BCASBL71B | Black&Decker BCASBL71B ATTACHMENT instruction manual

1
3
2
382017 - 66 BAL
www.blackanddecker.eu
BCASBL71B
Slovenščina
Hrvatski
Srpski
Македонски
2
(Prevod izvirnih navodil)
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
(Превод на оригиналните упатства)
5
12
19
26
Polnjenje
Punjenje
Punjenje
Се полни
4
5a
Popolnoma napolnjena
Potpuno napunjeno
Potpuno napunjena
Целосно наполнета
Zakasnitev zaradi vroče/mrzle baterije
Odgoda u slučaju vruće/hladne baterije
Kašnjenje zbog vruće/hladne baterije
Застој поради топла или ладна батерија
Pokvarjena baterija
Loša baterija
Loša baterija
Фалшлива батерија
5
A
1
4a
4
3
C
D
7
1
1
E
6
8
6
F
3
9
9
11
10
12
G
I
4
H
SLOVENŠČINA
Predvidena uporaba
Puhalnik BCASBL71B SEASONMASTER™
BLACK+DECKER je zasnovan za čiščenje listja. To orodje je
namenjeno izključno za domačo uporabo.
Varnostna navodila
Splošna opozorila za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila
in navodila. Posledice neupoštevanja varnostnih
opozoril so lahko udar elektrike, požar in/ali hude
telesne poškodbe.
Vsa opozorila in navodila shranite za poznejšo uporabo.
Izraz "električno orodje" v vseh spodaj navedenih opozorilih
se nanaša na električno napajana električna orodja (napajana
prek kabla) ali na električna orodja z akumulatorjem (brez
kabla).
1.
a.
b.
c.
2.
а.
b.
c.
d.
Varnost na delovnem mestu
Poskrbite, da bo delovno mesto vedno čisto in dobro
osvetljeno. Nered ali neosvetljen delovni prostor lahko
povzročita nesreče.
Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih
tekočin, plinov ali praha, ker obstaja nevarnost
eksplozije. Pri uporabi električnega orodja nastajajo
iskre, ki lahko zanetijo prah ali hlape.
Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in otroci
dovolj daleč od delovnega območja. Njihove motne
lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
Električna varnost
Vtiči električnih orodij morajo ustrezati vtičnicam.
Nikoli ne spreminjajte vtiča na kakršen koli način.
Uporaba adapterskih vtikačev v kombinaciji
z zaščitenim (ozemljenim) električnim orodjem ni
dovoljena.
Nespremenjeni vtiči in ujemajoče se vtičnice zmanjšujejo
tveganje udara elektrike.
Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot so
cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Obstaja
povečano tveganje električnega udara, če so telesa
ozemljena.
Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago.
Vdor vode v električno orodje poveča tveganje
električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Kabla nikoli ne
uporabljajte za prenašanje, vleko ali izklapljanje
vtikača iz stenske vtičnice. Kabel zavarujte pred
vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se
deli orodja. Prepleteni ali poškodovani kabli povečujejo
tveganje za električni udar.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Ko uporabljate električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na
prostem. Uporaba ustreznega podaljška za uporabo na
prostem zmanjšuje možnost električnega udara.
Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju
neizbežna, uporabite stikalo na diferenčni tok (RCD).
Uporaba stikala na diferenčni tok (RCD) zmanjšuje
tveganje za električni udar.
Osebna varnost
Bodite pozorni, pazite, kaj delate in uporabljajte
zdravo pamet, ko uporabljate električno orodje.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Le trenutek
nepozornosti lahko privede do težkih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite
zaščitna očala. Zaščitna oprema, kot so zaščitne maske
proti prahu, nedrseča obutev, čelada ali zaščita sluha ob
uporabi zmanjšujejo nevarnost telesnih poškodb.
Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred priklopom
na vir napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo stikalo na
izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja
s prstom na stikalu za vklop ali priključitev električnega
orodja na električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
Pred vklopom orodja odstranite vse ključe za
nastavitev orodja. Orodje ali ključ, ki ste ga pustili
na vrtljivem sestavnem delu, lahko povzroči telesne
poškodbe.
Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite za
varno stojišče in ravnotežje. To omogoča boljši nadzor
nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite ohlapnih
oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko in rokavicami
se ne približujte premikajočim se delom orodja.
Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo
v premikajoče se dele orodja.
Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha
in zbiralne naprave, se prepričajte, da so pravilno
priklopljene in da jih uporabljate pravilno.
Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša
nevarnosti, ki jih povzroča prah.
Uporaba in vzdrževanje električnega orodja
Ne preobremenjujte orodja. Uporabite pravo orodje
za svoje delo. Pravo električno orodje bo delo opravilo
bolje in varneje s predpisano hitrostjo in načinom
uporabe.
Ne uporabljajte električnega orodja, če stikalo ne
omogoča vklopa in izklopa. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je treba
popraviti.
5
SLOVENŠČINA
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
6
Izvlecite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite
baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja,
menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja.
Ta varnostni ukrep zmanjšuje tveganje za zagon
električnega orodja po nesreči.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven
dosega otrok in ne dovolite uporabe orodja osebam,
ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo. Električna orodja so nevarna, če
jih uporabljajo neizkušene osebe.
Električno orodje skrbno negujte. Redno preverjajte,
ali so vrtljivi deli prosto gibljivi oz. niso zagozdeni,
počeni ali tako poškodovani, da je funkcija
električnega orodja s tem okrnjena. Poškodovano
električno orodje popravite pred ponovno uporabo.
Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto. Skrbno
negovana rezalna orodja z ostrimi žaginimi listi se manj
zatikajo in so bolje vodljiva.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke itd.
uporabljajte v skladu s temi navodili, ob tem pa
upoštevajte vrsto dela, ki ga opravljate, in delovne
pogoje. Če orodje uporabljate v druge namene, kot je
priporočeno, lahko taka uporaba povzroči poškodbe.
Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih orodij
Baterije polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril
proizvajalec. Polnilnik, ki je primeren za polnjenje ene
vrste paketov baterij, lahko povzroči nevarnost požara,
če ga uporabljate z drugo vrsto paketov baterij.
Uporabljajte električna orodja samo s posebej zanje
namenjenimi paketi baterij. Uporaba drugih paketov
baterij lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in
požara.
Če paketa baterije ne uporabljate, ga shranite
proč od kovinskih predmetov, na primer papirnih
sponk, kovancev, vijakov, žebljev ali drugih majhnih
kovinskih predmetov, ki lahko omogočijo stik enega
priključka z drugim.
Kratek stik terminalov lahko povzroči opekline in požar.
Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko iz
notranjosti baterije brizgne tekočina; pazite, da se ne
dotaknete tekočine. Če po naključju pride do stika
tekočine s telesom, izperite prizadeto mesto z vodo.
Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite pomoč
zdravnika. Stik z baterijsko tekočino lahko povzroči
draženje kože ali opekline.
Servis
Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, ki uporablja le originalne nadomestne
dele. To zagotavlja varnost pri delovanju in uporabi
električnega orodja.
Splošna opozorila za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatna varnostna opozorila za
puhalnike.
Izraz "električno orodje" v vseh spodaj navedenih opozorilih
se nanaša na električno napajana električna orodja (napajana
prek kabla) ali na električna orodja z akumulatorjem (brez
kabla).
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Da se izognete poškodbam nog in stopal, nosite pri delu
z orodjem vedno obuto trdno obutev in oblečene dolge
hlače.
V naslednjih primerih vedno izklopite izdelek, počakajte,
da se ventilator zaustavi in odstranite baterijo:
♦ če želite pustiti napravo brez nadzora;
♦ če želite odpraviti zamašitev;
♦ pred preverjanjem, nastavljanjem, čiščenjem ali pred
posegi na napravi;
♦ če se začne naprava neobičajno tresti.
Med delovanjem naprave ne postavite vhodne ali izhodne
odprtine za sesanje v neposredno bližino oči ali ušes.
Nikoli ne pihajte smeti v smeri ljudi.
Naprave ne uporabljajte, ko dežuje in je med dežjem ne
puščajte na prostem.
Ne prečkajte makadamskih poti ali cest, ko je izdelek
vklopljen Ne tekajte, temveč hodite umirjeno.
Naprave ne postavljajte na gramozno podlago ko deluje.
Poskrbite za varno stojišče in na ravnotežje, še posej, ko
stojite na pobočju. Ne iztegujte se predaleč pred seboj in
ohranjajte pravilno telesno držo.
Ne vstavljajte predmetov v odprtino naprave. Naprave ne
uporabljajte, če so odprtine zamašene; ne približujte las,
tkanin, prahu in ostalih predmetov, ki bi lahko zmanjšali
zračni pretok.
Kabelski podaljšek naj bo na varni oddaljenosti od nitke.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno
z otroki), z omejenimi fizičnimi čutnimi ali umskimi
sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja,
razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila
o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo
varnost.
Otroke je treba nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne bi
po naključju igrali z napravo.
Ostale nevarnosti
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso navedene v opozorilih. Te nevarnosti so lahko posledica
nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
SLOVENŠČINA
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje
spadajo:
♦ poškodbe zaradi stika z vrtljivimi/premičnimi deli;
♦ poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora;
♦ poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja; če delate
z orodjem dalj časa, poskrbite za redne odmore;
♦ poškodbe sluha.
♦ nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja
pri uporabi orodja (na primer: delo z lesom, posebej
hrastovim, bukovim in s srednje gostimi vlaknenimi
ploščami (MDF)).
Tresljaji
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile
izmerjene v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo
predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno
primerjavo orodij.
Deklarirana vrednost tresljajev se lahko uporablja tudi za
predhodno oceno izpostavljenosti.
Opozorilo! Vrednost tresljajev se med dejansko uporabo
orodja lahko razlikuje od navedene, odvisna je namreč od
načina uporabe orodja. Raven tresljajev se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih
ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/EC za zaščito oseb, ki
pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena
izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov
delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Poleg datumske kode so na orodju tudi naslednje slikovne
oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti telesnih
poškodb morate natančno prebrati navodila za
uporabo.
Nosite zaščito za ušesa in oči
Nosite rokavice
Nosite pokrivalo za glavo
Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi posegi vedno
odstranite baterijo.
Bodite pozorni na odletavajoče predmete. Ljudje
v okolici naj se umaknejo na varno razdaljo od
območja košnje
Električnega orodja ne izpostavljajte dežju ali
vlagi.
Nosite obutev, ki preprečuje drsenje.
Bodite pozorni na padajoče predmete.
Nevarnost električnega udara. Škarje za
živo mejo morajo biti najmanj 10 m daleč od
daljnovodov.
S smernico 2000/14/ES zajamčena zvočna
moč.
Dodatni varnostni napotki za baterije in polnilnike
(ni priložen)
Baterije (niso priložene)
♦ Baterije nikoli ne poskušajte odpreti.
♦ Ne izpostavljajte baterij vodi.
♦ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer je lahko temperatura
višja od 40 °C.
♦ Polnite jih le pri sobni temperaturi med 10 °C in 40 °C.
♦ Za polnjenje baterije uporabljajte samo polnilnik, ki je
priložen orodju.
♦ Ko boste odstranjevali baterije med odpadke upoštevajte
navodila v razdelku "Varovanje okolja".
Ne polnite poškodovanih baterij.
Polnilniki (niso priloženi)
♦ Polnilnik BLACK+DECKER uporabljajte samo za
polnjenje baterije v orodju, ki je priložena. Druge baterije
lahko eksplodirajo in povzročijo telesne poškodbe in
materialno škodo.
♦ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki se ne polnijo.
♦ Poškodovane električne kable nemudoma zamenjajte.
♦ Polnilnika ne izpostavljajte vodi.
♦ Ne odpirajte polnilnika.
♦ Ne luknjajte polnilnika in ne potiskajte vanj predmetov.
7
SLOVENŠČINA
Ta polnilnik je namenjen samo uporabi v notranjih
prostorih.
Pokvarjena baterija
Polnilnik lahko zazna izpraznjeno ali
poškodovano baterijo. LED lučka bo začela
utripati v ciklu, ki je prikazan na nalepki. Če
opazite, da lučka utripa v ciklu pokvarjene
baterije, ne nadaljujte s polnjenjem baterije.
Vrnite jo v servis ali krajevni zbirni center za
recikliranje.
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna
dodatna ozemljitev. Vedno preverite, ali dejanska
napetost ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni
plošči. Nikoli ne poskušajte zamenjati polnilne
enote z navadnim napajalnim vtičem.
♦
Zakasnitev zaradi vroče/mrzle baterije
Ko polnilnik zazna baterijo, ki je pretirano vroča
ali hladna, samodejno vklopi funkcijo zakasnitev
zaradi vročega/mrzlega paketa, s tem je
polnjenje preloženo, dokler baterija ne doseže
običajne temperature. Ko baterija doseže
primerno temperaturo, se polnilnik samodejno
preklopi v način polnjenja. Ta funkcija zagotavlja
maksimalno življenjsko dobo baterije. Lučka bo
začela utripati v ciklu, ki je prikazan na nalepki.
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja
le proizvajalec ali pooblaščen serviser podjetja
BLACK+DECKER, da se izognete morebitnim
nevarnostim.
Funkcije
Ta naprava vključuje nekatere naslednje sestavne dele ali vse.
1. Puhalni priključek
2. Gumb za sprostitev puhalnika
3. Cev puhalnika
Polnjenje baterij (niso priložene) (sl. A)
Polnilniki BLACK+DECKER so zasnovani za polnjenje
paketov baterij BLACK+DECKER.
♦ Pred namestitvijo paketa baterij (4), priklopite polnilnik (5)
v primerno vtičnico.
♦ Vstavite baterijo (4) v polnilnik in se prepričajte, ali je
trdno vstavljena v režo za baterijo (sl. A).
Utripati bo začela zelena LED (5a), kar
pomeni, da se baterija polni.
Ko bo baterija napolnjena, bo zelena
LED začela svetiti neprekinjeno. Baterija
je popolnoma napolnjena; zdaj jo lahko
uporabite ali jo pustite v polnilniku.
♦
Če je po uporabi naprave baterija izpraznjena, jo čim prej
napolnite, saj se življenjska doba baterije močno skrajša,
če jo shranite v izpraznjenem stanju. Najdaljšo življenjsko
dobo baterije boste dosegli, če baterije ne izpraznite do
konca.
Priporočamo, da po vsaki uporabi orodja napolnite
baterije.
Diagnostika polnilnika (sl. B)
Ta polnilnik je zasnovan tako, da zazna napake, ki se pojavijo
v akumulatorski bateriji ali viru električnega napajanja. Težave
so prikazane z utripanjem ene LED lučke v različnih ciklih.
8
Če pustite baterijo v polnilniku
Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED pustite priključen
neomejeno dolgo. Polnilnik ohranja baterijo napolnjeno.
Značilnost polnilnika je samodejni način uglaševanja, ki
izenačuje ali uravnava posamezne celite v paketu baterij, da
bi jim tako omogočilo delovanje ob konični zmogljivosti. Paket
baterij je treba uglaševati tedensko, ali kadar koli baterija
ne zagotavlja več enake količine dela. Za uporabo načina
samodejnega uglaševanja postavite paket baterij v polnilnik in
ga pustite tam najmanj 8 ur.
Pomembni napotki za polnjenje
♦
♦
♦
Najdaljše življenjsko obdobje in lastnosti lahko dosežete,
če je temperatura zraka okolice med polnjenjem baterije
med 18 °C – 24 °C. NE polnite baterij pri temperaturi
zraka okolice pod +4,5 °C ali nad +40 °C. To je zelo
pomembno in bo preprečilo resne poškodbe baterij.
Polnilnik in paket baterij se lahko med polnjenjem
zelo segrejeta. To je običajno in ne pomeni okvare.
Da omogočite ustrezno hlajenje baterije, polnilnika ali
baterije ne postavljajte v topel prostor ali površino, ki ne
omogoča odvajanja toplote.
Če se baterija ne polni pravilno:
♦ preverite delovanje priključkov tako, da priklopite
svetilko ali drugo napravo;
♦ prepričajte se, ali je vtičnica povezana s stikalom za
luči, ki izklopi napajanje, ko ugasnete luči;
♦ polnilnik in akumulatorsko baterijo postavite
v prostor, kjer je temperatura zraka približno
18 °C – 24 °C;
♦ Če težav, povezanih s polnjenjem ni mogoče
odpraviti, odnesite paket baterij, polnilnik in orodje
v pooblaščeni servisni center.
SLOVENŠČINA
♦
♦
♦
To baterijo z dolgo življenjsko dobo morate napolniti, ko
ne zmore več zagotavljati dovolj moči za dela, ki jih je
sicer prej z lahkoto opravljala. Naprave v tem stanju NE
UPORABLJAJTE. Upoštevajte napotke za polnjenje.
Paket baterij lahko začnete polniti tudi, ko je do polovice
ali deloma napolnjen; takšno početje ne škoduje bateriji.
Tujke, ki prevajajo elektriko, kot so prah, ki nastane ob
brušenju, kovinska vezja, jeklena volna, aluminijasta
folija ali kakršni koli nabrani kovinski delci, odstranite
iz polnilnika. Izklopite polnilnik pred nameravanim
čiščenjem.
Ne zmrznite polnilnika in ga ne potopite v vodo ali drugo
tekočino.
Pravilni položaj rok (sl. G)
Osnovni način: Za pravilni položaj rok mora biti ena roka na
glavnem ročaju (9).
Način podaljšanega dosega/podaljška: Za pravilni položaj
rok mora biti ena roka na glavnem ročaju (9) in druga roka na
ročaju podaljška (10).
Vklop (sl. H)
♦
♦
Namestitev in odstranitev baterije (ni priložena) (sl. C)
♦
♦
Pri vstavljanju baterije (4) poravnajte baterijo
s priključkom na orodju. Vstavite baterijo v priključek in jo
potisnite, tako da se zaskoči v ležišču.
Baterijo odstranite, tako da pritisnete na gumb za
sprostitev (4a) in hkrati izvlečete baterijo iz priključka.
Stikalo za odpahnitev (11) potisnite naprej in stisnite
stikalo VKLOP/IZKLOP (12). Ko enota deluje, lahko
spustite stikalo za odpahnitev. Močneje stiskate stikalo
VKLOP/IZKLOP (12), večja je hitrost osnovne enote.
Za delovanje enote morate neprekinjeno stiskati stikalo
VKLOP/IZKLOP (12). Za izklop orodja spustite stikalo
VKLOP/IZKLOP (12).
Pometanje (sl. I)
♦
Puhalnik držite z eno roko, kot je prikazano na sliki I in
s šobo pometajte z ene na drugo stran nekaj centimetrov
nad trdo površino.
Napredujte počasi in delajte tako, da bo kupček listja in
drobirja vedno pred vami.
Uporaba puhalnega priključka
♦
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte ali je kosilnica
izklopljena in paket baterij odstranjen.
Druga oprema
Sestavljanje cevi (sl. D)
♦
♦
Pri namestitvi cevi na puhalnik najprej poravnajte cev
z ohišjem puhalnika, kot je prikazano na sliki D.
Potisnite cev v ohišje pihalnika, da se gumb za
zapahnitev zaskoči v luknji za zapahnitev na cevi.
Namestitev in odstranjevanje priključkov (sl. E, F)
♦
Za namestitev priključka (1) ali teleskopskega podaljška
(7) (ni priložen) na osnovno enoto (6) poravnajte
priključek/spodnjo palico s pogonsko glavo, kot je
prikazano na slikah E in F.
♦ Trdno potisnite priključek ali teleskopski podaljšek
v osnovno enoto, dokler se ne zaskoči na mestu in slišite
glasni klik.
Opomba: Priključek namestite na teleskopski podaljšek na
enak način, kot osnovno enoto.
♦ Zagotovite, da bo priključek trdno priključen na osnovno
enoto ali teleskopski podaljšek tako, da ga nežno
skušajte izvleči. Priključek ali teleskopski podaljšek
morata ostati na mestu.
♦ Za odstranitev priključka ali teleskopskega podaljška
pritisnite gumb za sprostitev (2) ali (8), ki je ob strani
priključka ali teleskopskega podaljška in izvlecite
priključek ali teleskopski podaljšek iz osnovne enote ali
teleskopskega podaljška.
Opomba: Uporabljajte le priključke, ki so posebej konstruirani
za to napravo in so združljivi s pogonsko glavo.
Na voljo je še druga oprema, s katero spremenite orodje
v nitno kosilnico (Strimmer®), verižno žago ali škarje za živo
mejo.
BCASST91B – nitna kosilnica (Strimmer®)
BCASCS61B – verižna žaga.
Za podrobnosti kontaktirajte s svojim krajevnim servisom
BLACK+DECKER ali obiščite spletno stran www.
blackanddecker.co.uk.
9
SLOVENŠČINA
Odpravljanje težav
Težava
Morebitni vzrok
Možna rešitev
Orodje se ne
zažene.
Baterija ni nameščena
pravilno.
Preverite namestitev paketa
baterij
Baterija ni napolnjena.
Prepričajte se, da so bile
vse tehnične zahteve, ki
se nanašajo na polnjenje
baterije izpolnjene.
Baterija se ne
polni.
Notranji sestavni deli so
prevroči.
Počakajte, da se posušijo.
Priključek ali teleskopski
podaljšek nista priklopljena
na osnovno enoto.
Zagotovite, da je priključek
pravilno nameščen in
zapahnjen v položaj na
teleskopskem podaljšku.
Zagotovite, da je
teleskopski podaljšek
pravilno nameščena in
zapahnjen v položaj na
osnovno enoto.
Baterija ni ustrezno
nameščena v polnilniku.
Vstavite paket baterij
v polnilnik dokler ne zasveti
LED.
Polnilnik ni priključen na
električno omrežje.
Priključite orodje na
delujočo omrežno vtičnico.
Za več podrobnosti glej
razdelek "Pomembni
napotki za polnjenje".
Temperature okolice je
prenizka ali previsoka.
Orodje se
Baterija se je pregrela.
nenadoma izključi.
Baterija je izpraznjena.
(Za doseganje optimalne
življenjske dobe je
baterija zasnovana tako,
da se izklopi takoj, ko je
popolnoma izpraznjena.)
Polnilnik in orodje prenesite
v prostor ali okolje, kjer
znaša temperatura nad
4,5 °C (40 F) ali pod
+40,5 °C (105 F)
Počakajte, da se baterija
ohladi.
Vstavite jo v polnilnik in
napolnite.
Vzdrževanje
Ta naprava BLACK+DECKER je zasnovano tako, da deluje
dolgo z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo
delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
naprave.
♦ Ohišje redno čistite s pomočjo vlažne krpe. Ne
uporabljajte kemičnih čistil ali sredstev za čiščenje, ki
drgnejo. Pazite, da voda ne prodre v notranjost naprave;
nikoli ne potopite nobenega dela naprave v tekočino.
Varovanje okolja
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov.
Orodij in baterij, označenih s tem simbolom, ne
odlagajte skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
Orodje in baterija vsebujeta materiale, ki jih je mogoče znova
uporabiti ali reciklirati, kar zmanjšuje potrebo po surovinah.
Električne izdelke in baterije reciklirajte skladno s krajevnimi
predpisi.
10
Za dodatne podrobnosti obiščite spletno stran
www.2helpU.com.
Tehnični podatki
BCASBL71B – puhalnik
Priključna napetost
VDC
18
Hitrost delovanja
v prostem teku
CFM
MPH
77
126
Napetost
VDC
18
Zmogljivost
Ah
Baterija (ni priložena)
90617054
Tip
2
Litij-ionska
Polnilnik (ni priložen)
90634971
230
Vhodna napetost
VAC
Tok
A
1
Približni čas polnjenja
min
120
Raven zvočnega tlaka v skladu z EN 60745:
Zvočni tlak (LpA) 82 dB(A), negotovost (K) 1,9 dB(A)
zvočna moč (LWA) 99,5 dB(A), negotovost (K) 0,6 dB(A)
Skupne vrednosti tresljajev (triosni vektorski seštevek) v skladu z EN
60745:
2,5 m/s2, negotovost (K) = 1,5 m/s2
SLOVENŠČINA
BCASBL71B SEASONMASTERTM
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani v razdelku
“Tehnični podatki” v skladu z:
2006/42/ES,
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017,
EN 50636-2-100:2014
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/EU in 2011/65/EU.
ID št. priglašenega urada: 0344
Raven zvočne moči v skladu z 2000/14/ES
(dodatek V):
izmerjena zvočna moč (LwA) 99 dB(A)
negotovost (K) 1,5 dB(A)
zagotovljena zvočna moč (LwA) 101 dB(A)
Za več informacij se posvetujte s podjetjem Black & Decker
na spodnjih naslovih, ali poiščite kontaktne podatke na zadnji
strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in
izjavlja to v imenu Black & Decker.
R. Laverick
Direktor inženiringa
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
4. 01. 2018
Garancija
Na osnovi svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja
Black & Decker 24 mesečno garancijo, ki velja od dneva
nakupa. Ta garancija je dodatek in v nobenem primeru ne
vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija je veljavna
znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem trgovinskem
območju.
Za garancijski zahtevek boste morali skladno s pravili in
pogoji poslovanja podjetja Black & Decker prodajalcu ali
pooblaščenemu serviserju predložiti dokazilo o nakupu orodja.
Pravila in pogoje 2-letne garancije podjetja Black & Decker in
lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko najdete
na spletni strani www.2helpU.com, ali stopite v stik z najbližjo
trgovino Black & Decker; naslovi trgovin so navedeni v tem
priročniku.
Obiščite našo spletno stran www.blackanddecker.co.uk in
registrirajte svoj novi izdelek Black & Decker, da boste ostali
seznanjeni z našimi novimi izdelki in posebnimi ponudbami.
11
HRVATSKI
Namjena
f.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od
neispravnosti uzemljenja (RCD).
Upotreba sklopke na diferencijalnu struju (RCD) smanjuje
rizik od strujnog udara.
3.
a.
Osobna sigurnost
Pri radu s električnim alatom budite oprezni,
usredotočeni na rad i primjenjujte zdravorazumski
pristup. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili
pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak
nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih neklizajućih cipela, šljema ili
zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od
tjelesnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite je li
prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog
alata tako da je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen dovodi do
nezgoda.
Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata
može dovesti do ozljeda.
Ne posežite predaleko. Pazite na ravnotežu i zauzmite
stabilan položaj. To omogućuje bolji nadzor nad
električnim alatom u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite daleko
od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako su omogućeni uređaji za priključivanje izvlačenja
i prikupljanja prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu.
Upotreba uređaja za prikupljanje prašine može smanjiti
opasnosti vezane uz prašinu.
Vaš BLACK+DECKER BCASBL71B SEASONMASTER™
priključak za puhalo za lišće projektiran je za čišćenje lišća.
Ovaj je alat predviđen isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja
i uputa navedenih u nastavku može rezultirati
strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za slučaj potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima
odnosi se na električni alat napajan putem gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
а.
b.
c.
d.
e.
12
Sigurnost na radnome mjestu
Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori dovode do
nezgoda.
S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
Pri radu s električnim alatom držite daleko
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli
biste izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte
utikač. Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem ne
koristite prilagodne utikače.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će
rizik od strujnog udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je
povećan.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode
u električni alat povećat će rizik od strujnog udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene.
Kabel ne upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača alata iz električne utičnice.
Kabel držite daleko od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel povećat
će rizik od strujnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu na
otvorenom. Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite
odgovarajući električni alat za posao koji obavljate.
Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao
brzinom za koju je predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili
HRVATSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
izvadite bateriju. Ove sigurnosne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su ako njima rade nestručni
korisnici.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih
otklona, savinutih ili napuklih dijelova ili bilo
kakvih drugih stanja koja mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga
prije upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima.
Pravilno održavanje reznih alata i njihovih oštrica
smanjuje mogućnost savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd. upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnog alata za poslove za koje nije predviđen može
dovesti do opasnih situacija.
Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
Punite isključivo punjačem kojeg je odredio
proizvođač. Punjač koji je pogodan za jednu vrstu
baterije može predstavljati rizik od požara ako se
upotrebljava uz druge baterije.
Električne alate upotrebljavajte isključivo uz
preporučene akumulatore. Upotreba bilo koje druge
baterije može predstavljati rizik od ozljede i požara.
Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga daleko od
ostalih metalnih predmeta poput spajalica za papir,
ključeva, čavala, vijaka ili drugih manjih metalnih
predmeta koji mogu izazvati kratki spoj baterijskih
priključaka.
Kratki spoj priključaka baterije može uzrokovati eksploziju
ili požar.
U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi mogla
iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt. Ako dođe do
slučajnog kontakta, isperite vodom. Ako tekućina
dospije u oči, odmah potražite liječničku pomoć.
Tekućina iz baterije može uzrokovati iritacije i opekline.
Servisiranje
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.
To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
puhala.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima
odnosi se na električni alat napajan putem gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Da biste tijekom upotrebe uređaja zaštitili stopala
i noge, uvijek nosite otpornu obuću i duge hlače.
Isključite uređaj, pričekajte da se ventilator zaustavi
i uklonite bateriju u sljedećim slučajevima:
♦ Ostavljate uređaj bez nadzora.
♦ Uklanjanje blokade.
♦ Pri provjeri, podešavanju, čišćenju ili radu na
uređaju.
♦ Ako uređaj počne neuobičajeno vibrirati.
Ulazne ili izlazne otvore usisivača nemojte
približavati očima ili ušima tijekom upotrebe. Nemojte
otpuhivati u smjeru prisutnih osoba.
Nemojte upotrebljavati na kiši ni ostavljati na
otvorenom prostoru dok pada kiša.
Nemojte prelaziti preko šljunčanih putova ili ceste
dok uređaj radi. Tijekom rada hodajte, nemojte trčati.
Uređaj nemojte stavljati na šljunak dok je uključen.
Pazite kako hodate, osobito na padinama. Ne sežite
predaleko i uvijek održavajte ravnotežu.
Nemojte stavljati nikakve predmete u otvore. Nemojte
rabiti ako su otvori začepljeni. Dlake, tkanine, prašina i sl.
mogu smanjiti protok zraka.
Produžne kabele držite daleko od reznih elemenata.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba
sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba
s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila
upute za sigurnu upotrebu uređaja.
Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem.
Stalno prisutni rizici
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici, koji nisu
navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici
mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, duge upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, neke stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći. Oni
obuhvaćaju:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
dijelova.
♦ Ozljede prouzrokovane tijekom promjene dijelova, oštrica
ili dodatne opreme.
♦ Ozljeda prouzrokovane produljenom upotrebom alata.
Radite redovite pauze tijekom dulje upotrebe bilo kojeg
alata.
♦ Oštećenje sluha.
13
HRVATSKI
♦
Opasnosti za zdravlje uslijed udisanja prašine nastale
tijekom upotrebe alata (npr. tijekom rada s drvom, osobito
hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Uređaj ne izlažite kiši ili visokoj vlazi.
Nosite protukliznu obuću.
Vibracije
Deklarirane vibracije, koje su navedene u tehničkim
podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene su u skladu
sa standardiziranom metodom ispitivanja navedenom
u dokumentu EN 60745 i mogu se koristiti za međusobno
uspoređivanje alata.
Deklarirana vrijednost emisija vibracija može se koristiti i za
preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vibracije tijekom stvarne upotrebe električnog
alata mogu se razlikovati od deklariranih vrijednosti, ovisno
o načinima na koje se alat koristi. Razina vibracija može
porasti iznad navedene razine.
Pri ocjenjivanju izloženosti vibracijama kako bi se odredile
sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za zaštitu
osoba koje redovito koriste električne alate potrebno je uzeti
u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način
upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog ciklusa, kao
što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog zaustavljanja
i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni sljedeći simboli
upozorenja:
Upozorenje! Da biste smanjili rizik od ozljeda,
pročitajte priručnik s uputama.
Nosite zaštitu ušiju i očiju.
Nosite rukavice.
Nosite kacigu.
Uvijek uklonite bateriju iz uređaja prije
obavljanja čišćenja ili održavanja.
Pazite na padajuće predmete.
Opasnost od strujnog udara. Držite razmak od
najmanje 10 m od nadzemnih vodova.
Zajamčena zvučna snaga prema direktivi
2000/14/EZ.
Dodatne sigurnosne upute za baterije i punjače (nisu
isporučene)
Baterije (nisu isporučene)
♦ Nikada i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
♦ Bateriju ne izlažite vodi.
♦ Ne pohranjujte na mjestima na kojima bi temperatura
mogla biti viša od 40 °C.
♦ Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama
između 10°C i 40°C.
♦ Punite isključivo punjačem koji je isporučen uz alat.
♦ Pri zbrinjavanju baterija pridržavajte se uputa u odjeljku
"Zaštita okoliša".
Ne pokušavajte puniti oštećene baterije.
Punjači (nisu isporučeni)
♦ Svoj BLACK+DECKER punjač koristite isključivo za
punjenje akumulatora u alatu uz koji je isporučen.
Ostale baterije mogu prsnuti i uzrokovati tjelesne ozljede
i materijalnu štetu.
♦ Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu predviđene.
♦ Odmah zamijenite oštećene kabele.
♦ Punjač ne izlažite vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Punjač ne ispitujte drugim uređajima.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu
u zatvorenim prostorima.
Prije upotrebe pročitajte priručnik s uputama.
Pazite na leteće predmete. Promatrače držite
podalje od područja rezanja.
14
HRVATSKI
Zaštita od električne struje
Odgoda u slučaju vruće/hladne baterije
Ovaj punjač dvostruko je izoliran, stoga žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara
li napon električne mreže naponu navedenom na
nazivnoj oznaci. Ne pokušavajte jedinicu punjača
zamijeniti običnim utikačem električne mreže.
♦
Kada punjač detektira da je baterija
prevruća ili prehladna, automatski započinje
s odgodom u slučaju vruće ili hladne baterije,
odgađajući punjenje sve dok baterija ne
postigne odgovarajuću temperaturu. Tada
punjač automatski započinje s punjenjem.
Ova značajka omogućuje produljenje vijeka
trajanja baterije. Lampica treperi obrascem
naznačenim na oznaci.
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke BLACK+DECKER
kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj uređaj sadrži neke ili sve od sljedećih značajki.
1. Priključak za puhalo
2. Gumb za otpuštanje puhala
3. Cijev puhala
Punjenje baterije (nije isporučena) (sl. A)
BLACK+DECKER punjači predviđeni su za punjenje
BLACK+DECKER baterija.
♦ Punjač (5) priključite u odgovarajuću električnu utičnicu
prije umetanja baterije (4).
♦ Umetnite bateriju (4) u punjač pazeći da se potpuno
učvrsti u utore za bateriju (slika A).
Ostavljanje baterije u punjaču
Punjač i baterija mogu se neograničeno ostaviti priključeni
dok svijetli LED lampica. Punjač će održavati bateriju svježom
i potpuno napunjenom. Ovaj punjač ima automatski način
rada za ugađanje koji ujednačava ili uravnotežuje pojedinačne
ćelije u bateriji kako bi omogućio da ona radi pri punom
kapacitetu. Baterije se trebaju ugoditi svaki tjedan ili kada
baterija više ne obavlja istu količinu posla. Da upotrijebite
automatski način rada za ugađanje, postavite bateriju u punjač
i ostavite je najmanje 8 sati.
Važne napomene o punjenju
♦
Lampica (5a) treperi, što znači da se baterija
puni.
Kada lampica svijetli ravnomjerno, punjenje
je dovršeno. Baterija je potpuno napunjena
i može se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču.
♦
Ispražnjene baterije što prije napunite. U suprotnom će
se njihov vijek trajanja značajno smanjiti. Bateriju nemojte
potpuno prazniti kako se njezin vijek trajanja ne bi skratio.
Preporučuje se punjenje baterije nakon svake upotrebe.
♦
♦
Dijagnostika punjača (sl. B)
Ovaj punjač detektira neke poteškoće do kojih može doći
vezano uz baterije i izvor napajanja. Poteškoće se naznačuju
različitim obrascima treperenja lampice.
Loša baterija
Punjač može detektirati slabu ili oštećenu
bateriju. Lampica treperi obrascem
naznačenim na oznaci. Ako primijetite ovaj
obrazac koji upućuje na lošu bateriju, nemojte
nastaviti s punjenjem. Predajte bateriju na
servis ili na reciklažno mjesto.
♦
♦
Najdulji životni vijek i najbolja obilježja mogu se postići
ako se baterija puni na temperaturi zraka 18° – 24 °C.
MNE punite bateriju na temperaturi zraka manjoj od
+4.5 °C ili većoj od +40 °C. To je važno i spriječit će
teško oštećenje baterije.
Punjač i baterija mogu se zagrijati tijekom punjenja. To
je normalno i ne predstavlja problem. Za brže hlađenje
baterije nakon upotrebe izbjegavajte ostavljanje baterije
i punjača u toplim okruženjima, kao što su metalne
alatnice, neizolirane prikolice i sl.
Ako se baterija ne puni pravilno:
♦ Provjerite rad priključka tako da priključite u svjetiljku
ili drugi uređaj.
♦ Provjerite je li utičnica priključena na sklopku za
svjetlo koja isključuje napajanje kada isključite
svjetla.
♦ Premjestite punjač i bateriju na mjesto na kojem je
temperatura okolnog zraka otprilike 18° – 24 °C.
♦ Ako se problemi s punjenjem nastave, predajte alat,
bateriju i punjač na servis.
Bateriju treba puniti kada snaga nije dovoljna za zadatke
koji su do tada bili obavljani s lakoćom. U tom slučaju
PREKINITE s upotrebom alata. Primijenite upute u opisu
postupka punjenja. Možete puniti i bateriju koja je samo
djelomično prazna bez ikakvih negativnih posljedica.
Električno vodljivi strani predmeti kao što su između
ostaloga strugotina, metalni komadići, čelična vuna,
aluminijska folija ili bilo kakve naslage metalnih čestica
moraju se držati daleko od otvora punjača. Punjač prije
čišćenja isključite iz napajanja.
15
HRVATSKI
♦
Punjač ne uranjajte u vodu i druge tekućine te ga ne
izlažite niskim temperaturama.
Postavljanje i uklanjanje baterije (nije isporučena)
(sl. C)
♦
♦
Da biste postavili bateriju (4), poravnajte je s prihvatnim
dijelom na alatu. Akumulator umetnite u ležište i pritisnite
tako da se učvrsti u svom položaju.
Da biste odvojili akumulator, pritisnite tipku za otpuštanje
akumulatora (4a) dok istodobno akumulator izvlačite iz
utičnice.
Uporaba priključka za puhalo
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen
i baterija uklonjena.
Sastavljanje cijevi (sl. D)
♦
♦
Da pričvrstite cijev na puhalo, poravnajte cijev s kućištem
čistača prema prikazu na slici D.
Gurnite cijev u kućište čistača dok se gumb blokade ne
sjedne u otvor blokade u cijevi.
Ugradnja i uklanjanje priključaka (sl. E, F)
♦
Da postavite priključak (1) ili produžni štap (7) (nije
isporučen) na jedinicu baze (6), poravnajte postolje
priključak/štapa s električnom glavom prema prikazu na
slici E i F.
♦ Čvrsto pritisnite priključak ili produžni štap na jedinicu
baze dok čvrsto ne sjedne na mjesto i dok se ne začuje
klik.
Napomena: Priključci se postavljaju na produžni štap na isti
način kao i jedinica baze.
♦ Osigurajte da je priključak čvrsto postavljen na jedinicu
baze ili produžni štap tako da ga lagano povučete prema
sebi. Priključak ili produžni štap treba ostati na mjestu.
♦ Da uklonite priključak ili produžni štap, pritisnite gumb
za otpuštanje (2) ili (8) koji se nalazi na strani priključka
ili produžnog štapa i povucite priključak ili produžni štap
suprotno od jedinice baze ili produžnog štapa.
Napomena: Upotrebljavajte samo priključke koji su posebno
projektirani za i kompatibilni su s električnom glavom.
♦
Jačim pritiskom na prekidač za uključivanje/isključivanje
(12) povećava se brzina jedinice baze.
Da bi uređaj nastavio raditi, morate držati pritisnutim
prekidač za uključivanje/isključivanje (12). Za
isključivanje jedinice pustite prekidač za uključivanje/
isključivanje (12).
Čišćenje (sl. I)
♦
♦
Držite glavni rukohvat jednom rukom kao što je to
prikazano na slici I i očistite lijevo-desno mlaznicom
nekoliko centimetara iznad površine.
Polako se krećite prema naprijed držeći nakupljenu hrpu
ispred sebe.
Допълнителни приспособления
Drugi priključci raspoloživi su za pretvaranje alata
u Strimmer®, motornu pilu ili šišač živice.
BCASST91B – Strimmer®
BCASCS61B – motorna pila
Obratite se lokalnom BLACK+DECKER servisnom centru ili
posjetite www.blackanddecker.co.uk. za detalje.
Otklanjanje poteškoća
Problem
Mogući uzrok
Moguće rješenje
Alat se ne
pokreće.
Baterija nije pravilno
postavljena.
Provjerite je i pravilno
namjestite.
Baterija nije napunjena.
Provjerite zahtjeve za
punjenje baterije.
Unutrašnje komponente
prevruće.
Pustite da se alat ohladi.
Priključak ili produžni štap
nije pričvršćen na jedinicu
baze.
Osigurajte da priključak
bude odgovarajuće
postavljen i blokiran
u položaju na produžnom
štapu.
Osigurajte da produžni
štap bude odgovarajuće
postavljen i blokiran
u položaju na jedinici baze.
Baterija nije umetnuta
u punjač.
Umetnite bateriju u punjač
tako da se upali LED
lampica.
Punjač nije priključen.
Priključite punjač u ispravnu
utičnicu. Pojedinosti
potražite u odlomku "Važne
napomene o punjenju".
Temperatura okolnog zraka
je previsoka ili preniska.
Premjestite punjač i bateriju
na mjesto na kojem je
temperatura viša od 4,5°C
ili niža od +40,5°C.
Baterija je dostigla svoja
temperaturna ograničenja.
Pričekajte da se ohladi.
Nema energije. (Za
maksimalni vijek trajanja
baterija se isključuje kada
se isprazni.)
Priključite na punjač
i pričekajte da se napuni.
Baterija se ne
puni.
Pravilan položaj ruku (sl. G)
Način rada s bazom: Pravilan položaj ruku zahtjeva da
jednom rukom držite glavni rukohvat (9).
Prošireni doseg/način rada sa štapom: Pravilan položaj
ruku je kada jednom rukom držite glavnu ručku (9), a drugom
dršku štapa (10).
Uključivanje (sl. H)
♦
16
Gurnite sklopku za blokadu (11) prema dolje i pritisnite
prekidač za uključivanje/isključivanje (12). Kada se
jedinica pokrene, možete pustiti sklopku za blokadu.
Uređaj se
iznenada
isključuje.
HRVATSKI
Održavanje
Ovaj alat tvrtke BLACK+DECKER projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta
i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom
čišćenju.
♦ Uređaj redovito čistite vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte
abrazivna ili sredstva za čišćenje na bazi otapala. Ne
dopustite da tekućina prodre u unutrašnjost uređaja
i nikada nijedan dio uređaja ne uranjajte u tekućinu.
BCASBL71B SEASONMASTERTM
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku
Tehnički podaci u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EZ.
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017,
EN 50636-2-100:2014
Zaštita okoliša
Odlažite sa zasebnim otpadom. Proizvodi i baterije
označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati
s komunalnim otpadom.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati
radi smanjenja potrošnje sirovina i očuvanja prirodnih resursa.
Električne proizvode i baterije reciklirajte sukladno lokalnim
propisima.
Više informacija dostupno je na adresi www.2helpU.com.
Tehnički podaci
BCASBL71B – puhalo
Ulazni napon
VDC
18
Brzina bez opterećenja
CFM
MPH
77
126
Napon
VDC
18
Kapacitet
Ah
Baterija (nije
isporučena)
90617054
2
Tip
Li-Ion
Punjač (nije isporučen)
90634971
Ulazni napon
VAC
230
Struja
A
1
Približno vrijeme
punjenja
min
120
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 82 dB(A), nesigurnost (K) 1,9 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 99,5 dB(A), nesigurnost (K) 0,6 dB(A)
Ukupne vibracije (troosni vektorski zbroj) prema direktivi EN 60745:
2,5 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s².
Ovi proizvodi također su usklađeni s direktivama 2014/30/EU
i 2011/65/EU.
ID br. ovlaštenog tijela: 0344
Razina snage zvuka u skladu s normom 2000/14/EZ
(Dodatak V):
Izmjerena zvučna snaga (LwA) 99 dB(A)
Nesigurnost (K) 1,5 dB(A)
Zajamčena zvučna snaga (LwA) 101 dB(A)
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Black & Decker
putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke
dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Black & Decker.
R. Laverick
Direktor inženjeringa
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
4.1.2018.
Jamstvo
Black & Decker siguran je u kvalitetu svojih proizvoda i svojim
kupcima pruža 24-mjesečno jamstvo od datuma kupnje. Ovo
jamstvo dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na koji ih
način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država
članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Da biste potraživali jamstvo, ono mora biti sukladno
uvjetima i odredbama tvrtke Black & Decker, a prodavaču ili
ovlaštenom servisu potrebno je priložiti dokaz o kupnji. Uvjete
i odredbe dvogodišnjeg jamstva tvrtke Black & Decker te
lokaciju najbližeg ovlaštenog servisa pronaći ćete na internetu
na adresi www.2helpU.com ili putem lokalnog ureda tvrtke
Black & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.co.uk
kako biste registrirali svoj novi Black & Decker proizvod
i provjerili nove proizvode i posebne ponude.
17
JAMSTVENA IZJAVA
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Jamþimo da navedeni proizvod koji smo
isporuþili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorniþkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamþimo da üe navedeni proizvod koji smo
isporuþili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko üe se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamþimo da je za isporuþeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja
jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom
roku, o svom trošku osigurati otklanjanje
kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaüenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predoþenje originalnog
raþuna prodavaþa te pravilno ispunjenog
jamstvenog lista ovjerenog peþatom
prodavaþa.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na naþin dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestruþnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim
navedenim u uputama ili mehaniþkim
ošteüenjem iskljuþene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI OBUHVAûENI JAMSTVOM
Ƈ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorniþkog
sklapanja i pakiranja
Ƈ Puknuüa lomovi dijelova strojeva i alata
prouzroþeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorniþkom greškom
Ƈ Indirektni kvarovi uzrokovani toþkom 2
Ƈ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
ureÿaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Ošteüena i kvarovi nastali:
Ƈ Prilikom nepravilnog sastavljanja ureÿaja
od strane kupca
Ƈ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
Ƈ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, optereüenja
Ƈ Servisiranjem ili rastavljanjem ureÿaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
Ƈ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
Ƈ Kvarovi nastali radi preoptereüivanja ili
pregrijavanja ureÿaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Peþat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIû D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
SRPSKI
Namena
f.
Ako je korišćenje električnog alata u vlažnom
okruženju neizbežno, onda koristite FID zaštitnu
sklopku za zaštitu od struje u slučaju kvara.
Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od električnog
udara.
3.
a.
Lična bezbednost
Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite
sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni
alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu
za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu,
zaštitna obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili zaštita
za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno uključivanje. Pobrinite se da
prekidač bude isključen pre povezivanja električnog
napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču
ili električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na
napajanje izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje
pre uključivanja električnog alata. Ključ za pritezanje ili
podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog
alata može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan
položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku odeću
ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od pokretnih
delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
Ako postoji priključni uređaji za izbacivanje prašine
i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Upotreba uređaja za sakupljanje prašine može smanjiti
opasnosti vezane uz prašinu.
Vaš BLACK+DECKER BCASBL71B SEASONMASTER™
pribor duvača lišća je konstruisan za čišćenje lišća. Ovaj je
alat predviđen isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može izazvati
električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima
odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (akumulatorski).
1.
a.
b.
c.
2.
а.
b.
c.
d.
e.
Bezbednost radnog područja
Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro
osvetljeno. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
Sa električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tečnosti,
gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim
alatom. Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.
Električna bezbednost
Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte
modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične
adaptere sa (uzemljenim) električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće
opasnost od električnog udara.
Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Ako je telo uzemljeno, rizik od strujnog udara
je povećan.
Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima.
Prodiranje vode u električni alat povećaće rizik od
strujnog udara.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad koristiti
kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača
električnog alata. Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih
ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kabl
povećaće rizik od strujnog udara.
Pri upotrebi električnog alata na otvorenom prostoru
koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru. Korišćenje kabla koji je
podesan za upotrebu na otvorenom prostoru umanjuje
opasnost od električnog udara.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Upotreba i održavanje električnih alata
Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri,
obaviti posao za koji je konstruisan.
Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može
da se uključi i isključi. Svaki električni alat koji se ne
može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo
kakvih podešavanja, zamene pribora ili odlaganja
električnog alata. Takve preventivne bezbednosne mere
19
SRPSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog
alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju uskladištite
izvan dohvata dece i ne dopustite rad osobama koje
nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputstvima.
Električni alati su opasni u rukama neveštih korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite da li su
pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su delovi
polomljeni i da li postoji bilo koje drugo stanje koje
može uticati na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi pre
upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti.
Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama
ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu
sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove
i rad koji treba obaviti. Korišćenje električnog alata za
radove za koje nije namenjen može dovesti do opasne
situacije.
Upotreba i održavanje električnih alata
Punjenje vršite samo punjačem koji je odredio
proizvođač. Punjač koji je podesan za jedan tip punjive
baterije može izazvati opasnost od požara ako se koristi
sa nekom drugom punjivom baterijom.
Električne alate koristite samo sa punjivim baterijama
koje su dizajnirane specijalno za njih. Upotreba bilo
koje druge punjive baterije može izazvati opasnost od
povreda ili požara.
Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte je dalje
od metalnih predmeta kao što su spajalice za
papir, novčići, ključevi, ekseri, zavrtnji ili drugi sitni
metalni predmeti koji mogu da naprave spoj između
kontakata.
Kratko spajanje baterijskih kontakata može izazvati
opekotine ili požar.
Pod neodgovarajućim uslovima može doći do
curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte kontakt. Ako
slučajno dođe do kontakta, isperite mesto kontakta
vodom. Ako tečnost dođe u dodir s očima, potražite
i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri iz baterije
može izazvati iritaciju kože ili opekotine.
Servis
Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
duvače.
20
Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima
odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (akumulatorski).
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nosite uvek radnu obuću i duge pantalone, da biste
zaštitili svoja stopala i noge tokom rada sa uređajem.
Uvek isključite svoj proizvod, sačekajte da se
ventilator zaustavi i uklonite bateriju kada:
♦ Ostavljate svoj proizvod bez nadzora.
♦ Čistite blokadu.
♦ Proveravate, podešavate, čistite ili radite na svom
proizvodu.
♦ Uređaj počne nenormalno da vibrira.
Prilikom rada nemojte postavljati usis ili izduv
vakuuma blizu oči ili uši. Nikada nemojte duvati otpatke
prema posmatračima.
Nemojte koristiti na kiši ili ostavljati uređaj napolju
kada pada kiša.
Nemojte prelaziti staze ili puteve sa šljunkom dok je
vaš proizvod uključen. Hodajte, nikada nemojte trčati.
Nemojte odlagati vaš uređaj na šljunak dok je
uključen.
Uvek pazite da čvrsto stojite, naročito na strminama.
Ne posežite van domašaja i držite uvek ravnotežu.
Ne stavljajte predmete u otvore uređaja. Nikada
nemojte koristiti uređaj kada su blokirani otvori, držite
dalje kosu, malje, prašinu i sve što može da umanji
protok vazduha.
Produžne kablove udaljite od reznih elemenata.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući
i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe, osim
ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu
bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju
sa uređajem.
Preostale opasnosti
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali
rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za
bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.
SRPSKI
♦
♦
♦
Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata. Ako
sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da
redovno pravite pauze.
Slabljenje sluha.
Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem prašine koja
se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa drvetom,
naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren
prema mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745
i može se koristiti za upoređivanje alata.
Deklarisana emisiona vrednost vibracija se takođe može
koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tokom stvarne upotrebe
električnog alata može se razlikovati od deklarisane vrednosti,
zavisno od načina na koji se alat koristi. Nivo vibracija može
da se poveća iznad navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi zaštite
osoba koje redovno koriste električne alate na radnom mestu,
procena izloženosti vibracijama treba da uzme u obzir realne
uslove upotrebe i način na koji se alat koristi, kao i sve delove
radnog ciklusa kao što je vreme rada uređaja, ali i vreme kada
je alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Oznake na alatu
Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni sledeći simboli
upozorenja:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za
upotrebu.
Nosite pravilnu zaštitu za oči i uši
Nosite rukavice
Nosite kapu
Pre čišćenja ili održavanja uvek izvadite bateriju
iz aparata.
Pazite se od letećih predmeta. Udaljite
posmatrače iz zone rezanja
Ne izlažite aparat kiši ili visokoj vlažnosti.
Nosite neklizajuću obuću.
Pazite se od padajućih predmeta.
Opasnost od električnog udara. Radite najmanje
na 10 m od visokih vodova.
Direktiva 2000/14/EC garantovana zvučna
snaga.
Dodatna sigurnosna uputstva za baterije i punjače
(nisu isporučeni)
Baterije (nisu isporučene)
♦ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
♦ Bateriju ne izlažite vodi.
♦ Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura može
da pređe 40 °C.
♦ Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama
između 10°C i 40 °C.
♦ Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz alat.
♦ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva koja su
navedena u odeljku „Zaštita životne sredine“.
Ne pokušavajte da punite oštećene baterije.
Punjači (nisu isporučeni)
♦ Vaš BLACK+DECKER punjač koristite samo za punjenje
baterije u alatu sa kojim je isporučen. Ostale baterije
mogu prsnuti i uzrokovati telesne povrede i materijalnu
štetu.
♦ Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu predviđene.
♦ Neispravne kablove odmah zamenite.
♦ Ne izlažite punjač vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Ne rastavljajte punjač.
Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu
u zatvorenom prostoru.
21
SRPSKI
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.
Loša baterija
Punjač može da otkrije slabu ili oštećenu
bateriju. LED dioda treperi po obrascu
označenom na etiketi. Ako vidite ovaj obrazac
treperenja za lošu bateriju, onda nemojte
nastavljati sa punjenjem baterije. Vratite je
servisu ili mestu za sakupljanje radi reciklaže.
Električna bezbednost
Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li
napon elektro mreže odgovara naponu na natpisnoj
pločici uređaja. Nikad ne pokušavajte da zamenite
punjač običnim mrežnim utikačem.
♦
Kašnjenje zbog vruće/hladne baterije
Ako punjač detektuje da je baterija previše
vruća ili previše hladna, on automatski
pokreće kašnjenje zbog vruće/hladne baterije
i odlaže punjenje dok baterija ne postigne
odgovarajuću temperaturu. Nakon hlađenja
baterije, punjač se automatski uključuje
u režimu punjenja. Ova funkcija obezbeđuje
maksimalan vek trajanja baterije. Svetlo
treperi po obrascu označenom na etiketi.
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač
ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni centar da bi se
izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj uređaj sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Pribor duvača
2. Dugme za oslobađanje duvača
3. Cev duvača
Punjenje baterije (nije isporučena) (sl. A)
BLACK+DECKER punjači konstruisani su za
BLACK+DECKER baterije.
♦ Punjač (5) priključite u odgovarajuću električnu utičnicu
pre umetanja baterije (4).
♦ Umetnite bateriju (4) u punjač tako što ćete osigurati da
je baterija kompletno umetnuta u prorezima za bateriju
(slika A).
LED lampica (5a) treperi, što znači da se
baterija puni.
Završetak punjenja se signalizira
kontinuiranim svetljenjem LED sijalice.
Punjiva baterija je kompletno napunjena
i sada se može koristiti ili ostaviti u punjaču.
♦
Dopunite ispražnjene baterije što je pre moguće nakon
upotrebe ili vek trajanja baterije može značajno da se
smanji. Za najduži vek trajanja baterije nemojte do kraja
prazniti bateriju. Preporučuje se punjenje baterija
nakon svake upotrebe.
Dijagnostika punjača (sl. B)
Ostavljanje baterije u punjaču
Punjač i baterija mogu se neograničeno ostaviti priključeni
dok svetli LED lampica. Punjač će održavati bateriju potpuno
napunjenom. Ovaj punjač karakteriše režim automatskog
podešavanja koji izjednačava ili uravnotežava pojedinačne
ćelije baterija da bi radile sa najvećim kapacitetom. Punjive
baterije treba podešavati nedeljeno ili kada god baterija ne
isporučuje više istu snagu. Za korišćenje režima automatsko
podešavanje stavite bateriju u punjaču i ostavite je najmanje
8 časova.
Važne napomene o punjenju
♦
♦
♦
Ovaj punjač je konstruisan da detektuje određene probleme
koje mogu nastati sa punjivom baterijom ili izvorom napajanja.
Poteškoće se naznačuju različitim obrascima treperenja
lampice.
♦
22
Najduži vek trajanja i najbolje performanse možete dobiti
kada se baterija puni na temperaturi vazduha između
18 ° – 24 °C. NEMOJTE puniti bateriju kada je
temperatura vazduha ispod +4,5 °C ili preko +40 °C. To
je važno i sprečava ozbiljna oštećenja punjive baterije.
Punjač i baterija mogu postati vrući tokom punjenja. To je
normalno i ne predstavlja problem. Da bi se potpomoglo
hlađenje punjive baterije nakon upotrebe, izbegavajte
postavljanje punjača i punjive baterije u toploj sredini kao
što je metalna konstrukcija ili prikolica bez izolacije.
U slučaju da se baterija ne puni pravilno:
♦ Proverite funkcionalnost utičnice tako što ćete
priključiti neku lampu ili drugi uređaj;
♦ Proverite da li je punjač priključen na vod sa
prekidačem koji isključuje napajanje kada isključite
prekidač za svetlo;
♦ Pomerite punjač i punjivu bateriju gde je
temperatura vazduha otprilike 18 °– 24 °C;
♦ Ako se problemi s punjenjem nastave, predajte alat,
bateriju i punjač na servis.
Punjiva baterija treba da se napuni ako ne proizvodi
dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste ranije
SRPSKI
♦
♦
obavljali s lakoćom. U tom slučaju PREKINITE
s upotrebom alata. Sledite postupak punjenja. Takođe
možete delimično napuniti punjivu bateriju bez
nepovoljnog uticaja na punjivu bateriju.
Strani predmeti koji su provodni, kao što su brusna
prašina, metalni opiljci, čelična vuna, aluminijumska folija
ili nagomilavanje čestica metala, ali ne samo oni, moraju
se držati dalje od šupljina punjača. Iskopčajte punjač sa
napajanja pre čišćenja.
Ne zamrzavajte ili potapajte punjač u vodu ili druge
tečnosti.
Produžetak/režim cevi: Pravilan položaj ruke znači da
jednom rukom treba uhvatiti glavnu dršku (9), a drugom ručicu
(10).
Uključivanje (sl. H)
♦
♦
Postavljanje i vađenje baterije (nije isporučena) (sl. C)
♦
♦
Da biste postavili bateriju (4), poravnajte je sa priključkom
na alatu. Gurnite bateriju u priključak i gurajte dok se
baterija ne uglavi na mesto.
Da biste izvadili bateriju, pritisnite dugme za oslobađanje
baterije (4a) i istovremeno vucite bateriju iz priključka.
Korišćenje pribora duvača
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat isključen i da
je baterija uklonjena.
Sklop cevi (sl. D)
♦
♦
Za postavljanje cevi na duvaču poravnjajte cev sa
kućištem duvača kao što je prikazano na slici D.
Gurnite cev u kućište duvača dok se ne aktivira dugme
za zaključavanje u otvoru za zaključavanje u cevi.
Gurnite prekidač za deblokiranje (11) naniže i stisnite
prekidač za uključivanje i isključivanje (12). Čim uređaj
počne da radi možete otpustiti prekidač za deblokiranje.
Što se više pritiska prekidač za uključivanje i isključivanje
(12) veća je brzina osnovne jedinice.
Prekidač (12) morate držati stisnutim da bi uređaj
nastavio sa radom. Za isključivanje alata otpustite
prekidač za uključivanje i isključivanje (12).
Duvanje (sl. I)
♦
♦
Držite glavnu dršku jednom rukom kao što je prikazano
u slici I i pomerajte ga od jedne strane ka drugoj tako da
se mlaznica nalazi nekoliko centimetara iznad površine.
Polako koračajte napred i držite akumuliranu gomilu
otpada ispred sebe.
Ostali pribori
Ostali pribori su dostupni za pretvaranje vašeg alata
u Strimmer®, lančanu testeru ili trimer za živu ogradu.
BCASST91B – Strimmer®
BCASCS61B – Lančana testera.
Stupite u kontakt s vašim lokalnim BLACK+DECKER servisom
ili posetite www.blackanddecker.co.uk. za detalje.
Instaliranje i skidanje pribora (sl. E, F)
♦
Za nameštanje pribora (1) ili produžne cevi (7) (nije
isporučena) na osnovnu jedinicu (6), poravnajte pribor/
produžnu cev sa pogosnkim delom kao na slici D i E.
♦ Čvrsto gurnite pribor ili produžnu cev u osnovnu jedinicu
dok čujno ne uklikne u mestu.
Napomena: Pribori sa nameštaju na produžnu cev na isti
način kao kod osnovne jedinice.
♦ Uverite se da je pribor bezbedno pričvršćen sa osnovnom
jedinicom ili produžnu cev tako što ćete pokušati da
ga razdvojite. Pribor ili produžna cev treba da ostane
u mestu.
♦ Za skidanje pribora ili produžne cevi pritisnite taster
za oslobađanje (2) ili (8) smeštenim na strani pribora
ili produžne cevi i povucite pribor ili produžnu cev od
osnovne jedinice ili produžne cevi.
Napomena: Koristite samo pribore koji su specijalno
konstruisani za i koji su kompatibilni sa pogonskim delom.
Pravilan položaj ruke (sl. G)
Osnovni režim: Pravilan položaj ruku zahteva da se jedna
ruka stavi na glavnu dršku (9).
23
SRPSKI
Tehnički podaci
Rešavanje problema
Problem
Mogući uzrok
Moguće rešenje
Uređaj se ne
pokreće.
Baterija nije pravilno
instalirana.
Proverite instaliranje
baterije
Ulazni napon
VDC
18
Baterija se ne puni.
Proverite zahteve za
punjenje baterije.
Brzina u praznom hodu
CFM
MPH
77
126
Unutrašnje komponente su
previše vruće.
Sačekajte da se ohladi alat.
Baterija (nije
isporučena)
Pribor ili produžna cev nisu
pričvršćeni na osnovnu
jedinicu.
Uverite se da je pribor
pravilno namešten i blokiran
u položaju na produžnu cev.
Uverite se da je produžna
cev pravilno nameštena
i blokirana u položaju na
osnovnu jedinicu.
Baterija se neće
puniti.
Uređaj se
isključuje naglo.
Baterija nije utaknuta
u punjaču.
Utaknite bateriju u punjaču
dok se ne upali LED svetlo.
Punjač nije priključen.
Priključite punjač u ispravnu
utičnicu. Pogledajte “Važne
napomene za punjenje” za
više detalja.
Okolna temperatura
vazduha je previše vruća
ili hladna
Pomerite punjač
i bateriju u sredinu gde je
temperatura vazduha iznad
4,5 °C ili ispod +40,5 °C
Baterija je postigla svoj
maksimalni limit toplote.
Dozvolite da se baterija
ohladi.
Nema punjenje. (Da bi
se produžio vek trajanja
baterije ona je konstruisana
da se naglo isključi kada je
skoro prazna.)
Postavite u punjač
i napunite.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER aparat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu
održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od
pravilnog održavanja i redovnog čišćenja.
♦ Redovno čistite aparat koristeći vlažnu krpu. Ne koristite
bilo kakva sredstva za čišćenje koja su abrazivna ili
sadrže rastvarač. Nikad nemojte dozvoliti da voda
prodre u uređaju i nikad ne uranjajte bilo koji deo uređaja
u tečnost.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Proizvodi i baterije označene
sa ovim simbolom ne smeju da budu odloženi sa
otpadom iz domaćinstva.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati,
smanjujući time potražnju za sirovine.
Reciklirajte električne proizvode i baterije u skladu sa lokalnim
propisima.
Više informacija možete naći na www.2helpU.com.
24
BCASBL71B – Duvač
90617054
Napon
VDC
Kapacitet
Ah
Tip
18
2
Litijum-jonska
Punjač (nije isporučen)
90634971
Ulazni napon
VAC
Struja
A
Približno vreme punjenja min
230
1
120
Nivo zvučnog pritiska u skladu sa EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 82 dB(A), odstupanje (K) 1,9 dB(A)
zvučna snaga (LWA) 99,5 dB(A), odstupanje (K) 0,6 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema EN 60745:
2,5 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
SRPSKI
BCASBL71B SEASONMASTERTM
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC,
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017,
EN 50636-2-100:2014
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2014/30/EU
i 2011/65/EU.
ID br. ovlašćenog tela: 0344
Nivo zvučne snage prema 2000/14/EC
(aneks V):
Izmerena zvučna snaga (LwA) 99 dB(A)
Odstupanje (K) 1,5 dB(A)
Garantovana zvučna snaga (LwA) 101 dB(A)
Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na sledećoj
adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu
tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu
za račun kompanije Black & Decker.
R. Laverick
Direktor za inženjering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
4.1.2018.
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi
potrošačima garanciju od 24 meseca od datuma kupovine.
Ova garancija je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama država
članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
Za podnošenje zahteva za garanciju zahtev mora da bude
u skladu sa Black & Decker uslovima i neophodno je da
podnesete dokaz o kupovini prodavcu ili ovlašćenom
serviseru. Uslovi Black & Decker 2 godišnje garancije
i lokacije najbližeg ovlašćenog servisera možete naći na
Internetu na adresi www.2helpU.com, ili stupanje u kontakt
sa vašom lokalnom Black & Decker kancelarijom na adresi
označenoj u ovom uputstvu.
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.co.uk da
biste registrovali svoj novi Black & Decker proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim
ponudama.
25
АНГЛИСКИ
Наменета употреба
Вашиот BLACK+DECKER BCASBL71B SEASONMASTER™
додаток Дувалка за листови е дизајнирана за чистење на
лисја. Алатката е наменета само за домашна употреба.
г.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност
и долу наведените упатства може да доведе
до електричен удар, пожар и/или сериозна
повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за
идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на Вашата електрична
алатка што работи на струја (преку кабел), или на
електрична алатка што работи на батерии (без кабел).
1.
a.
б.
в.
2.
a.
б.
в.
26
Безбедност на работното место
Одржувајте го работното место чисто и добро
осветлено. Пренатрупани и темни места се причина
за незгоди.
Немојте да работите со електрични алатки во
експлозивни окружувања, какви што постојат кога
има присуство на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки произведуваат
искри што можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
Држете ги децата и присутните лица настрана
додека употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
Безбедност од електричен удар
Приклучокот на електричната алатка мора да
се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го
преправајте приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени електрични
алатки.
Непреправените приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот од електричен
удар.
Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори, шпорети
или фрижидери. Има зголемен ризик од електричен
удар ако вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
д.
ѓ.
3.
a.
б.
в.
г.
д.
ѓ.
во електрична алатка го зголемува ризикот од
електричен удар.
Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не
го употребувајте кабелот за носење, влечење
или исклучување на електричната алатка. Држете
го кабелот настрана од топлина, масло, остри
рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот од
електричен удар.
Кога работите со електрична алатка надвор,
употребувајте продолжен кабел кој е соодветен
за надворешна употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална (FID)
склопка.
Употребата на заштитна диференцијална (FID)
склопка го намалува ризикот од електричен удар.
Лична безбедност
Бидете претпазливи, внимавајте што правите и
користете логика кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка може да
доведе до серизна лична повреда.
Носете опрема за лична заштита. Секогаш носете
заштита за очите. Заштитната опрема, како што се
маски против прав, нелизгачки сигурносни обувки,
шлемови или штитници за слухот, ќе го намали бројот
на повреди кога се употребува за соодветни работни
услови.
Спречете ненамерно вклучување на алатката.
Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите алатката на струја
или на батериски пакет, или пред да ја подигнете
или пренесувате алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на прекинувачот или
приклучување на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
Отстранете ги сите алатки за подесување или
клучеви пред да ја вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување која е закачена на
ротирачкиот дел на електричната алатка може да
доведе до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на земјата
и бидете во рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над електричната
алатка во неочекувани ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете широка
облека или накит. Држете ги косата, облеката
АНГЛИСКИ
е.
4.
а.
б.
в.
г.
д.
ѓ.
е.
и ракавиците настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или долгата коса може да
бидат фатени во подвижните делови.
Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување и
собирање на прав, обезбедете таа да биде
приклучена и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
Употреба и одржување на електрични алатки
Не ја употребувајте електричната алатка на сила.
Употребувајте електрична алатка што е соодветна
за вашата работа. Соодветната електрична алатка
ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со
брзината за која што била дизајнирана.
Не употребувајте ја електричната алатка доколку
прекинувачот не ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да се контролира
преку прекинувачот е опасна и мора да биде
поправена.
Исклучете го приклучокот од изворот на струја
или од батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни мерки
го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
Одлагајте ги електричните алатки што не ги
употребувате надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната функција и со овие
упатства. Електричните алатки се опасни кога со нив
ракуваат необучени корисници.
Одржувајте ги електричните алатки. Проверете
дали подвижните делови се лошо поставени,
заглавени или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае врз работењето
на електричните алатки. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред
да ја употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти.
Правилно одржуваните алатки за сечење со остри
рабови за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните алатки, приборот,
сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи
ги во предвид работните услови и работата која
треба да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од нејзината намена
може да доведе до опасна ситуација.
5.
a.
б.
в.
г.
6.
а.
Употреба и одржување на батериски алатки
Полнете само со полнач кој е определен од
страна на произведувачот. Полнач што одговара на
еден тип на батериски пакет може да доведе до ризик
кога се употребува со друг батериски пакет.
Употребувајте ги батериските алатки само со
батериски пакети кои се посебно определени
за нив. Употребата на било какви други батериски
пакети може да доведе до ризик од повреда или
пожар.
Кога батерискиот пакет не се употребува, држете
го настрана од други метални предмети како што
се: спојници за хартија, парички, клучеви, шајки,
завртки или други мали метални предмети кои
можат да направат спој помеѓу двата батериски
терминали.
Правењето на краток спој помеѓу батериските
терминали може да предизвика изгореници или
пожар.
Течност може да биде исфрлена од батеријата
поради неправилна употреба; не ја допирајте.
Доколку случајно дојде до допир, исплакнете
со вода. Доколку течноста дојде во допир со
очите, побарајте и медицинска помош. Течноста
исфрлена од батеријата може да предизвика
иритација или изгореници.
Сервис
Вашите електрични алатки треба да ги сервисира
квалификувано лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната алатка.
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Дополнителни безбедност
предупредувања за дувалки.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на Вашата електрична
алатка што работи на струја (преку кабел), или на
електрична алатка што работи на батерии (без кабел).
♦
♦
За да ги заштитите вашите стапала и нозе
додека ракувате со уредот, секогаш носете
професионални обувки и долги панталони.
Секогаш исклучувајте го вашиот производ,
дозволете му на вентилаторот да запре и
отстранете ја батеријата кога:
♦ Го оставате вашиот уред без надзор.
♦ Чистите затнување.
♦ Го проверувате, подесувате, чистите или
работите на вашиот производ.
♦ Ако уредот почне прекумерно да се тресе.
27
АНГЛИСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не го приближувајте влезниот или излезниот
отвор на правосмукалката до очите или ушите
додека работите. Никогаш не ги дувајте остатоците
кон присутните лица.
Не го користете на дожд и не го оставајте на
отворено додека врне.
Не поминувајте низ макадамски патеки или
патишта додека вашиот производ е вклучен.
Одете, никогаш немојте да трчате.
Не го спуштајте вашиот уред врз песок додека е
вклучен.
Секогаш бидете сигурни во вашата подлога,
особено на удолница. Не посегајте предалеку и
постојано одржувајте рамнотежа.
Немојте да ставате ништо во отворите. Никогаш не
го употребувајте ако отворите се блокирани - чистете
го од влакна, пердуви, прав и се друго што може да го
намали протокот на воздух.
Држете ги продолжните кабли подалеку од
секачките елементи.
Безбедност на други лица
♦
♦
Оваа алатка не е наменета за употреба од страна
на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на алатката
од страна на лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се осигура
дека не си играат со уредот.
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои
се наведени во техничките податоци и декларацијата
за сообразност се измерени во склад со стандардната
метода за тестирање според EN 60745 и можат да се
користат за споредување на една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации може
исто така да се користи за прелиминарна проценка на
изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за
време на користењето на електричната алатка може да
се разликува од декларираната вредност во зависност
од начинот на кој алатката се употребува. Нивото на
вибрации може да се зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации за да
се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува
2002/44/EК за заштита на лица кои редовно употребуваат
електрични алатки на работното место, проценката на
изложеност на вибрации треба да ги земе во предвид
условите и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена, кога е
вклучена и неоптоварена, и времето на работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните пиктограми се прикажани на алатката заедно со
шифрата на датумот:
Предупредување! За да се намали ризикот
од повреди, корисникот мора да го прочита
упатството за работа.
Преостанати ризици
Кога се употребува алатката може да се јават
дополнителни преостанати ризици што не се вклучени
во предупредувањата. Овие ризици може да се појават
поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени
останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на вртечки или
подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, сечила или
додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба
на алатката. Кога користите алатка подолг период,
обезбедете да правите повремени паузи.
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствените опасности предизвикани од дишење
на прав произведен од употребата на Вашата алатка
(на пример:- обработка на дрво, особено даб, бука и
иверица.)
28
Носете заштита за ушите и очите
Носете ракавици
Носете капа
Секогаш извадете ја батеријата од уредот
пред да вршите какво било чистење или
поправки.
Внимавајте на излетани предмети. Држете
ги набљудувачите подалеку од местото на
сечење
АНГЛИСКИ
Не го изложувајте уредот на дожд или висока
влажност.
Безбедност од електричен удар
Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали напонот на струјното
напојување одговара на напонот кој е
деклариран на плочката. Никогаш не се
обидувајте да го замените приклучокот на
полначот со обичен приклучок за струја.
Носете обувки што не се лизгаат.
Внимавајте на предмети што паѓаат.
Опасност од електричен удар. Бидете на
најмалку 10 метра далечина од надземните
кабли.
Директива 2000/14/EК за загарантирана
звучна моќност.
Дополнителни упатства за безбедност за батерии
и полначи (не се испорачуваат)
Батерии (не се испорачани)
♦ Никогаш не се обидувајте да ја отворите поради која
било причина.
♦ Не ја изложувајте батеријата на вода.
♦ Не ја одлагајте на места каде температурата може да
надмине 40 °C.
♦ Полнете ја само при температура во просторијата од
10 °C до 40 °C.
♦ Полнете само со полначот кој се испорачува со
алатката.
♦ Кога се ослободувате од батериите, следете ги
упатствата кои се дадени во одделот „Заштита на
животната средина“.
♦
Карактеристики
Овој уред има некои или сите од долу наведените
карактеристики.
1. Додаток дувалка
2. Копче за ослободување на дувалката
3. Цевка на дувалка
Полнење на батерија (не е испорачана) (Скица А)
BLACK+DECKER полначите се дизајнирани да полнат
BLACK+DECKER батериски пакети.
♦ Вклучете го полначот (5) во соодветна приклучница
пред да го вметнете батерискиот пакет (4).
♦ Вметнете го батерискиот пакет (4) во полначот,
притоа осигурувајќи се дека батеријата е целосно
наместена во жлебот за батерија (Скица A).
LED-светилката (5a) ќе трепка, укажувајќи
дека батеријата се полни.
Не се обидувајте да полните оштетени батерии.
Полначи (не се испорачани)
♦ Користете го вашиот BLACK+DECKER полнач
само за полнење на батеријата на алатката со која
е испорачан. Другите батерии можат да пукнат,
предизвикувајќи повреда на ракувачот и оштетување.
♦ Никогаш не се обидувајте да ги полните неполнивите
батерии.
♦ Обезбедете неисправните каблови веднаш да бидат
заменети.
♦ Не го изложувајте полначот на вода.
♦ Не го отварајте полначот.
♦ Не го чепкајте полначот со шилести предмети.
Полначот е наменет само за употреба во
затворен простор.
Прочитајте го упатството за употреба пред да го
употребите полначот.
Ако струјниот кабел е оштетен, мора да биде заменет
од страна на производителот или на овластен
сервисен центар на BLACK+DECKER за да се избегне
несреќа.
Завршетокот на полнењето ќе биде
означен со тоа што LED-светилка ќе
свети непрекинато. Во тој момент,
пакетот е целосно наполнет и може да се
употребува или може да се остави да стои
во полначот.
♦
Наполнете ги испразнетите батерии што е можно
побрзо по употребата или рокот на траење на
батеријата може да биде многу намален. За да
обезбедите подолг рок на траење, не ги празнете
батериите целосно.
Се препорачува батериите да се полнат по секоја
употреба.
Дијагностика на полнењето (Скица B)
Овој полнач е дизајниран да открие одредени проблеми
коишто можат да се појават кај батериските пакети или
изворот на енергија. Проблемите се укажуваат така што
една од LED-светилките ќе трепка во различни шеми.
29
АНГЛИСКИ
Фалшлива батерија
♦
Полначот може да открие слаба или
оштетена батерија. LED-светилката
ќе трепка во шемата што е укажана на
етикетата. Ако ја видите шемата на
трепкање за фалшлива батерија, не
продолжувајте да ја полните батеријата.
Вратете ја во сервисен центар или во
место на собирање за рециклирање.
Застој поради топла или ладна батерија
Кога полначот ќе препознае батерија која
е премногу топла или премногу ладна, тој
автоматски влегува во режим на застој
поради топла или ладна батерија и ќе го
прекине полнењето се додека батеријата
не се нормализира. Откако ќе се случи
ова, полначот автоматски се префрла
на режим на полнење на батеријата.
Оваа можност осигурува максимален век
на траење на батеријата. Светилката
ќе трепка во шемата што е укажана на
етикетата.
♦
♦
Оставање на батеријата во полначот
Полначот и батеријата може да се остават поврзани
на неодредено време додека свети LED индикаторот.
Полначот ќе ја одржува батеријата свежа и целосно
наполнета. Овој полнач има автоматски режим
за подесување кој ги изедначува или балансира
поединечните ќелии во батерискиот пакет за да може
да функционира на максимален капацитет. Батериските
пакувања треба да бидат подесени неделно или секогаш
кога батеријата повеќе не носи иста количина на работа.
За да го користите режимот за автоматско подесување,
ставете го батерискиот пакет во полначот и оставете го
најмалку 8 часа.
♦
Монтирање и отстранување на батеријата (не е
испорачана) (Скица C)
♦
♦
Важни забелешки за полнење
♦
♦
♦
30
Најдолгиот живот и најдобрата изведба може да
се добијат ако батерискиот пакет се полни кога
температурата на воздухот е помеѓу 18 ° – 24 °C. НЕ
го полнете батерискиот пакет во температурата на
воздухот под +4,5 °C, или над +40 °C. Ова е важно
и ќе спречи сериозно оштетување на батерискиот
пакет.
Полначот и батерискиот пакет можат да станат
топли на допир додека се врши полнење. Ова е
нормална состојба и не значи дека постои проблем.
За да се забрза ладењето на батерискиот пакет по
употребата, избегнувајте да го поставувате полначот
или батерискиот пакет во топла средина како што се
метална шупа или неизолирана приколка.
Ако батерискиот пакет не се полни како што треба:
Проверете ја функционалноста на приклучницата
со вклучување на лампа или друг уред;
♦ Проверете да видите дали приклучницата
е поврзана со прекинувач за светилка кој ја
исклучува струјата кога ќе ги искличите светлата;
♦ Преместете ги полначот и батерискиот пакет на
место каде атмосферската температура е околу
18 ° – 24 °C;
♦ Ако проблемот со полнењето продолжи,
однесете ги алатката, батерискиот пакет и
полначот во вашиот локален сервисен центар.
Батерискиот пакет треба да се дополнува кога
ќе нема да може да обезбеди доволно сила за
работи кои претходно биле лесно извршувани. НЕ
ПРОДОЛЖУВАЈТЕ да ја употребувате алатката во
ваква ситуација. Следете ја процедурата за полнење.
Исто така, можете да полните и делумно употребен
пакет кога сакате без негативно влијание врз
батерискиот пакет.
Страните тела што спроведуваат електрична струја
како што се ситна прав, метални струганици, челична
волна, алуминиумска фолија, било какво насобирање
на метални честички или други страни тела мора
да се држат подалеку од отворите на полначот.
Исклучете го полначот пред да започнете да го
чистите.
Немојте да замрзнувате или да го потопувате
полначот во вода или во друга течност.
За да ја монтирате батеријата (4), поставете ја
во линија со држачот на алатката. Навлечете ја
батеријата на држачот и туркајте се додека не
слушнете чкрапнување.
За да ја отстраните батеријата, во исто време
притиснете го копчето за отпуштање на батеријата
(4a) и извлечете ја батеријата од држачот.
Користење на додаток дувалка
Предупредување! Пред склопувањето, осигурајте се
дека алатката е исклучена и дека батеријата е отстранета.
Склопување на цевка (Скица D)
♦
♦
За да ја прикачите цевката на Дувалката, порамнете
ја цевката со куќиштето на чистачот како што е
прикажано на скица D.
Турнете ја цевката во куќиштето на чистачот додека
копчето за заклучување не се вметне во отворот за
заклучување во цевката.
АНГЛИСКИ
Монтирање и отстранување на додатоци
(Скици E, F)
♦
За да го монтирате додатокот (1) или продолжниот
столб (7) на основната единица (6), порамнете го
додатокот/osnovata na столбот со главата на моторот
како што е прикажано на скиците E и F.
♦ Цврсто притиснете го додатокот или продолжниот
столб кон основната единица, додека не се прицврсти
на место и се слушне звучен клик.
Напомена: Додатоците се вклопуваат на продолжениот
столб на ист начин како и основната единица.
♦ Осигурајте се дека додатокот е безбедно прицврстен
за основната единица или продолжниот столб со
нежно извлекување. Додатокот или продолжниот
столб треба да останат на место.
♦ За да го отстраните додатокот или продолжниот
столб, притиснете го копчето за ослободување (2)
или (8) кое се наоѓа на страната на додатокот или
продолжниот столб и повлечете го додатокот или
продолжниот столб далеку од основната единица или
продолжниот столб.
Напомена: Користете само додатоци кои се посебно
дизајнирани за и се компатибилни со главата на моторот.
Дополнителни прилагодувања
Други додатоци се достапни за да ги конвертирате вашите
алатки во Тример со конец®, Моторна пила или Тример за
жива ограда.
BCASST91B – Тример со конец®
BCASCS61B – Моторна пила.
Контактирајте го вашиот BLACK+DECKER сервисен
центар или посетете го www.blackanddecker.co.uk. за
детеали.
Решавање на проблеми
Проблем
Можна причина
Можно решение
Уредот не сака
да се вклучи.
Батерискиот пакет не е
соодветно вметнат.
Проверете дали е вметнат
батерискиот пакет
Батерискиот пакет не е
наполнет.
Проверете ги условите за
полнење на батерискиот
пакет.
Внатрешните компоненти
се премногу жешки.
Дозволи алатката да се
олади.
Додаток или продолжниот
столб не се прикачени на
основната единица.
Осигурајте се дека
додатокот е правилно
поставен и заклучен во
положба на продолжниот
столб.
Осигурајте се дека
продолжниот столб е
правилно поставен и
заклучен во положба на
основната единица.
Батерискиот пакет не е
вметнат во полначот.
Вметете го батерискиот
пакет во единицата на
полначот додека не
светне LED-сијаличката.
Полначот не е приклучен
во штекер.
Вклучете го полначот во
функционален штекер.
Погледнете во делот
„Важни белешки за
полнење“ за повеќе
информации.
Температурата на
амбиенталниот воздух
е премногу висока или
премногу ниска
Однесете го полначот
и батерискиот пакет
на место кадешто
температурата на
амбиенталниот воздух
е над 4,5 °C (40 степени
F) или под +40,5 °C (105
степени F)
Батерискиот пакет ја
постигнал максималната
топлотна граница.
Дозволете му на
батерискиот пакет да се
излади.
Нема напон. (За да се
подобри времетраењето
на батерискиот пакет тој е
дизајниран ненадејно да
се исклучува кога напонот
ќе се испразни.)
Поставете го на полначот
и дозволете му да се
наполни.
Правилна положба на рацете (Скица G)
Основен режим: Соодветната позиција на рацете
наложува едната рака да биде поставена на главната
рачка (9).
Продолжен дофат/Режим на столб: Правилна позиција
на рацете бара едната рака да биде на главната рачка (9),
а другата рака на обрачестата рачка (10).
Батерискиот
пакет не се
полни.
Вклучување (Скица H)
♦
♦
Притиснете го прекинувачот за заклучување (11)
надолу и стиснете го прекинувачот за вклучување/
исклучување (12). Кога единицата ќе почне да
работи, можете да ја ослободите рачката за
блокирање. Колку повеќе е притиснат прекинувачот
за вклучување/исклучување (12), толку е поголема
брзината на основната единица.
За уредот да продолжи да работи, треба да го
продолжите да го притискате прекинувачот за
вклучување/исклучување (12). За исклучување на
алатката, отпуштете го прекинувачот за вклучување и
исклучување (12).
Единицата
се исклучува
ненадејно.
Чистење (Скица I)
♦
♦
Држете ја главната рачка со една рака како што е
прикажано на скица I и поминете од една страна
до друга со млазницата неколку сантиментри над
површината.
Полека напредувајте, притоа водејќи го купот отпаден
материјал пред вас.
Одржување
Вашиот BLACK+DECKER уред е направен да работи
долго време со минимално одржување. Постојаното
работење на задоволително ниво зависи од правилната
грижа и редовното чистење.
31
АНГЛИСКИ
♦
Редовно чистете го куќиштето со употреба на
влажна крпа. Не употребувајте абразивни средства
за чистење или средства за чистење на база
на растворувач. Никогаш не дозволувајте било
каква течност да навлезе во уредот и никогаш не
потопувајте било кој дел од уредот во течност.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Производите и батериите
означени со овој симбол не смеат да се исфрлаат
со обичниот домашен отпад.
Производите и батериите содржат материјали коишто
можат да бидат обновени или рециклирани, притоа
намалувајќи ја побарувачката за суровини.
Ве молиме рециклирајте ги електричните производи и
батерии според локалните одредби.
Повеќе информации се достапни на www.2helpU.com.
Технички податоци
BCASBL71B - Дувалка
Vеднонасочна
Влезен напон
18
струја
Кубна
стапка
на
минута
MPH
Брзина без
оптоварување
Батерија (не е
испорачана)
77
126
90617054
Vеднонасочна
Напон
18
струја
Капацитет
Ah
Тип
2
Литиум-јонска
Полнач (не се
испорачува)
BCASBL71B SEASONMASTERTM
Black & Decker декларира дека производите опишани под
„технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EK,
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017,
EN 50636-2-100:2014
Овие производи исто така се во склад со Директивата
2014/30/EУ и 2011/65/EУ.
Идентификациски број на известен орган: 0344
Ниво на акустичка моќност спрема 2000/14/EК
(Анекс V):
Измерена звучна моќност (LwA) 99 dB (A)
Отстапување (K) 1,5 dB (A)
Загарантирана звучна моќност (LwA) 101 dB (A)
За повеќе информации ве молиме да стапите во
контакт со Black & Decker преку следнава адреса или да
погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација во име на
Black & Decker.
Р. Леврик
Директор на инженеринг
Black & Decker Европа,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
04.1.2018
90634971
Гаранција
Влезен напон
VAC
230
Струја
А
1
Приближно Време на
Полнење
min
120
Black & Decker верува во квалитетот на своите производи
и им нуди на корисниците гаранција од 24 месеци од
датумот на купување. Гаранцијата ги дополнува и на
ниеден начин не ги ограничува вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјите-членки
на Европската унија и на Европската зона на слободна
трговија.
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 82 dB(A), otstapuvawe (K) 1,9 dB(A)
звучна моќност (LWA) 99,5 dB(A), otstapuvawe (K) 0,6 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски) спрема
EN 60745:
2,5 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
32
За да направите барање за оштета врз основа на
гаранцијата, барањето мора да биде направено според
условите за користење на Black & Decker и вие ќе треба
да приложите доказ за купувањето на продавачот или
на овластениот сервисер. Условите за користење на
двегодишната гаранција на Black & Decker и локацијата на
вашиот најблизок овластен сервисер можат да се најдат
на интернет на www.2helpU.com, или преку контактирање
на вашата локална филијала на Black & Decker на
адресата што се наоѓа во овј прирачник.
АНГЛИСКИ
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате вашиот
нов Black & Decker производ и за да бидете известени за
новите производи и специјалните понуди.
zst00363696 - 02-02-2018
33
34
35
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising