BCASBL71B | Black&Decker BCASBL71B ATTACHMENT instruction manual

1
3
2
509215 - 39 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
BCASBL71B
4
5a
Ładowanie
Akumulator całkowicie naładowany
Wstrzymywanie pracy z powodu
zimnych/gorących akumulatorów
5
Problem z akumulatorem
A
1
4a
4
3
C
D
7
1
1
E
2
6
8
6
F
9
9
11
10
12
G
H
I
3
POLSKI
Przeznaczenie
d.
Ta dołączana dmuchawa BLACK+DECKER BCASBL71B
SEASONMASTER™ jest przeznaczona do usuwania liści.
Opisywane urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku
amatorskiego.
Zasady bezpiecznej pracy
Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy
elektronarzędziami
Ostrzeżenie! Zapoznać się ze wszystkimi
ostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznej pracy
oraz z instrukcją obsługi. Niestosowanie się
do ostrzeżeń i zaleceń zawartych w tej instrukcji
obsługi może być przyczyną porażenia prądem
elektrycznym, pożaru i/lub poważnego zranienia.
Zachować wszystkie instrukcje i informacje dotyczące
bezpiecznej pracy, aby móc korzystać z nich
w przyszłości.
Pojęcie „elektronarzędzie” używane w niniejszej instrukcji,
oznacza narzędzie zasilane z sieci elektrycznej (przewodem
zasilającym) lub akumulatorami (bezprzewodowe).
1.
a.
b.
c.
2.
а.
b.
c.
4
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Miejsce pracy musi być czyste i dobrze oświetlone.
Miejsca ciemne i takie, w których panuje nieporządek,
stwarzają ryzyko wypadku.
Nie wolno używać elektronarzędzi w strefach
zagrożenia wybuchem, w pobliżu palnych cieczy,
gazów czy pyłów. Elektronarzędzia mogą wytworzyć
iskry powodujące zapłon pyłów lub oparów.
W czasie pracy elektronarzędziami nie pozwalać
na przebywanie w pobliżu dzieci i innych osób
postronnych. Chwila nieuwagi może spowodować utratę
kontroli nad narzędziem.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Gniazdo musi być dostosowane do wtyczki
elektronarzędzia. Nie wolno przerabiać wtyczek.
Nie używać żadnych łączników lub rozdzielaczy
elektrycznych z uziemionymi elektronarzędziami.
Nieprzerabiane wtyczki i odpowiednie gniazda
zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Należy unikać bezpośredniej styczności
z uziemionymi lub zerowanymi powierzchniami,
takimi jak rurociągi, grzejniki, kuchenki i lodówki.
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta, jeśli
Twoje ciało jest uziemione.
Nie narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub
zwiększonej wilgotności. Woda, która dostanie się do
wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Nie ciągnąć za przewód zasilający. Nie wolno
ciągnąć, podnosić ani wyciągać wtyczki z gniazda,
poprzez ciągnięcie za kabel zasilający narzędzia.
Chronić kabel zasilający przed kontaktem z gorącymi
elementami, olejami, ostrymi krawędziami
i ruchomymi częściami. Uszkodzenie lub zaplątanie
przewodu zasilającego zwiększa ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
W czasie pracy elektronarzędziem poza
pomieszczeniami zamkniętymi, należy używać
przystosowanych do tego przedłużaczy. Korzystanie
z przedłużaczy przystosowanych do użycia na zewnątrz
budynków zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Jeśli zachodzi konieczność używania narzędzia
w wilgotnym otoczeniu, należy używać źródła
zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem
różnicowoprądowym.
Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Środki ochrony osobistej
W czasie pracy elektronarzędziem zachować
czujność, patrzeć uważnie i kierować się zdrowym
rozsądkiem. Nie używać elektronarzędzia w stanie
zmęczenia, pod wpływem narkotyków, alkoholu
lub leków. Nawet chwila nieuwagi w czasie pracy
elektronarzędziem może doprowadzić do poważnego
uszkodzenia ciała.
Używać środków ochrony osobistej. Zawsze zakładać
okulary ochronne. Używanie, w miarę potrzeb, środków
ochrony osobistej, takich jak maska przeciwpyłowa,
buty ochronne z antypoślizgową podeszwą, kask
czy ochronniki słuchu, zmniejsza ryzyko odniesienia
uszczerbku na zdrowiu.
Zapobiegać przypadkowemu włączeniu. Przed
przyłączeniem do zasilania i/lub włożeniem
akumulatorów oraz przed podniesieniem
i przenoszeniem narzędzia, upewnić się, że wyłącznik
znajduje się w pozycji „wyłączone”. Trzymanie palca
na wyłączniku podczas przenoszenia lub podłączenie
włączonego narzędzia do zasilania łatwo staje się
przyczyną wypadków.
Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć wszystkie
klucze i narzędzia do regulacji. Klucz pozostawiony
zamocowany do obrotowej części elektronarzędzia może
spowodować obrażenia.
Nie wychylać się. Przez cały czas zachowywać
solidne oparcie nóg i równowagę. Dzięki temu
ma się lepszą kontrolę nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Założyć odpowiedni strój. Nie nosić luźnych ubrań
ani biżuterii. Trzymać włosy, ubranie i rękawice z dala
od ruchomych elementów. Luźne ubranie, biżuteria lub
POLSKI
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome
części.
Jeśli sprzęt jest przystosowany do przyłączenia
urządzeń odprowadzających i zbierających pył,
upewnić się, czy są one przyłączone i właściwie
użytkowane.
Używanie takich urządzeń zmniejsza zagrożenia
związane z obecnością pyłów.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążać elektronarzędzia. Używać
elektronarzędzi odpowiednich do rodzaju
wykonywanej pracy. Dzięki odpowiednim
elektronarzędziom wykona się pracę lepiej i w sposób
bezpieczny, w tempie, do jakiego narzędzie zostało
zaprojektowane.
Nie wolno używać elektronarzędzia z zepsutym
wyłącznikiem, który nie pozwala na sprawne
włączanie i wyłączanie. Narzędzie, którego nie można
kontrolować za pomocą włącznika, nie może być
używane i musi zostać naprawione.
Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany
akcesoriów oraz przed schowaniem elektronarzędzia,
należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub
odłączyć akumulator od urządzenia. Takie środki
zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego
uruchomienia elektronarzędzia.
Nie używane elektronarzędzie przechowywać
poza zasięgiem dzieci i nie dopuszczać osób nie
znających elektronarzędzia lub tej instrukcji do
posługiwania się elektronarzędziem. Elektronarzędzia
są niebezpieczne w rękach niewprawnego użytkownika.
Regularnie przeprowadzać konserwację
elektronarzędzia. Sprawdzić, czy ruchome części
są właściwie połączone i zamocowane, czy części
nie są uszkodzone oraz skontrolować wszelkie
inne elementy mogące mieć wpływ na pracę
elektronarzędzia. Wszystkie uszkodzenia należy
naprawić przed rozpoczęciem użytkowania. Wiele
wypadków jest spowodowanych źle utrzymanymi
elektronarzędziami.
Dbać o czystość narzędzi i ostrość elementów
tnących. Prawidłowo utrzymane narzędzia do cięcia
o ostrych krawędziach tnących rzadziej się zakleszczają
i są łatwiejsze do kontrolowania.
Elektronarzędzi, akcesoriów i końcówek itp., należy
używać zgodnie z instrukcją obsługi, uwzględniając
warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Użycie
elektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może być
bardzo niebezpieczne.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Użytkowanie i konserwacja narzędzi zasilanych
akumulatorowo
Używać wyłącznie ładowarki zalecanej przez
producenta. Użycie ładowarki do ładowania
akumulatorów innych niż dołączone, może stać się
przyczyną pożaru.
Do zasilania elektronarzędzi należy używać
właściwych rodzajów akumulatorów. Użycie innych
akumulatorów stwarza ryzyko zranienia i pożaru.
Nie używane akumulatory należy przechowywać
z dala od metalowych przedmiotów, takich jak
spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe, wkręty,
itp., które mogłyby doprowadzić do zwarcia styków.
Zwarcie biegunów może być przyczyną oparzenia lub
pożaru.
W przypadku uszkodzenia akumulatora może z niego
wypłynąć płyn; unikać kontaktu z tą substancją.
W razie styczności, obficie przemywać wodą.
W przypadku dostania się płynu do oczu, dodatkowo
należy zgłosić się do lekarza. Płyn wydostający się
z akumulatorów może powodować podrażnienia lub
oparzenia.
Naprawy
Powierzać naprawy elektronarzędzi wyłącznie
osobom wykwalifikowanym, używającym
identycznych części zamiennych. Zagwarantuje to
bezpieczeństwo elektronarzędzia.
Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy
elektronarzędziami
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki dotyczące
bezpiecznego użytkowania dmuchaw.
Pojęcie „elektronarzędzie” używane w niniejszej instrukcji,
oznacza narzędzie zasilane z sieci elektrycznej (przewodem
zasilającym) lub akumulatorami (bezprzewodowe).
♦
♦
♦
♦
Aby chronić stopy i nogi podczas użytkowania
urządzenia, zawsze nosić wytrzymałe obuwie i długie
spodnie.
Zawsze wyłączać produkt, czekać na zatrzymanie
wentylatora i wyjmować akumulator, gdy:
♦ Produkt jest pozostawiony bez nadzoru.
♦ Przed usunięciem zatoru.
♦ Trwa sprawdzanie, regulacja, czyszczenie lub inne
prace dotyczące produktu.
♦ Urządzenie zacznie nietypowo drgać.
Nie umieszczać wlotu lub wylotu odkurzacza
w pobliżu oczu lub uszu podczas pracy. Nigdy nie
zdmuchiwać resztek w kierunku osób postronnych.
Nie używać w deszczu i nie pozostawiać na wolnym
powietrzu podczas deszczu.
5
POLSKI
♦
♦
♦
♦
♦
Nie przechodzić przez żwirowe ścieżki lub drogi
z włączonym produktem. Chodzić i nigdy nie biegać
z produktem.
Nie kłaść włączonego produktu na żwirze.
Zawsze pewnie stąpać, szczególnie na zboczach. Nie
sięgać za daleko i zawsze utrzymywać równowagę.
Nie wkładać niczego w otwory. Nigdy nie używać, jeśli
otwory są zatkane - utrzymywać je wolne od włosów,
kłaczków, kurzu, pyłu i wszelkich materiałów, które mogą
ograniczać przepływ powietrza.
Trzymać przedłużacze z dala od elementów tnących.
Bezpieczeństwo osób postronnych
♦
♦
Opisywane narzędzie nie może być używane przez
osoby (dot. także dzieci), które mają ograniczone
możliwości ruchowe, percepcji lub pojmowania lub
brakuje im doświadczenia i wiedzy, z wyjątkiem
przypadku, gdy pozostają one pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez
nią przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia.
Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
Ostrzeżenie! Chwilowa siła drgań, występująca w czasie
pracy elektronarzędziem, może odbiegać od podawanych
wartości, w zależności od sposobu użytkowania urządzenia.
Poziom drgań może przekroczyć podawaną wartość.
Przy określaniu ekspozycji na drgania, w celu podjęcia
środków ochrony osób zawodowo użytkujących
elektronarzędzia, zgodnie z dyrektywą 2002/44/WE, należy
uwzględnić rzeczywiste warunki i rodzaj wykonywanej pracy.
Także okresy przestoju i pracy bez obciążenia.
Symbole na urządzeniu
Następujące piktogramy są umieszczone na urządzeniu wraz
z kodem daty:
Ostrzeżenie! Aby zminimalizować ryzyko
zranienia, użytkownik musi zapoznać się
z instrukcją obsługi.
Korzystać ze środków ochrony słuchu i ochrony
oczu
Pozostałe zagrożenia
W czasie pracy narzędziem mogą powstać zagrożenia, które
nie zostały uwzględnione w załączonej instrukcji dotyczącej
bezpiecznego użytkowania. Zagrożenia te mogą wynikać
z niewłaściwego użytkowania, zbyt intensywnej eksploatacji
lub innych przyczyn.
Nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznej pracy
i stosowania środków ochronnych, nie jest możliwe uniknięcie
pewnych zagrożeń. Należą do nich:
♦ Zranienia wynikające z dotknięcia wirujących/ruchomych
elementów.
♦ Zranienia w czasie wymiany części, ostrzy lub
akcesoriów.
♦ Zranienia związane ze zbyt długotrwałym używaniem
narzędzia. Pracując przez dłuższy czas jakimkolwiek
narzędziem, należy robić regularne przerwy.
♦ Uszkodzenie narządu słuchu.
♦ Zagrożenie dla zdrowia spowodowane wdychaniem
pyłu wytwarzanego podczas użytkowania urządzenia
(np.: podczas pracy w drewnie, szczególnie dębowym,
bukowym oraz MDF.)
Drgania
Podawana w tabeli danych technicznych oraz w deklaracji
zgodności z normami wartość drgań została zmierzona
zgodnie ze standardową procedurą zawartą w normie EN
60745. Informacja ta może służyć do porównywania tego
narzędzia z innymi.
Deklarowana wartość emitowanych drgań może również
służyć do przewidywania stopnia narażenia użytkownika na
drgania.
6
Nosić rękawice
Nosić kask
Zawsze wyjmować akumulator z urządzenia
przed wykonaniem czyszczenia lub konserwacji.
Zachować ostrożność w związku z możliwością
gwałtownego wyrzucenia przedmiotów przez
urządzenie. Nie dopuszczać osób postronnych
w pobliże obszaru cięcia
Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie
deszczu lub dużej wilgotności.
Nosić antypoślizgowe obuwie.
Uważać na spadające przedmioty.
Ryzyko porażenia prądem. Trzymać co
najmniej 10 m od napowietrznych linii
elektroenergetycznych.
Gwarantowana moc akustyczna zgodna
z dyrektywą 2000/14/WE.
POLSKI
Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznego
użytkowania akumulatorów i ładowarek (nie
dołączone)
Akumulatory (nie dołączone)
♦ Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać akumulatorów.
♦ Nie wolno wystawiać akumulatorów na działanie wody.
♦ Nie wolno przechowywać w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć 40°C.
♦ Ładować tylko w zakresie temperatur od 10°C do 40°C.
♦ Do ładowania używać wyłącznie fabrycznie dołączonej
ładowarki.
♦ Utylizację akumulatorów należy przeprowadzić zgodnie
z instrukcją podaną w rozdziale „Ochrona środowiska”.
Nie wolno ładować uszkodzonych akumulatorów.
Ładowarki (nie dołączone)
♦ Ładowarka BLACK+DECKER służy wyłącznie do
ładowania akumulatorów w narzędziu, z którym została
dostarczona. Ładowanie innych akumulatorów może
spowodować ich rozsadzenie i być przyczyną zranienia
oraz innych szkód.
♦ Nie wolno ładować baterii jednorazowego użytku, nie
przeznaczonych do wielokrotnego ładowania.
♦ Wadliwe kable zasilające należy natychmiast wymieniać.
♦ Nie wystawiać na działanie wody.
♦ Nie rozkręcać ładowarki.
♦ Nie podłączać ładowarki do próbnika.
Ładowarka przeznaczona jest wyłącznie do użycia
wewnątrz pomieszczeń.
Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Ładowarka ma podwójną izolację, dlatego też
przewód uziemiający nie jest potrzebny. Należy
zawsze upewnić się, czy napięcie zasilania
odpowiada napięciu podanemu na tabliczce
znamionowej. Nigdy nie próbować zastępować
ładowarki zwykłą wtyczką zasilania sieciowego.
♦
Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego
kabla zasilającego należy powierzyć producentowi
lub autoryzowanemu centrum serwisowemu
BLACK+DECKER.
Wyposażenie
Opisywane urządzenie zawiera wszystkie lub niektóre z niżej
wymienionych elementów.
1. Dołączana dmuchawa
2. Przycisk zwalniania dmuchawy
3. Rura dmuchawy
Ładowanie akumulatora (nie dołączony) (rys. A)
Ładowarki BLACK+DECKER są przeznaczone do ładowania
akumulatorów BLACK+DECKER.
♦ Podłączyć ładowarkę (5) do odpowiedniego gniazdka
przed włożeniem akumulatora (4).
♦ Włożyć akumulator (4) do ładowarki, dopilnowując, aby
był włożony do końca w gniazda akumulatora
(Rysunek A).
Dioda LED (5a) będzie migać, wskazując na
ładowanie akumulatora.
O zakończeniu ładowania informuje stałe
światło diody LED. Akumulator jest całkowicie
naładowany i można go użyć od razu lub
pozostawić w ładowarce.
♦
Rozładowane akumulatory ładować jak najszybciej
po użyciu, gdyż w przeciwnym razie może dojść
do znacznego spadku ich trwałości. Aby zapewnić
najdłuższą trwałość akumulatorów, nie rozładowywać ich
całkowicie.
Zaleca się ładowanie akumulatorów po każdym użyciu.
Diagnostyka ładowarki (rys. B)
Ta ładowarka jest przeznaczona do wykrywania pewnych
problemów, jakie mogą występować z akumulatorami lub
źródłem zasilania. O problemach informuje dioda LED
błyskająca na różne sposoby.
Problem z akumulatorem
Ładowarka może wykrywać rozładowany
lub uszkodzony akumulator. Dioda LED
miga w sposób podany na etykiecie. Jeśli
zobaczy się taką sekwencję błysków,
należy zaprzestać ładowania akumulatora.
Przekazać akumulator do centrum
serwisowego lub punktu zbiórki w celu
recyklingu.
7
POLSKI
Wstrzymywanie pracy z powodu zimnych/gorących
akumulatorów
Kiedy ładowarka wykryje, że akumulator jest
za ciepły lub za zimny, automatycznie włącza
opóźnienie ładowania gorącego/zimnego
akumulatora, wstrzymując ładowanie
do momentu osiągnięcia odpowiedniej
temperatury przez akumulator. Następnie
ładowarka automatycznie przełącza się
na tryb ładowania akumulatora. Ta funkcja
zapewnia maksymalną trwałość akumulatora.
Dioda LED miga w sposób podany na
etykiecie.
Pozostawianie akumulatora w ładowarce
Dopuszczalne jest pozostawienie akumulatora w ładowarce
z włączoną diodą na stałe. Ładowarka będzie utrzymywać
akumulator w stanie pełnego naładowania. Ta ładowarka
jest wyposażona w tryb automatycznej regulacji, który
wyrównuje lub bilansuje naładowanie poszczególnych ogniw
akumulatora, zapewniając jego maksymalną wydajność.
Akumulatory należy poddawać regulacji raz na tydzień lub
za każdym razem, gdy akumulator nie starcza na tyle pracy,
co zwykle. Aby użyć trybu automatycznej regulacji, włożyć
akumulator do ładowarki i pozostawić na co najmniej 8 godzin.
Ważne uwagi dotyczące ładowania
♦
♦
♦
♦
8
Największą trwałość i najlepszą wydajność można
uzyskać, ładując akumulator w temperaturze
18° – 24°C. NIE ładować akumulatora, gdy temperatura
powietrza jest niższa od +4,5°C lub wyższa od +40°C.
Przestrzeganie tego zalecenia jest ważne i pozwala
zapobiegać poważnemu uszkodzeniu akumulatora.
Ładowarka i akumulator mogą być ciepłe w dotyku
podczas ładowania. Jest to normalne zjawisko i nie
oznacza problemu. Aby ułatwić stygnięcie akumulatora
po użyciu, unikać umieszczania ładowarki lub
akumulatora w ciepłym miejscu, np. w metalowej szopie
lub nieizolowanej przyczepie.
Jeśli akumulator nie ładuje się poprawnie:
♦ Sprawdzić działanie gniazdka, podłączając lampę
lub inne urządzenie;
♦ Sprawdzić, czy gniazdo jest podłączone do
włącznika światła, który wyłącza zasilanie po
wyłączeniu oświetlenia;
♦ Przenieść ładowarkę i akumulator do miejsca, gdzie
temperatura powietrza wynosi 18° – 24°C;
♦ Jeśli problemy z ładowaniem utrzymują się, zanieść
urządzenie, akumulator i ładowarkę do lokalnego
serwisu.
Akumulator ładować ponownie, gdy nie zapewnia
wystarczającej mocy podczas zadań, które
wcześniej można było wykonywać z łatwością. NIE
♦
♦
KONTYNUOWAĆ użytkowania w takich warunkach.
Postępować zgodnie z procedurą ładowania. Można
również ładować częściowo rozładowany akumulator
w dowolnej chwili i bez negatywnego wpływu na
akumulator.
Komory i otwory ładowarki należy chronić przed
ciałami obcymi, które mogą przewodzić prąd, jak,
w szczególności, pył powstający podczas szlifowania,
metalowe wióry, wata stalowa, folia aluminiowa,
nagromadzenie cząstek metalowych. Odłączać
ładowarkę od zasilania przed rozpoczęciem jej
czyszczenia.
Nie zamrażać ładowarki ani nie zanurzać jej w wodzie lub
innych płynach.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (nie dołączony)
(rys. C)
♦
♦
W celu zamontowania akumulatora (4) ustawić go
w gnieździe narzędzia. Wsunąć akumulator w gniazdo
i wcisnąć aż do zablokowania akumulatora w zatrzasku.
W celu wyjęcia akumulatora nacisnąć przycisk
zwalniający (4a), wyciągając jednocześnie akumulator
z gniazda.
Korzystanie z dołączanej dmuchawy
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu dopilnować, aby
narzędzie było wyłączone, a akumulator wyjęty.
Montaż rur (rys. D)
♦
♦
Aby podłączyć rurę do dmuchawy, dopasować rurę do
obudowy dmuchawy zgodnie z rysunkiem D.
Wciskać rurę w obudowę dmuchawy, aż przycisk
blokujący wskoczy w otwór blokujący w rurze.
Podłączanie i odłączanie dołączanych narzędzi
(rys. E, F)
♦
Aby podłączyć dołączane narzędzie (1) lub
przedłużenie uchwytu (7) (nie dołączone) do urządzenia
podstawowego (6), dopasować podstawę dołączanego
narzędzia/przedłużenia do modułu zasilającego zgodnie
z rysunkami E i F.
♦ Mocno wcisnąć dołączane narzędzie lub przedłużenie
uchwytu na urządzenie podstawowe, aż zatrzaśnie się
w prawidłowym położeniu, wydając słyszalny trzask.
Uwaga: Dołączane narzędzia można podłączyć do
przedłużenia uchwytu w taki sam sposób, jak do urządzenia
podstawowego.
♦ Sprawdzić, czy dołączane narzędzie jest pewnie
przymocowane do urządzenia podstawowego lub
przedłużenia uchwytu, delikatnie odciągając je od
urządzenia/przedłużenia. Dołączane narzędzie lub
przedłużenie uchwytu musi pozostać na miejscu.
POLSKI
Aby odłączyć dołączane narzędzie lub przedłużenie
uchwytu, wcisnąć przycisk zwalniania (2) lub (8)
umieszczony z boku dołączanego narzędzia lub
przedłużenia uchwytu, a następnie ściągnąć dołączane
narzędzie lub przedłużenie uchwytu z urządzenia
podstawowego lub przedłużenia uchwytu.
Uwaga: Stosować wyłącznie dołączane narzędzia specjalnie
przeznaczone do pracy z modułem zasilającym i z nim
zgodne.
♦
Rozwiązywanie problemów
Problem
Prawdopodobna
przyczyna
Propozycja
rozwiązania
Urządzenie nie
uruchamia się.
Akumulator nie jest włożony
poprawnie.
Sprawdzić instalację
akumulatora
Akumulator nie naładowany. Sprawdzić wymogi
dotyczące ładowania
akumulatora.
Komponenty wewnętrzne są Poczekać, aż narzędzie
za gorące.
ostygnie.
Prawidłowa pozycja rąk (rys. G)
Urządzenie podstawowe: Prawidłowa pozycja wymaga
trzymania jednej ręki na uchwycie głównym (9).
Większy zasięg/Praca z przedłużeniem uchwytu: Aby
uzyskać prawidłową pozycję rąk, trzymać jedną rękę na
uchwycie głównym (9), a drugą na uchwycie na przedłużeniu
(10).
Dołączane narzędzie lub
przedłużenie uchwytu
nie jest podłączone do
urządzenia podstawowego.
Dopilnować, aby dołączane
narzędzie było prawidłowo
osadzone i zablokowane
w prawidłowym położeniu
na przedłużeniu uchwytu.
Dopilnować, aby
przedłużenie uchwytu
było prawidłowo
osadzone i zablokowane
w prawidłowym
położeniu na urządzeniu
podstawowym.
Akumulator nie jest włożony
do akumulatora.
Włożyć akumulator
do ładowarki tak, aby
zaświeciła się dioda LED.
Ładowarka nie podłączona.
Podłączyć ładowarkę do
sprawnego gniazdka. Patrz
„Ważne uwagi dotyczące
ładowania”, aby uzyskać
więcej informacji.
Temperatura otoczenia za
wysoka lub za niska
Przenieść ładowarkę
i akumulator w miejsce
z temperaturą powietrza
powyżej 4,5ºC lub poniżej
40,5ºC.
Akumulator osiągnął limit
termiczny.
Poczekać, aż akumulator
ostygnie.
Rozładowany akumulator.
(Aby wydłużyć trwałość
akumulatora, wyłącza
się on nagle, gdy jest
rozładowany).
Położyć na ładowarce
i poczekać na naładowanie.
Włączanie (rys. H)
♦
♦
Wcisnąć przełącznik wyłączania blokady (11) w dół
i wcisnąć włącznik (12). Gdy urządzenie włączy się,
można zwolnić przełącznik wyłączania blokady. Im
mocniej włącznik (12) zostanie wciśnięty, tym szybciej
będzie pracować urządzenie podstawowe.
Aby narzędzie pracowało dalej, należy dalej wciskać
włącznik (12). Aby wyłączyć urządzenie, zwolnić włącznik
(12).
Akumulator nie
ładuje się.
Zdmuchiwanie (rys. I)
♦
♦
Trzymać główny uchwyt jedną ręką zgodnie z rysunkiem
I i przesuwać narzędzie z boku na bok, utrzymując dyszę
kilkanaście cm nad powierzchnią.
Powoli pracować naprzód, utrzymując nagromadzoną
stertę odpadów przed sobą.
Dodatkowe akcesoria
Dostępne są inne dołączane narzędzia, pozwalające zmienić
narzędzie w podkaszarkę Strimmer®, pilarkę łańcuchową lub
nożyce do żywopłotów.
BCASST91B – podkaszarka Strimmer®
BCASCS61B – pilarka łańcuchowa.
Proszę skontaktować się z najbliższym serwisem
BLACK+DECKER lub wejść na stronę www.blackanddecker.
co.uk., aby uzyskać szczegółowe informacje.
Urządzenie nagle
się wyłącza.
Konserwacja
To urządzenie BLACK+ DECKER zostało zaprojektowane
tak, aby zapewnić długoletnią, prawie bezobsługową, pracę.
Aby długo cieszyć się właściwą pracą urządzenia, należy
odpowiednio z nim postępować i regularnie je czyścić.
♦ Regularnie czyścić urządzenie wilgotną ściereczką.
Nie używać środków czyszczących ściernych ani
zawierających rozpuszczalniki. Nie pozwolić, aby do
środka narzędzia dostała się ciecz i nigdy nie zanurzać
żadnej części narzędzia w cieczy.
9
POLSKI
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktów i akumulatorów
oznaczonych tym symbolem nie wolno usuwać ze
zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych.
Produkty i akumulatory zawierają materiały, które
można odzyskać lub poddać recyklingowi, zmniejszając
zapotrzebowanie na surowce.
Oddawać produkty elektryczne i akumulatory do recyklingu
zgodnie z krajowymi przepisami.
Więcej danych na stronie www.2helpU.com.
Dane techniczne
BCASBL71B - Dmuchawa
Napięcie zasilania
Vprądu stałego
18
Obroty bez obciążenia
CFM (stopy
sześcienne
na minutę)
mil/h
77
126
Akumulator (nie
dołączony)
90617054
Napięcie
Vprądu stałego
Pojemność
Ah
18
2
Typ
Litowo-jonowy
Ładowarka (nie
dołączona)
90634971
Napięcie zasilania
Vprądu zmiennego
230
Natężenie
A
1
Przybliżony czas
ładowania
min
120
Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z EN 60745:
Ciśnienie akustyczne (LpA) 82 dB(A), niepewność (K) 1,9 dB(A)
Moc akustyczna (LWA) 99,5 dB(A), niepewność (K) 0,6 dB(A)
Sumaryczna wielkość drgań (suma wektorów trzech osi) zgodnie z normą
EN 60745:
2,5 m/s2, niepewność (K) 1,5 m/s2
BCASBL71B SEASONMASTERTM
Firma Black & Decker oświadcza, że produkty opisane pod
„dane techniczne” są zgodne z następującymi przepisami:
2006/42/WE,
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017,
EN 50636-2-100:2014
Produkty te są również zgodne z zapisami dyrektyw
2014/30/UE oraz 2011/65/UE.
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0344
Poziom mocy akustycznej zgodnie z 2000/14/WE (Załącznik V):
Zmierzona moc akustyczna (LwA) 99 dB(A)
Niepewność (K) 1,5 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (LwA) 101 dB(A)
Aby otrzymać więcej informacji, należy skontaktować się
z firmą Black & Decker pod adresem podanym poniżej lub na
końcu instrukcji.
Osoba niżej podpisana odpowiada za zestawienie informacji
technicznych i złożenie deklaracji zgodności w imieniu firmy
Black & Decker.
R. Laverick
Director of Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
04.01.2018
Gwarancja
Firma Black & Decker jest pewna jakości swoich produktów
i oferuje klientom 24 miesiące gwarancji od daty zakupu.
Udzielona gwarancja stanowi rozszerzenie i w żaden sposób
nie ogranicza ustawowych praw użytkowników. Gwarancja
obowiązuje na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej
i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu.
Aby skorzystać z gwarancji, roszczenie gwarancyjne musi
być zgodne z Warunkami Black & Decker i konieczne jest
przedłożenie dowodu zakupu sprzedawcy lub pracownikowi
autoryzowanego serwisu. Warunki 2-letniej gwarancji
Black & Decker oraz lokalizację najbliższego autoryzowanego
serwisu można uzyskać na stronie internetowej
www.2helpU.com lub kontaktując się z lokalnym biurem
Black & Decker pod adresem podanym w tej instrukcji.
Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.co.uk, aby zarejestrować swój produkt
Black & Decker i otrzymywać informacje o nowych produktach
i ofertach specjalnych.
zst00363695 - 26-01-2018
10
11
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
10/14
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising