D25951K | DeWalt D25951K DEMOLITION HAMMER instruction manual

D25951
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)5
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)11
English (original instructions)17
Español (traducido de las instrucciones originales)23
Français (traduction de la notice d’instructions originale)29
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)35
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)41
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)47
Português (traduzido das instruções originais)53
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)59
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)64
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)70
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)76
Copyright DeWALT
B
Fig. A
4
1
3
5
2
7
XXXX XX XX
6
1
Fig. B
2
5
Fig. C
4
2
Fig. D
3
Fig. E
8
5
9
10
3
Fig. F
11
12
14
13
16
15
17
4
Dansk
NEDBRYDNINGSHAMMER
D25951
Tillykke!
EF-Konformitetserklæring
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Maskindirektiv
Tekniske Data
Spænding
Type
Frekvens
Afgiven effekt
Slag pr. minut
Enkelt slagsenergi (EPTA 05/2009)
Værktøjsholder
Mejselpositioner
Vægt
VAC
Hz
W
min-1
J
kg
D25951
230
1
50
1600
1620
24
SDS MAX
12
13,3
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-6:
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
90
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
101
K(usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
2
Mejsling
Vibrationsemissionsværdi ah,Cheq =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
2000/14/EF, elektrisk betonbrækker (håndholdt), m ≤ 15 kg,
bilag VIII, TÜV Rheinland LGA produktsikkerhed GmbH (0197),
D-90431 Nürnberg, Tyskland, id-nummer for meddelt instans:
0197
Akustisk effektniveau i overensstemmelse med 2000/14/EF
(paragraf 12, bilag III, nr. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (målt lydstyrkeniveau)
dB(A) 101
LWA (garanteret lydstyrkeniveau)
dB(A)
103
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
8,8
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Nedbrydningshammer
D25951
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
03.01.2018
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
5
Dansk
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL
SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
6
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
Dansk
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere specifikke sikkerhedsregler for
roterende hamre
•
•
•
•
•
•
•
•
Bær høreværn. Udsættelse for støj kan føre til tab
af høreevne.
Anvend de hjælpegreb, som leveres med værktøjet. Hvis
man mister kontrollen over værktøjet, kan det være årsag
til personskade.
Hold kun fast i elværktøjet ved hjælp af de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner, hvor
skæreværktøjet kan berøre skjulte ledninger eller
sit eget kabel. Kommer skæreværktøjet i kontakt med en
strømførende ledning, kan blotlagte metaldele på elværktøjet
gøres strømførende og give stød til brugeren.
Kontrollér, at det materiale der bores i, ikke skjuler
ledninger til elektricitet eller gas, og at deres placering
er blevet verificeret af forsyningsselskaberne.
Hold et fast greb om værktøjet til enhver tid. Dette værktøj
må kun benyttes når det fastholdes med begge hænder. Hvis
dette værktøj betjenes med én hånd mistes kontrollen. At bryde
igennem hårde materialer såsom en armeringsstang kan
ligeledes være farligt. Stram sidehåndtaget godt før brugen.
Sørg for, at mejslen sidder forsvarligt før
værktøjet betjenes.
I koldt vejr, eller når værktøjet ikke har været brugt i
længere tid, skal værktøjet køres uden belastning i flere
minutter før det anvendes.
Når der arbejdes over jordniveau sørg for, at det område
hvorunder der arbejdes er ryddet.
•
•
•
Undlad at røre mejslen eller delene tæt på mejslen straks
efter brugen, da de kan være meget varme og forårsage
forbrænding af huden.
Strømkablet skal altid løbe bagud, væk fra mejslen.
Brug ikke værktøjet for længe ad gangen. Vibrationer
fra brugen af hammeren kan være skadelige for dine hænder
og arme. Brug handsker til at afbøde effekten og begræns
belastningen ved at tage hyppige hvilepauser.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af nedrivningshamre:
• Skader forårsaget af berøring af værktøjets varme dele.
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en
godkendt 3-koret forlængerledning, der passer til dette værktøjs
effektforbrug (se Tekniske data). Den minimale lederstørrelse er
1,5 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Nedbrydningshammer
1Sidehåndtag
1Spidsmejsel
1Værktøjskasse
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
7
Dansk
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 7 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
Tænd/sluk-kontakt
Hovedhåndtag
Indekseringsskive for mejselposition
Værktøjsholder/hylster
Sidehåndtag
Tool Tag monteringshuller
Datokoden
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Bær altid handsker ved udskiftning af
tilbehør. Værktøjets og tilbehørets ydre metaldele kan blive
meget varme under driften.
Isætning og udtagning af SDS MAX tilbehør
(Fig. C)
ADVARSEL: Kom ikke smøremiddel på maskinen.
Denne maskine bruger SDS MAX mejsler (se illustrationen i
Fig. C for et tværsnit af et mejselskaft).
Dette produkt må kun anvendes med tilbehør som anbefales
af DeWALT.
1. Rengør mejselskaftet.
2. Sæt mejselskaftet i værktøjsholderen/-hylsteret 4 . Tryk og
drej mejselen en smule, indtil hylsteret springer på plads.
3. Træk i mejselen for at kontrollere, om den er låst ordentligt
fast. Hammerfunktionen kræver, at mejselen kan bevæge
sig flere centimeter i længderetningen, når den er fastlåst
i værktøjsholderen.
4. Mejselen fjernes ved at trække værktøjsholderen/hylsteret(hylstrene) 4 tilbage og trække mejselen ud
af værktøjsholderen.
Tilsigtet Brug
Indeksering af mejselposition (Fig. D)
Din højtydende demoleringshammer er udformet til kraftigt
demolerings-, hugge- og ciseleringsarbejde.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Din højtydende demoleringshammer er et
professionelt elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Mejselen kan indekseres og fastlåses i 12 forskellige positioner.
1. Isæt mejselen som beskrevet ovenfor.
2. Roter indekseringsskive for mejselposition 3 i pilens retning,
indtil mejselen befinder sig i den ønskede position.
Funkitonen Blød start
Funktionen Blød start tillader, at slaghastigheden kan opbygges
gradvist og derved forhindre mejselen eller spidsen i at springe
tilbage på murværket under opstarten.
Aktiv vibrationskontrol
Den aktive vibrationskontrol neutraliserer rekylen fra
hammermekanismen. Sænkning af hånd- og arm-vibration
giver en mere komfortabel brug over længere tidsrum og øger
værktøjets levetid.
8
Montering og justering af sidehåndtaget
(Fig. E)
ADVARSEL: Maskinen må kun betjenes med korrekt
monteret sidehåndtag.
Sidehåndtaget 5 kan monteres på forsiden af maskinen til både
højre- og venstrehåndede brugere.
1. Skru sidehåndtagets spændeknap løs 9 .
2. Sæt sidehåndtagssamlingen på plads på maskinen ved
stålringen 10 i monteringsområdet 8 . Den korrekte
position af sidehåndtaget er mellem hovedet og midten
af slangen.
3. Juster sidehåndtaget 5 , så det har den ønskede vinkel.
4. Skub og roter sidehåndtaget til det sidder i den
ønskede stilling.
5. Lås sidehåndtaget på plads ved at stramme
spændeknappen 9 .
Dansk
DeWALT Tool Tag Ready (Fig. A)
Valgfrit tilbehør
Din hammer leveres med monteringshuller 6 og
fastgørelseselementer til montering af DeWALT Tool Tag. Du har
brug for en T20-spids til at montere tag’en. DeWALT Tool Tag er
konstrueret til at spore og finde professionelt elværktøj, udstyr
og maskiner vha. DeWALT Tool Connect™-app’en. Se DeWALT
Tool Tag vejledningen mhp. korrekt montering af DeWALT
Tool Tag.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL:
• Sikkerhedsinstruktionerne og gældende
lovbestemmelser skal altid følges.
• Vær opmærksom på, hvor rør og ledninger
befinder sig.
• Benyt et tryk på ca. 20–30 kg på værktøjet. For stor
kraft giver ikke en hurtigere mejsling, men sænker
derimod værktøjets ydelse og kan afkorte dets levetid.
Korrekt håndposition (Fig. B)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver én hånd på sidehåndtaget 5 og
den anden hånd på hovedhåndtaget 2 .
Tænde- og slukkefunktion (Fig. A)
Tænd: sæt tænd/sluk-kontakten 1 i position 1.
Sluk: sæt tænd/sluk-kontakten 1 i position 0.
Nedbrydning, ciselering og kanalisering
(Fig. A)
1. Vælg den rigtige mejsel og rengør den.
2. Isæt mejselen og kontroller, at den er ordentligt fastlåst.
3. Monter og juster sidehåndtaget 5 , og sørg for, at det er
godt strammet til.
4. Hold værktøjet i både hovedhåndtaget 2 og
sidehåndtaget 5 og tænd. Værktøjet kører nu i
kontinuerlig drift.
5. Sluk altid for værktøjet, når arbejdet er færdigt, og før stikket
trækkes ud af stikkontakten.
Der findes forskellige typer mejsler som en ekstra valgmulighed.
Dette produkt må kun anvendes med tilbehør som anbefales
af DeWALT.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Servicering af denne maskine må ikke foretages
af brugeren. Tag værktøjet til en autoriseret DeWALT
servicetekniker efter ca. 100 timers brug. Hvis der opstår
problemer inden dette tidspunkt, kontaktes en autoriseret
DeWALT servicetekniker.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
9
Dansk
Vedligeholdelse af tilbehør (Fig. F)
Vedligeholdelse af tilbehør på det rigtige tidspunkt garanterer
optimale resultater ved anvendelsen og en lang og
effektiv levetid.
Slib mejslerne på slibeskiver. Se Figur F for passende vinkler for
følgende mejsler:
11 Spadeformet mejsel
12 Koldmejsel
13 Spidsmejsel
14 U-formet mejsel
15 Hulmejsel
16 Mørtelmejsel
17 Tandmejsel
ADVARSEL: Disse mejsler kan kun slibes et begrænset
antal gange. Hvis du er i tvivl, bedes du spørge
din forhandler.
ADVARSEL: Sørg for, at skærekanten ikke udviser
misfarvning på grund af et for stort tryk. Det kan svække
tilbehørets hårdhed.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
10
Deutsch
ABBRUCHHAMMER
D25951
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Maschinenrichylinie
Technische Daten
Abbruchhammer
D25951
Spannung
Typ
Frequenz
Abgabeleistung
Schlagzahl
Einzelaufprallenergie (EPTA 05/2009)
Werkzeugaufnahme
Meißelpositionen
Gewicht
VWS
Hz
W
min-1
J
kg
D25951
230
1
50
1600
1620
24
SDS MAX
12
13,3
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-6.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
90
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
101
K(Unsicherheit für den angegebenen
dB(A)
2
Schallpegel)
Meißeln
Schwingungsemissionswert ah, Cheq =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
8,8
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
2000/14/EG, Elektrobetonaufbruchhämmer (handgeführt),
m ≤ 15 kg, Anlage VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH
(0197), D-90431 Nürnberg, Deutschland, Notified Body ID No.:
0197
Schallleistungswert gemäß 2000/14/EG (Artikel 12, Anlage III, Nr.
10; m ≤ 15 kg):
LWA (gemessener Schallleistungswert)
dB(A) 101
LWA (zugesicherter Schallleistungswert)
dB(A)
103
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
03.01.2018
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
11
Deutsch
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
12
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Deutsch
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Abbruchhämmer
•
•
•
Tragen Sie einen Gehörschutz. Bei einer Aussetzung an
Lärm besteht die Gefahr von Gehörschäden.
Verwenden Sie die mit diesem Werkzeug mitgelieferten
Zusatzgriffe. Bei einem Verlust der Kontrolle sind
Verletzungen möglich.
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflächen, wenn Arbeiten durchgeführt werden, bei
denen das Bohrwerkzeug versteckte Leitungen oder die
•
•
•
•
•
•
•
•
eigene Anschlussleitung berühren könnte. Der Kontakt
des Bohrwerkzeuges mit einer spannungsführenden Leitung
kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und
zu einem elektrischen Schlag führen.
Vergewissern Sie sich, dass in dem Material, das
bearbeitet werden soll, keine Elektro- oder Gasleitungen
verborgen sind. Die Lage aller Versorgungsleitungen muss
bekannt sein bzw. durch die Versorgungsunternehmen
bestätigt werden.
Halten Sie das Werkzeug immer gut fest. Versuchen Sie
nicht, das Werkzeug einhändig zu betreiben; es muss
immer mit zwei Händen gehalten werden. Beim Betrieb
des Werkzeugs mit nur einer Hand verlieren Sie die Kontrolle
über das Werkzeug. Das Durchbrechen oder Aufschlagen
auf sehr hartes Material, wie z. B. Bewehrungsstäbe, kann
ebenfalls gefährlich sein. Vor jeder Verwendung den festen Sitz
des Seitengriffes bestätigen.
Vor der Inbetriebnahme muss sichergestellt werden,
dass der Meißel richtig und sicher sitzt.
Bei kaltem Wetter oder wenn das Werkzeug längere
Zeit nicht gebraucht wurde, lassen Sie es vor der
Verwendung mehrere Minuten ohne Last laufen.
Bei erhöhten Arbeiten (oberhalb des Fußbodens) muss
sichergestellt werden, dass der darunter liegende
Bereich frei ist.
Den Meißel oder Teile in direkter Nähe des Meißels
niemals sofort nach dem Betrieb berühren, da sie extrem
heiß sein und Verbrennungen verursachen können.
Das Stromkabel immer nach hinten, vom Meißel weg
gerichtet, legen.
Dieses Werkzeug ist nicht für den Dauerbetrieb
konzipiert. Die beim Hammerbetrieb verursachten
Schwingungen können für die Hände und Arme
schädlich sein. Tragen Sie Handschuhe für zusätzliche
Dämpfung und machen Sie regelmäßig Pausen, um die
Aussetzung einzuschränken.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Abbruchhämmern untrennbar verbunden:
• Verletzungen beim Berühren heißer Teile des Gerätes.
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
13
Deutsch
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Abbruchhammer
1Seitengriff
1Spitzmeißel
1Transportkoffer
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 7 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2018 XX XX
Herstelljahr
14
Beschreibung (Abb. A)
1
2
3
4
5
6
7
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Ein/Aus-Schalter
Hauptgriff
Meißelstellring
Werkzeugaufnahme/Hülse
Seitengriff
Löcher zum Befestigen des Werkzeugetiketts
Datumscode
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihr Hochleistungsabbruchhammer wurde für anspruchsvolle
Abbruch-, Meißel- und Ausmeißelarbeiten entwickelt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Ihr Hochleistungsabbruchhammer ist ein Elektrowerkzeug für
den professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Sanftanlauf-Funktion
Die Sanftanlauf-Funktion ermöglicht einen langsameren
Anstieg der Schlagzahl, wodurch ein „Springen“ des Meißels
oder Spitzmeißels beim Beginn der Mauerwerksabtragung
verhindert wird.
Aktive Schwingungskontrolle
Durch die aktive Schwingungskontrolle werden die vom
Hammermechanismus zurückgeführten Schwingungen
gedämpft. Hände und Arme werden weniger Vibrationen
ausgesetzt, wodurch längere Arbeitsintervalle möglich sind, und
die Lebenszeit des Werkzeuges verlängert wird.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Beim Wechseln des Zubehörs sollten
immer Handschuhe getragen werden. Die freiliegenden
Metallteile am Werkzeug und Zubehör können während
des Betriebs extrem heiß werden.
Deutsch
Einsetzen und Herausnehmen des SDS MAX
Zubehörs (Abb. C)
WARNUNG: Kein Schmiermittel auf die
Maschine auftragen.
Bei dieser Maschine werden SDS MAX Meißel verwendet
(im Bildausschnitt in Abb. C ist der Querschnitt eines
Meißelschaftes gezeigt).
Nur die von DeWALT empfohlenen Zubehörteile dürfen für
dieses Produkt verwendet werden.
1. Den Meißelschaft säubern.
2. Den Meißelschaft in die Werkzeugaufnahme/Hülse 4 stecken. Den Meißel hineindrücken und leicht drehen, bis
die Hülse einrastet.
3. Am Meißel ziehen, um dessen Arretierung zu bestätigen.
Für die Ausführung der Hammerbewegung muss sich der
in der Werkzeugaufnahme verriegelte Meißel um mehrere
Zentimeter axial bewegen können.
4. Zum Entfernen eines Meißels die Werkzeugaufnahme/
Hülse 4 zurückziehen und den Meißel aus der
Aufnahme herausziehen.
Verstellen der Meißelposition (Abb. D)
Der Meißel kann in 12 verschiedene Positionen verstellt und
arretiert werden.
1. Dazu den Meißel wie oben beschrieben einsetzen und
2. den Meißelstellring 3 in Pfeilrichtung drehen, bis sich der
Meißel in der gewünschten Position befindet.
Anbringen und Justieren des Seitengriffes
(Abb. E)
WARNUNG: Die Maschine darf nur bei richtig montiertem
Seitengriff in Betrieb genommen werden.
Der Seitengriff 5 kann sowohl für links- als auch rechtshändigen
Betrieb an der Vorderseite der Maschine montiert werden.
1. Den Klemmknopf 9 des Seitengriffes abschrauben.
2. Den kompletten Seitengriff auf die Maschine schieben, so
dass er auf dem in der Montagefläche 10 befindlichen
Stahlring 8 sitzt. Die richtige Lage des Seitengriffes ist
zwischen dem Kopf und der Mitte des Rohrs.
3. Den Neigungswinkel des Seitengriffes 5 justieren.
4. Den Seitengriff in die gewünschte Position schieben
und drehen.
5. Zum Arretieren des Seitengriffes den
Klemmknopf 9 festziehen.
Für DeWALT-Werkzeugetikett geeignet
(Abb. A)
Optionales Zubehör
Ihr Schlagbohrer ist mit Löchern 6 sowie mit
Befestigungsmitteln zum Anbringen eines DeWALT Tool
Tags ausgestattet. Zum Anbringen des Etiketts wird eine
T20-Bohrspitze benötigt. Das DeWALT Tool Tag wurde zur
Nachverfolgung und zur Lokalisierung von professionellen
Elektrowerkzeugen, Geräten und Maschinen entwickelt, die
DeWALT Tool Connect™-App nutzen. Informationen zum
korrekten Anbringen des DeWALT Tool Tags finden Sie im
Handbuch zum DeWALT Tool Tag.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG:
• Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise und
anwendbaren Vorschriften.
• Achten Sie auf die Lage von Rohren und Kabeln.
• Legen Sie etwa 20–30 kg Druck an das Werkzeug an.
Ein überhöhter Druck bringt keine Beschleunigung
des Arbeitsfortschrittes, sondern reduziert nur die
Leistung und kann auch eine verkürzte Lebenszeit des
Werkzeugs zur Folge haben.
Richtige Haltung der Hände (Abb. B)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände setzt voraus, dass eine Hand sich
am seitlichen Griff 5 befindet, während die andere Hand den
Hauptgriff 2 hält.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Einschalten: Den Ein/Aus-Schalter 1 auf die Position 1 stellen.
Ausschalten: Den Ein/Aus-Schalter 1 auf die Position 0 stellen.
Abbruch-, Treib- und Stemmarbeiten
(Abb. A)
1. Den entsprechenden Meißel auswählen und säubern.
2. Den Meißel einsetzen und dessen richtige
Arretierung bestätigen.
3. Den Seitengriff 5 anbringen und justieren und dessen
festen Sitz bestätigen.
4. Halten Sie das Werkzeug sowohl am Haupthandgriff 2 als
auch am Zusatzhandgriff 5 fest und schalten Sie es ein. Das
Werkzeug läuft nun im Dauerbetrieb.
5. Wenn Sie mit der Arbeit fertig sind, schalten Sie das
Werkzeug aus, bevor Sie den Stecker herausziehen.
Viele verschiedene Meißelarten sind als
Sonderzubehör erhältlich.
15
Deutsch
Nur die von DeWALT empfohlenen Zubehörteile dürfen für
dieses Produkt verwendet werden.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Diese Maschine ist nicht vom Benutzer wartbar. Nach etwa
100 Betriebsstunden sollte das Werkzeug zu einer DeWALT
Kundendienststelle gebracht werden. Falls vor Ablauf dieser
Zeit ein Problem auftritt, wenden Sie sich an eine autorisierte
DeWALT Kundendienststelle.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
16
Wartung des Zubehörs (Abb. F)
Bei rechtzeitiger, regelmäßiger Wartung des Zubehörs sind
optimale Arbeitsergebnisse und eine lange Lebenszeit und
Leistungsfähigkeit des Zubehörs gewährleistet.
Die Meißel sollten auf einer Schleifscheibe geschliffen werden.
Die richtigen Ansatzwinkel für folgende Meißel sind in
Abbildung F gezeigt:
11 Flachmeißel
12 Kaltmeißel
13 Spitzmeißel
14 Profilmeißel
15 Hohlmeißel
16 Mörtelmeißel
17 Zahnmeißel
WARNUNG: Das wiederholte Schleifen dieser Meißel
ist begrenzt. Im Zweifelsfall lassen Sie sich von Ihrem
Händler beraten.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Schneidkante
keine Verfärbung aufweist, was auf zu hohe
Druckanwendung hinweist. In diesem Fall kann die Härte
des Einsatzes beeinträchtig sein.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
English
DEMOLITION HAMMER
D25951
Congratulations!
EC-Declaration of Conformity
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Machinery Directive
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Frequency
Power output
Impact rate
Single impact energy (EPTA 05/2009)
Tool holder
Chisel positions
Weight
VAC
VAC
Hz
W
min-1
J
kg
D25951
230
230/115
1
50
1600
1620
24
SDS MAX
12
13.3
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-6:
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
90
LWA(sound power level)
dB(A)
101
K(uncertainty for the given sound level)
dB(A)
2
Chiselling
Vibration emission value ah,Cheq =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
8.8
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Demolition Hammer
D25951
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
2000/14/EC, Electrical concrete breaker (hand-held), m ≤ 15 kg,
Annex VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431
Nürnberg, Germany, Notified Body ID No.: 0197
Level of sound power according to 2000/14/EC (Article 12,
Annex III, No. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (measured sound power level)
dB(A) 101
LWA (guaranteed sound power level)
dB(A)
103
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
03.01.2018
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
17
English
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
b )
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
c )
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
18
d )
e )
f )
g )
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
English
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
•
•
•
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Additional Safety Instructions for Demolition
Hammers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wear ear protectors. Exposure to noise can cause
hearing loss.
Use auxiliary handles supplied with the tool. Loss of
control can cause personal injury.
Hold power tools by insulated gripping surfaces when
performing an operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a “live” wire may make exposed
metal parts of the tool “live” and could give the operator an
electric shock.
Be certain that the material being drilled does not
conceal electric or gas service and that their locations
have been verified with the utility companies.
Keep a firm grip on the tool at all times. Do not attempt
to operate this tool without holding it with both hands.
Operating this tool with one hand will result in loss of control.
Breaking through or encountering hard materials such as
re-bar may be hazardous as well. Tighten the side handle
securely before use.
Ensure the chisel is secured in place before operating
the tool.
In cold-weather conditions or when the tool has not
been used for a longer period of time, let the tool run
with no load for several minutes before use.
When working above ground level ensure the area
below is clear.
Do not touch the chisel or the parts close to the chisel
immediately after operation, as they may be extremely
hot and cause burns to the skin.
Always direct the power cable to the rear, away from
the chisel.
Do not operate this tool for long periods of time.
Vibration caused by hammer action may be harmful to your
hands and arms. Use gloves to provide extra cushion and limit
exposure by taking frequent rest periods.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of demolition
hammers:
• Injuries caused by touching the hot parts of the tool.
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
•
Impairment of hearing.
Risk of personal injury due to flying particles.
Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
Risk of personal injury due to prolonged use.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN60745; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core
extension cable suitable for the power input of this tool (see
Technical Data).The minimum conductor size is 1.5 mm2; the
maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Package Contents
The package contains:
1 Demolition hammer
1 Side handle
1 Pointed chisel
1Kitbox
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
19
English
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 7 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2018 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
On/off switch
Main handle
Chisel position index collar
Tool holder/sleeve
Side handle
Tool tag mounting holes
Date code
Intended Use
Your heavy-duty demolition hammer is designed for heavy-duty
demolition, chipping and chasing applications.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
Your heavy-duty demolition hammer is a professional
power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Soft Start Feature
The soft start feature allows the impact rate to build up more
slowly, thus preventing the chisel or point from “bouncing”
around on the masonry when starting up.
Active Vibration Control
The active vibration control neutralises rebound vibration from
the hammer mechanism. Lowering hand and arm vibration,
it allows more comfortable use for longer periods of time and
extends the life of the unit.
20
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Always wear gloves when changing
accessories. The exposed metal parts on the tool and
accessory may become extremly hot during operation.
Inserting and Removing SDS MAX Accessories
(Fig. C)
WARNING: Do not apply lubricant to the machine.
This machine uses SDS MAX chisels (refer to the inset in Figure C
for a cross-section of a chisel shank).
Only DeWALT recommended accessories should be used with
this product.
1. Clean the chisel shank.
2. Insert the chisel shank into the tool holder/sleeve 4 .
Press and turn the chisel slightly until the sleeve snaps
into position.
3. Pull on the chisel to check if it is properly locked. The
hammering function requires the chisel to be able to move
axially several centimetres when locked in the tool holder.
4. To remove a chisel, pull back the tool holder/sleeve 4 and
pull the chisel out of the tool holder.
Indexing the Chisel Position (Fig. D)
The chisel can be indexed and locked into 12 different positions.
1. Insert the chisel as described above.
2. Rotate the chisel position index collar 3 in the direction of
the arrow until the chisel is in the desired position.
Fitting and Adjusting the Side Handle (Fig. E)
WARNING: Always operate the machine with the side
handle properly mounted.
The side handle 5 can be mounted on the front of the machine
to suit both RH- and LH-users.
1. Unscrew the side handle clamp knob 9 .
2. Slide the side handle assembly onto the machine locating
the steel ring 10 in the mounting area 8 . The correct
position of the side handle is between head and middle of
the tube.
3. Adjust the side handle 5 to the desired angle.
4. Slide and rotate the side handle to the desired position.
5. Lock the side handle in place by tightening the clamp
knob 9 .
DeWALT Tool Tag Ready (Fig. A)
Optional Accessory
Your hammer comes with mounting holes 6 and fasteners
for installing a DeWALT Tool Tag. You will need a T20 bit tip to
install the tag. The DeWALT Tool Tag is designed for tracking and
English
locating professional power tools, equipment, and machines
using the DeWALT Tool Connect™ app. For proper installation of
the DeWALT Tool Tag refer to the DeWALT Tool Tag manual.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING:
• Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework and wiring.
• Apply a pressure of approx. 20–30 kg to the tool.
Excessive force does not speed up chiselling but
decreases tool performance and may shorten tool life.
Proper Hand Position (Fig. B)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the side handle 5 ,
with the other hand on the main handle 2 .
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
This machine is not user-serviceable. Take the tool to an
authorised DeWALT repair agent after approximately 100 hours
of use. If problems occur before this time contact an authorised
DeWALT repair agent.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
Switching on: set the On/off switch 1 to position 1.
Switching off: set the On/off switch 1 to position 0.
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Demolition, Chasing and Channelling (Fig. A)
Accessory Maintenance (Fig. F)
1. Select the appropriate chisel and clean.
2. Insert the chisel and check whether it is properly locked.
3. Fit and adjust the side handle 5 and make sure it is
firmly tightened.
4. Hold the tool with both the main handle 2 and the
side handle 5 and switch on. The tool now runs in
continuous operation.
5. Always switch off the tool when work is finished and
before unplugging.
Various types of chisels are available as an option.
Only DeWALT recommended accessories should be used with
this product.
Accessory maintenance at the right time guarantees optimal
results in application and a long and efficient accessory life.
Grind the chisels on grinding discs. Refer to Figure F for the
appropriate angles of the following chisels: 11 Spade-shaped chisel 12 Cold chisel
13 Pointed chisel 14 U-shaped chisel
15 Hollow chisel 16 Mortar chisel
17 Toothed chisel
WARNING: These chisels can be reground only a
limited number of times. If in doubt, contact your dealer
for recommendations.
WARNING: Ensure that the cutting edge does not show
discolouration caused by too much pressure. This may
impair the hardness of the accessory.
Switching On and Off (Fig. A)
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
21
English
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
22
Español
MARTILLO DE DEMOLICIÓN
D25951
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Frecuencia
Potencia de salida
Velocidad de impacto
Energía de impacto única (EPTA 05/2009)
Soporte de la herramienta
Posiciones de cincel
Peso
VAC
Hz
W
min-1
J
kg
D25951
230
1
50
1600
1620
24
SDS MAX
12
13,3
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-6.
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
90
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
101
K(incertidumbre para el nivel de sonido dado) dB(A)
2
Cincelado
Valor de la emisión de vibración ah,cheq =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
8,8
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
Martillo de demolición
D25951
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
2000/14/EC, Martillo rompepavimentos eléctrico (de mano),
m ≤ 15 kg, Anexo VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH
(0197), D-90431 Nürnberg, Alemania, N° de identificación del
organismo notificado: 0197
Nivel de potencia acústica según la norma 2000/14/EC (Artículo
12, Anexo III, N° 10; m ≤ 15 kg):
LWA (nivel de potencia acústica medido)
dB(A) 101
LWA (nivel de potencia acústica garantizado)
dB(A)
103
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
03.01.2018
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
23
Español
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuación puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
24
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
Español
4) Uso y cuidado de las herramientas Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Instrucciones adicionales de seguridad para
los martillos de demolición
•
•
Use protectores auditivos. La exposición al ruido puede
ocasionar la pérdida de la audición.
Use los mangos auxiliares que se suministran con
la herramienta. La pérdida del control podría ocasionar
lesiones personales.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies
de agarre aisladas cuando realice una operación en la
que el accesorio de corte pueda estar en contacto con
un cable oculto o con su propio cable. El contacto de
los accesorios de corte con un cable cargado, puede cargar
las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica y
producir una descarga eléctrica al operador.
Asegúrese de que el material por taladrar no contenga
cableados o tuberías de gas ocultos, cuyas ubicaciones
deben haber sido constatadas con las empresas de
servicios públicos correspondientes.
Sujete la herramienta firmemente en todo momento. No
intente hacer funcionar esta herramienta sin sostenerla con
ambas manos. Hacerla funcionar con una sola mano podría
causar la pérdida de control. También podría ser peligroso
perforar o encontrar materiales duros, como barras de
refuerzo. Ajuste firmemente el mango lateral antes de utilizar
la herramienta.
Antes de trabajar con la herramienta, asegúrese de que
el cincel esté bien sujeto.
En clima frío o cuando no se use la herramienta durante
mucho tiempo, deje que la herramienta funcione
sin carga durante varios minutos antes de empezar
a usarla.
Cuando trabaja por encima del nivel del suelo,
asegúrese de que el área inferior esté libre.
Después de usar la herramienta, no toque
inmediatamente el cincel ni las piezas cercanas a éste,
ya que podrían estar extremadamente calientes y
causarle quemaduras.
Dirija siempre el cable de alimentación hacia la parte
trasera, lejos del cincel.
No haga funcionar esta herramienta durante períodos
prolongados. La vibración que produce la acción de
percusión puede ser perjudicial para las manos y los brazos.
Use guantes para proveer amortiguación adicional, y tome
descansos frecuentes para limitar la exposición.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de los
martillos demoledores:
• Lesiones ocasionadas al tocar las piezas calientes de
la herramienta.
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
25
Español
•
Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60745, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno
de 3 conductores aprobado y apto para la potencia de esta
herramienta (consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo
del conductor es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Martillo de demolición
1 Mango lateral
1 Cincel puntiagudo
1 Caja de herramientas
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
3 Collar de posición del cincel
4 Manguito/soporte de la herramienta
5 Mango lateral
6 Orificios de montaje de la etiqueta de la herramienta
7 Código de fecha
Uso Previsto
El martillo demoledor para trabajos pesados ha sido diseñado
para realizar trabajos pesados de demolición, astillado
y cincelado.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
El martillo demoledor para trabajos pesados es una herramienta
eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Función de arranque suave
La función de arranque suave hace que la velocidad de impacto
aumente gradualmente, lo que evita que el cincel o punta
“rebote” en la obra de albañilería al arrancar.
Control activo de vibraciones
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
MONTAJE Y AJUSTES
Póngase protección para los ojos.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 7 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2018 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
26
2 Empuñadura principal
El control activo de vibraciones neutraliza el rebote del
mecanismo del martillo. Al reducir la vibración en la mano y
el brazo, se puede usar la herramienta de modo más cómodo
durante más tiempo, con lo que se alarga la vida útil de
la herramienta.
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
1 Interruptor de encendido/apagado
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Cuando cambie los accesorios, lleve
siempre guantes. Las piezas metálicas expuestas de la
herramienta y de los accesorios pueden calentarse mucho
durante el funcionamiento.
Montaje y desmontaje de accesorios
SDS MAX (Fig. C)
ADVERTENCIA: no aplique lubricante a la máquina.
Esta máquina usa cinceles SDS MAX (consulte la Fig. C para ver
el corte transversal de un vástago de cincel).
Con este producto solo deben usarse los accesorios
recomendados por DeWALT.
1. Limpie el vástago del cincel.
2. Introduzca el vástago del cincel en el manguito/soporte de
la herramienta 4 . Presione y gire ligeramente el cincel hasta
que encaje el manguito en su posición.
3. Tire del cincel para comprobar que esté bien sujeto. La
función de martilleo precisa que el cincel se pueda mover
axialmente varios centímetros cuando se traba en el soporte
de la herramienta.
4. Para quitar el cincel, retire el manguito/soporte de
la herramienta 4 y saque el cincel del soporte de
la herramienta.
Posicionado del cincel (Fig. D)
El cincel se puede situar y bloquear en 12 posiciones diferentes.
1. Coloque el cincel tal como se ha descrito antes.
2. Gire el collar de posición del cincel 3 en el sentido de la
flecha hasta que alcance el cincel la posición deseada.
Colocación y ajuste del mango lateral (Fig. E)
ADVERTENCIA: haga funcionar siempre la máquina con
el mango lateral bien montado.
El mango lateral 5 se puede montar en la parte delantera de la
máquina para que valga para personas diestras o zurdas.
1. Desenrosque el botón de sujeción del mango lateral 9 .
2. Coloque el mango lateral en la máquina situando el aro de
acero 10 en la zona de engarce 8 . La posición correcta en
la que debe quedar el mango lateral es entre el cabezal y el
medio del tubo.
3. Ajuste el mango lateral 5 al ángulo deseado.
4. Coloque y gire el mango lateral hasta la posición deseada.
5. Inmovilice el mango lateral apretando el botón de
sujeción 9 Etiqueta de la herramienta DeWALT colocada
(Fig. A)
Accesorio opcional
Su martillo viene con orificios de montaje 6 y sujeciones
para instalar una etiqueta en la herramienta DeWALT.
Necesitará una broca T20 para colocar la etiqueta. La etiqueta
para herramientas DeWALT ha sido diseñada para rastrear
y localizar las herramientas eléctricas, los equipos y las
máquinas profesionales que utilizan la aplicación DeWALT
Tool Connect™. Para la instalación correcta de la etiqueta para
herramientas DeWALT, consulte el manual de etiquetas para
herramientas DeWALT.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
Español
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de seguridad y la
reglamentación aplicable.
• Tenga bien presente el trazado de las tuberías y
del cableado.
• Aplique una presión de aproximadamente. 20–30 kg
a la herramienta. Una fuerza excesiva no acelera el
cincelado sino que disminuye el rendimiento de la
herramienta y puede acortar su vida útil.
Posición adecuada de las manos (Fig. B)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos, ponga una
mano en la empuñadura lateral 5 y la otra en la empuñadura
principal 2 .
Encendido y apagado (Fig. A)
Encendido: ponga el interruptor de encendido/apagado 1 en
la posición 1.
Apagado: ponga el interruptor de encendido/apagado 1 en la
posición 0.
Demolición, cincelado y canalizado (Fig. A)
1. Seleccione el cincel adecuado y limpie.
2. Coloque el cincel y compruebe si está bien sujeto.
3. Coloque y ajuste el mango lateral 5 y asegúrese de que
esté bien apretado.
4. Sostenga la herramienta por la empuñadura principal 2 y la
empuñadura lateral 5 y enciéndala. La herramienta ahora
está lista para funcionar continuamente.
5. Apague siempre la herramienta cuando termine el trabajo y
antes de desenchufarla.
Existen varios tipos de cinceles como opción.
Con este producto solo deben usarse los accesorios
recomendados por DeWALT.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
27
Español
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Esta máquina no requiere mantenimiento a cargo del usuario.
Lleve la herramienta a un taller de reparación autorizado de
DeWALT después de unas 100 horas de uso. Si tiene algún
problema antes de dicho tiempo, póngase en contacto con un
taller de reparación autorizado de DeWALT.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento de accesorios (Fig. F)
El mantenimiento de los accesorios en su debido momento
garantiza el resultado óptimo de la aplicación correspondiente y
una vida larga y eficaz para el accesorio.
Afile los cinceles con muelas. Consulte la Figura F para ver los
ángulos adecuados de los cinceles siguientes:
11 Cincel con punta de pala
12 Cortafríos
13 Cincel en punta
14 Cincel con punta en U
15 Cincel hueco
16 Cincel para mortero
17 Cincel dentado
ADVERTENCIA: estos cinceles se pueden reafilar solo
un número limitado de veces. Si tiene alguna duda,
póngase en contacto con su distribuidor para que le
proporcione información.
28
ADVERTENCIA: asegúrese de que el borde de corte no
muestre decoloración por demasiada presión. Esto puede
afectar a la dureza del accesorio.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Français
PERFORATEUR-BURINEUR
D25951
Félicitations !
Certificat de Conformité CE
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Directives Machines
Fiche technique
Perforateur-burineur
D25951
Tension
Type
Fréquence
Puissance utile
Cadence de frappe
Force de frappe unique (EPTA 05/2009)
Soporte de la herramienta
Positions du burin
Poids
VAC
Hz
W
min-1
J
kg
D25951
230
1
50
1600
1620
24
SDS MAX
12
13,3
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-6.
LPA(niveau d’émission de pression acoustique) dB(A)
90
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
101
K(incertitude pour le niveau acoustique donné) dB(A)
2
Ciselage
Valeur d’émission de vibration ah,Cheq =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
LWA (niveau garanti de puissance acoustique)
dB(A)
103
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
8,8
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
2000/14/EC, Brise-béton électrique (portable), m ≤ 15 kg,
Annexe VIII, Sécurité des produits LGA TÜV Rheinland GmbH
(0197), D-90431 Nürnberg, Allemagne, Organisme notifié Nº :
0197
Niveau de puissance sonore conforme à la norme 2000/14/EC
(Article 12, Annexe III, No. 10 ; m ≤ 15 kg) :
LWA (niveau mesuré de puissance acoustique)
dB(A) 101
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
03.01.2018
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
29
Français
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les instructions,
illustrations et spécifications fournies avec cet
outil électrique. Le non respect des instructions listées
ci-dessous peut conduire à des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
30
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
Français
d )
e )
f )
g )
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité supplémentaires pour
les perforateurs-burineurs
•
•
•
•
•
Portez des protecteurs auditifs. L’exposition au bruit peut
entraîner une perte auditive.
Utilisez les poignées auxiliaires fournies avec l’outil. Une
perte de contrôle peut entraîner des blessures corporelles.
Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues à cet effet
pendant toute utilisation où l’organe de coupe pourrait
entrer en contact avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact de l’organe de coupe avec un fil
sous tension peut mettre les parties métalliques exposées de
l’outil sous tension et électrocuter l’utilisateur.
Assurez-vous que le matériau à percer ne dissimule pas
de conduites d’alimentation en électricité ou en gaz et
que les emplacements de ces conduites ont été vérifiés
par les services publics.
Tenez l’outil fermement en permanence. Utilisez toujours
l’outil en le tenant des deux mains. L’utilisation de cet outil
d’une seule main résultera en une perte de contrôle de l’outil.
Le perçage ou la découpe de matériaux rigides tels que les
barres d’armature peut également présenter un danger. Serrez
à fond la poignée latérale avant d’utiliser l’outil.
•
•
•
•
•
•
Assurez-vous que le burin est solidement fixé en place
avant d’utiliser l’outil.
Par temps froid, ou lorsque l’outil n’a pas été utilisé
pendant une période prolongée, faites-le tourner à vide
pendant plusieurs minutes avant de l’utiliser.
Lorsque vous travaillez en hauteur, assurez-vous que la
zone au-dessous est dégagée.
Ne touchez pas le burin ou les parties avoisinantes
immédiatement après avoir utilisé l’outil, car ils peuvent
être très chauds et vous brûler.
Dirigez toujours le cordon électrique vers l’arrière, loin
du burin.
N’utilisez pas cet outil pendant des périodes prolongées.
Les vibrations provoquées par l’action du marteau peuvent
être nuisibles pour vos mains et vos bras. Portez des gants
pour amortir les vibrations et limitez l’exposition en faisant des
pauses fréquentes.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des marteaux
de démolition :
• Dommages corporels par contact avec les parties brûlantes
de l’outil.
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension
du secteur correspond bien à la tension indiquée sur la
plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN60745 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
31
Français
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois
fils homologuée et compatible avec la tension nominale de
cet outil (consulter la Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1Perforateur-burineur
1 Poignée latérale
1 Burin pointu
1 Coffret de transport
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Emplacement de la Date Codée de Fabrication
(Fig. A)
La date codée de fabrication 7 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2018 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
Interrupteur Marche/Arrêt
Poignée principale
Collier d’index de position du burin
Porte-outil/manchon
Poignée latérale
Orifices pour l’installation d’une balise d’outil
Date codée
Utilisation Prévue
Votre marteau perforateur de qualité industrielle est conçu pour
les travaux de démolition, de burinage et de ciselage industriels.
32
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Votre marteau perforateur est un outil électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Fonction de démarrage en douceur
La fonction de démarrage en douceur fait que la cadence de
frappe s’intensifie plus lentement, ce qui évite que le burin ou la
pointe ne « rebondisse » sur la maçonnerie au démarrage.
Contrôle de la vibration active
Le contrôle de la vibration active neutralise les vibrations et
rebonds du mécanisme du marteau. Grâce à la réduction des
vibrations exercées sur la main et le bras, l’utilisation pendant
une plus longue durée est plus confortable et prolonge la durée
de vie de l’unité.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : portez toujours des gants pour
remplacer les accessoires. Les pièces métalliques à
découvert de l’outil peuvent devenir très chaudes
pendant l’opération.
Insertion et retrait des accessoires SDS MAX
(Fig. C)
AVERTISSEMENT : n’appliquez pas de lubrifiant sur
la machine.
Cette machine utilise des burins SDS MAX (reportez-vous à
l’encart de la Figure C pour une coupe transversale de la tige
du burin).
Utilisez uniquement des accessoires recommandés par DeWALT
avec ce produit.
1. Nettoyez la tige du burin.
2. Insérez la tige du burin dans le porte-outil/manchon 4 .
Enfoncez et tournez légèrement le burin jusqu’à ce que le
manchon s’encliquète en place.
3. Tirez sur le burin pour vérifier qu’il est bien verrouillé. Pour
permettre le martelage, le burin doit être capable de se
déplacer axialement de plusieurs centimètres lorsqu’il est
verrouillé dans le porte-outil.
4. Pour retirer un burin, tirez vers l’arrière le porte-outil/
manchon 4 et faites sortir le burin du porte-outil.
Français
Indexation de la position du burin (Fig. D)
Le burin peut être indexé et verrouillé sur 12
positions différentes.
1. Insérez le burin comme décrit ci-dessus.
2. Tournez le collier de position du burin 3 dans le sens
de la flèche jusqu’à ce que le burin se trouve dans la
position désirée.
Installation et réglage de la poignée latérale
(Fig. E)
AVERTISSEMENT : utilisez toujours la machine avec la
poignée latérale correctement installée.
La poignée latérale 5 peut être fixée sur l’avant de la machine
pour satisfaire au droitier et au gaucher.
1. Dévissez la molette de serrage de la poignée latérale 9 .
2. Faites glisser l’ensemble de la poignée latérale sur la
machine en plaçant la bague en acier 10 sur la zone de
montage 8 . La position correcte de la poignée latérale est
entre le haut et le milieu du tube
3. Ajustez la poignée latérale 5 à l’angle désiré.
4. Faites glisser et pivoter la poignée latérale sur la
position désirée.
5. Verrouillez la poignée latérale en place en serrant la molette
de serrage 9 .
Outil DeWALT prêt pour recevoir une balise
d’outil (Fig. A)
Accessoire en option
Votre marteau est équipé de trous de fixation 6 et de fixations,
prévus pour installer une balise d’outil DeWALT. Vous aurez
besoin d’un embout T20 pour installer la balise. Cette balise
d’outil DeWALT a été conçue pour suivre et localiser les outils
électriques, les équipements et les machines professionnels
grâce à l’application DeWALT Tool Connect™. Pour installer
correctement la balise d’outil DeWALT, consultez le manuel
Balise d’outil DeWALT.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT :
• respectez toujours les consignes de sécurité et les
règles en vigueur.
• vérifiez l’emplacement des tuyauteries
et canalisations.
•
exercez une pression d’environ 20–30 kg sur l’outil.
Exercer une force excessive n’accélérera pas le ciselage,
mais diminuera les performances de l’outil et risque de
réduire la durée de vie de l’outil.
Position correcte des mains (Fig. B)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains requiert une main sur la poignée
latérale 5 , et l’autre sur la poignée principale 2 .
Mise sous et hors tension de l’outil (Fig. A)
Mise sous tension : placez l’interrupteur Marche/Arrêt (on/off) 1 sur la position 1.
Mise hors tension : placez l’interrupteur Marche/Arrêt 1 sur la
position 0.
Démolition, ciselage et burinage (Fig. A)
1. Sélectionnez le burin approprié, puis nettoyez.
2. Insérez le burin et vérifiez qu’il est correctement verrouillé.
3. Fixez en place et réglez la poignée latérale 5 en vous
assurant qu’elle est solidement serrée.
4. Maintenez l’outil à la fois par sa poignée principale 2 et
sa poignée latérale 5 et allumez-le. L’outil fonctionne
actuellement en continu.
5. Mettez toujours l’outil hors tension une fois la tâche
terminée et avant de le débrancher.
Vous trouverez différents types de burin en option.
Utilisez uniquement des accessoires recommandés par DeWALT
avec ce produit.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Cette machine n’est pas réparable par l’utilisateur. Apportez
votre outil à un réparateur agréé DeWALT après environ
100 heures d’utilisation. En cas de problème avant cette période,
contactez un réparateur agréé DeWALT.
33
Français
Protection de l’environnement
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Entretien des accessoires (Fig. F)
L’entretien opportun des accessoires garantit des résultats
d’utilisation optimaux et une durée de vie des accessoires
longue et efficace.
Meulez les burins sur des disques abrasifs. Reportez-vous à la
Figure F pour connaître l’angle approprié des burins suivants :
11 Burin bêche
12 Burin à bout plat
13 Burin pointu
14 Burin en U
15 Burin creux
16 Burin à mortier
17 Burin denté
AVERTISSEMENT : ces burins ne peuvent être meulés
qu’un nombre limité de fois. Dans le doute, demandez les
conseils de votre revendeur.
AVERTISSEMENT : assurez-vous que le bord tranchant ne
présente pas de décoloration due à une pression excessive.
Ceci pourrait endommager la dureté de l’accessoire.
34
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Italiano
MARTELLO DEMOLITORE
D25951
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Frequenza
Potenza resa
Incidenza di impatto
Energia a impatto singolo (EPTA 05/2009)
Supporto per strumenti
Posizioni dello scalpello
Peso
VAC
Hz
W
min-1
J
kg
D25951
230
1
50
1600
1620
24
SDS MAX
12
13,3
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745-2-6
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
90
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
101
K(incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
2
Modalità avvitatura senza percussione
Valore di emissione delle vibrazioni ah Cheq =
Incertezza K =
m/s2
m/s2
8,8
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
Martello demolitore
D25951
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
2000/14/CE, Martello demolitore elettrico per calcestruzzo (a
mano), m ≤ 15 kg, Allegato VIII, TÜV Rheinland LGA Products
GmbH (0197), D-90431 Nürnberg, Germania, ID corpo notifica
n.: 0197
Livello della potenza sonora conforme alle normative 2000/14/
CE (Articolo 12, Allegato III, n. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (livello misurato di potenza sonora)
dB(A) 101
LWA (livello garantito di potenza sonora)
dB(A)
103
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
03.01.2018
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
35
Italiano
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
36
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
Italiano
c )
d )
e )
f )
g )
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Ulteriori istruzioni sulla sicurezza per i
martelli demolitori
•
•
•
•
Indossare le protezioni per le orecchie. L’esposizione al
rumore può causare la perdita dell’udito.
Utilizzare le maniglie aggiuntive in dotazione con lo
strumento. La perdita di controllo dello strumento può
causare lesioni personali.
Sostenere l’apparato con supporti aventi superfici
isolanti quando si eseguono lavorazioni in cui la parte
tagliente potrebbe toccare cavi elettrici nascosti o
il cavo di alimentazione dell’accessorio di taglio. Gli
accessori da taglio che vengono a contatto con un cavo sotto
tensione trasmettono la corrente elettrica anche alle parti
metalliche esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
Assicurarsi che il materiale perforato non nasconda
fonti elettriche o gas e che la loro collocazione sia stata
•
•
•
•
•
•
•
adeguatamente segnalata dalle competenti società
di servizi.
Avere sempre una salda presa sullo strumento. Non
tentare di utilizzare lo strumento senza impugnarlo con
entrambe le mani. Se lo strumento viene impugnato con
una sola mano, è possibile perderne il controllo. Altrettanto
pericoloso potrebbe essere perforare o imbattersi in materiali
duri, come ad es. le griglie di metallo. Afferrare saldamente la
maniglia laterale prima dell’uso.
Assicurarsi che lo scalpello sia in posizione prima di
utilizzare lo strumento.
In condizioni atmosferiche rigide o nel caso in cui lo
strumento non sia stato utilizzato per un periodo di
tempo prolungato, farlo funzionare a vuoto per alcuni
minuti prima dell’utilizzo.
Se si deve lavorare in superfici sopraelevate, assicurarsi
che l’area sottostante sia sgombra.
Non toccare lo scalpello o le parti situate vicine ad esso
immediatamente dopo l’uso perché potrebbero essere
estremamente calde e causare ustioni alla pelle.
Collocare sempre il cavo di alimentazione lontano
dallo scalpello.
Non utilizzare questo strumento per periodi prolungati.
Le vibrazioni causate dal martello potrebbero essere nocive
per mani e braccia. Utilizzare dei guanti per avere un’ulteriore
protezione e limitare l’esposizione allo strumento facendo
numerose pause.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
Rischi residui
I seguenti rischi sono intriseci all’utilizzo dei martelli demolitori:
• Lesioni causate dal contatto con le superfici roventi
dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60745, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
37
Italiano
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga
omologato a 3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di
questo apparato (vedere i Dati tecnici). La sezione minima del
conduttore è 1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Martello demolitore
1 Maniglia laterale
1 Scalpello a punta
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 7 , che comprende anche l’anno di fabbricazione,
è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2018 XX XX
Anno di fabbricazion
Descrizione (Fig. A)
1
2
3
4
5
38
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
Interruttore di accensione/spegnimento
Impugnatura principale
Anello per la scelta della posizione dello scalpello
Supporto per strumenti/manicotto
Maniglia laterale
6 Fori di montaggio della targhetta per utensili
7 Codice data
Utilizzo Previsto
Il martello demolitore per uso intensivo è progettato per
applicazioni di demolizione, scalpellatura e scanalatura per
impieghi gravosi.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questo martello demolitore per uso intensivo è un
elettroutensile professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Avvio lento
La modalità di avvio lento permette un’inferiore incidenza di
impatto prevenendo il “rimbalzo” dello scalpello o della punta
sul materiale.
Controllo della vibrazione attiva
Il controllo della vibrazione attiva neutralizza la vibrazione di
contraccolpo tipica del meccanismo del martello demolitore.
Diminuendo la vibrazione di mani e braccia, permette un uso
più confortevole per periodi di tempo più estesi e prolunga
l’autonomia dell’utensile.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: indossare sempre dei guanti prima di
cambiare gli accessori. Le parti metalliche esposte e gli
accessori dell’utensile potrebbero diventare incandescenti
nel corso dell’operazione.
Inserire e rimuovere gli accessori SDS MAX
(Fig. C)
AVVERTENZA: non utilizzare lubrificanti per
ingrassare l’utensile.
Questo utensile utilizza scalpelli SDS MAX (fare riferimento al
riquadro in Figura C per una versione trasversale del gambo
dello scalpello).
Per questo utensile utilizzare soltanto accessori raccomandati
da DeWALT.
Italiano
1. Pulire lo scalpello.
2. Inserire il gambo dello scalpello nel supporto per
strumenti/manicotto 4 . Premere ed avvitare lo scalpello
con delicatezza fino a quando il manicotto non scatta
in posizione.
3. Provare a tirare lo scalpello per verificare che sia stato
adeguatamente fissato. Per eseguire correttamente la
modalità di martellamento è necessario che lo scalpello
possa muoversi in senso assiale di alcuni centimetri
all’interno del suo supporto per strumenti.
4. Per rimuovere lo scalpello, tirare indietro il supporto per
strumenti/manicotto 4 ed estrarre lo scalpello dal supporto
per strumenti.
Indicizzare le posizioni dello scalpello
(Fig. D)
Lo scalpello può essere posizionato in 12 diverse posizioni.
1. Inserire lo scalpello come descritto in precedenza.
2. Ruotare la posizione dello scalpello per mezzo
dell’indicatore 3 seguendo la direzione della freccia fino a
che lo scalpello non entrerà nella posizione prescelta.
Adattare la maniglia laterale (Fig. E)
AVVERTENZA: utilizzare sempre l’utensile con la maniglia
laterale correttamente montata.
la maniglia laterale 5 può essere montata nella parte anteriore
dell’utensile per poter essere indifferentemente utilizzata da
utenti destrorsi o mancini.
1. Svitare la manopola a morsetto della maniglia laterale 9 .
2. Far scorrere l’insieme dei componenti della maniglia laterale
nell’apposito cerchio di acciaio 10 situato nell’area di
montaggio 8 . La posizione corretta della maniglia laterale è
tra la testa e il centro del tubo.
3. Posizionare la maniglia laterale 5 fino a raggiungere
l’angolazione prescelta.
4. Far scorrere e ruotare la maniglia laterale fino al
raggiungimento della posizione prescelta.
5. Bloccare la maniglia laterale nella posizione prescelta
avvitando saldamente la manopola a morsetto 9 .
Predisposto per l’applicazione della
Targhetta per utensili DeWALT (Fig. A)
Accessorio opzionale
Il trapano è dotato di fori 6 e dispositivi di fissaggio per
l’applicazione di una targhetta per utensili DeWALT. Per inserire
la targhetta sarà necessaria una punta da trapano T20. La
targhetta per utensili DeWALT è concepita per tenere traccia
e localizzare elettroutensili, apparecchiature e macchine
professionali che utilizzano l’app Tool Connect™ di DeWALT.
Per la corretta applicazione della targhetta per utensili DeWALT
consultare il relativo manuale.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA:
• osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le
normative vigenti.
• controllare l’esatta posizione di condutture e di
impianti elettrici.
• esercitare una pressione di approssimativamente
20–30 chilogrammi sull’utensile. L’impiego di una
forza eccessiva non velocizza i tempi di perforazione
ma potrebbe diminuire le prestazioni dell’utensile o
abbreviare la sua autonomia.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. B)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La corretta posizione delle mani richiede che una mano
sia posizionata sull’ impugnatura laterale 5 , mentre l’altra
sull’impugnatura principale 2 .
Accensione e spegnimento (Fig. A)
Accensione: posizionare l’interruttore di accensione/
spegnimento 1 in posizione 1.
Spegnimento: posizionare l’interruttore di accensione/
spegnimento 1 in posizione 0.
Demolizione, scanalatura e scavo (Fig. A)
1. Selezionare lo scalpello appropriato e pulirlo.
2. Inserire lo scalpello e verificare che sia stato
adeguatamente fissato.
3. Posizionare ed aggiustare la maniglia laterale 5 ed
assicurarsi che sia saldamente fissata.
4. Tenere l’utensile sia tramite l’impugnatura principale 2 che
l’impugnatura laterale 5 e accendere. L’utensile opererà in
modalità continua.
5. Spegnere sempre lo strumento al termine del lavoro e prima
di scollegare la spina.
Su richiesta, sono inoltre disponibili numerosi altri tipi
di scalpello.
Per questo utensile utilizzare soltanto accessori raccomandati
da DeWALT.
39
Italiano
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Tale utensile non può essere riparato dal singolo utente.
Portare l’utensile presso un centro autorizzato DeWALT dopo
approssimativamente 100 ore di utilizzo. Se insorgono problemi
precedentemente, contattare un agente autorizzato DeWALT.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Manutenzione degli accessori (Fig. F)
La manutenzione degli accessori al momento giusto garantisce
risultati ottimali e una lunga autonomia degli stessi.
Rettificare gli scalpelli per mezzo di appositi dischi. Fare
riferimento alla Figura F per la manutenzione delle angolazioni
dei seguenti scalpelli:
11 Scalpello a vanga
12 Scalpello a freddo
13 Scalpello a punta
14 Scalpello a U
15 Scalpello cavo
40
16 Scalpello mortaio
17 Scalpello dentato
AVVERTENZA: questi scalpelli possono essere rettificati
per un limitato numero di volte. In caso di dubbio,
contattare il fornitore per ricevere consulenza.
AVVERTENZA: assicurarsi che l’angolo imputato al
taglio non mostri scolorimenti causati da una pressione
troppo forte. Ciò potrebbe compromettere la durezza
dell’accessorio.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Nederlands
SLOOPHAMER
D25951
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Technische gegevens
Spanning
Type
Frequentie
Uitgangsvermogen
Slagfrequentie
Enkelvoudige slagkracht (EPTA 05/2009)
Gereedschapshouder
Posities van beitel
Gewicht
VAC
Hz
W
min-1
J
kg
D25951
230
1
50
1600
1620
24
SDS MAX
12
13,3
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-6.
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
90
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
101
K(onzekerheid voor het gegeven
dB(A)
2
geluidsniveau)
Schroeven zonder weerstand
Vibratie-emissiewaarde ah Cheq=
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
8,8
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
Sloophamer
D25951
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
2000/14/EG, elektrische betonbreker (handgestuurd), m ≤ 15 kg,
Annex VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431
Nürnberg, Duitsland, nr. aangemelde instantie: 0197
Niveau van geluidsvermogen in overeenstemming met
2000/14/EG (artikel 12, annex III, nr. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (gemeten akoestisch vermogen)
dB(A) 101
LWA (gegarandeerd akoestisch vermogen)
dB(A)
103
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
03.01.2018
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
41
Nederlands
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
42
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
Nederlands
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
sloophamers
•
•
Draag oorbeschermers. Blootstelling aan lawaai kan leiden
tot gehoorverlies.
Gebruik de zijhandgrepen die bij dit werktuig worden
geleverd. Als u de beheersing over het apparaat verliest kunt
u verwondingen oplopen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Houd het gereedschap alleen vast aan geïsoleerde
oppervlakken als u een handeling uitvoert waarbij het
accessoire van het zaaggereedschap in contact kan
komen met verborgen bedrading of het eigen netsnoer.
Accessoires van zaaggereedschap die in contact komen
met bedrading die onder stroom staat, kunnen metalen
onderdelen van het gereedschap onder stroom zetten en de
gebruiker een elektrische schok geven.
Zorg dat het materiaal waarin geboord wordt geen gasof elektriciteitsleidingen bevat en dat de ligging van
dergelijke leidingen gecheckt is met de nutsbedrijven.
Houd het werktuig altijd stevig vast. Gebruik dit werktuig
niet zonder het met beide handen vast te pakken. Als u dit
werktuig met één hand gebruikt zult u de beheersing erover
verliezen. Het kan ook gevaarlijk zijn om harde materialen
zoals betonwapening tegen te komen of er doorheen te
breken. Zorg dat de zijhandgreep stevig vast zit voordat deze
gebruikt wordt.
Zorg dat de beitel veilig is bevestigd voordat het
werktuig wordt gebruikt.
Laat het werktuig bij koud weer of als het langere tijd
niet gebruikt is een aantal minuten onbelast draaien
voordat het gebruikt wordt.
Zorg dat als u boven de grond werkt dat de oppervlakte
eronder leeg is.
Raak de beitel of de onderdelen in de buurt van de beitel
direct na gebruik niet aan, omdat ze uiterst heet kunnen
zijn en tot brandwonden kunnen leiden.
Leid het snoer altijd naar achteren, uit de buurt van
de beitel.
Gebruik dit werktuig niet te lang na elkaar. De trilling
die de hamer veroorzaakt kan schadelijk zijn voor uw handen
en armen. Gebruik handschoenen als extra bescherming
en beperk uw blootstelling door regelmatige rustpauzes in
te lassen.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
sloophamers:
• Letsel als gevolg van het aanraken van de hete onderdelen van
het gereedschap
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
43
Nederlands
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd
3-aderig verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening
van dit gereedschap (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Sloophamer
1Zijhendel
1 Puntige beitel
1Gereedschapskoffer
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
3 Kraag voor indexeren van positie van beitel
4 Gereedschapopname/mof
5 Zijhendel
6 Montagegaten Tool Tag
7 Datumcode
Gebruiksdoel
De sloophamer voor zware toepassingen is ontworpen voor
zware sloop-, hak- en beiteltoepassingen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze sloophamer voor zware toepassingen is professioneel
elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Zachte start
Met ‘Zachte start’ kan de slagfrequentie geleidelijk sneller
worden en wordt verhinderd dat de beitel of punt terugkaatst
rond het metselwerk tijdens het opstarten.
Actieve regeling van trillingen
Met ‘Actieve regeling van trillingen’ worden trillingen door
terugstoot van het mechanisme van de hamer geneutraliseerd.
Trillingen naar de handen en armen worden verminderd,
waardoor langdurig gebruik van het werktuig comfortabeler
wordt en de gebruiksduur wordt verlengd.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Draag altijd handschoenen als u
hulpstukken verwisselt. Blootgestelde metalen delen van
het werktuig of een hulpstuk kunnen tijdens de werking
heel erg warm worden.
De datumcode 7 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2018 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
SDS MAX-hulpstukken plaatsen en
verwijderen (Afb. C)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Aan-/uitschakelaar
2 Hoofdgreep
44
WAARSCHUWING: geen smeermiddel aanbrengen aan
de machine.
Op deze machine worden SDS MAX-beitels gebruikt (zie bijblad
van Afb. C voor een doorsnede van een beitelschacht).
Gebruik uitsluitend door DeWALT aanbevolen hulpstukken met
dit product.
1. Reinig de beitelschacht.
2. De beitelschacht in de gereedschapopname/mof
plaatsen 4 . De beitel licht neerdrukken en draaien totdat de
mof vast klikt.
3. Aan de beitel trekken om te controleren of die stevig
vastzit. Bij het hameren dient de beitel verschillende
centimeter axiaal te kunnen bewegen terwijl de beitel in de
gereedschapshouder vastzit.
4. Om een beitel te verwijderen, de gereedschapshouder/
mof 4 terugtrekken en de beitel uit de
gereedschapopname trekken.
Positie van beitel indexeren (Afb. D)
De beitel kan worden geïndexeerd en vastgezet in
12 verschillende posities.
1. De beitel plaatsen zoals boven uitgelegd.
2. De positiekraag van de beitel 3 draaien in de richting van
de pijl totdat de beitel zich in de gewenste positie bevindt.
Zijhendel aanpassen en bijstellen (Afb. E)
WAARSCHUWING: De machine uitsluitend gebruiken als
de zijhendel goed is gemonteerd.
De zijhendel 5 kan worden gemonteerd aan de
voorkant van de machine voor zowel rechtshandige als
linkshandige gebruikers.
1. De spanknop van de zijhendel losschroeven 9 .
2. De zijhendel geheel op de machine schuiven en de plaats
vaststellen van de stalen ring 10 in het montagegebied 8 .
De juiste positie van de zijhandgreep is tussen de kop en het
midden van de koker.
3. De zijhendel 5 op de gewenste hoek afstellen.
4. De zijhandel in de gewenste positie schuiven en draaien.
5. De zijhendel vastmaken door de spanknop vast te
schroeven 9 .
DeWALT Tool Tag Gereed (Afb. A)
Als optie verkrijgbaar accessoire
Uw hamer wordt geleverd met montagegaten 6 en
bevestigingsmateriaal voor het installeren van een DeWALT
Tool Tag. U hebt voor het installeren van de tag een T20-bit
nodig. De DeWALT Tool Tag is ontworpen voor het lokaliseren
en het bijhouden van de locatie van professioneel elektrisch
gereedschap, van apparatuur en machines die gebruik maken
van de app DeWALT Tool Connect™. Raadpleeg voor de juiste
installatie van de DeWALT Tool Tag de handleiding van de
DeWALT Tool Tag.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
Nederlands
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies en toepasselijke
voorschriften in acht.
• Controleer de locatie van buizen en bedrading.
• Pas circa 20–30 kg druk op het werktuig toe. Te veel
kracht versnelt het beitelen niet, maar tast de werking
en gebruiksduur van het werktuig aan.
Juiste positie van de handen (Afb. B)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de zijgreep 5 , terwijl u met de andere hand de
hoofdgreep 2 vasthoudt.
In- en uitschakelen (Afb. A)
Inschakelen: plaats de aan-/uitschakelaar 1 in stand 1.
Uitschakelen: plaats de aan-/uitschakelaar 1 in stand 0.
Slopen, beitelen en groeven trekken (Afb. A)
1. Kies de geschikte beitel en reinig de schacht.
2. De beitel plaatsen en controleren of die stevig vastzit.
3. De zijhendel passen en bijstellen 5 en controleren of die
stevig vastzit.
4. Houd het gereedschap vast aan zowel de
hoofdhandgreep 2 en de zijhandgreep 5 en schakel het in.
Het werktuig draait nu continu.
5. Het werktuig altijd uitschakelen als het werk klaar is en
voordat u de stroom uitschakelt.
Beitels van verschillend type zijn te koop als optie.
Gebruik uitsluitend door DeWALT aanbevolen hulpstukken met
dit product.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
45
Nederlands
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Service aan deze machine kan niet door de gebruiker
worden verricht. Breng het werktuig naar een door DeWALT
geautoriseerd reparatiebedrijf na circa 100 uren gebruik. Neem
contact op met een DeWALT geautoriseerd reparatiebedrijf als u
voordien problemen ondervindt.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Onderhoud van hulpstukken (Afb. F)
Onderhoud van hulpstukken op het juiste tijdstip staat garant
voor optimale resultaten bij de werking en een lange en
efficiënte gebruiksduur van de hulpstukken.
Slijp de beitels op slijpschijven. Zie Afbeelding F voor de juiste
hoek van de volgende beitels:
11 Schopvormige beitel
12 Koudbeitel
13 Puntige beitel
14 U-vormige beitel
15 Holle beitel
16 Mortelbeitel
17 Getande beitel
WAARSCHUWING: Deze beitels kunnen maar een beperkt
aantal keren opnieuw worden geslepen. Neem contact op
met uw verkoper voor advies in geval van twijfel.
46
WAARSCHUWING: Controleer of de snijrand niet is
verkleurd door te veel druk. Dit kan de hardheid van het
hulpstuk aantasten.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Norsk
MEISELHAMMER
D25951
Gratulerer!
Overensstemmelseserklæring med EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
Spenning
Type
Frekvens
Utgangseffekt
Slaghastighet
Enkeltvirkende slagenergi (EPTA 05/2009)
Verktøyholder
Meiselstillinger
Vekt
VAC
Hz
W
min-1
J
kg
D25951
230
1
50
1600
1620
24
SDS MAX
12
13,3
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-6:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
90
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
101
K(usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
2
Meisling
Vibrasjonsutslippsverdi ah,Cheq =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
2000/14/EU, Elektrisk betonghogghammer (håndholdt),
m ≤ 15 kg, Vedlegg VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH
(0197), D-90431 Nürnberg, Tyskland, Notified Body ID No.: 0197
Lydeffektnivå iht. 2000/14/EF (artikkel 12, vedlegg III, nr. 10; m
≤ 15 kg):
LWA (målt lydeffektnivå)
dB(A) 101
LWA (garantert lydeffektnivå)
dB(A)
103
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
8,8
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Meiselhammer
D25951
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
03.01.2018
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
47
Norsk
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
48
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
Norsk
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for
meiselhammere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan forårsake tap
av hørsel.
Bruk hjelpehåndtakene som leveres med verktøyet. Hvis
man mister kontrollen, kan det føre til personskade.
Hold det elektriske verktøyet i de isolerte gripeoverflater
når du utfører operasjoner hvor kutteutstyret kan
komme i kontakt med skjulte ledninger eller egen
ledning. Kutteutstyr som kommer i kontakt med en
strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på
elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt.
Påse at materialet det bores i ikke inneholder strømeller gassledninger og at deres beliggenhet er bekreftet
med strøm-/gasselskapet.
Hold et godt tak i verktøyet til alle tider. Ikke forsøk å
bruke dette verktøyet uten å holde det med begge hender.
Bruk av dette verktøyet med én hånd vil gjøre at man mister
kontrollen. Gjennomboring eller om man støter mot harde
materialer slik som armeringsstenger kan dette også være
farlig. Stram sidehåndtakene godt før bruk.
Påse at meiselen er sikret på plass før bruk av verktøyet.
I kaldt vær eller når verktøyet ikke har blitt brukt i
lengre perioder, kjøres verktøyet uten belastning i noen
minutter før bruk.
Når man arbeider over bakkenivå, påse at området
under er tomt.
Ikke rør meiselen eller delene nære meiselen rett etter
bruk da de kan være ekstremt varme og dette kan
forårsake at man brenner huden.
Rett alltid strømkabelen mot baksiden, bort
fra meiselen.
Ikke bruk dette verktøyet i lengre perioder. Vibrasjon
forårsaket av hammereffekt kan være skadelig for hender
og armer. Bruk hansker som ekstra polstring og begrens
eksponering ved å ta pauser ofte.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
Restrisikoer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av meiselhammere:
• Skader forårsaket av berøring av varme verktøydeler.
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske
data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum
lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Meiselhammer
1Sidehåndtak
1Spissmeisel
1Koffert
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
49
Norsk
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 7 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
Av/på-bryter
Hovedhåndtak
Justeringskrage for meiselstilling
verktøyholder/hylse
Sidehåndtak
Monteringshull for Tool Tag
Datokoden
Tiltenkt Bruk
Din kraftige knusehammer er designet for tung knusing,
meisling og lignende bruksområder.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Din kraftige knusehammer er et profesjonelt elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Mykstart
Med mykstartfunksjonen kan slaghastigheten økes sakte for å
hindre at meiselen eller spissen “spretter” rundt på muren når
den verktøyet startes.
Aktiv vibrasjonskontroll
Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliseres
tilbakeslagsvibrasjonen fra hammermekanismen. Reduserer
hånd- og armvibrasjon. Den gjør bruken over lengre perioder
mer behagelig og forlenger levetiden til verktøyet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk alltid hansker når du skifter utstyr.
Eksponerte metalldeler på verktøyet og utstyr kan bli svært
varme under bruk.
Innsetting og fjerning av SDS MAX utstyr
(Fig. C)
ADVARSEL: Påfør ikke smøring på verktøyet
Dette verktøyet bruker SDS MAX meisler (se innfelt bilde på
Fig. C for en a tverrprofil av et meiselskaft).
Bare utstyr som er anbefalt av DeWALT bør brukes med
dette produktet.
1. Rengjøring av meiselskaftet.
2. Sett meiselskafter inn i verktøyholderen/hylsen 4 . Skyv og
vri litt på meiselen inntil hylsen knepper på plass.
3. Trekk i meiselen for å sjekke at den er låst riktig på plass.
Hammerfunksjonen krever at meiselen kan være i stand
til å beveges aksialt flere centimeter når den er låst
i verktøyholderen.
4. For å ta meiselen ut, trekk bakover på verktøyholderen/
hylsen 4 og trekk meiselen ut av verktøyholderen.
Justering av meiselens stilling (Fig. D)
Meiselen kan justeres og låses i 12 forskjellige stillinger.
1. Sett inn meiselen som beskrevet ovenfor.
2. Roter meiselens stillingskrage 3 i retningen med pilen,
inntil meiselen står i ønsket stilling.
Tilpasse og justere sidehåndtaket (Fig. E)
ADVARSEL: Bruk alltid verktøyet med sidehåndtaket
montert riktig.
Sidehåndtaket 5 kan monteres på forsiden av verktøyet for å
passe både høyrehendte og venstrehendte brukere.
1. Skru løs klemmeknotten til sidehåndtaket 9 .
2. Skyv sidehåndtaksettet inn i verktøyet og plassere
stålringen 10 på monteringsstedet 8 . Den riktige
posisjonen av sidehåndtaket er mellom hodet og midten
av røret.
3. Juster sidehåndtaket 5 til ønsket vinkel.
4. Skyv og roter sidehåndtaket til ønsket stilling.
5. Lås sidehåndtaket på plass ved å trekke til
klemmeknotten 9 .
DeWALT Tool Tag-klargjort (Fig. A)
Tilleggsutstyr
Hammeren er utstyrt med monteringshull 6 og skruer for
montering av DeWALT Tool Tag. Du trenger en T20-bit for å
installere tag-en. DeWALT Tool Tag er designet for sporing
og lokalisering av profesjonelle elektriske verktøy, utstyr og
maskiner som bruker DeWALT Tool Connect™ appen. For korrekt
installasjon av DeWALT Tool Tag, se bruksanvisningen for
DeWALT Tool Tag.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
50
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL:
• Følg alltid sikkerhetsanvisninger og
gjeldende forskrifter.
• Vær alltid klar over hvor rør og ledninger er.
• Påfør verktøyet et trykk på ca. 20–30 kg. Ekstra
stort trykk vil ikke gjøre meislingen raskere, men det
vil redusere verktøyets effektivitet og kan redusere
dets levetid.
Korrekt plassering av hendene (Fig. B)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd
på sidehåndtaket 5 , med den andre hånden på
hovedhåndtaket 2 .
Slå verktøyet av og på (Fig. A)
Slå på: Still strømbryteren 1 i stillingen 1.
Slå av: Still strømbryteren 1 i stillingen 0.
Riving, siselering og fuging (Fig. A)
1. Velg en høvelig meisel og rengjør den.
2. Sett i meiselen og sjekk om den er riktig låst.
3. Tilpass og juster sidehåndtaket 5 og pass på at det er dratt
godt til.
4. Hold verktøyet både i hovedhåndtaket 2 og
sidehåndtaket 5 og slå på. Verktøyet er nå i
kontinuerlig drift.
5. Slå alltid verktøyet av når du er ferdig og før du trekker
ut strømledningen.
Forskjellige meiseltyper er tilgjenglige som ekstrautstyr.
Bare tilbehør som er anbefalt av DeWALT bør brukes med
dette produktet.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Servicearbeid kan ikke utføres av eieren på dette verktøyet. Ta
verktøyet til et reparasjonsverksted som er godkjent av DeWALT
etter ca. 100 timers bruk. Dersom problemer oppstår før det
Norsk
tidspunktet, kontakt et reparasjonsverksted som er godkjent
av DeWALT.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Vedlikehold av tilbehør (Fig. F)
Vedlikehold av tilbehør til riktig tid garanterer optimale
bruksresulter og lang og effektiv livstid for tilbehøret.
Slip meislene på slipeskiver. Se Figur F for riktig vinkler på
følgende meisler:
11 Spadeformet meisel
12 Kaldmeisel
13 Spissmeisel
14 U-formet meisel
15 Hulmeisel
16 Mørtelmeisel
17 Tannet meisel
ADVARSEL: Disse meislene kan slipes bare et begrenset
antall ganger. Er du i tvil, kontakt forhandleren
for anbefalinger.
ADVARSEL: Sørg for at eggen ikke blir misfarget som følge
av for stort trykk. Dette kan redusere tilbehørets hardhet.
51
Norsk
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
52
Português
MARTELO DEMOLIDOR
D25951
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas
alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos
parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Frequência
Potência
Velocidade de impacto
Energia de impacto único (EPTA 05/2009)
Suporte da ferramenta
Posições do cinzel
Peso
VCA
Hz
W
min-1
J
kg
D25951
230
1
50
1600
1620
24
SDS MAX
12
13,3
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-6:
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
90
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
101
K(variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
2
Aparafusamento sem impacto
Valor de emissão de vibrações ah,Cheq =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
8,8
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Martelo demolidor
D25951
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
2000/14/CE, Demolidor de betão eléctrico (portátil), m ≤ 15 kg,
Anexo VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431
Nürnberg, Alemanha, Entidade certificada n.º 0197
Nível de potência sonora em conformidade com a directiva
2000/14/CE (Artigo 12.º, Anexo III, N.º 10; m ≤ 15 kg):
LWA (nível de potência sonora medido)
dB(A) 101
LWA (nível de potência sonora garantido)
dB(A)
103
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
03.01.2018
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
53
Português
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança,
instruções, ilustrações e especificações fornecidas
com esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento
de todas as instruções indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
54
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
Português
4) Utilização e Manutenção de Ferramentas
Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Instruções de segurança adicionais para
martelos demolidores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Use protectores auriculares. A exposição ao ruído pode
provocar problemas auditivos.
Utilize as pegas auxiliares fornecidas com a ferramenta.
A perda de controlo pode provocar lesões.
Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas superfícies
isoladas específicas para o efeito ao efectuar uma
operação em que o acessório de corte possa entrar em
contacto com fios ocultos ou com o próprio cabo da
ferramenta. O acessório de corte que entre em contacto com
um fio com tensão eléctrica poderão fazer com que as peças
de metal expostas da ferramenta conduzam electricidade e
electrocutem o utilizador.
Certifique-se de que o material a perfurar não esconde
dispositivos da rede eléctrica ou de alimentação de gás
e de que as respectivas localizações foram verificadas
junto das empresas competentes.
Segure a ferramenta com firmeza em todas as
circunstâncias. Não tente utilizar esta ferramenta sem a
segurar com ambas as mãos. Se utilizar a ferramenta só
com uma mão pode provocar a perda de controlo. O corte
ou o contacto com materiais rígidos, como por exemplo aço
reforçado, também pode ser perigoso. Antes de utilizar, aperte
bem a pega lateral.
Certifique-se de que o cinzel está devidamente fixo
antes de utilizar a ferramenta.
Em condições de temperaturas baixas, ou quando a
ferramenta não tiver sido utilizada durante um período
de tempo prolongado, deixe funcionar sem carga
durante vários minutos antes de utilizar.
Quando trabalhar acima do nível do solo, certifique-se
de que a área abaixo está desobstruída.
Não toque no cinzel nem nos componentes próximo do
cinzel imediatamente após a utilização, já que podem
estar extremamente quentes e provocar queimaduras
na pele.
Encaminhe sempre o cabo de alimentação para a parte
de trás, na direcção oposta ao cinzel.
Não utilize esta ferramenta por longos períodos de
tempo. As vibrações provocadas pela acção do martelo
podem ser prejudiciais para as mãos e os braços. Utilize luvas
para proporcionar um amortecimento adicional e limite a
exposição fazendo pausas frequentes.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de martelos
demolidores:
• Ferimentos causados ao tocar nas peças quentes
da ferramenta.
55
Português
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60745.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão
aprovada com 3 núcleos, adequada para a potência de
alimentação desta ferramenta (consulte os Dados técnicos). O
diâmetro mínimo do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento
máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo demolidor
1 Pega lateral
1 Cinzel pontiagudo
1 Caixa de ferramentas
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
56
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 7 , o qual também inclui o ano de fabrico, está
impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2018 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
Interruptor on/off (ligado/desligado)
Punho principal
Anel indicador da posição do cinzel
Suporte/manga da ferramenta
Pega lateral
Orifícios de montagem da etiqueta da ferramenta
Código de data
Utilização Adequada
O martelo demolidor para uso intensivo foi concebido para
demolição industrial, burilagem e cinzelagem.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
O martelo demolidor para uso intensivo é uma ferramenta
elétrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
Função de arranque suave
A função de arranque suave permite que o ritmo de impacto
aumente de forma mais lenta, impedindo desta forma que
o cinzel ou a ponta “ressalte” ao entrar em contacto com a
alvenaria aquando do arranque da ferramenta.
Controlo da vibração activa
O controlo da vibração activa neutraliza a vibração de retorno
proveniente do mecanismo do martelo. Ao reduzir a vibração da
mão e do braço, proporciona um maior conforto de utilização
durante períodos de tempo mais prolongados, prolongando
igualmente a vida útil da unidade.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
Português
máquinas através da aplicação Tool Connect™ da DeWALT. Para
uma instalação adequada da etiqueta da ferramenta DeWALT,
consulte o manual da Etiqueta da ferramenta DeWALT.
Inserir e remover acessórios SDS MAX (Fig. C)
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: use sempre luvas quando proceder à
substituição de acessórios. As partes metálicas expostas
da ferramenta e respectivos acessórios podem tornarse extremamente quentes durante o funcionamento
da mesma.
ATENÇÃO: não aplique lubrificante na máquina.
Esta máquina utiliza cinzéis SDS MAX (consulte a gravura
na Fig. C para obter uma vista transversal do encabadouro
do cinzel).
Deverão utilizar-se apenas os acessórios recomendados pela
DeWALT com este produto.
1. Limpe o encabadouro do cinzel.
2. Insira o encabadouro do cinzel no suporte/manga da
ferramenta 4 . Pressione o cinzel rodando ligeiramente até a
manga encaixar no lugar.
3. Puxe o cinzel para verificar se está devidamente bloqueado.
A função de martelamento exige que o cinzel consiga
mover-se axialmente alguns centímetros após estar
bloqueado no suporte da ferramenta.
4. Para remover um cinzel, puxe para trás o suporte/manga da
ferramenta 4 e retire o cinzel do suporte da ferramenta.
Definir a posição do cinzel (Fig. D)
O cinzel pode ser colocado e bloqueado em doze
posições diferentes.
1. Insira o cinzel do modo descrito anteriormente.
2. Rode o anel de posicionamento do cinzel 3 na direcção da
seta até o cinzel se encontrar na posição pretendida.
Encaixar e ajustar a pega lateral (Fig. E)
ATENÇÃO: opere sempre a máquina com a pega lateral
devidamente montada.
A pega lateral 5 pode ser montada na parte frontal da máquina
para poder ser utilizada por utilizadores destros ou esquerdinos.
1. Desaperte o botão do grampo da pega lateral 9 .
2. Faça o conjunto da pega lateral deslizar encaixando
na máquina, no anel de aço 10 existente na área de
montagem 8 . A posição correcta da pega lateral é entre a
cabeça e o meio do tubo.
3. Ajuste a pega lateral 5 para o ângulo pretendido.
4. Faça deslizar a pega lateral e rode-a até à
posição pretendida.
5. Bloqueie a pega lateral no devido lugar apertando o botão
do grampo 9 .
Etiqueta da ferramenta DeWALT (Fig. A)
Acessório opcional
O martelo é fornecido com furos de montagem da etiqueta 6 e fixações para instalar uma Etiqueta de ferramenta DeWALT.
Para instalar a etiqueta, é necessário uma ponta de broca T20.
A etiqueta da ferramenta DeWALT foi concebida para rastrear
e localizar ferramentas elétricas profissionais, equipamento e
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
ATENÇÃO:
• respeite sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• esteja atento à localização de tubagem e cablagem.
• aplique uma pressão de aproximadamente 20–30 kg
na ferramenta. Aplicar força excessiva não acelera a
burilagem, mas reduz o desempenho da ferramenta e
pode encurtar o tempo de vida útil da ferramenta.
Posição correcta das mãos (Fig. B)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar o punho
lateral 5 com uma mão e o punho principal 2 com a outra.
Ligar e desligar (Fig. A)
Ligar: coloque o interruptor on/off (ligado/desligado) 1 na
posição 1.
Desligar: coloque o interruptor on/off (ligado/desligado) 1 na
posição 0.
Demolição, cinzelamento e canalização
(Fig. A)
1. Seleccione o cinzel apropriado, e limpe o
respectivo encabadouro.
2. Insira o cinzel e verifique se está devidamente bloqueado.
3. Encaixe e ajuste a pega lateral 5 e certifique-se de que está
apertada com firmeza.
4. Segure a ferramenta pela pega principal 2 e pela pega
lateral 5 e ligue a ferramenta. A ferramenta fica agora a
trabalhar de forma contínua.
5. Desligue sempre a ferramenta quando o trabalho estiver
concluído e antes de a desligar da corrente eléctrica.
Uma diversidade de tipos de cinzéis encontra-se disponível
como opção.
57
Português
Deverão utilizar-se apenas os acessórios recomendados pela
DeWALT com este produto.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
Esta máquina não é passível de assistência pelo utilizador. Leve
a ferramenta a um agente de reparação DeWALT autorizado
após aproximadamente 100 horas de utilização. Se ocorrerem
quaisquer problemas antes de a ferramenta atingir as cem
horas de funcionamento, contacte um agente de reparação
DeWALT autorizado.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
58
Manutenção dos acessórios (Fig. F)
A manutenção atempada dos acessórios garante resultados
ideais nas aplicações a que se destina, e uma longa e eficiente
vida útil dos acessórios.
Rectifique os cinzéis nos discos de rectificação. Consulte a
Figura F para obter informações sobre os ângulos adequados
para os seguintes cinzéis:
11 Cinzel em forma de espada
12 Cinzel para aplicações a frio
13 Cinzel pontiagudo
14 Cinzel em forma de U
15 Cinzel oco
16 Cinzel para argamassa
17 Cinzel dentado
ATENÇÃO: estes cinzéis só podem ser rectificados
um determinado número de vezes. Caso tenha
dúvidas, contacte o seu revendedor para obter
eventuais recomendações.
ATENÇÃO: assegure-se que a extremidade de corte não
apresenta descoloração causada por uma excessiva
pressão. Isto pode comprometer a resistência do acessório.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Suomi
PORAVASARA
D25951
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Jaksoluku
Virransyöttö
Iskunopeus
Yksittäinen iskuenergia (EPTA 05/2009)
Työkalupidin
Taltta-asennot
Paino
VAC
Hz
W
min-1
J
kg
D25951
230
1
50
1600
1620
24
SDS MAX
12
13,3
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-6
mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
90
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
101
K(määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
2
Ruuvaaminen ilman iskuporaamista
Tärinän päästöarvo ah,Cheq =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
8,8
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Poravasara
D25951
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
2000/14/EU, sähkökäyttöinen piikkauskone (käsissä pidettävä),
m ≤ 15 kg, liite VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197),
D-90431 Nürnberg, Saksa, ilmoittajan tunnus: 0197
Ääniteho direktiivin 2000/14/EU:n mukaisesti (artikla 12, liite III,
nro 10; m ≤ 15 kg):
LWA (mitattu äänen tehotaso)
dB(A) 101
LWA (taattu äänen tehotaso)
dB(A)
103
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
03.01.2018
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
59
Suomi
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
b )
c )
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
60
d )
e )
f )
g )
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
Suomi
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Poravasaroita koskevat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Käytä kuulosuojaimia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa
kuulon menetyksen.
Käytä työkalun mukana toimitettuja apukahvoja.
Hallinnan menettäminen voi aiheuttaa henkilövammoja.
Jos terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin tai sen
omaan sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin
tarttumapintoihin. Terän osuminen jännitteiseen johtoon
tekee sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi
saada sähköiskun.
Varmista, että porattavan materiaalin alla ei ole
sähkö- tai kaasujohtoja ja että sähkö- tai kaasuyhtiö on
varmistanut johtojen sijainnin.
Säilytä koko ajan tukeva ote työkalusta. Pidä koko ajan
työkalusta kiinni molemmin käsin. Työkalun käyttäminen
yhdellä kädellä johtaa hallinnan menettämiseen. Myös kovan
materiaalin läpi poraaminen tai tällaiseen materiaaliin,
esimerkiksi raudoitustankoon, osuminen saattaa olla
vaarallista. Kiristä sivukahva hyvin ennen käyttöä.
Varmista, että taltta on hyvin paikoillaan ennen kuin
ryhdyt käyttämään työkalua.
Anna työkalun käydä kuormittamattomana useita
minuutteja ennen työhön ryhtymistä, jos käytät
sitä kylmissä olosuhteissa tai jos työkalu on ollut
pitkään käyttämättä.
Varmista käyttäessäsi poraa maanpinnan yläpuolella,
että alla oleva alue on esteetön.
Älä koske talttaan tai sen lähellä oleviin osiin heti
käytön jälkeen, koska ne saattavat olla hyvin kuumia ja
aiheuttaa palovammoja.
Siirrä virtajohtoa aina taaksepäin, pois päin taltasta.
Älä käytä laitetta pitkiä aikoja kerrallaan. Poran
aiheuttama tärinä saattaa olla haitallista käsille ja
käsivarsille. Käytä käsineitä lisäpehmusteena ja rajoita
altistusta tärinälle pitämällä usein taukoja.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä työkalua:
• Työkalun kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa
3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Poravasara
1Sivukahva
1 Teräväkärkinen taltta
1Säilytyskotelo
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 7 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2018 XX XX
Valmistusvuos
61
Suomi
Kuvaus (Kuva A)
1
2
3
4
5
6
7
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
Virtakytkin
Pääkahva
Taltan asentoasteikkorengas
Työkalupidike/holkki
Sivukahva
Työkalutunnisteen asennusreiät
Päivämääräkoodi
Käyttötarkoitus
Suuritehoinen purkuvasarasi on tarkoitettu raskaaseen purku-,
haketus- ja siselöintityöhön.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Suuritehoinen purkuvasarasi on ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Pehmeä käynnistys
Pehmeän käynnistystoiminnon ansiosta iskunopeus lisääntyy
hitaasti, mikä estää taltan tai kärjen “pompotuksen” kiven
pinnassa aloitusvaiheessa.
Aktiivi värinänesto
Aktiivi värinänesto neutralisoi kimmahdusvärinän
vasaramekanismista. Käsien ja käsivarsien värinän vähentäminen
mahdollistaa mukavamman käytön kauemmin ja pidentää
laitteen käyttöikää.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä aina käsineitä, kun vaihdat
lisävarusteita. Työkalun ja lisävarusteiden paljaat
metalliosat tulla erittäin kuumiksi käytössä.
SDS MAX-lisävarusteiden asettaminen ja
poistaminen (Kuva C)
VAROITUS: Konetta ei saa voidella.
Tässä koneessa käytetään SDS MAX-talttoja (ks. Kuvasta C taltan
niskan poikkileikkausta).
62
Vain DeWALTin suosittelemia lisävarusteita saadaan käyttää
tämän tuotteen kanssa.
1. Puhdista taltan niska.
2. Aseta taltan niska työkalupitimeen/holkkiin 4 . Paina ja
käännä talttaa hieman, kunnes holkki naksahtaa paikalleen.
3. Vedä taltasta nähdäksesi, onko se kunnolla kiinni. Vasaran
toiminto vaatii, että taltta pääsee liikkumaan aksiaalisesti
useita senttimetrejä sen ollessa lukittuna työkalupitimeen.
4. Poista taltta vetämällä työkalupidintä/holkkia 4 taakse niin
että taltta irtoaa työkalupitimestä.
Taltan asennon säätö (Kuva D)
Taltta voidaan säätää ja lukita 12 eri asentoon.
1. Aseta taltta paikalleen kuten edellä.
2. Käännä taltan asentorengasta 3 nuolen osoittamaan
suuntaan, kunnes taltta on halutussa asennossa.
Sivukahvan sovittaminen ja säätäminen
(Kuva E)
VAROITUS: Konetta tulee aina käyttää sivukahva
asianmukaisesti asennettuna.
Sivukahva 5 voidaan asentaa koneen etuosaan joko oikea- tai
vasenkätisiä käyttäjiä varten.
1. Kierrä sivukahvan lukitusnuppi 9 auki.
2. Liu’uta sivukahva koneeseen kohdistaen sen teräksiseen
paikannusrenkaaseen 10 asennusalueella 8 . Sivukahvan
oikea paikka on putken pään ja keskiosan välissä.
3. Säädä sivukahva 5 haluttuun kulmaan.
4. Liu’uta ja käännä sivukahva haluttuun asentoon.
5. Lukitse sivukahva paikalleen kiristämällä lukitusnuppia 9 .
Valmis DeWALT-työkalutunnistetta varten
(Kuva A)
Lisävaruste
Vasarassa on asennusreiät 6 sekä kiinnittimet DeWALTtyökalutunnisteen asentamiseen. Tunnisteen asentaminen
vaatii T20-terän kärjen. DeWALT-työkalutunniste on tarkoitettu
ammattikäyttöön tarkoitettujen sähkötyökalujen, laitteiden
ja koneiden jäljittämiseen ja paikantamiseen DeWALT Tool
Connect™ -sovellusta käyttäen. Katso DeWALT-työkalutunnisteen
asennusohjeet DeWALT-työkalutunnisteen ohjekirjasta.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa
koskevia säädöksiä.
• Kiinnitä huomiota putkistoon ja johtoihin.
• Kohdista noin 20–30 kg paine työkaluun. Liika voima
ei nopeuta talttaamista vaan vähentää työkalun
tehoa ja voi lyhentää sen käyttöikää.
Käsien oikea asento (Kuva B)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut sivukahvaan 5 yhdellä kädellä ja toisella kädellä pääkahvaan 2 .
Kytkeminen päälle ja pois päältä (Kuva A)
Päälle: aseta kytkin 1 asentoon 1.
Pois: aseta kytkin 1 asentoon 0.
Murskaus, siselöinti ja kanavointi (Kuva A)
1. Valitse sopiva taltta ja puhdista se.
2. Aseta taltta paikalleen ja tarkista, että se on lukittu oikein.
3. Sovita ja säädä sivukahva 5 ja varmista, että se on
kiristetty kunnolla.
4. Pidä työkalua sekä pääkahvasta 2 että sivukahvasta 5 ja
kytke se päälle. Työkalu toimii nyt jatkuvasti.
5. Kytke työkalu pois päältä aina työn loputtua ja ennen
virtajohdon irrottamista virtalähteestä.
Lisävarusteiksi on saatavilla useita talttatyyppejä.
Tämän tuotteen kanssa tulee käyttää vain DeWALTin
suosittelemia lisävarusteita.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Tämä kone ei ole käyttäjän huollettavissa. Vie työkalu
valtuutettuun DeWALT-huoltoon noin 100 käyttötunnin jälkeen.
Jos ongelmia ilmenee ennen sitä, ota yhteys valtuutettuun
DeWALT-huoltoon.
Voiteleminen
Suomi
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Lisävarusteiden huolto (Kuva F)
Lisävarusteiden huolto oikeaan aikaan varmistaa
optimaaliset tulokset käytössä ja lisävarusteiden pitkän ja
tehokkaan käyttöiän.
Hio taltat hiomalaikoilla. Kuvassa F näkyy oikeat kulmat
seuraaville taltoille:
11 Lapionmuotoinen taltta
12 Kylmätaltta
13 Kärkitaltta
14 U-muotoinen taltta
15 Ontto taltta
16 Laastitaltta
17 Hammastettu taltta
VAROITUS: Nämä taltat voidaan hioa vain
rajoitetussa määrin. Jos asiasta on epäilystä, pyydä
jälleenmyyjältä ohjeita.
VAROITUS: Varmista, ettei leikkausreunassa näy liiallisen
paineen aiheuttamaa värinmuutosta. Se voi heikentää
lisävarusteen kovuutta.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
63
Svenska
BRYTNINGSHAMMARE
D25951
Gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Maskindirektiv
Tekniska data
Brytningshammare
D25951
Spänning
Typ
Frekvens
Strömmatning
Slaghastighet
Enkel slagenergi (EPTA 05/2009)
Verktygshållare
Spettlägen
Vikt
VAC
Hz
W
min-1
J
kg
D25951
230
1
50
1600
1620
24
SDS MAX
12
13,3
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-6.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
90
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
101
K(osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
2
Ruuvaaminen ilman iskuporaamista
Vibration, emissionsvärde ah,Cheq =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
64
LWA (garanterad ljudstyrkenivå)
dB(A)
103
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
8,8
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
2000/14/EC, elektrisk betongdemolerare (handhållen),
m ≤ 15 kg, bilaga VIII, TÜV Rheinland LGA Produktsäkerhet
GmbH (0197), D-90431 Nürnberg, Tyskland, underrättad instans
ID-nr: 0197
Ljudeffektnivå enligt 2000/14/EC (Artikel 12, bilaga III, nr. 10; m
≤ 15 kg):
LWA (uppmätt ljudstyrkenivå)
dB(A) 101
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
03.01.2018
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
Svenska
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa
alla instruktioner som listas här nedan kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
65
Svenska
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för
brytningshammare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
66
Bär hörselskydd. Att utsättas för buller, kan ge hörselskada.
Använd hjälphandtagen som levereras med verktyget.
Förlust av kontroll kan orsaka personskada.
Håll elverktyget i de isolerade greppytorna när arbete
utförs där sågtillbehöret kan komma i kontakt med
dolda elledningar eller dess egen sladd. Kaptillbehör som
kommer i kontakt med en strömförande ledning kan göra att
exponerade metalldelar hos elverktyget blir strömförande och
kan ge användaren en elektrisk stöt.
Försäkra dig om att materialet som bearbetas inte
döljer elektriska ledningar eller gasledningar och
att du, från energiföretag, tagit reda på var sådana
ledningar finns.
Håll alltid stadigt i verktyget. Försök inte använda det här
verktyget utan att hålla det med båda händerna. Om du bara
håller i verktyget med en hand medan det är igång, kommer
du att förlora kontrollen över det. Det kan också vara farligt
att bryta igenom hårda material så som armeringsjärn. Fäst
sidohandtagen ordentligt före användning.
Försäkra dig om att spettet sitter säkert innan du tar
verktyget i bruk.
Vid låga temperaturer, eller när verktyget inte har
använts under en längre tid, bör du låta det gå utan
belastning i flera minuter innan du börjar använda det
på materialet.
När du arbetar över markhöjd, måste du se till att
området nedanför är säkrat.
Undvik att röra vid spettet eller delar av det efter
avslutat arbete, då det kan vara extremt upphettat och
kan ge brännskador.
Se alltid till att kabeln för strömförsörjningen ligger
bakåt, bort från spettet.
•
Använd inte det här verktyget under långa perioder.
Vibration orsakad av hammarens rörelse, kan vara skadlig
för dina händer och armar. Använd handskar för att skapa
en extra madrassering och ta många pauser för att minska
mängden vibration du utsätts för.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Återstående risker
Följande risker är naturligt förekommande vid användningen av
demoleringshammare:
• Personskador orsakade av att vidröra verktygets heta delar:
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60745; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd
3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs
strömbehov (se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är
1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Brytningshammare
1Sidohandtag
1 Spetsigt spett
1Förvaringslåda
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Svenska
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 7 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2018 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
1
2
3
4
5
6
7
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
På/av knapp
Huvudhandtag
Krage med gradering för spettlägen
Verktygshållare/hylsa
Sidohandtag
Verktygstag monteringshål
Datumkoden
Avsedd Användning
Din kraftiga mejselhammare är avsedd bland annat för tunga
rivnings- och flisningsarbeten.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna kraftiga mejselhammare är ett professionellt elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
Mjukstartsfunktion
Mjukstartsfunktionen tillåter att slaghastigheten byggs upp
långsamt, för att hindra spettet från att ”studsa runt” på
murverket under starten.
Aktiv vibrationskontroll
Den aktiva vibrationskontrollen neutraliserar rekylvibrationer
från slagmekanismen. Då den reducerar vibrationerna som
armar och händer utsätts för, ger den ett bekvämare arbete
under längre tid och förlänger apparatens livslängd.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Bär alltid handskar när du byter tillbehör. De
blottade metalldelarna på verktygstillbehören kan bli
extremt upphettade under arbetet.
Sätta i och ta ut SDS MAX tillbehör (Bild C)
VARNING! Använd inte fett eller smörjmedel på
själva maskinen.
Maskinen används med SDS MAX -spett (se Bild C för en
genomskärningsbild av ett spettskaft).
Enbart tillbehör rekommenderade av DeWALT bör användas
med den här produkten.
1. Rengör spettskaftet.
2. Sätt i spettskaftet i verktygshållaren/hylsan 4 . Tryck in och
vrid lätt, tills låshylsan knäpps på plats.
3. Dra i spettet för att kontrollera att det sitter ordentligt
fastlåst. Slagfunktionen kräver att spettet kan röra sig axialt
flera centimeter när det är låst i verktygshållaren.
4. För att ta ut spettet drar man verktygshållaren/
hylsan 4 på verktygshållaren bakåt och drar ut spettet
ur verktygshållaren.
Ställa in spettets läge (Bild D)
Spettet kan ställas in och låsas i 12 olika lägen.
1. Sätt i spettet så som beskrivits ovan.
2. Vrid spettlägeskragen 3 i pilens riktning tills spettet sitter i
önskat läge.
Montera och justera sidohandtaget (Bild E)
VARNING: Ha alltid sidohandtaget korrekt monterat
under arbete.
Sidohandtaget 5 kan monteras framtill på maskinen, så att det
passar både vänster- och högerhänta.
1. Skruva loss fästskruven för sidohandtaget 9 .
2. För sidohandtagsmontaget längs maskinen tills det träffar
på stålringen 10 på monteringsplatsen 8 . Den rätta
positionen för sidohandtaget är mellan rörets huvudände
och mitt.
3. Justera sidohandtaget 5 till önskad vinkel.
4. Dra och vrid sidohandtaget till önskat läge.
5. Fixera sidohandtaget genom att skruva fast fästskruven 9 DeWALT verktygstag redo (Bild A)
Extra tillbehör
1. Din hammare levereras med monteringshål 6 och
fästdon för installation av en DeWALT verktygstag. Du
behöver en T20 bitspets för att installera taggen. Denna
DeWALT verktygstag är skapad för att spåra och lokalisera
professionella elverktyg, utrustning och maskiner som
använder DeWALT Tool Connect™ appen. För korrekt
installation av DeWALT Tool Tag se DeWALT Tool
Tag manualen.
67
Svenska
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING:
• Lakttag alltid säkerhetsföreskrifter och gällande regler.
• Ta alltid reda på var rörledningar och
elledningar finns.
• Lägg an ett tryck på cirka 20–30 kg på verktyget.
Överdrivet tryck kommer inte att påskynda arbetet
utan i stället kommer verktyget att fungera sämre och
dess livslängd kan förkortas.
Korrekt Handplacering (Bild B)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på sidohandtaget 5 och den andra handen på huvudhandtaget 2 .
Strömbrytare (Bild A)
Starta: ställ strömbrytaren 1 i läge 1.
Stänga av: ställ strömbrytaren 1 i läge 0.
Bryta upp, söka/följa och göra
genomföringshål (Bild A)
1. Välj lämpligt spett och rengör.
2. Sätt i spettet och kontrollera att det sitter rätt fastlåst.
3. Montera och justera sidohandtaget 5 och kontrollera att
det är ordentligt fastsatt.
4. Håll verktyget med både huvudhandtaget 2 och
sidohandtaget 5 och sätt på det. Nu är maskinen i gång
och kommer att förbli igång.
5. Stäng alltid av verktyget när arbetet är slutfört och före du
drar ur sladden.
Olika typer av spett finns som tillvalsmöjligheter.
Enbart tillbehör rekommenderade av DeWALT bör användas
med den här produkten.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
68
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Denna maskin kan inte servas av användaren själv. Lämna in
maskinen till en auktoriserad DeWALT reparatör efter cirka
100 timmar arbete. Om problem uppstår före denna tidpunkt
skall du kontakta en auktoriserad DeWALT reparatör.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Underhåll av tillbehör (Bild F)
Regelbundet underhåll av tillbehör garanterar optimala resultat i
arbetet och en lång och effektiv livslängd för tillbehöret.
Slipa spett med slipskiva. Se Bild F för de rätta vinklarna för
följande spett:
11 Spadformat spett
12 Kallt spett
13 Spetsigt spett
14 U-format spett
15 Ihåligt spett
16 Mortelspett
17 Tandat spett
VARNING: De här spetten kan enbart slipas om ett
begränsat antal gånger. Kontakta din återförsäljare för
rekommendationer, om du är tveksam.
VARNING: Se till att eggen inte visar missfärgning orsakad
av för mycket tryck. Det kan minska tillbehörets hårdhet.
Svenska
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
69
Türkçe
KIRICI ÇEKİÇ
D25951
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Makıne Dırektıfı
Teknik Özellikleri
Kirici çekiç
D25951
Voltaj
Tip
Frekans
Çıkış gücü
Darbe hızı
Tek darbe enerjisi (EPTA 05/2009)
Alet tutucu
Delme konumları
Ağırlık
VAC
Hz
W
dak-1
J
kg
D25951
230
1
50
1600
1620
24
SDS MAX
12
13,3
EN60745-2-6’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün
vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
90
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
101
K(akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
2
Keskileme
Titreşim emisyon değeri ah,Cheq =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
8,8
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
70
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
2000/14/EC, Elektrikli beton kırıcısı (el), m ≤ 15 kg, Ek VIII, TÜV
Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431 Nürnberg,
Almanya, Onaylı Kuruluş No.: 0197
2000/14/EC (Madde 12, EK III, No. 10;
m ≤ 15 kg) uyarınca akustik güç seviyesi:
LWA (ölçülen ses gücü seviyesi)
dB(A) 101
LWA (garanti edilen ses gücü seviyesi)
dB(A)
103
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
03.01.2018
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik
uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik özellikleri
okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİKTALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
Türkçe
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
71
Türkçe
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Kırıcı çekiçler için ilave güvenlik talimatları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
72
Kulak koruyucu kullanın. Gürültüye maruz kalınması işitme
kaybına neden olabilir.
Aletle birlikte verilen yardımcı kolları kullanın. Kontrolün
kaybedilmesi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
Kesici aletin, gömülü elektrik kablolarına veya kendi
kablosuna temas etmesine yol açabilecek durumlarda
elektrikli aleti izole edilmiş saplarından tutun. Kesim
aksesuarı elektrik akımı bulunan kablolarla temas ettiğinde,
akım elektrikli aletin iletken metal parçaları üzerinden
kullanıcıya iletilerek elektrik çarpmasına yol açabilir.
Delinen malzemenin altında elektrik veya gaz tesisatı
olmadığından ve bu tesisatların yerlerinin ilgili
şirketlerden teyit edildiğinden emin olun.
Her zaman aleti sıkıca kavrayın. Bu aleti her iki elinizle
sıkıca tutmadan çalıştırmayı denemeyin. Bu aletin tek elle
kullanılması kontrolün kaybedilmesine sebep olacaktır. Yarıp
geçme veya çubuk donatı gibi sert malzemelerle karşılaşılması
da tehlikeli olabilir. Kullanmadan önce yan kulpu iyice sıkın.
Aleti çalıştırmadan önce keskinin yerinde
sabitlenmesine dikkat edin.
Soğuk hava koşullarında veya aletin uzun süredir
kullanılmadığı durumlarda, aleti kullanmadan önce bir
kaç dakika boşta çalışmasına izin verin.
Zemin seviyesinin üzerinde çalışırken, aşağıdaki alanın
boş olmasına dikkat edin.
Çalışmadan hemen sonra keskiye veya keski yanındaki
parçalara dokunmayın; çok sıcak olacakları için deride
yanıklara yol açabilir.
Güç kablosunu her zaman arka tarafta, keskiden uzak
bir yerde tutun.
•
Bu aleti uzun süreli olarak çalıştırmayın. Çekiç
darbelerinin yol açtığı titreşim elleriniz ve kollarınız için zararlı
olabilir. Ekstra tampon olarak eldiven kullanın ve sık sık
dinlenme arası vererek maruz kalma süresini azaltın.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az kaçık
akımla kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer Tehlikeler
Aşağıdaki riskler kırıcı kullanmanın özünde mevcuttur:
• Aletin sıcak parçalarına dokunma sonucu yaralanma.
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne
(Teknik verilere bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma
kablosu kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Kırıcı çekiç
1 Yan kol
1 Sivri uçlu kesici
1 Alet Kutusu
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 7 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2018 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
1
2
3
4
5
6
7
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Açma/kapama anahtarı
Ana tutamak
Kesici konumu indeks bileziği
Alet tutucu/mandal
Yan kol
Alet etiketi montaj delikleri
Tarih Kodu
Kullanim Amaci
Bu ağır hizmet tipi kırıcı, ağır yıkma, kırma ve kesme
uygulamaları için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu ağır hizmet tipi kırıcı, profesyonel kullanım amaçlı bir
elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Türkçe
UYARI: Aksesuvar değiştirirken her zaman eldiven giyin.
Alet ve aksesuvar üzerinde maruz kalan metal parçalar
çalışma sırasında aşırı ısınabilir.
SDS MAX aksesuvar takma ve çıkarma
(Şek. C)
UYARI: Makineye yağ uygulamayın.
Bu makine SDS MAX kesici kullanır (bkz. ek Şek. C kesici
mil kesiti).
Bu aletle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye edilen
aksesuvarlar kullanılmalıdır.
1. Kesici milini temizleyin.
2. Kesici mili alet tutucuya/mandala 4 yerleştirin. Mandal
yerine oturuncaya kadar kesiciyi hafifçe bastırın ve çevirin.
3. Kesiciyi çekerek sağlam bir şekilde kilitli olup olmadığını
kontrol edin. Darbe fonksiyonu, kesicinin alet tutucuda
kilitli iken eksensel olarak birkaç santimetre hareket
edebilmesini gerektirir.
4. Kesiciyi çıkarmak için alet tutucuyu/mandalı 4 geri çekin ve
kesiciyi alet tutucudan çıkarın.
Kesici konumunu indeksleme (Şek. D)
Kesici 12 farklı konumda indekslenebilir ve kilitlenebilir.
1. Yukarıda açıklandığı gibi kesiciyi yerleştirin.
2. Kesici konum bileziğini 3 kesici arzu edilen konuma
gelinceye kadar ok yönünde çevirin.
Yan kolun takılması ve ayarlanması (Şek. E)
Yumuşak kalkış özelliği
UYARI: Makineyi her zaman düzgün bir şekilde monte
edilmiş olan yan kolla birlikte kullanın.
Yan kol 5 RH ve LH kullanıcıları için makinenin ön tarafına
monte edilebilir.
1. Yan kulpun klemp düğmesini 9 sökün.
2. Çelik bileziği 10 montaj bölgesine 8 yerleştirerek yan kulp
tertibatını makinenin üzerine doğru kaydırın. Yan kulpun
doğru konumu, tüpün başı ve ortası arasıdır.
3. Yan kolu 5 arzu edilen açıya getirin.
4. Yan kolu arzu edilen konuma doğru kaydırın ve çevirin.
5. Kelepçe başlığını sıkarak yan kolu yerine sabitleyin 9 .
Yumuşak kalkış özelliği darbe hızının yavaş yavaş hızlanmasına
olanak sağlar ve böylece iş üzerinde kesicinin ya da ucun
çalıştırılması sırasında “sıçramayı” önler.
İsteğe Bağlı Aksesuar
Aktif titreşim kontrolü
Aktif titreşim kontrolü, çekiç mekanizmasından geri tepen
titreşimi sıfırlar. El ve kol titreşimini azaltarak uzun süre daha
rahat bir kullanıma olanak sağlar ve ünitenin ömrünü uzatır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
DeWALT Alet Etiketi Hazır (Şek. A)
Kırıcınızda bir DeWALT Alet Etiketi takmak için montaj delikleri 6 ve bağlantı elemanları bulunur. Etiketi takmak için bir T20
matkap ucuna ihtiyacınız var. DeWALT Alet Etiketi, DeWALT
Tool Connect™ uygulamasını kullanarak profesyonel elektrikli
el aletleri, ekipman ve makineleri izlemek ve bulmak için
tasarlanmıştır. DeWALT Alet Etiketinin düzgün yerleştirilmesi için
DeWALT Alet Etiketi kılavuzuna bakın.
73
Türkçe
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI:
• Her zaman güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere uygun hareket edin.
• Boru ve kablo hatlarının yeri konusunda bilgi
sahibi olun.
• Alete yaklaşık 20–30 kg basınç uygulayın. Aşırı
kuvvet kesme/oyma işlemini hızlandırmaz fakat alet
performansını azaltır ve alet ömrünü kısaltabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. B)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu bir elin yan tutamakta 5 ve diğer elin ana
tutamakta 2 olmasını gerektirir.
Açma ve kapama (Şek. A)
Açma: açma/kapama anahtarını 1 konum 1’e alın.
Kapama: açma/kapama anahtarını 1 konum 0’a alın.
Kırma, oluk ve kanal açma (Şek. A)
1. Uygun kesiciyi seçin ve temizleyin.
2. Kesiciyi yerleştirin ve düzgün bir şekilde kilitlenip
kilitlenmediğini kontrol edin.
3. Yan kolu 5 takın ve ayarlayın ve sıkı bir şekilde takılı
olduğundan emin olun.
4. Hem ana tutamağı 2 hem de yardımcı tutamağı 5 kavrayın
ve aleti çalıştırın. Alet sürekli olarak çalışmaya başlar.
5. İş bittiğinde ve prizden çıkarmadan önce aleti kapatın.
Seçenek olarak çeşitli kesici türleri mevcuttur.
Bu aletle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye edilen
aksesuvarlar kullanılmalıdır.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
74
Bu makine, kullanıcısı tarafından tamir edilemez. Yaklaşık
100 saatlik kullanımdan sonra aleti yetkili bir DeWALT servis
bayisine götürün. Bu süreden önce sorun çıkarsa yetkili bir
DeWALT servis bayisine müracaat edin.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Aksesuvar bakımı (Şek. F)
Doğru zamanda yapılan aksesuvar bakımı uygulamada optimal
sonuç ile uzun ve etkili bir aksesuvar ömrünü garanti eder.
Kesicileri taşlama disklerinde bileyin. Aşağıdaki kesicilere ait
uygun açı değerleri için Şek. F’e bakın:
11 Kürek şekilli kesici
12 Soğuk kesici
13 Sivri uçlu kesici
14 U-şekilli kesici
15 Oyuk kesici
16 Mortar kesici
17 Dişli kesici
UYARI: Bu kesiciler sadece sınırlı sayıda yeniden
konumlandırılabilir. Şüpheniz varsa bayinizle
temasa geçin.
UYARI: Kesim kenarının çok fazla basınç nedeniyle renk
bozulmasına uğramadığından emin olun. Bu durum
aksesuvarın sertliğini azaltır.
Türkçe
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
75
Ελληνικά
ΦΥΡΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
D25951
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Συχνότητα
Ισχύς εξόδου
Ρυθμός κρούσης
Ενέργεια μίας κρούσης (EPTA 05/2009)
Εξάρτημα συγκράτησης εργαλείου
Θέσεις σμίλευσης
Βάρος
VAC
Hz
W
λεπτά-1
J
kg
D25951
230
1
50
1600
1620
24
SDS MAX
12
13,3
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745-2-6:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
90
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
101
K(αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
2
Σμίλευμα
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,Cheq=
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
8,8
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
76
Φυρα δομικων εργασιων
D25951
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
2000/14/ΕΚ, Ηλεκτρικός θραύστης σκυροδέματος (χειρός), m
≤ 15 kg, Παράρτημα VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH
(0197), D-90431 Nürnberg, Γερμανία, Αρ. αναγνωριστικού
Διακοινωμένου Οργανισμού: 0197
Επίπεδο ισχύος ήχου σύμφωνα με την 2000/14/ΕΚ (Άρθρο 12,
Παράρτημα III, αρ. 10, m ≤ 15 kg):
LWA (μετρούμενο επίπεδο ηχητικής ισχύος)
dB(A) 101
LWA (εγγυημένο επίπεδο ηχητικής ισχύος)
dB(A)
103
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
03.01.2018
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
Ελληνικά
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις
απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση
οποιασδήποτε από τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α)
Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α)
Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ)
Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ)
Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε)
Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ζ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ)
Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ)
Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε)
Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
77
Ελληνικά
ζ)
Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
η)
Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β)
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ)
Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ)
Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε)
Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
ζ)
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
78
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Συντήρηση (Σέρβις)
α)
Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας ειδικά για
σφύρες δομικών εργασιών
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η έκθεση στο θόρυβο
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές που παρέχονται
με το εργαλείο. Η απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από μονωμένες
επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία όπου το
αξεσουάρ κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα
καλώδια ή με το ίδιο του το καλώδιο. Αν αξεσουάρ κοπής
έρθει σε επαφή με καλώδιο υπό τάση μπορεί να τεθούν
υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του
ηλεκτρικού εργαλείου και να προκληθεί ηλεκτροπληξία
στο χειριστή.
Βεβαιωθείτε ότι το υλικό που θα διατρηθεί δεν
αποκρύπτει ηλεκτρική παροχή ή παροχή αερίου και ότι
οι θέσεις των παροχών αυτών έχουν επαληθευτεί με τις
εταιρείες κοινής ωφέλειας.
Κρατάτε πάντοτε σταθερά το εργαλείο. Μην επιχειρήσετε
να χειριστείτε το παρόν εργαλείο αν δεν το κρατάτε και με τα
δύο χέρια. Ο χειρισμός του εργαλείου με ένα χέρι θα οδηγήσει
σε απώλεια ελέγχου. Επίσης, η θραύση ή η αντιμετώπιση
σκληρών υλικών, όπως οι ράβδοι οπλισμού, ενδέχεται να είναι
επικίνδυνη. Συσφίξτε με ασφάλεια την πλευρική λαβή πριν από
τη χρήση.
Βεβαιωθείτε ότι η σμίλη έχει στερεωθεί με ασφάλεια στη
θέση της προτού θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο.
Σε καιρικές συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας ή σε
περίπτωση που το εργαλείο δεν έχει χρησιμοποιηθεί
για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε το εργαλείο να
λειτουργήσει επί αρκετά λεπτά χωρίς φορτίο, προτού
το χρησιμοποιήσετε.
Όταν εργάζεστε σε ύψος από την επιφάνεια του
εδάφους, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος από κάτω είναι κενός.
Μην αγγίζετε τη σμίλη, ή τα τμήματα που βρίσκονται
κοντά στη σμίλη, αμέσως μετά τη λειτουργία, επειδή
ενδέχεται να είναι εξαιρετικά θερμά και να προκαλέσουν
εγκαύματα στο δέρμα.
Το καλώδιο του ρεύματος να κατευθύνεται πάντοτε προς
τα πίσω, μακριά από τη σμίλη.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για παρατεταμένα
χρονικά διαστήματα. Η δόνηση που προκαλείται από την
ενέργεια της σφύρας ενδέχεται να είναι επιβλαβής για τα χέρια
και τους βραχίονές σας. Χρησιμοποιείτε γάντια για την παροχή
Ελληνικά
επιπλέον προστασίας και περιορίστε την έκθεση με συχνά
διαστήματα ανάπαυσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη χρήση σφυρών
για δομικές εργασίες:
• Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή των θερμών
τμημάτων του εργαλείου.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60745. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας (Εικ. [Figure] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 7 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2018 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
1
2
3
4
5
6
7
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/off)
Κύρια λαβή
Κολάρο ρύθμισης θέσης σμίλης
Εξάρτημα συγκράτησης εργαλείου/ χιτώνιο
Πλευρική χειρολαβή
Οπές τοποθέτησης αντικλεπτικής συσκευής για εργαλεία
Ημερομηνίας
Χρήση προέκτασης
Προοριζομενη Χρηση
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού
του εργαλείου (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο
μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Η βαρέος τύπου σφύρα δομικών εργασιών έχει σχεδιαστεί
για βαρέος τύπου εργασίες θραύσης, ματσακονίσματος
και λάξευσης.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Η βαρέος τύπου σφύρα δομικών εργασιών είναι ένα
επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα
τους με αυτό το προϊόν.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Σφύρα δομικών εργασιών
1 Πλευρική χειρολαβή
1 Κατευθυνόμενη σμίλη
1 Κιβώτιο μεταφοράς
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Λειτουργία απαλής εκκίνησης
Η λειτουργία απαλής εκκίνησης επιτρέπει τη σταδιακή αύξηση
του ρυθμού κρούσης, αποτρέποντας την “αναπήδηση” της
σμίλης στο δομικό υλικό κατά την εκκίνηση.
79
Ελληνικά
Ενεργός έλεγχος κραδασμών
Ο ενεργός έλεγχος κραδασμών ουδετεροποιεί τους κραδασμούς
λόγω ανάκρουσης από το μηχανισμό της σφύρας. Η ελάττωση
κραδασμών στα χέρια και βραχίονες επιτρέπει πιο άνετη χρήση
για παρατεταμένες περιόδους και παρατείνει την ωφέλιμη ζωή
της μονάδας.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φοράτε πάντα γάντια κατά την αλλαή
παρελκομένων Τα εκτεθειμένα μεταλλικά εξαρτήματα του
εργαλείου και των παρελκομένων μπορεί να καταστούν
εξαιρετικά καυτά κατά τη λειτουργία.
Εισαγωγή και αφαίρεση των παρελκομένων
SDS MAX (εικ. C)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην βάζετε λιπαντικό στο μηχάνημα.
Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιεί σμίλες SDS MAX (ανατρέξτε στο
ένθετο στην εικ. C για εγκάρσια τομή ενός στελέχους σμίλης).
Μόνο συνιστώμενα από την DeWALT παρελκόμενα πρέπει να
χρησιμοποιούνται μ’ αυτό το προϊόν.
1. Καθαρίστε το στέλεχος σμίλης.
2. Εισάγετε το στέλεχος σμίλης στο εξάρτημα συγκράτησης /
χιτώνιο του εργαλείου 4 . Πιέστε και περιστρέψτε ελαφρά τη
σμίλη έως ότου το χιτώνιο να κουμπώσει στη θέση του.
3. Τραβήξτε τη σμίλη για να ελέγξετε ότι έχει κουμπώσει
και ασφαλίσει κατάλληλα. Η λειτουργία κρούσης απαιτεί
από τη σμίλη να είναι σε θέση να κινείται αξονικά κατά
αρκετά εκατοστά όταν είναι ασφαλισμένη στο εξάρτημα
συγκράτησης εργαλείου.
4. Για αφαίρεση της σμίλης, τραβήξτε πίσω το εξάρτημα
συγκράτησης εργαλείου / χιτώνιο 4 και τραβήξτε τη σμίλη
από το εξάρτημα συγκράτησης εργαλείου.
Ρύθμιση της θέσης σμίλης (εικ. D)
Η σμίλη μπορεί να ρυθμιστεί και ασφαλιστεί σε
12 διαφορετικές θέσεις.
1. Εισάγετε τη σμίλη όπως περιγράφεται παραπάνω.
2. Περιστρέψτε το κολάρο θέσης σμίλης 3 προς την
κατεύθυνση του βέλους έως ότου η σμίλη να είναι στην
επιθυμητή θέση.
Προσαρμογή και ρύθμιση της πλευρικής
χειρολαβής (εικ. E)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε πάντα το μηχάνημα με
προσαρμοσμένη κατάλληλα την πλευρική χειρολαβή.
80
Η πλευρική χειρολαβή 5 μπορεί να προσαρμοστεί στο
εμπρόσθιο τμήμα του μηχανήματος, για να εξυπηρετεί
αμφότερους τους δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χρήστες.
1. Ξεβιδώστε το κομβίο σύσφιξης πλευρικής χειρολαβής 9 .
2. Σύρετε το συγκρότημα της πλευρικής χειρολαβής στο
μηχάνημα εντοπίζοντας το μεταλλικό δακτύλιο 10 στην
περιοχή προσαρμογής 8 .
3. Ρυθμίστε την πλευρική χειρολαβή 5 στην επιθυμητή γωνία.
4. Σύρετε και περιστρέψτε την πλευρική χειρολαβή στην
επιθυμητή θέση.
5. Ασφαλίστε την πλευρική χειρολαβή στη θέση της μέσω
σύσφιξης του κομβίου σύσφιξης 9 .
Για χρήση με αντικλεπτική συσκευή για
εργαλεία DeWALT (εικ. Α)
Προαιρετικό αξεσουάρ
Η σφύρα δομικών εργασιών περιλαμβάνει οπές τοποθέτησης 6 και στοιχεία στερέωσης για την εγκατάσταση αντικλεπτικής
συσκευής για εργαλεία DeWALT. Θα χρειαστείτε μια μύτη T20
για να εγκαταστήσετε την αντικλεπτική συσκευή. Η αντικλεπτική
συσκευή για εργαλεία DeWALT έχει σχεδιαστεί για την
παρακολούθηση και τον εντοπισμό επαγγελματικών ηλεκτρικών
εργαλείων, εξοπλισμού και μηχανημάτων που χρησιμοποιούν
την εφαρμογή DeWALT Tool Connect™. Για σωστή εγκατάσταση
της αντικλεπτικής συσκευής για εργαλεία DeWALT ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο της αντικλεπτικής συσκευής για εργαλεία DeWALT.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Τηρείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας και τους
ισχύοντες κανονισμούς.
• Έχετε επίγνωση της θέσης σωληνώσεων
και καλωδιώσεων.
• Εφαρμόστε πίεση περίπου 20–30 kg στο εργαλείο.
Τυχόν υπερβολική δύναμη δεν επιταχύνει τη σμίλευση,
αλλά μειώνει την απόδοση του εργαλείου και μπορεί
να μειώσει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. B)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
Ελληνικά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι στην πλευρική
λαβή 5 και το άλλο χέρι στην κύρια λαβή 2 .
Άνοιγμα και κλείσιμο (on - off) (εικ. A)
Ανοιγμα: βάλτε το διακόπτη on/off 1 στη θέση 1.
Κλείσιμο: βάλτε το διακόπτη on/off 1 στη θέση 0.
Δομικές εργασίες, λάξευση και αυλάκωση
(εικ. A)
1. Επιλέξτε την κατάλληλη σμίλη και καθαρίστε.
2. Εισάγετε τη σμίλη και ελέγξτε εάν είναι
κατάλληλα ασφαλισμένη.
3. Προσαρμόστε και ρυθμίστε την πλευρική χειρολαβή 5 και
βεβαιωθείτε ότι είναι καλά σφιγμένη.
4. Κρατήστε το εργαλείο και από την κύρια λαβή 2 και από
την πλευρική λαβή 5 και ενεργοποιήστε το. Το εργαλείο
λειτουργεί τώρα σε συνεχή λειτουργία.
5. Κλείνετε πάντα το εργαλείο (θέση off) όταν έχετε τελειώσει
την εργασία σας και πριν το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
Διατίθενται αρκετοί τύποι σμιλών ως επιλογές.
Μόνο συνιστώμενα από την DeWALT παρελκόμενα πρέπει να
χρησιμοποιούνται με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Αυτό το μηχάνημα δεν μπορεί να συντηρηθεί ή να επισκευαστεί
από τον χρήστη. Προσκομίστε το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο συντήρησης της DeWALT μετά από περίπου
100 ώρες χρήσης. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα πριν απ’
αυτό το χρονικό διάστημα, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο συντήρησης της DeWALT.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Συντήρηση παρελκομένων (εικ. F)
Η συντήρηση παρελκομένων κατά τα σωστά χρονικά
διαστήματα, εγγυάται βέλτιστα αποτελέσματα στις εφαρμογές
και μακρά και αποτελεσματική διάρκεια ζωής παρελκομένων.
Ακονίζετε τις σμίλες σε δίσκους-ακόνια. Αναφερθείτε στην
εικόνα F για τις κατάλληλες γωνίες των κάτωθι σμιλών:
11 Σμίλη σχήματος πίκας
12 Ψυχρή σμίλη
13 Σμίλη αιχμηρής απόληξης
14 Σμίλη σχήματος U
15 Κοίλη σμίλη
16 Σμίλη κονιάματος
17 Σμίλη με δόντια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτές οι σμίλες μπορούν να
ακονιστούν μόνο για ορισμένες φορές. Εάν έχετε
οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
για συστάσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εξασφαλίστε ότι η γωνία κοπής
δεν παρουσιάζει αποχρωματισμό λόγω υπερβολικής
πίεσης. Αυτό μπορεί να διακυβεύσει τη σκληρότητα
του παρελκομένου.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
81
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N573131
82
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
01/18
Download PDF

advertising