DCN682 | DeWalt DCN682 BRAD NAILER 18 GAUGE instruction manual

DCN682
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)17
English (original instructions)31
Español (traducido de las instrucciones originales)43
Français (traduction de la notice d’instructions originale)57
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)71
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)85
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)99
Português (traduzido das instruções originais)111
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)125
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)137
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)149
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
161
Copyright DeWALT
B
Fig. A
5
16
10
9
18
17
1
11
15
4
2
7
8
6
19
13
3
14
12
Fig. B
13
12
12
13
20
1
Fig. C
Fig. D
17
17
9
18
16
Fig. E
Fig. F
7
Fig. H
Fig. G
2
6
14
2
Fig. J
Fig. I
4
3
Fig. K
10
3
Dansk
LEDNINGSFRI 18GA GULV HÆFTEMASKINE
DCN682
Tillykke!
EF-Konformitetserklæring
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Maskindirektiv
Tekniske Data
Spænding
Type
Batteritype
Aktiveringsform
Magasinvinkel
Søm
længde
bredde
Skaftdiameter
magasinkapacitet
Vægt (uden batteripakke)
Materialetykkelse
VDC
mm
mm
mm
kg
mm
DCN682
18
1
Li-Ion
Sekventiel /
Hurtig
sekventiel
0°
12–38
5,6–6,4
1,25
110
2,9
9,5–15,9
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-16:
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
84
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
95
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
3
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
4
Ledningsfri 18GA Gulv Hæftemaskine
DCN682
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
07.06.2018
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Vægt
Dansk
Batterier
Opladere/opladningstider (minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vægt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
5
Dansk
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Anvendelse og Vedligeholdelse
af Batteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
6
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Sikkerhedsadvarsler for hæftemaskine
•
•
•
•
•
•
Gå altid ud fra, at værktøjet indeholder søm eller
klammer. Skødesløs håndtering af hæftemaskinen kan
medføre uventet udløsning af søm og personskader..
Ret ikke værktøjet mod dig selv eller omkringstående.
Uventet udløsning vil løsne lukkemekanismen og
medføre personskade.
Aktiver ikke værktøjet, medmindre det er anbragt solidt
helt op mod arbejdsemnet. Hvis værktøjet ikke har kontakt
til arbejdsemnet, kan sømmet eller klammen blive ledt væk
fra målet.
Kobl værktøjet fra strømkilden, hvis sømmet eller
klammen sidder fast i værktøjet. Mens fastklemte søm eller
klammer fjernes, kan pistolen blive aktiveret, hvis stikket sidder
i stikkontakten.
Vær forsigtig, når fastklemte søm eller klammer fjernes.
Mekanismen kan være under tryk, og søm eller klammer kan
blive skudt ud med stor kraft under forsøget på at frigøre et
fastklemt emne.
Brug ikke denne hæftemaskine til fastgørelse af kabler.
Det er ikke designet til montering af elledninger og kan
beskadige isoleringen af elledninger og derved forårsage
elektrisk stød eller brandrisiko.
Yderligere sikkerhedsadvarsler for
hæftemaskine
ADVARSEL: Under anvendelsen af hvilken som helst
hæftemaskine skal alle sikkerhedsforanstaltninger, som
beskrevet herunder, følges med henblik på at undgå risiko
for dødsfald eller alvorlig personskade. Læs og forstå alle
anvisninger, inden du betjener værktøjet.
ADVARSEL: Spray ALDRIG eller anvend på nogen måde
smøremidler eller rengøringsmidler inde i værktøjet.
Dette kan få en alvorlig indvirkning på værktøjets levetid
og ydeevne.
ADVARSEL: Hvis værktøjet er blevet tabt, eller du
har mistanke om værktøjsskader, bør du kontrollere
værktøjet som defineret i afsnittet om valg af funktion i
vejledningen. Hvis det ikke fungerer i overensstemmelse
med vejledningen, skal du stoppe med at bruge værktøjet
og få foretaget service på det på et autoriseret DeWALTservicecenter.
Hold kun fast i værktøjet på de isolerede håndtagsflader
under udførelse af arbejde, hvor sømmene eller
klammerne kan komme i kontakt med skjulte ledninger.
•
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvis det kommer i kontakt med en strømførende ledning,
kan nogle blotlagte metaldele på det elektriske værktøj gøres
strømførende og give stød til brugeren.
Bær altid passende personligt høreværn og anden
beskyttelse under brug. Under nogle forhold og varigheden
af brug, kan støj fra dette produkt give høretab.
Kobl batteripakken fra værktøjet, når det ikke er i
brug. Tag altid batteripakken ud, og fjern søm eller klammer
fra magasinet, inden du forlader området eller overdrager
værktøjet til en anden operatør. Undlad at bære værktøjet til
et andet arbejdsområde, hvor det at skifte område indebærer
at bruge stilladser, trapper, stiger o.lign., mens batteripakken
er tilsluttet. Undlad at foretage justeringer, udføre
vedligeholdelse eller fjerne fastklemte søm eller klammer, mens
batteriet er isat.
Undlad at fjerne, manipulere med eller på
anden vis forårsage, at værktøjet, udløseren,
udløsersikkerhedslåsen eller kontaktudløseren ikke
kan betjenes. Undlad at fastklæbe eller binde udløseren
eller kontaktudløseren i tændt-positionen. Undlad at fjerne
fjederen fra kontaktudløseren. Lav daglige eftersyn af den frie
bevægelse af udløseren og kontaktudløseren. Det kan resultere
i ukontrolleret udløsning.
Efterse værktøjet inden brug. Undlad at betjene et
værktøj, hvis en eller flere dele af værktøjet, udløseren,
udløsersikkerhedslåsen eller kontaktudløseren ikke
fungerer, er afbrudt, ændret eller ikke virker korrekt.
Beskadigede dele eller manglende dele skal repareres eller
udskiftes inden brug.
Undlad at ændre eller modificere produktet på
nogen måde.
Gå altid ud fra, at værktøjet indeholder søm
eller klammer.
Undlad at vende værktøjet mod medarbejdere eller dig
selv på noget som helst tidspunkt. Ingen leg! Arbejd sikkert!
Respekter værktøjet som et arbejdsredskab.
Undlad at bære værktøjet fra et sted til et andet ved at
holde i udløseren. Det kan resultere i utilsigtet udløsning.
Brug altid udløsersikkerhedslåsen, når værktøjet
ikke er i umiddelbar anvendelse. Ved brug af
udløsersikkerhedslåsen undgås der utilsigtet udløsning.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god fodstilling
og balance. Tab af balance kan medføre personskade.
Brug kun dette værktøj til det, det er beregnet til. Undlad
at udløse søm eller klammer i den åbne luft, beton, sten,
meget hårdt træ, knuder eller andet materiale, der er for
hårdt til, at sømmene eller klammerne kan trænge ind.
Undlad at bruge værktøjets krop eller den øverste hætte
som en hammer. Udløste søm og klemmer kan følge en
uventet sti og forårsage personskade.
Hold altid fingrene væk for kontaktudløseren for at
forhindre personskade forårsaget af utilsigtet udløsning
af nedstopperen.
Betjen altid værktøjet i et rent, oplyst område. Sørg for, at
arbejdsfladen er fri for rester, og pas på ikke at miste fodfæstet,
når du arbejder i højt placerede miljøer, såsom tage.
•
•
•
•
•
•
•
Undlad at hamre søm og klammer i nærheden af
materialets kant. Arbejdsemnet kan blive delt, hvilket får
sømmet eller klammen til at rikochettere, så du eller din
medarbejder bliver såret. Vær opmærksom på, at klammen
kan følge træåren, hvilket får det til at stikke uventet ud fra
siden af arbejdsmaterialet. Driv klammens mejselpunkt lodret
med kornet for at reducere risikoen for personskade.
Undlad at drive klammen på hovedet af andre søm eller
klammer, eller hvis værktøjet har for stejl en vinkel. Det
kan resultere i personskade fra kraftigt tilbageslag, fastklemte
klammer eller rikochetterede klammer.
Hold hænder og kropsdele væk fra det umiddelbare
arbejdsområde. Hold arbejdsemnet med klamper, når det er
nødvendigt, for at holde hænder og krop væk fra potentiel fare.
Sørg for, at arbejdsemnet er sikret korrekt, inden du presser
hæftemaskinen mod materialet. Kontaktudløseren kan få
arbejdsmaterialet til at flytte sig uventet.
Undlad at bruge værktøj under tilstedeværelse af
brændbart støv, gasser eller dampe. Værktøjet kan skabe
en gnist, der kan antænde gasser, hvilket forårsager en brand.
Hvis en klamme hamres ind i en anden klamme, kan det også
afgive en gnist.
Hold ansigt og kropsdele væk fra bagsiden af
værktøjshætten, når du arbejder i snævre områder. Et
pludseligt tilbageslag kan resultere i kropsskade, især ved
hæftning i hårdt eller kompakt materiale.
Tag godt fat i værktøjet for at bevare kontrollen, mens
du lader værktøjet slå væk fra arbejdsfladen, mens
sømmet eller klammen hamres ind. Hvis kontaktudløseren
i stødtilstanden får lov til at komme i kontakt med
arbejdsfladen igen, inden udløseren frigives, hamres et uønsket
søm eller en uønsket klamme.
Det er vigtigt at vælge den rette udløsningsmetode. Se
udløsningsmulighederne i vejledningen.
Sekventiel-/stødvælgerknap
Sekventiel handling
• Når du bruger værktøjet i sekventiel tilstand, bør du ikke
aktivere værktøjet, med mindre værktøjet placeres fast
mod arbejdsemnet.
Stødhandling
• Når du bruger værktøjet i stødhandling, skal du
passe på utilsigtede dobbelte skud som et resultat af
tilbageslag af værktøj. Uønskede søm eller klammer hamres
muligvis i, hvis kontaktudløseren utilsigtet kommer i kontakt
med arbejdsfladen.
• Ved “hurtig sekventiel”-aktivering af hæftemaskinen
med finish skal værktøjet altid holdes i kontrol. En forkert
placering af værktøjet kan resultere i fejldirigeret udløsning af
et søm eller en klamme.
• For at undgå dobbelte skud:
ʵʵ Undlad at aktivere værktøjet med stor kraft
mod arbejdsfladen.
ʵʵ Lad værktøjet slå helt tilbage efter hver aktivering.
ʵʵ Brug værktøjet i sekventiel tilstand.
7
Dansk
•
•
•
•
•
Undlad at drive klemmer ned i hovedet af andre søm
eller klammer. Det kan resultere i kraftigt tilbageslag,
fastklemte søm eller klammer eller rikochetterede klammer.
Vær opmærksom på materialetykkelsen, når du
bruger hæftemaskinen. En klamme, der stikker ud, kan
forårsage personskade.
Dybdejustering: For at mindske risikoen for alvorlig
personskade ved utilsigtet aktivering under forsøg på
justering af dybden skal du ALTID gøre følgende:
ʵʵ Afmontere batteripakken.
ʵʵ Aktivere udløserlåsen.
ʵʵ Undgå kontakt med udløseren under justeringer.
Undlad at drive klammer blindt ind i vægge, gulve eller
andre arbejdsområder. Søm eller klammer, der hamres ind
i elektriske ledninger, rørarbejde eller andre forhindringstyper,
kan resultere i personskade.
Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig, og
brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk værktøj.
Anvend ikke et værktøj, når du er træt eller er påvirket af
stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan forårsage
alvorlig personskade.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter: Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
8
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
Vigtig sikkerhedsvejledning for
alle batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
• Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken  12 i opladeren og kontrollér, at
pakken sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings)
lys vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap   13 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind
i opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
9
Dansk
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller
andre væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller
oplader, der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket
med en nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan
medføre elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød.
Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren
for genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
10
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget
eller fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre
sig med de seneste regler for emballerings-, mærkningsog dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse
og transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLTTM batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1
Eksempel på mærkning af anvendelses- og
batteri med en højere watt transportlabel
timeydelse. Denne øgede
mængde på 3 batterier med
den lavere watt timeydelse
Dansk
kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger, der er
batterier med højere watt timer.
Eksempelvis kan transport Wh ydelsen angive 3 x 36 Wh, hvilket
betyder 3 batterier hver på 36 watt timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de
følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
ANVENDELSE (uden transportdæksel). Eksempel:
Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel).
Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh
(3 batterier på 36 watt timer).
Batteritype
DCN682 bruger et batteri på 18 volt.
Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniske data for flere informationer.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Hæftemaskine
3 Non-mar spidser
1Oplader
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Brugsvejledning
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og værktøjskasser følger ikke
med N-modeller. Batteripakker og opladere følger ikke med
NT-modeller. B-modeller omfatter Bluetooth®-batteripakker.
BEMÆRK: Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede
varemærker, der ejes af Bluetooth®, SIG, Inc. og al brug af
sådanne mærker af DeWALT er under licens. Andre varemærker
og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Kun til indendørs brug.
Brug øjeværn.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
Undlad at bruge værktøjet på stilladser, stiger.
Længde af klammer.
Klammemål.
Magasinkapacitet.
11
Dansk
Værktøjsspænding.
Synlig stråling Kig ikke ind i lyset.
Datokodeposition (Fig. B)
Datokoden  20 , som også indeholder fabrikationsåret, er trykt på
værktøjsfoden mellem forsiden af batteriet og hæftemaskinen.
Eksempel:
2018 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
10 Udløsergreb for fastlåsning
Startknap
11 Indikator for klammedybde
Udløsersikkerhedsnål
12 Batteri
Dybdejusteringshjul
13 Batteriets udløserknap
Indikator for forlygter/lavt
batteri/fastlåsning
14 Magasinlås
Kontaktudløser
15 Indikator, der viser lav
Glidemagasin
mængde klammer
16 Bundplade
Sekventiel/hurtig
sekventiel vælgerkontakt
17 Justeringsknapper
Reversibel bæltekrog
18 Topplade
No-mar pude
19 Skrue
Tilsigtet Brug
Den ledningsfrie hæftemaskine er blevet designet til at drive
klammer ind i arbejdsemner af træ.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Din ledningsfrie hæftemaskine er et professionelt elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker
og -opladere.
12
Bæltekrog (Fig. A)
ADVARSEL: Tag klammerne ud af magasinet
før du foretager justeringer eller udfører service
af dette værktøj. I modsat fald kan der opstå
alvorlige personskader.
ADVARSEL: Kobl batteripakken fra værktøjet,
inden du foretager justeringer, udskifter tilbehør,
foretager service eller flytter værktøjet. Sådanne
forebyggende sikkerhedsforanstaltninger mindsker
risikoen for, at værktøjet startes utilsigtet.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
De ledningsfrie hæftemaskiner indeholder en integreret
bæltekrog og kan fastgøres på hver side af værktøjet, så de både
passer til venstre- og højrehåndede brugere.
Hvis krogen slet ikke skal bruges, kan den fjernes fra værktøjet.
Sådan fjernes bæltekrogen
1. Fjern batteripakken fra værktøjet.
2. For at skifte værktøjet fra højre- til venstrehåndsbrug skal du
blot fjerne skruen  19 fra den modsatte side af værktøjet og
genmontere det på den anden side.
3. Udskift batteripakke.
Justering for gulvhøjde (Fig. A, C, D)
ADVARSEL: Tag klammerne ud af magasinet før du
foretager justeringer eller udfører service af dette værktøj. I
modsat fald kan der opstå alvorlige personskader.
ADVARSEL: Kobl batteripakken fra værktøjet, inden
du foretager justeringer, udskifter tilbehør, foretager
service eller flytter værktøjet. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
1. Tryk magasinklinken 14 , og åbn glidemagasinet 6
for at frigøre tørfyringslåsen, som gør det muligt at
trykke kontaktudløseren 5 helt ned, når den kobles
med gulvmaterialet.
2. Indstil dybdejusteringen til maks. dybde for at rotere
dybdejusteringshjulet 3 helt mod hægtemaskinens
no‑mar-puder 9 .
3. Løsn begge justeringsknapper 17 , indtil toppladen 18 og
bundpladen 16 bevæger sig frit.
4. Brug no‑mar-puderne 9 som en justeringsguide til at
aktivere kontaktudløseren, så den sidder korrekt over
gulvmaterialets tunge, som vist på Figur C.
5. Når no‑mar puderne 9 er korrekt justeret, skal du skubbe
toppladen 18 , så den kommer i kontakt med den øverste
behandlede overflade af gulvmaterialet, som vist på Figur
D. Skub derefter gulvpladen 16 , så den kommer i kontakt
med undergulvet.
6. Mens værktøjet og pladerne holdes i korrekt justering til
gulvmaterialet, skal begge justeringsknapper 17 strammes.
7. Læg klammer i som vist på Figur H.
Dansk
VIGTIGT: Test værktøjet på et skrotstykke af gulvbelægning
for at sikre en korrekt klammeplacering og kompatibilitet. Se
tabellen for korrekt klemmeplacering.
8. For at sikre korrekt klammeplacering for forskellig
gulvtykkelse og -materiale skal dybdejusteringshjulet 3
nulstilles for at indføre klammerne mere overfladisk ved at
rotere væk fra hæftemaskinens næse. Når dybdejusteringen
er indstillet, skal trin 1 til 7 gentages.
FORSIGTIG: DeWALT påtager sig intet ansvar for
produktets ydeevne, hvis værktøjet bruges forkert eller ikke
i overensstemmelse med installationsanvisningerne fra
producenten af gulvbelægningen.
KORREKT KLAMMEPLACERING
God
Lige under gulvfladen
Dårlig
Klamme stikker ud
Dårlig
Klamme fejljusteret
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. B)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken  12 er fuldt opladet.
Sådan installeres batteripakken i
værktøjets håndtag
1. Ret batteripakken  12 ind efter rillerne inde i håndtaget
(Fig. B).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken sidder godt
fast i værktøjet og kontrollér, at den ikke river sig løs.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløserknappen  13 og træk batteripakken ud fra
værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. B)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen
og de gældende regler.
ADVARSEL: Hvis værktøjet er blevet tabt, eller
du har mistanke om værktøjsskader, bør du
kontrollere værktøjet som defineret i afsnittet om
valg af funktion i vejledningen. Hvis det ikke fungerer i
overensstemmelse med vejledningen, skal du stoppe med
at bruge værktøjet og få foretaget service på det på et
autoriseret DEWALT-servicecenter.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. E)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på hovedhåndtaget
som vist.
Forberedelse af værktøjet
ADVARSEL: Spray ALDRIG eller anvend på nogen
måde smøremidler eller rengøringsmidler inde
i værktøjet. Dette kan få en alvorlig indvirkning på
værktøjets levetid og ydeevne.
BEMÆRK: Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber det.
Følg de beskrevne anvisninger (se Opladning af et batteri).
1. Læs afsnittet om sikkerhedsinstruktioner i
denne betjeningsvejledning.
2. Bær sikkerhedsbriller og høreværn.
3. Kontroller at magasinet er helt tomt.
4. Kontroller for smidig og korrekt drift af kontaktudløser
og nedstoppersamlinger. Brug ikke værktøjet, hvis en
af samlingerne ikke fungerer korrekt. Brug ALDRIG et
værktøj, der har kontaktudløseren tilbageholdt i den
aktiverede position.
5. Sørg for, at værktøjet vender væk fra dig selv og andre.
6. Indsæt fuldt opladet batteripakke.
13
Dansk
Anvendelse af udløserlåsen (Fig. G)
Valg af funktion (Fig. A, F)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade må du ikke holde udløseren nede,
når værktøjet ikke er i brug. Hold udløserlåsen i LÅST
position (Fig. G), når værktøjet ikke er i brug.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade bør du låse udløseren, tage
batteripakken ud af værktøjet og fjerne klammer fra
magasinet, inden du foretager justeringer.
Alle DeWALT hæftemaskiner er udstyret med en udløserlås  2 ,
som når den skubbes til højre som vist i Figur G, forhindrer
værktøjet i at affyre en klamme ved at låse udløseren og ved at
omlede strømmen til motoren.
Når udløsersikkerhedslåsen er trykket til venstre, vil værktøjet
være fuldt funktionsdygtigt. Udløserlåsen skal altid være slået til,
når der foretages justeringer, eller når værktøjet ikke er direkte
i brug.
BEMÆRK: Opbevar ikke værktøjet med isat batteripakke.
For at forebygge beskadigelse af pakken og for at sikre
lang levetid for batteriet, skal batteripakker tages ud af
værktøjet eller opladeren og skal opbevares på et køligt,
tørt sted.
Hæftemaskinen kan udløse klammer ved hjælp af sekventiel
eller hurtig sekventiel aktivering. Inden du betjener dette
værktøj, bør du se på vælgerkontakten for at afgøre
aktiveringstilstanden. Læs alle anvisninger, inden du
vælger aktiveringstilstand.
ADVARSEL: Hold fingrene PÅ AFSTAND af udløseren, når
der ikke drives klammer, for at undgå utilsigtet udløsning
af klammer. Bær ALDRIG værktøjet med en finger på
udløseren. I hurtig sekventiel tilstand udløser værktøjet en
klamme, hvis kontaktudløseren stødes, mens der er trykket
ned på udløseren.
Fyldning af værktøjet (Fig. A, H)
ADVARSEL: Sørg for at værktøjet vender væk fra dig selv
og andre. Det kan resultere i alvorlig personskade.
ADVARSEL: Påfyld aldrig klammer med aktiveret
kontaktudløser eller udløser. Det kan resultere
i personskade.
ADVARSEL: Tag altid batteripakken ud før påfyldning
eller udtagning af klammer. Det kan resultere i
alvorlig personskade.
1. Tryk magasinlåsen  14 , og åbn glidemagasinet  6 helt.
2. Isæt søm eller klammer i magasinets side; søm eller klammer
bør isættes med hoved mod bagsiden af magasinet.
3. Luk glidemagasinet, indtil magasinlåsen klikker godt fast.
Udtagning af værktøjet (Fig. H)
ADVARSEL: Udløserlåsen skal altid være slået til, når der
foretages justeringer, eller når værktøjet ikke er i brug.
1. Tryk magasinlåsen  14 , og åbn glidemagasinet  6 helt.
2. Vip værktøjet op, indtil klammerne glider frit ud af
magasinets side.
3. Se efter, at der ikke er løse klammer tilbage i magasinet.
4. Luk glidemagasinet helt
Funktion til spærring af tørfyring (Fig. A)
Værktøjet er udstyret med en funktion til spærring af tørfyring,
der forhindrer værktøjets cyklus, når der ikke er ilagt søm eller
klammer. Når der ikke er synlige klammer i vinduet for søm
Indikator, der viser lav mængde klammer  15 , er værktøjet
ved at løbe tør for søm eller klammer. Hvis dette sker, spærres
værktøjet og kan ikke aktiveres, før der er ilagt flere klammer.
(Se Fyldning af værktøjet.)
14
Sekventiel handling
Brug sekventiel aktiveringstilstand for intermitterende
klammeudløsning, hvor der ønskes en meget omhyggelig
og nøjagtig placerings- og dybdekontrol. Den sekventielle
aktiveringstilstand giver også den maksimale strømstyrke til at
drive de længste klammer ind.
For at betjene hæftemaskinen i sekventiel aktiveringstilstand:
1. Skub vælgerkontakten for at blotlægge ikonet for en
enkelt klamme
.
2. Løsn udløsersikkerhedslåsen  2 .
3. Tryk næsestykket helt ned mod arbejdsfladen
(motoren starter).
4. Træk udløseren (klamme vil blive drevet ind
i arbejdsoverfladen).
5. Udløs udløseren og hæv klammen fra arbejdsoverfladen.
BEMÆRK: Værktøjets motor returnerer automatisk til fuld
hastighed, uden at kontaktudløseren  5 trykkes ned.
6. Gentag trin 3–5 for næste anvendelse.
BEMÆRK: Kontaktudløseren skal være trykket ned
efterfulgt af et udløserstød for hver klamme, efterfulgt
af en udløsning af kontaktudløseren og udløseren efter
hver klamme.
Hurtig sekventiel tilstand
I hurtig sekventiel tilstand gendannes
motorrotationshastigheden automatisk efter drivning af en
klamme for at tillade hurtig hæftning i træk. Samtidig med
fordelen ved at slå flere klammer i på kortere tid, tømmer denne
funktion hurtigt batteriopladningen.
1. Vælg ved hjælp af funktionsvælgeren 7 hurtig
sekventiel tilstand.
2. Løsn udløsersikkerhedslåsen 2 .
3. Skub kontaktudløseren 5 ind mod arbejdsoverfladen.
4. Træk i udløseren 1 for at aktivere værktøjet.
5. Slip udløseren 1 . Hold værktøjet og kontaktudløseren
presset ind i arbejdsemnet, mens du skubber
hæftemaskinen langs gulvmaterialet. Motoren bliver ved
med at køre, og værktøjet kan aktiveres når som helst ved
at trække i udløseren. Følg gulvproducentens anbefalede
fastgørelsesplan for korrekt mellemrum mellem klammer.
BEMÆRK: I hurtig sekventiel tilstand returnerer
Dansk
værktøjets motor automatisk til fuld hastighed, uden at
kontaktudløseren 5 trykkes ned.
Justering af dybde (Fig. I)
Den dybde, som sømmet hamres i, kan justeres ved hjælp af
dybdejusteringshjulet 3 på siden af værktøjet.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlig
personskade ved utilsigtet aktivering under forsøg
på justering af dybden skal du ALTID gøre følgende:
• Afmontere batteripakken.
• Aktiver udløserlåsen.
• Undgå kontakt med udløseren under justeringer.
1. For at hamre klammen mindre dybt ind skal du rotere
,
justeringshjulet  3 væk fra hæftemaskinens næse.
2. For at hamre klammen dybere ind skal du rotere
,
justeringshjulet  3 mod hæftemaskinens næse.
Forlygter (Fig. J)
Der findes en forlygte  4 placeret på hver side af hæftemaskinen.
Forlygter tændes, når batteriet isættes, udløseren aktiveres, eller
kontaktudløseren holdes nede. Lysene slukkes automatisk efter
20 sekunder, med mindre værktøjet forbliver i brug.
BEMÆRK: Disse forlygter er til belysning af den aktuelle
arbejdsoverflade og er ikke beregnet til brug som lommelygter.
Indikator, der viser lav batterispænding: Den venstre
forlygte blinker fire gange i træk og slukkes derefter for at
indikere lavt batteri.
Indikator, der viser fastklemt klamme: Den højre forlygte
vil blinke kontinuerligt, hvis en klemme bliver klemt fast i
næsestykket (se Udtagning af en fastklemt klamme).
Udtagning af en fastklemt klamme (Fig. A, K)
Hvis en klamme sidder fast i næsestykket, hold værktøjet
således at det peger væk fra dig og følg disse instruktioner for
at fjerne det:
1. Tag batteripakken ud af værktøjet og aktiver
udløserens sikkerhedslås.
2. Tryk på magasinlåsen  14 og fjern evt. isatte klammer.
3. Se indersiden af magasinet for evt. fastklemte klammer.
4. Tag den bøjede klamme ud. Brug eventuelt en tang.
5. Hvis drivbladet er i ned-position, skal du flytte
udløsergrebet  10 med nok kraft til at skubbe det helt hen til
den anden ende af åbningen i husene.
6. Læg igen klammer i magasinet (se Fyldning af værktøjet)
7. Sæt igen batteripakken i.
BEMÆRK: Værktøjet vil deaktivere sig selv og vil ikke
nulstille, før batteripakken er taget ud og genindsat.
Drift i varmt vejr
Værktøjet bør fungere normalt. Du skal dog sørge for at
holde værktøjet ude af direkte sollys, da stærk varme kan
forringe stødfangere og andre gummidele og resultere i
øget vedligeholdelse.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles
til rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette
produkt, kan det være farligt at bruge sådant
tilbehør med dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun anvendes
med tilbehør, som anbefales af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Drift i koldt vejr
Ved betjening af værktøjer ved temperaturer under
frysepunktet:
1. Hold værktøjet så varmt som muligt før brug.
2. Aktiver værktøjet 5 eller 6 gange i skrottømmer før brug.
15
Dansk
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
16
Deutsch
AKKU 18GA FUSSBODEN-STIFTNAGLER
DCN682
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Auslösemodus
Magazinwinkel
Befestigungselemente
Länge
Breite
Schaftdurchmesser
Magazinkapazität
Gewicht (ohne Akku)
Materialdickenbereich
VGS
mm
mm
mm
kg
mm
DCN682
18
1
Li-Ion
Sequentiell /
Schnell
sequentiell
0°
12–38
5,6–6,4
1,25
110
2,9
9,5–15,9
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-16.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
84
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
95
K (Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel) dB(A)
3
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Akku 18GA Fussboden-Stiftnagler
DCN682
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, N60745-2-16:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
07.06.2018
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
17
Gewicht
Deutsch
Akkus
Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat #
VGS
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Gewicht (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
18
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
Deutsch
d )
e )
f )
g )
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Verwendung und Pflege von
Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Sicherheitswarnhinweise für Stiftnagler
•
•
•
•
•
Gehen Sie stets davon aus, dass das Werkzeug
Befestigungselemente enthält. Die sorglose Behandlung
des Stiftnaglers kann zum unerwarteten Abfeuern der Nägel
und zu Verletzungen führen.
Zeigen Sie mit dem Werkzeug nicht auf sich selbst oder
in Richtung anderer Personen. Bei unerwarteter Auslösung
werden Nägel abgegeben, wodurch eine Verletzung
verursacht wird.
Betätigen Sie das Werkzeug nur, wenn es fest am
Werkstück anliegt. Wenn zwischen Werkzeug und
Werkstück kein Kontakt besteht, kann die Klammer vom
vorgesehenen Ziel abgelenkt werden.
Wenn ein Befestigungselement im Werkzeug stecken
bleibt, trennen Sie die Stromversorgung. Wenn der
Stiftnagler angeschlossen ist, kann er beim Entfernen einer
steckengebliebenen Klammer versehentlich ausgelöst werden.
Gehen Sie beim Entfernen einer steckengebliebenen
Klammer vorsichtig vor. Möglicherweise steht der
19
Deutsch
•
Mechanismus unter Druck, sodass die Klammer beim Beheben
der Blockade mit hoher Geschwindigkeit ausgeworfen
werden kann.
Benutzen Sie diesen Stiftnagler nicht zur Befestigung
von Stromkabeln. Das Werkzeug ist nicht für die Installation
von Elektrokabeln vorgesehen und kann deren Isolierung
beschädigen, wodurch Stromschläge oder Brände verursacht
werden können.
•
Zusätzliche Sicherheitshinweise
für Stiftnagler
WARNUNG: Bei der Verwendung eines Stiftnaglers sollten
alle wie unten beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen
beachtet werden, um das Risiko von tödlichen oder
schweren Verletzungen zu vermeiden. Lesen und verstehen
Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Werkzeug bedienen.
WARNUNG: Sprühen Sie NIE Schmiermittel oder
Reinigungslösungen in das Innere des Werkzeugs oder
tragen diese auf irgendeine andere Weise auf. Das
kann die Lebensdauer und Leistung des Werkzeugs
ernsthaft beeinträchtigen.
WARNUNG: Wenn das Werkzeug fallen gelassen wurde
oder Sie vermuten, dass das Werkzeug beschädigt ist,
führen Sie eine Kontrolle der Funktionsfähigkeit des
Werkzeugs durch, wie sie im Abschnitt „Modusauswahl“
des Handbuchs beschrieben wird. Wenn die
Funktionsfähigkeit nicht der Beschreibung im Handbuch
entspricht, Verwenden Sie das Werkzeug nicht weiter
und lassen Sie es von einer autorisierten DeWALTKundendienststelle warten.
Halten Sie das Werkzeug an den isolierten Griffflächen,
wenn Arbeiten durchgeführt werden, bei denen die
Befestigungselemente versteckte Leitungen berühren
könnten. Ein Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung
setzt auch die freiliegenden Metallteile des Elektrowerkzeugs
unter Spannung und der Benutzer erleidet einen Stromschlag.
Tragen Sie während des Gebrauchs immer geeigneten
Gehörschutz und andere Schutzausrüstung. Unter
bestimmten Bedingungen und je nach Anwendungsdauer
kann das Geräusch dieses Produktes zu Gehörverlust führen.
Trennen Sie den Akku vom Gerät, wenn er nicht benutzt
wird. Nehmen Sie immer den Akku ab und entfernen Sie
die Befestigungselemente aus dem Magazin, bevor Sie den
Arbeitsbereich verlassen oder das Gerät an einen anderen
Benutzer weitergeben. Nehmen Sie erst den Akku ab, bevor Sie
das Werkzeug in einen anderen Arbeitsbereich bringen, der
nur durch die Benutzung von Gerüsten, Treppen, Leitern und
dergleichen erreichbar ist. Nehmen Sie keine Einstellungen vor,
führen Sie keine Wartungsarbeiten durch und entfernen Sie
keine eingeklemmten Befestigungselemente, solange der Akku
angebracht ist.
Entfernen Sie nicht den Auslöser, die Auslösersperre
oder die Kontaktauslösung, manipulieren Sie diese
Teile nicht und bewirken Sie auf keine andere Art,
dass das Werkzeug nicht ordnungsgemäß betrieben
werden kann. Kleben oder binden Sie den Auslöser oder
•
•
•
•
20
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
die Kontaktauslösung nicht in der eingeschalteten Position
fest. Entfernen Sie nicht die Feder von der Kontaktauslösung.
Führen Sie tägliche Inspektionen durch, ob sich Auslöser
und Kontaktauslösung frei bewegen lassen. Sonst kann
unkontrolliertes Auslösen die Folge sein.
Werkzeug vor dem Gebrauch überprüfen. Verwenden
Sie kein Werkzeug, wenn ein Teil des Werkzeugs,
des Auslösers, der Auslösersperre oder der
Kontaktauslösung nicht betriebsbereit ist, abgetrennt
oder verändert wurde oder nicht ordnungsgemäß
funktioniert. Beschädigte Teile oder fehlende Teile müssen
vor Gebrauch repariert oder ersetzt werden.
Verändern oder modifizieren Sie das Werkzeug auf
keinen Fall.
Gehen Sie stets davon aus, dass das Werkzeug
Befestigungselemente enthält.
Richten Sie das Werkzeug niemals auf Mitarbeiter oder
gegen sich selbst. Das ist kein Spaß! Arbeiten Sie sicher!
Respektieren Sie das Werkzeug als Arbeitsgerät.
Bringen Sie das Werkzeug nicht an einen anderen Ort,
indem Sie es am Auslöser tragen. Sonst kann zufälliges
Auslösen die Folge sein.
Betätigen Sie immer die Auslösersperre, wenn das
Werkzeug gerade nicht verwendet wird. Die Verwendung
der Auslösersperre verhindert zufälliges Auslösen.
Vermeiden Sie eine anormale Körperhaltung. Sorgen
Sie jederzeit für einen sicheren Stand und halten Sie das
Gleichgewicht. Der Verlust des Gleichgewichts kann
Verletzungen verursachen.
Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen
Zweck. Lassen Sie keine Befestigungselemente in die
Luft ab und versuchen Sie nicht, sie in Beton, Stein,
extrem hartes Holz, Knoten oder andere Materialien
einzutreiben, die für die Befestigungselemente
zu hart sind. Benutzen Sie das Werkzeuggehäuse
oder das Oberteil nicht als Hammer. Freigegebene
Befestigungselemente können einen unerwarteten Weg
nehmen und Verletzungen verursachen.
Halten Sie die Finger stets von der Kontaktauslösung
fern, um Verletzungen durch unbeabsichtigtes Lösen des
Schiebers zu vermeiden.
Benutzen Sie das Gerät immer in einem sauberen,
beleuchteten Bereich. Vergewissern Sie sich, dass die
Arbeitsfläche frei von Verunreinigungen ist, und achten Sie
darauf, dass Sie nicht ihren sicheren Stand verlieren, wenn Sie
in erhöhten Umgebungen wie auf Dächern arbeiten.
Treiben Sie keine Befestigungselemente in der Nähe
der Werkstückkante ein. Das Werkstück kann sich spalten,
was bewirkt, dass das Befestigungselement abprallt und Sie
oder andere Personen verletzt. Seien Sie sich bewusst, dass
der Stiftnagel der Holzmaserung folgen kann, so dass er
unerwartet an der Seite des Werkstücks hervorsteht. Treiben Sie
den Meißelpunkt des Stiftnagels senkrecht zur Maserung ein,
um Verletzungsgefahren zu verringern.
Treiben Sie Stiftnägel nicht auf die Köpfe anderer
Befestigungselemente ein und halten Sie das Werkzeug
Deutsch
•
•
•
•
•
nicht in einem zu steilen Winkel. Verletzungen durch
starken Rückstoß, verklemmte Befestigungselemente
oder zurückspringende Stiftnägel können entstehen.
Halten Sie Ihre Hände und Körperteile vom
unmittelbaren Arbeitsbereich fern. Halten Sie das
Werkstück wenn nötig mit Klemmen fest, um Hände und
andere Körperteile keiner Verletzungsgefahr auszusetzen.
Stellen Sie sicher, dass das Werkstück ordnungsgemäß
befestigt ist, bevor Sie den Stiftnagel gegen das Werkstück
drücken. Die Kontaktauslösung kann dazu führen, dass das
Werkstück sich unerwartet verschiebt.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht bei Vorhandensein
von entflammbarem Staub, Gasen oder Dämpfen. Das
Werkzeug kann Funken erzeugen, die die Gase entzünden
und zu einem Brand führen können. Das Eintreiben eines
Stiftnagels in einen anderen Stiftnagel kann ebenfalls
Funken verursachen.
Halten Sie das Gesicht und andere Körperteile von
der Rückseite der Werkzeugkappe fern, wenn Sie in
Bereichen mit wenig Platz arbeiten. Ein plötzlicher
Rückstoß kann zu einem Stoß gegen den Körper führen,
insbesondere wenn das Eintreiben in hartes oder dichtes
Material erfolgt.
Halten Sie das Werkzeug gut fest, um die
Kontrolle zu behalten, wenn das Werkzeug etwas
von der Arbeitsfläche zurückspringt, wenn das
Befestigungselement eingetrieben wird. Im Stoßmodus
kann ein unerwünschtes Befestigungselement eingetrieben
werden, wenn die Kontaktauslösung die Arbeitsfläche wieder
berührt, bevor der Auslöser freigegeben wurde.
Die Wahl der Auslösungsmethode ist wichtig. Im Handbuch
finden Sie Informationen zu den Optionen für die Auslösung.
Wahlschalter Sequentiell/Einzelstoß
Sequentieller Modus
• Wenn das Werkzeug im sequentiellen Modus verwendet
wird, betätigen Sie das Werkzeug nur, wenn es fest am
Werkstück anliegt.
Einzelstoßmodus
• Bei der Verwendung des Werkzeugs im
Einzelstoßmodus ist darauf zu achten, dass aufgrund
des Werkzeugrückstoßes unbeabsichtigte doppelte
Auslösungen auftreten können. Es können unerwünschte
Befestigungselemente eingetrieben werden, wenn die
Kontaktauslösung versehentlich die Arbeitsfläche berührt.
• Halten Sie den Stiftnagler immer gut fest, wenn er im
Modus "Schnell sequentiell" verwendet wird. Ungenaues
Ansetzen des Werkzeugs kann zu einer fehlgeleiteten
Entladung eines Befestigungselements führen.
• Vermeidung von doppelten Auslösungen:
ʵʵ Drücken Sie das Werkzeug nicht mit hohem Kraftaufwand
gegen die Arbeitsfläche.
ʵʵ Lassen Sie das Werkzeug nach jeder Betätigung
vollständig in die Ausgangsposition zurückkommen.
ʵʵ Verwenden Sie das Werkzeug im sequentiellen Modus.
•
•
•
•
•
Treiben Sie keine Stiftnägel auf die Köpfe anderer
Befestigungselemente ein. Starker Rückstoß, verklemmte
Befestigungselemente oder zurückspringende Stiftnägel
können entstehen.
Achten Sie bei der Verwendung des Stiftnaglers auf
die Werkstückdicke. Vorstehende Stiftnägel können
Verletzungen verursachen.
Tiefeneinstellung: Um während der Tiefeneinstellung
die Gefahr schwerer Verletzungen durch
unbeabsichtigte Betätigung zu reduzieren, beachten Sie
IMMER Folgendes:
ʵʵ Entfernen Sie den Akku.
ʵʵ Betätigen Sie die Auslösersperre.
ʵʵ Vermeiden Sie während der Einstellung den Kontakt mit
dem Auslöser.
Treiben Sie Stiftnägel niemals „blind“ in Wände, Böden
oder andere Arbeitsbereiche ein. Befestigungselemente, die
in spannungsführende elektrische Leitungen, Wasserleitungen
oder andere Arten von Hindernissen eingetrieben werden,
können zu Verletzungen führen.
Verwenden Sie das Gerät aufmerksam und vernünftig.
Benutzen Sie kein Werkzeug, wenn Sie müde sind
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
21
Deutsch
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
•
•
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
•
•
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
•
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
22
•
•
•
•
•
•
•
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack  12 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
Deutsch
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus
dem Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den AkkuLöseknopf  13 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es
nicht leuchtet.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer
des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für
alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das
Ladegerät verwenden. Befolgen Sie anschließend den
beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
•
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen
am Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät
passt, da das Akku reißen kann, was zu schweren
Verletzungen führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
23
Deutsch
•
•
•
•
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für
Frischluft. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in
ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
24
Materialien kommen können, durch die ein Kurzschluss
entstehen kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku in
einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn
die Abdeckkappe am
FLEXVOLTTM-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
Deutsch
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku mit
einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl von 3
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Zum Beispiel kann für
Anwendungsbeispiele für use- und
transport-kennzeichnungen
den Transport Wh-Wert
3 x 36 Wh angegeben sein,
das bedeutet 3 Akkus mit
je 36 Wh. Der Verwendung
Wh-Wert kann 108 Wh sein (d.h. 1 Akku).
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der Verwendung
aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten
D
zu entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden
N
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe).
Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus
mit 36 Wh).
Akkutyp
Das Modell DCN682 wird mit einem 18 Volt-Akku betrieben.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Weitere Angaben sind den Technischen
Daten zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Stiftnagler
3 Spitzen mit Kratzschutz
1Ladegerät
1 Li-Ion-Akku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 Modelle)
2 Li-Ion-Akkus (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 Modelle)
3 Li-Ion-Akkus (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 Modelle)
1Betriebsanleitung
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen sind im
Lieferumfang von N-Modellen nicht enthalten. Akkus und
Ladegeräte sind im Lieferumfang von NT-Modellen nicht
enthalten. B-Modelle werden mit Bluetooth®-Akkus ausgeliefert.
HINWEIS: Die Wortmarke und Logos Bluetooth® sind
eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth®, SIG, Inc. und
jede Verwendung dieser Marken durch DeWALT erfolgt unter
Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind das Eigentum
ihrer jeweiligen Eigentümer.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
25
Deutsch
Benutzen Sie das Werkzeug nicht auf Gerüsten,
Leitern usw.
Länge der Stiftnägel.
Breite der Stiftnägel.
Magazinkapazität.
Werkzeugspannung.
Sichtbare Strahlung. Nicht in den Lichtstrahl schauen.
Lage des Datumscodes (Abb. B)
Der Datumscode  20 , der auch das Herstelljahr enthält, ist
unten am Werkzeuggehäuse zwischen Akkuvorderseite und
Nagler aufgedruckt.
Beispiel:
2018 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
9 Schutzpolster
Griffhebel
10 Blockierungslösehebel
Auslösersperre
11 Stiftnageltiefeanzeige
Tiefeneinstellung
12 Akku
Leuchten/Anzeigelampe
für schwachen Akku/
13 Akku-Löseknöpfe
Blockierung
14 Magazinlasche
Kontaktauslösung
15 Anzeige für zu wenig
Schiebemagazin
Stiftnägel
Auswahlschalter
16 Untere Platte
Sequentiell/Schnell
17 Einstellknöpfe
sequentiell
18 Obere Platte
Umdrehbarer
19 Schraube
Riemenhaken
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihr Akku-Stiftnagler wurde zum Eintreiben von Stiftnägeln in
Holzwerkstücke konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Ihr Akku-Stiftnagler ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
26
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Gürtelhaken (Abb. A)
WARNUNG: Entfernen Sie die Stiftnägel aus dem
Magazin, bevor Sie am Werkzeug Einstellungen oder
Wartungsarbeiten vornehmen. Eine Nichtbeachtung
kann schwere Verletzungen zur Folge haben.
WARNUNG: Trennen Sie den Akku vom Werkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör
wechseln, das Werkzeug warten oder an einen
anderen Ort bringen. Diese Vorbeugemaßnahmen
mindern die Gefahr, dass das Elektrowerkzeug
unbeabsichtigt startet.
VORSICHT: Wenn es nicht in Gebrauch ist, legen Sie
das Werkzeug auf eine stabile Oberfläche, wo es kein
Stolpern oder Stürze verursachen kann. Bestimmte
Werkzeuge mit großen Akkus stehen aufrecht auf dem
Akku und können leicht umgeworfen werden.
Die Akku-Stiftnagler verfügen über einen integrierten
Gürtelhaken und können an beiden Seiten des Werkzeugs
angebracht werden, um den links- oder rechtshändigen
Gebrauch zu ermöglichen.
Wenn der Haken gar nicht verwendet werden soll, kann er vom
Werkzeug abgenommen werden.
Abnehmen des Gürtelhakens
1. Nehmen Sie den Akku aus dem Werkzeug.
2. Um das Werkzeug vom rechtshändigen auf den
linkshändigen Gebrauch umzustellen, entfernen Sie einfach
die Schraube  19 von der gegenüberliegenden Seite des
Werkzeugs und bringen Sie sie an der anderen Seite an.
3. Setzen Sie den Akku wieder ein.
Anpassung an Bodenhöhe (Abb. A, C, D)
WARNUNG: Entfernen Sie die Stiftnägel aus dem
Magazin, bevor Sie am Werkzeug Einstellungen oder
Wartungsarbeiten vornehmen. Eine Nichtbeachtung kann
schwere Verletzungen zur Folge haben.
WARNUNG: Trennen Sie den Akku vom Werkzeug, bevor
Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln, das
Werkzeug warten oder an einen anderen Ort bringen.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die Gefahr, dass das
Elektrowerkzeug unbeabsichtigt startet.
Deutsch
1. Drücken Sie auf die Magazinverriegelung 14 und
öffnen Sie das Schiebe-Magazin 6 , um die Sperre
der Trockenauslösung zu lösen. Dadurch kann die
Kontaktauslösung 5 vollständig eingedrückt werden, wenn
sie mit dem Bodenbelagsmaterial in Berührung kommt.
2. Stellen Sie die Tiefeneinstellung auf die maximale Tiefe ein,
indem Sie das Tiefeneinstellrad 3 vollständig in Richtung
der Kratzschutz-Pads 9 der Nagelmaschine drehen.
3. Lösen Sie die beiden Einstellknöpfe 17 so weit, dass
sich die obere Platte 18 und die untere Platte 16 frei
bewegen können.
4. Verwenden Sie die Kratzschutz-Pads 9 als
Ausrichtungsführung und lassen Sie die Kontaktauslösung
so einrasten, dass sie richtig über der Zunge des
Bodenbelags sitzt, siehe Abbildung C.
5. Sobald die Kratzschutz-Pads 9 korrekt ausgerichtet
sind, verschieben Sie die obere Platte 18 so, dass sie die
Oberfläche des Bodenbelags berührt, wie in Abbildung D
gezeigt. Verschieben Sie dann die untere Platte 16 , bis sie
Kontakt mit der Unterkonstruktion des Bodens hat.
6. Halten Sie das Werkzeug und die Platten in der richtigen
Ausrichtung zum Bodenbelagsmaterial und ziehen Sie
gleichzeitig beide Einstellknöpfe 17 fest.
7. Füllen Sie Nägel ein, wie in Abbildung H gezeigt.
WICHTIG: Probieren Sie das Werkzeug an einem Abfallstück
des anzubringenden Fußbodenbelags aus, um die richtige
Platzierung der Nägel und deren Eignung für das Material zu
gewährleisten. Beachten Sie für die richtige Platzierung der
Nägel die Tabelle.
8. Um die richtige Platzierung der Nägel für verschiedene
Bodenstärken und Materialien sicherzustellen, stellen Sie
das Tiefeneinstellrad 3 zurück, um die Nägel durch Drehen
von der Nase des Geräts weg flacher einzutreiben. Sobald
die Tiefeneinstellung erfolgt ist, wiederholen Sie die Schritte
1 bis 7.
VORSICHT: DeWALT übernimmt keine Verantwortung
für die Leistung des Produkts, wenn das Werkzeug nicht
sachgerecht oder nicht gemäß den Anweisungen des
Herstellers des Fußbodenbelags verwendet wird.
RICHTIGE PLATZIERUNG DER NÄGEL
Gut
Direkt unter der Bodenoberfläche
Falsch
Hervorstehende Nägel
Falsch
Falsch ausgerichtete Nägel
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. B)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku  12 vollständig aufgeladen sein.
Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
1. Richten Sie den Akku  12 an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. B).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht lösen kann.
Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf  13 und ziehen Sie den Akku
kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. B)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste
für die Ladestandsanzeige gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Wenn das Werkzeug fallen gelassen
wurde oder Sie vermuten, dass das Werkzeug
beschädigt ist, führen Sie eine Kontrolle der
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs durch, wie sie
im Abschnitt „Modusauswahl“ des Handbuchs
beschrieben wird. Wenn die Funktionsfähigkeit nicht
der Beschreibung im Handbuch entspricht, Verwenden
Sie das Werkzeug nicht weiter und lassen Sie es von einer
autorisierten DeWALT-Kundendienststelle warten.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
27
Deutsch
Richtige Haltung der Hände (Abb. E)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand wie abgebildet
auf dem Haupthandgriff.
Vorbereiten des Werkzeugs
WARNUNG: Sprühen Sie NIE Schmiermittel oder
Reinigungslösungen in das Innere des Werkzeugs
oder tragen diese auf irgendeine andere Weise auf.
Das kann die Lebensdauer und Leistung des Werkzeugs
ernsthaft beeinträchtigen.
HINWEIS: Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig
aufgeladen. Befolgen Sie die Anweisungen (siehe Aufladen
des Akkus).
1. Lesen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.
2. Tragen Sie Augen- und Gehörschutz.
3. Stellen Sie sicher, dass im Magazin keine
Befestigungselemente mehr vorhanden sind.
4. Überprüfen Sie, dass die Kontaktauslösungs- und
Schieberbaugruppen reibungslos und ordnungsgemäß
funktionieren. Sehen Sie von einer Verwendung des
Werkzeugs ab, wenn eine der Baugruppen nicht einwandfrei
arbeitet. Verwenden Sie NIEMALS ein Werkzeug, bei dem
der Kontaktauslöser in der betätigten Position steckenbleibt.
5. Halten Sie das Werkzeug von sich und anderen weg.
6. Setzen Sie nur einen vollständig geladenen Akku ein.
Benutzung der Auslösersperre (Abb. G)
WARNUNG: Um das Risiko ernsthafter Verletzungen
zu verringern, halten Sie den Auslöser nicht
gedrückt, wenn das Werkzeug nicht benutzt
wird. Lassen Sie die Auslösersperre in der verriegelten
Position „LOCKED“ (Abb. G), wenn das Werkzeug nicht
benutzt wird.
WARNUNG: Um das Risiko ernsthafter Verletzungen
zu verringern, sperren Sie den Auslöser, trennen
Sie den Akku vom Werkzeug und entfernen
Sie die Stiftnägel aus dem Magazin, bevor Sie
Einstellungen vornehmen.
Alle DeWALT Stiftnagler sind mit einer Auslösersperre  2 ausgestattet, die beim Verschieben nach rechts (siehe
Abb. G) verhindert, dass ein Stiftnagel eingetrieben wird,
indem der Auslöser gesperrt wird und der Strom zum Motor
umgeleitet wird.
Wenn die Auslösersperre nach links gedrückt wird, ist das
Werkzeug voll funktionsfähig. Die Auslösersperre sollte
immer verriegelt sein, wenn irgendwelche Einstellungen
vorgenommen werden oder das Werkzeug nicht direkt
benutzt wird.
28
HINWEIS: Lagern Sie das Werkzeug nicht mit eingelegtem
Akkupack. Damit der Akkupack nicht beschädigt wird
und beste Akkulebensdauer erreicht wird, lagern Sie die
Akkupacks außerhalb des Werkzeugs oder Ladegeräts an
einer kühlen, trockenen Stelle.
Bestücken des Werkzeugs (Abb. A, H)
WARNUNG: Halten Sie das Werkzeug von sich
und anderen weg. Dies könnte zu schweren
Verletzungen führen.
WARNUNG: Legen Sie niemals Stiftnägel ein, wenn die
Kontaktauslösung oder der Auslöser aktiviert ist. Dies
könnte zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Nehmen Sie immer den Akku heraus, bevor
Sie Stiftnägel einlegen oder herausnehmen. Dies könnte zu
schweren Verletzungen führen.
1. Drücken Sie auf die Magazinlasche  14 und öffnen Sie das
Schiebemagazin  6 vollständig.
2. Setzen Sie Befestigungselemente in die Seite des Magazins
ein; die Befestigungselemente sollten mit dem Kopf gegen
die Rückseite des Magazins eingesetzt werden.
3. Schließen Sie das Magazin, bis die Magazinlasche
fest anliegt.
Entfernen von Stiftnägeln aus dem
Werkzeug (Abb. H)
WARNUNG: Die Auslösersperre sollte immer verriegelt
sein, wenn irgendwelche Einstellungen vorgenommen
werden oder das Werkzeug nicht benutzt wird.
1. Drücken Sie auf die Magazinlasche  14 und öffnen Sie das
Schiebemagazin  6 vollständig.
2. Kippen Sie das Werkzeug so weit nach oben, bis die
Stiftnägel frei aus der Magazinseite herausrutschen.
3. Überprüfen Sie, dass sich im Magazin keine losen
Einzelnägel mehr befinden.
4. Schließen Sie das Schiebemagazin vollständig.
Sperre gegen Auslösung ohne Nägel (Abb. A)
Das Werkzeug ist mit einer Sperre gegen eine Auslösung ohne
Nägel ausgestattet, um zu verhindern, dass es versucht, Nägel
einzutreiben, wenn keine Befestigungselemente vorhanden
sind. Wenn im Fenster für die anzeige für zu wenig stiftnägel  15 nichts mehr zu sehen ist, sind zu wenig Befestigungselemente
enthalten. Wenn dies geschieht, wird das Werkzeug gesperrt
und kann erst wieder betätigt werden, wenn mehr Stiftnägel
geladen wurden. (Siehe Bestücken des Werkzeugs.)
Modusauswahl (Abb. A, F)
Der Stiftnagler kann Stiftnägel im sequentiellen Modus oder im
schnellen sequentiellen Modus ausgeben. Vor der Betätigung
des Werkzeugs ist zu überprüfen, in welcher Position der
Wahlschalter steht. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie den
Modus auswählen.
WARNUNG: Halten Sie die Finger vom Auslöser WEG,
wenn keine Stiftnägel eingetrieben werden, um ein
versehentliches Auslösen von Befestigungselementen
Deutsch
zu vermeiden. Tragen Sie das Werkzeug NIEMALS mit
dem Finger am Auslöser. Im schnellen sequentiellen
Modus treibt das Werkzeug einen Stiftnagel ein, wenn die
Kontaktauslösung ausgelöst wird, während der Auslöser
gedrückt wird.
Sequentieller Modus
Verwenden Sie den sequentiellen Modus für die
intermittierende Abgabe von Stiftnägeln, wenn eine sehr
sorgfältige und genaue Positionierung und Tiefenkontrolle
erwünscht ist. Der sequentielle Modus bietet die maximale Kraft
beim Eintreiben der längsten Stiftnagelsorten.
Betreiben des Stiftnaglers im sequentiellen Modus:
1. Stellen Sie den Wahlschalter so ein, dass das Symbol mit
dem einzelnen Stiftnagel sichtbar ist .
2. Lösen Sie die Auslösersperre  2 .
3. Drücken Sie das Nasenstück gegen die Arbeitsfläche (der
Motor startet).
4. Ziehen Sie den Auslöser (der Stiftnagel wird in die
Arbeitsfläche eingetrieben).
5. Lösen Sie den Auslöser und heben Sie den Stiftnagler von
der Arbeitsfläche. HINWEIS: Der Werkzeugmotor kehrt
automatischen zur vollen Drehzahl zurück, ohne dass die
Kontaktauslösung  5 gedrückt wird.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 für die
nächste Anwendung.
HINWEIS: Die Kontaktauslösung muss eingedrückt
werden, gefolgt vom Herausziehen des Auslösers für
jeden Stiftnagel, wiederum gefolgt vom Loslassen
der Kontaktauslösung und des Auslösers nach
jedem Stiftnagel.
Schneller Sequenzmodus
Im schnellen Sequenzmodus wird die Motordrehzahl nach
dem Eintreiben eines Nagels automatisch wiederhergestellt,
um ein schnell aufeinanderfolgendes Nageln zu ermöglichen.
Auch wenn hierbei die Möglichkeit geboten wird, mehr
Stiftnägel in weniger Zeit einzutreiben, entlädt dieser Modus die
Batterie schnell.
1. Wählen Sie mit dem Betriebsartwahlschalter 7 den
schnellen Sequenzmodus.
2. Lösen Sie die Auslösersperre 2 .
3. Drücken Sie den Kontaktauslöser 5 gegen die Arbeitsfläche.
4. Ziehen Sie den Auslöser 1 , um das Werkzeug auszulösen.
5. Lassen Sie den Auslöser 1 los. Halten Sie das Werkzeug
und die Kontaktauslösung in das Werkstück gedrückt und
schieben Sie den Nagler am Bodenbelag entlang. Der Motor
läuft dabei weiter und das Werkzeug kann jederzeit durch
Ziehen des Auslösers betätigt werden. Bitte beachten Sie
die Empfehlungen der Hersteller der Befestigungselemente
bezüglich des korrekten Abstands der Nägel.
HINWEIS: Im schnellen Sequenzmodus kehrt der
Werkzeugmotor automatisch zur vollen Drehzahl zurück,
ohne dass die Kontaktauslösung 5 gedrückt wird.
Tiefeneinstellung (Abb. I)
Die Tiefe, in die das Befestigungsmittel eingetrieben werden soll,
kann mit dem Tiefeneinstellrad  3 an der Seite des Werkzeugs
eingestellt werden.
WARNUNG: Um während der Tiefeneinstellung
die Gefahr schwerer Verletzungen durch
unbeabsichtigte Betätigung zu reduzieren, beachten
Sie IMMER Folgendes:
• Entfernen Sie den Akku.
• Betätigen Sie die Auslösersperre.
• Vermeiden Sie während der Einstellung den Kontakt
mit dem Auslöser.
1. Um einen Stiftnagel flacher einzutreiben
, drehen
Sie das Tiefeneinstellrad  3 vom Mundstück des
Stiftnaglers weg.
2. Um einen Nagel tiefer zu versenken
, drehen Sie das
Tiefeneinstellrad  3 zum Mundstück des Stiftnaglers.
Leuchten (Abb. J)
An jeder Seite des Stiftnaglers befindet sich eine
Arbeitsleuchte  4 . Die Arbeitsleuchten schalten sich beim
Einsetzen des Akkus, bei der Aktivierung des Auslösers oder
beim Drücken der Kontaktauslösung ein. Die Leuchten schalten
sich innerhalb von 20 Sekunden automatisch aus, außer wenn
das Werkzeug wieder verwendet wird.
HINWEIS: Diese Leuchten sollen die unmittelbare Arbeitsfläche
beleuchten und sind nicht dazu bestimmt, als Taschenlampe
zu fungieren.
Ladeanzeige: Die linke Leuchte blinkt vier Mal hintereinander
und geht dann aus, um einen schwachen Akku anzuzeigen.
Anzeige für feststeckende Stiftnägel: Die rechte
Leuchte blinkt dauerhaft, wenn ein Stiftnagel im
Mundstück eingeklemmt ist (siehe Beseitigen eines
klemmenden Stiftnagels).
Beseitigen eines klemmenden Stiftnagels
(Abb. A, K)
Wenn ein Stiftnagel im Mundstück eingeklemmt ist, halten Sie
das Werkzeug von sich weg und gehen Sie folgendermaßen vor,
um ihn zu entfernen:
1. Nehmen Sie den Akkupack aus dem Werkzeug heraus und
kuppeln die Auslösersperre ein.
2. Drücken Sie die Magazinlasche  14 und entfernen Sie alle
geladenen Stiftnägel.
3. Sehen Sie nach, ob eventuell noch weitere Stiftnägel im
Magazin stecken.
4. Entfernen Sie einen verbogenen Stiftnagel gegebenenfalls
mit einer Zange.
5. Wenn sich die Eintreiberklinge in der unteren Position
befindet, betätigen Sie den Blockierungslösehebel  10 , und
bringen Sie dabei ausreichend Kraft auf, um sie vollständig
in das andere Ende des Schlitzes in den Gehäusen
zu schieben.
29
Deutsch
6. Legen Sie wieder Stiftnägel ins Magazin ein (siehe Laden
des Werkzeugs).
7. Wiedereinsetzen des Akkupacks.
HINWEIS: Das Werkzeug deaktiviert sich selbst und setzt
sich nicht zurück, bevor der Akkupack herausgenommen
und wieder eingesetzt worden ist.
Betrieb bei kaltem Wetter
Betrieb von Werkzeugen bei Temperaturen unter
dem Gefrierpunkt:
1. Bewahren Sie das Werkzeug vor der Verwendung so warm
wie möglich auf.
2. Verwenden Sie das Werkzeug zuerst 5 oder 6 Mal in Altholz.
Betrieb bei heißem Wetter
Das Werkzeug sollte normal funktionieren. Halten Sie Werkzeug
jedoch von direkter Sonneneinstrahlung fern, das übermäßige
Hitze die Dämpfer und andere Gummiteile beeinträchtigen
kann, was zu erhöhter Wartung führt.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
30
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft
worden ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich sein. Um das
Verletzungsrisiko zu mindern, sollte mit diesem
Produkt nur von DeWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
English
CORDLESS 18GA FLOORING STAPLER
DCN682
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Battery type
Actuating mode
Magazine angle
Fasteners
length
width
shank diameter
magazine capacity
Weight (without battery pack)
Material thickness range
EC-Declaration of Conformity
VDC
mm
mm
mm
kg
mm
DCN682
18
1
Li-Ion
Sequential /
Rapid
Sequential
0°
12–38
5.6–6.4
1.25
110
2.9
9.5–15.9
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-16:
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
84
LWA(sound power level)
dB(A)
95
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
2.5
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Machinery Directive
Cordless 18GA Flooring Stapler
DCN682
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
07.06.2018
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
31
Weight
English
Batteries
Cat #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
3.0
Chargers/Charge Times (Minutes)
Weight (kg) DCB107
1.05
1.25
0.35
0.61
0.40
0.62
0.35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
32
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
English
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Battery tool use and care
a ) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b ) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
a risk of injury and fire.
c ) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.
d ) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
•
•
•
•
•
Additional Stapler Safety Warnings
•
•
•
6) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
•
Stapler Safety Warnings
•
Always assume that the tool contains fasteners. Careless
handling of the stapler can result in unexpected firing of
fasteners and personal injury.
Do not point the tool towards yourself or anyone
nearby. Unexpected triggering will discharge a fastener
causing an injury.
Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly
against the workpiece. If the tool is not in contact with
the workpiece, the fastener may be deflected away from
your target.
Disconnect the tool from the power source when the
fastener jams in the tool. While removing a jammed
fastener, the tacker may be accidentally activated if it is
plugged in.
Use caution while removing a jammed fastener. The
mechanism may be under compression and the fastener
may be forcefully discharged while attempting to free a
jammed condition.
Do not use this stapler for fastening electrical cables. It
is not designed for electric cable installation and may damage
the insulation of electric cables thereby causing electric shock
or fire hazards.
•
WARNING: When using any stapler, all safety precautions,
as outlined below, should be followed to avoid the risk
of death or serious injury. Read and understand all
instructions before operating the tool.
WARNING: NEVER spray or in any other way apply
lubricants or cleaning solvents inside the tool. This can
seriously affect the life and performance of the tool.
WARNING: If the tool has been dropped or you suspect
tool damage, perform tool operation check as defined
in the mode selection section of the manual. If it doesn’t
perform according to the manual, stop using the tool and
have it serviced at an authorised DeWALT service centre.
Hold tool by insulated gripping surfaces when
performing an operation where driven fastners may
contact hidden wiring. Contact with a “live” wire will make
exposed metal parts of the tool “live” and shock the operator.
Always wear appropriate personal hearing and other
protection during use. Under some conditions and duration
of use, noise from this product may contribute to hearing loss.
Disconnect battery pack from the tool when not in
use. Always remove battery pack and remove fasteners
from magazine before leaving the area or passing the tool
to another operator. Do not carry tool to another work area
in which changing location involves the use of scaffoldings,
stairs, ladders, and the like, with battery pack connected. Do
not make adjustments, perform maintenance or clear jammed
fasteners while battery is in place.
Do not remove, tamper with, or otherwise cause the
tool, trigger, trigger lock-off, or contact trip to become
inoperable. Do not tape or tie trigger or contact trip in the
on position. Do not remove spring from contact trip. Make
daily inspections for free movement of trigger and contact trip.
Uncontrolled discharge could result.
Inspect tool before use. Do not operate a tool if any
portion of the tool, trigger, trigger lock-off, or contact
33
English
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34
trip is inoperable, disconnected, altered, or not working
properly. Damaged parts or missing parts should be repaired
or replaced before use.
Do not alter or modify the tool in any way.
Always assume that the tool contains fasteners.
Do not point the tool at co-workers or yourself at
any time. No horseplay! Work safe! Respect the tool as a
working implement.
Do not carry the tool from place to place holding the
trigger. Accidental discharge could result.
Always use trigger lock-off when tool is not in
immediate use. Using the trigger lock-off will prevent
accidental discharge.
Do not overreach. Maintain proper footing and balance
at all times. Loss of balance may cause personal injury.
Use the tool only for its intended use. Do not discharge
fasteners into open air, concrete, stone, extremely hard
woods, knots or any material too hard for the fastener
to penetrate. Do not use the body of the tool or top
cap as a hammer. Discharged fasteners may follow an
unexpected path and cause injury.
Always keep fingers clear of contact trip to prevent
injury from inadvertent release of the pusher.
Always operate the tool in a clean, lighted area. Be sure
the work surface is clear of any debris and be careful not to
lose footing when working in elevated environments such
as rooftops.
Do not drive fasteners near edge of material. The
workpiece may split causing the fastener to ricochet, injuring
you or a co-worker. Be aware that the staple may follow the
grain of the wood (shiner), causing it to protrude unexpectedly
from the side of the work material. Drive the chisel point of the
staple perpendicular to the grain to reduce risk of injury.
Do not drive staples onto the heads of other fasteners
or with the tool at too steep an angle. Personal injury
from strong recoil, jammed fasteners, or ricocheted staples
may result.
Keep hands and body parts clear of immediate work
area. Hold workpiece with clamps when necessary to keep
hands and body out of potential harm. Be sure the workpiece
is properly secured before pressing the stapler against the
material. The contact trip may cause the work material to
shift unexpectedly.
Do not use tool in the presence of flammable dust, gases
or fumes. The tool may produce a spark that could ignite
gases causing a fire. Driving a staple into another staple may
also cause a spark.
Keep face and body parts away from back of the tool
cap when working in restricted areas. Sudden recoil can
result in impact to the body, especially when stapling into
hard or dense material.
Grip tool firmly to maintain control while allowing tool
to recoil away from work surface as fastener is driven. In
Rapid sequential mode if contact trip is allowed to recontact
•
work surface before trigger is released, an unwanted fastener
will be driven.
Choice of triggering method is important. Check the manual
for triggering options.
Sequential/Rapid Sequential Selector
Switch
Sequential Action
• When using the tool in sequential mode, do not
actuate the tool unless the tool is placed firmly against
the workpiece.
Rapid Sequential Action
• When using the tool in rapid sequential action, be
careful of unin­tentional double fires resulting from tool
recoil. Unwanted fasteners may be driven if the contact trip is
allowed to accidentally re-contact the work surface.
• When “rapid sequential” actuating the finish stapler,
always keep tool in control. Inaccurate placement of tool
can result in misdirected discharge of a fastener.
• To Avoid Double Fires:
-- Do not engage the tool against the work surface with a
strong force.
-- Allow the tool to recoil fully after each actuation.
-- Use tool in sequential mode.
• Do not drive staples onto the heads of other fasteners.
Strong recoil, jammed fasteners, or ricocheted staples
may result.
• Be aware of material thickness when using stapler. A
protruding staple may cause injury.
• Depth adjustment: To reduce risk of serious injury from
accidental actuation when attempting to adjust depth,
ALWAYS;
-- Remove battery pack.
-- Engage trigger lock.
-- Avoid contact with trigger during adjustments.
• Do not drive staples blindly into walls, floors or other
work areas. Fasteners driven into live electrical wires,
plumbing, or other types of obstructions can result in injury.
• Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use tool
while tired or under the influence of drugs, alcohol, or
medication. A moment of inattention while operating power
tools may result in serious personal injury.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
English
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
•
•
•
•
•
•
•
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for the
power input of your charger (Refer to Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (Refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
•
•
•
•
•
•
•
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack  12 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
35
English
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button  13 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.
Charge Indicators
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Charging
Fully Charged
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
36
Battery Packs
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalogue number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek
medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
English
Transporting the FLEXVOLT Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use
and Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
For example, the Transport Example of Use and Transport Label Marking
Wh rating might indicate
3 x 36 Wh, meaning 3
batteries of 36 Wh each.
The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).
TM
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely
depleted of charge. The battery pack will need to be recharged
before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the
labels on the charger and the battery pack may show the
following pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
37
English
Do not expose to water.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Have defective cords replaced immediately.
Read instruction manual before use.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Wear ear protection.
Only for indoor use.
Wear eye protection.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Do not operate tool on scaffoldings, ladders.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Length of staples.
Staple gauge.
Do not incinerate the battery pack.
Magazine capacity.
USE (without transport cap). Example: Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Tool voltage.
Visible radiation. Do not stare into light.
Battery Type
The DCN682 operates on an 18 volt battery pack.
These battery packs may be used: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Refer to Technical Data for more information.
Package Contents
The package contains:
1Stapler
3Non-mar tips
1Charger
1 Li-Ion battery pack (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 models)
2 Li-Ion battery packs (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 models)
3 Li-Ion battery packs (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 models)
1 Instruction manual
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are not included
with N models. Battery packs and chargers are not included with
NT models. B models include Bluetooth® battery packs.
NOTE: The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by the Bluetooth®, SIG, Inc. and any use of
such marks by DeWALT is under license. Other trademarks and
trade names are those of their respective owners.
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
38
Date Code Position (Fig. B)
The date code  20 , which also includes the year of manufacture,
is printed on the tool foot between the face of the battery and
the stapler.
Example:
2018 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
10 Stall release lever
Trigger
11 Staple depth indicator
Trigger lock-off
12 Battery
Depth adjustment wheel
13 Battery release button
Headlights/Low battery/
Stall indicator
14 Magazine latch
Contact trip
15 Low staple indicator
Sliding magazine
16 Bottom plate
Sequential/Rapid
17 Adjustment knobs
sequential selector switch 18 Top plate
Reversible belt hook
19 Screw
No-mar pad
Intended Use
Your cordless flooring stapler has been designed for driving
staples into wooden workpieces.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
English
Your cordless flooring stapler is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Belt Hook (Fig. A)
WARNING: Remove staples from magazine before
making any adjustments or servicing this tool.
Failure to do so may result in serious injury.
WARNING: Disconnect battery pack from tool before
making any adjustments, changing accessories,
servicing, or moving the tool. Such preventative safety
measures reduce the risk of starting the tool accidentally.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
The cordless staplers include an integrated belt hook and can
be attached to either side of the tool to accommodate left- or
right-handed users.
If the hook is not desired at all, it can be removed from the tool.
To Remove Belt Hook
1. Remove battery pack from tool.
2. To switch the tool from right- to left-hand usage, simply
remove the screw  19 from the opposite side of the tool and
reassemble on the other side.
3. Replace battery pack.
Adjustment for Flooring Height (Fig. A, C, D)
WARNING: Remove staples from magazine before
making any adjustments or servicing this tool. Failure to
do so may result in serious injury.
WARNING: Disconnect battery pack from tool before
making any adjustments, changing, accessories, servicing,
or moving the tool. Such preventative safety measures
reduce the risk of starting the tool accidentally.
1. Press magazine latch 14 and open sliding magazine 6 to
release dry fire lock-out which allows contact trip 5 to be
fully depressed when engaged with the flooring material.
2. Set depth adjust to max depth by fully rotating depth
adjustment wheel 3 towards the no‑mar pads 9 of
the stapler.
3. Loosen both adjustment knobs 17 until the top plate 18
and bottom plate 16 move freely.
4. Using the no‑mar pads 9 as an alignment guide, engage
the contact trip so that it is seated properly above the
tongue of the flooring material as show in Figure C.
5. Once the no‑mar pads 9 are properly aligned, slide the
top plate 18 so that it makes contact with the top finished
surface of the flooring material as shown in Figure D. Then
slide the bottom plate 16 so that it makes contact with
the subfloor.
6. While holding the tool and plates in the correct alignment
to the flooring material, tighten both adjustment knobs 17 .
7. Load staples as directed per Figure H.
IMPORTANT: Test the tool on a scrap piece of flooring to
ensure proper staple placement and compatibility. Reference
the table for proper staple placement.
8. To ensure proper staple placement for different floor
thicknesses and material, reset the depth adjustment
wheel 3 to drive the staples shallower by rotating away
from the nose of the stapler. Once depth adjustment is set,
repeat Steps 1 thru 7.
CAUTION: DeWALT cannot assume responsibility for
product performance if the tool is used improperly or
not in accordance with the flooring manufacturer’s
installation instructions.
PROPER STAPLE PLACEMENT
Good
Just below the floor surface
Bad
Staple protruding
Bad
Staple misaligned
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. B)
NOTE: Make sure your battery pack  12 is fully charged.
To Install the Battery Pack into the
Tool Handle
1. Align the battery pack  12 with the rails inside the tool’s
handle (Fig. B).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.
39
English
To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button  13 and firmly pull the battery pack
out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. B)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button.
A combination of the three green LED lights will illuminate
designating the level of charge left. When the level of charge
in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: If the tool has been dropped or you
suspect tool damage perform tool operation check
as defined in the mode selection section of the
manual. If it does not perform according to the manual,
stop using the tool and have it serviced at an authorized
DeWALT Service Centre.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Proper Hand Position (Fig. E)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the main handle
as shown.
Preparing the Tool
WARNING: NEVER spray or in any other way apply
lubricants or cleaning solvents inside the tool. This
can seriously affect the life and performance of the tool.
NOTE: The battery pack is not fully charged out of the carton.
Follow instructions outlined (see Charging a Battery).
1. Read the Safety Instruction section of this manual.
2. Wear eye and ear protection.
3. Ensure magazine is empty of all fasteners.
4. Check for smooth and proper operation of contact trip and
pusher assemblies. Do not use tool if either assembly is not
40
functioning properly. NEVER use a tool that has the contact
trip restrained in the actuated position.
5. Keep tool pointed away from yourself and others.
6. Insert fully charged battery pack.
Using the Trigger Lock-off (Fig. G)
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, do not keep trigger depressed when tool
is not in use. Keep the trigger lock-off switch LOCKED
(Fig. G) when the tool is not in use.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, lock off trigger, disconnect battery pack from
tool and remove staples from magazine before
making adjustments.
Each DeWALT stapler is equipped with a trigger lock-off  2 which when pushed to the right as shown in Figure G, prevents
the tool from firing a staple by locking the trigger and bypassing
power to the motor.
When the trigger lock-off is pressed to the left, the tool will be
fully operational. The trigger lock-off should always be locked
off whenever any adjustments are made or when tool is not in
immediate use.
NOTICE: Do not store tool with battery pack installed. To
prevent damage to the pack and to ensure best battery
life, store battery packs out of the tool or charger in a cool,
dry location.
Loading the Tool (Fig. A, H)
WARNING: Keep the tool pointed away from yourself and
others. Serious personal injury may result.
WARNING: Never load staples with the contact trip or
trigger activated. Personal injury may result.
WARNING: Always remove battery pack before loading or
unloading staples. Serious personal injury may result.
1. Press magazine latch  14 and open sliding
magazine  6 fully.
2. Insert fasteners into the side of magazine; fasteners should
be loaded with head against back of magazine.
3. Close sliding magazine until the magazine latch
clips snuggly.
Unloading the Tool (Fig. H)
WARNING: The trigger lock-off should always be locked
off whenever any adjustments are made or when tool is
not in use.
1. Press magazine latch  14 and open sliding
magazine  6 fully.
2. Tip the tool up until the staples slide freely out of the side of
the magazine.
3. Check to ensure no loose staples remain inside magazine.
4. Close sliding magazine fully
English
Dryfire Lock Out Feature (Fig. A)
Tool is equipped with a dryfire lock out feature to prevent tool
from cycling when there are no fasteners loaded. When no
fasteners are visible in the low staple indicator  15 , the tool is
running low on fasteners. If this happens, the tool will be locked
out and will not actuate until more staples are loaded. (Refer to
Loading the Tool.)
Mode Selection (Fig. A, F)
The flooring stapler is capable of firing staples using sequential
and rapid sequential actuation. Before operating this tool, look
at the selector switch to determine the actuation mode. Read all
instructions before selecting actuation mode.
WARNING: Keep fingers AWAY from trigger when not
driving staples to avoid accidental fastener discharge.
NEVER carry tool with finger on trigger. In rapid
sequential mode tool will drive a staple if contact trip is
bumped while trigger is depressed.
Sequential Mode
Use sequential actuation mode for intermittent stapling where
very careful and accurate placement and depth control is
desired. The sequential actuation mode provides the maximum
delivery of power for driving the longest staples.
To operate the stapler in sequential actuation mode:
1. Slide the selector switch to expose the single staple icon .
2. Release the trigger lock-off  2 .
3. Fully depress nosepiece against the work surface (motor
will start).
4. Pull trigger (staple will drive into work surface).
5. Release the trigger and raise the stapler from the work
surface. NOTE: The tool motor returns to full speed
automatically without the contact trip  5 being depressed.
6. Repeat steps 3–5 for next application.
NOTICE: The contact trip needs to be depressed followed
by a trigger pull for each staple followed by a release of
both the contact trip and trigger after each staple.
Rapid Sequential Mode
In rapid sequential mode, the motor rotation speed is
automatically restored after driving a staple to allow fast
consecutive stapling. While offering the ability to drive
more staples in less time, this mode quickly depletes the
battery charge.
1. Use the mode selector switch 7 to select rapid sequential
mode.
2. Release the trigger lock-off 2 .
3. Push the contact trip 5 against the work surface.
4. Pull the trigger 1 to actuate the tool.
5. Release the trigger 1 . Keeping the tool and contact trip
pressed into the workpiece slide the stapler along the
flooring material. The motor will continue to run and the
tool can be actuated at any time by pulling the trigger.
Please follow flooring manufacturer’s recommended
fastener schedule for proper staple spacing.
NOTE: In rapid sequential mode, the tool motor returns
to full speed automatically without the contact trip 5
being depressed.
Adjusting Depth (Fig. I)
The depth that the fastener is driven can be adjusted using the
depth adjustment wheel  3 on the side of the tool.
WARNING: To reduce risk of serious injury from
accidental actuation when attempting to adjust
depth, ALWAYS:
• Remove battery pack.
• Engage trigger lock-off.
• Avoid contact with trigger during adjustments.
1. To drive the staple shallower
, rotate the depth
adjustment wheel  3 away from the nose of the stapler.
2. To sink a staple deeper
, rotate the depth adjustment
wheel  3 toward the nose of the stapler.
Headlights (Fig. J)
There is a headlight  4 located on each side of the stapler.
Headlights turn on upon battery insertion, activation of
the trigger, or depressing the contact trip. The lights will
automatically shut off after 20 seconds unless tool remains
in use.
NOTE: These headlights are for lighting the immediate work
surface and are not intended to be used as flashlights.
Low battery indicator: The left-side headlight will flash four
consecutive times and then shut down to indicate low battery.
Jammed staple indicator: The right-side headlight will flash
continually if a staple becomes jammed in the nosepiece (Refer
to Clearing a Jammed Staple).
Clearing a Jammed Staple (Fig. A, K)
If a staple becomes jammed in the nosepiece, keep the tool
pointed away from you and follow these instructions to clear:
1. Remove battery pack from tool and engage the trigger
lock-off.
2. Press the magazine latch  14 and remove any
loaded staples.
3. Visually check inside magazine for any jammed staples.
4. Remove bent staple, using pliers if necessary.
5. If driver blade is in the down position, cycle the stall release
lever  10 using enough force to fully slide it to the other end
of the slot in the housings.
6. Reinsert staples into magazine (Refer to Loading the Tool)
7. Reinsert battery pack.
NOTE: The tool will disable itself and not reset until the
battery pack has been removed and reinserted.
Cold Weather Operation
When operating tools at temperatures below freezing:
1. Keep tool as warm as possible prior to use.
2. Actuate the tool 5 or 6 times into scrap timber before using.
41
English
Hot Weather Operation
Rechargeable Battery Pack
Tool should operate normally. However, keep tool out of direct
sunlight as excessive heat can deteriorate bumpers and other
rubber parts resulting in increased maintenance.
This long life battery pack must be replaced when it fails to
produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those
offered by DeWALT, have not been tested with this
product, use of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of injury, only
DeWALT recommended accessories should be used
with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
42
Español
GRAPADORA SIN CABLE PARA SUELOS 18GA
DCN682
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Declaración de Conformidad CE
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Modo de disparo
Ángulo del cargador
Fijaciones
longitud
ancho
diámetro del vástago
capacidad del cargador
Peso (sin batería)
Rango de grosor del material
VDC
mm
mm
mm
kg
mm
DCN682
18
1
Li-Ion
Secuencial /
Secuencial
rápido
0°
12–38
5,6–6,4
1,25
110
2,9
9,5–15,9
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-16.
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
84
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
95
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
3
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Directriz de la Maquinaria
Grapadora sin Cable para Suelos 18GA
DCN682
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
07.06.2018
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
43
Peso
Español
Pilas
Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)
Cat #
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
44
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
Español
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con batería
a ) Recárguelas sólo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de batería puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b ) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías
designadas específicamente. El uso de cualquier
otro tipo de batería puede crear un riesgo de lesión o
de incendio.
c ) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.
d ) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse
de la batería, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque
atención médica. El líquido que sale de la batería puede
causar irritación o quemaduras.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
6) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Advertencias de Seguridad para Grapadoras
•
•
•
•
•
Manipule siempre la herramienta como si estuviera
cargada con fijaciones. El uso negligente de la grapadora
puede dar lugar a una descarga imprevista de las fijaciones y
a lesiones personales.
No apunte la herramienta hacia usted ni hacia las
personas que se encuentren cerca. La activación
imprevista descargará una sujeción y provocará
lesiones personales.
No accione la herramienta a menos que esta esté
firmemente colocada sobre la pieza de trabajo. Si la
herramienta no está en contacto con la pieza de trabajo, la
sujeción podría desviarse del objetivo.
Si la fijación se atasca en la herramienta, desconecte
la herramienta de la fuente de alimentación. Si está
enchufada, la grapadora podría activarse accidentalmente
mientras se extrae una fijación atascada.
Tenga cuidado al extraer una sujeción atascada. El
mecanismo podría estar bajo compresión y hacer que la
45
Español
•
sujeción se dispare con fuerza mientras se intenta eliminar
un atasco.
No use la grapadora para fijar cables eléctricos. No ha
sido diseñada para instalar cables de corriente; puede dañar
el aislamiento de los cables y causar descargas eléctricas y
riesgos de incendio.
•
•
•
Advertencias de Seguridad Adicionales
para Grapadoras
ADVERTENCIA: Al usar una grapadora deberán seguirse
todas las precauciones de seguridad que se exponen
abajo, para evitar el riesgo de muerte y lesiones graves.
Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar
la herramienta.
ADVERTENCIA: NUNCA pulverice ni aplique de otro
modo lubricantes o disolventes de limpieza dentro de la
herramienta. Esto puede afectar seriamente a la duración
y los resultados de la herramienta.
ADVERTENCIA: En caso de caída de la herramienta o
si usted cree que se ha producido algún daño, realice la
comprobación de control de la herramienta que se indica
en la sección Selección de modo de este manual. Si no
funciona según el manual, deje de utilizar la herramienta
y hágala reparar por un centro de servicios autorizado
de DeWALT.
Sostenga la herramienta por las superficies de agarre
aisladas cuando realice una operación en la que las
sujeciones clavadas puedan entrar en contacto con un
cable oculto. El contacto con un cable cargado cargará las
piezas metálicas expuestas de la herramienta con corriente,
pudiendo dar una descarga eléctrica al operador.
Durante el uso, póngase siempre protectores
auditivos apropiados. En algunas condiciones y durante
el uso, los ruidos de este producto pueden contribuir a la
pérdida auditiva.
Desconecte la batería de la herramienta cuando no
utilice la herramienta. Saque siempre la batería y retire
las sujeciones del cargador antes de abandonar la zona de
trabajo o de entregar la herramienta a otro operador. No
traslade la herramienta hacia otra zona de trabajo en la cual
se utilicen andamios, escaleras, escaleras de mano o similares,
con la batería conectada. No efectúe ajustes, no realice
operaciones de mantenimiento ni libere sujeciones atascadas
cuando esté colocada la batería.
No elimine, manipule o altere de ninguna otra manera
la herramienta, el gatillo, el bloqueo del gatillo o el
activador de contacto para que se vuelvan inoperables.
No fije con cinta ni ate el gatillo o el activador de contacto
en la posición de encendido. No extraiga el muelle del
activador de contacto. Inspeccione diariamente que el gatillo
y el activador de contacto se muevan libremente. Pueden
producirse descargas incontroladas.
Controle la herramienta antes del uso. No utilice la
herramienta si cualquier pieza de la misma, el gatillo,
el bloqueo del gatillo o el activador de contacto no
funcionan, están desconectados, han sido alterados
•
•
•
•
•
46
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o no funcionan correctamente. Las piezas dañadas o
faltantes deben repararse o sustituirse antes del uso.
No altere ni modifique de ningún modo la herramienta.
Manipule siempre la herramienta como si estuviera
cargada con sujeciones.
No dirija nunca la herramienta hacia sus compañeros
de trabajo ni hacia usted mismo. No juegue con la
herramienta. Trabaje en modo seguro. Respete la herramienta
como elemento de trabajo.
No lleve la herramienta de un lugar a otro apretando el
gatillo. Pueden producirse descargas accidentales.
Use siempre el bloqueo del gatillo cuando no vaya a
usar inmediatamente la herramienta. Usar el bloqueo
del gatillo evita disparos accidentales.
No se estire demasiado. Mantenga constantemente la
estabilidad y el equilibrio adecuados. La pérdida de equilibrio
puede causar lesiones personales.
Use la herramienta solo para el uso previsto. No dispare
sujeciones al aire libre, hormigón, piedra, maderas
extremamente duras, nudos o materiales demasiado
duros para penetrar en la sujeción. No use el cuerpo
de la herramienta ni la tapa superior como martillo.
Las sujeciones disparadas pueden seguir un trayecto
imprevisto y causar lesiones.
Mantenga siempre los dedos alejados del activador
de contacto para prevenir lesiones causadas por la
liberación inadvertida del impulsor.
Utilice siempre la herramienta en un lugar limpio y
bien iluminado. Compruebe que la superficie de trabajo
esté despejada de residuos y tenga cuidado de no perder
el equilibrio cuando trabaje en entornos elevados tales
como techos.
No clave las fijaciones cerca del borde del material.
La pieza de trabajo puede deslizarse y hacer que la fijación
rebote causándole lesiones a usted o algún compañero de
trabajo. Tenga cuidado porque la grapa puede seguir la veta
de la madera y sobresalir improvisamente por el costado
de la pieza de trabajo. Clave la punta biselada de la grapa
perpendicularmente a la veta para reducir el riesgo de lesiones.
No clave las grapas sobre las cabezas de otras fijaciones
o con la herramienta a un ángulo de gran pendiente.
Pueden producirse lesiones personales por contragolpes
fuertes, atasco de fijaciones o rebote de grapas.
Mantenga las manos y otras partes del cuerpo alejadas
de la zona de trabajo inmediata. Fije la pieza de trabajo
con mordazas cuando sea necesario, para mantener las
manos y el cuerpo alejados de daños potenciales. Compruebe
que la pieza de trabajo esté bien fijada antes de apretar la
grapadora contra el material. El activador de contacto puede
hacer deslizar improvisamente el material.
No utilice la herramienta en presencia de polvo, gases
o humos inflamables. La herramienta puede producir una
chispa que puede encender los gases inflamables y causar
un incendio. Clavar una grapa sobre otra también puede
producir chispas.
Español
•
•
•
Mantenga la cara y el cuerpo alejados de la parte
posterior de la tapa de la herramienta cuando trabaje
en espacios reducidos. Un contragolpe improviso puede
repercutir en el cuerpo, especialmente cuando se clavan
grapas en materiales duros o densos.
Aferre bien la herramienta para mantener el control
mientras deja que la herramienta retroceda de la
superficie de trabajo después de clavar la sujeción. En
modo ráfaga, si permite que el activador de contacto vuelva
a tocar la pieza de trabajo antes de soltar el gatillo, puede
clavarse una sujeción involuntariamente.
La elección del modo de disparo es importante. Consulte el
manual para ver las opciones de disparo.
Interruptor selector de modo
secuencial/ráfaga
Modo secuencial
• Cuando use la herramienta en modo secuencial,
no accione la herramienta a menos que esta esté
firmemente colocada sobre la pieza de trabajo.
Modo ráfaga
• Cuando use la herramienta en modo ráfaga, tenga
cuidado de los dobles disparos involuntarios
que pueden producirse por los contragolpes de
la herramienta. Las sujeciones pueden clavarse
involuntariamente si permite que el activador de contacto
vuelva a tocar en modo accidental la superficie de trabajo.
• Cuando utilice la grapadora de acabado en modo
«secuencial rápido», mantenga siempre el control de la
herramienta. Si coloca la herramienta en modo incorrecto,
puede dirigirse en sentido erróneo la descarga de una fijación.
• Para evitar dobles disparos:
ʵʵ No accione la herramienta contra la superficie de trabajo
con mucha fuerza.
ʵʵ Deje que la herramienta retroceda completamente
después de cada clavado.
ʵʵ Use la herramienta en modo secuencial.
• No clave grapas sobre las cabezas de otras fijaciones.
Pueden producirse contragolpes fuertes, atasco de fijaciones o
rebote de grapas.
• Esté atento al espesor del material cuando use la
grapadora. Una grapa sobresaliente puede causar lesiones.
• Ajuste de la profundidad: Para reducir el riesgo de
lesiones graves por funcionamiento accidental, cuando
ajuste la profundidad, SIEMPRE tiene que:
ʵʵ Extraer la batería.
ʵʵ Activar el bloqueo del gatillo.
ʵʵ Evitar el contacto con el gatillo durante los ajustes.
• No clave grapas al azar en paredes, suelos u otras zonas
de trabajo. Las fijaciones clavadas en cables eléctricos
cargados, tuberías u otros tipos de obstrucciones pueden
causar lesiones.
• Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use el
sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica.
No utilice ninguna herramienta cuando esté cansado o
bajo los efectos de drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de distracción cuando se manejan herramientas
eléctricas puede ocasionar lesiones personales graves.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos Técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar
Datos Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
47
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
48
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
•
•
•
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. B)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías  12 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería  13 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará que la batería es defectuosa y no se
encenderá.
NOTA: Esto también podría significar un problema con
el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
Español
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación
están bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro
del cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
•
•
•
•
•
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
un tornillo con cabeza de 7-9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
•
•
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de
la batería puede ser inflamable si se expone a chispas
o llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
49
Español
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso
y transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la
batería FLEXVOLTTM tiene colocada
50
la tapa, está en modo de transporte. Mantenga la tapa durante
el transporte.
Cuando está en modo de transporte, los cables de las células
están eléctricamente desconectados dentro del paquete,
resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de vatios hora
(Wh) inferior en relación con una capacidad de vatios hora
superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con una
capacidad de vatios hora inferior puede eximir la batería de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios
hora superiores.
Por ejemplo, la capacidad
Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
y transporte
en Wh para el transporte
debería indicar 3 x 36 Wh,
lo que significa 3 baterías
de 36 Wh cada una. La
capacidad en Wh para el uso debería indicar 108 Wh (1 batería).
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
No cargar baterías deterioradas.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Español
Sólo para uso en interior.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
No utilice la herramienta sobre escaleras o escaleras
de mano.
No queme el paquete de baterías.
Longitud de las grapas.
USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la
capacidad en Wh indica 108 Wh (1 batería de
108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de Wh).
Calibre de las grapas.
Capacidad del cargador.
Tipo de baterÍa
Tensión de la herramienta.
El DCN682 funciona con un paquete de baterías de18 voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB187, DCB546, DCB547. Consulte los Datos técnicos para
más información.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1Grapadora
3 Puntas antirrayaduras
1Cargador
1Paquete de baterías de ión-litio
(modelos C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1)
2Paquetes de baterías de ión-litio
(modelos C2, D2, M2, P2, S2)
3Paquetes de baterías de ión-litio
(modelos C3, D3, M3, P3, S3)
1 Manual de instrucciones
NOTA: Los paquetes de baterías, los cargadores y las cajas
de herramientas no están incluidos en los modelos N. Los
paquetes de baterías y los cargadores no están incluidos en los
modelos NT. Los modelos B incluyen paquetes de baterías con
Bluetooth®
NOTA: La marca Bluetooth® y los logos son marcas registradas
propiedad de Bluetooth®, SIG, Inc. y cualquier uso de dichas
marcas por parte de DeWALT se realiza bajo licencia. Otras
marcas registradas y nombres registrados lo son de sus
respectivos dueños.
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Radiación visible. No mire fijamente a la luz.
Posición del Código de Fecha (Fig. B)
El código de fecha  20 , que también incluye el año de
fabricación, está impreso en la base de la herramienta, entre la
superficie de la batería y la grapadora.
Ejemplo:
2018 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
10 Palanca de liberación
Gatillo
de bloqueo
Bloqueo del gatillo
11 Indicador de profundidad
Rueda de ajuste de
de la grapa
profundidad
12 Batería
Indicador de luces de
13 Botón de extracción de
trabajo/batería baja/
bloqueo
la batería
14 Cerrojo del cargador
Activador de contacto
15 Indicador de grapa baja
Cargador deslizante
16 Placa inferior
Interruptor selector
de modo secuencial/
17 Botones de ajuste
secuencial rápido
18 Placa superior
Gancho para
19 Tornillo
cinturón reversible
Protector antirrayaduras
51
Español
Uso Previsto
La grapadora de acabado sin cable ha sido diseñada para clavar
grapas en piezas de trabajo de madera.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
La grapadora de acabado sin cable es una herramienta
eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Gancho para cinturón (Fig. A)
ADVERTENCIA: Extraiga las grapas del
cargador antes de realizar cualquier ajuste o el
mantenimiento a la herramienta. Si no lo hace,
podrían ocasionarse lesiones personales.
ADVERTENCIA: Desconecte la batería de la
herramienta antes de hacer cualquier ajuste,
cambiar accesorios, hacer operaciones de
mantenimiento o mover la herramienta. Estas
medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de
poner en marcha la herramienta accidentalmente.
ATENCIÓN: Cuando no utilice la herramienta,
colóquela de costado sobre una superficie estable
donde no pueda causar riesgos de tropezones o
caídas. Algunas herramientas con baterías grandes
pueden quedar erguidas sobre la batería, pero también
pueden volcarse con facilidad.
Las grapadoras sin cable se suministran con un gancho para
cinturón incorporado, que puede colocarse a ambos lados de la
herramienta para adaptarlo a usuarios diestros o zurdos.
Si no desea utilizar el gancho, puede sacarlo de la herramienta.
Sacar el gancho para cinturón
1. Extraer la batería de la herramienta.
2. Para cambiar la herramienta para usarla con la mano
derecha o izquierda solo tiene que extraer el tornillo  19 del
lado contrario de la herramienta y volverlo a colocar en el
otro lado.
3. Volver a colocar la batería.
52
Ajuste para la altura del suelo (Fig. A, C, D)
ADVERTENCIA: Extraiga las grapas del cargador
antes de realizar cualquier ajuste o el mantenimiento
a la herramienta. Si no lo hace, podrían ocasionarse
lesiones personales.
ADVERTENCIA: Desconecte la batería de la herramienta
antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios, hacer
operaciones de mantenimiento o mover la herramienta.
Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta accidentalmente.
1. Presione el pestillo del depósito 14 y abra el depósito
deslizante 6 para liberar el bloqueo del fogueo en seco
que permite que el activador de contacto 5 se oprima
completamente al usarse con el material de suelo.
2. Configure el ajuste de profundidad a la máxima profundidad
mediante la rotación completa de la rueda de ajuste de
profundidad 3 hacia los acolchados antidesgaste 9 de
la engrapadora.
3. Afloje los dos tiradores de ajuste 17 hasta que la placa
superior 18 y la placa inferior 16 se muevan libremente.
4. Al usar las almohadillas antidesgaste 9 como guía de
alineación, accione el activador de contacto de forma que
quede adecuadamente colocado por encima de la lengüeta
del material de suelo, tal y como se muestra en la Figura C.
5. Una vez que las almohadillas antidesgaste 9 estén
adecuadamente alineadas, deslice la placa superior 18 de
forma que entre en contacto con la superficie acabada del
material de suelo, tal y como se muestra en la Figura D. A
continuación, deslice la placa inferior 16 , de forma que
contacte con el subsuelo.
6. Mientras sostiene la herramienta y las placas en la alineación
correcta con respecto al material de suelo, apriete ambos
tiradores de ajuste 17 .
7. Cargue las grapas, tal y como se indica en la Figura H.
IMPORTANTE: Compruebe la herramienta sobre una pieza
de prueba de revestimiento de suelo para asegurar la correcta
colocación de las grapas y su compatibilidad. Consulte en la
tabla la colocación correcta de las grapas.
8. Para garantizar una correcta colocación para distintos
grosores de suelo y materiales, restablezca la rueda de
ajuste de la profundidad 3 para impulsar las grapas más
superficialmente mediante la rotación fuera de la boquilla
de la engrapadora. Una vez ajustada la profundidad, repita
los pasos 1 a 7.
ATENCIÓN: DeWALT no asume responsabilidad
alguna en relación con el rendimiento del producto si la
herramienta se usa de modo incorrecto o no se siguen las
instrucciones de colocación del fabricante.
Español
COLOCACIÓN ADECUADA DE LAS
GRAPAS
Buena
Justo debajo de la superficie del
suelo
Mala
La grapa sobresale
Mala
La grapa está desalineada
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. B)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías  12 está completamente cargado.
Para instalar el paquete de baterías en el
asa de la herramienta
1. Alinee el paquete de baterías  12 con los rieles ubicados en
el interior del mango de la herramienta (Fig. B).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete de baterías
se haya ubicado firmemente en la herramienta y compruebe
que no se libera.
Para retirar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Pulse el botón de liberación de baterías  13 y tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo del asa de
la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. B)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado
el botón del indicador de carga). Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: En caso de caída de la herramienta
o si usted cree que esta ha sufrido algún daño,
realice la comprobación de funcionamiento de la
herramienta que se indica en la sección Selección de
modo de este manual. Si la herramienta no funciona
según el manual, deje de utilizarla y hágala reparar en un
centro de servicios autorizado de DEWALT.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos (Fig. E)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano
repose en la empuñadura principal tal y como se indica en
la ilustración.
Preparar la herramienta
ADVERTENCIA: NUNCA pulverice ni aplique de otro
modo lubricantes o disolventes de limpieza dentro
de la herramienta. Esto puede afectar seriamente a la
duración y los resultados de la herramienta.
NOTA: La batería no está totalmente cargada al sacarla del
embalaje. Siga las instrucciones indicadas (consulte Cargar
la batería).
1. Lea la sección de instrucciones de seguridad de
este manual.
2. Use protección ocular y auditiva.
3. Compruebe que el cargador no contenga ninguna sujeción.
4. Compruebe que el activador de contacto y el conjunto del
impulsor funcionen correctamente y sin inconvenientes.
No utilice la herramienta si cualquiera de los dos conjuntos
no funciona adecuadamente. NUNCA use la herramienta
si tiene el activador de contacto restringido en la posición
de funcionamiento.
5. Mantenga la herramienta apuntando en sentido contrario a
usted y a otras personas.
6. Inserte la batería totalmente cargada.
Uso del bloqueo del gatillo (Fig. G)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
graves, no mantenga el gatillo apretado cuando no
use la herramienta. Mantenga el interruptor de bloqueo
53
Español
del gatillo BLOQUEADO (Fig. G) cuando la herramienta no
esté en uso.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, bloquee el gatillo, desconecte la
batería de la herramienta y extraiga las grapas del
cargador antes de realizar cualquier ajuste.
Todas las grapadoras DeWALT están dotadas de un bloqueo
de gatillo  2 , que al ser empujado hacia la derecha como se
muestra en la Figura G, impide que la herramienta clave una
grapa, bloqueando el gatillo y poniendo en espera la potencia
del motor.
Cuando el bloqueo del gatillo se empuja hacia la izquierda,
la herramienta está completamente operativa. El bloqueo
del disparador debería estar siempre bloqueado cuando se
realicen ajustes o cuando la herramienta no vaya a utilizarse
de inmediato.
AVISO: No guarde la herramienta con la batería puesta.
Para evitar daños a la batería y garantizar una mayor
duración, guarde la batería fuera de la herramienta o
del cargador, en un lugar fresco y seco.
Cargar la herramienta (Figs. A, H)
ADVERTENCIA: Mantenga la herramienta apuntando
en sentido contrario a usted y a otras personas. Pueden
producirse lesiones personales graves.
ADVERTENCIA: Nunca cargue grapas con el activador
de contacto o el gatillo activados. Pueden producirse
lesiones personales.
ADVERTENCIA: Extraiga siempre la batería antes de
cargar o descargar grapas. Pueden producirse lesiones
personales graves.
1. Pulse el cerrojo del cargador  14 y abra el cargador
deslizante  6 completamente.
2. Inserte las fijaciones en el cargador, deben cargarse con la
cabeza contra la parte posterior del cargador.
3. Cierre el cargador deslizante hasta que el cerrojo del
cargador encaje perfectamente.
Descargar la herramienta (Fig. H)
ADVERTENCIA: El bloqueo del disparador debería estar
siempre bloqueado cuando se realicen ajustes o cuando la
herramienta no esté en uso.
1. Pulse el cerrojo del cargador  14 y abra el cargador
deslizante  6 completamente.
2. Levante la herramienta para que las grapas se deslicen
libremente hacia fuera del cargador.
3. Controle que no queden grapas sueltas dentro del cargador.
4. Cierre completamente el cargador deslizante
Función de bloqueo de disparo en vacío
(Fig. A)
La herramienta está dotada de una función de bloqueo en
vacío que impide su funcionamiento cíclico cuando no tiene
fijaciones cargadas. Cuando no se ven fijaciones en indicador de
grapa baja  15 , la herramienta tiene pocas fijaciones. Cuando
54
esto sucede, la herramienta se bloquea y no funciona hasta que
se cargan más grapas. (Consulte Cargar la herramienta.)
Selección de modo (Fig. A, F)
La grapadora de acabado puede disparar grapas en modo
secuencial o secuencial rápido. Antes de utilizar esta
herramienta, mire el interruptor selector para determinar el
modo de disparo. Lea las instrucciones antes de seleccionar el
modo de disparo.
ADVERTENCIA: Mantenga los dedos ALEJADOS del gatillo
cuando no esté clavando grapas, para evitar disparos
accidentales. NUNCA transporte la herramienta con el
dedo puesto en el gatillo. En modo secuencial rápido, la
herramienta clava una grapa si se golpea el activador de
contacto estando el gatillo apretado.
Modo secuencial
Use el modo de disparo secuencial para clavar grapas en
modo intermitente, cuando desee realizar una colocación muy
cuidadosa y precisa y controlar la profundidad. El modo de
disparo secuencial ofrece también el máximo suministro de
potencia para clavar las grapas más largas.
Para hacer funcionar la grapadora en modo secuencial:
1. Deslice el interruptor selector hasta que se vea el icono de
una sola grapa .
2. Suelte el bloqueo del gatillo  2 .
3. Apriete a fondo la boca de la herramienta contra la
superficie de trabajo (arrancará el motor).
4. Apriete el gatillo (la grapa se clavará en la superficie
de trabajo).
5. Suelte el gatillo y levante la grapadora de la superficie
de trabajo. NOTA: El motor de la herramienta recupera
automáticamente la velocidad completa sin apretar el
activador de contacto  5 .
6. Repita los pasos 3–5 para la próxima aplicación.
AVISO: Hay que apretar el activador de contacto y
después apretar a fondo el gatillo para cada grapa, y
soltarlos después de clavar cada grapa.
Modo secuencial rápido
En el modo secuencial rápido, la velocidad de rotación del
motor se restablece automáticamente después de clavar una
grapa para permitir un clavado consecutivo rápido. Este modo
ofrece la posibilidad de clavar más grapas en menos tiempo,
pero consume velozmente la carga de la batería.
1. Utilice el interruptor selector de modo 7 para seleccionar el
modo secuencial rápido.
2. Suelte el bloqueo del gatillo 2 .
3. Empuje el activador de contacto 5 contra la superficie
de trabajo.
4. Tire del disparador 1 para accionar la herramienta.
5. Suelte el gatillo 1 . Manteniendo la herramienta y el
activador de contacto presionado hacia la pieza de trabajo,
deslice la engrapadora a lo largo del material de suelo.
El motor seguirá funcionando y la herramienta podrá
accionarse en cualquier momento tirando del gatillo. Siga
Español
el calendario de fijación recomendado por el fabricante de
suelos para lograr un espaciado adecuado de las grapas.
NOTA: En el modo secuencial rápido, el motor de la
herramienta recupera automáticamente la velocidad
completa sin que el activador de contacto esté apretado 5 .
Ajustar la profundidad (Fig. I)
La profundidad de clavado de las fijaciones puede ajustarse
usando el botón de ajuste de profundidad  3 que se encuentra
al costado de la herramienta.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
graves por funcionamiento accidental, cuando
ajuste la profundidad, SIEMPRE tiene que:
• Extraer la batería.
• Activar el bloqueo del gatillo.
• Evitar el contacto con el gatillo durante los ajustes.
1. Para clavar la grapa más superficialmente
, gire la rueda
de ajuste de profundidad  3 hacia el lado contrario a la boca
de la grapadora.
2. Para clavar la grapa más profundamente
, gire la rueda
de ajuste de profundidad  3 hacia la boca de la grapadora.
Luces de trabajo (Fig. J)
Hay una luz de trabajo  4 ubicada a cada lado de la grapadora.
Las luces se encienden al insertar la batería, al activar el
gatillo o apretar el activador de contacto. Las luces se apagan
automáticamente al cabo de 20 segundos si no se usa
la herramienta.
NOTA: Estas luces de trabajo sirven para alumbrar la
superficie de trabajo inmediata y no pueden utilizarse como
luces portátiles.
Indicador de batería baja: La luz de la izquierda parpadea
cuatro veces consecutivas y después se apaga para indicar que
la carga de la batería está baja.
Indicador de grapa atascada: La luz de trabajo derecha
parpadea continuamente si se atasca una grapa en la boca de la
herramienta (consulte Liberar una grapa atascada).
Liberar grapas atascadas (Figs. A, K)
Si una grapa se atasca en la boca de la herramienta, mantenga
la herramienta apuntada en sentido contrario a usted y siga
estas instrucciones para liberarla:
1. Saque la batería de la herramienta y active el bloqueo de
seguridad del gatillo.
2. Apriete el cerrojo del cargador  14 y saque las
grapas atascadas.
3. Mire dentro del cargador para ver si hay grapas atascadas.
4. Extraiga las grapas dobladas utilizando una pinza, si
es necesario.
5. Si la hoja de arrastre está en posición baja, active la
palanca de liberación de bloqueo  10 aplicando una fuerza
suficiente para hacerla deslizar completamente hacia el otro
extremo de la ranura de los alojamientos.
6. Vuelva a colocar las grapas en el cargador (véase Cargar
la herramienta)
7. Vuelva a colocar la batería.
NOTA: La herramienta se desactivará automáticamente y no
se reiniciará hasta que la batería se haya retirado y se haya
vuelto a introducir.
Funcionamiento en clima frío
Cuando se utilizan las herramientas a temperaturas bajo cero:
1. Mantenga la herramienta a una temperatura tan cálida
como sea posible antes del uso.
2. Haga funcionar la herramienta 5 o 6 veces en una madera
de desecho antes del uso.
Funcionamiento en clima cálido
La herramienta debería funcionar normalmente. No obstante,
mantenga la herramienta alejada de la luz solar directa pues el
calor excesivo puede deteriorar los parachoques y otras piezas
de caucho y hacer que requiera más mantenimiento.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
55
Español
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no
sean los suministrados por DeWALT no han sido
sometidos a pruebas con este producto, el uso de
tales accesorios con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo de lesiones,
con este producto se deben usar exclusivamente
accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de batería recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
56
Français
AGRAFEUSE POUR REVÊTEMENT DE SOL 18GA SANS FIL
DCN682
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Certificat de Conformité CE
Fiche technique
Tension
Type
Type de batterie
Mode d'actionnement
Angle du magasin
Agrafes
Longueur
Largeur
Diamètre de la tige
Capacité du magasin
Poids (sans bloc-batterie)
Gamme d'épaisseur du matériau
VDC
mm
mm
mm
kg
mm
DCN682
18
1
Li-Ion
Séquentiel /
Séquentiel
rapide
0°
12–38
5,6–6,4
1,25
110
2,9
9,5–15,9
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-16.
LPA(niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
84
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
95
K (incertitude pour le niveau acoustique donné) dB(A)
3
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Directives Machines
Agrafeuse pour Revêtement de Sol 18GA
Sans Fil, DCN682
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
07.06.2018
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
57
Poids
Français
Piles
Chargeurs/Durées de charge (minutes)
Cat #
VDC
Ah
Poids (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise
de l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
58
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
Français
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
b ) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. L’utilisation d’autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d’incendie.
c ) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire l’électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de brûlures ou d’incendie.
d ) Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Éviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Utilisation et entretien de la batterie
a ) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre à un
certain type de batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
6) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité Agrafeuse
•
•
•
•
•
•
Partez toujours du principe que l’outil contient des
agrafes. Une manipulation négligente de l’agrafeuse
peut entraîner la projection inattendue d’agrafes et donc
des blessures.
Ne pointez pas l’outil vers vous ou toute autre personne
à proximité. Tout déclenchement inattendu de la gâchette
engendre l’éjection d’une pointe qui peut provoquer de
graves blessures.
N’actionnez pas l’outil avant de l’avoir placé fermement
contre l’ouvrage. Si l’outil n’est pas en contact avec
l’ouvrage, la pointe peut dévier de sa cible.
Débranchez l’outil de la source d’alimentation électrique
si une agrafe reste coincée à l’intérieur. Pendant le
retrait d’une agrafe coincée, l’agrafeuse peut être activée
accidentellement si elle reste branchée.
Soyez vigilant lorsque vous retirez une pointe restée
coincée. Il se peut que le mécanisme soit comprimé et la
pointe peut être éjectée avec force pendant que vous tentez de
la débloquer.
N’utilisez pas cette agrafeuse pour fixer des câbles
électriques. Elle n’est pas conçue pour l’installation de câbles
électriques et peut endommager leur isolant ce qui pourrait
engendrer un choc électrique ou un incendie.
Consignes de sécurité supplémentaires liées
aux agrafeuses
AVERTISSEMENT : quelle que soit l’agrafeuse, toutes les
précautions liées à la sécurité décrites ci-dessous doivent
être respectées pendant l’utilisation afin d’éviter tout risque
mortel ou blessures graves. Vous devez lire et assimiler
toutes les consignes avant de faire fonctionner l’outil.
AVERTISSEMENT : ne pulvérisez et n’appliquez JAMAIS
aucun lubrifiant ou solvant de nettoyage à l’intérieur de
59
Français
l’outil. Cela peut gravement nuire à la durée de vie et aux
performances de l’outil.
AVERTISSEMENT : si l’outil a chuté ou que vous
pensez qu’il a été endommagé, procédez à un test de
fonctionnement comme défini dans la section Sélection du
mode du manuel. Si l’outil ne fonctionne pas tel que décrit
dans le manuel, cessez toute utilisation et faites-le réparer
dans un centre d’assistance DeWALT agréé.
Tenez l’outil par les surfaces de préhension isolées
prévues à cet effet lorsque vous l’utilisez dans des
endroits où les pointes pourraient entrer en contact avec
des fils cachés. Tout contact avec un fil sous tension peut
mettre les parties métalliques exposées de l’outil sous tension
et provoquer un choc électrique à l’utilisateur.
Portez toujours des équipements de protection auditive
et autres équipements de protection individuelle
appropriés pendant l’utilisation. Dans certaines
circonstances et en fonction des durées d’utilisation, le bruit
émis par ce produit peut contribuer à la perte de l’ouïe.
Retirez le bloc-batterie de l’outil lorsqu’il n’est pas
utilisé. Retirez toujours le bloc-batterie et les pointes du
magasin avant de quitter la zone de travail ou de passer
l’outil à une autre personne. Ne transportez pas l’outil d’une
zone de travail à une autre si le changement de lieu implique
l’utilisation d’échafaudages, d’escaliers, d’échelles, etc., si le
bloc-batterie est en place. N’exécutez aucun réglage, aucune
opération de maintenance et ne retirez aucune pointe restée
coincée si la batterie est en place.
N’altérez d’aucune sorte l’outil, la gâchette, le système
de verrouillage de la gâchette ou le déclencheur par
contact et ne procédez à aucune modification qui
pourrait les rendre inutilisables. Ne fixez et ne bloquez pas
la gâchette ou le déclencheur par contact en position Marche.
Ne retirez pas le ressort du déclencheur par contact. Contrôlez
quotidiennement le mouvement sans entrave de la gâchette et
du déclencheur par contact. L’éjection inattendue de pointes
pourrait sinon en découler.
Contrôlez l’outil avant de l’utiliser. Ne faites pas
fonctionner l’outil si l’une de ses pièces, la gâchette, le
système de verrouillage de la gâchette ou le déclencheur
par contact sont inutilisables, s’ils sont déconnectés, s’ils
ont été altérés ou s’ils ne fonctionnent pas correctement.
Toute pièce endommagée ou manquante doit être réparée ou
remplacée avant utilisation.
N’altérez ni ne modifiez l’outil d’aucune manière.
Partez toujours du principe que l’outil contient
des pointes.
Ne pointez jamais l’outil vers vos collègues ou vousmême. Pas de bousculades ! Travaillez de façon sûre ! Servezvous de l’outil comme d’un outil de travail.
Ne transportez pas l’outil d’un endroit à un autre en
touchant la gâchette. L’éjection accidentelle des pointes
pourrait en découler.
Utilisez toujours le système de verrouillage de la
gâchette lorsque l’outil n’est pas sur le point d’être
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
60
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
utilisé. L’utilisation du système de verrouillage de la
gâchette permet d’éviter l’éjection accidentelle de pointes.
Ne vous penchez pas. Gardez les pieds bien ancrés au
sol et conservez votre équilibre en permanence. La perte
d’équilibre peut provoquer des blessures.
N’utilisez l’outil que pour l’usage pour lequel il est
prévu. N’éjectez pas de pointes dans le vide, dans du
béton, de la pierre, dans des bois très durs, des nœuds
ou dans toute autre matière que les pointes ne peuvent
pas traverser. Ne vous servez pas du corps de l’outil ou
du cache supérieur comme d’un marteau. Les pointes
éjectées pourraient faire fausse route et provoquer
des blessures.
Gardez toujours vos doigts loin du déclencheur par
contact afin d’éviter toute blessure due au relâchement
inattendu du pousseur.
Utilisez toujours l’outil dans une zone propre et bien
éclairée. Assurez-vous que la zone de travail est dégagée et
veillez à ne pas perdre l’équilibre lorsque vous intervenez en
hauteur, sur un toit par exemple.
N'agrafez pas en bordure des matériaux. L’ouvrage
pourrait se fendre, faire ricocher l’agrafe et provoquer des
blessures à vous ou vos collègues. Gardez à l’esprit que l’agrafe
peut suivre le grain du bois (fil) et ressortir de façon inattendue
sur un côté de l’ouvrage. Dirigez l’extrémité biseautée de
l’agrafe à la perpendiculaire par rapport au grain du bois afin
de réduire le risque de blessure.
N’insérez pas les agrafes dans les têtes d’autres fixations
ou si l’outil est trop incliné. Des blessures peuvent sinon être
occasionnées par le mouvement de recul important de l’outil,
le coincement des agrafes ou leur ricochet.
Gardez vos mains et votre corps éloignés de la zone
d’intervention immédiate. Fixez si nécessaire l’ouvrage avec
des attaches afin d’éloigner vos mains et votre corps de tout
risque potentiel. Assurez-vous que l’ouvrage est correctement
fixé avant d’appuyer l’agrafeuse contre la matière. Le
déclencheur par contact peut provoquer le déplacement de
l’ouvrage.
N’utilisez pas l’outil en présence de poussières, gaz ou
fumées inflammables. L’outil peut produire des étincelles
qui peuvent enflammer les gaz et provoquer un incendie.
L’insertion d’une agrafe dans une autre agrafe peut également
provoquer une étincelle.
Gardez votre visage et les autres parties de votre
corps loin de l’arrière du cache de l’outil lorsque vous
intervenez dans des espaces réduits. L’outil pourrait vous
heurter par un soudain mouvement de recul, notamment si
vous agrafez dans une matière dure ou dense.
Tenez fermement l’outil afin d’en garder le contrôle
tout en le laissant s’éloigner de la surface de travail au
moment où la pointe est insérée. En mode Au contact, si
vous laissez le déclencheur par contact retoucher la surface de
l’ouvrage avant que la gâchette ne soit relâchée, une pointe
supplémentaire est insérée.
Français
•
Le choix du mode de déclenchement est très important.
Consultez le manuel pour connaître les différentes options
de déclenchement.
•
•
Sélecteur de mode Séquentiel/Au contact
•
Action séquentielle
• Lorsque vous utilisez l’outil en mode Séquentiel,
n’actionnez pas l’outil avant de l’avoir fermement placé
contre l’ouvrage.
Action Au contact
• Lorsque vous utilisez l’outil en mode Au contact, faites
attention à la double éjection de pointes inattendue
due au recul de l’outil. Des pointes supplémentaires peuvent
être éjectées si vous laissez accidentellement le déclencheur
par contact entrer à nouveau en contact avec la surface
de l’ouvrage.
• Lorsque vous utilisez l'agrafeuse en mode "Séquentiel
rapide", gardez bien le contrôle de l'outil. Le mauvais
positionnement de l’outil peut engendrer l’éjection d’une
agrafe dans la mauvaise direction.
• Afin d’éviter une double éjection de pointe :
ʵʵ N’engagez pas l’outil avec trop de force contre la surface
de l’ouvrage.
ʵʵ Laissez l’outil reculer complètement après
chaque déclenchement.
ʵʵ Utilisation en mode Séquentiel.
• N’enfoncez pas d’agrafes sur la tête d’autres agrafes. Un
fort mouvement de recul de l’outil, le coincement ou le ricochet
des agrafes pourraient sinon en résulter.
• Prenez en compte l’épaisseur de la matière lorsque
vous utilisez l’agrafeuse. Une agrafe qui ressort pourrait
vous blesser.
• Réglage de la profondeur : Afin de réduire le risque
de blessures graves dû à un déclenchement accidentel
pendant le réglage de la profondeur, vous devez
TOUJOURS :
ʵʵ Retirer le bloc-batterie.
ʵʵ Enclencher le système de verrouillage de la gâchette.
ʵʵ Éviter tout contact avec la gâchette pendant les réglages.
• N’insérez pas d’agrafes à l’aveugle dans les murs, les
planchers ou d’autres zones de travail. Les agrafes insérées
dans des fils électriques sous tension, des canalisations de
plomberie ou d’autres types d’obstacles peuvent engendrer
des blessures.
• Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites
preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil
électrique. N’utilisez pas l’outil si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogue, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un outil
électrique peut engendrer de graves blessures.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
•
Diminution de l’acuité auditive.
Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Fiche technique). La section minimale
du conducteur est de 1 mm2 pour une longueur maximale de
30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Fiche technique).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
61
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
62
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
•
•
•
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie  12 dans le chargeur en vous
assurant qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant
rouge (charge) clignote de façon répétée pour indiquer que
le processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie  13 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique un défaut de la batterie en
refusant de s'allumer.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur
un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Français
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la
batterie ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit
complètement rechargée.
•
•
•
•
•
Fixation murale
•
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,
vissées dans du bois à une profondeur optimale laissant
ressortir environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
•
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou
d’autres liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie endommagés
doivent être renvoyés à un centre de réparation pour y
être recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
63
Français
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un
court ircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association
(IATA), les réglementations de l’International Maritime
Dangerous Goods (IMDG) et l’accord européen concernant
le transport international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été
testées conformément à la section 38,3 des recommandations
de l’ONU pour les tests et critères relatifs au transport des
marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le
cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLTTM, elle est en mode
Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh) comparées à une seule batterie
au wattage-heure plus élevé. Le fait de répartir l’énergie
consommée du bloc en 3 batteries peut exempter le bloc de
certaines réglementations en matière de transport qui sont
imposées pour les batteries dont l’énergie consommée est plus
élevée.
La puissance en Wh pour
Exemple de marquage pour l’utilisation et
le transport
le transport peut par
exemple être de 3 x 36 Wh,
représentant 3 batteries
de 36 Wh chacune. La
puissance d'utilisation en Wh peut être de 108 Wh (sous
entendue, 1 batterie).
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps
de charge.
e pas mettre en contact avec des
N
objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
R emplacer systématiquement tout
cordon endommagé.
64
Français
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
Porter un dispositif de protection auditive.
R echarger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La
recharge des blocs batterie différents des
batteries DeWALT appropriées avec un chargeur
DeWALT peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
Porter un dispositif de protection oculaire.
N'utilisez pas l'outil sur des échafaudages ou
des échelles.
Longueur des agrafes.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Jauge à agrafes.
UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).
TRANSPORT (avec cache de transport intégré).
Exemple : Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).
Capacité du magasin.
Tension de l'outil.
Type de Batterie
Le DCN682 fonctionne avec un bloc batterie de ?? volts.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consultez les Caractéristiques techniques
pour plus d’informations.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1Agrafeuse
3 Embouts anti-marque
1Chargeur
1 Bloc batterie Li-ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modèles)
2 Blocs batterie Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modèles)
3 Blocs batterie Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modèles)
1 Notice d’instructions
REMARQUE : les batteries, les chargeurs et les coffrets de
transport ne sont pas fournis avec les modèles N. Les batteries
et les chargeurs ne sont pas fournis avec les modèles NT. Les
modèles B intègrent des batteries avec fonction Bluetooth®.
REMARQUE : la marque et les logos Bluetooth® sont des
marques déposées appartenant à Bluetooth®, SIG, Inc. et
DeWALT les utilise sous licence. Les autres marques et noms
commerciaux appartiennent à leur propriétaires respectifs.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Rayonnement visible. Ne pas exposer à la lumière.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. B)
Le code date  20 , qui inclut également l’année de fabrication,
est imprimée sur la base de l’outil, entre la face avant de la
batterie et l’agrafeuse.
Exemple :
2018 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
10 Levier de réinitialisation
Gâchette
en cas de calage
Système de verrouillage
11 Indicateur de profondeur
de la gâchette
de l’agrafe
Molette de réglage
12 Batterie
de profondeur
13 Bouton de libération
Éclairage/Témoin Niveau
batterie faible/Calage
de la batterie
14 Attache du magasin
Déclencheur par contact
15 Indicateur Niveau
Magasin coulissant
agrafe bas
Sélecteur de mode
16 Plaque de fond
Séquentiel/Séquentiel
rapide
17 Boutons de réglage
Crochet de ceinture
18 Plaque supérieure
réversible
19 Vis
Coussin anti-marque
65
Français
Utilisation Prévue
Votre agrafeuse sans fil a été conçue pour insérer des agrafes
dans des ouvrages en bois.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Votre agrafeuse sans fil est un outil électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Crochet de Ceinture (Fig. A)
AVERTISSEMENT : retirez toutes les agrafes du
magasin avant de procéder au réglage ou à la
réparation de cet outil. Le non-respect de cette
consigne peut entraîner de graves blessures.
AVERTISSEMENT : débranchez le bloc-batterie de
l’outil avant d’effectuer des réglages, de remplacer
un accessoire, de procéder à des réparations ou de
déplacer l’outil. Ces mesures préventives permettent de
réduire tout risque de démarrage accidentel de l’outil.
ATTENTION : lorsqu’il n’est pas utilisé, posez l’outil
sur sa tranche, sur une surface stable, là où il ne
pourra faire tomber ou trébucher personne. Certains
outils équipés d’un gros bloc-batterie peuvent tenir à la
verticale sur celui-ci, mais ils manquent alors de stabilité.
Les agrafeuses sans fil disposent d’un crochet de ceinture
intégré qui peut être fixé d’un côté ou de l’autre de l’outil afin de
répondre au besoin des utilisateurs gauchers ou droitiers.
Si le crochet n’est pas nécessaire, il peut être retiré de l’outil.
Pour retirer le crochet de ceinture
1. Retirez le bloc-batterie de l’outil.
2. Pour adapter l’outil d’une utilisation pour droitiers à une
utilisation pour gauchers, retirez simplement la vis  19 d’un
côté de l’outil et réinstallez-la de l’autre côté.
3. Réinstallez le bloc batterie.
66
Réglage en fonction de la hauteur du
plancher (Fig. A, C, D)
AVERTISSEMENT : retirez toutes les agrafes du magasin
avant de procéder au réglage ou à la réparation de cet
outil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de
graves blessures.
AVERTISSEMENT : débranchez le bloc-batterie de l’outil
avant d’effectuer des réglages, de remplacer un accessoire,
de procéder à des réparations ou de déplacer l’outil. Ces
mesures préventives permettent de réduire tout risque de
démarrage accidentel de l’outil.
1. Enfoncez l’attache du magasin 14 et ouvrez le magasin
coulissant 6 pour en retirer le verrou anti-tir à vide qui
permet au déclencheur par contact 5 d’être complètement
enfoncé lorsqu’il est appuyé contre le revêtement du sol.
2. Réglez la profondeur au maximum en tournant
complètement la molette de réglage de la profondeur 3
vers les patins anti-traces 9 de l’agrafeuse.
3. Desserrez les deux boutons de réglages 17 jusqu’à ce que
la plaque supérieure 18 et la plaque de fond 16 puissent
bouger librement.
4. En vous servant des patins anti-traces 9 comme guide,
engagez le déclencheur par contact de façon qu’il repose
correctement au dessus de la languette du revêtement de
sol, comme illustré par la Figure C.
5. Une fois les patins anti-traces 9 correctement alignés,
glissez la plaque supérieure 18 de façon qu’elle touche la
surface finie supérieure du revêtement de sol comme illustré
par la Figure D. Glissez ensuite la plaque de fond 16 de
façon qu’elle touche le sous-plancher.
6. Tout en maintenant l’outil et les plaques au bon alignement
par rapport au revêtement de sol, serrez les boutons de
réglage 17 .
7. Chargez les agrafes comme recommandé par la Figure H.
IMPORTANT : Testez l’outil sur une chute de revêtement de
sol afin de vérifier le bon positionnement de l’agrafe et la
compatibilité avec la matière. Consultez le tableau indiquant le
bon positionnement des agrafes.
8. Afin de garantir le bon positionnement des agrafes en
fonction des différentes épaisseurs et des différents
types de revêtement de sol, réinitialisez la molette de
réglage de profondeur 3 pour entraîner les agrafes moins
profondément en tournant la molette à l’opposé du nez de
l’agrafeuse. Une fois la profondeur réglée, répétez les étapes
1 à 7.
ATTENTION : DeWALT n’assume aucune responsabilité
quant à la performance du produit si l’outil est mal utilisé
ou d’une façon qui ne correspond pas aux instructions du
fabricant du revêtement de sol.
Français
POSITIONNEMENT CORRECT DES
AGRAFES
Bon
Juste en dessous de la surface
du sol
Mauvais
L'agrafe ressort
Mauvais
L'agrafe est mal alignée
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. B)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie  12 est complètement chargé.
Pour installer le bloc batterie dans la
poignée de l’outil
1. Alignez le bloc batterie  12 avec le rail à l’intérieur de la
poignée de l’outil (Fig. B).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce qu’il soit
correctement logé dans l’outil et vérifiez qu’il ne se
libère pas.
Pour démonter le bloc batterie de l’outil
1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie  13 et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. B)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge. Une combinaison de trois voyants verts
s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : si l’outil a chuté ou que vous
pensez qu’il a été endommagé, procédez à un test
de fonctionnement comme défini dans la section
Sélection du mode du manuel. Si l’outil ne fonctionne
pas tel que décrit dans le manuel, cessez toute utilisation et
faites-le réparer dans un centre d’assistance DeWALT agréé.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Position correcte des mains (Fig. E)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur la
poignée principale comme illustré.
Préparation de l’outil
AVERTISSEMENT : ne pulvérisez et n’appliquez
JAMAIS aucun lubrifiant ou solvant de nettoyage
à l’intérieur de l’outil. Cela peut gravement nuire à la
durée de vie et aux performances de l’outil.
REMARQUE : le bloc-batterie n’est pas complètement chargé à
la livraison. Respectez les instructions décrites (voir Chargement
d’une batterie).
1. Lisez la section Consignes de sécurité de ce manuel.
2. Portez une protection oculaire et des protections auditives.
3. Assurez-vous que le magasin est complètement vide.
4. Vérifiez le bon fonctionnement sans entrave du déclencheur
par contact et du pousseur. N’utilisez pas l’outil si l’un de ces
éléments ne fonctionne pas correctement. N’utilisez JAMAIS
un outil dont le déclencheur par contact est maintenu en
position de déclenchement.
5. Ne pointez pas l’outil vers vous-même ou les autres.
6. Insérez le bloc-batterie complètement rechargé.
Utilisation du système de verrouillage de
la gâchette (Fig. G)
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de graves
blessures, ne gardez pas la gâchette enfoncée
lorsque l’outil n’est pas utilisé. Maintenez le système
de verrouillage de la gâchette en position VERROUILLÉE
(Fig. G) lorsque l’outil n’est pas utilisé.
67
Français
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de graves
blessures, verrouillez la gâchette, débranchez le
bloc-batterie et retirez toutes les agrafes du magasin
avant d’effectuer des réglages.
Chaque agrafeuse DeWALT est dotée d’un système de
verrouillage de la gâchette  2 qui, une fois poussé à droite
comme illustré par la Figure G, empêche l’outil de projeter des
agrafes en bloquant la gâchette et en coupant l’alimentation
du moteur.
Lorsque le système de verrouillage de la gâchette est poussé à
gauche, l’outil est complètement opérationnel. Le système de
verrouillage de la gâchette doit toujours être bloqué pendant les
réglages ou lorsque l’outil n’est pas sur le point d’être utilisé.
REMARQUE : Ne rangez pas l’outil avec le bloc batterie
en place. Afin d’éviter l’endommagement du bloc et de
garantir la meilleure durée de vie de la batterie, rangez les
blocs-batteries hors de l’outil ou du chargeur, dans un lieu
frais et sec.
Remplissage de l’outil (Fig. A, H)
AVERTISSEMENT : ne pointez pas l’outil vers vousmême ou les autres. De graves blessures pourraient sinon
en résulter.
AVERTISSEMENT : ne remplissez jamais l’outil d’agrafes
si le déclencheur par contact ou la gâchette sont activés.
Vous pourriez sinon vous blesser.
AVERTISSEMENT : retirez toujours le bloc-batterie avant
de remplir ou de vider l’outil d’agrafes. De graves blessures
pourraient sinon en résulter.
1. Enfoncez l’attache du magasin  14 et ouvrez complètement
le magasin coulissant  6 .
2. Insérez les agrafes par le côté du magasin, la tête des agrafes
devant se trouver contre l’arrière du magasin.
3. Refermez le magasin coulissant jusqu’à ce que l’attache
s’enclenche solidement.
Vider l’outil (Fig. H)
AVERTISSEMENT : le système de verrouillage de la
gâchette doit toujours être bloqué pendant les réglages ou
lorsque l’outil n’est pas utilisé.
1. Enfoncez l’attache du magasin  14 et ouvrez complètement
le magasin coulissant  6 .
2. Inclinez l’outil jusqu’à ce que toutes les agrafes glissent
librement hors du magasin par le côté.
3. Contrôlez qu’il ne reste aucune agrafe dans le magasin.
4. Refermez complètement le magasin coulissant
Fonction Verrouillage Tir à vide (Fig. A)
L’outil est équipé d’une fonction Verrouillage Tir à vide
qui permet d’empêcher son fonctionnement s’il n’y a pas
d’agrafes à l’intérieur. Quand il n’y a plus d’indicateur niveau
agrafe bas  15 , cela indique que l’outil manque d’agrafes. Si cela
arrive, l’outil est verrouillé et ne se déclenche plus jusqu’à ce que
des agrafes soient ajoutées. (Consultez la section Remplissage
de l’outil)
68
Sélection du mode (Fig. A, F)
L’agrafeuse peut projeter des agrafes par un déclenchement
Séquentiel ou un déclenchement Séquentiel rapide. Avant de
faire fonctionner cet outil, contrôlez le sélecteur de mode afin
de savoir dans quel mode l’outil fonctionne. Lisez toutes les
instructions avant de choisir le mode de déclenchement.
AVERTISSEMENT : gardez vos doigts ÉLOIGNÉS de la
gâchette lorsque vous n’agrafez pas, afin d’éviter toute
éjection accidentelle. Ne transportez JAMAIS l’outil un
doigt sur la gâchette. En mode Séquentiel rapide, l’outil
projette une agrafe dès que le déclencheur par contact est
appuyé et que la gâchette est enfoncée.
Actionnement Séquentiel
Utilisez le mode d’actionnement Séquentiel pour agrafer par
intermittence lorsque le positionnement doit être précis et que
la profondeur doit être contrôlée. Le mode d’actionnement
Séquentiel offre une puissance maximum pour agrafer les
agrafes les plus longues.
Pour utiliser l’agrafeuse en mode de déclenchement séquentiel :
1. Faites glisser le sélecteur pour voir apparaître l’icône avec
une seule agrafe .
2. Libérez le système de verrouillage de la gâchette  2 .
3. Enfoncez complètement le nez contre la surface de
l’ouvrage (le moteur démarre).
4. Enfoncez la gâchette (l’agrafe est entraînée dans la surface
de l’ouvrage).
5. Relâchez la gâchette et relevez l’agrafeuse de la surface de
l’ouvrage. REMARQUE : Le moteur de l’outil revient à son
régime maximum automatiquement sans avoir à appuyer le
déclencheur par contact  5 .
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour envoyer l’agrafe suivante.
REMARQUE : le déclencheur par contact doit être enfoncé
avant d’actionner complètement la gâchette pour chaque
agrafe puis le déclencheur par contact et la gâchette
doivent être tous les deux relâchés après l’enfoncement de
chaque agrafe.
Mode séquentiel rapide
En mode séquentiel rapide, la vitesse de rotation du moteur est
automatiquement rétablie après chaque entraînement d’agrafe
afin de permettre un agrafage rapide et répétitif. Bien qu’il
permette d’entraîner plus d’agrafes en moins de temps, ce mode
décharge la batterie plus rapidement.
1. À l›aide du sélecteur de mode 7 , sélectionnez le mode
séquentiel rapide
2. Libérez le système de verrouillage de la gâchette 2 .
3. Poussez le déclencheur par contact 5 contre la surface de
l’ouvrage.
4. Appuyez sur la gâchette 1 pour actionner l’outil.
5. Relâchez la gâchette 1 . En gardant l’outil et le déclencheur
par contact appuyés contre l’ouvrage, glissez l’agrafeuse
le long du revêtement de sol. Le moteur continue à
fonctionner et l’outil peut être actionné à tout moment
en enfonçant la gâchette. Veuillez respecter les
recommandations du fabricant du revêtement de sol pour
Français
savoir comment espacer les agrafes.
REMARQUE : En mode séquentiel rapide, le moteur revient
à son régime maximum automatiquement sans avoir à
appuyer le déclencheur par contact 5 .
7. Réinsérez le bloc-batterie.
Remarque: L’outil se désactive automatiquement et il ne
peut pas être réinitialisé avant que le bloc-batterie ait été
retiré puis réinséré.
Réglage de la profondeur (Fig. I)
Fonctionnement par temps froid
La profondeur à laquelle l’agrafe est entraînée peut être réglée
à l’aide de la molette de réglage de profondeur  3 sur le côté
de l’outil.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de
blessures graves dû à un déclenchement accidentel
pendant le réglage de la profondeur, vous devez
TOUJOURS :
• Retirer le bloc-batterie.
• Enclencher le système de verrouillage de la gâchette.
• Éviter tout contact avec la gâchette pendant
les réglages.
1. Pour enfoncer l’agrafe moins profondément
, tournez la
mollette de réglage de profondeur  3 dans le sens opposé
au nez de l’agrafeuse.
2. Pour enfoncer l’agrafe plus profondément
, tournez
la mollette de réglage de profondeur  3 vers le nez
de l’agrafeuse.
Si vous utilisez l’outil en cas de gel :
1. Maintenez l’outil au chaud autant que possible
avant l’utilisation.
2. Actionnez l’outil 5 ou 6 fois dans une chute de bois
avant l’intervention.
Éclairage (Fig. J)
Un éclairage  4 se trouve de part et d’autre de l’agrafeuse.
L’éclairage s’allume après insertion de la batterie, activation
de la gâchette ou si le déclencheur par contact est enfoncé.
L’éclairage s’éteint automatiquement après 20 secondes
d’inactivité de l’outil.
REMARQUE : Cet éclairage sert à éclairer la surface de travail
immédiate et il ne doit pas être utilisé comme lampe torche.
Témoin Niveau de batterie faible : L’éclairage de gauche
clignote quatre fois à la suite puis s’éteint pour indiquer que le
niveau de charge de la batterie est faible.
Indicateur Niveau agrafe bas : L’éclairage de droite clignote
en continu si une agrafe se coince dans le nez (voir Retrait
d’une pointe coincée).
Retrait d’une pointe coincée (Fig. A, K)
Si une agrafe se trouve coincée dans le nez, ne pointez pas l’outil
vers vous et suivez ces instructions pour la retirer :
1. Retirez le bloc-batterie de l’outil et enclenchez le système de
verrouillage de la gâchette.
2. Enfoncez l’attache du magasin  14 et retirez les agrafes
qu’il contient.
3. Contrôlez visuellement la présence d’agrafes coincées dans
le magasin.
4. Retirez l’agrafe tordue, à l’aide d’une pince si nécessaire.
5. Si la lame d’entraînement est en position basse, activez le
levier de libération en cas de calage  10 avec suffisamment
de force pour la faire complètement glisser jusqu’à l’autre
bout de la fente du compartiment.
6. Réinsérez des agrafes dans le magasin
(voir Remplissage de l’outil)
Fonctionnement par temps chaud
L’outil doit fonctionner normalement. Cependant, maintenez
l’outil éloigné des rayons directs du soleil car la chaleur excessive
peut détériorer les tampons et autres pièces en caoutchouc et
donc augmenter les besoins de maintenance.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
69
Français
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres
que ceux offerts par DeWALT n’ont pas été testés
avec ce produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire tout risque de
dommages corporels, seuls des accessoires DeWALT
recommandés doivent être utilisés avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
70
Italiano
GRAFFATRICE PER PAVIMENTAZIONI IN LEGNO SENZA FILO
18GA, DCN682
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dichiarazione di conformità CE
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Tipo di batterie
Modalità di funzionamento
Angolo caricatore
Lunghezza
Punti
Punti
Diametro del gambo
Capacità del caricatore
Peso (senza batterie)
Spessore del materiale
VDC
mm
mm
mm
kg
mm
DCN682
18
1
Li-Ion
Sequenziale /
Sequenziale
rapido
0°
12–38
5,6–6,4
1,25
110
2,9
9,5–15,9
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745-2-16
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
84
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
95
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Direttiva Macchine
Graffatrice per Pavimentazioni in Legno
Senza Filo 18GA, DCN682
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
07.06.2018
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
71
Peso
Italiano
Batterie
Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)
Cat #
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
72
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
Italiano
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
b ) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
L’utilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d’incendio.
c ) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. Il corto
circuito dei terminali della batteria può provocare ustioni
o un incendio.
d ) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a ) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
6) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Avvertenze di sicurezza per le graffatrici
•
•
•
•
•
•
Presumere sempre che la graffatrice sia carica. Se non
si presta attenzione quando si maneggia la graffatrice è
possibile sparare inavvertitamente dei punti e provocare lesioni
a persone.
Non puntare l’elettroutensile verso sé stessi o altri
astanti nelle vicinanze. Attivando inavvertitamente
l’utensile è possibile sparare chiodi/punti e provocare lesioni.
Non attivare l’elettroutensile a meno che non sia
appoggiato in modo ben saldo contro il pezzo. Se
l’elettroutensile non è a contatto del pezzo, il punto potrebbe
non raggiungere il bersaglio.
Scollegare l’utensile dalla presa di corrente se un punto
si inceppa al suo interno. Mentre si rimuove un punto
inceppato, la graffatrice potrebbe attivarsi accidentalmente se
è collegata a una presa di corrente.
Prestare la massima cautela quando si rimuove un
punto inceppato. Il meccanismo potrebbe essere compresso
e il punto potrebbe venire espulso con forza se è inceppato e si
tenta di liberarlo.
Non utilizzare questa graffatrice per il fissaggio di cavi
elettrici. Essa non è stata progettata per l’installazione di
cavi elettrici e potrebbe danneggiarne l’isolamento, causando
scosse elettriche o il pericolo di incendio.
Altre avvertenze di sicurezza riguardanti
le graffatric
AVVERTENZA: durante l’utilizzo di qualsiasi graffatrice,
è necessario osservare tutte le precauzioni di sicurezza
descritte in seguito per evitare il rischio di morte o lesioni
gravi. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di
utilizzare l’utensile.
73
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
74
AVVERTENZA: non spruzzare o applicare MAI in qualsiasi
altro modo lubrificanti o solventi all’interno dell’utensile.
Questo può compromettere seriamente la vita e le
prestazioni dell’utensile.
AVVERTENZA: se l’utensile è caduto o si sospettano
danni all’utensile eseguire il controllo del funzionamento
dell’utensile come definito nella sezione di selezione
della modalità del manuale. Se non funziona secondo
quanto riportato nel manuale, interrompere l’utilizzo
dell’utensile e farlo riparare presso un centro di assistenza
autorizzato DeWALT.
Sostenere l’apparato con supporti aventi superfici
isolanti quando si eseguono lavorazioni in cui chiodi/
punti potrebbero toccare cavi elettrici nascosti. In caso
di contatto con una linea sotto tensione le parti metalliche
dell’apparato vengono sottoposte a tensione provocando una
scossa elettrica.
Indossare sempre otoprotezioni adeguate e altre forme
di protezione durante l’uso. In determinate condizioni di
utilizzo prolungato, il rumore proveniente da questo prodotto
potrebbe contribuire alla perdita dell’udito.
Scollegare il pacco batteria dall’utensile quando non
è in uso. Rimuovere sempre il pacco batteria e rimuovere i
chiodi/punti dal caricatore prima di lasciare la zona di lavoro
o passare l’utensile ad un altro operatore. Non trasportare
l’utensile in un’altra zona di lavoro in cui il cambio di posizione
implica l’uso di ponteggi, scale, scale a pioli e simili, con il
pacco batteria collegato. Non effettuare regolazioni, eseguire
la manutenzione o rimuovere chiodi/punti inceppati mentre la
batteria è inserita.
Non rimuovere o manomettere, o comunque
rendere inutilizzabili l’utensile, il grilletto, il blocco
a grilletto o l’interruttore di contatto. Non fissare con
un nastro o legare l’interruttore di contatto in posizione
ON. Non rimuovere la molla dall’interruttore di contatto.
Controllare quotidianamente il libero movimento del
grilletto e dell’interruttore di contatto. Potrebbe verificarsi un
avvio incontrollato.
Ispezionare l’utensile prima dell’uso. Non utilizzare un
utensile se qualsiasi parte dell’utensile, del grilletto, del
blocco a grilletto o dell’interruttore di contatto risulta
inutilizzabile, scollegata, alterata o malfunzionante.
Le parti danneggiate o mancanti devono essere riparate o
sostituite prima dell’uso.
Non alterare o modificare l’apparato in alcun modo.
Presumere sempre che la spara punti sia carica.
Non puntare l’apparato contro collaboratori o se stessi
in qualsiasi momento. Niente scherzi! Lavorate in modo
sicuro! Rispettare l’apparato come uno strumento di lavoro.
Non trasportare l’apparato da un posto all’altro
tenendo premuto il grilletto. Potrebbe verificarsi un
avvio accidentale.
Utilizzare sempre il blocco a grilletto quando l’utensile
non serve per un uso immediato. L’utilizzo del blocco a
grilletto impedisce l’avvio accidentale.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Non sporgersi troppo. Mantenere sempre un appoggio e
un equilibrio adeguati. La perdita di equilibrio può causare
lesioni alla persona.
Utilizzare l’apparato esclusivamente per la sua
destinazione d’uso. Non sparare chiodi/punti all’aria
aperta, in calcestruzzo, pietra, legni estremamente
duri, nodi o qualsiasi materiale troppo duro per essere
penetrato dai chiodi/punti. Non utilizzare il corpo
dell’apparato o il tappo superiore come martello.
I chiodi/punti sparati possono seguire un percorso
inaspettato e causare lesioni.
Tenere sempre le dita lontano dall’interruttore
di contatto per evitare lesioni dovute al rilascio
accidentale del dispositivo di spinta.
Utilizzare sempre l’apparato in una zona pulita e
illuminata. Assicurarsi che la superficie di lavoro sia priva di
detriti e fare attenzione a non perdere l’equilibrio quando si
lavora in ambienti sopraelevati, come i tetti.
Non inserire punti vicino al bordo del materiale. Il pezzo
potrebbe spezzarsi causando il rimbalzo dei punti e lesioni
all’operatore o a un collega. Tenere presente che il punto può
seguire la venatura del legno, sporgendo inaspettatamente
dal lato del materiale da lavorare. Inserire la punta del
punto perpendicolarmente alla venatura per ridurre il rischio
di lesioni.
Non inserire i punti sulla testa di altri elementi di
fissaggio o con l’utensile posizionato ad angolo quasi
retto. Potrebbero verificarsi lesioni personali dovute a un
forte rinculo, a elementi di fissaggio inceppati o al rimbalzo
dei punti.
Tenere le mani e le parti del corpo lontano dalla zona
di lavoro immediata. Tenere fermo il pezzo con delle pinze
ove necessario per prevenire potenziali danni alle mani e al
corpo. Assicurarsi che il pezzo sia ben fissato prima di premere
la graffatrice contro il materiale. L’interruttore di contatto può
causare uno spostamento imprevisto del materiale di lavoro.
Non utilizzare l’utensile in presenza di polveri
infiammabili, gas o vapori. L’utensile può generare una
scintilla che potrebbe infiammare i gas causando un incendio.
Anche l’inserimento di un punto in un altro punto può
generare una scintilla.
Tenere il viso e le parti del corpo lontano dal retro del
tappo dell’utensile quando si lavora in spazi ristretti. Il
rinculo improvviso può causare un urto al corpo, specialmente
durante l’inserimento di punti in materiali duri o spessi.
Afferrare saldamente l’apparato per mantenere il
controllo, facendo sì che l’apparato indietreggi dalla
superficie di lavoro durante l’inserimento del chiodo.
In modalità Percussione se si consente all’interruttore di
contatto di ricontattare la superficie di lavoro prima che venga
rilasciato il grilletto si inserirà un chiodo indesiderato.
La scelta del metodo di attivazione è importante. Consultare il
manuale per le opzioni di attivazione.
Italiano
Selettore Sequenziale/a percussione
Azione sequenziale
• Quando si utilizza l’apparato in modalità sequenziale,
non attivare l’elettroutensile a meno che non sia
appoggiato in modo ben saldo contro il pezzo.
Azione a percussione
• Quando si utilizza l’apparato in azione a percussione,
fare attenzione agli inserimenti doppi derivanti dal
rinculo dell’apparato. Potrebbero essere inseriti dei chiodi/
punti indesiderati se si consente all’interruttore di contatto di
ricontattare accidentalmente la superficie di lavoro.
• Quando si utilizza la graffatrice nella modalità
sequenziale rapida per eseguire finiture, tenere sempre
sotto controllo l'utensile. Il suo posizionamento impreciso
può determinare l’inserimento errato di un punto.
• Per evitare inserimenti doppi:
ʵʵ Non impegnare l’apparato contro la superficie di lavoro
con una forza eccessiva.
ʵʵ Consentire all’apparato di ritrarsi completamente dopo
ogni attivazione.
ʵʵ Utilizzare l’apparato in modalità sequenziale.
• Non inserire punti sulla testa di altri elementi di
fissaggio. Potrebbero verificarsi un forte rinculo, elementi di
fissaggio inceppati o il rimbalzo dei punti.
• Prestare attenzione allo spessore del materiale
quando si utilizza la graffatrice. Un punto sporgente può
causare lesioni.
• Regolazione della profondità: Per ridurre il rischio
di lesioni gravi per via dell’azionamento accidentale
durante il tentativo di regolazione della profondità, fare
SEMPRE quanto segue:
ʵʵ Rimuovere il pacco batteria.
ʵʵ Innestare il blocco a grilletto.
ʵʵ Evitare il contatto con il grilletto durante le regolazioni.
• Non inserire i punti alla cieca in pareti, pavimenti o altre
superfici di lavoro. Gli elementi di fissaggio inseriti in fili
elettrici sotto tensione, tubi idraulici, o altri tipi di ostruzioni
possono provocare lesioni.
• Quando si utilizza un apparato elettrico evitare di
distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta facendo
e utilizzare il buon senso. Non utilizzare l’apparato
quando si è stanchi o sotto l’effetto di droghe, alcool o
medicinali. Un solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni personali.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
75
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
76
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo agente o da
persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. B)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria  12 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria  13 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa e non
si illuminerà.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
Italiano
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse
scattare il Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso,
riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché non è
completamente carica.
•
•
•
•
Montaggio a parete
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o
i fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il
•
•
pacco batteria potrebbe rompersi e provocare gravi
lesioni personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere
in piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
77
Italiano
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo
europeo concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio
sono state testate conformemente alla sezione 38,3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri per il
Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLTTM
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso
e Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie
da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle
sono elettricamente scollegate
all’interno del pacco risultando in
3 batterie con un wattora più
basso (Wh) rispetto a 1 batteria
con un wattora superiore. La quantità superiore di 3 batterie con
un wattora inferiore può esentare il pacco da determinate
norme di spedizione imposte sulle batterie con
wattora superiore.
78
Per esempio, la
Esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
classificazione di Trasporto e trasporto
Wh potrebbe indicare
3 x 36 Wh, ovvero 3
batterie di 36 Wh ciascuna.
La classificazione di Utilizzo Wh potrebbe indicare 108 Wh
(1 batteria implicita).
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Solo per uso interno.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
Italiano
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
C
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non utilizzare l’utensile se si lavora su impalcature e
scale a pioli.
Lunghezza dei punti
Spessore dei punti
Non bruciare il pacco batteria.
UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con
108 Wh).
TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh
(3 batterie di 36 Wh).
Capacità del caricatore.
Tensione dell'apparato.
Radiazione visibile. Non guardare direttamente la luce.
Tipo batterie
Il modello DCN682 funziona con un pacco batteria da 18 volt.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB187, DCB546, DCB547. Fare riferimento a Dati Tecnici per
ulteriori informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1Graffatrice
3 Punte che non danneggiano la superficie
1Caricabatteria
1 Pacco batteria Li-Ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelli)
2 Pacchi batteria Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelli)
3 Pacchi batteria Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelli)
1 Manuale di istruzioni
NOTA: I pacchi batteria, i caricabatterie e le cassette di trasporto
non sono inclusi nei modelli N. I pacchi batteria e i caricabatterie
non sono inclusi nei modelli NT. I modelli B includono i pacchi
batteria Bluetooth®.
NOTA: il marchio Bluetooth® e i logo sono marchi registrati
di proprietà di Bluetooth®, SIG, Inc. e l’utilizzo di tali marchi
da parte di DeWALT è concesso in licenza. Altri marchi e nomi
commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Posizione del Codice Data (Fig. B)
Il codice data  20 , che comprende anche l’anno di fabbricazione,
è stampato sulla base dell’utensile, tra la batteria e la sparapunti.
Esempio:
2018 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
9 Cuscinetto che non
Grilletto di azionamento
danneggia la superficie
Blocco del grilletto di
10 Leva di rilascio dallo stallo
azionamento
11 Indicatore di profondità
Rotellina di regolazione
della profondità
dei punti
12 Batteria
Spia di torcia/batteria
scarica e inceppamento/
13 Pulsante di rilascio
stallo
della batteria
Scatto a contatto
14 Chiusura del caricatore
Caricatore scorrevole
15 Spia punti scarsi
Selettore modalità
16 Piastra inferiore
di funzionamento
17 Manopole di regolazione
Sequenziale / Sequenziale 18
Piastra superiore
rapido
19 Vite
Gancio per cintura
reversibile
Utilizzo Previsto
La graffatrice per finiture senza filo è stata progettata per inserire
punti in pezzi di legno.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questa chiodatrice per finiture a batteria è un
elettroutensile professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
79
Italiano
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Gancio per cinghia (Fig. A)
AVVERTENZA: rimuovere i punti dal caricatore prima
di effettuare qualsiasi regolazione o riparazione
sull’utensile. La mancata osservanza di queste
istruzioni potrebbe causare gravi lesioni personali.
AVVERTENZA: scollegare il pacco batteria
dall’apparato prima di effettuare qualsiasi
regolazione, cambiare gli accessori, eseguire la
manutenzione o lo spostamento dell’apparato.
Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di
azionare l’apparato accidentalmente.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere
in piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.
Le graffatrici senza filo sono dotate di un gancio per cintura
integrato che può essere fissato a entrambi i lati dell’utensile per
soddisfare le esigenze degli operatori sia mancini che destrorsi.
Se lo si desidera, è possibile rimuovere completamente il gancio
dall’apparato.
Per rimuovere il gancio per cintura
1. Rimuovere il pacco batteria dall’apparato.
2. Per far passare l’apparato dall’utilizzo con mano destra a
quello con mano sinistra è sufficiente rimuovere la vite   19
dal lato opposto dell’apparato e riassemblare sull’altro lato.
3. Riposizionare il pacco batteria.
Regolazione in base all’altezza di posa della
pavimentazione (Figg. A, C, D)
AVVERTENZA: rimuovere i punti dal caricatore prima di
effettuare qualsiasi regolazione o riparazione sull’utensile.
La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe
causare gravi lesioni personali.
AVVERTENZA: scollegare la batteria dalla graffatrice
prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare gli
accessori, eseguire la manutenzione o spostare l’utensile.
Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di
azionare l’utensile accidentalmente.
80
1. Premere il fermo del caricatore 14 e il caricatore
scorrevole 6 per rilasciare il blocco Dryfire che consente
di premere completamente il meccanismo di scatto per
contatto 5 quando tocca il materiale per la pavimentazione.
2. Regolare la profondità al massimo ruotando completamente
la rotella di regolazione della profondità 3 verso le punte
anti-impronta 9 della graffatrice.
3. Allentare entrambe le manopole di regolazione 17
finché la piastra superiore 18 e la piastra inferiore 16 si
muovono liberamente.
4. Utilizzando le punte anti-impronta 9 come guida per
l’allineamento, innestare il meccanismo di scatto per
contatto in modo che sia posizionato correttamente sulla
linguetta del materiale per la pavimentazione, come
illustrato nella Figura C.
5. Una volta allineate correttamente le punte anti-impronta 9 ,
fare scorrere la piastra superiore 18 in modo che tocchi
la parte superiore della superficie finita del materiale
per la pavimentazione, come illustrato nella Figura D.
Successivamente fare scorrere la piastra inferiori 16 in
modo che tocchi il sottopavimento.
6. Mantenendo la graffatrice e le piastre correttamente
allineate al materiale per la pavimentazione serrare
entrambe le manopole di regolazione 17 .
7. Caricare i punti come illustrato nella Figura H.
IMPORTANTE: provare sempre la graffatrice su pezzi di legno
per pavimenti di scarto per assicurare il posizionamento
corretto dell’utensile e la sua compatibilità con il materiale. Per il
posizionamento corretto dei punti fare riferimento alla tabella.
8. Per assicurare un posizionamento corretto dei punti
per i diversi spessori e materiali, risistemare la rotella di
regolazione della profondità 3 per inserire i punti meno in
profondità ruotandola in modo da allontanarla dal nasello
della graffatrice. Una volta regolata la profondità ripetere i
passaggi da 1 a 7.
ATTENZIONE: DeWALT non potrà assumersi alcuna
responsabilità per quanto riguarda le prestazioni del
prodotto, nel caso in cui l’utensile sia utilizzato in maniera
scorretta o non conforme con le istruzioni di installazione
fornite dal produttore del materiale per la pavimentazione.
Italiano
POSIZIONAMENTO CORRETTO
DEI PUNTI
Corretto
Appena sotto la superficie
del pavimento
Non corretto
Punto sporgente
Non corretto
Punto non allineato
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. B)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria  12 sia completamente carico.
Per installare il pacco batteria
nell’impugnatura dell’apparato
1. Allineare il pacco batteria  12 alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (Fig. B).
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il pacco batteria non
è saldamente posizionato nell’apparato e assicurarsi che non
si disinnesti.
Per rimuovere il pacco batteria
dall’apparato
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria  13 ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. B)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante). Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: se l’utensile è caduto o si sospetta
che abbia subito danni, eseguire il controllo del
funzionamento, attenendosi alle indicazioni
riportate al capitolo Selezione della modalità del
manuale. Se non l’utensile funziona come descritto nel
manuale, interrompere il suo utilizzo e farlo riparare presso
un centro di assistenza autorizzato DEWALT.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. E)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale come illustrato.
Preparazione dell’utensile
AVVERTENZA: Non spruzzare o applicare MAI
in qualsiasi altro modo lubrificanti o solventi
all’interno dell’utensile. Questo può compromettere
seriamente la vita e le prestazioni dell’utensile.
NOTA: il pacco batteria non è completamente carico nella
confezione. Seguire le istruzioni riportate (vedi Caricamento di
una batteria).
1. Leggere la sezione Istruzioni di sicurezza del
presente manuale.
2. Indossare protezioni oculari e otoprotezioni.
3. Assicurarsi che il caricatore sia completamente vuoto.
4. Controllare il funzionamento corretto dei pezzi di
assemblaggio dell’interruttore di contatto e del dispositivo
di spinta. Non utilizzare l’utensile se uno dei due pezzi di
assemblaggio non funziona correttamente. Non utilizzare
MAI un utensile con l’interruttore di contatto nella
posizione azionata.
5. Tenere l’utensile puntato lontano da sé e dagli altri.
6. Inserire un pacco batteria completamente carico.
Utilizzo del blocco del grilletto di
azionamento (Fig. G)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi
lesioni personali, non tenere premuto il grilletto
di azionamento quando l’utensile non è in uso.
Mantenere l’interruttore di blocco del grilletto di
81
Italiano
azionamento in posizione di BLOCCO (Fig. G) quando
l’utensile non è in uso.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, bloccare il grilletto di azionamento,
scollegare la batteria dall’utensile e rimuovere i
punti dal caricatore prima di eseguire regolazioni.
Ciascuna graffatrice DeWALT è dotata di un blocco del grilletto
di azionamento  2 che, quando viene spinto verso destra come
illustrato nella Figura G, impedisce all’utensile di sparare i chiodi
bloccando il grilletto e togliendo l’alimentazione al motore.
Quando il blocco del grilletto di azionamento viene premuto
verso sinistra, l’utensile è pienamente funzionante. Il blocco
del grilletto di azionamento deve essere sempre attivato ogni
volta che si effettuano regolazioni o quando l’utensile non deve
essere utilizzato immediatamente.
AVVISO: non conservare l’utensile con la batteria inserita.
Per evitare di danneggiare la batteria e per garantire
al meglio la sua durata conservare la batteria fuori
dell’utensile o dal caricabatterie, in luogo fresco e asciutto.
Caricamento dell’utensile (Figg. A, H)
AVVERTENZA: tenere l’utensile puntato lontano da sé e
dagli altri. Potrebbero verificarsi lesioni gravi alle persone.
AVVERTENZA: non caricare mai i punti con l’interruttore
di contatto o il grilletto di azionamento attivato.
Potrebbero verificarsi lesioni alle persone.
AVVERTENZA: rimuovere sempre la batteria prima di
caricare o scaricare i punti. Potrebbero verificarsi lesioni
gravi alle persone.
1. Premere la chiusura del caricatore  14 e aprire
completamente il caricatore scorrevole  6 .
2. Inserire gli elementi di fissaggio nel lato del caricatore; gli
elementi di fissaggio devono essere caricati con la punta
contro la parte anteriore del caricatore.
3. Chiudere il caricatore scorrevole fino a quando la sua
chiusura non scatta completamente.
Scaricamento dell’utensile (Fig. H)
AVVERTENZA: il blocco del grilletto di azionamento
deve essere sempre attivato quando si effettuano
regolazioni o quando l’utensile non deve essere
utilizzato immediatamente.
1. Premere la chiusura del caricatore  14 e aprire
completamente il caricatore scorrevole  6 .
2. Inclinare l’utensile verso l’alto finché i punti non scorrono
liberamente fuori dal lato del caricatore.
3. Verificare che non siano rimasti punti sciolti all’interno
del caricatore.
4. Chiudere completamente il caricatore scorrevole.
Funzione di blocco Dryfire (Fig. A)
La graffatrice è dotata di una funzione di blocco Dryfire per
impedirne l’avviamento in assenza di punti caricati. Quando non
ci sono punti visibili nella spia punti scarsi  15 della graffatrice,
significa che i punti scarseggiano. Quando questo accade,
82
l’utensile si blocca e non si riprende a funzionare fino a quando
non vengono caricati altri punti. (Fare riferimento al capitolo
Caricamento dell’utensile.)
Selezione della modalità (Fig. A, F)
La graffatrice per finiture è in grado di inserire punti utilizzando
la modalità di funzionamento sequenziale o sequenziale rapido.
Prima di utilizzare questo utensile, guardare il selettore per
determinare la modalità di funzionamento. Leggere tutte le
istruzioni prima di scegliere la modalità di funzionamento.
AVVERTENZA: tenere le dita LONTANO dal grilletto di
azionamento quando non si devono inserire punti per
evitare che vengano sparati punti accidentalmente.
Non trasportare MAI l’utensile con il dito sul grilletto
di azionamento. Nella modalità di funzionamento
sequenziale l’utensile inserisce un punto se l’interruttore
di contatto è azionato mentre viene premuto il grilletto
di azionamento.
Azione sequenziale
Utilizzare la modalità di attuazione sequenziale per l’inserimento
di punti intermittente in cui si desidera un posizionamento
molto attento e accurato e un controllo della profondità. La
modalità di azionamento sequenziale offre anche la potenza
massima per l’inserimento dei punti più lunghi.
Per far funzionare la graffatrice in modalità sequenziale:
1. Far scorrere il selettore per esporre l’icona punto
singolo
.
2. Rilasciare il blocco del grilletto di azionamento  2 .
3. Premere a fondo la testa della graffatrice contro la superficie
di lavoro (il motore si avvia).
4. Tirare il grilletto di azionamento (il punto sarà inserito nella
superficie di lavoro).
5. Rilasciare il grilletto di azionamento e sollevare la graffatrice
dal piano di lavoro. NOTA: il motore dell’utensile torna
automaticamente alla massima velocità senza alcuna
pressione dell’interruttore di contatto  5 .
6. Ripetere i passaggi da 3 a 5 per l’applicazione successiva.
AVVISO: l’interruttore di contatto deve essere premuto
seguito da un tiro del grilletto di azionamento per ciascun
punto seguito dallo sgancio sia dell’interruttore di contatto
che del grilletto dopo ogni punto.
Modalità di funzionamento sequenziale
rapido
Nella modalità di funzionamento sequenziale rapido, la velocità
di rotazione del motore viene ripristinata automaticamente
dopo l’inserimento di un punto per consentire una graffatura
consecutiva rapida. Pur offrendo la capacità di inserire più punti
in meno tempo, questa modalità esaurisce più rapidamente la
carica della batteria.
1. Selezionare la modalità di funzionamento sequenziale rapido
con il selettore della modalità di funzionamento 7
2. Rilasciare il blocco del grilletto di azionamento 2 .
3. Spingere il meccanismo di scatto per contatto 5 contro la
superficie di lavoro.
Italiano
4. Tirare il grilletto di azionamento 1 per attivare la graffatrice.
5. Rilasciare il grilletto di azionamento 1 . Mantenendo la
graffatrice e il meccanismo di scatto per contatto premuti
contro il pezzo in lavorazione fare scorrere la graffatrice
lungo il materiale per la pavimentazione. Il motore
continuerà a funzionare e la graffatrice potrà essere azionata
in qualsiasi momento tirando il grilletto. Per la corretta
spaziatura tra i punti seguire lo schema raccomandato dal
produttore dei dispositivi di fissaggio.
NOTA: in modalità Sequenziale rapida il motore dell’utensile
torna automaticamente alla massima velocità senza la
pressione del meccanismo di scatto per contatto 5 .
Regolazione della profondità (Fig. I)
La profondità di inserimento del punto può essere regolata
utilizzando la rotellina di regolazione della profondità  3 sul lato
dell’utensile.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni gravi
per via dell'azionamento accidentale durante il
tentativo di regolazione della profondità, procedere
SEMPRE come descritto di seguito:
• rimuovere il pacco batteria;
• innestare il blocco del grilletto di azionamento;
• evitare il contatto con il grilletto di azionamento
durante le regolazioni.
1. Per inserire il punto meno in profondità
, ruotare la
rotellina di regolazione della profondità  3 lontano dalla
punta della graffatrice.
2. Per inserire un punto più in profondità
, ruotare la
rotella di regolazione della profondità  3 verso la punta
della graffatrice.
Luci (Fig. J)
È presente una luce  4 su ciascun lato della graffatrice. Le luci
si accendono all’inserimento della batteria, all’attivazione del
grilletto di azionamento, oppure premendo l’interruttore di
contatto. Le luci si spengono automaticamente dopo 20 secondi
a meno che l’utensile non rimanga in uso.
NOTA: queste luci sono intese per l’illuminazione della
superficie immediata di lavoro e non devono essere usate
come torce.
Spia batteria scarica: La luce sul lato sinistro lampeggia
quattro volte consecutive, quindi si spegne per indicare che la
batteria è scarica.
Spia punti inceppati: La luce sul lato destro lampeggia
continuamente se un punto rimane inceppato nella testa
della graffatrice (vedere il capitolo Rimozione di un
punto inceppato).
Rimozione di un punto inceppato (Fig. A, K)
Se un punto rimane inceppato nella testa della graffatrice,
tenere l’utensile puntato lontano da sé e seguire le istruzioni per
la rimozione:
1. Rimuovere la batteria dall’utensile e inserire il blocco del
grilletto di azionamento.
2. Premere la chiusura del caricatore  14 e rimuovere gli
eventuali punti caricati.
3. Verificare a occhio all’interno del caricatore che non siano
presenti punti inceppati.
4. Rimuovere il punto piegato usando delle pinze,
se necessario.
5. Se la lama è in posizione abbassata, azionare la leva di
sblocco dello stallo  10 con una forza sufficiente a farla
scorrere completamente verso l’altra estremità della
scanalatura nelle sedi.
6. Reinserire i punti nel caricatore (vedere il capitolo
Caricamento dell’utensile)
7. Reinserire la batteria.
NOTA: l’utensile si disattiva e non si ripristina fino a quando
non è stata rimossa e reinserita la batteria.
Funzionamento con il freddo
Durante l’utilizzo degli utensili a temperature sotto lo zero:
1. Mantenere l’utensile più caldo possibile prima dell’uso.
2. Azionare l’utensile 5 o 6 volte in legname di scarto prima
dell’uso.
Funzionamento con il caldo
L’utensile dovrebbe funzionare normalmente. Tuttavia, tenere
l’utensile lontano dalla luce solare diretta poiché il calore
eccessivo potrebbe danneggiare il paraurti e altre parti in
gomma con conseguente aumento della manutenzione.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
83
Italiano
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati
collaudati soltanto gli accessori offerti da DeWALT,
quindi l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio di lesioni, su
questo prodotto vanno utilizzati solo gli accessori
raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
84
Nederlands
SNOERLOZE 18GA VLOER- TACKER
DCN682
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Accutype
Werkingsstand
Magazijnhoek
Bevestigingsmateriaal
Lengte
Breedte
Schacht diameter
magazijncapaciteit
Gewicht (zonder accu)
Materiaaldikte bereik
VDC
mm
mm
mm
kg
mm
DCN682
18
1
Li-Ion
Sequentieel /
Snel
sequentieel
0°
12–38
5,6–6,4
1,25
110
2,9
9,5–15,9
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-16.
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
84
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
95
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
dB(A)
3
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
Snoerloze 18GA Vloer- Tacker
DCN682
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
07.06.2018
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
85
Gewicht
Nederlands
Accu's
Laders/Laadtijden (Minuten)
Cat #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Gewicht (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
86
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
Nederlands
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Gebruik en Verzorging van
Gereedschap op Accu
a ) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b ) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c ) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d ) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
6) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Veiligheidswaarschuwingen tacker
•
•
•
•
Ga er altijd vanuit dat het gereedschap
bevestigingsmateriaal bevat. Onzorgvuldig gebruik
van de tacker kan ertoe leiden dat er onverwacht
bevestigingsmateriaal wordt afgeschoten en persoonlijk
letsel ontstaat.
Richt het gereedschap niet op uzelf of op iemand in de
buurt. Wanneer de trekker onverwacht wordt overgehaald,
zal een niet/spijker worden afgevuurd en dat kan persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
Zet het gereedschap pas aan wanneer u het
stevig tegen het werkstuk hebt geplaatst. Als het
gereedschap geen contact maakt met het werkstuk,
kan het bevestigingsmateriaal een ander doel dan het
gewenste treffen.
Neem de accu uit het gereedschap als binnenin
bevestigingsmateriaal is komen vast te zitten. Als de
tacker is aangesloten op een stroombron terwijl u vastgelopen
87
Nederlands
•
•
bevestigingsmateriaal verwijdert, kan het gereedschap per
ongeluk worden ingeschakeld.
Ga voorzichtig te werk bij het verwijderen van
vastgelopen bevestigingsmateriaal. Er kan een veer
in het mechanisme onder druk staan en het vastgelopen
bevestigingsmateriaal kan met kracht worden afgeschoten als
u dit probeert te verwijderen.
Gebruik deze tacker niet voor het vastzetten van
elektrische kabels. Het gereedschap is niet ontworpen voor
installatie van elektriciteitskabel en kan de isolatie van de
elektriciteitskabels beschadigen wat elektrische schokken of
brand tot gevolg kan hebben.
•
•
Aanvullende veiligheidswaarschuwingen bij
de tacker
WAARSCHUWING: Wanneer u een tacker gebruikt, moet
u alle veiligheidsmaatregelen zoals deze hieronder worden
uiteengezet, volgen, zodat het risico van een ongeluk met
dodelijke afloop of ernstig letsel wordt voorkomen. Lees
alle instructies en zorg ervoor dat u ze begrijpt, voordat u
het gereedschap in gebruik neemt.
WAARSCHUWING: Breng NOOIT op welke manier
dan ook smeermiddelen of reinigingsmiddelen in
het gereedschap aan. Dit kan een zeer nadelige
invloed hebben op de levensduur en de prestaties van
het gereedschap.
WAARSCHUWING: Als u het gereedschap hebt
laten vallen of als u vermoedt dat het is beschadigd,
voer dan een controle van de werking uit zoals in de
handleiding wordt uiteengezet in het hoofdstuk over
de standenselectie. Werkt het gereedschap niet zoals
wordt beschreven in de handleiding, gebruik het dan
niet meer en laat het nazien in een geautoriseerd
DEWALT servicecentrum.
Houd het gereedschap vast aan geïsoleerde
oppervlakken wanneer u een handeling verricht
waarbij afgeschoten bevestigingsmateriaal in contact
kan komen met verborgen bedrading. Contact met een
draad waar spanning op staat, zet de blootgestelde metalen
onderdelen van het gereedschap onder spanning en maakt
dat de gebruiker een schok krijgt.
Draag tijdens gebruik altijd de juiste
gehoorbescherming en ander beveiligingsmateriaal.
Onder bepaalde omstandigheden en bij een zekere
gebruiksduur kan het lawaai van dit product leiden tot
gehoorbeschadiging
Haal de accu uit het gereedschap wanneer u het
gereedschap niet gebruikt. Haal altijd de accu uit het
gereedschap en het bevestigingsmateriaal uit het magazijn
voordat u de werkplek verlaat of het gereedschap overdraagt
aan een andere gebruiker. Draag het gereedschap niet met
de accu in het gereedschap naar een andere werkplek waar
steigers, trappen, ladders en dergelijke worden gebruikt. Voer
geen aanpassingen of onderhoudswerkzaamheden uit en
haal geen vastgelopen bevestigingsmateriaal los, terwijl de
accu in het gereedschap zit.
•
•
•
88
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Knoei niet met het gereedschap, verwijder of wijzig
de aan/uit-schakelaar, de vergrendeling in de uitstand of het contactmechanisme niet en maak deze
voorzieningen niet op een andere manier onbruikbaar.
Zet niet met tape of een tie-wrap de aan/uit-schakelaar of de
contactschakelaar vast in de ingeschakelde stand. Verwijder
niet de veer uit het contactmechanisme. Inspecteer dagelijks
of de aan/uit-schakelaar en het contactmechanisme wel
vrij kunnen bewegen. Is dat niet het geval, dan kan het
gereedschap ongecontroleerd in werking treden.
Inspecteer het gereedschap voordat u het gebruikt.
Werk niet met gereedschap als een deel ervan, de
aan/uit-schakelaar, de vergrendeling in de uit-stand
of het contactmechanisme niet of niet goed werkt, is
losgemaakt of gewijzigd. Beschadigde onderdelen moeten
worden gerepareerd en ontbrekende onderdelen moeten
worden vervangen.
Breng aan dit product op geen enkele manier
wijzigingen aan.
Ga er altijd vanuit dat het gereedschap
bevestigingsmateriaal bevat.
Richt het gereedschap nooit op mensen met wie u aan
het werk bent of op uzelf. Speel niet met dit gereedschap!
Werk veilig! Bedenk dat dit gereedschap een apparaat is dat
misschien wel onbedoeld in werking kan worden gezet.
Draag het gereedschap niet van de ene plaats naar de
andere met uw vinger op de aan/uit-schakelaar. U zou
dan het gereedschap onbedoeld in werking kunnen stellen.
Gebruik altijd de vergrendeling voor de uit-stand
wanneer het gereedschap niet onmiddellijk in gebruik is.
Door middel van de vergrendeling van de uit-stand kunt u
voorkomen dat het gereedschap onbedoeld in werking treedt.
Reik niet buiten uw macht. Blijf te allen tijde stevig in
evenwicht staan en houd beide voeten aan de grond.
Verlies van evenwicht kan leiden tot persoonlijk letsel.
Gebruik het gereedschap alleen waarvoor het is
bedoeld. Schiet geen nieten of spijkers in de lucht, in
beton, natuursteen, uitzonderlijk harde houtsoorten,
knoesten of ander materiaal waarin de niet/spijker
niet kan doordringen. Gebruik de behuizing van het
gereedschap of de bovenzijde ervan niet als hamer.
Materiaal dat wordt weggeschoten kan een weg volgen
die u niet had voorzien en letsel veroorzaken.
Houd uw vingers altijd weg van de contactstrook omdat
u zich zou kunnen verwonden wanneer de mechanisme
onverwacht in werking treedt.
Werk altijd met het gereedschap in een schone, goed
verlichte ruimte. Controleer dat het werkoppervlak vrij is van
vuil en let er goed op dat u niet uw evenwicht verliest wanneer
u op een hoge plek werkt, zoals op een dak.
Bevestig geen nieten/spijkers aan de rand van
materiaal. Het werkstuk kan dan splijten waardoor de niet/
spijker afketst, en u of iemand met wie u aan het werk bent,
verwondt. Bedenk dat de niet de nerf van het hout kan volgen
en onverwacht aan de zijkant van het materiaal naar buiten
Nederlands
•
•
•
•
•
•
komt. Beperk het risico van letsel, steek de beitelpunt van de
niet haaks op nerf van het hout.
Schiet geen nieten op de kop van ander
bevestigingsmateriaal of en schiet ze niet met het
gereedschap onder een te steile hoek. Door een sterke
terugslag, vastgelopen bevestigingsmateriaal of door het
afketsen van nieten kan letsel ontstaan.
Houd handen en delen van uw lichaam weg van de
onmiddellijke werkplek. Zet het werkstuk vast met klemmen
wanneer dat nodig is om uw handen en lichaam te behoeden
voor mogelijk kwaad. Controleer dat het werkstuk stevig is
vastgezet en druk dan pas de tacker tegen het materiaal.
De contactstrook kan het werkmateriaal onverwacht
doen verschuiven.
Gebruik het gereedschap niet in aanwezigheid van
brandbare stof, brandbare gassen of dampen. Het
gereedschap kan een vonk doen ontstaan en die kan gassen
doen ontbranden. Wanneer u een niet in een andere niet
schiet, kan dat ook een vonk veroorzaken.
Houd uw gezicht en delen van uw lichaam weg van de
achterzijde van de kap van het gereedschap wanneer u
in beperkte ruimten werkt. Door een plotselinge terugslag
kan het gereedschap uw lichaam raken, vooral wanneer u
nieten in hard of dicht materiaal schiet.
Pak het gereedschap stevig vast zodat u de controle
behoudt en laat ook het gereedschap ruimte voor
terugslag van het werkoppervlak. In de Snelvuurstand
zal onbedoeld, voordat u de trekker overhaalt, een niet/
spijker worden afgeschoten als met de contactstrook het
werkoppervlak wordt aangeraakt.
Het is belangrijk dat u de juiste methode voor het afvuren kiest.
Raadpleeg de handleiding voor de opties voor het afvuren.
Selectieschakelaar Sequentieel/Snelvuur
Sequentiële werking
• Wanneer u met het gereedschap in de sequentiële stand
werkt, stel het gereedschap dan pas in werking wanneer
u het stevig tegen het werkstuk hebt geplaatst.
Snelvuurwerking
• Wanneer u met het gereedschap in de snelvuurstand
werkt, let er dan goed op dat u niet onbedoeld twee
keer vuurt als gevolg van een terugslag. Er kan onbedoeld
bevestigingsmateriaal worden afgevuurd als de contactstrook
nogmaals het werkoppervlak raakt.
• Houd het gereedschap altijd goed onder controle
wanneer u met de afwerkingstacker in de "snelle
sequentiële" stand werkt. Wanneer het gereedschap
onzorgvuldig wordt geplaatst kan dat een verkeerd gerichte
uitstoot van bevestigingsmateriaal tot gevolg hebben.
• Dubbel afvuren vermijden:
ʵʵ Zet het gereedschap niet met grote kracht op
het werkoppervlak.
ʵʵ Laat het gereedschap steeds na het afvuren volledig
terugslaan van het werkoppervlak.
ʵʵ Het gereedschap in de sequentiële stand gebruiken.
•
•
•
•
Schiet geen nieten in de kop van ander
bevestigingsmateriaal. Dit kan een sterke terugslag,
vastgelopen bevestigingsmateriaal of het afketsen van nieten
tot gevolg hebben.
Houd bij het gebruik van een tacker rekening met de
dikte van het materiaal. U zou zich kunnen verwonden
aan een niet die uitsteekt.
Diepteafstelling: :Verminder het
risico op ernstig letsel dat kan ontstaan door het per
ongeluk afvuren tijdens het afstellen van de diepte, ga
ALTIJD als volgt te werk:
ʵʵ Verwijder de accu.
ʵʵ Vergrendeling de trekker.
ʵʵ Vermijd contact met de trekker tijdens het afstellen.
Schiet niet blind nieten in wanden, vloeren of andere
werkoppervlakken. Door bevestigingsmateriaal dat in
elektrische bedrading die onder spanning staat, aanvoer- en
afvoerleidingen of andere obstakels wordt geschoten, kan
letsel ontstaan.
Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezond
verstand wanneer u met elektrisch gereedschap werkt.
Werk niet met het gereedschap wanneer u vermoeid
bent of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een ogenblik van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
89
Nederlands
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
•
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
•
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor
alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
90
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu  12 in de lader, en let er daarbij op dat de
accu geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje
(opladen) knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop  13 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van
de accu.
Nederlands
bezig met opladen
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
volledig opgeladen
Instructies voor het reinigen van de lader
Laadindicaties
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Wanneer
er niet een lampje op de lader gaat branden, betekent dat dat
de batterij niet goed is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met
de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor
alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
•
Montage aan de wand
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
•
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in
de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze
niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu
kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel
kan ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
91
Nederlands
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok
of elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen
worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
92
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiksen Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport
Voorbeeld van markering met etiket
Wh waarde kan 3 x 36 Wh gebruik en transport
aangeven, dit betekend 3
batterijen van elk 36 Wh. De
Wh waarde tijdens gebruik
kan 108 Wh aangeven (1 batterij).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer
worden opgeladen.
Nederlands
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
1 Li-Ion-accu (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modellen)
2 Li-Ion-accu’s (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modellen)
3 Li-Ion-accu’s (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modellen)
1Gebruiksaanwijzing
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen accu's, laders en
gereedschapskoffers geleverd. Bij de NT-modellen worden geen
accu's en laders geleverd. B-modellen zijn voorzien van een
Bluetooth®-accu.
OPMERKING: Het merkteken met het woord Bluetooth® en
logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van
Bluetooth®, SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke merktekens
door DeWALT is onder licentie. Overige handelsmerken en
merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Draag gehoorbescherming.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Draag oogbescherming.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Werk niet met het gereedschap op een stelling, ladder.
Lengte van nieten.
Afmeting nieten.
Gooi de accu niet in het vuur
Magazijncapaciteit.
GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).
Spanning gereedschap.
Zichtbare straling. Staar niet in het licht.
Accutype
De DCN682 werkt op een 18-V accu.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Raadpleeg Technische Gegevens voor
meer informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Tacker
3 Niet-krassende tips
1Lader
Positie Datumcode (Afb. B)
De datumcode  20 , die ook het jaar van fabricage omvat, is
afgedrukt op de voet van het gereedschap, tussen de voorzijde
van de accu en de tacker.
Voorbeeld:
2018 XX XX
Jaar van fabricage
93
Nederlands
Beschrijving (Afb. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
9 Niet-krassend kussen
Aan/uitschakelaar
10 Vrijgavehendel bij
Vergrendeling in
de Uit-stand
vastlopen
11 Indicator nietdiepte
Wiel voor de
diepteafstelling
12 Accu
Werklamp/indicator
13 Accu-ontgrendelknop
accuspanning laag/
14 Magazijngrendel
indicator vastlopen
15 Indicator gering
Contactschakelaar
aantal nieten
Schuivend magazijn
16 Onderplaat
Selectieschakelaar
17 Stelknoppen
Sequentieel / Snel
18 Bovenplaat
sequentieel
19 Schroef
Omkeerbare riemhaak
Gebruiksdoel
De snoerloze afwerkingstacker is ontworpen voor het in houten
werkstukken schieten van nieten.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze snoerloze afwerkingstacker is professioneel elektrisch
gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
Riemhaak (Afb. A)
WAARSCHUWING: Verwijder de nieten uit het
magazijn en voer daarna pas aanpassingen of
onderhoudswerkzaamheden uit. Als u dat niet doet, kan
dat tot ernstig letsel leiden.
WAARSCHUWING: Haal de accu uit het gereedschap
vóór u aanpassingen uitvoert, accessoires wisselt,
94
onderhoud verricht of het gereedschap verplaatst.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per
ongeluk wordt gestart.
VOORZICHTIG: Wanneer het gereedschap niet wordt
gebruikt, plaats het dan op de zijkant op een stabiel
oppervlak waar niemand erover kan struikelen en
het niet kan vallen. Er is wel gereedschap met een grote
accu dat rechtop kan worden gezet op de accu maar het
kan gemakkelijk worden omgestoten.
De snoerloze tackers zijn voorzien van een geïntegreerde
riemhaak en deze kan aan één van beide zijden van
het gereedschap worden bevestigd voor links- of
rechtshandige gebruikers.
Als u de haak niet wilt gebruiken, kunt u deze van het
gereedschap afhalen.
De riemhaak verwijderen
1. Neem de accu los van het gereedschap.
2. U kunt het gereedschap voor rechtshandig of voor
linkshandig gebruik geschikt maken door gewoon de
schroef  19 van de ene zijde van het gereedschap te halen
en aan de andere zijde weer te monteren.
3. Plaats de accu weer.
Afstelling voor vloerhoogte (Afb. A, C, D)
WAARSCHUWING: Verwijder de nieten uit het
magazijn en voer daarna pas aanpassingen of
onderhoudswerkzaamheden uit. Als u dat niet doet, kan
dat tot ernstig letsel leiden.
WAARSCHUWING: Haal de accu uit het gereedschap
vóór u aanpassingen uitvoert, accessoires wisselt,
onderhoud verricht of het gereedschap verplaatst.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per
ongeluk wordt gestart.
1. Druk op de ontgrendelknop van het magazijn 14 , open
het schuivende magazijn 6 en hef zo de vergrendeling
in de uit-stand op zodat de contactschakelaar 5 volledig
kan worden ingedrukt wanneer u deze tegen het
vloermateriaal drukt.
2. Stel de diepteafstelling in op de maximale diepte door het
diepteafstellingswiel 3 geheel naar de stootkussens 9 van
de tacker te draaien.
3. Maak beide stelknoppen 17 los tot de bovenplaat 18 en
de onderplaat 16 vrij kunnen bewegen.
4. Plaats met behulp van de stootkussens 9 als
uitlijningsgeleider het contactmechanisme zo dat het goed
uitkomt boven de tong van het vloermateriaal, zoals wordt
getoond in Afbeelding C.
5. Schuif, wanneer de stootkussens 9 goed zijn uitgelijnd, de
bovenplaat 18 zo dat deze contact maakt met de bovenste
afwerklaag van het vloermateriaal, zoals wordt getoond in
Afbeelding D. Schuif vervolgens de onderplaat 16 zo dat
deze contact maakt met de ondervloer.
Nederlands
6. Zet, terwijl u het gereedschap en de platen in de juiste
uitlijning ten opzichte van het vloermateriaal vasthoudt,
beide stelknoppen 17 vast.
7. Plaats de nieten zoals wordt aangegeven in Afbeelding B.
BELANGRIJK: Test het gereedschap op een stuk afvalhout
zodat u zeker weet dat de niet goed wordt gezet en geschikt is.
Raadpleeg de tabel voor de juiste plaatsing van de niet.
8. Voor een juiste plaatsing van de niet voor
verschillende vloerdikten en materialen moet u het
diepteafstellingswiel 3 resetten als u de nieten minder diep
wilt inslaan door het wiel van de neus van de tacker af te
draaien. Herhaal stappen 1 tot en met 7 wanneer de diepte
is afgesteld.
VOORZICHTIG: DeWALT aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor prestaties van het product als het
gereedschap op onjuiste wijze wordt gebruikt of niet wordt
gebruikt volgens de installatie-instructies van de fabrikant
van de vloerdelen.
JUISTE PLAATSING VAN DE NIET
Goed
Vlak onder het vloeroppervlak
Niet goed
Niet steekt uit
Niet goed
Niet niet goed uitgelijnd
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. B)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu  12 volledig oplaadt.
De accu in de handgreep van het
gereedschap installeren
1. Houd de accu tegenover de rails  12 in de handgreep van
de lamp (Afb. B).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit
in het gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop  13 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Vermogenmeter (Afb. B)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter  13 in te drukken. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Als u het gereedschap hebt laten
vallen of als u vermoedt dat het is beschadigd, voer
dan een controle van de werking uit zoals in de
handleiding wordt uiteengezet in het hoofdstuk over
de standenselectie. Werkt het gereedschap niet zoals
wordt beschreven in de handleiding, gebruik het dan niet
meer en laat het nazien in een geautoriseerd DEWALTservicecentrum.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Juiste positie van de handen (Afb. E)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor de juiste handpositie zet u één hand op de
hoofdhandgreep, zoals wordt afgebeeld.
Het gereedschap gereedmaken
WAARSCHUWING: Breng NOOIT op welke manier
dan ook smeermiddelen of reinigingsmiddelen in
het gereedschap aan. Dit kan een zeer nadelige
invloed hebben op de levensduur en de prestaties van
het gereedschap.
OPMERKING: Wanneer u de accu uit de verpakking haalt is
deze niet geheel opgeladen. Volg de instructies die worden
uiteengezet (zie Opladen van een accu).
1. Lees het hoofdstuk Veiligheidsinstructies in
deze handleiding.
2. Draag oog- en gehoorbescherming.
95
Nederlands
3. Controleer dat er geen bevestigingsmateriaal in het
magazijn zit.
4. Controleer dat de contactschakelaar en het
aanduwmechanisme soepel werken. Gebruik het
gereedschap nooit als een onderdeel niet goed werkt.
Gebruik gereedschap NOOIT als de contactschakelaar vast
zit in de werkende positie.
5. Richt het gereedschap nooit op uzelf of op iemand anders.
6. Plaats een volledig opgeladen accu in het gereedschap.
Vergrendeling van de trekker in de uit-stand
gebruiken (Afb. G)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, houd niet de trekker ingedrukt
wanneer het gereedschap niet in gebruik is. Houd de
veiligheidsvergrendeling van de trekker in de vergrendelde
stand (LOCKED, Afb. G) wanneer u het gereedschap
niet gebruikt.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, vergrendel de trekker in de
uit-stand, neem de accu uit het gereedschap
en haal nieten uit het magazijn voordat u
aanpassingen uitvoert.
Iedere DeWALT tacker is voorzien van een vergrendeling van
de trekker  2 in de uit-stand die, wanneer u deze naar rechts
duwt, zoals in Afbeelding G wordt getoond, voorkomt dat het
gereedschap een niet afvuurt, doordat de trekker is vergrendeld
en de aandrijving door de motor wordt onderbroken.
Wanneer u de vergrendeling van de trekker naar links duwt, is
het gereedschap volledig klaar voor gebruik. De vergrendeling
van de trekker moet altijd zijn ingeschakeld, wanneer u het
gereedschap afstelt of wanneer het gereedschap niet direct in
gebruik is.
KENNISGEVING: Berg het gereedschap niet op met de
accu erin. Voorkom beschadiging van de accu en zorg
ervoor dat de accu zo lang mogelijk meegaat, berg
de accu's op, op een koele, droge plaats, buiten het
gereedschap en de lader.
Het gereedschap laden (Afb. A, H)
WAARSCHUWING: Richt het gereedschap nooit op uzelf
en andere personen. Ernstig persoonlijk letsel kan het
gevolg zijn.
WAARSCHUWING: Laad nooit nieten wanneer
de contactschakelaar of de trekker is ingeschakeld.
Persoonlijk letsel kan het gevolg zijn.
WAARSCHUWING: Neem altijd de accu uit voordat u
nieten laadt of verwijdert. Ernstig persoonlijk letsel kan het
gevolg zijn.
1. Druk op de grendel van het magazijn  14 en schuif het
magazijn  6 geheel open.
2. Steek het bevestigingsmateriaal van opzij in het magazijn;
de nieten moeten met de kop tegen de voorzijde van het
magazijn worden geladen.
3. Schuif het magazijn dicht tot de grendel gemakkelijk inklikt.
96
Het gereedschap ontladen (Afb. H)
WAARSCHUWING: De vergrendeling van de trekker moet
altijd zijn ingeschakeld, wanneer u het gereedschap afstelt
of wanneer het gereedschap niet in gebruik is.
1. Druk op de grendel van het magazijn  14 en schuif het
magazijn  6 geheel open.
2. Houd het gereedschap schuin zodat de nieten gemakkelijk
uit de zijkant van het magazijn glijden.
3. Controleer dat er geen losse nieten in het
magazijn achterblijven.
4. Sluit het schuivende magazijn geheel
Functie Vergrendeling droog vuren (Afb. A)
Dit gereedschap is voorzien van een functie voor het
vergrendelen van droog vuren zodat het niet werkt wanneer
er geen bevestigingsmateriaal Is geladen. Wanneer er geen
bevestigingsmateriaal zichtbaar is in het venster voor indicator
gering aantal nieten  15 , zitten er nog maar weinig nieten in
het gereedschap. Als dit zich voordoet, wordt het gereedschap
vergrendeld en werkt pas weer wanneer er meer nieten zijn
geladen. (Raadpleeg Het gereedschap laden)
Selectie van standen (Afb. A, F)
De afwerkingstacker kan nieten afvuren met de
snelvuurmethode of de snelle sequentiële methode. Kijk vóór
u met dit gereedschap gaat werken, naar de selectieschakelaar
zodat u weet welke methode is ingesteld. Lees de instructies
vóór u de werking selecteert.
WAARSCHUWING: Houd uw vingers WEG van de trekker
wanneer u geen nieten afvuurt, zodat u niet per ongeluk
het gereedschap in werking stelt. Draag het gereedschap
NOOIT met een vinger op de trekker. In de snelle
sequentiële stand zal het gereedschap een niet afvuren
wanneer de contactstrook ergens tegenaan stoot en de
trekker wordt overgehaald.
Sequentiële werking
Werk in de sequentiële stand wanneer u achtereen nieten
wilt inslaan en de plaats en diepte ervan zorgvuldig en
nauwkeurig wilt bepalen. In de sequentiële stand wordt ook de
maximale afgifte van vermogen bereikt voor het inslaan van de
langste nieten.
U kunt het gereedschap in de sequentiële stand gebruiken door:
1. De selectieschakelaar te verschuiven zodat het pictogram
van de enkele niet zichtbaar wordt
.
2. Hef de veiligheidsvergrendeling  2 van de trekker op.
3. De neus van het gereedschap volledig tegen het
werkoppervlak te drukken (de motor start).
4. De trekker over te halen (de niet wordt in het
werkoppervlak geschoten).
5. Laat de trekker los en neem de tacker van het
werkoppervlak. OPMERKING: De motor van het
gereedschap keert automatisch terug naar de
hoogste snelheid zonder dat de contactschakelaar  5 wordt ingedrukt.
Nederlands
6. Herhaal stap 3 tot een met 5 voor het aanbrengen van de
volgende niet/spijker.
KENNISGEVING: De contactschakelaar moet worden
ingedrukt en vervolgens moet de trekker volledig worden
overgehaald voor iedere niet, daarna moeten zowel de
trekker als de contactschakelaar worden vrijgegeven.
Waarschuwingslampje voor gering vermogen van accu:
Het lampje aan de linkerzijde knippert viermaal achtereen en
gaat vervolgens uit ten teken dat de accu leeg raakt.
Indicator vastgelopen niet: Het lampje aan de rechterzijde
knippert ononderbroken als een niet vastloopt in het neusstuk
(zie Een vastgelopen niet verwijderen).
Snelvuurstand
Een vastgelopen niet verwijderen (Afb. A, K)
In de snelvuurstand wordt de rotatiesnelheid van de motor
automatisch hersteld nadat een niet is afgevuurd en zo wordt
snel achtereenvolgend afvuren van nieten mogelijk. Deze stand
biedt de mogelijkheid meer nieten in te slaan in minder tijd,
maar put de accu sneller uit.
1. Selecteer met de standenselectieschakelaar 7 de
snelvuurstand (Rapid Sequential).
2. Hef de vergrendeling in de uit-stand van de trekker 2 op.
3. Duw de contactschakelaar 5 tegen het werkoppervlak.
4. Haal de trekker 1 over en stel het gereedschap in werking.
5. Laat de trekker 1 los. Houd het gereedschap en de
contactschakelaar tegen het werkoppervlak gedrukt en
schuif de tacker langs het vloermateriaal. De motor blijft
lopen en u kunt het gereedschap steeds in werking stellen
door de trekker over te halen. Volg de aanwijzingen van
de fabrikant van het vloermateriaal voor de juiste afstand
tussen de nieten.
OPMERKING: In de snelvuurstand keert de motor van het
gereedschap automatisch terug naar de hoogste snelheid
zonder dat u de contactschakelaar 5 hoeft in te drukken.
Richt, als een niet vastloopt in het neusstuk, het gereedschap
van u af en volg deze instructies voor het verwijderen van
de niet:
1. Haal de accu uit het gereedschap en schakel de
veiligheidsvergrendeling van de trekker in.
2. Druk op de grendel  14 van het magazijn en haal alle nieten
uit het gereedschap.
3. Let er goed op dat er geen nieten in het
magazijn achterblijven.
4. Verwijder de verbogen niet, zo nodig met een tang.
5. Als het aandrijfblad omlaag staat, oefen dan voldoende
kracht uit op de hendel  10 voor het verhelpen van een
vastloper zodat u deze volledig naar het andere uiteinde in
de sleuf in de behuizing kunt schuiven.
6. Plaats de nieten terug in het magazijn (zie Het
gereedschap laden)
7. Zet de accu weer in.
OPMERKING: Het gereedschap zal zichzelf uitschakelen en
het kan pas worden gereset wanneer de accu is uitgenomen
en weer is ingezet.
De diepte afstellen (Afb. I)
De diepte die het bevestigingsmateriaal in het werkstuk
wordt geschoten, kan worden afgesteld met het wiel voor de
diepteafstelling  3 aan de zijkant van het gereedschap.
WAARSCHUWING: Beperk het risico op ernstig letsel
dat kan ontstaan door het per ongeluk afvuren
tijdens het afstellen van de diepte, ga ALTIJD als
volgt te werk:
• Verwijder de accu.
• Schakel de veiligheidsvergrendeling in.
• Vermijd contact met de trekker tijdens het afstellen.
1. Wilt u de niet minder diep inslaan
, draai dan het wiel
van de diepteafstelling  3 weg van de neus van de tacker.
2. Wilt u de niet dieper inslaan
, draai dan het wiel van de
diepteafstelling  3 naar de neus van de tacker toe.
Verlichting aan de voorzijde (Afb. J)
Er bevinden zich een lamp  4 aan beide zijden van de
tacker. De lampjes gaan branden wanneer de accu wordt
ingezet, de trekker wordt overgehaald of de contactschakelaar
wordt ingedrukt. De lampjes gaan binnen 20 seconden
automatisch uit, tenzij het gereedschap in gebruik blijft.
OPMERKING: Deze lampjes zijn bedoeld voor het verlichten
van het werkoppervlak in de onmiddellijke nabijheid en het is
niet de bedoeling dat u het licht gebruikt als zaklantaarn.
Gebruik bij koud weer
Wanneer u met het gereedschap werkt bij temperaturen
onder nul:
1. Houd het gereedschap voor gebruik zo warm mogelijk.
2. Gebruik het gereedschap 5 of 6 keer in afvalhout voordat u
aan het werk gaat.
Gebruik bij warm weer
Het gereedschap brood normaal werken. Houd het gereedschap
wel zoveel mogelijk uit direct zonlicht, omdat overmatige hitte
de stoters en andere rubberen onderdelen kan beschadigen
waardoor er meer onderhoud nodig is.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
97
Nederlands
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die
niet door DeWALT zijn aangeboden niet met dit
product zijn getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om
het risico op letsel te verminderen dient u uitsluitend
door DeWALT aanbevolen accessoires met dit
product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
98
Norsk
TRÅDLØS 18GA GULVLEGGINGS STIFTEMASKIN
DCN682
Gratulerer!
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Aktiveringsmodus
Magasinvinkel
Spikere
Lengde
Bredde
Skaftdiameter
Magasinkapasitet
Vekt (uten batteripakke)
Materialtykkelsesområde
VDC
mm
mm
mm
kg
mm
DCN682
18
1
Li-Ion
Sekvensiell /
rask
sekvensiell
0°
12–38
5,6–6,4
1,25
110
2,9
9,5–15,9
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-16:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
84
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
95
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Trådløs 18GA Gulvleggings Stiftemaskin
DCN682
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
07.06.2018
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
99
Vekt
Norsk
Batterier
Ladere/Ladetider (i minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vekt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
100
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
Norsk
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne
verktøy
a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan føre til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.
b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
c ) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler,
spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d ) Ved hardhendt behandling kan det komme væske
ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll
med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon
eller forbrenninger.
6) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Sikkerhetsadvarsler for stiftemaskiner
•
•
•
•
•
•
Gå alltid ut fra at verktøyet inneholder stifter/spikere.
Uforsiktig håndtering av stiftemaskinen kan føre til at stifter
avfyres og til personskader.
Ikke rett verktøyet mot deg selv eller andre personer i
nærheten. Utilsiktet innrykking av avtrekkeren vil avfyre spiker
og kan føre til personskade.
Ikke aktiver verktøyet før det er plassert tett inntil
arbeidsstykket. Hvis verktøyet ikke har god kontakt
med arbeidsstykket, kan stiften/spikeren skytes ut og bort
fra festestedet.
Koble verktøyet fra strømkilden hvis stifter/spikere
setter seg fast i verktøyet. Hvis stiftemaskinen er tilkoblet,
kan den aktiveres ved en feiltakelse mens du fjerner stifter som
sitter fast.
Vær forsiktig når du fjerner stifter/spikere som sitter
fast. Mekanismen kan være under trykk, og stifter/spikere
kan skytes ut med stor kraft mens du forsøker å løsne den
fastklemte stiften/spikeren.
Ikke bruk stifteren for å feste elektriske ledninger. Den
er ikke konstruert for installering av elektriske kabler og kan
skade isolasjonen på el-kabler og dermed forårsake elektrisk
støt eller brann.
Ytterligere sikkerhetsadvarsler for
stiftemaskiner
•
•
•
ADVARSEL: Ved bruk av en stiftemaskin, skal alle
sikkerhetsanvisninger som angitt under følges for å unngå
risiko for dødelige eller alvorlige personskader. Les og
forstå alle instruksene før bruk av verktøyet.
ADVARSEL: ALDRI spray eller på annen måte påfør
smøremidler eller rengjøringsmidler inn i verktøyet. Dette
kan kraftig redusere levetid og ytelser på verktøyet.
ADVARSEL: Dersom verktøyet har blitt mistet ned eller
du av annen grunn mistenker at det er skadet, start
sjekk av funksjon av verktøyet som definert i avsnittet
om modusvalg. Dersom det ikke fungerer i henhold til
manualen, stopp bruk av verktøyet og lever det til service
på et autorisert DeWALT servicesender.
Hold verktøyet kun i isolerte gripeoverflater når
du utfører operasjoner hvor verktøyet kan komme
i kontakt med skjulte ledninger. Kontakt med en
strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på
elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt.
Bruk alltid passende personlig hørselvern eller annen
beskyttelse ved bruk. Under viss forhold og bruksvarighet
kan støy fra dette produktet bidra til hørselstap.
Koble fra batteripakken fra verktøyet når det ikke er
i bruk. Ta alltid av batteripakken og ta ut stiftene/
101
Norsk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
102
spikerne fra magasinet før du forlater området eller gir
verktøyet til en annen bruker. Ikke bær verktøyet til et annet
arbeidsområdet med batteripakken tilkoblet dersom bytte av
området medfører bruk av stillas, stiger eller lignende. Ikke
foreta justeringer, utfør vedlikehold eller fjern fastkilte stifter
når batteripakken er tilkoblet.
Ikke ta av, foreta endringer eller noe annet som kan føre
til avtrekkeren, avtrekkerlåsen eller kontaktutløseren
blir deaktivert. Ikke tape eller binde fast avtrekkeren
eller kontaktutløseren i på-posisjon. Ikke fjern fjæren fra
kontaktutløseren. Foreta daglig inspeksjon for å sikre at
avtrekker og kontaktutløser beveger seg fritt. Det kan ellers føre
til utilsiktet utløsning.
Inspiser verktøyet før bruk. Ikke bruk et verktøy dersom
noen del av verktøyet, avtrekker, avtrekkerlås eller
kontaktutløser er ute av funksjon, frakoblet, endret eller
ikke fungerer ordentlig. Skadede eller manglende deler skal
repareres eller byttes ut før bruk. Se under Vedlikehold.
Ikke endre eller modifiser verktøyet på noen måte.
Gå alltid ut fra at verktøyet inneholder stifter/spikere.
Ikke rett verktøyet mot noen andre personer eller deg
selv på noe tidspunkt. Ikke lek med verktøyet! Arbeid trygt!
Ha respekt for produktet, husk at det er et arbeidsverktøy.
Ikke bær verktøyet fra sted til sted mens du holder på
avtrekkeren. Det kan ellers føre til utilsiktet utløsning.
Bruk alltid avtrekkerlåsen når verktøyet ikke er
i direkte bruk. Bruk av avtrekkerlåsen vil forhindre
utilsiktet utløsning.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt
hele tiden. Å miste kontroll kan forårsake personskade.
Bruk verktøyet utelukkende som foreskrevet. Ikke avfyr
spikere i løse luften, i betong, stein, ekstremt hardt
treverk, kvister eller annet materiale som er for hardt for
stiftene. Ikke bruk huset på verktøyet eller topphetten
som hammer. Stifter som utløses kan dølge en uventet
bane og føre til personskader.
Hold alltid fingrene unna kontaktutløseren for å hindre
personskade ved utilsiktet utløsning av utløseren.
Bruk alltid verktøyet på et rent og godt opplyst sted. Pass på at
arbeidsflaten er fri for rusk, og vær nøye med å holde balansen
når du jobber i høyden, for eksempel på et tak.
Ikke sett inn stifter nær kanten av materialet.
Arbeidsstykket kan sprekke og føre til at stiften spretter ut og
skader deg eller en annen. Vær oppmerksom på at stiften kan
følge veden i arbeidsstykket og føre til at det uventet kommer
ut på siden av materialet. Driv spissen av stiften vinkelrett på
vedretningen for å redusere faren for personskade.
Ikke sett inn stifter mot hodet av andre stifter/spikere,
og ikke hold verktøyet i for bratt vinkel. Personskade
fra sterk rekyl, fastlåste stifter eller stifter som spretter ut kan
være resultatet.
Hold hendene og kroppsdeler unna det nære
arbeidsområdet. Hold arbeidsstykket fast med klemmer
om nødvendig for å holde hender og kropp unna mulig fare.
Pass på at arbeidsstykker er ordentlig festet før du trykker
•
•
•
•
stiftemaskinen mot materialet. Kontaktutløseren kan føre til at
arbeidsstykket kan flytte seg uventet.
Ikke bruk verktøyet i nærheten av brennbart støv, gass
eller damp. Verktøyet kan avgi gnister som kan føre til brann.
En stift som avfyres inn i en annen stift kan føre til gnister.
Hold ansikt og kroppsdeler unna baksiden av
verktøyhetten når du jobber på trange steder. Kraftig
rekyl kan føre til slag mot kroppen, spesielt ved stifting i hardt
eller tett materiale.
Grip verktøyet fast for å beholde kontrollen mens du
lar verktøyet rekylere vekk fra arbeidsflaten når det
spikres. I støt-modus, dersom kontaktutløseren får ny kontakt
med arbeidsflaten før avtrekkeren slippes, vil en uønsket
spiker avfyres.
Valg av avtrekkermodus er viktig. Sjekk manualen
for avtrekkeralternativer.
Valgbryter sekvensiell/støt
Sekvensiell modus
• Ved bruk av verktøyet i sekvensiell modus, ikke aktiver
verktøyet før det er plassert tett inntil arbeidsstykket.
Støt modus
• Ved bruk av verktøyet i støt modus, vær nøye med
å unngå dobbel avfyring som kan skyldes rekyl
i verktøyet. Uønskede spikere kan avfyres dersom
kontaktutløseren utilsiktet får ny kontakt med arbeidsflaten.
• Når stiftemaskinen brukes med "rask sekvensiell"
modus, hold alltid kontroll over verktøyet. Unøyaktig
plassering av verktøyet kan føre til utilsiktet avfyring av en stift.
• For å unngå dobbel avfyring:
ʵʵ Ikke sett verktøyet mot arbeidsflaten med stor kraft.
ʵʵ La verktøyet få full rekyl etter hver avfyring.
ʵʵ Bruk verktøyet i sekvensiell modus.
• Ikke avfyr stifter mot hodet av andre stifter. Sterk rekyl,
fastlåste stifter eller stifter som spretter ut kan være resultatet.
• Vær oppmerksom på materialtykkelsen ved bruk av
stiftemaskinen. En utstikkende stift kan føre til personskade.
• Dybdejustering: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade på grunn av utilsiktet avfyring når du
stiller inn dybden skal du ALLTID;
ʵʵ Ta ut batteripakken.
ʵʵ Sett på avtrekkerlåsen.
ʵʵ Unngå kontakt med avtrekkeren under justeringer.
• Ikke skyt stifter blindt inn i vegger, gulv eller andre
arbeidsflater. Spikere som skytes mot strømførende
ledninger, rør eller andre hindringer kan føre til personskade.
• Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av
narkotika, alkohol eller medikamenter. Ett øyeblikks
uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til
alvorlig personskade.
Norsk
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er: Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
•
•
•
•
•
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. B)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter
inn batteripakken.
2. Sett batteripakken  12 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen  13 på
batteripakken og ta den av.
103
Norsk
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Ladeindikatorer
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har
kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere et defekt batteri ved at lyset ikke tennes.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
104
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller
støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet
eller gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg
på sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått
med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk
Norsk
støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret
for gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3
i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLT batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk
og transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
batteri. Dersom FLEXVOLT -batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM-batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten være på
ved forsendelse.
I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier
med lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med
høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere
watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende
shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer.
For eksempel kan Wh-spesifikasjonen for Transport være 3 x 36
Wh, som betyr 3 batterier Eksemple på merking for bruk og
for transport
på 36 Wh hver. Whspesifikasjonen for USE
(bruk) kan være 108 Wh
(som betyr 1 batteri).
TM
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
TM
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
105
Norsk
Kun for innendørs bruk.
Bruk vernebriller.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Ikke bruk verktøyet på stillas eller stiger.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre
farlige situasjoner.
Lengde av stifter.
Ikke brenn batteripakken.
Magasinkapasitet.
BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
Wh (1 batteri med 108 Wh).
Verktøyspenning.
TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette,
nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
Synlig stråling. Ikke se inn i lyset.
Batteritype
DCN682 bruker en 18 volt batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniske Data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Stiftemaskin
3 Skrapesikker tupp
1Lader
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Instruksjonshåndbok
MERK: Batteripakker, ladere og kofferter er ikke inkludert med
N-modeller. Batteripakker og ladere er ikke inkludert med
NT-modeller. B-modeller inkluderer Bluetooth® batteripakker.
MERK: Bluetooth® ordmerke og logoer er varemerker eiet av
Bluetooth®, SIG, Inc. og all bruk av slike merker ved DeWALT er
under lisens. Andre varemerker og merkenavn er eiet av sine
respektive eiere.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
106
Stiftekaliber.
Datokode plassering (Fig. B)
Datokoden  20 som også inkluderer produksjonsår, er trykket på
verktøyfoten mellom fronten av batteriet og stifteren.
Eksempel:
2018 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig.A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
10 Låsespake
Utløser
Avtrekkerlås
11 Stiftedybdeindikator
Dybdejusteringshjul
12 Batteri
Indikator for arbeidslys/lavt 13 Festeknapp for batteriet
batteri/fastkiling
14 Magasinlås
Kontaktutløser
15 Indikator lite stifter
Skyvemagasin
16 Bunnplate
Valgbryter sekvensiell /rask 17 Justeringsknotter
sekvensiell modus
18 Topplate
Reversebar beltekrok
19 Skru
Skrapesikker tupp
Tiltenkt Bruk
Din trådløse stiftemaskin er designet for å slå inn stifter i
arbeidsstykker av treverk.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Din trådløse stiftemaskin er et profesjonelt elektrisk verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Norsk
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Beltekrok (Fig. A)
ADVARSEL: Fjern alle stifter fra magasinet før du gjør
noen justeringer eller utfører service på verktøyet.
Unnlatelse kan føre til alvorlige personskade.
ADVARSEL: Koble batteripakken fra verktøyet før
du gjør noen justeringer, bytter tilbehør, utfører
vedlikehold eller flytter verktøyet. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk, plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Trådløse stiftemaskiner har en integrert beltekrok som
kan festes på begge sider av verktøyet for venstre- eller
høyrehendte brukere.
Dersom kroken ikke ønskes kan den fjernes fra verktøyet.
For å ta av beltekroken
1. Ta batteripakken av verktøyet.
2. For å skifte verktøyet fra høyre- til venstrehånds bruk, ta av
skruen  19 fra motsatt side av verktøyet og sett på igjen på
motsatt side.
3. Bytt ut batteripakken.
Justering for gulvhøyde (Fig. A, C, D)
ADVARSEL: Fjern alle stifter fra magasinet før du
gjør noen justeringer eller utfører service på verktøyet.
Unnlatelse kan føre til alvorlige personskade.
ADVARSEL: Koble batteripakken fra verktøyet før du gjør
noen justeringer, bytter tilbehør, utfører vedlikehold eller
flytter verktøyet. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved
et uhell.
1. Trykk på magasinlåsen 14 og åpne glidemagasinet 6 for å løsne forkilingslås som lar deg trykke helt ned
kontaktutløseren 5 ved kontakt med gulvbelegget.
2. Still inn dybdejusteringen til maksimal dybde ved å rotere
dybdejusteringshjulet helt 3 mot beskyttelsesputene 9
på stiftemaskinen.
3. Løsne begge justeringsknottene 17 til topplaten 18 og
bunnplaten 16 beveger seg fritt.
4. Ved bruk av beskyttelsesputene 9 som styring skal du
trykke inn kontaktutløseren slik at den sitter skikkelig over
tungen til gulvmaterialet som vist på Figur C.
5. Når beskyttelsesputene 9 er ordentlig innrettet, skyv
topplaten 18 slik at den får kontakt med den ferdige
overflaten av gulvbelegget som vist på Figur D. Skyv så
bunnplaten 16 slik at den får kontakt med undergulvet.
6. Mens du holder verktøyet og platene i korrekt vinkling med
gulvmaterialet, trekk til justeringsknottene 17 .
7. Fyll på stifter slik som vist på Figur H.
VIKTIG: Test verktøyet på noe avkapp for å sjekke
korrekt stiftplassering og kompabilitet. Se tabellen for
riktig stifteplassering.
8. For å sikre riktig stifteplassering for ulike gulvtykkelser og
materialer, kan du stille tilbake dybdejusteringshjulet 3
for å slå inn stiftene grunnere ved å rotere bort fra nesen
på stiftemaskinen. Når dybdejustering er stilt inn skal du
repetere trinnene 1 til 7.
FORSIKTIG: DeWALT kan ikke ta ansvar for produktets
ytelse dersom det brukes feilaktig eller ikke i samsvar med
produsenten av gulvbeleggets installasjonsanvisning.
RIKTIG STIFTEPLASSERING
God
Så vidt under gulvoverflaten
Dårlig
Stiften stikker ut
Dårlig
Stiften feil innrettet
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. B)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken  12 er helt
oppladet før bruk.
For å installer batteripakken i verktøyets
håndtak
1. Rett inn batteripakken  12 mot skinnene i håndtaket (Fig. B).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i
verktøyet, pass på at den ikke løsner.
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets festeknapp  13 og trekk batteriet bestemt ut
av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. B)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
107
Norsk
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen.
En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise
gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: Dersom verktøyet har blitt mistet ned
eller du av annen grunn mistenker at det er skadet,
start sjekk av funksjon av verktøyet som definert i
avsnittet om modusvalg. Dersom det ikke fungerer i
henhold til manualen, stopp bruk av verktøyet og lever det
til service på et autorisert DeWALT servicesender.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene (Fig. E)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig håndstilling er å ha en hånd på hovedhåndtaket som vist.
Forberede verktøyet
ADVARSEL: ALDRI spray eller på annen måte påfør
smøremidler eller rengjøringsmidler inn i verktøyet.
Dette kan kraftig redusere levetid og ytelser på verktøyet.
MERK: Batteripakken er ikke helt oppladet når det er nytt. Følg
instruksene beskrevet (se Lade et batteri).
1. Les sikkerhetsinstruksjonene i denne bruksanvisningen.
2. Bruk vernebriller og hørselsvern.
3. Forsikre deg om at magasinet er helt tomt for spiker.
4. Sjekk for glidende og riktig drift i kontaktutløseren
og kontaktutløseren. Ikke bruk maskinen dersom
jordfeilbryteren ikke fungerer riktig. ALDRI bruk et verktøy
der kontaktutløseren er låst i aktivert posisjon.
5. Hold verktøyet vendt bort fra deg selv og andre.
6. Sett inn en fulladet batteripakke.
Bruk av avtrekkerlåsen (Fig. G)
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlige
personskader, ikke hold avtrekkeren inntrykket når
verktøyet ikke er i bruk. Hold avtrekkerlåsen i LÅST
posisjon (Fig. G) når verktøyet ikke er i bruk.
108
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, lås avtrekkere, koble batteripakken
fra verktøyet og ta stiftene ut av magasinet før du
foretar justeringer.
Alle DeWALT stiftemaskiner er utstyrt med en avtrekkerlås  2 som når den trykkes til høyre som vist i Figur G låser pistolen
fra å skyte stifter, ved at avtrekkeren låses og strømmen til
motoren stoppes.
Når avtrekkerlåsen trykkes til venstre vil verktøyet være i full
funksjon. Avtrekkerlåsen bør alltid settes på når det skal foretas
justeringer eller dersom verktøyet ikke straks skal brukes.
MERK: Ikke lagre verktøyet med installert batteripakke.
For å hindre skader på pakken og for å sikre beste
batterilevetid, lagre batteripakker separat fra verktøyet
eller i laderen, på et kjølig og tørt sted.
Lade verktøyet (Fig. A, H)
ADVARSEL: Hold stiftemaskinen vendt bort fra deg selv og
andre. Dette kan resultere i alvorlig personskade.
ADVARSEL: Du skal aldri fylle på stifter når
kontaktutløseren eller avtrekkeren er aktivert. Det kan
resultere i personskade.
ADVARSEL: Du skal alltid fjerne batteripakken før
du fyller på eller fjerner stifter. Dette kan resultere i
alvorlig personskade.
1. Trykk magasinlåsen  14 og åpne skyvemagasinet  6 helt.
2. Sett inn stifter fra siden av magasinet, stifter skal lades med
tuppen mot fronten av magasinet.
3. Lukk skyvemagasinet til magasinlåsen går tett i lås.
Tømme verktøyet (Fig. H)
ADVARSEL: Avtrekkerlåsen bør alltid settes på når det skal
foretas justeringer eller dersom verktøyet ikke skal brukes.
1. Trykk magasinlåsen  14 og åpne skyvemagasinet  6 helt.
2. Tipp verktøyet til stiftene sklir fritt ut av siden av magasinet.
3. Sjekk at det ikke er igjen løse stifter i magasinet.
4. Lukk skyvemagasinet helt
Låsefunksjon mot tomskudd (Fig. A)
Stiftemaskinen er utstyrt med en låsefunksjon mot tomskudd for
å forhindre flere avfyringer når det ikke er ladet noen stifter. Når
ingen stifter er Indikator lite stifter  15 , er verktøyet i ferd med å
bli tomt for stifter. Når dette skjer, vil verktøyet låses og kan ikke
avfyres før flere stifter er ladet. (Se Lade verktøyet.)
Modusvalg (Fig. A, F)
Stiftemaskinen kan avfyre stifter ved sekvensiell aktivering
eller rask sekvensiell utløsning. Før bruk av verktøyet, se på
valgbryteren for å se utløsningsmodus. Les alle instruksene før
du velger utløsningsmodus.
ADVARSEL: Hold fingrer UNNA utløseren når du ikke
stifter. På denne måten unngår du utilsiktet avfyring.
ALDRI bær verktøyet med fingeren på avtrekkeren. I
rask sekvensiell modus vil verktøyet avfyre en stift når
kontaktutløseren trykkes inn med avtrekkeren inntrykket.
Norsk
Sekvensiell modus
Bruk sekvensiell modus for tilfeldig stifting der presis og
nøyaktig plassering og dybdekontroll ønskes. Sekvensiell modus
gir også maksimal effekt for driving av de lengste stiftene.
For å bruke stiftemaskinen i sekvensiell modus:
1. Skyv valgbryteren til å avdekke symbolet for enkelt stift .
2. Løsne avtrekkerlåsen  2 .
3. Trykk nesestykket helt ned mot arbeidsflaten
(motoren starter).
4. Trekk i avtrekkeren (stiften vil gå inn i arbeidsflaten).
5. øsne avtrekkeren og løft stiftemaskinen fra arbeidsflaten.
MERK: Verktøyets motor går tilbake til full hastighet uten at
kontaktbryteren  5 trykkes inn.
6. Gjenta trinn 3 og 5 for neste bruk.
MERK: Kontaktutløseren må være trykket ned fulgt av
et avtrekkerdrag for hver stift, fulgt av utløsning av både
kontaktutløseren og avtrekkeren etter hver stift.
Rask sekvensmodus
I rask sekvensmodus blir motorens rotasjonshastighet
automatisk gjenopprettet etter en stift, for rask avfyring av flere
stifter i serie. Det gir mulighet for å avfyre flere stifter på kort tid,
men denne modusen tømmer batteriet raskt.
1. Bruk modusvalgbryteren 7 for å velge rask sekvensmodus. 2. Løsne avtrekkerlåsen 2 .
3. Skyv kontaktutløseren 5 mot arbeidsflaten.
4. Trekk i avtrekkeren 1 for å avfyre verktøyet.
5. Slipp avtrekkeren 1 . Hold verktøyet og kontaktutløseren
trykket inn i arbeidsstykket mens du skyver stiftemaskinen
langs gulvmaterialet. Motoren vil fortsette å gå og verktøyet
kan aktiveres når som helst ved å dra i avtrekkeren. Følg
gulvprodusentens anbefalinger for korrekt avstand
mellom stiftene.
MERK: I rask sekvensmodus vil verktøyets motor går tilbake
til full hastighet uten at kontaktbryteren 5 trykkes inn.
Justere dybde (Fig. I)
Dybden på stiftene kan justeres ved hjelp av
dybdejusteringshjulet  3 på siden av verktøyet.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade på grunn av utilsiktet avfyring når du
stiller inn dybden, skal du ALLTID:
• Ta ut batteripakken.
• Sette på avtrekkerlåsen.
• Unngå kontakt med avtrekkeren under justeringer.
1. For å grunnere stifting
, roter dybdejusteringshjulet  3 bort fra nesen på stiftemaskinen.
2. For å dypere stifting
, roter dybdejusteringshjulet  3 mot
nesen på stiftemaskinen.
Arbeidslys (Fig. J)
Lyset slås av automatisk etter 20 sekunder dersom verktøyet
ikke brukes.
MERK: Arbeidslyset er for å belyse den nærmeste arbeidsflaten,
og er ikke ment å brukes som lykt.
Indikator for svakt batteri: Arbeidslyset på venstre side vil
blinke fire ganger på rad og deretter slukkes, som indikasjon på
lavt batteri.
Indikator fastlåst stift: Arbeidslyset på høyre side vil blinke
kontinuerlig hvis en stift kiler seg i nesestykket (se Fjerne
fastkilt stift).
Fjerne en fastkilt stift (Fig. A, K)
Hvis en stift setter seg fast i nesestykket skal du holde verktøyet
bort fra deg selv og følge disse instruksjonene for å fjerne den:
1. Ta batteripakken av verktøyet og sett på avtrekkerlåsen.
2. Trykk magasinlåsen  14 og ta ut ladede stifter.
3. Se etter i magasinet om det er noen fastkilte stifter der.
4. Ta ut den bøyde stifter, bruk en tang om nødvendig.
5. Dersom driverbladet er i ned-posisjon, utløs låsespaken  10 og bruk tilstrekkelig kraft for å helt skyve den til den andre
enden av sporet i huset.
6. Sette inn igjen stifter i magasinet (se Lade verktøyet)
7. Sett inn igjen batteripakken.
MERK: Verktøyet vil deaktivere seg selv og ikke tilbakestilles
før batteripakken er tatt ut og satt inn igjen.
Drift i kaldt vær
Når du bruker verktøyet ved temperaturer under frysepunktet:
1. Hold verktøyet så varmt som mulig før du bruker det.
2. Aktiver verktøyet 5 eller 6 ganger i avkapp før bruk.
Drift i varmt vær
Verktøyet skal virke som normalt. Hold verktøyet unna direkte
sollys da overoppheting kan forringe støtdempere og andre
gummideler. Dette kan resultere i økt vedlikehold.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Det er et arbeidslys  4 på hver side av stiftemaskinen.
Arbeidslysene kommer på når batteriet settes inn, når
avtrekkeren brukes eller når kontaktutløseren trykkes ned.
109
Norsk
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette
ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å
redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr
som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med
dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
110
Português
AGRAFADOR PNEUMÁTICO 18GA SEM FIO
DCN682
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas
alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos
parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Modo de atuação
Ângulo do carregador
Agrafos
Comprimento
Largura
Diâmetro da haste
Capacidade do cartucho
Peso (sem a bateria)
Espessura do material
VCC
mm
mm
mm
kg
mm
DCN682
18
1
Li-Ion
Sequencial /
sequência
rápida
0°
12–38
5,6–6,4
1,25
110
2,9
9,5–15,9
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-16:
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
84
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
95
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
3
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Agrafador Pneumático 18GA sem Fio
DCN682
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
07.06.2018
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
111
Peso
Português
Baterias
Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat.
VCC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
112
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
Português
d )
e )
f )
g )
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Utilização e Manutenção de
Ferramentas com Bateria
a ) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderá criar um risco
de incêndio se for utilizado para carregar outras baterias.
b ) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilização de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c ) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d ) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do líquido da bateria; evite o contacto com
este líquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido derramado da
bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
6) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Avisos de segurança sobre o agrafador
•
•
•
•
Assuma sempre que a ferramenta contém agrafos. Um
manuseio descuidado do agrafador pode resultar num disparo
inesperado dos agrafos e em ferimentos.
Não aponte a ferramenta para si ou qualquer pessoa
próxima. O disparo inesperado irá disparar um agrafo e
causar ferimentos.
Não acione a ferramenta, exceto se a ferramenta estiver
colocada firmemente contra a peça. Se a ferramenta não
estiver em contacto com a peça, o agrafo pode ser desviado
do respetivo alvo.
Desligue a ferramenta da fonte de alimentação se o
agrafo encravar na ferramenta. Aquando da remoção
de um agrafo encravado, o agrafador poderá ser activado
acidentalmente se estiver ligado.
113
Português
•
•
Tenha cuidado quando remover um agrafo encravado.
O mecanismo poderá estar sob compressão e o agrafo pode
ser vigorosamente descarregado enquanto tentar eliminar
uma situação de encravamento.
Não utilize o agrafador para fixar cabos elétricos. Não
foi concebido para a instalação de cabos elétricos e pode
danificar o isolamento dos cabos elétricos, resultando assim
em perigos de incêndio ou choques eléctricos.
Avisos de segurança adicionais sobre
o agrafador
ATENÇÃO: quando utilizar um agrafador, todas as
precauções de segurança, como indicado abaixo, devem
ser respeitadas para evitar o risco de morte ou ferimentos
graves. Leia e compreenda todas as instruções antes de
utilizar a ferramenta.
ATENÇÃO: NUNCA utilize lubrificantes por pulverização
ou por qualquer outro meio ou solventes de limpeza no
interior da ferramenta. Isto pode afetar gravemente a vida
útil e o desempenho da ferramenta.
ATENÇÃO: se deixar cair a ferramenta ou se suspeitar que
a ferramenta sofreu danos, faça uma verificação, como
indicado na secção de seleção de modo do manual. Se
a ferramenta não funcionar de acordo com o manual,
deixe de a utilizar e envie para um centro de assistência
autorizado da DeWALT para reparação.
Segure a ferramenta pelas superfícies isoladas
específicas quando efetuar uma operação em que a
fixação de pregos possa entrar em contacto com fios
ocultos. O contacto com um fio sob tensão irá também fazer
com que as partes metálicas expostas da ferramenta fiquem
com corrente e provoquem um choque eléctrico no utilizador.
Durante a utilização, use sempre proteção auricular
adequada e outra proteção. Em algumas condições e
duração de utilização, o ruído produzido pelo equipamento
pode causar perda auditiva.
Quando não estiver a utilizar a ferramenta, retire a
bateria. Retire sempre a bateria e os agrafos do cartucho
antes de sair da área ou dar a ferramenta a outro utilizador.
Não transporte a ferramenta para outra área de trabalho
que implique a utilização de andaimes, escadas, escadotes
e objetos semelhantes com a bateria inserida. Não faça
ajustes, tarefas de manutenção ou retire agrafos com a
bateria inserida.
Não retire, adultere ou faça com que a ferramenta,
o gatilho, o bloqueio de segurança do gatilho ou o
ativador de contacto fiquem inoperacionais. Não coloque
fita adesiva ou ate o gatilho ou o ativador de contacto na
posição de ligado. Não retire a mola do ativador de contacto.
Faça inspeções diárias para verificar se o gatilho e o ativador
de contacto se deslocam sem problemas. Pode ocorrer uma
descarga não controlada.
Inspecione a ferramenta antes de utilizá-la. Não utilize
a ferramenta se algum componente da ferramenta,
gatilho, bloqueio de segurança do gatilho ou ativador
de contacto estiver inoperacional, desligado, alterado
•
•
•
•
•
114
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ou não funcionar corretamente. As peças danificadas
ou em falta devem ser reparadas ou substituição antes
da utilização.
Não altere ou modifique a ferramenta seja como for.
Parta sempre do pressuposto que a ferramenta
contém agrafos.
Nunca aponte a ferramenta a colegas ou na sua direção.
Não brinque com a ferramenta! Trabalhe em segurança!
Respeite a ferramenta como um utensílio de trabalho.
Não segure o gatilho da ferramenta quando a
transportar. Pode ocorrer uma descarga acidental.
Utilize sempre o bloqueio de segurança da ferramenta
se não a utilizar de imediato. Utilizar o bloqueio de
segurança do gatilho impede uma descarga acidental.
Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha-se sempre bem posicionado e
equilibrado. A perda de equilíbrio pode causar ferimentos.
Utilize a ferramenta apenas para o fim a que se destina.
Não dispare agrafos para o ar livre, betão, pedra,
madeira demasiado dura, nós ou qualquer material
demasiado duro para ser penetrado pelo agrafo. Não
utilize a estrutura da ferramenta ou a tampa superior
como martelo. Os agrafos disparados podem descrever
um caminho inesperado e causar ferimentos.
Mantenha sempre os dedos afastados do ativador
de contacto para evitar ferimentos causados pela
libertação inadvertida do impulsor.
Utilize sempre a ferramenta numa área limpa e
iluminada. Certifique-se de que a superfície de trabalho não
tem resíduos e tenha cuidado para não perder o equilíbrio
quando trabalhar em locais elevados, como telhados.
Não fixe agrafos perto da extremidade do material.
A peça pode rachar, fazendo ricochete do agrafo, e causar
ferimentos em si ou num colega. Tenha cuidado porque o
agrafo pode entrar em contacto com o veio da madeira,
fazendo com que fique saliente de maneira inesperada na
parte lateral do material em que está a trabalhar. Insira a
ponta do cinzel do agrafo perpendicular ao grão para reduzir
o risco de ferimentos.
Não fixe agrafos nas cabeças de outros fixadores ou
com a ferramenta a um ângulo demasiado inclinado.
Podem ocorrer ferimentos resultantes de recuo forte, fixadores
encravados ou os agrafos podem fazer ricochete.
Mantenha as mãos e as partes do corpo afastadas
da área de trabalho imediata. Se for necessário manter
as mãos e o corpo protegidos contra situações de risco,
fixe a peça com grampos. Certifique-se de que a peça está
bem fixada antes de inserir o agrafador no material. O
ativador de contacto pode fazer com que o material se
desvie inesperadamente.
Não utilize a ferramenta perto de poeiras, gases ou
vapores inflamáveis. A ferramenta pode produzir faíscas e
libertar gases, e dar origem a um incêndio. Fixar um agrafo
sobre outro também pode produzir faíscas.
Português
•
•
•
Quando trabalhar em áreas reservadas, mantenha o
rosto e as partes do corpo afastadas da parte de trás
da tampa da ferramenta. Um recuo repentino pode causar
impacto no corpo, especialmente quando colocar agrafos em
material duro ou denso.
Agarre a ferramenta com firmeza para manter
o controlo, ao mesmo tempo que permite que a
ferramenta se afaste da superfície de trabalho enquanto
o agrafo é inserido. No modo Ação rápida, se permitir que
o ativador de contacto entre de novo em contacto com a
superfície de trabalho, será fixado um agrafo não pretendido.
É importante escolher o método de acionamento. Consulte o
manual para saber quais são as opções de acionamento.
Interruptor de seleção sequencial/
ação rápida
Ação sequencial
• Quando utilizar a ferramenta no modo sequencial, não
acione a ferramenta, exceto se estiver colocada com
firmeza contra a peça.
Ação rápida
• Quando utilizar a ferramenta no modo de ação rápida,
tenha cuidado com os disparos duplos não intencionais
resultantes de recuo da ferramenta. Se o ativador de
contacto entrar de novo em contacto acidentalmente com
a superfície de trabalho podem ser disparados agrafos
não desejados.
• Quando acionar o modo de "sequência rápida" no
agrafador de acabamento, mantenha sempre o controlo
da ferramenta. Uma colocação inadequada da ferramenta
pode resultar na descarga incorreta de um agrafo.
• Para evitar um disparo duplo:
ʵʵ Não exerça muita força quando encostar a ferramenta
contra a superfície de trabalho.
ʵʵ Após cada disparo, aguarde até a ferramenta fazer o
recuo por completo.
ʵʵ Utilize a ferramenta no modo sequencial.
• Não fixe agrafos sobre as cabeças de outros agrafos.
Pode ocorrer recuo, fixadores encravados ou os agrafos podem
fazer ricochete.
• Quando utilizar a pistola de pregos, tenha em atenção
a espessura do agrafador. Um agrafo saliente pode
causar ferimentos.
• Ajuste de profundidade: Para reduzir o risco de
ferimentos graves causados por ativação acidental
quando ajustar a profundidade, deve SEMPRE;
ʵʵ Retirar a bateria.
ʵʵ Ativar o bloqueio do gatilho.
ʵʵ Evitar o contacto com o gatilho durante os ajustes.
• Não fixe agrafos em paredes, pisos ou outras superfícies
de trabalho sem fazer uma inspeção preliminar. Os
agrafos colocados em fios elétricos sob tensão, canalização ou
outros tipos de obstruções podem causar ferimentos.
• Mantenha-se atento, preste atenção ao que está a fazer
e faça uso de bom senso ao operar uma ferramenta
eléctrica. Não utilize a ferramenta se estiver cansado
ou sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distração durante a utilização de ferramentas
eléctricas poderá resultar em ferimentos graves.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
115
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
116
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
•
•
•
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. B)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria  12 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria  13 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
Português
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema
de protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer,
coloque a bateria de iões de lítio no carregador até ficar
totalmente carregada.
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados
nas instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
•
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a
uma chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
117
Português
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências
de documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização
e transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de
18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLTTM está instalada num equipamento de 54 V ou de
108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria
de 54 V.
118
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na
bateria FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar
a bateria.
No modo Transporte, os conjuntos
de células são desligados
electricamente da bateria, o que
dá origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar a
bateria de determinadas regras de transporte impostas às
baterias de watt-hora de maior capacidade.
Por exemplo, a classificação Exemplo de marca de etiqueta de utilização
e transporte
Wh (watt-hora) de
transporte pode indicar
3 x 36 Wh, o que significa
3 pilhas de 36 Wh cada.
A classificação de Wh de utilização pode indicar 108 Wh (é
necessário utilizar 1 pilha).
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local
fresco, seco e afastado do carregador para obter os
melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente quaisquer
M
cabos danificados.
Português
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Apenas para uso dentro de casa.
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
Use uma protecção auditiva.
arregue as baterias da DeWALT apenas com os
C
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Use uma protecção ocular.
Não utilize a ferramenta em andaimes ou
em escadotes.
Comprimento dos agrafos.
Não queime a bateria.
Calibre do agrafo.
UTILIZAÇÃO (sem bolsa de transporte). Exemplo:
a classificação de Wh indica 108 Wh (1 pilha com
108 Wh).
Capacidade do cartucho.
TRANSPORTE (com bolsa de transporte
incorporada). Exemplo: a classificação de Wh indica
3 x 36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
Tensão da ferramenta.
Tipo de bateria
O modelo DCN682utiliza uma pilha de 18 volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consulte os Dados Técnicos para obter
mais informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1Agrafador
3 Ponta sem marca
1Carregadorr
1 Pilha de iões de lítio (modelos C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1)
2 Pilhas de iões de lítio (modelos C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2)
3 Pilhas de iões de lítio (modelos C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3)
1 Manual de instruções
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de transporte não são
incluídas com os modelos N. As baterias e carregadores não são
incluídas com os modelos NT. Os modelos B incluem baterias
Bluetooth®.
NOTA: a marca Bluetooth® e os logótipos são marcas registadas
propriedade da Bluetooth®, SIG, Inc. e qualquer utilização
de tais marcas pela DeWALT é fornecida sob licença. Outras
marcas ou nomes comerciais são propriedade dos respectivos
proprietários.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Radiação visível. Não olhe fixamente para a luz.
Posição do Código de data (Fig. B)
O código de data  20 , que também inclui o ano de fabrico,
está impresso na base da ferramenta entre a face da bateria e
o agrafador.
Exemplo:
2018 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
10 Alavanca anti-bloqueio
Gatilho
11 Indicador de profundidade
Bloqueio de segurança
do gatilho
dos agrafos
12 Bateria
Botão de ajuste
da profundidade
13 Patilha de libertação
Indicadores luminosos/
das baterias
bateria fraca/
14 Patilha do cartucho
encravamento
15 Indicador de número
Ativador de contacto
reduzido de agrafos
Cartucho deslizante
16 Placa inferior
Gatilho de selecção
17 Botões de ajuste
sequencial/sequência
18 Placa superior
rápida
19 Parafuso
Gancho da correia
reversível
Ponta de proteção
119
Português
Utilização Adequada
O agrafador de sem fio foi concebido para fixar agrafos em
peças de madeira.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
O agrafador de sem fio é uma ferramenta eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Gancho de correia (Fig. A)
ATENÇÃO: retire os agrafos do cartucho antes
de efetuar quaisquer ajustes ou reparar esta
ferramenta. Se não o fizer, podem ocorrer
ferimentos graves.
ATENÇÃO: desligue a bateria da ferramenta antes
de efetuar quaisquer ajustes, substituir acessórios,
reparação ou transportar a ferramenta. Estas
medidas de segurança preventivas reduzem o risco de
ligar a ferramenta acidentalmente.
CUIDADO: quando não o estiver a utilizar, coloque
a ferramenta de lado numa superfície estável,
de modo a que ninguém tropece nem sofra uma
queda. Algumas ferramentas com baterias grandes
ficam na vertical dentro da bateria, mas podem ser
facilmente derrubadas.
Os agrafos sem fio incluem um gancho de correia integrado
e pode ser fixado em ambos os lados da ferramenta, para se
adaptar a utilizadores destros ou esquerdinos.
Se não quiser utilizar o gancho, pode removê-lo da ferramenta.
Retirar o gancho da correia
1. Retire a bateria da ferramenta.
2. Para mudar a utilização da ferramenta da direita para a
esquerda, basta retirar o parafuso  19 do lado oposto da
ferramenta e montá-lo do outro lado.
3. Volte a colocar a bateria.
120
Ajuste da altura do revestimento de chão
(Fig. A, C, D)
ATENÇÃO: retire os agrafos do cartucho antes de efetuar
quaisquer ajustes ou reparar esta ferramenta. Se não o
fizer, podem ocorrer ferimentos graves.
ATENÇÃO: Retire a bateria da ferramenta antes
de efectuar quaisquer ajustes, substituir acessórios,
reparação ou transportar a ferramenta. Estas medidas
de segurança preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta acidentalmente.
1. Pressione a patilha do cartucho 14 e abra o cartucho
deslizante 6 para libertar o sistema de bloqueio de
combustão a seco, que permite que o gatilho de
contacto 5 seja pressionado por completo quando entra
em contacto com o material de revestimento de chão.
2. Defina o ajuste de profundidade de acordo com a
profundidade máxima, rodando por completo o botão
de ajuste de profundidade 3 na direção das almofadas
amortecedoras 9 da agrafadora.
3. Afrouxe os parafusos de ajuste 17 até a placa superior 18 e
a placa inferior 16 se moverem livremente.
4. Utilizando as almofadas amortecedoras 9 como guia de
alinhamento, encaixe o gatilho de contacto para que fique
bem assente acima da ponta do material de revestimento,
como indicado na Figura C.
5. Quando as almofadas amortecedoras 9 estiverem bem
alinhadas, deslize a placa superior 18 para que entrem em
contacto com a superfície superior terminada do material
de revestimento, como indicado na Figura D. Em seguida,
deslize a placa inferior 16 para que entre em contacto com
o contra-piso.
6. Enquanto segura na ferramenta e nas placas com o
alinhamento correcto contra o material de revestimento,
aperte ambos os botões de ajuste 17 .
7. Carregue os agrafos conforme indicado na Figura H.
IMPORTANTE: Teste a ferramenta num pedaço de
revestimento para garantir a colocação e compatibilidade
adequadas do agrafo. Veja a tabela para saber como colocar os
agrafos correctamente.
8. Para garantir a colocação correcta do agrafo em materiais
e espessura diferentes, reponha o botão de ajuste da
Português
profundidade 3 para inserir os agrafos com menos
profundidade, afastando a ponteira da agrafadora. Depois
de definir o ajuste de profundidade, repita os passos 1 a 7.
CUIDADO: A DeWALT não pode assumir qualquer
responsabilidade pelo desempenho do produto se a
ferramenta for utilizada incorrectamente ou não estiver
de acordo com as instruções de instalação do fabricante
de pavimentos.
COLOCAÇÃO CORRECTA DA
AGRAFADORA
Correcto
Imediatamente abaixo da superfície
do chão
Incorrecto
Agrafo saliente
Incorrecto
Agrafo alinhado incorrectamente
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. B)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria  12 está totalmente carregada antes de a utilizar.
Instalar a bateria na pega da ferramenta
1. Alinhe a bateria  12 com as calhas que se encontram dentro
da pega da ferramenta (Fig. B).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a bateria ficar
totalmente encaixada na ferramenta e certifique-se de que
não se solta.
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação da bateria  13 e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. B)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustíve. Uma combinação dos três indicadores luminosos
LED verdes acende-se, indicando o nível da carga restante.
Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e é necessário
voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
AVISO: se deixar cair a ferramenta ou suspeitar que
a ferramenta sofreu danos, faça uma verificação,
como indicado na secção de seleção de modo do
manual. Se a ferramenta não funcionar de acordo com
o manual, deixe de a utilizar e envie para um centro de
assistência autorizado da DEWALT para reparação.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. E)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correta das mãos requer a colocação de uma mão na
pega principal, tal como indicado.
Preparar a ferramenta
ATENÇÃO: NUNCA utilize lubrificantes por
pulverização ou por qualquer outro meio ou
solventes de limpeza no interior da ferramenta.
Isto pode afetar gravemente a vida útil e o desempenho
da ferramenta.
NOTA: A bateria não está totalmente carregada quando a retira
da embalagem. Siga as instruções indicadas (consulte Carregar
uma bateria).
1. Leia a secção de Instruções de segurança deste manual.
2. Use proteção ocular e auricular.
3. Certifique-se de que retira todos os agrafos do cartucho.
4. Verifique se o ativador de contacto e os conjuntos de
impulsores estão a funcionar correctamente. Não utilize a
ferramenta se algum dos conjuntos não estiver a funcionar
corretamente. NUNCA utilize a ferramenta se o ativador de
contacto estiver fixado na posição de atuação.
5. Nunca aponte a pistola de pregos na sua direção ou de
outras pessoas.
6. Insira a bateria totalmente carregada.
121
Português
Utilizar o bloqueio do gatilho (Fig. G)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
liberte o gatilho quando não utilizar a ferramenta.
Mantenha o bloqueio de segurança do gatilho
BLOQUEADO (Fig. G) na posição de bloqueio quando não
utilizar a ferramenta.
AVISO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
bloqueie o gatilho, retire a bateria da ferramenta e
retire os agrafos do cartucho antes de fazer ajustes.
Cada agrafador DeWALT está equipada com um bloqueio de
segurança do gatilho  2 que, quando é colocado à direita,
como indicado na Figura G, impede que a ferramenta dispare
um agrafo, bloqueando o gatilho e transferindo a energia para
o motor.
Quando o bloqueio de segurança do gatilho é premido para a
esquerda, a ferramenta fica totalmente operacional. O bloqueio
do gatilho deve estar sempre bloqueado quando efetuar ajustes
ou se a ferramenta não for utilizada de imediato.
AVISO: Não armazene a ferramenta com a bateria
instalada. Para evitar danos na bateria e garantir a
melhor duração da bateria, armazene as baterias fora da
ferramenta ou do carregador num local fresco e seco.
Carregar a ferramenta (Fig. A, H)
ATENÇÃO: nunca aponte a ferramenta na sua direção ou
de outras pessoas. Podem ocorrer ferimentos graves.
ATENÇÃO: nunca coloque agrafos com o activador
de contacto ou o gatilho activados. Podem
ocorrer ferimentos.
ATENÇÃO: retire sempre a bateria antes de colocar ou
retirar agrafos. Podem ocorrer ferimentos graves.
1. Pressione a patilha do cartucho  14 e abra o cartucho
deslizante  6 por completo.
2. Insira os agrafos na parte lateral do cartucho; os agrafos
devem ser colocados com a cabeça contra a parte de trás
do cartucho.
3. Feche o cartucho deslizante até os fechos da patilha do
cartucho ficarem bem encaixados.
Descarregar a ferramenta (Fig. H)
ATENÇÃO: o bloqueio do gatilho deve estar sempre
bloqueado quando efetuar ajustes ou se a ferramenta não
for utilizada.
1. Pressione a patilha do cartucho  14 e abra o cartucho
deslizante  6 por completo.
2. Incline a ferramenta até os agrafos deslizarem livremente
para fora do cartucho.
3. Certifique-se de que não existem os agrafos soltos no
interior do cartucho.
4. Feche o cartucho deslizante por completo
Função de bloqueio de disparo a seco (Fig. A)
A ferramenta está equipada com um função de bloqueio
de disparo a seco para impedir que dispare novamente se
não houver agrafos colocados. Se não aparecerem indicador
122
de número reduzido de agrafos  15 , isso significa que a
ferramenta tem poucos fixadores. Se isto ocorrer, a ferramenta
fica bloqueada e só funciona depois de colocar mais agrafos.
(Consulte Carregar a ferramenta)
Seleção de modo (Fig. A, F)
O agrafador de acabamento tem capacidade para disparar
agrafos através de atuação sequencial e sequência rápida. Antes
de utilizar esta ferramenta, procure o interruptor de seleção para
determinar o modo de atuação. Leia todas as instruções antes
de selecionar o modo de atuação.
ATENÇÃO: quando não fixar agrafos, mantenha os dedos
AFASTADOS do gatilho para evitar um disparo acidental
dos agrafos. NUNCA transporte a ferramenta com o dedo
no gatilho. No modo de sequência rápida, a ferramenta
dispara um agrafo se o ativador de contacto for acionado
quando premir o gatilho.
Ação sequencial
Utilize o modo de atuação sequencial para fixar agrafos de
maneira intermitente, que requer um controlo muito cuidado
e preciso da colocação e profundidade. O modo de atuação
sequencial fornece a potência máxima de fluxo para fixar os
agrafos maiores.
Para utilizar o agrafador no modo de atuação sequencial:
1. Deslize o interruptor seletor para ativar o ícone de um
agrafo
.
2. Liberte o bloqueio de segurança do gatilho  2 .
3. Pressione a ponteira totalmente contra a peça
(o motor é ligado).
4. Puxe o gatilho (o agrafo é fixado na superfície de trabalho).
5. Liberte o gatilho e levante o agrafador da superfície de
trabalho. NOTA: O motor da ferramenta retoma a velocidade
total automaticamente sem que o mecanismo de disparo  5
seja premido.
6. Repita os passos 3 a 5 para a próxima aplicação.
AVISO: O ativador de contacto tem de ser pressionado
puxando o gatilho para cada agrafo, seguido da
libertação do ativador de contacto e do gatilho depois de
fixar cada agrafo.
Modo de sequência rápida
No modo de sequência rápida, a velocidade de rotação do
motor é reposta automaticamente depois de inserir um
agrafo, para permitir uma fixação consecutiva rápida. Apesar
de proporcionar a capacidade de disparar mais agrafos em
menos tempo, este modo consome a carga da bateria com
maior rapidez.
1. Utilize o botão de seleção de modo 7 para selecionar o
modo de sequência rápida.
2. Liberte o bloqueio de segurança do gatilho 2 .
3. Empurre o gatilho de contacto 5 contra a superfície
de trabalho.
4. Prima o gatilho 1 para activar a ferramenta.
5. Liberte o gatilho 1 . Enquanto mantém a ferramenta e o
gatilho de contacto pressionados contra a peça de trabalho,
Português
deslize a agrafadora ao longo do material de revestimento
de chão. O motor continua a funcionar e a ferramenta pode
ser activado em qualquer altura se pressionar o gatilho. Para
saber qual é a distância adequada de fixação dos agrafos,
siga o calendário de revestimento de chão da agrafadora
do fabricante.
NOTA: No modo de sequência rápida, o motor da
ferramenta retoma a velocidade total automaticamente sem
que o gatilho de disparo 5 seja premido.
Ajustar a profundidade (Fig. I)
A profundidade de fixação dos agrafos pode ser ajustada
com o botão de ajuste da profundidade  3 na parte lateral
da ferramenta.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves
causados por ativação acidental quando ajustar a
profundidade, deve SEMPRE:
• Retirar a bateria.
• Engatar o bloqueio de segurança do gatilho.
• Evitar o contacto com o gatilho durante os ajustes.
1. Para fixar o agrafador com menos profundidade
, rode
o botão de ajuste da profundidade  3 longe da ponteira da
pistola de pregos.
2. Para fixar um prego com mais profundidade
, rode a
roda de ajuste de profundidade  3 na ponteira do agrafador.
Indicadores luminosos (Fig. J)
Estão disponíveis indicadores luminosos  4 em cada
lado do agrafador. Os indicadores luminosos acendem-se
depois de inserir a bateria, premir o gatilho ou libertar o
ativador de contacto. Os indicadores luminosos desligam-se
automaticamente 20 segundos se a ferramenta não for utilizada.
NOTA: Estes indicadores luminosos permitem iluminar a
superfície de trabalho imediata e não se destinam a ser
utilizadas como lanternas.
Indicador de bateria fraca: Os indicadores luminosos à
esquerda acendem-se quatro vezes consecutivas e depois
apagam-se para indicar que a bateria está fraca.
Indicador de número reduzido de agrafos: Os indicadores
luminosos à direita começam a piscar de maneira contínua se
um prego ficar encravado na ponteira (consulte Retirar um
agrafo encravado).
força suficiente para deslizá-la por completo para a outra
extremidade da ranhura nos compartimentos.
6. Volte a inserir os agrafos no cartucho (Consulte Carregar
a ferramenta)
7. Volte a colocar a bateria.
NOTA: A ferramenta será desligada e só será reposta depois
de retirar e voltar a colocar a bateria.
Funcionamento em tempo frio
Quando utilizar ferramentas em temperaturas negativas:
1. Mantenha a ferramenta o mais quente possível antes de
a utilizar.
2. Experimente a ferramenta 5 ou 6 vezes num pedaço de
madeira antes de a utilizar.
Funcionamento em tempo quente
A ferramenta deve funcionar normalmente. No entanto,
mantenha a ferramenta afastada de luz solar direta porque o
excesso de calor pode deteriorar os amortecedores e outras
peças de borracha, o que pode resultar numa manutenção
mais prolongada.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Retirar um agrafo encravado (Fig. A, K)
Limpeza
Se um agrafo ficar encravado na ponteira, não aponte a
ferramenta na sua direção e siga estas instruções para retirá-lo:
1. Retire a bateria da ferramenta e ative o bloqueio de
segurança do gatilho.
2. Pressione a patilha do cartucho  14 e retire os
agrafos carregados.
3. Verifique se existem agrafos encravados no interior
do cartucho.
4. Retire o agrafo dobrado, utilizando um alicante
se necessário.
5. Se a lâmina acionadora estiver virada para baixo, rode a
alavanca de libertação de encravamento  10 exercendo
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
123
Português
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela
DeWALT, a utilização de outros acessórios com esta
ferramenta poderá ser perigosa. Para reduzir o
risco de ferimentos, apenas deverão ser utilizados
acessórios recomendados pela DeWALT com
este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
124
Suomi
LANGATON 18GA LATTIAN NIITTAUSKONE
DCN682
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Käyttötila
Lipaskulma
Kiinnittimet
Pituus
leveys
Varren halkaisija
Lippaan kapasiteetti
Paino (ilman akkua/paristoa)
Materiaalin paksuusalue
VDC
DCN682
18
1
Litiumioni
Sarja /
Pikasarja
0°
mm 12–38
mm 5,6–6,4
mm 1,25
110
kg
2,9
mm 9,5–15,9
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-16
mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A) 84
LWA(äänitehotaso)
dB(A) 95
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Langaton 18GA Lattian Niittauskone
DCN682
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
07.06.2018
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
125
Paino
Suomi
Akkua
Laturit/Latausajat (minuutteina)
Kat. #
VDC
Ah
Paino (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
126
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
Suomi
d )
e )
f )
g )
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman.
•
•
•
•
•
Niittauskoneen lisäturvavaroitukset
•
•
•
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Niittauskoneen turvallisuutta
koskevia varoituksia
•
Toimi aina oletuspohjalta, että työkalussa on
kiinnittimiä. Niittauskoneen huolimaton käsittely voi
johtaa kiinnittimien odottamattomaan laukaisemiseen
ja henkilövahinkoihin.
Älä osoita työkalulla itseäsi tai ketään lähettyvillä
olevaa henkilöä. Odottamaton laukaisemisen yhteydessä
laitteesta sinkoaa naula, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä laukaise työkalua, ellei se ole tiiviisti työkappaletta
vasten. Jos työkalu ei ole kiinni työkappaleessa, kiinnitin
saattaa ponnahtaa irti kohteesta.
Irrota työkalu virtalähteestä, jos kiinnitin juuttuu
työkalun sisään. Virtalähteeseen kytketty kone voi
vahingossa aktivoitua juuttunutta kiinnitintä poistettaessa.
Ole varovainen poistaessasi juuttunutta kiinnitintä.
Mekanismi voi olla paineistetussa tilassa ja laukaista
kiinni juuttuneen kiinnittimen hyvin voimallisesti
sitä vapautettaessa.
Älä käytä tätä niittauskonetta sähköjohtojen
kiinnittämiseen. Sitä ei ole tarkoitettu sähkökaapeleiden
asentamiseen, vaan se voi vahingoittaa sähkökaapeleiden
eristeitä ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
•
•
VAROITUS: Noudata niittauskoneen käytön aikana
kaikkia alla annettuja varotoimenpiteitä kuoleman- ja
henkilövahinkovaaran välttämiseksi. Lue kaikki ohjeet
ennen työkalun käyttöä ja varmista, että ymmärrät ne.
VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN suihkuta tai levitä muulla
tavoin voiteluaineita tai liuottimia työkalun sisälle.
Tämä voi vaikuttaa huomattavasti työkalun käyttöikään
ja tehoon.
VAROITUS: Jos työkalu on pudotettu tai epäilet työkalun
vaurioituneen, tarkista työkalun toiminta ohjekirjan Tilan
valinta -osion ohjeita noudattaen. Jos työkalu ei toimi
ohjekirjan mukaisesti, lopeta työkalun käyttö ja vie se
huoltoon valtuutettuun DeWALT-huoltopalveluun.
Tartu kiinni työkalun eristetyistä tartuntapinnoista,
jos kiinnittimiä kiinnitettäessä on vaara osua piilossa
oleviin johtoihin. Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee
jotkut työkalun näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja
ne aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle.
Käytä aina asianmukaisia kuulonsuojaimia ja muita
suojavarusteita käytön aikana. Joissakin olosuhteissa
ja käytön kestäessä tietyn aikaa tämä tuote voi vaikuttaa
kuulon heikentymiseen.
Irrota akku työkalusta, kun sitä ei käytetä. Irrota aina
akku ja kiinnittimet lippaasta ennen alueelta poistumista tai
työkalun antamista toiselle käyttäjälle. Älä kuljeta työkalua
toiselle työalueelle akun ollessa paikoillaan, jos kuljetuksen
aikana on käytettävä rakennustelineitä, portaita, tikkaita tai
vastaavia. Älä suorita säätöjä, huoltotoimenpiteitä tai poista
kiinni juuttuneita kiinnittimiä akun ollessa paikoillaan.
Älä poista tai käsittele työkalua, liipaisinta, liipaisimen
lukitusta tai kärkilaukaisinta tai aiheuta muutoin
niihin toimintahäiriöitä. Älä teippaa tai sido liipaisinta tai
kärkilaukaisinta päälle-asentoon. Älä poista kärkilaukaisimen
jousta. Tarkista liipaisimen ja kärkilaukaisimen vapaa liike
päivittäin. Muutoin vaarana on kontrolloimaton laukeaminen.
Tarkista työkalu ennen sen käyttöä. Älä käytä työkalua,
jos työkalun, liipaisimen, liipaisimen lukituksen tai
127
Suomi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
128
kärkilaukaisimen jokin osa ei toimi, jokin osa on irti
tai ei toimi oikein tai jos jotakin osaa on muutettu.
Vaurioituneet tai puuttuvat osat on korjattava tai vaihdettava
ennen käyttöä.
Älä muuta tai muokkaa työkalua millään tavalla.
Toimi aina oletuspohjalta, että työkalussa
on kiinnittimiä.
Älä koskaan suuntaa työkalua muihin työntekijöihin
tai itseesi päin. Laitteella ei saa pilailla! Varmista aina
työturvallisuus! Työkalua on aina pidettävä työvälineenä.
Älä kuljeta työkalua paikasta toiseen liipaisimesta
kiinni pitäen. Muutoin työkalu voi laueta vahingossa.
Käytä aina liipaisimen lukitusta, kun työkalu ei ole
käytössä. Liipaisimen lukituksella estetään työkalun
laukeaminen vahingossa.
Älä kurkottele. Varmista aina tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Tasapainon menetys voi
aiheuttaa henkilövahingon.
Käytä työkalua ainoastaan sen suunniteltuun
käyttötarkoitukseen. Älä laukaise kiinnittimiä
ilmaan, betoniin, kivimateriaaliin, erittäin
koviin puumateriaaleihin, oksiin tai muihin
liian koviin materiaaleihin, joita kiinnitin ei
läpäise. Älä käytä työkalun runkoa tai yläkantta
vasarointiin. Työkalusta laukeavat kiinnittimet
voivat sinkoutua odottamattomalla tavalla ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Pidä sormet aina kaukana kärkilaukaisimesta
työntökappaleen odottamattoman vapautumisen ja
siitä aiheutuvien henkilövahinkojen välttämiseksi.
Käytä työkalua aina puhtaalla ja hyvin valaistulla
alueella. Varmista korkealla (esim. katolla)
työskennellessä, ettei työstettävällä pinnalla ole roskia
ja että jalansija on hyvä.
Älä kiinnitä kiinnittimiä materiaalin reunan lähelle.
Työstökappale voi haljeta ja aiheuttaa kiinnittimen
ponnahtamisen, jolloin vaarana ovat henkilövahingot.
Huomaa, että niitti voi mennä puun syiden mukaisesti,
jolloin se voi tulla odottamattomasti ulos työstömateriaalin
sivulta. Kohdista niitin terä kohtisuoraan puun syyhyn nähden
henkilövahinkovaaran välttämiseksi.
Älä kiinnitä niittejä muiden kiinnittimien päälle tai pidä
työkalua liian jyrkässä kulmassa. Voimakas takaisku,
kiinni juuttuneet kiinnittimet tai kimpoavat niitit voivat
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Pidä kädet ja kehonosat kaukana välittömältä
työalueelta. Pitele työstökappaletta tarvittaessa puristimilla
käsien ja kehonosien pitämiseksi kaukana vaara-alueelta.
Varmista, että työstökappale on kiinnitetty hyvin ennen kuin
painat niittauskoneen materiaalia vasten. Kärkilaukaisin voi
aiheuttaa työstömateriaalin siirtymisen odottamattomasti.
Älä käytä työkalua, jos alueella on syttyvää pölyä,
kaasua tai höyryä. Työkalusta voi muodostua kipinöitä,
jotka voivat sytyttää kaasut palamaan. Niitin osuminen
toiseen niittiin voi myös aiheuttaa kipinöitä.
•
•
•
Pidä kasvot ja kehonosat kaukana työkalun kannen
takaosasta rajoitetuilla alueilla työskennellessä.
Yllättävä takaisku voi aiheuttaa kehoon kohdistuvan iskun,
erityisesti kovaa tai tiheää materiaalia niitatessa.
Pidä työkalusta hyvin kiinni hallinnan säilyttämiseksi
ja anna työkalun iskeytyä taakse työstökappaleesta
irti kiinnittimen kiinnittämisen aikana. Jos kärkilaukaisin
koskettaa työstökappaletta iskutilassa ennen kuin liipaisin
vapautetaan, laitteesta laukeaa kiinnitin tahattomasti.
Oikean liipaisutilan valitseminen on tärkeää. Tarkista eri
valinnat ohjekirjasta.
Sarja-/iskutilan valintakytkin
Sarjatila
• Kun käytät työkalua sarjatilassa, älä laukaise työkalua,
ellei se ole tiiviisti työkappaletta vasten.
Iskutila
• Kun työkalua käytetään iskutilassa, varo työkalun
takaiskusta aiheituvia tahattomia kaksoislaukaisuja.
Laite voi laukaista kiinnittimiä tahattomasti, jos kärkilaukaisin
koskettaa vahingossa työstökappaletta uudelleen.
• Kun käytät niittauskonetta pikasarjatilassa, varmista
aina työkalun hyvä hallinta. Jos työkalu sijoitetaan
virheellisesti, kiinnitin voi suuntautua virheellisesti.
• Kaksoislaukaisujen välttäminen:
ʵʵ Älä kohdista työkalua voimalla työstökappaleeseen.
ʵʵ Anna työkalun siirtyä kokonaan takaisin kunkin
laukaisun jälkeen.
ʵʵ Käytä työkalua sarjatilassa.
• Älä kiinnitä niittejä muiden kiinnittimien päälle. Muutoin
seurauksena voi olla voimakas takaisku, kiinnittimien kiinni
juuttuminen tai niittien kimpoaminen.
• Huomioi materiaalin paksuus niittauskonetta
käyttäessä. Ulos tuleva niitti voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Syvyyden säätäminen: Toimi AINA seuraavasti, jotta
vahingossa tapahtuvan laukaisun aiheuttamilta
vammoilta vältyttäisiin syvyyden säätämisen aikana.
ʵʵ Irrota akku.
ʵʵ Kytke liipaisimen lukitus.
ʵʵ Vältä koskettamasta liipaisimeen säätämisen aikana.
• Älä kiinnitä niittejä sokeasti seiniin, lattioihin tai muihin
työalueisiin. Jos kiinnittimiä laukaistaan jännitteenalaisiin
sähköjohtoihin, putkiin tai muihin esteisiin, seurauksena voivat
olla henkilövahingot.
• Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana,
keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
Suomi
•
•
•
•
Kuulon heikkeneminen.
Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
•
•
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Tekniset tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedoissa).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
akun paikoilleen.
2. Aseta akku  12 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta  13 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
129
Suomi
Laturin toiminta
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
Akkuyksikkö
ladattu täyteen
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
kuuma-/kylmäviive*
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi
jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos laturin
merkkivalo ei syty, akku on viallinen.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys
on tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein
tai jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa
vieraita esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai
suurelta purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
130
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen
sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan
henkilökohtaisen vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota
yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
Suomi
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta.
Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien
määräyksien mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua verrattuna yhteen suuremman
Wh-arvon omaavaan akkuun. Kun kolmen akun Wh-arvo on
pienempi, tietyt suurempaa Wh-arvoa koskevat akkujen
kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvo
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
merkinnästä
voi esimerkiksi ilmoittaa
3 x 36 Wh, toisin sanoen
kolme 36 Wh:n paristoa.
Käytön Wh-arvo voi
ilmoittaa 108 Wh (koskee yhtä paristoa).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa
irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
131
Suomi
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Lippaan kapasiteetti.
KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla).
Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36
Wh:n paristoa).
Työkalun jännite.
Näkyvä säteily. Älä katso suoraan valoon.
Akun Tyyppi
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva B)
DCN682 toimii 18 voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot.
Päivämääräkoodi  20 , joka sisältää myös valmistusvuoden,
on painettu akun etupuolen ja niittauskoneen välissä olevaan
työkalun jalustaan.
Esimerkki:
2018 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Niittauskone
3Kärkisuojaa
1Laturi
1 Litiumioniakku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 mallit)
2 Litiumioniakut (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 mallit)
3 Litiumioniakut (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 mallit)
1Käyttöohje
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu N-malleihin.
Akut ja laturit eivät kuulu NT-malleihin. B-malleihin kuuluvat
Bluetooth®-akut.
HUOMAA: Bluetooth®-merkki ja logot ovat Bluetooth®, SIG,
Inc.:in rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita DeWALT käyttää
lisenssillä. Muut tavaramerkit ja -nimet ovat vastaavien
omistajien omaisuutta.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de transporte não são
incluídas com os modelos N.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Työkalua ei saa käyttää telineillä tai tikapuilla.
Niittien pituus.
Niitin mitta.
132
Kuvaus (Kuva A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
10 Kiinni leikkautumisen
Liipaisin
vapautusvipu
Liipaisimen lukitus
11 Niitin syvyyden ilmaisin
Syvyydensäätöpyörä
Valot / alhaisen akkuvirran 12 Akku
13 Akun vapautuspainike
/ kiinni jäämisen
merkkivalo
14 Lippaan lukitus
Kärkilaukaisin
15 Alhaisen niittitason
Liukuva lipas
merkkivalo
16 Alalevy
Sarja / Pikasarja
-valintakytkin
17 Säätimet
Käännettävä vyökoukku
18 Ylälevy
Kärkialusta
19 Ruuvi
Käyttötarkoitus
Langaton niittauskone on tarkoitettu
puukappaleiden niittaamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Langaton niittauskone on ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Vyökoukku (Kuva A)
VAROITUS: Poista niitit lippaasta ennen työkalun
säätämistä tai huoltamista. Jos näin ei menetellä
seurauksena saattaa olla vakava tapaturma.
VAROITUS: Irrota akku työkalusta ennen sen
säätämistä, lisävarusteiden vaihtamista,
työkalun huoltamista tai siirtämistä. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä, aseta se sivulleen
vakaalle alustalle paikkaan, jossa se ei aiheuta
kompastumis- tai putoamisvaaraa. Jotkut työkalut,
joissa on suuret akut, seisovat pystyssä akun varassa,
mutta ne kaatuvat helpommin.
Langaton niittauskone sisältää integroidun vyökoukun, joka
voidaan kiinnittää työkalun molemmille puolille vasen- tai
oikeakätisiä käyttäjiä varten.
Jos koukkua ei haluta lainkaan, sen voi irrottaa työkalusta.
Suomi
TÄRKEÄÄ: Testaa työkalu lattian koekappaleeseen
varmistaaksesi niittien oikeaoppisen kiinnittymisen ja
yhteensopivuuden. Katso niitin oikeaoppinen sijoitus taulukosta.
8. Varmista niitin oikeaoppinen sijoitus eri lattiapaksuuksissa
ja -materiaaleissa nollaamalla syvyyden säädin 3 niittien
kiinnittämiseksi matalammalle kiertämällä poispäin
niittauskoneen nokasta. Kun olet asettanut syvyyden, toista
vaiheet 1 - 7.
HUOMIO: DeWALT ei ota vastuuta tuotteen
suorituskyvystä, jos työkalua käytetään virheellisesti tai
lattian valmistajan asennusohjeiden vastaisesti.
NIITIN OIKEAOPPINEN SIJOITUS
Hyvä
Aivan lattiapinnan alapuolella
Huono
Niitti tulee ulos
Vyökoukun irrottaminen
1. Irrota akku työkalusta.
2. Voit siirtää työkalun oikeakätisestä käytöstä vasenkätiseen
käyttöön yksinkertaisesti irrottamalla ruuvin  19 työkalun
vastakkaiselta puolelta ja asentamalla sen toiselle puolelle.
3. Asenna akku takaisin paikoilleen.
Lattian korkeuden säätäminen (Kuvat A, C, D)
VAROITUS: Poista niitit lippaasta ennen työkalun
säätämistä tai huoltamista. Jos näin ei menetellä
seurauksena saattaa olla vakava tapaturma.
VAROITUS: Irrota akku työkalusta ennen sen säätämistä,
lisävarusteiden vaihtamista, työkalun huoltamista
tai siirtämistä. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa.
1. Paina lippaan lukitsinta 14 ja liu’uta lipas 6 auki
tyhjälaukaisun lukituksen vapauttamiseksi niin,
että kärkilaukaisin 5 voidaan painaa kokonaan
alas lattiamateriaalissa.
2. Aseta maksimisyvyys kiertämällä syvyyden säädin 3
kokonaan niittauskoneen alustojen 9 suuntaan.
3. Löysää molempia säätimiä 17 , kunnes ylälevy 18 ja alalevy
16 liikkuvat vapaasti.
4. Käytä alustoja 9 kohdistuksen apuna ja kytke kärkilaukaisin
niin, että se on oikein lattiamateriaalin kielekkeen yläpuolella
kuvan C mukaisesti.
5. Kun alustat 9 on kohdistettu oikein, liu’uta ylälevyä 18 niin,
että se osuu lattiamateriaalin yläpintaan kuvan D mukaisesti.
Liu’uta sitten alalevyä 16 niin, että se osuu aluslattiaan.
6. Pidä työkalua ja levyjä oikein kohdistettuina lattiamateriaaliin
ja kiristä molemmat säätimet 17 .
7. Täytä laite niiteillä kuvan H mukaisesti.
Huono
Niitti kohdistunut virheellisesti
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (Kuva B)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku  12 on ladattu täyteen.
Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan
1. Kohdista akku  12 kahvan sisällä oleviin kiskoihin (Kuva B).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina akun vapautuspainiketta  13 ja vedä akku ulos
työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva B)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
133
Suomi
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Jos työkalu on pudotettu tai epäilet
työkalun vaurioituneen, tarkista työkalun
toiminta ohjekirjan Tilan valinta -osion ohjeita
noudattaen. Jos työkalu ei toimi ohjekirjan mukaisesti,
lopeta työkalun käyttö ja vie se huoltoon valtuutettuun
DEWALT huoltopalveluun.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (Kuva E)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
pääkahvassa kuten kuvassa näytetään.
Työkalun valmistelut
VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN suihkuta tai levitä muulla
tavoin voiteluaineita tai liuottimia työkalun sisälle.
Tämä voi vaikuttaa huomattavasti työkalun käyttöikään
ja tehoon.
HUOMAA: Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Noudata
annettuja ohjeita (ks. Akun lataaminen).
1. Lue tämän ohjekirjan sisältämät turvallisuusohjeet.
2. Käytä suojalaseja ja kuulonsuojaimia.
3. Varmista, että lipas on tyhjennetty kiinnittimistä.
4. Tarkista kärkilaukaisimen ja työntökappaleen virheetön ja
tehokas toiminta. Älä käytä konetta, jos jokin niistä ei toimi
oikein. ÄLÄ KOSKAAN käytä työkalua, jonka kärkilaukaisin on
rajoitettu käyttöasentoon.
5. Vältä kohdistamasta naulauskonetta itseesi tai muihin päin.
6. Aseta täyteen ladattu akku paikoilleen.
iipaisimen lukituksen käyttäminen (Kuva G)
VAROITUS: Älä pidä liipaisinta alhaalla, kun
työkalua ei käytetä. Muutoin seurauksena voi olla
vakava henkilövahinko. Pidä liipaisimen lukituskytkin
LUKITUS-asennossa (Kuva G), kun työkalu ei ole käytössä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon välttämiseksi
liipaisin on lukittava, akku irrotettava
työkalusta ja niitit poistettava lippaasta ennen
työkalun säätämistä.
Kaikissa DeWALT-niittauskoneissa on liipaisimen lukitsin  2 , joka
painettaessa oikealle (Kuva G) estää työkalun niitin laukeamisen
lukitsemalla liipaisimen ja katkaisemalla moottorin virran.
134
Kun liipaisimen lukitus painetaan vasemmalle, työkalu on täysin
käytettävissä. Liipaisimen lukitus tulee aina lukita, kun työkaluun
tehdään säätöjä tai kun sitä ei käytetä heti.
HUOMAUTUS: Älä säilytä työkalua akku asennettuna.
Säilytä akkuja erillään työkalusta tai laturista viileässä ja
kuivassa paikassa, jotta akku ei vaurioituisi ja jotta akun
käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.
Työkalun lataaminen (Kuvat A, H)
VAROITUS: Vältä kohdistamasta työkalua itseesi tai
muihin päin. Se voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
VAROITUS: Älä koskaan lisää niittejä, kun kärkilaukaisin
tai liipaisin on aktivoitu. Se voi aiheuttaa henkilövahingon.
VAROITUS: Irrota akku aina ennen niittien lisäämistä tai
poistamista. Se voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
1. Paina lippaan lukituksesta  14 ja avaa liukuva
lipas  6 kokonaan.
2. Aseta kiinnittimet lippaan sivuun niin, että niiden pää on
lippaan takaosaa vasten.
3. Sulje liukuva lipas, kunnes lippaan lukitus
napsahtaa paikoilleen.
Työkalun tyhjentäminen (Kuva H)
VAROITUS: Liipaisimen lukitus tulee aina lukita, kun
työkaluun tehdään säätöjä tai kun sitä ei käytetä.
1. Paina lippaan lukituksesta  14 ja avaa liukuva
lipas  6 kokonaan.
2. Kallista työkalua ylöspäin, kunnes niitit liukuvat vapaasti ulos
lippaan sivusta.
3. Tarkista, ettei lippaaseen ole jäänyt irtonaisia niittejä.
4. Sulje liukuva lipas kokonaan
Laukaisun lukitustoiminto (Kuva A)
Koneessa on laukaisun lukitustoiminto, joka estää työkalun
latautumisen tyhjänä. Kun kiinnittimiä ei näy alhaisen niittitason
merkkivalo  15 , työkalun niittien taso on alhainen. Työkalu
lukittuu tällöin eikä niittien laukaisu ole mahdollista ennen kuin
lipas täytetään. (Katso kohta Työkalun lataaminen)
Tilan valinta (Kuvat A, F)
Niittauskonetta voidaan käyttää sarja- tai pikasarjatilassa.
Katso valintakytkin ja määritä käyttötila ennen tämän työkalun
käyttämistä. Lue kaikki ohjeet ennen käyttötilan valitsemista.
VAROITUS: Vältä vahingossa tapahtuvat laukaisut
pitämällä sormet POISSA liipaisimelta, kun koneella
ei niitata. ÄLÄ KOSKAAN kuljeta työkalua sormi
liipaisimella. Pikasarjatilassa työkalu laukaisee niitin, jos
kärkilaukaisinta painetaan liipaisimen ollessa alhaalla.
Sarjatila
Sarjatilaa käytetään jaksottaisessa niittauksessa, kun niitti
halutaan sijoittaa varoen ja tarkoin ja syvyyttä halutaan
hallita. Sarjatila tarjoaa myös maksimaalisen tehon pitempien
niittien ohdalla.
Niittauskoneen käyttäminen sarjatilassa:
Suomi
1. Liu’uta valintakytkintä, kunnes yhden niitin kuvake
tulee näkyviin
.
2. Vapauta liipaisimen lukitus  2 .
3. Paina suulake kokonaan työstökappaletta vasten
(moottori käynnistyy).
4. Vedä liipaisimesta (niitti kiinnittyy työstökappaleeseen).
5. Vapauta liipaisin ja nosta niittauskone työkappaleen
pinnasta. HUOMAA: Työkalun moottori palauttaa täyden
nopeuden automaattisesti ilman, että kärkilaukaisinta  5
tarvitsee painaa.
6. Toista vaiheet 3 ja 5 seuraavan kiinnityksen kohdalla.
HUOMAUTUS: Kärkilaukaisinta on painettava, jonka
jälkeen liipaisimesta on vedettävä kunkin niitin kohdalla.
Vapauta kunkin niitin jälkeen sekä kärkilaukaisin
että liipaisin.
Nopea sarjalaukaisutila
Nopeassa sarjalaukaisutilassa moottorin kiertonopeus palautuu
automaattisesti niitin kiinnittämisen jälkeen nopeaa sarjassa
tapahtuvaa niittaamista varten. Kyseinen tila mahdollistaa
useampien niittien kiinnittämisen nopeammin, se kuitenkin
kuluttaa enemmän akkuvirtaa.
1. Valitse tilakytkimellä 7 nopea sarjalaukaisutila.
2. Vapauta liipaisimen lukitus 2 .
3. Paina kärkilaukaisin 5 työstökappaletta vasten.
4. Vedä liipaisimesta 1 työkalun käynnistämiseksi.
5. Vapauta liipaisin 1 . Pidä työkalua ja kärkilaukaisinta
työstökappaleeseen painettuna ja liu’uta niittauskonetta
lattiamateriaalia pitkin. Moottori käy edelleen ja työkalua
voidaan käyttää milloin tahansa liipaisimesta vetämällä.
Noudata lattian valmistajan kiinnityssuosituksia oikean
niittausvälin takaamiseksi.
HUOMAA: Nopeassa sarjalaukaisutilassa työkalun moottori
palauttaa täyden nopeuden automaattisesti ilman, että
kärkilaukaisinta 5 tarvitsee painaa.
LSyvyyden säätäminen (Kuva I)
Kiinnitin kiinnityssyvyyttä voidaan säätää työkalun sivussa
olevalla syvyyden säätökiekolla  3 .
VAROITUS: Toimi AINA seuraavasti, jotta vahingossa
tapahtuvan laukaisun aiheuttamilta vammoilta
vältyttäisiin syvyyden säätämisen aikana:
• Irrota akku.
• Kytke liipaisimen lukitus.
• Vältä koskettamasta liipaisimeen säätämisen aikana.
1. Voit kiinnittää niittejä vähemmän syvälle kiertämällä
syvyyden säätökiekkoa  3 niittauskoneen suulakkeesta
poispäin
.
2. Voit kiinnittää niittejä syvemmälle kiertämällä syvyyden
säätökiekkoa  3 niittauskoneen suulakkeeseen päin
.
Valot (Kuva J)
Niittauskoneen molemmilla puolilla on valo  4 . Valot syttyvät
akun kytkemisen, liipaisimen aktivoimisen tai kärkilaukaisimen
painamisen yhteydessä. Valot sammuvat automaattisesti 20
sekunnin kuluttua, ellei työkalun käyttöä jatketa.
HUOMAA: Valot on tarkoitettu välittömän työpinnan valaisuun
eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi taskulamppuna.
Matalan akkujännitteen merkkivalo: Vasemmanpuoleinen
valo vilkkuu neljä kertaa peräkkäin ja sammuu sen jälkeen
ilmoittaen alhaisesta akkuvirrasta.
Kiinni jääneen niitin merkkivalo: Oikeanpuoleinen valo
vilkkuu yhtäjaksoisesti, jos niitti juuttuu suulakkeeseen (ks. Kiinni
jääneen niitin poistaminen).
Kiinni jääneen niitin poistaminen (Kuvat A, K)
Jos niitti jää kiinni suulakkeeseen, pidä työkalu itsestäsi poispäin
kohdistettuna ja toimi seuraavasti:
1. Poista akku työkalusta ja kytke päälle liipaisimen lukitus.
2. Paina lippaan lukituksesta  14 ja poista mahdolliset
ladatut niitit.
3. Tarkista lippaan sisäosa kiinni juuttuneiden niittien varalta.
4. Poista taipunut niitti tarpeen mukaan pihtien avulla.
5. Jos niittausterä on ala-asennossa, liikuta kiinni
leikkautumisen vapautusvipua  10 riittävällä voimalla niin,
että se liukuu kokonaan toiseen päähän koteloiden urassa.
6. Aseta niittejä lippaaseen (ks. Työkalun lataaminen)
7. Aseta akku takaisin paikoilleen.
HUOMAUTUS: Työkalu poistuu automaattisesti käytöstä
eikä se nollaudu ennen kuin akku on poistettu ja asetettu
uudelleen paikoilleen.
Käyttö alhaisessa lämpötilassa
Kun työkaluja käytetään pakkasella:
1. Pidä työkalu mahdollisimman lämpimänä ennen käyttöä.
2. Laukaise työkalu 5 tai 6 kertaa koekappaleeseen ennen
varsinaista käyttöä.
Käyttö korkeassa lämpötilassa
Työkalu toimii normaalisti. Pidä se kuitenkin poissa suorasta
auringonvalosta, sillä liiallinen lämpö voi heikentää puskurien ja
muiden kumiosien kuntoa, jolloin lisähuolto on tarpeen.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
135
Suomi
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän
laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia
varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
136
Svenska
SLADDLÖS 18GA GOLVKLAMMERPISTOL
DCN682
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Tekniska data
Spänning
Typ
Batterityp
Arbetsläge
Magasinvinkel
Fästdon
Längd
Bredd
Skaftdiameter
Magasinkapacitet
Vikt (utan batteripaket)
Materialtjockleksområde
VDC
mm
mm
mm
kg
mm
DCN682
18
1
Li-jon
Sekventiell /
snabb
sekventiell
0°
12–38
5,6–6,4
1,25
110
2,9
9,5–15,9
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-16.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
84
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
95
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
Sladdlös 18GA Golvklammerpistol
DCN682
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
07.06.2018
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
137
Vikt
Svenska
Batterier
Laddare/Laddningstid (minuter)
Kat. #
VDC
Ah
Vikt (kg)
DCB107
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
138
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
Svenska
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outBildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Användning och Skötsel av
Batteridrivna Verktyg
a ) Ladda endast med den laddare som är specificerad
av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara när den
används tillsammans med ett annat batteripaket.
b ) Använd elverktygen enbart med därtill avsedda
batteripaket. Användning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvåda.
c ) När batteripaketet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra små metallföremål som
kan skapa en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brännskador eller eldsvåda.
d ) Under missbruksförhållanden kan vätska komma
ut från batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt inträffar, spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
6) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Säkerhetsvarningar klammerpistol
•
•
•
•
•
•
Utgå alltid från att verktyget innehåller fästdon.
Oförsiktig hantering av klammerpistolen kan resultera i
oväntad avfyrning av fästdon och personskador.
Rikta inte verktyget mot dig själv eller mot personer
i närheten. Oväntad avfyrning kommer att avlossa
spikpistolen och orsaka skador.
Använd inte verktyget om det inte ligger an ordentligt
mot arbetsstycket. Om verktyget inte har full kontakt med
arbetsstycket kan fästdonet hamna fel.
Koppla bort verktyget från strömkällan om klammern
fastnar i verktyget. Om klammerpistolen är inkopplad
kan den aktiveras av misstag vid borttagning av fästdon
som fastnat.
Var försiktig när du tar bort fästdon som fastnat.
Mekanismen kan vara under tryck och fästdon kan
avfyras med full kraft medan du försöker ta bort föremålet
som fastnat.
Använd inte klammerpistolen för att fästa elektriska
kablar. Den är inte gjord för installation av elkablar och
kan skada isoleringen på elkablarna och därigenom orsaka
elektriska stötar eller eldsvåda.
Ytterligare säkerhetsanvisningar för
klammerpistol
•
•
VARNING: När en spikpistol används skall alla
säkerhetsåtgärder som anges nedan följas för att undvika
risk för dödsfall eller skador. Läs igenom och förstå alla
instruktioner innan verktyget används.
VARNING: Spreja ALDRIG eller använd på annat sätt
smörjmedel eller rengöringsmedel inuti verktyget. Detta
kan allvarligt påverka verktygets livslängd och prestanda.
VARNING: Om verktyget har tappats eller om du
misstänker att verktygsdriften är skadad, kontrollera
såsom anges i lägessektionen i manualen. Om verktyget
inte presterar i enlighet med manualen, sluta att använda
verktyget och lämna det för service hos ett auktoriserat
DeWALT servicecenter.
Håll verktyget i isolerade greppytor under arbete
där drivna fästdon kan komma i kontakt med dolda
ledningar. Kontakt med en strömförande ledning kommer
att göra vissa metalldelar på verktyget strömförande och ge
operatören elstötar.
Använd alltid lämpliga personliga hörselskydd och
annan skyddsutrustning under användningen. Under
vissa omständigheter och vid användning kan buller från
denna produkt bidra till hörselskador.
139
Svenska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
140
Koppla bort batteripaketet från verktyget när det
inte används. Ta alltid bort batteripaketet och ta bort
fästdon från magasinet innan området lämnas eller
verktyget överlämnas till annan användare. Bär inte
verktyget till ett annat arbetsområde där byte av plats innebär
användning av byggnadsställning, trappor, stegar och
liknande, med batteripaketet anslutet. Gör inga inställningar,
utför underhåll eller rensa fästdon som fastnat när batteriet
sitter på plats.
Ta inte bort, mixtra med eller på annat sätt göra att
verktygets avtryckare, avtryckarlås eller kontakttunga
blir inoperabel. Tejpa inte eller bind fast avtryckaren eller
kontakttungan i påslaget läge. Ta inte bort fjädern från
kontakttungan. Kontrollera dagligen att avtryckaren och
kontakttungan kan röra sig fritt. Okontrollerad avfyrning
kan uppstå.
Inspektera verktyget före användning. Använd inte
verktyget om någon del av verktyget, avtryckaren,
avtryckarlåset är inoperabel, frånkopplad, ändrad eller
inte fungerar korrekt. Skadade eller saknade delar skall
repareras eller ersättas innan användning.
Modifiera inte verktyget på något sätt.
Utgå alltid från att verktyget innehåller fästdon.
Peka aldrig någonsin med verktyget mot medarbetare
eller mot dig själv. Inget spexande! Arbeta säkert! Respektera
verktyget som ett arbetsredskap.
Bär inte verktyget mellan olika platser med fingret på
avtryckaren. Oavsiktlig avfyrning kan uppstå.
Använd alltid avtryckarlåset när verktyget inte skall
användas omedelbart. Användning av avtryckarlåset
kommer att förhindra oavsiktlig avfyrning.
Sträck dig inte för långt. Ha ordentligt fotfäste
och balans hela tiden. Förlorad balans kan
orsaka personskador.
Använd endast verktyget för dess avsedda användning.
Avfyra inte fästdon ut i luften, i betong, sten, extremt
hårt trä, knutar eller annat material som är för hårt för
fästdonen att tränga in i. Använd inte verktygsstommen
eller överdelen som hammare. Avfyrade fästdon kan
följa en oväntad väg och orsaka skador.
Håll alltid fingrarna borta från kontakttungan
för att förhindra skador från oavsiktlig utlösning
av pådrivaren.
Använd alltid verktyget i ett rent och välbelyst område.
Se till att arbetsytan är ren från skräp och var försiktig så att
du inte förlorar fotfästet när du arbetar på upphöjda platser,
såsom på tak.
Driv inte klamrar nära kanten på material. Arbetsstycket
kan splittra och göra att klammern rikochetterar och skadar
dig eller dina medarbetare. Var medveten om att klammern
kan följa fiberriktningen i trät (blankare) och göra att den
sticker ut oväntat från sidan av arbetsstycket. Driv spetsen
på klammern lodrät mot fiberriktningen för att minska risken
för skador.
•
•
•
•
•
•
Driv inte klamrar på huvudet på andra fästdon eller med
verktyget med alltför tvär vinkel. Personskador från stark
rekyl, fastnade fästdon eller rikoschett av klamrar kan uppstå.
Håll händer och kroppsdelar undan från det direkta
arbetsområdet. Håll fast arbetsstycket med tvingar när
så är nödvändigt för att hålla händer och kroppen utanför
potentiella risker. Se till att arbetsstycket sitter ordentligt
fast innan klammerpistolen trycks mot arbetsstycket.
Kontakttungan kan göra att arbetsmaterialet förflyttar
sig oväntat.
Använd inte verktyget i närheten av lättantändligt
damm, gaser eller ångor. Verktyget kan producera en gnista
som kan antända gaser och orsaka brand. Drivning av en
klammer in i andra material kan också orsaka gnistor.
Håll ansiktet och kroppsdelar undan från baksidan av
verktygskåpan vid arbete i trånga utrymmen. Plötslig
rekyl kan resultera slag mot kroppen, särskilt vid klamning i
hårt eller tätt material.
Håll ett fast grepp i verktyget för att bibehålla
kontrollen samtidigt som verktyget rekylerar bort
från arbetsytan när fästdonet drivs. I stötläge, om
kontakttungan tillåtas åter få kontakt med arbetsytan innan
avtryckaren släpps kommer ett oönskat fästdon att drivas.
Val av avtryckarmetod är viktigt. Se bruksanvisningen
för avtryckaralternativ.
Väljaromkopplare sekventiell/stöt
Sekventiell funktion
• När verktyget används i sekventiellt läge ska inte
verktyget aktiveras såvida inte verktyget är fast
placerat mot arbetsstycket.
Stötfunktion
• När verktyget använd i stötfunktion, var försiktig så
att inte oavsiktlig dubbelavfyrning sker om verktyget
rekylerar. Oönskade fästdon kan drivas om kontakttungan
tillåts oavsiktligt åter få kontakt med arbetsytan.
• Vid ”snabb sekventiell” aktivering av den slutliga
klammern, ha alltid kontroll över verktyget. Felaktig
placering av verktyg kan resultera i felriktad avfyrning av
ett fästdon.
• Undvika dubbelavfyrningar:
ʵʵ Använd inte mycket kraft när verktyget aktiveras
mot arbetsstycket.
ʵʵ Låt verktyget rekylera fullständigt efter varje aktivering.
ʵʵ Använd verktyget i sekventiellt läge.
• Driv inte klamrar in i huvudet på andra fästdon.
Kraftiga rekyler, fastnade fästdon eller rikoschett av klamrar
kan uppstå.
• Var medveten om materialets tjocklek när
klammerpistol används. En utstickande klammer kan
orsaka skador.
• Djupinställning: För att minska risken för allvarliga
skador från oavsiktlig aktivering vid inställning av
djupet, gör Alltid detta:
ʵʵ Ta bort batteripaketet.
•
•
ʵʵ Aktivera avtryckarlåset.
ʵʵ Undvik kontakt med avtryckaren under inställningarna.
Driv inte klamrar blint in i väggar, golv eller andra
arbetsområden. Fästdon som drivs in i elektriska ledningar.
vattenrör eller andra typer av hinder kan resultera i skador.
Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte verktyg när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
när du arbetar med elektriska verktyg kan resultera i
allvarlig personskada.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är: Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
•
•
•
•
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
•
Användning av Förlängningssladd
•
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
•
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se Tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
•
•
•
•
Svenska
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
141
Svenska
•
•
•
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild B)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet  12 i laddaren, se till att batteripaketet
är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan
börjar blinka upprepade gånger för att indikera att
laddningsprocessen har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen  13 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående
batteripaketets laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en
gul indikatorlampa kommer att lysa under denna
operation. När batteriet har nått lämplig temperatur
kommer den gula lampan att slockna och laddaren
återupptar laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda ett
felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett felaktigt
batteri genom att vägra lysa.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med
en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
142
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet
blir varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Svenska
•
•
•
•
•
•
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden.
Giftiga ångor och ämnen skapas när batteripaket med litiumjon bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och
orsaka kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd
och Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i
en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När
FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge:
När locket är fäst på
FLEXVOLTTM batteriet är
batteriet i transport-läge.
Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning av
watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
undanta paketet från visa transportbestämmelser som införts för
batteriet med högre watt-timmar.
Exempel. transport
Exempel på etikettmärkning för
användning och transport
Wh-klassificering kan
indikera 3 x 36 Wh, vilket
betyder tre batterier på 36
Wh var. Användningen av
Wh-klassificeringen indikerar 108 Wh (underförstått ett batteri).
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
143
Svenska
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom Bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
Bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Klammerpistol
3 Repfri spets
1Laddare
1 Li-jon batteripaket (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-jon batteripaket (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-jon batteripaket (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Instruktionshandbok
NOTERA: Batteripaket, laddare och förvaringslådor medföljer
inte N-modeller. Batteripaket och laddare medföljer inte
NT-modeller. B-modellerna innehåller Bluetooth®-batteripaket.
NOTERA: Bluetooth®-märket och -logotyper tillhör
Bluetooth®, SIG, Inc. och DeWALT använder dessa märken
under licens. Övriga varumärken och varumärkesnamn tillhör
respektive ägare.
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande Bildikoner visas på verktyget:
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Läs instruktionshandbok före användning.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Bär öronskydd.
Endast för användning inomhus.
Bär ögonskydd.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn
till miljön.
Använd inte verktyget på byggnadsställningar
eller stegar.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Längd på klamrar.
Bränn inte batteripaketet.
Magasinkapacitet.
ANVÄNDNING: Använd utan transportlock, indikerar
Wh-märkningen 108 Wh (ett batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Transport med inbyggt transportlock,
Wh-märkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier på
36 Wh).
Verktygsspänning.
Klammermätare.
Synlig strålning. Titta inte in i ljuset.
Batterityp
Datumkodplacering (Bild B)
DCN682 arbetar med ett 18 volt batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniska Data för mer information.
Datumkoden  20 , som även inkluderar tillverkningsåret,
är tryckt på verktygsfoten mellan framsidan av batteriet
och klammerpistolen.
Exempel:
2018 XX XX
Tillverkningsår
144
Svenska
Beskrivning (Bild A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
10 Stoppfrigöringsspak
Avtryckare
11 Indikator klammerdjup
Låsknapp avtryckare
12 Batteri
Djupinställningsratt
Indikator arbetsbelysning/ 13 Batterilåsknapp
lågt batteri /klämning
14 Magasinhake
Kontakttunga
15 Indikator låg klammernivå
Glidande magasin
16 Bottenplatta
Omkopplare sekventiell/
17 Inställningsrattar
snabb sekventiell
18 Topplatta
Reversibel bälteskrok
19 Wkręt
Repfri dyna
Avsedd Användning
Din sladdlösa klammerpistol har konstruerats för att driva in
klamrar i arbetsstycken av trä.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna sladdlösa klammerpistol är ett professionellt elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Bälteskrok (Bild A)
VARNING: Ta bort klamrar från magasinet innan
några inställningar görs eller service utförs på
verktyget. Om du inte gör det kan det resultera i
allvarliga skador.
VARNING: Koppla bort batteripaketet från verktyget
innan några inställningar, byte av tillbehör, service
ges eller verktyget flyttas. Sådana förebyggande
säkerhetsåtgärder minskar risken att elverktyget
startar oavsiktligt.
VARNING: När den inte används, placera verktyget
på sidan på en stabil yta där den orsakar att
någon snubblar eller faller. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men kan
lätt vältas.
Den sladdlösa klammerpistolen inkluderar en integrerad
bälteskrok som kan fästas på valfri sida av verktyget för att passa
för vänster- eller högerhänta användare.
Om kroken inte önskas kan den tas bort från verktyget.
Ta bort bälteskroken
1. Ta bort batteripaketet från verktyget.
2. För att växla verktyget från höger- till vänsterhänt
användning, ta bara bort skruven  19 från motsatt sida av
verktyget och montera den på den andra sidan.
3. Sätt tillbaka batteripaketet.
Inställning för golvbeläggningshöjd
(Bild A, C, D)
VARNING: Ta bort klamrar från magasinet innan några
inställningar görs eller service utförs på verktyget. Om du
inte gör det kan det resultera i allvarliga skador.
VARNING: Koppla bort batteripaketet från verktyget
innan några inställningar, byte av tillbehör, service
ges eller verktyget flyttas. Sådana förebyggande
säkerhetsåtgärder minskar risken att elverktyget
startar oavsiktligt.
1. Tryck på magasinhaken 14 och öppna skjutbara
magasinet 6 för att frigöra tomavfyringslåset vilket gör
att kontaktutlösaren 5 kan tryckas ned helt vid aktivering
mot golvbeläggningsmaterialet.
2. Ställ in djupinställningen på max djup genom att helt vrida
djupinställningshjulet 3 mot skyddande kuddarna 9
på häftpistolen.
3. Lossa båda inställningsrattarna 17 tills övre plattan 18 och
undre plattan 16 rör sig fritt.
4. Använd de skyddande kuddarna 9 som en inriktningsguide,
aktivera kontaktutlösaren så att den är korrekt placerad
ovanför tungan på golvbeläggningsmaterialet såsom visas
i Bild C.
5. När den skyddande kuddarna 9 är korrekt inriktade, skjut
topplattan 18 så att den kommer i kontakt med ovansidan
på det lagda golvmaterialet såsom visas i Bild D. Skjut
sedan den undre plattan 16 så att den kommer i kontakt
med undergolvet.
6. Medan verktyget och plattorna hålls korrekt inriktade mot
golvmaterialet dras båda inställningsrattarna åt 17 .
7. Ladda häftklamrar såsom anvisas i Bild H.
VIKTIGT: Testa verktyget på en skräpbit av golvet för att
garantera korrekt klammerplacering och kompatibilitet. Se
tabellen för korrekt placering av häftklammer.
8. För att garantera korrekt placering av häftklammer för olika
tjocklek och material av golvbeläggningsmaterial, återställ
djupinställningshjulet 3 för att driva häftklammrarna
grundare genom att vrida bort från nosen på häftpistolen.
När djupinställningen är inställd, upprepa steg 1 till 7.
VARNING: DeWALT påtar sig inget ansvar för
produktfunktioner om verktyget används felaktigt eller inte
i enlighet med golvtillverkarens läggningsinstruktioner.
145
Svenska
KORREKT PLACERING AV
HÄFTKLAMMER
Bra
Precis under golvytan
Dåligt
Häftklammer sticker ut
VARNING: Om verktyget har tappats eller om
du misstänker att verktygsdriften är skadad,
kontrollera såsom anges i lägessektionen i
manualen. Om verktyget inte presterar i enlighet med
manualen, sluta att använda verktyget och lämna det för
service hos ett auktoriserat DEWALT servicecenter.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Korrekt Handplacering (Bild E)
Dåligt
Häftklammer felinriktad
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. B)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet  12 är fulladdat.
Installation av batteriet
i verktygshandtaget.
1. Rikta in batteripaketet  12 mot listerna inuti verktyget
handtag (Bild. B).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter fast i
verktyget och se till att det inte lossnar.
Borttagning av batteriet
från verktygshandtaget.
1. Tryck på batterilåsknappen  13 och dra med en fast rörelse
batteripaketet bort från verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Bild. B)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen. En kombination av de tre LED-lamporna
kommer att lysa för att ange kvarvarande laddningsnivå.
När laddningen i batteriet är under den användbara
gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och batteriet
behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
146
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver en hand på huvudhandtaget
såsom visas.
Förbereda verktyget
VARNING: Spreja ALDRIG eller använd på annat sätt
smörjmedel eller rengöringsmedel inuti verktyget.
Detta kan allvarligt påverka verktygets livslängd
och prestanda.
NOTERA: Batteripaketet är inte fulladdat direkt från kartongen.
Följ angivna instruktioner (se Ladda ett batteri).
1. Läs igenom säkerhetsinstruktionerna i denna manual.
2. Använd ögon- och hörselskydd.
3. Se till att magasinet är tomt på fästdon.
4. Kontrollera att det är smidig drift av kontakttungan och
avtryckarmontaget. Använd inte verktyget om något av
montagen inte fungerar korrekt. Använd ALDRIG ett verktyg
som har kontakttungan inspänd i aktiverad position.
5. Håll verktyget riktad bort från dig och andra personer.
6. Sätt i fulladdat batteripaket.
Använda avtryckarlåset (Bild G)
VARNING: För att minska risken för allvarliga
personskador, håll inte avtryckaren intryck när
verktyget inte används. Håll säkerhetslåset för
avtryckaren i LÅST läge (Bild G) när verktyget inte används.
VARNING: För att minska risken för allvarliga
personskador, lås avtryckaren, ta bort
batteripaketet från verktyget och ta bort klamrarna
från magasinet innan några justeringar görs.
Varje DeWALT klammerpistol är utrustad med ett avtryckarlås  2 som när det skjuts åt höger såsom visas i Bild G, förhindrar att
verktyget avfyrar en klammer genom att låsa avtryckaren och
förbikopplar kraften till motorn.
När avtryckarlåset trycks åt vänster kommer verktyget att
vara fullt operativt. Avtryckarlåset skall alltid vara låst närhelst
några inställningar görs eller när verktyget inte omedelbart
skall användas.
Svenska
NOTERA: Förvara inte verktyget med batteripaketet
installerat. För att förhindra skador på paketet och för
att garantera bästa batterilivslängd bör batteripaketet
förvaras utanför verktyget eller laddaren på en sval och
torr plats.
Ladda verktyget (Bild A, H)
VARNING: Håll verktyget riktad bort från dig och andra
personer. Allvarliga personskador kan uppstå.
VARNING: Ladda aldrig klamrar med kontakttungan eller
avtryckaren aktiverad. Personskador kan uppstå.
VARNING: Ta alltid bort batteripaketet vid laddning
och urladdning av klamrar. Allvarliga personskador
kan uppstå.
1. Tryck på magasinets spärr  14 och öppna
glidmagasinet  6 helt.
2. Sätt in fästdon i glidmagasinet, fästdon skall laddas med
huvudet mot baksidan på magasinet.
3. Stäng glidmagasinet tills magasinets lås hakar fast.
Tömma verktyget (Bild H)
VARNING: Avtryckarlåset skall alltid vara låst närhelst
några inställningar görs eller när verktyget inte
skall användas.
1. Tryck på magasinets spärr  14 och öppna
glidmagasinet  6 helt.
2. Luta verktyget uppåt tills klamrarna fritt glider ut på sidan
av magasinet.
3. Kontrollera att inga lösa klamrar finns kvar i magasinet.
4. Stäng glidmagasinet helt
Låsfunktion tomavfyrning (Bild A)
Verktyget är utrustad med en låsfunktion för tomavfyrning
för att förhindra den från cykler när det inte finns några
fästdon laddade. När inga fästdon är synliga i indikator låg
klammernivå 15 har verktyget nästa slut på fästdon. När detta
sker kommer verktyget att låsas och kommer inte att aktiveras
innan fler klamrar laddats. (Se Ladda verktyget.)
Lägesval (Bild A, F)
Klammerpistolen är kapabel att avfyra klamrar med sekventiell
eller snabb sekventiell aktivering. Innan detta verktyg används,
kontrollera vilket aktiveringsläge väljaromkopplaren är i. Läs
igenom alla instruktioner innan aktiveringsläge väljs.
VARNING: Håll ALLTID fingrarna borta från avtryckaren
när klamrar inte drivs för att undvika oavsiktlig avfyrning.
Bär ALDRIG aldrig verktyget med fingret på avtryckaren.
I snabbt sekventiellt läge kommer verktyget att driva en
klammer om kontakttungan stöts medan avtryckaren
trycks in.
Sekventiell funktion
Använd sekventiellt funktionsläge för intermittent klamring
där mycket försiktig och noggrann placering och djupkontroll
önskas. Det sekventiella funktionsläget ger också maximal effekt
vid drivning av de längre klamrarna.
Hantering av klammerpistolen i sekventiellt aktiveringsläge:
1. Skjut väljaromkopplaren för att visa ikonen med en
enda klammer
.
2. Lossa avtryckarlåset  2 .
3. Tryck helt ned nosdelen mot arbetsstycket (motorn startar).
4. Dra in avtryckaren (klammern drivs in i arbetsytan).
5. Släpp avtryckare och lyft klammerpistolen från arbetsytan.
NOTERA: Verktygets motor återgår till full hastighet
automatiskt utan att kontakttungan  5 trycks in.
6. Upprepa steg 3 och 5 för nästa användning.
OBSERVERA: Kontakttungan behöver tryckas ned
följt av intryckning av avtryckaren för varje klammer
följt av att kontakttungan och avtryckaren släpps efter
varje klammer.
Snabbt sekventiellt läge
I snabbt sekventiellt läge återställs motorns rotationshastighet
automatiskt efter drivningen av en klammer för att möjliggöra
snabb efterföljande klamning. Medan detta medger möjlighet
att driva i fler klamrar under kortare tid tömmer detta läge
batteriet snabbare.
1. Använd lägesväljaren 7 för att välja snabb sekventiellt
läge. 2. Släpp avtryckarlåset 2 .
3. Tryck kontakttungan 5 mot arbetsytan.
4. Tryck in avtryckaren 1 för att aktivera verktyget.
5. Släpp avtryckaren 1 . Håll verktygbet och kontakttungan
pressad mpt arbetsstycket och glid häftpistolen längs med
golvmaterialet. Motorn fortsätter att köras och verktyget kan
aktiveras när som helst genom att trycka på avtryckaren. Följ
golvtillverkarens rekommenderade schema för fästdon för
korrekt avstånd mellan häftklammrar.
NOTERA: Vid snabbt sekventiellt läge återgår
verktygsmotorn till full hastighet automatiskt utan att
kontaktspetsen 5 trycks in.
Djupinställning (Bild I)
Djupet som fästdonen som drivs i kan ställas in med
djupinställningsratten  3 på sidan av verktyget.
VARNING: För att minska risken för allvarliga skador
från oavsiktlig aktivering vid inställning av djupet,
gör Alltid detta:
• Ta bort batteripaketet.
• Aktivera avtryckarlåset.
• Undvik kontakt med avtryckaren
under inställningarna.
1. För att driva klammern grundare
vrid
djupinställningsratten  3 bort från nosen
på klammerpistolen.
2. För att driva klammern djupare
vrid
djupinställningsratten  3 mot nosen på klammerpistolen.
Arbetsbelysning (Bild J)
Det finns en arbetsbelysning  4 placerat på var sida av
klammerpistolen. Arbetsbelysningen slås på vid isättande
147
Svenska
av batteriet, aktivering av avtryckaren eller nedtryckning av
kontakttungan. Lampan slocknar automatiskt efter 20 sekunder
om verktyget inte används.
NOTERA: Dessa arbetsbelysningar är till för att belysa det
omedelbara arbetsområdet och är inte avsedd att användas
som ficklampa.
Indikator lågt batteri: Den vänstra arbetsbelysningen kommer
att blinka fyra gånger i följd och sedan slockna för att indikera
svagt batteri.
Indikator klammer som fastnat: Den högra
arbetsbelysningen kommer att blinka kontinuerligt om
en klammer fastnar i nosdelen (se Rensa en klammer
som fastnat).
Rensa en klammer som fastnat (Bild A, K)
Om ett klammer fastnar i nosdelen, rikta verktyget riktat bort
från dig och följ dessa instruktioner för att rensa:
1. Ta bort batteripaketet från verktyget och aktivera
säkerhetslåset för avtryckaren.
2. Tryck på magasinhaken  14 och ta bort alla laddade klamrar.
3. Kontrollera visuellt inuti magasinet om det finns
fastnade klamrar.
4. Ta bort böjd klammer, använd en tång om så behövs.
5. Om drivbladet är i den nedre positionen, rotera
stopprensningsspaken  10 med tillräcklig kraft för att helt
skjuta den till andra sidan av öppningen i höljet.
6. Sätt tillbaka klamrarna i magasinet (se Ladda verktyget)
7. Sätt tillbaka batteripaketet.
NOTERA: Verktyget kommer att avaktivera sig självt och
inte återställas innan batteripaketet tagits bort och satts
tillbaka.Användning i kallt väder. När verktyget används vid
temperaturer under fryspunkten: Håll verktyget så varmt
som möjligt före användning. Aktivera verktyget fem till sex
gånger i restträbitar innan användning.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som
erbjuds av DeWALT inte har testats med denna
produkt, kan användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För att minska
risken för personskada bör endast tillbehör som
rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Vid användning av verktyg vid temperaturer under frysning:
1. Håll verktyget så varmt som möjligt före användning.
2. Aktivera verktyget 5 eller 6 gånger i skrot innan du använder.
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Varm väderbeteende
Laddningsbart Batteripaket
Kall väderbeteende
Verktyget bör fungera normalt. Håll verktyget ur direkt solljus,
eftersom överdriven värme kan försämra stötdämpare och andra
gummidelar vilket resulterar i ökat underhåll.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
148
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
Türkçe
ŞARJLI 18GA DÖŞEME ZIMBA TABANCASI
DCN682
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Makıne Dırektıfı
Teknik Özellikleri
Şarjlı 18GA Döşeme Zımba Tabancası
DCN682
Voltaj
Tip
Akü tipi
Çalışma modu
Şarjör açısı
Çiviler
Uzunluk
Genişlik
Şaft çapı
şarjör kapasitesi
Ağırlık (bataryasız)
Malzeme kalınlığı aralığı
VDC
mm
mm
mm
kg
mm
DCN682
18
1
Li-İyon
Sıralı / Hızlı
Sıralı
0°
12–38
5,6–6,4
1,25
110
2,9
9,5–15,9
EN60745-2-16’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç
yönün vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
84
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
95
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
07.06.2018
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
149
Ağırlık
Türkçe
Aküler
Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika)
Kat. #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Ağırlık (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
150
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
Türkçe
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Şarjlı Aletlerın kullanımı ve bakımı
a ) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
b ) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
c ) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar,
çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden
olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre
yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
d ) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Zımba Tabancası Güvenlik Uyarıları
•
•
•
•
•
•
Her zaman aletin içinde çivi olduğunu varsayın. Zımba
tabancasının dikkatsiz kullanımı zımba tellerinin beklenmedik
şekilde fırlamasına ve yaralanmalara sebep olabilir.
Aleti kendinize veya yakınınızdaki insanlara doğru
tutmayın. Tetiğe yanlışlıkla dokunulması çivinin fırlamasına
ve yaralanmalara sebep olacaktır.
Alet çalışılacak yüzey üzerine sağlam yerleştirilmeden
çalıştırmayın. Alet çalışılacak yüzey ile temas halinde değilse
çivi hedefinizden sapabilir.
Çivi aletin içinde sıkıştığında, aletin güç kaynağı
bağlantısını kesin. Aletin elektriğe bağlı olması durumunda
sıkışan zımba teli çıkarılırken kazara fırlayabilir.
Sıkışmış bir çiviyi çıkartırken dikkat edin. Sıkışan bir çivi
çıkarılırken mekanizmaya baskı uygulanabilir ve çivi çok güçlü
bir şekilde fırlayabilir.
Bu zımba tabancasını, elektrik kablolarını sabitlemek
için kullanmayın. Alet, elektrik kabloları için tasarlanmadığı
için kabloların izolasyonuna zarar verebilir ve sonucunda
elektrik çarpması veya yangın tehlikesi doğurabilir.
Zımba Tabancası İlave Güvenlik Uyarıları
•
•
UYARI: Herhangi bir zımba tabancasını kullanırken,
ölüm veya ciddi yaralanma riskini önlemek için aşağıdaki
önlemler alınmalıdır. Aleti çalıştırmadan önce tüm
talimatları okuyun ve anlayın.
UYARI: ASLA aletin iç kısmına yağ veya temizlik
malzemesi püskürtmeyin veya herhangi bir diğer
şekilde girmesine izin vermeyin. Bunu yapmanız aletin
performansını ve ömrünü ciddi şekilde etkiler.
UYARI: Alet yere düşürülürse veya aletin bir şekilde
hasar gördüğünden şüphelenmeniz durumunda
kılavuzun mod seçme bölümünde belirtildiği şekilde
alet çalıştırma kontrolü gerçekleştirin. Kılavuza göre
gerçekleştirilemiyorsa, aleti kullanmayı bırakın ve yetkili bir
DeWALT servis merkezinde bakım yapılmasını sağlayın.
Çivi çakma makinesinin gömülü elektrik kablolarına
temas etmesine yol açabileceği durumlarda aleti izole
edilmiş sapından tutun. Elektrik akımı bulunan kablolarla
temas halinde akım, aletin “iletken” metal parçaları üzerinden
kullanıcıya “iletilerek” elektrik çarpmasına yol açacaktır.
Kullanım sırasında daima uygun kişisel işitme ve diğer
koruma tertibatı sağlayın. Bazı durumlarda ve uzun
süreli kullanımda, bu ürünün oluşturduğu ses işitme kaybına
sebep olabilir.
151
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
152
Kullanılmadığı zaman bataryayı aletten çıkarın. Alanı
terk etmeden veya aleti başka bir operatöre teslim etmeden
önce daima bataryayı ayırın ve çivileri kartuştan çıkartın. Aleti,
batarya takılı durumdayken iskele, basamaklar, merdivenler
ve benzeri gibi yer değişimi yapılmasını içeren başka bir
çalışma alanına taşımayın. Batarya takılı durumdayken
ayarlama yapmayın, bakım gerçekleştirmeyin veya sıkışan
çivileri çıkartmayın.
Alet, tetik, tetik güvenlik kilidi veya temas tetiğini
çalışamaz hale getirecek şekilde sökmeyin,
kurcalamayın veya başka işlem yapmayın. Tetiği ya da
temas tetiğini açık konumda bantlamayın ya da bağlamayın.
Temas tetiğindeki yayı çıkartmayın. Tetiğin ve temas tetiğinin
serbest şekilde hareket ettiğini günlük olarak kontrol edin.
Kontrolsüz boşalma meydana gelebilir.
Kullanmadan önce aleti kontrol edin. Aletin herhangi
bir parçası, tetiği, tetik kilidi veya temas tetiği çalışmaz
durumdaysa, bağlantı kesilmişse, üzerinde değişiklik
yapılmışsa veya düzgün işlev göstermiyorsa o aleti
çalıştırmayın. Hasar gören veya eksik parçalar, kullanımdan
önce onarılmalı veya değiştirilmelidir.
Alet üzerinde hiç bir değişiklik veya
modifikasyon yapmayın.
Daima aletin içinde çivi olduğunu varsayın.
Aracı asla çalışma arkadaşlarınıza veya kendinize
doğrultmayın. Eşek şakaları yapmayın! Emniyetli çalışın!
Alete bir çalışma aracı olarak saygı gösterin.
Aleti tetiği tutar şekilde bir yerden başka bir yere
taşımayın. Kazara boşalma meydana gelebilir.
Alet o sırada kullanılmadığında daima tetik kilidini
kullanın. Tetik kilidi kullanılması kazara boşalmayı önler.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Ayaklarınızı daima sağlam ve dengeli şekilde basın. Denge
kaybı yaralanmaya neden olabilir.
Aleti yalnızca üretildiği amaç için kullanın. Çivileri açık
havada, betona, taşa, aşırı sert ahşaplara, düğüm
veya çivinin nüfuz edebilmesi çok zor olan herhangi
bir malzemeye sıkmayın. Aletin gövdesini veya üst
kapağı bir çekiç gibi kullanmayın. Boşaltılan çiviler
beklenmedik bir güzergah izleyebilir ve yaralanmaya
neden olabilir.
İtici cihazın yanlışlıkla serbest bırakılmasından
kaynaklanan yaralanmaları önlemek için
parmaklarınızı temas tetiğinden uzak tutun.
Aleti her zaman temiz, aydınlatılmış bir alanda
çalıştırın. Çalışma yüzeyinin herhangi bir pislikten uzak
olduğundan emin olun ve çatı gibi yüksek yerlerde çalışırken
dengeyi kaybetmemeye dikkat edin.
Zımba tellerini malzemenin kenarına yakın sıkmayın.
Çalışma malzemesi, çivilerin sekerek sıçramasına, siz veya
bir iş arkadaşınızın zarar görmesine neden olabilecek
şekilde parçalanabilir. Zımba telinin ağaç damarını (budak)
izleyeceğini ve çalışma malzemesinin yanından beklenmedik
bir şekilde çıkmasına neden olabileceğini unutmayın.
Yaralanma riskini azaltmak için zımba telinin uç noktasını
ağaç damarına dik olarak sürün.
•
•
•
•
•
•
Zımba telleri başka tellerin üzerine veya aleti çok dik
açılı bir şekilde tutarak çakmayın. Güçlü geri tepme,
sıkışan veya sıçrayan zımba telleri nedeniyle yaralanma
meydana gelebilir.
Elleri ve vücut uzuvlarını çalışma alanından uzak
tutun. El ve vücudu olası tehlikelerden uzak tutmak için iş
parçasını kelepçelerle tutturun. Zımba tabancasını malzemeye
bastırmadan önce iş parçasının doğru şekilde sabitlendiğinden
emin olun. Temas tetiği, iş parçasının beklenmedik şekilde
kaymasına neden olabilir.
Aleti yanıcı bir toz, gaz veya duman bulunan ortamlarda
kullanmayın. Alet, gazları tutuşması ve yangına neden
olabilecek bir kıvılcım çıkarabilir. Başka bir zımba telinin
üzerine zımba teli çakılması da kıvılcıma neden olabilir.
Dar alanlarda çalışırken yüz ve vücut uzuvları alet
başlığının arka kısmından uzak tutun. Ani geri tepme,
özellikle sert veya sıkı bir malzeme üzerine zımba teli çakma
sırasında vücuda darbe ile sonuçlanabilir.
Çivi çakılırken alet geri tepmesini çalışma yüzeyinden
uzağa olacak şekilde kontrol sağlamak için aleti sıkıca
kavrayın. Darbeli modda, tetik bırakılmadan önce temas
tetiğinin çalışma yüzeyiyle yeniden temasına izin verilirse
istenmeyen bir çivi harekete geçer.
Tetikleme yönteminin seçimi önemlidir. Tetikleme seçenekleri
için kılavuza bakın.
Sıralı/Darbeli Mod Seçim Düğmesi
Sıralı Hareket
• Aleti sıralı modda kullanırken alet iş parçasına sıkıca
yerleştirilmediği sürece aracı çalıştırmayın.
Darbeli Hareket
• Aleti darbeli modda kullanırken, geri tepmeden
kaynaklanan istem dışı çift çakmalara dikkat edin.
Temas tetiğinin yanlışlıkla çalışma yüzeyine temasına izin
verilirse, çiviler istenmeyen şekilde çakılabilir.
• Zımba tabancasını "hızlı sıralı" modda çalıştırırken
daima kontrol altında tutun. Aletin yanlış
konumlandırılması, bir zımba telinin yanlış şekilde çakılmasına
neden olabilir.
• Çifte Çivi Çakmayı Önlemek için:
ʵʵ Aleti çalışma yüzeyine çok sert bir biçimde bastırmayın.
ʵʵ Her çalıştırmadan sonra aletin tamamen durmasına
izin verin.
ʵʵ Aleti sıralı modda kullanın.
• Zımba tellerini diğer zımba tellerinin üzerine
çakmayın. Güçlü geri tepme, zımba tellerinin sıkışması veya
sıçramasıyla sonuçlanabilir.
• Zımba tabancasını kullanırken malzeme kalınlığına
dikkat edin. Çıkıntı yapan bir zımba teli yaralanmaya
neden olabilir.
• Derinlik ayarı: Derinliği ayarlamaya çalışırken
yanlışlıkla harekete geçme sonucu ciddi yaralanma
riskini azaltmak için DAİMA şunları yapın;
ʵʵ Bataryayı çıkartın.
ʵʵ Tetik kilidini devreye sokun.
ʵʵ Ayarlama sırasında tetiğe dokunmaktan kaçının.
•
•
Zımba telleri duvar, zemine veya diğer çalışma
alanlarına tam görmeden çakmayın. Canlı elektrik
kablolarına, sıhhi tesisatlara veya diğer engel türlerine temas
eden çiviler yaralanmalara neden olabilir.
Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli olun,
yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu davranın. Aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi altındayken
kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik
ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
•
•
•
•
•
•
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
•
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
•
Şarj Cihazları
•
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
•
•
•
•
•
Türkçe
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
153
Türkçe
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] B)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı  12 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine  13 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Şarj ışıkları
şarj edilmesi
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Duvara Montaj
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak şekilde vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine
devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj cihazı
lambası yanmayarak arızalı bir bataryayı gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına
da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Akü
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru şekilde
çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
•
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile
birlikte tasarlanmıştır.
154
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için
değişiklik yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
Türkçe
•
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına
yol açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis
merkezine gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek
başına taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo
setler) havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu
Watt Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması
şartıyla yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme
gereklilikleri hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek
nakliyatçıların sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin
geçerli düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak
alıcının sorumluluğundadır.
FLEXVOLTTM Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir
18V batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya
108V (ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya
olarak çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya kapak takıldığında
batarya taşıma modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri, 3
bataryanın daha yüksek bir Watt
saati (Wh) değerine sahip 1
bataryaya kıyasla daha düşük bir
Watt saatiyle sonuçlanacak şekilde
elektriksel olarak birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha
yüksek bir Watt saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu
belirli taşımacılık düzenlemelerinden muaf olmasına neden
olabilir.
Örneğin, 3 x 36 Wh
Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
olarak belirtilen
Transport (Taşıma) Wh
değeri, her biri 36 Wh
olan 3 bataryanın
bulunduğu anlamına gelir. Use (Kullanım) Wh değeri ise 108 Wh
olarak belirtilebilir (1 batarya kasdedilir).
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
155
Türkçe
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
3 Li-İyon bataryalar (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
NOT: Bataryalar, şarj cihazları ve alet kutuları N modellerinde
bulunmaz. Bataryalar ve şarj cihazları NT modellerinde
bulunmaz. B modelleri Bluetooth® bataryaları içerir.
NOT: Bluetooth® kelimesi tescili ve logoları Bluetooth®, SIG,
Inc.'in tescilli markalarıdır ve bunların DeWALT tarafından
kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili
sahibine aittir.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Kulaklık takın.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Koruyucu gözlük takın.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
Aleti iskele üzerinde ve merdivenlerde kullanmayın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Zımba telinin uzunluğu.
Zımba teli ölçeği.
Aküyü ateşe atmayın.
Şarjör kapasitesi.
USE (KULLANIM) (taşıma başlığı olmadan). Örnek:
Wh değeri 108 Wh olarak belirtilir (108 Wh
değerindeki 1 batarya).
TRANSPORT (TAŞIMA) (dahili taşıma başlığı ile).
Örnek: Wh değeri 3 x 36 Wh olarak belirtilir (36 Wh
değerindeki 3 batarya).
Akü tipi
Alet voltajı.
Görünür radyasyon. Işığa bakmayın.
Tarih Kodu Konumu (Şek. B)
DCN682 18 volt akülerle çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Daha fazla bilgi için Teknik Özellikleri
bölümüne bakın.
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu  20 bataryanın ön yüzü ve
zımba tabancası arasındaki ayak kısmına basılıdır.
Örnek:
2018 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Açıklama (Şek. A)
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Zımba Tabancası
3 Bozulmaz uçlar
1 Şarj cihazı
1 Li-İyon batarya (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelleri)
2 Li-İyon bataryalar (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelleri)
156
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Tetik
3 Derinlik ayar düğmesi
2 Tetik kilidi
Türkçe
4 Işıklar/Düşük batarya/
11 Zımba teli derinliği
Durma göstergesi
5 Temas tetiği
6 Sürgü şarjör
7 Sıralı/Hızlı Sıralı mod
seçme düğmesi
8 Ters çevrilebilir
kemer kancası
9 Bozulmaz altlık
10 Takılma bırakma kolu
göstergesi
12 Batarya
13 Batarya çıkarma düğmesi
14 Şarjör sürgüsü
15 Düşük zımba teli
göstergesi
16 Taban plakası
17 Ayar düğmeleri
18 Üst plaka
19 Vida
Kullanim Amaci
Şarjlı finisaj zımba tabancası ahşap iş parçalarına zımba teli
çakmak için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu şarjlı zımba tabancası, profesyonel kullanım amaçlı bir
elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
Kemer Kancası (Şek. A)
UYARI: Bu aygıta herhangi bir ayar veya servis
bakımı yapmadan önce zımba tellerini şarjörden
çıkartın. Buna uyulmaması ciddi yaralanmaya
yol açabilir.
UYARI: Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuarları değiştirmeden, bakım
gerçekleştirmeden veya aleti hareket ettirmeden
önce bataryayı aletten çıkartın. Bu tür önleyici
güvenlik tedbirleri aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
DİKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük bataryaya
sahip bazı aletler bataryanın üzerinde dik durabilir, ancak
kolayca devrilebilirler.
Şarjlı zımba tabancası entegre bir kemer kancası içerir ve bu
kanca sol veya sağ el kullanıcıları için kolaylık sağlayacak şekilde
aletin iki tarafına da takılabilir.
Kanca istenmiyorsa aletten çıkartılabilir.
Kemer Kancasının Çıkartılması
1. Bataryayı aletten çıkartın.
2. Aleti sağ el kullanımı ile sol el kullanımı arasında değiştirmek
için aletin ters tarafındaki vidayı  19 sökün ve diğer taraftan
tekrar monte edin.
3. Bataryayı değiştirin.
Döşeme Yüksekliği Ayarı (Şek. A, C, D)
UYARI: Bu aygıta herhangi bir ayar veya servis bakımı
yapmadan önce zımba tellerini şarjörden çıkartın. Buna
uyulmaması ciddi yaralanmaya yol açabilir.
UYARI: Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuarları
değiştirmeden, bakım gerçekleştirmeden veya aleti hareket
ettirmeden önce bataryayı aletten çıkartın. Bu tür önleyici
güvenlik tedbirleri aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
1. Döşeme malzemesine geçtiğinde temas tetiğinin 5
tamamen bastırılmasını sağlayan boş ateşleme kilidini
serbest bırakmak için şarjör mandalına 14 basın ve sürgülü
şarjörü 6 açın.
2. Derinlik ayar çarkını 3 zımbanın bozulmaz altlıklarına 9
doğru tamamen döndürerek derinlik ayarını maksimum
derinliğe getirin.
3. Üst plaka 18 ve taban plakası 16 serbestçe hareket edene
kadar her iki ayar düğmesini 17 gevşetin.
4. Bozulmaz altlıkları 9 bir hizalama kılavuzu olarak kullanarak,
temas tetiğini, Şekil C’de gösterildiği gibi döşeme
malzemesinin dilinin üzerine düzgün oturacak şekilde takın.
5. Bozulmaz altlıkları 9 düzgün bir şekilde hizaladıktan
sonra, üst levhayı 18 Şekil D’de gösterildiği gibi döşeme
malzemesinin üst yüzeyiyle temas edecek biçimde kaydırın.
Ardından taban plakasını 16 alt zemine temas edecek
biçimde kaydırın.
6. Aleti ve plakaları döşeme malzemesinde doğru hizaya
getirirken, her iki ayar düğmesini de 17 sıkın.
7. Zımbaları Şekil H’ye göre yükleyin.
ÖNEMLİ: Uygun zımba yerleşimi ve uyumluluğundan emin
olmak için aleti hurda bir döşeme parçası üzerinde test edin.
Doğru zımba yerleşimi için tabloya başvurun.
8. Zımba yerleşimini farklı zemin kalınlıkları ve malzemelere
uygun hale getirmek için zımba telini zımbanın ucundan
dışa doğru dönecek şekilde sürmek için derinlik ayar
çarkını 3 sıfırlayın. Derinlik ayarı yapıldıktan sonra, Adım
1 ila 7’yi tekrarlayın.
DIKKAT: Alet uygun olmayan bir şekilde kullanılıyorsa
veya döşeme üreticisinin kurulum talimatlarına
uygun değilse, DeWALT ürün performansıyla ilgili
sorumluluk üstlenmez.
157
Türkçe
DOĞRU ZIMBA YERLEŞIMI
İyi
Döşeme yüzeyinin hemen altında
Kötü
Zımbanın ucu çıkmış
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. E)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu gösterildiği gibi, bir elin ana tutamak
üzerinde olduğu konumdur.
Aletin Hazırlanması
Kötü
Zımba yanlış hizalanmış
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. B)
NOT: Akünün  12 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
Aküyü Aletin Koluna Takma
1. Aküyü  12 kolun içindeki raylarla hizalayın (Şek. B).
2. Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar ve alette tamamen
oturana kadar kolun içine kaydırın.
Aküyü Aletten çıkarma
1. Serbest bırakma düğmesine  13 basın ve aküyü sıkıca
çekerek aletin kolundan çıkarın.
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. B)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge düğmesine basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının bir kombinasyonu
kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge yanmaz ve
akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Alet yere düşürülürse veya aletin bir şekilde
hasar gördüğünden şüphelenmeniz durumunda
kılavuzun mod seçme bölümünde belirtildiği
şekilde alet çalıştırma kontrolü gerçekleştirin.
Kılavuza göre performans göstermiyorsa, aleti kullanmayı
bırakın ve yetkili bir DEWALT servis merkezinde bakım
yapılmasını sağlayın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
158
UYARI: ASLA aletin iç kısmına yağ veya temizlik
malzemesi püskürtmeyin veya herhangi bir diğer
şekilde girmesine izin vermeyin. Bunu yapmanız aletin
performansını ve ömrünü ciddi şekilde etkiler.
NOT: Batarya ambalajından çıkarıldığında tam şarj edilmiş
durumda değildir. Bu konuda (Bir Bataryanın Şarj Edilmesi)
bölümünde özetlenen talimatları izleyin.
1. Bu kılavuzdaki Güvenlik Talimatları bölümünü okuyun.
2. Göz ve kulak için koruyucu kullanın.
3. Şarjördeki tüm çivilerin boşaltılmış olduğundan emin olun.
4. Temas tetiği ve itici mekanizmalarının sorunsuz ve düzgün
çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Mekanizma düzgün
çalışmıyorsa aleti kullanmayın. ASLA temas tetiğini harekete
geçirilmiş konumda tutan bir alet kullanmayın.
5. Aleti kendinizden ve başkalarından uzağa bakacak
şekilde tutun.
6. Tam şarj olmuş bataryayı takın.
Tetik Güvenlik Kilidinin Kullanımı (Şek. G)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, alet
kullanılmadığında tetiği basılı konumda tutmayın.
Alet kullanılmadığında tetik güvenlik kilidini KİLİTLİ
(Şekil G) konuma getirin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
ayarlamaları yapmadan önce tetiği kilitli konuma
getirin, bataryayı aletten ayırın ve zımbaları
şarjörden boşaltın.
Her DeWALT zımba tabancasında bir tetik güvenlik kilidi  2 mevcuttur, bu kilit, Şek G ’de gösterildiği gibi sağa itildiğinde,
tetiği kilitleyip motora giden gücü baypas ederek zımba
beslemesini engeller.
Tetik güvenlik kilidi sola çekik olduğunda alet tamamen
çalışır durumda olacaktır. Herhangi bir ayar yapıldığında veya
alet kullanımda değilse tetik güvenlik kilidi her zaman kilitli
konumda olmalıdır.
İKAZ: Aleti bataryası takılı şekilde saklamayın. Bataryanın
zarar görmesini engellemek ve en iyi batarya ömrünü
elde etmek için bataryaları alete veya şarj aletine takılı
olmadan, serin ve kuru bir yerde saklayın.
Aleti Doldurma (Şek. A, H)
UYARI: Aleti kendiniz ve başkalarından uzağa bakacak
şekilde tutun. Ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir.
UYARI: Temas tetiği veya tetik basılıyken kesinlikle zımba
teli doldurmayın. Yaralanmayla sonuçlanabilir.
UYARI: Zımba tellerini doldurmadan veya
boşaltmadan önce daima bataryayı çıkartın. Ciddi
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1. Şarjör sürgüsüne 14 basın ve sürgülü şarjörü  6 tam açın.
2. Zımba tellerini şarjörün yanına yerleştirin; zımba telleri, baş
kısmı şarjörün arka tarafına yaslanacak şekilde yüklenmelidir.
3. Şarjör sürgüsü yerine tam oturuncaya kadar sürgülü
şarjörü kapatın.
Aletin Boşaltılması (Şek. H)
UYARI: Herhangi bir ayar yapıldığında veya alet
kullanımda değilse tetik güvenlik kilidi daima kilitli
konumda olmalıdır.
1. Şarjör sürgüsüne  14 basın ve sürgülü şarjörü  6 tam açın.
2. Zımba telleri şarjörün yan tarafından serbestçe çıkana kadar
aleti ileri itin.
3. Şarjörde gevşek zımba kalmadığından emin olmak için
kontrol edin.
4. Sürgülü şarjörü tam kapatın
Şarjör Boşken Kilitleme Özelliği (Şek. A)
Alette herhangi bir zımba teli yüklü olmadığında
makinenin döngüde bulunmasını önlemek için şarjör
boşken kilitleme özelliği mevcuttur. Zımba teli düşük zımba
teli göstergesi  15 hiçbir zımba teli görünmüyorsa, aletteki
zımba teli azalıyor demektir. Bu olduğunda, alet kilitlenir ve
daha fazla zımba teli yüklenene kadar harekete geçmez. (Bkz.
Aleti Doldurma)
Mod Seçimi (Şek. A, F)
Bu zımba tabancası sıralı ve hızlı sıralı mod kullanarak zımba
teli çakma kapasitesine sahiptir. Bu aleti çalıştırmadan önce,
çalıştırma modunu belirlemek için seçme anahtarına bakın.
Çalıştırma modunu seçmeden önce tüm talimatları okuyun.
UYARI: Zımba tellerinin kazara boşalmasını önlemek
için zımba teli çakmadığınız zamanlarda parmaklarınızı
tetikten UZAK tutun. ASLA aleti parmağınız tetik
üzerindeyken taşımayın. Hızlı sıralı moddayken tetik basılı
durumda temas tetiğine basılırsa, alet bir zımba teli çakar.
Sıralı Hareket
Çok dikkatli ve doğru yerleştirme ile derinlik kontrolü istenen
aralıklı zımbalama için sıralı çalıştırma modunu kullanın. Sıralı
mod en uzun zımba tellerini çakmak için maksimum güç sağlar.
Zımba tabancasını sıralı çalıştırma modunda çalıştırmak için:
1. Seçme düğmesini tek zımba teli simgesini görecek şekilde
kaydırın
.
2. Tetik güvenlik kilidini  2 serbest bırakın.
3. Burun parçasını çalışma yüzeyine tam olarak bastırın
(motor çalışacaktır).
4. Tetiği çekin (alet çalışma yüzeyine zımba teli çakacaktır).
5. Tetiği bırakın ve zımba tabancasını çalışılan yüzeyden
kaldırın. NOT: Alet motoru, temas tetiğine 5 basılmaksızın
otomatik olarak tam hızlı konuma geri döner.
Türkçe
6. Sonraki işlem için 3 ila 5. adımları tekrarlayın.
İKAZ: Temas tetiğine basılması, ardından her zımba teli
için tetiğin serbest bırakılması ve ardından her zımba
telinden sonra temas tetiği ve tetiğin bırakılması gerekir.
Hızlı Sıralı Mod
Hızlı sıralı modda, art arda hızlı zımbalama yapmak için bir
zımbayı çaktıktan sonra motor dönüş hızı otomatik olarak eski
konumuna döner. Daha kısa sürede daha çok zımba çakma
imkanı sağlayan bu mod batarya şarjının daha hızlı boşalmasına
neden olur.
1. Mod seçme düğmesini 7 kullanarak Hızlı Sıralı modu seçin.
2. Tetik güvenlik kilidini 2 serbest bırakın.
3. Temas tetiğini 5 iş parçasına bastırın.
4. Aleti harekete geçirmek üzere tetiği 1 çekin.
5. Tetiği 1 serbest bırakın. Aleti ve temas tetiğini iş parçasına
bastırmış şekilde tutarak, zımbayı döşeme malzemesi
boyunca kaydırın. Motor çalışmaya devam eder ve alet tetiği
çekilerek istediğiniz zaman çalıştırılabilir. Uygun zımba aralığı
için lütfen döşeme üreticisinin önerdiği bağlantı elemanı
programını takip edin.
NOT: Hızlı sıralı modda, alet motoru temas tetiğine 5
basılmaksızın otomatik olarak tam hızlı konuma geri döner.
Derinlik Ayarı (Şek. I)
Zımba derinliği, aletin yanındaki derinlik ayarlama
düğmesi  3 kullanılarak ayarlanabilir.
UYARI: Derinliği ayarlamaya çalışırken yanlışlıkla
harekete geçme sonucu ciddi yaralanma riskini
azaltmak için DAİMA şunları yapın:
• Bataryayı çıkartın.
• Tetik kilidini etkinleştirin.
• Ayarlama sırasında tetiğe dokunmaktan kaçının.
1. Zımba teli derinliğini düşük tutmak için derinlik ayarlama
düğmesini  3 zımba tabancasının burnundan uzağa
döndürün
.
2. Zımba teli derinliğini yüksek tutmak için derinlik ayarlama
düğmesini  3 zımba tabancasının burnuna doğru
döndürün
.
Lambalar (Şek. J)
Zımba tabancasının her iki tarafında bir lamba  4 vardır.
Lambalar, batarya takıldığında, tetiğin etkinleştirilmesiyle veya
temas tetiğine basarak açılır. Alet kullanımda olmadığında,
lambalar 20 saniye sonra otomatik olarak sönecektir.
NOT: Bu lambalar, el feneri olarak kullanılmak üzere değil yakın
çalışma yüzeyinin aydınlatılması için tasarlanmıştır.
Düşük batarya göstergesi: Soldaki lamba dört kez arka arkaya
yanıp söner ve ardından bataryanın zayıf olduğunu belirtmek
için tamamen söner.
Sıkışmış zımba teli göstergesi: Burun kısmına bir zımba
teli sıkıştığında sağ taraftaki lamba sürekli olarak yanıp söner
(bz. Sıkışmış Bir Zımba Telinin Çıkartılması).
159
Türkçe
Sıkışmış Bir Zımba Telinin Çıkarılması
(Şek. A, K)
Aletin uç kısmına bir zımba teli sıkışırsa, aleti sizden uzağa
bakacak şekilde tutun ve aşağıdaki talimatları izleyerek zımba
telini çıkartın:
1. Aletin bataryasını çıkartın ve tetik güvenlik
kilidini etkinleştirin.
2. Şarjör sürgüsü  14 basın ve sıkışmış tüm zımba
tellerini çıkartın.
3. Şarjör içinde, sıkışan bir zımba olup olmadığını görsel olarak
kontrol edin.
4. Sıkışmış zımba telini, gerekirse pense kullanarak çıkarın.
5. Sürücü bıçağı aşağı konumdaysa, muhafazalardaki yuvanın
diğer ucuna tam olarak kaydırmak için takılma bırakma
kolunu  10 yeterince kuvvetle döndürün.
6. Zımba tellerini şarjöre geri takın (bkz. Aleti Doldurma)
7. Bataryayı geri takın.
NOT: Alet kendisini kapatacak ve batarya çıkarılıp tekrar
takılana kadar sıfırlanmayacaktır.
Soğuk Havada Çalıştırılması
Aletleri donma sıcaklığının altında çalıştırırken:
1. Kullanmadan önce aleti olabildiğince sıcak tutun.
2. Kullanmadan önce aleti hurda tahta üzerinde 5 - 6
kez deneyin.
Sıcak Havada Çalıştırılması
Alet normal çalışmalıdır. Bununla birlikte, aşırı sıcaklık
tamponların ve diğer kauçuk parçaların bozulmasına sonucunda
da bakım maliyetinin artmasına neden olacağı için, aleti direk
güneş ışığından uzak tutun.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
160
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu aksesuarların
bu aletle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir.
Yaralanma riskini azaltmak için bu ürünle
birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye edilen
aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince
güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik
ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek
atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
Ελληνικά
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ 18GA ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, DCN682
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
VDC
Μέθοδος ενεργοποίησης
Γωνία γεμιστήρα
Συνδετήρες
μήκa ος
πλάτος
Τη διάμετρο του στελέχους
χωρητικότητα γεμιστήρα
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταρίας)
Εύρος πάχους υλικού
mm
mm
mm
kg
mm
DCN682
18
1
Ιόντων
λιθίου
Διαδοχική /
Γρήγορη
διαδοχική
0°
12–38
5,6–6,4
1,25
110
2,9
9,5–15,9
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745-2-16:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
84
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
95
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
3
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Συρραπτικο Μπαταριας, Συνδετηρων
18GA Για Επενδυσεις Δαπεδων, DCN682
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
07.06.2018
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
161
Βάρος
Ελληνικά
Μπαταρίες
Αρ. κατ.
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά)
Βάρος (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
162
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ζ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
Ελληνικά
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
ζ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
η ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Χρήση και φροντίδα των εργαλείων με
μπαταρία
α ) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Φορτιστής που
είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών, μπορεί να
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β ) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις
ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών
άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
γ ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε
την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ των
δύο ακροδεκτών της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση
των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να
εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την
επαφή με το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση
που το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε
ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
6) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
163
Ελληνικά
Προειδοποιήσεις ασφαλείας για συρραπτικά
•
•
•
•
•
•
Πάντα να θεωρείτε ότι το εργαλείο περιέχει συνδετήρες.
Ο απρόσεκτος χειρισμός του συρραπτικού μπορεί να έχει
ως συνέπεια μη αναμενόμενη εκτόξευση συνδετήρων και
τραυματισμό ατόμων.
Μην κατευθύνετε το εργαλείο προς τα εσάς ή
προς οποιονδήποτε γύρω σας. Η μη αναμενόμενη
ενεργοποίηση θα προκαλέσει εξαγωγή του καρφιού
προκαλώντας τραυματισμό.
Μην ενεργοποιείτε το εργαλείο εκτός και αν έχει τεθεί
σταθερά σε επαφή με το κατεργαζόμενο τεμάχιο. Αν
το εργαλείο δεν είναι σε επαφή με το κατεργαζόμενο
τεμάχιο, το καρφί ενδέχεται να εκτραπεί από το
στόχο του.
Αποσυνδέετε το εργαλείο από την πηγή ισχύος αν
σφηνώσει συνδετήρας μέσα στο εργαλείο. Κατά την
αφαίρεση ενός συνδετήρα που έχει παγιδευτεί, το συρραπτικό
ενδέχεται να ενεργοποιηθεί κατά λάθος αν τροφοδοτείται
με ρεύμα.
Να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση ενός
καρφιού που έχει σφηνώσει. Ο μηχανισμός
ενδέχεται να είναι υπό συμπίεση και το καρφί
ενδέχεται να απελευθερωθεί βίαια, κατά την
προσπάθεια απεμπλοκής.
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το συρραπτικό για στερέωση
ηλεκτρικών καλωδίων. Δεν έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση
ηλεκτρικών καλωδίων και μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στη μόνωση των καλωδίων, προκαλώντας έτσι κινδύνους
ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.
•
•
•
•
Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας
για συρραπτικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε
συρραπτικό, πρέπει να τηρείτε όλες τις προφυλάξεις
ασφαλείας, όπως περιγράφονται παρακάτω, για την
αποφυγή κινδύνου θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΟΤΕ μην ψεκάσετε ή εφαρμόσετε με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο λιπαντικά ή διαλύτες καθαρισμού
στο εσωτερικό του εργαλείου. Αυτό μπορεί να επηρεάσει
σημαντικά το χρόνο ζωής και την απόδοση του εργαλείου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το εργαλείο έχει πέσει ή
υποψιάζεστε ότι έχει υποστεί ζημιά, πραγματοποιήστε
έλεγχο της λειτουργίας του εργαλείου όπως αυτός
περιγράφεται στις οδηγίες, στην ενότητα επιλογής
τρόπου λειτουργίας. Αν το εργαλείο δεν λειτουργεί
όπως περιγράφεται στις οδηγίες, σταματήστε να το
χρησιμοποιείτε και παραδώστε το για σέρβις σε ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις DeWALT.
Κρατάτε το εργαλείο από μονωμένες επιφάνειες
λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία όπου τα καρφιά
που καρφώνονται μπορεί να έρθουν σε επαφή με
αθέατα καλώδια. Η επαφή με καλώδιο υπό τάση θα θέσει
•
164
•
•
•
•
•
•
•
υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του
εργαλείου και θα προκαλέσει ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
Πάντα να φοράτε κατάλληλη προστασία ακοής και
άλλη προστασία κατά τη χρήση. Υπό ορισμένες συνθήκες
και διάρκεια χρήσης, ο θόρυβος από το προϊόν μπορεί να
συμβάλει σε απώλεια ακοής.
Αποσυνδέετε το πακέτο μπαταρίας από το εργαλείο
όταν δεν χρησιμοποιείται. Πάντα να αφαιρείτε το
πακέτο μπαταρίας και τα καρφιά από το γεμιστήρα
πριν αφήσετε το εργαλείο μόνο του ή το παραδώσετε
σε άλλον χειριστή. Μη μεταφέρετε το εργαλείο σε άλλο
χώρο εργασίας με το πακέτο μπαταρίας συνδεδεμένο,
αν για την αλλαγή θέσης χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν
σκαλωσιές, μόνιμες ή κινητές σκάλες και παρόμοια μέσα. Μην
πραγματοποιείτε οποιαδήποτε εργασία ρύθμισης, συντήρησης
ή απεμπλοκής σφηνωμένων καρφιών αν η μπαταρία
παραμένει στη θέση της.
Μην αφαιρέσετε, επεμβείτε ή με άλλο τρόπο
καταστήσετε μη λειτουργικό το εργαλείο, τη σκανδάλη,
την ασφάλεια σκανδάλης ή τον ενεργοποιητή επαφής.
Μη στερεώσετε με ταινία ή δέσετε στην ενεργοποιημένη θέση
τη σκανδάλη ή τον ενεργοποιητή επαφής. Μην αφαιρέσετε
το ελατήριο από τον ενεργοποιητή επαφής. Να βεβαιώνεστε
με καθημερινούς ελέγχους για την ελεύθερη κίνηση της
σκανδάλης και του ενεργοποιητή επαφής. Θα μπορούσε να
προκληθεί ανεξέλεγκτη εξαγωγή καρφιών.
Επιθεωρείτε το εργαλείο πριν τη χρήση. Μη
χρησιμοποιήσετε κανένα εργαλείο του οποίου
οποιοδήποτε εξάρτημα, και ιδιαίτερα η σκανδάλη,
η ασφάλεια σκανδάλης ή ο ενεργοποιητής επαφής,
δεν λειτουργεί, έχει αποσυνδεθεί, τροποποιηθεί ή δεν
λειτουργεί σωστά. Τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά ή
λείπουν πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται πριν τη
χρήση.
Μη μετασκευάσετε ή τροποποιήσετε με κανένα τρόπο
το εργαλείο.
Πάντα να θεωρείτε ότι το εργαλείο περιέχει καρφιά.
Ποτέ μην κατευθύνετε το εργαλείο προς άλλους
εργαζόμενους ή προς τον εαυτό σας. Όχι παιχνίδια!
Να εργάζεστε με ασφάλεια! Να σέβεστε το εργαλείο ως
μέσον εργασίας.
Μη μεταφέρετε το εργαλείο από μέρος σε μέρος
κρατώντας τη σκανδάλη. Θα μπορούσε να προκληθεί
αθέλητη εξαγωγή καρφιών.
Πάντα να χρησιμοποιείτε την ασφάλεια σκανδάλης
όταν το εργαλείο δεν είναι σε άμεση χρήση. Η χρήση
της ασφάλειας σκανδάλης θα αποτρέψει την αθέλητη
εξαγωγή καρφιών.
Μην τεντώνεστε υπερβολικά. Να στηρίζεστε καλά στα
πόδια σας και να διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας. Η
απώλεια ισορροπίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο για την προβλεπόμενη
χρήση του. Μην εξάγετε καρφιά στον αέρα ή σε
σκυρόδεμα, πέτρα, πολύ σκληρά ξύλα, ρόζους ή
οποιοδήποτε υλικό είναι υπερβολικά σκληρό για να
διεισδύσει το καρφί. Μη χρησιμοποιείτε ως σφυρί τον
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
κορμό του εργαλείου ή το πάνω κάλυμμα. Τα εξαγόμενα
καρφιά μπορεί να ακολουθήσουν μια μη αναμενόμενη
διαδρομή και να προκαλέσουν τραυματισμό.
Μην καρφώνετε συνδετήρες κοντά στα άκρα του
υλικού. Το κατεργαζόμενο τεμάχιο μπορεί να σχιστεί,
προκαλώντας εξοστρακισμό του συνδετήρα, με αποτέλεσμα
τραυματισμό δικό σας ή συναδέλφου σας. Να έχετε υπόψη
σας ότι ο συρραπτήρας μπορεί να ακολουθήσει τα νερά του
ξύλου (να λοξοδρομήσει), με αποτέλεσμα να προεξέχει από
το πλάι του κατεργαζόμενου υλικού. Για να μειώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, καρφώνετε τη μύτη διείσδυσης του
συρραπτήρα κάθετα με τα νερά.
Μην καρφώνετε συνδετήρες πάνω στις κεφαλές άλλων
συνδετήρων ή με το εργαλείο υπό μεγάλη γωνία.
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από ισχυρή ανάδραση,
σφηνωμένους συνδετήρες ή εξοστρακιζόμενους συνδετήρες.
Κρατάτε τα χέρια και τα μέρη του σώματος σε απόσταση
ασφαλείας από την άμεση περιοχή εργασίας. Συγκρατείτε
το κατεργαζόμενο τεμάχιο με σφιγκτήρες όταν χρειάζεται, για
να κρατήσετε τα χέρια και το σώμα μακριά από ενδεχόμενους
κινδύνους. Να βεβαιώνεστε ότι το κατεργαζόμενο τεμάχιο έχει
στερεωθεί κατάλληλα πριν πιέσετε το συρραπτικό στο υλικό. Ο
ενεργοποιητής επαφής μπορεί να προκαλέσει μη αναμενόμενη
μετατόπιση του υλικού.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν στο χώρο
υπάρχουν εύφλεκτη σκόνη, αέρια ή αναθυμιάσεις. Το
εργαλείο μπορεί να παράγει σπινθήρα ο οποίος θα μπορούσε
να αναφλέξει αέρια προκαλώντας φωτιά. Το κάρφωμα ενός
συρραπτήρα πάνω σε άλλο συρραπτήρα μπορεί επίσης να
προκαλέσει σπινθήρα.
Κρατάτε το πρόσωπο και τα μέρη του σώματός σας
μακριά από το πίσω μέρος του καλύμματος του
εργαλείου όταν εργάζεστε σε περιορισμένους χώρους.
Η ξαφνική ανάδραση μπορεί να προκαλέσει χτύπημα στο
σώμα, ειδικά κατά το κάρφωμα συνδετήρων σε σκληρό ή
πυκνό υλικό.
Κρατάτε το εργαλείο σταθερά για να διατηρείτε τον
έλεγχο ενώ επιτρέπετε στο εργαλείο να απομακρυνθεί
λόγω ανάδρασης από την επιφάνεια εργασίας καθώς
καρφώνεται το καρφί. Σε λειτουργία Ενεργοποίησης με
επαφή, αν ο ενεργοποιητής επαφής επιτραπεί να έρθει κατά
λάθος σε επαφή με την επιφάνεια εργασίας πριν ελευθερωθεί
η σκανδάλη, θα καρφωθεί ένα καρφί χωρίς αυτό να
είναι επιθυμητό.
Η επιλογή της μεθόδου ενεργοποίησης είναι σημαντική.
Ελέγξτε το εγχειρίδιο σχετικά με τις επιλογές ενεργοποίησης.
Διακόπτης επιλογής διαδοχικής
ενεργοποίησης / ενεργοποίησης
με επαφή
Διαδοχική ενεργοποίησης
• Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε λειτουργία
διαδοχικής ενεργοποίησης, μην ενεργοποιήσετε το
εργαλείο αν δεν έχει τεθεί σε σταθερή επαφή με το
κατεργαζόμενο τεμάχιο.
Ενεργοποίηση με επαφή
•
•
•
•
•
•
•
•
Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε λειτουργία
ενεργοποίησης με επαφή, να προσέχετε για αθέλητες
διπλές εκτοξεύσεις καρφιών ως αποτέλεσμα της
ανάδρασης του εργαλείου. Μπορεί να καρφωθούν μη
επιθυμητά καρφιά, αν ο ενεργοποιητής επαφής επιτραπεί να
έρθει κατά λάθος πάλι σε επαφή με την επιφάνεια εργασίας.
Όταν ενεργοποιείτε το συρραπτικό φινιρίσματος με τη
μέθοδο "γρήγορης διαδοχικής" ενεργοποίησης, πάντα
να διατηρείτε το εργαλείο υπό έλεγχο. Η μη ακριβής
τοποθέτηση του εργαλείου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την
εξαγωγή ενός συνδετήρα προς λάθος κατεύθυνση.
Για να αποφύγετε διπλές εκτοξεύσεις καρφιών:
ʵʵ Μην πιέζετε το εργαλείο με μεγάλη δύναμη στην
επιφάνεια εργασίας.
ʵʵ Αφήνετε το εργαλείο να εκτελέσει πλήρως την κίνηση
ανάδρασης μετά από κάθε ενεργοποίηση.
ʵʵ Χρησιμοποιήστε το εργαλείο σε λειτουργία
διαδοχικής ενεργοποίησης.
Μην καρφώνετε συνδετήρες πάνω στις κεφαλές
άλλων συνδετήρων. Μπορεί να προκληθεί ισχυρή
ανάδραση, σφήνωμα συνδετήρων στο εργαλείο ή
εξοστράκιση συνδετήρων.
Να έχετε υπόψη σας το πάχος του υλικού κατά τη χρήση
του συρραπτικού. Ένας συρραπτήρας που προεξέχει μπορεί
να προκαλέσει τραυματισμό.
Ρύθμιση βάθους: Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού από κατά λάθος ενεργοποίηση όταν
προσπαθείτε να ρυθμίσετε το βάθος, ΠΑΝΤΑ:
ʵʵ Αφαιρείτε το πακέτο μπαταρίας.
ʵʵ Ενεργοποιείτε την ασφάλεια σκανδάλης.
ʵʵ Αποφεύγετε την επαφή με την σκανδάλη κατά τη διάρκεια
των ρυθμίσεων.
Μην καρφώνετε συνδετήρες στα τυφλά μέσα σε
τοίχους, δάπεδα ή άλλες περιοχές εργασίας. Το κάρφωμα
συνδετήρων σε ηλεκτρικά καλώδια υπό τάση, σε σωλήνες ή σε
άλλους τύπους εμποδίων μπορεί να επιφέρει τραυματισμό.
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο, να είστε
σε εγρήγορση, να συγκεντρώνεστε στην εργασία που
κάνετε και να επιστρατεύετε την κοινή λογική. Μη
χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν είστε κουρασμένοι ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων.
Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων
μπορεί να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
165
Ελληνικά
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
•
•
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
•
•
•
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
•
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
166
•
•
•
•
•
•
•
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ελληνικά
•
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] B)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας  12 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας  13 στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
Ενδείξεις φόρτισης
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
*Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη
ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής υποδεικνύει ότι
η μπαταρία έχει βλάβη με το να μην ανάβει ενδεικτική λυχνία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα
με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή
και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ο φορτιστής DCB118 είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό
ανεμιστήρα σχεδιασμένο να ψύχει το πακέτο μπαταρίας. Ο
ανεμιστήρας θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται
να ψυχθεί το πακέτο μπαταρίας. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί
σωστά ή αν είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού. Μην
επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό
του φορτιστή.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί
το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό,
τοποθετήστε τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Στερέωση στον τοίχο
Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν
σε τοίχο ή να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια
εργασίας. Αν πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο, τοποθετήστε
το φορτιστή κοντά σε πρίζα ρεύματος και μακριά από γωνίες
ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά του φορτιστή ως πρότυπο
για τον καθορισμό της θέσης των βιδών στερέωσης στον τοίχο.
Στερεώστε το φορτιστή με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βίδες
γυψοσανίδας (αγοράζονται ξεχωριστά) μήκους τουλάχιστον
25,4 mm με κεφαλή βίδας διαμέτρου τουλάχιστον 7–9 mm,
βιδωμένες σε ξύλο σε βέλτιστο βάθος με τρόπο ώστε κάθε βίδα
να προεξέχει περίπου 5,5 mm Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην
πίσω πλευρά του φορτιστή με τις βίδες που προεξέχουν και
συμπλέξτε τις βίδες πλήρως μέσα στις εγκοπές.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
167
Ελληνικά
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία
και τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες
ασφαλείας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια
το καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
168
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις
για ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ελληνικά
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μεταφορα της Μπαταριας FLEXVOLTTM
Η μπαταρία DeWALT FLEXVOLTTM διαθέτει δύο καταστάσεις:
Χρήσης και Μεταφοράς.
Κατάσταση Χρήσης: Όταν η μπαταρία FLEXVOLTTM δεν έχει
τοποθετηθεί σε προϊόν ή έχει τοποθετηθεί σε προϊόν DeWALT
18 V, θα λειτουργεί σαν μπαταρία 18 V. Όταν η μπαταρία
FLEXVOLTTM έχει τοποθετηθεί σε προϊόν 54 V ή 108 V (δύο
μπαταριών των 54 V), θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54 V.
Κατάσταση Μεταφοράς: Όταν έχει τοποθετηθεί το καπάκι
στην μπαταρία FLEXVOLTTM, η μπαταρία είναι σε κατάσταση
μεταφοράς. Φυλάξτε το καπάκι για την περίπτωση μεταφοράς.
Όταν είναι σε κατάσταση
Μεταφοράς, οι σειρές των
κυψελών είναι ηλεκτρικά
αποσυνδεδεμένες μέσα στο
πακέτο μπαταρίας, με
αποτέλεσμα να θεωρείται ως 3 μπαταρίες με χαμηλότερη
ονομαστική τιμή βατωρών (Wh) αντί για 1 μπαταρία με
υψηλότερη ονομαστική τιμή βατωρών. Αυτή η αυξημένη
ποσότητα των 3 μπαταριών με τη μειωμένη ονομαστική τιμή
βατωρών μπορεί να κάνει εφικτή την εξαίρεση του πακέτου
μπαταριών από ορισμένους κανονισμούς μεταφορών που
επιβάλλονται στις μπαταρίες με υψηλότερη ονομαστική τιμή
βατωρών.
Για παράδειγμα, η τιμή Wh Παραδειγμα σημανσης χρησης και
Μεταφοράς μπορεί να είναι μεταφορας στην ετικετα
3 x 36 Wh, που σημαίνει 3
μπαταρίες των 36 Wh η μία.
Η τιμή Wh Χρήσης μπορεί
να είναι 108 Wh (υπονοείται 1 μπαταρία).
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
ορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
Φ
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
ΧΡΗΣΗ (χωρίς καπάκι μεταφοράς). Παράδειγμα: Η
τιμή Wh είναι 108 Wh (1 μπαταρία με 108 Wh).
ΜΕΤΑΦΟΡΑ (με ενσωματωμένο καπάκι μεταφοράς).
Παράδειγμα: Η τιμή Wh είναι 3 x 36 Wh (3 μπαταρίες
των 36 Wh).
Τύπος μπαταριών
Το DCN682 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών των 18 V.
Αυτά τα πακέτα μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185, DCB187, DCB546, DCB547. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα.
169
Ελληνικά
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1Συρραπτικό
3 Μύτες αποφυγής σημαδιών
1Φορτιστή
1Πακέτο μπαταρίας Li-Ion
(C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 μοντέλα)
2 Πακέτα μπαταριών Li-Ion
(C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 μοντέλα)
3 Πακέτα μπαταριών Li-Ion
(C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 μοντέλα)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες, οι φορτιστές και τα κουτιά
μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στα μοντέλα Ν. Οι μπαταρίες
και οι φορτιστές δεν περιλαμβάνονται στα μοντέλα ΝΤ. Τα
μοντέλα B περιλαμβάνουν μπαταρίες Bluetooth®.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι
κατατεθέντα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth®,
SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την
DeWALT γίνεται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και
εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο πάνω σε σκαλωσιές
ή σκάλες.
Μήκος συνδετήρων.
Διαμέτρημα συνδετήρων.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
(Εικ. B)
Ο κωδικός ημερομηνίας  20 , ο οποίος περιλαμβάνει και το έτος
κατασκευής, είναι σταμπαρισμένος στη βάση του εργαλείου
ανάμεσα στην πρόσοψη της μπαταρίας και στο συρραπτικό.
Παράδειγμα:
2018 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
10 Μοχλός απελευθέρωσης
Σκανδάλη
εμπλοκής
Ασφάλεια σκανδάλης
11 Ένδειξη βάθους συρραφής
Τροχός ρύθμισης βάθους
12 Μπαταρία
Φώτα εργασίας/ένδειξη
13 Κουμπί απελευθέρωσης
χαμηλής μπαταρίας/
εμπλοκής
μπαταρίας
14 Μάνδαλο γεμιστήρα
Ενεργοποιητής επαφής
15 Ένδειξη χαμηλού
Συρόμενος γεμιστήρας
υπολοίπου συνδετήρων
Διακόπτης επιλογής
16 Κάτω πλάκα
Διαδοχικής/Γρήγορης
διαδοχικής ενεργοποίησης 17 Περιστροφικά κουμπιά
Αναστρέψιμο άγκιστρο
ρύθμισης
ζώνης
18 Πάνω πλάκα
Μαξιλαράκι αποφυγής
19 βίδα
σημαδιών
Προοριζομενη Χρηση
Το συρραπτικό φινιρίσματος με μπαταρία έχει σχεδιαστεί για
κάρφωμα συνδετήρων σε ξύλινα κατεργαζόμενα τεμάχια.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Το συρραπτικό φινιρίσματος με μπαταρία είναι ένα
επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα
τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
Χωρητικότητα του γεμιστήρα.
Τάση του εργαλείου.
Ακτινοβολία λέιζερ. Μην κοιτάζετε απευθείας στο φως.
170
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο σετ μπαταριών
και φορτιστές της DeWALT.
Άγκιστρο ζώνης (Εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρέστε τους συνδετήρες από
το γεμιστήρα πριν πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις ή σέρβις στο εργαλείο. Σε αντίθετη
περίπτωση υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε το πακέτο
μπαταρίας από το εργαλείο πριν προβείτε σε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγή αξεσουάρ, σέρβις
ή μεταφορά του εργαλείου. Τέτοια προληπτικά μέτρα
ασφαλείας μειώνουν το κίνδυνο αθέλητης εκκίνησης
του εργαλείου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο,
τοποθετείτε το στο πλάι του πάνω σε μια σταθερή
επιφάνεια όπου δεν θα προκαλέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταρίας μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταρίας, αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Τα συρραπτικά μπαταρίας περιλαμβάνουν ένα ενσωματωμένο
άγκιστρο ζώνης το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε
οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές του εργαλείου, για να
εξυπηρετεί αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες χρήστες.
Αν το άγκιστρο δεν είναι επιθυμητό, μπορεί να αφαιρεθεί από
το εργαλείο.
Για να αφαιρέσετε το άγκιστρο ζώνης
1. Αφαιρέστε το πακέτο μπαταρίας από το εργαλείο.
2. Για να αλλάξετε το εργαλείο από χρήση με δεξιό σε χρήση
με το αριστερό χέρι, απλά αφαιρέστε τη βίδα  19 από την
αντίθετη πλευρά του εργαλείου και επανατοποθετήστε το
στην άλλη πλευρά.
3. Επανατοποθετήστε το πακέτο μπαταρίας.
Ρύθμιση για το ύψος του δαπέδου
(Εικ. A, C, D)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρέστε τους συρραπτήρες από
το γεμιστήρα πριν πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις ή σέρβις στο εργαλείο. Σε αντίθετη περίπτωση
υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε το πακέτο μπαταρίας
από το εργαλείο πριν προβείτε σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις,
αλλαγή αξεσουάρ, σέρβις ή μεταφορά του εργαλείου.
Τέτοια προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν το κίνδυνο
αθέλητης εκκίνησης του εργαλείου.
1. Πιέστε την ασφάλιση 14 του γεμιστήρα και ανοίξτε το
συρόμενο γεμιστήρα 6 για να ελευθερώσετε το κλείδωμα
προστασίας από λειτουργία εν κενώ που επιτρέπει στον
ενεργοποιητή επαφής 5 να πατηθεί πλήρως όταν πιεστεί
στο υλικό του δαπέδου.
2. Θέστε τη ρύθμιση βάθους σε μέγ. βάθος περιστρέφοντας
τον τροχό ρύθμισης βάθους 3 προς τα μαξιλαράκια
αποφυγής σημαδιών 9 του συρραπτικού.
Ελληνικά
3. Λασκάρετε και τα δύο περιστροφικά κουμπιά ρύθμισης
17 έως ότου η πάνω πλάκα 18 και η κάτω πλάκα 16
κινούνται ελεύθερα.
4. Χρησιμοποιώντας τα μαξιλαράκια αποφυγής σημαδιών 9
ως οδηγό ευθυγράμμισης, πιέστε τον ενεργοποιητή επαφής
έτσι ώστε να έχει εδράσει σωστά πάνω από τη γλώσσα του
υλικού δαπέδου, όπως δείχνει η Εικόνα C.
5. Αφού έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά τα μαξιλαράκια
αποφυγής σημαδιών 9 , μετακινήστε την πάνω πλάκα 18
έτσι ώστε να έρθει σε επαφή με την πάνω φινιρισμένη
επιφάνεια του υλικού δαπέδου, όπως δείχνει η Εικόνα D.
Κατόπιν κινήστε την κάτω πλάκα 16 έτσι ώστε να έρθει σε
επαφή με το υπόθεμα δαπέδου.
6. Ενώ κρατάτε το εργαλείο και τις πλάκες στη σωστή
ευθυγράμμιση ως προς το υλικό δαπέδου, σφίξτε και τα δύο
περιστροφικά κουμπιά ρύθμισης 17 .
7. Τοποθετήστε συρραπτήρες όπως φαίνεται στην Εικόνα H.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δοκιμάστε το εργαλείο σε ένα άχρηστο
κομμάτι επένδυσης δαπέδου για να βεβαιωθείτε για τη
σωστή τοποθέτηση αλλά και για τη συμβατότητα του
συρραπτικού. Ανατρέξτε στον πίνακα για τη σωστή τοποθέτηση
των συρραπτήρων.
8. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή τοποθέτηση των
συρραπτήρων για διαφορετικά πάχη και υλικά δαπέδου,
πραγματοποιήστε επαναφορά στον τροχό ρύθμισης
βάθους 3 για να εισάγονται οι συρραπτήρες πιο ρηχά
περιστρέφοντας μακρυά από τη μύτη του συρραπτικού.
Αφού έχει γίνει η ρύθμιση βάθους, επαναλάβετε τα βήματα
1 έως και 7.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η DeWALT δεν μπορεί να αναλάβει την
ευθύνη για την απόδοση του προϊόντος αν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή όχι σύμφωνα
με τις οδηγίες εγκατάστασης που έχει εκδώσει ο
κατασκευαστής της επένδυσης δαπέδου.
ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΡΡΑΠΤΗΡΩΝ
Καλή
Μόλις κάτω από την επιφάνεια του
δαπέδου
Κακή
Ο συρραπτήρας προεξέχει
Κακή
Λανθασμένη ευθυγράμμιση
συρραπτήρα
171
Ελληνικά
Εισαγωγή και αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών από το εργαλείο (Εικ. B)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να βεβαιώνεστε ότι
το πακέτο μπαταριών  12 είναι πλήρως φορτισμένο.
Για Να Τοποθετησετε Το Πακετο
Μπαταριων Στη Λαβη Του Εργαλειου
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών  12 με τις ράγες μέσα
στη λαβή του εργαλείου.
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να τερματίσει πλήρως
και να ασφαλίσει στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν
θα απασφαλιστεί.
Για να αφαιρεσετε το πακετο μπαταριων
απο το εργαλειο
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης  13 της μπαταρίας και
τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταριών έξω από τη λαβή
του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο φορτιστή
όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
παρόντος εγχειριδίου.
Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου
(Εικ. B)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες
LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το κουμπί) του δείκτη φορτίου. Θα ανάψει ένας
συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED που είναι
ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του
φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές
βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το εργαλείο έχει
πέσει ή υποψιάζεστε ότι έχει υποστεί ζημιά,
πραγματοποιήστε έλεγχο της λειτουργίας του
εργαλείου όπως περιγράφεται στις οδηγίες, στην
ενότητα επιλογής τρόπου λειτουργίας. Αν το
εργαλείο δεν λειτουργεί όπως περιγράφεται στις οδηγίες,
σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και παραδώστε το για
σέρβις σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις DEWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
172
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Κατάλληλη θέση χεριών (Εικ. E)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι στην
κύρια λαβή όπως δείχνει η εικόνα.
Προετοιμασία του εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΟΤΕ μην ψεκάσετε ή εφαρμόσετε
με οποιοδήποτε άλλο τρόπο λιπαντικά ή διαλύτες
καθαρισμού στο εσωτερικό του εργαλείου. Αυτό
μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το χρόνο ζωής και την
απόδοση του εργαλείου.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Το πακέτο μπαταρίας δεν είναι πλήρως φορτισμένο
κατά την παράδοσή του. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες (βλ.
Φόρτιση μιας μπαταρίας).
1. Διαβάστε την ενότητα Οδηγίες Ασφαλείας στο
παρόν εγχειρίδιο.
2. Φοράτε εξοπλισμό προστασίας των ματιών και της ακοής.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο γεμιστήρας είναι τελείως άδειος
από καρφιά.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο ενεργοποιητής επαφής και ο
προωθητήρας λειτουργούν ομαλά και σωστά. Μη
χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν κάποιο από αυτά τα
εξαρτήματα δε λειτουργεί σωστά. ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιήσετε
ένα εργαλείο με τον ενεργοποιητή επαφής στερεωμένο στην
ενεργοποιημένη θέση.
5. Να κρατάτε το εργαλείο στραμμένο μακριά από εσάς
και άλλους.
6. Τοποθετήστε ένα πλήρως φορτισμένο πακέτο μπαταρίας.
Χρήση της ασφάλειας σκανδάλης (Εικ. G)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού μην κρατάτε τη σκανδάλη
πατημένη όταν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο.
Διατηρείτε την ασφάλεια σκανδάλης στην ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ
θέση (Εικ. G), όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, ασφαλίστε τη σκανδάλη,
αποσυνδέστε το πακέτο μπαταρίας από το εργαλείο
και αφαιρέστε τους συρραπτήρες από το γεμιστήρα
πριν πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις.
Κάθε συρραπτικό DeWALT είναι εξοπλισμένο με ασφάλεια
σκανδάλης  2 η οποία όταν μετακινηθεί προς τα δεξιά όπως
φαίνεται στην Εικόνα G, εμποδίζει το εργαλείο να καρφώσει
ένα συρραπτήρα, κλειδώνοντας τη σκανδάλη και προκαλώντας
παράκαμψη της τροφοδοσίας ρεύματος προς το μοτέρ.
Ελληνικά
Όταν η ασφάλεια σκανδάλης έχει πιεστεί προς τα αριστερά, το
εργαλείο θα είναι πλήρως λειτουργικό. Η ασφάλεια σκανδάλης
πρέπει να είναι πάντα στην κλειδωμένη θέση όταν γίνονται
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή όταν το εργαλείο δεν είναι σε
άμεση χρήση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μην αποθηκεύετε το εργαλείο με
τοποθετημένο το πακέτο μπαταρίας. Για να αποτρέψετε
ζημιά στο πακέτο μπαταρίας και να εξασφαλίσετε
το μεγαλύτερο δυνατό χρόνο ζωής της μπαταρίας,
αποθηκεύετε τα πακέτα μπαταριών έξω από το εργαλείο ή
το φορτιστή, σε δροσερή και ξηρή θέση.
Ανεφοδιασμός του εργαλείου (Εικ. A, H)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να κρατάτε το εργαλείο στραμμένο
μακριά από εσάς και άλλους. Μπορεί να προκληθεί
σοβαρός τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην τοποθετείτε συνδετήρες
στο εργαλείο όταν είναι ενεργοποιημένος ο
ενεργοποιητής επαφής ή η σκανδάλη. Μπορεί να
προκληθεί τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντοτε να αφαιρείτε το πακέτο
μπαταρίας πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε συνδετήρες.
Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
1. Πιέστε το μάνδαλο γεμιστήρα  14 και ανοίξτε πλήρως το
συρόμενο γεμιστήρα  6 .
2. Εισάγετε τους συνδετήρες στο πλάι του γεμιστήρα - οι
συνδετήρες πρέπει να τοποθετούνται με τη μύτη διείσδυσης
σε επαφή με το πίσω μέρος του γεμιστήρα.
3. Κλείστε το συρόμενο γεμιστήρα έως ότου το μάνδαλο του
γεμιστήρα κουμπώσει σφιχτά.
Εκκένωση του εργαλείου (Εικ. H)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ασφάλεια σκανδάλης πρέπει
να είναι πάντα στην κλειδωμένη θέση όταν γίνονται
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή όταν δεν χρησιμοποιείται
το εργαλείο.
1. Πιέστε το μάνδαλο γεμιστήρα  14 και ανοίξτε πλήρως το
συρόμενο γεμιστήρα  6 .
2. Γείρετε το εργαλείο προς τα πάνω έως ότου οι συνδετήρες
πέσουν ελεύθερα από το πλάι του γεμιστήρα.
3. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένουν ελεύθεροι
συνδετήρες μέσα στο γεμιστήρα.
4. Κλείστε τελείως το συρόμενο γεμιστήρα
Λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας έναντι
ενεργοποίησης με κενό γεμιστήρα (Εικ. A)
Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με λειτουργία κλειδώματος
ασφαλείας έναντι ενεργοποίησης με κενό γεμιστήρα,
που εμποδίζει τη λειτουργία του όταν δεν υπάρχουν
συνδετήρες στο εργαλείο. Όταν δεν φαίνονται συνδετήρες
μέσα στο νδειξη χαμηλού Ένδειξη χαμηλού υπολοίπου
συνδετήρων   15 , σημαίνει ότι έχουν μείνει μόνο λίγοι
συνδετήρες στο εργαλείο. Όταν συμβεί αυτό, θα εφαρμοστεί
κλείδωμα ασφαλείας στο εργαλείο και δεν θα μπορεί να
ενεργοποιηθεί έως ότου προστεθούν περισσότεροι συνδετήρες.
(Βλ. Ανεφοδιασμός του εργαλείου)
Επιλογή τρόπου λειτουργίας (Εικ. A, F)
Το συρραπτικό φινιρίσματος μπορεί να εκτοξεύει συνδετήρες με
διαδοχική ή γρήγορη διαδοχική ενεργοποίηση. Πριν τη χρήση
αυτού του εργαλείου, κοιτάξτε το διακόπτη επιλογής για να
προσδιορίσετε τον επιλεγμένο τρόπο ενεργοποίησης. Διαβάστε
όλες τις οδηγίες πριν επιλέξετε λειτουργία ενεργοποίησης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατάτε τα δάκτυλά σας ΜΑΚΡΙΑ
από τη σκανδάλη όταν δεν τοποθετείτε συνδετήρες,
ώστε να αποφύγετε κατά λάθος εξαγωγή συνδετήρων.
ΠΟΤΕ μη μεταφέρετε το εργαλείο με το δάκτυλο πάνω
στη σκανδάλη. Σε λειτουργία γρήγορης διαδοχικής
ενεργοποίησης, το εργαλείο θα καρφώσει ένα συρραπτήρα
όταν η επαφή ενεργοποίησης πιεστεί στην επιφάνεια ενώ
είναι πατημένη η σκανδάλη.
Διαδοχική ενεργοποίηση
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία διαδοχικής ενεργοποίησης
για εργασίες διαλείπουσας συρραφής όπου επιθυμείτε πολύ
προσοχή και ακρίβεια κατά την τοποθέτηση και τον έλεγχο
βάθους. Η λειτουργία διαδοχικής ενεργοποίησης παρέχει
τη μέγιστη μετάδοση ισχύος για κάρφωμα των πιο μεγάλου
μήκους συνδετήρων.
Για να χρησιμοποιήσετε το συρραπτικό σε λειτουργία διαδοχικής
ενεργοποίησης:
1. Μετακινήστε το διακόπτη επιλογής ώστε να εκτεθεί το
εικονίδιο μονού συρραπτήρα .
2. Ελευθερώστε την ασφάλεια  2 της σκανδάλης.
3. Πατήστε πλήρως το εξάρτημα μύτης πάνω στην επιφάνεια
εργασίας (θα τεθεί σε λειτουργία το μοτέρ).
4. Πατήστε τη σκανδάλη (ο συρραπτήρας θα εισέλθει στην
επιφάνεια εργασίας).
5. Απελευθερώστε την σκανδάλη και ανυψώστε το συρραπτικό
από την επιφάνεια εργασίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μοτέρ του
εργαλείου επανέρχεται σε πλήρη ταχύτητα αυτόματα χωρίς
να πατηθεί ο ενεργοποιητής επαφής  5 .
6. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως και 5 για την
επόμενη εφαρμογή.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο ενεργοποιητής επαφής πρέπει να
συμπιεστεί, να ακολουθήσει ένα πάτημα τη σκανδάλης
για κάθε συρραπτήρα και κατόπιν να απελευθερωθεί
και ο ενεργοποιητής επαφής και η σκανδάλη μετά από
κάθε συρραπτήρα.
Λειτουργία Ταχείας διαδοχικής ενέργειας
Στη λειτουργία ταχείας διαδοχικής ενέργειας, η ταχύτητα
περιστροφής του μοτέρ αποκαθίσταται αυτόματα μετά το
κάρφωμα ενός συρραπτήρα, ώστε να είναι εφικτό το συνεχές
διαδοχικό κάρφωμα συρραπτήρων. Ενώ σας προσφέρει τη
δυνατότητα καρφώματος περισσότερων συρραπτήρων σε
λιγότερο χρόνο, αυτός ο τρόπος λειτουργίας εξαντλεί γρήγορα
τη φόρτιση της μπαταρίας.
1. Χρησιμοποιώντας το διακόπτη επιλογής τρόπου
λειτουργίας 7 , επιλέξτε τη λειτουργία Ταχείας διαδοχικής
ενέργειας.
2. Ελευθερώστε την ασφάλεια 2 της σκανδάλης.
173
Ελληνικά
3. Ωθήστε τον ενεργοποιητή επαφής 5 πάνω στην
επιφάνεια εργασίας.
4. Πιέστε τη σκανδάλη 1 για να ενεργοποιήσετε το κάρφωμα
στο εργαλείο.
5. Ελευθερώστε τη σκανδάλη 1 . Διατηρώντας το
εργαλείο και τον ενεργοποιητή επαφής πιεσμένα στο
αντικείμενο εργασίας, κινήστε το συρραπτικό κατά
μήκος του υλικού δαπέδου. Το μοτέρ θα συνεχίσει να
λειτουργεί και το κάρφωμα μπορεί να ενεργοποιηθεί
στο εργαλείο οποιαδήποτε στιγμή με πάτημα της
σκανδάλης. Παρακαλούμε να τηρείτε τις υποδείξεις του
κατασκευαστή υλικού δαπέδου σχετικά με τις σωστές
αποστάσεις συρραπτήρων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία Ταχείας διαδοχικής ενέργειας,
το μοτέρ του εργαλείου επανέρχεται σε πλήρη ταχύτητα
αυτόματα χωρίς να πατηθεί ο ενεργοποιητής επαφής 5 .
AΡύθμιση βάθους (Εικ. I)
Το βάθος που εισέρχεται ο συνδετήρας μπορεί να προσαρμοστεί
με τη χρήση του τροχού προσαρμογής βάθους  3 στο πλάι
του εργαλείου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού από κατά λάθος
ενεργοποίηση όταν προσπαθείτε να ρυθμίσετε το
βάθος, ΠΑΝΤΑ:
• Αφαιρείτε το πακέτο μπαταρίας.
• Ενεργοποιείτε την ασφάλεια σκανδάλης.
• Αποφεύγετε την επαφή με τη σκανδάλη κατά τη
διάρκεια των ρυθμίσεων.
1. Για να καρφώσετε λιγότερο βαθιά το συρραπτήρα
,
περιστρέψτε τον τροχό ρύθμισης βάθους  3 αντίθετα από τη
μύτη του συρραπτικού.
2. Για να καρφώσετε πιο βαθιά ένα συρραπτήρα
,
περιστρέψτε τον τροχό ρύθμισης βάθους  3 προς τη μύτη
του συρραπτικού.
Φώτα εργασίας (Εικ. J)
Υπάρχει από ένα φως εργασίας  4 σε κάθε πλευρά του
συρραπτικού. Τα φώτα ανάβουν με την εισαγωγή της μπαταρίας,
το πάτημα της σκανδάλης ή την πίεση του ενεργοποιητή
επαφής. Τα φώτα απενεργοποιούνται αυτόματα μετά από 20
δευτερόλεπτα αν δεν χρησιμοποιηθεί εν τω μεταξύ το εργαλείο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτά τα φώτα εργασίας προορίζονται για το
φωτισμό της άμεσης επιφάνειας εργασίας και δεν προορίζονται
για χρήση ως φακοί.
Ένδειξη εξαντλημένης μπαταρίας: Το αριστερό φως εργασίας
θα αναβοσβήσει διαδοχικά τέσσερις φορές και κατόπιν θα
σβήσει, για να υποδείξει εξαντλημένη μπαταρία.
Ένδειξη σφηνωμένου συρραπτήρα: Το δεξιό φως
εργασίας θα αναβοσβήνει συνεχώς αν ένας συρραπτήρας
σφηνώσει μέσα στο εξάρτημα μύτης (βλ. Αφαίρεση ενός
σφηνωμένου συρραπτήρα).
174
Αφαίρεση ενός σφηνωμένου συρραπτήρα
(Εικ. A, K)
Αν κάποιος συρραπτήρας σφηνώσει στο εξάρτημα μύτης,
κρατήστε το εργαλείο στραμμένο μακριά από εσάς και
ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να τον αφαιρέσετε:
1. Αφαιρέστε το πακέτο μπαταρίας από το εργαλείο και
ενεργοποιήστε την ασφάλεια σκανδάλης.
2. Πιέστε το μάνδαλο γεμιστήρα  14 και αφαιρέστε όλους τους
συνδετήρες που περιέχει.
3. Ελέγξτε οπτικά μέσα στο γεμιστήρα για τυχόν
σφηνωμένους συνδετήρες.
4. Αφαιρέστε το λυγισμένο συνδετήρα, χρησιμοποιώντας
πένσα αν χρειαστεί.
5. Αν η λάμα καρφώματος είναι στην κάτω θέση, μετακινήστε
το μοχλό απελευθέρωσης μπλοκαρίσματος  10 χρησιμοποιώντας αρκετή δύναμη για να τον μετακινήσετε
πλήρως στο άλλο άκρο της εγκοπής στα περιβλήματα.
6. Τοποθετήστε πάλι συρραπτήρες στο γεμιστήρα (βλ.
Ανεφοδιασμός του εργαλείου)
7. Εισάγετε πάλι το πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
χωρίς δυνατότητα επαναφοράς έως ότου έχει αφαιρεθεί και
εισαχθεί πάλι το πακέτο μπαταρίας.
Λειτουργία σε κρύο καιρό
Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία σε θερμοκρασίες κάτω
του μηδενός:
1. Διατηρείτε το εργαλείο όσο το δυνατόν πιο ζεστό πριν από
τη χρήση.
2. Ενεργοποιήστε το εργαλείο 5 ή 6 φορές σε άχρηστο ξύλο
πριν το χρησιμοποιήσετε.
Λειτουργία σε ζεστό καιρό
Το εργαλείο θα πρέπει να λειτουργεί φυσιολογικά. Ωστόσο,
κρατάτε το εργαλείο μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία,
γιατί η υπερβολική θερμότητα μπορεί να αλλοιώσει τα
προστατευτικά κρούσης και άλλα λαστιχένια εξαρτήματα, με
αποτέλεσμα την αυξημένη απαίτηση συντήρησης.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία
εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν επιδέχονται σέρβις.
Ελληνικά
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να
επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή
ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της,
απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το εργαλείο, κατόπιν
αφαιρέστε την από το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι ανακυκλώσιμες.
Παραδίδετέ τις στο κατάστημα αγοράς ή σε τοπικό σταθμό
ανακύκλωσης. Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν
έχουν δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν
τέτοιων παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί
να είναι επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο
παρελκόμενα που συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
175
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N613973
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
06/18
Download PDF

advertising