DF.81 | Expert DF.81 BRAKE BLEEDER Type 412762 instruction manual

Notice d'instructions
Instruction manual
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Guia de instrucciones
Istruzioni per l'utilizzo
Manual de instruções
DF.81
Instrukcja obsługi
Brugsanvisning
Oδηγίες χρήσεως
PURGEUR DE CIRCUIT DE FREIN
BRAKE SYSTEM BLEEDER
ENTLÜFTUNGSGERÄT FÜR BREMSANLAGEN
REMONTLUCHTINGSSET
SANGRADOR DEL CIRCUITO DE FRENO
DEPURATORE DI CIRCUITO FRENANTE
PURGADOR DE CIRCUITO DE TRAVAGEN
URZĄDZENIE DO WYMIANY PŁYNU HAMULCOWEGO
APPARAT TIL UDLUFTNING AF BREMSEKREDSLØB
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ
DOT 3 DOT 4DOT 5.1 = OK
DOT 5 - LHM = NON / NO
1
NU-DF.81_0417.indd 1
18/04/2017 14:09:40
FR. Caractéristiques techniques - Consignes de sécurité
Poids en ordre de marche (réservoir plein) : 25kg
Corps : HDPE
Capacité réservoir : 10l
Longueur de câble d’alimentation : 4m
• Respecter la consigne de pression donnée par le constructeur.
• Appareil conçu pour liquides de frein type DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 exclusivement. Pas de LHM.
• Niveau minimum de DOT requis : 1 litre.
• Le liquide de frein est corrosif et peut causer des dommages à la peinture et à la carrosserie de votre voiture.
• Le véhicule doit se trouver sur une surface plane, sur un pont ou reposer sur ses roues.
• Contrôler l’état de tous les flexibles de freins et les remplacer, le cas échéant.
• Lors d’une purge de frein sous pression respecter scrupuleusement les instructions du constructeur.
• Après une purge du circuit, contrôler le bon fonctionnement des freins.
• Ne pas utliser le liquide de freins usagé ou du liquide neuf stocké dans un bidon non fermé.
• Nettoyer le filtre environ tous les 3 mois. (Référence filtre : DF.80/100-02).
• Une bulle d’air dans le circuit de freinage peut engendrer une perte partielle ou totale des freins et causer un accident grave, voire mortel.
• Ne jamais faire fonctionner le purgeur en position horizontale.
• ATTENTION : Le réservoir de DOT est intégré dans le corps du purgeur. NE PAS PERCER sous peine de fuite du liquide.
ATTENTION
+
T
+
DO
STOP
OK
2L MINI
En cas de besoin d’arrêt d’urgence, appuyer sur le bouton arrêt puis sur le bouton de dépressurisation.
OFF
En cas de baisse de pression du manomètre Fuite
Utilisation
1
OEM
2
3
2
NU-DF.81_0417.indd 2
18/04/2017 14:09:44
4
FR
"CLIC"
5
Mise en route de la purge et Réglage de la pression
6
7
ON
8 Positionner l’embout du bidon de récupération sur la vis de purge. Ouvrir la vis de purge. Procédez à la purge du circuit étrier par étrier
dans l’ordre indiqué dans le manuel du constructeur du véhicule.
9
10 Quand le liquide usagé est complètement remplacé et qu’il n’y a plus de bulle, la purge est terminée.
Fermer la vis de purge.
11
12
13
14
OFF
Fin de purge
15
16
17
OEM
Maintenance
Pour conserver les performances maximales de votre purgeur de frein, nous vous conseillons de l’adresser tous les 3 ans à notre SAV pour une
révision. Un devis pour accord vous sera adressé avant toute intervention. En cas de retour au SAV, vider impérativement le purgeur.
3
NU-DF.81_0417.indd 3
18/04/2017 14:09:53
EN. Technical specifications - Safety instructions
Weight in operating order (tank full) : 25kg
Housing : HDPE
Tank capacity : 10l
Power supply cable length : 4m
• Observe the pressure rating provided by the manufacturer.
• Designed for use with DOT 3, DOT 4 and DOT 5.1 brake fluids only. NO LHM.
• Minimum level of required DOT : 1liter.
• Brake fluid is corrosive and may damage the paint and bodywork of your vehicle.
• The vehicle must be on a flat surface, a platform or rest on its wheels.
• Check the condition of the brake lines and change them if required.
• When bleeding brakes under pressure, apply manufacturer instructions scrupulously.
• After bleeding the circuit, check the brakes operate properly.
• Do not use used brake fluid or new fluid stored in a non-closed can.
• Clean the filter approximately every 3 months. (Filter reference: DF.80/100-02).
• Air present in the braking circuit may cause partial or total loss of braking, and cause a severe or lethal accident.
• Never use the brake system bleeder in a horizontal position.
• The DOT tank is integrated into the body of the brake system bleeder. DO NOT DRILL as there is a risk the liquid will leak out.
ATTENTION
+
T
+
DO
STOP
OK
2L MINI
In case of necessary emergency stop, press the Off button, then the depressurize button.
OFF
Pressure drop on the pressure gauge Leak
Use
1
OEM
2
3
4
NU-DF.81_0417.indd 4
18/04/2017 14:09:54
5
4
EN
"CLIC"
Starting bleeding and Adjusting pressure
6
7
ON
8 Position the tip of the collection can onto the bleeding screw. Open the bleed screw. Bleed the circuit, one caliper after another,
according to the sequence in the vehicle manufacturer’s manual.
9
10 Once the used fluid is completely replaced and all bubbles are removed, bleeding is complete.
Close the bleed screw.
11
12
13
14
OFF
End of bleeding
15
16
17
OEM
5
NU-DF.81_0417.indd 5
18/04/2017 14:09:56
DE. Technische Daten - Sicherheitsempfehlungen
Gewicht bei Betriebszustand (bei vollem Tank) : 25kg
Körper : HDPE
Fassungsvermögen des Tanks : 10l
Länge des Versorgungskabels : 4m
• Beachten Sie die Anweisung des Herstellers zum Druck.
• Das Gerät wurde ausschließlich für Bremsflüssigkeiten des Typs DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 entwickelt.
• Bremsflüssigkeit ist korrosiv und kann die Lackierung und die Karosserie Ihres Wagens beschädigen.
• Das Fahrzeug muss sich auf einer ebenen Fläche, auf einer Hebebühne oder auf seinen Rädern stehend befinden.
• Den Zustand aller Bremsschläuche kontrolllieren und diese falls erforderlich austauschen.
• Beim Entleeren einer Bremsanlage unter Druck müssen die Herstelleranweisungen streng eingehalten werden.
• Nach dem Entleeren der Bremsanlage muss überprüft werden, ob das Bremspedal richtig funktioniert.
• Keine gebrauchte Bremsflüssigkeit oder neue, in einem nicht verschlossenen Behälter gelagerte Bremsflüssigkeit verwenden.
• Ungefähr alle 3 Monate den Filter reinigen. (Filter Art.-Nr.: DF.80/100-02).
• Eine Luftblase in der Bremsleitung kann zu teilweisem oder völligem Bremsenverlust führen und schwere bis tödliche Unfälle verursachen.
• Verwenden Sie das Bremsen-Entlüftungsgerät niemals in einer horizontalen Position.
• ACHTUNG: Der DOT-Tank ist in dem Gehäuse des Bremsen-Entlüftungsgerätes integriert. VERWENDEN NIEMALS EINE BOHRMASCHINE, um mögliche
Lecks zu vermeiden.
ACHTUNG
+
T
+
DO
STOP
OK
2L MINI
Im Notfall An/Aus Schalter drücken und dann auf die Druckablasstaste drücken.
OFF
Bei einem Abfall des ManometerdrucksLeck
Bedienung
1
OEM
2
3
6
NU-DF.81_0417.indd 6
18/04/2017 14:09:57
4
5
DE
"CLIC"
Inbetriebnahme des Entleerungsgeräts und Druckeinstellung
6
7
ON
8 Den Stutzen des Auffangbehälters an der Entlüftungsschraube anbringen. Die Entlüftungsschraube öffnen. Die Anlage Bremssattel um
Bremssattel in der Reihenfolge entleeren, die in der Anleitung des Fahrzeugherstellers angegeben ist.
9
10 Wenn die alte Flüssigkeit vollständig ersetzt ist und keine Luftblasen mehr kommen, ist die Entleerung beendet.
Die Entlüftungsschraube Schließen
11
12
13
14
OFF
Ende der Entleerung
15
16
17
OEM
7
NU-DF.81_0417.indd 7
18/04/2017 14:09:58
NL. Technische kenmerken - Veiligheidsinstructies
Rijklaar gewicht (vol reservoir) : 25kg
Huis : HDPE
Inhoud reservoir : 10l
Lengte van de voedingskabel : 4m
• Neem de door de fabrikant gegeven drukwaarde in acht.
• Dit apparaat is uitsluitend te gebruiken met remvloeistoffen op basis van olie van het type DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
• Remvloeistof is corrosief en kan de verf en de carrosserie van uw auto beschadigen.
• Het voertuig moet zich op een vlakke ondergrond of op een brug bevinden of op zijn wielen rusten.
• Controleer de staat van alle remslangen en vervang deze, indien nodig.
• Neem bij het ontluchten van een rem onder druk de instructies van de fabrikant nauwgezet in acht.
• Controleer na het ontluchten van de kring of de rempedalen goed werken.
• Gebruik geen gebruikte remvloeistof of in een niet afgesloten blik bewaarde nieuwe vloeistof.
• Reinig het filter ongeveer om de 3 maanden. (Bestelnummer filter: DF.80/100-02).
• Een luchtbel in het remcircuit kan tot een gedeeltelijk of volledig falen van de remmen leiden en een ernstig of zelfs dodelijk ongeval tot gevolg hebben.
• De remontluchter nooit horizontaal gebruiken.
• OPGELET: De DOT tank is geintegreerd in de behuizing van de remontluchter. NIET DOORBOREN “risico op lekkage”.
WAARSCHUWING
+
T
+
DO
STOP
OK
2L MINI
Druk in geval van een noodzakelijke noodstop op de aan/uit-knop en vervolgens op de
decompressieknop.
OFF
In geval van een drukverlaging van de manometer Lekkage
Gebruik
1
OEM
2
3
8
NU-DF.81_0417.indd 8
18/04/2017 14:09:59
4
5
NL
"CLIC"
Start van de ontluchting en afstelling van de druk
6
7
ON
8
Zet de dop van het opvangblik op de ontluchtingsschroef. Draai de ontluchtingsschroef open. Ontlucht het circuit zadel na zadel volgens
de in de handleiding van de autofabrikant vermelde volgorde.
9
10 Wanneer de gebruikte vloeistof volledig ververst is en er geen luchtbelletjes meer zijn, is de ontluchting voltooid. Draai de
ontluchtingsschroef dicht.
11
12
13
14
OFF
Einde van de ontluchting
15
16
17
OEM
9
NU-DF.81_0417.indd 9
18/04/2017 14:10:00
ES. Características técnicas - Consignas de seguridad
Peso en orden de marcha (depósito lleno) : 25kg
Cuerpo : HDPE
Capacidad del depósito : 10l
Longitud del cable de alimentación : 4m
• Respetar la consigna de presión dada por el fabricante.
• Aparato diseñado para líquidos de freno tipo DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 exclusivamente. No LHM.
• Nivel mínimo de DOT requerido: 1 litro.
• El líquido de freno es corrosivo y puede causar daños a la pintura y a la carrocería de su coche.
• El vehículo se debe encontrar en una superficie plana, sobre un puente o reposar sobre sus ruedas.
• Controlar el estado de todos los flexibles de frenos y reemplazarlos, si fuese necesario.
• Al efectuar una purga de freno bajo presión respetar escrupulosamente las instrucciones del constructor.
• Después de una purga del circuito, controlar el funcionamiento correcto de los frenos.
• No utilizar líquido de freno usado o líquido nuevo almacenado en un bidón abierto.
• Limpiar el filtro aproximadamente cada 3 meses. (Referencia filtro: DF.80/100-02).
• Una burbuja de aire en el circuito de frenado puede engendrar una pérdida parcial o total de los frenos y causar un accidente grave incluso mortal.
• Nunca hacer funcionar el sangrador en posición horizontal.
• NOTA: El depósito de DOT está integrado en el cuerpo del sangrador. NO PERFORAR porque puede provocar fugas de liquido.
AVISO
+
T
+
DO
STOP
OK
2L MINI
En caso de necesidad de parada de emergencia, pulsar el botón parada y luego el botón de
despresurización.
OFF
En caso de disminución de la presión del manómetro Fuga
Utilización
1
OEM
2
3
10
NU-DF.81_0417.indd 10
18/04/2017 14:10:01
5
4
"CLIC"
ES
Puesta en marcha de la purga y ajuste de la presión
6
7
ON
8 Posicionar el extremo del bidón de recuperación sobre el tornillo de purga. Abrir el tornillo de purga. Proceder a la purga del circuito
abrazadera por abrazadera en el orden indicado en el manual del constructor del vehículo.
9
10 Cuando el líquido usado es completamente reemplazado y no hay burbujas, entonces se ha terminado la purga.
Cerrar el tornillo de purga.
11
12
13
14
OFF
Fin de purga
15
16
17
OEM
11
NU-DF.81_0417.indd 11
18/04/2017 14:10:02
IT. Caratteristiche tecniche - Istruzioni di sicurezza
Peso in orine di marcia (serbatoio pieno) : 25kg
Corpo : HDPE
Capacità serbatoio : 10l
Lunghezza del cavo di alimentazione : 4m
• Rispettare il valore di pressione raccomandato dal costruttore.
• Apparecchio progettato esclusivamente per liquidi freno tipo DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. No LHM. Livello minimo di DOT richiese :1l.
• Il liquido dei freni è corrosivo e può causare danni alla vernice e alla carrozzeria della vostra auto.
• Il veicolo deve trovarsi su una superficie piana, su un ponte o fermo sulle sue ruote.
• Controllare lo stato di tutti i tubi flessibili del freni e, laddove necessario, sostituirli.
• Durante uno spurgo dei freni sotto pressione rispettare scrupolosamente le istruzioni del costruttore.
• Dopo uno spurgo del circuito, controllare il corretto funzionamento dei freni.
• Non utilizzare liquido per freni usato o liquido nuovo conservato all’interno di un bidone non sigillato.
• Pulire il filtro ogni 3 mesi circa. (Riferimento filtro: DF.80/100-02).
• Una bolla d’aria nel circuito frenante può comportare una perdita parziale o totale della frenatura e causare un incidente grave o addirittura mortale.
• Non utilizzare per nessun motivo il Depuratore del circuito dei freni in posizione orizzontale.
• Il serbatoio PUNTEGGIATO è integrato all’interno del corpo del depuratore del circuito dei freni. NON PERFORARE in quanto esiste il rischio di fuoriuscita di
liquido.
AVVERTENZA
+
T
+
DO
STOP
OK
2L MINI
In caso di bisogno di un arresto di emergenza, premere il pulsante stop quindi il pulsante di
depressurizzazione.
OFF
In caso di bassa pressione del manometroPerdita
Utilizzo
1
OEM
2
3
12
NU-DF.81_0417.indd 12
18/04/2017 14:10:03
IT
"CLIC"
5
4
Realizzazione dello spurgo e Regolazione della pressione
6
7
ON
8 Posizionare l’attacco del serbatoio di recupero sulla vite di spurgo. Aprire la vite di spurgo. Procedere allo spurgo del circuito per ogni singola
pinza nell’ordine indicato all’interno del manuale del costruttore del veicolo.
9
10 Quando il liquido usato è stato sostituito completamente e non c’è più nessuna bolla lo spurgo è terminato.
Chuidere la vite di spurgo.
11
12
13
14
OFF
Fine dello spurgo
15
16
17
OEM
13
NU-DF.81_0417.indd 13
18/04/2017 14:10:04
PT. Características técnicas - Instruções de segurança
Peso em ordem de marcha (reservatório cheio) : 25kg
Corpo : HDPE
Capacidade do reservatório : 10l
Comprimento do cabo de alimentação : 4m
• Respeitar a instrução de pressão fornecida pelo construtor.
• Aparelho concebido para líquidos de travões do tipo DOT 3, DOT4, DOT5.1, exclusivamente. Não LHM.
• Nível mínimo de DOT exigido: 1 litro.
• O líquido dos travões é corrosivo e pode causar danos na pintura e na carroçaria do seu veículo.
• O veículo deve estar numa superfície plana, num eixo ou apoiado sobre as rodas.
• Verificar o estado de todos os tubos flexíveis dos travões e, se necessário, substitui-los.
• Aquando de uma purga dos travões sob pressão, cumprir minuciosamente as instruções do construtor.
• Após uma purga do circuito, verificar o bom funcionamento de freios.
• Não utilizar o líquido dos travões usado ou líquido novo armazenado num recipiente não fechado.
• Limpar o filtro a cada 3 meses. (Referência filtro: DF.80/100-02).
• Uma bolha de ar no circuito de travagem pode provocar uma perda parcial ou total dos travões e causar um acidente grave ou mortal.
• Não utilizar nunca o sangrador em posição horizontal.
• ATENÇÃO: O tanque do DOT está integrado no corpo do sangrador. NÃO PERFURAR sob risco de fuga do liquido.
ADVERTÊNCIA
+
T
+
DO
STOP
OK
2L MINI
Em caso de necessidade paragem de emergência, premir o botão desligar e, depois, o botão de
despressurização.
OFF
No caso de queda de pressão do manómetro Fuga
Utilização
1
OEM
2
3
14
NU-DF.81_0417.indd 14
18/04/2017 14:10:05
4
5
PT
"CLIC"
Accionamento da purga e regulação da pressão
6
7
ON
8
Posicionar a ponta do recipiente de recuperação no parafuso de purga. Abrir o parafuso de purga. Efectue a purga do circuito estribo a estribo
pela ordem indicada no manual do construtor do veículo.
9
10 Quando o líquido usado é completamente substituído e não existirem mais bolhas, a purga está concluída.
Fechar o parafuso de purga.
11
12
13
14
OFF
Fim da purga
15
16
17
OEM
15
NU-DF.81_0417.indd 15
18/04/2017 14:10:06
PL. Parametry techniczne - Zasady bezpieczeństwa
Ciężar w stanie gotowym do uruchomienia (pełny zbiornik) : 25kg
Obudowa : HDPE
Pojemność zbiornika : 10l
Długość kabla zasilającego : 4m
• Przestrzegać wartości zadanej ciśnienia podanej przez producenta.
• Urządzenie opracowane wyłącznie dla płynów hamulcowych typu DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
• Płyn hamulcowy ma właściwości powodujące korozję i może powodować uszkodzenia lakieru i nadwozia samochodu.
• Pojazd powinien znajdować się na płaskim podłożu, na podnośniku lub stać na kołach.
• Sprawdzić stan elastycznych przewodów hamulcowych i w razie potrzeby wymienić.
• Podczas odpowietrzania układu hamulcowego pod ciśnieniem ściśle przestrzegać instrukcji producenta.
• Po odpowietrzeniu układu sprawdzić, czy pedał hamulca działa prawidłowo.
• Nie stosować używanego płynu hamulcowego ani płynu nowego przechowywanego w niezamkniętym pojemniku.
• Czyścić filtr co ok. 3 miesiące. (Numer katalogowy filtra: DF.80/100-02)
• Pęcherzyk powietrza w układzie hamulcowym może spowodować częściową lub całkowitą utratę hamowania i doprowadzić do poważnego, a nawet
śmiertelnego wypadku.
• Nie dozwolone jest korzystanie z urządzenia w pozycji poziomej.
• UWAGA: Zbiornik DOT jest zintegrowany z obudową urządzenia. NIE WOLNO WIERCIĆ pod groźbą wycieku płynu.
OSTRZEŻENIA
+
T
+
DO
STOP
OK
2L MINI
W przypadku konieczności wyłączenia awaryjnego, nacisnąć przycisk
włączania/wyłączania, a następnie przycisk uwalniania ciśnienia.
OFF
W przypadku spadku ciśnienia na manometrze nieszczelność
Zasto
1
OEM
2
3
16
NU-DF.81_0417.indd 16
18/04/2017 14:10:07
4
5
"CLIC"
PL
Rozpoczęcie odpowietrzania i regulacja ciśnienia
6
7
ON
8
Ustawić końcówkę pojemnika zbiorczego na wkręcie odpowietrzającym. Odkręcić wkręt odpowietrzający.
Odpowietrzanie wykonywać kolejno dla poszczególnych jarzm, w kolejności podanej w instrukcji obsługi
opracowanej przez producenta pojazdu.
9
10
Po całkowitej wymianie zużytego płynu hamulcowego oraz kiedy w układzie nie ma powietrza,
odpowietrzanie jest zakończone.
11
12
13
14
OFF
Koniec odpowietrzania
15
16
17
OEM
17
NU-DF.81_0417.indd 17
18/04/2017 14:10:09
DA. Tekniske specifikationer - Sikkerhedsanvisninger
Vægt i driftsklar stand (fuld tank) : 25kg
Hus : HDPE
Tankkapacitet : 10l
Længde på netledningen : 4m
• Producentens instruktioner om anvendelse af tryk skal overholdes.
• Apparatet er udelukkende beregnet til bremsevæsker af typen DOT 3, DOT 4 og DOT 5.1.
• Bremsevæske er ætsende og kan forårsage skader på bilens lak og karrosseri.
• Bilen skal holde på en flad overflade, på en løftebro eller hvile på hjulene.
• Kontrollér alle bremseslangers tilstand, og udskift om nødvendigt.
• Følg producentens anvisninger nøje ved udluftning af bremser under tryk.
• Kontrollér bremserne funktion efter udluftning af kredsløbet.
• Genbrug ikke brugt bremsevæske, og brug ikke ny bremsevæske, der har været opbevaret i en ikke-lukket dunk.
• Rens filteret ca. hver 3 måned (filterets varenr. DF.80/100-02).
• En luftboble i bremsesystemet kan resultere i et delvist eller totalt tab af bremsefunktionen og forårsage en alvorlig ulykke, evt. en dødsulykke.
• Anvend aldrig maskinen I vandret/horisontal stilling.
• ADVARSEL: Tanken indeholdende bremsevæske er integreret i selve maskinen. Der må derfor IKKE BORES i maskinen grubdet risiko for lækage.
ADVARSEL!
+
T
+
DO
STOP
OK
2L MINI
Ved nødstop: Tryk på tænd/sluk-knappen og derefter på trykudluftningsknappen.
OFF
I tilfælde af trykfald på manometeret Lækage
Brug
1
OEM
2
3
18
NU-DF.81_0417.indd 18
18/04/2017 14:10:09
5
4
DA
"CLIC"
Start af udluftning og indstilling af tryk
6
7
ON
8 Anbring opsamlingsdunkens tud på udluftningsskruen. Åbn udluftningsskruen. Udluft bremsesystemet, én kaliper ad gangen i den
rækkefølge, der er angivet i bilproducentens instruktionsbog.
9
10 Når al den brugte væske er udskiftet, og der ikke er flere bobler, er udluftningen færdig.
Lukke udluftningsskruen.
11
12
13
14
OFF
Afslutning af udluftning
15
16
17
OEM
19
NU-DF.81_0417.indd 19
18/04/2017 14:10:10
EL. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ - Ο∆ΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Βάρος σε κατάσταση λειτουργίας (γεµάτη δεξαµενή):25kg
Σώµα:HDPE
Χωρητικότητα δεξαµενής:101
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας:4m
• Τηρήστε την προδιαγραφή πίεσης που δίνεται από τον κατασκευαστή.
• Συσκευή σχεδιασµένη αποκλειστικά για υγρά φρένων τύπου DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
• Το υγρό φρένων είναι διαβρωτικό και µπορεί να προξενήσει φθορές στη βαφή και στο αµάξωµα του οχήµατός σας.
• Το όχηµα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια, πάνω σε ανυψωτικό ή να στηρίζεται στους τροχούς του.
• Ελέγξτε την κατάσταση όλων των εύκαµπτων σωλήνων του συστήµατος φρεναρίσµατος και αντικαταστήστε τους εφόσον χρειάζεται.
• Κατά την εξαέρωση του κυκλώµατος φρεναρίσµατος υπό πίεση, τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Μετά από εξαέρωση του κυκλώµατος, ελέγξτε εάν λειτουργεί καλά το πεντάλ φρένου.
• Μην χρησιµοποιείτε το χρησιµοποιηµένο υγρό φρένων ή το καινούργιο υγρό εάν είναι αποθηκευµένο σε ανοιγµένο µπιτόνι.
• Καθαρίζετε το φίλτρο περίπου ανά 3 µήνες. (Κωδικός φίλτρου: DF.80/100-02).
• Μία φυσαλίδα αέρα στο κύκλωµα φρεναρίσµατος µπορεί να επιφέρει µερική ή πλήρη απώλεια της λειτουργίας των φρένων και να οδηγήσει σε σοβαρό ή µοιραίο ατύχηµα.
• Μην χρησιµοποιείτε ποτέ τον εξαερωτή σε οριζόντια θέση.
• ΠΡΟΣΟΧΗ : Το δοχείο DOT είναι ενσωµατωµένο στο σώµα του εξαερωτή. ΜΗΝ ΤΟ ΤΡΥΠΑΤΕ, θα υπάρξει διαρροή υγρού.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
+
T
+
DO
STOP
OK
2L MINI
Σε περίπτωση ανάγκης έκτακτης διακοπής λειτουργίας, πατήστε το κουµπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
και στη συνέχεια το πλήκτρο αποσυµπίεσης.
OFF
Σε περίπτωση πτώσης πίεσης στο µανόµετρο ∆ιαρροή
Χρήση
1
OEM
2
3
20
NU-DF.81_0417.indd 20
18/04/2017 14:10:11
4
5
EL
"CLIC"
Έναρξη εξαέρωσης και ρύθµιση πίεσης
6
7
ON
8 Τοποθετήστε το ακροστόµιο του µπιτονιού ανάκτησης στη βαλβίδα εξαέρωσης. Ανοίξτε τη βαλβίδα εξαέρωσης. Κάντε εξαέρωση του κυκλώµατος από
δαγκάνα σε δαγκάνα µε τη σειρά που υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή του οχήµατος.
9
10 Όταν το χρησιµοποιηµένο υγρό αντικατασταθεί πλήρως και δεν υπάρχει καµία φυσαλίδα, η εξαέρωση έχει ολοκληρωθεί.
11
12
13
14
OFF
Τέλος εξαέρωσης
15
16
17
OEM
21
NU-DF.81_0417.indd 21
18/04/2017 14:10:12
DF.20-11
DF.80/100-3A
DF.80
DF.20-07
DF.81/101-04
DF.80/100-01
DF.80/100-02
FR. ACCESSOIRES - EN. ACCESSORIES - DE. ZUBEHÖR - NL. TOEBEHOREN ES. ACCESSORIOS - IT. ACCESSORI - PT. ACESSÓRIOS - PL. AKCESORIA DA. TILBEHØR- EL. ΑΞΕΣΟΥΆΡ
➩

➩
DF.20-12A
TOYOTA - LEXUS
SP.18006
HONDA
SP.18007
SP.18008
NISSAN - CHRYSLER - SUBARU SSANGYONG - HYUNDAI
SP.19156
FORD - MAZDA - CADILLAC - CHEVROLET
- PONTIAC
SP.19157
CHRYSLER - JEEP
SP.19158
ø 45 mm
DF.20-12A
ø 90 mm
22
NU-DF.81_0417.indd 22
18/04/2017 14:10:17
NOTA
23
NU-DF.81_0417.indd 23
18/04/2017 14:10:17
BELGIQUE
LUXEMBOURG
Stanley Black&Decker Belgium BVBA
(FACOM)
Egide Walschaertstraat 16
2800 Mechelen
Belgium
T +32 (0)15 47 39 30
Facom.Belgium@sbdinc.com
NETHERLANDS
Stanley Black&Decker Netherlands
(FACOM)
POSTBUS 83
6120 AB BORN
NEDERLAND
Tél: 0800 236 236 2
Fax: 0800 237 60 20
Facom.Netherlands@sbdinc.com
DANMARK
FINLAND
ISLAND
NORGE
SVERIGE
FACOM Nordic
Flöjelbergsgatan 1c
SE-431 35 Mölndal, Sweden
Box 94, SE-431 22 Mölndal, Sweden
Tel. +45 7020 1510
Tel. +46 (0)31 68 60 60
Tel.. +47 22 90 99 10
Tel. +358 (0)10 400 4333
Facom-Nordic@sbdinc.com
ASIA
The Stanleyworks( Shanghai) Co.,
Ltd 8/F,Lujiazui Fund Tower No.101,
Zhulin Road PuDong District
Shanghai, 20122,China
Tel: 8621-6162 1858
Fax: 8621-5080 5101
DEUTSCHLAND STANLEY BLACK & DECKER Deutschland
SUISSE
Stanley Works Europe Gmbh
Ringstrasse 14
CH - 8600 DÜBENDORF
Tel: 00 41 44 755 60 70
Fax: 00 41 44 755 70 67
ESPAÑA
FACOM HERRAMIENTAS, S.R.L.U.
C/Luis 1°, n° 60 - Nave 95 - 2ª Pta
Polígono Industrial de Vallecas - 28031
MADRID
Tel: +34 91 778 21 13
Fax: +34 91 778 27 53
facom@facomherramientas.com
ÖSTERREICH
STANLEY BLACK & DECKER Austria
GmbH
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel.: +43 (0) 1 66116-0
Fax.: +43 (0) 1 66116-613
verkaufat.sbd@sbdinc.com
www.facom.at
PORTUGAL
FACOM S.A.S
6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99
91423 MORANGIS CEDEX - France
Tel: 01 64 54 45 45
Fax: 01 69 09 60 93
UNITED KINGDOM Stanley Black & Decker UK Limited
3 Europa Court
EIRE
ITALIA
SWK UTENSILERIE S.R.L.
Sede Operativa : Via Volta 3
21020 MONVALLE (VA) - ITALIA
Tel: 0332 790326
Fax: 0332 790307
Česká Rep.
Slovakia
Stanley Black & Decker
Czech Republic s.r.o.
Türkova 5b
149 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 261 009 780
Fax. +420 261 009 784
LATIN
AMERICA
FACOM S.L.A.
9786 Premier Parkway
Miramar, Florida 33025 USA
Tel: +1 954 624 1110
Fax: +1 954 624 1152
POLSKA
Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o
ul. Postepu 21D, 02-676 Warszawa
Tel: +48 22 46 42 700
Fax: +48 22 46 42 701
GmbH
Black & Decker Str. 40
65510 Idstein
Tel.: +49 (0) 6126 21 2922
Fax +49 (0) 6126 21 21114
verkaufde.facom@sbdinc.com
www.facom.com
Sheffield Business Park
Sheffield, S9 1XE
Tél. +44 1142 917266
Fax +44 1142 917131
www.facom.com
France et internationale
FACOM S.A.S
6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99
91423 MORANGIS CEDEX - France
Tel: 01 64 54 45 45
Fax: 01 69 09 60 93
www.facom.com
En France, pour tous renseignements techniques sur l’outillage à main, téléphonez au : 01 64 54 45 14
NU-DF.81_0417
24
NU-DF.81_0417.indd 24
18/04/2017 14:10:17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising