BCASK81D | Black&Decker BCASK81D MULTITOOL instruction manual

3
5
2
13
1
6
4
8
7
9
11
10
12
359206 - 77 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
BCASK81D
13
14a
Зареждане
Напълно зареден
Горещ/студен пакет
закъснение
14
Лоша батерия
B
A
13a
6
13
C
E
2
7
1
D
F
H
G
I
J
3
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашата BLACK + DECKER BCASK81D SEASONMASTER™
2-в-1 безжична мултифункционална система
е проектирана за подрязване на живи плетове, храсти
и къпинак. Този инструмент е предназначен само за
употреба от потребителя.
в.
г.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна работа
с електроинструменти
Предупреждение! Прочетете всички
предупреждения и инструкции
за безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията, изброени
по-долу, може да доведе до токов удар, пожар
и/или тежки травми.
Запазете всички предупреждения и инструкции за
бъдещи справки.
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения, изброени по-долу, се отнася до
захранвани (със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти
и машини.
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
4
Безопасност на работното място
Пазете работното място чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да
доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти във
взривоопасна среда, като например при
наличието на запалителни течности, газове или
прах. Електроинструментите произвеждат искри,
които могат да възпламенят праха или изпаренията.
Дръжте деца и странични лица надалече, докато
работите с електроинструмента. Всяко отклоняване
на вниманието може да ви накара да загубите
контрол.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва да
са подходящи за използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте щепсела.
Не използвайте адаптери за щепсела със
заземени (замасени) електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти намаляват риска
от токов удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени
повърхности, като например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници. Съществува
повишен риск от токов удар, ако тялото ви
е заземено.
д.
е.
3.
a.
б.
в.
г.
д.
Не излагайте електроинструментите на
дъжд и мокри условия. Проникването на вода
в електроинструмента повишава опасността от токов
удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
кабела далече от топлина, масло, остри ръбове
или движещи се части. Повредените или оплетени
кабели увеличават риска от токов удар.
Когато работите с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел, удобен за
използване на открито. Използването на кабел,
подходящ за употреба на открито, намалява риска от
токов удар.
Ако не можете да избегнете работата
с електроинструмент на влажно място,
използвайте захранване с дефектнотоковата
защита (RCD). Употребата на RCD намалява риска
от токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите
и бъдете разумни, когато работите
с електроинструмента. Не използвайте
електроинструмента, когато сте изморени или
сте под влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг невнимание при работа
с електроинструмент може да доведе до сериозни
наранявания.
Използвайте лични предпазни средства. Винаги
носете защита за очите. Предпазни средства като
противопрахова маска, предпазни обувки, каска или
слухова защита, използвани за съответните условия,
намаляват личните наранявания.
Предотвратявайте случайното задействане.
Уверете се, че превключвателят е на позиция
изключен, преди да го свържете към източника на
захранване и/или към батерийното устройство,
преди да вземете или носите инструмента.
Носенето на електроинструмент с пръста на
прекъсвача или стартирането на електроинструменти,
когато прекъсвачът е на позиция "включен", може да
доведе до трудова злополука.
Махнете всички регулиращи или гаечни ключове
преди да включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части на
електроинструмента гаечни или регулиращи ключове
могат да доведат до наранявания.
Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно
на краката си през цялото време. Това позволява
по-добър контрол над електроинструмента
в непредвидими ситуации.
БЪЛГАРСКИ
е.
Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си
и ръкавиците далече от движещите се части.
Висящите дрехи, бижутерия или дълги коси могат да
бъдат захванати от движещи се части.
ж. Ако са предоставени устройства за прахоулавяне
или приспособления за събиране, уверете се, че
са свързани и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали опасностите
свързани с праха.
з. Не допускайте поради навика от честото
използване на инструмента да пренебрегвате
принципите за безопасност при работа с него.
Едно невнимателно действие може да доведе до
тежки наранявания в рамките на части от секундата.
4.
a.
б.
в.
г.
д.
е.
Използване и грижа за електроинструментите
Не насилвайте електроинструментите.
Използвайте правилния инструмент за вашето
приложение. Подходящият електроинструмент
ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
Не използвайте електроинструмента, ако
превключвателят не го включва и изключва.
Всеки електроинструмент, който не може да се
контролира с превключвателя е опасен и трябва да
се поправи.
Изключете щепсела от захранването и/или
батерията на електроинструмента преди
извършването на каквото и да е регулиране,
смяна на аксесоари или съхраняване на уреда.
Такива предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно задействане на
електроинструмента.
Съхранявайте преносимите електроинструменти
извън досега на деца и не позволявайте
на незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други хора да работят
с електроинструмента. Електроинструментите са
опасни в ръцете на необучени потребители.
Поддържайте електроинструментите.
Проверявайте за неправилно разположение
или свързване на подвижните звена, за
счупване на части и всички други условия,
които могат да повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При повреда на
електроинструмента, задължително го поправете
преди да го използвате отново. Много злополуки
се причиняват от лошо поддържани електрически
инструменти.
Да се поддържат режещите инструменти
остри и чисти. Правилно поддържаните режещи
инструменти с остри остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж. Използвайте електроинструментите, аксесоарите
и допълнителните части към тях в съответствие
с инструкциите, като вземате предвид работните
условия и характера на работата. Използването
на електроинструмента за работи, различни от тези,
за които е предназначен, може да доведе до опасни
ситуации.
з. Пазете дръжките и повърхностите за захващане
сухи, чисти от масло и грес. Хлъзгави дръжки
и повърхности не са условие за безопасна работа
и контрол на инструмента в неочаквани ситуации.
5.
a.
Употреба и грижа за акумулаторен инструмент
Зареждайте само със зарядното устройство,
определено от производителя. Зарядно, което
е подходящо за един тип батерии може да създаде
риск от пожар, когато се използват с друг тип
батерии.
б. Използвайте електроинструментите само със
специално предназначените акумулаторни
батерии. Използването на друг вид батерии може да
предизвика нараняване или пожар.
в. Когато батерията не е в употреба, да се пази от
други метални предмети, като кламери, монети,
ключове, пирони, винтове, или други малки
метални предмети, които могат да направят
връзка от една клема до друга. Последствията от
късото съединение могат да бъдат изгаряния или
пожар.
г. При извънредни обстоятелства от батерията
може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако
случайно попадне на кожата, изплакнете с вода.
Ако течността попадне на очите ви, потърсете
медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност
може да причини дразнене и изгаряния.
д. Не използвайте батерията или инструмент,
които са повредени или изменени. Повредената
или модифицирана батерия, може да има
непредсказуемо действие, което да доведе до пожар,
експлозия или риск от нараняване.
е. Не излагайте батерията или инструмента на огън
или на прекомерна температура. Излагането на
огън или температура над 130 °C може да предизвика
експлозия.
ж. Следвайте всички инструкции за зареждане и не
зареждайте батерията или инструмента извън
температурния диапазон, посочен в инструкциите.
Неправилното зареждане или при температури извън
определения диапазон може да повреди батерията
и да увеличи риска от пожар.
6.
а.
Сервизиране
Сервизирането на вашия електроинструмент
трябва да се извършва само от квалифицирано
5
БЪЛГАРСКИ
б.
лице, като се използват само оригинални
резервни части. Това ще гарантира безопасната
употреба на уреда.
Никога не поправяйте повредена батерия.
Обслужването на батериите трябва да се извършва
само от производителя или оторизираните
доставчици на услуги.
Указания за безопасност за храсторези
и телескопични храсторези
Предупреждение! Предупреждения за
безопасност за храсторези.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Пазете всички части на тялото далече от
острието. Не отмествайте срязан материал, както
и не дръжте материал за рязане, когато острието
се движи. Остриетата продължават да се движат
след изключване на превключвателя. Един миг
невнимание при работа с храстореза може да доведе
до сериозни наранявания.
Носете храстореза за дръжката със спряно острие
и внимавайте да не задействате захранващият
превключвател. Правилното носене на храстореза
ще намали риска от неочаквано задействане и ще
избегне наранявания от острието.
Когато транспортирате или съхранявате
храстореза, винаги слагайте покритието на
острието. Правилната работа с храстореза ще
намали риска от наранявания от острието.
Когато разчиствате задръствания или
сервизирате уреда, внимавайте всички
захранващи превключватели да са изключени
и акумулатора да е изваден. При неочаквано
задействане по време на почистване или
сервизиране може да доведе до наранявания.
Дръжте храстореза само за изолираните
захващания, тъй като острието може да докосне
скрито окабеляване. Контакта на остриетата
с "жив" кабел ще зареди с ток металните части на
храстореза, в резултат на което оператора може да
получи токов удар.
Дръжте всички захранващи кабели далече от
зоната на рязане. Възможно е да има скрити кабели
или жици в храстите, които може да бъдат срязани от
острието.
Не използвайте храстореза в лоши атмосферни
условия, особено когато съществува риск от
светкавици. Това намалява риска от удар на
светкавица.
Предупреждение! Предупреждения за
безопасност за телескопични храсторези.
♦
6
За да намалите риска от токов удар, никога не
използвайте телескопичният храсторез в близост
♦
♦
до електрически кабели. Контакта или използването
в близост до електрически кабели може да причини
сериозни наранявания или електрически удар, което
може да бъде фатално.
Винаги използвайте две ръце при работа
с телескопичния храсторез. Дръжте удълженият
храсторез с две ръце, за да избегнете загуба на
контрол.
Винаги използвайте защита за главата при работа
с телескопичен храсторез над главата. Падащите
отломки може да доведат до сериозни наранявания.
Безопасност на хората около вас
♦
♦
Tози инструмент не е предназначен за употреба от
хора (включително деца) с намалени физически,
сензорни или умствени възможности, или с липса
на знания, освен ако не са под наблюдение или
не са били инструктирани относно употребата
на инструмента от човек, отговорен за тяхната
безопасност.
На децата не трябва да се позволява да играят
с уреда.
Допълнителни рискове
Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат
при използването на инструмента, и не могат да бъдат
включени в приложените предупреждения за безопасност.
Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна
употреба, продължителна употреба и др.
Въпреки прилагането на съответните правила за
безопасност и използването на уреди за безопасност,
някои допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати.
Те включват:
♦ Наранявания, причинените от докосване до въртящи
се/движещи се части.
♦ Наранявания, причинени от смяна на части, остриета
или аксесоари.
♦ Наранявания, причинени от продължителна употреба
на инструмента. Когато използвате някой инструмент
за продължителни периоди от време, е необходимо
да си взимате редовни почивки.
♦ Увреждане на слуха.
♦ Опасност за здравето причинена от дишане на прах,
образуван при работа с вашия инструмент (пример:
работа с дърво, особено с дъб, бук и MDF).
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани
вибрации, които са обявени в техническите данни
и в декларацията за съответствие, са измерени
в съответствие със стандартен метод за тестване,
предоставен от EN 60745 и може да се използват за
сравнение на един инструмент с друг.
БЪЛГАРСКИ
Декларираните стойности на излъчваните вибрации могат,
също така да бъдат използвани при предварителната
оценка за излагането.
Предупреждение! Стойността на генерираните
вибрации по време на действителното използване на
електроинструмента може да се различава от обявената
стойност, в зависимост от начина, по който се използва
инструментът. Нивото на вибрации може да се увеличи
над обявените стойности.
При оценяване на вибрациите на излагане за определяне
на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/ЕО за
защита на лица, които редовно използват електрически
инструменти при работа, трябва да се направи оценка
на излагането на вибрации, действителните условия на
употреба и начина, по който се използва инструмента,
включително като се вземат предвид всички части
на работния цикъл, като например време, когато
инструментът е изключен и когато се работи на празен
ход, в допълнение към времето за задействане.
Внимавайте за падащи предмети.
Директивата 2000/14/EC гарантира силата на
звука.
Допълнителни инструкции за безопасност за
батерии и зарядни устройства
Батерии
♦
♦
♦
♦
Етикети по инструмента
♦
Следните пиктограми са показани на инструмента, заедно
с кода на датата:
♦
Предупреждение! За да намалите риска
от наранявания, прочетете ръководството
с инструкции.
Да не се опитва зареждане на повредени
батерии.
Зарядни устройства
♦
Носете защита за слуха и очите
Носете ръкавици
Носете шапка
Винаги изваждайте батерията от уреда преди
почистване или поддръжка.
Никога и по никаква причина не се опитвайте да ги
отваряте.
Не излагайте батерията на вода.
Не съхранявайте на места, където температурата
може да превиши 40 °C.
Зареждайте само при температура на околната среда
между 10 °C и 40 °C.
Зареждайте само, като използвате предоставеното
с инструмента зарядно устройство.
Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите
от раздела "Защита на околната среда".
♦
♦
♦
♦
♦
Зарядното устройство на BLACK+DECKER да
се използва само за зареждане на батерията
в инструмента, с която е доставен. Други батерии
може да избухнат и да причинят наранявания и щети.
Никога да не се опитва зареждане на сухи батерии.
Веднага сменяйте повредените кабели.
Не излагайте инструмента на вода.
Не отваряйте зарядното устройство.
Не експериментирайте със зарядното устройство.
Зарядното устройство е предназначено само за
работа на закрито.
Прочетете инструкциите преди употреба.
t
Пазете се от летящи предмети. Пазете
страничните наблюдатели далече от зоната на
рязане
Не излагайте инструмента на дъжд и висока
влажност.
Носете неплъзгащи се обувки.
Електрическа безопасност
Вашето зарядно устройство е двойно
изолирано; затова не се изисква заземяване.
Винаги проверявайте дали захранващото
напрежение отговаря на напрежението на
табелката. Никога не се опитвайте да заменяте
зарядното устройство с обикновен захранващ
кабел.
7
БЪЛГАРСКИ
♦
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се
смени от производителя или от оторизиран сервизен
център на BLACK+DECKER, за да се предотврати
злополука.
Характеристики
Този уред има всички или някои от следните
характеристики.
1. Захранваща глава
2. Основна дръжка
3. Полукръгла дръжка
4. Превключвател вкл./изкл.
5. Заключващ превключвател
6. Приставка за храсторез
7. Бутон за освобождаване на храстореза
8. Острие за храсторез
9. Щит
10. Удължителен прът
11. Захващане за пръта
12. Бутон за освобождаване на удължителния прът
13. Батерия
Зареждане на батерия (фиг. А)
Зарядните устройства BLACK+DECKER са проектирани за
зареждане на акумулаторни пакети BLACK+DECKER.
♦ Включете зарядното устройство (14) в подходящ
контакт, преди да вкарате акумулаторния пакет (13).
♦ Вкарайте батерийният пакет (13) в зарядното
устройство, като внимавате батерийният пакет да
е напълно легнал в гнездата за батерии (Фигура А).
Светодиодът (14a) ще присветне, за да
укаже, че батерията е заредена.
♦
Завършването на зареждането ще бъде
указано от непрекъснатото светене на
светодиода. Пакетът е напълно зареден
и може да се използва или да се остави
в зарядното устройство.
Презаредете разредените батерии възможно найскоро след употреба или живота на батерията може
значително да се намали.
За по-дълъг живот на батерията, не разреждайте
батерията изцяло.
Препоръчително е батериите да се разреждат след
всяка употреба.
Лоша батерия
Зарядното устройство може да открие
слаба или повредена батерия. LED
лампата присветва по начина, указан на
етикета. Ако видите този модел на присветване за лоша
батерия, не продължавайте със зареждането на
батерията. Върнете я на сервизен център или на център
за рециклиране на отпадъци.
Закъснение при горещ/студен пакет
Когато зарядното устройство засече
батерия, която е прекалено гореща или
прекалено студена, автоматично започва
режим горещ/студен пакет закъснение, като прекъсва
зареждането, докато батерията не се нормализира. След
като това се случи, зарядното устройство автоматично се
превключва на режим Зареждане на пакет.
Тази характеристика осигурява максимален живот на
батерията.
Лампата присветва по начина, указан на етикета.
Оставяне на батерията в зарядното устройство
Зарядното устройство и батерийният пакет могат да бъдат
оставени свързани с непрекъснато светеща светодиодна
лампа. Зарядното устройство ще запази батерийният
пакет напълно зареден. Това зарядно устройство има
автоматичен режим на настройка, който изравнява или
балансира отделните клетки в акумулаторната батерия,
за да може да функционира при максимален капацитет.
Батериите трябва да се настройват ежеседмично или
когато батерията вече не осигурява същото количество
работа. За да използвате режима за автоматична
настройка, поставете батерията в зарядното устройство
и го оставете най-малко 8 часа.
Важни забележки за зареждане
♦
♦
Диагностика на зарядното устройство (фиг. B)
Това зарядно устройство е създадено за откриване
на определени проблеми, които могат да възникнат
с акумулаторните пакети или източника на захранване.
Проблемите се обозначават с една присветваща
светодиодна лампа в различни режими.
8
♦
Най-дълъг живот и най-добра производителност
могат да се получат, ако батерията се зарежда,
когато температурата на въздуха е между
18 °С – 24 °C. НЕ зареждайте батерията при
температура на въздуха под +4,5 °C, или над +40 °C.
Това е важно и ще предотврати сериозно повреждане
на батерията.
Когато зареждате, зарядното устройство и батерията
може да се загреят. Това е нормално и не отбелязва
наличието на проблем. За да се улесни охлаждането
на батерията след употреба, избягвайте поставянето
на зарядното устройство или батерията в топла
среда, като в метален навес, или неизолирано
ремарке.
Ако акумулаторният пакет не зарежда правилно:
♦ Проверете работата на приемника, като
включите в лампа или друг уред;
БЪЛГАРСКИ
♦
♦
♦
♦
Проверете дали приемника е свързан със
светлинен превключвател, който изключва
захранването при изключване на светлините;
♦ Преместете зарядното устройство
и акумулаторния пакет до място, където
температурата на околния въздух
е приблизително 18 °С – 24 °C;
♦ Ако проблемите със зареждането продължават,
занесете инструмента, батерията и зарядното
устройство във вашия местен сервизен център.
Акумулаторният пакет не трябва да се презарежда,
когато вече не може да отдава достатъчно мощност
при работи, където преди е работел с лекота. НЕ
ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ РАБОТА при такива условия.
Следвайте процедурите за зареждане. Може да се
зарежда и частично използван пакет, когато желаете,
без неблагоприятен ефект върху батерията.
Чужди проводни материали като например, но не
ограничено до, стоманена вълна, алуминиево фолио
или натрупване на метални частици, както и други
подобни трябва да се държат далече от кухините
на зарядното устройство. Изключете зарядното
устройство преди да бъде почистено.
Не замразявайте и не потапяйте във вода или други
течности.
го издърпате. Приставката или удължителния прът
трябва да останат на място.
♦ За да извадите приставка или удължител, натиснете
бутона за освобождаване (7) или (12), разположен
отстрани на приставката или удължителния прът,
и издърпайте приставката или удължителният прът
далече от основния модул или удължителния прът.
Забележка: Използвайте само прикачени устройства,
които са специално проектирани за и са съвместими със
захранващата глава.
Правилна позиция на ръцете (фиг. E, F)
Основният режим, правилната позиция на ръцете изисква
лявата ръка да е на предната дръжка (3) а дясната да е на
основната дръжка (2).
Режим удължен достъп/прът, работете с дясната ръка на
основната дръжка (2) и лявата ръка върху ръкохватката
на пръта (11).
Включване
♦
Монтаж и сваляне на батерията (фиг. C)
♦
♦
♦
За да поставите батерията (13) подравнете я
с гнездото на инструмента. Плъзнете батерията
в гнездото и натиснете, докато батерията се
застопори на място.
За да извадите батерията, натиснете бутона за
освобождаване (13a), като в същото време избутате
батерията от гнездото.
Натиснете тръбата в корпуса на моторната метла,
докато бутонът за заключване не задейства отвора за
блокиране в тръбата.
Инсталиране и демонтиране на приставки
(фиг. A5, A6)
За да поставите приставката или удължителният прът
към основата (1), подравнете приставката/основата
на пръта със захранващата глава, както е показано
на фигури D.
♦ Натиснете здраво приставката или удължителният
прът върху основата, докато щракне на място и се
чуе щракване.
Забележка: Приспособленията се поставят върху
удължителния прът по същия начин, както върху основния
уред.
♦ Уверете се, че приставката е здраво закрепена към
основата или удължителния прът, като внимателно
♦
Натиснете заключващият превключвател (5) надолу.
Стиснете допълнителната дръжка (3) и след това
стиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. (4). При задействане
на устройството, може да освободите ключа за
залючване. Колкото повече е натиснат бутона за
ВКЛ./ИЗКЛ., толкова по-високи са оборотите на
основния уред.
За да продължи устройството да работи, трябва
да продължите едновременно да извивате
допълнителната дръжка и превключвателя за ВКЛ./
ИЗКЛ. За да изключите инструмента, освободете
превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. или допълнителната
дръжка.
Разширен обхват/Режим прът
♦
♦
♦
♦
Натиснете заключващият превключвател (5) надолу.
Хванете захващането на пръта (21) и стиснете
превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. (4).
След като уреда вече работи, можете да отпуснете
блокиращият превключвател. Колкото повече
е натиснат ключа за ВКЛ./ИЗКЛ., толкова по-високи
ще са оборотите на основния уред.
За да продължи устройството да работи, трябва
да продължите едновременно да притискате
превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. За да изключите
уреда, освободете превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ.
Инструкции за оформяне (фиг. E, F, G, H, I)
Забележка: пазете ръцете си далече от остриетата.
Ножовете се въртят по инерция след изключване.
Работни позиции (фиг. E, F)
Поддържайте правилна стойка и баланс и не
надценявайте възможностите си. Носете предпазни
9
БЪЛГАРСКИ
очила, неплъзгащи се обувки, когато подкастряте. Дръжте
здраво с две ръце и включете уреда. Винаги дръжте
храстореза, както е показано на Фигури E и F, с една ръка
на основната дръжка (2) и с другата върху полукръглата
дръжка (3) или захващането на пръта (11). Никога не
дръжте уреда за предпазителя (9) или за острието на
храстореза (8).
Оправяне на проблеми
Проблем
Възможна причина
Възможно
разрешение
Инструментът не се
стартира.
Батерията не
е поставена правилно.
Проверете монтажа на
батерийния пакет
Батерийният пакет не
е зареден.
Проверете
изискванията за
зареждане на
батерийния пакет.
Вътрешните
компоненти са твърде
горещи.
Оставете инструмента
да се охлади.
Приставка или
удължителен прът,
който не е прикрепен
към основния уред.
Уверете се, че
приставката
е правилно поставена
и фиксирана
в позицията си върху
удължителния прът.
Уверете се, че
удължителния прът
е правилно поставен
и фиксиран в основния
уред.
Батерийният пакет не
е поставен в зарядното
устройство.
Вкарайте батерийния
пакет в зарядното
устройство до светване
на LED.
Зарядното устройство
не е включено.
Включете зарядното
устройство в работещ
контакт. Вижте главата
"Важни забележки за
зареждане" за повече
информация.
Околната температура
на въздуха
е прекалено висока
или прекалено ниска
Преместете
зарядното устройство
и батерийния пакет
при температура на
въздуха над 40 градуса
F (4,5ºC) или под 105
градуса F (+40,5ºC)
Батерийният пакет
е достигнал своя
максимален топлинен
лимит.
Оставете батерийния
пакет за се охлади.
Незареден. (За
максимален живот,
батерийния пакет
е създаден да спре
внезапно, когато
зарядността намалее.)
Поставете го на
зарядното устройство
и го оставете да се
зареди.
Подрязване на млади храсти (фиг. G)
С помощта на широко, замахващо движение, прекарване
на назъбеното острие през клонките е най-ефективно.
Леко накланяне надолу на острието по посока на
движението е най-оптимално за ефективно рязане.
Подравняване на живи плетове (фиг. H)
За да се получи перфектно подравняване на живите
плетове, може да бъде опъната връв по дължината на
живия плет като ориентир.
Странично подрязване на живи плетове (фиг. I)
Насочвайте храстореза, както е показано и започнете от
долната част със замахващо движение.
Забележка: Режещите остриета са изработени от
висококачествена закалена стомана и при нормална
употреба няма да изискват повторно заточване. Въпреки
това, ако случайно се натъкнете на тел, камъни, стъкло
или други твърди обекти, както е показано на фигура
J, може да нащърбите острието. Не е необходимо да
премахвате това нащърбване, освен ако не пречи на
движението на острието. Ако пречи на движението,
извадете батерията и използвайте пила за точене или
камък за точене да премахнете нащърбването. Ако
изпуснете храстореза, внимателно го проверете за
повреда. Ако острието е огънато, корпусът е напукан или
дръжките са счупени или ако видите друго състояние,
което може да засегне работата на храстореза, свържете
се с вашия местен център за сервизно обслужване на
BLACK+DECKER за ремонт, преди да го пуснете отново
в експлоатация.
Торове и други градински химикали съдържат вещества,
които значително ускоряват корозията на металите. Не
съхранявайте уреда върху или в близост до торове или
химикали.
С извадена батерия, използвайте само мек сапун
и влажна кърпа за почистване на уреда. Никога не
допускайте влизането на течности в уреда; никога
не потапяйте в течност която и да е част на уреда.
Предпазете остриетата от ръждясване като нанесете слой
от леко машинно масло след почистването.
10
Батерийният пакет не
се зарежда.
Уредът спира
внезапно.
Допълнителни приспособления
Има и други приспособления за преобразуване на
инструментите ви в Strimmer®, верижен трион или
въздуходувка.
BCASST91B – Strimmer®
BCASBL71B – Въздуходувка
BCACSC61B – Верижен трион
Свържете се с вашия представителен сервизен център на
BLACK+DECKER, или посетете www.blackanddecker.co.uk.
за подробности
БЪЛГАРСКИ
Поддръжка
ЕО декларация за съответствие
Вашият уред от BLACK+DECKER е създаден за
продължителна и дългосрочна работа с минимална
поддръжка. Продължителната ефективна работа зависи
от правилната грижа и редовното почистване.
♦ Редовно почиствайте устройството с помощта
на чиста мокра кърпа. Не използвайте абразивен
препарат или такъв на разтворителна основа. Никога
не допускайте влизането на течности в уреда и никога
не потапяйте в течност, която и да е част на уреда.
Защита на околната среда
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
ДИРЕКТИВА ЗА ШУМА НА ОТКРИТО
BCASK81D SEASONMASTER™
Безжична мултифункционална система 2-в-1
Вlack & Decker декларира, че тези продукти, описани
в „технически данни“, са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-15:2009+A1:2010, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN ISO 10517:2009+A1:2013
Разделно събиране. Продуктите и батериите,
отбелязани с този символ не трябва да се
изхвърлят с битовите отпадъци.
Тези продукти, също така, са съобразени с Директива
2014/30/ЕС и 2011/65/ЕС.
Анекс V
Продуктите и батериите съдържат материали, които
могат да бъдат възстановени или рециклирани, което
намаляване търсенето на суровини.
Моля, рециклирайте електрически продукти и батериите
в съответствие с местните разпоредби.
Повече информация можете да намерите на
www.2helpU.com
Измерено ниво на звуковата мощност (LWA) 99 dB(A)
Колебание (K) 1,5 dB(A)
Гарантирана мощност на звука (LWA) 101 dB(A)
За повече информация се обърнете към Black & Decker на
адреса по-долу или вижте гърба на това ръководство.
Технически данни
BCASK81D
Долуподписаният е отговорен за съставянето на
техническия файл и прави тази декларация от името на
Black & Decker.
BCAS81B - Храсторез
Входящо напрежение
VDC
Скорост на празен ход
CSPM
18
3575
Батерия
90617054
Напрежение
VDC
18
Капацитет
Ah
2
Тип
Р. Лаверик
Директор Инженеринг
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
9.01.2018 г.
Литиево-йонни
Зарядно устройство
90634971
Входящо напрежение
VAC
Ток
A
Приблизително време за
зареждане
мин
230
1
120
Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 60745:
Звуково напрежение за храсторез (LpA) 84,5 dB(A),
колебание (K) 1,4 dB(A)
акустична мощност за храсторез (LpA) 94,5 dB(A),
колебание (K) 0,8 dB(A)
Звуково напрежение за пръта на храстореза (LpA) 83,3 dB(A),
колебание (K) 4 dB(A)
акустична мощност за пръта на храстореза (LWA) 99,1 dB(A),
колебание (K) 1,5 dB(A)
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума)
според EN 60745:
Храсторез (ah) 2,5 м/сек.2, колебание (K) 1,5 м/сек.2
Телескопичен храсторез (ah) 2,5 м/сек.2, колебание (K) 1,5 м/сек.2
Гаранция
От Black & Decker сме уверени в качеството на изделията
си и предлагаме изключителна потребителска гаранция
от 24 месеца от датата на закупуването. Тази гаранция
е само допълнение към вашите законови права, а не
ги определя. Гаранцията е валидна на територията на
страните членки на ЕС и на европейската свободна
търговска зона.
За да изискате гаранция, искът трябва да е в съответствие
с Правилата и условията на Вlack & Decker и трябва да
предоставите доказателство за покупка на продавача или
на оторизирания сервизен агент. Правилата и условията
на 2 годишната гаранция на Вlack & Decker и адреса на
най-близкия упълномощен сервизен агент можете да
11
БЪЛГАРСКИ
намерите на www.2helpU.com, или като се свържете
с най-близкия офис на Вlack & Decker на адреса, указан
в това ръководство.
Моля, посетете нашия уеб сайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате вашето
ново изделие на Вlack & Decker и да сте информирани за
нови изделия и специални оферти.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320. 61. 04/05
zst00363676 - 30-01-2018
12
Download PDF

advertising