D25335K | DeWalt D25335K HAMMER DRILL instruction manual

D25333
D25334
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)10
English (original instructions)17
Español (traducido de las instrucciones originales)24
Français (traduction de la notice d’instructions originale)31
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)38
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)45
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)52
Português (traduzido das instruções originais)58
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)65
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)72
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)79
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)86
Copyright DeWALT
B
Fig. A
7
8
4
1
3
6
9
10
5
2
Fig. B
5
1
Fig. C
Fig. D
8
8
13
12
12
Fig. E
2
11
Dansk
SVÆR ROTERENDE BOREHAMMER
D25333, D25334
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
mm
kg
D25333
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,7
D25334
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
104
3
93
104
3
Vibrationsemissionsværdi ah,HD =
Usikkerhed K =
Mejsling
m/s²
m/s²
6,9
1,5
6,9
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah,Cheq
Usikkerhed K =
Boring i metal
m/s²
m/s²
7,8
1,5
7,8
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah,D =
Usikkerhed K =
Skruning uden slag
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Spænding
Type
Tomgangshastighed
Slag uden belastning i minuttet
Effektindgang
Enkelt slagsenergi (EPTA 05/2009)
Maksimal borekapacitet i stål/træ/beton
Optimal boreafstand i beton
Værktøjsholder
Kravediameter
Vægt
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-6:
LPA(emissions lydtryksniveau)
LWA(lydtryksniveau)
K(usikkerhed for det angivne lydniveau)
VAC
min-1
spm
W
J
mm
mm
Boring i beton
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
3
Dansk
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
Svær roterende borehammer
D25333, D25334
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
02.06.2017
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
4
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
Dansk
c )
d )
e )
f )
g )
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere specifikke sikkerhedsregler for
roterende hamre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brug hørebeskyttelse. Støjeksponering kan
forårsage høreskader.
Brug de ekstra håndtag, der følger med værktøjet.
Manglende kontrol kan medføre personskade.
Hold kun fast i det elektriske værktøj på de isolerede
håndtagsflader under udførelse af arbejdet, hvor
skæreværktøjet kan berøre skjulte ledninger. Hvis det
kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan blotlagte
metaldele på det elektriske værktøjgøres strømførende og give
stød til brugeren.
Brug klemmer eller andre praktiske metoder til at fastgøre
og støtte arbejdsemnet til et stabilt underlag. Det er ustabilt
at holde arbejdsemnet i hånden eller mod kroppen og kan
medføre manglende kontrol.
Anvend sikkerhedsbriller eller anden øjenbeskyttelse. Under
betjening af hammeren kan der hvirvle savsmuld rundt.
Flyvende partikler kan forårsage permanent øjenskade. Brug
en støvmaske eller et åndedrætsværn til støvfrembringende
handlinger. Ørebeskyttelse vil være nødvendigt under de
fleste betjeninger.
Hold godt fast på værktøjet hele tiden. Forsøg ikke at betjene
værktøjet uden at holde det med begge hænder. Det anbefales
altid at anvende sidehåndtaget. Betjening af værktøjet med én
hånd kan medføre manglende kontrol. Det kan også udgøre
en fare at bryde igennem eller støde på hårde materialer,
såsom en armeringsstang. Fastgør sidehåndtaget godt
før brug.
Betjen ikke værktøjet i længere tid ad gangen. Vibration som
følge af hammerens bevægelse kan medføre skade på dine
hænder og arme. Anvend handsker som en ekstra pude og
begræns udsættelsen ved at tage mange pauser.
Forsøg ikke selv at reparere dele. Mejselreparation bør udføres
af en autoriseret specialist. Ukorrekt reparerede mejsler kan
forårsage personskade.
Anvend handsker, når du betjener værktøjet eller skifter delene.
Blotlagte metaldele på værktøjet og delene kan blive ekstremt
varme under betjening. Små dele af ødelagt materiale kan
skade bare hænder.
Læg aldrig værktøjet fra dig, før delene er helt stoppet. Det kan
forårsage personskade at fjerne delene.
5
Dansk
•
•
•
Slå ikke på fastsiddende dele med en hammer for at løsne
dem. Metalfragmenter eller materialespåner kan løsnes og
forårsage personskade.
Mejsler, der er en smule slidte, kan hvæsses ved hjælp
af slibning.
Hold strømledningen borte fra den roterende del. Vikl
ikke ledningen om kroppen. En elektrisk ledning, der er
bundet om en roterende del, kan forårsage personskade og
manglende kontrol.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
Restrisici
Følgende farer er forbundet med brugen af roterende hamre:
• Lemlæstelser forårsaget af berøring af roterende eller varme
dele af værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, som
er egnet til dit værktøjs indgangsstrøm (se Tekniske data). Den
minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale længde er
30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Borehammer
1 Sidehåndtag og dybdestang
1 Patron uden nøgle (D25334)
1 Kit box
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
6
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden, der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
6 Hovedhåndtag
Udløserkontakt
7 SDS-Plus værktøjsholder
Skyder til skift af retning
Funktionsvælgerdrejeknap 8 Hylster
9 Dybdestang
Funktionsvælgerknap
10 Udløserknap til
Sidehåndtag
dybdestang
Tilsigtet Brug
Din roterende borehammer er designet til professionelle
borings- og borehammeropgaver lige såvel som skruetrækkerog fræsningsopgaver.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Din roterende borehammer er et professionelt elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Overbelastningskobling
I tilfælde af blokering af et bor, afbrydes drevet til borespindelen.
Hold på grund af de resulterende kræfter altid på værktøjet med
begge hænder og stå godt fast. Udløs og tryk udløseren ned
efter overbelastningen for at genaktivere drevet.
Mekanisk kobling
Disse værktøjer er udstyret med en mekanisk kobling.
Angivelsen af, at koblingen er aktiveret, vil være en hørbar
skraldevirkning sammen med øget vibration.
Dansk
Aktiv vibrationskontrol
For bedste vibrationer kontrol, holde værktøjet som beskrevet i
Korrekt håndposition.
Den aktive vibrationsstyring neutraliserer tilbageslagsvibrationer
fra hammermekanismen. Reduktionen af hånd- og
armvibrationer gør anvendelsen mere komfortabel ved brug
over længere tid og forlænger enhedens levetid.
Hammeren skal kun lige have tilstrækkeligt tryk til at aktivere
den aktive vibrationsstyring. Anvendelse af et for stort tryk får
ikke værktøjet til at bore eller fræse hurtigere, og den aktive
vibrationsstyring vil ikke blive aktiveret.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Sidehåndtag (Fig. B)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
skal du ALTID anvende værktøjet med sidehåndtaget
korrekt monteret. Hvis du undlader at gøre dette, kan
sidehåndtaget glide under arbejdet, og du mister kontrol
over værktøjet. Hold på værktøjet med begge hænder for
at maksimere kontrollen.
Dette sidehåndtag 5 klemmes fast foran på gearkassen og
kan roteres 360˚, så det kan bruges af både venstre og højre
håndede. Sidehåndtaget skal spændes tilstrækkeligt til at
modstå værktøjets vridninger, hvis tilbehøret binder eller går i
stå. Sørg for at gribe fat i sidehåndtaget længst for enden for at
styre værktøjet, når det går i stå.
Du løsner sidehåndtaget ved at dreje det mod uret.
Sådan justerer du dybdestangen (Fig. A, B)
1. Tryk ind og hold dybdestangens udløserknap 10 inde
på sidehåndtaget.
2. Flyt dybdestangen 9 , så afstanden mellem stangenden og
hovedets ende svarer til den ønskede boredybde.
3. Slip knappen for at låse stangen på plads. Ved
boring med dybdestangen, stop når stangenden når
materialets overflade.
Bor og borholder
ADVARSEL: Risiko for brand. Bær ALTID handsker under
udskiftning af bor. Tilgængelige metaldele på værktøjet
og bor kan blive meget varme under drift. Små stykker
brækket materiale kan ødelægge bare hænder.
Borehammeren kan udstyres med forskellige bor, afhængigt af
den ønskede anvendelse. Brug kun skarpe borehoveder.
Anbefalinger til bor
• For murerarbejde, som f.eks. tegl, cement, slaggeblok osv.,
brug bor med karbidspids til slagboring.
SDS-Plus borholder (Fig. C)
BEMÆRK: Specielle adaptere er nødvendige for at bruge
SDS-plus-værktøjsholderen med lige skaftebor og heksagonale
skruetrækkerbor. Se Valgfrit tilbehør.
Sådan indsætter du et borehoved eller andet tilbehør:
1. Indsæt borets skaft ca. 19 mm i SDS-Plus værktøjsholderen.
2. Skub og drej borehovedet, indtil det låses på plads.
Borehovedet holdes godt fast.
3. Du udløser borehovedet ved at trække bøsning 8 tilbage
og tage borehovedet ud.
Patron uden nøgle (Fig. C, D)
D25334
På visse modeller kan der installeres en nøglefri bøsning i stedet
for SDS-Plus borholderen.
ADVARSEL: Anvend aldrig standard patroner i
roterende hammerfunktion.
Udskiftning af SDS-Plus borholder med patron
uden nøgle
1. Vælg kun hammerfunktion (se Driftsfunktioner). Dette låser
spindlen for at forhindre den i at rotere, når den aftagelige
værktøjsholder låses op.
2. Drej låsekraven 11 ind i ulåst position og træk den
installerede borholder af.
3. Skub patronen uden nøgle 12 på spindlen 13 og drej
låsekraven til låst position.
4. Du udskifter patronen uden nøgle med SDS-Plus
borholderen ved først at fjerne patronen uden nøgle på
samme måde, som SDS-Plus borholderen blev fjernet.
Udskift derefter SDS-Plus borholderen på samme måde, som
patronen uden nøgle blev udskiftet.
Du indsætter et borehoved eller andet tilbehør i
patronen uden nøgle:
1. Tag fat i patronens bøsning 8 med den ene hånd, og brug
den anden hånd til at tage fat om patronens bund.
2. Drej bøsningen mod uret (som set forfra) langt nok til at
tage imod det ønskede tilbehør.
3. Indsæt tilbehøret ca. 19 mm ind i patronen og stram
godt til ved at rotere patronbøsningen i retning med uret
med den ene hånd, mens du holder fast ved værktøjet
med den anden. Fortsæt med at rotere patronbøsningen,
indtil du hører flere klinkeværksklik for at sikre en
ordentlig fastspænding.
Sørg for at stramme patronen med den ene hånd på
patronbøsningen og den anden hånd på værktøjet for
maksimal stramning.
Du udløser tilbehøret ved at gentage trin 1 og 2 som
nævnt ovenfor.
• For træ, brug drejebor, spadebor, sneglebor eller hulsave.
• For metal, brug højtlegeret stål, drejebor eller hulsave.
Brug et skæreoliesmøremiddel ved boring af metaller.
Undtagelserne er støbejern og messing, der skal tørbores.
7
Dansk
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. A, D)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på
hovedhåndtaget 6 og den anden hånd på sidehåndtaget 5 for
korrekt håndposition.
Driftsfunktioner (Fig. A)
ADVARSEL: Vælg ikke driftsfunktionen, når værktøjet er
slået til.
Dit værktøj er udstyret med en funktionsvælgerdrejeknap 3 til
at vælge den passende funktion til ønsket drift.
Symbol
Funktion
Opgave
Roterende
boring
Skruning
Roterende
hamring
Boring i beton og
murerarbejde
Kun hamring
Boring i stål, træ og plast
Let fræsning
Sådan vælger du en driftsfunktion:
1. Hold funktionsvælgerfrigørelsesknappen 4 nede.
2. Drej funktionsvælgerdrejeknappen, så pilen peger mod det
symbol, som svarer til den ønskede funktion.
BEMÆRK: Funktionsvælgeren 3 skal stå i roterende borings-,
roterende hammer- eller kun hammerfunktion hele tiden.
Der findes ingen driftsposition der imellem. Det kan være
nødvendigt kortvarigt at køre motoren efter at have ændret fra
funktionerne ’kun hamring’ til ’roterende’ med henblik på at
justere gearene.
Udførelse af en anvendelse (Fig. A)
ADVARSEL: MED HENBLIK PÅ AT REDUCERE
RISIKOEN FOR PERSONSKADE SKAL DU ALTID sikre,
at arbejdsemnet er forankret og spændt godt fast. Hvis du
borer i et tyndt materiale, anvend en ”backup” blok for at
undgå at beskadige materialet.
8
ADVARSEL: Vent altid, til motoren står helt stille, inden du
ændrer rotationsretningen.
1. Vælg og installer den passende patron, adaptere og/eller
det passende bor i værktøjet. Se Bor og borholder.
2. Brug funktionsvælgerdrejeknappen 3 til at vælge
den passende funktion til ønsket anvendelse.
Se Driftsfunktioner.
3. Juster sidehåndtaget 5 som påkrævet.
4. Anbring boret/mejselboret på den ønskede placering.
5. Vælg rotationsretningen med skyderen til skift af
retning 2 . Når positionen på styreskyderen ændres, sørg for
at udløseren er udløst.
a. Skub skyderen til skift af retning 2 til venstre side for
fremad (højre) rotation. Se pile på værktøj.
b. Skub skyderen til skift af retning 2 til højre side for bagud
(venstre) rotation.
ADVARSEL: Vent altid, til motoren står helt stille, inden du
ændrer rotationsretningen.
6. Hold udløserkontakten 1 ned. Jo mere du trykker
på udløseren, jo hurtigere vil værktøjet arbejde. Brug
kun den variable hastighed til at starte huller eller
befæstelseselementer for at sikre maksimal levetid.
ADVARSEL:
• Brug ikke dette værktøj til at blande eller pumpe
let brændbare eller eksplosive væsker (benzin,
alkohol osv.).
• Bland eller rør ikke brandfarlige væsker sammen, der er
afmærkede i overensstemmelse hermed.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Smøring
Forskellige typer SDS-Plus bor og mejselbor er tilgængelige
som ekstraudstyr. Anvendt tilbehør skal regelmæssigt smøres
omkring SDS-Plus-udstyret.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Dansk
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
9
Deutsch
HOCHLEISTUNGS-DREHBOHRHAMMER
D25333, D25334
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation
machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leerlaufdrehzahl
Schläge pro Minute ohne Last
Leistungsaufnahme
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009)
Max. Bohrleistung in Stahl/Holz/Beton
Optimale Bohrleistung in Beton
Werkzeugaufnahme
Spannhalsdurchmesser
Gewicht
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-6.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
LWA(Schallleistungspegel)
K(Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel)
Bohren in Beton
Schwingungsemissionswert ah,HD =
Messungenauigkeit K =
Meißeln
Schwingungsemissionswert ah,Cheq
Messungenauigkeit K =
Bohren in Metall
Schwingungsemissionswert ah,D =
Messungenauigkeit K =
Schrauben ohne Schlag
Schwingungsemissionswert ah =
Messungenauigkeit K =
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
10
mm
kg
D25333
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,7
D25334
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,9
dB(A)
dB(A)
93
104
93
104
dB(A)
3
3
m/s²
m/s²
6,9
1,5
6,9
1,5
m/s²
m/s²
7,8
1,5
7,8
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
VWS
min-1
bpm
W
J
mm
mm
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
Deutsch
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Hochleistungs-Drehbohrhammer
D25333, D25334
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
02.06.2017
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
11
Deutsch
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche besondere
Sicherheitsvorschriften für Bohrhämmer
•
•
•
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
12
•
•
Tragen Sie einen Gehörschutz. Einfluss von Lärm kann zum
Gehörverlust führen.
Benutzen Sie die mit dem Werkzeug gelieferten
zusätzlichen Griffe. Kontrollverlust kann zu
Verletzungen führen.
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflächen, wenn Arbeiten durchgeführt werden,
bei denen das Schneidewerkzeug versteckte
Leitungen berühren könnte. Der Kontakt mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch metallene
Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag führen.
Verwenden Sie Zwingen oder andere praktikable Methoden,
um das Werkstück auf einer stabilen Basis zu fixieren und
abzustützen. Wenn Sie das Werkstück mit der Hand oder
gegen den Körper halten, ist es nicht stabil. Sie können die
Kontrolle über das Werkstück verlieren.
Tragen Sie eine Schutzbrille oder sonstigen Augenschutz.
Schlagbohrarbeiten verursachen, dass Splitter
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
herumfliegen. Herumfliegende Teilchen können dauerhafte
Augenverletzungen verursachen. Tragen Sie eine Staubmaske
oder Atemschutzmaske bei Arbeiten, die Staub verursachen.
Gehörschutz kann bei den meisten Anwendungen
erforderlich sein.
Halten Sie das Werkzeug immer fest im Griff. Versuchen Sie
nicht, dieses Werkzeug zu betreiben, ohne es mit beiden
Händen zu halten. Es wird empfohlen, immer den seitlichen
Griff zu verwenden. Einhandbetrieb dieses Werkzeugs führt
zum Kontrollverlust. Das Durchtrennen von Hartmaterial wie
z. B. Armierungsstahl oder das Treffen darauf kann ebenfalls
gefährlich sein. Drehen Sie vor dem Betrieb den seitlichen Griff
richtig fest.
Betreiben Sie dieses Werkzeug nicht über lange Zeiträume. Die
vom Hammerbetrieb verursachten Schwingungen können zu
Schäden an Ihren Händen und Armen führen. Verwenden Sie
Handschuhe zur zusätzlichen Dämpfung und begrenzen Sie
die Exponierung, indem Sie häufige Pausen einlegen.
Bereiten Sie Einsätze (Bits) nicht selbst wieder auf. Die
Wiederaufbereitung von Meißeln sollte durch eine zugelassene
Fachkraft erfolgen. Nicht fachgerecht wiederaufbereitete
Meißel können Verletzungen verursachen.
Tragen Sie Handschuhe beim Betrieb des Werkzeugs oder beim
Wechseln der Einsätze. Zugängliche Metallteile am Werkzeug
und die Einsätze können beim Betrieb extrem heiß werden.
Kleine Stückchen von abgebrochenem Material können bloße
Hände verletzen.
Legen Sie das Werkzeug niemals ab, solange der Einsatz nicht
vollständig zum Stillstand gekommen ist. Sich bewegende
Einsätze können Verletzungen verursachen.
Schlagen Sie nicht mit dem Hammer auf verklemmte Einsätze,
um sie zu lösen. Es können sich Fragmente von Metall- oder
Materialsplittern lösen und Verletzungen verursachen.
Leicht abgenutzte Meißel können durch Schleifen wieder
geschärft werden.
Halten Sie das Stromkabel vom rotierenden Einsatz fern.
Wickeln Sie das Kabel um keinen Teil Ihres Körpers. Ein um
einen sich drehenden Einsatz gewickeltes Stromkabel kann
Verletzungen und Kontrollverlust verursachen.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
Restrisiken
Folgende Risiken lassen sich beim Betrieb von Bohrhämmern
nicht vermeiden:
• Verletzungen, die durch das Berühren der sich drehenden Teile
oder heißer Werkzeugteile verursacht werden.
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
•
•
Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für
die Leistungsaufnahme Ihres Ladegeräts geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen
beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Drehbohrhammer
1 Seitlicher Handgriff und Tiefenbohrstange
1 Schnellspannfutter (D25334)
1Kit-box
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
13
Deutsch
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2017 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
1
2
3
4
5
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
6 Haupthandgriff
Auslöseschalter
7 SDS-Plus Werkzeughalter
Vor-/Zurückwahlschalter
8 Manschette
Modusauswahlrad
9 Tiefenmaß
Modusauswahltaste
10 Löseknopf für das
Zusatzhandgriff
Tiefenmaß
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihr Drehbohrhammer wurde für professionelle Bohr- und
Hammerbohranwendungen sowie für Schraub- und
Meißelanwendungen entwickelt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Ihr Drehbohrhammer ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Überlastkupplung
Bei der Blockierung eines Bohrers ist der Antrieb zur Bohrspindel
unterbrochen. Aufgrund der resultierenden Kräfte das Werkzeug
immer mit beiden Händen festhalten und eine stabile Haltung
einnehmen. Nach einer Überlastung lassen Sie den Auslöser los
und drücken ihn erneut, um den Antrieb wieder anzustellen.
Mechanische Kupplung
Diese Werkzeuge sind mit einer mechanischen Kupplung
ausgestattet. Die Aktivierung der Kupplung wird mit einem
akustischen Ratschen zusammen mit einer verstärkten
Vibration angezeigt.
Aktive Vibrationssteuerung
Halten Sie für die beste Vibrationskontrolle das Werkzeug wie in
der richtigen Richtige Haltung der Hände.
Durch die aktive Vibrationssteuerung werden
Rückstoßvibrationen durch die Hammermechanik neutralisiert.
14
Durch die Verringerung der Hand- und Armvibrationen ist das
Werkzeug komfortabler über längere Zeiträume einsetzbar, und
die Lebensdauer des Werkzeugs wird erhöht.
Der Hammer benötigt nur genug Druck, um die aktive
Vibrationssteuerung zu aktivieren. Durch zu viel Druck bohrt
oder meißelt das Werkzeug nicht schneller und die aktive
Vibrationssteuerung wird nicht aktiviert.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Zusatzhandgriff (Abb. B)
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu mindern,
betreiben Sie das Gerät IMMER mit korrekt und fest
montiertem Zusatzhandgriff. Bei Nichtbeachtung kann
der Zusatzhandgriff während des Betriebs abrutschen und
der Bediener kann die Kontrolle über das Gerät verlieren.
Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest, um
maximale Kontrolle zu haben.
Der Zusatzhandgriff 5 wird vorne an das Getriebegehäuse
geklemmt und kann um 360˚ gedreht werden, um mit
der rechten oder linken Hand verwendet zu werden. Der
Zusatzhandgriff muss ausreichend festgezogen werden, um den
Drehungen des Werkzeugs standzuhalten, wenn das Zubehör
klemmt oder blockiert. Halten Sie den Zusatzhandgriff immer
am anderen Ende fest, um beim Blockieren des Werkzeugs die
Kontrolle zu behalten.
Zum Lösen drehen Sie den Zusatzhandgriff entgegen
dem Uhrzeigersinn.
Anpassen des Tiefenmaßes (Abb. A, B)
1. Halten Sie den Löseknopf für das Tiefenmaß 10 am
Zusatzhandgriff gedrückt.
2. Bewegen Sie das Tiefenmaß 9 so, dass der Abstand
zwischen seinem Ende und dem Ende des Bits der
gewünschten Bohrtiefe entspricht.
3. Lassen Sie den Knopf los und lassen Sie das Tiefenmaß
einrasten. Beim Bohren mit dem Tiefenmaß müssen
Sie aufhören, wenn das Ende des Tiefenmaßes die
Werkstoffoberfläche erreicht.
Bit und Bit-Halter
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Beim Austauschen
von Bits IMMER Handschuhe tragen. Metallteile und
Einsätze (Bits) dieses Werkzeugs werden beim Gebrauch
äußerst heiß. Kleine Bruchteile des Materials können die
Hände verletzen.
Der Bohrhammer kann je nach gewünschter Anwendung mit
verschiedenen Bits versehen werden. Verwenden Sie nur
scharfe Bohrerbits.
Deutsch
Empfohlene Bits
• Verwenden Sie für Holz Schlangenbohrer, Flachbohrer,
Schneckenbohrer oder Lochsägen.
• Bei Metall verwenden Sie Schlangenbohrer aus Stahl für
hohe Drehzahlen oder Lochsägen. Verwenden Sie beim
Bohren in Metall ein Schneidöl. Ausnahmen sind Gusseisen
und Messing, die trocken gebohrt werden müssen.
• Verwenden Sie für Mauerwerk, wie Ziegel, Zement,
Porenbetonstein usw. Hartmetall-Bits, die für das
Schlagbohren ausgelegt sind.
SDS-Plus Bit-Halter (Abb. C)
HINWEIS: Es werden spezielle Adapter benötigt, um den
SDS-Plus-Werkzeughalter mit Zylinderschaft-Bits und
Sechskant-Schraubendreher-Bits zu verwenden. Siehe
Optionales Zubehör.
Einsetzen eines Bohrbits oder eines anderen
Zubehörteils:
1. Setzen Sie den Schaft des Bits etwa 19 mm in den SDSPlus Werkzeughalter.
2. Schieben und drehen Sie das Bit, bis es einrastet. Das Bit
wird nun sicher festgehalten.
3. Zum Lösen des Bits ziehen Sie die Manschette 8 zurück und
entfernen Sie das Bit.
Schnellspannfutter (Abb. C, D)
D25334
Bei einigen Modellen kann anstelle des SDS-Plus Bit-Halters ein
schlüsselloses Spannfutter eingesetzt werden.
WARNUNG: Verwenden Sie im Drehhämmermodus
niemals Standard-Spannfutter.
Austausch des SDS-Plus Bit-Halters mit schlüssellosem
Spannfutter
1. Wählen Sie die Betriebsart „Nur Hämmern“ (siehe
Betriebsarten), damit verhindert wird, dass sich die
Spindel dreht, wenn der abnehmbare Werkzeughalter
entriegelt wird.
2. Drehen Sie die Werkzeugaufnahme 11 in die entsperrte
Position und ziehen Sie den vorhandenen Bit-Halter ab.
3. Drücken Sie das schlüssellose Spannfutter 12 auf die
Spindel 13 und drehen Sie die Werkzeugaufnahme in
die Verriegelungsposition.
4. Um das schlüssellose Spannfutter mit dem SDS-Plus BitHalter auszutauschen, entfernen Sie zuerst das schlüssellose
Spannfutter genauso wie der SDS-Plus Bit-Halter entfernt
wurde. Setzen Sie dann den SDS-Plus Bit-Halter genauso ein,
wie das schlüssellose Spannfutter eingesetzt wurde.
Einsetzen eines Bohrbits oder eines anderen Zubehörteils
in das schlüssellose Spannfutter:
1. Fassen Sie die Manschette 8 des Spannfutters mit
einer Hand und mit der anderen Hand das Unterteil
des Spannfutters.
2. Drehen Sie die Manschette entgegen dem Uhrzeigersinn
(von vorne betrachtet), bis das gewünschte
Zubehörteil hineinpasst.
3. Setzen Sie das Zubehörteil etwa 19 mm in das Spannfutter
und ziehen Sie es durch Drehen des Spannfutters im
Uhrzeigersinn mit der einen Hand an, während die andere
Hand das Gerät hält. Drehen Sie das Spannfutter, bis
mehrere Ratschenklicks zu hören sind, um volle Spannkraft
zu gewährleisten.
Denken Sie daran, für maximale Anzugskraft das Spannfutter
mit der einen Hand an der Spannfuttermanschette festzuziehen,
während die andere Hand das Gerät hält.
Um das Zubehör zu entfernen, wiederholen Sie die obigen
Schritte 1 und 2.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. A, D)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf dem
Haupthandgriff 6 und die andere auf dem Zusatzhandgriff 5 .
Betriebsarten (Abb. A)
WARNUNG: Ändern Sie nicht die Betriebsart, während
das Werkzeug läuft.
Ihr Werkzeug ist mit einem Modusauswahlrad 3 ausgestattet,
um die geeignete Betriebsart für die gewünschte Arbeit
zu wählen.
Symbol
Modus
Anwendung
Bohrschrauben
Drehbohren
Rotationshämmern
Nur Hämmern
Bohren in Stahl, Holz
und Kunststoff
Bohren in Beton und
Mauerwerk
Leichte Meißelarbeiten
Auswählen einer Betriebsart:
1. Drücken Sie den Modusauswahl-Löseknopf 4 .
2. Drehen Sie das Modusauswahlrad so, dass der Pfeil auf das
Symbol mit der gewünschten Betriebsart zeigt.
15
Deutsch
HINWEIS: Der Betriebsartwahlschalter 3 muss sich immer im
Drehbohr-, Drehhämmer- oder Hammermodus befinden. Es
gibt keine Betriebspositionen dazwischen. Es kann notwendig
sein, den Motor kurz laufen zu lassen, nachdem von der
Betriebsart ‚Nur Hämmern‘ zu ‚Drehbohren‘ oder ‚Drehhämmern‘
gewechselt wurde, um die Zahnräder auszurichten.
Arbeitsverfahren (Abb. A)
WARNUNG: UM DIE GEFAHR VON VERLETZUNGEN
ZU MINDERN, STELLEN SIE IMMER sichre, dass
das Werkstück fest verankert oder eingespannt wurde.
Verwenden Sie beim Bohren in dünnem Material hinter
dem Werkstück zur Unterstützung einen Holzklotz, um
Beschädigungen des Materials zu verhindern.
WARNUNG: Warten Sie immer , bis der Motor völlig
stillsteht und ändern Sie erst dann die Laufrichtung.
1. Wählen Sie das geeignete Spannfutter, den Adapter bzw.
das Bit und setzen Sie es/ihn in das Werkzeug ein. Siehe Bit
und Bit-Halter.
2. Wählen Sie mit dem Modusauswahlrad 3 die
geeignete Betriebsart für die gewünschte Anwendung.
Siehe Betriebsarten.
3. Stellen Sie den Seitengriff 5 nach Bedarf ein.
4. Setzen Sie das Bit/den Meißel auf die gewünschte Stelle auf.
5. Wählen Sie die Drehrichtung mit Hilfe des
Drehrichtungsschiebers 2 . Achten Sie darauf, dass
der Auslöseschalter entriegelt ist, wenn Sie diesen
Schieber verstellen.
a. Schieben Sie den Drehrichtungsschieber 2 nach links,
um die Vorwärtsdrehung (rechts herum) zu aktivieren.
Bitte Pfeile auf dem Werkzeug beachten.
b. Schieben Sie den Drehrichtungsschieber 2 nach rechts,
um die Rückwärtsdrehung (links herum) zu aktivieren.
WARNUNG: Warten Sie immer, bis der Motor völlig
stillsteht und ändern Sie erst dann die Laufrichtung.
6. Drücken Sie den Auslöseschalter 1 . Je fester Sie den
Auslöseschalter drücken, desto schneller arbeitet das
Werkzeug. Um die Lebensdauer des Werkzeugs zu
optimieren, verwenden Sie die verstellbare Drehzahl
nur für das Anbohren von Löchern oder dem Andrehen
von Befestigungsmaterialien.
WARNUNG:
• Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht dazu, leicht
brennbare oder explosive Flüssigkeiten (Benzin,
Alkohol usw.) zu mischen oder zu pumpen.
• Mischen bzw. rühren Sie keine entsprechend
gekennzeichneten brennbaren Flüssigkeiten.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
16
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
Als Option sind verschiedene Arten von SDS-Plus Bohrern und
Meißeln erhältlich. Die verwendeten Zubehör- und Anbauteile
müssen im SDS-Plus-Verbindungsbereich regelmäßig
geschmiert werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
English
HEAVY-DUTY ROTARY HAMMERDRILL
D25333, D25334
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Type
No-load speed
No-load beats per minute
Power input
Single impact energy (EPTA 05/2009)
Maximum drilling range in steel/wood/concrete
Optimum drilling range in concrete
Tool holdler
Collar diameter
Weight
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-6:
LPA(emission sound pressure level)
LWA(sound power level)
K(uncertainty for the given sound level)
Drilling into concrete
Vibration emission value ah, HD =
Uncertainty K =
Chiselling
Vibration emission value ah,Cheq =
Uncertainty K =
Drilling into metal
Vibration emission value ah,D =
Uncertainty K =
Screwdriving
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
mm
kg
D25333
230
230/115
1
0-1150
0-5200
950
3.5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3.7
D25334
230
230/115
1
0-1150
0-5200
950
3.5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3.9
dB(A)
dB(A)
93
104
93
104
dB(A)
3
3
m/s²
m/s²
6.9
1.5
6.9
1.5
m/s²
m/s²
7.8
1.5
7.8
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
VAC
VAC
min-1
bpm
W
J
mm
mm
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
17
English
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Heavy-Duty Rotary Hammerdrill
D25333, D25334
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
02.06.2017
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
18
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
English
d )
e )
f )
g )
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
Additional Safety Instructions for
Rotary Hammers
•
•
•
•
•
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
•
•
•
•
•
•
•
•
Wear ear protectors. Exposure to noise can cause
hearing loss.
Use auxiliary handles supplied with the tool. Loss of
control can cause personal injury.
Hold power tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a "live" wire may make exposed metal
parts of the power tool "live" and could give the operator an
electric shock.
Use clamps or other practical way to secure and support the
workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or
against your body is unstable and may lead to loss of control.
Wear safety goggles or other eye protection. Hammering
operations cause chips to fly. Flying particles can cause
permanent eye damage. Wear a dust mask or respirator
for applications that generate dust. Ear protection may be
required for most applications.
Keep a firm grip on the tool at all times. Do not attempt
to operate this tool without holding it with both hands. It
is recommended that the side handle be used at all times.
Operating this tool with one hand will result in loss of control.
Breaking through or encountering hard materials such as
re-bar may be hazardous as well. Tighten the side handle
securely before use.
Do not operate this tool for long periods of time. Vibration
caused by hammer action may be harmful to your hands and
arms. Use gloves to provide extra cushion and limit exposure
by taking frequent rest periods.
Do not recondition bits yourself. Chisel reconditioning should
be done by an authorized specialist. Improperly reconditioned
chisels could cause injury.
Wear gloves when operating tool or changing bits. Accessible
metal parts on the tool and bits may get extremely hot
during operation. Small bits of broken material may damage
bare hands.
Never lay the tool down until the bit has come to a complete
stop. Moving bits could cause injury.
Do not strike jammed bits with a hammer to dislodge them.
Fragments of metal or material chips could dislodge and
cause injury.
Slightly worn chisels can be resharpened by grinding.
Keep the power cord away from the rotating bit. Do not
wrap the cord around any part of your body. An electric cord
wrapped around a spinning bit may cause personal injury and
loss of control.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
19
English
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of rotary hammers:
• Injuries caused by touching the rotating parts or hot parts of
the tool.
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN60745; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for the
power input of your tool (see Technical Data). The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Package Contents
The package contains:
1 Rotary hammerdrill
1 Side handle and depth rod
1 Keyless chuck (D25334)
1 Kit box
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
20
•
Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Date Code Position (Fig. A)
The date code, which also includes the year of manufacture, is
printed into the housing.
Example:
2017 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
6 Main handle
Trigger switch
7 SDS-Plus tool holder
Forward/reverse slider
8 Sleeve
Mode selector dial
9 Depth rod
Mode selector button
10 Depth rod release button
Side handle
Intended Use
Your rotary hammerdrill has been designed for professional
drilling and hammerdrilling applications, as well as screwdriving
and chipping applications.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
Your rotary hammerdrill is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Overload Clutch
In case of jamming of a drill bit, the drive to the drill spindle is
interrupted. Because of the resulting forces, always hold the
tool with both hands and take a firm stance. After the overload,
release and depress the trigger to re-engage drive.
English
Mechanical Clutch
Bit Reccomendations
These tools are fitted with a mechanical clutch. The indication
that the clutch has activated will be an audible ratcheting
together with increased vibration.
• For wood, use twist bits, spade bits, power auger bits or
hole saws.
• For metal, use high-speed steel twist drill bits or hole saws.
Use a cutting lubricant when drilling metals. The exceptions
are cast iron and brass which should be drilled dry.
• For masonry, such as brick, cement, cinder block, etc., use
carbide-tipped bits rated for percussion drilling.
Active Vibration Control
For best vibration control, hold the tool as described in Proper
Hand Position.
The active vibration control neutralises rebound vibration from
the hammer mechanism. Lowering hand and arm vibration,
it allows more comfortable use for longer periods of time and
extends the life of the unit.
The hammer only needs enough pressure to engage the active
vibraton control. Applying too much pressure will not make
the tool drill or chip faster and active vibration control will
not engage.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Side Handle (Fig. B)
WARNING: To reduce the risk of personal injury, ALWAYS
operate the tool with the side handle properly installed.
Failure to do so may result in the side handle slipping
during tool operation and subsequent loss of control. Hold
tool with both hands to maximize control.
The side handle 5 clamps to the front of the gear case and
may be rotated 360˚ to permit right- or left-hand use. The side
handle must be tightened sufficiently to resist the twisting
action of the tool if the accessory binds or stalls. Be sure to grip
the side handle at the far end to control the tool during a stall.
To loosen side handle, rotate counterclockwise.
To Adjust the Depth Rod (Fig. A, B)
1. Push in and hold the depth rod release button 10 on the
side handle.
2. Move the depth rod 9 so the distance between the
end of the rod and the end of the bit equals the desired
drilling depth.
3. Release the button to lock rod into position. When drilling
with the depth rod, stop when end of rod reaches surface
of material.
Bit and Bit Holder
WARNING: Burn Hazard. ALWAYS wear gloves when
changing bits. Accessible metal parts on the tool and bits
may get extremely hot during operation. Small bits of
broken material may damage bare hands.
The hammerdrill can be fitted with different bits depending on
the desired application. Use sharp drill bits only.
SDS-Plus Bit Holder (Fig. C)
NOTE: Special adapters are needed to use the SDS-plus tool
holder with straight shank bits and hexagonal screwdriver bits.
Refer to Optional Accessories.
To insert a drill bit or other accessory:
1. Insert the shank of the bit about 19 mm into SDS-Plus
tool holder.
2. Push and rotate bit until it locks in place. The bit will be
securely held.
3. To release bit, pull the sleeve 8 back and remove the bit.
Keyless Chuck (Fig. C, D)
D25334
On some models, a keyless chuck can be installed in place of the
SDS-Plus bit holder.
WARNING: Never use standard chucks in the rotary
hammering mode.
Replacing the SDS-Plus Bit Holder with the Keyless Chuck
1. Select hammering only mode (see Operation Modes), this
locks the spindle to prevent it from rotating when unlocking
the removable tool holder.
2. Turn the locking collar 11 into the unlocked position and
pull the installed bit holder off.
3. Push the keyless chuck 12 onto the spindle 13 and turn
the locking collar into the locking position.
4. To replace the keyless chuck with the SDS-Plus bit holder,
first remove the keyless chuck the same way as the SDSPlus bit holder was removed. Then replace the SDS-Plus
bit holder the same way as the keyless chuck was replaced.
To insert a drill bit or other accessory in keyless chuck:
1. Grasp the sleeve 8 of the chuck with one hand and use the
other hand grasping the base of the chuck.
2. Rotate the sleeve counterclockwise (as viewed from the
front) far enough to accept the desired accessory.
3. Insert the accessory about 19 mm into the chuck and
tighten securely by rotating the chuck sleeve clockwise
with one hand while holding the tool with the other hand.
Continue to rotate the chuck sleeve until several ratchet
clicks are heard to ensure full gripping power.
Be sure to tighten chuck with one hand on the chuck sleeve and
one hand holding the tool for maximum tightness.
To release the accessory, repeat Steps 1 and 2 above.
21
English
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Proper Hand Position (Fig. A, D)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the main handle 6 ,
with the other hand on the side handle 5 .
Operation Modes (Fig. A)
WARNING: Do not select the operating mode when the
tool is running.
Your tool is equipped with a mode selector dial 3 to select the
mode appropriate to desired operation.
Symbol
Mode
Application
Screwdriving
Rotary Drilling
Drilling into steel, wood
and plastics
Rotary
Hammering
Drilling into concrete and
masonry
Hammering
only
Light chipping
To select an operating mode:
1. Depress the mode selector release button 4 .
2. Rotate the mode selector dial so that the arrow points to the
symbol corresponding with the desired mode.
NOTE: The mode selector 3 must be in rotary drilling, rotary
hammering or hammering only mode at all times. There are no
operable positions in between. It may be necessary to briefly
run the motor after having changed from 'hammering only' to
'rotary' modes in order to align the gears.
Performing an Application (Fig. A)
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL
INJURY, ALWAYS ensure workpiece is anchored or
clamped firmly. If drilling thin material, use a wood “backup” block to prevent damage to the material.
WARNING: Always wait until the motor has come to
a complete standstill before changing the direction
of rotation.
22
1. Choose and install the appropriate chuck, adapter, and/or
bit onto to the tool. Refer to Bit and Bit Holders.
2. Using the mode selector dial 3 , select the mode
appropriate to desired application. Refer to
Operation Modes.
3. Adjust the side handle 5 as required.
4. Place the bit/chisel on the desired location.
5. Select the direction of rotation using the forward/reverse
slider 2 . When changing the position of the control slider,
be sure the trigger is released.
a. Push the forward/reverse slider 2 to the LH-side for
forward (RH) rotation. See arrows on tool.
b. Push the forward/reverse slider 2 to the RH-side for
reverse (LH) rotation.
WARNING: Always wait until the motor has come to
a complete standstill before changing the direction
of rotation.
6. Depress the trigger switch 1 . The farther you depress
the trigger switch, the faster the tool will operate. For
maximum tool life, use variable speed only for starting holes
or fasteners.
WARNING:
• Do not use this tool to mix or pump easily combustible
or explosive fluids (benzine, alcohol, etc.).
• Do not mix or stir inflammable liquids
labelled accordingly.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Lubrication
Various types of SDS-Plus drill bits and chisels are available as
an option. Accessories and attachments used must be regularly
lubricated around the SDS-Plus fitment.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
English
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
23
Español
TALADRO PERCUTOR PARA TRABAJOS PESADOS
D25333, D25334
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DeWALT
sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Velocidad sin carga
Golpes por minuto sin carga
Potencia de entrada
Una sola energía de impacto (EPTA 05/2009)
Máxima capacidad de taladrado en acero/madera/hormigón
Capacidad de perforación óptima en hormigón
Portaherramientas
Diámetro de la abrazadera
Peso
VAC
min-1
bpm
W
J
mm
mm
mm
kg
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-6.
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
K(incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
D25333
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,7
D25334
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,9
93
104
3
93
104
3
Perforación en hormigón
Valor de la emisión de vibración ah,HD =
Incertidumbre K =
Cincelado
m/s²
m/s²
6,9
1,5
6,9
1,5
Valor de la emisión de vibración ah,Cheq
Incertidumbre K =
Perforación en metal
m/s²
m/s²
7,8
1,5
7,8
1,5
Valor de la emisión de vibración ah,D =
Incertidumbre K =
Atornillado sin impacto
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Vibration emission value ah =
Incertidumbre K =
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
24
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Español
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Taladro percutor para trabajos pesados
D25333, D25334
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
02.06.2017
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuación puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
25
Español
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
26
d )
e )
f )
g )
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad específicas adicionales
para martillos rotativos
•
•
•
•
•
Póngase protectores para el oído. La exposición al ruido
puede causar pérdida auditiva.
Use las empuñaduras auxiliares suministradas con
la herramienta. La pérdida de control puede ocasionar
lesión personal.
Sostenga las herramientas eléctricas por las superficies
de agarre aisladas cuando realice una operación en la
que la herramienta de corte pueda estar en contacto con
un cable oculto. En caso de contacto con un cable cargado,
se cargarán las partes metálicas de la herramienta yello puede
producir una descarga eléctrica al operador.
Use abrazaderas u otra forma práctica de asegurar y apoyar la
pieza de trabajo a una plataforma estable. El sujetar la pieza
de trabajo con la mano o contra su cuerpo no proporciona
estabilidad y puede causar una pérdida de control.
Póngase gafas protectoras u otra protección para los ojos. Las
operaciones de martilleo pueden hacer que salgan volando
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
astillas. Las partículas volantes pueden ocasionar daño
permanente a los ojos. Use una mascarilla antipolvo o un
respirador para las aplicaciones que produzcan polvo. Puede
que sea necesario utilizar una protección auditiva para la
mayoría de las aplicaciones.
Agarre firmemente la herramienta en todo momento. No
intente utilizar esta herramienta sin sujetarla con ambas
manos. Se recomienda usar la empuñadura lateral en todo
momento. El utilizar esta herramienta con una sola mano
ocasionará la pérdida de control. Asimismo puede ser
peligroso romper o encontrarse con materiales duros como
barras de refuerzo. Apriete la empuñadura lateral bien antes
de utilizar la herramienta.
No utilice esta herramienta durante períodos largos de
tiempo. La vibración causada por la acción del martillo puede
ser perjudicial para las manos y los brazos. Utilice guantes
para proporcionar protección extra y limite la exposición
tomándose periodos de descanso con frecuencia.
No repare las brocas usted mismo. La reparación de los
cinceles debe ser realizada por un especialista autorizado. Los
cinceles que no están bien reparados pueden causar lesiones.
Póngase guantes cuando utilice la herramienta o cambie las
brocas. Las partes metálicas accesibles de la herramienta y las
brocas pueden ponerse extremadamente calientes durante el
funcionamiento. Los trozos pequeños de material roto pueden
dañar las manos desnudas.
No ponga nunca la herramienta hacia abajo hasta que
la broca se haya parado por completo. Las brocas en
movimiento pueden causar lesiones
No golpee las brocas atascadas con un martillo para sacarlas.
Pueden desprenderse fragmentos de metal o astillas de
material y ocasionar lesiones.
Los cinceles ligeramente desgastados pueden volver a
afilarse amolando.
Mantenga el cable eléctrico alejado de la broca en
movimiento. No enrolle el cable alrededor de ninguna parte
de su cuerpo. Un cable eléctrico enrollado en una broca
en movimiento puede ocasionar lesión personal y pérdida
de control.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
Riesgos residuales
Los riesgos indicados a continuación son inherentes al uso de
martillos rotativos:
• Lesiones provocadas al tocar las piezas que giran o piezas
calientes de la herramienta.
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
•
•
Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60745, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Utilice un cable prolongador aprobado y adecuado
para la potencia de entrada de su herramienta (véanse Datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es 1,5 mm2; la
longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Taladro percutor
1 Empuñadura lateral y varilla de profundidad
1 Mandril sin llave (D25334)
1 Caja kit
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha, que contiene también el año de fabricación,
viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2017 XX XX
Año de fabricación
27
Español
Descripción (Fig. A)
1
2
3
4
5
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
6 Empuñadura principal
Interruptor de
accionamiento
7 Portaherramientas
Control deslizante de
SDS - Plus
avance/retroceso
8 Manguito
Dial selector de modo
9 Varilla de profundidad
Botón selector de modo
10 Botón de liberación de la
Empuñadura lateral
varilla de profundidad
Uso Previsto
Su taladro percutor giratorio ha sido diseñado para aplicaciones
de taladrado y taladrado de percusión, así como para las
aplicaciones de atornillado y desbaste.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
El taladro percutor es una herramienta eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Limitador de par
En caso de atascamiento de una broca, se interrumpe el impulso
al husillo de la broca. Debido a las fuerzas resultantes, aferre
siempre la herramienta con ambas manos y adopte una postura
firme. Después de una sobrecarga, suelte y apriete el gatillo para
re-embragar el impulso.
Embrague mecánico
Estas herramientas están dotadas de embrague mecánico.
Al activarse el embrague se oye un trinqueteo y aumenta
la vibración.
Control de vibración activo
Para un mejor control de vibración, mantenga la herramienta
como se describe en la Posición adecuada de las manos.
El control de vibración activo neutraliza la vibración de rebote
del mecanismo percutor. Disminuir la vibración en brazos y
manos permite un uso más cómodo durante largos periodos de
tiempo y prolonga la duración de la unidad.
El taladro solo necesita la presión suficiente para activar el
control de vibración activo. Si aplica demasiada presión, la
herramienta no perforará o desbastará más velozmente y no se
activará el control de vibración activo.
28
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Empuñadura lateral (Fig. B)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales, utilice SIEMPRE la herramienta con la
empuñadura lateral correctamente instalada. En caso
contrario, la empuñadura lateral podría deslizarse durante
el uso, con la consiguiente pérdida de control de la
herramienta. Sostenga la herramienta con ambas manos
para maximizar el control.
La empuñadura lateral 5 se engancha a la parte frontal de la
caja de velocidades y puede girarse a 360º para permitirle usar
el aparato con la mano derecha o izquierda. Hay que apretar
suficientemente la empuñadura lateral para resistir la acción
de torsión de la herramienta si el accesorio se traba o se para.
Asegúrese de aferrar la empuñadura por el extremo para
controlar la herramienta cuando se para.
Para aflojar la empuñadura lateral, gírela en sentido antihorario.
Para ajustar la varilla de profundidad
(Fig. A, B)
1. Apriete y mantenga apretado el botón de liberación de la
varilla de profundidad 10 de la empuñadura lateral.
2. Mueva la varilla de profundidad 9 de modo
que la distancia entre el extremo de la varilla y el
extremo de la broca equivalga a la profundidad de
perforación deseada.
3. Suelte el botón para bloquear la varilla en su posición.
Cuando perfore con la varilla de profundidad, detenga
la herramienta cuando el final de la varilla llegue a la
superficie del material.
Broca y portabroca
ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras. SIEMPRE
use guantes cuando cambie las brocas. Las piezas
metálicas accesibles de la herramienta y las brocas
alcanzan temperaturas extremadamente altas durante
el funcionamiento. Los trozos pequeños del material roto
pueden dañar las manos desnudas.
El taladro percutor puede equiparse con diferentes tipos de
brocas dependiendo del trabajo que se desea realizar. Utilice
solo brocas afiladas.
Recomendaciones para brocas
• Para madera, utilice brocas roscadas, brocas de pala, brocas
de barrena o brocas huecas cilíndricas con borde cortante.
• Para metal, utilice brocas roscadas de acero para
herramientas de corte o brocas huecas cilíndricas con borde
cortante. Utilice un lubricante de corte cuando perfore
Español
metales. Las excepciones son el latón y la fundición, que
deberán perforarse en seco.
• Para mampostería, como ladrillo, cemento, bloque de
escoria, etc., use brocas con punta de carburo para taladrado
de percusión.
Portabroca SDS-Plus (Fig. C)
NOTA: Se requieren adaptadores especiales para usar el
portabroca SDS-Plus con brocas de mango recto y puntas de
atornillar hexagonales. Consulte Accesorios opcionales.
Para introducir una broca u otro accesorio:
1. Inserte el mango de la broca 19 mm aproximadamente en
el portabroca SDS-Plus.
2. Empuje y gire la broca hasta que se bloquee en su lugar. La
broca deberá quedar bien sujeta.
3. Para sacar la broca, tire hacia atrás el manguito 8 y saque
la broca.
Mandril sin llave (Fig. C, D)
D25334
Algunos modelos pueden tener instalado un mandril sin llave
en lugar del portabrocas SDS-Plus.
ADVERTENCIA: No utilice nunca mandriles estándar en
modo taladro percutor rotatorio.
Cambiar el portabroca SDS-Plus con el mandril sin llave
1. Seleccione solo el modo de percusión (consulte Modos de
funcionamiento), esto bloquea el husillo para evitar que
gire al desbloquear el portabroca extraíble.
2. Gire el collarín de bloqueo 11 hacia la posición de
desbloqueo y extraiga el portabroca.
3. Empuje el mandril sin llave 12 hacia el husillo 13 y gire el
collarín de bloqueo hacia la posición de bloqueo.
4. Para cambiar el mandril sin llave con el portabroca SDSPlus, primero saque el mandril sin llave del mismo modo
que sacó el portabroca SDS-Plus. A continuación, sustituya
el portabroca SDS-Plus del mismo modo que sustituyó el
mandril sin llave.
Para introducir una broca u otro accesorio en el mandril
sin llave:
1. Aferre el manguito 8 del mandril con una mano y con la
otra aferre la base del mandril.
2. Gire el manguito en sentido antihorario (como se
muestra desde el frente) lo suficiente para colocar el
accesorio deseado.
3. Introduzca el accesorio 19 mm aproximadamente en el
mandril y apriete con firmeza girando el manguito del
mandril en sentido horario con una mano, y sosteniendo
la herramienta con la otra. Siga girando el manguito del
mandril hasta que oiga varios clics para garantizar un agarre
al completo.
Asegúrese de apretar el mandril con una mano el manguito
del mandril y con la otra, sostenga la herramienta para lograr el
máximo apriete.
Para sacar el accesorio, repita los pasos 1 y 2 anteriores.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos (Fig. A, D)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano
se coloque en la empuñadura principal 6 y la otra en la
empuñadura lateral 5 .
Modos de funcionamiento (Fig. A)
ADVERTENCIA: No seleccione el modo de
funcionamiento cuando la herramienta está
en funcionamiento.
Su herramienta está equipada con un dial selector de modo 3 para seleccionar el modo correcto de operación deseada.
Símbolo
Modo
Taladro
giratorio
Taladrado
de percusión
giratorio
Solo percusión
Aplicación
Destornillador
Taladrado de acero, madera
y plástico
Taladrado en hormigón y
mampostería
Desbaste ligero
Para seleccionar un modo de funcionamiento:
1. Apriete el botón selector de modo 4 .
2. Gire el dial selector de modo de manera que la flecha
apunte al símbolo que corresponda con el modo deseado.
NOTA: El selector de modo 3 debe estar siempre en taladrado
giratorio, taladrado de percusión o solo percusión únicamente.
No existen posiciones operativas intermedias. Puede que sea
necesario hacer funcionar brevemente el motor después de
cambiar de modo ’solo percusión’ a ’giratorio’ para alinear
los engranajes.
29
Español
Realizar una tarea (Fig. A)
ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE
LESIONES PERSONALES, COMPRUEBE SIEMPRE que la
pieza de trabajo esté bien anclada o fijada. Si perfora un
material fino, utilice un bloque de madera de soporte para
evitar daños al material.
ADVERTENCIA: Espere siempre a que el motor se detenga
por completo antes de cambiar la dirección de giro.
1. Escoja y coloque el mandril, adaptador y/o broca adecuado
en la herramienta. Consulte Broca y portabroca.
2. Usando el dial selector de modo 3 , seleccione el modo
apropiado para la operación que desea realizar. Consulte
Modos de funcionamiento.
3. Ajuste la empuñadura lateral 5 según sea necesario.
4. Coloque la broca/cincel en el lugar que desee.
5. Seleccione la dirección de rotación usando el botón
deslizante de avance/retroceso 2 . Cuando cambie la
posición del botón de control deslizante, asegúrese de
haber soltado el gatillo.
a. Empuje el botón deslizador de avance/retroceso 2 hacia el lado de la mano izquierda para la rotación
hacia adelante (mano derecha). Véanse las flechas en
la herramienta.
b. Empuje el botón deslizador de avance/retroceso 2 hacia
el lado de la mano derecha para la rotación hacia atrás
(mano izquierda).
ADVERTENCIA: Espere siempre a que el motor se detenga
por completo antes de cambiar la dirección de giro.
6. Pulse el gatillo 1 . Cuanto más apriete el gatillo, más rápido
funcionará la herramienta. Para lograr la mayor duración de
la herramienta, utilice exclusivamente la velocidad variable
para empezar orificios o fijaciones.
ADVERTENCIA:
• No use esta herramienta para mezclar o bombear
fácilmente líquidos combustibles o explosivos
(bencina, alcohol, etc.).
• No mezcle ni agite líquidos inflamables etiquetados
como tal.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
30
Lubricación
Hay varios tipos de brocas y cinceles SDS-Plus opcionales.
Los accesorios y acoplamientos deben usarse debidamente
lubricados alrededor de la guarnición del SDS-Plus.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Français
MARTEAU PERFORATEUR BURINEUR ROTATIF DE QUALITÉ
INDUSTRIELLE
D25333, D25334
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT,
le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Vitesse à vide
Battements à vide par minute
Puissance absorbée
Énergie Impact unique (EPTA 05/2009)
Plage de perçage maximum dans l’acier/bois/béton
Plage optimale de perçage dans le béton
Porte-outil
Diamètre de bague
Poids
D25333
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,7
D25334
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,9
93
104
3
93
104
3
m/s²
m/s²
6,9
1,5
6,9
1,5
m/s²
m/s²
7,8
1,5
7,8
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
VAC
min-1
bpm
W
J
mm
mm
mm
kg
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-6.
LPA(niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
K(incertitude pour le niveau acoustique donné)
dB(A)
Perçage du béton
Valeur d’émission de vibration ah,HD =
Incertitude K =
Ciselage
Valeur d’émission de vibration ah,Cheq
Incertitude K =
Perçage du méta
Valeur d’émission de vibration ah,D =
Incertitude K =
Vissage sans impact
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
31
Français
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Marteau perforateur burineur rotatif de
qualité industrielle
D25333, D25334
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
02.06.2017
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
32
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les instructions,
illustrations et spécifications fournies avec cet
outil électrique. Le non respect des instructions listées
ci-dessous peut conduire à des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
Français
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Règles de sécurité particulières
additionnelles propres aux marteaux
rotatifs
•
•
•
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
•
•
•
Porter un dispositif de protection auditif. Le bruit en
résultant pourrait occasionner une perte de l’acuité auditive.
Utiliser la poignée auxiliaire fournie avec l’outil.
Une perte de contrôle de l’outil pourrait occasionner des
dommages corporels.
Tenir les outils par les surfaces isolées prévues à cet effet
pendant toute utilisation où l’outil de coupe pourrait
entrer en contact avec des fils électriques cachés. Tout
contact avec un fil sous tension met les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et peut électrocuter l’utilisateur.
Utiliser des serre-joints, ou tout autre moyen, pour fixer et
immobiliser le matériau sur une surface stable. Tenir la pièce à
la main ou contre son corps offre une stabilité insuffisante qui
pourrait vous en faire perdre le contrôle.
Porter des lunettes de protection ou tout autre dispositif
de protection oculaire. Le martelage produit des particules
volantes. Ces particules peuvent causer des dommages
oculaires permanents. Porter un masque anti-poussières ou
un appareil de protection des voies respiratoires pour toute
application productrice de poussières. Une protection auditive
peut s’avérer nécessaire pour la plupart des applications.
Maintenir systématiquement l’outil fermement. Ne pas
tenter d’utiliser cet outil sans le maintenir à deux mains. Il est
recommandé d’utiliser systématiquement la poignée latérale.
Le fait d’utiliser cet outil à une main pourra vous en faire
33
Français
•
•
•
•
•
•
•
perdre le contrôle. Traverser ou rencontrer des matériaux durs
comme les armatures peut aussi s’avérer dangereux. Arrimer
soigneusement la poignée latérale avant toute utilisation.
Ne pas utiliser cet outil pendant des périodes prolongées.
Les vibrations causées par l’action du marteau peuvent être
dangereuses pour les mains ou les bras. Porter des gants pour
amortir les vibrations, et pour limiter les risques, faire des
pauses fréquentes.
Ne pas remettre à neuf les forets soi-même. La remise à neuf
de tout burin doit être effectuée par un spécialiste agréé.
Tout burin remis à neuf incorrectement pose des risques de
dommages corporels.
Porter des gants lors de l’utilisation de l’outil ou le changement
de burin. Les parties métalliques accessibles de l’outil et des
burins pourraient s’avérer brûlantes pendant l’utilisation. De
petits débris de matériau pourraient blesser les mains nues.
Attendre systématiquement l’arrêt complet de la mèche/burin
avant de déposer l’outil où que ce soit. Des burins/mèches en
rotation posent des risques de dommages corporels.
Ne pas asséner des coups de marteau sur des burins coincés
pour les déloger. Des fragments de métal ou de matériau
pourraient être éjectés et causer des dommages corporels.
Les burins légèrement usés peuvent être réaffutés.
Maintenir le cordon d’alimentation à l’écart d’une mèche
en rotation. Ne pas enrouler le cordon autour d’une partie
quelconque de votre corps. Un cordon électrique enroulé
autour d’un burin en rotation pose des risques de dommages
corporels et de la perte de contrôle de l’outil.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l'utilisation des marteaux
électropneumatiques :
• Blessures occasionnées par le contact avec des pièces en
rotation ou chaudes de l'outil.
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension
du secteur correspond bien à la tension indiquée sur la
plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN60745 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
34
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utilisez
une rallonge homologuée adaptée à la puissance absorbée de
votre outil (consultez les Fiche technique). La section minimale
du conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur maximale de
30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Marteau perforateur burineur rotatif
1 Poignée latérale et tige de profondeur
1 Mandrin sans clé (D25334)
1 Boîte de kit
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication, qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2017 XX XX
Année de fabrication
Français
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
6 Poignée principale
Interrupteur à gâchette
Curseur de réglage du sens 7 Porte-outil SDS-Plus
de rotation
8 Manchon
Molette de sélection de
9 Tige de profondeur
mode
10 Bouton de libération de la
Sélecteur de mode
tige de profondeur
Poignée latérale
Utilisation Prévue
Votre marteau perforateur burineur a été conçu pour les
applications de perçage et de perforage professionnelles, ainsi
que pour les applications de vissage et de burinage.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Votre marteau perforateur burineur rotatif sans fil est un outil
électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Limiteur de couple
En cas de blocage d’un foret, l’entraînement de la tige de ce
foret est interrompu. Du fait des forces qui en résultent, tenez
toujours l’outil à deux mains et gardez une posture stable.
Après une surcharge, relâchez et enfoncez la gâchette pour
ré-enclencher l’entraînement.
Embrayage mécanique
Cet outil est équipé d’un embrayage mécanique. L’activation
de l’embrayage est indiquée par un cliquetis et l’augmentation
des vibrations.
Contrôle actif des vibrations
Pour un meilleur contrôle des vibrations, maintenir l'outil tel que
décrit dans Position correcte des mains.
Le contrôle actif des vibrations neutralise les vibrations
de rebond du mécanisme de percussion. En réduisant les
vibrations sur les bras et les mains, il permet une utilisation
plus confortable et plus longue et prolonge la durée de vie de
la machine.
Le marteau ne nécessite qu’une pression suffisante pour
enclencher le contrôle actif des vibrations. Une pression trop
importante n’augmente pas la vitesse de perforation
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Poignée latérale (Fig. B)
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures,
utilisez TOUJOURS l’outil avec la poignée latérale
correctement installée. Dans le cas contraire, la poignée
latérale peut glisser pendant l’utilisation de l’outil et
entraîner une perte de contrôle. Tenez l’outil des deux
mains pour maximiser le contrôle.
La poignée latérale 5 se fixe sur l’avant du carter d’engrenage
et elle peut être pivotée à 360° pour permettre l’utilisation
de la main droite ou de la gauche. La poignée latérale doit
être suffisamment serrée afin de résister à la torsion de l’outil
si l’embout se coince ou se dérobe. Assurez-vous de saisir la
poignée latérale au plus loin pour pouvoir garder le contrôle de
l’outil en cas de calage.
Pour desserrer la poignée latérale, tournez dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre.
Pour régler la tige de profondeur (Fig. A, B)
1. Maintenez enfoncé le bouton de libération de la tige de
profondeur 10 sur la poignée latérale.
2. Déplacez la tige de profondeur 9 de sorte que la
distance entre l’extrémité de la tige et l’extrémité de
l’embout soit égale à la profondeur de perçage désirée.
3. Relâchez le bouton pour verrouiller la tige en position.
Lors du perçage avec la tige de profondeur, arrêtezvous lorsque l’extrémité de la tige atteint la surface
du matériau.
Embout et porte-embout
AVERTISSEMENT : risque de brûlures. Portez TOUJOURS
des gants lors du changement d’embout. Les parties
métalliques accessibles de l’outil et les embouts peuvent
devenir extrêmement chauds pendant l’utilisation. Les
petits morceaux de matière peuvent blesser les mains.
Le marteau perforateur peut être équipé de différents embouts
en fonction de l’application à réaliser. N’utilisez que des
mèches bien aiguisées.
Recommandations concernant les embouts
• Pour le bois, utilisez des embouts hélicoïdaux, des mèches
plates, des mèches de tarière ou des cloches.
• Pour le métal, utilisez des mèches torsadées en acier à
coupe rapide ou des cloches. Utilisez un lubrifiant de coupe
pour le perçage des métaux. La fonte et le laiton doivent en
revanche être percés à sec.
• Pour la maçonnerie comme la brique, le ciment, le parpaing,
etc, utilisez des embouts à pointe de carbure adapté au
perçage à percussion.
35
Français
Porte-embout SDS-Plus (Fig. C)
REMARQUE : Des adaptateurs spéciaux sont nécessaire pour
utiliser le porte-embout SDS-plus avec des embouts à tige
droite et des embouts de tournevis à 6 pans. Consultez la
section Accessoires en option.
Pour insérer une mèche ou un autre accessoire :
1. Insérez la tige de l’embout d’environ 19 mm dans le porteoutil SDS-Plus.
2. Poussez et tournez l’embout jusqu’à ce qu’il se verrouille en
place. L’embout est alors fermement maintenu.
3. Pour libérer l’embout, tirez le manchon 8 vers l’arrière et
retirez l’embout.
Mandrin sans clé (Fig. C, D)
D25334
Sur certains modèles, il est possible de remplacer le porteembout SDS-Plus par un mandrin sans clé.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais les mandrins
standard en mode de percussion rotative.
Remplacement du porte-embout SDS-Plus par le
mandrin sans clé
1. Sélectionnez le mode Percussion seulement (voir Modes
de fonctionnement), ceci permet de bloquer l’axe afin
d’éviter qu’il ne tourne lors du déverrouillage du porteoutil amovible.
2. Tournez le collier de verrouillage 11 sur la position
Déverrouillage et sortez le porte-embout installé.
3. Enfoncez le mandrin sans clé 12 sur l’axe 13 et tournez le
collier de verrouillage sur la position Verrouillage.
4. Pour remplacer le mandrin sans clé par le porte-embout
SDS-Plus, retirez d’abord le mandrin sans clé de la même
manière que pour le retrait du porte-embout SDS-Plus.
Replacez ensuite le porte-embout SDS-Plus de la même
manière que pour l’installation du mandrin sans clé.
Pour insérer une mèche ou un autre accessoire dans le
mandrin sans clé :
1. Tenez le manchon 8 du mandrin d’une main et utilisez
l’autre main pour tenir la base du mandrin.
2. Tournez le manchon dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre (vue de devant) jusqu’à pouvoir insérer
l’accessoire désiré.
3. Insérez l’accessoire d’environ 19 mm dans le mandrin et
serrez fermement en tournant le manchon du mandrin dans
le sens des aiguilles d’une montre d’une main tout en tenant
l’outil de l’autre main. Continuer à tourner le manchon du
mandrin jusqu’à entendre plusieurs déclics du cliquet pour
assurer la meilleure prise.
S’assurer de serrer le mandrin avec une main sur le manchon du
mandrin et l’autre main tenant l’outil pour un meilleur serrage.
Pour libérer l’accessoire, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus.
36
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Position correcte des mains (Fig. A, D)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur la
poignée principale 6 et l’autre main sur la poignée latérale 5 .
Modes de fonctionnement (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne changez pas le mode de
fonctionnement lorsque l’outil est en marche.
Votre outil est équipé d’une molette de sélection de mode 3 qui permet de choisir le bon mode de fonctionnement en
fonction de l’opération à réaliser.
Symbole
Mode
Application
Vissage
Perçage rotatif
Perçage de l’acier, du bois
et du plastique
Percussion
rotative
Perçage de béton et de
maçonnerie
Percussion
seulement
Burinage léger
Pour choisir un mode de fonctionnement :
1. Enfoncez le bouton de libération du sélecteur de mode 4 .
2. Tournez la molette de sélection de mode de façon que la
flèche pointe vers le symbole correspondant au mode voulu.
REMARQUE : Le sélecteur de mode 3 doit toujours être
en mode perçage rotatif, percussion rotative ou percussion
seulement. Il n’existe aucune autre position utilisable entre ces
positions. Il peut être nécessaire de faire brièvement tourner le
moteur après être passé du mode «Percussion seulement» aux
modes «Rotatifs» afin de réaligner les pignons.
Français
Exécuter un tâche (Fig. A)
AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE
BLESSURES, ASSUREZ-VOUS, TOUJOURS que la pièce
à travailler est fermement ancrée ou attachée. En cas de
perçage d’un matériau fin, utilisez un morceau de bois en
support afin de ne pas endommager la matière.
AVERTISSEMENT : attendez toujours que le moteur soit
complètement arrêté avant de changer le sens de rotation.
1. Choisissez et installez sur l’outil le mandrin, l’adaptateur et/
ou l’embout approprié. Consultez la section Embout et
porte-embout.
2. À l’aide de la molette de sélection de mode 3 , choisissez le
mode de fonctionnement adapté à l’application. Consultez
la section Modes de fonctionnement.
3. Réglez la poignée latérale 5 si nécessaire.
4. Placez l’embout/le ciseau à l’emplacement voulu.
5. Sélectionnez le sens de rotation à l'aide du curseur de
réglage du sens de rotation 2 . Avant de changer la position
du curseur de commande, assurez-vous que la gâchette est
bien relâchée.
a. Poussez le curseur de réglage du sens de rotation 2 côté
LH pour le sens de rotation avant (RH). Voir les flèches
sur l’outil.
b. Poussez le curseur de réglage du sens de rotation 2 côté
RH pour le sens de rotation arrière (LH).
AVERTISSEMENT : attendez toujours que le moteur soit
complètement arrêté avant de changer le sens de rotation.
6. Enfoncez l’interrupteur à gâchette 1 . Plus vous enfoncez la
gâchette, plus l’outil tourne vite. Pour augmenter la durée
de vie de l’outil, n’utilisez le variateur de vitesse que pour
démarrer le perçage ou le vissage.
AVERTISSEMENT :
• N’utilisez pas cet outil pour mélanger ou pomper
plus facilement des fluides combustibles ou explosifs
(essence, alcool, etc.).
• Ne mélangez et ne remuez pas de liquides
inflammables étiquetés en conséquence.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Lubrification
Différents types de mèches et de ciseaux SDS-Plus sont
disponibles en option. Les accessoires et les pièces utilisés
doivent être régulièrement lubrifiés autour du point de raccord
SDS-Plus.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
37
Italiano
TRAPANO ROTATIVO PER USO INTENSIVO
D25333, D25334
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno
dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Velocità a vuoto
Battiti a vuoto al minuto
Potenza assorbita
Energia a impatto singolo (EPTA 05/2009)
Capacità massima di foratura di acciaio/legno/calcestruzzo
Capacità ottimale di foratura del calcestruzzo
Portautensile
Diametro collare
Peso
D25333
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,7
D25334
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,9
93
104
3
93
104
3
m/s²
m/s²
6,9
1,5
6,9
1,5
m/s²
m/s²
7,8
1,5
7,8
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
VAC
min-1
bpm
W
J
mm
mm
mm
kg
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-6
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
K(incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
Foratura nel calcestruzzo
Valore di emissione delle vibrazioni ah,HD =
Incertezza K =
Modalità scalpello
Valore di emissione delle vibrazioni ah,Cheq
Incertezza K =
Foratura nel metallo
Valore di emissione delle vibrazioni ah,D =
Incertezza K =
Modalità avvitatura senza percussione
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
38
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Italiano
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Trapano rotativo per uso intensivo
D25333, D25334
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
02.06.2017
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
39
Italiano
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme di sicurezza aggiuntive specifiche per
tassellatori
•
•
•
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
40
•
•
•
•
Indossare protezioni acustiche. L’esposizione al rumore
può causare danni all’udito.
Utilizzare le impugnature ausiliarie fornite con
l’apparato. La perdita di controllo può causare
lesioni personali.
Sostenere gli apparati elettrici con supporti aventi
superfici isolanti quando si eseguono lavorazioni in
cui l’accessorio di taglio potrebbe toccare cavi elettrici
nascosti. Il contatto con un cavo sotto tensione trasmette la
corrente elettrica alle parti metalliche dell’apparato e potrebbe
provocare la folgorazione dell’operatore.
Utilizzare morse o altre attrezzature adatte per sostenere e
bloccare il pezzo in lavorazione su un supporto stabile. Il pezzo
da lavorare tenuto con le mani o contro il proprio corpo è
instabile e può far perdere il controllo dell’apparato.
Indossare occhiali di sicurezza o altre protezioni per gli occhi.
Le operazioni di percussione possono emettere schegge.
Tali schegge possono causare danni permanenti alla vista.
Indossare una mascherina antipolvere o un respiratore per
operazioni che generano polveri. La maggior parte delle
applicazioni richiede l’utilizzo di protezioni acustiche.
Impugnare saldamente l’apparato, sempre. Non tentare di
azionare l’apparato sostenendolo con una mano sola. Si
consiglia di utilizzare sempre l’impugnatura laterale. Azionare
questo apparato con una mano sola causa la perdita di
controllo. Anche lo sfondamento o l’impatto con materiali
duri come ad esempio sbarre può essere pericoloso. Stringere
saldamente l’impugnatura laterale prima dell’utilizzo.
Non azionare l’apparato per lunghi periodi senza interruzioni.
Le vibrazioni causate dall’azionamento del martello possono
essere dannose a mani e braccia. Indossare guanti per fornire
Italiano
•
•
•
•
•
•
ulteriore smorzamento e limitare l’esposizione effettuando
frequenti pause.
Non ricondizionare le punte da soli. Il ricondizionamento
degli scalpelli deve essere eseguito da un tecnico autorizzato.
Gli scalpelli non correttamente ricondizionati possono
causare lesioni.
Indossare i guanti quando l’apparato è in funzione o mentre
si sostituiscono gli accessori. Le parti in metallo esposte
dell’apparato e gli accessori possono diventare roventi durante
il funzionamento. Pezzi di piccole dimensioni di materiale
frantumato possono provocare danni alle mani nude.
Non posare mai l’apparato finché l’accessorio non si sia
completamente arrestato. Le punte ancora in movimento
potrebbero causare lesioni.
Non utilizzare il martello per rimuovere eventuali accessori
incastrati. Frammenti di metallo o schegge di materiale
possono staccarsi e causare lesioni.
Gli scalpelli leggermente consumati possono essere affilati
tramite molatura.
Tenere il cavo elettrico lontano dalla punta rotante. Non
avvolgere il cavo attorno a nessuna parte del corpo. Un cavo
elettrico avvolto intorno alla punta rotante può causare lesioni
personali e la perdita di controllo.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
Rischi residui
I seguenti rischi riguardano l'utilizzo dei trapani a
rotopercussione:
• Lesioni causate dal contatto con parti in rotazione o calde
dell'elettroutensile.
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60745, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
approvato, adatto per la tensione in ingresso del caricabatteria
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Trapano rotativo
1 Impugnatura laterale e asta di profondità
1 Mandrino autoserrante (D25334)
1 Kit box
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data, che comprende anche l’anno di fabbricazione, è
stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2017 XX XX
Anno di fabbricazion
41
Italiano
Descrizione (Fig. A)
1
2
3
4
5
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
6 Impugnatura principale
Grilletto di azionamento
7 Portapunte SDS Plus
Cursore Avanti/Indietro
8 Manicotto
Manopola di selezione
della modalità
9 Asticella di profondità
Pulsante di selezione della 10 Pulsante di rilascio
modalità
dell’asticella di profondità
Impugnatura laterale
Utilizzo Previsto
Questo trapano rotativo è stato progettato per eseguire in modo
professionale lavori di foratura, perforazione, avvitamento/
svitamento e scheggiatura leggera.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questo trapano rotativo è un elettroutensile professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Limitatore di coppia
In caso di inceppamento di una punta da trapano, la
trasmissione al mandrino del trapano viene interrotta. A causa
delle forze risultanti, tenere sempre l’utensile con entrambe
le mani e adottare una posizione stabile. Dopo il sovraccarico,
rilasciare e premere l’interruttore di azionamento a grilletto per
innestare nuovamente la trasmissione.
Frizione meccanica
Questi utensili sono dotati di una frizione meccanica.
L’indicazione di attivazione della frizione sarà un suono sibilante
udibile insieme a una maggiore vibrazione.
Controllo attivo delle vibrazioni
Per un miglior controllo delle vibrazioni, tenere lo strumento,
come descritto nella Corretto posizionamento delle mani.
Il controllo attivo delle vibrazioni neutralizza le vibrazioni
di rimbalzo dal meccanismo del tassellatore. Riducendo le
vibrazioni sulla mano e sul braccio, permette un uso più
confortevole per periodi di tempo più lunghi e aumenta la
durata dell’unità.
Il tassellatore necessita solo di una pressione sufficiente a
innestare il controllo attivo delle vibrazioni. Se si applica una
pressione eccessiva l’operazione di foratura non risulterà più
veloce e il controllo attivo delle vibrazioni non si innesterà.
42
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Impugnatura laterale (Fig. B)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali,
utilizzare SEMPRE l’utensile con l’impugnatura laterale
correttamente installata. L’inosservanza di questa
precauzione potrebbe provocare lo scivolamento
dell’impugnatura laterale durante l’utilizzo dell’utensile
e la conseguente perdita di controllo. Tenere l’utensile
con entrambe le mani per incrementare al massimo
il controllo.
L’impugnatura laterale 5 si aggancia alla parte anteriore
dello scomparto ingranaggi e può essere ruotata di 360° per
essere utilizzata sia con la mano destra che con la sinistra.
L’impugnatura laterale deve essere stretta a sufficienza per
resistere all’azione di torsione dell’utensile, in caso di grippaggio
o blocco dell’accessorio. Assicurarsi di afferrare l’impugnatura
laterale all’estremità opposta per controllare l’utensile in fase
di stallo.
Per allentare l’impugnatura laterale, ruotare in senso antiorario.
Regolazione dell’asticella di profondità
(Fig. A, B)
1. Spingere in dentro e tenere premuto il pulsante di rilascio
dell’asticella di profondità 10 sull’impugnatura laterale.
2. Spostare l’asticella di profondità 9 in modo che la
distanza tra l’estremità dell’asticella e l’estremità della
punta corrisponda alla profondità di foratura desiderata.
3. Rilasciare il pulsante per bloccare l’asticella in posizione.
Durante la foratura con l’asticella di profondità, fermarsi
quando l’estremità dell’asticella raggiunge la superficie
del materiale.
Punta e portapunta
AVVERTENZA: pericolo di ustioni. Quando si cambiano
le punte indossare SEMPRE dei guanti. Le parti metalliche
accessibili sull’utensile e le punte potrebbero diventare
estremamente calde durante l’uso. Piccole particelle di
materiale rotto potrebbero danneggiare le mani nude.
Sul tassellatore possono essere montate punte diverse in
base all’applicazione desiderata. Utilizzare solamente
punte appuntite.
Raccomandazioni riguardanti le punte
• Per il legno, utilizzare punte elicoidali, mecchie, viti senza
fine o seghe a tazza.
• Per il metallo, utilizzare le punte elicoidali in acciaio super
rapido (HHS) o seghe a tazza. Utilizzare un lubrificante da
taglio quando si forano metalli. Fanno eccezione la ghisa e
l’ottone che vanno forati a secco.
Italiano
• Per i prodotti in muratura, come mattoni, cemento,
blocchi forati in calcestruzzo, ecc., utilizzare punte dotata
all’estremità di placchette in widia e classificate per la
foratura a percussione
Portapunte SDS-Plus (Fig. C)
NOTA: Per utilizzare il portapunte SDS-Plus con le punte
a codolo cilindrico e le punte con attacco esagonale per
avvitamento/svitamento sono necessari speciali adattatori.
Consultare la sezione Accessori su richiesta.
Per inserire una punta o un altro accessorio, procedere
come descritto di seguito.
1. Inserire il codolo della punta nel portapunte SDS-Plus per
circa 19 mm .
2. Spingere e ruotare la punta finché non si blocca in
posizione. La punta verrà tenuta saldamente.
3. Per rilasciare la punta, tirare il manicotto 8 all’indietro e
rimuovere la punta.
Mandrino autoserrante (Fig. C, D)
D25334
Su alcuni modelli, un mandrino senza chiave può essere
installato al posto del portapunta SDS-Plus.
AVVERTENZA: non impiegare mai mandrini standard
nella modalità operativa di foratura con percussione.
Sostituzione del portapunte SDS-Plus con il mandrino
autoserrante
1. Selezionare la modalità Solo martellamento (vedere la
sezione Modalità operative). In questo modo l’albero si
blocca per impedire che ruoti quando viene sbloccato il
portapunte rimovibile.
2. Ruotare il collare di bloccaggio 11 fino alla posizione di
sblocco ed estrarre il portapunte installato.
3. Spingere il mandrino autoserrante 12 sull’albero 13 e
ruotare il collare di bloccaggio fino a bloccarlo.
4. Per sostituire il mandrino autoserrante con il portapunte
SDS-Plus smontare prima il mandrino autoserrante,
seguendo la stessa procedura usata per rimuovere il
portapunte SDS-Plus, quindi riposizionare il portapunte
SDS-Plus seguendo la stessa procedura usata per sostituire il
mandrino autoserrante.
Per inserire una punta o un altro accessorio, procedere
come descritte di seguito.
1. Afferrare il manicotto 8 del mandrino con una mano e
usare l’altra mano per tenere la base.del mandrino.
2. Ruotare il manicotto in senso antiorario (visto dal davanti)
abbastanza per inserire l’accessorio desiderato.
3. Inserire l’accessorio all’interno del mandrino a una
profondità di circa 19 mm e serrarlo bene ruotando il
manicotto del mandrino con una mano e tenendo con l’altra
l’utensile. Continuare a ruotare il manicotto del mandrino
finché non si sentono diversi scatti del nottolino per
garantire la massima potenza di grippaggio.
Assicurarsi di serrare il mandrino con una mano sul manicotto
del mandrino e l’altra che tiene l’utensile, per la massima tenuta.
Per rilasciare l’accessorio, ripetere i passaggi 1 e 2 descritti sopra.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. A, D)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale 6 , e l’altra mano sull’impugnatura
laterale 5 .
Modalità operative (Fig. A)
AVVERTENZA: non selezionare la modalità operativa
quando l’utensile è in funzione.
Il tassellatore elettropneumatico è dotato di una manopola di
selezione della modalità 3 adatta per l’operazione desiderata.
Simbolo
Modalità
Foratura
rotativa
Foratura a
percussione
rotativa
Solo
martellamento
Applicazione
Avvitamento/Svitamento
Lavori su acciaio, legno e
plastica
Lavori su calcestruzzo e
muratura
Scalpellatura leggera
Per selezionare una modalità operativa, procedere
come descritto di seguito.
1. Premere il pulsante di rilascio del selettore di modalità 4 .
2. Ruotare la manopola di selezione della modalità in modo
che la freccia punti verso il simbolo corrispondente alla
modalità desiderata.
NOTA: la manopola di selezione della modalità 3 deve sempre
trovarsi nella posizione corrispondente alla modalità di foratura
rotativa, foratura a percussione rotativa o solo martellamento.
Non vi sono posizioni di modalità operative intermedie. Dopo
essere passati dalla modalità di solo martellamento a quella di
foratura rotativa potrebbe essere necessario avviare brevemente
il motore per allineare gli ingranaggi.
43
Italiano
Esecuzione di un lavoro (Fig. A)
AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI
PERSONALI ASSICURARSI SEMPRE che il pezzo da
lavorare sia ancorato o fissato saldamente. Durante la
foratura di materiali di piccolo spessore utilizzare un
blocco di legno come supporto per evitare di danneggiare
il materiale.
AVVERTENZA: prima di cambiare la direzione
di rotazione attendere sempre che il motore si sia
arrestato completamente.
1. Scegliere e installare sull’utensile il mandrino, l’adattatore e/o
la punta corretti. Consultare la sezione Punta e portapunta.
2. Con la manopola di selezione della modalità 3 , selezionare
la modalità appropriata per l’applicazione desiderata.
Consultare la sezione Modalità operative.
3. Regolare l’impugnatura laterale 5 in base alla necessità.
4. Collocare la punta/lo scalpello sulla posizione desiderata.
5. Selezionare la direzione di rotazione con il cursore Avanti/
Indietro 2 . Assicurarsi di avere rilasciato il grilletto di
azionamento prima di cambiare la posizione del cursore
di controllo.
a. Spostare il cursore Avanti/Indietro 2 verso sinistra per
impostare la rotazione in avanti (verso destra). Vedere le
frecce sull’utensile.
b. Spostare il cursore Avanti/Indietro 2 verso destra per
impostare la rotazione all’indietro (verso sinistra).
AVVERTENZA: prima di cambiare la direzione
di rotazione attendere sempre che il motore si sia
arrestato completamente.
6. Premere l’interruttore di azionamento a grilletto 1 . Più
si preme l’interruttore di azionamento, maggiore sarà la
velocità di funzionamento dell’utensile. Per massimizzare la
durata dell’utensile, utilizzare la velocità variabile solamente
per fori di partenza o di fissaggio.
AVVERTENZA:
• non usare questo utensile per miscelare o pompare
liquidi facilmente infiammabili o esplosivi (benzina,
alcol, ecc.).
• Non miscelare o agitare liquidi infiammabili etichettati
come tali.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
44
Lubrificazione
Vari tipi di punte e scalpelli SDS-Plus sono disponibili come
accessori opzionali. Gli accessori e le dotazioni usati devono
essere regolarmente lubrificati intorno al raccordo SDS-Plus.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Nederlands
HAMERBOORMACHINE VOOR ZWARE TOEPASSINGEN
D25333, D25334
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT
tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Snelheid zonder weerstand
Slagen per minuut onbelast
Vermogen
Enkelslagenergie (EPTA 05/2009)
Maximaal boorbereik in staal/hout/beton
Optimale boordiepte in beton
Gereedschapshouder
Kraagdiameter
Gewicht
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-6.
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
LWA(niveau geluidsvermogen)
K(onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
Boren in beton
Vibratie-emissiewaarde ah,HD =
Onzekerheid K =
Beitelen
Vibratie-emissiewaarde ah,Cheq
Onzekerheid K =
Boren in metaal
Vibratie-emissiewaarde ah,D =
Onzekerheid K =
Schroeven zonder weerstand
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
mm
kg
D25333
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,7
D25334
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
104
3
93
104
3
m/s²
m/s²
6,9
1,5
6,9
1,5
m/s²
m/s²
7,8
1,5
7,8
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
VAC
min-1
bpm
W
J
mm
mm
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
45
Nederlands
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Hamerboormachine voor zware
toepassingen
D25333, D25334
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
02.06.2017
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
46
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
Nederlands
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
d )
e )
f )
g )
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende specifieke veiligheidsrichtlijnen
voor roterende klopboren
•
•
•
•
•
Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan geluid kan
leiden tot gehoorverlies.
Gebruik aanvullende handgrepen die bij het
gereedschap zijn meegeleverd. Als u de controle over het
apparaat verliest, kan dit tot persoonlijk letsel leiden.
Houd elektrisch gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakken als u een handeling uitvoert
waarbij het gereedschap in contact kan komen met
verborgen bedrading. Contact met bedrading die onder
stroom staat zal metalen onderdelen van het gereedschap
onder stroom zetten en hierdoor kan de gebruiker een
elektrische schok krijgen.
Gebruik klemmen of een andere praktische oplossing om
het werkstuk vast te zetten en het op een stabiele plaats te
ondersteunen. Als u het werkstuk tegen uw lichaam houdt, is
dat onstabiel en kan het leiden tot het verlies van de controle.
Draag een veiligheidsbril of een andere oogbescherming.
Boorhandelingen zorgen ervoor dat splinters rondvliegen.
Rondvliegende deeltjes kunnen leiden tot permanente
47
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
beschadiging van uw ogen. Draag een stofmasker of
gasmasker bij toepassingen waarbij stof wordt gegenereerd.
Gehoorbescherming kan noodzakelijk zijn bij de
meeste toepassingen.
Houd het gereedschap te allen tijde stevig vast. Probeer
dit gereedschap niet te gebruiken zonder dat u het met
beide handen vasthoudt. Het wordt aanbevolen dat u de
zijhandgreep te alleen tijde gebruikt. Als u dit gereedschap met
één hand vasthoudt, verliest u er de controle over. Het breken
door of tegenkomen van harde materialen zoals gewapend
beton kan ook gevaarlijk zijn. Maak de zijhandgreep voor
gebruik stevig vast.
Gebruik dit gereedschap niet gedurende lange tijd. De trilling
die door de hamerbeweging wordt veroorzaakt kan schadelijk
voor uw handen en armen zijn. Gebruik handschoenen voor
extra bescherming en beperk blootstelling door regelmatig
pauzes in te lassen.
Herstel zelf geen boorstukken. Het herstellen van een beitel
dient door een erkend vakman te worden gedaan. Onjuist
herstelde beitels kunnen tot letsel leiden.
Draag handschoenen als u het gereedschap bedient of
boorstukken verwisselt. De metalen delen waartoe u toegang
hebt op het gereedschap en de boorstukken kunnen tijdens
de bediening extreem heet worden. Kleine delen gebroken
materiaal kunnen blote handen beschadigen.
Leg het gereedschap nooit neer voordat het boorstuk volledig
tot stilstand is gekomen. Bewegende boorstukken kunnen
letsel veroorzaken.
Sla niet op vast zittende boorstukken met een hamer om ze
los te krijgen. Metaalfragmenten of materiaalsplinters kunnen
loskomen en letsel veroorzaken.
Licht versleten beitels kunnen worden scherpgeslepen.
Houd het stroomsnoer uit de buurt van het ronddraaiende
boorstuk. Wikkel het snoer niet om enig lichaamsdeel. Een
elektrisch stroomsnoer dat rond een draaiend boorstuk
is gewikkeld kan persoonlijk letsel en het verlies van
controle veroorzaken.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
Overige risico’s
De volgende risico's zijn inherent aan het gebruik van
boorhamers:
• Verwonding door het aanraken van roterende delen of the
hete delen van de machine.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
48
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer dat
geschikt is voor het ingangsvermogen van uw gereedschap (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Hamerboor
1 Zijhandgreep en diepteaanslag
1 Sleutelloze boorkop (D25334)
1 Kit box
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in
de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2017 XX XX
Jaar van fabricage
Nederlands
Beschrijving (Afb. A)
1
2
3
4
5
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
6 Hoofdhandgreep
Aan/uit-schakelaar
Schuifknop voor rechtsom/ 7 SDS-Plus
linksom
gereedschapshouder
8 Kraag
Standenselectieschakelaar
9 Diepteaanslag
Standenselectieknop
10 Ontgrendelknop
Zijhandgreep
diepteaanslag
Gebruiksdoel
De hamerboor is ontworpen voor professionele boor- en
hamerboortoepassingen, maar ook voor toepassingen als
hakken en schroeven draaien.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze hamerboor is professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Overbelastingsbeveiliging
Bij vastlopen van het boortje wordt de aandrijving naar de
booras onderbroken. Houd rekening met de krachten die
hierdoor ontstaan, houd het gereedschap altijd met beide
handen vast en ga stevig staan. Laat, wanneer de machine
overbelast is, de aan/uit-schakelaar los en druk deze weer in
zodat de aandrijving weer wordt ingeschakeld.
Mechanische koppeling
Dit gereedschap is voorzien van een mechanische koppeling. De
inwerkingtreding van de koppeling wordt merkbaar door een
ratelend geluid in combinatie met meer trilling.
Actieve trillingsdemping
Voor de beste trillingen, houd de machine, zoals beschreven in
Juiste positie van de handen.
De actieve trillingsdemping neutraliseert de trillingen die
terugkomen van het hamerboormechanisme. Zo worden
trillingen in hand en arm verminderd, kunt u langer en
comfortabeler met het gereedschap werken en gaat het
gereedschap langer mee.
De hamer vraagt slechts genoeg druk voor het inschakelen van
de actieve trillingsdemping. Wanneer u te veel druk uitoefent
werkt het gereedschap niet sneller en wordt de actieve
trillingsdemping niet ingeschakeld.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Zijhandgreep (Afb. B)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van persoonlijk letsel
tot een minimum, gebruik het gereedschap ALTIJD met
de zijhandgreep goed bevestigd en stevig vastgedraaid.
Als u dat niet doet, kan de zijhandgreep tijdens het gebruik
van het gereedschap los komen te zitten waardoor
u vervolgens de controle over het gereedschap kunt
verliezen. Zorg voor een maximale controle, houd het
gereedschap met beide handen vast.
De zijhandgreep 5 wordt op de voorzijde van de tandwielkast
geklemd en kan 360 graden worden gedraaid zodat het
gereedschap zowel door rechts- als linkshandigen kan worden
gebruikt. De zijhandgreep moet goed worden vastgezet
zodat deze houvast biedt wanneer het gereedschap draait
bij vastlopen of bij veel weerstand. Het is belangrijk dat u de
zijhandgreep vastpakt aan het uiteinde, zodat u de controle over
het gereedschap kunt behouden wanneer de boor vastloopt.
U kunt de zijhandgreep losmaken door deze naar links
te draaien.
De diepteaanslag afstellen (Afb. A, B)
1. Duw de diepteaanslag naar binnen en houd de
vrijgaveknop 10 van de diepteaanslag op de
zijhandgreep ingedrukt.
2. Verplaats de diepteaanslag 9 zo dat de afstand tussen
het einde van de aanslag en het einde van het boortje
gelijk is aan de gewenste boordiepte.
3. Laat de knop los zodat de aanslag wordt vergrendeld.
Bij het boren met de diepteaanslag stopt u wanneer
het uiteinde van de aanslag de oppervlakte van het
materiaal bereikt.
Boortje en boorhouder
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden. Draag
ALTIJD handschoenen wanneer u boortjes wisselt.
Bereikbare metalen delen van het gereedschap en
boortjes kunnen uitermate heet worden tijdens het
gebruik. Kleine stukjes afgebroken materiaal kunnen blote
handen verwonden.
Er kunnen afhankelijk van de toepassing verschillende
boortjes in de hamerboor worden gezet. Gebruik alleen
scherpe boortjes.
Aanbevelingen voor boortjes
• Gebruik voor hout gedraaide boortjes, speedboren,
spiraalboren of gatenzagen.
49
Nederlands
• Gebruik voor metaal High Speed-boortjes of gatenzagen.
Gebruik een snijvloeistof wanneer u in metalen boort. De
uitzonderingen zijn gietijzer en messing, deze moeten
droog worden geboord.
• Gebruik voor metselwerk, zoals baksteen, cement,
gasbetonblokken, enz. boortjes met een carbidepunt die
geschikt zijn voor slagboren.
SDS-Plus Boorhouder (Afb. C)
OPMERKING: U kunt alleen met een speciale adapter de
SDS-Plus-gereedschapshouder gebruiken met boortjes met
een rechte schacht en zeskantige schroefbitjes. Raadpleeg
Optionele accessoires.
Een boortje of een ander accessoire inzetten:
1. Steek de schacht van het boortje ongeveer 19 mm in de
SDS-Plus gereedschapshouder.
2. Duw en draai het boortje tot het wordt vergrendeld. Het
boortje zit nu stevig vast.
3. U kunt het boortje uitnemen door eerst de kraag 8 terug te
trekken en vervolgens het boortje uit de machine te trekken.
Het is belangrijk dat u de boorkop vastzet met één hand op de
kraag van de boorkop terwijl u het gereedschap met de andere
hand zo goed mogelijk vasthoudt.
U kunt het accessoire losmaken door stap 1 en 2 die hierboven
worden vermeld, te herhalen.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Sleutelloze boorkop (Afb. C, D)
Juiste positie van de handen (Afb. A, D)
D25334
Op sommige modellen kan een sleutelloze boorkop worden
gemonteerd in plaats van de SDS-Plus bithouder.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit standaard-boorkoppen
in de slagboorstand.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één hand op de
hoofdhandgreep 6 en de andere op de zijhandgreep 5 .
De SDS-Plus boor vervangen door de sleutelloze boorkop
1. Selecteer de stand voor alleen slagboren (zie
Bedrijfsstanden), u vergrendelt dan de as zodat wordt
voorkomen dat de as draait wanneer u de uitneembare
gereedschapshouder uitneemt.
2. Draai de vergrendelkraag 11 in de niet-vergrendelde positie
en trek de geplaatste boorhouder los.
3. Duw de sleutelloze boorkop 12 op de as 13 en draai de
vergrendelkraag in de vergrendelde stand.
4. Als u de sleutelloze boorkop wilt vervangen door de
SDS-Plusboorhouder, verwijder dan eerst de sleutelloze
boorkop op dezelfde wijze als u de SDS-Plus boorhouder
hebt verwijderd. Plaats vervolgens weer de SDS-Plus
boorhouder op dezelfde wijze als u de sleutelloze boorkop
hebt vervangen.
Een boortje of een ander accessoire in de sleutelloze
boorkop zetten:
1. Pak de kraag 8 van de boorkop vast met de ene hand en
pak met de andere hand de boorkop aan de onderzijde vast.
2. Draai de kraag zo ver naar links (van de voorzijde gezien) dat
u het accessoire van uw keuze kunt inzetten.
3. Steek het accessoire ongeveer 19 mm in de boorkop en
draai deze stevig vast door de kraag van de boorkop naar
rechts te draaien met de ene hand terwijl u het gereedschap
met de andere vasthoudt. Blijf de kraag van de boorkop
draaien totdat u een aantal ratelende klikken hoort, zodat
het accessoire zeker volledig vastzit.
50
Bedrijfsstanden (Afb. A)
WAARSCHUWING: Selecteer de bedrijfsstand niet
wanneer het gereedschap in werking is.
Het gereedschap is voorzien van een
standenselectieschakelaar 3 en hiermee kunt u de stand kiezen
die geschikt is voor de toepassing van uw keuze.
Symbool
Stand
Toepassing
Schroeven draaien
Boren
Slagboren
Alleen hakken
Boren in staal, hout en
kunststof
Boren in beton en
metselwerk
Licht hakwerk
Een bedrijfsstand selecteren:
1. Druk de vrijgaveknop 4 van de
standenselectieschakelaar in.
2. Draai de standenselectieschakelaar zo dat de pijl wijst naar
het symbool van de stand van uw keuze.
OPMERKING: De standenselectieschakelaar 3 moet altijd
in de stand Boren, Slagboren of Alleen hakken staan. Er zijn
hiertussen geen bruikbare posities. Het kan nodig zijn de motor
Nederlands
kort te laten draaien nadat u hebt overgeschakeld van ‘alleen
hakken’ naar de standen voor ‘boren’, zo zorgt u ervoor dat de
tandwielen goed in elkaar grijpen.
Een toepassing uitvoeren (Afb. A)
WAARSCHUWING: BEPERK HET RISICO VAN
PERSOONLIJK LETSEL, ZET ALTIJD het werkstuk stevig
vast. Voorkom beschadiging van het materiaal, gebruik
een “steunblok” als u boort in dun materiaal.
WAARSCHUWING: Verander altijd pas de richting van de
rotatie wanneer de motor volledig tot stilstand is gekomen.
1. Kies de juiste boorkop, adapter en/of het juiste boortje en
plaats deze/dit op het gereedschap. Raadpleeg Boortje
en boorhouder.
2. Selecteer met behulp van de standenselectieschakelaar 3 de stand die geschikt is voor de toepassing van uw keuze.
Raadpleeg Bedrijfsstanden.
3. Stel de zijhandgreep 5 naar eigen inzicht af.
4. Plaats het boortje/de beitel op de locatie van uw keuze.
5. Selecteer de draairichting met schuifknop vooruit/
achteruit 2 . Wanneer u de stand van de regelschuifknop
wijzigt, is het belangrijk dat u de aan/uit-knop niet indrukt.
a. Duw de schuifknop voor vooruit/achteruit 2 naar
de LH-zijde voor rotatie vooruit (RH). Zie pijlen op
het gereedschap.
b. Duw de schuifknop voor vooruit/achteruit 2 naar de
RH-zijde voor rotatie achteruit (LH).
WAARSCHUWING: Verander altijd pas de richting
van de rotatie wanneer de motor volledig tot stilstand
is gekomen.
6. Druk de Aan/Uit-schakelaar is 1 . Hoe verder u de schakelaar
indrukt, des te sneller werkt het gereedschap. Gebruik de
variabele snelheid alleen als u begint te boren of schroeven,
dat komt de levensduur van het gereedschap zeer
ten goede
WAARSCHUWING:
• Meng of pomp niet met dit gereedschap vloeistoffen
die gemakkelijk kunnen ontbranden of kunnen
ontploffen (wasbenzine, alcohol, enz.).
• Meng of roer geen brandbare vloeistoffen die als
zodanig zijn gelabeld.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Smering
Diverse typen SDS-Plus boortjes en beitels zijn als optie
verkrijgbaar. Accessoires en hulpstukken moeten rond SDS-Plusvatting regelmatig worden gesmeerd.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
51
Norsk
KRAFTIG TRÅDLØS BORHAMMER
D25333, D25334
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig
partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Belastet hastighet
Ubelastede slag pr. minutt
Inngangseffekt
Enkeltslag-energi (EPTA 05/2009)
Maksimum boreområde i stål/tre/betong
Optimalt boreområde i betong
Verktøyholder
Kragediameter
Vekt
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-6:
LPA(lydtrykksnivå)
LWA(lydeffektnivå)
K(usikkerhet for det angitte støynivå)
Boring i betong
Vibrasjonsutslippsverdi ah,HD =
Usikkerhet K =
Meisling
Vibrasjonsutslippsverdi ah,Cheq
Usikkerhet K =
Boring i metall
Vibrasjonsutslippsverdi ah,D =
Usikkerhet K =
Skruing uten slag
Vibrasjonsutslippsverdi ah =
Usikkerhet K =
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
52
mm
kg
D25333
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,7
D25334
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
104
3
93
104
3
m/s²
m/s²
6,9
1,5
6,9
1,5
m/s²
m/s²
7,8
1,5
7,8
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
VAC
o/min
bpm
W
J
mm
mm
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Norsk
Overensstemmelseserklæring med EU
Maskineridirektiv
Kraftig trådløs borhammer
D25333, D25334
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
02.06.2017
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
53
Norsk
d )
e )
f )
g )
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
54
5) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ekstra spesifikke sikkerhetsregler for
roterende borhammere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk hørselsvern. Eksponering mot støy kan føre til tap
av hørsel.
Bruk hjelpehåndtakene som følger med maskinen. Tap
av kontroll kan føre til personskade.
Hold elektrisk verktøy kun i isolerte gripeoverflater
når du utfører operasjoner hvor kutteutstyret kan
komme i kontakt med skjulte ledninger. Kutteutstyr som
kommer i kontakt med en strømførende ledning kan føre til at
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende
og kan gi operatøren elektrisk støt.
Bruk klemmer eller en annen praktisk metode for å feste og
støtte arbeidsstykket til en stabil plattform. Det er ikke stabilt
nok å holde arbeidsstykket med hånden eller mot kroppen din.
Dette kan føre til at du mister styringen.
Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse. Hamring fører
til at spon kan fly av gårde. Flygende spon kan føre til
permanent øyeskade. Bruk støvmaske eller åndedrettsvern
under bruk som genererer støv. Hørselvern er nødvendig for de
fleste bruksområder.
Ha hele tiden et godt grep på verktøyet. Ikke forsøk å bruke
dette verktøyet uten å holde det med begge hender. Vi
anbefaler å bruke sidehåndtaket hele tiden. Dersom dette
verktøyet brukes med bare én hånd, vil det føre til at du
mister kontrollen. Det kan også være farlig å bryte gjennom
eller støte på harde materialer, som f.eks. armeringsjern. Fest
sidehåndtaket godt før bruk.
Ikke bruk dette verktøyet over lengre tid. Vibrasjoner forårsaket
av hammeren kan være skadelig for hender og armer. Bruk
hansker for å få ekstra demping, og begrens eksponeringen
ved å ta jevnlige hvilepauser.
Ikke overhal bits selv. Overhaling av meisler må utføres
av en autorisert spesialist. En feil overhalt meisel kan føre
til personskader.
Bruk arbeidshansker når du bruker verktøy eller skifter bits.
Tilgjengelige metalldeler på verktøyet og på bits kan bli svært
varme under bruk. Små biter med brukket materiale kan skade
hendene dine.
Ikke legg verktøyet ned før bitsen har stanset helt. Bits i
bevegelse kan føre til personskader.
Ikke slå bits som har kjørt seg fast med en hammer for å
løsne den. Metallbiter eller materialspon kan løsne og føre
til personskader.
Lett slitt meisel kan slipes opp.
Hold strømkabelen bort fra den roterende bitsen. Ikke vikle
kabelen rundt kroppsdeler. En elektrisk kabel viklet rundt en
roterende bits kan føre til personskader og tap av kontroll.
Norsk
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
Restrisikoer
Følgende farer er forbundet med bruken av roterende
hammere:
• skader forårsaket av berøring av verktøyets roterende eller
varme deler.
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
6 Hovedhåndtak
Avtrekker-bryter
7 SDS Plus verktøyholder
Glidebryter for fremover/
bakover
8 Mansjett
Modusvalghjul
9 Dybdestav
Modusvalgbryter
10 Låseknapp dybdestav
Sidehåndtak
Tiltenkt Bruk
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning egnet for laderens
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen
er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Din trådløse roterende slagboremaskin er designet for
profesjonell boring og slagboring, samt skrutrekking
og meisling.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Denne roterende borehammeren er et
profesjonelt elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Pakkens innhold
Overbelastningsclutch
Pakken inneholder:
1 Roterende borehammer
1 Sidehåndtak og dybdestang
1 Nøkkelløs chuck (D25334)
1Koffert
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
I tilfeller av fastkjøring av drill-biten, vil kraften til drillspindelen
avbrytes. På grunn av kreftene som avgis, skal du alltid holde
verktøyet med begge hender og ha en god holdning. Etter
overbelastning, skal du trykke av og på avtrekkerknappen for å
sette igang igjen.
Merking på verktøyet
For best vibrasjonskontroll , hold verktøyet som beskrevet i
Korrekt plassering av hendene.
Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliserer rekylvibrasjon
fra slagboringsmekanismen. Lavere hånd og armvibrasjon gir
mer komfortabel bruk over lengre tidsperioder og forlenger
enhetens levetid.
Hammeren trenger akkurat nok trykk til å utløse den interne
aktive vibrasjonskontrollen. Ved å tilføre for høyt trykk vil ikke
føre til at verktøyet borer raskere og aktiv vibrasjonskontroll vil
ikke utløses.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Mekanisk clutch
Disse verktøyene har en mekanisk clutch. Indikasjonen på
at clutchen er aktivert signaliseres med en hørbar skralling
sammen med en økt vibrasjon.
Aktiv vibrasjonskontroll
55
Norsk
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Sidehåndtak (Fig. B)
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader,
BRUK ALLTID verktøyet med sidehåndtak korrekt
montert. Dersom det ikke gjøres kan det føre til at
sidehåndtaket sklir ved bruk av verktøyet og at du mister
kontrollen. Hold verktøyet med begge hender for å gi
best kontroll.
Sidehåndtaket 5 kan festes til fronten av girboksen og
kan roteres 360˚ for bruk med høyre eller venstre hånd.
Sidehåndtaket må strammes tilstrekkelig for å unngå
vridningsbevegelse i verktøyet hvis tilbehøret blokkeres eller
stopper. Forsikre deg om at du griper håndtaket helt i enden for
å kontrollere verktøyet under stopp.
Skru mot klokken for å løsne sidehåndtaket.
Justering av dybdestangen (Fig. A, B)
1. Trykk inn og hold dybdestangens låseknapp 10
på sidehåndtaket.
2. Flytt dybdestangen 9 slik at avstanden mellom enden
av stangen og enden av boret er lik ønsket boredybde.
3. Slipp knappen for å låse stangen på plass. Når du borer
med dydbestangen, stopp når enden av stangen når
materialets overflate.
Bit og bitholder
ADVARSEL: Fare for brannskader. Bruk ALLTID hansker
når du skifter bits. Tilgjengelige metalldeler på verktøyet og
bits kan bli ekstremt varmt under bruk. Små løse biter av
materiale kan skade nakne hender.
Slagboret kan monteres med ulke bits, avhengig av den
ønskede bruken. Bruk kun skarpe drillbits.
Bitanbefalinger
• For treverk, bruk spiralbits, flate bits, power-spiralbits
eller hullsager.
• For metall, bruk høyhastighet stål spiral drill-bits eller
hullsag. Bruk et en skjærevæske for smøring ved boring i
metall. Unntak er støpejern og messing som bør bores tørt.
• For murverk, slik som murstein, lettbetong, etc., skal du
bruke karbid-tupp bits laget for slagboreing.
SDS-Plus bitholder (Fig. C)
MERK: Spesielle adaptere trengs for å bruke SDS-plus
verktøyholder med rette skaftbits og sekskantede skrujernbits.
Se Tilleggsutstyr.
For å sette inn en drill-bit eller annet tilbehør:
1. For å sette inn en bore- eller meiselbit, sett skaftet omtrent
19 mm inn i SDS-Plus verktøyholderen.
56
2. Trykk og skru biten til den låser seg. Biten sitter trygt
på plass.
3. For å utløse biten, dra mansjetten 8 tilbake og fjern biten.
Nøkkelfri chuck (Fig. C, D)
D25334
På noen modeller kan en nøkkelfri clutch installeres i stedet for
en SDS-Plus bit-holder.
ADVARSEL: Bruk aldri standard chucker i
roterende slagboringsmodus.
Bytte ut SDS-Plus bitholderen med nøkkelfri chuck
1. Velg kun hammermodus (se Driftsmoduser), dette låser
spindelen for å forhindre den fra å rotere når du låser opp
den avtagbare verktøyholderen.
2. Skru låsemansjetten 11 i ulåst posisjon og dra av den
installerte bitholderen.
3. Trykk den nøkkelfrie chucken 12 på spindelen 13 og skru
låsemansjetten til låst posisjon.
4. For å erstatte den nøkkelfri chucken med SDS-Plus
bitholderen, fjern først den nøkkelfrie chucken på samme
måte som verktøyholderen SDS-Plus ble fjernet. Bytt så
ut verktøyholderen SDS-Plus på samme måte som den
nøkkelfrie chucken ble byttet ut.
For å sette inn en drill-bit eller annet tilbehør i en
nøkkelfri chuck:
1. Ta tak i mansjetten 8 til chucken med en hånd og grip
basen til chucken med den andre hånden.
2. Roter mansjetten mot klokka (som sett forfra) så langt at den
tar i mot det ønskede tilbehøret.
3. Sett inn tilbehøret omtrent 19 mm inn i chucken og stram
godt ved å rotere chuckmansjetten med klokka med en
hånd mens du holder verktøyet med andre hånden. Fortsett
å rotere chuckhylsen til du hører flere skralle-klikk for å sikre
at du har full gripekraft.
Pass på å stramme chucken med en hånd på chuckhylsen mens
den andre hånden holder verktøyet så hardt som mulig.
For å løsne tilbehøret, gjenta trinn 1 og 2 over.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene (Fig. A, D)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene krever en hånd på fronthåndtaket 6
og den andre på sidehåndtaket 5 .
Driftsmoduser (Fig. A)
ADVARSEL: Ikke velg driftmodus mens verktøyet er i gang.
Ditt verktøy er utstyrt med et modusvalghjul 3 for å velge
modusen som er passende for ønsket drift.
Symbol
Modus
Boremaskin
Roterende
hamring
Kun hamring
Bruksområde
Skrutrekking
Bor i stål, treverk og plast
Bore i betong og murverk
Lett hakking
Norsk
ADVARSEL:
• Du skal ikke bruke dette verktøyet til å blande eller
pumpe lett antennelige eller eksplosive væsker (bensin,
alkohol, etc.).
• Ikke rør eller bland brennbare væsker som er
merket slik.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
For å velge driftsmodus:
1. Trykk mudusvalgutløserknappen 4 .
2. Roter modusvalghjulet slik at pilen peker til symbolet som
korresponderer med den ønskede modusen.
MERK: Modusvelgeren 3 skal hele tiden stå i roterende
boring, roterende hamring eller kun i hammermodus hele
tiden. Det finnes ingen operative mellomfunksjoner. Det kan
være nødvendig å kort la motoren gå etter å ha skiftet fra ’kun
hamring’ til ’roterende’ moduser for å likerette girene.
Utføring av arbeid (Fig. A)
ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR
PERSONSKADE, SJEKK ALLTID at arbeidsstykker er godt
festet eller skrudd fast. Dersom du borer i tynt materiale,
bruk en ”støtteblokk” bak for å hindre skade på materialet.
ADVARSEL: Før du endrer rotasjonsretningen, må du
alltid vente til motoren har stoppet helt.
1. Velg og installer den riktige chuck, adapter, og/eller bit på
verktøyet. Se Bit og bitholder.
2. Ved bruk av modusvalghjulet 3 skal du velge modusen som
passer til den ønskede bruken. Se Driftsmoduser.
3. Juster sidehåndtaket 5 som krevd.
4. Plasser biten/meiselen på det ønskede området.
5. Velg retningen på rotasjonen ved bruk av forover/revers
skyveknappen 2 . Når du skifter kontrollknappens posisjon,
påse at avtrekksbryteren er sluppet.
a. Skyv forover/revers skyveknappen 2 til venstre side for
rotasjon forover (til høyre). Se pilene på verktøyet.
b. Skyv forover/revers skyveknappen 2 til høyre side for
revers rotasjon (til venstre).
ADVARSEL: Før du endrer rotasjonsretningen, må du
alltid vente til motoren har stoppet helt.
6. Trykk ned avtrekksbryteren 1 . Jo mer du klemmer
avtrekksbryteren, desto raskere roterer verktøyet. For
maksimum levetid på verktøyet, bruk variabel hastighet kun
for å starte hull eller skruer.
Smøring
Ulike typer SDS-Plus drillbiter og meisler er tilgjengelige som
et valg. Tilbehør og tillegg som brukes må smøres regelmessig
rundt SDS-Plus monteringen.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
57
Português
BERBEQUIM DE PERCUSSÃO ROTATIVO DE USO INTENSIVO
D25333, D25334
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um
grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Velocidade em vazio
Batimentos sem de carga por minuto
Alimentação
Impacte de energia único (EPTA 05/2009)
Capacidade máxima de perfuração em aço/madeira/betão
Capacidade óptima de perfuração em betão
Suporte de acessórios
Diâmetro do anel de fixação
Peso
D25333
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,7
D25334
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,9
93
104
3
93
104
3
m/s²
m/s²
6,9
1,5
6,9
1,5
m/s²
m/s²
7,8
1,5
7,8
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
VAC
min-1
bpm
W
J
mm
mm
mm
kg
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-6:
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
K(variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
Perfuração de betão
Valor de emissão de vibrações ah,HD =
K de variabilidade =
Cinzelagem
Valor de emissão de vibrações ah,Cheq
K de variabilidade =
Perfuração de metal
Valor de emissão de vibrações ah,D =
K de variabilidade =
Aparafusamento sem impacto
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
58
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
Português
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Berbequim de percussão rotativo de uso
intensivo
D25333, D25334
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
02.06.2017
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança,
instruções, ilustrações e especificações fornecidas
com esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento
de todas as instruções indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
59
Português
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
60
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Regras adicionais de segurança específicas
para martelos rotativos
•
•
•
Use protectores auditivos. A exposição ao ruído pode
causar perda de audição.
Utilize os punhos auxiliares fornecidos com a
ferramenta. A perda do controlo da ferramenta pode
causar ferimentos.
Segure as ferramentas eléctricas apenas pelas
superfícies isoladas específicas para o efeito ao efectuar
uma operação em que o acessório de corte possa entrar
em contacto com fios ocultos. O contacto com um fio com
tensão eléctrica irá fazer com que as peças de metal expostas
da ferramenta conduzam electricidade e e electrocutem
o utilizador.
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilize grampos ou outra forma prática de fixar e apoiar a
peça de trabalho numa plataforma estável. Segurar a peça de
trabalho com as mãos ou contra o seu corpo não proporciona
uma fixação estável e poderá resultar na perda do controlo
da ferramenta.
Use óculos de protecção ou outra protecção ocular
semelhante. Os trabalhos com percussão originam a
projecção de detritos. As partículas voadoras podem causar
danos oculares permanentes. Use uma máscara contra o
pó ao efectuar trabalhos que produzam poeiras. Poderá
ser necessária uma protecção auditiva para a maioria
dos trabalhos.
Segure sempre a ferramenta com firmeza. Além disso, não a
utilize sem a segurar com ambas as mãos. Recomenda-se que
utilize sempre o punho lateral. A utilização desta ferramenta
com apenas uma mão irá resultar na perda do controlo da
mesma. Além disso, demolir ou perfurar materiais duros ou
que contenham elementos de elevada dureza, tais como
barras de reforço, poderá também ser perigoso. Aperte o
punho lateral com segurança antes de utilizar a ferramenta.
Não utilize esta ferramenta durante longos períodos de tempo.
As vibrações causadas pela acção do martelo podem ser
prejudiciais para as suas mãos e os seus braços. Use luvas para
obter um amortecimento adicional e limite a sua exposição às
vibrações ao fazer pausas frequentes.
Não tente restaurar brocas usadas. O restauro de cinzéis
apenas deverá ser efectuado por um especialista autorizado.
Os cinzéis restaurados de forma incorrecta podem
causar ferimentos.
Use luvas ao manusear a ferramenta ou ao substituir brocas.
As peças de metal exteriores e as brocas da ferramenta podem
ficar extremamente quentes durante a utilização da mesma.
Além disso, é possível que sejam projectados pequenos
fragmentos do material trabalhado, os quais poderão ferir as
suas mãos se não estiver a usar luvas.
Nunca pouse a ferramenta antes de a broca ficar
completamente imóvel. As brocas em movimento podem
causar ferimentos.
Não bata nas brocas encravadas com um martelo para as
libertar. Tal poderá projectar fragmentos das brocas ou do
material a ser perfurado, os quais poderão causar ferimentos.
Os cinzéis ligeiramente gastos podem ser afiados através do
respectivo desbaste.
Mantenha o cabo de alimentação afastado da broca
rotativa. Não enrole o cabo à volta de qualquer membro do
seu corpo. Um cabo eléctrico enrolado à volta de uma broca
rotativa poderá causar ferimentos e a perda do controlo
da ferramenta.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes ao uso de martelos
electropneumáticos:
•
Ferimentos causados pelo contacto físico com peças giratórias
ou peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60745.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Use uma extensão aprovada que
seja adequada para a potência de alimentação da ferramenta
(consulte Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor
é 1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Berbequim rotativo
1 Punho lateral e haste de profundidade
1 Mandril sem chave (D25334)
1 Caixa kit
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
61
Português
Use uma protecção ocular.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data, o qual também inclui o ano de fabrico, está
impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2017 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
1
2
3
4
5
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
6 Punho principal
Gatilho
7 Suporte da ferramenta
Patilha para a frente/
para trás
SDS-Plus
Botão do selector de modo 8 Manga
Botão do selector de modo 9 Guia de profundidade
10 Botão de libertação da
Punho lateral
guia de profundidade
Utilização Adequada
O berbequim de percussão rotativo foi concebido para
aplicações de perfuração e percussão profissionais, bem como
aparafusamento e burilagem.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Este berbequim de percussão rotativo é uma ferramenta
eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
Embraiagem de sobrecarga
Se uma ponta de broca ficar encravada, a transmissão da árvore
porta-brocas é interrompida. Devido às forças resultantes,
segure sempre a ferramenta com ambas as mãos e com
firmeza. Após a sobrecarga, liberte e prima o gatilho para activar
novamente a transmissão.
Embraiagem mecânica
Estas ferramentas estão equipadas com uma embraiagem
mecânica. A indicação de que a embraiagem foi activada é uma
catraca com vibração acrescida.
Controlo de vibrações activo
Para um melhor controle de vibração, mantenha a ferramenta
como descrito na Posição correcta das mãos.
62
O controlo de vibração activo neutraliza as vibrações de recuo
do mecanismo do martelo. Se diminuir a vibração da mão e do
braço, é mais confortável utilizar a ferramenta durante períodos
mais prolongados e aumenta assim a duração do equipamento.
O martelo necessita apenas de uma ligeira pressão para activar
o controlo de vibração activo. Se aplicar uma pressão excessiva,
a velocidade da broca ou da apara da ferramenta não aumenta e
o controlo de vibração activa não será activado.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Punho lateral (Fig. B)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, utilize
SEMPRE a ferramenta com o punho lateral devidamente
instalado. O não cumprimento pode resultar no deslize do
punho lateral durante o funcionamento da ferramenta e
na subsequente perda do controlo. Segure a ferramenta
com ambas as mãos para maximizar o controlo.
O punho lateral 5 é fixado na parte da frente da caixa da
engrenagem e pode ser rodado num ângulo de 360˚ para que
possa ser utilizado tanto do lado direito como do esquerdo. O
punho lateral deve ser apertado o suficiente para resistir à acção
de torção da ferramenta se o acessório emperrar ou bloquear.
Certifique-se de que agarra no punho lateral pela extremidade
mais afastada para controlar a ferramenta em caso de bloqueio.
Para libertar o punho lateral, rode-o no sentido oposto ao dos
ponteiros do relógio.
Ajustar a guia de profundidade (Fig. A, B)
1. Empurre e mantenha o botão de libertação da guia de
profundidade 10 no punho lateral.
2. Desloque a guia de profundidade 9 para que a distância
entre a extremidade da guia e a extremidade da broca
seja igual à profundidade de perfuração pretendida.
3. Liberte o botão para fixar a guia na posição pretendida.
Quando fizer trabalhos de perfuração com a guia de
profundidade, pare quando a extremidade da guia tocar
na superfície do material.
Brocas e porta-brocas
ATENÇÃO: perigo de queimaduras. Use SEMPRE luvas
quando substituir as brocas. As peças metálicas acessíveis
na ferramenta e brocas podem ficar muito quentes
durante o funcionamento. As partículas de material
partido podem causar ferimentos nas mãos.
O berbequim de percussão pode ser instalado com brocas
diferentes consoante a aplicação pretendida. Utilize apenas
pontas de brocas afiadas.
Português
Recomendações sobre brocas
• Para madeira, utilize brocas helicoidais, brocas de três
pontas, brocas de pua eléctricas ou serras com furo.
• Para metal, utilize pontas de brocas para aço de alta
velocidade ou serras com furo. Utilize um lubrificante de
corte para perfuração de metais. As excepções incluem ferro
fundido e latão, que devem ser perfurados a seco.
• Para alvenaria, como tijolos, cimento, bloco de cimento, etc.,
utilize brocas com ponta de carboneto, adequadas para
perfuração por percussão.
Porta-brocas SDS-Plus (Fig. C)
NOTA: Os adaptadores especiais são necessários para
utilizar o porta-ferramentas SDS-Plus com hastes de brocas
direitas e brocas de chaves de fendas hexagonais. Consulte
Acessórios opcionais.
Inserir uma ponta de broca ou outro acessório:
1. Insira a haste da broca cerca de 19 mm no portaferramentas SDS-Plus.
2. Empurre e rode a broca até ficar bloqueada. A broca
permanece devidamente fixa.
3. Para libertar a broca, puxe a manga 10 para trás e retire
a broca.
Mandril sem chave (Fig. C, D)
D25334
Em alguns modelos, pode ser instalado um mandril sem chave
em vez do porta-brocas SDS-Plus.
ATENÇÃO: nunca utilize mandris comuns no modo de
batimento rotativo.
Substituir o porta-brocas Plus® com mandril sem chave
1. Seleccione o modo apenas de martelar (consulte Modos
de funcionamento), que bloqueio o veio para impedir que
rode quando desbloqueia o porta-ferramentas amovível.
2. Rode a cinta de bloqueio 11 para a posição de desbloqueio
e puxe o porta-brocas para fora.
3. Empurre o mandril sem chave 12 para dentro do veio 13 e
rode a cinta de bloqueio para a posição de bloqueio.
4. Para substituir o mandril sem chave com o porta-brocas
SDS-Plus, remova primeiro o mandril sem chave de acordo
com o procedimento utilizado para remover o porta-brocas
SDS-Plus. Em seguida, substitua o porta-brocas SDS-Plus
de acordo com o mesmo procedimento utilizado para
substituir o mandril sem chave.
Para inserir uma ponta de broca ou outro acessório no
mandril sem chave:
1. Agarre na manga 8 do mandril com uma mão e, com a
outra, agarre com firmeza na base do mandril.
2. Rode a manga para a esquerda (vista da parte da frente) o
suficiente até encaixar o acessório pretendido.
3. Insira o acessório cerca de 19 mm no mandril e aperte com
firmeza, fazendo rodar para a direita a manga do mandril
com uma mão e segure a ferramenta com a outra. Continue
a rodar a manga do mandril até ouvir vários estalidos de
encaixe, para garantir uma potência de fixação completa.
Certifique-se de que aperta o mandril, colocando uma mão na
manga do mandril e segurança a ferramenta com a outra mão
para uma máxima fixação.
Para libertar o acessório, repita os passos 1 e 2 indicados acima.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. A, D)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na
pega principal 6 e a outra no punho lateral 5 .
Modos de funcionamento (Fig. A)
ATENÇÃO: não seleccione o modo de funcionamento
quando a ferramenta estiver em funcionamento.
A ferramenta está equipada com um botão de selecção
de modo 3 para seleccionar o modo adequado para a
operação pretendida.
Símbolo
Modo
Perfuração
rotativa
Martelar
rotativo
Aplicação
Aparafusar
Perfurar em aço, madeira e
plástico
Perfurar em betão e
alvenaria
Apenas martelar Burilagem ligeira
Para seleccionar um modo de funcionamento:
1. Prima o botão de libertação do selector de modo 4 .
2. Rode o botão de selecção de modo para que a seta aponte
para o símbolo correspondente com o modo pretendido.
NOTA: O selector de modo 3 deve estar sempre no modo de
perfuração rotativa, martelar rotativo ou apenas batimento.
Não existem posições de funcionamento intermédias. Pode ser
necessário ligar o motor durante alguns instantes depois de
mudar dos modos de “apenas martelagem” para “rotativo” para
alinhar as engrenagens.
63
Português
Efectuar uma aplicação (Fig. A)
ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS
PESSOAIS, CERTIFIQUE-SE SEMPRE de que a peça de
trabalho está fixada e ancorada com firmeza. Se perfurar
material fino, utilize um bloco de madeira de apoio para
evitar danos no material.
ATENÇÃO: aguarde sempre até que o motor pare por
completo antes de alterar a direcção da rotação.
1. Escolha e instale o mandril adequado, adaptador e/ou a
broca na ferramenta. Consulte Brocas e porta-brocas.
2. Com o botão de selecção de modo 3 , seleccione o modo
adequado para a aplicação pretendida. Consulte Modos
de funcionamento.
3. Ajuste o punho lateral 5 conforme pretendido.
4. Coloque a broca/cinzel no local pretendido.
5. Seleccione a direcção de rotação com o botão deslizante de
avanço/recuo 2 . Se alterar a posição do botão deslizante,
certifique-se de que liberta o interruptor.
a. Empurre o botão deslizante para a frente/trás 2 para o
lado de LH de rotação de avanço (RH). Verifique as setas
na ferramenta.
b. Empurre o botão deslizante para a frente/trás 2 para o
lado de RH de rotação de recuo (RH).
ATENÇÃO: aguarde sempre até que o motor pare por
completo antes de alterar a direcção da rotação.
6. Prima o interruptor de accionamento 1 . Quanto maior
pressão exercer sobre o interruptor de activação, maior
será a velocidade da ferramenta. Para obter uma duração
máxima da ferramenta, utilize apenas a velocidade variável
para orifícios ou parafusos de fixação.
ATENÇÃO:
• Não utilize esta ferramenta para misturar ou bombear
líquidos combustíveis ou explosivos (benzina,
álcool, etc.).
• Não misture nem agite líquidos inflamáveis
devidamente rotulados.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
64
Lubrificação
Estão disponíveis vários tipos de pontas de broca e cinzéis SDSPlus como opção. Os acessórios e dispositivos complementares
utilizados devem ser lubrificados regularmente à volta do
equipamento SDS-Plus.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Suomi
SUURITEHOINEN ISKUPORA
D25333, D25334
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista
luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Iskua minuutissa ilman kuormitusta
Ottoteho
Yksittäisen iskun energia (EPTA 05/2009)
Suurin porauskapasiteetti teräkseen/puuhun/betoniin
Optimaalinen porausväli betonissa
Osan pidike
Istukan halkaisija
Paino
D25333
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,7
D25334
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,9
93
104
3
93
104
3
m/s²
m/s²
6,9
1,5
6,9
1,5
m/s²
m/s²
7,8
1,5
7,8
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
VAC
min-1
bpm
W
J
mm
mm
mm
kg
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-6 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
K(määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
Poraaminen betoniin
Tärinän päästöarvo ah,HD =
Vaihtelu K =
Talttaus
Tärinän päästöarvo ah,Cheq
Vaihtelu K =
Metallin poraaminen
Tärinän päästöarvo ah,D =
Vaihtelu K =
Ruuvaaminen ilman iskuporaamista
Tärinän päästöarvo ah =
Vaihtelu K =
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
65
Suomi
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Suuritehoinen iskupora
D25333, D25334
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
02.06.2017
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
66
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Suomi
d )
e )
f )
g )
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Muut iskuporakoneen turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
•
•
•
•
•
•
•
•
Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle voi
heikentää kuuloa.
Käytä työkalun mukana toimitettuja kahvoja. Hallinnan
menettäminen voi aiheuttaa henkilövahingon.
Tartu kiinni koneiden eristetyistä tartuntapinnoista,
jos leikkausvälinettä käyttäessä on vaara osua
piilossa oleviin johtoihin. Jos työkalu osuu “jännitteiseen”
johtoon, sen suojaamattomat metalliosat tulevat
“jännitteenalaisiksi”,jolloin on olemassa sähköiskuvaara.
Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen alustaan kiinnittimien
tai muiden käytännöllisten menetelmien avulla. Työkalun
pitäminen kädessä tai kehoa vasten voi aiheuttaa
hallinnan menettämisen.
Käytä suojalaseja tai muuta silmäsuojainta. Poraaminen
aiheuttaa lentäviä lastuja. Ne voivat vahingoittaa silmiä
pysyvästi. Jos aiheutuu pölyä, käytä hengityssuojainta tai
-laitetta. Joissakin tapauksissa on käytettävä kuulonsuojaimia.
Pitele työkalua aina tiukasti. Älä yritä käytä tätä työkalua
pitelemättä sitä molemmin käsin. On suositeltavaa käyttää
aina sivukahvaa. Jos käytät tätä työkalua vain yhdellä
kädellä, menetät sen hallinnan. Kovan materiaalin, kuten
rautatangon, piikkaaminen tai siihen osuminen voi olla
vaarallista. Kiristä sivukahva kunnolla ennen käyttämistä.
Älä käytä tätä työkalua yhtäjaksoisesti pitkään. Sen
aiheuttama tärinä voi vahingoittaa käsiäsi ja käsivarsiasi.
Käytä käsineitä iskujen vaimentamiseksi. Vähennä tärinälle
altistumista pitämällä taukoja säännöllisesti.
Älä korjaa poranteriä itse. Vain valtuutettu asiantuntija
saa korjata ne. Virheellisesti korjattu kärki saattaa
aiheuttaa loukkaantumisen.
Käytä suojakäsineitä käyttäessäsi työkalua tai vaihtaessasi
teriä. Työkalun ja varusteiden paljaat metalliosat voivat
kuumentua voimakkaasti. Särkynyt materiaali voi
vahingoittaa paljaita käsiä.
Laske työkalu alas vasta kun se on täysin pysähtynyt. Pyörivä
terä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
Älä irrota kiinni juuttunutta terää iskemällä. Tällöin syntyvät
sirpaleet voivat aiheuttaa loukkaantumisen.
Hieman kuluneet terät voidaan teroittaa hiomalla.
Pidä virtajohto kaukana pyörivästä terästä. Älä kierrä
virtajohtoa kehosi ympärille. Pyörivän terän ympärille
kiertyvä sähköjohto voi aiheuttaa henkilövahingon ja
hallinnan menetyksen.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
5) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
67
Suomi
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät poravasaria:
• Vammat, jotka aiheutuvat työkalun liikkuvien tai kuumien
osien koskettamisesta.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä työkalun ottoteholle soveltuvaa jatkojohtoa
(katso Tekniset tiedoissa). Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja
suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Iskupora
1 Sivukahva ja syvyystanko
1 pikaistukka (D25334)
1Laukussa
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2017 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (Kuva A)
1
2
3
4
5
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
6 Pääkahva
Liipaisukytkin
7 SDS-Plus-työkalupidike
Eteen-/taaksepäinliukusäädin
8 Laippa
Toimintatilan valintakytkin
9 Syvyyden säätötanko
Toimintatilan
10 Syvyyden säätötangon
valintapainike
vapautuspainike
Sivukahva
Käyttötarkoitus
Iskuporakoneesi on tarkoitettu poraukseen ja iskuporaukseen
ammattikäytössä, sekä ruuvaamiseen ja talttaamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä iskupora on ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Ylikuormituksen kytkin
Jos poranterä jää kiinni, voimansiirto poran karaan
keskeytyy. Siitä aiheutuvien voimien vuoksi työkalua on aina
pidettävä kahdella kädellä ja tukevassa asennossa. Vapauta
ja paina liipaisinta ylikuormituksen jälkeen voimansiirron
uudelleen kytkemiseksi.
Työkalun merkinnät
Mekaaninen kytkin
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Näissä työkaluissa on mekaaninen kytkin. Kytkimen aktivoinnista
ilmoittaa hammastuksen ääni sekä lisääntyvä tärinä.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
68
Aktiivinen tärinän hallinta
Parhaan tärinän vähentäminen, pidä työkalusta kuvatun Käsien
oikea asento.
Aktiivinen tärinänhallinta neutralisoi iskuporamekanismin
aiheuttaman tärinän. Se vähentää käden ja käsivarren tärinää
ja mahdollistaa miellyttävämmän työkalun käytön pitempien
aikajaksojen ajan. Se pidentää myös laitteen käyttöikää.
Iskuporaan tulee kohdistaa sen verran painetta, että aktiivinen
tärinänhallinta kytkeytyy päälle. Jos työkaluun kohdistetaan
liikaa painetta, se ei poraa tai ruuvaa nopeammin eikä aktiivinen
tärinänhallinta aktivoidu.
Suomi
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Sivukahva (Kuva A)
VAROITUS: Henkilövahingon vaaran vähentämiseksi
käytä työkalua AINA sivukahva oikein asennettuna. Jos
näin ei tehdä, se voi aiheuttaa sivukahvan lipsumisen
työkalun käytön aikana ja aiheuttaa hallinnan
menetyksen. Pidä työkalua molemmilla käsillä
hallinnan maksimoimiseksi.
Sivukahva 5 kiinnitetään vaihdelaatikon etuosaan ja sitä
voidaan kääntää 360 astetta, jotta sitä voidaan käyttää sekä
oikealla että vasemmalla kädellä. Sivukahva tulee kiristää
riittävästi, jotta se kestäisi työkalun kääntövoiman, jos lisävaruste
juuttuu kiinni tai lukittuu. Varmista, että tartut sivukahvan
päähän työkalun hallitsemiseksi sen lukittuessa.
Löysää sivukahvaa kiertämällä sitä vastapäivään.
Syvyyden säätötangon säätäminen
(Kuvat A, B)
1. Työnnä ja pidä painettuna syvyyden säätötangon
vapautuspainiketta 10 sivukahvassa.
2. Siirrä syvyyden säätötankoa 9 niin, että etäisyys
tangon pään ja terän pään välillä on sama kuin
haluttu poraussyvyys.
3. Vapauta painike ja lukitse tanko paikalleen. Kun poraat
syvyyden säätötangolla, pysäytä kun tangon pää
saavuttaa materiaalin pinnan.
Terä ja työkalupidike
VAROITUS: Palovamman vaara. Käytä AINA
suojakäsineitä terien vaihtamisen aikana. Työkalun
metalliosat ja terät voivat kuumeta huomattavasti
käytön aikana. Pienet irronneet materiaaliosat voivat
vahingoittaa paljaita käsiä.
Iskuporaan voidaan asentaa erilaisia teriä käyttötarkoituksen
mukaan. Käytä vain teräviä poranteriä.
Teriä koskevat suositukset
• Käytä puumateriaalissa kierteisteriä, kouruteriä, kierreteriä
tai reikäsahoja.
• Käytä metallissa pikateräksestä valmistettuja
kierteisporanteriä tai reikäsahoja. Käytä
leikkuujäähdytysnestettä, kun poraat metalleja. Poikkeuksia
ovat valurauta ja messinki, joita tulee porata kuivina.
• Käytä iskuporaukseen tarkoitettuja karbiditeriä, kun käsittelet
muurauksia, kuten tiiliä, sementtiä jne.
SDS-Plus -työkalupidike (Kuva C)
HUOMAA: Erityiset sovittimet ovat tarpeen, kun SDSplus -työkalupidikettä käytetään suoravartisten terien ja
kuusiokantaisten ruuvauskärkien kanssa. Katso Lisävarusteet.
Vaihda poranterä tai muu lisävaruste seuraavasti:
1. Aseta terän varsi noin 19 mm SDS-Plus
-työkalupidikkeeseen.
2. Paina ja kierrä terää, kunnes se lukittuu paikoilleen. Terä
kiinnittyy hyvin paikoilleen.
3. Vapauta terä vetämällä laippaa 8 taakse ja poistamalla terä.
Pikaistukka (Kuvat C, D)
D25334
Joissakin malleissa avaimeton istukka voidaan asentaa SDS-Plus
-teräpidikkeen paikalle.
VAROITUS: Älä koskaan käytä standardeja
istukoita iskuporatilassa.
Avaimettoman istukan asentaminen SDS-Plus
-työkalupidikkeen paikalle
1. Valitse vain isku -tila (ks. Käyttötilat), tällöin kara
lukittuu eikä se voi pyöriä irrotettavan työkalupidikkeen
vapauttamisen aikana.
2. Käännä lukitusrengas 11 auki ja vedä asennettu
työkalupidike pois.
3. Paina avaimeton istukka 12 karaan 13 ja käännä
lukitusrengas lukittuun asentoon.
4. Vaihda avaimeton istukka SDS-Plus -työkalupidikkeeseen
poistamalla ensin avaimettoman istukan samalla tavalla
kuin SDS-Plus -työkalupidike poistettiin. Asenna sitten
SDS-Plus -työkalupidike paikoilleen samalla tavalla kuin
avaimeton istukka.
Asenna poranterä tai muu lisävaruste avaimettomaan
istukkaan seuraavasti:
1. Tartu istukan laippaan 8 yhdellä kädellä ja tartu toisella
kädellä istukan pohjaan.
2. Kierrä holkkia vastapäivään (edestä katsottuna), jotta haluttu
lisävaruste mahtuu.
3. Laita lisävaruste noin 19 mm istukkaan ja kiristä tiukasti
kiertämällä istukan holkkia myötäpäivään yhdellä kädellä
ja pitämällä työkalua toisella kädellä. Kierrä istukan vaippaa
edelleen, kunnes kuulet useita räikän napsahduksia
täydellisen kiinnityksen varmistamiseksi.
Muista kiristää istukka yksi käsi istukan holkissa ja toinen käsi
työkalussa, jotta varmistat parhaan kireyden.
Kun haluat irrottaa lisävarusteen, toista edellä kuvattu
vaihe 1 ja 2.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
69
Suomi
Käsien oikea asento (Kuvat A, D)
b. Paina suunnanvaihtokytkin 2 oikealle puolelle
Taaksepäin-kiertosuuntaa varten (kierto vasemmalle).
VAROITUS: Odota aina, että moottori on pysähtynyt
kokonaan ennen kuin vaihdat kiertosuuntaa.
6. Paina liipaisukytkintä 1 . Mitä enemmän painat
liipaisukytkintä, sitä nopeammin työkalu toimii. Jotta
työkalun käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, käytä
säädettävää nopeutta vain keskiöintiin tai kiinnikkeille.
VAROITUS:
• Älä käytä tätä työkalua palavien tai räjähdysherkkien
nesteiden (bensiini, alkoholi, jne.) sekoittamiseen
tai pumppaamiseen.
• Älä sekoita syttyviä nesteitä, joissa on
vastaava merkintä.
Käyttötilat (Kuva A)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
pääkahvassa 6 ja toisen käden pitämistä sivukahvalla 5 .
VAROITUS: Älä valitse toimintatilaa työkalun
ollessa käynnissä.
Työkalussa on tilavalitsin 3 , jolla voit valita käyttötilan
käyttötarkoituksen mukaan.
Symboli
Tila
Sovellus
Ruuvaus
Kiertokairaus
Iskuporaus
Vain isku
Poraus teräkseen, puuhun ja
muoviin
Poraus betoniin ja
muuraukseen
Kevyt haketus
Käyttötilan valitseminen:
1. Paina tilavalitsimen vapautuspainiketta 4 .
2. Kierrä tilavalitsinta niin, että nuoli osoittaa haluamasi
tilan symbolia.
HUOMAA: Tilavalitsin 3 on oltava aina porauksen,
iskuporauksen tai vasaroinnin kohdalla. Niiden välillä ei ole
muita asetuksia. Moottoria voi olla tarpeen käyttää lyhyen aikaa
hammaspyörien kohdistamiseksi, kun olet siirtynyt ’vain isku’
tilasta ’ruuvaus’ -tilaan.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Voiteleminen
Lisävarusteena on saatavilla erilaisia poran ja taltan SDSPlus-teriä. Käytetyt lisävarusteet ja liitososat tulee voidella
säännöllisesti SDS-Plus -työkalun tarpeen mukaan.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Toimenpiteen suorittaminen (Kuva A)
VAROITUS: HENKILÖVAHINKOVAARAN
VÄLTTÄMISEKSI TYÖKAPPALE TULEE AINA
ankkuroida tai kiinnittää hyvin paikoilleen. Jos poraat
ohutta materiaalia, käytä puista tukikappaletta, joka
estää materiaalin vahingoittumisen.
VAROITUS: Odota aina kunnes moottori on pysähtynyt
kokonaan ennen kuin vaihdat kiertosuuntaa.
1. Valitse ja asenna työkaluun sopiva istukka, sovitin ja/tai terä.
Katso Terä ja työkalupidike.
2. Valitse käyttötarkoitukseen sopiva käyttötila
tilavalitsimella 3 . Katso Käyttötilat.
3. Säädä sivukahvaa 5 tarpeen mukaan.
4. Aseta poran/taltan terä haluamaasi kohtaan.
5. Valitse kiertosuunta suunnanvaihtokytkimellä 2 . Kun
muutat suunnanvaihtokytkimen asentoa, varmista, että
liipaisin on vapautettu.
a. Paina suunnanvaihtokytkin 2 vasemmalle puolelle
Eteenpäin-kiertosuuntaa varten (kierto oikealle). Katso
työkalun nuolimerkinnät.
70
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Suomi
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
71
Svenska
KRAFTIG ROTATIONSSLAGBORRMASKIN
D25333, D25334
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av de pålitligaste
partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Frigångshastighet
Obelastade slag per minut
Ineffekt
Enkel stötenergi (EPTA 05/2009)
Maximal borrningsräckvidd i stål/trä/betong
Optimalt borrdjup i betong
Verktygshållare
Diameter på inställningsreglaget
Vikt
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-6.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
LWA(ljudeffektnivå)
K(osäkerhet för angiven ljudnivå)
Borrning i betong
Vibration, emissionsvärde ah,HD =
Osäkerhet K =
Mejsling
Vibration, emissionsvärde ah,Cheq
Osäkerhet K =
Borrning i metall
Vibration, emissionsvärde ah,D =
Osäkerhet K =
Skruvdrivning utan slag
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
72
mm
kg
D25333
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,7
D25334
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
104
3
93
104
3
m/s²
m/s²
6,9
1,5
6,9
1,5
m/s²
m/s²
7,8
1,5
7,8
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
VAC
min-1
bpm
W
J
mm
mm
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Svenska
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
Kraftig rotationsslagborrmaskin
D25333, D25334
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
02.06.2017
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa
alla instruktioner som listas här nedan kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
73
Svenska
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Tillkommande Specifika Säkerhetsregler för
Roterande Hammare
•
•
•
•
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
74
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bär öronskydd. Att utsättas för buller kan
orsaka hörselförlust.
Använd de hjälphandtag som levereras med verktyget.
Förlust av kontroll kan orsaka personskada.
Håll elverktyget i isolerade greppytor under arbete
där sågverktyget kan komma i kontakt med dolda
strömledningar. Kontakt med en strömförande ledning
kan göra att exponerade metalldelar hos elverktyget blir
strömförandeoch kan ge användaren en elektrisk stöt.
Använd klämmor eller annan praktisk metod för att förankra
och stödja arbetsstycket på en stabil plattform. Att hålla
arbetet med handen eller mot din kropp är instabilt, och kan
leda till förlust av kontroll.
Bär skyddsglasögon eller annat ögonskydd. Slaghamrande
verksamhet gör att flisor flyger omkring. Flygande partiklar
kan orsaka permanent ögonskada. Bär ett dammfilterskydd
eller respirator för tillämpningar som alstrar damm.
Öronskydd kan behövas för de flesta tillämpningar.
Håll alltid ett stadigt tag om verktyget. Försök inte att
använda detta verktyg utan att hålla det med bägge händer.
Vi rekommenderar att sidohandtaget alltid används. Att
använda detta verktyg med en hand resulterar i förlust av
kontroll. Att genombryta eller påträffa hårda material såsom
armering kan också vara riskabelt. Dra åt sidohandtaget
ordentligt före användning.
Använd inte detta verktyg under långa tidsperioder. Vibration
som orsakas av hammarens arbete kan vara skadlig för
dina händer och armar. Använd handskar för att få extra
dämpning, och begränsa användningstiden genom ta
täta raster.
Reparera inte själv upp borrspetsar. Repareraring av mejsel
bör göras av en behörig specialist. Felaktigt reparerade mejslar
kan orsaka personskada.
Bär handskar när du arbetar med verktyget eller byter ut
borrspetsar. De åtkomliga metalldelarna på verktyget och
borrspetsarna kan bli extremt heta under arbetet. Små bitar av
avbrutet material kan skada blottade händer.
Lägg aldrig ifrån dig verktyget förrän borrspetsen har stannat
helt och hållet. Borrspetsar i rörelse kan orsaka personskada.
Slå inte på borrspetsar som har fastnat med en hammare för
att få loss dem. Småbitar av metall eller materialflisor skulle
kunna lossna och orsaka personskada.
En aning slitna mejslar kan vässas genom slipning.
Håll starkströmssladden borta från den roterande borrspetsen.
Linda inte sladden runt någon del av din kropp. En elektrisk
Svenska
sladd lindad runt en roterande borrspets kan orsaka
personskada och förlust av kontroll.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Återstående risker
Nedanstående risker föreligger vid arbete med borrhammare:
• Skador orsakade av att man rör vid roterande delar eller
varma delar på verktyget.
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60745; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd, som
är lämplig för laddarens strömbehov (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Rotationsslagborrmaskin
1 Sidohandtag och djupstång
1 Snabbchuck (D25334)
1 Kit box
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden, vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt
i kåpan.
Exempel:
2017 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
1
2
3
4
5
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
6 Huvudhandtag
Avtryckare
7 SDS Plus verktygshållare
Framåt-/bakåtreglage
8 Hylsa
Lägesväljarratt
9 Djupstopp
Lägesväljarknapp
10 Låsknapp djupstopp
Sidohandtag
Avsedd Användning
Din rotationsslagborrmaskin har konstruerats för professionell
borrning och slagborrning samt skruvdragning och mejsling.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Din rotationshammare är ett professionellt elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
Överbelastningskoppling
Om en borrbits fastnar kommer drivningen till spindeln
att avbrytas. På grund av de resulterade kraftena skall alltid
verktyget hållas i ett fast grepp med båda händerna. Efter
överbelastning, släpp och tryck in avtryckaren för att åter
aktivera drivningen.
Mekanisk koppling
Dessa verktyg är utrustade med en mekanisk koppling.
Indikeringen att kopplingen har aktiverats kommer att vara en
ljudlig hakning tillsammans med en ökad vibration.
Aktiv vibrationskontroll
För bästa vibrationskontroll , hålla verktyget som beskrivs i
Korrekt Handplacering.
Den aktiva vibrationskontrollen neutraliserar studsande
vibrationer från slagmekanismen. Sänkning av hand- och
armvibrationerna gör det mer bekvämt att använda maskinen
under längre perioder och förlänger enhetens livslängd.
75
Svenska
Hammaren behöver endast lagom mycket tryck för att koppla in
den aktiva vibrationskontrollen. Användning av för mycket tryck
kommer inte att göra att verktyget borrar snabbare och den
aktiva vibrationskontrollen kommer inte att kopplas in.
SDS-Plus bitshållare (Bild C)
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
För att sätta in en borrspets eller annat tillbehör:
1. Sätt in bitsens skaft ungefär 19 mm i SDSPlus verktygshållaren.
2. Skjut och vrid bitsen tills den låses på plats. Bitsen kommer
att sitta säkert fast.
3. För att frigöra bitsen, dra hylsan 8 bakåt och ta bort bitsen.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Sidohandtag (Bild. B)
VARNING: För att minska risken för personskador hantera
ALLTID verktyget med sidohandtaget korrekt monterat.
Om så inte görs kan det resultera i att sidohandtaget
glider under arbetet och kontrollen över verktyget
förloras. Håll verktyget med båda händerna för att
maximera kontrollen.
Sidohandtaget 5 kläms fast på framkanten av växelhuset och
kan vridas 360˚ för användning av höger- eller vänsterhänta.
Sidohandtaget måste dras åt ordentligt för att stå emot
vridningen av verktyget om tillbehöret kärvar eller fastnar. Se
till att hålla i sidohandtaget på andra sidan för att kontrollera
verktyget om det fastnar.
För att lossa sidohandtaget, vrid moturs.
Inställning av djupstopp (Bild A, B)
1. Tryck in och håll kvar låsknappen för djupstoppet 10
på sidohandtaget.
2. Flytta djupstoppet 9 så att avståndet mellan
kanten av stoppet och kanten på bitsen är lika med
önskat borrdjup.
3. Släpp knappen för att låsa stoppet i positionen. Vid
borrning med djupstoppet stoppas borrningen när
stoppet når ytan på materialet.
Bits och bitshållare
VARNING: Risk för brännskada. Använd ALLTID handskar
när bitsar byts. Åtkomliga metalldelar på verktyget och
borrbits kan bli mycket heta under arbetet. Små bits av
trasigt material kan skada bara händer.
Slagborrmaskinen kan användas med olika bits beroende på
önskad användning. Använd endast vassa borr.
Bitsrekommendationer
• För trä, använd spiralbits, spadbits, starka augerbits
eller hålsågar.
• För metall, använd höghastighets stålborrspetsar eller
hålsågar. Använd smörjolja vid borrning i metall. Undantaget
är gjutjärn och mässing som bör borras torrt.
• För murning, såsom tegel, cement, betongblock, etc.,
använd bits med karbidspets märkt för slagborrning.
76
NOTERA: Specialadaptrar behövs för användning av SDS-plus
verktygshållare med rak bitsaxel och sexkantiga skruvdragarbits.
Se Valfria tillbehör.
Nyckellös chuck (Bild C, D)
D25334
På vissa modeller kan en nyckelfri chuck installeras istället för
SDS-Plus bitshållaren.
VARNING: Använd aldrig standardchuckar
i rotationslagborrläge.
Byte av SDS-Plus bitshållare mot den nyckelfria chucken
1. Välj endast slagborrläge (se Driftlägen), detta låser
spindelns och förhindrar att den roterar när den löstagbara
verktygshållaren låses upp.
2. Vrid på låsringen 11 till upplåst position och dra bort det
installerade bitshållaren.
3. Skjut snabbchucken 12 på spindeln 13 och vrid låsringen
till låst position.
4. För att ersätta chucken med SDS-Plus bitshållaren , ta först
bort den nyckelfria chucken på samma sätt som SDS-Plus
bitshållaren togs bort. Sätt sedan dit SDS-Plus bitshållaren
på samma sätt som den nyckelfria chucken sattes dit.
För att sätta in en borrbits eller annat tillbehör i
snabbchucken:
1. Ta tag i hylsan 8 på chucken med ena handen och ta tag i
basen på chucken med den andra.
2. Vrid hylsan moturs (såsom visas från framsidan) tillräckligt
långt så att chucken öppnar tillräckligt för att ta emot det
önskade tillbehöret.
3. Sätt in tillbehöret cirka 19 mm i chucken, och dra åt
ordentligt genom att vrida chuckhylsan medurs med en
hand, medan du håller verktyget med den andra handen.
Fortsätt att vrida chuckhylsan till flera kuggar hörs klicka för
att garantera full gripeffekt.
Se till att dra åt chucken med en hand på chuckhylsan och den
andra handen på verktyget för maximal åtdragning.
Frigör tillbehöret genom att upprepa steg 1 och 2 ovan.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Svenska
Korrekt Handplacering (Bild A, D)
b. Skjut framåt/bakåt skjutreglaget 2 till LH-sidan för framåt
(RH) rotation.
VARNING: Vänta tills motorn stannat helt och hållet
innan rotationsriktningen ändras.
6. Tryck på avtryckaren 1 . Ju mer du trycker på avtryckare
desto snabbare kommer verktyget att arbeta. För att
maximera verktygets livslängd, använd endast den variabla
hastigheten för att börja borrning av hål eller skruva
i fästanordningar.
VARNING:
• Använd inte detta verktyg för att blanda eller pumpa
lättantändliga eller explosiva vätskor (bensin,
alkohol etc.).
• Blanda eller rör inte vätskor som är markerade
som antändliga.
Driftlägen (Bild A)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på huvudhandtaget 6
och den andra handen på sidohandtaget 5 .
VARNING: Välj inte driftläge när verktyget körs.
Ditt verktyg är utrustad med en lägesväljarratt 3 för att välja
lämplig läge för önskat arbete.
Symbol
Läge
Rotationsborrmaskin
Rotationsslagborrning
Endast slagborrning
Användning
Skruvdragning
UNDERHÅLL
Borra i stål, trä och
plast
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Borrning i betong
och murning
Lätt mejsling
Välja driftläge:
1. Tryck på lägesväljarens låsknapp 4 .
2. Vrid lägesväljarratten så att pilen pekar mot den symbol som
motsvarar önskat läge.
NOTERA: Lägesväljaren 3 får endast vara i rotationsborrning,
rotationsslagborrläge eller borrslagläge hela tiden. Det finns
inga operativa lägen mellan dessa. Det kan vara nödvändigt att
kort köra motorn efter att ha ändrat från ”endast slagborrning”
till ”rotationslägen” för att ställa in växlarna.
Genomföra ett arbete (Bild A)
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR
PERSONSKADOR SE ALLTID till att arbetsstycket är väl
förankrat eller sitter fastklämt. Vid borrning i tunt material,
använd en träbit på baksidan för att förhindra skador
på materialet.
VARNING: Vänta tills motorn stannat helt och hållet
innan rotationsriktningen ändras.
1. Välj och installera lämplig chuck, adapter och/eller bits på
verktyget. Se Bits och bitshållare.
2. Använd lägesväljarratten 3 för att välja lämpligt läge för
önskat arbete. Se Driftlägen.
3. Ställ in sidohandtaget 5 såsom krävs.
4. Placera bitsen/mejseln på önskad plats.
5. Välj rotationsriktning med framåt-/bakåtknappen 2 . Vid
byte av position av kontrollknappen se till att avtryckaren
är släppt.
a. Skjut framåt/bakåt skjutreglaget 2 till LH-sidan för framåt
(RH) rotation. Se pilarna på verktyget.
Smörjning
Olika typer av SDS-Plus borrbits och mejslar finns tillgängliga
som tillval. Tillbehör och tillsatser som används måste
regelbundet smörjas runt SDS-Plus fästet.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
77
Svenska
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
78
Türkçe
AĞIR HIZMET TIPI DARBELI MATKAP
D25333, D25334
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli alet
kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
D25333
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,7
D25334
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,9
93
104
3
93
104
3
m/s²
m/s²
6,9
1,5
6,9
1,5
m/s²
m/s²
7,8
1,5
7,8
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Voltaj
Tip
VAC
Yüksüz hız
dak-1
bpm
W
J
mm
mm
Yüksüz dakika başına vuruş sayısı
Giriş gücü
Tekli darbe enerjisi (EPTA 05/2009)
Çelik/tahta/betonda azami delme kapasitesi
Betonda en iyi delme aralığı
Uç yuvası
Bilezik çapı
Ağırlık
mm
kg
EN60745-2-6’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
K(akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
Beton delme
Titreşim emisyon değeri ah,HD =
Belirsizlik değeri K =
Keskileme
Titreşim emisyon değeri ah,Cheq
Belirsizlik değeri K =
Metal delme
Titreşim emisyon değeri ah,D =
Belirsizlik değeri K =
Darbesiz vidalama
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik değeri K =
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
79
Türkçe
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Ağır Hizmet Tipi Darbeli Matkap
D25333, D25334
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
02.06.2017
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik
uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik özellikleri
okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
80
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
Türkçe
c )
d )
e )
f )
g )
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Döner Kırıcı Deliciler için İlave Özel Güvenlik
Kuralları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koruyucu kulaklık kullanın. Gürültüye maruz kalınması,
işitme kaybına yol açabilir.
Ürün paketinde bulunan yardımcı tutma kollarını
kullanın. Kontrolü kaybetmeniz, yaralanmanıza
neden olabilir.
Kesim aletinin, gömülü elektrik kablolarına temas
etmesine yol açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
saplarından tutun. Elektrik akımı bulunan kablolarla
temas, akımı elektrikli aletin iletken metal parçaların akım
yüklenmesine sebep olacaktır ve bu durum kullanıcının elektrik
çarpılmasına yol açacaktır.
Kesilecek parçayı sağlam bir yere sabitlemek için işkence veya
başka araçlar kullanın. Parçanın elinizle veya vücudunuzu
kullanarak tutulması güvenilmezdir ve kontrol kaybına
neden olabilir.
Koruyucu gözlük veya gözü koruyacak başka araçlar kullanın.
Kırma delme işlemleri uçuşan talaşlara neden olur. Uçan
parçacıklar kalıcı göz hasarına neden olabilir. Toz üreten
uygulamalarda toz maskesi veya solunum aygıtı takın.
Uygulamaların çoğu için koruyucu kulaklık gerekebilir.
Aleti her zaman sıkıca tutun. Bu aleti her iki elinizle
kavramadan kullanmaya çalışmayın. Yan tutamağın daima
kullanılması tavsiye edilir. Bu aletin tek elle kullanılması kontrol
kaybına neden olabilir. Nervürlü çelik gibi sert malzemelerin
kırılması veya bu tür malzemelerle karşılaşılması da tehlikeli
olabilir. Kullanmadan önce yan tutamağı sıkın.
Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Çekiç etkisinden kaynaklanan
titreşim el ve kollarınıza zarar verebilir. İlave tampon sağlamak
için eldiven kullanın ve sık sık ara vererek maruz kalınan
titreşimi sınırlayın.
Uçları kendi başınıza yenilemeye çalışmayın. Keskilerin
yenilenmesi yetkili bir uzman tarafından yapılmalıdır.
Uygun olmayan Şek.de yenilenmiş keskiler yaralanmaya
neden olabilir.
Aleti kullanırken veya uçları değiştirirken eldiven giyin. Alet
üzerindeki açıkta olan metal parçalar ve uçlar çalışma
sırasında oldukça sıcak olabilirler. Parçalanan malzemenin
küçük parçacıkları çıplak ellere zarar verebilir.
Uç tam olarak durmadan aleti asla yere koymayın. Dönen
uçlar yaralanmaya neden olabilir.
81
Türkçe
•
•
•
Sıkışan uçları çıkarmak için uçlara çekiçle vurmayın.
Metal veya malzeme parçacıkları fırlayarak yaralanmaya
neden olabilir.
Hafifçe aşınmış keskiler taşlama yöntemiyle
yeniden keskinleştirilebilir.
Elektrik kablosunu dönen uçtan uzakta tutun. Kabloyu
vücudunuzun hiçbir uzvuna sarmayın. Dönen uca dolaşan
bir elektrik kablosu yaralanmaya ve kontrol kaybına
neden olabilir.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az kaçık
akımla kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer Tehlikeler
Aşağıdaki riskler dönen kırıcı delicilerin kullanımı sonucunda
ortaya çıkabilecek risklerdir:
• Aletin dönen veya ısınmış kısımlarına dokunmaktan
kaynaklanan yaralanmalar.
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj aletinizin giriş gücüne (bkz. Teknik
Özellikleri) uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken boyutu 1,5 mm2'dir; maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Darbeli Matkap
1 Yan kol ve derinlik çubuğu
1 Anahtarsız mandren (D25334)
1 Kit kutusu
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
82
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu gövdeye basılıdır.
Örnek:
2017 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
1
2
3
4
5
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
6 Ana tutamak
Tetik düğmesi
7 SDS-Plus alet tutucu
İleri/geri kaydırma
düğmesi
8 Manşon
Mod seçme çarkı
9 Derinlik çubuğu
Mod seçme düğmesi
10 Derinlik çubuğu bırakma
Yan tutamak
düğmesi
Kullanim Amaci
Darbeli matkabınız profesyonel delme ve darbeli delme
uygulamalarının yanı sıra vidalama ve kırma uygulamaları
için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu darbeli matkap profesyonel kullanım amaçlı bir
elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Aşırı Yükleme Debriyajı
Delme ucunun sıkışması durumunda, delme milinin hareketi
engellenir. Binen yükler sebebiyle aleti her zaman iki elinizle
sıkıca tutun. Aşırı yük sonrası delmeye devam etmek için tetiği
bırakın ve tekrar basın.
Türkçe
Mekanik Kavrama
Uç Önerileri
Bu aletler mekanik bir kavrama ile donatılmıştır. Kavramanın
etkin hale geçmesi artan titreşimle birlikte cırlama sesinin
gelmesiyle anlaşılır.
• Ahşap için burgu uç, maça uç, motorlu burgu uç veya delik
testereler kullanın.
• Metal için, yüksek nitelikli çelik, burgu uçlar veya delik
testereler kullanın. Metalleri delerken bir kesme yağı
kullanın. Sert delinmesi gereken dökme demir ve pirinç
istisnaları oluşturur.
• Tuğla, çimento beton, cüruf beton bloğu vb. gibi duvar
işleri için darbeli delme işlerine uygun karbür uçlu matkap
uçlarını kullanın.
Aktif Titreşim Kontrolü
Uygun El Pozisyonu açıklandığı gibi en iyi titreşim kontrolü için
aracı tutun.
Aktif titreşim kontrolü dövme mekanizmasından gelen rezonans
titremesini ortadan kaldırır. El ve kol titremesini azaltarak
daha uzun süreli rahat kullanım sağlar ve ünitenin çalışma
ömrünü uzatır.
Aktif titreşim önlemenin devreye girmesi için kırıcıya sadece
yeterli miktarda basınç uygulamak gerekir. Çok fazla basınç
uygulamak aletin daha hızlı delmesini veya yontma yapmasını
sağlamaz ve aynı zamanda aktif titreşim kontrolünün devreye
girmesine engel olur.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Yan Tutamak (Şek. B)
SDS-Plus Uç Tutucu (Şek. C)
NOT: SDS-plus alet tutucuyu altıgen şaftlı matkap uçları ve
altıgen vidalama uçlarıyla kullanmak için özel adaptörlerin
kullanılması gerekir. İlave Aksesuarlar bölümüne bakın.
Bir matkap ucu veya başka aksesuar takmak için:
1. Uç şaftını, SDS-Plus alet tutucuya 19 mm takın.
2. Ucu yerine oturana dek itin. Uç sabit şekilde tutulacaktır.
3. Ucu çıkartmak için, manşonu 8 geri çekin ve ucu çıkartın.
Anahtarsız Mandren (Şek. C, D)
D25334
Bazı modellerde SDS-Plus uç tutucunun yerine bir anahtarsız
mandren takılabilir.
UYARI: Kırma dövme modunda asla standart
mandren kullanmayın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, HER ZAMAN
aleti yan tutamak düzgün bir şekilde takılı haldeyken
çalıştırın. Aksi taktirde çalışma sırasında yan tutamak
kayabilir ve kontrol kaybına neden olabilir. Kontrolü
mümkün olduğunca iyi sağlamak için aleti iki
elinizle tutun.
Yan tutamak 5 dişli kutusunun ön kısmına kelepçelenir ve
sol veya sağ elle kullanılabilmesi 360 derece döndürülebilir.
Aksesuar takılır veya teklerse, aletin burulma hareketine karşı
koyabilmek için yan kol yeterince sıkılmış olmalıdır. Aleti bir
durma sırasında kontrol etmek için yan tutamağı en uç kısımdan
kavradığınızdan emin olun.
Yan tutamağı gevşetmek için saat yönünün aksine döndürün.
SDS-Plus Uç Tutucunun Anahtarsız Mandren İle Birlikte
Değiştirilmesi
1. Sadece kırma modunu seçin (bkz. Çalışma Modları),
bu mod çıkartılabilir alet tutucunun kilidi açılırken mili
kilitleyerek dönmesini önler.
2. Kilitleme bileziğini 11 açık pozisyona getirin ve takılan uç
tutucuyu dışarı çekin.
3. Anahtarsız mandreni 12 milin 13 üzerine itin ve kilitleme
bileziğini kilitli pozisyona döndürün.
4. Anahtarsız mandreni SDS-Plus uç tutucu ile birlikte
değiştirmek için, önce anahtarsız mandreni de SDS-Plus uç
tutucuyu çıkarttığınız gibi çıkartın. Ardından SDS-Plus uç
tutucuyu anahtarsız mandren ile aynı şekilde değiştirin.
Derinlik Çubuğu Ayarı (Şek. A, B)
Bir matkap ucu veya başka bir aksesuarı anahtarsız
mandrene takmak için:
1. Bir elinizle mandrenin manşonunu 8 tutarken mandrenin
alt kısmını kavramak için diğer elinizi kullanın.
2. Manşonu istenen aksesuarın alınabilmesi için yeterli
uzaklığa ulaşana kadar manşonu saatin tersi yönde (önden
göründüğü şekliyle) döndürün.
3. Aksesuarı mandren içine yaklaşık 19 mm sokun ve bir elle
aleti tutarken diğer elle mandren kovanını saat yönünde
çevirerek iyice sıkın. Tam sıkma gücünü elde etmek için
çark mandalından birkaç kez tık sesi gelene kadar mandren
kovanını çevirmeye devam edin.
Maksimum sıkılık için bir elle mandreni sıkarken diğer elle de
aleti tutun.
Aksesuarı çıkarmak için, yukarıdaki 1. ve 2. Adımları tekrarlayın.
1. Yan tutamak üzerindeki derinlik çubuğu bırakma
düğmesine 10 basın ve basılı tutun.
2. Derinlik çubuğunu 9 uçla aynı seviyeye gelip, istenen
delme derinliği ile eşitlenene kadar hareket ettirin.
3. Çubuğu konumunda sabitlemek için düğmeyi serbest
bırakın. Delme çubuğu ile delme işlemi yaparken, çubuk
ucu malzeme yüzeyine ulaştığında durun.
Uç ve Uç Tutucusu
UYARI: Yanma Tehlikesi. Uçları değiştirirken DAİMA
eldiven takın. Alet üstündeki ulaşılabilen metal parçalar
ve uçlar çalışma sırasında çok fazla ısınabilir. Kırılan
malzemelerin küçük parçaları çıplak ele zarar verebilir.
İstenen uygulamaya bağlı olarak bu kırıcı deliciye farklı uçlar
takılabilir. Yalnızca keskin matkap uçları kullanın.
83
Türkçe
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. A, D)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu, bir el ana kol üzerinde 6 , diğer el yan kol 5 üzerinde olacak şekildedir.
Çalışma Modları (Şek. A)
UYARI: Çalışma modunu, alet çalışır
durumdayken seçmeyin.
Aletinizde istediğiniz işlem için uygun çalışma modunu seçmek
üzere bir mod seçme çarkı 3 bulunur.
Sembol
Mod
Uygulama
Vidalama
Kırma Delme
Ahşap, çelik veya plastik
delme
Kırma Dövme
Beton ve duvar delme
Sadece kırma
Hafif yontma
2. Mod seçme çarkını 3 kullanarak istenen uygulama için
uygun modu seçin. Bu konuda bkz. Çalışma Modları.
3. Yan kolu 5 gerektiği şekilde ayarlayın.
4. Ucu/keskiyi istenen konuma getirin.
5. İleri/geri kaydırma düğmesini 2 kullanarak dönme yönünü
seçin. Kaydırmalı düğmenin konumunu değiştirirken, tetiğin
serbest olduğundan emin olun.
a. İleri/geri kaydırma düğmesini 2 ileriye (sağa) doğru
dönmesi için sola itin. Alet üzerindeki oklara bakın.
b. İleri/geri kaydırma düğmesini 2 geriye (sola) doğru
dönmesi için sağa itin.
UYARI: Dönme yönünü değiştirmeden önce daima motor
tamamen durana kadar bekleyin.
6. Tetik düğmesine 1 basın. Tetiği ne kadar ileri basarsanız, alet
o kadar hızlı çalışır. Maksimum alet ömrü için, değişken hızı
yalnızca başlangıç delikleri veya sabitleyiciler için kullanın.
UYARI:
• Bu aleti kolayca alev alan veya patlayıcı sıvıları
(benzin, alkol vb.) karıştırmak veya pompalamak
için kullanmayın.
• Uygun şekilde etiketlenmiş yanıcı sıvıları karıştırmayın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Bir çalışma modu seçmek için:
Yağlama
1. Mod seçici serbest bırakma düğmesine 4 basın.
2. Mod seçme çarkını ok istenen moda ait sembolü gösterecek
şekilde çevirin.
NOT: Mod seçici 3 her zaman kırma delme, kırma dövme
veya sadece dövme modunda olmalıdır. Arada başka çalışma
pozisyonu yoktur. ‘Sadece kırma’ modundan ‘kırma dövme’
moduna geçiş sonrasında dişlileri hizalamak için motoru kısaca
çalıştırmak gerekebilir.
Temizleme
Bir Uygulamanın Yürütülmesi (Şek. A)
UYARI: KIŞISEL YARALANMA RISKINI AZALTMAK
IÇIN, DAİMA üzerinde çalışılan parçanın sıkıca
sabitlendiğinden veya sıkıştırıldığından emin olun. İnce
malzemeleri deliyorsanız, malzemenin hasar görmesini
engellemek için ahşap bir “destekleme” bloğu kullanın.
UYARI: Dönme yönünü değiştirmeden önce daima motor
tamamen durana kadar bekleyin.
1. Alet için uygun mandren, adaptör ve/veya ucu seçin ve
takın. Bu konuda bkz. Uç ve Uç Tutucusu.
84
Bir seçenek olarak çeşitli SDS-Plus matkap uçları ve keskileri
mevcuttur. SDS-Plus teçhizatının etrafında kullanılan aksesuar ve
parçalar düzenli olarak yağlanmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
Türkçe
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
85
Ελληνικά
ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
D25333, D25334
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Κρούσεις ανά λεπτό, χωρίς φορτίο
Κατανάλωση ισχύος
Ενέργεια μίας κρούσης (EPTA 05/2009)
Μέγιστο εύρος διάτρησης σε χάλυβα/ξύλο/σκυρόδεμα
Βέλτιστη απόσταση διάτρησης σε σκυρόδεμα
Εργαλειοδέτης
Διάμετρος κολάρου
Βάρος
D25333
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,7
D25334
230
1
0-1150
0-5200
950
3,5
13/30/30
12-28
SDS-Plus
54
3,9
93
104
3
93
104
3
m/s²
m/s²
6,9
1,5
6,9
1,5
m/s²
m/s²
7,8
1,5
7,8
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
VAC
min-1
κρ./λεπτό
W
J
mm
mm
mm
kg
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-6:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
K(αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
Διάτρηση σε σκυρόδεμα
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,HD =
Αβεβαιότητα K =
Σμίλευμα
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,Cheq
Αβεβαιότητα K =
Διάτρηση σε μέταλλο
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,D =
Αβεβαιότητα K =
Βίδωμα χωρίς κρουστικό
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
86
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Ελληνικά
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις
απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση
οποιασδήποτε από τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρό τραυματισμό.
Βαρεος τυπου περιστροφικο κρουστικο
δραπανο
D25333, D25334
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
02.06.2017
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
87
Ελληνικά
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
3) Προσωπική ασφάλεια
88
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Ελληνικά
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας ειδικά για
περιστροφικές σφύρες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η έκθεση στο θόρυβο
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές που παρέχονται
με το εργαλείο. Η απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από μονωμένες
επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία όπου το
αξεσουάρ κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα
καλώδια. Σε περίπτωση επαφής με καλώδιο υπό τάση, θα
τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη
του εργαλείου και θα μπορούσε να προκληθεί ηλεκτροπληξία
του χειριστή.
Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο πρακτικό τρόπο για
τη στερέωση με ασφάλεια και την υποστήριξη του υπό
κατεργασία αντικειμένου σε μια σταθερή πλατφόρμα. Το
κράτημα του αντικειμένου με το χέρι ή η στερέωσή του στο
σώμα σας δεν εγγυάται τη σταθερότητα και ενδέχεται να
οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή άλλα προστατευτικά για τα
μάτια. Οι εργασίες σφυρηλάτησης έχουν ως αποτέλεσμα την
εμφάνιση ιπτάμενων ροκανιδιών. Τα ιπτάμενα σωματίδια
μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στα μάτια.
Να φοράτε μάσκα για τη σκόνη ή αναπνευστήρα για
εφαρμογές κατά τις οποίες δημιουργείται σκόνη. Ενδέχεται
να απαιτείται η χρήση προστατευτικών για τα αυτιά για τις
περισσότερες εφαρμογές.
Κρατάτε πάντοτε σταθερά το εργαλείο. Μην επιχειρήσετε να
χειριστείτε το παρόν εργαλείο αν δεν το κρατάτε και με τα δύο
χέρια. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε πάντοτε την πλευρική
λαβή. Ο χειρισμός του εργαλείου με ένα χέρι θα οδηγήσει
σε απώλεια ελέγχου. Επίσης, η θραύση ή η αντιμετώπιση
σκληρών υλικών, όπως οι ράβδοι οπλισμού, ενδέχεται να είναι
επικίνδυνη. Συσφίξτε με ασφάλεια την πλευρική λαβή πριν από
τη χρήση.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για παρατεταμένα χρονικά
διαστήματα. Η δόνηση που προκαλείται από την ενέργεια
της σφύρας ενδέχεται να είναι επιβλαβής για τα χέρια και
τους βραχίονές σας. Χρησιμοποιείτε γάντια για την παροχή
επιπλέον προστασίας και περιορίστε την έκθεση με συχνά
διαστήματα ανάπαυσης.
Μην επιδιορθώνετε μόνοι σας τα τρυπάνια. Η επιδιόρθωση
των σμιλών πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο
ειδικό. Οι σμίλες που έχουν επιδιορθωθεί ακατάλληλα μπορούν
να προκαλέσουν τραυματισμό.
Να φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε το εργαλείο ή όταν αλλάζετε
τρυπάνια. Τα προσπελάσιμα μεταλλικά τμήματα του εργαλείου
και τα τρυπάνια μπορεί να θερμανθούν υπερβολικά κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας. Μικρά τεμάχια θραυσμένου υλικού
μπορεί να τραυματίσουν τα γυμνά χέρια.
Ποτέ μην αφήνετε κάτω το εργαλείο εάν το τρυπάνι δεν
έχει σταματήσει να κινείται εντελώς. Τα κινούμενα τρυπάνια
μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.
•
•
•
Μη χτυπάτε κατεστραμμένα τρυπάνια με σφυρί για να τα
αποκολλήσετε. Ενδέχεται να αποκολληθούν θραύσματα
μετάλλου ή ροκανίδια του υλικού, προκαλώντας τραυματισμό.
Οι ελαφρώς φθαρμένες σμίλες μπορούν να ακονιστούν εκ νέου
με τρόχισμα.
Διατηρείτε το καλώδιο του ρεύματος μακριά από το
περιστρεφόμενο τρυπάνι. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω
από οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας. Ένα ηλεκτρικό
καλώδιο που έχει τυλιχτεί γύρω από ένα περιστρεφόμενο
τρυπάνι μπορεί να προκαλέσει ατομικό τραυματισμό και
απώλεια ελέγχου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Οι ακόλουθοι κίνδυνοι προέρχονται από τη χρήση των
περιστρεφόμενων σφυριών:
• Τραυματισμός προκαλούμενος από επαφή με τα
περιστρεφόμενα μέρη η τα ζέστα μέρη του εργαλείου.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60745. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο
επέκτασης κατάλληλο για την ισχύ εισόδου του εργαλείου σας
(δείτε τα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού
είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Περιστροφικό κρουστικό δράπανο
1 Πλευρική λαβή και ράβδος βάθους
1 Αυτόματο τσοκ (D25334)
1Κασετίνα
89
Ελληνικά
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Συμπλέκτης υπερφόρτωσης
Σε περίπτωση που σφηνώσει το τρυπάνι, διακόπτεται η
μετάδοση κίνησης προς την άτρακτο διάτρησης. Λόγω των
δυνάμεων που προκύπτουν, πάντοτε να κρατάτε το εργαλείο και
με τα δύο χέρια και να έχετε σταθερή στάση σώματος. Μετά την
υπερφόρτωση, ελευθερώστε και πατήστε τη σκανδάλη για να
επανασυμπλέξετε το μηχανισμό κίνησης.
Μηχανικός συμπλέκτης
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας (Εικ. [figure] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος
κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2017 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
1
2
3
4
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
5 Πλευρική λαβή
Διακόπτης σκανδάλης
Ολισθητήρας κίνησης προς 6 Κύρια λαβή
τα εμπρός/πίσω
7 Υποδοχή εργαλείου
Περιστροφικό κουμπί
SDS - Plus
επιλογής τρόπου
8 Χιτώνιο
λειτουργίας
9 Ράβδος βάθους
Κουμπί επιλογής τρόπου
10 Κουμπί απελευθέρωσης
λειτουργίας
ράβδου βάθους
Προοριζομενη Χρηση
Το περιστροφικό κρουστικό σας δράπανο έχει σχεδιαστεί
για επαγγελματικές εφαρμογές διάτρησης και κρουστικής
διάτρησης, καθώς και για εφαρμογές βιδώματος και αποκοπής
τεμαχίων με κοπίδι (κοπιδιάσματος).
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Το περιστροφικό κρουστικό σας δράπανο είναι ένα
επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
90
Αυτά τα εργαλεία είναι εξοπλισμένα με μηχανικό συμπλέκτη.
Η ένδειξη ότι ο συμπλέκτης έχει ενεργοποιηθεί θα είναι
ένας έντονος ήχος δράσης καστάνιας μαζί με αύξηση
των κραδασμών.
Σύστημα ενεργού ελέγχου κραδασμών
Για καλύτερο έλεγχο των κραδασμών, κρατήστε πατημένο το
εργαλείο όπως περιγράφεται στην Κατάλληλη θέση χεριών.
Ο ενεργός έλεγχος κραδασμών εξουδετερώνει τους κραδασμούς
αναπήδησης από το μηχανισμό κρούσης. Επειδή περιορίζει
τους κραδασμούς στην παλάμη και στο χέρι, επιτρέπει πιο άνετη
χρήση για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους και επεκτείνει τη
διάρκεια ζωής της μονάδας.
Ο μηχανισμός κρούσης χρειάζεται μόνο όση πίεση αρκεί για να
συμπλεχτεί ο ενεργός έλεγχος κραδασμών. Με την εφαρμογή
υπερβολικής πίεσης δεν επιταχύνεται η διάτρηση ή η αποκοπή
τεμαχίων με κοπίδι (κοπίδιασμα) και επιπλέον δεν συμπλέκεται ο
ενεργός έλεγχος κραδασμών.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Πλευρική λαβή (Εικ. B)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε το κίνδυνο
τραυματισμού, ΠΆΝΤΑ να χρησιμοποιείτε το εργαλείο
με την πλευρική λαβή σωστά εγκατεστημένη. Αν δεν γίνει
αυτό, μπορεί να προκληθεί ολίσθηση της πλευρικής λαβής
κατά τη λειτουργία του εργαλείου και επακόλουθη απώλεια
ελέγχου. Κρατάτε το εργαλείο και με τα δύο χέρια για να
μεγιστοποιείτε τον έλεγχο.
Η πλευρική λαβή 5 συσφίγγεται στο μπροστινό μέρος του
γραναζοκιβωτίου και μπορεί να περιστραφεί 360˚ για να
επιτρέπει χρήση από δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες. Η πλευρική
λαβή πρέπει να σφίγγεται επαρκώς ώστε να αντιμετωπιστεί
η περιστροφική κίνηση του εργαλείου, εάν κολλήσει ή
καθυστερήσει το εξάρτημα. Να βεβαιώνεστε ότι πιάνετε
σταθερά την πλευρική λαβή στην αντίθετη πλευρά για να
Ελληνικά
μπορείτε να ελέγξετε το εργαλείο σε περίπτωση αθέλητης
ακινητοποίησης του μοτέρ.
Για να ξεσφίξετε την πλευρική λαβή, περιστρέψτε
την αριστερόστροφα.
Για να ρυθμίσετε τη ράβδο βάθους (Εικ. A, B)
1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης
ράβδου βάθους 10 στην πλευρική λαβή.
2. Μετακινήστε τη ράβδο βάθους 9 έτσι ώστε η απόσταση
ανάμεσα στο άκρο της ράβδου και στο άκρο του
εξαρτήματος εργασίας να είναι ίση με το επιθυμητό
βάθος διάτρησης.
3. Απελευθερώστε το κουμπί για να ασφαλίσει η ράβδος
στη θέση της. Όταν εκτελείτε διάτρηση με τη ράβδο
βάθους, σταματήστε όταν το άκρο της ράβδου φθάσει
την επιφάνεια του υλικού.
Εξάρτημα εργασίας και υποδοχή
εξαρτημάτων εργασίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. ΠΑΝΤΑ
να φοράτε γάντια όταν αλλάζετε εξαρτήματα εργασίας.
Τα προσπελάσιμα μεταλλικά μέρη του εργαλείου και τα
εξαρτήματα εργασίας μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά
τη χρήση. Μικρά κομμάτια σπασμένου υλικού μπορεί να
τραυματίσουν τα γυμνά χέρια.
Στο κρουστικό δράπανο μπορείτε να τοποθετήσετε διάφορα
εξαρτήματα εργασίας ανάλογα με την επιθυμητή εφαρμογή.
Χρησιμοποιείτε αιχμηρά τρυπάνια και μόνο.
Συνιστώμενα εξαρτήματα εργασίας
• Για ξύλο, χρησιμοποιείτε σπειροειδή τρυπάνια, τρυπάνια
φτερού, αρίδια ή ποτηροτρύπανα.
• Για μέταλλο, χρησιμοποιείτε σπειροειδή τρυπάνια
από χάλυβα υψηλής ταχύτητας ή ποτηροτρύπανα.
Χρησιμοποιείτε λιπαντικό κοπής κατά τη διάτρηση μετάλλων.
Εξαιρέσεις είναι ο χυτοσίδηρος και ο ορείχαλκος όπου
πρέπει να γίνεται ξηρή διάτρηση.
• Για υλικά τοιχοποιίας, όπως τούβλο, τσιμέντο, πλίνθοι κλπ.,
χρησιμοποιείτε τρυπάνια με μύτη καρβιδίου ειδικά για
κρουστική διάτρηση.
Υποδοχή εξαρτημάτων εργασίας SDS-Plus
(Εικ. C)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρειάζονται ειδικοί αντάπτορες για να
χρησιμοποιήσετε την υποδοχή εξαρτημάτων εργασίας τύπου
SDS-Plus με εξαρτήματα εργασίας που έχουν ίσιο στέλεχος και
με εξάγωνες μύτες κατσαβιδιού. Βλ. Προαιρετικά παρελκόμενα.
Για να τοποθετήσετε ένα τρυπάνι ή άλλο αξεσουάρ:
1. Εισάγετε το στέλεχος του εξαρτήματος εργασίας περίπου
19 mm μέσα στην υποδοχή εργαλείου SDS-Plus.
2. Ωθήστε και περιστρέψτε το εξάρτημα εργασίας έως
ότου ασφαλίσει στη θέση του. Το εξάρτημα εργασίας θα
συγκρατείται σταθερά.
3. Για να ελευθερώσετε το εξάρτημα εργασίας, τραβήξτε το
χιτώνιο 8 προς τα πίσω και αφαιρέστε το εξάρτημα.
Αυτόματο τσοκ (Εικ. C, D)
D25334
Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να εγκατασταθεί ένα αυτόματο
τσοκ στη θέση της υποδοχής εξαρτημάτων εργασίας SDS Plus.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε κανονικά
τσοκ στην περιστροφική κρουστική λειτουργία.
Αντικατάσταση της υποδοχής εξαρτημάτων εργασίας
SDS Plus με το αυτόματο τσοκ
1. Επιλέξτε λειτουργία μόνο κρούσης (δείτε την ενότητα
Τρόποι λειτουργίας) ώστε να εμποδίζεται η περιστροφή
της ατράκτου όταν απασφαλίζετε την υποδοχή
αφαιρούμενου εργαλείου.
2. Περιστρέψτε το κολάρο ασφάλισης 11 στη θέση
απασφάλισης και τραβήξτε την εγκατεστημένη υποδοχή
εξαρτημάτων εργασίας.
3. Σπρώξτε το αυτόματο τσοκ 12 πάνω στην άτρακτο 13 και
περιστρέψτε το κολάρο ασφάλισης στη θέση ασφάλισης.
4. Για να αντικαταστήσετε το αυτόματο τσοκ με την υποδοχή
εργαλείου SDS-Plus, πρώτα αφαιρέστε το αυτόματο τσοκ με
τον ίδιο τρόπο που αφαιρέσατε την υποδοχή εξαρτήματος
εργασίας SDS-Plus. Κατόπιν αντικαταστήστε την υποδοχή
εξαρτήματος εργασίας SDS-Plus με τον ίδιο τρόπο που
αντικαταστήσατε το αυτόματο τσοκ.
Για να τοποθετήσετε ένα τρυπάνι ή άλλο αξεσουάρ στο
αυτόματο τσοκ:
1. Πιάστε το χιτώνιο 8 του τσοκ με το ένα χέρι και
χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι πιάνοντας τη βάση του τσοκ.
2. Περιστρέψτε το χιτώνιο αριστερόστροφα (όπως φαίνεται
από μπροστά) όσο χρειάζεται για να μπορεί να εισαχθεί το
επιθυμητό αξεσουάρ.
3. Εισάγετε το αξεσουάρ περίπου 19 mm μέσα στο τσοκ
και σφίξτε καλά περιστρέφοντας το χιτώνιο του τσοκ
δεξιόστροφα με το ένα χέρι ενώ κρατάτε το εργαλείο με το
άλλο. Συνεχίστε να περιστρέφετε το χιτώνιο του τσοκ έως
ότου ακουστούν αρκετά κλικ μηχανισμού καστάνιας ώστε να
εξασφαλιστεί πλήρης δύναμη σύσφιξης.
Για μέγιστη σύσφιξη του αξεσουάρ, φροντίζετε οπωσδήποτε να
σφίγγετε με το ένα χέρι το χιτώνιο του τσοκ ενώ με το άλλο χέρι
συγκρατείτε το εργαλείο.
Για να απελευθερώσετε το αξεσουάρ, επαναλάβετε το πιο πάνω
βήματα 1 και 2.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
91
Ελληνικά
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. A, D)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι στην
μπροστινή λαβή 6 με το άλλο χέρι στην κύρια λαβή 5 .
Τρόποι λειτουργίας (Εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας
όταν το εργαλείο είναι ήδη σε λειτουργία.
Το εργαλείο σας είναι εξοπλισμένο με ένα περιστροφικό κουμπί
επιλογής τρόπου λειτουργίας 3 με το οποίο μπορείτε να
επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας που είναι κατάλληλος για την
επιθυμητή εργασία.
Σύμβολο
Τρ. λειτουργίας
Περιστροφική
διάτρηση
Εφαρμογή
Βίδωμα
Διάτρηση σε χάλυβα,
ξύλο και πλαστικά
Περιστροφική
κρούση
Διάτρηση σε σκυρόδεμα
και υλικά τοιχοποιίας
Κρούση μόνο
Ελαφριά εργασία
κοπιδιάσματος
Για να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας:
1. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης του διακόπτη επιλογής
τρόπου λειτουργίας 4 .
2. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής τρόπου λειτουργίας έτσι
ώστε το βέλος να δείχνει το σύμβολο που αντιστοιχεί στον
επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας 3
πρέπει πάντα να είναι σε έναν από τους τρόπους λειτουργίας
δηλ. περιστροφικής διάτρησης, περιστροφικής κρούσης ή
μόνο κρούσης. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσες θέσεις λειτουργίας.
Μπορεί να είναι απαραίτητο να θέσετε για λίγο σε λειτουργία
το μοτέρ αφού αλλάξετε λειτουργία από «μόνο κρούση» σε
«περιστροφική», για να ευθυγραμμιστούν τα γρανάζια.
Εκτέλεση μιας εφαρμογής (Εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΏΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΊΝΔΥΝΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΠΑΝΤΑ να διασφαλίζετε ότι το
αντικείμενο που επεξεργάζεστε είναι σταθερά στερεωμένο
ή ακινητοποιημένο με σύσφιξη. Αν εκτελείτε διάτρηση
υλικού μικρού πάχους, χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι ξύλου
«υποστήριξης» για να αποτρέψετε ζημιά στο υλικό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα περιμένετε να σταματήσει
τελείως να κινείται το μοτέρ, πριν αλλάξετε την
κατεύθυνση περιστροφής.
92
1. Επιλέξτε και εγκαταστήστε στο εργαλείο το τσοκ, αντάπτορα,
και/ή εξάρτημα εργασίας που είναι κατάλληλα για την
εργασία. Βλ. Σύστημα ενεργού ελέγχου κραδασμών.
2. Χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί τρόπου
λειτουργίας 3 , επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας που
είναι κατάλληλος για την επιθυμητή εφαρμογή. Βλ.
Τρόποι λειτουργίας.
3. Ρυθμίστε την πλευρική λαβή 5 όπως απαιτείται.
4. Τοποθετήστε το εξάρτημα εργασίας/κοπίδι στην
επιθυμητή θέση.
5. Επιλέξτε την κατεύθυνση περιστροφής χρησιμοποιώντας
το συρόμενο επιλογέα κίνησης εμπρός/όπισθεν 2 . Όταν
αλλάζετε τη θέση του συρόμενου επιλογέα ελέγχου, να
βεβαιώνεστε ότι έχει ελευθερωθεί η σκανδάλη.
a. Μετακινήστε το συρόμενο επιλογέα κίνησης εμπρός/
όπισθεν 2 προς την αριστερή πλευρά για περιστροφή
εμπρός (δεξιόστροφη). Δείτε τα βέλη πάνω στο εργαλείο.
b. Μετακινήστε το συρόμενο επιλογέα κίνησης εμπρός/
όπισθεν 2 προς τη δεξιά πλευρά για περιστροφή όπισθεν
(αριστερόστροφη).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα περιμένετε να σταματήσει
τελείως να κινείται το μοτέρ, πριν αλλάξετε την
κατεύθυνση περιστροφής.
6. Πιέστε το διακόπτη σκανδάλης 1 . Όσο περισσότερο πιέζετε
το διακόπτη σκανδάλης, τόσο ταχύτερα θα λειτουργεί
το εργαλείο. Για μέγιστη ωφέλιμη ζωή του εργαλείου,
χρησιμοποιείτε μεταβλητή ταχύτητα μόνο για την έναρξη
διάτρησης ή βιδώματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μη χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για να αναμίξετε
ή να αντλήσετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υγρά (βενζίνη,
οινόπνευμα κλπ.).
• Μην αναμιγνύετε ή αναδεύετε εύφλεκτα υγρά που
φέρουν ανάλογη σήμανση.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Ελληνικά
Λίπανση
Διάφοροι τύποι τρυπανιών και κοπιδιών SDS-Plus είναι διαθέσιμα
ως προαιρετικός εξοπλισμός. Τα αξεσουάρ και τα προσαρτήματα
που χρησιμοποιούνται πρέπει να λιπαίνονται τακτικά γύρω από
το εξάρτημα σύνδεσης SDS-Plus.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
93
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N531166
94
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
07/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising