DCD797 | DeWalt DCD797 C'LESS DRILL/DRIVER instruction manual

DCD792
DCD797
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)15
English (original instructions)28
Español (traducido de las instrucciones originales)40
Français (traduction de la notice d’instructions originale)53
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)66
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)79
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)92
Português (traduzido das instruções originais)103
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)116
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)127
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)139
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)151
Copyright DeWALT
B
Fig. A
4
3
6
DCD797
2
13
1
12
9
5
7
10
8
11
Fig. B
Fig. C
11
10
11
10
Fig. D
12
14
15
1
Fig. E
Fig. F
3
Fig. G
3
4
Fig. H
4
Fig. I
Fig. J
6
Fig. K
16
2
Dansk
TOOL CONNECT™ LEDNINGSFRI 13 mm BOREMASKINE/
SKRUEMASKINE, DCD792
TOOL CONNECT™ LEDNINGSFRI 13 mm BOREMASKINE/
SKRUEMASKINE/BOREHAMMER, DCD797
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Spænding
Type
Batteritype
Udgangseffekt
Hastighed uden belastning
1. gear
2. gear
Slaghastighed
1. gear
2. gear
Maks. drejemoment (hård/blød)
Patronkapacitet
Maksimum borekapacitet
Træ
Metal
Murværk
Vægt (uden batteripakke)
W
DCD792
18
1
Li-Ion
460
DCD797
18
1
Li-Ion
460
min.-1
min.-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
min.-1
min.-1
Nm
mm
—
—
70/27
1,5–13,0
0–9350
0–34000
70/27
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
40
13
—
1,1
40
13
13
1,2
VDC
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-1:
dB(A)
LPA(emissions lydtryksniveau)
76
89
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
87
100
K (usikkerhed for det angivne
dB(A)
3
3
lydniveau)
Boring i metal
Vibrationsemissionsværdi ah, D =
Usikkerhed K =
Boring i beton
Vibrationsemissionsværdi ah ID=
Usikkerhed K =
Iskruning
Vibrationsemissionsværdi ah, D =
Usikkerhed K =
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
m/s2
m/s2
—
—
11,5
1,6
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Tool Connect™ boremaskine/
skruemaskine/borehammer
DCD792, DCD797
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU,
2011/65/EU og 2014/53/EU. Kontakt DeWALT på følgende
adresse for yderligere oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
23.03.2017
3
Vægt
Dansk
Batterier
Opladere/opladningstider (minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vægt (kg)
DCB107
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
4
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
Dansk
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Batteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for bor/
drivværk/hammerbor
•
•
•
•
Bær høreværn når du arbejder med slagboring. Støj kan
forårsage høretab.
Anvend hjælpehåndtag, hvis leveret sammen med
værktøjet. Det kan medføre personskade, hvis kontrollen over
værktøjet mistes.
Hold i elværktøjets isolerede gribeflader, hvis der
er risiko for, at skæretilbehøret kommer i kontakt
med skjulte ledninger. Hvis skæreudstyret rammer en
strømførende ledning, bliver elværktøjets blotlagte dele
strømførende, så brugeren får stød.
Brug klemmer eller en anden praktisk måde på at sikre
og understøtte arbejdsemnet på et stabilt underlag.
Hvis du holder fast i arbejdsemnet med din hånd eller krop, vil
det være ustabilt, og det kan medføre, at du mister kontrollen
over det.
5
Dansk
•
•
•
•
Bær sikkerhedsbriller eller anden beskyttelse af øjnene.
Hammer- og borefunktioner kan medføre flyvende splinter.
Flyvende partikler kan forårsage permanente øjenskader.
Tilbehør og værktøj kan blive varmt under drift.
Bær handsker under arbejde med dem, hvis du udfører
varmefremkaldende opgaver som fx hammerboring og boring
af metaller.
Arbejd ikke med dette værktøj i længere tid ad gangen.
Vibrationer fra hammeren kan beskadige dine hænder og
arme. Brug handsker som ekstra stødpude og begræns risikoen
ved at holde hyppige pauser.
Luftaftræk dækker ofte over bevægelige dele og bør
undgås. Løst tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget af de
bevægelige dele.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
•
•
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
•
•
•
•
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
•
•
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
6
Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
•
•
•
Dansk
•
•
•
•
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 11 i opladeren og kontrollér, at
pakken sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings)
lys vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 10 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind
i opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
7
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller
andre væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller
oplader, der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket
med en nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan
medføre elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød.
Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren
for genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
8
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget
eller fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre
sig med de seneste regler for emballerings-, mærkningsog dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse
og transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLTTM batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt timeydelse.
Denne øgede mængde på 3 batterier med den lavere watt
timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med højere watt timer.
Eksempelvis kan transport Eksempel på mærkning af anvendelses- og
transportlabel
Wh ydelsen angive 3 x 36
Wh, hvilket betyder 3
batterier hver på 36 watt
timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
Dansk
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniske data for flere informationer.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Bor/drivværk
eller
1Bor/drivværk/hammerbor
1Lader
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Værktøjskasse
1 Bæltekrog (Valgfrit tilbehør)
1 Værktøjskasse (Valgfrit tilbehør)
1Betjeningsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og værktøjskasser følger ikke
med N-modeller. Batteripakker og opladere følger ikke med
NT-modeller. B-modeller omfatter Bluetooth®-batteripakker.
BEMÆRK: Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede
varemærker, der ejes af Bluetooth®, SIG, Inc. og al brug af
sådanne mærker af DeWALT er under licens. Andre varemærker
og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Kun til indendørs brug.
Læs brugsvejledningen før brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Bær høreværn.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
ANVENDELSE (uden transportdæksel). Eksempel:
Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel).
Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh
(3 batterier på 36 watt timer).
Batteritype
DCD792 og DCD797 kører på en 18 volt batteripakke.
Brug øjeværn.
Synlig stråling Kig ikke ind i lyset.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 13 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Startknap
2 Forlæns-/baglæns styreknap
9
Dansk
3 Momentjusteringsring
4 Gearskifter
5 Arbejdslys
6 Nøglefri patron
7 Bæltekrog
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløserknappen 10 og træk batteripakken ud fra
værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
8 Monteringsskrue
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. B)
9 Boreclips
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
10 Batteriudløserknap
11 Batteripakke
12 Funktionsvælgerknap
13 Datokode
Tilsigtet Brug
Disse boredrivværk/hammerbor er designet til professionelle
boreopgaver, slagboring og skruetrækkeropgaver. Dette værktøj
er kompatibelt med Bluetooth®-batteriteknologi og med
DeWALT Tool Connect™-app. Se din instruktionsvejledning til
Tool Connect™-app for yderligere oplysninger.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Disse bor/drivværk/hammerbor er professionelt el-værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Undtagelse—Tool Connect™-funktioner kræver, at batteri
er installeret.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. B, C)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken 11 er fuldt opladet.
Sådan installeres batteripakken i
værktøjets håndtag
1. Ret batteripakken 11 ind efter rillerne inde i håndtaget
(Fig. C).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken sidder godt
fast i værktøjet og kontrollér, at den ikke river sig løs.
Bæltekrog og magnetisk bitholder (Fig. A)
(valgfrit tilbehør)
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader MÅ DU IKKE hænge værktøjet op i loftet
eller hænge objekter i bæltekrogen. Du må KUN hænge
værktøjets bæltekrog i et arbejdsbælte.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du sikre, at skruen, der holder
bæltebøjlen, er fastskruet.
FORSIGTIG: For at reducere risikoen for personskade
eller beskadigelse, må du IKKE bruge bæltekrogen til
at hænge boret, mens du bruger det som spotlys.
VIGTIGT: Ved fastgørelse eller fjernelse af bæltekrogen 7 eller
magnetisk borholder 9 , brug kun den skrue 8 , der medleveres.
Sørg for at spænde skruen godt.
Bæltekrogen 7 og den magnetiske borholder 9 kan monteres
på begge sider af værktøjet blot med den medfølgende skrue 8
, så både venstre- og højrehåndede kan bruge den. Hvis du ikke
ønsker at bruge krogen eller den magnetiske borholder, kan den
fjernes fra værktøjet.
Du kan fjerne bæltekrogen eller den magnetiske borholder ved
at fjerne skruen 8 , der holder den på plads og derefter montere
den igen på den anden side. Sørg for at spænde skruen godt.
Udløserkontakt til variabel hastighed (Fig. A)
Tryk på udløserkontakten 1 for at tænde værktøjet. Tryk
på udløserkontakten for at slå værktøjet fra. Værktøjet er
udstyret med en bremse. Patronen vil stoppe, lige så snart
udløserknappen er helt udløst.
BEMÆRK: Vedvarende brug af det variable hastighedsområde
anbefales ikke. Det kan beskadige kontakten og bør undgås.
Forlæns/baglæns reguleringsknap (Fig. A)
En forlæns/baglæns reguleringsknap 2 bestemmer værktøjets
retning og virker også som en startspærreknap.
10
Dansk
Forlæns rotation vælges ved at udløse udløserkontakten og
trykke på forlæns/baglæns reguleringsknappen på højre side
af værktøjet.
Baglæns rotation vælges ved at trykke på forlæns/baglæns
reguleringsknappen på venstre side af værktøjet.
Midterpositionen på styreknappen fastlåser værktøjet i den
slukkede position. Når positionen på styreknappen ændres, sørg
for at udløseren er udløst.
BEMÆRK: Første gang værktøjet køres efter ændring af
rotationsretningen, kan du høre et klik ved opstart. Dette er helt
normalt og ikke tegn på et problem.
sekunder. Hvis udløserkontakten forbliver trykket ind, vil
arbejdslyset forblive tændt. Disse indstillinger kan tilpasses ved
hjælp af Tool Connect™-appen.
BEMÆRK: Arbejdslysene er til belysning af den aktuelle
arbejdsoverflade og er ikke beregnet til brug som
en lommelygte.
Justeringskravens drejemoment (Fig. A, E–G)
Dit værktøj har en indstillelig drejemomentskruetrækker
mekanisme til at bore og fjerne en imponerende række af
fastgørelsesformer og -størrelser, og i nogle modeller er der
en hammermekanisme til boring i muværk. I cirkler omkring
kraven 3 findes tal, et borehovedsymbol, og på nogle modeller
et hammersymbol. Disse tal bruges til at indstille koblingen til
et drejemomentsområde. Jo højere tallet er på kraven, jo højere
drejemoment og jo hurtigere går fastgørelsen. Du vælger et af
tallene ved at dreje, indtil det ønskede tal flugter med pilen.
ADVARSEL: Når kraven til justering af drejemomentet er i
bore- eller hammerborepositionerne, griber boret ikke fast.
Boremaskinen kan gå i stå, hvis overbelastning forårsager
en pludselig vridning.
Dobbelt områdegearing (Fig. A, E–G)
ADVARSEL: Tool Connect™ gør det muligt at
konfigurere boremaskinens hastighed til lavere værdier
end mærkeværdien på værktøjsmærket. Hvis du er
usikker på den aktuelle konfiguration, kan du trykke
på funktionsvælgerknappen 12 (Fig D) for at indstille
værktøjet til hjemmeindstillingen som beskrevet på
mærket og i denne vejledning.
Den dobbelte områdefunktion på dit bor/drivværk gør det
muligt for dig at skifte gear til større alsidighed.
1. Du vælger hastighed 1 (høj drejemomentindstilling) ved at
slå værktøjet fra og få det til at stoppe. Skub gearskifteren 4 fremad (imod patronen).
2. Du vælger hastighed 2 (lav drejemomentindstilling) ved at
slå værktøjet fra og få det til at stoppe. Skub gearskifteren
tilbage (væk fra patronen).
BEMÆRK: Skift ikke gear når værktøjet kører. Lad altid boret
stoppe helt før gearene skiftes. Hvis du har problemer med at
skifte gear, sørg for at den dobbelte områdegearskifter enten er
skubbet helt fremad eller helt tilbage.
Gearhastighedsindstillingerne er forudindstillet på fabrikken,
men kan ikke tilpasses ved hjælp af Tool Connect™-appen. Se
tabellen Funktionsvælger for fabriksforudindstillinger.
LED arbejdslys (Fig. A)
Arbejdslyset 5 placeret på værktøjets fod aktiveres, når
der trykkes på udløserkontakten. Når udløseren er udløst i
hjemmeindstillingen, vil arbejdslyset stadig lyse i op til 20
Spotlystilstand
I fabriksstandardindstillinger er funktion 3 spotlys-tilstanden.
Spotlyset vil køre i 20 minutter efter, udløserkontakten er udløst.
To minutter inden spotlyset slukkes, blinker det to gange,
hvorefter det dæmpes. Bank let på udløserkontakten for at
undgå, at spotlyset slukkes.
ADVARSEL: Når arbejdslyset bruges i mellem og
spotlystilstand, må der ikke kigges i lyset, og boret må ikke
anbringes i en position, der kan få en person til at kigge
ind i lyset. Der kan ske alvorlige øjenskader.
FORSIGTIG: Når værktøjet bruges som et spotlys, skal der
sørges for, at det fastgøres på en stabil overflade, hvor det
ikke vil udgøre en snuble- eller faldfare.
FORSIGTIG: Fjern alt tilbehør fra patronen, inden
boret bruges som et spotlys. Det kan forvolde personeller produktskade.
Advarsel om lavt batteri
I spotlystilstanden, og når batteriet er næsten helt afladt, blinker
spotlyset to gange, hvorefter det dæmpes. Efter to minutter vil
batteriet være helt afladet, og boret vil omgående stoppe. På
dette tidspunkt skal det udskiftes med et opladet batteri.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for personskade, sørg
altid for at have et backupbatteri eller en sekundær lyskilde
til rådighed, hvis situationen kræver det.
Enkelt bøsningspatron uden nøgle (Fig. H–J)
ADVARSEL: Forsøg ikke at stramme borebits (eller andet
tilbehør) ved at tage fat om den forreste del af patronen
og tænde værktøjet. Resultatet kan blive beskadigelse af
patronen og personskader. Aflås altid udløserkontakten,
og frakobl værktøjet fra strømkilden ved udskiftning af
tilbehør. Lås altid udløserkontakten, og tag batteriet ud af
værktøjet, når du skifter tilbehør.
ADVARSEL: Sørg altid for, at boret er sikret, før værktøjet
startes. Et løst bor kan blive udkastet fra værktøjet og kan
medføre personskader.
Dit værktøj omfatter en patron uden nøgle 6 med en roterende
bøsning til betjening af patronen med én hånd. Du indsætter et
borehoved eller andet tilbehør ved at følge disse trin.
1. Slå værktøjet fra og frakobl værktøjet fra strømkilden.
2. Hold fast ved patronens sorte bøsning med den ene
hånd, og brug den anden til at sikre værktøjet. Rotér
bøsningen i retning mod uret så langt, at den accepterer det
ønskede tilbehør.
3. Indsæt tilbehøret ca. 19 mm ind i patronen, og stram godt
til ved at rotere patronbøsningen i retning med uret med
den ene hånd, mens der holdes fast ved værktøjet med
den anden. Dit værktøj er forsynet med en automatisk
11
Dansk
spindellåsemekanisme. Denne gør det muligt for dig at
åbne og låse patronen med en hånd.
BEMÆRK: Sørg for at stramme patronen med den ene hånd
på patronbøsningen og den anden hånd på værktøjet for
maksimal stramning.
Du udløser tilbehøret ved at gentage trin 1 og 2 som
nævnt ovenfor.
Funktionsvælger (Fig. A, D)
Dit værktøj er udstyret med en funktionsvælger, der gør
det muligt at tilpasse 3 funktioner 15 ved hjælp af Tool
Connect™-appen. Hjemmeindstillinger er aktive, når
hjemmeindikatoren 14 er tændt. Se Tabel 1 for funktioner, der
kan tilpasses.
Når de er konfigureret, og der trykkes på
funktionsvælgerknappen 12 på foden af værktøjet, gennemgås
funktionerne 15 .
Hvis du er usikker på den aktuelle konfiguration, kan du trykke
på funktionsvælgerknappen 12 for at indstille værktøjet til
hjemmeindstillingen (hjemmeindikator 14 er tændt).
DeWALT Tool Connect™
ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for
personskade skal tilbehøret fjernes fra værktøjspatronen
inden eventuel interaktion med Tool Connect™.
BEMÆRK: Kontrollér altid værktøjskonfigurationen inden
brug. Hvis du er usikker på den aktuelle konfiguration, kan
du trykke på funktionsvælgerknappen 12 (Fig. D) for at
indstille værktøjet til hjemmeindstillingen som beskrevet
på mærket og i denne vejledning.
Dette værktøj kan oprette forbindelse til mobile enheder, der
understøtter Bluetooth® Smart (eller Bluetooth® 4,0) teknologi.
(Du kan se om din mobile enhed er kompatibel ved at besøge:
http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Smart-Devices-List.
aspx)
DeWALT Tool Connect™ er en app til din smart-enhed (f.eks.
en smartphone eller tablet), der forbinder enheden til dit
værktøj, så du kan konfigurere specifikke værktøjsfunktioner.
Se Funktionsvalg.
BEMÆRK: Bluetooth® mærket og logoerne er registrerede
varemærker, der ejes af Bluetooth®, SIG, Inc. og al DeWALT
brug af sådanne mærker er under licens. Andre varemærker og
handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
BEMÆRK: Tool Connect™-appen styres af separate vilkår og
betingelser, der kan ses gennem mobil-appen.
Download DeWALT Tool Connect™-appen på:
• Sæt en helt opladet 18V-batteripakke ind i værktøjet. Se
Indsættelse og fjernelse af batteripakken fra værktøjet.
• Følg instruktionerne i appen for at oprette din Tool
Connect™-konto.
• På appens hjemmeskærm skal du vælge ”+ Tool” for at
begynde processen med at føje dit værktøj til appen.
• For at forbinde dit værktøj til DeWALT Tool Connect™appen skal du på den passende skærm trykke på
funktionsvælgerknappen 12 i 3–5 sekunder og derefter
vente på, at værktøjet bliver forbundet. Værktøjet kan kun
sluttes til én Tool Connect™-konto ad gangen.
• Når værktøjet er blevet tilsluttet, kan du bekræfte, at du
ønsker at registrere produktet.
Møntcellebatteri
Bluetooth®-evnen drives af ét møntcellebatteri i dit værktøj, der
når nødvendigt skal udskiftes af dit lokale DeWALT-servicecenter.
Forsøg ikke selv at udskifte møntcellebatteriet.
ADVARSEL: Eksplosionsfare, hvis batteriet
udskiftes forkert.
ADVARSEL: NEDSVÆLG IKKE BATTERIET, RISIKO FOR
KEMISK FORBRÆNDING. Dette produkt indeholder et
knapcellebatteri. Hvis knapcellebatteriet sluges, kan det
medføre alvorlige indre forbrændinger på bare 2 timer og
kan medføre død.
• Hold nye og brugte batterier uden for børns
rækkevidde. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt,
stop med at bruge produktet og hold det på afstand
af børn.
• Hvis du tror, at batterier måske er blevet slugt eller
anbragt i en del af kroppen, søg øjeblikkelig lægehjælp.
• Hvis indholdet af et møntcellebatteri kommer i kontakt
med huden, vask omgående området med mild
sæbe og vand. Hvis møntcellebatterivæske kommer
i øjet, skyl med vand over det åbne øje i 15 minutter,
eller indtil irritationen ophører. Hvis der er brug for
lægehjælp, består batterielektrolytten af et organisk
opløsningsmiddel og litiumsalte.
• Værktøjet må ikke afbrændes eller bortskaffes
sammen med husholdningsaffald! Når et værktøj når
TABEL 1
Funktioner, der kan tilpasses
Lysstyrke af arbejdslys
Forsinkelse fra for arbejdslys
Maksimal hastighed (o/min.)
12
Hjem
MED
Tilstand 1
FRA
Fabriksforudindstillinger
Tilstand 2
MED
Tilstand 3
HØJ
Interval, der kan
tilpasses
FRA-HØJ
0–20 minutter
20 sek
20 sek
20 sek
20 minutter
Hastighed 1
550
550
550
550
180–550
Hastighed 2
2000
2000
2000
2000
600–2000
Dansk
slutningen af sin levetid, skal det indsamles separat og
sendes til et miljøvenligt genbrugsanlæg.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Undtagelse—Tool Connect™-funktioner kræver, at batteri
er installeret.
BEMÆRK: Kontrollér altid værktøjskonfigurationen inden
brug. Hvis du er usikker på den aktuelle konfiguration, kan
du trykke på funktionsknappen 12 (Fig. D) for at indstille
værktøjet til fabriksstandardkonfigurationerne som
beskrevet på mærket og i denne vejledning.
Korrekt håndposition (Fig. K)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på toppen af boret som
vist, med den anden hånd på det primære håndtag 16 .
Betjening af skruetrækker (Fig. E)
1. Drej drejningsmomentets justeringskrave 3 hen til den
ønskede position.
2. Vælg det ønskede hastigheds-/drejemomentsområde ved
hjælp af gearskifteren 4 for at matche hastigheden og
drejemomentet til den planlagte opgave.
BEMÆRK: Brug den laveste drejemomentindstilling, der
kræves for at indsætte fastgørelsen i den ønskede dybde. Jo
lavere tallet er, jo lavere er drejemomentudgangen.
3. Indsæt det ønskede fastgørelsestilbehør i patronen, som du
ville gøre med alle borehoveder.
4. Foretag nogle få øvelseskørsler i noget skrot eller i områder,
der ikke kan ses, for at fastslå den korrekte position for
koblingskraven.
Start altid med en lavere drejemomentindstilling, og gå derefter
videre til højere drejemomentindstillinger for at undgå, at
arbejdsemnet eller fastgørelsesenheden bliver beskadiget.
Betjening af bor (Fig. F)
ADVARSEL: RISIKOEN FOR PERSONSKADER
NEDSÆTTES VED ALTID at sikre, at arbejdsemnet
er korrekt fastspændt. Hvis du borer i et tyndt
materiale, anvend en "backup" blok for at undgå at
beskadige materialet.
1. Drej kraven til boresymbolet.
2. Vælg det ønskede hastigheds-/drejemomentsområde
ved hjælp af gearskifteren for at matche hastigheden og
drejemomentet til den planlagte opgave.
3. Til træ bruges drejebor, spadebor, sneglebor eller hulsave.
Til metal bruges højtlegeret stål, drejebor eller hulsave.
Brug smøremiddel ved boring i metal. Det gælder dog ikke
støbejern og messing, som skal tørbores.
4. Tryk altid i en lige linje med spidsen. Tryk tilstrækkeligt for at
få hovedet til at bide fast, men tryk ikke så hårdt, at motoren
går i stå eller bøjer hovedet.
5. Hold godt fast på værktøjet med begge hænder, så du
kan styre borets vridninger. Hvis modellen ikke er udstyret
med sidehåndtag, tages der fat i boret med én hånd på
håndtaget og én hånd på batteripakken.
FORSIGTIG: Boret kan gå i stå, hvis overbelastning
forårsager en pludselig vridning. Forvent altid motorstop.
Hold godt fast på boret for at styre vridningerne og
undgå kvæstelser.
6. HVIS BORET GÅR I STÅ, er årsagen normalt, at det er
overbelastet eller anvendes forkert. UDLØS OMGÅENDE
UDLØSEREN, fjern borehovedet fra arbejdsemnet og
fastslå årsagen til motorstoppet. TÆND OG SLUK IKKE FOR
UDLØSEREN I ET FORSØG PÅ AT STARTE ET STOPPET BOR —
dette kan ødelægge boret.
7. For at minimere motorstoppet eller bruddet gennem
materialet reduceres trykket på boret, og hovedet løsnes
gennem den sidste fraktionerede del af hullet.
8. Hold motoren kørende, når du trækker spidsen ud af et
boret hul. Dette vil hjælpe med til at undgå blokering.
9. Med boremaskiner med variabel hastighed er det ikke
nødvendigt at kørne det punkt, der skal bores i. Brug lav
hastighed til at danne hullet, og øg hastigheden ved at
trykke hårdere på startknappen, når hullet er dybt nok til, at
der kan bores, uden at boret smutter ud.
Betjening af hammerbor (Fig. G)
Kun DCD797
1. Drej kraven 3 til hammerboresymbolet.
2. Vælg indstillingen til den høje hastighed (2) ved at skubbe
gearskifteren 4 tilbage (væk fra patronen).
VIGTIGT: Brug kun borhoveder med karbidstålsspids
eller murbor.
3. Under boring anvend kun tilstrækkelig kraft på hammeren,
så den ikke springer for meget eller "løfter" boret af. For
meget kraft vil medføre langsommere borehastigheder,
overophedning og dermed lavere borehastighed.
4. Bor lige idet du holder boret i en lige vinkel på arbejdet.
Anvend ikke sidepres på boret, når der bores, da
det vil medføre ophobning af borspånriller og en
langsommere borehastighed.
5. Ved boring af dybe huller, hvis hammerens hastighed
begynder at aftage, trækkes boret delvis ud af hullet,
mens værktøjet stadig kører, som afhjælpning til at frigøre
efterladenskaber fra hullet.
13
Dansk
BEMÆRK: Den rigtige borehastighed kendetegnes af en jævn
strøm af borestøv fra hullet.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Undtagelse—Tool Connect™-funktioner kræver, at batteri
er installeret.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
14
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Deutsch
TOOL CONNECT™ 13 mm AKKUBOHRER/-SCHRAUBER,
DCD792
TOOL CONNECT™ 13 mm AKKUBOHRER/-SCHRAUBER/SCHLAGBOHRER, DCD797
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Leistungsabgabe
Leerlaufdrehzahl
1. Gang
2. Gang
Schlagzahl
1. Gang
2. Gang
Max. Drehmoment (hart/weich)
Größe des Bohrfutters
Maximale Bohrleistung
Holz
Metall
Mauerwerk
Gewicht (ohne Akku)
W
DCD792
18
1
Li-Ion
460
DCD797
18
1
Li-Ion
460
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
—
—
70/27
1,5–13,0
0–9350
0–34000
70/27
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
40
13
—
1,1
40
13
13
1,2
VGS
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-1.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel) dB(A)
76
89
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
87
100
K(Unsicherheit für den
dB(A)
3
3
angegebenen Schallpegel)
Bohren in Metall
Vibrationsemissionswert ah D=
Unsicherheit K =
Bohren in Beton
Vibrationsemissionswert ah ID=
Unsicherheit K =
Schraubarbeiten
Vibrationsemissionswert ah D=
Unsicherheit K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
m/s2
m/s2
—
—
11,5
1,6
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Tool Connect™ Bohrer/Schrauber/
Schlagbohrer
DCD792, DCD797
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von Richtlinie
2014/30/EU, 2011/65/EU und 2014/53/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
23.03.2017
15
Gewicht
Deutsch
Akkus
Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat #
VGS
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Gewicht (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
16
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Deutsch
b )
c )
d )
e )
f )
g )
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Verwendung und Pflege von
Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
17
Deutsch
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Bohrer/
Schrauber/Bohrhammer
•
•
•
•
•
•
•
•
Tragen Sie bei der Arbeit mit einem Schlagbohrer
einen Gehörschutz. Ein hoher Geräuschpegel kann
Gehörschäden verursachen.
Benutzen Sie die mit dem Werkzeug gelieferten
Zusatzgriffe. Wenn Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren,
kann dies zu Verletzungen führen.
Halten Sie das Gerät an den isolierten Griffflächen fest,
wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen verdeckte
Kabel durch Werkzeuge beschädigt werden können.
Der Kontakt mit stromführenden Leitungen kann auch
offenliegende Metallteile am Gerät unter Strom setzen und zu
einem Stromschlag führen.
Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel mit
Einspannvorrichtungen auf einer stabilen Plattform. Das
Werkstück ist instabil, wenn es mit der Hand oder dem Körper
abgestützt wird, was zum Verlust der Kontrolle führen kann.
Tragen Sie eine Schutzbrille oder anderen
Augenschutz. Beim Hämmer- und Bohrbetrieb werden
Späne in die Luft befördert. Fliegende Partikel können zu
Augenverletzungen führen.
Zubehör und Werkzeug können während des Betriebs
heiß werden. Tragen Sie beim Umgang damit Handschuhe,
wenn wärmeerzeugende Anwendungen wie Hämmern oder
Bohren in Metall durchgeführt werden.
Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht über längere
Zeiträume. Durch das Hämmern verursachte Vibrationen
können für Ihre Hände und Arme schädlich sein. Tragen Sie
Handschuhe als zusätzlichen Dämpfer und legen Sie häufig
Pausen ein, um den Schwingungen nicht zu lange Zeit
ausgesetzt zu sein.
Luftöffnungen decken häufig bewegliche Teile ab und
sollten freigehalten werden. Lose sitzende Kleidung,
Schmuck oder lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
18
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 11 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus
dem Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den AkkuLöseknopf 10 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer
des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
19
Deutsch
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das
Ladegerät verwenden. Befolgen Sie anschließend den
beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
20
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
•
•
•
•
•
•
•
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für
Frischluft. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in
ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
Deutsch
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
Materialien kommen können, durch die ein Kurzschluss
entstehen kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku in
einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn
die Abdeckkappe am
FLEXVOLTTM-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku mit
einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl von 3
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Zum Beispiel kann für
Anwendungsbeispiele für use- und
transport-kennzeichnungen
den Transport Wh-Wert
3 x 36 Wh angegeben sein,
das bedeutet 3 Akkus mit
je 36 Wh. Der Verwendung
Wh-Wert kann 108 Wh sein (d.h. 1 Akku).
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der Verwendung
aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten
D
zu entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden
N
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
21
Deutsch
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
HINWEIS: Die Wortmarke und Logos Bluetooth® sind
eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth®, SIG, Inc. und
jede Verwendung dieser Marken durch DeWALT erfolgt unter
Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind das Eigentum
ihrer jeweiligen Eigentümer.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Akku umweltgerecht entsorgen.
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Sichtbare Strahlung. Nicht in den Lichtstrahl schauen.
Den Akku nicht verbrennen.
VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe).
Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus
mit 36 Wh).
Akkutyp
Für die Modelle DCD792 und DCD797 wird ein 18 VoltAkku eingesetzt.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Weitere Angaben sind den Technischen
Daten zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Bohrschrauber
oder
1Bohrschrauber/Bohrhammer
1Ladegerät
1 Li-Ion-Akku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 Modelle)
2 Li-Ion-Akkus (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 Modelle)
3 Li-Ion-Akkus (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 Modelle)
1Transportkoffer
1 Magnet-Bithalter (Optionales Zubehör)
1 Riemenhaken (Optionales Zubehör)
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen sind im
Lieferumfang von N-Modellen nicht enthalten. Akkus und
Ladegeräte sind im Lieferumfang von NT-Modellen nicht
enthalten. B-Modelle werden mit Bluetooth®-Akkus ausgeliefert.
22
Lage des Datumscodes (Abb. A)
Der Datumscode 13 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2017 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Auslöser
2 Drehrichtungsknopf
3 Drehmomentvorwahl
4 Gangschalter
5 Arbeitsleuchte
6 Schnellspannbohrfutter
7 Riemenhaken
8 Montageschraube
9 Bitclip
10 Akku-Entriegelungstaste
11 Akku
12 Modusauswahltaste
13 Datumscode
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihr Bohrschrauber/Bohrhammer wurde für den professionellen
Einsatz bei Bohr-, Schlagbohr- und Schraubarbeiten konstruiert.
Dieses Werkzeug ist mit der Bluetooth® Battery Technology
sowie mit der DeWALT Tool Connect™-App kompatibel.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für die Tool
Connect™ App.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Deutsch
Der Bohrschrauber/Bohrhammer ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Ausnahme: Für die Tool Connect™-Funktionen muss eine
Batterie eingesetzt werden.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. B, C)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 11 vollständig aufgeladen sein.
Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
1. Richten Sie den Akku 11 an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. C).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht lösen kann.
Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf 10 und ziehen Sie den Akku
kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. B)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste
für die Ladestandsanzeige. gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Riemenhaken und Magnet-Bithalter (Abb. A)
(Optionales Zubehör)
WARNUNG: Halten Sie zur Vermeidung von
schweren Verletzungen das Werkzeug NIE über Kopf
oder lassen Sie Gegenstände vom Riemenhaken hängen.
Hängen Sie den Riemenhaken des Werkzeugs NUR an
einen Arbeitsgürtel.
WARNUNG: Stellen Sie zur Vermeidung von
schweren Verletzungen sicher, dass die Schraube, die
den Riemenhaken hält, sicher ist.
VORSICHT: Um das Risiko von Verletzungen
oder Beschädigungen zu vermeiden, darf der
Gürtelhaken NICHT verwendet werden, um die
Bohrmaschine daran aufzuhängen und zugleich als
Scheinwerfer einzusetzen.
WICHTIG: Verwenden Sie beim Befestigen oder Austauschen
des Riemenhakens 7 oder Magnet-Bithalters 9 nur die
mitgelieferte Schraube 8 . Stellen Sie sicher, dass die Schraube
gut festgezogen ist.
Der Riemenhaken 7 und der Magnet-Bithalter 9 können
an jeder Werkzeugseite einfach mit Hilfe der mitgelieferten
Schraube 8 befestigt werden, damit das Werkzeug für Linksoder Rechtshänder verwendbar ist. Wenn der Haken oder
Magnet-Bithalter gar nicht verwendet werden soll, kann er vom
Werkzeug abgenommen werden.
Um die Position des Riemenhakens oder Magnet-Bithalters zu
ändern, entfernen Sie die Schraube 8 , durch die er befestigt ist,
und montieren Sie ihn dann an der gegenüberliegenden Seite.
Stellen Sie sicher, dass die Schraube gut festgezogen ist.
Verstellbarer Drehzahlregler (Abb. A)
Drücken Sie den Auslöseschalter 1 , um das Werkzeug
einzuschalten. Zum Ausschalten des Gerätes lassen Sie den
Auslöseschalter los. Das Gerät verfügt über eine Bremse.
Das Spannfutter stoppt, sobald der Auslöseschalter ganz
losgelassen wird.
HINWEIS: Dauereinsatz im variablen Drehzahlbereich ist nicht
empfohlen. Der Regler könnte beschädigt werden. Dauerbetrieb
ist daher zu vermeiden.
Drehrichtungsknopf (Abb. A)
Ein Regler für Rechts- oder Linksdrehung 2 bestimmt
die Drehrichtung des Werkzeugs und dient auch
als Verriegelungsschalter.
Für Rechtsdrehung (vorwärts) lassen Sie den Auslöseschalter los
und drücken Sie den Drehrichtungsknopf an der rechten Seite
des Werkzeugs.
Für Linksdrehung (rückwärts) drücken Sie den
Drehrichtungsknopf an der linken Seite des Werkzeugs.
In der mittleren Stellung des Reglers ist das Werkzeug in
der AUS-Stellung verriegelt. Achten Sie darauf, dass der
Auslöseschalter entriegelt ist, wenn Sie diesen Regler verstellen.
23
Deutsch
HINWEIS: Wenn das Gerät zum ersten Mal nach einem
Drehrichtungswechsel gestartet wird, hören Sie eventuell ein
Klicken beim Starten. Dies ist normal und deutet nicht auf ein
Problem hin.
Drehmomenteinstellring (Abb. A, E–G)
Ihr Werkzeug verfügt über einen einstellbaren
Drehmomentschlüssel-Mechanismus zum Anziehen
und Entfernen verschiedenster Formen und Größen von
Befestigungsmitteln, und bei einigen Modellen über einen
Hammermechanismus zum Bohren in Mauerwerk. Um den
Spannring 3 herum befinden sich Zahlen, ein Bohrersymbol,
und bei einigen Modellen ein Hammersymbol. Diese
Zahlen dienen dazu, die Kupplung auf einen bestimmen
Drehzahlbereich einzustellen. Je höher die Zahl am Spannfutter,
um so höher ist das Drehmoment und umso größer können die
Schrauben sein. Zur Auswahl einer der Zahlen drehen Sie, bis
der Pfeil auf die gewünschte Zahl zeigt.
WARNUNG: Wenn die Drehmomentvorwahl auf dem
Symbol zum Bohren oder Schlagbohren steht, kuppelt der
Bohrer nicht aus. Der Bohrer kann durch eine Überlastung
festklemmen, was zu einer plötzlichen Drehung führt.
Zweiganggetriebe (Abb. A, E–G)
WARNUNG: Mit Tool Connect™ kann die Geschwindigkeit
des Bohrers auf Werte eingestellt werden, die unter den
Nennwerten auf dem Typenschild des Werkzeugs liegen.
Wenn nicht klar ist, welche Konfiguration aktuell vorliegt,
drücken Sie die Modusauswahl-Taste 12 (Abb. D), um das
Werkzeug auf die Starteinstellung einzustellen, so wie es
auf dem Etikett und in dieser Anleitung beschrieben ist.
Das Zweiganggetriebe an Ihrem Bohrschrauber ermöglicht den
Gangwechsel für eine größere Anpassungsfähigkeit.
1. Zur Auswahl von Geschwindigkeit 1 (hoher Drehzahl)
schalten Sie das Gerät aus und lassen es auslaufen.
Schieben Sie den Gangschalter 4 nach vorne (in
Richtung Spannfutter).
2. Zur Auswahl von Geschwindigkeit 2 (niedrige Drehzahl)
schalten Sie das Gerät aus und lassen es auslaufen. Schieben
Sie den Gangschalter zurück (vom Spannfutter weg).
HINWEIS: Ändern Sie nicht den Gang, während das Gerät
sich dreht. Warten Sie, bis der Bohrer völlig zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie die Gänge wechseln. Bei Problemen
beim Gangwechsel prüfen Sie, dass der Gangschalter entweder
komplett nach vorne oder hinten geschoben ist.
Die Einstellungen für die Getriebedrehzahl werden im Werk
voreingestellt, können aber mit der Tool Connect™-App
individuell angepasst werden. Die Werkseinstellungen sind in
der Tabelle Modusauswahl aufgeführt.
LED-Arbeitsleuchte (Abb. A)
Die Arbeitsleuchte 5 unten am Werkzeug wird durch Drücken
des Auslöseschalters aktiviert. Wenn in der Starteinstellung
der Auslöseschalter losgelassen wird, bleibt die Arbeitsleuchte
bis zu 20 Sekunden beleuchtet. Bleibt der Auslöseschalter
gedrückt, bleibt auch die Arbeitsleuchte eingeschaltet. Diese
24
Einstellungen können über die Tool Connect™-App individuell
angepasst werden.
HINWEIS: Die Arbeitsleuchte soll die unmittelbare Arbeitsfläche
ausleuchten und ist nicht dazu bestimmt, als Taschenlampe
zu fungieren.
Scheinwerferfunktion
Als Werkseinstellung ist Modus 3 der Punktstrahlermodus.
Der Scheinwerfer schaltet sich 20 Minuten nach Freigeben
des Auslöseschalters ab. Zwei Minuten vor der Abschaltung
blinkt der Scheinwerfer zweimal und wird dann auf
geringere Lichtstärke heruntergeregelt. Tippen Sie auf den
Auslöseschalter, wenn Sie keine Abschaltung wünschen.
WARNUNG: Bei Verwendung der Arbeitsleuchte mit
mittlerer Lichtstärke oder mit der Scheinwerferfunktion
das Werkzeug so halten/positionieren, dass niemand
direkt in den Lichtstrahl blickt. Dies könnte zu schweren
Augenverletzungen führen.
VORSICHT: Bei Verwendung des Werkzeugs als
Scheinwerfer das Werkzeug so auf einer festen Oberfläche
fixieren, dass es nicht herunterfallen und niemand darüber
stolpern kann.
VORSICHT: Vor der Verwendung des Werkzeugs als
Scheinwerfer alle Einsätze/Zubehörteile aus dem
Spannfutter entfernen. Anderenfalls kann es zu
Verletzungen oder Sachschäden kommen.
Warnung niedriger Akkuladestand
Ist durch die Verwendung der Scheinwerferfunktion der Akku
beinahe vollständig entladen, blinkt die Leuchte zweimal
und wird dann heruntergeregelt. Zwei Minuten danach
ist die vollständige Entladung erreicht und das Werkzeug
schaltet sich ab. Den leeren Akku in diesem Fall durch einen
geladenen ersetzen.
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu
reduzieren, halten Sie immer einen Ersatzakku oder
eine zweite Lichtquelle bereit, wenn die Situation es
erfordern könnte.
Spannfutter mit ungeteilter Manschette
(Abb. H–J)
WARNUNG: Versuchen Sie niemals, Bohreinsätze
oder andere Zubehörteile festzuziehen, indem Sie den
vorderen Teil des Bohrfutters festhalten und das Gerät
einschalten. Das Ergebnis können Schäden am Bohrfutter
und Verletzungen sein. Verriegeln Sie immer den
Auslöseschalter und trennen Sie das Werkzeug vom Netz,
wenn Sie Zubehör austauschen. Vor dem Austausch von
Zubehör immer den Auslöseschalter sperren und den Akku
aus dem Werkzeug nehmen.
WARNUNG: Stellen Sie vor dem Einschalten des
Werkzeugs immer sicher, dass das Bit fest sitzt. Ein lockeres
Bohrbit kann aus dem Werkzeug ausgeworfen werden
und Verletzungen verursachen.
Ihr Gerät ist mit einem Schnellspannfutter 6 mit einer
Drehmanschette für die Einhandbedienung des Bohrfutters
Deutsch
ausgestattet. Um ein Bohrbit oder ein anderes Zubehörteil
einzusetzen, befolgen Sie diese Schritte.
1. Schalten Sie das Werkzeug aus und trennen Sie es vom Netz.
2. Umfassen Sie die schwarze Manschette des Spannfutters mit
der einen Hand und stabilisieren Sie das Werkzeug mit der
anderen Hand. Drehen Sie die Manschette entgegen dem
Uhrzeigersinn, bis das gewünschte Zubehörteil hineinpasst.
3. Setzen Sie das Zubehörteil etwa 19 mm in das Spannfutter
und ziehen Sie es durch Drehen des Spannfutters im
Uhrzeigersinn mit der einen Hand an, während die
andere Hand das Gerät hält. Ihr Werkzeug ist mit einer
automatischen Spindelarretierung ausgestattet. Hierdurch
können Sie das Spannfutter mit einer Hand öffnen
und schließen.
HINWEIS: Denken Sie daran, für maximale Anzugskraft
das Spannfutter mit der einen Hand an der
Spannfuttermanschette festzuziehen, während die andere
Hand das Gerät hält.
Um das Zubehör zu entfernen, wiederholen Sie die obigen
Schritte 1 und 2.
Modusauswahl (Abb. A, D)
Ihr Werkzeug ist mit einer Modusauswahl ausgestattet,
deren 3 Modi 15 über die Tool Connect™-App individuell
anpassbar sind. Die Starteinstellungen sind aktiv, wenn
die „Home“-Anzeige 14 leuchtet. Tabelle 1 zeigt die
anpassbaren Merkmale.
Nach der Konfiguration werden durch Drücken der
Modusauswahl-Taste 12 unten am Werkzeug die einzelnen
Modi durchlaufen 15 .
Wenn nicht klar ist, welche Konfiguration aktuell vorliegt,
drücken Sie die Modusauswahl-Taste 12 , um das Werkzeug
auf die Starteinstellung einzustellen (die „Home“-Anzeige 14
leuchtet).
DeWALT Tool Connect™
WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu senken, sollten
Zubehörteile vor der Interaktion mit Tool Connect™ aus
dem Werzeugspannfutter entfernt werden.
HINWEIS: Vor Verwendung des Werkzeugs immer die
Konfigurationseinstellung überprüfen. Wenn nicht klar
ist, welche Konfiguration aktuell vorliegt, drücken Sie die
Modusauswahl-Taste 12 (Abb. D), um das Werkzeug auf
die Starteinstellung einzustellen, so wie es auf dem Etikett
und in dieser Anleitung beschrieben ist.
Dieses Werkzeug kann eine Verbindung zu mobilen Geräten
herstellen, die die Technologien Bluetooth® Smart (oder
Bluetooth® 4,0) unterstützen. (Um zu erfahren, ob Ihr Mobilgerät
kompatibel ist, besuchen Sie: http://www.bluetooth.com/Pages/
Bluetooth-Smart-Devices-List.aspx)
DeWALT Tool Connect™ ist eine Anwendung für Ihr
Smartgerät (beispielsweise Smartphone oder Tablet), die
das Gerät mit Ihrem Werkzeug verbindet, damit Sie die
jeweiligen Werkzeugfunktionen konfigurieren können.
Siehe Modusauswahl.
HINWEIS: Die Wortmarke und Logos Bluetooth® sind
eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth®, SIG, Inc. und
jede Verwendung dieser Marken durch DeWALT erfolgt unter
Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind das Eigentum
ihrer jeweiligen Eigentümer.
HINWEIS: Die Tool Connect™-App unterliegt den separaten
Bedingungen für die Anzeige durch die mobile Anwendung.
Die DeWALT Tool Connect™-App können Sie hier herunterladen:
• Setzen Sie einen vollständig aufgeladenen 18V-Akku in das
Werkzeug ein. Siehe Einsetzen und Entfernen des Akkus
aus dem Werkzeug.
• Beachten Sie die Hinweise in der App, um Ihr Tool
Connect™-Konto anzulegen.
• Wählen Sie auf dem Startbildschirm der App die Option
„+ Tool“, um mit dem Hinzufügen Ihres Werkzeugs zur App
zu beginnen.
• Um Ihr Werkzeug mit Hilfe der DeWALT Tool Connect™-App
zu verbinden, drücken Sie in dem entsprechenden Fenster
3–5 Sekunden lang auf die Modusauswahl-Taste 12 und
warten Sie, bis das Werkzeug die Verbindung herstellt. Das
Werkzeug kann nur mit jeweils einem Tool Connect™-Konto
verbunden werden.
• Sobald das Werkzeug verbunden ist, können Sie bestätigen,
dass Sie das Produkt registrieren möchten.
Knopfzelle
Die Bluetooth®-Fähigkeit wird durch eine Knopfzelle in Ihrem
Werkzeug gespeist, die bei Bedarf in Ihrem lokalen DeWALT
Kundendienstzentrum ausgetauscht werden sollte. Versuchen
Sie nicht, die Knopfzelle selbst auszutauschen.
WARNUNG: Bei unsachgemäßem Vorgehen
besteht Explosionsgefahr.
TABELLE 1
Anpassbare Funktionen
Helligkeit der Arbeitsleuchte
Home
MED
Modus 1
AUS
Werkseinstellungen
Modus 2
MED
Modus 3
HOCH
Anpassbarer Bereich
AUS-HOCH
Ausschaltverzögerung der
Arbeitsleuchte
20 Sek
20 Sek
20 Sek
20 Minuten
0–20 Minuten
Drehzahl 1
550
550
550
550
180–550
Drehzahl 2
2000
2000
2000
2000
600–2000
Maximale Drehzahl (U/min)
25
Deutsch
WARNUNG: VERSCHLUCKEN SIE DIE BATTERIE
NICHT, GEFAHR DURCH CHEMISCHE
VERBRENNUNGEN. Dieses Produkt enthält eine
Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzelle verschluckt
wird, kann diese zu internen Verbrennungen und in nur 2
Stunden zum Tod führen.
• Halten Sie neue und alte Batterien von Kindern fern.
Wenn das Batteriefach nicht ordnungsgemäß schließt,
stellen Sie die Nutzung des Geräts ein und halten Sie es
von Kindern fern.
• Falls Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder
in andere Körperteile eingeführt wurden, suchen Sie
sofort einen Arzt auf.
• Wenn der Inhalt der Knopfzelle mit der Haut in
Berührung kommt, den Bereich sofort mit milder
Seife und Wasser abwaschen. Falls die Flüssigkeit der
Knopfzelle in die Augen gelangt, das offene Auge 15
Minuten lang spülen, oder bis die Reizung aufhört.
Ist ärztliche Hilfe erforderlich, geben Sie an, dass
das Elektrolyt der Batterie aus einem organischen
Lösungsmittel und Lithiumsalzen besteht.
• Entsorgen Sie das Werkzeug NICHT zusammen mit
dem Hausmüll und verbrennen Sie es nicht! Wenn das
Werkzeug das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat,
muss es in einer geeigneten Recyclinganlage separat
entsorgt werden.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Ausnahme: Für die Tool Connect™-Funktionen muss eine
Batterie eingesetzt werden.
HINWEIS: Vor Verwendung des Werkzeugs immer die
Konfigurationseinstellung überprüfen. Wenn nicht klar
ist, welche Konfiguration aktuell vorliegt, drücken Sie die
Modusauswahl-Taste 12 (Abb. D), um das Werkzeug auf
die Standardkonfiguration einzustellen, so wie es auf dem
Etikett und in dieser Anleitung beschrieben ist.
Richtige Haltung der Hände (Abb. K)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
In der richtigen Handstellung befindet sich eine Hand am
Oberteil des Werkzeugs und die andere am Griff 16 .
26
Schrauben (Abb. E)
1. Drehen Sie den Drehmomenteinstellring 3 in die
gewünschte Position.
2. Wählen Sie den gewünschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich über den Gangschalter 4 , um die für
die vorgesehene Arbeit passende Geschwindigkeit und das
passende Drehmoment einzustellen.
HINWEIS: Verwenden Sie die niedrigste mögliche
Drehmomenteinstellung, um das Befestigungsmittel in die
gewünschte Tiefe zu bringen. Je niedriger die Nummer,
desto niedriger ist das gelieferte Drehmoment.
3. Setzen Sie das gewünschte Befestigungsmaterial genauso
wie einen Bohrschraubereinsatz in das Spannfutter ein.
4. Führen Sie ein paar Übungsläufe an Abfallstücken oder
unsichtbaren Bereichen durch, um die korrekte Position des
Spannfutters festzulegen.
Beginnen Sie mit einem niedrigen Drehmoment und steigern
Sie das Drehmoment schrittweise, um Beschädigungen des
Werkstücks oder Befestigungsmaterials zu vermeiden.
Bohren (Abb. F)
WARNUNG: UM DIE GEFAHR SCHWERER
VERLETZUNGEN ZU MINDERN, STELLEN SIE IMMER
sicher, dass das Werkstück sicher verankert oder
festgeklemmt ist. Verwenden Sie beim Bohren in dünnem
Material hinter dem Werkstück zur Unterstützung
einen Holzklotz, um Beschädigungen des Materials
zu verhindern.
1. Drehen Sie den Spannring auf das Bohrersymbol.
2. Wählen Sie den gewünschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich durch den Gangschalter, um die für
die vorgesehene Arbeit passende Geschwindigkeit und das
passende Drehmoment einzustellen.
3. Verwenden Sie für Holz Schlangenbohrer, Flachbohrer,
Schneckenbohrer oder Lochsägen. Bei Metall verwenden
Sie Schlangenbohrer aus Stahl für hohe Drehzahlen oder
Lochsägen. Verwenden Sie eine Schneidflüssigkeit, wenn
Sie in Metall bohren. Ausgenommen hiervon sind Gusseisen
und Messing, die trocken gebohrt werden sollten.
4. Üben Sie Druck immer in gerader Linie zum Bohreinsatz aus.
Üben Sie genug Druck aus, dass der Bohreinsatz schneidet,
aber drücken Sie nicht so stark, dass der Motor abgewürgt
wird oder der Bohreinsatz abrutscht.
5. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest, um
die Drehwirkung des Bohrers zu kontrollieren. Halten
Sie Werkzeuge ohne Seitengriff mit einer Hand am
Werkzeuggriff und mit der anderen am Akkuträger.
VORSICHT: Der Bohrer kann durch eine Überlastung
festklemmen, was zu einer plötzlichen Drehung führt.
Seien Sie immer darauf vorbereitet. Halten Sie den
Bohrer sicher fest, um die Drehwirkung des Bohrers zu
kontrollieren und Verletzungen zu vermeiden.
6. WENN DER BOHRER FESTKLEMMT, ist meistens eine
Überlastung oder falsche Verwendung die Ursache. LASSEN
SIE DEN AUSLÖSESCHALTER SOFORT LOS, entfernen Sie
Deutsch
den Bohreinsatz aus dem Werkstück und finden Sie die
Ursache für das Festklemmen. SCHALTEN SIE NICHT DEN
AUSLÖSESCHALTER EIN UND AUS MIT DEM VERSUCH, EINEN
FESTGEKLEMMTEN BOHRER ZU STARTEN — DIES KANN DEN
BOHRER BESCHÄDIGEN.
7. Um das Festklemmen oder Durchbrechen des Materials zu
verhindern, reduzieren Sie den Druck auf den Bohrschrauber
und bewegen Sie den Einsatz vorsichtig durch den letzten
Teil des Bohrlochs.
8. Lassen Sie den Motor weiterlaufen, während Sie den
Bohreinsatz aus dem Bohrloch herausziehen. Dies verhindert
ein Verklemmen.
9. Dank der verschiedenen Bohrgeschwindigkeiten muss die
Stelle für das Loch nicht angekörnt werden. Wählen Sie zum
Ansetzen des Lochs eine langsame Bohrgeschwindigkeit.
Wenn das Loch tief genug ist und Sie bohren können, ohne
dass der Bohreinsatz ausweicht, bohren Sie schneller, indem
Sie den Auslöser fester drücken.
Verwenden der Bohrhammerfunktion
(Abb. G)
Ausnahme: Für die Tool Connect™-Funktionen muss eine
Batterie eingesetzt werden.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Nur DCD797
1. Drehen Sie den Einstellring 3 auf das Bohrhammersymbol.
2. Wählen Sie die hohe Geschwindigkeitseinstellung (2),
indem Sie den Gangschalter 4 nach hinten schieben (vom
Spannfutter weg).
WICHTIG: Verwenden Sie nur hartmetallbestückte
Mauerwerks-Bohreinsätze.
3. Wenden Sie beim Bohren gerade genug Kraft auf den
Hammer an, dass er nicht übermäßig zurückprallt oder
sich vom Bit „abhebt“. Zu viel Kraft führt zu langsameren
Bohrgeschwindigkeiten, Überhitzung und einer
niedrigeren Bohrleistung.
4. Bohren Sie gerade und halten Sie das Bohrbit im
rechten Winkel zum Werkstück. Üben Sie beim
Bohren keinen seitlichen Druck auf das Bohrbit aus, da
hierdurch die Rillen des Bits verstopfen und sich die
Bohrgeschwindigkeit verringert.
5. Wenn beim Bohren tiefer Löcher die Drehzahl des Hammers
abfällt, ziehen Sie das Bohrbit bei weiterhin laufendem
Werkzeug teilweise aus dem Loch, um Bohrstaub aus dem
Loch zu entfernen.
HINWEIS: Bei feinem, gleichmäßigem Staub haben Sie die
richtige Bohrgeschwindigkeit erreicht.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
27
English
TOOL CONNECT™ CORDLESS 13 mm DRILL/DRIVER, DCD792
TOOL CONNECT™ CORDLESS 13 mm DRILL/DRIVER/
HAMMERDRILL, DCD797
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Battery type
Power output
No-load speed
1st gear
2nd gear
Impact rate
1st gear
2nd gear
Max. torque (hard/soft)
Chuck capacity
Maximum drilling capacity
Wood
Metal
Masonry
Weight (without battery pack)
W
DCD792
18
1
Li-Ion
460
DCD797
18
1
Li-Ion
460
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
min
min-1
Nm
mm
—
—
70/27
1.5–13.0
0–9350
0–34000
70/27
1.5–13.0
mm
mm
mm
kg
40
13
—
1.1
40
13
13
1.2
VDC
-1
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-1:
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
76
89
LWA (sound power level)
dB(A)
87
100
K(uncertainty for the given sound
dB(A)
level)
3
3
m/s2
m/s2
<2.5
1.5
<2.5
1.5
m/s2
m/s2
—
—
11.5
1.6
m/s2
m/s2
<2.5
1.5
<2.5
1.5
Drilling into metal
Vibration emission value ah, D =
Uncertainty K =
Drilling into concrete
Vibration emission value ah, ID =
Uncertainty K =
Screwdriving
Vibration emission value ah, D =
Uncertainty K =
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
28
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Tool Connect™ Drill/Driver/Hammerdrill
DCD792, DCD797
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU,
2011/65/EU and 2014/53/EU. For more information, please
contact DeWALT at the following address or refer to the back of
the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
23.03.2017
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
Weight
English
Batteries
Cat #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
3.0
Chargers/Charge Times (Minutes)
Weight (kg) DCB107
1.05
1.25
0.35
0.61
0.40
0.62
0.35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
29
English
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Battery tool use and care
a ) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b ) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
a risk of injury and fire.
c ) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.
d ) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
30
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
6) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for Drill/
Driver/Hammerdrill
•
•
•
•
•
•
•
•
Wear ear protectors when impact drilling. Exposure to
noise can cause hearing loss.
Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss of
control can cause personal injury.
Hold power tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring. Cutting accessory contacting
a “live” wire may make exposed metal parts of the power tool
“live” and could give the operator an electric shock.
Use clamps or other practical way to secure and support
the workpiece to a stable platform. Holding the work by
hand or against your body is unstable and may lead to loss
of control.
Wear safety goggles or other eye protection. Hammering
and drilling operations cause chips to fly. Flying particles can
cause permanent eye damage.
Accessories and tool may get hot during operation. Wear
gloves when handling them if performing heat producing
applications such as hammerdrilling and drilling metals.
Do not operate this tool for long periods of time.
Vibration caused by hammer action may be harmful to your
hands and arms. Use gloves to provide extra cushion and limit
exposure by taking frequent rest periods.
Air vents often cover moving parts and should be
avoided. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in
moving parts.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
English
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
•
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
•
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
•
•
•
•
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
•
•
•
•
•
•
•
•
DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 11 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 10 on the battery pack.
31
English
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.
Charge Indicators
Charging
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Fully Charged
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
32
Battery Packs
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalogue number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek
medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
English
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use
and Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLT battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
For example, the Transport Example of Use and Transport Label Marking
Wh rating might indicate
3 x 36 Wh, meaning 3
batteries of 36 Wh each.
The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).
TM
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely
depleted of charge. The battery pack will need to be recharged
before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
33
English
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Read instruction manual before use.
Only for indoor use.
Wear ear protection.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Wear eye protection.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Visible radiation. Do not stare into light.
Do not incinerate the battery pack.
USE (without transport cap). Example: Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Battery Type
The DCD792 and DCD797 operate on an 18 volt battery pack.
These battery packs may be used: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Refer to Technical Data for more information.
Package Contents
The package contains:
1Drill/driver
or
1Drill/driver/hammerdrill
1Charger
1 Li-Ion battery pack (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 models)
2 Li-Ion battery packs (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 models)
3 Li-Ion battery packs (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 models)
1Kitbox
1 Magnetic bit holder (Optional accessory)
1 Belt hook (Optional accessory)
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are not included
with N models. Battery packs and chargers are not included with
NT models. B models include Bluetooth® battery packs.
NOTE: The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by the Bluetooth®, SIG, Inc. and any use of
such marks by DeWALT is under license. Other trademarks and
trade names are those of their respective owners.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
34
Date Code Position (Fig. A)
The date code 13 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2017 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Trigger switch
2 Forward/reverse control button
3 Torque adjustment collar
4 Gear shifter
5 Worklight
6 Keyless chuck
7 Belt hook
8 Mounting screw
9 Bit clip
10 Battery release button
11 Battery pack
12 Mode selector button
13 Date code
Intended Use
These drills/drivers/hammerdrills are designed for professional
drilling, percussion drilling and screwdriving applications. This
tool is compatible with Bluetooth® Battery Technology and with
the DeWALT Tool Connect™ App.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These drills/drivers/hammerdrills are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
English
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury. Exception—Tool Connect™
functions require battery to be installed.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. B, C)
NOTE: Make sure your battery pack 11 is fully charged.
To Install the Battery Pack into the
Tool Handle
1. Align the battery pack 11 with the rails inside the tool’s
handle (Fig. C).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.
To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the battery release button 10 and firmly pull the
battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. B)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button.
A combination of the three green LED lights will illuminate
designating the level of charge left. When the level of charge
in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
Belt Hook and Magnetic Bit Holder (Fig. A)
(Optional Accessories)
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ONLY use the tool's belt hook to hang the
tool from a work belt. DO NOT use the belt hook for
tethering or securing the tool to a person or object during
use. DO NOT suspend tool overhead or suspend objects
from the belt hook.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ensure the screw holding the belt hook is secure.
CAUTION: To reduce the risk of personal injury or
damage, DO NOT use the belt hook to hang the drill
while using as a spotlight.
IMPORTANT: When attaching or replacing the belt hook 7 or
magnetic bit clip 9 , use only the screw 8 that is provided. Be
sure to securely tighten the screw.
The belt hook 7 and magnetic bit clip 9 can be be attached
to either side of the tool using only the screw 8 provided,
to accommodate left- or right- handed users. If the hook or
magnetic bit clip is not desired at all, it can be removed from
the tool.
To move belt hook or magnetic bit clip, remove the screw 8 that holds it in place then reassemble on the opposite side. Be
sure to securely tighten the screw.
Variable Speed Trigger Switch (Fig. A)
To turn the tool on, squeeze the trigger switch 1 . To turn the
tool off, release the trigger switch. Your tool is equipped with
a brake. The chuck will stop as soon as the trigger switch is
fully released.
NOTE: Continuous use in variable speed range is not
recommended. It may damage the switch and should
be avoided.
Forward/Reverse Control Button (Fig. A)
A forward/reverse control button 2 determines the direction of
the tool and also serves as a lock-off button.
To select forward rotation, release the trigger switch and press
the forward/reverse control button on the right side of the tool.
To select reverse, press the forward/reverse control button on
the left side of the tool.
The centre position of the control button locks the tool in the off
position. When changing the position of the control button, be
sure the trigger is released.
NOTE: The first time the tool is run after changing the direction
of rotation, you may hear a click on start up. This is normal and
does not indicate a problem.
Torque Adjustment Collar (Fig. A, E–G)
Your tool has an adjustable torque screwdriver mechanism for
driving and removing a wide array of fastener shapes and sizes
and in some models, a hammer mechanism for drilling into
masonry. Circling the collar 3 are numbers, a drill bit symbol,
and on some models, a hammer symbol. These numbers are
used to set the clutch to deliver a torque range. The higher the
number on the collar, the higher the torque and the larger the
fastener which can be driven. To select any of the numbers,
rotate until the desired number aligns with the arrow.
WARNING: When the torque adjustment collar is in the
drill or hammerdrill positions, the drill will not clutch. The
drill may stall if overloaded, causing a sudden twist.
Dual Range Gearing (Fig. A, E–G)
WARNING: Tool Connect™ allows for the speed of the drill
to be configured to values lower than the rating on the
tool label. If you are unsure of the current configuration,
press the selector mode button 12 (Fig D) to set the
tool to the Home Setting as described on the label and
this manual.
35
English
The dual range feature of your drill/driver allows you to shift
gears for greater versatility.
1. To select speed 1 (high torque setting), turn the tool off and
permit it to stop. Slide the gear shifter 4 forward (towards
the chuck).
2. To select speed 2 (low torque setting), turn the tool off and
permit it to stop. Slide the gear shifter back (away from
the chuck).
NOTE: Do not change gears when the tool is running. Always
allow the drill to come to a complete stop before changing
gears. If you are having trouble changing gears, make sure that
the dual range gear shifter is either completely pushed forward
or completely pushed back.
Gear speed settings are preset at the factory but can be
customized using the Tool Connect™ app. Refer to Mode
Selector table for factory presets.
LED Worklight (Fig. A)
The worklight 5 located on the foot of the tool is activated
when the trigger switch is depressed. In the Home setting,
when the trigger is released, the worklight will stay illuminated
for up to 20 seconds. If the trigger switch remains depressed,
the worklight will remain on. These settings can be customized
using the Tool Connect™ app.
NOTE: The worklight is for lighting the immediate work surface
and is not intended to be used as a flashlight.
Spotlight Mode
In factory default settings, mode 3 is the spotlight mode. The
spotlight will run for 20 minutes after the trigger switch is
released. Two minutes before the spotlight will shut off, it will
flash twice and then dim. To avoid the spotlight shutting off,
lightly tap the trigger switch.
WARNING: While using the worklight in medium or
spotlight mode, do not stare at the light or place the drill in
a position which may cause anyone to stare into the light.
Serious eye injury could result.
CAUTION: When using the tool as a spotlight, be sure
it is secured on a stable surface where it will not cause a
tripping or falling hazard.
CAUTION: Remove all accessories from the chuck before
using the drill as a spotlight. Personal injury or property
damage could result.
Low Battery Warning
When in spotlight mode and the battery is nearing complete
discharge, the spotlight will flash twice and then dim. After two
minutes, the battery will be completely discharged and the
drill will immediately shut down. At this point, replace with a
charged battery.
WARNING: To reduce the risk of injury, always have a
back-up battery or secondary lighting available if the
situation warrants it.
Keyless Single Sleeve Chuck (Fig. H–J)
WARNING: Do not attempt to tighten drill bits (or
any other accessory) by gripping the front part of the
chuck and turning the tool on. Damage to the chuck
and personal injury may result. Always lock off trigger
switch and remove the battery from the tool when
changing acces­sories.
WARNING: Always ensure the bit is secure before starting
the tool. A loose bit may eject from tool causing possible
personal injury.
Your tool features a keyless chuck 6 with one rotating sleeve for
one-handed operation of the chuck. To insert a drill bit or other
accessory, follow these steps.
1. Turn tool off and disconnect tool from power source.
2. Grasp the black sleeve of the chuck with one hand and
use the other hand to secure the tool. Rotate the sleeve
anticlockwise far enough to accept the desired accessory.
3. Insert the accessory about 19 mm into the chuck and
tighten securely by rotating the chuck sleeve clockwise with
one hand while holding the tool with the other. Your tool is
equipped with an automatic spindle lock mechanism. This
allows you to open and close the chuck with one hand.
NOTE: Be sure to tighten chuck with one hand on
the chuck sleeve and one hand holding the tool for
maximum tightness.
To release the accessory, repeat steps 1 and 2 above.
Mode Selector (Fig. A, D)
Your tool is equipped with a mode selector that allows 3 modes 15 to be customized using the Tool Connect™ app. Home
settings are active when the home indicator 14 is lit. Refer to
Table 1 for customizable features.
Once configured, pressing the mode selector button 12 on the
foot of the tool will cycle through the modes 15 .
If you are unsure of the current configuration, press the mode
selector button 12 to set the tool to the Home setting (home
indicator 14 is lit).
TABLE 1
Customizable Features
Worklight brightness
Worklight delay off
Maximum speed (RPM)
36
Home
MED
Mode 1
OFF
Factory Presets
Mode 2
MED
Mode 3
HIGH
Customizable Range
OFF-HIGH
0–20 minutes
20 secs
20 secs
20 secs
20 minutes
Speed 1
550
550
550
550
180–550
Speed 2
2000
2000
2000
2000
600–2000
English
DeWALT Tool Connect™
WARNING: To reduce the risk of injury, remove accessories
from the tool chuck before any Tool Connect™ interaction.
NOTICE: Always check the tool configuration prior to use.
If you are unsure of the current configuration, press the
mode selector button 12 (Fig. D) to set the tool to the
Home setting as described on the label and this manual.
This tool is capable of connecting with mobile devices that
support Bluetooth® Smart (or Bluetooth® 4.0) technology.
(To see if your mobile device is compatible, visit: http://www.
bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Smart-Devices-List.aspx)
DeWALT Tool Connect™ is an application for your smart device
(such as a smart phone or tablet) that connects the device to
your tool to allow you to configure specific tool functions. Refer
to Mode Selector.
NOTE: The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by the Bluetooth®, SIG, Inc. and any use of
such marks by DeWALT is under license. Other trademarks and
trade names are those of their respective owners.
NOTE: The Tool Connect™ App is governed by separate
terms and conditions available for viewing through the
mobile application.
Download the DeWALT Tool Connect™ application at:
• Install a fully charged 18V battery pack into the tool. Refer to
Inserting and Removing the Battery Pack from the Tool.
• Follow the instructions in the app to create your Tool
Connect™ account.
• On the Home screen of the app, select "+ Tool" to begin the
process of adding your tool to the app.
• To connect your tool with the DeWALT Tool Connect™
app, at the appropriate screen, press the mode selector
button 12 for 3–5 seconds, then wait for the tool to
connect. The tool can only be connected to one Tool
Connect™ account at a time.
• Once the tool has been connected, you can confirm that
you would like to register the product.
Coin Cell Battery
Bluetooth® capability is powered by one coin cell battery in
your tool, that when necessary, should be replaced by your local
DeWALT service center. Do not attempt to replace the coin cell
battery yourself.
WARNING: Danger of explosion if battery is
incorrectly replaced.
WARNING: DO NOT INGEST BATTERY; CHEMICAL
BURN HAZARD. This product contains a coin/button cell
battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can
cause severe internal burns in just 2 hours and can lead
to death.
• Keep new and used batteries away from children. If
the battery compartment does not close securely, stop
using the product and keep it away from children.
•
•
•
If you think batteries might have been swallowed or
placed inside any part of the body, seek immediate
medical attention.
If the coin cell battery contents come into contact
with the skin, immediately wash area with mild soap
and water. If coin cell battery liquid gets into the eye,
rinse water over the open eye for 15 minutes or until
irritation ceases. If medical attention is needed, the
battery electrolyte is composed of an organic solvent
and lithium salts.
Do not incinerate or dispose of tool together with
household waste material! Tool that has reached
the end of its life must be collected separately
and returned to an environmentally compatible
recycling facility.
OPERATION
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury. Exception—Tool Connect™
functions require battery to be installed.
NOTICE: Always check the tool configuration prior to
use. If you are unsure of the current configuration, press
the mode button 12 (Fig. D) to set the tool to the factory
default configurations as described on the label and
this manual.
Proper Hand Position (Fig. K)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the top of the drill as
shown, with the other hand on the main handle 16 .
Screwdriver Operation (Fig. E)
1. Turn the torque adjustment collar 3 to the desired position.
2. Select the desired speed/torque range using the
gear shifter 4 to match the speed and torque of the
planned operation.
NOTE: Use the lowest torque setting required to seat the
fastener at the desired depth. The lower the number, the
lower the torque output.
3. Insert the desired fastener accessory into the chuck as you
would any drill bit.
4. Make some practice runs in scrap or on unseen areas to
determine the proper position of the clutch collar.
Always start with lower torque settings, then advance to higher
torque settings to avoid damage to the workpiece or fastener.
37
English
Drill Operation (Fig. F)
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL
INJURY, ALWAYS ensure workpiece is anchored or
clamped firmly. If drilling thin material, use a wood “backup” block to prevent damage to the material.
1. Turn the collar to the drill symbol.
2. Select the desired speed/torque range using the gear shifter
to match the speed and torque to the planned operation.
3. For Wood, use twist bits, spade bits, power auger bits or
hole saws. For Metal, use high-speed steel twist drill bits
or hole saws. Use a cutting lubricant when drilling metals.
The exceptions are cast iron and brass which should be
drilled dry.
4. Always apply pressure in a straight line with the bit. Use
enough pressure to keep drill biting, but do not push hard
enough to stall the motor or deflect the bit.
5. Hold tool firmly with both hands to control the twisting
action of the drill. If model is not equipped with side handle,
grip drill with one hand on the handle and one hand on the
battery pack.
CAUTION: Drill may stall if overloaded causing a sudden
twist. Always expect the stall. Grip the drill firmly to control
the twisting action and avoid injury.
6. IF DRILL STALLS, it is usually because it is being overloaded
or improperly used. RELEASE TRIGGER IMMEDIATELY,
remove drill bit from work, and determine cause of stalling.
DO NOT CLICK TRIGGER ON AND OFF IN AN ATTEMPT TO
START A STALLED DRILL — THIS CAN DAMAGE THE DRILL.
7. To minimise stalling or breaking through the material,
reduce pressure on drill and ease the bit through the last
fractional part of the hole.
8. Keep the motor running when pulling the bit back out of a
drilled hole. This will help prevent jamming.
9. With variable speed drills there is no need to centre punch
the point to be drilled. Use a slow speed to start the hole
and accelerate by squeezing the trigger harder when the
hole is deep enough to drill without the bit skipping out.
Hammerdrill Operation (Fig. G)
DCD797 Only
1. Turn the collar 3 to the hammerdrill symbol.
2. Select the high speed (2) setting by sliding the gear
shifter 4 back (away from the chuck).
IMPORTANT: Use carbide-tipped or masonry bits only.
3. Drill with just enough force on the hammer to keep it from
bouncing excessively or “rising” off the bit. Too much force
will cause slower drilling speeds, overheating and lower
drilling rate.
4. Drill straight, keeping the bit at a right angle to the work. Do
not exert side pressure on the bit when drillling as this will
cause clogging of the bit flutes and a slower drilling speed.
5. When drilling deep holes, if the hammer speed starts to
drop off, pull the bit partially out of the hole with tool stil
running to help clear debris from the hole.
38
NOTE: A smooth, even flow of dust from the hole indicates
proper drilling rate.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury. Exception—Tool Connect™
functions require battery to be installed.
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
English
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
39
Español
TALADRO/ATORNILLADOR SIN CABLE TOOL CONNECT™
13 mm, DCD792
TALADRO/ATORNILLADOR/TALADRO PERCUTOR SIN CABLE
TOOL CONNECT™ 13 mm, DCD797
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Potencia de salida
Velocidad sin carga
1º velocidad
2° velocidad
Índice de impactos
1º velocidad
2° velocidad
Par máximo (duro/blando)
Abertura del portabrocas
Capacidad máxima de taladro
Madera
Metal
Mampostería
Peso (sin paquete de batería)
W
DCD792
18
1
Li-Ion
460
DCD797
18
1
Li-Ion
460
mín.-1
mín.-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
mín.-1
mín.-1
Nm
mm
—
—
70/27
1,5–13,0
0–9350
0–34000
70/27
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
40
13
—
1,1
40
13
13
1,2
VDC
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-1.
LPA(nivel de presión sonora de emisión) dB(A)
76
89
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
87
100
K(incertidumbre para el nivel de
dB(A)
3
3
sonido dado)
Perforación en metal
Valor de la emisión de vibración ah D =
Incertidumbre K =
Perforación en hormigón
Valor de la emisión de vibración ah ID =
Incertidumbre K =
Atornillado
Valor de la emisión de vibración ah D =
Incertidumbre K =
40
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
m/s2
m/s2
—
—
11,5
1,6
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Taladro/atornillador/taladro percutor Tool
Connect™
DCD792, DCD797
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE, 2011/65/UE y 2014/53/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DeWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
23.03.2017
Peso
Español
Pilas
Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)
Cat #
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
41
Español
b )
c )
d )
e )
f )
g )
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
42
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con batería
a ) Recárguelas sólo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de batería puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b ) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías
designadas específicamente. El uso de cualquier
otro tipo de batería puede crear un riesgo de lesión o
de incendio.
c ) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.
d ) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse
de la batería, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque
atención médica. El líquido que sale de la batería puede
causar irritación o quemaduras.
6) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Español
Normas de seguridad específicas adicionales
para las direccionadoras/taladros/martillos
•
•
•
•
•
•
•
•
Lleve protección acústica al realizar operaciones de
perforación de impacto. La exposición al ruido puede
provocar una pérdida de audición.
Utilice las empuñaduras auxiliares, si han sido
suministradas con la herramienta. La pérdida de control
puede provocar lesiones.
Sujete la herramienta eléctrica por la superficie de
agarre aislada cuando realice una operación en la que
el accesorio de corte pueda entrar en contacto con
cableado oculto. El contacto del accesorio de corte con un
cable conectado a la red eléctrica podría hacer que las partes
metálicas de la herramienta transmitieran esa electricidad y
producir una descarga al usuario.
Utilice fijaciones u otro tipo de método para fijar y
apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.
Si sostiene el trabajo con las manos o con su cuerpo estará
inestable y podrá hacer que pierda el control.
Lleve gafas de seguridad u otro tipo de protección
visual. Las operaciones de taladrado y perforado provoca
el vuelo de astillas. Las partículas en vuelo pueden provocar
daños oculares permanentes.
Los accesorios y la herramienta podrán alcanzar
grandes temperaturas durante el funcionamiento.
Lleve guantes cuando los manipule si realiza operaciones
que produzcan calor como el taladrado con martillo o la
perforación de metales.
No opere esta herramienta durante mucho tiempo. Las
vibraciones provocadas por la acción del taladro pueden
resultar dañinas para sus brazos y manos. Utilice guantes
para ofrecer una protección adicional y limite la exposición
tomando periodos de descansos frecuentes.
Las ventilaciones cubren a menudo las piezas móviles
y deberán evitarse. La ropa suelta, las joyas y el pelo largo
pueden quedar atrapados entre las piezas en movimiento.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar
Datos Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
43
Español
Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cargar la batería (Fig. B)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 11 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 10 del paquete
de baterías.
44
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con
el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación
están bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro
del cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
Español
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
un tornillo con cabeza de 7-9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
•
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
•
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de
la batería puede ser inflamable si se expone a chispas
o llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
45
Español
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso
y transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la
batería FLEXVOLTTM tiene
colocada la tapa, está en modo
de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando está en modo de transporte, los cables de las células
están eléctricamente desconectados dentro del paquete,
resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de vatios
hora (Wh) inferior en relación con una capacidad de vatios
hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con una
capacidad de vatios hora inferior puede eximir la batería de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios
hora superiores.
Por ejemplo, la capacidad en Wh para el transporte debería
indicar 3 x 36 Wh, lo que significa 3 baterías de 36 Wh cada
una. La capacidad en Wh para el uso debería indicar 108 Wh
(1 batería).
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
46
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
de pilas completamente y transporte
cargado en un lugar
frío y seco para obtener
los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
No cargar baterías deterioradas.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la
capacidad en Wh indica 108 Wh (1 batería de
108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de Wh).
Español
Tipo de baterÍa
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
Los DCD792 y DCD797 funcionan con paquetes de baterías de
18 voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB187, DCB546, DCB547. Consulte los Datos técnicos para
más información.
El Código de fecha 13 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2017 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
1Broca/direccionadora
o
1Broca/direccionadora/martillo
1Cargador
1Paquete de baterías de ión-litio (modelos C1, D1, L1, M1, P1,
S1, T1, X1)
2Paquetes de baterías de ión-litio (modelos C2, D2, M2,
P2, S2, T2, X2)
3Paquetes de baterías de ión-litio (modelos C3, D3, M3,
P3, S3, T3, X3)
1 Caja de herramientas
1 Soporte de broca magnético (Accesorio opcional)
1 Gancho de cinturón (Accesorio opcional)
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
NOTA: Los paquetes de baterías, los cargadores y las cajas
de herramientas no están incluidos en los modelos N. Los
paquetes de baterías y los cargadores no están incluidos en los
modelos NT. Los modelos B incluyen paquetes de baterías con
Bluetooth®
NOTA: La marca Bluetooth® y los logos son marcas registradas
propiedad de Bluetooth®, SIG, Inc. y cualquier uso de dichas
marcas por parte de DeWALT se realiza bajo licencia. Otras
marcas registradas y nombres registrados lo son de sus
respectivos dueños.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Radiación visible. No mire fijamente a la luz.
Descripción (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Interruptor de accionamiento
2 Botón de control de avance/retroceso
3 Collar de ajuste de torsión
4 Palanca de velocidades
5 Luz de trabajo
6 Portabrocas sin llave
7 Gancho de cinturón
8 Tuerca de montaje
9 Clip de broca
10 Botón de liberación de la batería
11 Batería
12 Botón selector de modo
13 Código de fecha
Uso Previsto
Estas brocas direccionadoras/martillos han sido diseñadas
para las aplicaciones profesionales de perforado, taladrado
y desatornillado. Esta herramienta es compatible con la
tecnología de baterías Bluetooth® y con la aplicación de
DeWALT Tool Connect™. Consulte el manual de instrucciones de
la aplicación Tool Connect™ para más información.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Estos taladros/destornilladores/martillos de impacto son
herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Excepción— Las funciones de Tool Connect™ requieren
que la batería esté instalada.
47
Español
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. B, C)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías 11 está completamente cargado.
Para instalar el paquete de baterías en el
asa de la herramienta
1. Alinee el paquete de baterías 11 con los rieles ubicados en
el interior del mango de la herramienta (Fig. C).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete de baterías
se haya ubicado firmemente en la herramienta y compruebe
que no se libera.
Para retirar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Pulse el botón de liberación de baterías 10 y tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo del asa de
la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. B)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga. Un grupo de tres luces LED verdes
se iluminará, indicando el nivel que queda de carga. Cuando
el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite necesario
para su uso, el indicador de carga no se iluminará y deberá
recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Gancho del cinturón y soporte de broca
magnético (Fig. A) (accesorios opcionales)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños
personales graves, NO cuelgue la herramienta por el
cuello ni suspenda objetos del gancho del cinturón. SÓLO
cuelgue el gancho del cinturón de la herramienta en un
cinturón de trabajo.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños
personales graves, compruebe que la sujeción de la
tuerca del gancho del cinturón es segura.
ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones
personales o daños, NO use el gancho de cinturón
para colgar el taladro mientras lo use como foco.
48
IMPORTANTE: Al unir o sustituir el gancho del cinturón 7
o el soporte de broca magnético 9 , utilice sólo el tornillo 8 suministrado. Compruebe que aprieta firmemente la tuerca.
El gancho del cinturón 7 y el soporte de broca magnético 9 pueden unirse a ambos lados de la herramienta utilizando
exclusivamente el tornillo 8 suministrado, para facilitar su uso a
los usuarios diestros y zurdos. Si no desea utilizar el gancho o el
soporte de broca magnético, podrá retirarlo de la herramienta.
Para retirar el gancho del cinturón o el soporte de broca
magnético, retire el tornillo 8 que lo sostiene en su lugar y a
continuación, móntelo en el lado opuesto. Compruebe que
aprieta firmemente la tuerca.
Interruptor de velocidad variable (Fig. A)
Para poner en marcha la herramienta, presione el interruptor 1 .
Para apagar la herramienta, suelte el interruptor. La herramienta
viene equipada con un freno. El mandril se detendrá en cuanto
el interruptor se haya liberado al completo.
NOTA: No se aconseja el uso continuo de la serie de velocidad
variable. ya que se podría dañar el interruptor.
Botón de control de avance/retroceso (Fig. A)
Un botón de control de avance/retroceso 2 determina la
dirección de la herramienta y también sirve como botón
de desbloqueo.
Para seleccionar el giro hacia adelante, suelte el interruptor
de activación y pulse el botón de control de avance/retroceso
ubicado en la parte derecha de la herramienta.
Para seleccionar el sentido de retroceso, pulse el botón de
control de avance/retroceso ubicado en la parte izquierda de
la herramienta.
La posición central del botón de control bloquea la herramienta
en posición de apagado. Cuando cambie la posición del botón
de control, compruebe que ha soltado el interruptor.
NOTA: La primera vez que active la herramienta tras cambiar el
sentido de giro, podrá oír un ligero clic inicial. Esto es normal y
no indica ningún fallo en el funcionamiento.
Collar de ajuste de par de torsión (Fig. A, E–G)
Su herramienta tiene un mecanismo destornillador de par
ajustable para dirigir y retirar sujeciones de una amplia variedad
de tamaños y formas y en algunos modelos, un mecanismo
de martillo para la perforación en materiales de mampostería.
Alrededor del collar 3 se encuentran números, un símbolo
de broca y en algunos modelos, un símbolo de martillo. Estos
números se utilizan para fijar el mandril de forma que ofrezca
una serie de pares. Cuanto mayor sea el número del collar,
mayor será el par de apriete y mayor será la sujeción que podrá
dirigirse. Para seleccionar cualquiera de los números, gírelo
hasta que el número deseado se alinee con la flecha.
ADVERTENCIA: Cuando el collarín de ajuste de par está
en las posiciones de perforación o percusión, el taladro
no embraga. El taladro puede detenerse cuando está
sobrecargado y causar un giro repentino.
Español
Engranaje de doble rango (Fig. A, E–G)
ADVERTENCIA: Tool Connect™ permite configurar la
velocidad del taladro en valores inferiores al valor nominal
indicado en la etiqueta de la herramienta. Si no está
seguro de la configuración actual, pulse el botón selector
de modo 12 (Fig. D) para colocar la herramienta en la
configuración de inicio, según se describe en la etiqueta y
en este manual.
La función de doble serie de su broca/direccionadora le permite
aumentar las velocidades para gozar de una mayor versatilidad.
1. Para seleccionar la velocidad 1 (configuración de alto par),
apague la herramienta y deje que se detenga. Ponga la
palanca del engranaje 4 hacia delante (frente al mandril).
2. Para seleccionar la velocidad 2 (configuración de bajo par),
apague la herramienta y deje que se detenga. Ponga la
palanca de engranajes hacia detrás (lejos del mandril).
NOTA: No cambie las velocidades cuando la herramienta esté
funcionando. Siempre deje que el taladro se pare al completo
antes de cambiar los engranajes. Si registra algún problema a la
hora de cambiar las velocidades, compruebe que la palanca de
engranajes de doble serie está completamente colocada hacia
delante o completamente hacia atrás.
La configuración de velocidad de marcha viene predeterminada
de fábrica, pero puede personalizarse utilizando la aplicación
Tool Connect™. Consulte los parámetros predeterminados de
fábrica en la tabla Selector de modo.
Luces de trabajo LED (Fig. A)
La luz de trabajo 5 situada en el pie de la herramienta se activa
al apretar el gatillo. En modo predeterminado de fábrica, al
soltar el gatillo, la luz de trabajo permanece encendida hasta 20
segundos. Si el interruptor de activación permanece pulsado,
la luz de trabajo permanecerá encendida. Estos ajustes pueden
personalizarse usando la aplicación Tool Connect™.
NOTA: La luz de trabajo sirve para iluminar la superficie de
trabajo inmediata y no puede utilizarse como luz de alumbrado.
Modo de foco
En la configuración predeterminada de fábrica, el modo 3 es
el modo foco. El foco funcionará por 20 minutos después de
liberar el interruptor de activación. Dos minutos antes de que
el foco se apague, parpadeará dos veces y luego se apagará
gradualmente. Para evitar que el foco se apague, toque
suavemente el interruptor de activación.
ADVERTENCIA: Al usar la luz de trabajo en modo
medio o de foco, no mire fijamente a la luz ni coloque el
taladro en una posición que pueda ocasionar que otra
persona mire fijamente a la luz. Podrá dar lugar a daños
oculares graves.
ATENCIÓN: Al usar la herramienta como foco, asegúrese
de que esté fija en una superficie estable donde no cause
un riesgo de tropezón o caída.
ATENCIÓN: Quite todos los accesorios del mandril antes
de usar el taladro como foco. Podrá provocar daños
personales o materiales.
Advertencia de batería baja
En modo de foco, si la batería se acerca a la descarga completa,
el foco destellará dos veces y luego se apagará gradualmente.
Después de dos minutos, la batería quedará completamente
descargada y el taladro se apagará de inmediato. En este punto,
reemplace por una batería cargada.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, tenga
siempre una batería de repuesto o una luz secundaria
disponible si la situación así lo requiere.
Mandril de manguito único sin llave
(Fig. H–J)
ADVERTENCIA: No intente fijar las brocas ni otros
accesorios agarrando el portabrocas por la parte
delantera y encendiendo la herramienta. Podrá provocar
daños al mandril y daños personales. Bloquee siempre el
interruptor de activación y desconecte la herramienta de
la fuente de alimentación cuando cambie los accesorios.
Bloquee siempre el gatillo y extraiga la batería de la
herramienta cuando cambie los accesorios.
ADVERTENCIA: Compruebe siempre que la broca
está fija antes de arrancar la herramienta. Una broca
suelta podrá salir de la herramienta, provocando daños
personales posibles.
Su herramienta goza de un mandril sin llave 6 con un solo
manguito giratorio para la activación con una sola mano del
mandril. Para introducir una broca u otro accesorio, aplique las
siguientes etapas.
1. Apague la herramienta y desconéctela de la fuente
de alimentación.
2. Agarre el manquito negro del mandril con una mano
y utilice la otra mano para fijar la herramienta. Gire el
manguito en sentido contrario al de las agujas del reloj lo
más lejos posibles para aceptar el accesorio deseado.
3. Introduzca el accesorio en unos 19 mm en el mandril y
apriete con firmeza girando el manguito del mandril en
sentido horario con una mano y sosteniendo la herramienta
con la otra. Su herramienta está equipada con un
mecanismo de bloqueo del eje automático. Esto le permite
abrir y cerrar el mandril con una mano.
NOTA: Compruebe que aprieta el mandril con una mano
en el manguito del mandril y con la otra, sostiene la
herramienta para lograr el máximo apriete.
Para soltar el accesorio, repita las etapas 1 y 2
indicadas previamente.
Selector de modo (Fig. A, D)
Su herramienta está dotada de un selector de modo que
permite personalizar los 3 modos 15 usando la aplicación
Tool Connect™. La configuración de inicio está activa cuando el
indicador de inicio 14 está iluminado. Consulte las funciones
personalizables en la Tabla 1.
Una vez configurada, pulsando el botón selector de modo 12
del pie de la herramienta, esta va cambiando de modo 15 .
49
Español
Si no está seguro de la configuración actual, pulse el botón
selector de modo 12 para colocar la herramienta en la
configuración de inicio (se enciende el indicador de inicio 14 ).
DeWALT Tool Connect™
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, quite
los accesorios del mandril de la herramienta antes de
cualquier interacción con Tool Connect™.
AVISO: Compruebe siempre la configuración de la
herramienta antes de usarla. Si no está seguro de la
configuración actual, pulse el botón selector de modo 12
(Fig. D) para colocar la herramienta en la configuración de
inicio, según se describe en la etiqueta y en este manual.
Esta herramienta DeWALT puede conectarse con dispositivos
móviles compatibles con la tecnología Bluetooth® Smart (o
Bluetooth® 4,0). (Para ver si su dispositivo móvil es compatible,
visite: http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-SmartDevices-List.aspx)
DEWALT Tool Connect™ es una aplicación opcional para su
dispositivo inteligente (como teléfono inteligente o tableta),
que conecta el dispositivo a su herramienta permitiéndole
configurar funciones específicas de la herramienta. Consulte
Selector de modo.
NOTA: La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth®
son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth®,
SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de
DeWALT es bajo licencia. Las demás marcas y denominaciones
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
NOTA: La aplicación Tool Connect™ se rige por condiciones
generales aparte que pueden verse en la aplicación móvil.
Baje la aplicación DeWALT Tool Connect™ de:
• Coloque una batería de 18 V totalmente cargada en la
herramienta. Consulte Introducir y retirar el paquete de
baterías de la herramienta.
• Siga las instrucciones de la aplicación para crear su cuenta
Tool Connect™.
• En la pantalla principal de la aplicación, seleccione "+ Tool"
para iniciar el proceso de añadido de la herramienta a
la aplicación.
• Para conectar su herramienta con la aplicación DeWALT Tool
Connect™, en la pantalla correspondiente, pulse el botón
selector de modo 12 durante 3-5 segundos y espere a que
la herramienta se conecte. La herramienta puede conectarse
solo a una cuenta Tool Connect™ a la vez.
• Después de conectar la herramienta, puede confirmar que
desea registrar el producto.
Batería de célula de moneda
La función Bluetooth® está alimentada por una batería de célula
de moneda en su herramienta, que cuando es necesario, debe
ser sustituida por su centro de servicios local de DeWALT. No
intente sustituir usted mismo la batería de célula de moneda.
ADVERTENCIA: Peligro de explosión si sustituye la batería
de forma incorrecta.
ADVERTENCIA: NO INGIERA LA BATERÍA; PELIGRO DE
QUEMADURAS QUÍMICAS. Este producto contiene una
batería de moneda/botón. Si traga la batería de moneda/
botón, pueden producirse graves quemaduras internas en
2 horas, que pueden causar la muerte.
• Mantenga las baterías nuevas y agotadas alejadas
del alcance de los niños. Si el compartimento de la
batería no se cierra bien, deje de usar el producto y
manténgalo alejado de los niños.
• Si piensa que ha ingerido una batería o la ha colocado
en el interior del cuerpo, consulte inmediatamente
un médico.
• Si el contenido de la batería de célula de moneda
entra en contacto con la piel, lave inmediatamente
la zona con agua y jabón neutro. Si el líquido de la
batería de célula de moneda entra en los ojos, aclare
con agua manteniendo los ojos abiertos durante 15
minutos o hasta que cese la irritación. Si se requiere
atención médica, el electrolito de la batería está
compuesto de disolvente orgánico y sales de litio.
• No incinere ni deseche la herramienta junto con los
residuos domésticos. Cuando la herramienta llega
al final de su vida útil, debe separarla y llevarla a un
centro de reciclaje ecológico.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
TABLA 1
Parámetros predeterminados de fábrica
Modo 2
Modo 3
MED
ALTO
Intervalo
personalizable
ALTO-APAGADO
Funciones personalizables
Brillo de las luces de trabajo
Inicio
MED
Modo 1
APAGADO
Retraso de apagado luces
de trabajo
20 s
20 s
20 s
20 minutos
0–20 minutos
Velocidad 1
550
550
550
550
180–550
Velocidad 2
2000
2000
2000
2000
600–2000
Velocidad máxima (RPM)
50
Español
Excepción— Las funciones de Tool Connect™ requieren
que la batería esté instalada.
AVISO: Compruebe siempre la configuración de la
herramienta antes de usarla. Si no está seguro de la
configuración actual, pulse el botón de modo 12 (Fig. D)
para colocar la herramienta en la configuración de inicio,
según se describe en la etiqueta y en este manual.
Posición adecuada de las manos (Fig. K)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano se
coloque en la parte superior del taladro como se muestra, y la
otra en el mango principal 16 .
Funcionamiento del destornillador (Fig. E)
1. Gire el cuello de ajuste de par de torsión 3 hacia la posición
que desee.
2. Seleccione el rango de velocidad/par que desee utilizando
el cambio de velocidad 4 para hacer que el par y la
velocidad coincidan con la operación prevista.
NOTA: Aplique el par inferior de ajuste necesario para
apretar el sujetador a la profundidad que desee. Cuanto
menor sea el número, menor será el par de salida.
3. Introduzca el accesorio de apriete deseado en el mandril,
como cualquier broca que necesite.
4. Realice algunas pruebas prácticas en material de desecho o
en zonas ocultas para determinar la posición adecuada del
collar del mandril.
Siempre arranque con el ajuste más bajo de par de torsión,
luego avance hacia ajustes más altos para evitar daños a la pieza
de trabajo o a la fijación.
Operación del taladro (Fig. F)
ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS
PERSONALES, SIEMPRE compruebe que la pieza de
trabajo está clavada o fijada con firmeza. Si perfora un
material fino, utilice el bloque "de seguridad" para evitar
daños al material.
1. Gire el cuello hacia el símbolo del taladro.
2. Seleccione el rango de velocidad/par que desee utilizando
el cambio de velocidad para hacer que el par y la velocidad
coincidan con la operación prevista.
3. Para madera, utilice brocas roscadas, brocas de pala, brocas
de barrena o sierras de perforación. Para metal, utilice brocas
roscadas de acero para herramientas de corte o sierras de
perforación. Cuando perfore metal, utilice un lubricante de
corte, excepto para el hierro fundido y para el latón, que
deben perforarse en seco.
4. Ejerza siempre la presión en línea recta con la broca. Utilice
una presión suficiente para mantener la posición de la
broca, pero sin ser excesiva, ya que podrá atrancar el motor
o romper la broca.
5. Sostenga la herramienta firmemente con ambas manos para
controlar la acción de giro de la broca. Si el modelo no está
equipado con un mango lateral, sostenga el taladro con una
mano en el mango y la otra sobre el paquete de baterías.
ATENCIÓN: La broca podrá atrancarse si registra una
sobrecarga que de lugar a un giro repentino. Inspeccione
siempre el calado. Sostenga el taladro firmemente para
controlar la acción de giro y evitar daños.
6. SI EL TALADRO SE ATASCA, normalmente se deberá a una
sobrecarga o a un uso inadecuado. SUELTE EL INTERRUPTOR
DE INMEDIATO, retire la broca del trabajo y determine la
causa de la pérdida de velocidad. NO ACTIVE Y DESACTIVE
EL INTERRUPTOR PARA INTENTAR ARRANCAR UNA BROCA
ATASCADA - ESTO PODRÁ DAÑAR LA BROCA.
7. Para minimizar el calado o la rotura del material, reduzca
la presión ejercida en la broca y afloje la broca en la última
parte fraccional del orificio.
8. Mantenga el motor en funcionamiento cuando saque la
broca de un orificio perforado. Esto evitará que se atasque.
9. Gracias a los taladros de velocidad variable, no es necesario
utilizar el punzón de centrar en el punto que se va a
perforar. Aplique una velocidad baja para comenzar a
perforar y ejerza mayor presión en el interruptor para
acelerar el movimiento cuando la profundidad del orificio
sea la suficiente como para taladrar sin que la broca se salga.
Operación del martillo de impacto (Fig. G)
Solo DCD797
1. Gire el cuello 3 hacia el símbolo del martillo de impacto.
2. Seleccione la configuración de velocidad alta (2) haciendo
deslizar hacia atrás el cambio de velocidad 4 (alejándolo
del portabrocas).
IMPORTANTE: Utilice las brocas de mampostería o con
punta de carburo.
3. Perfore sólo con la fuerza necesaria sobre el martillo para
evitar que se mueva o salte demasiado de la broca. Si
ejerce demasiada fuerza, reducirá la velocidad del taladro,
provocará un sobrecalentamiento y reducirá la velocidad
de perforación.
4. Perfore en línea recta, manteniendo la broca en ángulo
recto con respecto a la pieza. No ejerza presión lateral
sobre la broca mientras esté perforando, ya que atascará las
bandas de la broca y reducirá la velocidad del perforado.
5. Cuando perfore orificios profundos, si la velocidad del
martillo empieza a caer, saque parcialmente la broca fuera
del orificio con la herramienta aún en funcionamiento para
facilitar la eliminación de restos en el orificio.
NOTA: Un flujo constante y ligero de polvo indica que la
velocidad de taladro es la adecuada.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
51
Español
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Excepción— Las funciones de Tool Connect™ requieren
que la batería esté instalada.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
52
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de batería recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
Français
PERCEUSE/VISSEUSE SANS FIL TOOL CONNECT™ 13 mm, DCD792
PERCEUSE/VISSEUSE/MARTEAU PERFORATEUR BURINEUR SANS
FIL TOOL CONNECT™ 13 mm, DCD797
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Type de batterie
Puissance utile
Vitesse à vide
1ère vitesse
2e vitesse
Résistance au choc
1ère vitesse
2e vitesse
Couple max. (dur/tendre)
Capacité mandrin
Capacité de perçage maximum
Bois
Métal
Maçonnerie
Poids (sans le bloc-piles)
W
DCD792
18
1
Li-Ion
460
DCD797
18
1
Li-Ion
460
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
—
—
70/27
1,5–13,0
0–9350
0–34000
70/27
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
40
13
—
1,1
40
13
13
1,2
VDC
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-1.
dB(A)
LPA(niveau d’émission de pression
76
89
acoustique)
dB(A)
LWA(niveau de puissance acoustique)
87
100
K(incertitude pour le niveau
dB(A)
3
3
acoustique donné)
Perçage du métal
Valeur d’émission de vibration ah D =
Incertitude K =
Perçage dans le béton
Valeur d’émission de vibration ah ID =
Incertitude K =
Vissage
Valeur d’émission de vibration ah D =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
m/s2
m/s2
—
—
11,5
1,6
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Perceuse/Visseuse/Marteau perforateur
burineur Tool Connect™
DCD792, DCD797
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les
Directives 2014/30/UE,2011/65/UE et 2014/53/UE. Pour plus
d’informations, veuillez contacter DeWALT à l’adresse suivante
ou vous reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
23.03.2017
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
53
Poids
Français
Piles
Chargeurs/Durées de charge (minutes)
Cat #
VDC
Ah
Poids (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
54
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
Français
c )
d )
e )
f )
g )
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Utilisation et entretien de la batterie
a ) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre à un
certain type de batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b ) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. L’utilisation d’autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d’incendie.
c ) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire l’électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de brûlures ou d’incendie.
d ) Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Éviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
6) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Directives de sécurité additionnelles pour
perceuses/visseuses à percussion
•
•
•
•
Porter une protection pour l'ouïe lors du perçage à
percussion. L'exposition au bruit peut entraîner la perte
de l'ouïe.
Utiliser les poignées auxiliaires, si fournies avec l'outil.
La perte de contrôle peut entraîner des blessures.
Tenez l'outil électrique au niveau des surfaces de
prise isolées lorsque vous l'utilisez à des endroits où
l'accessoire de coupe pourrait entrer en contact avec
des fils cachés. En touchant un fil sous tension, la charge
électrique passe dans les parties métalliques de l'outil
électroportatif et il y a risque de choc électrique.
Utilisez les pinces ou un autre moyen pratique pour fixer
et soutenir l'ouvrage sur une plateforme stable. Tenir
l'ouvrage dans vos mains ou contre le corps le rend instable et
peut conduire à une perte de contrôle.
55
Français
•
•
•
•
Portez des lunettes de sécurité ou d'autres protection
pour les yeux. Les opérations de perçage et de perçage à
percussion peuvent projeter des éclats. Les particules volantes
peuvent provoquer des dégâts permanents aux yeux.
Les accessoires et l’outil peuvent chauffer pendant
l’utilisation. Porter des gants pour les manipuler en cas de
travail générant de la chaleur, comme le perçage et le perçage
à percussion des métaux.
Ne pas utiliser cet outil trop longtemps sans
interruption. Les vibrations causées par l'action de
percussion peuvent être dangereuses pour les mains et les
bras. Utiliser des de gants pour une meilleure protection et
limiter l'exposition en effectuant des pauses fréquentes.
Les évents d'aération recouvrent souvent les pièces
mobiles et doivent être évités. Les vêtements lâches,
les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les
parties mobiles.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
56
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 11 dans le chargeur en vous
assurant qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant
rouge (charge) clignote de façon répétée pour indiquer que
le processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 10 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur
un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la
batterie ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit
complètement rechargée.
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
57
Français
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou
d’autres liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
58
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie endommagés
doivent être renvoyés à un centre de réparation pour y
être recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association
(IATA), les réglementations de l’International Maritime
Dangerous Goods (IMDG) et l’accord européen concernant
le transport international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été
testées conformément à la section 38,3 des recommandations
de l’ONU pour les tests et critères relatifs au transport des
marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
Français
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLTTM, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes
des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh)
comparées à une seule batterie au wattage-heure plus élevé. Le
fait de répartir l’énergie consommée du bloc en 3 batteries peut
exempter le bloc de certaines réglementations en matière de
transport qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie
consommée est plus élevée.
La puissance en Wh pour
Exemple de marquage pour l’utilisation et
le transport
le transport peut par
exemple être de 3 x 36 Wh,
représentant 3 batteries
de 36 Wh chacune. La
puissance d'utilisation en Wh peut être de 108 Wh (sous
entendue, 1 batterie).
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps
de charge.
e pas mettre en contact avec des
N
objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
R emplacer systématiquement tout
cordon endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
Recharger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La
recharge des blocs batterie différents des
batteries DeWALT appropriées avec un chargeur
DeWALT peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).
TRANSPORT (avec cache de transport intégré).
Exemple : Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).
Type de Batterie
Les modèles DCD792 et DCD797 fonctionnent avec une batterie
de 18 volts.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consultez les Caractéristiques techniques
pour plus d’informations.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1Perceuse/visseuse
ou
1 Perceuse/visseuse à percussion
1Chargeur
1 Bloc batterie Li-ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modèles)
2 Blocs batterie Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modèles)
59
Français
3
1
1
1
1
•
Blocs batterie Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modèles)
Coffret de transport
Porte-embout magnétique (Accessoire en option)
Crochet pour courroie (Accessoire en option)
Manuel d'instructions
Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
REMARQUE : les batteries, les chargeurs et les coffrets de
transport ne sont pas fournis avec les modèles N. Les batteries
et les chargeurs ne sont pas fournis avec les modèles NT. Les
modèles B intègrent des batteries avec fonction Bluetooth®.
REMARQUE : la marque et les logos Bluetooth® sont des
marques déposées appartenant à Bluetooth®, SIG, Inc. et
DeWALT les utilise sous licence. Les autres marques et noms
commerciaux appartiennent à leur propriétaires respectifs.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Rayonnement visible. Ne pas exposer à la lumière.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 13 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2017 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Déclencheur
2 Bouton de contrôle vissage/dévissage
3 Collier de serrage
4 Sélecteur de vitesse
5 Eclairage
6 Mandrin auto-serrant
7 Crochet pour courroie
8 Vis de montage
9 Attache pour embout
10 Bouton de dégagement de batterie
60
11 Bloc-batteries
12 Sélecteur de mode
13 Code date
Utilisation Prévue
Ces perceuses/visseuses à percussion sont conçues pour les
applications professionnelles de perçage, perçage à percussion
et vissage. Cet outil est compatible avec la technologie de
batterie Bluetooth® et l’appli DeWALT Tool Connect™. Consultez
le manuel d’utilisation de votre appli Tool Connect™ App pour
avoir plus d’informations.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ces perceuses/visseuses à percussion sont des outils
électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque
de dommages corporels graves, arrêter et
déconnecter la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute pièce ou tout
accessoire. Tout démarrage accidentel pourrait causer
des dommages corporels. Exception : Les fonctions Tool
Connect™ nécessitent que la batterie soit installée.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. B, C)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 11 est complètement chargé.
Pour installer le bloc batterie dans la
poignée de l’outil
1. Alignez le bloc batterie 11 avec le rail à l’intérieur de la
poignée de l’outil (Fig. C).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce qu’il soit
correctement logé dans l’outil et vérifiez qu’il ne se
libère pas.
Pour démonter le bloc batterie de l’outil
1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie 10 et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Français
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. B)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge. Une combinaison de trois voyants verts
s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
Crochet pour ceinture et porte-embout
magnétique (Fig. A) (Accessoires en option)
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessures
graves, NE PAS suspendre l’outil au-dessus de la tête
ni suspendre d’autres objets au crochet de ceinture.
Accrochez UNIQUEMENT le crochet de ceinture de l’outil
à une ceinture de travail.
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessures
graves, assurez-vous que la vis qui retient le crochet de
ceinture est bien fixée.
ATTENTION : afin de réduire le risque de blessure ou
de dommage, N’utilisez PAS le crochet de ceinture
pour suspendre la perceuse alors que le projecteur
est en marche.
IMPORTANT : lors de la fixation ou du remplacement du
crochet de ceinture 7 ou du porte-embout magnétique 9 ,
n’utilisez que la vis 8 prévue à cet effet. Assurez-vous de bien
serrer la vis.
Le crochet de ceinture 7 et le porte-embout magnétique 9 peuvent être attachés d’un côté ou de l’autre de l’outil
en utilisant seulement la vis 8 prévue, pour convenir aux
utilisateurs droitiers ou gauchers. Si le crochet ou le porteembout magnétique ne sont pas nécessaires, ils peuvent être
retirés de l’outil.
Pour déplacer le crochet de ceinture ou le porte-embout
magnétique, retirez la vis 8 qui les retient en place, puis
remontez-les du côté opposé. Assurez-vous de bien serrer la vis.
Gâchette et variateur de vitesse (Fig. A)
Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur la gâchette 1 .
Relâcher l’interrupteur pour arrêter l’outil. votre outil est équipé
d'un frein. Le mandrin s'arrêtera dès que l'interrupteur sera
complètement relâché.
REMARQUE : une utilisation continue avec une gamme
de vitesse variable n'est pas recommandée. Cela peut
endommager le sélecteur et doit donc être évité.
Bouton de contrôle droite/gauche (Fig. A)
Un bouton de contrôle droite/gauche 2 détermine la rotation
de l’outil et sert également de bouton de déblocage.
Pour sélectionner la rotation vers la droite, relâcher la gâchette
et enfoncer le bouton de contrôle sur le côté droit de l’outil.
Pour sélectionner l’autre direction, enfoncer le bouton de
contrôle sur le côté gauche de l’outil.
La position centrale du bouton de contrôle verrouille l’outil en
position d’arrêt. Lors du changement de position du bouton de
contrôle, s'assurer que la gâchette est bien relâchée.
REMARQUE : la première fois que l'outil est utilisé après le
changement de direction de rotation, il est possible d'entendre
un déclic au démarrage. Ceci est un phénomène normal qui ne
présente aucun problème.
Bague de réglage du couple (Fig. A, E–G)
Votre outil possède un mécanisme de vissage à couple réglable
pour le vissage et le dévissage d'une vaste gamme de tailles et
de formats de fixations et, sur certains modèles, un mécanisme
de percussion pour le perçage dans la maçonnerie. Autour de
la bague 3 se trouvent des numéros, le symbole d’une mèche
et, sur certains modèles, le symbole d’un marteau. Ces numéros
sont utilisés pour régler la plage de couple du mandrin. Plus le
numéro de la bague est élevé, plus le couple est élevé et plus
l'élément de fixation pouvant être utilisé peut être grand. Pour
sélectionner un numéro, faire pivoter jusqu'à aligner la flèche
avec le numéro.
AVERTISSEMENT : lorsque le collier de réglage du couple
se trouve en position perceuse ou marteau perforateur
burineur, la perceuse ne cliquète pas. La perceuse peut
alors caler en cas de sur-sollicitation et provoquer une
torsion soudaine.
Double gamme de vitesses (Fig. A, E–G)
AVERTISSEMENT : Tool Connect™ permet de configurer
la perceuse à une vitesse inférieure à la vitesse nominale
indiquée sur l’étiquette de l’outil. Si vous n’êtes pas sûr
de la configuration actuelle, appuyez sur le sélecteur de
mode 12 (Fig. D) pour faire passer l’outil en mode Accueil,
comme décrit sur l’étiquette et dans ce manuel.
La fonctionnalité de double gamme de votre perceuse/
visseuse vous permet de sélectionner les vitesses pour une plus
grande polyvalence.
1. Pour sélectionner la vitesse 1 (couple élevé), arrêter l'outil
et le laisser s'immobiliser. Faire coulisser le sélecteur de
vitesse 4 vers l’avant (vers le mandrin).
2. Pour sélectionner la vitesse 2 (couple faible), arrêter l'outil et
le laisser s'immobiliser. Faire coulisser le sélecteur de vitesse
vers l'arrière (l'éloigner du mandrin).
REMARQUE : ne pas changer de vitesse lorsque l'outil
fonctionne. Toujours laisser la perceuse s'immobiliser
complètement avant de changer de vitesse. En cas de problème
pour changer les vitesses, s'assurer que le sélecteur de double
gamme est complètement vers l'avant ou vers l'arrière.
Le paramétrage des vitesses est défini en usine mais il peut être
personnalisé avec l’appli Tool Connect™. Consultez le tableau
61
Français
Sélecteur de mode pour connaître les préréglages d’usine
par défaut.
Lampe de travail LED (Fig. A)
L’éclairage de travail 5 situé à la base de l’outil est allumé
lorsque la gâchette est enfoncée. En mode Accueil, lorsque la
gâchette est relâchée, l’éclairage de travail reste allumé pendant
20 secondes. Si la gâchette reste enfoncée, la lampe reste
allumée. Ces paramètres peuvent être personnalisés à l’aide de
l’appli Tool Connect™.
REMARQUE : L’éclairage de travail sert à éclairer la surface
de travail immédiate et elle ne doit pas être utilisée comme
lampe torche.
Mode projecteur
Dans les paramètres d’usine par défaut, le mode 3 est le mode
Projecteur. Ce mode fonctionne pendant 20 secondes après que
la gâchette a été relâchée. Deux minutes avant que ce mode ne
se désactive, le voyant clignote puis s’éteint. Afin d’éviter que ce
mode ne se désactive, tapoter doucement sur la gâchette.
AVERTISSEMENT : lors de l’utilisation du mode moyen
ou projecteur, ne pas fixer la lumière ni placer la perceuse
dans une position qui pourrait obliger une personne à
fixer la lumière qu’elle projette, Risque de blessures graves
aux yeux.
ATTENTION : après utilisation de l’outil en mode
projecteur, s’assurer qu’il est disposé sur une surface
stable, là où il ne risque pas de faire tomber ou trébucher
une personne.
ATTENTION : retirer tous les accessoires du mandrin
avant d’utiliser la perceuse en mode projecteur, au risque
de causer des blessures ou d’endommager les biens.
Indicateur de batterie faible
En mode projecteur, lorsque la batterie est presque déchargée,
le voyant clignote deux fois puis s’éteint. Après deux minutes,
la batterie est totalement déchargée et la perceuse s’éteint
immédiatement. À ce moment, remplacer la batterie par une
batterie chargée.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
ayez toujours une batterie de secours ou un second
éclairage de travail disponible si la situation l'exige.
Mandrin sans clé à manchon simple
(Fig. H–J)
AVERTISSEMENT : ne tentez pas de serrer les forets (ou
autres accessoires) en attrapant l'avant du mandrin et en
tournant l'outil. Risque de blessures et de dommages pour
le mandrin. Toujours débloquer la gâchette et débrancher
l’outil de la source d’alimentation lors du changement des
accessoires. Verrouillez toujours la gâchette et retirez la
batterie de l’outil avant de remplacer un accessoire.
AVERTISSEMENT : assurez-vous toujours que la
mèche est bien fixée avant de démarrer l'outil. Une
mèche desserrée peut être éjecté de l'outil et provoquer
des blessures.
L’outil comprend un mandrin sans clé 6 avec un manchon
rotatif permettant l’utilisation du mandrin à une seule main.
Pour insérer une mèche ou un autre accessoire, suivre les étapes
ci-dessous.
1. Arrêter l'outil et le débrancher de la source d'alimentation.
2. Saisir le manchon noir du mandrin avec une main et utiliser
l’autre main pour fixer l’outil. Faire tourner le manchon dans
le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à pouvoir
insérer l'accessoire désiré.
3. Insérer l’accessoire à environ 19 mm dans le mandrin et
serrer fermement en tournant le manchon du mandrin dans
le sens horaire d’une main et en tenant l’outil de l’autre.
Votre outil est équipé d'un mécanisme de verrouillage
automatique de la broche. Cela vous permet d'ouvrir et de
refermer le mandrin d'une seule main.
REMARQUE : s'assurer de serrer le mandrin avec une main
sur le manchon du mandrin et l'autre main tenant l'outil
pour un meilleur serrage.
Pour libérer l'accessoire, répéter les étapes 1 et 2 ci-dessus.
Sélecteur de mode (Fig. A, D)
Votre outil est équipé d’un sélecteur de mode qui permet de
personnaliser les 3 modes 15 à l’aide de l’appli Tool Connect™.
Les paramètres Accueil sont actifs lorsque le voyant Accueil 14
est allumé. Consultez le tableau 1 pour savoir quelles fonctions
sont personnalisables.
Une fois configuré, si vous appuyez sur le sélecteur de mode 12
à la base de l’outil, vous pouvez permuter entre les différents
modes 15 .
Si vous n’êtes pas sûr de la configuration actuelle, appuyez sur le
sélecteur de mode 12 pour faire passer l’outil en mode Accueil
(le voyant Accueil 14 est allumé).
DeWALT Tool Connect™
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures,
retirez tous les accessoires du mandrin de l’outil avant
d’interagir avec Tool Connect™.
AVIS : vérifiez toujours la configuration de l’outil avant de
l’utiliser. Si vous n’êtes pas sûr de la configuration actuelle,
TABLEAU 1
Fonctions personnalisables
Luminosité de l'éclairage de travail
Délai d'extinction de l'éclairage de travail
Vitesse maximale (tr/min)
62
Accueil
MOY
Mode 1
ÉTEINT
Préréglages d'usine
Mode 2
MOY
Mode 3
ÉLEVÉE
Plage
personnalisable
ÉTEINT-ÉLEVÉE
0–20 minutes
20 s
20 s
20 s
20 minutes
Vitesse 1
550
550
550
550
180–550
Vitesse 2
2000
2000
2000
2000
600–2000
Français
appuyez sur le sélecteur de mode 12 (Fig. D) pour faire
passer l’outil en mode Accueil, comme décrit sur l’étiquette
et dans ce manuel.
Cet outil peut se connecter à des appareils mobiles compatibles
avec la technologie Bluetooth® Smart (ou Bluetooth® 4,0).
(Pour savoir si votre appareil mobile est compatible, consultez
la page : http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-SmartDevices-List.aspx)
DEWALT Tool Connect™ est une application destinée à votre
appareil connecté (smartphone ou tablette) qui permet de se
connecter à et de contrôler votre outil afin que vous puissiez
configurer ses fonctions spécifiques. Consultez Sélecteur
de mode.
REMARQUE : La marque et les logos Bluetooth® sont des
marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth®,
SIG, Inc. et DeWALT les utilisent sous licence. Les autres
marques et noms commerciaux appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
REMARQUE : L’appli Tool Connect™ est régie par des
conditions générales particulières, pouvant être consultées sur
l’application mobile.
Téléchargez l’application DeWALT Tool Connect™ sur :
• Installez un bloc-batterie de 18V complètement rechargé
dans l’outil. Consultez Insertion et retrait du bloc-batterie
l’outil.
• Suivez les instructions dans l’application pour créer votre
compte Tool Connect™.
• Sur l’écran d’accueil de l’application, sélectionnez «+ Tool»
pour démarrer le processus d’ajout de votre outil dans
l’appli.
• Pour connecter votre outil avec l’appli DeWALT Tool
Connect™, sur l’écran approprié, appuyez sur le sélecteur
de mode 12 pendant 3 à 5 secondes puis attendez que
l’outil se connecte. L’outil ne peut être connecté qu’à un seul
compte Tool Connect™ à la fois.
• Une fois l’outil connecté, vous pouvez confirmer que vous
souhaitez enregistrer le produit.
Pile bouton
La capacité Bluetooth® est alimentée par la pile bouton qui se
trouve dans votre outil et qui doit, le cas échéant, être remplacée
par votre centre d’assistance DeWALT local. Ne tentez pas de
remplacer la pile bouton vous-même.
AVERTISSEMENT : l’installation incorrecte de la pile
bouton peut présenter un risque d’explosion.
AVERTISSEMENT : N’INGÉREZ PAS LA PILE ; RISQUE
DE BRÛLURE CHIMIQUE. Ce produit contient une pile
bouton. En cas d’ingestion de la pile bouton, de graves
brûlures internes peuvent survenir en 2 heures seulement
et conduire à la mort.
• Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des
enfants. Si le compartiment à pile ne peut plus être
•
•
•
correctement fermé, n’utilisez plus le produit et gardezle loin des enfants.
Si vous pensez que des piles peuvent avoir été ingérées
ou insérées dans n’importe quelle partie du corps,
consultez immédiatement un médecin.
Si le contenu de la pile bouton entre en contact avec
la peau, lavez immédiatement la zone avec du savon
doux et de l’eau. Si le liquide de la pile bouton entre en
contact avec les yeux, rincez l’œil ouvert pendant 15
minutes ou jusqu’à ce que cesse l’irritation. Si des soins
médicaux sont nécessaires, sachez que l’électrolyte de
la pile est composé d’un solvant organique et de sels
de lithium.
N’incinérez pas l’outil et ne le jetez pas avec les autres
déchets ménagers ! L’outil, quand il a atteint la fin de
sa durée de vie, doit faire l’objet d’un tri sélectif et être
retourné dans un centre de recyclage respectueux de
l’environnement.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque
de dommages corporels graves, arrêter et
déconnecter la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute pièce ou tout
accessoire. Tout démarrage accidentel pourrait causer
des dommages corporels. Exception : Les fonctions Tool
Connect™ nécessitent que la batterie soit installée.
AVIS : vérifiez toujours la configuration de l’outil avant de
l’utiliser. Si vous n’êtes pas sûr de la configuration actuelle,
appuyez sur le sélecteur de mode 12 (Fig. D) pour faire
passer l’outil en mode Accueil, comme décrit sur l’étiquette
et dans ce manuel.
Position correcte des mains (Fig. K)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite qu’une main soit
placée au-dessus de la perceuse, tel qu’illustré, et que l’autre
main soit placée sur la poignée 16 .
Mode visseuse (Fig. E)
1. Tourner la bague de réglage du couple 3 dans la position
désirée.
2. Sélectionner la gamme de vitesse/couple désirée en
utilisant le sélecteur de vitesse 4 pour adapter la vitesse et
le couple à l’opération prévue.
63
Français
REMARQUE : utilisez le réglage de couple le plus bas
requis pour visser la fixation à la profondeur désirée. Plus le
numéro est bas, plus le couple de sortie est faible.
3. Insérer l'accessoire de fixation désiré dans le mandrin
comme pour n'importe quelle mèche.
4. Effectuer quelques essais dans du matériau de rebut ou sur
des zones cachées pour déterminer la position correcte de
la bague du mandrin.
Commencer toujours par le réglage de torque le plus faible, puis
augmenter afin d’éviter d’endommager la pièce de travail ou
l’élément de fixation.
Mode perceuse (Fig. F)
AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE
BLESSURES, TOUJOURS s’assurer que la pièce de travail
est ancrée ou solidement serrée. En cas de perçage d'un
matériel fin, utiliser un morceau de bois pour éviter les
éventuels dégâts au matériel.
1. Tourner la bague sur le symbole de la perceuse.
2. Sélectionner la gamme de vitesse/couple désirée en
utilisant le sélecteur de vitesse pour adapter la vitesse et le
couple à l’opération prévue.
3. Pour le bois, utiliser des mèches hélicoïdales, des mèches
à trois pointes, des mèches de tarière ou des scies
cylindriques. Pour le métal, utiliser des mèches torsadées en
acier à coupe rapide ou des scies cylindriques. Utilisez un
lubrifiant de coupe pour percer le métal, sauf pour le laiton
et la fonte qui doivent être percés à sec.
4. Appliquer toujours la pression en ligne droite avec la mèche.
Utiliser suffisamment de pression pour conserver la mèche
dans le trou, mais ne pas pousser de manière excessive afin
d'éviter que le moteur ne cale ou que la mèche ne dévie.
5. Tenir solidement l'outil avec les deux mains pour contrôler
l'action de vrille de la mèche. Si le modèle n’est pas équipé
d’une poignée latérale, tenir la perceuse d’une main posée
sur la poignée et de l’autre main placée sur la batterie.
ATTENTION : la perceuse peut caler si elle est surchargée
en raison d'un vrillage soudain. Soyez toujours prêt à cette
éventualité. Maintenir fermement la perceuse de sorte à
contrôler l’action de vrille et à éviter les blessures.
6. SI LA PERCEUSE CALE, c’est généralement parce qu’elle est
surchargée ou mal utilisée. RELÂCHER IMMÉDIATEMENT
LA GÂCHETTE, retirer la mèche de la pièce de travail et
déterminer la cause du blocage. NE PAS JOUER SUR LA
GACHETTE POUR TENTER DE DEMARRER UNE PERCEUSE
CALEE – CELA PEUT ENDOMMAGER LA PERCEUSE.
7. Pour réduire le risque de blocage ou de détérioration du
matériel, réduire la pression appliquée sur la perceuse afin
que la mèche pénètre lentement dans la dernière partie
du trou.
8. Tenir le moteur en marche lors du retrait de la mèche hors
du trou. Cela permettra d'éviter les blocages.
9. Avec les perceuses à vitesse variable, il n’est pas nécessaire
de marquer le trou avant de percer. Commencez par
percer lentement et accélérez en appuyant petit à petit
64
sur le déclencheur jusqu’à ce que le trou soit suffisamment
profond pour percer correctement.
Mode percussion (Fig. G)
DCD797 uniquement
1. Tourner la bague 3 sur le symbole de la perceuse
à percussion.
2. Sélectionner le réglage de vitesse élevée (2) en faisant
coulisser le sélecteur de vitesse 4 vers l’arrière (à l’opposé
du mandrin).
IMPORTANT : utiliser uniquement des mèches de
maçonnerie ou au carbure.
3. Lors du perçage, appliquer une force suffisante sur la
perceuse pour l’empêcher de sauter excessivement ou de
relever la mèche. Une force trop importante cause une
vitesse de perçage plus lente, une surchauffe et un taux de
perçage inférieur.
4. Percez droit en tenant la mèche à angle droit par rapport à
l'ouvrage. Ne pas exercer de pression latérale sur la mèche
lors du perçage, de sorte à ne pas engorger les goujures de
la mèche et de ne pas ralentir la vitesse de perçage.
5. Lors du perçage de trous profonds, si la vitesse commence
à diminuer, tirer la mèche partiellement hors du trou avec
l’outil en marche pour favoriser l’expulsion des débris
du trou.
REMARQUE : l’apparition d’une poussière légère et régulière
indique que la force de perçage est appropriée.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque
de dommages corporels graves, arrêter et
déconnecter la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute pièce ou tout
accessoire. Tout démarrage accidentel pourrait causer
des dommages corporels. Exception : Les fonctions Tool
Connect™ nécessitent que la batterie soit installée.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
Français
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
65
Italiano
TRAPANO AVVITATORE SENZA FILO DA 13 mm TOOL
CONNECT™, DCD792
TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE SENZA FILO DA
13 mm TOOL CONNECT™, DCD797
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Tipo di batterie
Potenza resa
Regime a vuoto
1a velocità
2a velocità
Forza di percussione
1a velocità
2a velocità
Coppia di serraggio max. (dura/morbida)
Capacità mandrino
Max. capacità di foratura
Legno
Metallo
Muratura
Peso (senza blocco batteria)
W
DCD792
18
1
Li-Ion
460
DCD797
18
1
Li-Ion
460
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
VDC
min-1
—
0–9350
min-1
—
0–34000
Nm
70/27
70/27
mm 1,5–13,0 1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
40
13
—
1,1
40
13
13
1,2
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745-2-1
LPA(livello pressione sonora delle emissioni) dB(A)
76
89
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
87
100
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
3
Foratura metallo
Valore di emissione delle vibrazioni ah D =
Incertezza K =
Foratura calcestruzzo
Valore di emissione delle vibrazioni ah ID =
Incertezza K =
Avvitatura
Valore di emissione delle vibrazioni ah D=
Incertezza K =
66
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
m/s2
m/s2
—
—
11,5
1,6
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Trapano avvitatore a percussione Tool
Connect™
DCD792, DCD797
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/UE,
2011/65/UE e 2014/53/UE. Per ulteriori informazioni, contattare
DeWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
23.03.2017
Peso
Italiano
Batterie
Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)
Cat #
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
67
Italiano
b )
c )
d )
e )
f )
g )
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a ) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
b ) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
L’utilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d’incendio.
c ) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. Il corto
circuito dei terminali della batteria può provocare ustioni
o un incendio.
d ) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
68
6) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme specifiche aggiuntive di sicurezza
per trapani/avvitatori/trapani a
percussione
•
•
Indossare sempre protezioni per le orecchie con la sonda
a percussione. L'esposizione al rumore può causare la perdita
dell'udito.
Utilizzare le impugnature ausiliarie, se fornite in
dotazione con l'apparato. La perdita di controllo può
causare lesioni personali.
Italiano
•
•
•
•
•
•
Tenere l'elettroutensile afferrando le impugnature
isolate se vi è la possibilità che l'accessorio di taglio
possa venire a contatto con cavi nascosti o con il filo
di alimentazione. Il contatto tra l’accessorio di taglio e un
filo "sotto tensione" mette "sotto tensione" le parti metalliche
esposte dell’elettroutensile e potrebbe esporre l’operatore a
scosse elettriche.
Usare morse o altri metodi pratici per fissare e bloccare
il pezzo da lavorare ad una piattaforma stabile. Tenere
il lavoro con le mani o contro il corpo non è stabile e potrebbe
portare alla perdita di controllo.
Indossare occhiali di sicurezza o altre protezioni per
gli occhi. La foratura con l’uso del trapano può emettere
schegge. Tali schegge possono causare danni permanenti
alla vista.
Gli accessori e l'apparato potrebbero scaldarsi durante
l'uso. Indossare guanti durante l'uso se si effettuano
applicazioni che producono calore come la trapanatura a
percussione e la trapanatura di metalli.
Non utilizzare questo apparato per periodi di tempo
prolungati. Le vibrazioni generate dall'azionamento
dell'apparato potrebbero risultare dannose alle mani e alle
braccia. Servirsi di guanti per fornire un supporto in più e
limitare l'esposizione prendendo delle pause frequenti.
Le prese d'aria spesso coprono le parti mobili e devono
essere evitate. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono
impigliarsi nelle parti in movimento.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
69
Italiano
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Caricamento di una batteria (Fig. B)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 11 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 10 sul pacco batteria.
70
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse
scattare il Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso,
riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché non è
completamente carica.
Italiano
Montaggio a parete
•
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
•
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o
i fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il
pacco batteria potrebbe rompersi e provocare gravi
lesioni personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere
in piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo
europeo concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio
sono state testate conformemente alla sezione 38,3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri per il
Trasporto di merci pericolose.
71
Italiano
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLTTM
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso
e Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie
da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle
sono elettricamente scollegate
all’interno del pacco risultando in
3 batterie con un wattora più
basso (Wh) rispetto a 1 batteria
con un wattora superiore. La quantità superiore di 3 batterie con
un wattora inferiore può esentare il pacco da determinate
norme di spedizione imposte sulle batterie con
wattora superiore.
Esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
Per esempio, la
classificazione di Trasporto e trasporto
Wh potrebbe indicare
3 x 36 Wh, ovvero 3
batterie di 36 Wh ciascuna.
La classificazione di Utilizzo Wh potrebbe indicare 108 Wh
(1 batteria implicita).
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
72
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Solo per uso interno.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
Caricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con
108 Wh).
TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh
(3 batterie di 36 Wh).
Tipo batterie
I modelli DCD792 e DCD797 funzionano con un pacco batteria
da 18 volt.
Italiano
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB187, DCB546, DCB547. Fare riferimento a Dati Tecnici per
ulteriori informazioni.
1 Interruttore a grilletto
Contenuto della confezione
5 Torcia
La confezione contiene:
1Trapano/avvitatore
o
1 Trapano/avvitatore/trapano a percussione
1Caricabatteria
1 Pacco batteria Li-Ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelli)
2 Pacchi batteria Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelli)
3 Pacchi batteria Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelli)
1 Cassetta di trasporto
1 Portapunte magnetico (Accessorio opzionale)
1 Gancio a nastro (Accessorio opzionale)
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
NOTA: I pacchi batteria, i caricabatterie e le cassette di trasporto
non sono inclusi nei modelli N. I pacchi batteria e i caricabatterie
non sono inclusi nei modelli NT. I modelli B includono i pacchi
batteria Bluetooth®.
NOTA: il marchio Bluetooth® e i logo sono marchi registrati
di proprietà di Bluetooth®, SIG, Inc. e l’utilizzo di tali marchi
da parte di DeWALT è concesso in licenza. Altri marchi e nomi
commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
2 Pulsante di controllo avanti/indietro
3 Collare di regolazione coppia
4 Selettore marce
6 Mandrino senza chiave
7 Gancio a nastro
8 Vite di montaggio
9 Ferma punta
10 Pulsante di rilascio batteria
11 Pacco batteria
12 Pulsante di selezione della modalità
13 Codice data
Utilizzo Previsto
Questi trapani avvitatori/trapani a percussione sono progettati
per applicazioni professionali di trapanatura, trapanatura a
percussione e avvitamento. Questo utensile è compatibile con
la tecnologia Batteria Bluetooth® e con l’app Tool Connect™
di DeWALT. Per maggiori informazioni consultare il manuale
d’istruzioni dell’app Tool Connect™.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questi trapani/avvitatori/trapani a percussione sono apparati
elettrici professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Radiazione visibile. Non guardare direttamente la luce.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 13 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2017 XX XX
Anno di fabbricazione
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori.
Un avvio accidentale può causare lesioni. Eccezione—Le
funzioni Tool Connect™ richiedono che la batteria
sia installata.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. B, C)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 11 sia completamente carico.
Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
73
Italiano
Per installare il pacco batteria
nell’impugnatura dell’apparato
1. Allineare il pacco batteria 11 alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (Fig. C).
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il pacco batteria non
è saldamente posizionato nell’apparato e assicurarsi che non
si disinnesti.
Per rimuovere il pacco batteria
dall’apparato
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 10 ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. B)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante. Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Gancio per cintura e ferma punta magnetico
(Fig. A) (Accessori opzionali)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, NON appendere l’apparato in alto o
fissare oggetti al gancio per la cintura. Appendere il
gancio per cintura dell’apparato ESCLUSIVAMENTE a
una cintura da lavoro.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni
personali gravi, accertarsi che la vite che fissa il gancio
per cintura sia avvitata saldamente.
ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di lesioni personali
o danni, NON appendere il trapano in cintura con
la luce di lavoro accesa in modalità Faretto.the drill
while using as a spotlight.
IMPORTANTE: durante il montaggio o la sostituzione del
gancio per cintura 7 o del ferma punta magnetico 9 , utilizzare
esclusivamente la vite 8 fornita in dotazione. Assicurarsi di
serrare saldamente la vite.
Il gancio per cintura 7 e il ferma punta magnetico 9 possono
essere fissati su entrambi i lati dell’apparato utilizzando
esclusivamente la vite 8 in dotazione, a seconda che
l’utilizzatore sia mancino o destrimano. Se lo si desidera, è
possibile rimuovere completamente il gancio o il ferma punta
magnetico dall’apparato.
74
Per spostare il gancio per cintura o il ferma punta magnetico,
svitare la vite 8 che lo tiene in sede e riavvitarla sul lato
opposto. Assicurarsi di serrare saldamente la vite.
Interruttore a velocità variabile (Fig. A)
Per mettere in funzione l'apparato, premere l'interruttore di
azionamento 1 . Per spegnere l'apparato, rilasciare l’interruttore
di azionamento. L'elettroutensile è dotato di un freno. Il
mandrino si arresta non appena l’interruttore di azionamento
viene rilasciato completamente.
NOTA: l’utilizzo continuativo a velocità variabile è sconsigliato.
in quanto l'interruttore può danneggiarsi.
Pulsante di controllo avanti/indietro (Fig. A)
Un pulsante di controllo avanti/indietro 2 determina il verso di
rotazione dell'apparato e serve anche come pulsante di blocco.
Per selezionare la rotazione in avanti, rilasciare l'interruttore di
azionamento e premere il pulsante di controllo avanti/indietro
sul lato destro dell'apparato.
Per selezionare la rotazione inversa, premere il pulsante di
controllo avanti/indietro sul lato sinistro dell'apparato.
La posizione centrale del pulsante di controllo blocca l'apparato
in posizione spenta. Assicurarsi di avere rilasciato il grilletto
prima di cambiare la posizione del pulsante di controllo.
NOTA: la prima volta che l'apparato viene messo in moto dopo
un cambio della direzione di rotazione, è possibile sentire uno
scatto al momento dell’avvio. Si tratta di un fatto normale che
non indica che vi è un problema.
Collare di regolazione della coppia (Fig. A, E–G)
L'apparato è munito di un meccanismo di avvitamento a
coppia di serraggio regolabile per l'inserimento e la rimozione
di un'ampia gamma di forme e dimensioni di dispositivi di
fissaggio e, in alcuni modelli, di un meccanismo a martello per la
trapanatura nei muri. Attorno al collare 3 vi sono dei numeri, il
simbolo della punta di un trapano e, in alcuni modelli, il simbolo
di un martello. Questi numeri servono per impostare la frizione
a un determinato intervallo della coppia di serraggio. Maggiore
è il numero sul collare, maggiore è la coppia, con la possibilità di
avvitare viti o bulloni di grandi dimensioni. Per selezionare uno
qualsiasi dei numeri, ruotare finché il numero desiderato non si
allinea alla freccia.
AVVERTENZA: quando il collare per la regolazione
della coppia si trova nelle posizioni di trapanatura
o trapanatura a martello, il trapano non ha presa.
Se sovraccaricato, il trapano può bloccarsi e girare
improvvisamente su se stesso.
Selettore marce a due intervalli (Fig. A, E–G)
AVVERTENZA: Tool Connect™ consente di configurare
la velocità del trapano a valori inferiori rispetto a quelli
nominali indicati sull’etichetta dell’elettroutensile. Se
non si è sicuri di quale sia la configurazione corrente,
premere il pulsante di selezione della modalità 12 (Fig D)
e impostare l’elettroutensile su Home, come descritto
sull’etichetta e in questo manuale.
Italiano
La funzione del selettore marce a due intervalli del trapano/
avvitatore a batteria consente di cambiare marce per una
maggiore versatilità.
1. Per selezionare la velocità 1 (impostazione alta della coppia),
spegnere l'apparato e consentirne l'arresto. Far scorrere il
selettore marce 4 in avanti (verso il mandrino).
2. Per selezionare la velocità 2 (impostazione bassa della
coppia), spegnere l'apparato e consentirne l'arresto. Far
scorrere il selettore marce indietro (lontano dal mandrino).
NOTA: non cambiare marce quando l'apparato è in funzione.
Aspettare sempre che il trapano si sia arrestato completamento
prima di cambiare marcia. In caso di difficoltà con il cambio
delle marce, assicurarsi che il selettore marce a due intervalli
sia completamente spinto in avanti o completamente
spinto indietro.
Le velocità di trasmissione sono preimpostate dalla fabbrica, ma
possono essere personalizzate mediante l’app Tool Connect™.
Consultare la tabella delle preimpostazioni predefinite dalla
fabbrica nel capitolo Selettore della modalità.
Torcia LED (Fig. A)
La luce di lavoro 5 situata alla base dell’elettroutensile si
accende quando viene premuto l’interruttore di azionamento.
Nella modalità Home, quando l’interruttore di azionamento
viene rilasciato la luce di lavoro rimane accesa al massimo per
20 secondi. Se l’interruttore di azionamento rimane premuto,
la luce di lavoro rimane accesa. Queste impostazioni possono
essere personalizzate mediante l’app Tool Connect™.
NOTA: la luce è intesa per l’illuminazione della superficie di
lavoro immediata e non deve essere usata come torcia.
Modalità riflettore
Nelle impostazioni predefinite dalla fabbrica, la modalità 3 è la
modalità Faretto. Tale modalità rimane attiva per 20 minuti dopo
il rilascio dell’interruttore di azionamento. Due minuti prima
di spegnersi, il riflettore lampeggia due volte e poi si abbassa.
Per evitare che si spenga, premere leggermente l’interruttore
di azionamento.
AVVERTENZA: quando si utilizza la torcia nelle modalità
media o riflettore, non fissare la luce né mettere il trapano
in una posizione che porti qualcun altro a guardare
direttamente la luce. Rischio di gravi lesioni agli occhi.
ATTENZIONE: quando si utilizza l’apparato come
riflettore, fissarlo su una superficie stabile dove non possa
far inciampare o cadere.
ATTENZIONE: rimuovere tutti gli accessori dal mandrino
prima di utilizzare il trapano come riflettore. Possono
verificarsi infortuni alle persone o danni alle cose.
Avvertenza di batteria scarica
Quando si utilizza la modalità riflettore e la batteria sta per
scaricarsi completamente, il riflettore lampeggia due volte
e poi si abbassa. Dopo due minuti, la batteria si scarica
completamente e il trapano si arresta immediatamente. A
questo punto, sostituirla con una batteria carica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, tenere
sempre a disposizione una batteria di riserva o una
sorgente di illuminazione secondaria se la situazione lo
rende necessario.
Mandrino autoserrante a un manicotto
(Fig. H–J)
AVVERTENZA: non tentare di serrare le punte da trapano
(o qualsiasi altro accessorio) afferrando la parte anteriore
del mandrino e accendendo l’elettroutensile. Potrebbero
insorgere danni al mandrino e lesioni alle persone.
Bloccare sempre l'interruttore di azionamento e scollegare
l'apparato dalla presa di corrente durante la sostituzione
degli accessori. Quando si cambiano gli accessori bloccare
sempre l’interruttore di azionamento e rimuovere la
batteria dall’elettroutensile.
AVVERTENZA: assicurarsi sempre che la punta sia
fissata prima di avviare l'apparato. Una punta allentata
potrebbe fuoriuscire dall'apparato causando possibili
lesioni personali.
L'apparato è dotato di un mandrino autoserrante 6 con
un manicotto rotante per consentire l'utilizzo del mandrino
con una mano sola. Per inserire una punta di trapano o altro
accessorio, seguire queste procedure.
1. Spegnere l'apparato e scollegarlo dalla presa di corrente.
2. Afferrare il manicotto nero del mandrino con una mano e
usare l'altra mano per fissare l'apparato. Ruotare il manicotto
in senso anti-orario abbastanza lontano da accettare
l'accessorio desiderato.
3. Inserire l'accessorio a una profondità di circa 19 mm
all'interno del mandrino e serrare bene ruotando in senso
orario il manicotto del mandrino con una mano mentre
si tiene l'apparato con l'altra. L'apparato è dotato di un
meccanismo di blocco automatico dell'alberino. Esso
consente di aprire e chiudere il mandrino con una mano.
NOTA: Assicurarsi di serrare il mandrino con una mano sul
manicotto del mandrino e l'altra che tiene l'apparato per la
massima tenuta.
Per rilasciare l'accessorio, ripetere le procedure 1 e 2 di cui sopra.
TABELLA 1
Funzioni personalizzabili
Luminosità luce di lavoro
Home
MED
Ritardo di spegnimento luce di lavoro
20 s.
Velocità massima (giri/min)
Impostazioni predefinite dalla fabbrica
Modalità 1
Modalità 2
Modalità 3
SPENTA
MED
ALTA
20 s.
20 s.
20 minuti
Intervallo
personalizzabile
SPENTA–ALTA
0–20 minuti
Velocità 1
550
550
550
550
180–550
Velocità 2
2000
2000
2000
2000
600–2000
75
Italiano
Selettore della modalità (Fig. A, D)
L’elettroutensile è dotato di un selettore della modalità che
consente di personalizzare le 3 modalità 15 mediante l’app Tool
Connect™. Le impostazioni Home sono attive quando la spia
Home 14 è illuminata. Consultare la Tabella 1 per conoscere le
funzioni personalizzabili.
Una volta effettuata la configurazione, premendo il pulsante di
selezione della modalità 12 sulla base dell’avvitatore è possibile
scorrere attraverso le modalità 15 .
Se non si è sicuri di quale sia la configurazione corrente,
premere il pulsante di selezione della modalità 12 e impostare
l’elettroutensile su Home (la spia Home 14 si illumina).
Tool Connect™ DeWALT
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni, rimuovere
gli accessori dal mandrino dell’elettroutensile prima di
qualsiasi interazione tramite Tool Connect™.
AVVISO: prima dell’uso verificare sempre la
configurazione dell’elettroutensile. Se non si è sicuri di
quale sia la configurazione corrente, premere il pulsante
di selezione della modalità 12 (Fig. D) e impostare
l’elettroutensile su Home, come descritto sull’etichetta e in
questo manuale.
L’elettroutensile è in grado di connettersi con i dispositivi
mobili che supportano la tecnologia Bluetooth® Smart (o
Bluetooth® 4,0). (Per verificare se il proprio dispositivo mobile
sia compatibile, visitare il sito: http://www.bluetooth.com/Pages/
Bluetooth-Smart-Devices-List.aspx)
Tool Connect™ di DEWALT è un’applicazione per dispositivi
smart (come ad esempio smartphone o tablet) che consente
di connettere e controllare le funzioni di un elettroutensile
specifico. Consultare il capitolo Selettore della modalità.
NOTA: il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di
proprietà di Bluetooth®, SIG, Inc., e qualsiasi utilizzo di tali marchi
da parte di DeWALT è concesso in licenza. Altri marchi e nomi
commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
NOTA: l’app Tool Connect™ è disciplinata da termini e
condizioni separati che possono essere visualizzati tramite
l’applicazione per dispositivi mobili stessa.
Scaricare l’app Tool Connect™ DeWALT dal sito web:
• Inserire una batteria da 18 V completamente carica
nell’elettroutensile. Consultare il capitolo Inserimento e
rimozione del gruppo batterie dall’apparato.
• Attenersi alle istruzioni riportate nell’app per il creare il
proprio account Tool Connect™.
• Sulla schermata Home dell’app, selezionare “+ Tool”
(Aggiungi utensile) per iniziare il processo di aggiunta
dell’avvitatore all’app.
• Per connettere il proprio elettroutensile all’app Tool
Connect™ DeWALT, nella schermata appropriata, tenere
premuto il pulsante di selezione della modalità 12 per 3-5
secondi, quindi attendere che l’elettroutensile si connetta.
76
L’avvitatore può essere collegato a un solo account Tool
Connect™ alla volta.
• Una volta completata la connessione dell’avvitatore è
possibile confermare che si desidera registrare il prodotto.
Batteria a bottone
L’alimentazione per il funzionamento della capacità Bluetooth®
è fornita da una batteria a bottone installata nell’elettroutensile.
Se necessario, questa batteria deve essere fatta sostituire presso
il proprio centro di assistenza DeWALT di zona. Non tentare di
sostituire la batteria a bottone autonomamente.
AVVERTENZA: sostituire in modo errato la batteria può
comportare il pericolo di esplosione.
AVVERTENZA: NON INGERIRE LA BATTERIA,
PERICOLO DI USTIONE CHIMICA. Questo prodotto
contiene una batteria a bottone. In caso di ingestione, la
batteria a bottone può causare gravi ustioni interne in
appena 2 ore e può causare la morte.
• Tenere le batterie nuove e usate lontano dai bambini.
Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro,
interrompere l’utilizzo del prodotto e tenerlo lontano
dalla portata dei bambini.
• Se si ritiene che la batteria possa essere stata ingerita
o introdotta all’interno di qualsiasi parte del corpo,
consultare immediatamente un medico.
• Nel caso in cui il contenuto della batteria a bottone
venga a contatto con la pelle, lavare immediatamente
con acqua e sapone delicato. Se il liquido della batteria
a bottone entra negli occhi, sciacquare con l’occhio
aperto per 15 minuti o fino a quando l’irritazione
non passa. Se dovesse essere richiesto l’intervento di
un medico, l’elettrolito è composto da un solvente
organico e sali di litio.
• NON incenerire né smaltire il dispositivo insieme ai
rifiuti domestici! Un utensile che abbia raggiunto
la fine della propria vita utile deve essere raccolto
separatamente e portato presso un centro di
riciclaggio ecologico.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori.
Un avvio accidentale può causare lesioni. Eccezione—Le
funzioni Tool Connect™ richiedono che la batteria
sia installata.
AVVISO: prima dell’uso verificare sempre la
configurazione dell’elettroutensile. Se non si è sicuri di
quale sia la configurazione corrente, premere il pulsante
di selezione della modalità 12 (Fig. D) e impostare
l’elettroutensile su Home, come descritto sull’etichetta e in
questo manuale.
Corretto posizionamento delle mani
(Fig. K)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani è la seguente: una mano sulla
sommità del trapano, come mostrato, e l'altra sull'impugnatura
principale 16 .
Funzionamento del cacciavite (Fig. E)
1. Ruotare il collare di regolazione della coppia 3 portandolo
al livello desiderato.
2. Selezionare l'intervallo di velocità/coppia desiderato
utilizzando il selettore marce 4 in modo da far
corrispondere la velocità e la coppia all'operazione che si
intende eseguire.
NOTA: utilizzare l'impostazione della coppia più bassa per
sistemare l'avvitatore alla profondità desiderata. Più basso è
il numero, più bassa è l'uscita della coppia.
3. Inserire l’accessorio di avvitatura desiderato nel mandrino,
con le stesse modalità utilizzate per l’inserimento di
una punta.
4. Eseguire delle prove su un pezzo di materiale di scarto o su
zone non visibili del materiale per determinare la posizione
adeguata del collare del mandrino.
Per evitare di danneggiare il pezzo o l’avvitatore, iniziare
sempre con le impostazioni di coppia più basse, passando
successivamente a quelle più alte.
Funzionamento del trapano (Fig. F)
AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI
PERSONALI, ACCERTARSI SEMPRE che il pezzo sia stato
ancorato o fissato perfettamente. Durante la foratura di
materiali di piccolo spessore utilizzare un blocco di legno
come supporto per evitare di danneggiare il materiale.
1. Ruotare il collare portandolo al simbolo del trapano.
2. Selezionare l'intervallo di velocità/coppia desiderato
utilizzando il selettore marce in modo da far corrispondere
la velocità e la coppia all'operazione che si intende eseguire.
3. Per il legno, utilizzare punte elicoidali, mecchie, viti senza
fine o seghe a tazza. Per il metallo, utilizzare le punte
elicoidali in acciaio super rapido (HHS) o seghe a tazza. Usare
olio da taglio quando si trapano i metalli, ad eccezione della
ghisa e dell’ottone che devono essere trapanati a secco.
4. Applicare sempre la pressione in linea retta con la punta.
Esercitare una pressione sufficiente per agevolare l’azione di
foratura senza però spingere eccessivamente, in modo da
non bloccare il motore o deformare la punta.
5. Tenere saldamente l'apparato con entrambe le mani
per controllare il movimento rotatorio del trapano. Se il
modello non è dotato di impugnatura laterale, afferrare il
Italiano
trapano tenendo una mano sull'impugnatura e l'altra sul
pacco batteria.
ATTENZIONE: se sovraccaricato, il trapano può bloccarsi
e girare improvvisamente su se stesso. Tenere sempre
presente questa eventualità. Afferrare saldamente
il trapano per controllare l’azione di torsione ed
evitare lesioni.
6. IN CASO DI STALLO DEL TRAPANO, il motivo è da ricercarsi
in un sovraccarico o in un uso improprio dell'apparato.
RILASCIARE IMMEDIATAMENTE L’INTERRUTTORE, allontanare
la punta dall’area di lavoro e determinare la causa dello
stallo. NON ACCENDERE E SPEGNERE L’INTERRUTTORE NEL
TENTATIVO DI AVVIARE UN TRAPANO IN STALLO IN QUANTO
CIÒ PUÒ CAUSARE DANNI AL TRAPANO.
7. Per ridurre al minimo le probabilità di stallo o di
danneggiamento del materiale, ridurre la pressione
esercitata sul trapano e sulla punta durante le fasi finali
della foratura.
8. Continuare a tenere il motore in funzione nel ritrarre la
punta fuori da un foro. Questo eviterà che si inceppi.
9. Con un trapano a velocità variabile non è necessario
punzonare il foro da trapanare. Usare una velocità lenta
per iniziare il foro e aumentarla premendo maggiormente
l'interruttore a grilletto quando il foro è abbastanza
profondo da poter essere trapanato senza che la
punta fuoriesca.
Funzionamento del trapano a percussione
(Fig. G)
Solo nel modello DCD797
1. Ruotare il collare 3 portandolo al simbolo del
martello pneumatico.
2. Selezionare la velocità elevata (2) impostandola scorrendo il
selettore delle marce 4 indietro (lontano dal mandrino).
IMPORTANTE: usare esclusivamente punte per muratura o
con inserto in carburo.
3. Eseguire la foratura esercitando sul trapano una forza
appena sufficiente ad evitare che il trapano rimbalzi
eccessivamente o la punta si “sollevi”. Una forza eccessiva
causerà il rallentamento della velocità di foratura, il
surriscaldamento del motore e una minore efficacia
dell'apparato.
4. Evitare di tenere il trapano in posizione inclinata,
mantenendo la punta perpendicolare al piano di lavoro. Non
esercitare pressioni laterali sulla punta durante la lavorazione
in quanto ciò provoca l’ostruzione delle scanalature presenti
sulla punta e una diminuzione della velocità del trapano.
5. Quando si praticano fori profondi, se la velocità di
percussione comincia a ridursi, estrarre parzialmente la
punta dal foro con l'apparato in funzione, in modo da far
fuoriuscire i detriti dal foro.
NOTA: Un flusso uniforme e scorrevole di polvere dal foro indica
il ritmo di trapanatura adeguato.
77
Italiano
MANUTENZIONE
Pacco batteria ricaricabile
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori.
Un avvio accidentale può causare lesioni. Eccezione—Le
funzioni Tool Connect™ richiedono che la batteria
sia installata.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
78
Nederlands
TOOL CONNECT™ SNOERLOZE 13 mm BOOR/
SCHROEVENDRAAIER, DCD792
TOOL CONNECT™ SNOERLOZE 13 mm BOOR/
SCHROEVENDRAAIER/HAMERBOOR, DCD797
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Accutype
Uitgangsvermogen
Onbelast toerental
1st versnelling
2e versnelling
Slagsnelheid
1st versnelling
2e versnelling
Max. aanhaalmoment (hard/zacht)
Spancapaciteit
Maximale boorcapaciteit
Hout
Metaal
Steen
Gewicht (zonder accuset)
W
DCD792
18
1
Li-Ion
460
DCD797
18
1
Li-Ion
460
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
—
—
70/27
1,5–13,0
0–9350
0–34000
70/27
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
40
13
—
1,1
40
13
13
1,2
VDC
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-1.
dB(A)
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
76
89
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
87
100
K (onzekerheid voor het gegeven dB(A)
3
3
geluidsniveau)
Boren in metaal
Vibratie-emissiewaarde ah D =
Onzekerheid K =
Boren in beton
Vibratie-emissiewaarde ah ID =
Onzekerheid K =
Schroeven
Vibratie-emissiewaarde ah D =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
m/s2
m/s2
—
—
11,5
1,6
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Tool Connect™ Boor/Schroevendraaier/
Hamerboor
DCD792, DCD797
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU,
2011/65/EU en 2014/53/EU. Neem voor meer informatie
contact op met DeWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
23.03.2017
79
Gewicht
Nederlands
Accu's
Laders/Laadtijden (Minuten)
Cat #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Gewicht (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
80
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
Nederlands
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Gebruik en Verzorging van
Gereedschap op Accu
a ) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b ) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c ) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d ) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
6) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
81
Nederlands
Aanvullende Specifieke Veiligheidsregels
voor Boormachines/Schroevendraaiers/
Hamerboren
•
•
•
•
•
•
•
•
Draag oorbescherming als u de boorhamer gebruikt.
Door het geluid van het gereedschap kan uw gehoor
worden beschadigd.
Gebruik de hulphandgre(E)p(en) als die bij het
gereedschap worden geleverd. Als u de controle over het
gereedschap verliest, kan dat letsel veroorzaken.
Houd elektrisch gereedschap altijd vast aan de
geïsoleerde handgrepen wanneer er verborgen
bedrading bij het zagen geraakt zou kunnen worden. Als
een draad onder spanning wordt geraakt door het snijdende
hulpstuk, komen onbedekte metalen onderdelen van het
gereedschap onder spanning te staan en krijgt u mogelijk een
elektrische schok.
Zet met klemmen of op een andere praktische manier
het werkstuk vast op een stabiele ondergrond. Wanneer
u het werkstuk vasthoudt met de hand of tegen uw lichaam
gedrukt houdt, is het instabiel en kunt u de controle verliezen.
Draag een veiligheidsbril of andere bescherming van
uw ogen. Tijdens het werken met de boor of hamerboor
kunnen er kleine stukjes materiaal in het rond vliegen.
Vliegende deeltjes kunnen permanente beschadiging van de
ogen veroorzaken.
Accessoires en het gereedschap kunnen tijdens het
werken heet worden. Draag wanneer u ze hanteert
handschoenen als u toepassingen uitvoert waarbij warmte
vrijkomt, zoals werken met de hamerboor en het boren
in metaal.
Werk niet lang achtereen met dit gereedschap. Trilling
die wordt veroorzaakt door de slagboorwerking van het
gereedschap kunnen schadelijk zijn voor uw handen en
armen. Draag handschoenen zodat de trillingen worden
opgevangen en beperk de blootstelling door regelmatig
rustperioden in te lassen.
Ventilatieopeningen bedekken vaak bewegende
onderdelen en kunnen beter niet worden aangeraakt.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar kunnen door
bewegende delen worden gegrepen.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
82
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 11 in de lader, en let er daarbij op dat de
accu geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje
(opladen) knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 10 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van
de accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met
de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
83
Nederlands
Montage aan de wand
•
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
•
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
•
84
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in
de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze
niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu
kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel
kan ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok
of elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen
worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
Nederlands
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiksen Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd, waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport
Voorbeeld van markering met etiket
Wh waarde kan 3 x 36 Wh gebruik en transport
aangeven, dit betekend 3
batterijen van elk 36 Wh. De
Wh waarde tijdens gebruik
kan 108 Wh aangeven (1 batterij).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht
en niet in overmatige hitte
of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op bij
kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer
worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).
Accutype
De DCD792 en DCD797 werken op een accu van 18 V.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
85
Nederlands
DCB546, DCB547. Raadpleeg Technische Gegevens voor
meer informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Boor/schroefmachine
of
1Boor/schroefmachine/hamerboor
1Lader
1 Li-Ion-accu (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modellen)
2 Li-Ion-accu’s (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modellen)
3 Li-Ion-accu’s (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modellen)
1Gereedschapskoffer
1 Magnetisch bithouder (Als optie verkrijgbaar accessoire)
1 Riemhaak (Als optie verkrijgbaar accessoire)
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen accu's, laders en
gereedschapskoffers geleverd. Bij de NT-modellen worden geen
accu's en laders geleverd. B-modellen zijn voorzien van een
Bluetooth®-accu.
OPMERKING: Het merkteken met het woord Bluetooth® en
logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van
Bluetooth®, SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke merktekens
door DeWALT is onder licentie. Overige handelsmerken en
merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Zichtbare straling. Staar niet in het licht.
Positie Datumcode (Afb. A)
De datumcode 13 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2017 XX XX
Jaar van fabricage
86
Beschrijving (Afb.A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Vooruit/achteruit-regelknop
3 Stelring voor torsie-instelling
4 Versnellingswissel
5 Werklicht
6 Spanknop zonder sleutel
7 Riemhaak
8 Montageschroef
9 Bithouder
10 Ontgrendelingsknop accu
11 Accu
12 Standenselectieknop
13 Datumcode
Gebruiksdoel
Deze schroefmachines/hamerboren zijn ontworpen voor
toepassingen op het gebied van professioneel boren,
hamerboren en schroeven. Dit gereedschap is geschikt voor
Bluetooth® Battery Technology en voor de DeWALT Tool
Connect™ App. Zie de instructiehandleiding van de Tool
Connect™ App voor meer informatie.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze boormachines/schroevendraaiers/hamerboren zijn
professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken. Uitzondering—Voor
functies van Tool Connect™ moet een accu zijn geplaatst.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
Nederlands
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. B, C)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 11 volledig oplaadt.
De accu in de handgreep van het
gereedschap installeren
1. Houd de accu tegenover de rails 11 in de handgreep van
de lamp (Afb. C).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit
in het gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 10 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Vermogenmeter (Afb. B)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter in te drukken. Een combinatie van de
drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
gereedschap worden bevestigd, maar alleen met schroef 8 . Als
u de haak of de magnetische bithouder niet wilt gebruiken, kunt
u ze van het gereedschap afhalen.
U kunt de riemhaak of de magnetische bithouder verplaatsen
door de schroef 8 waarmee ze vastzitten, te verwijderen en de
haak of de houder aan de andere zijde te monteren. Let erop
dat de schroef stevig is vastgedraaid.
Aan/uit-schakelaar voor variabele snelheid
(Afb. A)
U kunt het gereedschap aanzetten door de aan/uitschakelaar 1 in te knijpen. U kunt het gereedschap uitschakelen
door de Aan/Uit-schakelaar los te laten. Het gereedschap is
uitgerust met een rem. De boorhouder stopt zodra u de aan/uitschakelaar geheel loslaat.
OPMERKING: U kunt het gereedschap beter niet voortdurend
in het variabele snelheidsbereik gebruiken. Dit kan de schakelaar
beschadigen en moet worden vermeden.
Vooruit/Achteruit-regelknop (Afb. A)
Een vooruit/achteruit-regelknop 2 bepaalt de draairichting van
het gereedschap en doet ook dienst als vergrendel/uit-knop.
U selecteert de draairichting vooruit door de aan/uit-schakelaar
los te laten en de vooruit/achteruit-regelknop aan de
rechterkant van het gereedschap in te drukken.
U selecteert de draairichting achteruit door de vooruit/achteruitregelknop aan de linkerkant van het gereedschap in te drukken.
De middelste stand van de regelknop vergrendelt het
gereedschap in de uit-stand. Wanneer u de stand van de
regelknop wijzigt, is het belangrijk dat u de aan/uit-knop
niet indrukt.
OPMERKING: Wanneer u het gereedschap de eerste keer
gebruikt na het wijzigen van de draairichting, zult u bij het
starten misschien een klik horen. Dit is normaal en wijst niet op
een probleem.
Riemhaak en Magnetische Bithouder (Afb. A)
Draaimoment kraag (Afb. A, E–G)
(Als optie verkrijgbare accessoires)
Uw gereedschap heeft een verstelbaar aanhaalmoment-
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, hang het gereedschap NIET boven
uw hoofd op en hang geen voorwerpen aan de
riemhaak. Hang de riemhaak van het gereedschap
UITSLUITEND aan een gereedschapsgordel.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, let erop dat de schroef waarmee de
riemhaak vastzit goed is bevestigd.
VOORZICHTIG: Beperk het risico van persoonlijk
letsel of materiële schade, hang niet de boor aan de
riemhaak terwijl u het gereedschap in de spotlightstand gebruikt.
BELANGRIJK: Wanneer u de riemhaak 7 of de magnetische
bithouder 9 bevestigt of terugplaatst, gebruik daarvoor dan
alleen de bijgeleverde schroef 8 . Let erop dat de schroef stevig
is vastgedraaid.
De riemhaak 7 en magnetische bithouder 9 kan voor links- of
rechtshandige gebruikers aan een van beide zijden van het
schroevendraaiermechanisme voor het in- en uitschroeven
van een breed scala van vormen en formaten van
bevestigingsmateriaal en in sommige modellen een
hamerboormechanisme voor het boren in metselwerk. Rond de
kraag 3 staan getallen en het symbool van een boortje en bij
sommige modellen het symbool van een hamer. Deze getallen
worden gebruikt voor het instellen van de boorkop voor het
gevraagde aanhaalmomentbereik. Hoe hoger het getal op de
kraag, des te hoger is het aanhaalmoment en des te groter het
bevestigingsmateriaal dat kan worden geschroefd. Draai, als u
één van de getallen wilt selecteren, de kraag tot het getal van
uw keuze tegenover de pijl staat.
WAARSCHUWING: Wanneer de stelkraag
aanhaalmoment in de stand voor de boor of de
hamerboor staat, grijpt de koppeling van de boor niet in.
De boormachine kan vastlopen als u deze overbelast en er
kan dan een plotselinge draaibeweging ontstaan.
87
Nederlands
Dubbele versnelling (Afb. A, E–G)
WAARSCHUWING: Met Tool Connect™ kan de snelheid
van de boormachine worden geconfigureerd tot waarden
die lager zijn dan die op het label van het gereedschap.
Als u niet goed weet wat de actuele configuratie is, druk
dan op de standenselectieknop 12 (Afb. D) en zet het
gereedschap in de stand Home zoals wordt beschreven op
het label en in deze handleiding.
Met de dubbele versnelling van uw boormachine/
schroefmachine kunt een andere versnelling kiezen en dat levert
meer toepassingsmogelijkheden op.
1. Zet het gereedschap uit en laat het tot stilstand komen
als u snelheid 1 (een hoog koppel) wilt kiezen. Schuif de
versnellingswissel 4 naar voren (naar de boorkop toe).
2. Zet het gereedschap uit en laat het tot stilstand komen
als u snelheid 2 (een laag koppel) wilt kiezen. Schuif de
versnellingswissel naar achteren (weg van de boorkop).
OPMERKING: Wissel geen versnellingen wanneer het
gereedschap draait. Laat de boor altijd tot stilstand komen
voordat u de versnelling wisselt. Als het wisselen van versnelling
niet gemakkelijk verloopt, is het belangrijk dat u controleert dat
de versnellingswissel geheel naar voren of geheel naar achteren
is geduwd.
Instelling van de tandwielen zijn vooraf ingesteld in de fabriek
maar kunnen met de Tool Connect™-app worden aangepast.
Raadpleeg de tabel Standenselectie voor de instellingen
af-fabriek.
Led-werklicht (Afb. A)
Het werklicht 5 dat zich op de voet van het gereedschap
bevindt, wordt geactiveerd wanneer de aan/uit-schakelaar
wordt ingedrukt. In de stand Home blijft, wanneer u de Aan/Uitschakelaar loslaat, het werklicht tot wel 20 seconden branden.
Als u de Aan/Uit-schakelaar ingedrukt houdt, blijft het werklicht
branden. Deze instellingen kunnen worden aangepast met de
Tool Connect™-app.
OPMERKING: Het werklicht is bedoeld voor het verlichten van
het werkoppervlak in de onmiddellijke nabijheid en het is niet
de bedoeling dat u het licht gebruikt als zaklantaarn.
Spotlight-stand
In de instellingen af-fabriek is stand 3 is de spotlight-stand.
De spotlight brandt na het loslaten van de aan/uit-schakelaar
gedurende 20 minuten. Het spotlight knippert tweemaal
en dimt circa twee minuten voor uitschakeling. Om het
uitschakelen van het spotlight te vermijden, tik u lichtjes op de
aan/uit-schakelaar.
WAARSCHUWING: Als u het werklicht in de medium of
spotlight-stand gebruikt, staart u niet in het licht of plaatst
u de boor in een positie zodat niemand in het licht kan
staren. Dit kan tot ernstig oogletsel leiden.
LET OP: Als u het gereedschap als een spotlight gebruikt,
maakt u het stevig aan een stabiel oppervlak vast om het
omvallen of kantelen van het gereedschap te vermijden.
88
LET OP: Verwijder alle accessoires uit de boorkop voordat
u de boormachine als een spotlight gebruikt. Er kan zich
persoonlijk letsel of materiële schade voordoen.
Waarschuwing voor lege batterij
Als het gereedschap in de spotlight-stand staat en de accu bijna
leeg is, knippert het spotlight tweemaal en dimt vervolgens.
De accu is na twee minuten volledig ontladen en de boor
wordt onmiddellijk uitgeschakeld. Vervang de accu door een
opgeladen accu.
WAARSCHUWING: Houd om het risico op letsel te
verminderen altijd een reserve accu of een andere vorm
van verlichting bij de hand als de situatie daar om vraagt.
Sleutelloze enkelvoudige boorkop (Afb. H–J)
WAARSCHUWING: Probeer boren (of andere accessoires)
niet vast te draaien door het voorste gedeelte van
de spankop vast te houden en het gereedschap in te
schakelen. Dit kan leiden tot beschadiging van de boorkop
en tot persoonlijk letsel. Vergrendel altijd de aan/uitschakelaar en trek de stekker uit het stopcontact wanneer
u accessoires wisselt. Vergrendel altijd de aan/uitschakelaar en neem de accu uit het gereedschap wanneer
u accessoires wisselt.
WAARSCHUWING: Controleer altijd dat het boortje goed
vastzit voordat u het gereedschap inschakelt. Een los
boortje kan uit het gereedschap schieten en dat zou dan
persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.
Uw gereedschap is voorzien van een sleutelloze boorkop 6 met een roterende mof zodat u de boorkop met één hand kunt
bedienen. Ga als volgt stapsgewijs te werk als u een boortje of
een ander accessoire wilt inzetten.
1. Zet het gereedschap uit en trek de stekker uit
het stopcontact.
2. Pak de zwarte mof van de boorkop met één hand vast en
houd met de andere hand het gereedschap vast. Draai de
mof zo ver naar links dat u het accessoire van uw keuze
kunt inzetten.
3. Steek het accessoire ongeveer 19 mm in de boorkop en
draai deze stevig vast door de mof naar rechts te draaien
met de ene hand terwijl u het gereedschap met de
andere vasthoudt. Uw gereedschap is voorzien van een
mechanisme voor automatische spindelvergrendeling. Zo
kunt u de boorkop met één hand openen en sluiten.
OPMERKING: Het is belangrijk dat u de boorkop
vastzet met één hand op de mof van de boorkop
terwijl u het gereedschap met de andere hand zo goed
mogelijk vasthoudt.
U kunt het accessoire losmaken door stap 1 en 2 die hierboven
worden vermeld, te herhalen.
Standenselectie (Afb. A, D)
Het gereedschap is voorzien van standenselectie waarmee 3
standen 15 kunnen worden aangepast met de Tool Connect™app. Home-instellingen zijn actief wanneer het Homeindicatielampje 14 brandt. Raadpleeg Tabel 1 voor functies die
kunnen worden aangepast.
Nederlands
Wanneer de functies zijn geconfigureerd, kunt u door op de
standenselectieknop 12 op de voet van het gereedschap te
drukken de standen 15 doorlopen.
Als u niet goed weet wat de actuele configuratie is, druk dan op
de standenselectieknop 12 en zet het gereedschap in de stand
Home (Home-indicatielampje 14 brandt).
DeWALT Tool Connect™
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, neem
accessoires uit de kop van het gereedschap voordat u Tool
Connect™ gebruikt.
OPMERKING: Controleer altijd de configuratie
voordat u het gereedschap gebruikt. Als u niet goed
weet wat de actuele configuratie is, druk dan op de
standenselectieknop 12 (Afb. D) en zet het gereedschap
in de stand Home zoals wordt beschreven op het label en
in deze handleiding.
Dit gereedschap kan verbinding maken met mobiele toestellen
die Bluetooth® Smart- (of Bluetooth® 4,0-)technologie
ondersteunen. (U kunt zien of uw mobiele apparaat geschikt is
door te gaan naar: http://www.bluetooth.com/Pages/BluetoothSmart-Devices-List.aspx)
DEWALT Tool Connect™ is een applicatie voor uw smart
toestel (zoals een smartphone of tablet) die de verbinding
tussen uw toestel en het gereedschap tot stand brengt zodat
u bepaalde functies van het gereedschap kunt configureren.
Raadpleeg Standenselectie.
OPMERKING: Het merkteken met het woord Bluetooth® en
logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van
Bluetooth®, SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke merktekens
door DeWALT is onder licentie. Overige handelsmerken en
merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
OPMERKING: Voor de Tool Connect™ App gelden
aparte voorwaarden en condities die u kunt inzien via de
mobiele applicatie.
Download de DeWALT Tool Connect™ applicatie van:
• Plaats een volledig opgeladen 18V-accu in het gereedschap.
Raadpleeg De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen.
• Volg voor het aanmaken van uw Tool Connect™-account de
instructies in de app.
• Selecteer op het Home-scherm van de app "+ Tool"
en begin zo de procedure voor het toevoegen van uw
gereedschap aan de app.
• Druk, wanneer u het gereedschap met de DeWALT Tool
Connect™-app wilt verbinden, in het juiste scherm 3 – 5
seconden op de standenselectieknop 12 en wacht tot de
verbinding met het gereedschap tot stand is gebracht. Het
gereedschap kan maar met één Tool Connect™-account
tegelijkertijd worden verbonden.
• Wanneer het gereedschap eenmaal is verbonden, kunt u
bevestigen dat u het product wilt registreren.
Knoopcelbatterij
De Bluetooth®-functie wordt gevoed door één knoopcelbatterij
in uw gereedschap, die wanneer dat nodig is, moet worden
vervangen door het DeWALT-servicecentrum ter plaatse.
Probeer niet zelf de knoopcelbatterij te vervangen.
WAARSCHUWING: Explosiegevaar als de accu niet goed
wordt geplaatst.
WAARSCHUWING: SLIK DE BATTERIJ NIET IN, RISICO
VAN CHEMISCHE BRANDWONDEN. Dit product
bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij
wordt ingeslikt, kan dat in slechts 2 uur ernstige interne
brandwonden veroorzaken en dodelijke gevolgen hebben.
• Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het
bereik van kinderen. Als het batterijvak niet stevig kan
worden gesloten, gebruik het product dan niet meer
en houd het buiten het bereik van kinderen.
• Als u denkt dat er batterijen zijn ingeslikt of op andere
wijze in het lichaam terecht zijn gekomen, roep dan
onmiddellijk medische hulp in.
• Als de inhoud van de knoopcelbatterij in contact komt
met de huid, was het gebied dan onmiddellijk met
een milde zeepoplossing en water. Als vloeistof uit de
knoopcelbatterij in contact komt met de ogen, spoel
het geopende oog dan uit gedurende 15 minuten uit
of tot de irritatie over is. Als medische zorg nodig is, is
het goed te weten dat de batterij-elektrolyt bestaat uit
een organische vloeistof en lithiumzouten.
• Gooi het toestel niet in het vuur en gooi het niet weg
bij het huishoudafval! Gereedschap dat niet meer
werkt, moet apart worden ingezameld en worden
teruggebracht naar een recycling-voorziening
waar het op milieuverantwoorde wijze kan
worden verwerkt.
TABEL 1
Aan te passen functies
Helderheid werklichten
Vertraging werklicht uit
Maximale snelheid (TPM)
Home
MED
Stand 1
UIT
Instellingen af-fabriek
Stand 2
MED
Stand 3
HIGH
Afstelbereik
OFF-HIGH
0–20 minuten
20 sec.
20 sec.
20 sec.
20 minuten
Snelheid 1
550
550
550
550
180–550
Snelheid 2
2000
2000
2000
2000
600–2000
89
Nederlands
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken. Uitzondering—Voor
functies van Tool Connect™ moet een accu zijn geplaatst.
OPMERKING: Controleer altijd de configuratie
voordat u het gereedschap gebruikt. Als u niet goed
weet wat de actuele configuratie is, druk dan op de
standenselectieknop 12 (Afb. D) en zet het gereedschap
in de standaardconfiguratie af-fabriek zoals wordt
beschreven op het label en in deze handleiding.
Juiste positie van de handen (Afb. K)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één hand
bovenop de boor, zoals afgebeeld, en de andere hand op de
handgreep 16 .
Als schroevendraaier gebruiken (Afb. E)
1. Draai de draaimoment kraag 3 in de gewenste positie.
2. Pas het gewenste bereik van snelheid/draaimoment met de
versnellingswissel 4 aan de snelheid en het draaimoment
van de geplande handeling aan.
OPMERKING: Gebruik de laagste instelling van het
aanhaalmoment die nodig is om de schroef tot de gewenste
diepte in te draaien. Hoe lager het nummer, hoe lager het
aanhaalmoment.
3. Zet het gewenste accessoire voor het aanschroeven in de
boorkop, zoals u dat zou doen met een boortje.
4. Probeer in een stuk afvalhout of op een onzichtbare plek of
u de kraag van de boorhouder in de juiste stand hebt gezet.
Start altijd op de laagste instelling van het draaimoment en
verhoog vervolgens de instelling om schade aan het werkstuk of
bevestiging te vermijden.
Als boormachine gebruiken (Afb. F)
WAARSCHUWING: VERMINDER HET RISICO OP
PERSOONLIJK LETSEL, ZORG ER ALTIJD voor dat het
werkstuk stevig is verankerd of vastgeklemd. Voorkom
beschadiging van het materiaal, gebruik een "steunblok"
als u boort in dun materiaal.
1. Draai de kraag naar het symbool van de boor.
90
2. Pas het gewenste bereik van snelheid/draaimoment met de
versnellingswissel aan de snelheid en het draaimoment van
de geplande handeling aan.
3. Voor Hout, gebruikt u draaibitjes, speedboren, spiraalboren
of gatenzagen. Voor Metaal, gebruikt u High Speed-boortjes
of gatenzagen. Gebruik koelolie als u in metaal boort.
Uitzonderingen hierop zijn gietijzer en messing waarin u
droog moet boren.
4. Oefen met het bitje altijd druk uit in een rechte lijn. Oefen
zo veel druk uit dat het boortje zich in het materiaal blijft
vreten, maar duw niet zo hard dat de motor vastloopt of het
boortje wordt gebogen.
5. Houd het gereedschap stevig met beide handen vast zodat
u de draaibeweging van de boortje kunt beheersen. Als
uw model niet van een zijhandgreep is voorzien, houd de
boormachine dan vast met één hand op de handgreep en
één hand op de accu.
LET OP: Boormachine kan vastlopen als u deze overbelast
en er kan dan een plotselinge draaibeweging ontstaan.
Wees altijd voorbereid op het vastlopen. Grijp de
boormachine stevig vast zodat u de draaibeweging kunt
beheersen en letsel kunt vermijden.
6. ALS DE BOORMACHINE VASTLOOPT, is dat meestal omdat
het gereedschap wordt overbelast of niet goed wordt
gebruikt. LAAT DE TREKKER ONMIDDELLIJK LOS, haal
het bitje uit het werk en bepaal wat de oorzaak van het
vastlopen is. KLIK DE SCHAKELAAR NIET AAN EN UIT IN
EEN POGING EEN VASTGELOPEN BOORMACHINE WEER OP
GANG TE HELPEN — HIERDOOR ZOU U DE BOORMACHINE
KUNNEN BESCHADIGEN.
7. U kunt het doorbreken van het materiaal en het
vastlopen tot een minimum beperken door de druk op de
boormachine te verminderen en het boortje geleidelijk door
het laatste gedeelte van het boorgat te leiden.
8. Laat de motor draaien terwijl u het bitje terugtrekt uit het
geboorde gat. Zo kunt u het vastlopen voorkomen.
9. Voor boormachines met een variabele snelheid hebt
u geen centerpons nodig om een beginpunt van het
boorgat te maken. Gebruik een lage snelheid om met het
gat te beginnen en voer de snelheid op door harder op
de schakelaar te drukken als het gat diep genoeg is om te
boren zonder dat de boor eruit springt.
Als hamerboor gebruiken (Afb. G)
Alleen DCD797
1. Draai de kraag 3 naar het symbool van de hamer.
2. Selecteer de hoge snelheid (2)-instelling door de
versnellingswissel 4 naar achter te schuiven (weg van
de boorkop).
BELANGRIJK: Gebruik steenboren met een
hardmetalen punt.
3. Oefen bij het boren precies zo veel kracht uit op de
hamerboor dat de machine niet al te veel stuitert of het
boortje wegloopt. Wanneer u te veel kracht uitoefent,
geeft dat een lagere boorsnelheid, oververhitting en een
lager boorrendement.
Nederlands
4. Boor rechtuit, houd het boortje in een rechte hoek op het
werkstuk. Oefen tijdens het boren geen druk van opzij uit op
het boortje omdat hierdoor de windingen van het boortje
verstopt raken en de boorsnelheid afneemt.
5. Wanneer u diepe gaten boort en de snelheid van de
slagboor neemt af, trek dan het boortje gedeeltelijk uit
het gat terwijl de machine loopt zodat het boorstof uit het
boorgat kan komen.
OPMERKING: Een soepele, gelijkmatige stroom stof uit het gat
geeft de juiste boorsnelheid aan.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken. Uitzondering—Voor
functies van Tool Connect™ moet een accu zijn geplaatst.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
91
Norsk
TOOL CONNECT™ TRÅDLØS13 mm BOREMASKIN/TREKKER,
DCD792
TOOL CONNECT™ TRÅDLØS 13 mm BOREMASKIN/TREKKER/
SLAGBOREMASKIN, DCD797
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Utgangseffekt
Hastighet uten belastning
1. gir
2. gir
Slagfrekvens
1. gir
2. gir
Maks. moment (hard/myk)
Kapasitet for chuck
Maksimum borekapasitet:
Tre
Metall
Mur
Vekt (uten batteripakke)
W
DCD792
18
1
Li-Ion
460
DCD797
18
1
Li-Ion
460
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
—
—
70/27
1,5–13,0
0–9350
0–34000
70/27
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
40
13
—
1,1
40
13
13
1,2
VDC
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-1:
dB(A)
LPA(lydtrykksnivå)
76
89
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
87
100
K(usikkerhet for det angitte
dB(A)
3
3
støynivå)
Boring i metall
Verdi vibrasjonsutslipp ah D =
Usikkerhet K =
Boring i betong
Verdi vibrasjonsutslipp ah ID =
Usikkerhet K =
Bruk som skrutrekker
Verdi vibrasjonsutslipp ah D =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
m/s2
m/s2
—
—
11,5
1,6
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
92
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Maskineridirektiv
Tool Connect™ boremaskin/trekker/
slagboremaskin
DCD792, DCD797
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF,
2011/65/EF og 2014/53/EF. For mer informasjon, vennligst
kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden
av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
23.03.2017
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Vekt
Norsk
Batterier
Ladere/Ladetider (i minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vekt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
93
Norsk
d )
e )
f )
g )
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
94
5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne
verktøy
a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan føre til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.
b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
c ) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler,
spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d ) Ved hardhendt behandling kan det komme væske
ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll
med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon
eller forbrenninger.
6) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for
boremaskin/trekker/slagboremaskin
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk hørselsvern ved slagboring. Eksponering for støy kan
føre til nedsatt hørsel.
Bruk hjelpehåndtakene dersom de leveres med
verktøyet. Tap av kontroll kan føre til personskade.
Hold elektroverktøyet i de isolerte grepene når du
utfører et arbeid hvor skjæretilbehøret kan komme
i kontakt med skjulte ledninger. Hvis skjæretilbehøret
kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan
frittliggende metalldeler på verktøyet bli strømførende, og
brukeren kan få elektrisk støt.
Bruk klemmer eller en annen praktisk måte å feste og
støtte arbeidsstykket på en stabil platform. Å holde
arbeidsstykket i hendene eller mot kroppen er ustabilt og kan
føre til at du mister kontroll.
Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse. Hammerog boreoperasjoner gjør at fliser flyr gjennom luften. Flyvende
partikler kan forårsake permanent øyeskade.
Tilbehør og verktøy kan bli varme under bruk. Bruk
hansker ved håndtering dersom det utføres arbeid som
generere varme, som slagboring eller boring i metall.
Ikke bruk dette verktøyet lenge av gangen. Vibrasjon
forårsaket av slagaksjonen kan skade hendene og armene.
Bruk hansker for å gi ekstra polstring og begrens risikoen ved
å hvile ofte.
Luftehull dekker ofte bevegelige deler og skal unngås.
Løstsittende klær, smykker og langt hår kan bli fanget opp av
bevegelige deler.
Norsk
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. B)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter
inn batteripakken.
2. Sett batteripakken 11 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 10 på
batteripakken og ta den av.
95
Norsk
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
Bruk av lader
Rengjøringsanvisninger for lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har
kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
96
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller
støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet
eller gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg
på sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått
Norsk
med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk
støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret
for gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3
i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk
og transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
batteri. Dersom FLEXVOLT -batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM-batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved
forsendelse.
I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier
med lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med
høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere
watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende
shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer.
For eksempel kan Wh-spesifikasjonen for Transport være 3 x 36
Wh, som betyr 3 batterier Eksemple på merking for bruk og
for transport
på 36 Wh hver. Whspesifikasjonen for USE
(bruk) kan være 108 Wh
(som betyr 1 batteri).
TM
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
97
Norsk
Kun for innendørs bruk.
Bruk hørselvern.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Bruk vernebriller.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre
farlige situasjoner.
Synlig stråling. Ikke se inn i lyset.
Ikke brenn batteripakken.
BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
Wh (1 batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette,
nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
Batteritype
DCD792 og DCD797 drives av en 18 V batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniske Data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Boremaskin/trekker
eller
1Boremaskin/trekker/slagboremaskin
1Lader
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Koffert
1 Magnetisk bitholder (Tilleggsutstyr)
1 Beltekrok (Tilleggsutstyr)
1Bruksanvisning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
MERK: Batteripakker, ladere og kofferter er ikke inkludert med
N-modeller. Batteripakker og ladere er ikke inkludert med
NT-modeller. B-modeller inkluderer Bluetooth® batteripakker.
MERK: Bluetooth® ordmerke og logoer er varemerker eiet av
Bluetooth®, SIG, Inc. og all bruk av slike merker ved DeWALT er
under lisens. Andre varemerker og merkenavn er eiet av sine
respektive eiere.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
98
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 13 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Utløserbryter
2 Fremover/bakover kontrollknapp
3 Momentjusteringsmansjett
4 Gir-skifter
5 Arbeidslys
6 Nøkkelfri borelås
7 Beltekrok
8 Monteringsskrue
9 Bitclips
10 Batteriutløserknapp
11 Batteripakke
12 Modusvalgbryter
13 Datokode
Tiltenkt Bruk
Disse boremaskinene er desiget for profesjonell boring,
slagboring og skrutrekking. Dette verktøyet er kompatibelt med
Bluetooth® Batteriteknologi og med DeWALT Tool Connect™
Appen. Se din Tool Connect™ App instruksjonsmanual for
mer informasjon.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Disse boremaskinene/trekkerne/slagboremaskinene er
profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
Norsk
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Unntak —
Tool Connect™ funksjoner krever at batteriet er installert.
For å flytte beltekroken eller den magnetiske bitholderen, fjern
skruen 8 som holder den på plass og monter den på andre
siden. Påse at skruen strammes godt.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Avtrekksbryter for variabel hastighet (Fig. A)
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. B, C)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 11 er helt
oppladet før bruk.
For å installer batteripakken i verktøyets
håndtak
1. Rett inn batteripakken 11 mot skinnene i håndtaket (Fig. C).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i
verktøyet, pass på at den ikke løsner.
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets festeknapp 10 og trekk batteriet bestemt ut
av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. B)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen.
En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise
gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
Beltekrok og magnetisk bitholder (Fig. A)
(valfritt tilbehør)
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade,
heng IKKE verktøy fra deg i beltekroken eller heng
objekter fra beltekroken. Heng KUN verktøyets
beltekrok i et arbeidsbelte.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig
personskade, sørg for at skruen som holder beltekroken
sitter godt.
FORSIKTIG: For å redusere risikoen for personskader
eller skade, SKAL DU IKKE bruke beltekroken som
oppheng av drillen når du bruker den som spotlight.
VIKTIG: Ved festing eller skifting av beltekroken 7 eller
den magnetisk bitholderen 9 , bruk kun den medfølgende
skruen 8 . Påse at skruen strammes godt.
Beltekroken 7 og den magnetiske bitholderen 9 kan festes
på hvilken som helst side av verktøyet kun ved bruk av
medfølgende skrue 8 , for å tilpasses venstre- og høyrehendte
brukere. Dersom kroken eller den magnetiske bitholderen ikke
ønskes, kan de fjernes fra verktøyet.
For å slå på verktøyet, klem på avtrekksbryteren 1 . For å slå av
verktøyet, slipp avtrekksbryteren. Verktøyet er utstyrt med en
brems. Chucken stopper så fort avtrekksbryteren slippes helt.
MERK: Kontinuerlig bruk ved variabel hastighet anbefales ikke.
Dette vil kunne skade bryteren og bør unngås.
Fremover/bakover kontrollknapp (Fig. A)
En fremover/bakover kontrollknapp 2 bestemmer verktøyets
retning, og fungerer også som en låseknapp.
For å velge rotasjon fremover, slipp avtrekksbryteren og trykk
fremover/bakover-kontrollknappen på høyre side av verktøyet.
For å velge bakover, trykk fremover/bakover-kontrollknappen på
venstre side av verktøyet.
Når kontrollknappen står i midten er verktøyet låst. Når du skifter
kontrollknappens posisjon, påse at avtrekksbryteren er sluppet.
MERK: Første gang verktøyet kjøres etter endring av
rotasjonsretning kan det hende at du hører en klikk ved
oppstart. Dette er normalt og betyr ikke at noe er feil.
Momentjusteringskrage (Fig. A, E–G)
Verktøyet har en skrutrekkermekanisme med justerbart moment,
for innsetting og uttaking av en rekke skruhodevarianter, og i
noen modeller er det ogst en hammermekanisme for boring i
murverk. Rundt kragen 3 er det tall, et symbol for boring, og
på noen modeller et hammersymbol. Disse tallene brukes for
å sette clutchen til ulike momentområder. Jo høyere siffer på
kragen, desto høyere moment og desto større skrue kan brukes.
For å velge et tall, vri til ønsket tall står mot pilen.
ADVARSEL: Når momentjusteringskragen er satt til
boring eller hammer, fungerer ikke clutchen på drillen.
Maskinen kan låse seg ved overbelastning og føre til
plutselig vridning.
To-trinns gir (Fig. A, E–G)
ADVARSEL: Tool Connect™ lar deg konfigurere
maskinens hastighet til verdier som er lavere enn på
maskinens typeskilt. Hvis du er usikker på den nåværende
konfigurasjonen, skal du trykke på modusvalgknappen 12 (Fig D) for å sette verktøyet til basis-innstilling (Home)
som angitt på etiketten og i denne manualen.
To-trinns muligheten lar deg skifte gir på bor/trekker for
større fleksibilitet.
1. For å velge hastighet 1 (stort moment), slå av verktøyet og la
det stoppe. Skyv girskifteren 4 forover (mot chucken).
2. For å velge hastighet 2 (lavt moment), slå av verktøyet og la
det stoppe. Skyv girskifteren bakover (bort fra chucken).
MERK: Ikke skift gir når verktøyet er i gang. La alltid
boremaskinen stoppe helt før du skifter gir. Dersom du har
problemer med å skifte gir, pass på at to-trinns girskifter er
skjøvet enten helt forover eller helt bakover.
99
Norsk
Girhastighetinnstillingen er satt fra fabrikken og kan ikke endres
ved hjelp av Tool Connect™ appen. Se Modusvalg tabellen
for fabrikkinstillinger.
LED arbeidslys (Fig. A)
Arbeidslyset 5 som er plassert på foten av verktøyet aktiveres
når avtrekksbryteren trykkes inn. Når avtrekkeren slippes
i fabrikkinnstilling, vil arbeidslampen være på i opp til 20
sekunder. Dersom du fortsetter å holde avtrekkeren inne, forblir
arbeidslyset på. Disse innstillingene kan tilpasses ved bruk av
Tool Connect™ appen.
MERK: Arbeidslyset er for å belyse den nærmeste arbeidsflaten,
og er ikke ment å brukes som lykt.
Lyskastermodus
Ved standard fabrikkinnstillinger er modus 3 spotlightmodus. Lyskastermodus vil forbli på i 20 minutter etter at
utløserbryteren slippes. To minutter før lyskastermodusen slår
seg av, vil lyset blinke to ganger og deretter dimmes ned. For å
unngå at lyskaster slår seg av, trykk lett på utløserbryteren.
ADVARSEL: Når du bruker arbeidslyset i middels
eller lyskastermodus, ikke stirr på lyset eller plasser
boremaskinen i posisjon som kan medføre at noen stirrer
på det. Det kan resultere i alvorlig øyeskade.
FORSIKTIG: Når verktøyet brukes som lyskaster, sørg for at
det står på en sikker, stabil overflater der det ikke vil utgjøre
en snuble- eller fallfare.
FORSIKTIG: Fjern alle tilbehør fra chucken før
boremaskinen brukes som lyskaster. Personskade eller
materielle skader kan oppstå.
Advarsel om lavt batteri
Når boremaskinen er i lyskastermodus og batteriet nærmer seg
utladet, vil lyskasteren blinke to ganger og deretter dimme ned.
Etter to minutter vil batteriet være helt utladet og boremaskinen
vil umiddelbart slå seg av. Koble til et oppladet batteri når
dette skjer.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, ha
alltid et reservebatteri eller en annen lyskilde tilgjengelig
dersom situasjonen krever det.
Nøkkelfri chuck med enkel mansjett (Fig. H–J)
ADVARSEL: Ikke prøv å stramme bor (elle annet tilbehør)
ved å holde i chucken foran og skru verktøyet på. Det kan
føre til skader på chucken og til personskader. Lås alltid
avtrekkerbryteren og koble verktøyet fra strømmen når du
skifter tilbehør. Lås alltid avtrekkerbryteren og ta batteriet
ut av verktøyet ved bytte av tilbehør.
ADVARSEL: Pass alltid på at biten sitter godt før du starter
verktøyet. En løs bit kan kastes ut av verktøyet og føre
til personskader.
Verktøyet har en nøkkelløs chuck 6 med en roterende mansjett
for en-hånds betjening av chucken. For å sette inn en drill-bit
eller annet tilbehør, følg disse trinnene.
1. Slå av verktøyet og koble verktøyet fra strømmen.
2. Ta tak i den svarte mansjetten på chucken med én hånd, og
bruk den andre hånden for å sikre verktøyet. Roter hylsen
mot klokka så langt at den tar i mot det ønskede tilbehøret.
3. Sett inn tilbehøret omtrent 19 mm inn i chucken og stram
godt ved å rotere chuck-hylsen med klokka med én hånd
mens du holder verktøyet med den andre hånden. Verktøyet
eer utstyrt med en automatisk spindellås-mekanisme. Dette
lar deg åpne og lukke chucken med en hånd.
MERK: Pass på å stramme chucken med en hånd på
chuckhylsen mens den andre hånden holder verktøyet så
hardt som mulig.
For å løsne tilbehøret, gjenta trinn 1 og 2 over.
Modusvalg (Fig. A, D)
Ditt verktøy er utstyrt med et modusvalg som lar 3 moduser 15
tilpasses ved bruk av Tool Connect™ appen. Hjeminnstillinger
(standard) er aktive når hjemindikatoren 14 lyser. Se tabell 1
for funksjoner som kan stilles inn.
Når den er konfigurert, skal du trykke på modusvalgknappen 12
på foten av verktøyet og sirkulere gjennom modusene 15 .
Hvis du er usikker på den nåværende konfigurasjonen, skal du
trykke på modusvalgknappen 12 for å stille inn verktøyet i
hjeminnstilling (hjemindikator 14 lyser).
DeWALT Tool Connect™
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade
skal du fjerne tilbehør fra verktøyets chuck før noen Tool
Connect™ interaksjon.
MERK: Du skal alltid kontrollere verktøykonfigurasjonen
før bruk. Hvis du er usikker på den nåværende
konfigurasjonen, skal du trykke på modusvalgknappen 12 (Fig. D) for å sette verktøyet til basis-innstilling (Home)
som angitt på etiketten og i denne manualen.
Dette verktøyet er i stand til å kobles til mobilenheter som
støtter Bluetooth® Smart (eller Bluetooth® 4,0) teknologi. (For
å se om ditt mobile utstyr er kompatibelt, se: http://www.
bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Smart-Devices-List.aspx)
DEWALT Tool Connect™ er en app for din smartenhet (som
mobiltelefon eller tablet) som kan koble til enheten til ditt
TABELL 1
Funksjoner som kan stilles inn
Arbeidslys styrke
Arbeidslys forsinkelse av
Maksimalhastighet (OPM)
100
Hjem
MED
Modus 1
AV
Fabrikkinstillinger
Modus 2
MED
Modus 3
HØY
Tilpasningsområde
AV-HØY
0–20 minutter
20 sekunder
20 sekunder
20 sekunder
20 minutter
Hastighet 1
550
550
550
550
180–550
Hastighet 2
2000
2000
2000
2000
600–2000
Norsk
verktøy for å la deg konfigurere spesifikke verktøyfunksjoner.
Se Modusvalg.
MERK: Bluetooth® ordmerke og logoer er varemerker eiet av
Bluetooth®, SIG, Inc. og all bruk av slike merker ved DeWALT
er under lisens. Andre varemerker og merkenavn eies av sine
respektive eiere.
MERK: Tool Connect™ appen er underlagt separate betingelser
som kan du kan se via mobilappen.
Last ned DeWALT Tool Connect™ applikasjonen fra:
• Installer en fulladet 18V batteripakke i verktøyet. Se Sette
inn og ta av batteripakke på verktøyet.
• Følg anvisningene i appen for å opprette din
ToolConnect™ konto.
• På hjemmeskjermen i appen, velg "+ Tool" for å starte
prosessen med å legge til verktøyet ditt i appen.
• For å koble ditt verktøy med DeWALT Tool Connect™
appen skal du ved å trykke (på riktig skjerm)
modusvalgknappen 12 i 3–5 sekunder og vente på at
verktøyet kobler seg til. Verktøyet kan bare kobles til en Tool
Connect™ konto av gangen.
• Når verktøyet er koblet til, kan du bekrefte at du vil
registrere produktet.
Knappe-batteri
Bluetooth® funksjonen drives av et knappebatteri i verktøyet
ditt, som om nødvendig skal byttes ut av ditt lokale DeWalt
servicesenter. Du skal ikke prøve å bytte ut knappebatteriet selv.
ADVARSEL: Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes på
feil måte.
ADVARSEL: IKKE SVELG BATTERIET: FARE FOR
KJEMISK BRANNSKADE. Dette produktet inneholder et
knappebatteri. Dersom knappebatteriet svelges, kan det
gi alvorlige interne brannskader i løpet av bare 2 timer, og
kan føre til død.
• Hold nye og brukte batterier unna barn. Dersom
batterirommet ikke lukkes godt, ikke bruk produktet og
hold det unna barn.
• Dersom du tror noen har svelget et batteri eller på
annen måte er ført inn i kroppen, skal du straks
søke legehjelp.
• Dersom batteriets innhold kommer i kontakt med
huden, vask området straks med mildt såpevann.
Dersom du får batterivæske i øyet, skyll øyet med
vann i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg.
Dersom det trengs medisinsk hjelp, informer om at
batteriets elektrolytt består av organisk løsemiddel
og litiumsalter.
• Ikke kast verktøyet sammen med
husholdningsavfallet! Når apparatet har nådd slutten
av sin levetid, skal det leveres til separat gjenvinning
via en godkjent miljøvennlig gjenbruksstasjon.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Unntak —
Tool Connect™ funksjoner krever at batteriet er installert.
MERK: Du skal alltid kontrollere verktøykonfigurasjonen
før bruk. Hvis du er usikker på den nåværende
konfigurasjonen, skal du trykke på modusvalgknappen 12 (Fig. D) for å sette verktøyet til basis-innstilling (Home)
som angitt på etiketten og i denne manualen.
Korrekt plassering av hendene (Fig. K)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha én hånd på toppen
av boremaskinen som vist, med den andre hånden på
hovedhåndtaket 16 .
Bruk som skrutrekker (Fig. E)
1. Drei momentjusteringskragen 3 til ønsket posisjon.
2. Velg ønsket område for hastighet/moment ved å bruke
girskifteren 4 for å stille hastighet/moment som passer til
den planlagte jobben.
MERK: Bruk laveste momentstilling som mulig for å sette
skruen i ønsket dybde. Desto lavere tall, desto lavere
moment.
3. Sett inn ønsket skruverktøy i chucken som ved en vanlig
drill-bit.
4. Gjør noen øvelses-trekk i skrap eller på et lite synlig sted for
å finne korrekt posisjon av clutchkragen.
Start alltid med lavere momentinnstilling, og øk så til høyere
momentinnstilling for å unngå skade på arbeidsstykket eller
skruen/bolten.
Bruk av boremaskinen (Fig. F)
ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR
PERSONSKADE, PASS PÅ AT ARBEIDSSTYKKET ALLTID
er festet eller klemt godt fast. Dersom du borer i tynt
materiale, bruk en "støtteblokk" bak for å hindre skade
på materialet.
1. Vri kragen til boresymbolet.
2. Velg ønsket område for hastighet/moment ved å bruke
girskifteren for å stille hastighet/moment som passer til den
planlagte jobben.
3. For treverk, bruk spiralbor, spadebor, kraftspiralbor eller
hullsager. For metall, bruk høyhastighets stålbor eller
101
Norsk
hullsager. Bruk et skjæresmøremiddel når du borer i metall.
Unntakene er støpejern og messing som skal bores tørt.
4. Bruk alltid trykk som virker rett ned på bit-en. Bruk nok trykk
for å sikre at boren biter, men ikke trykk så hardt at motoren
stopper eller bit-en skjærer ut.
5. Hold verktøyet godt med begge hender for å kontrollere
vribevegelsen i boret. Hvis modellen ikke er utstyrt med
sidehåndtak, hold boremaskinen med en hånd på håndtaket
og en hånd på batteripakken.
FORSIKTIG: Boret kan låse seg ved overbelastning og føre
til plutselig vridning. Vær alltid forberedt på låsing. Grip
boremaskinen godt med begge hender for å motvirke
vridning og unngå personskader.
6. DERSOM BOREMASKINEN LÅSER SEG, er det som regel
fordi den overbelastes eller brukes feil. SLIPP AVTREKKEREN
STRAKS, fjern boret fra arbeidsstykket og finn grunnen til
at den låste seg. IKKE KLIKK AVTREKKEREN PÅ OG AV FOR Å
FORSØKE Å STARTE ET LÅST bor — DET KAN SKADE boret.
7. For å minimalisere låsing eller brudd i materialet, reduser
trykket på boremaskinen og la boret gå lett gjennom det
siste stykket av hullet.
8. Hold motoren i gang når du trekker en bit tilbake ut av
hullet. Dette bridrar til å hindre låsing.
9. For driller med variabel hastighet er det ikke behov for å lage
hakk for sentrum i hullet som skal bores. Bruk lav hastighet
når du begynner på hullet, og akselerer ved å klemme
hardere på utløseren når hullet er dypt nok til at du kan bore
uten at boret hopper ut.
Bruk som slagboremaskin (Fig. G)
Kun DCD797
1. Vri kragen 3 til symbolet for slagboremaskin.
2. Velg innstilling for høy hastighet (2) ved å skyve
girskifteren 4 bakover (vekk fra chucken).
VIKTIG: Bruk bare bor med karbidtupp eller murbor.
3. Ved boring bruk akkurat nok krefter til å hindre hammeren
i å hoppe rundt eller løfte seg fra boret. For mye krefter
forårsaker lavere borehastigheter og varmgang.
4. Bor rett og hold biten i rett vinkel til arbeidsstykket. Ikke bruk
sidetrykk på boret ved boring da det vil føre til at sporene i
boret tettes og lavere borehastighet.
5. Ved boring av dype hull, dersom hammer-hastigheten
synker, trekk boret delvis av hullet med verktøyet fortsatt i
gang for å hjelpe til med å fjerne spon fra hullet.
MERK: En glatt, jevn strøm av støv viser at borehastigheten
er riktig.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
102
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Unntak —
Tool Connect™ funksjoner krever at batteriet er installert.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Português
BERBEQUIM/APARAFUSADORA TOOL CONNECT™ SEM FIO 13 mm
BERBEQUIM/APARAFUSADORA, DCD792
TOOL CONNECT™ SEM FIO 13 mm BERBEQUIM/
APARAFUSADORA/MARTELO PERFURADOR, DCD797
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas
alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos
parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Potência
Velocidade sem carga
1.ª velocidade
2.ª velocidade
Níveis de percussão
1.ª velocidade
2.ª velocidade
Binário máximo (duro/suave)
Capacidade do mandril
Capacidade máxima de perfuração
Madeira normal
Metal
Pedra
Peso (sem bateria)
W
DCD792
18
1
Li-Ion
460
DCD797
18
1
Li-Ion
460
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
—
—
70/27
1,5–13,0
0–9350
0–34000
70/27
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
40
13
—
1,1
40
13
13
1,2
VCC
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-1:
LPA(nível de emissão de pressão sonora) dB(A)
76
89
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
87
100
K(variabilidade do nível acústico
dB(A)
3
3
indicado)
Perfuração em metal
Valor de emissão de vibrações ah d =
K de variabilidade =
Perfuração em betão
Valor de emissão de vibrações ah ID =
K de variabilidade =
Aparafusar
Valor de emissão de vibrações ah D =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
m/s2
m/s2
—
—
11,5
1,6
<2,5
1,5
<2,5
1,5
2
m/s
m/s2
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Berbequim/aparafusadora/martelo
perfurador Tool Connect™
DCD792, DCD797
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas: 2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-1:2010, EN60745-2-2:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com a
Directiva 2014/30/UE, 2011/65/UE e a 2014/53/UE. Para obter
mais informações, contacte a DeWALT através da morada
indicada em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
23.03.2017
103
Peso
Português
Baterias
Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat.
VCC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
104
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
Português
b )
c )
d )
e )
f )
g )
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Utilização e Manutenção de
Ferramentas com Bateria
a ) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderá criar um risco
de incêndio se for utilizado para carregar outras baterias.
b ) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilização de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c ) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d ) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do líquido da bateria; evite o contacto com
este líquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido derramado da
bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
6) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
105
Português
Regras de segurança específicas adicionais
para berbequim/martelo de perfuração
•
•
•
•
•
•
•
•
Use protecção auricular quando efectuar perfurações de
impacto. A exposição a ruídos pode causar perdas auditivas.
Utilize a(S) pega(S) auxiliar(es), se fornecida(S) com a
ferramenta. A perda de controlo pode provocar ferimentos.
Segure a ferramenta eléctrica pelas áreas isoladas
quando executar uma operação em que o acessório de
corte possa entrar em contacto com a cablagem oculta.
Cortar um acessório em contacto com um cabo "electrificado"
poderá expor peças metálicas do sistema eléctrico da
ferramenta e provocar um choque eléctrico ao operador.
Utilize grampos ou outro sistema para fixar e apoiar
a peça numa plataforma estável. Segurar a peça com a
mão ou contra o corpo pode causar instabilidade e perda
de controlo.
Use óculos de segurança ou outra protecção ocular. As
operações de batimento com o martelo ou de perfuração
podem causar a projecção de aparas. As partículas
projectadas podem causar danos oculares permanentes.
Os acessórios e a ferramenta podem ficar quentes
durante a operação. Use luvas quando os utilizar se efectuar
aplicações de produção de calor, tais como perfuração com
martelo e perfuração de metais.
Não utilize esta ferramenta durante longos períodos de
tempo. A vibração causada pela acção do martelo pode ser
prejudicial às suas mãos e braços. Use luvas para proporcionar
uma protecção adicional e limite a exposição, fazendo
pausas frequentes.
As saídas de ventilação frequentemente obstruem as
peças em movimento e devem ser evitadas. As roupas
largas, as jóias ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
106
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. B)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 11 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 10 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema
de protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer,
coloque a bateria de iões de lítio no carregador até ficar
totalmente carregada.
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
107
Português
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados
nas instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
108
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
•
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a
uma chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Português
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências
de documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização
e transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de
18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLTTM está instalada num equipamento de 54 V ou de
108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria de
54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na
bateria FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.
No modo Transporte, os conjuntos
de células são desligados
electricamente da bateria, o que
dá origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar a
bateria de determinadas regras de transporte impostas às
baterias de watt-hora de maior capacidade.
Por exemplo, a classificação Exemplo de marca de etiqueta de utilização
e transporte
Wh (watt-hora) de
transporte pode indicar
3 x 36 Wh, o que significa
3 pilhas de 36 Wh cada.
A classificação de Wh de utilização pode indicar 108 Wh (é
necessário utilizar 1 pilha).
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local
fresco, seco e afastado do carregador para obter os
melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente quaisquer
M
cabos danificados.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
Carregue as baterias da DeWALT apenas com os
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Não queime a bateria.
UTILIZAÇÃO (sem bolsa de transporte). Exemplo:
a classificação de Wh indica 108 Wh (1 pilha com
108 Wh).
TRANSPORTE (com bolsa de transporte
incorporada). Exemplo: a classificação de Wh indica
3 x 36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
Tipo de bateria
Os modelos DCD792 e DCD797 utilizam uma pilha de 18 volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
109
Português
DCB546, DCB547. Consulte os Dados Técnicos para obter
mais informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1Broca/berbequim
ou
1 Broca/berbequim/martelo de perfuração
1Carregador
1 Pilha de iões de lítio (modelos C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1)
2 Pilhas de iões de lítio (modelos C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2)
3 Pilhas de iões de lítio (modelos C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3)
1 Caixa de ferramentas
1 Suporte de brocas magnético (Acessório opcional)
1 Gancho de correia (Acessório opcional)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de transporte não são
incluídas com os modelos N. As baterias e carregadores não são
incluídas com os modelos NT. Os modelos B incluem baterias
Bluetooth®.
NOTA: a marca Bluetooth® e os logótipos são marcas
registadas propriedade da Bluetooth®, SIG, Inc. e qualquer
utilização de tais marcas pela DeWALT é fornecida sob licença.
Outras marcas ou nomes comerciais são propriedade dos
respectivos proprietários.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Radiação visível. Não olhe fixamente para a luz.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 13 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2017 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Botão de gatilho
2 Botão de controlo de avanço/recuo
3 Botão de ajuste do binário
4 Sistema de mudança de velocidade
5 Indicador luminoso
6 Mandril sem chave
7 Gancho de correia
8 Parafuso de montagem
9 Encaixe da broca
10 Botão de desbloqueio da bateria
11 Bateria
12 Botão do selector de modo
13 Código de data
Utilização Adequada
Estes berbequins/martelos de perfuração foram concebidos
para aplicações de perfuração, perfuração por percussão
e aparafusamento. Esta ferramenta é compatível com a
Tecnologia de bateria Bluetooth® e com a aplicação DeWALT
Tool Connect™. Consulte o manual de instruções da aplicação
Tool Connect™ para obter mais informações.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas brocas/berbequins/martelos de perfuração são
ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos. Excepção: as funções da Tool Connect™
requerem a instalação da bateria.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. B, C)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 11 está totalmente carregada antes de a utilizar.
110
Português
Instalar a bateria na pega da ferramenta
1. Alinhe a bateria 11 com as calhas que se encontram dentro
da pega da ferramenta (Fig. C).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a bateria ficar
totalmente encaixada na ferramenta e certifique-se de que
não se solta.
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação da bateria 10 e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. B)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível. Uma combinação dos três indicadores luminosos
LED verdes acende-se, indicando o nível da carga restante.
Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e é necessário
voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Gancho da correia e suporte da broca
magnético (Fig. A) (acessórios opcionais)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
NÃO suspenda a ferramenta nem pendure objectos
no gancho da correia. Pendure o gancho da correia
da ferramenta APENAS numa correia de trabalho.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
certifique-se de que o parafuso que fixa o gancho da
correia está fixo.
CUIDADO: para reduzir o risco de ferimentos
ou danos, NÃO utilize o gancho da correia para
pendurar o berbequim quando for utilizado
como holofote.
IMPORTANTE: quando montar ou substituir o gancho da
correia 7 ou o suporte da broca magnético 9 , utilize apenas
o parafuso 8 fornecido para o efeito. Certifique-se de que o
parafuso fica bem apertado.
O gancho da correia 7 e o suporte da broca magnético 9 podem ser montados em qualquer lado da ferramenta
utilizando apenas o parafuso 8 fornecido, adaptado para
pessoas que utilizam tanto a mão esquerda como a direita.
Se não for necessário utilizar o gancho ou o suporte da broca
magnético, pode removê-lo da ferramenta.
Para deslocar o gancho da correia ou o suporte da broca
magnético, retire o parafuso 8 que o fixa e depois volte a
montá-lo no lado oposto. Certifique-se de que o parafuso fica
bem apertado.
Interruptor de activação de velocidade
variável (Fig. A)
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de pressão 1 . Para
desligar a ferramenta, liberte o interruptor de accionamento.
A ferramenta está equipada com um travão. O mandril pára
de rodar, assim que o interruptor de pressão for libertado
por completo.
NOTA: o uso contínuo na gama de velocidade variável não é
recomendado. Poderão ocorrer danos no interruptor, pelo que
é de evitar.
Botão de controlo de avanço/recuo (Fig. A)
O botão de controlo de avanço/recuo 2 determina a direcção
da ferramenta e funciona também como botão de desbloqueio.
Para seleccionar a marcha directa, liberte o interruptor de
pressão e pressione o botão de controlo de avanço/recuo no
lado direito da ferramenta.
Para seleccionar a marcha inversa, pressione o botão de
controlo de avanço/recuo no lado esquerdo da ferramenta.
A posição central do botão de controlo bloqueia a ferramenta
na posição de desligar. Se alterar a posição do botão de
controlo, certifique-se de que liberta o interruptor.
NOTA: quando a ferramenta é ligada pela primeira vez depois
de alterar a direcção da rotação, ouve-se um estalido durante o
arranque. Isto é normal e não indicia qualquer problema.
Anel de ajuste do binário (Fig. A, E–G)
A sua ferramenta tem um mecanismo ajustável de chave de
fendas dinamométrica para a inserção e remoção de uma vasta
gama de formas e tamanhos de fixação e, nalguns modelos,
um mecanismo com martelo para perfuração em alvenaria.
Em torno do anel 3 existe uma série de números, um símbolo
de broca e, nalguns modelos, um símbolo de martelo. Estes
números são utilizados para regular a embraiagem de modo
a fornecer um gama de binários. Quanto maior for o número
no anel, maior é o binário e maior será o ajuste do parafuso de
fixação. Para seleccionar um dos números, rode o selector até o
número pretendido ficar alinhado com a seta.
ATENÇÃO: quando o anel de ajuste de binário está na
posição de berbequim ou de perfuração com martelo, o
berbequim não engata. O berbequim pode bloquear se
ocorrer uma sobrecarga devido a uma torção súbita.
Mudança de velocidade dupla (Fig. A, E–G)
ATENÇÃO: A Tool Connect™ permite configurar a
velocidade do berbequim para valores inferiores aos da
classificação na etiqueta da ferramenta. Se não tiver a
certeza qual é a configuração actual, prima o botão de
selecção de modo 12 (Fig. D) para colocar a ferramenta
na definição de origem, como descrito na etiqueta e
neste manual.
A função de duas velocidades do berbequim/aparafusador
permite mudar de velocidade para uma maior versatilidade.
111
Português
1. Para seleccionar a velocidade 1 (regulação de binário
elevado), desligue a ferramenta e deixe-a a rodar até parar.
Faça deslizar o sistema de mudança de velocidade 4 para a
frente (na direcção do mandril).
2. Para seleccionar a velocidade 2 (regulação de binário baixo),
desligue a ferramenta e deixe-a a rodar até parar. Faça
deslizar o sistema de mudança de velocidade (no sentido
oposto ao do mandril).
NOTA: não altere a velocidade quando a ferramenta estiver
em funcionamento. Antes de mudar de velocidade, aguarde
até que o berbequim pare por completo. Se tiver dificuldade
em mudar de velocidade, certifique-se de que o sistema de
mudança de velocidade dupla está totalmente empurrado para
a frente ou para trás.
As definições de velocidade da engrenagem estão predefinidas
de origem, mas podem ser personalizadas com a aplicação
Tool Connect™. Consulte a tabela Selecção de modo para saber
quais são as predefinições de origem.
Indicador luminoso de funcionamento
(Fig. A)
A luz de funcionamento 5 localizada na base da ferramenta é
activada quando o interruptor de accionamento é premido. No
modo de definição de origem, quando o interruptor é libertado,
a luz indicadora de funcionamento permanece acesa durante
cerca de 20 segundos. Se manter premindo o interruptor
de accionamento, o indicador luminoso de funcionamento
permanece ligado. Estas definições podem ser personalizadas
com a aplicação Tool Connect™.
NOTA: A luz de funcionamento permite iluminar a superfície de
trabalho imediata e não se destina a ser utilizada como lanterna.
Modo de foco
Nas predefinições de origem, o modo 3 é o modo de holofote.
O foco irá funcionar durante 20 minutos após o interruptor
de accionamento ser libertado. Dois minutos antes o foco
será cortado, irá piscar duas vezes e depois enfraquecer. Para
evitar que o foco seja cortado, bata levemente no interruptor
de accionamento.
ATENÇÃO: quando utilizar o indicador luminoso de
funcionamento no modo médio ou de foco, não olhe
fixamente para a luz ou coloque a broca numa posição
em que alguém fique a olhar fixamente para a luz. Podem
ocorrer lesões oculares graves.
ATENÇÃO: quando utilizar a ferramenta como um foco,
certifique-se de que está segura numa superfície estável,
onde não haja risco de queda ou de tropeçar.
ATENÇÃO: remova todos os acessórios do mandril antes
de utilizar a broca como foco. Podem ocorrer lesões
pessoais ou danos de propriedade.
Aviso de bateria fraca
Quando estiver no modo de foco e a bateria estiver próxima de
uma descarga total, o foco irá piscar duas vezes e, em seguida,
enfraquecer. Após dois minutos, a bateria ficará completamente
descarregada e a broca irá desligar-se imediatamente. Nesse
momento, substitua por uma bateria carregada.
112
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, tenha
sempre a bateria de reserva ou uma fonte de iluminação
secundária se necessário.
Mandril com manga única sem chave (Fig. H–J)
ATENÇÃO: não tente apertar brocas (ou qualquer outro
acessório) segurando a parte frontal do mandril e rodando
a ferramenta. Podem ocorrer danos no mandril e lesões
pessoais. Bloqueie sempre o interruptor de accionamento
e desligue a ferramenta da fonte de alimentação quando
mudar de acessório. Quando substituir os acessórios,
liberte sempre o interruptor de accionamento e retire
a bateria.
ATENÇÃO: antes de ligar a ferramenta, certifique-se
sempre de que a broca está fixa. Uma broca solta
pode soltar-se da ferramenta e causar possíveis
ferimentos pessoais.
A ferramenta está equipada com um mandril sem chave 6 com uma manga de rotação para uma operação com uma mão
do mandril. Para inserir uma broca ou outro acessório, siga os
seguintes passos.
1. Desligue a ferramenta e retire a ficha da fonte
de alimentação.
2. Agarre na manga preta do mandril com uma mão e,
com a outra, agarre com firmeza na ferramenta. Rode
a manga para a esquerda o suficiente até encaixar o
acessório pretendido.
3. Insira o acessório cerca de 19 mm no mandril e aperte com
firmeza, fazendo rodar para a direita a manga do mandril
com uma mão e segure a ferramenta com a outra. A
ferramenta está equipada com um mecanismo de bloqueio
automático do veio. Isto permite abrir e fechar o mandril
com uma mão.
NOTA: Certifique-se de que aperta o mandril, colocando
uma mão na manga do mandril e segurança a ferramenta
com a outra mão para uma máxima fixação.
Para libertar o acessório, repita o passo 1 e 2 indicados acima.
Selecção de modo (Fig. A, D)
A ferramenta está equipada com um sistema de selecção de
modo que permite personalizar os 3 modos 15 com a aplicação
Tool Connect™. As definições de origem ficam activas quando
o indicador de origem 14 se acende. Consulte a Tabela 1 para
saber quais são as funcionalidades personalizáveis.
Depois de configurar, se premir o botão de selecção de modo 12 na base da ferramenta, irá percorrer os vários modos
disponíveis 15 .
Se não tiver a certeza qual é a configuração actual, prima o
botão de selecção de modo 12 para colocar a ferramenta na
definição de origem (o indicador de origem 14 acende-se).
Tool Connect™ da DeWALT
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, retire os
acessórios do mandril da ferramenta antes de qualquer
interacção da Tool Connect™.
AVISO: antes de utilizar a ferramenta, verifique sempre
a respectiva configuração. Se não tiver a certeza qual é a
configuração actual, prima o botão de selecção de modo 12 (Fig. D) para colocar a ferramenta na definição de
origem, como descrito na etiqueta e neste manual.
Esta ferramenta tem capacidade para ligação a dispositivos
móveis compatíveis com a tecnologia Bluetooth® Smart
(ou Bluetooth® 4,0). (Para saber se o seu dispositivo móvel é
compatível, visite: http://www.bluetooth.com/Pages/BluetoothSmart-Devices-List.aspx)
A Tool Connect™ da DeWALT é uma aplicação para o seu
dispositivo inteligente (como um smartphone ou um tablet)
que liga o dispositivo à ferramenta para que possa configurar
funções específicas da ferramenta. Consulte Selecção de modo.
NOTA: A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas
propriedade da Bluetooth®, SIG, Inc. e qualquer utilização de tais
marcas da DeWALT está sob licença. Outras marcas ou nomes
comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.
NOTA: A aplicação Tool Connect™ é regulada por termos e
condições separados, disponíveis para visualização através da
aplicação móvel.
Transfira a aplicação Tool Connect™ da DeWALT em:
• Insira uma bateria de 18 V totalmente carregada
na ferramenta. Consulte Inserir e retirar a bateria
da ferramenta.
• Siga as instruções na aplicação para criar a sua conta Tool
Connect™.
• No ecrã inicial da aplicação, seleccione “+ ferramenta” para
começar a adicionar a ferramenta à aplicação.
• Para ligar a ferramenta à aplicação Tool Connect™ da
DeWALT, no ecrã adequado, prima o botão de selecção de
modo 12 durante 3 – 5 segundos e depois aguarde até a
ferramenta estabelecer ligação. A ferramenta só pode ser
ligada a uma conta Tool Connect™ de cada vez.
• Depois da ferramenta ser ligada, pode confirmar se pretende
registar o produto.
Bateria em forma de moeda
A capacidade do Bluetooth® é alimentada por uma bateria em
forma de moeda na ferramenta que, quando for necessário,
deve ser substituída pelo seu centro de assistência local da
DeWALT. Não substitua a bateria em forma de moeda sozinho.
ATENÇÃO: existe perigo de explosão se a bateria não for
substituída correctamente.
TABELA 1
Português
ATENÇÃO: NÃO ENGULA A BATERIA, HÁ O RISCO
DE QUEIMADURA QUÍMICA. Este produto inclui uma
bateria em forma de moeda. Se a bateria em forma
de moeda for engolida, isso pode causar queimaduras
internas em apenas 2 horas e pode levar à morte.
• Mantenha as baterias novas e usadas afastadas
de crianças. Se o compartimento da bateria não
fechar correctamente, deixe de utilizar o produto e
mantenha-o afastado de crianças.
• Se acredita que as baterias possam ter sido engolidas
ou inseridas em qualquer parte do corpo, consulte de
imediato um médico.
• Se o conteúdo da bateria em forma de moeda entrar
em contacto com a pele, lave a área de imediato com
sabão suave e água. Se o líquido da bateria em forma
de moeda entrar em contacto com os olhos, enxagúe
os olhos abertos com água durante 15 minutos ou
até a irritação passar. Se for necessário contactar
um médico, o electrólito da bateria é composto por
solventes orgânicos e sais de lítio.
• Não incinere ou elimine a ferramenta em conjunto
com resíduos domésticos! Quando a ferramenta
atingir o final da vida útil, deve ser recolhida em
separado e colocada numa instalação de reciclagem
que respeite o ambiente.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos. Excepção: as funções da Tool Connect™
requerem a instalação da bateria.
AVISO: antes de utilizar a ferramenta, verifique sempre
a respectiva configuração. Se não tiver a certeza qual
é a configuração actual, prima o botão de modo 12
(Fig. D) para colocar a ferramenta de acordo com as
configurações predefinidas de origem, como descrito na
etiqueta e neste manual.
Funcionalidades personalizáveis
Luminosidade da luz de trabalho
Desligar atraso da luz de trabalho
Velocidade máxima (RPM)
Início
MÉD.
Modo 1
DESLIGADA
Predefinições de origem
Modo 2
MÉD.
Modo 3
ALTA
Gama
personalizável
DESLIGADA/ALTA
0–20 minutos
20 seg
20 seg
20 seg
20 minutos
Velocidade 1
550
550
550
550
180–550
Velocidade 2
2000
2000
2000
2000
600–2000
113
Português
Posição correcta das mãos (Fig. K)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na
parte superior da broca, conforme ilustrado, e a outra na pega
principal 16 .
Funcionamento como chave de fendas
(Fig. E)
1. Rode o anel de ajuste do binário 3 para a
posição pretendida.
2. Seleccione a velocidade/binário pretendido, utilizando
o sistema de mudança de velocidade dupla 4 para
corresponder a velocidade e o binário à operação
pretendida.
NOTA: Utilize a definição de binário mais reduzida para
inserir o fixador na profundidade pretendida. Quanto menor
for o número, menor será o binário de saída.
3. Insira o acessório de fixação pretendido no mandril, tal
como faria com qualquer broca para perfuração.
4. Faça algumas tentativas em áreas de refugo ou de pouca
visibilidade para determinar a posição adequada do anel do
mandril.
Comece sempre com as regulações de binário baixo e, em
seguida, aumente para regulações de binário mais elevado para
evitar que a peça de trabalho ou o fixador se danifiquem.
Funcionamento da broca (Fig. F)
ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE LESÕES
PESSOAIS, CERTIFIQUE-SE SEMPRE que a peça a
trabalhar está devidamente fixa ou presa. Se perfurar
material fino, utilize um bloco de madeira de apoio para
evitar danos no material.
1. Rode o anel para o símbolo de broca.
2. Seleccione a velocidade/binário pretendido, utilizando o
sistema de mudança de velocidade dupla para corresponder
a velocidade e o binário à operação pretendida.
3. Para Madeira, utilize brocas helicoidais, brocas de três
pontas, brocas de pua eléctricas ou serras com furo. Para
Metal, utilize aço de alta velocidade, brocas helicoidais ou
serras com furo. Utilize um lubrificante de corte quando
perfurar metais. São excepções ferro fundido e latão, que
devem ser perfurados secos.
4. Aplique sempre pressão numa linha recta com a broca.
Aplique pressão suficiente para manter o movimento de
perfuração da broca, mas não a empurre demasiado, porque
o motor pode bloquear ou a broca pode desvia-se.
5. Segure a ferramenta firmemente com ambas as mãos, de
modo a controlar a acção de torção da broca. Se o modelo
não estiver equipado com a pega lateral, agarre a broca com
uma mão na pega e a outra mão na bateria.
114
ATENÇÃO: a broca pode bloquear se ocorrer uma
sobrecarga devido a uma torção súbita. Esteja sempre
preparado para o bloqueio do motor. Agarre a broca
firmemente para controlar a acção de torção e
evitar lesões.
6. SE A BROCA BLOQUEAR, isso deve-se normalmente a
sobrecarga ou utilização incorrecta da ferramenta. LIBERTE
O INTERRUPTOR DE IMEDIATO, retire a broca da peça e
verifique qual é o motivo do bloqueio. NÃO LIGUE NEM
DESLIGUE O INTERRUPTOR PARA UTILIZAR UMA BROCA
BLOQUEADA — PODE DANIFICAR A BROCA.
7. Para minimizar o risco de bloqueio ou quebra do material,
reduza a pressão na broca e afrouxe-a através da parte
fraccional exterior do orifício.
8. Mantenha o motor em funcionamento quando retirar a
broca de um orifício perfurado. Isto impede que a broca
fique encravada.
9. Com velocidades variadas de perfuração, não existe a
necessidade de marcar previamente (com um pequeno
furo) o local a perfurar. Utilize uma velocidade baixa para
iniciar o orifício e acelere, pressionando o gatilho com
maior intensidade quando o orifício estiver suficientemente
profundo para perfurar sem que a broca salte do lugar.
Funcionamento do martelo de perfuração
(Fig. G)
Apenas no modelo DCD797
1. Rode o anel 3 para o símbolo de martelo de perfuração.
2. Seleccione a definição de velocidade elevada (2) deslizando
o sistema de mudança de velocidade dupla 4 para trás (na
direcção oposta do mandril).
IMPORTANTE: apenas utilize brocas para alvenaria e com
ponta de carboneto.
3. Aplique força suficiente no martelo para evitar que vibre
excessivamente ou “levante” a broca durante a perfuração.
Se aplicar demasiada força, a velocidade de perfuração pode
diminuir, a ferramenta pode aquecer demasiado e uma
redução da taxa de perfuração.
4. A perfuração deve ser feita numa linha recta, mantendo a
broca a um ângulo adequado durante o trabalho. Durante
a perfuração, não exerça pressão lateral na broca porque
pode obstruir as ranhuras da broca e diminuir a velocidade
de perfuração.
5. Quando fizer furos profundos, se verificar uma redução da
velocidade do martelo, puxe a broca parcialmente para fora
do buraco com a ferramenta em funcionamento para retirar
quaisquer partículas do furo.
NOTA: uma fluidez suave e homogénea de pó do orifício indica
que a taxa de perfuração é a apropriada.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
Português
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos. Excepção: as funções da Tool Connect™
requerem a instalação da bateria.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
115
Suomi
LANGATON TOOL CONNECT™ 13 mm PORA/VÄÄNNIN,
DCD792
LANGATON TOOL CONNECT™ 13 mm PORA/VÄÄNNIN/
ISKUPORA, DCD797
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton nopeus
1. vaihde
2. vaihde
Iskutaajuus
1. vaihde
2. vaihde
Maksimivääntö (suuri/pieni)
Istukka
Maksimi porauskapasiteetti
Puu
Metalli
Betoni
Paino (ilman akkupakkausta)
W
DCD792
18
1
Li-Ion
460
DCD797
18
1
Li-Ion
460
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
—
—
70/27
1,5–13,0
0–9350
0–34000
70/27
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
40
13
—
1,1
40
13
13
1,2
VDC
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-1
mukaisesti:
dB(A)
LPA(äänenpainetaso)
76
89
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
87
100
K(määritetyn äänitason
dB(A)
3
3
epävarmuus)
Poraus metalliin
Tärinäpäästöarvo ah D =
Vaihtelu K =
Poraus betoniin
Tärinäpäästöarvo ah ID =
Vaihtelu K =
Ruuvien kiinnittäminen
Tärinäpäästöarvo ah D =
Vaihtelu K =
116
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
m/s2
m/s2
—
—
11,5
1,6
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Tool Connect™ -pora/väännin/iskupora
DCD792, DCD797
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY, 2011/65/EY ja
2014/53/EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
23.03.2017
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Paino
Suomi
Akkua
Laturit/Latausajat (minuutteina)
Kat. #
VDC
Ah
Paino (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
117
Suomi
d )
e )
f )
g )
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
118
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman.
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä porille/ruuvinvääntimille/
iskuporille
•
•
•
•
•
•
•
•
Käytä kuulosuojia, kun käytät iskuporaa. Altistuminen
melulle voi aiheuttaa kuulovaurioita.
Käytä lisäkahvoja, jos ne on toimitettu työkalun
mukana. Otteen menettäminen voi aiheuttaa tapaturman.
Pitele sähkötyökalua eristetyistä tartuntapinnoista,
kun teet työtä, jossa työkalu voi joutua kosketuksiin
piilossa olevien sähköjohtojen kanssa. Työkalun
kosketus jännitteisen johtimen kanssa voi tehdä myös
työkalun paljaista metalliosista jännitteisiä ja aiheuttaa
sähköiskun käyttäjälle.
Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä tapaa
kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle alustalle. Työn
pitäminen käsin tai vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa
johtaa kontrollin menetykseen.
Käytä suojalaseja tai muita silmäsuojia. Iskuporaus ja
poraaminen voivat aiheuttaa lastujen lentämisen. Lentävät
kappaleet voivat aiheuttaa pysyvän silmävaurion.
Lisävarusteet ja työkalu voivat kuumentua käytön
aikana. Käytä suojakäsineitä niiden käsittelyn aikana,
jos käytät työkalua lämpöä tuottaviin toimintoihin, kuten
metallien iskuporaukseen ja poraukseen.
Älä käytä työkalua pitkiä aikoja kerrallaan. Työkalun
iskutoiminnan aiheuttama tärinä voi olla haitallista käsillesi ja
käsivarsillesi. Käytä käsineitä tarjoamaan lisäpehmustetta ja
rajoita altistumista tärinälle pitämällä taukoja.
Ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Löysät vaatteet, korut
tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
Suomi
•
•
•
•
Kuulon heikkeneminen.
Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
•
•
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
akun paikoilleen.
2. Aseta akku 11 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 10 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
119
Suomi
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi
jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys
on tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein
tai jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa
vieraita esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai
suurelta purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
120
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen
sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan
henkilökohtaisen vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota
yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta.
Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien
määräyksien mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
Suomi
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLT -akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvo
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
merkinnästä
voi esimerkiksi ilmoittaa
3 x 36 Wh, toisin sanoen
kolme 36 Wh:n paristoa.
Käytön Wh-arvo voi
ilmoittaa 108 Wh (koskee yhtä paristoa).
TM
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa
irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
121
Suomi
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla).
Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36
Wh:n paristoa).
Akun Tyyppi
DCD792 ja DCD797 toimivat 18 V:n akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Pora/ruuvinväännin
tai
1Pora/ruuvinväännin/vasarapora
1Laturi
1 Litiumioniakku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 mallit)
2 Litiumioniakut (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 mallit)
3 Litiumioniakut (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 mallit)
1Laukku
1 Magneettinen teräpidike (Lisävarusteet)
1 Vyökoukku (Lisävarusteet)
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu N-malleihin.
Akut ja laturit eivät kuulu NT-malleihin. B-malleihin kuuluvat
Bluetooth®-akut.
HUOMAA: Bluetooth®-merkki ja logot ovat Bluetooth®, SIG,
Inc.:in rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita DeWALT käyttää
lisenssillä. Muut tavaramerkit ja -nimet ovat vastaavien
omistajien omaisuutta.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
122
Näkyvä säteily. Älä katso suoraan valoon.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva A)
Päivämääräkoodi 13 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2017 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (Kuva A)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Liipaisinkytkin
2 Suunnanvaihtopainike
3 Vääntömomentin säätökartio
4 Vaihde
5 Työvalo
6 Huoltovapaa istukka
7 Vyökoukku
8 Asennusruuvi
9 Terän pidike
10 Akun vapautuspainike
11 Akku
12 Toimintatilan valintapainike
13 Päivämääräkoodi
Käyttötarkoitus
Nämä porakoneet/vasaraporakoneet on suunniteltu poraukseen,
iskuporaukseen ja ruuvaukseen. Tämä työkalu sopii Bluetooth®
-akkutekniikkaan ja DeWALT Tool Connect™ -sovellukseen. Katso
lisätietoa Tool Connect™ -sovelluksen ohjekirjasta.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä porakoneet/ruuvinvääntimet/iskuporakoneet ovat
ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen. Poikkeus—Tool Connect™
-toiminnot edellyttävät akun käyttöä.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (Kuvat B, C)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 11 on ladattu täyteen.
Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan
1. Kohdista akku 11 kahvan sisällä oleviin kiskoihin (Kuva C).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina akun vapautuspainiketta 10 ja vedä akku ulos
työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva B)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Vyökoukku ja magneettinen teräpidike
(Kuva A) (lisävarusteet)
VAROITUS: Jotta vähennetään vakavan
henkilöloukkaantumisen riskiä, ÄLÄ ripusta
työkalua pään yläpuolelle tai älä ripusta esineitä
vyökoukusta. VAIN työkalun vyökoukku saadaan
ripustaa vyöhön.
VAROITUS: Jotta vähennät vakavan
henkilövahingon riskiä, varmista, että vyökoukkua
kiinnittävät ruuvi on kiinni varmasti.
HUOMIO: Jotta henkilövahingot ja vauriot
vältettäisiin, ÄLÄ ripusta poraa vyökoukusta
käyttäessäsi sitä kohdevalaisimena.
TÄRKEÄÄ: Kun kiinnität tai vaihdat vyökoukkua 7 tai
magneettista teräpidikettä 9 , käytä vain mukana toimitettua
ruuvia 8 . Kiristä ruuvi huolellisesti.
Vyökoukku 7 ja magneettinen teräpidike 9 voidaan kiinnittää
työkalun molemmille puolille käyttämällä vain mukana
toimitettua ruuvia 8 , mikä mahdollistaa sekä oikea- että
vasenkätisten käyttäjien käytön. Jos koukkua tai magneettista
teräpidikettä ei haluta lainkaan, sen voi irrottaa työkalusta.
Irrota vyökoukku tai magneettinen teräpidike poistamalla
ruuvi 8 , joka pitää sen paikallaan ja kokoa sitten uudelleen
vastakkaiselle puolelle. Kiristä ruuvi huolellisesti.
Suomi
Säädettävä nopeuden liipaisukytkin (Kuva A)
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä 1 .
Sammuta työkalu vapauttamalla liipaisukytkin. Työkalu on
varustettu jarrulla. Istukka pysähtyy heti, kun liipaisukytkin
vapautetaan kokonaan.
HUOMAA: Säädettävän nopeuden jatkuvaa käyttöä ei suositella.
Kytkin saattaa vahingoittua.
Suunnanvaihtopainike (Kuva A)
Suunnanvaihtopainike 2 määrittää työkalun suunnan ja toimii
myös lukituspainikkeena.
Valitse eteenpäin pyörintä vapauttamalla
liipaisukytkin ja painamalla työkalun oikealla puolella
sijaitsevaa suunnanvaihtopainiketta.
Valitse taaksepäin pyörintä painamalla työkalun vasemmalla
puolella sijaitsevaa suunnanvaihtopainiketta.
Suunnanvaihtopainikkeen keskiasento lukitsee työkalun offasentoon. Kun muutat suunnanvaihtopainikkeen asentoa,
varmista, että liipaisin on vapautettu.
HUOMAA: Kun työkalua käytetään ensimmäisen kerran
suunnanvaihdon jälkeen, saatat kuulla käynnistettäessä
kilahduksen. Tämä on normaalia eikä ole merkki ongelmasta.
Vääntömomentin säätörengas (Kuvat A, E–G)
Työkalussa on säädettävän momentin ruuvausmekanismi
muodoltaan ja kooltaan erilaisten kiinnittimien ruuvaamiseen
ja poistamiseen ja joissakin malleissa työkalussa on
vasaramekanismi kivimateriaaliin porausta varten.
Säätörenkaan 3 ympärillä on numeroita, poranterän kuvake ja
joissakin malleissa vasaran kuvake. Kyseisiä numeroita käytetään
vääntömomentin asettamiseen. Mitä suurempi numero
renkaassa sitä suurempi vääntö ja sitä suurempi kiinnitin voidaan
kiinnittää. Valitse jokin numero kiertämällä osaa, kunnes haluttu
numero kohdistuu nuoleen.
VAROITUS: Kun vääntömomentin säätörengas on poran
tai iskuporan kohdalla, pora ei kytkeydy. Pora saattaa
sakata, jos ylikuormitus aiheuttaa yllättävän vääntymisen.
Nopeuskytkin (Kuvat A, E–G)
VAROITUS: Tool Connect™ mahdollistaa poran
nopeuden määrittämisen työkalussa olevan tuotemerkin
antamaa arvoa alhaisemmaksi. Jos et ole varma
nykyisestä asetuksesta, paina valitsintilan painiketta 12 (Kuva D) työkalun asettamiseksi Home-asetukseen
tuotemerkin ja tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
Poran/ruuvinvääntimen nopeuskytkimen avulla voit vaihtaa
vaihteista monipuolisesti.
1. Kun haluat valita nopeusasetuksen 1 (korkea vääntö),
sammuta työkalu ja anna sen pysähtyä. Liu´uta
nopeuskytkintä 4 eteenpäin (istukkaa kohti).
2. Kun haluat valita nopeusasetuksen 2 (alhainen vääntö),
sammuta työkalu ja anna sen pysähtyä. Liu'uta
nopeuskytkintä taaksepäin (poispäin istukasta).
HUOMAA: Älä vaihda vaihdetta, kun työkalu on käynnissä. Anna
poran pysähtyä aina kokonaan ennen varusteiden vaihtamista.
Jos vaihteiden vaihtamisessa on ongelmia, varmista, että
123
Suomi
nopeuskytkin on työnnetty joko kokonaan eteenpäin tai
kokonaan taaksepäin.
Vaihteiston nopeusasetukset esiasetetaan tehtaalla, mutta
ne voidaan mukauttaa Tool Connect™ -sovelluksessa. Katso
tehdasasetukset taulukosta Tilavalitsin.
Lukitse liipaisin ja poista akku työkalusta aina ennen
lisävarusteiden vaihtamista.
VAROITUS: Varmista aina ennen työkalun
käynnistämistä, että terä on hyvin kiinni. Löysä terä voi
irrota työkalusta ja aiheuttaa henkilövammoja.
Työkalussa on avaimeton istukka 6 , joka mahdollistaa
istukan käytön yhdellä kädellä. Vaihda poranterä tai muu
lisävaruste seuraavasti.
1. Kytke työkalu pois päältä ja irrota se virtalähteestä.
2. Tartu istukan mustaan holkkiin yhdellä kädellä ja pidä
toisella kädellä työkalusta. Kierrä holkkia vastapäivään, jotta
haluttu lisävaruste mahtuu.
3. Työnnä lisävarustetta noin 19 mm (3/4") istukkaan
kiertämällä istukan holkkia myötäpäivään toisella kädellä
ja pitämällä työkalusta kiinni toisella kädellä. Työkalussa on
automaattinen karan lukitus. Sen avulla voit avata ja lukita
istukan yhdellä kädellä.
HUOMAA: Muista kiristää istukka yksi käsi istukan holkissa ja
toinen käsi työkalussa, jotta varmistat parhaan kireyden.
Kun haluat irrottaa lisävarusteen, toista edellä kuvattu vaihe 1
ja 2.
LED-työvalo (Kuva A)
Työvalo 5 , joka sijaitsee työkalun jalustassa, syttyy aina
liipaisinta painaessa. Kun liipaisin vapautetaan Homeasetuksessa, työvalo palaa korkeintaan 20 sekunnin ajan. Jos
liipaisukytkintä pidetään alhaalla, työvalo jää päälle. Asetuksia
voidaan mukauttaa Tool Connect™ -sovelluksessa.
HUOMAA: Työvalot on tarkoitettu välittömän työpinnan
valaisuun eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi taskulamppuna.
Kohdevalo
Tehdasasetuksissa tila 3 on kohdevalotila. Kohdevalo palaa 20
minuuttia sen jälkeen kun liipaisukytkin on vapautettu. Kaksi
minuuttia ennen sammumista valo vilkkuu kaksi kertaa ja
himmenee. Jos haluat estää kohdevaloa sammumasta, napauta
kevyesti liipaisukytkintä.
VAROITUS: Kun käytät keskinkertaista voimakkuutta tai
kohdevaloa, älä katso suoraan valoon tai aseta poraa
sellaiseen asentoon, jossa joku voisi katsoa suoraan
valoon. Se voi aiheuttaa vakavan silmävamman.
HUOMIO: Jos käytät laitetta kohdevalona, aseta se
tukevalle alustalle, josta se ei pääse kaatumaan tai
tippumaan alas.
HUOMIO: Poista kaikki varusteet istukasta ennen kuin
käytät poraa kohdevalona. Muutoin seurauksena voi olla
henkilö- tai ainevahingon riski.
Varoitus akun alhaisesta varauksesta
Jos akun varaus on melkein lopuillaan kohdevalon palaessa, valo
vilkkuu kaksi kertaa ja himmenee. Kahden minuutin kuluttua
akku on tyhjä ja pora sammuu välittömästi. Vaihda tyhjä akku
ladattuun akkuun.
VAROITUS: Jotta pienennät loukkaantumisen vaaraa,
pidä aina vara-akku tai toinen valonlähde varalla, jos
tilanne sitä vaatii.
Yksivaippainen avaimeton istukka (Kuvat H–J)
VAROITUS: Älä kiristä poranterää (tai muuta tarviketta)
tarttumalla istukan etuosaan ja kytkemällä työkaluun
virta. Se voi vahingoittaa istukkaa ja aiheuttaa
henkilövahingon. Vapauta aina liipaisukytkin ja irrota
työkalu virtalähteestä lisävarusteita vaihdettaessa.
Tilavalitsin (kuvat A, D)
Työkalussa on tilavalitsin, joka mahdollistaa 3 tilan 15
mukauttamisen Tool Connect™ -sovelluksella. Home-asetukset
ovat voimassa Home-merkkivalon 14 palaessa. Katso
mukautettavissa olevat toiminnot taulukosta 1.
Kun tilat on konfiguroitu, tiloja 15 voidaan selata painamalla
työkalun jalustassa olevaa tilavalitsimen painiketta 12 .
Jos et ole varma nykyisestä asetuksesta, paina tilavalitsimen
painiketta 12 työkalun asettamiseksi Home-asetukseen (Homemerkkivalo 14 palaa).
DeWALT Tool Connect™
VAROITUS: Henkilövahinkovaaran välttämiseksi
lisävarusteet tulee poistaa työkalun istukasta ennen Tool
Connect™ -työkalun käyttöä.
HUOMAUTUS: Tarkista työkalun asetukset aina
ennen käyttöä. Jos et ole varma nykyisestä asetuksesta,
paina tilavalitsimen painiketta 12 (kuva D) työkalun
asettamiseksi Home-asetukseen tuotemerkin ja tämän
ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
Tämä työkalu luo yhteyden mobiililaitteisiin, jotka tukevat
Bluetooth® Smart (tai Bluetooth® 4,0) -tekniikkaa. (Tarkista
mobiililaitteesi yhteensopivuus osoitteesta: http://www.
bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Smart-Devices-List.aspx)
TAULUKKO 1
Mukautettavat toiminnot
Työvalon kirkkaus
Työvalon ajastettu sammutus
Maksiminopeus (RPM)
124
Home
KESKI
Tila 1
POIS
Tehdasasetukset
Tila 2
KESKI
Tila 3
KORKEA
Säätöväli
POIS-KORKEA
0–20 minuuttia
20 s
20 s
20 s
20 minuuttia
Nopeus 1
550
550
550
550
180–550
Nopeus 2
2000
2000
2000
2000
600–2000
Suomi
DeWALT Tool Connect™ on älylaitteeseesi (esim. älypuhelin tai
tabletti) tarkoitettu sovellus, joka yhdistää laitteen työkaluun sen
asetuksien säätämistä varten. Katso kohta Tilavalitsin.
HUOMAA: Bluetooth®-merkki ja logot ovat Bluetooth®, SIG,
Inc:in rekisteröityjä tavaramerkkejä ja niiden käyttö edellyttää
DeWALT-yhtiön lisenssin. Muut tavaramerkit ja -nimet ovat
vastaavien omistajien omaisuutta.
HUOMAA: Erilliset käyttöehdot soveltuvat Tool Connect™
-sovellukseen ja ne ovat luettavissa mobiilisovelluksesta.
Lataa DeWALT Tool Connect™ -sovellus osoitteessa:
• Asenna työkaluun täyteen ladattu 18 V akku. Katso kohta
Akun asentaminen ja poistaminen työkalusta.
• Noudata sovelluksen antamia ohjeita Tool Connect™
-tilin luomiseksi.
• Valitse sovelluksen Home-näytössä ”+ Tool” työkalun
lisäämiseksi sovellukseen.
• Työkalu voidaan yhdistää DeWALT Tool Connect™
-sovellukseen painamalla vastaavassa näytössä tilavalitsimen
painiketta 12 3–5 sekunnin ajan. Odota tämän jälkeen,
että yhteys luodaan työkaluun. Työkalu voidaan yhdistää
ainoastaan yhteen Tool Connect™ -tiliin kerrallaan.
• Kun työkalu on yhdistetty, voit vahvistaa
tuotteen rekisteröinnin.
Kolikkoparisto
Bluetooth®-toiminto toimii yhdellä työkalun kolikkoparistolla,
joka tulee tarvittaessa vaihdattaa paikallisessa DeWALThuoltoliikkeessä. Älä yritä vaihtaa kolikkoparistoa itse.
VAROITUS: Virheellisesti asennettu paristo voi räjähtää.
VAROITUS: PARISTOA EI SAA NIELLÄ, KEMIALLISEN
PALOVAMMAN VAARA. Tämä tuote sisältää
nappipatterin. Jos nappipatteri niellään, se voi aiheuttaa
vakavia sisäisiä palovammoja 2 tunnissa ja seurauksena
voi olla kuolema.
• Pidä uudet ja käytetyt paristot lasten
ulottumattomissa. Jos paristokotelo ei sulkeudu
hyvin, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se
lasten ulottumattomissa.
• Jos epäilet paristojen nielemistä tai kehon sisään
asettamista, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
• Jos kolikkopariston sisältöä pääsee iholle, pese iho
välittömästi miedolla saippualla ja vedellä. Jos
kolikkopariston nestettä pääsee silmiin, huuhtele
avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan tai ärsytyksen
poistumiseen saakka. Jos lääkinnällinen apu on
tarpeen, pariston elektrolyytti sisältää orgaanista
liuotinta sekä litiumsuolaa.
• Älä hävitä tai polta työkalua kotitalousjätteen
mukana! Käyttöiän päätyttyä työkalu on
hävitettävä erilliskeräyksessä ja palautettava
ympäristöystävälliseen kierrätyskeskukseen.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen. Poikkeus—Tool Connect™
-toiminnot edellyttävät akun käyttöä.
HUOMAUTUS: Tarkista työkalun asetukset aina ennen
käyttöä. Jos et ole varma nykyisestä asetuksesta, paina
tilapainiketta 12 (kuva D) työkalun asettamiseksi
oletusasetuksiin tuotemerkin ja tämän ohjekirjan
ohjeiden mukaisesti.
Käsien oikea asento (Kuva K)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä poran
päällä ja toisen käden pitämistä pääkahvassa. 16 .
Ruuvinvääntimen käyttö (Kuva E)
1. Käännä vääntömomentin säätörengas 3 haluttuun asentoon.
2. Valitse haluamasi nopeus-/vääntöväli vaihteella 4 suunnitellun käytön nopeutta ja vääntömomenttia
vastaavaksi.
HUOMAA: Käytä alinta vääntöasetusta asettaaksesi
kiinnikkeen halutulle syvyydelle. Mitä alhaisempi numero,
sitä pienempi vääntö.
3. Laita haluttu kiinnitinvaruste istukkaan samalla tavalla kuin
tavallinen poranterä.
4. Harjoittele muutaman kerran jätepaloilla tai piilossa oleviin
kohtiin, jotta voisit määrittää kytkinrenkaan oikean asennon.
Aloita aina alhaiseksi säädetyllä vääntömomentilla, nosta sitten
momenttia, niin että työkappale tai kiinnitin eivät vahingoitu.
Porakoneen käyttö (Kuva F)
VAROITUS: HENKILÖVAHINGON VÄLTTÄMISEKSI
VARMISTA AINA, että työkalu on kiinnitetty
tukevasti tai kiristetty tiukalle. Jos poraat ohutta
materiaalia, käytä puista tukikappaletta, joka estää
materiaalin vahingoittumisen.
1. Käännä säätörengas poran kuvakkeen kohdalle.
2. Valitse haluamasi nopeus-/vääntöväli vaihteella suunnitellun
käytön nopeutta ja vääntömomenttia vastaavaksi.
3. Puuta poratessa käytä kierteisteriä, kouruteriä, kierreteriä
tai reikäsahoja. Metallia poratessa käytä pikateräksestä
valmistettuja kierteisporanteriä tai reikäsahoja. Käytä
leikkuujäähdytysnestettä metalleja poratessasi. Poikkeuksia
ovat valurauta ja messinki, joita tulisi porata kuivina.
125
Suomi
4. Paina aina suorassa linjassa terän kanssa. Käytä riittävästi
voimaa, jotta terä pureutuu materiaaliin, mutta älä paina
liikaa, jolloin moottori saattaa sakata tai terä taipua.
5. Pidä työkalua vakaasti molemmilla käsillä, jotta hallitset
poran vääntymisen. Jos mallissa ei ole sivukahvaa, pidä
poraa yhdellä kädellä kahvasta ja toisella akkuyksiköstä.
HUOMIO: Pora saattaa sakata, jos ylikuormitus aiheuttaa
yllättävän vääntymisen. Varaudu aina sakkaukseen. Pidä
porasta tukevasti kiinni, jotta hallitsisit pyörimisliikkeen ja
välttäisit loukkaantumisen.
6. JOS PORA SAKKAA, se johtuu tavallisesti ylikuormituksesta
tai väärästä käyttötavasta. VAPAUTA LIIPAISIN
VÄLITTÖMÄSTI, irrota poranterä työstä ja määritä sakkauksen
syy. ÄLÄ NAPSAUTTELE LIIPAISINTA PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ
JA YRITÄ KÄYNNISTÄÄ SAKANNUTTA PORAA – TÄMÄ VOI
VAHINGOITTAA PORAA.
7. Jotta minimoisit sakkauksen tai materiaalin läpi murtumisen,
paina poraa vähemmän ja hivuta terä reiän viimeisen
osan läpi.
8. Pidä moottori käynnissä, kun vedät terää poratun reiän läpi.
Tämä estää juuttumisen.
9. Muuttuvanopeuksista poraa käytettäessä porattavan kohdan
keskipistettä ei tarvitse lävistää. Aloita reiän poraaminen
pienellä nopeudella ja lisää nopeutta painamalla liipaisinta
voimakkaammin, kun reikä on niin syvä, ettei terä enää
luiskahda ulos.
Iskuporan käyttö (Kuva G)
Vain DCD797
1. Käännä säätörengas 3 iskuporan kuvakkeen kohdalle.
2. Valitse pika-asetus (2) liu´uttamalla vaihdetta 4 taaksepäin
(istukasta poispäin).
TÄRKEÄÄ: Käytä vain karbidikärkisiä teriä tai betoniteriä.
3. Poraa riittävällä voimalla, jotta estäisit poraa
ponnahtelemasta liikaa tai terän nousemista. Liiallinen
voiman käyttö johtaa porausnopeuden hidastumiseen
ja ylikuumenemiseen.
4. Poraa suoraan ja pidä terä suorassa kulmassa työhön
nähden. Älä paina terää liikaa poratessasi sivuttaissuunnassa,
koska tämä johtaa terän urien tukkeutumiseen ja
porausnopeuden hidastumiseen.
5. Kun poraat syviä reikiä ja iskunopeus alkaa hidastua, vedä
terä osittain ulos reiästä poran yhä pyöriessä, jolloin reikä
puhdistuu porausjätteestä.
HUOMAA: Porausnopeus on sopiva, kun pölyn virtaus reiästä
on tasainen.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
126
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen. Poikkeus—Tool Connect™
-toiminnot edellyttävät akun käyttöä.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Svenska
TOOL CONNECT™ SLADDLÖS 13 mm BORR/
SKRUVDRAGARE, DCD792
TOOL CONNECT™ SLADDLÖS 13 mm BORR/
SKRUVDRAGARE/SLAGBORR, DCD797
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Batterityp
Strömmatning
Tomgångshastighet
1:ans växel
2:a växeln
Slaghastighet
1:ans växel
2:a växeln
Max. motstånd (hård/mjukt)
Chuckkapacitet
Maximal borrkapacitet
Trä
Metall
Murverk
Vikt (utan batteripaket)
W
DCD792
18
1
Li-jon
460
DCD797
18
1
Li-jon
460
min–1
min–1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
min–1
min–1
Nm
mm
—
—
70/27
1,5–13,0
0–9350
0–34000
70/27
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
40
13
—
1,1
40
13
13
1,2
VDC
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-1.
dB(A)
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
76
89
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
87
100
K (osäkerhet för angiven ljudnivå) dB(A)
3
3
Borrning i metall
Vibration, emissionsvärde ah D =
Osäkerhet K =
Borrning i betong
Vibration, emissionsvärde ah ID =
Osäkerhet K =
Skruvdragning
Vibration, emissionsvärde ah D =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
m/s2
m/s2
—
—
11,5
1,6
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Tool Connect™ borr/skruvdragare/slagborr
DCD792, DCD797
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU,
2011/65/EU och 2014/53/EU. För mer information,
var god kontakta DeWALT på följande adress, eller se
handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
23.03.2017
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
127
Vikt
Svenska
Batterier
Laddare/Laddningstid (minuter)
Kat. #
VDC
Ah
Vikt (kg)
DCB107
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
128
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
Svenska
d )
e )
f )
g )
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
5) Användning och Skötsel av
Batteridrivna Verktyg
a ) Ladda endast med den laddare som är specificerad
av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara när den
används tillsammans med ett annat batteripaket.
b ) Använd elverktygen enbart med därtill avsedda
batteripaket. Användning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvåda.
c ) När batteripaketet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra små metallföremål som
kan skapa en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brännskador eller eldsvåda.
d ) Under missbruksförhållanden kan vätska komma
ut från batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt inträffar, spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
6) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Ytterligare specifika säkerhetsregler
för borrmaskiner/skruvdragare/
slagborrmaskiner
•
•
•
•
•
•
•
Använd hörselskydd vid slagborrning. Om du utsätts för
höga ljud kan din hörsel bli nedsatt.
Använd hjälphandtag om de medföljer verktyget. Om
du förlorar kontrollen över verktyget kan du skada dig själv
eller andra.
Håll verktyget i de isolerade greppytorna vid arbete
där bladet riskerar att komma i kontakt med dolda
elledningar. Om borret går igenom en strömförande ledning
kan verktygets metalldelar bli strömförande och ge dig en
elektrisk stöt.
Använd skruvtving eller andra praktiska sätt för
fastsättning och stöd av arbetsstycket på en stabil
plattform. Att hålla arbetet för hand eller mot kroppen är
instabilt och kan göra att du förlorar kontrollen.
Använd skyddsglasögon eller annat ögonskydd.
Slagborrning och borrningsarbeten kan göra att
flisor flyger omkring. Flygande partiklar kan orsaka
permanenta ögonskador.
Tillbehör och verktyg kan bli heta under arbetet. Använd
handskar vid hantering om arbete görs som producerar hetta
såsom slagborrning eller borrning i metall.
Arbeta inte med detta verktyg under långa perioder.
Vibrationer som orsakas av slagverktygets arbete kan vara
skadligt för dina händer och armar. Använd handskar för att
129
Svenska
•
få extra stötdämpning och begränsa exponeringen genom att
ta regelbunda pausar.
Luftventiler täcker ofta rörliga delar och bör undvikas.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
•
•
•
•
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
•
Användning av Förlängningssladd
•
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
•
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
130
•
•
•
•
•
•
•
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Svenska
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] B)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 11 i laddaren, se till att batteripaketet
är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan
börjar blinka upprepade gånger för att indikera att
laddningsprocessen har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 10 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående
batteripaketets laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en
gul indikatorlampa kommer att lysa under denna
operation. När batteriet har nått lämplig temperatur
kommer den gula lampan att slockna och laddaren
återupptar laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med
en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet
blir varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden.
131
Svenska
•
•
Giftiga ångor och ämnen skapas när batteripaket med litiumjon bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och
orsaka kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
132
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd
och Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i
en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När
FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge:
När locket är fäst på
FLEXVOLTTM batteriet är
batteriet i transport-läge.
Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning av
watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
undanta paketet från visa transportbestämmelser som införts för
batteriet med högre watt-timmar.
Exempel. transport
Exempel på etikettmärkning för
användning och transport
Wh-klassificering kan
indikera 3 x 36 Wh, vilket
betyder tre batterier på 36
Wh var. Användningen av
Wh-klassificeringen indikerar 108 Wh (underförstått ett batteri).
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Svenska
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
1 Magnetisk bitshållare (Extra tillbehör)
1 Bälteskrok (Extra tillbehör)
1Bruksanvisning
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
NOTERA: Batteripaket, laddare och förvaringslådor medföljer
inte N-modeller. Batteripaket och laddare medföljer inte
NT-modeller. B-modellerna innehåller Bluetooth®-batteripaket.
NOTERA: Bluetooth®-märket och -logotyper tillhör
Bluetooth®, SIG, Inc. och DeWALT använder dessa märken
under licens. Övriga varumärken och varumärkesnamn tillhör
respektive ägare.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Läs instruktionshandbok före användning.
Endast för användning inomhus.
Bär öronskydd.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn
till miljön.
Bär ögonskydd.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Synlig strålning. Titta inte in i ljuset.
Bränn inte batteripaketet.
ANVÄNDNING: Använd utan transportlock, indikerar
Wh-märkningen 108 Wh (ett batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Transport med inbyggt transportlock,
Wh-märkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier på
36 Wh).
Batterityp
DCD792 och DCD797 fungerar med 18 V batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniska Data för mer information.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Borrmaskin/skruvdragare
eller
1Borrmaskin/skruvdragare/slagborrmaskin
1Laddare
1 Li-jon batteripaket (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-jon batteripaket (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-jon batteripaket (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Låda
Datumkodplacering (Bild A)
Datumkoden 13 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2017 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Bakre strömbrytare
2 Knapp framåt/bakåt
3 Ring för justering av vridmomentet
4 Växlare
5 Arbetsbelysning
6 Nyckelfri chuck
7 Bälteskrok
8 Monteringsskruv
9 Bitshållare
10 Låsknapp för batteri
11 Batteri
12 Lägesväljarknapp
13 Datumkod
133
Svenska
Avsedd Användning
Dessa borrskruvdragare/slagborrmaskiner är konstruerade
för professionell borrning, slagborrning och skruvdragning.
Verktyget är kompatibelt med Bluetooth® batteriteknologi
och med DeWALTs Tool Connect™ app. Se din Tool Connect™
appinstruktionsmanual för ytterligare information.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa borrar/skruvdragare/slagborrar är professionella elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och batteriet
behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
Bälteskrok och magnetisk bitshållare
(Bild A) (extra tillbehör)
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. B, C)
VARNING: För att minska risken för allvarliga
personskador SKALL INTE verktyget hängas högt
eller föremål hängas i bälteskroken. Häng ENDAST
verktygets bälteskrok i ett arbetsbälte.
VARNING: För att minska risken för allvarliga
personskador se till att skruven som håller bälteskroken
sitter fast.
SE UPP: För att minska risken för personskador
eller andra skador, använd INTE bälteskroken för
att hänga upp borrmaskinen för att användas
som strålkastare.
VIKTIGT: Vid montering eller byte av bälteskroken 7 eller den
magnetiska hållaren för bits 9 , använd endast den skruv 8 som
medföljer. Spänn fast skruven ordentligt.
För att anpassa maskinen för höger- eller vänsterhänta personer
kan bälteskroken 7 och den magnetiska hållaren för bits 9 monteras på båda sidorna av verktyget med den medföljande
skruven 8 . Om kroken eller den magnetiska hållaren inte alls är
önskade, kan de tas bort från verktyget.
För flytta bälteskroken eller den magnetiska hållaren för bits,
skruva bort skruven 8 som håller den på plats och montera den
på motsatt sida. Se till att skruven dras åt ordentligt.
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 11 är fulladdat.
Variabel hastighetskontroll (Bild A)
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.
En oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Undantag—Tool Connect™ funktioner kräver att
batteri installeras.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Installation av batteriet
i verktygshandtaget.
1. Rikta in batteripaketet 11 mot listerna inuti verktyget
handtag (Bild. C).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter fast i
verktyget och se till att det inte lossnar.
Borttagning av batteriet
från verktygshandtaget.
1. Tryck på batterilåsknappen 10 och dra med en fast rörelse
batteripaketet bort från verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Bild. B)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen. En kombination av de tre LED-lamporna
kommer att lysa för att ange kvarvarande laddningsnivå.
När laddningen i batteriet är under den användbara
134
För att slå på verktyget, tryck på strömbrytaren 1 . För att stänga
av verktyget, släpp strömbrytaren. Verktyget är utrustat med en
broms. Chucken kommer att stanna så snart som avtryckaren
släpps helt och hållet.
OBS: Kontinuerlig användning inom det variabla
hastighetsområdet rekommenderas inte. Det kan skada
strömbrytaren och bör undvikas.
Styrknapp framåt/bakåt (Bild A)
En styrknapp framåt/bakåt 2 avgör riktningen hos verktyget
och fungerar även som en låsknapp.
För rotation framåt, släpp avtryckarknappen och tryck på
styrknappen framåt/bakåt på höger sida av verktyget.
För rotation bakåt, tryck på styrknappen framåt/bakåt på vänster
sida av verktyget.
Den mittersta positionen på styrknappen låser verktyget i
avstängt läge. Vid byte av position av kontrollknappen se till att
avtryckaren är släppt.
OBS: Första gången som verktyget körs efter ett byta av
rotationsriktning kan du höra ett klick vid start. Det är normalt
och innebär inte att något är fel.
Vridmomentreglagehylsa (Bild A, E–G)
Ditt verktyg har en mekanism för inställning av
skruvdragarvridmoment, för att kunna driva in och ta ut ett
stort antal fästelement av olika form och storlekar och för en
del modeller, en slagborrsmekanism för borrning i murbruk.
Runt om hylsan 3 syns siffror, en borrspetssymbol och på vissa
modeller, en slagborrssymbol. De här siffrorna används för att
ställa in kopplingen, för att ge ett vridmomentvärde. Ju högre
siffra på reglaget desto högre vridmoment och desto större
fästelement kan skruvas. Välj en siffra genom att rotera kragen
tills den önskade siffran ligger i linje med pilen.
VARNING: När hylsan för vridmomentinställningen är
i borr- eller slagborrpositionen kommer borrmaskinen
inte att frikopplas. Borrmaskinen kan fastna om den
överbelastas och orsakar en plötslig vridning.
VARNING: Titta inte på ljuset och placera inte borren i
ett läge som kan innebära att någon annan ser in i ljuset
när arbetsljuset används i medium- eller spotlight-läge.
Allvarliga ögonskador kan bli följden.
SE UPP: När verktyget används som spotlight ska du se
till att det sitter säkert på en stabil yta där det inte orsakar
fara för att snubbla och falla.
SE UPP: Ta bort all kringutrustning från chucken innan
borren används som spotlight. Kan leda till personskador
eller skador på egendom.
Varning för låg batterinivå
Hastighetsväljare med två lägen (Bild A, E–G)
VARNING: Tool Connect™ tillåten för att korrigera
hastigheter på borrmaskinen till värden lägre än
märkningen på verktygsetiketten. Om du är osäker på
nuvarande konfiguration, tryck på lägesväljarknappen 12 (bild D) för att ställa in verktyget på
utgångsinställningarna såsom beskrivs på etiketten och i
denna manual.
Den här skruvdragaren/ borrmaskinen har två olika
hastighetslägen, vilket gör den mer flexibel.
1. För att välja hastighet 1 (högt vridmoment) stäng
av verktyget och vänta tills det har stannat. Skjut
hastighetsväljaren 4 framåt (mot chucken).
2. För att välja hastighet 2 (lågt vridmoment) stäng av
verktyget och vänta tills det har stannat. Skjut tillbaka
hastighetsväljaren (bort från chucken).
NOTERA: Flytta inte hastighetsväljaren när verktyget är
påslaget. Låt borrmaskinen stanna helt och hållet innan du
byter hastighet. Om du har problem med att växla, se till att
hastighetsväljaren är tryckt antingen helt framåt eller helt bakåt.
Inställningarna för växelhastigheten är förinställt från fabrik men
kan anpassas med hjälp av Tool Connect™ appen. Se tabellen
Lägesväljare för fabriksförinställningar.
LED-arbetslampa (Bild A)
Arbetsbelysningen 5 som är placerad på foten på verktyget
aktiveras när avtryckaren trycks in. I utgångsinställningen, när
avtryckaren släpps, fortsätter arbetslampan att lysa i upp till
20 sekunder. Om avtryckarknappen förblir intryckt kommer
arbetsbelysningen att förbli påslagen. Dessa inställningar kan
anpassas med Tool Connect™ appen.
NOTERA: Arbetsbelysningen är till för att belysa det omedelbara
arbetsområdet och är inte avsedd att användas som ficklampa.
Svenska
När batterierna nästan har laddats ur i spotlight-läge kommer
spotlighten att blinka två gånger och sedan tonas ned. Efter
två minuter kommer batteriet att vara helt urladdat och borren
kommer omedelbart att stängas av. När detta inträffar ska du
byta till ett laddat batteri.
VARNING: För att minska risken för skador, ha alltid har
ett reservbatteri eller sekundär belysning tillgänglig om
situationen så kräver.
Snabbchuck med enkel hylsa (Bild H–J)
VARNING: Försök inte sätta fast borrbits (eller något
annat tillbehör) genom att gripa tag i främre delen av
chucken och sätta igång verktyget. Skada på chucken och
personskada kan uppstå. Lås alltid avtryckarknappen och
koppla från verktyget från strömkällan när tillbehör byts.
Lås alltid avtryckaren och ta bort batteriet från verktyget
när tillbehör byts.
VARNING: Se alltid till att bitsen sitter fast innan verktyget
startas. En lös bits kan kastas ut från verktyget och
orsaka personskador.
Ditt verktyg har en nyckellös chuck 6 med en roterande hylsa,
för att chucken ska kunna användas med en hand. För att sätta
in en borrspets eller annat tillbehör, följ dessa steg.
1. Stäng av verktyget och koppla bort det från strömkällan.
2. Greppa chuckens svarta hylsa med en hand och använd din
andra hand för att hålla fast verktyget. Vrid hylsan moturs
tillräckligt långt så att chucken öppnar tillräckligt för att ta
emot det önskade tillbehöret.
3. Sätt in tillbehöret cirka 19 mm i chucken, och dra åt
ordentligt genom att vrida chuckhylsan medurs med
en hand, medan du håller verktyget med den andra
handen. Verktyget är utrustat med en automatisk
spindellåsmekanism. Denna gör att du kan öppna och
stänga chucken med en hand.
OBS: Se till att dra åt chucken med en hand på chuckhylsan
och den andra handen på verktyget för maximal åtdragning.
Frigör tillbehöret genom att upprepa steg 1 och 2 ovan.
Spotlight-läge
Lägesväljare (Bild A, D)
I fabriksstandardinställningarna är läge 3 spotlightläget.
Spotlighten kommer att vara påslagen 20 minuter efter att
avtryckarknappen har släppts. Två minuter före spotlighten
stängs av kommer den att blinka två gånger och sedan
tonas ned. Tryck lätt på avtryckarknappen för att undvika att
spotlighten stängs av.
Ditt verktyg är utrustad med en lägesväljare som tillåter
tre lägen 15 att anpassas med Tool Connect™ appen.
Utgångsinställningarna är aktiva när utgångsindikatorn 14
lyser. Se Tabell 1 för anpassningsbara funktioner.
135
Svenska
verktyget skall ansluta. Verktyget kan endast anslutas till ett
Tool Connect™ konto i taget.
• När verktyget har anslutits kan du bekräfta att du vill
registrera produkten.
När konfigureringen är klar kommer tryckningar på
lägesväljarknappen 12 på foten av verktyget att cirkulera
genom lägena 15 .
Om du är osäker på nuvarande konfiguration, tryck på
lägesväljarknappen 12 för att ställa in verktyget på
utgångsinställningarna (utgångsindikatorn 14 lyser).
Knappcellsbatteri
DeWALT TOOL CONNECT™
VARNING: För att minska risken för skador, ta bort
tillbehör från verktygets chuck innan något Tool
Connect™ interagerande.
OBSERVERA: Kontrollera alltid verktygskonfigurationen
innan användning. Om du är osäker på nuvarande
konfiguration, tryck på lägesväljarknappen 12 (bild D) för
att ställa in verktyget på utgångsinställningarna såsom
beskrivs på etiketten och i denna manual.
Detta verktyg kan ansluta till mobila enheter som stöder
Bluetooth® Smart (eller Bluetooth® 4,0) teknologi. (För att se om
din mobila enhet är kompatibel se: http://www.bluetooth.com/
Pages/Bluetooth-Smart-Devices-List.aspx)
DEWALT Tool Connect™ är ett program för din smarta
enhet (såsom en smartphone eller pekdator) som ansluter
enheten till ditt verktyg för att låta dig konfigurerar specifika
verktygsfunktioner. Se Lägesväljare.
NOTERA: Bluetooth® ordmärkningen och logotyper är
registrerade varumärken som ägs av Bluetooth®, SIG, Inc.
och all användning av sådan märkning av DeWALT sker
under licens. Övriga varumärken och varumärkesnamn tillhör
respektive ägare.
NOTERA: Tool Connect™ appen styrs av särskilda villkor som
finns tillgängliga att läsa genom det mobila programmet.
Ladda ned DeWALT Tool Connect™ programmet på:
Bluetooth® möjligheter styrs av ett knappcellsbatteri i verktyget,
skall när så krävs bytas av ditt lokala DeWALT servicecenter.
Försök inte att byta knappcellsbatteriet själv.
VARNING: Det finns risk för explosion om batteriet sätts
i på fel sätt.
VARNING: SVÄLJ INTE BATTERIET, RISK FÖR KEMISKA
BRÄNNSKADOR. Denna produkt innehåller ett
knappcellsbatteri. Om knappcellsbatteriet sväljs kan det
orsaka allvarliga interna brännskador på bara två timmar
och kan leda till dödsfall.
• Håll nya och använda batterier utom räckhåll för
barn. Om batterifacket inte stängs ordentligt, sluta
använda produkten och håll den undan från barn.
• Om du tror att batterier kan ha svalts eller finns inuti
någon del av kroppen, sök omedelbart medicinsk vård.
• Om knappcellsbatteriet innehåll kommer i
kontakt med huden, tvätta omedelbart av det
berörda området med vatten och mild tvål. Om
knappcellsbatteriets vätska kommer in i ögonen,
skölj med vatten över öppet öga i 15 minuter eller tills
irritationen upphört. Om läkarvård behöver uppsökas,
uppge att batterielektrolyten består av flytande
organiska lösningsmedel och litiumsalter.
• Kasta INTE verktyget i de vanliga hushållssoporna!
Verktyg som är förbrukade måste insamlas separat
och lämnas till en miljövänlig insamlingsanläggning.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
• Installera ett fulladdat 18 V batteripaket i verktyget. Se
Montering och borttagning av batteriet från verktyget.
• Följ instruktionerna i appen för att skapa ditt Tool
Connect™ konto.
• På startskärmen till appen välj "+ Tool" för att påbörja
processen med att lägga till ditt verktyg till appen.
• För att ansluta ditt verktyg till DeWALT Tool
Connect™ appen, öppna lämplig skärm och tryck på
lägesväljarknappen 12 i 3–5 sekunder, vänta sedan på att
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.
En oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Undantag—Tool Connect™ funktioner kräver att
batteri installeras.
TABELL 1
Utgångsläge
MED
Läge 1
AV
Fabriksförinställningar
Läge 2
MED
20 sek
20 sek
20 sek
Hastighet 1
550
550
Hastighet 2
2000
2000
Anpassningsbara funktioner
Arbetsbelysningens ljusstyrka
Arbetsbelysningens
avstängningsfördröjning
Maximal hastighet (RPM)
136
Läge 3
HÖG
Anpassningsbart
område
AV-Hög
20 minuter
0–20 minuter
550
550
180–550
2000
2000
600–2000
OBSERVERA: Kontrollera alltid verktygskonfigurationen
innan användning. Om du är osäker på nuvarande
konfiguration, tryck på lägesväljarknappen 12 (bild D) för
att ställa in verktyget på fabriksstandardkonfigurationern
a såsom beskrivs på etiketten och i denna manual.
Korrekt Handplacering (Bild K)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver ena handen ovanpå borren enligt
beskrivning, och den andra handen på huvudhandtaget 16 .
Skruvdragardrift (Bild E)
1. Vrid vridmomenthylsan 3 till önskat läge.
2. Välj det önskade intervallet för hastighet/vridmoment
genom att använda växelbytaren 4 så att den matchar
hastigheten och vridmomentet för det planerade
arbetsmomentet.
NOTERA: Använd lägsta inställningen för vridmomentet för
att fästa fästdonet på önskat djup. Ju lägre siffra, desto lägre
vridmoment.
3. För in önskat fästtillbehör i chucken såsom du gör med alla
borrbitsar.
4. Provkör några gånger på skräpbitar eller osynliga områden
för att avgöra korrekt position för kopplingshylsan.
Börja alltid vid lägre vridmomentsinställningar och öka sedan till
högre inställningar för att undvika skador på arbetsmaterialet
eller hållaren.
Borrmoment (Bild F)
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ALLVARLIGA
PERSONSKADOR, SE ALLTID till att arbetsstycket är
förankrat eller fastsatt ordentligt. Vid borrning i tunt
material, använd en träbit på baksidan för att förhindra
skador på materialet.
1. Vrid kragen till borrsymbolen.
2. Välj det önskade intervallet för hastighet/vridmoment
genom att använda växelbytaren så att den
matchar hastigheten och vridmomentet för det
planerade arbetsmomentet.
3. För Trä, använd spiralbits, spadbits, starka augerbits eller
hålsågar. För Metall, använd höghastighets stålborrspetsar
eller hålsågar. Använd smörjmedel när du borrar i metall.
När du borrar i gjutjärn eller mässing ska du emellertid inte
använda smörjmedel.
4. Använd alltid tryck direkt i en rak linje med bitsen. Använd
tillräckligt med tryck för att bitsen skall fästa, men tryck inte
så hårt att motorn stannar eller bitsen påverkas.
5. Håll fast verktyget med båda händerna för att kontrollera
vridningen hos verktyget. Om modellen inte har något
sidohandtag ska du greppa borren med en hand på
handtaget och en hand på batteripaketet.
Svenska
SE UPP: Borren kan fastna om överbelastningen orsakar
en plötslig vridning. Förvänta dig alltid att den kan fastna.
Håll borren stadigt för att kontrollera vridningen och för
att förhindra personskador.
6. OM BORREN FASTNAR, beror det vanligtvis på att
den överbelastats eller används felaktigt. SLÄPP
STRÖMBRYTAREN OMEDELBART, a bort bitsen från
arbetsstycket och kontrollera orsaken till stoppet.
KLICKA INTE PÅ OCH AV PÅ AVTRYCKAREN I ETT FÖRSÖK
ATT STARTA EN BORR SOM FASTNAT - DETTA KAN
SKADA VERKTYGET.
7. För att minska risken att verktyget fastnar eller bryter
igenom materialet, minska trycket på borren och för sakta
bitsen genom den sista delen av hålet.
8. Kör motorn medan bitsen dras tillbaka ut ur ett borrat hål.
Detta hjälper till att förhindra att den fastnar.
9. När man använder borrar med flera hastighetslägen
behöver man inte göra ett påslagshål i arbetsstycket innan
man börjar borra. Börja borra med en låg hastighet och öka
hastigheten genom att trycka hårdare på strömbrytaren när
hålet är så djupt att bitsen inte hoppar ut.
Drift av slagborr (Bild G)
Endast DCD797
1. Vrid hylsan 3 till slagborrsymbolen.
2. Välj den högsta hastighetsinställningen (2) genom att skjuta
växelbytaren 4 bakåt (bort från chucken).
VIKTIGT: Använd endast hårdmetallbestyckade bits
eller betongbits.
3. Vid borrning ska du använda tillräcklig kraft för att
slagborren inte ska hoppa överdrivet mycket eller ”hoppa”
ur insatsen. För mycket kraft kommer att orsaka lägre
borrhastighet, överhettning och sämre borrkapacitet.
4. Borra rakt, håll borrbitsen i rak vinkel mot arbetet. Använd
inte sidotryck på bitsen under borrningen eftersom detta
kommer att orsaka tilltäppning av borrräfflorna och
lägre borrhastighet.
5. Vid borrning av djupa hål, och slagborrhastigheten börjar
sänkas, ska du dra ut bitsen delvis ur hålet medan verktyget
fortfarande körs för att rensa bort skräp från hålet.
NOTERA: Vid korrekt borrningshastighet förekommer ett jämnt
dammflöde från hålet.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.
En oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Undantag—Tool Connect™ funktioner kräver att
batteri installeras.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
137
Svenska
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
138
Türkçe
TOOL CONNECT™ ŞARJLI 13 mm MATKAP/TORNAVIDA,
DCD792
TOOL CONNECT™ ŞARJLI 13 mm MATKAP/TORNAVIDA/
DARBELI MATKAP, DCD797
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Akü tipi
Çıkış gücü
Yüksüz hız
1st vites
2. vites
Darbe değeri
1st vites
2. vites
Maks. tork (sert/yumuşak)
Mandren kapasitesi
Maksimum delme kapasitesi
Ahşap
Metal
Duvar
Ağırlık (akü hariç)
W
DCD792
18
1
Li-Ion
460
DCD797
18
1
Li-Ion
460
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
—
—
70/27
1,5–13,0
0–9350
0–34000
70/27
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
40
13
—
1,1
40
13
13
1,2
VDC
EN60745-2-1’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün
vektör toplamı):
dB(A)
LPA(ses basıncı düzeyi)
76
89
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
87
100
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3
3
Metali delme
Titreşim emisyon değeri ah D =
Belirsizlik K =
Betonu delme
Titreşim emisyon değeri ah ID =
Belirsizlik K =
Vidalama
Titreşim emisyon değeri ah D =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
m/s2
m/s2
—
—
11,5
1,6
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Tool Connect™ Matkap/Tornavida/Darbeli
Matkap
DCD792, DCD797
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU, 2011/65/EU ve 2014/53/EU
Direktiflerine de uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka
kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
23.03.2017
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
139
Ağırlık
Türkçe
Aküler
Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika)
Kat. #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Ağırlık (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
140
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
Türkçe
c )
d )
e )
f )
g )
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Şarjlı Aletlerın kullanımı ve bakımı
a ) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
b ) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
c ) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar,
çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden
olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre
yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
d ) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Matkap/Tornavida/Darbeli Matkap için Özel
Ek Güvenlik Önlemleri
•
•
•
•
•
•
Darbeli matkap işlemleri sırasında kulak koruması
kullanın. Gürültüye maruz kalmak işitme kaybına
neden olabilir.
Aletle birlikte verilen yardımcı tutamakları kullanın.
Kontrol kaybı yaralanmaya neden olabilir.
Kesim aksesuarının, gömülü elektrik kablolarına temas
etmesine yol açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
saplarından tutun. Kesim aksesuarı elektrik akımı bulunan
kablolarla temas ettiğinde, akım elektrikli aletin iletken metal
parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik çarpmasına
yol açabilir.
İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek ve desteklemek
için kelepçe veya başka bir pratik yöntem kullanın. İş
parçasını el veya vücudunuzla tutmak dengesizdir, kontrol
kaybına neden olabilir.
Güvenlik gözlüğü veya başka bir göz koruması
kullanın. Kırma ve delme çalışmaları etrafta talaşların
uçuşmasına neden olur. Uçuşan partiküller kalıcı göz zararına
neden olabilir.
Aksesuarlar ve alet çalışma sırasında ısınabilir. Darbeli
delme ve metalleri delme gibi ısı üreten uygulamalar
gerçekleştiriyorsanız, bunları tutarken eldiven takın.
141
Türkçe
•
•
Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Kırıcı hareketinin yarattığı
titreşim el ve kollarınız için zararlı olabilir. Fazladan koruma
amacıyla eldiven kullanın ve maruz kalmayı azaltmak için sık
sık dinlenin.
Havalandırma delikleri sıklıkla hareketli parçaların
üstünü örterler ve bunlardan kaçınılmalıdır. Bol elbiseler,
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
•
•
•
•
•
•
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
•
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
•
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
•
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
•
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
•
142
•
•
•
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Türkçe
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] B)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 11 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 10 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Duvara Montaj
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak şekilde vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
Şarj ışıkları
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
Şarj Cihazının Çalışması
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine
devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu
yanıp sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı
olduğunu gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına
da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru şekilde
çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile
birlikte tasarlanmıştır.
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için
değişiklik yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
143
Türkçe
•
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına
yol açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis
merkezine gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek
144
başına taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo
setler) havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu
Watt Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması
şartıyla yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme
gereklilikleri hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek
nakliyatçıların sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin
geçerli düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak
alıcının sorumluluğundadır.
FLEXVOLTTM Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir
18V batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya
108V (ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya
olarak çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya kapak takıldığında
batarya taşıma modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri, 3
bataryanın daha yüksek bir Watt
saati (Wh) değerine sahip 1
bataryaya kıyasla daha düşük bir
Watt saatiyle sonuçlanacak şekilde
elektriksel olarak birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha
yüksek bir Watt saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu
belirli taşımacılık düzenlemelerinden muaf olmasına neden
olabilir.
Örneğin, 3 x 36 Wh
Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
olarak belirtilen
Transport (Taşıma) Wh
değeri, her biri 36 Wh
olan 3 bataryanın
bulunduğu anlamına gelir. Use (Kullanım) Wh değeri ise 108 Wh
olarak belirtilebilir (1 batarya kasdedilir).
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Türkçe
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
3
1
1
1
1
•
Li-İyon bataryalar (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelleri)
Taşıma çantası
Manyetik uç tutucu (İsteğe bağlı aksesuar)
Kemer kancası (İsteğe bağlı aksesuar)
Kullanım kılavuzu
Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
NOT: Bataryalar, şarj cihazları ve alet kutuları N modellerinde
bulunmaz. Bataryalar ve şarj cihazları NT modellerinde
bulunmaz. B modelleri Bluetooth® bataryaları içerir.
NOT: Bluetooth® kelimesi tescili ve logoları Bluetooth®, SIG,
Inc.'in tescilli markalarıdır ve bunların DeWALT tarafından
kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili
sahibine aittir.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Kulaklık takın.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
USE (KULLANIM) (taşıma başlığı olmadan). Örnek:
Wh değeri 108 Wh olarak belirtilir (108 Wh
değerindeki 1 batarya).
TRANSPORT (TAŞIMA) (dahili taşıma başlığı ile).
Örnek: Wh değeri 3 x 36 Wh olarak belirtilir (36 Wh
değerindeki 3 batarya).
Akü tipi
DCD792 and DCD797 18 voltluk batarya ile çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Daha fazla bilgi için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1Matkap/tornavida
veya
1 Matkap/tornavida/darbeli matkap
1Şarj Aygıtı
1 Li-İyon batarya (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelleri)
2 Li-İyon bataryalar (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelleri)
Koruyucu gözlük takın.
Görünür radyasyon. Işığa bakmayın.
Tarih Kodu Konumu (Şek. A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 13 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2017 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Tetik düğmesi
2 İleri/geri kontrol düğmesi
3 Tork ayar rakoru
4 Vites değiştirici
5 Çalışma Işığı
6 Anahtarsız mandren
7 Kemer kancası
8 Montaj vidası
9 Uç klipsi
10 Batarya çıkarma düğmesi
11 Akü paketi
12 Mod seçme düğmesi
13 Tarih kodu
145
Türkçe
Kullanim Amaci
Bu matkap/tornavida/darbeli matkaplar, profesyonel delme,
vurmalı delme ve vidalama uygulamaları için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda kullanmayın.
Bu matkap/tornavida/darbeli matkaplar
profesyonel elektrikli aletlerdir.
• Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir. İstisna—Tool Connect™ fonksiyonları
bataryanın takılmasını gerektirir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. B, C)
NOT: Akünün 11 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
Aküyü Aletin Koluna Takma
1. Aküyü 11 kolun içindeki raylarla hizalayın (Şek. C).
2. Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar ve alette tamamen
oturana kadar kolun içine kaydırın.
Aküyü Aletten çıkarma
1. Serbest bırakma düğmesine 10 basın ve aküyü sıkıca
çekerek aletin kolundan çıkarın.
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. B)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge düğmesine
basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının bir kombinasyonu
kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge yanmaz ve
akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
146
Kemer Kancası ve Manyetik Uç Tutucu
(Şek. A) (İsteğe Bağlı Aksesuarlar)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, aleti
baştan yukarıya ASMAYIN veya nesneleri kemer
kancasına ASMAYIN. Aletin kemer kancasını SADECE bir
iş kemerine asın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, kemer
kancası tutan vidanın sağlam olduğundan emin olun.
DİKKAT: Yaralanma veya hasar riskini azaltmak için,
bir spot ışığı olarak kullanırken matkabı asmak için
kemer kancasını KULLANMAYIN.
ÖNEMLI: Kemer kancasını 7 veya manyetik uç tutucuyu 9
takarken veya değiştirirken, sadece aletle birlikte verilen vidayı 8 kullanın. Vidanın emniyetli bir Şek.de sıkıldığından emin olun.
Sol veya sağ elini kullanan kullanıcılarla uyumlu olması açısından
kemer kancası 7 ve manyetik uç tutucu 9 sadece birlikte
verilen vida 8 kullanılmak suretiyle aletin her iki tarafına
da takılabilir. Kanca veya manyetik uç tutucu istenmiyorsa
aletten kaldırılabilir.
Kemer kancasını veya manyetik uç tutucuyu taşımak için kemer
kancasını yerinde tutan vidayı 8 sökün ardından ters tarafa
tekrar monte edin. Vidanın emniyetli bir Şek.de sıkıldığından
emin olun.
Değişken Hız Tetik Düğmesi (Şek. A)
Aleti açmak için tetik düğmesine basın 1 . Aleti kapatmak
için ise, tetik düğmesini serbest bırakın. Aletiniz bir frenle
donatılmıştır. Kovan, tetik düğmesi serbest bırakılır
bırakılmaz durur.
NOT: Değişken hız aralığında sürekli kullanım önerilmez.
Düğmeye zarar verebileceğinden bundan kaçınılmalıdır.
İleri/Geri Kontrol Düğmesi (Şek. A)
Bir ileri/geri kontrol düğmesi 2 aletin yönünü belirler ve aynı
zamanda kilitleme düğmesi olarak görev yapar.
İleri dönüşü seçmek için tetik düğmesini serbest bırakın ve aletin
sağ tarafındaki ileri/geri kontrol düğmesine bastırın.
Geriyi seçmek için aletin sol tarafındaki ileri/geri kontrol
düğmesine bastırın.
Kontrol düğmesinin ortada konumlandırılması aleti kapalı
konumda kilitler. Kontrol düğmesinin konumunu değiştirirken,
tetiğin serbest olduğundan emin olun.
NOT: Dönüş yönü değiştirildikten sonra alet ilk kez
çalıştırıldığında, başlangıçta bir tık sesi duyabilirsiniz. Bu durum
normaldir ve bir arıza belirtisi değildir.
Tork Ayar Bileziği (Şek. A, E–G)
Aletiniz, çok çeşitli şekillerde ve boyutlarda sabitleyiciyi
vidalamak ve çıkarmak için ayarlanabilir bir tork tornavidası
mekanizmasına, kimi modellerse duvar delmek için bir çekiç
mekanizmasına sahiptir. Bileziğin 3 çevresinde sayılar, bir
matkap ucu sembolü ve kimi modellerde de bir çekiç sembolü
bulunmaktadır. Bu sayılar, bir tork aralığı sağlamak üzere
kavramayı ayarlamak için kullanılır. Rakorun üzerindeki sayı ne
kadar büyükse, tork o kadar yüksek ve vidalanacak sabitleyici
Türkçe
o kadar büyüktür. Sayılardan herhangi birini seçmek için,
istediğiniz sayı ok ile aynı hizaya gelene kadar çevirin.
UYARI: Tork ayarlama halkası matkap veya darbeli
matkap konumlarında olduğunda matkap kavrama
yapmaz. Matkap ani bir dönmeye neden olacak şekilde
aşırı yüklendiyse durabilir.
İki Hızlı Vites (Şek. A, E–G)
UYARI: Tool Connect™ matkap hızının alet etiketindeki
nominal değerden daha düşük değerlere ayarlanmasını
sağlar. Geçerli yapılandırmadan emin değilseniz, aleti
Ana Ayara getirmek için etiket ve bu kılavuzda açıklandığı
şekilde mod seçme düğmesine 12 (Şekil D) basın.
Matkap/tornavidanın iki hız özelliği daha fazla kullanışlılık için
vites değiştirebilmenizi sağlar.
1. Hız 1'i (yüksek tork ayarı) seçmek için, aleti kapatın ve
durmasını bekleyin. Vites değiştiriciyi 4 ileri doğru
(mandrene doğru) kaydırın.
2. Hız 2'yi (düşük tork ayarı) seçmek için, aleti kapatın
ve durmasını bekleyin. Vites değiştiriciyi geri doğru
(mandrenden uzağa) kaydırın.
NOT: Alet çalışırken vites değiştirmeyin. Vites değiştirmeden
önce daima matkabın tamamen durmasını bekleyin. Vites
değiştirmekte zorluk yaşıyorsanız, iki hızlı vites değiştiricinin
tamamen ileride veya geride olduğundan emin olun.
Vites hızı ayarları fabrikada önceden belirlenmiştir, ancak Tool
Connect™ uygulamasıyla özelleştirilebilir. Fabrika ön ayarları için
Mod Seçici tablosuna bakın.
LED Çalışma Işığı (Şek. A)
Tetik anahtarı basılı tutulduğunda, aletin ayak kısmında
bulunan çalışma lambası 5 devreye girer. Ana ayarda
tetik serbest bırakıldığında çalışma lambası maksimum 20
saniye kadar ışık vermeye devam eder. Tetik düğmesi basılı
tutulursa çalışma lambası açık kalır. Bu ayarlar Tool Connect™
uygulamasıyla özelleştirilebilir.
NOT: Çalışma lambası, el feneri olarak kullanılması için değil
yakın çalışma yüzeyinin aydınlatması için tasarlanmıştır.
Spot Işığı Modu
Fabrika varsayılan ayarlarında, mod 3 spot ışığı modudur.
Spot ışığı, tetik düğmesi serbest bırakıldıktan sonra 20 dakika
boyunca açık kalacaktır. Spot ışığı kapanmadan iki dakika önce,
iki kez yanıp sönecek ve ardından kararacaktır. Spot ışığının
kapanmasını önlemek için tetik düğmesine hafifçe dokunun.
UYARI: Çalışma lambasını orta veya spot ışığı modunda
kullanırken, ışığa bakmayın veya matkabı birisinin ışığa
bakmasına neden olacak bir konuma yerleştirmeyin. Ciddi
göz yaralanmalarına neden olabilir.
DIKKAT: Aleti spot ışığı olarak kullanırken, takılmaya
veya düşme tehlikesi oluşturmayan dengeli bir yüzeye
yerleştirildiğinden emin olun.
DIKKAT: Matkabı spot ışığı olarak kullanmadan önce tüm
aksesuarları mandrenden çıkarın. Yaralanma veya hasar
meydana gelebilir.
Düşük Batarya Uyarısı
Spot ışığı modundayken ve batarya tamamen boşalmak
üzereyken, spot ışığı iki kez yanıp sönecek ve ardından
kararacaktır. İki dakika sonra, batarya tamamen boşalacak
ve matkap hemen kapanacaktır. Bu noktada, şarjlı bir
bataryayla değiştirin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, uygun
durumlarda her zaman bir yedek batarya veya ikinci bir
ışık kaynağını hazır bulundurun.
Anahtarsız Tek Kovanlı Mandren (Şek. H–J)
UYARI: Mandrenin ön kısmını tutup aleti çevirerek
matkap ucu (veya başka herhangi bir aksesuar) takmayı
denemeyin. Mandren hasarına veya yaralanmaya neden
olabilir. Aksesuarları değiştirirken daima tetik düğmesini
kilitleyin ve aleti güç kaynağından ayırın. Aksesuarları
değiştirirken daima tetik anahtarını kapatın ve bataryayı
aletten çıkarın.
UYARI: Aleti çalıştırmadan önce her zaman ucun sağlam
olduğundan emin olun. Gevşemiş bir uç, yaralanmaya
sebep olabilecek şekilde aletten fırlayabilir.
Aletiniz mandreni tek elle kullanabilmeniz için, dönen kovana
sahip bir anahtarsız mandren 6 sunar. Bir matkap ucu veya
başka bir aksesuar takmak için, aşağıdaki adımları izleyin.
1. Aleti kapatın ve güç kaynağından ayırın.
2. Bir elinizle mandreni siyah kısmından diğer elinizle de aleti
tutun. Mandreni saat yönü tersi istikametinde çevirerek
istenen aksesuarı alacak konuma getirin.
3. Aksesuarı mandren içine yaklaşık 19 mm (3/4") sokun ve bir
elle aleti tutarken diğer elle mandren kovanını saat yönünde
çevirerek iyice sıkın. Alet bir mil kilidi mekanizmasıyla
donatılmıştır. Bu, mandreni tek elle açıp kapatmanızı sağlar.
NOT: Maksimum sıkılık için bir elle mandreni sıkarken diğer
elle de aleti tutun.
Aksesuarı çıkarmak için, yukarıdaki 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
Mod Seçici (Şek. A, D)
Aletinizde 3 modun 15 Tool Connect™ uygulamasıyla
özelleştirilebilmesini sağlayan bir mod seçici bulunur. Ana
ayarlar, ana gösterge (14) yandığında aktiftir. Özelleştirilebilir
özellikler için bkz. Tablo 1.
Yapılandırıldıktan sonra, alet ayağındaki mod seçme düğmesine 12 bastığınızda modlar 15 arasında geçiş yapılır.
Geçerli yapılandırmadan emin değilseniz, aleti Ana ayara
(ana gösterge 14 yanıyor) getirmek için mod seçme
düğmesine 12 basın.
DeWALT Tool Connect™
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için herhangi bir Tool
Connect™ özelliğini kullanmadan önce alet takımından
aksesuarları çıkarın.
İKAZ: Kullanmadan önce daima alet konfigürasyonunu
kontrol edin. Geçerli yapılandırmadan emin değilseniz,
aleti Ana ayara getirmek için etiket ve bu kılavuzda
açıklandığı şekilde mod seçme düğmesine 12
(Şekil D) basın.
147
Türkçe
Bu alet, Bluetooth® Smart (veya Bluetooth® 4,0) teknolojisini
destekleyen mobil cihazlarla bağlantı kurabilir. (Mobil cihazınızın
uyumlu olup olmadığını öğrenmek için şu adresi ziyaret edin:
http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Smart-Devices-List.
aspx)
DeWALT Tool Connect™, belirli alet işlevlerini yapılandırmanıza
izin vermek için cihazı aletinize bağlayan akıllı aygıtınız (akıllı
telefon veya tablet gibi) için kullanılan bir uygulamadır. Bkz.
Mod Seçici.
NOT: Bluetooth® kelimesi tescili ve logoları Bluetooth®, SIG,
Inc.’in tescilli markalarıdır ve bunların DeWALT tarafından her
türlü kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve
ticari isimler ilgili sahibine aittir.
NOT: Tool Connect™ Uygulaması mobil uygulamayı
görüntülemek için geçerli olan bağımsız şart ve koşullara tabidir.
DeWALT Tool Connect™ uygulamasını şu adresten indirin:
• Alete tam olarak şarj edilmiş 18V güce sahip bir batarya
takın. Bkz. Alete Akü Takma Ve Çıkartma.
• Tool Connect™ hesabınızı oluşturmak için uygulamadaki
talimatları izleyin.
• Aletinizi uygulamaya ekleme işlemini başlatmak için
uygulamanın Giriş ekranında “+ Tool” öğesini seçin.
• Aletinizi DeWALT Tool Connect™ uygulamasına bağlamak
için, uygun ekranda mod seçme düğmesine 12 3-5 saniye
boyunca basılı tutun ve ardından aletin bağlanmasını
bekleyin. Alet, tek seferde yalnızca bir Tool Connect™
hesabına bağlanabilir.
• Alet bağlandıktan sonra, ürünü kaydettirmek
istediğinizi onaylayabilirsiniz.
Düğme Tipi Batarya
Bluetooth® özelliği aletinizdeki bir adet düğme tip batarya ile
güçlendirilir ve bu batarya gerektiğinde yerel DeWALT servis
merkeziniz tarafından değiştirilmelidir. Bozuk bataryayı kendiniz
değiştirmeye çalışmayın.
UYARI: Batarya yerine hatalı şekilde takılmışsa patlama
tehlikesi vardır.
UYARI: BATARYAYI AĞZINIZA ALMAYIN, KİMSAYAL
YANMA TEHLİKESİ. Bu üründe bir düğme tip batarya
bulunur. Düğme tip batarya yutulursa, yalnızca 2 saat
içinde ciddi iç organ yanmalarına ve sonrasında da ölüme
neden olabilir.
•
•
•
•
Yeni ve kullanılmış bataryaları çocuklardan uzak
tutun. Batarya herhangi bir şekilde hasar gördüyse,
kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun.
Bataryanın yutulduğunu veya bir şekilde vücuda
girdiğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım isteyin.
Düğme tip batarya içerikleri deriyle temas ederse
derhal sabun ve suyla yıkayın. Düğme tip batarya
sıvısı gözünüze temas ederse, yanma geçene kadar
15 dakika gözünüzü yıkayın. Tıbbi yardım gerekliyse,
batarya elektroliti bir organik solvent ve lityum
tuzlarından oluşmuştur.
Aleti normal evsel atıklarla birlikte çöpe atmayın!
Kullanım ömrünün sonuna gelmiş olan aletler ayrı
toplanmalı ve çevreye uyumlu bir geri dönüşüm
tesisine gönderilmelidir.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir. İstisna—Tool Connect™ fonksiyonları
bataryanın takılmasını gerektirir.
İKAZ: Kullanmadan önce daima alet konfigürasyonunu
kontrol edin. Geçerli yapılandırmadan emin değilseniz,
aleti fabrika varsayılan konfigürasyonuna getirmek için
etiket ve bu kılavuzda açıklandığı şekilde mod düğmesine 12 (Şekil D) basın.
Uygun El Pozisyonu (Şek. K)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el matkap standının üzerinde ve diğer el
stant kolu 16 üzerinde olacak şekildedir.
Tornavida Çalışması (Şek. E)
1. Tork ayar bileziğini 3 istenen konuma döndürün.
2. Planlanan çalışmaya uygun hız/tork aralığını seçmek için
vites değiştiriciyi 4 kullanın.
NOT: Uç tutucuyu istenen derinliğe oturtmak için gerekli en
düşük tork ayarını kullanın. Sayı küçüldükçe tork çıkışı azalır.
TABLO 1
Özelleştirilebilir Özellikler
Çalışma lambası parlaklığı
Çalışma lambası erteleme kapalı
Yüksüz hız (Devir/dak)
148
Ana
MED
Mod 1
KAPALI
Fabrika Ön Ayarları
Mod 2
MED
Mod 3
YÜKSEK
Özelleştirilebilir
Aralık
YÜKSEK DIŞI
0–20 dakika
20 saniye
20 saniye
20 saniye
20 dakika
Hız 1
550
550
550
550
180–550
Hız 2
2000
2000
2000
2000
600–2000
Türkçe
3. İstediğiniz sabitleyici aksesuarını herhangi bir matkap ucunu
taktığınız gibi mandrene takın.
4. Kavrama rakorunun doğru konumunu belirlemek için artık
malzemelerin veya görünmeyen bölgelerin üzerinde birkaç
deneme yapın.
Üzerinde çalışılan parçanın veya sabitleyicinin hasar görmesini
önlemek için her zaman düşük tork ayarlarıyla başlayın, sonra
yüksek tork ayarlarına geçin.
Matkap Çalışması (Şek. F)
UYARI: KIŞISEL YARALANMA RISKINI AZALTMAK IÇIN,
DAİMA üzerinde çalışılan parçanın sıkıca sabitlendiğinden
veya sıkıştırıldığından emin olun. İnce malzemeleri
deliyorsanız, malzemenin hasar görmesini engellemek için
ahşap bir "destekleme" bloğu kullanın.
1. Bileziği matkap sembolüne gelene kadar çevirin.
2. Planlanan çalışmaya uygun hız/tork aralığını seçmek için
vites değiştiriciyi kullanın.
3. Ahşap için burgu uç, maça uç, motorlu burgu uç veya delik
testereler kullanın. Metal için yüksek nitelikli çelik, burgu
uçlar veya delik testereler kullanın. Metalleri delerken bir
kesme yağı kullanın. İstisnalar, sert delinmesi gereken dökme
demir ve pirinçtir.
4. Her zaman uçla düz bir çizgi halinde basınç uygulayın.
Matkabın delmesini sürdürmesine yetecek, ancak motoru
durdurmayacak veya ucu saptırmayacak derecede
basınç uygulayın.
5. Matkabın dönme hareketini kontrol etmek için aleti iki
elinizle sıkıca tutun. Modelde yan kol takılı değilse, matkabı
bir eliniz kolda, diğeri bataryada olacak şekilde tutun.
DIKKAT: Matkap ani bir dönmeye neden olacak şekilde
aşırı yüklendiyse durabilir. Her zaman durmasını bekleyin.
Dönme hareketini kontrol edip yaralanmayı önlemek için
matkabı sıkıca kavrayın.
6. MATKAP DURURSA, bunun nedeni genellikle aşırı
yüklenmesi veya yanlış kullanılmasıdır. TETİĞİ DERHAL
BIRAKIN, ucu çıkarın ve durma nedenini belirleyin. DURMUŞ
BİR MATKABI ÇALIŞTIRMAK İÇİN TETİĞİ AÇIP KAPATMAYIN
— BU, MATKABA ZARAR VEREBİLİR.
7. Durmayı veya malzemenin kırılmasını en aza indirmek için,
matkabın üzerindeki basıncı azaltın ve ucu deliğin son
parçasının içinden çıkarın.
8. Ucu delinmiş bir delikten dışarıya doğru çekerken motoru
çalışır durumda tutun. Bu, sıkışmayı önlemeye yardımcı olur.
9. Değişken hızlı matkaplarda, delinecek noktayı ortalamaya
gerek yoktur. Bir deliği açmaya başlamak için düşük bir hız
kullanın ve delik uç kaymayacak kadar derin olduğunda
tetiği daha sert sıkarak hızlandırın.
Darbeli Matkap Çalışması (Şek. G)
Sadece DCD797
1. Bileziği 3 darbeli matkap sembolüne gelene kadar çevirin.
2. Vites değiştiriciyi 4 geriye doğru (uçtan uzağa) kaydırarak
yüksek hızı (2) seçin.
ÖNEMLI: Yalnızca karbür başlı veya duvar uçları kullanın.
3. Kırıcının üstünde, çok fazla zıplamasını veya uçtan yukarı
yükselmesini önlemeye yetecek kadar güçle delin. Çok fazla
güç uygulamak, daha yavaş delme hızlarına, aşırı ısınmaya ve
daha düşük delme ayarına neden olacaktır.
4. Ucu delinen yere doğru açıda tutarak, düz bir şeklde delin.
Delme sırasında uç üzerinde yan basınç uygulamayın, bu
durum uç yivlerinin tıkanmasına ve daha yavaş delme hızına
neden olacaktır.
5. Derin delikler delerken, kırıcı matkap hızı düşmeye başlarsa,
delikteki kalıntıları temizlemeye yardımcı olmak için, hala
çalışan aletle ucu kısmi olarak delikten dışarı çekin.
NOT: Delikten pürüzsüz, tam bir toz akışı, uygun delme hızında
olduğunu gösterir.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir. İstisna—Tool Connect™ fonksiyonları
bataryanın takılmasını gerektirir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
149
Türkçe
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince
güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik
ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek
atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
150
Ελληνικά
TOOL CONNECT™ ΔΡΑΠΑΝΟ/ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 13 mm ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ,
DCD792
TOOL CONNECT™ ΔΡΑΠΑΝΟ/ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ/ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟ 13 mm ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, DCD797
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Ισχύς εξόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
1η ταχύτητα
2η ταχύτητα
Ρυθμός κρούσης
1η ταχύτητα
2η ταχύτητα
Μέγ. ροπή (σκληρό/μαλακό)
Άνοιγμα σφιγκτήρα τρυπανιού (τσοκ)
Μέγιστη διατρητική ικανότητα
Ξύλο
Μέταλλο
Τοιχοποιία
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
W
DCD792
18
1
Li-Ion
460
DCD797
18
1
Li-Ion
460
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
—
—
70/27
1,5–13,0
0–9350
0–34000
70/27
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
40
13
—
1,1
40
13
13
1,2
VDC
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745-2-1:
dB(A)
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
76
89
dB(A)
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
87
100
K(αβεβαιότητα για το δοθέν
dB(A)
3
3
επίπεδο ήχου)
Διάτρηση σε μέταλλο
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah D =
Αβεβαιότητα K =
Διάτρηση σε σκυρόδεμα
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah ID =
Αβεβαιότητα K =
Βίδωμα
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah D =
Αβεβαιότητα K =
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
m/s2
m/s2
—
—
11,5
1,6
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
Tool Connect™ Δραπανο/Κατσαβιδι/
Κρουστικο Δραπανο
DCD792, DCD797
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες: 2006/42/EK, EN607451:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN60745-2-2:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ και 2014/53/EU. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT
στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος
του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
23.03.2017
151
Βάρος
Ελληνικά
Μπαταρίες
Αρ. κατ.
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά)
Βάρος (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
152
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
DCB115
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
DCB113
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Ελληνικά
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Χρήση και φροντίδα των εργαλείων με
μπαταρία
α ) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Φορτιστής που
είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών, μπορεί να
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β ) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις
ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών
άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
γ ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε
την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες
153
Ελληνικά
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ των
δύο ακροδεκτών της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση
των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να
εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την
επαφή με το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση
που το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε
ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
6) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες ασφαλείας για
δράπανο/κατσαβίδι/κρουστικό δράπανο
•
•
•
•
•
•
•
154
Φοράτε προστατευτικά ακοής κατά την κρουστική
διάτρηση. Η έκθεση σε θόρυβο μπορεί να προκαλέσει
απώλεια της ακοής.
Χρησιμοποιείτε τη(τις) βοηθητική(-ές) λαβή(-ές), αν
παρέχεται(-ονται) μαζί με το εργαλείο. Η απώλεια ελέγχου
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις μονωμένες
επιφάνειες συγκράτησης, όταν εκτελείτε κάποια εργασία
κατά την οποία το εξάρτημα κοπής μπορεί να έρθει σε
επαφή με κρυμμένα καλώδια. Ένα αξεσουάρ κοπής το
οποίο έρχεται σε επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο μπορεί να
καταστήσει και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού
εργαλείου ηλεκτροφόρα και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στο
χειριστή του.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλον πρακτικό τρόπο για
να στερεώσετε και να υποστηρίξετε το τεμάχιο εργασίας
σε σταθερή επιφάνεια εργασίας. Αν κρατάτε το τεμάχιο
εργασίας με το χέρι σας ή κόντρα στο σώμα σας, αυτό δεν είναι
σταθερό και μπορεί να προκληθεί απώλεια ελέγχου.
Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ή άλλη προστασία των
ματιών. Οι εργασίες κρούσης και διάτρησης προκαλούν την
εκτίναξη θραυσμάτων. Τα εκτινασσόμενα σωματίδια μπορούν
να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στα μάτια.
Τα αξεσουάρ και το εργαλείο μπορεί να αποκτήσουν
υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία. Φοράτε γάντια
όταν τα χειρίζεστε, αν εκτελείτε εργασίες κατά τις οποίες
παράγεται θερμότητα όπως η κρουστική διάτρηση και η
διάτρηση μετάλλων.
Μην έχετε σε λειτουργία αυτό το εργαλείο για μεγάλα
χρονικά διαστήματα. Οι κραδασμοί που προκαλούνται από
την κρουστική δράση μπορεί να είναι επιβλαβείς για το άνω
και κάτω τμήμα των χεριών σας. Χρησιμοποιείτε γάντια για
πρόσθετη προστατευτική δράση και περιορίζετε την έκθεση
κάνοντας συχνά διαλείμματα ξεκούρασης.
•
Τα ανοίγματα αερισμού συχνά καλύπτουν κινούμενα
μέρη και θα πρέπει να αποφεύγονται. Τα χαλαρά ρούχα,
τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν σε
κινούμενα μέρη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ελληνικά
•
•
•
•
•
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] B)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 11 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας 10 στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
Ενδείξεις φόρτισης
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
*Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη
ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα υποδηλώσει
155
Ελληνικά
τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή
εμφανίζοντας την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα
με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή
και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ο φορτιστής DCB118 είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό
ανεμιστήρα σχεδιασμένο να ψύχει το πακέτο μπαταρίας. Ο
ανεμιστήρας θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται
να ψυχθεί το πακέτο μπαταρίας. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί
σωστά ή αν είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού. Μην
επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό
του φορτιστή.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί
το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό,
τοποθετήστε τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Στερέωση στον τοίχο
Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν
σε τοίχο ή να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια
εργασίας. Αν πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο, τοποθετήστε
το φορτιστή κοντά σε πρίζα ρεύματος και μακριά από γωνίες
ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά του φορτιστή ως πρότυπο
για τον καθορισμό της θέσης των βιδών στερέωσης στον τοίχο.
Στερεώστε το φορτιστή με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βίδες
γυψοσανίδας (αγοράζονται ξεχωριστά) μήκους τουλάχιστον
25,4 mm με κεφαλή βίδας διαμέτρου τουλάχιστον 7–9 mm,
βιδωμένες σε ξύλο σε βέλτιστο βάθος με τρόπο ώστε κάθε βίδα
να προεξέχει περίπου 5,5 mm Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην
πίσω πλευρά του φορτιστή με τις βίδες που προεξέχουν και
συμπλέξτε τις βίδες πλήρως μέσα στις εγκοπές.
156
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία
και τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες
ασφαλείας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια
το καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις
για ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
Ελληνικά
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μεταφορα της Μπαταριας FLEXVOLTTM
Η μπαταρία DeWALT FLEXVOLTTM διαθέτει δύο καταστάσεις:
Χρήσης και Μεταφοράς.
Κατάσταση Χρήσης: Όταν η μπαταρία FLEXVOLTTM δεν έχει
τοποθετηθεί σε προϊόν ή έχει τοποθετηθεί σε προϊόν DeWALT
18 V, θα λειτουργεί σαν μπαταρία 18 V. Όταν η μπαταρία
FLEXVOLTTM έχει τοποθετηθεί σε προϊόν 54 V ή 108 V (δύο
μπαταριών των 54 V), θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54 V.
Κατάσταση Μεταφοράς: Όταν έχει τοποθετηθεί το καπάκι
στην μπαταρία FLEXVOLTTM, η μπαταρία είναι σε κατάσταση
μεταφοράς. Φυλάξτε το καπάκι για την περίπτωση μεταφοράς.
Όταν είναι σε κατάσταση
Μεταφοράς, οι σειρές των
κυψελών είναι ηλεκτρικά
αποσυνδεδεμένες μέσα στο
πακέτο μπαταρίας, με
αποτέλεσμα να θεωρείται ως 3 μπαταρίες με χαμηλότερη
ονομαστική τιμή βατωρών (Wh) αντί για 1 μπαταρία με
υψηλότερη ονομαστική τιμή βατωρών. Αυτή η αυξημένη
ποσότητα των 3 μπαταριών με τη μειωμένη ονομαστική τιμή
βατωρών μπορεί να κάνει εφικτή την εξαίρεση του πακέτου
μπαταριών από ορισμένους κανονισμούς μεταφορών που
επιβάλλονται στις μπαταρίες με υψηλότερη ονομαστική τιμή
βατωρών.
Παραδειγμα σημανσης χρησης και
Για παράδειγμα, η τιμή Wh μεταφορας στην ετικετα
Μεταφοράς μπορεί να είναι
3 x 36 Wh, που σημαίνει 3
μπαταρίες των 36 Wh η μία.
Η τιμή Wh Χρήσης μπορεί
να είναι 108 Wh (υπονοείται 1 μπαταρία).
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
157
Ελληνικά
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Τα DCD792 και DCD797 λειτουργούν με μπαταρία 18 Volt.
Αυτά τα πακέτα μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185, DCB187, DCB546, DCB547. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1Δραπανοκατσάβιδο
ή
1 Δραπανοκατσάβιδο/κρουστικό δράπανο
1Φορτιστής
1 Πακέτο μπαταρίας Li-Ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1
μοντέλα)
2 Πακέτα μπαταριών Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2
μοντέλα)
3 Πακέτα μπαταριών Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3
μοντέλα)
1 Κιβώτιο μεταφοράς
1 Μαγνητική υποδοχή αξεσουάρ (Προαιρετικό αξεσουάρ)
1 Άγκιστρο ζώνης (Προαιρετικό αξεσουάρ)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες, οι φορτιστές και τα κουτιά
μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στα μοντέλα Ν. Οι μπαταρίες
και οι φορτιστές δεν περιλαμβάνονται στα μοντέλα ΝΤ. Τα
μοντέλα B περιλαμβάνουν μπαταρίες Bluetooth®.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι
κατατεθέντα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth®,
SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από
την DeWALT γίνεται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα
και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους
ιδιοκτήτες τους.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
ΧΡΗΣΗ (χωρίς καπάκι μεταφοράς). Παράδειγμα: Η
τιμή Wh είναι 108 Wh (1 μπαταρία με 108 Wh).
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ (με ενσωματωμένο καπάκι μεταφοράς).
Παράδειγμα: Η τιμή Wh είναι 3 x 36 Wh (3 μπαταρίες
των 36 Wh).
158
Τύπος μπαταριών
Ακτινοβολία λέιζερ. Μην κοιτάζετε απευθείας στο φως.
Ελληνικά
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
(Εικ. A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 13 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2017 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Διακόπτη σκανδάλης
2 Κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν
3 Κολάρο ρύθμισης ροπής
4 Επιλογέας ταχυτήτων
5 Φως εργασίας
6 Τσοκ χωρίς σφήνα
7 Άγκιστρο ζώνης
8 Βίδα στερέωσης
9 Κλιπ αξεσουάρ
10 Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
11 Μπαταρία
12 Κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας
13 Κωδικός ημερομηνίας
Προοριζομενη Χρηση
Αυτά τα δραπανοκατσάβιδα/κρουστικά δράπανα έχουν
σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές διάτρησης,
κρουστικής διάτρησης και βιδώματος/ξεβιδώματος. Αυτό το
εργαλείο είναι συμβατό με Τεχνολογία μπαταριών Bluetooth®
και με την εφαρμογή DeWALT Tool Connect™. Παρακαλούμε
να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο οδηγιών της εφαρμογής Tool
Connect™ για περισσότερες πληροφορίες.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτά τα δραπανοκατσάβιδα/κρουστικά δράπανα είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα
τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Εξαίρεση—Για
τις λειτουργίες Tool Connect™ χρειάζεται να είναι
εγκατεστημένη η μπαταρία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο σετ μπαταριών
και φορτιστές της DeWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών από το εργαλείο (εικ. B, C)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να βεβαιώνεστε ότι
το πακέτο μπαταριών 11 είναι πλήρως φορτισμένο.
Για Να Τοποθετησετε Το Πακετο
Μπαταριων Στη Λαβη Του Εργαλειου
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών 11 με τις ράγες μέσα
στη λαβή του εργαλείου (εικ. C).
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να τερματίσει πλήρως
και να ασφαλίσει στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν
θα απασφαλιστεί.
Για να αφαιρεσετε το πακετο μπαταριων
απο το εργαλειο
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης 10 της μπαταρίας και
τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταριών έξω από τη λαβή
του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο φορτιστή
όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
παρόντος εγχειριδίου.
Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου
(Εικ. B)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες
LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί του δείκτη φορτίου. Θα ανάψει
ένας συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED που είναι
ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του
φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές
βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Άγκιστρο ζώνης και μαγνητική υποδοχή
αξεσουάρ (Εικ. A) (Προαιρετικά αξεσουάρ)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, ΜΗΝ αναρτάτε το εργαλείο
σε ύψος πάνω από την κεφαλή και μην αναρτάτε
αντικείμενα από το άγκιστρο ζώνης. Αναρτάτε
το άγκιστρο ζώνης του εργαλείου ΜΟΝΟ από
ζώνη εργασίας.
159
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, να βεβαιώνεστε ότι είναι καλά
στερεωμένη η βίδα που συγκρατεί το άγκιστρο ζώνης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού ατόμων ή ζημιάς, ΜΗ χρησιμοποιείτε
το άγκιστρο ζώνης για να αναρτάτε το δράπανο όταν
το χρησιμοποιείτε ως προβολέα σποτ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν προσαρτάτε ή αντικαθιστάτε το άγκιστρο
ζώνης 7 ή τη μαγνητική υποδοχή αξεσουάρ 9 , χρησιμοποιείτε
μόνο την παρεχόμενη βίδα 8 . Φροντίζετε να στερεώνετε τη
βίδα με ασφάλεια.
Το άγκιστρο ζώνης 7 και η μαγνητική υποδοχή αξεσουάρ 9 μπορούν να προσαρτηθούν είτε στη μία είτε στην άλλη πλευρά
του εργαλείου με τη βοήθεια μόνο της παρεχόμενης βίδας 8 ,
για ευκολία χρήσης από αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες χρήστες.
Αν το άγκιστρο ή η μαγνητική υποδοχή αξεσουάρ δεν είναι
καθόλου επιθυμητά, μπορούν να αφαιρεθούν από το εργαλείο.
Για να μετακινήσετε το άγκιστρο ζώνης ή τη μαγνητική
υποδοχή αξεσουάρ, αφαιρέστε τη βίδα 8 που συγκρατεί το
εξάρτημα στη θέση του και κατόπιν συναρμολογήστε το πάλι
στην αντίθετη πλευρά. Φροντίζετε να στερεώνετε τη βίδα
με ασφάλεια.
Διακόπτης σκανδάλης ρύθμισης ταχύτητας
(Εικ. A)
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πατήστε το διακόπτη
σκανδάλης 1 . Για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο,
ελευθερώστε το διακόπτη σκανδάλης. Το εργαλείο διαθέτει
πέδη. Το τσοκ θα σταματήσει μόλις ελευθερωθεί πλήρως ο
διακόπτης σκανδάλης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν συνιστάται η συνεχής χρήση με μεταβλητή
ταχύτητα. Μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο διακόπτη και
συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται.
Κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν
(Εικ. A)
Το κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν 2 καθορίζει την
κατεύθυνση περιστροφής του εργαλείου και επίσης χρησιμεύει
ως κουμπί ασφάλισης στην απενεργοποιημένη κατάσταση.
Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα εμπρός, απελευθερώστε
τον διακόπτη σκανδάλης και πιέστε το κουμπί ελέγχου κίνησης
εμπρός/όπισθεν στη δεξιά πλευρά του εργαλείου.
Για να επιλέξετε περιστροφή όπισθεν, πιέστε το κουμπί ελέγχου
κίνησης εμπρός/όπισθεν στην αριστερή πλευρά του εργαλείου.
Η μεσαία θέση του κουμπιού ελέγχου ασφαλίζει το εργαλείο στη
θέση απενεργοποίησης. Όταν αλλάζετε τη θέση του κουμπιού
ελέγχου, να βεβαιώνεστε ότι έχει ελευθερωθεί η σκανδάλη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που το εργαλείο λειτουργεί μετά
την αλλαγή κατεύθυνσης περιστροφής, μπορεί να ακούσετε
έναν ήχο κλικ κατά την εκκίνηση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν
υποδεικνύει κάποιο πρόβλημα.
Κολάρο ρύθμισης ροπής (Εικ. A, E–G)
Το εργαλείο σας διαθέτει μηχανισμό κατσαβιδιού ρυθμιζόμενης
ροπής για το βίδωμα και ξεβίδωμα στοιχείων στερέωσης
160
μεγάλου εύρους σχημάτων και μεγεθών και, σε ορισμένα
μοντέλα, ένα μηχανισμό σφύρας για διάτρηση τοιχοποιίας. Στην
περιφέρεια του κολάρου 3 υπάρχουν αριθμοί, ένα σύμβολο
τρυπανιού και, σε ορισμένα μοντέλα, ένα σύμβολο σφυριού.
Αυτοί οι αριθμοί χρησιμεύουν για τη ρύθμιση του συμπλέκτη
ώστε να αποδίδει μια περιοχή ροπών. Όσο υψηλότερος είναι
ο αριθμός στο κολάρο, τόσο υψηλότερη είναι η ροπή και τόσο
μεγαλύτερο το στοιχείο στερέωσης που μπορεί να βιδωθεί. Για
να επιλέξετε οποιονδήποτε από τους αριθμούς, περιστρέψτε
μέχρι ο επιθυμητός αριθμός να ευθυγραμμιστεί με το βέλος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν το κολάρο ρύθμισης ροπής
είναι στις θέσεις διάτρησης ή κρουστικής διάτρησης, δεν
θα λειτουργεί ο συμπλέκτης στο δράπανο. Το τρυπάνι
μπορεί να ακινητοποιηθεί αν υπερφορτωθεί, προκαλώντας
απότομη περιστροφή του εργαλείου.
Διπλή περιοχή ταχυτήτων (Εικ. A, E–G)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η δυνατότητα Tool Connect™
επιτρέπει τη διαμόρφωση του αριθμού στροφών του
εργαλείου σε τιμές χαμηλότερες από την ονομαστική τιμή
στην ετικέτα του εργαλείου. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με
την τρέχουσα διαμόρφωση, πατήστε το κουμπί επιλογέα
τρόπου λειτουργίας 12 (Εικ. D) για να θέσετε το εργαλείο
στην Αρχική ρύθμιση όπως περιγράφεται στην ετικέτα και
στο παρόν εγχειρίδιο.
Το χαρακτηριστικό διπλής περιοχής του δραπανοκατσάβιδου
σας επιτρέπει να αλλάζετε ταχύτητες για μεγαλύτερη
ευελιξία χρήσης.
1. Για να επιλέξετε την ταχύτητα 1 (ρύθμιση υψηλής ροπής),
απενεργοποιήστε το εργαλείο και αφήστε το να σταματήσει.
Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων 4 προς τα εμπρός
(προς το τσοκ).
2. Για να επιλέξετε την ταχύτητα 2 (ρύθμιση χαμηλής ροπής),
απενεργοποιήστε το εργαλείο και αφήστε το να σταματήσει.
Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα πίσω (μακριά
από το τσοκ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αλλάζετε ταχύτητα με το εργαλείο εν κινήσει.
Πάντα επιτρέπετε στο δράπανο να σταματήσει τελείως πριν
αλλάξετε ταχύτητα. Αν δυσκολεύεστε στην αλλαγή ταχυτήτων,
βεβαιωθείτε ότι το επιλογέας της διπλής περιοχής ταχυτήτων
έχει μετακινηθεί είτε τελείως μπροστά είτε τελείως πίσω.
Οι ρυθμίσεις αριθμού στροφών των ταχυτήτων είναι
προρρυθμισμένες από το εργοστάσιο αλλά μπορούν να
εξατομικευτούν με τη χρήση της εφαρμογής Tool Connect™.
Ανατρέξτε στον πίνακα Επιλογέας τρόπου λειτουργίας σχετικά
με τις εργοστασιακές προρρυθμίσεις.
Φως εργασίας LED (Εικ. A)
Το φως εργασίας 5 που βρίσκεται στη βάση του εργαλείου
ενεργοποιείται όταν πατηθεί ο διακόπτης σκανδάλης. Στην
Αρχική ρύθμιση, όταν ελευθερώνετε τη σκανδάλη, το φως
εργασίας θα παραμένει αναμμένο για έως 20 δευτερόλεπτα.
Όσο παραμένει πατημένος ο διακόπτης σκανδάλης, παραμένει
αναμμένο και το φως εργασίας. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να
εξατομικευτούν με χρήση της εφαρμογής Tool Connect™.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φως εργασίας προορίζεται για το φωτισμό της
Ελληνικά
άμεσης επιφάνειας εργασίας και δεν προορίζεται για χρήση
ως φακός.
Λειτουργία «φακού»
Στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ο τρόπος
λειτουργίας 3 είναι η λειτουργία προβολέα σποτ. Ο φακός
παραμένει αναμμένος επί 20 λεπτά μετά την απελευθέρωση
του διακόπτη σκανδάλης. Δύο λεπτά προτού απενεργοποιηθεί,
αναβοσβήνει δύο φορές και η φωτεινότητά του μειώνεται.
Για να διατηρήσετε το φακό αναμμένο, πιέστε ελαφρά τον
διακόπτη σκανδάλης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείται το φως
εργασίας στη μεσαία λειτουργία ή τη λειτουργία φακού,
μην κοιτάξετε κατευθείαν στη δέσμη και μην τοποθετήσετε
το δράπανο σε σημείο όπου κάποιος θα μπορούσε να
κοιτάξει κατευθείαν στη δέσμη. Θα μπορούσε να προκύψει
σοβαρή βλάβη των ματιών.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο ως φακό, να
το τοποθετείτε επάνω σε σταθερή επιφάνεια, ώστε να μην
υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος επάνω του ή το
εργαλείο να πέσει κάτω.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Αφαιρείτε όλα τα αξεσουάρ από το τσοκ
προτού χρησιμοποιήσετε το δράπανο ως φακό. Μπορεί να
προκύψει τραυματισμός ή υλική ζημιά.
Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης
μπαταρίας
Εάν η μπαταρία κοντεύει να εξαντληθεί ενώ χρησιμοποιείτε
τη λειτουργία φακού, ο φακός αναβοσβήνει δύο φορές και η
φωτεινότητά του μειώνεται. Μετά από δύο λεπτά η μπαταρία θα
έχει εκφορτιστεί πλήρως και το δράπανο θα απενεργοποιηθεί
αμέσως. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε μια
φορτισμένη μπαταρία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου
τραυματισμού, πάντα να έχετε μια εφεδρική μπαταρία
ή δευτερεύοντα φωτισμό διαθέσιμο αν αυτό κρίνεται
απαραίτητο από τις συνθήκες.
Αυτόματο τσοκ μονού χιτωνίου (Εικ. H–J)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε να σφίξετε μύτες
τρυπανιού (ή άλλο αξεσουάρ) πιάνοντας το εμπρός
τμήμα του τσοκ και ενεργοποιώντας το εργαλείο. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά στο τσοκ και τραυματισμός σας. Να
ασφαλίζετε πάντα τον διακόπτη σκανδάλης σε κατάσταση
απενεργοποίησης και να αποσυνδέετε το εργαλείο από
την πηγή ρεύματος όταν αλλάζετε αξεσουάρ. Πάντα
να ασφαλίζετε τη σκανδάλη στην απενεργοποιημένη
κατάσταση και να αφαιρείτε την μπαταρία από το εργαλείο
όταν αλλάζετε αξεσουάρ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Πάντα να βεβαιώνεστε ότι το
αξεσουάρ έχει στερεωθεί με ασφάλεια πριν θέσετε
σε λειτουργία το εργαλείο. Ένα χαλαρό αξεσουάρ
μπορεί να εκτιναχτεί από το εργαλείο προκαλώντας
πιθανά τραυματισμό.
Το εργαλείο διαθέτει αυτόματο τσοκ 6 με ένα περιστρεφόμενο
χιτώνιο για χειρισμό του τσοκ με ένα χέρι. Για να εισάγετε
τρυπάνι ή άλλο αξεσουάρ, ακολουθήστε τα βήματα
που ακολουθούν.
1. Απενεργοποιήστε το εργαλείο και αποσυνδέστε το από την
πηγή ρεύματος.
2. Πιάστε το μαύρο χιτώνιο του τσοκ με το ένα χέρι και
χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να στερεώσετε το εργαλείο.
Περιστρέψτε το χιτώνιο αριστερόστροφα αρκετά για να
μπορεί να εισαχθεί το αξεσουάρ που επιθυμείτε.
3. Εισάγετε το αξεσουάρ περίπου 19 mm μέσα στο τσοκ
και σφίξτε καλά, περιστρέφοντας το χιτώνιο του τσοκ
δεξιόστροφα με το ένα χέρι ενώ κρατάτε το εργαλείο με
το άλλο. Το εργαλείο σας είναι εξοπλισμένο με αυτόματο
μηχανισμό ασφάλισης άξονα. Αυτό σας επιτρέπει να ανοίγετε
και να κλείνετε το τσοκ με το ένα χέρι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μέγιστη σύσφιξη του αξεσουάρ, φροντίζετε
οπωσδήποτε να σφίγγετε με το ένα χέρι το χιτώνιο του τσοκ
ενώ με το άλλο χέρι συγκρατείτε το εργαλείο.
Για να απελευθερώσετε το αξεσουάρ, επαναλάβετε το πιο πάνω
βήματα 1 και 2.
Επιλογέας τρόπου λειτουργίας (Εικ. A, D)
Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με έναν επιλογέα τρόπου
λειτουργίας, ο οποίος επιτρέπει την εξατομίκευση 3 τρόπων
λειτουργίας 15 με χρήση της εφαρμογής Tool Connect™.
Οι Αρχικές ρυθμίσεις είναι ενεργές όταν είναι αναμμένη η
ενδεικτική λυχνία αρχικών ρυθμίσεων 14 . Ανατρέξτε στον
Πίνακα 1 για εξατομικεύσιμα χαρακτηριστικά.
Αφού διαμορφωθεί, με πάτημα του κουμπιού επιλογέα τρόπου
λειτουργίας 12 στη βάση του εργαλείου μπορείτε να κινηθείτε
κυκλικά σε όλους τους τρόπους λειτουργίας 15 .
Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την τρέχουσα διαμόρφωση,
πατήστε το κουμπί επιλογέα τρόπου λειτουργίας 12 για να
θέσετε το εργαλείο στην Αρχική ρύθμιση (η ενδεικτική λυχνία
αρχικών ρυθμίσεων 14 είναι αναμμένη).
ΠΊΝΑΚΑΣ 1
Εργοστασιακές προρρυθμίσεις
Πρόγραμμα 2
Πρόγραμμα 3
ΜΕΣ
ΥΨΗΛ
Εξατομικεύσιμα χαρακτηριστικά
Φωτεινότητα φώτων εργασίας
Αρχική
ΜΕΣ
Πρόγραμμα 1
ΣΒΗΣΤ
Καθυστέρηση φωτισμού
εργασίας ανενεργή
20 δευτ.
20 δευτ.
20 δευτ.
20 λεπτά
0–20 λεπτά
Ταχύτητα 1
550
550
550
550
180–550
Ταχύτητα 2
2000
2000
2000
2000
600–2000
Μέγιστος αριθμός στροφών
(σ.α.λ.)
Εξατομικεύσιμο εύρος
ΣΒΗΣΤ.-ΥΨΗΛ.
161
Ελληνικά
DeWALT Tool Connect™
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, αφαιρείτε τα αξεσουάρ από το τσοκ του
εργαλείου πριν οποιαδήποτε χρήση του Tool Connect™.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα να ελέγχετε τη διαμόρφωση του
εργαλείου, πριν τη χρήση. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με
την τρέχουσα διαμόρφωση, πατήστε το κουμπί επιλογέα
τρόπου λειτουργίας 12 (Εικ. D) για να θέσετε το εργαλείο
στην Αρχική ρύθμιση όπως περιγράφεται στην ετικέτα και
στο παρόν εγχειρίδιο.
Αυτό το εργαλείο έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με κινητές
συσκευές που υποστηρίζουν τεχνολογία Bluetooth® Smart (ή
Bluetooth® 4,0). (Για να δείτε αν η δική σας κινητή συσκευή είναι
συμβατή: http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-SmartDevices-List.aspx)
Το DeWALT Tool Connect™ είναι μια εφαρμογή για την
έξυπνη συσκευή σας (όπως smartphone ή tablet) που συνδέει
τη συσκευή στο εργαλείο σας ώστε να σας επιτρέπει να
διαμορφώνετε ειδικές λειτουργίες του εργαλείου. Ανατρέξτε
στο Εισαγωγή και αφαίρεση του πακέτου μπαταριών από το
εργαλείο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι
κατατεθέντα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth®, SIG,
Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την DeWALT
είναι κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές
ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρμογή Tool Connect™ διέπεται από
ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις που είναι διαθέσιμοι για
προβολή μέσω της εφαρμογής για κινητά.
Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής DeWALT Tool Connect™
από τη θέση:
• Εγκαταστήστε στο εργαλείο ένα πλήρως φορτισμένο πακέτο
μπαταρίας 18 V. Ανατρέξτε στην Εισαγωγή και αφαίρεση
του πακέτου μπαταρίας από το εργαλείο.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να
δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό Tool Connect™.
• Στην Αρχική οθόνη της εφαρμογής, επιλέξτε «+ Tool» για
να αρχίσετε τη διαδικασία προσθήκης του εργαλείου σας
στην εφαρμογή.
• Για να συνδέσετε το εργαλείο σας με την εφαρμογή DeWALT
Tool Connect™, στην κατάλληλη οθόνη, πατήστε το κουμπί
επιλογέα τρόπου λειτουργίας 12 για 3–5 δευτερόλεπτα, και
κατόπιν περιμένετε να συνδεθεί το εργαλείο. Το εργαλείο
μπορεί να είναι συνδεδεμένο μόνο σε ένα λογαριασμό Tool
Connect™ τη φορά.
• Αφού έχει συνδεθεί το εργαλείο, μπορείτε να επιβεβαιώσετε
ότι θα θέλατε να προχωρήσετε στην εγγραφή του προϊόντος.
Μπαταρία τύπου κέρματος
Η δυνατότητα Bluetooth® στο εργαλείο σας τροφοδοτείται
με ρεύμα από μια μπαταρία τύπου κέρματος, η οποία, όταν
χρειαστεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από το τοπικό σας
162
κέντρο σέρβις DeWALT. Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε
μόνοι σας την μπαταρία τύπου κέρματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση
εσφαλμένης αντικατάστασης της μπαταρίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΟΘΕΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ. Το
προϊόν αυτό περιέχει μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού.
Αν καταποθεί η μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού,
μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατα εσωτερικά εγκαύματα
σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να προκαλέσει το θάνατο.
• Κρατάτε τις καινούργιες αλλά και τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες μακριά από παιδιά. Αν το διαμέρισμα
μπαταρίας δεν κλείνει καλά, σταματήστε τη χρήση του
προϊόντος και κρατήστε το μακριά από παιδιά.
• Αν νομίζετε ότι μπορεί μπαταρίες να έχουν καταποθεί ή
εισαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε
άμεση ιατρική βοήθεια.
• Αν τα περιεχόμενα της μπαταρίας έρθουν σε επαφή
με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο
σαπούνι και νερό. Αν το υγρό της μπαταρίας τύπου
κέρματος έρθει σε επαφή με το μάτι, ξεπλύνετε
το ανοικτό μάτι με νερό για 15 λεπτά ή έως ότου
σταματήσει ο ερεθισμός. Αν χρειαστεί ιατρική
βοήθεια, έχετε υπόψη σας ότι ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από έναν οργανικό διαλύτη και
άλατα λιθίου.
• Μην κάψετε αυτό το εργαλείο και μην το απορρίψετε
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα! Το εργαλείο στο τέλος
της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να συλλεχθεί ξεχωριστά
και να επιστραφεί σε εγκατάσταση ανακύκλωσης που
είναι συμβατή με την περιβαλλοντική νομοθεσία.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. ξαίρεση—Για
τις λειτουργίες Tool Connect™ χρειάζεται να είναι
εγκατεστημένη η μπαταρία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα να ελέγχετε τη διαμόρφωση του
εργαλείου, πριν τη χρήση. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με
την τρέχουσα διαμόρφωση, πατήστε το κουμπί επιλογέα
τρόπου λειτουργίας 12 (Εικ. D) για να θέσετε το εργαλείο
στην εργοστασιακά προεπιλεγμένη διαμόρφωση όπως
περιγράφεται στην ετικέτα και στο παρόν εγχειρίδιο.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. K)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι στο
πάνω μέρος του δραπάνου όπως φαίνεται στην εικόνα και το
άλλο χέρι στην κύρια λαβή 16 .
Λειτουργία κατσαβιδιού (Εικ. E)
1. Περιστρέψτε το κολάρο ρύθμισης ροπής 3 στην επιθυμητή
θέση.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή ταχύτητας/ροπής
χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ταχυτήτων 4 ώστε να
επιτύχετε την κατάλληλη ταχύτητα και ροπή για την εργασία
που σχεδιάζετε.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε την χαμηλότερη απαιτούμενη
ρύθμιση ροπής για την έδραση της βίδας στο επιθυμητό
βάθος. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός, τόσο μικρότερη
είναι η έξοδος ροπής.
3. Εισάγετε το επιθυμητό αξεσουάρ βιδώματος στο τσοκ, όπως
θα κάνατε με οποιαδήποτε μύτη τρυπανιού.
4. Κάνετε μερικές δοκιμές σε άχρηστο υλικό ή σε μη ορατές
περιοχές για να προσδιορίσετε τη σωστή θέση του κολάρου
συμπλέκτη.
Ξεκινάτε πάντα με τις χαμηλότερες ρυθμίσεις ροπής και, κατόπιν,
επιλέξτε υψηλότερες ώστε να αποφύγετε τη φθορά του τεμαχίου
εργασίας ή της βίδας.
Λειτουργία δράπανου (Εικ. F)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΏΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΊΝΔΥΝΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ότι το
τεμάχιο εργασίας είναι στερεωμένο ή ακινητοποιημένο
σταθερά. Αν εκτελείται διάτρηση υλικού μικρού πάχους,
χρησιμοποιείτε ένα κομμάτι ξύλου "υποστήριξης" για να
αποτρέψετε ζημιά στο υλικό.
1. Περιστρέψτε το κολάρο στο σύμβολο τρυπανιού.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή ταχύτητας/ροπής
χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ταχυτήτων ώστε να
επιτύχετε την κατάλληλη ταχύτητα και ροπή για την εργασία
που σχεδιάζετε.
3. Για ξύλο, χρησιμοποιήστε σπειροειδή τρυπάνια,
τρυπάνια φτερού, αρίδια ή ποτηροτρύπανα. Για μέταλλο,
χρησιμοποιείτε σπειροειδή τρυπάνια από ταχυχάλυβα
ή ποτηροτρύπανα. Κατά τη διάτρηση μετάλλων, να
χρησιμοποιείτε ένα λιπαντικό κοπής. Από τον κανόνα αυτό
εξαιρούνται ο χυτοσίδηρος και ο μπρούντζος, στους οποίους
η διάτρηση πρέπει να εκτελείται χωρίς λιπαντικό.
4. Πάντα εφαρμόζετε πίεση σε ευθεία γραμμή με τη μύτη
τρυπανιού. Χρησιμοποιείτε επαρκή πίεση για να διατηρείτε
τη διείσδυση του εξαρτήματος, αλλά μην πιέζετε
τόσο δυνατά ώστε να μπλοκάρει το μοτέρ (σταματά η
περιστροφή του) ή να καμφθεί η μύτη τρυπανιού.
5. Κρατάτε το εργαλείο σταθερά και με τα δύο χέρια για
να ελέγχετε τη δράση περιστροφής του δραπάνου. Εάν
ένα μοντέλο δεν διαθέτει πλευρική λαβή, τότε κρατήστε
Ελληνικά
το δράπανο με το ένα χέρι στη λαβή και το άλλο
στην μπαταρία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δράπανο μπορεί να μπλοκάρει αν
υπερφορτωθεί, προκαλώντας απότομη περιστροφή.
Να είστε πάντα προετοιμασμένοι για ενδεχόμενο
μπλοκάρισμα. Κρατάτε το δράπανο σφιχτά για
ελέγχετε τυχόν στρεπτικές αντιδράσεις και να
αποφύγετε τραυματισμούς.
6. ΑΝ ΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ, αυτό συνήθως οφείλεται
στην υπερφόρτωσή του ή στην ακατάλληλη χρήση του.
ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ, αφαιρέστε το
τρυπάνι και εντοπίστε την αιτία του μπλοκαρίσματος. ΜΗΝ
ΠΑΤΑΤΕ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΔΡΑΠΑΝΟΥ - ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ
ΣΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ.
7. Για να ελαχιστοποιήσετε το μπλοκάρισμα ή τη θραύση του
υλικού, μειώστε την πίεση στο δράπανο και προωθήστε
προσεκτικά τη μύτη τρυπανιού στο τελευταίο τμήμα
της οπής.
8. Διατηρήστε το μοτέρ σε λειτουργία καθώς τραβάτε το
τρυπάνι από την οπή. Έτσι θα αποτραπεί το σφήνωμα.
9. Με τα τρυπάνια μεταβλητής ταχύτητας δε χρειάζεται
να κάνετε αρχικό τρύπημα στο κέντρο στο σημείο όπου
πρόκειται να γίνει η διάτρηση. Χρησιμοποιήστε μια χαμηλή
ταχύτητα για να ξεκινήσετε τη διάτρηση της οπής και
επιταχύνετε πιέζοντας τη σκανδάλη πιο πολύ όταν η οπή
έχει αποκτήσει τέτοιο βάθος που δεν επιτρέπει στη μύτη του
τρυπανιού να αναπηδήσει έξω από αυτήν.
Λειτουργία κρουστικού δράπανου (Εικ. G)
DCD797 Μόνο
1. Περιστρέψτε το κολάρο 3 στο σύμβολο
κρουστικού δραπάνου.
2. Επιλέξτε τη ρύθμιση υψηλής ταχύτητας (2) σύροντας τον
επιλογέα ταχυτήτων 4 προς τα πίσω (μακριά από το τσοκ).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ: Χρησιμοποιείτε μόνο τρυπάνια με μύτη
καρβιδίου ή τρυπάνια τοιχοποιίας.
3. Κατά τη διάτρηση εφαρμόζετε στη σφύρα όση ακριβώς
δύναμη χρειάζεται ώστε να μην αναπηδά υπερβολικά ή να
«σηκώνεται» η μύτη. Η υπερβολική δύναμη θα προκαλέσει
πιο αργές ταχύτητες διάτρησης, υπερθέρμανση και
χαμηλότερο ρυθμό διάτρησης.
4. Τρυπάτε ευθεία, διατηρώντας το τρυπάνι σε ορθή γωνία ως
προς το τεμάχιο εργασίας. Κατά τη διάτρηση μην ασκείτε
πλευρική πίεση στο τρυπάνι διότι αυτό θα προκαλέσει
απόφραξη των αυλακώσεων του κοπτικού και μικρότερη
ταχύτητα διάτρησης.
5. Όταν τρυπάτε βαθιές οπές, αν αρχίσει να πέφτει η ταχύτητα
της σφύρας, τραβήξτε το τρυπάνι εν μέρει έξω από την
οπή με το εργαλείο σε λειτουργία, για να βοηθήσετε τον
καθαρισμό των υπολειμμάτων από την οπή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ομαλή, ομοιόμορφη ροή σκόνης υποδηλώνει ότι
η διάτρηση γίνεται με το σωστό ρυθμό.
163
Ελληνικά
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. ξαίρεση—Για
τις λειτουργίες Tool Connect™ χρειάζεται να είναι
εγκατεστημένη η μπαταρία.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν επιδέχονται σέρβις.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
164
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που μπορούν να
ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν οι ανάγκες
για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε τα ηλεκτρικά
προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον
ιστότοπο www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να
επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή
ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της,
απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το εργαλείο, κατόπιν
αφαιρέστε την από το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι ανακυκλώσιμες.
Παραδίδετέ τις στο κατάστημα αγοράς ή σε τοπικό σταθμό
ανακύκλωσης. Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
165
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N512707
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
05/17
Download PDF

advertising