DW717XPS | DeWalt DW717XPS MITRE SAW Type 5 instruction manual

DW717XPS
Final Page Size: 172 x 240 mm
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)10
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)21
English (original instructions)34
Español (traducido de las instrucciones originales)45
Français (traduction de la notice d’instructions originale)57
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)70
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)82
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)95
Português (traduzido das instruções originais)106
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)119
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)130
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)141
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)153
Copyright DeWALT
A1
10
1
6
6
11 12
13
2
16
17
3
14
15
20
8
4
5
7
9
1
A2
19
26
21
22
18
20
23
24
A3
25
A4
27
28
2
A5
A6
30
29
B
C
25
16
10
22
25
25
11
25
24
24
3
D1
D2
12
2
2
37
14
D3
D4
39
14
23 37 38
40 41
2
37
23
4
E1
E2
43
5
4
42
E3
E4
45
45
3
39
44
45
F
G
48
47 46
61
7
5
H1
H2
21
39
43
20
H3
44
H4
50
51
15
55
55
I1
I2
3
8
6
52
53
54
54
K
J
57
56
58
21
1
L
M
N
O
7
P1
Q1
P2
Q2
R
60
59
A
17
S1
S2
64
62
64
8
T
U
1
2
16
30
3
18
9
Dansk
GERINGSSAV DW717XPS
andet tilbehør eller vedligeholdes dårligt, kan
vibrationsemissionen imidlertid variere. Det kan
forøge eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT til en af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere.
Tekniske data
Spænding
Type
Motoreffekt
Klingediameter
Huldiameter
Klingens tykkelse
Maks. klingehastighed
Maks. tværsavningskapacitet 90°/ 90°
Maks. geringskapacitet 45°
Maks. savedybde 90°
Maks. smigtværsavning 45°
Gering (maks.-positioner)
Smig (maks.-positioner)
0° gering
Maksimal savbredde ved maks. højde 89 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 320 mm
45° venstre gering
Maksimal savbredde ved maks. højde 89 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 226 mm
45° venstre smigvinkel
Maksimal savbredde ved maks. højde 58 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 320 mm
45° højre smigvinkel
Maksimal savbredde ved maks. højde 30 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 320 mm
31,62° gering, 33,85° smigvinkel
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 272 mm
Klingens nedslidningstid
Vægt
W
mm
mm
mm
omdr./min
mm
mm
mm
mm
venstre
DW717XPS
230
5
1675
250
30
2,2
4000
98 x 320
226
89
56
60°
højre
venstre
51°
48°
højre
48°
mm
302
mm
76
mm
213
mm
76
mm
302
mm
50
mm
302
mm
22
mm
s
kg
44
< 10,0
24
VDC
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN61029:
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
K(usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
10
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for
at beskytte operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold
hænderne varme, organisation af arbejdsmønstre
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 Amp, el-net
BEMÆRK: Dette udstyr er beregnet til tilslutning til
et strømforsyningssystem med en maksimal tilladelig
systemimpedans Zmax på 0,27 Ω ved interfacepunktet
(strømforsyningsboks) på brugerens forsyning.
Brugeren skal sikre, at dette udstyr kun tilsluttes til et
strømsystem, som opfylder ovennævnte krav. Hvis det er
nødvendigt, kan brugeren rette henvendelse til el-selskabet for at
høre om systemimpedansen ved interfacepunktet.
Definitioner: Sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert
enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Gør opmærksom på en overhængende farlig
situation, som, hvis den ikke undgås, vil medføre
dødsfald eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der,
medmindre den undgås, kan resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der,
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er
forbundet med personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
91
99
3,0
2,1
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette vejledningsark,
er målt i overensstemmelse med en standardiseret test, der
er angivet i EN61029 og kan anvendes til at sammenligne
et værktøj med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål, med
GERINGSSAV
DW717XPS
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012
+A11:2013.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Dansk
10. Tilslut støvudsugningsudstyr.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller -opsamlingsudstyr,
skal dette tilsluttes og anvendes korrekt.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.04.2016
Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL! Når der bruges elektrisk værktøj, bør der
tages grundliggende sikkerhedsforanstaltninger, for at
reducere risiko for elektrisk stød og personskade
inklusiv følgende.
Alle disse anvisninger skal læses, inden der gøres forsøg på at
betjene dette produkt; disse anvisninger bør gemmes til senere
brug.
GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG
Generelle sikkerhedsbestemmelser
1.Hold arbejdsområdet ryddet.
Overfyldte områder og arbejdsbænke opfordrer til ulykker.
2.Tag hensyn til arbejdsmiljøet.
Værktøjet må ikke udsættes for regn. Værktøjet må ikke
bruges under våde eller fugtige forhold. Sørg for, at
arbejdsområdet er ordentligt oplyst (250–300 Lux). Værktøjet
må ikke bruges, hvor der er brand- eller eksplosionsfare,
f.eks. i nærheden af brændbare væsker eller gasser.
3.Værn mod elektrisk stød.
Undgå at komme i kontakt med jordede overflader (f.eks.
rør, radiatorer, komfurer og køleskabe). Når værktøjet
bruges under ekstreme forhold (f.eks. høj fugtighed, når der
produceres metalspåner osv.), kan den elektriske sikkerhed
forbedres ved at indsætte en isolerende transformer eller en
fejlstrømsafbryder.
4.Hold uvedkommende væk.
Lad ikke personer, specielt børn, blive involveret i arbejdet,
røre værktøjet eller forlængerledningen, og hold dem væk fra
arbejdsområdet.
5.Stil ubrugt værktøj til opbevaring.
Når værktøj ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt og
forsvarligt aflåst sted utilgængeligt for børn.
6.Undlad at overbelaste værktøjet.
Jobbet foretages på bedre og sikrere måde med den
tilsigtede hastighed.
7.Brug det korrekte værktøj.
Tving ikke mindre værktøj eller ekstraudstyr til at gøre samme
arbejde som et værktøj til industriel brug. Anvend aldrig
værktøjet til ikke-tiltænkte formål; brug f.eks. ikke en rundsav
til at skære i grene eller træstammer.
8.Vær hensigtsmæssigt klædt på.
Bær ikke løst tøj eller smykker, da de kan gribe fat i
bevægelige dele. Det anbefales at der bæres skridsikkert
fodtøj, når der arbejdes udendørs. Bær hårbeklædning for at
holde på langt hår.
9.Brug beskyttelsesudstyr.
Bær altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller støvmaske,
hvis arbejdet skaber støv og flyvende partikler. Hvis
dette materiale kan være varmt, skal der også bæres et
varmebestandigt forklæde. Bær høreværn til hver en tid. Bær
sikkerhedshjelm til hver en tid.
11. Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Træk aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i
ledningen. Hold ledningen borte fra varme, olie og skarpe
kanter. Bær aldrig værktøjet ved at holde det i ledningen.
12. Fastgør arbejdsemnet.
Brug skruetvinger eller en skruestik til at holde arbejdsemnet
på plads. Det er sikrere end at bruge hænderne, og gør
begge hænder fri til at betjene værktøjet.
13. Undlad at række for langt.
Hold god fodstilling og balance til enhver tid.
14. Vær omhyggelig med at vedligeholde værktøjet.
For bedre og sikrere ydeevne, skal skæreværktøjerne holdes
skarpe og rene. Følg anvisninger for smøring og udskiftning
af tilbehør. Kontroller værktøjerne regelmæssigt, og hvis de er
beskadigede, få dem repareret af et autoriseret servicecenter.
Sørg for, at alle håndtag og kontakter er tørre, rene og fri for
fedt og olie.
15. Frakobl værktøjer.
Når værktøjer ikke bruges, og inden service og udskiftning
af tilbehør, som for eksempel klinger, bor og skærere, skal
værktøjer kobles fra strømforsyningen.
16.Fjern justeringsnøgler og skruenøgler.
Gør det til en vane at kontrollere om justeringsnøgler og
skruenøgler er fjernet fra værktøjet inden det betjenes.
17. Undgå utilsigtet opstart af værktøjet.
Værktøjet må ikke bæres med fingeren på kontakten. Sørg
for at værktøjet er i “off” position (slukket) inden det tilsluttes.
18. Brug forlængerledninger, der egner sig til udendørs brug.
Efterse forlængerledningen inden brug og udskift den, hvis
den er beskadiget. Når værktøjet bruges udendørs, må der
kun bruges forlængerledninger som egner sig til udendørs
brug, samt er afmærket til udendørs brug.
19. Vær opmærksom.
Hold godt øje med, hvad du foretager dig. Brug sund
fornuft. Værktøjet må ikke betjenes når du er træt, eller under
inflydelse af stoffer eller alkohol.
20. Undersøg, om der er beskadigede dele.
Inden brug, skal værktøjet og hovedledningen kontrolleres
for at fastslå om den kan fungere korrekt ifølge det tilsigtede
formål. Kontroller de bevægelige deles indstilling, binding,
beskadelse af dele, opstilling, samt andre forhold, der
kan påvirke driften. En skærm eller andre dele, som er
beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et autoriseret
servicecenter, medmindre andet er angivet i denne
brugervejledning. Få defekte kontakter udskiftet af et
autoriseret servicecenter. Undlad at bruge værktøjet, hvis det
ikke er muligt at tænde og slukke det med kontakten. Forsøg
aldrig at udføre reparationen selv.
ADVARSEL! Hvis der bruges tilbehør eller
ekstraudstyr, eller udføres en opgave med dette
værktøj ud over hvad der er anbefalet i denne
brugervejledning, kan det indebære risiko for
personskade.
21. Få værktøjet repareret af en kvalificeret person.
Dette el-værktøj opfylder relevante sikkerhedsregler.
Reparationer må kun udføres af kvalificerede personer med
originale reservedele, da det ellers kan bringe brugeren i fare.
11
Dansk
Yderligere sikkerhedsregler for geringssave
• Maskinen er udstyret med en specielt konfigurret el-ledning,
som kun må udskiftes af fabrikanten eller en autoriseret
servicerepræsentant.
• Kontrollér før start på skæring, at maskinen er placeret på en
jævn og stabil overflade.
• Saven må ikke bruges til at save andre materialer, som ikke
anbefales af fabrikanten.
• Hvis du bruger en LED til at angive skærelinjen, sørg for at
LED er af klasse 2 i henhold til EN 62471. Udskift ikke en
LED diode med en anden type. Hvis den er beskadiget, få
LED repareret af et autoriseret værksted.
• Skærmens forreste afsnit har lameller for at lette visibiliteten
når der saves. Selvom lamellerne i høj grad reducerer
flyvende rester, er der åbninger i skærmen, og der skal altid
bæres sikkerhedsbriller, når der kigges gennem lamellerne.
• Maskinen må ikke betjenes hvis skærmene ikke er på plads,
eller hvis de ikke fungerer eller vedligeholdes korrekt.
• Når der saves træ, skal saven kobles til en
støvopsamlingsanordning. Tag altid hensyn til faktorer, som
påvirker støvudsættelse, som for eksempel:
• Sørg for at armene sidder forsvarligt fast når der foretages
smigskæringer.
-–den type materiale der skal bearbejdes (spånplader
producerer mere støv end træ);
• Hold gulvområdet omkring maskinens niveau ryddet og fri for
løse materialer, f.eks. skaller og afskæringer.
-–savklingens skarphed;
• Brug korrekt slebne savklinger. Overhold den maksimale
hastighed, der er afmærket på savklingen. Den afmærkede
maksimale hastighed skal altid være højere eller
mindst svarende til den hastighed, der er afmærket på
klassificeringspladen.
-–støvekstraktor med en lufthastighed ikke mindre end 20
m/s.
• Sørg for at alle låseknapper og klemmehåndtag er stramme
inden betjeningen sættes i gang.
• Placer aldrig en hånd i klingeområdet når saven er koblet til
strømforsyningen.
• Forsøg aldrig at stoppe en kørende maskine hurtigt ved at
sætte et værktøj eller andre genstande mod klinken; dette
kan medføre alvorlige ulykker.
• Rådfør med betjeningsvejledningen inden noget tilbehør
tages i brug. Ukorrekt brug af tilbehør kan medføre
beskadigelser.
• Anvend en holder eller bær handsker ved håndtering af en
savklinge.
• Sørg for at savklingen er installeret korrekt inden brug.
• Sørg for at klingen drejer i den korrekte retning.
• Undlad at bruge klinger med større eller mindre diameter
end anbefalet. Den rette klingekapacitet opnås ved at se
de tekniske data. Brug kun de i denne vejledning angivne
klinger, som opfylder EN 847-1.
• Overvej brugen af specielt designede støjreduktionsklinger.
• Brug ikke HØJTLEGEREDE STÅL klinger.
• Brug ikke revnede eller beskadigede savklinger.
• Anvend ingen slibe- eller diamantlameller.
• Brug aldrig saven uden savpladen.
• Løft klingen fra savpladen i arbejdsemnet inden kontakten
slippes.
• Fastgør ikke noget imod ventilatoren for at holde motorakslen
fast.
• Klingeskærmen på saven løftes automatisk når armen
sænkes; den sænkes over klingen når der trykkes på
udløserstangen (12).
• Klingeskærmen må ikke løftes manuelt, medmindre saven er
slukket. Skærmen kan løftes med hånden, når savklingerne
monteres eller fjernes, eller når saven inspiceres.
• Kontroller med jævne mellemrum om motorens luftspalter er
rene og uden skaller.
• Når savpladen er slidt, skal den udskiftes.
• Kobl maskinen fra hovedforsyningen, inden der foretages
vedligeholdelse eller når klingerne udskiftes.
• Foretag aldrig rengøring eller vedligeholdelse mens maskinen
stadig kører, og hvis hovedet ikke er i hvileposition.
• Monter såvidt muligt altid maskinen på en arbejdsbænk.
12
-–korrekt indstilling af savklingen.
Sørg for at den lokale udsugning, hætter, skærme og slisker
er justeret korrekt.
• Vær opmærksom på følgende faktorer, som påvirker
udsættelse
til støj:
-–brug savklinger, som er designet til at reducere den
udsendte støj;
-–brug kun savklinger, som er korrekt skærpede;
• Vedligeholdelse af maskinen skal foretages med jævne
mellemrum;
• Sørg for at have tilstrækkelig almindelig og lokal belysning;
• Sørg for at operatøren er tilstrækkeligt trænet i maskinens
brug, justering og betjening;
• Sørg for at alle afstandsskiver og spindelringe passer til
formålet som angivet i denne manual.
• Lad være med at fjerne nogen afskårne dele eller andre dele
af arbejdsemnet fra skæreområdet, mens maskinen kører, og
savhovedet ikke er i hvileposition.
• Skær aldrig arbejdsemner kortere end 200 mm.
• Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere
maksimale arbejdsemnestørrelser på:
– Højde 89 mm gange bredde 302 mm gange længde 600
mm
– Længere arbejdsemner skal understøttes af et passende
ekstra bord,
fx DE7023. Spænd altid arbejdsemnet godt fast.
• I tilfælde af et uheld eller maskinfejl, sluk omgående for
maskinen og tag strømstikket ud.
• Rapportér fejlen og afmærk maskinen, så andre ikke bruger
den fejlbehæftede maskine.
• Når savklingen er blokeret på grund af helt usædvanlig
fremføringskraft under skæring, sluk for maskinen og tag
strømstikket ud. Fjern arbejdsemnet og sørg for, at savklingen
kører frit. Tænd for maskinen og start igen med at skære med
nedsat fremføringskraft.
• Skær aldrig lette legeringer, specielt magnesium.
• Hver gang situationen tillader det, montér maskinen på en
bænk ved hjælp af bolte med en diameter på 8 mm og 80
mm i længden.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en
reststrømsanordning med en reststrømskapacitet på
30mA eller mindre.
Dansk
Yderligere risici
Beskrivelse (fig. A1–A6)
Følgende risici skal tages i betragtning ved brug af apparatet:
– personskade ved berøring af bevægelige dele.
Selvom relevante sikkerhedsforskrifter overholdes og passende
sikkerhedsanordninger bringes i anvendelse, kan der ikke undgås
at være yderligere risici. Disse er:
– Nedsat hørelse.
– Risiko for ulykker forårsaget af de udækkede dele af
savklingen.
– Risiko for personskade, når klingen udskiftes.
– Risiko for at klemme fingrene, når skærmene åbnes.
– Helbredsfare, forårsaget af støvindtrængen, som udvikles
når der saves træ, specielt egetræ, bøgetræ og halvhårde
fiberplader.
De følgende faktorer øger risikoen for åndedrætsproblemer:
– Ingen støvekstraktor er tilsluttet ved savning af træ
– Utilstrækkelig støvudsugning på grund af tilstoppede
udsugningsfiltre
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
ADVARSEL: Modificer aldrig el-værktøjet eller dele
deraf. Det kan medføre person- eller materialeskade.
A1
1Tænd/sluk-kontakt
2Flytbar nedre klingebeskytter
3Afskærmning venstre side
4Geringshåndtag
5Geringslås
6XPSTM tænd/sluk-kontakt
7Geringsskala
8Afskærmning højre side
9Savsnitplade
10 Bærehåndtag
11 Betjeningshåndtag
12 Hovedlåsens frigøringsgreb
13Datokode
14 Spindellås
15 Affasningsskala
16 Skinnelåsegreb
17 Rillestop
Læs brugsvejledningen før brug.
Hold hænderne væk fra klingen.
A2
18Glidestop
19Fast øverste klingebeskytter
20 Affasningslås/håndtag
21Klemmehåndtag til affasning
22 Hovelåsestift
23 Skruenøgle
24 Fordybning
25 Bænkmonteringshuller
26 Støvtud
Kig ikke direkte ind i lyskilden.
A3
27Støvpose
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Bærepunkt
DATOKODEPOSITION (FIG. A1)
Datokoden (13), der også inkluderer produktionsåret, er tryk på
huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1Monteret geringssav
1Klingespænder
1Klinge
1Støvpose
1Skruetvinge
1Brugervejledning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er
blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før
du tager værktøjet i brug.
A4
28LED-system til arbejdslys
Valgfrit tilbehør
A5
29Arbejdsunderlagsforlængelse
A6
30Arbejdsemneklemme
TILSIGTET ANVENDELSE
Din DeWALT DW717XPS geringsav er blevet designet til
professionel skæring af træ, træprodukter og plastik. Den udfører
let, præcis og sikker savning på tværs, gerings- og smigskæring.
Denne enhed er designet til brug med en nominel klingediameter
250 mm klinge med hårdtmetalskær.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Disse geringsave er professionelle værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er
påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
13
Dansk
• For at forhindre blokering og upræcision skal man sørge for,
at monteringsoverfladen ikke er skæv eller ujævn. Hvis saven
rokker på overfladen, kan man lægge tyndt materiale under
en af savens fødder, indtil saven står fast på overfladen.
ADVARSEL! Anvend ikke maskinen til andre formål
end de tilsigtede.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Montering af savklingen (fig. D1–D4)
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til kun én spænding.
Kontroller altid, at strømforsyningens spænding svarer til
spændingen på mærkepladen.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
kvæstelser skal enheden slukkes, og
strømforsyningen til maskinen afbrydes
før montering og afmontering af tilbehør,
før justering eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
it værktøj er dobbeltisoleret i overensstemmelse med
D
EN61029; jordledning er derfor ikke påkrævet.
• Tryk aldrig på spindlens låseknap, når strømmen er
tilsluttet til klingen eller under friløb.
I tilfælde af ledningsudskiftning må værktøjet kun repareres af en
autoriseret servicerepræsentant eller af en kvalificeret elektriker.
• Skær ikke lette legeringer og jernholdigt metal
(indeholdende jern eller stål) eller murværk eller
støbte cementprodukter med denne geringsav.
• Tryk på hovedlåsens udløsergreb (12) for at udløse
den nederste beskyttelsesskærm (2), hæv derefter
den laveste beskyttelsesskærm så meget som
muligt.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en
godkendt 3-koret forlængerledning, der passer til dette værktøjs
effektforbrug (se Tekniske data). Den minimale lederstørrelse er
1,5 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
MONTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
kvæstelser skal enheden slukkes, og
strømforsyningen til maskinen afbrydes
før montering og afmontering af tilbehør,
før justering eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Udpakning (fig. A1, B)
• Tag saven forsigtigt ud af emballagen ved at tage i
bærehåndtaget (10).
• Løsn skinnelåseknappen (16), skub savhovedet tilbage og
lås det i den bageste stilling.
• Tryk aktiveringshåndtaget (11) nedad og træk transportlåsen
(22) ud som vist.
• Slip langsomt trykket nedad og lad armen gå helt op.
Montering på arbejdsbænk (fig. C)
• Der findes huller (25) i alle fire fødder for at lette montering
på bænk. Der findes huller i to forskellige størrelser som
hjælp til forskellige boltestørrelser. Brug et af hullerne; det er
ikke nødvendigt at bruge begge. Bolte med en diameter på
8 mm og en længde på 80 mm anbefales. Montér altid din
sav, så den sidder godt fast, så bevægelse undgås. For at
gøre transporten lettere kan værktøjet monteres på et stykke
krydsfinér på 12,5 mm eller tykkere, som derefter kan fastgøres
til dit arbejdsunderlag eller kan flyttes til andre arbejdspladser
og igen fastgøres.
• Ved montering af saven på et stykke finer skal man sikre sig,
at monteringsskruerne ikke stikker ud på undersiden af
finerpladen. Finerpladen skal være plan med underlaget.
Ved fastspænding på et underlag skal man kun spænde
klemmefremspringene der,
hvor monteringsskruerne er placeret. Hvis man spænder
andre steder, vil dette indvirke på savens funktion.
14
• Tryk med den laveste beskyttelsesskærm i løftet position,
på spindellåseknappen (14) med en hånd, brug derefter den
leverede klingeskruenøgle (23) i den anden hånd til at løsne
den venstre gevindklinges låseskrue (37) ved at dreje med
uret.
ADVARSEL! Du bruger spindellåsen ved at trykke på
knappen som vist og dreje spindlen med hånden, indtil
du føler, at låsen går i indgreb.
Fortsæt med at holde låseknappen inde for at forhindre, at
spindlen drejer.
• Fjern klingens låseskrue (37) og den udvendige dornkrave
(38).
• Installér savklingen (39) på klingens mellemsokkel (40) indsat
direkte imod den indvendige dornkrave (41) og sørg for,
at tænderne på den nederste kant af klingen vender imod
bagsiden af saven (væk fra brugeren).
• Udskift den udvendige dornkrave (38).
• Stram omhyggeligt klingens låseskrue (37) ved at dreje den
mod uret, mens du holder den tilkoblede spindellås med den
anden hånd.
ADVARSEL! Vær opmærksom på, at savklingen kun
kan udskiftes på den beskrevne måde. Brug kun de
savklinger, der er specificerede under tekniske data;
kat.nr.: DT4323 foreslås.
Justeringer
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
kvæstelser skal enheden slukkes, og
strømforsyningen til maskinen afbrydes
før montering og afmontering af tilbehør,
før justering eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Din geringssav er grundigt justeret på fabrikken. Hvis
det er nødvendigt at justere den på grund af ændringer
under transport eller håndtering eller af anden årsag, skal
nedenstående anvisninger følges. Når justeringerne er udført en
gang, skulle det ikke være nødvendigt at justere dem igen.
Dansk
Kontrol og justering af klingen i forhold til anlægget
(fig. E1–E4)
• Løs geringsstangen (4) og tryk geringstappen (5) ned for at
løsne geringsarmen (42).
• Drej geringsarmen, indtil låsen anbringer den i 0°
geringsstilling.
Stram ikke stangen.
• Træk hovedet nedad, indtil klingen netop går ind i savsporet
(43).
• Anbring en vinkel (44) mod den venstre side af anslaget (3)
og klingen (39) (fig. E3).
ADVARSEL: Rør ikke spidserne af klingens takker
med firkanten.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn skruerne (45) og flyt skalaen/geringsarm-enheden mod
venstre eller højre, indtil klingen står i en vinkel på 90° mod
anslaget, målt ved vinklen.
• Spænd skruerne (45) igen. Aflæsningen af geringsviseren har
ingen betydning på nuværende tidspunkt.
Justering af geringsindikatoren (fig. E1, E2 & F)
• Løs geringsstangen (4) og tryk geringstappen (5) ned for at
løsne geringsarmen (42).
• Flyt geringsarmen for at indstille geringsviseren (46) på nul som
vist i fig. F.
• Lad geringstappen ’snappe’ på plads, idet du drejer
geringsarmen forbi nulpunktet med geringsstangen.
• Hold øje med viseren (46) og geringsskalaen (7). Hvis viseren
ikke viser præcis 0, løsnes skruen (47), og viseren flyttes hen
på 0°, hvorefter skruen spændes.
Geringslås/stopstangsjustering (fig. A1, G)
Hvis savens base kan flyttes, når geringshåndtaget (4) er låst,
skal geringslåsen/stopstangen (48) justeres.
• Lås geringslåsen op (4).
• Løsn sikringsmøtrikken (61) på geringslåsens stang.
• Fastgør geringslåsen/stopstangen (48) ved hjælp af en
skruetrækker. Løsn derefter stangen én drejning.
• Kontrollér, at bordet ikke bevæger sig, når håndtaget (4)
låses i en vilkårlig (ikke forudindstillet) vinkel.
• Fastgør sikringsmøtrikken (61).
Kontrol og justering af klingen til bordet (fig. A2, H1–H4)
• Løsn klemmegrebet til affasning (21), og løft affasningslåsen
(20) for at udløse savarmen.
• Flyt geringsarmen, indtil låsen anbringer den i 0°
affasningsposition. Fastspænd ikke håndtaget.
• Træk hovedet ned, indtil bladet lige netop trænger ind i
savsporet (43).
• Blokér savhovedet nedad med stift (22)
• Sæt en fast vinkel (44) på bordet og op mod klingen (39) (fig.
H2).
ADVARSEL: Rør ikke ved spidserne på klingens
tænder med vinklen.
• Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
• Løsn møtrikkerne (55) og flyt savarmssamlingen til højre
eller venstre, indstil klingen er i 90° til bordet som målt med
vinklen. Fastgør møtrikken igen (55).
• Hvis affasningsmarkøren (50) ikke viser nul på
affasningsskalaen (15), løsnes skruen (51), der holder
skalaen fast, og flyttes som påkrævet.
Justering af anslaget (fig. I1 & I2)
Den øverste del af anslaget kan justeres til at give plads og give
saven mulighed for en smigvinkel på op til fulde 48° både til
venstre og højre.
Det venstre anslag (3) justeres således:
• Løsn de to plastknapper (52) og skub anslaget til venstre.
• Foretag en prøvekørsel med saven frakoblet (OFF) og
kontroller spillerummet. Juster anlægget så det sidder så
tæt på klingen som formålstjenligt for at give maksimal
støtte for arbejdsemnet uden at indvirke på armens op- og
nedbevægelser.
• Stram knappen sikkert.
Det højre anslag (8) justeres således:
• Løsn de to plastknopper (53) og lad anslaget glide til højre.
• Gå frem på samme måde som ved justeringen af det venstre
anslag.
ADVARSEL: Styrets riller (54) kan blive tilstoppet med
savsmuld. Brug en pind eller lavtryksluft til at rydde
styrets riller.
Justering af smiglåsesystemet (fig. J)
Hvis savearmen kan flyttes, når smiglåsen (21) er låst, skal
låsesystemet justeres.
• Fjern skruen (56), som holder håndtaget.
• Løft håndtaget af og drej det 1/8 omgang med uret. Sæt
skruen på igen.
• Check at savearmen ikke bevæger sig, når smiglåsen (21) er
låst i en vilkårlig (ikke forudindstillet) vinkel.
Justering af styreskinne (fig. J)
• Kontrollér regelmæssigt skinnernes frigang.
• For at reducere frigangen skal du gradvist dreje
indstillingsskruen (57) mod uret, mens savhovedet glider
frem og tilbage. Justér frigangen til at være så smal som
mulig uden at forårsage glidemodstand.
BETJENING
Brugsanvisning
ADVARSEL: Følg altid sikkerhedsanvisningerne og
gældende lovbestemmelser.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade skal du slukke for værktøjet og
afbryde det fra strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/monteres tilbehør
eller ekstraudstyr. Sørg for, at udløserkontakten er i
OFF-position. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser
Kontrollér at maskinen er placeret, så den passer til din ergonomi
med hensyn til bordhøjde og stabilitet. Maskinstedet skal
udvælges, så brugeren har et godt overblik og har tilstrækkelig
15
Dansk
plads omkring maskinen til bearbejdning af arbejdsemner uden
begrænsninger.
Til reduktion af vibrationseffekter sørg for at den omgivende
temperatur ikke er for lav, at maskine og tilbehør er godt
vedligeholdt, og at arbejdsemnets størrelse passer til denne
maskine.
Brugere i UK gøres opmærksom på “woodworking
machinesregulations 1974” samt senere ændringer.
Før værktøjet tages i brug:
• Monter en passende savklinge. Brug ikke for slidte
savklinger.
Den maksimale omdrejningshastighed for værktøjet må ikke
overstige savklingens maksimale omdrejningshastighed.
• Forsøg ikke at save for små genstande.
• Lad klingen save frit. Pres ikke.
• Lad motoren nå op på fuld hastighed før savningen
påbegyndes.
• Se til at alle låseknopper og klemmehåndtag er spændte.
• Spænd arbejdsemnet fast.
• Selv om denne sav kan save træ og mange andre ikkejernholdige materialer, vedrører disse brugsanvisninger kun
savning af træ.
De samme retningslinier gælder for de andre materialer. Sav
ikke jernholdige materialer (jern eller stål), fibercement eller
murværk med denne sav!
• Brug savsporspladen. Brug ikke maskinen, hvis savsporet er
bredere end 10 mm.
Tænd og sluk (fig. K)
Der er et hul (58) i afbryderen (1), hvor en hængelås til låsning af
maskinen kan anbringes.
• Værktøjet startes ved at trykke på afbryderen (1).
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Krops- og håndstilling
Ved at holde en korrekt kropsholdning og håndstilling under
arbejdet,
vil arbejdet med geringssaven gå lettere, blive mere præcist og
sikrere.
• Hold aldrig hænderne i nærheden af saveområdet.
• Lad ikke hænderne komme nærmere end 150 mm fra
klingen.
• Hold arbejdsemnet godt fast mod bordet og mod anlægget
under savningen. Hold hænderne i stilling, indtil afbryderen
er sluppet og klingen er standset helt.
• Foretag altid prøvekørsler (uden strøm) før afsluttende snit,
for at kontrollere klingens bane.
• Kryds ikke hænderne som vist.
• Hold begge fødder fast på gulvet og sørg for at være i
balance.
• Når savearmen bevæges til venstre eller højre skal man følge
med og stå lidt forskudt for savklingen.
• Kig gennem beskyttelsesskærmens lameller, når en
blyantslinie skal følges.
Geringskontrol (fig. E1)
Geringshåndtaget (4) og geringslåsen (5) giver saven mulighed
for at gere 60 til venstre og 50 til højre.
16
Sådan geres saven:
• Udløs geringshåndtaget (4), tryk geringslåsen (5) ned og
indstil den ønskede geringsvinkel på geringsskalaen.
• Skub geringshåndtaget (4) ned for at låse savbordet tilbage
på plads.
Affasningskontrol (fig. H1, H4)
Affasningslåsehåndtagene (20) og klemmegrebet til affasning
(21) giver saven mulighed for at affase 48º til højre og venstre.
Saven har to affasningslåsehåndtag (20), ét på hver side af
støttehus bagtil. Kun ét skal anvendes for at flytte fasen til højre
eller venstre. Klemmegrebet til affasning (21) sidder øverst på
støttehuset bagtil.
Sådan affases saven:
• Løsn klemmegrebet til affasning (21). Løft et af håndtagen
til cirka 45º, og indstil den ønskede affasningsvinkel på
affasningsskalaen (15). Der medfølger to affasningsskalaer.
• Lås klemmegrebet til affasning (21) for at låse fasen på
plads. Affasningshåndtagene (20) kan løftes lodret for at
tilsidesætte de almindelige stopvinkler.
Glidestop (fig. T)
Glidestoppen (18) kontrollerer positionerne for din savs skinner,
således at den størst mulige lodrette forme kan skæres.
FASTGØR ALTID SKINNELÅSEGREBET, NÅR DU ANVENDER
GLIDESTOPPEN FOR AT FORHINDRE GLIDESYSTEMET I AT
BEVÆGE SIG UTILSIGTET
Skinnelåsegreb (fig. A1, T)
Skinnelåsegrebet (16) giver dig mulighed for at låse savhovedet
for at forhindre det i at glide på skinnerne. Dette er nødvendigt,
når der foretages visse snit, eller når saven transporteres.
Rillestop (fig. A1, R)
Rillestoppet (17) giver mulighed for rilleskæring. Ved at dreje
håndtaget mod savens forsiden og justere tommeskruen kan
du ændre dybden af rilleskæringen. Ved at dreje håndtaget mod
enden af savet omgås rillestoppet.
Hovedlåsestift (fig. A2)
For at låse savhovedet i positionen nedad, skubbes hovedet
ned, stiften (22) ind og savhovedet udløses. Dette holder
savhovedet sikkert nede for at kunne flytte saven fra sted til
andet. For at udløse trykkes savhovedet ned og stiften trækkes
ud.
Anvendelse af XPSTM LED arbejdslyssystem (fig. A1, A2)
BEMÆRK: Geringssaven skal være tilsluttet til en strømkilde.
XPSTM LED arbejdslyssystemet er udstyret med en tænd-/
slukkontakt (6). XPSTM LED arbejdslyssystemet er uafhængig af
geringssavens udløserkontakt. Lyset behøver ikke t være tændt
for arbejde med saven.
Sådan skærer du gennem en eksisterende blyantstreg på et
stykke træ:
1.Tænd for XPSTM systemet, træk derefter ned i driftshåndtaget
(11) for at bringe savklingen tæt til træet. Klingens skygge vil
blive vist på træet.
Dansk
2.Ret blyantstregen ind efter hjørnet på klingens skygge. Det
kan være nødvendigt at justere gerings- eller smigvinklerne til
nøjagtigt at matche blyantstregen.
GRUNDLÆGGENDE SAVNING
Lodret tværsnit (fig. A1 & L)
• Løsn geringsstangen (4) og tryk geringstappen (5) ned for at
løsne geringsarmen.
• Sæt geringstappen i 0° positionen og spænd
geringsstangen.
• Placer det træstykke, som skal saves, mod anslaget (3 & 8).
• Grib fat om aktiveringshåndtaget (11) og tryk på
udløserarmen (12) for at frigøre hovedet.
• Tryk på udløserkontakten (1) for at starte motoren.
• Tryk hovedet ned, så klingen kan save sig igennem træet og
gå ind
i plastsavsporspladen (9).
• Slip afbryderen, når savningen er gennemført, og vent til
savklingen står helt stille, før du drejer hovedet tilbage til dets
øverste hvileposition.
Før der foretages et glidende snit (fig. A1, M)
Styreskinnen giver mulighed for at skære større træstykker
fra 76,2 mm op til 111,8 mm ved hjælp af en ud-ned-tilbage
glidebevægelse.
• Udløs skinnelåsegrebet (16).
• Træk savhovedet mod dig og tænd for værktøjet.
• Sænk savbladet ind i træemnet og skub hovedet tilbage for
at fuldende snittet.
• Fortsæt som beskrevet ovenfor.
ADVARSEL:
• Udfør ikke glidende snit på arbejdsemner, der er
mindre end 76,2 mm.
• Husk at låse savhovedet i positionen bagtil, når
glidesnittene er fuldend.
Lodret geringstværsnit (fig. A1 & N)
• Løsn geringsstangen (4) og tryk geringstappen (5) ned.
• Før armen til venstre eller til højre, til den står i den ønskede
vinkel. Geringstappen standser automatisk ved 10°, 15°,
22,5°, 31,62° og 45°, både højre og venstre, og ved 60°
venstre og 50° højre. Hvis der ønskes en mellemliggende
vinkel, så hold hovedet fast, og lås det ved at spænde
geringsstangen.
• Sørg altid for at geringsstangen er stramt låst før savningen.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
ADVARSEL: Når geringen er ved slutningen af et
træstykke med et lille afskæring, skal stykket anbringes
således at det sidder på klingens side, med den
største vinkel op mod anlægget, dvs. venstre gering,
afskæringen på højre side, højre gering, afskæringen
på venstre side.
Smig (fig. A1, A2 & O)
Smigvinklen kan indstilles fra 48° til venstre til 48° til højre
og kan saves med geringsarmen indstillet på mellem nul og
maksimalt 45° gering til højre eller venstre.
Venstre smigvinkel
• Skyd den øverste del af det venstre anslag (3) så langt til
venstre som muligt.
• Løsn smiglåsen (21), løft smigtappen (20) og indstil smigen
efter behov.
• Smigtappen anbringes automatisk ved 22,5°, 33,85° og 45°.
Hvis du ønsker en mellemliggende vinkel, så hold hovedet
fast, og lås det ved at spænde smiglåsen (21).
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Højre smigvinkel
• Skyd den øverste del af det højre anslag (8) så langt til højre
som muligt.
• Fortsæt som ved venstre smigsnit.
Snitkvalitet
Ethvert snits glathed afhænger af en række forskellige variable,
f.eks. det anvendte materiale. Hvis man ønsker et så glat
snit som muligt med henblik på støbning eller anden form for
præcisionsarbejde, vil man opnå de ønskede resultater ved at
anvende en skarp (60 tands karbid) klinge og en langsom, jævn
savehastighed.
ADVARSEL: Sørg for at materialet ikke kryber under
savningen; klemmen holder den forsvarligt på plads.
Lad altid klingen stoppe helt inden du løfter armen.
Hvis små træfibre stadig flækker ud på arbejdsemnets
bagside, kan du sætte et stykke afdækningstape på
træet på det sted, der skal skæres. Sav gennem tapen
og tag det forsigtigt af når du er færdig.
Fastspænding af arbejdsemnet (fig. A6, U)
ADVARSEL: Et arbejdsemne, der er fastspændt,
afbalanceret og sikkert før et snit, kan komme ud
af balance, efter snittet er afsluttet. En last ude af
balance kan vippe saven eller det, saven er fastgjort
til, som fx et bord eller en arbejdsbænk. Ved udførelse
af et snit, der kan komme ud af balance, understøt
arbejdsemnet korrekt og kontrollér, at saven er
fastboltet til en stabil overflade. Det kan resultere i
personskade.
ADVARSEL: Fastspændingsfoden skal forblive
fastspændt over savfundamentet, hver gang
holder anvendes. Fastspænd altid arbejdsemnet
til savfundamentet – ikke til andre dele af
arbejdsområdet. Kontrollér at fastspændingsfoden ikke
er fastspændt på hjørnet af savfundamentet.
FORSIGTIG: Anvend altid en arbejdsklemme til
at opretholde kontrollen og nedsætte risikoen for
personskade og ødelæggelse af arbejdsemnet.
Brug materialeholder (30) leveret sammen med din sav.
Venstre eller højre anslag vil glide fra side til side som hjælp
til fastspænding. Andre hjælpemidler som fx fjederholdere,
stangholdere eller C-holdere kan være velegnede for bestemte
materialestørrelser og -former.
SÅDAN INSTALLERES HOLDER
1.Indsæt den i hullet bag ved anslaget. Holderen skal vende
imod geringssavens bagside. Rillen på holderstangen skal
være helt indsat I fundamentet. Kontrollér at rillen er helt
indsat i geringssavens fundament. Hvis rillen er synlig, vil
holderen ikke være sikret.
2.Drej holderen 180° imod geringssavens forside.
17
Dansk
BEMÆRK: Anbring holderen på den modsatte side
af fundamentet under smigskæring. FORETAG ALTID
TØRKØRSLER (UDEN STRØM), FØR DU AFSLUTTER
SNIT, SÅ DU KAN KONTROLLERE KLINGENS STI. SØRG
FOR AT HOLDEREN IKKE FORSTYRRER SAVENS ELLER
BESKYTTELSESSKÆRMENES FUNKTIONER.
Støtte for lange stykker (fig. A5)
• Sørg altid for at støtte lange stykker.
• For at opnå det bedst mulige resultat bør forlægningsstøtten
(29) bruges til forlængning af savens bordbredde (fås hos
forhandleren som ekstraudstyr). Støt lange stykker ved
anvendelse af passende midler såsom savbukke eller
lignende for at forhindre, at enderne falder ned.
Savning af billedrammer, skyggekasser og andre firesidede
genstande (fig. P1 & P2)
Pyntelister og andre rammer
Lav nogle få prøvesnit med affaldstræ for at opnå føling med
saven.
Saven er et perfekt værktøj til geringssavning af hjørner som
dem der vises på fig. P1. Den viste samling kan laves ved hjælp
af enten smig- eller geringsindstilling.
-Brug af geringsindstilling
Samme snit kan udføres ved geringssavning til højre og til
venstre med den brede overflade mod anlægget.
De to skitser (fig. P1 & P2) gælder kun for firesidede genstande.
Da antallet sider varierer, varierer gerings- og smigvinklerne
også.
Tabellen nedenfor angiver passende vinkler for en lang række
former under antagelse af, at alle sider har samme længde. For
at finde frem til gerings- eller smigvinklerne for en form, der ikke
vises i tabellen,
divideres 180° med antallet sider.
Antal sider
Gerings- eller
smigvinkel
445°
536°
630°
725,7°
822,5°
920°
1018°
Dobbeltgering (fig. Q1 & Q2)
Et kombineret geringssnit er et snit med en geringsvinkel (fig.
P2) og en smigvinkel (fig. P1) samtidig. Denne form for snit
bruges til fremstilling af rammer eller kasser med skrå sider som
dem der vises på Q1.
18
ADVARSEL: Hvis snitvinklen varierer fra snit
til snit, kontrolleres at smiglåseknoppen og
geringsspærreknoppen er ordentligt spændt. Disse
knopper skal spændes efter alle ændringer i smig- eller
geringsvinklerne (fig. Q1 & Q2).
• Tabellen nedenfor kan hjælpe til med at finde frem til
de rigtige smig- og geringsindstillinger for almindelige
kombinerede geringssnit. Tabellen bruges ved at vælge en
ønsket vinkel “A” (fig. Q2) for projektet og finde denne vinkel
i tabellen. Derefter følges tabellen lodret ned for at finde
den korrekte smigvinkel og derefter vandret for at finde den
korrekte geringsvinkel.
• Indstil saven på de fundne vinkler og foretag nogle prøvesnit.
• Eksperimenter med at samle de savede stykker.
• Eksempel: For at lave en firesidet kasse med en 25°
udvendig vinkel (angle “A”) (fig. Q2) bruges den øverste højre
bue. Find 25° på bueskalaen. Følg den vandrette tværlinie til
en af siderne for at finde geringsvinkelindstillingen på saven
(23°). Følg ligeledes den lodrette linie opad eller nedad for at
finde smigvinkelindstillingen (40°).
Foretag altid prøvesnit på affaldstræ for at kontrollere savens
indstilling.
KVADRATISK
KASSE
6-SIDET KASSE
8-SIDET KASSE
INDSTIL DENNE SMIGVINKEL PÅ SAVEN
Skæring af fodlister
Skæring af fodlister foretages ved en smigvinkel på 45°.
• Foretag altid en prøvekørsel uden strøm, før der saves.
• Al savning foretages med listens bagside liggende fladt på
saven.
Indvendigt hjørne
-Venstre side
• Placer listen med oversiden mod anlægget.
• Gem venstre side af snittet.
-Højre side
• Placer listen med undersiden mod anlægget.
• Gem venstre side af snittet.
Udvendigt hjørne
-Venstre side
VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”)
-Brug af smigindstilling
Smigvinklen for de to plader er begge indstillet på 45° for
at opnå et 90° hjørne. Geringsarmen er låst i nulposition.
Træstykket er placeret med den brede, flade side mod bordet
og den smalle kant mod anlægget.
INDSTIL DENNE GERINGSVINKEL PÅ SAVEN
3.Løsn grebet for at justere holderen op eller ned, brug derefter
finjusteringsgrebet til at fastgøre arbejdsemnet.
Dansk
• Placer listen med undersiden mod anlægget.
• Gem højre side af snittet.
-Højre side
• Placer listen med oversiden mod anlægget.
• Gem højre side af snittet.
• Fjern anslagsskruerne bagtil (64) fra højre og venstre fod og
montér dem i højre anslags skruehuller (62).
den specielle opsætning uden at have monteret
baganslagsskruerne (64). I modsat fald understøttes
materialet ikke korrekt og kan forårsage mangel på
kontrol og eventuel personskade.
Savning af toplister
Savningen af toplister udføres i en kombineret gering. For at
opnå den størst mulige præcision har din sav forhåndsindstillede
vinkelpositioner på 31,62° gering og 33,85° smigvinkel. Disse
indstillinger er beregnede på standard toplister med 52° vinkler
foroven og 38° vinkler forneden.
• Lav prøvesnit med affaldsmateriale, før du foretager de
endelige snit.
• Alle snit foretages i en venstre smigvinkel og med listens
bagside mod basis.
Indvendigt hjørne
-Venstre side
• Listens top mod anlægget.
• Gering til højre.
• Gem venstre side af snittet.
-Højre side
• Listens bund mod anlægget.
• Gering til venstre,
• Gem venstre side af snittet.
Udvendigt hjørne
-Venstre side
• Listens bund mod anlægget.
• Gering til venstre,
• Gem højre side af snittet.
-Højre side
• Listens top mod anlægget.
• Gering til højre.
• Gem højre side af snittet.
Fræsning (fig. R)
Din sav er forsynet med et notfræsningsstop (17) og en
fingerskrue (59) til notfræsning.
• Bøj notfræsningsstoppet (17) i retning af savens forside.
• Drej på fingerskruen (59) for at indstille dybden af
notfræsningen.
Det kan være nødvendigt at løsne låsemøtrikken (60) først.
• Sæt et stykke affaldsmateriale på cirka 5 cm mellem anslag
og arbejdsemne for at udføre et lige notfræsningssnit.
Speciel opsætning for brede tværsnit (fig. A1, S1, S2)
Din sav kan skære meget brede arbejdsemner (op til 391 mm),
når der anvendes en speciel opsætning. Følg disse trin til
opsætning af saven til disse arbejdsemner:
• Fjern både højre og venstre glideanslag fra saven og læg
dem til siden. For at fjerne dem skrues anslagsgrebene flere
omdrejninger, hvorefter hvert anslag skubbes udad. Justér
og lås geringskontrollen, således at den er på 0 grader
gering.
ADVARSEL: Skær ikke materiale ved hjælp af
• Forbered en platform ved brug af 38 mm tyk spånplade eller
et 38 mm tyk, fladt træstykke, 368 x 660 mm, af lignende
styrke. Platformen skal være flad ellers emne kan flytte sig
under skæring og forårsage personskade.
• Montér den 368 x 660 mm platform på saven ved brug
af fire 76,2 mm lange skruer til træ (64) gennem huller i
bunden af anslagsafskærmning. Der skal bruges fire skruer
for at rigtigt fastgøre materialet. Når den særlige opsætning
bruges, platformen vil blive skåret i to stykker. Sørg for at
skruerne er rigtigt strammet op, ellers emnet kan løsne sig
og forårsage personskade. Sørg for at platformen ligger
solidt fladt på bordet, mod anslagsafskærmning og centeret
jævnt fra venstre til højre.
ADVARSEL: Sørg for at saven er monteret fast
på en stabil, flad overflade. Gør det den ikke, kan
det destabilisere saven og forårsage dens fald med
personskade til følge.
• Placér emnet som skal skæres på toppen af den på bordet
monterede platform. Sørg for at emnet sidder fast mod
bagafskærmningen.
• Fastgør materialet før skæring. Skær langsomt gennem
materialet med ud-ned-og-tilbage bevægelsen.
Utilstrækkelig fastgørelse eller for hurtig skæring kan få
materialet til at løsne sig og forårsage personskade.
Efter nogle skæringer med geringsvinkler forskellige fra 0º,
kan platformen svækkes og blive uegnet til at rigtigt støtte
arbejdet. Montér en ny, ubrugt platform på saven efter
forhåndsfastsætning af den ønskede geringsvinkel.
ADVARSEL: Fortsat brug af platform med forskellige
savsnit kan forårsage tab af materialestyringsevnen og
risiko for personskade.
Støvudsugning (fig. A2 & A3)
• Sæt støvposen (27) på støvtuden (26).
ADVARSEL! Tilslut hver gang det er muligt, en
støvopsamlingsenhed, der er designet i henhold til de
relevante regulativer med hensyn til støvemission
Savklinger
For at opnå den angivne savekapacitet skal der altid anvendes
250 mm savklinger med 30 mm akselhuller.
Transport (fig. A1, A2 & B)
Geringssaven leveres med et bærehåndtag (10) på savearmens
overside for at gøre det bekvemt at bære den.
• Saven transporteres ved at sænke armen og trykke
transportlåsen (22) ind.
• Lås skinnens låseknop med savhovedet i front positionen,
lås geringsarmen i yderste venstre geringsvinkel, skub
19
Dansk
afskærmningen (3 & 8) helt indad og lås smigtap (20) med
savhovedet i lodret stilling for at gøre verktøjet så kompakt
som muligt.
• Ved transport skal man altid gribe om saven i bærehåndtaget
(10) eller håndindsnittene (24) som vises på fig. B.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i meget lang
tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at værktøjet skal
kunne fungere tilfredsstillende hele tiden, er det dog vigtigt, at
værktøjet behandles korrekt og rengøres jævnligt.
ADVARSEL! For at reducere risikoen for
kvæstelser skal enheden slukkes, og
strømforsyningen til maskinen skal afbrydes
før montering og afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller ved udførelse af
reparationer. Sørg for, at udløserkontakten er i OFFposition. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser..
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Før brug kontrollér omhyggeligt beskyttelsesskærmen på den
øverste klinge, den bevægelige beskyttelsesskærm på den
nederste klinge lige såvel som støvopsamlingsrøret for at fastslå,
at den vil køre korrekt. Sørg for at skår, støv eller partikler fra
arbejdsemnet ikke kan føre til blokering af en af funktionerne.
I tilfælde af at fragmenter fra arbejdsemnet sidder fast mellem
savklingen og beskyttelsesskærme, frakobl maskinen fra
strømforsyningen og følg de instruktioner, der findes i afsnittet
Montering af savklingen. Fjern de fastklemte dele og
genmontér savklingen.
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset
med tør luft, lige så snart der samler sig snavs
i og omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt støvmaske ved
udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller
andre kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier kan svække de
materialer, der anvendes i disse dele. Brug en klud, der
kun er fugtet med vand og mild sæbe. Der må under
ingen omstændigheder komme væske ind i værktøjet.
Ingen af værktøjets dele må nedsænkes i væske.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade, skal bordoverfladen renses med jævne
mellemrum.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade, skal støvudsugningssystemet gøres
rent jævne mellemrum.
20
RENGØRING AF ARBEJDSLYS
• Fjern omhyggeligt savstøv og efterladenskaber fra
arbejdslysets linser med en vatpind. Støvsamlinger kan
blokere for arbejdslyset og forhindre det i at angive
skærelinjen præcist.
• Brug ALDRIG nogen former for opløsningsmidler, da de kan
ødelægge linserne.
• Med klingen fjernet fra saven, rengør bane og samlinger fra
klingen.
Valgfrit tilbehør (fig. A5, A6)
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles
til rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette
produkt, kan det være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske risikoen for
personskade, må dette produkt kun anvendes med
tilbehør, som anbefales af DeWALT.
SAVKLINGER: BRUG ALTID 250 mm SAVKLINGER MED
30 mm SPÆNDEHULLER HASTIGHEDSMÆRKNINGEN SKAL
VÆRE MINDST 4000 O/MIN. Brug aldrig en klinge med en
mindre diameter. Den vil ikke blive korrekt beskyttet. Brug kun
tværsnitsklinger! Anvend ikke klinger designet for langsnitning,
kombinationsklinger eller klinger med krogvinkler over  5°.
KLINGEBESKRIVELSER
OPGAVE
DIAMETER
TÆNDER
Konstruktionssavklinger (tyndt savsnit med anti-skubbekant)
Generelle formål
250 mm
40
Fine tværsnit
250 mm
60
Savklinger til træbearbejdning(giver jævne, rene snit)
Fine tværsnit
250 mm
80
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt
tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt indsamling. Produkter og batterier mærket
med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med
normalt husholdningsaffald.
Produkter og batterier indeholder materialer, der kan blive
gendannet eller genanvendt og således reducere efterspørgslen
efter råvarer. Genbrug venligst elektriske produkter og batterier i
henhold til lokale regulativer. Du kan finde yderligere oplysninger på
www.2helpU.com.
Deutsch
KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE DW717XPS
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DeWALT entschieden, das
die lange DeWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests b
­ ewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann
anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DeWALT zu Recht zu einem verläßlichen
Partner aller professionellen Anwender.
Test laut EN61029 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
Technische Daten
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich auf die
Hauptanwendung des Gerätes. Wenn das Gerät
jedoch für andere Anwendungen, mit anderem
Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt wird, kann
die Vibrationsemission verschieden sein. Dies kann
den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
VGS
DW717XPS
230
5
W
1675
Sägeblattdurchmesser
mm
250
Sägeblattbohrung
mm
30
Stärke des Sägeblattkörpers
mm
2,2
Max. Sägeblattdrehzahl
min-1
4000
Max. Querschnitt bei 90°/90°
mm
98 x 320
Max. Gehrungsschnitt bei 45°
mm
226
Max. Schnittiefe bei 90°
mm
89
Max. Neigungsquerschnittiefe bei 45°
mm
56
Gehrung (max. Einstellung)
links
60°
rechts
51°
links
48°
rechts
48°
mm
302
mm
76
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
mm
213
mm
76
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf diese
Symbole.
mm
302
mm
50
mm
302
mm
22
Neigung (max. Einstellung)
0° Gehrung
Resultierende Breite bei max. Höhe 89 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 320 mm
Gehrung 45° links
Resultierende Breite bei max. Höhe 89 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 226 mm
45° Neigung links
Resultierende Breite bei max. Höhe 58 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 320 mm
45° Neigung rechts
Resultierende Breite bei max. Höhe 30 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 320 mm
31,62° Gehrung, 33,85° Neigung
Resultierende Höhe bei max. Breite 272 mm
Auslaufzeit des Sägeblatts
Gewicht
mm
44
s
< 10,0
kg
24
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN61029.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
K(Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel)
dB(A)
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
91
99
3,0
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des
Gerätes und des Zubehörs, Warmhalten der Hände,
Organisation des Arbeitsablaufes.
FI-Schalter
Europa
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgungsnetz
HINWEIS: Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein
Stromversorgungssystem mit einer maximale zulässigen
Systemimpedanz Zmax von 0,27 Ω am Schnittstellenpunkt
(Netzanschlusskasten) der Stromversorgung des Benutzers
vorgesehen.
Der Benutzer muss sicherstellen, dass dieses Gerät
ausschließlich an ein Stromversorgungssystem angeschlossen
wird, das den obigen Anforderungen entspricht. Der Benutzer
sollte gegebenenfalls das örtliche Stromversorgungsunternehmen
nach der Systemimpedanz am Schnittstellenpunkt fragen.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar bevorstehende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen
kann.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren Verletzungen
führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu
leichten oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
2,1
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
21
Deutsch
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
5.Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
Unbenutzte Werkzeuge sollten an einem trockenen Ort unter
Verschluss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt
werden.
6.Das Werkzeug nicht gewaltsam zweckfremd einsetzen.
KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE
DW717XPS
Wenn es für seinen vorgesehenen Zweck angewendet wird,
wird es die Arbeit besser und sicherer ausführen.
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012
+A11:2013.
7.Verwenden Sie das richtige Werkzeug.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von Richtlinie
2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DeWALT unter der folgenden Adresse oder
schauen Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Setzen Sie Kleinwerkzeuge nicht dazu ein, die Arbeit von
Hochleistungswerkzeugen zu verrichten. Verwenden Sie
Werkzeuge nur entsprechend ihres vorgesehenen Zwecks;
verwenden Sie beispielsweise zum Schneiden von Ästen
oder Baumstümpfen keine Kreissäge.
8.Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese
von den beweglichen Teilen des Werkzeugs erfasst werden
können. Beim Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuhwerk
zu empfehlen. Tragen Sie ein Haarnetz, um langes Haar
damit zu bedecken.
9.Verwenden Sie Schutzausrüstung.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Atemoder Staubschutzmaske, falls die Arbeitsabläufe Staub oder
Flugpartikel erzeugen. Wenn die erzeugten Partikel heiß sind,
sollte auch ein hitzebeständiger Schurz getragen werden.
Tragen Sie immer einen Gehörschutz. Tragen Sie immer
einen Schutzhelm.
20.04.2016
10. Schließen Sie die Vorrichtungen zur Staubabsaugung an.
Sicherheitshinweise
Falls Geräte zur Staubabsaugung oder zum -sammeln
angeschlossen werden können, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet
werden.
WARNUNG! Beim Gebrauch von
Elektrowerkzeugen sollten stets die grundlegenden
Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um das
Risiko von Feuer, Stromschlag und Personenschäden
zu reduzieren, einschließlich der nachfolgenden.
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt
verwenden und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf.
BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
11. Verwenden Sie das Kabel nicht missbräuchlich.
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie es aus der
Steckdose entfernen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl
und scharfen Kanten fern. Tragen Sie das Werkzeug niemals
am Kabel.
12. Sichern Sie das Werkstück.
1.Halten Sie den Arbeitsbereich in Ordnung.
Wenn möglich, benutzen Sie Schraubzwingen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück in Position zu halten. Das
ist sicherer, als Ihre Hände zu benutzen, und es hält beide
Hände für die Bedienung des Werkzeugs frei.
Unordnung im Arbeitsbereich führt zur Unfallgefahr.
13. Achten Sie auf einen sicheren Stand.
2.Wählen Sie ihr Arbeitsumfeld sorgfältig aus.
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
Allgemeine Sicherheitsregeln
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus und verwenden
Sie es nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen.
Halten Sie den Arbeitsbereich gut beleuchtet (250–300
Lux). Verwenden Sie das Werkzeug nicht in brand- oder
explosionsgefährdeten Bereichen, wie z.B. in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3.Schutz vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie jegliche Körperberührung mit geerdeten
Teilen (z. B. Rohre, Heizkörper, Herde und Kühlschränke). Bei
extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit,
wenn Schleifschlamm erzeugt wird, usw.) kann die elektrische
Sicherheit durch Vorschalten eines Trenntransformators oder
eines (FI)- Fehlerstrom-Schutzschalters erhöht werden.
4.Halten Sie andere Personen fern.
Lassen Sie Personen, vor allem Kinder, die an den
Arbeiten nicht beteiligt sind, das Werkzeug oder das
Verlängerungskabel nicht anfassen und halten Sie sie vom
Arbeitsbereich fern.
22
14. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um
gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie die
Schmiervorschriften und die Hinweise für Werkzeugwechsel.
Überprüfen Sie Ihr Werkzeug in regelmäßigen Abständen,
und lassen Sie es im Falle von Beschädigungen von einem
autorisierten Servicebetrieb reparieren. Halten Sie alle Griffe
und Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Schmierfett.
15. Ziehen Sie den Netzstecker.
Wenn sie nicht benutzt werden, sollte die Stromversorgung
für Werkzeuge vor ihrer Wartung und beim Auswechseln von
Zubehör wie etwa Sägeblättern, Bits und Schneidwerkzeug
unterbrochen werden.
16.Entfernen Sie Stell- und Schraubenschlüssel.
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, dass sie vor
Inbetriebnahme des Werkzeugs visuell prüfen, ob Stell- und
Schraubenschlüssel vom Werkzeug abgezogen sind.
Deutsch
17. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie das Werkzeug niemals mit einem Finger am
Schalter. Vergewissern Sie sich, dass sich das Werkzeug vor
dem Einstecken in der „Aus“-Position befindet.
18. Verwenden Sie Verlängerungskabel für den Einsatz im
Freien.
Vor der Verwendung sollte das Verlängerungskabel inspiziert
werden. Wenn es Beschädigungen aufweist, muss es
ersetzt werden. Wenn das Werkzeug im Freien benutzt wird,
benutzen Sie nur Verlängerungskabel, die zum Einsatz im
Freien vorgesehen sind und entsprechend gekennzeichnet
sind.
19. Seien Sie stets aufmerksam.
Achten Sie darauf, was Sie tun. Handeln Sie mit Vernunft.
Bedienen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
20. Kontrollieren Sie das Werkzeug auf Beschädigungen.
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel vor der
Inbetriebnahme auf Beschädigungen, um festzustellen, ob
es ordnungsgemäß funktionieren und seine vorgesehene
Funktion erfüllen kann. Überprüfen Sie, ob alle beweglichen
Teile richtig montiert sind und nicht klemmen und ob keine
Teile gebrochen sind. Überprüfen Sie auch alle Befestigungen
und alle weiteren Konditionen, die den Betrieb beeinflussen
könnten. Schutzvorrichtungen oder andere beschädigte
Teile sollten ordnungsgemäß von einem autorisierten
Servicebetrieb repariert oder ersetzt werden, wenn die
Bedienungsanleitung nichts anderes angibt. Lassen Sie
beschädigte Schalter von einem autorisierten Servicebetrieb
ersetzen. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn sich der
Schalter nicht ein- oder ausschalten lässt. Versuchen Sie
niemals, Reparaturen selbst durchzuführen.
WARNUNG! Bei Verwendung von hier nicht
empfohlenen Zubehörteilen/Zusatzteilen oder bei
der Durchführung von Arbeiten, die nicht in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben sind, besteht
Verletzungsgefahr.
21. Lassen Sie Ihr Werkzeug von einer qualifizierten Person
reparieren.
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsrichtlinien. Reparaturen dürfen nur von
qualifiziertem Fachpersonal unter Verwendung von
Originalersatzteilen durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung
können für den Benutzer wesentliche Gefahren entstehen.
Zusätzliche Sicherheitsrichtlinien für Kappund Gehrungssägen
• Die Maschine ist mit einem speziell gestalteten
Stromzuführungskabel ausgestattet, das nur vom Hersteller
oder von einem von ihm autorisierten Servicebetrieb ersetzt
werden darf.
• Halten Sie den Bodenbereich im Umkreis der Maschine
in einem guten Zustand und frei von losem Material, z.B.
Spänen und Abschnitten.
• Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt scharf und gut
eingestellt ist. Beachten Sie die auf dem Sägeblatt
angegebene Höchstdrehzahl. Die angegebene
Maximaldrehzahl muss immer größer als oder mindestens
gleich groß wie die auf dem Typenschild genannte Drehzahl
sein.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellknöpfe und -hebel
fest angezogen sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
• Halten Sie ihre Hände nicht in die Nähe des Sägeblatts,
wenn die Säge an der Stromversorgung angeschlossen ist.
• Versuchen Sie niemals, das sich bewegende Werkzeug
schnell abzubremsen, indem Sie ein Werkzeug oder etwas
anderes gegen das Sägeblatt drücken, da hierdurch schwere
Verletzungen verursacht werden könnten.
• Vor der Verwendung von Zubehörteilen schlagen Sie in der
Bedienungsanleitung nach.
Die falsche Verwendung von Zubehör kann Sachschäden
verursachen.
• Verwenden Sie beim Umgang mit einem Sägeblatt oder mit
rauem Material einen Halter oder tragen Sie Handschuhe.
• Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, dass das Sägeblatt
ordnungsgemäß montiert ist.
• Vergewissern Sie sich, dass sich das Sägeblatt in die richtige
Richtung dreht.
• Keine Sägeblätter mit einem Durchmesser verwenden,
der größer oder kleiner ist als empfohlen. Die richtigen
Schnittkapazitäten sind den technischen Daten zu
entnehmen. Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch
spezifizierten Sägeblätter, die der Bestimmung EN 847-1
entsprechen.
• Ziehen Sie den Einsatz von speziell konstruierten
lärmmindernden Sägeblättern in Erwägung.
• Verwenden Sie keine Sägeblätter für
HOCHGESCHWINDIGKEITSSTAHL.
• Verwenden Sie keine gesprungenen oder beschädigten
Sägeblätter.
• Verwenden Sie keine Schleif- oder Diamantscheiben.
• Verwenden Sie die Säge niemals ohne die Schlitzplatte.
• Heben Sie das Sägeblatt aus dem Schnitt im Werkstück,
bevor Sie den Schalter loslassen.
• Klemmen Sie nie etwas gegen den Ventilator, um die
Antriebswelle anzuhalten.
• Der Blattschutz an Ihrer Säge geht automatisch nach oben,
wenn der Arm heruntergedrückt wird; er senkt sich über das
Sägeblatt, wenn der Blockierschutz-Auslösehebel im Kopfteil
(12) gedrückt wird.
• Bevor Sie mit Sägearbeiten beginnen, vergewissern Sie sich,
dass die Maschine auf einer flachen und stabilen Fläche
steht.
• Ziehen Sie den Blattschutz niemals per Hand hoch, außer
wenn die Säge abgeschaltet ist. Der Blattschutz kann von
Hand hochgezogen werden, wenn Sägeblätter installiert oder
entfernt werden, oder zur Inspektion der Säge.
• Verwenden Sie die Säge nicht, um andere als die vom
Hersteller empfohlenen Materialien zu schneiden.
• Prüfen Sie regelmäßig, ob die Belüftungsschlitze des Motors
sauber und spanfrei sind.
• Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn die
Schutzhauben nicht am Platz sind oder wenn die
Schutzhauben nicht funktionieren oder ordnungsgemäß
gewartet werden.
• Tauschen Sie die Schlitzplatte aus, wenn sie verschlissen ist.
• Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von
Schrägschnitten, dass der Arm sicher befestigt ist.
• Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von
Wartungsarbeiten und vor dem Sägeblattwechsel vom Netz.
• Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten
durch, solange die Maschine noch läuft und sich der Kopf
nicht in der Ruhestellung befindet.
23
Deutsch
• Sofern möglich, sollte sich die Maschine stets auf einer
Werkbank befinden.
• Falls Sie zur Anzeige der Schnittlinie einen Laser verwenden,
vergewissern Sie sich, dass es sich um einen Laser der
Klasse 2 gemäß EN 62471 handelt. Tauschen Sie die
Laserdiode nicht gegen eine Diode eines anderen Typs aus.
Lassen Sie einen defekten Laser von einer autorisierten
Kundendienstwerkstatt reparieren.
•Der vordere Teil des Blattschutzes ist mit kleinen
Schlitzen versehen, die eine gute Sicht auf das Werkstück
ermöglichen. Obwohl die Schlitze das Herumfliegen von
Spänen erheblich reduzieren, handelt es sind doch um
Öffnungen im Blattschutz; somit sollten Sie immer eine
Schutzbrille tragen, wenn Sie durch die Schlitze schauen.
• Schließen Sie die Säge beim Sägen von Holz an eine
Staubsammelvorrichtung an. Bedenken Sie stets die
Faktoren, die Einfluss auf die Staubbelastung haben:
-– T
yp des bearbeiteten Materials (Spanplatten produzieren
mehr Staub als Holz);
-–Schärfe des Sägeblatts;
-–richtige Einstellung des Sägeblatts.
dreht. Schalten Sie die Maschine ein und starten Sie einen
neuen Sägevorgang mit reduzierter Vorschubkraft.
• Sägen Sie niemals Leichtmetalle, besonders kein
Magnesium.
• Immer wenn es die Situation erlaubt, montieren Sie die
Maschine an eine Werkbank, und verwenden Sie dazu
Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm und einer
Länge von 80 mm.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung
einer Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt
Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
Restrisiken
Die größten Gefahren beim Einsatz von Sägen sind:
– Verletzungen aufgrund einer Berührung der rotierenden Teile
Trotz Befolgung aller relevanten Sicherheitsbestimmungen
und Anwendung von Schutzvorrichtungen sind die folgenden
typischen Gefahren unvermeidbar:
– Gehörschaden durch Lärmbelastung.
-–Absaugvorrichtung mit Ventilationsleistung von mindestens
20 m/s
– Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden
Sägeblatts.
Vergewissern Sie sich, dass die Absaugvorrichtung vor
Ort sowie die Abzugshauben, Absaugleitungen und
Transportschächte ordnungsgemäß ausgerichtet sind.
– Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
• Seien Sie sich der folgenden Faktoren bewusst, die Einfluss
auf die Belastung
durch Lärm haben:
-–verwenden Sie Sägeblätter, die dazu konstruiert sind, den
emittierten Lärm zu vermindern;
– Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
– Gesundheitsrisiko durch Einatmen des beim Arbeiten
verursachten Holzstaubs, der beim Sägen von Holz,
besonders bei Eiche, Buche und MDF-Platten entsteht.
Die folgenden Faktoren erhöhen das Risiko von Atemproblemen:
– Keine Absaugvorrichtung beim Sägen von Holz angebracht
-–verwenden Sie nur gut geschärfte Sägeblätter;
– Unzureichende Staubabsaugung durch nicht gereinigte
Absaugfilter
• Die Wartung der Maschine sollte in regelmäßigen Abständen
durchgeführt werden;
Bildzeichen am Werkzeug
• Sorgen Sie für angemessene allgemeine oder ortsgebundene
Beleuchtung;
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
• Vergewissern Sie sich, dass der Benutzer für den Gebrauch,
die Einstellung und den Betrieb der Maschine angemessen
ausgebildet ist;
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Distanz- und Spindelringe
dem in dieser Anleitung angegebenen Zweck entsprechen.
Tragen Sie Gehörschutz.
• Entfernen Sie keine abgeschnittenen oder anderen Teile
des Werkstücks aus dem Schneidebereich, während die
Maschine läuft und der Sägekopf sich nicht in Ruheposition
befindet.
Tragen Sie Augenschutz.
Tragpunkt
• Sägen Sie niemals Werkstücke, die kürzer als 200 mm sind.
• Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine die folgende
maximale Werkstückgröße akzeptieren:
– Höhe 89 mm, Breite 302 mm, Länge 600 mm
– Längere Werkstücke müssen durch einen geeigneten
Tisch gestützt werden, z.B. DE7023. Klemmen Sie das
Werkstück immer gut fest.
• Schalten Sie bei einem Unfall oder Maschinenfehler die
Maschine sofort ab und trennen Sie sie von der Stromquelle.
• Melden Sie den Fehler und kennzeichnen Sie die Maschine
in geeigneter Form, damit andere Personen die defekte
Maschine nicht verwenden.
• Wenn das Sägeblatt beim Sägen aufgrund anormaler
Vorschubkraft blockiert, schalten Sie die Maschine ab und
trennen Sie sie von der Stromzufuhr. Entfernen Sie das
Werkstück und stellen Sie sicher, dass sich das Sägeblatt frei
24
Halten Sie Ihre Hände nicht in die Nähe des
Sägeblatts.
Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
LAGE DES DATUMSCODES [ABB. (FIG.) A1]
Der Datumscode (13), der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Deutsch
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1Montierte Kapp- und Gehrungssäge
1Sägeblattschlüssel
1Sägeblatt
1Staubbeutel
1Schraubstock
1Bedienungsanleitung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die
Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung
gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A1–A6)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen an
dem Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies
könnte zu Sach- und Personenschäden führen.
A1
1Ein/Aus-Schalter
2Beweglicher unterer Sägeblattschutz
3Anschlag links
4Gehrungshebel
5Gehrungsarretierung
6XPSTM Ein-/Aus-Schalter
7Gehrungswinkelskala
8Anschlag rechts
9Tischeinlage
10 Tragegriff
11 Bedienungshandgriff
12Lösehebel für die Kopfarretierung
13Datumscode
14 Spindelarretierung
15 Neigungsgradskala
16 Gestängearretierknopf
17 Nutanschlag
A2
18Gleitanschlag
19Fester oberer Sägeblattschutz
20 Neigungsriegel/-Hebel
21 Neigungsklemmengriff
22 Kopfverriegelungsstift
23 Schraubschlüssel
24 Griffaussparung
25Löcher für die Werkbankmontage
26 Staubanschluss
A3
27Staubbeutel
A4
28LED Arbeitsleuchtensystem
Optionales Zubehör
A5
29 Zusätzliche Werkstückauflage
A6
30Werkstück-Klemmbacke
VERWENDUNGSZWECK
Die DeWALT DW717XPS Kapp- und Gehrungssäge wurde
zum professionellen Schneiden von Holz, Holzprodukten und
Kunststoff entwickelt. Sie führt die Sägearbeiten für Querschnitte,
Schrägschnitte und Gehrungsschnitte einfach, genau und sicher
durch.
Das Gerät ist für die Verwendung mit einem nominalen
Sägeblattdurchmesser von 250 mm mit Hartmetallschneide
vorgesehen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
TDiese Kapp- und Gehrungssäge ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
WARNUNG! Verwenden Sie Werkzeuge nur
entsprechend ihres vorgesehenen Zwecks..
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Sicherheitshinweise zur Elektrik
Der Elektromotor ist nur für eine Netzspannung ausgelegt.
Überprüfen Sie daher, ob die Netzspannung der auf dem
Typenschild angegebenen Spannung entspricht.
r Werkzeug ist gemäß EN61029 zweifach isoliert. Eine
h
Erdleitung ist aus diesem Grund überflüssig.
Zum Ersetzen des Stromkabels darf das Werkzeug nur von
einem autorisierten Servicetechniker oder einem qualifizierten
Elektriker repariert werden.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs geeignet
ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
ZUSAMMENBAUEN
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen
zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus
und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen oder
Einstellungen vornehmen oder ändern oder
25
Deutsch
Reparaturen vornehmen. Überprüfen Sie, dass
der Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Auspacken (Abb. A1, B)
• Nehmen Sie die Säge vorsichtig am Tragegriff (10) aus der
Verpackung.
• Lösen Sie den Schienenfeststellknopf (16) und drücken Sie
den Sägekopf zurück, um ihn in der hinteren Stellung zu sichern.
• Drücken Sie den Bedienungshandgriff (11) herunter und
ziehen Sie den Kopfverriegelungsstift (22) wie angegeben
heraus.
• Führen Sie den Sägekopf kontrolliert nach oben in die
Ausgangs­position.
An der Werkbank befestigen (Abb. C)
• Alle vier Füße sind mit Löchern (25) versehen, die eine
leichte Befestigung an der Werkbank ermöglichen. Es sind
Löcher in zwei verschiedenen Größen vorhanden, so dass
unterschiedliche Schraubengrößen verwendet werden können.
Verwenden Sie eines der beiden Löcher; es ist nicht nötig,
beide Löcher zu verwenden. Es werden Schrauben mit einem
Durchmesser von 8 mm und 80 mm Länge empfohlen.
Sichern Sie Ihre Säge vor dem Arbeiten ausreichend, damit
sie sich nicht bewegen kann. Um die Mobilität Ihrer Säge zu
verbessern, können Sie sie an einer mindestens 12,5 mm
starken Sperrholzplatte befestigen. Sie können die Platte nun
leicht an der Werkbank festklemmen und wieder abnehmen,
um sie anderenorts zu befestigen.
• Wenn Sie Ihre Säge an einer Sperrholzplatte befestigen, sollten Sie sicherstellen, daß die Befestigungsschrauben nicht
aus dem Plattenboden hervorstehen. Die Sperrholzplatte
muß mit der Auflageplatte der Werkbank bündig liegen. Bei
der Befestigung der Säge an irgendeiner Fläche ist immer
dafür zu sorgen, daß sie nur an den Klemmstellen, wo sich
die Befestigungslöcher befinden, festgeklammert wird.
Beim Festklemmen der Säge an irgendeiner anderen Stelle
ist ein ordnungsgemäßer Betrieb nicht möglich.
• Um ein Blockieren der Säge und Ungenauigkeiten beim
Arbeiten zu vermeiden, sollte das Werkzeug auf einer ebenen
Fläche montiert werden.
Um ein Kippeln auf dem Untergrund zu vermeiden, ist die
Säge stabil aufzustellen. Gegebenenfalls schieben Sie dazu
ein dünnes Stück M
­ aterial unter einen der Füße, bis die Säge
stabil unter der Montagefläche steht.
Montage des Sägeblatts (Abb. D1–D4)
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen
zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus
und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen oder
Einstellungen vornehmen oder ändern oder
Reparaturen vornehmen. Überprüfen Sie, dass
der Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
• Drücken Sie niemals den Spindelarretierungsknopf
herunter, wenn das Sägeblatt unter Strom steht oder
am Auslaufen ist.
• Schneiden Sie mit dieser Kapp- und
Gehrungssäge kein Leichtmetall und Eisenmetall
(eisen- oder stahlhaltig) oder Mauerwerks- oder
Zementfasererzeugnisse.
• Drücken Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel
(12), um den unteren Blattschutz (2) freizugeben.
26
Ziehen Sie nun den unteren Blattschutz so weit hoch
wie möglich.
• Während der untere Sägeblattschutz hochgehalten wird,
drücken Sie mit einer Hand den Spindelarretierungsknopf
(14) nach unten, benutzen dann mit der anderen Hand den
mitgelieferten Sägeblattschlüssel (23), um die linksgängige
Feststellschraube des Sägeblatts (37) durch Drehen im
Uhrzeigersinn zu lockern.
WARNUNG! Um die Spindelarretierung zu
verwenden, drücken Sie den Knopf und drehen die
Spindel von Hand, bis Sie fühlen, dass die Arretierung
einrastet.
Halten Sie den Arretierungsknopf eingedrückt, um die
Spindel festzuhalten.
• Entfernen Sie die Sägeblattschraube (37) und den äußeren
Sägeblattflansch (38).
• Montieren Sie das Sägeblatt (39) auf dem Sägeblattadapter
(40), der sich am inneren Sägeblattflansch (41) befindet.
Sorgen Sie dafür, dass die Zähne am unteren Blattrand in
Richtung der Rückseite der Säge zeigen (vom Benutzer
weg).
• Montieren Sie den äußeren Sägeblattflansch (38) wieder.
• Ziehen Sie die Sägeblattschraube (37) an, indem Sie sie
entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, während Sie mit der
anderen Hand den Spindelarretierungsknopf gedrückt halten.
WARNUNG! Das Sägeblatt darf nur auf die
beschriebene Art und Weise ausgetauscht
werden. Verwenden Sie nur Sägeblätter gemäß
den Technische Daten; Kat.nr.: DT4323 wird
empfohlen.
Einstellungen
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen
zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus
und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen oder
Einstellungen vornehmen oder ändern oder
Reparaturen vornehmen. Überprüfen Sie, dass
der Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Ihre Kapp- und Gehrungssäge wurde werksseitig genau eingestellt.
Sollte wegen des Transports oder aus irgendeinem anderen
Grunde eine erneute Einstellung erforderlich sein, gehen Sie
folgendermaßen vor,
um Ihre Säge einzustellen. Die Einstellungen sollten dann zuverlässig bestehen bleiben.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und
Anschlag (Abb. E1–E4)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (4) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (5) herunter, um den Gehrungsarm (42) zu
lösen.
• Schwenken Sie den Gehrungsarm, bis die Verriegelung ihn in
der
0°-Gehrungsposition hält. Ziehen Sie den Hebel nicht an.
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in
den Sägeschlitz (43) eintritt.
• Legen Sie einen Winkel (44) an die linke Seite des Anschlags
(3) und an das Blatt (39) (Abb. E3).
WARNUNG: Lassen Sie die Sägeblattzähne nicht mit
dem Winkel in Berührung kommen.
Deutsch
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie die Schrauben (45) und bewegen Sie die Skala-/
Gehrungs­armkonstruktion nach links oder rechts, bis der mit
dem Winkelmaß gemessene Winkel zwischen dem Sägeblatt
und dem Anschlag 90° beträgt.
• Ziehen Sie die Schrauben (45) wieder an. Die Anzeige des
Gehrungszeigers ist an dieser Stelle nicht von Bedeutung.
Justierung des Gehrungszeigers (Abb. E1, E2 & F)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (4) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (5) herunter, um den Gehrungsarm (42) zu
lösen.
• Bewegen Sie den Gehrungsarm, um den Gehrungszeiger
(46) auf die Nullstellung einzustellen, siehe hierzu Abb. F.
• Lassen Sie die Gehrungsverriegelung bei lockerem Gehrungshebel e
­ inschnappen, indem Sie den Gehrungsarm an
der Nullstellung v­ orbeidrehen.
• Beobachten Sie den Zeiger (46) und die Gehrungsskala
(7). Falls der Zeiger nicht genau Null anzeigt, lösen Sie die
Schraube (47) und b
­ ewegen Sie den Zeiger, bis 0° angezeigt
wird. Ziehen Sie die S
­ chraube nun an.
Einstellung der Gehrungsverriegelung/Arretierungsstange
(Abb. A1, 1G)
Kann der Fuß der Säge bewegt werden, während
der Gehrungshebel (4) verriegelt ist, muss die
Gehrungsverriegelung/Verriegelungsstange (48) eingestellt
werden.
• Entriegeln Sie den Gehrungshebel (4).
• Lösen Sie die Sicherungsmutter (61) an der
Gehrungsverriegelungsstange.
• Ziehen Sie die Gehrungsverriegelung/Verriegelungsstange
(48) mit einem Schraubendreher ganz an. Dann lockern Sie
die Stange um eine Umdrehung.
• Stellen Sie sicher, dass sich der Tisch nicht bewegt, wenn
der Hebel (4) in einem beliebigen (nicht vorgegebenen)
Winkel gesichert wird.
• Drehen Sie die Sicherungsmutter (61) fest.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und
Drehteller (Abb. A2, H1–H4)
• Lösen Sie den Neigungsklemmengriff (21) und heben Sie
den Neigungsriegel (20) an, um den Gehrungsarm zu lösen.
• Bewegen Sie den Sägearm, bis die Arretierung ihn in der
0°-Gehrungsposition hält. Ziehen Sie den Griff nicht fest.
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in
den Sägeschlitz (43) eintritt.
• Blockieren Sie die Kopfsäge mit dem Bolzen (22) in der
unteren Stellung.
• Legen Sie einen Winkel (44) flach auf den Tisch und
senkrecht an das Blatt (39) (Abb. H2).
dem Winkelmaß gemessene Winkel zwischen dem Sägeblatt
und dem Tisch 90° beträgt. Drehen Sie die Schraube (55)
wieder fest.
• Falls der Neigungszeiger (50) nicht null auf der
Neigungsskala (15) anzeigt, lockern Sie die Schraube (51),
die den Zeiger sichert, und justieren Sie den Zeiger.
Einstellen des Anschlags (Abb. I1 & I2)
Der obere Teil des Anschlags kann eingestellt werden, um
Freiraum zu ­erhalten, damit die Säge volle 48° nach links und
nach rechts geneigt ­werden kann. Um den linken Anschlag (3)
einzustellen:
• Lockern Sie den Kunststoffknopf (52), und schieben Sie den
Anschlag nach links.
• Machen Sie einen Versuch mit AUSgeschalteter Säge und
prüfen Sie den Zwischenraum zwischen Sägeblatt und Anschlag. Stellen Sie den Anschlag so ein, daß er so nahe wie
möglich am Sägeblatt ist, ohne die vertikale Bewegung des
Sägearms zu behindern.
• Ziehen Sie den Knopf sicher an.
Um den rechten Anschlag (8) einzustellen:
• Lockern Sie den Kunststoffknopf (53), und schieben Sie den
Anschlag nach rechts.
• Gehen Sie wie beim Einstellen des linken Anschlags vor.
Einstellung des Neigungsfeststellsystems (Abb. J)
Falls sich der Sägearm bewegen läßt, wenn der Neigungsfeststellhebel (21) gesichert ist, so muß das Feststellsystem eingestellt werden.
• Entfernen Sie die Schraube (56), die den Griff hält.
• Heben Sie den Griff ab und drehen sie ihn eine Achteldrehung im ­Uhrzeigersinn. Bringen Sie die Schraube wieder ein.
• Stellen Sie sicher, daß sich der Sägearm nicht bewegt, wenn
der Neigungsfeststellhebel (21) in einem beliebigen (nicht
vorgegebenen) Winkel gesichert wird.
Gestängeführungsjustierung (Abb. J)
• Überprüfen Sie regelmäßig das Gestänge auf Spiel.
• Um das Spiel zu vermindern, drehen Sie stufenweise die
Einstellschraube (57) im Uhrzeigersinn und schieben Sie
dabei den Sägekopf zurück und vor. Stellen Sie das Spiel so
eng wie möglich ein, ohne dass das Gleiten behindert wird.
BETRIEB
Bedienungsanleitung
WARNUNG: Beachten Sie stets die
Sicherheitshinweise und anwendbaren
Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, schalten Sie das
Gerät aus und trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen oder Anbaugeräte
oder Zubehör anbringen oder entfernen.
Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in der AUS-
WARNUNG: Berühren Sie nicht die Spitzen der
Sägeblattzähne mit dem Winkelmaß.
• Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie
folgendermaßen vor:
• Lockern Sie die Schrauben (55) und bewegen Sie die
Gehrungsarmkonstruktion nach links oder rechts, bis der mit
WARNUNG: Die Führungsrillen (54) können mit
Sägemehl verstopft werden. Verwenden Sie für die
Reinigung der Führungsrillen ein Stäbchen oder
niedrige Druckluft.
27
Deutsch
Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Achten Sie bei der Aufstellung Maschine auf eine ergonomische
Tischhöhe und -stabilität. Der Standort der Maschine muss
so gewählt werden, dass der Bediener einen guten Überblick
sowie genügend Platz um die Maschine herum hat, dass er die
Werkstücke ohne Einschränkung bearbeiten kann.
Stellen Sie zur Reduzierung der Auswirkungen von Vibrationen
sicher, dass die Umgebungstemperatur nicht zu gering ist,
dass Maschine und Zubehör gut gewartet sind und sich die
Werkstückgröße für diese Maschine eignet.
Die Aufmerksamkeit der Benutzer in Großbritannien sollte auf
die „Woodworking Machines Regulations 1974“ und die daran
anschließenden Änderungen gerichtet sein.
Vor dem Betrieb:
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine
übermäßig abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige
Drehzahl der Säge darf nicht höher sein als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf
das Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl ­beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Obwohl diese Säge Holz und viele andere Nichteisen-Werkstoffe schneidet, bezieht sich diese Bedienungsanleitung nur
auf das ­Schneiden von Holz. Die gleichen Richtlinien gelten
auch für andere Werkstoffe. Schneiden Sie mit dieser Säge
keine Eisenwerkstoffe ­(Eisen und Stahl), Faserzement oder
Mauerwerk!
• Verwenden Sie immer die Schlitzplatte. Verwenden Sie die
Säge nicht, wenn der Schlitz in der Schlitzplatte breiter ist als
10 mm.
Ein- und Ausschalten (Abb. K)
Im Ein-/Ausschalter (1) befindet sich ein Loch (58), in das ein
Vorhängeschloß eingesetzt werden kann, um das Werkzeug zu
sichern.
• Drücken Sie zum Einschalten den Ein-/Aus-Schalter (1).
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den Schalter los.
Haltung des Körpers und der Hände
Eine richtige Haltung des Körpers und der Hände beim Bedienen Ihrer Kapp- und Gehrungssäge macht das Sägen leichter,
präziser und sicherer.
• Halten Sie Ihre Hände nie in der Nähe des Schnittbereiches.
• Halten Sie mit Ihren Händen immer einen Sicherheitsabstand
zum S
­ ägeblatt von mindestens 150 mm ein.
• Halten Sie beim Schneiden das Werkstück fest gegen die
Werkbank und gegen den Anschlag. Behalten Sie Ihre Hände in sicherem ­Abstand zum Sägeblatt, bis Sie die Auslösetaste losgelassen haben und das Sägeblatt zum völligen
Stillstand gekommen ist.
• Machen Sie immer einen Versuch (mit AUSgeschalteter
Säge),
28
bevor Sie mit eingeschalteter Maschine arbeiten, so daß Sie
die Bahn des Sägeblatts überprüfen können.
• Kreuzen Sie Ihre Hände nicht.
• Wahren Sie mit beiden Füßen einen festen und balancierten
Stand.
• Folgen Sie den Bewegungen des Sägearms nach links und
rechts; ­stehen Sie hierbei ein wenig seitlich des Sägeblatts.
• Schauen Sie durch die Schlitze im Blattschutz, wenn Sie
einer ­Bleistiftlinie folgen.
Gehrungseinstellung (Abb. E1)
Der Gehrungshebel (4) und die Gehrungsverriegelung (5)
ermöglichen es, die Säge links auf 60 und rechts auf 50
anzugehren.
Um die Säge anzugehren:
• Lösen Sie den Gehrungshebel (4) und drücken Sie
den Gehrungsriegel (5) nach unten und stellen Sie den
gewünschten Gehrungswinkel an der Skala ein.
• Drücken Sie den Gehrungshebel (4) nach unten, um den
Sägetisch zu arretieren.
Neigungseinstellung (Abb. H1, H4)
Der Neigungsverriegelungshebel (20) und der
Neigungsklemmengriff (21) ermöglichen eine Neigung der
Säge um 48° links und rechts. Ihre Säge verfügt über zwei
Neigungsverriegelungshebel (20), einer an jeder Seite des
hinteren Abstützgehäuses. Um die Neigung in eine Richtung
zu verändern, muss nur jeweils einer benutzt werden. Der
Neigungsklemmengriff (21) befindet sich oben auf dem hinteren
Abstützgehäuse.
Um die Säge neigen:
• Lösen Sie den Neigungsklemmengriff (21). Heben Sie einen
der Hebel auf etwa 45º an und stellen Sie den gewünschten
Neigungswinkel auf der Neigungsskala (15) ein. Die zwei
vorgesehenen Neigungsskalen erleichtern den Vorgang.
• Arretieren sie den Neigungsklemmengriff (21), um die
Neigung zu fixieren. Der Neigungsverriegelungshebel (20)
kann senkrecht angehoben werden, um die gemeinsamen
Anschlagwinkel zu umgehen.
Gleitanschlag (Abb. T)
Der Gleitanschlag (18) dient der Einstellung des Sägegestänges,
um einen möglichst großen senkrechten Formschnitt zu sägen.
DREHEN SIE DEN GESTÄNGE-ARRETIERUNGSKNOPF
IMMER FEST, WENN SIE DEN GLEITANSCHLAG
VERWENDEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS SICH DAS
GLEITSYSTEM UNBEABSICHTIGT BEWEGT.
Gestängearretierknopf (Abb. A1, T)
Der Gestängearretierknopf (16) erlaubt die feste Arretierung
des Sägekopfes, um ein Verschieben auf dem Gestänge
zu vermeiden. Dies ist bei bestimmten Schnitten und beim
Transport der Säge erforderlich.
Nutanschlag (Abb. A1, R)
Der Nutanschlag (17) ermöglicht es, Nuten zu fräsen. Durch
Verstellen des Hebels in Richtung auf die Vorderseite der Säge
und durch Einstellen der Flügelschraube lässt sich die Tiefe des
Deutsch
Nutfräsens einstellen. Durch Verstellen des Hebels in Richtung
auf die Rückseite der Säge wird der Nutanschlag umgangen.
Kopfverriegelungsstift (Abb. A2)
Um den Sägekopf nach unten zu arretieren, drücken Sie den
Kopf nach unten, drücken Sie den Stift (22) ein und lassen
Sie den Sägekopf los. Dadurch wird der Sägekopf sicher
unten gehalten, um die Säge von einem Ort zum anderen zu
transportieren. Um die Arretierung zu lösen, drücken Sie den
Sägekopf nach unten und ziehen Sie den Stift heraus.
Verwendung des XPSTM LED-Arbeitsleuchtensystems (Abb.
A1, A2)
HINWEIS: Die Gehrungsäge muss an eine Stromquelle
angeschlossen sein.
Das XPSTM LED-Arbeitsleuchtensystem ist mit einem Ein-/AusSchalter (6) versehen. Das XPSTM LED-Arbeitsleuchtensystem
ist von dem Auslöseschalter der Gehrungsäge unabhängig. Die
Leuchte muss nicht eingeschaltet sein, um die Säge betreiben zu
können.
So schneiden Sie entlang einer vorgezeichneten Linie auf einem
Holzstück:
1.Schalten Sie das XPSTM System ein, ziehen Sie dan den
Bedienugnsgriff (11) nach unten, um das Sägeblatt dicht ans
Holz zu bringen. Der Schatten des Sägeblatts erscheint auf
dem Holz.
2.Richten Sie die vorgezeichnete Linie an der Kante des
Schattens des Sägeblatts aus. Eventuell müssen Sie den
Gehrungs- oder Neigungwinkel anpassen, damit er der Linie
genau entspricht.
GRUNDSCHNITTE
Gerader vertikaler Querschnitt (Abb. A1 & L)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (4) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (5) herunter, um den Gehrungsarm zu
lösen.
• Stellen Sie die Gehrungsverrieglung auf die 0°-Position und
ziehen Sie den Gehrungshebel an.
• Legen Sie das zu schneidende Holz an den Anschlag (3 & 8).
• Halten Sie den Bedienungshandgriff (11) und drücken Sie auf
den Kopfblockierungs-Freigabehebel (12), um den Sägekopf
freizugeben.
• Drücken Sie auf den Betriebsschalter (1), um den Motor zu
starten.
• Drücken Sie den Sägekopf nach unten, um durch das Holz
und die Kunststoff-Schlitzplatte (9) zu schneiden.
• Nach Beendigung des Schnittes lassen Sie die Taste los und
warten Sie, bis das Sägeblatt vollkommen stillsteht, bevor
Sie den Kopf in die obere Ruhelage zurückstellen.
Durchführen eines Gleitschnittes (Abb. A1, M)
Das Führungsgestänge ermöglicht das Sägen größerer
Werkstücke zwischen 76,2 mm und 111,8 mm mittels einer
Aus-/Eintauch-/Zurückbewegung.
• Lösen Sie den Gestängearretierknopf (16).
• Ziehen Sie den Sägekopf zu sich und schalten Sie das
Werkzeug ein.
• Tauchen Sie das Sägeblatt in das Werkstück und drücken
Sie den Sägekopf zurück, um den Schnitt zu vollenden.
• Verfahren Sie wie oben beschrieben.
WARNUNG:
• Nehmen Sie keine Gleitschnitte an Werkstücken vor,
die kleiner als 76,2 mm sind.
• Denken Sie daran, den Sägekopf in der hinteren
Position zu arretieren, wenn der Gleitschnitt vollendet
ist.
Gehrungsquerschnitt (Abb. A1 & N)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (4) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (5) herunter.
• Bewegen Sie den Arm nach links oder nach rechts zum
benötigten Winkel. Die Gehrungsverriegelung stellt sich automatisch auf die 10°, 15°, 22,5°, 31,62° und 45°-Stellung
links und rechts sowie auf die 60° und 50°-Stellung links und
rechts ein. Für Zwischenwerte halten Sie den Kopf gut fest
und ziehen Sie den Gehrungshebel an.
• Ziehen Sie vor dem Schneiden den Gehrungshebel immer
fest an.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
WARNUNG: Wenn ein Gehrungsschnitt am Ende
eines Holzstücks mit einem schmalen Abschnitt
durchgeführt wird, platzieren Sie das Holz so, dass
der Abschnitt auf der Seite des Sägeblatts liegt, die
den größeren Winkel zum Anschlag aufweist; d.h.
bei Linksgehrung Abschnitt rechts - Rechtsgehrung
Abschnitt links.
Neigungsschnitte (Abb. A1, A2 & O)
Der Neigungswinkel kann zwischen 48° nach links und 48° nach
rechts eingestellt werden. Beim Neigungsquerschnitt kann der
Gehrungsarm auf einen Winkel zwischen 0° und 45° Gehrung
nach links oder rechts ­eingestellt werden.
Linksneigung
• Schieben Sie den oberen Teil des linken Anschlags (3) so
weit wie möglich nach links.
• Lockern Sie den Neigungsfeststellhebel (21), heben Sie die
Neigungsverriegelung (20) hoch und stellen Sie die Neigung
wie erforderlich ein.
• Die Neigungsverriegelung arretiert automatisch bei 22,5°,
33,85° und 45°. Für Zwischenwerte halten Sie den Kopf gut
fest und ziehen Sie Ihn durch Anziehen des Neigungsfeststellhebels (21) an.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
Rechtsneigung
• Schieben Sie den oberen Teil des rechten Anschlags (8) so
weit wie möglich nach rechts.
• Fahren Sie wie bei Linksneigungsschnitten fort.
Schnittqualität
Saubere Schnittkanten hängen von einer Reihe von Variablen
ab, wie z.B. vom Werkstoff. Wenn für Form- und ähnliche Präzisionsarbeiten sehr glatte Schnitte verlangt werden, empfiehlt
sich die Verwendung eines scharfen Sägeblatts (Hartmetall, 60
Zähne) bei einer niedrigen, gleichmäßigen Schnittgeschwindigkeit.
29
Deutsch
WARNUNG: Sorgen Sie dafür, dass das Material
beim Schneiden nicht verrutscht; spannen Sie es
sicher an seinem Platz ein. Lassen Sie das Sägeblatt
immer zum vollständigen Stillstand kommen, ehe Sie
den Sägearm hochziehen. Falls an der Hinterseite des
Werkstücks noch immer kleine Holzfasern aussplittern,
kleben Sie einen Streifen Abdeckklebeband auf das
Holz, wo der Schnitt gemacht werden soll. Sägen
Sie durch das Abdeckband und entfernen Sie es
sorgfältig, wenn es fertig bearbeitet ist.
Sichern des Werkstücks (Abb. A6, U)
WARNUNG: Ein eingespanntes Werkstück, das
vor einem Schnitt symmetrisch und sicher war, kann
danach unsymmetrisch sein. Bei unsymmetrischer
Belastung kann die Säge oder alles, worauf die
Säge befestigt ist, kippen, z.B. ein Tisch oder eine
Werkbank. Bei einem Schnitt, der evtl. unsymmetrisch
wird, muss das Werkstück korrekt abgestützt
werden, stellen Sie dabei sicher, dass die Säge fest
auf einer stabilen Fläche befestigt ist. Dies könnte zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Der Fuß der Schraubklemme muss
immer über dem Unterteil der Säge festgeklemmt
werden, wenn die Schraubklemme verwendet wird.
Klemmen Sie das Werkstück immer am Unterteil der
Säge fest – und nirgendwo sonst am Arbeitsbereich.
Stellen Sie sicher, dass der Fuß der Schraubklemme
nicht am Rand des Unterteils der Säge festgeklemmt
wird.
VORSICHT: Verwenden Sie immer eine
Werkstückklemme, um die Kontrolle zu behalten und
das Risiko von Verletzungen und Beschädigungen des
Werkstücks zu reduzieren.
Verwenden Sie den Schraubstock (30). der mit Ihrer Säge
geliefert wird. Der linke oder rechte Anschlag lässt sich seitlich
verschieben, um das Einspannen zu vereinfachen. Andere Hilfen
wie Federklammern oder Schraubzwingen können für bestimmte
Größen und Materialformen geeignet sein.
BEFESTIGUNG DES SCHRAUBSTOCKS
1.Setzen Sie ihn in die Öffnung hinter dem Anschlag ein. Die
Schraubklemme muss zur Rückseite der Gehrungsäge
zeigen. Die Rille an der Schraubstockstange muss
vollständig in das Unterteil eingesetzt werden. Stellen
Sie sicher, dass die Rille vollständig in das Unterteil der
Gehrungssäge eingesetzt ist. Wenn die Rille sichtbar ist, ist
der Schraubstock nicht sicher.
2.Drehen Sie die Schraubklemme 180° zur Vorderseite der
Gehrungssäge.
3.Lösen Sie den Knopf, um die Schraubklemme nach
oben oder unten einzustellen, verwenden Sie dann den
Feineinstellungknopf, um die Schraubklemme am Werkstück
festzuklemmen.
HINWEIS: Setzen Sie den Schraubstock auf die
gegenüberliegende Seite des Unterteils, wenn Sie
Neigungsschnitte vornehmen. MACHEN SIE IMMER EINEN
VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER SÄGE), BEVOR SIE MIT
DEM EINGESCHALTETEN GERÄT ARBEITEN, SO DASS SIE DIE
BAHN DES SÄGEBLATTS ÜBERPRÜFEN KÖNNEN. STELLEN
SIE SICHER DASS DER SCHRAUBSTOCK NICHT DEN
BETRIEB DER SÄGE ODER DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN.
30
Abstützung für lange Werkstücke (Abb. A5)
• Stützen Sie lange Werkstücke immer ab.
• Für beste Ergebnisse verwenden Sie die zusätzliche Werkstück-Auflage (29), um die Tischweite Ihrer Säge zu vergrößern. Sie erhalten die zusätzliche Werkstück-Auflage als Zubehör bei Ihrem Händler. Stützen Sie lange Werkstücke mit
geeigneten Mitteln sicher ab. Verwenden Sie z.B. Sägeböcke
oder ähnliche Vorrichtungen, um überhängende Werkstücke
zu stützen.
Herstellen von Bilderrahmen, Setzkästen und anderen umfangreichen Projekten (Abb. P1 & P2)
Gehrungen schneiden und Rahmen herstellen
Versuchen Sie einige einfache Projekte mit Holzabfall, bis Sie die
Handhabung Ihrer Säge sicher beherrschen. Ihre Säge ist das
ideale Werkzeug für das Gehrungssägen von Eckverbindungen
wie in Abb. P1. Die abgebildete Verbindung kann durch Neigungssägen oder durch Gehrungssägen hergestellt werden.
-Neigungssägen im rechten Winkel
Die Neigung ist für beide Leisten auf 45° eingestellt, so daß sich
ein Winkel von 90° ergibt. Der Gehrungsarm ist in der Nullposition verriegelt. Das Holz ist mit der breiten flachen Seite am Tisch
und der schmalen Seite am ­Anschlag positioniert.
-Gehrungssägen
Der gleiche Schnitt laßt sich herstellen, indem mit der breiten
Seite am ­Anschlag rechts und links auf Gehrung gesägt wird.
Die beiden Skizzen (Abb. P1 & P2) sind nur für vierseitige Objekte.
Wenn die Zahl der Seiten sich verändert, ändern sich auch die
Gehrungs- und Neigungswinkel. Die folgende Tabelle zeigt die
richtigen Winkel für eine Vielzahl von Formen; es wird dabei
angenommen, daß alle Seiten die gleiche Länge haben. Für Formen, die nicht in der Tabelle aufgeführt ­werden, teilen Sie 180°
durch die Zahl der Seiten, um den Gehrungs- bzw. Neigungswinkel zu erhalten.
Zahl der Seiten
4
5
6
7
8
9
10
Gehrungs- oder Neigungswinkel
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Doppelgehrungsschnitte (Abb. Q1 & Q2)
Doppelgehrungssägen ist eine Kombination von Gehrungssägen (Abb. P2) und Neigungssägen (Abb. P1). Diese Sägeweise
ergibt einen Schnitt, der sich zum Herstellen von Rahmen oder
Kästen mit schrägen Seiten, wie in Abb. Q1, eignet.
WARNUNG: Falls der Schnittwinkel für jeden Schnitt
verschieden ist, vergewissern Sie sich, daß der
Neigungfeststellknopf und der Gehrungsfeststellknopf
fest angezogen sind. Diese Knöpfe müssen nach jeder
Änderung der Neigung oder Gehrung angezogen
werden (Abb. Q1 & Q2).
Deutsch
VIERSEITIGER
KASTEN
SECHSSEITIGER
KASTEN
ACHTSEITIGER
KASTEN
WINKEL ZWISCHEN ZWEI KANTEN
DIESEN GEHRUNGSWINKEL AN DER SÄGE EINSTELLEN
• Die hier gegebene Übersicht soll Ihnen helfen, die richtigen
Neigungs- und Gehrungseinstellungen für zusammengesetzte Schnitte zu wählen. Um die Übersicht zu verwenden,
wählen Sie den gewünschten Winkel “A” (Abb. Q2) für Ihr
Projekt. Sie finden diesen Winkel in dem betreffenden Bogen
in der folgenden Übersicht. Von diesem Punkt aus gehen Sie
in einer vertikalen Linie, um den korrekten Neigungswinkel
zu finden und in einer horizontalen Linie, um den korrekten
Gehrungswinkel zu finden.
• Stellen Sie Ihre Säge auf die vorgeschriebenen Winkel ein
und machen Sie einige Probeschnitte.
• Üben Sie den Zusammenbau der gesägten Stücke.
• Beispiel: Um einen vierseitigen Kasten mit 25° Außenwinkeln
herzustellen (Winkel “A”) (Abb. Q2), verwenden Sie den Bogen oben rechts. F
­ inden Sie 25° auf der Bogenskala. Folgen
Sie der horizontalen Schnittlinie nach links oder rechts, um
die Gehrungswinkeleinstellung (23°) der Säge zu finden.
Folgen Sie ebenso der vertikalen Schnittlinie nach oben oder
unten, um die Neigungswinkeleinstellung (40°) der Säge zu
finden. Machen Sie immer zunächst Probeschnitte mit Holz­
abfall, um die Sägeeinstellungen zu überprüfen.
DIESEN NEIGUNGSWINKEL AN DER SÄGE
EINSTELLEN
Sägen von Grund-Gehrungsschnitten
Das Schneiden von Fußleisten wird mit einem Neigungswinkel
von 45° durchgeführt.
• Machen Sie immer einen Probeschwenk des Sägekopfes bei
ausgeschalteter Säge, bevor Sie sägen.
• Alle Schnitte werden mit der Rückseite der Zierleiste flach auf
der Säge aufliegend durchgeführt.
Innenwinkel
-links
• Legen Sie die Oberseite des Werkstückes an den
Anschlag.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
-rechts
• Legen Sie die Unterseite des Werkstückes an den
Anschlag.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
Außenwinkel
-links
• Legen Sie die Unterseite des Werkstückes an den
Anschlag.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
-rechts
• Legen Sie die Oberseite des Werkstückes an den
Anschlag.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
Schneiden von Zierleisten
Das Schneiden von Zierleisten wird in einer Doppelgehrungssäge durchgeführt. Um eine äußerst hohe Genauigkeit zu erzielen,
hat Ihre Säge ­voreingestellte Winkelstellungen bei 31,62° Gehrung und 33,85° Neigung. Diese Einstellungen sind für Standard-Zierleisten mit einem Winkel von 52° oben und 38° unten.
• Machen Sie vor den endgültigen Schnitten Probeschnitte mit
Resten.
• Alle Schnitte werden mit einer Linksneigung und mit der
Rückseite der Zierleiste auf dem Fußstück aufliegend durchgeführt.
Innenwinkel
-links
• Oberseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung rechts.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
-rechts
• Unterseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung links.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
Außenwinkel
-links
• Unterseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung links.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
-rechts
• Oberseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung rechts.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
Nutschnitte (Abb. R)
Ihre Säge ist mit einem Nutanschlag (17) und einer Flügelschraube (59) ausgestattet. Hiermit lassen sich Nutschnitte
durchführen.
• Schwenken Sie den Nutanschlag (17) zur Vorderseite der
Säge.
• Stellen Sie die Flügelschraube (59) auf die Tiefe der Nut ein.
Eventuell ist es erforderlich, zuerst die Sicherungsmutter (60)
zu lösen.
• Legen Sie einen Schnittrest von ca. 5 cm zwischen den
Anschlag und das Werkstück, um einen geraden Nutschnitt
durchzuführen.
31
Deutsch
Besonderheit beim Einrichten für das Schneiden breiter
Werkstücke (Abb. A1, S1, S2)
Ihre Säge kann sehr breite Werkstücke (bis zu 391 mm)
schneiden, wofür sie besonders eingerichtet werden muss. Um
die Säge für solche Werkstücke vorzubereiten, folgen Sie diesen
Schritten:
• Entfernen Sie die linken und rechten Gleitanschläge von der
Säge und legen Sie sie zur Seite. Zum Entfernen lockern
Sie die Anschlagknöpfe um einige Umdrehungen und
schieben Sie jeden Anschlag nach außen. Stellen Sie die
Gehrungsregulierung ein und fixieren Sie sie auf 0 Grad
Gehrung.
• Entfernen Sie die Rückanschlagsschrauben (64) vom rechten
hinteren Fuß und schrauben Sie sie in die Schraublöcher des
rechten Anschlags (62).
WARNUNG: Sägen Sie keine Werkstücke mit dieser
Einstellung, ohne die Rückanschlagsschrauben (64)
korrekt eingeschraubt zu haben, da andernfalls das
Material nicht korrekt abgestützt wird und außer
Kontrolle geraten kann, was zu Verletzungen führen
kann.
• Fertigen Sie aus einer 38 mm dicken Spanplatte oder
einer ähnlichen 38 mm dicken flachen Holzplatte eine
Aufspannplatte mit den Abmessungen 368 x 660 mm.
Die Aufspannplatte muss flach sein, damit das Material
beim Sägen nicht verrutschen und dadurch Verletzungen
verursachen kann.
• Stecken Sie vier 76,2 mm lange Holzschrauben (64) durch
die Löcher am Anschlag des Unterbaus und schrauben
die 368 x 660 mm Aufspannplatte an der Säge fest. Um
das Material sicher einzuspannen, müssen vier Schrauben
verwendet werden. Bei Verwendung der Spezialaufspannung
wird die Aufspannplatte in zwei Stücke gesägt. Vergewissern
Sie sich, dass die Schrauben fest angezogen sind,
andernfalls könnte sich das Material lösen und Verletzungen
verursachen. Achten Sie darauf, dass die Aufspannplatte
ganz flach auf dem Arbeitstisch aufliegt. Sie muss am
Anschlag anliegen und gleichmäßig mittig ausgerichtet sein.
WARNUNG: Achten Sie auch darauf, dass die Säge
auf einer stabilen flachen Oberfläche fest montiert ist.
Bei Nichtbeachtung könnte die Säge instabil werden,
herunterfallen und Verletzungen verursachen.
• Platzieren Sie das zu sägende Werkstück auf der am Tisch befestigten Aufspannplatte. Das Werkstück muss
fest am hinteren Anschlag anliegen.
• Spannen Sie das Material sicher ein, bevor Sie mit dem
Sägen beginnen. Schneiden Sie das Material langsam
mit einer raus-runter-und-zurück-Bewegung. Wenn das
Material nicht richtig eingespannt ist oder bei zu schnellem
Schneiden könnte sich das Material lösen und Verletzungen
verursachen.
Nach mehrmaligem Schneiden mit verschiedenen
Gehrungswinkeln (außer dem 0-Grad-Winkel) kann die Stabilität
der Aufspannplatte nachlassen und das Werkstück nicht mehr
ausreichend abstützen. Installieren Sie in diesem Fall an der
Säge eine neue, unbenutzte Aufspannplatte, nachdem Sie zuvor
den gewünschten Gehrungswinkel eingestellt haben.
32
WARNUNG: Wenn die Aufspannplatte trotz mehrerer
Schnittfugen weiter verwendet wird, kann die Kontrolle
über das Material verloren gehen, was Verletzungen
zur Folge haben kann.
Staubabsaugung (Abb. A2 & A3)
• Bringen Sie den Staubbeutel (27) am Absauganschluss (26)
an.
WARNUNG! Bringen Sie möglichst eine
Absaugvorrichtung an, die den geltenden
Bestimmungen zur Staubabsaugung entspricht.
Sägeblätter
Um die angegebenen Schnittiefen zu erhalten, müssen Sie immer Sägeblätter mit einem Durchmesser von 250 mm und einer
Bohrung von 30 mm verwenden.
Transport der Maschine (Abb. A1, A2 & B)
Um ein einfaches Tragen der Kapp- und Gehrungssäge zu ermöglichen, ist sie mit einem Tragegriff (10) am oberen Ende des
Sägearms versehen.
• Um die Säge zu transportieren, senken Sie den Arm und
drücken den Verriegelungsstift (22) in den Sägekopf.
• Sichern Sie den Schienensicherungsknopf mit dem
Sägekopf in der vorderen Stellung, sichern Sie den
Gehrungsarm im ganz linken Gehrungswinkel, schieben Sie
den Anschlag (3 & 8) vollständig nach innen und sichern Sie
den Neigungshebel (20) mit dem Sägekopf in senkrechter
Stellung, um das Werkzeug so kompakt wie möglich zu
machen.
• Verwenden Sie zum Tragen der Säge immer den Tragegriff
(10) oder die Griffaussparungen (24); vgl. Abb. B.
WARTUNG
Ihr DeWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer
und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein
dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr sollten Sie vor Anbringen
oder Abnehmen von Zubehörteilen bzw. bevor
Sie Einstellungen vornehmen/ändern oder
Reparaturen durchführen, das Gerät abschalten
und den Netzstecker ziehen. Vergewissern Sie
sich, dass der Auslöser in der ausgeschalteten
Stellung gesichert ist. Ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Geräts kann zu Verletzungen führen
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche Schmierung.
Deutsch
Reinigung
Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig den oberen
Sägeblattschutz, den beweglichen unteren Sägeblattschutz
sowie das Staubabsaugrohr, damit sie korrekt arbeiten.
Stellen Sie sicher, dass weder Späne noch Staub oder
Werkstückteilchen eine der Funktionen blockieren können.
Falls Werkstückfragmente zwischen Sägeblatt und
Schutzvorrichtungen steckenbleiben, trennen Sie die Maschine
von der Stromversorgung und befolgen Sie die Anweisungen
in Abschnitt Montage des Sägeblatts. Entfernen Sie die
steckengebliebenen Teile und montieren Sie das Sägeblatt
wieder.
WARNUNG: Immer wenn im Bereich der
Lüftungsschlitze Schmutzansammlungen zu sehen
sind, blasen Sie Schmutz und Staub mit trockener
Druckluft aus dem Gehäuse. Tragen Sie zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie keine Lösungsmittel
oder sonstige scharfen Chemikalien zum Reinigen der
nichtmetallischen Teile des Werkzeugs. Durch diese
Chemikalien kann der in diesen Teilen verwendete
Werkstoff geschwächt werden. Verwenden Sie ein
mit Wasser und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das
Werkzeug eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf in
Flüssigkeit eingetaucht werden.
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr sollten Sie regelmäßig die
Tischoberfläche reinigen.
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr sollten Sie regelmäßig die
Staubsammelanlage reinigen.
SÄGEBLATT-BESCHREIBUNGEN
ANWENDUNG
DURCHMESSER
ZÄHNE
Sägeblätter für den Bau(dünner Schlitz mit Antihaftfelge)
Allgemeine Anwendungen
250 mm
40
Feine Querschnitte
250 mm
60
Sägeblätter für Holzarbeiten (für glatte, saubere Schnitte)
Feine Querschnitte
250 mm
80
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
REINIGEN DER ARBEITSLEUCHTE
• Enfernen Sie mit einem Baumwollstäbchen sorgfältig
Sägemehl und Schmutz von der Linse der Arbeitsleuchte.
Angesammelter Staub kann die Arbeitsleuchte blockieren
und verhindern, dass sie die Schnittlinie genau anzeigt.
• Verwenden Sie KEINERLEI Lösungsmittel, diese können die
Linse beschädigen.
• Reinigen Sie bei entferntem Sägeblatt die Führungen und
das Sägeblatt von Schmutz.
Sonderzubehör (Abb. A5, A6)
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht für dieses Produkt geprüft
wurde, könnte die Verwendung derartigen Zubehörs
mit diesem Werkzeug gefährlich sein. Zur Vermeidung
einer Verletzungsgefahr sollten nur die von DeWALT
empfohlenen Zubehörteile mit diesem Produkt
verwendet werden.
SÄGEBLÄTTER VERWENDEN SIE IMMER 250 mm
SÄGEBLÄTTER MIT 30 mm WELLENBOHRUNGEN. DIE
DREHZAHL MUSS MINDESTENS 4000 U/MIN BETRAGEN.
Verwenden Sie niemals ein Sägeblatt mit geringerem
Durchmesser. Es wird nicht ordnungsgemäß geschützt.
Verwenden Sie nur Querschnitt-Sägeblätter! Verwenden Sie
keine Sägeblätter, die für Längsschnitte vorgesehen sind,
Kombinationsblätter oder Blätter mit Hakenwinkeln über  5°.
33
English
MITRE SAW DW717XPS
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
VDC
Type
Power input
Blade diameter
Blade bore
Blade body thickness
Max. blade speed
Max. cross-cut capacity 90°/90°
Max. mitre capacity 45°
Max. depth of cut 90°
Max. depth of bevel cross-cut 45°
Mitre (max. positions)
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
left
230/115
5
1675
250
30
2.2
4000
98 x 320
226
89
56
60°
Bevel (max. positions)
right
left
51°
48°
right
48°
mm
302
mm
76
mm
213
mm
76
mm
302
mm
50
mm
302
mm
22
mm
s
kg
44
< 10.0
24
LPA
(emission sound pressure level)
dB(A)
91
LWA (sound power level)
dB(A)
99
K(uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3.0
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
2.1
1.5
0° mitre
Resulting width at max. height 89 mm
Resulting height at max. width 320 mm
45° mitre left
Resulting width at max. height 89 mm
Resulting height at max. width 226 mm
45° bevel left
Resulting width at max. height 58 mm
Resulting height at max. width 320 mm
45° bevel right
Resulting width at max. height 30 mm
Resulting height at max. width 320 mm
31.62° mitre, 33.85° bevel
Resulting height at max. width 272 mm
Blade run-down time
Weight
V
DW717XPS
230
Noise values and vibration values (triax vector sum)
according to EN61029:
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN61029 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
34
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However
if the tool is used for different applications, with
different accessories or poorly maintained, the vibration
emission may differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration
should also take into account the times when the tool
is switched off or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly reduce the
exposure level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the
operator from the effects of vibration such as: maintain
the tool and the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses:
Europe
230 V tools 10 Amperes,
mains
U.K. & Ireland
230 V tools 13 Amperes, in
plugs
NOTE: This device is intended for the connection to a power
supply system with maximum permissible system impedance
Zmax of 0.27 Ω Ohm at the interface point (power service box) of
user’s supply.
The user has to ensure that this device is connected only to a
power system which fulfils the requirement above. If necessary,
the user can ask the public power supply company for the
system impedance at the interface point.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to these
symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation
which, if not avoided, will result in death or serious
injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MITRE SAW
DW717XPS
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
English
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012
+A11:2013
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
9.Use protective equipment.
Always use safety glasses. Use a face or dust mask if
working operations create dust or flying particles. If these
particles might be considerably hot, also wear a heatresistant apron. Wear ear protection at all times. Wear a
safety helmet at all times.
10. Connect dust extraction equipment.
If devices are provided for the connection of dust extraction
and collecting equipment, ensure these are connected and
properly used.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016
Safety Instructions
W
ARNING! When using electric tools basic safety
precautions should always be followed to reduce
the risk of fire, electric shock and personal injury
including the following.
Read all these instructions before attempting to operate this
product and save these instructions.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
General Safety Rules
1.Keep work area clear.
Cluttered areas and benches invite injuries.
2.Consider work area environment.
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp
or wet conditions. Keep the work area well lit (250–300 Lux).
Do not use the tool where there is a risk of causing fire or
explosion, e.g., in the presence of flammable liquids and
gases.
3.Guard against electric shock.
Avoid body contact with earthed surfaces (e.g., pipes,
radiators, cookers and refrigerators). When using the tool
under extreme conditions (e.g., high humidity, when metal
swarf is being produced, etc.), electric safety can be
improved by inserting an isolating transformer or a (FI) earthleakage circuit-breaker.
4.Keep other persons away.
Do not let persons, especially children, not involved in the
work, touch the tool or the extension cord and keep them
away from the work area.
5.Store idle tools.
When not in use, tools must be stored in a dry place and
locked up securely, out of reach of children.
6.Do not force the tool.
It will do the job better and safer at the rate to which it was
intended.
7.Use the right tool.
Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool.
Do not use tools for purposes not intended; for example do
not use circular saws to cut tree limbs or logs.
8.Dress properly.
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be
caught in moving parts. Non-skid footwear is recommended
when working outdoors. Wear protective hair covering to
contain long hair.
11. Do not abuse the cord.
Never yank the cord to disconnect it from the socket.
Keep the cord away from heat, oil and sharp edges. Never
carry the tool by its cord.
12. Secure work.
Where possible use clamps or a vice to hold the work. It
is safer than using your hand and it frees both hands to
operate the tool.
13. Do not overreach.
Keep proper footing and balance at all times.
14. Maintain tools with care.
Keep cutting tools sharp and clean for better and safer
performance. Follow instructions for lubricating and changing
accessories. Inspect tools periodically and if damaged have
them repaired by an authorized service facility. Keep handles
and switches dry, clean and free from oil and grease.
15. Disconnect tools.
When not in use, before servicing and when changing
accessories such as blades, bits and cutters, disconnect
tools from the power supply.
16.Remove adjusting keys and wrenches.
Form the habit of checking to see that adjusting keys and
wrenches are removed from the tool before operating the
tool.
17. Avoid unintentional starting.
Do not carry the tool with a finger on the switch. Be sure that
the tool is in the “off” position before plugging in.
18. Use outdoor extension leads.
Before use, inspect the extension cable and replace if
damaged. When the tool is used outdoors, use only
extension cords intended for outdoor use and marked
accordingly.
19. Stay alert.
Watch what you are doing. Use common sense. Do not
operate the tool when you are tired or under the influence of
drugs or alcohol.
20. Check for damaged parts.
Before use, carefully check the tool and mains cable to
determine that it will operate properly and perform its
intended function. Check for alignment of moving parts,
binding of moving parts, breakage of parts, mounting and
any other conditions that may affect its operation. A guard
or other part that is damaged should be properly repaired or
replaced by an authorized service centre unless otherwise
indicated in this instruction manual. Have defective switches
replaced by an authorized service centre.
Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.
Never attempt any repairs yourself.
WARNING! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool other
35
English
than those recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
• Check periodically that the motor air slots are clean and free
of chips.
21. Have your tool repaired by a qualified person.
• Replace the kerf plate when worn.
This electric tool complies relevant safety rules. Repairs
should only be carried out by qualified persons using original
spare parts; otherwise this may result in considerable danger
to the user.
• Disconnect the machine from the mains before carrying out
any maintenance work or when changing the blade.
Additional Safety Rules for Mitre Saws
• The machine is provided with a special configured power
supply cord which can only be replaced by the manufacturer
or its authorised service agent.
• Before starting any cutting operation, ensure that the
machine is located on an flat and stable surface.
• Do not use the saw to cut other materials than those
recommended by the manufacturer.
• Do not operate the machine without guards in position, or if
guards do not function or are not maintained properly.
• Ensure that the arm is securely fixed when performing bevel
cuts.
• Keep the floor area around the machine level, wellmaintained and free of loose materials, e.g., chips and cutoffs.
• Use correctly sharpened saw blades. Observe the maximum
speed mark on the saw blade. The marked maximum speed
shall always be greater than or at least equal to the speed
marked on the rating plate.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight
before starting any operation.
• Never place either hand in the blade area when the saw is
connected to the electrical power source.
• Never attempt to stop a machine in motion rapidly by
jamming a tool or other means against the blade; serious
accidents can occur.
• Before using any accessory consult the instruction manual.
The improper use of an accessory can cause damage.
• Use a holder or wear gloves when handling a saw blade or
rough material.
• Ensure that the saw blade is mounted correctly before use.
• Make sure that the blade rotates in the correct direction.
• Do not use blades of larger or smaller diameter than
recommended. For the proper blade rating refer to the
Technical Data. Use only the blades specified in this
manual, complying with EN 847-1.
• Never perform any cleaning or maintenance work when
the machine is still running and the head is not in the rest
position.
• When possible, always mount the machine to a bench.
• If you use an LED to indicate the cutting line, make sure that
the LED is of class 2 according to EN 62471. Do not replace
an LED diode with a different type. If damaged, have the LED
repaired by an authorised repair agent.
•The front section of the guard is louvered for visibility while
cutting. Although the louvers dramatically reduce flying
debris, they are openings in the guard and safety glasses
should be worn at all times when viewing through the
louvers.
• Connect the saw to a dust collection device when sawing
wood. Always consider factors which influence exposure of
dust such as:
-–type of material to be machined (chip board produces
more dust than wood);
-–sharpness of the saw blade;
-–correct adjustment of the saw blade.
-–dust extractor with air velocity not less than 20 m/s.
Ensure that the local extraction as well as hoods, baffles and
chutes are properly adjusted.
• Please be aware of the following factors influencing exposure
to noise:
-–use saw blades designed to reduce the emitted noise;
-–use only well sharpened saw blades;
• Machine maintenance shall be conducted periodically;
• Provide adequate general or localized lighting;
• Ensure the operator is adequately trained in the use,
adjustment and operation of the machine;
•Ensure that any spacers and spindle rings are suitable for the
purpose as stated in this manual.
•Refrain from removing any cut-offs or other parts of the
workpiece from the cutting area while the machine is running
and the saw head is not in the rest position.
• Never cut workpieces shorter than 200 mm.
• Consider applying specially designed noise-reduction blades.
•Without additional support the machine is designed to
accept the maximum workpiece size of:
• Do not use HIGH SPEED STEEL blades.
– Height 89 mm by width 302 mm by length 600 mm
• Do not use cracked or damaged saw blades.
–Longer workpieces need to be supported by suitable
additional table, e.g. DE7023. Always clamp the
workpiece safely.
• Do not use any abrasive or diamond discs.
• Never use your saw without the kerf plate.
• Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing
the switch.
• Do not wedge anything against the fan to hold the motor
shaft.
• The blade guard on your saw will automatically raise when
the arm is brought down; it will lower over the blade when
head lock up release lever (12) is pushed.
• Never raise the blade guard manually unless the saw is
switched off. The guard can be raised by hand when
installing or removing saw blades or for inspection of the saw.
36
•In case of an accident or machine failure immediately turn the
machine off and pull the plug.
•Report the failure and mark the machine in suitable form to
prevent other people from using the defective machine.
• When the saw blade is blocked caused by abnormal feed
force during cutting, switch the machine off and disconnect
from power supply. Remove the workpiece and ensure that
the saw blade runs free. Switch the machine on and start
new cutting operation with reduced feed force.
• Never cut light alloy (i.e., aluminium, magnesium). It is not
allowed for this saw.
English
• Check for damage to the tool, parts or accessories which
may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
•Whenever the situation allows, mount the machine to a
bench using
bolts with a diameter of 8 mm bolts and 80 mm in length.
WARNING: We recommend the use of a residual
current device with a residual current rating of 30mA
or less.
Description (fig. A1–A6)
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of saws:
– injuries caused by touching the rotating parts
In spite of the application of the relevant safety regulations and
the implementation of safety devices, certain residual risks cannot
be avoided. These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of accidents caused by the uncovered parts of the
rotating saw blade.
– Risk of injury when changing the blade.
– Risk of squeezing fingers when opening the guards.
– Health hazards caused by breathing dust developed when
sawing wood, especially oak, beech and MDF.
The following factors increase the risk of breathing problems:
– No dust extractor connected when sawing wood
– Insufficient dust extraction caused by uncleaned exhaust
filters
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Carrying point
WARNING: Never modify the power tool or any part
of it. Damage or personal injury could result.
A1
1On/off switch
2Moveable lower blade guard
3Fence left-hand side
4Mitre lever
5Mitre latch
6 XPSTM on/off switch
7Mitre scale
8Fence right-hand side
9Kerf plate
10 Carrying handle
11 Operating handle
12Head lock up release lever
13Date code
14 Spindle lock
15 Bevel scale
16Rail lock knob
17 Grooving stop
A2
18Slide stop
19Fixed upper blade guard
20 Bevel latch/lever
21Bevel clamp handle
22Head lock down pin
23 Wrench
24 Hand indentation
25Bench mounting holes
26 Dust spout
Keep hands away from blade.
A3
27Dustbag
Do not stare directly into the light source.
A4
28LED Worklight System
DATE CODE POSITION (FIG. A1)
The Date Code (13), which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1Assembled mitre saw
1Blade spanner
1Saw blade
1Dustbag
1Material clamp
1Instruction manual
Optional accessories
A5
29Work support extension
A6
30Work piece clamp
INTENDED USE
Your DeWALT DW717XPS Mitre Saw has been designed for
professional cutting wood, wood products and plastics. It
performs the sawing operations of cross-cutting, bevelling and
mitring easily, accurately and safely.
This unit is designed for use with a nominal blade diameter 250
mm carbide tip blade.
37
English
DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable
liquids or gases.
These miter saws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision
is required when inexperienced operators use this tool.
WARNING! Do not use the machine for purposes
other than intended.
•Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons without
supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your tool is double insulated in accordance with
EN61029;
therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a
fail-safe isolating transformer with an earth screen
between the primary and secondary winding.
In case of cord replacement the tool must only be repaired by an
authorized service agent or by qualified electrician.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
making repairs. Be sure the trigger switch is in the
OFF position. An accidental start-up can cause injury.
Unpacking (fig. A1, B)
• Remove the saw from the packing material carefully using
the carrying handle (10).
• Release the rail lock knob (16), and push the saw head back
to lock it in the rear position.
• Press down the operating handle (11) and pull out the lock
down pin (22), as shown.
• Gently release the downward pressure and allow the arm to
rise to its full height.
Bench mounting (fig. C)
• Holes (25) are provided in all four feet to facilitate bench
mounting.
Two different sized holes are provided to accommodate
different sizes of bolts. Use either hole; it is not necessary
to use both. Bolts with a diameter of 8 mm and 80 mm
in length is suggested. Always mount your saw firmly to
prevent movement. To enhance the portability, the tool can be
mounted to a piece of 12.5 mm or thicker plywood which can
then be clamped to your work support or moved to other job
sites and reclamped.
• When mounting your saw to a piece of plywood, make sure
that the mounting screws do not protrude from the bottom
of the wood.
The plywood must sit flush on the work support. When
clamping the saw to any work surface, clamp only on the
clamping bosses where the mounting screw holes are
located. Clamping at any other point will interfere with the
proper operation of the saw.
• To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting
surface is not warped or otherwise uneven. If the saw rocks
on the surface, place a thin piece of material under one saw
foot until the saw is firm on the mounting surface.
Mounting the saw blade (fig. D1–D4)
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the earth
terminal.Follow the fitting instructions supplied with
good quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Fitting a Mains Plug to 115 V Units
(U.K. and Ireland Only)
• The plug fitted should be comply with BS EN 60309
(BS4343),
16 Amps, earthing contact position 4h.
WARNING: Always ensure that the cable clamp is
correctly and securely fitted to the sheath of the cable.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core
extension cable suitable for the power input of this tool (see
Technical Data).The minimum conductor size is 1.5 mm2; the
maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
ASSEMBLY
38
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit
off and disconnect machine from power source
before installing and removing accessories,
before adjusting or changing set-ups or when
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit
off and disconnect machine from power source
before installing and removing accessories,
before adjusting or changing set-ups or when
making repairs. Be sure the trigger switch is in the
OFF position. An accidental start-up can cause injury.
•N
ever depress the spindle lock button while the
blade is under power or coasting.
• Do not cut light alloy and ferrous metal (containing
iron or steel) or masonry or fibre cement product
with this mitre saw.
• Depress the head lock up release lever (12) to
release the lower guard (2),then raise the lower guard
as far as possible.
• With the lower guard held in the raised position, depress
the spindle lock button (14) with one hand, then use the
supplied
blade spanner (23) in the other hand to loosen the left-hand
threaded blade locking screw (37) by turning clockwise.
WARNING! To use the spindle lock, press the button
as shown and rotate the spindle by hand until you feel
the lock engage.
Continue to hold the lock button in to keep the spindle from
turning.
• Remove the blade locking screw (37) and the outside arbor
collar (38).
English
• Install the saw blade (39) onto the blade adaptor (40) seated
directly against the inside arbor collar (41), making sure
that the teeth at the bottom edge of the blade are pointing
toward the back of the saw (away from the operator).
• Replace the outer arbor collar (38).
• Tighten the blade locking screw (37) carefully by turning
counter-clockwise while holding the spindle lock engaged
with your other hand.
WARNING! Be aware the saw blade shall be replaced
in the described way only. Only use saw blades as
specified under Technical Data; Cat.no.: DT4323 is
suggested.
Adjustment
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit
off and disconnect machine from power source
before installing and removing accessories,
before adjusting or changing set-ups or when
making repairs. Be sure the trigger switch is in the
OFF position. An accidental start-up can cause injury.
Your mitre saw was accurately adjusted at the factory. If
readjustment due to shipping and handling or any other reason
is required, follow the steps below to adjust your saw. Once
made, these adjustments should remain accurate.
Checking and adjusting the blade to the fence (fig. E1–E4)
• Release the mitre lever (4) and depress the mitre latch (5) to
release the mitre arm (42).
• Swing the mitre arm until the latch locates it at the 0° mitre
position.
Do not tighten the lever.
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf
(43).
• Place a square (44) against the left side of the fence (3) and
blade (39) (fig. E3).
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth
with the square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the screws (45) and move the scale/mitre arm
assembly left or right until the blade is at 90° to the fence as
measured with the square.
• Retighten the screws (45). Pay no attention to the reading of
the mitre pointer at this point.
Adjusting the mitre pointer (fig. E1, E2 & F)
• Release the mitre lever (4) and depress the mitre latch (5) to
release the mitre arm (42).
• Move the mitre arm to set the mitre pointer (46) to the zero
position,
as shown in fig. F.
• With the mitre lever loose, allow the mitre latch to snap into
place as you rotate the mitre arm past zero.
• Observe the pointer (46) and mitre scale (7). If the pointer
does not indicate exactly zero, loosen the screw (47), move
the pointer to read 0° and tighten the screw.
Mitre lock/detent rod adjustment (fig. A1, G)
If the base of the saw can be moved while the mitre lever (4) is
locked,
the mitre lock/detent rod (48) must be adjusted.
• Unlock the mitre lever (4).
• Loosen the lock nut (61) on the miter lock rod.
• Fully tighten the mitre lock/detent rod (48) using a
screwdriver.
Then loosen the rod one turn.
• Check that the table does not move when the lever (4) is
locked at
a random (not preset) angle.
• Tighten lock nut (61).
Checking and adjusting the blade to the table (fig. A2, H1–
H4)
• Loosen the bevel clamp handle (21) and lift the bevel latch
(20) to release the saw arm.
• Move the saw arm until the latch locates it at the 0° bevel
position.
Do not tighten the handle.
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf
(43).
• Block the head saw down with the pin (22).
• Place a set square (44) on the table and up against the blade
(39) (fig. H2).
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth
with the square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the nuts (55) and move the saw arm assembly left or
right until the blade is at 90° to the table as measured with
the square.
Retighten the nuts (55).
• If the bevel pointer (50) does not indicate zero on the bevel
scale (15), loosen the screw (51) that secures the pointer and
move the pointer as necessary.
Adjusting the fence (fig. I1 & I2)
The upper part of the fence can be adjusted to provide
clearance, allowing the saw to bevel to a full 48° both left and
right.
To adjust the left fence (3):
• Loosen the plastic knob (52) and slide the fence to the left.
• Make a dry run with the saw switched off and check for
clearance. Adjust the fence to be as close to the blade as
practical to provide maximum workpiece support, without
interfering with the up and down movement of the arm.
• Tighten the knob securely.
To adjust the right fence (8):
• Loosen the plastic knob (53) and slide the fence to the right.
• Proceed as for adjusting the left fence.
WARNING: The guide grooves (54) can become
clogged with sawdust. Use a stick or some low
pressure air to clear the guide grooves.
Adjusting the bevel clamping system (fig. J)
If the saw arm can be moved when the bevel clamp handle (21)
is locked, the clamping sytem must be adjusted.
• Remove the screw (56) holding the handle.
• Lift off the handle and turn it 1/8 turn counterclockwise. Refit
the screw.
39
English
• Check that the saw arm does not move when the bevel
clamp handle (21) is locked at a random (not preset) angle.
Rail guide adjustment (fig. J)
• Regularly check the rails for clearance.
• To reduce clearance, gradually rotate the set screw (57)
clockwise while sliding the saw head back and forth. Adjust
the clearance to be as small as possible without causing any
slide resistance.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, turn tool off and disconnect
tool from power source before making any
adjustments or removing/installing attachments
or accessories. Be sure the trigger switch is in the
OFF position. An accidental start-up can cause injury.
Ensure the machine is placed to satisfy your ergonomic
conditions in terms of table height and stability. The machine site
shall be chosen so that the operator has a good overview and
enough free surrounding space around the machine that allows
handling of the workpiece without any restrictions.
To reduce effects of vibration make sure the environment
temperature is not too cold, machine and accessory is well
maintained and the workpiece size is suitable for this machine.
The attention of UK users is drawn to the “woodworking
machines regulations 1974” and any subsequent amendments.
Prior to operation:
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively
worn blades. The maximum rotation speed of the tool must
not exceed that of the saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• Secure the workpiece.
• Although this saw will cut wood and many nonferrous
materials,
these operating instructions refer to the cutting of wood only.
The same guide-lines apply to the other materials.
Do not cut ferrous (iron and steel) materials, fibre cement or
masonry with this saw!
• Make sure to use the kerf plate. Do not operate the machine
if the kerf slot is wider than 10 mm.
Switching on and off (fig. K)
A hole (58) is provided in the on/ off switch (1) for insertion of a
padlock to lock the tool.
• To run the tool, press the on/off switch (1).
• To stop the tool, release the switch.
Body and hand position
Proper positioning of your body and hands when operating the
mitre saw will make cutting easier, more accurate and safer.
• Never place your hands near the cutting area.
40
• Place your hands no closer than 150 mm from the blade.
• Hold the workpiece tightly to the table and the fence when
cutting. Keep your hands in position until the switch has
been released and the blade has completely stopped.
• Always make dry runs (without power) before finish cuts so
that you can check the path of the blade.
• Do not cross your hands.
• Keep both feet firmly on the floor and maintain proper
balance.
• As you move the saw arm left and right, follow it and stand
slightly to the side of the saw blade.
• Sight through the guard louvres when following a pencil line.
MIter Control (fig. E1)
The mitre lever (4) and mitre latch (5) allows the saw to mitre 60
left and
50 right.
To miter the saw:
• Release the mitre lever (4) and depress the mitre latch (5)
and set the mitre angle desired on the miter scale.
• Push down on the mitre lever (4) to lock the saw table in
place.
Bevel Control (fig. H1, H4)
The bevel latch levers (20) and bevel clamp handle (21) allows
the saw to bevel 48º left and right. Your saw has two bevel latch
levers (20), one on either side of the rear support housing. Only
one needs to be used to move the bevel to either direction. The
bevel clamp handle (21) is on top of the rear support housing.
To bevel the saw:
• Loosen the bevel clamp handle (21). Lift one of the levers
to approximately 45º and set the bevel angle desired on
the bevel scale (15). Two bevel scales are provided for
convenience.
• Lock the bevel clamp handle (21) to lock the bevel in place.
The bevel latch levers (20) can be lifted vertically to override
the common stop angles.
Slide Stop (fig. T)
The slide stop (18) control positions your saws rails so that
the largest possible verticle moldings can be cut. ALWAYS
TIGHTEN THE RAIL LOCK KNOB WHEN USING THE SLIDE
STOP TO PREVENT THE SLIDE SYSTEM FROM MOVING
UNINTENTIONALLY
Rail Lock Knob (fig. A1, T)
The rail lock knob (16) allows you to lock the saw head firmly to
keep it from sliding on the rails. This is necessary when making
certain cuts or when transporting the saw.
Grooving Stop (fig. A1, R)
The grooving stop (17) allows for groove cutting. Flipping the
lever toward the front of the saw and adjusting the thumbscrew
changes the depth of the groove cut. Flipping the lever toward
the rear of the saw bypasses the grooving stop.
English
Head Lock Down Pin (fig. A2)
To lock the saw head in the down position, push the head
down, push the pin (22) in and release the saw head. This will
hold the saw head safely down for moving the saw from place
to place. To release, press the saw head down and pull the pin
out.
45° both left and right. If any intermediate angle is required
hold the head firmly and lock by tightening the mitre lever.
• Always ensure that the mitre lever is locked tightly before
cutting.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Use of XPSTM LED Worklight System (fig. A1, A2)
NOTE: The mitre saw must be connected to a power source.
The XPSTM LED Worklight System is equipped with an on/off
switch (6). The XPSTM LED Worklight System is independent of
the mitre saw’s trigger switch. The light does not need to be on
in order to operate the saw.
To cut through an existing pencil line on a piece of wood:
1.Turn on the XPSTM system, then pull down on the operating
handle (11) to bring the saw blade close to the wood. The
shadow of the blade will appear on the wood.
2.Align the pencil line with the edge of the blade’s shadow.
You may have to adjust the mitre or bevel angles in order to
match the pencil line exactly.
BASIC SAW CUTS
Vertical straight cross cut (fig. A1 & L)
• Release the mitre lever (4) and depress the mitre latch (5) to
release the mitre arm.
• Engage the mitre latch at the 0° position and tighten the
mitre lever.
• Place the wood to be cut against the fence (3 & 8).
• Take hold of the operating handle (11) and depress the head
lock up release lever (12) to release the head.
• Press the trigger switch (1) to start the motor.
• Depress the head to allow the blade to cut through the
timber and enter the plastic kerf plate (9).
• After completing the cut, release the switch and wait for the
saw blade to come to a complete standstill before returning
the head to its upper rest position.
Performing a sliding cut (fig. A1, M)
The guide rail allows cutting larger workpieces from 76.2 mm
up to
111.8 mm using an out-down-back sliding motion.
• Release the rail lock knob (16).
• Pull the saw head towards you and switch the tool on.
• Lower the saw blade into the workpiece and push the head
back to complete the cut.
• Proceed as described above.
WARNING:
• Do not perform sliding cuts on workpieces smaller
than
76.2 mm.
• Remember to lock the saw head in the rear position
when the sliding cuts are finished.
Mitre cross-cut (fig. A1 & N)
• Release the mitre lever (4) and depress the mitre latch (5).
• Move the arm left or right to the required angle. The mitre
latch will automatically locate at 10°, 15°, 22.5°, 31.62° and
WARNING: When mitring the end of a piece of wood
with a small off-cut, position the wood to ensure that
the off-cut is to the side of the blade with the greater
angle to the fence; i.e. left mitre, off-cut to the right right mitre, off-cut to the left.
Bevel cuts (fig. A1, A2 & O)
Bevel angles can be set from 48° left to 48° right and can be
cut with the mitre arm set between zero and a maximum of 45°
mitre position right or left.
Left bevel
• Slide the upper part of the left side fence (3) to the left as far
as it will go.
• Loosen the bevel clamp handle (21), lift the bevel latch (20)
and set the bevel as desired.
• The bevel latch automatically locates at 22.5°, 33.85° and
45°. If any intermediate angle is required, hold the head
firmly and lock by tightening the bevel clamp handle (21).
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Right bevel
• Slide the upper part of the right side fence (8) to the right as
far as it will go.
• Proceed as for a left bevel cut.
Quality of cut
The smoothness of any cut depends on a number of variables,
e.g. the material being cut. When smoothest cuts are desired
for moulding and other precision work, a sharp (60 tooth
carbide) blade and a slower,
even cutting rate will produce the desired results.
WARNING: Ensure that the material does not creep
while cutting; clamp itsecurely in place. Always let the
blade come to a full stopbefore raising the arm. If small
fibres of wood still split out atthe rear of the workpiece,
stick a piece of masking tape on thewood where the
cut will be made. Saw through the tape andcarefully
remove tape when finished.
Clamping the workpiece (fig. A6, U)
WARNING: A workpiece that is clamped, balanced
and secure before a cut may become unbalanced
after a cut is completed. An unbalanced load may tip
the saw or anything the saw is attached to, such as
a table or workbench. When making a cut that may
become unbalanced, properly support the workpiece
and ensure the saw is firmly bolted to a stable surface.
Personal injury may occur.
WARNING: The clamp foot must remain clamped
above the base of the saw whenever the clamp is
used. Always clamp the workpiece to the base of the
saw – not to any other part of the work area. Ensure
the clamp foot is not clamped on the edge of the base
of the saw.
41
English
CAUTION: Always use a work clamp to maintain
control and reduce the risk of personal injury and
workpiece damage.
Use the material clamp (30) provided with your saw. The left or
right fence will slide from side to side to aid in clamping. Other
aids such as spring clamps, bar clamps or C-clamps may be
appropriate for certain sizes and shapes of material.
TO INSTALL CLAMP
1.Insert it into the hole behind the fence. The clamp should be
facing toward the back of the mitre saw. The groove on the
clamp rod should be fully inserted into the base. Ensure this
groove is fully inserted into the base of the mitre saw. If the
groove is visible, the clamp will not be secure.
2.Rotate the clamp 180° toward the front of the mitre saw.
3.Loosen the knob to adjust the clamp up or down, then use
the fine adjust knob to firmly clamp the workpiece.
NOTE: Place the clamp on the opposite side of the base when
beveling. ALWAYS MAKE DRY RUNS (UNPOWERED) BEFORE
FINISH CUTS TO CHECK THE PATH OF THE BLADE. ENSURE
THE CLAMP DOES NOT INTERFERE WITH THE ACTION OF
THE SAW OR GUARDS.
Support for long pieces (fig. A5)
• Always support long pieces.
• For best results, use the extension work support (29) to
extend the table width of your saw (available from your
dealer as an option). Support long workpieces using any
convenient means such as
saw-horses or similar devices to keep the ends from
dropping.
Cutting picture frames, shadow boxes & other four sided
projects (fig. P1 & P2)
Trim moulding and other frames
Try a few simple projects using scrap wood until you develop
a “feel” for your saw. Your saw is the perfect tool for mitring
corners like the one shown in fig. P1. The joint shown has been
made using either bevel adjustment.
-Using mitre adjustment
The same cut can be made by mitring right and left with the
broad surface against the fence.
The two sketches (fig. P1 & P2) are for four side objects only. As
the number of sides changes, so do the mitre and bevel angles.
The chart below gives the proper angles for a variety of shapes,
assuming that all sides are of equal length. For a shape that is
not shown in the chart,
divide 180° by the number of sides to determine the mitre or
bevel angle.
Angle mitre or bevel
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
Compound mitre (fig. Q1 & Q2)
A compound mitre is a cut made using a mitre angle (fig. P2)
and a bevel angle (fig. P1) at the same time. This is the type of
cut used to make frames or boxes with slanting sides like the
one shown in fig. Q1.
ARNING: If the cutting angle varies from cut to
W
cut, check that the bevel clamp knob and the mitre
lock knob are securely tightened. These knobs must
be tightened after making any changes in bevel or
mitre (fig. Q1 & Q2).
• The chart shown below will assist you in selecting the proper
bevel and mitre settings for common compound mitre cuts.
To use the chart, select the desired angle “A” (fig. Q2) of your
project and locate that angle on the appropriate arc in the
chart. From that point follow the chart straight down to find
the correct bevel angle and straight across to find the correct
mitre angle.
• Set your saw to the prescribed angles and make a few trial
cuts.
• Practice fitting the cut pieces together.
• Example: To make a 4 sided box with 25° exterior angles
(angle “A”) (fig. Q2), use the upper right arc. Find 25° on the
arc scale. Follow the horizontal intersecting line to either
side to get the mitre angle setting on the saw (23°). Likewise
follow the vertical intersecting line to the top or bottom to get
the bevel angle setting on the saw (40°). Always try cuts on a
few scrap pieces of wood to verify the settings on the saw.
SQUARE BOX
6 SIDED BOX
8 SIDED BOX
SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW
42
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
-Using bevel adjustment
The bevel for the two boards is adjusted to 45° each, producing
a 90° corner. The mitre arm is locked in the zero position. The
wood is positioned with the broad flat side against the table and
the narrow edge against the fence.
No. of sides
4
5
6
7
8
9
10
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
English
Cutting base mouldings
The cutting of base moulding is performed at a 45° bevel angle.
• Always make a dry run without power before making any
cuts.
• All cuts are made with the back of the moulding laying flat on
the saw.
Inside corner
-Left side
• Position the moulding with top of the moulding against the
fence.
• Save the left side of the cut.
-Right side
• Position the moulding with the bottom of the moulding
against the fence.
• Save the left side of the cut.
Outside corner
-Left side
• Position the moulding with the bottom of the moulding
against the fence.
• Save the right side of the cut.
-Right side
• Position the moulding with top of the moulding against the
fence.
• Save the right side of the cut.
Cutting crown mouldings
The cutting of crown moulding is performed in a compound
mitre. In order to achieve extreme accuracy, your saw has
pre-set angle positions at 31.62° mitre and 33.85° bevel. These
settings are for standard crown mouldings with 52° angles at
the top and 38° angles at the bottom.
• Make test cuts using scrap material before doing the final
cuts.
• All cuts are made in a left bevel and with the back of the
moulding against the base.
Inside corner
-Left side
• Top of the moulding against the fence.
• Mitre right.
• Save the left side of the cut.
-Right side
• Bottom of the moulding against the fence.
• Mitre left.
• Save the left side of the cut.
Outside corner
-Left side
• Bottom of the moulding against the fence.
• Mitre left.
• Save the right side of the cut.
-Right side
• Top of the moulding against the fence.
• Mitre right.
• Save the right side of the cut.
Grooving (fig. R)
Your saw is equipped with a grooving stop (17) and thumbscrew
(59) to allow for groove cutting.
• Flip the grooving stop (17) towards the front of the saw.
• Adjust the thumbscrew (59) to set the depth of the groove
cut. It might be necessary to release the lock nut (60) first.
• Place a piece of scrap material of approx. 5 cm between
fence and workpiece in order to perform a straight groove
cut.
Special Set-up for Wide Crosscuts (fig. A1, S1, S2)
Your saw can cut very wide (up to 391 mm) workpieces when a
special set up is used. To set the saw up for these workpieces,
follow these steps:
• Remove both left and right sliding fences from the saw and
set aside. To remove them, unscrew the fence knobs several
turns and slide each fence outward. Adjust and lock the
miter control so that it is at
0 degrees miter.
• Remove backfence screws (64) from right rear foot and
install them into the right hand fence (62) screw holes.
WARNING: Do not cut material using the special
setup without properly installing the backfence screws
(64), otherwise the material will not be supported
properly and may cause loss of control and possible
injury.
• Make a platform using a piece of 38 mm thick particleboard
or similar flat strong 38 mm thick wood to the dimensions:
368 x 660 mm. The platform must be flat otherwise the
material could move during cutting and cause injury.
• Mount the 368 x 660 mm platform to the saw using
four 76.2 mm long wood screws (64) through the holes
in the base fence. Four screws must be used to properly
secure the material. When the special set up is used, the
platform will be cut into two pieces. Ensure the screws are
tightened properly otherwise material could loosen and
cause injury. Ensure the platform is firmly flat on the table,
against the fence, and centered evenly from left to right.
WARNING: Ensure the saw is mounted firmly to a
stable flat surface. Failure to do so could cause the
saw to be unstable and fall causing personal injury.
• Place the workpiece to be cut on top of the platform
mounted to the table. Ensure the workpiece is firmly against
the backfence.
• Secure the material before cutting. Cut slowly through the
material using a out-down-and-back motion. Failure to
clamp securely or cut slowly could result in the material
coming loose and causing injury.
After several cuts are made at various miter angles other than
0º, the platform may weaken and not properly support the work.
Install a new, unused platform to the saw after presetting the
desired miter angle.
43
English
WARNING: Continued use of a platform with several
kerfs may cause loss of material control and possible
injury.
Dust extraction (fig. A2 & A3)
• Fit the dustbag (27) onto the dust spout (26).
WARNING: Blow dirt and dust out of the main
housing with dry air as often as dirt is seen collecting
in and around the air vents. Wear approved eye
protection and approved dust mask when performing
this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh
chemicals for cleaning the non-metallic parts of the
tool. These chemicals may weaken the materials used
in these parts. Use a cloth dampened only with water
and mild soap. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly
clean the table top.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly
clean the dust collection system.
WARNING! Whenever possible, connect a dust
extraction device designed in accordance with the
relevant regulations regarding dust emission.
Saw blades
To obtain the stated cutting capacities, always use 250 mm saw
blades with 30 mm arbor holes.
Transporting (fig. A1, A2 & B)
In order to conveniently carry the mitre saw, a carrying handle
(10) has been included on the top of the saw arm.
• To transport the saw, lower the head and depress the lock
down pin (22).
• Lock the rail lock knob with the saw head in the front
position, lock the mitre arm in the full left mitre angle, slide
the fence (3 & 8) completely inward and lock the bevel lever
(20) with the saw head in the vertical position to make the
tool as compact as possible.
• Always use the carrying handle (10) or the hand indentations
(24) shown in fig. B to transport the saw.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate over a
long period of time with a minimum of maintenance. Continuous
satisfactory operation depends upon proper tool care and
regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit
off and disconnect machine from power source
before installing and removing accessories,
before adjusting or changing set-ups or when
making repairs. Be sure the trigger switch is in the
OFF position. An accidental start-up can cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
WORKLIGHT CLEANING
• Carefully clean sawdust and debris from worklight lens with
a cotton swab. Dust build-up can block the worklight and
prevent it from accurately indicating the line of cut.
• DO NOT use solvents of any kind; they may damage the
lens.
• With blade removed from saw, clean pitch and build-up from
blade.
Optional Accessories (fig. A5, A6)
WARNING: Since accessories, other than those
offered by DeWALT, have not been tested with
this product, use of such accessories with this tool
could be hazardous. To reduce the risk of injury, only
DeWALT, recommended accessories should be used
with this product.
SAW BLADES: ALWAYS USE 250 mm SAW BLADES WITH
30 mm ARBOUR HOLES. SPEED RATING MUST BE AT
LEAST 4000 RPM. Never use a smaller diameter blade. It will
not be guarded properly. Use crosscut blades only! Do not use
blades designed for ripping, combination blades or blades with
hook angles in excess of 5°.
BLADE DESCRIPTIONS
APPLICATION
DIAMETER
TEETH
Construction Saw Blades (thin kerf with anti-stick rim)
General Purpose
250 mm
40
Fine Crosscuts
250 mm
60
Woodworking Saw Blades (provide smooth, clean cuts)
Fine crosscuts
250 mm
80
Consult your dealer for further information on the appropriate
accessories.
Cleaning
Before use, carefully check the upper blade guard, movable
lower blade guard as well as the dust extraction tube to
determine that it will operate properly. Ensure that chips, dust
or workpiece particle cannot lead to blockage of one of the
functions.
In case of workpiece fragments jammed between saw blade and
guards disconnect the machine from the power supply and follow
the instructions given in section Mounting the Saw Blade.
Remove the jammed parts and reassembling the saw blade.
44
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can be recovered or
recycled reducing the demand for raw materials. Please recycle
electrical products and batteries according to local provisions.
Further information is available at www.2helpU.com.
Español
SIERRA DE INGLETES DW717XPS
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DeWALT. Muchos años de
experiencia y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación
de sus productos han convertido DeWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Características técnicas
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de vibración puede
variar. Esto puede aumentar considerablemente el
nivel de exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo.
Esto puede reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de trabajo.
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Diámetro de la hoja
Diámetro interior de la hoja
Grueso del cuerpo del disco
Velocidad máxima de la hoja
Capacidad máxima de corte transversal 90°/90°
Capacidad máxima de inglete 45°
Profundidad máxima de corte 90°
Profundidad máxima de corte transversal en bisel 45°
Inglete (posiciones máximas)
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
izquierda
DW717XPS
230
5
1675
250
30
2,2
4000
98 x 320
226
89
56
60°
Bisel (posiciones máximas)
derecha
izquierda
51°
48°
derecha
48°
mm
302
mm
76
Definiciones: Normas de seguridad
mm
213
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
mm
76
mm
302
PELIGRO: Indica una situación de riesgo inminente
que, si no se evita, ocasionará la muerte o lesiones
graves.
mm
50
mm
302
ADVERTENCIA: indica una situación de posible
peligro que, si no se evita, podría provocar la muerte
o lesiones graves.
mm
22
mm
s
kg
44
< 10,0
24
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o
moderadas.
Inglete de 0°
Anchura resultante a la altura máxima 89 mm
Altura resultante a la anchura máxima 320 mm
45° inglete izquierdo
Anchura resultante a la altura máxima 89 mm
Altura resultante a la anchura máxima 226 mm
45° bisel izquierdo
Anchura resultante a la altura máxima 58 mm
Altura resultante a la anchura máxima 320 mm
45° bisel derecho
Anchura resultante a la altura máxima 30 mm
Altura resultante a la anchura máxima 320 mm
31,62° inglete, 33,85° bisel
Altura resultante a la anchura máxima 272 mm
Tiempo de parada de la hoja
Peso
VDC
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN61029.
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
91
LWA (nivel de potencia sonora)
dB(A)
99
K(incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
3,0
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración
tales como: ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener las manos
calientes y organizar los patrones de trabajo
Fusibles
Europa
electricidad
Herramientas de 230 V 10 Amperios, red de
NOTA: Este dispositivo se ha previsto para conectarlo a un
sistema de alimentación dotado de una impedancia máxima
Zmax de 0,27 Ω en el punto de interfaz (caja de servicio eléctrico)
de la red del usuario.
El usuario debe cerciorarse de que este dispositivo esté
conectado exclusivamente a un sistema eléctrico que cumpla con
los requisitos establecidos previamente. Si es necesario, el usuario
puede preguntar a la empresa de electricidad la impedancia del
sistema en el punto de la interfaz.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las
lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
2,1
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN61029 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
45
Español
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
5.Guarde las herramientas inactivas.
Las herramientas, cuando no se usen, deben almacenarse
en un lugar seco y bien cerrado, fuera del alcance de los
niños.
6.No fuerce la herramienta.
SIERRA DE INGLETES
DW717XPS
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012
+A11:2013.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información, póngase
en contacto con DeWALT en la dirección indicada a continuación
o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Funcionará mejor y de manera más segura, si se opera bajo
las condiciones para las que fue diseñada.
7.Utilice la herramienta apropiada.
No fuerce las herramientas o accesorios pequeños para que
hagan el trabajo de una herramienta pesada. No use las
herramientas para otros fines distintos de los previstos; por
ejemplo, no use la sierra circular para cortar ramas ni troncos
de árboles.
8.Lleve ropa de trabajo adecuada.
No lleve prendas sueltas, ni joyas, ya que pueden quedar
atrapadas en las piezas en movimiento. Se recomienda
utilizar calzado antideslizante para trabajos en exteriores. Use
protector de cabello para sujetar el cabello largo.
9.Use equipos de protección.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
20.04.2016
Instrucciones de seguridad
¡ADVERTENCIA! Siempre que se utilicen
herramientas eléctricas, se deberán tomar
precauciones básicas de seguridad para reducir el
riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las
personas incluyendo lo siguiente.
Lea todas las instrucciones siguientes antes de operar este
producto y guárdelas.
GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN EL
FUTURO
Normas generales de seguridad
1.Mantenga despejada el área de trabajo.
Las áreas y banquillos abarrotados propician las lesiones.
2.Tenga presente el entorno de la zona de trabajo
Lleve siempre gafas de seguridad. Utilice máscara o antifaz
antipolvo cuando trabaje en condiciones que produzcan
polvo o despidan partículas. Si esas partículas pueden estar
muy calientes, lleve además un delantal resistente al calor.
Lleve siempre puestos auriculares de protección. Lleve
puesto siempre un casco de seguridad.
10. Conecte el equipo extractor de polvo.
Si se suministrarán dispositivos para la conexión de
accesorios de recolección y extracción de polvo, asegúrese
de que estén conectados y que se utilicen correctamente.
11. No use el cable indebidamente.
Para desconectarlo de la toma de corriente, nunca tire
del cable. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los
bordes afilados. No lleve nunca la herramienta colgada por el
cable.
12. Proteja el trabajo.
Use mordazas o un torno de banco para sujetar la pieza. Es
más seguro que hacerlo con las manos, quedando éstas
libres para operar la herramienta.
13. No se estire demasiado.
Conserve el equilibrio y posiciónese adecuadamente en todo
momento.
14. Mantenga las herramientas con cuidado.
No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la
herramienta en condiciones de humedad o lluvia. Mantenga
la zona de trabajo bien iluminada (250 –300 lux). No
utilice la herramienta allí donde haya riesgo de provocar
una explosión; por ej. en presencia de líquidos y gases
inflamables.
Mantenga limpias y afiladas las herramientas para cortar para
un mejor y más seguro rendimiento. Siga las instrucciones
de lubricación y reemplazo de piezas. Inspeccione las
herramientas periódicamente y, si están estropeadas,
hágalas reparar por un establecimiento de servicio
autorizado. Mantenga todos los mangos e interruptores
secos, limpios y libres de aceite y de grasa.
3.Evite las descargas eléctricas.
15. Desconecte las herramientas.
Evite que el cuerpo entre en contacto con superficies
puestas a tierra (por ejemplo: tuberías, radiadores, cocinas
y neveras). Cuando use la herramienta en condiciones
extremas (por ejemplo, humedad elevada, con producción
de virutas metálicas, etc.), la seguridad eléctrica se puede
mejorar insertando un transformador aislante o un disyuntor
con derivación a tierra (FI).
Desconecte las herramientas de la toma de corriente cuando
no se encuentren en uso, antes de darles mantenimiento y
cada vez que se reemplacen accesorios tales como hojas,
brocas y cuchillas.
4.No permita que se acerquen otras personas.
No permita que personas, especialmente niños, que no
intervengan en el trabajo, toquen la herramienta o el cable de
extensión y manténgalos fuera del área de trabajo.
46
16.Quite las llaves y herramientas de ajuste.
Acostúmbrese a verificar que las llaves de ajuste estén
retiradas de la herramienta antes de hacerla funcionar.
17. Evite el encendido imprevisto.
No transporte la herramienta con el dedo en el interruptor.
Asegúrese de que la herramienta se encuentre en la posición
de “apagado” antes de conectarla a la toma de corriente.
Español
18. Utilice cables de extensión para exteriores.
Antes de usarla, inspeccione el cable de extensión y
cámbielo si está dañado En exteriores, utilice la herramienta
solamente con cables de extensión que estén indicados para
uso en exteriores.
19. Esté atento.
No pierda de vista lo que hace. Emplee el sentido común. No
opere la herramienta si está cansado o si se encuentra bajo
la influencia de drogas o alcohol.
20. Verifique si hay piezas estropeadas.
Antes del uso, verifique cuidadosamente la herramienta y
el cable de electricidad para cerciorarse de que funcionan
adecuadamente y ejecuten correctamente la función para la
que están previstos. Verifique el alineamiento de las piezas
movibles, de las uniones de las piezas movibles, las uniones
de las partes, los montajes y cualquier otra condición que
pueda afectar su funcionamiento. El estuche de protección
o cualquier otra parte defectuosa deberán ser debidamente
reparados o reemplazados por un centro de servicio
autorizado a menos de que se indique lo contrario en este
manual de instrucciones. Los interruptores defectuosos
deberán ser reemplazados por un centro de servicio
autorizado.
No utilice la herramienta eléctrica si no puede encenderla
o apagarla con el interruptor. No intente nunca hacer
reparaciones usted mismo.
¡ADVERTENCIA! El uso de cualquier accesorio
o dispositivo auxiliar, o la realización de cualquier
operación, con esta herramienta que no coincidan con
los recomendados en este manual de instrucciones
puede entrañar riesgo de lesiones.
21. Haga reparar su herramienta por una persona calificada.
Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de
seguridad pertinentes. Las reparaciones solo deben
efectuarlas personas cualificadas mediante el empleo de
repuestos originales; en caso contrario pudiera producirse un
riesgo considerable para el usuario.
Normas de Seguridad Adicionales para
Ingletadoras
• El equipo está provisto de un cable de suministro de
electricidad con una configuración especial y que únicamente
puede ser reemplazado por el fabricante o por un agente de
servicio técnico autorizado.
• Antes de iniciar cualquier operación de corte, asegúrese de
que la máquina esté colocada sobre una superficie plana y
estable.
• No utilice la sierra para cortar materiales distintos a los
recomendados por el fabricante.
• No opere el equipo sin que la protección se encuentre en
posición, si la protección está bloqueada o sin que tenga el
debido mantenimiento.
• Asegúrese de que el brazo esté fijado correctamente cuando
lleve a cabo cortes para biselado.
• Mantenga el área del piso adyacente al nivel de la máquina
limpia y libre de materiales sueltos, por ejemplo, virutas o
pedazos de material.
• Utilice cuchillas de sierra correctamente afiladas. Observe
la marca de máxima velocidad en la cuchilla de la sierra. La
velocidad máxima marcada siempre deberá ser mayor o al
menos igual que la velocidad marcada en la placa de datos.
• Asegúrese de que todas las palancas de cierre y los mangos
de la abrazadera estén ajustados antes de iniciar cualquier
operación.
• Nunca coloque las manos dentro del área de la hoja cuando
la sierra esté conectada a la toma de corriente eléctrica.
• Nunca intente detener una máquina en movimiento
bruscamente mediante el forcejeo de una herramienta o
cualquier otro instrumento contra la hoja, ya que podría
ocasionar un accidente grave.
• Antes de utilizar cualquier accesorio, consulte el manual de
instrucciones.
El uso inapropiado de cualquier accesorio puede causar
daños.
• Utilice un soporte o lleve guantes cuando manipule la cuchilla
de una sierra o un material duro.
• Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente
antes de cada uso.
• Asegúrese de que la hoja gire en la dirección correcta.
• No utilice hojas de un diámetro mayor o menor del
recomendado. Para conocer la capacidad de corte exacta,
consulte las datos técnicos. Utilice sólo las hojas que se
mencionan en este manual, que cumplen con la EN 847-1.
• Considere la posibilidad de utilizar hojas especialmente
diseñadas con sistema de reducción de ruidos.
• No utilice cuchillas de ACERO DE ALTA VELOCIDAD.
• No utilice hojas rajadas o dañadas.
• No utilice discos abrasivos o de punta de diamante.
• Nunca utilice su sierra sin el platillo de ranura.
• Levante la hoja de la ranura en la pieza a trabajar antes de
encender el interruptor.
• No inserte nada contra el ventilador para sostener el eje del
motor.
• El recubrimiento de la hoja de sierra se elevará en forma
automática cuando se baje el brazo, se bajará hasta el nivel
de la hoja cuando se libere la palanca (12) de cierre del
cabezal.
• Nunca levante el protector de la hoja manualmente salvo que
la cierra esté apagada. El protector podrá levantarse con la
mano cuando se instalen o remuevan las hojas o cuando se
inspeccione la sierra.
• Verifique periódicamente que los compartimentos de aire del
motor estén limpios y libres de partículas.
• Reemplace el platillo de la ranura después de usarlo.
• Desconecte la máquina de la red eléctrica antes de llevar a
cabo cualquier trabajo de mantenimiento o al cambiar las
hojas.
• Nunca efectúe trabajos de limpieza o mantenimiento cuando
la máquina esté aún encendida o cuando el cabezal no esté
en posición de desactivación.
• Siempre que sea posible, coloque la máquina sobre un
banquillo.
• Si utiliza una LED para indicar la línea de corte, compruebe
que la LED sea de clase 2 de conformidad con la norma EN
62471. No sustituya un diodo LED por un tipo distinto. Si
está dañada, acuda a un agente de reparaciones habilitado
para que repare la LED correspondiente.
•La sección frontal de la protección está transparentada
para tener visibilidad durante el corte. Si bien el
transparentado reduce drásticamente la expulsión de
partículas, existen aberturas en la protección, por lo que se
recomienda usar anteojos de seguridad en todo momento
al mirar a través del transparentado.
• Cuando corte madera, conecte la sierra a un dispositivo de
recolección de polvo. Tenga en cuenta siempre los factores
que propicien la exposición al polvo tales como:
47
Español
-–tipo de material a trabajar (el tablero de astillado produce
más polvo que la madera);
-–afilamiento de la hoja de sierra;
-–ajuste correcto de la hoja de sierra.
-–extractor de polvo con una velocidad de aire que no sea
inferior a los 20 m/s
Asegúrese de que los dispositivos de extracción local tales
como cobertores, deflectores y trampillas estén debidamente
ajustados.
• Tome conocimiento de los siguientes factores que propician
la exposición al ruido:
-–utilice hojas diseñadas para reducir la producción de
ruidos;
-–utilice únicamente hojas bien afiladas;
• Se deberá llevar a cabo el mantenimiento periódico de la
máquina;
• Habilite sistemas de iluminación general o focalizados
apropiados;
• Asegúrese de que el operador esté adecuadamente
capacitado para el uso, ajuste y operación de la máquina;
• Compruebe que los espaciadores y las anillas de eje son
adecuados para el uso indicado en el presente manual.
• No retire ningún elemento de corte ni otras partes de la pieza
de trabajo en la zona de corte mientras que la máquina esté
funcionando y el cabezal de la sierra se haya ubicado en
posición de parada.
• No corte nunca piezas de una longitud inferior a 200 mm.
• Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para
aceptar piezas de trabajo cuyo tamaño máximo sea de:
– 89 mm de alto por 302 mm de ancho por 600 mm de
largo
– Las piezas más grandes deberán ser soportadas por una
mesa adicional adecuada, como por ejemplo, la DE7023.
Fije siempre la pieza de trabajo con seguridad.
• Ante un accidente o un fallo de la máquina, apague
inmediatamente la máquina y desconéctela de la red.
• Indique el fallo y marque la máquina de forma adecuada para
evitar que los demás utilicen una máquina defectuosa.
• Cuando la cuchilla de la sierra esté bloqueada debido a
una fuerza de alimentación anormal, apague la máquina
y desconéctela de la red. Retire la pieza de trabajo y
compruebe que la cuchilla de la sierra gira sin problemas.
Encienda la máquina y empiece de nuevo a cortar con una
fuerza de alimentación reducida.
• No corte nunca aleaciones ligeras, especialmente de
magnesio.
• Cuando la situación lo permita, monte la máquina en un
banco utilizando pernos con un diámetro de 8 mm y un largo
de 80 mm.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un
dispositivo de corriente residual con corrientes
residuales de 30mA o menos.
– Riesgo de lesiones cuando se cambia la hoja.
– Riesgo de aplastamiento de los dedos al abrir las
protecciones.
– Riesgos contra la salud ocasionados por respirar el polvo
que se despide al cortar madera, especialmente roble, haya
y melamina.
Los siguientes factores aumentan los riesgos de problemas
respiratorios:
– No hay ningún extractor de polvo conectado mientras se
sierra la madera
– Extracción insuficiente de polvo, provocada por filtros de
extracción sucios
Riesgos residuales
Descripción (fig. A1–A6)
Los siguientes riesgos son típicos del uso de sierras:
– lesiones causadas por tocar las piezas giratorias.
Pese a la aplicación de la normativa de seguridad
correspondiente y la aplicación de los dispositivos de seguridad,
no pueden evitarse algunos riesgos residuales. Estos son:
– Pérdida auditiva.
– Riesgo de accidente causado por piezas sin protección de la
hoja giratoria.
48
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Punto de traslado
Mantenga sus manos alejadas de la cuchilla.
No fije su mirada directamente en la fuente de luz.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. A1)
El Código de fecha (13), que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1Ingletadora montada
1Llave para la hoja
1Hoja
1Bolsa para la recogida de polvo
1Mordaza para material
1Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han
sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este
manual antes de utilizar la herramienta.
¡ADVERTENCIA: Nunca modifique la herramienta
eléctrica ni ninguna pieza de esta. Puede producir
daños o lesiones corporales.
A1
1Interruptor de encendido / apagado
2Protector móvil de hoja inferior
3Valla lateral izquierda
Español
4Palanca de ingletes
5Pestillo de ingletes
6Interruptor de encendido/apagado XPSTM
7Escala de ingletes
8Valla lateral derecha
9Soporte de la vía
10Asa de transporte
11 Asa operativa
12Palanca de liberación hacia arriba del cabezal
13Código de fecha
14Bloqueo del husillo
15Escala de bisel
16Rueda de bloqueo del raíl
17Detención del ranurado
A2
18Detener deslizamiento
19Protector fijo de hoja superior
20Palanca / pestillo de bisel
21Asa de la abrazadera de bisel
22Pasador de bloqueo hacia abajo del cabezal
23Llave de ajuste
24 Dentado manual
25Orificios de montaje del banco
26Tobera para el polvo
A3
27Bolsa de polvo
A4
28Sistema de luces de trabajo LED
Accesorios opcionales
A5
29Ampliación del soporte de trabajo
A6
30Abrazadera de pieza de trabajo
USO PREVISTO
Su sierra de ingletes de DeWALT DW717XPS ha sido diseñada
para un corte profesional de madera, productos de madera y
plásticos. Realiza las operaciones de corte cruzado, biselado e
inglesado de forma fácil, precisa y segura.
Esta unidad se destina a un uso con una cuchilla nominal de
diámetro de 250 mm con broca de carburo.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Estas sierras de ingletes son herramientas eléctricas
profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso de
esta herramienta por parte de operadores inexpertos requiere
supervisión.
¡ADVERTENCIA! No utilice la máquina para fines
distintos a los indicados.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que
los niños jueguen solos con este producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
u herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
S
conforme a la norma EN61029, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno
de 3 conductores aprobado y apto para la potencia de esta
herramienta (véanse los Datos técnicos). El tamaño mínimo del
conductor es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable
completamente.
MONTAJE
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de
lesiones, apague la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de instalar y quitar
accesorios y antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones. Compruebe que
el interruptor de puesta en marcha esté en la posición
OFF. La puesta en marcha accidental puede causar
lesiones
Desembalaje (fig. A1, B)
• Extraiga la ingletadora del material de embalaje con cuidado,
utilizando el asa de transporte (10).
• Libere el pomo de bloqueo del carril (16) y empuje el cabezal
de la sierra hacia atrás para bloquearlo en la posición
trasera.
• Presione hacia abajo la empuñadura de manejo (11) y extraiga
el pasador de bloqueo (22), según se indica.
• Reduzca suavemente la presión hacia abajo y deje que el
brazo
se levante por completo.
Montaje en el banco (fig. C)
• Los orificios (25) se suministran en los cuatro pies para
facilitar el montaje del banco. Se suministran dos orificios de
tamaños distintos para adaptarse a los distintos diámetros
de los pernos. Utilice uno de ellos; no es necesario utilizar
ambos. Se aconseja el uso de pernos con diámetro de 8
mm y 80 mm de largo. Monte siempre su sierra con firmeza
para evitar su movimiento. Para mejorar su portabilidad, la
herramienta puede montarse en una pieza de 12,5 mm o un
tablero contrachapado más grueso que pueda fijarse en su
soporte de trabajo o desplazarse a otros lugares de trabajo
y volverse a ajustar.
• Al montar la sierra sobre una pieza de madera
contrachapada, asegúrese de que los tornillos de montaje
no sobresalgan de la parte inferior de la madera. Ésta
debe estar bien encajada en el soporte de la pieza.
Al montar la sierra en cualquier superficie de trabajo,
sujétela únicamente en los salientes donde están situados
los orificios para los tornillos de montaje; si la sujeta
en cualquier otro punto, ello podría impedir el correcto
funcionamiento de la sierra.
49
Español
•
Para evitar que se trabe y que el funcionamiento sea
incorrecto, asegúrese de que la superficie de montaje no
esté curvada ni sea irregular. Si la sierra se balancea sobre
la superficie, coloque un trozo fino de material bajo una de
las patas de la misma hasta que esté bien sujeta sobre la
superficie de montaje.
Montaje de la hoja de la sierra (fig. D1–D4)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de
lesiones, apague la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de instalar y quitar
accesorios y antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones. Compruebe que
el interruptor de puesta en marcha esté en la posición
OFF. La puesta en marcha accidental puede causar
lesiones.
• No suelte nunca el botón de bloqueo del eje
mientras esté funcionando la cuchilla o se esté
frenando.
• No corte aleaciones ligeras y metales férricos (que
contengan acero o hierro) ni ladrillos o productos de
fibra de cemento con esta sierra de ingletes.
• Suelte la palanca de liberación del bloqueo del
cabezal (12) para liberar la barra inferior (2), y a
continuación, levante la barra inferior al máximo.
• Con la barra inferior ubicada en la posición elevada,
presione el botón de bloqueo del eje (14) con una mano, y
a continuación, utilice la llave de cuchillas suministrada (23)
con la otra mano para aflojar el tornillo de bloqueo de la
cuchilla (37) girándolo en sentido de las agujas del reloj.
¡ADVERTENCIA! Para utilizar el bloqueo del eje,
pulse el botón tal y como se indica y gire el eje con la
mano hasta que sienta la activación del bloqueo.
Siga pulsando el botón de bloqueo para evitar el giro del eje.
• Saque el tornillo de bloqueo de la cuchilla (37) y la presilla
del árbol exterior (38).
• Instale la cuchilla de la sierra (39) en el adaptador de
cuchillas (40) fijado directamente frente a la presilla del árbol
interior (41), comprobando que los dientes del borde inferior
de la cuchilla se orientan hacia la parte trasera de la sierra
(lejos del operador).
• Vuelva a colocar la presilla del árbol exterior (38).
• Ajuste el tornillo de bloqueo de cuchilla (37) con cuidado,
girándolo en sentido contrario al de las agujas del reloj,
mientras que mantiene el bloqueo de la cuchilla activado
con su otra mano.
¡ADVERTENCIA! Compruebe que la cuchilla de
la sierra se vuelva a colocar en su sitio indicado
exclusivamente. Utilice exclusivamente las cuchillas de
sierra indicadas en el apartado de Datos técnicos, nº
de categoría: DT4323 aconsejada.
Ajustes
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de
lesiones, apague la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de instalar y quitar
accesorios y antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones. Compruebe que
el interruptor de puesta en marcha esté en la posición
OFF. La puesta en marcha accidental puede causar
lesiones.
Su ingletadora se ha ajustado con precisión en la fábrica. Si
fuera preciso volver a realizar un ajuste debido al transporte y
manipulación, o a cualquier otro motivo, siga los pasos que se
describen a continuación. Una vez realizados, estos ajustes
deben mantenerse.
50
Comprobación y ajuste de la hoja a la guía (fig. E1–E4)
• Suelte la palanca de inglete (4) y apriete el enganche de
inglete (5) para soltar el brazo de inglete (42).
• Balancee el brazo de inglete hasta que el enganche lo sitúe en
la posición de inglete de 0°. No apriete la palanca.
• Desplace el cabezal hacia abajo hasta que la hoja entre en el
corte
de la sierra (43).
• Coloque una escuadra (44) contra el lateral izquierdo de la
guía (3)
y de la hoja (39) (fig. E3).
ADVERTENCIA: No toque la punta de los dientes de
la hoja con la escuadra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje los tornillos (45) y desplace el conjunto de escala/brazo
de inglete hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que la
hoja esté situada en un ángulo de 90° respecto de la guía,
medido con la escuadra.
• Vuelva a apretar los tornillos (45). No preste atención a la
lectura que señale el indicador de inglete en este punto.
Ajuste del indicador de inglete (fig. E1, E2 & F)
• Suelte la palanca de inglete (4) y apriete el enganche de
inglete (5) para soltar el brazo de inglete (42).
• Mueva el brazo de inglete para colocar el indicador de
inglete (46)
en cero, según se indica en la fig. F.
• Con la palanca de inglete aflojada, deje que el enganche se
coloque
en su lugar a medida que gira el brazo de inglete más allá
del cero.
• Observe el indicador (46) y la escala de inglete (7) Si el
indicador no marca cero exactamente, afloje el tornillo (47),
mueva el indicador para que indique 0° y apriete el tornillo.
Ajuste de la varilla de dentado / bloqueo del inglete
(fig. A1, G)
Si la base de la sierra puede moverse mientras está bloqueada
la palanca de ingletes (4), debe ajustar la varilla de dentado /
bloqueo de ingletes (48).
• Desbloquee la palanca de ingletes (4).
• Afloje la tuerca de bloqueo (61) en la varilla de bloqueo del
inglete.
• Apriete completamente la varilla de dentado / bloqueo de
ingletes (48) con un destornillador. Después afloje la varilla
una vuelta.
• Compruebe que la mesa no se mueva cuando se bloquee la
palanca (4) en una esquina al azar (sin preconfigurar).
• Apriete la tuerca de bloqueo (61).
Comprobación y ajuste de la hoja en la mesa
(fig. A2, H1–H4)
• Afloje el asa de la abrazadera de bisel (21) y eleve el pestillo
de bisel (20) para liberar el brazo de la sierra.
• Mueva el brazo de la sierra hasta que el pestillo lo sitúe en la
posición de bisel de 0°. No apriete el asa.
• Tire hacia abajo del cabezal hasta que la hoja entre en la vía
de la sierra (43).
• Bloquee el cabezal de la sierra hacia abajo con la clavija (22).
• Sitúe una escuadra (44) en la mesa y contra la hoja (39) (fig.
H2).
ADVERTENCIA: No toque las puntas de los dientes
de la hoja con la escuadra.
• Si necesita ajuste, haga lo siguiente:
• Afloje las tuercas (55) y mueva el conjunto de brazo de la
Español
sierra a la izquierda y a la derecha hasta que la hoja esté
a 90° respecto a la mesa con la medida de la escuadra.
Apriete de nuevo la tuerca (55).
• Si el puntero del bisel (50) no indica cero en la escala del
bisel (15), afloje el tornillo (51) que ajusta el puntero y mueva
éste si es necesario.
Ajuste de la guía (fig. I1 & I2)
La parte superior de la guía se puede ajustar para obtener un
espacio libre que permita a la sierra biselar a un total de 48°
tanto a la izquierda como
a la derecha. Para ajustar la guía izquierda (3):
• Afloje el pomo de plástico (52) y deslice la guía hacia la
izquierda.
• Haga una prueba con la ingletadora desconectada y
compruebe la distancia. Ajuste la guía para que quede lo
más cerca posible de la hoja con objeto de lograr el máximo
soporte para la pieza de trabajo sin que obstaculice el
movimiento ascendente y descendente del brazo.
• Apriete fuerte el pomo.
Para ajustar la guía derecha (8):
• Afloje el pomo de plástico (53) y deslice la guía hacia la
derecha.
• Proceda como para ajustar la guía izquierda.
ADVERTENCIA: Las canaletas de la guía (54) se
pueden llegar a obstruir con el aserrín. Para limpiar las
canaletas de la guía, utilice una varilla o aire de baja
presión.
Ajuste del sistema de sujeción de bisel (fig. J)
Si el brazo de la sierra puede moverse cuando el mango de
sujeción
de bisel (21) está bloqueado, el sistema de sujeción debe
ajustarse.
• Quite el tornillo (56) que sujeta el mango.
• Levante el mango y gírelo 1/8 de vuelta en el sentido de las
agujas del reloj. Instale de nuevo el tornillo.
• Compruebe que el brazo de la sierra no se mueva cuando el
mango de sujeción de bisel (21) esté bloqueado en un ángulo
aleatorio (no prefijado).
Ajuste de la guía de raíl (fig. J)
• Compruebe con regularidad si los raíles presentan holgura.
• Para reducir la holgura, gire gradualmente el tornillo de tope
(57) en sentido horario mientras desliza el cabezal de la
sierra hacia delante y hacia atrás. Ajuste la holgura para que
sea lo menor posible sin causar resistencia al deslizamiento.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones
de seguridad y la reglamentación aplicable.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo
de lesiones personales graves, apague la
herramienta y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar ajuste alguno o
de poner o quitar acoplamientos o accesorios.
Compruebe que el interruptor de puesta en marcha
esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones
Compruebe que la máquina se coloque de forma que
corresponda a sus condiciones ergonómicas en cuanto a la
altura y la estabilidad adecuadas. Deberá elegir la ubicación de
la máquina para que el operador goce de una buena visión y de
suficiente espacio libre alrededor de la máquina, que le permita
manipular la pieza de trabajo sin límites.
Para reducir los efectos de la vibración, compruebe que la
temperatura ambiente no sea demasiado baja, que tanto la
máquina como sus accesorios estén en buen estado y que la
pieza de trabajo sea adecuada para esta máquina.
Los usuarios del Reino Unido están sujetos a la “Regulación de
Trabajos en Madera de 1974” o cualquier modificación posterior.
Antes de trabajar:
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas
demasiado desgastadas. La velocidad máxima de giro de la
herramienta no debe ser superior a la de la hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad
total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos
están bien apretados.
• Sujete bien la pieza de trabajo.
• Aunque es posible cortar madera y muchos materiales
no ferrosos con esta ingletadora, estas instrucciones de
funcionamiento se refieren únicamente a la madera. Con
otros materiales se aplican los mismos principios. ¡No utilice
esta ingletadora para cortar materiales ferrosos (hierro y
acero), fibrocemento o mampostería!
• Asegúrese de utilizar la placa de corte. No ponga en marcha
la máquina si la anchura de la ranura de corte es superior a
10 mm.
Encender y apagar (fig. K)
Hay un orificio (58) en el interruptor de encendido/apagado para
insertar un candado para bloquear la herramienta.
• Para poner en marcha la herramienta, presione el interruptor
de encendido/apagado (1).
• Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
Posición del cuerpo y de las manos
Para que el aserrado sea más fácil, preciso y seguro, es
necesario que coloque adecuadamente el cuerpo y las manos
al utilizar la ingletadora.
• No coloque nunca las manos cerca de la zona de corte.
• No coloque las manos a una distancia inferior a 150 mm
respecto
a la hoja.
• Sujete bien la pieza de trabajo sobre la mesa y la guía
al cortar. Mantenga las manos en su lugar hasta que
haya soltado el interruptor y la hoja se haya detenido por
completo.
• Realice siempre pruebas (sin potencia) antes de hacer los
cortes definitivos para comprobar el recorrido de la hoja.
• No cruce las manos.
• Coloque los dos pies firmemente sobre el suelo y mantenga el
51
Español
equilibrio adecuado.
• Al desplazar el brazo de la sierra a izquierda y derecha,
sígalo y colóquese a un lado de la hoja.
• Mire a través de las persianas de protección al seguir una
línea de lápiz.
Control de ingletes (fig. E1)
La palanca de ingletes (4) y el pestillo de ingletes (5) permiten
que la sierra realice ingletes 60 grados a la izquierda y 50 a la
derecha.
Para ingletear la sierra:
• Suelte la palanca de ingletes (4) y pulse el pestillo de ingletes
(5). Establezca el ángulo deseado en la escala de ingletes.
• Empuje hacia abajo la palanca de ingletes (4) para bloquear
la mesa de sierra en el lugar.
Control de bisel (fig. H1, H4)
Las palancas de bisel (20) y el asa de la abrazadera de bisel (21)
permiten que la sierra bisele 48º a la izquierda y a la derecha.
Su sierra dispone de dos palancas de pestillo de bisel (20), una
a cada lado del alojamiento del soporte posterior. Sólo debe
utilizar una para mover el bisel en cualquier dirección. El asa
de la abrazadera de bisel (21) está encima del alojamiento del
soporte posterior.
Para biselar la sierra:
• Afloje el asa de la abrazadera de bisel (21). Eleve una de las
palancas a aproximadamente 45º y establezca el ángulo de
bisel en la escala de biselado (15). Se ofrecen dos escalas
de biselado como ayuda.
• Bloquee el asa de la abrazadera de bisel (21) para bloquear
el bisel en el lugar. Las palancas del pestillo de bisel (20)
pueden elevarse verticalmente para anular los ángulos de
parada comunes.
Parada de deslizamiento (fig. T)
El control de la parada de deslizamiento (18) sitúa los raíles
de las sierras de modo que se puedan cortar las molduras
verticales más anchas posibles. APRIETE SIEMPRE LA
RUEDA DE BLOQUEO DEL RAÍL UTILIZANDO LA PARADA
DE DESLIZAMIENTO PARA EVITAR QUE EL SISTEMA DE
DESLIZAMIENTO SE MUEVA ACCIDENTALMENTE.
Rueda de bloqueo de raíl (fig. A1, T)
La rueda de bloqueo del raíl (16) permite bloquear el cabezal de
la sierra con firmeza para que no se deslice en los raíles. Esto
es necesario al realizar ciertos cortes o al transportar la sierra.
Detención del ranurado (fig. A1, R)
La detención del ranurado (17) permite el corte del ranurado.
Si bascula la palanca hacia la parte frontal de la sierra y ajusta
el tornillo de palometa, cambiará la profundidad del corte de
ranura. Si bascula la palanca hacia la parte posterior de la
sierra, se desviará la detención del ranurado.
Pasador de bloqueo hacia abajo del cabezal (fig. A2)
Para bloquear el cabezal de la sierra en la posición hacia abajo,
empuje el cabezal hacia abajo, empuje del pasador (22) hacia
dentro y suelte el cabezal de la sierra. Esto retendrá el cabezal
52
de la sierra hacia abajo con seguridad para mover la sierra de
un lugar a otro. Para liberar, pulse el cabezal de la sierra hacia
abajo y tire del pasador hacia fuera.
Uso del sistema de luz de trabajo por LED XPSTM (fig. A1,
A2)
NOTA: La sierra de ingletes debe conectarse a una fuente de
alimentación.
El sistema de luz de trabajo por LED XPSTM está equipado
con un interruptor de encendido/apagado (6). El sistema de
luz de trabajo por LED XPSTM es independiente del interruptor
de activación de la sierra de ingletes. La luz no necesita estar
activada para poder operar la sierra.
Para cortar a través de una línea existente trazada en una pieza
de madera:
1.Encienda el sistema XPSTM y a continuación, empuje hacia
abajo el asa de funcionamiento (11) para hacer que la
cuchilla de la sierra se acerque a la madera. La sombra de la
cuchilla aparecerá en la madera.
2.Alinee la línea trazada con el borde de la sombra de la
cuchilla. Quizás tenga que ajustar los ángulos de bisel o de
ingletes para hacer que coincida exactamente con la línea
trazada.
CORTES DE SIERRA BÁSICOS
Corte transversal vertical (fig. A1 & L)
• Suelte la palanca de inglete (4) y apriete el enganche de
inglete (5) para soltar el brazo de inglete.
• Fije el enganche de inglete en la posición de 0° y apriete la
palanca
de inglete.
• Coloque la madera que va a cortar contra la guía (3 & 8).
• Sujete la empuñadura de manejo (11) y apriete la palanca de
desbloqueo del cabezal (12) para soltarlo.
• Apriete el interruptor de gatillo (1) para poner en marcha el
motor.
• Apriete el cabezal para que la hoja pueda cortar la madera y
penetrar en la placa de corte de plástico (9).
• Tras finalizar el corte, suelte el interruptor y espere a que la
hoja de
la sierra se pare completamente antes de colocar el cabezal
en su posición de reposo superior.
Realización de un corte deslizante (fig. A1, M)
El raíl de la guía permite cortar piezas de trabajo mayores que
76,2 mm y hasta 111,8 mm con un movimiento deslizante
afuera-abajo-atrás.
• Suelte la rueda de bloqueo del raíl (16).
• Tire del cabezal de la sierra hacia usted y encienda la
herramienta.
• Baje la hoja de la sierra en la pieza de trabajo y empuje el
cabezal hacia atrás para completar el corte.
• Continúe como se describió arriba.
ADVERTENCIA:
• No realice cortes deslizantes en piezas de trabajo
mayores que 76,2 mm.
• Recuerde bloquear el cabezal de la sierra en la
posición posterior cuando termine los cortes
deslizantes.
Español
Corte de inglete (fig. A1 y N)
• Suelte la palanca de inglete (4) y apriete el enganche (5).
• Mueva el brazo a la izquierda o a la derecha hasta el ángulo
deseado. El enganche de inglete se situará automáticamente
a 10°, 15°, 22,5°, 31,62° y 45° a izquierda y derecha, y a
60° a la izquierda y 50° a la derecha. Para obtener cualquier
ángulo intermedio, sujete el cabezal con firmeza y bloquéelo
apretando la palanca de inglete.
• Antes de realizar un corte, compruebe siempre que la
palanca
de inglete está bien sujeta.
• Siga las instrucciones que se dan para “Corte transversal
recto vertical”.
ADVERTENCIA: Al cortar a inglete el extremo de una
pieza de madera con un recorte pequeño, coloque la
madera de modo que el recorte quede situado en el
lado de la hoja que tiene un ángulo mayor respecto a
la guía; es decir, inglete izquierdo, recorte a la derecha
- inglete derecho, recorte a la izquierda.
Biseles (fig. A1, A2 & O)
Los ángulos de bisel se pueden establecer desde 48° a la
izquierda hasta 48° a la derecha y se pueden cortar con el brazo
de inglete colocado entre cero y una posición máxima de inglete
de 45°, a la derecha o a la izquierda.
Bisel izquierdo
• Deslice la parte superior de la guía lateral izquierda (3) hacia la
izquierda tanto como sea posible.
• Afloje el mango de sujeción de bisel (21), levante el
enganche de bisel (20) y ajuste el bisel como desee.
• El enganche de bisel se sitúa automáticamente en 22,5°,
33,85° y 45°. Para obtener cualquier ángulo intermedio,
sujete el cabezal con firmeza y bloquéelo apretando el
mango de sujeción de bisel (21).
• Siga las instrucciones que se dan para “Corte transversal
recto vertical”.
Bisel derecho
• Deslice la parte superior de la guía lateral derecha (8) hacia
la derecha tanto como sea posible.
• Proceda de igual manera que para cortes de bisel izquierdo.
Calidad de corte
La uniformidad de un corte depende de distintas variables
como,
por ejemplo, el material que se corta. Cuando desee obtener
cortes de la mayor uniformidad para molduras y otros trabajos
de precisión, utilice una hoja bien afilada (de carburo de 60
dientes) y una velocidad de corte uniforme y más lenta.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que el material no se
deslice durante el corte; sujételo. Deje siempre que
la hoja se detenga por completo antes de levantar
el brazo. Si aún quedan pequeñas fibras de madera
en la parte posterior de la pieza de trabajo, coloque
un trozo de cinta adhesiva en la madera donde va a
realizar el corte. Sierre sobre la cinta adhesiva y retírela
con cuidado cuando haya terminado.
Sujeción de la pieza de trabajo (fig. A6, U)
ADVERTENCIA: Una pieza de trabajo que haya
sido fijada, equilibrada y asegurada antes de realizar
un corte podrá desequilibrarse tras finalizar el corte.
Una carga desequilibrada puede cargar la punta de la
sierra o de cualquier complemento unido a la sierra,
como una mesa o banco de trabajo. Cuando realice
un corte que pueda dar lugar a un desequilibrio,
soporte adecuadamente la pieza de trabajo y
compruebe que la sierra esté fijada con seguridad
a una superficie estable. Podrá dar lugar a daños
personales.
ADVERTENCIA: El pie de fijación deberá permanecer
fijado sobre la base de la sierra cuando se utilice la
fijación. Fije siempre la pieza de trabajo en la base
de la sierra y no a ninguna otra parte de la zona de
trabajo. Compruebe que el pie de fijación no está
fijado en el borde de la base de la sierra.
ATENCIÓN: Utilice siempre una sujeción para
mantener el control y reducir el riesgo de provocar
daños personales y daños en la pieza de trabajo.
Utilice la fijación de material (30) suministrada con su sierra. La
hendidura izquierda o derecha se deslizarán de lado a lado para
facilitar la fijación. Otras ayudas como las fijaciones de anillas, las
fijaciones de barras o las fijaciones en C podrán ser adecuadas
para determinados tamaños y formas de material.
PARA INSTALAR LA FIJACIÓN
1.Introdúzcala en el orificio ubicado tras la hendidura. La
fijación deberá orientarse hacia la parte trasera de la sierra
de ingletes. La hendidura en la varilla de fijación debe
introducirse completamente en la base. Compruebe que
esta hendidura está completamente introducida en la base
de la sierra de ingletes. Si la hendidura está visible, la fijación
no estará segura.
2.Gire la fijación en 180° hacia la parte frontal de la sierra de
ingletes.
3.Afloje el perno para ajustar la fijación hacia arriba o hacia
abajo, y a continuación, utilice el perno de ajuste preciso
para fijar con firmeza la pieza de trabajo.
NOTA: Coloque la fijación en el lado opuesto de la base cuando
bisele. REALICE SIEMPRE OPERACIONES EN SECO (CON LA
MÁQUINA DESCONECTADA) ANTES DE REALIZAR CORTES
ACABADOS PARA COMPROBAR LA RUTA DE LA CUCHILLA.
COMPRUEBE QUE LA FIJACIÓN NO INTERFIERE CON LA
ACCIÓN DE LA SIERRA O LAS BARRAS.
Soporte para piezas largas (fig. A5)
• Utilice siempre un soporte para las piezas largas.
• Para obtener los mejores resultados, utilice la prolongación
del soporte de la pieza (29) para aumentar la anchura de la
mesa de la ingletadora (lo puede conseguir en su distribuidor
como opción). Utilice un soporte para las piezas largas
empleando cualquier medio adecuado como, por ejemplo,
caballetes de aserrar o dispositivos similares, para evitar que
los extremos se caigan.
Corte de marcos, cajas y otros proyectos de cuatro lados
(fig. P1 & P2)
Moldura de ajuste y otros marcos
Intente cortar algunos proyectos sencillos utilizando madera de
desecho hasta que empiece a familiarizarse con su ingletadora.
Ésta constituye la herramienta ideal para ingletear cantos como
el que aparece en la fig. P1. Es posible realizar la junta que se
muestra utilizando el ajuste en bisel
o el de inglete.
53
Los dos bocetos (fig. P1 & P2) son únicamente para objetos
de cuatro lados. Al cambiar el número de lados, también lo
hacen los ángulos de inglete y oblicuo. La tabla que aparece
a continuación indica los ángulos adecuados para formas
diferentes, siempre que todos los lados tengan la misma
longitud. Si una figura no aparece en la tabla, divida 180° por el
número de lados para establecer el ángulo de inglete u oblicuo.
Nº de lados
4
5
6
7
8
9
10
Ángulo de inglete u oblicuo
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Cortes circulares compuestos (fig. Q1 & Q2)
Un inglete compuesto es un corte realizado utilizando un ángulo
de inglete (fig. P2) y un ángulo oblicuo (fig. P1) al mismo tiempo.
Éste es el tipo de corte que se utiliza para hacer marcos o cajas
con lados inclinados como el que aparece en la Q1.
¡ADVERTENCIA: Si el ángulo de corte varía de un
corte a otro, compruebe que el pomo de sujeción de
biseles y el pomo de sujeción de ingletes están bien
apretados. Es preciso apretar estos pomos después
de efectuar cualquier cambio en el bisel o en el inglete
(fig. Q1 & Q2).
• La tabla que aparece a continuación le ayudará a seleccionar
los valores adecuados de bisel y de inglete para cortes
normales de ingletes compuestos. Para utilizar la tabla,
seleccione el ángulo “A” deseado (fig. Q2) de su proyecto y
localícelo en el arco apropiado de la tabla.
A partir de ahí, siga la tabla hacia abajo para hallar el ángulo
oblicuo correcto y de forma horizontal para encontrar el
ángulo de inglete correcto.
• Coloque la ingletadora en los ángulos prescritos y realice
algunos cortes de prueba.
• Intente acoplar la piezas cortadas.
• Ejemplo: Para hacer una caja de 4 lados con ángulos
externos de 25° (ángulo “A”), (fig. Q2) utilice el arco superior
derecho. Busque 25° en la escala del arco. Siga la línea de
intersección horizontal hacia uno de los lados para obtener
el valor del ángulo de inglete en la sierra (23°). Del mismo
modo, siga la línea de intersección vertical hacia arriba o
hacia abajo para hallar el ajuste del ángulo oblicuo de la
sierra (40°). Para comprobar los ajustes de la sierra, realice
siempre cortes de prueba con algunos trozos de madera de
desecho.
54
CAJA DE 4
LADOS
CAJA DE 6
LADOS
ÁNGULO EXTERNO
-Utilización del ajuste en bisel
El bisel para las dos tablas se ajusta en 45° cada una, con
lo que el ángulo es de 90°. El brazo de inglete está fijo en la
posición cero. La madera se coloca con el lado ancho y plano
sobre la mesa y el borde estrecho apoyado en la guía.
-Utilización del ajuste de inglete
Es posible realizar el mismo corte si se ingletea a derecha e
izquierda con la superficie ancha apoyada en la guía.
AJUSTE DEL ÁNGULO DE INGLETE DE LA SIERRA
Español
CAJA DE 8
LADOS
AJUSTE DEL ÁNGULO OBLICUO DE LA SIERRA
Corte de molduras de base
El corte de molduras de base se realiza en un ángulo agudo de
45º.
• Antes de realizar un corte, haga siempre una prueba sin
potencia.
• Todos los cortes se realizan con la parte posterior de la
moldura extendida sobre la sierra.
Ángulo interno
- Lado izquierdo
• Coloque la moldura con la parte superior apoyada en la
guía.
• Conserve el lado izquierdo del corte.
- Lado derecho
• Coloque la moldura con la parte inferior apoyada en la
guía.
• Conserve el lado izquierdo del corte.
Ángulo externo
- Lado izquierdo
• Coloque la moldura con la parte inferior apoyada en la
guía.
• Conserve el lado derecho del corte.
- Lado derecho
• Coloque la moldura con la parte superior apoyada en la
guía.
• Conserve el lado derecho del corte.
Corte de molduras de corona
El corte de molduras de corona se realiza en un inglete
compuesto.
A fín de lograr la máxima precisión, la sierra tiene posiciones
angulares prefijadas a 31,62° de inglete y 33,85° de bisel. Estos
ajustes son para molduras de corona estándar con ángulos de
52° en la parte superior
y de 38° en la parte inferior.
Español
• Haga cortes de prueba utilizando material de chatarra antes
de hacer los cortes definitivos.
• Todos los cortes se realizan en el bisel izquierdo y con la
parte posterior de la moldura contra la base.
• Construya una plataforma de 368 x 660 mm utilizando una
pieza de madera de partículas con un grosor de 38 mm o
una madera similar plana y resistente de 38 mm de grosor.
La plataforma deberá ser plana, de lo contrario el material
podría moverse durante el corte y causar daños.
• Monte la plataforma de 368 x 660 mm en la sierra pasando
cuatro tornillos largos de madera de 76,2 mm (64) a través
de los agujeros situados en la guía de la base. Deberá utilizar
cuatro tornillos para sujetar convenientemente el material.
Cuando utilice la configuración especial, la plataforma se
cortará en dos piezas. Compruebe que los tornillos estén
debidamente apretados, de lo contrario el material podría
aflojarse y producir daños. Compruebe que la plataforma
esté perfectamente plana encima la mesa, pegada a la guía
y centrada uniformemente a izquierda y derecha.
Ángulo interno
- Lado izquierdo
• Parte superior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete derecho
• Conserve el lado izquierdo del corte.
- Lado derecho
• Parte inferior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete izquierdo
• Conserve el lado izquierdo del corte.
Ángulo externo
- Lado izquierdo
• Parte inferior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete izquierdo
• Conserve el lado derecho del corte.
- Lado derecho
• Parte superior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete derecho
• Conserve el lado derecho del corte.
Acanalado (fig. R)
La sierra está equipada con un tope de acanalado (17) y un
tornillo
de mariposa (59) para permitir el corte acanalado.
• Bascule el tope de acanalado (17) hacia la parte delantera
de la sierra.
• Ajuste el tornillo de mariposa (59) para fijar la profundidad del
corte acanalado. Posiblemente sea necesario soltar primero
la contratuerca (60).
• Coloque una pieza de material de desperdicio de
aproximadamente 5 cm entre la guía y la pieza de trabajo para
realizar un corte acanalado recto.
Configuración especial para cortes transversales anchos
(fig. A1, S1, S2)
La sierra puede cortar piezas de trabajo muy anchas (hasta
391 mm) cuando se utiliza una configuración especial. Para
configurar la sierra para estas piezas de trabajo, siga estos
pasos:
• Quite las vallas de deslizamiento izquierdo y derecho de
la sierra y apártelas. Para quitarlas, desatornille las ruedas
de las vallas varias vueltas y deslice cada valla hacia fuera.
Ajuste y bloquee el control del inglete para que esté a 0
grados.
• Quite los tornillos de la valla trasera (64) del pie trasero
derecho e instálelos en los orificios de los tornillos de la valla
derecha (62).
ADVERTENCIA: No corte el material con la
configuración especial sin instalar correctamente
los tornillos de la valla trasera (64), de lo contrario el
material no se sujetará correctamente y puede causar
la pérdida de control y posibles lesiones.
¡ADVERTENCIA: Compruebe que la sierra esté
montada perfectamente en una superficie plana y
estable. En caso contrario podría desestabilizar la
sierra y hacerla caer, lo que podría causar daños
personales.
• Coloque la pieza que desea cortar en la parte superior de la
plataforma montada en la mesa. Compruebe que la pieza se
encuentra perfectamente pegada a la guía trasera.
• Sujete el material antes de proceder al corte. Corte
lentamente el material utilizando un movimiento hacia fuera,
hacia abajo y hacia atrás. Si no sujeta perfectamente el
material o no lo corta lentamente, éste podría aflojarse y
causar daños.
Tras varios cortes a diversos ángulos del inglete que no sean
0º, la plataforma podría ceder y no soportar debidamente el
trabajo. Instale una nueva plataforma no utilizada en la sierra
tras haber configurado previamente el ángulo de inglete
deseado.
¡ADVERTENCIA: El uso continuado de una
plataforma con varias vías puede producir la pérdida
de control del material y causar daños.
Extracción del polvo (fig. A2 & A3)
• Ajuste la bolsa del polvo (27) en la tobera para el polvo (26).
¡ADVERTENCIA! Cuando sea posible, conecte
un dispositivo de extracción de polvo adecuado de
conformidad con las normas correspondientes acerca
de la emisión de polvo.
Hojas de sierra
Para lograr las capacidades de cortes descritas, utilice siempre
hojas
de 250 mm y diámetro interior de 30 mm.
Transporte (fig. A1, A2 & B)
Para transportar adecuadamente la ingletadora, se ha añadido
un asa
de transporte (10) en la parte superior del brazo de la sierra.
• Para transportar la ingletadora, baje el brazo y apriete el
pasador
de bloqueo (22).
• Bloquee el botón de bloqueo del riel con el cabezal de la
sierra en la posición delantera, bloquee el brazo de inglete
en el ángulo de inglete situado más a la izquierda, deslice
55
Español
la guía (3 y 8) completamente hacia dentro y bloquee la
palanca de bisel (20) con el cabezal de la sierra en posición
vertical para que la herramienta quede lo más compacta
posible.
• Utilice siempre el asa de transporte (10) o los rebajes
para transporte (24), que se muestran en la fig. B, para
transportar la ingletadora.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DeWALT ha sido diseñada para funcionar
durante un largo período con un mínimo de mantenimiento.
Un funcionamiento continuo satisfactorio depende del cuidado
adecuado de la herramienta y de una limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de
lesiones, apague y desconecte la máquina de la
fuente de energía antes de instalar y de retirar
los accesorios, antes de regular o cambiar los
ajustes o cuando se realicen reparaciones.
Compruebe que el interruptor esté en la posición OFF.
Un encendido accidental puede causar lesiones.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
Antes del uso, compruebe detenidamente la barra de la
cuchilla superior, la barra de la cuchilla inferior portátil y el tubo
de extracción de polvo para cerciorarse de que funcionarán
adecuadamente. Compruebe que los chips, el polvo y las
partículas de la pieza de trabajo no pueden bloquear alguna de
sus funciones.
Si los fragmentos de la pieza de trabajo quedan obstaculizados
entre la cuchilla de la sierra y las barras, desconecte la máquina
de la red y siga las instrucciones indicadas en la sección
Montaje de la Cuchilla de la Sierra. Retire las partes
atascadas y vuelva a montar la cuchilla de la sierra.
ADVERTENCIA: Sople la suciedad y el polvo de
la carcasa principal con aire seco siempre que vea
polvo acumulado alrededor de los respiraderos. Utilice
protección ocular y mascarillas antipolvo aprobadas
cuando realice este procedimiento.
ADVERTENCIA: No use nunca disolventes ni otros
agentes químicos agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos agentes químicos
pueden debilitar los materiales de dichas piezas.
Use un trapo humedecido sólo con agua y jabón
suave. No deje que penetre ningún líquido dentro
de la herramienta y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de
lesiones, limpie regularmente la superficie de la mesa.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de
lesiones, limpie regularmente el sistema de
recolección de polvo.
56
LIMPIEZA DE LA LUZ DE TRABAJO
• Limpie detenidamente el polvo de la sierra y los restos de las
lentes de la luz de trabajo con un paño de algodón. El polvo
acumulado puede bloquear la luz de trabajo y evitar que
indique con precisión la línea de corte.
• NO utilice solventes de ningún tipo; podrán dañar las lentes.
• Cuando retire la cuchilla de la sierra, limpie los escombros y
acumulaciones de la cuchilla.
Accesorios opcionales (fig. A5, A6)
ADVERTENCIA: dado que algunos accesorios,
diferentes de los ofrecidos por DeWALT, no se han
probado con este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo. Para reducir el
riesgo de lesiones, sólo deben usarse con el producto
los accesorios recomendados DeWALT.
SIERRA DE 250 mm CON ORIFICIOS DE EJE DE 30 mm .
LA VELOCIDAD DEBE SER COMO MÍNIMO DE 4000 RPM.
No utilice nunca una cuchilla de diámetro inferior. No estará
protegida correctamente. ¡Utilice sólo cuchillas de corte
transversal! No utilice cuchillas diseñadas para las operaciones
de rasgado, combinación de cuchillas o cuchillas con ángulos de
gancho que superen los 5°.
DESCRIPCIONES DE LA CUCHILLA
APLICACIÓN
DIÁMETRO
DIENTES
Cuchillas de sierra de construcción(entalladura fina con
borde antiadhesivo)
Fines generales
250 mm
40
Cortes transversales finos
250 mm
60
Cuchillas de sierra para madera (ofrecen cortes limpios y
suaves)
Cortes transversales finos
250 mm
80
Consulte a su distribuidor para obtener información adicional
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse
junto con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que pueden
ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Français
SCIE À ONGLET DW717XPS
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission
de vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent
augmenter considérablement le niveau d’exposition
sur la durée totale de travail.
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DeWALT. Depuis de nombreuses
années, DeWALT produit des outils électriques adaptés aux
exigences des utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Puissance absorbée
Diamètre de lame
Alésage
Epaisseur de lame
Vitesse maximale de lame
Largeur maximale de coupe transversale à 90°/90°
Largeur maximale de coupe en onglet à 45°
Profondeur maximale de coupe à 90°
Profondeur maximale de chanfrein transversal à 45°
Onglet (positions maximales)
Inclinaison (positions maximales)
Onglet 0°
Largeur résultante à hauteur maxi 89 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 320 mm
Onglet gauche 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 89 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 226 mm
Chanfrein gauche 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 58 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 320 mm
Chanfrein droite 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 30 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 320 mm
31,62° onglet 33,85° biseau
Hauteur résultante à largeur maxi 272 mm
Durée d’immobilisation de la lame
Poids
W
mm
mm
mm
courses/min
mm
mm
mm
mm
gauche
DW717XPS
230
5
1675
250
30
2,2
4000
98 x 320
226
89
56
60°
droite
gauche
51°
48°
droite
48°
mm
302
mm
76
mm
213
mm
76
mm
302
mm
50
mm
302
mm
22
mm
s
kg
44
< 10,0
24
VDC
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN61029.
LPA(niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
91
dB(A)
99
LWA (niveau de puissance acoustique)
K(incertitude pour le niveau acoustique donné)
dB(A)
3,0
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
Toute estimation du degré d’exposition à des
vibrations doit également prendre en compte les
heures où l’outil est mis hors tension ou lorsqu’il tourne
sans effectuer aucune tâche. Ces éléments peuvent
réduire sensiblement le degré d’exposition sur la durée
totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires
pour protéger l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de l’outil et des
accessoires, maintenir la température des mains
élevée, organisation du travail.
Fusibles
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
REMARQUE : Cet appareil est prévu pour le branchement à
un système d’alimentation ayant une impédance maximum de
système admissible Zmax de 0,27 Ω au point d’interface point
(coffret de branchement d’alimentation) de l’alimentation de
l’utilisateur.
L’utilisateur doit s’assurer que cet outil électrique est raccordé
uniquement à un système d’alimentation qui remplit l’exigence
ci-dessus. Si nécessaire, l’utilisateur peut demander à la
compagnie d’électricité publique quelle est l’impédance système
au point d’interface
Définitions : Règles de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Veuillez lire le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse
imminente qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des
blessures graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est pas évitée,
pourrait entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques
de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
2,1
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet informatif
a été mesuré conformément à une méthode d’essai normalisé
établie par EN61029, et peut être utilisé pour comparer un
outil à un autre. Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
57
Français
Déclaration de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
5.Rangez les outils non utilisés.
Rangez les outils dans un endroit sec et fermé, hors de
portée des enfants, lorsque vous ne les utilisez pas.
6.Ne forcez pas l’outil.
SCIE À ONGLET
DW717XPS
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012
+A11:2013.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Il fonctionnera mieux et avec plus de sécurité à la tension
pour laquelle il a été conçu.
7.Utilisez l’outil approprié.
Ne forcez pas les petits outils à réaliser des actions prévues
pour des outils très résistants. N’utilisez pas des outils à des
fins pour lesquelles ils n’ont pas été conçus, par exemple,
n’utilisez pas de scies circulaires pour découper des troncs
d’arbres ou des bûches.
8.Portez des vêtements adéquats.
Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux, ils peuvent
se prendre dans les pièces mobiles. Des chaussures
antidérapantes sont recommandées en cas de travail à
l’extérieur. Portez une protection pour recouvrir les cheveux
longs.
9.Utilisez des équipements de protection.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
20.04.2016
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT ! Lors de l’utilisation d’outils
électriques, des précautions de sécurité simples
doivent toujours être respectées afin de réduire le
risque d’incendie, de choc électrique et de blessures
corporelles, dont les suivantes.
Lisez toutes les instructions avant de tenter de faire fonctionner ce
produit et conservez ces instructions.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y REPORTER
ULTÉRIEUREMENT
Instructions générales de sécurité
Portez toujours des lunettes de sécurité. Utilisez un écran
facial ou un masque anti-poussière si le travail effectué crée
de la poussière ou des particules volantes. Si ces particules
peuvent être chaudes, portez également un tablier résistant
à la chaleur. Portez à tout moment une protection auditive.
Portez à tout moment un casque de sécurité.
10. Raccordez les équipements d’aspiration de la poussière.
Si des accessoires sont fournis pour raccorder des dispositifs
d’aspiration et de collecte de la poussière, vérifiez s’ils sont
bien raccordés et bien utilisés.
11. Ne maltraitez pas le cordon d’alimentation.
Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l’outil.
Tenez le cordon à l’écart des sources de chaleur, de l’huile
et des bords tranchants. N’utilisez jamais le cordon pour
transporter l’outil.
12. Sécurisez le travail.
Si possible, utilisez des pinces ou un étau pour maintenir le
travail. Ceci est plus sûr que d’utiliser vos mains et les libère
pour actionner l’outil.
13. Ne vous penchez pas trop loin.
1.Maintenez la zone de travail propre.
Maintenez constamment votre équilibre.
Les zones et les établis encombrés favorisent les accidents.
14. Entretenez vos outils avec soin.
2.Inspectez l’environnement de la zone de travail.
Aiguisez les outils coupants et nettoyez-les pour obtenir
des performances plus sûres et optimisées. Respectez
les instructions de lubrification et de remplacement des
accessoires. Inspectez régulièrement les outils, en cas
d’endommagement, faites-les réparer par un centre de
réparation agréé. Maintenez les poignées et les interrupteurs
secs, propres et exempts d’huile et de graisse.
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas utiliser l’outil dans
des conditions humides. Éclairez convenablement la zone
de travail (250 à 300 lux). Ne pas utiliser l’outil en cas de
risque d’incendie ou d’explosion, c’est-à-dire en présence de
liquides et de gaz inflammables.
3.Se protéger contre les chocs électriques.
Évitez tout contact corporel avec des surfaces reliées à
la terre (par exemple, tuyaux, radiateurs, autocuiseurs
et réfrigérateurs). Lors de l’utilisation de l’outil dans des
conditions extrêmes (c’est-à-dire, une forte humidité, en
cas de production de copeaux de métaux, etc.) la sécurité
électrique peut être améliorée en insérant un transformateur
isolant ou un coupe-circuit contre les fuites à la terre.
4.Maintenez les autres à distance.
Ne laissez pas les personnes, en particulier les enfants,
ne participant pas aux travaux toucher l’outil ou le cordon
électrique et maintenez-les à distance de la zone de travail.
15. Débranchez les outils.
Après l’utilisation, avant l’entretien et en cas de
remplacement des accessoires tels que les lames, mèches
et fraises, débranchez les outils de l’alimentation électrique.
16.Enlevez les clés de réglages et les clés.
Habituez-vous à vérifier que les clés de réglage et les clés
sont bien retirées de l’outil avant de l’actionner.
17. Évitez tout démarrage intempestif.
Ne portez pas l’outil avec un doigt sur l’interrupteur. Assurezvous que l’outil est en position « off » avant de le brancher.
18. Utilisez des cordons électriques extérieurs.
Avant utilisation, inspectez le cordon d’alimentation et
remplacez-le s’il est endommagé. En cas d’utilisation
58
Français
de l’outil à l’extérieur, n’utilisez que des cordons
électriques prévus pour l’extérieur et portant un marquage
correspondant.
19. Restez alerte.
Faites attention à ce que vous faites. Utilisez votre bon sens.
N’utilisez pas l’outil si vous êtes fatigué ou sous l’influence de
drogue ou d’alcool.
20. Vérifiez la présence de pièces endommagées.
Avant utilisation, vérifiez soigneusement l’outil et le câble
principal pour vérifier qu’il va fonctionner correctement et
effectuer les fonctions pour lesquelles il a été conçu. Vérifiez
l’alignement des pièces mobiles, le grippage des pièces
mobiles, la rupture de pièces, le montage et tout autre
état pouvant avoir une incidence sur son fonctionnement.
Une protection ou toute autre partie endommagée doit
être convenablement réparée ou remplacée par un centre
d’entretien agréé, sauf indication contraire dans ce manuel.
Faites remplacer les interrupteurs défectueux dans un centre
d’entretien agréé. N’utilisez pas l’outil s’il est impossible de
l’allumer ou de l’éteindre avec l’interrupteur. N’essayez jamais
de le réparer vous-même.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation de tout accessoire
ou équipement et la réalisation de toute opération
différente de celles qui sont recommandées dans ce
manuel d’instruction avec cet outil peuvent entraîner
un risque de blessure corporelle.
21. Faites réparer l’outil par une personne qualifiée.
Cet outil électrique est conforme aux règles de sécurité
applicables. Les réparations ne doivent être effectuées que
par des personnes qualifiées utilisant des pièces détachées
d’origine ; dans le cas contraire, l’utilisateur peut courir un
grave danger.
Règles de sécurité additionnelles pour les
scies à onglets
• L’appareil est fourni avec un cordon électrique à configuration
particulière qui ne peut être remplacé que par le fabricant ou
son agent agréé.
• Avant de commencer toute opération de coupe, assurezvous que la machine est placée sur une surface régulière et
stable.
• Ne pas utiliser la scie pour couper tout matériau différent de
ceux qui sont recommandés par le fabricant.
• Ne pas faire fonctionner la machine sans les protections en
place, si les protections ne fonctionnent pas ou sont mal
entretenues.
• Assurez-vous que le bras est bien fixé en cas de découpes
en biseau.
• Nettoyez l’aire de travail autour de l’appareil ; enlevez tous
les matériaux qui se sont détachés, tels que les copeaux et
rognures de bois.
• Utilisez des lames de scie correctement affûtées. Respectez
la vitesse maximale indiquée sur la lame de scie. La vitesse
maximum inscrite doit toujours être supérieure ou égale à la
vitesse inscrite sur la plaque signalétique.
• Avant d’utiliser tout accessoire, consultez le manuel
d’instructions.
Toute utilisation impropre d’un accessoire peut entraîner des
dégâts matériels.
• Durante la manipolazione della lama o di materiale grezzo,
utilizzare un supporto o indossare guanti.
• Assurez-vous que la lame de scie est bien montée avant
l’utilisation.
• Assurez-vous que les lames tournent dans la direction
appropriée.
• N’utilisez pas de lames d’un diamètre plus petit ou plus
grand que celui qui est recommandé. Reportez-vous aux
caractéristiques techniques pour obtenir la nomenclature
des lames. N’utilisez que les lames spécifiées dans ce mode
d’emploi, en conformité avec EN 847‑1.
• Pensez à utiliser des lames conçues pour réduire les bruits.
• N’utilisez pas de lames en ACIER RAPIDE.
• Ne pas utiliser de lames de scie fendues ou endommagées.
• Ne pas utiliser de disques abrasifs ou diamantés.
• Ne jamais utiliser votre scie sans la plaquette amovible.
• Relevez la lame de la plaquette amovible dans la pièce de
fabrication avant de relâcher l’interrupteur.
• Ne jamais caler quoi que ce soit contre le ventilateur pour
tenir l’arbre du moteur.
• La protection de la lame de votre scie va se relever
automatiquement lorsque le bras est abaissé ; elle va
abaisser la lame lorsque l’on pousse sur le levier de
débrayage de tête (12).
• Ne jamais relever la protection de la lame manuellement
avant d’éteindre la scie. Il est possible de relever la protection
manuellement lors de l’installation ou du retrait de lames de
scie ou pour inspecter la scie.
• Vérifiez régulièrement que les encoches d’aération du moteur
sont exemptes de copeaux.
• Remplacez la plaquette amovible de scie lorsqu’elle est usée.
• Débranchez la machine du secteur avant de procéder à tout
travail d’entretien ou lors du remplacement de la lame.
• Ne jamais procéder à aucun travail de nettoyage ou
d’entretien lorsque la machine fonctionne et que la tête n’est
pas au repos.
• Si possible, montez toujours la machine sur un établi.
• Si vous utilisez un laser pour indiquer la ligne de
découpe, assurez-vous que le laser appartient à la
classe 2 conformément à EN 62471. Ne remplacez pas
une diode laser par une diode d’un autre type. En cas
d’endommagement, faites réparer le laser par un agent de
réparation agréé.
•La section avant de la protection est équipée de fentes
pour une meilleure visibilité lors de la découpe. Bien que
les fentes réduisent largement les débris volants, ce sont
des ouvertures dans la protection, et des lunettes de
sécurité doivent toujours être portées lorsque l’on procède
à une observation au travers des fentes.
• Assurez-vous que tous les boutons de verrouillage
et poignées de verrouillage sont bien serrés avant de
commencer toute opération.
• Raccordez la scie à un dispositif de collecte de poussière
en cas de sciage de bois. Tenez toujours compte des
facteurs qui influencent l’exposition à la poussière tels que les
suivants :
• Ne posez jamais la main sur l’aire de la lame lorsque la scie
est raccordée à l’alimentation électrique.
-–le type de matériel à usiner (les panneaux d’aggloméré
produisent plus de poussière que le bois) ;
• Ne tentez jamais d’arrêter rapidement une machine en
mouvement en coinçant la lame de l’outil ou par tout autre
moyen ; des accidents graves pourraient survenir.
-–l’aiguisage de la lame de scie ;
-–le réglage correct de la lame de scie.
59
Français
-–extracteur de poussière avec une vitesse de l’air inférieure
à 20 m/s
Les facteurs suivants augmentent le risque de problèmes
respiratoires :
Vérifiez que l’extraction locale ainsi que les hottes, les
séparateurs et les conduits d’éjection sont bien réglés.
– Extracteur de poussière non raccordé lorsque vous sciez du
bois
• Veuillez faire attention aux facteurs suivants favorisant
l’exposition au bruit :
– Extraction de poussière insuffisante causée par des filtres
d’évacuation sales
-–utilisez des lames de scie conçues pour réduire le bruit ;
Étiquettes sur l’appareil
-–n’utilisez que des lames de scie bien aiguisées ;
• Procédez à un entretien régulier de la machine ;
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
• Prévoyez un éclairage localisé ou général approprié ;
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
• Assurez-vous que l’opérateur est bien formé à l’utilisation, au
réglage et à l’opération de la machine ;
• Assurez-vous que toutes les entretoises et les bagues d’axe
sont adaptées au but indiqué dans ce manuel.
Porter un dispositif de protection auditive.
• Evitez de retirer toute rognure de bois ou autre parties de la
pièce de la zone de coupe lorsque la machine fonctionne et
que la tête de la scie n’est pas en position de repos
Porter un dispositif de protection oculaire.
• Ne coupez jamais de pièces inférieures à 200 mm.
Point de transport.
• Sans support additionnel, la machine est conçue pour
accepter une taille de pièce maximum de :
– Hauteur 89 mm x largeur 302 mm x longueur 600 mm
– Les pièces plus longues doivent être soutenues par
une table additionnelle adaptée, par ex. DE7023. Serrez
toujours solidement les pièces.
Tenez les mains éloignées de la lame.
Ne pas regarder directement la source lumineuse.
• En cas d’accident ou de panne de la machine, arrêtez
immédiatement la machine et débranchez-la de la source
d’alimentation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION (FIG. A1)
• Signalez la panne et notez la machine dans un formulaire
approprié pour éviter que d’autres personnes n’utilisent la
machine défectueuse.
Exemple :
• Lorsque la lame de la scie est coincée en raison d’une force
d’avance anormale pendant la coupe, arrêtez la machine et
débranchez-la de l’alimentation. Retirez la pièce et assurezvous que la lame de scie tourne librement. Mettez la machine
sous tension et commencez une nouvelle opération de
coupe avec une force d’avance réduite.
• Ne coupez jamais d’alliages légers, notamment en
magnésium.
• Lorsque la situation le permet, montez la machine sur un
établi en utilisant des boulons de 8 mm de diamètre et de
80 mm de long.
AVERTISSEMENT : nous recommandons
l’utilisation d’un disjoncteur différentiel avec un seuil
de déclenchement de 30mA ou moins.
La date codée de fabrication (13), qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1Scie à onglet assemblée
1Clef de montage de la lame
1Lame de scie
1Sac à poussières
1Etau
1Manuel d’instructions
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne présentent
pas
de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent
manuel avant de mettre votre outil en marche.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation d’une scie :
– blessures provoquées par le contact avec des pièces
rotatives.
En dépit de l’application des réglementations de sécurité en
vigueur et de la mise en place de dispositifs de sécurité, certains
risques résiduels sont inévitables. Il s’agit de :
– Dégradation de l’acuité auditive.
– Risque d’accidents provoqués par les pièces exposées de la
lame de scie rotative.
– Risque de blessure lors du remplacement de la lame.
– Risque d’écrasement des doigts lors de l’ouverture des
protections
– Dangers pour la santé provoqués par l’inhalation de
poussière émanant du sciage du bois, en particulier le
chêne, le hêtre et les panneaux de fibre à densité moyenne.
60
2016 XX XX
Description (fig. A1–A6)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais l’outil
électrique ou l’une de ses pièces. Des dégâts
matériels ou des blessures corporelles pourraient en
résulter.
A1
1Interrupteur Marche/Arrêt
2Carter de lame inférieur amovible
3Guide de gauche
4Levier d’onglet
5Verrou d’onglet
6Commutateur marche/arrêt XPSTM
Français
7Graduation d’onglet
8Guide de droite
9Insert
10Poignée de transport
11 Poignée d’utilisation
12Levier de déverrouillage de la tête
13Code de date
14Bouton de blocage de l’arbre
15Graduation de chanfrein
16Molette de verrouillage de rail
17Butée de rainurage
Sécurité électrique
A2
18Butée de glissière
19Carter fixe supérieur
20Verrou/levier de chanfrein
21Manette de serrage de chanfrein
22Goupille de blocage de la tête en position basse
23 Clé
24Indentation de prise
25Orifices de montage sur établi
26Buse de dépoussiérage
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
A3
27Sac à poussière
A4
28Dispositif d’éclairage DEL
Accessoires en option
A5
29Support télescopique
A6
30Dispositif de fixation de pièce
UTILISATION PRÉVUE
Votre scie à onglet DeWALT DW717XPS a été conçue pour une
découpe professionnelle du bois, des produits du bois et des
plastiques. Elle va vous permettre de réaliser des opérations de
découpe croisée, en biseau et des coupes d’onglet facilement,
avec précision et en toute sécurité.
Cet appareil est conçu pour l’utilisation avec une lame au carbure
de 250 mm de diamètre nominal.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ces scies à onglet sont des outils électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
AVERTISSEMENT ! n’utilisez pas la machine pour
d’autres applications que celles prévues.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Vérifiez
toujours que l’alimentation correspond à la tension indiquée sur
la plaque signalétique.
Votre outil est à double isolation conformément à la
norme EN61029. Par conséquent, un câble de terre
n’est pas nécessaire.
Lors du remplacement du cordon, l’outil doit être confié
uniquement à un réparateur agréé ou un électricien qualifié.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du
câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois
fils homologuée et compatible avec la tension nominale de cet
outil (se reporter à la section Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
MONTAGE
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque
de dommages corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur avant
d’installer ou de retirer tout accessoire, avant
tout réglage ou changement de configuration
ou lors de réparations. S’assurer que la gâchette
est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Déballage (fig. A1, B)
• Saisissez la scie par la poignée (10) et sortez-la avec
prudence de son emballage.
• Libérez le bouton de blocage du rail (16) et repoussez la tête
de la scie de façon à la bloquer en position arrière.
• Appuyez sur la manette (11) et extrayez la goupille de
blocage (22) comme indiqué.
• Relâchez progressivement la pression vers le bas jusqu’à ce
que
le bras atteigne la hauteur maximale.
Montage sur établi (fig. C)
•Les trous (25) sont pratiqués dans les quatre pieds, dans
le but de faciliter la pose sur établi. Deux dimensions
différentes de trous permettent l’emploi de vis de dimensions
différentes. Optez pour une des deux dimensions
proposées ; l’emploi des deux est superflu. Des boulons de
8 mm de diamètre et 80 mm de long sont conseillés. Fixez
toujours fermement la scie pour éviter tout mouvement. Pour
faciliter son transport, l’outil peut être fixé sur une planche en
contre-plaqué de 12,5 mm ou plus, que l’on peut aisément
monter sur le lieu de travail ou transporter en différents lieux.
61
Français
• Lors de la pose de scie sur contre-plaqué, s’assurer que
les vis de montage ne dépassent pas de la surface du
bois, car le contre-plaqué doit être complètement lisse
par rapport à l’établi. Pour fixer la scie sur une surface
de travail quelconque, serrer uniquement au niveau des
pieds. La fixation en une autre position influera sur le bon
fonctionnement de la scie.
• Pour éviter tout risque de détachement ou d’imprécision,
s’assurer que la surface de montage n’est pas déformée
ou inégale. Si la scie est bancale, placer une cale sous un
pied de scie afin de la stabiliser.
Montage de la lame de scie (fig. D1–D4)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque
de dommages corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur avant
d’installer ou de retirer tout accessoire, avant
tout réglage ou changement de configuration
ou lors de réparations. S’assurer que la gâchette
est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
• N’appuyez jamais sur le bouton de verrouillage
de l’axe alors que la lame est sous tension ou
fonctionne en roue libre.
• Ne découpez pas d’alliages légers et de métaux
ferreux (contenant du fer ou de l’acier) ou des
produits de maçonnerie ou en ciment avec cette scie
à onglets.
• Appuyez sur le levier de déverrouillage de la tête (12)
pour relâcher le carter de protection (2) et levez celuici aussi haut que possible.
•Avec la protection inférieure maintenue en position relevée,
appuyez sur le bouton de verrouillage de l’axe (14) avec une
main, puis au moyen de la clé de lame fournie (23) dans
votre autre main, desserrez la vis de verrouillage de lame
filetée gauche (37) en la tournant dans le sens des aiguilles
d’une montre.
AVERTISSEMENT ! pour verrouiller l’axe, appuyer
sur le bouton comme illustré et faire tourner
manuellement l’axe jusqu’à ce que le verrouillage
s’engage.
Continuer à exercer une pression sur le bouton de
verrouillage pour éviter que l’axe ne pivote.
•Déposer la vis de verrouillage de lame (37) et le flasque (38).
•Installez la lame (39) sur l’adaptateur de lame (40) placé
directement contre la bague intermédiaire interne (41), en
vous assurant que les dents sur les bords inférieurs de la
lame sont orientées vers l’arrière de la scie (côté opposé à
l’opérateur).
•Replacer le flasque (38).
•Serrez la vis de verrouillage de lame (37), dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre, tout en tenant le système
de verrouillage d’axe de votre autre main.
AVERTISSEMENT ! notez que la lame de la scie doit
être remplacée uniquement selon la procédure décrite.
N’utilisez que les lames de scies spécifiées dans la
caractéristiques techniques (le modèle DT4323
est conseillé)
Réglages
62
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque
de dommages corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur avant
d’installer ou de retirer tout accessoire, avant
tout réglage ou changement de configuration
ou lors de réparations. S’assurer que la gâchette
est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Votre scie à onglet a été parfaitement réglée en usine. Au cas
où un réglage s’impose, suite au transport, à la manipulation ou
à une raison quelconque, suivre la procédure ci-dessous à la
lettre. Une fois cette opération réalisée, la précision est assurée.
Contrôle et réglage de la lame sur le guide arrière (fig. E1–
E4)
• Libérez le levier d’onglet (4) et tirez le verrou d’onglet (5) pour
libérer
le bras d’onglet (42).
• Faites pivoter le bras d’onglet jusqu’à ce que le verrou se
trouve en position d’onglet 0°. Ne serrez pas le levier.
• Rabattez la tête jusqu’à ce que la lame entre dans le trait de
scie (43).
• Disposez une équerre (44) contre le côté gauche du guide
(3) et de la lame (39) (fig. E3).
AVERTISSEMENT : ne pas toucher les pointes des
dents de la lame avec l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrez les vis (45) et déplacez l’ensemble échelle/bras
d’onglet vers la gauche ou la droite jusqu’à ce que la lame
se trouve à 90° selon l’équerre.
• Resserrez les vis (45). Ne tenez pas compte de l’affichage de
l’index d’onglet.
Réglage de l’index d’onglet (fig. E1, E2 & F)
• Libérez le levier d’onglet (4) et tirez le verrou d’onglet (5) pour
libérer
le bras d’onglet (42).
• Faites pivoter le bras d’onglet pour régler l’index d’onglet
(46) en position zéro comme illustré sur la figure F.
• Avec le levier d’onglet desserré, veillez à ce que le verrou
d’onglet s’engage en position en faisant pivoter le bras
d’onglet au-delà de zéro.
• Observez l’index (46) et l’échelle d’onglet (7). Si l’index
n’affiche pas exactement zéro, desserrez la vis (47),
déplacez l’index pour afficher 0° et serrez la vis.
Réglage de la tige de verrouillage/déverrouillage d’onglet
(fig. A1, G)
Si le socle de la scie peut être déplacé alors que le levier
d’onglet (4) est verrouillé, c’est que la tige de verrouillage/
déverrouillage d’onglet (48) doit être réglée.
• Déverrouillez le levier d’onglet (4).
• Desserrez le contre-écrou (61) sur la tige de verrouillage
d’onglet.
• À l’aide d’un tournevis, serrez à fond la tige de verrouillage/
déverrouillage d’onglet (48). Puis desserrez la tige d’un tour.
• Vérifiez que la table de scie ne bouge pas lorsque le levier (4)
est verrouillé sur un angle quelconque (non préréglé).
• Resserrez le contre-écrou (61).
Français
Vérification et ajustage de la lame avec la table (fig. A2,
H1–H4)
• Desserrez la manette de serrage de chanfrein (21) et levez le
verrou de chanfrein (20) pour libérer le bras de scie.
• Déplacez le bras de scie jusqu’à ce que le verrou se trouve
en position de chanfrein 0°. Ne resserrez pas la poignée.
• Abaissez la tête jusqu’à ce que la lame entre dans le trait de
scie (43).
• Bloquez la tête de scie vers le bas avec la goupille (22).
• Appliquez une équerre réglable (44) contre la table et contre
la lame (39) (fig. H2).
AVERTISSEMENT : ne pas mettre les pointes des
dents en contact avec l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procédez comme suit :
• Dévissez les écrous (55) puis déplacez l’ensemble du bras
de scie vers la gauche ou la droite jusqu’à ce que la lame
se trouve à 90° de la table, comme déterminé par l’équerre.
Resserrez l’écrou (55).
• Si l’index de chanfrein (50) ne pointe pas sur le zéro de la
graduation de chanfrein (15), dévissez la vis (51) qui arrime
l’index puis déplacez-le sur la position désirée.
Ajustement du guide (fig. I1 & I2)
La partie supérieure du guide peut être réglée pour obtenir du
jeu et permettre ainsi à la scie un chanfrein de 48° à gauche
comme à droite. Pour régler le guide gauche (3) :
• Desserrez le bouton plastique (52) et faites coulisser le guide
vers
la gauche.
• Faire un essai avec la scie hors service et vérifier le jeu.
Ajuster le guide arrière aussi près que possible de la lame
pour obtenir un support maximal de pièce sans jamais entrer
en contact avec la lame.
• Serrez le bouton fermement.
Pour régler le guide droit (8) :
• Desserrez les deux boutons plastiques (53) et faites coulisser
le guide arrière vers la droite.
• Procédez comme pour le réglage du guide gauche.
AVERTISSEMENT : les rainures du guide (54)
peuvent être bouchées avec de la sciure. Utilisez un
bâtonnet ou de l’air comprimé à basse pression pour
nettoyer les rainures.
Réglage du système de blocage de chanfrein (fig. J)
Si le bras de scie peut être déplacé lorsque la manette de
serrage
de chanfrein (21) est bloquée, le système de serrage doit être
réglé.
• Retirez la vis (56) maintenant la manette.
• Levez la manette et donnez-lui 1/8 de tour dans le sens
horaire. Remettez la vis.
• Vérifiez que le bras de scie ne se déplace pas lorsque la
manette
de serrage de chanfrein (21) est bloquée à un angle aléatoire
(non-configuré).
• Pour réduire l’espacement, tournez graduellement la vis de
pression (57) vers la droite tout en faisant glisser la tête de
scie d’avant en arrière. Ajustez l’espacement pour qu’il soit
aussi réduit que possible sans causer aucune résistance.
FONCTIONNEMENT
Instructions d’utilisation
AVERTISSEMENT : respectez toujours les consignes
de sécurité et les règlements en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque
de dommages corporels graves, arrêter et
débrancher l’outil avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce ou tout
accessoire. S’assurer que la gâchette est bien en
position d’ARRÊT. Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Assurez-vous que la machine est placée de manière à favoriser
une position ergonomique en termes de hauteur de table et
de stabilité. L’emplacement de la machine doit être choisi
afin que l’opérateur possède une bonne vue d’ensemble et
suffisamment d’espace libre autour de la machine pour permettre
la manipulation de la pièce sans restrictions.
Pour réduire les effets de vibration, assurez-vous que la
température ambiante n’est pas trop froide, que la machine et
l’accessoire sont bien entretenus et que la taille de la pièce est
adaptée à cette machine.
L’attention des utilisateurs situés au Royaume-Uni est attirée sur
la « Réglementation des machines à travailler le bois de 1974 » et
ses amendements ultérieurs.
Avant la mise en marche:
• Monter la lame de scie appropriée. Ne pas utiliser des lames
trop émoussées. La vitesse maximale de rotation de l’outil
ne doit pas excéder celle de la lame de scie.
• Ne pas essayer de couper des pièces trop petites.
• Veiller à ce que la lame coupe librement. Ne pas forcer.
• Veiller à ce que le moteur atteigne sa vitesse maximale avant
de commencer à couper.
• S’assurer que tous les boutons de verrouillage et manettes
de serrage soient bien serrés.
• Fixez la pièce.
• Bien que cette scie coupe le bois et de nombreux matériaux
non-ferreux, les instructions de fonctionnement se rapportent
uniquement à la coupe du bois. Les mêmes directives sont
applicables pour les autres matériaux. Ne sciez pas des
métaux ferreux (contenant du fer ou de l’acier),
le fibrociment ni les matériaux utilisés en maçonnerie avec
cette scie !
• Utilisez toujours l’insert. N’utilisez pas la machine si la largeur
du trait de scie de l’insert est supérieure à 10 mm.
Mise en marche et arrêt (fig. K)
Un orifice (58) est prévu dans l’interrupteur marche/arrêt (1) pour
l’insertion d’un cadenas afin de verrouiller l’outil.
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur l’interrupteur
marche/arrêt (1).
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Réglage du rail de guidage (fig. J)
• Vérifiez régulièrement l’espacement des rails.
63
Français
Position du corps et des mains
La position correcte du corps et des mains facilite le travail avec
la scie
à onglet; de plus, elle autorise un travail plus précis et en toute
sécurité.
• Ne jamais mettre les mains à proximité de la zone de coupe.
• Ne pas s’approcher à moins de 150 mm de la lame.
• Tenir la pièce fermement sur la table et le guide arrière
pendant l’opération de coupe. Conserver les mains dans la
même position jusqu’à ce que la gâchette ait été relâchée et
la lame se soit complètement arrêtée.
• Toujours faire un essai avec la scie hors service avant de finir
les coupes et vérifier la trajectoire de la scie.
• Ne pas croiser les mains.
• Toujours tenir les deux pieds à terre et garder l’équilibre.
• En déplaçant le bras de scie vers la gauche ou vers la droite,
bien accompagner le mouvement et se tenir légèrement de
côté par rapport à la lame de scie.
• Observer le travail par les ouvertures prévues dans le
pare-éclats lorsqu’il s’agit par exemple de suivre une ligne
dessinée au crayon.
Molette de verrouillage de rail (fig. A1, T)
La molette de verrouillage de rail (16) permet de verrouiller
solidement la tête de scie pour éviter qu’elle ne glisse sur les
rails. C’est parfois nécessaire pour effectuer certaines coupes
ou pour transporter la scie.
Commandes d’onglet (fig. E1)
Le levier d’onglet (4) et le verrou d’onglet (5) permettent à la scie
de couper des angles de 60º à gauche et 50º à droite.
Pour effectuer une coupe d’onglet avec la scie :
• Relâchez le levier d’onglet (4) puis appuyez sur le verrou
d’onglet (5) et ajustez l’angle d’onglet désiré sur la
graduation d’onglet.
• Rabaissez le levier d’onglet (4) pour verrouiller le banc de
scie en place.
REMARQUE : La scie à onglets doit être connectée à une
source d’alimentation.
Commandes de chanfrein (fig. H1, H4)
Les leviers de verrou de chanfrein (20) et la manette de serrage
de chanfrein (21) permettent à la scie de couper en biseau à 48º
à droite et à gauche. La scie possède deux leviers de verrou
de chanfrein (20), de chaque côté du châssis postérieur. L’un
des verrous suffit pour ajuster le chanfrein dans l’une ou l’autre
direction. La manette de serrage de chanfrein (21) se trouve sur
la partie supérieure du châssis postérieur.
Pour effectuer une taille en biseau avec la scie,
• Desserrez la manette de serrage de chanfrein (21). Relevez
l’un des leviers à environ 45º et ajustez l’angle de chanfrein
désiré sur la graduation de chanfrein (15). Pour plus de
fonctionnalité, deux graduations de chanfrein sont fournies
avec l’outil.
• Verrouillez la manette de serrage de chanfrein (21) pour
arrimer le chanfrein en place. Les leviers de verrou de
chanfrein (20) peuvent être mis à la verticale pour annuler
l’action des butées d’angles courants.
Butée de glissière (fig. T)
La commande de butée de glissière (18) positionne les rails
de scie pour permettre d’effectuer les moulures verticales les
plus larges possible. RESSERREZ SYSTÉMATIQUEMENT LA
MOLETTE DE VERROUILLAGE DE RAIL LORSQUE VOUS
UTILISEZ LA BUTÉE DE GLISSIÈRE POUR PRÉVENIR QUE LE
SYSTÈME DE GLISSIÈRE BOUGE PAR INADVERTANCE.
64
Butée de rainurage (fig. A1, R)
La butée de rainurage (17) permet d’effectuer des rainures.
Pour changer la profondeur de rainure, faites pivoter le levier
vers l’avant de la scie et ajustez la vis à oreilles. Le fait de faire
pivoter le levier vers l’arrière de la scie annule l’action de la
butée de rainurage.
Goupille de blocage de la tête en position basse (fig. A2)
Pour verrouiller la tête de scie dans sa position basse, poussez
la tête vers le bas, appuyez sur la goupille (22) puis relâchez la
tête de scie. Cela maintiendra la tête de scie vers le bas, alors
que la scie est déplacée. Pour libérer la tête de scie, appuyez
sur celle-ci et repoussez la goupille.
Utilisation du système de lampe de travail à DEL XPSTM (fig.
A1, A2)
Le système de lampe de travail à DEL XPSTM est équipé d’un
interrupteur marché/arrêt (6). Le système de lampe de travail à
DEL XPSTM ne dépend pas de la détente de la scie à onglets. La
lumière ne doit pas être allumée pour faire fonctionner la scie.
Pour découper une ligne de crayon existant sur un morceau de
bois :
1.Mettez le système XPSTM en marche, puis tirez sur la
poignée de commande (11) pour porter la lame de scie à
proximité du bois. L’ombre de la lame apparaît sur le bois.
2.Aligner le trait de crayon sur le bord de l’ombre de la lame.
Vous pourriez avoir à ajuster l’onglet ou les angles de biseau
pour correspondre exactement à la ligne de crayon.
COUPES DE BASE
Coupe droite verticale (fig. A1 & L)
• Libérez le levier d’onglet (4) et enfoncez le verrou d’onglet (5)
pour libérer le bras d’onglet.
• Engagez le verrou d’onglet en position 0° et serrez le levier
d’onglet.
• Disposez le morceau de bois à couper contre le guide arrière
(3 & 8).
• Tenez la manette (11) et poussez sur le levier de
déverrouillage
de la tête (12) afin de relâcher la tête.
• Appuyez sur la gâchette (1) pour faire démarrer le moteur.
• Baissez la tête de la scie pour permettre à la lame de couper
le bois et de pénétrer dans l’insert (9).
• Une fois le travail terminé, relâchez l’interrupteur et attendez
que
la lame de scie s’arrête totalement avant que la tête ne
revienne dans sa position de repos supérieure.
Français
Coupes coulissantes (fig. A1, M)
Le rail de guidage permet de couper de larges pièces, 76,2 mm
à 111,8 mm en tirant la tête de scie vers soi, puis en l’abaissant
et la repoussant en avant dans un mouvement glissant.
• Desserrez la molette de verrouillage de rail (fig. 16).
• Tirez la tête de scie vers vous et mettez la scie en marche.
• Abaissez la lame de scie sur la pièce à usiner et repoussez la
tête en avant pour terminer la coupe.
• Continuez comme décrit ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
• Ne pas effectuer de coupes coulissantes sur des
pièces inférieures à 76,2 mm.
• Se rappeler de bien verrouiller la tête de scie
en position arrière une fois la coupe coulissante
terminée.
Coupe transversale de l’onglet (fig. A1 et N)
• Libérez le levier d’onglet (4) et tirez le verrou d’onglet (5).
• Faites pivoter le bras vers la gauche ou vers la droite
pour obtenir l’angle requis. Le loquet d’onglet reviendra
automatiquement à 10°, 15°, 22,5°, 31,62° et 45° à droite et
à gauche, et à 60° à gauche et
à 50° à droite. Si un angle intermédiaire est requis, tenez la
tête fermement en place et verrouillez-la en serrant le levier
d’onglet.
• Assurez-vous toujours que le levier d’onglet est bien serré
avant
de procéder à la coupe.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
AVERTISSEMENT : lors de la coupe d’onglet
d’une extrémité d’une pièce de bois avec une petite
chute, placez le bois pour vous assurer que la chute
se trouve sur le côté de la lame avec l’angle le plus
important vers le guide, c’est-à-dire, onglet gauche,
chute vers la droite- onglet droit - chute vers la
gauche.
Coupes inclinées (fig. A1, A2 & O)
L’angle de chanfrein peut être réglé de 48° à gauche jusqu’à
48° à droite, et coupé avec le bras d’onglet réglé entre zéro
et une position maximale d’onglet à 45°, à droite comme à
gauche.
Chanfrein à gauche
• Faites coulisser la partie supérieure du guide gauche (3) à
fond vers
la gauche.
• Desserrez la manette de serrage de chanfrein (21), levez le
verrou
de chanfrein (20) et positionnez le chanfrein selon les
besoins.
• Le verrou de chanfrein se positionne automatiquement à
22,5°, 33,85° et 45°. Si un angle intermédiaire est requis,
tenez la tête fermement en place et verrouillez-la en serrant
la manette de serrage de chanfrein.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Chanfrein à droite
• Faites coulisser la partie supérieure du guide droit (8) à fond
vers la droite.
• Procédez comme pour les coupes de chanfrein à gauche.
Qualité de la coupe
La régularité de la coupe dépend d’un certain nombre de
facteurs, tel que le type de matériau à couper. Lorsque des
coupes de grande qualité sont requises pour les assemblages
de pièces moulurées ou autres travaux de précision, une lame
affûtée (60 dents, en carbure) et une vitesse de coupe lente et
régulière donnent les résultats escomptés.
AVERTISSEMENT : assurez-vous que le matériau
ne se déplace pas lors de la découpe ; immobilisez-le
à l’aide de fixations. Laissez toujours la lame atteindre
l’arrêt complet avant de relever le bras. Si de petites
fibres de bois s’échappent à l’arrière de la pièce à
travailler, collez une pièce de ruban de masquage sur
le bois, là où la découpe va être réalisée. Sciez au
travers du ruban et enlevez le ruban avec précaution
une fois l’opération achevée.
Serrage de la pièce de travail (fig. A6, U)
AVERTISSEMENT : une pièce qui est encastrée,
équilibrée et fixée avant une coupe peut être
déséquilibrée après avoir été coupée. Une charge
déséquilibrée peut incliner la scie ou tout ce sur
quoi la scie est fixée, comme une table ou un établi.
Lorsque vous effectuez une coupe qui peut devenir
déséquilibrée, bien soutenir la pièce et s’assurer que la
scie est bien boulonnée à une surface stable. Il y a des
risques de blessures corporelles.
AVERTISSEMENT : le pied de la bride doit être
encastré au-dessus de la base de la scie chaque fois
que la bride est utilisée. Toujours serrer la pièce à la
base de la scie et non à une autre partie de la zone de
travail. S’assurer que le pied de la bride n’est pas serré
au bord de la base de la scie.
ATTENZIONE: utilizzare sempre un fermo per
mantenere il controllo e ridurre il rischio di lesioni
personali e danni al pezzo da lavorare.
Utilisez la pince matériel (30) fourni avec la scie. Les guides de
gauche et de droite coulissent d’un côté à l’autre pour faciliter
l’opération de pinçage. D’autres accessoires tels que pinces à
ressort, serres à barre ou serre-joint en C peuvent être adaptées
à certaines tailles et formes de matériaux.
INSTALLER DE LA BRIDE
1.L’insérer dans le trou situé derrière le guide. La bride doit être
face à l’arrière de la scie à onglets. La rainure logée dans la
tige de la bride doit être bien insérée dans la base. S’assurer
que cette rainure est bien insérée dans la base de la scie à
onglets. Si la rainure est visible, cela signifie que la bride est
mal fixée.
2.Tourner la bride de 180 degrés vers l’avant de la scie à
onglets.
3.Desserrer la poignée pour monter ou descendre la bride,
puis utiliser le bouton de réglage fin pour serrer fermement la
pièce.
REMARQUE : Placer la bride du côté opposé à la base pour le
biseautage. TOUJOURS EFFECTUER DES ESSAIS À BLANC
(SANS ALIMENTATION) AVANT DE RÉALISER VOS COUPES
AFIN DE VÉRIFIER LA TRAJECTOIRE DE LA LAME. S’ASSURER
65
Français
QUE LA BRIDE N’OBSTRUE PAS LE MOUVEMENT DE LA SCIE
OU DES GUIDES.
Coupe de cadres, de boîtes ou autres objets à quatre faces
(fig. P1 & P2)
Coupe de cadre et autres assemblages
Faire des coupes simples dans des chutes de bois pour bien
«sentir»
la scie. Cette scie est un outil idéal pour réaliser des
assemblages comme illustré sur la figure P1. Les découpes
peuvent se faire soit par inclinaison soit par onglet.
-Emploi du réglage d’inclinaison
L’inclinaison pour les deux pièces est de 45° chacune, formant
un angle total de 90°. Le bras d’onglet est bloqué en position
zéro. Les pièces sont disposées avec le côté large contre la
table et le côté étroit contre le guide arrière.
Les deux croquis (fig. P1 & P2) servent uniquement pour des
objets
à quatre faces. En cas de nombre différent de faces, les
angles d’onglet et d’inclinaison diffèrent également. Le tableau
ci-dessous donne les angles correspondants pour une série
de formes, à condition que toutes les faces aient la même
longueur.
Pour une forme non mentionnée dans le tableau, diviser 180°
par
le nombre de faces, pour déterminer l’angle d’onglet ou
d’inclinaison.
Nbre de côtés
4
5
6
7
8
9
10
Angle
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Coupes composées (fig. Q1 & Q2)
Une coupe d’onglets composés est la combinaison d’un onglet
(fig. P2) et d’une inclinaison (fig. P1) en même temps. Ce type de
coupe est utilisé pour réaliser des cadres ou des boîtes à face
inclinée comme illustré sur la Q1.
66
AVERTISSEMENT : au cas où l’angle varie à
chaque coupe, veillez à ce que le bouton de serrage
d’inclinaison et celui de verrouillage d’onglet soient
serrés fermement. Après un changement d’inclinaison
BOITE
CARREE
BOITE
HEXAGONALE
BOITE
ENNÉAGONALE
ANGLE ENTRE DEUX ARETES (ANGLE «A»)
-Emploi du réglage d’onglet
La même coupe peut se faire avec onglet à droite ou à gauche,
avec la surface large contre le guide arrière.
• Le tableau ci-après doit vous aider à sélectionner l’inclinaison
adéquate et les réglages d’onglet pour les coupes d’onglets
composés.
Pour employer le tableau efficacement, sélectionner l’angle
«A» requis (fig. Q2) pour l’assemblage concerné, et mettre
cet angle sur la courbe correspondante. A partir de ce point,
descendre à la verticale pour trouver l’angle d’inclinaison
correct et on trouve transversalement l’angle d’onglet
correct.
• Régler la scie sur les angles déterminés et effectuer
quelques essais pratiques.
• L’exercice pratique se poursuit par l’assemblage des pièces
coupées.
• Exemple: Pour construire une boîte à quatre côtés avec
25° d’angle extérieur (angle «A») (fig. Q2), utiliser la courbe
supérieure droite. Chercher 25° sur l’échelle. Suivre la ligne
d’intersection horizontale pour trouver le réglage d’onglet
sur la scie (23°). Suivre la ligne d’intersection verticale vers
le haut ou vers le bas pour trouver l’angle d’inclinaison de la
scie (40°).
Toujours effectuer des essais de coupe sur des chutes de
bois afin de contrôler les réglages de scie.
REGLER CET ANGLE (ONGLET) SUR LA SCIE
Support pour pièces longues (fig. A5)
• Toujours veiller au bon support des pièces longues.
• Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser la rallonge du
plan de travail (29) pour augmenter la largeur de la table de
scie (disponible en option auprès de votre concessionnaire).
Supporter les longues pièces par des moyens pratiques tels
que des chevalets ou autre, pour éviter que les extrémités ne
tombent.
ou d’onglet, serrez toujours lesdits boutons (fig. Q1 &
Q2).
REGLER CET ANGLE (INCLINAISON) SUR LA SCIE
Coupes de moulurages
La coupe de moulurage est exécutée à une inclinaison de 45°.
• Faites toujours un essai avec scie à l’arrêt avant de procéder
à une coupe quelconque.
• Toutes les coupes sont faites pendant que l’arrière de la
base repose
à plat sur la scie.
Coin intérieur
- Côté gauche
• Positionnez la pièce moulurée, la face supérieure en appui
contre
le guide arrière.
Français
• Conservez le côté gauche de la coupe.
• Faites pivoter la butée de rainurage (17) vers l’avant de la
scie.
• Réglez la vis à oreilles (59) pour déterminer la profondeur
de rainurage. Il est peut-être nécessaire de libérer d’abord
l’écrou de blocage (60).
• Mettez un morceau de chute d’environ 5 cm entre le guide
et la pièce de façon à permettre une coupe de rainurage
droite.
- Côté droit
• Positionnez la pièce moulurée, la face inférieure en appui
contre
le guide arrière.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
Coin extérieur
- Côté gauche
• Positionnez la pièce moulurée, la face inférieure en appui
contre
le guide arrière.
• Conservez le côté droit de la coupe.
- Côté droit
• Positionnez la pièce moulurée, la face supérieure en appui
contre
le guide arrière.
• Conservez le côté droit de la coupe.
Couper des moulurages en couronne
La coupe de moulurages en couronne est exécutée avec une
coupe d’onglets composé. Pour travailler le plus précisément
possible, votre scie doit être pré-réglée en positions 31,62° pour
les onglets et 33,85° pour l’inclinaison. Ces paramètres sont
prévus pour des moulurages en couronne standards avec des
angles à 52° en haut et des angles de 38° en bas.
Configuration spéciale pour les coupes transversales larges
(fig. A1, S1, S2)
Votre scie peut couper des pièces très larges (jusqu’à 391 mm)
lorsqu’on utilise une configuration spéciale. Pour configurer la
scie pour couper ces larges pièces, suivez la méthode ci-après :
• Retirez de la scie les deux guides coulissants, de gauche
et de droite, et mettez-les de côté. Pour les retirer, dévissez
les molettes de guide de plusieurs tours et tirez ceux-ci vers
l’avant. Ajustez et verrouillez les commandes d’onglet sur un
chanfrein de 0º.
• Retirez les vis du guide antérieur (64) du pied droit antérieur
et installez-les dans les trous du guide droit (62).
AVERTISSEMENT : ne pas couper de matériau dans
cette configuration sans avoir installé correctement les
vis de guide antérieur (64) car le matériau ne sera pas
soutenu correctement, et il y aura risques de perdre le
contrôle de l’outil/la pièce et de dommages corporels.
• Fabriquez une plateforme au moyen d’un panneau de
particules de 38 mm d’épaisseur ou d’une planche de bois
similaire d’une épaisseur de 38 mm aux dimensions : 368
x 660 mm. La plateforme doit être plane ; autrement la
pièce pourrait bouger pendant la découpe et faire courir à
l’utilisateur des risques de blessures.
• Montez la plateforme de 368 x 660 mm sur la scie au
moyen des quatre vis à bois de  76,2 mm de long (64) par
les orifices dans le guide de base. Il est nécessaire d’utiliser
quatre vis pour fixer correctement la pièce. Lorsque le
réglage spécial est utilisé, la plateforme sera coupée en
deux. Assurez-vous que les vis sont correctement serrées,
autrement la pièce pourrait se desserrer et faire courir à
l’utilisateur des risques de blessures. Assurez-vous que la
plateforme est solidement posée à plat sur la table, contre le
guide, et centrée de manière égale de gauche à droite.
• Faites des essais avec du matériel de récupération avant de
réaliser les coupes définitives.
• Toutes les coupes sont faites avec une inclinaison à gauche
lorsque l’arrière du moulurage repose contre la base.
Coin intérieur
- Côté gauche
• Haut du moulurage contre le guide.
• Onglet à droite.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
- Côté droit
• Bas du moulurage contre le guide.
• Onglet à gauche.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
Coin extérieur
- Côté gauche
• Bas du moulurage contre le guide.
• Onglet à gauche.
• Conservez le côté droit de la coupe.
- Côté droit
• Haut du moulurage contre le guide.
• Onglet à droite.
• Conservez le côté droit de la coupe.
Rainurage (fig. R)
Votre scie comprend une butée de rainurage (17) et une vis à
oreilles (59) pour permettre la coupe de rainurage.
AVERTISSEMENT : assurez-vous que la scie est
montée solidement sur une surface plate et stable.
À défaut, la scie pourrait être instable et tomber, ce
qui ferait courir à l’utilisateur des risques de blessures
corporelles.
• Placez la pièce à couper au-dessus de la plateforme montée
sur la table. Assurez-vous que la pièce repose fermement
contre le guide arrière.
• Fixez la pièce en place avant de procéder à la découpe.
Coupez lentement à travers la pièce en un mouvement
vers l’extérieur, le bas et l’arrière. Si vous n’avez pas fixé
solidement la pièce en place ou ne coupez pas lentement,
celle-ci risque de se desserrer et de faire courir à l’utilisateur
des risques de blessures.
67
Français
Une fois plusieurs découpes effectuées en divers angles
d’onglet autre que 0º, la plateforme peut s’affaiblir et ne plus
supporter la pièce. Préréglez l’angle de l’onglet et installez une
plateforme neuve sur la scie.
AVERTISSEMENT : L’utilisation continue d’une
plateforme présentant plusieurs traits de scie peut
provoquer une perte de contrôle de la pièce et
faire courir à l’utilisateur des risques de blessures
potentielles.
Dépoussiérage (fig. A2 & A3)
• Installez le sac à poussière (27) sur la buse de dépoussiérage
(26).
AVERTISSEMENT ! Chaque fois que possible,
connectez un aspirateur à poussière conçu
conformément aux normes en vigueur en matière
d’émissions de poussières.
Lames de scie
Pour obtenir les capacités de sciage mentionnées, employez
toujours des lames de 250 mm avec alésage de 30 mm.
Transport (fig. A1, A2 & B)
Pour transporter facilement votre scie à onglet, la poignée (10)
est intégrée dans la tête.
• Pour transporter la scie, rabaissez la tête et appuyez sur la
goupille
de blocage (22).
• Bloquez le bouton de blocage du rail avec la tête de scie
en position avant, bloquez le bras de l’onglet dans l’angle
extrême gauche de l’onglet, faites complètement coulisser
le guide (3 et 8) vers l’intérieur et bloquez le levier de l’onglet
(20) avec la tête de scie en position verticale afin de rendre
l’outil le plus compact possible.
• Transportez toujours la scie par la poignée (10) ou par les
poignées
de transport (24) ; voir fig. B.
ENTRETIEN
Votre outil DeWALT a été conçu pour durer longtemps avec un
minimum d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend
en large mesure d’un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque
de blessure, éteignez et débranchez l’outil de
la source d’alimentation avant de monter ou
d’enlever les accessoires, avant d’effectuer
ou de modifier les réglages, ou bien lors des
réparations. Assurez-vous que la gâchette est sur
la position Arrêt. Un démarrage involontaire peut
entraîner des blessures.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune lubrification
additionnelle.
68
Nettoyage
Avant l’utilisation, vérifiez soigneusement le carter de lame
supérieur, le carter de lame inférieur amovible, ainsi que la
buse de dépoussiérage pour déterminer s’ils fonctionnent
correctement. Assurez-vous que les copeaux, la poussière ou les
particules de la pièce ne puissent pas provoquer le blocage de
l’une des fonctions.
Si des fragments de pièce se coincent entre la lame de scie et
les carters, débranchez la machine de l’alimentation et suivez les
instructions fournies à la section Montage de la lame de scie.
Retirez les parties coincées et remontez la lame de scie.
AVERTISSEMENT : retirez la saleté et la poussière
du logement principal en soufflant de l’air sec dès
que vous remarquez une accumulation de saleté à
l’intérieur et autour des orifices d’aération. Portez des
lunettes de sécurité homologuées et un masque antipoussière homologué lorsque vous effectuez cette
procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais de solvants ou
d’autres produits chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ceux-ci risqueraient
d’affaiblir les matériaux utilisés dans ces pièces. Utilisez
un chiffon imbibé uniquement d’eau et de détergent
doux. Ne laissez jamais un liquide pénétrer dans l’outil
et n’immergez jamais les pièces de l’outil dans un
liquide.
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de
blessures, nettoyez régulièrement le plateau.
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de
blessures, nettoyez régulièrement le système de
collecte de la poussière.
NETTOYAGE DE LA LAMPE DE TRAVAIL
• Nettoyez soigneusement la sciure et les débris de la lampe
de travail avec un coton-tige. L’accumulation de poussière
peut bloquer la lampe de travail et de l’empêcher d ‘indiquer
précisément la ligne de coupe.
• NE PAS utiliser de solvants de toute nature; ils peuvent
endommager la lentille.
• Avec la lame retirée de la scie, nettoyez le brai et les
particules de la lame.
Accessoires en option (fig. A5, A6)
AVERTISSEMENT : l’utilisation d’accessoires
autres que ceux fournis par DeWALT peut se révéler
dangereuse car ils n’ont pas été testés sur ce produit.
Afin de réduire le risque de blessures corporelles,
utilisez uniquement des accessoires recommandés par
DeWALT avec ce produit.
LAMES DE SCIE UTILISEZ TOUJOURS DES LAMES DE SCIE
DE 250 mm AVEC DES TROUX D’AXE DE 30 mm . L’INDICE
DE VITESSE DOIT ÊTRE AU MOINS 4 000 TR/MIN N’utilisez
jamais de lame de diamètre inférieur. Le pare-main ne serait pas
adéquat. Utilisez uniquement des lames de coupe transversale.
Ne pas utiliser des lames conçues pour l’extraction, des lames
de combinaison ou des lames avec des angles de coupe de plus
de 5°.
Français
DESCRIPTION DES LAMES
APPLICATION
DIAMETRE
DENTS
Construction des lames de scie (trait de scie étroit avec
rebord anti-adhésif)
Usage général
250 mm
40
Coupes transversales fines
250 mm
60
Lames de scie à bois (fournir des coupes lisses et nettes)
Coupes transversales fines
250 mm
80
Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus d’informations
sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières qui peuvent
être récupérées et recyclées afin de réduire la demande en
matières premières. Veuillez recycler les produits électriques et les
batteries conformément aux dispositions locales en vigueur. Pour
plus d’informations, consultez le site www.2helpU.com.
69
Italiano
TRONCATRICE DW717XPS
Congratulazioni!
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi accessori, o non
riceve adeguata manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe
aumentare sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
Siete entrati in possesso di un utensile DeWALT. Anni di
esperienza, continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche
fanno dei prodotti DeWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni
deve anche considerare i momenti in cui l’apparato è
spento o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò
potrebbe ridurre sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Diametro lama
Alesatura lama
Spessore lama
Velocità max. lama
Capacità max. di taglio a 90°/90°
Capacità max. di taglio a 45°
Profondità max. di taglio a 90°
Profondità max. di taglio a 45°
Taglio obliquo (posizioni max.)
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
a sinistra
DW717XPS
230
5
1675
250
30
2,2
4000
98 x 320
226
89
56
60°
Taglio inclinato (posizioni max.)
a destra
a sinistra
51°
48°
a destra
48°
L’utente deve assicurarsi che questo dispositivo sia collegato
solamente ad un sistema di corrente che soddisfi il requisito di
cui sopra. Se necessario, l’utente può rivolgersi all’azienda di
energia elettrica pubblica per l’impedenza del sistema al punto di
interfaccia.
mm
302
Definizioni: linee guida per la sicurezza
mm
76
mm
213
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai seguenti
simboli.
mm
76
mm
302
mm
50
mm
302
mm
22
mm
s
kg
44
< 10,0
24
Obliquo a 0°
Larghezza risultante ad altezza max. 89 mm
Altezza risultante a larghezza max. 320 mm
Taglio obliquo 45° a sinistra
Larghezza risultante ad altezza max. 89 mm
Altezza risultante a larghezza max. 226 mm
Inclinato a sinistra a 45°
Larghezza risultante ad altezza max. 58 mm
Altezza risultante a larghezza max. 320 mm
Inclinato a destra a 45°
Larghezza risultante ad altezza max. 30 mm
Altezza risultante a larghezza max. 320 mm
Obliquo a 31,62°, inclinato a 33,85°
Altezza risultante a larghezza max. 272 mm
Tempo di arresto della lama
Peso
VDC
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN61029
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
91
LWA (livello potenza sonora)
dB(A)
99
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3,0
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
m/s2
m/s2
70
Fusibili
Europa Utensili a 230 V 10 A, rete elettrica
NOTA: Questo dispositivo è progettato per il collegamento ad un
sistema di corrente elettrica con impedenza massima del sistema
consentita Zmax di 0,27 Ω al punto dell’interfaccia (scatola di
alimentazione) dell’alimentazione dell’utente.
PERICOLO: indica un’imminente situazione di pericolo
che, se non viene evitata, causerà il decesso o
infortuni gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o infortuni gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
infortuni di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di
causare lesioni personali ma che, se non evitata,
potrebbe provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
2,1
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN61029 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle
vibrazioni. Per esempio: eseguire una manutenzione
adeguata dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il lavoro
AVVERTENZA: Il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
TRONCATRICE
DW717XPS
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici sono
conformi alle normative:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012
+A11:2013.
Italiano
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
20.04.2016
Norme generali di sicurezza
AVVERTENZA! Durante l’utilizzo di utensili elettrici
adottare sempre le elementari norme di sicurezza atte
a ridurre
i rischi di incendio, scosse elettriche e ferimenti,
incluso quanto segue.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente le istruzioni di
cui al presente manuale e conservare queste istruzioni.
CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PER
SUCCESSIVE CONSULTAZIONI
Regole generali per la sicurezza
1.Tenere pulita l’area di lavoro.
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere
causa di incidenti.
2.Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro.
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare l’utensile in
ambienti in ambienti carichi di umidità. Tenere ben illuminata
l’area di lavoro (250–300 lux). Non usare l’utensile quando vi
sia il rischio di provocare un incendio o una esplosione, per
es. in luoghi con atmosfera gassosa e infiammabile.
3.Proteggersi da scariche elettriche.
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per
esempio tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante
impieghi estremi (per es. alto livello di umidità, polvere
metallica, ecc.), si può aumentare la sicurezza elettrica
collegando in serie un trasformatore d’isolamento o un
interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
4.Tenere lontane le altre persone dall’area di lavoro.
Non consentire ad altre persone non coinvolte nel lavoro,
specialmente bambini, di toccare lo strumento o il cavo di
prolunga e tenerle lontane dall’area di lavoro.
5. Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso.
Quando non vengono usati, riporre gli utensili in luogo sicuro
e ben asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6.Non forzare l’utensile.
Lo strumento offre prestazioni migliori e più sicure se viene
utilizzato secondo il regime previsto.
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto
potrebbero rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile.
Si raccomanda l’uso di scarpe antiscivolo quando si lavora
all’esterno. Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
9.Utilizzare l’equipaggiamento di protezione.
Indossare sempre gli occhiali di sicurezza. Indossare una
visiera protettiva o una mascherina contro la polvere se
le operazioni da svolgere causano la creazione di polvere
o di particelle volatili. Se tali particelle possono essere
particolarmente calde, indossare anche un grembiule
resistente al caldo. Fare sempre uso di sistemi di
otoprotezione. Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
10. Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere.
Se sono forniti i dispositivi per la connessione delle macchine
aspirazione e raccolta della polvere, verificare che vengano
collegati e utilizzati correttamente.
11. Non abusare del cavo elettrico.
Non tirare mai il cavo per per estrarlo dalla presa.
Proteggere il cavo dal calore, dagli oli e dai bordi taglienti.
Non trasportare mai lo strumento tenendolo per il cavo.
12. Bloccare il pezzo da lavorare.
Ove possibile usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare. Ciò aumenta la sicurezza piuttosto che utilizzare la
mano e consente di mantenere entrambe le mani libere per
operare meglio.
13. Non sbilanciarsi.
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni
malsicure.
14. Mantenere gli utensili con cura.
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore
e più sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione
e la sostituzione degli accessori. Ispezionare periodicamente
gli strumenti e, in caso di danni, richiederne la riparazione
da parte di un centro di assistenza autorizzato. Mantenere le
impugnature e gli interruttori asciutti, puliti e senza tracce di
olio e grassi.
15. Scollegare gli utensili.
Quando non è in uso, prima di effettuare la manutenzione
e prima di cambiare pezzi quali lame, punte e parti taglienti,
scollegare l’utensile dalla presa di alimentazione.
16.Rimuovere chiavi ed altri utensili.
Prendere l’abitudine di controllare che le chiavi di regolazione
e le brugole siano state rimosse dallo strumento prima di
mettere in funzione.
17. Evitare accensioni accidentali.
Quando si trasporta lo strumento, non appoggiare il
dito sull’interruttore. Accertarsi che lo strumento si trovi
in posizione di spegnimento (“off”) prima di collegarlo
all’alimentazione.
18. Utilizzare cavi di prolunga per esterni.
Prima dell’uso, ispezionare la prolunga e sostituirla se è
danneggiata. Quando l’utensile viene impiegato all’esterno,
usare unicamente le prolunghe per uso esterno e
adeguatamente contrassegnate.
7.Usare l’utensile adatto.
19. Stare sempre attenti.
Non forzare utensili di potenza limitata impiegandoli per
lavori destinati ad utensili di maggiore potenza. Non usare
attrezzi per scopi diversi da quelli dichiarati. Per esempio, non
montare seghe circolari dentate per tagliare rami o tronchi.
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio
buon senso. Non utilizzare l’utensile quando si è stanchi o
sotto l’effetto di farmaci, droghe o alcool.
20. Controllare che non vi siano parti danneggiate.
8.Usare il vestiario appropriato.
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente l’utensile e il
cavo elettrico per determinare che funzionino correttamente
ed eseguano la funzione per essi prevista. Controllare se
71
Italiano
ci sono parti mobili non allineate o parti mobili con gioco,
pezzi rotti, che il montaggio sia accurato e se ci sia qualsiasi
altra condizione che possa incidere sul funzionamento
dell’utensile. Protezioni o altri pezzi danneggiati devono
essere riparati o sostituiti adeguatamente da un centro di
assistenza autorizzato, salvo diversa indicazione nel presente
manuale. Far sostituire gli interruttori difettosi da un centro
di assistenza autorizzato. Non utilizzare lo strumento se
l’interruttore non consente di accenderlo e spegnerlo. Non
tentare mai di effettuare delle riparazioni.
AVVERTENZA! L’uso di accessori o attrezzature
diversi o l’impiego del presente utensile per scopi
diversi da quelli indicati nel presente manuale d’uso
comportano il rischio di infortuni.
21. Fare eseguire le riparazioni da una persona qualificata.
Il presente strumento elettrico è conforme alle normative di
sicurezza applicabili. Le riparazioni devono essere effettuate
esclusivamente da personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio originali per evitare possibili pericoli per l’utente.
Norme di sicurezza supplementari per le troncatrici
• La macchina è dotata di un cavo di alimentazione
specificamente configurato dal produttore o dall’agente
autorizzato alla manutenzione.
• Prima di avviare qualsiasi operazione di taglio, assicurarsi che
la macchina si trovi su una superficie piana e stabile.
• Non utilizzare la troncatrice per tagliare materiali diversi da
quelli indicati dal produttore.
• Non utilizzare la macchina senza le protezioni in posizione,
se le protezioni non funzionano o se non è stata eseguita la
corretta manutenzione delle protezioni.
• Prima di effettuare tagli inclinati, accertarsi che il braccio sia
saldamente fissato.
• Mantenere la superficie attorno alla macchina in piano,
omogenea e priva di materiali di scarto quali trucioli o
schegge.
• Utilizzare lame correttamente affilate. Rispettare il
contrassegno della massima velocità sulla lama. La velocità
massima indicata sarà sempre superiore o almeno pari alla
velocità contrassegnata sulla targa dati.
• Prima di iniziare qualsiasi operazione accertarsi che le
manopole di bloccaggio e le impugnature di fissaggio siano
ben serrate.
• Non posizionare mai una mano nell’area della lama quando
lo strumento è collegato alla fonte di alimentazione.
• Non tentare mai di interrompere rapidamente una macchina
in movimento incastrandovi uno strumento o ponendo un
altro oggetto contro la lama; tale azione potrebbe causare
incidenti gravi.
• Consultare il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi
accessorio.
L’uso non corretto di un accessorio può causare danni.
• Durante la manipolazione della lama o di materiale grezzo,
utilizzare un supporto o indossare guanti.
• Prima dell’uso accertarsi che la lama sia montata
correttamente.
• Verificare che la lama ruoti nella direzione corretta.
• Non utilizzare lame di diametro maggiore o minore di quello
consigliato. Fare riferimento ai dati tecnici per le corrette
capacità di taglio. Utilizzare soltanto le lame specificate in
questo manuale, conformi alla norma EN 847-1.
• Prendere in considerazione l’applicazione di lame
specificamente progettate per ridurre la rumorosità.
72
• Non usare lame HSS (acciaio ad alta velocità).
• Non utilizzare lame di troncatrice spaccate o danneggiate.
• Non utilizzare mole abrasive o di diamante.
• Non utilizzare mai la troncatrice senza la piastra di taglio.
• Sollevare la lama dal taglio nel pezzo in lavorazione prima di
rilasciare l’interruttore.
• Non incuneare oggetti contro il ventilatore per bloccare
l’albero motore.
• La protezione della lama si solleva automaticamente quando
il braccio viene abbassato e si abbassa sopra la lama
quando viene premuta la leva (12) di rilascio del blocco della
testa.
• Non sollevare manualmente la protezione della lama a meno
che la troncatrice non sia spenta. La protezione può essere
sollevata manualmente durante l’installazione o la rimozione
delle lame oppure per ispezionare la lama.
• Controllare a intervalli regolari che le aperture di ventilazione
del motore siano pulite e prive di schegge.
• Sostituire la piastra di taglio se usurata.
• Prima di eseguire operazioni di manutenzione o di sostituire
la lama, scollegare sempre la macchina dalla fonte di
alimentazione.
• Non eseguire operazioni di pulizia o manutenzione se la
macchina è ancora accesa e la testa non si trova in posizione
di riposo.
• Se possibile, montare sempre la macchina su un banco.
• Se si utilizza un LED per indicare la linea di taglio, assicurarsi
che il LED sia di classe 2 in conformità alla normativa
EN 62471. Non sostituire un diodo LED con uno di tipo
diverso. Se danneggiato, far riparare il LED da un agente di
manutenzione autorizzato.
•La sezione anteriore della protezione è dotata di feritoie per
consentire la visibilità durante il taglio. Sebbene le feritoie
riducano drasticamente la quantità di detriti volanti, sono
pur sempre delle aperture sulla protezione e pertanto si
consiglia di indossare sempre occhiali di sicurezza prima di
guardare attraverso le feritoie.
• Durante il taglio di pezzi di legno, collegare la troncatrice a
un dispositivo di raccolta della polvere. Tenere sempre in
considerazione i fattori che condizionano l’esposizione alla
polvere, quali:
-–il tipo di materiale sul quale si lavora (il compensato
produce più polvere del legno);
-–l’affilatura della lama;
-–la regolazione corretta della lama.
-–dispositivo di estrazione della polvere con velocità non
inferiore a 20 m/s
Accertarsi che l’estrazione locale, le cappe, i deflettori e i
camini siano regolati correttamente.
• Tenere in considerazione i seguenti fattori che influiscono
sull’esposizione
al rumore:
-–utilizzare lame progettate per ridurre le emissioni
acustiche;
-–utilizzare solo lame ben affilate;
• la manutenzione della macchina deve essere eseguita a
intervalli regolari;
• fornire un’illuminazione generale o locale adeguata;
• accertarsi che l’operatore sia adeguatamente preparato per
l’uso, la regolazione e il funzionamento della macchina;
Italiano
• Assicurarsi che gli eventuali distanziatori e anelli dell’alberino
siano adatti allo scopo indicato nel presente manuale.
• Astenersi dal rimuovere trucioli o altre parti del pezzo da
lavorare dall’area di taglio mentre la macchina è un funzione
e la testa della sega non si trova nella posizione di riposo
Utilizzare protezioni oculari.
Punto di trasporto
• Non tagliare mai i pezzi da lavorare più corti di 200 mm.
• Senza ulteriore supporto, la macchina è progettata per
accettare dimensioni massime del pezzo da lavorare di:
– Altezza 89 mm per larghezza 302 mm per lunghezza 600
mm
Tenere le mani lontane dalla lama.
Non fissare direttamente la sorgente luminosa.
– I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da
un piano aggiuntivo adatto, es. DE7023. Fissare sempre il
pezzo da lavorare in modo sicuro.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. A1)
• In caso di un incidente o guasto della macchina, spegnere
immediatamente la macchina e scollegarla dalla presa di
corrente.
Esempio:
• Segnalare il guasto e contrassegnare la macchina in modo
adeguato in modo da impedire ad altre persone di utilizzare
la macchina difettosa.
• Se la lama della sega è bloccata a causa di una forza
di alimentazione anormale durante il taglio, spegnere la
macchina e scollegarla dalla presa di corrente. Rimuovere
il pezzo da lavorare e assicurarsi che la lama della sega sia
libera di muoversi. Accendere la macchina e avviare una
nuova operazione di taglio con una forza di alimentazione
ridotta.
• Non tagliare mai le leghe leggere, specialmente il magnesio.
• Ove possibile, montare la macchina ad un banco utilizzando
bulloni con un diametro di 8 mm e 80 mm di lunghezza.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un
dispositivo di corrente residua con una corrente
nominale residua di 30mA o inferiore.
Rischi residui
I seguenti rischi sono inerenti all’uso di questo apparecchio:
– lesioni causate dal contatto con le parti rotanti.
Nonostante il rispetto delle normative pertinenti in materia di
sicurezza e la messa in opera di dispositivi di protezione, è
impossibile eliminare tutti i rischi residui. Ad esempio:
– Menomazione dell’udito.
– Rischio di infortuni causati dalle parti scoperte della lama in
dotazione.
– Rischio di lesioni durante la sostituzione della lama.
– Rischio di schiacciamento delle dita nell’apertura delle
protezioni.
– Rischi per la salute causati dall’inalazione di polvere formatasi
I seguenti fattori aumentano il rischio di problemi respiratori:
– Nessun dispositivo di estrazione della polvere collegato
durante la segatura del legno
– Estrazione della polvere insufficiente causata da filtri di
scarico non puliti
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Il codice data (13), che comprende anche l’anno di fabbricazione,
è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1Troncatrice montata
1Chiave lama
1Lama
1Sacchetto raccoglipolvere
1Morsetto per materiale
1Manuale istruzione
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori non
abbiano subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il
presente manuale prima di mettere in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A1–A6)
AVVERTENZA: non modificare mai l’elettroutensile o
le sue parti. Si potrebbero provocare danni o infortui.
A1
1Interruttore On/Off
2Protezione inferiore mobile della lama
3Guidapezzo lato sinistro
4Leva taglio obliquo
5Fermo per taglio obliquo
6Interruttore acceso/spento XPSTM
7Scala per la regolazione dell’inclinazione
8Guidapezzo lato destro
9Piastra scanalata
10Impugnatura per il trasporto
11Impugnatura di azionamento
12Leva di rilascio bloccaggio testa
13Codice data
14 Blocca albero
15Scala di inclinazione
16Manopola di bloccaggio guida
17 Arresto scanalatura
A2
18Fermo scorrimento
19Protezione superiore fissa della lama
20Leva/Fermo taglio inclinato
73
Italiano
1Impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato
2
22Perno di bloccaggio testa
23 Chiave inglese
24Incavi per l’impugnatura
25Fori di fissaggio al banco
26Uscita aspirazione
Utilizzo di un cavo di prolunga
A3
27Sacchetto raccoglipolvere
ASSEMBLAGGIO
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga
omologato a 3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di
questo apparato (vedere i Dati tecnici). La sezione minima del
conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
A4
28Sistema di spie LED
Accessori opzionali
A5
29Prolunga di supporto lavorazione
A6
30Morsetto di fissaggio
INTENDED USE
Your DeWALT DW717XPS Mitre Saw has been designed for
professional cutting wood, wood products and plastics. It
performs the sawing operations of cross-cutting, bevelling and
mitring easily, accurately and safely.
Questa unità è progettata per essere utilizzata con una lama dal
diametro nominale di 250 mm e punta in metallo duro.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi o
gas infiammabili.
Queste troncatrici sono utensili elettrici professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo sotto
sorveglianza.
AVVERTENZA! Non utilizzare la macchina per scopi
diversi da quelli a cui è destinata
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è predisposto per operare con un’unica
tensione. Assicurarsi sempre che la tensione disponibile
corrisponda a quella indicata sulla targhetta.
Lo strumento dispone di un doppio isolamento in
conformità allo standard EN61029 e non è quindi
necessario alcun collegamento a terra.
In caso di sostituzione del cavo, l’utensile deve essere riparato
esclusivamente da un centro assistenza autorizzato o da un
elettricista qualificato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l’unità e staccarla dall’alimentazione
prima di installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni o di fare
riparazioni. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia
in posizione OFF. Un avvio accidentale può causare
lesion
Apertura dell’imballaggio (fig. A1, B)
• Rimuovere con cautela la troncatrice dal materiale di
imballaggio servendosi dell’impugnatura di trasporto (10).
• Liberare la manopola di bloccaggio guida (16) e spingere
indietro
la testa della troncatrice per bloccarla in posizione posteriore.
• Premere l’impugnatura di azionamento (11) ed estrarre il
perno
di bloccaggio (22), come illustrato.
• Rilasciare con cautela la pressione verso il basso e lasciare
che
il braccio si sollevi fino alla massima altezza.
Montaggio su banco (fig. C)
• Sono forniti dei fori (25) in tutti e quattro i piedini per
facilitare il montaggio del banco. Due fori di dimensioni
diverse sono forniti per adattarsi alle varie dimensioni dei
bulloni. Utilizzare uno dei due fori; non è necessario usarli
entrambi. Si consigliano bulloni con un diametro di 8 mm e
una lunghezza di 80 mm. Montare sempre la sega in modo
sicuro per impedire eventuali movimenti. Per migliorare la
portabilità, è possibile montare l’utensile su un pezzo da 12,5
mm o legno compensato più spesso che può poi essere
fissato al supporto di lavoro o spostato verso altre postazioni
di lavoro e rifissato.
• Durante il fissaggio della troncatrice su un pezzo di
compensato, accertarsi che le viti di montaggio non
sporgano dal lato inferiore del legno. Il compensato deve
essere montato a livello sul supporto di lavorazione.
Per il bloccaggio della troncatrice su qualsiasi superficie
di lavoro, bloccare solo le borchie dei fori delle viti di
fissaggio.
Bloccaggi effettuati in altri punti, infatti, interferiscono con il
corretto funzionamento della macchina.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
• Per evitare incollaggi e imprecisioni, accertarsi che la
superficie di montaggio non sia svergolata o altrimenti non
uniforme. Se la troncatrice oscilla sulla superficie, infilare
un pezzo sottile di materiale sotto uno dei piedini finché la
macchina non risulta salda sulla superficie di fissaggio.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Montaggio lama della troncatrice (fig. D1–D4)
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
74
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l’unità e staccarla dall’alimentazione
prima di installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni o di fare
Italiano
riparazioni. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia
in posizione OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
• Non premere mai il pulsante di blocco dell’alberino
mentre la lama è sotto tensione o in movimento.
• Non tagliare le leghe leggere e il metallo ferroso
(contenente ferro o acciaio) o i prodotti in muratura o
vetrocemento con questa troncatrice.
• Premere la leva di sgancio del blocco della testina in
su (12) per rilasciare il portalama inferiore (2),quindi
sollevare il portalama inferiore il più possibile.
• Con il paralama inferiore tenuto in posizione sollevata,
premere il pulsante di blocco dell’alberino (14) con una
mano, quindi usare la chiave della lama fornita in dotazione
(23) nell’altra mano per allentare la vite di bloccaggio della
lama con filettatura a sinistra (37) ruotando in senso orario.
AVVERTENZA! per utilizzare il blocco dell’alberino,
premere il pulsante come indicato e ruotare l’alberino
manualmente finché non si sente l’innesto del blocco.
Continuare a tenere premuto il pulsante di blocco per
impedire la rotazione dell’alberino.
• Rimuovere la vite di bloccaggio della lama (37) e il collare
dell’albero esterno (38).
• Installare la lama della sega (39) sull’adattatore della lama
(40) situato direttamente contro il collare dell’albero interno
(41), assicurandosi che i dentini all’estremità inferiore della
lama puntino verso il retro della sega (lontano dall’operatore).
• Sostituire il collare dell’albero esterno (38).
• Serrare attentamente la vite di bloccaggio della lama (37)
ruotando in senso anti-orario mentre si tiene inserito il blocco
dell’alberino con l’altra mano.
AVVERTENZA! tenere presente che la lama della
sega deve essere sostituita solamente nel modo
descritto. Utilizzare solamente lame come quelle
specificate nei Dati Tecnici; Cat. N.: si consiglia la
DT4323
Regolazioni
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l’unità e staccarla dall’alimentazione
prima di installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni o di fare
riparazioni. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia
in posizione OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
La Sega è stata accuratamente regolata in fabbrica. Qualora
fosse necessario rieffettuare la regolazione a seguito della
spedizione e della movimentazione, o per qualsiasi altro motivo,
attenersi alle istruzioni in merito riportate di seguito. Una volta
eseguite, tali regolazioni devono mantenersi precise.
Controllo e regolazione lama rispetto al guidapezzo (fig.
E1–E4)
• Sganciare la leva per taglio obliquo (4) e premere il fermo del
taglio obliquo (5) onde rilasciare il braccio per taglio obliquo
(42).
• Fare oscillare il braccio per taglio obliquo finché il fermo non
lo colloca in posizione di taglio obliquo 0°. Non serrare la
leva.
• Tirare la testa verso il basso finché la lama impegna appena
la scanalatura di taglio (43).
• Posizionare una squadra (44) contro il lato sinistro della guida
(3) e della lama (39) (fig. E3).
AVVERTENZA: non toccare le punte dei denti della
lama con la squadra.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare le viti (45) e spostare il gruppo scala graduata /
braccio per taglio obliquo verso sinistra o verso destra finché
la lama non risulta
a 90° rispetto al guidapezzo, in base al rilevamento della
squadra.
• Stringere nuovamente le viti (45). Per il momento non
prendere in considerazione il valore di lettura dell’indicatore
di taglio inclinato.
Regolazione indicatore taglio obliquo (fig. E1, E2 & F)
• Sganciare la leva taglio obliquo (4) e premere il fermo del
taglio obliquo (5) onde rilasciare il braccio per taglio obliquo
(42).
• Spostare il braccio del taglio obliquo in modo da portare
l’indicatore
di taglio obliquo (46) in posizione zero, come illustrato nella
fig. F.
• Con la manopola di bloccaggio per taglio obliquo allentata,
far scattare in posizione il fermo del taglio obliquo ruotando il
braccio per taglio obliquo oltre lo zero.
• Osservare l’indicatore (46) e la scala graduata del taglio
obliquo (7).
Se l’indicatore non indica esattamente lo zero, allentare
la vite (47), spostare l’indicatore finché non si legge 0° e
stringere la vite.
Regolazione dell’asta di ritenuta / bloccaggio taglio
inclinato
(fig. A1, G)
Se la base della troncatrice può essere spostata con la leva
del taglio inclinato (4) bloccata, è necessario regolare l’asta di
ritenuta / bloccaggio taglio inclinato (48).
• Sbloccare la leva del taglio inclinato (4).
• Allentare il dado di bloccaggio (61) sull’asta di bloccaggio del
taglio inclinato.
• Serrare perfettamente l’asta di bloccaggio/ritenuta (48)
utilizzando un cacciavite e allentare l’asta compiendo un giro
completo.
• Controllare che il piano non si sposti quando la leva (4) è
bloccata su un angolo casuale (non preimpostato).
• Stingere il dado di bloccaggio (61).
Controllo e regolazione della lama rispetto al piano (fig. A2,
H1–H4)
• Allentare l’impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato
(21) e sollevare il relativo fermo (20) in modo da rilasciare il
braccio della troncatrice.
• Spostare il braccio della troncatrice finché il fermo non
lo colloca in posizione di taglio inclinato 0°. Non serrare
l’impugnatura.
• Tirare la testa verso il basso fi nché la lama impegna appena
la scanalatura di taglio (43).
75
Italiano
• Bloccare la testa della sega in giù con il perno (22)
• Collocare una squadretta (44) sul banco di lavoro a contatto
con la parte liscia della lama (39) (fig. H2).
AVVERTENZA: evitare che la squadretta tocchi le
punte della lama dentata.
• Se è necessario effettuare ulteriori regolazioni, procedere
come segue:
• Allentare i dadi (55) e muovere il gruppo del braccio della
troncatrice a destra o a sinistra fi no a che la lama non si
trova a 90° rispetto al piano, in base al rilevamento della
squadra. Serrare nuovamente i dadi (55).
• Se sulla scala graduata (50) l’indicatore del taglio inclinato
(15) non si trova su 0, allentare la vite (51) che blocca
l’indicatore e riposizionare manualmente l’indicatore.
Regolazione della guida (fig. I1 & I2)
La parte superiore del guidapezzo può essere regolata per dare
gioco alla sega e poterla inclinare di 48° sia a sinistra che a
destra. Per eseguire la regolazione del guidapezzo di sinistra (3):
• Allentare la manopola di plastica (52) e fare scorrere il
guidapezzo verso sinistra.
• Eseguire una rotazione della lama in assenza di
alimentazione (troncatrice disattivata) e controllare la
presenza del gioco.
Regolare quindi il guidapezzo in modo che risulti
sufficientemente vicino alla lama da fornire il max. supporto al
pezzo di lavorazione, senza però interferire con il movimento
verso l’alto e verso il basso del braccio.
• Stringere saldamente la manopola.
Per eseguire la regolazione del guidapezzo di destra (8):
• Allentare la manopola di plastica (53) e fare scorrere il
guidapezzo verso destra.
• Procedere come per la regolazione del guidapezzo di
sinistra.
AVVERTENZA: le scanalature della guida (54) si
possono intasare di segatura. Per pulirle usare un
bastoncino o un getto di aria compressa a bassa
pressione.
Regolazione del sistema di bloccaggio per il taglio inclinato
(fig. J)
Se il braccio della troncatrice può essere spostato quando
l’impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato (21) è bloccata, è
necessario regolare il sistema di bloccaggio.
• Estrarre la vite (56) sostenendo l’impugnatura.
• Sollevare l’impugnatura e ruotarla di 1/8 di giro in senso
orario. Reinserire la vite.
• Controllare che il braccio non si sposti quando l’impugnatura
di bloccaggio del taglio inclinato (21) è bloccata su un angolo
casuale (non preimpostato).
Regolazione della guida (fig. J)
• Controllare regolarmente il guidapezzo e verificarne il gioco.
• Per ridurreil gioco, ruotare gradatamente la vite (57) in senso
orario e contemporaneamente far scorrere la testa della
macchina avanti e indietro. Regolare il gioco in modo che sia
il più stretto possibile senza interferire con il movimento del
braccio.
76
USO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi
lesioni personali, spegnere l’apparato e
scollegarlo dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/installazione
di dotazioni o accessori. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
Assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo da
soddisfare le condizioni ergonomiche di altezza e stabilità del
tavolo. Il luogo di installazione della macchina deve essere
selezionato in modo che l’operatore abbia una buona visuale e
abbastanza spazio libero attorno alla macchina da consentire la
movimentazione del pezzo da lavorare senza limitazioni.
Per ridurre gli effetti delle vibrazioni, assicurarsi che la temperatura
ambiente non sia troppo fredda, che la macchina e gli accessori
siano mantenuti in modo adeguato e che le dimensioni del pezzo
da lavorare siano adatte a questa macchina.
Si pregano gli utenti del Regno Unito di osservare le
“woodworking machines regulations 1974” e successivi
emendamenti.
Prima del funzionamento:
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame
eccessivamente usurate. La velocità max. di rotazione
dell’utensile non deve superare quella della lama della
troncatrice.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Non forzare la lama, lasciare che esegua il taglio liberamente.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico
abbia raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio
siano serrate.
• Fissare il pezzo in lavorazione.
• Per quanto la troncatrice sia in grado di tagliare molti
materiali non ferrosi oltre al legno, le presenti istruzioni d’uso
fanno riferimento esclusivamente al taglio del legno. Gli
stessiprincipi valgono per gli altri materiali. Non impiegare la
troncatrice per tagliare materiali ferrosi (ghisa e acciaio) o per
laterizi!
• Adoperare la tavola di taglio. Non azionare la troncatrice se
la larghezza della scanalatura di taglio è superiore a 10 mm.
Accensione e spegnimento (fig. K)
L’interruttore di accensione (1) è provvisto di un foro (58) per
l’inserimento di un lucchetto che blocchi l’elettroutensile.
• Per avviare l’utensile, premere l’interruttore acceso/spento
(1).
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
Posizione del corpo e delle mani
Se durante l’impiego della Troncatrice si assume la posizione
corretta del corpo e delle mani, il taglio risulta più preciso e più
sicuro.
• Non avvicinare mai le mani all’area di taglio.
• Posizionare le mani a una distanza non inferiore a 150 mm
dalla lama.
Italiano
• Durante il taglio tenere il pezzo di lavorazione saldamente a
contatto con la tavola e con il guidapezzo. Tenere le mani in
posizione finché non si rilascia l’interruttore e la lama non si è
completamente arrestata.
• Prima dei tagli di finitura effettuare sempre alcune corse
in assenza di alimentazione di potenza in modo da poter
controllare il percorso della lama.
• Non incrociare le mani.
• Tenere entrambi i piedi ben poggiati sul pavimento e non
sbilanciare
il corpo lateralmente.
• Mentre si sposta il braccio della troncatrice verso sinistra e
verso destra seguirlo e tenersi leggermente a lato della lama.
• Quando si segue una linea tracciata a matita, guardare
attraverso
le feritoie del riparo.
Arresto scanalatura (fig. A1, R)
Questo dispositivo (17) consente di intagliare delle scanalature.
Per selezionare la profondità della scanalatura, ribaltare la leva
verso la parte anteriore della macchina e regolare la vite a testa
zigrinata. Se la leva viene spostata verso la parte posteriore, si
bypassa il fermo della scanalatura.
Controllo e regolazione dell’angolo inclinato (fig. E1)
La leva di angolazione (4) e il dispositivo di bloccaggio (5)
consentono di effettuare tagli di 60° verso sinistra e di 50° verso
destra.
Per angolare la sega:
• Allentare la leva di angolazione (4), abbassare il dispositivo di
bloccaggio (5) e impostare la nuova angolazione utilizzando
la scala graduata.
• Spingere verso il basso la leva (4) per fissare l’angolazione
scelta.
Il sistema di spie LED XPSTM è munito di un interruttore acceso/
spento (6). Il sistema di spie LED XPSTM è indipendente
dall’interruttore di azionamento della troncatrice. Non è
necessario che la spia sia accesa per utilizzare la troncatrice.
Controllo e regolazione dell’angolo di inclinazione
(fig. H1, H4)
Le leve di controllo e bloccaggio dell’angolo (20) e la
impugnatura per il blocco del taglio inclinato (21) consentono
alla macchina di effettuare tagli obliqui di 48º sia verso destra
che verso sinistra. Questo utensile dispone di due leve di
inclinazione (20), una su ogni lato dell’alloggiamento del
supporto posteriore. Per spostare l’inclinazione è sufficiente
utilizzarne una sola. L’impugnatura per il blocco del taglio
inclinato (21) si trova in cima all’alloggiamento del supporto
posteriore.
Per inclinare la troncatrice:
• Allentare l’impugnatura per il blocco del taglio inclinato (21).
Alzare una delle leve di circa 45º e impostare l’inclinazione
scelta utilizzando la scala graduata (15). Per praticità la
macchina è dotata di due righelli graduati.
• Bloccare l’impugnatura per il blocco del taglio inclinato (21)
per fissare l’inclinazione. Per ignorare il fermo predefinito,
alzare verso l’alto le leve di inclinazione (20).
Fermo binario (fig. T)
Questo fermo (18) serve a controllare la posizione delle guide
della macchina in modo da consentire il taglio di battiscopa
verticali. QUANDO SI UTILIZZA IL FERMO GUIDA STRINGERE
SEMPRE LA MANOPOLA PER IL BLOCCAGGIO PER EVITARE
CHE IL SISTEMA DEI BINARI SI MUOVA
Manopola di bloccaggio binario di guida (fig. A1, T)
Questa manopola (16) serve a bloccare la testa della macchina
per evitare che scivoli via sul binario. Questa operazione è
necessaria quando si effettuano alcuni tipi di tagli o durante il
trasporto dell’utensile.
Perno bloccaggio testa (fig. A2)
Per bloccare la testa della macchina verso il basso, spingere
in dentro il perno di bloccaggio (22). Questo manterrà la testa
della macchina in giù e consentirà di spostarla in modo sicuro.
Per sbloccare il dispositivo, premere verso il basso la testa della
macchina ed estrarre il perno di bloccaggio.
Uso del sistema di spie LED XPSTM (fig. A1, A2)
NOTA: È necessario collegare la troncatrice a una presa di
corrente.
Per tagliare attraverso una linea esistente tracciata a matita su un
pezzo di legno:
1.Accendere il sistema XPSTM, quindi tirare l’impugnatura di
azionamento verso il basso (11) per avvicinare la lama della
troncatrice al legno. Comparirà l’ombra della lama sul legno.
2.Allineare la linea tratteggiata a matita al bordo dell’ombra
della lama. È possibile dover regolare gli angoli del taglio
inclinato o del taglio obliquo per seguire esattamente la linea
tratteggiata a matita.
TAGLI PRINCIPALI DELLA SEGATRICE
Taglio verticale a troncare (fig. A1 & L)
• Sganciare la leva di taglio obliquo (4) e premere il fermo per
taglio obliquo (5) onde rilasciare il braccio di taglio obliquo.
• Innestare il fermo per taglio obliquo in posizione 0° e serrare
la leva di bloccaggio per taglio obliquo.
• Posizionare il legno da tagliare contro il guidapezzo (3 & 8).
• Afferrare l’impugnatura di azionamento (11) e premere la leva
di sbloccaggio della testa (12) per rilasciare quest’ultima.
• Premere l’interruttore automatico di sicurezza (1) per avviare
il motore elettrico.
• Premere la testa per consentire alla lama di eseguire il taglio
nel legno
e di penetrare nella tavola di taglio in plastica (9).
• Una volta completato il taglio, rilasciare l’interruttore
e aspettare che la lama della troncatrice si fermi
completamente prima di riportare la testa in posizione di
riposo.
Esecuzione di un taglio scorrevole (fig. A1, M)
Il binario di guida consente di tagliare pezzi da 76,2 mm fino a
111,8 mm utilizzando uno scorrimento all’infuori, verso il basso
e indietro.
• Rilasciare la manopola di bloccaggio guida (16).
• Tirare la testa della troncatrice verso di sé e accendere
l’elettroutensile.
• Abbassare la lama sul pezzo di legno e spingere indietro la
testa per effettuare il taglio.
77
Italiano
• Ripetere l’operazione come descritto in precedenza.
• Non eseguire tagli scorrevoli su pezzi di dimensioni
inferiori a 76,2 mm.
• Al termine del taglio, bloccare nuovamente la testa
della troncatrice all’indietro.
Taglio trasversale (fig. A1 e N)
• Rilasciare la leva del taglio obliquo (4) e spingere il fermo del
taglio obliquo (5).
• Spostare il braccio verso sinistra o verso destra,
nell’angolazione desiderata. Il fermo del taglio obliquo si
posiziona automaticamente
a 10°, 15°, 22,5°, 31,62° e 45° sia a sinistra sia a destra, e
a 60°
a sinistra e 50° a destra. Qualora si desideri un qualsiasi
angolo intermedio, tenere saldamente la testa e bloccarla
serrando la leva per taglio obliquo.
• Prima di eseguire il taglio accertarsi sempre che la leva del
taglio obliquo sia saldamente serrata.
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo
verticale”.
AVVERTENZA: quando si taglia l’estremità di un
pezzo di legno per rimuoverne una piccola porzione,
posizionare il legno in modo che la porzione da
eliminare si trovi di lato alla lama, con l’angolo
maggiore rivolto verso il guidapezzo, ovvero taglio
obliquo a sinistra, pezzo da eliminare a destra - taglio
obliquo a destra, pezzo da eliminare a sinistra.
Tagli di sbieco (fig. A1, A2 & O)
Gli angoli inclinati si possono impostare da 48° a sinistra a 48°
destra e si possono eseguire impostando il braccio per taglio
obliquo tra zero e 45° max. a destra o a sinistra.
Inclinazione sinistra
• Fare scorrere il più possibile verso sinistra la sezione
superiore del guidapezzo lato sinistro (3).
• Allentare l’impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato
(21), sollevare il fermo relativo (20) e impostare l’inclinazione
secondo necessità.
• Il fermo per taglio inclinato si blocca automaticamente a
22,5°, 33,85° e 45°. Qualora si desidera un qualsiasi angolo
intermedio, tenere saldamente la testa e bloccarla serrando
l’impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato (21).
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo
verticale”.
Inclinazione destra
• Fare scorrere il più possibile verso destra la sezione
superiore del guidapezzo lato destro (8).
• Procedere come per i tagli inclinati a sinistra.
Qualità di taglio
L’uniformità di qualsiasi taglio dipende da numerose variabili,
come ad es. il materiale da tagliare. Quando siano richiesti
tagli particolarmente levigati per modanature e altri lavori di
precisione, i migliori risultati si ottengono con una lama affilata
(60 denti, in carburo) e con una velocità di taglio più bassa e
uniforme.
78
AVVERTENZA:
VVERTENZA: accertarsi che il materiale non slitti
A
durante il taglio; fissarlo saldamente in posizione.
Attendere sempre che la lama sia completamente
ferma prima di sollevare il braccio. Se sulla parte
posteriore del pezzo in lavorazione sporgono ancora
piccole fibre legnose, applicare un pezzo di nastro
adesivo di carta sul legno in corrispondenza del punto
in cui verrà effettuato il taglio. Tagliare attraverso il
nastro e rimuoverlo accuratamente al termine
dell’operazione di taglio.
Bloccaggio del pezzo di lavorazione (fig. A6, U)
AVVERTENZA: un pezzo da lavorare che risulta
fissato, bilanciato e fermo prima di un taglio, può
risultare sbilanciato una volta completato il taglio. Un
carico sbilanciato potrebbe far sbilanciare la troncatrice
o qualsiasi cosa a cui essa possa essere fissata, come
un piano o un banco di lavoro. Durante l’esecuzione di
un taglio che potrebbe risultare sbilanciato, sostenere
adeguatamente il pezzo da lavorare e assicurare che
la troncatrice sia saldamente fissata a una superficie
stabile. Potrebbero verificarsi lesioni personali.
AVVERTENZA: Il piedino di serraggio deve rimanere
fissato sopra la base della troncatrice ogni volta che
viene utilizzato il morsetto. Serrare sempre il pezzo da
lavorare alla base della troncatrice - non a qualsiasi
altra parte dell’area di lavoro. Assicurarsi che il piedino
di serraggio non sia fissato sul bordo della base della
troncatrice.
ATTENZIONE: utilizzare sempre un fermo per
mantenere il controllo e ridurre il rischio di lesioni
personali e danni al pezzo da lavorare.
Utilizzare il morsetto di fissaggio del materiale (30) fornito in
dotazione con la troncatrice. Il guidapezzo sinistro o destro
scorrerà da lato a lato per facilitare il serraggio. Altri supporti
come morsetti a molla, morsetti a barra e morsetti a C
potrebbero essere consigliabili per determinate dimensioni e
forme di materiale.
PER MONTARE IL MORSETTO
1.Inserirlo nel foro dietro il guidapezzo. Il morsetto deve essere
rivolto verso il retro della troncatrice. La scanalatura sull’asta
del morsetto deve essere completamente inserita nella
base. Assicurarsi che questa scanalatura sia completamente
inserita nella base della troncatrice. Se la scanalatura è
visibile, il morsetto non sarà fermo.
2.Ruotare il morsetto di 180° verso il davanti della troncatrice.
3.Allentare la manopola per regolare il morsetto in su o in giù,
quindi utilizzare la manopola di regolazione fine per serrare
saldamente il pezzo da lavorare.
NOTA: Posizionare il morsetto sul lato opposto della base
durante il taglio obliquo. PRIMA DEI TAGLI DI FINITURA,
EFFETTUARE SEMPRE ALCUNE CORSE IN ASSENZA DI
ALIMENTAZIONE DI POTENZA IN MODO DA CONTROLLARE IL
PERCORSO DELLA LAMA. ASSICURARSI CHE IL MORSETTO
NON INTERFERISCA CON L’AZIONE DELLA TRONCATRICE O
DELLE PROTEZIONI.
Supporto per pezzi lunghi (fig. A5)
• Sostenere sempre i pezzi lunghi.
• Per l’ottimizzazione dei risultati, impiegare la prolunga
supporto lavorazione (29) (disponibile come optional presso
il rivenditore) per estendere la larghezza della tavola della
troncatrice. Sostenere i pezzi di lavorazione lunghi con un
qualsiasi mezzo adeguato, come cavalletti o dispositivi
analoghi, in modo da sostenerne le estremità.
Italiano
-Impiego della regolazione taglio inclinato
Il taglio inclinato dei due pannelli, regolato a 45° in entrambi
i casi, permette di ottenere un angolo di 90°. Il braccio taglio
obliquo è bloccato in posizione zero. Il legno è posizionato con
il lato ampio e piatto contro la tavola e con il margine stretto
contro il guidapezzo.
-Impiego regolazione taglio obliquo
Lo stesso taglio si può eseguire mediante taglio obliquo a destra
o a sinistra con la superficie ampia contro il guidapezzo.
N. di lati
4
5
6
7
8
9
10
Angolo taglio obliquo o inclinato
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Taglio composto (fig. Q1 & Q2)
Il taglio obliquo composto è il taglio eseguito
contemporaneamente con un angolo di taglio obliquo (fig. P2)
e inclinato (fig. P1). Si tratta del tipo di taglio utilizzato per la
fabbricazione di cornici o strutture con lati inclinati come quella
illustrata nella Q1.
AVVERTENZA: se l’angolo varia da taglio a taglio,
controllare che la manopola di bloccaggio taglio
inclinato e quella di bloccaggio taglio obliquo siano
saldamente serrate. Serrare nuovamente le manopole
ogniqualvolta si modifica l’angolo di taglio inclinato o a
squadra (fig. Q1 & Q2).
• La tabella riportata di seguito consente di selezionare le
corrette impostazioni di taglio inclinato e a squadra per i più
diffusi tagli
a squadra composti. Per utilizzare la tabella, selezionare
l’angolo desiderato “A” (fig. Q2) del progetto e individuare
SCATOLA A
QUATTRO LATI
SCATOLA A
SEI LATI
SCATOLA A
OTTO LATI
ANGOLO ESTERNO
I due disegni (fig. P1 & P2) valgono esclusivamente per oggetti
quadrangolari. Al variare del numero dei lati, variano anche
l’angolo di taglio obliquo e l’angolo di taglio inclinato. Nella
tabella sottostante sono riportati gli angoli indicati per una
varietà di forme, presupponendo che tutti i lati siano di
lunghezza uguale. In caso di forme non indicate in tabella, per
determinare l’angolo di taglio obliquo o inclinato dividere 180°
per il numero di lati.
tale angolo sull’arco appropriato della tabella. Partendo da
tale punto scendere lungo
la tabella seguendo una linea retta fino a trovare l’angolo
inclinato corretto, e spostarsi lateralmente seguendo una
linea retta trasversale, fino a trovare l’angolo di taglio obliquo
corretto.
• Impostare la troncatrice sugli angoli prescritti ed eseguire
alcuni tagli di prova.
• Esercitarsi a montare i pezzi.
Esempio: Per costruire una scatola a quattro lati dotata di
angoli esterni di 25° (angolo “A”) (fig. Q2), utilizzare l’arco
superiore di destra.
Per ottenere l’impostazione angolo di taglio obliquo della
troncatrice (23°), individuare il 25° sulla scala dell’arco, quindi
seguire la linea orizzontale di intersezione fino all’uno o l’altro
lato. Analogamente, per ottenere l’impostazione angolo di
taglio inclinato della troncatrice (40°), seguire la linea verticale
di intersezione fino alla sommità o al fondo.
Al fine di verificare le impostazioni troncatrice, eseguire
sempre alcuni tagli di prova su pezzi di legno di scarto.
IMPOSTARE QUESTO ANGOLO OBLIQUO
Taglio di cornici per quadri, giunture a squadro
(fig. P1 & P2)
Modanature di finitura e altre intelaiature
Si consiglia di provare a eseguire alcuni lavori semplici con del
legno
di scarto finché non si sviluppa una certa “sensibilità” nei
confronti dell’utensile. La troncatrice è l’utensile perfetto per
eseguire angoli a squadra come quello illustrato nella fig. P1. La
giunzione del disegno si può realizzare mediante la regolazione
sia del taglio inclinato , sia del taglio obliquo.
IMPOSTARE QUESTO ANGOLO INCLINATO
Esecuzione di tagli su battiscopa
Il taglio del battiscopa si esegue ad un angolo di inclinazione di
45°.
• Prima di eseguire qualsiasi taglio eseguire sempre una corsa
in assenza di alimentazione di potenza.
• Tutti i tagli vengono eseguiti con la parte posteriore della
sagoma appoggiata di piatto sulla troncatrice.
Angolo interno
-Lato sinistro
• Posizionare il battiscopa con il lato superiore contro il
guidapezzo.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
-Lato destro
• Posizionare il battiscopa con il lato inferiore contro il
guidapezzo.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
79
Italiano
Angolo esterno
-Lato sinistro
• Posizionare il battiscopa con il lato inferiore contro il
guidapezzo.
• Tenere il lato destro del taglio.
-Lato destro
• Posizionare il battiscopa con il lato superiore contro il
guidapezzo.
• Tenere il lato destro del taglio.
Taglio di sagome a corona
Il taglio di sagome a corona viene eseguito in un taglio obliquo
composto. Per ottenere un’elevata precisione, la troncatrice ha
posizioni di angolazione predefinite a 31,62° e 33,85°.
Queste impostazioni sono per sagome a corona standard con
angoli
di 52° nella parte superiore e di 38° nella parte inferiore.
Impostazioni specifiche in caso di taglio trasversale (fig. A1,
S1, S2)
Utilizzando delle impostazioni specifiche, questa troncatrice
è in grado di effettuare tagli su superfici in legno molto ampie
(fino a 391 mm). Per preparare la macchina a questo tipo di
operazione, seguire le istruzioni riportate di seguito:
• Rimuovere le guide di battuta destra e sinistra dalla
macchina e riporle via. Per effettuare questa operazione,
svitare interamente le manopole delle guide e farle scorrere
verso l’esterno. Regolare e bloccare il controllo dell’angolo
obliquo in modo che formi un’angolazione di 0 gradi.
• Rimuovere le viti dal guidapezzo posteriore destro (64) e
inserirle nei fori del guidapezzo di destra (62).
• Preparare una piattaforma utilizzando un pezzo di truciolato
dello spessore di 38 mm o un piano resistente in legno simile
sempre dello spessore di 38 mm e delle seguenti dimensioni:
368 x 660 mm. La piattaforma deve essere piana altrimenti
il materiale potrebbe muoversi durante il taglio e provocare
lesioni.
• Montare la piattaforma da 368 x 660 mm sulla troncatrice
avvitando quattro viti da legno lunghe  76,2 mm (64) nei fori
del guidapezzo base. Occorre utilizzare quattro viti in modo
da fissare il materiale in modo appropriato. Se si utilizza
questo assetto speciale, la piattaforma viene tagliata in
due pezzi. Assicurarsi che le viti siano serrate saldamente,
altrimenti il materiale potrebbe allentarsi e provocare lesioni.
Assicurarsi che la piattaforma rimanga saldamente piatta sul
piano, contro il guidapezzo, e centrata simmetricamente da
destra a sinistra.
• Eseguire tagli di prova usando materiale di scarto prima di
eseguire
i tagli definitivi.
• Tutti i tagli vengono eseguiti con un’inclinazione sinistra e
con la parte posteriore della sagoma appoggiata alla base.
Angolo interno
-Lato sinistro
• Parte superiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a destra.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
-Lato destro
• Parte inferiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a sinistra.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
Angolo esterno
-Lato sinistro
• Parte inferiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a sinistra.
• Tenere il lato destro del taglio.
-Lato destro
• Parte superiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a destra.
• Tenere il lato destro del taglio.
Scanalature (fig. R)
La troncatrice è equipaggiata di un arresto scanalatura (17)
e vite a testa zigrinata (59) per consentire d’intagliare delle
scanalature.
• Ribaltare l’arresto scanalatura (17) verso il lato anteriore della
sega.
• Regolare la vite a testa zigrinata (59) per impostare la
profondità della scanalatura. Potrebbe essere necessario
rilasciare prima il dado di bloccaggio (60).
• Collocare un pezzo di materiali di scarto di circa 5 cm tra il
guidapezzo e il pezzo in lavorazione, per poter eseguire un
taglio scanalato dritto.
80
AVVERTENZA: Non effettuare tagli con queste
specifiche senza aver installato le viti del guidapezzo
posteriore (64) per evitare che il materiale non venga
adeguatamente sorretto e che possano verificarsi
perdite del controllo dell’utensile con conseguenti
possibili danni alle persone.
AVVERTENZA: assicurarsi che la troncatrice venga
montata in modo saldo su una superficie piana. In
caso contrario la troncatrice potrebbe risultare instabile
e cadere, provocando lesioni personali.
• Posizionare il pezzo da tagliare sopra la piattaforma montata
sul tavolo. Accertarsi che il pezzo sia appoggiato saldamente
al guidapezzo posteriore.
• Fissare bene il materiale prima di tagliare. Tagliare lentamente
passando attraverso il materiale e andando avanti e indietro
con la lama. Se il materiale non viene fissato saldamente
o il taglio viene effettuato troppo velocemente, il materiale
potrebbe spostarsi e provocare lesioni.
Se si effettuano vari tagli a diverse angolazioni diverse da 0º,
la piattaforma può indebolirsi e non essere più in grado di
supportare adeguatamente il lavoro. Dopo aver impostato
l’angolazione di taglio inclinato desiderata, installare una
piattaforma nuova e inutilizzata.
AVVERTENZA: l’uso continuo della piattaforma con
varie intaccature potrebbe provocare la perdita del
controllo sul materiale e possibili lesioni.
Estrazione delle polveri (fig. A2 & A3)
• Sistemare il sacchetto raccoglipolvere (27) nell’apposita
uscita aspirazione (26).
Italiano
AVVERTENZA! ove possibile, collegare un dispositivo
di estrazione della polvere progettato in conformità alle
normative riguardanti l’emissione di polvere.
protezione a norma e una maschera di protezione a
norma quando si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai solventi o altre
sostanze chimiche aggressive per pulire le parti
non metalliche dello strumento. Queste sostanze
potrebbero indebolire i materiali utilizzati per costruire
tali parti. Utilizzare un panno inumidito solo con acqua
e con un sapone delicato. Non lasciare mai che un
liquido penetri all’interno dell’utensile e non immergere
mai alcuna parte dell’utensile in un liquido.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
pulire la superficie della tavola a intervalli regolari.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
pulire il sistema di raccolta della polvere a intervalli
regolari.
Lame
Per ottenere le capacità di taglio specificate, utilizzare sempre
lame per troncatrice da 250 mm, dotate di fori per alberino da
30 mm.
Trasporto (fig. A1, A2 & B)
Per facilitarne il trasporto, la troncatrice a squadra è dotata di
apposita impugnatura (10) sulla sommità del braccio.
• Per il trasporto della troncatrice, abbassare il braccio e
premere il perno di bloccaggio (22).
• Bloccare la manopola di bloccaggio della guida con la
testa della sega in posizione anteriore, bloccare il braccio
per il taglio obliquo nell’angolo più a sinistra, fare scorrere il
guidapezzo (3 e 8) completamente all’interno e bloccare la
leva d’inclinazione (20) con la testa della sega in posizione
verticale per rendere l’utensile il più compatto possibile.
• Per la movimentazione della troncatrice utilizzare sempre
l’impugnatura di trasporto (10) o gli incavi per trasporto
troncatrice (24) illustrati nella fig. B.
MANUTENZIONE
Il Vostro Elettroutensile DeWALT è stato studiato per durare a
lungo richiedendo solo la minima manutenzione. Per prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’utensile e
sottoporlo a manutenzione periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni,
spegnere lo strumento e disconnettere la
spina dalla presa di corrente prima di installare
e rimuovere qualunque accessorio, prima di
regolare le impostazioni o durante le riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore sia in posizione OFF. Un
avvio accidentale può causare infortuni
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione addizionale.
Pulizia
Prima dell’uso, esaminare attentamente il portalama superiore,
il portalama mobile inferiore e il tubo di estrazione della polvere,
per verificarne il corretto funzionamento. Assicurarsi che i trucioli,
la polvere o le particelle del pezzo da lavorare non provochino il
blocco di una delle funzioni.
Nel caso in cui dei frammenti del pezzo da lavorare rimangano
incastrati tra la lama della sega e i portalama, scollegare la
macchina dalla corrente elettrica e seguire le istruzioni fornite
nella sezione Montaggio della lama della sega. Rimuovere le
parti incastrate e riassemblare la lama della sega.
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e la polvere
dall’alloggiamento principale con aria secca non
appena si nota l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno alle prese d’aria. Indossare occhiali di
PULIZIA DELLA TORCIA
• Rimuovere con cautela la segatura e i detriti dall’obiettivo
della torcia con uno strofinaccio di cotone. L’accumulo di
polvere può bloccare la torcia e impedire che indichi con
precisione la linea di taglio.
• NON utilizzare solventi di alcun tipo; potrebbero danneggiare
l’obiettivo.
• Con la lama rimossa dalla troncatrice, eliminare la pece e gli
accumuli dalla lama.
Accessori opzionali (fig. A5, A6)
AVVERTENZA: poiché non sono stati testati con il
prodotto, l’uso di accessori diversi da quelli offerti da
DeWALT con l’utensile potrebbe essere pericoloso.
Per ridurre il rischio di infortuni, si consiglia di utilizzare
soltanto accessori raccomandati da DeWALT.
LAME DELLA TRONCATRICE: UTILIZZARE SEMPRE LAME DA
250 mm CON FORI DELL’ALBERO DI 30 mm . LA VELOCITÀ
NOMINALE DEVE ESSERE DI ALMENO 4000 RPM. Non
utilizzare mai una lama di diametro piccolo. Non sarà possibile
proteggerla adeguatamente. Utilizzare solamente lame per il
taglio trasversale! Non utilizzare lame progettate per la rifilatura,
lame composte o lame con angoli di fissaggio superiori a 5°.
DESCRIZIONE LAME
APPLICAZIONE
DIAMETRO
DENTI
Lame per costruzioni (banco sottile con bordo anti-adesivo)
Impieghi generici
250 mm
40
Tagli trasversali sottili
250 mm
60
Lame per il taglio del legno (producono tagli uniformi e puliti)
Tagli trasversali sottili
250 mm
80
Per informazioni sugli accessori adatti a questo modello,
consultare il proprio rivenditore.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono
essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono essere
recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
81
Nederlands
VERSTEKZAAGMACHINE DW717XPS
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DeWALT. Jarenlange
ervaring, voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratieemissieniveau geldt voor de hoofdtoepassingen van
het gereedschap. Als het gereedschap echter voor
andere toepassingen wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt onderhouden,
kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan
vibratie dient ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als het aan staat
maar geen daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert.
Dit kan het blootstellingniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires,
houd de handen warm, organisatie van werkpatronen.
Spanning
Type
Opgenomen vermogen
Zaagbladdiameter
Asgat
Zaagbladdikte
Max. snelheid zaagblad
Max. zaagbreedte 90°/90°
Max. verstek 45°
Max. zaagdiepte 90°
Max. afschuining 45°
Verstek (max. posities)
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
links
DW717XPS
230
5
1675
250
30
2,2
4000
98 x 320
226
89
56
60°
Afschuining (max. posities)
rechts
links
51°
48°
rechts
48°
mm
302
mm
76
mm
213
mm
76
mm
302
De onderstaande definities beschrijven de risicograad voor
ieder signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
mm
50
mm
302
mm
22
mm
s
kg
44
< 10,0
24
0° verstek
Eindbreedte bij max. hoogte 89 mm
Eindhoogte bij max. breedte 320 mm
45° verstek naar links
Eindbreedte bij max. hoogte 89 mm
Eindhoogte bij max. breedte 226 mm
45° afschuining links
Eindbreedte bij max. hoogte 58 mm
Eindhoogte bij max. breedte 320 mm
45° afschuining rechts
Eindbreedte bij max. hoogte 30 mm
Eindhoogte bij max. breedte 320 mm
31,62° verstek, 33,85° afschuining
Eindhoogte bij max. breedte 272 mm
Uitlooptijd zaagblad
Gewicht
VDC
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN61029.
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
LWA (niveau geluidsvermogen)
dB(A)
K(onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
dB(A)
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
91
99
3,0
2,1
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens
EN61029 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een
eerste inschatting van blootstelling.
82
Zekeringen
Europa
stroomnet
230 V machines
10 ampère,
OPMERKING: Dit toestel is bedoeld voor aansluiting op een
stroomvoorzieningssysteem met een maximale toegestame
systeemimpedantie Zmax van 0,27 Ω op het interfacepunt
(elektriciteitskast) van de voorziening van de gebruiker.
De gebruiker moet ervoor zorgen dat dit toestel alleen
wordt aangesloten op een elektriciteitssysteem dat aan
bovenvermeld vereiste voldoet. Indien nodig kan de gebruiker
het elektriciteitsbedrijf vragen naar de systeemimpedantie op het
interfacepunt.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
GEVAAR: Wijst op een onmiddellijke gevaarlijke
situatie die, indien ze niet wordt vermeden, zal leiden
tot dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien ze niet wordt vermeden, kan leiden
tot dood of ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien ze niet wordt vermeden,
misschien zal leiden tot lichte of middelmatige
verwondingen.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij
geen persoonlijk letsel optreedt die, indien
niet voorkomen, schade aan goederen kan
veroorzaken.
Geeft het risico op een elektrische schok aan.
Wijst op brandgevaar.
Nederlands
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
5.Berg ongebruikt gereedschap op.
Wanneer het gereedschap niet gebruikt wordt, moet het op
een droge plek bewaard worden en veilig opgeborgen zijn,
buiten het bereik van kinderen.
6.Forceer het gereedschap niet.
VERSTEKZAAGMACHINE
DW717XPS
Het zal de taak beter en veiliger uitvoeren wanneer het op de
bedoelde wijze wordt gebruikt.
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012
+A11:2013.
7.Maak gebruik van het juiste gereedschap.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af namens
DeWALT.
Gebruik geen licht gereedschap om het werk van zware
machines uit te voeren. Gebruik het gereedschap niet
voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is; gebruik
bijvoorbeeld cirkelzagen niet om boomtakken of houtblokken
te zagen.
8.Draag geschikte kleding.
Draag geen loszittende kleding of juwelen, want deze kunnen
vast komen te zitten in bewegende delen. Schoenen met
profielzolen zijn aanbevolen wanneer u buitenshuis werkt.
Houd lang haar bijeen.
9.Gebruik beschermend materiaal.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
20.04.2016
Veiligheidsinstructies
W
AARSCHUWING! Wanneer u gebruik maakt van
elektrisch gereedschap, is het belangrijk dat u zich
altijd houdt aan elementaire veiligheidsmaatregelen
om de kans op brand, elektrische schok en lichamelijk
letsel te verkleinen, met inbegrip van de onderstaande
maatregelen.
Lees al deze instructies voordat u dit product tracht te bedienen en
bewaar deze instructies.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
Algemene veiligheidsregels
1.Zorg voor een opgeruimde werkomgeving.
Rommelige plaatsen en werkbanken werken letsel in de
hand.
2.Houd rekening met de omgeving van de werkplek.
Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik het
gereedschap niet in een vochtige of natte omgeving. Houd
de werkplek goed verlicht (250–300 Lux). Gebruik het
gereedschap niet op plaatsen waar brand- of explosiegevaar
bestaat, bijv. in de buurt van brandbare vloeistoffen en
gassen.
3.Bescherm uzelf tegen elektrische schokken.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken
(bijvoorbeeld pijpen, radiatoren, kooktoestellen en
koelkasten). Bij gebruik van het gereedschap onder extreme
omstandigheden (bijvoorbeeld hoge luchtvochtigheid,
als er metaalslijpsel wordt geproduceerd enz.) kan
de elektrische veiligheid worden verbeterd door een
scheidingstransformator of een (FI) aardlekschakelaar te
plaatsen.
4.Houd andere mensen uit de buurt.
Laat niet toe dat personen, vooral kinderen, die niet bij het
werk zijn betrokken het gereedschap of het verlengsnoer
aanraken en houd ze uit de buurt van de werkplek.
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of
stofmasker bij werkzaamheden waarbij stof of rondvliegende
deeltjes vrijkomen. Draag ook een hittebestendige
schort indien deze deeltjes heet kunnen zijn. Draag altijd
gehoorbescherming. Draag altijd een veiligheidshelm.
10. Sluit voorziening voor stofafvoer aan.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor de aansluiting van
voorzieningen voor afvoer en opvang van stof, zorg dan dat
deze zijn aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
11. Gebruik het snoer niet verkeerd.
Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het
stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van
hitte, olie en scherpe randen. Draag het gereedschap nooit
aan het snoer.
12. Zeker het werkstuk.
Gebruik waar mogelijk klemmen of een bankschroef om het
te bewerken deel vast te zetten. Dit is veiliger dan wanneer
u uw handen gebruikt en bovendien kunt u de machine dan
met beide handen bedienen.
13. Zorg voor een veilige houding.
Zorg altijd voor een juist, stabiele houding.
14. Onderhoud gereedschap met zorg.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon voor betere en
veiligere prestaties. Volg aanwijzingen voor het smeren en
verwisselen van hulpstukken. Inspecteer het gereedschap
regelmatig en laat het repareren door een bevoegde
reparatieservice als het is beschadigd. Houd handgrepen en
schakelaars droog, schoon en vrij van olie en vet.
15. Trek de stekker van het gereedschap altijd uit het
stopcontact.
Haal de stekker uit het stopcontact als u de machine niet
gebruikt en wanneer u onderhoud aan de machine uitvoert of
accessoires als bladen, boren en snijstukken verwisselt.
16.Verwijder stel- en moersleutels.
Maak er een gewoonte van om te controleren dat de stelen moersleutels zijn verwijderd voordat u het gereedschap
gebruikt.
17. Vermijd onbedoeld inschakelen.
Draag het gereedschap niet met een vinger op de
schakelaar. Zorg ervoor dat het gereedschap uit staat
voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
83
Nederlands
18. Maak gebruik van verlengsnoeren die geschikt zijn voor
buitengebruik.
• Plaats nooit een hand in het zaaggebied wanneer de zaag op
het stroomnet is aangesloten.
Controleer voor gebruik de verlengkabel en vervang deze als
die beschadigd is. Gebruik, wanneer het gereedschap buiten
wordt gebruikt, alleen verlengsnoeren die geschikt zijn voor
buitengebruik en als zodanig zijn gemarkeerd.
• Probeer nooit om een draaiende machine snel tot stilstand te
brengen door gereedschap of iets anders tegen het blad te
houden; dit kan leiden tot ernstige ongelukken.
19. Blijf alert.
Kijk wat u doet. Gebruik uw gezond verstand. Gebruik het
gereedschap niet wanneer u moe bent of wanneer u drugs of
alcohol hebt gebruikt.
20. Controleer op beschadigde onderdelen.
Controleer voor gebruik het gereedschap en het stroomsnoer
zorgvuldig om vast te stellen dat het op juiste wijze werkt en
de bedoelde taken uitvoert. Controleer of bewegende delen
zich in de juiste positie bevinden en goed zijn bevestigd,
of er defecte onderdelen zijn, of ze juist zijn gemonteerd
en of er sprake is van andere zaken die bediening kunnen
beïnvloeden. Een beschermstuk of ander onderdeel dat is
beschadigd dient op de juiste wijze te worden vervangen of
gerepareerd door een bevoegde reparatieservice, tenzij in de
handleiding anders wordt aangegeven. Laat een bevoegde
reparatieservice defecte schakelaars vervangen. Gebruik het
gereedschap niet als de aan-/uitschakelaar niet naar behoren
werkt. Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren.
WAARSCHUWING! Het gebruik van een accessoire
of hulpstuk of het uitvoeren van werkzaamheden met
dit gereedschap buiten wat is aanbevolen in deze
instructiehandleiding, kan risico op persoonlijk letsel
met zich meebrengen.
21. Laat uw gereedschap repareren door een bevoegd
persoon.
Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de relevante
veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen alleen worden
uitgevoerd door bevoegde personen die gebruikmaken van
originele reserveonderdelen; dit kan anders resulteren in
aanzienlijk gevaar voor de gebruiker.
Overige veiligheidsvoorschriften voor
verstekzagen
• Bij het apparaat wordt een speciaal geconfigureerd
stroomsnoer geleverd dat alleen kan worden vervangen door
de fabrikant of door de bevoegde reparatieservice.
• Controleer, voordat u zaagwerkzaamheden begint uit te
voeren, dat de machine op gelijk en stabiel oppervlak is
geplaatst.
• Gebruik de zaag niet om ander materiaal mee te zagen dan
dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
• Gebruik het apparaat niet zonder de beschermkappen of
indien de beschermkappen niet functioneren of niet goed zijn
onderhouden.
• Controleer of de arm goed is bevestigd wanneer u schuin
zaagt.
• Houd het werkoppervlak rond het apparaat horizontaal,
goed onderhouden en verwijder rondslingerende zaken zoals
snippers en afgezaagde delen.
• Gebruik op juiste wijze geslepen zaagbladen. Let op het
merkteken van de maximumsnelheid op het zaagblad. De
vermelde maximumsnelheid moet altijd hoger zijn dan of ten
minste even hoog zijn als de snelheid die op het typeplaatje
wordt vermeld.
• Controleer of alle bevestigingsschroeven en klemmen goed
vastzitten voordat u het gereedschap gebruikt.
84
• Raadpleeg de handleiding voordat u accessoires gebruikt.
Het verkeerde gebruik van accessoires kan leiden tot schade.
• Gebruik de zaag niet voor het zagen van andere materialen
dan hout of dergelijke materialen.
• Zorg ervoor dat het zaagblad correct is aangebracht voordat
u het gebruikt.
• Let erop dat het blad in de juiste richting draait.
• Gebruik geen bladen met een grotere of kleinere diameter
dan aanbevolen. Zie de technische gegevens voor de
juiste zaagcapaciteiten. Gebruik alleen de bladen die in deze
handleiding worden gespecificeerd en voldoen aan EN 8471.
• Overweeg het gebruik van daartoe ontworpen
geluidsbeperkende bladen.
• Gebruik geen HIGH SPEED-stalen zaagbladen.
• Gebruik geen gebarsten of beschadigde zaagbladen.
• Gebruik geen schurende schijven of diamantschijven
• Gebruik uw zaag nooit zonder de snijplaat.
• Licht het zaagblad uit de zaagsnede in het werkstuk voordat
u de schakelaar loslaat.
• Zet geen wig tegen de ventilator om de motoras tegen te
houden.
• De beschermkap van het zaagblad gaat automatisch
omhoog wanneer u de arm naar beneden houdt. Deze zal
omlaag over het blad worden geplaatst wanneer de hendel
voor vergrendeling van de zaagkop (12) wordt ingedrukt.
• Breng de beschermkap van het blad nooit handmatig
omhoog, tenzij de zaag is uitgeschakeld. De beschermkap
kan handmatig omhoog worden gebracht wanneer u
zaagbladen installeert of verwijdert of wanneer u deze
inspecteert.
• Controleer regelmatig of de ventilatieopeningen van de motor
schoon zijn en vrij van snippers.
• Vervang de sleufplaat wanneer deze is versleten.
• Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat
u onderhoudswerkzaamheden verricht of wanneer u het blad
vervangt.
• Voer geen schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit
terwijl de machine nog draait en de kop zich nog niet in de
ruststand bevindt.
• Bevestig het apparaat, indien mogelijk, altijd aan een
werkbank.
• Als u de snijlijn aanduidt met een LED, is het belangrijk dat
de LED van klasse 2 is volgens EN 62471. Vervang niet
een LED-diode door een diode van een ander type. Laat de
LED, als deze beschadigd is, repareren door een erkende
reparatiemonteur.
• In de voorzijde van de beschermkap bevindt zich een
rooster voor een beter overzicht tijdens het zagen.
Ondanks het feit dat een rooster leidt tot aanzienlijk
minder rondvliegende delen, zijn het wel openingen in de
beschermkap en een veiligheidsbril dient altijd te worden
gedragen wanneer u door het rooster kijkt.
• Verbind de zaag met een apparaat voor stofopname
wanneer u hout zaagt. Denk altijd aan factoren die invloed
hebben op blootstelling aan stof, zoals:
Nederlands
-–het soort materiaal waarmee u werkt (spaanplaat
produceert meer stof dan hout);
– Risico op ongevallen veroorzaakt door onbedekte delen van
het draaiende zaagblad.
-–scherpte van het zaagblad;
– Risico op letsel bij het verwisselen van het blad.
-–juiste instellingen van het zaagblad.
– Risico dat de vingers gekneld raken bij het openen van de
beschermkappen.
-–stofafzuiging met luchtsnelheid van niet minder dan 20
m/s
Controleer dat de afvoer ter plaatse, evenals de kappen,
schermen en trechters op juiste wijze zijn afgesteld.
– Gezondheidsrisico’s die worden veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt bij het zagen van hout, met
name eik, beuk en MDF-platen.
• Denk goed aan de volgende factoren die invloed uitoefenen
op blootstelling
aan lawaai:
De volgende factoren verhogen het risico van
ademhalingsproblemen:
– Geen stofafzuiging bevestigd wanneer u hout zaagt
-–gebruik zaagbladen die zijn ontworpen om het lawaai te
verminderen;
– Onvoldoende stofafzuiging doordat uitlaatfilters niet zijn
gereinigd
-–gebruik alleen goed geslepen bladen;
Markering op het gereedschap
• Onderhoud aan het apparaat dient regelmatig te worden
uitgevoerd;
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
• Zorg voor gepaste algehele of plaatselijke verlichting;
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
• Controleer of diegene die met het apparaat werkt goed
getraind is in het gebruiken, het instellen en het bedienen van
het apparaat;
• Let erop dat eventuele tussenringen en asringen geschikt zijn
voor het doel dat in deze handleiding wordt vermeld.
• Verwijder geen uitgezaagde of andere delen van het werkstuk
uit het zaaggebied terwijl de machine loopt en de zaagkop
niet in rustpositie staat.
• Zonder aanvullende ondersteuning is de machine bedoeld
voor een maximaal werkstukformaat van:
– Hoogte 89 mm bij breedte 302 mm bij lengte 600 mm
• In het geval van een ongeval of van storing van de machine
moet u de machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker
van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
• Rapporteer de storing en breng een geschikte aanduiding op
de machine aan zodat andere mensen niet proberen de niet
(goed) functionerende machine te gebruiken.
• Wanneer het zaagblad is geblokkeerd als gevolg van
abnormale aanvoerdruk tijdens het zagen, zet de machine
dan uit en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder
het werkstuk en zorg voor vrijloop van het zaagblad. Zet
de machine aan start de zaagwerkzaamheden weer met
verminderde aanvoerdruk.
• Zaag nooit een lichte legering, vooral niet magnesium.
• Monteer, wanneer de situatie dat toelaat, de machine op een
werkbank met bouten van een diameter van 8 mm en een
lengte van 80 mm.
Ondanks het toepassen van de relevante veiligheidsvoorschriften
en de implementatie van veiligheidsmiddelen kunnen sommige
overige risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
–Gehoorsbeschadiging.
Draag oogbescherming.
Houd handen weg bij zaagblad.
Kijk niet direct in de lichtbron.
De datumcode (13), die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Gemonteerde verstekzaagmachine
1Zaagbladsleutel
1Zaagblad
1Stofzak
1Materiaalklem
1Handleiding
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u
met de machine gaat werken.
Overige risico’s
– letsel veroorzaakt door aanraken van ronddraaiende delen
POSITIE DATUMCODE (FIG. A1)
WAARSCHUWING: Wij adviseren een
aardlekschakelaar met een reststroomwaarde van 30
mA of minder te gebruiken.
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van zagen:
Draag gehoorbescherming.
Draagpunt
• Zaag nooit werkstukken korten dan 200 mm.
– Langere werkstukken moeten worden ondersteund door
een geschikte aanvullende tafel, bijv. DE7023. Klem het
werkstuk altijd stevig vast.
Beschrijving (fig. A1–A6)
WAARSCHUWING: Breng nooit veranderingen aan
het elektrisch gereedschap of enig onderdeel daarvan
aan. Dit kan schade of lichamelijk letsel tot gevolg
hebben.
85
Nederlands
A1
1Aan/uit schakelaar
2Beweegbare onderste beschermkap
3Linkerhandkant geleider
4Verstekhendel
5Verstekslot
6XPSTM aan/uit-schakelaar
7Verstekschaal
8Rechterhandkant geleider
9Sleufplaat
10 Draaghendel
11 Bedieningsghendel
12 Hoofdvergrendeling vrijgavehendel
13Datumcode
14 Spindelafsluiting
15Schaal voor afschuininstelling
16 Vergrendelknop geleiderail
17 Groefaanslag
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt aan
ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat niet gebeurt
onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid. Kinderen mogen nooit alleen worden gelaten
met dit product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
A2
18Schuifvergrendeling
19Vaste bovenste beschermkap
20 Afschuinvergrendeling/-hendel
21Klemhendel voor schuininstelling
22 Vergrendelingsstift zaagkop
23 Zaagbladsleutel
24 Hantvat
25Bevestigingsgaten voor werkbank
26Stofafzuigadapter
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd
3-aderig verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening
van dit gereedschap (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
A3
27Stofzak
A4
28 LED werklichtsysteem
Optionele accessoires
A5
29Verlengd werkblad
A6
30Werkstukklem
GEBRUIKSDOEL
Uw DeWALT DW717XPS Verstekzaag is ontworpen voor het
op professionele wijze zagen van hout, houtproducten en
kunststoffen. De zaag voert de werkzaamheden zoals afkorten,
afschuinen en verstekzagen gemakkelijk, nauwkeurig en veilig uit.
Deze unit is ontworpen voor gebruik met een carbidepuntzaag
met een nominale zaagbladdiameter van 250 mm.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze verstekzagen zijn professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap komen.
Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit gereedschap
bedienen.
86
WAARSCHUWING! Gebruik de machine niet voor
andere doeleinden dan waarvoor zij is bedoeld.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN61029; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via de
DeWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te
rollen.
MONTAGE
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel
te verminderen schakelt u het apparaat uit
en sluit u de stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of verwijdert,
voordat u instellingen aanpast of wijzigt, of
als u reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het
onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
Uitpakken (fig. A1, B)
• Haal de zaag voorzichtig uit de verpakking en gebruik
hiervoor de draaggreep (10).
• Zet de vergrendelknop (16) vrij en duw de zaagkop naar
achteren om hem in de achterste positie te vergrendelen.
• Druk de bedieningshendel (11) omlaag en trek aan de
vergrendelpin (22), zoals afgebeeld.
• Verminder de druk langzaam en laat de arm geheel
omhoogkomen.
Werkbankmontage (fig. C)
• Er zit gaten (25) in alle vier de voetjes zodat montage op een
werkbank gemakkelijk is. Er zijn gaten van twee verschillende
afmetingen voor gebruik van bouten van verschillende
maten. Gebruik één van de gaten; het is niet nodig beide te
gebruiken. Geadviseerd wordt bouten met een diameter van
8 mm en een lengte van 80 mm te gebruiken. Monteer uw
zaag altijd stevig zodat beweging wordt voorkomen. Voor
een betere draagbaarheid kunt u het gereedschap monteren
op een stuk multiplex van een dikte van 12,5 millimeter of
meer, wat u vervolgens op uw werkbank kunt klemmen of
kunt meenemen naar andere locaties en daar weer kunt
vastklemmen.
• Wanneer de zaagmachine op multiplex wordt bevestigd,
zorg er dan voor dat de schroeven niet aan de onderkant
van het hout uitsteken. Het multiplex moet geheel tegen
het blad van de werkbank aanliggen. Bij het klemmen
Nederlands
op elk ander oppervlak moeten de plaatsen van de
bevestigingsgaten worden gebruikt om te klemmen.
Klemmen op een ander punt zal het werken met de
zaagmachine bemoeilijken.
• Om aanlopen en onnauwkeurigheid te voorkomen, mag
het bevestigingsblad niet krom of oneffen zijn. Als de
zaagmachine op het werkblad wankelt, plaats dan een dun
stukje materiaal onder één van de voeten tot de machine
stevig op het werkblad staat.
Monteren van het zaagblad (fig. D1–D4)
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel
te verminderen schakelt u het apparaat uit
en sluit u de stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of verwijdert,
voordat u instellingen aanpast of wijzigt, of
als u reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het
onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
• Druk nooit de asvergrendelingsknop in terwijl het
zaagblad wordt aangedreven of uitloopt.
• Zaag geen lichte legeringen of ijzerhoudende metalen
(iron of steel) of metselwerk of vezelcementproducten
met deze verstekzaag.
• Maak de onderste beschermkap (2) los door de
hoofdontgrendelingshendel (12) in te drukken, breng
daarna de onderste beschermkap zover mogelijk
omhoog.
• Druk, wanneer u de onderste beschermkap omhoog
houdt, de asvergrendelingsknop (14) met één hand in, draai
vervolgens met de
meegeleverde steeksleutel (23) in de andere hand de
zaagbladvergrendelingsschroef (37) naar rechts los.
WAARSCHUWING! Druk, als u de asvergrendeling
wilt gebruiken, de knop in zoals wordt getoond
en draai de as met de hand tot u voelt dat de
vergrendeling ingrijpt.
Blijf de vergrendelingsknop ingedrukt houden als u wilt dat
de as niet draait.
• Verwijder de vergrendelingsschroef van het zaagblad (37) en
de buitenste kraag van de spandoorn (38).
• Plaats het zaagblad (39) op de zaagbladadapter (40) die
direct tegen de binnenste kraag van de spandoorn (41) zit,
en let er daarbij op dat de tanden van de onderste rand van
het zaagblad naar de achterzijde van de zaag wijzen (weg
van de gebruiker).
• Plaats de buitenste kraag van de spandoorn weer (38).
• Draai de vergrendelingsschroef (37) van het zaagblad
zorgvuldig aan door deze naar links te draaien terwijl u de
asvergrendeling vergrendeld houdt met uw andere hand.
WAARSCHUWING! Bedenk dat het zaagblad
alleen op de voorgeschreven manier moet worden
vervangen. Gebruik alleen zaagbladen die worden
aangeduid bij Technische Gegevens; Cat. nr.:
Geadviseerd wordt DT4323 te gebruiken.
Instellingen
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel
te verminderen schakelt u het apparaat uit
en sluit u de stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of verwijdert,
voordat u instellingen aanpast of wijzigt, of
als u reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het
onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
Deze verstekzaagmachine is in de fabriek nauwkeurig afgesteld.
Als zij als gevolg van het transport of om andere redenen toch
opnieuw moet worden afgesteld, dient dit te gebeuren zoals
hieronder beschreven. De instelling zou nu niet meer moeten
verlopen.
Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. de
parallelgeleiding (fig. E1–E4)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5)
in om de verstekarm (42) vrij te geven.
• Draai de verstekarm totdat deze in de stand 0° verstek wordt
vergrendeld. Maak de hendel niet vast.
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de
sleuf (43) valt.
• Plaats een winkelhaak (44) tegen de parallelgeleiding links (3)
en het zaagblad (39) (fig. E3).
WAARSCHUWING: Laat de winkelhaak niet in
aanraking komen met de tanden van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de schroeven (45) los en beweeg de verstekarm met
verstekschaal naar links of naar rechts, totdat de met de
winkelhaak gemeten hoek tussen het zaagblad en de
parallelgeleiding 90° bedraagt.
• Draai de schroeven (45) weer vast. Let hierbij nog niet op de
uitlezing van de verstekwijzer.
Instellen van de verstekwijzer (fig. E1, E2 & F)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5)
in om de verstekarm (42) vrij te geven.
• Beweeg de verstekarm om de verstekwijzer (46) in de
nulpositie te brengen, zoals afgebeeld in fig. F.
• Laat de verstekvergrendeling in de juiste positie klikken
door de verstekarm langs de nulstand te draaien, terwijl de
verstekhendel nog niet vastgezet is.
• Kijk naar de wijzer (46) en de verstekschaal (7). Als de wijzer
niet exact nul aanwijst, draai dan de schroef (47) los, beweeg
de wijzer zodat hij 0° aangeeft en draai de schroef vast.
Aanpassing staaf voor verstekvergrendeling (fig. A1, G)
Indien de onderkant van de zaag bewogen kan worden
terwijl de verstekhendel (4) vergrendeld is, moet de staaf voor
verstekvergrendeling (48) aangepast worden.
• Ontgrendel de verstekhendel (4).
• Ontspan de vergrendelmoeren (61) op de staaf voor
verstekvergrendeling
• Span de staaf voor verstekvergrendeling (48) volledig aan
door gebruik van een schroevendraaier. Ontspan vervolgens
de staaf met één draai.
• Controleer of de tafel niet beweegt wanneer de hendel (4)
vergrendeld is op een willekeurige (niet vooraf ingestelde)
hoek.
• Span de vergrendelmoer (61) aan.
87
Nederlands
Het zaagblad controleren en aan de tafel aanpassen (fig.
A2, H1–H4)
• Ontspan de klemhendel voor schuininstelling (21) en beweeg
het veerslot/hendel voor afschuininstelling (20) omhoog om
de zaagarm te bevrijden.
• Beweeg de zaagarm totdat het veerslot het in de 0º
afschuininstellingspositie plaatst. Span de hendel niet aan.
• Duw de kop naar beneden totdat het zaagblad net in de
zaagsleuf (43) komt.
• Blokkeer de zaagkop met de pen (22)
• Plaats een ingestelde tekenhaak (44) op de tafel en omhoog
tegen het zaagblad (39) (fig. H2).
Aanpassing railgeleiding (fig. J)
• Kijk geregeld de rails na op speling.
• Om speling te verminderen, draait u geregeld de schroeven
(57) met de wijzers van de klok mee terwijl u de zaagkop
naar voor en achter schuift. Pas de speling aan opdat er zo
weinig mogelijk is zonder schuifweerstand te veroorzaken.
WAARSCHUWING: Neem altijd de
veiligheidsinstructies en van toepassing zijnde
voorschriften in acht.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Raak de punten van de
zaagtanden niet aan met de tekenhaak.
• Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
• Ontspan de moeren (55) en beweeg de verstekzaagarm
assemblage naar links of rechts, totdat het zaagblad 90º
ten opzichte van de tafel staat, zoals gemeten met de
tekenhaak. Span de moer (55) opnieuw aan.
• Als de schuine aanwijzer (50) niet nul (0) op de schaal voor
afschuininstelling (15) aangeeft, ontspant u de schroef (51)
die de verstekwijzer beveiligt en beweegt u de verstekwijzer
naar behoefte.
Instellen van de geleider (fig. I1 & I2)
Het bovenste deel van de parallelgeleiding kan worden
bijgesteld. Zo kan ruimte worden gemaakt om de zaag tot de
maximale verstekpositie van 48° zowel naar links als naar rechts
te kunnen draaien. Om de parallelgeleiding links (3) in te stellen:
• Draai de plastic knop (52) los en beweeg de parallelgeleiding
naar links.
• Voer een test uit met UITgeschakelde zaag en kijk hoe groot
de beschikbare ruimte is. Zet de parallelgeleiding op een zo
klein mogelijke afstand van het zaagblad, zonder de op- en
neerwaartse beweging van de zaagarm te belemmeren. Zo
wordt het werkstuk optimaal gesteund.
• Draai de knop stevig aan.
Om de parallelgeleiding rechts (8) in te stellen:
• Draai de plastic knop (53) los en beweeg de parallelgeleiding
naar rechts.
• Ga verder te werk zoals bij het instellen van de
parallelgeleiding links.
WAARSCHUWING: De geleidegroeven (54) van de
parallelgeleiding kunnen verstopt raken met zaagsel.
Gebruik een stokje of wat lage-druklucht om deze
groeven schoon
te maken.
Afstellen van het afschuinklemsysteem (fig. J)
Indien de zaagarm kan bewegen wanneer de
afschuinklemhendel (21) is vergrendeld, moet het klemsysteem
worden afgesteld.
• Verwijder de schroef (56) terwijl u de hendel vasthoudt.
• Til de hendel eraf en draai hem 1/8 naar rechts. Plaats de
schroef terug.
• Controleer of de zaagarm niet beweegt wanneer de
afschuinklemhendel (21) is vastgezet op een willekeurige
(niet voorafingestelde) hoek.
88
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
Het is belangrijk dat de machine wordt geplaatst overeenkomstig
uw ergonomische condities waar het betreft hoogte en stabiliteit
van het werkblad. De plaats van de machine moet zo worden
gekozen dat de gebruiker een goed overzicht heeft en voldoende
ruimte rond de machine heeft voor het zonder enige beperkingen
werken met het werkstuk.
Verminder de effecten van trillingen door ervoor te zorgen dat
de omgevingstemperatuur niet te koud is, de machine en de
accessoires goed zijn onderhouden en dat de omvang van het
werkstuk geschikt is voor deze machine.
We willen gebruikers in het Verenigd Koninkrijk graag
wijzen op de “woodworking machinesregulations 1974”
(houtbewerkingsvoorschriften voor apparatuur 1974) en alle
hieropvolgende wijzigingen.
Voor gebruik:
• Breng het juiste zaagblad aan. Gebruik geen overmatig
versleten zaagbladen. Het zaagblad moet geschikt zijn voor
het maximum toerental van de machine.
• Probeer niet om extreem kleine werkstukken te zagen.
• Oefen bij het zagen geen overmatige druk op het zaagblad
uit.
Forceer het zagen niet.
• Laat de motor voor het zagen op volle toeren komen.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid
zijn.
• Klem het werkstuk vast.
• Hoewel deze zaagmachine geschikt is voor het zagen van
hout en veel metalen (maar niet voor ijzer en staal), gelden
deze bedieningsvoorschriften alleen voor het zagen van
hout.
Dezelfde richtlijnen gelden ook voor andere materialen. Zaag
met deze zaag geen ijzer, staal, vezelcement of metselwerk!
• Gebruik altijd de sleufplaat. Gebruik de machine niet als de
sleuf breder is dan 10 mm.
In- en uitschakelen (fig. K)
De aan/uit-schakelaar (1) is voorzien van een gat (58) om een
hangslot door te steken om de zaag uit bedrijf te vergrendelen.
Nederlands
• Druk de aan/uit-schakelaar (1) in om de machine in te
schakelen.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Plaatsen van het lichaam en de handen
Het op de juiste manier plaatsen van het lichaam en de handen
maakt het zagen gemakkelijker, nauwkeuriger en veiliger.
• Plaats uw handen nooit in de buurt van de zaagsnede.
• Plaats uw handen op minimaal 150 mm van het zaagblad.
• Houd het werkstuk tijdens het zagen stevig tegen de tafel en
de parallelgeleiding. Houd uw handen op hun plaats totdat
de schakelaar is losgelaten en het zaagblad volledig tot
stilstand is gekomen.
• Voer altijd een test uit (met UITgeschakelde zaag) om de
baan van het zaagblad te kunnen volgen: zo bereikt u zuivere
zaagsneden.
• Plaats uw handen niet kruiselings.
• Sta stevig met beide voeten op de grond en zorg voor een
goed evenwicht.
• Volg de bewegingen van de zaagarm als u hem naar links en
rechts beweegt. Ga enigszins aan de kant van het zaagblad
staan.
• Kijk bij het volgen van een potloodlijn door de openingen in
de beschermkappen.
SPAN ALTIJD DE RAILVERGRENDELING AAN BIJ HET
GEBRUIK VAN DE SCHUIFVERGRENDELING OM ZO TE
VOORKOMEN DAT HET SCHUIFSYSTEEM ONGEWILD
BEWEEGT
Hendel railvergrendeling (fig. A1, T)
De hendel voor railvergrendeling (16) laat u toe de zaagkop
stevig te vergrendelen zodat het niet over de rails schuift. Dit
is noodzakelijk bij het maken van bepaalde sneden of bij het
transporteren van de zaag.
Groefafslag (fig. A1, R)
De groefafslag (17) laat groefsnijden toe. De hendel naar de
voorkant van de zaag omdraaien en de duimschroef aanpassen
wijzigt de diepte van de groefsnee. De hendel naar de
achterkant van de zaag omdraaien leidt de groefafslag om.
Neerwaarste pin kopvergrendeling (fig A2)
Om de zaagkop in onderste positive te vergrendelen, duwt u de
kop neerwaarts, druk de pin (22) in en laat de zaagkop los. Dit
zal de zaagkop veilig vastleggen om de zaag van plaats naar
plaats te bewegen. Om deze vrij te maken drukt u de zaagkop
benedenwaarts en trekt u de pin uit.
XPSTM LED Werklichtsysteem gebruiken (afb. A1, A2)
Verstekzaagregeling (fig. E1)
De verstekhendel (4) en verstekslot (5) maken verstekzagen
mogelijk op 60 links en 50 rechts,.
Om met de zaag onder verstek te werken:
• Bevrijd de verstekhendel (4) en druk het verstekslot (5)
omlaag en stel de gewenste verstekzaaghoek in op de
verstekschaal.
• Druk omlaag op de verstekhendel (4) om de zaagtafel op zijn
plaats te vergrendelen.
Regeling afschuininstelling (fig. H1, H4)
De afschuinvergrendeling hendels (20) en klemhendel voor
afschuininstelling (21) laat de zaag toe in een 48º graden
afschuininstelling links en rechts te plaatsen. Uw zaag heft
2 afschuinvergrendelinghendels (20), één aan elke kant van
de achterste steunbehuizing. Er hoeft slechts één gebruikt
te worden om de afschuininstelling naar beide richtingen te
bewegen. De klemhendel voor afschuininstelling (21) bevindt
zich op de achterste steunbehuizing.
Om de zaag in afschuininstelling te plaatsen:
• Ontspan de klemhendel voor afschuininstelling (21).
Breng één van de hendels op ongeveer 45º en stel de
gewenste hoek voor afschuininstelling op de schaal voor
afschuininstelling (15). Voor uw gemak worden twee schalen
voor afschuininstelling geleverd.
• Vergrendel de klemhendel voor afschuininstelling (21)
om de afschuininstelling op zijn plaats te vergrendelen.
De afschuinivergrendelinghendels (20) kunnen verticaal
omhooggebracht worden om de gebruikelijke stophoeken te
overkomen.
Schuifvergrendeling (fig. T)
De schuifvergrendeling (18) regelt de plaatsing van de rails van
uw zaag zodat de langst mogelijke verticale profielen gesneden
kunnen worden.
OPMERKING: De verstekzaag moet op een stopcontact worden
aangesloten.
Het XPSTM LED Werklichtsysteem is voorzien van een Aan/
Uit-schakelaar (6). Het XPSTM LED Werklichtsysteem werkt
onafhankelijk van de Aan/Uit-schakelaar van de verstekzaag. U
kunt de zaag bedienen zonder dat het licht is ingeschakeld.
Door een bestaande potloodlijn zagen op een stuk hout:
1.Schakel het XPSTM systeem in en trek vervolgens de
bedieningshandgreep (11) omlaag zodat het zaagblad dicht
bij het hout komt. De schaduw van het zaagblad verschijnt
op het hout.
2.Breng de potloodlijn op één lijn met de rand van de
schaduw van het zaagblad. Misschien moet u, om de
potloodlijn nauwkeurig te kunnen volgen, de verstekhoek of
de afschuinhoek aanpassen.
BASIS ZAAGSNEDEN
Verticale rechte afkortsnede (fig. A1 & L)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5)
in om de verstekarm vrij te geven.
• Zet de verstekgrendel in de 0°-positie en zet de
verstekhendel vast.
• Leg het te zagen hout tegen de parallelgeleiding (3 & 8).
• Pak de bedieningshendel (11) vast en druk op de zaagkopontgrendeling (12) om de zaagkop vrij te geven.
• Druk op de bedienings knop (1) om de motor aan te zetten.
• Druk de zaagkop naar beneden om door het hout te zagen.
Het zaagblad gaat de sleuf in de sleufplaat (9) in.
• Laat na het zagen de knop los en wacht tot het zaagblad
volledig tot stilstand is gekomen voordat u de zaagkop laat
terugkeren naar zijn bovenste rustpositie.
89
Nederlands
Schuifzaagsnede (fig. A1, M)
Met behulp van de geleiderail is het mogelijk om, gebruik
makend van een voor-, neer-, en achterwaartse schuifbeweging,
grotere werkstukken tussen de 76,2 mm en de 111,8 mm te
snijden.
• Zet de vergrendelknop van de rail (16) vrij.
• Trek de zaagkop in uw richting en schakel het gereedschap
aan.
• Laat de zaagkop op het werkstuk neerkomen en duw de
kop terug om de snee te vervolledigen.
• Ga te werk zoals hierboven beschreven.
• Voer geen schuifzaagsnedes uit op werkstukken
kleiner dan 76,2 mm.
• Vergeet niet de zaagkop in de achterste positie te
vergrendelen eens de schuifzaagsnedes vervolledigd
zijn.
Verticaal zagen met verstek (fig. A1 en N)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5)
in.
• Beweeg de arm naar links of naar rechts om de juiste hoek
in te stellen. De vaste verstekgrendelposities zijn 10°, 15°,
22,5°, 31,62° en 45° zowel links als rechts, en 60° links en
50° rechts. Houd voor tussenliggende hoeken de zaagkop
stevig vast en zet hem vast door de verstekhendel vast te
zetten.
• Zorg er voor het zagen altijd voor dat de verstekhendel is
vastgezet.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
WAARSCHUWING: Wanneer u het eind van een
stuk hout verstekzaagt en een klein deel verwijdert,
positioneer het hout dan zodanig dat het afgezaagde
deel zich aan de kant van het blad bevindt met de
grotere hoek ten opzichte van de parallelgeleiding:
oftewel verstek aan de linkerzijde, deel rechts
verwijderen - verstek aan de rechterzijde, deel links
verwijderen.
Afschuinen (fig. A1, A2 & O)
De afschuinhoek kan worden ingesteld tussen 48° naar links
en 48° naar rechts. Hierbij kan de verstekarm tussen 0° en
maximaal 45° naar links of naar rechts worden ingesteld.
Afschuinhoek naar links
• Beweeg het bovenste deel van de linker parallelgeleiding (3)
zo ver mogelijk naar links.
• Draai de afschuinklemknop (21) los, til de
afschuinvergrendeling (20) op en stel de afschuinhoek op de
gewenste waarde in.
• De afschuinvergrendeling vergrendelt automatisch
bij 22,5°, 33,85° bij 45°. Houd voor tussenliggende
hoeken de zaagkop stevig vast en zet hem vast door de
afschuinklemknop (21) vast te zetten.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Afschuinhoek naar rechts
• Beweeg het bovenste deel van de rechter parallelgeleiding
(8) zo ver mogelijk naar rechts.
• Ga te werk als bij afschuinzagen naar links.
90
WAARSCHUWING:
Kwaliteit van de zaagsnede
Hoe glad een zaagsnede is, hangt altijd af van een aantal
variabelen, zoals het te zagen materiaal. Als optimale
zaagsneden nodig zijn, bijvoorbeeld voor het maken van lijsten
en ander precisiewerk, gebruik dan een scherp zaagblad (60
tanden, hardmetaal) en een lagere, gelijkmatige zaagsnelheid
om het gewenste resultaat te bereiken.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het materiaal
niet langzaam vooruit beweegt tijdens het zagen: klem
het stevig vast. Laat het blad altijd volledig tot stilstand
komen voordat u de arm omhoog brengt. Indien kleine
deeltjes hout nog steeds aan de achterzijde van het
werkstuk springen, plak dan een stuk plakband op het
hout waar u van plan bent te zagen. Zaag door het
plakband en verwijder dit voorzichtig wanneer u klaar
bent.
Vastzetten van het werkstuk (fig. A6, U)
WAARSCHUWING: Een werkstuk dat voor een
zaagsnede is vastgeklemd, uitgebalanceerd en
bevestigd, kan uit balans raken wanneer de zaagsnede
is voltooid. Een niet-uitgebalanceerde belasting kan
de zaag of alles waar de zaag op is bevestigd, zoals
een tafel of een werkbank, doen kantelen. Ondersteun,
wanneer u een zaagsnede maakt die het werkstuk uit
de balans kan brengen, het werkstuk goed en zorg
ervoor dat de zaag stevig met bouten is vastgezet op
een stabiel oppervlak. Persoonlijk letsel kan het
gevolg zijn.
WAARSCHUWING: De klemvoet moet steeds
boven de grondplaat van de zaag vastgeklemd blijven,
wanneer de klem wordt gebruikt. Klem het werkstuk
altijd vast op de grondplaat van de zaag – niet op een
andere onderdeel van het werkgebied. Controleer dat
de klemvoet niet op de rand van de grondplaat van
der zaag is geklemd.
VOORZICHTIG: Zorg er met behulp van een
werkklem altijd voor dat u de controle behoudt
en beperk zo het risico van persoonlijk letsel en
beschadiging van het werkstuk.
Gebruik de materiaalklem (30) die bij uw zaag wordt geleverd. De
linkse en rechtse langsgeleiding schuiven langs en kunnen helpen
bij het vastklemmen. Andere hulpmiddelen zoals veerklemmen,
lijmklemmen of klemschroeven kunnen waarschijnlijk goed van
pas komen bij materiaal van bepaalde afmetingen en vormen
KLEM PLAATSEN
1.Steek de klem in het gat achter de langsgeleiding. De
klem moet naar de achterzijde van de verstekzaag wijzen.
De groef op de klemstang moet geheel in de grondplaat
worden gestoken. Controleer dat deze groef volledig in de
grondplaat van de verstekzaag is gestoken. Als de groef
zichtbaar is, zit de klem niet goed vast.
2.Draai de klem 180° naar de voorzijde van de verstekzaag.
3.Draai de knop los zodat u de klem omhoog en omlaag kunt
aanpassen, stel vervolgens de klem nauwkeurig af op het
werkstuk door middel van de fijnafstellingsknop.
OPMERKING: Plaats de klem op de tegenovergestelde zijde
van de grondplaat bij het schuin afzagen. PROBEER ALTIJD
EERST ZAAGSNEDEN UIT (ZAAG UITGESCHAKELD) VOORDAT
U ZE UITVOERT, ZODAT U HET PAD VAN HET ZAAGBLAD
KUNT CONTROLEREN. CONTROLEER DAT DE KLEM
NIET DE WERKING VAN DE ZAAG OF DE BESCHERMKAP
VERHINDERT.
Nederlands
Zagen van lijsten, dozen en andere rechthoekige objecten (fig.
P1 & P2)
Versteklijsten en andere lijsten
Oefen met een paar eenvoudige projecten, totdat u uw zaag
“aanvoelt”. Uw zaag is een perfect gereedschap voor het zagen
van verstekhoeken zoals die in fig. P1. De afgebeelde verbinding
kan naar keuze worden gemaakt door middel van afschuin- of
verstekinstelling.
-Door middel van verstekinstelling
Dezelfde zaagsnede kan worden gemaakt door links en
rechts met verstek te zagen, met de brede kant tegen de
parallelgeleiding.
De twee schetsen (fig. P1 & P2) gelden alleen voor rechthoekige
objecten. Als het aantal kanten verandert, veranderen ook de
verstek- en afschuinhoeken. Onderstaand overzicht geeft de
juiste hoeken voor een groot aantal verschillende vormen. Er
wordt aangenomen dat alle zijden even lang zijn. Als de door
u gewenste vorm niet in het overzicht voorkomt, deel dan
180° door het aantal zijden om de verstek- of afschuinhoek te
bepalen.
antal zijden A
4
5
6
7
8
9
10
Verstek- of afschuinhoek
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Dubbele versteksnede (fig. Q1 & Q2)
Voor het zagen van lijsten of dozen met schuine kanten zoals
in afb. Q1 wordt een combinatie van verstek- (fig. P2) en
afschuinhoek (fig. P1) gebruikt.
WAARSCHUWING: Zorg er als de zaaghoek telkens
verschillend is voor dat de afschuinklemknop en de
verstekklemknop stevig aangedraaid zijn. De knoppen
moeten na elke verandering van de verstek- c.q.
afschuinhoek worden vastgezet (fig. Q1 & Q2).
VIERZIJDIGE
DOOS
ZESZIJDIGE
DOOS
ACHTZIJDIGE
DOOS
HOEK TUSSEN TWEE RIBBEN
-Door middel van afschuininstelling
De afschuinhoek voor de beide planken wordt ingesteld op
45°, zodat er een hoek van 90° wordt gevormd. De verstekarm
wordt vastgezet in de nulstand. Het hout wordt met de
brede, vlakke kant tegen de tafel en de smalle kant tegen de
parallelgeleiding gelegd.
hoeken. U gebruikt de grafiek door de gewenste hoek “A”
(fig. Q2) voor uw project te kiezen en deze hoek op de juiste
curve in de grafiek te vinden. Ga van dat punt recht naar
boven of beneden om de juiste afschuinhoek te vinden en
recht naar links of rechts om de juiste verstekhoek te vinden.
• Stel de zaag in op de voorgeschreven hoeken en maak
enkele proefsneden.
• Oefen met het in elkaar zetten van de gezaagde delen.
Voorbeeld: Maak een vierzijdige doos met buitenhoeken van
25°
(hoek “A”) (fig. Q2), gebruik de bovenste boog rechts. Zoek
25° op de boogschaal. Volg de horizontale snijlijn naar beide
zijden om de instelling van de verstekhoek van de zaag
(23°) te verkrijgen. Volg op dezelfde manier de verticale
snijlijn naar beneden of naar boven voor het instellen van
de afschuinhoek van de zaag (40°). Maak steeds enkele
proeven met stukjes afvalhout om de instellingen te
controleren.
DEZE VERSTEKHOEK OP DE ZAAG INSTELLEN
0ndersteunen van lange werkstukken (fig. A5)
• Ondersteun lange werkstukken altijd.
• Gebruik bij voorkeur de verlengsteun (29) om de tafelbreedte
van uw zaag te vergroten (als optie verkrijgbaar bij uw
dealer). Ondersteun lange werkstukken met enig bruikbaar
middel, zoals zaagbokken e.d., om te voorkomen dat de
uiteinden naar beneden hangen.
DEZE AFSCHUINING OP DE ZAAG INSTELLEN
Zagen van basislijsten
Het zagen van basislijsten wordt uitgevoerd onder een
afschuinhoek van 45°.
• Voer voor het zagen altijd een test uit met uitgeschakelde
zaag.
• Er wordt steeds gezaagd met de achterkant van de lijst vlak
op de zaag liggend.
Binnenhoek
-Links
• Leg de lijst met de bovenkant van de lijst tegen de
parallelgeleiding.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
-Rechts
• Leg de lijst met de onderkant van de lijst tegen de
parallelgeleiding.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
• De onderstaande grafiek helpt u bij het kiezen van de juiste
afschuin- en verstekinstellingen voor een aantal gebruikelijke
91
Nederlands
Buitenhoek
-Links
• Leg de lijst met de onderkant van de lijst tegen de
parallelgeleiding.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
-Rechts
• Leg de lijst met de bovenkant van de lijst tegen de
parallelgeleiding.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Zagen van plafondsierlijsten
Het zagen van plafondsierlijsten wordt uitgevoerd onder een
gecombineerde verstek- en afschuinhoek. Voor het verkrijgen
van uiterste nauwkeurigheid heeft uw zaag vooringestelde
hoekposities op 31,62° verstek en 33,85° afschuining. Deze
instellingen zijn geschikt voor standaard plafondsierlijsten met
een hoek van 52° aan de bovenkant en een hoek van 38° aan
de onderkant.
Speciale opstelling voor breed vertical zagen
(fig. A1, S1, S2)
Uw zaag kan erg brede werkstukken (tot 391 mm) zagen
wanneer een special opstelling gebruikt wordt. Om de zaag in te
stellen op deze werkstukken gaat u als volgt te werk:
• Verwijder zowel de linker en rechter schuifgeleidingen van
de zaag en leg ze opzij. Om ze te verwijderen, schroeft u
de geleidingschroeven enkel draaien los en schuift u elke
geleiding naar buiten. Pas en vergrendel de verstekregelaar
zodat het zich op 0 graden verstek bevindt.
• Verwijder de schroeven van de achterste geleiding (64) uit
het rechter achtervoet en plaats deze in de schroefgaten van
de rechterhand geleider (62).
• Maak een platform met een 38 mm dikke spaanplaat of een
vergelijkbare platte en sterke houten plaat van 38 mm dik
voor de afmeting: 368 x 660 mm. Het platform moet vlak
zijn, anders kan het materiaal tijdens het zagen bewegen en
letsels veroorzaken.
• Monteer het 368 x 660 mm platform op de zaag met
vier 76,2 mm lange houtschroeven (64) door de gaten in de
basisparallelgeleiding. Het materiaal moet met vier schroeven
stevig worden vastgemaakt. Bij gebruik van de speciale
opstelling zal het platform in twee stukken worden gezaagd.
Controleer of de schroeven stevig genoeg vastzitten,
anders kan het materiaal loskomen en letsels veroorzaken.
Controleer of het platform stevig en plat op de tafel ligt,
tegen de parallelgeleiding en precies in het midden.
• Maak testzaagsnedes op afvalmateriaal voordat u de
definitieve zaagsnedes maakt.
• Er wordt steeds gezaagd onder een afschuinhoek naar links
met de achterkant van de lijst tegen het onderstel.
Binnenhoek
-Links
• Bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar rechts.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
-Rechts
• Onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar links.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
Buitenhoek
-Links
• Onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar links.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
-Rechts
• Bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar rechts.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Groeven maken (fig. R)
Uw zaag is voorzien van een groefaanslag (17) en duimschroef
(59) om groeven te kunnen maken.
• Wip de groefaanslag (17) naar de voorkant van de zaag.
• Stel de duimschroef (59) in om de diepte van de groef in te
stellen.
Het kan nodig zijn om eerst de borgmoer (60) los te draaien.
• Plaats een stuk afvalhout van ca. 5 cm tussen de aanslag en
het werkstuk om een rechte groef te maken.
92
WAARSCHUWING: Snij geen materiaal door de
speciale opstelling te gebruiken zonder correct de
schroeven van de achterste geleider (64) te plaatsen,
zoniet zal het materiaal niet correct ondersteund
worden en kan het oorzaak zijn van controleverlies of
mogelijk letsel.
WAARSCHUWING: Controleer of de zaag stevig is
gemonteerd op een stabiel en plat oppervlak. Anders
kan de zaag onstabiel worden, vallen en letsels
veroorzaken.
• Plaats het te zagen werkstuk bovenaan het op de tafel
gemonteerde platform. Controleer of het werkstuk stevig
tegen de achterste parallelgeleiding rust.
• Maak het materiaal vast voordat u begint te zagen. Zaag
langzaam door het materiaal met een beweging ‘uit, neer
en terug’. Als het materiaal niet stevig geklemd is, of als u
niet langzaam zaagt, kan het materiaal loskomen en letsels
veroorzaken.
Na verschillende keren zagen aan verschillende verstekhoeken
anders dan 0 graden, kan het platform verzwakken en het werk
niet meer goed ondersteunen. Installeer een nieuw, ongebruikt
platform voor de zaag na herinstelling van de gewenste
verstekhoek.
WAARSCHUWING: Blijvend gebruik van een
platform met verschillende zaagsneden kan leiden tot
verlies van controle over het materiaal en mogelijke
letsels.
Stofverwijdering (fig. A2 & A3)
• Plaats de stofzak (27) op de stofafzuigadapter (26).
Nederlands
WAARSCHUWING! Sluit, wanneer dat maar mogelijk
is, een toestel voor stofafzuiging aan dat is ontworpen
in overeenstemming met de relevante voorschriften
voor stofemissie.
Zaagbladen
Om de genoemde zaagdiepten te bereiken, dienen altijd
zaagbladen met een diameter van 250 mm en een asgat van 30
mm te worden gebruikt.
Transport (fig. A1, A2 & B)
Om de verstekzaagmachine eenvoudig te kunnen dragen,
beschikt hij over een draaggreep (10) aan de bovenkant van de
zaagarm.
• Beweeg voor het transporteren van de zaag de zaagarm
omlaag en druk de vergrendelingsstift (22) naar binnen.
• Sluit de vergrendelknop van de geleiderrail met de zaagkop
voorwaarts, sluit de verstekarm in de volle linkerverstekhoek,
schuif de parallelgeleiding (3 en 8) volledig naar binnen en
sluit de afschuiningshendel (20) met de zaagkop in verticale
positie om het gereedschap zo compact mogelijk te maken.
• Gebruik altijd de draaggreep (10) of de handvatten (24) zoals
afgebeeld in fig. B om de zaag te transporteren.
ONDERHOUD
Uw DeWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd
probleemloos te functioneren met een minimum aan onderhoud.
Een juiste behandeling en regelmatige reiniging van de machine
garanderen een hoge levensduur.
WAARSCHUWING: Om het risico van letsel te
verminderen, moet u de unit uitzetten en de
stekker van de machine uit het stopcontact
halen vóór de installatie en verwijdering van
toebehoren, vóór het aanpassen of veranderen
van instellingen of als u reparaties uitvoert.
Controleer of de triggerschakelaar in de UIT-positie
staat. Een toevallige activering kan verwondingen
veroorzaken.
Smering
lI Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione addizionale.
Reinigen
Controleer vóór gebruik zorgvuldig de bovenste beschermkap
van het zaagblad, de beweegbare onderste beschermkap van het
zaagblad en ook de stofafzuigbuis om vast te stellen dat zij goed
zullen functioneren. Zorg ervoor dat spaanders, stof of een deel
van het werkstuk niet kunnen leiden tot blokkering van één van de
functies.
Als delen van het werkstuk zijn vastgelopen tussen het zaagblad
en de beschermkappen, trek de stekker van het netsnoer van
de machine dan uit het stopcontact en volg de instructies die
worden gegeven in het hoofdstuk Het zaagblad monteren.
Verwijder de vastgelopen gedeelten en monteer het zaagblad
opnieuw..
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof met droge
lucht uit de behuizing, aangezien vuil zich vaak
zichtbaar opstapelt in en rond de ventilatieopeningen.
Draag goedgekeurde oogbescherming en
goedgekeurd stofmasker bij het uitvoeren van deze
procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen
of andere ruwe chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het werktuig. Deze
chemicaliën kunnen de materialen die in deze
onderdelen gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek alleen bevochtigd met water en zachte
zeep. Laat nooit vloeistof in het gereedschap lopen en
dompel nooit enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
WAARSCHUWING: Reinig, om het risico op
letsel te verkleinen, regelmatig de bovenzijde van
de tafel.
WAARSCHUWING: Reinig, om het risico
op letsel te verkleinen, regelmatig het
stofverzamelsysteem.
REINIGING VAN HET WERKLICHT
• Verwijder voorzichtig zaagsel en vuil van de lens van het
werklicht en gebruik daarvoor een wattenstaafje. Stof kan
het werklicht blokkeren en dan kan het licht de zaaglijn niet
zorgvuldig aangeven.
• Gebruik vooral GEEN oplosmiddelen van welke aard dan
ook, deze kunnen de lens beschadigen.
• Reinig terwijl het zaagblad is uitgenomen de aanslag en
vuilresten van het zaagblad.
Optionele accessoires (fig. A5, A6)
WAARSCHUWING: Omdat hulpstukken, behalve
die van DeWALT, niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke hulpstukken
gevaarlijk zijn. Om het risico van letsel te beperken,
mogen bij dit product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door DeWALT.
ZAAGBLADEN: GEBRUIK ALTIJD 250 mm ZAAGBLADEN
MET 30 mm OPNAMEBOORGATEN. NOMINALE SNELHEID
MOET TEN MINSTE 4000 ZIJN. Gebruik nooit zaagbladen
met een kleinere diameter. Deze zullen nooit goed kunnen
worden afgeschermd. Gebruik alleen afkortzaagbladen Gebruik
geen zaagbladen die bedoeld zijn voor overlangse verzaging,
combinatiezaagbladen of zaagbladen met grotere hoeken
dan  5°.
BESCHRIJVING VAN ZAAGBLADEN
TOEPASSING
DIAMETER
TANDEN
Constructiezaagbladen (dunne plaat met anti-kleef rand)
Algemene toepassing
250 mm
40
Fijne afkortzaagsneden
250 mm
60
Zaagbladen voor houtbewerking (geven gladde, schone
zaagsneden)
Fijne afkortzaagsneden
250 mm
80
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie over
de geschikte accessoires.
93
Nederlands
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die kunnen worden
teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag naar grondstoffen
afneemt. Recycle elektrische producten en batterijen volgens
de lokale voorschriften. Nadere informatie is beschikbaar op
www.2helpU.com.
94
Norsk
GJÆRSAG DW717XPS
Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder,
med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt,
kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant
produktutvikling og fornyelse gjør DeWALT til en av de mest
pålitelige partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen
bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått
av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette
kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Spenning
Type
Motoreffekt
Bladdiameter
Utsparingsdiameter
Bladtykkelse
Maks. omdr.hastighet/min
Maks. snittbredde 90°/90°
Maks. gjæringskapasitet 45°
Maks. snittdybde 90°
Maks. dybde på skråsnitt 45°
Gjærsnitt (ytterstillinger)
mm
mm
mm
mm
venstre
DW717XPS
230
5
1675
250
30
2,2
4000
98 x 320
226
89
56
60°
Skråsnitt (ytterstillinger)
høyre
venstre
51°
48°
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsgraden til hvert
signalord. Vennlig les manualen og vær oppmerksom på disse
symbolene.
høyre
48°
mm
302
mm
76
mm
213
mm
76
mm
302
mm
50
mm
302
mm
22
mm
s
kg
44
< 10,0
24
0° gjæring
Snittbredde ved maks. høyde 89 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 320 mm
Venstregjæring 45°
Snittbredde ved maks. høyde 89 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 226 mm
Venstreavfasing 45°
Snittbredde ved maks. høyde 58 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 320 mm
Høyreavfasing 45°
Snittbredde ved maks. høyde 30 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 320 mm
Gjærsnitt 31,62°, avfasing 33,85°
Snitthøyde ved maks. bredde 272 mm
Bladets nedbremsingstid
Vekt
VDC
W
mm
mm
mm
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN61029:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
m/s
m/s2
2
91
99
3,0
2,1
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN61029, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp
gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet.
Sikringer
Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenninger
MERK: Dette verktøyet er ment for tilkobling til et
strømforsyningssystem med maks tillatt systemimpedans Zmax
på 0.27 Ω i grensesnittet (strømtilkoblingsboks) til brukerens nett.
Brukeren må sikre seg at dette verktøyet kun kobles til et
strømsystem som oppfyller kravet over. Om nødvendig skal
operatøren spørre strømleverandøren om systemimpedansen i
grensesnittet.
Definisjoner: Sikkerhetsretningslinjer
FARE: Indikerer en truende, hasardiøs situasjon, som,
hvis den ikke blir unngått, vil resultere i dødsfall eller
alvorlig skade.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt hasardiøs
situasjon, som, hvis den ikke blir unngått, kan resultere
i dødsfall eller alvorlig skade.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt hasardiøs
situasjon, som, hvis den ikke blir unngått, muligens
kan resultere i mindre eller moderate skader.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert
til personskader, men som kan føre til skader på
utstyr hvis den ikke unngås.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Betegner risiko for brann.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
MASKINERIDIREKTIV
GJÆRSAG
DW717XPS
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012
+A11:2013.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EU og
2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
95
Norsk
10. Koble til støvsugingsutstyr.
Hvis anordningene er ustyrt med kobling for støvsugings- og
oppsamlingsutstyr, kontroller at disse er tilkoblet og brukt
riktig.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
11. Vær forsiktig med ledningen.
20.04.2016
12. Beskytt arbeidet.
Sikkerhetsinstruksjoner
Hvor det er mulig, bruk klemmer eller en skruestikke for å
feste arbeidssstykket. Det er tryggere enn å bruke hånda di,
og det frir opp begge hendene til å operere verktøyet.
A
DVARSEL! Ved bruk av elektrisk verktøy bør
grunnleggende sikkerhetstiltak alltid bli fulgt for å
redusere
risiko for brann, elektrisk støt og personlig skade
inkludert følgende.
Les alle disse instruksjonene før du forsøker å bruke dette
produktet, og ta vare på disse instruksjonene.
TA VARE PÅ DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERENSE.
Generelle sikkerhetsregler
1.Hold arbeidsområdet ryddig.
Rotete områder og benker kan føre til skader.
2.Ta hensyn til omgivelsene i arbeidsområdet.
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i fuktige eller
våte forhold. Hold arbeidsområdet godt opplyst (250–300
lux). Bruk ikke verktøyet på steder hvor det er risiko for brann
eller eksplosjon, f.eks. i nærheten av antennelige væsker og
gasser.
3.Beskytt deg mot elektrisk støt.
Rykk aldri i ledningen for å dra den ut av stikkontakten.
Hold ledningen på avstand fra varme, olje og skarpe kanter.
Bær aldri verktøyet i ledningen.
13. Len deg ikke for mye over.
Oppretthold fotfestet og balansen til enhver tid.
14. Vedlikehold verktøyene godt.
Hold kutteredskaper skarpe og rene for bedre og tryggere
yteevne. Følg instruksjonene for smøring og skifting av
tilbehør. Inspiser verktøyene periodisk, og, hvis de har skader,
reparer dem på et autorisert servicested. Hold alle håndtak
og brytere tørre, rene og frie for olje og fett.
15. Koble fra verktøyene.
Når de ikke er i bruk, før ettersyn og når tilbehør som blader,
skjær og kniver blir skiftet, koble verktøyene fra strømmen.
16.Fjern justerings- og skrunøkler.
Venn deg til å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler blir
fjernet fra verktøyet før verktøyet blir tatt i bruk.
17. Unngå utilsiktet start.
Bær ikke verktøyet med en finger på bryteren. Vær sikker på
at verktøyet er i “av”-posisjon før det blir plugget i.
Unngå kroppskontakt med jordede flater (f.eks. rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet blir brukt under
ekstreme forhold (f.eks. høy luftfuktighet, når filspon blir
produsert osv.), kan strømsikkerheten bli forbedret ved å
sette inn en isolerende omformer eller en (FI) jordfeilsbryter.
18. Bruk utendørs skjøteledninger.
4.Hold andre personer borte.
19. Vær oppmerksom.
La ikke personer, og særlig barn, som ikke er involverte i
arbeidet, røre verktøyet eller skjøteledningen og hold dem
borte fra arbeidsområdet.
Følg med på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Operer ikke
verktøyet når du er trøtt eller er under påvirkning av rusmiddel
eller alkohol.
5.Oppbevar verktøy som ikke er i bruk.
20. Sjekk etter skadde deler.
Når de ikke er i bruk, må verktøyene oppbevares på et tørt
sted og være trygt låst, utenfor barns rekkevidde.
Før bruk sjekker du verktøyet og nettkabelen nøye for å
kontrollere at det virker ordentlig og oppfyller sin tiltenkte
funksjon. Sjekk justering av bevegelige deler, festing av
bevegelige deler, brukne deler, montering og andre ting som
kan påvirke driften. En beskyttelsesplate eller annen del som
er skadet, må repareres ordentlig eller bli byttet ut på et
autorisert servicesenter med mindre annet er angitt i denne
instruksjonsmanualen. Få defekte brytere byttet ut på et
autorisert servicesenter. Bruk ikke verktøyet hvis bryteren ikke
kan bli slått på og av. Prøv aldri selv å reparere verktøyet.
6.Press ikke verktøyet.
Det vil utføre jobben bedre og tryggere i det tempoet det var
ment å operere i.
7.Bruk det riktige verktøyet.
Tving ikke små verktøy til å gjøre jobben tiltenkt et kraftigere
verktøy. Bruk ikke verktøy til oppgaver som de ikke er
beregnet på, bruk for eksempel ikke sirkelsager til å kutte
grener på trær eller tømmerstokker.
8.Kle deg riktig.
Bruk ikke løse klær eller smykker, da disse kan sette seg fast
i bevegelige deler. Sklifritt fottøy er å anbefale når du arbeider
utendørs. Ha på beskyttende hårklede til langt hår.
9.Bruk beskyttende utstyr.
Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske
hvis arbeidesoperasjonene forårsaker støv eller flyvende
partikler. Hvis disse partiklene er veldig varme, bruk også
et varmebestandig forkle. Bruk alltid hørselsvern. Bruk alltid
vernehjelm.
96
Før bruk inspiserer du skjøteledningen og skifter den ut hvis
den er skadet. Når verktøyet blir brukt utendørs, bruk kun
skjøteledninger som er ment for utendørs bruk og som er
riktig merket.
ADVARSEL! Bruken av ekstrautstyr eller tilbehør eller
bruk av dette verktøyet sammen med annet enn det
som er anbefalt i denne instruksjonsmanualen, kan føre
til risiko for personskade.
21. Få verktøyet ditt reparert av en kvalifisert person.
Dette elekstriske verktøyet retter seg etter relevante
sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner skal kun utføres av
kvalifiserte personer som bruker originale reservedeler, ellers
kan det resultere i vesentlig fare for brukeren.
Norsk
Ytterligere sikkerhetsforskrifter for
gjæringssager
• Maskinen er utstyrt med en spesiell konfigurert strømledning
som kun kan bli byttet ut av produsenten eller en autorisert
serviceagent.
• Før start av saging, pass på at maskinen står på et jevnt og
stødig underlag.
• Bruk ikke sagen til å skjære i andre materialer enn de som er
anbefalt av produsenten.
• Bruk ikke maskinen uten at beskyttelsesplatene er i posisjon,
eller hvis beskyttelsesplatene ikke fungerer eller ikke er
ordentlig vedlikeholdt.
• Vær sikker på at armen er forsvarlig festet ved skråskårne
kutt.
• Når mulig, monter alltid maskinen til en benk.
• Dersom du bruker en LED for å vise kuttelinjen, pass på at
LED-en er av klasse 2 i henhold til EN 62471. Ikke skift ut
LED-dioden med en annen type. Dersom den er skadet, få
LED-en reparert av en autorisert reparatør.
• Den fremre delen av beskytteren er spaltet slik at man kan
se mens man kutter. Selv om spaltene dramatisk reduserer
flygende partikler, er de åpninger i beskytteren slik at man
bør ha på vernebriller hele tiden mens man ser gjennom
spaltene.
• Koble sagen til en støvsamleranordning når det skjæres i tre.
Vurder alltid faktorer som påvirker støvrisiko, som:
–type materiale som det skal arbeides på (sponplate
produserer mer støv enn tre);
–hvor skarpt bladet er;
• Hold gulvområdet rundt maskinunderlaget godt vedlikeholdt
og fritt for løst materiale, f.eks. flis og avkutt.
–riktig justering av sagbladet.
• Bruk sagblader som er riktig slipt. Følg merkingen for maks
hastighet på bladet. Den angitte maksimale hastigheten
skal alltid være høyere enn eller lik hastigheten angitt på
typeskiltet.
Vær sikker på at uttrekking på stedet så vel som deksel,
bafler og sagflisrenner er riktig justert.
• Vær sikker på at alle låseknappene og klemmehåndtakene er
stramme før en operasjon blir satt igang.
• Plasser ikke noen av hendene i bladområdet når sagen er
koblet til den elektriske strømkilden.
• Forsøk ikke brått å stoppe en maskin som er i gang, ved å
presse et redskap eller noe annet mot bladet, da alvorlige
ulykker kan oppstå.
• Før bruk av noe som helst ekstrautstyr, konsulter
instruksjonsmanualen. Uriktig bruk av et ekstrautstyr kan
forårsake skade.
• Bruk en holder eller hansker når du tar i et sagblad eller grovt
materiale.
–
støvavsug med lufthastighet ikke under 20 m/s
• Vennligst vær klar over følgende faktorer som påvirker
utsatthet for støy:
–bruk sagblader som er konstruert for å redusere utstedt
støy;
–bruk kun godt filte sagblader;
• Maskinvedlikehold bør foretas med jevne mellomrom;
• Skaff til veie passende normalt eller nært lys;
• Pass på at operatøren er skikkelig trent til bruk, justering og
drift av maskinen;
• Pass på at eventuelle mellomringer og spindelringer passer
for bruken, som angitt i denne håndboken.
• Kontroller at sagbladet er riktig montert før bruk.
• Ikke ta av noe avkapp eller andre deler av arbeidsstykket fra
kappeområdet mens verktøyet er i gang og sagehodet ikke
er i hvilestilling
• Kontroller at bladet roterer i riktig retning.
• Ikke kapp arbeidsstykker som er under 200 mm.
• Ikke bruk blader med større eller mindre diameter enn det
som er anbefalt. For riktig bladgrad, referer til tekniske data.
Bruk kun bladene som er spesifisert i denne manualen, som
retter seg etter EN 847-1.
• Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av
maksimal størrelse på:
• Vurder å anvende spesielt designede støydempende blader.
• Ikke bruk HØYHASTIGHETS stålblad.
• Ikke bruk sprukne eller skadde sagblader.
• Ikke bruk slipeskiver eller diamantskiver.
• Bruk aldri sagen din uten sagsnittplaten.
• Løft bladet opp fra sagsnittet på arbeidsstykket før bryteren
blir koblet ut.
• Ikke kil noe mot viften for å holde motorakselen.
• Bladbeskytteren på sagen din vil automatisk heve seg når
armen blir brakt ned; den vil senke seg over bladet når
utløserhåndtaket på hovedsperren (12) blir trykt på.
• Løft aldri bladbeskytteren manuelt med mindre sagen er
koblet fra. Bladbeskytteren kan løftes med hånd når det blir
installert eller fjernet sagblader eller når sagen blir inspisert.
– Høyde 89 mm, bredde 302 mm, lengde 600 mm
– Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende
ekstrabord, f.eks. DE7023. Arbeidsstykket må alltid
klemmes godt fast.
• I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå verktøyet straks av og
koble verktøyet fra strømforsyningen.
• Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å
unngå at andre bruker det defekte verktøyet.
• Dersom sagbladet blokkeres på grunn av unormal skyvekraft
ved kutting, slå av verktøyet og koble fra strømforsyningen.
Ta bort arbeidsstykket og forsikre deg om at sagbladet løper
fritt. Slå på verktøyet og start en ny kapping med redusert
skyvekraft.
• Ikke kutt lettmetall-legeringer, spesielt ikke magnesium.
• Når situasjonen tillater det, monter verktøyet på en benk ved
hjelp av bolter med diameter 8 mm og lengde 80 mm.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring
med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
• Sjekk med jevne mellomrom at motorluftsåpningene er rene
og fri for sagflis.
• Bytt ut sagsnittplaten når den er utslitt.
Øvrige risikoer
• Koble maskinen fra nettet før det utføres vedlikeholdsarbeid
eller når bladet skiftes.
• Utfør aldri renhold eller vedlikeholdsarbeid mens maskinen
fremdeles er i gang og hodet ikke er i hvileposisjon.
Følgende risikoer er naturlig forbundet med bruk av sagene:
– skader som er forårsaket av at de roterende delene blir berørt
97
Norsk
Til tross for anvendelse av sikkerhetsforskrifter og implementering
av sikkerhetsanordninger, kan ikke visse andre risikoer unngås.
Disse er:
– Svekking av hørselen.
– Risiko for ulykker forårsaket av de utildekte delene på det
roterende sagbladet.
– Risiko for skade når bladet byttes ut.
– Risiko for å klemme fingrene når beskytterne åpnes.
– Helsefarer forårsaket ved å puste inn støv, som oppstår når
tre blir skåret, særlig eik, bøk og MDF.
Følgende faktorer øker risikoen for pusteproblemer.
– Intet støvavsug tilkoblet ved saging av treverk
– Utilstrekkelig støvavsug på grunn av urene avtrekksfiltere
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Bærepunkt
Hold hendene unna bladet.
Ikke se direkte inn i lyskilden.
DATOKODE PLASSERING (FIG. A1)
Datokoden (13), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Gjærsag, montert
1Nøkkel for sagblad
1Blad
1Støvpose
1Materialklemme
1Instruksjonsbok
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet
under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at
du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A1–A6)
98
ADVARSEL: Foreta aldri forandringer på det elektriske
verktøyet eller deler av det. Det kan medføre skader på
personer eller gjenstander.
A1
1På/av-bryter
2Bevegbar nedre bladbeskyttelse
3Gitter venstre side
4Gjæringsspak
5Gjæringslås
6XPSTM av/på bryter
7Gjæringsskala
8Gitter høyre side
9Sagkuttplate
10 Bærehåndtak
11 Driftshendel
12 Utløserspak
13Datokode
14 Spindellås
15 Fasingsskala
16 Skinnelåseknott
17 Rillestopp
A2
18Skyvestopp
19Fast øvre bladbeskyttelse
20 Faselås/-spak
21 Fasings-klemspak
22 Utløser-nedepinne
23 Skrunøkkel
24 Håndforsenking
25 Benkmonteringshuller
26Støvutløpsrør
A3
27Støvpose
A4
28 LED-arbeidslampe
Tilleggsutstyr
A5
29Arbeidsunderlag-forlengelse
A6
30Arbeidsstykkeklemme
TILTENKT BRUK
Din DeWALT DW717XPS stikksag er designet for profesjonell
kapping av treverk, treprodukter og plast. Den utfører sagingen
med enkel, nøyaktig og trygg bruk ved tverrkutting, kanting og
gjæring.
Denne enheten er designet for bruk med nominell bladdiameter
på 250 mm, karbidtannet blad.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Denne stikksagen er et profesjonelt verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
ADVARSEL! Ikke bruk verktøyet for andre formål enn
beskrevet.
Norsk
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Montere sagbladet (fig. D1–D4)
Elektrisk sikkerhet
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskader, slå av enheten og koble verktøyet
fra strømforsyningen før du installerer eller tar
av utstyr, før justering eller skifte av oppsett,
eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om
at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
• Trykk aldri inn knappen for sapindellås når bladet er i
bruk eller spinner fritt.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN61029; det trengs derfor ikke noen jordledning.
• Ikke bruk denne stikksagen til å kutte lettmetalllegeringer og jernholdige metaller (som
inneholder jern eller stål), eller murverk eller
fibersementprodukter.
• Trykk ned utløseren for hodelåsen (12) for å løsne
nedre beskyttelse (2), løft deretter den nedre
beskyttelsen så langt det går.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske
data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum
lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
MONTERING
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskader, slå av enheten og koble verktøyet
fra strømforsyningen før du installerer eller tar
av utstyr, før justering eller skifte av oppsett,
eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om
at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
Pakke ut (fig. A1, B)
• Ta tak i bærehåndtaket og løft sagen forsiktig ut av
innpakningen (10).
• Frigjør skinnens låseskrue (16) og skyv saghodet bakover for
å låse det i bakre posisjon.
• Trykk betjeningshåndtaket (11) nedover og trekk ut
låsepinnen (22), som vist.
• Slipp betjeningshåndtaket opp forsiktig til det står i øvre
stilling.
Montering på benk (fig. C)
• Det er hull (25) i alle fire bena for montering på benk.
Det er hull av to ulike størrelser for bruk av ulike boltstørrelser.
Bruk hvilket som helst hull, det er ikke nødvendig å bruke
begge. Bolter med en diameter på 8 mm og lendge 80 mm
anbefales. Fest alltid sagen godt for å fohindre bevegelser.
For å øke mobiliteten kan verktøyet monteres på et stykke
kryssfiner, tykkelse 12,5 mm eller mer, som deretter kan
klemmes fast på arbeidsbenken eller flyttes til andre
arbeidssteder og festes der.
• Hvis du monterer sagen på en finérplate, må du passe på at
skruene ikke stikker ut på undersiden av platen. Finérplaten
må ligge mot arbeidsbenken. Når du spenner fast sagen til
et underlag, må du bare bruke festepunktene, der hullene for
monteringsskruene er plassert. Fastspenning i andre punkter
vil hindre riktig funksjonering av sagen.
• For å hindre klemming og unøyaktighet må du kontrollere
at underlaget ikke er skeivt eller ujevnt på annen måte. Hvis
sagen vipper på underlaget, kan du legge noe under et av
bena, slik at sagen står støtt på underlaget.
• Mens du holder den nedre beskyttelsen i løftet posisjon,
trykk ned knappen for spindellåsen (14) med en hånd, og
bruk den vedlagte
bladnøkkelen (23) med andre hånden for å løsne den
venstre-gjengede låseskruen for bladet (37) ved å skru med
klokka.
ADVARSEL! For å bruke spindellåsen, trykk knappen
som vist og roter spindelen for hånd til du føler at den
går i lås.
Fortsett å holde låseknappen inne for å hindre at
spindelen roterer.
• Ta av låseskruen for bladet (37) og den utvendige
skaftkragen (38).
• Installer sagbladet (39) på bladadapteren (40) som sitter
direkte mot de innvendige skaftkragen (41), pass på at
tennene på nedre kant av bladet peker mot bakenden av
sagen (bort fra operatøren).
• Skift den ytre skaftkragen (38).
• Stram låseskruen for bladet (37) forsiktig ved å vri mot
klokka, mens du holder spindellåsen inne med den andre
hånden.
ADVARSEL! Pass på at bladet alltid bare skiftes
på den beskrevne måten. Bruk kun sagbald som
spesifisert under Tekniske data; kat. nr.: DT4323
anbefales
Justeringer
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskader, slå av enheten og koble verktøyet
fra strømforsyningen før du installerer eller tar
av utstyr, før justering eller skifte av oppsett,
eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om
at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
Gjærsagen ble justert nøyaktig på fabrikken. Hvis det er
nødvendig med ny justering etter transport eller av andre
grunner, følger du fremgangsmåten nedenfor. Det skal ikke være
nødvendig å gjenta denne justeringen.
Kontrollere og justere bladet i forhold til føringsstykket (fig.
E1–E4)
• Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5)
for
å frigjøre gjæringsarmen (42).
• Beveg gjæringsarmen til låsehendelen setter den i stillingen for
0° gjæring. Ikke trekk til håndtaket.
99
Norsk
• Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet
(43).
• Legg en vinkelhake (44) an mot venstre side av
parallellanlegget (3) og bladet (39) (fig. E3).
ADVARSEL: Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av
tennene på sagbladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne skruene (45) og skyv skalaen/gjæringsarmen
mot venstre eller høyre til sagbladet står i 90 vinkel mot
føringsstykket, målt med vinkelhaken.
• Trekk til skruene (45) igjen. Bry deg ikke om hva
gjæringsindikatoren viser nå.
Justere gjæringsindikatoren (fig. E1, E2 & F)
• Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5)
for
å frigjøre gjæringsarmen (42).
• Beveg gjæringsarmen for å sette gjæringsindikatoren (46) i
nullstilling, som vist i fig. F.
• Mens gjæringshåndtaket er løst, lar du låsehaken gå i
inngrep mens du roterer gjæringsarmen forbi nullstillingen.
• Følg med på indikatoren (46) og gjæringsskalaen (7). Hvis
indikatoren ikke angir nøyaktig null, løsner du skruen (47),
flytter indikatoren til 0° og strammer til skruen igjen.
Gjæringslås/sperrestangjustering (fig. A1, G)
Dersom sokkelen på sagen kan flyttes mens gjæringsspaken (4)
er låst, må gjæringslåsen/sperrestangen (48) justeres.
• Låse opp gjæringsspaken (4).
• Løsne sikringsmutteren (61) på gjæringslåsstangen.
• Stram gjæringslåsen/sperrestangen(48) helt til med en
skrutrekker. Deretter løsner du stangen en omdreining.
• Kontroller at bordet ikke beveger seg når spaken (4) er låst
på en tilfeldig (ikke forhåndsinnstilt) vinkel.
• Stram sikringsmutteren (61).
Sjekke og justere bladet i forhold til bordet (fig. A2, H1–H4)
• Løsne fasings-klemspaken (21) og løft faselåsen (20) for å
slippe sagarmen.
• flytt sagarmen til låset står i posisjonen for 0°
fasingsposisjon. Ikke stram spaken.
• Trekk ned hodet til bladet akkurat kommer inn i sagkuttet
(43).
• Lås saghodet nede med pinnen (22).
• Plasser en fast vinkel (44) på bordet og opp mot bladet (39)
(fig. H2).
A
DVARSEL: Berør ikke spissene til bladets tenner
med vinkelen.
• Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
• Løsne skruene (55) og beveg sagarmenheten til høyre
eller venstre til bladet er i 90° i forhold til bordet, målt med
vinkelen. Trekk til skruen (55) igjen.
• Hvis fasingsviseren (50) ikke indikerer null på fasingsskalaen
(15), løsne skruen (51) som fester viseren og beveg den etter
behov.
100
Justere skjermen (fig. I1 & 12)
Øvre del av føringsstykket kan justeres for å gi tilstrekkelig
klaring til
å skjære med en avfasing på hele 48° mot både venstre og
høyre.
Slik justerer du føringsstykket (3):
• Løsne plastrattet (52), og skyv føringsstykket mot venstre.
• Betjen sagen med motoren slått AV, og kontroller klaringen.
Justér føringsstykket slik at det står så nær bladet som det
er praktisk for å gi maksimal støtte til arbeidsstykket, uten å
hindre opp- og nedbevegelsen av betjeningsarmen.
• Trekk festeknappen godt til.
Slik justerer du høyre føringsstykke (8):
• Løsne plastrattet (53), og skyv føringsstykket mot høyre.
• Følg samme måte som for justering av venstre føringsstykke.
ADVARSEL: Føringssporene (54) kan tilstoppes med
sagmugg. Rengjør sporene med en pinne eller blås
rent med luft med lavt trykk.
Justere låsesystemet for avfasing (fig. J)
Hvis betjeningsarmen for saghodet kan beveges når håndtaket
(21) for innstilling av avfasingsvinkelen er låst, må låsesystemet
justeres.
• Fjern skruen (56) som holder håndtaket.
• Løft av håndtaket og drei det 1/8 omdreining med klokken.
Sett skruen tilbake på plass.
• Kontroller at betjeningsarmen for saghodet ikke beveger seg
når håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen er låst i
en tilfeldig (ikke forhåndsinnstilt) vinkel.
Justering av føringsskinne (fig. J)
• Kontroller skinnene regelmessig for klaring.
• For å redusere klaringen, roterer du gradvis justeringsskruen
(57) med urviseren mens du skyver saghodet fram og
tilbake. Juster slik at klaringen blir så liten som mulig uten at
den forårsaker eventuell skyvemotstand.
DRIFT
Instruksjoner for bruk
ADVARSEL: Observer alltid sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar eventuelle
justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. Forsikre deg om at utløserbryteren
er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Pass på at verktøyet er plassert så deT sikrer ergonomiske
forhold når det gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal
plasseres slik at operatøren har en god oversikt og nok fri plass
rundt verktøyet, slik at arbeidsstykket kan håndteres uten hinder.
For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene
ikke er for kalde, at verktøy og tilbehør er godt vedlikeholdt og at
arbeidsstykket størrelse er passende for dette verktøyet.
Oppmerksomheten til brukere i Storbritannia blir rettet mot
“maskinreguleringer for trearbeid 1974” og alle påfølgende
tilføyelser.
Norsk
Før maskinen tas i bruk:
• Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt.
Sagbladet må være konstruert for en omdreiningshastighet
som er større enn eller lik maksimal omdreiningshastighet for
sagen.
• Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker.
• La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot
sagbladet.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.
• Spenn fast arbeidsstykket.
• Selv om sagen kan skjære i tre og mange ikke-metalliske
materialer, gjelder disse betjeningsinstruksjonene bare for
skjæring i tre.
De samme retningslinjene gjelder for andre materialer. Ikke
kapp jernholdige materialer (jern og stål), fibersement eller
murprodukter med denne sagen!
• Bruk alltid snittplaten. Ikke bruk maskinen hvis sporet i
snittplaten er bredere enn 10 mm.
Start - stopp (fig. K)
Det er et hull (58) i av/på-bryteren (1) for innsetting av hengelås
for sikring av verktøyet.
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på strømbryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
Riktig stilling for kropp og hender
Riktig stilling for kropp og hender når du betjener gjærsagen
gjør skjæringen lettere, mer nøyaktig og sikrere.
• Hold aldri hendene i nærheten av skjærestedet.
• Hold alltid hendene minst 150 mm unna sagbladet.
• Hold arbeidsstykket i et stødig grep mot bordet og
føringsstykket mens du skjærer. Hold hendene i riktig stilling
helt til du har sluppet opp bryteren og sagbladet har stoppet
helt.
• Prøv alltid hvor snittet vil gå (med sagen slått av) før du
skjærer.
• Kryss ikke armene.
• Hold begge føttene godt plantet i gulvet, og sørg for å stå i
god balanse.
• Følg på etter hvert som du flytter betjeningsarmen mot
venstre eller høyre. Stå litt til side for sagbladet.
• Se inn gjennom slissene i skjermen når du skal skjære etter en
blyantstrek.
Gjæringskontroll (fig. E1)
Gjæringsspaken (4) og gjæringslåsen (5) lar sagen gjæres 60
venstre og 50 høyre.
Slik gjærer du sagen:
• Frigjør gjæringsspaken (4) og trykk ned gjæringsspaken (5)
og sett ønsket gjæringsvinkel på gjæringsskalaen.
• Skyv ned gjæringsspaken (4) for å låse sagbordet på plass.
Fasekontroll (fig. H1, H4)
Faselåsspakene (20) og fasings-klemspaken (21) lar deg fase
sagen 48º venstre og høyre. Sagen har to faselåsspaker (20),
en på hver side av det bakre støttehuset. Kun en av dem må
brukes for å flytte fasingen i enhver retning. Fasings-klemskapen
(21) er øverst på det bakre støttehuset.
Slik faser du sagen:
• Løsne fasings-klemspaken (21). Løft en av spakene til cirka
45º og sett ønsket fasingsvinkel på fasingsskalaen (15). To
fasingsskalaer gjør det mer praktisk.
• Lås fasings-klemspaken (21) for å låse fasingen på plass.
Faselåsspakene (20) kan løftes vertikalt for å overstyre
vanlige stoppvinkler.
Skyvestopp (fig. T)
Skyvestoppkontrollen (18) posisjonerer sagens skinner slik
at størst mulige vertikale profiler kan sages. STRAM ALLTID
SKINNELÅSEKNOTTEN NÅR DU BRUKER SKYVESTOPPEN,
FOR Å FORHINDRE SKYVESYSTEMET FRA Å BEVEGE SEG
UTILSIKTET
Skinnelåseknott (fig. A1, T)
Skinnelåseknotten (16) lar deg låse saghodet godt, slik at det
ikke glir på skinnene. Dette er nødvendig når du utfører visse
kutt eller når du transporterer sagen.
Rillestopp (fig. A1, R)
Rillestopp (17) gir deg mulighet for rillekutting. Vending av
spaken mot fronten på sagen og justering av skruestikken
endrer dybden på rillekuttet. Vending av spaken mot baksiden
av sagen overstyrer rillestoppen.
Utløser-nedepinne (fig. A2)
For å låse saghodet i nedeposisjonen, skyver du hodet ned,
skyver pinnen (22) inn og slipper saghodet. Dette holder
saghodet trygt nede for å flytte sagen fra ett sted til et annet. Du
frigir det ved å trykke ned saghodet og trekke ut pinnen.
Bruk av XPSTM LED arbeidslyssystem (fig. A1, A2)
MERK: Gjæringssagen må være koblet til en strømkilde.
XPSTM LED arbeidslyssystem er utstyrt med en på/av bryter (6).
XPSTM LED arbeidslyssystem er uavhengig av gjæringssagen
avtrekkerbryter. Lyset behøver ikke være på for å kunne bruke
sagen
For å kutte langs en trukket linje på et trestykke:
1.Slå på XPSTM systemet, trekk ned betjeningshåndtaket (11)
for å sette sagbladet nært trestykket. Skyggen av bladet vil
vises på trestykket.
2.Rett inn streken langs kanten av bladets skygge. Du kan
måtte justere gjærings- eller skråvinkel for å kunne følge
streken nøyaktig.
VANLIG SKJÆRING
Kapping (fig. A1 & L)
• Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5)
for
å frigjøre gjæringsarmen.
• Lås sperren i stilling 0, og trekk til gjæringshåndtaket.
• Legg trestykket som skal skjæres, inn mot føringsstykket (3
& 8).
• Grip betjeningshåndtaket (11) og trykk ned utløserhendelen
(12) for saghodet.
• Trykk på utløserbryteren (1) for å starte motoren.
• Før saghodet nedover, slik at saghodet skjærer et snitt i
arbeidsstykket og går gjennom snittplaten (9) av plast.
101
Norsk
• Når sagingen er ferdig, slipper du bryteren og venter til
sagbladet har stanset helt før du stiller hodet til øverste
hvileposisjon.
Utføre et skyvekutt (fig. A1, M)
Føringsskinnen gjør det mulig å kutte større arbeidsstykker fra
76,2 mm opptil 111,8 mm med en ut-ned-bak glidebevegelse.
• Frigjør skinnelåseknotten (16).
• Trekk saghodet mot deg og slå på verktøyet.
• Senk sagbladet inn i arbeidsstykket og skyv hodet tilbake for
å fullføre kuttet.
• Fortsett som beskrevet ovenfor.
Snittkvalitet
Snittkvaliteten avhenger av flere faktorer, blant annet hva slags
materiale det skjæres i. Når du trenger høy snittkvalitet på
pyntelister eller annet presisjonsarbeid, vil et skarpt, 60-tanns
karbidblad og en lav og jevn skjærehastighet gi ønsket resultat.
ADVARSEL: Pass på at materialet ikke beveger seg
mens det blir kuttet; klem det fast for kuttingen. La
alltid bladet stoppe helt før armen blir hevet. Hvis små
trefibre løsner ved enden av arbeidsstykket, fest et
stykke maskeringstape på trestykket hvor kuttet skal
gjøres. Sag gjennom tapen og fjern tapen forsiktig når
det er ferdig.
ADVARSEL:
Spenne fast arbeidsstykket (fig. A6, U)
• Ikke utfør skyvekutt på arbeidsstykker som er mindre
enn 76,2 mm.
•H
usk å låse saghodet i bakre posisjon når skyvekutt
er fullført.
ADVARSEL: Et fastklemt, balansert og sikret
arbeidsstykke kan bli ubalansert etter at et kutt er
utført. En ubalansert belastning kan tippe sagen
eller det som sagen er festet til, så som et bord eller
arbeidsbenk. Når du gjør et kutt som kan føre til
ubalanse, støtt opp arbeidsstykket godt og sikre at
sagen er godt boltet til et stabilt underlag. Det kan
resultere i personskade.
ADVARSEL: Klemfoten skal være fastklemt over
basis av sagen når klemmen brukes. Klem alltid fast
arbeidsstykket til basis av sagen – ikke til noen annen
del av arbeidsområdet. Pass på at klemfoten ikke er
klemt mot kanten av basis på sagen.
FORSIKTIG: Bruk alltid en materialholder/klemme for
å holde kontroll og redusere faren for personskader og
skader på arbeidsstykket.
Gjærsaging med skråsnitt (fig. A1 og N)
• Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5)
for
å frigjøre gjæringsarmen.
• Still inn riktig vinkel ved å flytte armen mot venstre eller høyre.
Låsehaken vil automatisk gå i inngrep ved gjæringsvinklene
10°,15°, 22,5°, 31,62° og 45° både venstre og høyre,
samt 50° venstre og 50° høyre. Hvis du skal skjære i en
annen vinkel, holder du hodet fast og låser ved å stramme
gjæringshåndtaket.
• Gjæringshåndtaket må alltid være trukket godt til før du
skjærer.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
ADVARSEL: Når gjæresag blir bruk til å kutte enden
på en trestykke med et lite avkutt, plasser trestykket
for å sikre at avkuttet er på siden av bladet med den
større vinkelen mot vernet; f.eks. venstre gjæring,
avkutt til høyre - høyre gjæring, avkutt til venstre.
Avfasing (fig. A1, A2 & O)
Maskinen kan skjære med avfasingsvinkler fra 48° mot venstre
til 48° mot høyre, og med gjæringsvinkelen innstilt mellom null
og 45° mot høyre eller venstre.
Avfasing mot venstre
• Skyv øvre venstre del av føringsstykket (3) mot venstre så
langt det går.
• Løsne håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen, løft
opp sperren for avfasing (20) og still inn ønsket avfasing.
• Avfasingssperren finner automatisk 22,5°, 33,85° og 45°.
Hvis du skal skjære i en annen vinkel, holder du hodet fast
og låser ved å stramme håndtaket (21) for innstilling av
avfasingsvinkelen.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Avfasing mot høyre
• Skyv øvre høyre del av føringsstykket (8) mot høyre så langt
det går.
• Fortsett som for et skråsnitt (avfasing) mot venstre.
102
Bruk materialklemmen (30) som leveres med sagen. Venstre
eller høyre anlegg kan skyves fra side til side som hjelp
ved fastklemmingen. Andre hjelpemidler som fjærklemmer,
klemstenger eller C-klemmer kan være passende for visse
størrelser og former på materialet.
FOR Å INSTALLERE KLEMMEN
1.Sett den inn i hullet bak anlegget. Klemmen skal peke
bakover mot bakenden av gjæringssagen Sporet på
klemstangen skal være helt innskjøvet i basisen. Pass på at
sporet er fullt innskjøvet i basis på gjæringssagen. Dersom
sporet er synlig vil ikke klemmen være sikret.
2.Roter klemmen 180° mot fronten av gjæringssagen.
3.Løsne knotten for å justere klemmen opp eller ned, og bruk
finjusteringsknappen for å klemme fast arbeidsstykket.
MERK: Plasser klemmen på motsatt side av basisen ved
skråsaging. GJØR ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR
ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU KAN SJEKKE BLADETS
RUTE. SIKRE AT KLEMMEN IKKE KOMMER I VEIEN FOR
FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET.
Støtte for lange arbeidsstykker (fig. A5)
• Lange arbeidsstykker bør støttes opp.
• Bruk den uttrekkbare støtten (29) til å øke bredden på
sagbordet
(kan fås hos forhandleren som tilleggsutstyr) for å oppnå
best resultat. Støtt opp ekstra lange arbeidsstykker med
egnete hjelpemidler,
for eksempel sagkrakker, for å unngå at enden synker ned.
Norsk
-Ved å justere skråsnittet
Skråsnittet stilles inn på 45° for hver del, og du får et 90° hjørne.
Gjærngsarmen er låst i nullstilling. Arbeidsstykket er plassert
med den brede, flate siden mot bordet og den smale siden mot
føringsstykket.
De to skissene (fig. P1 & P2) gjelder bare firkantete objekter.
Objekter som har et annet antall sider, krever andre gjæring- og
skråsnittvinkler. Diagrammet nedenfor angir riktig vinkler for en
del former, gitt at alle sidene har lik lengde. Hvis du skal lage en
form som ikke er med i diagrammet, kan du regne ut gjæringseller skråsnittvinkelen ved
å dividere 180° med antall sider.
Antall sider
Gjærings- eller
skråsnittvinkel
445°
536°
630°
725,7°
822,5°
920°
1018°
Kombinert gjæring (fig. Q1 & Q2)
Du kan skjære med både gjæring og avfasing samtidig ved hjelp
av en gjæringsvinkel (fig. P2) og en avfasingsvinkel (fig. P1) til
samme tid.
Denne måten å skjære på brukes til å lage rammer eller esker
med skrå sider, lik den som er vist på Q1.
ADVARSEL: Hvis skjærevinkelen blir forskjellig fra snitt
til snitt, kontrollerer du at rattene for låsing av avfasing
og gjæringsvinkel er trukket godt til. Rattene skal
trekkes til hver gang du har endret gjæringsvinkel eller
avfasing (fig. Q1 & Q2).
• Diagrammet nedenfor hjelper deg med å velge riktige
innstillinger for skråsnitt og gjæringsvinkel for en del vanlige
hjørnesammenføyninger. Når du skal bruke diagrammet,
velger du den aktuelle vinkelen «A» (fig. Q2) for den
gjenstanden du skal lage, og finner vinkelen i riktig bue i
diagrammet. Derfra følger du diagrammet rett nedover for å
finne riktig skråsnittvinkel, og rett bortover for å finne riktig
gjæringsvinkel.
KVADRATISK
KASSE
6-SIDET
KASSE
8-SIDET
KASSE
VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”)
-Ved å justere gjæringen
Du kan skjære det samme snittet ved å gjærsage mot høyre
og venstre med den brede siden av materialet lagt an mot
føringsstykket.
• Still inn sagen med de riktige vinklene, og gjør noen
prøvesnitt.
• Forsøk å sette sammen de utskårne delene.
• Eksempel: Du skal lage en firkantet eske med utvendig
vinkel på 25° (vinkel «A»), (fig. Q2). Du ser da på buen øverst
til høyre. Finn 25° på bueskalaen. Følg den horisontale
linjen til den ene eller andre siden for å finne riktig innstilling
av gjæringsvinkelen på sagen (23°). Følg den vertikale
linjen oppover eller nedover på samme måte for å finne
riktig innstilling av skråsnittvinkelen (40°). Gjør alltid noen
prøvesnitt på trestykker som ikke skal brukes til noe annet,
for å kontrollere at sagen er riktig innstilt.
INNSTILL DENNE GJÆRINGSVINKELEN PÅ SAGEN
Skjære bilderammer, skyggerammer og andre firkantete
gjenstander (fig. P1 & P2)
Vindusrammer og andre rammer
Prøv deg frem meg noen få enkle arbeider med trestykker som
ikke skal brukes til noe, til du har fått en viss følelse med sagen.
Sagen er det perfekte verktøyet for gjæring av hjørner av den
typen som er vist på fig. P1.
En slik sammenføyning kan lages ved å justere skråsnittet eller
gjæringsvinkelen.
INNSTILL DENNE AVFASINGSVINKELEN PÅ SAGEN
Skjære fotlister
Skjæring av fotlister utføres ved en avfasingsvinkel på 45°.
• Prøv alltid innstillingen av sagen uten at strømmen er på, før
du gjør noen snitt.
• All skjæring utføres med baksiden av listen flatt på sagen.
Innvendig hjørne
-Venstre side
• Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for
snittet.
-Høyre side
• Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for
snittet.
Utvendig hjørne
-Venstre side
• Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for
snittet.
-Høyre side
• Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for
snittet.
103
Norsk
Skjæring av kronlister
Skjæring av kronlister utføres ved kombinert saging (gjæring/
avfasing). Sagen har en svært høy nøyaktighet fordi den har
forhåndsinnstilte vinkelposisjoner ved 31,62° gjæring og 33,85°
avfasing. Disse innstillingene er til standard kronlister med 52°
vinkler øverst og 38° vinkler nederst.
• Lag en plattform med en 38 mm tykk sponplate
eller lignende flatt, sterkt 38 mm tykt trestykke med
dimensjonene: 368 x 660 mm. Plattformen må være
flat, ellers kan materialet bevege seg under kuttingen og
forårsake skader.
• Monter plattformen på 368 x 660 mm på sagen med
fire 76,2 mm lange treskruer (64) gjennom hullene i
bunnplaten. Det må brukes fire skruer for å sikre materialet
forsvarlig. Når det brukes spesialinnstilling, blir plattformen
kuttet i to stykker. Påse at skruene er forsvarlig strammet,
ellers kan materialet løsne og forårsake skader. Påse at
plattformen ligger fast og flatt på bordet mot føringsstykket,
og er midtstilt fra venstre til høyre.
• Foreta prøveskjæringer med avkapp før du foretar endelig
skjæring.
• All skjæring foretas med avfasing mot venstre og baksiden
av listen mot bunnen.
Innvendig hjørne
-Venstre side
• Legg øvre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot høyre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for
snittet.
-Høyre side
• Legg nedre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot venstre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for
snittet.
Utvendig hjørne
-Venstre side
• Legg nedre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot venstre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for
snittet.
-Høyre side
• Legg øvre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot høyre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for
snittet.
Notfresing (fig. R)
Sagen er utstyrt med sporstopp (17) og tommeskrue (59) for
sporskjæring.
• Vend sporstoppet (17) mot fronten av sagen.
• Juster tommeskruen (59) for å justere dybden på sporet. Du
må kanskje først frigjøre låsemutteren (60).
• Sett et stykke omtrent 5 cm mellom føringsstykket og
arbeidsstykket for å oppnå et rett spor.
Spesielt oppsett for brede krysskutt (fig. A1, S1, S2)
Sagen kan kutte meget brede arbeidsstykker (opptil 391 mm)
når et spesielt oppsett brukes. For å sette opp sagen for disse
arbeidsstykkene, følger du disse trinnene:
• Fjern både venstre og høyre glidegitter fra sagen og legg
dem til side. Du fjerner dem ved å skru ut gitterknappene
flere omdreininger og skyve hvert gitter utover. Juster og lås
gjæringskontrollen slik at det er 0 grader gjæring.
• Fjern skruene (64) på det bakre gitteret fra høyre bakfot og
monter dem på skruehullene (62) på høyre gitter.
104
ADVARSEL: Ikke kutt materialet med det spesielle
oppsettet uten å montere skruene (64) på det bakre
gitteret ordentlig, ellers blir ikke materialet støttet
ordentlig og kan forårsake tap av kontroll og mulig
skade.
ADVARSEL: Påse at sagen er montert forsvarlig på
en stabil, plan flate. Hvis dette ikke gjøres kan sagen bli
ustabil og falle, og forårsake personskader.
• Legg arbeidsstykket som skal kuttes på plattformen som er
montert på bordet. Påse at arbeidsstykket ligger fast mot
bakre anlegg.
• Sikre materialet før kuttingen begynner. Kutt langsomt
gjennom materialet med en ut-ned-bakover-bevegelse. Hvis
du ikke bruker tvinger eller kutter langsomt, kan materialet
løsne og forårsake skader.
Etter flere kutt er utført med forskjellige gjærevinkler utover 0
grader, kan plattformen være svekket og ikke støtte materialet
ordentlig. Sett inn en ny, ubrukt plattform på sagen etter å ha
forhåndsinnstilt ønsket gjærevinkel.
ADVARSEL: Bruk av en plattform med flere sagsnitt
kan forårsake tap av kontroll over materialet og mulige
skader.
Støvavtrekk (fig. A2 & A3)
• Monter støvposen (27) på støvutløpsrøret (26).
ADVARSEL! Om mulig, koble til støvavsug som
er designet i henhold til de relevante reglene for
støvavsug.
Sagblad
Bruk 250 mm sagblad med 30 mm innfestingshull for å oppnå
det angitte arbeidsområdet.
Transport (fig. A1, A2 & B)
For å lette bæring av gjærsagen finnes det et bærehåndtak (10)
øverst på betjeningsarmen.
• Når du skal bære sagen, senker du betjeningsarmen og
trykker ned låsepinnen (22).
• Lås skinnens låseknott med saghodet i fremre posisjon, lås
gjæringsarmen i ytre høyre gjæringsvinkel, skyv anlegget (3
og 8) helt inn og lås avfasingshåndtaket (20) med saghodet i
vertikal posisjon for å gjøre verktøyet mest mulig kompakt.
• Bruk alltid bærehåndtaket (10) eller håndgrepene (24) på fig.
B når du bærer sagen.
Norsk
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan
brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og
regelmessig rengjøring av verktøyet.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade,
slå av apparatet og koble fra strømkilden
før ekstrautstyr blir installert og fjernet, før
justering eller endring av oppsettet eller når det
blir utført reparasjoner. Påse at utløserknappen står
i AV-posisjon. Utilsiktet start kan forårsake skade.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
SAGBLADER: BRUK ALLTID 250 mm SAGBLADER MED
30 mm MONTERINGSHULL. HASTIGHETSANGIVELSE SKAL
VÆRE MINST 4000 RPM. Bruk aldri blad med mindre diameter.
De vil ikke beskyttes tilstrekkelig. Bruk kun blad for tverrkapping!
Ikke bruk blader som er designet for riving, kombinasjonsblad
eller blader med krokvinkler over  5°.
BLADBESKRIVELSER
BRUKSOMRÅDE
DIAMETER
Bygningssagblader(tynt spor med anti-klebe kant)
Generelt bruk
250 mm
Fine tverrkutt
250 mm
Treverksagblader (gir glatte, rene kutt)
Fine tverrkutt
250 mm
TENNER
40
60
80
Konsulter din forhandler fot ytterligere informasjon om egnet
ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Rengjøring
Før bruk, inspiser nøye øvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre
bladbeskyttelse så vel som støvavsugsrøret for å se om det
vil fungere ordentlig. Pass på at spon, støv eller partikler fra
arbeidsstykket ikke kan føre til blokkering av funksjonene.
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes
eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst
lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til
lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com.
Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom sagblad
og beskyttelse, koble verktøyet fra strømforsyningen og følg
instruksjonene i avsnitt Montere sagblad. Ta av de fastkilte
delene og sett på igjen sagbladet.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av verktøyhuset
med tørr luft så ofte som en ser at skitt legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske ved utføring av denne prosedyren.
ADVARSEL: Bruk aldri oppløsningsmidler eller andre
sterke kjemikalier til rengjøring av ikke-metallaktige deler
av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet kun med vann
og mild såpe. Pass på at det aldri kommer væske inn i
verktøyet; legg aldri noen av verktøydelene i væske.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade,
rens bordplaten regelmessig.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade,
rens støvoppsamlingssystemet regelmessig.
RENGJØRING AV ARBEIDSLYS
• Rengjør nøye sagflis og støv fra linsen på arbeidslyset
med en bommullsklut. Oppbygging av støv kan blokkere
arbeidslyset og forhindre nøyaktig visning av kappelinjen.
• IKKE bruk løsemidler av noen type, de kan skade linsen.
• Med bladet tatt av sagen, rengjør festet og fjern støv fra
bladet.
Valgfritt ekstrautstyr (fig. A5, A6)
ADVARSEL: Siden annet ekstrautstyr enn det som
er tilbudt av DeWALT, ikke har blitt testet med dette
produktet, kan bruk av slikt ekstrautstyr sammen med
dette verktøyet være farlig. For å redusere risikoen for
skade, bør kun DeWALT-anbefalt ekstrautstyr brukes
med dette produktet.
105
Português
SERRA DE ESQUADRIA DW717XPS
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DeWALT. Muitos anos de experiência,
um desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de
inovação fizeram da DeWALT um dos parceiros mais fiáveis para
os utilizadores profissionais.
Dados técnicos
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações
declarado diz respeito às principais aplicações da
ferramenta. No entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros acessórios, ou
tiver uma manutenção insuficiente, o nível de emissão
de vibrações poderá ser diferente. Isto poderá
aumentar significativamente o nível de exposição às
vibrações ao longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número
de vezes que a ferramenta é desligada ou está em
funcionamento, mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de exposição às
vibrações ao longo do período total de trabalho.
Voltagem
Tipo
Potência absorvida
Diâmetro da lâmina
Furo da lâmina
Espess. folha
Velocidade max. da serra
Capacidade max. de corte transversal 90°/90°
Capac. max. de corte em esquadria 45°
Profund. max. de corte 90°
Profund. max. de corte inclinado 45°
Corte em esquadria (posições max.)
W
mm
mm
mm
rpm
mm
mm
mm
mm
esq.
DW717XPS
230
5
1675
250
30
2,2
4000
98 x 320
226
89
56
60°
Corte em bisel (posições max.)
dir.
esq.
51°
48°
dir.
48°
mm
302
mm
76
mm
213
mm
76
mm
302
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
mm
50
mm
302
PERIGO: Indica uma situação perigosa iminente que,
se não for evitada, irá resultar em morte ou lesões
graves.
mm
22
mm
s
kg
44
< 10,0
24
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente
perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em
morte ou lesões graves.
CIUIDADO: indica uma situação potencialmente
perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em
lesões menores ou moderadas.
Esquadria 0°
Largura adquirida em altura max. 89 mm
Altura adquirida em largura max. 320 mm
Esquadria 45° à esquerda
Largura adquirida em altura max. 89 mm
Altura adquirida em largura max. 226 mm
Inclinação à esquerda de 45°
Largura adquirida em altura max. 58 mm
Altura adquirida em largura max. 320 mm
Inclinação à direita de 45°
Largura adquirida em altura max. 30 mm
Altura adquirida em largura max. 320 mm
Esquadria em 31,62°, inclinação em 33,85°
Altura adquirida em largura max. 272 mm
Tempo de desaceleração da lâmina
Peso
VCC
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN61029:
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
91
LWA (nível de potência acústica)
dB(A)
99
K(variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
3,0
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN61029 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às
vibrações.
106
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações,
tais como: efectuar uma manutenção correcta da
ferramenta e dos acessórios, manter as mãos quentes
e organizar padrões de trabalho.
Fusíveis
EuropaFerramentas de 230 V 10 amperes, alimentação
de rede
NOTA: Este dispositivo foi concebido para ligação a um sistema
de fornecimento de energia com uma impedância máxima de
sistema permissível Zmax de 0,27 Ω no ponto de ligação (caixa
de serviço de alimentação) do fornecimento do utilizador.
O utilizador deve garantir que este dispositivo é ligado apenas a
um sistema de alimentação que preencha o requisito indicado
acima. Se necessário, o utilizador pode solicitar à empresa
pública de fornecimento de energia eléctrica a impedância do
sistema no ponto de ligação.
Definições: Directrizes de segurança
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar
em danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
SERRA DE ESQUADRIA
DW717XPS
Português
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012
+A11:2013.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
7.Utilize a ferramenta adequada ao trabalho.
Não force pequenas ferramentas ou acessórios a efectuarem
o trabalho de uma ferramenta de alta resistência. Não utilize
as ferramentas para outras finalidades que não as indicadas;
por exemplo, não utilize serras circulares para cortar ramos
ou troncos de árvores.
8.Use roupa adequada.
Não use roupa larga ou jóias, pois estas podem ser
agarradas por partes em movimentos. Recomenda-se o
uso de sapatos, ou afins, não deslizantes quando estiver a
trabalhar no exterior. Recorra a uma protecção de cabelo
para conter cabelos compridos.
9.Use equipamento de protecção.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
20.04.2016
Instruções de segurança
ATENÇÃO! Ao utilizar ferramentas eléctricas devem
ser seguidas normas de segurança básicas de forma
a reduzir
o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões
pessoais
incluindo as seguintes.
Leia as instruções na íntegra antes de tentar utilizar o produto, e
guarde-as.
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA
Regras gerais de segurança
1.Mantenha a área de trabalho livre de obstáculos.
Áreas e mesas de trabalho repletas de objectos convidam os
acidentes.
2.Tenha em consideração o ambiente da área de trabalho.
Não exponha a ferramenta à chuva. Não utilize a ferramenta
em condições húmidas ou molhadas. Mantenha a área
de trabalho bem iluminada (250 – 300 Lux). Não utilize a
ferramenta em locais onde exista o risco de causar incêndios
ou explosão, por exemplo na presença de gases e líquidos
inflamáveis.
3.Proteja-se de choques eléctricos.
Evite o contacto físico com superfícies ligadas à terra (por
exemplo, tubos, radiadores, fogões e frigoríficos). Quando
utilizar a ferramenta em condições extremas (por exemplo,
humidade, quando estão a ser produzidas aparas metálicas,
etc.), a segurança eléctrica pode ser melhorada introduzindo
um transformador de isolamento ou um disjuntor de fuga à
terra (FI).
4.Mantenha as restantes pessoas afastadas.
Não deixe que pessoas, em particular as crianças, não
envolvidas na tarefa, toquem na ferramenta ou no cabo
eléctrico, e mantenha-as afastadas da área de trabalho.
5.Guarde as ferramentas que não estejam a ser utilizadas.
Quando não estão a ser utilizadas, as ferramentas deverão
ser guardadas num local seco e fechado com segurança,
fora do alcance de crianças.
Use sempre óculos de protecção. Use uma máscara para a
cara ou contra a serradura se as tarefas em causa criarem
serradura ou ejectarem partículas. Se estas partículas
estiverem quentes, use igualmente um avental resistente ao
calor. Use sempre protecção auditiva. Use sempre capacete
de segurança.
10. Ligue equipamento de aspiração de serradura.
Se for prevista a montagem de dispositivos de aspiração de
serradura e de dispositivos de recolha, assegure-se de que
estão ligados e são correctamente utilizados.
11. Não utilize indevidamente o cabo.
Nunca puxe o cabo para o retirar da tomada. Mantenha
o fio afastado de calor, óleo e extremidades afiadas. Nunca
transporte a ferramenta pelo fio.
12. Fixe o trabalho de forma segura.
Utilize grampos ou um torno para manter a peça de trabalho
fixa. É mais seguro do que usar as mãos e mantém as mãos
livres para operar a ferramenta.
13. Não se estique demasiado.
Mantenha-se sempre em posição firme e equilibrada.
14. Manutenção das ferramentas.
Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas para um
desempenho melhor e mais seguro. Siga as instruções para
lubrificar e mudar acessórios. Inspeccione as ferramentas de
forma periódica e se estiverem danificadas faça-as reparar
por um serviço de assistência autorizado. Mantenha todas
as pegas e interruptores secos, limpos e sem óleo nem
massa lubrificante.
15. Desligue as ferramentas.
Quando não estiverem em uso, antes da manutenção e
quando trocar acessórios, tais como lâminas, peças e
cortadores, desligue as ferramentas da alimentação eléctrica.
16.Retire as chaves de ajuste e chaves de porcas.
Adquira o hábito de verificar que as chaves de ajuste e as
chaves de porcas são retiradas da ferramenta antes de a
colocar em funcionamento.
17. Evite um accionamento acidental.
Não transporte a ferramenta mantendo o dedo sobre o
interruptor. Assegure-se de que a ferramenta está na posição
“desligada” antes de a ligar à alimentação eléctrica.
18. Use cabos de extensão para o exterior.
Antes de utilizar, inspeccione o cabo de extensão e
substitua-o se estiver danificado. Quando a ferramenta
for utilizada no exterior, use apenas cabos de extensão
preparados para uso no exterior e assinalados devidamente.
6.Não sobrecarregue a ferramenta.
Executará o trabalho com maior qualidade e à velocidade
para a qual foi concebido.
107
Português
19. Mantenha-se atento.
Preste atenção ao que está a fazer. Faça uso do senso
comum. Não opere a ferramenta quando se sentir cansado
ou estiver sob os efeitos de medicamentos ou álcool.
20. Verifique se existem peças danificadas.
Antes do uso, inspeccione cuidadosamente a ferramenta e
os cabos de alimentação para determinar que irá funcionar
de forma correcta e desempenhar a função pretendida.
Verifique o alinhamento das partes amovíveis, a junção das
partes amovíveis, se existem peças partidas, as condições
da montagem das peças, ou quaisquer outras condições
que possam afectar o funcionamento. Um resguardo
ou outra parte que esteja danificada deve ser reparada
devidamente ou substituída por um centro de assistência
autorizado, a não ser quando explicitamente indicado em
contrário neste manual de instruções. Os interruptores
defeituosos devem ser substituídos por um centro de
assistência autorizado. Não utilize a ferramenta se o
interruptor não puder ser ligado nem desligado. Nunca tente
reparar você mesmo a ferramenta.
ATENÇÃO! A utilização de qualquer acessório ou
encaixe suplementar ou o desempenho de qualquer
operação com esta ferramenta que não esteja em
conformidade com as recomendações deste manual
de instruções podem acarretar risco de lesões.
21. A sua ferramenta deve ser reparada por um técnico
qualificado.
Esta ferramenta eléctrica cumpre as principais regras de
segurança. As reparações deverão ser efectuadas apenas
por pessoal qualificado e só deverão ser utilizadas peças
sobresselentes originais; caso contrário, tal poderá resultar
num perigo considerável para o utilizador.
Instruções de segurança adicionais para
serras de esquadria
• A máquina inclui um cabo de alimentação eléctrica
configurado de forma especial que apenas pode ser
substituído pelo fabricante ou por um agente de assistência
autorizado.
• Antes de iniciar qualquer operação de corte, certifique-se de
que a máquina está colocada numa superfície uniforme e
estável.
• Não utilize a serra para cortar outros materiais além dos
recomendados pelo fabricante.
• Não opere a máquina sem os resguardos colocados, ou
se estes não funcionarem devidamente ou não estiverem
devidamente mantidos.
• Assegure-se que o braço se encontra devidamente fixado
quando estiver a efectuar cortes em bisel.
• Mantenha a área do solo em volta da máquina equilibrada,
correctamente mantida e livre de materiais soltos, por
exemplo, lascas e desperdícios do corte.
• Utilize as lâminas de serra devidamente afiadas. Tenha
em atenção a marca de velocidade na lâmina da serra. A
velocidade máxima indicada deve ser sempre superior ou
pelo menos igual à indicada na placa sinalética.
• Antes de usar qualquer dos acessórios, consulte o manual
de instruções. O uso impróprio de um acessório pode
causar danos.
• Utilize um fixador ou use luvas quando manusear uma lâmina
de serra ou material áspero.
• Assegure-se de que a lâmina da serra se encontra
correctamente fixada antes do uso.
• Assegure-se de que a lâmina roda na direcção correcta.
• Não utilize lâminas com diâmetro superior ou inferior ao
recomendado. Para saber as medidas adequadas da lâmina,
consulte os dados técnicos. Utilize apenas as lâminas
especificadas neste manual, em conformidade com a norma
EN 847-1.
• Considere aplicar lâminas especialmente concebidas para a
redução de ruído.
• Não utilize lâminas fabricadas com AÇO RÁPIDO..
• Não use lâminas danificadas ou rachadas.
• Não utilize discos abrasivos ou de diamante..
• Nunca use a sua serra sem a chapa da ranhura.
• Erga a serra da chapa de ranhura na peça de trabalho antes
de soltar o interruptor.
• Não enfie um obstáculo na saída da ventoinha para segurar
o eixo da serra.
• O resguardo da lâmina da sua serra irá erguer-se
automaticamente quando o braço for descido; irá descer
sobre a serra quando a alavanca de desengate do cabeçote
(12) for accionada.
• Nunca erga manualmente o resguardo da lâmina, a não ser
que a serra esteja desligada. O resguardo pode ser erguido
manualmente quando estiver a instalar ou remover as
lâminas da serra ou para inspecção da serra.
• Verifique periodicamente que as aberturas de ar do motor se
encontram limpas e livres de lascas.
• Substitua a chapa de ranhura quando se mostrar gasta.
• Desligue a máquina da corrente eléctrica antes de iniciar
acções de manutenção ou enquanto substituir a lâmina.
• Nunca efectue qualquer acção de manutenção ou limpeza
enquanto a máquina ainda estiver a funcionar e o cabeçote
não se encontrar na posição de descanso.
• Quando for possível, monte a máquina numa bancada.
• Se utilizar um LED para indicar a linha de corte, certifiquese que o LED é de classe 2 de acordo com a directiva
EN 62471. Não substitua um díodo de LED por um que
seja diferente. Se estiver danificado, peça a um agente de
reparação autorizado para reparar o LED.
•A secção dianteira do resguardo contém alhetas para
permitir visibilidade enquanto efectua o corte. Embora as
alhetas reduzam dramaticamente a expulsão de aparas,
existem aberturas nas guardas, pelo que óculos de
protecção devem ser usados sempre que espreitar pelas
alhetas.
• Ligue a serra a um dispositivo de recolha de serradura
quando estiver a serrar madeira. Tenha sempre presente os
factores que influenciam a exposição à serradura, tais como:
• Assegure-se de que todos os botões de bloqueio e
manípulos de fixação se encontram apertados antes de
iniciar qualquer operação.
-–o tipo de material a ser utilizado (contraplacado produz
mais serradura que madeira);
• Nunca coloque a mão na área da lâmina enquanto a serra
estiver ligada à corrente eléctrica.
-–ajuste correcto da lâmina.
• Nunca tente deter uma máquina em acção rápida colocando
obstáculos contra a serra; podem ocorrer acidentes sérios.
108
-–grau em que se encontra afiada a lâmina;
-–extractor de poeira com velocidade do ar não inferior a
20 m/s
Português
Assegure-se de que a extracção local, bem como os
resguardos, os defelectores e calhas de descarga se
encontram devidamente ajustados.
• Tenha em atenção os seguintes factores que influenciam a
exposição
ao ruído:
-–use lâminas concebidas para reduzir a emissão de ruído;
-–use apenas lâminas bem afiadas;
– Perigos para a saúde relacionados com a inalação de
serradura e poeira produzidos com a serração de madeira,
em particular carvalho, faia e MDF (placa de fibra de madeira
de média densidade).
Os seguintes factores aumentam o risco de problemas de
respiração:
– Não deve ser ligado um extractor de poeira durante o corte
de madeira
• Deverá ser efectuada a manutenção da máquina de forma
periódica;
– Extracção de poeira insuficiente causada por filtros de
exaustão sujos
• Providencie uma iluminação geral ou localizada adequada;
Símbolos na ferramenta
• Assegure-se de que o operador se encontra devidamente
treinado no uso, ajuste e operação da máquina;
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
• Certifique-se de que os espaçadores e anéis de eixo são
adequados para o fim a que se destina, tal como indicado
neste manual.
• Evite remover quaisquer cortes ou outras partes da peça de
trabalho da área de corte enquanto a máquina estiver em
funcionamento e a cabeça da serra não estiver na posição
de repouso
Use uma protecção auditiva.
• Nunca corte peças com menos de 200 mm.
Use uma protecção ocular.
• Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar
o tamanho máximo da peça de trabalho de:
Ponto de transporte
– 89 mm de peso por 302 mm de largura por 600 mm de
compri-mento
– As peças de trabalho maiores devem ser suportadas por
uma mesa adicional adequada, por exemplo o modelo
DE7023. Fixe sempre a peça de trabalho em segurança.
• Em caso de acidente ou falha da máquina, desligue a
máquina de imediato e retire a ficha da máquina da fonte de
alimentação.
• Comunique a falha e assinale a máquina de maneira
adequada, para evitar que outras pessoas utilizem a
máquina defeituosa.
• Se a lâmina da serra ficar bloqueada devido a força de
avanço anormal durante o corte, desligue a máquina e retire
a ficha da fonte de alimentação. Retire a peça de trabalho e
certifique-se que a lâmina da serra funciona sem problemas.
Ligue a máquina e inicie a nova operação de corte com
força de avanço reduzida.
• Nunca corte ligas leves, especialmente magnésio.
• Sempre que a situação o permitir, monte a máquina numa
bancada, utilizando parafusos com 8 mm de diâmetro e 80
mm de comprimento
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um
dispositivo de corrente residual com uma corrente
residual de 30 mA ou menos.
– Risco de lesão ao substituir o disco.
– Risco de trilhar os dedos ao abrir as protecções.
Não olhe directamente para a fonte de luz.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1Serra de esquadria montada
1Chave para fixar a lâmina
1Lâmina
1Saco para o pó
1Grampo do material
1Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios
apresentam sinais de danos que possam ter ocorrido
durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à
leitura
e compreensão deste manual.
– lesões causadas por tocar em peças rotativas.
– Risco de acidentes causados por peças sem protecção do
disco de corte em rotação.
O Código de data (13), o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Os seguintes riscos estão inerentes à utilização deste
equipamento:
– Deficiência auditiva.
Mantenha as mãos afastadas da lâmina.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. A1)
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, certos riscos
residuais não podem ser evitados. Estes incluem:
Descrição (fig. A1–A6)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica
nem qualquer das suas peças. Podem ocorrer danos
ou lesões.
A1
1Gatilho para ligar/desligar
2Resguardo móvel inferior da lâmina
109
Português
3Lado esquerdo da guia
4Alavanca de esquadria
5Trinco de esquadria
6Interruptor de ligar/desligar XPSTM
7Escala de esquadria
8Lado direito da guia
9Chapa de corte
10Pega de transporte
11Pega de corte
12Alavanca de desengate da cabeça
13Código de data
14Dispositivo de bloqueio do veio
15Escala de bisel
16Botão de bloqueio dos carris
17Travão de entalhe
A2
18Travão de deslizamento
19Resguardo fixo superior da lâmina
20Alavanca/trinco de bisel
21Pega de fixação de bisel
22Pino de fixação da cabeça
23Chave de porcas
24Entalhe para as mãos
25Orifícios para montagem em bancada
26Saída de partículas
A3
27Saco para partículas
A4
28Sistema de luz de trabalho de LEDs
Acessórios opcionais
A5
29Extensão do suporte da peça a trabalhar
A6
30Grampo de fixação da peça a trabalhar
USO PRETENDIDO
A sua Serra de Esquadria DeWALT DW717XPS foi concebida
para o corte profissional de madeira, produtos de madeira
e plásticos. Efectua as operações de serragem de corte
transversal, biselamento e em esquadria de maneira fácil, precisa
e segura.
Esta unidade foi concebida para uso com uma lâmina de ponta
de carboneto com 250 mm de diâmetro nominal.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na presença
de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas serras de esquadria são ferramentas eléctricas
profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as mesmas.
É necessária supervisão quando estas ferramentas forem
manuseadas por utilizadores inexperientes.
ATENÇÃO! Não utilize a máquina para fins que não
sejam aqueles para os quais foram concebidos.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
110
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que
se responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca
devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN61029.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação à
terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão
aprovada com 3 núcleos, adequada para a potência de
alimentação desta ferramenta (consulte os Dados técnicos).
O diâmetro mínimo do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento
máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na
íntegra.
MONTAGEM
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a unidade e retire a respectiva ficha
da tomada de electricidade antes de instalar
e retirar acessórios, ajustar ou alterar a
configuração do equipamento ou efectuar
reparações. Certifique-se de que o gatilho se
encontra na posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Desempacotamento (fig. A1, B)
• Retire a serra cuidadosamente da embalagem servindo-se
da asa
de transporte (10).
• Solte o botão de bloqueio do varão (16), e empurre a
cabeça da serra para trás para a bloquear na posição
traseira.
• Carregue no punho (11) e puxe o pino de fixação (22), como
indicado.
• Alivie cuidadosamente a pressão descendente e deixe subir
o braço até à sua altura total.
Montagem na bancada (fig. C)
• São fornecidos orifícios (25) nos quatro modelos para facilitar
a montagem em bancada. São fornecidos dois orifícios com
tamanho diferente para acomodar parafusos com tamanho
diferente. Utilize um dos orifícios; não é necessário utilizar
os dois. Recomenda-se o uso de parafusos com 8 mm de
diâmetro e 80 mm de comprimento. Monte sempre a serra
com firmeza para evitar qualquer movimento. Para melhorar
a portabilidade, a ferramenta pode ser montada numa placa
de contraplacado de 12,5 mm ou mais grossa, que pode
ser fixada no seu suporte de trabalho ou movida para outros
locais de trabalho e fixada novamente.
• Se montar a sua serra numa prancha de madeira, certifiquese de que os parafusos de montagem não sobressaiem
debaixo da madeira.
Português
A prancha deve estar bem encostada ao suporte. Quando
a fixação
da serra deve ser feita em superfície de trabalho, ponha
os grampos só nos sítios onde estão os furos para os
parafusos. A fixação com grampos em outros sítios pode
influir um bom funcionamento da serra.
• Para evitar imprecisão, certifique-se de que a superfície
de montagem não está empenada ou de outra maneira
irregular. Se a serra baloiçar sobre a superfície, coloque uma
peça fina de material debaixo de um pé da serra, até que a
serra esteja firme sobra a superfície de montagem.
Montagem da lâmina da serra (fig. D1–D4)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a unidade e retire a respectiva ficha
da tomada de electricidade antes de instalar
e retirar acessórios, ajustar ou alterar a
configuração do equipamento ou efectuar
reparações. Certifique-se de que o gatilho se
encontra na posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
• Nunca pressione o botão de bloqueio do eixo
enquanto a lâmina estiver em funcionamento ou
quando estiver a ser desligada.
• Não corte ligas leves nem metais ferrosos (que
contenham ferro ou aço) ou produtos com alvenaria
ou fibrocimento com esta serra de esquadria.
• Pressione a alavanca de libertação de bloqueio da
cabeça (12) para libertar a protecção inferior (2) e
levante a protecção inferior o máximo possível. .
• Com a protecção inferior mantida na posição levantada,
prima o botão de desbloqueio do eixo (14) com uma mão
e depois utilize a chave de fendas da lâmina (23) fornecida
na outra mão para libertar o parafuso de bloqueio da lâmina
roscada esquerda (37) rodando-o para a direita.
ATENÇÃO! Para utilizar o bloqueio do eixo, prima
o botão tal como indicado e rode o eixo à mão até
sentir o bloqueio ficar fixo.
Continue a premir o botão de bloqueio para impedir a
rotação do eixo.
• Retire o parafuso de bloqueio da lâmina (37) e a cinta de
eixo exterior (38).
• Instale a lâmina de serra (39) no adaptador de lâmina
(40) assente directamente na cinta de eixo interior (41),
certificando-se de que os dentes na extremidade inferior da
lâmina estão virados para a parte de trás da serra (afastados
do operador).
• Volte a colocar a cinta de eixo exterior (38).
• Aperte o parafuso de bloqueio da lâmina (37) com cuidado,
rodando-o para a esquerda, mantendo fixo o bloqueio do
eixo com a outra mão.
ATENÇÃO! Certifique-se de que substitui a lâmina da
serra apenas de acordo com o procedimento descrito.
Utilize apenas lâminas de serra tal como especificado
em Dados técnicos; Cat. n.º: Sugere-se o modelo
DT4323.
Afinação
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a unidade e retire a respectiva ficha
da tomada de electricidade antes de instalar
e retirar acessórios, ajustar ou alterar a
configuração do equipamento ou efectuar
reparações. Certifique-se de que o gatilho se
encontra na posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
A sua Serra de Esquadria foi ajustada cuidadosamente na
fábrica. Se fôr necessário um reajustamento após o transporte,
ou por qualquer outra razão, siga os pontos abaixo para a
afinação da sua serra.
Controlo e ajuste da lâmina da serra em relação ao apoio
(fig. E1–E4)
• Solte a alavanca da esquadria (4) e comprima o trinco de
esquadria (5) para soltar o braço de esquadria (42).
• Oscile o braço de esquadria até que o trinco o coloque na
posição
de corte em esquadria de 0°. Não aperte a alavanca.
• Puxe a cabeça para baixo, até que a lâmina da serra entre
na ranhura da serra (43).
• Coloque um esquadro (44) contra o lado esquerdo da guia
(3) e da lâmina (39) (fig. E3).
ATENÇÃO: Não toque nas pontas dos dentes da
lâmina com o esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desaperte os parafusos (45) e mova o conjunto de escala/
braço de esquadria para a direita ou esquerda, até que a
lâmina esteja a 90° em relação à guia, como medido com o
esquadro.
• Volte a apertar os parafusos (45). Não preste atenção à
indicação do indicador da esquadria neste ponto.
Ajuste do indicador do ângulo em esquadria (fig. E1, E2 &
F)
• Solte a alavanca da esquadria (4) e comprima o trinco de
esquadria (5) para soltar o braço de esquadria (42).
• Mova o braço de esquadria para colocar o indicador da
esquadria (46) na posição zero, como indicado na fig. F.
• Com a alavanca da esquadria solta, deixe o trinco de
esquadria cair no seu lugar, ao rodar o braço de esquadria
para além de zero.
• Observe o indicador (46) e a escala de esquadria (7). Caso
o indicador não indique exactamente zero, desenrosque o
parafuso (47), mova
o ponteiro para 0° e aperte o parafuso.
Ajuste do bloqueio de esquadria/da haste do batente (fig.
A1, G)
Se a base da serra puder ser deslocada quando a alavanca
de esquadria (4) estiver bloqueada, o bloqueio de esquadria/a
haste do batente (48) tem de ser ajustado.
• Desbloqueie a alavanca de esquadria (4).
• Desaperte a contraporca (61) da haste de bloqueio de
esquadria.
• Aperte completamente o bloqueio de esquadria/a haste do
batente (48) utilizando uma chave de fendas. Em seguida,
desaperte a haste uma volta.
• Verifique se a mesa não se desloca quando a alavanca (4)
estiver bloqueada num ângulo aleatório (não predefinido).
• Aperte a contraporca (61).
111
Português
Verificar e ajustar a lâmina à mesa (fig. A2, H1–H4)
• Desaperte a pega de fixação de bisel (21) e levante o trinco
de bisel (20) para desengatar o braço da serra.
• Desloque o braço da serra até o trinco o colocar na posição
de bisel de 0°. Não aperte a pega.
• Puxe a cabeça para baixo até a lâmina entrar ligeiramente
na ranhura da chapa de corte da serra (43).
• Bloqueie a serra da cabeça com o pino (22).
• Coloque um esquadro (44) na mesa e encoste-o à lâmina
(39) (fig. H2).
ATENÇÃO: não toque nas extremidades dos dentes
da lâmina com o esquadro.
• Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da
seguinte forma:
• Desaperte as porcas (55) e desloque o conjunto do braço
da serra para a esquerda ou para a direita até a lâmina ficar
num ângulo de 90° em relação à mesa, conforme medido
com o esquadro. Volte a apertar a porca (55).
• Se o indicador de bisel (50) não mostrar o valor zero na
escala de bisel (15), desaperte o parafuso (51) que fixa o
indicador e desloque-o de acordo com o necessário.
Ajuste da guia (fig. I1 & I2)
Pode-se ajustar a parte superior da guia para obter espaço e
permitir
a inclinação da serra a 48° totais à esquerda e à direita. Para
ajustar
a guia esquerda (3):
• Solte o botão de plástico (52) e faça deslizar a guia para a
esquerda.
• Faça uma prova, com a serra desligada e verifique se há
folga.
Ajuste o apoio o mais próximo da lâmina, que seja possível
na prática, para dar o máximo de apoio à peça a trabalhar,
sem que interfira no movimento do braço para cima e para
baixo.
• Aperte o botão seguramente.
Para ajustar a guia direita (8):
• Solte o botão de plástico (53) e faça deslizar a guia para a
direita.
• Efectue o mesmo procedimento para ajustar a guia
esquerda.
ATENÇÃO: É possível que as ranhuras-guia (54)
fiquem obstruídas com serragem. Use uma vareta
ou ar comprimido a baixa pressão para limpar as
ranhuras.
Ajuste do sistema de fixação de inclinação (fig. J)
Se for possível mover o braço da serra com o punho de fixação
de inclinação (21) bloqueado, o sistema de fixação deve ser
ajustado.
• Remova o parafuso (56) que fixa o punho.
• Levante o punho e rode-o 1/8 de volta para a direita. Volte a
colocar
o parafuso.
• Verifique se o braço da serra não se move quando o punho
de fixação de inclinação (21) é bloqueado num ângulo
aleatório (não predefinido).
112
Ajuste dos carris de guia (fig. J)
• Verifique regularmente se os carris têm folga.
• Para reduzir qualquer folga excessiva, rode gradualmente
o parafuso de ajuste (57) para a direita enquanto desloca
a cabeça da serra para trás e para a frente. Ajuste a folga,
procurando com que seja o mais pequena possível sem
causar qualquer resistência ao deslizamento da serra.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: Respeite sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação antes de
efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar
dispositivos complementares ou acessórios.
Certifique-se de que o gatilho se encontra na posição
de ferramenta desligada. Um accionamento acidental
da ferramenta pode causar ferimentos.
Certifique-se de que a máquina é colocada de modo a satisfazer
as suas condições ergonómicas em termos de altura e
estabilidade da mesa. O local de instalação da máquina deve ser
escolhido de modo a que o operador tenha uma visão adequada
e suficiente espaço em redor à volta da máquina que permita um
funcionamento da peça de trabalho sem quaisquer restrições.
Para reduzir os efeitos de vibração, certifique-se de que a
temperatura ambiente não é demasiado fria, que a máquina e os
acessórios possuem manutenção adequada e que o tamanho
da peça de trabalho é adequado para esta máquina.
Chama-se a atenção dos utilizadores britânicos para os
“regulamentos de máquinas de trabalhos em madeira de 1974” e
quaisquer erratas posteriores.
Antes da operação:
• Instale a lâmina correcta. Não use lâminas demasiado
gastas.
A velocidade máxima de rotação da ferramenta não deve
exceder
a indicada na lâmina.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não esforce.
• Deixe o motor atingir a velocidade total antes de cortar.
• Certifique-se de que todos os botões de fixação e os
manípulos dos grampos estão fixos.
• Fixe bem a peça a trabalhar.
• Embora esta serra corte madeira e muitos materiais nãoferrosos, estas instruções para uso, referem-se apenas ao
corte de madeira.
As mesmas normas de procedimento aplicam-se para
outros materiais. Não corte materiais ferrosos (ferro e aço),
fibra de cimento ou pedra com esta serra!
• Certifique-se de que utiliza a chapa da ranhura. Não trabalhe
com
a máquina se o corte na chapa da ranhura for mais largo
que 10 mm.
Ligar e desligar (fig. K)
É disponibilizado um orifício (58) no interruptor de ligar/desligar
(1) para
Português
a colocação de um cadeado para bloquear a ferramenta.
• Para ligar a máquina pressione o interruptor (1).
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
Posição do corpo e das mãos
Uma posição do seu corpo e das suas mãos, durante o
trabalho com
a Serra de Esquadria torna o corte mais fácil, correcto e seguro.
• Nunca ponha as mão na área de corte.
• Não ponha as mãos mais próximas do que 150 mm da
lâmina.
• Mantenha a peça a trabalhar seguramente encostada na
mesa e no apoio. Mantenha as mãos em posição, até o
gatilho estar solto
e a lâmina estar completamente parada.
• Faça sempre o percurso de ensaio (sem rodagem), antes de
fazer os cortes, para poder controlar a trajectória da serra.
• Não cruze as mãos.
• Mantenha os pés firmemente no chão e o corpo em
equilíbrio.
• Se mover o braço da serra para a esquerda e para a direita,
siga-o e esteja um pouco ao lado da lâmina.
• Olhe através dos postigos, quando seguir uma linha do
lápis.
Ajuste da esquadria (fig. E1)
A alavanca de esquadria (4) e o trinco de esquadria (5)
permitem que a serra realize cortes em esquadria de 60 graus
para a esquerda e 50 graus para a direita.
Para configurar a serra para cortes em esquadria:
• Desengate a alavanca de esquadria (4), prima o trinco de
esquadria (5) e configure o ângulo de esquadria pretendido
na escala de esquadria.
• Empurre a alavanca de esquadria para baixo (4) para
bloquear a mesa da serra.
Ajuste do bisel (fig. H1 e H4)
As alavancas de trinco de bisel (20) e a pega de fixação de bisel
(21) permitem que a serra realize cortes em bisel de 48º para
a esquerda e para a direita. A sua serra possui duas alavancas
de trinco de bisel (20), uma de cada lado da caixa do suporte
traseiro. Apenas é necessário utilizar uma delas para deslocar
o bisel numa das direcções. A pega de fixação de bisel (21)
encontra-se na parte superior da caixa do suporte traseiro.
Para configurar a serra para cortes em bisel:
• Desaperte a pega de fixação de bisel (21). Levante uma das
alavancas até aproximadamente 45º e configure o ângulo
de bisel pretendido na escala de bisel (15). São fornecidas
duas escalas de bisel para uma maior comodidade na
configuração do ângulo de bisel.
• Bloqueie a pega de fixação de bisel (21) para bloquear o
ângulo de bisel. As alavancas de trinco de bisel (20) podem
ser levantadas verticalmente para neutralizar os ângulos de
travão padrão.
Travão de deslizamento (fig. T)
O ajuste do travão de deslizamento (18) permite posicionar os
carris da sua serra de forma a poder cortar os maiores objectos
verticais possíveis. APERTE SEMPRE O BOTÃO DE BLOQUEIO
DOS CARRIS AO UTILIZAR O TRAVÃO DE DESLIZAMENTO
PARA IMPEDIR O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DE SE
DESLOCAR DE FORMA ACIDENTAL.
Botão de bloqueio dos carris (fig. A1, T)
O botão de bloqueio dos carris (16) permite-lhe bloquear a
cabeça da serra com firmeza para impedi-la de deslizar nos
carris. Este procedimento é necessário ao realizar determinados
cortes ou ao transportar a serra.
Travão de entalhe (fig. A1, R)
O travão de entalhe (17) permite realizar cortes de entalhe.
Virar a alavanca na direcção da dianteira da serra e ajustar o
parafuso de orelhas altera a profundidade do corte de entalhe.
Por outro lado, virar a alavanca na direcção da traseira da serra
neutraliza o travão de entalhe.
Pino de fixação da cabeça (fig. A2)
Para bloquear a cabeça da serra na posição inferior, empurre
a cabeça para baixo, empurre o pino (22) para dentro do
respectivo encaixe e solte a cabeça da serra. Isto irá segurar
a cabeça da serra com segurança, permitindo-lhe deslocar a
serra de um lado para outro. Para desbloquear a cabeça da
serra, empurre-a para baixo e puxe o pino para fora.
Utilização do sistema de indicadores luminosos de
funcionamento XPSTM (fig. A1, A2)
NOTA: A serra de esquadria deve ser ligada a uma fonte de
alimentação.
O sistema de indicadores luminosos de funcionamento XPSTM
está equipado com um interruptor de ligar/desligar (6). O sistema
de indicadores luminosos de funcionamento XPSTM LED é
independente do interruptor de activação da serra de esquadria.
O indicador luminoso não tem de estar ligado para utilizar a
serra.
Para cortar ao longo de uma linha escrita a lápis numa placa de
madeira:
1.Ligue o sistema XPSTM e, em seguida, puxe o punho
para baixo (11) para aproximar a lâmina da serra da placa
de madeira. O tracejado da lâmina aparece na placa de
madeira.
2.Alinhe o tracejado de lápis com o tracejado da lâmina. Pode
ser necessário ajustar os ângulos de esquadria ou bisel para
que correspondam exactamente ao tracejado do lápis.
CORTES BÁSICOS COM A SERRA
Corte vertical perpendicular à paralela (fig. A1 & L)
• Solte a alavanca da esquadria (4) e comprima o trinco de
esquadria (5) para soltar o braço de esquadria.
• Fixe o trinco de esquadria na posição 0° e aperte a alavanca
da esquadria.
• Coloque a madeira que pretende serrar encostada à guia (3
& 8).
• Agarre o punho (11) e carregue na alavanca de desengate da
cabeça (12) para soltar a cabeça.
• Aperte o interruptor de gatilho (1) para pôr o motor a
funcionar.
113
Português
• Carregue na cabeça para permitir que a lâmina corte através
da madeira e entre na chapa de plástico com ranhura (9).
• Após a conclusão do corte, solte o interruptor e aguarde até
que
a lâmina da serra pare completamente antes de voltar a
colocar
a cabeça na sua posição de descanso superior.
Realizar um corte deslizante (fig. A1, M)
Os carris de guia permitem cortar peças de maior dimensão
(desde 76,2 mm até 111,8 mm) utilizando um movimento
deslizante de fora para baixo e para a frente.
• Desaperte o botão de bloqueio dos carris (16).
• Puxe a cabeça da serra na sua direcção e ligue a
ferramenta.
• Baixe a lâmina da serra até à peça a trabalhar e empurre a
cabeça para a frente para concluir o corte.
• Proceda tal como descrito acima.
ATENÇÃO:
• Não realize cortes deslizantes em peças com uma
dimensão inferior a 76,2 mm.
• Lembre-se de bloquear a cabeça da serra na
posição traseira após concluir um corte deslizante.
Corte transversal em esquadria (fig. A1 & N)
• Solte a alavanca da esquadria (4) e carregue no trinco de
esquadria (5).
• Mova o braço para a esquerda ou para a direita para o
ângulo desejado. O trinco de esquadria irá automaticamente
colocar-se a 10°, 15°, 22,5°, 31,62° e 45° tanto para a
esquerda como para a direita
e a 60° para a esquerda e 50° para a direita. Se desejar um
ângulo intermédio, mantenha a cabeça agarrada firmemente
e fixe-a, apertando a alavanca da esquadria.
• Assegure-se sempre que a alavanca de esquadria está bem
fixa no seu lugar, antes de realizar o corte.
• Proceda como para “Corte transversal”.
ATENÇÃO: Quando estiver a efectuar a esquadria
na extremidade curta da peça de madeira , posicione
a madeira de forma a garantir que os cortes são
efectuados para o lado da lâmina com o maior ângulo
relativo à guia, por exemplo, a esquadria à esquerda,
corte para a direita - esquadria à direita, corte para a
esquerda.
Cortes biselados (fig. A1, A2 & O)
Os ângulos de inclinação podem ser de 48° à esquerda a 48°
à direita
e podem ser cortados com o braço de esquadria colocado
entre zero
e um ângulo máximo de 45° na posição direita ou esquerda.
Inclinação à esquerda
• Faça deslizar a parte superior da guia do lado esquerdo (3)
para
a esquerda, tanto quanto possível.
• Solte o punho de fixação de inclinação (21), levante o trinco
de inclinação (20) e ajuste a inclinação, conforme pretender.
114
• O trinco de inclinação coloca-se automaticamente a 22,5°,
33,85°
e 45°. Se desejar um ângulo intermédio, mantenha a cabeça
agarrada firmemente e fixe-a, apertando o punho de fixação
de inclinação.
• Proceda como para “Corte transversal”.
Inclinação à direita
• Faça deslizar a parte superior da guia do lado direito (8) para
a direita, tanto quanto possível.
• Utilize o mesmo procedimento que para os cortes inclinados à
esquerda.
Qualidade do corte
A regularidade de qualquer corte depende de uma quantidade
de factores, p.e. o material a cortar. Quando se precisa de
cortes perfeitos para molduras e outros trabalhos de precisão,
uma lâmina (de 60 dentes de pastilhada) e um corte suave e
uniforme produzem os resultados desejados.
ATENÇÃO: Assegure-se de que o material não se
desloca enquanto é cortado; fixe-o firmemente. Deixe
que a lâmina se detenha por completo antes de
levantar o braço. Se pequenas fibras da madeira ainda
se separarem pela parte traseira da peça de trabalho,
fixe um bocado de fita adesiva na madeira na zona
onde o corte será feito. Corte pela fita e remova-a
cuidadosamente quando terminar.
Fixação da peça a trabalhar (fig. A6, U)
ATENÇÃO: uma peça que esteja fixada, equilibrada
e segura antes de um corte pode tornar-se
desequilibrado depois de um corte ser concluído. Uma
carga não equilibrada pode fazer com que a serra
fique inclinada ou qualquer acessório ao qual a serra
esteja montada, tal como uma mesa ou bancada.
Quando fizer um corte que possa ficar desequilibrado,
apoie correctamente a peça e certifique-se de que a
serra está devidamente fixada numa superfície estável
Podem ocorrer lesões pessoais.
ATENÇÃO: qauando o sistema de fixação é utilizado,
o pé de fixação pode ficar demasiado fixo acima da
base da serra. Fixe sempre a peça na base da serra
– e não a qualquer outra parte da área de trabalho.
Certifique-se de que a base de fixação não está
bloqueada na extremidade da base da serra.
CUIDADO: utilize sempre um sistema de fixação de
trabalho para manter o controlo e reduzir o risco de
ferimentos pessoais e danos na peça de trabalho.
Utilize o sistema de fixação de material (30) fornecido com a
serra. A guia esquerda ou direita desliza de um lado para outro
para auxiliar a fixação. Outros sistemas de apoio, tais como
pinças com molas, gastalhos ou grampos em forma de C,
podem ser adequados para determinados tamanhos e tipos de
material.
INSTALAÇÃO DE GRAMPOS
1.Insira-o no orifício atrás da guia. O grampo deve estar virado
para a parte de trás da serra de esquadria. A ranhura da
haste do grampo deve estar totalmente inserida na base.
Certifique-se de que esta ranhura está totalmente inserida
na base da serra de esquadria. Se a ranhura for visível,
significa que o grampo não está fixo.
2.Rode o grampo num ângulo de 180° para a frente da serra
de esquadria.
Português
3.Afrouxe o botão para ajustar o grampo para cima ou para
baixo e depois utilize o botão de ajuste fino para fixar a peça
com firmeza.
de inclinação (fig. P1). Este é o tipo de corte utilizado para fazer
armações ou caixas com lados inclinados, como mostrado na
fig. Q1.
NOTA: Coloque o grampo no lado oposto da base quando fizer
trabalhos em bisel. REALIZE SEMPRE TESTES (SEM LIGAÇÃO
À CORRENTE) ANTES DE TERMINAR OS CORTES PARA
VERIFICAR A TRAJECTÓRIA DA LÂMINA. CERTIFIQUE-SE DE
QUE O GRAMPO NÃO INTERFERE COM O MOVIMENTO DA
SERRA OU DOS RESGUARDOS.
Serragem de molduras, caixas e outros objectos
rectangulares
(fig. P1 & P2)
Molduras de esquadria e outras armações
Exercite-se com trabalhos simples usando restos de madeira,
até apanhar o jeito com a sua serra. A sua serra é uma
ferramenta perfeita para fazer cortes angulares, como indicado
na fig. P1. A junta mostrada pode ser feita usando tanto um
ajuste em bisel, como um ajuste em esquadria.
-Usando um ajuste angular
O mesmo corte pode ser feito cortando em ângulo à direita e à
esquerda, com a superfície larga contra o apoio.
Os dois desenhos (fig. P1 & P2) são só para objectos com
quatro lados. Se o número de lados muda, mudam-se também
os ângulos de bisel e de esquadria. A tabela abaixo dá os
ângulos correctos para uma variedade de modelos, partindo-se
de que todos os lados têm o mesmo comprimento. Para modelos
não indicados na tabela, divida 180° pelo número de lados a
determinar o ângulo em esquadria ou em bisel.
Nº. de lados
4
5
6
7
8
9
10
Ângulo de esquadria ou de bisel
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Biselamento composto (fig. Q1 & Q2)
Uma esquadria composta é um corte feito utilizando ao
mesmo tempo um ângulo de esquadria (fig. P2) e um ângulo
CAIXA, 4
LADOS
CAIXA, 6
LADOS
CAIXA, 8
LADOS
ÂNGULO DO LADO DA CAIXA (_NGULO “A”)
-Usando um ajuste oblíquo
A inclinação das duas peças feita em 45° cada, produz um
ângulo de 90°. O braço foi colocado na posição zero. A
madeira foi colocada com o lado largo sobre a mesa e a face
mais estreita contra o apoio.
• A tabela apresentada abaixo pode ajudá-lo na escolha
das posições apropriadas de inclinação e de ângulo de
esquadria para os cortes comuns da meia-esquadria
composta. Para usar a tabela, escolha
o ângulo “A” (fig. Q2) desejado do seu projecto e coloque
esse ângulo no arco apropriado na tabela. A partir desse
ponto siga a tabela precisamente para encontrar o ângulo
correcto da inclinação e passe para o outro lado para
encontar o ângulo devido da esquadria.
• Ponha a sua serra nos ângulos descritos e faça uns cortes de
experiência.
• Experimente juntar as peças cortadas.
• Por exemplo: Para fazer uma caixa de 4 lados com 25°
ângulos exteriores (ângulo “A”) (fig. Q2), use o arco de cima
à direita. Procure 25° na escala do arco. Siga a linha de
intersecção horizontal de cada lado, para obter a posição do
ângulo de esquadria na serra (23). Igualmente, siga a linha
de intersecção vertical até ao topo ou ao fundo, para obter
a posição do ângulo em bisel na serra (40°). Experimente
sempre os cortes em pedaços de madeira, para verificar as
posições na serra.
COLOQUE ESTE ÂNGULO DE ESQUADRIA NA SERRA
Apoio para peças longas (fig. A5)
• Apoie sempre peças compridas.
• Para melhores resultados, use o suporte de extensão
(29) para as peças, para ampliar a superfície da mesa da
sua serra (pode ser adquirido no seu concessionário com
opção). Apoie peças compridas, usando qualquer meio
conveniente como uma bancada ou coisa semelhante, para
evitar que a extremidade tombe.
ATENÇÃO: Se o ângulo de corte varia de corte para
corte, controle se o botão de fixação de inclinação e
o botão de fixação de esquadria estão bem seguros.
Estes botões devem estar bem apertados, depois
de fazer qualquer modificação na inclinação ou na
esquadria (fig. Q1 & Q2).
COLOQUE ESTE ÂNGULO DE BISEL NA SERRA
Corte de molduras base
Efectua-se o corte da moldura base a um ângulo de bisel de
45°.
• Faça sempre um movimento de experiência sem rotação,
antes de fazer um corte.
• Efectuam-se todos os cortes com a parte posterior da
moldura colocada sobre a superfície da serra.
115
Português
• Ajuste o parafuso de orelhas (59) para definir a profundidade
do corte do entalhe. Pode ser necessário soltar primeiro a
contra-porca (60).
• Coloque um pedaço de material cortado com cerca de 5 cm
entre
a guia e a peça para efectuar um corte no entalhe a direito.
Ângulo interior
-Lado esquerdo
• Posicione a moldura com o topo contra o apoio.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
-Lado direito
• Posicione a moldura com o fundo contra o apoio.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
Ângulo exterior
-Lado esquerdo
• Posicione a moldura com o fundo contra o apoio.
• Resguarde o lado direito do corte.
-Lado direito
• Posicione a moldura com o topo contra o apoio.
• Resguarde o lado direito do corte.
Corte de molduras de coroa
Efectua-se o corte de molduras de coroa em uma meia-esquadria
composta. Com o objectivo de se obter a máxima precisão, a
serra apresenta posições de ângulo pré-definidas a esquadria
de 31,62° e inclinação
de 33,85°. Essas definições destinam-se a molduras de coroa
padrão com ângulos de 52° no topo e de 38° na base.
Configuração especial para cortes transversais largos
(fig. A1, S1 e S2)
A sua serra pode cortar peças muito largas (até 391 mm) se
utilizar uma configuração especial. Para configurar a serra para
estas peças, siga estes passos:
• Retire as guias deslizantes esquerda e direita da serra e
coloque-as de lado. Para as retirar, desaperte os botões das
guias várias voltas e faça deslizá-las para fora. Configure e
bloqueie o ajuste da esquadria, de forma a que fique num
ângulo de esquadria de 0 graus.
• Retire os parafusos do pé traseiro direito da guia traseira (64)
e insira-os nos orifícios da guia do lado direito (62).
ATENÇÃO: não corte materiais utilizando a
configuração especial sem instalar devidamente
os parafusos da guia traseira (64). Caso contrário,
os materiais não serão suportados devidamente
e poderão causar a perda do controlo da serra e
possíveis ferimentos.
• Crie uma plataforma utilizando um pedaço de painel de
aglomerado com 38 mm de espessura ou um pedaço de
madeira plana e resistente semelhante com 38 mm de
espessura com as dimensões: 368 x 660 mm. A plataforma
tem de ser plana, caso contrário o material pode deslocar-se
durante o corte e causar lesões.
• Monte a plataforma de 368 x 660 mm na serra, colocando
quatro parafusos de madeira (64) com 76,2 mm de
comprimento através dos orifícios na guia de base. É
necessário utilizar quatro parafusos para fixar devidamente
o material. Quando for utilizada a configuração especial,
a plataforma será cortada em duas peças. Assegurese de que os parafusos estão devidamente apertados,
caso contrário o material pode soltar-se e causar lesões.
Assegure-se de que a plataforma está firmemente colocada
sobre a mesa, contra a guia e uniformemente centrada da
esquerda para a direita.
• Antes de efectuar cortes finais, realize testes em sucata.
• Efectuam-se todos os cortes em uma inclinação à esquerda
e com
a parte posterior da moldura contra a base.
Ângulo interior
-Lado esquerdo
• Topo da moldura contra o apoio.
• Esquadria à direita.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
-Lado direito
• Base da moldura contra o apoio.
• Esquadria à esquerda.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
Ângulo exterior
-Lado esquerdo
• Base da moldura contra o apoio.
• Esquadria à esquerda.
• Resguarde o lado direito do corte.
-Lado direito
• Topo da moldura contra o apoio.
• Esquadria à direita.
• Resguarde o lado direito do corte.
Entalhe (fig. R)
A sua serra está equipada com um travamento de entalhe (17)
e parafuso de orelhas (59) para permitir o corte do entalhe.
• Inverta o travamento do entalhe (17) na direcção da parte
frontal da serra.
116
ATENÇÃO: Assegure-se de que a serra é firmemente
montada sobre uma superfície plana estável. A
não observância desta instrução pode resultar em
instabilidade e queda da serra, resultando em lesões
físicas.
• Coloque a peça de trabalho a cortar sobre a plataforma
montada na mesa. Assegure-se de que a peça de trabalho
está firmemente apoiada contra a guia traseira.
• Fixe o material antes de proceder ao corte. Corte lentamente
através do material utilizando um movimento para fora, para
baixo e para trás. Não grampear com segurança ou não
cortar lentamente pode fazer com que o material se solte e
causar lesões.
Após a realização de vários cortes em vários ângulos de
esquadria diferentes de 0º, a plataforma pode enfraquecer e
Português
não apoiar devidamente a peça de trabalho. Instale uma nova
plataforma não utilizada na serra, após predefinir o ângulo de
esquadria pretendido.
ATENÇÃO: A utilização contínua de uma plataforma
com várias ranhuras pode causar a perda de controlo
do material e possíveis lesões.
Se ficarem encravados fragmentos de peças de trabalho entre
a lâmina da serra e as protecções, desligue a máquina da
fonte de alimentação e siga as instruções indicadas na secção
Montagem da lâmina da serra. Retire as partes encravadas e
volte a montar a lâmina da serra.
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a sujidade e
o pó do alojamento principal, sempre que notar uma
acumulação de sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção adequada para
os olhos e uma máscara para o pó quando realizar
esta operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou outros
químicos agressivos para limpar as partes não
metálicas da ferramenta. Estes químicos podem
enfraquecer os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas com água e
detergente suave. Nunca permita que entre nenhum
líquido na ferramenta; nunca mergulhe qualquer parte
da ferramenta em líquido.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesões, limpe
a superfície da mesa com regularidade.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesões, limpe
o sistema colector de serradura com regularidade.
Extracção de partículas (fig. A2 & A3)
• Insira o saco para partículas (27) na saída de partículas (26).
ATENÇÃO! Sempre que possível, ligue um dispositivo
de extracção de poeira, concebido em conformidade
com as respectivas regulamentações no que respeita
a emissão de poeiras.
Lâminas
Para obter as capacidades de corte indicadas, use sempre
lâminas
de 250 mm, com orifício para o eixo de 30 mm.
Transporte (fig. A1, A2 & B)
Para transportar convenientemente a serra de esquadria, foi
colocada uma asa (10) na parte superior do braço da serra.
• Para transportar a serra, abaixe o braço e carregue no pino
de fixação (22).
• Trave o botão de bloqueio do varão com a cabeça da serra
na posição frontal, trave o braço de esquadria no ângulo de
esquadria totalmente à esquerda, faça deslizar a guia (3 &
8) totalmente para dentro e trave a manivela de inclinação
(20) com a cabeça da serra na posição vertical para tornar a
ferramenta tão compacta quanto possível.
• Use sempre a asa de transporte (10) ou os entalhes para as
mãos (24), mostrados na fig. B, para transportar a serra.
MANUTENÇÃO
A sua Ferramenta Eléctrica DeWALT foi concebida para
funcionar durante muito tempo com um mínimo de manutenção.
O funcionamento satisfatório contínuo depende de bons
cuidados e limpeza regular da ferramenta.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesão,
desligue a unidade e desligue a máquina da
tomada antes de instalar e remover acessórios,
antes de ajustar ou alterar as configurações
ou durante os procedimentos de reparação.
Certifique-se de que o interruptor do gatilho esteja na
posição de desligado (OFF). Um arranque acidental
pode causar lesões.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de lubrificação
suplementar.
Limpeza
Antes de utilizar, verifique com cuidado a protecção da lâmina
superior, a protecção da lâmina inferior amovível, bem como o
tubo de extracção de poeira para determinar o funcionamento
adequado. Certifique-se de que aparas, pó ou partículas de
peças de trabalho não dão origem a bloqueios de uma das
funções.
LIMPEZA DOS INDICADORES LUMINOSOS DE FUNCIONAMENTO
• Limpe com cuidado qualquer serradura e resíduos das
lentes dos indicadores luminosos de funcionamento com
uma cotonete. A acumulação de poeira pode tapar o
indicador luminoso de funcionamento e impedir que indique
com precisão a linha de corte.
• NÃO utilize qualquer tipo de solventes; podem danificar a
lente.
• Depois de retirar a lâmina da serra, limpe o espaço entre os
dentes e acumulação de sujidade da lâmina.
Acessórios opcionais (fig. A5, A6)
ATENÇÃO: Dado que os acessórios, que não os
disponibilizados pela DeWALT, não foram testados
com este produto, a utilização de tais acessórios nesta
ferramenta poderá ser perigosa. Para reduzir o risco
de lesão, deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DeWALT com este produto.
LÂMINAS DA SERRA: UTILIZE SEMPRE LÂMINAS DE SERRA
250 mm COM ORIFÍCIOS DE MANDRIL 30 mm . O ÍNDICE DE
VELOCIDADE DEVE SER, PELO MENOS, DE 4000 RPM. Nunca
utilize uma lâmina com um diâmetro mais pequeno. Se o fizer,
a lâmina não fica devidamente protegida. Utilize apenas lâminas
para corte cruzado! Não utilize lâminas concebidas para corte,
lâminas de combinação com ângulos em gancho cujo ângulo
exceda  5°.
DESCRIÇÕES DA LÂMINA
APLICAÇÃO
DIÂMETRO
DENTES
Lâminas de serra de construção (placa fina com orla antiaderente)
Utilização geral
250 mm
40
Corte transversais finos
250 mm
60
Lâminas de serra para trabalhos em madeira (permitem
fazer cortes macios e limpos)
Cortes transversais finos
250 mm
80
Metais não ferrosos
250 mm
96
117
Português
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que podem ser
recuperados ou reciclados, o que reduz a procura de matériasprimas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo com as
disposições locais. Estão disponíveis mais informações em
www.2helpU.com.
118
Suomi
JIIRISAHA DW717XPS
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen,
ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DeWALT on yksi
ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Terän halkaisija
Teräkeskiön halkaisija
Sahanterän leveys
Suurin pyörimisnopeus/min
Suurin leikkuualue 90°/90°
Suurin jiirileikkuualue 45°
Suurin leikkuusyvyys 90°
Suurin vinoleikkuualue 45°
Jiirileikkaus (max kulmat)
mm
mm
mm
mm
vasen
DW717XPS
230
5
1675
250
30
2,2
4000
98 x 320
226
89
56
60°
Vinoleikkaus (max kulmat)
oikea
vasen
51°
48°
oikea
48°
mm
302
mm
76
mm
213
mm
76
mm
302
mm
50
mm
302
mm
22
mm
s
kg
44
< 10,0
24
0°:n jiiri
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 89 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 320 mm
45°:n jiiri vasempaan
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 89 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 226 mm
45° vasen vinokulma
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 58 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 320 mm
45° oikea vinokulma
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 30 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 320 mm
31,62° jiirikulma, 33,85° vinokulma
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 272 mm
Terän pysähtymisaika
Paino
VDC
W
mm
mm
mm
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN61029 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
91
99
3,0
2,1
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN61029
-standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa
työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa
altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä
on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä
voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen
varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja
kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen.
Varokkeet
Eurooppa 230 V:n työkalut10 A, verkkovirran varoke
HUOMAA: Laite on tarkoitettu muodostamaan yhteys
tehonsyöttöjärjestelmään suurimmalla sallitulla järjestelmän
impedanssilla Zmax 0,27 Ω käyttäjän tehonsyötön
liittymäkohdassa.
Käyttäjän täytyy varmistaa, että laite on liitetty vain yllä olevat
vaatimukset täyttävään järjestelmään. Käyttäjä voi tarvittaessa
kysyä sähköyhtiöltä järjestelmän impedanssin liittymäkohdassa.
Määritelmät: turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä huomiota
seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmoittaa välittömän vaaratilanteen,
joka johtaa kuolemaan tai vakavaan
loukkaantumiseen.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta.
Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta.
Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla
vähäinen tai keskivaikea vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
JIIRISAHA
DW717XPS
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012
+A11:2013.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EU ja 2011/65/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
119
Suomi
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016
11. Älä käytä johtoa väärin.
Turvaohjeet
Käytä ruuvipuristinta tai penkkipuristinta pitämään
työstökappale paikoillaan. Se on turvallisempaa ja saat
molemmat kädet vapaaksi työhön.
V
AROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina
noudatettava perusvarotoimia tulipalon, sähköiskun ja
henkilövamman välttämiseksi. Alla on mainittu joitakin
varotoimia.
Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja säästä ohjeet.
SÄILYTÄ OHJEKIRJA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
Yleiset turvallisuusohjeet
1.Pidä työskentelyalue siistinä.
Epäsiistit tilat voivat aiheuttaa vammoja.
2.Huomioi työskentelyalueen ympäristö.
Älä altista työkalua sateelle. Älä käytä työkalua kosteissa tai
märissä olosuhteissa. Pidä työskentelyalue hyvin valaistuna
(250–300 luksia). Älä käytä työkalua paikoissa, joissa on
tulipalon tai räjähdyksen vaara, esimerkiksi palavien nesteiden
ja kaasujen läheisyydessä.
3.Suojaudu sähköiskulta.
Älä anna kehosi koskettaa maadoitettuihin pintoihin
(esimerkiksi putkiin, lämpöpattereihin, lieteen tai
jääkaappiin). Kun työkalua käytetään äärimmäisissä
olosuhteissa (esim. korkea kosteus, kun metallilastuja
syntyy jne.), sähköturvallisuutta voidaan parantaa kytkemällä
eristysmuuntaja tai (FI) maavuodon katkaisin.
Älä koskaan vedä johdosta, kun haluat irrottaa laitteen
pistorasiasta. Pidä johto etäällä kuumuudesta, öljystä ja
terävistä reunoista. Älä koskaan kanna työkalua johdosta.
12. Kiinnitä työstökappale paikalleen.
13. Älä kurottele.
Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja
hyvä tasapaino.
14. Huolla työkalua huolellisesti.
Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina, jolloin ne toimivat
paremmin ja turvallisemmin. Noudata voiteluohjeita ja
lisäosien vaihto-ohjeita. Tutki työkalut aika ajoin, ja jos
havaitset vikoja, korjauta ne valtuutetussa huoltoliikkeessä.
Pidä kaikki kahvat ja kytkimet kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja
rasvattomina.
15. Katkaise työkalujen virta.
Kun työkaluja ei käytetä, irrota ne virtalähteestä ennen niiden
huoltamista ja vaihtaessasi lisävarusteita, kuten teriä ja
leikkureita.
16.Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet.
Ota tavaksi tarkastaa, että jako- ja ruuviavaimet on poistettu
työkalusta ennen sen käyttöä.
17. Vältä vahingossa tapahtuvaa käynnistystä.
Älä kanna työkalua sormi virtakytkimellä. Varmista, että
työkalu on katkaisu päältä virtakytkimestä ennen sen
kytkemistä virtalähteeseen.
4.Pidä muut ihmiset etäällä.
18. Käytä ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
Älä anna asiattomien, varsinkaan lasten, koskea työkalua tai
sähköjohtoa, ja pidä heidät etäällä työskentelyalueesta.
Tarkasta ennen käyttöä jatkojohdon kunto ja vaihda se, jos
se on viallinen. Kun työkalua käytetään ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja, joissa on tätä vastaava
merkintä.
5.Laita joutilas työkalu varastoon.
Kun työkalu ei ole käytössä, sitä on säilytettävä lukittuna
kuivassa ja turvallisessa paikassa ja poissa lasten ulottuvilta.
6.Älä käytä työkalua väkisin.
Se toimii paremmin ja turvallisemmin sille tarkoitetulla
nopeudella.
7.Käytä oikeaa työkalua.
Älä käytä pieniä työkaluja väkisin suurtehotyökalua vaativaan
työhön. Käytä työkalua vain sen käyttötarkoituksen
mukaan; älä käytä esimerkiksi pyörösahaa oksien tai tukkien
katkaisemiseen.
8.Pukeudu asianmukaisesti.
Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, sillä ne voivat takertua
liikkuviin osiin. Luistamattomien jalkineiden käyttöä
suositellaan käytettäessä laitetta ulkona. Käytä suojaavaa
päähinettä, jos sinulla on pitkät hiukset.
9.Käytä suojavarusteita.
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvo- tai pölysuojaa, jos
työskenneltäessä syntyy pölyä tai lentäviä hiukkasia.
Mikäli nämä hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä
myös kuumuudenkestävää suojaesiliinaa. Käytä aina
kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
10. Kytke laitteeseen pölynpoistolaite.
Jos pölyn poistamiseen ja keräykseen soveltuvia työkaluun
liitettäviä laitteita on, varmista, että ne ovat kytkettyinä ja että
käytät niitä oikein.
120
19. Pysy valppaana.
Katso tarkkaan, mitä teet. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
työkalua väsyneenä tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen
alaisena.
20. Tarkasta osat mahdollisten vikojen varalta.
Tarkasta työkalu ja virtajohto huolellisesti ennen käyttöä
varmistaaksesi, että ne toimivat oikein ja täyttävät tehtävänsä.
Tarkasta liikkuvien osien kohdistus ja kiinnitys, osien kunto
ja kiinnitys sekä muut mahdolliset seikat, jotka saattavat
vaikuttaa työkalun käyttöön. Suojus ja muut vioittuneet osat
on korjattava asianmukaisesti tai vaihdettava. Työn saa
tehdä vain valtuutettu huoltoliike, ellei tässä käyttöoppaassa
ole toisin mainittu. Vaihdata vialliset kytkimet valtuutetussa
huoltoliikkeessä.
Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois
päältä.
Älä koskaan yritä korjata työkalua itse.
VAROITUS: Muunlainen kuin tässä ohjekirjassa
tälle työkalulle suositeltu lisävaruste tai -laite tai
käyttötoimenpide voi aiheuttaa henkilövahingon.
21. Anna vain pätevän henkilön korjata työkalu.
Tämä sähkötyökalu noudattaa asianmukaisia turvasääntöjä.
Korjauksia saavat tehdä vain pätevät henkilöt alkuperäisiä
varaosia käyttäen; muunlainen toiminta voi aiheuttaa
käyttäjälle suuren vaaran.
Suomi
Muita jiirisahan turvallisuussääntöjä
• Laitteen mukana toimitetaan erityinen sähköjohto, jonka voi
vaihtaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltoedustaja.
• Ennen leikkaustoimenpiteiden aloittamista on varmistettava,
että kone on tasaisen ja vakaan alustan päällä.
• Sahalla ei saa leikata muita kuin valmistajan suosittelemia
materiaaleja.
• Älä käytä konetta, jos suojukset eivät ole paikallaan, ne eivät
toimi tai niitä ei ole ylläpidetty asianmukaisesti.
• Varmista vinosahauksia suoritettaessa, että sahausvarsi on
tiukasti kiinni.
• Pidä konetta ympäröivä lattia-alue tasaisena, hoidetussa
kunnossa ja puhtaana irtonaisista materiaaleista, kuten
lastuista ja leikkuujätteistä.
• Käytä oikein teroitettuja sahanteriä. Huomioi sahan terään
merkitty enimmäisnopeus. Merkityn maksiminopeuden on
aina oltava suurempi tai vähintään yhtä suuri kuin arvokilpeen
merkitty arvo.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja puristimien varret ovat
tiukasti kiinni ennen laitteen käyttöä.
• Älä koskaan aseta kättä terän lähelle, kun saha on kytketty
sähköliitäntään.
• Älä koskaan yritä pysäyttää toiminnassa olevaa laitetta
työntämällä jotakin työkalua yms. terää vasten. Tämä saattaa
johtaa vakavaan onnettomuuteen.
• Tarkista käyttöohje ennen lisävarusteiden käyttöä.
Lisävarusteen väärä käyttö voi aiheuttaa vaurioita.
• Käytä terän pidintä tai käsineitä, kun käsittelet sahan terää tai
karkeaa materiaalia.
• Varmista ennen käyttöä, että sahanterä on asennettu oikein.
• Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan.
• Älä käytä teriä, joiden läpimitta on suositeltua suurempi tai
pienempi. Katso tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä
tiedoista. Käytä ainoastaan tässä käsikirjassa eriteltyjä,
standardin EN 847-1 mukaisia teriä.
• Jos käytät LED-valoa osoittamaan leikkuulinjaa, varmista, että
LED on luokan 2 mukainen LED-tuote EN 62471 -standardin
mukaan. Älä vaihda LED-diodia toisen tyyppiseen. Jos LED
on vahingoittunut, pyydä valtuutettu korjaaja korjaamaan se.
• Suojuksen etuosassa on säleikkö näkyvyyden
helpottamiseksi. Vaikka säleikkö vähentää huomattavasti
lastujen sinkoamista, suojuksessa on aukkoja ja sahatessa
tulisi pitää aina suojalaseja.
• Kytke saha kiinni pölynkeräyslaitteeseen sahattaessa puuta.
Ota aina huomioon tekijät, jotka vaikuttavat altistumiseen
pölylle, kuten:
–työstettävän materiaalin tyyppi (lastulevy tuottaa enemmän
pölyä kuin puu);
– sahanterän terävyys;
– oikea sahanterän säätö.
-–pölynimulaite, jonka ilman virtausnopeus ei saa olla alle 20
m/s
Varmista, että paikalliset pölynpoistolaitteet sekä suojukset,
välilevyt ja kourut on säädetty oikein.
• Ota huomioon seuraavat tekijät, jotka vaikuttavat altistukseen
melulle:
– Käytä sahanteriä, jotka on suunniteltu vähentämään
melua.
– Käytä vain hyvin teroitettuja sahanteriä.
• Laite on huollettava säännöllisin väliajoin.
• Järjestä riittävä yleinen tai paikallinen valaistus.
• Varmista, että käyttäjä on kyllin koulutettu käyttämään ja
säätämään laitetta.
• Varmista, että välilevyt ja kararenkaat ovat tässä
käyttöoppaassa osoitetun tarkoituksen mukaisia.
• Vältä katkaistujen palojen tai muiden työkappaleen osien
poistamista leikkuualueelta, kun kone on käynnissä ja kun
saha ei ole lepoasennossa.
• Älä koskaan leikkaa 200 mm lyhyempiä työkappaleita.
• Harkitse melua vähentävien erikoisterien käyttämistä.
• Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan
kokoisille työkappaleille:
• Älä käytä NOPEITA TERÄKSISIÄ sahanteriä.
– Korkeus 89 mm x leveys 302 mm x pituus 600 mm
• Älä käytä haljenneita tai vioittuneita sahanteriä.
– Pidemmät työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän
avulla , esim. DE7023. Kiinnitä työkappale aina turvallisesti.
• Älä käytä hioma- tai timanttilaikkoja.
• Älä koskaan käytä sahaa ilman kitapalaa.
• Nosta terä työkappaleen sahausurasta, ennen kuin vapautat
virtakytkimen.
• Älä yritä jarruttaa moottoria työntämällä esineitä tuulettimen
aukkoon.
• Koneen teränsuojus nousee automaattisesti, kun terä
lasketaan alas, ja laskeutuu terän päälle, kun sahauspään
lukituksen vapautusvipua (12) painetaan.
• Älä koskaan nosta sahanterää käsin, ellei sahaa ole
sammutettu. Teränsuojuksen voi nostaa kädellä, kun
sahanterää vaihdetaan tai sahaa tarkistetaan.
• Tarkista säännöllisin väliajoin, että moottorin ilma-aukot ovat
puhtaat eikä niissä ole lastuja.
• Vaihda kulunut kitapala.
• Irrota kone verkkovirrasta ennen sen huoltoa ja terää
vaihdettaessa.
• Älä koskaan suorita puhdistus- tai huoltotöitä koneen
käydessä ja kun sahauspää ei ole lepoasennossa.
• Asenna kone penkille aina, kun se on mahdollista.
• Onnettomuuden tai konevian tapahtuessa sammuta kone
välittömästi ja irrota kone virtalähteestä.
• Raportoi viasta ja merkitse kone, jotta muut ihmiset eivät
käytä viallista konetta.
• Kun sahan terä on jumissa epänormaalin syöttövoiman
vuoksi leikkauksen aikana, sammuta kone ja irrota se
tehonsyötöstä. Poista työkappale ja varmista, että sahan terä
liikkuu vapaasti. Sammuta kone ja aloita uusi leikkaustoiminto
pienemmällä syöttövoimalla.
• Älä koskaan leikkaa kevytmetallia, erityisesti magnesiumia.
• Aina tilanteen mukaan asenna kone penkkiin käyttämällä
ruuveja, joiden halkaisija on 8 mm ja pituus 80 mm.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen
käyttöä, jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on
enintään 30 mA.
Muut mahdolliset vaarat
Sahojen käyttöön liittyvät seuraavat riskit:
– pyörivien osien koskemisesta aiheutuvat vammat.
121
Suomi
Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten noudattamisesta ja
turvalaitteiden käytöstä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää.
Näitä ovat:
–kuulovammat.
– katkaisuterän suojaamattomista pyörivistä osista aiheutuva
onnettomuusvaara.
– terän vaihtamisen aikana aiheutuva vahingonvaara.
– sormien puristumisen vaara suojuksia avattaessa.
– terveysriskit, jotka syntyvät puun sahauksesta aiheutuvan
pölyn hengittämisestä erityisesti sahattaessa tammea,
pyökkiä ja MDF-levyä.
Seuraavat tekijät lisäävät hengitysongelmien riskiä:
– Koneeseen ei ole kiinnitetty puuta sahattaessa
pölynimulaitetta
– Puhdistamattomien poistosuodattimien aiheuttama
riittämätön pölynpoisto
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Kantokohta
Pidä kädet poissa terän ulottuvilta.
Älä katso suoraan valolähteeseen.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] A1)
Päivämääräkoodi (13) on merkitty koteloon. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1Valmiiksi koottu katkaisu- ja jiirisaha
1Sahanterän kuusioavain
1Terä
1Pölypussi
1Materiaalipuristin
1Käyttöohje
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole
vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuvat A1–A6)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai mihinkään sen osaan.
Vaurioita tai henkilövahinkoja saattaa tapahtua.
A1
1Virtakytkin
2Siirrettävä alempi terän suojus
3Vasemman puolen suojus
4Jiiritaso
5Jiirisalpa
6XPSTM-virtakytkin
7Jiiriasteikko
8Oikean puolen suojus
9Jiirattavan kappaleen paikka
10 Kantokahva
11 Käyttökahva
12Pään lukitus- ja vapautusvipu
13Päivämääräkoodi
14 Karan lukko
15 Viistoasteikko
16 Kiskon lukituspainike
17 Urituksen pysäytys
A2
18Liukupysäytys
19Terän kiinteä ylempi suojus
20 Viistosalpa/-vipu
21 Viistokiinnikkeen kahva
22 Pään lukitustappi
23 Väännin
24 Paikka kädelle
25Aukot penkkiin kiinnittämiseksi
26Sahanpurun poisto
A3
27Pölypussi
A4
28 LED-työvalo
Lisävarusteet
A5
29Työskentelytuen jatke
A6
30Työstettävän kappaleen kiinnike
KÄYTTÖTARKOITUS
DeWALT DW717XPS -kulmasaha on suunniteltu ammattimaiseen
puun, puutuotteiden ja muovin leikkaamiseen. Se suorittaa
poikkileikkaus-, viistotus- ja kulmasahaustoiminnot helposti,
täsmällisesti ja turvallisesti.
Tämä yksikkö on tarkoitettu käytettäväksi
nimellisteränhalkaisijaltaan 250 mm:n karbiditerän kanssa.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä kulmasahat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
122
Suomi
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
VAROITUS! Älä käytä konetta muuhun kuin
osoitettuun tarkoitukseen.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle jännitteelle. Tarkista
aina, että virtalähde vastaa tehokilvessä annettua jännitettä.
yökalu on kaksoiseristetty standardin EN61029
T
mukaisesti; tästä syystä maadoitusjohtoa ei tarvita.
Johdon vaihdon yhteydessä laitteen saa korjata ainoastaan
valtuutettu huoltopalvelu tai asiantunteva sähköteknikko.
Jatkojohdon käyttäminen
Sahanterän asentaminen (kuvat D1–D4)
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja
irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden
asentamista tai irrottamista sekä ennen
säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
• Älä koskaan paina karan lukituspainiketta, kun terässä
on virta tai kun terä on liikkeessä.
• Älä leikkaa kevytmetallia ja rautametallia (sisältää
rautaa tai terästä) tai muurattuja rakenteita tai
kuitusementtituotteita tällä kulmasahalla.
• Paina lukituksen vapautusvipua (12) vapauttaaksesi
alemman suojuksen (2) ja nosta sitten alempi suojus
niin ylös kuin mahdollista.
• Kun alempi suojus on ylhäällä, paina karan lukituspainiketta
(14) toisella kädellä, käytä sitten mukana toimitettua
kiintoavainta (23) toisella kädellä ja löysää vasenkierteinen
terän lukitusruuvi (37) kääntämällä myötäpäivään.
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa
3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pidä lukon painiketta alhaalla, jotta estät karaa kääntymästä.
KOKOAMINEN
• Poista terän lukitusruuvi (37) ja ulkopuolinen välirengas (38).
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja
irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden
asentamista tai irrottamista sekä ennen
säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Pakkauksen avaaminen (kuvat A1, B)
• Poista saha pakkauksestaan varovasti kantokahvasta
nostaen (10).
• Vapauta kaidelukituksen nuppi (16) ja lukitse sahauspää
taka-asentoon painamalla sitä taaksepäin.
• Paina työkahvaa (11) alas ja vedä ulos sahauspään alaslukitusnuppi (22) kuten kuvassa näkyy.
• Anna paineen tasaantua ja anna sahausvarren nousta ylös.
Sahan kiinnittäminen (kuva C)
• Reiät (25) kaikissa neljässä jalassa on tarkoitettu helpottamaan
penkin asennusta. Kaksi erikokoista reikää on tarkoitettu
erikokoisille pulteille. Käytä jompaakumpaa reikää; ei
ole tarpeen käyttää molempia. Suosittelemme pultteja,
joiden halkaisija on 8 mm ja pituus 80 mm. Asenna saha
aina tukevasti liikkumisen estämiseksi. Kannettavuuden
parantamiseksi työkalu voidaan asentaa 12,5 mm paksuun
tai paksumpaan vaneriin, joka voidaan kiinnittää työtukeen tai
siirtää toisille työpaikoille ja kiinnittää uudelleen.
• Kun kiinnität sahan vaneriin huolehdi, etteivät ruuvien päät
työnny ulos vanerin pohjasta. Sahan on seistävä työalustalla
tasaisesti. Kun kiinnität sahan työalustalle, kiinnitä puristimet
sahan jalkojen vahvistettuihin kohtiin ruuvien aukkojen
kohdalle. Kiinnityspuristimien käyttö muualla häiritsee sahan
käyttöä.
• Kiinnitysalusta ei saa olla käyrä tai epätasainen, sillä tällöin
työn tarkkuus kärsii. Jos saha heiluu alustalla, laita sahan
jalan alle ohut tukikappale kunnes saha seisoo tukevasti
alustalla.
VAROITUS! Käytä karan lukitusta painamalla
painiketta kuvan mukaisesti ja käännä karaa käsin,
kunnes tunnet lukituksen.
• Asenna sahan terä (39) terän sovittimeen (40), joka on
suoraan välirengasta kohti (41), ja varmista, että terän
alareunan hammastus osoittaa sahan takaosaa kohti
(poispäin käyttäjästä).
• Laita ulkoinen välirengas paikalleen (38).
• Kiristä terän lukitusruuvi (37) huolellisesti kääntämällä
vastapäivään samalla, kun pidät karan lukituksesta toisella
kädelläsi.
VAROITUS! Huolehdi, että sahan terä laitetaan
paikalleen vain kuvatulla tavalla. Käytä vain teknisistä
tiedoista määritettyjä sahan teriä; luettelonro:
DT4323.
Säädöt
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja
irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden
asentamista tai irrottamista sekä ennen
säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Katkaisu- ja jiirisahan säädöt on tarkistettu tehtaalla. Jos säätöjä
kuljetuksen, käsittelyn tai jonkin muun syyn vuoksi on korjattava,
noudata alla olevia säätöohjeita. Kun säädöt on tehty, niiden tulisi
säilyä muuttumattomina.
Sahanterän säätö suhteessa takavasteeseen (kuvat E1–E4)
• Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa
(5) jiirisahausvarren (42) vapauttamiseksi.
• Käännä jiirisahausvartta kunnes jiiri on 0° asennossa. Älä
kiristä vipua.
• Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee
puukappaleen läpi ja ulottuu kitapalaan (43).
• Aseta kulmaviivain (44) ohjaimen (3) ja terän (39) vasenta
sivua vasten (kuva E3).
VAROITUS: Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä
suorakulmaimella.
123
Suomi
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää ruuvit (45) ja siirrä jiirisahaus/asteikko-kokoonpanoa
oikealle tai vasemmalle, kunnes sahanterä on 90°
takavasteeseen nähden suorakulmaimella mitattaessa.
• Kiristä ruuvit (45) uudelleen. Älä kiinnitä huomiota
jiirisahauksen kulmaosoittimeen tässä vaiheessa.
Jiirisahauksen kulmaosoittimen säätö (kuvat E1, E2 & F)
• Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa
(5) jiirisahausvarren (42) vapauttamiseksi.
• Käännä jiirisahausvartta niin, että jiirisahauksen kulmaosoitin
(46) on nollassa, kuten kuvassa F.
• Anna jiirisahauksen vivun olla löysällä ja anna salvan
napsahtaa paikalleen kun sahausvarsi on nollakohdassa.
• Tarkkaile osoitinta (46) ja jiirisahausasteikkoa (7). Jos osoitin
ei ole täsmälleen nollassa, löysää ruuvia (47), siirrä osoitin
0°:een ja kiristä ruuvi.
Jiirilukon/pidätintangon säätö (kuvat A1, G)
Jos sahan alaosaa voidaan siirtää jiirivivun (4) ollessa lukittuna,
jiirisahan lukitus-/pidäketankoa (48) on säädettävä.
• Avaa jiirivivun lukitus (4).
• Löysennä jiirauksen lukkotangon lukkomutteri (61).
• Kiristä jiirilukko/pidäketanko (48) ruuvimeisselin avulla.
Löysennä tankoa tämän jälkeen yksi kierros.
• Tarkista, että pöytä ei liiku, kun vipu (4) lukitaan satunnaiseen
(ei valmiiksi asetettuun) kulmaan.
• Kiristä lukkomutteri (61).
Terän tarkistaminen ja säätäminen suhteessa pöytään
(kuvat A2, H1–H4)
• Löysennä viistokiinnityskahva (21) ja nosta viistosalpaa (20)
sahausvarren vapauttamiseksi.
• Siirrä sahausvartta, kunnes salpa on viistossa 0 asteen
asennossa. Älä kiristä kahvaa.
• Vedä pää alas, kunnes terä menee aluslevyyn (43) juuri ja
juuri.
• Lukitse sahauspää alas tapilla (22).
• Aseta suorakulma (44) pöydälle ja terää (39) vasten (kuva
H2).
VAROITUS: Älä kosketa terän hampaita
suorakulmalla.
• Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:
• Löysennä mutterit (55) ja siirrä sahausvartta vasemmalle
tai oikealle, kunnes terä on 90 asteen kulmassa pöytään
suorakulmalla mitattuna. Kiristä mutteri (55) uudelleen.
• Jos viistoamisen osoitin (50) ei ole viistoamisasteikolla (15)
nollakohdassa, irrota osoittimen kiinnitysruuvi (51) ja siirrä
osoitinta tarvittavalla tavalla.
Takavasteen säätö (kuvat I1 – I2)
Takavasteen yläpuoli voidaan säätää vapaan tilan
mahdollistamiseksi,
jotta sahan vasen ja oikea vinosahauskulma voivat olla täydet
48°. Vasemman takavasteen (3) säätö:
• Löysää vasteen siipiruuvi (52) ja siirrä vastetta vasemmalle.
• Testaa sahauskulma ilman sähkövirtaa ja tarkista terän
liikkumatila. Säädä vaste mahdollisimman lähelle sahanterää,
124
jotta se tukisi työkappaletta kunnolla häiritsemättä kuitenkaan
sahausvarren liikettä ylös ja alas.
• Kiristä ruuvi.
Oikean takavasteen (8) säätö:
• Löysää vasteen siipiruuvi (53) ja siirrä vastetta oikealle.
• Säädä kuten vasen vaste.
V
AROITUS: Ohjainuriin (54) voi joutua sahanpurua.
Puhdista ohjainurat sahanpurusta tikulla tai
puhaltimella.
Vinosahauksen säätäminen (kuva J)
Jos sahausvartta voidaan liikuttaa, kun vinosahauksen
lukitusvipu (21) on lukittu, lukitusjärjestelmää pitää säätää.
• Irrota ruuvi (56), jolla kahva on kiinnitetty.
• Nosta kahva ja kierrä sitä 1/8 kierrosta myötäpäivään.
Asenna ruuvi takaisin.
• Tarkista, että sahausvarsi ei liiku, kun vipu (21) on lukittu
johonkin kulmaan (ei esiasetettuun).
Kiskon ohjaimen säätäminen (kuva J)
• Tarkista kiskojen välys säännöllisesti.
• Voit pienentää välystä kääntämällä asetusruuvia (57)
myötäpäivään ja siirtämällä sahauspäätä samalla
edestakaisin. Säädä välys mahdollisimman pieneksi, mutta
liukumisvastusta ei kuitenkaan saa aiheutua.
KÄYTTÖ
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa
koskevia säädöksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta
ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen
säätämistä tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Varmista, että virtakytkin on OFFasennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus
ja vakaus huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että
käyttäjällä on hyvä yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen
ympärillä, mikä mahdollistaa työkappaleen käsittelyn rajoituksetta.
Jotta vähennetään tärinän vaikutukset, varmista, että ympäröidä
lämpötila ei ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on hyvin huollettu
ja työkappaleen koko on sopiva tälle koneelle.
Käyttäjiä Isossa-Britanniassa pyydetään huomioimaan säädökset
“woodworking machinesregulations 1974” ja sen myöhemmät
muutokset.
Ennen käyttämistä:
• Asenna suositusten mukainen sahanterä. Älä käytä kuluneita
sahanteriä. Sahan suurin pyörimisnopeus ei saa ylittää
sahanterän suurinta pyörimisnopeutta.
• Älä yritä sahata liian pieniä kappaleita.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen
sahaamista.
• Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni.
• Kiinnitä työkappale.
• Vaikka tällä sahalla on mahdollista sahata puuta ja monia
Suomi
ei-rautametalleja, käyttöohjeissa viitataan vain puun
sahaamiseen. Samat perusohjeet pätevät myös muiden
materiaalien sahaukseen. Älä sahaa rautametalleja (rautaa ja
terästä), kuitusementtiä tai kiveä tällä sahalla!
• Käytä kitapalaa. Älä käytä konetta jos kitapalan ura on
leveämpi kuin 10 mm.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva K)
Virtakytkimessä (1) on kolo (58), johon voidaan laittaa
munalukko työkalun lukitsemiseksi.
• Käynnistä kone virtakytkimestä (1).
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
Sahausasento
Oikea sahausasento helpottaa työskentelyä, ja tällöin
sahaaminen on myös tarkempaa ja turvallisempaa.
• Älä koskaan laita käsiäsi liian lähelle leikkuualuetta.
• Älä laita käsiäsi 150 mm lähemmäksi sahanterää.
• Pidä sahattaessa työstökappaletta tukevasti pöytää ja
takavastetta vasten. Pidä kädet paikoillaan kunnes olet
vapauttanut virtakytkimen ja sahanterän pyöriminen on täysin
pysähtynyt.
• Testaa sahan leikkuulinja (ilman virtaa) ennen lopullista
sahausta.
• Älä laita käsiäsi ristiin.
• Pidä molemmat jalat tiukasti kiinni lattiassa ja säilytä tasapaino.
• Kun liikutat sahausvartta oikeaan ja vasempaan, seiso aina
hieman sahanterän vieressä.
• Katso säleikön läpi kun seuraat sahausviivaa.
Jiirin säätäminen (kuva E1)
Saha voi jiirata 60 astetta vasemmalle ja 50 oikealle jiirin vivun (4)
ja salvan (5) avulla.
Jiiraaminen:
• Vapauta jiirausvipu (4) ja jiiraussalpa (5). Valitse haluamasi
jiirauskulma asteikosta.
• Voit lukita sahauspöydän painamalla jiirausvivun (4) alas.
Viistouden säätäminen (kuvat H1, H4)
Saha voi jiirata 48 astetta vasemmalle ja oikealle
viistosalpavipujen (20) ja viistokahvan (21) avulla. Sahassa on
kaksi viistosalpavipua (20). Ne sijaitsevat kotelon takaosan
molemmin puolin. Vain yhtä tarvitsee käyttää säädettäessä
viistoutta jompaankumpaan suuntaan. Viistokiinnikekahva (21)
sijaitsee kotelon takaosan päällä.
Viistoaminen:
• Löysennä viistokiinnityskahva (21). Nosta yksi vipu noin
45 asteen kulmaan. Valitse haluamasi viistoamiskulma
asteikosta (15). Laitteessa on kaksi viistoasteikkoa.
• Lukitse viistokiinnityskahva (21) viistoamisen lukitsemiseksi.
Viistoamisen salpavivut (20) voidaan nostaa ylöspäin
pysäytyskulmien ylittämiseksi.
Liukupysäytin (kuva T)
Liukupysäytin (18) asettaa sahan kiskot siten, että
suurimmat mahdolliset pystysuuntaiset listat voidaan sahata.
LIUKUPYSÄYTINTÄ KÄYTETTESSÄ KIRISTÄ AINA KISKON
LUKITUSNUPPI, JOTTA LIUKUJÄRJESTELMÄ EI LIIKU
VAHINGOSSA.
Kiskon lukitusnuppi (kuva A1, T)
Kiskon lukitusnuppi (16) mahdollistaa sahan pään lukitsemisen
tiukasti, jotta se ei liu’u kiskoilla. Tätä tarvitaan tietyissä
sahauksissa tai sahaa kuljetettaessa.
Urapysäytin (kuvat A1, R)
Urapysäytin (17) mahdullistaa uran sahaamisen. Voit säätää
sahattavan uran syvyyttä siirtämällä vipua sahan etuosaa
kohden ja säätämällä peukaloruuvilla. Vivun siirtäminen sahan
takaosaan ohittaa urapysäytyksen.
Pään lukitustappi (kuva A2)
Voit lukita sahan pään ala-asentoon painamalla pään alas,
painamalla tappia (22) ja vapauttamalla sahan pään. Tällöin saha
pysyy turvallisesti alhaalla, joten sitä voi kuljettaa. Voit vapauttaa
pään painamalla sahauspään alas ja vetämällä tapin ulos.
XPSTM LED-valojärjestelmän käyttö (kuvat A1, A2)
HUOMAA: Jiirisaha tulee kytkeä virtalähteeseen.
XPSTM LED-valojärjestelmässä on virtakytkin (6). XPSTM LEDvalojärjestelmä toimii sahan liipaisukytkimestä erillään. Valon ei
tarvitse välttämättä palaa, kun sahaa käytetään.
Puukappaleen viivamerkintää pitkin sahaaminen:
1.Kytke XPSTM-järjestelmä päälle ja vedä käyttökahva (11) alas,
jotta sahanterä siirtyy puukappaleen lähelle. Terän varjo tulee
näkyviin puukappaleeseen.
2.Kohdista piirretty linja terän varjon reunaan. Jiiriä tai
viistekulmia voi olla tarpeen säätää, jotta terä kohdistuisi
tarkalleen piirrettyyn linjaan.
TAVALLINEN SAHAUS
Pystysuora katkaisusahaus (kuvat A1 & L)
• Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa
(5) jiirisahausvarren vapauttamiseksi.
• Lukitse salpa asentoon 0° ja kiristä jiirisahauksen vipu.
• Laita puunkappale vastetta vasten (3 & 8).
• Tartu kahvaan (11) ja paina sahauspään vapautusnuppia
(12).
• Käynnistä saha liipaisinkytkimestä (1).
• Paina sahauspäätä alas ja leikkaa puun läpi, kunnes saha
ulottuu kitapalan uraan (9).
• Kun sahaus on suoritettu, vapauta kytkin ja odota, että
sahanterä on täysin liikkumatta ennen kuin palautat terän
pään sen yläasentoon.
Liukusahaaminen (kuvat A1, M)
Ohjauskisko mahdollistaa suurempien kappaleiden sahaamisen
koosta 76,2 mm kokoon 111,8 mm saakka ulos-alas-taakseliikkeen avulla.
• Vapauta kiskon lukitusnuppi (16).
• Vedä sahauspäätä ylös itseäsi kohden ja käynnistä työkalu.
• Laske sahanterä työstettävään kappaleeseen. Viimeistele
sahaus työntämällä pää takaisin.
• Toimi edellä kuvatulla tavalla.
VAROITUS
• Älä liukusahaa, jos työstettävä kappale on pienempi
kuin 76,2 mm.
125
Suomi
• Muista lukita sahauspää taka-asentoon, kun
liukusahaus on valmis.
Jiirisahaus (kuvat A1 & N)
• Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa
(5).
• Käännä sahausvartta oikeaan tai vasempaan haluttuun
kulmaan. Jiirisahauksen salpa asettuu automaattisesti kohtiin
10°, 15°, 22,5°, 31,62° ja 45° sekä vasemmalla että oikealla
sekä kohtiin 60° vasemmalla ja 50° oikealla. Jos haluat valita
jonkin välikulman, pidä sahauspäätä paikallaan ja kiristä
jiirisahauksen vipu.
• Varmista aina ennen sahausta, että jiirisahauksen vipu on
kunnolla kiristetty.
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
VAROITUS: Kun sahataan laudan päätä ja siitä jää
vain pieni jäännöspala, aseta lauta siten, että irrotettava
kappale jää sille puolen terää, missä jiirikulma
suhteessa takavasteeseen on suurempi. Toisin sanoen,
jos jiiri on vasempaan, jäännöspala jää oikealle, ja jos
jiiri taas on oikeaan, jää jäännöspala vasemmalle.
Vinosahaus (kuvat A1, A2 & O)
Vinosahauskulmat voidaan säätää 48°:sta vasempaan 48°:seen
oikeaan, ja samalla jiirisahausvarsi voidaan säätää välille 0 ja
enintään 45° vasempaan tai oikeaan.
Vasen vinosahauskulma
• Siirrä vasemman takavasteen (3) yläosaa niin pitkälle
vasemmalle kuin se menee.
• Löysää vinosahauksen lukitusnuppi (21), vedä salpa ylös (20)
ja aseta haluamasi kulma.
• Vinosahauksen salpa asettuu automaattisesti lukemiin
22,5°, 33,85° ja 45°. Jos haluat valita jonkin välikulman, pidä
sahauspäätä paikallaan ja kiristä vinosahauksen salvan kahva
(21).
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
Oikea vinosahauskulma
• Siirrä oikean takavasteen (8) yläosaa niin pitkälle oikealle kuin
se menee.
• Toimi kuten vasemmassa vinosahauksessa.
Sahausjäljen laatu
Sahausjäljen tasaisuus riippuu monista tekijöistä, esim.
sahattavasta materiaalista. Kun tarvitaan hyvin tasaista
jälkeä listoja ja muita tarkkuustöitä varten, terävä sahanterä
(60-hampainen karbiditerä) ja hitaampi, tasainen sahaus antaa
paremman tuloksen.
126
VAROITUS: Varmista, ettei sahattava materiaali
siirry paikaltaan sahattaessa, kiinnittämällä se
kunnolla paikalleen. Anna sahanterän pyörimisliikkeen
pysähtyä aina, ennen kuin nostat sahauspäätä. Jos
puunkappaleen takaosa sahattaessa vieläkin säröytyy,
liimaa pala peiteteippiä puun leikkauskohtaan. Sahaa
teipin läpi ja poista teippi varovasti, kun sahaus on
valmis.
Työstökappaleen kiinnitys (kuva A6, U)
VAROITUS: Ennen sahausta kiinnitetty, tasapainotettu
ja varmistettu työkappale voi olla epätasapainossa
sahauksen jälkeen. Epätasapainossa oleva kuormitus
voi kallistaa sahaa tai kaikkia sahassa kiinni olevia
kappaleita, kuten pöytää tai penkkiä. Kun sahaat
kappaletta, joka voi mennä epätasapainoon, tue
työkappaletta oikein varmistaaksesi, että saha
on tiukasti kiinni vakaassa tasossa. Vaarana on
henkilövahinko.
VAROITUS: Pidikkeen jalan on oltava kiinni sahan
pohjan yläpuolella aina, kun pidikettä käytetään. Kiinnitä
työkappale aina sahan pohjaan – älä kiinnitä sitä
mihinkään muuhun työalueen kohtaan. Varmista, ettei
pidikkeen jalka ole kiinni sahan pohjan reunassa.
HUOMIO: Käytä aina työkappaleen pidikettä hallinnan
säilyttämiseksi ja henkilövahinkovaaran ja työkappaleen
vaurioitumisvaaran välttämiseksi.
Käytä sahan mukana toimitettua materiaalinpidikettä (30).
Vasen ja oikea rajasuoja liukuu sivulta sivulle kiinnittämisen
helpottamiseksi. Muita apuvälineitä, kuten jousikiristimiä,
tankokiristimiä tai C-pidikkeitä voidaan käyttää tietyn kokoisiin ja
muotoisiin materiaaleihin.
PIDIKKEEN ASENTAMINEN
1.Aseta pidike rajasuojan takana olevaan reikään. Pidikkeen on
oltava jiirisahan takaosaan päin. Pidikkeen tangossa oleva
ura tulee asettaa kokonaan pohjaan. Varmista, että ura on
asetettu kokonaan jiirisahan pohjaan. Jos ura on näkyvissä,
pidike ei ole tiukasti kiinni.
2.Kierrä pidikettä 180° jiirisahan etuosaan päin.
3.Löysää nuppia pidikkeen säätämiseksi ylös- tai alaspäin ja
kiinnitä työkappale tiukasti säätämällä hienosäädön nuppia.
HUOMAA: Aseta pidike vastakkaiselle puolelle pohjaa viisteen
saavuttamiseksi. SUORITA AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA)
ENNEN SAHAUKSEN VIIMEISTELYÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA
TERÄN REITIN. VARMISTA, ETTEI PIDIKE OL SAHAN TAI
SUOJIEN TIELLÄ.
Pitkien työstökappaleiden tuki (kuva A5)
• Tue aina pitkät työstökappaleet.
• Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi käytä ohjainputkia
(29),
joilla pidennät sahapöydän pituutta (lisävaruste). Pitkät
työstökappaleet voidaan tukea sahapukkia yms. vasten,
etteivät työstökappaleen päät roiku ilmassa.
Taulukehysten, laatikoiden tai muiden nelitahoisten
esineiden leikkaaminen (kuva P1 & P2)
Listojen ja kehysten viimeistely
Sahaa ensin muutama testipala, kunnes saat tuntuman sahaasi.
Katkaisu- ja jiirisaha sopii hyvin erilaisten kulmien sahaukseen
P1.
Liitos voidaan tehdä joko vino- tai jiirisäädöllä.
-Vinosahaussäätö
Kahden laudan vinosahauskulma säädetään 45°:seen, jolloin
saadaan 90°:n kulma. Jiirisahausvarsi lukitaan nollaan.
Puunkappale sijoitetaan tasainen, leveä puoli sahauspöytää
vasten ja kapea reuna takavasteeseen päin.
Piirrokset (kuva P1 & P2) ovat vain nelitahoisia kohteita
varten. Kun sivujen määrät muuttuvat, muuttuvat myös jiiri- ja
vinosahauskulmat. Alla olevasta taulukosta nähdään oikeat
sahauskulmat eri malleille olettaen, että kaikki sivut ovat yhtä
pitkiä. Jos haluamaasi mallia ei ole kaaviossa, jaa 180° sivujen
määrällä, kun haluat tietää jiiri- tai vinosahauskulman.
Sivujen määrä
4
5
6
7
8
9
10
Jiiri- tai vinosahauskulma
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Yhdistetty vino- ja jiirisahaus (kuvat Q1 & Q2)
Tällä sahalle voidaan säätää sekä jiirisahaus- (kuva P2) että
vinosahauskulma (kuva P1) samanaikaisesti. Yhdistettyä
jiiri- ja vinosahausta voidaan tarvita kun sahataan kehyksiä tai
laatikoita, joissa on kaltevat reunat kuten Q1.
VAROITUS: Jos leikkuukulma vaihtelee tarkista, että
vinosahauksen ja jiirisahauksen lukitusvivut ovat tiukasti
kiinni. Nämä vivut on muistettava kiristää aina kun vinotai jiirisahauskulmaa muutetaan (kuva Q1 & Q2).
• Allaoleva kaavio helpottaa sinua tavallisimmissa
yhdistelmäsahauksissa tarvittavien oikeiden vino- ja
jiirisahaussäätöjen valinnassa.
Valitse haluttu kulma “A” (kuva Q2) ja etsi kulma kaavion
kaarelta. Seuraa kaarelta pystysuoraa viivaa suoraan alas
akselille, josta löydät oikean vinosahauskulman, ja seuraa
kaarelta vaakasuoraa viivaa toiselle akselille, josta näet
oikean jiirisahauskulman.
• Säädä sahaasi saadut jiiri- ja vinosahauskulmat, ja tee
muutama koesahaus hukkapaloihin.
• Harjoittele liitettävien kappaleiden liittämistä toisiinsa.
• Esimerkki: Kun haluat nikkaroida 4-tahoisen laatikon, jonka
ulkokulmat ovat 25° (kulma “A”) (kuva Q2). Etsi luku 25°
kaarelta. Seuraa vaakasuoraa viivaa kaaren kohdasta 25°
jompaan kumpaan suuntaan, jolloin saat akselilta selville
oikean jiirisahauskulman (23°). Samalla tavalla, seuraa
pystysuoraa viivaa kaaren kohdasta 25° ylös tai alaspäin,
jolloin saat akselilta selville oikean vinosahauskulman (40°).
Tee aina muutama koesahaus hukkapaloille, joilla varmistat
sahauskulmien oikeat säädöt.
NELIÖN MUOTOINEN
LAATIKKO
6-TAHOINEN
LAATIKKO
8-TAHOINEN
LAATIKKO
LAATIKON SIVUN KULMA (KULMA A)
-Jiirisahaussäätö
Sama sahaus voidaan tehdä säätämällä jiirisahauskulmaa
oikealle ta vasemmalle. Puunkappale sijoitetaan sahalle leveä
pinta takavastetta vasten.
SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ JIIRISAHAUSKULMA
Suomi
SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ VINOSAHAUSKULMA
LATTIALISTOJEN SAHAUS
Lattialistojen sahaus tehdään 45°:n vinosahauskulmassa.
• Testaa kulmien säätö aina ilman virtaa ennen kuin sahaat
työstökappaleita.
• Sahaamisen pitää tapahtua siten, että listan päällispuoli on
litteänä sahaa vasten.
Sisäkulma
- Vasen puoli
• Sijoita lista työpöydälle yläreuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
- Oikea puoli
• Sijoita lista työpöydälle alareuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
Ulkokulma
- Vasen puoli
• Sijoita lista työpöydälle alareuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
- Oikea puoli
• Sijoita lista työpöydälle yläreuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
Päällyslistojen sahaus
Päällyslistojen sahaus tehdään yhdistetyllä jiirisahauksella. Jotta
päästäisiin täydelliseen tarkkuuteen, sahan jiirikulman esiasetettu
arvo on 31,62° ja vinosahauskulman 33,85°. Nämä asetukset
pätevät standardeihin päällyslistoihin, joiden kulma on ylhäällä
52° ja alhaalla 38°.
• Tee koesahaus ennen lopullista sahausta jätemateriaalia
käyttäen.
• Sahaus tehdään vasemmassa vinosahauskulmassa siten,
että listan päällispuoli on pohjaa vasten.
127
Suomi
Sisäkulma
- Vasen puoli
• Listan yläreuna takavasteeseen päin.
• Oikea jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
- Oikea puoli
• Listan alareuna takavasteeseen päin.
• Vasen jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
Ulkokulma
- Vasen puoli
• Listan alareuna takavasteeseen päin.
• Vasen jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
- Oikea puoli
• Listan yläreuna takavasteeseen päin.
• Oikea jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
Urasahaus (kuva R)
Saha on varustettu urasahauksen pysäyttimellä (17) ja
peukaloruuvilla (59), jotka mahdollistavat urasahauksen.
• Käännä urasahauksen pysäytin (17) kohti sahan etuosaa.
• Aseta urasahauksen syvyys säätämällä peukaloruuvia (59).
Lukitusmutteri (60) voidaan joutua vapauttamaan ensin.
• Aseta noin 5 sentin jätemateriaalin palanen takavasteen ja
työkappaleen väliin suoran urasahauksen tekemiseksi.
Suurien kappaleiden katkaiseminen (kuva A1, S1, S2)
Tällä sahalla voidaan katkaista erittäin leveitä kappaleita (jopa
391 mm), kun tehdään tiettyjä valmisteluja. Toimi seuraavasti.
• Irrota sahasta vasten ja oikea liukusuoja. Voit irrottaa
ne kääntämällä suojusten nuppeja useita kierroksia ja
liu’uttamalla suojuksia ulospäin. Säädä ja lukitse jiiraussäädin
siten, että jiirauskulma on 0 astetta.
• Irrota takasuojuksen ruuvit (64) oikeasta alemmasta jalasta ja
asenna ne oikean suojuksen (62) ruuvien aukkoihin.
VAROITUS Älä sahaa materiaalia tässä erityistilassa
kiinnittämättä takasuojuksen ruuveja (64).
Muutoin sahattavaa kappaletta ei tueta kunnolla,
joten seurauksena voi olla hallinnan menetys ja
henkilövahinko.
• Valmista 38 mm:n paksuisesta lastulevystä tai vastaavasta
38 mm:n vahvuisesta puulevystä alusta, jonka mitat
ovat: 368 x 660 mm. Alustan tulee olla tasainen, muutoin
materiaali voi liikkua sahauksen aikana ja aiheuttaa vahinkoa.
• Kiinnitä 368 x 660 mm:n kokoinen alusta sahaan asettamalla
pohjavasteen reikiin neljä 76,2 mm pitkää puuruuvia
(64). Kaikki neljä ruuvia tulee kiinnittää, jotta materiaali
kiinnittyy tukevasti. Alusta sahataan kahtia erikoisasetuksia
käytettäessä. Varmista tästä syystä, että ruuvit on kiristetty
kunnolla ja ettei materiaali pääse irtoamaan ja aiheuttamaan
vahinkoa. Varmista myös, että alusta on täysin tasaisesti
pöydällä vastetta vasten ja keskitetty tasaisesti vasemmalta
oikealle.
128
VAROITUS: Varmista, että saha on asennettu
kunnolla vakaalle, tasaiselle pinnalle. Mikäli näin ei ole,
saha voi olla epävakaa, päästä putoamaan ja aiheuttaa
henkilövahinkoja.
• Aseta sahattava kappale pöytään kiinnitetyn alustan päälle.
Varmista, että työstettävä kappale on tiiviisti takavastetta
vasten.
• Kiinnitä työstettävä kappale ennen sahausta. Sahaa hitaasti
työstettävän kappaleen läpi käyttäen ulos-alas-takaisinliukuliikettä Jos työstettävää kappaletta ei ole kiinnitetty
huolella tai sahaus on liian nopeaa, kappale saattaa irrota ja
aiheuttaa vahinkoa.
Kun alustalla on sahattu useita ei-nollakulmaisia jiirikulmia, alusta
voi olla jo heikko eikä välttämättä tue työstettävää kappaletta
enää kunnolla. Valitse tällöin haluttu jiirikulma uudestaan ja
asenna uusi, käyttämätön alusta sahaan.
VAROITUS: Älä käytä alustaa, jossa on jo useita
uurteita, koska työstettävä kappale voi tällöin olla
vaikeasti hallittavissa, mikä voi aiheuttaa vahinkoja.
Pölyn ottaminen talteen (kuvat A2 & A3)
• Kiinnitä pölypussi (27) pölynpoistoaukkoon (26).
VAROITUS!
Liitä pölypäästöjen säännösten
mukainen pölynpoistolaite aina mahdollisuuksien
mukaan.
Sahanterät
Saavuttaaksesi ohjeiden mukaiset sahausalueet, käytä
halkaisijaltaan 250 mm sahanteriä, joissa on 30 mm teräkeskiöt.
Kuljetus (kuvat A1, A2 & B)
Sahausvarren päässä on kantokahva (10), josta sahaa on
helppo kuljettaa paikasta toiseen.
• Kun kuljetat sahaa, laske varsi alas ja paina alaslukitusnuppia (22).
• Lukitse kaidelukituksen nuppi siten, että
sahauspää on etuasennossa, lukitse jiirisahausvarsi
vasemmanpuoleisimpaan jiirikulmaan, liu’uta takavaste (3 &
8) kokonaan sisälle ja lukitse vinosahauksen vipu (20) siten,
että sahauspää on pystysuorassa asennossa, jolloin työkalu
on pienimmillään.
• Kanna sahaa aina joko kantokahvasta (10) tai
nostosyvennyksistä (24) (kuva B).
HUOLTO-OHJEITA
DeWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän
aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö
ja säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan
toiminnan.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee,
kun laite kytketään pois päältä ja pistoke
irrotetaan virtalähteestä ennen apulaitteiden
asennusta ja irrotusta, ennen säätöjä tai
välineiden vaihtoa sekä korjausten ajaksi.
Varmista, että liipaisukytkin ei ole päällä (OFF-asento).
Vahingossa tapahtuva käynnistyminen voi aiheuttaa
vamman.
Suomi
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Tarkista huolellisesti ennen käyttöä ylempi terän suojus, siirrettävä
alempi terän suojus sekä pölynpoiston putki määrittääksesi, että
ne toimivat oikein. Varmista, että lastut, pöly tai työkappaleen
partikkelit eivät voi muodostaa tukosta johonkin toiminnoista.
Jos työkappaleen osat jumiutuvat sahan terän ja suojusten väliin,
irrota kone sähkönsyötöstä ja noudata osassa Sahan terän
asennus annettuja ohjeita. Poista jumiutuneet osat ja kokoa
sahan terä uudelleen.
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos pääkotelosta
kuivalla ilmalla aina, kun havaitset lian kertyvän
tuuletusaukkojen sisälle ja ympärille. Käytä
asianmukaisia silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien osien
puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia tai muita
vahvoja kemikaaleja. Nämä kemikaalit voivat heikentää
osien valmistuksessa käytettyjä materiaaleja. Käytä
ainoastaan mietoon saippuaveteen kostutettua
kangasta. Älä koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle, äläkä koskaan upota työkalun mitään osaa
nesteeseen.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee,
kun puhdistat pöydän pinnan säännöllisesti.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee,
kun puhdistat pölynkeräysjärjestelmän säännöllisesti.
TERÄN KUVAUS
SOVELLUS
HALKAISIJA
HAMMAS
Rakennussahanterät (ohut uurros, jossa on tartt
umisen estävä reuna)
Yleistarkoitus
250 mm
40
Hienot poikkileikkaukset
250 mm
60
Puunkäsittelyyn tarkoitetut sahanterät (tasaiset ja puhtaat
leikkaustulokset)
Hienot poikkileikkaukset
250 mm
80
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai
kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut
paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla
osoitteesta www.2helpU.com.
TYÖVALON PUHDISTUS
• Puhdista varoen sahauspöly ja jäämät valojen linsseistä
vanupuikolla. Pölyn kertyminen voi estää valon toiminnan,
jolloin se ei valaise oikein sahauslinjaa.
• ÄLÄ käytä liuotusaineita; ne voivat muutoin vahingoittaa
linssejä.
• Kun terä on poistettu sahasta, puhdista piki ja kertymät
terästä.
Lisävarusteet (kuvat A5, A6)
VAROITUS: Koska muita kuin DeWALTIn tarjoamia
lisävarusteita ei ole testattu tämän tuotteen kanssa,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa voi olla vaarallista.
Henkilövahinkojen riski pienenee, kun vain DeWALTin
suosittelemia lisävarusteita käytetään.
SAHANTERÄT: KÄYTÄ AINA 250 mm SAHANTERIÄ 30 mm
REI’ISSÄ. NIMELLISNOPEUDEN ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 4
000 KIERR./MIN. Älä koskaan käytä pienemmän halkaisijan teriä.
Niiden käyttö ei ole turvallista Käytä ainoastaan poikkileikkauksen
teriä Älä käytä jyrsimisteriä, yhdistelmäteriä tai teriä, joiden
koukkukulmat ovat yli 5°.
129
Svenska
GERINGSÅG DW717XPS
Vi gratulerar!
Du har valt ett DeWALT verktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DeWALT till ett av de mest
pålitliga namnen för professionella användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Ineffekt
Klingdiameter
Håldiameter
Tjocklek klingliv
Max. klinghastighet/min
Max. kaplängd 90°/90°
Max. geringslängd 45°
Max. sågdjup 90°
Max. sågdjup vid gering 45°
Gering (max. positioner)
mm
mm
mm
mm
vänster
DW717XPS
230
5
1675
250
30
2,2
4000
98 x 320
226
89
56
60°
Lutning (max. positioner)
höger
vänster
51°
48°
höger
48°
mm
302
mm
76
mm
213
mm
76
mm
302
mm
50
mm
302
mm
22
mm
s
kg
44
< 10,0
24
0° gering
Maximal sågbredd vid maxhöjd 89 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 320 mm
45° vänstergering
Maximal sågbredd vid maxhöjd 89 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 226 mm
45° fasvinkel vänster
Maximal sågbredd vid maxhöjd 58 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 320 mm
45° fasvinkel höger
Maximal sågbredd vid maxhöjd 30 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 320 mm
31,62° gering, 33,85° fasvinkel
Maximal såghöjd vid maxbredd 272 mm
Stopptid för klinga
Vikt
VDC
W
mm
mm
mm
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN61029.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
91
99
3,0
2,1
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en standardiserad
test som anges i EN61029, och den kan användas för att jämföra
ett verktyg med ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
130
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer
bör dessutom ta med i beräkningen de gånger
verktyget är avstängt, eller när det är igång utan
att utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt minska
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Säkringar
Europa230 V verktyg 10 ampere, elnät
NOTERA: Denna enhet är avsedd att anslutas till ett
strömförsörjningssystem med maximal tillåtna systemimpendans
på Zmax 0,27 Ω vid anslutningspunkten (strömförsörjningsbox) för
användares strömförsörjning.
Användare bör se till att denna enhet endast ansluts till ett
strömsystem som uppfyller kraven ovan. Om så behövs kan
användare fråga elleveratören efter systemimpedansen vid
anslutningspunkten.
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för varje
signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma dessa
symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som,
om den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation
som, om den inte undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är
relaterad till personskada som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
GERINGSÅG
DW717XPS
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012
+A11:2013.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Svenska
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
partiklarna kan tänkas vara heta. Bär alltid hörselskydd. Bär
alltid skyddshjälm.
10. Anslut dammuppsugningsutrustning.
Om utrustning tillhandahålls för utsugning och insamling av
damm, försäkra dig om att den är ansluten och används på
rätt sätt.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.04.2016
11. Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Säkerhetsföreskrifter
Använd skruvtvingar eller skruvstäd för att hålla fast
arbetsföremålet. Det är säkrare än att använda händerna och
gör att båda händerna kan användas för att styra verktyget.
V
ARNING! När du använder elverktyg bör du alltid
iaktta grundläggande försiktighetsåtgärder för att
minska
risken för brand, elchock och personskada.
Detta innebär:
Läs alla anvisningar innan du använder produkten, och spara
anvisningarna.
SPARA DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK
Allmänna säkerhetsföreskrifter
1.Håll arbetsområdet i ordning.
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
2.Tänk på arbetsmiljöns inverkan.
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget i fuktiga
eller våta miljöer. Se till att arbetsområdet är väl belyst
(250–300 Lux). Använd inte verktyget där det finns risk för
eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
Drag aldrig i sladden för att dra ur kontakten ur eluttaget.
Håll sladden borta från hetta, olja och vassa kanter. Bär aldrig
verktyget i sladden.
12. Arbeta säkert.
13. Sträck dig inte för långt.
Ha alltid säkert fotfäste och balans.
14. Ta väl hand om verktygen.
Håll kapverktygen slipade och rena, så fungerar de bättre och
säkrare. Följ instruktionerna för hur man smörjer och byter
ut tillbehören. Inspektera verktygen med jämna mellanrum
och anlita en auktoriserad verkstad för att reparera dem vid
behov. Håll alla handtag och knappar torra, rena och fria från
olja och fett.
15. Koppla ur verktygen ut strömkällan.
Koppla ur verktygen ur strömkällan när de inte används, före
underhåll och när du byter ut tillbehör som klingor, borr och
kapar.
16.Avlägsna skruvnycklar och justerverktyg.
Ha för vana att kontrollera om skruvnycklar och justerverktyg
har avlägsnats från verktyget innan du tar det i bruk.
3.Skydda dig mot elektriska stötar.
17. Undvik att slå på verktyget av misstag.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (såsom rör, element,
spisar och kylskåp). När verktyget används under extrema
omständigheter (t.ex. vid hög fuktighet, då metallspån skapas
osv.), kan elsäkerheten ökas genom att man lägger in en
isolerande transformator eller en (FI) jordfelsbrytare.
Bär inte verktyget med fingret på strömbrytaren. Kontrollera
att verktyget står på “off” innan det ansluts.
4.Håll andra personer borta.
Låt inte andra personer som inte arbetar med verktyget, i
synnerhet inte barn, röra verktyget eller förlängningssladden,
och håll dem borta från arbetsytan.
5.Lägg undan verktyg som inte används.
När verktyg inte används måste de förvaras på ett torrt ställe
och låsas in säkert och utom räckhåll för barn.
6.Använd inte verktyget för uppgifter det inte är avsett för.
Arbetet går bättre och säkrare om verktyget jobbar i avsedd
takt.
7.Använd rätt verktyg.
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för
kraftigare verktyg. Använd inte verktyg för andra ändamål än
de är avsedda för. Använd till exempel inte cirkelsågar för att
kapa trädgrenar eller stockar.
8.Bär lämplig klädsel.
Bär inte löst hängande kläder och smycken, då de kan fastna
i rörliga maskindelar. Skor med halkskydd rekommenderas
när man jobbar utomhus. Bär hårskydd för att hålla upp långt
hår.
9.Använd skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon. Använd en ansikts- eller
skyddsmask om arbetet skapar damm eller omkringflygande
partiklar. Bär också värmeresistent skyddsförkläde, om
18. Använd förlängningssladdar för utomhusbruk.
Före användandet bör du granska förlängningssladden
och byta ut den om den är skadad. När verktyget används
utomhus får du bara använda förlängningssladdar som är
avsedda för utomhusbruk och som har rätt markering.
19. Var uppmärksam.
Håll ögonen på ditt arbete. Använd sunt förnuft. Använd inte
verktyget när du är trött eller påverkad av droger eller alkohol.
20. Kontrollera att inga delar är skadade.
Innan du använder verktyget bör du kontrollera både det och
huvudkabeln så att det fungerar korrekt och kan användas
till det som det är avsett för. Kontrollera de rörliga delarnas
position, om de sitter fast eller om de eller hållarna har gått
sönder, samt om något annat kan påverka funktionen. Ett
skydd eller någon annan del som är skadad ska repareras
eller bytas ut av en auktoriserad verkstad, om inget annat
anges i bruksanvisningen. Byt ut defekta knappar på en
auktoriserad verkstad. Använd inte elverktyget om det
inte kan slås av och på med strömbrytaren. Försök aldrig
reparera verktyget själv.
VARNING! Användande av det här verktyget, eller
användande av accessoarer eller tillbehör med
det här verktyget, för andra ändamål än de som
rekommenderas i den här bruksanvisningen kan
medföra risk för personskada.
21. Låt en kvalificerad person reparera verktyget.
Detta elverktyg följer gällande säkerhetsföreskrifter.
Reparationer bör enbart utföras av kvalificerade personer
131
Svenska
och med användande av reservdelar i original. Annars kan
betydande fara för användaren orsakas..
Ytterligare säkerhetsföreskrifter för
geringssågar
• Maskinen har en särskild strömsladd som endast kan bytas
ut av tillverkaren eller på en auktoriserad verkstad.
• Innan något sågning startas se till att maskinen är placerad
på en jämn och stabil yta.
• Använd inte sågen för att kapa andra material än de som
rekommenderas av tillverkaren.
• Använd inte maskinen om inte skydden sitter på plats, eller
om skydden inte fungerar eller inte har underhållits på rätt
sätt.
• Se till att armen sitter ordentligt på plats när en fasvinkel
sågas ut.
• Utför aldrig rengörning eller underhåll medan maskinen är
igång och huvudet inte står i viloläge.
• Montera alltid maskinen på en bänk när det är möjligt.
• Om du använder en LED för att indikera såglinjen se till
att lysdioden är klass 2 enligt EN EN 62471. Byt inte ut
en lysdiod mot någon annan sort. Vid skada måste LED
repareras av en auktoriserad reparatör.
• Skyddets framsida har ett galler så att du kan se när
du sågar. Gallret ger avsevärt skydd mot runtflygande
bitar, men skyddet är alltså delvis öppet. Bär alltid
skyddsglasögon när du tittar genom gallret.
• Anslut sågen till en dammsamlare när du sågar i trä. Tänk
alltid på faktorer som påverkar dammexponering, såsom:
-–material som ska bearbetas (spånskiva dammar mer än
trä);
-–sågklingans skärpa;
• Håll golvet vid maskinen plant, i god ordning och fritt från lösa
material, såsom flis och sågrester.
-–korrekt inställning av sågklingan.
• Använd korrekt slipade sågklingor. Observera den maximala
hastigheten som är märkt på sågklingan. Den markerade
maximala hastigheten skall alltid vara högre än hastigheten
markerad på märkplattan.
Kontrollera att utsug och huvor samt bafflar och rännor är rätt
inställda.
• Se till att alla låsknoppar och handtag har dragits åt innan du
börjar använda verktyget.
• Placera inte händerna vid klingan när sågen är ansluten till en
strömkälla.
-–dammutblås med en lufthastighet på minst 20 m/s
• Tänk på följande när det gäller ljudexponering:
-–använd sågklingor som har utformats för att minska
ljudutsläpp.
-–använd endast vassa sågklingor.
• Underhåll av maskinen ska ske regelbundet.
• Försök inte stoppa en maskin i rörelse snabbt genom att kila
fast ett verktyg eller något annat vid klingan. Det kan leda till
allvarliga olyckor.
• Tillhandahåll tillräcklig allmän eller lokal belysning.
• Titta i bruksanvisningen innan du använder några tillbehör.
Om tillbehör används felaktigt kan skador uppstå.
• Se till att distansbrickor och spindelringar är lämpliga för det
syfte som anges i denna manual.
• Använd en hållare eller använd handskar när sågklingan
hanteras.
• Se till att sågklingan är ordentligt fastsatt före användning.
• Avstå från att ta bort några avsågade eller andra delar från
arbetsstycket från sågområdet medan maskinen körs och när
såghuvudet inte är i viloläge.
• Kontrollera att klingan roterar i rätt riktning.
• Såga aldrig arbetsstycken som är kortare än 200 mm.
• Använd inte klingor med större eller mindre diameter än
rekommenderat. Se tekniska data för information om rätt
sågkapacitet. Använd enbart klingor som specificeras i den
här bruksanvisningen, i enlighet med EN 847-1.
• Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med
arbetsstycken med följande maximala storlek utan extra stöd:
• Det kan vara bra med särskilt utformade klingor som minskar
ljudnivån.
• Använd inte HÖGHASTIGHETSSTÅL-klingor.
• Använd inte spruckna eller skadade sågklingor.
• Använd aldrig sågen utan spårskivan.
• Använd aldrig sågen utan spårskivan.
• Höj bladet från spåret i arbetsmaterialet innan du släpper upp
brytaren.
• Kila inte in något mot fläkten för att hålla motoraxeln stilla.
• Klingskyddet på sågen höjs upp automatiskt när armen
förs ned. Det sänks ner över klingan när man trycker in
spärrspaken (12).
• Lyft aldrig upp skyddet manuellt om inte sågen är avstängd.
Skyddet kan höjas för hand vid montering och byte av
sågklinga, eller vid kontroll av sågen.
• Kontrollera regelbundet att motorns ventilationsöppningar är
rena och fria från flisor.
• Byt ut spårskivan när den är sliten.
• Koppla bort maskinen från strömkällan före underhållsarbeten
eller klingbyte.
132
• Se till att operatören har rätt utbildning i användning och
justering av maskinen.
– Höjd 89 mm med bredden 302 mm och längden 600 mm
– Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt bord, t.ex.
DE7023. Spänn alltid fast arbetsstycket
ordentligt.
• Vid någon olycka eller maskinfel, stäng omedelbart av
maskinen och koppla bort den från strömkällan.
• Rapportera felet och märk maskinen på ett lämpligt sätt för
att förhindra att personer använder den defekta maskinen.
• När sågbladet blockeras på grund av onormal matarkraft
under sågningen, stäng av maskinen och koppla bort
den från strömkällan. Ta bort arbetsstycket och se till att
sågbladet kan köras fritt. Slå på maskinen och påbörja en ny
sågning med minskad matarkraft.
• Såga aldrig lättlegeringar, i synnerhet inte magnesium.
• När så är möjligt montera maskinen på en bänk med bultar
med en diameter på 8 mm och 80 mm långa.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller
mindre.
Övriga risker
Såganvändning kan medföra följande risker:
– skador orsakade av vidrörande av roterande delar
Svenska
Trots iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter och
inlemmande av säkerhetsanordningar, kan vissa övriga risker inte
undvikas. De är:
–Hörselskador.
– Risk för olyckor orsakade av blottade delar av den roterande
klingan.
– Risk för skador då klingan byts ut.
– Risk att klämma fingrarna när skydden öppnas.
– Hälsorisker till följd av inandat damm som bildas vid sågning i
trä, i synnerhet ek, bok och MDF.
Följande faktorer ökar risken för andningsproblem:
– Ingen utsugningsapparat ansluten vid sågning av trä
– Otillräcklig spånutsugning som orsakas av smutsiga
utsugningsfilter
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Bärpunkt
Håll alltid händerna undan från bladet.
Titta inte direkt in i ljuskällan.
DATUMKODPLACERING (FIG. A1)
Datumkoden (13), vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
A1
1På/av-omkopplare
2Flyttbart undre sågklingeskydd
3Avståndsstopp, vänster sida
4Geringsspak
5Geringsspärr
6XPSTM på/av strömbrytare
7Geringsskala
8Avståndsstopp, höger sida
9Sågsnittsplatta
10 Bärhandtag
11 Arbetshandtag
12 Huvud-upplåsningsspak
13Datumkod
14 Vridstavslås
15 Snedkapningsgradering
16 Skenlåsratt
17 Gängningsstopp
A2
18Dragstopp
19Fast övre sågklingeskydd
20 Snedkapningsspärr/spak
21Handtag för snedkapningsklämma
22 Huvud-fastlåsningsstift
23 Skiftnyckel
24 Handfördjupning
25 Bänkmonteringshål
26Dammpip
A3
27Dammpåse
A4
28Lysdiod för arbetsljussystem
Valfria tillbehör
A5
29Förlängning för arbetsstöd
Tillverkningsår
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1Färdigmonterad geringsåg
1Klingnyckel
1Blad
1Dammpåse
1Materialklämma
1Instruktionshandbok
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan
ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du
förstår instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A1–A6)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller delar
av det. Det kan orsaka materiella skador eller
personskador.
A6
30Klämma för arbetsstycke
AVSEDD ANVÄNDNING
Din DeWALT DW717XPS geringssåg har konstruerats för
professionell sågning av trä, träprodukter och plast. Den utför
sågoperationer såsom kapning, snedsågning och geringssågning
enkelt, korrekt och säkert.
Denna enhet är konstruerad för användning med en nominell
bladdiameter på 250 mm med karbidbladspets.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa geringssågar är professionella arbetsverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
VARNING! Använd inte maskinen för andra syften än
vad som avsetts.
133
Svenska
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig för
deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
Montering av sågklinga (fig. D1–D4)
Elsäkerhet
Den elektriska motorn har utformats enbart för en spänning.
Kontrollera alltid att elkontaktens spänning motsvarar spänningen
på märkplåten.
Ditt verktyg är dubbelisolerat i enlighet med EN61029;
därför behövs inte en jordad sladd.
Vid sladdbyte, får verktyget enbart repareras av auktoriserad
serviceverkstad eller kvalificerad elektriker.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd 3-kärnig
förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs strömbehov
(se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och
hållet.
• Tryck aldrig ned spindellåsknappen när bladet är
anslutet till eluttaget eller i rörelse.
• Såga aldrig lättlegering eller i järnhaltig metall
(innehåller järn eller stål) eller murverk eller
fibercementprodukter med denna geringssåg.
• Tryck ned huvudlåsets frigöringsspak (12) för att
frigöra det nedre skyddet (2),lyft sedan det nedre
skyddet så långt som möjligt.
• Med det nedre skyddet i lyft position trycker du på
spindellåsknappen (14) med ena handen och med
medföljande
bladskruvnyckeln (23) i den andra handen för att lossa den
vänstergängade bladlåsskruven (37) genom att vrida den
medurs.
MONTERING
VARNING: För att minska risken för
personskada, stäng av enheten och koppla bort
maskinen från strömkällan innan du installerar
och tar bort tillbehör, före justering eller ändring
av inställningar eller vid reparationer. Se till att
startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Utpackning (fig. A1, B)
• Avlägsna sågen försiktigt från förpackningsmaterialet med
hjälp av bärhandtaget (10).
• Låsa skenornas låsknapp (16) och tryck såghuvudet bakåt
tills det låser sig i det bakre läget.
• Tryck ned manöverhandtaget (11) och dra ut transportlåset
(22) som bilden visar.
• Släpp långsamt trycket på handtaget så att sågen fjädrar
upp till sin fulla höjd.
Bänkmontering (fig. C)
• Hålen (25) i alla fyra fötterna är till för att möjliggöra
bänkmontering.
Två olika hålstorlekar finns för två olika bultstorlekar. Använd
något av hålen, det är inte nödvändigt att använda båda
hålen. Bultar med en diameter på 8 mm och 80 mm långa
föreslås. Montera alltid fast sågen för att förhindra rörelser. För
att förbättra bärbarheten kan verktyget monteras på en bit
plywood som är 12,5 mm eller tjockare vilken kan klämmas
fast på ditt arbetsbord eller flyttas till andra arbetsplatser och
klämmas fast.
• Vid montering på plywood, se till att monteringsskruvarna
inte sticker ut ur skivans undersida. Plywoodskivan ska ligga
i plan med stödet för arbetsstycket. När du klämmer fast
sågen på en arbetsskiva,
kläm endast på klämfötterna där skruvhålen sitter. Om du
klämmer någon annanstans hindras maskinen i sin verkan.
• För att förekomma att du fastnar eller sågar snett, se till att
monteringsytan inte är skev eller på annat sätt ojämn. Om
sågen gungar på underlaget, lägg ett tunt föremål under en
sågfot tills den står stadigt på underlaget.
134
VARNING: För att minska risken för
personskada, stäng av enheten och koppla bort
maskinen från strömkällan innan du installerar
och tar bort tillbehör, före justering eller ändring
av inställningar eller vid reparationer. Se till att
startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
VARNING! För att använda spindellåset, tryck på
knappen såsom visas och vrid på spindeln för hand
tills du känner att låset aktiveras.
Fortsätt att hålla låsknappen intryckt för att förhindra att
spindeln vrids.
• Ta bort bladlåsskruven (37) och den yttre spindelhylsan (38).
• Montera sågbladet (39) på bladadaptern (40) placerad direkt
mot insidan av spindelhylsan (41), se till att tänderna på
nederkanten av bladet pekar mot baksidan av sågen (bort
från användaren).
• Sätt tillbaka den yttre spindelhylsan (38).
• Dra åt bladlåsskruven (37) noga genom att vrida den moturs
medan du håller fast spindellåset med din andra hand.
VARNING! Var medveten om att sågbladet endast
kan bytas såsom beskrivits. Använd endast blad som
specificeras under tekniska data; kat.nr.: DT4323
föreslås
Inställning
VARNING: För att minska risken för
personskada, stäng av enheten och koppla bort
maskinen från strömkällan innan du installerar
och tar bort tillbehör, före justering eller ändring
av inställningar eller vid reparationer. Se till att
startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Din Geringssåg är noggrant inställd i fabriken. Om sågen efter
transport och hantering eller av någon annan anledning måste
ställas in på nytt, justera den enligt nedanstående beskrivning.
När maskinen en gång är rätt inställd krävs normalt ingen
upprepad justering.
Kontroll och inställning av klingan mot anslaget (fig. E1–E4)
• Lossa geringsspärren (4) och tryck ner snabbspärren (5) så att
armen (42) frigörs.
• Sväng geringsarmen tills spärren låser den i läge för 0°
gering.
Spänn inte fast spaken.
• Dra huvudet nedåt tills bladet nätt och jämnt löper i
sågskåran (43).
• Sätt en vinkelhake (44) mot vänstra sidan av anslaget (3) och
bladet (39) (fig. E3).
Svenska
• Gör en sågrörelse med sågen avstängd och kontrollera
utrymmet.
Ställ in anslaget så nära bladet som möjligt så att det ger
maximalt stöd utan att hindra armens vertikala rörelse.
• Dra åt knappen stadigt.
VARNING: Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas
spetsar.
• Inställningen går till så här:
• Lossa skruvarna (45) och justera anordningen geringsarm/
skala åt höger eller vänster tills vinkelhaken visar att klingan står
90° mot anslaget.
• Dra åt skruvarna (45) på nytt. Bry dig för tillfället inte om vad
geringsskalans visare anger.
För inställning av högra anslaget (8):
• Lossa plastknappen (53) och skjut anslaget åt höger.
• Fortsätt på samma sätt som med det vänstra anslaget.
Inställning av geringsvisaren (fig. E1, E2 & F)
• Lossa geringsspärren (4) och tryck ner snabbspärren (5) så att
armen (42) frigörs.
• Flytta armen så att geringsvisaren (46) står i nolläge, se fig. F.
• Med geringsspärren lös, låt snabbspärren knäppa fast
medan du vrider geringsarmen förbi nollan.
• Titta på visaren (46) och geringsskalan (7). Om visaren inte
anger exakt noll, lossar du skruven (47) och flyttar visaren tills
den anger 0°,
dra sedan åt skruven.
Geringslås/justering av stav för lägesspärren (fig. A1, G)
Om sågens bas kan flyttas medan geringsspaken (4) är låst,
måste geringslåset/staven för lägesspärren (48) justeras.
• Lås upp geringsspaken (4).
• Lossa låsmuttern (61) på geringslåsets stav.
• Dra åt geringslåset/staven för lägesspärren (48) helt och
hållet med hjälp av en skruvmejsel. Lossa därefter staven ett
varv.
• Kontrollera att bordet inte förflyttar sig när spaken (4) är låst i
en slumpmässig (inte förinställd) vinkel.
• Dra åt låsmuttern (61).
Kontroll och justering av klingan till bordet (fig. A2, H1–H4)
• Lossa snedsågningsklämmans handtag (21) och lyft
snedsågningsspärren (20) för att lossa sågarmen.
• Flytta sågarmen tills spärrhaken hittar den på 0°
snedsågningsposition. Dra inte åt handtaget.
• Dra ner huvudet tills klingan precis kommer in i sågsnittet
(43).
• Blocker såghuvudet med pinnen (22).
• Placera en fyrkantsbit (44) på bordet och upp mot klingan
(39) (fig. H2).
VARNING! Nudda inte klingans tänder med fyrkanten.
• Om justering erfordras, gör enligt följande:
• Lossa muttrarna (55) och flytta sågarmsuppsättningen åt
vänster eller höger till dess klingan är i 90° mot bordet, enligt
mätning med fyrkanten. Dra åt den muttern igen (55).
• Om snedsågningspekaren (50) inte indikerar noll på
snedsågningsskalan (15), lossa skruven (51) som förankrar
pekaren, och flytta pekaren efter vad som behövs.
Inställning av anslaget (fig. I1 & I2)
Övre delen av anslaget kan justeras så att man får utrymme för
sågen att vinklas fullt ut med 48° åt både vänster och höger. För
inställning av vänstra anslaget (3):
• Lossa plastknappen (52) och skjut anslaget åt vänster.
VARNING: Sågspåren (54) kan proppas igen av
sågspån. Använd en pinne eller tryckluft med lågt tryck
för att rensa spåret.
Justering av fasklämsystemet (fig. J)
Om armen kan flyttas när fasklämhandtaget (21) är låst, måste
klämsystemet justeras.
• Avlägsna skruven (56) som håller handtaget.
• Lyft av handtaget och vrid det 1/8 varv medurs. Sätt tillbaka
skruven.
• Kontrollera att sågarmen inte är rörlig medan
fasklämhandtaget (21)
är låst i godtycklig (inte förinställd) vinkel.
Skenguide-justering (fig. J)
• Kontrollera regelbundet skenorna med avseende på frigång.
• För att minska frigången, vrid gradvis stoppskruven (57)
medurs, samtidigt som du drar såghuvudet fram och tillbaks.
Justera frigången så den blir så liten som möjligt, utan att
orsaka något dragmotstånd.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iakttag alltid säkerhetsföreskrifter och
gällande regler.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla
bort det från strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehör. Se till att startknappen är i AV-läge. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Se till att maskinen placeras på ett ergonomiskt sätt vad gäller
höjd och stabilitet. Maskinens plats skall väljas så att opertören
har god översikt och tillräckligt med utrymme runt maskinen så
att arbetsstyckena kan hanteras utan begränsningar.
För att minska effekterna av vibrationerna se till att omgivande
temperatur inte är för kall, att maskinen och tillbehören är väl
underhållna och att arbetsstyckets storlek är lämpligt för denna
maskin.
Användare i Storbritannien bör iaktta “woodworking
machinesregulations 1974” (regleringar om
träbearbetningsmaskiner från 1974) och eventuella senare
ändringar.
Innan Du börjar:
• Montera rätt sågklinga. Använd inga sågklingor som är
för slitna. Apparatens högsta varvtal får inte överskrida
sågklingans.
• Försök aldrig såga mycket små bitar.
• Låt bladet såga fritt. Tvinga inte sågen.
135
Svenska
• Såga inte förrän motorn har uppnått full hastighet.
• Se till att alla spärrknappar och spännhandtag är åtdragna.
• Sätt fast arbetsstycket.
• Även om denna såg kan skära trä och många mjukmetaller,
hänför sig användarinstruktionerna endast till sågning
av trä. För andra material gäller samma riktlinjer. Såga
aldrig järnhaltiga material (järn och stål) fibercement eller
murverksmaterial med denna såg!
• Använd spårskivan. Använd inte maskinen om spåret i skivan
är bredare än 10 mm.
Till- och från-koppling (fig. K)
På startknappen (1) finns ett hål (58) som kan låsas med ett
hänglås.
• För att starta maskinen, trycka på strömbrytaren (1).
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
Kropps- och handställning
Rätt ställning på kropp och händer medan du använder
geringssågen gör arbetet lättare, noggrannare och säkrare.
• Placera aldrig händerna i sågområdet.
• Placera händerna aldrig närmare bladet än 150 mm.
• Håll arbetsstycket stadigt mot bordet och anslaget medan
du sågar. Håll kvar händerna tills du har släppt strömbrytaren
och bladet har stannat helt.
• Utför rörelsen alltid blint (med avstängd såg) så att du kan
kontrollera klingans spårförning innan du sågar en skåra som
måste vara prydlig.
• Korsa aldrig händerna.
• Håll båda fötterna stadigt på golvet och se till att du håller
balansen.
• Följ armen när du flyttar den till höger eller vänster och stå
något vid sidan av bladet.
• Sikta genom skyddets galler när du följer ett pennstreck.
Geringsstyrning (fig. E1)
Geringsspaken (4) och geringsspärren (5) tillåter att sågen
vinklas 60 åt vänster och 50 åt höger.
För att vinkla sågen:
• Lossa geringsspaken (4), tryck ner geringsspärren (5) och
ställ in önskad geringsvinkel på vinkelskalan.
• Tryck ner på geringsspaken (4) för att låsa sågbordet på
plats.
Snedsågningsstyrning (fig. H1, H4)
Snedsågningsspakarna (20) och snedsågningsklämmans
handtag (21) tillåter sågen att snedinställas till 48º åt vänster
och åt höger. Din såg har två spakar för snedsågningslås (20),
en på vardera sidan av den bakre stödkåpan. Bara en behöver
användas för att flytta snedinställningen i endera riktningen.
Snedinställningens klämhandtag (21) finns överst på stödkåpans
baksida.
För att snedinställa sågen:
• Lossa snedinställningsklämmans handtag (21). Lyft upp en
av spakarna till ungefär 45º och ställ in önskad fasvinkel på
snedinställningsskalan (15). Två snedinställningsskalor finns
för bekvämligheten.
• Lås snedinställningsklämmans handtag (21) för att låsa
snedinställningen. Snedsågningsspakarna (20) kan lyftas
vertikalt för att åsidosätta de vanliga stoppvinklarna.
136
Dragstopp (fig. T)
Dragstopp-kontrollen (18) positionerar dina sågskenor så att
största möjliga vertikala gjutningar kan sågas. DRA ALLTID ÅT
SKENANS LÅSRATT NÄR DU ANVÄNDER DRAGSTOPPET,
FÖR ATT FÖRHINDRA ATT DRAGSYSTEMET OAVSIKTLIGT
RÖR SIG
Skenlåsratt (fig. A1, T)
Skenlåsratten (16) tillåter dig att låsa såghuvudet ordentligt för
att hindra det från att glida på skenorna. Detta är nödvändigt
när du gör vissa sågningar eller vid transport av sågen.
Gängningsstopp (fig. A1, R)
Gängningsstoppet (17) gör det möjligt att gänga. Att föra
spaken mot sågens framsida och justera tumskruven ändrar
gängningsskårans djup. Att föra spaken mot sågens baksida
förbipasserar gängningsstoppet.
Huvud-fastlåsningsstift (fig. A2)
För att låsa såghuvudet i nerläge, tryck ner huvudet, skjut in
stiftet (22) och lossa såghuvudet. Detta kommer att hålla ner
såghuvudet på ett säkert sätt för att flytta sågen från en plats till
en annan. För att lossa, tryck ner såghuvudet och dra ut stiftet.
Användning av XPSTM LED arbetsbelysningssystem (ftg. A1,
A2)
OBSERVERA: Geringssågen måste anslutas till en strömkälla.
XPSTM LED arbetsbelysningssystem har en på/av brytare
(6). XPSTM LED arbetsbelysningssystem är oberoende från
geringssågens brytare. Lampan behöver inte vara tänd för att
arbeta med sågen.
Sågning efter ett befintligt pennstreck på ett arbetsstycke:
1.Slå på XPSTM systemet, dra sedan ned drifthandtaget (11) för
att föra klingan närmare arbetsstycket.. Skuggan från klingan
kommer att visas på arbetsstycket.
2.Rikta in pennstrecket mot klingans skugga. Du kan behöva
ställa in gerings- eller fasvinkeln så att den exakt matchar
pennstrecket.
GRUNDLÄGGANDE SÅGNING
Kapning (fig. A1 & L)
• Lossa geringsspärren (4) och tryck ner snabbspärren (5) så
att armen frigörs.
• Lås snabbspärren i läge för 0° och dra åt geringsspärren.
• Placera trästycket som ska sågas mot anslaget (3 & 8).
• Ta manöverhandtaget (11) och tryck in spärrspaken (12) så
att huvudet frigörs.
• Tryck in startknappen (1) för att starta motorn.
• Tryck ned huvudet så att bladet sågar igenom trästycket och
når in
i spårskivan av plast (9).
• Efter avslutad sågning släpper du strömbrytaren och väntar
tills klingan har stannat innan du för tillbaka huvudet till dess
övre viloläge.
Att genomföra en glidande sågning (fig. A1, M)
Guideskenan möjliggör sågning av större arbetsstycken från
76,2 mm upp till 111,8 mm med användande av en ut-nertillbaks glidande rörelse.
Svenska
• Lossa skenans låsratt (16).
• Drag såghuvudet mot dig, och sätt på verktyget.
• Sänk ner sågbladet i arbetsstycket och skjut tillbaks huvudet
för att fullfölja sågningen.
• Fortsätt så som beskrivs härovan.
VARNING!
•G
enomför inte glidande sågningar på arbetsstycken
som är mindre än 76,2 mm.
• Kom ihåg att låsa såghuvudet i det bakre läget när
den glidande sågningen är klar.
Geringstvärsågning (bild A1 & N)
• Frigör geringsspärren (4) och tryck in snabbspärren (5).
• Flytta armen åt höger eller vänster till önskad vinkel. Spärren
kommer automatiskt att ställa in på 10°, 15°, 22,5°, 31,62°
och 45° både vänster och höger, och på 60° vänster
och 50° höger. Om arbetet kräver någon mellanvinkel,
håll huvudet stadigt och spärra det genom att dra åt
geringsspärren.
• Se alltid till att geringsspärren är ordentligt fastsatt innan du
börjar såga.
• Följ samma procedur som för “vertikal rak kapning”.
VARNING: När du fasningssågar en liten bit från
trästyckets ända, placera trästycket så att biten som
ska sågas av befinner sig på sidan med den större
vinkeln mot anslaget, dvs stycket som ska sågas av till
höger vid vänstergering och till vänster vid högergering.
Vinklade snitt (fig. A1, A2 & O)
Fasvinkeln kan ställas in från 48° åt vänster till 48° åt höger och
kan sågas med geringsarmen inställd mellan noll och maximalt
45° geringsläge åt höger eller vänster.
Vänster fasvinkel
• Skjut den övre delen av det vänstra anslaget (3) så långt åt
vänster som det går.
• Lossa fasklämmans handtag (21) och lyft fasspärren (20) och
ställ in fasen enligt önskemål.
• Fasspärren placerar sig automatiskt vid 22,5°, 33,85° och
45°.
Om arbetet kräver någon mellanvinkel, håll huvudet stadigt
och spärra det genom att dra åt fasklämhandtaget (21).
• Följ samma procedur som för “vertikal rak kapning”.
Höger fasvinkel
• Skjut den övre delen av det högra anslaget (8) så långt åt
höger som det går.
• Arbeta vidare som vid vänster fassnitt.
Sågningens kvalitet
Hur jämnt ett sågsnitt blir beror på många faktorer, t ex
materialet som sågas. Vid listverk och andra precisionsändamål
som kräver ett jämnt sågsnitt får du bäst resultat med en
vass sågklinga (60 tänder karbidstål) och en långsam, jämn
sågrörelse.
VARNING: Se till att materialet inte kryper medan du
sågar; kläm det ordentligt på plats. Låt alltid klingan
stanna helt innan du lyfter armen. Om det ändå bryts
ut små fibrer vid arbetsstyckets bakända, klistra en
bit maskeringstejp på träet där sågningen ska göras.
Såga igenom tejpen och avlägsna den försiktigt när du
är färdig.
Klämning av arbetsstycket (fig. A6, U)
VARNING: Ett arbetsstycke som är fastklämt,
balanserat och säkert innan sågningen kan komma i
obalans efter att sågningen är klar. En obalanserad last
kan tippa sågen eller något som sågen sitter fast på
såsom ett bord eller en arbetsbänk. När en sågning
görs som kan komma i obalans, se till att arbetsstycket
har stöd och att sågen är fastskruvad i en stabil yta.
Personskador kan uppstå.
VARNING: Klämfoten måste förbli fastklämd ovanför
basen på sågen när klämman används. Kläm alltid fast
arbetsstycket i basen på sågen - inte i någon annan
dela av arbetsområdet. Se till att klämfoten inte kläms
fast på kanten av sågbasen.
SE UPP: Använd alltid en arbetsklämma för
att bibehålla kontrollen och minska risken för
personskador och skador på arbetsstycket.
Använd materialklämman (30) som medföljde sågen. Det vänstra
eller högra anslaget kommer att glida från sidan till sida som
hjälp vid klämningen. Anda hjälpmedel såsom fjäderklämmor,
stavklämmor, C-klämmor kan vara lämpliga för vissa storlekar
och former på material.
INSTALLATION AV KLÄMMAN
1.Sätt i den i hålet bakom anslaget. Klämman måste vara
riktad mot baksidan av geringssågen. Spåret på klämstaven
skall var hel isatt i basen. Se till att skåran är helt isatt i basen
hos geringssågen. Om skåran är synlig är klämman inte
fastsatt.
2.Rotera klämman 180° mot fronten på geringssågen.
3.Lossa ratten för att justera klämman uppåt eller nedåt,
använd sedan fininställningsratten föra tt fästa klämman på
arbetsstycket.
OBSERVERA: Placera klämman på motsatt sida av basen vid
fasning. GÖR ALLTID TOMKÖRNINGAR (UTAN STRÖM) INNAN
DEN SLUTLIGA SÅGNINGEN SÅ ATT DU KAN KONTROLLERA
KLINGANS VÄG. SE TILL ATT KLÄMMAN INTE ÄR I VÄGEN
FÖR SÅGEN ELLER SKYDDEN.
Stödning av långa arbetsstycken (fig. A5)
• Långa arbetsstycken måste alltid stödjas.
• För bästa resultat, använd det förlängda stödet (29) till att
öka bredden på sågbordet (kan erhållas separat hos din
återförsäljare). Stöd långa arbetsstycken på lämpligt sätt, t
ex med en sågbock eller liknande, så att ändarna inte kan
falla.
Sågning av tavelramar, geringslådor & andra fyrsidiga
projekt (fig. P1 & P2)
Trimlister och andra ramar
Utför några enkla projekt i provbitar till du börjar få “känsla” för
sågen.
Din såg är perfekt för gering av hörn som det som visas i fig. P1.
Den avbildade fogen kan göras antingen med lutnings- eller
geringinställning.
-Med lutningsinställning
De båda plankorna är lutade i 45° vinkel, vilket ger ett 90° hörn.
Geringsarmen spärras i nolläge. Trät placeras med den breda
flatsidan mot bordet och den smala sidan mot anslaget.
137
-Med geringsinställning
Samma sågning kan utföras som höger- eller vänstergering med
träts flatsida mot anslaget.
Antal sidor
4
5
6
7
8
9
10
Vinkel gering eller lutning
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Sammansatt geringssnitt (fig. Q1 & Q2)
En sammansatt gering är en sågning med både geringsvinkel
(fig. P2) och fasningsvinkel (fig. P1) samtidigt. Ett sådant
sågning används för att göra ramar eller lådor med avfasade
sidor som den i Q1.
VARNING: Om sågvinkeln varierar från snitt till snitt,
kontrollera att spärrarna för fasning och gering är
ordentligt åtdragna.
Dessa knappar måste dras fast varje gång fasningseller geringsvinkeln har ändrats (fig. Q1 & Q2).
• Nedanstående diagram är till hjälp när du ställer in lutningsoch geringsvinkeln för att såga en sammansatt gering. Välj
den vinkel “A” (fig. Q2) som behövs för det aktuella projektet
och sök upp den vinkeln på båglinjen i diagrammet. Följ från
den punkten diagrammet rakt nedåt för rätt lutningsvinkel
och rakt åt sidan för rätt geringsvinkel.
• Ställ in sågen för dessa vinklar och såga ett par provsnitt.
• Prova hur de sågade bitarna passar ihop.
• Exempel: För att göra en fyrsidig låda med 30° yttervinkel (vinkel
“A”),
(fig. Q2), använd bågen uppe till höger. Sök upp 25° på
bågskalan.
Följ den horisontella skärande linjen åt ena eller andra hållet
för rätt geringsinställning av sågen (23°). Följ på samma
sätt den vertikala skärande linjen uppåt eller nedåt för rätt
lutningsvinkelinställning av sågen (40°). Gör alltid ett par snitt
i provbitar för att kontrollera sågens inställning.
FYRKANTIG
LÅDA
SEXKANTIG
LÅDA
ÅTTAKANTIG
LÅDA
STÄLL IN DENNA FASVINKEL PÅ SÅGEN
Sågning av fotlister
Sågning av fotlister utförs med en 45° fasningsvinkel.
• Gör alltid en tomkörning innan du börjar såga.
• Placera listens baksida mot sågen.
Innerhörn
-Vänster sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Spara vänstra sidan av snittet.
-Höger sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Spara vänstra sidan av snittet.
Ytterhörn
-Vänster sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Spara högra sidan av snittet.
-Höger sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Spara högra sidan av snittet.
Sågning välvda lister
Sågning av välvda lister utförs i sammansatt gering. För att
uppnå extrem noggrannhet måste sågen ställas in med följande
vinklar: 31,62° för gering 33,85° fasning. Dessa inställningar
gäller vanliga välvda lister med vinklar på 52° upptill och 38°
nedtill.
• Prova först med värdelöst material före den definitiva
sågningen.
• All sågning sker med vänsterfasning och listens baksida
nedåt.
Innerhörn
-Vänster sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Gering höger.
• Spara vänstra sidan av snittet.
138
LÅDANS SIDA (VINKEL A)
De båda skisserna (fig. P1 & P2) är endast för fyrsidiga föremål.
Vid ett annat antal sidor krävs en annan gerings- eller
lutningsvinkel. Nedanstående tabell ger rätt vinkel för diverse
former, utgående från att alla sidor är lika långa. För en form
som inte står i tabellen, dela 180° genom antalet sidor för att
erhålla rätt gerings- eller lutningsvinkel.
STÄLL IN DENNA GERINGSVINKEL PÅ SÅGEN VINKEL PÅ
Svenska
Svenska
-Höger sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Gering vänster.
• Spara vänstra sidan av snittet.
Ytterhörn
-Vänster sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Gering vänster.
• Spara högra sidan av snittet.
-Höger sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Gering höger.
• Spara högra sidan av snittet.
Spårskärning (fig. R)
Din såg är försedd med ett spårskärningsstopp (17) och en
vingskruv (59) för spårskärning.
• Fäll upp stoppet (17) framåt på sågen.
• Vrid på vingskruven (59) och ställ in skärdjupet. Kanske
behöver man lossa på låsskruven (60) först.
• Lägg in ett stycke överblivet material ca. 5 cm mellan
anslaget och arbetsstycket för att få ett rakt skär.
Speciell inställning för breda korssågningar (fig. A1, S1, S2)
Din såg kan såga mycket breda (upp till 391 mm) arbetsstycken
när en speciell inställning används. För att ställa in sågen för
dessa arbetsstycken, följ dessa steg:
• Ta bort båda de vänstra och högra glidande
avståndsstoppen från sågen och lägg åt sidan. För att
avlägsna dem, skruva upp avståndsstopps-rattarna flera
varv, och dra varje avståndsstopp utåt. Justera och lås
vinkelstyrningen så att den är på 0 graders vinkel.
• Ta bort de bakre skruvarna till avståndsstoppen (64) från
högra bakre fot och sätt dem i det högra avståndsstoppets
(62) skruvhål.
VARNING! Såga inte material med användande av
den speciella inställningen utan att ordentligt sätta de
bakre avståndsstoppens skruvar på plats (64), i annat
fall kommer materialet inte att stödjas på ett korrekt
sätt, och kan orsaka förlust av kontroll och möjligen
personskada.
• Gör en plattform av en bit 38 mm tjock spånskiva eller
annat liknande platt och kraftigt 38 mm tjockt trä, med
dimensionerna: 368 x 660 mm. Plattformen måste vara platt,
annars kan materialet röra sig under sågningen och orsaka
skada.
• Montera 368 x 660 mm plattformen vid sågen, med hjälp
av fyra 76,2 mm långa träskruvar (64), genom hålen i
basanslaget. Fyra skruvar måste användas för att fästa
materialet ordentligt. När den speciella inställningen används,
kommer plattformen att sågas itu. Se till att skruvarna är
ordentligt åtdragna, annars kan material lossna och orsaka
skada. Se till att plattformen ligger stadigt och platt mot
bordet, liksom mot anslaget och att den ligger jämnt höger/
vänster centrerad.
VARNING: Se till att sågen är stadigt monterad vid
en stabil platt yta. I annat fall kan sågen bli instabil och
falla, vilket kan orsaka personskada.
• Placera arbetsstycket som skall sågas ovanpå plattformen
som monterats på bordet. Se till att arbetsstycket ligger
stadigt mot det bakre anslaget.
• Fäst materialet ordentligt före sågningen. Såga sakta genom
materialet med hjälp av en utåt-nedåt-och-bak-rörelse. Om
materialet inte fästs ordentligt eller inte sågas sakta, kan det
lossna och orsaka skada.
Efter att flera sågningar utförts med olika geringsvinklar annat
än 0º, kan det hända att plattformen försvagas och inte längre
stöder arbetet ordentligt. Montera en ny, oanvänd plattform vid
sågen efter att den önskade geringsvinkeln ställts in i förväg.
VARNING: Kontinuerlig användning av en plattform
med flera olika snitt, kan göra att kontrollen över
materialet förloras, vilket kan orsaka skada.
Damm-utrensning (fig. A2 & A3)
• Sätt på dammpåsen (27) på dammpipen (26).
VARNING! När så är möjligt anslut
damutsugningsenheten som konsturerats i
enlighet med relevanta bestämmelser beträffande
dammutsläpp
Sågblad
För att uppnå de angivna kapaciteterna, använd alltid 250 mm
sågklinga med 30 mm spindelhål.
Transport (fig. A1, A2 & B)
Ett bärhandtag (10) är monterat ovanpå sågarmen så att
geringssågen enkelt kan bäras.
• För transport av sågen, sänk armen och tryck in
transportlåset (22).
• Lås skenknappen med såghuvudet i dess främre läge, lås
geringsarmen i den yttre högra geringsvinkeln, för anslaget
(3 & 8) helt inåt och lås klämspaken (20) med såghuvudet i
vertikalläge, så att maskinen blir så kompakt som möjligt.
• Använd alltid bärhandtaget (10) eller handgreppen (24) som
visas
i fig. B när sågen ska flyttas.
SKÖTSEL
Ditt DeWALT elverktyg har tillverkats för att, med så lite
underhåll som möjligt, kunna användas länge. Varaktig och
tillfredsställande användning erhålles endast genom noggrann
skötsel och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska skaderisken bör
du stänga av maskinen och dra ut elsladden
före du installerar eller tar bort tillbehör,
justerar eller ändrar på inställningar eller gör
reparationer. Se till att strömbrytaren står i OFFläge. Oavsiktlig påslagning av verktyget kan orsaka
personskador.
139
Svenska
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
Innan användning kontrollera noga att den övre bladskyddet, det
rörliga nedre bladskydder samt dammutsugningsröret fungerar
korrekt. Se till att spån, damm eller bitar från arbetsstycket inte
medför att någon av funktionerna blockeras.
Om något fragment från arbetsstycket fastnar mellan sågbladet
och skydden, koppla ifrån maskinen från elförsörjningen och följ
instruktionerna som ges i avsnittet Montering av sågbladet. Ta
bort de bitar som fastnat och montera tillbaka sågbladet..
VARNING: Blås ut smuts och damm ur verktygshuset
med torr luft när man kan se smuts samlas i och runt
luftventilerna. Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
starka kemikalier för rengöring av de delar som inte
är av metall. Kemikalierna kan försvaga materialet i
de här delarna. Använd en trasa enbart fuktad med
vatten och mild tvållösning. Låt aldrig vätska komma
in i verktyget och sänk aldrig någon del av verktyget i
vätska.
VARNING: Rengör bordsytan regelbundet för att
undvika risk för skador.
VARNING: Rengör dammuppsamlingssystemet
regelbundet för att undvika risk för skador.
RENGÖRING ARBETSBELYSNING
• Ta noggrant bort sågspån och skräp från arbetsbelysningens
lins med en bomullssvabb. Damm som samlas kan blockera
arbetsbelysningen och förhindra att den fungerar korrekt vid
indikering av såglinjen.
• ANVÄND INTE lösningsmedel av någon form, det kan skada
linsen.
• Med klingan borttagen från sågen, ta bort kåda och
ansamlingar från klingan.
Valfria Tillbehör (fig. A5, A6)
VARNING: Då andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med den här produkten,
kan användande av sådana tillbehör vara farligt.
För att minska olycksrisken bör enbart tillbehör
rekommenderade av DeWALT användas med den här
produkten.
SÅGBLAD: ANVÄND ALLTID 250 mm SÅGBLAD MED
30 mm AXELHÅL. HASTIGHETENS MÄRKDATA MÅSTE
VARA MINST 4000 RPM. Använd aldrig en klinga med mindre
diameter. Det kommer inte att skyddas ordentligt. Använd
endast kapklingor. Använd inte klingor som konstruerats för
klyvning, kombinationsklingor eller klingor med hakvinklar
överstigande 5°.
140
KLINGBESKRIVNING
ANVÄNDNING
DIAMETER
TÄNDER
Konstruktionssågklingor (tunn sågning med antikvistkant)
Allmänna ändamål
250 mm
40
Fin kapning
250 mm
60
Träbearbetningssågklingor(ger mjuka, rena kapningar)
Fin kapning
250 mm
80
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som kan återvinnas
och återanvändas vilket minskar behovet av råmaterial. Återvinn
elektriska produkter och batterier enligt lokala bestämmelser.
Ytterligare information finns tillgängligt på www.2helpU.com.
Türkçe
GÖNYE TESTERE DW717XPS
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Giriş gücü
Bıçak çapı
Bıçak deliği
Bıçak gövde kalınlığı
Maksimum bıçak hızı
90°/90°’de azami çapraz kesim kapasitesi
45°’de azami gönye kesimi kapasitesi
Azami kesme derinliği 90°
Azami meyilli kesme derinliği 45°
Gönye (azami konumlar)
W
mm
mm
mm
dak-1
mm
mm
mm
mm
sol
DW717XPS
230
5
1675
250
30
2,2
4000
98 x 320
226
89
56
60°
Meyil (azami konumlar)
sağ
sol
51°
48°
sağ
48°
mm
302
mm
76
mm
213
mm
76
mm
302
mm
50
mm
302
mm
22
mm
s
kg
44
< 10,0
24
0° gönye
Maksimum yükseklikte ortaya çıkan genişlik 89 mm
Maksimum genişlikte ortaya çıkan yükseklik 320 mm
45° gönye sol
Maksimum yükseklikte ortaya çıkan genişlik 89 mm
Maksimum genişlikte ortaya çıkan yükseklik 226 mm
45° meyil sol
Maksimum yükseklikte ortaya çıkan genişlik 58 mm
Maksimum genişlikte ortaya çıkan yükseklik 320 mm
45° meyil sağ
Maksimum yükseklikte ortaya çıkan genişlik 30 mm
Maksimum genişlikte ortaya çıkan yükseklik 320 mm
31,62° gönye, 33,85° meyil
Maksimum genişlikte ortaya çıkan yükseklik 272 mm
Bıçak durma süresi
Ağırlık
VDC
EN61029’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
LPA (ses basıncı düzeyi)
dB(A)
91
LWA (akustik güç düzeyi)
dB(A)
99
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3,0
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN61029’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi,
aletin ana uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı
aksesuarlarla farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim emisyonu
değişebilir. Bu, toplam çalışma süresindeki
maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı
veya çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki
maruziyet düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için
belirtilen ek güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve
aksesuarların bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Sigortalar
Avrupa
şebeke
230 V aletler
10 Amper, ana
NOT: Bu cihaz, kullanıcının beslemesinin arabirim noktasında
(elektrik girişi kutusu) izin verilen maksimum sistem empedansı
Zmax = 0,27 Ω olan bir güç kaynağına bağlanmak üzere
tasarlanmıştır.
Kullanıcı, bu cihazın yalnızca yukarıdaki gerekliliği karşılayan
bir güç sistemine bağlandığından emin olmalıdır. Gerekirse,
kullanıcı, arabirim noktasındaki sistem empedansını elektrik
şirketinden öğrenebilir.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü için şiddet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat
ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya
ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya
orta dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi
olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
GÖNYE TESTERE
DW717XPS
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012
+A11:2013.
141
Türkçe
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT adına
vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
20.04.2016
Güvenlik Talimatları
UYARI! Elektrikli aletleri kullanırken, yangın, elektrik
çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için daima
aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine uyulmalıdır.
Bu ürünü kullanmadan önce tüm bu talimatları okuyun ve
kaydedin.
GELECEKTE REFERANS OLARAK KULLANMAK ÜZERE
BU KILAVUZU SAKLAYIN
Genel Güvenlik Kuralları
1.Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık alanlar ve tezgahlar yaralanmalara neden olabilir.
2.Çalışma alanı çevresine dikkat edin.
Aleti yağmurda bırakmayın. Aleti nemli veya
ıslak koşullarda kullanmayın. Çalışma alanının iyi
ışıklandırılmasını sağlayın (250 –300 Lux). Yanıcı sıvıların
ve gazların bulunduğu ortamlarda yangın veya patlama gibi
olaylara neden olacak bir riski varsa aleti kullanmayın.
3.Elektrik çarpmasına karşı önlem alın.
Topraklanmış yüzeylerle (ör. borular, radyatörler, pişiriciler
ve buzdolapları) temastan kaçının. Alet zorlu koşullarda
kullanılırken (ör. yüksek nemli ortamlarda, metal talaşın
çıktığı durumlarda, vb.), bir yalıtım transformatörü veya bir
(FI) toprak-sızıntısı devre kesici yoluyla elektrik emniyeti
artırılabilir.
4.Diğer kişileri iş alanından uzak tutun.
Kimsenin, özellikle de çocukların işe karışmasına, alete
veya uzatma kablosuna dokunmasına izin vermeyin ve
onları çalışma alanından uzak tutun.
5.Kullanılmayan aletleri kaldırın.
Aletler kullanılmadığı zaman kuru bir yerde saklanmalı ve
çocukların erişemeyeceği şekilde kilitlenmelidir.
6.Aleti zorlamayın.
Tasarlandığı hızda, işini daha iyi ve güvenli bir şekilde
yerine getirecektir.
7.Doğru aleti kullanın.
Dayanıklı aletlerin işini yaptırarak küçük aletleri zorlamayın.
Aletleri amaçları dışında kullanmayın; örneğin daire
testereleri ağaç dalları veya kütük kesmek için kullanmayın.
8.Uygun giysiler giyin.
Hareketli parçalar tarafından yakalanabileceği için bol
giysiler giymeyin veya takılar kullanmayın. Açık havada
çalışırken kaymayan ayakkabı giyilmesi önerilir. Uzun
saçları içine alacak saç koruyucusu kullanın.
142
9.Koruyucu teçhizat kullanın.
Her zaman güvenlik gözlükleri takın. Çalışma sırasındaki
işlemlerin toz veya uçuşan parçacıklar yaratması halinde
yüz veya toz maskesi kullanın. Bu parçacıkların çok sıcak
olduğu durumlarda, ayrıca ısıya dayanıklı önlük giyin. Her
zaman kulak koruması kullanın. Her zaman koruyucu kask
kullanın.
10.Toz çıkarma teçhizatını bağlayın.
Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin bağlanması
için cihaz tedarik edilirse bunların uygun biçimde
bağlandığından ve kullanıldığından emin olun.
11.Kabloyu yanlış kullanmayın.
Prizden çıkarmak için kabloyu birden hızla çekmeyin.
Kabloyu ısı, yağ ve keskin köşelerden uzak tutun. Aleti
hiçbir zaman kablosundan tutarak taşımayın.
12.Çalışma parçasını sabitleyin.
Çalışma parçasını tutmak için kelepçeler veya mengene
kullanın. Elinizi kullanmaktan daha güvenlidir ve aleti
kullanmak için iki elinizi de serbest bırakır.
13.Yetişemeyeceğiniz noktalara koymayın.
Her zaman uygun dayanağı ve dengenizi sağlayın.
14.Aletlerin gerekli bakımlarını yapın.
Daha iyi ve güvenli performans sağlamaları için aletleri
keskin ve temiz olarak muhafaza edin. Aksesuarları
yağlamak ve değiştirmek için talimatlara uyun. Aletleri
periyodik olarak kontrol edin ve hasarlı olanların yetkili
servis tarafından tamir edilmesini sağlayın. Bütün kulpları
ve anahtarları kuru ve temiz tutun ve yağ ile gres yağı
bulaşmamış şekilde koruyun.
15.Aletleri ayırın.
Kullanımda değilken, servisten önce ve bıçak, matkap
uçları ve kesiciler gibi aksesuarları değiştirirken aletleri güç
kaynağından ayırın.
16.Ayar anahtarlarını ve penseleri çıkarın.
Aleti çalıştırmadan önce ayarlama anahtarları ve penselerin
aletten çıkarıldığını kontrol etme alışkanlığını kazanın.
17.Aletin kazara çalışmasını engelleyin.
Aleti, parmaklarınızdan biri anahtar üzerine gelecek
şekilde taşımayın. Fişi prize takmadan önce aletin “kapalı”
konumda olduğundan emin olun.
18.Açık hava uzatma kablolarını kullanın.
Kullanımdan önce, uzatma kablosunu kontrol edin ve
hasarlıysa değiştirin. Alet açık havada kullanılıyorsa,
yalnızca açık hava kullanımı için imal edilmiş ve buna
uygun olarak işaretlenmiş uzatma kablolarını kullanın.
19.Dikkatli olun.
Ne yaptığınıza dikkat edin. Sağduyulu hareket edin.
Yorgunsanız veya ilaç ya da alkolün etkisindeyseniz aleti
kullanmayın.
20.Hasarlı parça bulunup bulunmadığını kontrol edin.
Kullanımdan önce, aletin düzgün bir biçimde
çalışacağından ve işlevini yerine getireceğinden emin
olmak için aleti ve şebeke kablosunu dikkatli bir biçimde
kontrol edin. Hareketli parçaların ayarlanması, hareketli
parçaların bağlanması, montaj ve aletin işleyişini
etkileyebilecek diğer başka koşulların kontrolünü yapın.
Bu kullanma kılavuzunda aksi belirtilmiyorsa, hasarlı
bir muhafaza veya başka bir parça gerektiği gibi tamir
edilmeli veya yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
Arızalı anahtarların yetkili servis tarafından değiştirilmesini
Türkçe
sağlayın. Açma/kapama anahtarı çalışmazsa elektrikli aleti
kullanmayın. Kendi başınıza tamir yapmayı denemeyin.
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenin
dışında herhangi bir aksesuar veya eklenti
kullanılması ya da aletle herhangi bir işlem
yapılması, kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
21.Aletinizin yetkili bir kişi tarafından tamir edilmesini
sağlayın.
Bu elektrikli alet, ilgili güvenlik kurallarına uymaktadır.
Onarım işlemleri sadece yetkili kişilerce orijinal yedek
parçaları kullanarak yapılmalıdır; aksi takdirde kullanıcı için
önemli tehlikelere yol açabilir.
Daire Testereler için Ek Güvenlik
Kuralları
• Makine, yalnızca imalatçı veya yetkili servis temsilcisi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tarafından değiştirilebilecek özel olarak yapılandırılmış bir
güç kablosu ile birlikte temin edilir.
Kesmeye başlamadan önce, makinenin düz ve stabil bir
yüzey üzerine yerleştirildiğinden emin olun.
Testereyi, imalatçı tarafından tavsiye edilenlerden başka
malzemeleri kesmek için kullanmayın.
Muhafazalar yerinde bulunmuyorsa, muhafazalar işlevini
yerine getirmiyorsa veya gerektiği gibi korunmuyorsa
makineyi çalıştırmayın.
Meyilli kesimler gerçekleştirirken kolun sağlam bir biçimde
sabitlendiğinden emin olun.
Makine düzeyinin etrafındaki zeminin bakımlı olmasına,
yontulmuş veya kesilmiş parçacıkların bulunmamasına
özen gösterin.
Düzgün bir şekilde keskinlenmiş testere bıçakları
kullanın. Testere bıçağı üzerindeki maksimum hız işaretini
göz önünde bulundurun. İşaretlenen maksimum hız,
derecelendirme plakası üzerinde işaretli hızdan her zaman
daha yüksek veya en azından eşit olmalıdır.
Tüm kilit düğmeleri ve kelepçe saplarının işlemin
başlamasından önce sıkı olduğundan emin olun.
Testere elektrik güç kaynağına bağlıyken asla ellerinizi
bıçak alanına sokmayın.
Hareket halindeki makinenin bıçağına bir alet veya
herhangi bir şey yerleştirerek çabucak durdurmaya çalı­
şmayın; ciddi kazalar meydana gelebilir.
Herhangi bir aksesuar­kullanmadan önce kullanım
kılavuzuna bakı­n. Aksesuarlar­ın yanl­ış kullanı­mı­hasara
neden olabilir.
Testere bıçağını veya sert malzemeleri tutarken bir tutucu
kullanın veya eldiven takın.
Testere b­ıçağı­nı­n kullanı­lmadan önce doğru olarak monte
edildiğinden emin olun.
Bı­çağ­ın doğru yönde dönmesine dikkat edin.
Önerilenden daha büyük veya küçük çapta bıçaklar
kullanmayın. Uygun testere bıçağı ayarları için teknik
veriler bakın. Yalnızca bu kılavuzda belirtilen ve EN 847-1
ile uyumlu bıçakları kullanın.
Ses ç­ıkı­şı­azaltı­lm­ış özel tasarım bıçaklar­kullanabilirsiniz.
YÜKSEK HIZLI ÇELİK bıçaklar kullanmayın.
Çatlak veya hasarl­ı testere bıçaklar­ını­kullanmayı­n.
• Aşındırıcı veya elmas diskler kullanmayın.
• Testerenizi kesim levhası olmaksızın asla kullanmayın.
• Anahtarı serbest bırakmadan önce testere bıçağını çalışma
parçası üzerindeki çentikten kaldırın.
• Motor şaftı­nı­tutmak üzere pervaneye herhangi bir şey sı­kı­
ştı­rmay­ın.
• Kol (12) aşağı­getirildiğinde testere üzerindeki bıçak
koruması otomatik olarak kalkar; kald­ır­ıld­ığ­ında ise bıçağın
üzerinden iner.
• Asla testereyi kapatmadan bıçak koruması­nı­elle kaldı­
rmayı­n. Testerenin kontrolü s­ırası­nda veya testere bıçakları
takı­lı­p ç­ıkarı­lı­rken koruma elle kald­ırı­labilir.
• Motor hava deliklerinin temiz ve talaştan arındırılmış
olduğunu düzenli olarak kontrol edin.
• Kesim levhası­yı­prandığında değiştirin.
• Bakı­m yaparken veya testere bıçağını­değiştirirken
makinenin elektrik bağlantısını kesin.
• Makine çal­ışı­rken ve başlı­k durma konumunda değilken,
herhangi bir temizlik veya bak­ım işlemi yapmayı­n.
• İmkan bulursan­ız makineyi daima bir tezgaha monte edin.
• Kesim hattını göstermek için bir LED kullanıyorsanız,
EN 62471 uyarınca LED’in sınıf 2 dahilinde olduğundan
emin olun. LED diyotunu farklı tipteki bir LED’le
değistirmeyin. Hasarlı ise, LED’i yetkili servise tamir ettirin.
• Koruman­ın ön k­ısmı­kesim yaparken görüntü rahatl­ığ­ı
sağlamak için panjurlanm­ışt­ır. Panjurların uçan parçacı­
kları­önemli ölçüde azaltması­na karşı­n, koruma üzerinde
boşluklar bulunur ve panjurdan bakarken her zaman
güvenlik gözlükleri takı­lmal­ıd­ır.
• Tahta keserken testereyi toz toplama cihazına bağlayın.
Aşağıda belirtilenler gibi, toza maruz kalma riskini etkileyen
faktörleri her zaman göz önünde bulundurun:
-–makineye girecek malzeme tipi (düşük kaliteli karton,
tahtadan daha fazla toz üretir);
-–testere bıçağının keskinliği;
-–testere bıçağının doğru bir biçimde ayarlanmış
olması.
-–20 m/sn’den az olmayan hava hızına sahip toz
toplama elemanı.
Bacalar, bölmeler ve olukların yanı sıra yerel
havalandırmanın da gerektiği gibi ayarlandığından emin
olun.
• Lütfen, aşağıdakilere maruz kalma riskini etkileyen
faktörlerin farkında olun ses:
-–çıkan sesi azaltmak üzere tasarlanmış testere bıçaklarını
kullanın;
-–yalnızca iyi bilenmiş testere bıçaklarını kullanın;
• Makine bakımı periyodik olarak gerçekleştirilecektir;
• Yeterli genel veya bölgesel ışıklandırma temin edin;
• Operatörün, makinenin kullanımı, ayarı ve işleyişi ile ilgili
yeterli eğitime sahip olduğundan emin olun;
• Kullanılan aralayıcılar ve mil halkalarının bu kılavuzda
belirtilen amaçlara uygun olduğundan emin olun.
• Makine çalışırken ve testere kafasının bekleme konumunda
olmadığı durumlarda üzerinde çalışılan parçanın kesilen
kısımlarını veya diğer parçalarını kesim alanından
çıkarmaya çalışmayın.
• 200 mm’den kısa parçaları asla kesmeyin.
• Ek destek olmadığı durumlarda makinenin kabul edeceği
maksimum parça boyutu:
– Yükseklik 89 mm, genişlik 302 mm, uzunluk 600 mm
143
Türkçe
– Daha uzun parçaların, örneğin DE7023 gibi uygun
ek tabla ile desteklenmesi gerekir. Üzerinde çalışılan
parçayı her zaman güvenli bir şekilde kelepçeleyin.
• Kaza veya makine arızası durumunda, makineyi hemen
kapatıp güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
• Arızayı rapor edin ve arızalı makineyi, başkaları tarafından
kullanılmaya çalışılmasını önlemek için uygun şekilde
işaretleyin.
• Testere bıçağı kesim sırasında anormal parça besleme
kuvveti nedeniyle bloke olursa, makineyi kapatıp güç
kaynağıyla bağlantısını ke sin. Üzerinde çalıştığınız parçayı
çıkarın ve testere bıçağının rahatça döndüğünden emin
olun. Makineyi açın ve daha az parça besleme kuvveti
uygulayarak yeni kesim işlemini başlatın.
• Özellikle magnezyum olmak üzere hafif alaşım malzemeleri
asla kesmeyin.
• Durumun izin verdiği hallerde, makineyi 8 mm çapında, 80
mm uzunluğunda cıvatalar kullanarak tezgaha monte edin
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az
kaçık akımla kullanılmasını öneriyoruz.
TARIH KODU KONUMU (ŞEK. [FIGURE] A1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (13) gövdeye basılıdır.
Örnek:
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Monte edilmiş gönye testere
1 Bıçak anahtarı
1 Testere bıçağı
1 Toz torbası
1 Malzeme kelepçesi
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar
oluşup oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Diğer riskler
Aşağıdaki riskler testerelerin kullanımıyla ilgilidir:
– dönen parçalara dokunmaktan kaynaklanan yaralanmalar
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik
cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak
mümkün değildir. Bunlar:
– Duyma bozukluğu.
– Döner testere bıçağının açık parçalarından kaynaklanan
kaza riski.
2016 XX XX
Açıklama (Şek. A1–A6)
UYARI: Elektrikli aleti veya herhangi bir parçasını
asla değiştirmeyin. Hasarla veya yaralanmayla
sonuçlanabilir.
A1
1
Açma/kapama düğmesi
– Bıçağı değiştirirken yaralanma riski.
2Hareketli alt bıçak siperi
– Muhafazaları açarken parmakların sıkışma riski.
3Sol dayama mesnedi
– Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşap
keserken meydana gelen tozun yutulmas­ı sonucu oluşan
sağl­ık sorunları­.
4Gönye kolu
Aşağıdaki etmenler, solunum sorunları riskini arttırır:
– Ahşap keserken toz toplama elemanının bağlanmaması.
5Gönye mandalı
6XPSTM açma/kapatma düğmesi
7Gönye skalası
– Kirli egzoz filtreleri nedeniyle yetersiz toz toplama.
8
Sağ dayama mesnedi
Alet Üzerindeki Etiketler
9Kesme kanalı plakası
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
Taşıma noktası
Ellerinizi bıçaktan uzak tutun.
Doğrudan ışık kaynağına bakmayın.
10Taşıma kolu
11
Kontrol kolu
12Başlık yukarı kilitleme açma kolu
13 Tarih kodu
14 Mil kilidi
15 Meyil skalası
16 Ray kilitleme düğmesi
17 Zıvana tahdidi
A2
18 Kaydırma tahdidi
19 Sabit üst bıçak siperi
20 Meyil mandalı/kolu
21 Meyil sıkıştırma kolu
22 Başlık aşağı kilitleme pimi
144
Türkçe
24 El girintisi
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
25 Tezgah bağlama delikleri
MONTAJ
26 Toz memesi
23 Anahtar
A3
27 Toz torbası
A4
28 LED’li Çalışma Işığı Sistemi
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için
aksesuarları takıp çıkarmadan önce, ayarlarla
oynamadan veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve makineyi güç
kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin kapalı
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir..
Ambalajından çıkartılması (Şek. A1, B)
Opsiyonel aksesuarlar
• Testereyi, taşıma kolunu (10) kullanarak ambalaj
malzemesinden dikkatli bir şekilde çıkartın.
A5
• Ray kilit düğmesini (16) serbest bırakın ve arka konuma
kilitlemek için testere kafasını geri itin.
29 Çalışma destek uzantısı
A6
• Çalıştırma kolunu (11) aşağıya bastırın ve aşağı kilitleme
pimini (22) gösterildiği gibi kendinize çekin.
30 İş parçası mengenesi
• Aşağı yönde olan basıncı hafifçe serbest bırakın ve kolun
tam yüksekliğine ulaşmasını bekleyin.
KULLANIM AMACI
Tezgaha montaj (Şek. C)
DeWALT DW717XPS Gönye Testereniz, ahşap, ahşap
ürünleri ve plastiklerin profesyonel olarak kesilmesi amacıyla
tasarlanmıştır. Çapraz kesim, eğik kesim ve gönyeli kesim
işlemlerini basit, doğru ve güvenli bir şekilde gerçekleştirir.
Bu ünite, karpit uçlu, nominal 250 mm bıçak çapına sahip bir
bıçakla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu gönye testereler, profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet
deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret
edilmelidir.
UYARI! Makineyi, tasarlanan amaçlar dışında
kullanmayın.
•Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin gözetiminde
olmadıklarında, fiziksel (çocuklar dahil), algısal veya
zihinsel kapasite kaybı yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve
yeteneksiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik Emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Güç
kaynağının değerlendirme levhasındaki voltaja uyup uymadığını
her zaman kontrol edin.
Aletiniz, EN61029 uyarınca çift izolasyonludur;
dolayısıyla topraklamaya gerek yoktur.
Kablonun değiştirilmesi gerekirse, alet yalnızca yetkili bir servis
temsilcisi veya uzman elektrikçi tarafından onarılmalıdır.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne
(Teknik verilere bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma
kablosu kullanın. Minimum iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
• Tezgaha monte etmeyi kolaylaştırmak için dört ayakta
da delikler (25) mevcuttur. Farklı boyutlarda cıvatalar için
iki farklı boyutta delik bulunmaktadır. İstediğiniz deliği
kullanabilirsiniz; her ikisini de kullanmak şart değildir. 8 mm
çapa ve 80 mm uzunluğa sahip cıvatalar önerilir. Hareket
etmesini önlemek için testerenizi her zaman sağlam bir
şekilde monte edin. Taşınabilirliği iyileştirmek için, alet,
daha sonra çalışma desteğinize kelepçelenebilecek veya
başka tesislere taşınıp orada kelepçeyle sabitlenebilecek
12,5 mm veya daha kalın bir kontrplak parçasının üzerine
monte edilebilir.
• Testerenizi bir kontrplak parçasına monte ederken, montaj
vidalarının ahşabın altından çıkıntı oluşturmadığından emin
olun.
Kontrplak çalışma desteği üzerine düzgünce oturmalıdır.
Testereyi herhangi bir çalışma yüzeyine kelepçelerken,
yalnızca montaj vida deliklerinin bulunduğu kelepçeleme
yuvalarına kelepçeleyin. Başka herhangi bir noktaya
kelepçelemek testerenin düzgün çalışmasına müdahale
edecektir.
• Bağlanma ve yanlışlığı önlemek için, montaj yüzeyinin eğri
veya dengesiz olmadığından emin olun. Testere yüzeyde
titrerse, testere montaj yüzeyine sağlam durumda oluncaya
kadar bir testere ayağının altına ince bir parça malzeme
yerleştirin.
Testere bıçağının takılması (Şek. D1–D4)
UYARI! Yaralanma riskini azaltmak için
aksesuarları takıp çıkarmadan önce, ayarlarla
oynamadan veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve makineyi güç
kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin kapalı
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
• Bıçak güç altındayken veya boşta dönerken mil
kilidine asla basmayın.
• Hafif alaşım veya demir içeren (demir veya çelik
içeren) metalleri, duvarları veya lifli çimento
ürünlerini bu gönye testerede kesmeyin.
145
Türkçe
• Alt siperi (2) serbest bırakmak için kafa kilidi
serbest bırakma kolunu (12) bastırın ve ardından
alt siperi gittiği kadar kaldırın.
• Alt siper kaldırılmış konumda tutulurken bir elinizle mil
kilidine (14) bastırın, ardından diğer elinizle ürünle birlikte
verilen bıçak anahtarını (23) kullanarak soldan dişli bıçak
kilitleme vidasını (37) saat yönünde çevirerek gevşetin.
UYARI! Mil kilidini kullanmak için, düğmeyi şekilde
gösterildiği gibi bastırın ve mili elinizle kilidin
kenetlendiğini hissedene kadar döndürün.
Milin dönmesini önlemeye devam etmek için kilit düğmesini
basılı tutmaya devam edin.
• Bıçak kilitleme vidasını (37) ve dış mandrel bileziğini (38)
çıkartın.
• Testere bıçağını (39), iç mandrel bileziğinin (41) tam
karşısında bulunan bıçak adaptörüne (40) takın; bu işlem
sırasında bıçağın alt ucundaki dişlerin testerenin arkasına
(operatörden uzağa) baktığından emin olun.
• Dış mandrel bileziğini (38) takın.
• Bıçak kilitleme vidasını (37), mil kilidini bir elinizle kenetli
konumda tutarken diğer elinizle saatin aksi yönde
döndürerek dikkatli bir şekilde sıkın.
UYARI! Testere bıçağının yalnızca açıklanan
şekilde değiştirilmesi gerektiğini unutmayın.
Yalnızca Teknik Veriler bölümünde belirtilen
testere bıçaklarını kullanın; Kat.no.: DT4323
önerilir.
Ayarlar
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için
aksesuarları takıp çıkarmadan önce, ayarlarla
oynamadan veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve makineyi güç
kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin kapalı
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Gönye testerenin fabrikada kesin şekilde ayarlanmıştır. Nakliye
ve kullanım veya başka herhangi bir nedenden ötürü yeniden
ayarlama gerekliyse, testerenizi ayarlamak için aşağıdaki
adımları takip edin. Bir kez yapıldığında, bu ayarlamalar doğru
olarak kalacaktır.
Bıçağın kontrol edilmesi ve korkuluğa göre
ayarlanması (Şek. E1 - E3)
• Gönye topuzunu (4) gevşetin ve gönye kolunu (5) serbest
bırakmak için gönye tutamağına (42) basın.
• Tutamak, gönye kolunu 0° gönye pozisyonunda
konumlandırana kadar gönye kolunu hareket ettirin. Kolu
sıkıştırmayın.
• Bıçak testere çentiğine (43) girene kadar kafayı aşağı
doğru çekin.
• Vidaları (45) tekrar sıkın. Gönye göstergesinin değerine bu
noktada önem vermeyin.
Gönye göstergesinin ayarlanması
(Şek. E1, E2 ve F)
• Gönye topuzunu (4) gevşetin ve gönye kolunu (5) serbest
bırakmak için gönye tutamağına (42) basın.
• Gönye göstergesini (46) sıfır konumuna ayarlamak için,
gönye kolunu
Şekil F’de gösterildiği gibi hareket ettirin.
• Gönye topuzunun kilidi açılmışken, gönye kolunu sıfıra
döndürerek gönye tutamağının yerine oturmasını sağlayın.
• Göstergeyi (46) ve gönye kadranını (7) gözlemleyin.
Gösterge tam olarak sıfırı göstermezse vidayı (47)
gevşetin, göstergeyi 0° olacak şekilde hareket ettirin ve
vidayı sıkın.
Gönye kilitleme/kontrol çubuğunun ayarlanması
(Şek. A1, G)
Gönye kolu (4) kilitli durumdayken testerenin tabanı
oynayabiliyorsa, gönye kilitleme/kontrol çubuğunun (48)
ayarlanması gerekiyor demektir.
• Gönye kolunu (4) açın.
• Gönye kilitleme çubuğu üzerindeki kilitleme somununu (61)
gevşetin.
• Bir tornavida kullanarak gönye kilitleme/kontrol çubuğunu
(48) iyice sıkın. Daha sonra çubuğu bir tur gevşetin.
• Kol (4) rasgele (önceden ayarlı olmayan) bir açıya
ayarlıyken tezgahın oynayıp oynamadığını kontrol edin.
• Kilitleme somununu (61) sıkın.
Bıçağın tablaya göre kontrol edilmesi ve
ayarlanması (Şek. A2, H1–H4)
• Meyil sıkıştırma kolunu (21) gevşetin ve testere kolunu
salmak için meyil mandalını (20) kaldırın.
• Mandal, kolu 0° meyil pozisyonuna getirene dek testere
kolunu kaydırın. Kolu sıkmayın.
• Bıçak, kesme kanalına (43) hemen girecek şekilde başlığı
aşağı çekin.
• Pimi (22) kullanarak kafa testeresinin önünü alt taraftan
kapatın.
• Tabla ve bıçak (39) arasına dik konumda bir gönye (44)
yerleştirin
(Şek. H2).
UYARI: Gönye ile bıçağın dişlerine dokunmayın.
• Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
• Korkuluğun (3) ve bıçağın (39) sol tarafına bir gönye (44)
yerleştirin (Şek. E3).
• Somunları (55) gevşetin ve gönye ile ölçüldüğünde tabla
ile bıçak arasında 90° olana dek testere kolu aksamını sola
veya sağa kaydırın. Somunu (55) sıkın.
• Meyil göstergesi (50) meyil skalası (15) üzerinde sıfırı
göstermiyorsa, göstergeyi sabitleyen vidayı (51) gevşetin
ve göstergeyi gerektiği gibi kaydırın.
UYARI: Bıçak dişi uçlarına gönye ile dokunmayın.
• Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin:
–Vidaları (45) gevşetin ve ölçek/gönye kolu montajını,
gönye ile ölçüldüğü üzere, bıçak korkuluğa 90° olacak
şekilde sağa veya sola doğru hareket ettirin.
146
Türkçe
Korkuluğun ayarlanması (Şek. I1 ve I2)
Çalıştırmadan önce:
Çitin üst parçası, testerenin hem soldan hem de sağdan tam
48° bir açı yapmasına izin veren bir açıklık sağlamak üzere
ayarlanabilir.
• Uygun testere bıçağını takın. Aşırı derecede aşınmış
bıçakları kullanmayın. Aletin maksimum dönüş hızı testere
bıçağının hızını aşmamalıdır.
Sol korkuluğu (3) ayarlamak için:
• Aşırı derecede küçük parçaları kesmeye çalışmayın.
• Plastik topuzu (52) gevşetin ve korkuluğu sola kaydırın.
• Bıçağın serbestçe kesmesine izin verin. Zorlamayın.
• Testere kapalıyken kuru şekilde çalıştırın ve açıklığı
denetleyin. Kolun yukarı ve aşağı hareketine müdahale
etmeksizin iş parçasına maksimum destek sağlamak için
korkuluğu bıçağa olabildiğince yakın şekilde ayarlayın.
• Kesmeden önce motorun tam hıza erişmesini bekleyin.
• Topuzu güvenli bir şekilde sıkıştırın.
Sağ korkuluğu (8) ayarlamak için:
• Plastik topuzu (53) gevşetin ve korkuluğu sağa kaydırın.
• Sol korkuluğun ayarlanmasında olduğu gibi devam edin.
UYARI: Korkuluğun kılavuz olukları (54) testere tozu
ile tıkalı hale gelebilir. Rehber olukları temizlemek
için bir çubuk ya da düşük basınçlı hava kullanın.
• Tüm kilitleme topuzlarının ve kelepçe kollarının sıkı
olduğundan emin olun.
• Çalışılan parçayı sabitleyin.
• Bu testere ahşabı ve birçok demir harici malzemeyi kestiği
halde, bu kullanım talimatları yalnızca ahşap kesme ile
ilgilidir. Aynı yönergeler diğer malzemeler için de geçerlidir.
Bu testere ile demir türevi (demiz ve çelik) malzemeleri,
fiber çimento veya duvar malzemelerini kesmeyin!
• Kesim plakası kullandığınızdan emin olun. Kesim yuvası 10
mm’den daha genişse makineyi çalıştırmayın.
Açılama kelepçesi sisteminin ayarlanması (Şek. J)
Açma kapama (Şek. K)
Açılama kelepçesi kolu (21) kilitlendiğinde testere kolu hareket
ettirilebiliyorsa kelepçe sistemi ayarlanmalıdır.
Aleti kilitlemek üzere bir asma kilit takmak için açma/kapama
düğmesinde (1) bir delik (58) mevcuttur.
• Kolu tutarak vidayı (56) çıkartın.
• Aleti çalıştırmak için açma/kapama düğmesine (1) basın.
• Kolu kaldırın ve saat yönünün tersinde 1/8 tur döndürün.
Vidayı geri takın.
• Aleti durdurmak için düğmeyi bırakın.
• Açılama kelepçesi kolu (21) rastgele kilitlendiğinde (ön ayar
değil) testere kolunun hareket etmediğini kontrol edin.
Ray kılavuzunun ayarlanması (Şek. J)
• Düzenli olarak raylarda yeterli açıklığın olup olmadığını
kontrol edin.
• Açıklığı azaltmak için testere başlığını ileri geri kaydırırken
ayar vidasını (57) aşamalı olarak saat yönünde çevirin.
Kaymaya karşı direnç oluşturmayacak biçimde açıklığı
mümkün olduğunca küçük olacak şekilde ayarlayın.
ÇALIŞTIRMA
Vücut ve el pozisyonu
Gönye testereyi kullanırken vücudunuzun ve ellerinizin doğru
şekilde konumlandırılması, kesimi daha kolay, daha kesin ve
daha güvenli hale getirecektir.
•Ellerinizi asla kesim alanının yakınına koymayın.
•Asla ellerinizi bıçağa 150 mm’den daha fazla
yaklaştırmayın.
• Kesim yaparken iş parçasını tablaya ve çite dayanacak
şekilde sıkıca tutun. Düğmeyi bırakana ve bıçak tamamen
duruncaya kadar ellerinizi konumunda tutun.
• Bıçağın yolunu kontrol edebilmeniz için kesimleri bitirmeden
önce daima kuru çalıştırma (elektriksiz) gerçekleştirin.
Kullanım Talimatları
UYARI: Her zaman güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere uygun hareket edin.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin
kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir..
•Ellerinizi çapraz pozisyona getirmeyin.
Makinenin, masa yüksekliği ve denge açısından ergonomik
durumunuza uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Makinenin yerleştirileceği bölge, operatörün görüş açısının iyi
olmasını ve üzerinde çalışılan parçanın herhangi bir sınırlama
olmaksızın ele alınmasına olanak tanıyacak yeterli serbest alan
bulunmasını sağlayacak şekilde seçilmelidir.
Gönye kolu (4) ve gönye mandalı (5) 60 derece sola ve 50
derece sağa gönyeli kesime izin verir.
Titreşim etkilerini azaltmak için ortam sıcaklığını çok düşük
olmadığından, makine ve aksesuar bakımının iyi yapıldığından
ve üzerinde çalışılan parça boyutunun bu makineye uygun
olduğundan emin olun.
• İki ayağın da sıkıca zeminde olmasını sağlayın ve uygun
dengeyi koruyun.
• Testere kolunu sola ve sağa hareket ettirdikçe, onu takip
edin ve testere bıçağının hafifçe yanında durun.
• Bir kalem izini takip ederken siper hava deliklerine bakın.
Gönye Kontrolü (Şek. E1)
Gönyeli kesim yapmak için:
• Gönye kolunu (4) salın, gönye mandalına (5) basın
ve gönye skalası üzerinden istediğiniz gönye açısını
ayarlayın.
• Testere tablasını yerinde sabitlemek için gönye kolunu (4)
aşağı bastırın.
İngiltere’deki kullanıcılar, “ahşap işleme makineleri yönetmeliği
1974” ve bununla ilgili müteakip değişikliklere dikkat etmelidir.
147
Türkçe
Meyil Kontrolü (Şek. H1, H4)
Meyil mandal kolları (20) ve meyil sıkıştırma kolu (21) sola ve
sağa 48 derece meyilli kesime izin verir. Testereniz, arka destek
gövdesinin yan taraflarında iki adet meyil mandal koluna (20)
sahiptir. Meyli her iki yönde hareket ettirmek için sadece bir
tanesinin kullanılması yeterlidir. Meyil sıkıştırma kolu (21) arka
destek gövdesinin üst kısmında bulunmaktadır.
Meyilli kesim yapmak için:
• Meyil sıkıştırma kolunu (21) gevşetin. Kollardan birini
yaklaşık 45 derece kaldırın ve meyil skalası (15) üzerinden
istediğiniz meyil açısını ayarlayın. Kullanım kolaylığı
açısından iki adet meyil skalası temin edilmiştir.
• Meyli bulunduğu konumda sabitlemek için meyil sıkıştırma
kolunu (21) kilitleyin. Sık kullanılan durdurma açılarını
devreden çıkarmak için meyil mandal kolları (20)
kaldırılabilir.
Kaydırma Tahdidi (Şek. T)
Kaydırma tahdidi (18) kontrolü, olası en büyük dikey pervazların
kesilebilmesi için testerenizin konumunu ayarlar. KAYDIRMA
SİSTEMİNİN KAZARAHAREKET ETMESİNİ ENGELLEMEK
İÇİN KAYDIRMA TAHDİDİNİ KULLANIRKEN DAİMA RAY
KİLİTLEME DÜĞMESİNİ SIKIN.
Ray Kilitleme Düğmesi (Şek. A1, T)
Ray kilitleme düğmesi (16), raylar üzerinde kaymasını
engellemek için testere başlığını sıkıca sabitlemenize izin verir.
Belirli kesimleri yaparken veya testereyi taşırken bu gereklidir.
Zıvana Tahdidi (Şek. A1, R)
Zıvana tahdidi (17) zıvana açmaya izin verir. Kolun testerenin
ön kısmına doğru çevrilmesi ve kelebek somunun ayarlanması
zıvana açma derinliğini değiştirir. Kolun testerenin arka kısmına
doğru çevrilmesi zıvana tahdidini atlatır.
2.Kalem hattını bıçağın gölgesinin kenarı ile hizalayın. Kalem
hattıyla tam olarak denk getirmek için gönyeyi veya eğik
açıları ayarlamanız gerekebilir.
TEMEL TESTERE KESIM IŞLEMLERI
Dikey düz çapraz kesim (Şek. A1 ve L)
• Gönye topuzunu (4) gevşetin ve gönye kolunu serbest
bırakmak için gönye tutamağına (5) basın.
• Gönye tutamağını 0° pozisyonunda konumlandırın ve
gönye kolunu sıkın.
• Kesilecek ahşabı, korkuluğun (3 ve 8) karşısına yerleştirin.
• Çalıştırma kolunu (11) kavrayın ve kafayı serbest bırakmak
için kafa kaldırma kilidi serbest bırakma (12) kolunu
bastırın.
• Motoru çalıştırmak için tetiğe (1) basın.
• Bıçağın keresteyi kesmesine ve plastik kesim plakasına (9)
girmesini sağlamak için başı bastırın.
• Kesimi tamamladıktan sonra, düğmeyi bırakın ve testere
bıçağının kafayı üst bekleme konumuna döndürmeden
önce tamamen hareketsiz kalmasını bekleyin.
Kızaklı kesim gerçekleştirme (Şek. A1, M)
Kılavuz ray, 76,2 mm’den 111,8 mm’ye kadar olan daha büyük
parçaların dışarı-aşağı-geri kızak hareketiyle kesilmesine imkan
sağlar.
• Ray kilitleme düğmesini (16) gevşetin.
• Testere başlığını kendinize doğru çekin ve aleti çalıştırın.
• Testere bıçağını işlenecek parçaya indirin ve kesimi
tamamlamak için başlığı geri itin.
• Yukarıda anlatıldığı şekilde devam edin.
UYARI:
• 76,2 mm’den daha küçük parçalar üzerinde kızaklı
kesimler yapmayın.
• Kızaklı kesimler bittiğinde testere başlığını arka
konuma kilitlemeyi unutmayın.
Başlık Kilitleme Pimi (Şek. A2)
Gönye çapraz kesim (Şek. A1 & N)
Testere başlığını aşağı konumda sabitlemek için başlığı aşağı
doğru bastırın, pimi (22) içeri ittirin ve testere başlığını bırakın.
Bu sayede testereyi bir yerden başka bir yere taşırken testere
başlığı güvenle aşağı konumda kalacaktır. Kaldırmak için
testere başlığını aşağı bastırın ve pimi dışarı çekin.
XPSTM LED Çalışma Işığı Sisteminin Kullanılması
(Şek. A1, A2)
• Kolu sağa veya sola doğru hareket ettirerek gerekli açıya
getirin. •
Gönye kolu hem solda hem de sağda
otomatik olarak 10°, 15°, 22.5°, 31.62° ve 45°’yi bulacaktır.
Arada bir açı gerekirse, başı sıkıca tutun ve gönye kolunu
sıkarak kilitleyin.
NOT: Gönye testeresi bir güç kaynağına bağlı olmalıdır.
XPSTM LED Çalışma Işığı Sistemi bir açma/kapatma düğmesine
sahiptir (6). XPSTM LED Çalışma Işığı sistemi gönye testerenin
tetik anahtarından bağımsızdır. Işık, testereyi çalıştırmak üzere
açık olmak zorunda değildir.
Bir ahşap parçası üzerinde mevcut bir kalem hattından kesim
yapmak için:
1.XPSTM sistemini açın, ardından testere bıçağını ahşaba
yaklaştırmak için çalıştırma kolunu aşağı çekin (11).
Bıçağın gölgesi ahşapta görünecektir.
148
• Gönye kolunu (4) bırakın ve gönye tutamağına (5) basın.
• Kesmeden önce, her zaman gönye kolunun sıkıca
kilitlenmiş olduğundan emin olun.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
UYARI: Tahta parçasını­n sonunda küçük bir uç
kesimini meyilli keserken, tahtayı­uç kesim bıçağın
sipere daha büyük açı­yaptığı taraf­ta olacak şekilde
yerleştirin. Yani, sol meyil sağa uç kesim; sağ meyil,
sola uç kesim.
Meyilli kesme (Şek. A1, A2 ve O)
Açılama açıları 48° sol ve 48° derece sağ arasında ayarlanabilir
ve sıfır ile sola veya sağa maksimum 45° gönye konumunda
ayarlı gönye kolu ile kesilebilir.
Türkçe
Sol meyil
2.Kelepçeyi gönye testeresinin önüne doğru 180° döndürün.
• Sol taraftaki korkuluğun (3) üst kısmını gittiği kadar sola
doğru kaydırın.
3.Kelepçeyi yukarıya veya aşağıya ayarlamak için
düğmeyi gevşetin, ardından iş parçasını sağlam şekilde
kelepçelemek için ince ayar düğmesini kullanın.
• Açılama kelepçesi kolunu (21) gevşetin, açılama mandalını
(20) kaldırın ve meyili istediğiniz gibi ayarlayın.
• Açılama mandalı otomatik olarak 22.5°, 33.85° ve 45°
konumuna gelir. Arada bir açı gerekirse, başı sıkıca tutun
ve açılama kelepçesi kolunu (21) sıkarak kilitleyin.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
Sağ meyil
NOT: Açılandırırken kelepçeyi tabanın zıt tarafına yerleştirin.
•
BIÇAĞIN YOLUNU KONTROL EDEBİLMENİZ İÇİN
KESİMLERİ BİTİRMEDEN ÖNCE DAİMA KURU ÇALIŞTIRMA
(ELEKTRİKSİZ) GERÇEKLEŞTİRİN. KELEPÇENİN,
TESTERE VEYA SİPERLERİN HAREKETİNE MÜDAHALE
ETMEDİĞİNDEN EMİN OLUN
• Sağ taraftaki korkuluğun (8) üst kısmını gittiği kadar sağa
doğru kaydırın.
Uzun parçalar için destek (Şek. A5)
• İşleme sol meyilli kesimde olduğu gibi devam edin.
• En iyi sonuçlar için, testerenizin tezgah genişliğini artırmak
için harici iş desteğini (29) kullanın (isteğe bağlı olarak
satıcınızda mevcuttur). Uçların düşmesini önlemek için
uzun iş parçalarını
testere tezgahı veya benzeri aletler gibi uygun yöntemlerle
destekleyin.
Kesme kalitesi
Tüm kesimlerin düzgünlüğü örneğin kesilen malzeme gibi bir
dizi değişkene bağlıdır. Kalıplama ve diğer hassas çalışmalar
için en pürüzsüz kesimler istenildiğinde, keskin bir (60 diş
karbür) bıçak ve daha yavaş, dengeli bir kesme hızı istenilen
sonuçları verecektir.
UYARI: Kesilen malzemenin kesim s­ırası­nda
yürümemesine dikkat edin; parçayı­sı­kı­ca tespit
edin. Kolu kald­ırmadan önce daima b­ıçağ­ın
tamamen durması­nı­bekleyin. Kesilen parçanı­n
arka k­ısm­ında hala küçük çaplı­yı­rtı­lmalar oluyorsa,
kesilecek ahşabı­n üzerine bir maskeleme bandı
yap­ıştı­rı­n. Bant boyunca kesim yapın ve işiniz
bittiğinde bandı dikkatli bir biçimde çıkarın.
• Uzun parçaları her zaman destekleyin.
Resim çerçeveleri, gölge kutuları ve diğer dört
kenarlı projeleri kesme (Şek. P1 ve P2)
Süs kalıplama ve diğer çerçeveler
Testerenize alıştığınızdan emin olana dek hurda ahşap
üzerinde birkaç basit alıştırma yapın. Testereniz şekil P1’de
gösterildiği gibi kenarların gönyeli kesimi için mükemmeldir.
Gösterilen bağlantı açı ayarlama yöntemlerden biriyle yapılabilir.
- Açılı ayarlama kullanılarak
İş parçasının kelepçelenmesi (Şek. A6, U)
UYARI: Bir kesimden önce kelepçelenmiş, dengeli
ve güvenli olan iş parçası, kesim tamamlandıktan
sonra dengesini kaybedebilir. Dengesiz bir yük
testereyi veya bir masa veya tezgah gibi testerenin
takılı olduğu herhangi bir şeyi yana yatırabilir.
Dengesiz hale gelebilecek bir kesim yaparken, iş
parçasını düzgün şekilde destekleyin ve testerenin
sabit bir yüzeye sağlam şekilde cıvatalandığından
emin olun. Yaralanmayla sonuçlanabilir.
UYARI: Kelepçenin her kullanılışında, kelepçe
ayağının testere tabanının yukarısına kelepçeli
kalması gereklidir. İş parçasını, çalışma alanındaki
herhangi bir başka parçaya değil, daima testerenin
tabanına kelepçeleyin. Kelepçe ayağının testere
tabanının kenarına kelepçelenmediğinden emin
olun.
DİKKAT: Denetimi sağlamak ve yaralanma ve iş
yeri hasarı riskini önlemek için daima bir çalışma
kelepçesi kullanın.
İki panonun açısı, 90° bir kenar oluşturacak şekilde her biri
45° ayarlanır. Gönye kolu sıfır konumda kilitlenir. Ahşap, geniş
düz tarafı tezgaha, dar kenarı da korkuluğa dayanacak şekilde
konumlandırılır.
Testerenizle verilen malzeme kelepçesini (30) kullanın.
Kelepçelemeye yardımcı olması için sol veya sağ çiti baştan
başa kaydırın. Yay kelepçeler, çubuk kelepçeler veya C
kelepçeler gibi başka destek elemanları belli boyutlar ve
şekillerdeki malzemeler için gerekli olabilir.
KELEPÇEYI TAKMAK IÇIN
1.Çitin arkasındaki deliğe takın. Kelepçe gönye testerenin
arkasına doğru bakmalıdır. Kelepçe çubuğundaki
oluk tabana tam olarak takılmalıdır. Bu oluğun gönye
testeresinin tabanına tam olarak takıldığından emin olun.
Oluk görünür durumdaysa, kelepçe güvenli olmayacaktır.
- Gönye ayarlama kullanılarak
ynı kesim, korkuluğa karşı geniş yüzeyle sağ ve sol
A
gönyeleme yapılarak da gerçekleştirilebilir.
İki taslak (Şek. P1 ve P2) yalnızca dört kenarlı nesneler içindir.
Kenar sayısı değiştikçe, gönye ve açılama açıları da değişir.
Aşağıdaki çizelge, tüm kenarların eşit uzunlukta olduğunu
varsayarak, çeşitli şekiller için düzgün açıları sunar. Tabloda
gösterilmeyen bir şekil için,
eğim veya gönye açı ayarını belirlemek üzere 180°’yi kenar
sayısına bölün.
Kenar sayısı
Açı gönye veya meyil
4
45°
5
36°
6
30°
7
25,7°
8
22,5°
9
20°
10
18°
Bileşik gönye (Şek. Q1 ve Q2)
Bileşik gönye, aynı anda bir gönye açısı (Şek. P1) ve açılama
açısı (Şek. P2) kullanılarak yapılan bir kesimdir. Bu kesim türü,
şekil Q1’de gösterilen eğimli kenarları olan çerçeve ve kutuların
yapımı için kullanılmaktadır.
UYARI: Kesme açısı kesimden kesime değişiklik
gösteriyorsa, açılama kelepçesi kolu ve gönye
149
Türkçe
kilitleme kolunun güvenli şekilde kilitlendiğini
kontrol edin. Açılamada veya gönyede herhangi bir
değişiklik yaptıktan sonra bu kollar sıkılmalıdır (Şek.
Q1 ve Q2).
•Kalıbı, alt tarafı çite bakacak şekilde yerleştirin.
•Kesimin sol tarafını koruyun.
• Aşağıda gösterilen çizelge yaygın bileşik gönye kesimleri
için düzgün eğim ve gönye ayarlarını seçmekte size
yardımcı olacaktır. Çizelgeyi kullanmak için, çizelgedeki
uygun kavisteki o açıyı bularak, istenilen “A” açısını (Şek.
Q2) seçin. Doğru açılama açısını bulmak için o noktadan
itibaren çizelgeyi aşağıya doğru düz, doğru gönye açısını
bulmak için düz çapraz takip edin.
Dış köşe
• Testerenizi saptanan açılara ayarlayın ve birkaç deneme
kesimi yapın.
• Kesimin sağ tarafını koruyun.
- Sol taraf
• Kalıbı, alt tarafı çite bakacak şekilde yerleştirin.
• Kesimin sağ tarafını koruyun.
- Sağ taraf
• Kalıbı, üst tarafı çite bakacak şekilde yerleştirin.
• Kesim parçalarını birlikte takmak üzerine çalışın.
• Örnek: 25° dış açılı 4 kenarlı bir kutu yapmak için (açı A)
(Şek. Q2), sağ üst kavisi kullanın. Kavis ölçeğinde 25°’i
bulun. Testerede gönye açısı ayarını elde etmek için (23°)
herhangi bir kenardan yatay kesişim hattını takip edin. Aynı
şekilde, testeredeki açılama açısını elde etmek için (40°)
üst veya alttan dikey kesişim hattını takip edin. Testeredeki
ayarları doğrulamak için daima birkaç hurda ahşap
parçasında kesmeyi deneyin.
Tepe kalıpları kesme
Tepe kalıplarının kesimi bir bileşik gönye içinde
gerçekleştirilmektedir. En üst derecede bir kesinlik elde etmek
için, testereniz daha önceden ayarlanmış 31,62°’lik gönye ve
33,85°’lik meyil açı konumuna sahiptir. Aşağıdaki ayarlar üstten
52° açılara ve alttan 38° açılara sahip standart tepe kalıpları
içindir.
• Nihai kesimleri yapmadan önce artık malzemelerle kesim
denemeleri yapın.
KARE KUTU
6 KENARLI
KUTU
8 KENARLI
KUTU
İç köşe
KUTU KENARININ AÇISI (AÇI “A”)
TESTEREDE BU GÖNYE AÇISINI AYARLAYIN
• Bütün kesimler bir sol meyilde ve kaidenin karşısındaki
kalıbın arkasıyla yapılmaktadır.
- Sol taraf
• Kalıbın üstünü çitin karşısına getirin.
• Sağ gönye kesim yapın.
• Kesimin sol tarafını koruyun.
- Sağ taraf
• Kalıbın altını çitin karşısına getirin.
• Sol gönye kesim yapın.
• Kesimin sol tarafını koruyun.
Dış köşe
- Sol taraf
• Kalıbın altını çitin karşısına getirin.
TESTEREDE BU AÇILAMA AÇISINI AYARLAYIN
• Sol gönye kesim yapın.
• Kesimin sağ tarafını koruyun.
Kaide kalıplarını kesme
- Sağ taraf
Kaide kalıplarının kesimi 45°’lik bir meyil açısında
gerçekleştirilmektedir.
• Kalıbın üstünü çitin karşısına getirin.
• Kesim yapmadan önce testere kapalıyken bir deneme
yapın.
• Kesimin sağ tarafını koruyun.
• Sağ gönye kesim yapın.
• Bütün kesimler testerenin üzerinde düz yatan kalıbın arka
kısmıyla yapılır.
Oluk açma (Şek. R)
İç köşe
• Oluk açma frenini (17) testerenin önüne doğru çevirin.
- Sol taraf
• Kalıbı, üst tarafı çite bakacak şekilde yerleştirin.
• Kesimin sol tarafını koruyun.
- Sağ taraf
150
Oluk kesme için testerenizde bir oluk açma freni (17) ve
kelebek somunu (59) bulunmaktadır.
• Oluk açma derinliğini belirlemek için kelebek somunu (59)
ayarlayın. Öncelikle kilit somununu (60) serbest bırakmak
gerekebilir.
Türkçe
• Düz bir oluk kesimi gerçekleştirmek için çit ve iş parçası
arasına yaklaşık 5 cm bir hurda malzeme parçası
yerleştirin.
Geniş Çapraz kesimler için Özel Düzenek (Şek. A1,
S1, S2)
Özel bir düzenek kullanıldığında testereniz çok geniş (391
mm’ye kadar) parçaları kesebilir. Bu tip parçalar için testerenizi
aşağıdaki adımları takip ederek ayarlayabilirsiniz:
• Testereden sol ve sağ dayama mesnetlerini çıkarın ve
kenara koyun. Dayama mesnetleri çıkarmak için, mesnet
vidalarını birkaç tur döndürerek açın ve her bir mesnedi
dışarı doğru kaydırın. Gönye 0 derecede olacak şekilde
gönye kontrolünü ayarlayın ve sabitleyin.
• Arka dayama mesnedi vidalarını (64) arka sağ ayaktan
çıkarın ve bu vidaları sağ dayama mesnedi (62) vida
deliklerine takın.
UYARI: Arka dayama mesnedi vidalarını (64)
düzgün takmadan özel düzeneği kullanarak
malzeme kesmeyin aksi takdirde malzeme düzgün
desteklenmeyecek ve kontrol kaybı sonucu
yaralanmaya neden olabilecektir.
• 38 mm kalınlığında bir kontraplak tahta veya benzer
şekilde düz sağlam 38 mm kalınlığında ve 368 x 660 mm
ölçülerinde tahta kullanarak bir platform yapın. Platform
düz olmalıdır, aksi takdirde kesim işlemi sırasında malzeme
hareket edebilir ve yaralanmaya yol açabilir.
• Siperin tabanındaki deliklere yerleştirilmek üzere dört
adet  76,2 mm ölçüsünde uzun tahta vida (64) kullanarak
368 x 660 mm ölçüsündeki platformu testereye monte edin.
Malzemeyi doğru şekilde emniyete almak için dört adet
vida kullanılmalıdır. Özel düzenek kullanıldığında platform
iki parça halinde kesilecektir. Vidaların doğru şekilde
sıkıştırılmasını sağlayın, aksi taktirde malzeme gevşeyerek
yaralanmaya yol açabilir. Platformun masa üzerinde sabit
ve düz şekilde, sipere karşı ve soldan sağa eşit oranda
ortalanmasını sağlayın.
UYARI: Testerenin sabit düz bir yüzeye sıkıca
monte edilmesini sağlayın. Bunu yapmamak
testerenin oynamasına ve bunun sonucunda da
kişisel yaralanmalara sebep olabilir.
• Kesilecek parçayı masaya monte edilmiş olan platformun
üstüne yerleştirin. Kesilecek parçanın sıkıca arkasipere
karşı olmasını sağlayın.
• Kesim işleminden önce malzemeyi emniyete alın. Dışarıaşağı-geri hareketle malzemeyi başından sonuna kadar
yavaşça kesin. Emniyetli bir şekilde sıkıştırmamak veya
yavaş kesmemek malzemenin gevşeyip dağılmasına ve
yaralanmaya sebep olabilir.
0º den farklı değişik gönye açılarında çeşitli kesimler
yapıldıktan sonra platform zayıflayabilir ve işi gerektiği gibi
desteklemeyebilir. İstenen gönye açısının ön ayarını yaptıktan
sonra testereye yeni ve kullanılmamış bir platform kurun.
UYARI: Üzerinde muhtelif çentikler olan bir
platformun kullanılmaya devam edilmesi malzeme
kontrolünün kaybedilmesine ve olası yaralanmalara
sebep olabilir.
emisyonlarıyla ilgili yönetmelikler uyarınca
tasarlanmış bir toz toplama cihazı bağlayın.
Testere Bıçakları
Belirtilen kesme kapasitelerine ulaşmak için daima 30 mm çark
deliğine sahip 250 mm testere bıçağı kullanın.
Taşıma (Şek. A1, A2 ve B)
Gönye testereyi rahatça taşımak için, testere kolunun üstünde
bir taşıma kolu (10) dahil edilmiştir.
• Testereyi taşımak için, kafayı alçaltın ve aşağı kilitleme
pimine (22) basın.
• Ray kilidi düğmesini, testere kafası ön konumdayken
kilitleyin, gönye kolunu tam sol gönye açısında kilitleyin,
çiti (3 ve 8) tamamen içe doğru kaydırın ve açılama ayar
kolunu (20), aleti olabildiğince kompakt hale getirmek için
testere kafası dikey konumdayken kilitleyin.
• Testereyi taşımak için şekil B’de gösterildiği gibi daima
tutamak (10) veya el girintilerini (24) kullanın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca minimum bakımla
çalışmak üzere tasarlanmıştır. Aletin uzun süre boyunca verimli
bir şekilde çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
Yağlama
Bu elektrikli aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
Kullanmadan önce, üst bıçak siperini, hareketli alt bıçak
siperini ve uygun şekilde çalışacağından emin olmak için toz
toplama borusunu dikkatli bir şekilde kontrol edin. Yongalar,
toz veya üzerinde çalışılan parçadan çıkan küçük parçacıkların
fonksiyonlardan herhangi birinin engellenmesine yol
açmayacağından emin olun.
Üzerinde çalışılan parçadan çıkan küçük parçacıkların testere
bıçağı ile siperler arasında sıkışması halinde makinen güç
kaynağıyla bağlantısını kesin ve Testere Bıçağının Takılması
bölümünde verilen talimatları izleyin. Sıkışmış parçaları çıkartın
ve testere bıçağını takın..
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında
toz toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava
kullanarak ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi
gerçekleştirirken onaylı bir göz koruması ve onaylı
toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını
temizlemek için asla çözücü veya başka sert
Toz çekme (Şek. A2 ve A3)
• Toz torbasını (27) toz memesine (26) geçirin.
UYARI! Mümkün olduğu her durumda, toz
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
aksesuarları takıp çıkarmadan önce, ayarlama
yapmadan veya ayarları değiştirmeden önce veya
tamir etmeye başlamadan önce üniteyi kapatın ve
makinenin güç kaynağı bağlantısını kesin. Tetikleme
anahtarının KAPALI konumda olduğundan emin
olun. Aletin yanlışlıkla çalışması yaralanmaya sebep
olabilir.
151
Türkçe
kimyasal madde kullanmayın. Bu kimyasallar bu
parçalarda kullanılan malzemeleri güçsüzleştirir.
Yalnızca su ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş
bir bez kullanın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içinde daldırmayın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, tezgahın
üstünü düzenli olarak temizleyin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, toz
toplama sistemini düzenli olarak temizleyin.
ÇALIŞMA IŞIĞININ TEMIZLENMESI
• Testere tozlarını ve talaşları bir kulak temizleme çubuğu
ile çalışma ışığı merceğinden dikkatlice temizleyin. Toz
birikmesi çalışma ışığını engelleyebilir ve kesim hattını
doğru şekilde göstermesini önleyebilir.
• Herhangi türde bir çözücü KULLANMAYIN, merceğe zarar
verebilirler.
• Bıçak testereden çıkarılmış durumda, zifti ve oluşumu
bıçaktan temizleyin.
Opsiyonel aksesuarlar (Şek. A5, A6)
UYARI: DeWALT tarafından verilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde test edilmediğinden,
söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini
azaltmak için, bu aletle birlikte sadece DeWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
TESTERE BIÇAKLARI: 30 mm ÇARK DELİKLERİİLE DAİMA
250 mm TESTERE BIÇAKLARINI KULLANIN. HIZ DEĞERİ
EN AZINDAN 4000 RPM OLMALIDIR. Daha küçük çaplı bir
bıçağı asla kullanmayın. Düzgün şekilde korunmayacaktır.
Yalnızca enine kesim bıçakları kullanın! Yarmak için tasarlanan
bıçaklarla, kombinasyon bıçaklarıyla veya  5°’yi aşan kanca
açılarına sahip bıçaklarla kullanmayın.
BIÇAK AÇIKLAMALARI
UYGULAMA
ÇAP
DİŞLER
İnşaat Testere Bıçakları (yapışmayan kenarlı ince kertik)
Genel Amaçlı
250 mm
40.
Hassas Enine Kesimler
250 mm
60.
Ahşap İşi Testere Bıçakları (pürüzsüz, temiz kesimler sağlar)
Hassas enine kesimler
250 mm
80.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satıcınızla
görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri dönüştürülebilir veya
geri kazanılabilir, bu da bazı hammaddeler için talebi azaltabilir.
Lütfen elektrikli ürünleri ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun
şekilde geri dönüşüme tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
152
Ελληνικά
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ DW717XPS
Συγχαρητήρια!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο
εκπομπής κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές
εφαρμογές του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή σε περίπτωση κακής συντήρησης,
η εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό
ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε
κραδασμούς πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το
πόσες φορές το εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας
ή ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια
εργασία. Αυτό ενδέχεται να ελαττώσει σημαντικά το
επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για
να προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις
των κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκόμενων, διατήρηση των
χεριών σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων
εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η
σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν
καταστήσει την DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους
συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών
εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Κατανάλωση ισχύος
Διάμετρος λεπίδας
Οπή λεπίδας
Πάχος σώματος λεπίδας
Μέγ. ταχύτητα λεπίδας
Μέγ. ικανότητα εγκάρσιας κοπής 90°/90°
Μέγ. ικανότητα λοξής κοπής 45°
Μέγ. βάθος κοπής 90°
Μέγ. βάθος εγκάρσιας φαλτσοκοπής 45°
Λοξή κοπή (μέγ. θέσεις)
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
αριστερά
DW717XPS
230
5
1675
250
30
2,2
4000
98 x 320
226
89
56
60°
Φαλτσοκοπή (μέγ. θέσεις)
δεξιά
αριστερά
51°
48°
δεξιά
48°
mm
302
mm
76
mm
213
mm
76
Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή η συσκευή
συνδέεται μόνο σε σύστημα ρεύματος που πληροί την πιο
πάνω απαίτηση. Αν χρειάζεται, ο χρήστης μπορεί να ρωτήσει
τη δημόσια εταιρεία παροχής ρεύματος σχετικά με τη σύνθετη
αντίσταση του συστήματος στο σημείο διασύνδεσης.
mm
302
Ορισμοί: Οδηγίες ασφάλειας
mm
50
mm
302
mm
22
mm
s
kg
44
< 10,0
24
Λοξή κοπή 0°
Πλάτος που προκύπτει σε μέγ. ύψος 89 mm
Ύψος που προκύπτει σε μέγ. πλάτος 320 mm
Λοξή κοπή 45° αριστερά
Πλάτος που προκύπτει σε μέγ. ύψος 89 mm
Ύψος που προκύπτει σε μέγ. πλάτος 226 mm
Φαλτσοκοπή 45° αριστερά
Πλάτος που προκύπτει σε μέγ. ύψος 58 mm
Ύψος που προκύπτει σε μέγ. πλάτος 320 mm
Φαλτσοκοπή 45° δεξιά
Πλάτος που προκύπτει σε μέγ. ύψος 30 mm
Ύψος που προκύπτει σε μέγ. πλάτος 320 mm
Λοξή κοπή 31,62°, φαλτσοκοπή 33,85°
Ύψος που προκύπτει σε μέγ. πλάτος 272 mm
Χρόνος ανάσχεσης κίνησης λεπίδας
Βάρος
VDC
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN61029:
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
91
LWA (επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
99
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
3,0
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN61029 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
Ασφάλειες
Ευρώπη
Ampere
για εργαλεία 230 V ένταση 10
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η συσκευή αυτή προορίζεται για σύνδεση σε
σύστημα τροφοδοσίας ρεύματος με μέγιστη επιτρεπόμενη
σύνθετη αντίσταση συστήματος Zmax 0,27 Ω στο σημείο
διασύνδεσης (κιβώτιο υπηρεσίας παροχής ρεύματος) της
τροφοδοσίας του χρήστη.
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε λέξη ένδειξης. Διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε
αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια άκρως επικίνδυνη
κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία,
εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
153
Ελληνικά
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΊΑ ΠΕΡΊ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
DW717XPS
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε
συμμόρφωση με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012
+A11:2013.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
20.04.2016
Οδηγίες ασφάλειας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά
εργαλεία πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε βασικά
προληπτικά μέτρα ασφαλείας για να περιορίζετε
τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και
προσωπικών τραυματισμών συμπεριλαμβανομένων
των ακολούθων.
Διαβάστε όλες τις παρούσες οδηγίες προτού επιχειρήσετε να
χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και φυλάξτε το εγχειρίδιο
οδηγιών.
ΦΥΛΆΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Γενικοί κανονισμοί ασφάλειας
1.Διατηρείτε το χώρο εργασίας σε τάξη.
Η ακαταστασία στο χώρο και στον πάγκο εργασίας
εγκυμονεί κινδύνους τραυματισμού.
2.Λάβετε υπόψη το περιβάλλον του χώρου εργασίας.
Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή. Μη χρησιμοποιείτε
το εργαλείο σε υγρές συνθήκες, ή συνθήκες υγρασίας
γενικότερα. Διατηρείτε επαρκή φωτισμό στο χώρο εργασίας
(250–300 Lux). Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε χώρους
όπου υφίσταται κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης, π.χ. παρουσία
εύφλεκτων υγρών και αερίων.
3.Προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία.
Αποτρέψτε τυχόν επαφή με γειωμένες επιφάνειες (π.χ.
σωληνώσεις, καλοριφέρ, συσκευές μαγειρέματος και
ψυγεία). Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο κάτω από
δυσμενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή υγρασία, όταν παράγονται
μεταλλικά ρινίσματα κ.λπ.), μπορείτε να βελτιώσετε την
ηλεκτρική προστασία σας συνδέοντας ένα μετασχηματιστή
απομόνωσης ή ασφαλειοδιακόπτη διαρροής στη γη (FI).
154
4.Απομακρύνετε κάθε άλλο άτομο.
Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα, ιδίως σε παιδιά, να
συμμετέχουν στην εργασία, να αγγίζουν το εργαλείο ή το
καλώδιο προέκτασης και απομακρύνετέ τα από το χώρο
εργασίας.
5.Να αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία, πρέπει να τα
αποθηκεύετε σε ξηρό και κλειδωμένο χώρο, μακριά από
μέρη όπου έχουν πρόσβαση παιδιά.
6.Μην καταπονείτε υπερβολικά το εργαλείο.
Είναι πιο αποτελεσματικό και ασφαλές όταν το
χρησιμοποιείτε με την ισχύ για την οποία προορίζεται.
7.Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.
Μην προσπαθείτε να κάνετε εργασίες για εργαλεία βαριάς
χρήσης με μικρά εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία
για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζονται, για
παράδειγμα, μη χρησιμοποιείτε δισκοπρίονα για να κόψετε
κλαδιά δέντρων ή κούτσουρα.
8.Φοράτε τα κατάλληλα ρούχα.
Μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα, γιατί μπορεί να
εμπλακούν σε κινούμενα εξαρτήματα. Για την εργασία σε
υπαίθριους χώρους συνιστάται η χρήση αντιολισθητικών
υποδημάτων. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό κάλυμμα των
μαλλιών για να καλύψετε τα μακριά μαλλιά.
9.Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό.
Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιείτε
προσωπίδα ή μάσκα σκόνης εάν κατά την εργασία
σχηματίζεται σκόνη ή εκτινάσσονται σωματίδια. Εάν αυτά τα
σωματίδια μπορεί να έχουν μεγάλη θερμοκρασία, φοράτε
επίσης προστατευτική ποδιά. Φοράτε πάντα προστατευτικά
ακουστικά. Φοράτε πάντα κράνος ασφαλείας.
10.Συνδέστε εξοπλισμό εκβολής σκόνης.
Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση εκβολής σκόνης
και εγκαταστάσεων συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
11.Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το
εργαλείο από την πρίζα. Διατηρείτε το φορτιστή μακριά
από πηγές θερμότητας, ελαιώδεις ουσίες και αιχμηρά
αντικείμενα. Μη μεταφέρετε ποτέ το εργαλείο από το
καλώδιό του.
12.Ασφαλής εργασία.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγγενη για τη συγκράτηση
του τεμαχίου εργασίας. Αυτό είναι ασφαλέστερο από το
να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας και κατ’ αυτόν τον τρόπο
μπορείτε να χειρίζεστε το εργαλείο και με τα δύο χέρια.
13.Μην τεντώνετε υπερβολικά το σώμα σας.
Διατηρείτε συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
14.Να εκτελείτε τη συντήρηση των εργαλείων προσεκτικά.
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά για
καλύτερη και ασφαλέστερη απόδοση. Εφαρμόζετε
τις οδηγίες για τη λίπανση και την αντικατάσταση των
παρελκομένων. Επιθεωρείτε περιοδικά τα εργαλεία και
εάν διαπιστώσετε ζημίες, αναθέστε την επισκευή τους σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Διατηρείτε όλες τις λαβές
και τους διακόπτες χωρίς υγρασία, ακαθαρσίες, λάδια και
γράσα.
15.Αποσύνδεση των εργαλείων.
Αποσυνδέετε τα εργαλεία από την παροχή ηλεκτροδότησης
όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, πριν από τη συντήρηση και για
Ελληνικά
την αντικατάσταση παρελκομένων, όπως δίσκων κοπής,
τρυπανιών και πριονιών.
16.Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά και πένσες ρύθμισης.
Συνηθίζετε να ελέγχετε αν έχουν αφαιρεθεί από το
εργαλείο τα κλειδιά και οι πένσες ρύθμισης προτού το
χρησιμοποιήσετε.
17.Αποφύγετε απροσδόκητη εκκίνηση του εργαλείου.
Μη μεταφέρετε το εργαλείο με το δάκτυλό σας στο
διακόπτη. Βεβαιώνεστε ότι το εργαλείο είναι στη θέση “off”
προτού το συνδέσετε στην πρίζα.
18.Χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης για υπαίθριους
χώρους.
Πριν τη χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο επέκτασης
και αντικαταστήστε το εάν έχει υποστεί ζημιά. Όταν
χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε υπαίθριους χώρους,
χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καλώδια προέκτασης που
προορίζονται και επισημαίνονται ειδικά για χρήση σε
υπαίθριο χώρο.
19.Παραμένετε σε εγρήγορση.
Προσέχετε τι κάνετε. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική. Μη
χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό
την επήρεια φαρμάκων ή οινοπνεύματος.
20.Ελέγξτε για τυχόν ζημιές σε εξαρτήματα.
Πριν από τη χρήση ελέγχετε προσεκτικά το εργαλείο και το
καλώδιο τροφοδοσίας για να εξακριβώσετε αν το εργαλείο
λειτουργεί κανονικά όσον αφορά στην προβλεπόμενη
λειτουργία του. Ελέγχετε την ευθυγράμμιση και τη σύνδεση
των κινούμενων εξαρτημάτων, τυχόν ζημίες στα εξαρτήματα,
την εγκατάσταση και οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις
οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία. Ένας
προφυλακτήρας ή άλλο εξάρτημα που έχουν υποστεί ζημίες
πρέπει να επισκευασθούν κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο ή
να αντικατασταθούν από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, εκτός
και αν αναφέρεται κάτι άλλο στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
Αναθέστε την αντικατάσταση των ελαττωματικών διακοπτών
σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης
(on-off) δεν λειτουργεί.
Μην επιχειρείτε ποτέ να κάνετε επισκευές μόνοι σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Η χρήση οποιουδήποτε
παρελκόμενου ή αξεσουάρ, ή ο εξαναγκασμός
του σε απόδοση για την οποία δεν συνιστάται στο
παρόν εγχειρίδιο χρήσης, μπορεί να αποτελέσει
αιτία κινδύνου πρόκλησης προσωπικού
τραυματισμού.
21.Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου σας σε
πιστοποιημένο τεχνικό.
Το συγκεκριμένο ηλεκτρικό εργαλείο πληροί τις απαιτήσεις
των σχετικών κανόνων ασφαλείας. Οι επισκευές πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από πιστοποιημένα άτομα με τη
χρήση των αυθεντικών ανταλλακτικών, διαφορετικά μπορεί
να προκληθεί σημαντικός κίνδυνος για το χρήστη.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για
φαλτσοπρίονα
• Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με ειδικά διαμορφωμένο
καλώδιο τροφοδοσίας που μπορεί να αντικατασταθεί μόνο
από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευών και συντήρησης.
• Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία κοπής, βεβαιωθείτε
ότι το μηχάνημα είναι τοποθετημένο πάνω σε επίπεδη και
σταθερή επιφάνεια.
• Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι για να κόψετε υλικά εκτός από
εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.
• Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς να είναι στη θέση
τους οι προφυλακτήρες ή όταν οι προφυλακτήρες δεν
λειτουργούν ή δεν έχουν συντηρηθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι καλά στερεωμένος κατά
την εκτέλεση λοξοτομών.
• Διατηρείτε την επιφάνεια του δαπέδου γύρω από το
μηχάνημα επίπεδη, σε καλή κατάσταση και καθαρή από
υλικά χύδην, π.χ σχίζες και ξακρίσματα.
• Χρησιμοποιείτε σωστά τροχισμένες λάμες πριονιού. Τηρείτε
το μέγιστο αριθμό στροφών που αναφέρεται στη λεπίδα
πριονιού. Ο μέγιστος αριθμός στροφών που επισημαίνεται
στο προϊόν πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερος ή
τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό στροφών που αναφέρεται
στην πινακίδα στοιχείων του μηχανήματος.
• Πριν από έναρξη της εργασίας, ελέγξτε αν έχουν σφιχθεί
όλα τα κουμπιά ασφάλισης και οι λαβές του σφιγκτήρα.
• Μη βάζετε ποτέ τα χέρια σας στην περιοχή του δίσκου
κοπής όταν το πριόνι είναι συνδεδεμένο στην παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος.
• Μην επιχειρήσετε ποτέ να σταματήσετε ένα μηχάνημα σε
γρήγορη κίνηση μπλοκάροντας το δίσκο κοπής με ένα
εργαλείο ή άλλα αντικείμενα, καθώς μπορεί να προκληθούν
σοβαρά ατυχήματα.
• Προτού χρησιμοποιήσετε ένα παρελκόμενο συμβουλευθείτε
το εγχειρίδιο οδηγιών.
Η μη ενδεδειγμένη χρήση ενός παρελκόμενου μπορεί να
προκαλέσει ζημίες.
• Χρησιμοποιήστε εξάρτημα συγκράτησης ή φοράτε γάντια
όταν χειρίζεστε μια λεπίδα πριονιού ή ένα τραχύ υλικό.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος κοπής έχει εγκατασταθεί σωστά
προτού τον χρησιμοποιήσετε.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος κοπής περιστρέφεται με τη σωστή
φορά.
• Μη χρησιμοποιείτε δίσκους μεγαλύτερης ή μικρότερης
διαμέτρου από τη συνιστώμενη. Για τις κατάλληλες
προδιαγραφές του δίσκου κοπής, ανατρέξτε στα τεχνικά
δεδομένα. Χρησιμοποιείτε μόνο τους δίσκους κοπής που
καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο, σε συμμόρφωση με το
πρότυπο EN 847-1.
• Εξετάστε τη δυνατότητα χρήσης ειδικά σχεδιασμένων
δίσκων κοπής για περιορισμό του θορύβου.
• Μη χρησιμοποιήσετε λεπίδες ΧΑΛΥΒΑ ΥΨΗΛΗΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.
• Μη χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής που εμφανίζουν ρωγμές
ή ζημίες.
• Μη χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λειαντικό δίσκο ή
διαμαντοδίσκο.
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το πριόνι σας χωρίς την πλάκα
κοπής με εγκοπή.
• Ανασηκώστε το δίσκο κοπής από την εγκοπή στο τεμάχιο
εργασίας προτού απελευθερώσετε το διακόπτη.
• Μη σφηνώνετε στον ανεμιστήρα κάποιο αντικείμενο που
θα το χρησιμοποιήσετε για να κρατήσετε τον άξονα του
κινητήρα.
• Ο προφυλακτήρας του δίσκου κοπής του πριονιού σας
ανασηκώνεται αυτόματα όταν κατεβαίνει ο βραχίονας.
Κατεβαίνει επάνω από το δίσκο κοπής όταν ανασηκώνεται ο
μοχλός ασφάλισης της κεφαλής (12).
155
Ελληνικά
• Μην ανασηκώνετε ποτέ με το χέρι τον προφυλακτήρα
του δίσκου κοπής παρά μόνο όταν το πριόνι είναι
απενεργοποιημένο. Ο προφυλακτήρας μπορεί να
ανασηκώνεται με το χέρι κατά την εγκατάσταση ή την
αφαίρεση του δίσκου κοπής ή για επιθεώρηση του
πριονιού.
• Ελέγχετε περιοδικά αν είναι καθαρές και μη φραγμένες από
ρινίσματα οι οπές αερισμού του κινητήρα.
• Αντικαταστήστε την πλάκα κοπής με εγκοπή όταν είναι
φθαρμένη.
• Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος
προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή
πριν από την αντικατάσταση του δίσκου κοπής.
• Μην εκτελείτε ποτέ οποιεσδήποτε εργασίες καθαρισμού ή
συντήρησης όταν το μηχάνημα είναι ακόμη σε λειτουργία και
η κεφαλή δεν βρίσκεται στη θέση στάσης.
• Όταν παρέχεται η δυνατότητα, στερεώνετε πάντοτε το
μηχάνημα σε πάγκο.
• Αν χρησιμοποιείτε LED για επισήμανση της γραμμής
κοπής, βεβαιωθείτε ότι η δίοδος LED είναι κατηγορίας 2
σύμφωνα με το πρότυπο EN 62471. Μην αντικαταστήσετε
δίοδο LED με διαφορετικού τύπου. Αν υποστεί ζημιά,
αναθέστε την επισκευή της διόδου LED σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών.
• Το μετωπικό τμήμα του προφυλακτήρα είναι εφοδιασμένο
με περσιδωτά ανοίγματα προκειμένου να εξασφαλίζεται
η ορατότητα κατά την κοπή. Παρόλο που τα περσιδωτά
ανοίγματα περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τα
εκτινασσόμενα θραύσματα, δεν παύουν να αποτελούν
ανοίγματα του προφυλακτήρα. Για το λόγο αυτό πρέπει
να χρησιμοποιείτε πάντοτε γυαλιά ασφαλείας όταν
παρατηρείτε μέσα από τα περσιδωτά ανοίγματα.
• Να συνδέετε το πριόνι με μια συσκευή συλλογής σκόνης
όταν πριονίζετε ξύλο. Λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τους
παράγοντες που επηρεάζουν την έκθεση σε σκόνη,
όπως π.χ.:
-–τον τύπο του κατεργαζόμενου υλικού (οι μοριοσανίδες
παράγουν περισσότερη σκόνη σε σύγκριση με το ξύλο),
-–την αιχμηρότητα του δίσκου κοπής,
-–τη σωστή προσαρμογή του δίσκου κοπής.
-– σύστημα απομάκρυνσης σκόνης με ταχύτητα αέρα
τουλάχιστον 20 m/s
Βεβαιωθείτε ότι το τοπικό σύστημα εκβολής, καθώς και
τυχόν καλύμματα, εκτροπείς και διαδρομή απαγωγής έχουν
εγκατασταθεί σωστά.
• Λάβετε υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες που
επηρεάζουν την έκθεση
στο θόρυβο:
-–να χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής σχεδιασμένους για τον
περιορισμό του εκμπεμπόμενου θορύβου,
-–να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καλά ακονισμένους
δίσκους κοπής,
• η συντήρηση του μηχανήματος πρέπει να διεξάγεται
περιοδικά,
• να παρέχετε επαρκή γενικό και τοπικό φωτισμό,
• να βεβαιώνεστε ότι ο χειριστής είναι κατάλληλα
εκπαιδευμένος στη χρήση, τη ρύθμιση και τη λειτουργία του
μηχανήματος,
• Διασφαλίστε ότι τυχόν αποστάτες και δακτύλιοι ατράκτου
είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό όπως αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο.
156
• Μην αφαιρείτε οποιαδήποτε ξακρίσματα ή άλλα μέρη του
τεμαχίου εργασίας αντικειμένου από την περιοχή κοπής ενώ
λειτουργεί το μηχάνημα και η κεφαλή του πριονιού δεν είναι
στη θέση ηρεμίας
• Ποτέ μην κόβετε τεμάχια εργασίας που είναι μικρότερα από
200 mm.
• Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί
να δέχεται το εξής μέγιστο μέγεθος τεμαχίου εργασίας:
– Ύψος 89 mm επί πλάτος 302 mm επί μήκος 600 mm
– Τεμάχια εργασίας μεγαλύτερου μήκους πρέπει να
υποστηρίζονται από κατάλληλο πρόσθετο τραπέζι,
π.χ. DE7023. Πάντα συσφίγγετε σταθερά το τεμάχιο
εργασίας.
• Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του μηχανήματος,
απενεργοποιήστε άμεσα το μηχάνημα και αποσυνδέστε το
από την πηγή ρεύματος.
• Αναφέρετε τη βλάβη και σημάνετε το μηχάνημα με
κατάλληλο τρόπο ώστε να εμποδίσετε άλλα άτομα να
χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα που έχει υποστεί βλάβη.
• Όταν η λεπίδα πριονιού είναι μπλοκαρισμένη λόγω
μη κανονικής δύναμης προώθησης κατά την κοπή,
απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από
την παροχή ρεύματος. Αφαιρέστε το τεμάχιο εργασίας
και διασφαλίστε ότι η λεπίδα πριονιού κινείται ελεύθερα.
Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και ξεκινήστε καινούργια
διαδικασία κοπής με μειωμένη δύναμη προώθησης.
• Ποτέ μην κόβετε ελαφρό κράμα, ιδιαίτερα μαγνησίου.
• Όταν είναι εφικτό, στερεώνετε το μηχάνημα σε πάγκο
χρησιμοποιώντας μπουλόνια διαμέτρου 8 mm και μήκους
80 mm.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση
έντασης ρεύματος διαρροής 30 mA ή μικρότερη.
Λοιποί κίνδυνοι
Οι ακόλουθοι κίνδυνοι είναι εγγενείς στη χρήση των πριονιών:
– τραυματισμοί λόγω επαφής με περιστρεφόμενα
εξαρτήματα.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή των συσκευών ασφαλείας, ορισμένοι κίνδυνοι δεν
μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη ακοής.
– Κίνδυνος ατυχημάτων που προκαλούνται από ακάλυπτα
τμήματα του δίσκου κοπής.
– Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή του δίσκου.
– Κίνδυνος μαγκώματος δακτύλων κατά το άνοιγμα των
προφυλακτήρων.
– Κίνδυνοι για την υγεία που οφείλονται στην εισπνοή σκόνης
που σχηματίζεται κατά την κοπή ξύλου, ιδίως δε δρυός,
οξιάς και MDF.
Οι ακόλουθοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο αναπνευστικών
προβλημάτων:
– Δεν έχει συνδεθεί σύστημα απομάκρυνσης της σκόνης όταν
κόβετε ξύλο.
– Ανεπαρκής απομάκρυνση σκόνης που προκαλείται από
ακαθάριστα φίλτρα εξαγωγής.
Ελληνικά
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
8 Οδηγός δεξιάς πλευράς
9 Πλάκα εισόδου δίσκου
10 Λαβή μεταφοράς
11 Λαβή χειρισμού
12 Μοχλός ασφάλισης κεφαλής
13 Κωδικός ημερομηνίας
14 Ασφάλιση άξονα
15 Κλίμακα κλίσης λοξοτομής
16 Διακόπτης δέσμευσης τροχιάς
17 Αναστολέας αυλάκωσης
Σημείο μεταφοράς
Κρατάτε τα χέρια μακριά από τη λεπίδα.
Μην κοιτάζετε απ’ ευθείας τη φωτεινή πηγή.
A2
18 Αναστολέας κύλισης
19 Σταθερό άνω προστατευτικό δίσκου
20 Μοχλός/λαβή ασφάλισης κλίσης
21 Λαβή σύσφιξης κλίσης
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] A1)
22 Πείρος ασφάλισης
Ο κωδικός ημερομηνίας (13), ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
24 Εσοχή χεριού
Παράδειγμα:
26 Στόμιο εξαγωγής σκόνης
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Συναρμολογημένο φαλτσοπρίονο
1 Μηχανικό κλειδί λεπίδας
1 Λεπίδα πριονιού
1 Σακούλα συλλογής σκόνης
1 Σφιγκτήρα υλικού
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη
διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. A1–A6)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του.
Μπορεί να προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
A1
1 Διακόπτης οn/off
2 Κινούμενο κάτω προστατευτικό δίσκου
3 Οδηγός αριστερής πλευράς
4 Μάνδαλο ασφάλισης λοξοτομής
5 Λαβή ασφάλισης λοξοτομής
6 Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης XPSTM
7 Κλίμακα λοξοτομής
23 Κλειδί
25 Οπές εγκατάστασης σε πάγκο
A3
27 Σάκος συλλογής σκόνης
A4
28 Σύστημα φωτιστικού εργασίας LED
Προαιρετικά εξαρτήματα
A5
29 Επέκταση επιφάνειας εργασίας
A6
30 Λαβή σύσφιξης τεμαχίου εργασίας
ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ
Το φαλτσοπρίονο DeWALT DW717XPS έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματική κοπή ξύλου, προϊόντων ξύλου και πλαστικών.
Εκτελεί εργασίες εγκάρσιας κοπής, λοξοτομής και φαλτσοκοπής
με ακρίβεια και ασφάλεια.
Η μονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση με λεπίδα
ονομαστικής διαμέτρου 250 mm που φέρει μύτες από καρβίδιο.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτά τα φαλτσοπρίονα είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα
για σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους.
•Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
157
Ελληνικά
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα
τους με αυτό το προϊόν.
μετακίνησή του. Για διευκόλυνση της δυνατότητας
μεταφοράς του, το εργαλείο μπορεί να τοποθετηθεί σε
τεμάχιο κόντρα πλακέ πάχους 12,5 mm ή μεγαλύτερου,
το οποίο μπορεί στη συνέχεια να στερεωθεί με σύσφιξη
επάνω στη βάση εργασίας που χρησιμοποιείτε ή να
μετακινηθεί σε άλλους χώρους εργασίας και να στερεωθεί
εκ νέου με σύσφιξη.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ έχει σχεδιαστεί μόνο για μία συγκεκριμένη
ηλεκτρική τάση. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η τάση
ηλεκτροδότησης αντιστοιχεί στην τάση της πινακίδας τεχνικών
χαρακτηριστικών.
Το εργαλείο έχει διπλή απομόνωση σύμφωνα με το
πρότυπο EN61029, συνεπώς δεν απαιτείται καλώδιο
γείωσης.
Σε περίπτωση αντικατάστασης καλωδίου ηλεκτροδότησης,
η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών και συντήρησης, ή από
πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού
του εργαλείου (βλ. Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, απενεργοποιείτε το
σύστημα και αποσυνδέετε το μηχάνημα από
την τροφοδοσία πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση
ή την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την
πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF
(Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Αποσυσκευασία (Εικ. A1, B)
• Όταν στερεώνετε το πριόνι σας σε τεμάχιο κόντρα πλακέ,
να βεβαιώνεστε ότι οι βίδες στερέωσης δεν προεξέχουν
από την κάτω επιφάνεια του ξύλου.
Το κόντρα πλακέ θα πρέπει να εδράζεται τέλεια στη διάταξη
στήριξης του συστήματος εργασίας. Όταν συσφίγγετε το
πριόνι σε οποιαδήποτε επιφάνεια εργασίας, συσφίγγετε
μόνο στις προεξοχές σύσφιξης όπου βρίσκονται οι οπές
για τις βίδες στερέωσης. Η σύσφιξη σε οποιοδήποτε άλλο
σημείο θα εμποδίζει τη σωστή λειτουργία του πριονιού.
• Για την αποφυγή μαγκώματος ή μη ακριβούς εργασίας,
διασφαλίζετε ότι η επιφάνεια στερέωσης δεν είναι
στρεβλωμένη ή μη επίπεδη. Αν το πριόνι ταλαντεύεται
πάνω στην επιφάνεια, τοποθετήστε ένα λεπτό τεμάχιο
υλικού κάτω από ένα πέλμα του πριονιού έως ότου
το πριόνι να εδράζεται σταθερά πάνω στην επιφάνεια
στερέωσης.
Τοποθέτηση της λεπίδας πριονιού
(Εικ. D1–D4)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, απενεργοποιείτε το
σύστημα και αποσυνδέετε το μηχάνημα από
την τροφοδοσία πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση
ή την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την
πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF
(Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
•Ποτέ μην πιέσετε το κουμπί της ασφάλισης της
ατράκτου η λεπίδα βρίσκεται υπό τροφοδοσία ή
κινείται.
•Μην κόβετε με αυτό το φαλτσοπρίονο ελαφρά
κράματα και σιδηρούχα μέταλλα (που περιέχουν
σίδηρο ή χάλυβα) ή τοιχοποιία ή προϊόντα
τσιμεντοσανίδας.
•Πιέστε το μοχλό ασφάλισης κεφαλής (12) για να
απελευθερώσετε το κάτω προστατευτικό (2) και
κατόπιν ανυψώστε όσο το δυνατόν περισσότερο
το κάτω προστατευτικό.
• Αφαιρέστε το πριόνι από τα υλικά συσκευασίας προσεκτικά
χρησιμοποιώντας τη λαβή μεταφοράς (10).
• Ελευθερώστε το κουμπί ασφάλισης ράγας (16) και
σπρώξτε την κεφαλή πριονιού προς τα πίσω για να την
ασφαλίσετε στην πίσω θέση.
• Πιέστε τη λαβή χειρισμού (11) και τραβήξτε έξω τον πείρο
ασφάλισης στην κάτω θέση (22), όπως δείχνει η εικόνα.
• Με το κάτω προστατευτικό συγκρατούμενο στην
ανυψωμένη θέση, πιέστε το κουμπί ασφάλισης ατράκτου
(14) με το ένα χέρι
και κατόπιν χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί για τη
λεπίδα (23) στο άλλο χέρι για να ξεβιδώσετε τη βίδα με
αριστερόστροφο σπείρωμα (37) ασφάλισης της λεπίδας
περιστρέφοντάς τη δεξιόστροφα.
• Ελευθερώστε προσεκτικά την προς τα κάτω πίεση και
επιτρέψτε στο βραχίονα να ανυψωθεί στο πλήρες ύψος
του.
Στερέωση σε πάγκο (Εικ. C)
• Έχουν προβλεφθεί οπές (25) και στα τέσσερα πόδια
προκειμένου να διευκολυνθεί η τοποθέτηση σε πάγκο.
Επίσης παρέχονται οπές δύο διαφορετικών μεγεθών για
να μπορούν να δεχτούν διάφορα μεγέθη μπουλονιών.
Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις δύο οπές. Δεν είναι
απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν και οι δύο. Συνιστώνται
μπουλόνια διαμέτρου 8 mm και μήκους 80 mm. Πάντα
στερεώνετε σταθερά το πριόνι για να αποτρέψετε τη
158
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να χρησιμοποιήσετε την
ασφάλιση ατράκτου, πιέστε το κουμπί όπως δείχνει
η εικόνα και περιστρέψτε την άτρακτο με το χέρι έως
ότου αισθανθείτε ότι η άτρακτος συμπλέχθηκε.
Συνεχίστε να κρατάτε το κουμπί της ασφάλισης για να
εμποδίσετε τον άξονα να περιστραφεί.
Ελληνικά
• Αφαιρέστε τη βίδα της ασφάλειας λεπίδας (37) και το
εξωτερικό κολάρο άξονα (38).
• Σφίξτε πάλι τις βίδες (45). Προς το παρόν, μη δώσετε
σημασία στην ένδειξη του δείκτη γωνίας λοξής κοπής.
• Τοποθετήστε τη λεπίδα πριονιού (39) στον προσαρμογέα
λεπίδας (40) ώστε να εδράζεται απ’ ευθείας πάνω στο
εσωτερικό κολάρο άξονα (41), αφού βεβαιωθείτε ότι τα
δόντια στην κάτω άκρη της λεπίδας δείχνουν προς το πίσω
μέρος του πριονιού (αντίθετα προς το χειριστή).
Ρύθμιση του δείκτη γωνίας λοξής κοπής (Εικ. E1,
E2 και F)
• Τοποθετήστε πάλι το εξωτερικό κολάρο άξονα (38).
• Σφίξτε την ασφαλιστική βίδα της λεπίδας (37) προσεκτικά
περιστρέφοντάς την αντίθετα με τη φορά των δεικτών
του ρολογιού ενώ κρατάτε την ασφάλιση του άξονα
μπλοκαρισμένη με το άλλο χέρι σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Έχετε υπόψη σας ότι η
λεπίδα πριονιού πρέπει αντικαθίσταται μόνο με
τον περιγραφόμενο τρόπο. Χρησιμοποιείτε μόνο
λεπίδες πριονιού που προβλέπονται στα Τεχνικά
χαρακτηριστικά. Συνιστάται αρ. καταλόγου:
DT4323.
Ρυθμίσεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, απενεργοποιείτε το
σύστημα και αποσυνδέετε το μηχάνημα από
την τροφοδοσία πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση
ή την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την
πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF
(Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Το φαλτσοπρίονό σας ρυθμίστηκε με ακρίβεια στο εργοστάσιο.
Αν χρειαστεί επαναρρύθμιση λόγω μεταφοράς και χειρισμών ή
για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα
για να ρυθμίσετε το πριόνι σας. Όταν γίνει αυτό, οι ρυθμίσεις
αυτές θα πρέπει να παραμείνουν ακριβείς.
Έλεγχος και ρύθμιση της λεπίδας ως προς τον
οδηγό
(Εικ. E1–E4)
• Ελευθερώστε το μοχλό γωνίας λοξής κοπής (4) και
πιέστε την ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής (5) για να
απελευθερώσετε το βραχίονα λοξής κοπής (42).
• Μετακινήστε το βραχίονα λοξής κοπής έως ότου η
ασφάλιση τον σταθεροποιήσει στη θέση λοξής κοπής 0°.
Μη σφίξετε το μοχλό.
• Τραβήξτε την κεφαλή προς τα κάτω έως ότου η λεπίδα
μόλις να εισέλθει στην εντομή κοπής του πριονιού (43).
• Τοποθετήστε μια γωνιά (44) ώστε να έρθει σε επαφή με την
αριστερή πλευρά του οδηγού (3) και με τη λεπίδα (39) (Εικ.
E3).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίξετε τις μύτες των
δοντιών της λεπίδας με τη γωνιά.
• Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής:
• Ξεσφίξτε τις βίδες (45) και μετακινήστε το συγκρότημα
κλίμακας/βραχίονα λοξής κοπής προς τα αριστερά ή δεξιά
έως ότου η λεπίδα είναι στις 90° ως προς τον οδηγό όπως
εξακριβώνεται με τη γωνιά.
• Ελευθερώστε το μοχλό γωνίας λοξής κοπής (4) και
πιέστε την ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής (5) για να
απελευθερώσετε το βραχίονα λοξής κοπής (42).
• Μετακινήστε το βραχίονα λοξής κοπής για να θέσετε το
δείκτη γωνίας λοξής κοπής (46) στη θέση μηδέν,
όπως φαίνεται στην Εικ. F.
• Με το μοχλό γωνίας λοξής κοπής λασκαρισμένο, αφήστε
την ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής να ασφαλίσει στη θέση
της καθώς περιστρέφετε το βραχίονα λοξής κοπής ώστε να
περάσει από το μηδέν.
• Παρατηρήστε το δείκτη (46) και την κλίμακα (7) της γωνίας
λοξής κοπής. Αν ο δείκτης δεν δείχνει ακριβώς μηδέν,
λασκάρετε τη βίδα (47), μετακινήστε το δείκτη ώστε να
δείχνει 0° και σφίξτε τη βίδα.
Ρύθμιση της ράβδου ασφάλισης λοξοτομής (εικ. A1, G)
Εάν η βάση του δίσκου κοπής μετακινείται ενώ είναι
ασφαλισμένο το μάνδαλο λοξοτομής (4), τότε πρέπει να
ρυθμίσετε τη ράβδο ασφάλισης λοξοτομής (48).
• Απασφαλίστε το μάνδαλο ασφάλισης λοξοτομής (4).
• Χαλαρώστε το μπουλόνι σύσφιξης (61) της ράβδου
ασφάλισης λοξοτομής.
• Με τη χρήση κατσαβιδιού σφίξτε γερά τη ράβδο ασφάλισης
λοξοτομής (48). Κατόπιν χαλαρώστε το μπουλόνι της
ράβδου κατά μία περιστροφή.
• Βεβαιωθείτε ότι ο πάγκος εργασίας δεν μετακινείται,
όταν το μάνδαλο (4) έχει ασφαλίζει σε μια τυχαία (μη
προεπιλεγμένη) γωνία.
• Σφίξτε το μπουλόνι ασφάλισης (61).
Έλεγχος και ρύθμιση του δίσκου κοπής στον πάγκο
(εικ. A2, Η1–Η4)
• Χαλαρώστε τη λαβή σύσφιξης κλίσης (21) και ανασηκώστε
τη λαβή ασφάλισης κλίσης (20) για να ελευθερώσετε τον
βραχίονα του φαλτσοπρίονου.
• Μετακινήστε τον βραχίονα του φαλτσοπρίονου μέχρι η
λαβή ασφάλισης να ευθυγραμμιστεί με τις 0° της κλίμακας.
Μη σφίξετε τη λαβή.
• Κατεβάστε την κεφαλή μέχρι το σημείο που ο δίσκος κοπής
μόλις που εισέρχεται στην εγκοπή εισόδου δίσκου (43).
• Ακινητοποιήστε την κεφαλή στην κάτω θέση με τον πείρο
(22).
• Τοποθετήστε ένα ορθογώνιο (44) πάνω στον πάγκο και
έτσι ώστε να εφάπτεται στον δίσκο (39) (σχ. Η2).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε με το ορθογώνιο
τα άκρα των δοντιών του δίσκου.
• Εάν απαιτείται ρύθμιση, εφαρμόστε την εξής διαδικασία:
• Χαλαρώστε τα μπουλόνια (55) και μετακινήστε τη μονάδα
του βραχίονα του φαλτσοπρίονου προς τα αριστερά ή
προς τα δεξιά μέχρι ο δίσκος να σχηματίσει γωνία 90° με
τον πάγκο, χρησιμοποιώντας το ορθογώνιο για τη μέτρηση
της γωνίας. Σφίξτε πάλι το μπουλόνι (55).
159
Ελληνικά
• Εάν ο δείκτης κλίσης (50) δεν βρίσκεται στη μηδενική
ένδειξη της κλίμακας λοξοτομής (15), χαλαρώστε τη βίδα
(51) που ασφαλίζει τον δείκτη και μετακινήστε τον δείκτη
όσο απαιτείται.
Ρύθμιση του οδηγού (Εικ. I1 και I2)
Το πάνω μέρος του οδηγού μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να
παρέχει επαρκές διάκενο για να μπορεί να ρυθμιστεί το πριόνι
σε πλήρη γωνία φαλτσοκοπής 48° είτε αριστερά είτε δεξιά.
Για να ρυθμίσετε τον αριστερό οδηγό (3):
• Λασκάρετε το πλαστικό κουμπί (52) και μετακινήστε τον
οδηγό προς τα αριστερά.
• Πραγματοποιήστε μια δοκιμή με το πριόνι
απενεργοποιημένο και ελέγξτε το διάκενο. Ρυθμίστε τον
οδηγό να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη λεπίδα
ώστε να παρέχει μέγιστη στήριξη του τεμαχίου εργασίας,
χωρίς όμως να εμποδίζει την κίνηση πάνω και κάτω του
βραχίονα.
• Σφίξτε καλά το κουμπί.
Για να ρυθμίσετε το δεξιό οδηγό (8):
• Λασκάρετε το πλαστικό κουμπί (53) και μετακινήστε τον
οδηγό προς τα δεξιά.
• Προχωρήστε όπως και για τη ρύθμιση του αριστερού
οδηγού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι αυλακώσεις κίνησης (54)
μπορεί να φράξουν από πριονίδι. Χρησιμοποιήστε
ένα ραβδάκι ή αέρα χαμηλής πίεσης για να
καθαρίσετε τις αυλακώσεις κίνησης.
Ρύθμιση του συστήματος σύσφιξης γωνίας
φαλτσοκοπής (Εικ. J)
Αν ο βραχίονας πριονιού μπορεί να κινηθεί όταν είναι
ασφαλισμένη η λαβή σύσφιξης γωνίας φαλτσοκοπής (21), τότε
πρέπει να ρυθμιστεί το σύστημα σύσφιξης.
• Αφαιρέστε τη βίδα (56) που συγκρατεί τη λαβή.
• Ανυψώστε τη λαβή και περιστρέψτε τη κατά 1/8 της
στροφής αριστερόστροφα. Επανατοποθετήστε τη βίδα.
• Ελέγξτε ότι ο βραχίονας πριονιού δεν κινείται όταν η λαβή
σύσφιξης γωνίας φαλτσοκοπής (21) είναι ασφαλισμένη σε
τυχαία (όχι προρρυθμισμένη) γωνία.
Ρύθμιση της ράβδου τροχιάς (εικ. J)
• Να ελέγχετε τακτικά την απόσταση μεταξύ των στελεχών
τροχιάς.
• Για να περιορίσετε τον ελεύθερο χώρο, στρέψτε σταδιακά
τον κοχλία σύσφιξης (57) δεξιόστροφα, κινώντας
παράλληλα την κεφαλή του δίσκου παλινδρομικά.
Περιορίστε τον ελεύθερο χώρο όσο το δυνατόν
περισσότερο χωρίς ωστόσο να προβάλλεται αντίσταση
στην κύλιση του δίσκου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
160
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντα τις οδηγίες
ασφαλείας και τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ
το από την τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων ή την
τοποθέτηση/αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF
(Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό
της λεπίδας,το κινητό κάτω προστατευτικό της λεπίδας καθώς
και το σωλήνα απομάκρυνσης της σκόνης για να βεβαιωθείτε
ότι θα λειτουργήσουν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι πριονίδια,
σκόνη ή σωματίδια από το τεμάχιο εργασίας δεν μπορούν να
εμποδίσουν μία από τις λειτουργίες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κομμάτια του τεμαχίου
εργασίας σφηνωμένα ανάμεσα στη λεπίδα πριονιού και τα
προστατευτικά, αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή
ρεύματος και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην
ενότητα Τοποθέτηση λεπίδας πριονιού. Αφαιρέστε τα κομμάτια
που έχουν σφηνώσει και τοποθετήστε πάλι τη λεπίδα πριονιού.
Στους χρήστες από το ΗΒ εφιστάται η προσοχή στους
“κανονισμούς μηχανημάτων ξυλουργικής του 1974” και σε όλες
τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους.
Πριν τη λειτουργία:
• Εγκαταστήστε την κατάλληλη λεπίδα πριονιού. Μη
χρησιμοποιείτε υπερβολικά φθαρμένες λεπίδες. Δεν
πρέπει να γίνει ποτέ υπέρβαση της μέγιστης ταχύτητας
περιστροφής της λεπίδας πριονιού.
• Μην επιχειρήσετε να κόψετε υπερβολικά μικρά τεμάχια.
• Επιτρέπετε στη λεπίδα να κόβει ελεύθερα. Μην ασκείτε
άσκοπη δύναμη.
• Επιτρέψτε στο μοτέρ να φθάσει σε πλήρεις στροφές πριν
την κοπή.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κουμπιά ασφάλισης και οι λαβές
σφιγκτήρων έχουν σφιχτεί καλά.
• Στερεώνετε καλά το τεμάχιο εργασίας.
• Παρόλο που το πριόνι αυτό μπορεί να κόψει ξύλο και
πολλά μη σιδηρούχα υλικά,
οι παρούσες οδηγίες χρήσης αναφέρονται μόνο στην κοπή
ξύλου.
Οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν και για τα άλλα
υλικά.
Μην κόβετε σιδηρούχα υλικά (σίδηρο και χάλυβα),
αμιαντοτσιμέντο ή υλικά τοιχοποιίας με το πριόνι αυτό!
• Χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε την πλάκα εντομής. Μη
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα αν η εγκοπή της πλάκας
εντομής είναι πλατύτερη από 10 mm.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (Εικ. K)
Έχει προβλεφθεί μια οπή (58) στο διακόπτη on/ off (1) για
εισαγωγή λουκέτου ώστε να μπορεί να κλειδωθεί το εργαλείο.
• Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πατήστε το
διακόπτη on/off (1).
• Για να σταματήσετε το εργαλείο, ελευθερώστε το διακόπτη.
Ελληνικά
Θέση σώματος και χεριών
Η σωστή τοποθέτηση του σώματος και των χεριών σας όταν
χρησιμοποιείτε το φαλτσοπρίονο θα διευκολύνει να γίνει η κοπή
με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια.
• Ποτέ μην τοποθετήσετε τα χέρια σας κοντά στην περιοχή
κοπής.
• Μην τοποθετείτε τα χέρια σας πιο κοντά από 150 mm από
τη λεπίδα.
• Κρατάτε το τεμάχιο εργασίας σφικτά σε επαφή με το τραπέζι
και τον οδηγό όταν κόβετε. Κρατάτε τα χέρια σας στη
θέση τους έως ότου έχει ελευθερωθεί ο διακόπτης και έχει
σταματήσει τελείως η κίνηση της λεπίδας.
• Πάντα πριν τις τελικές κοπές να κάνετε δοκιμές με
απενεργοποιημένο πριόνι (χωρίς τροφοδοσία), ώστε να
μπορείτε να ελέγξετε τη διαδρομή της λεπίδας.
• Μη διασταυρώνετε τα χέρια σας.
• Κρατάτε το πόδια σταθερά στο δάπεδο και διατηρείτε σωστή
ισορροπία.
• Καθώς μετακινείτε το βραχίονα πριονιού προς τα αριστερά
και δεξιά, ακολουθείτε τον και σταθείτε ελαφρά προς το
πλάι της λεπίδας πριονιού.
• Βλέπετε μέσα από τις περσίδες του προφυλακτήρα όταν
ακολουθείτε μια γραμμή μολυβιού.
Έλεγχος λοξής κοπής (Εικ. E1)
Το μάνδαλο (5) και ο μοχλός (4) ασφάλισης λοξοτομής
επιτρέπουν στον δίσκο να λοξοτομεί σε γωνία 60° αριστερά και
50° δεξιά.
Για ρύθμιση της λοξοτομής:
• Αποδεσμεύστε το μάνδαλο ασφάλισης (4), πιέστε τη λαβή
ασφάλισης λοξοτομής (5) και ρυθμίστε ανάλογα τη γωνία
κλίσης από την κλίμακα λοξοτομής.
• Πιέστε το μάνδαλο ασφάλισης λοξοτομής (4) προς τα κάτω
για να ασφαλίσετε τον πάγκο λοξοτομής.
Έλεγχος Κλίσης (εικ. H1, H4)
Οι μοχλοί ασφάλισης κλίσης (20) και η λαβή σύσφιξης κλίσης
(21) επιτρέπουν στη λοξοτομή σε γωνία κλίσης 48° προς τα
δεξιά και αριστερά. Το μηχάνημά σας διαθέτει δυο μοχλούς
ασφάλισης κλίσης (20), έναν σε κάθε πλευρά του κεντρικού
χιτώνιου. Η χρήση μόνον ενός εκ των δυο μοχλών αρκεί για την
αλλαγή της κλίσης και στις δυο κατευθύνσεις. Η λαβή σύσφιξης
κλίσης (21) βρίσκεται στο πάνω μέρος του κεντρικού θώρακα.
Για τη ρύθμιση της κλίσης:
• Χαλαρώστε τη λαβή σύσφιξης κλίσης (21). Ανασηκώστε
έναν από τους μοχλούς ασφάλισης κατά 45 και ορίστε την
επιθυμητή γωνία κλίσης στην κλίμακα λοξοτομής (15). Για
διευκόλυνση, παρέχονται δυο κλίμακες λοξοτομής.
• Σφίξτε τη λαβή σύσφιξης κλίσης (21) για να ασφαλίσετε
τη γωνία κλίσης. Οι μοχλοί ασφάλισης κλίσης (20)
ανασηκώνονται σε κατακόρυφη θέση για να μπορείτε να
υπερβαίνετε τις κοινές γωνιακές κλίσεις.
Αναστολέας κύλισης (εικ. T)
Ο έλεγχος παύσης κύλισης (18) τοποθετεί τα στελέχη τροχιάς
λοξοτομής κατά τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η κατακόρυφη
κοπή αντικειμένων μεγάλου μήκους. ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΚΥΛΙΣΗΣ, ΝΑ ΣΦΙΓΓΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ
ΓΕΡΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΓΙΑ
ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΛΙΣΗΣ.
Διακόπτης δέσμευσης τροχιάς (εικ. Α1, T)
Ο διακόπτης δέσμευσης τροχιάς (16) επιτρέπει τη δέσμευση
της κεφαλής του δίσκου ώστε να μη σύρεται κατά μήκους των
στελεχών τροχιάς. Αυτό είναι απαραίτητο κατά τη διενέργεια
συγκεκριμένης κοπής ή τη μεταφορά του μηχανήματος.
Αναστολέας αυλάκωσης (εικ. Α1, R)
Ο αναστολέας αυλάκωσης (17) επιτρέπει την κοπή αυλάκωσης
Τραβώντας τον μοχλό προς τα εμπρός και ρυθμίζοντας το
βιδωτό στέλεχος κατάλληλα μπορείτε να αλλάξετε το βάθος της
κοπής αυλάκωσης. Αναστρέφοντας τον μοχλό προς τα πίσω
παρακάμπτεται ο αναστολέας αυλάκωσης.
Περόνη ασφάλισης κεφαλής προς τα κάτω. (εικ.Α2)
Για να ασφαλίσετε την κεφαλή στην κάτω θέση, πιέστε
την κεφαλή προς τα κάτω, στη συνέχεια πιέστε την
περόνη ασφάλισης (22) και ελευθερώστε την κεφαλή. Έτσι
διασφαλίζεται η παραμονή της κεφαλής στην κάτω θέση ώστε
να μετακινείται το μηχάνημα με ασφάλεια. Για να ελευθερώσετε
την κεφαλή, πιέστε την προς τα κάτω και απασφαλίστε
την περόνη.
Χρήση του συστήματος φωτισμού εργασίας LED XPSTM
(εικ. A1, A2)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φαλτσοπρίονο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε
πηγή ρεύματος.
Το σύστημα φωτισμού εργασίας LED XPSTM είναι εξοπλισμένο
με διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (6). Το σύστημα
φωτισμού εργασίας LED XPSTM είναι ανεξάρτητο από το
διακόπτη σκανδάλης του φαλτσοπρίονου. Δεν χρειάζεται να
είναι ενεργοποιημένος ο φωτισμός για να χρησιμοποιηθεί το
πριόνι.
Για να επιτύχετε κοπή μέσω υπάρχουσας γραμμής μολυβιού σε
ένα κομμάτι ξύλου:
1.Ενεργοποιήστε το σύστημα XPSTM και κατόπιν τραβήξτε
προς τα κάτω τη λαβή χειρισμού (11) για να πλησιάσετε
τη λεπίδα πριονιού στο ξύλο. Η σκιά της λεπίδας θα
εμφανιστεί πάνω στο ξύλο.
2.Ευθυγραμμίστε τη γραμμή μολυβιού με την άκρη της σκιάς
της λεπίδας. Μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε τις γωνίες
λοξής κοπής ή φαλτσοκοπής ώστε να ταιριάξετε ακριβώς
τη γραμμή μολυβιού.
ΒΑΣΙΚΆ ΕΊΔΗ ΚΟΠΉΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΙΌΝΙ
Κάθετη ευθεία εγκάρσια κοπή (Εικ. A1 και L)
• Ελευθερώστε το μοχλό γωνίας λοξής κοπής (4) και
πιέστε την ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής (5) για να
απελευθερώσετε το βραχίονα λοξής κοπής.
• Ενεργοποιήστε την ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής στη
θέση 0˚ και σφίξτε το μοχλό γωνίας λοξής κοπής.
• Τοποθετήστε το ξύλο που πρόκειται να κοπεί ώστε να είναι
σε επαφή με τον οδηγό (3 και 8).
• Πιάστε τη λαβή χειρισμού (11) και πιέστε το μοχλό
απελευθέρωσης (12) της ασφάλισης κεφαλής στην πάνω
θέση για να απελευθερώσετε την κεφαλή.
161
Ελληνικά
• Πιέστε το διακόπτη σκανδάλης (1) για να θέσετε σε
λειτουργία το μοτέρ.
• Πιέστε την κεφαλή για να επιτρέψετε στη λεπίδα να κόψει
το ξύλο και να εισέλθει στην πλαστική πλάκα εντομής (9).
• Μετά την ολοκλήρωση της κοπής, ελευθερώστε το
διακόπτη και περιμένετε να ακινητοποιηθεί πλήρως η
λεπίδα πριονιού πριν επαναφέρετε την κεφαλή στην πάνω
θέση ηρεμίας της.
Εκτέλεση κυλιόμενης κοπής (εικ. A1, M)
Αριστερή λοξή κοπή
• Μετακινήστε το πάνω μέρος του οδηγού αριστερής
πλευράς (3) προς τα αριστερά όσο είναι δυνατόν.
• Λασκάρετε τη λαβή σύσφιξης γωνίας φάλτσας κοπής (21),
ανυψώστε την ασφάλιση γωνίας φάλτσας κοπής (20) και
ρυθμίστε τη γωνία φάλτσας κοπής όπως επιθυμείτε.
• Η γωνία φάλτσας κοπής λαμβάνει αυτόματα τις θέσεις
22,5°, 33,85° και 45°. Αν απαιτείται οποιαδήποτε ενδιάμεση
γωνία, κρατήστε την κεφαλή σταθερά και ασφαλίστε
συσφίγγοντας τη λαβή σύσφιξης γωνίας φαλτσοκοπής (21).
Τα στελέχη τροχιάς επιτρέπουν την κοπή μεγαλύτερων
τεμαχίων, από 76,2 mm έως και 111,8 mm, μέσω κίνησης
κοπής τριών κατευθύνσεων.
• Προχωρήστε όπως και για μια κάθετη ευθεία εγκάρσια
κοπή.
• Απασφαλίστε τον διακόπτη δέσμευσης τροχιάς (16).
Δεξιά φαλτσοκοπή
• Σύρετε την κεφαλή του φαλτσοπρίονου προς το μέρος σας
και ενεργοποιήστε το εργαλείο.
• Μετακινήστε το πάνω μέρος του οδηγού δεξιάς πλευράς
(8) προς τα δεξιά όσο είναι δυνατόν.
• Τοποθετήστε τον δίσκο κοπής πάνω στο τεμάχιο εργασίας,
χαμηλώστε την κεφαλή και πιέστε την προς τα πίσω για να
ολοκληρωθεί η κοπή.
• Προχωρήστε όπως και για μια αριστερή φαλτσοκοπή.
• Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μη διενεργείτε εργασίες κοπής σε τεμάχια μικρότερα
των
76,2 mm.
• Μετά τη λήξη της κοπής, μην ξεχνάτε να ασφαλίζετε
την κεφαλή του φαλτσοπρίονου στην αρχική θέση.
Λοξή εγκάρσια κοπή (Εικ. A1 και N)
• Ελευθερώστε το μοχλό γωνίας λοξής κοπής (4) και πιέστε
την ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής (5).
• Μετακινήστε το βραχίονα προς τα αριστερά ή δεξιά στην
απαιτούμενη γωνία. Η ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής
θα λάβει αυτόματα τις θέσεις 10°, 15°, 22,5°, 31,62° και
45° τόσο προς τα αριστερά όσο και προς τα δεξιά. Αν
απαιτείται οποιαδήποτε ενδιάμεση γωνία, κρατήστε την
κεφαλή σταθερά και ασφαλίστε συσφίγγοντας το μοχλό
γωνίας λοξής κοπής.
• Πάντα να βεβαιώνεστε πριν τη κοπή ότι ο μοχλός γωνίας
λοξής κοπής είναι σφιχτά ασφαλισμένος.
• Προχωρήστε όπως και για μια κάθετη ευθεία εγκάρσια
κοπή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν φαλτσοκόβετε το άκρο ενός
τεμαχίου ξύλου με αποκοπή ενός μικρού τεμαχίου,
τοποθετήστε το ξύλο κατά τρόπο ώστε το τεμάχιο που
αποκόπτεται, να βρίσκεται στην πλευρά του δίσκου με
τη μεγαλύτερη γωνία προς τον οδηγό, δηλ. αριστερή
φαλτσοκοπή, αποκοπτόμενο τεμάχιο στα δεξιά - δεξιά
φαλτσοκοπή, αποκοπτόμενο τεμάχιο στα αριστερά.
Φαλτσοκοπές (Εικ. A1, A2 και O)
Οι γωνίες φαλτσοκοπής μπορούν να ρυθμιστούν από 48˚
αριστερά έως 48˚ δεξιά και μπορούν να κοπούν με το βραχίονα
λοξής κοπής ρυθμισμένο μεταξύ μηδέν και μέγιστης θέσης
λοξής κοπής 45˚ προς τα δεξιά ή αριστερά.
162
Ποιότητα της κοπής
Η ομαλότητα μιας κοπής εξαρτάται από έναν αριθμό
μεταβλητών, π.χ. από το υλικό που κόβεται. Όταν απαιτούνται
οι πιο ομαλές κοπές, για δημιουργία κορνιζών και για άλλες
εργασίας ακριβείας, θα έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα αν
χρησιμοποιήσετε μια αιχμηρή λεπίδα (60 δοντιών καρβιδίου) και
έναν πιο αργό, ομοιόμορφο ρυθμό κοπής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε ώστε το υλικό να μη
μετακινείται κατά την κοπή. Στερεώνετέ το σταθερά
στη θέση του. Περιμένετε πάντοτε να ακινητοποιηθεί
εντελώς ο δίσκος προτού ανασηκώσετε το
βραχίονα. Εάν εξακολουθούν να πετάγονται μικρές
σκλήθρες στο πίσω τμήμα του τεμαχίου εργασίας,
κολλήστε ένα κομμάτι χαρτοταινίας στο σημείο του
ξύλου στο οποίο πρόκειται να γίνει η τομή. Κόψτε
μέσω της ταινίας και αφαιρέστε την με προσοχή
όταν ολοκληρώσετε την τομή.
Σύσφιξη του τεμαχίου εργασίας (Εικ. A6, U)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ένα τεμάχιο εργασίας που είναι
σφιγμένο, ισορροπημένο και στερεωμένο πριν από
μια κοπή, μπορεί να μην είναι πλέον ισορροπημένο
αφού ολοκληρωθεί η κοπή. Ένα μη ισορροπημένο
φορτίο μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του
πριονιού ή οποιουδήποτε αντικειμένου στο οποίο
είναι συνδεδεμένο το πριόνι, όπως τραπεζιού
ή πάγκου εργασίας. Όταν πραγματοποιείτε μια
κοπή όπου μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα
ισορροπίας, υποστηρίξτε κατάλληλα το τεμάχιο
εργασίας και βεβαιωθείτε ότι το πριόνι είναι σταθερά
στερεωμένο με μπουλόνια σε σταθερή επιφάνεια.
Μπορεί να προκύψει τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το πέλμα σύσφιξης πρέπει
να παραμείνει συσφιγμένο πάνω από τη βάση
του πριονιού όταν χρησιμοποιείται ο σφιγκτήρας.
Πάντα συσφίγγετε το τεμάχιο εργασίας στη βάση
του πριονιού – όχι σε οποιοδήποτε άλλο μέρος
της περιοχής εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι το πέλμα
σύσφιξης δεν είναι συσφιγμένο στο άκρο της βάσης
του πριονιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα χρησιμοποιείτε διάταξη σύσφιξης
του τεμαχίου εργασίας για να διατηρείτε τον έλεγχο
Ελληνικά
και να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού και ζημιάς
στο τεμάχιο εργασίας.
Χρησιμοποιείτε το σφιγκτήρα υλικού (30) που συνοδεύει το
πριόνι σας. Ο αριστερός ή δεξιός οδηγός μπορεί να κινηθεί
από πλευρά σε πλευρά για υποβοήθηση της σύσφιξης. Άλλα
βοηθήματα, όπως σφιγκτήρες με ελατήριο, σφιγκτήρες ράβδου
ή σφιγκτήρες σχήματος C μπορεί να είναι κατάλληλα για
ορισμένα μεγέθη και σχήματα υλικών.
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ
1.Εισάγετέ τον στην οπή πίσω από τον οδηγό. Ο
σφιγκτήρας θα πρέπει να κοιτάζει προς το πίσω μέρος του
φαλτσοπρίονου. Η αυλάκωση στη ράβδο του σφιγκτήρα
θα πρέπει να εισαχθεί πλήρως στη βάση. Βεβαιωθείτε
ότι η αυλάκωση έχει εισαχθεί πλήρως στη βάση του
φαλτσοπρίονου. Αν είναι ορατή η αυλάκωση, ο σφιγκτήρας
δεν θα είναι σταθερά στερεωμένος.
- Με χρήση ρύθμισης γωνίας λοξής κοπής
• Η ίδια κοπή μπορεί να γίνει με λοξή κοπή δεξιά και
αριστερά με την πλατιά επιφάνεια σε επαφή με τον οδηγό.
Τα δύο σχέδια στην εικόνα (Εικ. P1 και P2) είναι για
αντικείμενα τεσσάρων πλευρών μόνο. Όταν αλλάζει ο αριθμός
των πλευρών, αλλάζουν και οι γωνίες λοξής κοπής και
φαλτσοκοπής. Ο πιο κάτω πίνακας αναφέρει τις σωστές γωνίες
για διάφορα σχήματα, με την προϋπόθεση ότι όλες οι πλευρές
είναι ίσες. Για σχήμα που δεν υπάρχει στο διάγραμμα, διαιρέστε
τις 180° με τον αριθμό των πλευρών για να προσδιορίσετε τη
γωνία λοξής κοπής ή φαλτσοκοπής.
Αρ. πλευρών
Γωνία λοξής ή φάλτσας κοπής
4
45°
5
36°
6
30°
7
25,7°
3.Ξεσφίξτε το κουμπί για να ρυθμίσετε το σφιγκτήρα προς
τα πάνω ή κάτω και κατόπιν χρησιμοποιήστε το κουμπί
μικρορρύθμισης για να συσφίξετε σταθερά το τεμάχιο
εργασίας.
8
22,5°
9
20°
10
18°
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε το σφιγκτήρα στην αντίθετη πλευρά
της βάσης όταν εκτελείτε φαλτσοκοπή. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ (ΧΩΡΙΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ) ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΟΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ
ΟΤΙ Ο ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΙΟΝΙΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΩΝ.
Σύνθετη λοξή κοπή (Εικ. Q1 και Q2)
2.Περιστρέψτε το σφιγκτήρα 180° προς το μπροστινό μέρος
του φαλτσοπρίονου.
Υποστήριξη για τεμάχια μεγάλου μήκους (Εικ. A5)
• Πάντα να υποστηρίζετε τα τεμάχια μεγάλου μήκους.
• Για τα καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε το
υποστήριγμα επέκτασης του τεμαχίου εργασίας (29) για
να επεκτείνετε το πλάτος του τραπεζιού του πριονιού σας
(διατίθεται από το τοπικό σας κατάστημα ως προαιρετικός
εξοπλισμός). Υποστηρίζετε τα μεγάλου μήκους τεμάχια
εργασίας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο
όπως πάγκους πριονιού ή παρόμοιες διατάξεις για να
αποτρέψετε την πτώση των άκρων.
Κοπή κορνιζών φωτογραφιών, κουτιών
διοράματος και άλλων κατασκευών με τέσσερις
πλευρές (Εικ. P1 και P2)
• Διακοσμητικές κορνίζες τοίχου και άλλα πλαίσια
• Δοκιμάστε λίγες απλές εργασίες χρησιμοποιώντας άχρηστο
ξύλο έως ότου αναπτύξετε «αίσθηση» για το πριόνι σας. Το
πριόνι σας είναι το τέλειο εργαλείο για λοξή κοπή γωνιών
όπως αυτών που φαίνονται στην Εικ. P1. Η ένωση που
παρουσιάζεται μπορεί να γίνει με τη χρήση είτε φάλτσας
είτε λοξής κοπής.
- Με χρήση ρύθμισης γωνίας φαλτσοκοπής
•Η γωνία φαλτσοκοπής για τις δύο σανίδες ρυθμίζεται σε
45° για την κάθε μία, ώστε να προκύπτει γωνία 90°. O
βραχίονας λοξής κοπής είναι ασφαλισμένος στη θέση
μηδέν. Το ξύλο τοποθετείται με την πλατιά πλευρά σε
επαφή με το τραπέζι και τη στενή ακμή σε επαφή με τον
οδηγό.
Μια σύνθετη λοξή κοπή είναι μια κοπή που γίνεται με
ταυτόχρονη χρήση γωνίας λοξής κοπής (Εικ. P2) και γωνίας
φαλτσοκοπής (Εικ. P1). Αυτός είναι ο τύπος κοπής που
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πλαισίων ή κιβωτίων με
κεκλιμένες πλευρές όπως αυτό που φαίνεται στην Εικ. Q1.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η γωνία κοπής διαφέρει
από κοπή σε κοπή, ελέγξτε ότι έχουν ασφαλίσει
καλά το κουμπί σύσφιξης γωνίας φαλτσοκοπής
και το κουμπί ασφάλισης γωνίας λοξής κοπής.
Αυτά τα κουμπιά πρέπει να συσφίγγονται μετά την
πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής γωνίας
φαλτσοκοπής ή λοξής κοπής (Εικ. Q1 και Q2).
• Το πιο κάτω διάγραμμα θα σας βοηθήσει να επιλέξετε
τις σωστές ρυθμίσεις γωνίας φαλτσοκοπής και λοξής
κοπής για συνηθισμένες σύνθετες λοξές κοπές. Για να
χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα, επιλέξτε την επιθυμητή
γωνία «A» (Εικ. Q2) για την κατασκευή σας και εντοπίστε
τη γωνία αυτή στο κατάλληλο τόξο στο διάγραμμα. Από
το σημείο αυτό ακολουθήστε το διάγραμμα ευθεία προς
τα κάτω για να βρείτε τη σωστή γωνία φαλτσοκοπής και
ευθεία οριζόντια για να βρείτε τη σωστή γωνία λοξής
κοπής.
• Ρυθμίστε το πριόνι σας στις προβλεπόμενες γωνίες και
κάνετε λίγες δοκιμαστικές κοπές.
• Εξασκηθείτε στη συναρμογή των κομματιών.
• Παράδειγμα: Για να κατασκευάσετε ένα 4-πλευρο
κιβώτιο με εξωτερικές γωνίες 25° (γωνία «A») (Εικ. Q2),
χρησιμοποιήστε το πάνω δεξιό τόξο. Βρείτε τις 25° πάνω
στην κλίμακα του τόξου. Ακολουθήστε την οριζόντια
τέμνουσα γραμμή προς οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές
για να βρείτε τη ρύθμιση γωνίας λοξής κοπής για το πριόνι
(23°). Παρομοίως, ακολουθήστε την κάθετη τέμνουσα
γραμμή προς το πάνω ή το κάτω μέρος για να αποκτήσετε
τη ρύθμιση γωνίας φαλτσοκοπής για το πριόνι (40°).
163
Ελληνικά
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
ΚΙΒΩΤΙΟ
ΚΙΒΩΤΙΟ 6
ΠΛΕΥΡΩΝ
ΚΙΒΩΤΙΟ 8
ΠΛΕΥΡΩΝ
ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ (ΓΩΝΙΑ «A»)
ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΩΝΙΑ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ
Δοκιμάζετε πάντα τις κοπές σε λίγα κομμάτια άχρηστου
ξύλου για να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις του πριονιού.
ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΩΝΙΑ ΦΑΛΤΣΟΚΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ
και 33,85° φαλτσοκοπής. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι για στάνταρ
κορνίζες οροφής με γωνίες 52° στο πάνω μέρος και γωνίες 38°
στο κάτω μέρος.
• Κάνετε δοκιμαστικές κοπές με χρήση άχρηστων υλικών
πριν πραγματοποιήσετε τις τελικές κοπές.
• Όλες οι κοπές γίνονται με αριστερή φαλτσοκοπή και με την
πίσω πλευρά του υλικού κορνίζας σε επαφή με τη βάση.
Εσωτερική γωνία
- Αριστερή πλευρά
• Πάνω μέρος του υλικού της κορνίζας σε επαφή με τον
οδηγό.
• Εκτελέστε δεξιά λοξή κοπή.
• Φυλάξτε την αριστερή πλευρά της κοπής.
- Δεξιά πλευρά
• Κάτω μέρος του υλικού της κορνίζας σε επαφή με τον
οδηγό.
• Εκτελέστε αριστερή λοξή κοπή.
Κοπή κορνιζών δαπέδου (σοβατεπί)
• Φυλάξτε την αριστερή πλευρά της κοπής.
Η κοπή της κορνίζας δαπέδου γίνεται σε γωνία φαλτσοκοπής
45°.
Εξωτερική γωνία
• Πάντα να πραγματοποιείτε μια δοκιμή χωρίς τροφοδοσία
ρεύματος πριν από οποιαδήποτε πραγματική κοπή.
• Όλες οι κοπές γίνονται με την πίσω πλευρά του σοβατεπί
να είναι σε πλήρη επαφή με την πάνω επιφάνεια του
πριονιού.
Εσωτερική γωνία
- Αριστερή πλευρά
• Τοποθετήστε το υλικό της κορνίζας με το πάνω μέρος σε
επαφή με τον οδηγό.
- Αριστερή πλευρά
• Κάτω μέρος του υλικού της κορνίζας σε επαφή με τον
οδηγό.
• Εκτελέστε αριστερή λοξή κοπή.
• Φυλάξτε τη δεξιά πλευρά της κοπής.
- Δεξιά πλευρά
• Φυλάξτε την αριστερή πλευρά της κοπής.
• Πάνω μέρος του υλικού της κορνίζας σε επαφή με τον
οδηγό.
- Δεξιά πλευρά
• Φυλάξτε τη δεξιά πλευρά της κοπής.
•Τοποθετήστε το υλικό της κορνίζας με το κάτω μέρος σε
επαφή με τον οδηγό.
Δημιουργία αυλακώσεων (Εικ. R)
• Εκτελέστε δεξιά λοξή κοπή.
• Φυλάξτε την αριστερή πλευρά της κοπής.
Το πριόνι σας διαθέτει στοπ αυλάκωσης (17) και χειρόβιδα (59)
για να επιτρέπει την κοπή αυλακώσεων.
Εξωτερική γωνία
• Γυρίστε το στοπ αυλάκωσης (17) προς το μπροστινό μέρος
του πριονιού.
- Αριστερή πλευρά
•Τοποθετήστε το υλικό της κορνίζας με το κάτω μέρος σε
επαφή με τον οδηγό.
• Φυλάξτε τη δεξιά πλευρά της κοπής.
- Δεξιά πλευρά
•Τοποθετήστε το υλικό της κορνίζας με το πάνω μέρος σε
επαφή με τον οδηγό.
• Φυλάξτε τη δεξιά πλευρά της κοπής.
Κοπή κορνίζας οροφής
Η κοπή της κορνίζας οροφής γίνεται με σύνθετη λοξή κοπή. Για
να επιτυγχάνετε την καλύτερη δυνατή ακρίβεια, το πριόνι σας
έχει προρρυθμισμένες θέσεις γωνίας στις 31,62° λοξής κοπής
164
• Ρυθμίστε τη χειρόβιδα (59) για να καθορίσετε το βάθος
της αυλάκωσης που θα κοπεί. Μπορεί να χρειαστεί να
ελευθερώσετε πρώτα το παξιμάδι ασφάλισης (60).
• Τοποθετήστε ένα κομμάτι άχρηστου υλικού περ. 5 cm
ανάμεσα στον οδηγό και στο τεμάχιο εργασίας για να
εκτελέσετε ευθεία κοπή αυλάκωσης.
Ειδική διάταξη για εγκάρσιες κοπές μεγάλου πλάτους
(εικ. A1, S1, S2)
Το φαλτσοπρίονό σας μπορεί να κόβει ιδιαίτερα πλατιά
τεμάχια (έως και 391 mm) κατόπιν ειδικής διάταξης κοπής. Για
τη ρύθμιση του φαλτσοπρίονου για τέτοιες εργασίες κοπής,
ενεργήστε ως εξής:
Ελληνικά
• Απομακρύνετε τον αριστερό και δεξιό οδηγό από το
φαλτσοπρίονο. Για να τους αφαιρέσετε, ξεβιδώστε μερικώς
τα μπουλόνια των οδηγών και σύρετε προς τα έξω τους
οδηγούς. Ρυθμίστε και ασφαλίστε τη λοξοτομή σε μηδενική
γωνία.
• Αφαιρέστε τις πίσω βίδες των οδηγών (64) από το δεξιό
πάνω στέλεχος στήριξης και τοποθετήστε τις στις οπές των
βιδών του δεξιού οδηγού (62).
Λεπίδες πριονιού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κόβετε τεμάχια με
τη χρήση της ειδικής διάταξης εάν δεν έχετε
τοποθετήσει σωστά τις πίσω βίδες του οδηγού
(64). Σε διαφορετική περίπτωση, το τεμάχιο δεν
θα στηρίζεται κατάλληλα και μπορεί να οδηγήσει
σε απώλεια του ελέγχου χειρισμού και πιθανό
τραυματισμό.
• Κατασκευάστε μια πλατφόρμα με ένα τεμάχιο νοβοπάν
πάχους 38 mm ή παρόμοιου επίπεδου ισχυρού ξύλου
πάχους 38 mm σε διαστάσεις: 368 x 660 mm. Η
πλατφόρμα πρέπει να είναι επίπεδη, αλλιώς το υλικό θα
μπορούσε να μετακινηθεί κατά την κοπή και να προκαλέσει
τραυματισμό.
• Προσαρτήστε την πλατφόρμα 368 x 660 mm στο πριόνι
με τέσσερις ξυλόβιδες 76,2 mm (64) μέσω των οπών
στο προστατευτικό βάσης. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν
τέσσερις βίδες για την κατάλληλη ασφάλιση του υλικού.
Όταν χρησιμοποιείτε την ειδική ρύθμιση, η πλατφόρμα θα
είναι κομμένη σε δύο τεμάχια. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι
κατάλληλα σφιγμένες, διαφορετικά το υλικό θα μπορούσε
να χαλαρώσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Βεβαιωθείτε
ότι η πλατφόρμα είναι επίπεδη και σταθερά τοποθετημένη
στο τραπέζι, ακουμπά πάνω στο προστατευτικό και είναι
κεντραρισμένη από αριστερά προς τα δεξιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το πριόνι
είναι καλά προσαρτημένο σε σταθερή και επίπεδη
επιφάνεια. Εάν δεν το κάνετε αυτό, το πριόνι
θα μπορούσε να καταστεί ασταθές και να πέσει,
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό.
• Τοποθετήστε το τεμάχιο εργασίας για κοπή στο επάνω
μέρος της πλατφόρμας που είναι προσαρμοσμένη στο
τραπέζι. Βεβαιωθείτε ότι το τεμάχιο εργασίας ακουμπάει
σταθερά στο πίσω προστατευτικό.
• Ασφαλίστε το υλικό πριν την κοπή. Κόψτε αργά το υλικό
με κίνηση «έξω-κάτω-και-πίσω». Εάν δεν έχετε σφίξει
σταθερά το τεμάχιο ή εάν δεν το κόβετε αργά, αυτό μπορεί
να προκαλέσει τη χαλάρωση του υλικού και πρόκληση
τραυματισμού.
Μετά από αρκετές κοπές σε διάφορες φαλτσογωνίες
διαφορετικές από 0º, η πλατφόρμα μπορεί να εξασθενήσει
και να μην υποστηρίζει κατάλληλα το τεμάχιο εργασίας.
Εγκαταστήστε νέα, αχρησιμοποίητη πλατφόρμα στο πριόνι
αφού προρυθμίσετε την επιθυμητή φαλτσογωνία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συνεχόμενη χρήση μιας
πλατφόρμας με πολλές εγκοπές μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ελέγχου του υλικού και
ενδεχόμενο τραυματισμό.
Εκβολή σκόνης (Εικ. Α2 & Α3)
• Τοποθετήστε τον σάκο συλλογής σκόνης (27) στο στόμιο
εξαγωγής σκόνης (26).
ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Εφόσον είναι εφικτό, συνδέετε
σύστημα αφαίρεσης σκόνης που έχει σχεδιαστεί
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με
την εκπομπή σκόνης.
Για να επιτυγχάνετε τις αναφερόμενες ικανότητες κοπής, να
χρησιμοποιείτε πάντα λεπίδες πριονιού 250 mm με οπές άξονα
30 mm.
Μεταφορά (Εικ. A1, A2 και B)
Για να μεταφέρετε με άνεση το φαλτσοπρίονο, έχει προβλεφθεί
μια λαβή μεταφοράς (10) στο πάνω μέρος του βραχίονα
πριονιού.
• Για να μεταφέρετε το πριόνι, χαμηλώστε την κεφαλή και
πιέστε τον πείρο ασφάλισης στην κάτω θέση (22).
• Ασφαλίστε το κουμπί ασφάλισης ράγας με την κεφαλή
πριονιού στην μπροστινή θέση, ασφαλίστε το βραχίονα
λοξής κοπής στην πλήρως αριστερή γωνία λοξής κοπής,
μετακινήστε τον οδηγό (3 και 8) τελείως προς τα μέσα
και ασφαλίστε το μοχλό γωνίας φαλτσοκοπής (20) με
την κεφαλή πριονιού στην κάθετη θέση για να κάνετε το
εργαλείο όσο το δυνατόν πιο συμπαγές.
• Πάντα για τη μεταφορά του πριονιού χρησιμοποιείτε τη
λαβή μεταφοράς (10) ή τα ανοίγματα (24) για τα χέρια, που
φαίνονται στην Εικ. B.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT έχει σχεδιαστεί για
μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής
ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από την κατάλληλη φροντίδα
του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του κινδύνου
τραυματισμού, κλείστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα πριν
την εγκατάσταση και αφαίρεση παρελκομένων,
πριν τη ρύθμιση ή αλλαγή των ρυθμίσεων ή πριν
την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης της σκανδάλης είναι στην θέση
απενεργοποίησης (OFF). Τυχόν απροσδόκητη
εκκίνηση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη λίπανση.
Καθαρισμός
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της
λεπίδας,το κινητό κάτω προστατευτικό της λεπίδας καθώς και
το σωλήνα απομάκρυνσης της σκόνης
για να βεβαιωθείτε ότι θα λειτουργήσουν σωστά. Βεβαιωθείτε
ότι πριονίδια, σκόνη ή σωματίδια από το τεμάχιο εργασίας δεν
μπορούν να εμποδίσουν μία από τις λειτουργίες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κομμάτια του τεμαχίου
εργασίας σφηνωμένα ανάμεσα στη λεπίδα πριονιού και τα
165
Ελληνικά
προστατευτικά, αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή
ρεύματος και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην
ενότητα Τοποθέτηση λεπίδας πριονιού. Αφαιρέστε τα κομμάτια
που έχουν σφηνώσει και τοποθετήστε πάλι τη λεπίδα πριονιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό αέρα και
αφαιρέστε οποιαδήποτε ακαθαρσία και σκόνη από
το κύριο περίβλημα, όποτε παρατηρείτε ακαθαρσία
ή σκόνη μέσα και γύρω από τους αεραγωγούς.
Φοράτε εγκεκριμένα προστατευτικά γυαλιά και
εγκεκριμένη μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ
διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά για τον καθαρισμό
των μη μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτά
τα χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν τα υλικά
που χρησιμοποιούνται σ’ αυτά τα εξαρτήματα.
Χρησιμοποιήστε ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ οποιοδήποτε
υγρό μέσα στο εργαλείο. Μη βυθίζετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού καθαρίζετε τακτικά την
επιφάνεια της τράπεζας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού καθαρίζετε τακτικά το
σύστημα συλλογής σκόνης.
ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΦΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Με μια μπατονέτα καθαρίστε το φακό στο φως εργασίας
από σκόνη πριονιού και υπολείμματα. Η συσσώρευση
σκόνης μπορεί να εμποδίσει το φως εργασίας και να μην
του επιτρέψει να δείχνει με ακρίβεια τη γραμμή κοπής.
• ΜΗ χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε διαλύτη, γιατί αλλιώς
μπορεί να προκληθεί ζημιά στο φακό.
• Αφού έχει αφαιρεθεί η λεπίδα από το πριόνι, καθαρίστε το
βήμα της λεπίδας και τη συσσώρευση ακαθαρσιών.
Προαιρετικά παρελκόμενα (Εικ. A5,
A6)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα παρελκόμενα, εκτός
από αυτά που διατίθενται από την DeWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί με αυτό το προϊόν. Η χρήση αυτών
των παρελκομένων με το παρόν εργαλείο μπορεί
να είναι επικίνδυνη. Για τη μείωση του κινδύνου
τραυματισμού, πρέπει να χρησιμοποιείτε με αυτό το
προϊόν μόνο τα εξαρτήματα που συνιστώνται από
την DeWALT.
ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ: ΠΑΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ ΤΩΝ 250 mm ΜΕ 30 mm ΟΠΕΣ
ΑΞΟΝΑ. Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4000 RPM. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε λεπίδα μικρότερης διαμέτρου. Δεν θα
υπάρχει επαρκής προστασία από τους προφυλακτήρες.
Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες εγκάρσιας κοπής! Μη
χρησιμοποιήσετε λεπίδες που έχουν σχεδιαστεί για διαμήκη
κοπή (σχίσιμο), λεπίδες συνδυασμού ή λεπίδες με γωνίες
αγκίστρου μεγαλύτερη από 5°.
166
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΛΕΠΙΔΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΔΟΝΤΙΑ
250 mm
Λεπιδες δομικων εργασιων (λεπτή εντομή με χείλος κατά
του κολλήματος)
Γενικών εργασιών
250 mm
40
Εγκάρσιες κοπές ακριβείας
250 mm
60
Λεπίδες επεξεργασίας ξύλου (παρέχουν λείες, καθαρές
κοπές)
Εγκάρσιες κοπές ακριβείας
250 mm
80
Για πληροφορίες σχετικά με επιπρόσθετα εξαρτήματα,
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που μπορούν να
ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν οι ανάγκες
για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε τα ηλεκτρικά
προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον
ιστότοπο www.2helpU.com.
Ελληνικά
168
Ελληνικά
169
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: 214 66 75 00
Fax: 214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
70 20 15 10
70 22 49 10
31 164 283 063
31 164 283 200
N46776209/16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising