BCASCS61B | Black&Decker BCASCS61B ATTACHMENT instruction manual

1
3
4
6
5
2
7
509215 - 36 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
BCASCS61B
8
9a
Ładowanie
Akumulator całkowicie naładowany
Wstrzymywanie pracy z powodu
zimnych/gorących akumulatorów
9
Problem z akumulatorem
B
A
8a
8
10
10a
D
C
11
12
6
13
5
10a
E
2
F
G
H
I
J
1
3
3
14
4
2
K
L
3
17
1
14
M
15
16
N
ŚCIEŻKA ODDALENIA
KIERUNEK OBALENIA
RZAZ ŚCINAJĄCY
DRZEWO
KIERUNEK OBALENIA
RZAZ PODCINAJĄCY
ZAWIAS
O
Q
4
ŚCIEŻKA ODDALENIA
P
R
S
T
U
V1
V2
V3
5
A
B
C
D
E
F
W
X
6a
Y
Z2
6
Z1
POLSKI
Przeznaczenie
d.
Ta dołączana pilarka łańcuchowa BLACK+DECKER
BCASCS61B SEASONMASTER™ jest przeznaczona
do przycinania i ścinania drzew oraz przecinania kłód.
Opisywane urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku
amatorskiego.
Zasady bezpiecznej pracy
Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy
elektronarzędziami
Ostrzeżenie! Zapoznać się ze wszystkimi
ostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznej pracy
oraz z instrukcją obsługi. Niestosowanie się
do ostrzeżeń i zaleceń zawartych w tej instrukcji
obsługi może być przyczyną porażenia prądem
elektrycznym, pożaru i/lub poważnego zranienia.
Zachować wszystkie instrukcje i informacje dotyczące
bezpiecznej pracy, aby móc korzystać z nich
w przyszłości. Pojęcie „elektronarzędzie” używane
w niniejszej instrukcji oznacza narzędzie zasilane z sieci
elektrycznej (przewodem zasilającym) lub akumulatorami
(bezprzewodowe).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Miejsce pracy musi być czyste i dobrze oświetlone.
Miejsca ciemne i takie, w których panuje nieporządek,
stwarzają ryzyko wypadku.
Nie wolno używać elektronarzędzi w strefach
zagrożenia wybuchem, w pobliżu palnych cieczy,
gazów, czy pyłów. Elektronarzędzia mogą wytworzyć
iskry powodujące zapłon pyłów lub oparów.
W czasie pracy elektronarzędziami nie pozwalać
na przebywanie w pobliżu dzieci i innych osób
postronnych. Chwila nieuwagi może spowodować utratę
kontroli nad narzędziem.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Gniazdo musi być dostosowane do wtyczki
elektronarzędzia. Nie wolno przerabiać wtyczek.
Nie używać żadnych łączników lub rozdzielaczy
elektrycznych z uziemionymi elektronarzędziami.
Nieprzerabiane wtyczki i odpowiednie gniazda
zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Należy unikać bezpośredniej styczności
z uziemionymi lub zerowanymi powierzchniami,
takimi jak rurociągi, grzejniki, kuchenki i lodówki.
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta, jeśli
Twoje ciało jest uziemione.
Nie narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub
zwiększonej wilgotności. Dostanie się wody do wnętrza
elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający. Nie
wolno ciągnąć, podnosić ani wyciągać wtyczki
z gniazda, poprzez ciągnięcie za kabel zasilający
narzędzia. Chronić kabel zasilający przed kontaktem
z gorącymi elementami, olejami, ostrymi krawędziami
i ruchomymi częściami. Uszkodzenie lub zaplątanie
przewodu zasilającego zwiększa ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
W czasie eksploatacji elektronarzędzi poza
pomieszczeniami zamkniętymi należy używać
przystosowanych do tego przedłużaczy. Korzystanie
z przedłużaczy przystosowanych do użycia na zewnątrz
budynków zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Jeśli zachodzi konieczność używania narzędzia
w wilgotnym otoczeniu, należy używać źródła
zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem
różnicowoprądowym. Stosowanie wyłączników
różnicowoprądowych zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
Środki ochrony osobistej
W czasie pracy elektronarzędziem zachować
czujność, patrzeć uważnie i kierować się zdrowym
rozsądkiem. Nie używać elektronarzędzia w stanie
zmęczenia, pod wpływem narkotyków, alkoholu
lub leków. Nawet chwila nieuwagi w czasie pracy
elektronarzędziem może doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała.
Używać środków ochrony osobistej. Zawsze zakładać
okulary ochronne. Używanie, w miarę potrzeb, środków
ochrony osobistej, takich jak maska przeciwpyłowa,
buty ochronne z antypoślizgową podeszwą, kask
czy ochronniki słuchu, zmniejsza ryzyko odniesienia
uszczerbku na zdrowiu.
Zapobiegać przypadkowemu włączeniu. Przed
przyłączeniem do zasilania i/lub włożeniem
akumulatorów oraz przed podniesieniem
i przenoszeniem narzędzia, upewnić się, że wyłącznik
znajduje się w pozycji „wyłączone”. Trzymanie palca
na wyłączniku podczas przenoszenia lub podłączenie
włączonego narzędzia do zasilania łatwo staje się
przyczyną wypadków.
Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć wszelkie
klucze lub narzędzia do regulacji. Pozostawienie
klucza lub narzędzia do regulacji połączonego
z częściami wirującymi elektronarzędzia może
spowodować uszkodzenie ciała.
Nie wychylać się nadmiernie. Przez cały czas
zachowywać solidne oparcie nóg i równowagę. Dzięki
temu ma się lepszą kontrolę nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładać odpowiednią odzież. Nie nosić luźnych
ubrań ani biżuterii. Trzymać włosy, ubranie i rękawice
z dala od ruchomych elementów. Luźne ubranie,
7
POLSKI
g.
biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone
przez ruchome części.
Jeśli sprzęt jest przystosowany do przyłączenia
urządzeń odprowadzających i zbierających pył,
upewnić się, czy są one przyłączone i właściwie
użytkowane. Używanie takich urządzeń zmniejsza
zagrożenia związane z obecnością pyłów.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążać elektronarzędzia. Używać
elektronarzędzi odpowiednich do rodzaju
wykonywanej pracy. Dzięki odpowiednim
elektronarzędziom wykona się pracę lepiej i w sposób
bezpieczny, w tempie, do jakiego narzędzie zostało
zaprojektowane.
b. Nie wolno używać elektronarzędzia z zepsutym
wyłącznikiem, który nie pozwala na sprawne
włączanie i wyłączanie. Narzędzie, którego nie można
kontrolować za pomocą włącznika, nie może być
używane i musi zostać naprawione.
C. Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany
akcesoriów oraz przed schowaniem elektronarzędzia,
należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub
odłączyć akumulator od urządzenia. Takie środki
zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego
uruchomienia elektronarzędzia.
d. Nie używane elektronarzędzie przechowywać
poza zasięgiem dzieci i nie dopuszczać osób nie
znających elektronarzędzia lub tej instrukcji do
posługiwania się elektronarzędziem. Elektronarzędzia
są niebezpieczne w rękach niewprawnego użytkownika.
e. Regularnie dokonywać konserwacji elektronarzędzi.
Sprawdzić, czy ruchome części są właściwie
połączone i zamocowane, czy części nie
są uszkodzone oraz skontrolować wszelkie
inne elementy mogące mieć wpływ na pracę
elektronarzędzia. Wszystkie uszkodzenia należy
naprawić przed rozpoczęciem użytkowania. Wiele
wypadków jest spowodowanych źle utrzymanymi
elektronarzędziami.
f. Dbać o czystość narzędzi i ostrość elementów
tnących. Prawidłowo utrzymane narzędzia do cięcia
o ostrych krawędziach tnących rzadziej się zakleszczają
i są łatwiejsze do kontrolowania.
g. Elektronarzędzi, akcesoriów i końcówek itp., należy
używać zgodnie z instrukcją obsługi, uwzględniając
warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Użycie
elektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może być
bardzo niebezpieczne.
b.
c.
4.
a.
5.
a.
8
Użytkowanie i konserwacja narzędzi zasilanych
akumulatorowo
Używać wyłącznie ładowarki zalecanej przez
producenta. Użycie ładowarki przeznaczonej do
d.
6.
a.
ładowania jednego typu akumulatora do ładowania
innego typu akumulatora może stać się przyczyną
pożaru.
Do zasilania elektronarzędzi należy używać
właściwych rodzajów akumulatorów. Użycie innych
akumulatorów stwarza ryzyko zranienia i pożaru.
Nie używane akumulatory należy przechowywać
z dala od metalowych przedmiotów, takich jak
spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe,
wkręty, itp., które mogłyby doprowadzić do zwarcia
biegunów. Zwarcie styków może być przyczyną
oparzenia lub pożaru.
W przypadku zniszczenia płyn może wypłynąć
z akumulatora; unikać kontaktu z tą substancją.
W razie styczności, obficie przemywać wodą.
W przypadku dostania się płynu do oczu, dodatkowo
należy zgłosić się do lekarza. Płyn wydostający się
z akumulatorów może powodować podrażnienia lub
oparzenia.
Naprawy
Powierzać naprawy elektronarzędzi wyłącznie
osobom wykwalifikowanym, używającym
identycznych części zamiennych. Zagwarantuje to
bezpieczeństwo elektronarzędzia.
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki dotyczące
bezpiecznego użytkowania pilarek łańcuchowych.
♦
♦
♦
♦
♦
Trzymać wszystkie części ciała z dala od
łańcucha, gdy pilarka łańcuchowa pracuje. Przed
uruchomieniem pilarki łańcuchowej sprawdzić, czy
łańcuch pilarki niczego nie dotyka. Chwila nieuwagi
podczas pracy pilarką łańcuchową może spowodować
wplątanie odzieży lub części ciała w łańcuch.
Zawsze trzymać pilarkę, trzymając prawą dłoń na
tylnym uchwycie i lewą dłoń na przednich uchwycie.
Trzymanie pilarki z odwrotnie ułożonymi dłońmi zwiększa
ryzyko obrażeń ciała i jest zabronione.
Trzymać elektronarzędzie wyłącznie za izolowane
uchwyty, ponieważ pilarka może zetknąć się
z ukrytymi przewodami. Styczność łańcucha pilarki
z przewodem pod napięciem może spowodować
pojawienie się napięcia na metalowych częściach
obudowy i porażenie prądem operatora.
Używać okularów ochronnych i ochronników
słuchu. Zalecane jest korzystanie z dodatkowego
wyposażenia chroniącego głowę, dłonie, nogi i stopy.
Odpowiednia odzież ochronna zmniejsza ryzyko obrażeń
ciała spowodowanych przez wyrzucone w powietrze
cząstki lub przypadkowy kontakt z łańcuchem pilarki.
Nie używać pilarki na drzewie. Używanie pilarki na
drzewie może spowodować obrażenia ciała.
POLSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Zawsze utrzymywać solidne podparcie nóg
i obsługiwać pilarkę, tylko gdy stoi się na
nieruchomej, solidnej i poziomej powierzchni.
Śliskie i niestabilne powierzchnie, jak drabiny, mogą
spowodować utratę równowagi lub panowania na pilarką.
Podczas przecinania napiętej gałęzi uważać na
odskakującą gałąź. Kiedy napięcie we włóknach drewna
zostanie zwolnione, sprężynująca gałąź może uderzyć
operatora i/lub spowodować utratę panowania nad
pilarką.
Zachować szczególną ostrożność podczas cięcia
krzewów i młodych drzewek. Cienki materiał może
zaczepić o łańcuch pilarki i zostać odrzucony w kierunku
użytkownika lub pociągnąć go, powodując utratę
równowagi.
Przenosić pilarkę za przedni uchwyt, gdy jest
wyłączona, i trzymać ją z dala od ciała. Na czas
transportu lub przechowywania pilarki zawsze
zakładać pokrywę prowadnicy. Prawidłowe
obchodzenie się z pilarką ogranicza ryzyko przypadkowej
styczności z ruchomym łańcuchem pilarki.
Przeprowadzać smarowanie, napinanie łańcucha
i wymianę akcesoriów zgodnie z instrukcją. Błędnie
napięty lub nasmarowany łańcuch może pęknąć lub
zwiększyć ryzyko odrzutu
Uchwyty muszą być suche, czyste oraz
niezabrudzone olejem i smarem. Tłuste i pokryte
smarem uchwyty są śliskie i powodują utratę panowania
nad urządzeniem.
Przecinać wyłącznie drewno. Nie używać pilarki
łańcuchowej niezgodnie z przeznaczeniem.
Na przykład: nie używać pilarki do cięcia tworzyw
sztucznych, muru lub materiałów budowlanych innych
niż drewno. Używanie pilarki łańcuchowej niezgodnie
z przeznaczeniem jest bardzo niebezpieczne.
Przyczyny i sposoby zapobiegania zjawisku
gwałtownego odrzutu narzędzia
Odrzut narzędzia ma miejsce, gdy nosek lub końcówka
prowadnicy dotknie przedmiotu lub gdy drewno zamknie się
i ściśnie łańcuch w rzazie.
Dotknięcie jakiegoś przedmiotu przez końcówkę w niektórych
przypadkach może powodować gwałtowną reakcję wsteczną,
odrzucając prowadnicę do góry i wstecz w kierunku operatora.
Ściśnięcie łańcucha pilarki wzdłuż górnej części prowadnicy
może spowodować gwałtowne odepchnięcie prowadnicy
w kierunku operatora. Każda z tych reakcji może spowodować
utratę panowania nad pilarką, co może prowadzić do
poważnych obrażeń ciała. Nie polegać wyłącznie na
zabezpieczeniach wbudowanych w pilarkę.
Użytkownik pilarki musi podjąć odpowiednie kroki, aby
zachować bezpieczeństwo podczas pracy i uniknąć obrażeń
ciała i wypadków.
Zjawisko gwałtownego odrzutu narzędzia jest wynikiem
niewłaściwego zastosowania i/lub niewłaściwego
postępowania lub warunków pracy. Można mu zapobiegać,
podejmując opisane niżej działania:
♦ Mocno trzymać uchwyty pilarki, obejmując je
kciukami i pozostałymi palcami. Trzymając obie
dłonie na pilarce, ustawić ciało i ramię w takiej
pozycji, aby móc przeciwstawić się siłom odrzutu.
Siła odrzutu może być kontrolowana przez operatora,
jeśli podejmie on odpowiednie środki ostrożności. Nie
puszczać pilarki.
♦ Nie wychylać się za daleko i nie ciąć powyżej
wysokości ramion. Pozwoli to zapobiec niepożądanemu
stykaniu się końcówki z przeszkodami i zapewnia lepsze
panowanie nad pilarką w nieoczekiwanych sytuacjach.
♦ Używać wyłącznie zamiennych prowadnic
i łańcuchów podanych przez producenta.
Zastosowanie błędnych zamiennych prowadnic
i łańcuchów może spowodować pęknięcie łańcucha i/lub
odrzut pilarki.
♦ Postępować zgodnie z instrukcją ostrzenia
i konserwacji producenta łańcucha pilarki.
Zmniejszenie wysokości regulatora głębokości może
zwiększać odrzut.
♦ Uderzenie w metal, cement lub inny twardy materiał
w pobliżu drewna lub w nim schowany może
spowodować odrzut narzędzia.
♦ Tępy lub luźny łańcuch może powodować odrzut
narzędzia.
♦ Nie próbować wkładać narzędzia we wcześniej
wykonany rzaz, ponieważ może to spowodować
odrzut narzędzia. Za każdym razem ciąć pilarką od
nowa.
♦ Zdecydowanie zalecamy, aby osoby użytkujące
narzędzie pierwszy raz skorzystały z instruktażu
obejmującego praktyczne użytkowanie pilarki
i środków ochrony osobistej przeprowadzonego
przez doświadczonego użytkownika. Na początek
należy poćwiczyć, przecinając kłody ustawione na koźle
lub stole do cięcia.
♦ Zalecamy, aby na czas przenoszenia pilarki odłączać
akumulator i ustawiać łańcuch pilarki do tyłu.
♦ Konserwować nieużywaną pilarkę. Nie przechowywać
pilarki przez żaden okres bez uprzedniego
zdemontowania łańcucha pilarki i prowadnicy, które
należy przechowywać zalane olejem. Przechowywać
wszystkie części pilarki w suchym i bezpiecznym miejscu
niedostępnym dla dzieci.
♦ Zalecamy opróżnienie zbiornika oleju przed
rozpoczęciem przechowywania.
♦ Stąpać pewnie i zaplanować z wyprzedzeniem
bezpieczną drogę ucieczki przed spadającym
drzewem lub spadającymi gałęziami.
9
POLSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Używać klinów, aby ułatwić panowanie nad
obalaniem drzewa i zapobiegać utykaniu prowadnicy
i łańcucha pilarki w rzazie.
Konserwacja łańcucha pilarki. Utrzymywać
łańcuch pilarki naostrzony i napięty na prowadnicy.
Dopilnować, aby łańcuch pilarki i prowadnica były
czyste i dobrze nasmarowane. Uchwyty muszą być
suche, czyste oraz niezabrudzone olejem i smarem.
Dopilnować, aby ktoś zawsze był w pobliżu (ale
w bezpiecznej odległości), dzięki czemu będzie mógł
zareagować w razie wypadku.
Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny konieczne jest
dotknięcie łańcucha pilarki, dopilnować, aby pilarka
łańcuchowa była odłączona od akumulatora.
Hałas generowany przez ten produkt może
przekraczać 85 dB(A). Z tej przyczyny zalecamy
korzystanie z odpowiednich środków ochrony słuchu.
Podczas pracy produktu prowadnica łańcucha może
się nagrzewać. Zachować ostrożność.
Trzymać przedłużacze z dala od elementów tnących.
Bezpieczeństwo osób postronnych
♦
♦
Drgania
Podawana w tabeli danych technicznych oraz w deklaracji
zgodności z normami wartość drgań została zmierzona
zgodnie ze standardową procedurą zawartą w normie
EN 60745. Informacja ta może służyć do porównywania tego
narzędzia z innymi. Deklarowana wartość emitowanych drgań
może również służyć do przewidywania stopnia narażenia
użytkownika na wibracje.
Ostrzeżenie! Chwilowa siła drgań, występująca w czasie
pracy elektronarzędziem, może odbiegać od podawanych
wartości, w zależności od sposobu użytkowania urządzenia.
Poziom drgań może przekroczyć podawaną wartość.
Przy określaniu ekspozycji na drgania, w celu podjęcia
środków ochrony osób zawodowo użytkujących
elektronarzędzia, zgodnie z dyrektywą 2002/44/WE, należy
uwzględnić rzeczywiste warunki i rodzaj wykonywanej pracy.
Także okresy przestoju i pracy bez obciążenia.
Symbole na urządzeniu
Następujące piktogramy są umieszczone na urządzeniu wraz
z kodem daty:
Opisywane narzędzie nie może być używane przez
osoby (dot. także dzieci), które mają ograniczone
możliwości ruchowe, percepcji lub pojmowania lub
brakuje im doświadczenia i wiedzy, z wyjątkiem
przypadku, gdy pozostają one pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez
nią przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia.
Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
Ostrzeżenie! Aby zminimalizować ryzyko
zranienia, użytkownik musi zapoznać się
z instrukcją obsługi.
Korzystać ze środków ochrony słuchu i ochrony
oczu
Pozostałe zagrożenia
W czasie pracy narzędziem mogą powstać zagrożenia, które
nie zostały uwzględnione w załączonej instrukcji dotyczącej
bezpiecznego użytkowania. Zagrożenia te mogą wynikać
z niewłaściwego użytkowania, zbyt intensywnej eksploatacji
lub innych przyczyn.
Nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznej pracy
i stosowania środków ochronnych, nie jest możliwe uniknięcie
pewnych zagrożeń. Należą do nich:
♦ Zranienia wynikające z dotknięcia wirujących/ruchomych
elementów.
♦ Zranienia w czasie wymiany części, ostrzy lub
akcesoriów.
♦ Zranienia związane ze zbyt długotrwałym używaniem
narzędzia. Pracując przez dłuższy czas jakimkolwiek
narzędziem, należy robić regularne przerwy.
♦ Uszkodzenie narządu słuchu.
♦ Zagrożenie dla zdrowia spowodowane wdychaniem
pyłu wytwarzanego podczas użytkowania urządzenia
(np.: podczas pracy w drewnie, szczególnie dębowym,
bukowym oraz MDF.)
10
Nosić rękawice
Nosić kask
Zawsze wyjmować akumulator z urządzenia
przed wykonaniem czyszczenia lub konserwacji.
t
Zachować ostrożność w związku z możliwością
gwałtownego wyrzucenia przedmiotów przez
urządzenie. Nie dopuszczać osób postronnych
w pobliże obszaru cięcia
Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie
deszczu lub dużej wilgotności.
Nosić antypoślizgowe obuwie.
POLSKI
Ładowarka przeznaczona jest wyłącznie do użycia
wewnątrz pomieszczeń.
Uważać na spadające przedmioty.
Ryzyko porażenia prądem. Trzymać co
najmniej 10 m od napowietrznych linii
elektroenergetycznych.
Aby zapewnić ciągłą bezpieczną pracę,
sprawdzać napięcie łańcucha zgodnie z opisem
w niniejszej instrukcji co 10 minut użytkowania,
a następnie regulować je w celu utrzymania
ugięcia 3 mm w razie potrzeby. Smarować
łańcuch co 10 minut użytkowania.
Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Ładowarka ma podwójną izolację, dlatego też
przewód uziemiający nie jest potrzebny. Należy
zawsze upewnić się, czy napięcie zasilania
odpowiada napięciu podanemu na tabliczce
znamionowej. Nigdy nie próbować zastępować
ładowarki zwykłą wtyczką zasilania sieciowego.
Kierunek obrotów łańcucha
Ostrzeżenie! Nie dotykać łańcucha w miejscu
wyrzucania wiórów.
Gwarantowana moc akustyczna zgodna
z dyrektywą 2000/14/WE.
Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznego
użytkowania akumulatorów i ładowarek (nie
dołączone)
Akumulatory (nie dołączone)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać akumulatorów.
Nie wolno wystawiać akumulatorów na działanie wody.
Nie wolno przechowywać w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć 40°C.
Ładować tylko w zakresie temperatury otoczenia od 10°C
do 40°C.
Do ładowania używać wyłącznie fabrycznie dołączonej
ładowarki.
Utylizację akumulatorów należy przeprowadzić zgodnie
z instrukcją podaną w rozdziale „Ochrona środowiska”.
Nie wolno ładować uszkodzonych akumulatorów.
Ładowarki (nie dołączone)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ładowarka BLACK+DECKER służy wyłącznie do
ładowania akumulatorów w narzędziu, z którym została
dostarczona. Ładowanie innych akumulatorów może
spowodować ich rozsadzenie i być przyczyną zranienia
oraz innych szkód.
Nie wolno ładować baterii jednorazowego użytku, nie
przeznaczonych do wielokrotnego ładowania.
Wadliwe kable zasilające należy natychmiast wymieniać.
Nie wystawiać na działanie wody.
Nie rozkręcać ładowarki.
Nie podłączać ładowarki do próbnika.
♦
Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego
kabla zasilającego należy powierzyć producentowi
lub autoryzowanemu centrum serwisowemu
BLACK+DECKER.
Wyposażenie
Opisywane urządzenie zawiera wszystkie lub niektóre z niżej
wymienionych elementów.
1. Dołączana pilarka łańcuchowa
2. Przycisk zwalniania dołączanej pilarki łańcuchowej
3. Osłona chroniąca przed odskakiwaniem
4. Przycisk zwalniania osłony chroniącej przed
odskakiwaniem
5. Prowadnica
6. Łańcuch pilarki
7. Osłona prowadnicy
Ładowanie akumulatora (nie dołączony) (rys. A)
Ładowarki BLACK+DECKER są przeznaczone do ładowania
akumulatorów BLACK+DECKER.
♦ Podłączyć ładowarkę (9) do odpowiedniego gniazdka
przed włożeniem akumulatora (8).
♦ Włożyć akumulator (8) do ładowarki, dopilnowując,
aby był włożony do końca w gniazda akumulatora
(Rysunek A).
Dioda LED (9a) będzie migać, wskazując na
ładowanie akumulatora.
O zakończeniu ładowania informuje stałe
światło diody LED.
Akumulator jest całkowicie naładowany
i można go użyć od razu lub pozostawić w ładowarce.
♦ Rozładowane akumulatory ładować jak najszybciej
po użyciu, gdyż w przeciwnym razie może dojść do
znacznego spadku ich trwałości.
Aby zapewnić najdłuższą trwałość akumulatorów, nie
rozładowywać ich całkowicie. Zaleca się ładowanie
akumulatorów po każdym użyciu.
11
POLSKI
Diagnostyka ładowarki (rys. B)
Ta ładowarka jest przeznaczona do wykrywania pewnych
problemów, jakie mogą występować z akumulatorami lub
źródłem zasilania. O problemach informuje dioda LED
błyskająca na różne sposoby.
Problem z akumulatorem
Ładowarka może wykrywać rozładowany lub
uszkodzony akumulator. Dioda LED miga
w sposób podany na etykiecie. Jeśli zobaczy
się taką sekwencję błysków, należy zaprzestać ładowania
akumulatora. Przekazać akumulator do centrum serwisowego
lub punktu zbiórki w celu recyklingu.
♦
Wstrzymywanie pracy z powodu zimnych/gorących
akumulatorów
Kiedy ładowarka wykryje, że akumulator jest
za ciepły lub za zimny, automatycznie włącza
opóźnienie ładowania gorącego/zimnego
akumulatora, wstrzymując ładowanie do momentu osiągnięcia
odpowiedniej temperatury przez akumulator. Następnie
ładowarka automatycznie przełącza się na tryb ładowania
akumulatora. Ta funkcja zapewnia maksymalną trwałość
akumulatora. Dioda LED miga w sposób podany na etykiecie.
♦
♦
Pozostawianie akumulatora w ładowarce
Dopuszczalne jest pozostawienie akumulatora w ładowarce
z włączoną diodą na stałe. Ładowarka będzie utrzymywać
akumulator w stanie pełnego naładowania. Ta ładowarka
jest wyposażona w tryb automatycznej regulacji, który
wyrównuje lub bilansuje naładowanie poszczególnych ogniw
akumulatora, zapewniając jego maksymalną wydajność.
Akumulatory należy poddawać regulacji raz na tydzień lub
za każdym razem, gdy akumulator nie starcza na tyle pracy,
co zwykle. Aby użyć trybu automatycznej regulacji, włożyć
akumulator do ładowarki i pozostawić na co najmniej 8 godzin.
Ważne uwagi dotyczące ładowania
♦
♦
♦
12
Największą trwałość i najlepszą wydajność można
uzyskać, ładując akumulator w temperaturze 18°24°C. NIE ładować akumulatora, gdy temperatura
powietrza jest niższa od +4,5°C lub wyższa od +40°C.
Przestrzeganie tego zalecenia jest ważne i pozwala
zapobiegać poważnemu uszkodzeniu akumulatora.
Ładowarka i akumulator mogą być ciepłe w dotyku
podczas ładowania. Jest to normalne zjawisko i nie
oznacza problemu.
Aby ułatwić stygnięcie akumulatora po użyciu, unikać
umieszczania ładowarki lub akumulatora w ciepłym
miejscu, np. w metalowej szopie lub nieizolowanej
przyczepie.
Jeśli akumulator nie ładuje się poprawnie:
♦ Sprawdzić działanie gniazdka, podłączając lampę
lub inne urządzenie;
Sprawdzić, czy gniazdo jest podłączone do
włącznika światła, który wyłącza zasilanie po
wyłączeniu oświetlenia;
♦ Przenieść ładowarkę i akumulator do miejsca, gdzie
temperatura powietrza wynosi 18° - 24°C;
♦ Jeśli problemy z ładowaniem utrzymują się, zanieść
urządzenie, akumulator i ładowarkę do lokalnego
serwisu.
Akumulator ładować ponownie, gdy nie zapewnia
wystarczającej mocy podczas zadań, które
wcześniej można było wykonywać z łatwością. NIE
KONTYNUOWAĆ użytkowania w takich warunkach.
Postępować zgodnie z procedurą ładowania. Można
również ładować częściowo rozładowany akumulator
w dowolnej chwili i bez negatywnego wpływu na
akumulator.
Komory i otwory ładowarki należy chronić przed
ciałami obcymi, które mogą przewodzić prąd, jak,
w szczególności, pył powstający podczas szlifowania,
metalowe wióry, wata stalowa, folia aluminiowa,
nagromadzenie cząstek metalowych. Odłączać
ładowarkę od zasilania przed rozpoczęciem jej
czyszczenia.
Nie zamrażać ładowarki ani nie zanurzać jej w wodzie lub
innych płynach.
♦
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (nie dołączony)
(rys. C)
♦
♦
W celu zamontowania akumulatora (8) ustawić go
w gnieździe narzędzia. Wsunąć akumulator w gniazdo
i wciskać, aż do zablokowania akumulatora w zatrzasku.
W celu wyjęcia akumulatora nacisnąć przycisk
zwalniający (9a), wyciągając jednocześnie akumulator
z gniazda.
Korzystanie z dołączanej pilarki łańcuchowej
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu dopilnować, aby
narzędzie było wyłączone, a akumulator wyjęty.
Montaż prowadnicy i łańcucha pilarki
(rys. D, E, F, G, H)
Ostrzeżenie! Ostry łańcuch. Zawsze nosić rękawice ochronne
podczas pracy z łańcuchem. Łańcuch jest ostry i można się
nim przeciąć, nawet gdy jest nieruchomy.
Jeśli łańcuch pilarki (6) i prowadnica (5) są zapakowane
oddzielnie w kartonie, łańcuch należy założyć na prowadnicę,
po czym oba połączone elementy należy podłączyć do
korpusu narzędzia.
♦ Położyć pilarkę na płaskiej i wytrzymałej powierzchni.
♦ Obrócić pokrętło blokady regulacji prowadnicy (10a)
przeciwnie do wskazówek zegara zgodnie z rysunkiem
D, aby zdemontować osłonę koła łańcuchowego (10).
POLSKI
♦
Korzystając z rękawic ochronnych, chwycić łańcuch
pilarki (6) i nałożyć go wokół prowadnicy (5), ustawiając
zęby w poprawnym kierunku (patrz rysunek G)
♦ Dopilnować, aby łańcuch był poprawnie osadzony
w szczelinie wokół całej prowadnicy.
♦ Założyć łańcuch pilarki na koło łańcuchowe (11),
jednocześnie dopasowując szczelinę na prowadnicy do
śruby (12) w podstawie narzędzia zgodnie z rysunkiem E.
♦ Pokrętło napinające należy obracać przeciwnie do
wskazówek zegara do oporu. Strzałki na osłonie koła
łańcuchowego i na pokrętle napinającym muszą być
dopasowane przed założeniem osłony na miejsce. Po
założeniu w odpowiednim miejscu, trzymać prowadnicę
nieruchomo i założyć osłonę koła łańcuchowego (10) na
miejsce.
♦ Dopilnować, aby otwór śruby regulacji napięcia (nie
wymagającej narzędzi do obsługi) na osłonie był
dopasowany do śruby (12) w obudowie korpusu
narzędzia, zgodnie z rysunkiem F.
♦ Obracać pokrętło blokady regulacji prowadnicy (10a)
zgodnie ze wskazówkami zegara do oporu, a następnie
poluzować pokrętło o jeden pełny obrót, co umożliwi
poprawne napięcie łańcucha pilarki.
Uwaga: Jeśli osłona nie pasuje, sprawdzić, czy występ na
śrubę regulacji napięcia (nie wymagającą użycia narzędzi)
na prowadnicy jest dopasowany do szczeliny na wewnętrznej
stronie osłony koła łańcuchowego.
♦ Trzymając pokrętło blokady regulacji prowadnicy (10a),
obracać pokrętłem napinającym łańcuch (13) przeciwnie
do wskazówek zegara, aby zwiększyć napięcie łańcucha
zgodnie z rysunkiem F. Dopilnować, aby łańcuch pilarki
(6) był ułożony ciasno wokół prowadnicy (5).
Regulacja napięcia łańcucha (rys. G, H)
♦
♦
♦
♦
♦
Ułożyć pilarkę na płaskiej i solidnej powierzchni,
a następnie sprawdzić napięcie łańcucha pilarki (6).
Napięcie jest prawidłowe, gdy łańcuch odskakuje
z powrotem po odciągnięciu na 3 mm od prowadnicy (5)
z niewielką siłą z użyciem palca wskazującego i kciuka
zgodnie z rysunkiem G. Łańcuch nie może zwisać luźno
z prowadnicy na dole prowadnicy zgodnie z rysunkiem H.
Aby wyregulować napięcie łańcucha pilarki, poluzować
pokrętło blokady regulacji prowadnicy (10a) o jeden
pełen obrót, a następnie postępować zgodnie z opisem
w „Montaż prowadnicy i łańcucha pilarki”.
Nie napinać łańcucha nadmiernie, ponieważ doprowadzi
to do nadmiernego zużycia i skróci trwałość prowadnicy
i łańcucha.
Po uzyskaniu poprawnego napięcia łańcucha mocno
dokręcić pokrętło blokady regulacji prowadnicy.
Jeśli łańcuch jest nowy, często sprawdzać napięcie (po
wyjęciu akumulatora) podczas pierwszych 2 godzin
użytkowania, ponieważ nowy łańcuch lekko się
rozciągnie.
Wymiana łańcucha pilarki (rys. I)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Obrócić pokrętło blokady regulacji prowadnicy (10a)
przeciwnie do wskazówek zegara, aby zwolnić napięcie
łańcucha.
Zdemontować osłonę koła łańcuchowego (10) zgodnie
z opisem w „Montaż prowadnicy i łańcucha pilarki”.
Podnieść zużyty łańcuch pilarki (6) i wyjąć go z rowka
w prowadnicy (5).
Włożyć nowy łańcuch w szczelinę prowadnicy,
dopilnowując, aby zęby łańcucha były ustawione
w prawidłowym kierunku, dopasowując strzałkę na
łańcuchu do piktogramu na osłonie koła łańcuchowego
(10) zgodnie z rysunkiem I.
Postępować zgodnie z opisem w „Montaż prowadnicy
i łańcucha pilarki”.
Zamienne łańcuchy i prowadnice można
uzyskać w najbliższym autoryzowanym serwisie
BLACK+DECKER.
Transport pilarki (rys. J)
♦
Zawsze wyjmować akumulator z narzędzia i zasłaniać
prowadnicę (5) osłoną prowadnicy (7) zgodnie
z rysunkiem J na czas transportu pilarki.
Podłączanie i odłączanie dołączanej pilarki
łańcuchowej. (rys. K, L)
♦
Aby podłączyć dołączane narzędzie lub przedłużenie
uchwytu (nie dołączone) do urządzenia podstawowego
(14), dopasować podstawę dołączanego narzędzia/
przedłużenia do modułu zasilającego zgodnie
z rysunkiem K.
♦ Mocno wcisnąć dołączane narzędzie lub przedłużenie
uchwytu na urządzenie podstawowe, aż zatrzaśnie się
w prawidłowym położeniu, wydając słyszalny trzask.
Uwaga: Dołączane narzędzia można podłączyć do
przedłużenia uchwytu w taki sam sposób, jak do urządzenia
podstawowego.
Uwaga: W trybie urządzenie podstawowego osłona (3) musi
być ustawiona pionowo. Wcisnąć przycisk blokady osłony
(4) i podnieść osłonę w prawidłowe położenie zgodnie
z rysunkiem L.
W trybie pracy z przedłużeniem osłona chroniąca przed
odskakiwaniem (3) musi znajdować się w położeniu
schowanym. Wcisnąć przycisk zwalniania osłony chroniącej
przed odskakiwaniem (4) i opuścić osłonę w prawidłowe
położenie zgodnie z rysunkiem L
♦ Sprawdzić, czy dołączane narzędzie jest pewnie
przymocowane do urządzenia podstawowego lub
przedłużenia uchwytu, delikatnie odciągając je od
13
POLSKI
urządzenia/przedłużenia. Dołączane narzędzie lub
przedłużenie uchwytu musi pozostać na miejscu.
♦ Aby odłączyć dołączane narzędzie lub przedłużenie
uchwytu, wcisnąć przycisk zwalniania umieszczony
z boku dołączanego narzędzia lub przedłużenia
uchwytu, a następnie ściągnąć dołączane narzędzie lub
przedłużenie uchwytu z urządzenia podstawowego lub
przedłużenia uchwytu.
Uwaga: Stosować wyłącznie dołączane narzędzia specjalnie
przeznaczone do pracy z modułem zasilającym i z nim
zgodne.
Prawidłowa pozycja rąk (rys. M, N)
Urządzenie podstawowe: Aby uzyskać prawidłową pozycję
rąk, trzymać jedną rękę na uchwycie bocznym (15), a drugą
na uchwycie głównym (16).
Przedłużenie: Obsługiwać urządzenie, trzymając jedną rękę
na głównym uchwycie (15), a drugą rękę na uchwycie na
przedłużeniu (17).
Włączanie (rys. M, N)
♦
♦
Wcisnąć przełącznik wyłączania blokady w dół. Ścisnąć
uchwyt pałąkowy (15), a następnie ścisnąć włącznik.
Gdy urządzenie włączy się, można zwolnić przełącznik
wyłączania blokady. Im mocniej włącznik zostanie
wciśnięty, tym szybciej będzie pracować urządzenie
podstawowe.
Aby urządzenie pracowało dalej, należy dalej
jednocześnie ściskać uchwyt pałąkowy i wciskać
włącznik. Aby wyłączyć urządzenie, zwolnić włącznik lub
uchwyt pałąkowy.
Większy zasięg/Praca z przedłużeniem uchwytu
♦
Wcisnąć przełącznik wyłączania blokady w dół.
Chwycić uchwyt na przedłużeniu (17), a następnie
ścisnąć włącznik.
♦ Gdy urządzenie włączy się, można zwolnić przełącznik
wyłączania blokady. Im mocniej włącznik zostanie
wciśnięty, tym szybciej będzie pracować urządzenie
podstawowe.
♦ Aby narzędzie pracowało dalej, należy dalej wciskać
włącznik. Aby wyłączyć urządzenie, zwolnić włącznik.
Uwaga: Wywarcie zbyt dużego nacisku podczas cięcia
spowoduje wyłączenie pilarki. Aby ponownie uruchomić
pilarkę, zwolnić włącznik przed ponownym uruchomieniem
pilarki. Tym razem rozpocząć cięcie z mniejszym naciskiem.
Zezwolić pilarce pracować swoim tempem.
Obsługa
Przycinanie w trybie podstawowym
Często stosowane techniki cięcia (rys. O, P, Q, R, S, T)
Ścinanie (obalanie) drzew
Proces ścinania drzewa. Przed rozpoczęciem ścinania drzewa
dopilnować, aby akumulator był całkowicie naładowany, co
pozwoli zakończyć pracę na jednym ładowaniu. Nie ścinać
drzew przy silnym wietrze.
♦ Należy zaplanować ścieżkę oddalenia i odpowiednio ją
oczyścić przed rozpoczęciem cięcia. Ścieżka oddalenia
powinna być skierowana na ukos i do tyłu w stosunku do
oczekiwanej linii obalenia drzewa zgodnie z rysunkiem O.
♦ Przed rozpoczęciem ścinania drzewa wziąć pod
uwagę naturalne nachylenie drzewa, umiejscowienie
większych konarów oraz kierunek wiatru, aby ocenić
kierunek upadku drzewa. Przygotować kliny (drewniane,
plastikowe lub aluminiowe) i ciężki młotek pobijak.
Usunąć piach, kamienie, luźną korę, gwoździe, zszywki
i drut z drzewa w miejscu, gdzie wykonane mają zostać
cięcia.
♦ Rzaz podcinający - wykonać nacięcie o wielkości 1/3
średnicy drzewa, prostopadle do kierunku obalenia.
Najpierw wykonać dolne poziome cięcie. Pozwoli to
uniknąć ściśnięcia łańcucha pilarki lub jej prowadnicy
podczas wykonywania drugiego nacięcia zgodnie
z rysunkiem P.
♦ Rzaz ścinający - wykonać rzaz ścinający co
najmniej 51 mm powyżej poziomego nacięcia rzazu
podcinającego. Rzaz ścinający musi być utrzymywany
równolegle do poziomego nacięcia podcinającego.
Wykonać rzaz ścinający tak, aby pozostało dość drewna,
które zadziała jak zawias. Ten zawias (tzw. zawiasa)
uniemożliwi obrót drzewa wokół własnej osi i upadek
w nieodpowiednim kierunku. Nie przecinać zawiasy.
Patrz rysunek P.
♦ Gdy rzaz ścinający będzie zbliżać się do zawiasy, drzewo
powinno zacząć się przewracać. Jeśli istnieje ryzyko, że
drzewo nie spadnie w żądanym kierunku lub przechyli
się wstecz i ściśnie łańcuch pilarki, zatrzymać cięcie
przed zakończeniem rzazu ścinającego i użyć klinów do
rozszerzenia nacięcia i obalenia drzewa w żądanej linii
obalenia.
Kiedy drzewo zacznie się przewracać, wyjąć łańcuch
pilarki z rzazu, zatrzymać silnik, odłożyć pilarkę i oddalić
się po zaplanowanej ścieżce oddalenia. Uważać na
spadające konary i ostrożnie stąpać.
Okrzesywanie
Usuwanie gałęzi z obalonego drzewa. Podczas okrzesywania
pozostawić większe dolne gałęzie, które będą utrzymywać
pień nad ziemią.
14
POLSKI
Usuwać małe gałęzie jednym cięciem. Napięte gałęzie
należy ciąć od dołu gałęzi do góry, aby uniknąć ściśnięcia
łańcucha pilarki zgodnie z rysunkiem Q. Przycinać gałęzie
po przeciwnej stronie, utrzymując pień drzewa między sobą
a pilarką. Nigdy nie wykonywać cięcia pilarką między swoimi
nogami ani nie siadać okrakiem na pniu do przecięcia.
♦
♦
Przecinanie dłużycy
Ostrzeżenie! Zalecamy, aby użytkownicy używający pilarki
w tym celu pierwszy raz przećwiczyli cięcie na koźle.
Przecinanie ściętego drzewa w poprzek na kłody. Sposób
cięcia zależy od sposoby podparcia kłody. Używać kozła
zgodnie z rysunkiem R, kiedykolwiek to możliwe.
♦ Zawsze rozpoczynać cięcie z łańcuchem pracującym
z pełną prędkością.
♦ Umieścić ostrogę pilarki za obszarem pierwszego cięcia
zgodnie z rysunkiem S.
♦ Włączyć pilarkę i obrócić łańcuch i prowadnicę w dół,
przecinając drzewo, wykorzystując kolec jako zawias.
♦ Gdy łańcuch pilarki zostanie ustawiony pod kątem
45 stopni, ponownie ustawić łańcuch pilarki poziomo
i powtarzać tę procedurę, aż do całkowitego przecięcia.
♦ Jeśli drzewo jest podparte na całej długości, wykonywać
cięcie od góry, ale unikać cięcia gruntu, ponieważ
spowoduje to szybkie stępienie pilarki.
♦ Rysunek T - Gdy podparty jest jeden koniec.
Najpierw przeciąć 1/3 średnicy od spodu (podcięcie).
Następnie wykonać cięcie kończące od góry, aby oba
rzazy się spotkały.
♦ Rysunek U - Gdy podparte są oba końce.
Najpierw przeciąć 1/3 średnicy od góry. Następnie
wykonać cięcie kończące od dołu, przecinając pozostałe
2/3 średnicy, aby oba rzazy się spotkały.
♦ Podczas pracy na zboczu zawsze stawać po stronie
kłody znajdującej się w górę zbocza. Podczas
„przecinania w poprzek”, aby utrzymać pełne panowanie,
zmniejszyć nacisk na pilarkę pod koniec cięcia, bez
zwalniania chwytu uchwytów pilarki. Nie pozwalać, aby
łańcuch pilarki dotykał ziemi. Po zakończeniu cięcia
poczekać na zatrzymanie łańcucha przed przeniesieniem
pilarki. Zawsze zatrzymywać silnik przed przejściem do
kolejnego miejsca cięcia.
Obsługa
Większy zasięg/Praca z przedłużeniem uchwytu
podczas przycinania
Ostrzeżenie! Nigdy nie stawać bezpośrednio pod przecinaną
gałęzią. Zawsze ustawiać się w miejscu poza przewidywanym
torem upadku odciętych elementów.
♦ Nigdy nie stawać na drabinie (rys. V1) ani innych
niestabilnych podporach podczas korzystania z pilarki
z przedłużeniem. Zawsze unikać przyjmowania pozycji,
♦
które mogą spowodować utratę równowagi i poważne
obrażenia ciała.
Inne osoby muszą znajdować się w odległości co
najmniej 15 m od obszaru pracy. Chwila nieuwagi może
spowodować utratę kontroli nad narzędziem (rys. V2).
Ryzyko porażenia prądem. Aby zapobiec porażeniu
prądem, nie pracować w odległości mniejszej niż
15 m od napowietrznych linii elektroenergetycznych.
Zawsze sprawdzać okolicę pod kątem ukrytych linii
elektroenergetycznych (rys. V3).
Nie wysuwać uchwytu przełącznika pilarki
z przedłużeniem powyżej wysokości ramion.
Pozycja do obsługi (rys. W)
Zawsze nosić:
A. Kask.
B. Ochronę wzroku.
C. Rękawice robocze.
D. Pasek.
E. Spodnie do pracy z pilarkami.
F. Buty o stalowych noskach.
Ostrzeżenie! Podczas przycinania drzew:
♦ Chronić się przed odrzutem, który może spowodować
poważne obrażenia ciała lub śmierć. Patrz rozdział
„ODRZUT”, aby unikać ryzyka odrzutu narzędzia.
♦ Nie wychylać się nadmiernie. Zawsze utrzymywać
solidne podparcie stóp. Stać szeroko. Rozkładać ciężar
ciała równo na obie stopy.
♦ Używać obu dłoni do trzymania pilarki z przedłużeniem
zgodnie z rysunkiem W. Mocno trzymać narzędzie.
Kciuki i pozostałe palce muszą otaczać uchwyt pilarki
z przedłużeniem i przedłużenie.
♦ Nigdy nie używać na drzewie, w nietypowej pozycji lub
na drabinie albo innej niestabilnej powierzchni. Może
dojść do utraty panowania nad pilarką z przedłużeniem
i poważnych obrażeń ciała.
Przycinanie drzewa (rys. X)
♦
♦
Przed rozpoczęciem cięcia dopilnować, aby pilarka
z przedłużeniem pracowała z pełną prędkością.
Rozpoczynając cięcie, przyłożyć ruchomy łańcuch
do gałęzi. Trzymać pilarkę z przedłużeniem stabilnie
w jednym miejscu, aby uniknąć ewentualnego skakania
lub ślizgania się (ruchu w bok) pilarki z przedłużeniem.
Wykonać pierwsze cięcie 150 mm od pnia drzewa od
spodu gałęzi. Użyć górnej powierzchni prowadnicy do
wykonania tego cięcia.
Prowadzić pilarkę z przedłużeniem, lekko ją dociskając,
aby wykonać nacięcie sięgające do 1/3 średnicy gałęzi.
Następnie wykonać cięcie kończące od góry zgodnie
z rysunkiem X. Nie przeciążać pilarki z przedłużeniem.
Spowoduje to przeciążenie silnika i może wywołać
jego przepalenie. Jakość i bezpieczeństwo pracy oraz
15
POLSKI
wydajność urządzenia są najwyższe podczas stosowania
go z prędkością pracy zgodną z jego parametrami
znamionowymi.
Uwaga: Jeśli podejmie się próbę odcięcia grubej gałęzi
od spodu, gałąź zaciśnie się na łańcuchu pilarki w rzazie.
Jeśli podejmie się próbę odcięcia grubej gałęzi od góry bez
uprzedniego wykonania płytkiego podcięcia, gałąź rozszczepi
się i ściągnie korę z drzewa.
♦ Wyjmować pilarkę z przedłużeniem z rzazu, gdy pracuje
z pełną prędkością. Zatrzymać pilarkę z przedłużeniem,
zwalniając włącznik. Przed odłożeniem pilarki
z przedłużeniem sprawdzić, czy łańcuch się zatrzymał.
Łańcuch i prowadnica
Co kilka godzin użytkowania demontować osłonę koła
łańcuchowego, prowadnicę i łańcuch i dokładnie je
czyścić miękką szczotką szczecinową. Utrzymywać otwór
do smarowania na prowadnicy w czystości. Podczas
zastępowania tępych łańcuchów ostrymi dobrze jest obracać
prowadnicę tak, aby górna część znalazła się na dole.
Uwaga: Podczas każdego ostrzenia łańcuch traci część
zdolności ograniczania odrzutu, dlatego należy zachować
szczególną ostrożność. Zaleca się, aby łańcuch ostrzyć nie
więcej niż czterokrotnie
Akcesoria
Dostępne są inne dołączane narzędzia, pozwalające zmienić
narzędzie w podkaszarkę Strimmer® lub dmuchawę do liści.
BCASST91B – podkaszarka Strimmer®
BCASBL71B – dmuchawa do liści.
Rozwiązywanie problemów
Problem
Prawdopodobna
przyczyna
Propozycja rozwiązania
Urządzenie nie
uruchamia się.
Akumulator nie jest
włożony poprawnie.
Sprawdzić instalację
akumulatora
Akumulator nie
naładowany.
Sprawdzić wymogi
dotyczące ładowania
akumulatora.
Komponenty wewnętrzne
są za gorące.
Poczekać, aż narzędzie
ostygnie.
Dołączane narzędzie lub
przedłużenie uchwytu
nie jest podłączone do
urządzenia podstawowego.
Dopilnować, aby dołączane
narzędzie było prawidłowo
osadzone i zablokowane
w prawidłowym położeniu
na przedłużeniu uchwytu.
Dopilnować, aby
przedłużenie uchwytu
było prawidłowo
osadzone i zablokowane
w prawidłowym
położeniu na urządzeniu
podstawowym.
Akumulator nie jest
włożony do akumulatora.
Włożyć akumulator
do ładowarki tak, aby
zaświeciła się dioda LED.
Ładowarka nie podłączona.
Podłączyć ładowarkę do
sprawnego gniazdka. Patrz
„Ważne uwagi dotyczące
ładowania”, aby uzyskać
więcej informacji.
Temperatura otoczenia za
wysoka lub za niska
Przenieść ładowarkę
i akumulator w miejsce
z temperaturą powietrza
powyżej 4,5ºC lub poniżej
40,5ºC.
Akumulator osiągnął limit
termiczny.
Poczekać, aż akumulator
ostygnie.
Rozładowany akumulator.
(Aby wydłużyć trwałość
akumulatora, wyłącza
się on nagle, gdy jest
rozładowany).
Położyć na ładowarce
i poczekać na naładowanie.
Ostrzenie łańcucha pilarki
Uwaga: Zęby łańcucha natychmiast się stępią po dotknięciu
ziemi lub gwoździa podczas pracy. Aby zapewnić najwyższą
wydajność pilarki, utrzymywać zęby łańcucha naostrzone.
Postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby
poprawnie naostrzyć łańcuch pilarki:
♦ Aby uzyskać najlepsze rezultaty, do ostrzenia łańcucha
użyć pilnika o grubości 4,5 mm lub pilnika z prowadnicą.
Zapewni to uzyskiwanie poprawnych kątów ostrzenia.
♦ Położyć uchwyt pilnika płasko na górnej płytce
i regulatorze głębokości zęba tnącego.
♦ Rysunek Y - Utrzymywać poprawny kąt ostrzenia
pilnikiem górnej płytki (6a), czyli 30° na prowadnicy
pilnika ułożonej równolegle do łańcucha (pilnik nachylony
pod kątem 60° do łańcucha patrząc od boku).
♦ Najpierw naostrzyć zęby po jednej stronie łańcucha.
Ostrzyć pilnikiem od wewnątrz zęba na zewnątrz.
Następnie obrócić pilarkę i powtórzyć procedurę dla
zębów po drugiej stronie łańcucha.
Uwaga: Użyć płaskiego pilnika w celu obrabiania górnych
elementów zębów podwójnych (część ogniwa przed zębem),
aby znajdowały się około 0,635 mm poniżej końcówek zębów
tnących, zgodnie z rysunkiem Z1.
♦ Rysunek Z2 - utrzymywać równą długość wszystkich
zębów tnących.
♦ Jeśli uszkodzenia występują na chromowanej
powierzchni górnych płytek lub bocznych płytek, obrabiać
je pilnikiem, aż do usunięcia uszkodzeń.
Uwaga: Po zakończeniu obróbką pilnikiem zęby będą
ostre, dlatego zachować szczególną ostrożność podczas tej
procedury.
16
Akumulator nie
ładuje się.
Urządzenie nagle
się wyłącza.
Konserwacja
To urządzenie BLACK+DECKER zostało zaprojektowane
tak, aby zapewnić długoletnią, prawie bezobsługową, pracę.
Aby długo cieszyć się właściwą pracą urządzenia, należy
odpowiednio z nim postępować i regularnie je czyścić.
♦ Regularnie czyścić urządzenie wilgotną ściereczką.
Nie używać środków czyszczących ściernych ani
POLSKI
zawierających rozpuszczalniki. Nie pozwolić, aby do
środka narzędzia dostała się ciecz i nigdy nie zanurzać
żadnej części narzędzia w cieczy.
Niepewność (K) 1,9 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (LwA) 96 dB(A)
Aby otrzymać więcej informacji, należy skontaktować się
z firmą Вlack & Decker pod adresem podanym poniżej lub na
końcu instrukcji.
Ochrona środowiska
Osoba niżej podpisana odpowiedzialna jest za zestawienie
informacji technicznych i złożenie deklaracji zgodności
w imieniu firmy Black & Decker.
Selektywna zbiórka odpadów. Produktów
i akumulatorów oznaczonych tym symbolem
nie wolno usuwać ze zwykłymi odpadami
z gospodarstw domowych.
Produkty i akumulatory zawierają materiały, które
można odzyskać lub poddać recyklingowi, zmniejszając
zapotrzebowanie na surowce.
Oddawać produkty elektryczne i akumulatory do recyklingu
zgodnie z krajowymi przepisami.
Więcej danych na stronie www.2helpU.com.
R. Laverick
Director of Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
14.12.2017
Dane techniczne
BCASCS61B - Pilarka
łańcuchowa
Napięcie zasilania
Vprądu stałego
Obroty bez obciążenia
m/s
Prędkość łańcucha = 3,8
obr./min
Koło łańcuchowe = 2000
18
Akumulator (nie dołączony)
90617054
Napięcie
Vprądu stałego
Pojemność
Ah
Typ
18
2
Litowo-jonowy
Ładowarka (nie dołączona)
90634971
Napięcie zasilania
Vprądu zmiennego
Natężenie
A
Przybliżony czas ładowania
min
230
1
120
Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z EN 60745:
Ciśnienie akustyczne (LpA) 83 dB(A), niepewność (K) 3 dB(A)
Moc akustyczna (LWA) 94 dB(A), niepewność (K) 1,9 dB(A)
Sumaryczna wielkość drgań (suma wektorów trzech osi) zgodnie z normą
EN 60745:
(ah,) 2,5 m/s2, niepewność (K) 1,5 m/s2
Gwarancja
Firma Black & Decker jest pewna jakości swoich produktów
i oferuje klientom 24 miesiące gwarancji od daty zakupu.
Udzielona gwarancja stanowi rozszerzenie i w żaden sposób
nie ogranicza ustawowych praw użytkowników. Gwarancja
obowiązuje na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej
i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu.
Aby skorzystać z gwarancji, roszczenie gwarancyjne musi
być zgodne z Warunkami Вlack & Decker i konieczne jest
przedłożenie dowodu zakupu sprzedawcy lub pracownikowi
autoryzowanego serwisu. Warunki 2-letniej gwarancji
Black & Decker oraz lokalizację najbliższego autoryzowanego
serwisu można uzyskać na stronie internetowej
www.2helpU.com lub kontaktując się z lokalnym biurem
Вlack & Decker pod adresem podanym w tej instrukcji.
Proszę odwiedzić naszą stronę internetową
www.blackanddecker.co.uk, aby zarejestrować produkt
Вlack & Decker i otrzymywać informacje o nowych produktach
i ofertach specjalnych.
BCASCS61B SEASONMASTER™
Dołączana pilarka łańcuchowa
Firma Вlack & Decker oświadcza, że produkty opisane
w „dane techniczne”, są zgodne z wymogami następujących
dokumentów: 2006/42/WE,
EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-13:2009+A1:2010,
Produkty te są również zgodne z zapisami dyrektyw 2014/30/
UE oraz 2011/65/UE.
2000/14/EC (załącznik V)
Zmierzona moc akustyczna (LwA) 94 dB(A)
zst00364359 - 01-02-2018
17
POLSKI
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
18
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising