BCASBL71B | Black&Decker BCASBL71B ATTACHMENT instruction manual

1
3
2
511116 - 06 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
BCASBL71B
4
5a
Nabíjanie
Celkom nabité
Odloženie nabíjania
akumulátora
5
Chybný akumulátor
A
1
4a
4
3
C
D
7
1
1
E
2
6
8
6
F
9
9
11
10
12
G
H
I
3
SLOVENSKY
Použitie výrobku
Vaše príslušenstvo fukár BLACK+DECKER BCASBL71B
SEASONMASTER™ je určené na upratovanie lístia. Toto
náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.
e.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny
a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie nižšie
uvedených varovaní a pokynov môže viesť
k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom, k vzniku
požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na budúce použitie.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach
odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je vybavené
prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom
(bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
а.
b.
c.
d.
4
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.
Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť
k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok. V elektrickom
náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť
vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať
zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému
prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia voda,
zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy
nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo
posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie
odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla
s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi alebo
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie použitie. Práca s káblom
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým
chráničom (RCD).
Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor,
protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním
náradia skontrolujte, či je vypínač v polohe vypnuté.
Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači
alebo pripojenie náradia k napájaciemu zdroju, ak je
vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.
Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť
úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená lepšia
ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie
príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite jeho
správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ náradia. Pri použití
SLOVENSKY
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
správneho typu náradia bude práca vykonávaná lepšie
a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný spínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov
a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia.
Ak je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Mnoho
nehôd býva spôsobených zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami
sú menej náchylné na zablokovanie a lepšie sa s nimi
pracuje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo a držiaky
nástrojov podľa týchto pokynov a berte do úvahy
prevádzkové podmienky a prácu, ktorá sa bude
vykonávať. Použitie elektrického náradia na iné účely,
než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom. Nabíjačka
vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného typu spôsobiť požiar.
Používajte elektrické náradie výhradne
s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ
náradia. Použitie iných typov akumulátorov môže
spôsobiť vznik požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo dosahu
kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky
na papier, mince, kľúče, klince, skrutky alebo ďalšie
drobné kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť
skratovanie kontaktov akumulátora.
Skratovanie kontaktov akumulátora môže viesť k vzniku
popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora
unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu s touto
kvapalinou, zasiahnuté miesto omyte vodou. Pri
zasiahnutí očí zasiahnuté miesto umyte a vyhľadajte
lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora
môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
6.
a.
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba
kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať
originálne náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
fukáre.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach
odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je vybavené
prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom
(bez prívodného kábla).
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vždy používajte pevnú obuv a dlhé nohavice, aby ste
si chránili chodidlá a nohy.
V nasledujúcich prípadoch vždy vypnite náradie,
počkajte, kým sa nezastaví ventilátor a vyberte
z náradia akumulátor:
♦ Ak ponecháte výrobok bez dozoru.
♦ Ak odstraňujete zablokovanie.
♦ Pri kontrole, nastavovaní, čistení a pri akejkoľvek
práci na tomto náradí.
♦ Ak začne toto náradie abnormálne vibrovať.
Pri prevádzke nenastavujte vstupný alebo výstupný
otvor vysávača do blízkosti očí alebo uší. Nikdy
neodfukujte nečistoty smerom k okolitým osobám.
Nepoužívajte tento fukár počas dažďa a nenechávajte
ho na daždi.
Neprenášajte toto náradie cez štrkové chodníky
alebo cesty, ak je spustené. Choďte, nikdy nebehajte.
Ak je toto zariadenie zapnuté, neklaďte ho na štrk.
Vždy udržujte pevný postoj, najmä pri práci na svahu.
Nepreceňujte svoje sily a stále udržujte rovnováhu.
Nevkladajte do otvorov žiadne predmety. Nikdy
nepoužívajte toto zariadenie, ak sú zanesené jeho
otvory – udržujte ich v čistote bez nanesených vlasov,
strapkaniny, prachu a iných nečistôt, ktoré môžu znížiť
prietok vzduchu.
Dbajte na to, aby sa predlžovacie káble nedostali do
blízkosti nožov.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Toto náradie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie
5
SLOVENSKY
♦
týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa
s týmto zariadením nebudú hrať.
Používajte ochranu zraku a sluchu
Zvyškové riziká
Ak sa toto zariadenie používa iným spôsobom, než je
uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť
v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité
zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou
alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielov, nožov alebo
príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak
používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa
robili pravidelné prestávky.
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Používajte rukavice
Vibrácie
Noste protišmykovú obuv.
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch
a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou
skúšobnou metódou predpísanou normou EN 60745 a môže
sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na
predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického
náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť
v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií môže
byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa požiadaviek normy
2002/44/EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich
elektrické náradie v zamestnaní, musí predbežný odhad
pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia
náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Štítky na náradí
Na náradí sú spoločne s dátumovým kódom zobrazené
nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať
návod na použitie.
6
Noste prilbu
Pred vykonávaním akéhokoľvek čistenia
alebo úkonov údržby z náradia vždy vyberte
akumulátor.
Dávajte pozor na odletujúce predmety. Udržujte
ostatné osoby mimo pracovného priestoru
Nevystavujte náradie dažďu alebo prostrediu
s vysokou vlhkosťou.
Dajte pozor na padajúce predmety.
Riziko smrteľného úrazu elektrickým prúdom.
Udržujte od nadzemného elektrického vedenia
vzdialenosť minimálne 10 m.
Smernica 2000/14/ES týkajúca sa zaručeného
akustického výkonu.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory
a nabíjačky (nie sú dodané)
Akumulátory (nie sú dodané)
♦ Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
♦ Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦ Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže teplota
presiahnuť 40 °C.
♦ Nabíjajte akumulátory iba pri teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
♦ Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
♦ Pri likvidácii akumulátorov sa vždy riaďte pokynmi, ktoré
sú uvedené v časti „Ochrana životného prostredia“.
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
SLOVENSKY
Nabíjačky (nie sú dodané)
♦ Používajte nabíjačku BLACK+DECKER iba na nabíjanie
akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto náradím. Iné
akumulátory môžu prasknúť a spôsobiť zranenia alebo
iné škody.
♦ Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie sú
na nabíjanie určené.
♦ Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦ Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦ Nesnažte sa nabíjačku demontovať.
♦ Nepokúšajte sa do nabíjačky preniknúť.
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
♦
Diagnostika nabíjačky (obr. B)
Táto nabíjačka je určená na detekciu určitých problémov,
ktoré sa môžu vyskytnúť na akumulátore alebo napájacom
zdroji. Problémy sú indikované rôznymi spôsobmi blikania
LED indikátora.
Chybný akumulátor
Táto nabíjačka môže detegovať slabý alebo
poškodený akumulátor. LED indikátor bliká
spôsobom znázorneným na nálepke. Ak
uvidíte blikanie spôsobom označujúcim
chybný akumulátor, nepokračujte v nabíjaní
tohto akumulátora. Odovzdajte takýto
akumulátor v autorizovanom servise alebo
v zbernom dvore, kde sa bude vykonávať
jeho recyklácia.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
Elektrická bezpečnosť
Táto nabíjačka je opatrená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použiť uzemňovací vodič. Vždy
skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá
napätiu uvedenému na výkonovom štítku. Nikdy
sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym
pripojením k sieťovej zásuvke.
♦
Odloženie nabíjania akumulátora
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky začne režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, kým akumulátor
nedosiahne predpísanú teplotu. Hneď ako
akumulátor dosiahne predpísanú teplotu,
nabíjačka sa automaticky prepne do
režimu nabíjania akumulátora. Táto funkcia
maximálne predlžuje prevádzkovú životnosť
akumulátora. Indikátor bliká spôsobom
znázorneným na nálepke.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť
výrobca alebo autorizovaný servis BLACK+DECKER,
aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niekoľkých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Príslušenstvo fukár
2. Uvoľňovacie tlačidlo fukára
3. Trubica fukára
Nabíjanie akumulátora (nie je dodaný) (obr. A)
Nabíjačky BLACK+DECKER sú určené na nabíjanie
akumulátorov BLACK+DECKER.
♦ Pred vložením akumulátora (4) pripojte nabíjačku (5)
k zodpovedajúcej zásuvke.
♦ Vložte akumulátor (4) do nabíjačky a uistite sa, či je
akumulátor riadne usadený v drážkach nabíjačky (obr. A).
LED indikátor (5a) bude blikať, čo bude
indikovať prebiehajúce nabíjanie.
Ukončenie nabíjania je indikované
neprerušovaným svietením LED indikátora.
Akumulátor je úplne nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže byť ponechaný
v nabíjačke.
Nabíjajte vybité akumulátory čo najskôr po ich použití,
aby sa zabránilo značnému skráteniu ich prevádzkovej
životnosti. Dbajte na to, aby nedošlo k úplnému vybitiu
akumulátora, aby bola zaručená jeho čo najdlhšia
prevádzková životnosť. Odporúčame Vám, aby ste
akumulátory nabíjali po ich každom použití.
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacim
LED indikátorom neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka bude
akumulátor udržiavať v úplne nabitom stave. Táto nabíjačka je
vybavená režimom automatického dobíjania, ktorý porovnáva
alebo vyvažuje jednotlivé články akumulátora, aby tento
akumulátor mohol využiť svoju špičkovú kapacitu. Akumulátor
je nutné dobíjať každý týždeň alebo vždy, keď už neposkytuje
dostatočný výkon na vykonávané úkony. Ak chcete použiť
režim automatického dobíjania, vložte akumulátor do
nabíjačky a nechajte ho v nabíjačke minimálne 8 hodín.
Dôležité poznámky týkajúce sa nabíjania
♦
Najdlhšiu prevádzkovú životnosť a najvyšší výkon
dosiahnete, ak sa bude akumulátor nabíjať v rozmedzí
teplôt 18° až 24 °C. NENABÍJAJTE tento akumulátor,
ak je teplota okolitého vzduchu nižšia než +4,5 °C alebo
7
SLOVENSKY
♦
♦
♦
♦
♦
vyššia než +40 °C. Je to veľmi dôležité a zabráni to
vážnemu poškodeniu akumulátora.
Počas nabíjania môže dochádzať k zahrievaniu nabíjačky
aj akumulátora. Ide o normálny stav, ktorý neznamená
žiadny problém. Ak chcete po použití uľahčiť ochladenie
akumulátora, neukladajte nabíjačku alebo akumulátory
v teplom prostredí, ako sú kovové prístrešky alebo
nechránené prívesy.
Ak nedochádza k riadnemu nabíjaniu akumulátora:
♦ Skontrolujte funkciu zásuvky pripojením lampy alebo
iného zariadenia.
♦ Skontrolujte, či nie je zásuvka prepojená
s vypínačom osvetlenia a či nedôjde k odpojeniu
napájania, ak zhasnete svetlo.
♦ Premiestnite nabíjačku a akumulátor na miesto, kde
sa teplota okolitého vzduchu pohybuje v rozmedzí
zhruba 18 – 24 °C.
♦ Ak problémy stále pretrvávajú, odovzdajte náradie,
akumulátor a nabíjačku autorizovanému servisu.
Tieto akumulátory sa musia nabiť v prípade, keď
už neposkytujú dostatočný výkon na predtým ľahko
vykonávané pracovné operácie. V TAKEJ SITUÁCII
NEPOKRAČUJTE v používaní náradia. Postupujte podľa
pokynov pre nabíjanie. Čiastočne vybitý akumulátor
môže byť kedykoľvek znovu nabitý bez toho, aby to malo
akýkoľvek vplyv na nabíjaný akumulátor.
Cudzie vodivé predmety a materiály, ako sú brúsivá,
kovové triesky, oceľová vlna, hliníkové fólie alebo
nahromadené čiastočky kovu, sa nesmú dostať do
vnútorného priestoru nabíjačky. Skôr ako budete čistiť
nabíjačku, odpojte ju od siete.
Zabráňte zmrznutiu akumulátora a neponárajte ho do
vody alebo do iných kvapalín.
Nasadenie a odobratie príslušenstva (obr. E, F)
♦
Ak chcete na základnú jednotku (6) upevniť príslušenstvo
(1) alebo predlžovaciu tyč (7) (nie je dodaná), zarovnajte
príslušenstvo/tyčovú základňu so základnou jednotkou,
ako je zobrazené na obr. E a F.
♦ Tlačte príslušenstvo alebo predlžovaciu tyč na základnú
jednotku tak, aby došlo k jej riadnemu usadeniu a pokým
nezačujete kliknutie.
Poznámka: Príslušenstvo sa nasadzuje na predlžovaciu tyč
rovnakým spôsobom ako na základnú jednotku.
♦ Uistite sa, či je príslušenstvo bezpečne upevnené
k základnej jednotke alebo k predlžovacej tyči, a to
miernym zatiahnutím za toto príslušenstvo. Príslušenstvo
alebo predlžovacia tyč musí zostať na základnej
jednotke.
♦ Ak chcete príslušenstvo alebo predlžovaciu tyč odobrať,
stlačte uvoľňovacie tlačidlo (2) alebo (8) nachádzajúce
sa na bočnej časti príslušenstva alebo na predlžovacej
tyči a odoberte príslušenstvo alebo predlžovaciu tyč zo
základnej jednotky alebo z predlžovacej tyče.
Poznámka: Používajte príslušenstvo, ktoré je špecificky
určené pre toto náradie a ktoré je kompatibilné s motorovou
jednotkou.
Správna poloha rúk (obr. G)
Režim Základňa: Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali
jednu ruku na hlavnej rukoväti ( 9 ).
Režim Predĺžený dosah/Tyč: Správna poloha rúk vyžaduje,
aby ste mali jednu ruku na hlavnej rukoväti (9) a druhú ruku
na tyčovej rukoväti (10).
Zapnutie (obr. H)
♦
Vloženie a vybratie akumulátora (nie je dodaný)
(obr. C)
♦
♦
Ak chcete vložiť akumulátor (4) do náradia, zarovnajte ho
s miestom jeho uloženia. Zasuňte akumulátor do náradia
a tlačte naň, kým nedôjde k jeho riadnemu usadeniu.
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo
(4a) a súčasne vyťahujte akumulátor z náradia.
Použitie príslušenstva fukár
Varovanie! Pred zostavením sa uistite, či je náradie vypnuté
a či je z neho vybratý akumulátor.
Zostava trubice (obr. D)
♦
♦
8
Ak chcete trubicu pripojiť k fukáru, zarovnajte ju so
skriňou fukára, ako je zobrazené na obr. D.
Vtlačte trubicu do skrine fukára tak, aby došlo k zaisteniu
zaisťovacieho výstupku v príslušnom otvore na trubici.
♦
Držte stlačené odisťovacie tlačidlo (11) a stlačte hlavný
vypínač (12). Hneď ako bude náradie v chode, môžete
odisťovacie tlačidlo uvoľniť. Čím viac je hlavný vypínač
(12) stlačený, tým vyššie sú otáčky náradia.
Ak chcete, aby bolo náradie stále v chode, musíte mať
stále stlačený hlavný vypínač (12). Ak chcete náradie
vypnúť, hlavný vypínač (12) uvoľnite.
Použitie fukára (obr. I)
♦
♦
Jednou rukou držte hlavnú rukoväť, ako je zobrazené na
obr. I a pohybujte s trubicou zo strany na stranu vo výške
niekoľkých centimetrov nad povrchom.
Postupujte pomaly dopredu a udržujte pred sebou
nahromadené nečistoty.
Doplnkové príslušenstvo
V ponuke sú aj iné druhy príslušenstva, ktoré môžu Vaše
náradie zmeniť na strunovú kosačku Strimmer®, reťazovú pílu
alebo nožnice na živé ploty.
BCASST91B – Strunová kosačka Strimmer®
BCASCS61B – Reťazová píla.
SLOVENSKY
Ak chcete zistiť ďalšie podrobnosti, kontaktujte najbližší
autorizovaný servis BLACK+DECKER alebo navštívte adresu
www.blackanddecker.co.uk.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Výrobky a akumulátory označené
týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežného
domáceho odpadu.
Odstraňovanie porúch
Problém
Možná príčina
Možné riešenie
Náradie nie je
možné spustiť.
Akumulátor nie je správne
vložený.
Skontrolujte vloženie
akumulátora
Akumulátor nie je nabitý.
Skontrolujte, či nie je nutné
nabitie akumulátora.
Vnútorné komponenty sú
príliš horúce.
Nechajte náradie
vychladnúť.
K základnej jednotke nie
je upevnené príslušenstvo
alebo predlžovacia tyč.
Uistite sa, či je príslušenstvo
riadne usadené a zaistené
v určenej polohe na
predlžovacej tyči.
Uistite sa, či je predlžovacia
tyč riadne usadená
a zaistená v určenej polohe
na základnej jednotke.
Akumulátor sa
nenabíja.
Akumulátor nie je vložený
do nabíjačky.
Technické údaje
BCASBL71B – Fukár
Vstupné napätie
V
18
Otáčky naprázdno
m3/min
km/hod.
2,5
202
Vložte akumulátor
do nabíjačky tak, aby
došlo k rozsvieteniu LED
indikátora.
Akumulátor (nie je
dodaný)
Napájacie napätie
V
18
Pripojte prívodný kábel
nabíjačky k sieťovej
zásuvke. Pozrite časť
„Dôležité pokyny pre
nabíjanie“, kde nájdete
ďalšie podrobnosti.
Kapacita
Ah
2
Vstupné napätie
V
Príliš vysoká alebo príliš
nízka teplota okolitého
prostredia.
Premiestnite nabíjačku
a prívodný do prostredia,
v ktorom je teplota vyššia
než 4,5 °C alebo nižšia než
+40,5 °C.
Prúd
A
1
Približný čas nabíjania
min
120
Akumulátor dosiahol svoj
maximálny teplotný limit.
Nechajte akumulátor
vychladnúť.
Akumulátor je vybitý. (Tento
akumulátor je vyrobený
tak, aby došlo k jeho
okamžitému vypnutiu, ak
dôjde k jeho vybitiu, aby
bola maximalizovaná jeho
prevádzková životnosť.)
Vložte ho do nabíjačky
a nechajte ho úplne nabiť.
Prívodný kábel nabíjačky
nie je pripojený k sieťovej
zásuvke.
Náradie sa náhle
vypne.
Výrobky a akumulátory obsahujú materiály, ktoré je možné
obnoviť alebo recyklovať, čo znižuje dopyt po surovinách.
Recyklujte, prosím, elektrické výrobky a akumulátory podľa
miestnych predpisov.
Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese
www.2helpU.com.
90617054
Typ
Li-Ion
Nabíjačka (nie je
dodaná)
90634971
230
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 82 dB (A), odchýlka (K) 1,9 dB (A)
akustický výkon (LWA) 99,5 dB (A), odchýlka (K) 0,6 dB (A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN
60745:
2,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Údržba
Vaše zariadenie BLACK+DECKER bolo skonštruované tak,
aby Vám slúžilo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť a pravidelné čistenie Vám zaistia
bezproblémový chod.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora.
Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky alebo
rozpúšťadlá. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala
akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť
náradia do kvapaliny.
9
SLOVENSKY
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde môžete zaregistrovať svoj
nový výrobok Black & Decker a kde môžete získať informácie
o našich nových výrobkoch a špeciálnych ponukách.
BCASBL71B SEASONMASTERTM
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto výrobky
popisované v časti „Technické údaje“ spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem:
2006/42/ES,
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017,
EN 50636-2-100:2014
Tieto výrobky spĺňajú taktiež požiadavky smerníc 2014/30/EÚ
a 2011/65/EÚ.
Číslo úradne stanoveného orgánu: 0344
Úroveň akustického výkonu podľa normy 2000/14/EC
(Príloha V):
Meraný akustický výkon (LwA) 99 dB (A)
Odchýlka (K) 1,5 dB (A)
Zaručený akustický výkon (LwA) 101 dB (A)
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na adresách,
ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
R. Laverick
Riaditeľ technického oddelenia
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
4. 1. 2018
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka spotrebiteľom záruku 24 mesiacov od
dátumu kúpy. Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
je platná vo všetkých členských štátoch EÚ a európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ak požadujete reklamáciu v rámci záruky, táto reklamácia
musí spĺňať obchodné podmienky spoločnosti Black & Decker
a predajcovi alebo autorizovanému servisu budete musieť
predložiť doklad o kúpe. Obchodné podmienky týkajúce sa
záruky spoločnosti Black & Decker v trvaní 2 rokov a adresu
najbližšieho autorizovaného servisu nájdete na internetovej
adrese www.2helpU.com, alebo kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu Black & Decker na adrese uvedenej
v tomto návode.
zst00363692 - 26-01-2018
10
11
12
13
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
10/14
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising