BCASBL71B | Black&Decker BCASBL71B ATTACHMENT instruction manual

1
3
2
359206 - 83 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
BCASBL71B
4
5a
Зареждане
Напълно зареден
Горещ/студен пакет
закъснение
5
Лоша батерия
A
1
4a
4
3
C
D
7
1
1
E
2
6
8
6
F
9
9
11
10
12
G
H
I
3
АНГЛИЙСКИ
Предназначение
Вашата приставка за листа за въздуходувка
BLACK+DECKER BCASBL71B SEASONMASTER™ е
създадена за почистване на листа. Този инструмент е
предназначен само за употреба от потребителя.
г.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна работа с
електроинструменти
Предупреждение! Прочетете всички
предупреждения и инструкции
за безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията, изброени
по-долу, може да доведе до токов удар, пожар
и/или тежки травми.
Запазете всички предупреждения и инструкции за
бъдещи справки.
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения, изброени по-долу, се отнася до
захранвани (със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти
и машини.
1.
a.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
4
Безопасност на работното място
Пазете работното място чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да
доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти в
експлозивна среда, като например наличието
на запалителни течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат искри, които
могат да възпламенят праха или изпаренията.
Дръжте деца и странични лица надалече, докато
работите с електроинструмента. Всяко отклоняване
на вниманието може да ви накара да загубите
контрол.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва да
са подходящи за използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте щепсела.
Не използвайте адаптери за щепсела със
заземени (замасени) електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти намаляват риска
от токов удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени
повърхности, като например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници. Съществува
повишен риск от токов удар, ако тялото ви е
заземено.
Не излагайте електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на вода в
д.
e.
3.
a.
б.
в.
г.
д.
е.
електроинструмента повишава опасността от токов
удар.
Не насилвайте електроинструментите. Никога
не използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
кабела далече от топлина, масло, остри ръбове
или движещи се части. Повредените или оплетени
кабели увеличават риска от токов удар.
При работа с електрически инструменти на
открито да се използва удължителен кабел,
подходящ за употреба на открито. Използването на
кабел, подходящ за употреба на открито, намалява
риска от токов удар.
Ако не можете да избегнете работата с
електроинструмент на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ),
което на английски е Residual Current Device
(RCD).
Употребата на RCD намалява риска от токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите
и бъдете разумни, когато работите с
електроинструмента. Не използвайте
електроинструмента, когато сте изморени или
сте под влияние на наркотици, алкохол или
медикаменти. Един миг невнимание при работа с
електроинструмент може да доведе до сериозни
наранявания.
Използвайте лични предпазни средства. Винаги
носете защита за очите. Предпазни средства като
противопрахова маска, предпазни обувки, каска или
слухова защита, използвани за съответните условия,
намаляват личните наранявания.
Предотвратяване на случайно задействане.
Уверете се, че превключвателят е на позиция
изключен, преди да го свържете към източника на
захранване и/или към батерийното устройство,
преди да вземете или носите инструмента.
Носенето на електроинструмент с пръста на
прекъсвача или стартирането на електроинструменти,
когато прекъсвачът е на позиция "включен", може да
доведе до трудова злополука.
Махнете всички регулиращи или гаечни ключове
преди да включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части на
електроинструмента гаечни или регулиращи ключове
могат да доведат до наранявания.
Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно
на краката си през цялото време. Това позволява
по-добър контрол над електроинструмента в
непредвидими ситуации.
Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си
АНГЛИЙСКИ
и ръкавиците далече от движещите се части.
Висящите дрехи, бижутерия или дълги коси могат да
бъдат захванати от движещи се части.
ж. Ако са предоставени устройства за прахоулавяне
или приспособления за събиране, уверете се, че
са свързани и използвани правилно.
Използването на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4.
a.
Използване и грижа за електроинструментите
Не насилвайте електроинструментите.
Използвайте правилния инструмент за вашето
приложение. Подходящият електроинструмент
ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
б. Не използвайте електроинструмента, ако
превключвачът не го включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може да се контролира
с превключвателя е опасен и трябва да се поправи.
в. Изключете щепсела от захранването и/или
батерията на електроинструмента преди
извършването на каквото и да е регулиране,
смяна на аксесоари или съхраняване на уреда.
Такива предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно задействане на
електроинструмента.
г. Съхранявайте преносимите електроинструменти
извън досега на деца и не позволявайте
на незапознати с електроинструмента и
тези инструкции други хора да работят с
електроинструмента. Електроинструментите са
опасни в ръцете на необучени потребители.
д. Поддържайте електроинструментите.
Проверявайте за неправилно разположение
или свързване на подвижните звена, за
счупване на части и всички други условия,
които могат да повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При повреда на
електроинструмента, задължително го поправете
преди да го използвате отново. Много злополуки
се причиняват от лошо поддържани електрически
инструменти.
е. Поддържайте режещите инструменти винаги
добре заточени и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри остриета по-трудно
могат да се огънат и по-лесно се контролират.
ж. Използвайте електроинструментите, аксесоарите
и допълнителните части към тях в съответствие
с инструкциите, като взимате предвид работните
условия и характера на работата. Използването
на електроинструмента за работи, различни от тези,
за които е предназначен, може да доведе до опасни
ситуации.
5.
a.
б.
в.
г.
6.
а.
Употреба и грижа за акумулаторен инструмент
Зареждайте само със зарядното устройство,
определено от производителя. Зарядно, което е
подходящо за един тип батерии може да създаде
риск от пожар, когато се използват с друг тип
батерии.
Използвайте електроинструмента само с
определените за него батерии. Употребата на
всякакви други батерийни пакети може да създаде
риск от нараняване и пожар.
Когато батерията не е в употреба, съхранявайте
я далече от други метални предмети като
кламери, монети, ключове, пирони, винтове или
други дребни метални предмети, които могат да
направят връзка от един терминал до друг.
Последствията от късото съединение могат да бъдат
изгаряния или пожар.
При извънредни обстоятелства от батерията
може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако
случайно попадне на кожата, изплакнете с вода.
Ако течността попадне на очите ви, потърсете
медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност
може да причини дразнене и изгаряния.
Сервизиране
Сервизирането на вашия електроинструмент
трябва да се извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само оригинални
резервни части. Това ще гарантира безопасната
употреба на уреда.
Общи предупреждения за безопасна работа с
електроинструменти
Предупреждение! Допълнителни
предупреждения за безопасност за
въздуходувки.
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения, изброени по-долу, се отнася до
захранвани (със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти
и машини.
♦
♦
За да защитите стъпалата и краката си, докато
работите с уреда, винаги носете здрави обувки и
дълги панталони.
Винаги изключвайте продукта си, оставете
вентилатора да спре и свалете батерията, когато:
♦ Оставили сте уреда без наблюдение.
♦ Почистване на задръстване.
♦ Проверяване, регулиране, почистване или
работа върху вашия уред.
♦ Ако уреда започне да вибрира нетипично.
5
АНГЛИЙСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не доближавайте входа или изхода на вакуума близо
до очите или ушите си, докато работите. Никога
не издухвайте отпадъци по посоката на странични
наблюдатели.
Не използвайте в дъжд и не оставяйте на открито,
докато вали дъжд.
Не пресичайте чакълени пътеки или пътища, докато
продуктът ви е включен. Ходете, никога не тичайте.
Не поставяйте уреда си върху дребен чакъл, докато
е включен.
Внимавайте като ходите, особено по склон. Не се
протягайте и постоянно внимавайте за баланса.
Не поставяйте предмети в отворите. Никога не
използвайте, ако отворите са блокирани - пазете ги
свободни от коса, влакна, прах и всичко, което може
да намали притока на въздух.
Пазете удължителните кабели далече от режещите
елементи.
Безопасност на хората около вас
♦
♦
Tози инструмент не е предназначен за употреба от
хора (включително деца) с намалени физически,
сензорни или умствени възможности, или с липса
на знания, освен ако не са под наблюдение или
не са били инструктирани относно употребата
на инструмента от човек, отговорен за тяхната
безопасност.
На децата не трябва да се позволява да играят с
уреда.
Допълнителни рискове
Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат
при използването на инструмента, и не могат да бъдат
включени в приложените предупреждения за безопасност.
Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна
употреба, продължителна употреба и др.
Въпреки прилагането на съответните правила за
безопасност и използването на уреди за безопасност,
някои допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати.
Те включват:
♦ Наранявания, причинените от докосване до въртящи
се/движещи се части.
♦ Наранявания, причинени от смяна на части, остриета
или аксесоари.
♦ Наранявания, причинени от продължителна употреба
на инструмента. Когато използвате някой инструмент
за продължителни периоди от време, е необходимо
да си взимате редовни почивки.
♦ Увреждане на слуха.
♦ Опасност за здравето причинена от дишане на прах,
образуван при работа с вашия инструмент (пример:
работа с дърво, особено с дъб, бук и MDF).
6
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани
вибрации, които са обявени в техническите данни
и в декларацията за съответствие, са измерени в
съответствие със стандартен метод за тестване,
предоставен от EN 60745 и може да се използват за
сравнение на един инструмент с друг.
Декларираните стойности на излъчваните вибрации могат,
също така да бъдат използвани при предварителната
оценка за излагането.
Предупреждение! Стойността на генерираните
вибрации по време на действителното използване на
електроинструмента може да се различава от обявената
стойност, в зависимост от начина, по който се използва
инструментът. Нивото на вибрации може да се увеличи
над обявените стойности.
При оценяване на вибрациите на излагане за определяне
на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/ЕО за
защита на лица, които редовно използват електрически
инструменти при работа, трябва да се направи оценка
на излагането на вибрации, действителните условия на
употреба и начина, по който се използва инструмента,
включително като се вземат предвид всички части
на работния цикъл, като например време, когато
инструментът е изключен и когато се работи на празен
ход, в допълнение към времето за задействане.
Етикети по инструмента
Следните пиктограми са показани на инструмента, заедно
с кода на датата:
Предупреждение! За да намалите риска
от наранявания, прочетете ръководството с
инструкции.
Носете защита за слуха и очите
Носете ръкавици
Носете шапка
Винаги изваждайте батерията от уреда
преди почистване или поддръжка.
АНГЛИЙСКИ
Зарядното устройство е предназначено само за
работа на закрито.
Пазете се от летящи предмети. Пазете
страничните наблюдатели далече от зоната
на рязане
Прочетете инструкциите преди употреба.
Електрическа безопасност
Вашето зарядно устройство е двойно
изолирано; затова не се изисква заземяване.
Винаги проверявайте дали захранващото
напрежение отговаря на напрежението на
табелката. Никога не опитвайте да сменяте
редовния щепсел за захранването на зарядното
устройство.
Не излагайте инструмента на дъжд и висока
влажност.
Носете неплъзгащи се обувки.
Внимавайте за падащи предмети.
♦
Опасност от токов удар. Стойте на поне 10 м
разстояние от въздушни жици и кабели.
Директивата 2000/14/EC гарантира силата
на звука.
Допълнителни инструкции за безопасност за
батерии и зарядни устройства (не са включени)
Батерии (не са включени)
♦ Никога и по никаква причина не се опитвайте да ги
отваряте.
♦ Не излагайте батерията на вода.
♦ Не съхранявайте на места, където температурата
може да превиши 40 °C.
♦ Зареждайте само при температура на околната среда
между 10 °C и 40 °C.
♦ Зареждайте само, като използвате предоставеното с
инструмента зарядно устройство.
♦ Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите
от раздела "Защита на околната среда".
Характеристики
Този уред има всички или някои от следните
характеристики.
1. Приоспособление за въздуходувка
2. Бутон за освобождаване на въздуходувката
3. Тръба на въздуходувката
Зареждане на батерията (не е включена) (фиг. A)
Зарядните устройства BLACK+DECKER са проектирани за
зареждане на акумулаторни пакети BLACK+DECKER.
♦ Включете зарядното устройство (5) в подходящ
контакт, преди да вкарате акумулаторния пакет (4).
♦ Вкарайте батерийният пакет (4) в зарядното
устройство, като внимавате батерийният пакет да е
напълно легнал в гнездата за батерии (Фигура А).
Светодиодът (5a) ще присветне, за да
укаже, че батерията е заредена.
Да не се опитва зареждане на повредени
батерии.
Зарядни устройства (не са включени)
♦ Зарядното устройство на BLACK+DECKER да
се използва само за зареждане на батерията в
инструмента, с която е доставен. Други батерии може
да избухнат и да причинят наранявания и щети.
♦ Никога да не се опитва зареждане на сухи батерии.
♦ Веднага сменяйте повредените кабели.
♦ Не излагайте инструмента на вода.
♦ Не отваряйте зарядното устройство.
♦ Не експериментирайте със зарядното устройство.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се
смени от производителя или от оторизиран сервизен
център на BLACK+DECKER, за да се предотврати
злополука.
Завършването на зареждането ще бъде
указано от непрекъснатото светене на
светодиода. Пакетът е напълно зареден
и може да се използва или да се остави в
зарядното устройство.
♦
Презаредете разредените батерии възможно найскоро след употреба или живота на батерията
може значително да се намали. За по-дълъг живот
на батерията, не разреждайте батерията изцяло.
Препоръчително е батериите да се разреждат след
всяка употреба.
Диагностика на зарядното устройство (фиг. B)
Това зарядно устройство е създадено за откриване
на определени проблеми, които могат да възникнат с
7
АНГЛИЙСКИ
акумулаторните пакети или източника на захранване.
Проблемите се обозначават с една присветваща
светодиодна лампа в различни режими.
Лоша батерия
♦
Зарядното устройство може да открие
слаба или повредена батерия. LED
лампата присветва по начина, указан
на етикета. Ако видите този модел
на присветване за лоша батерия, не
продължавайте със зареждането на
батерията. Върнете я на сервизен
център или на център за рециклиране на
отпадъци.
Закъснение при горещ/студен пакет
Когато зарядното устройство засече
батерия, която е прекалено гореща или
прекалено студена, автоматично започва
режим горещ/студен пакет закъснение,
като прекъсва зареждането, докато
батерията не се нормализира. След като
това се случи, зарядното устройство
автоматично се превключва на режим
Зареждане на пакет. Тази характеристика
осигурява максимален живот на
батерията. Лампата присветва по начина,
указан на етикета.
♦
♦
Оставяне на батерията в зарядното устройство
на зарядното устройство или батерията в топла
среда, като в метален навес, или неизолирано
ремарке.
Ако акумулаторният пакет не зарежда правилно:
♦ Проверете работата на приемника, като
включите в лампа или друг уред;
♦ Проверете дали приемника е свързан със
светлинен превключвател, който изключва
захранването при изключване на светлините;
♦ Преместете зарядното устройство и
акумулаторния пакет до място, където
температурата на околния въздух е
приблизително 18 ° – 24 °C;
♦ Ако проблемите със зареждането продължават,
занесете инструмента, батерията и зарядното
устройство във вашия местен сервизен център.
Акумулаторният пакет не трябва да се презарежда,
когато вече не може да отдава достатъчно мощност
при работи, където преди е работел с лекота. НЕ
ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ РАБОТА при такива условия.
Следвайте процедурите за зареждане. Може да се
зарежда и частично използван пакет, когато желаете,
без неблагоприятен ефект върху батерията.
Чужди проводни материали като например, но не
ограничено до, стоманена вълна, алуминиево фолио
или натрупване на метални частици, както и други
подобни трябва да се държат далече от кухините
на зарядното устройство. Изключете зарядното
устройство преди да бъде почистено.
Не замразявайте и не потапяйте във вода или други
течности.
Зарядното устройство и батерийният пакет могат да бъдат
оставени свързани с непрекъснато светеща светодиодна
лампа. Зарядното устройство ще запази батерийният
пакет напълно зареден. Това зарядно устройство има
автоматичен режим на настройка, който изравнява или
балансира отделните клетки в акумулаторната батерия,
за да може да функционира при максимален капацитет.
Батериите трябва да се настройват ежеседмично или
когато батерията вече не осигурява същото количество
работа. За да използвате режима за автоматична
настройка, поставете батерията в зарядното устройство и
го оставете най-малко 8 часа.
♦
Важни забележки за зареждане
Използване на приставка за въздуходувка
♦
Предупреждение! Преди монтажа се уверете, че
инструментът е изключен и батерията е свалена.
♦
8
Най-дълъг живот и най-добра производителност
могат да се получат, ако батерията се зарежда,
когато температурата на въздуха е между 18 ° – 24 °C.
НЕ зареждайте батерията при температура на
въздуха под +4,5 °C, или над +40 °C. Това е важно и
ще предотврати сериозно повреждане на батерията.
Когато зареждате, зарядното устройство и батерията
може да се загреят. Това е нормално и не отбелязва
наличието на проблем. За да се улесни охлаждането
на батерията след употреба, избягвайте поставянето
Поставяне и сваляне на батерията (не е включена)
(фиг. C)
♦
♦
За да поставите батерията (4) подравнете я с
гнездото на инструмента. Плъзнете батерията в
гнездото и натиснете, докато батерията се застопори
на място.
За да извадите батерията, натиснете бутона за
освобождаване (4a), като в същото време избутате
батерията от гнездото.
Тръбна сглобка (фиг. D)
♦
♦
За да прикрепите тръбата към въздуходувката,
изравнете тръбата с корпуса на метлата, както е
показано на фигура D.
Натиснете тръбата в корпуса на моторната метла,
докато бутонът за заключване не задейства отвора за
блокиране в тръбата.
АНГЛИЙСКИ
Инсталиране и демонтиране на приставки
(фиг. E, F)
♦
За да поставите приставката (1) или удължителният
прът (7) (не са включени) към основата на уреда
(6), подравнете приставката/основата на пръта със
захранващата глава, както е показано на фигури E
и F.
♦ Натиснете здраво приставката или удължителният
прът върху основата, докато щракне на място и се
чуе щракване.
Забележка: Приспособленията се поставят върху
удължителния прът по същия начин, както върху основния
уред.
♦ Уверете се, че приставката е здраво закрепена към
основата или удължителния прът, като внимателно
го издърпате. Приставката или удължителния прът
трябва да останат на място.
♦ За да извадите приставка или удължител, натиснете
бутона за освобождаване (2) или (8), разположен
отстрани на приставката или удължителния прът, и
издърпайте приставката или удължителният прът
далече от основния модул или удължителния прът.
Забележка: Използвайте само прикачени устройства,
които са специално проектирани за и са съвместими със
захранващата глава.
Допълнителни приспособления
Има и други приспособления за преобразуване на
инструментите ви в Strimmer®, верижен трион или
храсторез.
BCASST91B – Strimmer®
BCASCS61B – Верижен трион.
Свържете се с вашия представителен сервизен център на
BLACK+DECKER, или посетете www.blackanddecker.co.uk.
за подробности.
Оправяне на проблеми
Проблем
Възможна
причина
Възможно
разрешение
Инструментът не
се стартира.
Батерията не е поставена
правилно.
Проверете монтажа на
батерийния пакет
Батерийният пакет не е
заредена.
Проверете изискванията
за зареждане на
батерийния пакет.
Вътрешните компоненти
са твърде горещи.
Оставете инструмента да
се охлади.
Приставка или
удължителен прът, който
не е прикрепен към
основния уред.
Уверете се, че
приставката е правилно
поставена и фиксиран
в позицията си върху
удължителния прът.
Уверете се, че
удължителния прът е
правилно поставен и
фиксиран в основния
уред.
Батерийният пакет не
е поставен в зарядното
устройство.
Вкарайте батерийния
пакет в зарядното
устройство до светване
на LED.
Зарядното устройство не
е включено.
Включете зарядното
устройство в работещ
контакт. Вижте главата
"Важни забележки за
зареждане" за повече
информация.
Околната температура
на въздуха е прекалено
висока или прекалено
ниска
Преместете зарядното
устройство и батерийния
пакет при температура на
въздуха над 40 градуса
F (4,5 ºC) или под
105 градуса F (+40,5 ºC)
Батерийният пакет
е достигнал своя
максимален топлинен
лимит.
Оставете батерийния
пакет да се охлади.
Незареден. (За
максимален живот,
батерийния пакет
е създаден да спре
внезапно, когато
зарядността намалее.)
Поставете го на зарядното
устройство и го оставете
да се зареди.
Правилна позиция на ръцете (фиг. G)
Основен режим: Правилната позиция на ръцете изисква
едната ръка да е на основната ръкохватка (9).
Разширен обхват/Режим прът: Правилната позиция на
ръцете изисква едната ръка да е на основната дръжка (9)
а другата да е на захващането на пръта (10).
Батерийният
пакет не се
зарежда.
Включване (фиг. H)
♦
♦
Натиснете заключващият превключвател (11) надолу
и стиснете превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. (12).
След като уреда вече работи, можете да отпуснете
блокиращият превключвател. Колкото повече е
натиснат превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. (12), толкова
по-високи ще са оборотите на основния уред.
За да продължи устройството да работи, трябва
да продължите едновременно да притискате
превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. (12). За да изключите
инструмента, освободете превключвателя за ВКЛ./
ИЗКЛ. (12).
Помитане (фиг. I)
♦
♦
Хванете основната дръжка с една ръка, както е
показано на фигура I и почиствайте с дюзата от
едната страна на другата на няколко сантиметра от
повърхността.
Напредвайте бавно, като поддържате натрупаната
купчина листа пред вас.
Уредът спира
внезапно.
9
АНГЛИЙСКИ
Поддръжка
Вашият уред от BLACK+DECKER е създаден за
продължителна и дългосрочна работа с минимална
поддръжка. Продължителната ефективна работа зависи
от правилната грижа и редовното почистване.
♦ Редовно почиствайте устройството с помощта
на чиста мокра кърпа. Не използвайте абразивен
препарат или такъв на разтворителна основа. Никога
не допускайте влизането на течности в уреда и никога
не потапяйте в течност, която и да е част на уреда.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктите и батериите,
отбелязани с този символ не трябва да се
изхвърлят с битовите отпадъци.
Продуктите и батериите съдържат материали, които
могат да бъдат възстановени или рециклирани, което
намаляване търсенето на суровини.
Моля, рециклирайте електрически продукти и батериите в
съответствие с местните разпоредби.
Повече информация можете да намерите на
www.2helpU.com.
Технически данни
BCASBL71B - Въздуходувка
Входящо напрежение
VDC
18
Скорост на празен ход
КФМ
MPH
77
126
Напрежение
VDC
18
Капацитет
Ah
Батерия (не е
включена)
90617054
2
Тип
Литиево-йонни
Зарядно устройство
(не е включено)
90634971
Входящо напрежение
VAC
230
Ток
A
1
Приблизително време
за зареждане
мин
120
Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 60745:
Звуково напрежение (LpA) 82 dB(A) колебание (K) 1,9 dB(A)
акустична мощност (LWA) 99,5 dB(A), колебание (K) 0,6 dB(A)
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума) според
EN 60745:
2,5 м/сек.2, колебание (K) 1,5 м/сек.2
BCASBL71B SEASONMASTERTM
Black & Decker декларира, че тези продукти, описани в
„технически данни“, са в съответствие с:
2006/42/EC,
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017,
EN 50636-2-100:2014
Тези продукти, също така, са съобразени с Директива
2014/30/ЕС и 2011/65/ЕС.
Нотифициран орган, идентификационен №: 0344
Ниво на акустичната мощност, в съответствие с 2000/14/
EC (Анекс V):
Измерено ниво на звуковата мощност (LwA) 99 dB(A)
Колебание (K) 1,5 dB(A)
Гарантирана звукова мощност (LwA) 101 dB(A)
За повече информация се свържете с Black & Decker
на следния адрес или вижте задната страна на
ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията на
техническия файл и прави тази декларация от името на
Black & Decker.
Р. Лаверик
Директор Инженеринг
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
4.1.2018 г.
Гаранция
От Black & Decker сме уверени в качеството на изделията
си и предлагаме изключителна потребителска гаранция
от 24 месеца от датата на закупуването. Тази гаранция
е само допълнение към вашите законови права, а не
ги определя. Гаранцията е валидна на територията на
страните членки на ЕС и на европейската свободна
търговска зона.
За да изискате гаранция, искът трябва да е в съответствие
с Правилата и условията на Black & Decker и трябва да
предоставите доказателство за покупка на продавача или
на оторизирания сервизен агент. Правилата и условията
на 2 годишната гаранция на Black & Decker и адреса на
най-близкия упълномощен сервизен агент можете да
намерите на www.2helpU.com, или като се свържете с
най-близкия офис на Black & Decker на адреса, указан в
това ръководство.
Моля, посетете нашия уеб сайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате вашето
10
АНГЛИЙСКИ
ново изделие на Black & Decker и да сте в течение на нови
изделия и специални оферти.
zst00363689 - 26-01-2018
11
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising