D25831K | DeWalt D25831K CHIPPING HAMMER Type 2 instruction manual

www.
.eu
D25501
D25601
D25602
D25603
D25831
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
5
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
16
English (original instructions)
28
Español (traducido de las instrucciones originales)
38
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
50
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
62
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
74
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
86
Português (traduzido das instruções originais)
97
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
109
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
120
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
131
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
142
Copyright DEWALT
2
Figure 1A
m
p
n
i
f
d
a
o
w
j
h
c
f
D25501
m
p
n
f
i
e
d
a
t
o
w
j
b
g
h
e
c
D25602/D25603
1
Figure 1B
c
p
m
f
e
d
a
w
g
y
e
m
Figure 2A
Figure 2B
k
l
D25831
i
q
p
x
j
h
c
c
2
Figure 2C
c
z
k
y
Figure 3
D25601
D25602
u
v
t
D-65510
DEWALT,
Y
GERMAN
IDSTEIN,
lpU.com
www.2he
ALT.eu
www.DEW
Service
Lock-On
ce
Brush Servi
g
g
s
s
r
r
D25603
D25831
u
v
t
g
g
s
s
r
r
3
Figure 4A
Figure 5
f
Figure 4B
m
Figure 6
D25831
D25501/D25601/
D25602/D25603
d
d
c
4
DANSK
SDS MAX ® KOMBINATIONS- & MEJSELHAMRE
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT én
af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
V
Type
Effektindgang
W
Slagenergi (EPTA 05/2009)
J
Totalt borediameterområde i beton:
massive bor
mm
borekroner
mm
Optimalt borediameterområde i beton:
massive bor
mm
Mejselpositioner
Værktøjsholder
Vægt
kg
LPA (lydtryk)
KPA (lydtrykusikkerhed)
LWA (lydeffekt)
KWA (usikkerhed lydeffekt)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25501
230
2
1100
8
D25601
230
2
1250
8
D25602
230
2
1250
8
D25603
230
2
1250
8
D25831
230
2
1250
8
12–40
40–90
12–45
40–100
12–45
40–100
12–45
40–100
–
–
18–26
18
SDS Max®
6,15
25–35
18
SDS Max®
6,8
25–35
18
SDS Max®
6,9
25–35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
6,1
94
3
104
3
92
3
103
3
93
3
104
3
93
3
104
3
95
3
106
3,6
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til EN 60745:
Værdi for vibrationsemission ah
Boring i beton
ah,HD =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
18,3
1,8
9,2
1,5
9,1
1,6
9,1
1,6
–
–
Værdi for vibrationsemission ah
Mejselarbejde
ah,Cheq =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
13,2
1,6
7,2
1,5
7,4
1,6
7,4
1,6
8,3
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
5
DANSK
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
LWA (målt lydtryk)
dB
102
LWA (garanteret målt lydtryk)
dB
105
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25831
2000/14/EC Elektrisk betonknuser (håndholdt)
m </= 15kg, Annex VIII; TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Tyskland,
anmeldt del ID nr.: 0197
Akustisk trykniveau i overensstemmelse med
2000/14/EC (artikel 12, bilag III, nr. 10; m </= 15 kg)
6
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
10.02.2010
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
DANSK
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
d)
e)
f)
g)
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
7
DANSK
f)
g)
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Koblingsindstilling 40 Nm er designet til
de fleste boreopgaver
Koblingsindstilling 80 Nm er designet for
højere drejemoment
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Rød service-indikator LED. For detaljeret
beskrivelse se under Service-indikator
LED.
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for
borehamre
Gul service-indikator LED. For detaljeret
beskrivelse se under Service-indikator
LED.
• Bær høreværn. Udsættelse for støj kan
medføre høretab.
• Anvend hjælpehåndtag, der leveres sammen
med værktøjet. Tab af kontrol kan medføre
personskade.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
• Hold kun fast i elværktøjet ved hjælp af de
isolerede håndtagsflader, når der skal saves
i emner, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger eller sit eget kabel. Kommer
skæreværktøjet i kontakt med en strømførende
ledning, kan blotlagte metaldele på elværktøjet
gøres strømførende og give stød til brugeren.
Eksempel:
Datokoden (w), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
2011 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
Restrisici
De følgende risici er uløseligt forbundet med brugen
af bore- og mejselhamre:
– Skader som følge af berøring af roterende dele
eller varme dele på værktøjet
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
eller
1 mejselhammer (D25831)
1 Sidehåndtag
1 Sætboks (kun model K)
1 Brugsvejledning
– Hørenedsættelse.
1 Eksplosionstegning
– Risiko for at klemme fingre, når udstyr ændres.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
– Helbredsmæssige skader på grund af indånding
af støv, der udvikles under arbejde med beton
og/eller murværk.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
8
1 Borehammer
(D25501, D25601, D25602, D25603)
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1A, 1B, 2A–C)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
DANSK
a. Udløserkontakt (D25501, D25601, D25602,
D25603)
Tænd/sluk kipafbryder (D25831)
b. Tilkoblet skyder (D25601, D25602, D25603)
c. Sidehåndtag
d. Hovedhåndtag
e. Aktiv vibrationskontrol (D25601, D25602,
D25603, D25831)
Elektronisk hastighed og slagstyrke
(fig. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Den elektroniske hastigheds- og slagstyrkeregulering
(g) giver følgende fordele:
– mindre tilbehørsdele kan anvendes uden risiko
for, at de ødelægges;
f. Funktionsvælger
– minimeret risiko for gennembrydning ved
mejsling eller boring i bløde materialer;
g. Elektronisk hastigheds- og slagstyrkeregulering
(D25601, D25602, D25603, D25831)
– optimal værktøjskontrol til præcis mejsling.
h. Holdehjul
i. Håndtagsposition på bagsiden
j. Skruetvinge til sidehåndtag
k. Stålring
l. Bøsning
m. Værktøjsholder
Kobling til drejemomentbegrænsning
Koblingen til drejemomentbegrænsning reducerer
maks. drejemomentudvirkning, som overføres
til brugeren i tilfælde af, at borehovedet binder.
Denne funktion forhindrer også standsning af
transmissionen og el-motoren. Koblingen til
drejemomentbegrænsning er indstillet fra fabrikken
og kan ikke justeres.
n. Udløserknap til dybdestang
o. Dybdestang
Komplet drejemomentstyring (fig. 3)
p. Låsestyrebøsning
D25602, D25603
q. Stift
x. Krave
y. Låsegreb til sidehåndtag
TILSIGTET BRUG
D25501, D25601, D25602, D25603
Din borehammer er fremstillet til professionelle boreog mejslingsopgaver.
D25831
Din mejselhammer er konstrueret til professionelle
fræsnings, mejslings og nedbrydningsanvendelser.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse borehamre er professionelle værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
Blød startfunktion
D25601, D25602, D25603, D25831
Blødstartfunktionen gør det muligt at accellere
hastigheden langsomt, hvorved det forhindres, at
boret forskyder sig fra det sted, hvor hullet skal
være.
Blødstartfunktionen reducerer også det umiddelbare
drejemoment, som resulterer i rykagtige bevægelser,
hvis hammeren startes med boret i et eksisterende
hul.
BEMÆRK: Slå altid værktøjet fra før du
ændrer på indstillingerne for styring af
drejemoment, ellers kan værktøjet blive
beskadiget.
Dette værktøjs komplette drejemomentstyrings
(CTC) funktion er designet til at give ekstra
kontrol med en to-trins koblingsmekanisme. Se
Indstilling af drejemomentstyrekontakt for flere
informationer.
Tilpasningsstyring af bor (ADC)
D25603 (FIG. 3)
D25603 er udstyret med en styring af boret, der kan
tilpasses. Denne funktion føler værktøjets bevægelse
og reducerer om nødvendigt motorens drejemoment
til et niveau, der er let at styre. Den røde indikator
LED (r) vil lyse for at angive status.
BEMÆRK: Hvis værktøjets effekt er utilstrækkelig
til normale boreopgaver, og den røde LED indikator
ikke blinker, tag værktøjet med hen til et autoriseret
DEWALT værksted.
Service-indikator LED (fig. 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Den gule indikator LED (s) for kulbørsteslid lyser, når
kulbørsterne næsten er slidt helt ned, hvorved det
indikeres, at der skal udføres en servicering inden for
de næste 8 timers brug.
9
DANSK
D25601, D25602, D25603
Den røde service-indikator LED (r) lyser, hvis
spærreknappen (b) anvendes i alle funktioner med
undtagelse af mejslingsfunktionen. I alle modeller
med tilpasningsstyring af bor (ADC), lyser den røde
indikator LED (r), hvis ADC aktiveres. Den røde
service-indikator begynder at blinke, hvis værktøjet
er defekt, eller børsterne er slidt helt ned (se Børster
under Vedligeholdelse).
D25831
Den røde service-indikator LED (r) lyser, hvis
værktøjet er defekt, eller børsterne er slidt helt ned
(se Børster under Vedligeholdelse).
Hovedhåndtag med komplet
vibrationsdæmpning (fig. 1)
D25601, D25602, D25603, D25831
Dæmpningen i sidehåndtaget (c) absorberer de
vibrationer, som overføres til brugeren. Dette
forbedrer brugerkomforten under anvendelsen.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
ADVARSEL: Værktøjets borskær kan
blive varme, og du bør bære handsker,
når du ændrer eller fjerner dem for at
undgå personskader.
Samling og tilpasning af
sidehåndtag (fig. 2A, 2B)
Sidehåndtaget (c) kan monteres i den forreste eller
bagerste position på hver side af maskinen, så både
venstre- og højrehåndede kan anvende den.
ADVARSEL: Værktøjet må kun
anvendes med sidehåndtaget monteret
korrekt.
D25501, D25601, D25602, D25603
MONTERING I FORRESTE POSITION (FIG. 2A)
1. Anbring stålringen (k) over kraven (x) bagved
værktøjsholderen (m). Pres begge ender
sammen, montér bøsningen (l) og indsæt stiften
(q).
2. Placér sidehåndtagets holdeanordning (j) og
skru holdehjulet (h) fast. Stram det ikke.
ADVARSEL: Når den først er samlet,
bør sidehåndtagets holdeanordning
aldrig fjernes.
3. Skru sidehåndtaget (c) ind i bøsningen (l) og
derefter ind i holdehjulet. Fastspænd.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
4. Drej sidehåndtagets monteringsenhed hen til
den ønskede position. Til horisontal boring med
et tungt bor, anbefales det at placere håndtaget
med en vinkel på ca. 20° for at opnå optimal
kontrol.
Brug af forlængerledning
5. Lås sidehåndtagets monteringsenhed ved at
spænde holdehjulet (h) fast.
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1.5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERINGER
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser, skal enheden
slukkes, og maskinen frakobles
strømforsyningen inden på- eller
afmontering af tilbehør, justering
eller ændring af indstillinger eller
udførelse af reparationer. Kontrollér
at udløserkontakten er på position OFF.
Start ved et uheld kan medføre skader.
10
MONTERING I BAGERSTE POSITION (FIG. 2B)
Den bagerste position er særlig nyttig, når der bores
ned i et gulv.
1. Skru sidehåndtaget (c) af og fjern det fra forreste
position. Lad sidehåndtagets monteringsenhed
blive i den forreste position.
2. Skru sidehåndtaget direkte ind i de bagerste
positioner (i) for sidehåndtaget på hver side af
værktøjet.
D25831 (FIG. 2C)
1. Skru låsegrebet til sidehåndtaget af (y).
2. Skub sidehåndtagsenheden på maskinen og
anbring stålringen (k) i monteringsområdet (z).
Den korrekte placering af sidehåndtaget er
mellem hovedet og midten af røret.
3. Justér sidehåndtaget (c) til den ønskede vinkel.
DANSK
4. Skub og drej sidehåndtaget til den ønskede
placering.
5. Lås sidehåndtaget på plads ved at stramme
grebet (y).
På- og afmontering af SDS Max®
tilbehør (fig. 1, 4A, 4B)
Denne maskine anvender bor og mejsler fra
SDS Max® (se figur 4B vedr. tværsnit af et
SDS Max®borskaft).
1. Rengør borskaftet.
2. Træk låsestyrebøsningen (p) tilbage og indsæt
borskaftet.
3. Drej borskaftet en anelse, indtil bøsningen går i
indhak.
4. Træk i boret for at kontrollere, om det er
korrekt fastgjort. Det er nødvendigt, at boret
kan bevæge sig aksialt flere centimeter ved
hammerfunktionen, når det er låst fast i
værktøjsholderen.
5. For at fjerne boret, skal værktøjsholderens
låsestyrebøsning/-krave (p) trækkes bagud, og
boret tages ud af værktøjsholderen.
Valg af driftsfunktion
(fig. 1)
Hammerboring:
D25501, D25601, D25602, D25603
til anvendelser i beton, mursten, sten og
murværk.
Kun hammerboring:
D25501, D25601, D25602, D25603,
D25831
for mejslings- og edbrydningsanvendelser.
I denne funktion kan værktøjet ligeledes
anvendes som håndtag til at frigøre bor,
som sidder fast.
1. Vælg driftsfunktionen ved at dreje
funktionsvalgkontakten (f), indtil den peger imod
symbolet for den ønskede funktion.
Det kan være nødvendigt at vride
værktøjsholderen (m) en anelse for at gøre det
muligt at dreje funktionsvalgkontakten (f) forbi
position.
2. Kontrollér at funktionsvalgkontakten (f) er låst i
indhakket.
Indeksering af mejselpositionen
(fig. 5)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Mejslen kan indekseres og fastlåses i 18 forskellige
positioner.
1. Drej funktionsvalgkontakten (f), indtil den peger
imod
position.
2. Drej mejslen til den ønskede position.
3. Indstil funktionsvalgkontakten (f) på positionen
“kun hammerfunktion”.
4. Vrid mejslen indtil den går i indhak.
Indstilling af elektronisk hastighedsog slagstyrkeregulering (fig. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Drej reguleringen (g) hen til det ønskede niveau. Drej
reguleringen opad for højere hastighed og nedad
for lavere hastighed. Den korrekte indstilling er et et
spørgsmål om erfaring. F.eks.:
– ved mejsling eller boring i bløde, sprøde
materialer eller når det er nødvendigt med min.
nedbrydning, skal reguleringen indstilles til en lav
indstilling;
– ved nedbrydning eller boring i hårdere
materialer, skal reguleringen indstilles til en
højere indstilling.
Indstilling af
drejemomentstyrekontakt (fig. 3)
D25602, D25603
BEMÆRK: Slå altid værktøjet fra, før du
ændrer på indstillingerne for styring af
drejemoment, ellers kan værktøjet blive
beskadiget.
Flyt drejemomentets styregreb (t) til indstilling 40 Nm
eller 80 Nm som påkrævet til opgaven.
Koblingsindstillingen 40 Nm (u) er
designet til de fleste boreopgaver og er
designet til let udkobling, når borehovedet
møder armeringsjern eller andre
fremmedlegemer.
Koblingsindstillingen 80 Nm (v) er
designet for opgaver med højere
drejemoment som f.eks. borekroner
og dyb hulsboring og er designet til
udkobling ved en tærskelværdi med et
højere drejemoment.
BEMÆRK: Lad motorhuset rotere lidt under
ændring af drejemoment.
11
DANSK
Hver gang værktøjet startes op, vil det automatisk
starte med standard koblingsindstilling 1 ind i
koblingsindstilling 40 Nm (u), den mest følsomme
indstilling.
Dybdestang (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
JUSTERING AF DYBDESTANG
1. Tryk ind og hold dybdestangens udløserknap (n)
inde på sidehåndtaget.
2. Flyt dybdestangen (o), så afstanden mellem
stangenden og hovedets ende svarer til den
ønskede boredybde.
3. Slip knappen for at låse stangen på plads.
Ved boring med dybdestangen, stop når
stangenden når materialets overflade.
FUNKTION
Brugervejledning
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlige kvæstelser, skal du ALTID
holde ordentligt fast for at modvirke
pludselige reaktioner.
Det er nødvendigt med én hånd på
sidehåndtaget (c) og den anden hånd på
hovedhåntaget (d) for korrekt håndposition.
Tænde og slukke (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
Tryk udløserkontakten (a) ned for at starte værktøjet.
Slip udløserkontakten for at stoppe værktøjet.
D25601, D25602, D25603
Med spærreknappen (b) er det kun muligt at
spærre udløserkontakten (a) i mejselfunktionen. Hvis
spærreknappen aktiveres i borefunktionen, slukkes
værktøjet automatisk.
Tryk udløserkontakten (a) ned for at starte værktøjet.
Slip kontakten for at stoppe værktøjet.
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
Tryk på kontakten (a) og hold den nede, skub
spærreknappen (b) opad og slip kontakten for
vedvarende funktion.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
For at stoppe værktøjet, når en funktion anvendes
vedvarende, skal der trykkes hurtigt på kontakten,
og den skal slippes igen. Sluk altid for værktøjet, når
arbejdet er udført, og inden stikket tages ud.
ADVARSEL: Værktøjets borskær kan
blive varme, og du bør bære handsker,
når du ændrer eller fjerner dem for at
undgå personskader.
ADVARSEL:
• Vær opmærksom på føring af rør og
kabler.
• Udøv et let tryk mod værktøjet (ca. 20
kg). Overdreven kraftudøvelse gør det
ikke hurtigere at bore. Det nedsætter
snarere værktøjets ydeevne og levetid.
• Hold altid værktøjet fast med begge
hænder og bibehold en sikker afstand.
Værktøjet må kun anvendes med
sidehåndtaget monteret korrekt.
D25831
Du starter værktøjet ved at trykke på tænd/sluk
kipafbryder (a) nederst på udløseren.
Du stopper værktøjet ved at trykke på tænd/sluk
kipafbryderen øverst på udløseren.
Hammerboring
Du tænder for værktøjet ved at trykke på tænd/slukkontakt (a).
Slip kontakten for at stoppe værktøjet.
Boring med et massivt bor (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Sæt det passende bor i.
2. Indstil funktionsvalgkontakten (f) på positionen
hammerfunktion.
BEMÆRK: Driftstemperatur er (-7 til +40˚ C (19˚
til 104˚ F). Hvis værktøjet anvendes uden for dette
temperaturområde, vil dets levetid blive nedsat.
3. kun D25601, D25602, D25603: Indstilling af
elektronisk hastigheds- og slagstyrkeregulering
(g).
Korrekt håndposition (fig. 6)
4. Tilpas og justér sidehåndtaget (c).
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlige kvæstelser, skal der
som vist ALTID anvendes korrekt
håndposition.
12
5. Markér stedet, hvor hullet skal bores.
6. Placér boret på stedet og tænd for værktøjet.
DANSK
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser, skal enheden
slukkes, og maskinen frakobles
strømforsyningen inden på- eller
afmontering af tilbehør, justering
eller ændring af indstillinger eller
udførelse af reparationer. Kontrollér
at udløserkontakten er på position OFF.
Start ved et uheld kan medføre skader.
7. Sluk altid for værktøjet, når arbejdet er udført,
og inden stikket tages ud.
Boring med en borekrone (fig. 1)
1. Sæt den passende borekrone i.
2. Sæt centreringsboret ind i borekronen.
3. Indstil funktionsvalgkontakten (f) på positionen
hammerfunktion.
4. kun D25601, D25602, D25603: Drej den
elektroniske hastigheds- og slagstyrkeregulering
(g) til en middel eller høj hastighedsindstilling.
5. Tilpas og justér sidehåndtaget (c).
6. Placér centreringsboret på stedet og tænd for
værktøjet. Bor indtil borekronen gennemtrænger
betonen med ca. 1 cm.
7. Stop værktøjet og fjern centreringsboret. Placér
kroneboret tilbage i hullet eller fortsæt med
boringen.
8. Når der bores i en struktur, som er tykkere
end kroneborets dybde, skal den runde
betoncylinder eller kernen inde i boret fjernes
med regelmæssige mellemrum.
For at undgå uønsket afbrækning af beton
rundt om hullet, skal der forbores et hul med
den samme diameter som centreringsboret
helt gennem strukturen. Bor derefter halvvejs
igennem med en borekrone fra hver side.
9. Sluk altid for værktøjet, når arbejdet er udført,
og inden stikket tages ud.
Denne maskine kan ikke serviceres af brugeren.
Bring værktøjet til en autoriseret DEWALT værksted
efter ca. 150 timers anvendelse. Ret henvendelse
til et autoriseret DEWALT værksted, hvis der opstår
problemer inden dette tidspunkt.
Kulbørster (fig. 3)
Kulbørsterne kan ikke serviceres af brugeren. Bring
værktøjet til et autoriseret DEWALT værksted.
Den gule indikator LED (r) for kulbørsteslid lyser, når
kulbørsterne næsten er slidt helt ned. Efter yderligere
8 timers anvendelse, eller efter børsterne er slidt helt
op, vil motoren automatisk blive slukket.
Vedligeholdelse af værktøjet skal udføres, når
service-indikatoren (s) lyser.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Fræsning og mejsling (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
1. Sæt det passende mejselværktøj i og drej det
med hånden for at låse det fast i én af de 18
positioner.
2. Indstil funktionsvalgkontakten (f) på positionen
kun hammerfunktion.
3. kun D25601, D25602, D25603, D25831:
Indstilling af elektronisk hastigheds- og
slagstyrkeregulering (g).
4. Tilpas og justér sidehåndtaget (c).
5. Tænd for værktøjet og start arbejdet.
6. Sluk altid for værktøjet, når arbejdet er udført,
og inden stikket tages ud.
VEDLIGEHOLD
Din DEWALT-værktøjsmaskine er konstrueret til
at arbejde i længere perioder med et minimum af
vedligeholdelse. Vedvarende tilfredstillende funktion
er afhængig af, om værktøjet plejes korrekt og
rengøres regelmæssigt.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
13
DANSK
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Forskellige typer SDS Plus®-bor og -mejsler er
tilgængelige som ekstraudstyr.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
14
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
15
DEUTSCH
SDS MAX ® KOMBINATIONS & MEISSELHÄMMER
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung
und Innovation machen DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von
Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Einzelschlagenergie
(EPTA 05/2009)
Bohrleistung in Beton:
Vollbohrer
Bohrkrone
Optimale Bohrleistung in Beton:
Vollbohrer
Meißelpositionen
Werkzeugaufnahme
Gewicht
LPA
KPA
LWA
KWA
(Schalldruckpegel)
(Schalldruckpegel-Messungenauigkeit)
(Schallleistung)
(Schallleistung-Messungenauigkeit)
W
D25501
230
2
1100
D25601
230
2
1250
D25602
230
2
1250
D25603
230
2
1250
D25831
230
2
1250
J
8
8
8
8
8
mm
mm
12–40
40–90
12–45
40–100
12–45
40–100
12–45
40–100
–
–
mm
kg
18–26
18
SDS Max®
6,15
25–35
18
SDS Max®
6,8
25–35
18
SDS Max®
6,9
25–35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
6,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
94
3
104
3
92
3
103
3
93
3
104
3
93
3
104
3
95
3
106
3,6
9,2
1,5
9,1
1,6
9,1
1,6
–
–
7,2
1,5
7,4
1,6
7,4
1,6
8,3
1,5
VGS
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah
Schlagbohren in Beton
ah,HD =
m/s²
18,3
Unsicherheit K =
m/s²
1,8
Schwingungsemissionswert ah
Meißeln
ah,Cheq =
m/s²
13,2
Unsicherheit K =
m/s²
1,6
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
16
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
DEUTSCH
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
D25831
2000/14/EC Elektrobetonaufbruchhammer
(handgeführt) m </= 15kg, Anlage VIII; TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105
Köln, Germany, Notified Body ID No.: 0197
Schallleistungswert gemäß 2000/14/EG (Artikel 12,
Anlage III, Nr. 10; m </= 15 kg)
LWA (gemessener Schallleistungswert) dB
102
LWA (zugesicherter Schallleistungswert) dB
105
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichner ist verantwortlich für die
Zusammenstellung der technische Unterlagen und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
10.02.2010
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
DEWALT erklärt hiermit, dass die unter „Technische
Daten“ beschriebenen Produkte die folgenden
Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
17
DEUTSCH
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um das
Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen
vom Netz zu trennen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
18
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf
was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
DEUTSCH
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
ohne Kenntnis dieser Anweisungen das
Elektrogerät bedienen. Elektrogeräte sind
in den Händen nicht geschulter Personen
gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Bohr - und Schneidwerkzeuge
scharf und sauber. Richtig gewartete
Bohr - und Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneiden blockieren seltener und sind
leichter unter Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsatzwerkzeuge (Bits) usw.
gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen
und der Aufgabe. Wenn Sie das
Elektrogerät für Aufgaben verwenden, die
nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies zu
gefährlichen Situationen führen.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Bohrhämmer
• Tragen Sie einen Gehörschutz. Lärm kann
Gehörschäden verursachen.
• Benutzen Sie die mit dem Werkzeug
gelieferten Zusatzgriffe. Der Verlust der
Kontrolle kann Verletzungen verursachen.
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
Bohrwerkzeug versteckte Leitungen oder
die eigene Anschlussleitung berühren
könnte. Der Kontakt des Bohrwerkzeuges mit
einer spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag führen.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Bohr- und Meißelhämmern untrennbar verbunden:
– Verletzungen durch Berühren von beweglichen
oder heißen Werkzeugteilen
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken nicht
vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Quetschungen an den Fingern beim Austausch
von Zubehörteilen.
– Gesundheitsgefahren durch Einatmen von
Staub bei der Arbeit mit Beton und/oder
Mauerwerk.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Kupplungseinstellung 40 Nm eignet sich
für die meisten Bohranwendungen
Kupplungseinstellung 80 Nm eignet sich
für Bohranwendungen mit höherem
Drehmoment
19
DEUTSCH
Rote Wartungsanzeige-LED. Eine
ausführliche Beschreibung finden Sie
unter Wartungsanzeige-LEDs.
Gelbe Wartungsanzeige-LED. Eine
ausführliche Beschreibung finden Sie
unter Wartungsanzeige-LEDs.
f. Betriebsart-Wahlschalter
g. Regelrad für elektronische Schlagstärken - und
Derhzahlregelung (D25601, D25602, D25603,
D25831)
h. Spannrad
i. Hintere Befestigungsmöglichkeit für
Zusatzhandgriff
j. Halterung des Zusatzhandgriffs
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (w), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2011 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Bohrhammer
(D25501, D25601, D25602, D25603)
k. Stahlring
l. Buchse
m. Werkzeugaufnahme
n. Löseknopf für das Tiefenmaß
o. Tiefenmaß
p. Verriegelungsmanschette
q. Stift
t. Drehmomentwahlschalter
x. Spannhals
y. Spannknopf für den Zusatzhandgriff
oder
1 Meißelhammer (D25831)
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
1 Zusatzhandgriff
D25501, D25601, D25602, D25603
Ihr Bohrhammer wurde für professionelles Bohren
und für Meißelarbeiten konstruiert.
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Spitzmeißel (nur D25831)
1 Explosionszeichnung
D25831
Ihr Meißelhammer wurde für professionelle Meißelund Abbrucharbeiten konstruiert.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Diese Hämmer sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Gebrauch.
1 Betriebsanleitung
Beschreibung (Abb. 1A, 1B, 2A-C)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Auslöseschalter (D25501, D25601, D25602,
D25603)
Ein-/Aus-Kippschalter (D25831)
b. Schalterarretierung (D25601, D25602, D25603)
c. Zusatzhandgriff
d. Haupthandgriff
e. Aktive Vibrationssteuerung (D25601, D25602,
D25603, D25831)
20
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
Sanftanlauf
D25601, D25602, D25603, D25831
Diese Funktion regelt die Drehzahl nach jedem
Einschalten automatisch hoch, wobei der Bohrer
beim Anlaufen die gewünschte Position hält.
Beim Einsetzen des Bohrers in ein bestehendes
Loch erfolgt auch kein ruckartiges Anlaufen.
DEUTSCH
Elektronische Schlagstärken- und
Drehzahlregelung (Abb. 1, 3)
darauf hinzuweisen, dass das Werkzeug innerhalb
der nächsten 8 Betriebsstunden gewartet werden
muss.
D25601, D25602, D25603, D25831
D25601, D25602, D25603
Die elektronische Schlagstärken- und
Drehzahlregelung (g) bietet folgende Vorteile:
Die rote Wartungsanzeige (r) leuchtet auf, wenn die
Schalterarretierung in einer anderen Betriebsart als
zum Meißeln verwendet wird. Bei allen Modellen
mit adaptiver Bohrerregelung leuchtet die rote
Anzeige (r), wenn diese Funktion aktiviert ist. Die
rote Wartungsanzeige beginnt zu blinken, wenn eine
Störung am Werkzeug vorliegt oder die Bürsten
vollständig verschlissen sind (siehe Bürsten unter
Wartung).
– kleinere Zubehörteile lassen sich problemlos
verwenden;
– beim Meißeln von, oder Bohren in, weichen
oder spröden Materialien wird ein Ausbrechen
gering gehalten;
– optimale Werkzeugsteuerung für äußerst
genaues Meißeln.
Überlastkupplung
Die Überlastkupplung begrenzt das maximale
Drehmoment, sollte der Bohrer beim Arbeiten
blockieren. Dieses Ausstattungsmerkmal verhindert
auch ein Abwürgen des Elektromotors. Die
Überlastkupplung ist werkseitig eingestellt und kann
nicht verstellt werden.
Drehmomentumschaltung (Abb. 3)
D25602, D25603
HINWEIS: Vor dem Umschalten des
Drehmomentwahlschalters schalten Sie
das Gerät aus und lassen es auslaufen.
Die Drehmomentumschaltung dieses
Werkzeugs dient dazu, über einen zweistufigen
Kupplungsmechanismus zusätzliche Kontrolle
zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter
Einstellen des Drehmomentwahlschalters.
D25831
Die rote Wartungsanzeige (r) leuchtet auf, wenn eine
Störung am Werkzeug vorliegt oder die Bürsten
vollständig verschlissen sind (siehe Bürsten unter
Wartung).
Vibrationsgedämpfter Haupt- und
Zusatzhandgriff (Abb. 1)
D25601, D25602, D25603, D25831
Die Dämpfer im Haupthandgriff (e) und im
Zusatzhandgriff (c) nehmen Vibrationen auf und
halten Sie vom Benutzer fern. Dies erhöht den
Komfort im Einsatz.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Spannung der Stromversorgung der Spannung auf
dem Typenschild entspricht.
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
Adaptive Bohrerregelung (ADC)
D25603 (ABB. 3)
Der D25603 ist mit einer adaptiven Bohrerregelung
ausgestattet. Hierdurch werden ungewollte
Bewegungen des Bohrhammers erkannt und die
Motordrehzahl gegebenenfalls auf ein kontrollierbares
Niveau gesenkt. Die rote Anzeigelampe (r) leuchtet,
um den Status anzuzeigen.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
HINWEIS: Wenn die Werkzeugleistung zum
normalen Bohren nicht ausreicht und die rote LED
nicht blinkt, bringen Sie das Werkzeug zu einer
autorisierten DEWALT Kundendienststelle.
Wartungsanzeige-LEDs (Abb. 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Die gelbe Bürstenverschleißanzeige (s) leuchtet auf,
wenn die Kohlebürsten fast abgenutzt sind, um
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
21
DEUTSCH
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1.5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAUEN UND EINSTELLEN
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder. Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Stellen
Sie sicher, dass sich der Schalter in der
AUS-Position befindet. Ungewolltes
Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
WARNUNG: Werkzeugeinsätze (Bits)
können heiß werden, daher sollten zur
Vermeidung von Verletzungen bei ihrem
Austausch oder Entfernen Handschuhe
getragen werden.
Montieren und Anbringen des
Zusatzhandgriffs (Abb. 2A, 2B)
Der Zusatzhandgriff (c) lässt sich sowohl in der
vorderen als auch hinteren Position auf beiden
Seiten der Maschine anbringen, so dass er für Linksund Rechtshänder geeignet ist.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich
vor Arbeitsbeginn immer, dass der
Zusatzhandgriff einwandfrei montiert ist.
D25501, D25601, D25602, D25603
MONTIEREN IN DER VORDEREN POSITION (ABB. 2A)
1. Bringen Sie den Stahlring (k) auf dem Spannhals
(x) an. Drücken Sie beide Enden zusammen,
montieren Sie die Buchse (l) und setzen Sie den
Stift ein (q).
2. Montieren Sie die Halterung des
Zusatzhandgriffes (j) und schrauben Sie das
Spannrad (h an. Noch nicht festziehen.
WARNUNG: Nach Beendigung der
Montage sollte die Halterung des
Zusatzhandgriffes nicht mehr entfernt
werden.
22
3. Schrauben Sie den Zusatzhandgriff (c) in die
Buchse (l). Ziehen Sie sie gut fest.
4. Drehen Sie den Griff in die gewünschte Position.
Zum waagerechten Bohren unter Verwendung
eines schweren Bohrers ist der Griff im Hinblick
auf eine optimale Werkzeugführung in einem
Winkel von ca. 20° Grad zu stellen.
5. Arretieren Sie den Zusatzhandgriff in der
gewünschten Position, indem Sie das Spannrad
(h) festziehen.
MONTIEREN IN DER HINTEREN POSITION (ABB. 2B)
Die Montage hinten empfiehlt sich für Bohrarbeiten
nach unten.
1. Entfernen Sie den Zusatzhandgriff (c) von der
vorderen Position. Lassen Sie die Halterung des
Zusatzhandgriffs in der vorderen Position.
2. Schrauben Sie den Zusatzhandgriff direkt in
eines der hinteren Gewindelöcher (i) auf der
linken oder rechten Seite des Werkzeugs.
D25831 (ABB. 2C)
1. Lösen Sie den Spannknopf für den
Zusatzhandgriff (y)
2. Schieben Sie den Zusatzhandgriff auf den
Spannhals, so dass der Stahlring (k) im
Montagebereich (z) an. Die korrekte Position
des Zusatzhandgriffs liegt zwischen dem oberen
und mittleren Teil des Rohrs.
3. Stellen Sie den Zusatzhandgriff (c) auf den
gewünschten Winkel ein.
4. Schieben und drehen Sie den Zusatzhandgriff in
die gewünschte Position auf dem Spannhals.
5. Arretieren Sie den Zusatzhandgriff in der
gewünschten Position, indem Sie den
Spannknopf (y) festziehen.
Einsetzen und Entfernen von SDS
Max®-Zubehörteilen
(Abb. 1, 4A, 4B)
Dieses Werkzeug verwendet SDS Max® Bohrer
und Meißel. (Die Zeichnung in Abb. 4B zeigt einen
Querschnitt eines SDS Max® Werkzeugschaftes).
1. Reinigen Sie den Werkzeugschaft.
2. Führen Sie den Werkzeugschaft in die
Werkzeugaufnahme ein.
3. Drehen Sie das Einsatzwerkzeug unter
leichtem Druck etwas, bis es hörbar in die
Werkzeuaufnahme einrastet.
DEUTSCH
4. Überprüfen Sie die Werkzeugverriegelung,
indem Sie am Einsatzwerkzeug ziehen. Zum
Hammerbohren und Meißeln muss die axiale
Bewegung des in der Werkzeugaufnahme
arretierten Werkzeuges einige Zentimeter
betragen.
Einstellen der elektronischen
Schlagstärken- und
Drehzahlregelung (Abb. 1, 3)
5. Ziehen Sie zum Entfernen des Werkzeuges die
Verriegelungsmanschette (p) nach hinten und
entfernen Sie das Werkzeug aus der Aufnahme.
Drehen Sie das Regelrad (g) auf die gewünschte
Einstellung. Drehen Sie den Drehschalter nach oben,
um höhere Drehzahlen einzustellen, und nach unten
für niedrigere Drehzahlen. Die richtige Einstellung ist
eine Sache der Erfahrung. Beispiel:
Wahl der Betriebsart (Abb. 1)
Hammerbohren:
D25501, D25601, D25602, D25603
zum Bohren in Beton, Ziegel, Stein und
Mauerwerk.
Nur Meißeln:
D25501, D25601, D25602, D25603,
D25831
für Meißel- und Abbrucharbeiten.
In dieser Betriebsart lässt sich das
Werkzeug auch als Hebel zum Entfernen
eines blockierten Meißels verwenden.
1. Zur Wahl der Betriebsart drehen Sie den
Betriebsartwahlschalter (f) auf das Symbol der
gewünschten Betriebsart.
Unter Umständen muss der Werkzeughalter
(m) etwas gedreht werden, damit der
Betriebsartwahlschalter (f) in die
gewünschte
Position einrasten kann.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Betriebsartwahlschalter (f) in seiner Lage arretiert
ist.
Indexierung der Meißelposition
(Abb. 5)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Der Meißel kann in 18 verschiedenen Positionen
indexiert und arretiert werden.
1. Drehen Sie den Betriebsartwahlschalter (f), bis
er auf die Position weist.
2. Drehen Sie den Meißel in die gewünschte
Stellung.
3. Drehen Sie den Betriebsartwahlschalter (f) auf
“nur Hämmern”.
4. Drehen Sie den Meißel, bis er in seiner Position
einrastet.
D25601, D25602, D25603, D25831
– wenn weiche, spröde Materialien gemeißelt oder
gebohrt werden, oder wenn das Ausbrechen
gering gehalten werden soll, stellen Sie den
Regler niedrig ein;
– für Abbrucharbeiten oder das Bohren härterer
Materialien stellen Sie den Regler hoch ein.
Einstellen des
Drehmomentwahlschalters (Abb. 3)
D25602, D25603
HINWEIS: Vor dem Umschalten des
Drehmomentwahlschalters schalten
Sie das Gerät aus und lassen es
auslaufen, da sonst Beschädigungen am
Elektrowerkzeug entstehen können.
Stellen Sie den Hebel zur Drehmomentumschaltung
(t) je nach Anwendung auf 40 Nm oder 80 Nm.
Kupplungseinstellung 40 Nm (u) eignet
sich für die meisten Bohranwendungen
und dient zum Auskuppeln mit dem
niedrigeren Drehmoment, wenn der
Bohrer auf Bewehrungsstäbe oder
andere Fremdkörper trifft.
Kupplungseinstellung 80 Nm (v)
eignet sich für die Anwendungen mit
höherem Drehmoment wie Bohrkronenund Tieflochbohren, und dient zum
Auskuppeln bei einem höheren
Drehmomentwert.
HINWEIS: Das Einsatzwerkzeug oder das
Motorgehäuse muß sich frei drehen können,
während Sie das Drehmoment umschalten.
Immer wenn das Elektrowerkzeug mit dem Netz
verbunden wird, wird die Kupplung automatisch
auf das Drehmoment 40 Nm (u), die niedrige
Einstellung, zurückgesetzt.
23
DEUTSCH
Tiefenmaß (Abb. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
UM DAS TIEFENMASS EINZUSTELLEN
1. Halten Sie den Löseknopf für das Tiefenmaß (n)
am Zusatzhandgriff gedrückt.
HINWEIS: Betriebstemperatur ist (-7 bis +40˚
C). Bei Verwendung des Werkzeugs außerhalb
dieses Temperaturbereichs verringert sich seine
Lebensdauer.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 6)
2. Bewegen Sie das Tiefenmaß (o) so, dass der
Abstand zwischen seinem Ende und dem
Ende des Bohrers der gewünschten Bohrtiefe
entspricht.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
3. Lassen Sie den Knopf los und lassen Sie das
Tiefenmaß einrasten. Beim Bohren mit dem
Tiefenmaß müssen Sie aufhören, wenn das
Ende des Tiefenmaßes die Werkstückoberfläche
erreicht.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
WARNUNG: Werkzeugeinsätze (Bits)
können heiß werden, daher sollten zur
Vermeidung von Verletzungen bei ihrem
Austausch oder Entfernen Handschuhe
getragen werden.
WARNUNG:
• Informieren Sie sich vor dem Arbeiten
über den genauen Verlauf von
Leitungen und Verkabelungen.
• Drücken Sie das Werkzeug beim
Arbeiten nur leicht an (ca. 20 kg).
Übermäßiger Druck erhöht die
Arbeitsgeschwindigkeit nicht sondern
beeinträchtigt lediglich die Leistung
und verkürzt möglicherweise die
Lebensdauer des Werkzeugs.
• Verwenden Sie das Werkzeug
immer mit beiden Händen fest
und sorgen Sie für einen sicheren
Stand. Vergewissern Sie sich vor
Arbeitsbeginn immer, dass der
Zusatzgriff einwandfrei montiert ist.
24
Bei der korrekten Handposition befindet sich eine
Hand an dem Zusatzhandgriff (c) und die andere an
dem Haupthandgriff (d).
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie den
Schalter (a).
Um das Gerät zu stoppen, lassen Sie den Schalter
los.
D25601, D25602, D25603
Mit der Schalterarretierung (b) kann der Ein-/
Ausschalter (a) nur in der Meißel-Betriebsart arretiert
werden. Wird die Schalterarretierung in der BohrerBetriebsart aktiviert, so wird das Elektrowerkzeug
aus Sicherheitsgründen automatisch abgeschaltet.
Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie den
Schalter (a).
Um das Gerät zu stoppen, lassen Sie den Schalter
los.
Drücken Sie für Dauerbetrieb auf den Schalter
(a), halten Sie ihn gedrückt, und schieben Sie die
Ausschaltsperre (b) nach oben. Sie können nun den
Schalter loslassen.
Zum Stoppen des Werkzeuges bei Dauerbetrieb
drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter kurz und
lassen ihn anschließend wieder los. Schalten Sie
das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten
immer aus. Erst dann darf der Netzstecker aus der
Steckdose gezogen werden.
D25831
Um das Werkzeug einzuschalten, stellen Sie den
Ein-/Aus-Kippschalter (a) in die untere Stellung.
Um das Werkzeug auszuschalten, stellen Sie den
Ein-/Aus-Kippschalter in die obere Stellung.
DEUTSCH
Bohren mit einem Vollbohrer (Abb. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Setzen Sie die den Bohrer ein.
9. Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei
Beendigung der Arbeiten immer aus. Erst
dann darf der Netzstecker aus der Steckdose
gezogen werden.
2. Stellen Sie den Betriebsartwahlschalter (f) auf
“Hammerbohren”.
Meißeln (Abb. 1)
3. Nur D25601, D25602, D25603: Stellen Sie mit
dem Regelrad (g) den gewünschten Wert ein.
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
4. Justieren Sie den Zusatzhandgriff (c).
1. Setzen Sie den richtigen Meißel ein und lassen
Sie ihn in einer der 18 Positionen einrasten.
5. Kennzeichnen Sie die Stelle, an der das Loch
gebohrt werden soll.
2. Drehen Sie den Betriebsartwahlschalter (f) auf
“nur Hämmern”.
6. Setzen Sie den Bohrer auf die Kennzeichnung
und schalten Sie das Werkzeug ein.
3. Nur D25601, D25602, D25603, D25831:
Stellen Sie mit dem Regelrad die gewünschte
Schlagstärke ein.
7. Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei
Beendigung der Arbeiten immer aus. Erst
dann darf der Netzstecker aus der Steckdose
gezogen werden.
Bohren mit einer Bohrkrone (Abb. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Setzen Sie eine geeignete Bohrkrone ein.
2. Setzen Sie den Zentrierbohrer in die Bohrkrone
ein.
3. Stellen Sie den Betriebsartwahlschalter (f) auf
“Hammerbohren”.
4. Nur D25601, D25602, D25603: Stellen Stellen
Sie mit dem Regelrad (g) eine mittlere bis
höhere Drehzahl ein.
5. Justieren Sie den Zusatzhandgriff (c).
6. Setzen Sie den Zentrierbohrer auf
die Markierung und schalten Sie das
Elektrowerkzeug ein. Bohren Sie, bis sich die
Bohrkrone ca. 1 cm tief im Beton befindet.
7. Schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen
Sie den Zentrierbohrer. Setzen Sie die
Bohrkrone wieder in das Loch ein und fahren
Sie mit der Arbeit fort.
8. Wenn die gewünschte Lochtiefe die Länge
der Bohrkrone überschreitet, müssen Sie den
Zylinder, der im Bohrkroneninneren entsteht,
regelmäßig herausbrechen.
Damit der Werkstoff um das Loch herum nicht
ungewollt ausbricht, bohren Sie zunächst
ein durchgehendes Loch mit dem gleichen
Durchmesser wie dem des Zentrierbohrers.
Setzen Sie anschließend die Bohrkrone ein und
bohren Sie das Loch von beiden Seiten aus bis
jeweils zur Hälfte.
4. Justieren Sie den Zusatzhandgriff (c).
5. Schalten Sie das Werkzeug ein und beginnen
Sie mit der Arbeit.
6. Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei
Beendigung der Arbeiten immer immer aus. Erst
dann darf der Netzstecker aus der Steckdose
gezogen werden.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der richtigen Pflege des Gerätes und seiner
regelmäßigen Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
SieEinstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Stellen
Sie sicher, dass sich der Schalter in der
AUS-Position befindet. Ungewolltes
Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
Dieses Werkzeug kann nicht vom Benutzer
gewartet werden. Bringen Sie das Elektrowerkzeug
nach etwa 150 Betriebsstunden in eine DEWALT
Kundendienstwerkstatt. Falls vor diesem Zeitpunkt
Probleme auftauchen sollten, wenden Sie sich bitte
ebenfalls an eine DEWALT Kundendienstwerkstatt.
Bürsten (Abb. 3)
Die Kohlebürsten können nicht vom Anwender
gewartet werden. Bringen Sie das Elektrowerkzeug
in eine DEWALT Kundendienstwerkstatt.
25
DEUTSCH
Die gelbe Bürstenverschleißanzeige (r) leuchtet
auf, wenn die Kohlebürsten fast abgenutzt
sind. Nach weiteren 8 Betriebsstunden sind die
Bürsten komplett verschlissen und der Motor wird
automatisch abgeschaltet.
Sobald die Wartungsanzeige (s) aufleuchtet, ist die
Wartung des Werkzeugs durchzuführen.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör mit diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Optional stehen verschiedene Typen von SDS Max®
Bohrern und Meißeln zur Verfügung.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
26
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht
mehr benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem
normalen Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt
der Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT
Gerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von 30
Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
27
EN GLI S H
SDS MAX ® COMBINATION & CHIPPING HAMMERS
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Type
Power input
Impact energy
(EPTA 05/2009)
Total drilling range in concrete:
solid bits
core bits
Optimum drilling range in concrete:
solid bits
Chisel positions
Tool holder
Weight
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
W
D25501
230
230/115
2
1100
D25601
230
230/115
2
1250
D25602
230
230/115
2
1250
D25603
230
230/115
2
1250
D25831
230
230/115
2
1250
J
8
8
8
8
8
mm
mm
12–40
40–90
12–45
40–100
12–45
40–100
12–45
40–100
–
–
mm
kg
18–26
18
SDS Max®
6.15
25–35
18
SDS Max®
6.8
25–35
18
SDS Max®
6.9
25–35
18
SDS Max®
6.95
–
18
SDS Max®
6.1
dB(A)
94
92
93
93
95
dB(A)
dB(A)
3
104
3
103
3
104
3
104
3
106
dB(A)
3
3
3
3
3.6
V
V
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 60745:
Vibration emission value ah
Drilling into concrete
ah,HD =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
18.3
1.8
9.2
1.5
9.1
1.6
9.1
1.6
–
–
Vibration emission value ah
Chiselling
ah,Cheq =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
13.2
1.6
7.2
1.5
7.4
1.6
7.4
1.6
8.3
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
28
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
E NG L I S H
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
D25831
2000/14/EC Electrical concrete breaker (hand held)
m </= 15kg, Annex VIII; TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germany,
Notified Body ID No.: 0197
Level of acoustic power according to 2000/14/EC
(Article 12, Annex III, No. 10; m </= 15 kg)
LWA (measured sound power level)
dB
102
LWA (guaranteed sound power level)
dB
105
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.02.2010
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers
to your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
29
EN GLI S H
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
30
e)
f)
g)
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
E NG L I S H
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Red service indicator LED. For detailed
description see under Service Indicator
LED's.
Yellow service indicator LED. For detailed
description see under Service Indicator
LED's.
Additional Safety Instructions for
Rotary Hammers
• Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
• Use auxiliary handle(s), if supplied with the
tool. Loss of control can cause personal injury.
• Hold power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation
where the cutting accessory may contact
hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a “live” wire may make
exposed metal parts of the power tool “live” and
could give the operator an electric shock.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of rotary
and chipping hammers:
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in concrete and/or
masonry.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual
before use.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (w), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2011 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Rotary hammer
(D25501, D25601, D25602, D25603)
or
1 Chipping hammer (D25831)
1 Side handle
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1A, 1B, 2A–C)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Trigger switch (D25501, D25601, D25602,
D25603)
On/off rocker switch (D25831)
Wear ear protection.
b. Lock-on slider (D25601, D25602, D25603)
Wear eye protection.
d. Main handle
c. Side handle
Clutch Setting 40 Nm is designed for
most drilling applications
Clutch Setting 80 Nm is designed for
higher torque applications
e. Active vibration control (D25601, D25602,
D25603, D25831)
f. Mode selector switch
g. Electronic speed and impact control dial
(D25601, D25602, D25603, D25831)
h. Clamp wheel
31
EN GLI S H
i. Rear side handle position
Torque Limiting Clutch
j. Side handle clamp
The torque limiting clutch reduces the maximum
torque reaction transmitted to the operator in case of
jamming of a drill bit. This feature also prevents the
gearing and electric motor from stalling. The torque
limiting clutch has been factory-set and cannot be
adjusted.
k. Steel ring
l. Bush
m. Tool holder
n. Depth rod release button
o. Depth rod
p. Locking sleeve
q. Pin
Complete Torque Control (fig. 3)
D25602, D25603
NOTICE: Always turn the tool off before
changing torque control settings or
damage to tool may result.
x. Collar
y. Side handle knob
INTENDED USE
D25501, D25601, D25602, D25603
Your rotary hammer has been designed for
professional rotary drilling and chipping applications.
D25831
Your chipping hammer has been designed for
professional chipping, chiselling and demolition
applications.
The Complete Torque Control (CTC) feature of this
tool is designed to provide additional control with a
two-stage clutch mechanism. Refer to Setting the
Torque Control Switch for more information.
Adaptive Drill Contol (ADC)
D25603 (FIG. 3)
These hammers are professional power tools.
The D25603 is equipped with an adaptive drill
control. This feature senses the motion of tool and
reduces the motor torque to a manageable level if
necessary. The red indicator LED (r) will illuminate to
indicate status.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
NOTE: If tool power is insufficient for normal drilling
and the red LED indicator does not flash, take the
tool to an authorized DEWALT repair center.
Soft Start Feature
Service Indicator LEDs (fig. 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
D25601, D25602, D25603, D25831
The soft start feature allows the speed to build
up speed slowly, thus preventing the drill bit from
walking off the intended hole position when starting.
The yellow brushwear indicator LED (s) lights up
when the carbon brushes are nearly worn out to
indicate that the tool needs servicing within the next
8 hours of use.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
The soft start feature also reduces the immediate
torque reaction transmitted to the gearing and the
operator if the hammer is started with the drill bit in
an existing hole.
Electronic Speed and Impact Control
(fig. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
The electronic speed and impact control (g) offers
the following advantages:
– use of smaller accessories without risk of
breakage;
– minimised break-out when chiselling or drilling in
soft or brittle materials;
– optimal tool control for precise chiselling.
32
D25601, D25602, D25603
The red service indicator LED (r) lights up if the
lock-on button (b) is used in any mode except the
chipping mode. In all models with the adaptive drill
control (ADC), the red indicator LED (r) lights up
if the ADC is engaged. The red indicator starts to
flash if there is a fault with the tool or the brushes
have completely worn out (refer to Brushes under
Maintenance).
D25831
The red service indicator LED (r) lights up if there is
a fault with the tool or the brushes have completely
worn out (refer to Brushes under Maintenance).
E NG L I S H
Fully Vibration-dampened Main
Handle (fig. 1)
D25601, D25602, D25603, D25831
The dampers in the side handle (c) absorb the
vibrations transmitted to the user. This improves user
comfort during the operation.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
WARNING: Tool bits may be hot and
gloves should be worn when changing
or removing them to avoid personal
injury.
Assembling and Fitting the Side
Handle (fig. 2A, 2B)
The side handle (c) can be mounted in front or in
rear position on either side of the machine to suit
both RH- and LH-users.
WARNING: Always operate the
tool with the side handle properly
assembled.
D25501, D25601, D25602, D25603
MOUNTING IN FRONT POSITION (FIG. 2A)
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
1. Snap the steel ring (k) over the collar (x)
behind the tool holder (m). Squeeze both ends
together, mount the bush (l) and insert the pin
(q).
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
2. Place the side handle clamp (j) and screw on
the clamp wheel (h). Do not tighten.
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power
input of this tool (see technical data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is
30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
WARNING: Once assembled, the side
handle clamp should never be removed.
3. Screw the side handle (c) into the bush (l) and
then into clamp wheel. Tighten securely.
4. Rotate the side handle mounting assembly to
the desired position. For drilling horizontally
with a heavy drill bit, we recommend to place
the side handle at an angle of approx. 20° for
optimum control.
5. Lock the side handle mounting assembly in
place by tightening the clamp wheel (h).
MOUNTING IN REAR POSITION (FIG. 2B)
The rear position is particularly useful when drilling
down into a floor.
1. Unscrew the side handle (c) and remove it
from the front position. Leave the side handle
mounting assembly in front position.
2. Screw the side handle directly into one of the
rear side handle positions (i) on either side of the
tool.
D25831 (FIG. 2C)
1. Unscrew the side handle knob (y).
2. Slide the side handle assembly onto the
machine locating the steel ring (k) in the
33
EN GLI S H
mounting area (z). The correct position of the
side handle is between head and middle of the
tube.
Indexing the Chisel Position
(fig. 5)
3. Adjust the side handle (c) to the desired angle.
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
4. Slide and rotate the side handle to the desired
position.
The chisel can be indexed and locked into 18
different positions.
5. Lock the side handle in place by tightening the
knob (y).
Inserting and Removing SDS Max®
Accessories (fig. 1, 4A, 4B)
This machine uses SDS Max® bits and chisels (refer
to the inset in figure 4B for a cross-section of an
SDS Max® bit shank).
1. Clean the bit shank.
2. Pull back the locking sleeve (p) and insert the bit
shank.
3. Turn the bit slightly until the sleeve snaps into
position.
4. Pull on the bit to check if it is properly locked.
The hammering function requires the bit to be
able to move axially several centimetres when
locked in the tool holder.
5. To remove a bit pull back the tool holder locking
sleeve/collar (p) and pull the bit out of the tool
holder.
Selecting the Operating Mode
(fig. 1)
Hammerdrilling:
D25501, D25601, D25602, D25603
for concrete, brick, stone and masonry
drilling operations.
Hammering only:
D25501, D25601, D25602, D25603,
D25831
for chiselling and demolition applications.
In this mode the tool can also be used as
a lever to free a jammed drill bit.
1. To select the operating mode, rotate the mode
selector switch (f) until it points to the symbol of
the required mode.
It may be neccessary to twist the tool holder (m)
slightly to allow the mode selector switch (f) to
pass the
position.
2. Check that the mode selector switch (f) is
locked in place.
34
1. Rotate the mode selector switch (f) until it points
position.
towards the
2. Rotate the chisel in the desired position.
3. Set the mode selector switch (f) to the
“hammering only” position.
4. Twist the chisel until it locks in position.
Setting the Electronic Speed and
Impact Control Dial (fig. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Turn the dial (g) to the desired level. Turn the dial
upwards for higher speed and downwards for
lower speed. The required setting is a matter of
experience. E.g.:
– when chiselling or drilling in soft, brittle materials
or when minimum break-out is required, set the
dial to a low setting;
– when breaking or drilling in harder materials, set
the dial to a high setting.
Setting the Torque Control Switch
(fig. 3)
D25602, D25603
NOTICE: Always turn the tool off before
changing torque control settings or
damage to the tool may result.
Move the torque control lever (t) to setting 40 Nm or
80 Nm as needed for application.
Clutch Setting 40 Nm (u) is designed
for most drilling applications and is
designed to easily clutch out when the
drill bit encounters re-bar or other foreign
substances.
Clutch Setting 80 Nm (v) is designed for
higher torque applications such as corebits and deep hole drilling and is designed
to clutch out at a higher torque threshold.
NOTE: Allow the motor housing to rotate a little
while changing torque.
Each time the tool is plugged in, it will
automatically default to clutch setting 1 into
clutch setting 40 Nm (u), the most sensitive
setting.
E NG L I S H
Depth Rod (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
TO ADJUST THE DEPTH ROD
1. Push in and hold the depth rod release button
(n) on the side handle.
2. Move the depth rod (o) so the distance between
the end of the rod and the end of the bit equals
the desired drilling depth.
3. Release the button to lock rod into position.
When drilling with the depth rod, stop when end
of rod reaches surface of material.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
WARNING: Tool bits may be hot and
gloves should be worn when changing
or removing them to avoid personal
injury.
WARNING:
• Be aware of the location of pipework
and wiring.
• Apply only a gentle pressure to
the tool (approx. 20 kg). Excessive
force does not speed up drilling but
decreases tool performance and may
shorten tool life.
• Always hold the tool firmly with both
hands and ensure a secure stance.
Always operate the tool with the side
handle properly assembled.
NOTE: Operating temperature is (-7 to +40˚ C (19˚
to 104˚ F). Using the tool outside of this temperature
range will decrease the life of the tool.
Proper Hand Position (fig. 6)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the
side handle (c), with the other hand on the main
handle (d).
Switching On and Off (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
To turn the tool on, depress the trigger switch (a).
To stop the tool, release the trigger switch.
D25601, D25602, D25603
The lock-on slider (b) allows the trigger switch (a) to
be locked on in chiselling mode only. If the lock-on
button is activated in drilling mode, as a feature the
tool will switch off automatically.
To turn the tool on, press the trigger switch (a).
To stop the tool, release the switch.
For continuous operation, press and hold down the
switch (a), slide the lock-on button (b) upwards and
release the switch.
To stop the tool in continuous operation, press the
switch briefly and release it. Always switch off the
tool when work is finished and before unplugging.
D25831
To turn the tool on, press the on/off rocker switch (a)
at the lower part of the trigger.
To stop the tool, press the on/ off rocker switch at
the upper part of the trigger.
Hammerdrilling
To turn the tool on, press the on/off switch (a).
To stop the tool, release the switch.
Drilling with a Solid Bit (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Insert the appropriate drill bit.
2. Set the mode selector switch (f) to the
hammerdrilling position.
3. D25601, D25602, D25603 only: Set the
electronic speed and impact control dial (g).
4. Fit and adjust the side handle (c).
5. Mark the spot where the hole is to be drilled.
6. Place the drill bit on the spot and switch on the
tool.
7. Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
Drilling with a Core Bit (fig. 1)
1. Insert the appropriate core bit.
2. Assemble the centerdrill into the core bit.
35
EN GLI S H
3. Set the mode selector switch (f) to the
hammerdrilling position.
4. D25601, D25602, D25603 only: Turn the
electronic speed and impact control dial (g) to a
medium or high speed setting.
5. Fit and adjust the side handle (c).
6. Place the centerdrill on the spot and switch on
the tool. Drill until the core penetrates into the
concrete approx. 1 cm.
7. Stop the tool and remove the centerdrill. Place
the core bit back into the hole and continue
drilling.
8. When drilling through a structure thicker than
the depth of the core bit, break away the round
cylinder of concrete or core inside the bit at
regular intervals.
To avoid unwanted breaking away of concrete
around the hole, first drill a hole the diameter of
the centerdrill completely through the structure.
Then drill the cored hole halfway from each side.
approximately 150 hours of use. If problems occur
before this time contact an authorised DEWALT
repair agent.
Brushes (fig. 3)
The carbon brushes are not user-serviceable. Take
the tool to an authorized DEWALT repair agent.
The yellow brushwear indicator LED (r) lights up
when the carbon brushes are nearly worn out. After
a further 8 hours of use or after the brushes have
completely worn out the motor will automatically be
shut off.
Tool maintenance needs to be carried out as soon
as the service indicator (s) lights up.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
9. Always turn the tool off when work is finished
and before unplugging.
Chipping and Chiselling (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
1. Insert the appropriate chisel and rotate it by
hand to lock it into one of 18 positions.
2. Set the mode selector switch (f) to the
hammering only position.
3. D25601, D25602, D25603, D25831 only: Set
the electronic speed and impact control dial (g).
4. Fit and adjust the side handle (c).
5. Turn the tool on and start working.
6. Always turn the tool off when work is finished
and before unplugging.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
This machine is not user-serviceable. Take the
tool to an authorised DEWALT repair agent after
36
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Various types of SDS Max® drill bits and chisels are
available as an option.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
E NG L I S H
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced.
• The product is returned complete with all
original components
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com
37
ESPAÑOL
MARTILLOS SDS MÁX® COMBINACIÓN Y MARTILLOS DE
SOLDADOR D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de
productos hacen que DEWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Energía de impacto
(EPTA 05/2009)
Capacidad de perforación total en hormigón:
brocas sólidas
barrenas cilíndricas huecas
Capacidad de perforación óptima en hormigón:
brocas sólidas
Posiciones del cincel
Portaherramientas
Peso
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de
la presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de
la potencia acústica)
VDC
W
D25501
230
2
1100
D25601
230
2
1250
D25602
230
2
1250
D25603
230
2
1250
D25831
230
2
1250
J
8
8
8
8
8
mm
mm
12–40
40–90
12–45
40–100
12–45
40–100
12–45
40–100
–
–
mm
kg
18–26
18
SDS Max®
6,15
25–35
18
SDS Max®
6,8
25–35
18
SDS Max®
6,9
25–35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
6,1
dB(A)
94
92
93
93
95
dB(A)
dB(A)
3
104
3
103
3
104
3
104
3
106
dB(A)
3
3
3
3
3,6
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma EN 60745:
Valor de emisión de vibraciones ah
Perforación en hormigón
ah,HD =
Incertidumbre K =
m/s²
m/s²
18,3
1,8
9,2
1,5
9,1
1,6
9,1
1,6
–
–
Valor de emisión de vibraciones ah
Cincelado
ah,Cheq =
Incertidumbre K =
m/s²
m/s²
13,2
1,6
7,2
1,5
7,4
1,6
7,4
1,6
8,3
1,5
38
ESPAÑOL
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador de
los efectos de la vibración tales como:
ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25831
Martillo picador eléctrico (manual) 2000/14/EC
m </= 15kg, Anexo VIII; TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Alemania,
Nº de identificación de organismo notificado: 0197
Nivel de potencia acústica de conformidad con la
norma 2000/14/EC (Artículo 12, Anexo III, No. 10;
m </= 15 kg)
LWA (nivel de potencia acústica medido)
dB 102
LWA (nivel de potencia acústica garantizado) dB 105
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
10.02.2010
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
39
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
d)
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
40
e)
f)
No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
ESPAÑOL
f)
g)
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f) Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
g)
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
5) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
Instrucciones de seguridad
adicionales para los martillos
rotativos
• Lleve protección acústica. La exposición
ante ruidos podrá provocar una pérdida de su
audición.
• Utilice las asas auxiliares, si han sido
suministradas con la herramienta. La pérdida
de control podrá provocar daños personales.
• Sostenga la herramienta eléctrica por las
superficies de agarre aisladas cuando
realice una operación en la que el accesorio
de corte pueda estar en contacto con
un cable oculto o con su propio cable.
El contacto de los accesorios de corte con
un cable cargado, puede cargar las partes
metálicas expuestas de la herramienta eléctrica
y producir una descarga eléctrica al operador.
Riesgos residuales
Los siguientes riesgos son inherentes al uso de los
martillos rotativos y los martillos de soldador:
– Lesiones causadas al tocar las piezas giratorias
o las piezas calientes de la herramienta
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de aplastamiento de los dedos al
cambiar el accesorio.
– Riesgos para la salud causados al respirar el
polvo que se produce cuando se trabaja con
hormigón o mampostería.
41
ESPAÑOL
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1A, 1B, 2A-C)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Póngase protección para los ojos.
La configuración del embrague en 40 Nm
ha sido diseñada para la mayoría de las
aplicaciones de perforación
a. Interruptor de activación (D25501, D25601,
D25602, D25603)
Interruptor oscilador de encendido/apagado
b. Botón de bloqueo (D25601, D25602, D25603)
La configuración del embrague en 80 Nm
ha sido diseñada para las aplicaciones
con par superior
Lea la LED del indicador de servicio. Si
desea una descripción detallada, véase
el apartado LED de indicador de
servicio.
Lea la LED del indicador de servicio
amarilla. Si desea una descripción
detallada, véase el apartado LED de
indicador de servicio.
c. Empuñadura lateral
d. Empuñadura principal
e. Control de vibración activo (D25601, D25602,
D25603, D25831)
f. Interruptor selector de modo
g. Botón de control de impacto y velocidad
electrónica (D25601, D25602, D25603,
D25831)
h. Rueda de fijación
i. Posición trasera para asa lateral
j. Fijación de la empuñadura lateral
k. Anilla de acero
l. Cojinete
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (w), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2011 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Martillo rotativo
(D25501, D25601, D25602, D25603)
o bien
1 Martillo de soldador (D25831)
1 Empuñadura lateral
1 Caja de herramientas (sólo para los modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
42
m. Portaherramientas
n. Botón de liberación de la varilla de profundidad
o. Varilla de profundidad
p. Mango de bloqueo
q. Clavija
x. Collar
y. Botón de la empuñadura lateral
USO PREVISTO
D25501, D25601, D25602, D25603
Su martillo rotativo ha sido diseñado para
aplicaciones profesionales de perforación rotativa y
perforación mediante martillo de soldadura.
D25831
Su martillo de soldadura ha sido diseñado para
aplicaciones profesionales, tales como las del
desconchado, cincelado y demolición.
ESPAÑOL
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estos martillos son herramientas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta.
El uso por parte de operadores inexpertos requiere
supervisión.
Función de arranque suave
D25601, D25602, D25603, D25831
El arranque suave permite que la velocidad aumente
progresivamente, evitando de este modo que la
broca se desvíe de la posición prevista durante la
puesta en marcha.
Del mismo modo, esta función también reduce el
par de torsión inmediato transmitido al engranaje
y al usuario cuando el martillo es activado con la
broca en un agujero ya existente.
Control de impacto y de la velocidad
electrónica (fig. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
El control electrónico de velocidad e impacto (g)
ofrece las ventajas siguientes:
– utilización de accesorios más pequeños sin
riesgos de rotura;
– reducción de la rotura durante el cincelado o el
taladrado de materiales blandos o frágiles;
– control óptimo de la herramienta para cincelado
de precisión.
Control adaptativo de la broca (ADC)
D25603 (FIG. 3)
El D25603 está equipado con un control adaptativo
de broca. Esta función detecta el movimiento de
la herramienta y reduce el par del motor a un nivel
adecuado si fuese necesario. La LED del indicador
roja (r) se encenderá para indicar el estado.
NOTA: Si la potencia de la herramienta no
es suficiente para realizar una perforación en
condiciones normales y no pestañea el indicador
de la LED roja, lleve la herramienta a un centro de
reparación autorizado por DEWALT.
LED del indicador de servicio (fig. 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
El indicador LED amarillo de desgaste (s) se
enciende cuando las escobillas de carbono están
casi gastadas, para indicar que deberá reparar la
herramienta en las próximas 8 horas de uso.
D25601, D25602, D25603
El indicador LED de servicio rojo (r) se enciende
si el botón de bloqueo (b) se utiliza en cualquier
modo salvo en el modo de desconchado. En
todos los modelos con control adaptativo de broca
(ADC), la LED del indicador rojo (r) se enciende
si se activa el ADC. El indicador rojo empieza a
pestañear cuando la herramienta registre un fallo o
cuando las escobillas se hayan gastado al completo
(véase la sección de Escobillasdel apartado de
Mantenimiento).
Embrague limitador de torsión
D25831
El embrague limitador de torsión reduce el par de
torsión máximo transmitido al usuario al quedarse
atascada una broca. Del mismo modo, esta función
también impide el calado del engranaje y del motor
eléctrico. El embrague limitador de torsión se ajusta
en fábrica y no puede ser ajustado posteriormente
por el usuario.
La LED roja del indicador de servicio (r) se enciende
cuando la herramienta registre un fallo o cuando
las escobillas se hayan gastado al completo
(véase la sección de Escobillas del apartado de
Mantenimiento).
Control completo de torsión (fig. 3)
D25602, D25603
AVISO: Apague siempre la herramienta
antes de cambiar la configuración del
control de torsión ya que de lo contrario,
podrá dañar la herramienta.
La función de Control Completo de Torsión (CTP) de
esta herramienta ha sido diseñada para ofrecer un
control adicional con un mecanismo de embrague
de dos etapas. Véase el apartado Configuración
del interruptor de control de torsión para más
información al respecto.
Empuñadura principal que limita al
completo las vibraciones (fig. 1)
D25601, D25602, D25603, D25831
Los amortiguadores de la empuñadura lateral (c)
absorben las vibraciones transmitidas al usuario.
Esto mejora la comodidad del usuario durante el
funcionamiento de la herramienta.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
43
ESPAÑOL
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1.5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
ENSAMBLAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para reducir los
riesgos de daños personales,
apague y desconecte la máquina
del enchufe de alimentación
antes de instalar y de retirar los
accesorios, antes de ajustar o
de cambiar los parámetros y
cuando realice reparaciones en
ella. Compruebe que el interruptor
de activación está en posición de
APAGADO. El encendido accidental
puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Las brocas de la
herramienta podrán estar calientes y
los guantes podrán estar gastados al
cambiarlas o retirarlas, provocando
daños personales.
Montaje y fijación de la empuñadura
lateral (fig. 2A, 2B)
La empuñadura lateral (c) puede montarse en una
posición frontal o trasera, o a uno de los lados de
la máquina para adaptarse a los usuarios diestros o
zurdos.
ADVERTENCIA: Opere siempre
la herramienta con la empuñadura
lateral correctamente montada.
D25501, D25601, D25602, D25603
MONTAJE EN POSICIÓN FRONTAL (FIG. 2A)
1. Pase la mordaza de acero (k) por encima del
collar (x) detrás del portaherramientas (m).
Junte ambos extremos, apretándolos; monte el
pasador (I) e inserte la clavija (q).
44
2. Coloque la empuñadura lateral (j) y atornille el
pomo de fijación (h). No apriete demasiado.
ADVERTENCIA: Una vez montado,
el pomo de la empuñadura lateral no
deberá retirarse.
3. Apriete la empuñadura lateral (c) en el cojinete (l)
y a continuación, en la rueda de fijación. Apriete
con firmeza.
4. Gire el soporte de la empuñadura lateral
hasta alcanzar la posición deseada. Para un
control óptimo en perforaciones horizontales
con una broca pesada, le aconsejamos que
coloque la empuñadura lateral en un ángulo de
aproximadamente 20°.
5. Para bloquear el conjunto de montaje de la
empuñadura lateral, apriete el pomo de fijación
(h).
MONTAJE EN POSICIÓN TRASERA (FIG. 2B)
La posición trasera es concretamente útil cuando se
taladra en un suelo.
1. Desenrosque la empuñadura lateral (c) y quítela
de la posición frontal. Deje el soporte de la
empuñadura lateral en la posición frontal.
2. Enrosque la empuñadura lateral directamente
en una de las posiciones traseras (i) para la
empuñadura lateral en cualquier lado de la
herramienta.
D25831 (FIG. 2C)
1. Afloje la tuerca de la empuñadura lateral (y).
2. Introduzca el conjunto de la empuñadura lateral
en la máquina, ubicando la anilla de acero (k)
en la zona de montaje (z). La posición correcta
de la empuñadura lateral se encuentra entre la
parte frontal e intermedia del tubo.
3. Ajuste la empuñadura lateral (c) con el ángulo
deseado.
4. Introduzca y gire la empuñadura lateral a la
posición deseada.
5. Bloquee la empuñadura lateral en su lugar,
apretando la tuerca (y).
Introducir y retirar los accesorios de
SDS Max® (fig. 1, 4A, 4B)
Esta herramienta utiliza brocas y cinceles SDS
Max® (véase la inserción en la fig. 4B para un corte
transversal de una cola de broca SDS Max®).
1. Limpie la cola de broca.
2. Tire hacia detrás del mango de bloqueo (p) e
introduzca la cola de broca.
3. Gire la broca ligeramente hasta que el mango
se coloque en su posición.
ESPAÑOL
4. Tire de la broca para comprobar que esté
bien sujetada. Para la función de taladrado,
es necesario que la broca pueda moverse
axialmente varios centímetros una vez sujeta en
el portaherramientas.
5. Para desmontar una broca, retire el manguito/
collar sujetador del portaherramientas (p) y
saque la broca del portaherramientas.
Selección del modo de
funcionamiento (fig. 1)
Perforación de percusión:
D25501, D25601, D25602, D25603
para operaciones de taladrado de
hormigón, piedra y ladrillo.
Sólo percusión:
D25501, D25601, D25602, D25603,
D25831
para aplicaciones de cincelado y
demolición. En este modo, la herramienta
también puede utilizarse como palanca
para sacar una broca atascada.
1. Para seleccionar el modo de operación, gire el
interruptor de selector de modo (f) hasta que
apunte hacia el símbolo del modo requerido.
Quizás tenga que girar el portaherramientas (m)
ligeramente para permitir que el interruptor de
selector de modo (f) pase a la posición .
2. Compruebe que el interruptor de selector de
modo (f) está sujeto en su lugar.
Indexar la posición del cincel
(fig. 5)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
El cincel se puede ajustarse y fijarse en 18
posiciones diferentes.
1. Gire el interruptor de modo (f) hasta que señale
hacia la posición .
y hacia abajo para reducirla. La obtención de
la configuración necesaria es una cuestión de
experiencia. Ej.:
– cuando cincele o taladre materiales blandos y
frágiles o cuando se requiera una rotura mínima,
sitúe el control en un nivel bajo;
– cuando rompa o taladre materiales duros, fije el
control en una posición alta.
Fijar el interruptor de control de
torsión (fig. 3)
D25602, D25603
AVISO: Apague siempre la herramienta
antes de cambiar la configuración del
control de torsión ya que de lo contrario,
podrá dañar la herramienta.
Mueva la palanca de control de torsión (t) hasta
el parámetro 40 Nm o 80 Nm en función de sus
necesidades para la aplicación.
La configuración del embrague en
40 Nm (u) ha sido diseñada para
la mayoría de las aplicaciones de
perforación y se destina a realizar el
embrague fácilmente cuando la broca
se encuentra obstaculizada por barras u
otras sustancias ajenas.
La configuración del embrague en 80 Nm
(v) ha sido diseñada para las aplicaciones
de mayor par como las brocas cilíndricas
huecas, destinadas para realizar el
embrague con un umbral de torsión
superior.
NOTA: Deje que la cubierta del motor gire un poco
mientras cambia de torsión.
Cada vez que conecte la herramienta,
la configuración predefinida activará
automáticamente el parámetro de embrague 1
por defecto 40 Nm (u), que es el parámetro más
sensible.
2. Gire el cincel en la posición deseada.
Varilla de profundidad (fig. 1)
3. Ajuste el interruptor selector de modo (f) a la
posición “sólo percusión”.
D25501, D25601, D25602, D25603
4. Gire el cincel hasta que quede bloqueado en su
posición.
Ajuste del control electrónico de
velocidad e impacto (fig. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Gire el control (g) al nivel adecuado. Gire el control
hacia arriba para obtener una mayor velocidad
PARA AJUSTAR LA VARILLA DE PROFUNDIDAD
1. Empuje y sostenga el botón de liberación de
la varilla de profundidad (n) en la empuñadura
lateral.
2. Mueva la varilla de profundidad (o) de forma
que la distancia entre el final de la varilla y el
final de la broca equivalga a la profundidad de
perforación deseada.
45
ESPAÑOL
3. Suelte el botón para bloquear la varilla en su
posición. Cuando perfore con la varilla de
profundidad, detenga la herramienta cuando
el final de la varilla llegue a la superficie del
material.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
ADVERTENCIA: Las brocas de la
herramienta podrán estar calientes
ylos guantes podrán estar gastados
al cambiarlas o retirarlas, provocando
daños personales.
ADVERTENCIA:
• Infórmese y tenga en cuenta la
ubicación de las tuberías y el
cableado.
• Aplique sólo una ligera presión a la
herramienta (aprox. 20 kg). Una fuerza
excesiva no acelerará la velocidad
de taladrado sino que reducirá el
rendimiento de la herramienta y podrá
reducir la vida de la herramienta.
• Mantenga constantemente la
herramienta con firmeza, con
ambas manos y compruebe que
está estable. Opere siempre la
herramienta con la empuñadura lateral
correctamente montada.
NOTA: La temperatura de funcionamiento es
(-7 a +40˚ C (19˚ a 104˚ F). El uso de la herramienta
fuera de esta serie de temperatura reducirá la
duración de la herramienta.
Posición adecuada de las manos
(fig. 6)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de daños personales graves, utilice
SIEMPRE una posición adecuada de
las manos, tal y como se muestra en la
figura.
46
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de daños personales graves, mantenga,
SIEMPRE con firmeza para anticipar
reacciones repentinas.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en la empuñadura lateral (c) y la
otra en la empuñadura principal (d).
Encendido y apagado (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor de activación (a).
Para detener la herramienta, suelte el interruptor de
activación.
D25601, D25602, D25603
El botón de bloqueo (b) permite bloquear el
interruptor de activación (a) de la herramienta
sólo en modo de cincelado. Si el botón de
bloqueo se activa en modo de taladrado, por
motivos de seguridad, la herramienta se apagará
automáticamente.
Para poner en marcha la herramienta, pulse el
interruptor de activación (a).
Para detener la herramienta, suelte el interruptor.
Para un funcionamiento continuo, pulse y mantenga
pulsado el interruptor (a), coloque el botón de
bloqueo (b) hacia arriba y suelte el interruptor.
Para interrumpir la herramienta durante el
funcionamiento continuo, pulse brevemente el
interruptor y suéltelo. Apague siempre la herramienta
cuando termine su trabajo y antes de desconectarla.
D25831
Para encender la herramienta, pulse el interruptor
oscilador de encendido/apagado (a) ubicado en la
parte inferior del activador.
Para detener la herramienta, pulse el interruptor
oscilador de encendido/apagado en la parte
superior del activador.
Perforación de percusión
Para encender la herramienta, pulse el interruptor de
encendido/apagado (a).
Para detener la herramienta, suelte el interruptor.
Taladrar con una broca sólida (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Inserte la broca que corresponda.
2. Ajuste el interruptor selector de modo (f) a la
posición “perforación de percusión”.
ESPAÑOL
3. D25601, D25602, D25603 sólo: Fije el control
electrónico de velocidad e impacto (g).
4. Fije y ajuste la empuñadura lateral (c).
5. Marque el punto en donde realizará el orificio.
6. Coloque la broca en el punto y active la
herramienta.
7. Apague siempre la herramienta cuando termine
su trabajo y antes de desconectarla.
Taladrar con una barrena cilíndrica
hueca (fig. 1)
1. Introduzca la barrena cilíndrica hueca adecuada.
2. Monte la broca de centrar en la barrena
cilíndrica hueca.
3. Ajuste el interruptor selector de modo (f) a la
posición “perforación de percusión”.
4. D25601, D25602, D25603 sólo: Coloque el
control electrónico de velocidad e impacto (g)
en posición de velocidad mediana o alta.
5. Fije y ajuste la empuñadura lateral (c).
6. Coloque la broca de centrar en en el punto
y active la herramienta. Perfore hasta que la
barrena haya penetrado en el hormigón hasta
aprox. 1 cm.
7. Detenga la herramienta y saque la broca de
centrar. Vuelva a colocar la barrena cilíndrica
hueca en el orificio y siga perforando.
8. Cuando taladre en una estructura que sea
más gruesa que la profundidad de la barrena
hueca, deberá sacar con frecuencia el cilindro
de hormigón que se acumulará en la barrena
hueca.
Para evitar que el hormigón se rompa alrededor
del orificio, realice primeramente un orificio con
el diámetro de la broca de centrar que atraviese
completamente la estructura. A continuación,
podrá perforar a ambos lados del orificio
creado.
9. Apague siempre la herramienta cuando termine
su trabajo y antes de desconectarla.
Escodar y cincelar (fig. 1)
4. Fije y ajuste la empuñadura lateral (c).
5. Encienda la herramienta y empiece a trabajar.
6. Apague siempre la herramienta cuando termine
su trabajo y antes de desconectarla.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica de DEWALT ha sido
diseñada para funcionar durante largos periodos
de tiempo con un mantenimiento mínimo. El
funcionamiento satisfactorio continuo depende del
buen cuidado de la herramienta y de una limpieza
frecuente
ADVERTENCIA: Para reducir los
riesgos de daños personales,
apague y desconecte la máquina
del enchufe de alimentación
antes de instalar y de retirar los
accesorios, antes de ajustar o
de cambiar los parámetros y
cuando realice reparaciones en
ella. Compruebe que el interruptor
de encendido está en posición de
APAGADO. El encendido accidental
puede causar lesiones.
Esta máquina no puede ser reparada por el usuario.
Lleve la herramienta a un agente de reparaciones
habilitado por DEWALT al cabo de unas 150 horas
de uso. Si antes de dicho momento, registra algún
problema, póngase en contacto un agente de
reparaciones habilitado por DEWALT.
Escobillas (fig. 3)
Las escobillas de carbono no pueden ser reparadas
por el usuario. Lleve la herramienta a un agente de
reparaciones habilitado por DEWALT.
La LED amarilla del indicador de desgaste (r) se
enciende cuando las escobillas de carbono están
casi gastadas. Al cabo de 8 horas de uso a una vez
que las escobillas se hayan gastado al completo, el
motor se apagará automáticamente.
El mantenimiento de la herramienta deberá realizarse
lo antes posible, en cuanto el indicador de servicio
(s) se encienda.
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
1. Introduzca el cincel adecuado y gírelo
manualmente hasta bloquearlo en una de las
18 posiciones.
Lubricación
2. Ajuste el interruptor selector de modo (f) a la
posición “sólo percusión”.
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
3. D25601, D25602, D25603, D25831 sólo: Fije el
control electrónico de velocidad e impacto (g).
47
ESPAÑOL
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han sido
sometidos a pruebas con este producto,
el uso de tales accesorios con esta
herramienta podría ser peligroso. Para
disminuir el riesgo de lesiones, con este
producto se deben usar exclusivamente
accesorios recomendados por DEWALT.
Se ofrecen como opción varios tipos de brocas y
cinceles SDS Plus®.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no debe
desecharse con los residuos domésticos
normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
48
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
49
FRANÇAIS
MARTEAUX COMBINÉS ET BURINEURS SDS MAX®
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses
produits ont fait de DEWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Énergie de frappe (EPTA 05/2009)
Capacité totale de perçage béton :
forets
trépans
Capacité optimale de perçage béton :
forets
Positions du burin
Porte-outil
Poids
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance acoustique)
W
J
D25501
230
2
1100
8
D25601
230
2
1250
8
D25602
230
2
1250
8
D25603
230
2
1250
8
D25831
230
2
1250
8
mm
mm
12–40
40–90
12–45
40–100
12–45
40–100
12–45
40–100
–
–
mm
kg
18–26
18
SDS Max®
6,15
25–35
18
SDS Max®
6,8
25–35
18
SDS Max®
6,9
25–35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
6,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
94
3
104
3
92
3
103
3
93
3
104
3
93
3
104
3
95
3
106
3,6
VDC
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité) déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah
Perçage du béton
ah,HD =
Incertitude K =
Valeur d’émission de vibration ah
Burinage
ah,Cheq =
Incertitude K =
m/s²
m/s²
18,3
1,8
9,2
1,5
9,1
1,6
9,1
1,6
–
–
m/s²
m/s²
13,2
1,6
7,2
1,5
7,4
1,6
7,4
1,6
8,3
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
50
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
FRANÇAIS
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25831
Brise-béton électrique 2000/14/CE (portatif)
m </= 15 kg, Annexe VIII; TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Allemagne,
n d’organisme notifié : 0197
Niveau de puissance acoustique selon 2000/14/CE
(Article 12, Annexe III, nº 10; m </= 15 kg)
LWA (niveau de puissance
acoustique mesuré)
dB
102
LWA (niveau de puissance
acoustique garanti)
dB
105
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
10.02.2010
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
51
FRANÇAIS
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
52
b)
c)
d)
e)
f)
g)
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
FRANÇAIS
d)
e)
f)
g)
Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité
supplémentaires pour marteaux à
percussion
• Porter des protections auditives. L’exposition
au bruit peut causer des pertes de l’ouïe.
• Utiliser les poignées auxiliaires, si fournies
avec l’outil. La perte de contrôle peut causer
des blessures.
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’organe de coupe pourrait entrer en contact
avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact de l’organe de
coupe avec un fil sous tension peut mettre les
parties métalliques exposées de l’outil sous
tension et électrocuter l’utilisateur.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
marteaux à percussion et burineurs :
– Blessures causées par le contact avec les
pièces pivotantes ou les pièces chaudes de
l’outil
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risque de se coincer les doigts lors du
remplacement de l’accessoire.
– Risques pour la santé causés par la respiration
de la poussière causée lors du travail dans le
béton et/ou la maçonnerie.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Le réglage d’embrayage de 40 Nm est
conçu pour la plupart des applications de
perçage
Le réglage d’embrayage de 80 Nm est
conçu pour les applications nécessitant
un plus grand couple
Voyant indicateur de service rouge. Pour
une description détaillée, voir Voyants
indicateurs de service.
Voyant indicateur de service rouge. Pour
une description détaillée, voir Voyants
indicateurs de service.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (w), qui comprend
aussi l’année de fabrication, est imprimée sur le
boîtier.
53
FRANÇAIS
q. Goupille
Exemple :
2011 XX XX
Année de fabrication
x. Collier
y. Bouton de poignée latérale
Contenu de l’emballage
USAGE PRÉVU
Ce carton comprend :
D25501, D25601, D25602, D25603
Votre perceuse à percussion a été conçue pour
les applications professionnelles de perçage à
percussion et de burinage.
1 Perceuse à percussion
(D25501, D25601, D25602, D25603)
ou
1 Marteau burineur (D25831)
1 Poignée latérale
1 Coffret de transport (modèles K uniquement)
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1A, 1B, 2A-C)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Gâchette (D25501, D25601, D25602, D25603)
Interrupteur marche/arrêt à bascule (D25831)
b. Glissière de verrouillage (D25601, D25602,
D25603)
c. Poignée latérale
D25831
Votre marteau burineur a été conçu pour les
applications professionnelles de burinage, de
ciselage et de démolition.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces marteaux sont des outils électriques
professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Fonctionnalité démarrage en
douceur
D25601, D25602, D25603, D25831
La fonction de démarrage progressif permet
d’augmenter lentement la vitesse afin d’éviter que
le foret ne sorte de la position du trou désirée au
démarrage.
La fonction de démarrage progressif réduit
également la réaction de couple immédiate
transmise aux engrenages et à l’opérateur si le
marteau est démarré avec le foret dans un trou
existant.
d. Poignée principale
e. Contrôle de vibration actif (D25601, D25602,
D25603, D25831)
Variateur de vitesse électronique et
contrôle d’impact (fig. 1, 3)
f. Commutateur de mode
D25601, D25602, D25603, D25831
g. Variateur de vitesse électronique et contrôle de
vibration (D25601, D25602, D25603, D25831)
Le variateur de vitesse électronique et contrôle
d’impact (g) offre les avantages suivants :
h. Molette de blocage
i. Position de poignée latérale arrière
j. Blocage de poignée latérale
k. Bague en acier
l. Douille
m. Porte-outil
n. Bouton de libération de la tige de profondeur
o. Tige de profondeur
p. Manchon de verrouillage
54
– utilisation d’accessoires plus petits sans risque
de rupture ;
– rupture réduite lors du ciselage ou du perçage
dans les matériaux tendres ou cassants ;
– contrôle optimal de l’outil pour un ciselage
précis.
Embrayage limiteur de couple
L’embrayage limiteur de couple réduit le retour
maximum de couple transmis à l’utilisateur en
cas de grippage d’un foret. Cette fonction permet
FRANÇAIS
également de prévenir que la boîte de vitesse et le
moteur électrique ne calent. L’embrayage limiteur de
couple a été réglé d’usine et ne peut être ajusté.
Contrôle complet du couple (fig. 3)
D25602, D25603
AVIS : Arrêtez toujours l’outil avant
de changer les réglages de contrôle
du couple sous peine d’endommager
l’outil.
La fonction de contrôle complet du couple (CTC)
de cet outil est conçue pour fournir un contrôle
supplémentaire avec un mécanisme d’embrayage à
deux étapes. Consultez Réglage de l’interrupteur
de contrôle du couple pour davantage
d’informations.
Poignée principale à amortissement
total des vibrations (fig. 1)
D25601, D25602, D25603, D25831
Les amortisseurs de la poignée principale (c)
absorbent les vibrations transmises à l’utilisateur.
Cela améliore le confort de l’utilisateur pendant
l’utilisation.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Contrôle de perçage adaptatif (ADC)
D25603 (FIG. 3)
Le modèle D25603 est équipé d’un contrôle
de perçage adaptatif. Cette fonction détecte le
mouvement de l’outil et réduit le couple du moteur
à un niveau plus simple à gérer si nécessaire. Le
voyant indicateur rouge (r) s’allume pour indiquer
l’état.
REMARQUE : Si la puissance de l’outil est
insuffisante pour le perçage normal et que le voyant
indicateur rouge ne clignote pas, portez l’outil à un
centre de réparation agréé DEWALT.
Voyants indicateurs de service
(fig. 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Le voyant indicateur jaune d’usure des charbons (s)
s’allume lorsque les charbons sont presque usagés
pour indiquer que l’outil doit être réviser dans les 8
heures d’utilisation suivantes.
D25601, D25602, D25603
le voyant indicateur de service rouge (r) s’allume
si le bouton de verrouillage (b) est utilisé dans
tout autre mode que le mode de burinage. Sur
tous les modèles avec le contrôle de perçage
adaptatif (ADC), le voyant indicateur rouge (r)
s’allume si l’ADC est engagé. L’indicateur rouge
commence à clignoter en cas de panne de l’outil
ou si les charbons sont complètement usagés (voir
Charbons sous Entretien).
D25831
Le voyant indicateur de service rouge (r) s’allume
en cas de panne de l’outil ou si les charbons
sont complètement usagés (voir Charbons sous
Entretien).
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec la
tension nominale de cet outil (se reporter à la section
Fiche technique). La section minimale du conducteur
est de 1.5 mm2 pour une longueur maximale de
30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : Pour réduire
les risques de blessures, arrêtez
l’appareil et débranchez-le de
la source d’alimentation avant
d’installer ou de retirer des
accessoires, avant de régler ou de
changer la configuration ou lors
du marquage de repères. Assurezvous que l’interrupteur est en position
ARRÊT. Un démarrage accidentel peut
provoquer des blessures.
55
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : Les forets peuvent
être chaud et vous devez porter des
gants lors de leur remplacement ou de
leur retrait pour éviter toute blessure.
Assemblage et montage de la
poignée latérale (fig. 2A, 2B)
La poignée latérale (c) peut être montée en position
avant ou arrière sur les deux côtés de la machine
pour convenir aux utilisateurs droitiers ou gauchers.
AVERTISSEMENT : Utilisez toujours
l’outil avec la poignée latérale
correctement assemblée.
D25501, D25601, D25602, D25603
MONTAGE EN POSITION AVANT (FIG. 2A)
1. Engagez la bague en acier (k) sur le collier
(x) derrière le porte-outil (m). Pincez les deux
extrémités pour les rapprocher, montez la
douille (l) et insérez la goupille (q).
2. Placez le blocage de poignée latérale (j) et
vissez la molette de blocage (h). Ne pas serrer.
AVERTISSEMENT : Une fois
assemblé, le blocage de poignée latéral
ne doit jamais être démonté.
3. Vissez la poignée latérale (c) dans la douille
(l), puis dans la molette de blocage. Serrez
solidement.
4. Faire tourner l’ensemble de montage de
poignée latérale dans la position désirée. Pour
le perçage horizontal avec un foret lourd, nous
conseillons de placer la poignée latérale à un
angle d’environ 20° pour un contrôle optimal.
5. Verrouillez l’ensemble de montage de poignée
latérale en position en serrant la molette de
blocage (h).
MONTAGE EN POSITION ARRIÈRE (FIG. 2B)
La position arrière est particulière utile lors du
perçage dans le sol.
1. Dévissez la poignée latérale (c) et retirez-la de la
position avant. Laissez l’ensemble de montage
de poignée latérale dans la position avant.
2. Vissez directement la poignée latérale dans
l’une des positions de poignée latérale arrière (i)
sur l’un des côtés de l’outil.
D25831 (FIG. 2C)
1. Dévissez le bouton de poignée latérale (y).
2. Faites coulisser l’ensemble de poignée latérale
sur la machine en plaçant la bague en acier
(k) dans la zone de montage (z). La position
correcte de la poignée latérale se trouve entre la
tête et le milieu du tube.
56
3. Ajustez la poignée latérale (c) selon l’angle
désiré.
4. Faire coulisser et tourner la poignée latérale
dans la position désirée.
5. Verrouillez la poignée latérale en position en
serrant le bouton (y).
Montage et démontage des
accessoires SDS Max®
(fig. 1, 4A, 4B)
Cette machine utilise des forets et burins SDS Max®
(voir l’encadré de la figure 4B pour la coupe en
section d’une tige de foret SDS Max®).
1. Nettoyez la tige du foret.
2. Rétractez le manchon de verrouillage (p) et
insérez la tige du foret.
3. Tournez légèrement le foret jusqu’à ce que le
manchon s’engage en position.
4. Tirez sur le foret pour vérifier qu’il est
correctement verrouillé. La fonction de
percussion nécessite que le foret puisse se
déplacer axialement de plusieurs centimètres
lorsqu’il est verrouillé dans le porte-outil.
5. Pour retirer un foret, rétractez le manchon/collier
de verrouillage du porte-outil (p) et sortez le foret
du porte-outil.
Sélection du mode de
fonctionnement (fig. 1)
Perçage à percussion :
D25501, D25601, D25602, D25603
pour les opérations de perçage dans
béton, brique, pierre et maçonnerie.
Percussion uniquement:
D25501, D25601, D25602, D25603,
D25831
pour les applications de ciselage et de
démolition. Dans ce mode, l’outil peut
être aussi utilisé comme levier pour libérer
un foret coincé.
1. Pour sélectionner le mode de fonctionnement,
faites tourner le commutateur de mode (f)
jusqu’au point où se trouve le symbole du mode
requis.
Il peut être nécessaire de pivoter légèrement le
porte-outil (m) pour permettre au commutateur
de mode (f) de passer la position .
2. Vérifiez que le commutateur de mode (f) est
verrouillé en position.
FRANÇAIS
Réglage de la position du burin
(fig. 5)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Le burin peut être positionné et verrouillé dans 18
positions différentes.
REMARQUE : Laissez le carter du moteur tourner
légèrement lors du changement de couple.
Chaque fois que l’outil est branché, il se passe
automatiquement sur le réglage d’embrayage 1 à
40 Nm (u) (réglage le plus sensible).
1. Faites tourner le commutateur de mode (f)
jusqu’à ce qu’il indique la position .
Tige de profondeur (fig. 1)
2. Faites tourner le burin dans la position désirée.
POUR RÉGLER LA TIGE DE PROFONDEUR
D25501, D25601, D25602, D25603
3. Réglez le commutateur de mode (f) en position
“percussion uniquement“.
1. Tenez enfoncé le bouton de libération de la tige
de profondeur (n) sur la poignée latérale.
4. Faites tourner le burin jusqu’à ce qu’il se bloque
en position.
2. Déplacez la tige de profondeur (o) de sorte
que la distance entre l’extrémité de la tige et
l’extrémité du foret soit égale à la profondeur de
perçage désirée.
Réglage du variateur de vitesse
électronique et contrôle d’impact
(fig. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Ajustez le bouton (g) sur le niveau désiré. Tournez
le bouton vers le haut pour augmenter la vitesse ou
vers le bas pour la réduire. Le réglage requis est une
question d’expérience. Par exemple :
– lors du ciselage ou du perçage dans des
matériaux tendres et cassants ou lorsqu’une
rupture minimale est requise, placez le variateur
sur un réglage faible ;
– lors de la démolition ou du perçage dans des
matériaux plus durs, placez le variateur sur un
réglage élevé.
Réglage de l’interrupteur de contrôle
de couple (fig. 3)
D25602, D25603
AVIS : Arrêtez toujours l’outil avant de
changer les réglages de contrôle du
couple sous peine d’endommager l’outil.
Déplacez le levier de contrôle de couple (t) sur le
réglage 40 Nm ou 80 Nm selon les besoins de
l’application.
Le réglage de l’embrayage à 40 Nm (u)
est conçu pour la plupart des applications
de perçage et permet de débrayer
facilement lorsque le foret rencontre des
barres d’armature ou d’autres corps
étrangers.
Le réglage d’embrayage à 80 Nm
(v) est conçu pour les applications
nécessitant un couple plus élevé
comme la trépanation et le perçage de
trousprofonds et permet de débrayer à un
seuil de couple plus élevé.
3. Relâchez le bouton pour verrouiller la tige
en position. Lors du perçage avec la tige de
profondeur, arrêtez-vous lorsque l’extrémité de
la tige atteint la surface du matériau.
UTILISATION
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute
pièce ou tout accessoire.
AVERTISSEMENT : Les forets peuvent
être chaud et vous devez porter des
gants lors de leur remplacement ou de
leur retrait pour éviter toute blessure.
AVERTISSEMENT :
• Tenez compte de l’emplacement de la
tuyauterie et du câblage.
• Appliquer seulement une pression
légère sur l’outil (env. 20 kg). Un force
excessive n’accélère pas le perçage,
mais réduit les performances de l’outil
et peut diminuer sa durée de vie.
• Tenez toujours l’outil fermement des
deux mains et prenez une position
sûre. Utilisez toujours l’outil avec
la poignée latérale correctement
assemblée.
REMARQUE : La température d’utilisation est de
(-7 à +40 C (19 à 104°F). L’utilisation de l’outil hors
de cette plage de température diminue sa durée de
vie.
57
FRANÇAIS
Position correcte des mains (fig. 6)
AVERTISSEMENT : Pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position correcte des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée latérale (c) avec l’autre main sur la
poignée principale (d).
Mise en marche et arrêt de l’appareil
(fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
Appuyez sur la gâchette (a) pour mettre l’outil en
marche.
Pour arrêter l’outil, relâcher la gâchette.
Perçage avec un foret (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Introduisez le foret approprié.
2. Réglez le commutateur de mode (f) en position
de perçage à percussion.
3. D25601, D25602, D25603 uniquement : Réglez
le variateur de vitesse électronique et contrôle
d’impact (g).
4. Montez et ajustez la poignée latérale (c).
5. Repérez l’endroit où le trou doit être percé.
6. Placez le foret sur le point et mettez l’outil en
marche.
7. Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et
avant de débrancher l’outil.
Perçage avec un trépan (fig. 1)
1. Introduisez le trépan approprié.
2. Assemblez le foret à centrer dans le trépan.
3. Réglez le commutateur de mode (f) en position
de perçage à percussion.
D25601, D25602, D25603
La glissière de verrouillage (b) permet de bloquer la
gâchette (a) en position marche uniquement pour
le mode ciselage. Si le bouton de verrouillage est
activé en mode de perçage, une fonction arrête
l’outil automatiquement.
4. D25601, D25602, D25603 uniquement :
Tournez le variateur de vitesse électronique et
contrôle d’impact (g) sur un réglage de vitesse
moyenne ou élevée.
Appuyez sur la gâchette (a) pour mettre l’outil en
marche.
6. Placez le foret de centrage sur le point et
mettez l’outil en marche. Percer jusqu’à ce que
le trépan pénètre d’environ 1 cm dans le béton.
Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Pour un fonctionnement continu, tenez enfoncé
l’interrupteur (a), faites coulisser sur le bouton de
verrouillage (b) vers le haut et relâchez l’interrupteur.
Pour arrêter l’outil en fonctionnement continu,
appuyer brièvement sur l’interrupteur et le relâcher
immédiatement. Toujours mettre l’outil à l’arrêt après
le travail et avant de débrancher l’outil.
D25831
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt à bascule (a)
dans la partie inférieure de la gâchette pour mettre
l’outil en marche.
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt à bascule
dans la partie supérieure de la gâchette pour mettre
arrêter l’outil.
Perçage à percussion
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt (a) pour
mettre l’outil en marche.
Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
58
5. Montez et ajustez la poignée latérale (c).
7. Arrêtez l’outil et retirez le foret de centrage.
Remettez le trépan dans le trou et continuez le
perçage.
8. Lors du perçage à travers une structure plus
épaisse dans la profondeur du trépan, rompez
le cylindre de béton ou la carotte à l’intérieur du
trépan à intervalles réguliers.
Pour éviter les ruptures involontaires du béton
autour du trou, percez d’abord un trou du
diamètre du foret de centrage à travers toute
la structure. Effectuez ensuite la trépanation à
moitié d’un côté et de l’autre.
9. Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et
avant de débrancher l’outil.
Burinage et ciselage (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
1. Insérez le burin approprié et faites-le tourner
à la main pour le verrouiller dans l’une des 18
positions.
FRANÇAIS
2. Réglez le commutateur de mode (f) en position
de percussion uniquement.
3. D25601, D25602, D25603, D25831
uniquement : Réglez le variateur de vitesse
électronique et contrôle d’impact (g).
4. Montez et ajustez la poignée latérale (c).
5. Mettez l’outil en marche et commencez le
travail.
6. Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et
avant de débrancher l’outil.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépend d’un entretien adéquat
et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : Pour réduire
les risques de blessures, arrêtez
l’appareil et débranchez-le de
la source d’alimentation avant
d’installer ou de retirer des
accessoires, avant de régler ou de
changer la configuration ou lors
du marquage de repères. Assurezvous que l’interrupteur est en position
ARRÊT. Un démarrage accidentel peut
provoquer des blessures.
Cette machine ne peut pas être réparée par
l’utilisateur. Portez l’outil à un agent de réparation
agréé DEWALT toutes les 150 heures d’utilisation
environ. Si un problème survient avant cet intervalle,
constatez un agent de réparation agréé DEWALT.
Charbons (fig. 3)
Les balais de charbon ne peuvent être remplacés
par l’utilisateur. Portez l’outil à un agent de réparation
agréé DEWALT.
Le voyant indicateur jaune d’usure des charbons (r)
s’allume lorsque les charbons sont presque usagés.
Au bout de 8 heures d’utilisateur ou lorsque les
charbons sont complètement usagés, le moteur
s’arrête automatiquement.
L’entretien de l’outil doit être effectuée au plus tôt
lorsque l’indicateur de service (s) s’allume.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Différents types d’embouts à visser et ciseaux SDS
Plus® sont disponibles en option.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
59
FRANÇAIS
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
60
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie • Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
61
ITALIANO
SCALPELLI PNEUMATICI SDS MAX® COMBINAZIONE
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del
prodotto fanno di DEWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
VDC
Tipo
Potenza assorbita
W
Energia del colpo (EPTA 05/2009)
J
Capacità massima di foratura calcestruzzo:
con punte integrali
mm
con punte a corona
mm
Capacità ottimale di foratura calcestruzzo:
con punte integrali
mm
Posizioni scalpello
Portautensili
Peso
kg
LPA
KPA
LWA
KWA
(pressione sonora)
(incertezza pressione sonora)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25501
230
2
1100
8
D25601
230
2
1250
8
D25602
230
2
1250
8
D25603
230
2
1250
8
D25831
230
2
1250
8
12–40
40–90
12–45
40–100
12–45
40–100
12–45
40–100
–
–
18–26
18
SDS Max®
6,15
25–35
18
SDS Max®
6,8
25–35
18
SDS Max®
6,9
25–35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
6,1
94
3
104
3
92
3
103
3
92
3
104
3
93
3
104
3
95
3
106
3,6
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati secondo le normative EN 60745:
Valore di emissione della vibrazione ah
Foratura calcestruzzo
ah,HD =
Incertezza K =
Valore di emissione della vibrazione ah
Scalpellatura
ah,Cheq =
Incertezza K =
m/s²
m/s²
18,3
1,8
9,2
1,5
9,1
1,6
9,1
1,6
–
–
m/s²
m/s²
13,2
1,6
7,2
1,5
7,4
1,6
7,4
1,6
8,3
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
62
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
ITALIANO
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
D25831
2000/14/CE Martello demolitore del calcestruzzo
elettrico (manuale) m </= 15kg, Appendice VIII;
TÜV Rheinland Sicurezza prodotti GmbH (0197),
D-51105 Köln, Germania, Ente notificato ID N.: 0197
Livello di potenza acustica secondo 2000/14/CE
(Articolo 12, Allegato III, N. 10; m </= 15 kg)
LWA (livello di potenza sonora misurata) dB
102
LWA (livello di potenza sonora garantita) dB
105
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
10.02.2010
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
DIRETTIVA MACCHINE
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
63
ITALIANO
b)
c)
Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali
64
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è stato
previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
ITALIANO
d)
e)
f)
g)
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
Rischi residui
I seguenti rischi sono inerenti all’uso degli scalpelli
pneumatici e dei tassellatori elettropneumatici:
– lesioni causate dall’aver toccato le parti rotanti o
parti calde dell’apparato
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di schiacciarsi le dita durante la
sostituzione dell’accessorio.
– Rischi alla salute causati dall’inalazione di polveri
sviluppatesi durante le lavorazioni in calcestruzzo
e/o muratura.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
L’impostazione della frizione 40 Nm
è ideata per la maggior parte delle
applicazioni di foratura
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
L’impostazione della frizione 80 Nm è
ideata per le applicazioni con una coppia
superiore
Istruzioni di sicurezza aggiuntive per
tassellatori elettropneumatici
Spia LED di manutenzione rossa. Per una
descrizione dettagliata, vedere la sezione
Spie LED di manutenzione.
• Utilizzare protezioni acustiche. L’esposizione
al rumore può causare la perdita dell’udito.
• Utilizzare le impugnature ausiliarie, se fornite
in dotazione con l’apparato. La perdita del
controllo può causare lesioni personali.
• Sostenere l’apparato con supporti aventi
superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui la parte tagliente potrebbe
toccare cavi elettrici nascosti o il cavo di
alimentazione dell’accessorio di taglio. Gli
accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
Spia LED di manutenzione gialla. Per una
descrizione dettagliata, vedere la sezione
Spie LED di manutenzione.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (w), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2011 XX XX
Anno di fabbricazione
65
ITALIANO
Contenuto della confezione
x. Collare
La confezione contiene:
y. Manopola dell’impugnatura laterale
1 Tassellatore elettropneumatico
(D25501, D25601, D25602, D25603)
oppure
1 Scalpello pneumatico (D25831)
1 Impugnatura laterale
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 manuale di istruzioni
1 disegno esploso
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1A, 1B, 2A-C)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
a. Interruttore di azionamento (D25501, D25601,
D25602, D25603)
Interruttore a bilanciere acceso/spento (D25831)
b. Fermo dell’interruttore (D25601, D25602,
D25603)
c. Impugnatura laterale
d. Impugnatura principale
e. Controllo attivo delle vibrazioni (D25601,
D25602, D25603, D25831)
f. Interruttore di selezione della modalità
g. Selettore del controllo elettronico velocità
e percussioni (D25601, D25602, D25603,
D25831)
h. Manopola di fermo
D25501, D25601, D25602, D25603
Il tassellatore elettropneumatico è stato progettato
per l’utilizzo professionale in lavori di foratura con
rotazione e scalpellatura.
D25831
Lo scalpello pneumatico è stato progettato per
l’utilizzo professionale in lavori di scheggiatura,
scalpellatura e demolizione.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Questi tassellatori sono utensili elettrici per uso
professionale.
NON consentire a bambini di entrare in contatto
con l’apparato. L’uso di questo apparato da parte di
persone inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.
Funzione di avviamento lento
D25601, D25602, D25603, D25831
La funzione di avviamento lento consente
un’erogazione graduale di corrente all’apparato nella
fase di avviamento: ciò permette l’accelerazione
progressiva, evitando lo strappo iniziale.
La funzione di avviamento lento riduce anche la
reazione immediata della coppia massima trasmessa
all’ingranaggio e all’operatore se l’apparato viene
avviato con la punta del trapano in un foro esistente.
Comando elettronico della velocità di
rotazione e della percussione
(fig. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Il comando elettronico dell’energia di percussione (g)
offre i vantaggi seguenti:
i. Attacco dell’impugnatura laterale in posizione
arretrata
– impiego di accessori di piccole dimensioni
senza rischio di rottura;
j. Manopola di fermo dell’impugnatura laterale
– riduzione al minimo delle rotture durante la
scalpellatura o la foratura di materiali morbidi o
fragili;
k. Anello di acciaio
l. Boccola
m. Portautensili
n. Pulsante di rilascio dell’asticella di profondità
o. Asticella di profondità
p. Manicotto di bloccaggio
q. Perno
66
DESTINAZIONE D’USO
– gestione ottimale dell’apparato per scalpellature
di precisione.
Frizione limitatrice di coppia
La frizione limitatrice di coppia riduce l’erogazione
della coppia massima trasmessa all’operatore in
caso d’inceppamento di una punta di trapano. ll
dispositivo previene anche l’arresto improvviso della
ITALIANO
rotazione e del motore. La frizione è stata tarata in
fabbrica e pertanto non può essere modificata.
Controllo completo della reazione di
coppia (fig. 3)
D25602, D25603
AVVISO: Spegnere sempre l’apparato
prima di modificare le impostazioni del
controllo di reazione di coppia, altrimenti
è possibile che si verifichino dei danni
all’apparato.
La funzione controllo completo di coppia (CTC) di
questo apparato è progettata allo scopo di fornire
un controllo aggiuntivo con un meccanismo della
frizione a due fasi. Si rimanda a Impostazione
dell’interruttore di controllo della coppia per
ulteriori informazioni.
Controllo adattivo del trapano (ADC)
D25603 (FIG. 3)
Il modello D25603 è munito di un controllo adattivo
del trapano. Questa funzione rileva il movimento
dell’apparato e riduce la coppia del motore a un
livello gestibile se necessario. La spia LED rossa (r) si
illumina ad indicare lo stato.
NOTA: Se la carica dell’apparato è insufficiente per
una normale operazione di foratura e la spia LED
rossa si illumina, portare l’apparato presso un centro
di riparazioni autorizzato DEWALT.
Spie LED di manutenzione (fig. 3)
Impugnatura principale di
ammortizzazione delle vibrazioni
(fig. 1)
D25601, D25602, D25603, D25831
Gli ammortizzatori nell’impugnatura principale (c)
assorbono le vibrazioni trasmesse all’utente. Questo
migliora la comodità dell’utente durante l’uso.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
D25601, D25602, D25603, D25831
La spia LED gialla (s) si accende quando lo stato di
usura delle spazzole al carbone ha superato il limite
massimo ed è necessaria la sostituzione entro le
successive 8 ore di utilizzo.
D25601, D25602, D25603
La spia LED di manutenzione rossa (r) si accende se
il pulsante di blocco (b) viene utilizzato in qualsiasi
modalità ad eccezione della modalità di scalpellatura.
In tutti i modelli con il controllo adattivo del trapano
(ADC), la spia LED rossa (r) si illumina se l’ADC è
innestato. La spia rossa inizia a lampeggiare quando
si è verificato un guasto nell’apparato o le spazzole
di carbone sono completamente consumate (vedere
Spazzole nel capitolo Manutenzione).
D25831
La spia LED rossa (r) si illumina quando si è verificato
un guasto nell’apparato o le spazzole di carbone
sono completamente consumate (vedere Spazzole
nel capitolo Manutenzione).
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i dati tecnici).
La sezione minima del conduttore è 1.5 mm2 e la
lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONE
AVVERTENZA: Per ridurre il
rischio di lesioni, spegnere l’unità
e disinserire la macchina dalla
presa di alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
prima di effettuare le regolazioni
o modificare le configurazioni o
quando si effettuano le riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore del
grilletto sia in posizione OFF. Un avvio
accidentale potrebbe provocare lesioni.
67
ITALIANO
AVVERTENZA: Le punte possono
diventare incandescenti ed è necessario
indossare guanti durante la loro
sostituzione o rimozione onde evitare
lesioni personali.
Assemblaggio e montaggio
dell’impugnatura laterale
(fig. 2A, 2B)
L’impugnatura laterale (c) può essere montata in
posizione sia anteriore che posteriore e su entrambi
i lati, a seconda che l’operatore sia destrorso o
mancino.
AVVERTENZA: L’attrezzo deve essere
adoperato sempre con l’impugnatura
laterale montata correttamente.
D25501, D25601, D25602, D25603
MONTAGGIO NELLA POSIZIONE AVANZATA (FIG. 2A)
1. Fissare l’anello d’acciaio (k) sul collare (x) oltre
il portautensili (m). Avvicinare le due estremità
dell’anello, montare la boccola (l) ed inserirvi il
perno (q).
2. Posizionare il morsetto dell’impugnatura laterale
(j) e montarvi sopra la manopola di fermo (h).
Non stringere.
AVVERTENZA: Una volta montato, il
morsetto dell’impugnatura laterale non
deve mai essere rimosso.
3. Avvitare l’impugnatura laterale (c) nella boccola
(l) e quindi nella manopola di fermo. Serrare in
modo sicuro.
4. Far quindi ruotare tutto l’insieme di fissaggio
dell’impugnatura orientandolo nella posizione
più congeniale. Per forature orizzontali con una
punta pesante, sistemare l’impugnatura in un
angolo di 20° circa in modo da ottimalizzare la
presa.
5. Bloccare l’assieme nella posizione desiderata
stringendo la manopola di fermo (h).
MONTAGGIO NELLA POSIZIONE ARRETRATA (FIG. 2B)
Il montaggio in posizione arretrata risulta
particolarmente utile per lavori nel pavimento.
1. Svitare l’impugnatura laterale (c) e smontarla
dalla posizione avanzata. Lasciare il resto del
meccanismo di fissaggio nella posizione in cui si
trova.
2. Avvitare l’impugnatura direttamente in uno
dei fori di posizionamento (i) posti sui due lati
dell’apparecchio.
68
D25831 (FIG. 2C)
1. Svitare la manopola dell’impugnatura laterale (y).
2. Far scorrere l’insieme della manopola laterale
sulla macchina posizionando l’anello di acciaio
(k) nella zona di montaggio (z). La posizione
corretta dell’impugnatura laterale è tra la testata
e la sezione centrale del tubo.
3. Regolare l’impugnatura laterale (c) all’angolo
desiderato.
4. Far scorrere e ruotare l’impugnatura laterale
orientandola nella posizione più congeniale.
5. Bloccare l’impugnatura laterale stringendo la
manopola (y).
Inserimento e rimozione degli
accessori ad attacco SDS Max® (fig.
1, 4A, 4B)
Questa macchina usa punte e scalpelli ad attacco
SDS Max® fare riferimento all’inserto di figura 4B per
la sezione trasversale dell’attacco di una punta SDS
Max®).
1. Pulire lo stelo della punta.
2. Tirare indietro il manicotto di bloccaggio (p) e
inserire lo stelo della punta.
3. Ruotare leggermente la punta finché il
manicotto non scatta in posizione.
4. Tirare la punta per verificare che sia
correttamente bloccata. Per il funzionamento a
percussione si rende necessario che la punta
possa muoversi di alcuni centimetri lungo il
proprio asse, dopo essere stata fissata nel
portapunta.
5. Per rimuovere la punta, tirare verso il retro
il manicotto di bloccaggio/collare (p) del
portapunte ed estrarre la punta dal portapunta.
Selezione della modalità di
funzionamento (fig. 1)
Trapanatura a percussione:
D25501, D25601, D25602, D25603
per perforare calcestruzzo, mattoni, pietre
e muratura.
Solo martellatura:
D25501, D25601, D25602, D25603,
D25831
per applicazioni di scalpellatura e
demolizione. In questa modalità il
tassellatore elettropneumatico può essere
impiegato anche come leva per liberare
punte bloccate.
ITALIANO
1. Per selezionare il tipo di modalità operativa,
ruotare il selettore di modalità (f) finché non
punta sul simbolo richiesto.
Potrebbe essere necessario ruotare
leggermente il portautensili (m) per consentire al
selettore di modalità (f) di passare alla posizione
.
2. Controllare che il selettore di modalità (f) sia
bloccato in posizione.
Impostazione della posizione
scalpello (fig. 5)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Lo scalpello può essere impostato e bloccato in 18
posizioni diverse.
1. Ruotare il selettore di modalità (f) finché non
punta verso la posizione .
2. Ruotare lo scalpello nella posizione desiderata.
3. Impostare il selettore di modalità (f) in posizione
di “martellamento solo”.
4. Ruotare lo scalpello finché non si blocca in
posizione.
Regolazione elettronica della
velocità e delle percussioni (fig. 1, 3)
L’impostazione 40 Nm (u) è ideata per
la maggior parte delle applicazioni di
foratura e prevede una facile retrazione
della frizione se il trapano incontra dei ferri
d’armatura o altre sostanze estranee.
L’impostazione della frizione 80 Nm (v)
è ideata per applicazioni caratterizzate
da una coppia superiore come i carotieri
a corona e la foratura in profondità e
prevede la retrazione della frizione ad una
soglia della coppia più elevata.
NOTA: Consentire all’alloggiamento del motore di
ruotare un po’ durante la sostituzione della coppia.
Ogni volta che l’apparato viene inserito nella
presa, passa automaticamente all’impostazione 1
della frizione, corrispondente a 40 Nm (u), che è
l’impostazione più sensibile.
Asticella di profondità (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
PER REGOLARE L’ASTICELLA DI PROFONDITÀ
1. Spingere in dentro e tenere il pulsante di rilascio
dell’asticella di profondità (n) sull’impugnatura
laterale.
D25601, D25602, D25603, D25831
2. Spostare l’asticella di profondità (o) in modo
che la distanza tra l’estremità dell’asticella
e l’estremità della punta corrisponda alla
profondità di foratura desiderata.
Ruotare il selettore (g) portandolo al livello
desiderato. Ruotare il selettore verso l’alto per una
velocità maggiore e verso il basso per una velocità
inferiore. La scelta dovrà essere effettuata in base
alla pratica. Per esempio:
3. Rilasciare il pulsante per bloccare l’asticella in
posizione. Durante la foratura con l’asticella
di profondità, fermarsi quando l’estremità
dell’asticella raggiunge la superficie del
materiale.
– quando si lavorano materiali morbidi e
fragili, o quando è necessaria una forza di
rottura minima, impostare il selettore su
un’impostazione bassa;
– per perforare o rompere materiali più duri,
collocare il selezionatore su un’impostazione
alta.
Impostazione dell’interruttore di
controllo della coppia (fig. 3)
D25602, D25603
AVVISO: Spegnere sempre l’apparato
prima di modificare le impostazioni del
controllo di reazione di coppia, altrimenti
è possibile che si verifichino dei danni
all’apparato.
Spostare la leva di controllo della coppia (t)
all’impostazione 40 Nm o 80 Nm in base alle
necessità dell’applicazione.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’utilizzo
AVVERTENZA: Osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori.
AVVERTENZA: Le punte possono
diventare incandescenti ed è necessario
indossare guanti durante la loro
sostituzione o rimozione onde evitare
lesioni personali.
69
ITALIANO
AVVERTENZA:
• Fare attenzione a non forare tubi o fili
elettrici.
• Esercitare solo una pressione
modesta sull’apparato (circa 20 kg).
La pressione eccessiva non solo
non aumenta la velocità di foratura
o di scalpellatura ma influisce
negativamente anche sulla durata
dell’apparato.
• Tenere sempre fermo l’apparato
con entrambe le mani e assicurarsi
di assumere una posizione stabile.
L’apparato deve essere adoperato
sempre con l’impugnatura laterale
montata correttamente.
Per il funzionamento continuo, premere e tenere
premuto l’interruttore (a), far scorrere il pulsante di
blocco (b) verso l’alto e rilasciare l’interruttore.
Per fermare l’apparato nel funzionamento in
continuo, premere brevemente e rilasciare
l’interruttore. Spegnere sempre l’apparato al termine
del lavoro e prima di disinserire la spina.
D25831
Per mettere in funzione l’apparato, premere
l’interruttore a bilanciere acceso/spento (a) nella
parte inferiore del grilletto.
Per fermare l’apparato, premere l’interruttore a
bilanciere acceso/spento nella parte superiore del
grilletto.
Trapanatura a percussione
NOTA: La temperatura di esercizio è (da -7 a +40˚ C
(da 19˚ a 104˚ F). L’utilizzo dell’apparato al di fuori di
questo intervallo di temperatura diminuirà la durata
dell’apparato.
Per accendere l’apparato, premere l’interruttore
acceso/spento (a).
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 6)
Foratura con punte integrali (fig. 1)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
gravi lesioni personali, tenere SEMPRE
le mani nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, mantenere
SEMPRE una presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una
mano sull’ impugnatura laterale (c), e l’altra mano
sull’impugnatura principale (d).
Accensione e spegnimento (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
Per mettere in funzione l’apparato, premere
l’interruttore di azionamento (a).
Per fermare l’apparato, rilasciare l’interruttore di
azionamento.
D25601, D25602, D25603
Il fermo dell’interruttore (b) consente il blocco
dell’interruttore di azionamento (a) nella modalità di
scalpellatura. Se il pulsante di blocco è attivato nella
modalità di foratura, come funzione di sicurezza
l’apparato si spegnerà automaticamente.
Per mettere in funzione l’apparato, premere
l’interruttore di azionamento (a).
Per fermare l’apparato, rilasciare l’interruttore.
Per fermare l’apparato, rilasciare l’interruttore.
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Inserire la punta appropriata.
2. Impostare il selettore di modalità (f) in posizione
di trapanatura a percussione.
3. Solo D25601, D25602, D25603: Regolare al
valore desiderato il selettore elettronico della
velocità e dell’impatto (g).
4. Montare l’impugnatura laterale (c) e regolarne il
posizionamento.
5. Fare un segno laddove si intende praticare il
foro.
6. Collocare la punta sull’area prescelta e
accendere l’attrezzo.
7. Spegnere sempre l’apparato al termine del
lavoro e prima di disinserire la spina.
Foratura con punte a corona (fig. 1)
1. Inserire la punta a corona del tipo richiesto.
2. Assemblare la punta di centraggio nella punta a
corona.
3. Impostare il selettore di modalità (f) in posizione
di trapanatura a percussione.
4. Solo D25601, D25602, D25603: Regolare il
selettore elettronico della velocità e dell’impatto
(g) a una velocità moderata o alta.
5. Montare l’impugnatura laterale (c) e regolarne il
posizionamento.
6. Collocare la punta di centraggio sull’area
prescelta e accendere l’attrezzo. Iniziare la
70
ITALIANO
foratura arrestandosi quando la punta a corona
è penetrata per 1 cm circa nel calcestruzzo.
7. Arrestare l’attrezzo ed estrarre la punta di
centraggio. Inserire la punta a corona nel foro e
procedere con la foratura.
8. Se si fora in una struttura di spessore maggiore
della profondità della punta a corona eliminare
ad intervalli regolari il calcestruzzo all’interno
della punta.
Per evitare di asportare o fessurare
involontariamente il calcestruzzo intorno al foro,
ricavare prima un foro passante del diametro
della punta di centraggio, il quale attraverserà
tutta la struttura. Quindi procedere perforando
con la punta a corona da entrambi i lati.
9. Spegnere sempre l’apparato al termine del
lavoro e prima di disinserire la spina.
Scheggiatura e scalpellatura (fig.1)
Le operazioni di riparazione e manutenzione di
questo apparato non possono essere realizzate
dall’utente. Portare l’apparato da un riparatore
autorizzato DEWALT dopo circa 150 ore d’uso. Se
sorgono problemi prima di questo termine, rivolgersi
ad un riparatore DEWALT autorizzato.
Spazzole (fig. 3)
La riparazione delle spazzole di carbone non può
essere realizzata dall’utente. Portare l’apparato
presso un riparatore DEWALT autorizzato.
La spia LED gialla di usura delle spazzole (r) si
illumina quando le spazzole di carbone sono quasi
usurate. Dopo altre 8 ore d’uso, le spazzole si
usurano completamente e il motore si spegnerà
automaticamente.
La manutenzione dell’apparato deve essere
effettuata non appena la spia di manutenzione (s) si
illumina.
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
1. Inserire lo scalpello del tipo richiesto e ruotarlo
manualmente per bloccarlo in una delle 18
posizioni possibili.
Lubrificazione
2. Impostare il selettore di modalità (f) in posizione
di martellamento solo.
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
3. Solo D25601, D25602, D25603, D25831:
Regolare al valore desiderato il selettore
elettronico della velocità e dell’impatto (g).
4. Montare l’impugnatura laterale (c) e regolarne il
posizionamento.
5. Accendere l’attrezzo e iniziare a lavorare.
6. Spegnere sempre l’apparato al termine del
lavoro e prima di disinserire la spina.
MANUTENZIONE
Il vostro apparato DEWALT è stato studiato
per durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Prestazioni sempre soddisfacenti
dipendono da una cura appropriata e da una pulizia
regolare.
AVVERTENZA: Per ridurre il
rischio di lesioni, spegnere
l’unità e scollegare la macchina
dalla presa di corrente prima di
installare e rimuovere gli accessori,
prima di regolare o modificare
le configurazioni o quando si
eseguono le riparazioni. Assicurarsi
che l’interruttore del grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
71
ITALIANO
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Sono fornibili come accessori vari tipi di punte e
scalpelli SDS Plus®
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
72
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale. È
possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi
alla nostra assistenza post-vendita, nel sito
Internet: www.2helpU.com
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
73
NEDERLANDS
SDS MAX ® COMBINATIE- & BEITELHAMERS
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en
innovatie maken DEWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel
gereedschap.
Technische gegevens
Voltage
Type
Vermogen
Slagenergie
(EPTA 05/2009)
Totaal boorbereik in beton:
massieve boortjes
boorkronen
Optimaal boorbereik in beton:
massieve boortjes
Beitelposities
Gereedschapshouder
Gewicht
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch vermogen)
W
D25501
230
2
1100
D25601
230
2
1250
D25602
230
2
1250
D25603
230
2
1250
D25831
230
2
1250
J
8
8
8
8
8
mm
mm
12–40
40–90
12–45
40–100
12–45
40–100
12–45
40–100
–
–
mm
kg
18–26
18
SDS Max®
6.15
25–35
18
SDS Max®
6.8
25–35
18
SDS Max®
6.9
25–35
18
SDS Max®
6.95
–
18
SDS Max®
6.1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
94
3
104
3
92
3
103
3
93
3
104
3
93
3
104
3
95
3
106
3.6
VDC
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
Boren in beton
ah,HD =
Onzekerheid K =
m/s²
m/s²
18,3
1,8
9,2
1,5
9,1
1,6
9,1
1,6
–
–
Vibratie-emissiewaarde ah
Beitelen
ah,Cheq =
Onzekerheid K =
m/s²
m/s²
13,2
1,6
7,2
1,5
7,4
1,6
7,4
1,6
8,3
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
74
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
NEDERLANDS
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25831
2000/14/EG Elektrische betonbreker (in de handl
m </= 15kg, Annex VIII; TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germany,
Erkend Orgaan ID Nr.: 0197
Niveau van akoestisch vermogen volgens
2000/14/EC (Artikel 12, Annex III, Nr. 10;
m </= 15 kg)
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
LWA
(gemeten geluidsvermogenniveau)
dB
102
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
LWA (gegarandeerd
geluidsvermogenniveau)
dB
105
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
10.02.2010
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Wijst op brandgevaar.
75
NEDERLANDS
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
76
e)
f)
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
NEDERLANDS
g)
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor Boorhamers
• Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
lawaai kan gehoorverlies veroorzaken.
• Gebruik de hulphandgre(e)p(en) als die bij
het gereedschap worden geleverd. Verlies
van controle kan leiden tot persoonlijk letsel.
• Houd het gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakken als u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire
van het zaaggereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading
of het eigen netsnoer. Accessoires van
zaaggereedschap die in contact komen met
bedrading die onder stroom staat, kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom zetten en de gebruiker een elektrische
schok geven.
Overige risico’s
De volgende risico’s horen bij het gebruik van
boorhamers en beitelhamers:
– Verwondingen die worden veroorzaakt door het
aanraken van de draaiende delen of hete delen
van het gereedschap
Ook al worden de relevante veiligheidsvoorschriften
en de veiligheidsvoorzieningen toegepast, bepaalde
risico’s kunnen niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Een risico van het klemmen van de vingers
wanneer het accessoire wordt gewisseld.
– Gevaren voor de gezondheid die worden
veroorzaakt door het inademen van stof
dat ontstaat bij het werken in beton en/of
metselwerk.
77
NEDERLANDS
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 1A, 1B, 2A–C)
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
a. Aan/Uit-schakelaar (D25501, D25601, D25602,
D25603)
Koppelingsinstelling 40 Nm is bedoeld
voor de meeste boorapplicaties
b. Vergrendeling (D25601, D25602, D25603)
Aan/uit-kantelschakelaar (D25831)
Koppelingsinstelling 80 Nm is bedoeld
voor de boorapplicaties die een hoger
koppel vragen
c. Zijhandgreep
d. Hoofdhandgreep
e. Actieve vibratiecontrole (D25601, D25602,
D25603, D25831)
f. Standenselectieschakelaar
Rode service-indicatie-LED. Zie voor een
gedetailleerde beschrijving bij Serviceindicatie-LED’s.
g. Kiezer voor elektronische snelheids- en
slagregeling (D25601, D25602, D25603,
D25831)
h. Klemwiel
Gele service-indicatie-LED. Zie voor een
gedetailleerde beschrijving bij Serviceindicatie-LED’s.
i. Positie achterhandgreep
j. Zijhandgreepklem
k. Stalen ring
l. Bus
POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] 1)
De datumcode (w), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2011 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
m. Gereedschapshouder
n. Ontgrendelknop diepteaanslag
o. Diepteaanslag
p. Vergrendelmof
q. Pen
x. Kraag
y. Zijhandgreepknop
De verpakking bevat:
1 Boorhamer
(D25501, D25601, D25602, D25603)
of
1 Beitelhamer (D25831)
1 Zijhandgreep
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
78
GEBRUIKSDOEL
D25501, D25601, D25602, D25603
Uw boorhamer is ontworpen voor professionele
boor- en beiteltoepassingen.
D25831
Uw beitelhamer is ontworpen voor professionele
afbik-, beitel- en slooptoepassingen.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze hamers zijn professioneel elektrisch
gereedschap.
NEDERLANDS
LAAT NIET kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
Functie langzame start
D25601, D25602, D25603, D25831
Met de functie Langzame Start kan de snelheid
langzaam worden opgebouwd en zo kan worden
voorkomen dat bij het starten het boortje wegloopt
uit de bedoelde boorpositie.
Adaptive Drill Control
(ADC - Adaptieve Boorcontrole)
D25603 (AFB. 3)
De D25603 is voorzien van een adaptieve
boorcontrole. Deze functie voelt de beweging van
het gereedschap en vermindert het motorkoppel tot
een beheersbaar niveau, als dat nodig is. De rode
indicatie-LED (r) gaat branden ter aanduiding van de
status.
De functie Langzame Start vermindert ook de
onmiddellijke koppelreactie die wordt overgebracht
op de tandwielen en de gebruiker als de boorhamer
wordt gestart met het boortje in een bestaand gat.
OPMERKING: Als het vermogen van het
gereedschap onvoldoende is voor normale
boorwerkzaamheden en de rode indicatie-LED
knippert niet, breng het gereedschap dan naar een
erkend DEWALT-servicecentrum.
Elektronische Snelheids- en
Slagregeling (afb. 1, 3)
Service-indicatie-LED’s (afb. 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
De elektronische snelheids- en slagregeling (g) biedt
de volgende voordelen:
– gebruik van kleinere accessoires zonder het
risico van breuk;
– minimaal afbreken bij het beitelen of boren in
zachte of brosse materialen;
– optimale controle over het gereedschap voor
nauwkeurig beitelen.
Koppelbegrenzende koppeling
De koppelbegrenzende koppeling vermindert de
maximale koppelreactie die wordt overgebracht op
de gebruiker in het geval dat de boor vastloopt. De
functie voorkomt ook dat de overbrenging en de
elektrische motor vastlopen. De koppelbegrenzende
koppeling is in de fabriek ingesteld en kan niet
worden aangepast.
Volledige koppelregeling (afb. 3)
D25602, D25603
OPMERKING: Schakel het
gereedschap altijd uit voordat u de
koppelregeling wijzigt omdat, als u
dat niet doet, beschadiging van het
gereedschap het gevolg kan zijn.
De functie Complete Torque Control (CTC Volledige koppelregeling) van dit gereedschap
is ontworpen voor extra controle met een
koppelmechanisme in twee stadia. Raadpleeg De
Koppelregelschakelaar instellen voor meer
informatie.
D25601, D25602, D25603, D25831
De gele indicatie-LED (s) voor de slijtage van de
koolborstels gaat branden wanneer de koolborstels
bijna zijn versleten en dat duidt aan dat het
gereedschap binnen de volgende 8 uren van gebruik
moet worden nagezien.
D25601, D25602, D25603
De rode service-indicatie-LED (r) gaat branden
als de vergrendelknop (b) wordt gebruikt in een
andere stand dan de afbikstand. Op alle modellen
met de adaptieve boorcontrole (ADC), gaat de
rode indicatie-LED (r) branden als de ADC is
ingeschakeld. De rode indicatie-LED begint te
knipperen als er iets mis is met het gereedschap of
als de koolborstels volledig zijn versleten (raadpleeg
Koolborstels bij Onderhoud).
D25831
De rode service-indicatie-LED (r) gaat branden
als er iets mis is met het gereedschap of als de
koolborstels volledig zijn versleten (raadpleeg
Koolborstels bij Onderhoud).
Volledig Vibratiegedempte
Hoofdhandgreep (afb. 1)
D25601, D25602, D25603, D25831
De dempers in de zijhandgreep (c) absorberen de
vibraties die naar de gebruiker worden overgebracht.
Dit zorgt voor een beter gebruikscomfort tijdens het
werken met het gereedschap.
79
NEDERLANDS
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is
voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie
technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1.5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
2. Plaats de klem van de zijhandgreep (j) en
schroef het klemwiel (h) erop. Draai het niet
vast.
WAARSCHUWING: Wanneer de
klem van de zijhandgreep eenmaal is
gemonteerd, mag deze nooit meer
worden verwijderd.
3. Schroef de zijhandgreep (c) in de bus (l) en
vervolgens in het klemwiel. Zet stevig vast.
4. Draai de montagevoorziening van de
zijhandgreep in de gewenste positie. Wij
adviseren u bij het horizontaal boren met
een zware boor voor optimale controle de
zijhandgreep in een hoek van ongeveer 20° te
plaatsen.
5. Vergrendel de montagevoorziening voor de
zijhandgreep door het klemwiel vast te draaien
(h).
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE IN DE ACHTERSTE POSITIE (AFB. 2B)
MONTAGE EN AANPASSINGEN
De achterste positie is vooral handig wanneer u in
de vloer moet boren.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of een andere opstelling kiest of
wanneer u reparaties uitvoert.
Controleer dat de aan/uit-schakelaar in
de stand OFF (UIT) staat. Letsel zou het
gevolg kunnen zijn als het gereedschap
per ongeluk wordt gestart.
WAARSCHUWING: Boortjes kunnen
heet zijn en u kunt beter handschoenen
dragen wanneer u boortjes verwisselt of
uitneemt zodat u zich niet bezeert.
De zijhandgreep monteren en
plaatsen (afb. 2A, 2B)
De zijhandgreep (c) kan voor linkshandige of
rechtshandige gebruikers worden gemonteerd in de
voorste of achterste positie aan één van beide zijden
van de machine.
WAARSCHUWING: Bedien het
gereedschap altijd met de zijhandgreep
op de juiste wijze gemonteerd.
D25501, D25601, D25602, D25603
MONTAGE IN DE VOORSTE POSITIE (AFB. 2A)
1. Klik de stalen ring (k) over de kraag (x) achter
de gereedschapshouder (m). Knijp de beide
uiteinden naar elkaar toe, monteer de bus (l) en
plaats de pen (q).
80
1. Schroef de zijhandgreep (c) los en verwijder
deze uit de voorste positie. Laat de
montagevoorziening voor de zijhandgreep in de
voorste positie zitten.
2. Schroef de zijhandgreep direct in één van
de achterste zijhandgreepposities (i) aan
weerszijden van het gereedschap.
D25831 (AFB. 2C)
1. Schroef de knop van de zijhandgreep (y) los.
2. Schuif de zijhandgreep op de machine waarbij
u de stalen ring (k) in het montagegebied (z)
plaatst. De juiste positie van de zijhandgreep is
tussen de kop en het midden van de buis.
3. Stel de zijhandgreep (c) af in de gewenste hoek.
4. Schuif en draai de zijhandgreep in de gewenste
positie.
5. Vergrendel de zijhandgreep op zijn plaats door
de knop (y) aan te draaien.
SDS Max®-accessoires plaatsen en
verwijderen (afb. 1, 4A, 4B)
Deze machine maakt gebruik van SDS Max®-boren
en -beitels (in de inzet in afbeelding 4B ziet u een
dwarsdoorsnede van een SDS Max®boorschacht).
1. Maak de boorschacht schoon.
2. Trek de vergrendelmof (p) naar achteren en
plaats de boorschacht.
3. Draai het boortje iets totdat de mof op zijn
plaats klikt.
NEDERLANDS
4. Controleer dat het boortje goed is
vergrendeld door eraan te trekken. Voor de
boorhamerfunctie moet het boortje enkele
centimeters axiaal kunnen bewegen wanneer
het is vergrendeld in de gereedschapshouder.
De kiezer voor Elektronische
Snelheids- en Slagregeling instellen
(afb. 1, 3)
5. U kunt het boortje verwijderen door
de vergrendelmof/-kraag (p) wat naar
achteren te trekken en het boortje uit de
gereedschapshouder te trekken.
Draai de kiezer (g) naar het gewenste niveau. Draai
de kiezer omhoog voor hogere snelheid en omlaag
voor lagere snelheid. Het vinden van de instelling die
u nodig hebt, is een kwestie van ervaring. Bijv.:
De werkstand selecteren
(afb. 1)
Hamerboren:
D25501, D25601, D25602, D25603
voor boortoepassingen in beton,
baksteen, natuursteen, metselwerk.
Alleen kloppen:
D25501, D25601, D25602, D25603,
D25831
voor beitel- en slooptoepassingen. In
deze stand kunt u het gereedschap
gebruiken als hefboom voor het bevrijden
van een vastgelopen boortje.
1. U kunt de bedieningsstand selecteren door de
standenselectieschakelaar (f) te draaien naar het
symbool van de stand van uw keuze.
Het zal misschien nodig zijn de
gereedschapshouder (m) wat te draaien zodat
de standenselectieschakelaar (f) de positie
kan passeren.
2. Controleer dat de standenselectieschakelaar (f)
is vergrendeld.
De beitelpositie indexeren
(afb. 5)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
De beitel kan worden geïndexeerd en vergrendeld in
18 verschillende posities.
D25601, D25602, D25603, D25831
– bij het beitelen of boren in zachte, brosse
materialen of wanneer u zo min mogelijk wilt
uitbreken, zet u de kiezer in een lage stand;
– bij het breken of boren in hardere materialen zet
u de kiezer in een hogere stand.
De Koppelregelschakelaar instellen
(afb. 3)
D25602, D25603
OPMERKING: Schakel het
gereedschap altijd uit voordat u de
koppelregeling wijzigt omdat, als u
dat niet doet, beschadiging van het
gereedschap het gevolg kan zijn.
Verplaats de koppelregelhefboom (t) naar de stand
40 Nm of 80 Nm, afhankelijk van wat de toepassing
vraagt.
Koppelingsinstelling 40 Nm (u)
is ontworpen voor de meeste
boortoepassingen en is ontworpen voor
een gemakkelijker ontkoppeling wanneer
de boor stuit op betonijzer of dergelijke
materialen.
Koppelingsinstelling 80 Nm (v) is bedoeld
voor toepassingen die een hoger koppel
vragen zoals boorkronen en het boren
van diepe gaten en is ontworpen voor
ontkoppeling bij hogere koppelwaarden.
OPMERKING: Laat de motorbehuizing wat draaien
wanneer u het koppel wijzigt.
2. Draai de beitel in de positie van uw keuze.
Iedere keer dat de stekker van het gereedschap
in het stopcontact wordt gestoken, wordt
automatisch koppelingsinstelling 1, 40 Nm (u)
ingeschakeld, de meest gevoelige instelling.
3. Zet de standenselectieschakelaar (f) in de positie
“alleen kloppen”.
Diepteaanslag (afb. 1)
4. Draai de beitel totdat deze is vergrendeld.
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Draai de standenselectieschakelaar (f) totdat
wijst.
deze naar de positie
DE DIEPTEAANSLAG AFSTELLEN
1. Duw de diepteaanslag naar binnen en houd de
vrijgaveknop (n) van de diepteaanslag op de
zijhandgreep ingedrukt.
81
NEDERLANDS
2. Verplaats de diepteaanslag (o) zo dat de afstand
tussen het einde van de aanslag en het einde
van het boortje gelijk is aan de gewenste
boordiepte.
3. Laat de knop los zodat de aanslag wordt
vergrendeld. Bij het boren met de diepteaanslag
stopt u wanneer het uiteinde van de aanslag de
oppervlakte van het materiaal bereikt.
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van ernstig persoonlijk letsel,
schakel het gereedschap uit en
trek de stekker uit het stopcontact
voordat u aanpassingen uitvoert
of hulpstukken of accessoires
losneemt/installeert.
WAARSCHUWING: Boortjes kunnen
heet zijn en u kunt beter handschoenen
dragen wanneer u boortjes verwisselt of
uitneemt zodat u zich niet bezeert.
WAARSCHUWING:
• Let goed op de locatie van leidingen
en bedrading.
• Oefen uitsluitend zachte druk op het
gereedschap uit (ongev. 20 kg). Al
te veel kracht versnelt het boren niet
maar maakt dat het gereedschap
minder goed presteert en minder lang
meegaat.
• Houd het gereedschap altijd stevig
met beide handen vast en zorg
ervoor dat u stevig staat. Bedien
het gereedschap altijd met de
zijhandgreep op de juiste wijze
gemonteerd.
OPMERKING: Bedrijfstemperatuur is (-7 tot +40˚
C). Wanneer u het gereedschap gebruikt buiten dit
temperatuurbereik zal het minder lang meegaan.
Juiste handpositie (afb. 6)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van ernstig persoonlijk letsel, houd
ALTIJD uw handen in de juiste stand,
zoals wordt getoond.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van ernstig persoonlijk letsel, houd
het gereedschap ALTIJD stevig vast en
wees voorbereid op een plotselinge
reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één
hand op de zijhandgreep (c) en de andere op de
hoofdhandgreep (d).
In- en uitschakelen (afb. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
U kunt het gereedschap in werking zetten door de
Aan/Uit-schakelaar in te drukken (a).
Als u het gereedschap wilt stoppen, laat u de Aan/
Uit-schakelaar los.
D25601, D25602, D25603
Met de vergrendelknop (b) kunt u de Aan/Uitschakelaar (a) vergrendelen in de stand voor alleen
beitelen. Als u de vergrendelknop bedient tijdens het
boren, schakelt het gereedschap zichzelf uit.
U kunt het gereedschap in werking zetten door de
Aan/Uit-schakelaar (a) in te drukken.
Om het gereedschap te stoppen, laat u de
schakelaar los.
U kunt het gereedschap zonder onderbreking
gebruiken als u de schakelaar (a) naar beneden
gedrukt houdt, op de vergrendelknop (b) omhoog
schuift en de schakelaar loslaat.
U kunt het gereedschap dat ononderbroken werkt,
laten stoppen door kort op de schakelaar te drukken
en deze los te laten. Schakel het gereedschap altijd
uit wanneer het werk is voltooid en voordat u de
stekker uit het stopcontact trekt.
D25831
U schakelt het gereedschap in door de Aan/Uitkantelschakelaar (a) aan de onderzijde in te drukken.
U stopt het gereedschap door de Aan/Uitkantelschakelaar aan de bovenzijde in te drukken.
Hamerboren
U kunt het gereedschap inschakelen door op de
Aan/Uit-schakelaar te drukken (a).
Om het gereedschap te stoppen, laat u de
schakelaar los.
Boren met een Massief boortje
(afb. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Plaats het geschikte boortje.
2. Zet de standenselectieschakelaar (f) in de positie
voor hamerboren.
82
NEDERLANDS
3. Alleen D25601, D25602, D25603: Stel de kiezer
voor elektronische snelheids- en slagregeling (g)
in.
4. Monteer de zijhandgreep en stel deze af (c).
4. Monteer de zijhandgreep en stel deze af (c).
6. Zet het gereedschap altijd uit wanneer het
werk is voltooid en voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt.
5. Markeer de plaats waar u het gat wilt boren.
6. Plaats het boortje op de plek en schakel het
gereedschap in.
7. Schakel het gereedschap altijd uit wanneer het
werk is voltooid en voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt.
Boren met een boorkroon (afb. 1)
5. Zet het gereedschap aan en begin met het
werk.
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen voor gebruik gedurende lange tijd met
een minimum aan onderhoud. Het continu naar
tevredenheid functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
1. Plaats de geschikte boorkroon.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of een andere opstelling kiest of
wanneer u reparaties uitvoert.
Controleer dat de aan/uit-schakelaar in
de stand OFF (UIT) staat. Letsel zou het
gevolg kunnen zijn als het gereedschap
per ongeluk wordt gestart.
2. Monteer de centerboor in de boorkroon.
3. Zet de standenselectieschakelaar (f) in de positie
voor hamerboren.
4. Alleen D25601, D25602, D25603: Draai
de kiezer voor elektronische snelheids- en
slagregeling (g) in een stand voor een
gemiddelde of hoge snelheid.
5. Monteer de zijhandgreep en stel deze af (c).
6. Plaats de centerboor op de plek en schakel
het gereedschap in. Boor tot de boorkroon
ongeveer 1 cm in het beton dringt.
7. Stop het gereedschap en verwijder de
centerboor. Plaats de boorkroon weer in het gat
en ga door met boren.
8. Wanneer u boort door een structuur die dikker
is dan de diepte van de boorkroon, breek dan
met een regelmatige tussenpozen een ronde
cilinder van beton of de kern binnen in de
boorkroon weg.
U kunt voorkomen dat beton rond het gat
afbreekt, door eerst een gat met de diameter
van de centerboor volledig door de structuur
te boren. Boor vervolgens de kern van twee
kanten tot halverwege uit.
9. Zet het gereedschap altijd uit wanneer het
werk is voltooid en voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt.
Afbikken en beitelen (afb. 1)
Er kan aan deze machine door de gebruiker
geen onderhoud worden uitgevoerd. Breng
het gereedschap naar een erkende DEWALTreparatiemonteur na ongeveer 150 bedrijfsuren.
Neem contact op met een erkende DEWALTreparatiemonteur als er zich voor die tijd problemen
voordoen.
Koolborstels (afb. 3)
De koolborstels kunnen niet door de gebruiker
worden vervangen. Breng het gereedschap naar een
erkende DEWALT-reparatiemonteur.
De gele indicatie-LED (r) voor de slijtage van de
koolborstels gaat branden wanneer de koolborstels
bijna zijn versleten. Na nog eens 8 uren gebruik of
nadat de borstels volledig zijn versleten, schakelt de
motor zichzelf uit.
Er moet onderhoud aan het gereedschap worden
uitgevoerd zodra de service-indicatie-LED (s) gaat
branden.
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
1. Zet de geschikte beitel in en draai deze met de
hand vast in één van de 18 posities.
2. Zet de standenselectieschakelaar (f) in de positie
voor alleen kloppen.
3. Alleen D25601, D25602, D25603, D25831:
Stel de kiezer voor elektronische snelheids- en
slagregeling (g) in.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
83
NEDERLANDS
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Diverse typen SDS Plus® boren en beitels zijn als
optie leverbaar.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
84
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen bij
het verkooppunt en omruilen voor een ander
stuk gereedschap of tegen restitutie van het
aankoopbedrag. Het product mag niet in
onredelijke mate zijn versleten en u dient een
aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
85
NORSK
SDS MAX KOMBINASJONS- OG MEISELHAMMERE
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Slagkraft (EPTA 05/2009)
Total boreområde i betong:
solide bor
kjernebor
Optimal boreområde i betong:
solide bor
Meiselposisjoner
Redskapholder
Vekt
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
W
J
D25501
230
2
1100
8
D25601
230
2
1250
8
D25602
230
2
1250
8
D25603
230
2
1250
8
D25831
230
2
1250
8
mm
mm
12–40
40–90
12–45
40–100
12–45
40–100
12–45
40–100
–
–
mm
kg
18–26
18
SDS Max®
6,15
25–35
18
SDS Max®
6,8
25–35
18
SDS Max®
6,9
25–35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
6,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
94
3
104
3
92
3
103
3
93
3
104
3
93
3
104
3
95
3
106
3,6
VDC
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslipp ah
Boring i betong
ah,HD =
Usikkerhet K =
Vibrasjonsutslipp ah
Meisling
ah,Cheq =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
18,3
1,8
9,2
1,5
9,1
1,6
9,1
1,6
–
–
m/s²
m/s²
13,2
1,6
7,2
1,5
7,4
1,6
7,4
1,6
8,3
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
86
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
NORSK
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Nivå av akustisk effekt i henhold til 2000/14/EC
(Artikkel 12, Vedlegg III, Nr. 10; m </= 15 kg)
LWA (målt lydeffektnivå)
dB
102
LWA (garantert lydeffektnivå)
dB
105
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25831
2000/14/EC Elektrisk betongknuser (håndholdt)
m </= 15kg, Vedlegg VIII; TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germany,
Notified Body ID No.: 0197
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
10.02.2010
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til
ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
87
NORSK
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
88
d)
e)
f)
g)
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
NORSK
g)
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
Bruk vernebriller.
Clutch-innstilling 40 Nm er designet for
de fleste boreapplikasjoner
Clutch-innstilling 80 Nm er designet for
applikasjoner der det trenges høyere
dreiemoment
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Rød servicelampe LED. For detaljert
beskrivelse se under Servicelamper
LED.
Ekstra sikkerhetsregler for roterende
hammere
Gul servicelampe LED. For detaljert
beskrivelse se under Servicelamper
LED.
• Bruk hørselvern. Å bli utsatt for støy kan
forårsake hørseltap.
• Bruk hjelpehåndtakene dersom de leveres
med verktøyet. Å miste kontroll kan forårsake
personskade.
• Hold det elektriske verktøyet i de solerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kutteutstyr som kommer i kontakt med en
strømførende ledning kan føre til at eksponerte
metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende,
og kan gi operatøren støt.
Restrisikoer
Følgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av
roterende hammere og meiselhammere:
– Skader som følge av berøring av roterende deler
eller varme deler på verktøyet
På tross av samsvar med relevante sikkerhetsregler
og inkludering av sikkerhetsinnretninger, kan visse
rest-risikoer ikke unngås. De er:
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (w), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2011 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Roterende hammer
(D25501, D25601, D25602, D25603)
eller
1 Meiselhammer (D25831)
1 Sidehåndtak
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonshåndbok
– Hørselskader.
1 Sammenstillingstegning
– Risiko for klemte fingre ved skifte av tilbehør.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
– Helseskader som følge av innånding av støv
som utvikles ved arbeid i betog og/eller
murverk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1A, 1B, 2A–C)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Avtrekksbryter (D25501, D25601, D25602,
D25603)
På/av vippebryter (D25831)
89
NORSK
b. Låseskyver (D25601, D25602, D25603)
c. Sidehåndtak
d. Hovedhåndtak
e. Aktiv vibrasjonskontroll (D25601, D25602,
D25603, D25831)
f. Modus valgbryter
g. Elektronisk hastighet- og slagkontrollhjul
(D25601, D25602, D25603, D25831)
h. Låsehjul
i. Posisjon for sidehåndtak bak
j. Sidehåndtaksfeste
k. Stålring
l. Hylse
m. Redskapholder
n. Låseknapp dybdestav
o. Dybdestav
Elektronisk hastighets- og
slagkontroll (fig. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Elektronisk hastighets- og slagkontroll (g) gir
følgende fordeler:
– bruk av mindre tilbehørsdeler uten fare
brekkasje;
– minimalisert utbrytning ved meisling eller boring i
myke eller sprø materialer;
– optimal verktøykontroll for nøyaktig meisling.
Momentbegrensende clutch
Den momentbegrensende clutchen reduserer det
maksimale momentet som overføres til brukeren
i tilfelle en bit setter seg fast. Denne egenskapen
hindrer også girene og den elektriske motoren fra
å kveles. Den momentbegrensende kløtsjen er
fabrikkinnstilt og kan ikke justeres.
p. Låsekrage
q. Pinne
Komplett momentkontroll (fig. 3)
x. Krage
D25602, D25603
y. Sidehåndtaksknott
BRUKSOMRÅDE
D25501, D25601, D25602, D25603
Din roterende hammer er designet for profesjonelle
bruk ved roterende boring og meisling.
D25831
Meiselhammeren er designet for profesjonell meisling
og rivingsarbeider.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved
nærvær av brennbare væsker eller gasser.
Disse hammerne er profesjonelle verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
Myk oppstart
D25601, D25602, D25603, D25831
MERK:Slå alltid av verktøyet for du
endrer innstilling av momentkontroll,
ellers kan verktøyet ta skade.
Komplett momentkontroll (Complete Torque
Control - CTC) som finnes på dette verktøyet er
designet for å gi ekstra kontroll ved hjelp av en
to-trinns clutch-mekanisme. Se Innstilling av
momentkontrollbryter for mer informasjon.
Adaptiv borkontroll (ADC)
D25603 (FIG. 3)
D25603 er utstyrt med adaptiv borkontroll. Denne
funksjonen registrerer verktøyets bevegelse og
reduserer motormomentet til et håndterlig nivå om
nødvendig. Den røde LED-lampen (r) tennes for å
indikere status.
MERK: Dersom verktøystyrken er utilstrekkelig for
normal boring og den røde LED-lampen ikke blinker,
ta med verktøyet til et autorisertDEWALT verksted.
Mykstart-funksjonen lar hastigheten bygge seg opp
gradvis, og forhindrer således boret i å hoppe ut av
tilsiktet startposisjon ved oppstart.
Service LED-lamper (fig. 3)
Mykstart-funksjonen reduserer også det direkte
dreiemomentet som overføres til giret og brukeren
dersom hammeren startes med drill-bit inne i et
eksisterende hull.
Den gule LED-lampen (s) for børsteslitasje lyser når
kullbørstene er nesten utslitte for å vise at verktøyet
trenger service innen de neste 8 brukstimer.
D25601, D25602, D25603, D25831
D25601, D25602, D25603
Den røde LED-servicelampen (r) tennes dersom
låseknappen (b) brukes i noen modus utenom
meislingsmodus. På alle modeller med adaptiv
90
NORSK
borkontroll (ADC) lyser den røde LED-servicelampen
(r) dersom ADC er på. Den røde indikatoren
begynner å blinke dersom det er en feil ved
verktøyet eller børstene er fullstendig utslitte (se
Børster under Vedlikehold).
D25831
Den røde LED servicelampen (r) tennes dersom det
er en feil ved verktøyet eller børstene er fullstendig
utslitte (se Børster under Vedlikehold).
Fullt vibrasjonsdempet
hovedhåndtak (fig. 1)
D25601, D25602, D25603, D25831
Demperne i sidehåndtaket (c) absorberer
vibrasjonene overført til brukeren. Dette forbedrer
brukerkomfort under bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1.5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og kople det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør, og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i
oppsett eller ved reparasjon.
Sørg for at avtrekksbryteren er i AV
posisjonen. Utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
ADVARSEL: Verktøy-bits kan være
varme og hansker bør brukes ved
bytting og fjerning for å unngå
personskade.
Sammensetting og montering
sidehåndtaket (fig. 2A, 2B)
Sidehåndtaket (c) kan monteres foran eller bak på
begge sider av maskinen for å tilpasses både høyreog venstrehendte brukere.
ADVARSEL: Bruk verktøyet kun når
sidehåndtaket er riktig montert.
D25501, D25601, D25602, D25603
MONTERING FORAN (FIG. 2A)
1. Smekk stålringen (k) over kragen (x) bak
redskapholderen (m). Klem begge ender
sammen, monter hylsen (l) og sett inn pinnen
(q).
2. Plasser sidehåndtaksklemmen (j) og skru på
låsehjulet (h). Ikke stram til.
ADVARSEL: Når den er montert skal
sidehåndtaksklemmen aldri tas av.
3. Skru sidehåndtaket (c) inn i hylsen (l) og deretter
inn i låsehjulet. Stram godt til.
4. Roter sidehåndtakets monteringsinnretning til
ønsket posisjon. For boring horisontalt med
et tungt bor, anbefaler vi at sidehåndtaket
plasseres i en vinkel på ca. 20° for optimal
kontroll.
5. Lås sidehåndtakets monteringsinnretning på
plass ved å stramme låsehjulet (h).
MONTERING BAK (FIG. 2B)
Montering bak er spesielt nyttig nå du borer ned i
et gulv.
1. Løsne sidehåndtaket (c) og fjern den
fra frontposisjonen. La sidehåndtakets
monteringsinnretning forbli i frontposisjonen.
2. Skru sidehåndtaket direkte på en av de bakerst
sidehåndtakposisjonene (i) på hvilken som helst
side av verktøyet.
D25831 (FIG. 2C)
1. Skru av sidehåndtaksknotten (y).
2. Skyv sidehåndtak-sammenstillingen inn på
maskinen med posisjonering av stålringen (k)
på monteringsområdet (z). Korrekt posisjon for
sidehåndtaket er mellom hodet og midten av
røret.
3. Juster sidehåndtaket (c) til ønsket vinkel.
4. Skyv og drei sidehåndtaket til ønsket posisjon.
5. Lås sidehåndtaket på plass ved å stramme
knotten (y).
91
NORSK
Å sette inn og fjerne SDS Max®
tilbehør (fig. 1, 4A, 4B)
Stille inn elektronisk hastighet- og
slagkontrollhjul (fig. 1, 3)
Verktøyet bruker SDS Max® bor og meisler (se
innsatsen i figur 4B for et snitt av et SDS Max®
borskaft).
D25601, D25602, D25603, D25831
1. Rengjør borskaftet.
2. Trekk låsekragen (p) tilbake og sett inn
borskaftet.
3. Drei boret litt inntil kragen smekker på plass.
4. Dra i boret for å sjekke at den er riktig låst.
Hammerfunksjonen krever at boret kan bevege
seg aksialt flere centimeter når det er låst i
redskapholderen.
5. For å fjerne et bor, trekk redskapholderens
låsekrage (p) tilbake og ta boret ut av
redskapholderen.
Velg driftsmodus (fig. 1)
Hammerboring:
D25501, D25601, D25602, D25603
for boring i betong, tegl, stein og murverk.
Kun hammering:
D25501, D25601, D25602, D25603,
D25831
for meisling og riving. I denne modus kan
verktøyet også brukes som en brekkstang
for å løsne et fastkilt bor.
1. For å velge driftsmodus, drei modusvalgbryteren
(f) til den peker på ønsket modus.
Det kan være nødvendig å vri redskapholderen
(m) litt for å la modusvalgbryteren (f) passere
posisjonen.
2. Kontroller at modusvalgbryteren (f) er låst på
plass.
Drei hjulet (g) til ønsket nivå. Drei hjulet oppover for
høyere hastighet og nedover for lavere hastighet.
Korrekt innstilling er et spørsmål om erfaring. F.eks:
– ved meisling eller boring i myke, sprø materialer
eller når det ønskes minimalt med utbrytning,
sett hjulet i en lav posisjon;
– ved bryting eller boring i hardere materialer, sett
hjulet til en høy posisjon.
Stille inn momentkontrollbryteren
(fig. 3)
D25602, D25603
MERK: Slå alltid av verktøyet for
endring av momentkontroll innstillinger,
ellers kan verktøyet ta skade.
Flytt momentkontrollspaken (t) til innstilling 40 Nm
eller 80 Nm etter behov.
Clutch-innstilling 40 Nm (u) er designet for
de fleste bore-behov, og er designet for
lett å clutche ut når boret treffer armering
eller andre fremmedelementer.
Clutch-innstilling 80 Nm (v) er designet for
bruk ved større momentbehov så som
for kjernebor og boring av dype hull, og
er desiget for å clutche ut ved en høyere
terskel av momentet.
MERK: La motorhuset rotere litt mens du endrer
momentinnstilling.
Hver gang verktøyet plugges inn , så vil det
automatisk gå til clutch-innstilling 1, dvs. clutchinnstilling 40 Nm (u), som er den mest følsomme.
Indeksering av meiselposisjon
(fig. 5)
Dybdestang (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
FOR Å JUSTERE DYBDESTANGEN
Meiselen kan indekseres og låses i 18 ulike
posisjoner.
1. Drei modusvalgbryteren (f) inntil den peker mot
posisjonen.
2. Drei meiselen i ønsket posisjon.
3. Sett modusvalgbryteren (f) til “kun hamring”
posisjonen.
4. Vri meiselen inntil den låses på plass.
92
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Trykk inn og hold dybdestangens låseknapp (n)
på sidehåndtaket.
2. Flytt dybdestangen (o) slik at avstanden mellom
enden av stangen og enden av boret er lik
ønsket boredybde.
3. Slipp knappen for å låse stangen på plass. Når
du borer med dydbestangen, stopp når enden
av stangen når materialets overflate.
NORSK
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Følg alltid
sikkerhetsanvisningene og gjeldende
regler.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL: Verktøy-bits kan være
varme og hansker bør brukes ved
bytting og fjerning for å unngå
personskade.
ADVARSEL:
• Vær oppmerksom på lokasjonen av
rør og ledninger.
• Bruk bare lett trykk på verktøyet
(ca. 20 kg). Bruk av makt gjør ikke
boringen raskere, men minsker
verktøyets ytelse og kan forkorte
verktøyets levetid.
• Hold alltid verktøyet godt i begge
hender og stå godt. Bruk verktøyet
kun når sidehåndtaket er riktig
montert.
MERK: Driftstemperatur er (-7 til +40˚ C (19˚
til 104˚ F). Bruk av verktøyet utenfor dette
temperaturområdet forkorter verktøyets levetid.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 6)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
holde godt fast, for å være forberedt på
en plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
sidehåndtaket (c) og den andre på hovedhåndtaket
(d).
Slå på og av (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
For å bruke verktøyet, klem avtrekksbryteren (a).
D25601, D25602, D25603
Låse-skyveren (b) lar deg låse avtrekkeren (a) slik at
den kun er i meisle-modus. Dersom låseknappen
aktiveres under boring, slår verktøyet seg automatisk
av.
For å bruke verktøyet, klem avtrekksbryteren (a).
For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
For kontinuerlig drift, trykk og hold ned bryteren
(a), skyv låseknappen (b) oppover og slipp deretter
bryteren.
For å stoppe et verktøy satt til kontinuerlig drift, trykk
bryteren kort inn og slipp den. Verktøyet skal alltid
skrus av når arbeidet er ferdig og før du kopler fra
strømtilførselen.
D25831
For å bruke verktøyet, trykk på/av vippebryteren (a)
på nederste delen av avtrekkeren.
For å stoppe verktøyet, trykk på/av vippebryteren på
øverste delen av avtrekkeren.
Hammerboring
For å bruke verktøyet, trykk på/av-bryteren (a).
For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
Boring med et solid bor (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Sett inn passende drillbit.
2. Sett modusvalgbryteren (f) til hammerboring
posisjonen.
3. kun D25601, D25602, D25603: Stille inn
elektronisk hastighet- og slagkontrollhjul (g).
4. Monter og juster sidehåndtaket (c).
5. Sette et merke der hullet skal bores.
6. Plasser boret på merket og slå på verktøyet.
7. Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er
ferdig og før du kopler fra strømtilførselen.
Boring med et kjernebor (fig. 1)
1. Sett inn passende kjernebor.
2. Monter senterboret på kjerneboret.
3. Sett modusvalgbryteren (f) til hammerboring
posisjonen.
4. kun D25601, D25602, D25603: Drei det
elektronisk hastighets- og slagkontrollhjulet (g) til
et medium eller høy hastighet.
5. Monter og juster sidehåndtaket (c).
For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
93
NORSK
6. Plasser boret på merket og slå på verktøyet.
Bor til kjerneboret er omtrent 1 cm inne i
betongen.
7. Stopp verktøyet og ta av senterboret. Plasser
kjerneboret tilbake i hullet og fortsett å bore.
8. Ved boring i en struktur som er tykkere enn
dybden av kjerneboret, brekk av den runde
betongsylinderen (kjernen) i boret med jevne
mellomrom.
For å unngå å bryte av betong rundt hullet, bor
først et hull med diameter som for senterboret
gjenom hele strukturen. Bor så halveis gjennom
fra hver side.
9. Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er
ferdig, og før du kopler fra strømmen.
Børster (fig. 3)
Karbonbørstene kan ikke repareres av brukeren. Ta
med verktøyet til et autorisert DEWALT verksted.
Den gule LED-lampen (r) for børsteslitasje lyser
når kullbørstene er nesten utslitte. Etter ytterligere
8 timer med bruk, eller etter at børstene er totalt
utslitte, slås motoren automatisk av.
Verktøyvedlikehold må utføres så snart
servicelampen (s) lyser.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Meisling og hakking (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
1. Sett inn passende meisel og drei den for hånd
for å låse den i en av 18 posisjoner.
2. Sett modusvalgbryteren (f) til “kun hamring”
posisjonen.
3. kun D25601, D25602, D25603, D25831: Stille
inn elektronisk hastighet- og slagkontrollhjul (g).
4. Monter og juster sidehåndtaket (c).
5. Slå på verktøyet og begynn arbeidet.
6. Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er
ferdig, og før du kopler fra strømmen.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT WALT elektroverktøy er designet for
å brukes over lang tid med minimum vedlikehold.
Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av
tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig
renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og kople det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i
oppsett eller ved reparasjon.
Sørg for at avtrekker-bryteren er i AV
posisjonen. Utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Verktøyet kan ikke repareres av brukeren. Ta med
verktøyet til en autorisert DEWALT forhandler etter
ca. 150 timer med bruk. Dersom det oppstår
problemer før dette, ta kontakt med et autorisert
DEWALT verksted.
94
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ulike typer SDS Plus®-bor og meisler leveres som
tilleggsutstyr.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
NORSK
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
95
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
96
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
COMBINAÇÃO DE MARTELOS E BURILADORES
SDS MAX® D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso
dos seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DEWALT um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
VCC
Tipo
Alimentação
W
Energia de impacte (EPTA 05/2009)
J
Capacidade total de perfuração em betão:
brocas sólidas
mm
brocas de núcleo
mm
Capacidade óptima de perfuração em betão:
brocas sólidas
mm
Posições do cinzel
Estojo de ferramentas
Peso
kg
LPA
KPA
LWA
KWA
(pressão sonora)
(variabilidade da pressão sonora)
(potência sonora)
(variabilidade da potência sonora)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25501
230
2
1100
8
D25601
230
2
1250
8
D25602
230
2
1250
8
D25603
230
2
1250
8
D25831
230
2
1250
8
12–40
40–90
12–45
40–100
12–45
40–100
12–45
40–100
–
–
18–26
18
SDS Max®
6,15
25–35
18
SDS Max®
6,8
25–35
18
SDS Max®
6,9
25–35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
6,1
94
3
104
3
92
3
103
3
93
3
104
3
93
3
104
3
95
3
106
3,6
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão das vibrações ah
Perfuração em betão
ah,HD =
Incerteza K =
Valor de emissão das vibrações ah
Burilagem
ah,Ver. =
Incerteza K =
m/s²
m/s²
18,3
1,8
9,2
1,5
9,1
1,6
9,1
1,6
–
–
m/s²
m/s²
13,2
1,6
7,2
1,5
7,4
1,6
7,4
1,6
8,3
1,5
97
PORTUGUÊS
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
98
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831A DEWALT
declara que os produtos descritos em “dados
técnicos” se encontram em conformidade com as
seguintes normas e directivas:
2006/42/EC, EN 60745-1 e EN 60745-2-6.
D25831
2000/14/EC Martelo demolidor eléctrico (manual)
m </= 15 kg, Anexo VIII; TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Colónia, Alemanha,
Número de identificação do organismo creditado:
0197
Nível de potência acústica de acordo com a
directiva 2000/14/EC (Artigo 12, Anexo III, Nº 10;
m </= 15 kg)
LWA (Nível de potência
acústica medida)
dB
102
LWA (Nível de potência
acústica garantida)
dB
105
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
10.02.2010
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
e)
f)
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
f) Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
99
PORTUGUÊS
g)
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
100
g)
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras de segurança adicionais para
martelos de perfuração
• Use uma protecção auditiva. A exposição ao
ruído pode causar perda auditiva.
• Utilize a(s) pega(s) auxiliar(es), se
fornecida(s) com a ferramenta. A perda de
controlo pode causar lesões pessoais.
• Segure a ferramenta eléctrica apenas
pelas superfícies isoladas específicas para
o efeito ao efectuar uma operação em
que o acessório de corte possa entrar em
contacto com fios ocultos ou com o próprio
cabo da ferramenta. O acessório de corte
que entre em contacto com um fio com tensão
eléctrica poderão fazer com que as peças
de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
martelos de perfuração e burilagem:
– Ferimentos causados pelo contacto com peças
rotativas ou quentes da ferramenta
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de entalar os dedos quando mudar o
acessório.
– Riscos para a saúde causados pela inalação de
poeiras produzidas por trabalhos em betão e/
ou alvenaria.
PORTUGUÊS
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1A, 1B, 2A–C)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
Use uma protecção ocular.
A regulação de embraiagem de 40 Nm é
concebida para a maioria das aplicações
de perfuração
A regulação de embraiagem de 80 Nm é
concebida para a maioria das aplicações
de binário mais elevado
LED indicador de assistência vermelho.
Para obter uma descrição mais
pormenorizada, consulte LED do
indicador de assistência.
LED indicador de assistência amarelo.
Para obter uma descrição mais
pormenorizada, consulte LED do
indicador de assistência.
a. Interruptor de activação (D25501, D25601,
D25602, D25603)
Interruptor basculante de ligar/desligar (D25831)
b. Cursor de bloqueio (D25601, D25602, D25603)
c. Punho lateral
d. Pega principal
e. Controlo de vibrações activo (D25601, D25602,
D25603, D25831)
f. Interruptor de selecção do modo
g. Botão de controlo electrónico de velocidade e
impacte (D25601, D25602, D25603, D25831)
h. Volante de fixação
i. Posição do punho lateral traseiro
j. Fixação do punho lateral
k. Anel de aço
l. Bucha
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
m. Estojo de ferramentas
O Código de data (w), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
o. Guia de profundidade
Exemplo:
n. Botão de libertação da guia de profundidade
p. Manga de bloqueio
2011 XX XX
q. Pino
Ano de fabrico
x. Cinta
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo de perfuração
(D25501, D25601, D25602, D25603)
ou
1 Martelo de burilamento (D25831)
1 Punho lateral
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
y. Botão do punho lateral
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
D25501, D25601, D25602, D25603
O martelo de perfuração foi concebido para
aplicações de perfuração rotativa e burilagem
profissionais.
D25831
O martelo de burilagem foi concebido para
aplicações de cinzelamento, burilagem e demolição
profissionais.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
101
PORTUGUÊS
Estes martelos são ferramentas eléctricas
profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com a ferramenta. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
Funcionalidade de arranque suave
D25601, D25602, D25603, D25831
A função de arranque suave permite um aumento
lento da velocidade, de modo a evitar que a
broca de perfuração se afaste da posição do furo
pretendida quando inicia o trabalho.
A função de arranque suave reduz também a
reacção de binário imediata que é transmitida à
engrenagem e ao operador no caso de começar a
utilizar o martelo com a broca de perfuração no furo.
Controlo electrónico de velocidade e
impacto (fig. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
O controlo electrónico de velocidade e impacto (g)
oferece as seguintes vantagens:
– utilizaç de um menor número de acessórios,
sem o risco de ruptura;
– mínimo de fugas durante os trabalhos de
cinzelamento ou perfuração em materiais
suaves ou frágeis;
– óptimo controlo da ferramenta para um
cinzelamento preciso.
Embraiagem limitadora de torção
Controlo de perfuração adaptável
(ADC)
D25603 (FIG. 3)
O modelo D25603 está equipado com um controlo
de perfuração adaptável. Esta função detecta
o movimento da ferramenta e reduz o binário
do motor para um nível mais fácil de utilizar, se
necessário. O LED indicador vermelho (r) irá acender
o estado de indicação.
NOTA: Se a ferramenta eléctrica não for suficiente
para trabalhos de perfuração normais e o indicador
LED vermelho não se acender, leve a ferramenta
para um centro de reparação DEWALT autorizado.
LED indicadores de serviço (fig. 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
O LED amarelo de desgaste das escovas (s)
acende-se quando as escovas de carbono estão
praticamente gastas, para indicar que a ferramenta
necessita de assistência após as próximas 8 horas
de utilização.
D25601, D25602, D25603
O LED indicado de serviço vermelho (r) acende-se
se o botão de bloqueio (b) for utilizado para um
modo que não seja o de burilamento. Em todos os
modelos com o controlo de perfuração adaptável
(ADC), o LED indicador vermelho (r) acende-se se o
ADC estiver activado. O indicador vermelho começa
a piscar se houver uma avaria na ferramenta ou
se as escovas ficarem totalmente gastas (consulte
Escovas em Manutenção).
D25831
A embraiagem limitadora de torção reduz a reacção
do binário máximo transmitida ao utilizador no caso
de uma broca de perfuração ficar encravada. Além
disso, esta funcionalidade também impede que as
engrenagens e o motor eléctrico fiquem a trabalhar
em esforço. A embraiagem limitadora de torção foi
configurada na fábrica e não pode ser ajustada.
O indicador de serviço vermelho LED (r) começa
a piscar se houver uma avaria na ferramenta ou
se as escovas ficarem totalmente gastas (consulte
Escovas em Manutenção).
Controlo de binário completo (fig. 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
D25602, D25603
Os amortecedores no punho lateral (c) absorvem as
vibrações transmitidas ao utilizador. Isto permite um
maior conforto durante a operação.
AVISO: Desligue sempre a ferramenta
antes de alterar as definições de
controlo de binário porque podem
ocorrer danos na ferramenta.
A função Controlo de binário completo (CTC,
Complete Torque Control ) desta ferramenta foi
concebida para fornecer um controlo adicional
com um mecanismo de embraiagem de duas
fases. Consulte a secção Definir o interruptor de
controlo de binário para obter mais informações.
102
Redução da vibração total do punho
principal (fig. 1)
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
PORTUGUÊS
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os dados técnicos). O diâmetro mínimo do
fio condutor é 1.5 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
lesão, desligue a unidade e retire a
ficha da fonte de alimentação antes
de instalar ou remover acessórios,
antes de fazer ajustes ou alterar
configurações ou fizer reparações.
Certifique-se de que o interruptor de
activação está na posição de desligar.
Um arranque acidental pode causar
lesões.
ATENÇÃO: As brocas da ferramenta
podem estar quentes, devendo usar
luvas quando as mudar ou retirar para
evitar ferimentos graves.
Montagem e ajuste do punho lateral
(fig. 2A, 2B)
O punho lateral (c) pode ser montado na parte da
frente ou de trás em qualquer lado da máquina,
para que possa ser utilizado tanto por dextros como
por canhotos.
ATENÇÃO: utilize sempre a ferramenta
com o punho lateral devidamente
montado.
ATENÇÃO: Depois de montado, o
grampo do punho lateral nunca deve
ser removido.
3. Aparafuse o punho lateral (c) na bucha (l) e
depois no volante de fixação. Aperte com
firmeza.
4. Rode o conjunto de montagem do punho
lateral para a posição pretendida. Para
trabalhos de perfuração na horizontal com um
broca de perfuração profunda, recomendamos
a colocação do punho lateral a um ângulo de
aprox. 20° para um óptimo controlo.
5. Bloqueie o conjunto de montagem do punho
lateral, apertando o volante de fixação (h).
MONTAGEM NA POSIÇÃO TRASEIRA (FIG. 2B)
A posição traseira é especialmente útil para perfurar
o chão.
1. Desaperte o punho lateral (c) e retire-o da
posição frontal. Deixe o conjunto de montagem
do punho lateral na posição frontal.
2. Aperte o punho lateral directamente para uma
das posições do punho lateral traseiro (i) em
qualquer um dos lados da ferramenta.
D25831 (FIG. 2C)
1. Desaperte o botão do punho lateral (y).
2. Faça deslizar o conjunto do punho lateral dentro
da máquina, até chegar ao anel de aço (k) na
área de montagem (z). A posição correcta do
punho lateral é entre a parte superior e central
do tubo.
3. Regule o punho lateral (c) para o ângulo
pretendido.
4. Deslize e rode o punho lateral para a posição
pretendida.
5. Bloqueie o punho lateral na respectiva posição,
apertando o botão (y).
Inserção e remoção de acessórios
SDS Max® (fig. 1, 4A, 4B)
Esta máquina utiliza brocas e cinzéis SDS Max®
(consulte a imagem na figura 4B para obter uma
ideia sobre o que é uma haste de broca SDS Max®).
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Limpe a haste da broca.
MONTAGEM NA POSIÇÃO FRONTAL (FIG. 2A)
2. Puxe a manga de bloqueio (p) para trás e insira
a haste da broca.
1. Encaixe o anel de aço (k) sobre a cinta (x) por
trás do estojo de ferramentas (m). Pressione
ambas as extremidades entre si, monte a
bucha (l) e insira o pino (q).
2. Coloque o grampo do punho lateral (j) e
aparafuse o volante de fixação (h). Não o
aperte.
3. Rode a broca ligeiramente até a manga fica
encaixada.
4. Puxe a broca para verificar se está devidamente
bloqueada. A função de martelagem requer um
movimento axial da broca a vários centímetros,
quando está fixada no porta-ferramentas.
103
PORTUGUÊS
5. Para remover a broca, puxe a manga/cinta de
bloqueio do porta-ferramentas (p) para trás e
puxe a broca para fora do porta-ferramentas.
Seleccionar o modo de
funcionamento (fig. 1)
Perfuração com martelo:
D25501, D25601, D25602, D25603
para operações de perfuração de betão,
tijolo, pedra e alvenaria.
Apenas martelagem:
D25501, D25601, D25602, D25603,
D25831
para operações de cinzelamento e
demolição. Neste modo, a ferramenta
também pode ser utilizada como
alavanca para desbloquear uma broca de
perfuração encravada.
1. Para seleccionar o modo de funcionamento,
rode o interruptor de selecção do modo (f)
até ficar regulado para o símbolo do modo
pretendido.
Pode ser necessário rodar o porta-ferramentas
(m) ligeiramente para que o interruptor de
selecção de modo (f) passe para a posição .
2. Verifique se o interruptor de selecção de modo
(f) está fixado na respectiva posição.
Especificar a posição do cinzel
(fig. 5)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
O cinzel pode ser colocado e fixado em 18 posições
diferentes.
1. Rode o interruptor de selecção de modo (f) até
ficar regulado para a posição .
2. Rode o cinzel para a posição pretendida.
3. Coloque o interruptor de selecção de modo (f)
para a posição “apenas martelagem”.
4. Rode o cinzel até ficar bloqueado na posição
pretendida.
Regular o botão de controlo
electrónico de velocidade e impacto
(fig. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Rode o botão (g) para o nível pretendido. Rode o
botão para cima para obter uma maior velocidade
e para baixo para uma menor velocidade. A
104
configuração mais adequada poderá ser facilmente
determinada com alguma experiencia de utilização
da ferramenta. Por exemplo:
– quando fizer trabalhos de cinzelamento ou
perfuração em materiais macios ou frágeis ou
for necessário um mínimo de fuga, regule o
botão para uma configuração baixa;
– quando partir ou perfurar materiais duros,
regule o botão para uma configuração elevada.
Regular o interruptor de controlo de
binário (fig. 3)
D25602, D25603
AVISO: Desligue sempre a ferramenta
antes de alterar as definições de
controlo de binário porque podem
ocorrer danos na ferramenta.
Coloque a alavanca de controlo de binário (t)
para a regulação de 40 Nm ou 80 Nm, conforme
necessário para a aplicação.
A regulação de embraiagem de 40 Nm é
concebida para a maioria das aplicações
de perfuração e para uma fácil fixação
quando a broca de perfuração entra
em contacto com rebarbas ou outras
substâncias estranhas.
A regulação de binário 80 Nm (v) é
concebida para aplicações de binário
mais elevadas, tais como coroas e a
perfuração em buracos profundos é
concebida para a fixação num valor de
binário mais elevado.
NOTA: deixe o motor em funcionamento durante
alguns instantes enquanto altera o binário.
Sempre que a ferramenta é ligada, é apresentada
por predefinição a regulação da embraiagem
1 na regulação da embraiagem 40 Nm (u), a
regulação mais sensível.
Guia de profundidade (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
AJUSTAR A GUIA DE PROFUNDIDADE
1. Empurre e mantenha o botão de libertação da
guia de profundidade (n) no punho lateral.
2. Desloque a guia de profundidade (o) para que
a distância entre a extremidade da guia e a
extremidade da broca seja igual à profundidade
de perfuração pretendida.
3. Liberte o botão para fixar a guia na posição
pretendida. Quando fizer trabalhos de
perfuração com a guia de profundidade,
PORTUGUÊS
pare quando a extremidade da guia tocar na
superfície do material.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
ATENÇÃO: As brocas da ferramenta
podem estar quentes, devendo usar
luvas quando as mudar ou retirar para
evitar ferimentos graves.
ATENÇÃO:
• Tenha em atenção a presença de
tubagens ou fios eléctricos.
• Aplique apenas uma pressão ligeira
sobre a ferramenta (aprox. 20 kg).
A aplicação de força excessiva não
acelera o processo de perfuração,
mas diminui o desempenho da
ferramenta e pode ser reduzir a
respectiva duração.
• Segure sempre a ferramenta de
maneira firme com ambas as mãos
e garanta uma fixação segura. Utilize
sempre a ferramenta com o punho
lateral devidamente montado.
NOTA: A temperatura de funcionamento é de
(-7 a +40 ˚C (19 ˚ a 104 ˚F). A utilização da
ferramenta fora deste intervalo de temperaturas
diminui o tempo de vida útil da ferramenta.
Posição correcta das mãos (fig. 6)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos
na posição correcta, tal como
exemplificado na figura.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão no punho lateral (c) e a outra no punho
principal (d).
Ligar e desligar a ferramenta (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de
activação (a).
Para parar a ferramenta, liberte o interruptor de
activação.
D25601, D25602, D25603
O cursor de bloqueio (b) permite ao interruptor
de activação (a) ficar bloqueado apenas no modo
de cinzelamento. Se o cursor de bloqueio estiver
activado no modo de perfuração, a ferramenta
desliga-se automaticamente.
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de
activação (a).
Para parar a ferramenta, liberte o interruptor.
Para um funcionamento contínuo, prima e mantenha
premido o interruptor (a), deslize o botão de
bloqueio (b) para cima e liberte o interruptor.
Para parar a ferramenta em funcionamento
contínuo, prima o interruptor ligeiramente e depois
liberte-o. Desligue sempre a ferramenta quando
terminar o trabalho e antes de desligar o aparelho
da corrente.
D25831
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor
basculante de ligar/desligar (a) na parte inferior do
interruptor de activação.
Para parar a ferramenta, prima o interruptor
basculante de ligar/desligar na parte superior do
interruptor de activação.
Perfuração com martelo
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de ligar/
desligar (a).
Para parar a ferramenta, liberte o interruptor.
Perfurar com uma broca sólida
(fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Insira a broca adequada.
2. Coloque o interruptor de selecção de modo (f)
para a posição de martelagem.
3. Apenas para os modelos D25601, D25602,
D25603: Regule o botão de controlo electrónico
de velocidade e impacto (g).
105
PORTUGUÊS
4. Encaixe e ajuste o punho lateral (c).
MANUTENÇÃO
5. Assinale o ponto onde pretende fazer o furo.
A ferramenta eléctrica DEWALT foi concebido para
funcionar durante um longo período de tempo
com um mínimo de manutenção. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
6. Coloque a broca sobre o ponto e ligue a
ferramenta.
7. Desligue sempre a ferramenta quando terminar
o trabalho e antes de desligar o aparelho da
corrente.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
lesão, desligue a unidade e retire a
ficha da fonte de alimentação antes
de instalar ou remover acessórios,
antes de fazer ajustes ou alterar
configurações ou fizer reparações.
Certifique-se de que o interruptor de
activação está na posição de desligar.
Um arranque acidental pode causar
lesões.
Perfurar com uma broca de núcleo
(fig. 1)
1. Insira a broca de núcleo adequada.
2. Monte a broca central na broca de núcleo.
3. Coloque o interruptor de selecção de modo (f)
para a posição de martelagem.
4. Apenas para os modelos D25601, D25602,
D25603: Rode o botão de controlo electrónico
de velocidade e impacto (g) para uma regulação
média ou elevada.
5. Encaixe e ajuste o punho lateral (c).
6. Coloque a broca central sobre o ponto e ligue a
ferramenta. Faça o furo até a broca penetrar no
betão a uma distância de cerca de 1 cm.
7. Pare a ferramenta e retire a broca central.
Coloque a broca de núcleo no furo e continue a
perfurar.
8. Quando perfurar em superfícies com uma
espessura superior à da broca de núcleo,
afaste o cilindro redondo de betão ou núcleo
dentro da broca a intervalos regulares.
Para evitar uma dispersão não desejada em
torno do furo, faça primeiro um furo com o
diâmetro da broca central ao longo de toda a
estrutura. Em seguida, faça um furo até metade
em cada lado.
9. Desligue sempre a ferramenta quando terminar
o trabalho e antes de o desligar da corrente.
Esta máquina não é passível de ser reparada ou
substituída pelo utilizador. Leve a ferramenta para
um agente de reparação autorizado da DEWALT
após cerca de 150 horas de utilização. Se ocorrer
algum problema antes deste período de utilização,
contacte um agente de reparação autorizado da
DEWALT.
Escovas (fig. 3)
As escovas de carbono não são passíveis de serem
reparadas ou substituídas pelo utilizador. Leve a
ferramenta para um agente de reparação autorizado
da DEWALT.
O LED indicador amarelo de desgaste da escova (r)
acende-se quando as escovas de carbono estão
praticamente gastas. Após 8 horas de utilização ou
depois das escovas estarem totalmente gastas, o
motor desliga-se automaticamente.
A manutenção da ferramenta deve ser realizada
assim que o indicador de assistência (s) se acender.
Burilagem e cinzelagem (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
1. Insira o cinzel adequado e rode-o à mão, de
modo a bloqueá-lo numa das 18 posições.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
2. Coloque o interruptor de selecção de modo (f)
para a posição apenas de martelagem.
3. Apenas para os modelos D25601, D25602,
D25603, D25831: Regule o botão de controlo
electrónico de velocidade e impacto (g).
4. Encaixe e ajuste o punho lateral (c).
5. Ligue a ferramenta e inicie o trabalho.
6. Desligue sempre a ferramenta quando terminar
o trabalho e antes de o desligar da corrente.
106
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
PORTUGUÊS
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Encontram-se disponíveis vários tipos de brocas e
cinzéis SDS Plus® em opção.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
107
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
108
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra.
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com
SUOMI
SDS MAX ® -KOMBIPORA- JA PIIKKAUSVASARAT
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Iskuenergia (EPTA 05/2009)
Porauskapasiteetti betonissa:
kovametallikierreterät
porakruunut
Optimaalinen porauskapasiteetti betonissa:
kovametallikierreterät
Taltan asennot
Laitteen pidike
Paino
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon vaihtelu)
W
J
D25501
230
2
1100
8
D25601
230
2
1250
8
D25602
230
2
1250
8
D25603
230
2
1250
8
D25831
230
2
1250
8
mm
mm
12–40
40–90
12–45
40–100
12–45
40–100
12–45
40–100
–
–
mm
kg
18–26
18
SDS Max®
6,15
25–35
18
SDS Max®
6,8
25–35
18
SDS Max®
6,9
25–35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
6,1
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
94
3
104
3
92
3
103
3
93
3
104
3
93
3
104
3
95
3
106
3,6
VDC
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745 -standardin mukaisesti:
Tärinä ah
Poraus betoniin
ah,HD =
Epävarmuus K =
Tärinä ah
Piikkaus
ah,Cheq =
Epävarmuus K =
m/s²
m/s²
18,3
1,8
9,2
1,5
9,1
1,6
9,1
1,6
–
–
m/s²
m/s²
13,2
1,6
7,2
1,5
7,4
1,6
7,4
1,6
8,3
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
109
SUOMI
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.02.2010
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Tulipalon vaara.
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831 DEWALT
vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25831
2000/14/EC Sähköinen betonin murtovasara
(kädessä pidettävä) m </= 15 kg, Annex VIII; TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105
Köln, Saksa, tarkistuslaitoksen tunnus: 0197
Äänitehon taso 2000/14/EC:n mukaan (artikkeli 12,
liite III, nro 10; m </= 15 kg)
LWA (mitattu äänitehon taso)
dB
102
LWA (taattu äänitehon taso)
dB
105
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
110
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
SUOMI
b)
c)
d)
e)
f)
Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
g)
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
111
SUOMI
Huollon keltainen LED-merkkivalo. Katso
yksityiskohtaiset tiedot kohdasta Huollon
LED-merkkivalot.
Poravasaroiden lisäturvasääntöjä
• Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
• Käytä lisäkahvoja, jos ne on toimitettu
työkalun mukana. Hallinnan menetys voi
aiheuttaa henkilövahingon.
• Jos terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin
tai sen omaan sähköjohtoon, tartu työkalun
eristettyihin tarttumapintoihin. Terän
osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä
voi saada sähköiskun.
Vaarat
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (w) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2011 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
Seuraavat riskit liittyvät pora- ja piikkausvasaroiden
käyttöön:
– Työkalun pyörivien tai kuumien osien
koskettamisesta aiheutuvat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Sormien puristumisen riski lisävarusteita
vaihdettaessa.
– Betoni- ja/tai kivitöiden työskentelyn kanssa
syntyneen pölyn hengittämisestä aiheutuvat
terveysvaarat.
Työkalun merkinnät
1 poravasara
(D25501, D25601, D25602, D25603)
tai
1 piikkausvasara (D25831)
1 Sivukahva
1 laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1A, 1B, 2A–C)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
a. Liipaisukytkin (D25501, D25601, D25602,
D25603)
Virtakytkin, keinukytkinmalli (D25831)
b. Lukituksen liukukytkin (D25601, D25602,
D25603)
c. Sivukahva
Kytkimen asetus 40 Nm on suunniteltu
useimmille poraussovelluksille
Kytkimen asetus 80 Nm on suunniteltu
suuremman väännön sovelluksille
Huollon punainen LED-merkkivalo. Katso
yksityiskohtaiset tiedot kohdasta Huollon
LED-merkkivalot.
d. Pääkahva
e. Aktiivinen tärinän hallinta (D25601, D25602,
D25603, D25831)
f. Toimintatilan valintakytkin
g. Elektroninen nopeuden ja iskun säädön valitsin
(D25601, D25602, D25603, D25831)
h. Kiinnitysrengas
i. Sivukahvan taka-asema
j. Sivukahvan kiinnitin
k. Teräsrengas
l. Holkki
112
SUOMI
m. Laitteen pidike
Väännön säätö (kuva 3)
n. Syvyyden säätötangon vapautuspainike
D25602, D25603
o. Syvyyden säätötanko
HUOMAUTUS: Ota työkalu aina pois
päältä ennen kuin muutat väännön
säädön asetuksia tai työkalu voi
vahingoittua.
p. Lukitusholkki
q. Tappi
x. Kaulus
y. Sivukahvan nuppi
KÄYTTÖTARKOITUS
D25501, D25601, D25602, D25603
Poravasara on suunniteltu ammattimaiseen
iskuporaukseen ja piikkaukseen.
D25831
Piikkausvasara on suunniteltu ammattimaiseen
piikkaukseen, kaiverrukseen ja hajotustöihin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä vasarat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Pehmeä käynnistys
D25601, D25602, D25603, D25831
Pehmeässä käynnistyksessä nopeus kasvaa hitaasti,
jolloin poranterä ei lipsu valitusta porauskohdasta,
kun laite käynnistetään.
Pehmeä käynnistys vähentää myös vaihteistoon ja
käyttäjään kohdistuvaa vääntömomenttireaktiota
silloin, kun kone käynnistetään poranterän ollessa jo
valmiissa reiässä.
Elektroninen nopeuden- ja
iskunsäädin (kuvat 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Elektronisella nopeuden ja iskun säädöllä (g) on
seuraavia etuja:
– pienempien varusteiden käyttö Ilman
rikkoutumisriskiä;
– mahdollisimman vähäinen murtuminen
käsiteltäessä pehmeitä tai hauraita materiaaleja;
– optimaalinen työkalun hallinta tarkkaa piikkausta
varten.
Vääntömomentin rajoitin
Vääntömomentin rajoitin vähentää suurinta
vääntömomenttia, jos poranterä jää jumiin.
Tämä ominaisuus estää myös vaihteiston ja
sähkömoottorin jumiutumisen. Momentinrajoitin on
säädetty tehtaalla, eikä säätöä voi muuttaa.
Työkalun väännön säätö (Complete Torque Control,
CTC) on suunniteltu tarjoamaan lisähallintaa
kaksivaiheisella kytkinmekanismilla. Katso lisätietoja
kohdasta Väännön kytkimen asetus.
Mukautuva poran säätö
(Adaptive Drill Control, ADC)
D25603 (KUVA 3)
D25603-malli on varustettu mukautuvalla poran
säädöllä. Ominaisuus tunnistaa työkalun liikkeen
ja vähentää moottorin vääntöä hallittavalle tasolle
tarpeen mukaan. Punainen LED-merkkivalo (r) syttyy
osoittamaan tilan.
HUOMAUTUS: Jos työkalun teho on riittämätön
tavalliseen poraukseen ja punainen LED-merkkivalo
ei vilku, toimita työkalu valtuutettuun DEWALTkorjauskeskukseen.
Huollon LED-merkkivalot (kuva 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Keltainen harjojen kulumisen LED-merkkivalo
(s) syttyy, kun hiiliharjat ovat miltei kuluneet, ja
osoittaa, että työkalu tarvitsee huoltoa seuraavan 8
käyttötunnin aikana.
D25601, D25602, D25603
Punainen huollon LED-merkkivalo (r) syttyy, jos
lukituspainiketta (b) käytetään muussa tilassa
kuin piikkaustilassa. Kaikissa malleissa, joissa on
mukautuva poran säätö (ADC), punainen LEDmerkkivalo (r) syttyy, jos ADC on käytössä. Punainen
merkkivalo alkaa vilkkua, jos työkalussa on vikaa
tai harjat ovat kokonaan kuluneet loppuun (katso
Harjat kohdassa Huolto).
D25831
Punainen huollon LED-merkkivalo (r) syttyy, jos
työkalussa on vika tai harjat ovat täysin kuluneet
(katso Harjat kohdassa Huolto).
Täysin tärinävaimennettu pääkahva
(kuva 1)
D25601, D25602, D25603, D25831
Sivukahvan (c) vaimentimet imevät käyttäjälle
siirtyvän tärinän. Tämä parantaa käyttäjän
mukavuutta käytön aikana.
113
SUOMI
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1.5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS:Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä. Varmista, että
liipaisinkytkin on OFF asennossa.
Tahaton käynnistyminen aiheuttaa
vahingon.
VAROITUS: Työkalun terät voivat olla
kuumia ja teriä vaihdettaessa tulee
käyttää käsineitä, jotta vältetään
henkilövahinko.
Sivukahvan kokoaminen ja asennus
(kuvat 2A, 2B)
Sivukahva (c) voidaan asentaa joko etu- tai takaasemaan koneen kummalle puolelle tahansa, jolloin
konetta voivat käyttää sekä vasen- että oikeakätiset
käyttäjät.
VAROITUS: Käytä työkalua aina
sivukahva asianmukaisesti asennettuna.
D25501, D25601, D25602, D25603
ASENTAMINEN ETUASEMAAN (KUVA 2A)
1. Napsauta teräsrengas (k) kauluksen (x) ympäri
pidikkeen (m) taakse. Purista molemmat päät
yhteen, asenna holkki (l) ja lukitustappi (q)
paikoilleen.
2. Laita sivukahvan pidike (j) paikoilleen ja kierrä se
kiinnitysrenkaaseen (h). Älä kiristä.
114
VAROITUS: Kun sivukahvan pidike on
asennettu, sitä ei tulisi koskaan poistaa.
3. Ruuvaa sivukahva (c) holkkiin (l) ja sitten
kiinnitysrenkaaseen. Kiristä huolellisesti.
4. Kierrä sivukahva-asennuskokoonpano haluttuun
asentoon. Kun poraat vaakasuoraan raskaalla
poranterällä, suosittelemme asettamaan
sivukahvan 20°:een kulmaan, mikä on
optimaalisin säätö.
5. Lukitse sivukahva-asennuskokoonpano
paikoilleen kiristämällä kiinnitysrengas (h).
ASENTAMINEN TAKA-ASEMAAN (KUVA 2B)
Taka-asema on erityisen hyödyllinen, kun porataan
alas lattiaan.
1. Ruuvaa sivukahva (c) irti ja irrota
se etuasemasta. Jätä sivukahvaasennuskokoonpano etuasemaan.
2. Ruuvaa sivukahva suoraan toiseen takaasemaan (i) jommallekummalle puolelle työkalua.
D25831 (KUVA 2C)
1. Ruuvaa sivukahvan nuppi (y) irti.
2. Liu’uta sivukahvakokoonpano koneeseen
teräsrenkaaseen (k) asennusalueella (z).
Sivukahvan oikea asento on putken pään ja
keskikohdan välissä.
3. Säädä kahva (c) haluttuun kulmaan.
4. Liu’uta ja kierrä sivukahva haluttuun asentoon.
5. Lukitse sivukahva paikoilleen kiristämällä
kiinnitysrengas (y).
SDS Max® varusteiden asennus ja
poisto (kuvat 1, 4A, 4B)
Tässä koneessa käytetään SDS Max® -poranteriä
ja talttoja (katso kuvan 4B SDS Max® -teränvarren
poikkileikkauskuvaa).
1. Puhdista teränvarsi.
2. Vedä lukitusholkkia (p) taakse ja laita teränvarsi
paikalleen.
3. Käännä terää hieman, kunnes holkki napsahtaa
paikalleen.
4. Tarkista, että terä on asianmukaisesti lukittu
vetämällä terää. Iskutoimintaa varten terän on
kyettävä liikkumaan pitkittäin useita senttimetrejä
teränpitimeen lukittuna.
5. Poista terä vetämällä pidikkeen lukitusholkkia/
rengasta (p) taaksepäin ja vedä terä irti
pidikkeestä.
SUOMI
Toimintatilan valitseminen
(kuva 1)
Iskuporaus:
D25501, D25601, D25602, D25603
betonin, tiilen, kiven ja muurattujen
rakenteiden poraamiseen.
Vain iskutoiminto :
D25501, D25601, D25602, D25603,
D25831
piikkausta ja hajotustöitä varten.
Tässä toimintatilassa työkalua voidaan
käyttää myös vipuna, jonka avulla
irrotetaanjuuttunut poranterä.
1. Valitse toimintatila kiertämällä toimintatilan
valintakytkintä (f), kunnes se osoittaa valitun
toimintatilan symbolia.
Sinun ehkä täytyy kiertää työkalun pidikettä (m)
hieman, jotta toimintatilan valintakytkin (f) ohittaa
asennon.
2. Tarkista, että toimintatilan valintakytkin (f) on
lukittu paikalleen.
Taltan asennon säätö
(kuva 5)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Taltta voidaan säätää ja lukita 18 eri asentoon.
1. Kierrä toimintatilan valintakytkintä (f), kunnes se
osoittaa
asentoa kohti.
2. Kierrä taltta haluttuun asentoon.
3. Aseta toimintatilan valintakytkin (f) Vain isku
-asentoon.
4. Kierrä talttaa, kunnes se lukittuu paikalleen.
Elektroninen nopeuden ja iskun
säädön valitsin (kuvat 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Käännä valitsin (g) halutulle tasolle. Voit lisätä
nopeutta kääntämällä säädintä ylöspäin ja hidastaa
nopeutta kääntämällä sitä alaspäin. Oikea asetus
löytyy kokeilemalla. Esimerkiksi:
– kun piikkaat tai poraat pehmeitä, hauraita
materiaaleja tai kun murtumisen tulee olla
mahdollisimman vähäistä, valitse alhainen
asetus;
– kun hajotat tai poraat kovempia materiaaleja,
aseta valitsin korkealle asetukselle.
Väännön kytkimen asetus (kuva 3)
D25602, D25603
HUOMAUTUS: Ota työkalu aina pois
päältä ennen kuin muutat väännön
säädön asetuksia tai työkalu voi
vahingoittua.
Siirrä väännön säätövipu (t) asetukseen 40 Nm tai 80
Nm sovelluksen mukaan.
Kytkimen asetus 40 Nm (u) on suunniteltu
useimmille poraussovelluksille ja se on
suunniteltu kytkeytymään pois päältä, kun
poranterä osuus raudoitustankoon tai
muihin vieraisiin esineisiin.
Kytkimen asetus 80 Nm (v) on suunniteltu
suuremman väännön sovelluksille,
kuten porakruunuille ja syvien reikien
poraamiseen, ja se on suunniteltu
kytkeytymään pois päältä, korkeammalla
väännöllä.
HUOMAUTUS: Anna moottorikotelon pyöriä vähän
aikaa, kun vaihdat vääntöä.
Joka kerta, kun työkalu liitetään verkkovirtaan,
se valitse oletusasetuksena automaattisesti
kytkinasetuksen 1 kytkinasetuksella 40 Nm (u),
mikä on herkin asetus.
Syvyyden säätötanko (kuva 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
SYVYYDEN SÄÄTÖTANGON SÄÄTÖ
1. Työnnä ja pidä painettuna syvyyden
säätötangon vapautuspainiketta (n)
sivukahvassa.
2. Siirrä syvyyden säätötankoa (o) niin, että
etäisyys tangon pään ja terän pään välillä on
sama kuin haluttu poraussyvyys.
3. Vapauta painike ja lukitse tanko paikalleen. Kun
poraat syvyyden säätötangolla, pysäytä kun
tangon pää saavuttaa materiaalin pinnan.
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
115
SUOMI
VAROITUS: Työkalun terät voivat
olla kuumia ja teriä vaihdettaessa
tulee käyttää käsineitä, jotta vältetään
henkilövahinko.
Kun haluat pysäyttää työkalun jatkuvassa
toiminnassa, paina kytkintä lyhyesti ja vapauta se.
Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen
kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta.
VAROITUS:
D25831
• Ota huomioon putkien ja johtojen
sijainti.
Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä (a)
liipaisinkytkimen alaosassa.
• Kuormita konetta järkevästi (noin 20
kg). Liiallinen voiman käyttö ei nopeuta
poraamista mutta voi heikentää
työkalun suorituskykyä ja lyhentää
työkalun elinikää.
Pysäytä työkalu painamalla virtakytkintä
liipaisinkytkimen yläosassa.
• Käytä työkalua aina molemmilla
käsillä oman turvallisuutesi vuoksi.
Käytä työkalua aina sivukahva
asianmukaisesti asennettuna.
HUOMAUTUS: Käyttölämpötila on (-7–+40˚
C). Työkalun käyttäminen näiden lämpötilojen
ulkopuolelle lyhentää työkalun käyttöikää.
Käsien oikea asento (kuva 6)
VAROITUS: Jotta vähennät vakavan
henkilövahingon riskiä, pidä käsiäsi
AINA oikeassa asennossa kuten kuvissa
näytetään.
VAROITUS: Jotta vähennät vakavan
henkilövahingon riskiä, pidä työkalusta
AINA tiukasti kiinni odottamattomien
reaktioiden varalta.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä sivukahvassa (c) ja toisen käden pitämistä
pääkahvalla (d).
Iskuporaus
Kytke työkalu päälle painamalla virtakytkintä (a).
Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin.
Kovametallikierreterällä poraaminen
(kuva 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Aseta sopiva poran terä.
2. Aseta toimintatilan valintakytkin (f) Iskuporausasentoon.
3. Vain D25601, D25602, D25603: Aseta
elektroninen nopeus ja iskun säädön valitsin (g).
4. Asenna ja säädä sivukahva (c).
5. Merkitse kohta, johon reikä porataan.
6. Aseta poranterä paikalle ja kytke työkalu päälle.
7. Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja
ennen kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta.
Porakruunulla poraaminen (kuva 1)
1. Asenna sopiva porakruunu.
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä (a).
Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin.
D25601, D25602, D25603
Lukituspainikkeen (b) avulla liipaisinkytkin (a) voi
olla lukittu päälle vain piikkaustoimintatilassa. Jos
lukituspainike aktivoidaan poraustoimintatilassa,
turvatoimintona työkalu kytkeytyy pois päältä
automaattisesti.
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä (a).
Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin.
Jatkuvaa toimintaa varten paina ja pidä kytkin (a)
painettuna, liu’uta lukituspainiketta (b) ylöspäin ja
vapauta kytkin.
116
2. Asenna keskiöpora porakruunuun.
3. Aseta toimintatilan valintakytkin (f) Iskuporausasentoon.
4. Vain D25601, D25602, D25603: Käännä
elektroninen nopeuden ja iskun säädön valitsin
(g) keskitason tai korkean nopeuden asetukselle.
5. Asenna ja säädä sivukahva (c).
6. Aseta keskiöpora paikalle ja kytke työkalu päälle.
Poraa kunnes porakruunu tunkeutuu sementtiin
noin 1 cm:n syvyydeltä.
7. Sammuta työkalu ja irrota keskiöpora. Laita
porakruunu takaisin reikään ja jatka poraamista.
8. Kun poraat sellaista rakennetta, joka on kruunun
poraussyvyyttä paksumpi, irrota porauksessa
syntyvä sementtisylinteri säännöllisin väliajoin.
SUOMI
Jotta sementti porausreiän ympärillä ei murtuisi,
poraa ensin halkaisijaltaan keskiöporan
suuruinen reikä koko rakenteen läpi. Poraa
sitten porakruunulla reikä kummallekin puolelle
noin puoleen väliin.
9. Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja
ennen kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Talttaus ja piikkaus (kuva 1)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
1. Asenna sopiva taltta ja kierrä sitä kädellä,
kunnes se lukkiutuu yhteen 18 asennosta.
2. Aseta toimintatilan valintakytkin (f) Vain isku
-asentoon.
3. Vain D25601, D25602, D25603, D25831: Aseta
elektroninen nopeus ja iskun säädön valitsin (g).
4. Asenna ja säädä sivukahva (c).
5. Käynnistä työkalu ja aloita työskentely.
6. Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja
ennen kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä. Varmista, että
liipaisinkytkin on OFF-asennossa.
Tahaton käynnistyminen aiheuttaa
vahingon.
Käyttäjä ei voi huoltaa tätä konetta. Vie kone
valtuutettuun DEWALT-korjaamoon noin 150
käyttötunnin jälkeen. Jos ongelmia esiintyy ennen
sitä, ota yhteys valtuutettuun DEWALT-korjaamoon.
Harjat (kuva 3)
Käyttäjä ei voi vaihtaa hiiliharjoja. Vie kone
valtuutettuun DEWALT-korjaamoon.
Keltainen harjojen kulumisen LED-merkkivalo
(r) syttyy, kun hiiliharjat ovat miltei kuluneet.
Noin 8 seuraavan tunnin käytön jälkeen, harjat
ovat kokonaan kuluneet ja moottori sammuu
automaattisesti.
Työkalun huolto tulee suorittaa heti, kun huollon
merkkivalo (s) syttyy.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Erilaisia SDS Plus®-poranteriä ja -talttoja on
saatavana lisävarusteina.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
117
SUOMI
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
118
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com
119
SVENSKA
SDS MAX® KOMBINATION OCH MEJSELHAMMARE
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DEWALT till
en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Ineffekt
Slagenergi (EPTA 05/2009)
Kapacitet i betong:
massiva verktyg
kärnverktyg
Optimalt borrdjup i betong:
massiva verktyg
Spettlägen
Verktygshållare
Vikt
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
W
J
D25501
230
2
1100
8
D25601
230
2
1250
8
D25602
230
2
1250
8
D25603
230
2
1250
8
D25831
230
2
1250
8
mm
mm
12–40
40–90
12–45
40–100
12–45
40–100
12–45
40–100
–
–
mm
kg
18–26
18
SDS Max®
6,15
25–35
18
SDS Max®
6,8
25–35
18
SDS Max®
6,9
25–35
18
SDS Max®
6,95
–
18
SDS Max®
6,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
94
3
104
3
92
3
103
3
93
3
104
3
93
3
104
3
95
3
106
3,6
VDC
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
Borrning i betong
ah,HD =
Osäkerhet K =
Vibrationsemissionsvärde ah
Mejsling
ah,Cheq =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
18,3
1,8
9,2
1,5
9,1
1,6
9,1
1,6
–
–
m/s²
m/s²
13,2
1,6
7,2
1,5
7,4
1,6
7,4
1,6
8,3
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
120
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
SVENSKA
Säkringar
Europa
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Nivå på ljudeffekt enligt 2000/14/EC (Artikel 12,
bilaga III, nr. 10; m </= 15 kg)
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
LWA (uppmätt akustisk effektnivå)
dB
102
LWA (garanterad akustisk effektnivå)
dB
105
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25831
2000/14/EC Elektrisk betonghammare (handhållen)
m </= 15kg, Annex VIII; TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Tyskland,
anmält organ ID nr.: 0197
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
10.02.2010
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
121
SVENSKA
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
122
d)
e)
f)
g)
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
f) Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
SVENSKA
g)
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
Bär ögonskydd.
Växelinställningen 40 Nm är avsedd för
de flesta borrarbeten
Växelinställningen 80 Nm är skapad för
högre vridmoment
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Röd serviceindikator lysdiod. För
detaljerad beskrivning se under
Serviceindikator lysdiod.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner
för Borrhammare
Gul serviceindikator lysdiod. För
detaljerad beskrivning se under
Serviceindikator lysdiod.
• Använd hörselskydd. Att utsättas för buller,
kan ge hörselskada.
• Använd hjälphandtag om de medföljer
verktyget. Tappad kontroll kan orsaka
personskador.
• Håll elverktyget i de isolerade greppytorna
när arbete utförs där sågtillbehöret kan
komma i kontakt med dolda elledningar eller
dess egen sladd. Kaptillbehör som kommer
i kontakt med en strömförande ledning kan
göra att exponerade metalldelar hos elverktyget
blir strömförande och kan ge användaren en
elektrisk stöt.
Dolda risker
Följande risker risker följer med användning av borr
och slaghammare:
– Skador orsakade av att roterade eller heta delar
vidrörs hos verktyget
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen
av säkerhetsapparater kan vissa dolda risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk att fingrar kläms vid byte av tillbehör.
– Hälsofara på grund av inandning av damm
som härrör från arbete med betong och/eller
murverk.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
Datumkoden (w), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2011 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Borrhammare
(D25501, D25601, D25602, D25603)
eller
1 Slaghammare (D25831)
1 Sidohandtag
1 Materiallåda (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1A, 1B, 2A–C)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. Strömbrytare (D25501, D25601, D25602,
D25603)
På/av vippbrytare (D25831)
123
SVENSKA
b. Låsskjutreglage (D25601, D25602, D25603)
c. Sidohandtag
d. Huvudhandtag
e. Aktiv vibrationskontroll (D25601, D25602,
D25603, D25831)
f. Lägesväljare
g. Elektroniskt hastighets- och slagreglage
(D25601, D25602, D25603, D25831)
h. Låsning
i. Bakre läge sidohandtag
j. Låsning sidohandtag
k. Stålring
l. Borste
m. Verktygshållare
n. Frigöringsknapp djupstopp
o. Djupstopp
p. Klämhylsa
q. Stift
x. Krage
y. Sidohandtagsknopp
AVSEDD ANVÄNDNING
D25501, D25601, D25602, D25603
Din borrhammare har konstruerats för professionella
slagborrning och mejslingsarbeten.
D25831
Din borrhammare har konstruerats för professionell
mejslings-, bilnings- och demoleringsarbeten.
Elektronisk hastighets- och
slagreglage (fig. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Den elektroniska hastighets- och slagkontrollen (g)
ger följande fördelar:
– man kan använda verktyg i mindre dimensioner
utan att riskera att de brister;
– man får mindre med kringflygande material när
man arbetar med mjuka eller spröda material;
– optimal kontroll över verktyget och precision i
arbetet.
Momentbegränsande koppling
Den momentbegränsande kopplingen minskar
den maximala momentreaktionen som överförs till
användaren när ett borr fastnar. Denna funktion
förhindrar även att kuggdreven och elmotorn
fastnar. Den momentbegränsande kopplingen är
fabriksinställd och kan inte justeras.
Fullständig momentkontroll (fig. 3)
D25602, D25603
OBSERVERA: Stäng alltid av verktyget
innan inställningen av momentkontrollen
ändras, i annat fall kan verktyget skadas.
Funktionen Complete Torque Control (CTC) hos
detta verktyg är skapad för att ge ytterligare
kontroll med två-stegs kopplingsmekanism. Se
Setting the Torque Control Switch (ställa in
vridmomentsbrytaren) för ytterligare information.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Adaptive Drill Contol
(ADC/anpassningsbar borrkontroll)
Dessa hammare är professionella motordrivna
verktyg.
D25603 (FIG. 3)
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
Mjukstartsfunktion
D25601, D25602, D25603, D25831
Mjukstartfunktionen möjliggör långsam
hastighetsökning samt förhindrar att borrverktyget
vandrar iväg från den avsedda platsen när du startar.
Mjukstartfunktionen reducerar även motstöten för
kuggdreven och användaren om du börjar att borra
med verktyget i ett befintligt hål.
D25603 är utrustad med en anpassningsbar
borrkontroll. Denna funktion känner av verktygets
rörelser och minskar motorns vridmoment till
en hanterbar nivå om så behövs. Den röda
lysdiodindikatorn (r) kommer att lysa för att indikera
statusen.
OBSERVERA: Om verktyget är otillräckligt för
normal borrning och den röda lysdiodindikatorn
inte blinkar, ta verktyget till ett auktoriserat DEWALT
reparationscenter.
Serviceindikator lysdiod (fig. 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Den gula borstindikatorns lysdiod (s) tänds när
kolborstarna nästan är utslitna för att ange att
verktyget behöver service inom de närmaste 8
arbetstimmarna.
124
SVENSKA
D25601, D25602, D25603
Den röda serviceindikatorlysdioden (r) lyser
om låsknappen (b) används i något annat läge
än mejslingsläge. På alla modeller med (ADC/
anpassningsbar borrkontroll) lyser den röda
lysdiodindikatorn (r) om ADC är aktiverad. Den röda
indikatorn börjar blinka om det är fel på verktyget
eller borstarna är helt utslitna (se Borstar under
Underhåll).
D25831
Den röda serviceindikatorns lysdiod (d) tänds när det
är fel på verktyget eller borstarna är helt utslitna (se
Borstar under Underhåll).
Helt vibrationsdämpande
huvudhandtag (fig. 1)
D25601, D25602, D25603, D25831
Dämparna i sidohandtaget (c) absorberar vibrationer
som överförs till användaren. Detta förbättrar
användarkomforten vid arbete.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
VARNING: Verktygssatserna kan vara
heta så handskar bör användas när byte
sker eller de tas bort för att undvika
personskador.
Hopsättning och montering av
sidohandtaget (fig. 2A, 2B)
Sidohandtaget (c) kan monteras i främre eller bakre
position på båda sidorna av verktyget för att passa
både höger- och vänsterhänta användare.
VARNING: Använd alltid verktyget med
sidohandtaget ordentligt monterat.
D25501, D25601, D25602, D25603
MONTERING I FRÄMRE POSITION (FIG. 2A)
1. Kläm stålringen (k) över kragen (x) bakom
verktygshållaren (m). Kläm ihop de båda
ändarna, montera bussningen (l) och sätt in
stiftet (q).
2. Placera sidohandtagets klämma (j) och skruva
på låsningen (h). Dra inte åt.
VARNING: När sidohandtagets låsning
monterats, ska den aldrig avlägsnas.
3. Skruva sidohandtaget (c) i bussningen (l) och
sedan i låsningen. Dra åt.
4. Vrid sidohandtaget med monteringsdelen
till önskad position. För att borra horisontellt
med ett grovt verktyg ska sidohandtaget stå
i en vinkel på ca. 20° för bästa kontroll över
verktyget.
5. Sätt fast sidohandtagets klämanordning i läge
genom att dra åt låsningen (h).
Användning av Förlängningssladd
MONTERING I BAKRE LÄGE (FIG. 2B)
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1.5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Det bakre läget är särskilt praktiskt när du borrar i
golv.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
MONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för skador skall alltid maskinen
stängas av och kopplas bort från
strömkällan innan installation och
borttagning av tillbehör, innan
inställning eller byte av inställning
eller vid reparation. Se till att
avtryckaren är i läget OFF. En oavsiktlig
start kan orsaka skador.
1. Skruva loss sidohandtaget (c) och avlägsna det
från sitt främre läge. Lämna sidohandtagets
monteringsdelen i det främsta läget.
2. Skruva sidohandtaget direkt i ett av de bakre
skruvhålen (i) på verktygets ena eller andra sida.
D25831 (FIG. 2C)
1. Skruva lossa sidohandtagets knopp (y).
2. Skjut sidohandtagsmontaget på maskinen och
placera stålringen (k) på monteringsområdet (z).
Korrekt placering av sidohandtaget är mellan
huvudet och mitten av röret.
3. Ställ in sidohandtaget (c) till önskad vinkel.
4. Glid och vrid sidohandraget till önskad position.
5. Lås sidohandtaget på plats genom att dra åt
knoppen (y).
125
SVENSKA
Sätta i och ta ut SDS-max® tillbehör
(fig. 1, 4A, 4B)
Maskinen använder SDS-max® borr- och
mejselverktyg (se den inlagda bilden i fig. 4B för en
genomskärning av ett SDS-max® verktygsskaft).
1. Rengör verktygsskaftet.
2. Dra tillbaka lås klämhylsan (p) och för in
verktygsskaftet.
3. Vrid skaftet något tills hylsan snäpper på plats.
4. Dra i verktyget för att se om det är ordentligt
spärrat. Hammarfunktionen kräver att verktyget
kan svänga flera centimeter i längdriktningen
medan det sitter i verktygshållaren.
5. För att avlägsna verktyget, dra tillbaka
spärrhylsan/kragen (p) och dra ut verktyget ur
hållaren.
Val av driftläge
(fig. 1)
Borrhammarfunktion:
D25501, D25601, D25602, D25603
för borrarbeten i betong, tegel, sten och
murverk.
Endast hammarfunktion:
D25501, D25601, D25602, D25603,
D25831
för mejsling och demoleringsarbeten.
I detta läge kan borrhammaren även
användas som en hävstång för att lossa
ett borr som fastnat.
1. Välj funktionsläge genom att vrida lägesväljaren
(f) tills den pekar på symbolen för önskat
funktionsläge.
Det kan vara nödvändigt att vrida
verktygshållaren (m) något, så att lägesväljaren
(f) kan passera
positionen.
2. Kontrollera att lägesväljaren (f) har knäppt fast i
rätt läge.
Inställning av det elektroniska
hastighets- och slagreglaget
(fig. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Vrid reglerknappen (g) till önskad nivå. Vrid reglaget
uppåt för en högre hastighet och nedåt för en lägre
hastighet. Önskad inställning är en erfarenhetsfråga.
T.ex.:
– när man arbetar med eller borrar i mjuka eller
spröda material och vill ha minimalt utspill, ställer
man in reglaget på en låg inställning;
– när man arbetar med hårdare material, ställer
man in reglaget på en hög inställning.
Ställa in vridmomentsbrytaren
(fig. 3)
D25602, D25603
OBSERVERA: Stäng alltid av verktyget
innan inställningen av momentkontrollen
ändras, i annat fall kan verktyget skadas.
Flytta vridmomentspaken (t) till inställningen 40 Nm
eller 80 Nm såsom behövs för arbetet.
Växelsintällning 40 Nm (u) är konstruerad
för de flesta borrningsarbeten och är
konstruerad att enkelt kopplas ur när
borrbitsen blockeras eller stöter på andra
främmande föremål.
Växelinställning 80 Nm (v) är konstruerad
för högre vridmoment såsom kärnverktyg
och djuphålsborrning och är konstruerad
att växla ur vid ett högre vridmoments
tröskelvärde.
OBSERVERA: Låt motorhuset rotera något när byte
av vridmoment sker.
Varje gång som verktyget kopplas in kommer
den automatiskt att koppla in inställning 1 i
växelinställningen 40 Nm (u), den mest känsliga
inställningen.
Ställa in spettets läge (fig. 5)
Djupstopp (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
D25501, D25601, D25602, D25603
Spettet kan ställas in och låsas i 18 olika lägen enligt
graderingen.
FÖR INSTÄLLNING AV DJUPSTOPPET
1. Vrid lägesväljaren (f) tills den pekar mot
positionen.
2. Vrid spettet till önskat läge.
3. Ställ lägesväljaren (f) i läge för ”endast
hammarfunktion”.
4. Vrid spettet tills det låses i positionen.
126
1. Tryck in och håll kvar frigöringsknappen för
djupstoppet (n) på sidohandtaget.
2. Flytta djupstoppet (o) så att avståndet mellan
kanten av stoppet och kanten på bitsen är lika
med önskat borrdjup.
3. Släpp knappen för att låsa stoppet i positionen.
Vid borrning med djupstoppet stoppas
borrningen när stoppet når ytan på materialet.
SVENSKA
DRIFT
Bruksanvisning
VARNING: Följ alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
VARNING: Verktygssatserna kan vara
heta så handskar bör användas när
byte sker eller de tas bort för att undvika
personskador.
VARNING:
• Håll dig alltid orienterad om var
rörledningar och elledningar finns.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen
(ca. 20 kg). Större tryck gör inte
att det går fortare att borra, men
reducerar verktygets prestanda och
kan förkorta verktygets livslängd.
• Håll alltid fast verktyget med båda
händerna och använd en säker
arbetsställning. Använd alltid verktyget
med sidohandtaget ordentligt
monterat.
OBSERVERA: Driftemperatur är (-7 till +40˚ C (19˚
till 104˚ F). Användning av verktyget utanför dessa
temperaturområden kommer att minska livslängden
hos verktyget.
Korrekt Handplacering (fig. 6)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
D25601, D25602, D25603
Med spärrknappen (b) kan strömbrytaren (a) endast
låsas i skärläget. Om spärrknappen aktiveras i
borrläget stängs verktyget av automatiskt som en
säkerhetsfunktion.
För att slå på verktyget, tryck på strömbrytaren (a).
För att stoppa verktyget, släpp omkopplaren.
För kontinuerlig drift, tryck in och håll fast
strömbrytaren (a), skjut spärrknappen (b) uppåt och
släpp strömbrytaren.
För att stanna maskinen vid kontinuerlig gång, tryck
på strömbrytaren och släpp den genast igen. Stäng
alltid av verktyget när arbetet är klart och innan
sladden dras ur.
D25831
För att slå på verktyget tryck på vippströmbrytaren
(a) i nedre delen av avtryckaren.
För att stoppa verktyget tryck på vippströmbrytaren
(a) i övre delen av avtryckaren.
Borrhammarfunktion
För att slå på verktyget tryck på strömbrytaren (a).
För att stoppa verktyget, släpp omkopplaren.
Borrning med massivt verktyg (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Sätt in lämplig borrbits.
2. Ställ lägesväljaren (f) i läge för
borrhammarfunktion.
3. endast D25601, D25602, D25603: Ställ in det
elektroniska hastighets- och slagreglaget (g).
4. Montera och ställ in sidohandtaget (c).
5. Markera platsen där hålet ska borras.
6. Sätt an borret och starta verktyget.
7. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart och
innan sladden dras ur.
Borrning med kärnborr (fig. 1)
1. Montera ett lämpligt kärnborr.
Korrekt handposition kräver ena handen på
sidohandtaget (c) och den andra handen på
huvudhandtaget (d).
2. Sätt in centerborret i kärnborret.
Att sätta på och stänga av (fig. 1)
4. endast D25601, D25602, D25603: Vrid det
elektroniska hastighets- och slagreglaget (g) till
medel eller hög hastighet.
D25501, D25601, D25602, D25603
För att slå på verktyget, tryck på strömbrytaren (a).
För att stoppa verktyget, släpp brytaren.
3. Ställ lägesväljaren (f) i läge för
borrhammarfunktion.
5. Montera och ställ in sidohandtaget (c).
6. Sätt an centerborret och starta verktyget. Borra
tills kärnborret tränger in ca. 1 cm i betongen.
127
SVENSKA
7. Sluta borra och avlägsna centerborret. Sätt
tillbaka kärnborret i hålet och borra vidare.
8. När du borrar genom material som är
tjockare än kärnborrets djup måste den runda
betongcylindern eller kärnan inuti borret brytas
av med jämna mellanrum.
För att undvika att det bryts undan betong
runt hålet bör du först borra ett hål helt
igenom materialet med samma diameter som
centerborret. Borra sedan kärnhålet halvvägs på
ömse sidor.
9. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart och
innan sladden dras ur.
Den gula gula lysdioden för borstindikatorn (r) tänds
när kolborstarna nästan är utslitna. Efter ytterligare
8 timmars arbete är borstarna helt utslitna kommer
motorn att stängas av automatiskt.
Verktyget behöver underhåll så snart
serviceindikatorn (s) tänds.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Mejsling och skärning (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
1. Montera en lämplig mejsel och vrid den för hand
tills den spärras i en av de 18 positionerna.
2. Ställ lägesväljaren (f) i läge för ”endast
hammarfunktion”.
3. endast D25601, D25602, D25603, D25831:
Ställ in det elektroniska hastighets- och
slagreglaget (g).
4. Montera och ställ in sidohandtaget (c).
5. Starta verktyget och påbörja arbetet.
6. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart och
innan sladden dras ur.
UNDERHÅLL
DITT DEWALT elverktyg har konstruerat för att
fungera under lång tid med minimalt underhåll.
Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på ordentlig
verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för skador skall alltid maskinen
stängas av och kopplas bort
från strömkällan innan tillbehör
monteras eller tas bort, innan
inställning eller byte avinställningen
eller vid reparationer. Se till att
avtryckaren är i läget OFF. En oavsiktlig
start kan orsaka skador.
Denna maskin är inte servicebar av användaren.
Lämna verktyget hos en auktoriserad DEWALT
reparatör efter ungefär 150 timmars användning. Om
problem uppstår före denna tidpunkt kontakta en
auktoriserad DEWALT reparatör.
Borstar (fig. 3)
Kolborstarna kan inte bytas av användaren.
Lämna in verktyget hos en auktoriserad DEWALT
serviceverkstad.
128
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Diverse typer av SDS Plus® borrspetsar och mejslar
finns att tillgå som tillbehör.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
SVENSKA
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
129
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
130
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
SDS MAX ® KOMBINE KIRICILAR
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT markasının
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
W
J
D25501
230
2
1100
8
D25601
230
2
1250
8
D25602
230
2
1250
8
D25603
230
2
1250
8
D25831
230
2
1250
8
mm
mm
12–40
40–90
12–45
40–100
12–45
40–100
12–45
40–100
–
–
mm
18–26
18
SDS Max®
6,15
VDC
Tip
Giriş gücü
Darbe enerjisi (EPTA 05/2009)
Betonda toplam delme aralığı:
düz uçlar
karot uçlar
Betondaki en iyi delme aralığı:
düz uçlar
Keski pozisyonları
Alet tutucu
Ağırlık
kg
LPA (ses basıncı)
dB(A)
KPA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
LWA (ses gücü)
dB(A)
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
94
3
104
3
25–35
25–35
25–35
–
18
18
18
18
SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max®
6,8
6,9
6,95
6,1
92
3
103
3
93
3
104
3
93
3
104
3
95
3
106
3.6
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
Beton delme
ah,HD =
Kesinsizlik K =
Titreşim emisyon değeri ah
Keski
ah,Cheq =
Kesinsizlik K =
m/s²
m/s²
18,3
1,8
9,2
1,5
9,1
1,6
9,1
1,6
–
–
m/s²
m/s²
13,2
1,6
7,2
1,5
7,4
1,6
7,4
1,6
8,3
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
131
TÜRKÇE
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin
2006/42/EC, EN 60745-1 ve EN 60745-2-6.
D25831
2000/14/EC Elektrikli beton kırıcı (elle kullanılan)
m </= 15 kg, Ek VIII; TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germany,
Onaylanmış Gövde Tanıtım No.: 0197
2000/14/EC (Bölüm 12, Ek III, No. 10; m </= 15
kg) Uyarınca akustik güç seviyesi
132
LWA (ölçülen ses güç seviyesi)
dB
102
LWA (garanti edilen ses güç seviyesi) dB
105
normlarına uygun olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
10.02.2010
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
TÜRKÇE
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
133
TÜRKÇE
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
– İşitme kaybı.
– Aksesuarları değiştirirken parmakların
sıkışması riski.
– Beton ve/veya duvar üzerinde çalışırken
oluşan tozları solumaktan kaynaklanan sağlık
tehlikeleri.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
40 Nm Kavrama Ayarı pek çok delme
uygulaması için tasarlanmıştır.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
80 Nm Kavrama Ayarı yüksek torklu
delme uygulamaları için tasarlanmıştır.
Kırmızı bakım gösterge LED’i. Daha
detaylı tanım için bkz. Bakım Gösterge
LED’leri.
Kırıcı Deliciler için Ek Güvenlik
Talimatları
• Kulak koruması kullanın. Gürültüye maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
• Aletle birlikte verilen yardımcı tutamakları
kullanın. Kontrol kaybı yaralanmaya neden
olabilir.
• Kesici aletin, gömülü elektrik kablolarına
veya kendi kablosuna temas etmesine yol
açabilecek durumlarda elektrikli aleti izole
edilmiş saplarından tutun. Kesim aksesuarı
elektrik akımı bulunan kablolarla temas
ettiğinde, akım elektrikli aletin iletken metal
parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek
elektrik çarpmasına yol açabilir.
Diğer Riskler
Aşağıdaki riskler kırıcı delicileri ve kırıcıları
kullanmanın doğasında vardır:
– Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
134
Sarı bakım gösterge LED’i. Daha
detaylı tanım için bkz. Bakım Gösterge
LED’leri.
TARİH KODU KONUMU (ŞEKİL [FIGURE] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (w) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2011 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Kırıcı delici
(D25501, D25601, D25602, D25603)
veya
1 Kırıcı (D25831)
1 Yan kol
1 Alet kutusu (sadece K-modeli)
1 Kullanım kılavuzu
TÜRKÇE
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama
(şekil 1A, 1B, 2A–C)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Tetik düğmesi (D25501, D25601, D25602,
D25603)
On/off (Açma/kapama) sarsma düğmesi
(D25831)
b. Lock-on (Kilit-açık) sürgüsü (D25601, D25602,
D25603)
c. Yan kol
d. Ana tutamak
e. Aktif titreşim kontrolü (D25601, D25602,
D25603, D25831)
f. Mod seçme düğmesi
g. Elektronik hız ve darbe kontrol kadranı
(D25601, D25602, D25603, D25831)
h. Sıkma tekerleği
D25831
Kırıcınız, profesyonel kırma, kesme ve yıkım
uygulamaları için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu kırıcı deliciler profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Yumuşak ilk hareket Özelliği
D25601, D25602, D25603, D25831
Yumuşak başlama özelliği, başlarken matkap
ucunun istenen delik pozisyonundan dışarı
kaymasını önlemek için yavaşça hızlanmayı sağlar.
Yumuşak başlama özelliği aynı zamanda
kırıcı delici mevcut bir delikteki matkap ucuyla
başlatılmışsa dişliye ve operatöre iletilen ani tork
tepkimelerini de azaltır.
Elektronik Hız ve Darbe
Kontrolü (şekil 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Elektronik hız ve darbe kontrolü (g) aşağıdaki
avantajları sağlar:
– kırılma riski olmadan daha küçük
aksesuarların kullanımı;
j. Yan tutamak kelepçesi
– yumuşak veya hassas materyalleri oyarken
veya delerken birdenbire başlamanın minimize
edilmesi
k. Çelik bilezik
– kusursuz oyma için en uygun alet kontrolü.
i. Arka yan tutamak pozisyonu
l. Burç
m. Alet tutucu
n. Derinlik çubuğu bırakma düğmesi
o. Derinlik çubuğu
p. Kilitleme manşonu
q. Pim
x. Ayar bileziği
y. Yan tutamak düğmesi
KULLANIM ALANI
D25501, D25601, D25602, D25603
Kırıcı delici profesyonel kırma delme ve kırma
uygulamaları için tasarlanmıştır.
Tork Sınırlama Kavraması
Tork sınırlama kavraması, matkap ucunun
sıkışması durumunda operatöre iletilen
maksimumum tork tepkimesini düşürür. Bu özellik
ayrıca dişliler ve elektrik motorunun sıkışmasını
da engeller. Tork sınırlayıcı debriyaj fabrikada
ayarlanmış olarak gelir ve sonradan ayarlanamaz.
Komple Tork Kontrolü (şekil 3)
D25602, D25603
İKAZ: Tork kontrol ayarlarını
değiştirmeden önce aleti daima kapatın
aksi halde alet zarar görebilir.
Komple Tork Kontrolü (CTC) özelliği iki kademeli
kavrama mekanizmasıyla ek kontrol sağlamak
için tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. TORK
KONTROL DÜĞMESI AYARI.
135
TÜRKÇE
Adaptif Matkap Kontrolü (ADC)
D25603 (ŞEKIL 3)
D25603 bir adaptif matkap kontrolü ile
donatılmıştır. Bu özellik alet hareketini algılar ve
gerektiğinde motor torkunu yönetilebilir bir seviyeye
düşürür. Durumu belirtmek için kırmızı gösterge
LED’i (r) yanar.
NOT: Alet gücü normal delme için yeterli değilse
ve kırmızı LED göstergesi yanıp sönmüyorsa, aleti
yetkili bir DEWALT tamir merkezine götürün.
Bakım Gösterge LED’leri
(şekil 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Karbon fırçalar aletin gelecek 8 saat içinde servise
ihtiyacı olduğunu gösterecek şekilde aşınmaya
yakınken sarı fırça aşınma gösterge LED’i (s)
yanar.
D25601, D25602, D25603
Kırma modu dışındaki herhangi bir modda lockon (kilit-açık) (b) düğmesi kullanıldığında kırmızı
bakım gösterge LED’i (r) yanar. Adaptif matkap
kontrollü (ADC) tüm modellerde, ADC etkin
olduğunda kırmızı gösterge LED’i yanar. Alette
bir hasar varsa veya fırçalar tamamen eskimişse
kırmızı gösterge yanıp sönmeye başlar (bkz.
Bakım bölümü altında Fırçalar).
D25831
Alette bir arıza varsa veya fırça tamamen aşıdıysa
kırmızı servis gösterge LED’i (r) yanar. (bkz.
Bakımbölümü altında Fırçalar).
Tamamen Titreşimi
sönümlenmiş Ana Tutamak
(şekil 1)
D25601, D25602, D25603, D25831
Yan tutamak içindeki sönümleyiciler (c) kullanıcıya
aktarılan titreşimi emer. Bu çalışma sırasında
kullanıcının rahat etmesini sağlar.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
136
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1.5 mm2; maksimum uzunluk 30
m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
Montaj ve ayarlar
UYARI: Ayarlama yaparken veya
kurulumları değiştirirken veya
onarım yaparken aksesuarları takın
ve çıkarmadan önce yaralanma
riskini azaltmak için birimi kapatın
ve makineyi elektrik prizinden
çıkarın. Tetikleme düğmesinin OFF
(KAPALI) konumda olduğundan emin
olun. Kazara çalışma yaralanmaya
neden olabilir
UYARI: Alet uçları sıcak olabileceği
için değiştirip çıkarırken yaralanmayı
önlemek için eldiven giyilmelidir.
Yan Tutamağın Montajı ve
Takılması (şekil 2A, 2B)
Yan tutamak (c) makinenin her iki tarafında sol ve
sağ elini kullanan kullanıcılara uygun olması için ön
veya arka konuma takılabilir.
UYARI: Aleti her zaman yan tutamak
düzgün şekilde takılmış olarak
çalıştırın.
D25501, D25601, D25602, D25603
ÖN KONUMA TAKILMASI (ŞEKIL 2A)
1. Alet tutucunun (m) arkasındaki ayar bileziği (x)
üzerindeki çelik halkayı (k) yerine oturtun. Her
iki ucu birlikte sıkın, burcu (l) takın ve pimi (q)
yerleştirin.
2. Yan tutma kelepçesini (j) yerleştirin ve sıkma
tekerleği (h) üzerine vidalayın. Sıkmayın.
UYARI: Monte edildiğinde, tutma
kelepçesi asla çıkarılmamalıdır.
TÜRKÇE
3. Yan tutamağı (c) önce burç (l) içine sonra da
sıkma tekerleği içine vidalayın. İyice sıkın.
4. Yan kol montaj aksamını istenilen konuma
döndürün. Ağır bir matkap ucuyla yatay
olarak delmek için, en iyi kontrol amacıyla yan
tutamağın yaklaşık 20° açıyla yerleştirilmesi
tavsiye edilir.
5. Sıkma tekerleğini (h) sıkarak yan kol montaj
aksamını yerine kilitleyin.
ARKA KONUMA TAKILMASI (ŞEKIL 2B)
Arka konum özellikle zemine doğru delerken
kullanışlıdır.
1. Yan tutamağın (c) vidalarını sökün ve ön
konumdan çıkarın. Yan tutamak montaj
aksamını ön konumda bırakın.
2. Yan tutamağı doğrudan aletin her iki
tarafındaki arka yan tutamak konumlarından (i)
birine vidalayın.
D25831 (ŞEKIL 2C)
1. Yan tutamak düğmesini (y) sökün.
2. Yan tutamak grubunu çelik bileziği (k) montaj
alanında (z) sabitleyecek şekilde makine
üzerine kaydırın. Yan tutamak doğru konumu
boru ortası ve baş kısım arasıdır.
3. Yan tutamağı (c) istenen açıda ayarlayın.
4. Yan tutamağı istenen konuma kaydırın ve
döndürün.
5. Düğmeyi (y) sıkarak yan tutamağı yerine
sabitleyin.
SDS Max® Aksesuarlarının
Takılması ve Sökülmesi
(şekil 1, 4A, 4B)
Bu makine SDS Max® matkap uçları ve keskiler
kullanır (SDS Max® uç şaftının enine kesiti için bkz.
şekil 4B detay resmi).
1. Uç şaftını temizleyin.
2. Kilitleme manşonunu (p) geri çekin ve uç
şaftını takın.
3. Manşon yerine oturana kadar şaftı hafifçe
çevirin.
4. Düzgün bir şekilde kilitlenip kilitlenmediğini
kontrol etmek için ucu çekin. Kırma delme
işlevi, ucun alet tutucuya kilitlendiğinde
birkaç santimetre eksensel olarak hareket
edebilmesini gerektirir.
5. Ucu çıkarmak için alet tutucu kilitleme
manşonunu/bileziğini (q) geri çekin ve ucu alet
tutucudan çekip çıkarın.
Çalışma Modunun Seçimi
(şekil 1)
Kırma delme:
D25501, D25601, D25602, D25603
beton, tuğla, taş ve duvar delme
uygulamaları için.
Yalnız kırma:
D25501, D25601, D25602, D25603,
D25831
kesme ve yıkım uygulamaları için. Bu
modda alet aynı zamanda sıkışmış
matkap ucunu serbest bırakmak için bir
kol olarak kullanılabilir.
1. Çalışma modunu seçmek için, mod seçme
düğmesini (f) gerekli modun sembolünü işaret
edene kadar döndürün.
Mod seçim düğmesinin (f)
konumunu
geçmesini sağlamak için alet tutucuyu (m)
hafifçe çevirmek gerekebilir.
2. Mod seçme düğmesinin (f) yerine
kilitlendiğinden emin olun.
Keski Konumunun
İndekslenmesi (şekil 5)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Keski 18 farklı konumda indekslenip kilitlenebilir.
1. Mod seçim düğmesini (f)
konumunu
gösterene kadar döndürün.
2. Keskiyi istenen konuma döndürün.
3. Mod seçme düğmesini (f) “yalnızca kırma”
konumuna ayarlayın.
4. Keskiyi yerine oturana dek bükün.
Elektronik Hız ve Darbe
Kontrol Kadranının
Ayarlanması (şekil 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Kadranı (g) istene düzeye döndürün. Kadranı daha
yüksek hızlar için yukarı, daha düşük hızlar için
aşağı çevirin. İstenilen ayar deneyimle elde edilir.
Örnek:
137
TÜRKÇE
– hassas, yumuşak materyalleri keserken
veya delerken veya minimum parçalanma
gerektiğinde kadranı düşük ayara ayarlayın;
– daha sert materyalleri keserken veya delerken
kadranı yüksek ayara ayarlayın.
Tork Kontrol Düğmesinin
Ayarlanması (şekil 3)
D25602, D25603
İKAZ: Tork kontrol ayarlarını
değiştirmeden önce aleti daima kapatın
aksi halde alet zarar görebilir.
Tork kontrol kolunu (t) uygulamanın gerektirdiği
şekilde 40 Nm veya 80 Nm’ye ayarlayın.
40 Nm (u) kavrama ayarı delme uygulamalarının
çoğu için ve bir engel veya diğer yabancı
maddelerle karşılaşıldığında kolayca çıkacak
şekilde tasarlanmıştır.
80 Nm (v) kavrama ayarı karot uçları ve derin
delik delme gibi yüksek tork uygulamaları ve
daha yüksek tork eşiğinde çıkabilmesi için
tasarlanmıştır.
NOT: Torku değiştirirken motor gövdesinin bir
miktar dönmesine izin verin.
Alet her fişe takıldığında, otomatik olarak en
hassas ayar olan kavrama ayarı 1 40 Nm (u),
konumunda geçer.
Derinlik Çubuğu (şekil 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
DERINLIK ÇUBUĞUNU AYARLAMAK IÇIN
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
UYARI: Alet uçları sıcak olabileceği
için değiştirip çıkarırken yaralanmayı
önlemek için eldiven giyilmelidir.
UYARI:
• Boru ve kablo şebekelerinin
konumlarının farkında olun.
• Alete sadece hafif bir basınç
uygulayın (yaklaşık 20 kg). Aşırı güç
delmeyi hızlandırmaz fakat aletin
performansını düşürür ve ömrünü
kısaltabilir.
• Aleti her zaman iki elle ve sıkı bir
şekilde tutun ve doğru duruş
pozisyonundan emin olun. Aleti her
zaman yan tutmak düzgün şekilde
takılmış olarak çalıştırın.
NOT: Çalışma sıcaklığı: (-7 ~ +40˚ C (19˚ ~
104˚ F). Aletin çalışma sıcaklık değerleri dışında
kullanılması alet ömrünü kısaltır.
Doğru El Pozisyonu (şekil 6)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, HER ZAMAN gösterildiği
gibi doğru el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, HER ZAMAN ani
tepkime olabileceği düşüncesiyle
güvenli bir şekilde tutun.
1. Yan tutamak üzerindeki derinlik çubuğu
bırakma düğmesine (n) basın ve basılı tutun.
Doğru el pozisyonu bir el yan tutamak (c), diğer
el ana tutamak (d) üzerinde olacak şekildedir.
2. Derinlik çubuğunu (o) uçla aynı seviyeye gelip,
istenen delme derinliği ile eşitlenene kadar
hareket ettirin.
Açma Kapama (şekil 1)
3. Çubuğu konumunda sabitlemek için düğmeyi
serbest bırakın. Delme çubuğu ile delme
işlemi yaparken, çubuk ucu malzeme yüzeyine
ulaştığında durun.
ÇALIŞMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
138
D25501, D25601, D25602, D25603
Aleti açmak için, tetik düğmesine basın (a).
Aleti durdurmak için tetik düğmesini bırakın.
D25601, D25602, D25603
Kilitleme düğmesi (b) tetik düğmesinin (a) sadece
kesme modunda kilitlenmesini sağlar. Kilitleme
düğmesi delme modunda etkinleştirilirse, bir özellik
olarak alet otomatik olarak kapanacaktır.
Aleti açmak için, tetik düğmesine basın (a).
Aleti durdurmak için düğmeyi bırakın.
TÜRKÇE
Sürekli çalışma için, düğmeye (a) basın ve basılı
tutun, kilitleme düğmesini (b) yukarı kaldırın ve
düğmeyi serbest bırakın.
7. Aleti durdurun ve delgi matkabını çıkarın.
Karot ucu deliğe tekrar yerleştirin ve delmeye
devam edin.
Aletin sürekli çalışmasını durdurmak için svice kısa
bir süre basıp serbest bırakın. Çalışma bittiğinde
ve prizden çıkarmadan önce her zaman aleti
kapatın.
8. Karot ucun derinliğinden daha kalın yapıları
delerken, betonun yuvarlak silindirinden veya
göbek iç ucundan belirli aralıklarla çıkın.
D25831
Aleti açmak için, tetiğin alt kısmındaki on/off (açma/
kapama) sarsma düğmesine (a) basın.
Aleti durdurmak için, tetiğin üst kısmındaki on/off
(açma/kapama) sarsma düğmesine basın.
Kesme delme
Aleti açmak için on/off (açma/kapama) düğmesine
(a) basın.
Deliğin etrafındaki betondan istenmeyen
kopmaları önlemek için, önce tüm yapı
boyunca delgi matkabının çapında bir delik
açın. Ardından içi çıkarılmış deliği her iki
taraftan yarım yol delin.
9. Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan
önce her zaman aleti kapatın.
Yontma ve Kesme (şekil 1)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Aleti durdurmak için düğmeyi bırakın.
1. Uygun keskiyi yerleştirin ve 18 konumdan
birine kilitlemek için elle döndürün.
Düz Bir Uçla Delme (şekil 1)
2. Mod seçme düğmesini (f) yalnızca kırma
konumuna ayarlayın.
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Uygun matkap ucunu yerleştirin.
2. Mod seçme svicini (f) kırma delme konumuna
ayarlayın.
3. Yalnızca D25601, D25602, D25603, D25831:
Elektronik hız ve darbe kontrol kadranını (g)
ayarlayın.
4. Yan tutamağı (c) takın ve ayarlayın.
3. Yalnızca D25601, D25602, D25603: Elektronik
hız ve darbe kontrol kadranını (g) ayarlayın.
5. Aleti çalıştırın ve çalışmaya başlayın.
4. Yan tutamağı (c) takın ve ayarlayın.
6. Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan
önce her zaman aleti kapatın.
5. Delinecek deliğin yerini nokta ile işaretleyin.
6. Matkap ucunu noktanın üzerine yerleştirin ve
aleti çalıştırın.
7. Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan
önce her zaman aleti kapatın.
Karot Uçla Delme (şekil 1)
1. Uygun karot ucunu yerleştirin.
2. Delgi matkabını karot uca monte edin.
3. Mod seçme svicini (f) kırma delme konumuna
ayarlayın.
4. Yalnızca D25601, D25602, D25603: Elektronik
hız ve darbe kontrolü kadranını (g) orta veya
yüksek hız ayarına döndürün.
5. Yan tutamağı (c) takın ve ayarlayın.
6. Delgi matkabını noktanın üzerine yerleştirin ve
aleti çalıştırın. Karot betonun içine yaklaşık 1
cm içine girene kadar delmeye devam edin.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun
süreli çalışma için tasarlanmıştır. Aletin uzun
süre boyunca verimli bir şekilde çalışması, uygun
bakımın ve düzenli temizliğin yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ayarlama yaparken veya
kurulumları değiştirirken veya
onarım yaparken aksesuarları takıp
ve çıkarmadan önce, yaralanma
riskini azaltmak için birimi kapatın
ve makineyi elektrik prizinden
çıkarın. Tetikleme svicinin OFF
(KAPALI) konumda olduğundan emin
olun. Kazara çalışma yaralanmaya
neden olabilir.
Bu makinenin servisi kullanıcı tarafından
yapılamaz. Yaklaşık 150 saatlik kullanımın
ardından aleti bir DEWALT yetkili servisine götürün.
Bu süreden önce sorun çıkarsa, DEWALT yetkili
servisiyle temasa geçin.
139
TÜRKÇE
Fırçalar (şekil 3)
Karbon kömürlere kullanıcı tarafından bakım
yapılamaz. Aleti DEWALT yetkili servisine götürün.
Karbon fırçalar aşınmak üzereyken sarı fırça
aşınma gösterge LED’i (r) yanar. 8 saatlik
kullanımın ardından, fırçalar tamamen aşınır ve
motor otomatik olarak kapanır.
Servis gösterge ışığı (s) yanar yanmaz alet
bakımının yaptırılması gerekir.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Opsiyonel olarak çeşitli tiplerde SDS Plus® matkap
uçları ve keskiler mevcuttur.
140
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
141
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΦΥΡΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ SDS
MΑΧ® D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
VDC
D25501
D25601
D25602
D25603
D25831
230
230
230
230
230
2
2
2
1250
2
1250
Κατανάλωση ισχύος
W
1100
1250
2
1250
Κρουστική ενέργεια
(EPTA 05/2009)
J
Τύπος
8
8
8
8
8
Συνολική απόσταση διάτρησης σε σκυρόδεμα:
συμπαγή κοπτικά
mm
κορώνες διάτρησης
mm
12–40
40–90
12–45
40–100
12–45
40–100
12–45
40–100
–
–
Βέλτιστη απόσταση διάτρησης σε σκυρόδεμα:
συμπαγή κοπτικά
mm
18–26
25–35
25–35
25–35
–
18
18
18
18
18
Θέσεις σμίλης
Υποδοχή αξεσουάρ
Βάρος
SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max®
SDS Max®
kg
6,15
6,8
6,9
6,95
6,1
95
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
94
92
93
93
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής πίεσης)
dB(A)
3
3
3
3
3
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
104
103
104
104
106
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής ισχύος)
dB(A)
3
3
3
3
3,6
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745:
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah
Διάτρηση σε σκυρόδεμα
ah,HD =
Αβεβαιότητα K =
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah
Σμίλευση
ah,Cheq =
Αβεβαιότητα K =
142
m/s²
m/s²
18,3
1,8
9,2
1,5
9,1
1,6
9,1
1,6
–
–
m/s²
m/s²
13,2
1,6
7,2
1,5
7,4
1,6
7,4
1,6
8,3
1,5
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25831
2000/14/ΕΚ Ηλεκτρική συσκευή θραύσης
σκυροδέματος (φορητή) m </= 15kg, Παράρτημα
VIII; TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197),
D-51105 Köln, Γερμανία, Κωδ. αρ. κοινοποιημένου
φορέα: 0197
Στάθμη ακουστικής ισχύος σύμφωνα με 2000/14/
ΕΚ (Άρθρο 12, Παράρτημα III, αρ. 10; m </= 15 kg)
LWA (μέτρηση στάθμης
ακουστικής ισχύος)
dB
102
LWA (εγγυημένη στάθμη
ακουστικής ισχύος)
dB
105
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
143
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
10.02.2010
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
144
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
145
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
– Κίνδυνοι υγείας που προκαλούνται από την
εισπνοή σκόνης που αναπτύσσεται κατά την
εργασία σε σκυρόδεμα και/ή τοιχοποιία.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Η ρύθμιση συμπλέκτη 40 Nm έχει
σχεδιαστεί για την πλειονότητα των
εφαρμογών διάτρησης
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας
για περιστροφικές σφύρες
• Φοράτε προστατευτικά ακοής. Η έκθεση σε
όρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
• Χρησιμοποιείτε τη(τις) βοηθητική(-ές) λαβή(ές), αν παρέχεται(-ονται) μαζί με το εργαλείο.
Η απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει
σωματική βλάβη.
• Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από μονωμένες
επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία
όπου το αξεσουάρ κοπής μπορεί να έρθει
σε επαφή με αθέατα καλώδια ή με το ίδιο
του το καλώδιο. Αν αξεσουάρ κοπής έρθει
σε επαφή με καλώδιο υπό τάση μπορεί να
τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου και
να προκληθεί ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι που ακολουθούν είναι εγγενείς στη
χρήση περιστροφικών σφυρών και σφυρών
σμίλευσης:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από
επαφή με περιστρεφόμενα ή θερμά μέρη του
εργαλείου
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή παρελκομένου.
146
Η ρύθμιση συμπλέκτη 80 Nm έχει
σχεδιαστεί για εφαρμογές υψηλότερης
ροπής
Κόκκινη λυχνία LED ένδειξης σέρβις.
Για λεπτομερή περιγραφή βλέπε τμήμα
Λυχνίες LED ένδειξης σέρβις.
Κίτρινη λυχνία LED ένδειξης σέρβις.
Για λεπτομερή περιγραφή βλέπε τμήμα
Λυχνίες LED ένδειξης σέρβις.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (w), ο οποίος
περιλαμβάνει επίσης το έτος κατασκευής, είναι
τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2011 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Περιστροφική σφύρα
(D25501, D25601, D25602, D25603)
ή
1 Σφύρα απολέπισης (D25831)
1 Πλευρική λαβή
1 Κιβώτιο μεταφοράς (μοντέλα K μόνο)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
1 Αναλυτικό σχέδιο
D25501, D25601, D25602, D25603
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο,
στα τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες
μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
Η περιστροφική σφύρα σας έχει σχεδιαστεί
για επαγγελματικές εφαρμογές περιστροφικής
διάτρησης και απολέπισης.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1A, 1B, 2A–C)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης σκανδάλης (D25501, D25601,
D25602, D25603)
Διακόπτης ενεργοποίησης απενεργοποίησης
(On/off) τύπου ρόκερ (D25831)
b. Συρόμενος διακόπτης ασφάλισης σε
λειτουργία (D25601, D25602, D25603)
c. Πλευρική λαβή
d. Κύρια λαβή
e. Σύστημα ενεργού ελέγχου δόνησης (D25601,
D25602, D25603, D25831)
f. Διακόπτης επιλογής λειτουργίας
g. Διακόπτης ηλεκτρονικής ρύθμισης ταχύτητας
και κρούσης (D25601, D25602, D25603,
D25831)
D25831
Η σφύρα σας απολέπισης έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματικές εφαρμογές απολέπισης, σμίλευσης
και δομικών εργασιών θραύσης.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με
την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτές οι σφύρες είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά
εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να έρχονται σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο το
χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
Λειτουργία ομαλής εκκίνησης
D25601, D25602, D25603, D25831
Η λειτουργία ομαλής εκκίνησης επιτρέπει αργή
αύξηση της ταχύτητας, αποτρέποντας έτσι τη
μετακίνηση του εξαρτήματος διάτρησης από την
επιθυμητή θέση οπής κατά την εκκίνηση.
Η λειτουργία ομαλής εκκίνησης επίσης μειώνει
την άμεση αντίδραση ροπής που μεταδίδεται
στο μηχανισμό κίνησης και στο χειριστή αν η
σφύρα εκκινηθεί με το κοπτικό διάτρησης σε ήδη
υπάρχουσα οπή.
i. Πίσω θέση πλευρικής λαβής
Ηλεκτρονική ρύθμιση
ταχύτητας και κρούσης
(εικ. 1, 3)
j. Σφιγκτήρας πλευρικής λαβής
D25601, D25602, D25603, D25831
k. Χαλύβδινος δακτύλιος
Η διάταξη ηλεκτρονικής ρύθμισης ταχύτητας και
κρούσης (g) προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:
h. Τροχός σύσφιξης
l. Δακτύλιος μετάβασης
m. Υποδοχή αξεσουάρ
n. Κουμπί απελευθέρωσης ράβδου βάθους
o. Ράβδος βάθους
p. Χιτώνιο ασφάλισης
q. Πείρος
x. Κολάρο
– χρήση μικρότερων αξεσουάρ χωρίς κίνδυνο
θραύσης;
– ελαχιστοποίηση ανεπιθύμητης θραύσης
του υλικού κατά τη σμίλευση ή διάτρηση σε
μαλακά ή ψαθυρά υλικά;
– βέλτιστο έλεγχο του εργαλείου για ακριβή
σμίλευση.
y. Κουμπί πλευρικής λαβής
147
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συμπλέκτης περιορισμού
ροπής
Ο συμπλέκτης περιορισμού ροπής μειώνει τη
μέγιστη αντίδραση ροπής που μεταδίδεται στο
χειριστή σε περίπτωση ενσφήνωσης ενός κοπτικού
διάτρησης. Αυτή η λειτουργία επίσης εμποδίζει
την αθέλητη ακινητοποίηση του μηχανισμού
κίνησης και του ηλεκτροκινητήρα. Ο συμπλέκτης
περιορισμού ροής έχει προρυθμιστεί εργοστασιακά
και δεν επιδέχεται ρύθμιση από το χρήστη.
Πλήρης έλεγχος ροπής (εικ. 3)
D25602, D25603
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πάντα απενεργοποιείτε
το εργαλείο πριν την αλλαγή ρυθμίσεων
ελέγχου ροπής, αλλιώς μπορεί να
προκληθεί ζημιά στο εργαλείο.
Η λειτουργία Πλήρης έλεγχος ροπής (Complete
Torque Control, CTC) αυτού του εργαλείου έχει
σχεδιαστεί για να παρέχει πρόσθετο έλεγχο
με μηχανισμό συμπλέκτη δύο βαθμίδων. Για
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τμήμα
Ρύθμιση του διακόπτη ελέγχου ροπής.
Προσαρμοστικός έλεγχος
διάτρησης (ADC)
D25603 (ΕΙΚ. 3)
Η σφύρα D25603 διαθέτει προσαρμοστικό έλεγχο
διάτρησης. Αυτή η λειτουργία ανιχνεύει την
κίνηση του εργαλείου και, αν χρειάζεται, μειώνει
τη ροπή του κινητήρα σε διαχειρίσιμο επίπεδο.
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED (r) θα ανάψει
υποδηλώνοντας την κατάσταση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η ισχύς του εργαλείου δεν επαρκεί
για κανονική διάτρηση και δεν αναβοσβήνει η
κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED, δώστε το εργαλείο
σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της
DEWALT.
Λυχνίες LED ένδειξης σέρβις
(εικ. 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Η κίτρινη λυχνία LED ένδειξης φθοράς ψηκτρών
(s) ανάβει όταν η ψήκτρες άνθρακα έχουν σχεδόν
φθαρεί, για να δηλώσει ότι το εργαλείο χρειάζεται
σέρβις μέσα στις επόμενες 8 ώρες χρήσης.
D25601, D25602, D25603
Η κόκκινη λυχνία LED ένδειξης σέρβις (r) ανάβει
αν το κουμπί ασφάλισης σε λειτουργία (b)
χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία
εκτός της απολέπισης. Σε όλα τα μοντέλα με
προσαρμοστικό έλεγχο τρυπανιού (ADC), η
κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED (r) ανάβει αν έχει
εμπλακεί ο ADC. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία
αρχίζει να αναβοσβήνει αν υπάρχει πρόβλημα με
το εργαλείο ή αν οι ψήκτρες έχουν φθαρεί τελείως
(ανατρέξτε στο τμήμα Ψήκτρες της ενότητας
Συντήρηση).
D25831
Η κόκκινη λυχνία LED ένδειξης σέρβις (r) ανάβει αν
υπάρχει πρόβλημα με το εργαλείο ή αν οι ψήκτρες
έχουν φθαρεί τελείως (ανατρέξτε στο τμήμα
Ψήκτρες της ενότητας Συντήρηση).
Κύρια λαβή με πλήρη
απόσβεση κραδασμών (εικ. 1)
D25601, D25602, D25603, D25831
Οι αποσβεστήρες στην πλευρική λαβή (c)
απορροφούν τους κραδασμούς που μεταδίδονται
στο χρήστη. Έτσι βελτιώνεται η άνεση του χρήστη
κατά τη λειτουργία.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου
(βλ. τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1.5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
148
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από
την πηγή ρεύματος πριν την
εγκατάσταση και την αφαίρεση
αξεσουάρ, πριν τη ρύθμιση ή την
αλλαγή διαμόρφωσης παραμέτρων
ή όταν εκτελείτε επισκευές.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης σκανδάλης
είναι στη θέση απενεργοποίησης.
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα κοπτικά του
εργαλείου μπορεί να είναι θερμά και
γι’ αυτό πρέπει να φοράτε γάντια όταν
τα αλλάζετε ή τα αφαιρείτε, ώστε να
αποφύγετε σωματική βλάβη.
Συναρμολόγηση και
τοποθέτηση της πλευρικής
λαβής (εικ. 2A, 2B)
Η πλευρική λαβή (c) μπορεί να τοποθετηθεί σε
μπροστινή ή σε πίσω θέση σε οποιαδήποτε
πλευρά του μηχανήματος ώστε να ταιριάζει τόσο
σε δεξιόχειρες όσο και σε αριστερόχειρες χρήστες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα
χρησιμοποιείτε το εργαλείο
με την πλευρική λαβή σωστά
συναρμολογημένη.
D25501, D25601, D25602, D25603
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΙΚ. 2A)
1. Περάστε το χαλύβδινο δακτύλιο (k) πάνω
από το κολάρο (x) πίσω από την υποδοχή
αξεσουάρ (m). Συμπιέστε τα δύο άκρα,
τοποθετήστε τον δακτύλιο μετάβασης (l) και
εισάγετε τον πείρο (q).
4. Περιστρέψτε στην επιθυμητή θέση το
συγκρότημα τοποθέτησης της πλευρικής
λαβής. Για οριζόντια διάτρηση με βαρύ κοπτικό
διάτρησης, συνιστούμε να τοποθετείτε την
πλευρική λαβή σε γωνία περ. 20° για να
επιτύχετε βέλτιστο έλεγχο.
5. Ασφαλίστε στη θέση του το συγκρότημα
τοποθέτησης της πλευρικής λαβής
συσφίγγοντας τον τροχό σύσφιξης (h).
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΠΙΣΩ ΘΕΣΗ (ΕΙΚ. 2B)
Η πίσω θέση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η
διάτρηση γίνεται κάτω προς ένα δάπεδο.
1. Ξεβιδώστε την πλευρική λαβή (c) και
αφαιρέστε την από τη μπροστινή θέση.
Αφήστε το συγκρότημα τοποθέτησης της
πλευρικής λαβής στην μπροστινή θέση.
2. Βιδώστε την πλευρική λαβή απ’ ευθείας σε μία
από τις πίσω θέσεις πλευρικής λαβής (i) σε
μια από τις δύο πλευρές του εργαλείου.
D25831 (ΕΙΚ. 2C)
1. Ξεβιδώστε το κουμπί πλευρικής λαβής (y).
2. Περάστε το συγκρότημα πλευρικής λαβής
πάνω στο μηχάνημα τοποθετώντας το
χαλύβδινο δακτύλιο (k) στην περιοχή
τοποθέτησης (z). Η σωστή θέση της πλευρικής
λαβής είναι ανάμεσα στην κεφαλή και το μέσον
του σωλήνα.
3. Ρυθμίστε την πλευρική λαβή (c) στην
επιθυμητή γωνία.
4. Περάστε και περιστρέψτε την πλευρική λαβή
στην επιθυμητή θέση.
5. Ασφαλίστε στη θέση της την πλευρική λαβή
συσφίγγοντας το κουμπί (y).
Εισαγωγή και αφαίρεση
αξεσουάρ τύπου SDS Max®
(εικ. 1, 4A, 4B)
2. Τοποθετήστε το σφιγκτήρα (j) της πλευρικής
λαβής κα βιδώστε πάνω τον τροχό σύσφιξης
(h). Μη σφίξετε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν
συναρμολογηθεί, ο σφιγκτήρας
πλευρικής λαβής δεν πρέπει να
αφαιρεθεί ποτέ.
Το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιεί κοπτικά και σμίλες
τύπου SDS Max® (ανατρέξτε στο ένθετο στην
εικόνα 4B σχετικά με τη διατομή του κορμού ενός
κοπτικού SDS Max®).
3. Βιδώστε την πλευρική λαβή (c) στο δακτύλιο
μετάβασης (l) και κατόπιν στον τροχό
σύσφιξης. Σφίξτε καλά.
3. Περιστρέψτε ελαφρά το κοπτικό έως ότου το
χιτώνιο ασφαλίσει στη θέση του.
1. Καθαρίστε τον κορμό του κοπτικού.
2. Τραβήξτε πίσω το χιτώνιο ασφάλισης (p) και
εισάγετε τον κορμό του κοπτικού.
149
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4. Τραβήξτε το κοπτικό για να ελέγξετε αν έχει
ασφαλίσει σωστά. Η κρουστική λειτουργία
απαιτεί να μπορεί να κινείται αξονικά το
κοπτικό κατά αρκετά εκατοστά όταν είναι
ασφαλισμένο στην υποδοχή αξεσουάρ.
Ρύθμιση του διακόπτη
ηλεκτρονικής ρύθμισης
ταχύτητας και κρούσης
(εικ. 1, 3)
5. Γα να αφαιρέσετε ένα κοπτικό, τραβήξτε
πίσω το χιτώνιο ασφάλισης/κολάρο (p) της
υποδοχής αξεσουάρ και τραβήξτε το κοπτικό
έξω από την υποδοχή αξεσουάρ.
D25601, D25602, D25603, D25831
Επιλογή του τρόπου
λειτουργίας (εικ. 1)
Κρουστική διάτρηση:
D25501, D25601, D25602, D25603
για εφαρμογές διάτρησης σε σκυρόδεμα,
τούβλο, πέτρα και τοιχοποιία.
Κρούση μόνο:
D25501, D25601, D25602, D25603,
D25831
για εφαρμογές σμίλευσης και δομικών
εργασιών θραύσης. Στον τρόπο
λειτουργίας αυτό το εργαλείο μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και ως μοχλός για
την απελευθέρωση ενός σφηνωμένου
κοπτικού διάτρησης.
1. Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας,
περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας
(f) έως ότου δείχνει το σύμβολο της
επιθυμητής λειτουργίας.
Μπορεί να χρειαστεί να περιστρέψτε ελαφρά
την υποδοχή αξεσουάρ (m) για να επιτρέψετε
στο διακόπτη επιλογής λειτουργίας (f) να
περάσει τη θέση .
2. Ελέγξτε ότι ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας
(f) είναι ασφαλισμένος στη θέση του.
Επιλογή γωνίας σμίλης
(εικ. 5)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Η γωνία σμίλης μπορεί να ρυθμιστεί και να
ασφαλίσει σε 18 διαφορετικές θέσεις.
1. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας
(f) έως ότου δείχνει στη θέση .
2. Περιστρέψτε τη σμίλη στην επιθυμητή θέση.
3. Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (f)
στη θέση “κρούση μόνο”.
4. Περιστρέψτε τη σμίλη έως ότου ασφαλίσει στη
θέση της.
150
Περιστρέψτε το διακόπτη (g) στο επιθυμητό
επίπεδο. Περιστρέψτε το διακόπτη προς τα πάνω
για υψηλότερη ταχύτητα και προς τα κάτω για
χαμηλότερη ταχύτητα. Η απαιτούμενη ρύθμιση
είναι θέμα εμπειρίας. Π.χ.:
– κατά τη σμίλευση ή διάτρηση σε
μαλακά, ψαθυρά υλικά ή όταν απαιτείται
ελαχιστοποίηση της ανεπιθύμητης θραύσης,
θέστε το διακόπτη σε χαμηλή ρύθμιση;
– κατά τη θραύση ή διάτρηση σε σκληρότερα
υλικά, θέστε το διακόπτη σε υψηλή ρύθμιση.
Ρύθμιση του διακόπτη ελέγχου
ροπής (εικ. 3)
D25602, D25603
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πάντα απενεργοποιείτε
το εργαλείο πριν την αλλαγή
ρυθμίσεων ελέγχου ροπής, αλλιώς
μπορεί να προκληθεί ζημιά στο
εργαλείο.
Μετακινήστε το μοχλό ελέγχου ροπής (t) στη
ρύθμιση 40 Nm ή 80 Nm όπως χρειάζεται για την
εφαρμογή.
Η ρύθμιση συμπλέκτη 40 Nm (u)
έχει σχεδιαστεί για την πλειονότητα
των εφαρμογών διάτρησης και για να
επιτυγχάνεται εύκολη αποσύμπλεξη
όταν το τρυπάνι συναντήσει σίδηρο
οπλισμού ή άλλες ξένες ύλες.
Η ρύθμιση συμπλέκτη 80 Nm (v) έχει
σχεδιαστεί για εφαρμογές υψηλότερης
ροπής όπως για κορώνες διάτρησης
και διάτρηση βαθιών οπών κα για
αποσύμπλεξη σε υψηλότερο κατώφλι
ροπής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιτρέψτε στο περίβλημα του
κινητήρα να περιστραφεί λίγο όταν αλλάζετε τη
ρύθμιση ροπής.
Κάθε φορά που συνδέετε το εργαλείο στο
ρεύμα, θα μεταβεί από προεπιλογή στη ρύθμιση
συμπλέκτη 1 τη ρύθμιση 40 Nm (u), την πιο
ευαίσθητη ρύθμιση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ράβδος βάθους (εικ. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΡΑΒΔΟ ΒΑΘΟΥΣ
1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
απελευθέρωσης ράβδου βάθους (n) στην
πλευρική λαβή.
2. Μετακινήστε τη ράβδο βάθους (o) έτσι ώστε
η απόσταση ανάμεσα στο άκρο της ράβδου
και το άκρο του κοπτικού να είναι ίσο με το
επιθυμητό βάθος διάτρησης.
3. Απελευθερώστε το κουμπί για να ασφαλίσει η
ράβδος στη θέση της. Όταν εκτελείτε διάτρηση
με τη ράβδο βάθους, σταματήστε όταν το άκρο
της ράβδου φθάσει την επιφάνεια του υλικού.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τηρείτε πάντοτε τις
οδηγίες ασφαλείας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιήστε το εργαλείο και
αποσυνδέστε το από την πηγή
ρεύματος πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε/
τοποθετήσετε προσαρτήματα ή
παρελκόμενα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα κοπτικά του
εργαλείου μπορεί να είναι θερμά και
γι’ αυτό πρέπει να φοράτε γάντια όταν
τα αλλάζετε ή τα αφαιρείτε, ώστε να
αποφύγετε σωματική βλάβη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να έχετε υπόψη σας τη θέση των
σωληνώσεων και καλωδιώσεων.
• Εφαρμόζετε μόνο ελαφρά πίεση στο
εργαλείο (περ. 20 kg). Η υπερβολική
δύναμη δεν επιταχύνει τη διάτρηση
αλλά μειώνει την απόδοση του
εργαλείου και μπορεί να μειώσει το
χρόνο ζωής του.
• Πάντα κρατάτε το εργαλείο σταθερά
και με τα δύο χέρια και εξασφαλίζετε
ευσταθή στάση του σώματός σας.
Πάντα χρησιμοποιείτε το εργαλείο
με την πλευρική λαβή σωστά
συναρμολογημένη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι
(-7 έως +40˚ C (19˚ έως 104˚ F). Η χρήση του
εργαλείου εκτός αυτής της περιοχής θερμοκρασιών
θα μειώσει το χρόνο ζωής του.
Σωστή τοποθέτηση των
χεριών (εικ. 6)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρής σωματικής
βλάβης, ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιείτε σωστή
θέση των χεριών όπως δείχνει η
εικόνα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρής σωματικής
βλάβης, ΠΑΝΤΑ κρατάτε το εργαλείο
σταθερά έτοιμοι για τυχόν αιφνίδια
αντίδραση.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην πλευρική λαβή (c) με το άλλο χέρι
στην κύρια λαβή (d).
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πιέστε το
διακόπτη σκανδάλης (a).
Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το
διακόπτη σκανδάλης.
D25601, D25602, D25603
Ο συρόμενος διακόπτης ασφάλισης σε λειτουργία
(b) επιτρέπει στο διακόπτη σκανδάλης (a) να
ασφαλίσει σε θέση λειτουργίας μόνο σε λειτουργία
σμίλευσης. Αν το κουμπί ασφάλισης σε θέση
λειτουργίας ενεργοποιηθεί σε λειτουργία διάτρησης,
το εργαλείο έχει σχεδιαστεί να απενεργοποιείται
αυτόματα.
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πιέστε το
διακόπτη σκανδάλης (a).
Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το
διακόπτη.
Για συνεχή λειτουργία, πιέστε και κρατήστε
πατημένο το διακόπτη (a), σύρετε το κουμπί
ασφάλισης σε λειτουργία (b) και απελευθερώστε το
διακόπτη.
Για να σταματήσετε το εργαλείο όταν είναι σε
συνεχή λειτουργία, πιέστε σύντομα το διακόπτη
και ελευθερώστε τον. Πάντα απενεργοποιείτε το
εργαλείο όταν τελειώσει η εργασία και πριν το
αποσυνδέσετε από την πρίζα.
151
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
D25831
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πιέστε το
διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης τύπου
ρόκερ (a) στο κάτω μέρος της σκανδάλης.
Για να σταματήσετε το εργαλείο, πιέστε το
διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης τύπου
ρόκερ στο πάνω μέρος της σκανδάλης.
Κρουστική διάτρηση
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πατήστε
το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (a).
Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το
διακόπτη.
Διάτρηση με συμπαγές
κοπτικό (εικ. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Εισάγετε το κατάλληλο κοπτικό διάτρησης.
2. Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (f)
στη θέση κρουστικής διάτρησης.
3. D25601, D25602, D25603 μόνο: Ρυθμίστε το
διακόπτη ηλεκτρονικής ρύθμισης ταχύτητας και
κρούσης (g).
4. Προσαρμόστε και ρυθμίστε την πλευρική λαβή
(c).
5. Σημειώστε το σημείο όπου πρόκειται να
διατρηθεί η οπή.
6. Τοποθετήστε το κοπτικό διάτρησης στο σημείο
και ενεργοποιήστε το εργαλείο.
7. Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν
τελειώσει η εργασία και πριν το αποσυνδέσετε
από την πρίζα.
Διάτρηση με κορώνα
διάτρησης (εικ. 1)
1. Εισάγετε την κατάλληλη κορώνα διάτρησης.
2. Συναρμολογήστε το κεντρικό τρυπάνι στην
κορώνα διάτρησης.
3. Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (f)
στη θέση κρουστικής διάτρησης.
4. D25601, D25602, D25603 μόνο: Ρυθμίστε το
διακόπτη ηλεκτρονικής ρύθμισης ταχύτητας
και κρούσης (g) σε ρύθμιση μεσαίας ή υψηλής
ταχύτητας.
5. Προσαρμόστε και ρυθμίστε την πλευρική λαβή
(c).
152
6. Τοποθετήστε το κεντρικό τρυπάνι στο σημείο
και ενεργοποιήστε το εργαλείο. Διατρήστε
έως ότου η κορώνα διάτρησης εισέλθει στο
σκυρόδεμα κατά περ. 1 cm.
7. Σταματήστε το εργαλείο και αφαιρέστε το
κεντρικό τρυπάνι. Τοποθετήστε την κορώνα
διάτρησης πάλι στην οπή κα συνεχίστε τη
διάτρηση.
8. Όταν εκτελείτε διάτρηση σε δομή
πάχους μεγαλύτερου από το βάθος της
κορώνας διάτρησης, σπάστε τον κύλινδρο
σκυροδέματος ή πυρήνα (καρότο) μέσα στο
κοπτικό σε κανονικά διαστήματα.
Για να αποφύγετε αθέλητη θραύση του
σκυροδέματος γύρω από την οπή, πρώτα
διατρήστε μια οπή στη διάμετρο του κεντρικού
τρυπανιού σε όλο το πάχος της δομής.
Κατόπιν διατρήστε τη μεγάλη οπή (με πυρήνα)
μισή από κάθε πλευρά.
9. Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν
έχει ολοκληρωθεί η εργασία και πριν το
αποσυνδέσετε από το ρεύμα.
Απολέπιση και σμίλευση
(εικ. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
1. Εισάγετε την κατάλληλη σμίλη και περιστρέψτε
τη με το χέρι έως ότου ασφαλίσει σε μία από
τις 18 θέσεις.
2. Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (f)
στη θέση “κρούση μόνο”.
3. D25601, D25602, D25603, D25831 μόνο:
Ρυθμίστε το διακόπτη ηλεκτρονικής ρύθμισης
ταχύτητας και κρούσης (g).
4. Προσαρμόστε και ρυθμίστε την πλευρική λαβή
(c).
5. Ενεργοποιήστε το εργαλείο και αρχίστε την
εργασία.
6. Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν
έχει ολοκληρωθεί η εργασία και πριν το
αποσυνδέσετε από το ρεύμα.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο DEWALT έχει
σχεδιαστεί να λειτουργεί για μεγάλη χρονική
περίοδο με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής
ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα και τον τακτικό καθαρισμό του εργαλείου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από
την πηγή ρεύματος πριν την
εγκατάσταση και την αφαίρεση
αξεσουάρ, πριν τη ρύθμιση
ή την αλλαγή διαμόρφωσης
παραμέτρων ή όταν εκτελείτε
επισκευές. Να βεβαιώνεστε ότι
ο διακόπτης σκανδάλης είναι στη
θέση απενεργοποίησης (OFF).
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Το μηχάνημα δεν επιδέχεται σέρβις από το
χρήστη. Δώστε το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT μετά
από περίπου 150 ώρες χρήσης. Αν προκύψουν
προβλήματα πριν από το χρόνο αυτόν,
επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευών της DEWALT.
Ψήκτρες (εικ. 3)
Οι ψήκτρες άνθρακα δεν επιδέχονται σέρβις από
το χρήστη. Δώστε το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT.
Η κίτρινη λυχνία LED ένδειξης φθοράς των
ψηκτρών (r) ανάβει όταν οι ψήκτρες άνθρακα
έχουν σχεδόν φθαρεί. Μετά από περαιτέρω 8 ώρες
χρήσης ή αφού έχουν φθαρεί τελείως οι ψήκτρες, ο
κινητήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
Η συντήρηση του εργαλείου χρειάζεται να γίνει
μόλις ανάψει η λυχνία ένδειξης σέρβις (s).
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Διατίθενται προαιρετικά διάφοροι τύποι τρυπανιών
δράπανου και σμίλες SDS Plus®.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
153
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
154
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
155
156
157
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax: 01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax: 039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
+31 164 283 063
Fax: +31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
www.dewalt.co.uk
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N102797
Dutch
French
Tel: +32 70 220 063
Tel: +32 70 220 062
Τηλ:
+30 210 8981-616
Service: +30 210 8981-616
Φαξ:
+30 210 8983-570
Tel: 01753-56 70 55
Fax: 01753-57 21 12
Fax: +32 70 225 585
Fax: +32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
Tel:
+971 4 8863030
Fax: +971 4 8863333
www.dewalt.ae
02/11
Download PDF

advertising