DCH733 | DeWalt DCH733 ROTARY HAMMER instruction manual

DCH733
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)14
English (original instructions)27
Español (traducido de las instrucciones originales)38
Français (traduction de la notice d’instructions originale)50
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)62
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)74
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)86
Português (traduzido das instruções originais)97
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)109
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)120
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)131
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)142
Copyright DeWALT
B
Fig. A
4
14
3
XXXX XX XX
1
6
5
9
7
8
2
12
11
13
10
Fig. B
9
9
8
8
15
1
Fig. C
Fig. D
16
6
7
3
2
Fig. E
2
5
2
Dansk
HØJTYDENDE SDS MAX KOMBINATIONSHAMMER UDEN
LEDNING
DCH733
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Spænding
Type
Hastighed ved ingen belastning
Slag uden belastning i minuttet
Enkelt slagsenergi (EPTA 05/2009)
Optimal boreafstand i beton
Maksimal boreafstand i beton
Maksimal kerneboreafstand i beton
Værktøjsholder
Mejselpositioner
Vægt (uden batteripakke)
VDC
min-1
bpm
J
mm
mm
mm
kg
DCH733
54
1
177–355
1350–2705
13,3
25–38
48
40–125
SDS MAX
24
8,6
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-6:
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
97
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
108
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
3
Boring
Vibrationsemissionsværdi ah, HD =
m/s2
9,0*
Usikkerhed K =
m/s2
1,5
Mejsling
Vibrationsemissionsværdi ah,cheq =
m/s2
8,8*
Usikkerhed K =
m/s2
1,5
*Målt ved sidehåndtaget. Vibration ved sidehåndtag er højere end vibration
ved hovedhåndtaget.
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Højtydende SDS MAX
Kombinationshammer Uden Ledning
DCH733
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
02.11.2017
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
3
Vægt
Dansk
Batterier
Opladere/opladningstider (minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vægt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB548
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB189
18/54
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
12,0/4,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
4,0
1,05
1,25
1,46
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,54
0,54
270
420
540
70
185
90
240
60
140
185
140
220
300
35
100
50
120
30
70
100
90
140
180
22
60
30
75
22
45
60
60
85
180
22
60
30
75
22
45
60
90
140
120
22
60
30
75
22
45
60
X
X
X
45
120
60
150
X
90
120
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
4
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
Dansk
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Batteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for
borehamre
•
•
•
•
•
•
•
•
Bær høreværn. Udsættelse for støj kan medføre høretab.
Brug de ekstra håndtag, der følger med værktøjet. Tab af
kontrol kan medføre personskade.
Hold kun fast i det elektriske værktøj på de isolerede
håndtagsflader under udførelse af arbejdet, hvor
skæreværktøjet kan berøre skjulte ledninger. Ved kontakt
med en strømførende ledning bliver værktøjets blotlagte
metaldele strømførende, så brugeren kan få stød.
Vær sikker på, at der ikke er el- eller gasledninger i det
materiale, der skal bores i, dvs. at det er blevet afklaret
med de pågældende firmaer, hvor de findes.
Brug klemmer eller en anden praktisk måde på at sikre
og understøtte arbejdsemnet til et stabilt underlag. Hvis
du holder fast i arbejdsemnet med din hånd eller krop, vil det
være ustabilt, og det kan medføre, at du mister kontrollen
over det.
Bær sikkerhedsbriller eller anden beskyttelse af øjnene.
Hammerfunktioner kan medføre flyvende splinter. Flyvende
partikler kan forårsage permanente øjenskader. Bær en
støvmaske eller respirator til opgaver, der genererer støv.
Høreværn kan være påkrævet til de fleste opgaver.
Hold godt fast på værktøjet hele tiden. Forsøg ikke på at
arbejde med dette værktøj uden at holde ved det med
begge hænder. Det anbefales altid at bruge sidehåndtaget.
Hvis du arbejder med dette værktøj med en hånd, kan du
miste kontrollen over det. Gennembrydning af eller møde med
hårde matrialer som f.eks. armeringsjern kan også være farligt.
Fastspænd omhyggeligt sidehåndtaget før brug.
Arbejd ikke med dette værktøj i længere tid ad gangen.
Vibrationer fra hammeren kan beskadige dine hænder og
arme. Brug handsker som ekstra stødpude og begræns risikoen
ved at holde hyppige pauser.
5
Dansk
•
•
•
•
•
•
Istandsæt ikke selv bor. Istandsættelse af mejselbor bør
udføres af en autoriseret specialist. Forkert istandsatte
mejselbor kan forårsage personskade.
Bær handsker under betjening af værktøj eller
udskiftning af bor. Tilgængelige metaldele på værktøjet og
bor kan blive meget varme under drift. Små stykker brækket
materiale kan ødelægge bare hænder.
Læg aldrig værktøjet fra dig, før boret er helt stoppet.
Bor i bevægelse kan forårsage personskade.
Ram ikke fastklemte bor med en hammer for at løsne
dem. Metaldele eller materialesplinter kan løsne sig og
forårsage personskade.
Let slidte mejselbor kan genskærpes gennem slibning.
Boret (misfarvning) må ikke overophedes, mens der
nedbrydes en ny kant. Mejsler, som er blevet slidt på en ikke
så heldig måde, skal bearbejdes. Mejsler må ikke hærdes eller
modificeres igen.
Restrisici
De følgende risici er uløseligt forbundet med brugen af
roterende hammerboremaskiner:
• Skader som følge af berøring af roterende dele eller varme dele
på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for at klemme fingre, når udstyr ændres.
• Helbredsmæssige skader på grund af indånding af støv, der
udvikles under arbejde med beton og/eller murværk.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
6
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
FORSIGTIG: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
• Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 8 i opladeren og kontrollér, at pakken
sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings) lys
vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 9 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind
i opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
7
Dansk
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller
andre væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller
oplader, der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket
med en nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan
medføre elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød.
Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren
for genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
8
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan muligvis
forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende kommer i
kontakt med ledende materialer. Ved transport af batterier
sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt isoleret
fra materialer, der kan komme i kontakt med dem og
forårsage en kortslutning.
BEMÆRK: Lithium-ion-batterier bør ikke lægges i
indchecket bagage.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget
eller fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre
sig med de seneste regler for emballerings-, mærkningsog dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse
og transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLTTM batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen
Eksempel på mærkning af anvendelses- og
er cellestrenge elektrisk
transportlabel
afbrudt inde i pakken, og
det resulterer i 3 batterier
med en lavere watt time
Dansk
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt timeydelse.
Denne øgede mængde på 3 batterier med den lavere watt
timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med højere watt timer.
Eksempelvis kan transport Wh ydelsen angive 3 x 36 Wh, hvilket
betyder 3 batterier hver på 36 watt timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).
Destruér ikke batteripakken.
ANVENDELSE (uden transportdæksel). Eksempel:
Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel).
Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh
(3 batterier på 36 watt timer).
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Batteritype
DCH733 bruger et batteri på 54 volt.
Disse batteripakker kan bruges: DCB546, DCB547. Se Tekniske
data for flere informationer.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Borehammer
1Sidehåndtag
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Brugsvejledning
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og værktøjskasser følger ikke
med N-modeller. Batteripakker og opladere følger ikke med
NT-modeller. B-modeller omfatter Bluetooth®-batteripakker.
BEMÆRK: Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede
varemærker, der ejes af Bluetooth®, SIG, Inc. og al brug af
sådanne mærker af DeWALT er under licens. Andre varemærker
og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Læs brugsvejledningen før brug.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Bær høreværn.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Brug øjeværn.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 14 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
9
Dansk
1 Udløserkontakt
10 Elektronisk hastigheds- og
2 Sidehåndtag
slagstyrkereguleringshjul
11 Rød anti-rotationssystemsindikator LED
12 Gul børsteslid-indikator
LED
13 DeWALT Tool Tag
monteringshuller
14 Datokoden
3 Fronttromle (Manchet)
4 Funktionsvælgerdrejeknap
5 Hovedhåndtag
6 Borholder
7 Hylster
8 Batteripakke
9 Batteriudløserknap
Tilsigtet Brug
Din borehammer er konstrueret til professionelle boring i
murværk og beton, mejslings- og fræsningsopgaver.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Din borehammer er et professionelt elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Blød startfunktion
Blødstartfunktionen gør det muligt for værktøjet at accellere
langsomt, hvorved det forhindres, at boret forskyder sig fra det
sted, hvor hullet skal være.
Blødstartfunktionen reducerer også det umiddelbare
drejemoment, som resulterer i rykagtige bevægelser, hvis
hammeren startes med boret i et eksisterende hul.
Aktivt vibrationstyringssystem (AVC)
For at opnå den bedste vibrationsregulering, skal du holde
værktøjet som beskrevet i Korrekt håndposition og
anvende tilstrækkelig nok kraft, så dæmpeanordningen på
hovedhåndtaget er på ca. midten af slaglængden.
Den aktive vibrationsstyring neutraliserer tilbageslagsvibrationer
fra hammermekanismen. Reduktionen af hånd- og
armvibrationer gør anvendelsen mere komfortabel ved brug
over længere tid og forlænger enhedens levetid.
Hammeren skal kun lige have tilstrækkeligt tryk til at aktivere
den aktive vibrationsstyring. Anvendelse af et for stort tryk får
ikke værktøjet til at bore eller fræse hurtigere, og den aktive
vibrationsstyring vil ikke blive aktiveret.
DeWALT Tool Tag Klar (Fig. A)
Valgfrit tilbehør
Din hammer leveres med monteringshuller 13 og
fastgørelseselementer til montering af DeWALT Tool Tag. Du
har brug for en T20 bit-spids til at montere tag’en. DeWALT Tool
Tag er konstrueret til at spore og finde professionelt elværktøj,
udstyr og maskiner ved hjælp af DeWALT Tool Connect™-appen.
10
Se DeWALT Tool Tag vejledningen mhp. korrekt montering af
DeWALT Tool Tag.
Elektronisk hastigheds- og
slagstyrkeregulering (Fig. A)
Den elektroniske hastigheds- og slagstyrkeregulering gør det
muligt at anvende mindre bor, uden at der er risiko for at de
brækker, hammerboring i lette og sprøde materialer uden at der
opstår brud og til optimal værktøjskontrol ved mejselarbejde,
som kræver præcision.
For at indstille den elektroniske hastigheds- og
slagstyrkeregulering 10 skal indstillingshjulet indstilles på
det ønskede niveau. Jo højere tal, desto højere hastighed og
slagstyrke. Indstillingerne med indstillingshjulet gør værktøjet
yderst fleksibelt og det er muligt at tilpasse det til mange
forskellige anvendelser. Den påkrævede indstilling er afhængig
af borstørrelsen og hårdheden af det materiale, som skal bores.
• Ved mejsling eller boring i bløde, sprøde materialer eller når
det er nødvendigt med min. nedbrydning, skal reguleringen
indstilles til en lav indstilling;
• Ved nedbrydning eller boring i hårdere materialer, skal
reguleringen indstilles til en højere indstilling.
Overbelastningskobling
I tilfælde af blokering af et bor, afbrydes drevet til borespindelen
af overbelastningskoblingen. Hold på grund af de resulterende
kræfter altid på værktøjet med begge hænder og stå godt
fast. Udløs og tryk udløseren ned efter overbelastningen for at
genaktivere drevet.
ADVARSEL: Boret kan gå i stå, hvis overbelastning
forårsager en pludselig vridning. Forvent altid motorstop.
Hold godt fast på boret for at styre vridningerne og
undgå skader.
Anti-rotationssystem
Ud over koblingen giver et antirotationssystem øget
brugervenlighed gennem en on-board-antirotationsteknologi,
der er i stand til at detektere, hvis brugeren mister kontrol over
hammeren. Når der detekteres en blokering, standses momentet
og hastigheden med det samme. Denne funktion forhindrer
selvrotation af værktøjet.
Den røde indikator for anti-rotationssystemet 11 lyser for at
indikere status.
Anti-rotationssystem- og serviceindikator
LED (Fig. A)
Din borehammer har to LED’er, som angiver anti‑rotationssystem
og en serviceindikator. Se skemaet for yderligere oplysninger om
LED funktioner.
Dansk
LED funktion
Beskrivelse
Rød
(permanent tændt)
Anti‑rotationssystem
Den røde LED-lampe for
antirotationssystemet 11 lyser, når antirotation er
slået til.
Gul
(permanent tændt)
Serviceinterval overskredet
Den gule serviceindikator
LED 12 lyser, når værktøjet
skal serviceres. Efter 10
timer blinker LED’en
(ny smøring, tætning
af hammermekanisme).
Gul
(blinker)
Service påkrævet
Indikerer at værktøjet
skal serviceres inden for
de næste 10 timers brug
(ny smøring, tætning
af hammermekanisme).
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
sluk og tag batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/installation af udstyr
eller tilbehør. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
ADVARSEL: Fare for kvæstelser! Potentiel fare som følge
af nedfaldende batteri. Et nedfaldende batteri kan udgøre
en risiko for kvæstelser på dig selv eller andre. Kontrollér at
batteriet sidder sikkert fast i værktøjet.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. B)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken 8 er fuldt opladet.
Sådan installeres batteripakken i
værktøjets batterirum
1. Batteripakken 8 skal udrettes ift. skinnerne inde i værktøjets
batterirum (Fig. B).
2. Skub den ind i batterirummet, indtil batteripakken sidder
godt fast i værktøjet og vær opmærksom på at der
forekommer kliklyd, når det går i indgreb.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjets
batterirum
1. Tryk på udløserknappen 9 , og træk batteripakken ud af
værktøjets batterirum med et fast greb.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. B)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen 15 nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
Sidehåndtag (Fig. A, C)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
skal du ALTID anvende værktøjet med sidehåndtaget
korrekt monteret. Hvis du undlader at gøre dette, kan
sidehåndtaget glide under arbejdet, og du mister kontrol
over værktøjet. Hold på værktøjet med begge hænder for
at maksimere kontrollen.
Dette sidehåndtag 2 klemmes fast foran på gearkassen
og kan roteres 360˚, så det kan bruges af både venstre og
højre håndede.
Montering af det lige sidehåndtag (Fig. C)
1. Udvid ringåbningen af sidehåndtaget 2 ved at rotere det
mod uret.
2. Skub enheden på værktøjets spids gennem stålringen 16 og på ringen 3 over mejselholderen og bøsningen.
3. Drej sidehåndtagets montering hen til den ønskede
position. Ved horisontal borehamring med et kraftigt
borehoved skal sidehåndtagsmonteringen placeres ved en
vinkel på ca. 20° til værktøjet for optimal kontrol.
4. Lås sidehåndtagets monteringssamling på plads ved
at stramme håndtaget 2 , idet det roteres med uret, så
monteringen ikke roterer.
Bor og borholder
ADVARSEL: Risiko for brand. Bær ALTID handsker under
udskiftning af bor. Tilgængelige metaldele på værktøjet
og bor kan blive meget varme under drift. Små stykker
brækket materiale kan ødelægge bare hænder.
Borehammeren kan udstyres med forskellige mejselbor,
afhængigt af den ønskede anvendelse. Brug kun
skarpe borehoveder.
På- og afmontering af SDS MAX tilbehør
(Fig. D)
Denne maskine anvender bor og mejsler fra SDS MAX (se
Figur D vedr. tværsnit af en SDS MAX borskaft).
1. Rengør borskaftet.
2. Træk låsestyrebøsningen 7 tilbage og indsæt borskaftet.
3. Drej borskaftet en anelse, indtil bøsningen går i indhak.
11
Dansk
4. Træk i boret for at kontrollere, om det er fastgjort korrekt.
Det er nødvendigt, at boret kan bevæge sig aksialt flere
centimeter ved hammerfunktionen, når det er låst fast
i værktøjsholderen.
5. For at fjerne boret, skal værktøjsholderens
låsestyrebøsning/-krave 7 trækkes bagud, og boret tages
ud af værktøjsholderen 6 .
BETJENING
Brugsvejledning
Korrekt håndposition (Fig. E)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Det er nødvendigt med én hånd på det monterede
sidehåndtag 2 og den anden hånd på hovedhåndtaget 5 for
korrekt håndposition.
Driftsfunktioner (Fig. A)
ADVARSEL: Vælg ikke driftsfunktionen, når værktøjet er
slået til.
FORSIGTIG: Brug aldrig i funktionen Roterende boring
eller Roterende hamring med et mejselbor i borholderen.
Der kan opstå personskade og beskadigelse af værktøjet.
Dit værktøj er udstyret med en funktionsvælgerdrejeknap 4 til
at vælge den passende funktion til ønsket drift.
Funktion
Roterende
hamring
Opgave
Boring i beton og
murerarbejde
Kun hamring
Let fræsning
Borjustering
Justering af
mejselborposition
Sådan vælger du en driftsfunktion:
• Drej funktionsvælgerdrejeknappen, så pilen peger mod det
symbol, som svarer til den ønskede funktion.
BEMÆRK: Pilen på funktionsvælgerdrejeknappen 4 skal altid
vende mod funktionssymbolet. Der findes ingen driftsposition
der imellem. Det kan være nødvendigt kortvarigt at køre
motoren efter at have ændret fra funktionerne ’kun hamring’ til
’roterende’ med henblik på at justere gearene.
12
Mejslen kan indekseres og fastlåses i 24 forskellige positioner.
1. Drej funktionsvalgkontakten 4 indtil den peger mod
position.
2. Drej mejslen til den ønskede position.
3. Indstil funktionsvalgkontakten 4 på positionen
“Kun hamring.”
4. Vrid mejslen indtil den går i indhak.
Udførelse af en anvendelse (Fig. A)
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
sluk og tag batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/installation af udstyr
eller tilbehør. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Symbol
Indeksering af mejselpositionen (Fig. A)
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR
KVÆSTELSER SKAL ARBEJDSEMNET ALTID
fastspændes eller klemmes godt fast. Ved boring i et tyndt
materiale skal du anvende en træklods under materialet
for at undgå at beskadige det.
ADVARSEL: Vent altid, til motoren står helt stille, inden du
ændrer rotationsretningen.
Tænde og slukke (Fig. A)
Tryk udløserkontakten 1 ned for at starte værktøjet.
Slip udløserkontakten for at stoppe værktøjet.
Boring med et massivt bor (Fig. A)
1. Sæt det passende bor i.
2. Indstil funktionsvalgkontakten 4 på
positionen hammerfunktion.
3. Indstilling af elektronisk hastigheds- og
slagstyrkeregulering 10 .
4. Tilpas og justér sidehåndtaget 2 .
5. Markér stedet, hvor hullet skal bores.
6. Placér boret på stedet og tænd for værktøjet.
7. Sluk altid for værktøjet, når arbejdet er udført, og inden
stikket tages ud.
Boring med en borekrone (Fig. A)
1. Sæt den passende borekrone i.
2. Sæt centreringsboret ind i borekronen.
3. Indstil funktionsvalgkontakten 4 på
positionen hammerfunktion.
4. Drej den elektroniske hastigheds- og
slagstyrkeregulering 10 til en middel eller
høj hastighedsindstilling.
5. Tilpas og justér sidehåndtaget 2 .
6. Placér centreringsboret på stedet og tænd for værktøjet. Bor
indtil borekronen gennemtrænger betonen med ca. 1 cm.
7. Stop værktøjet og fjern centreringsboret. Placér kroneboret
tilbage i hullet eller fortsæt med boringen.
8. Når der bores i en struktur, som er tykkere end kroneborets
dybde, skal den runde betoncylinder eller kernen inde i
boret fjernes med regelmæssige mellemrum.
For at undgå uønsket afbrækning af beton rundt om hullet,
skal der forbores et hul med den samme diameter som
centreringsboret helt gennem strukturen. Bor derefter
halvvejs igennem med en borekrone fra hver side.
9. Sluk altid for værktøjet, når arbejdet er udført, og inden
stikket tages ud.
Dansk
Fræsning og mejsling (Fig. A)
1. Sæt det passende mejselværktøj i og drej det med hånden
for at låse det fast i én af de 24 positioner.
2. Indstil funktionsvalgkontakten 4 på positionen
kun hammerfunktion.
3. Indstilling af elektronisk hastigheds- og
slagstyrkeregulering 10 .
4. Tilpas og justér sidehåndtaget 2 .
5. Tænd for værktøjet og start arbejdet.
6. Sluk altid for værktøjet, når arbejdet er udført, og inden
stikket tages ud.
Anbefalinger til værktøjsfunktion
• Under boring skal du altid trykke i en lige linje med boret,
men ikke så hårdt, at motoren går i stå eller bøjer spidsen. En
jævn materialeudstrømning angiver korrekt borehastighed.
• Ved boring i tyndt materiale eller materiale, der let splintrer,
skal der anvendes en trækklods under arbejdsemnet for at
undgå at beskadige det.
ADVARSEL:
• Brug ikke dette værktøj til at blande eller pumpe
let brændbare eller eksplosive væsker (benzin,
alkohol osv.).
• Bland eller rør ikke brandfarlige væsker sammen, der er
afmærkede i overensstemmelse hermed.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
sluk og tag batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/installation af udstyr
eller tilbehør. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Forskellige typer SDS MAX-bor og mejselbor er tilgængelige
som ekstraudstyr. Anvendt tilbehør skal regelmæssigt smøres
omkring SDS MAX-udstyret.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
13
Deutsch
SDS MAX HOCHLEISTUNGS-AKKU-KOMBINATIONSHAMMER
DCH733
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leerlaufdrehzahl
Schläge pro Minute ohne Last
Einzelaufprallenergie (EPTA 05/2009)
Optimale Bohrleistung in Beton
Maximale Bohrleistung in Beton
Maximale Kernbohrleistung in Beton
Werkzeugaufnahme
Meißelpositionen
Gewicht (ohne Akku)
VGS
min-1
bpm
J
mm
mm
mm
kg
DCH733
54
1
177–355
1350–2705
13,3
25–38
48
40–125
SDS MAX
24
8,6
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-6.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
97
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
108
K(Unsicherheit für den angegebenen
dB(A)
3
Schallpegel)
Bohren
Vibrationsemissionswert ah, HD =
m/s²
9,0*
Messungenauigkeit K =
m/s²
1,5
Meißeln
Vibrationsemissionswert ah,Cheq =
m/s²
8,8*
Messungenauigkeit K =
m/s²
1,5
*Am Zusatzhandgriff gemessen. Die Vibrationen am Zusatzhandgriff sind höher
als am Haupthandgriff.
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
14
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
SDS MAX Hochleistungs-AkkuKombinationshammer
DCH733
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
02.11.2017
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
Gewicht
Deutsch
Akkus
Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat #
VGS
Ah
DCB546
DCB547
DCB548
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB189
18/54
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
12,0/4,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
4,0
Gewicht (kg) DCB107
1,05
1,25
1,46
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,54
0,54
270
420
540
70
185
90
240
60
140
185
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
300
35
100
50
120
30
70
100
90
140
180
22
60
30
75
22
45
60
60
85
180
22
60
30
75
22
45
60
90
140
120
22
60
30
75
22
45
60
X
X
X
45
120
60
150
X
90
120
b )
c )
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
d )
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
e )
f )
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
15
Deutsch
c )
d )
e )
f )
g )
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Verwendung und Pflege von
Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
16
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Bohrhämmer
•
•
•
Tragen Sie einen Gehörschutz. Lärm kann
Gehörschäden verursachen.
Verwenden Sie die mitgelieferten Zusatzgriffe. Der Verlust
der Kontrolle kann Verletzungen verursachen.
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflächen, wenn Arbeiten durchgeführt werden,
bei denen das Schneidewerkzeug versteckte
Leitungen berühren könnte. Der Kontakt mit einer
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
spannungsführenden Leitung kann auch metallene
Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag führen.
Stellen Sie sicher, dass sich hinter dem zu bohrenden
Material keine Strom- oder Gasleitungen befinden, und
überprüfen Sie deren Lage anhand von technischen
Zeichnungen o.ä.
Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel mit
Einspannvorrichtungen auf einer stabilen Plattform. Das
Werkstück ist instabil, wenn es mit der Hand oder dem Körper
abgestützt wird, was zum Verlust der Kontrolle führen kann.
Tragen Sie eine Schutzbrille oder anderen Augenschutz.
Beim Hammerbetrieb werden Späne in die Luft befördert.
Fliegende Partikel können zu Augenverletzungen führen.
Tragen Sie bei stauberzeugenden Arbeiten eine Staubmaske
oder eine Atemschutzmaske. Für die meisten Anwendungen ist
ein Gehörschutz erforderlich.
Halten Sie das Werkzeug immer gut fest. Halten Sie das
Gerät beim Betrieb immer mit beiden Händen fest. Es
wird empfohlen, immer mit angebrachtem Zusatzhandgriff
zu arbeiten. Der Betrieb des Werkzeugs mit einer Hand führt
zu Kontrollverlust. Durchbrechen oder Auftreffen auf harte
Materialien wie Bewehrungsstäbe können gefährlich sein.
Ziehen Sie den Zusatzhandgriff vor der Verwendung gut fest.
Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht für längere Zeit.
Durch das Hämmern verursachte Vibrationen können für Ihre
Hände und Arme schädlich sein. Tragen Sie Handschuhe als
zusätzlichen Dämpfer und legen Sie häufig Pausen ein, um
den Schwingungen nicht zu lange Zeit ausgesetzt zu sein.
Führen Sie eine Überholung von Bits nicht selbst
durch. Die Überholung der Meißelbits darf nur durch einen
autorisierten Fachmann erfolgen. Unsachgemäß überholte
Meißelbits können zu Verletzungen führen.
Tragen Sie bei der Bedienung des Werkzeugs oder beim
Austausch von Bits Handschuhe. Metallteile und Einsätze
(Bits) dieses Werkzeugs werden beim Gebrauch äußerst heiß.
Kleine Bruchteile des Materials können die Hände verletzen.
Legen Sie das Werkzeug niemals ab, bevor das Bit völlig
zum Stillstand gekommen ist. Sich bewegende Bits können
Verletzungen verursachen.
Schlagen Sie nicht mit einem Hammer auf
feststeckende Bits, um sie zu lösen. Metallfragmente
oder Späne des Werkstoffs können sich dadurch lösen und
Verletzungen verursachen.
Leicht abgenutzte Meißel können durch Schleifen
nachgeschärft werden.
Überhitzen Sie das Bit beim Schleifen einer neuen
Kante nicht (wird durch Verfärbung angezeigt). Stark
verschlissene Meißel müssen nachgeschmiedet werden. Meißel
nicht neu härten und vergüten.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von diesen
Bohrhämmern untrennbar verbunden:
• Verletzungen durch Berühren von beweglichen oder
heißen Werkzeugteilen.
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Quetschungen an den Fingern beim Austausch
von Zubehörteilen.
• Gesundheitsgefahren durch Einatmen von Staub bei der Arbeit
mit Beton und/oder Mauerwerk.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
17
Deutsch
•
Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
VORSICHT: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
•
•
•
•
•
•
•
•
18
•
•
•
•
•
•
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 8 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus
dem Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den AkkuLöseknopf 9 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Deutsch
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es
nicht leuchtet.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer
des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das
Ladegerät verwenden. Befolgen Sie anschließend den
beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
•
•
•
•
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
•
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für
Frischluft. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in
ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
19
Deutsch
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
Materialien kommen können, durch die ein Kurzschluss
entstehen kann.
HINWEIS: Lithium-Ionen-Akkus sollten nicht in
aufgegebenem Reisegepäck transportiert werden.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
20
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku in
einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn
die Abdeckkappe am
FLEXVOLTTM-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku mit
einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl von 3
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Zum Beispiel kann für
Anwendungsbeispiele für use- und
transport-kennzeichnungen
den Transport Wh-Wert
3 x 36 Wh angegeben sein,
das bedeutet 3 Akkus mit
je 36 Wh. Der Verwendung
Wh-Wert kann 108 Wh sein (d.h. 1 Akku).
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
Deutsch
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der Verwendung
aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten
D
zu entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden
N
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
1 Li-Ion-Akku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 Modelle)
2 Li-Ion-Akkus (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 Modelle)
3 Li-Ion-Akkus (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 Modelle)
1Betriebsanleitung
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen sind im
Lieferumfang von N-Modellen nicht enthalten. Akkus und
Ladegeräte sind im Lieferumfang von NT-Modellen nicht
enthalten. B-Modelle werden mit Bluetooth®-Akkus ausgeliefert.
HINWEIS: Die Wortmarke und Logos Bluetooth® sind
eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth®, SIG, Inc. und
jede Verwendung dieser Marken durch DeWALT erfolgt unter
Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind das Eigentum
ihrer jeweiligen Eigentümer.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Tragen Sie Augenschutz.
Nur in Innenräumen verwenden.
Lage des Datumscodes (Abb. A)
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe).
Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus
mit 36 Wh).
Der Datumscode 14 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2018 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
1
2
3
4
5
Akkutyp
6
Das Modell DCH733 wird mit einem 54 Volt-Akku betrieben.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB546, DCB547.
Weitere Angaben sind den Technischen Daten zu entnehmen.
8
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Drehbohrer
1 Zusatzhandgriff
7
9
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
10 Elektronischer
Auslöseschalter
Schlagstärken- und
Zusatzhandgriff
Drehzahlregelschalter
Vorderer Lauf (Spannhals)
11 Rote LED-Anzeige des
Modusauswahlrad
Antirotationssystems
Haupthandgriff
12 Gelbe Anzeige-LED für
Bohrspitzenhalter
Bürstenverschleiß
Manschette
13 Löcher zum Befestigen des
Akku
DeWALT-Werkzeugetiketts
Akku-Löseknöpfe
14 Datumscode
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihr Bohrhammer wurde für professionelles Drehbohren
in Mauerwerk und Beton und für Meißel- und
Spanarbeiten konstruiert.
21
Deutsch
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Ihr Bohrhammer ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Sanftanlauf
Durch diese Funktion wird das Werkzeug nach jedem
Einschalten automatisch langsam beschleunigt, wobei der
Bohrer beim Anlaufen die gewünschte Position hält.
Beim Einsetzen des Bohrers in ein bestehendes Loch erfolgt
auch kein ruckartiges Anlaufen.
Active Vibration Control (AVC)-System
Zur optimalen Vibrationskontrolle halten Sie das Werkzeug wie
unter Richtige Haltung der Hände beschrieben und wenden
gerade genug Druck an, damit die Dämpfungsvorrichtung am
Haupthandgriff ungefähr mit halber Hublänge arbeitet.
Durch die aktive Vibrationssteuerung werden
Rückstoßvibrationen durch die Hammermechanik neutralisiert.
Durch die Verringerung der Hand- und Armvibrationen ist das
Werkzeug komfortabler über längere Zeiträume einsetzbar, und
die Lebensdauer des Werkzeugs wird erhöht.
Der Hammer benötigt nur genug Druck, um die aktive
Vibrationssteuerung zu aktivieren. Durch zu viel Druck bohrt
oder meißelt das Werkzeug nicht schneller und die aktive
Vibrationssteuerung wird nicht aktiviert.
Für DeWALT-Werkzeugetikett geeignet (Abb. A)
Optionales Zubehör
Ihr Schlagbohrer ist mit Löchern 13 sowie mit
Befestigungsmitteln zum Anbringen eines DeWALT Tool
Tags ausgestattet. Zum Anbringen des Etiketts wird eine
T20-Bohrspitze benötigt. Das DeWALT Tool Tag wurde zur
Nachverfolgung und zur Lokalisierung von professionellen
Elektrowerkzeugen, Geräten und Maschinen entwickelt, die
DeWALT Tool Connect™-App nutzen. Informationen zum
korrekten Anbringen des DeWALT Tool Tags finden Sie im
Handbuch zum DeWALT Tool Tag.
Elektronische Schlagstärken- und
Drehzahlregelung (Abb. A)
Die elektronische Schlagstärken- und Drehzahlregelung
ermöglicht die Verwendung kleinerer Bohrereinsätze ohne die
Gefahr, dass sie abbrechen, außerdem das Schlagbohren in
22
leichten und spröden Materialien, ohne dass sie zerbrechen,
sowie die optimale Werkzeugsteuerung für präzises Meißeln.
Zum Einstellen der elektronischen Schlagstärken- und
Drehzahlregelung 10 drehen Sie den Regler auf die
gewünschte Stufe. Je höher die Nummer ist, desto höher ist
die Drehzahl und die Schlagstärke. Die Reglereinstellung macht
das Werkzeug extrem flexibel und an zahlreiche Anwendungen
anpassbar. Die erforderliche Einstellung hängt von der Bit-Größe
und der Härte des zu bohrenden Materials ab.
• Wenn weiche, spröde Materialien gemeißelt oder gebohrt
werden, oder wenn das Ausbrechen gering gehalten
werden soll, stellen Sie den Regler niedrig ein;
• Für Abbrucharbeiten oder das Bohren härterer Materialien
stellen Sie den Regler hoch ein.
Überlastkupplung
Bei der Blockierung eines Bohrers ist der Antrieb zur Bohrspindel
durch die Überlastkupplung unterbrochen. Aufgrund der
resultierenden Kräfte das Werkzeug immer mit beiden Händen
festhalten und eine stabile Haltung einnehmen. Nach einer
Überlastung lassen Sie den Auslöser los und drücken ihn erneut,
um den Antrieb wieder anzustellen.
WARNUNG: Der Bohrer kann durch eine Überlastung
festklemmen, was zu einer plötzlichen Drehung führt.
Seien Sie immer darauf vorbereitet. Halten Sie den Bohrer
gut fest, um die Drehwirkung des Bohrers zu kontrollieren
und Verletzungen zu vermeiden.
Antirotationssystem
Zusätzlich zu der Kupplung bietet ein Antirotationssystem
erhöhten Bedienerkomfort, da die integrierte
Antirotationstechnologie erkennt, wenn der Bediener die
Kontrolle über das Gerät verliert. Wenn festgestellt wird, dass
das Gerät feststeckt, werden Drehmoment und Geschwindigkeit
sofort abgeschaltet. Dieses Merkmal verhindert eine
Eigenrotation des Werkzeugs.
Der rote Anzeiger des Antirotationssystems 11 leuchtet und
gibt so den Status an.
Antirotationssystem- und WartungsanzeigeLED (Abb. A)
Ihr Drehhammer besitzt zwei LEDs, eine zur Anzeige der
Antirotationssystem und eine Wartungsanzeige. Weitere
Informationen zur LED-Funktion finden Sie in der Tabelle.
LED-Funktion
Rot
(dauerhaft
leuchtend)
Beschreibung
Antirotationssytem
Die rote LED-Anzeige
des Antirotationssystems
11 leuchtet auf, wenn
die Antirotationsfunktion
aktiviert wurde.
Deutsch
LED-Funktion
Beschreibung
Gelb
(dauerhaft
leuchtend)
Wartung überfällig
Die gelbe WartungsanzeigeLED 12 leuchtet auf, wenn das
Werkzeug gewartet werden
muss. Nach 10 Stunden
beginnt die LED zu blinken
(neue Schmierung, Dichtung
des Hammermechanismus).
Gelb
(blinkend)
Wartung erforderlich
Zeigt an, dass das Werkzeug
innerhalb der nächsten
10 Betriebsstunden gewartet
werden muss (neue
Schmierung, Dichtung
des Hammermechanismus).
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
WARNUNG: Verletzungsgefahr! Gefahr durch
herunterfallenden Akku. Ein herunterfallender Akku
kann ein Verletzungsrisiko für Sie und andere Personen
darstellen. Kontrollieren Sie, dass der Akku sicher im
Werkzeug sitzt.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. B)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 8 vollständig aufgeladen sein.
Einsetzen des Akkus in das Akkufach des
Werkzeugs
1. Richten Sie den Akku 8 an den Aussparungen im Inneren
des Akkufachs des Werkzeugs (Abb. B) aus.
2. Schieben Sie den Akku in das Akkufach, bis er fest im
Werkzeug sitzt, und stellen Sie sicher, dass Sie das Einrasten
der Sicherung hören.
Entfernen des Akkus aus dem Akkufach
des Werkzeugs
1. Drücken Sie den Löseknopf 9 und ziehen Sie den Akku
kräftig aus dem Akkufach des Werkzeugs.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für
die Ladestandsanzeige 15 gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Zusatzhandgriff (Abb. A, C)
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu mindern,
betreiben Sie das Gerät IMMER mit korrekt und fest
montiertem Zusatzhandgriff. Bei Nichtbeachtung kann
der Zusatzhandgriff während des Betriebs abrutschen und
der Bediener kann die Kontrolle über das Gerät verlieren.
Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest, um
maximale Kontrolle zu haben.
Der Zusatzhandgriff 2 wird vorne an das Getriebegehäuse
geklemmt und kann um 360˚ gedreht werden, um mit der
rechten oder linken Hand verwendet zu werden.
Montage des geraden Zusatzhandgriffs
(Abb. C)
1. Erweitern Sie die Öffnung des Rings des Zusatzhandgriffs 2 durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Setzen Sie die Baugruppe auf das Mundstück des
Werkzeugs auf, indem Sie es hinter dem Meißelhalter
und der Manschette durch den Stahlring 16 und auf den
Spannhals 3 schieben.
3. Drehen Sie den Zusatzhandgriff in die gewünschte
Position. Zum waagerechten Schlagbohren mit einem
Hochleistungsbohrbit bringen Sie den Zusatzhandgriff in
einem Winkel von etwa 20° zum Werkzeug an, um optimale
Kontrolle zu haben.
4. Sichern Sie den Zusatzhandgriff an der gewünschten
Position, indem Sie den Griff 2 durch Drehen im
Uhrzeigersinn so anziehen, dass er sich nicht mehr
drehen kann.
Bit und Bit-Halter
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Beim Austauschen
von Bits IMMER Handschuhe tragen. Metallteile und
Einsätze (Bits) dieses Werkzeugs werden beim Gebrauch
äußerst heiß. Kleine Bruchteile des Materials können die
Hände verletzen.
Der Bohrhammer kann je nach gewünschter Anwendung mit
verschiedenen Meißelbits versehen werden. Verwenden Sie
nur scharfe Bohrerbits.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. B)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
23
Deutsch
Einsetzen und Entfernen von SDS MAXZubehörteilen (Abb. D)
Dieses Werkzeug verwendet SDS MAX Bohrer und Meißel. (Die
Zeichnung in Abb. D zeigt einen Querschnitt eines SDS MAXWerkzeugschaftes).
1. Reinigen Sie den Werkzeugschaft.
2. Führen Sie den Werkzeugschaft 7 iin die
Werkzeugaufnahme ein.
3. Drehen Sie das Einsatzwerkzeug unter leichtem Druck
etwas, bis es hörbar in die werkzeugaufnahme einrastet.
4. Überprüfen Sie die Werkzeugverriegelung, indem Sie am
Einsatzwerkzeug ziehen. Zum Hammerbohren muss die
axiale Bewegung des in der Werkzeugaufnahme arretierten
Werkzeuges einige Zentimeter betragen.
5. Ziehen Sie zum Entfernen des Werkzeuges die
Verriegelungsmanschette 7 nach hinten und entfernen Sie
das Werkzeug aus der Aufnahme 6 .
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. E)
Symbol
Modus
Anwendung
Schlagbohren
Bohren in Beton und
Mauerwerk
Nur Hämmern
Leichte Meißelarbeiten
Bit-Einstellung
Einstellen der MeißelbitPosition
Auswählen einer Betriebsart
• Drehen Sie das Modusauswahlrad so, dass der Pfeil auf das
Symbol für die gewünschte Betriebsart zeigt.
HINWEIS: Der Pfeil auf dem Modusauswahlrad 4 muss immer
auf ein Modussymbol zeigen. Es gibt keine Betriebspositionen
dazwischen. Es kann notwendig sein, den Motor kurz laufen
zu lassen, nachdem von der Betriebsart ‚Nur Hämmern‘ zu‚
Drehbohren‘ oder ‚ Schlagbohren‘ gewechselt wurde, um die
Zahnräder auszurichten.
Indexierung der Meißelposition (Abb. A)
Der Meißel kann in 24 verschiedenen Positionen indexiert und
arretiert werden.
1. Drehen Sie den Betriebsartwahlschalter 4 , bis er auf die
Position weist.
2. Drehen Sie den Meißel in die gewünschte Stellung.
3. Drehen Sie den Betriebsartwahlschalter 4 auf “Nur
Hämmern.”
4. Drehen Sie den Meißel, bis er in seiner Position einrastet.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf
dem montierten Zusatzhandgriff 2 und die andere auf
dem Haupthandgriff 5 .
Arbeitsverfahren (Abb. A)
Betriebsarten (Abb. A)
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
WARNUNG: Ändern Sie nicht die Betriebsart, während
das Werkzeug läuft.
VORSICHT: Verwenden Sie niemals den Modus
Drehbohren oder Schlagbohren, wenn sich ein Meißel im
Bit-Halter befindet. Verletzungen und Beschädigungen des
Geräts können die Folge sein.
Ihr Werkzeug ist mit einem Modusauswahlrad 4 ausgestattet,
um die geeignete Betriebsart für die gewünschte Arbeit
zu wählen.
24
WARNUNG: UM DIE GEFAHR VON VERLETZUNGEN
ZU MINDERN, STELLEN SIE IMMER sicher, dass
das Werkstück fest verankert oder eingespannt wurde.
Verwenden Sie beim Bohren in dünnem Material hinter
dem Werkstück zur Unterstützung einen Holzklotz, um
Beschädigungen des Materials zu verhindern.
WARNUNG: Warten Sie immer, bis der Motor völlig
stillsteht und ändern Sie erst dann die Laufrichtung.
Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie den Schalter 1 .
Um das Gerät zu stoppen, lassen Sie den Schalter los.
Bohren mit einem Vollbohrer (Abb. A)
1. Setzen Sie die den Bohrer ein.
2. Stellen Sie den Betriebsartwahlschalter 4 auf
“Schlagbohren.”
3. Stellen mit dem Regelrad 10 die gewünschte Derhzahl ein.
4. Justieren Sie den Zusatzhandgriff 2 .
5. Kennzeichnen Sie die Stelle, an der das Loch gebohrt
werden soll.
6. Setzen Sie den Bohrer auf die Kennzeichnung und schalten
Sie das Elektrowerkzeug ein.
7. Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der
Arbeiten immer aus. Erst dann darf der Netzstecker aus der
Steckdose gezogen werden.
Bohren mit einer Bohrkrone (Abb. A)
1. Setzen Sie eine geeignete Bohrkrone ein.
2. Setzen Sie den Zentrierbohrer in die Bohrkrone ein.
3. Stellen Sie den Betriebsartwahlschalter 4 auf
“Schlagbohren.”
4. Stellen mit dem Regelrad 10 eine mittlere bis höhere
Drehzahl ein.
5. Justieren Sie den Zusatzhandgriff 2 .
6. Setzen Sie den Zentrierbohrer auf die Markierung und
schalten Sie das Elektrowerkzeug ein. Bohren Sie, bis sich die
Bohrkrone ca. 1 cm tief im Beton befindet.
7. Schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen Sie den
Zentrierbohrer. Setzen Sie die Bohrkrone wieder in das Loch
ein und fahren Sie mit der Arbeit fort.
8. Wenn die gewünschte Lochtiefe die Länge der Bohrkrone
überschreitet, müssen Sie den Betonzylinder, der im
Bohrkroneninneren entsteht, regelmäßig herausbrechen.
Damit der Werkstoff um das Loch herum nicht ungewollt
ausbricht, bohren Sie zunächst ein durchgehendes Loch mit
dem gleichen Durchmesser wie dem des Zentrierbohrers.
Setzen Sie anschließend die Bohrkrone ein und bohren Sie
das Loch von beiden Seiten aus bis jeweils zur Hälfte.
9. Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der
Arbeiten immer aus. Erst dann darf der Netzstecker aus der
Steckdose gezogen werden.
Meißeln (Abb. A)
1. Setzen Sie den richtigen Meißel ein und lassen Sie ihn in
einer der 24 Positionen einrasten.
2. Drehen Sie den Betriebsartwahlschalter 4 auf “nur
Hämmern.”
3. Stellen Sie mit dem Regelrad 10 die gewünschte
Schlagstärke ein.
4. Justieren Sie den Zusatzhandgriff 2 .
5. Schalten Sie das Werkzeug ein und beginnen Sie mit
der Arbeit.
6. Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der
Arbeiten immer aus. Erst dann darf der Netzstecker aus der
Steckdose gezogen werden.
Empfehlungen für den Werkzeugbetrieb
• Üben Sie beim Bohren den Druck immer in gerader Linie mit
dem Bit aus, aber drücken Sie nicht so stark, dass der Motor
abgewürgt wird oder der Bohreinsatz abrutscht. Ein leichtes,
gleichmäßiges Austreten von Material weist auf eine richtige
Bohrleistung hin.
• Verwenden Sie beim Bohren in dünnem Material oder
Material, das leicht splittert, hinter dem Werkstück zur
Unterstützung einen Holzklotz, um Beschädigungen des
Werkstücks zu verhindern.
Deutsch
WARNUNG:
• Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht dazu, leicht
brennbare oder explosive Flüssigkeiten (Benzin,
Alkohol usw.) zu mischen oder zu pumpen.
• Mischen bzw. rühren Sie keine entsprechend
gekennzeichneten brennbaren Flüssigkeiten.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Als Option sind verschiedene Arten von SDS MAX-Bits und
-Meißeln erhältlich. Die verwendeten Zubehör- und Anbauteile
müssen im SDS MAX-Verbindungsbereich regelmäßig
geschmiert werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
25
Deutsch
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
26
English
HEAVY-DUTY CORDLESS SDS MAX COMBINATION HAMMER
DCH733
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
EC-Declaration of Conformity
Technical Data
Voltage
Type
No-load speed
No-load beats per minute
Single impact energy (EPTA 05/2009)
Optimum drilling range into concrete
Maximum drilling range in concrete
Maximum core drilling range in concrete
Tool Holder
Chisel positions
Weight (without battery pack)
VDC
min-1
bpm
J
mm
mm
mm
kg
DCH733
54
1
177–355
1350–2705
13.3
25–38
48
40–125
SDS MAX
24
8.6
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-6:
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
97
LWA(sound power level)
dB(A)
108
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
Drilling
Vibration emission value ah, HD =
m/s²
9.0*
Uncertainty K =
m/s²
1.5
Chiselling
Vibration emission value ah,Cheq =
m/s²
8.8*
Uncertainty K =
m/s²
1.5
*Measured at the side handle. Side handle vibration is higher than vibration at
the main handle.
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Machinery Directive
Heavy-Duty Cordless SDS MAX
Combination Hammer
DCH733
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
02.11.2017
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
27
Weight
English
Batteries
Cat #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
3.0
Chargers/Charge Times (Minutes)
Weight (kg) DCB107
1.05
1.25
0.35
0.61
0.40
0.62
0.35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off-position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
28
English
b )
c )
d )
e )
f )
g )
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
Use the power tool, accessories and tool bits etc.
in accordance with these instructions, taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
Additional Safety Instructions for Rotary
Hammers
•
•
•
•
•
•
•
5) Battery tool use and care
a ) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b ) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
a risk of injury and fire.
c ) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.
d ) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
6) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
•
•
•
•
•
•
•
Wear ear protectors. Exposure to noise can cause
hearing loss.
Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss of
control can cause personal injury.
Hold power tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring. Cutting accessory contacting
a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool
"live" and could give the operator an electric shock.
Be certain that the material being drilled does not
conceal electric or gas service and that their locations
have been verified with the utility companies.
Use clamps or other practical way to secure and support
the workpiece to a stable platform. Holding the work by
hand or against your body is unstable and may lead to loss
of control.
Wear safety goggles or other eye protection. Hammering
operations cause chips to fly. Flying particles can cause
permanent eye damage. Wear a dust mask or respirator
for applications that generate dust. Ear protection may be
required for most applications.
Keep a firm grip on the tool at all times. Do not attempt
to operate this tool without holding it with both hands.
It is recommended that the side handle be used at all times.
Operating this tool with one hand will result in loss of control.
Breaking through or encountering hard materials such as
re-bar may be hazardous as well. Tighten the side handle
securely before use.
Do not operate this tool for long periods of time.
Vibration caused by hammer action may be harmful to your
hands and arms. Use gloves to provide extra cushion and limit
exposure by taking frequent rest periods.
Do not recondition bits yourself. Chisel reconditioning
should be done by an authorized specialist. Improperly
reconditioned chisels could cause injury.
Wear gloves when operating tool or changing bits.
Accessible metal parts on the tool and bits may get extremely
hot during operation. Small bits of broken material may
damage bare hands.
Never lay the tool down until the bit has come to a
complete stop. Moving bits could cause injury.
Do not strike jammed bits with a hammer to dislodge
them. Fragments of metal or material chips could dislodge
and cause injury.
Slightly worn chisels can be resharpened by grinding.
Do not overheat the bit (discoloration) while grinding
a new edge. Badly worn chisels require reforging. Do not
reharden and temper the chisel.
29
English
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of rotary hammers:
• Injuries caused by touching the rotating parts or hot parts of
the tool.
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of squeezing fingers when changing the accessory.
• Health hazards caused by breathing dust developed when
working in concrete and/or masonry.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
30
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
CAUTION: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
• DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
• Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
English
•
•
•
•
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 8 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 9 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.
Charge Indicators
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Charging
Fully Charged
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
Battery Packs
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalogue number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
31
English
•
•
•
•
•
•
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek
medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
NOTE: Lithium-ion batteries should not be put in
checked baggage.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
32
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use
and Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
For example, the Transport Example of Use and Transport Label Marking
Wh rating might indicate
3 x 36 Wh, meaning 3
batteries of 36 Wh each.
The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
English
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely
depleted of charge. The battery pack will need to be recharged
before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Package Contents
The package contains:
1 Rotary Hammer
1 Side handle
1 Li-Ion battery pack (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 models)
2 Li-Ion battery packs (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 models)
3 Li-Ion battery packs (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 models)
1 Instruction manual
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are not included
with N models. Battery packs and chargers are not included with
NT models. B models include Bluetooth® battery packs.
NOTE: The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by the Bluetooth®, SIG, Inc. and any use of
such marks by DeWALT is under license. Other trademarks and
trade names are those of their respective owners.
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Do not expose to water.
Read instruction manual before use.
Have defective cords replaced immediately.
Wear ear protection.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Wear eye protection.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
USE (without transport cap). Example: Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Battery Type
The DCH733 operates on a 54 volt battery pack.
These battery packs may be used: DCB546, DCB547. Refer to
Technical Data for more information.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 14 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2018 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Trigger switch
11 Red anti-rotation system
indicator LED
2 Side handle
12 Yellow brushwear
3 Front Barrel (Collar)
indicator LED
4 Mode selector dial
13
DeWALT tool tag mounting
5 Main handle
holes
6 Bit holder
14 Date code
7 Sleeve
8 Battery pack
9 Battery release button
10 Electronic speed and
impact control dial
33
English
Intended Use
Your rotary hammer has been designed for professional
rotary masonry and concrete drilling, chiseling and
chipping applications.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
Your rotary hammer is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Soft Start Feature
The soft start feature allows the tool to accelerate slowly, thus
preventing the drill bit from walking off the intended hole
position when starting.
The soft start feature also reduces the immediate torque
reaction transmitted to the gearing and the operator if the
hammer is started with the drill bit in an existing hole.
Active Vibration Control (AVC) System
For best vibration control, hold the tool as described in Proper
Hand Position and apply just enough pressure so the damping
device on the main handle is approximately mid stroke.
The active vibration control neutralises rebound vibration from
the hammer mechanism. Lowering hand and arm vibration,
it allows more comfortable use for longer periods of time and
extends the life of the unit.
The hammer only needs enough pressure to engage the active
vibraton control. Applying too much pressure will not make
the tool drill or chip faster and active vibration control will
not engage.
DeWALT Tool Tag Ready (Fig. A)
the speed and impact energy. Dial settings make the tool
extremely flexible and adaptable for many different appli­cations.
The required setting depends on the bit size and hardness of
material being drilled.
• When chiselling or drilling in soft, brittle materials or when
minimum break-out is required, set the dial to a low setting;
• When breaking or drilling in harder materials, set the dial to
a high setting.
Overload Clutch
In case of jamming of a drill bit, the drive to the drill spindle
is interrupted by the overload clutch. Due to the resulting
forces, always hold the tool with both hands and take a
firm stance. After the overload, release and depress the trigger
to re-engage drive.
WARNING: Drill may stall if overloaded causing a sudden
twist. Always expect the stall. Grip the drill firmly to control
the twisting action and avoid injury.
Anti-Rotation System
In addition to the clutch, an anti-rotation system offers increased
user comfort through an on-board, anti-rotation technology
capable of detecting if the user loses control of the hammer.
When a jam is detected, the torque and speed are stopped
instantly. This feature prevents self rotation of the tool.
The red anti-rotation system indicator 11 will illuminate to
indicate status.
Anti-Rotation System and Service Indicator LED
(Fig. A)
Your rotary hammer has two LEDs, indicating the Anti-rotation
system and a service indicator. Refer to the table for more
information on LED functionality.
LED Function
Red
(permanently on)
Anti-rotation system
The red anti-rotation system
indicator LED 11 lights up
when anti-rotation is engaged.
Yellow
(permanently on)
Service exceeded
The yellow service indicator
LED 12 lights up when the
tool needs servicing. After
10 hours the LED will flash
(new lubrication, hammer
mechanism sealing).
Yellow
(flashing)
Service required
Indicates the tool needs
servicing within the next
10 hours of use (new
lubrication, hammer
mechanism sealing).
Optional Accessory
Your hammer comes with mounting holes 13 and fasteners
for installing a DeWALT Tool Tag. You will need a T20 bit tip to
install the tag. The DeWALT Tool Tag is designed for tracking and
locating professional power tools, equipment, and machines
using the DeWALT Tool Connect™ app. For proper installation of
the DeWALT Tool Tag refer to the DeWALT Tool Tag manual.
Electronic Speed and Impact Control (Fig. A)
The electronic speed and impact control allows the use of
smaller drill bits without the risk of bit breakage, hammerdrilling
into light and brittle materials without shattering and optimal
tool control for precise chiseling.
To set the electronic speed and impact control dial 10 , turn
the dial to the desired level. The higher the number, the greater
34
Description
English
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
WARNING: Risk of injury! Hazard presented by a falling
battery. A falling battery may present a risk of injury to
yourself and others. Check that the battery is securely
seated in the tool.
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. B)
NOTE: Make sure your battery pack 8 is fully charged.
To Install the Battery Pack into the Tool’s
Battery Cage
1. Align the battery pack 8 with the rails inside the tool’s
battery cage (Fig. B).
2. Slide it into the battery cage until the battery pack is firmly
seated in the tool and ensure that you hear the lock snap
into place.
To Remove the Battery Pack from the Tool’s
Battery Cage
1. Press the release button 9 and firmly pull the battery pack
out of the tool’s battery cage.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. B)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge
button 15 . A combination of the three green LED lights will
illuminate designating the level of charge left. When the level
of charge in the battery is below the usable limit, the fuel gauge
will not illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
Side Handle (Fig. A, C)
WARNING: To reduce the risk of personal injury, ALWAYS
operate the tool with the side handle properly installed.
Failure to do so may result in the side handle slipping
during tool operation and subsequent loss of control. Hold
tool with both hands to maximize control.
The side handle 2 clamps to the front of the gear case and may
be rotated 360˚ to permit right- or left-hand use.
Mounting the Straight Side Handle (Fig. C)
1. Widen the ring opening of the side handle 2 by rotating it
anti-clockwise.
2. Slide the assembly onto the nose of the tool, through the
steel ring 16 and onto the collar 3 , past the chisel holder
and sleeve.
3. Rotate the side handle assembly to the desired position. For
hammerdrilling horizontally with a heavy drill bit, place the
side handle assembly at an angle of approximately 20° to
the tool for optimum control.
4. Lock the side handle mounting assembly in place by
securely tightening the handle 2 rotating it clockwise so
that the assembly will not rotate.
Bit and Bit Holder
WARNING: Burn Hazard. ALWAYS wear gloves when
changing bits. Accessible metal parts on the tool and bits
may get extremely hot during operation. Small bits of
broken material may damage bare hands.
The rotary hammer can be fitted with various chisel bits
depending on the desired application. Use sharp drill
bits only.
Inserting and Removing SDS MAX
Accessories (Fig. D)
This machine uses SDS MAX bits and chisels (refer to the inset in
Figure D for a cross-section of an SDS MAX bit shank).
1. Clean the bit shank.
2. Pull back the locking sleeve 7 and insert the bit shank.
3. Turn the bit slightly until the sleeve snaps into position.
4. Pull on the bit to check if it is properly locked. The
hammering function requires the bit to be able to move
axially several centimetres when locked in the tool holder.
5. To remove a bit pull back the tool holder locking sleeve/
collar 7 and pull the bit out of the tool holder 6 .
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Proper Hand Position (Fig. E)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the mounted side
handle 2 , with the other hand on the main handle 5 .
35
English
Operation Modes (Fig. A)
WARNING: Do not select the operating mode when the
tool is running.
CAUTION: Never use in Rotary Drilling or Rotary
Hammering mode with a chisel bit in the bit holder.
Personal injury and damage to the the tool may result.
Your tool is equipped with a mode selector dial 4 to select the
mode appropriate to desired operation.
Symbol
Mode
Rotary
Hammering
Application
Drilling into concrete
and masonry
Hammering only Light chipping
Bit Adjustment Chisel bit position adjustment
To Select an Operating Mode
• Rotate the mode selector dial so that the arrow points to the
symbol corresponding for the desired mode.
NOTE: The arrow on the mode selector dial 4 must be pointing
at a mode symbol at all times. There are no operable positions
in between. It may be necessary to briefly run the motor after
having changed from 'hammering only' to 'rotary' modes in
order to align the gears.
Indexing the Chisel Position (Fig. A)
The chisel can be indexed and locked into 24 different positions.
1. Rotate the mode selector switch 4 until it points towards
the position.
2. Rotate the chisel in the desired position.
3. Set the mode selector switch 4 to the “hammering
Only” position.
4. Twist the chisel until it locks in position.
Performing an Application (Fig. A)
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL
INJURY, ALWAYS ensure workpiece is anchored or
clamped firmly. If drilling thin material, use a wood
“backup” block to prevent damage to the material.
WARNING: Always wait until the motor has come to
a complete standstill before changing the direction
of rotation.
Switching On and Off (Fig. A)
To turn the tool on, depress the trigger switch 1 .
To stop the tool, release the trigger switch.
Drilling with a Solid Bit (Fig. A)
1. Insert the appropriate drill bit.
2. Set the mode selector switch 4 to the
hammerdrilling position.
3. Set the electronic speed and impact control dial 10 .
4. Fit and adjust the side handle 2 .
5. Mark the spot where the hole is to be drilled.
36
6. Place the drill bit on the spot and switch on the tool.
7. Always switch off the tool when work is finished and
before unplugging.
Drilling with a Core Bit (Fig. A)
1. Insert the appropriate core bit.
2. Assemble the centerdrill into the core bit.
3. Set the mode selector switch 4 to the
hammerdrilling position.
4. Turn the electronic speed and impact control dial 10 to a
medium or high speed setting.
5. Fit and adjust the side handle 2 .
6. Place the centerdrill on the spot and switch on the tool. Drill
until the core penetrates into the concrete approximately
1 cm.
7. Stop the tool and remove the centerdrill. Place the core bit
back into the hole and continue drilling.
8. When drilling through a structure thicker than the depth of
the core bit, break away the round cylinder of concrete or
core inside the bit at regular intervals.
To avoid unwanted breaking away of concrete around
the hole, first drill a hole the diameter of the centerdrill
completely through the structure. Then drill the cored hole
halfway from each side.
9. Always turn the tool off when work is finished and
before unplugging.
Chipping and Chiselling (Fig. A)
1. Insert the appropriate chisel and rotate it by hand to lock it
into one of 24 positions.
2. Set the mode selector switch 4 to the 'hammering
only' position.
3. Set the electronic speed and impact control dial 10 .
4. Fit and adjust the side handle 2 .
5. Turn the tool on and start working.
6. Always turn the tool off when work is finished and
before unplugging.
Recommendations for Tool Operation
• When drilling, always apply pressure in a straight line with
the bit, but do not push hard enough to stall the motor or
deflect the bit. A smooth even flow of material indicates the
proper drilling rate.
• If drilling thin material or material that is prone to splinter,
use a wood “back-up” block to prevent damage to
the work piece.
WARNING:
• Do not use this tool to mix or pump easily combustible
or explosive fluids (benzine, alcohol, etc.).
• Do not mix or stir inflammable liquids
labelled accordingly.
English
MAINTENANCE
Rechargeable Battery Pack
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Various types of SDS MAX bits and chisels are available as
an option. Accessories and attachments used must be regularly
lubricated around the SDS MAX fitment.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
37
Español
MARTILLO COMBINADO SDS-MAX PARA TRABAJOS
PESADOS, SIN CABLE
DCH733
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Velocidad en vacío
Golpes por minuto sin carga
Energía de impacto única (EPTA 05/2009)
Capacidad de perforación óptima en hormigón
Capacidad de perforación máxima en hormigón
Capacidad de perforación con broca hueca en hormigón
Portabrocas
Posiciones del cincel
Peso (sin paquete de batería)
VDC
min-1
bpm
J
mm
mm
mm
kg
DCH733
54
1
177–355
1350–2705
13,3
25–38
48
40–125
SDS MAX
24
8,6
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-6.
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
97
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
108
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
3
Perforación
Valor de emisión de vibraciones ah, HD =
m/s²
9,0*
Incertidumbre K=
m/s²
1,5
Cincelado
Valor de emisión de vibraciones ah, Cheq =
m/s²
8,8*
Incertidumbre K=
m/s²
1,5
*Medida en la empuñadura lateral. La vibración de la empuñadura lateral es
superior a la vibración de la empuñadura principal.
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
38
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Martillo Combinado SDS-MAX para
Trabajos Pesados, sin Cable
DCH733
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
02.11.2017
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
Peso
Español
Pilas
Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)
DCH733
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB548
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB189
18/54
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
12,0/4,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
4,0
1,05
1,25
1,46
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,54
0,54
270
420
540
70
185
90
240
60
140
185
140
220
300
35
100
50
120
30
70
100
90
140
180
22
60
30
75
22
45
60
60
85
180
22
60
30
75
22
45
60
90
140
120
22
60
30
75
22
45
60
X
X
X
45
120
60
150
X
90
120
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
39
Español
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con batería
a ) Recárguelas sólo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de batería puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b ) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías
designadas específicamente. El uso de cualquier
otro tipo de batería puede crear un riesgo de lesión o
de incendio.
c ) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.
d ) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse
de la batería, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque
atención médica. El líquido que sale de la batería puede
causar irritación o quemaduras.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
40
6) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Instrucciones de seguridad adicionales para
los martillos rotativos
•
Lleve protección acústica. La exposición al ruido puede
provocar pérdida de audición.
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilice las empuñaduras auxiliares suministradas con
la herramienta. La pérdida de control puede provocar
lesiones personales.
Sostenga las herramientas eléctricas por las superficies
de agarre aisladas cuando realice una operación en la
que la herramienta de corte pueda estar en contacto con
un cable oculto. En caso de contacto con un cable cargado,
se cargarán las partes metálicas de la herramienta y ello
puede producir una descarga eléctrica al operador.
Asegúrese de que el material que está perforando no
tenga cables de corriente ni conductos de gas ocultos y
que la ubicación de los mismos haya sido verificada por
las empresas de servicios.
Utilice fijaciones u otro tipo de método para fijar y
apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.
Si sostiene el trabajo con las manos o con su cuerpo estará
inestable y ello podrá hacer que pierda el control.
Lleve gafas de seguridad u otro tipo de protección
visual. Las operaciones de percusión provocan el vuelo
de astillas. Las partículas en vuelo pueden provocar daños
oculares permanentes. Lleve una máscara antipolvo o un
respirador para las aplicaciones que generen polvo. Puede que
necesite protección acústica para la mayoría de los trabajos.
Mantenga un agarre firme en la herramienta en todo
momento. No intente operar esta herramienta sin
sostenerla con ambas manos. Se recomienda usar siempre
la empuñadura lateral. La operación de esta herramienta con
una sola mano provocará la pérdida de control. Del mismo
modo, el traspaso o el choque con materiales duros como
las barras también pueden resultar peligrosos. Apriete la
empuñadura con firmeza antes del uso.
No utilice esta herramienta durante largos periodos de
tiempo. Las vibraciones provocadas por la acción del taladro
pueden resultar dañinas para sus brazos y manos. Utilice
guantes para ofrecer una protección adicional y limite la
exposición haciendo pausas frecuentes.
No reacondicione la brocas usted mismo. El
reacondicionamiento de las brocas debe ser efectuado por un
especialista autorizado. El reacondicionamiento incorrecto de
los buriles puede causar lesiones.
Use guantes cuando utilice la herramienta o cambie las
brocas. Las piezas metálicas accesibles de la herramienta
y las brocas alcanzan temperaturas extremadamente altas
durante el funcionamiento. Los trozos pequeños del material
roto pueden dañar las manos desnudas.
No apoye la herramienta eléctrica hasta que la broca
se haya parado por completo. Las brocas en movimiento
pueden causar lesiones.
No golpee las brocas atascadas con un martillo para
desatascarlas. Los fragmentos de metal o las astillas de
material pueden desatascarse y causar lesiones.
Los buriles ligeramente desgastados pueden volverse a
afilar con la amoladora.
No sobrecaliente la broca (cambio de color) al amolar
un nuevo borde. Los cinceles que se desgastan en modo
irregular deben volver a forjarse. No templar ni volver a
templar el cincel.
Riesgos residuales
Los siguientes riesgos son inherentes al uso de los martillos
rotatorios:
• Lesiones causadas al tocar las piezas giratorias o las piezas
calientes de la herramienta.
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de aplastamiento de los dedos al cambiar el accesorio.
• Riesgos para la salud causados al respirar el polvo que se
produce cuando se trabaja con hormigón o mampostería.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar
Datos Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
41
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
42
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
ATENCIÓN: En determinadas condiciones, estando
el cargador enchufado a la alimentación eléctrica, los
contactos de carga interiores del cargador pueden ser
cortocicuitados por materiales extraños. Los materiales
conductores extraños como, a título enunciativo pero no
limitativo, lana de acero, papel de aluminio o cualquier
acumulación de partículas metálicas deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador. Desconecte
siempre el cargador de la red cuando no haya ningún
paquete de baterías en la cavidad. Desconecte el cargador
antes de intentar limpiarlo.
NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
•
•
•
•
•
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. B)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 8 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 9 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará que la batería es defectuosa y no
se encenderá.
NOTA: Esto también podría significar un problema con
el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Español
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación
están bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro
del cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
un tornillo con cabeza de 7-9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de
la batería puede ser inflamable si se expone a chispas
o llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
43
Español
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
NOTA: Las luces de trabajo sirven para alumbrar la
superficie de trabajo inmediata y no pueden utilizarse
como luz de alumbrado.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
44
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso
y transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la batería FLEXVOLTTM tiene
colocada la tapa, está en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando está en modo de
transporte, los cables de las
células están eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relación con una capacidad de
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con
una capacidad de vatios hora inferior puede eximir la batería de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios
hora superiores.
Por ejemplo, la capacidad
Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
y transporte
en Wh para el transporte
debería indicar 3 x 36 Wh,
lo que significa 3 baterías
de 36 Wh cada una. La
capacidad en Wh para el uso debería indicar 108 Wh (1 batería).
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
Español
No cargar baterías deterioradas.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
marcas registradas y nombres registrados lo son de sus
respectivos dueños.
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Sólo para uso en interior.
Póngase protección para el oído.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la
capacidad en Wh indica 108 Wh (1 batería de
108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de Wh).
Póngase protección para los ojos.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 14 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2018 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
1
Tipo de baterÍa
2
El DCH733 funciona con un paquete de baterías de 54 voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB546, DCB547.
Consulte los Datos técnicos para más información.
3
Contenido del embalaje
6
El embalaje contiene:
1 Martillo rotatorio
1 Empuñadura lateral
1Paquete de baterías de ión-litio (modelos C1, D1, L1, M1, P1,
S1, T1, X1)
2Paquetes de baterías de ión-litio (modelos C2, D2, M2, P2,
S2, T2, X2)
3Paquetes de baterías de ión-litio (modelos C3, D3, M3, P3,
S3, T3, X3)
1 Manual de instrucciones
NOTA: Los paquetes de baterías, los cargadores y las cajas
de herramientas no están incluidos en los modelos N. Los
paquetes de baterías y los cargadores no están incluidos en los
modelos NT. Los modelos B incluyen paquetes de baterías con
Bluetooth®
NOTA: La marca Bluetooth® y los logos son marcas registradas
propiedad de Bluetooth®, SIG, Inc. y cualquier uso de dichas
marcas por parte de DeWALT se realiza bajo licencia. Otras
4
5
7
8
9
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
10 Mando de control
Interruptor disparador
electrónico de velocidad e
Empuñadura lateral
impacto
Tambor frontal (collarín)
11 LED indicador rojo del
Dial selector de modo
sistema antirrotación
Empuñadura principal
12 LED indicador amarillo de
Portapuntas
desgaste de la escobilla
Manguito
13 Orificios de montaje de
Batería
terminal de la herramienta
Botón de extracción de la
DeWALT
batería
14 Código de fecha
Uso Previsto
El martillo rotativo ha sido diseñado para aplicaciones
profesionales de perforación, cincelado y burilado rotativo de
mampostería y hormigón.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
El martillo rotatorio es una herramienta eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
45
Español
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
• Cuando rompa o taladre materiales duros, fije el control en
una posición alta.
Función de arranque suave
Limitador de par
El arranque suave permite que la herramienta acelere
lentamente, evitando de este modo que la broca se desvíe de la
posición prevista durante la puesta en marcha.
Del mismo modo, esta función también reduce el par de torsión
inmediato transmitido al engranaje y al usuario cuando el
martillo es activado con la broca en un agujero ya existente.
En caso de atascamiento de una broca, el embrague de
sobrecarga interrumpe el impulso al husillo de la broca.
Debido a las fuerzas resultantes, aferre siempre la herramienta
con ambas manos y adopte una postura firme. Después de
una sobrecarga, suelte y apriete el gatillo para re-embragar
el impulso.
ADVERTENCIA: El taladro puede detenerse si se
sobrecarga, causando un giro repentino. Inspeccione
siempre el calado. Agarre el taladro firmemente con
ambas manos para controlar la acción de giro y
evitar daños.
Sistema de control de vibración activo (AVC)
Para un mejor control de vibración, sostenga la herramienta
como se describe en Posición adecuada de las manos
y aplique una presión suficiente para que el dispositivo
de amortiguación de la empuñadura principal quede
aproximadamente en la mitad de la carrera.
El control de vibración activo neutraliza la vibración de rebote
del mecanismo percutor. Disminuir la vibración en brazos y
manos permite un uso más cómodo durante largos periodos de
tiempo y prolonga la duración de la unidad.
El taladro solo necesita la presión suficiente para activar el
control de vibración activo. Si aplica demasiada presión, la
herramienta no perforará o desbastará más velozmente y no se
activará el control de vibración activo.
Terminal de la herramienta DeWALT
preparado (Fig. A)
Accesorio opcional
Su martillo viene con orificios de montaje 13 y sujeciones
para instalar una etiqueta en la herramienta DeWALT.
Necesitará una punta de broca T20 para instalar el terminal.
La etiqueta de la herramienta DeWALT ha sido diseñada para
seguir y localizar las herramientas eléctricas, los equipos y las
máquinas profesionales que utilizan la aplicación DeWALT
Tool Connect™. Para la instalación correcta de la etiqueta de la
herramienta DeWALT, consulte el manual de la etiqueta de la
herramienta DeWALT.
Control del impacto y de la velocidad
electrónica (Fig. A)
El control electrónico de velocidad e impacto permite el uso
de brocas más pequeñas sin el riesgo de rotura de la broca, la
perforación de materiales ligeros y quebradizos sin aplastarlos
y el óptimo control de la herramienta para un cincelado
de precisión.
Para configurar la velocidad electrónica y el dial de control de
impactos 10 , gire el selector al nivel deseado. Cuanto mayor
sea el número, mayor será la velocidad y la energía del impacto.
La configuración del selector confiere a la herramienta una gran
flexibilidad y permite que se adapte a muchas aplicaciones
distintas. El ajuste requerido depende del tamaño de la broca y
de la dureza del material que se vaya a taladrar.
• Cuando cincele o taladre materiales blandos y frágiles o
cuando se requiera una rotura mínima, sitúe el control en
un nivel bajo;
46
Sistema antirrotación
Además del embrague, el sistema antirrotación ofrece una
mayor comodidad al usuario gracias a la tecnología antirrotación
incorporada, que puede detectar si el usuario pierde el control
del martillo. Cuando detecta un atasco, el par de apriete y la
velocidad se detienen instantáneamente. Esta función evita la
autorrotación de la herramienta.
El indicador rojo de sistema antirrotación 11 se ilumina para
indicar el estado.
Indicador de LED sistema antirrotación y de
servicio (Fig. A)
Su martillo rotatorio tiene dos indicadores de LED que indican
la función Sistema antirrotación y un indicador de servicio.
Consulte la tabla para más información sobre la función de
los LEDS.
Función de los LEDS
Descripción
Rojo
(permanentemente
encendido)
Sistema antirrotación
El led indicador rojo del
sistema antirrotación 11
se enciende cuando la
antirrotación está activada.
Amarillo
(permanentemente
encendido)
Servicio excedido
El indicador de LED amarillo
de servicio 12 se enciende
cuando la herramienta
necesita reparación.
Después de 10 horas el
LED parpadeará (nueva
lubricación, sellado del
mecanismo del martillo).
Amarillo
(parpadeante)
Se requiere servicio
Indica que la herramienta
necesita reparación dentro
de las próximas 10 horas
de uso (nueva lubricación,
sellado del mecanismo
del martillo).
Español
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones Riesgos que supone
la caída de la batería. Si la batería se cae puede causarle
lesiones a usted mismo y/o a otros. Compruebe que la
batería está bien colocada en la herramienta.
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. B)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías 8 está completamente cargado.
Instalar la batería en el alojamiento de la
batería de la herramienta
1. Alinee la batería 8 con las guías del interior del alojamiento
de la herramienta (Fig. B).
2. Deslice el compartimento de la batería hasta que la
batería quede bien colocada y asegúrese de que haga clic
cuando encaje.
Extraer la batería en el alojamiento de la
batería de la herramienta
1. Pulse el botón de liberación 9 y tire firmemente de la
batería para sacarla del alojamiento de la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. B)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga 15 . Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Empuñadura lateral (Fig. A, C)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales, utilice SIEMPRE la herramienta con la
empuñadura lateral correctamente instalada. En caso
contrario, la empuñadura lateral podría deslizarse durante
el uso, con la consiguiente pérdida de control de la
herramienta. Sostenga la herramienta con ambas manos
para maximizar el control.
La empuñadura lateral 2 se engancha a la parte frontal de la
caja de velocidades y puede girarse a 360º para permitirle usar
el aparato con la mano derecha o izquierda.
Montaje de la empuñadura lateral recta
(Fig. C)
1. Agrande la abertura del anillo de la empuñadura lateral 2 girándola en sentido antihorario.
2. Deslice el conjunto en la boca de la herramienta a través
del anillo de acero 16 y en el collarín 3 , pasando el porta
cincel y el manguito.
3. Gire la empuñadura lateral hasta alcanzar la posición
deseada. Para hacer perforaciones de percusión con
un broca de trabajo pesado, coloque el conjunto de la
empuñadura lateral en un ángulo de aproximadamente 20°
a la herramienta, para un óptimo control.
4. Bloquee el conjunto de montaje de la empuñadura lateral
en su posición apretando bien la empuñadura 2 girándola
en sentido horario para que el conjunto no gire.
Broca y portabrocas
ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras. SIEMPRE
use guantes cuando cambie las brocas. Las piezas
metálicas accesibles de la herramienta y las brocas
alcanzan temperaturas extremadamente altas durante
el funcionamiento. Los trozos pequeños del material roto
pueden dañar las manos desnudas.
El martillo rotatorio puede equiparse con diferentes tipos de
cinceles dependiendo del trabajo que se desea realizar. Utilice
solo brocas afiladas.
Introducir y retirar los accesorios de
SDS MAX (Fig. D)
Esta herramienta utiliza brocas y cinceles SDS MAX (véase la
inserción en la Fig. D para un corte transversal de una cola de
broca SDS MAX).
1. Limpie la cola de broca.
2. Tire hacia detrás del mango de bloqueo 7 e introduzca la
cola de broca.
3. Gire la broca ligeramente hasta que el mango se coloque en
su posición.
4. Tire de la broca para comprobar que esté bien sujetada. Para
la función de taladrado, es necesario que la broca pueda
moverse axialmente varios centímetros una vez sujeta en
el portaherramientas.
5. Para desmontar una broca, retire el manguito/collar
sujetador del portaherramientas 7 y saque la broca del
portaherramientas 6 .
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
47
Español
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos (Fig. E)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano se
coloque en la empuñadura lateral 2 montada y la otra en la
empuñadura principal 5 .
Modos de funcionamiento (Fig. A)
ADVERTENCIA: No seleccione el modo de
funcionamiento cuando la herramienta está
en funcionamiento.
ATENCIÓN: No utilizar en modo taladro rotatorio
o martillo rotatorio con una broca de cincel en el
portabrocas. Podrían causarse daños personales y a
la herramienta.
Su herramienta está equipada con un dial selector de modo 4 para seleccionar el modo correcto de operación deseada.
Símbolo
Modo
Taladrado
de percusión
giratorio
Solo percusión
Ajuste de la
broca
Aplicación
Taladrar en hormigón y
mampostería
Desbaste ligero
Ajuste de posición de la
broca buriladora
Para seleccionar un modo de
funcionamiento
• Gire el dial selector de modo de manera que la flecha
apunte al símbolo que corresponda al modo deseado.
NOTA: La flecha en el dial selector de modo 4 debe apuntar
siempre al símbolo de algún modo. No existen posiciones
operativas intermedias. Puede que sea necesario hacer
funcionar brevemente el motor después de cambiar de modo
’solo percusión’ a ’giratorio’ para alinear los engranajes.
Indexar la posición del cincel (Fig. A)
El cincel se puede ajustarse y fijarse en 24 posiciones diferentes.
1. Gire el interruptor de modo 4 hasta que señale hacia la
posición .
2. Gire el cincel en la posición deseada.
3. Ajuste el interruptor selector de modo 4 a la posición “Sólo
percusión.”
4. Gire el cincel hasta que quede bloqueado en su posición.
48
Realizar una tarea (Fig. A)
ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE
LESIONES PERSONALES, COMPRUEBE SIEMPRE que la
pieza de trabajo esté bien anclada o fijada. Si perfora un
material fino, utilice un bloque de madera de soporte para
evitar daños al material.
ADVERTENCIA: Espere siempre a que el motor se detenga
por completo antes de cambiar la dirección de giro.
Encendido y apagado (Fig. A)
Para poner en marcha la herramienta, presione el interruptor de
activación 1 .
Para detener la herramienta, suelte el interruptor de activación.
Taladrar con una broca sólida (Fig. A)
1. Inserte la broca que corresponda.
2. Ajuste el interruptor selector de modo 4 a la posición
“perforación de percusión.”
3. Fije el control electrónico de velocidad e impacto 10 .
4. Fije y ajuste la empuñadura lateral 2 .
5. Marque el punto en donde realizará el orificio.
6. Coloque la broca en el punto y active la herramienta.
7. Apague siempre la herramienta cuando termine su trabajo y
antes de desconectarla.
Taladrar con una barrena cilíndrica hueca
(Fig. A)
1. Introduzca la barrena cilíndrica hueca adecuada.
2. Monte la broca de centrar en la barrena cilíndrica hueca.
3. Ajuste el interruptor selector de modo 4 a la posición
“perforación de percusión.”
4. Coloque el control electrónico de velocidad e impacto 10 en posición de velocidad mediana o alta.
5. Fije y ajuste la empuñadura lateral 2 .
6. Coloque la broca de centrar en en el punto y active la
herramienta. Perfore hasta que la barrena haya penetrado
en el hormigón hasta aprox. 1 cm.
7. Detenga la herramienta y saque la broca de centrar.
Vuelva a colocar la barrena cilíndrica hueca en el orificio y
siga perforando.
8. Cuando taladre en una estructura que sea más gruesa
que la profundidad de la barrena hueca, deberá sacar con
frecuencia el cilindro de hormigón que se acumulará en la
barrena hueca.
Para evitar que el hormigón se rompa alrededor del
orificio, realice primeramente un orificio con el diámetro
de la broca de centrar que atraviese completamente la
estructura. A continuación, podrá perforar a ambos lados del
orificio creado.
9. Apague siempre la herramienta cuando termine su trabajo y
antes de desconectarla.
Escodar y cincelar (Fig. A)
1. Introduzca el cincel adecuado y gírelo manualmente hasta
bloquearlo en una de las 24 posiciones.
Español
2. Ajuste el interruptor selector de modo 4 a la posición “sólo
percusión.”
3. Fije el control electrónico de velocidad e impacto 10 .
4. Fije y ajuste la empuñadura lateral 2 .
5. Encienda la herramienta y empiece a trabajar.
6. Apague siempre la herramienta cuando termine su trabajo y
antes de desconectarla.
Recomendaciones para el uso de la
herramienta
• Cuando taladre, aplique siempre presión en línea recta
con la broca, pero sin ser excesiva, ya que podrá atrancar
el motor o romper la broca. Un flujo suave y uniforme de
material indica la velocidad adecuada de taladrado.
• Si va a taladrar material delgado o propenso a crear astillas,
utilice un bloque de madera "de respaldo" para evitar causar
daños a la pieza sobre la que trabaja.
ADVERTENCIA:
• No use esta herramienta para mezclar o bombear
fácilmente líquidos combustibles o explosivos
(bencina, alcohol, etc.).
• No mezcle ni agite líquidos inflamables etiquetados
como tal.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Hay varios tipos de brocas y cinceles SDS MAX opcionales.
Los accesorios y acoplamientos deben usarse debidamente
lubricados alrededor de la guarnición del SDS MAX.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de batería recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
49
Français
MARTEAU MIXTE INDUSTRIEL SANS FIL SDS MAX
DCH733
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Vitesse à vide
Battements à vide par minute
Énergie d’impact individuel (EPTA 05/2009)
Plage optimale de perçage dans le béton
Plage maximale de perçage dans le béton
Plage maximale de carottage dans le béton
Porte-outil
Positions du burin
Poids (sans le bloc-piles)
VDC
min-1
bpm
J
mm
mm
mm
kg
DCH733
54
1
177–355
1350–2705
13,3
25–38
48
40–125
SDS MAX
24
8,6
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-6.
LPA(niveau d’émission de pression acoustique) dB(A)
97
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
108
K (incertitude pour le niveau acoustique donné) dB(A)
3
Perçage
Valeur d’émission de vibrations ah, HD =
m/s²
9,0*
Incertitude K =
m/s²
1,5
Burinage
Valeur d’émission de vibrations ah, Cheq =
m/s²
8,8*
Incertitude K =
m/s²
1,5
*Mesuré au niveau de la poignée latérale. Les vibrations au niveau de la poignée
latérale sont plus élevées qu’au niveau de la poignée centrale.
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
50
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Marteau Mixte Industriel sans Fil SDS MAX
DCH733
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
02.11.2017
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
Poids
Français
Piles
Chargeurs/Durées de charge (minutes)
DCH733
VDC
Ah
Poids (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB548
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB189
18/54
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
12,0/4,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
4,0
1,05
1,25
1,46
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,54
0,54
270
420
540
70
185
90
240
60
140
185
140
220
300
35
100
50
120
30
70
100
90
140
180
22
60
30
75
22
45
60
60
85
180
22
60
30
75
22
45
60
90
140
120
22
60
30
75
22
45
60
X
X
X
45
120
60
150
X
90
120
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
51
Français
d )
e )
f )
g )
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Utilisation et entretien de la batterie
a ) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre à un
certain type de batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b ) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. L’utilisation d’autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d’incendie.
c ) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire l’électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de brûlures ou d’incendie.
d ) Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Éviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
52
6) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité supplémentaires liées
aux perceuses à percussion
•
•
•
•
•
•
Portez des protections auditives. L’exposition au bruit peut
engendrer une perte de l’ouïe.
Utilisez les poignées auxiliaires fournies avec l’outil. La
perte de contrôle peut provoquer des blessures.
Tenez les outils électriques par leurs surfaces de
préhension isolées pendant les interventions lors
desquelles l’accessoire de coupe pourrait entrer en
contact avec des fils électriques cachés. Tout contact
avec un fil sous tension peut mettre les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et provoquer un choc électrique
à l’utilisateur.
Assurez-vous que le matériau à percer ne contient
aucune gaine électrique ni conduites de gaz et que
leurs emplacements ont été vérifiés auprès des sociétés
de distribution.
Utilisez des pinces ou tout autre moyen pratique pour
fixer et soutenir la pièce à travailler sur une plateforme
stable. Tenir la pièce à travailler à la main ou contre votre
corps la rend instable et peut conduire à une perte de contrôle.
Portez des lunettes de protection ou un autre moyen
de protection oculaire. Les opérations de martelage
peuvent projeter des éclats. Les particules volantes peuvent
endommager vos yeux de façon permanente. Portez un
masque anti-poussière ou un appareil respiratoire pour les
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
applications qui génèrent de la poussière. Une protection
auditive peut être nécessaire pour la plupart des applications.
Maintenez toujours fermement l’outil. Ne tentez
pas d’utiliser cet outil sans le tenir à deux mains. Il
est recommandé de toujours utiliser la poignée latérale.
L’utilisation de cet outil à une seule main entraîne une perte
de contrôle. La perforation ou la rencontre avec des matériaux
durs comme des fers à béton peut également être dangereuse.
Serrez solidement la poignée latérale avant utilisation.
N’utilisez pas cet outil de manière prolongée. Les
vibrations provoquées par la percussion peuvent être nuisibles
pour les mains et les bras. Utilisez des gants pour les amortir et
limitez l’exposition en faisant régulièrement des pauses.
Ne reconditionnez pas les embouts vous-même.
Le reconditionnement des burins doit être réalisé par un
spécialiste agréé. Les burins mal reconditionnés peuvent
provoquer des blessures.
Portez des gants pour utiliser l’outil ou changer les
embouts. Les parties métalliques accessibles de l’outil et les
embouts peuvent devenir extrêmement chauds pendant
l’utilisation. Les petites chutes de matière peuvent vous blesser
les mains si elles sont nues.
Ne posez jamais l’outil avant que l’embout ne soit
complètement arrêté. L’embout en mouvement pourrait
provoquer des blessures.
Ne tapez jamais sur les embouts avec un marteau pour
les déloger. Des fragments de métal ou des copeaux de
matière pourraient se détacher et provoquer des blessures.
Les burins légèrement usés peuvent être ré-affûtés en
les meulant.
Ne laissez pas l'embout surchauffer (décoloration) lors
du meulage des côtés. Les burins trop usés doivent être
reforgés. Ne redurcissez pas et ne retrempez pas le burin.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des marteaux
perforateurs :
• Blessures dues au contact avec les pièces rotatives ou chaudes
de l’outil.
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Le risque de se coincer les doigts lors du remplacement
de l’accessoire.
• Les risques pour la santé dus à l’inhalation de la poussière
émise lors des interventions dans le béton et/ou les matériaux
de maçonnerie.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
53
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
54
ATTENTION : sous certaines conditions, lorsque le
chargeur est branché à l’alimentation électrique, les
contacts de charge exposés à l’intérieur du chargeur
peuvent être mis en court-circuit par un corps étranger.
Les corps étrangers de nature conductrice tels que, mais
ne se limitant pas à, la laine d’acier, le papier aluminium
ou toute accumulation de particules métalliques doivent
être tenus éloignés des cavités du chargeur. Débranchez
toujours le chargeur de la prise lorsqu’il n’y a pas de pack
batterie dans la cavité. Débranchez le chargeur avant de
le nettoyer.
NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
•
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 8 dans le chargeur en vous assurant
qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant rouge
(charge) clignote de façon répétée pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 9 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique un défaut de la batterie en
refusant de s'allumer.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur
un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
Français
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la
batterie ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit
complètement rechargée.
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT.
•
•
•
•
•
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou
d’autres liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie endommagés
doivent être renvoyés à un centre de réparation pour y
être recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport des
batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
55
Français
entrer en contact et qui pourraient provoquer un
court‑circuit.
REMARQUE : Les batteries Lithium-ion ne doivent pas être
transportées dans des bagages enregistrés.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association
(IATA), les réglementations de l’International Maritime
Dangerous Goods (IMDG) et l’accord européen concernant
le transport international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été
testées conformément à la section 38,3 des recommandations
de l’ONU pour les tests et critères relatifs au transport des
marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLTTM, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes
des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries
56
de plus faible wattageExemple de marquage pour l’utilisation et
le transport
heure (Wh) comparées
à une seule batterie au
wattage-heure plus élevé.
Le fait de répartir l’énergie
consommée du bloc en 3 batteries peut exempter le bloc de
certaines réglementations en matière de transport qui sont
imposées pour les batteries dont l’énergie consommée est
plus élevée.
La puissance en Wh pour le transport peut par exemple être
de 3 x 36 Wh, représentant 3 batteries de 36 Wh chacune.
La puissance d'utilisation en Wh peut être de 108 Wh (sous
entendue, 1 batterie).
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps
de charge.
e pas mettre en contact avec des
N
objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
R emplacer systématiquement tout
cordon endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Français
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
R echarger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La
recharge des blocs batterie différents des
batteries DeWALT appropriées avec un chargeur
DeWALT peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).
TRANSPORT (avec cache de transport intégré).
Exemple : Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).
Type de Batterie
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 14 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2018 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
1
2
3
4
Le DCH733 fonctionne avec un bloc batterie de 54 volts.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB546, DCB547.
Consultez les Caractéristiques techniques pour plus
d’informations.
5
Contenu de l’emballage
9
Ce carton comprend :
1 Perceuse à percussion
1 Poignée latérale
1 Bloc batterie Li-ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modèles)
2 Blocs batterie Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modèles)
3 Blocs batterie Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modèles)
1 Notice d’instructions
REMARQUE : les batteries, les chargeurs et les coffrets de
transport ne sont pas fournis avec les modèles N. Les batteries
et les chargeurs ne sont pas fournis avec les modèles NT. Les
modèles B intègrent des batteries avec fonction Bluetooth®.
REMARQUE : la marque et les logos Bluetooth® sont des
marques déposées appartenant à Bluetooth®, SIG, Inc. et
DeWALT les utilise sous licence. Les autres marques et noms
commerciaux appartiennent à leur propriétaires respectifs.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
6
7
8
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
10 Molette de vitesse et
Interrupteur à gâchette
de contrôle d’impact
Poignée latérale
électronique
Cylindre avant (collier)
11 Témoin rouge du système
Molette de sélection de
anti-rotation
mode
12 Témoin jaune d’usure des
Poignée principale
balais
Porte-embout
13 Trous de fixation pour
Manchon
l’installation d’une balise
Bloc-batterie
d’outil DeWALT
Bouton de libération de la 14 Date codée
batterie
Utilisation Prévue
Votre marteau burineur rotatif a été conçu pour les
opérationnelles professionnelles de perçage des matériaux de
maçonnerie et du béton ainsi que pour le burinage.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Votre perceuse à percussion est un outil électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Fonctionnalité démarrage en douceur
La fonction de démarrage progressif permet d’augmenter
lentement la vitesse de l’outil afin d’éviter que le foret ne sorte
de la position du trou désirée au démarrage.
La fonction de démarrage progressif réduit également la
réaction de couple immédiate transmise aux engrenages et
à l’opérateur si le marteau est démarré avec le foret dans un
trou existant.
Porter un dispositif de protection auditive.
Système de contrôle des vibrations actif (AVC)
Porter un dispositif de protection oculaire.
Pour mieux maîtriser les vibrations, tenez l’outil comme décrit
dans la section Positionnement correct des mains et n’appuyez
que suffisamment pour que le dispositif d’amortissement sur la
poignée principale arrive à mi-course.
57
Français
Le contrôle actif des vibrations neutralise les vibrations
de rebond du mécanisme de percussion. En réduisant les
vibrations sur les mains et les bras, il permet une utilisation
plus confortable et plus longue et prolonge la durée de vie de
la machine.
Le marteau ne nécessite qu’une pression suffisante pour
enclencher le contrôle actif des vibrations. Une pression
trop importante n’augmente pas la vitesse de perforation
ou de burinage et empêche le contrôle actif des vibrations
de s’enclencher.
Outil DeWALT prêt à être étiqueté (Fig. A)
Accessoire en option
Votre marteau est livré avec des trous de fixation 13 et des
fixations prévus pour installer une balise d’outil DeWALT. Vous
aurez besoin d’un embout T20 pour installer la balise. Cette
balise d’outil DeWALT a été conçue pour suivre et localiser
les outils électriques, les équipements et les machines
professionnels grâce à l’application DeWALT Tool Connect™.
Pour installer correctement la balise d’outil DeWALT, consultez le
manuel Balise d’outil DeWALT.
Vitesse et contrôle d’impact électroniques
(Fig. A)
La vitesse et le contrôle d’impact électroniques permettent
l’utilisation de plus petits forets sans risque que le foret ne se
brise, le burinage de matériaux légers et friables sans éclats et
le contrôle optimisé de l’outil pour les interventions de ciselage
demandant plus de précision.
Pour régler la molette de vitesse et de contrôle d’impact
électronique 10 , tournez-la jusqu’au niveau souhaité. Plus
de chiffre est élevé, plus la vitesse et la force de l’impact sont
grandes. Le réglage de la molette rend l’outil extrêmement
polyvalent, il peut ainsi être adapté pour de nombreuses
applications différentes. Le réglage nécessaire dépend de la taille
de l’embout et de la dureté de la matière devant être percée.
• Lors du ciselage ou du perçage dans des matériaux tendres
et cassants ou lorsqu’une rupture minimale est requise,
placez le variateur sur un réglage faible ;
• Lors de la démolition ou du perçage dans des matériaux
plus durs, placez le variateur sur un réglage élevé.
Limiteur de couple
En cas de blocage d’un foret, l’entraînement de la tige de ce
foret est interrompu par le limiteur de couple. Du fait des forces
qui en résultent, tenez toujours l’outil à deux mains et gardez
une posture stable. Après une surcharge, relâchez et enfoncez la
gâchette pour ré-enclencher l’entraînement.
AVERTISSEMENT : la perceuse peut alors caler en cas
de surcharge et provoquer une torsion soudaine. Soyez
toujours prêt à cette éventualité. Tenez fermement la
perceuse à deux mains pour contrôler la torsion et éviter
les blessures.
58
Système anti-rotation
En plus de l’embrayage, un système anti-rotation offre un
meilleur confort grâce à une technologie anti-rotation intégrée,
capable de détecter la perte de contrôle du marteau par
l’utilisateur. Lorsqu’un blocage est détecté, le couple et la vitesse
sont instantanément stoppés. Cette fonction empêche la
rotation de l’outil sur lui-même
Le témoin rouge du système anti-rotation 11 s’allume pour
indiquer l’état.
Témoin système anti-rotation et révision
(Fig. A)
Votre marteau burineur dispose de deux témoins pour indiquer
la fonction Système anti-rotation et le besoin de révision.
Consultez le tableau pour obtenir plus d’informations sur le
fonctionnement des témoins lumineux.
Fonctionnement des
témoins lumineux
Descriptif
Rouge
(fixe)
Système anti-rotation
Le témoin rouge du système
anti-rotation 11 s’allume
lorsque la fonction Antirotation est activée.
Jaune
(fixe)
Révision dépassée
Le témoin d’entretien jaune 12
s’allume lorsque l’outil a besoin
d’être révisé. Après 10 heures
le témoin clignote (nouvelle
lubrification, étanchéité du
mécanisme de burinage).
Jaune
(clignotant)
Révision nécessaire
Indique que l'outil doit être
révisé dans les prochaines
10 heures d'utilisation (nouvelle
lubrification, étanchéité du
mécanisme de burinage).
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
AVERTISSEMENT : risque de blessures ! Risque dû à la
chute de la batterie. La chute de la batterie présente un
risque de blessure pour vous-même et les autres. Assurezvous que la batterie est parfaitement en place dans l’outil.
Français
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. B)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 8 est complètement chargé.
Pour installer le bloc-batterie dans le
compartiment à batterie de l’outil
1. Alignez le bloc-batterie 8 avec les rails à l’intérieur du
compartiment prévu pour la batterie dans l’outil (Fig. B).
2. Glissez-le dans le compartiment de la batterie jusqu’à ce
qu’il se fixe en place dans l’outil et assurez-vous d’entendre le
clic de verrouillage.
Pour retirer le bloc-batterie du
compartiment à batterie de l’outil
1. Appuyez sur le bouton de libération 9 et tirez fermement
le bloc-batterie pour le sortir du compartiment à batterie
de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. B)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 15 . Une combinaison de trois voyants
verts s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
Poignée latérale (Fig. A, C)
3. Tournez l’ensemble de la poignée latérale dans la position
voulue. Pour le perçage à percussion horizontal avec un foret
industriel, placez la poignée latérale à un angle d’environ 20°
par rapport à l’outil pour que le contrôle soit optimal.
4. Fixez l’ensemble de la poignée latérale en place en vissant
fermement la poignée 2 dans le sens des aiguilles d’une
montre sans que l’ensemble ne bouge.
Embout et porte-embout
AVERTISSEMENT : risque de brûlures. Portez TOUJOURS
des gants pour changer les embouts. Les parties
métalliques accessibles de l’outil et les embouts peuvent
devenir extrêmement chauds pendant l’utilisation. Les
petites chutes de matière peuvent vous blesser les mains si
elles sont nues.
La perceuse à percussion peut être équipée de différents
embouts en fonction de l’application à réaliser. N’utilisez que
des forets bien affûtés.
Montage et démontage des accessoires
SDS MAX (Fig. D)
Cette machine utilise des forets et burins SDS MAX (voir
l’encadré de la Figure D pour la coupe en section d’une tige de
foret SDS MAX).
1. Nettoyez la tige du foret.
2. Rétractez le manchon de verrouillage 7 et insérez la tige
du foret.
3. Tournez légèrement le foret jusqu’à ce que le manchon
s’engage en position.
4. Tirez sur le foret pour vérifier qu’il est correctement
verrouillé. La fonction de percussion nécessite que le foret
puisse se déplacer axialement de plusieurs centimètres
lorsqu’il est verrouillé dans le porte-outil.
5. Pour retirer un foret, rétractez le manchon/collier de
verrouillage du porte-outil 7 et sortez le foret du porteoutil 6 .
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures,
utilisez TOUJOURS l’outil avec la poignée latérale
correctement installée. Dans le cas contraire, la poignée
latérale peut glisser pendant l’utilisation de l’outil et
entraîner une perte de contrôle. Tenez l’outil à deux mains
pour maximiser le contrôle.
La poignée latérale 2 se fixe sur l’avant du carter d’engrenage
et elle peut être pivotée à 360° pour permettre l’utilisation de la
main droite ou de la gauche.
Installation de la poignée latérale droite
(Fig. C)
Position correcte des mains (Fig. E)
1. Élargissez l’anneau de la poignée latérale 2 en tournant
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
2. Faites glisser l’ensemble sur le nez de l’outil, en passant
à travers l’anneau en acier 16 et sur le collier 3 après le
porte-burin et le manchon.
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
59
Français
La position correcte des mains nécessite une main sur la
poignée latérale 2 et l’autre main sur la poignée principale 5 .
Modes de fonctionnement (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne changez pas le mode de
fonctionnement lorsque l’outil est en marche.
ATTENTION : n’utilisez jamais l’outil en mode Perforation
rotative ou Marteau rotatif si un embout de burinage
se trouve dans le porte-embout. Des blessures ou
l’endommagement de l’outil pourraient en résulter.
Votre outil est équipé d’une molette de sélection de mode 4 qui permet de choisir le bon mode de fonctionnement en
fonction de l’opération à réaliser.
Symbole
Mode
Application
Percussion
rotative
Perçage de béton et de
maçonnerie
Percussion
seulement
Burinage léger
Réglage de
l’embout
Réglage de la position du
burin
Pour choisir un mode de fonctionnement
• Tournez la molette de sélection de mode de façon que la
flèche pointe vers le symbole correspondant au mode voulu.
REMARQUE : La flèche sur la molette de sélection de mode 4
doit tout le temps pointer vers le symbole du mode. Il n’existe
aucune autre position utilisable entre ces positions. Il peut être
nécessaire de faire brièvement tourner le moteur après être
passé du mode «Percussion seulement» aux modes «Rotatifs»
afin de réaligner les pignons.
Réglage de la position du burin (Fig. A)
Le burin peut être positionné et verrouillé dans
24 positions différentes.
1. Faites tourner le commutateur de mode 4 jusqu’à ce qu’il
indique la position .
2. Faites tourner le burin dans la position désirée.
3. Réglez le commutateur de mode 4 en position « percussion
seulement ».
4. Faites tourner le burin jusqu’à ce qu’il se bloque en position.
Exécuter une tâche (Fig. A)
AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE
DE BLESSURES, assurez-vous TOUJOURS que l’ouvrage
est correctement ancré ou fixé. Si vous percez dans un
matériau fin, utilisez un morceau de bois en support afin
de ne pas endommager la matière.
AVERTISSEMENT : attendez toujours que le moteur soit
complètement arrêté avant de changer le sens de rotation.
Mise en marche et arrêt de l’appareil (Fig. A)
Appuyez sur la gâchette 1 pour mettre l’outil en marche.
Pour arrêter l’outil, relâcher la gâchette.
60
Perçage avec un foret (Fig. A)
1. Introduisez le foret approprié.
2. Réglez le commutateur de mode 4 en position de perçage
à percussion.
3. Réglez le variateur de vitesse électronique et contrôle
d’impact 10 .
4. Montez et ajustez la poignée latérale 2 .
5. Repérez l’endroit où le trou doit être percé.
6. Placez le foret sur le point et mettez l’outil en marche.
7. Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et avant de
débrancher l’outil.
Perçage avec un trépan (Fig. A)
1. Introduisez le trépan approprié.
2. Assemblez le foret à centrer dans le trépan.
3. Réglez le commutateur de mode 4 en position de perçage
à percussion.
4. Tournez le variateur de vitesse électronique et contrôle
d’impact 10 sur un réglage de vitesse moyenne ou élevée.
5. Montez et ajustez la poignée latérale 2 .
6. Placez le foret de centrage sur le point et mettez l’outil en
marche. Percer jusqu’à ce que le trépan pénètre d’environ
1 cm dans le béton.
7. Arrêtez l’outil et retirez le foret de centrage. Remettez le
trépan dans le trou et continuez le perçage.
8. Lors du perçage à travers une structure plus épaisse dans
la profondeur du trépan, rompez le cylindre de béton ou la
carotte à l’intérieur du trépan à intervalles réguliers.
Pour éviter les ruptures involontaires du béton autour
du trou, percez d’abord un trou du diamètre du foret de
centrage à travers toute la structure. Effectuez ensuite la
trépanation à moitié d’un côté et de l’autre.
9. Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et avant de
débrancher l’outil.
Burinage et ciselage (Fig. A)
1. Insérez le burin approprié et faites-le tourner à la main pour
le verrouiller dans l’une des 24 positions.
2. Réglez le commutateur de mode 4 en position de
percussion uniquement.
3. Réglez le variateur de vitesse électronique et contrôle
d’impact 10 .
4. Montez et ajustez la poignée latérale 2 .
5. Mettez l’outil en marche et commencez le travail.
6. Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et avant de
débrancher l’outil.
Recommandations pour le fonctionnement
de l’outil
• Pendant le perçage, appliquez toujours une pression
suffisante perpendiculairement à l’embout, mais ne poussez
pas de manière excessive afin d’éviter que le moteur ne cale
ou que le foret ne dévie. Un écoulement fluide et régulier de
poussière indique que la vitesse de perçage est correcte.
Français
• Si vous percez un matériau fin ou d’une matière friable,
utilisez un morceau de bois en support afin de ne pas
endommager la pièce à travailler.
AVERTISSEMENT :
• n’utilisez pas cet outil pour mélanger ou pomper
plus facilement des fluides combustibles ou explosifs
(essence, alcool, etc.).
• ne mélangez et ne remuez pas de liquides
inflammables étiquetés en conséquence.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
Lubrification
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Différents types d’embouts et de burins SDS MAX sont
accessibles en option. Les accessoires et les équipements
utilisés doivent être régulièrement lubrifiés autour du point de
raccord SDS MAX.
61
Italiano
MARTELLO PNEUMATICO COMBINATO SENZA FILO PER USO
INTENSIVO SDS MAX
DCH733
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Velocità a vuoto
Battiti a vuoto al minuto
Energia a impatto singolo (EPTA 05/2009)
Capacità ottimale di foratura calcestruzzo:
Capacità massima di foratura calcestruzzo
Capacità massima di carotaggio calcestruzzo
Portautensili
Posizioni scalpello
Peso (senza blocco batteria)
VDC
min-1
bpm
J
mm
mm
mm
kg
DCH733
54
1
177–355
1350–2705
13,3
25–38
48
40–125
SDS MAX
24
8,6
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745-2-6
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
97
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
108
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
Foratura
Valore di emissione delle vibrazioni ah, HD =
m/s²
9,0*
Incertezza K =
m/s²
1,5
Scalpellatura
Valore di emissione delle vibrazioni ah,Cheq = m/s²
8,8*
Incertezza K =
m/s²
1,5
*Misurata a livello dell’impugnatura laterale. La vibrazione a livello
dell’impugnatura laterale è maggiore rispetto quella avvertita a livello
dell’impugnatura principale.
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
62
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Martello Pneumatico Combinato Senza
Filo Per Uso Intensivo SDS MAX
DCH733
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
02.11.2017
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
Peso
Italiano
Batterie
Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)
DCH733
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB548
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB189
18/54
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
12,0/4,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
4,0
1,05
1,25
1,46
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,54
0,54
270
420
540
70
185
90
240
60
140
185
140
220
300
35
100
50
120
30
70
100
90
140
180
22
60
30
75
22
45
60
60
85
180
22
60
30
75
22
45
60
90
140
120
22
60
30
75
22
45
60
X
X
X
45
120
60
150
X
90
120
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
b )
c )
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
d )
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
e )
f )
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
63
Italiano
c )
d )
e )
f )
g )
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a ) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
b ) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
L’utilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d’incendio.
c ) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. Il corto
circuito dei terminali della batteria può provocare ustioni
o un incendio.
d ) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
64
6) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Istruzioni di sicurezza aggiuntive per
tassellatori elettropneumatici
•
•
•
Utilizzare protezioni acustiche. L’esposizione al rumore può
causare la perdita dell’udito.
Usare le impugnature ausiliarie fornite con
l’elettroutensile. La perdita del controllo può causare lesioni
alla persona.
Sostenere gli apparati elettrici con supporti aventi
superfici isolanti quando si eseguono lavorazioni in
cui l’accessorio di taglio potrebbe toccare cavi elettrici
nascosti. Il contatto con un cavo sotto tensione trasmette la
corrente elettrica alle parti metalliche dell’apparato e potrebbe
provocare la folgorazione dell’operatore.
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Assicurarsi che il materiale forato non nasconda tubi
elettrici o del gas e che la loro posizione sia stata
verificata con le società di erogazione.
Usare morse o altri metodi pratici per fissare e bloccare
il pezzo da lavorare ad una piattaforma stabile. Tenere
il lavoro con le mani o contro il corpo non è stabile e potrebbe
portare alla perdita di controllo.
Indossare occhiali di sicurezza o altre protezioni per
gli occhi. Le operazioni di tassellatura possono emettere
schegge. Tali schegge possono causare danni permanenti alla
vista. Indossare una maschera anti-polvere per le applicazioni
che generano polvere. È possibile che si rendano necessarie
protezioni acustiche per la maggior parte delle applicazioni.
Mantenere sempre una presa stabile sull’apparato.
Non tentare di utilizzare l’apparato senza tenerlo con
entrambe le mani. Si raccomanda di utilizzare sempre
l’impugnatura laterale. L’utilizzo di questo apparato con
una sola mano provocherà la perdita del controllo. Anche lo
sfondamento o l’impatto con materiali duri come ad esempio
sbarre può essere pericoloso. Serrare bene l’impugnatura
laterale prima dell’uso.
Non utilizzare questo apparato per periodi di tempo
prolungati. Le vibrazioni generate dall’azionamento
dell’apparato potrebbero risultare dannose alle mani e alle
braccia. Servirsi di guanti per fornire un supporto in più e
limitare l’esposizione prendendo delle pause frequenti.
Non ricondizionare le punte da soli. Il ricondizionamento
dello scalpello deve essere eseguito da un tecnico autorizzato.
Gli scalpelli ricondizionati impropriamente possono
causare lesioni.
Indossare guanti durante l’uso dell’utensile o la
sostituzione delle punte. Le parti metalliche accessibili
sull’utensile e le punte potrebbero diventare estremamente
calde durante l’uso. Piccole particelle di materiale rotto
potrebbero danneggiare le mani nude.
Non appoggiare mai l’apparato finché la punta non
si sia completamente arrestata. Le punte in movimento
possono causare lesioni.
Non colpire le punte inceppate con un martello per
rimuoverle. Frammenti di metallo o trucioli di materiale
potrebbero staccarsi e provocare lesioni.
Gli scalpelli leggermente usurati possono essere
riaffinati con la molatura.
Non surriscaldare la punta (scolorimento) durante la
levigatura di un nuovo bordo. Gli scalpelli malamente
usurati devo essere riforgiati. Non indurire di nuovo e temprare
lo scalpello.
Rischi residui
I seguenti rischi sono inerenti all’uso di questi martelli rotanti:
• lesioni causate dall’aver toccato le parti rotanti o parti calde
dell’apparato
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
•
•
•
•
•
•
Menomazioni uditive.
Rischio di schiacciarsi le dita durante la sostituzione
dell’accessorio.
Rischi alla salute causati dall’inalazione di polveri sviluppatesi
durante le lavorazioni in calcestruzzo e/o muratura.
Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
65
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
66
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
ATTENZIONE: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
•
•
•
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. B)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 8 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 9 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa e non
si illuminerà.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Italiano
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse
scattare il Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso,
riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché non è
completamente carica.
Montaggio a parete
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o
i fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il
pacco batteria potrebbe rompersi e provocare gravi
lesioni personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere
67
Italiano
in piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
NOTA: queste luci sono intese per l’illuminazione della
superficie di lavoro immediata e non devono essere usate
come torcia.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo
europeo concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio
sono state testate conformemente alla sezione 38,3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri per il
Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLTTM
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso
e Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un
prodotto da 54V o 108V (due
batterie da 54V), funzionerà come
batteria da 54V.
68
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio
sulla batteria FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle sono elettricamente scollegate
all’interno del pacco risultando in 3 batterie con un wattora più
basso (Wh) rispetto a 1 batteria con un wattora superiore. La
quantità superiore di 3 batterie con un wattora inferiore può
esentare il pacco da determinate norme di spedizione imposte
sulle batterie con wattora superiore.
Esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
Per esempio, la
classificazione di Trasporto e trasporto
Wh potrebbe indicare
3 x 36 Wh, ovvero 3
batterie di 36 Wh ciascuna.
La classificazione di Utilizzo Wh potrebbe indicare 108 Wh
(1 batteria implicita).
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Italiano
Solo per uso interno.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
C
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con
108 Wh).
TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh
(3 batterie di 36 Wh).
Tipo batterie
Il modello DCH733 funziona con un pacco batteria da 54 volt.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati:
DCB546, DCB547. Fare riferimento a Dati Tecnici per
ulteriori informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Martello rotante
1 Impugnatura laterale
1 Pacco batteria Li-Ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelli)
2 Pacchi batteria Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelli)
3 Pacchi batteria Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelli)
1 Manuale di istruzioni
NOTA: I pacchi batteria, i caricabatterie e le cassette di trasporto
non sono inclusi nei modelli N. I pacchi batteria e i caricabatterie
non sono inclusi nei modelli NT. I modelli B includono i pacchi
batteria Bluetooth®.
NOTA: il marchio Bluetooth® e i logo sono marchi registrati
di proprietà di Bluetooth®, SIG, Inc. e l’utilizzo di tali marchi
da parte di DeWALT è concesso in licenza. Altri marchi e nomi
commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni oculari.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 14 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2018 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
10 Selettore del controllo
Interruttore di
azionamento
elettronico velocità e
percussione
Impugnatura laterale
11 Spia a LED del sistema
Canna anteriore (collare)
antirotazione rossa
Manopola di selezione
12 Spia a LED di usura
della modalità
spazzole gialla
Impugnatura principale
13
Fori di montaggio della
Portapunte
targhetta per utensili
Manicotto
DeWALT
Batteria
14 Codice data
Pulsante di rilascio della
batteria
Utilizzo Previsto
Il trapano rotativo è stato progettato per applicazioni
professionali di foratura rotativa, scalpellatura e scheggiatura di
muratura e calcestruzzo.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questo martello rotatorio è un apparato elettrico professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Funzione di avviamento lento
La funzione di avviamento lento consente all’apparato di
accelerare lentamente nella fase di avviamento: ciò permette
l’accelerazione progressiva, evitando lo strappo iniziale.
La funzione di avviamento lento riduce anche la reazione
immediata della coppia massima trasmessa all’ingranaggio
e all’operatore se l’apparato viene avviato con la punta del
trapano in un foro esistente.
Utilizzare protezioni acustiche.
69
Italiano
Sistema di controllo attivo delle vibrazioni
(AVC)
Per il migliore controllo delle vibrazioni tenere l’utensile come
descritto nel Corretto posizionamento delle mani e applicare
una pressione sufficiente a far sì che dispositivo di smorzamento
sull’impugnatura principale sia circa a metà corsa.
Il controllo attivo delle vibrazioni neutralizza le vibrazioni
di rimbalzo dal meccanismo del tassellatore. Riducendo le
vibrazioni sulla mano e sul braccio, permette un uso più
confortevole per periodi maggiori di tempo ed aumenta la
durata dell’unità.
Il tassellatore necessita solo di una pressione sufficiente a
innestare il controllo attivo delle vibrazioni. Se si applica una
pressione eccessiva l’operazione di foratura non risulterà più
veloce e il controllo attivo delle vibrazioni non si innesterà.
Targhetta per utensili DeWALT pronta (Fig. A)
Accessorio opzionale
Il trapano è dotato di fori 13 e dispositivi di fissaggio per
l’applicazione di una targhetta per utensili DeWALT. Sarà
necessaria una punta da trapano T20 per inserire la targhetta.
La targhetta per utensili DeWALT è concepita per tracciare
e localizzare elettroutensili, apparecchiature e macchine
professionali che utilizzano l’app Tool Connect™ di DeWALT.
Per la corretta applicazione della targhetta per utensili DeWALT
consultare il relativo manuale.
Comando elettronico della velocità di
rotazione e della percussione
Il controllo elettronico della velocità e della percussione
consente l’uso punte più piccole senza il rischio che si rompano,
la foratura materiali leggeri e fragili senza che vadano in mille
pezzi e il controllo ottimale del trapano per applicazioni di
scalpellatura precise.
Per impostare la manopola del comando elettronico della
velocità di rotazione e della percussione 10 , ruotare la
manopola al livello desiderato. Più è alto il numero, maggiore
la velocità e la potenza di percussione. Le impostazioni
della manopola rendono l’utensile flessibile e adattabile per
molte applicazioni diverse. L’impostazione richiesta dipende
dalla dimensione della punta e dalla durezza del materiale
da perforare.
• Quando si lavorano materiali morbidi e fragili, o quando è
necessaria una forza di rottura minima, impostare il selettore
su un’impostazione bassa;
• Per perforare o rompere materiali più duri, collocare il
selezionatore su un’impostazione alta.
di azionamento a grilletto per innestare nuovamente
la trasmissione.
AVVERTENZA: se sovraccaricato, il trapano può bloccarsi
e girare improvvisamente su se stesso. Tenere sempre
presente questa eventualità. Afferrare saldamente
il trapano per controllare l’azione di torsione ed
evitare lesioni.
Sistema antirotazione
In aggiunta alla frizione, un sistema anti-rotazione offre un
maggior livello di comfort per l’utente tramite una tecnologia
anti-rotazione a bordo in grado di rilevare se l’utente perde
il controllo del martello pneumatico. Quando viene rilevato
un inceppamento, la coppia e la velocità si arrestano
immediatamente. Questa funzione impedisce la rotazione
automatica dell’utensile.
La spia del sistema antirotazione 11 rossa si illumina per
indicare lo stato.
Spie a LED della funzione sistema
antirotazione e di manutenzione (Fig. A)
Il trapano rotativo è dotato di due spie a LED, una per la
funzione sistema anti-rotazione e l’altra per la manutenzione.
Per maggiori informazioni sulla funzionalità delle spie a LED fare
riferimento alla tabella.
Funzione spia a LED
Spia rossa
(accesa fissa)
Sistema antirotazione
L’indicatore LED rosso del
sistema anti-rotazione 11 si illumina quando l’antirotazione è innestata.
Spia gialla
(accesa fissa)
Frequenza di manutenzione
superata
La spia a LED di manutenzione
gialla 12 si accende quando
l’utensile necessita di
manutenzione. Dopo 10 ore
la spia a LED lampeggerà
(sostituzione del lubrificante
e della guarnizione del
meccanismo di percussione).
Spia gialla
(lampeggiante)
Manutenzione richiesta
Indica che l’utensile deve essere
sottoposto a manutenzione
(sostituzione del lubrificante
e della guarnizione del
meccanismo di percussione)
entro le successive 10 ore d’uso.
Limitatore di coppia
In caso di inceppamento di una punta da trapano, la
trasmissione al mandrino del trapano viene interrotta dal
limitatore di coppia. A causa delle forze risultanti, tenere sempre
l’utensile con entrambe le mani e adottare una posizione
stabile. Dopo il sovraccarico, rilasciare e premere l’interruttore
70
Descrizione
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
Italiano
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
AVVERTENZA: pericolo di lesioni! Pericolo costituito
da una batteria che cade. Una batteria che cade può
comportare il rischio di lesioni per se stessi e/o gli altri.
Accertarsi che la batteria sia completamente inserita
nell’utensile.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. B)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 8 sia completamente carico.
Per installare la batteria nell’alloggiamento
batteria dell’utensile
1. Allineare la batteria 8 alle guide all’interno della porta
dell’alloggiamento batteria dell’utensile(Fig. B).
2. Far scorrere la batteria nel rispettivo alloggiamento finché
non è saldamente alloggiata all’interno dell’utensile e
assicurarsi di avvertire lo scatto del blocco in sede.
Per rimuovere la batteria
dall’alloggiamento batteria dell’utensile
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 9 ed estrarre la
batteria dall’utensile tirandola con decisione.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. B)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante 15 . Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Impugnatura laterale (Fig. A, C)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali,
utilizzare SEMPRE l’utensile con l’impugnatura laterale
correttamente installata. L’inosservanza di questa
precauzione potrebbe provocare lo scivolamento
dell’impugnatura laterale durante l’utilizzo dell’utensile
e la conseguente perdita di controllo. Tenere l’utensile
con entrambe le mani per incrementare al massimo
il controllo.
L’impugnatura laterale 2 si aggancia alla parte anteriore dello
scomparto ingranaggi e può essere ruotata di 360° per essere
utilizzata sia con la mano destra che con la sinistra.
Montaggio dell’impugnatura laterale dritta
(Fig. C)
1. Ampliare l’apertura dell’anello dell’impugnatura laterale 2 ruotandola in senso antiorario.
2. Fare scorrere il gruppo sul nasello dell’utensile attraverso
l’anello di acciaio 16 e sul collare 3 oltre il portautensile e
il manicotto.
3. Far quindi ruotare tutto l’insieme di fissaggio
dell’impugnatura laterale orientandolo nella posizione più
congeniale. Per la tassellatura orizzontale con una punta
pesante, posizionare il gruppo dell’impugnatura laterale a un
angolo di circa 20° all’utensile per un controllo ottimale.
4. Bloccare l’insieme di fissaggio dell’impugnatura laterale
in posizione stringendo saldamente l’impugnatura 2 ruotandola in senso orario in modo che l’insieme non ruoti.
Punta e portapunta
AVVERTENZA: pericolo di ustioni. Quando si cambiano
le punte indossare SEMPRE dei guanti. Le parti metalliche
accessibili sull’utensile e le punte potrebbero diventare
estremamente calde durante l’uso. Piccole particelle di
materiale rotto potrebbero danneggiare le mani nude.
Sul martello rotatorio possono essere montate punte diverse
in base all’applicazione desiderata. Utilizzare solamente
punte appuntite.
Inserimento e rimozione degli accessori ad
attacco SDS MAX (Fig. D)
Questa macchina usa punte e scalpelli ad attacco SDS MAX
fare riferimento all’inserto di Figura D per la sezione trasversale
dell’attacco di una punta SDS MAX).
1. Pulire lo stelo della punta.
2. Tirare indietro il manicotto di bloccaggio 7 e inserire lo
stelo della punta.
3. Ruotare leggermente la punta finché il manicotto non scatta
in posizione.
4. Tirare la punta per verificare che sia correttamente bloccata.
Per il funzionamento a percussione si rende necessario che
la punta possa muoversi di alcuni centimetri lungo il proprio
asse, dopo essere stata fissata nel portapunta.
5. Per rimuovere la punta, tirare verso il retro il manicotto di
bloccaggio/collare 7 del portapunte ed estrarre la punta
dal portapunta 6 .
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
71
Italiano
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. E)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una
mano sull’impugnatura laterale 2 , e l’altra mano
sull’impugnatura principale 5 .
Modalità operative (Fig. A)
AVVERTENZA: non selezionare la modalità operativa
quando l’utensile è in funzione.
ATTENZIONE: non utilizzare mai nella modalità Foratura
rotativa o Foratura a percussione rotativa con la punta a
scalpello nel portapunte. Potrebbero essere causate lesioni
personali e danneggiature sull’utensile.
Il tassellatore elettropneumatico è dotato di una manopola di
selezione della modalità 4 adatta per l’operazione desiderata.
Simbolo
Modalità
Foratura a
percussione
rotativa
Solo
martellamento
Regolazione
della punta
Applicazione
Lavori su calcestruzzo e
muratura
Scalpellatura leggera
Regolazione della posizione
della punta dello scalpello
Per selezionare una modalità operativa,
procedere come descritto di seguito.
• Ruotare la manopola di selezione della modalità in modo
che la freccia punti verso il simbolo corrispondente alla
modalità desiderata.
NOTA: La freccia sulla manopola di selezione 4 deve essere
sempre indirizzata sul simbolo modalità. Non vi sono posizioni
di modalità operative intermedie. Dopo essere passati dalla
modalità di solo martellamento a quella di foratura rotativa
potrebbe essere necessario avviare brevemente il motore per
allineare gli ingranaggi.
Impostazione della posizione scalpello
(Fig. A)
Lo scalpello può essere impostato e bloccato in
24 posizioni diverse.
1. Ruotare il selettore di modalità 4 finché non punta verso la
posizione .
2. Ruotare lo scalpello nella posizione desiderata.
3. Impostare il selettore di modalità 4 in posizione di “Solo
martellamento.”
4. Ruotare lo scalpello finché non si blocca in posizione.
72
Esecuzione di un lavoro (Fig. A)
AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI
PERSONALI ASSICURARSI SEMPRE che il pezzo il
lavorazione sia ancorato o fissato saldamente. Durante
la foratura di materiali di piccolo spessore utilizzare un
blocco di legno come supporto per evitare di danneggiare
il materiale.
AVVERTENZA: prima di cambiare la direzione
di rotazione attendere sempre che il motore si sia
arrestato completamente.
Accensione e spegnimento (Fig. A)
Per mettere in funzione l’apparato, premere l’interruttore di
azionamento 1 .
Per fermare l’apparato, rilasciare l’interruttore di azionamento.
Foratura con punte integrali (Fig. A)
1. Inserire la punta appropriata.
2. Impostare il selettore di modalità 4 in posizione di
trapanatura a percussione.
3. Regolare al valore desiderato il selettore elettronico della
velocità e dell’impatto 10 .
4. Montare l’impugnatura laterale 2 e regolarne
il posizionamento.
5. Fare un segno laddove si intende praticare il foro.
6. Collocare la punta sull’area prescelta e accendere l’attrezzo.
7. Spegnere sempre l’apparato al termine del lavoro e prima di
disinserire la spina.
Foratura con punte a corona (Fig. A)
1. Inserire la punta a corona del tipo richiesto.
2. Assemblare la punta di centraggio nella punta a corona.
3. Impostare il selettore di modalità 4 in posizione di
trapanatura a percussione.
4. Regolare il selettore elettronico della velocità e
dell’impatto 10 a una velocità moderata o alta.
5. Montare l’impugnatura laterale 2 e regolarne
il posizionamento.
6. Collocare la punta di centraggio sull’area prescelta e
accendere l’attrezzo. Iniziare la foratura arrestandosi
quando la punta a corona è penetrata per 1 cm circa
nel calcestruzzo.
7. Arrestare l’attrezzo ed estrarre la punta di centraggio.
Inserire la punta a corona nel foro e procedere con
la foratura.
8. Se si fora in una struttura di spessore maggiore della
profondità della punta a corona eliminare ad intervalli
regolari il calcestruzzo all’interno della punta.
Per evitare di asportare o fessurare involontariamente il
calcestruzzo intorno al foro, ricavare prima un foro passante
del diametro della punta di centraggio, il quale attraverserà
tutta la struttura. Quindi procedere perforando con la punta
a corona da entrambi i lati.
9. Spegnere sempre l’apparato al termine del lavoro e prima di
disinserire la spina.
Scheggiatura e scalpellatura (Fig. A)
1. Inserire lo scalpello del tipo richiesto e ruotarlo
manualmente per bloccarlo in una delle
24 posizioni possibili.
2. Impostare il selettore di modalità 4 in posizione di
martellamento solo.
3. Regolare al valore desiderato il selettore elettronico della
velocità e dell’impatto 10 .
4. Montare l’impugnatura laterale 2 e regolarne
il posizionamento.
5. Accendere l’attrezzo e iniziare a lavorare.
6. Spegnere sempre l’apparato al termine del lavoro e prima di
disinserire la spina.
Raccomandazioni per il funzionamento del
dispositivo
• Esercitare sempre una pressione in linea retta con la punta
durante la trapanatura per agevolare l’azione di foratura
senza però spingere eccessivamente, in modo da non
bloccare il motore o deformare la punta. La fuoriuscita
continua e regolare di materiale dal foro è indice di un
funzionamento adeguato.
• Durante la foratura di materiali sottili o materiali soggetti alla
scheggiatura utilizzare un blocco di legno come supporto
per evitare di danneggiare il pezzo da lavorare.
AVVERTENZA:
• non usare questo utensile per miscelare o pompare
liquidi facilmente infiammabili o esplosivi (benzina,
alcol, ecc.).
• non miscelare o agitare liquidi infiammabili etichettati
come tali.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Italiano
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Vari tipi di punte e scalpelli SDS MAX sono disponibili come
accessori opzionali. Gli accessori e le dotazioni usati devono
essere regolarmente lubrificati intorno al raccordo SDS MAX.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
73
Nederlands
SNOERLOZE SDS MAX COMBINATIEHAMER VOOR ZWARE
TOEPASSINGEN
DCH733
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Snelheid onbelast
Slagen per minuut onbelast
Enkelvoudige slagkracht (EPTA 05/2009)
Optimale boordiepte in beton
Maximale boordiepte in beton
Maximale kernboordiepte in beton
Gereedschapshouder
Beitelposities
Gewicht (zonder accuset)
VDC
min-1
spm
J
mm
mm
mm
kg
DCH733
54
1
177–355
1350–2705
13,3
25–38
48
40–125
SDS MAX
24
8,6
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-6.
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
97
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
108
K(onzekerheid voor het gegeven
dB(A)
3
geluidsniveau)
Boren
Vibratie-emissiewaarde ah,HD =
m/s²
9,0*
Onzekerheid K =
m/s²
1,5
Beitelen
Vibratie-emissiewaarde ah,Cheq =
m/s²
8,8*
Onzekerheid K =
m/s²
1,5
*Gemeten bij de zijhandgreep. De trillingen zijn bij de zijhandgreep heviger dan
bij de hoofdhandgreep.
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
74
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Snoerloze SDS MAX Combinatiehamer
Voor Zware Toepassingen
DCH733
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
02.11.2017
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
Gewicht
Nederlands
Accu's
Laders/Laadtijden (Minuten)
DCH733
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB548
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB189
18/54
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
12,0/4,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
4,0
Gewicht (kg) DCB107
1,05
1,25
1,46
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,54
0,54
270
420
540
70
185
90
240
60
140
185
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
300
35
100
50
120
30
70
100
90
140
180
22
60
30
75
22
45
60
60
85
180
22
60
30
75
22
45
60
90
140
120
22
60
30
75
22
45
60
X
X
X
45
120
60
150
X
90
120
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
75
Nederlands
b )
c )
d )
e )
f )
g )
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
76
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Gebruik en Verzorging van
Gereedschap op Accu
a ) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b ) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c ) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d ) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
6) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Nederlands
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
Boorhamers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan lawaai kan
gehoorverlies veroorzaken.
Gebruik de extra handgrepen die bij het gereedschap
worden geleverd. Verlies van controle kan leiden tot
persoonlijk letsel.
Houd elektrisch gereedschap alleen vast aan geïsoleerde
oppervlakken wanneer u een handeling uitvoert waarbij
het gereedschap in contact kan komen met verborgen
bedrading. Contact met bedrading die onder stroom staat zal
metalen onderdelen van het gereedschap onder stroom zetten
en hierdoor kan de gebruiker een elektrische schok krijgen.
Let er vooral op dat er niet in het materiaal waarin u
boort elektrische leidingen of gasleidingen verborgen
zijn en dat de locatie van de leidingen is bevestigd door
het energiebedrijf.
Zet het werkstuk met klemmen of op een andere
praktische manier vast en ondersteun het op een
stabiele ondergrond. Wanneer u het werkstuk vasthoudt
met de hand of tegen uw lichaam gedrukt houdt, is het
instabiel en kunt u de controle verliezen.
Draag een veiligheidsbril of andere bescherming van
uw ogen. Tijdens het werken met de beitelhamer kunnen er
kleine stukjes materiaal in het rond vliegen. Rondgeslingerde
deeltjes kunnen permanente beschadiging van de ogen
veroorzaken. Draag een stofkap of stofmasker voor toepassing
die stof genereren. Voor de meeste toepassingen zal misschien
gehoorbescherming nodig zijn.
Houd het gereedschap te allen tijde stevig vast. Probeer
niet te werken met dit gereedschap zonder het met
beide handen vast te houden. U wordt geadviseerd te allen
tijde de zijhandgreep te gebruiken. Wanneer u dit gereedschap
met één hand bedient zal dat leiden tot verlies van controle.
Ook kan het gevaarlijk zijn bij het doorbreken van of stuiten
op harde materialen zoals betonijzer. Draai voor gebruik de
zijhandgreep stevig vast.
Werk niet lange tijd achtereen met dit gereedschap.
Trilling die wordt veroorzaakt door de slagboorwerking van
het gereedschap kunnen schadelijk zijn voor uw handen en
armen. Draag handschoenen zodat de trillingen worden
opgevangen en beperk de blootstelling door regelmatig
rustperioden in te lassen.
Slijp niet zelf de beitels. Beitels moeten door een erkende
specialist worden geslepen. Wanneer beitels niet goed zijn
geslepen kan dat letsel veroorzaken.
Draag handschoenen wanneer u met het gereedschap
werkt of wanneer u beitels wisselt. Bereikbare metalen
delen van het gereedschap en beitels kunnen uitermate
heet worden tijdens het gebruik. Kleine stukjes afgebroken
materiaal kunnen blote handen verwonden.
Leg het gereedschap nooit neer voordat het volledig
tot stilstand is gekomen. Bewegende beitels kunnen
letsel veroorzaken.
•
•
•
Probeer niet vastgelopen beitels met een hamer los te
slaan. Metalen deeltjes of deeltjes materiaal kunnen loskomen
en letsel veroorzaken.
Beitels die wat versleten zijn, kunnen worden geslepen.
Laat het bit niet te heet worden (let op verkleuring) bij
het slijpen van een rand. Ernstig versleten beitels moeten
bewerkt worden. U mag de beitel niet opnieuw harden
en behandelen.
Overige risico’s
De volgende risico’s horen bij het gebruik van hamerboren:
• Verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken van
de draaiende delen of hete delen van het gereedschap.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Een risico van het klemmen van de vingers wanneer het
accessoire wordt gewisseld.
• Gevaren voor de gezondheid die worden veroorzaakt door het
inademen van stof dat ontstaat bij het werken in beton en/
of metselwerk.
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
77
Nederlands
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
VOORZICHTIG: Onder bepaalde omstandigheden,
wanneer de stekker van de lader in het stopcontact
zit, kunnen de niet-afgedekte laadcontacten binnenin
de lader door materiaal of een voorwerp worden
kortgesloten. Bepaalde materialen die geleidend zijn,
zoals, maar niet uitsluitend, staalwol, aluminiumfolie of
een opeenhoping van metaalachtige deeltjes, kunnen
beter bij de holtes van de lader worden weggehouden.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer er geen
accu in de lader zit. Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
78
•
•
•
•
•
•
•
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 8 in de lader, en let er daarbij op dat de accu
geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje (opladen)
knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het laadproces
is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 9 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van
de accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
Nederlands
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Wanneer
er niet een lampje op de lader gaat branden, betekent dat dat
de batterij niet goed is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met
de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
•
Montage aan de wand
•
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
•
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in
de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze
niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu
kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel
kan ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok
of elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
79
Nederlands
accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen
worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
OPMERKING: Lithium-ion batterijen mogen niet in
gecontroleerde bagage worden gestopt.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
80
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiksen Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport
Voorbeeld van markering met etiket
Wh waarde kan 3 x 36 Wh gebruik en transport
aangeven, dit betekend 3
batterijen van elk 36 Wh. De
Wh waarde tijdens gebruik
kan 108 Wh aangeven (1 batterij).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer
worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Nederlands
•
Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
•
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Markering op het gereedschap
Niet blootstellen aan water.
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Draag gehoorbescherming.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Draag oogbescherming.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).
Positie Datumcode (Afb. A)
De datumcode 14 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2018 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb.A)
1
2
3
4
Accutype
5
De DCH733 werkt op een 54-V accu.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB546, DCB547.
Raadpleeg Technische Gegevens voor meer informatie.
6
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Hamerboor
1Zijhandgreep
1 Li-Ion-accu (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modellen)
2 Li-Ion-accu’s (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modellen)
3 Li-Ion-accu’s (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modellen)
1Gebruiksaanwijzing
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen accu's, laders en
gereedschapskoffers geleverd. Bij de NT-modellen worden geen
accu's en laders geleverd. B-modellen zijn voorzien van een
Bluetooth®-accu.
OPMERKING: Het merkteken met het woord Bluetooth® en
logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van
Bluetooth®, SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke merktekens
door DeWALT is onder licentie. Overige handelsmerken en
merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
7
8
9
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
10 Kiezer elektronische
Aan/uit-schakelaar
snelheids- en slagregeling
Zijhandgreep
11 Rood indicatielampje antiVoorste bus (kraag)
rotatiesysteem
Standenselectieschakelaar
12
Geel indicatielampje
Hoofdhandgreep
koolborstelslijtage
Bithouder
13 Montagegaten DeWALTKraag
gereedschapstas
Accu
14 Datumcode
Accu-ontgrendelknop
Gebruiksdoel
Uw boorhamer is ontworpen voor professionele boor-, beitelen haktoepassingen in metselwerk en beton.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze beitelhamer is professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
81
Nederlands
Functie langzame start
Met de functie Langzame Start kan het gereedschap de snelheid
langzaam opbouwen en zo wordt voorkomen dat bij het starten
het boortje wegloopt uit de bedoelde boorpositie.
De functie Langzame Start vermindert ook de onmiddellijke
koppelreactie die wordt overgebracht op de tandwielen en de
gebruiker als de boorhamer wordt gestart met het boortje in
een bestaand gat.
AVC-systeem (AVC - Active Vibration Control)
U kunt trillingen het beste tegengaan door het gereedschap
vast te houden als wordt beschreven in Juiste positie van de
handen en door niet meer druk uit te oefenen dan nodig is,
zodat de dempingvoorziening op de hoofdhandgreep ongeveer
halverwege staat.
De actieve trillingsdemping neutraliseert de trillingen die
terugkomen van het hamerboormechanisme. Zo worden
trillingen in hand en arm verminderd, kunt u langer en
comfortabeler met het gereedschap werken en gaat het
gereedschap langer mee.
De hamer vraagt slechts genoeg druk voor het inschakelen van
de actieve trillingsdemping. Wanneer u te veel druk uitoefent
werkt het gereedschap niet sneller en wordt de actieve
trillingsdemping niet ingeschakeld.
DeWALT Tool Tag Gereed (Afb. A)
Als optie verkrijgbaar accessoire
Uw hamer wordt geleverd met montagegaten 13 en
bevestigingsmateriaal voor het installeren van een DeWALT
Tool Tag. U hebt voor het installeren van de tag een T20-bit
nodig. De DeWALT Tool Tag is ontworpen voor het lokaliseren
en het bijhouden van de locatie van professioneel elektrisch
gereedschap, van apparatuur en machines die gebruik maken
van de app DeWALT Tool Connect™. Raadpleeg voor de juiste
installatie van de DeWALT Tool Tag de handleiding van de
DeWALT Tool Tag.
Elektronische Snelheids- en Slagregeling
(Afb. A)
Met de elektronische snelheids- en slagregeling kunnen kleinere
boortjes worden gebruikt, zonder dat het gevaar bestaat dat
het boortje breekt, er kan met de hamerboor in lichte en brosse
materialen worden geboord zonder dat het materiaal in stukken
breekt en het gereedschap kan optimaal worden gecontroleerd
voor nauwkeurig beitelwerk.
U kunt de kiezer 10 voor elektronische snelheids- en
slagregeling instellen door de kiezer op het gewenste niveau
te zetten. Hoe hoger het getal, hoe groter de snelheid
en de slagenergie. Door de instellingen van de kiezer is
het gereedschap extreem flexibel en inzetbaar voor veel
verschillende toepassingen. Wat de vereiste instelling is, hangt
af van de afmeting van de bit en de hardheid van het materiaal
waarin wordt geboord.
• Bij het beitelen of boren in zachte, brosse materialen of
wanneer u zo min mogelijk wilt uitbreken, zet u de kiezer in
een lage stand;
82
• Bij het breken of boren in hardere materialen zet u de kiezer
in een hogere stand.
Overbelastingsbeveiliging
Bij vastlopen van het boortje wordt de aandrijving naar
de booras onderbroken door de overbelastingskoppeling.
Houd rekening met de krachten die hierdoor ontstaan, houd
het gereedschap altijd met beide handen vast en ga stevig
staan. Laat, wanneer de machine overbelast is, de aan/uitschakelaar los en druk deze weer in zodat de aandrijving weer
wordt ingeschakeld.
WAARSCHUWING: Boormachine kan vastlopen
als u deze overbelast en er kan dan een plotselinge
draaibeweging ontstaan. Wees altijd voorbereid op het
vastlopen. Grijp de boormachine stevig met beide handen
vast zodat u de draaibeweging kunt beheersen en letsel
kunt vermijden.
Anti-rotatiesysteem
Er is niet alleen een koppeling maar er is een anti-rotatiesysteem
dat de gebruiker meer comfort biedt door middel van een
ingebouwde, anti-rotatietechnologie die kan detecteren of de
gebruiker de controle over de hamer verliest. Wanneer wordt
gedetecteerd dat de hamer vastloopt, worden het draaimoment
en de rotatie onmiddellijk gestopt. Deze functie voorkomt dat
het gereedschap zelf kan ronddraaien.
Het rode indicatielampje 11 van het anti-rotatiesysteem geeft
de status van het systeem aan.
Indicatielampje Anti-rotatiesysteem en
Service (Afb. A)
De boorhamer is voorzien van twee indicatielampjes, die een
aanduiding zijn van de anti-rotatiesysteem en van de noodzaak
van onderhoud. Raadpleeg de tabel voor meer informatie over
de functies van de indicatielampjes.
Functie indicatielampje
Beschrijving
Rood
(blijft branden)
Anti-rotatiesysteem
Het rode LED-indicatielampje
van het anti-rotatiesysteem 11 gaat branden wanneer antirotatie wordt ingeschakeld.
Geel
(blijft branden)
Onderhoudstermijn
verstreken
Het gele indicatielampje 12
voor service gaat branden
wanneer het gereedschap
moet worden nagezien. Na 10
uur gaat het indicatielampje
knipperen (nieuwe smering,
afdichting hamermechanisme).
Nederlands
Functie indicatielampje
Geel
(knipperend)
Beschrijving
Onderhoud nodig
Duidt erop dat het gereedschap
binnen de volgende 10 uur
gebruik moet worden
nagezien (nieuwe smering,
afdichting hamermechanisme).
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
WAARSCHUWING: Risico van letsel! Risico door vallende
accu. Een accu die valt kan een risico van letsel opleveren
voor uzelf en anderen. Controleer dat de accu goed in het
gereedschap is geplaatst.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. B)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 8 volledig oplaadt.
De accu in het accuvak van het
gereedschap plaatsen
1. Houd de accu 8 tegenover de rails in het accuvak (Afb. B)
van het gereedschap.
2. Schuif de accu in het accuvak tot deze stevig vastzit en let er
vooral op dat u de accu hoort vastklikken.
De accu uit het accuvak van het
gereedschap nemen
1. Druk op de ontgrendelknop 9 en trek de accu stevig uit het
accuvak van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Vermogenmeter (Afb. B)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter 15 in te drukken. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
Zijhandgreep (Afb. A, C)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van persoonlijk letsel
tot een minimum, gebruik het gereedschap ALTIJD met
de zijhandgreep goed bevestigd en stevig vastgedraaid.
Als u dat niet doet, kan de zijhandgreep tijdens het gebruik
van het gereedschap los komen te zitten waardoor
u vervolgens de controle over het gereedschap kunt
verliezen. Zorg voor een maximale controle, houd het
gereedschap met beide handen vast.
De zijhandgreep 2 wordt op de voorzijde van de tandwielkast
geklemd en kan 360 graden worden gedraaid zodat het
gereedschap zowel door rechts- als linkshandigen kan worden
gebruikt.
De rechte zijhandgreep monteren (Afb. C)
1. Draai de ring-opening van de zijhandgreep 2 naar links
verder open.
2. Schuif in de neus van het gereedschap, door de stalen ring 16 en op de kraag 3 , voorbij de beitelhouder en de mof.
3. Draai de zijhandgreep in de gewenste positie. Plaats, als u
horizontaal wilt boren met een zware bit, de zijhandgreep in
een hoek van ongeveer 20° op het gereedschap zodat u de
boor optimaal onder controle kunt houden.
4. Zet de zijhandgreep op z’n plaats vast door de handgreep 2 naar rechts te draaien zodat deze niet kan ronddraaien.
Boortje en boorhouder
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden. Draag
ALTIJD handschoenen wanneer u beitels wisselt.
Bereikbare metalen delen van het gereedschap en beitels
kunnen uitermate heet worden tijdens het gebruik.
Kleine stukjes afgebroken materiaal kunnen blote
handen verwonden.
Er kunnen afhankelijk van de toepassing verschillende
beitels in de boorhamer worden gezet. Gebruik uitsluitend
scherpe boortjes.
SDS MAX-accessoires plaatsen en
verwijderen (Afb. D)
Deze machine maakt gebruik van SDS MAX-boren en -beitels
(in de inzet in Afbeelding D ziet u een dwarsdoorsnede van een
SDS MAX boorschacht).
1. Maak de boorschacht schoon.
2. Trek de vergrendelmof 7 naar achteren en plaats
de boorschacht.
3. Draai het boortje iets totdat de mof op zijn plaats klikt.
4. Controleer dat het boortje goed is vergrendeld door eraan
te trekken. Voor de boorhamerfunctie moet het boortje
enkele centimeters axiaal kunnen bewegen wanneer het is
vergrendeld in de gereedschapshouder.
5. U kunt het boortje verwijderen door de vergrendelmof/kraag 7 wat naar achteren te trekken en het boortje uit de
gereedschapshouder 6 te trekken.
83
Nederlands
BEDIENING
Instructies voor gebruik
De beitelpositie indexeren (Afb. A)
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Juiste positie van de handen (Afb. E)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één hand
op de gemonteerde zijhandgreep 2 en de andere op
de hoofdhandgreep 5 .
Bedrijfsstanden (Afb. A)
WAARSCHUWING: Selecteer de bedrijfsstand niet
wanneer het gereedschap in werking is.
VOORZICHTIG: Gebruik nooit de stand voor boren
of slagboren terwijl er een beitel in de bithouder zit.
Persoonlijk letsel zou het gevolg kunnen zijn en het
gereedschap zou beschadigd kunnen raken. 
Het gereedschap is voorzien van een
standenselectieschakelaar 4 en hiermee kunt u de stand kiezen
die geschikt is voor de toepassing van uw keuze.
Symbool
Stand
Slagboren
Toepassing
Boren in beton en
metselwerk
Alleen hakken
Licht hakwerk
Afstelling van
de beitel
Afstelling van de positie van
de beitel
Een bedrijfsstand selecteren:
• Draai de standenselectieschakelaar zo dat de pijl wijst naar
het symbool van de stand van uw keuze.
OPMERKING: De pijl op de standenschakelaar 4 moet te
allen tijde naar een symbool van een stand wijzen. Er zijn
hiertussen geen bruikbare posities. Het kan nodig zijn de motor
kort te laten draaien nadat u hebt overgeschakeld van ’alleen
hakken’ naar de standen voor ’boren’, zo zorgt u ervoor dat de
tandwielen goed in elkaar grijpen.
84
De beitel kan worden geïndexeerd en vergrendeld in
24 verschillende posities.
1. Draai de standenselectieschakelaar 4 totdat deze naar de
positie
wijst.
2. Draai de beitel in de positie van uw keuze.
3. Zet de standenselectieschakelaar 4 in de positie
“Alleen hakken.”
4. Draai de beitel totdat deze is vergrendeld.
Een toepassing uitvoeren (Afb. A)
WAARSCHUWING: BEPERK HET RISICO VAN
PERSOONLIJK LETSEL, ZET ALTIJD het werkstuk stevig
vast. Voorkom beschadiging van het materiaal, gebruik
een "steunblok" wanneer u boort in dun materiaal.
WAARSCHUWING: Verander altijd pas de richting
van de rotatie wanneer de motor volledig tot stilstand
is gekomen.
In- en uitschakelen (Afb. A)
U kunt het gereedschap in werking zetten door de Aan/Uitschakelaar 1 in te drukken.
Als u het gereedschap wilt stoppen, laat u de Aan/Uitschakelaar los.
Boren met een Massief boortje (Afb. A)
1. Plaats het geschikte boortje.
2. Zet de standenselectieschakelaar 4 in de positie
voor hamerboren.
3. Stel de kiezer voor elektronische snelheids- en
slagregeling 10 in.
4. Monteer de zijhandgreep en stel deze af 2 .
5. Markeer de plaats waar u het gat wilt boren.
6. Plaats het boortje op de plek en schakel het gereedschap in.
7. Schakel het gereedschap altijd uit wanneer het werk is
voltooid en voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
Boren met een boorkroon (Afb. A)
1. Plaats de geschikte boorkroon.
2. Monteer de centerboor in de boorkroon.
3. Zet de standenselectieschakelaar 4 in de positie
voor hamerboren.
4. Draai de kiezer voor elektronische snelheids- en
slagregeling 10 in een stand voor een gemiddelde of
hoge snelheid.
5. Monteer de zijhandgreep en stel deze af 2 .
6. Plaats de centerboor op de plek en schakel het gereedschap
in. Boor tot de boorkroon ongeveer 1 cm in het
beton dringt.
7. Stop het gereedschap en verwijder de centerboor. Plaats de
boorkroon weer in het gat en ga door met boren.
8. Wanneer u boort door een structuur die dikker is dan de
diepte van de boorkroon, breek dan met een regelmatige
tussenpozen een ronde cilinder van beton of de kern binnen
in de boorkroon weg.
U kunt voorkomen dat beton rond het gat afbreekt, door
Nederlands
eerst een gat met de diameter van de centerboor volledig
door de structuur te boren. Boor vervolgens de kern van
twee kanten tot halverwege uit.
9. Zet het gereedschap altijd uit wanneer het werk is voltooid
en voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
Afbikken en beitelen (Afb. A)
1. Zet de geschikte beitel in en draai deze met de hand vast in
één van de 24 posities.
2. Zet de standenselectieschakelaar 4 in de positie voor
alleen kloppen.
3. Stel de kiezer voor elektronische snelheids- en
slagregeling 10 in.
4. Monteer de zijhandgreep en stel deze af 2 .
5. Zet het gereedschap aan en begin met het werk.
6. Zet het gereedschap altijd uit wanneer het werk is voltooid
en voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
Aanbevelingen voor werken met het
gereedschap
• Oefen tijdens het boren altijd zo veel druk in een rechte lijn
op het bitje uit dat het zich in het materiaal blijft vreten,
maar duw niet zo hard dat de motor vastloopt of het bitje
wordt gebogen. Een gelijkmatige, constante stroom van de
stof wijst erop dat u de juiste boorsnelheid gebruikt.
• Voorkom beschadiging van het materiaal, gebruik een
houten "steunblok" wanneer u boort in dun materiaal of in
materiaal dat gemakkelijk splintert.
WAARSCHUWING:
• Meng of pomp niet met dit gereedschap vloeistoffen
die gemakkelijk kunnen ontbranden of kunnen
ontploffen (wasbenzine, alcohol, enz.).
• Meng of roer geen brandbare vloeistoffen die als
zodanig zijn gelabeld.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
Smering
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Diverse typen SDS MAX bits en beitels zijn als optie verkrijgbaar.
Accessoires en hulpstukken moeten rond de SDS MAX-vatting
regelmatig worden gesmeerd.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
85
Norsk
KRAFTIG TRÅDLØS SDS MAX KOMBINASJONSHAMMER
DCH733
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Ubelastet hastighet
Ubelastede slag pr. minutt
Enkeltvirkende slagenergi (EPTA 05/2009)
Optimalt boreområde i betong
Maksimum boreområde i betong
Maksimum kjerneboreområde i betong
Verktøyholder
Meiselposisjoner
Vekt (uten batteripakke)
VDC
o/min
bpm
J
mm
mm
mm
kg
DCH733
54
1
177–355
1350–2705
13,3
25–38
48
40–125
SDS MAX
24
8,6
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-6:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
97
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
108
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3
Boring
Vibrasjonsutslipp verdi ah, HD =
m/s²
9,0*
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
Meisling
Vibrasjonsutslipp verdi ah, cheq =
m/s²
8,8*
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
*Målt på sidehåndtaket. Vibrasjonen på sidehåndtaket er høyere enn vibrasjonen
på hovedhåndtaket.
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
86
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Overensstemmelseserklæring med EU
Maskineridirektiv
Kraftig Trådløs SDS MAX
Kombinasjonshammer
DCH733
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
02.11.2017
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Vekt
Norsk
Batterier
Ladere/Ladetider (i minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vekt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB548
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB189
18/54
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
12,0/4,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
4,0
1,05
1,25
1,46
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,54
0,54
270
420
540
70
185
90
240
60
140
185
140
220
300
35
100
50
120
30
70
100
90
140
180
22
60
30
75
22
45
60
60
85
180
22
60
30
75
22
45
60
90
140
120
22
60
30
75
22
45
60
X
X
X
45
120
60
150
X
90
120
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
87
Norsk
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne
verktøy
a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan føre til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.
b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
c ) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler,
spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d ) Ved hardhendt behandling kan det komme væske
ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll
med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
88
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon
eller forbrenninger.
6) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler for roterende
hammere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk hørselvern. Å bli utsatt for støy kan
forårsake hørselstap.
Bruk hjelpehåndtak som følger med verktøyet.. Å miste
kontroll kan forårsake personskade.
Hold elektrisk verktøy kun i isolerte gripeoverflater
når du utfører operasjoner hvor kutteverktøyet kan
komme i kontakt med skjulte ledninger. Kontakt med en
strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler
på elektroverktøyet blir strømførende og kan gi operatøren
elektrisk støt.
Forsikre deg om at materialet som skal drilles ikke har
skjulte elektriske eller gassledninger og at plasseringen
er sjekket hos leverandørfirmaet.
Bruk klemmer eller en annen praktisk måte å feste og
støtte arbeidsstykket på en stabil plattform. Å holde
arbeidsstykket i hendene eller mot kroppen er ustabilt og kan
føre til at du mister kontroll.
Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse.
Meiseloperasjoner gjør at fliser flyr gjennom luften. Flyvende
partikler kan forårsake permanent øyeskade. Bruk en
støvmaske eller respirator i situasjoner som genererer støv.
Hørselsvern trenges for de fleste bruksområder.
Hold fast i verktøyet til enhver tid. Prøv ikke å bruke
dette verktøyet uten at du holder i det med begge
hender. Det anbefales at du bruker sidehåndtaket hele tiden.
Bruk av verktøyet med kun en hånd resulterer i at du mister
kontroll. Brudd gjennom eller støt mot harde materialer så
som armering kan også være farlig. Stram sidehåndtaket godt
før bruk.
Ikke bruk dette verktøyet i lange perioder. Vibrasjon
forårsaket av slagaksjonen kan skade hendene og armene.
Bruk hansker for å gi ekstra polstring og begrens risikoen ved
å hvile ofte.
Ikke slip bitsene selv. Meiselsliping skal utføres av en
autorisert spesialist. Feilslipte meisler kan føre til personskade.
Bruk hansker når du bruker verktøyet eller skifter bits.
Tilgjengelige metalldeler på verktøyet og bits kan bli ekstremt
varmt under bruk. Små løse biter av materiale kan skade
nakne hender.
Ikke legg elektroverktøyet fra deg før biten har stanset
helt. Bevegende bits kan forårsake personskade.
Ikke slå fastkilte bits med en hammer for å få dem
løs. Metallfragmenter eller materialbiter kan løsne og
forårsake personskade.
Meisler som er litt slitt kan skjerpes igjen ved sliping.
•
Ikke overopphet biten (misfarging) når du sliper en ny
kant. Meget slitte meisler må smis om. Ikke utfør herding
av meiselen.
Restrisikoer
Følgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av roterende
slagbormaskiner:
• Skader som følge av berøring av roterende deler eller varme
deler på verktøyet.
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Risiko for klemte fingre ved skifte av tilbehør.
• Helseskader som følge av innånding av støv som utvikles ved
arbeid i betong og/eller murverk.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
•
•
•
•
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
•
•
•
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
•
•
•
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
•
•
•
•
Norsk
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
FORSIKTIG: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
89
Norsk
Lade et batteri (Fig. B)
Veggmontering
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter
inn batteripakken.
2. Sett batteripakken 8 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 9 på
batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
Bruk av lader
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har
kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere et defekt batteri ved at lyset ikke tennes.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
90
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller
støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet
eller gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg
på sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Norsk
•
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått
med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk
støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret
for gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
MERK: Lithium-ione batterier skal ikke være med i
innsjekket bagasje.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3
i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk
og transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
batteri. Dersom FLEXVOLTTM-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM-batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved
forsendelse.
I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier
med lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med
høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere
watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende
shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer.
For eksempel kan Wh-spesifikasjonen for Transport være 3 x 36
Wh, som betyr 3 batterier Eksemple på merking for bruk og
for transport
på 36 Wh hver. Whspesifikasjonen for USE
(bruk) kan være 108 Wh
(som betyr 1 batteri).
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
91
Norsk
•
Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Ikke utsett for vann.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Bruk hørselvern.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Bruk vernebriller.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre
farlige situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 14 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
Wh (1 batteri med 108 Wh).
3
TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette,
nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
5
4
6
Batteritype
7
DCH733 bruker en 54 volt batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB546, DCB547. Se
Tekniske Data for mer informasjon.
8
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Roterende borehammer
1Sidehåndtak
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Instruksjonshåndbok
MERK: Batteripakker, ladere og kofferter er ikke inkludert med
N-modeller. Batteripakker og ladere er ikke inkludert med
NT-modeller. B-modeller inkluderer Bluetooth® batteripakker.
MERK: Bluetooth® ordmerke og logoer er varemerker eiet av
Bluetooth®, SIG, Inc. og all bruk av slike merker ved DeWALT er
under lisens. Andre varemerker og merkenavn er eiet av sine
respektive eiere.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
92
9
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
10 Elektronisk hastighets- og
Avtrekker-bryter
slagkontrollhjul
Sidehåndtak
11 Rød antiFronthylse (krage)
rotasjonssystemindikator
Modusvalghjul
LED
Hovedhåndtak
12 Gul børstesliteindikator
Bit holder
LED
Mansjett
13 DeWALT monteringshull
Batteripakke
for ”Tool Tag”
Festeknapp for batteriet
14 Datokoden
Tiltenkt Bruk
Din roterende hammer er designet for profesjonelle bruk ved
roterende boring, hakking og meisling i mur og betong.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Denne roterende borehammeren er et
profesjonelt elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Myk oppstart
Mykstart-funksjonen lar verktøyets hastighet bygge seg opp
gradvis, og forhindrer således boret i å hoppe ut av tilsiktet
startposisjon ved oppstart.
Norsk
Mykstart-funksjonen reduserer også det direkte dreiemomentet
som overføres til giret og brukeren dersom hammeren startes
med drill-bit inne i et eksisterende hull.
Aktiv Vibrasjonskontroll (AVC) System
For best vibrasjonskontroll skal du holde verktøyet som
beskrevet i Korrekt plassering av hendene og tilføre akkurat
nok trykk slik at dempeenheten på hovedhåndtaket står omtrent
midt i slaget.
Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliserer rekylvibrasjon
fra slagboringsmekanismen. Lavere hånd og armvibrasjon gir
mer komfortabel bruk over lengre tidsperioder og forlenger
enhetens levetid.
Hammeren trenger akkurat nok trykk til å utløse den interne
aktive vibrasjonskontrollen. Ved å tilføre for høyt trykk vil ikke
føre til at verktøyet borer raskere og aktiv vibrasjonskontroll vil
ikke utløses.
DeWALT Tool Tag-klargjort (Fig. A)
Tilleggsutstyr
Hammeren er utstyrt med monteringshull 13 og skruer for
montering av DeWALT Tool Tag. Du bruker en T20 bit tip for
å installere tag-en. DeWALT Tool Tag er designet for sporing
og lokalisering av profesjonelle elektriske verktøy, utstyr og
maskiner som bruker DeWALT Tool Connect™ appen. For korrekt
installasjon av DeWALT Tool Tag, se bruksanvisningen for
DeWALT Tool Tag.
Anti-rotasjonssystem
I tillegg til clutchen gir et antirotasjonssystem økt
brukerkomfort ved en innebygget antirotasjonsteknologi
som registrerer om brukeren mister kontrollen på
hammeren. Når en fastkjøring registreres, vil momentet
og hastigheten stoppes straks. Denne funksjonen hindrer
egenrotasjon av verktøyet.
Antirotasjonssystemindikatoren 11 vil lyse for å indikere status.
Anti-rotasjonssystem og serviceindikator
LED (Fig. A)
Din roterende hammer har to LED-lys som indikerer
antirotasjonssystem funksjon og en serviceindikator. Se tabellen
for mer informasjon om LED-funksjonalitet.
LED-funksjon
Antirotasjonssystem
Gul
(permanent på)
Vedlikehold overskredet
Gult serviceindikator LED-lys
12 tennes når verktøyet
trenger vedlikehold. Etter
10 timer vil LED-lyset blinke
(ny smøring, ny pakning
på hammermekanisme).
Gul
(blinker)
Vedlikehold påkrevd
Indikerer at verktøyet trenger
vedlikehold innen de neste
10 timene (ny smøring, pakning
på hammermekanisme).
Elektronisk hastighets- og slagkontroll (Fig. A)
Den elektroniske hastigheten og slagkontrollen lar deg bruke
mindre drillbiter uten å risikere at biten brekker, lar deg slagbore
i lette og skjøre materialer uten sprekkdannelser og optimal
kontroll for presis meisling.
For å stille inn hjulet for elektronisk hastighets- og
slagkontroll 10 , vri hjulet til ønsket nivå. Desto høyere tall,
desto høyere hastighet og slagenergi. Innstilling av hjulet
gjør verktøyet svært fleksibelt og tilpasningsbart for ulike
bruksområder. Den ønskede innstillingen avhenger av bitstørrelse og hardhet av materialet som skal drilles.
• Ved meisling eller boring i myke, sprø materialer eller når
det ønskes minimalt med utbrytning, sett hjulet i en lav
posisjon;
• Ved bryting eller boring i hardere materialer, sett hjulet til en
høy posisjon.
Overbelastningsclutch
I tilfeller av fastkjøring av drill-biten, vil kraften til drillspindelen
avbrytes av overbelastningschucken. På grunn av kreftene som
avgis, skal du alltid holde verktøyet med begge hender og ha
en god balanse. Etter overbelastning, skal du trykke av og på
avtrekkerknappen for å sette igang igjen.
ADVARSEL: Boret kan låse seg ved overbelastning og
føre til plutselig vridning. Vær alltid forberedt på låsing.
Hold boremaskinen godt for å motvirke vridning og
unngå personskader.
Beskrivelse
Rød
(permanent på)
Den røde LED-indikatoren
for antirotasjonssystemet
11 lyser når antirotasjon
er aktivert.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
ADVARSEL: Fare for personskade! Fare ved fallende
batteri. Et batteri eller en lader som faller kan utgjøre en
risiko for personskade på deg eller andre. Kontroller at
fresen er korrekt festet i verktøyet.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. B)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 8 er helt
oppladet før bruk.
93
Norsk
Installere batteripakken i verktøyets
batterihus
1. Rett inn batteripakken 8 med sporene inni verktøyets
batterihus (Fig. B).
2. Skyv den inn i batterihuset til batteripakken sitter godt i
verktøyet og forsikre deg om at du hører at låsen klikker
på plass.
Fjerne batteripakken fra verktøyets
batterihus
1. Trykk på utløserknappen 9 og trekk batteriet bestemt ut av
verktøyets batterihus.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. B)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen 15 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil
lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading
av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og
batteriet må lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
Sidehåndtak (Fig. A, C)
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader,
BRUK ALLTID verktøyet med sidehåndtak korrekt
montert. Dersom det ikke gjøres kan det føre til at
sidehåndtaket sklir ved bruk av verktøyet og at du mister
kontrollen. Hold verktøyet med begge hender for å gi
best kontroll.
Sidehåndtaket 2 kan festes til fronten av girboksen og kan
roteres 360˚ for bruk med høyre eller venstre hånd.
Montering av sidehåndtaket (Fig. C)
1. Utvid ringåpningen til sidehåndtaket 2 ved å rotere det
mot klokken.
2. Skyv innretningen på verktøyet ved å sette nesen til
verktøyet gjennom stålringen 16 og på kragen 3 forbi
verktøyholderen og mansjetten.
3. Roter sidehåndtakets monteringsinnretning til ønsket
posisjon. For horisontal slagboring med en tung borebit, sett
sidehåndtaksmodulen på en vinkel med omtrent 20° mot
verktøyet for optimal kontroll.
4. Lås sidehåndtakets monteringsinnretning på plass ved å
sikkert feste håndtaket 2 og rotere den med klokken slik at
innretningen ikke roterer.
Bit og bitholder
ADVARSEL: Fare for brannskader. Bruk ALLTID hansker
når du skifter bits. Tilgjengelige metalldeler på verktøyet og
94
bits kan bli ekstremt varmt under bruk. Små løse biter av
materiale kan skade nakne hender.
Den roterende hammeren kan monteres med ulike bits,
avhengig av den ønskede bruken. Bruk kun skarpe drillbits.
Å sette inn og fjerne SDS MAX tilbehør
(Fig. D)
Verktøyet bruker SDS MAX bor og meisler (se innsatsen i Figur D
for et snitt av et SDS MAX borskaft).
1. Rengjør borskaftet.
2. Trekk låsekragen 7 tilbake og sett inn borskaftet.
3. Drei boret litt inntil kragen smekker på plass.
4. Dra i boret for å sjekke at den er riktig låst.
Hammerfunksjonen krever at boret kan bevege seg aksialt
flere centimeter når det er låst i redskapholderen.
5. For å fjerne et bor trekk redskapholderens låsekrage 7 tilbake og ta boret ut av redskapholderen 6 .
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene (Fig. E)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på sidehåndtaket 2
og den andre på hovedhåndtaket 5 .
Driftsmoduser (Fig. A)
ADVARSEL: Ikke velg driftmodus mens verktøyet er i gang.
FORSIKTIG: Brk aldri modusene for boring eller slagboring
med en meisel montert i bitholderen. Det kan føre tiø
personskader og skader på verktøyet.
Ditt verktøy er utstyrt med et modusvalghjul 4 for å velge
modusen som er passende for ønsket drift.
Symbol
Modus
Roterende
hamring
Bruksområde
Bore i betong og murverk
Kun hamring
Lett hakking
Bitjustering
Justering av
meiselbitposisjon
Norsk
For å velge driftsmodus
• Roter modusvalghjulet slik at pilen peker til symbolet som
korresponderer med den ønskede modus.
MERK: Pilen på modusvalghjulet 4 skal alltid peke på et
modussymbol. Det finnes ingen operative mellomfunksjoner.
Det kan være nødvendig å kort la motoren gå etter å ha skiftet
fra ’kun hamring’ til ’roterende’ moduser for å likerette girene.
Indeksering av meiselposisjon (Fig. A)
Meiselen kan indekseres og låses i 24 ulike posisjoner.
1. Drei modusvalgbryteren 4 inntil den peker mot
posisjon.
2. Drei meiselen i ønsket posisjon.
3. Sett modusvalgbryteren 4 til “Kun hamring” posisjonen.
4. Vri meiselen inntil den låses på plass.
Utføring av arbeid (Fig. A)
ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR
PERSONSKADE, SKAL DU ALLTID forsikre deg om at
arbeidsstykket er låst fast eller godt festet. Dersom du borer
i tynt materiale, bruk en støtteblokk bak for å hindre skade
på materialet.
ADVARSEL: Før du endrer rotasjonsretningen, må du
alltid vente til motoren har stoppet helt.
Slå på og av (Fig. A)
For å bruke verktøyet, klem avtrekksbryteren 1 .
For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
Boring med et solid bor (Fig. A)
1. Sett inn passende drillbit.
2. Sett modusvalgbryteren 4 til hammerboring posisjonen.
3. Stille inn elektronisk hastighet- og slagkontrollhjul 10 .
4. Monter og juster sidehåndtaket 2 .
5. Sette et merke der hullet skal bores.
6. Plasser boret på merket og slå på verktøyet.
7. Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er ferdig og før du
kopler fra strømtilførselen.
Boring med et kjernebor (Fig. A)
1. Sett inn passende kjernebor.
2. Monter senterboret på kjerneboret.
3. Sett modusvalgbryteren 4 til hammerboring posisjonen.
4. Drei det elektronisk hastighets- og slagkontrollhjulet 10 til
et medium eller høy hastighet.
5. Monter og juster sidehåndtaket 2 .
6. Plasser boret på merket og slå på verktøyet. Bor til
kjerneboret er omtrent 1 cm inne i betongen.
7. Stopp verktøyet og ta av senterboret. Plasser kjerneboret
tilbake i hullet og fortsett å bore.
8. Ved boring i en struktur som er tykkere enn dybden av
kjerneboret, brekk av den runde betongsylinderen (kjernen)
i boret med jevne mellomrom.
For å unngå å bryte av betong rundt hullet, bor først et hull
med diameter som for senterboret gjenom hele strukturen.
Bor så halveis gjennom fra hver side.
9. Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er ferdig, og før du
kopler fra strømmen.
Meisling og hakking (Fig. A)
1. Sett inn passende meisel og drei den for hånd for å låse den
i en av 24 posisjoner.
2. Sett modusvalgbryteren 4 til “kun hamring” posisjonen.
3. Stille inn elektronisk hastighet- og slagkontrollhjul 10 .
4. Monter og juster sidehåndtaket 2 .
5. Slå på verktøyet og begynn arbeidet.
6. Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er ferdig, og før du
kopler fra strømmen.
Anbefalinger for verktøybruk
• Ved boring, bruk nok trykk i rett linje mot bit-en, men ikke
trykk så hardt at motoren stopper eller bit-en skjærer ut. En
myk, jevn strøm av støv tyder på korrekt bore-hastighet.
• Dersom du borer i tynt materiale, bruk en "støtteblokk" av
tre bak for å hindre skade på materialet.
ADVARSEL:
• Du skal ikke bruke dette verktøyet til å blande eller
pumpe lett antennelige eller eksplosive væsker (bensin,
alkohol, etc.).
• Ikke rør eller bland brennbare væsker som er
merket slik.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
95
Norsk
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ulike typer SDS MAX bits og meisler er tilgjengelige som et valg.
Tilbehør og utstyr som brukes må smøres regelmessig rundt
SDS MAX monteringen.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
96
Português
MARTELO COMBINADO SEM FIO SDS MAX PARA USO
INTENSIVO
DCH733
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas
alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos
parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Velocidade sem carga
Batimentos sem carga por minuto
Energia de impacto único (EPTA 05/2009)
Capacidade óptima de perfuração em betão
Capacidade máxima de perfuração em betão
Capacidade máxima de perfuração caroteadora
em betão
Porta-ferramentas
Posições do cinzel
Peso (sem bateria)
mín.-1
bpm
J
mm
mm
mm
DCH733
54
1
177–355
1350–2705
13,3
25–38
48
40–125
kg
SDS MAX
24
8,6
VCC
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-6:
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
97
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
108
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
3
Perfuração
Valor de vibração das emissões ah, HD =
m/s²
9,0*
K de variabilidade =
m/s²
1,5
Cinzelagem
Valor de vibração das emissõesh,Cheq =
m/s²
8,8*
K de variabilidade =
m/s²
1,5
*Valor medido no punho lateral. A vibração do punho lateral é superior ao do
punho principal.
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Martelo Combinado Sem Fio SDS MAX
Para Uso Intensivo
DCH733
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
02.11.2017
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
97
Peso
Português
Baterias
Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat.
VCC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB548
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB189
18/54
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
12,0/4,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
4,0
1,05
1,25
1,46
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,54
0,54
270
420
540
70
185
90
240
60
140
185
140
220
300
35
100
50
120
30
70
100
90
140
180
22
60
30
75
22
45
60
60
85
180
22
60
30
75
22
45
60
90
140
120
22
60
30
75
22
45
60
X
X
X
45
120
60
150
X
90
120
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
98
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
Português
b )
c )
d )
e )
f )
g )
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Utilização e Manutenção de
Ferramentas com Bateria
a ) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderá criar um risco
de incêndio se for utilizado para carregar outras baterias.
b ) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilização de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c ) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d ) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do líquido da bateria; evite o contacto com
este líquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido derramado da
bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
6) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
99
Português
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Regras de segurança adicionais para
martelos rotativos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
100
Use uma protecção auditiva. A exposição ao ruído pode
causar perda auditiva.
Utilize os punhos auxiliares fornecidos com a
ferramenta. A perda de controlo pode causar ferimentos.
Segure as ferramentas eléctricas pelas superfícies
isoladas quando efectuar uma operação em que a
ferramenta de corte possa entrar em contacto com fios
ocultos. O contacto com um fio com tensão eléctrica irá fazer
com que as peças de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
Verifique se o material que vai ser perfurado não tem
fios elétricos ou condutas de gás e que a respetiva
localização foi verificada junto das empresas de
serviços públicos.
Utilize grampos ou outro sistema para fixar e apoiar
a peça numa plataforma estável. Segurar a peça com a
mão ou contra o corpo pode causar instabilidade e perda
de controlo.
Use óculos de segurança ou outra protecção ocular.
As operações com o martelo podem causar a projecção
de aparas. As partículas projectadas podem causar danos
oculares permanentes. Use uma máscara anti-poeira ou
respiratória para se proteger contra aplicações que produzam
serradura. Pode ser necessário utilizar protecção auricular
para a maioria das aplicações.
Segure a ferramenta sempre com firmeza. Não utilize
esta ferramenta sem segurá-la com ambas as mãos.
É recomendável utilizar sempre o punho lateral. A
utilização desta ferramenta irá resultar em perda de controlo.
Também pode ser perigoso perfurar ou detectar materiais
duros, tais como barras de reforço. Aperte o punho lateral em
segurança antes de utilizar o martelo.
Não utilize esta ferramenta durante longos períodos de
tempo. A vibração causada pela acção do martelo pode ser
prejudicial às suas mãos e braços. Use luvas para proporcionar
uma protecção adicional e limite a exposição, fazendo
pausas frequentes.
Não repare as brocas. A reparação do cinzel deve ser
efectuada por um especialista autorizado. Cinzéis reparados
incorrectamente podem dar origem a ferimentos.
Use luvas quando utilizar a ferramenta ou substituir
as brocas. As peças metálicas acessíveis na ferramenta e
brocas podem ficar muito quentes durante o funcionamento.
As partículas de material partido podem causar ferimentos
nas mãos.
Só deve pousar a ferramenta depois de o acessório ficar
completamente imobilizado. As brocas em movimento
podem causar ferimentos.
•
•
•
Se as brocas ficarem encravadas, não utilize um martelo
para tentar retirá-las. Os fragmentos de metal ou de brocas
podem soltar-se e causar ferimentos.
Os cinzéis ligeiramente gastos podem ser afiados
por trituração.
Não aqueça demasiado a broca (descoloração) quando
rebarbar uma nova aresta. Os cinzeis que sofreram um
desgaste excessivo devem ser forjados novamente. Não
endureça de novo ou tempere o cinzel.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização dos martelos
rotativos:
• Ferimentos causados pelo contacto com peças rotativas ou
quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de entalar os dedos quando mudar o acessório.
• Riscos para a saúde causados pela inalação de poeiras
produzidas por trabalhos em betão e/ou alvenaria.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
Português
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
CUIDADO: em determinadas condições, quando o
carregador está ligado à fonte de alimentação, os
contactos de carga expostos no interior do carregador
podem entrar em curto-circuito devido a material
estranho. Os materiais estranhos condutores como, por
exemplo, mas não limitado a, lã de aço, folha de alumínio
ou qualquer acumulação de partículas metálicas devem
ser removidos dos orifícios do carregador. Desligue sempre
o carregador da fonte de alimentação quando não estiver
inserida uma bateria no respectivo compartimento.
Desligue o carregador antes de proceder à limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
• Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
• Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
• Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
•
•
•
•
•
•
•
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. B)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 8 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 9 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
101
Português
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema
de protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer,
coloque a bateria de iões de lítio no carregador até ficar
totalmente carregada.
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados
nas instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
102
•
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a
uma chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
Português
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
NOTA: As baterias de iões de lítio não devem ser
colocadas em bagagem despachada.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências
de documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização
e transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de
18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLTTM está instalada num equipamento de 54 V ou de
108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria de
54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na
bateria FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.
No modo Transporte, os conjuntos
de células são desligados
electricamente da bateria, o que
dá origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar a
bateria de determinadas regras de transporte impostas às
baterias de watt-hora de maior capacidade.
Por exemplo, a classificação Exemplo de marca de etiqueta de utilização
e transporte
Wh (watt-hora) de
transporte pode indicar
3 x 36 Wh, o que significa
3 pilhas de 36 Wh cada.
A classificação de Wh de utilização pode indicar 108 Wh (é
necessário utilizar 1 pilha).
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local
fresco, seco e afastado do carregador para obter os
melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
103
Português
L eia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente quaisquer
M
cabos danificados.
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de transporte não são
incluídas com os modelos N. As baterias e carregadores não são
incluídas com os modelos NT. Os modelos B incluem baterias
Bluetooth®.
NOTA: a marca Bluetooth® e os logótipos são marcas
registadas propriedade da Bluetooth®, SIG, Inc. e qualquer
utilização de tais marcas pela DeWALT é fornecida sob licença.
Outras marcas ou nomes comerciais são propriedade dos
respectivos proprietários.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
Use uma protecção auditiva.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
Use uma protecção ocular.
Posição do Código de data (Fig. A)
arregue as baterias da DeWALT apenas com os
C
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
O código de data 14 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2018 XX XX
Ano de fabrico
Não queime a bateria.
Descrição (Fig. A)
UTILIZAÇÃO (sem bolsa de transporte). Exemplo:
a classificação de Wh indica 108 Wh (1 pilha com
108 Wh).
TRANSPORTE (com bolsa de transporte
incorporada). Exemplo: a classificação de Wh indica
3 x 36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
1
2
3
Tipo de bateria
4
O modelo DCH733 utiliza uma pilha de 54 volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB546, DCB547.
Consulte os Dados Técnicos para obter mais informações.
5
Conteúdo da embalagem
8
A embalagem contém:
1 Martelo rotativo
1 Punho lateral
1 Pilha de iões de lítio (modelos C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1)
2 Pilhas de iões de lítio (modelos C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2)
3 Pilhas de iões de lítio (modelos C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3)
1 Manual de instruções
104
6
7
9
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
10 Botão de controlo
Interruptor de
accionamento
eletrónico de velocidade e
impacto
Punho lateral
11 LED indicador vermelho do
Tambor dianteiro (anel)
sistema anti rotativo
Botão do selector de modo
12
LED indicador de
Punho principal
assistência amarelo
Suporte de brocas
13 Orifícios de montagem da
Manga
ferramenta DeWALT
Compartimento da bateria
14 Código de data
Patilha de libertação das
baterias
Utilização Adequada
O martelo rotativo foi concebido para aplicações de perfuração
de alvenaria e betão, cinzelagem e lascagem profissionais.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Este martelo rotativo é uma ferramenta eléctrica profissional.
Português
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
definição pretendida depende do tamanho da broca e a dureza
do material que está perfurada.
• Quando fizer trabalhos de cinzelamento ou perfuração em
materiais macios ou frágeis ou for necessário um mínimo de
fuga, regule o botão para uma configuração baixa;
• Quando partir ou perfurar materiais duros, regule o botão
para uma configuração elevada.
Funcionalidade de arranque suave
Se uma ponta de broca ficar encravada, a transmissão da árvore
porta-brocas é interrompida pela embraiagem de sobrecarga.
Devido às forças resultantes, segure sempre a ferramenta com
ambas as mãos e com firmeza. Após a sobrecarga, liberte e
prima o gatilho para activar novamente a transmissão.
ATENÇÃO: A broca pode bloquear se ocorrer uma
sobrecarga devido a uma torção súbita. Esteja sempre
preparado para o bloqueio do motor. Agarre a broca com
firmeza para controlar a acção de torção e evitar lesões.
A função de arranque suave permite um aumento lento da
velocidade da ferramenta, de modo a evitar que a broca de
perfuração se afaste da posição do furo pretendida quando
inicia o trabalho.
A função de arranque suave reduz também a reacção de binário
imediata que é transmitida à engrenagem e ao operador no
caso de começar a utilizar o martelo com a broca de perfuração
no furo.
Sistema Controlo ativo de vibrações (AVC)
Para controlar melhor as vibrações, segure a ferramenta como
descrito em Posição correta das mãos e aplique apenas a
pressão necessária para que o dispositivo de amortecimento no
punho principal é de cerca de meio-curso.
O controlo das vibrações activas neutraliza as vibrações de recuo
do mecanismo do martelo. Se diminuir a vibração da mão e do
braço, é mais confortável utilizar a ferramenta durante períodos
mais prolongados e aumenta assim a duração do equipamento.
O martelo necessita apenas de uma ligeira pressão para activar
o controlo de vibração activo. Se aplicar uma pressão excessiva,
a velocidade da broca ou da apara da ferramenta não aumenta
e o controlo de vibração activa não será activado.
Etiqueta da ferramenta DeWALT (Fig. A)
Acessório opcional
O martelo é fornecido com furos de montagem da etiqueta 13
e fixações para instalar uma Etiqueta de ferramenta DeWALT.
Para instalar a etiqueta, é necessário uma ponta de broca T20.
A etiqueta da ferramenta DeWALT foi concebida para rastrear
e localizar ferramentas elétricas profissionais, equipamento e
máquinas através da aplicação Tool Connect™ da DeWALT. Para
uma instalação adequada da etiqueta da ferramenta DeWALT,
consulte o manual da Etiqueta da ferramenta DeWALT.
Controlo eletrónico de velocidade e impacto
(Fig. A)
A velocidade eletrónica e o controlo de impacto permitem o
uso de brocas mais pequenas sem o risco de quebra, perfuração
com martelo em materiais leves e quebradiços sem estilhaçar e
um ótimo controlo da ferramenta para uma cinzelagem precisa.
Para definir a velocidade eletrónica e o botão de controlo do
impacto 10 , rode o botão para o nível pretendido. Quanto mais
alto for o número, maior é a velocidade e a energia de impacto.
As definições do botão tornam a ferramenta extremamente
flexível e adaptável para muitas aplicações diferentes. A
Embraiagem de sobrecarga
Sistema anti-rotativo
Além da embraiagem, o sistema anti-rotação proporciona ao
utilizador um maior conforto graças à tecnologia anti-rotação
integrada, com capacidade para detectar se o utilizador perde
o controlo do martelo. Quando é detectado um encravamento,
o binário e a velocidade são interrompidas de imediato. Esta
funcionalidade impede a rotação automática da ferramenta.
O indicador vermelho do sistema anti rotativo 11 acende-se
para indicar o estado.
LED indicador de sistema anti-rotativo e
assistência (Fig. A)
O martelo rotativo tem dois LED, que indicam a função sistema
anti‑rotativo e um indicador de assistência. Consulte a tabela
para obter mais informações sobre o funcionamento dos LED.
Função dos LED
Descrição
Vermelho
(permanentemente
ligado)
Sistema anti‑rotativo
O LED indicador vermelho
do sistema anti-rotativo 11
acende-se quando a antirotação é ativada.
Amarelo
(permanentemente
ligado)
Assistência necessária
O LED de serviço amarelo
12 acende-se quando
a ferramenta tem de ser
reparada. Após 10 horas, o
LED pisca (nova lubrificação,
vedação do mecanismo
do martelo).
105
Português
Amarelo
(intermitente)
Assistência necessária
Indica que a ferramenta
necessita de assistência
nas próximas 10 hroas de
utilização (nova lubrificação,
vedação do mecanismo
do martelo).
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
ATENÇÃO: risco de ferimentos! Se a bateria sofrer uma
queda, pode ficar danificada. Uma bateria com falhas
pode constituir um risco de ferimentos para si e ou outras
pessoas. Verifique se a bateria está devidamente inserida
na ferramenta.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. B)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 8 está totalmente carregada antes de a utilizar.
Instalar a bateria no compartimento da
bateria da ferramenta
1. Alinhe a bateria 8 com as calhas no interior do
compartimento da bateria da ferramenta (Fig. B).
2. Deslize-a para dentro do compartimento da batiera até a
bateria encaixar com firmeza na ferramenta e ouvir um som
de encaixe no respetivo local.
Retirar a bateria da ferramenta do
compartimento da bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação 9 e puxe a bateria com firmeza
para fora do compartimento da bateria da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. B)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível 15 . Uma combinação dos três indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nível da carga
restante. Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite
utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
106
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Punho lateral (Fig. A, C)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, utilize
SEMPRE a ferramenta com o punho lateral devidamente
instalado. O não cumprimento pode resultar no deslize do
punho lateral durante o funcionamento da ferramenta e
na subsequente perda do controlo. Segure a ferramenta
com ambas as mãos para maximizar o controlo.
O punho lateral 2 é fixado na parte da frente da caixa da
engrenagem e pode ser rodado num ângulo de 360˚ para que
possa ser utilizado tanto do lado direito como do esquerdo.
Montar o punho lateral direito (Fig. C)
1. Alargue a abertura do anel do punho lateral 2 rodando-o
para a esquerda.
2. Deslize o conjunto na ponteira da ferramenta através
do anel de aço 16 e no anel 3 pelo porta-cinzeis e
pela manga.
3. Rode o conjunto do punho lateral para a posição
pretendida. Para perfuração com o martelo na horizontal
com uma broca pesada, coloque o conjunto do punho
lateral a um ângulo de cerca de 20° da ferramenta para
um excelente controlo.
4. Bloqueie conjunto de montagem do punho lateral no
respectivo local, apertando com firmeza o punho 2 ,
rodando-o para a direita para que o conjunto não rode.
Brocas e porta-brocas
ATENÇÃO: Perigo de queimaduras. Utilize SEMPRE luvas
quando substituir as brocas. As peças metálicas acessíveis
na ferramenta e brocas podem ficar muito quentes
durante o funcionamento. As partículas de material
partido podem causar ferimentos nas mãos.
O martelo rotativo pode ser instalado com brocas de cinzelar
diferentes consoante a aplicação pretendida. Utilize apenas
pontas de brocas afiadas.
Inserção e remoção de acessórios
SDS MAX (Fig. D)
Esta máquina utiliza brocas e cinzéis SDS MAX (consulte a
imagem na Figura D para obter uma ideia sobre o que é uma
haste de broca SDS MAX).
1. Limpe a haste da broca.
2. Puxe a manga de bloqueio 7 para trás e insira a haste
da broca.
3. Rode a broca ligeiramente até a manga fica encaixada.
4. Puxe a broca para verificar se está devidamente bloqueada.
A função de martelagem requer um movimento axial da
broca a vários centímetros, quando está fixada no portaferramentas.
Português
5. Para remover a broca, puxe a manga/cinta de bloqueio do
porta-ferramentas 7 para trás e puxe a broca para fora do
porta-ferramentas 6 .
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. E)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão no
punho lateral 2 montado e a outra no punho principal 5 .
Modos de funcionamento (Fig. A)
ATENÇÃO: não seleccione o modo de funcionamento
quando a ferramenta estiver em funcionamento.
ATENÇÃO: nunca utilize o modo de Perfuração rotativa
ou de Martelar rotativo com uma broca de cinzel
no porta-brocas. Podem ocorrer ferimentos e danos
na ferramenta.
A ferramenta está equipada com um botão de selecção
de modo 4 para seleccionar o modo adequado para a
operação pretendida.
Símbolo
Modo
Aplicação
Martelar rotativo Perfurar em betão e alvenaria
Apenas martelar Burilagem ligeira
Ajuste brocas
Ajustar a posição da broca de
cinzelar
Para seleccionar um modo de
funcionamento
• Rode o botão de selecção de modo para que a seta aponte
para o símbolo correspondente ao modo pretendido.
NOTA: A seta no botão de selecção de modo 4 deve estar
sempre a apontar para o símbolo de modo. Não existem
posições de funcionamento intermédias. Pode ser necessário
ligar o motor durante alguns instantes depois de mudar dos
modos de “apenas martelagem” para “rotativo” para alinhar
as engrenagens.
Especificar a posição do cinzel (Fig. A)
O cinzel pode ser colocado e fixado em 24 posições diferentes.
1. Rode o interruptor de selecção de modo 4 até ficar
regulado para a posição .
2. Rode o cinzel para a posição pretendida.
3. Coloque o interruptor de selecção de modo 4 para a
posição “Apenas martelar.”
4. Rode o cinzel até ficar bloqueado na posição pretendida.
Efectuar uma aplicação (Fig. A)
ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS,
verifique SEMPRE se a peça está fixada ou ancorada com
firmeza. Se perfurar material fino, utilize um bloco de
madeira de apoio para evitar danos no material.
ATENÇÃO: Aguarde sempre até que o motor pare por
completo antes de alterar a direcção da rotação.
Ligar e desligar a ferramenta (Fig. A)
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de activação 1 .
Para parar a ferramenta, liberte o interruptor de activação.
Perfurar com uma broca sólida (Fig. A)
1. Insira a broca adequada.
2. Coloque o interruptor de selecção de modo 4 para a
posição de martelagem.
3. Regule o botão de controlo electrónico de velocidade e
impacto 10 .
4. Encaixe e ajuste o punho lateral 2 .
5. Assinale o ponto onde pretende fazer o furo.
6. Coloque a broca sobre o ponto e ligue a ferramenta.
7. Desligue sempre a ferramenta quando terminar o trabalho e
antes de desligar o aparelho da corrente.
Perfurar com uma broca de núcleo (Fig. A)
1. Insira a broca de núcleo adequada.
2. Monte a broca central na broca de núcleo.
3. Coloque o interruptor de selecção de modo 4 para a
posição de martelagem.
4. Rode o botão de controlo electrónico de velocidade e
impacto 10 para uma regulação média ou elevada.
5. Encaixe e ajuste o punho lateral 2 .
6. Coloque a broca central sobre o ponto e ligue a ferramenta.
Faça o furo até a broca penetrar no betão a uma distância
de cerca de 1 cm.
7. Pare a ferramenta e retire a broca central. Coloque a broca
de núcleo no furo e continue a perfurar.
8. Quando perfurar em superfícies com uma espessura
superior à da broca de núcleo, afaste o cilindro redondo de
betão ou núcleo dentro da broca a intervalos regulares.
Para evitar uma dispersão não desejada em torno do furo,
faça primeiro um furo com o diâmetro da broca central ao
longo de toda a estrutura. Em seguida, faça um furo até
metade em cada lado.
9. Desligue sempre a ferramenta quando terminar o trabalho e
antes de o desligar da corrente.
107
Português
Burilagem e cinzelagem (Fig. A)
1. Insira o cinzel adequado e rode-o à mão, de modo a
bloqueá-lo numa das 24 posições.
2. Coloque o interruptor de selecção de modo 4 para a
posição apenas de martelagem.
3. Regule o botão de controlo electrónico de velocidade e
impacto 10 .
4. Encaixe e ajuste o punho lateral 2 .
5. Ligue a ferramenta e inicie o trabalho.
6. Desligue sempre a ferramenta quando terminar o trabalho e
antes de o desligar da corrente.
Recomendações de funcionamento da
ferramenta
• Quando perfurar, aplique sempre pressão numa linha recta,
mas não a empurre demasiado, porque o motor pode
bloquear ou a broca pode desvia-se. Um fluxo de material
fino e regular indica uma taxa de perfuração adequada.
• Se perfurar material fino ou com tendência para partir-se,
utilize um bloco de madeira de apoio para evitar danos
na peça.
ATENÇÃO:
• não utilize esta ferramenta para misturar ou bombear
líquidos combustíveis ou explosivos (benzina,
álcool, etc.).
• não misture nem agite líquidos inflamáveis
devidamente rotulados.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
108
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Estão disponíveis vários tipos de brocas e cinzéis SDS MAX como
opção. Os acessórios e dispositivos complementares utilizados
devem ser lubrificados regularmente à volta do equipamento
SDS MAX.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
Suomi
SUURITEHOINEN LANGATON SDS MAX -YHDISTELMÄVASARA
DCH733
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Kuormittamaton nopeus
Iskua minuutissa ilman kuormitusta
Yksittäinen iskuenergia (EPTA 05/2009)
Optimaalinen porausväli betonissa
Maksimiporausväli betonissa
Maksimitimanttiporausväli betonissa
Laitteen pidike
Taltan asennot
Paino (ilman akkupakkausta)
VDC
min-1
bpm
J
mm
mm
mm
kg
DCH733
54
1
177–355
1350–2705
13,3
25–38
48
40–125
SDS MAX
24
8,6
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-6
mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
97
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
108
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3
Poraus
Tärinäpäästöarvo ah, HD =
m/s²
9,0*
Epävarmuus K =
m/s²
1,5
Piikkaus
Tärinäpäästöarvo ah,Cheq =
m/s²
8,8*
Epävarmuus K =
m/s²
1,5
*Sivukahvasta mitattuna. Sivukahva tärisee enemmän kuin pääkahva.
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Konedirektiivi
Suuritehoinen Langaton SDS MAX
-Yhdistelmävasara
DCH733
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
02.11.2017
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
109
Paino
Suomi
Akkua
Laturit/Latausajat (minuutteina)
Kat. #
VDC
Ah
Paino (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB548
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB189
18/54
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
12,0/4,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
4,0
1,05
1,25
1,46
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,54
0,54
270
420
540
70
185
90
240
60
140
185
140
220
300
35
100
50
120
30
70
100
90
140
180
22
60
30
75
22
45
60
60
85
180
22
60
30
75
22
45
60
90
140
120
22
60
30
75
22
45
60
X
X
X
45
120
60
150
X
90
120
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
110
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Suomi
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Poravasaroiden lisäturvasääntöjä
•
•
•
•
•
•
•
•
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman.
•
•
•
•
•
•
Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa
kuulon menetyksen.
Käytä työkalun mukana toimitettuja lisäkahvoja.
Hallinnan menetys voi aiheuttaa henkilövahingon.
Tartu kiinni koneiden eristetyistä tartuntapinnoista,
jos leikkausvälinettä käyttäessä on vaara osua piilossa
oleviin johtoihin. Jos työkalu osuu “jännitteiseen” johtoon,
sen suojaamattomat metalliosat tulevat “jännitteenalaisiksi”,
jolloin on olemassa sähköiskuvaara.
Varmista, ettei porattavassa materiaalissa ole piilossa
olevia sähköjohtoja tai kaasuputkia ja että niiden
sijainnit on tarkistettu sähkö- ja kaasunjakeluyhtiöiltä.
Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä tapaa
kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle alustalle. Työn
pitäminen käsin tai vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa
johtaa kontrollin menetykseen.
Käytä suojalaseja tai muita silmäsuojia.
Iskuporaustoimenpiteissä lentää lastuja. Lentävät
kappaleet voivat aiheuttaa pysyvän silmävaurion. Käytä
pölysuojainta tai hengityssuojainta töissä, joissa syntyy pölyä.
Kuulosuojaimet voivat olla tarpeen useimpiin töihin.
Pidä työkalua tiukasti. Pidä työkalua aina kiinni
molemmilla käsillä. Sivukahvaa on suositeltavaa käyttää
aina. Työkalun käyttö yhdellä kädellä aiheuttaa hallinnan
menetyksen. Kovien materiaalien läpi tunkeutuminen tai
esimerkiksi raudoitustankoihin osuminen voi myös olla
vaarallista. Kiristä sivukahva ennen käyttöä.
Älä käytä tätä työkalua pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti.
Työkalun iskutoiminnan aiheuttama tärinä voi olla
haitallista käsillesi ja käsivarsillesi. Käytä käsineitä
tarjoamaan lisäpehmustetta ja rajoita altistumista tärinälle
pitämällä taukoja.
Teriä ei saa kunnostaa itse. Piikkausteriä saa kunnostaa
vain valtuutettu asiantuntija. Virheellisesti kunnostetut
piikkausterät voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
Käytä suojakäsineitä työkalun käyttämisen ja terien
vaihtamisen aikana. Työkalun metalliosat ja terät voivat
kuumeta huomattavasti käytön aikana. Pienet irronneet
materiaaliosat voivat vahingoittaa paljaita käsiä.
Laske työkalu alas vasta kun sen terä on pysähtynyt
kokonaan. Liikkuvat terät voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
Kiinni juuttuneita teriä ei saa iskeä vasaralla niiden
irrottamiseksi. Metallisiruja tai materiaalipaloja voi irrota ja
ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
Hiukan kuluneet piikkausterät voidaan
teroittaa hiomalla.
Vältä terän ylikuumenemista (värimuutokset) uuden
reunan hiomisen aikana. Erittäin kuluneet taltat on
taottava uudelleen. Talttaa ei saa karkaista uudelleen.
111
Suomi
Vaarat
Seuraavat riskit liittyvät porakoneiden käyttöön:
• Työkalun pyörivien tai kuumien osien koskettamisesta
aiheutuvat vammat.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Sormien puristumisen riski lisävarusteita vaihdettaessa.
• Betoni- ja/tai kivitöiden työskentelyn kanssa syntyneen pölyn
hengittämisestä aiheutuvat terveysvaarat.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
•
•
•
•
•
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
112
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HUOMIO: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
akun paikoilleen.
2. Aseta akku 8 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
Suomi
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 9 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
Akkuyksikkö
ladattu täyteen
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
kuuma-/kylmäviive*
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi
jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos laturin
merkkivalo ei syty, akku on viallinen.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys
on tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein
tai jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa
vieraita esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai
suurelta purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen
sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan
henkilökohtaisen vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota
yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
113
Suomi
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
HUOMAA: Litiumioniakkuja ei saa kuljettaa ruumaan
menevissä matkatavaroissa.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta.
Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien
määräyksien mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
114
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvo
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
merkinnästä
voi esimerkiksi ilmoittaa
3 x 36 Wh, toisin sanoen
kolme 36 Wh:n paristoa.
Käytön Wh-arvo voi
ilmoittaa 108 Wh (koskee yhtä paristoa).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa
irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Suomi
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva A)
Päivämääräkoodi 14 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2018 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (Kuva A)
1
2
KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla).
Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36
Wh:n paristoa).
Akun Tyyppi
DCH733 toimii 54 voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB546, DCB547. Katso lisätietoja
kohdasta Tekniset tiedot.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Poravasara
1 Sivukahva
1 Litiumioniakku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 mallit)
2 Litiumioniakut (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 mallit)
3 Litiumioniakut (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 mallit)
1Käyttöohje
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu N-malleihin.
Akut ja laturit eivät kuulu NT-malleihin. B-malleihin kuuluvat
Bluetooth®-akut.
HUOMAA: Bluetooth®-merkki ja logot ovat Bluetooth®, SIG,
Inc.:in rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita DeWALT käyttää
lisenssillä. Muut tavaramerkit ja -nimet ovat vastaavien
omistajien omaisuutta.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
3
4
5
6
7
8
9
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
10 Elektroninen nopeuden ja
Liipaisukytkin
iskun säädin
Sivukahva
11 Kiertolukitusjärjestelmän
Etusylinteri (holkki)
punainen LED-merkkivalo
Toimintatilan valintakytkin
12 Harjojen keltainen LEDPääkahva
merkkivalo
Terän pidin
13 DeWALT-työkalutunnisteen
Laippa
asennusreiät
Akku
14 Päivämääräkoodi
Akun vapautuspainike
Käyttötarkoitus
Poravasara on suunniteltu kivimateriaalin ja betonin
ammattimaiseen iskuporaukseen ja piikkaukseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä poravasara on ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Pehmeä käynnistys
Pehmeässä käynnistyksessä työkalu kiihtyy hitaasti,
jolloin poranterä ei lipsu valitusta porauskohdasta, kun
laite käynnistetään.
Pehmeä käynnistys vähentää myös vaihteistoon ja käyttäjään
kohdistuvaa vääntömomenttireaktiota silloin, kun kone
käynnistetään poranterän ollessa jo valmiissa reiässä.
Aktiivinen tärinänvaimennusjärjestelmä (AVC)
Parhaan tärinänvaimennuksen takaamiseksi työkalua tulee
pidellä osion Käsien oikea asento mukaisesti soveltaen
juuri sen verran painetta, että pääkahvan vaimennuslaite on
likimäärin puolessa välissä.
Aktiivinen tärinänhallinta neutralisoi iskuporamekanismin
aiheuttaman tärinän. Se vähentää käden ja käsivarren tärinää
ja mahdollistaa miellyttävämmän työkalun käytön pitempien
aikajaksojen ajan. Se pidentää myös laitteen käyttöikää.
Iskuporaan tulee kohdistaa sen verran painetta, että aktiivinen
tärinänhallinta kytkeytyy päälle. Jos työkaluun kohdistetaan
115
Suomi
liikaa painetta, se ei poraa tai ruuvaa nopeammin eikä aktiivinen
tärinänhallinta aktivoidu.
Valmis DeWALT-työkalutunnistetta varten
(Kuva A)
Lisävaruste
Vasarassa on asennusreiät 13 sekä kiinnittimet DeWALTtyökalutunnisteen asentamiseen. Tunnisteen asentaminen
vaatii T20-terän kärjen. DeWALT-työkalutunniste on tarkoitettu
ammattikäyttöön tarkoitettujen sähkötyökalujen, laitteiden
ja koneiden jäljittämiseen ja paikantamiseen DeWALT Tool
Connect™ -sovellusta käyttäen. Katso DeWALT-työkalutunnisteen
asennusohjeet DeWALT-työkalutunnisteen ohjekirjasta.
Kiertolukitusjärjestelmä ja huollon LEDmerkkivalo (Kuva A)
Poravasarassa on kaksi LED-merkkivaloa: kierronestojärjestelmä
ja huollon merkkivalot. Katso taulukosta lisätietoa LEDmerkkivalojen toiminnasta.
LED-merkkivalon
toiminta
Punainen
(palaa vakiona)
Kierronestojärjestelmä
Kierronestojärjestelmän
punainen LEDmerkkivalo 11 palaa, kun
kierronestojärjestelmä
on päällä.
Keltainen
(palaa vakiona)
Huoltoväli ylitetty
Huollon keltainen LEDmerkkivalo 12 syttyy, kun
työkalun huolto on tarpeen.
10 tunnin kuluttua LEDmerkkivalo vilkkuu (uusi voitelu,
vasaramekanismin tiiviste).
Keltainen
(vilkkuva)
Huolto tarpeen
Ilmoittaa, että työkalu
on huollettava
10 seuraavan käyttötunnin
aikana (uusi voitelu,
vasaramekanismin tiiviste).
Elektroninen nopeuden ja iskun säätö (Kuva A)
Elektroninen nopeuden ja iskun säätö mahdollistaa pienempien
poranterien käyttämisen ilman niiden rikkoutumisvaaraa,
kevyiden ja hauraiden materiaalien iskuporaamisen ilman
hajoamisvaaraa sekä optimaalisen työkalun hallinnan tarkkaa
piikkausta varten.
Aseta elektroninen nopeuden- ja iskunsäädin 10 kääntämällä
säädin haluamasi tason kohdalle. Mitä suurempi luku, sitä
suurempi nopeus ja iskuvoima. Säätimen asetusten ansiosta
työkalua voidaan käyttää erittäin joustavasti ja moniin eri
tarkoituksiin. Vaadittu asetus riippuu terän koosta ja porattavan
materiaalin kovuudesta.
• Kun piikkaat tai poraat pehmeitä, hauraita materiaaleja tai
kun murtumisen tulee olla mahdollisimman vähäistä, valitse
alhainen asetus;
• Kun hajotat tai poraat kovempia materiaaleja, aseta valitsin
korkealle asetukselle.
Ylikuormituksen kytkin
Jos poranterä jää kiinni, ylikuormituskytkin keskeyttää
voimansiirron poran karaan. Siitä aiheutuvien voimien vuoksi
työkalua on aina pidettävä kahdella kädellä ja tukevassa
asennossa. Vapauta ja paina liipaisinta ylikuormituksen jälkeen
voimansiirron uudelleen kytkemiseksi.ä.
VAROITUS: Pora saattaa sakata, jos ylikuormitus
aiheuttaa yllättävän vääntymisen. Varaudu aina
sakkaukseen. Tartu poraan tiukasti, jotta hallitset työkalun
vääntymisen ja vältät loukkaantumisen.
Kiertolukitusjärjestelmä
Kytkimen lisäksi kierronestojärjestelmä tarjoaa paremman
käyttömukavuuden, sillä sen kierronestotekniikka pystyy
tunnistamaan vasaran mahdollisen hallinnanmenetyksen.
Kun tukos havaitaan, vääntömomentti ja nopeus pysäytetään
välittömästi. Tämä toiminto estää työkalun pyörimisen itsestään.
Kierronestojärjestelmän punainen merkkivalo 11 syttyy ja
ilmoittaa tilasta.
Kuvake
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
VAROITUS: Henkilövahinkovaara! Putoavan akun
aiheuttama vaara. Akun putoaminen voi aiheuttaa
henkilövahinkovaaroja itse käyttäjälle ja muille. Tarkista,
että akku on asennettu hyvin työkaluun.
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (Kuva B)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 8 on ladattu täyteen.
Akun asentaminen työkalun akkukoteloon
1. Kohdista akku 8 työkalun akkukotelon sisällä oleviin
kiskoihin (Kuva B).
2. Liu’uta se akkukoteloon, kunnes akku on hyvin paikoillaan
työkalussa ja varmista, että lukitus napsahtaa paikoilleen.
Akun irrottaminen työkalun akkukotelosta
1. Paina vapautuspainiketta 9 ja vedä akku ulos
työkalun akkukotelosta.
116
Suomi
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva B)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta 15 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Sivukahva (Kuvat A, C)
VAROITUS: Henkilövahingon vaaran vähentämiseksi
käytä työkalua AINA sivukahva oikein asennettuna. Jos
näin ei tehdä, se voi aiheuttaa sivukahvan lipsumisen
työkalun käytön aikana ja aiheuttaa hallinnan
menetyksen. Pidä työkalua molemmilla käsillä
hallinnan maksimoimiseksi.
Sivukahva 2 kiinnitetään vaihdelaatikon etuosaan ja sitä
voidaan kääntää 360 astetta, jotta sitä voidaan käyttää sekä
oikealla että vasemmalla kädellä.
Sivukahvan asennus (Kuva C)
1. Laajenna sivukahvan 2 rengasaukkoa kiertämällä
sitä vastapäivään.
2. Liu’uta kokoonpano työkalun kärkeen teräsrenkaan 16 läpi
holkkiin 3 taltan pidikkeen ja laipan yli.
3. Kierrä sivukahvakokoonpano haluttuun asentoon. Kun
haluat käyttää iskuporaa vaakasuunnassa raskaalla
poranterällä, aseta sivukahvakokoonpano noin 20 asteen
kulmaan työkaluun optimaalista hallintaa varten.
4. Lukitse sivukahvakokoonpano paikoilleen kiristämällä
kahva 2 , suorita se kiertämällä kahvaa myötäpäivään
ääriasentoon saakka.
Terä ja työkalupidike
VAROITUS: Palovamman vaara. Käytä AINA
suojakäsineitä terien vaihtamisen aikana. Työkalun
metalliosat ja terät voivat kuumeta huomattavasti
käytön aikana. Pienet irronneet materiaaliosat voivat
vahingoittaa paljaita käsiä.
Poravasaraan voidaan asentaa erilaisia piikkausteriä
käyttötarkoituksen mukaan. Käytä vain teräviä poranteriä.
SDS MAX -varusteiden asennus ja poisto
(Kuva D)
Tässä koneessa käytetään SDS MAX -poranteriä ja talttoja (katso
Kuvan D SDS MAX -teränvarren poikkileikkauskuvaa).
1. Puhdista teränvarsi.
2. Vedä lukitusholkkia 7 taakse ja laita teränvarsi paikalleen.
3. Käännä terää hieman, kunnes holkki napsahtaa paikalleen.
4. Tarkista, että terä on asianmukaisesti lukittu vetämällä terää.
Iskutoimintaa varten terän on kyettävä liikkumaan pitkittäin
useita senttimetrejä teränpitimeen lukittuna.
5. Poista terä vetämällä pidikkeen lukitusholkkia/rengasta 7 taaksepäin ja vedä terä irti pidikkeestä 6 .
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (Kuva E)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
sivukahvassa 2 ja toisen käden pitämistä pääkahvalla 5 .
Käyttötilat (Kuva A)
VAROITUS: Älä valitse toimintatilaa työkalun
ollessa käynnissä.
HUOMIO: Älä koskaan käytä kiertokairaus- tai
iskuporatilaa talttaterän ollessa työkalupidikkeessä.
Vaarana on henkilövahinko tai työkalun vaurioituminen.
Työkalussa on tilavalitsin 4 , jolla voit valita käyttötilan
käyttötarkoituksen mukaan.
Symboli
Tila
Iskuporaus
Vain isku
Terän
säätäminen
Sovellus
Poraus betoniin ja
muuraukseen
Kevyt haketus
Piikkausterän asennon
säätäminen
Käyttötilan valitseminen
• Kierrä tilavalitsinta niin, että nuoli osoittaa haluamasi
tilan symbolia.
HUOMAA: Tilavalitsimen 4 nuoli tulee osoittaa aina tilasymboliin. Niiden välillä ei ole muita asetuksia. Moottoria voi olla
tarpeen käyttää lyhyen aikaa hammaspyörien kohdistamiseksi,
kun olet siirtynyt ’vain isku’ tilasta ’ruuvaus’ -tilaan.
Taltan asennon säätö (Kuva A)
Taltta voidaan säätää ja lukita 24 eri asentoon.
1. Kierrä toimintatilan valintakytkintä 4 , kunnes se osoittaa
asentoa kohti.
2. Kierrä taltta haluttuun asentoon.
117
Suomi
3. Aseta toimintatilan valintakytkin 4 Vain isku asentoon.
4. Kierrä talttaa, kunnes se lukittuu paikalleen.
Toimenpiteen suorittaminen (Kuva A)
VAROITUS: HENKILÖVAHINKOVAARAN
VÄLTTÄMISEKSI TYÖKAPPALE TULEE AINA
ankkuroida tai kiinnittää hyvin paikoilleen. Jos poraat
ohutta materiaalia, käytä puista tukikappaletta, joka
estää materiaalin vahingoittumisen.
VAROITUS: Odota aina kunnes moottori on pysähtynyt
kokonaan ennen kuin vaihdat kiertosuuntaa.
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(Kuva A)
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä 1 .
Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin.
Kovametallikierreterällä poraaminen
(Kuva A)
1. Aseta sopiva poran terä.
2. Aseta toimintatilan valintakytkin 4 Iskuporaus-asentoon.
3. Aseta elektroninen nopeus ja iskun säädön valitsin 10 .
4. Asenna ja säädä sivukahva 2 .
5. Merkitse kohta, johon reikä porataan.
6. Aseta poranterä paikalle ja kytke työkalu päälle.
7. Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen kuin otat
pistokkeen pois pistorasiasta.
Porakruunulla poraaminen (Kuva A)
1. Asenna sopiva porakruunu.
2. Asenna keskiöpora porakruunuun.
3. Aseta toimintatilan valintakytkin 4 Iskuporaus-asentoon.
4. Käännä elektroninen nopeuden ja iskun säädön valitsin 10 keskitason tai korkean nopeuden asetukselle.
5. Asenna ja säädä sivukahva 2 .
6. Aseta keskiöpora paikalle ja kytke työkalu päälle. Poraa
kunnes porakruunu tunkeutuu sementtiin noin 1
cm:n syvyydeltä.
7. Sammuta työkalu ja irrota keskiöpora. Laita porakruunu
takaisin reikään ja jatka poraamista.
8. Kun poraat sellaista rakennetta, joka on kruunun
poraussyvyyttä paksumpi, irrota porauksessa syntyvä
sementtisylinteri säännöllisin väliajoin.
Jotta sementti porausreiän ympärillä ei murtuisi, poraa ensin
halkaisijaltaan keskiöporan suuruinen reikä koko rakenteen
läpi. Poraa sitten porakruunulla reikä kummallekin puolelle
noin puoleen väliin.
9. Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen kuin otat
pistokkeen pois pistorasiasta.
Talttaus ja piikkaus (Kuva A)
1. Asenna sopiva taltta ja kierrä sitä kädellä, kunnes se
lukkiutuu yhteen 24 asennosta.
2. Aseta toimintatilan valintakytkin 4 Vain isku -asentoon.
3. Aseta elektroninen nopeus ja iskun säädön valitsin 10 .
4. Asenna ja säädä sivukahva 2 .
118
5. Käynnistä työkalu ja aloita työskentely.
6. Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen kuin otat
pistokkeen pois pistorasiasta.
Suosituksia työkalun käyttöön
• Kohdista voimaa poraamisen aikana suorassa linjassa terään
nähden. Älä kuitenkaan paina liikaa, muutoin moottori
saattaa sakata tai terä vääntyä. Yhtenäinen, tasainen
materiaalivirta osoittaa oikean porausnopeuden.
• Jos poraat ohutta tai helposti pirstoutuvaa
materiaalia, käytä puista tukikappaletta, joka estää
työstökappaleen vahingoittumisen.
VAROITUS:
• Älä käytä tätä työkalua palavien tai räjähdysherkkien
nesteiden (bensiini, alkoholi, jne.) sekoittamiseen
tai pumppaamiseen.
• Älä sekoita syttyviä nesteitä, joissa on
vastaava merkintä.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Suomi
Lisävarusteena on saatavilla erilaisia SDS MAX -poran- ja
piikkausteriä. Käytetyt lisävarusteet ja liitososat tulee voidella
säännöllisesti SDS MAX -liitännän ympärillä.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
119
Svenska
KRAFTIG SLADDLÖS SDS MAX KOMBINATIONSLAGHAMMARE
DCH733
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Varvtal utan belastning
Obelastade slag per minut
Enkel slagenergi (EPTA 05/2009)
Optimalt borrdjup i betong
Maximalt borrdjup i betong
Maximalt kärnborrdjup i betong
Verktygshållare
Spettlägen
Vikt (utan batteripaket)
VDC
min-1
bpm
J
mm
mm
mm
kg
DCH733
54
1
177–355
1350–2705
13,3
25–38
48
40–125
SDS MAX
24
8,6
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-6.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
97
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
108
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
Borrning
Vibrationsemissionsvärde ah, HD =
m/s²
9,0*
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
Mejsling
Vibrationsemissionsvärde ah,Cheq =
m/s²
8,8*
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
*Mätt vid sidohandtaget. Sidohandtagets vibrationer är högre än vibrationen
vid huvudhandtaget.
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
120
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Kraftig Sladdlös SDS MAX
Kombinationsslaghammare
DCH733
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
02.11.2017
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Vikt
Svenska
Batterier
Laddare/Laddningstid (minuter)
Kat. #
VDC
Ah
Vikt (kg)
DCB107
DCB546
DCB547
DCB548
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB189
18/54
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
12,0/4,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
4,0
1,05
1,25
1,46
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,54
0,54
270
420
540
70
185
90
240
60
140
185
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
300
35
100
50
120
30
70
100
90
140
180
22
60
30
75
22
45
60
60
85
180
22
60
30
75
22
45
60
90
140
120
22
60
30
75
22
45
60
X
X
X
45
120
60
150
X
90
120
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
121
Svenska
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brännskador eller eldsvåda.
d ) Under missbruksförhållanden kan vätska komma
ut från batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt inträffar, spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
6) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för
Borrhammare
•
•
•
•
•
•
•
5) Användning och Skötsel av
Batteridrivna Verktyg
a ) Ladda endast med den laddare som är specificerad
av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara när den
används tillsammans med ett annat batteripaket.
b ) Använd elverktygen enbart med därtill avsedda
batteripaket. Användning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvåda.
c ) När batteripaketet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra små metallföremål som
kan skapa en förbindelse från ena polen till den
122
•
•
•
Använd hörselskydd. Att utsättas för buller kan leda
till hörselskador.
Använd extrahandtagen som medföljer verktyget.
Tappad kontroll kan orsaka personskador.
Håll elverktyget i isolerade greppytor under arbete
där sågverktyget kan komma i kontakt med dolda
strömledningar. Kontakt med en strömförande ledning
kan göra att exponerade metalldelar hos elverktyget blir
strömförande och kan ge operatören en elektrisk stöt.
Kontrollera att inte materialet som skall borras döljer
elektriska- eller gastjänster och att deras placering har
verifierats med kraftbolagen.
Använd klämmor eller något annat praktiskt sätt att
säkra och stödja arbetsstycket vid ett stabilt underlag.
Att hålla arbetet för hand eller mot kroppen är instabilt och
kan göra att du förlorar kontrollen.
Använd skyddsglasögon eller annat ögonskydd.
Mejslingsarbeten kan göra att flisor flyger omkring. Flygande
partiklar kan orsaka permanenta ögonskador. Använd
andningsskydd eller gasmask vid arbetet som genererar
damm. Hörselskydd krävs för de flesta arbeten.
Ha ett fast grepp om verktyget hela tiden. Försök inte
att arbeta med verktyget utan att hålla det med båda
händerna. Det rekommenderas att sidohandtaget alltid
används. Arbete med detta verktyg med en hand kommer
att resultera i att kontrollen förloras. Bryta igenom eller att
stöta på hårt material såsom armeringsjärn kan också vara
riskabelt. Dra åt sidohandtaget ordentligt innan användning.
Använd inte detta verktyg under längre perioder.
Vibrationer som orsakas av slagverktygets arbete kan vara
skadligt för dina händer och armar. Använd handskar för att
få extra stötdämpning och begränsa exponeringen genom att
ta regelbunden paus.
Renovera inte bitsarna själv. Mejselrenovering skall utföras
av en auktoriserad specialist. Felaktigt renoverade mejslar kan
orsaka skador.
Använd handskar vid arbete med verktyget eller byte av
bits. Åtkomliga metalldelar på verktyget och borrbits kan bli
Svenska
•
•
•
•
mycket heta under arbetet. Små bits av trasigt material kan
skada bara händer.
Lägg aldrig ifrån dig verktyget förrän bitsen har stannat
helt och hållet. Bitsar i rörelse kan orsaka skador.
Slå inte på bitsar som fastnat med en hammare för att
lossa dem. Fragment av metall eller materialspån kan lossna
och orsaka skador.
Lätt slitna mejslar kan vässas med en vinkelslip.
Överhetta inte bitsen (avfärgning) medan en ny kant
bearbetas. Kraftigt slitna spett kräver omsmidning. Omhärda
inte och härda spettet.
Återstående risker
Följande risker följer med användning av slagborrmaskiner:
• Skador orsakade av att roterade eller heta delar vidrörs
hos verktyget.
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk att fingrar kläms vid byte av tillbehör.
• Hälsofara på grund av inandning av damm som härrör från
arbete med betong och/eller murverk.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
SE UPP: Under vissa förhållanden när laddaren
är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
• Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
123
Svenska
•
•
•
•
•
•
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] B)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 8 i laddaren, se till att batteripaketet är
helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan börjar blinka
upprepade gånger för att indikera att laddningsprocessen
har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 9 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet
blir varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Väggmontering
Se nedanstående tabell angående
batteripaketets laddningsstatus.
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Laddningsindikatorer
Rengöringsinstruktioner för laddaren
Laddning
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en
gul indikatorlampa kommer att lysa under denna
operation. När batteriet har nått lämplig temperatur
kommer den gula lampan att slockna och laddaren
återupptar laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda ett
felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett felaktigt
batteri genom att vägra lysa.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med
en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
124
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
Svenska
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden.
Giftiga ångor och ämnen skapas när batteripaket med litiumjon bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och
orsaka kortslutning.
NOTERA: Litium-jon batterier skall inten placeras i det
incheckade bagaget.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd
och Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i
en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När
FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge:
När locket är fäst på
FLEXVOLTTM batteriet är
batteriet i transport-läge.
Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning
av watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
Exempel på etikettmärkning för
undanta paketet från visa
användning och transport
transportbestämmelser som
införts för batteriet med
högre watt-timmar.
125
Svenska
Exempel. transport Wh-klassificering kan indikera 3 x 36 Wh,
vilket betyder tre batterier på 36 Wh var. Användningen av
Wh-klassificeringen indikerar 108 Wh (underförstått ett batteri).
TRANSPORT: Transport med inbyggt transportlock,
Wh-märkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier på
36 Wh).
Förvaringsrekommendationer
Batterityp
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
DCH733 arbetar med ett 54 volt batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB546, DCB547. Se Tekniska
Data för mer information.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Rotationshammare
1Sidohandtag
1 Li-jon batteripaket (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-jon batteripaket (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-jon batteripaket (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Instruktionshandbok
NOTERA: Batteripaket, laddare och förvaringslådor medföljer
inte N-modeller. Batteripaket och laddare medföljer inte
NT-modeller. B-modellerna innehåller Bluetooth®-batteripaket.
NOTERA: Bluetooth®-märket och -logotyper tillhör
Bluetooth®, SIG, Inc. och DeWALT använder dessa märken
under licens. Övriga varumärken och varumärkesnamn tillhör
respektive ägare.
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Utsätt inte för vatten.
Läs instruktionshandbok före användning.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Bär öronskydd.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Bär ögonskydd.
Endast för användning inomhus.
Datumkodplacering (Bild A)
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn
till miljön.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
ANVÄNDNING: Använd utan transportlock, indikerar
Wh-märkningen 108 Wh (ett batteri med 108 Wh).
Datumkoden 14 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2018 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
1
2
3
4
5
126
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
6 Bitshållare
Avtryckare
7 Hylsa
Sidohandtag
8 Batteripaket
Frontcylinder (krage)
9 Batterilåsknapp
Lägesväljarratt
Huvudhandtag
Svenska
10 Elektroniskt hastighets-
12 Gul LED-indikator
och slagreglage
11 Röd LED-indikator
antirotationsystem
borstslitage
13 DeWALT verktygstag
monteringshål
14 Datumkoden
Avsedd Användning
Din rotationshammare har konstruerats för professionella
rotationsborrningar i murverk och betong och mejslingsarbeten.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Din rotationshammare är ett professionellt elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
Mjukstartsfunktion
Mjukstartfunktionen möjliggör att verktyget kan accelereras
långsamt samt förhindrar att borrverktyget vandrar iväg från den
avsedda platsen när du startar.
Mjukstartfunktionen reducerar även motstöten för kuggdreven
och användaren om du börjar att borra med verktyget i ett
befintligt hål.
Aktivt vibrationskontrollsystem (Active
Vibration Control/AVC)
För bästa vibrationskontroll, håll verktyget såsom beskrivs
i Korrekt handplacering och använd bara tillräckligt
tryck så att dämpningsenheten på huvudhandtaget har
ungefär mellanslagtal.
Den aktiva vibrationskontrollen neutraliserar studsande
vibrationer från slagmekanismen. Sänkning av hand- och
armvibrationerna gör det mer bekvämt att använda maskinen
under längre perioder och förlänger enhetens livslängd.
Hammaren behöver endast lagom mycket tryck för att koppla in
den aktiva vibrationskontrollen. Användning av för mycket tryck
kommer inte att göra att verktyget borrar snabbare och den
aktiva vibrationskontrollen kommer inte att kopplas in.
DeWALT verktygstag redo (Bild A)
Extra tillbehör
Din hammare levereras med monteringshål 13 och fästdon
för installation av en DeWALT verktygstag. Du behöver
en T20 bitsspets för att installera taggen. Denna DeWALT
verktygstag är skapad för att spåra och lokalisera professionella
elverktyg, utrustning och maskiner som använder DeWALT Tool
Connect™ appen. För korrekt installation av DeWALT Tool Tag se
DeWALT Tool Tag manualen.
Elektronisk hastighets- och slagreglage
(Bild A)
Den elektroniska och slagkontrollen möjliggör användning
av mindre borrbitsar utan risk att bitsen bryts, slagborrning
i lätta och bräckligt material utan splittring och optimal
verktygskontroll för precis mejsling.
För att ställa in den elektroniska hastigheten och
slagkontrollratten 10 , vrid ratten till önskad nivå. Ju
högre nummer desto högre hastighet och slagenergi.
Rattinställningarna gör verktyget extremt flexibelt och
anpassningsbart för många olika användningsområden. Den
inställning som krävs beror på bitsstorleken och hårdheten hos
materialet som borras.
• När man arbetar med eller borrar i mjuka eller spröda
material och vill ha minimalt utspill, ställer man in reglaget
på en låg inställning;
• När man arbetar med hårdare material, ställer man in
reglaget på en hög inställning.
Överbelastningskoppling
Om en borrbits fastnar kommer drivningen till spindeln att
avbrytas av överbelastningskopplingen. På grund av de
resulterade kraftena skall alltid verktyget hållas i ett fast grepp
med båda händerna. Efter överbelastning, släpp och tryck in
avtryckaren för att åter aktivera drivningen.
VARNING: Borren kan fastna om överbelastningen
orsakar en plötslig vridning. Förvänta dig alltid att den kan
fastna. Håll fast verktyget för att kontrollera vridningen
och för att förhindra skador.
Antirotationssystem
Som tillägg till kopplingen erbjuder antirotationssystemet
användarkomfort genom en inbyggd antirotationsteknologi
som kan upptäcka om användaren förlorar kontrollen över
hammaren. När en blockering upptäcks minskar momentet och
hastigheten stoppas omedelbart. Denna funktion förhindrar
självrotation av verktyget.
Den röda indikatorn för antirotationsystemet 11 kommer att
lysa för att indikera statusen.
Antirotationssystem- och serviceindikator LED
(Bild A)
Din rotationshammare har två LED som indikerar
antirotationssystemet funktionen och en serviceindikator. Se
tabellen för ytterligare information om LED-funktionerna.
LED-funktion
Röd
(permanent på)
Beskrivning
Antirotationssystemet
Det röda systemindikatorn-LED 11 för antirotation lyser när
antirotation är aktiverad.
127
Svenska
LED-funktion
Gul
(permanent på)
Gul
(blinkar)
Beskrivning
Service överskriden
Den gula LED-indikatorn
för service 12 lyser när
verktyget behöver service.
Efter 10 timmar kommer
LED att blinka (ny smörjning,
försegling hammarmekanism).
Service krävs
Indikerar att verktyget
behöver service inom
de närmaste 10 timmars
användning (ny smörjning,
försegling hammarmekanism).
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
VARNING: Risk för skador! Risk utgörs av ett fallande
batteri. Ett batteri som faller kan utgöra en risk för skador
på dig själv eller andra. Se till att batteriet sitter fast
i verktyget.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild B)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 8 är fulladdat.
Installation av batteripaketet i verktygets
batterifack
1. Rikta in batteripaketet 8 mot skenorna inuti verktygets
batterifack (Bild B).
2. Skjut in den i batterifacket tills batteripaketet sitter fast i
verktyget, se till att du hör att den snäpper på plats.
Att ta bort batteripaketet från verktygets
batterifack
1. Tryck på låsknappen 9 och dra med en fast rörelse ut
batteripaketet från verktygets batterifack.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Bild B)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen 15 . En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
128
användbara gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och
batteriet behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
Sidohandtag (Bild A, C)
VARNING: För att minska risken för personskador hantera
ALLTID verktyget med sidohandtaget korrekt monterat.
Om så inte görs kan det resultera i att sidohandtaget
glider under arbetet och kontrollen över verktyget
förloras. Håll verktyget med båda händerna för att
maximera kontrollen.
Sidohandtaget 2 kläms fast på framkanten av växelhuset och
kan vridas 360˚ för användning av höger- eller vänsterhänta.
Montering av raka sidohandtaget (Bild C)
1. Bredda ringöppningen på sidohandtaget 2 genom att vrida
det moturs.
2. Skjut montaget på nosen på verktyget genom stålringen 16 och på hylsan 3 förbi verktygshållaren och hylsan.
3. Vrid sidohandtagsmontaget till önskad position. För
slagborrning horisontellt med en grov borrbits, placera
sidohandtagsmontaget i en vinkel på ungefär 20° på
verktyget för optimal kontroll.
4. Lås sidohandtagsmontaget på plats genom att dra åt
handtaget 2 genom att vrida det medurs så att montaget
inte kan rotera.
Bits och bitshållare
VARNING: Risk för brännskada. Använd ALLTID handskar
när bitsar byts. Åtkomliga metalldelar på verktyget och
borrbits kan bli mycket heta under arbetet. Små bits av
trasigt material kan skada bara händer.
Rotationshammaren kan användas med olika mesjelbits
beroende på önskad användning. Använd endast
vassa borrbits.
Sätta i och ta ut SDS MAX tillbehör (Bild D)
Maskinen använder SDS MAX borr- och mejselverktyg (se
den inlagda bilden i Fig. D för en genomskärning av ett
SDS MAX verktygsskaft).
1. Rengör verktygsskaftet.
2. Dra tillbaka lås klämhylsan 7 och för in verktygsskaftet.
3. Vrid skaftet något tills hylsan snäpper på plats.
4. Dra i verktyget för att se om det är ordentligt spärrat.
Hammarfunktionen kräver att verktyget kan svänga
flera centimeter i längdriktningen medan det sitter
i verktygshållaren.
5. För att avlägsna verktyget, dra tillbaka spärrhylsan/kragen 7 och dra ut verktyget ur hållaren 6 .
Svenska
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
Genomföra ett arbete (Bild A)
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Korrekt Handplacering (Bild E)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på det monterade
sidohandtaget 2 och den andra handen på huvudhandtaget 5 .
Driftlägen (Bild A)
VARNING: Välj inte driftläge när verktyget körs.
SE UPP: Använd aldrig rotationsborrningsläge eller
rotationsslagborrläge med en mejselbits i bitshållaren.
Personskador och skador på verktyget kan uppstå.
Ditt verktyg är utrustad med en lägesväljarratt 4 för att välja
lämplig läge för önskat arbete.
Symbol
Läge
Användning
Rotationsslagborrning
Borrning i betong och
murning
Endast slagborrning
Bitsjustering
Lätt mejsling
Justering av
mejselbitsposition
Välja driftläge
• Vrid lägesväljarratten så att pilen pekar mot den symbol som
motsvarar önskat läge.
NOTERA: Pilen på lägesväljarratten 4 måste peka på en
lägessymbol hela tiden. Det finns inga operativa lägen mellan
dessa. Det kan vara nödvändigt att kort köra motorn efter att
ha ändrat från ”endast slagborrning” till ”rotationslägen” för att
ställa in växlarna.
Ställa in spettets läge (Bild A)
Spettet kan ställas in och låsas i 24 olika lägen
enligt graderingen.
1. Vrid lägesväljaren 4 tills den pekar mot positionen.
2. Vrid spettet till önskat läge.
3. Ställ lägesväljaren 4 i läge för ”Endast slagborrning.”
4. Vrid spettet tills det låses i positionen.
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR
PERSONSKADOR, SE ALLTID till att arbetsstycket är väl
förankrat eller sitter fastklämt. Vid borrning i tunt material,
använd en träbit på baksidan för att förhindra skador
på materialet.
VARNING: Vänta tills motorn stannat helt och hållet
innan rotationsriktningen ändras.
Att sätta på och stänga av (Bild A)
För att slå på verktyget, tryck på strömbrytaren 1 .
För att stoppa verktyget, släpp brytaren.
Borrning med massivt verktyg (Bild A)
1. Sätt in lämplig borrbits.
2. Ställ lägesväljaren 4 i läge för borrhammarfunktion.
3. Ställ in det elektroniska hastighets- och slagreglaget 10 .
4. Montera och ställ in sidohandtaget 2 .
5. Markera platsen där hålet ska borras.
6. Sätt an borret och starta verktyget.
7. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart och innan
sladden dras ur.
Borrning med kärnborr (Bild A)
1. Montera ett lämpligt kärnborr.
2. Sätt in centerborret i kärnborret.
3. Ställ lägesväljaren 4 i läge för borrhammarfunktion.
4. Vrid det elektroniska hastighets- och slagreglaget 10 till
medel eller hög hastighet.
5. Montera och ställ in sidohandtaget 2 .
6. Sätt an centerborret och starta verktyget. Borra tills
kärnborret tränger in ca. 1 cm i betongen.
7. Sluta borra och avlägsna centerborret. Sätt tillbaka
kärnborret i hålet och borra vidare.
8. När du borrar genom material som är tjockare än
kärnborrets djup måste den runda betongcylindern eller
kärnan inuti borret brytas av med jämna mellanrum.
För att undvika att det bryts undan betong runt hålet bör
du först borra ett hål helt igenom materialet med samma
diameter som centerborret. Borra sedan kärnhålet halvvägs
på ömse sidor.
9. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart och innan
sladden dras ur.
Mejsling och skärning (Bild A)
1. Montera en lämplig mejsel och vrid den för hand tills den
spärras i en av de 24 positionerna.
2. Ställ lägesväljaren 4 i läge för ”endast hammarfunktion.”
3. Ställ in det elektroniska hastighets- och slagreglaget 10 .
4. Montera och ställ in sidohandtaget 2 .
5. Starta verktyget och påbörja arbetet.
6. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart och innan
sladden dras ur.
129
Svenska
Rekommendationer för verktygshantering
• Vid borrning använd alltid tillräckligt med tryck i en rak linje
med bitsen, men tryck inte så hårt att motorn stannar eller
bitsen påverkas. Ett fint, jämnt flöde med material indikerar
korrekt borrhastighet.
• Vid borrning i tunt material eller material som lätt flisar
sig, använd en träbit på baksidan för att förhindra skador
på materialet.
VARNING:
• Använd inte detta verktyg för att blanda eller pumpa
lättantändliga eller explosiva vätskor (bensin,
alkohol etc.).
• Blanda eller rör inte vätskor som är markerade
som antändliga.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Olika typer av SDS MAX bitsar och mejslar finns tillgängliga som
tillval. Tillbehör och tillsatser som används måste regelbundet
smörjas runt SDS MAX fästet.
130
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
Türkçe
AĞIR HİZMET TİPİ ŞARJLI SDS MAX KOMBİNE KIRICI
DCH733
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Yüksüz hız
Yüksüz dakika başına vuruş sayısı
Tek darbe enerjisi (EPTA 05/2009)
Betonda optimum delme aralığı
Betonda maksimum delme aralığı
Betonda maksimum karotiyerle delme aralığı
Alet Tutucu
Keski pozisyonları
Ağırlık (akü hariç)
VDC
dak-1
bpm
J
mm
mm
mm
kg
DCH733
54
1
177–355
1350–2705
13,3
25–38
48
40–125
SDS MAX
24
8,6
EN60745-2-6’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün
vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
97
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
108
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3
Delme
Titreşim emisyon değeri ah, HD =
m/s²
9,0*
Belirsizlik değeri K =
m/s²
1,5
Keskiyle yontma
Titreşim emisyon değeri ah,Cheq =
m/s²
8,8*
Belirsizlik değeri K =
m/s²
1,5
*Yan tutamakta ölçülür. Yan tutamak titreşimi ana tutamaktaki titreşimden
daha yüksektir.
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Ağır Hizmet Tipi Şarjlı SDS MAX Kombine
Kırıcı
DCH733
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
02.11.2017
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
131
Ağırlık
Türkçe
Aküler
Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika)
Kat. #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB548
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB189
18/54
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
12,0/4,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
4,0
Ağırlık (kg) DCB107
1,05
1,25
1,46
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,54
0,54
270
420
540
70
185
90
240
60
140
185
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
132
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
300
35
100
50
120
30
70
100
90
140
180
22
60
30
75
22
45
60
60
85
180
22
60
30
75
22
45
60
90
140
120
22
60
30
75
22
45
60
X
X
X
45
120
60
150
X
90
120
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
Türkçe
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre
yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
d ) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Kırıcı Deliciler için Ek Güvenlik Talimatları
•
•
•
•
•
•
•
•
5) Şarjlı Aletlerın kullanımı ve bakımı
a ) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
b ) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
c ) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar,
çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden
olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak
•
•
Kulak koruması kullanın. Gürültüye maruz kalınması, işitme
kaybına yol açabilir.
Aletle birlikte verilen yardımcı tutamakları kullanın.
Kontrol kaybı yaralanmaya neden olabilir.
Kesim aletinin, gömülü elektrik kablolarına temas
etmesine yol açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
tutamaklarından tutun. Elektrik akımı bulunan kablolarla
temas, akımı elektrikli aletin “iletken” metal parçaları üzerinden
kullanıcıya ileterek elektrik çarpmasına yol açacaktır.
Delinen malzemenin elektrik veya gaz servisi için
yerleştirilmiş boruları gizlemediğinden ve bu tür
boruların yerlerinin bu hizmeti veren şirketler
tarafından onaylandığından emin olun.
İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek ve desteklemek
için kelepçe veya başka bir pratik yöntem kullanın. İş
parçasını el veya vücudunuzla tutmak dengesizdir ve kontrol
kaybına neden olabilir.
Güvenlik gözlüğü veya başka bir göz koruması kullanın.
Kırma işlemlerinde bazı parçacıklar uçuşabilir. Uçuşan
partiküller kalıcı göz zararına neden olabilir. Toza neden olan
uygulamalar için bir toz maskesi veya solunum maskesi takın.
Birçok uygulama için kulak koruması gerekebilir.
Aleti her zaman sıkıca kavrayın. Bu aleti her iki elinizle
de kavramadan kullanmaya kalkmayın. Yan tutamağın
her zaman kullanılması önerilir. Bu aleti tek elle çalıştırmak,
kontrol kaybıyla sonuçlanacaktır. Demir gibi sert malzemeleri
delmeye çalışmak veya bunlarla karşılaşmak da tehlikeli
olabilir. Yan tutamağı kullanmadan önce iyice sıkıştırın.
Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Kırıcı hareketinin yarattığı
titreşim el ve kollarınız için zararlı olabilir. Fazladan koruma
amacıyla eldiven kullanın ve maruz kalmayı azaltmak için sık
sık dinlenin.
Uçları kendiniz yenilemeyin. Keski yenilemesi yetkili bir
uzman tarafından yapılmalıdır. Uygun olmayan şekilde
yenilenmiş keskiler yaralanmalara neden olabilir.
Aleti çalıştırırken veya uçları değiştirirken eldiven
kullanın. Alet üstündeki ulaşılabilen metal parçalar ve uçlar
çalışma sırasında çok fazla ısınabilir. Kırılan malzemelerin
küçük parçaları çıplak ele zarar verebilir.
133
Türkçe
•
•
•
•
Ucu tam olarak durmadan elektrikli aleti asla yere
koymayın. Hareket eden uçlar yaralanmalara neden olabilir.
Sıkışmış parçaları yerinden çıkartmak için çekiçle
vurmayın. Metal parçaları veya malzeme parçacıkları etrafa
uçuşabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
Hafif yıpranmış keskiler bileylenerek ile
yeniden keskinleştirilebilir.
Yeni bir kenarı aşındırırken matkap ucunun aşırı
ısınmasına (renk değişikliği) izin vermeyin. Kötü aşınmış
keskiler yeniden biçimlendirme gerektirir. Keskiyi yeniden
sertleştirmeyin ve menevişlemeyin.
Diğer Tehlikeler
Aşağıdaki riskler döner çekiç kullanmanın doğasında vardır:
• Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Aksesuarları değiştirirken parmakların sıkışması riski.
• Beton ve/veya duvar üzerinde çalışırken oluşan tozları
solumaktan kaynaklanan sağlık tehlikeleri.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
134
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
DİKKAT: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
• Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
• Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
• Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
• Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
• Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
• Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Türkçe
•
•
•
•
•
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] B)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 8 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 9 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Şarj ışıkları
şarj edilmesi
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru şekilde
çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile
birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Duvara Montaj
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak şekilde vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine
devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj cihazı
lambası yanmayarak arızalı bir bataryayı gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına
da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
135
Türkçe
•
•
•
•
•
•
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için
değişiklik yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına
yol açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis
merkezine gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında, batarya
kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
NOT: Lityum-iyon piller kontrol edilmiş
bagaja konmamalıdır.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
136
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek
başına taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo
setler) havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu
Watt Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması
şartıyla yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme
gereklilikleri hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek
nakliyatçıların sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin
geçerli düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak
alıcının sorumluluğundadır.
FLEXVOLTTM Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir
18V batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya
108V (ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya
olarak çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya kapak takıldığında
batarya taşıma modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri, 3
bataryanın daha yüksek bir Watt
saati (Wh) değerine sahip 1
bataryaya kıyasla daha düşük bir
Watt saatiyle sonuçlanacak şekilde
elektriksel olarak birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha
yüksek bir Watt saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu
belirli taşımacılık düzenlemelerinden muaf olmasına neden
olabilir.
Örneğin, 3 x 36 Wh
Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
olarak belirtilen
Transport (Taşıma) Wh
değeri, her biri 36 Wh
olan 3 bataryanın
Türkçe
bulunduğu anlamına gelir. Use (Kullanım) Wh değeri ise 108 Wh
olarak belirtilebilir (1 batarya kasdedilir).
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
TRANSPORT (TAŞIMA) (dahili taşıma başlığı ile).
Örnek: Wh değeri 3 x 36 Wh olarak belirtilir (36 Wh
değerindeki 3 batarya).
Akü tipi
DCH733 54 volt akülerle çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB546, DCB547. Daha fazla bilgi
için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Döner Çekiç
1 Yan tutamak
1 Li-İyon batarya (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelleri)
2 Li-İyon bataryalar (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelleri)
3 Li-İyon bataryalar (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
NOT: Bataryalar, şarj cihazları ve alet kutuları N modellerinde
bulunmaz. Bataryalar ve şarj cihazları NT modellerinde
bulunmaz. B modelleri Bluetooth® bataryaları içerir.
NOT: Bluetooth® kelimesi tescili ve logoları Bluetooth®, SIG,
Inc.'in tescilli markalarıdır ve bunların DeWALT tarafından
kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili
sahibine aittir.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Kulaklık takın.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Koruyucu gözlük takın.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
USE (KULLANIM) (taşıma başlığı olmadan). Örnek:
Wh değeri 108 Wh olarak belirtilir (108 Wh
değerindeki 1 batarya).
Tarih Kodu Konumu (Şek. A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 14 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2018 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
1
2
3
4
5
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
6 Uç tutucu
Tetik düğmesi
7 Manşon
Yan tutamak
8 Batarya
Ön Namlu (Bilezik)
9 Batarya çıkarma düğmesi
Mod seçme çarkı
Ana tutamak
137
Türkçe
10 Elektronik hız ve darbe
12 Sarı fırça aşınma gösterge
kontrol kadranı
11 Kırmızı anti-rotasyon
sistemi gösterge LED’i
LED’i
13 DeWALT alet etiketi montaj
delikleri
14 Tarih kodu
Kullanim Amaci
Kırıcı deliciniz, profesyonel amaçlı duvar ve beton delme, kırma
ve parçalama uygulamaları için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu döner çekiç profesyonel kullanım amaçlı bir elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Yumuşak ilk hareket Özelliği
Yumuşak başlama özelliği, başlarken aletin istenen delik
pozisyonundan dışarı kaymasını önlemek için yavaşça
hızlanmayı sağlar.
Yumuşak başlama özelliği aynı zamanda kırıcı delici mevcut bir
delikteki matkap ucuyla başlatılmışsa dişliye ve operatöre iletilen
ani tork tepkimelerini de azaltır.
Aktif Titreşim Kontrol (AVC) Sistemi
En iyi titreşim kontrolü için aleti Uygun El Pozisyonu
bölümünde açıklandığı gibi tutun ve sadece ana tutamaktaki
sönümleme aleti yaklaşık orta darbe düzeyinde olacak şekilde
yeterli basıncı uygulayın.
Aktif titreşim kontrolü dövme mekanizmasından gelen rezonans
titremesini ortadan kaldırır. El ve kol titremesini azaltarak
daha uzun süreli rahat kullanım sağlar ve ünitenin çalışma
ömrünü uzatır.
Aktif titreşim önlemenin devreye girmesi için kırıcıya sadece
yeterli miktarda basınç uygulamak gerekir. Çok fazla basınç
uygulamak aletin daha hızlı delmesini veya yontma yapmasını
sağlamaz ve aynı zamanda aktif titreşim kontrolünün devreye
girmesine engel olur.
DeWALT Alet Etiketi Hazır (Şek. A)
Elektronik Hız ve Darbe Kontrol (Şek. A)
Elektronik hız ve darbe kontrolü, uçlarını uç kırılma riski
olmaksızın kullanmaya, hafif ve kırılgan malzemelerde dağılma
olmadan darbeli delme işlemlerine ve hassas kırma işleri için en
üst düzeyde alet kontrolüne olanak sağlar.
Elektronik hız ve darbe kontrol kadranını 10 ayarlamak için
kadranı istediğiniz seviyeye getirin. Rakam ne kadar yüksekse, hız
ve darbe enerjisi o kadar yüksek olur. Kadran ayarları, aleti birçok
farklı uygulama için son derece esnek ve uyarlanabilir hale getirir.
Gerekli ayar, uç boyutuna ve matkapla delinen malzemenin
sertliğine bağlıdır.
• Hassas, yumuşak materyalleri keserken veya delerken
veya minimum parçalanma gerektiğinde kadranı düşük
ayara ayarlayın;
• Daha sert materyalleri keserken veya delerken kadranı
yüksek ayara ayarlayın.
Aşırı Yükleme Debriyajı
Delme ucunun sıkışması durumunda, delme milinin hareketi
aşırı yük kavraması tarafından engellenir. Binen yükler nedeniyle
aleti her zaman iki elinizle sıkıca tutun. Aşırı yük sonrası delmeye
devam etmek için tetiği bırakıp tekrar basın.
UYARI: Matkap ani bir dönmeye neden olacak şekilde
aşırı yüklendiyse durabilir. Her zaman durmasını bekleyin.
Dönme hareketini kontrol edip yaralanmayı önlemek için
matkabı sıkıca kavrayın.
Dönmeyi Önleme Sistemi
Kavramaya ek olarak, kırıcı-delicinin kontrolünün kullanıcı
tarafından kaybedilip kaybedilmediğini saptayabilen bir dahili
anti-rotasyon teknolojisi ile kullanıcı konforunun artması
sağlanır. Bir sıkışma tespit edildiğinde, tork ve devir anında
durdurulur. Bu özellik aletin kendiliğinden dönmesini engeller.
Anti rotasyon sistemi göstergesi 11 durumu gösterme amaçlı
kırmızı yanar.
Dönmeyi Önleme Sistemi ve Servis Gösterge
LED’i (Şek. A)
Kırıcı deliciniz dönmeyi önleme sistemi fonksiyonunu ve
bir servis göstergesini belirten iki LED içerir. LED fonksiyonu
hakkında daha fazla bilgi için bu tabloya bakın.
LED Fonksiyonu
Kırmızı
(sürekli yanıyor)
Dönmeyi önleme sistemi
Dönmeyi önleyen anti-rotasyon
özelliği devrede olduğunda
kırmızı anti-rotasyon sistemi
gösterge LED’i 11 yanar.
Sarı
(sürekli yanıyor)
Servis bakım süresi aşıldı
Aletin servis bakımına ihtiyacı
olduğunda sarı servis gösterge
LED’i 12 yanar. 10 saat sonra
LED yanıp sönmeye devam
eder (yeni yağlama, kırıcı
mekanizma sızdırmazlığı).
İsteğe Bağlı Aksesuar
Kırıcınızda bir DeWALT Alet Etiketi takmak için montaj
delikleri 13 ve bağlantı elemanları bulunur. Etiketi takmak
için bir T20 matkap ucuna ihtiyacınız var. DeWALT Alet Etiketi,
DeWALT Tool Connect™ uygulamasını kullanarak profesyonel
elektrikli el aletleri, ekipman ve makineleri izlemek ve bulmak
için tasarlanmıştır. DeWALT Alet Etiketinin düzgün yerleştirilmesi
için DeWALT Alet Etiketi kılavuzuna bakın.
138
Tanım
Türkçe
Sarı
(yanıp sönüyor)
Servis gerekli
Aletin, kullanımdan sonraki
10 saat içinde servis
bakımına ihtiyacı olduğunu
gösterir (yeni yağlama, kırıcı
mekanizma sızdırmazlığı).
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
UYARI: Yaralanma riski! Düşen bir batarya nedeniyle
tehlike. Düşen bir batarya siz ve/veya başkaları için
yaralanma riski oluşturabilir. Bataryanın alete doğru
şekilde yerleştirilmiş olduğunu kontrol edin.
Yan tutamak 2 dişli kutusunun ön kısmına kelepçelenir ve sol
veya sağ elle kullanılabilmesi 360 derece döndürülebilir.
Yan Tutamağın Takılması (Şek. C)
1. Yan tutamağın 2 halka açıklığını saat yönünün tersine
çevirerek genişletin.
2. Montaj parçasını, keski tutucu ve manşonu geçerek çelik
halka 16 ve bileziğe 3 doğru, aletin ucuna kaydırın.
3. Yan tutamak düzeneğini istenilen konuma döndürün. Ağır
bir matkap ucuyla yatay olarak kırıcı delici modunda yan
tutamak düzeneğini optimum kontrol için alete yaklaşık 20°
açıyla tutun.
4. Tutamağı 2 saat yönünde döndürülerek montaj
dönmeyecek şekilde sıkıştırın ve yan kol montaj takımını
yerine sabitleyin.
Uç ve Uç Tutucusu
NOT: Akünün 8 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
UYARI: Yanma Tehlikesi. Uçları değiştirirken DAİMA
eldiven takın. Alet üstündeki ulaşılabilen metal parçalar
ve uçlar çalışma sırasında çok fazla ısınabilir. Kırılan
malzemelerin küçük parçaları çıplak ele zarar verebilir.
İstenen uygulamaya bağlı olarak bu döner çekice çeşitli keski
uçları takılabilir. Yalnızca keskin matkap uçları kullanın.
Bataryanın Alet Batarya Bölmesine
Takılması
SDS MAX Aksesuarlarının Takılması ve
Sökülmesi (Şek. D)
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. B)
1. Bataryayı 8 alet batarya bölmesinin iç kısmındaki sürgüyle
hizalayın (Şek. B).
2. Batarya tam olarak aletteki yerine oturana kadar batarya
bölmesine kaydırın ve kilit tırnağının, yerine oturma sesini
duyduğunuzdan emin olun.
Bataryanın Alet Batarya Bölmesinden
Çıkartılması
1. Serbest bırakma düğmesine 9 basın ve bataryayı sıkıca
çekerek batarya bölmesinden çıkartın.
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. B)
Bu makine SDS MAX matkap uçları ve keskiler kullanır (SDS MAX
uç şaftının enine kesiti için bkz. Şek. D detay resmi).
1. Uç şaftını temizleyin.
2. Kilitleme manşonunu 7 geri çekin ve uç şaftını takın.
3. Manşon yerine oturana kadar şaftı hafifçe çevirin.
4. Düzgün bir şekilde kilitlenip kilitlenmediğini kontrol etmek
için ucu çekin. Kırma delme işlevi, ucun alet tutucuya
kilitlendiğinde birkaç santimetre eksensel olarak hareket
edebilmesini gerektirir.
5. Ucu çıkarmak için alet tutucu kilitleme manşonunu/
bileziğini 7 geri çekin ve ucu alet tutucudan çekip
çıkarın 6 .
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge
düğmesine 15 basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının
bir kombinasyonu kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde
yanacaktır. Aküdeki şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken,
gösterge yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
Yan Tutamak (Şek. A, C)
Uygun El Pozisyonu (Şek. E)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, HER ZAMAN
aleti yan tutamak düzgün bir şekilde takılı haldeyken
çalıştırın. Aksi taktirde çalışma sırasında yan tutamak
kayabilir ve kontrol kaybına neden olabilir. Kontrolü
mümkün olduğunca iyi sağlamak için aleti iki
elinizle tutun.
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el monte edilen yan tutamak 2 , diğer el
ana tutamak 5 zerinde olacak şekildedir.
139
Türkçe
Çalışma Modları (Şek. A)
UYARI: Çalışma modunu, alet çalışır
durumdayken seçmeyin.
DIKKAT: Uç tutucuda bir keski ucu bulunuyorken kesinlikle
Kırma Delme veya Kırma Dövme modunda kullanmayın.
Yaralanmaya ve aletin hasar görmesine neden olabilir.
Aletinizde istediğiniz işlem için uygun çalışma modunu seçmek
üzere bir mod seçme çarkı 4 bulunur.
Sembol
Mod
Uygulama
Kırma Dövme
Beton ve duvar delme
Sadece kırma
Hafif yontma
Uç Ayarı
Keski ucu konum ayarı
Bir çalışma modu seçmek için
• Mod seçme çarkını ok istenen moda ait sembolü gösterecek
şekilde döndürün.
NOT: Mod seçme çarkındaki ok 4 daima bir mod simgesini
göstermelidir. Arada başka çalışma pozisyonu yoktur. ‘Sadece
kırma’ modundan ‘kırma dövme’ moduna geçiş sonrasında
dişlileri hizalamak için motoru kısaca çalıştırmak gerekebilir.
Keski Konumunun İndekslenmesi (Şek. A)
Keski 24 farklı konumda indekslenip kilitlenebilir.
1. Mod seçim düğmesini 4 konumunu gösterene
kadar döndürün.
2. Keskiyi istenen konuma döndürün.
3. Mod seçme düğmesini 4 “yalnızca kırma”
konumuna ayarlayın.
4. Keskiyi yerine oturana dek bükün.
Bir Uygulamanın Yürütülmesi (Şek. A)
UYARI: FİZİKSEL YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK
İÇİN DAİMA üzerinde çalışılan parçanın iyice
sabitlendiğinden veya sıkıştırıldığından emin olun. İnce
malzemelerde delme işlemi yapıyorsanız, malzemenin
hasar görmemesi için ahşap bir «destekleme»
bloğu kullanın.
UYARI: Dönme yönünü değiştirmeden önce daima motor
tamamen durana kadar bekleyin.
Açma Kapama (Şek. A)
Aleti açmak için, tetiğin alt kısmındaki on/off (açma/kapama)
sarsma düğmesine 1 basın.
Aleti durdurmak için, tetiğin üst kısmındaki on/off (açma/
kapama) sarsma düğmesine basın.
Düz Bir Uçla Delme (Şek. A)
1. Uygun matkap ucunu yerleştirin.
2. Mod seçme svicini 4 kırma delme konumuna ayarlayın.
3. Elektronik hız ve darbe kontrol kadranını 10 ayarlayın.
4. Yan tutamağı 2 takın ve ayarlayın.
140
5. Delinecek deliğin yerini nokta ile işaretleyin.
6. Matkap ucunu noktanın üzerine yerleştirin ve aleti çalıştırın.
7. Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan önce her zaman
aleti kapatın.
Karot Uçla Delme (Şek. A)
1. Uygun karot ucunu yerleştirin.
2. Delgi matkabını karot uca monte edin.
3. Mod seçme düğmesini 4 kırma delme konumuna ayarlayın.
4. Elektronik hız ve darbe kontrolü kadranını 10 orta veya
yüksek hız ayarına döndürün.
5. Yan tutamağı 2 takın ve ayarlayın.
6. Delgi matkabını noktanın üzerine yerleştirin ve aleti çalıştırın.
Karot betonun içine yaklaşık 1 cm içine girene kadar
delmeye devam edin.
7. Aleti durdurun ve delgi matkabını çıkarın. Karot ucu deliğe
tekrar yerleştirin ve delmeye devam edin.
8. Karot ucun derinliğinden daha kalın yapıları delerken,
betonun yuvarlak silindirinden veya göbek iç ucundan belirli
aralıklarla çıkın.
Deliğin etrafındaki betondan istenmeyen kopmaları
önlemek için, önce tüm yapı boyunca delgi matkabının
çapında bir delik açın. Ardından içi çıkarılmış deliği her iki
taraftan yarım yol delin.
9. Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan önce her zaman
aleti kapatın.
Yontma ve Kesme (Şek. A)
1. Uygun keskiyi yerleştirin ve 24 konumdan birine kilitlemek
için elle döndürün.
2. Mod seçme düğmesini 4 yalnızca kırma
konumuna ayarlayın.
3. Elektronik hız ve darbe kontrol kadranını 10 ayarlayın.
4. Yan tutamağı 2 takın ve ayarlayın.
5. Aleti çalıştırın ve çalışmaya başlayın.
6. Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan önce her zaman
aleti kapatın.
Aleti Çalıştırmayla İlgili Öneriler
• Delme sırasında, daima matkap ucuyla düz bir doğrultuda
basınç uygulayın ancak motoru durdurmayacak veya ucu
saptırmayacak şekilde bastırın. Pürüzsüz, tam bir malzeme
akışı, uygun delme hızında olduğunu gösterir.
• İnce malzemeleri veya ufak parçalar oluşturma ihtimali olan
malzemeleri delerken iş parçasının hasar görmesini önlemek
için ahşap bir «destekleme» bloğu kullanın.
UYARI:
• Bu aleti, kolayca alev alan veya patlayıcı sıvıları
(benzin, alkol vb.) karıştırmak veya pompalamak
için kullanmayın.
• Uygun şekilde etiketlenmiş yanıcı sıvıları karıştırmayın.
Türkçe
BAKIM
Şarj Edilebilir Aküler
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince
güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik
ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek
atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Bir seçenek olarak çeşitli SDS MAX matkap uçları ve keskileri
mevcuttur. SDS MAXdüzeneğinin etrafında kullanılan aksesuar
ve parçalar düzenli olarak yağlanmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
141
Ελληνικά
ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
SDS MAX
DCH733
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Κρούσεις ανά λεπτό, χωρίς φορτίο
Ενέργεια μίας κρούσης (EPTA 05/2009)
Βέλτιστη απόσταση διάτρησης σε σκυρόδεμα
Μέγιστη απόσταση διάτρησης σε σκυρόδεμα
Μέγιστη εμβέλεια γεωτρήσεων στο σκυρόδεμα
Υποδοχή αξεσουάρ
Θέσεις σμίλης
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
VDC
min-1
bpm
J
mm
mm
mm
kg
DCH733
54
1
177–355
1350–2705
13,3
25–38
48
40–125
SDS MAX
24
8,6
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745-2-6:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
97
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
108
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
3
Διάτρηση
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah, HD =
m/s²
9,0*
Αβεβαιότητα K =
m/s²
1,5
Κοπίδιασμα
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah,Cheq =
m/s²
8,8*
Αβεβαιότητα K =
m/s²
1,5
*Μέτρηση στην πλευρική λαβή. Οι κραδασμοί στην πλευρική λαβή είναι
εντονότεροι από τους κραδασμούς στην κύρια λαβή.
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
142
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Βαρεος Τυπου Κρουστικο Δραπανο
Μπαταριας SDS MAX
DCH733
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
02.11.2017
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
Βάρος
Ελληνικά
Μπαταρίες
Αρ. κατ.
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB548
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB189
18/54
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
12,0/4,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
4,0
Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά)
Βάρος (kg) DCB107
1,05
1,25
1,46
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,54
0,54
270
420
540
70
185
90
240
60
140
185
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
300
35
100
50
120
30
70
100
90
140
180
22
60
30
75
22
45
60
60
85
180
22
60
30
75
22
45
60
90
140
120
22
60
30
75
22
45
60
X
X
X
45
120
60
150
X
90
120
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
143
Ελληνικά
3) Προσωπική ασφάλεια
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
ζ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
η ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
144
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
ζ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
η ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Χρήση και φροντίδα των εργαλείων με
μπαταρία
α ) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Φορτιστής που
είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών, μπορεί να
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β ) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις
ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών
άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
γ ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε
την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ των
δύο ακροδεκτών της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση
των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
Ελληνικά
δ ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να
εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την
επαφή με το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση
που το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε
ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
6) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για
περιστροφικές σφύρες
•
•
•
•
•
•
•
•
Φοράτε προστατευτικά ακοής. Η έκθεση σε θόρυβο μπορεί
να προκαλέσει απώλεια ακοής.
Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές που παρέχονται
με το εργαλείο. Η απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει
σωματική βλάβη.
Κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από μονωμένες
επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία όπου
το αξεσουάρ κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με
αθέατα καλώδια. Σε περίπτωση επαφής με καλώδιο υπό
τάση, θα τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά μέρη του εργαλείου και θα μπορούσε να προκληθεί
ηλεκτροπληξία του χειριστή.
Βεβαιωθείτε ότι το υπό διάτρηση υλικό δεν περικλείει
κρυφούς αγωγούς ρεύματος ή αερίου και ότι έχετε
επιβεβαιώσει τις θέσεις τυχόν αγωγών με τις εταιρείες
κοινής ωφελείας.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλο πρακτικό τρόπο για
να στερεώνετε και να στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερό υπόβαθρο. Αν κρατάτε το τεμάχιο εργασίας με το
χέρι σας ή κόντρα στο σώμα σας, αυτό δεν είναι σταθερό και
μπορεί να προκληθεί απώλεια ελέγχου.
Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ή άλλη προστασία των
ματιών. Οι εργασίες κρούσης προκαλούν την εκτίναξη
θραυσμάτων. Τα εκτινασσόμενα σωματίδια μπορούν να
προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στα μάτια. Φοράτε μάσκα κατά
της σκόνης ή αναπνευστική συσκευή για εργασίες στις οποίες
παράγεται σκόνη. Για τις περισσότερες εφαρμογές μπορεί να
απαιτούνται προστατευτικά αυτιών.
Κρατάτε πάντα σφιχτά το εργαλείο. Μην επιχειρήσετε να
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο χωρίς να το κρατάτε και με
τα δύο χέρια. Συνιστάται να χρησιμοποιείται πάντα η πλαϊνή
λαβή. Η χρήση του εργαλείου με το ένα χέρι θα προκαλέσει
απώλεια του ελέγχου. Επίσης, μπορεί να είναι επικίνδυνο να
διαπεράσετε σπάζοντας ή να συναντήσετε σκληρά υλικά
όπως ο σίδηρος οπλισμού σκυροδέματος. Σφίγγετε καλά την
πλευρική λαβή πριν τη χρήση.
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για παρατεταμένα
χρονικά διαστήματα. Οι κραδασμοί που προκαλούνται από
την κρουστική δράση μπορεί να είναι επιβλαβείς για το άνω
•
•
•
•
•
•
και κάτω τμήμα των χεριών σας. Χρησιμοποιείτε γάντια για
πρόσθετη προστατευτική δράση και περιορίζετε την έκθεση
στους κραδασμούς κάνοντας συχνά διαλείμματα ξεκούρασης.
Μην αναμορφώνετε εξαρτήματα εργασίας μόνοι
σας. Η αναμόρφωση του κοπιδιού θα πρέπει να γίνει από
εξειδικευμένο ειδικό. Τα ακατάλληλα αναμορφωμένα κοπίδια
θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό.
Να φοράτε γάντια κατά τη χρήση του εργαλείου ή
την αλλαγή εξαρτημάτων εργασίας. Τα προσπελάσιμα
μεταλλικά μέρη του εργαλείου και τα εξαρτήματα εργασίας
μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά τη χρήση. Μικρά κομμάτια
σπασμένου υλικού μπορεί να τραυματίσουν τα γυμνά χέρια.
Ποτέ μην αφήνετε κάτω το εργαλείο αν πρώτα δεν
έχει σταματήσει τελείως να κινείται το εξάρτημα
εργασίας. Τα κινούμενα εξαρτήματα εργασίας μπορεί να
προκαλέσουν τραυματισμό.
Μην χτυπάτε τα κολλημένα εξαρτήματα εργασίας με
σφυρί για να τα ξεκολλήσετε. Μπορεί να αποκολληθούν
θραύσματα μετάλλου ή τμήματα του υλικού και να
προκαλέσουν τραυματισμό.
Τα ελαφρά φθαρμένα κοπίδια μπορούν να ακονιστούν
με τρόχισμα.
Μην υπερθερμάνετε το εξάρτημα εργασίας (αλλοίωση
χρώματος) ενώ επανατροχίζετε την κόψη. Για πολύ
φθαρμένες σμίλες χρειάζεται νέα σφυρηλάτηση. Μην
πραγματοποιείτε νέα σκλήρυνση και επαναφορά της σμίλης.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι που ακολουθούν είναι εγγενείς στη χρήση
κρουστικών δραπάνων:
• Τραυματισμοί που προκαλούνται από επαφή με
περιστρεφόμενα ή θερμά μέρη του εργαλείου.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την αλλαγή του αξεσουάρ.
• Κίνδυνοι υγείας που προκαλούνται από την εισπνοή
σκόνης που αναπτύσσεται κατά την εργασία σε σκυρόδεμα
και/ή είδη τοιχοποιίας.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
145
Ελληνικά
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
•
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
•
•
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
• ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
146
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] B)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 8 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
Ελληνικά
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας 9 στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
Ενδείξεις φόρτισης
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
*Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη
ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής υποδεικνύει ότι
η μπαταρία έχει βλάβη με το να μην ανάβει ενδεικτική λυχνία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα
με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή
και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ο φορτιστής DCB118 είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό
ανεμιστήρα σχεδιασμένο να ψύχει το πακέτο μπαταρίας. Ο
ανεμιστήρας θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται
να ψυχθεί το πακέτο μπαταρίας. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί
σωστά ή αν είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού. Μην
επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό
του φορτιστή.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί
το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό,
τοποθετήστε τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Στερέωση στον τοίχο
Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν
σε τοίχο ή να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια
εργασίας. Αν πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο, τοποθετήστε
το φορτιστή κοντά σε πρίζα ρεύματος και μακριά από γωνίες
ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά του φορτιστή ως πρότυπο
για τον καθορισμό της θέσης των βιδών στερέωσης στον τοίχο.
Στερεώστε το φορτιστή με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βίδες
γυψοσανίδας (αγοράζονται ξεχωριστά) μήκους τουλάχιστον
25,4 mm με κεφαλή βίδας διαμέτρου τουλάχιστον 7–9 mm,
βιδωμένες σε ξύλο σε βέλτιστο βάθος με τρόπο ώστε κάθε βίδα
να προεξέχει περίπου 5,5 mm Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην
πίσω πλευρά του φορτιστή με τις βίδες που προεξέχουν και
συμπλέξτε τις βίδες πλήρως μέσα στις εγκοπές.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία
και τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες
ασφαλείας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
147
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια
το καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις
για ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
148
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου δεν πρέπει να
τοποθετούνται σε παραδιδόμενες αποσκευές.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μεταφορα της Μπαταριας FLEXVOLTTM
Η μπαταρία DeWALT FLEXVOLTTM διαθέτει δύο καταστάσεις:
Χρήσης και Μεταφοράς.
Ελληνικά
Κατάσταση Χρήσης: Όταν η
μπαταρία FLEXVOLTTM δεν έχει
τοποθετηθεί σε προϊόν ή έχει
τοποθετηθεί σε προϊόν DeWALT
18 V, θα λειτουργεί σαν μπαταρία 18 V. Όταν η μπαταρία
FLEXVOLTTM έχει τοποθετηθεί σε προϊόν 54 V ή 108 V (δύο
μπαταριών των 54 V), θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54 V.
Κατάσταση Μεταφοράς: Όταν έχει τοποθετηθεί το καπάκι
στην μπαταρία FLEXVOLTTM, η μπαταρία είναι σε κατάσταση
μεταφοράς. Φυλάξτε το καπάκι για την περίπτωση μεταφοράς.
Όταν είναι σε κατάσταση Μεταφοράς, οι σειρές των κυψελών
είναι ηλεκτρικά αποσυνδεδεμένες μέσα στο πακέτο μπαταρίας,
με αποτέλεσμα να θεωρείται ως 3 μπαταρίες με χαμηλότερη
ονομαστική τιμή βατωρών (Wh) αντί για 1 μπαταρία με
υψηλότερη ονομαστική τιμή βατωρών. Αυτή η αυξημένη
ποσότητα των 3 μπαταριών με τη μειωμένη ονομαστική τιμή
βατωρών μπορεί να κάνει εφικτή την εξαίρεση του πακέτου
μπαταριών από ορισμένους κανονισμούς μεταφορών που
επιβάλλονται στις μπαταρίες με υψηλότερη ονομαστική τιμή
βατωρών.
Για παράδειγμα, η τιμή Wh Παραδειγμα σημανσης χρησης και
Μεταφοράς μπορεί να είναι μεταφορας στην ετικετα
3 x 36 Wh, που σημαίνει 3
μπαταρίες των 36 Wh η μία.
Η τιμή Wh Χρήσης μπορεί
να είναι 108 Wh (υπονοείται 1 μπαταρία).
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
ορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
Φ
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
ΧΡΗΣΗ (χωρίς καπάκι μεταφοράς). Παράδειγμα: Η
τιμή Wh είναι 108 Wh (1 μπαταρία με 108 Wh).
ΜΕΤΑΦΟΡΑ (με ενσωματωμένο καπάκι μεταφοράς).
Παράδειγμα: Η τιμή Wh είναι 3 x 36 Wh (3 μπαταρίες
των 36 Wh).
Τύπος μπαταριών
Το DCH733 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών των 54 V.
Αυτά τα πακέτα μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
DCB546, DCB547. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα
Τεχνικά δεδομένα.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Περιστροφική σφύρα
1 Πλευρική λαβή
1 Πακέτο μπαταρίας Li-Ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1
μοντέλα)
2 Πακέτα μπαταριών Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2
μοντέλα)
3 Πακέτα μπαταριών Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3
μοντέλα)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες, οι φορτιστές και τα κουτιά
μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στα μοντέλα Ν. Οι μπαταρίες
και οι φορτιστές δεν περιλαμβάνονται στα μοντέλα ΝΤ. Τα
μοντέλα B περιλαμβάνουν μπαταρίες Bluetooth®.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι
κατατεθέντα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth®,
SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από
την DeWALT γίνεται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα
και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους
ιδιοκτήτες τους.
149
Ελληνικά
•
Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
•
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
(Εικ. A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 14 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2018 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
9 Κουμπί απελευθέρωσης
Διακόπτης σκανδάλης
μπαταρίας
Πλευρική λαβή
10 Επιλογέας ηλεκτρονικής
Μπροστινός κύλινδρος
ρύθμισης ταχύτητας και
(Κολάρο)
κρούσης
Περιστροφικό κουμπί
11
Κόκκινη ενδεικτική λυχνία
επιλογής τρόπου
LED συστήματος κατά της
λειτουργίας
περιστροφής
Κύρια λαβή
12 Κίτρινη λυχνία LED
Υποδοχή εξαρτημάτων
ένδειξης φθοράς ψηκτρών
εργασίας
13
Οπές τοποθέτησης
Χιτώνιο
αντικλεπτικής συσκευής για
Πακέτο μπαταρίας
εργαλεία DeWALT
14 Κωδικός ημερομηνίας
Προοριζομενη Χρηση
Η περιστροφική σφύρα σας έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές
εφαρμογές περιστροφικής διάτρησης ειδών τοιχοποιίας και
σκυροδέματος, σμίλευσης και αποκοπής τεμαχίων με κοπίδι.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτή η περιστροφική σφύρα είναι ένα επαγγελματικό
ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα
τους με αυτό το προϊόν.
Λειτουργία ομαλής εκκίνησης
Η λειτουργία ομαλής εκκίνησης επιτρέπει στο εργαλείο να
αυξάνει αργά την ταχύτητά του κατά την εκκίνηση, ώστε να
αποτρέπεται η μετακίνηση του εξαρτήματος διάτρησης από την
επιθυμητή θέση οπής.
Η λειτουργία ομαλής εκκίνησης επίσης μειώνει την άμεση
αντίδραση ροπής που μεταδίδεται στο μηχανισμό κίνησης και
στο χειριστή αν η σφύρα εκκινηθεί με το κοπτικό διάτρησης σε
ήδη υπάρχουσα οπή.
Σύστημα ενεργού ελέγχου κραδασμών (AVC)
Για καλύτερο έλεγχο των κραδασμών, κρατάτε το εργαλείο
όπως περιγράφεται στο τμήμα Κατάλληλη θέση χεριών
και εφαρμόζετε μόνο όση πίεση χρειάζεται ώστε η διάταξη
απόσβεσης στην κύρια λαβή να είναι περίπου ως το μέσον της
διαδρομής της.
Ο ενεργός έλεγχος κραδασμών εξουδετερώνει τους κραδασμούς
αναπήδησης από το μηχανισμό κρούσης. Επειδή περιορίζει
τους κραδασμούς στην παλάμη και στο χέρι, επιτρέπει πιο άνετη
χρήση για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους και επεκτείνει τη
διάρκεια ζωής της μονάδας.
Ο μηχανισμός κρούσης χρειάζεται μόνο όση πίεση αρκεί για να
συμπλεχτεί ο ενεργός έλεγχος κραδασμών. Με την εφαρμογή
υπερβολικής πίεσης δεν επιταχύνεται η διάτρηση ή η αποκοπή
τεμαχίων με κοπίδι (κοπίδιασμα) και επιπλέον δεν συμπλέκεται ο
ενεργός έλεγχος κραδασμών.
Για χρήση με αντικλεπτική συσκευή για
εργαλεία DeWALT (εικ. Α)
Προαιρετικό αξεσουάρ
Το κρουστικό σας δράπανο περιλαμβάνει οπές τοποθέτησης 13
και στοιχεία στερέωσης για την εγκατάσταση μιας αντικλεπτικής
συσκευής για εργαλεία DeWALT. Θα χρειαστείτε μια μύτη Τ20 για
να εγκαταστήσετε την αντικλεπτική συσκευή. Η αντικλεπτική
συσκευή για εργαλεία DeWALT έχει σχεδιαστεί για την
παρακολούθηση και τον εντοπισμό επαγγελματικών ηλεκτρικών
εργαλείων, εξοπλισμού και μηχανημάτων που χρησιμοποιούν
την εφαρμογή DeWALT Tool Connect™. Για σωστή εγκατάσταση
της αντικλεπτικής συσκευής για εργαλεία DeWALT ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο της αντικλεπτικής συσκευής για εργαλεία DeWALT.
Διακόπτης ηλεκτρονικής ρύθμισης
ταχύτητας και κρούσης (εικ. Α)
Ο διακόπτης ηλεκτρονικής ρύθμισης ταχύτητας και κρούσης
επιτρέπει τη χρήση μικρότερων τρυπανιών χωρίς κίνδυνο
150
Ελληνικά
θραύσης τους, την κρουστική διάτρηση σε ελαφριά και ψαθυρά
υλικά χωρίς το θρυμματισμό τους και βέλτιστο έλεγχο του
εργαλείου για ακριβείς εργασίες με το κοπίδι.
Για να ρυθμίσετε τον επιλογέα ηλεκτρονικής ρύθμισης
ταχύτητας και κρούσης 10 , περιστρέψτε τον στο επιθυμητό
επίπεδο. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη
είναι η ταχύτητα και η ενέργεια κρούσης. Οι ρυθμίσεις του
επιλογέα καθιστούν το εργαλείο εξαιρετικά ευέλικτο και
ευπροσάρμοστο για πολλές διαφορετικές εφαρμογές. Η
απαιτούμενη ρύθμιση εξαρτάται από το μέγεθος του τρυπανιού
και τη σκληρότητα του υλικού όπου γίνεται η διάτρηση.
• Κατά τη σμίλευση ή διάτρηση σε μαλακά, ψαθυρά υλικά ή
όταν απαιτείται ελαχιστοποίηση της ανεπιθύμητης θραύσης,
θέστε το διακόπτη σε χαμηλή ρύθμιση;
• Κατά τη θραύση ή διάτρηση σε σκληρότερα υλικά, θέστε το
διακόπτη σε υψηλή ρύθμιση.
Συμπλέκτης υπερφόρτωσης
Σε περίπτωση που σφηνώσει το τρυπάνι, ο συμπλέκτης
υπερφόρτωσης διακόπτει τη μετάδοση κίνησης προς την
άτρακτο διάτρησης. Λόγω των δυνάμεων που προκύπτουν,
πάντα να κρατάτε το εργαλείο και με τα δύο χέρια και να
έχετε σταθερή στάση σώματος. Μετά την υπερφόρτωση,
ελευθερώστε και πατήστε τη σκανδάλη για να επανασυμπλέξετε
το μηχανισμό κίνησης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δράπανο μπορεί να μπλοκάρει
αν υπερφορτωθεί, προκαλώντας απότομη περιστροφή.
Να είστε πάντα προετοιμασμένοι για ενδεχόμενο
μπλοκάρισμα. Κρατάτε το δράπανο σταθερά και με τα
δύο χέρια για να ελέγχετε τη δράση περιστροφής και να
αποφεύγετε τραυματισμό.
Σύστημα κατά της περιστροφής
Επιπλέον του συμπλέκτη, ένα σύστημα κατά της περιστροφής
προσφέρει αυξημένη άνεση του χρήστη με ενσωματωμένη
τεχνολογία κατά της περιστροφής η οποία μπορεί να ανιχνεύσει
αν ο χρήστης έχει χάσει τον έλεγχο της σφύρας. Όταν ανιχνευτεί
εμπλοκή, η ροπή και η ταχύτητα σταματούν άμεσα. Αυτό το
χαρακτηριστικό αποτρέπει την περιστροφή του ίδιου του
εργαλείου.
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία 11 του συστήματος κατά της
περιστροφής θα ανάψει, υποδεικνύοντας την κατάσταση.
Ενδεικτικές λυχνίες LED συστήματος
Σύστημα κατά της περιστροφής και Σέρβις
(εικ. A)
Το περιστροφικό σας δράπανο έχει δύο λυχνίες LED, οι οποίες
υποδεικνύουν τη λειτουργία Κατά της περιστροφής και την
ανάγκη για σέρβις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
λειτουργικότητα των LED, ανατρέξτε στον πίνακα.
Λειτουργία LED
Περιγραφή
Κόκκινη
Σύστ. Κατά της περιστροφής
(μόνιμα αναμμένη) Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία
LED 11 του συστήματος κατά
της περιστροφής ανάβει όταν
έχει συμπλεχτεί το σύστημα
κατά της περιστροφής.
Κίτρινη
Υπέρβαση προθεσμίας
(μόνιμα αναμμένη) σέρβις
Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία
LED σέρβις 12 ανάβει όταν
το εργαλείο χρειάζεται
σέρβις. Μετά από 10 ώρες
η λυχνία θα αναβοσβήνει
(επαναλίπανση, στεγανοποίηση
μηχανισμού κρούσης).
Κίτρινη
(αναβοσβήνει)
Απαιτείται σέρβις
Υποδεικνύει ότι το εργαλείο
χρειάζεται σέρβις εντός των
επόμενων 10 ωρών χρήσης
(επαναλίπανση, στεγανοποίηση
μηχανισμού κρούσης).
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο σετ μπαταριών
και φορτιστές της DeWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Υπάρχει
κίνδυνος σε περίπτωση πτώσης μπαταρίας. Τυχόν πτώση
μπαταρίας μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο τραυματισμού
για τον εαυτό σας και άλλα άτομα. Ελέγξτε ότι η μπαταρία
έχει εδράσει με ασφάλεια μέσα στο εργαλείο.
Εισαγωγή και αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών από το εργαλείο (εικ. B)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να βεβαιώνεστε ότι
το πακέτο μπαταριών 8 είναι πλήρως φορτισμένο.
Για να τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας
μέσα στον κλωβό μπαταρίας του
εργαλείου
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταρίας 8 με τις ράγες μέσα
στον κλωβό μπαταρίας του εργαλείου (εικ. B).
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας μέσα στον κλωβό μπαταρίας
έως ότου εδράσει σταθερά μέσα στο εργαλείο και
βεβαιωθείτε ότι ακούτε να ασφαλίζει στη θέση του.
151
Ελληνικά
Για να αφαιρέσετε το πακέτο μπαταρίας
από τον κλωβό μπαταρίας του εργαλείου
1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης 9 και τραβήξτε
σταθερά το πακέτο μπαταρίας ώστε να βγει από τον κλωβό
μπαταρίας του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο φορτιστή
όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
παρόντος εγχειριδίου.
Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου
(Εικ. B)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες
LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί 15 του δείκτη φορτίου. Θα
ανάψει ένας συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED
που είναι ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει.
Όταν το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του
φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές
βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Πλευρική λαβή (Εικ. A, C)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε το κίνδυνο
τραυματισμού, ΠΆΝΤΑ να χρησιμοποιείτε το εργαλείο
με την πλευρική λαβή σωστά εγκατεστημένη. Αν δεν γίνει
αυτό, μπορεί να προκληθεί ολίσθηση της πλευρικής λαβής
κατά τη λειτουργία του εργαλείου και επακόλουθη απώλεια
ελέγχου. Κρατάτε το εργαλείο και με τα δύο χέρια για να
μεγιστοποιείτε τον έλεγχο.
Η πλευρική λαβή 2 συσφίγγεται στο μπροστινό μέρος του
γραναζοκιβωτίου και μπορεί να περιστραφεί 360˚ για να
επιτρέπει χρήση από δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες.
Εγκατάσταση της ίσιας πλευρικής λαβής
(Εικ. C)
1. Διευρύνετε το άνοιγμα του δακτυλίου της πλευρικής
λαβής 2 περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
2. Τοποθετήστε το συγκρότημα στη μύτη του εργαλείου μέσα
από το χαλύβδινο δακτύλιο 16 και πάνω στο κολάρο 3 περνώντας την υποδοχή εξαρτήματος εργασίας και
το χιτώνιο.
3. Περιστρέψτε στην επιθυμητή θέση το συγκρότημα της
πλευρικής λαβής. Για κρουστική διάτρηση σε οριζόντια
διεύθυνση με βαρέος τύπου τρυπάνι, τοποθετήστε το
συγκρότημα πλευρικής λαβής σε γωνία περίπου 20° ως προς
το εργαλείο, για τον καλύτερο έλεγχο.
4. Ασφαλίστε στη θέση του το συγκρότημα τοποθέτησης
της πλευρικής λαβής σφίγγοντας με ασφάλεια τη λαβή 2 περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα έτσι ώστε να μην
περιστρέφεται το συγκρότημα.
152
Εξάρτημα εργασίας και υποδοχή
εξαρτημάτων εργασίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. ΠΑΝΤΑ να
φοράτε γάντια όταν αλλάζετε εξαρτήματα εργασίας.
Τα προσπελάσιμα μεταλλικά μέρη του εργαλείου και τα
εξαρτήματα εργασίας μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά
τη χρήση. Μικρά κομμάτια σπασμένου υλικού μπορεί να
τραυματίσουν τα γυμνά χέρια.
Στην περιστροφική σφύρα μπορείτε να τοποθετήσετε διάφορα
κοπίδια, ανάλογα με την επιθυμητή εφαρμογή. Χρησιμοποιείτε
αιχμηρά τρυπάνια και μόνο.
Εισαγωγή και αφαίρεση αξεσουάρ τύπου
SDS MAX (εικ. D)
Το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιεί κοπτικά και σμίλες τύπου
SDS MAX (ανατρέξτε στο ένθετο στην εικόνα D σχετικά με τη
διατομή του κορμού ενός κοπτικού SDS MAX).
1. Καθαρίστε τον κορμό του κοπτικού.
2. Τραβήξτε πίσω το χιτώνιο ασφάλισης 7 και εισάγετε τον
κορμό του κοπτικού.
3. Περιστρέψτε ελαφρά το κοπτικό έως ότου το χιτώνιο
ασφαλίσει στη θέση του.
4. Τραβήξτε το κοπτικό για να ελέγξετε αν έχει ασφαλίσει
σωστά. Η κρουστική λειτουργία απαιτεί να μπορεί να κινείται
αξονικά το κοπτικό κατά αρκετά εκατοστά όταν είναι
ασφαλισμένο στην υποδοχή αξεσουάρ.
5. Γα να αφαιρέσετε ένα κοπτικό, τραβήξτε πίσω το χιτώνιο
ασφάλισης/κολάρο 7 της υποδοχής αξεσουάρ και τραβήξτε
το κοπτικό έξω από την υποδοχή αξεσουάρ 6 .
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. E)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι
στην τοποθετημένη πλευρική λαβή 2 με το άλλο χέρι στην
κύρια λαβή 5 .
Τρόποι λειτουργίας (Εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιλέγετε το πρόγραμμα
λειτουργίας όταν το εργαλείο είναι ήδη σε λειτουργία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σε
λειτουργία περιστροφικής διάτρησης ή περιστροφικής
κρούσης με εξάρτημα κοπιδιού στην υποδοχή
εξαρτημάτων εργασίας. Μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός ατόμων και ζημιά στο εργαλείο.
Το εργαλείο σας είναι εξοπλισμένο με ένα περιστροφικό κουμπί
επιλογής τρόπου λειτουργίας 4 με το οποίο μπορείτε να
επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας που είναι κατάλληλος για την
επιθυμητή εργασία.
Σύμβολο
Πρόγραμμα
λειτουργίας
Εφαρμογή
Περιστροφική
κρούση
Διάτρηση σε σκυρόδεμα και
υλικά τοιχοποιίας
Κρούση μόνο
Ελαφριά εργασία
κοπιδιάσματος
Ρύθμιση
εξαρτήματος
εργασίας
Ρύθμιση θέσης κοπιδιού
Για να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας
• Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί επιλογής τρόπου
λειτουργίας έτσι ώστε το βέλος να δείχνει το σύμβολο που
αντιστοιχεί στο επιθυμητό πρόγραμμα λειτουργίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βέλος στο περιστροφικό κουμπί επιλογής
τρόπου λειτουργίας 4 πρέπει να δείχνει πάντα σε κάποιο
σύμβολο τρόπου λειτουργίας. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσες
θέσεις λειτουργίας. Μπορεί να είναι απαραίτητο να θέσετε για
λίγο σε λειτουργία το μοτέρ αφού αλλάξετε λειτουργία από
«μόνο κρούση» σε «περιστροφική», για να ευθυγραμμιστούν
τα γρανάζια.
Επιλογή γωνίας σμίλης (εικ. A)
Η γωνία σμίλης μπορεί να ρυθμιστεί και να ασφαλίσει σε
24 διαφορετικές θέσεις.
1. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας 4 έως ότου
δείχνει στη θέση .
2. Περιστρέψτε τη σμίλη στην επιθυμητή θέση.
3. Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας 4 στη θέση
“Κρούση μόνο.”
4. Περιστρέψτε τη σμίλη έως ότου ασφαλίσει στη θέση της.
Εκτέλεση μιας εφαρμογής (Εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΩΝ, ΠΑΝΤΑ να βεβαιώνεστε
ότι το αντικείμενο που επεξεργάζεστε είναι σταθερά
στερεωμένο ή ακινητοποιημένο με σύσφιξη. Αν εκτελείτε
διάτρηση υλικού μικρού πάχους, χρησιμοποιήστε ένα
κομμάτι ξύλου «υποστήριξης» για να αποτρέψετε ζημιά
στο υλικό.
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα περιμένετε να σταματήσει
τελείως να κινείται το μοτέρ, πριν αλλάξετε την
κατεύθυνση περιστροφής.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
(εικ. A)
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πιέστε το διακόπτη
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης τύπου ρόκερ 1 στο κάτω
μέρος της σκανδάλης.
Για να σταματήσετε το εργαλείο, πιέστε το διακόπτη
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης τύπου ρόκερ στο πάνω μέρος
της σκανδάλης.
Διάτρηση με συμπαγές κοπτικό (εικ. A)
1. Εισάγετε το κατάλληλο κοπτικό διάτρησης.
2. Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας 4 στη θέση
κρουστικής διάτρησης.
3. Ρυθμίστε το διακόπτη ηλεκτρονικής ρύθμισης ταχύτητας και
κρούσης 10 .
4. Προσαρμόστε και ρυθμίστε την πλευρική λαβή 2 .
5. Σημειώστε το σημείο όπου πρόκειται να διατρηθεί η οπή.
6. Τοποθετήστε το κοπτικό διάτρησης στο σημείο και
ενεργοποιήστε το εργαλείο.
7. Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν τελειώσει η
εργασία και πριν το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
Διάτρηση με κορώνα διάτρησης (εικ. A)
1. Εισάγετε την κατάλληλη κορώνα διάτρησης.
2. Συναρμολογήστε το κεντρικό τρυπάνι στην
κορώνα διάτρησης.
3. Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας 4 στη θέση
κρουστικής διάτρησης.
4. Ρυθμίστε το διακόπτη ηλεκτρονικής ρύθμισης ταχύτητας και
κρούσης 10 σε ρύθμιση μεσαίας ή υψηλής ταχύτητας.
5. Προσαρμόστε και ρυθμίστε την πλευρική λαβή 2 .
6. Τοποθετήστε το κεντρικό τρυπάνι στο σημείο και
ενεργοποιήστε το εργαλείο. Διατρήστε έως ότου η κορώνα
διάτρησης εισέλθει στο σκυρόδεμα κατά περ. 1 cm.
7. Σταματήστε το εργαλείο και αφαιρέστε το κεντρικό τρυπάνι.
Τοποθετήστε την κορώνα διάτρησης πάλι στην οπή κα
συνεχίστε τη διάτρηση.
8. Όταν εκτελείτε διάτρηση σε δομή πάχους μεγαλύτερου από
το βάθος της κορώνας διάτρησης, σπάστε τον κύλινδρο
σκυροδέματος ή πυρήνα (καρότο) μέσα στο κοπτικό σε
κανονικά διαστήματα.
Για να αποφύγετε αθέλητη θραύση του σκυροδέματος
γύρω από την οπή, πρώτα διατρήστε μια οπή στη διάμετρο
του κεντρικού τρυπανιού σε όλο το πάχος της δομής.
Κατόπιν διατρήστε τη μεγάλη οπή (με πυρήνα) μισή από
κάθε πλευρά.
9. Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν έχει ολοκληρωθεί
η εργασία και πριν το αποσυνδέσετε από το ρεύμα.
Απολέπιση και σμίλευση (εικ. A)
1. Εισάγετε την κατάλληλη σμίλη και περιστρέψτε τη με το χέρι
έως ότου ασφαλίσει σε μία από τις 24 θέσεις.
153
Ελληνικά
2. Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας 4 στη θέση
“μόνο κρούση.”
3. Ρυθμίστε το διακόπτη ηλεκτρονικής ρύθμισης ταχύτητας και
κρούσης 10 .
4. Προσαρμόστε και ρυθμίστε την πλευρική λαβή 2 .
5. Ενεργοποιήστε το εργαλείο και αρχίστε την εργασία.
6. Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν έχει ολοκληρωθεί
η εργασία και πριν το αποσυνδέσετε από το ρεύμα.
Υποδείξεις για τη λειτουργία του
εργαλείου
• Κατά τη διάτρηση, πάντα να ασκείτε πίεση σε ευθεία γραμμή
με το εξάρτημα εργασίας, αλλά μην πιέζετε τόσο δυνατά
ώστε να μπλοκάρει το μοτέρ (σταματά η περιστροφή
του) ή να κάμπτεται το εξάρτημα εργασίας. Μια ομαλή,
ομοιόμορφη ροή υλικού από την οπή υποδηλώνει σωστό
ρυθμό διάτρησης.
• Αν εκτελείτε διάτρηση υλικού μικρού πάχους ή υλικού που
έχει τάση να δημιουργεί σκλήθρες, χρησιμοποιήστε ένα
κομμάτι ξύλου «υποστήριξης» για να αποτρέψετε ζημιά στο
αντικείμενο που επεξεργάζεστε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μη χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για να αναμίξετε
ή να αντλήσετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υγρά (βενζίνη,
οινόπνευμα κλπ.).
• Μην αναμιγνύετε ή αναδεύετε εύφλεκτα υγρά που
φέρουν ανάλογη σήμανση.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν επιδέχονται σέρβις.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
154
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Διάφοροι τύποι εξαρτημάτων εργασίας και κοπιδιών SDS MAX
είναι διαθέσιμα ως προαιρετικός εξοπλισμός. Τα αξεσουάρ και
τα προσαρτήματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να λιπαίνονται
τακτικά γύρω από το εξάρτημα σύνδεσης SDS MAX.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να
επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή
ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της,
απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το εργαλείο, κατόπιν
αφαιρέστε την από το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι ανακυκλώσιμες.
Παραδίδετέ τις στο κατάστημα αγοράς ή σε τοπικό σταθμό
ανακύκλωσης. Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3128 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N640135
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
08/18
Download PDF

advertising