BCASBL71B | Black&Decker BCASBL71B ATTACHMENT instruction manual

1
3
2
588781 - 70 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
BCASBL71B
4
5a
Nabíjení
Zcela nabito
Prodleva zahřátá/studená
baterie
5
Vadná baterie
A
1
4a
4
3
C
D
7
1
1
E
2
6
8
6
F
9
9
11
10
12
G
H
I
3
ČESKY
Použití výrobku
Vaše příslušenství fukar BLACK+DECKER BCASBL71B
SEASONMASTER™ je určeno pro úklid listí. Toto nářadí je
určeno pouze pro spotřebitelské použití.
e.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny pokyny
a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení níže
uvedených varování a pokynů může vést
k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku
požáru nebo k vážnému zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro
budoucí použití.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje
na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím
kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího
kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
а.
b.
c.
d.
4
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení
hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem
neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Práce s kabelem
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém
prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým
chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní,
sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí
zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo
připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být
zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci.
Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
ČESKY
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Nelze-li hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství, nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte
ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat
nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby
s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte
vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Pokud je nářadí
poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zablokování a lépe se s nimi pracuje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky
nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna.
Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým
je určeno, může být nebezpečné.
Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při vložení
jiného nevhodného typu způsobit požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi,
které jsou pro daný typ nářadí určeny. Použití jiných
typů baterií může způsobit vznik požáru nebo zranění.
Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky
na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další
drobné kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování kontaktů baterie.
Zkratování kontaktů baterie může vést k způsobení
popálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může z baterie unikat
kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou.
Dojde-li k náhodnému kontaktu s touto kapalinou,
zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí
potřísněné místo omyjte a vyhledejte lékařskou
pomoc. Unikající kapalina z baterie může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
6.
a.
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze
kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz
nářadí.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Další bezpečnostní pokyny pro fukary.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje
na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím
kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího
kabelu).
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vždy používejte pevnou obuv a dlouhé kalhoty,
abyste si chránili chodidla a nohy.
V následujících případech vždy vypněte nářadí,
počkejte, dokud se nezastaví ventilátor a vyjměte
z nářadí baterii:
♦ Ponecháte-li výrobek bez dozoru.
♦ Odstraňujete-li zablokování.
♦ Při kontrole, seřizování, čištění a při jakékoli práci na
tomto nářadí.
♦ Začne-li toto nářadí abnormálně vibrovat.
Při provozu nenastavujte vstupní nebo výstupní
otvor vysavače do blízkosti očí nebo uší. Nikdy
neodfukujte nečistoty směrem k okolním osobám.
Nepoužívejte tento fukar během deště a nenechávejte
jej na dešti.
Nepřenášejte toto nářadí přes štěrkové chodníky
nebo cesty, je-li spuštěno. Choďte, nikdy neběhejte.
Je-li toto zařízení zapnuto, nepokládejte jej na štěrk.
Vždy udržujte pevný postoj, zejména při práci na
svahu. Nepřeceňujte své síly a stále udržujte rovnováhu.
Nevkládejte do otvorů žádné předměty. Nikdy
nepoužívejte toto zařízení, jsou-li zaneseny jeho otvory
- udržujte je v čistotě bez nanesených vlasů, cupaniny,
prachu a jiných nečistot, které mohou snížit průtok
vzduchu.
Dbejte na to, aby se prodlužovací kabely nedostaly
do blízkosti nožů.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Toto nářadí není určeno pro použití osobami (včetně dětí)
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud
jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s tímto zařízením nebudou hrát.
5
ČESKY
Zbytková rizika
Je-li toto zařízení používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika
nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo
pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, nožů nebo
příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly
prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Používejte rukavice
Noste přilbu
Před prováděním jakéhokoli čištění nebo úkonů
údržby z nářadí vždy vyjměte baterii.
Dávejte pozor na odlétávající předměty.
Udržujte ostatní osoby mimo pracovní prostor
Nevystavujte toto nářadí dešti nebo prostředí
s vysokou vlhkostí.
Noste neklouzavou obuv.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích
a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní
zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může
být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita
k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického
nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti
na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být vzhledem
k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle požadavků normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí
v zaměstnání, musí předběžný odhad působení vibrací brát
na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na
všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je
nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou společně s datovým kódem zobrazeny
následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst návod k použití.
Dávejte pozor na padající předměty.
Riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem.
Udržujte od nadzemního elektrického vedení
vzdálenost minimálně 10 m.
Směrnice 2000/14/EC týkající se zaručeného
akustického výkonu.
Další bezpečnostní pokyny pro baterie a nabíječky
(nejsou dodány)
Baterie (nejsou dodány)
♦ Baterii nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
♦ Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
♦ Neskladujte baterie na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
♦ Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od 10 °C
do 40 °C.
♦ Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím.
♦ Při likvidaci baterií se vždy řiďte pokyny, které jsou
uvedeny v části „Ochrana životního prostředí“.
Nepokoušejte se nabíjet poškozené baterie.
Používejte ochranu zraku a sluchu
6
Nabíječky (nejsou dodány)
♦ Používejte nabíječku BLACK+DECKER pouze k nabíjení
baterie, která byla dodána s tímto nářadím. Jiné baterie
mohou prasknout a způsobit zranění nebo jiné škody.
ČESKY
♦
♦
♦
♦
♦
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
Nesnažte se nabíječku demontovat.
Nepokoušejte se do nabíječky proniknout.
Tato nabíječka není určena pro venkovní použití.
Doporučujeme vám, abyste baterie nabíjeli po jejich
každém použití.
Diagnostika nabíječky (obr. B)
Tato nabíječka je určena pro detekci určitých problémů,
které se mohou objevit u baterie nebo u napájecího zdroje.
Problémy jsou indikovány různými způsoby blikání LED
indikátoru.
Vadná baterie
Tato nabíječka může detekovat slabou nebo
poškozenou baterii. LED indikátor bliká
způsobem znázorněným na nálepce.
Bude-li vidět způsob blikání označující
vadnou baterii, nepokračujte v nabíjení
této baterie. Odevzdejte takovou baterii
v autorizovaném servisu nebo ve sběrném
dvoru, kde bude provedena její recyklace.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá
napětí uvedenému na výkonovém štítku. Nikdy
se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým
připojením k síťové zásuvce.
♦
Prodleva zahřátá/studená baterie
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš
vysokou nebo příliš nízkou teplotu baterie,
automaticky zahájí režim prodleva zahřátá/
studená baterie a pozastaví nabíjení, dokud
baterie nedosáhne předepsané teploty.
Jakmile baterie dosáhne předepsané teploty,
nabíječka se automaticky přepne do režimu
nabíjení baterie. Tato funkce maximálně
prodlužuje provozní životnost baterie.
Indikátor bliká způsobem znázorněným na
nálepce.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
Tento výrobek se skládá z několika nebo ze všech
následujících částí.
1. Příslušenství fukar
2. Uvolňovací tlačítko fukaru
3. Trubice fukaru
Nabíjení baterie (není dodána) (obr. A)
Ponechání baterie v nabíječce
Nabíječky BLACK+DECKER jsou určeny pro nabíjení baterií
BLACK+DECKER.
♦ Před vložením baterie (4) připojte nabíječku (5)
k odpovídající zásuvce.
♦ Vložte baterii (4) do nabíječky a ujistěte se, zda je baterie
řádně usazena v drážkách nabíječky (obr. A).
Baterie může být ponechána v nabíječce se svítícím LED
indikátorem neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude baterii
udržovat ve zcela nabitém stavu. Tato nabíječka je vybavena
režimem automatického dobíjení, který srovnává nebo
vyvažuje jednotlivé články baterie, aby tato baterie mohla
využít svou špičkovou kapacitu. Baterie musí být dobíjena
každý týden nebo vždy, když již neposkytuje dostatečný výkon
pro prováděné úkony. Chcete-li použít režim automatického
dobíjení, vložte baterii do nabíječky a nechejte ji v nabíječce
minimálně 8 hodin.
LED indikátor (5a) bude blikat, což bude
indikovat probíhající nabíjení.
Ukončení nabíjení je indikováno
nepřerušovaným svícením LED indikátoru.
Baterie je zcela nabita a může být okamžitě
použita nebo může být ponechána
v nabíječce.
♦
Nabíjejte vybité baterie co nejdříve po jejich použití,
aby bylo zabráněno značnému zkrácení jejich provozní
životnosti. Dbejte na to, aby nedošlo k úplnému vybití
baterie, aby byla zaručena jejich co nejdelší provozní
životnost.
Důležité poznámky týkající se nabíjení
♦
♦
Nejdelší provozní životnosti a nejvyššího výkonu
dosáhnete, bude-li baterie nabíjena v rozmezí teplot
18° až 24 °C. NENABÍJEJTE tuto baterii, je-li teplota
okolního vzduchu nižší než +4,5 °C nebo vyšší než
+40 °C. Je to velmi důležité a zabrání to vážnému
poškození baterie.
Během nabíjení může docházet k zahřívání nabíječky
i baterie. Jedná se o normální stav, který neznamená
žádnou závadu. Chcete-li po použití usnadnit ochlazení
7
ČESKY
♦
♦
♦
♦
baterie, neukládejte nabíječku nebo baterie v teplém
prostředí, jako jsou kovové přístřešky nebo nechráněné
přívěsy.
Nedochází-li k řádnému nabíjení baterie:
♦ Zkontrolujte funkci zásuvky připojením svítilny nebo
jiného zařízení.
♦ Proveďte kontrolu, zda není zásuvka propojena
se spínačem osvětlení a zda nedojde k odpojení
napájení, je-li zhasnuto světlo.
♦ Přemístěte nabíječku a baterii na místo, kde se
teplota okolního vzduchu pohybuje v rozmezí zhruba
18 – 24 °C.
♦ Jestliže problémy stále přetrvávají, předejte nářadí,
baterii a nabíječku autorizovanému servisu.
Tyto baterie musí být nabíjeny v případě, kdy již
neposkytují dostatečný výkon pro dříve snadno
prováděné pracovní operace. V TAKOVÉ SITUACI
NEPOKRAČUJTE v používání nářadí. Postupujte podle
pokynů pro nabíjení. Částečně vybitá baterie může být
kdykoli znovu nabita, aniž by to mělo jakýkoli vliv na
nabíjenou baterii.
Cizí vodivé předměty a materiály, jako jsou brusiva,
kovové špony, ocelová vlna, hliníkové fólie nebo
nahromaděné částečky kovu, se nesmí dostat do
vnitřního prostoru nabíječky. Dříve, než budete provádět
čištění nabíječky, odpojte ji od sítě.
Zabraňte zmrznutí baterie a neponořujte ji do vody nebo
do jiných kapalin.
♦
Tlačte příslušenství nebo prodlužovací tyč na základní
jednotku tak, aby došlo k jejímu řádnému usazení
a dokud neuslyšíte kliknutí.
Poznámka: Příslušenství se nasazuje na prodlužovací tyč
stejným způsobem jako na základní jednotku.
♦ Ujistěte se, zda je příslušenství bezpečně upevněno
k základní jednotce nebo k prodlužovací tyči, a to mírným
zataháním za toto příslušenství. Příslušenství nebo
prodlužovací tyč musí zůstat na základní jednotce.
♦ Chcete-li příslušenství nebo prodlužovací tyč sejmout,
stiskněte uvolňovací tlačítko (2) nebo (8) nacházející
se na boční části příslušenství nebo na prodlužovací
tyči a sejměte příslušenství nebo prodlužovací tyč ze
základní jednotky nebo z prodlužovací tyče.
Poznámka: Používejte příslušenství, která jsou specificky
určena pro toto nářadí a která jsou kompatibilní s motorovou
jednotkou.
Správná poloha rukou (obr. G)
Režim Základna: Správná poloha rukou vyžaduje, abyste
měli jednu ruku na hlavní rukojeti (9).
Režim Prodloužený dosah/Tyč: Správná poloha rukou
vyžaduje, abyste měli jednu ruku na hlavní rukojeti (9)
a druhou ruku na tyčové rukojeti (10).
Zapnutí (obr. H)
♦
Vložení a vyjmutí baterie (není dodána) (obr. C)
♦
♦
Chcete-li vložit baterii (4) do nářadí, srovnejte ji s místem
jejího uložení. Zasuňte baterii do nářadí a tlačte na ni,
dokud nedojde k jejímu řádnému usazení.
Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko
baterie (4a) a současně vytahujte baterii z nářadí.
Použití příslušenství fukar
Varování! Před sestavením se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je z něj vyjmuta baterie.
Sestava trubice (obr. D)
♦
♦
Chcete-li trubici připojit k fukaru, srovnejte ji se skříní
fukaru, jak je zobrazeno na obr. D.
Vtlačte trubici do skříně fukaru tak, aby došlo k zajištění
zajišťovacího výstupku v příslušném otvoru na trubici.
Nasazení a sejmutí příslušenství (obr. E, F)
♦
8
Chcete-li na základní jednotku (6) upevnit příslušenství
(1) nebo prodlužovací tyč (7) (není dodána), srovnejte
příslušenství/tyčovou základnu se základní jednotkou, jak
je zobrazeno na obr. E a F.
♦
Držte stisknuto odjišťovací tlačítko (11) a stiskněte spínač
zapnuto/vypnuto (12). Jakmile bude nářadí v chodu,
můžete odjišťovací tlačítko uvolnit. Čím více je spínač
zapnuto/vypnuto (12) stisknutý, tím vyšší jsou otáčky
nářadí.
Chcete-li, aby bylo nářadí stále v chodu, musíte mít stále
stisknutý spínač zapnuto/vypnuto (12). Chcete-li nářadí
vypnout, uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (12).
Použití fukaru (obr. I)
♦
♦
Jednou rukou držte hlavní rukojeť, jak je zobrazeno na
obr. I a pohybujte s trubicí ze strany na stranu ve výšce
několika centimetrů nad povrchem.
Postupujte pomalu dopředu a udržujte před sebou
nahromaděné nečistoty.
Doplňkové příslušenství
V nabídce jsou i jiné druhy příslušenství, které mohou vaše
nářadí změnit na strunovou sekačku Strimmer®, řetězovou pilu
nebo nůžky na živé ploty.
BCASST91B - Strunová sekačka Strimmer®
BCASCS61B - Řetězová pila.
Chcete-li zjistit další podrobnosti, kontaktujte nejbližší
autorizovaný servis BLACK+DECKER nebo navštivte adresu
www.blackanddecker.co.uk.
ČESKY
Odstraňování závad
Problém
Možná příčina
Možné řešení
Nářadí nelze
spustit.
Baterie není správně
vložena.
Zkontrolujte vložení baterie
Baterie není nabita.
Zkontrolujte, zda není nutné
nabití baterie.
Vnitřní komponenty jsou
příliš horké.
Nechejte nářadí
vychladnout.
K základní jednotce není
upevněno příslušenství
nebo prodlužovací tyč.
Ujistěte se, zda je
příslušenství řádně usazeno
a zajištěno v určené poloze
na prodlužovací tyči.
Ujistěte se, zda je
prodlužovací tyč řádně
usazena a zajištěna
v určené poloze na základní
jednotce.
Baterie se
nenabíjí.
Nářadí se náhle
vypne.
Baterie není vložena do
nabíječky.
Vložte baterii do nabíječky
tak, aby došlo k rozsvícení
LED indikátoru.
Napájecí kabel nabíječky
není připojen k síťové
zásuvce.
Připojte napájecí kabel
nabíječky k síťové zásuvce.
Viz část „Důležité pokyny
pro nabíjení“, kde najdete
další podrobnosti.
Příliš vysoká nebo příliš
nízká teplota okolního
prostředí.
Přemístěte nabíječku
a baterii do prostředí, ve
kterém je teplota vyšší
než 4,5 °C nebo nižší než
+40,5 °C.
Baterie dosáhla svého
maximálního teplotního
limitu.
Nechejte baterii
vychladnout.
Baterie je vybitá. (Tato
baterie je vyrobena
tak, aby došlo k jejímu
okamžitému vypnutí,
dojde-li k jejímu vybití, aby
byla maximalizována její
provozní životnost.)
Vložte ji do nabíječky
a nechejte ji zcela nabít.
Provádějte prosím recyklaci elektrických výrobků a baterií
podle místních předpisů.
Další informace naleznete na internetové adrese
www.2helpU.com.
Technické údaje
BCASBL71B - Fukar
Vstupní napětí
V
18
Otáčky naprázdno
m3/min
km/hod
2,5
202
Baterie (není dodána)
90617054
Napájecí napětí
V
18
Kapacita
Ah
2
Typ
Li-Ion
Nabíječka (není dodána)
90634971
Vstupní napětí
V
Proud
A
230
1
Přibližná doba nabíjení
min
120
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 82 dB (A), odchylka (K) 1,9 dB (A)
akustický výkon (LWA) 99,5 dB (A), odchylka (K) 0,6 dB (A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy
EN 60745:
2,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Údržba
Vaše zařízení BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak, aby
vám sloužilo dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče a pravidelné čištění vám zajistí bezproblémový
chod.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo
rozpouštědla. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala
jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí
do kapaliny.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Výrobky a baterie označené tímto
symbolem nesmí být vyhozeny do běžného domácího
odpadu.
Výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou být
obnoveny nebo recyklovány, což snižuje poptávku po
surovinách.
9
ČESKY
nový výrobek Black & Decker a kde můžete získat informace
o našich nových výrobcích a speciálních nabídkách.
BCASBL71B SEASONMASTERTM
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky
popisované v části „Technické údaje“ splňují požadavky
následujících norem:
2006/42/EC,
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017,
EN 50636-2-100:2014
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/EU
a 2011/65/EU.
Číslo úředně stanoveného orgánu: 0344
Úroveň akustického výkonu podle normy 2000/14/EC
(Příloha V):
Měřený akustický výkon (LwA) 99 dB (A)
Odchylka (K) 1,5 dB (A)
Zaručená akustický výkon (LwA) 101 dB (A)
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost
Black & Decker na následující adrese nebo na adresách,
které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Ředitel technického oddělení
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
4. 1. 2018
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých
výrobků a nabízí spotřebitelům záruku 24 měsíců od data
zakoupení. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka
je platná ve všech členských státech EU a evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Požadujete-li reklamaci v rámci záruky, tato reklamace musí
splňovat obchodní podmínky společnosti Black & Decker
a prodejci nebo autorizovanému servisu budete muset
předložit doklad o zakoupení. Obchodní podmínky týkající
se záruky společnosti Black & Decker v trvání 2 let a adresu
nejbližšího autorizovaného servisu naleznete na internetové
adrese www.2helpU.com, nebo kontaktujte nejbližšího
autorizovaného prodejce Black & Decker na adrese uvedené
v tomto návodu.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde můžete zaregistrovat váš
10
zst00363690 - 26-01-2018
ČESKY
11
ČESKY
Záruka
Spoleþnost BLACK+DECKER dĤvČĜuje kvalitČ svého
vlastního náĜadí a poskytuje kupujícímu mimoĜádnou
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném
pĜípadČ nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka
platí ve všech þlenských státech EU a Evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku BLACK+DECKER, v prĤbČhu
24 mČsícĤ od zakoupení, jakékoli materiálové þi výrobní
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výmČnu vadných dílĤ, opravu nebo
výmČnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:
Ƈ
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální úþely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
Ƈ
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho pĜedepsaná údržba.
Ƈ
Výrobek nebyl poškozen cizím zavinČním.
Ƈ
N e by ly p r ovád Č ny o p r av y v ý r o b ku jiný mi
osobami než pracovníky znaþkového servisu
BLACK+DECKER.
PĜi uplatĖování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu stĜedisku pĜedložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
poboþky BLACK+DECKER se dozvíte na pĜíslušné
adrese uvedené na zadní stranČ této pĜíruþky.
Seznam autorizovaných servisĤ BLACK+DECKER
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek BLACK+DECKER. Budete tak mít neustále
pĜehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o znaþce BLACK+DECKER
a o našem výrobním programu získáte na internetové
adrese www.blackanddecker.co.uk.
12
ČESKY
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
13
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
10/14
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising