BCASK81D | Black&Decker BCASK81D MULTITOOL instruction manual

3
5
2
13
1
6
4
8
7
9
11
10
12
Upozornění!
Určeno pro kutily.
588781 - 66 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
BCASK81D
13
14a
Nabíjení
Zcela nabito
Prodleva zahřátá/studená
baterie
14
Vadná baterie
B
A
13a
6
13
C
E
2
7
1
D
F
H
G
I
J
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
Váš univerzální systém nářadí 2 v 1 BLACK+DECKER
BCASK81D SEASONMASTER™ napájený baterií je určen
pro stříhání živých plotů, keřů a hustých křovin. Toto nářadí je
určeno pouze pro spotřebitelské použití.
e.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny pokyny
a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení níže
uvedených varování a pokynů může vést
k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku
požáru nebo k vážnému zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro
budoucí použití.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje
na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím
kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího
kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem
neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém
prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým
chráničem (RCD). Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní,
sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.
Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení
nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí
zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo
připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte všechny
klíče nebo seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Nedovolte, aby častým používáním nářadí došlo
k familiárnosti, abyste se stali samolibými a abyste
ignorovali zásady bezpečnosti. Bezstarostnost může
způsobit vážné zranění během zlomku sekundy.
ČEŠTINA
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
5.
a.
b.
c.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství, nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte
ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat
nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby
s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte
vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Pokud je nářadí
poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zablokování a lépe se s nimi pracuje.
Používejte toto elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům,
než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
Udržujte rukojeti a všechny povrchy pro uchopení
čisté a suché a dbejte na to, aby nebyly znečištěny
olejem nebo mazivy. Kluzké rukojeti a povrchy
pro uchopení neumožňují bezpečnou manipulaci
a ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při vložení
jiného nevhodného typu baterie způsobit požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi,
které jsou pro daný typ nářadí určeny. Použití jiných
typů baterií může způsobit vznik požáru nebo zranění.
Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky
na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další
drobné kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování kontaktů baterie. Zkratování kontaktů
baterie může vést k způsobení popálenin nebo požáru.
d.
e.
f.
g.
6.
a.
b.
V nevhodných podmínkách může z baterie unikat
kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou.
Dojde-li k náhodnému kontaktu s touto kapalinou,
zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí
potřísněné místo omyjte a vyhledejte lékařskou
pomoc. Unikající kapalina z baterie může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
Nepoužívejte baterii nebo nářadí, které je poškozeno
nebo upraveno. Poškozené nebo upravené baterie
mohou vykazovat nepředvídatelné stavy, které mohou
vést k požáru, výbuchu nebo zranění.
Nevystavujte baterii nebo nářadí ohni nebo
působení vysokých teplot. Působení ohně nebo teplot
přesahujících 130 °C může způsobit explozi.
Dodržujte všechny pokyny týkající se nabíjení
a nenabíjejte baterii nebo nářadí mimo rozsah teplot,
které jsou uvedeny v tomto návodu. Nesprávně
nabíjení nebo teploty mimo stanovený rozsah mohou
poškodit baterii a mohou zvýšit riziko požáru.
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze
kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz
nářadí.
Nikdy neprovádějte servis poškozených baterií.
Servis baterií může být prováděn pouze výrobcem nebo
v autorizovaných servisech.
Bezpečnostní pokyny pro nůžky na živé ploty a tyčové
nůžky na živé ploty
Varování! Bezpečnostní varování pro nůžky na
živé ploty.
♦
♦
♦
♦
Udržujte všechny části těla mimo dosah nožů nůžek.
Jsou-li nože v chodu, neodstraňujte odstřižený
materiál nebo stříhaný materiál nepřidržujte. Po
vypnutí nářadí se budou nože ještě chvíli pohybovat.
Chvilková nepozornost při práci s tímto nářadím může
přivodit vážné zranění.
Přenášejte tyto nůžky na živé ploty se zastavenými
noži uchopením za rukojeť a dávejte pozor, abyste
nepoužili žádný ovládací spínač. Správné přenášení
těchto nůžek na živé ploty sníží riziko jejich náhodného
spuštění, které by vedlo k zranění způsobenému noži
nůžek.
Při přepravě nebo při uložení nůžek vždy nasaďte na
nožovou lištu ochranné pouzdro. Správná manipulace
s těmito nůžkami na živé ploty sníží riziko zranění osob,
které by bylo způsobeno noži nůžek.
Při odstraňování zaseknutého materiálu nebo při
údržbě tohoto nářadí se vždy ujistěte, zda jsou
vypnuty všechny ovládací spínače a zda je z nářadí
vyjmuta nebo odpojena baterie. Neočekávané spuštění
5
ČEŠTINA
♦
♦
♦
těchto nůžek na živé ploty při odstraňování zaseknutého
materiálu nebo při provádění údržby, může vést
k způsobení vážného zranění.
Držte tyto nůžky na živé ploty pouze za izolované
povrchy, protože může dojít ke kontaktu nožové lišty
se skrytým elektrickým kabelem. Nože nůžek, které
se dostanou do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí,
že neizolované kovové části elektrického nářadí budou
také „živé“, což může obsluze způsobit úraz elektrickým
proudem.
Dbejte na to, aby v pracovním prostoru nebyly žádné
napájecí a prodlužovací kabely. Během práce může
dojít k ukrytí napájecího nebo prodlužovacího kabelu
uvnitř živého plotu nebo keře a k jeho následnému
přestřižení.
Vyvarujte se použití těchto nůžek na živé ploty ve
špatném počasí, a to zejména v případě, kdy se
mohou objevit blesky. Tak snížíte riziko zasažení
bleskem.
Varování! Bezpečnostní varování pro tyčové
nůžky na živé ploty.
♦
♦
♦
Z důvodu snížení rizika zabití elektrickým proudem
nikdy nepoužívejte tyčové nůžky na živé ploty
v blízkosti jakéhokoli elektrického vedení. Kontakt
s tímto vedením nebo práce v blízkosti tohoto vedení
může vést k způsobení vážného nebo smrtelného
zranění elektrickým proudem.
Při práci s tyčovými nůžkami na živé ploty vždy
používejte obě ruce. Držte tyto nůžky na živé ploty
s prodlouženým dosahem vždy oběma rukama, abyste
zabránili ztrátě kontroly.
Při práci s tyčovými nůžkami na živé ploty nad
hlavou vždy používejte vhodnou ochranu hlavy.
Padající odstřižené zbytky mohou způsobit vážné
zranění.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Toto nářadí není určeno pro použití osobami (včetně dětí)
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud
jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s tímto zařízením nebudou hrát.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika
nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo
pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, nožů nebo
příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly
prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích
a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní
zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může
být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita
k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického
nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti
na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být vzhledem
k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle požadavků normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí
v zaměstnání, musí předběžný odhad působení vibrací brát
na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na
všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je
nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou společně s datovým kódem zobrazeny
následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu
si uživatel musí přečíst návod k použití.
Používejte ochranu zraku a sluchu
Zbytková rizika
Je-li toto zařízení používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
6
Používejte rukavice
Noste přilbu
ČEŠTINA
Před prováděním jakéhokoli čištění nebo úkonů
údržby z nářadí vždy vyjměte baterii.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Elektrická bezpečnost
t
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá
napětí uvedenému na výkonovém štítku. Nikdy
se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým
připojením k síťové zásuvce.
Dávejte pozor na odlétávající předměty. Udržujte
ostatní osoby mimo pracovní prostor
Nevystavujte toto nářadí dešti nebo prostředí
s vysokou vlhkostí.
♦
Noste neklouzavou obuv.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
Dávejte pozor na padající předměty.
Směrnice 2000/14/EC týkající se zaručeného
akustického výkonu.
Další bezpečnostní pokyny pro baterie a nabíječky
Baterie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Baterii nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
Neskladujte baterie na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od 10 °C
do 40 °C.
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím.
Při likvidaci baterií se vždy řiďte pokyny, které jsou
uvedeny v části „Ochrana životního prostředí“.
Nepokoušejte se nabíjet poškozené baterie.
Nabíječky
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Používejte nabíječku BLACK+DECKER pouze k nabíjení
baterie, která byla dodána s tímto nářadím. Jiné baterie
mohou prasknout a způsobit zranění nebo jiné škody.
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
Nesnažte se nabíječku demontovat.
Nepokoušejte se do nabíječky proniknout.
Tato nabíječka není určena pro venkovní použití.
Tento výrobek se skládá z několika nebo ze všech
následujících částí.
1. Hlava s motorem
2. Hlavní rukojeť
3. Oblouková rukojeť
4. Spínač zapnuto/vypnuto
5. Odjišťovací tlačítko
6. Příslušenství nůžky na živé ploty
7. Uvolňovací tlačítko nůžek na živé ploty
8. Nožová lišta
9. Ochranný kryt
10. Prodlužovací tyč
11. Tyčová rukojeť
12. Uvolňovací tlačítko prodlužovací tyče
13. Baterie
Nabíjení baterie (obr. A)
Nabíječky BLACK+DECKER jsou určeny pro nabíjení baterií
BLACK+DECKER.
♦ Před vložením baterie (13) připojte nabíječku (14)
k odpovídající síťové zásuvce.
♦ Vložte baterii (13) do nabíječky a ujistěte se, zda je
baterie řádně usazena v drážkách nabíječky (obr. A).
LED indikátor (14a) bude blikat, což bude
indikovat probíhající nabíjení.
♦
Ukončení nabíjení je indikováno
nepřerušovaným svícením LED indikátoru.
Baterie je zcela nabita a může být okamžitě
použita nebo může být ponechána
v nabíječce.
Nabíjejte vybité baterie co nejdříve po jejich použití,
aby bylo zabráněno značnému zkrácení jejich provozní
životnosti.
Dbejte na to, aby nedošlo k úplnému vybití baterie, aby
byla zaručena jejich co nejdelší provozní životnost.
7
ČEŠTINA
Doporučujeme vám, abyste baterie nabíjeli po jejich
každém použití.
♦
Diagnostika nabíječky (obr. B)
Tato nabíječka je určena pro detekci určitých problémů,
které se mohou objevit u baterie nebo u napájecího zdroje.
Problémy jsou indikovány různými způsoby blikání LED
indikátoru.
Vadná baterie
Tato nabíječka může detekovat slabou nebo
poškozenou baterii. LED indikátor bliká
způsobem znázorněným na nálepce. Bude-li
vidět způsob blikání označující vadnou baterii, nepokračujte
v nabíjení této baterie. Odevzdejte takovou baterii
v autorizovaném servisu nebo ve sběrném dvoru, kde bude
provedena její recyklace.
♦
Prodleva zahřátá/studená baterie
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš
vysokou nebo příliš nízkou teplotu baterie,
automaticky zahájí režim prodleva zahřátá/
studená baterie a pozastaví nabíjení, dokud baterie
nedosáhne předepsané teploty. Jakmile baterie dosáhne
předepsané teploty, nabíječka se automaticky přepne do
režimu nabíjení baterie.
Tato funkce maximálně prodlužuje provozní životnost baterie.
Indikátor bliká způsobem znázorněným na nálepce.
Ponechání baterie v nabíječce
Baterie může být ponechána v nabíječce se svítícím LED
indikátorem neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude baterii
udržovat ve zcela nabitém stavu. Tato nabíječka je vybavena
režimem automatického dobíjení, který srovnává nebo
vyvažuje jednotlivé články baterie, aby tato baterie mohla
využít svou špičkovou kapacitu. Baterie musí být dobíjena
každý týden nebo vždy, když již neposkytuje dostatečný výkon
pro prováděné úkony. Chcete-li použít režim automatického
dobíjení, vložte baterii do nabíječky a nechejte ji v nabíječce
minimálně 8 hodin.
Důležité poznámky týkající se nabíjení
♦
♦
8
Nejdelší provozní životnosti a nejvyššího výkonu
dosáhnete, bude-li baterie nabíjena v rozmezí teplot
18° až 24 °C. NENABÍJEJTE tuto baterii, je-li teplota
okolního vzduchu nižší než +4,5 °C nebo vyšší než
+40 °C. Je to velmi důležité a zabrání to vážnému
poškození baterie.
Během nabíjení může docházet k zahřívání nabíječky
i baterie. Jedná se o normální stav, který neznamená
žádnou závadu. Chcete-li po použití usnadnit ochlazení
baterie, neukládejte nabíječku nebo baterie v teplém
prostředí, jako jsou kovové přístřešky nebo nechráněné
přívěsy.
♦
♦
Nedochází-li k řádnému nabíjení baterie:
♦ Zkontrolujte funkci zásuvky připojením svítilny nebo
jiného zařízení.
♦ Proveďte kontrolu, zda není zásuvka propojena
se spínačem osvětlení a zda nedojde k odpojení
napájení, je-li zhasnuto světlo.
♦ Přemístěte nabíječku a baterii na místo, kde se
teplota okolního vzduchu pohybuje v rozmezí zhruba
18 - 24 °C.
♦ Jestliže problémy stále přetrvávají, předejte nářadí,
baterii a nabíječku autorizovanému servisu.
Tyto baterie musí být nabíjeny v případě, kdy již
neposkytují dostatečný výkon pro dříve snadno
prováděné pracovní operace. V TAKOVÉ SITUACI
NEPOKRAČUJTE v používání nářadí. Postupujte podle
pokynů pro nabíjení. Částečně vybitá baterie může být
kdykoli znovu nabita, aniž by to mělo jakýkoli vliv na
nabíjenou baterii.
Cizí vodivé předměty a materiály, jako jsou brusiva,
kovové špony, ocelová vlna, hliníkové fólie nebo
nahromaděné částečky kovu, se nesmí dostat do
vnitřního prostoru nabíječky. Dříve, než budete provádět
čištění nabíječky, odpojte ji od sítě.
Zabraňte zmrznutí baterie a neponořujte ji do vody nebo
do jiných kapalin.
Vložení a vyjmutí baterie (obr. C)
♦
♦
♦
Chcete-li vložit baterii (13) do nářadí, srovnejte ji
s místem jejího uložení. Zasuňte baterii do nářadí a tlačte
na ni, dokud nedojde k jejímu řádnému usazení.
Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko
baterie (13a) a současně vytahujte baterii z nářadí.
Vtlačte trubici do skříně fukaru tak, aby došlo k zajištění
zajišťovacího výstupku v příslušném otvoru na trubici.
Nasazení a sejmutí příslušenství (obr. A5, A6)
♦
Chcete-li na základní jednotku (1) upevnit příslušenství
nebo prodlužovací tyč, srovnejte příslušenství/tyčovou
základnu se základní jednotkou, jak je zobrazeno na
obr. D.
♦ Tlačte příslušenství nebo prodlužovací tyč na základní
jednotku tak, aby došlo k jejímu řádnému usazení
a dokud neuslyšíte kliknutí.
Poznámka: Příslušenství se nasazuje na prodlužovací tyč
stejným způsobem jako na základní jednotku.
♦ Ujistěte se, zda je příslušenství bezpečně upevněno
k základní jednotce nebo k prodlužovací tyči, a to mírným
zataháním za toto příslušenství. Příslušenství nebo
prodlužovací tyč musí zůstat na základní jednotce.
♦ Chcete-li příslušenství nebo prodlužovací tyč sejmout,
stiskněte uvolňovací tlačítko (7) nebo (12) nacházející
se na boční části příslušenství nebo na prodlužovací
ČEŠTINA
tyči a sejměte příslušenství nebo prodlužovací tyč ze
základní jednotky nebo z prodlužovací tyče.
Poznámka: Používejte příslušenství, která jsou specificky
určena pro toto nářadí a která jsou kompatibilní s motorovou
jednotkou.
Zarovnání živých plotů (obr. H)
Správná poloha rukou (obr. E, F)
Držte nůžky na živé ploty jako na uvedeném obrázku, zahajte
stříhání u spodní části a pokračujte směrem nahoru.
Poznámka: Nože nůžek na živé ploty jsou vyrobeny z vysoce
kvalitní kalené oceli a při běžném použití nebudou vyžadovat
žádné broušení. Dojde-li ovšem k náhodnému kontaktu
s drátěným plotem, kameny, sklem nebo jinými tvrdými
předměty, jak je zobrazeno na obr. J, nože nůžek mohou být
poškrábány. Tyto škrábance nemusí být odstraněny, pokud
nebudou způsobovat problémy při pohybu nožů. Docházíli k problémům při pohybu nožů, vyjměte z nářadí baterii,
použijte jemný pilník nebo brousek a odstraňte tyto škrábance.
Dojde-li k pádu nářadí, proveďte jeho pečlivou kontrolu, zda
není poškozeno. Dojde-li k ohybu nožové lišty, k prasknutí
skříně nebo k ulomení rukojeti nebo zjistíte-li jakýkoli stav,
který by mohl ovlivnit provoz nářadí, kontaktujte nejbližší
autorizovaný servis BLACK+DECKER a před opětovným
uvedením do provozu svěřte provedení opravy nářadí tomuto
servisu.
Hnojiva a jiné chemikálie používané na zahradách obsahují
látky, které značně urychlují působení koroze na kov.
Neukládejte toto nářadí v blízkosti hnojiv nebo chemikálií nebo
na jejich obalech.
Při čištění nářadí s vyjmutou baterií používejte pouze slabý
mýdlový roztok a vlhký hadřík. Nikdy nedovolte, aby se do
nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny. Po očištění zabraňte korozi nožů
nanesením tenké vrstvy strojního oleje.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli levou ruku na
obloukové rukojeti (3) a pravou ruku na hlavní rukojeti (2).
Je-li použita tyč, ovládejte nářadí tak, abyste měli pravou ruku
na hlavní rukojeti (2) a levou ruku na tyčové rukojeti (11).
Zapnutí
♦
♦
Stlačte dolů odjišťovací spínač (5). Stiskněte obloukovou
rukojeť (3) a potom stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (4).
Jakmile bude nářadí v chodu, můžete odjišťovací tlačítko
uvolnit. Čím více je spínač zapnuto/vypnuto stisknutý, tím
vyšší jsou otáčky nářadí.
Chcete-li, aby bylo nářadí stále v chodu, musíte mít stále
stlačenou obloukovou rukojeť a stále stisknutý spínač
zapnuto/vypnuto. Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte
spínač zapnuto/vypnuto nebo obloukovou rukojeť.
Režim Prodloužený dosah/Tyč
♦
♦
♦
Stlačte dolů odjišťovací spínač (5). Uchopte tyčovou
rukojeť (21) a potom stiskněte spínač zapnuto/vypnuto
(4).
Jakmile bude nářadí v chodu, můžete odjišťovací tlačítko
uvolnit. Čím více je spínač zapnuto/vypnuto stisknutý, tím
vyšší jsou otáčky nářadí.
Chcete-li, aby bylo nářadí stále v chodu, musíte mít
stále stisknutý spínač zapnuto/vypnuto. Chcete-li nářadí
vypnout, uvolněte spínač zapnuto/vypnuto.
Pokyny pro stříhání (obr. E, F, G, H, I)
Chcete-li vytvořit dokonale rovné živé ploty, můžete po celé
délce živého plotu natáhnout provázek jako vodítko.
Stříhání bočních částí živých plotů (obr. I)
Odstraňování závad
Problém
Možná příčina
Možné řešení
Nářadí nelze spustit.
Baterie není správně
vložena.
Zkontrolujte vložení
baterie
Pracovní polohy (obr. E, F)
Baterie není nabita.
Zkontrolujte, zda není
nutné nabití baterie.
Udržujte správný postoj a rovnováhu a nepřeceňujte své
síly. Při práci s tímto nářadím používejte bezpečnostní brýle
a neklouzavou obuv. Uchopte nůžky na živé ploty pevně
oběma rukama a zapněte nářadí. Vždy držte nůžky na živé
ploty tak, jak je zobrazeno na obr. E a F, s jednou rukou na
hlavní rukojeti (2) a s druhou rukou na obloukové rukojeti
(3) nebo na tyčové rukojeti (11). Nikdy nedržte nářadí za
ochranný kryt (9) nebo za nože nůžek na živé ploty (8).
Vnitřní komponenty jsou
příliš horké.
Nechejte nářadí
vychladnout.
K základní jednotce není
upevněno příslušenství
nebo prodlužovací tyč.
Ujistěte se, zda je
příslušenství řádně
usazeno a zajištěno
v určené poloze na
prodlužovací tyči.
Ujistěte se, zda je
prodlužovací tyč řádně
usazena a zajištěna
v určené poloze na
základní jednotce.
Poznámka: Nepřibližujte ruce k nožům. Nože se mohou po
vypnutí nářadí ještě chvíli pohybovat.
Stříhání nových porostů (obr. G)
Nejúčinnější stříhání provádíte širokým pohybem jako při
zametání, při kterém vedete nožovou lištu přes větvičky živých
plotů. Mírný sklon nožové lišty ve směru pohybu zaručuje
nejlepší výsledky při stříhání.
9
ČEŠTINA
Problém
Možná příčina
Možné řešení
Baterie se nenabíjí.
Baterie není vložena do
nabíječky.
Vložte baterii do
nabíječky tak, aby
došlo k rozsvícení LED
indikátoru.
Napájecí kabel
nabíječky není připojen
k síťové zásuvce.
Připojte napájecí kabel
nabíječky k síťové
zásuvce. Viz část
„Důležité pokyny pro
nabíjení“, kde najdete
další podrobnosti.
Příliš vysoká nebo příliš
nízká teplota okolního
prostředí.
Nářadí se náhle vypne.
Přemístěte nabíječku
a baterii do prostředí, ve
kterém je teplota vyšší
než 4,5 °C nebo nižší
než +40,5 °C.
Baterie dosáhla svého
maximálního teplotního
limitu.
Nechejte baterii
vychladnout.
Baterie je vybitá. (Tato
baterie je vyrobena
tak, aby došlo k jejímu
okamžitému vypnutí,
dojde-li k jejímu
vybití, aby byla
maximalizována její
provozní životnost.)
Vložte ji do nabíječky
a nechejte ji zcela nabít.
Příslušenství
V nabídce jsou i jiné druhy příslušenství, které mohou vaše
nářadí změnit na strunovou sekačku Strimmer®, řetězovou pilu
nebo fukar.
BCASST91B - Strunová sekačka Strimmer®
BCASBL71B - Fukar
BCACSC61B - Řetězová pila
Chcete-li zjistit další podrobnosti, kontaktujte nejbližší
autorizovaný servis BLACK+DECKER nebo navštivte adresu
www.blackanddecker.co.uk
Technické údaje
BCASK81D
BCAS81B - Nůžky na živé ploty
Vstupní napětí
V
Otáčky naprázdno
zdvih/min
18
Baterie
3 575
90617054
Napájecí napětí
V
Kapacita
Ah
18
2
Typ
Li-Ion
Nabíječka
90634971
Vstupní napětí
V
Proud
A
230
Přibližná doba nabíjení
min
1
120
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak pro nůžky na živé ploty (LpA) 84,5 dB (A), odchylka (K)
1,4 dB (A)
akustický výkon pro nůžky na živé ploty (LWA) 94,5 dB (A), odchylka
(K) 0,8 dB (A)
Akustický tlak pro tyčové nůžky na živé ploty (LpA) 83,3 dB (A),
odchylka (K) 4 dB (A)
akustický výkon pro tyčové nůžky na živé ploty (LWA) 99,1 dB (A),
odchylka (K) 1,5 dB (A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Nůžky na živé ploty (ah,) 2,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Tyčové nůžky na živé ploty (ah,) 2,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Prohlášení o shodě
Údržba
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak, aby
vám sloužilo dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče a pravidelné čištění vám zajistí bezproblémový
chod.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo
rozpouštědla. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala
jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí
do kapaliny.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Výrobky a baterie označené tímto
symbolem nesmí být vyhozeny do běžného
domácího odpadu.
Výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou být
obnoveny nebo recyklovány, což snižuje poptávku po
surovinách.
10
Provádějte prosím recyklaci elektrických výrobků a baterií
podle místních předpisů.
Další informace naleznete na internetové adrese
www.2helpU.com
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE VENKOVNÍHO HLUKU
BCASK81D SEASONMASTER™
univerzální systém nářadí 2 v 1
Společnost Вlack & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v části „technické údaje“ splňují požadavky
následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-15:2009+A1:2010, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN ISO 10517:2009+A1:2013
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/EU
a 2011/65/EU.
Příloha V
ČEŠTINA
Měřený akustický výkon (LWA) 99 dB (A)
Odchylka (K) 1,5 dB (A)
Zaručený akustický výkon (LWA) 101 dB (A)
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost
Вlack & Decker na následující adrese nebo na adresách,
které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Вlack & Decker.
R. Laverick
Ředitel technického oddělení
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
9. 1. 2018
zst00363677 - 22-01-2018
11
ČEŠTINA
Záruka
Spoleþnost BLACK+DECKER dĤvČĜuje kvalitČ svého
vlastního náĜadí a poskytuje kupujícímu mimoĜádnou
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném
pĜípadČ nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka
platí ve všech þlenských státech EU a Evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku BLACK+DECKER, v prĤbČhu
24 mČsícĤ od zakoupení, jakékoli materiálové þi výrobní
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výmČnu vadných dílĤ, opravu nebo
výmČnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:
Ƈ
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální úþely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
Ƈ
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho pĜedepsaná údržba.
Ƈ
Výrobek nebyl poškozen cizím zavinČním.
Ƈ
N e by ly p r ovád Č ny o p r av y v ý r o b ku jiný mi
osobami než pracovníky znaþkového servisu
BLACK+DECKER.
PĜi uplatĖování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu stĜedisku pĜedložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
poboþky BLACK+DECKER se dozvíte na pĜíslušné
adrese uvedené na zadní stranČ této pĜíruþky.
Seznam autorizovaných servisĤ BLACK+DECKER
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek BLACK+DECKER. Budete tak mít neustále
pĜehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o znaþce BLACK+DECKER
a o našem výrobním programu získáte na internetové
adrese www.blackanddecker.co.uk.
12
ČEŠTINA
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
13
ČEŠTINA
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising