BCASCS61B | Black&Decker BCASCS61B ATTACHMENT instruction manual

1
3
4
6
5
2
7
Upozornění!
Určeno pro kutily.
588781 - 72 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
BCASCS61B
8
9a
Nabíjení
Zcela nabito
Prodleva zahřátá/studená baterie
9
Vadná baterie
B
A
8a
8
10
10a
D
C
11
12
6
13
5
10a
E
2
F
G
H
I
J
1
3
3
14
4
2
K
L
3
17
1
14
M
15
16
N
ÚNIKOVÁ CESTA
SMĚR PÁDU
ZADNÍ ŘEZ PRO KÁCENÍ
STROM
SMĚR PÁDU
ZÁŘEZ
ZÁVĚS
O
Q
4
ÚNIKOVÁ CESTA
P
R
S
T
U
V1
V2
V3
5
A
B
C
D
E
F
W
X
6a
Y
Z2
6
Z1
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše příslušenství řetězová pila BLACK+DECKER
BCASCS61B SEASONMASTER™ je určena pro řezání větví,
kácení stromů a řezání kulatiny. Toto nářadí je určeno pouze
pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
e.
f.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny pokyny
a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení níže
uvedených varování a pokynů může vést
k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku
požáru nebo k vážnému zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro budoucí použití. Termín „elektrické nářadí“ ve všech
upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií
(bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem
neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém
prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým
chráničem (RCD). Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní,
sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.
Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení
nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí
zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo
připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte všechny
klíče nebo seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
7
ČEŠTINA
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
8
s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství, nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte
ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat
nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby
s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte
vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Pokud je nářadí
poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zablokování a lépe se s nimi pracuje.
Používejte toto elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům,
než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při vložení
jiného nevhodného typu baterie způsobit požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi,
které jsou pro daný typ nářadí určeny. Použití jiných
typů baterií může způsobit vznik požáru nebo zranění.
Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky
na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další
drobné kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování kontaktů baterie. Zkratování kontaktů
baterie může vést k způsobení popálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může z baterie unikat
kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou.
Dojde-li k náhodnému kontaktu s touto kapalinou,
zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí
potřísněné místo omyjte a vyhledejte lékařskou
pomoc. Unikající kapalina z baterie může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze
kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz
nářadí.
Varování! Další bezpečnostní varování pro řetězové
pily.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Je-li řetězová pila v provozu, udržujte všechny části
těla v bezpečné vzdálenosti od řetězu pily. Před
spuštěním této řetězové pily se ujistěte, zda se řetěz
pily ničeho nedotýká. Chvilka nepozornosti při práci
s řetězovou pilou může způsobit zamotání vašeho oděvu
nebo zachycení vašeho těla řetězem pily.
Vždy držte řetězovou pilu tak, abyste měli pravou
ruku na zadní rukojeti a levou ruku na přední rukojeti.
Držení řetězové pily s opačnou polohou rukou zvyšuje
riziko způsobení zranění a nesmí být nikdy prováděno.
Držte elektrické nářadí pouze za izolované rukojeti,
protože může dojít ke kontaktu řetězu pily se skrytým
elektrickým kabelem. Při kontaktu řetězu pily s „živým“
vodičem budou neizolované kovové části nářadí také
„živé“, a tak může dojít k úrazu obsluhy elektrickým
proudem.
Používejte bezpečnostní ochranné brýle a ochranu
sluchu. Doporučujeme vám používat další
ochranné vybavení na hlavu, ruce, nohy a chodidla.
Odpovídající ochranný oděv sníží riziko zranění
způsobeného odlétávajícími zbytky materiálu nebo
náhodným kontaktem s řetězem pily.
Nepoužívejte tuto řetězovou pilu na stromě. Používání
řetězové pily na stromě může vést k způsobení zranění.
Vždy udržujte správný postoj a používejte tuto pilu
pouze v případě, stojíte-li na pevném, bezpečném
a rovném povrchu. Kluzké a nestabilní povrchy, jako
jsou žebříky, mohou způsobit ztrátu rovnováhy nebo
ztrátu kontroly nad řetězovou pilou.
Při řezání větve, která je zatížená, dávejte pozor
na její odmrštění. Je-li uvolněno napětí v dřevěných
vláknech, může dojít k nárazu napružené větve do
obsluhy a/nebo k ztrátě kontroly nad řetězovou pilou.
Při řezání křovin a mladých stromků buďte velmi
opatrní. Tenké materiály mohou být zachyceny řetězem
pily a mohou vás šlehnout nebo mohou způsobit ztrátu
vaší rovnováhy.
Přenášejte tuto řetězovou pilu, která musí být
vypnutá, uchopením za přední rukojeť a v bezpečné
vzdálenosti od vašeho těla. Při přepravě nebo uložení
této řetězové pily vždy nasaďte na lištu pily ochranné
pouzdro. Správná manipulace s řetězovou pilou sníží
pravděpodobnost náhodného kontaktu s pohybujícím se
řetězem pily.
Dodržujte pokyny pro mazání, napínání řetězu
a výměnu příslušenství. Nesprávně napnutý nebo
nedostatečně namazaný řetěz může prasknout nebo
může zvyšovat riziko způsobení zpětného rázu.
Udržujte rukojeti suché a čisté a dbejte na to, aby
nebyly znečištěny olejem a mazivem. Rukojeti
ČEŠTINA
♦
znečištěné mazivem nebo olejem jsou kluzké a mohou
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Řežte pouze dřevo. Nepoužívejte tuto řetězovou
pilu pro účely, pro jaké není určena. Například:
nepoužívejte tuto řetězovou pilu pro řezání plastů, zdiva
nebo jiných stavebních materiálů, mimo dřeva. Použití
této řetězové pily k jiným účelům, než k jakým je určena,
by mohlo vést k nebezpečným situacím.
Příčiny zpětného rázu a ochrana obsluhy před jejich
působením
K zpětnému rázu dochází po kontaktu přední části nebo
špičky vodicí lišty s předmětem nebo při sevření řetězu pily
v řezaném dřevěném materiálu.
Kontakt špičky nářadí může v určitých případech způsobit
náhlou zpětnou reakci, která odmrští vodicí lištu směrem
nahoru a dozadu na obsluhu.
Přiskřípnutí řetězu pily podél horní části vodicí lišty může
způsobit rychlý pohyb vodicí lišty směrem dozadu na obsluhu.
Jakákoli z těchto reakcí může způsobit ztrátu kontroly
nad touto pilou, což může vést k vážnému zranění osob.
Nespoléhejte se pouze na bezpečnostní zařízení zabudovaná
do této pily.
Jako uživatel této řetězové pily musíte provádět několik kroků,
aby při vaší práci nedocházelo k nehodám nebo zraněním.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití elektrického
nářadí a nesprávných pracovních postupů nebo pracovních
podmínek. Zpětnému rázu může být zabráněno dodržováním
opatření, která jsou uvedena níže:
♦ Používejte pevný úchop s palci a prsty obepínajícími
rukojeti řetězové pily. Držte pilu oběma rukama
a postavte se tak, aby vaše tělo a paže mohly
odolávat silám zpětnému rázu. Síly zpětného rázu
mohou být korigovány uživatelem, jsou-li provedena
určitá opatření. Nenechávejte tuto pilu bez dozoru.
♦ Nepřeceňujte své síly a neprovádějte řezání nad
úrovní ramen. To pomáhá zabránit neúmyslnému
kontaktu špičky nářadí a umožňuje lepší kontrolu nad
řetězovou pilou v neočekávaných situacích.
♦ Používejte pouze náhradní lišty a řetězy
specifikované výrobcem. Nesprávné náhradní vodicí
lišty a řetězy mohou způsobit prasknutí řetězu a/nebo
zpětný ráz.
♦ Dodržujte pokyny výrobce týkající se broušení
a údržby řetězu této pily. Snížení výšky ukazatele
hloubky řezu může vést k většímu riziku zpětného rázu.
♦ Kontakt s kovem, cementem nebo s jiným tvrdým
materiálem v blízkosti dřeva, nebo jsou-li tyto
materiály v řezaném dřevu, může způsobit zpětný ráz.
♦ Tupý nebo uvolněný řetěz pily může způsobit zpětný
ráz.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nepokoušejte se pilu vkládat do předchozího řezu,
protože by mohlo dojít k zpětnému rázu. Vždy zahajte
nový řez.
Zásadně doporučujeme, aby uživatelé, kteří
toto nářadí budou používat poprvé, obdrželi od
zkušeného uživatele praktické pokyny týkající se
použití této řetězové pily a ochranného vybavení.
Počáteční praxe musí být dokončena řezáním kulatiny na
vhodném stojanu.
Při přenášení řetězové pily vám doporučujeme,
abyste sejmuli baterii a abyste se ujistili, zda je řetěz
otočen směrem dozadu.
Provádějte údržbu pily, i když není používána.
Nenechávejte tuto řetězovou pilu uloženou delší
dobu, aniž byste nejdříve sejmuli vodící lištu a řetěz,
které musí být ponechány ponořeny v oleji. Ukládejte
všechny části vaší řetězové pily na suchém a bezpečném
místě, které je mimo dosah dětí.
Před uložením této pily vám doporučujeme vypustit
nádržku na olej.
Vždy udržujte pevný postoj a předem si naplánujte
únikovou cestu před padajícím stromem nebo větví.
Používejte vhodné klíny, abyste mohli lépe
kontrolovat směr pádu stromu při jeho kácení
a abyste zabránili přiskřípnutí vodicí lišty a řetězu
pily v řezu.
Péče o řetěz pily. Dbejte na to, aby byl řetěz stále
ostrý a aby byl jeho pohyb po vodicí liště plynulý.
Zajistěte, aby byly řetěz pily a vodicí lišta čisté
a dobře namazané. Udržujte rukojeti suché a čisté
a dbejte na to, aby nebyly znečištěny olejem a mazivem.
Pro případ nehody zajistěte, aby byl stále někdo
v blízkosti (ale v bezpečné vzdálenosti).
Musíte-li se z jakéhokoli důvodu dotýkat řetězu pily,
ujistěte se, zda je řetězová pila odpojena od baterie.
Hlučnost tohoto výrobku může přesáhnout 85 dB (A).
Proto vám doporučujeme, abyste přijali vhodná opatření
týkající se ochrany sluchu.
Při manipulaci s touto pilou dávejte pozor, protože
její vodicí lišta může být horká. Buďte při manipulaci
opatrní.
Dbejte na to, aby se prodlužovací kabely nedostaly
do blízkosti zubů řetězu.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Toto nářadí není určeno pro použití osobami (včetně dětí)
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud
jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s tímto zařízením nebudou hrát.
9
ČEŠTINA
Zbytková rizika
Je-li toto zařízení používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika
nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo
pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, nožů nebo
příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly
prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Používejte rukavice
Noste přilbu
Před prováděním jakéhokoli čištění nebo úkonů
údržby z nářadí vždy vyjměte baterii.
t
Dávejte pozor na odlétávající předměty. Udržujte
ostatní osoby mimo pracovní prostor
Nevystavujte toto nářadí dešti nebo prostředí
s vysokou vlhkostí.
Noste neklouzavou obuv.
Vibrace
Dávejte pozor na padající předměty.
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích
a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní
zkušební metodou předepsanou normou EN 60745
a může být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita
k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického
nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti
na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být vzhledem
k uvedené hodnotě vyšší.
Riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem.
Udržujte od nadzemního elektrického vedení
vzdálenost minimálně 10 m.
Chcete-li zajistit dlouhodobý bezpečný
provoz, kontrolujte napnutí řetězu po každých
10 minutách provozu podle pokynů uvedených
v tomto návodu, a v případě potřeby nastavte
správnou vůli 3 mm. Provádějte mazání řetězu
po každých 10 minutách provozu.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle požadavků normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí
v zaměstnání, musí předběžný odhad působení vibrací brát
na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na
všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je
nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Směr otáčení řetězu
Varování! Nedotýkejte se řetězu v bodě, kde
odlétají třísky.
Směrnice 2000/14/EC týkající se zaručeného
akustického výkonu.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou společně s datovým kódem zobrazeny
následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst návod k použití.
Používejte ochranu zraku a sluchu
Další bezpečnostní pokyny pro baterie a nabíječky
(nejsou dodány)
Baterie (nejsou dodány)
♦
♦
♦
♦
♦
10
Baterii nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
Neskladujte baterie na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od 10 do
40 °C.
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím.
ČEŠTINA
♦
Při likvidaci baterií se vždy řiďte pokyny, které jsou
uvedeny v části „Ochrana životního prostředí“.
Nepokoušejte se nabíjet poškozené baterie.
Nabíječky (nejsou dodány)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Používejte nabíječku BLACK+DECKER pouze k nabíjení
baterie, která byla dodána s tímto nářadím. Jiné baterie
mohou prasknout a způsobit zranění nebo jiné škody.
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
Nesnažte se nabíječku demontovat.
Nepokoušejte se do nabíječky proniknout.
Ukončení nabíjení je indikováno
nepřerušovaným svícením LED indikátoru.
Baterie je zcela nabita a může být okamžitě
použita nebo může být ponechána v nabíječce.
♦ Nabíjejte vybité baterie co nejdříve po jejich použití,
aby bylo zabráněno značnému zkrácení jejich provozní
životnosti.
Dbejte na to, aby nedošlo k úplnému vybití baterie,
aby byla zaručena jejich co nejdelší provozní životnost.
Doporučujeme vám, abyste baterie nabíjeli po jejich
každém použití.
Diagnostika nabíječky (obr. B)
Tato nabíječka není určena pro venkovní použití.
Tato nabíječka je určena pro detekci určitých problémů,
které se mohou objevit u baterie nebo u napájecího zdroje.
Problémy jsou indikovány různými způsoby blikání LED
indikátoru.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Vadná baterie
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá
napětí uvedenému na výkonovém štítku. Nikdy
se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým
připojením k síťové zásuvce.
♦
LED indikátor (9a) bude blikat, což bude
indikovat probíhající nabíjení.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
Tento výrobek se skládá z několika nebo ze všech
následujících částí.
1. Příslušenství řetězová pila
2. Uvolňovací tlačítko řetězové pily
3. Kryt proti zpětnému rázu
4. Uvolňovací tlačítko krytu proti zpětnému rázu
5. Vodicí lišta
6. Řetěz pily
7. Kryt vodicí lišty
Nabíjení baterie (není dodána) (obr. A)
Nabíječky BLACK+DECKER jsou určeny pro nabíjení baterií
BLACK+DECKER.
♦ Před vložením baterie (8) připojte nabíječku (9)
k odpovídající síťové zásuvce.
♦ Vložte baterii (8) do nabíječky a ujistěte se, zda je baterie
řádně usazena v drážkách nabíječky (obr. A).
Tato nabíječka může detekovat slabou nebo
poškozenou baterii. LED indikátor bliká
způsobem znázorněným na nálepce. Bude-li
vidět způsob blikání označující vadnou baterii, nepokračujte
v nabíjení této baterie. Odevzdejte takovou baterii
v autorizovaném servisu nebo ve sběrném dvoru, kde bude
provedena její recyklace.
Prodleva zahřátá/studená baterie
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš
vysokou nebo příliš nízkou teplotu baterie,
automaticky zahájí režim prodleva zahřátá/
studená baterie a pozastaví nabíjení, dokud baterie
nedosáhne předepsané teploty. Jakmile baterie dosáhne
předepsané teploty, nabíječka se automaticky přepne do
režimu nabíjení baterie. Tato funkce maximálně prodlužuje
provozní životnost baterie. Indikátor bliká způsobem
znázorněným na nálepce.
Ponechání baterie v nabíječce
Baterie může být ponechána v nabíječce se svítícím LED
indikátorem neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude baterii
udržovat ve zcela nabitém stavu. Tato nabíječka je vybavena
režimem automatického dobíjení, který srovnává nebo
vyvažuje jednotlivé články baterie, aby tato baterie mohla
využít svou špičkovou kapacitu. Baterie musí být dobíjena
každý týden nebo vždy, když již neposkytuje dostatečný výkon
pro prováděné úkony. Chcete-li použít režim automatického
dobíjení, vložte baterii do nabíječky a nechejte ji v nabíječce
minimálně 8 hodin.
11
ČEŠTINA
Důležité poznámky týkající se nabíjení
Instalace vodicí lišty a řetězu pily (obr. D, E, F, G, H)
♦
Varování! Ostrý řetěz. Při manipulaci s tímto řetězem vždy
používejte rukavice. Tento řetěz je ostrý a může vás pořezat,
i když pila není v chodu.
Jsou-li řetěz pily (6) a vodicí lišta (5) zabaleny v krabici
odděleně, řetěz musí být nejdříve upevněn na vodicí lištu
a tato sestava musí být upevněna na tělo nářadí.
♦ Umístěte pilu na pevnou a rovnou plochu.
♦ Otáčejte zajišťovacím šroubem nastavení vodicí lišty
(10a) proti směru pohybu hodinových ručiček, jak je
zobrazeno na obr. D, aby bylo umožněno sejmutí krytu
ozubeného kola (10).
♦ Použijte ochranné rukavice, uchopte řetěz pily (6),
nasaďte jej na vodicí lištu (5) a ujistěte se, zda jsou zuby
řetězu nastaveny správným směrem (obr. E).
♦ Ujistěte se, zda je řetěz řádně usazen v drážce po celém
obvodu vodicí lišty.
♦ Nasaďte řetěz pily na ozubené kolo (11) tak, aby byl
srovnán s drážkou na vodicí liště se šroubem (12)
v základně nářadí, jak je zobrazeno na obr. E.
♦ Napínacím šroubem musí být otáčeno proti směru
pohybu hodinových ručiček až po jeho doraz. Šipky
na krytu ozubeného kola a na napínacím šroubu musí
být srovnány před návratem krytu na původní místo.
Jakmile bude vše na svém místě, držte stále vodicí lištu
a nasaďte zpět kryt ozubeného kola (10).
♦ Ujistěte se, zda je otvor montážního šroubu sestavy pro
napínání řetězu na krytu srovnán se šroubem (12) na
hlavním krytu pily, jak je zobrazeno na obr. E.
♦ Otáčejte pojistným šroubem nastavení vodicí lišty (10a)
ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud nedojde
k utažení a potom povolte šroub o jednu celou otáčku
tak, aby mohlo dojít k řádnému napnutí řetězu.
Poznámka: Není-li kryt správně usazen, zkontrolujte, zda je
výstupek pro napínák na liště srovnán s drážkou na vnitřní
straně krytu ozubeného kola.
♦ Držte zajišťovací šroub nastavení vodicí lišty (10a)
a otáčejte šroubem napnutí řetězu (13) proti směru
pohybu hodinových ručiček, aby došlo k zvětšení napnutí
řetězu, jak je zobrazeno na obr. F. Ujistěte se, zda řetěz
pily (6) těsně přiléhá k vodicí liště (5).
♦
♦
♦
♦
♦
Nejdelší provozní životnosti a nejvyššího výkonu
dosáhnete, bude-li baterie nabíjena v rozmezí teplot
18° až 24 °C. NENABÍJEJTE tuto baterii, je-li teplota
okolního vzduchu nižší než +4,5 °C nebo vyšší než
+40 °C. Je to velmi důležité a zabrání to vážnému
poškození baterie.
Během nabíjení může docházet k zahřívání nabíječky
i baterie. Jedná se o normální stav, který neznamená
žádnou závadu.
Chcete-li po použití usnadnit ochlazení baterie,
neukládejte nabíječku nebo baterie v teplém prostředí,
jako jsou kovové přístřešky nebo nechráněné přívěsy.
Nedochází-li k řádnému nabíjení baterie:
♦ Zkontrolujte funkci zásuvky připojením svítilny nebo
jiného zařízení.
♦ Proveďte kontrolu, zda není zásuvka propojena
se spínačem osvětlení a zda nedojde k odpojení
napájení, je-li zhasnuto světlo.
♦ Přemístěte nabíječku a baterii na místo, kde se
teplota okolního vzduchu pohybuje v rozmezí zhruba
18 - 24 °C.
♦ Jestliže problémy stále přetrvávají, předejte nářadí,
baterii a nabíječku autorizovanému servisu.
Tyto baterie musí být nabíjeny v případě, kdy již
neposkytují dostatečný výkon pro dříve snadno
prováděné pracovní operace. V TAKOVÉ SITUACI
NEPOKRAČUJTE v používání nářadí. Postupujte podle
pokynů pro nabíjení. Částečně vybitá baterie může být
kdykoli znovu nabita, aniž by to mělo jakýkoli vliv na
nabíjenou baterii.
Cizí vodivé předměty a materiály, jako jsou brusiva,
kovové špony, ocelová vlna, hliníkové fólie nebo
nahromaděné částečky kovu, se nesmí dostat do
vnitřního prostoru nabíječky. Dříve, než budete provádět
čištění nabíječky, odpojte ji od sítě.
Zabraňte zmrznutí baterie a neponořujte ji do vody nebo
do jiných kapalin.
Vložení a vyjmutí baterie (není dodána) (obr. C)
♦
♦
Chcete-li vložit baterii (8) do nářadí, srovnejte ji s místem
jejího uložení. Zasuňte baterii do nářadí a tlačte na ni,
dokud nedojde k jejímu řádnému usazení.
Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko
baterie (9a) a současně vytahujte baterii z nářadí.
Nastavení napnutí řetězu (obr. G, H)
♦
Použití příslušenství řetězová pila
Varování! Před sestavením se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je z něj vyjmuta baterie.
♦
12
S pilou položenou na pevném a rovném povrchu
zkontrolujte napnutí řetězu (6). Napnutí řetězu je
správné, jestliže řetěz po lehkém povytažení palcem
a ukazovákem o 3 mm z vodicí lišty (5) zapadne zpět do
této lišty, jak je zobrazeno na obr. G. Mezi vodicí lištou
a řetězem nesmí být na její spodní části žádný průhyb,
jak je zobrazeno na obr. H.
Chcete-li nastavit napnutí řetězu pily, povolte zajišťovací
šroub seřízení vodicí lišty (10a) o jednu celou otáčku
ČEŠTINA
♦
♦
♦
a postupujte podle pokynů uvedených v části „Instalace
vodicí lišty a řetězu pily“.
Neprovádějte nadměrné napnutí řetězu, protože by
to vedlo k jeho nadměrnému opotřebování a zkrácení
provozní životnosti řetězu i vodicí lišty.
Jakmile bude napnutí řetězu správné, řádně utáhněte
zajišťovací šroub nastavení vodicí lišty.
Je-li řetěz nový, během prvních 2 hodin použití
provádějte často kontrolu jeho napnutí (po vyjmutí
baterie), protože se nový řetěz mírně roztahuje.
zataháním za toto příslušenství. Příslušenství nebo
prodlužovací tyč musí zůstat na základní jednotce.
♦ Chcete-li příslušenství nebo prodlužovací tyč sejmout,
stiskněte uvolňovací tlačítko nacházející se na boční
části příslušenství nebo na prodlužovací tyči a sejměte
příslušenství nebo prodlužovací tyč ze základní jednotky
nebo z prodlužovací tyče.
Poznámka: Používejte příslušenství, která jsou specificky
určena pro toto nářadí a která jsou kompatibilní s motorovou
jednotkou.
Výměna řetězu pily (obr. I)
Správná poloha rukou (obr. M, N)
♦
Režim Základna: Správná poloha rukou vyžaduje, abyste
měli jednu ruku na obloukové rukojeti (15) a druhou ruku na
hlavní rukojeti (16).
Režim Tyč: Ovládejte nářadí tak, abyste měli jednu ruku na
hlavní rukojeti (15) a druhou ruku na tyčové rukojeti (17).
♦
♦
♦
♦
♦
Otáčejte zajišťovacím šroubem nastavení vodicí lišty
(10a) proti směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo
k povolení řetězu.
Sejměte kryt ozubeného kola (10) podle postupu, který je
uveden v části „Instalace vodicí lišty a řetězu pily“.
Vyjměte opotřebovaný řetěz pily (6) z drážky vodicí
lišty (5).
Umístěte nový řetěz do drážky vodicí lišty a ujistěte se,
zda jsou zuby nového řetězu otočeny správným směrem
srovnáním šipky na řetězu se symbolem na krytu
ozubeného kola (10), jak je zobrazeno na obr. I.
Dodržujte pokyny uvedené v části „Instalace vodicí lišty
a řetězu pily“.
Náhradní řetězy a vodicí lišty jsou k dostání v nejbližším
autorizovaném servisu BLACK+DECKER.
Přeprava pily (obr. J)
♦
Při přepravě z pily vždy vyjměte baterii a zakryjte vodicí
lištu (5) ochranným krytem (7), jak je zobrazeno na obr. J.
Nasazení a sejmutí příslušenství řetězová pila.
(obr. K, L)
♦
Chcete-li na základní jednotku (14) upevnit příslušenství
nebo prodlužovací tyč (není dodána), srovnejte
příslušenství/tyčovou základnu se základní jednotkou, jak
je zobrazeno na obr. K.
♦ Tlačte příslušenství nebo prodlužovací tyč na základní
jednotku tak, aby došlo k jejímu řádnému usazení
a dokud neuslyšíte kliknutí.
Poznámka: Příslušenství se nasazuje na prodlužovací tyč
stejným způsobem jako na základní jednotku.
Poznámka: Režim Základna vyžaduje, aby byl kryt (3) ve
svislé poloze. Stiskněte pojistné tlačítko krytu (4) a zvedněte
tento kryt do polohy, která je zobrazena na obr. L.
Režim Tyč vyžaduje, aby byl kryt proti zpětnému rázu (3)
ve složené poloze. Stiskněte uvolňovací tlačítko krytu proti
zpětnému rázu (4) a sklopte tento kryt do polohy, která je
zobrazena na obr. L.
♦ Ujistěte se, zda je příslušenství bezpečně upevněno
k základní jednotce nebo k prodlužovací tyči, a to mírným
Zapnutí (obr. M, N)
♦
♦
Stlačte dolů odjišťovací spínač. Stiskněte obloukovou
rukojeť (15) a potom stiskněte spínač zapnuto/vypnuto.
Jakmile bude nářadí v chodu, můžete odjišťovací spínač
uvolnit. Čím více je spínač zapnuto/vypnuto stisknutý, tím
vyšší jsou otáčky nářadí.
Chcete-li, aby bylo nářadí stále v chodu, musíte mít stále
stlačenou obloukovou rukojeť a stále stisknutý spínač
zapnuto/vypnuto. Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte
spínač zapnuto/vypnuto nebo obloukovou rukojeť.
Režim Prodloužený dosah/Tyč
♦
Stlačte dolů odjišťovací spínač.
Uchopte tyčovou rukojeť (17) a potom stiskněte spínač
zapnuto/vypnuto.
♦ Jakmile bude nářadí v chodu, můžete odjišťovací spínač
uvolnit. Čím více je spínač zapnuto/vypnuto stisknutý, tím
vyšší jsou otáčky nářadí.
♦ Chcete-li, aby bylo nářadí stále v chodu, musíte mít
stále stisknutý spínač zapnuto/vypnuto. Chcete-li nářadí
vypnout, uvolněte spínač zapnuto/vypnuto.
Poznámka: Je-li během řezu na nářadí vyvíjen příliš velký
tlak, pila se vypne. Chcete-li pilu znovu spustit, před restartem
pily musíte spínač zapnuto/vypnuto uvolnit. Nyní opět zahajte
řez a používejte menší sílu. Nechejte pilu řezat jejím vlastním
tempem.
Použití
Režim Základna pro řezání/prořezávání
Běžné techniky řezání (obr. O, P, Q, R, S, T)
Kácení stromů
Postup pro kácení stromu. Před kácením stromu se ujistěte,
zda je zcela nabita baterie, abyste mohli tento úkon dokončit
13
ČEŠTINA
na jedno nabití baterie. Neprovádějte kácení stromů, je-li velký
vítr.
♦ Před zahájením kácení musí být naplánována
a vyčištěna nezbytná úniková cesta. Úniková cesta musí
být vedena směrem dozadu a šikmo od očekávaného
směru pádu káceného stromu, viz obr. O.
♦ Před zahájením kácení berte v úvahu přirozený náklon
stromu, polohu větších větví a směr větru, aby bylo
možné posoudit, jakým směrem strom spadne. Připravte
si klíny (dřevěné, plastové nebo hliníkové) a těžkou
palici. Z místa, kde bude prováděn řez káceného stromu,
odstraňte nečistoty, kameny, uvolněnou kůru, hřebíky,
sponky a dráty.
♦ Spodní zářez - Vytvořte tento zářez do 1/3 průměru
stromu, kolmo k směru pádu stromu. Nejdříve vytvořte
spodní vodorovný zářez. Tak zabráníte přiskřípnutí řetězu
pily nebo vodicí lišty při vytváření druhého zářezu, jak je
zobrazeno na obr. P.
♦ Zadní řez pro kácení - Provádějte tento řez minimálně
o 51 mm výše než byl proveden vodorovný zářez na
opačné straně kmenu. Udržujte zadní zářez pro kácení
rovnoběžný s vodorovným zářezem na opačné straně
kmenu. Proveďte zadní zářez pro kácení tak, aby zůstala
dostatečná masa dřeva, která bude působit jako závěs.
Tato masa dřeva zabrání kroucení kmenu stromu a jeho
pádu špatným směrem. Neprovádějte řez přes tento
závěs, viz obr. P.
♦ Jak se bude řez pro kácení přibližovat k závěsu, strom
by se měl začít kácet. Existuje-li jakákoli šance, že
strom nespadne v požadovaném směru nebo že se
může zhoupnout zpět a způsobí přiskřípnutí řetězu
pily, ukončete řezání před dokončením řezu pro kácení
a použijte klíny, abyste rozevřeli řez a aby došlo k pádu
stromu v požadovaném směru pádu.
Jakmile strom začne padat, vyjměte pilu z řezu, zastavte
motor, sklopte pilu dolů a použijte naplánovanou
únikovou cestu. Dávejte pozor na padající větve
a sledujte svou polohu.
Řezání větví
Odstraňování větví z pokáceného stromu. Při odstraňování
větví neořezávejte větší větve, které udržují kmen nad zemí.
Malé větve odstraňujte jedním řezem. Zatížené větve musí
být řezány ze spodní části větve směrem k její horní části,
aby bylo zabráněno zablokování řetězu pily, jak je zobrazeno
na obr. Q. Řežte větve z druhé strany kmenu, aby se kmen
nacházel mezi vámi a pilou. Nikdy neprovádějte řezy s pilou
mezi nohama a nestůjte rozkročmo nad větví, kterou chcete
řezat.
Řezání polen
Varování! Doporučujeme vám, aby si uživatelé používající
pilu poprvé, vyzkoušeli tyto řezy na vhodném stojanu.
14
Řezání pokáceného stromu nebo polen na délku. Provádění
těchto řezů závisí na tom, jak je kmen podepřen. Je-li to
možné, vždy používejte stojan, viz obr. R.
♦ Vždy zahajte řez s řetězem otáčejícím se v maximálních
otáčkách.
♦ Umístěte spodní hroty řetězové pily za místo úvodního
řezu, jak je zobrazeno na obr. S.
♦ Zapněte pilu a potom otáčejte vodicí lištu dolů do
řezaného dřeva a využívejte hroty jako kloub.
♦ Jakmile se řetěz pily dostane do úhlu 45 stupňů, znovu
srovnejte pilu a opakujte uvedené kroky, dokud řez
nedokončíte.
♦ Je-li kmen podepřen po celé jeho délce, vytvořte řez
shora (horní řez), ale vyvarujte se řezání do země,
protože by došlo k rychlému otupení řetězu.
♦ Obr. T - Je-li podepřen jeden konec.
Nejdříve vytvořte zářez do 1/3 průměru ze spodní strany
(podřezání). Potom vytvořte dokončovací řez shora tak,
aby se setkal s prvním řezem.
♦ Obr. U - Jsou-li podepřeny oba konce.
Nejdříve vytvořte zářez do 1/3 průměru shora. Potom
proveďte dokončovací řez ze spodní strany do 2/3
průměru tak, aby se setkal s prvním řezem.
♦ Provádíte-li řezání na svahu, vždy stůjte nad řezaným
kmenem. Provádíte úplný průřez, z důvodu zachování
úplné ovladatelnosti pily omezte tlak vyvíjený na vodicí
lištu v blízkosti ukončení řezu, aniž byste uvolnili úchop
obou rukojetí pily. Zabraňte kontaktu řetězu se zemí. Po
dokončení řezu počkejte před manipulací s řetězovou
pilou na úplné zastavení řetězu. Před přecházením
k dalšímu řezu vždy zastavte motor pily.
Použití
Režim Prodloužený dosah/Tyč pro řezání
a prořezávání
Varování! Nikdy nestůjte přímo pod větví, kterou řežete. Vždy
stůjte tak, abyste nebyli na místě dopadu odřezaných větví.
♦ Pracujete-li s tyčovou pilou, nikdy nestůjte na žebříku
(obr. V1) nebo na jiné nestabilní podpěře. Vždy se
vyhýbejte takovým polohám, které mohou způsobit ztrátu
vaší rovnováhy a které mohou vést k způsobení vážného
zranění.
♦ Udržujte ostatní osoby ve vzdálenosti minimálně 15 m od
pracovního prostoru. Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly (obr. V2).
♦ Riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem.
Nepracujte ve vzdálenosti menší než 15 m od
nadzemního elektrického vedení, abyste zabránili úrazu
elektrickým proudem. Vždy zkontrolujte okolní prostor,
zda se v něm není skryté elektrické vedení (obr. V3).
♦ Nenastavujte spínací rukojeť tyčové pily nad výšku
ramen.
ČEŠTINA
Pracovní poloha (obr. W)
Vždy používejte:
A. Ochranu hlavy.
B. Ochranu zraku.
C. Pracovní rukavice.
D. Popruh.
E. Kalhoty na práci s řetězovou pilou.
F. Obuv s ocelovou špičkou.
Varování! Při řezání stromů:
♦ Chraňte se před zpětným rázem, který může způsobit
vážné nebo smrtelné zranění. Přečtěte si část „ZPĚTNÝ
RÁZ“, abyste zabránili riziku zpětného rázu.
♦ Nepřekážejte sami sobě. Vždy se ujistěte, zda zaujímáte
pevný postoj. Stůjte rozkročmo. Přeneste vaši hmotnost
rovnoměrně na obě nohy.
♦ Pro uchopení tyčové pily používejte obě ruce, jak je
zobrazeno na obr. W. Držte pilu vždy pevně. Palce
a prsty musí obepínat rukojeť a tyč tyčové pily.
♦ Nikdy nepoužívejte tuto pilu, nacházíte-li se na stromě,
v jakékoli nepříjemné poloze, na žebříku nebo na jiné
nestabilní ploše. Mohlo by dojít k ztrátě kontroly nad
tyčovou pilou a k následnému vážnému zranění.
Řezání větví (obr. X)
♦
Před zahájením řezu se ujistěte, zda je tyčová pila
v chodu v maximálních otáčkách. Při zahájení řezu
umístěte pohybující se řetěz na větev. Držte tyčovou
pilu pevně na požadovaném místě, abyste zabránili
možnému odskočení nebo sklouznutí (boční pohyb)
tyčové pily.
♦ Proveďte první řez 150 mm od kmene stromu na spodní
straně větve. Pro provedení tohoto řezu použijte horní
část vodicí lišty.
Při řezání tyčovou pilu zlehka přitlačujte tak, abyste
provedli řez do 1/3 průměru řezané větve. Potom
proveďte dokončovací řez z horní strany, jak je
zobrazeno na obr. X. Netlačte na tyčovou pilu. Došlo by
k přehřátí motoru a mohlo by dojít k jeho spálení. Práce
je účinnější a bezpečnější, používáte-li nářadí pouze
k určeným účelům.
Poznámka: Pokusíte-li se provádět řezání silné větve ze
spodní strany, větev bude působením vlastní hmotnosti klesat
a způsobí sevření řetězu pily v řezu. Pokusíte-li se provádět
řezání silné větve z horní strany, bez provedení zářezu ze
spodní strany, větev se rozštípne a odloupne kůru stromu.
♦ Vytahujte tyčovou pilu z řezu, pracuje-li v maximálních
otáčkách. Zastavte tyčovou pilu uvolněním spínače
zapnuto/vypnuto. Před odložením tyčové pily se ujistěte,
zda došlo k zastavení řetězu pily.
očištění pomocí kartáče s měkkými štětinami. Ujistěte se, zda
není zablokovaný mazací otvor na vodicí liště. Při výměně
tupého řetězu je dobrým zvykem obrácení vodicí lišty spodní
stranou nahoru.
Broušení řetězu pily
Poznámka: Zuby řetězu se otupí okamžitě, jakmile při řezání
dojde k jejich kontaktu se zemí nebo s hřebíky. Z důvodu
zajištění maximálního možného výkonu pily je důležité, aby
byly zuby řetězu udržovány ostré. Dodržujte tyto užitečné rady
pro správné broušení řetězu pily:
♦ Pro broušení vašeho řetězu používejte pilník 4,5 mm
a držák pilníku nebo vodítko pro pilování, abyste dosáhli
co nejlepších výsledků. Tak zajistíte, že vždy dosáhnete
správných úhlů pro broušení.
♦ Položte držák pilníku rovně na horní plochu zubu
a ukazatel hloubky zubu.
♦ Obr. Y - Udržujte správný úhel 30° pro pilování horní
plochy zubu (6a) na vodítku vašeho pilníku, které je
rovnoběžné s vaším řetězem (pilník v úhlu 60° při
pohledu na řetěz z boku).
♦ Nejdříve nabruste zuby na jedné straně řetězu.
Provádějte pilování z vnitřní strany každého zubu
směrem ven. Potom pilu otočte a zopakujte uvedené
postupy u zubů na druhé straně řetězu pily.
Poznámka: Použijte plochý pilník pro zbroušení horních částí
hrotů (část článku řetězu před zubem), aby se nacházely asi
0,635 mm pod špičkami zubů, jak je znázorněno na obr. Z1.
♦ Obr. Z2 - Udržujte stejnou délku u všech zubů.
♦ Dojde-li k poškození lesklého povrchu horních nebo
bočních ploch zubu, pomocí pilníku taková poškození
odstraňte.
Poznámka: Po nabroušení bude zub řetězu ostrý, a proto
buďte při této činnosti velmi opatrní.
Poznámka: Při každém broušení řetězu dochází k určité
ztrátě jeho odolnosti vůči zpětnému rázu, a proto musíte být
při práci velmi opatrní. Doporučujeme vám, abyste broušení
řetězu prováděli maximálně čtyřikrát.
Příslušenství
V nabídce jsou i jiné druhy příslušenství, které mohou vaše
nářadí změnit na strunovou sekačku Strimmer® nebo fukar.
BCASST91B - Strunová sekačka Strimmer®
BCASBL71B - Fukar.
Řetěz a vodicí lišta
Po každých několika hodinách provozu sejměte kryt
ozubeného kola, vodicí lištu a řetěz a proveďte kompletní
15
ČEŠTINA
Odstraňování závad
Problém
Možná příčina
Možné řešení
Nářadí nelze
spustit.
Baterie není správně
vložena.
Zkontrolujte vložení baterie
Baterie není nabita.
Zkontrolujte, zda není
nutné nabití baterie.
Vnitřní komponenty jsou
příliš horké.
Nechejte nářadí
vychladnout.
K základní jednotce není
upevněno příslušenství
nebo prodlužovací tyč.
Ujistěte se, zda je
příslušenství řádně
usazeno a zajištěno
v určené poloze na
prodlužovací tyči.
Ujistěte se, zda je
prodlužovací tyč řádně
usazena a zajištěna
v určené poloze na
základní jednotce.
Baterie se nenabíjí. Baterie není vložena do
nabíječky.
Napájecí kabel nabíječky
není připojen k síťové
zásuvce.
Nářadí se náhle
vypne.
Technické údaje
BCASCS61B - Řetězová pila
Vstupní napětí
V
Otáčky naprázdno
m/s
ot./min
Vložte baterii do nabíječky
tak, aby došlo k rozsvícení
LED indikátoru.
Kapacita
Ah
Připojte napájecí kabel
nabíječky k síťové zásuvce.
Viz část „Důležité pokyny
pro nabíjení“, kde najdete
další podrobnosti.
Nabíječka (není dodána)
Přemístěte nabíječku
a baterii do prostředí, ve
kterém je teplota vyšší
než 4,5 °C nebo nižší než
+40,5 °C.
Baterie dosáhla svého
maximálního teplotního
limitu.
Nechejte baterii
vychladnout.
Baterie je vybitá. (Tato
baterie je vyrobena
tak, aby došlo k jejímu
okamžitému vypnutí,
dojde-li k jejímu vybití, aby
byla maximalizována její
provozní životnost.)
Vložte ji do nabíječky
a nechejte ji zcela nabít.
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak, aby
vám sloužilo dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče a pravidelné čištění vám zajistí bezproblémový
chod.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo
rozpouštědla. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala
jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí
do kapaliny.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Výrobky a baterie označené tímto
symbolem nesmí být vyhozeny do běžného
domácího odpadu.
Ozubené kolo = 2 000
90617054
V
Příliš vysoká nebo příliš
nízká teplota okolního
prostředí
18
Rychlost řetězu = 3,8
Baterie (není dodána)
Napájecí napětí
Údržba
16
Výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou být
obnoveny nebo recyklovány, což snižuje poptávku po
surovinách.
Provádějte prosím recyklaci elektrických výrobků a baterií
podle místních předpisů.
Další informace naleznete na internetové adrese
www.2helpU.com
18
2
Typ
Li-Ion
90634971
Vstupní napětí
V
Proud
A
Přibližná doba nabíjení
min
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 83 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 94 dB(A), odchylka (K) 1,9 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy
EN 60745:
(ah,) 2,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
230
1
120
ČEŠTINA
BCASCS61B SEASONMASTER™
Příslušenství řetězová pila
Společnost Вlack & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v části „technické údaje“ splňují požadavky
následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-13:2009+A1:2010,
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/EU
a 2011/65/EU.
2000/14/EC (příloha V)
Měřený akustický výkon (LwA) 94 dB (A)
Odchylka (K) 1,9 dB (A)
Zaručená hodnota akustického výkonu(LwA) 96 dB (A)
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost
Вlack & Decker na následující adrese nebo na adresách,
které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Вlack & Decker.
R. Laverick
Ředitel technického oddělení
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
14. 12. 2017
zst00364355 - 05-02-2018
17
ČEŠTINA
Záruka
Spoleþnost BLACK+DECKER dĤvČĜuje kvalitČ svého
vlastního náĜadí a poskytuje kupujícímu mimoĜádnou
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném
pĜípadČ nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka
platí ve všech þlenských státech EU a Evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku BLACK+DECKER, v prĤbČhu
24 mČsícĤ od zakoupení, jakékoli materiálové þi výrobní
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výmČnu vadných dílĤ, opravu nebo
výmČnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:
Ƈ
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální úþely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
Ƈ
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho pĜedepsaná údržba.
Ƈ
Výrobek nebyl poškozen cizím zavinČním.
Ƈ
N e by ly p r ovád Č ny o p r av y v ý r o b ku jiný mi
osobami než pracovníky znaþkového servisu
BLACK+DECKER.
PĜi uplatĖování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu stĜedisku pĜedložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
poboþky BLACK+DECKER se dozvíte na pĜíslušné
adrese uvedené na zadní stranČ této pĜíruþky.
Seznam autorizovaných servisĤ BLACK+DECKER
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek BLACK+DECKER. Budete tak mít neustále
pĜehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o znaþce BLACK+DECKER
a o našem výrobním programu získáte na internetové
adrese www.blackanddecker.co.uk.
18
ČEŠTINA
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
19
ČEŠTINA
20
ČEŠTINA
21
ČEŠTINA
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising