BCASK81D | Black&Decker BCASK81D MULTITOOL instruction manual

3
5
2
13
1
6
4
8
7
9
11
10
12
382017 - 61 BAL
www.blackanddecker.eu
BCASK81D
Slovenščina
Hrvatski
Srpski
Македонски
2
(Prevod izvirnih navodil)
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
(Превод на оригиналните упатства)
5
13
21
28
13
14a
Polnjenje
Punjenje
Punjenje
Се полни
Popolnoma napolnjena
Potpuno napunjeno
Potpuno napunjena
Целосно наполнета
Zakasnitev zaradi vroče/mrzle baterije
Odgoda u slučaju vruće/hladne baterije
Kašnjenje zbog vruće/hladne baterije
Застој поради топла или ладна батерија
14
A
13a
Pokvarjena baterija
Loša baterija
Loša baterija
Фалшлива батерија
B
6
13
C
E
7
1
D
F
3
H
G
I
4
J
SLOVENŠČINA
Predvidena uporaba
e.
Večnamenski akumulatorski sistem orodij 2 v 1 BCASK81D
SEASONMASTER™ BLACK+DECKER™ je namenjen
obrezovanju živih meja in grmičevja. To orodje je namenjeno
izključno za domačo uporabo.
f.
Varnostna navodila
Splošna opozorila za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila
in navodila. Posledice neupoštevanja varnostnih
opozoril so lahko udar elektrike, požar in/ali hude
telesne poškodbe.
Vsa opozorila in navodila shranite za poznejšo uporabo.
Izraz "električno orodje" v vseh opozorilih se nanaša na
električna orodja (napajana prek kabla) ali na električna orodja
z akumulatorjem (brez kabla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Varnost na delovnem mestu
Poskrbite, da bo delovno mesto vedno čisto in dobro
osvetljeno. Nered ali neosvetljen delovni prostor lahko
povzročita nesreče.
Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih,
kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot so prostori
z vnetljivimi tekočinami, plini ali prahom. Pri uporabi
električnega orodja nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah
ali hlape.
Med uporabo električnega orodja naj bodo otroci
in drugi prisotni na varni razdalji od delovnega
območja. Njihove motne lahko povzročijo, da izgubite
nadzor nad orodjem.
Električna varnost
Vtiči električnega orodja morajo ustrezati vtičnicam.
Nikoli ne spreminjajte vtikača na kakršen koli
način. Uporaba adapterskih vtikačev v kombinaciji
z zaščitenim (ozemljenim) električnim orodjem ni
dovoljena. Nespremenjeni vtiči in ujemajoče se vtičnice
zmanjšujejo tveganje udara elektrike.
Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot so
cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Obstaja
povečano tveganje električnega udara, če so telesa
ozemljena.
Električnega orodja ne izpostavljajte dežju in ga ne
uporabljajte v vlažnem ali mokrem okolju. Vdor vode
v električno orodje poveča tveganje električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Kabla nikoli ne
uporabljajte za prenašanje, vleko ali izklapljanje
vtikača iz stenske vtičnice. Kabel zavarujte pred
vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se
deli orodja. Prepleteni ali poškodovani kabli povečujejo
tveganje za električni udar.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
4.
a.
Ko uporabljate električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na
prostem. Uporaba ustreznega podaljška za uporabo na
prostem zmanjšuje možnost električnega udara.
Če se uporabi električnega orodja v vlažnem okolju
ni mogoče izogniti, uporabite vir napajanja, zaščiten
s stikalom na diferenčni tok (RCD). Uporaba stikala
na diferenčni tok (RCD) zmanjšuje tveganje za električni
udar.
Osebna varnost
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Le trenutek
nepozornosti lahko privede do težkih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite
zaščitna očala. Zaščitna oprema, kot so zaščitne maske
proti prahu, nedrseča obutev, čelada ali zaščita sluha ob
uporabi zmanjšujejo nevarnost telesnih poškodb.
Preprečite nenamerni vklop. Pred priklopom na vir
napajanja, dviganjem ali prenašanjem električnega
orodja zagotovite, da bo stikalo na izklopljenem
položaju. Nošenje električnega orodja s prstom na
stikalu za vklop ali priključitev električnega orodja na
električno omrežje z vklopljenim stikalom povečuje
možnost nesreč.
Pred vklopom orodja odstranite z orodja ključ za
nastavljanje ali druge ključe. Orodje ali ključ, ki ste
ga pustili na vrtljivem sestavnem delu, lahko povzroči
telesne poškodbe.
Ne pretiravajte. Poskrbite za varno stojišče in
ravnotežje. To omogoča boljši nadzor nad električnim
orodjem v nepričakovanih situacijah.
Nosite primerno delovno obleko. Ne nosite ohlapnih
oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko in rokavicami
se ne približujte premikajočim se delom orodja.
Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo
v premikajoče se dele orodja.
Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha
in zbiralne naprave, se prepričajte, da so pravilno
priklopljene in da jih uporabljate pravilno. Uporaba
naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih
povzroča prah.
Kljub temu, da dobro poznate orodje, bodite pri
delu z njim vedno previdni in upoštevajte temeljna
načela varnosti in zdravja pri delu. Neprevidnost lahko
v trenutku povzroči hudo telesno poškodbo.
Uporaba in vzdrževanje električnega orodja
Ne preobremenjujte orodja. Uporabite pravo orodje
za svoje delo. Pravo električno orodje bo delo opravilo
bolje in varneje s predpisano hitrostjo in načinom
uporabe.
5
SLOVENŠČINA
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
5.
a.
b.
c.
d.
6
Ne uporabljajte električnega orodja, če stikalo ne
omogoča vklopa in izklopa. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je treba
popraviti.
Pred nastavljanjem orodja, zamenjavo pribora ali
shranjevanjem električnega orodja izvlecite vtič iz
vira napajanja in/ali odstranite baterijo. Ta varnostni
ukrep zmanjšuje tveganje za zagon električnega orodja
po nesreči.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven
dosega otrok in ne dovolite uporabe orodja osebam,
ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo. Električna orodja so nevarna, če
jih uporabljajo neizkušene osebe.
Električno orodje skrbno vzdržujte. Redno
preverjajte, ali so vrtljivi deli prosto gibljivi oz.
niso zagozdeni, počeni ali tako poškodovani, da
je funkcija električnega orodja s tem okrnjena.
Poškodovano električno orodje popravite pred
ponovno uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Rezalna orodja morajo biti vedno ostra in čista.
Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi žaginimi listi se
manj zatikajo in so bolje vodljiva.
Električno orodje, pribor in nastavke itd. uporabljajte
v skladu s temi navodili ter ob tem upoštevajte
delovne pogoje in vrsto dela, ki ga bo to električno
orodje opravljalo. Če orodje uporabljate v druge
namene, kot je priporočeno, lahko taka uporaba povzroči
poškodbe.
Ročaji in oprijemalne površine morajo biti suhe, čiste
in brez madežev olja ali masti. Spolzki ročaji in mastne
oprijemalne površine ne omogočajo varne uporabe
orodja v nepričakovanih situacijah.
Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih orodij
Baterije polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril
proizvajalec. Polnilnik, ki je primeren za polnjenje enega
tipa paketa baterije, lahko povzroči nevarnost požara, če
ga uporabljate z drugim tipom baterije.
Električna orodja uporabljajte samo z originalnimi
baterijami. Uporaba drugih paketov baterij lahko
povzroči nevarnost telesnih poškodb in požara.
Če baterije ne uporabljate, jo shranite proč od
kovinskih predmetov, na primer papirnih sponk,
kovancev, vijakov, žebljev ali drugih majhnih
kovinskih predmetov, ki lahko omogočijo stik enega
terminala z drugim. Kratek stik terminalov lahko
povzroči opekline in požar.
V neugodnih pogojih lahko iz baterije brizgne
tekočina, izognite se stiku z njo. Če po naključju
pride do stika tekočine s telesom, izperite prizadeto
mesto z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi,
e.
f.
g.
6.
a.
b.
poiščite pomoč zdravnika. Stik z baterijsko tekočino
lahko povzroči draženje kože ali opekline.
Ne uporabljajte baterije ali orodja, ki je poškodovano
ali spremenjeno. Poškodovane ali spremenjene baterije
lahko povzročijo neustrezno delovanje orodja, kar
lahko vodi v požar ali eksplozijo ter posledično telesne
poškodbe.
Ne izpostavljajte baterije ali orodja ognju ali
visokim temperaturam. Če baterijo izpostavite ognju
ali temperaturi, ki je višja od 130 °C lahko povzročite
eksplozijo.
Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in ne polnite
baterije ali orodja pri temperaturah, ki so izven
območja, predpisanega v navodilih za uporabo.
Nepravilno polnjenje ali polnjenje pri temperaturah zunaj
predpisanega območja lahko poškoduje baterijo in
poveča nevarnost požara.
Servis
Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, ki pri tem pa uporablja samo originalne
nadomestne dele. To zagotavlja varnost pri delovanju in
uporabi električnega orodja.
Nikoli ne servisirajte poškodovanih baterij.
Servisiranje baterij sme opravljati izključno proizvajalec
ali pooblaščeni ponudnik servisnih storitev.
Varnostna navodila za škarje za živo mejo in škarje za
živo mejo s podaljškom
Opozorilo! Varnostna opozorila za škarje za živo
mejo.
♦
♦
♦
♦
♦
Ne približujte delov telesa k rezilu. Ne odstranjujte
odrezanega materiala ali ga držite, ko se rezila
premikajo. Rezila se premikajo tudi potem, ko je stikalo
izklopljeno. Le trenutek nepozornosti med uporabo škarij
za živo mejo lahko povzroči hude telesne poškodbe.
Med nošenjem držite škarje za živo mejo za ročaj;
rezilo mora biti ustavljeno in pazite, da ne zaženete
orodja s stikalom za vklop. Pravilno nošenje škarij za
živo mejo bo zmanjšalo tveganje nenamernega zagona
in morebitne telesne poškodbe zaradi delujočega rezila.
Pri transportu ali skladiščenju škarij za živo mejo
vedno namestite pokrov rezila. Pravilno nošenje škarij
za živo mejo bo zmanjšalo tveganje za morebitne telesne
poškodbe zaradi delujočega rezila.
Ko odstranjujete zagozdeni material ali servisirate
enoto zagotovite, da bodo vsa stikala za vklop
izklopljena in da ste odstranili ali odklopili paket
baterij. Nepričakovani zagon škarij za živo mejo med
odstranjevanjem zagozdenega materiala ali servisiranjem
lahko povzroči hude telesne poškodbe.
Škarje za živo mejo držite le za izolirane površine, ker
obstaja nevarnost, da rezilo poškoduje skrit kabel
SLOVENŠČINA
♦
♦
ali žice. Če se z rezilom dotaknete žice pod napetostjo,
bodo pod napetostjo tudi kovinski deli škarij za živo mejo,
to pa lahko povzroči električni udar.
Električnih kablov ne imejte v bližini območja rezanja.
Električni kabli se lahko skrijejo v živo mejo ali grmičevje
in jih zato nehote prerežete.
Škarij za travo ne uporabljajte v slabem vremenu, še
posebej med bliskanjem. To občutno zmanjša tveganje,
da v vas udari strela.
Opozorilo! Varnostna opozorila za škarje za živo
mejo.
♦
♦
♦
Za zmanjšanje tveganja električnega udara nikoli ne
uporabljajte podaljška škarij za živo mejo v bližini
električnih daljnovodov. Stik z njimi ali uporaba v bližini
daljnovodov lahko povzroči hude poškodbe ali električni
udar, katerega posledica je lahko smrt.
Ko uporabljate podaljšek škarij za živo mejo vedno
uporabljajte obe roki. Da ne bi izgubili nadzora, držite
podaljšek ročaja škarij za živo mejo vedno z obema
rokama.
Ko uporabljate podaljšek škarij za živo mejo vedno
uporabljajte zaščito za glavo. Padajoči drobir vas lahko
hudo poškoduje.
Tresljaji
Deklarirane vrednosti emisij tresljajev, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile
izmerjene v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo
predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno
primerjavo orodij.
Deklarirana vrednost tresljajev se lahko uporablja kot
predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vrednost tresljajev se med dejansko uporabo
orodja lahko razlikuje od navedene, odvisna je namreč od
načina uporabe orodja. Raven tresljajev se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih
ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/EC za zaščito oseb, ki
pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena
izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov
delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Poleg datumske kode so na orodju tudi naslednje slikovne
oznake:
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti telesnih
poškodb morate natančno prebrati navodila za
uporabo.
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno
z otroki), z omejenimi fizičnimi čutnimi ali umskimi
sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja,
razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila
o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo
varnost.
Otroke je treba nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne bi
po naključju igrali z napravo.
Nosite zaščito za ušesa in oči
Nosite rokavice
Ostale nevarnosti
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso navedene v opozorilih. Te nevarnosti so lahko posledica
nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje
spadajo:
♦ poškodbe zaradi stika z vrtljivimi/premičnimi deli;
♦ poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora;
♦ poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja; če delate
z orodjem dalj časa, poskrbite za redne odmore;
♦ poškodbe sluha.
♦ nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja
pri uporabi orodja (na primer: delo z lesom, posebej
hrastovim, bukovim in s srednje gostimi vlaknenimi
ploščami (MDF)).
Nosite pokrivalo za glavo
Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi posegi vedno
odstranite baterijo.
t
Bodite pozorni na odletavajoče predmete. Ljudje
v okolici naj se umaknejo na varno razdaljo od
območja košnje
Električnega orodja ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
Nosite obutev, ki preprečuje drsenje.
7
SLOVENŠČINA
Funkcije
Bodite pozorni na padajoče predmete.
Direktiva 2000/14/ES za zajamčeno zvočno moč.
Dodatni varnostni napotki za baterije in polnilnike
Baterije
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Baterije nikoli ne poskušajte odpreti.
Ne izpostavljajte baterij vodi.
Ne shranjujte jih v prostorih, kjer je lahko temperatura
višja od 40 °C.
Polnite jih le pri sobni temperaturi med 10 °C in 40 °C.
Za polnjenje baterije uporabljajte samo polnilnik, ki je
priložen orodju.
Ko boste odstranjevali baterije med odpadke upoštevajte
navodila v razdelku "Varovanje okolja".
Ne polnite poškodovanih baterij.
Polnilniki
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Polnilnik BLACK+DECKER uporabljajte samo za
polnjenje baterije v orodju, ki je priložena. Druge baterije
lahko eksplodirajo in povzročijo telesne poškodbe in
materialno škodo.
Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki se ne polnijo.
Poškodovane električne kable nemudoma zamenjajte.
Polnilnika ne izpostavljajte vodi.
Ne odpirajte polnilnika.
Ne luknjajte polnilnika in ne potiskajte vanj predmetov.
Ta polnilnik je namenjen samo uporabi v notranjih
prostorih.
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna
dodatna ozemljitev. Vedno preverite, ali dejanska
napetost ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni
plošči. Nikoli ne poskušajte zamenjati kabla
z navadnim napajalnim kablom.
♦
8
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja
le proizvajalec ali pooblaščen serviser podjetja
BLACK+DECKER, da se izognete potencialnim
nevarnostim
Ta naprava vključuje nekatere naslednje sestavne dele ali vse.
1. Pogonska glava
2. Glavni ročaj
3. Polkrožni ročaj
4. Stikalo za vklop/izklop
5. Stikalo za zapahnitev
6. Priključek škarij za živo mejo
7. Gumb za sprostitev škarij za živo mejo
8. Rezilo škarij za živo mejo
9. Ščitnik
10. Teleskopski podaljšek
11. Ročaj podaljška
12. Gumb za sprostitev teleskopskega podaljška
13. Baterija
Polnjenje baterije (sl. A)
Polnilniki BLACK+DECKER so zasnovani za polnjenje
paketov baterij BLACK+DECKER.
♦ Pred namestitvijo paketa baterij (13), priklopite polnilnik
(14) v primerno vtičnico.
♦ Vstavite baterijo (13) v polnilnik in se prepričajte, ali je
trdno vstavljena v režo za baterijo (sl. A).
Utripati bo začela zelena LED (14a), kar
pomeni, da se baterija polni.
♦
Ko bo baterija napolnjena, bo zelena LED
začela svetiti neprekinjeno. Baterija je
popolnoma napolnjena; zdaj jo lahko
uporabite ali jo pustite v polnilniku.
Če je po uporabi naprave baterija izpraznjena, jo čim prej
napolnite, saj se življenjska doba baterije močno skrajša,
če jo shranite v izpraznjenem stanju.
Najdaljšo življenjsko dobo baterije boste dosegli, če
baterije ne izpraznite do konca.
Priporočamo, da po vsaki uporabi orodja napolnite
baterije.
Diagnostika polnilnika (sl. B)
Ta polnilnik je zasnovan tako, da zazna napake, ki se pojavijo
v akumulatorski bateriji ali viru električnega napajanja. Težave
so prikazane z utripanjem ene LED lučke v različnih ciklih.
Pokvarjena baterija
Polnilnik lahko zazna izpraznjeno ali
poškodovano baterijo. LED lučka bo začela
utripati v ciklu, ki je prikazan na nalepki. Če
opazite, da lučka utripa v ciklu pokvarjene baterije, ne
nadaljujte s polnjenjem baterije. Vrnite jo v servis ali krajevni
zbirni center za recikliranje.
SLOVENŠČINA
Zakasnitev zaradi vroče/mrzle baterije
Ko polnilnik zazna akumulatorsko baterijo, ki
je pretirano vroča ali hladna, avtomatsko
vklopi funkcijo zakasnitev zaradi vroče/mrzle
akumulatorske baterije. To pomeni, da je polnjenje preloženo,
dokler baterija ne doseže primerne temperature. Ko baterija
doseže primerno temperaturo, se polnilnik samodejno preklopi
v način polnjenja.
Ta funkcija zagotavlja maksimalno življenjsko dobo baterije.
Lučka bo začela utripati v ciklu, ki je prikazan na nalepki.
Če pustite baterijo v polnilniku
Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED pustite priključen
neomejeno dolgo. Polnilnik ohranja baterijo napolnjeno.
Značilnost polnilnika je samodejni način uglaševanja, ki
izenačuje ali uravnava posamezne celite v paketu baterij, da
bi jim tako omogočilo delovanje ob konični zmogljivosti. Paket
baterij je treba uglaševati tedensko, ali kadar koli baterija
ne zagotavlja več enake količine dela. Za uporabo načina
samodejnega uglaševanja postavite paket baterij v polnilnik in
ga pustite tam najmanj 8 ur.
Pomembni napotki za polnjenje
♦
♦
♦
♦
♦
Najdaljše življenjsko obdobje in lastnosti lahko dosežete,
če je temperatura zraka okolice med polnjenjem baterije
med 18 °C- 24 °C. NE polnite baterij pri temperature
zraka okolice pod +4,5 °C ali nad +40 °C. To je zelo
pomembno in bo preprečilo resne poškodbe baterij.
Polnilnik in paket baterij se lahko med polnjenjem zelo
segrejeta. To je normalno stanje i ne ukazuje na problem.
Da omogočite ustrezno hlajenje baterije, polnilnika ali
baterije ne postavljajte v topel prostor ali površino, ki ne
omogoča odvajanja toplote.
Če se baterija ne polni pravilno:
♦ preverite delovanje priključkov tako, da priklopite
svetilko ali drugo napravo;
♦ prepričajte se, ali je vtičnica povezana s stikalom za
luči, ki izklopi napajanje, ko ugasnete luči;
♦ polnilnik in paket baterij postavite v prostor, kjer je
temperatura zraka približno 18 °C - 24 °C;
♦ Če težav, povezanih s polnjenjem ni mogoče
odpraviti, odnesite paket baterij, polnilnik in orodje
v pooblaščeni servisni center.
To baterijo z dolgo življenjsko dobo morate napolniti, ko
ne zmore več zagotavljati dovolj moči za dela, ki jih je
sicer prej z lahkoto opravljala. Naprave v tem stanju NE
UPORABLJAJTE. Upoštevajte napotke za polnjenje.
Paket baterij lahko začnete polniti tudi, ko je do polovice
ali deloma napolnjen; takšno početje ne škoduje bateriji.
Tujke, ki prevajajo elektriko, kot so prah, ki nastane ob
brušenju, kovinska vezja, jeklena volna, aluminijasta
folija ali kakršni koli nabrani kovinski delci, odstranite
♦
iz polnilnika. Izklopite polnilnik pred nameravanim
čiščenjem.
Ne zmrznite polnilnika in ga ne potopite v vodo ali drugo
tekočino.
Vstavljanje in odstranitev baterije (sl. C)
♦
♦
♦
Pri vstavljanju baterije (13) poravnajte baterijo
s priključkom na orodju. Vstavite baterijo v priključek in jo
potisnite, tako da se zaskoči v ležišču.
Baterijo odstranite, tako da pritisnete na gumb za
sprostitev (13a) in hkrati izvlečete baterijo iz priključka.
Potisnite cev v ohišje pihalnika, da se gumb za
zapahnitev zaskoči v luknji za zapahnitev na cevi.
Namestitev in odstranjevanje priključkov (sl. A5, A6)
♦
Za namestitev priključka ali teleskopskega podaljška na
osnovno enoto (1) poravnajte priključek/spodnjo palico
s pogonsko glavo, kot je prikazano na sliki D.
♦ Trdno potisnite priključek ali teleskopski podaljšek
v osnovno enoto, dokler se ne zaskoči na mestu in slišite
glasni klik.
Opomba: Priključek namestite na teleskopski podaljšek na
enak način, kot osnovno enoto.
♦ Zagotovite, da bo priključek trdno priključen na osnovno
enoto ali teleskopski podaljšek tako, da ga nežno
skušajte izvleči. Priključek ali teleskopski podaljšek
morata ostati na mestu.
♦ Za odstranitev priključka ali teleskopskega podaljška
pritisnite gumb za sprostitev (7) ali (12), ki je ob strani
priključka ali teleskopskega podaljška in izvlecite
priključek ali teleskopski podaljšek iz osnovne enote ali
teleskopskega podaljška.
Opomba: Uporabljajte le priključke, ki so posebej konstruirani
za to napravo in so združljivi s pogonsko glavo.
Pravilni položaj rok (sl. E, F)
Osnovni način pravilnega položaja rok je, ko je ena roka na
sprednjem ročaju (3) in druga roka na glavnem ročaju (2).
Pri teleskopskem načinu/ s podaljškom, delajte z desno roko
na glavnem ročaju (2) in z levo roko na ročaju podaljšku (11).
Vklop
♦
♦
Sikalo za odpahnitev (5) potisnite navzdol. Stisnite
sprednji ročaj (3) in nato stisnite stikalo VKLOP/IZKLOP
(4). Ko enota deluje, lahko spustite stikalo za odpahnitev.
Močneje stiskate stikalo VKLOP/IZKLOP, večja je hitrost
osnovne enote.
Za delovanje enote morate neprekinjeno stiskati sprednji
ročaj in VKLOP/IZKLOP. Za izklop orodja spustite stikalo
za vVKLOP/IZKLOP ali sprednji ročaj.
9
SLOVENŠČINA
Način podaljšanega dosega/teleskopskega podaljška
♦
♦
♦
Sikalo za odpahnitev (5) potisnite navzdol. Stisnite ročaj
podaljška (21) in nato stisnite stikalo VKLOP/IZKLOP (4).
Ko enota deluje, lahko spustite stikalo za odpahnitev.
Bolj pritiskate na stikalo VKLOP/IZKLOP, večja je hitrost
osnovne enote.
Za delovanje enote morate neprekinjeno stiskati stikalo
VKLOP/IZKLOP. Za izklop orodja spustite stikalo VKLOP/
IZKLOP.
Odstranite baterijo in škarje očistite le z blago milnico in
vlažno krpo. Pazite, da tekočina ne prodre v notranjost; nikoli
ne potopite nobenega dela naprave v vodo. Po čiščenju
nanesite tanek sloj strojnega olja, tako, da preprečite rjavenje
rezil.
Odpravljanje težav
Težava
Morebitni vzrok
Možna rešitev
Orodje se ne zažene.
Baterija ni nameščena
pravilno.
Preverite namestitev
paketa baterij
Baterija ni napolnjena.
Prepričajte se, da so bile
vse tehnične zahteve, ki
se nanašajo na polnjenje
baterije izpolnjene.
Notranji sestavni deli so
prevroči.
Počakajte, da se
posušijo.
Priključek ali teleskopski
podaljšek nista
priklopljena na osnovno
enoto.
Zagotovite, da je
priključek pravilno
nameščen in
zapahnjen v položaj na
teleskopskem podaljšku.
Zagotovite, da je
teleskopski podaljšek
pravilno nameščena in
zapahnjen v položaj na
osnovno enoto.
Baterija ni ustrezno
nameščena v polnilniku.
Vstavite paket baterij
v polnilnik dokler ne
zasveti LED.
Polnilnik ni priključen na
električno omrežje.
Priključite polnilnik
na delujočo omrežno
vtičnico. Za več
podrobnosti glej
razdelek "Pomembni
napotki za polnjenje".
Temperature okolice je
prenizka ali previsoka.
Polnilnik in orodje
prenesite v prostor
ali okolje, kjer znaša
temperatura nad 4,5 °C
(40 F) ali pod +40,5 °C
(105 F)
Baterija se je pregrela.
Počakajte, da se baterija
ohladi.
Navodila za obrezovanje (sl.E, F, G, H, I)
Pomnite: rok ne približujte rezilu. Rezilo se lahko vrti tudi po
tem, ko ste ga izklopili.
Delovni položaji (sl. E, F)
Ohranjajte varno stojišče ter ravnotežje in se ne iztegujte
prekomerno. Med uporabo škarij nosite zaščitna očala in
nedrsečo obutev. Trdno primite orodje z obema rokama in
ga vklopite. Škarje vedno držite na način, kot je prikazano na
slikah E in F z eno roko na glavnem ročaju (2) in z drugo roko
na sprednjem ročaju (3) ali ročaju podaljška (11). Nikoli ne
držite enote za ščitnik (9) ali rezilo škarij (8).
Obrezovanje novih poganjkov (sl. G)
Baterija se ne polni.
Najbolj učinkovit način obrezovanja je širok zamah roke in
podajanje zob rezila skozi vejice. Za najboljše rezultate rahlo
nagnite rezilo navzdol, v smeri pomika škarij.
Določanje višine grmičevja (sl. H)
Za določitev natančne višine grmičevja lahko uporabite
košček nitke kot vodilo.
Stransko obrezovanje ograje (sl. I)
Škarje usmerite, kot je prikazano in začnite z obrezovanjem
od spodaj navzgor.
Opomba: Rezila so izdelana iz zelo kakovostnega kaljenega
jekla in z normalno uporabo škarij brušenje rezil ne bo
potrebno. Če škarje po nesreči zadenejo ob žično ograjo,
kamenje, steklo ali drug trd predmet,, kot je prikazano na sliki
J, se lahko poškoduje rezilo. Če se rezilo pomika običajno
in poškodba ne ovira pravilnega delovanja rezila, poškodbe
ni treba odpraviti. Če je pomikanje rezila zaradi poškodbe
oteženo, odstranite baterijo in s fino pilo ali brusnim kamnom
odstranite poškodbo na rezilu. Če po nesreči izpustite škarje
na tla, pred uporabo škarij preverite nastale poškodbe. Če je
rezilo zvito, ohišje škarij počeno, če so ročaji poškodovani ali
če opazite kakšno drugo poškodbo, ki lahko vpliva na varno
delovanje škarij, se pred ponovno uporabo orodja obrnite na
pooblaščenega serviserja BLACK+DECKER, ki bo odpravil
nastale poškodbe.
Gnojila in druge vrtne kemikalije vsebujejo snovi, ki močno
pospešujejo korozijo kovin. Škarij ne shranjujte v bližini
umetnih gnojil ali kemikalij.
10
Orodje se nenadoma
izključi.
Baterija je izpraznjena.
Vstavite jo v polnilnik in
(Za doseganje optimalne napolnite.
življenjske dobe je
baterija zasnovana tako,
da se izklopi takoj, ko je
popolnoma izpraznjena.)
Oprema
Druga oprema, ki je na voljo in z njo spremenite orodje v nitno
kosilnico (Strimmer®), verižno žago ali puhalnik.
BCASST91B – nitna kosilnica (Strimmer®)
BCASBL71B – puhalnik
BCACSC61B – verižna žaga
Za podrobnosti kontaktirajte s svojim krajevnim servisom
BLACK+DECKER ali obiščite spletno stran
www.blackanddecker.co.uk.
SLOVENŠČINA
Izjava EU o skladnosti
Vzdrževanje
Ta naprava BLACK+DECKER je zasnovano tako, da deluje
dolgo z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo
delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
naprave.
♦ Ohišje redno čistite s pomočjo vlažne krpe. Ne
uporabljajte kemičnih čistil ali sredstev za čiščenje, ki
drgnejo. Pazite, da voda ne prodre v notranjost naprave;
nikoli ne potopite nobenega dela naprave v tekočino.
Varovanje okolja
Orodje in baterija vsebujeta materiale, ki jih je mogoče znova
uporabiti ali reciklirati, kar zmanjšuje potrebo po surovinah.
Električne izdelke in baterije reciklirajte skladno s krajevnimi
predpisi.
Za več podrobnosti obiščite spletno stran www.2helpU.com
Tehnični podatki
BCASK81D
Škarje za živo mejo BCAS81B
VDC
Hitrost delovanja
v prostem teku
CSPM
Baterija
Večnamenski akumulatorski sistem orodij 2 v 1
BCASK81D SEASONMASTER™
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod "tehničnimi
podatki" v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-15:2009+A1:2010, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN ISO 10517:2009+A1:2013
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Orodij in baterij, označenih s tem
simbolom, ne odlagajte skupaj z drugimi
gospodinjskimi odpadki.
Priključna napetost
DIREKTIVA STROJI
DIREKTIVA O ZUNANJEM HRUPU
18
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/EU in
2011/65/EU.
Dodatek V
Izmerjena raven zvočne moči (LwA) 99 dB(A)
Negotovost (K) 1,5 dB(A)
Zajamčena zvočna moč (LwA) 101 dB(A)
Za več informacij se obrnite na podjetje Вlack & Decker na
naslovih v nadaljevanju ali poiščite kontaktne podatke na
zadnji strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in
daje to izjavo v imenu Black & Deckerja.
3575
90617054
Napetost
VDC
Zmogljivost
Ah
18
2
Tip
Litij-ionska
Polnilnik
90634971
Vhodna napetost
VAC
Tok
A
Približni čas polnjenja
min
Raven zvočnega tlaka v skladu z EN 60745:
230
1
120
R. Laverick
Direktor inženiringa
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
9. 01. 2018
Zvočni tlak škarij za ograjo (LpA) 84,5 dB(A), negotovost (K)
1,4 dB(A)
Zvočna moč škarij za živo mejo (LWA) 94,5 dB(A), negotovost (K)
0,8 dB(A)
Zvočni tlak škarij za oza živo mejo s podaljškom (LpA) 83,3 dB(A),
negotovost (K) 4 dB(A)
Zvočna moč škarij za živo mejo s podaljškom (LpA) 99,1 dB(A),
negotovost (K) 1,5 dB(A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
v skladu z EN 60745:
Škarje za živo mejo (ah) 2,5 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
Škarje za živo mejo s podaljškom (ah) 2,5 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
11
SLOVENŠČINA
Garancija
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost
svojih izdelkov ponuja 24 mesečno garancijo, ki velja od
dneva nakupa. Ta garancija je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija je veljavna
znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem trgovinskem
območju.
Za garancijski zahtevek boste morali skladno s pravili in
pogoji poslovanja podjetja Black & Decker prodajalcu ali
pooblaščenemu serviserju predložiti dokazilo o nakupu orodja.
Pravila in pogoje 2-letne garancije podjetja Black & Decker in
lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko najdete
na spletni strani www.2helpU.com, ali stopite v stik z najbližjo
trgovino Вlack & Decker; naslovi trgovin so navedeni v tem
priročniku.
Obiščite našo spletno stran www.blackanddecker.co.uk in
registrirajte svoj novi izdelek Black & Decker izdelek, da boste
ostali seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah.
12
HRVATSKI
Namjena
f.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od
neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke
na diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog
udara.
3.
a.
Osobna sigurnost
Pri radu s električnim alatom budite oprezni,
usredotočeni na rad i primjenjujte zdravorazumski
pristup. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili
pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak
nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
Rabite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih neklizajućih cipela, šljema ili
zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od
tjelesnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite je li
prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog
alata tako da je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen dovodi do
nezgoda.
Prije nego što uključite uređaj, uklonite s njega sve
ključeve i alate za podešavanje. Ostavljanje ključa
na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do
ozljede.
Ne posežite predaleko. Pazite na ravnotežu i zauzmite
stabilan položaj. To omogućuje bolji nadzor nad
električnim alatom u neočekivanim situacijama.
Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite daleko
od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako su omogućeni uređaji za priključivanje
izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte njihovo
pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
Ne dopustite da poznavanje alata koje ste
stekli temeljem česte uporabe alata dovede do
samozadovoljstva i zanemarivanja sigurnosnih
propisa za alate. Nemarna radnja može izazvati tešku
ozljedu u djeliću sekunde.
Vaš BLACK+DECKER BCASK81D SEASONMASTER™
2-u-1 bežični sustav za više alata projektiran je su za šišanje
grmlja, živica i korova. Ovaj je alat predviđen isključivo za
amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja
i uputa navedenih u nastavku može rezultirati
strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za slučaj potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima
odnosi se na električni alat napajan putem gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Sigurnost na radnome mjestu
Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori dovode do
nezgoda.
S električnim alatima nemojte raditi u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli
biste izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte
utikač. Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem
ne koristite prilagodne utikače. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je
povećan.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode
u električni alat povećat će rizik od strujnog udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene.
Kabel ne upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača alata iz električne utičnice.
Kabel držite daleko od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel povećat
će rizik od strujnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom prostoru
upotrijebite produžni kabel koji je za to predviđen.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene prostore
smanjuje rizik od strujnog udara.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
4.
a.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite
odgovarajući električni alat za posao koji obavljate.
Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao
brzinom za koju je predviđen.
13
HRVATSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
14
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili pohranjivanja
električnog alata isključite utikač iz utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne mjere
smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su ako njima rade nestručni
korisnici.
Električne alate treba održavati. Provjerite ima li
kakvih otklona, savinutih ili napuklih dijelova ili
bilo kakvih drugih stanja koja mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga
prije upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima.
Pravilno održavanje reznih alata i njihovih oštrica
smanjuje mogućnost savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije namijenjen može
dovesti do opasnih situacija.
Rukohvate i prihvatne površine održavajte suhima,
čistima i bez prisutnosti ulja ili masti. Klizavi rukohvati
i prihvatne površine ne omogućuju sigurno rukovanje
i upravljanje alatom u neočekivanim situacijama.
Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
Punite isključivo punjačem kojeg je odredio
proizvođač. Punjač koji je pogodan za jednu vrstu
baterije može predstavljati rizik od požara ako se
upotrebljava uz druge baterije.
Električne alate upotrebljavajte isključivo
s preporučenim baterijama. Upotreba bilo koje druge
baterije može predstavljati rizik od ozljede i požara.
Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga podalje od
ostalih metalnih predmeta poput spajalica za papir,
ključeva, čavala, vijaka ili drugih manjih metalnih
predmeta koji mogu uzrokovati kratki spoj baterijskih
priključaka. Kratki spoj priključaka baterije može
uzrokovati eksploziju ili požar.
U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi mogla
iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt. Ako dođe do
slučajnog kontakta, isperite vodom. Ako tekućina
dospije u oči, odmah potražite liječničku pomoć.
Tekućina iz baterije može uzrokovati iritacije i opekline.
Ne upotrebljavajte bateriju ili alat koji je oštećen ili
izmijenjen. Oštećene ili izmijenjene baterije mogu imati
f.
g.
6.
a.
b.
nepredvidljivo ponašanje i dovesti do požara, eksplozije
ili opasnosti od ozljede.
Ne izlažite bateriju ili alat vatri ili prekomjernoj
temperaturi. Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 130 °C
može izazvati eksploziju.
Slijedite sve upute za punjenje i ne punite bateriju
ili alat izvan raspona temperature navedenog
u uputama. Nepravilno punjenje ili punjenje izvan
navedenog raspona temperature može oštetiti bateriju
i povećati opasnost od požara.
Servisiranje
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.
To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Nikada ne servisirajte oštećene baterije. Servisiranje
baterija smije obavljati samo proizvođač ili ovlašteni
servisni centar.
Sigurnosne upute za šišače živice i šišač živice sa
štapom
Upozorenje! Sigurnosne napomene za šišač
živice.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Sve dijelove tijela držite daleko od oštrice. Ne
uklanjajte odrezani materijal i ne pridržavajte
materijal koji je potrebno rezati dok su oštrice
pokrenute. Oštrice se nastavljaju kretati nakon
isključivanja prekidača. Trenutak nepažnje tijekom rada
s šišačem živice može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
Nosite šišač živice za ručku sa zaustavljenom
oštricom i pazite da ne uključite strujni prekidač.
Pravilno nošenje šišača živice smanjuje opasnost od
slučajnog pokretanja i ozljede osobe oštricama.
Tijekom prenošenja ili skladištenja šišača živice
uvijek postavite poklopac oštrice. Pravilno rukovanje
šišačem živice smanjuje opasnost od ozljede osobe
oštricama.
Kada uklanjate zaglavljeni materijal ili servisirate
jedinicu, osigurajte da budu isključeni svi strujni
prekidači i da bude uklonjena ili odspojena baterija.
Neočekivano pokretanje šišača živice za vrijeme
uklanjanja zaglavljenog materijala ili servisiranja može
dovesti do teške ozljede osobe.
Držite šišač živice isključivo za izolirane rukohvate
jer bi oštrica mogla doći u dodir sa skrivenim
ožičenjima. U slučaju kontakta oštrica sa žicom pod
naponom taj se napon može prenijeti na izložene
metalne dijelove šišača živice i uzrokovati strujni udar
rukovatelja.
Držite sve strujne kabele i žice daleko od područja
rezanja. Strujni kabeli ili žice mogu se sakriti u živice ili
grmlje i slučajno porezati oštricom.
HRVATSKI
♦
Ne upotrebljavajte šišač živice u lošim vremenskim
uvjetima, a posebno kada postoji opasnost od
groma. To smanjuje opasnost od udara groma.
Upozorenje! Sigurnosne napomene za šišač
živice sa štapom.
♦
♦
♦
Da smanjite opasnost od strujnog udara, nikada ne
upotrebljavajte šišač živice sa štapom blizu vodova
strujnog napajanja. Kontakt ili uporaba u blizini strujnih
vodova može izazvati tešku ozljedu ili smrtonosni strujni
udar.
Uvijek upotrebljavajte dvije ruke kada upravljate
šišačem živice sa štapom. Držite produljeni šišač živice
s obje ruke da izbjegnete gubitak kontrole.
Uvijek upotrebljavajte zaštitu glave kada upravljate
štitnikom šišača živice sa štapom. Ostaci koji padaju
mogu izazvati tešku ozljedu osobe.
Deklarirana emisija vibracija može se upotrijebiti i za
preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vibracije tijekom stvarne upotrebe električnog
alata mogu se razlikovati od deklariranih vrijednosti, ovisno
o načinima na koje se alat koristi. Razina vibracija može
porasti iznad navedene razine.
Pri ocjenjivanju izloženosti vibracijama kako bi se odredile
sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za zaštitu
osoba koje redovito koriste električne alate potrebno je uzeti
u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način
upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog ciklusa, kao
što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog zaustavljanja
i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni sljedeći simboli
upozorenja:
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Upozorenje! Da biste smanjili rizik od ozljeda,
pročitajte priručnik s uputama.
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba
sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba
s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila
upute za sigurnu upotrebu uređaja.
Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem.
Nosite zaštitu ušiju i očiju.
Stalno prisutni rizici
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici, koji nisu
navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici
mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, duge upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, neke stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći. Oni
obuhvaćaju:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
dijelova.
♦ Ozljede prouzrokovane tijekom promjene dijelova, oštrica
ili dodatne opreme.
♦ Ozljeda prouzrokovane produljenom upotrebom alata.
Radite redovite pauze tijekom dulje upotrebe bilo kojeg
alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti za zdravlje uslijed udisanja prašine nastale
tijekom upotrebe alata (npr. tijekom rada s drvom, osobito
hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Nosite rukavice.
Nosite kacigu.
Uvijek uklonite bateriju iz uređaja prije obavljanja
čišćenja ili održavanja.
t
Pazite na leteće predmete. Promatrače držite
podalje od područja rezanja.
Uređaj ne izlažite kiši ili visokoj vlazi.
Nosite protukliznu obuću.
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene
u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene su
u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja navedenom
u dokumentu EN 60745 i mogu se koristiti za međusobno
uspoređivanje alata.
Pazite na padajuće predmete.
Zajamčena zvučna snaga prema direktivi
2000/14/EZ.
15
HRVATSKI
Dodatne sigurnosne upute za baterije i punjače
Baterije
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nikada i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
Bateriju ne izlažite vodi.
Ne pohranjujte na mjestima na kojima bi temperatura
mogla biti viša od 40 °C.
Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama
između 10°C i 40°C.
Punite isključivo punjačem koji je isporučen uz alat.
Pri zbrinjavanju baterija pridržavajte se uputa u odjeljku
"Zaštita okoliša".
Ne pokušavajte puniti oštećene baterije.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Oštrica za šišač živice
Štitnik
Produžni štap
Drška štapa
Gumb za otpuštanje produžnog štapa
Baterija
Punjenje baterije (sl. A)
BLACK+DECKER punjači predviđeni su za punjenje
BLACK+DECKER baterija.
♦ Punjač (14) priključite u odgovarajuću električnu utičnicu
prije umetanja baterije (13).
♦ Umetnite bateriju (13) u punjač pazeći da se potpuno
učvrsti u utore za bateriju (slika A).
Lampica (14a) treperi, što znači da se baterija
puni.
Punjači
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Svoj BLACK+DECKER punjač koristite isključivo za
punjenje akumulatora u alatu uz koji je isporučen.
Ostale baterije mogu prsnuti i uzrokovati tjelesne ozljede
i materijalnu štetu.
Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu predviđene.
Odmah zamijenite oštećene kabele.
Punjač ne izlažite vodi.
Ne otvarajte punjač.
Punjač ne ispitujte drugim uređajima.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu
u zatvorenim prostorima.
Prije upotrebe pročitajte priručnik s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj punjač dvostruko je izoliran, stoga žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara
li napon električne mreže naponu navedenom na
nazivnoj oznaci. Ne pokušavajte jedinicu punjača
zamijeniti običnim utikačem električne mreže.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Вlack & Decker kako
bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj uređaj sadrži neke ili sve od sljedećih značajki.
1. Glava napajanja
2. Glavni rukohvat
3. Pridržni rukohvat
4. Prekidač za uključivanje/isključivanje
5. Gumb za blokiranje
6. Priključak za šišač živice
7. Gumb za otpuštanje šišača živice
16
♦
Kada lampica svijetli ravnomjerno, punjenje je
dovršeno. Baterija je potpuno napunjena
i može se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču.
Ispražnjene baterije što prije napunite. U suprotnom će
se njihov vijek trajanja značajno smanjiti.
Bateriju nemojte potpuno prazniti kako se njezin vijek
trajanja ne bi skratio.
Preporučuje se punjenje baterije nakon svake upotrebe.
Dijagnostika punjača (sl. B)
Ovaj punjač detektira neke poteškoće do kojih može doći
vezano uz baterije i izvor napajanja. Poteškoće se naznačuju
različitim obrascima treperenja lampice.
Loša baterija
Punjač može detektirati slabu ili oštećenu
bateriju. Lampica treperi obrascem
naznačenim na oznaci. Ako primijetite ovaj
obrazac koji upućuje na lošu bateriju, nemojte nastaviti
s punjenjem. Predajte bateriju na servis ili na reciklažno
mjesto.
Odgoda u slučaju vruće/hladne baterije
Kada punjač detektira da je baterija prevruća
ili prehladna, automatski započinje s odgodom
u slučaju vruće ili hladne baterije, odgađajući
punjenje sve dok baterija ne postigne odgovarajuću
temperaturu. Tada punjač automatski započinje s punjenjem.
Ova značajka omogućuje produljenje vijeka trajanja baterije.
Lampica treperi obrascem naznačenim na oznaci.
Ostavljanje baterije u punjaču
Punjač i baterija mogu se neograničeno ostaviti priključeni
dok svijetli LED lampica. Punjač će održavati bateriju svježom
i potpuno napunjenom. Ovaj punjač ima automatski način
rada za ugađanje koji ujednačava ili uravnotežuje pojedinačne
HRVATSKI
ćelije u bateriji kako bi omogućio da ona radi pri punom
kapacitetu. Baterije se trebaju ugoditi svaki tjedan ili kada
baterija više ne obavlja istu količinu posla. Da upotrijebite
automatski način rada za ugađanje, postavite bateriju u punjač
i ostavite je najmanje 8 sati.
Važne napomene o punjenju
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Najdulji životni vijek i najbolja obilježja mogu se postići
ako se baterija puni na temperaturi zraka 18 C ° - 24 °C.
NE punite bateriju na temperaturi zraka manjoj od
+4,5 °C ili većoj od +40 °C. To je važno i spriječit će
teško oštećenje baterije.
Punjač i baterija mogu se zagrijati tijekom punjenja. To
je normalno i ne predstavlja problem. Za brže hlađenje
baterije nakon upotrebe izbjegavajte ostavljanje baterije
i punjača u toplim okruženjima, kao što su metalne
alatnice, neizolirane prikolice i sl.
Ako se baterija ne puni pravilno:
♦ Provjerite rad priključka tako da priključite u svjetiljku
ili drugi uređaj.
♦ Provjerite je li utičnica priključena na sklopku za
svjetlo koja isključuje napajanje kada isključite
svjetla.
♦ Premjestite punjač i bateriju na mjesto na kojem je
temperatura okolnog zraka otprilike 18 ° C - 24 °C.
♦ Ako se problemi s punjenjem nastave, predajte alat,
bateriju i punjač na servis.
Bateriju treba puniti kada snaga nije dovoljna za zadatke
koji su do tada bili obavljani s lakoćom. U tom slučaju
PREKINITE s upotrebom alata. Primijenite upute u opisu
postupka punjenja. Možete puniti i bateriju koja je samo
djelomično prazna bez ikakvih negativnih posljedica.
Električno vodljivi strani predmeti kao što su između
ostaloga strugotina, metalni komadići, čelična vuna,
aluminijska folija ili bilo kakve naslage metalnih čestica
moraju se držati daleko od otvora punjača. Punjač prije
čišćenja isključite iz napajanja.
Punjač ne uranjajte u vodu i druge tekućine te ga ne
izlažite niskim temperaturama.
Postavljanje i uklanjanje baterije (sl. C)
♦
♦
♦
Da biste postavili bateriju (13), poravnajte je s prihvatnim
dijelom na alatu. Akumulator umetnite u ležište i pritisnite
tako da se učvrsti u svom položaju.
Da biste odvojili akumulator, pritisnite tipku za otpuštanje
akumulatora (13a) dok istodobno akumulator izvlačite iz
utičnice.
Gurnite cijev u kućište čistača dok se gumb blokade ne
sjedne u otvor blokade u cijevi.
Ugradnja i uklanjanje priključaka (sl. A5, A6)
♦
Da postavite priključak ili produžni štap na jedinicu baze
(1), poravnajte postolje priključak/štapa s električnom
glavom prema prikazu na slici D.
♦ Čvrsto pritisnite priključak ili produžni štap na jedinicu
baze dok čvrsto ne sjedne na mjesto i dok se ne začuje
klik.
Napomena: Priključci se postavljaju na produžni štap na isti
način kao i jedinica baze.
♦ Osigurajte da je priključak čvrsto postavljen na jedinicu
baze ili produžni štap tako da ga lagano povučete prema
sebi. Priključak ili produžni štap treba ostati na mjestu.
♦ Da uklonite priključak ili produžni štap, pritisnite gumb
za otpuštanje (7) ili (12) koji se nalazi na strani priključka
ili produžnog štapa i povucite priključak ili produžni štap
suprotno od jedinice baze ili produžnog štapa.
Napomena: Upotrebljavajte samo priključke koji su posebno
projektirani za i kompatibilni su s električnom glavom.
Pravilan položaj ruku (sl. E, F)
Način rada s bazom, pravilan položaj ruku je kada lijevom
rukom držite pridržnu ručku (3), dok desnom rukom držite
glavnu ručku (2).
Prošireni doseg/način rada sa štapom, stavite desnu ruku na
glavnu ručku (2), a lijevu ruku na dršku štapa (11).
Uključivanje
♦
♦
Gurnite sklopku za deblokadu (5) dolje. Pritisnite pridržnu
ručku (3), a zatim pritisnite prekidač za uključivanje/
isključivanje (4). Kada se jedinica pokrene, možete
pustiti sklopku za blokadu. Jačim pritiskom na prekidač
za uključivanje/isključivanje povećava se brzina jedinice
baze.
Da bi jedinica nastavila raditi, morate istodobno pritisnuti
i držati pridržnu ručku i prekidač za uključivanje/
isključivanje. Za isključivanje jedinice pustite prekidač za
uključivanje/isključivanje ili pridržnu ručku.
Prošireni doseg/način rada sa štapom
♦
♦
♦
Gurnite sklopku za deblokadu (5) dolje. Uhvatite dršku
štapa (21), a zatim pritisnite prekidač za uključivanje/
isključivanje (4).
Kada se jedinica pokrene, možete pustiti sklopku za
blokadu. Jačim pritiskom na prekidač za uključivanje/
isključivanje povećava se brzina jedinice baze.
Da bi uređaj nastavio raditi, morate držati pritisnutim
prekidač za uključivanje/isključivanje. Za isključivanje
jedinice pustite prekidač za uključivanje/isključivanje.
Upute za šišanje (sl. E, F, G, H, I)
Napomena: Ruke držite daleko od oštrica. Oštrica nastavlja
s vrtnjom nakon isključivanja.
17
HRVATSKI
Radni položaji (sl. E, F)
Održavajte stabilan stav i ravnotežu te nemojte predaleko
posezati. Tijekom upotrebe nosite sigurnosne naočale
i neklizajuću obuću. Uređaj čvrsto držite objema rukama
i uključite ga. Šišač držite kao što je to prikazano na slikama
E i F tako da jedna ruka bude na glavnoj ručki (2), a druga
ruka na pridržnoj ručki (3) ili drški štapa (11). Nikada ne držite
jedinicu za štitnik (9) ili oštricu šišača živice (8).
Otklanjanje poteškoća
Problem
Mogući uzrok
Moguće rješenje
Alat se ne pokreće.
Baterija nije pravilno
postavljena.
Provjerite je i pravilno
namjestite.
Baterija nije napunjena.
Provjerite zahtjeve za
punjenje baterije.
Unutrašnje komponente
prevruće.
Pustite da se alat ohladi.
Priključak ili produžni
štap nije pričvršćen na
jedinicu baze.
Osigurajte da priključak
bude odgovarajuće
postavljen i blokiran
u položaju na
produžnom štapu.
Osigurajte da produžni
štap bude odgovarajuće
postavljen i blokiran
u položaju na jedinici
baze.
Baterija nije umetnuta
u punjač.
Umetnite bateriju
u punjač tako da se upali
LED lampica.
Punjač nije priključen.
Priključite punjač
u ispravnu utičnicu.
Pojedinosti potražite
u odlomku "Važne
napomene o punjenju".
Temperatura okolnog
zraka je previsoka ili
preniska.
Premjestite punjač
i bateriju na mjesto na
kojem je temperatura
viša od 4,5 °C ili niža od
+40,5 °C.
Baterija je dostigla
svoja temperaturna
ograničenja.
Pričekajte da se ohladi.
Nema energije. (Za
maksimalni vijek trajanja
baterija se isključuje
kada se isprazni.)
Priključite na punjač
i pričekajte da se napuni.
Obrezivanje svježeg raslinja (sl. G)
Najučinkovitije su široke polukružne kretnje tako da zupci
oštrice dolaze u izravan kontakt sa stabljikama. Blagi nagib
oštrice prema dolje u smjeru kretanja omogućuje najbolje
rezanje.
Ravne živice (sl. H)
Da biste postigli ravno ošišane živice, možete rastegnuti
konopac kao vodilicu.
Baterija se ne puni.
Bočno šišanje živica (sl. I)
Usmjerite šišač kao što je prikazano, započnite pri dnu
i povucite prema gore.
Napomena: Oštrice su izrađene od kvalitetnog pojačanog
čelika i uz uobičajenu upotrebu nije ih potrebno oštriti.
Međutim, ako naiđete na žicu, kamenje, staklo i druge tvrde
predmete prema prikazu na slici J, oštrica se može oštetiti.
Takve udubine nije potrebno popravljati sve dok se oštrica
može neometano kretati. Ako to nije slučaj, izvadite bateriju
i izbrusite udubinu turpijom s finim zupcima ili brusnim
kamenom. Ako vam uređaj ispadne, pažljivo provjerite je li
oštećen. Ako je oštrica oštećena, savijena, kućište napuklo ili
su polomljene ručke, kao i u slučaju bilo kakvih drugih stanja
koja mogu utjecati na rad šišača, obratite se lokalnom servisu
za BLACK+DECKER prije nego što nastavite s upotrebom.
Gnojiva i druge vrtne kemikalije sadrže sredstva koja mogu
uvelike ubrzati koroziju metala. Uređaj ne pohranjujte blizu
umjetnih gnojiva ili kemikalija.
Kada izvadite bateriju, za čišćenje upotrijebite samo blagi
sapun i vlažnu krpu. Nikad ne dopustite da bilo kakva tekućina
prodre u unutrašnjost alata. Nikada ne uranjajte bilo koji dio
alata u tekućinu. Spriječite hrđanje oštrica tako da nakon
čišćenja nanesete tanak sloj strojnog ulja.
Uređaj se iznenada
isključuje.
Dodatni pribor
Drugi priključci su raspoloživi za pretvaranje alata
u Strimmer®, motornu pilu ili puhalo.
BCASST91B – Strimmer®
BCASBL71B – Puhalo
BCACSC61B – Motorna pila
Obratite se lokalnom BLACK+DECKER servisnom centru ili
posjetite www.blackanddecker.co.uk. za detalje.
Održavanje
Ovaj uređaj tvrtke BLACK+DECKER projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta
i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom
čišćenju.
♦ Uređaj redovito čistite vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte
abrazivna ili sredstva za čišćenje na bazi otapala. Ne
dopustite da tekućina prodre u unutrašnjost uređaja
i nikada nijedan dio uređaja ne uranjajte u tekućinu.
18
HRVATSKI
Zaštita okoliša
Odlažite sa zasebnim otpadom. Proizvodi i baterije
označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati
s komunalnim otpadom.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati
radi smanjenja potrošnje sirovina i očuvanja prirodnih resursa.
Električne proizvode i baterije reciklirajte sukladno lokalnim
propisima.
Više informacija dostupno je na adresi www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Ovi proizvodi također su usklađeni s direktivama 2014/30/EU
i 2011/65/EU.
Dodatak V
Izmjerena razina zvučne snage (LWA) 99 dB(A)
Nesigurnost (K) 1,5 dB(A)
Zajamčena zvučna snaga (LWA) 101 dB(A)
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Вlack & Decker
putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke
dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Вlack & Decker.
BCASK81D
BCAS81B - Šišač živice
Ulazni napon
VDC
Brzina bez opterećenja
CSPM
Baterija
18
R. Laverick
Direktor inženjeringa
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
9.1.2018.
3575
90617054
Napon
VDC
Kapacitet
Ah
18
2
Tip
Li-Ion
Punjač
90634971
Ulazni napon
VAC
Struja
A
Približno vrijeme punjenja
min
230
1
120
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak za šišač živice (LpA) 84,5 dB(A), nesigurnost (K) 1,4 dB(A)
Zvučna snaga za šišač živice (LWA) 94,5 dB(A), nesigurnost (K)
0,8 dB(A)
Zvučni tlak za šišač živice sa štapom (LpA) 83,3 dB(A), nesigurnost
(K) 4 dB(A)
Zvučna snaga za šišač živice sa štapom (LWA) 99,1 dB(A),
nesigurnost (K) 1,5 dB(A)
Ukupne vibracije (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
Šišač živice (ah) 2,5 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Šišač živice sa štapom (ah) 2,5 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
Jamstvo
Black & Decker siguran je u kvalitetu svojih proizvoda i svojim
kupcima pruža 24-mjesečno jamstvo od datuma kupnje. Ovo
jamstvo dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na koji ih
način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država
članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Da biste potraživali jamstvo, ono mora biti sukladno
uvjetima i odredbama tvrtke Вlack & Decker, a prodavaču
ili ovlaštenom servisu potrebno je priložiti dokaz o kupnji.
Uvjete i odredbe dvogodišnjeg jamstva tvrtke Вlack & Decker
i lokaciju najbližeg ovlaštenog servisa pronaći ćete na
internetu na adresi www.2helpU.com ili putem lokalnog ureda
tvrtke Вlack & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.co.uk kako
biste registrirali svoj novi Black & Decker proizvod i provjerili
nove proizvode i posebne ponude.
DIREKTIVA O BUCI NA OTVORENOM
BCASK81D SEASONMASTER™
2-u-1 bežični sustav za više alata
Вlack & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku
"tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-15:2009+A1:2010, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN ISO 10517:2009+A1:2013.
19
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Jamþimo da navedeni proizvod koji smo
isporuþili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorniþkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamþimo da üe navedeni proizvod koji smo
isporuþili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko üe se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamþimo da je za isporuþeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja
jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom
roku, o svom trošku osigurati otklanjanje
kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaüenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predoþenje originalnog
raþuna prodavaþa te pravilno ispunjenog
jamstvenog lista ovjerenog peþatom
prodavaþa.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na naþin dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestruþnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim
navedenim u uputama ili mehaniþkim
ošteüenjem iskljuþene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI OBUHVAûENI JAMSTVOM
Ƈ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorniþkog
sklapanja i pakiranja
Ƈ Puknuüa lomovi dijelova strojeva i alata
prouzroþeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorniþkom greškom
Ƈ Indirektni kvarovi uzrokovani toþkom 2
Ƈ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
ureÿaja u rad
20
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Ošteüena i kvarovi nastali:
Ƈ Prilikom nepravilnog sastavljanja ureÿaja
od strane kupca
Ƈ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
Ƈ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, optereüenja
Ƈ Servisiranjem ili rastavljanjem ureÿaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
Ƈ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
Ƈ Kvarovi nastali radi preoptereüivanja ili
pregrijavanja ureÿaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Peþat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIû D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
SRPSKI
Namena
Vaš BLACK+DECKER BCASK81D SEASONMASTER™
2-u-1 akumulatorski, višealatni sistem je konstruisan za
podrezivanje žive ograde, žbunja i trnja. Ovaj je alat predviđen
isključivo za amatersku upotrebu.
sklopku za zaštitu od struje u slučaju kvara. Upotreba
FID sklopke umanjuje opasnost od električnog udara.
3.
a.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može izazvati
električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima
odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (akumulatorski).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Bezbednost radnog područja
Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro
osvetljeno. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju
varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim
alatom. Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.
Električna bezbednost
Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikada i ni na bilo koji način nemojte
modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične
adaptere sa (uzemljenim) električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće
opasnost od električnog udara.
Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Ako je telo uzemljeno, rizik od strujnog udara
je povećan.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode
u električni alat povećaće rizik od strujnog udara.
Kabl ne upotrebljavajte za nepredviđene namene.
Nemojte nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite od
toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni
ili zapleteni kabl povećaće rizik od strujnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom
upotrebite produžni kabl pogodan za upotrebu na
otvorenom. Upotreba produžnog kabla koji je pogodan
za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od strujnog
udara.
Ako je korišćenje električnog alata u vlažnom
okruženju neizbežno, onda koristite FID zaštitnu
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
4.
a.
b.
c.
Lična bezbednost
Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite
sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni
alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu
za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu,
zaštitna obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili zaštita
za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se da
prekidač bude isključen pre povezivanja električnog
napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču
ili električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na
napajanje izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje
pre uključivanja električnog alata. Ključ za pritezanje ili
podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog
alata može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan
položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku odeću
ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od pokretnih
delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
Ako postoji priključni uređaji za izbacivanje prašine
i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste. Upotreba uređaja
za sakupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane
uz prašinu.
Nemojte dozvoliti da vam znanje dobijeno učestalom
upotrebom alata dovede do stanja samouverenosti
i ignorišete principe bezbednosti alata. Nepažljiva
akcija može prouzrokovati ozbiljne povrede u deliću
sekunde.
Upotreba i održavanje električnih alata
Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri,
obaviti posao za koji je konstruisan.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati putem
prekidača je opasan i mora se popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo
21
SRPSKI
d.
e.
f.
g.
h.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
22
kakvih podešavanja, zamene pribora ili odlaganja
električnog alata. Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog
alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju uskladištite
izvan dohvata dece i ne dopustite rad osobama koje
nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputstvima.
Električni alati su opasni u rukama neveštih korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite da li su
pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su delovi
polomljeni i da li postoji bilo koje drugo stanje koje
može uticati na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi pre
upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti.
Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama
ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu
sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove
i rad koji treba obaviti. Korišćenje električnog alata za
radove za koje nije namenjen može dovesti do opasne
situacije.
Drške i površine za hvatanje moraju da budu suvi,
čisti, nezaprljane uljem i mašću. Klizave drške
i površine za hvatanje ne omogućavaju bezbedno
rukovanje i kontrolu nad alatom u neočekivanim
situacijama.
Upotreba i održavanje električnih alata
Punjenje vršite samo punjačem koji je odredio
proizvođač. Punjač koji je podesan za jedan tip punjive
baterije može izazvati opasnost od požara ako se koristi
sa nekom drugom punjivom baterijom.
Električne alate koristite samo sa punjivim baterijama
koje su dizajnirane specijalno za njih. Upotreba bilo
koje druge punjive baterije može izazvati opasnost od
povreda ili požara.
Kada punjiva baterija nije u upotrebi, onda je držite
podalje od ostalih metalnih predmeta, kao što su
spajalice, kovanice, ekseri, vijci ili ostali mali metalni
predmeti, koji bi mogli da naprave konekcije između
terminala. Kratko spajanje baterijskih kontakata može
izazvati opekotine ili požar.
U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi mogla
iscuriti tečnost. Izbegavajte kontakt. Ako slučajno
dođe do kontakta, isperite mesto kontakta vodom.
Ako tečnost dođe u dodir s očima, potražite
i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri iz baterije
može izazvati iritaciju kože ili opekotine.
Ne koirstite punjivu bateriju ili alat koji je oštećen ili
modifikovan. Oštećene ili modifikovane baterije mogu
da ispolje nepredviđeno ponašanje rezultujući u požar,
eksplozij ili opasnost od povrede.
f.
g.
6.
a.
b.
Ne izlažite punjivu bateriju ili alat vatri ili prekomernoj
temperaturi. Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 130 ºC
može izazvati eksploziju.
Sledite sva uputstva za punjenje i nemojte puniti
punjivu bateriju ili alat izvan temperaturnog opsega
određenog u uputstvima. Nepravilno punjenje ili
punjenje izvan temperature određenog opsega može
ošteiti bateriju i uvećati opasnost od požara.
Servis
Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Nikad ne servisirajte oštećene punjive baterije.
Servisiranje punjivih baterija treba da bude sprovedeno
od strane proizvođača ili ovlašćenog servisa.
Sigurnosna uputstva za trimere za živu ogradu
i trimere za živu ogradu na šipku
Upozorenje! Bezbednosna upozorenja za trimer
za podrezivanje žbunja.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Držite sve delove tela udaljeno od noža. Nemojte
uklanjati rezani materijal ili držati materijal koji treba
seći kada se nož okreće. Noževi nastavljaju kretanje
i nakon isključivanja prekidača. Trenutak nepažnje pri
radu sa trimerom za podrezivanje žive ograde može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
Nosite trimer za živu ogradu držeći ga za ručku dok
je nož zaustavljen i pazite da ne uključite nijedan
prekidač za napajanje. Pravilno nošenje trimera za živu
ogradu smanjuje rizik od nenameravanog pokretanja
i rezultujuće lične povrede od strane noževa.
Prilikom transporta ili skladištenja trimera uvek
namestite poklopac noža. Pravilno korišćenje trimera
smanjuje rizik od lične povrede od strane noževa.
Prilikom odstranjivaja zaglavljenog materijala ili
servisiranja uređaja, uverite se da su svi prekidači
isključeni i da je baterija skinuta ili iskopčana.
Neočekivano aktiviranje trimera za živu ogradu tokom
odstranjivanja zaglavljenog materijala ili servisiranja
može rezultovati u ozbiljne lične povrede.
Držite trimer za živu ogradu samo za izolovanim
površinama rukohvata, jer nož može doći u kontakt
sa skrivenim ožičenjem. Noževi koji dodirnu strujni kabl
mogu da stave pod napon metalne delove trimera za živu
ogradu i izloži rukovaoca električnom udaru.
Držite sve električne kablove udaljeno od područje
rezanja. Električni kablovi mogu biti sakriveni u žbunju
i mogu se slučajno preseći nožem.
Ne koristite trimer za živu ogradu u lošim
vremenskim uslovima kada postoji opasnost od
gromova. To uvećava rizik od udara groma.
SRPSKI
Upozorenje! Bezbednosna upozorenja za trimer
za podrezivanje žbunja na šipku.
♦
♦
♦
Da bi se smanjio rizik od smrtnosnog strujnog udara,
nikada nemojte koristiti trimer za živu ogradu na
šipku blizu električnih vodova. Kontakt sa ili upotreba
u blizini električnih vodova može prouzrokovati povrede ili
smrtnonosni strujni udar.
Koristite uvek dve ruke prilikom rada sa trimerom za
živu ogradu na šipku. Držite produženi trimer za živu
ogradu sa obe ruke da biste izbegli gubitak kontrole.
Koristite uvek zaštitu za glavu kada radite sa
trimerom za živu ogradu na šipku iznad glave.
Padajući otpaci mogu da prouzrokuju ozbiljne
lične povrede.
zavisno od načina na koji se alat koristi. Nivo vibracija može
da se poveća iznad navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi zaštite
osoba koje redovno koriste električne alate na radnom mestu,
procena izloženosti vibracijama treba da uzme u obzir realne
uslove upotrebe i način na koji se alat koristi, kao i sve delove
radnog ciklusa kao što je vreme rada uređaja, ali i vreme kada
je alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Oznake na alatu
Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni sledeći simboli
upozorenja:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za
upotrebu.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući
i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe, osim
ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu
bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju
sa uređajem.
Nosite pravilnu zaštitu za oči i uši
Nosite rukavice
Preostale opasnosti
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali
rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za
bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata. Ako
sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da
redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem prašine koja
se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa drvetom,
naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren
prema mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745
i može se koristiti za upoređivanje alata.
Deklarisana emisiona vrednost vibracija se takođe može
koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tokom stvarne upotrebe
električnog alata može se razlikovati od deklarisane vrednosti,
Nosite kapu
Pre čišćenja ili održavanja uvek izvadite bateriju iz
aparata.
t
Pazite se od letećih predmeta. Udaljite posmatrače
iz zone rezanja
Ne izlažite aparat kiši ili visokoj vlažnosti.
Nosite neklizajuću obuću.
Pazite se od padajućih predmeta.
Direktiva 2000/14/EC garantovana zvučna snaga.
23
SRPSKI
Dodatna sigurnosna uputstva za baterije i punjače
Baterije
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
Bateriju ne izlažite vodi.
Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura može
da pređe 40 °C.
Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama
između 10°C i 40 °C.
Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz alat.
Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva koja su
navedena u odeljku „Zaštita životne sredine“.
Ne pokušavajte da punite oštećene baterije.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Nož trimera za živu ogradu
Štitnik
Produžna cev
Rukohvat na šipki
Taster za oslobađanje produžne cevi
Baterija
Punjenje baterije (sl. A)
BLACK+DECKER punjači konstruisani su za
BLACK+DECKER baterije.
♦ Punjač (14) priključite u odgovarajuću električnu utičnicu
pre umetanja baterije (13).
♦ Umetnite bateriju (13) u punjač tako što ćete osigurati da
je baterija kompletno umetnuta u prorezima za bateriju
(slika A).
Punjači
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vaš BLACK+DECKER punjač koristite samo za punjenje
baterije u alatu sa kojim je isporučen. Ostale baterije
mogu prsnuti i uzrokovati telesne povrede i materijalnu
štetu.
Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu predviđene.
Neispravne kablove odmah zamenite.
Ne izlažite punjač vodi.
Ne otvarajte punjač.
Ne rastavljajte punjač.
Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu
u zatvorenom prostoru.
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.
Električna bezbednost
Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li
napon elektro mreže odgovara naponu na natpisnoj
pločici uređaja. Nikad ne pokušavajte da zamenite
punjač običnim mrežnim utikačem.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač
ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni centar da bi se
izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj uređaj sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Pogonski deo
2. Glavna drška
3. Šipka
4. Prekidač za uključivanje i isključivanje
5. Prekidač za deblokiranje
6. Pribor za trimer za živu ogradu
7. Taster za oslobađanje trimera za živu ogradu
24
LED lampica (14a) treperi, što znači da se
baterija puni.
♦
Završetak punjenja se signalizira
kontinuiranim svetljenjem LED sijalice.
Punjiva baterija je kompletno napunjena
i sada se može koristiti ili ostaviti u punjaču.
Dopunite ispražnjene baterije što je pre moguće nakon
upotrebe ili vek trajanja baterije može značajno da se
smanji.
Za najduži vek trajanja baterije nemojte do kraja prazniti
bateriju.
Preporučuje se punjenje baterija nakon svake upotrebe.
Dijagnostika punjača (sl. B)
Ovaj punjač je konstruisan da detektuje određene probleme
koje mogu nastati sa punjivom baterijom ili izvorom napajanja.
Poteškoće se naznačuju različitim obrascima treperenja
lampice.
Loša baterija
Punjač može detektovati slabu ili oštećenu
bateriju. LED dioda treperi po obrascu
označenom na etiketi. Ako vidite ovaj obrazac
treperenja za lošu bateriju, onda nemojte nastavljati sa
punjenjem baterije. Vratite je servisu ili mestu za sakupljanje
radi reciklaže.
Kašnjenje zbog vruće/hladne baterije
Ako punjač detektuje da je baterija previše
vruća ili previše hladna, on automatski
pokreće kašnjenje zbog vruće/hladne baterije
i odlaže punjenje dok baterija ne postigne odgovarajuću
temperaturu. Nakon hlađenja baterije, punjač se automatski
uključuje u režimu punjenja.
Ova funkcija obezbeđuje maksimalan vek trajanja baterije.
Svetlo treperi po obrascu označenom na etiketi.
SRPSKI
Ostavljanje baterije u punjaču
Punjač i baterija mogu se neograničeno ostaviti priključeni
dok svetli LED lampica. Punjač će održavati bateriju potpuno
napunjenom. Ovaj punjač karakteriše režim automatskog
podešavanja koji izjednačava ili uravnotežava pojedinačne
ćelije baterija da bi radile sa najvećim kapacitetom. Punjive
baterije treba podešavati nedeljeno ili kada god baterija ne
isporučuje više istu snagu. Za korišćenje režima automatsko
podešavanje stavite bateriju u punjaču i ostavite je najmanje
8 časova.
Važne napomene o punjenju
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Najduži vek trajanja i najbolje performanse možete
dobiti kada se baterija puni na temperaturi vazduha
između 18 °C – 24 °C. NEMOJTE puniti bateriju kada je
temperatura vazduha ispod +4,5 °C ili preko +40 °C. To
je važno i sprečava ozbiljna oštećenja punjive baterije.
Punjač i baterija mogu postati vrući tokom punjenja. To
je normalno stanje i ne ukazuje na problem. Da bi se
potpomoglo hlađenje punjive baterije nakon upotrebe,
izbegavajte postavljanje punjača i punjive baterije u toploj
sredini kao što je metalna konstrukcija ili prikolica bez
izolacije.
U slučaju da se baterija ne puni pravilno:
♦ Proverite funkcionalnost utičnice tako što ćete
priključiti neku lampu ili drugi uređaj;
♦ Proverite da li je punjač priključen na vod sa
prekidačem koji isključuje napajanje kada isključite
prekidač za svetlo;
♦ Pomerite punjač i punjivu bateriju gde je
temperatura vazduha otprilike 18 °C- 24 °C;
♦ Ako se problemi s punjenjem nastave, predajte alat,
bateriju i punjač na servis.
Punjiva baterija treba da se napuni ako ne proizvodi
dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste ranije
obavljali s lakoćom. U tom slučaju PREKINITE
s upotrebom alata. Sledite postupak punjenja. Takođe
možete delimično napuniti punjivu bateriju bez
nepovoljnog uticaja na punjivu bateriju.
Strani predmeti koji su provodni, kao što su brusna
prašina, metalni opiljci, čelična vuna, aluminijumska folija
ili nagomilavanje čestica metala, ali ne samo oni, moraju
se držati dalje od šupljina punjača. Iskopčajte punjač sa
napajanja pre čišćenja.
Ne zamrzavajte ili potapajte punjač u vodu ili druge
tečnosti.
Postavljanje i vađenje baterije (sl. C)
♦
♦
Da biste postavili bateriju (13), poravnajte je sa
priključkom na alatu. Gurnite bateriju u priključak i gurajte
dok se baterija ne uglavi na mesto.
Da biste izvadili bateriju, pritisnite dugme za oslobađanje
baterije (13a) i istovremeno vucite bateriju iz priključka.
♦
Gurnite cev u kućište duvača dok se ne aktivira dugme
za zaključavanje u otvoru za zaključavanje u cevi.
Instaliranje i skidanje pribora (sl. A5, A6)
♦
Za nameštanje pribora ili produžne cevi na osnovnu
jedinicu (1), poravnajte pribor/produžnu cev sa
pogonskim delom kao na slici D.
♦ Čvrsto gurnite pribor ili produžnu cev u osnovnu jedinicu
dok čujno ne uklikne u mestu.
Napomena: Pribori sa nameštaju na produžnu cev na isti
način kao kod osnovne jedinice.
♦ Uverite se da je pribor bezbedno pričvršćen sa osnovnom
jedinicom ili produžnu cev tako što ćete pokušati da
ga razdvojite. Pribor ili produžna cev treba da ostane
u mestu.
♦ Za skidanje pribora ili produžne cevi pritisnite taster
za oslobađanje (7) ili (12) smeštenim na strani pribora
ili produžne cevi i povucite pribor ili produžnu cev od
osnovne jedinice ili produžne cevi.
Napomena: Koristite samo pribore koji su specijalno
konstruisani za i koji su kompatibilni sa pogonskim delom.
Pravilan položaj ruke (sl. E, F)
Osnovni režim, pravilan položaj ruke znači da levom rukom
treba uhvatiti prednju ručicu (3), a desnom rukom glavnu
ručicu (2).
Produžetak/režim cevi, radite sa desnom rukom na glavnoj
dršci (2) i sa levom rukom na rukohvatu na šipki (11).
Uključivanje
♦
♦
Pritisnite prekidač za deblokiranje (5) naniže. Stisnite
ručicu (3) a onda prekidač za uključivanje/isključivanje
(4). Čim uređaj počne da radi možete otpustiti prekidač
za deblokiranje. Što se više pritiska prekidač za
uključivanje i isključivanje veća je brzina osnovne
jedinice.
Ručku i prekidač morate držati stisnutim u isto vreme
da bi uređaj nastavio sa radom. Za isključivanje alata
otpustite prekidač za uključivanje i isključivanje ili ručicu.
Produžetak/režim cevi
♦
♦
♦
Pritisnite prekidač za deblokiranje (5) naniže. Uhvatite
rukohvat na šipki (21) a onda prekidač za uključivanje/
isključivanje (4).
Čim uređaj počne da radi možete otpustiti prekidač za
deblokiranje. Što se više pritiska prekidač za uključivanje
i isključivanje veća je brzina osnovne jedinice.
Prekidač morate držati stisnutim da bi uređaj nastavio
sa radom. Za isključivanje alata otpustite prekidač za
uključivanje i isključivanje.
25
SRPSKI
Uputstva za podrezivanje (sl. E, F; G; H; I)
Napomena: udaljite ruke od noževa. Noževi se vrte i nakon
isključivanja.
Rešavanje problema
Problem
Mogući uzrok
Moguće rešenje
Uređaj se ne pokreće.
Baterija nije pravilno
instalirana.
Proverite instaliranje
baterije
Baterija se ne puni.
Proverite zahteve za
punjenje baterije.
Unutrašnje komponente
su previše vruće.
Sačekajte da se ohladi
alat.
Pribor ili produžna cev
nisu pričvršćeni na
osnovnu jedinicu.
Uverite se da je pribor
pravilno namešten
i blokiran u položaju na
produžnu cev.
Uverite se da je
produžna cev pravilno
nameštena i blokirana
u položaju na osnovnu
jedinicu.
Baterija nije utaknuta
u punjaču.
Utaknite bateriju
u punjaču dok se ne
upali LED svetlo.
Punjač nije priključen.
Priključite punjač
u radnu utičnicu.
Pogledajte “Važne
napomene za punjenje”
za više detalja.
Radni položaji (sl. E, F)
Održavajte pravilno stav i ravnotežu i ne posežite van
domašaja. Nosite zaštitne naočare, neklizajuću obuću prilikom
podrezivanja. Držite alat čvrsto obema rukama i uključite alat.
Uvek držite trimer kao što je prikazano u slici E i F, tako što
ćete jednom rukom držati glavnu ručku (2) i jednu ruku na
ručku (3) ili rukohvat na šipki (11). Nikad nemojte držati uređaj
na štitniku (9) ili nožu trimera za živu ogradu (8).
Podrezivanje svežeg rastinja (sl. G)
Najefikasnije je korišćenje širokih polukružnih kretanja tako
da zupci noža dolaze u ravan dodir sa stabiljkama. Blagi
nagib noža prema dole u smeru kretanja omogućuje najbolje
rezanje.
Baterija se neće puniti.
Ravnjanje žive ograde (sl. H)
Za ravno šišanje žive ograde možete rastegnuti konac kao
vođicu.
Okolna temperatura
Pomerite punjač
vazduha je previše vruća i bateriju u sredinu gde
ili hladna
je temperatura vazduha
iznad 4,5 °C ili ispod
+40,5 °C
Bočno podrezivanje živih ograda (sl. I)
Orijentišite trimer kao što je prikazano i započnite odozdo
i povucite prema naviše.
Napomena: Noževi su izrađeni od kvalitetnog pojačanog
čelika i uz uobičajenu upotrebu nije ih potrebno oštriti.
Međutim, ako naiđete na žicu, kamenje, staklo i druge tvrde
predmete kao na slici J, nož se može oštetiti. Takva udubljenja
nije potrebno popravljati sve dok se nož može neometano
kretati. Ako to nije slučaj, izvadite bateriju i obrusite udubljenje
turpijom s finim zupcima ili brusnim kamenom. Ako vam
uređaj ispadne, pažljivo proverite da li je oštećen. Ako je nož
oštećen, savijen, kućište napuklo ili su polomljene ručke,
kao i u slučaju bilo kakvih drugih stanja koja mogu uticati
na rad trimera, obratite se lokalnom ovlašćenom servisu za
BLACK+DECKER pre nego što nastavite s upotrebom.
Đubrivo i ostale hemikalije za baštovanstvo sadrže sredstva
koja značajno ubrzavaju koroziju metala. Nemojte skladištiti
uređaj u blizini veštačkih đubriva ili hemikalija.
Kada izvadite bateriju, za čišćenje koristite samo blagi sapun
i vlažnu krpu. Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre u uređaj;
nikad ne uranjajte bilo koji deo uređaja u tečnost. Sprečite
koroziju noževa tako što ćete naneti tanak sloj mašinskog ulja
nakon čišćenja.
26
Uređaj se isključuje
naglo.
Baterija je postigla svoj
maksimalni limit toplote.
Dozvolite da se baterija
ohladi.
Nema punjenje. (Da
bi se produžio vek
trajanja baterije ona
je konstruisana da se
naglo isključi kada je
skoro prazna.)
Postavite u punjač
i napunite.
Pribori
Ostali pribori su dostupni za pretvaranje vašeg alata
u Strimmer®, lančanu testeru ili duvača.
BCASST91B – Strimmer®
BCASBL71B – Duvač
BCACSC61B – Lančana testera
Stupite u kontakt s vašim lokalnim BLACK+DECKER servisom
ili posetite www.blackanddecker.co.uk. za detalje
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER aparat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu
održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od
pravilnog održavanja i redovnog čišćenja.
♦ Redovno čistite aparat koristeći vlažnu krpu. Ne koristite
bilo kakva sredstva za čišćenje koja su abrazivna ili
sadrže rastvarač. Nikad nemojte dozvoliti da voda
prodre u uređaju i nikad ne uranjajte bilo koji deo uređaja
u tečnost.
SRPSKI
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Proizvodi i baterije označene
sa ovim simbolom ne smeju da budu odloženi sa
otpadom iz domaćinstva.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati,
smanjujući time potražnju za sirovine.
Reciklirajte električne proizvode i baterije u skladu sa lokalnim
propisima.
Više informacija možete naći na www.2helpU.com
Tehnički podaci
BCASK81D
BCAS81B - trimer za živu
ogradu
Ulazni napon
VDC
Brzina u praznom hodu
CSPM
2006/42/EC, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-15:2009+A1:2010, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN ISO 10517:2009+A1:2013
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2014/30/EU
i 2011/65/EU.
Aneks V
Izmereni nivo zvučne snage (LWA) 99 dB(A)
Odstupanje (K) 1,5 dB(A)
Garantovana zvučna snaga (LWA) 101 dB(A)
Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na sledećoj
adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Black & Decker.
18
3575
Baterija
90617054
Napon
VDC
Kapacitet
Ah
Tip
18
2
R. Laverick
Direktor za inženjering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
9.1.2018.
Litijum-jonska
Punjač
90634971
Ulazni napon
VAC
Struja
A
Približno vreme punjenja
min
230
1
120
Nivo zvučnog pritiska u skladu sa EN 60745:
Zvučni pritisak za trimer za živu ogradu (LpA) 84,5 dB(A), odstupanje
(K) 1,4 dB(A)
zvučna snaga za trimer za živu ogradu (LWA) 94,5 dB(A), odstupanje
(K) 0,8 dB(A)
Zvučni pritisak za trimer za živu ogradu na šipku (LpA) 83,3 dB(A),
odstupanje (K) 4 dB(A)
zvučna snaga za trimer za živu ogradu na šipku (LWA) 99,1 dB(A),
odstupanje (K) 1,5 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema
EN 60745:
Trimer za živu ogradu (ah) 2,5 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
Trimer za živu ogradu na šipku (ah) 2,5 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
DIREKTIVA O BUCI NA OTVORENOM PROSTORU
BCASK81D SEASONMASTER™
2-u-1 akumulatorski, višealatni sistem
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi
potrošačima garanciju od 24 meseca od datuma kupovine.
Ova garancija je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama država
članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
Za podnošenje zahteva za garanciju, zahtev mora da
bude u skladu sa Black & Decker uslovima i odredbama,
i neophodno je da podnesete dokaz o kupovini prodavaču
ili ovlašćenom serviseru. Uslove i odredbe Black & Decker
garancije koja važi 2 godine i lokacije najbližeg ovlašćenog
servisera možete naći na Internetu na adresi
www.2helpU.com, ili stupanjem u kontakt sa vašom lokalnom
Black & Decker kancelarijom na adresi označenoj u ovom
uputstvu.
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.co.uk da
biste registrovali svoj novi Black & Decker proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim
ponudama.
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa:
27
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашиот BLACK+DECKER BCASK81D SEASONMASTER™
2-во-1 безжични мулти алатни системи се дизајнирани
за поткастрување на жива ограда, грмушки и жбунови.
Алатката е наменета само за домашна употреба.
г.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност
и долу наведените упатства може да доведе
до електричен удар, пожар и/или сериозна
повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за
идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на Вашата електрична
алатка што работи на струја (преку кабел), или на
електрична алатка што работи на батерии (без кабел).
1.
a.
б.
в.
2.
a.
б.
в.
28
Безбедност на работното место
Одржувајте го работното место чисто и добро
осветлено. Пренатрупани и темни места се причина
за незгоди.
Немојте да работите со електрични алатки во
експлозивни окружувања, какви што постојат кога
има присуство на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки произведуваат
искри што можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
Држете ги децата и присутните лица настрана
додека употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
Безбедност од електричен удар
Приклучокот на електричната алатка мора да
се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го
преправајте приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот од електричен
удар.
Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори, шпорети
или фрижидери. Има зголемен ризик од електричен
удар ако вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
д.
ѓ.
3.
a.
б.
в.
г.
д.
ѓ.
во електричната алатка го зголемува ризикот од
електричен удар.
Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не
го употребувајте кабелот за носење, влечење
или исклучување на електричната алатка. Држете
го кабелот настрана од топлина, масло, остри
рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот од
електричен удар.
Кога работите со електрична алатка надвор,
употребувајте продолжен кабел кој е соодветен
за надворешна употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од електричен
удар.
Лична безбедност
Бидете претпазливи, внимавајте што правите
и користете логика кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка може да
доведе до серизна лична повреда.
Носете опрема за лична заштита. Секогаш носете
заштита за очите. Заштитната опрема, како што се
маски против прав, нелизгачки сигурносни обувки,
шлемови или штитници за слухот, ќе го намали бројот
на повреди кога се употребува за соодветни работни
услови.
Спречете ненамерно вклучување на алатката.
Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите алатката на струја
или на батериски пакет, или пред да ја подигнете
или пренесувате алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на прекинувачот или
приклучување на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
Отстранете ги сите алатки за подесување или
клучеви пред да ја вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што е закачена на
ротирачкиот дел на електричната алатка може да
доведе до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на земјата
и бидете во рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над електричната
алатка во неочекувани ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете широка
облека или накит. Држете ги косата, облеката
МАКЕДОНСКИ
и ракавиците настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или долгата коса може да
бидат фатени во подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да биде
приклучена и правилно употребувана. Собирањето
на правот може да ги намали опасностите поврзани
со прав.
ж. Не дозвоувајте запознавањето здобиено со
често користење на алатките да ви дозволат да
се опуштите и да ги ингорирате принципите за
безбедност на алатката. Неодговорна работа може
да предизвика сериозна повреда за дел од секунда.
4.
а.
б.
в.
г.
д.
ѓ.
е.
Употреба и одржување на електрични алатки
Не ја употребувајте електричната алатка на сила.
Употребувајте електрична алатка што е соодветна
за вашата работа. Соодветната електрична алатка
ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со
брзината за која што била дизајнирана.
Не употребувајте ја електричната алатка доколку
прекинувачот не ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да се контролира
преку прекинувачот е опасна и мора да биде
поправена.
Исклучете го приклучокот од изворот на струја
или од батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни мерки
го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
Одлагајте ги електричните алатки што не ги
употребувате надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со алатката и со овие упатства.
Електричните алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
Одржувајте ги електричните алатки. Проверете
дали подвижните делови се лошо поставени,
заглавени или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае врз работењето
на електричните алатки. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред
да ја употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти.
Правилно одржуваните алатки за сечење со остри
рабови за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните алатки, приборот,
сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи
ги во предвид работните услови и работата која
треба да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од нејзината намена
може да доведе до опасна ситуација.
ж. Одржувајте ги рачките и површините за држење
суви, чисти и неизвалкани со масла или масти.
Лизгави рачки и површини за држење не дозволуваат
безбедно ракување и контрола на алтката во
неочекувани ситуации.
5.
a.
б.
в.
г.
д.
ѓ.
е.
6.
а.
Употреба и одржување на батериски алатки
Полнете само со полнач кој е определен од
страна на произведувачот. Полнач што одговара на
еден тип на батериски пакет може да доведе до ризик
кога се употребува со друг батериски пакет.
Употребувајте ги батериските алатки само со
батериски пакети кои се посебно определени
за нив. Употребата на било какви други батериски
пакети може да доведе до ризик од повреда или
пожар.
Кога батерискиот пакет не се употребува, држете
го настрана од други метални предмети како
што се: спојници за хартија, парички, клучеви,
шајки, завртки или други мали метални предмети
кои можат да направат спој помеѓу двата
батериски терминали. Правењето на краток спој
помеѓу батериските терминали може да предизвика
изгореници или пожар.
Течност може да биде исфрлена од батеријата
поради неправилна употреба; не ја допирајте.
Доколку случајно дојде до допир, исплакнете
со вода. Доколку течноста дојде во допир со
очите, побарајте и медицинска помош. Течноста
исфрлена од батеријата може да предизвика
иритација или изгореници.
Не користете батериски пакети или алатки што
се оштетени или модифицирани. Оштетените
или модифицираните батерии може да покажат
непредвидливо однесување што може да предизвика
пожар, експлозија или ризик од повреда.
Не изложувајте батериски пакетии или алатки на
оган или прекумерна температура. Изложеноста на
оган или температура над 130 ºC може да предизвика
експлозија.
Следете ги сите упатства за полнење и не полнете
го батерискиот пакет или алатката надвор од
температурниот опсег наведен во упатствата.
Полнењето неправилно или на температури надвор
од наведениот опсег може да ја оштети батеријата
и да го зголеми ризикот од пожар.
Сервис
Вашитa електричнa алаткa треба да ги сервисира
квалификувано лице кое користи само идентични
29
МАКЕДОНСКИ
б.
резервни делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната алатка.
Никогаш не сервисирајте оштетени батериски
пакети. Сервисот на батериските пакети треба да
го врши само производителот или овластените
даватели на услуги.
♦
Безбедносни упатства за тримери за жива ограда
и продолжен тример за жива ограда
Предупредување! Безбедносни
предупредувања за тримерот за жива ограда.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
30
Држете ги сите делови од телото подалеку од
листот. Не го отстранувајте отсечениот материјал
и не го држете материјалот што треба да се сече
додека листовите се во движење. Листовите
продолжуваат да се движат и по исклучувањето
на прекинувачот. Еден момент на невнимание при
работење со тримерот може да доведе до сериозна
повреда.
Носете го тримерот за дршката со запрен лист
и внимавајте да не вклучите некој прекинувач.
Правилното пренесување на тримерот за жива ограда
ќе го намали ризикот од случајно вклучување и од
лична повреда од листовите.
Кога го пренесувате или одложувате тримерот
за жива ограда, секогаш монтирајте го капакот
за лист. Правилното ракување со тримерот за жива
орада ќе го намали ризикот од лична повреда од
листовите.
Кога чистите заглавен материјал или ја
сервисирате единицата, обезбедете дека сите
прекинувачи се исклучени и дека батерискиот
пакет е изваден или исклучен. Неочекувано
вклучување на тримерот при чистење на заглавен
материјал или сервисирање може да доведе до
сериозна повреда.
Држете го тримерот само за изолираните
површини за држење, бидејќи листот може да се
допира со скриена инсталација. Доколку листовите
допрат жица под напон, тоа може да ги доведе
изложените метални делови од тримерот за жива
ограда под напон и може да предизвика електричен
удар кај ракувачот.
Држете ги сите кабли и жици подалеку од местото
на сечење. Кабли или жици може да бидат сокриени
во грмушките или оградите и да бидат случајно
пресечени со листот.
Не го употребувајте тримерот при лоши
временски услови, особено кога има ризик од
грмотевици. Ова го намалува ризикот од удар од
грмотевица.
♦
♦
Предупредување! Безбедносни
предупредувања за издолжениот тример за
жива ограда.
За да го намалите ризикот од електричен удар,
никогаш не го употребувајте издолжениот тример
во близина на било каков далекувод. Контакт
со или употреба во близина на далекувод може да
предизвика сериозна повреда или електричен удар
кој може да доведе до смрт.
Секогаш употребете ги двете раце кога ракувате
со издолжениот тример за жива ограда. Држете
го издолжениот тример со две раце за да избегнете
губење на контрола.
Секогаш употребете заштита за главата кога
ракувате со издолжениот тример за жива ограда
над главата. Паѓачките остатоци можат да доведат
до сериозна повреда.
Безбедност на други лица
♦
♦
Оваа алатка не е наменета за употреба од страна
на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на алатката
од страна на лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се осигура
дека не си играат со уредот.
Преостанати ризици
Кога се употребува алатката може да се јават
дополнителни преостанати ризици што не се вклучени
во предупредувањата. Овие ризици може да се појават
поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени
останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на вртечки или
подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, сечила или
додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба
на алатката. Кога користите алатка подолг период,
обезбедете да правите повремени паузи.
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствените опасности предизвикани од дишење
на прав произведен од употребата на Вашата алатка
(на пример:- обработка на дрво, особено даб, бука
и иверица.)
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои
се наведени во техничките податоци и декларацијата
МАКЕДОНСКИ
за сообразност се измерени во склад со стандардната
метода за тестирање според EN 60745 и можат да се
користат за споредување на една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации може
исто така да се користи за прелиминарна проценка на
изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за
време на користењето на електричната алатка може да
се разликува од декларираната вредност во зависност
од начинот на кој алатката се употребува. Нивото на
вибрации може да се зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации за да
се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува
2002/44/EК за заштита на лица кои редовно употребуваат
електрични алатки на работното место, проценката на
изложеност на вибрации треба да ги земе во предвид
условите и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена, кога
е вклучена и неоптоварена, и времето на работење со
неа.
♦
Ознаки на алатката
♦
Следните пиктограми се прикажани на алатката заедно со
шифрата на датумот:
Носете обувки што не се лизгаат.
Внимавајте на предмети што паѓаат.
Директива 2000/14/EК за загарантирана звучна
моќност.
Дополнителни упатства за безбедност за батерии
и полначи
Батерии
♦
♦
♦
♦
Предупредување! За да се намали ризикот
од повреди, корисникот мора да го прочита
упатството за работа.
Никогаш не се обидувајте да ја отворите поради која
било причина.
Не ја изложувајте батеријата на вода.
Не ја одлагајте на места каде температурата може да
надмине 40 °C.
Полнете ја само при температура во просторијата од
10 °C до 40 °C.
Полнете само со полначот кој се испорачува со
алатката.
Кога се ослободувате од батериите, следете ги
упатствата кои се дадени во одделот „Заштита на
животната средина“.
Не се обидувајте да полните оштетени батерии.
Полначи
Носете заштита за ушите и очите
♦
Носете ракавици
♦
♦
Носете капа
Секогаш извадете ја батеријата од уредот пред
да вршите какво било чистење или поправки.
♦
♦
♦
Користете го вашиот BLACK+DECKER полнач
само за полнење на батеријата на алатката со која
е испорачан. Другите батерии можат да пукнат,
предизвикувајќи повреда на ракувачот и оштетување.
Никогаш не се обидувајте да ги полните неполнивите
батерии.
Обезбедете неисправните каблови веднаш да бидат
заменети.
Не го изложувајте полначот на вода.
Не го отварајте полначот.
Не го чепкајте полначот со шилести предмети.
Полначот е наменет само за употреба во
затворен простор.
t
Внимавајте на излетани предмети. Држете ги
набљудувачите подалеку од местото на сечење
Прочитајте го упатството за употреба пред да го
употребите полначот.
Не го изложувајте уредот на дожд или висока
влажност.
31
МАКЕДОНСКИ
Безбедност од електричен удар
Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали напонот на струјното
напојување одговара на напонот кој
е деклариран на плочката. Никогаш не се
обидувајте да го замените приклучокот на
полначот со обичен приклучок за струја.
♦
Ако струјниот кабел е оштетен, мора да биде заменет
од страна на производителот или на овластен
сервисен центар на BLACK+DECKER за да се избегне
несреќа.
Карактеристики
Овој уред има некои или сите од долу наведените
карактеристики.
1. Глава за напојување
2. Главна рачка
3. Обрачеста дршка
4. Прекинувач за вклучување и исклучување
5. Прекинувач за заклучување
6. Додатоци за Tример за жива ограда
7. Копче за ослободување на тримерот за жива ограда
8. Сечило за Tример за жива ограда
9. Штитник
10. Рачка за продолжување
11. Дршка на столбот
12. Копче за ослободување на рачката за продолжување
13. Батерија
Полнење на батерија (Скица А)
BLACK+DECKER полначите се дизајнирани да полнат
BLACK+DECKER батериски пакети.
♦ Вклучете го полначот (14) во соодветна приклучница
пред да го вметнете батерискиот пакет (13).
♦ Вметнете го батерискиот пакет (13) во полначот,
притоа осигурувајќи се дека батеријата е целосно
наместена во жлебот за батерија (Скица A).
LED-светилката (14a) ќе трепка, укажувајќи
дека батеријата се полни.
♦
32
Завршетокот на полнењето ќе биде
означен со тоа што LED-светилка ќе свети
непрекинато. Во тој момент, пакетот
е целосно наполнет и може да се
употребува или може да се остави да стои
во полначот.
Наполнете ги испразнетите батерии што е можно
побрзо по употребата или рокот на траење на
батеријата може да биде многу намален.
За да обезбедите подолг рок на траење, не ги
празнете батериите целосно.
Се препорачува батериите да се полнат по секоја
употреба.
Дијагностика на полнењето (Скица B)
Овој полнач е дизајниран да открие одредени проблеми
коишто можат да се појават кај батериските пакети или
изворот на енергија. Проблемите се укажуваат така што
една од LED-светилките ќе трепка во различни шеми.
Фалшлива батерија
Полначот може да открие слаба или
оштетена батерија. LED-светилката ќе
трепка во шемата што е укажана на
етикетата. Ако ја видите шемата на трепкање за
фалшлива батерија, не продолжувајте да ја полните
батеријата. Вратете ја во сервисен центар или во место
на собирање за рециклирање.
Застој поради топла или ладна батерија
Кога полначот ќе препознае батерија која
е премногу топла или премногу ладна, тој
автоматски влегува во режим на застој
поради топла или ладна батерија и ќе го прекине
полнењето се додека батеријата не се нормализира.
Откако ќе се случи ова, полначот автоматски се префрла
на режим на полнење на батеријата.
Оваа можност осигурува максимален век на траење на
батеријата.
Светилката ќе трепка во шемата што е укажана на
етикетата.
Оставање на батеријата во полначот
Полначот и батеријата може да се остават поврзани
на неодредено време додека свети LED индикаторот.
Полначот ќе ја одржува батеријата свежа и целосно
наполнета. Овој полнач има автоматски режим
за подесување кој ги изедначува или балансира
поединечните ќелии во батерискиот пакет за да може
да функционира на максимален капацитет. Батериските
пакувања треба да бидат подесени неделно или секогаш
кога батеријата повеќе не носи иста количина на работа.
За да го користите режимот за автоматско подесување,
ставете го батерискиот пакет во полначот и оставете го
најмалку 8 часа.
Важни забелешки за полнење
♦
Најдолгиот живот и најдобрата изведба може да
се добијат ако батерискиот пакет се полни кога
температурата на воздухот е помеѓу 18 ° - 24 °C. НЕ
го полнете батерискиот пакет во температурата на
воздухот под +4,5 °C, или над +40 °C. Ова е важно
и ќе спречи сериозно оштетување на батерискиот
пакет.
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
Полначот и батерискиот пакет можат да станат
топли на допир додека се врши полнење. Ова
е нормална состојба и не значи дека постои проблем.
За да се забрза ладењето на батерискиот пакет по
употребата, избегнувајте да го поставувате полначот
или батерискиот пакет во топла средина како што се
метална шупа или неизолирана приколка.
Ако батерискиот пакет не се полни како што треба:
♦ Проверете ја функционалноста на приклучницата
со вклучување на лампа или друг уред;
♦ Проверете да видите дали приклучницата
е поврзана со прекинувач за светилка кој ја
исклучува струјата кога ќе ги искличите светлата;
♦ Преместете ги полначот и батерискиот пакет на
место каде атмосферската температура е околу
18 °C - 24 °C;
♦ Ако проблемот со полнењето продолжи,
однесете ги алатката, батерискиот пакет
и полначот во вашиот локален сервисен центар.
Батерискиот пакет треба да се дополнува кога
ќе нема да може да обезбеди доволно сила за
работи кои претходно биле лесно извршувани. НЕ
ПРОДОЛЖУВАЈТЕ да ја употребувате алатката во
ваква ситуација. Следете ја процедурата за полнење.
Исто така можете да полните и делумно употребен
пакет кога сакате без негативно влијание врз
батерискиот пакет.
Страните тела што спроведуваат електрична струја
како што се ситна прав, метални струганици, челична
волна, алуминиумска фолија, било какво насобирање
на метални честички или други страни тела мора
да се држат подалеку од отворите на полначот.
Исклучете го полначот пред да започнете да го
чистите.
Немојте да замрзнувате или да го потопувате
полначот во вода или во друга течност.
Монтирање и отстранување на додатоци
(Скици A5, A6)
♦
За да го монтирате додатокот или продолжниот столб
на основната единица (1), порамнете го додатокот/
основата на столбот со главата на моторот како што
е прикажано на скицата D.
♦ Цврсто притиснете го додатокот или продолжниот
столб кон основната единица, додека не се прицврсти
на место и се слушне звучен клик.
Напомена: Додатоците се вклопуваат на продолжениот
столб на ист начин како и основната единица.
♦ Осигурајте се дека додатокот е безбедно прицврстен
за основната единица или продолжниот столб со
нежно извлекување. Додатокот или продолжниот
столб треба да останат на место.
♦ За да го отстраните додатокот или продолжниот
столб, притиснете го копчето за ослободување (7)
или (12) кое се наоѓа на страната на додатокот или
продолжниот столб и повлечете го додатокот или
продолжниот столб далеку од основната единица или
продолжниот столб.
Напомена: Користете само додатоци кои се посебно
дизајнирани за и се компатибилни со главата на моторот.
Правилна положба на рацете (Скици E, F)
Основен режим, правилна позиција на рацете значи
левата рака да биде на обрачестата рачка (3), а десната
рака на главната рачка (2).
Продолжен дофат/Режим на столб, ракувајте со десната
рака на главната рачка (2) и левата рака на дршката на
столбот (11).
Вклучување
♦
Монтирање и отстранување на батеријата
(Скица C)
♦
♦
♦
За да ја монтирате батеријата (13), поставете ја
во линија со држачот на алатката. Навлечете ја
батеријата на држачот и туркајте се додека не
слушнете чкрапнување.
За да ја отстраните батеријата, во исто време
притиснете го копчето за отпуштање на батеријата
(13a) и извлечете ја батеријата од држачот.
Турнете ја цевката во куќиштето на чистачот додека
копчето за заклучување не се вметне во отворот за
заклучување во цевката.
♦
Притиснете го прекинувачот за заклучување (5)
надолу. Стиснете ја обрачестата рачка (3) и потоа
притиснете го прекинувачот за вклучување/
исклучување (4). Откако ќе работи уредот, може да
го отпуштите прекинувачот за заклучување. Колку
повеќе копчето за вклучување/исклучување ON/
OFF е притиснато, толку е поголема брзината на
основната единица.
За да ја задржите единицата да работи, морате да
продолжите да ја притискате обрачестата дршка
и прекинувачот за вклучување/исклучување во исто
време. За исклучување на алатката, отпуштете го
прекинувачот за вклучување и исклучување или
обрачеста дршка.
Продолжен дофат/Режим на столб
♦
Притиснете го прекинувачот за заклучување
(5) надолу. Стиснете ја рачката на столбот (21)
и потоа притиснете го прекинувачот за вклучување/
исклучување (4).
33
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
Кога единицата ќе почне да работи, можете
да ја ослободите рачката за блокирање. Колку
повеќе е притиснат прекинувачот за вклучување/
исклучување, толку е поголема брзината на
основната единица.
За уредот да продолжи да работи, треба да
продолжите да го притискате прекинувачот за
вклучување/исклучување. За исклучување на
алатката, отпуштете го прекинувачот за вклучување
и исклучување.
Упатства за подкастрување (Скици E, F, G, H, I)
Напомена: држете ги рацете настрана од листовите.
Листовите може да се движат откатко алатката ќе се
исклучи.
Работни положби (Скици E, F)
Стојте стабилно,одржувајте рамнотежа и не посегајте
предалеку. Носете заштитни очила и обувки што не се
лизгаат додека поткаструвате. Држете го уредот цврсто
со двете раце и вклучете го уредот. Секогаш држете
го трмерот како што е прикажано на скиците Е и F, со
едната рака на главната дршката (2) и со другата рака
за обрачестата дршка (3) или дршката на столбот (11).
Никогаш не држете ја единицата за штитникот (9) или
сечилото на тример за жива ограда (8).
има влијание врз работата на тримерот, контактирајте
со вашиот локален овластен сервисен центар на
BLACK+DECKER за да го поправите пред повторно да го
употребите.
Вештачкото ѓубриво и другите градинарски хемикалии
содржат агенси кои дополнително го забрзуваат
'рѓосувањето на металите. Не го одложувајте уредот врз
или до вештачки ѓубрива или хемикалии.
Со извадена батерија, употребете само благ сапун
и влажна крпа за да го исчистите уредот. Никогаш не
дозволувајте било каква течност да навлезе во уредот;
никогаш не потопувајте било кој дел од уредот во течност.
Спречете го 'рѓосувањето на листовите со нанесување на
слој од благо моторно масло по чистењето.
Решавање на проблеми
Проблем
Можна причина
Можно решение
Уредот не сака да се
вклучи.
Батерискиот пакет не
е соодветно вметнат.
Проверете дали
е вметнат батерискиот
пакет
Батерискиот пакет не
е наполнет.
Проверете ги условите
за полнење на
батерискиот пакет.
Внатрешните
компоненти се
премногу жешки.
Дозволи алатката да
се олади.
Додаток или
продолжниот столб
не се прикачени на
основната единица.
Осигурајте се дека
додатокот е правилно
поставен и заклучен
во положба на
продолжниот столб.
Осигурајте се дека
продолжниот столб
е правилно поставен
и заклучен во положба
на основната единица.
Батерискиот пакет не
е вметнат во полначот.
Вметете го
батерискиот пакет во
единицата на полначот
додека не светне LEDсијаличката.
Полначот не
е приклучен во штекер.
Вклучете го полначот
во функционален
штекер. Погледнете во
делот „Важни белешки
за полнење“ за повеќе
информации.
Температурата на
амбиенталниот воздух
е премногу висока или
премногу ниска
Однесете го полначот
и батерискиот пакет
на место кадешто
температурата на
амбиенталниот воздух
е над 4.5 °C или под
+40.5 °C.
Поткастрување на нов раст (Скица G)
Најефикасно е широко замавнувачко движење, притоа
навлегувајќи со запците низ гранките. За да се постигне
најдобро кастрење, малку закосете го листот надолу во
насоката на движењето.
Порамнување на огради (Скица H)
За да одржувате исклучително рамни огради парче конец
може да се издолжи по должината на оградата како водич.
Странично поткастрување на жива ограда
(Скица I)
Насочете го тримерот како што е прикажано и започнете
на дното и замавнувајте нагоре.
Напомена: Резните листови се направени од
висококвалитетен засилен челик и, при нормална
употреба, нема да има потреба да бидат наострени.
Сепак, ако случајно удрите во ограда од жица, камења,
стакло или други тврди предмети како што е прикажано
на скица Ј, може да направите зарез во листот. Нема
потреба да се отстранува овој зарез се додека не
пречи во движењето на листот. Ако пречи, извадете ја
батеријата и употребете турпија со ситни запци или камен
за острење за да го отстраните зарезот. Ако ви падне
тримерот, внимателно проверете го да не е оштетен. Ако
листот е извиткан, куќиштето е напукнато или дршките
се скршени или ако видите друга состојба што може да
34
Батерискиот пакет не
се полни.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можна причина
Можно решение
Единицата се
исклучува ненадејно.
Батерискиот
пакет ја постигнал
максималната
топлотна граница.
Дозволете му на
батерискиот пакет да
се излади.
Нема напон. (За
да се подобри
времетраењето на
батерискиот пакет тој
е дизајниран ненадејно
да се исклучува
кога напонот ќе се
испразни.)
Поставете го на
полначот и дозволете
му да се наполни.
Додатоци
Други додатоци се достапни за да ги конвертирате вашите
алатки во Тример со конец®, Моторна пила или Дувалка.
BCASST91B – Тример со конец®
BCASBL71B – Дувалка
BCACSC61B – Моторна пила
Контактирајте го вашиот BLACK+DECKER сервисен
центар или посетете го www.blackanddecker.co.uk. за
детеали
Одржување
Вашиот BLACK+DECKER уред е направен да работи
долго време со минимално одржување. Постојаното
работење на задоволително ниво зависи од правилната
грижа и редовното чистење.
♦ Редовно чистете го куќиштето со употреба на
влажна крпа. Не употребувајте абразивни средства
за чистење или средства за чистење на база
на растворувач. Никогаш не дозволувајте било
каква течност да навлезе во уредот и никогаш не
потопувајте било кој дел од уредот во течност.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Производите и батериите
означени со овој симбол не смеат да се
исфрлаат со обичниот домашен отпад.
Производите и батериите содржат материјали коишто
можат да бидат обновени или рециклирани, притоа
намалувајќи ја побарувачката за суровини.
Ве молиме рециклирајте ги електричните производи
и батерии според локалните одредби.
Повеќе информации се достапни на www.2helpU.com
Технички податоци
BCASK81D
BCAS81B - Тример за жива
ограда
Влезен напон
Vеднонасочна струја
Брзина без
оптоварување
CSPM
18
3575
Батерија
90617054
Напон
Vеднонасочна струја
Капацитет
Ah
18
2
Тип
Литиум-јонска
Полнач
90634971
230
Влезен напон
VAC
Струја
А
Приближно Време на
Полнење
min
1
120
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок за Тример за жива ограда (LpA) 84,5 dB(A),
отстапување (K) 1,4 dB(A)
звучна моќност на Тример за жива ограда (LWA) 94,5 dB(A),
отстапување (K) 0,8 dB(A)
Звучен притисок за продолжениот тример за жива ограда (LpA)
83,3 dB(A), отстапување (K) 4 dB(A)
звучна моќност на продолжениот тример за жива ограда (LWA)
99,1 dB(A), отстапување (K) 1,5 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три
оски) спрема EN 60745:
Тример за жива ограда (ah,) 2,5 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
Продолжен Тример за жива оград (ah,) 2,5 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
Декларација за сообразност со правилата на
ЕК
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
ДИРЕКТИВА ЗА НАДВОРЕШНА БУКА
BCASK81D SEASONMASTER™
2-во-1 безжичен мулти алатен систем
Вlack & Decker декларира дека производите опишани под
„технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EK, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-15:2009+A1:2010, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN ISO 10517:2009+A1:2013
Овие производи исто така се во склад со Директивата
2014/30/EУ и 2011/65/EУ.
Анекс V
Измерено ниво на звучна моќност (LWA) 99 dB(A)
Отстапување (K) 1,5 dB(A)
Гарантирана звучна моќ (LWA) 101 dB(A)
35
МАКЕДОНСКИ
За повеќе информации ве молиме да стапите во
контакт со Black & Decker преку следнава адреса или да
погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација во име на
Вlack & Decker.
Р. Леврик
Директор на инженеринг
Вlack & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
09.1.2018
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите производи
и им нуди на корисниците гаранција од 24 месеци од
датумот на купување. Гаранцијата ги дополнува и на
ниеден начин не ги ограничува вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјите-членки
на Европската унија и на Европската зона на слободна
трговија.
За да направите барање за оштета врз основа на
гаранцијата, барањето мора да биде направено според
условите за користење на Black & Decker и вие ќе треба
да приложите доказ за купувањето на продавачот или
на овластениот сервисер. Условите за користење на
двегодишната гаранција на Black & Decker и локацијата на
вашиот најблизок овластен сервисер можат да се најдат
на интернет на www.2helpU.com, или преку контактирање
на вашата локална филијала на Black & Decker на
адресата што се наоѓа во овој прирачник.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате вашиот
нов Black & Decker производ и за да бидете известени за
новите производи и специјалните понуди.
zst00363685 - 01-02-2018
36
Download PDF