BCASK81D | Black&Decker BCASK81D MULTITOOL instruction manual

3
5
2
13
1
6
4
8
7
9
11
10
12
509215 - 31 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
BCASK81D
13
14a
Ładowanie
Akumulator całkowicie naładowany
Wstrzymywanie pracy z powodu
zimnych/gorących akumulatorów
14
Problem z akumulatorem
B
A
13a
6
13
C
E
2
7
1
D
F
H
G
I
J
3
POLSKI
Przeznaczenie
d.
Ten bezprzewodowy system narzędzi BLACK+DECKER
BCASK81D SEASONMASTER™ „2 w 1” jest przeznaczony
do przycinania żywopłotów i krzewów. Opisywane urządzenie
przeznaczone jest wyłącznie do użytku amatorskiego.
Zasady bezpiecznej pracy
Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy
elektronarzędziami
Ostrzeżenie! Zapoznać się ze wszystkimi
ostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznej pracy
oraz z instrukcją obsługi. Niestosowanie się
do ostrzeżeń i zaleceń zawartych w tej instrukcji
obsługi może być przyczyną porażenia prądem
elektrycznym, pożaru i/lub poważnego zranienia.
Zachować wszystkie instrukcje i informacje dotyczące
bezpiecznej pracy, aby móc korzystać z nich
w przyszłości.
Pojęcie „elektronarzędzie” używane w niniejszej instrukcji
oznacza narzędzie zasilane z sieci elektrycznej (przewodem
zasilającym) lub akumulatorami (bezprzewodowe).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
4
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Miejsce pracy musi być czyste i dobrze oświetlone.
Miejsca ciemne i takie, w których panuje nieporządek,
stwarzają ryzyko wypadku.
Nie wolno używać elektronarzędzi w strefach
zagrożenia wybuchem, w pobliżu palnych cieczy,
gazów, czy pyłów. Elektronarzędzia mogą wytworzyć
iskry powodujące zapłon pyłów lub oparów.
W czasie pracy elektronarzędziami nie pozwalać
na przebywanie w pobliżu dzieci i innych osób
postronnych. Chwila nieuwagi może spowodować utratę
kontroli nad narzędziem.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Gniazdo musi być dostosowane do wtyczki
elektronarzędzia. Nie wolno przerabiać wtyczek.
Nie używać żadnych łączników lub rozdzielaczy
elektrycznych z uziemionymi elektronarzędziami.
Nieprzerabiane wtyczki i odpowiednie gniazda
zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Należy unikać bezpośredniej styczności
z uziemionymi lub zerowanymi powierzchniami,
takimi jak rurociągi, grzejniki, kuchenki i lodówki.
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta, jeśli
Twoje ciało jest uziemione.
Nie narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub
zwiększonej wilgotności. Dostanie się wody do wnętrza
elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający. Nie
wolno ciągnąć, podnosić ani wyciągać wtyczki
z gniazda, poprzez ciągnięcie za kabel zasilający
narzędzia. Chronić kabel zasilający przed kontaktem
z gorącymi elementami, olejami, ostrymi krawędziami
i ruchomymi częściami. Uszkodzenie lub zaplątanie
przewodu zasilającego zwiększa ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
W czasie eksploatacji elektronarzędzi poza
pomieszczeniami zamkniętymi należy używać
przystosowanych do tego przedłużaczy. Korzystanie
z przedłużaczy przystosowanych do użycia na zewnątrz
budynków zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Jeśli zachodzi konieczność używania narzędzia
w wilgotnym otoczeniu, należy używać źródła
zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem
różnicowoprądowym. Stosowanie wyłączników
różnicowoprądowych zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
Środki ochrony osobistej
W czasie pracy elektronarzędziem zachować
czujność, patrzeć uważnie i kierować się zdrowym
rozsądkiem. Nie używać elektronarzędzia w stanie
zmęczenia, pod wpływem narkotyków, alkoholu
lub leków. Nawet chwila nieuwagi w czasie pracy
elektronarzędziem może doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała.
Używać środków ochrony osobistej. Zawsze zakładać
okulary ochronne. Używanie, w miarę potrzeb, środków
ochrony osobistej, takich jak maska przeciwpyłowa,
buty ochronne z antypoślizgową podeszwą, kask
czy ochronniki słuchu, zmniejsza ryzyko odniesienia
uszczerbku na zdrowiu.
Zapobiegać przypadkowemu włączeniu. Przed
przyłączeniem do zasilania i/lub włożeniem
akumulatorów oraz przed podniesieniem
i przenoszeniem narzędzia, upewnić się, że wyłącznik
znajduje się w pozycji „wyłączone”. Trzymanie palca
na wyłączniku podczas przenoszenia lub podłączenie
włączonego narzędzia do zasilania łatwo staje się
przyczyną wypadków.
Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć wszelkie
klucze lub narzędzia do regulacji. Pozostawienie
klucza lub narzędzia do regulacji połączonego
z częściami wirującymi elektronarzędzia może
spowodować uszkodzenie ciała.
Nie wychylać się nadmiernie. Przez cały czas
zachowywać solidne oparcie nóg i równowagę. Dzięki
temu ma się lepszą kontrolę nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładać odpowiednią odzież. Nie nosić luźnych
ubrań ani biżuterii. Trzymać włosy, ubranie i rękawice
z dala od ruchomych elementów. Luźne ubranie,
POLSKI
g.
h.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone
przez ruchome części.
Jeśli sprzęt jest przystosowany do przyłączenia
urządzeń odprowadzających i zbierających pył,
upewnić się, czy są one przyłączone i właściwie
użytkowane. Używanie takich urządzeń zmniejsza
zagrożenia związane z obecnością pyłów.
Nie zezwalać na to, aby rutyna wynikająca z częstego
użytkowania narzędzi prowadziła do lekceważenia
zagrożeń i ignorowania zasad bezpiecznego
użytkowania narzędzi. Lekkomyślna obsługa może
spowodować poważne obrażenia ciała w ułamku
sekundy.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążać elektronarzędzia. Używać
elektronarzędzi odpowiednich do rodzaju
wykonywanej pracy. Dzięki odpowiednim
elektronarzędziom wykona się pracę lepiej i w sposób
bezpieczny, w tempie, do jakiego narzędzie zostało
zaprojektowane.
Nie wolno używać elektronarzędzia z zepsutym
wyłącznikiem, który nie pozwala na sprawne
włączanie i wyłączanie. Narzędzie, którego nie można
kontrolować za pomocą włącznika, nie może być
używane i musi zostać naprawione.
Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany
akcesoriów oraz przed schowaniem elektronarzędzia,
należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub
odłączyć akumulator od urządzenia. Takie środki
zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego
uruchomienia elektronarzędzia.
Nie używane elektronarzędzia przechowywać
poza zasięgiem dzieci i nie dopuszczać osób nie
znających elektronarzędzia lub tej instrukcji do
posługiwania się elektronarzędziem. Elektronarzędzia
są niebezpieczne w rękach niewprawnego użytkownika.
Regularnie dokonywać konserwacji elektronarzędzi.
Sprawdzić, czy ruchome części są właściwie
połączone i zamocowane, czy części nie
są uszkodzone oraz skontrolować wszelkie
inne elementy mogące mieć wpływ na pracę
elektronarzędzia. Wszystkie uszkodzenia należy
naprawić przed rozpoczęciem użytkowania. Wiele
wypadków jest spowodowanych źle utrzymanymi
elektronarzędziami.
Dbać o czystość narzędzi i ostrość elementów
tnących. Prawidłowo utrzymane narzędzia do cięcia
o ostrych krawędziach tnących rzadziej się zakleszczają
i są łatwiejsze do kontrolowania.
Elektronarzędzi, akcesoriów i końcówek itp., należy
używać zgodnie z instrukcją obsługi, uwzględniając
warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Użycie
h.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
6.
a.
elektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może być
bardzo niebezpieczne.
Uchwyty i powierzchnie, za które chwyta się
narzędzie, muszą być suche, czyste oraz
niezabrudzone olejem i smarem. Śliskie uchwyty
i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę
i panowanie nad narzędziem w nieoczekiwanych
sytuacjach.
Użytkowanie i konserwacja narzędzi zasilanych
akumulatorowo
Używać wyłącznie ładowarki zalecanej przez
producenta. Użycie ładowarki przeznaczonej do
ładowania jednego typu akumulatora do ładowania
innego typu akumulatora może stać się przyczyną
pożaru.
Do zasilania elektronarzędzi należy używać
właściwych rodzajów akumulatorów. Użycie innych
akumulatorów stwarza ryzyko zranienia i pożaru.
Nie używane akumulatory należy przechowywać
z dala od metalowych przedmiotów, takich jak
spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe,
wkręty, itp., które mogłyby doprowadzić do zwarcia
biegunów. Zwarcie styków może być przyczyną
oparzenia lub pożaru.
W przypadku zniszczenia płyn może wypłynąć
z akumulatora; unikać kontaktu z tą substancją.
W razie styczności, obficie przemywać wodą.
W przypadku dostania się płynu do oczu, dodatkowo
należy zgłosić się do lekarza. Płyn wydostający się
z akumulatorów może powodować podrażnienia lub
oparzenia.
Nie używać uszkodzonego lub zmodyfikowanego
akumulatora lub narzędzia. Uszkodzone lub
zmodyfikowane akumulatory mogą działać w sposób
nieprzewidywalny, co może prowadzić do pożaru,
wybuchu lub ryzyka obrażeń ciała.
Nie narażać akumulatora lub narzędzia na działanie
płomienia lub zbyt wysokiej temperatury. Narażenie
produktu na płomień lub temperaturę powyżej 130°C
może spowodować wybuch.
Postępować zgodnie z wszystkimi zaleceniami
dotyczącymi ładowania i nie ładować akumulatora
lub narzędzia poza zakresem temperatury podanym
w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie
w temperaturze poza podanym zakresem może
spowodować uszkodzenia akumulatora i zwiększa ryzyko
pożaru.
Naprawy
Powierzać naprawy elektronarzędzi wyłącznie
osobom wykwalifikowanym, używającym
identycznych części zamiennych. Zagwarantuje to
bezpieczeństwo elektronarzędzia.
5
POLSKI
b.
Nigdy nie serwisować uszkodzonych akumulatorów.
Akumulatory serwisować może wyłącznie producent lub
jego autoryzowany punkt serwisowy.
Zasady bezpiecznej pracy nożycami do żywopłotów
i nożycami do żywopłotów z przedłużeniem
Ostrzeżenie! Ostrzeżenia dotyczące nożyc do
żywopłotów.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Wszystkie części ciała utrzymywać z dala od ostrza.
Nie usuwać ścinek i nie przytrzymywać materiału
przeznaczonego do przycięcia w trakcie ruchu
ostrza. Ostrza poruszają się jeszcze przez jakiś czas po
wyłączeniu silnika. Nawet chwila nieuwagi w czasie pracy
nożyc do żywopłotu może doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała.
Przenosić nożyce do żywopłotu za uchwyt
z zatrzymanym ostrzem, uważając, aby nie dotknąć
żadnego włącznika zasilania. Poprawne przenoszenie
tych nożyc do żywopłotu zmniejsza ryzyko ich
niezamierzonego włączenia powodującego obrażenia
ciała wywołane przez ostrza.
Podczas transportu lub przechowywania nożyce
do żywopłotu muszą być zawsze chronione przez
pokrywę. Poprawne obchodzenie się z nożycami
do żywopłotu zmniejsza ryzyko obrażeń ciała
spowodowanych ostrzami.
Podczas usuwania zablokowanych materiałów lub
serwisowania narzędzia dopilnować, aby wszystkie
włączniki zasilania były wyłączone, a akumulator
wyjęty lub odłączony. Niezamierzone włączenie
nożyc do żywopłotu podczas usuwania zablokowanego
materiału lub serwisowania może prowadzić do
poważnych obrażeń ciała.
Trzymać nożyce do żywopłotu wyłącznie za
izolowane uchwyty, ponieważ ostrze może zetknąć
się z ukrytymi przewodami. Zetknięcie ostrza
z przewodem pod napięciem może spowodować
pojawienie się napięcia na odsłoniętych metalowych
częściach narzędzia i porażenie prądem operatora.
Trzymać wszelkie kable i przewody zasilające z dala
od obszaru cięcia. Kable lub przewody zasilające
mogą być ukryte w żywopłocie lub krzewach i zostać
przypadkowo przecięte.
Unikać użytkowania nożyc przy złej pogodzie,
szczególnie, jeśli występuje ryzyko wyładowań
atmosferycznych. Pozwoli to ograniczyć ryzyko rażenia
piorunem.
Ostrzeżenie! Ostrzeżenia dotyczące nożyc do
żywopłotów z przedłużeniem.
♦
6
Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, nigdy
nie używać nożyc do żywopłotów z przedłużeniem
w pobliżu linii elektroenergetycznych. Zetknięcie
♦
♦
z liniami elektroenergetycznymi lub użytkowanie
narzędzia w ich pobliżu może spowodować poważne
obrażenia ciała lub śmiertelne porażenie prądem.
Zawsze używać obu rąk do obsługi nożyc do
żywopłotu z przedłużeniem. Trzymać nożyce do
żywopłotu o zwiększonym zasięgu obiema rękami, aby
uniknąć utraty panowania nad narzędziem.
Zawsze korzystać z kasku podczas pracy nożycami
z przedłużeniem na wysokości powyżej głowy.
Spadające elementy mogą powodować poważne
obrażenia ciała.
Bezpieczeństwo osób postronnych
♦
♦
Opisywane narzędzie nie może być używane przez
osoby (dot. także dzieci), które mają ograniczone
możliwości ruchowe, percepcji lub pojmowania lub
brakuje im doświadczenia i wiedzy, z wyjątkiem
przypadku, gdy pozostają one pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez
nią przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia.
Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
W czasie pracy narzędziem mogą powstać zagrożenia, które
nie zostały uwzględnione w załączonej instrukcji dotyczącej
bezpiecznego użytkowania. Zagrożenia te mogą wynikać
z niewłaściwego użytkowania, zbyt intensywnej eksploatacji
lub innych przyczyn.
Nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznej pracy
i stosowania środków ochronnych, nie jest możliwe uniknięcie
pewnych zagrożeń. Należą do nich:
♦ Zranienia wynikające z dotknięcia wirujących/ruchomych
elementów.
♦ Zranienia w czasie wymiany części, ostrzy lub
akcesoriów.
♦ Zranienia związane ze zbyt długotrwałym używaniem
narzędzia. Pracując przez dłuższy czas jakimkolwiek
narzędziem, należy robić regularne przerwy.
♦ Uszkodzenie narządu słuchu.
♦ Zagrożenie dla zdrowia spowodowane wdychaniem
pyłu wytwarzanego podczas użytkowania urządzenia
(np.: podczas pracy w drewnie, szczególnie dębowym,
bukowym oraz MDF.)
Drgania
Podawana w tabeli danych technicznych oraz w deklaracji
zgodności z normami wartość drgań została zmierzona
zgodnie ze standardową procedurą zawartą w normie
EN 60745. Informacja ta może służyć do porównywania tego
narzędzia z innymi.
Deklarowana wartość emitowanych drgań może również
służyć do przewidywania stopnia narażenia użytkownika na
wibracje.
POLSKI
Ostrzeżenie! Chwilowa siła drgań, występująca w czasie
pracy elektronarzędziem, może odbiegać od podawanych
wartości, w zależności od sposobu użytkowania urządzenia.
Poziom drgań może przekroczyć podawaną wartość.
Przy określaniu ekspozycji na drgania, w celu podjęcia
środków ochrony osób zawodowo użytkujących
elektronarzędzia, zgodnie z dyrektywą 2002/44/WE, należy
uwzględnić rzeczywiste warunki i rodzaj wykonywanej pracy.
Także okresy przestoju i pracy bez obciążenia.
Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznego
użytkowania akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
♦
♦
♦
Symbole na urządzeniu
♦
♦
Następujące piktogramy są umieszczone na urządzeniu wraz
z kodem daty:
♦
Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać akumulatorów.
Nie wolno wystawiać akumulatorów na działanie wody.
Nie wolno przechowywać w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć 40°C.
Ładować tylko w zakresie temperatur od 10°C do 40°C.
Do ładowania używać wyłącznie fabrycznie dołączonej
ładowarki.
Utylizację akumulatorów należy przeprowadzić zgodnie
z instrukcją podaną w rozdziale „Ochrona środowiska”.
Nie wolno ładować uszkodzonych akumulatorów.
Ostrzeżenie! Aby zminimalizować ryzyko zranienia,
użytkownik musi zapoznać się z instrukcją obsługi.
Ładowarki
♦
Korzystać ze środków ochrony słuchu i ochrony
oczu
Nosić rękawice
Nosić kask
Zawsze wyjmować akumulator z urządzenia przed
wykonaniem czyszczenia lub konserwacji.
t
Zachować ostrożność w związku z możliwością
gwałtownego wyrzucenia przedmiotów przez
urządzenie. Nie dopuszczać osób postronnych
w pobliże obszaru cięcia
♦
♦
♦
♦
♦
Ładowarka przeznaczona jest wyłącznie do użycia
wewnątrz pomieszczeń.
Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Ładowarka ma podwójną izolację, dlatego też
przewód uziemiający nie jest potrzebny. Należy
zawsze upewnić się, czy napięcie zasilania
odpowiada napięciu podanemu na tabliczce
znamionowej. Nigdy nie próbować zastępować
ładowarki zwykłą wtyczką zasilania sieciowego.
Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie
deszczu lub dużej wilgotności.
Nosić antypoślizgowe obuwie.
Uważać na spadające przedmioty.
Gwarantowana moc akustyczna zgodna
z dyrektywą 2000/14/WE.
Ładowarka BLACK+DECKER służy wyłącznie do
ładowania akumulatorów w narzędziu, z którym została
dostarczona. Ładowanie innych akumulatorów może
spowodować ich rozsadzenie i być przyczyną zranienia
oraz innych szkód.
Nie wolno ładować baterii jednorazowego użytku, nie
przeznaczonych do wielokrotnego ładowania.
Wadliwe kable zasilające należy natychmiast wymieniać.
Nie wystawiać na działanie wody.
Nie rozkręcać ładowarki.
Nie podłączać ładowarki do próbnika.
♦
Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego
kabla zasilającego należy powierzyć producentowi
lub autoryzowanemu centrum serwisowemu
BLACK+DECKER.
Wyposażenie
Opisywane urządzenie zawiera wszystkie lub niektóre z niżej
wymienionych elementów.
1. Moduł zasilający
2. Główny uchwyt
7
POLSKI
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Uchwyt pałąkowy
Włącznik
Przełącznik wyłączania blokady
Dołączane nożyce do żywopłotu
Przycisk zwalniania nożyc do żywopłotu
Ostrze nożyc do żywopłotu
Osłona
Przedłużenie uchwytu
Uchwyt na przedłużeniu
Przycisk zwalniający przedłużenie uchwytu
Akumulator
Ładowanie akumulatora (rys. A)
Ładowarki BLACK+DECKER są przeznaczone do ładowania
akumulatorów BLACK+DECKER.
♦ Podłączyć ładowarkę (14) do odpowiedniego gniazdka
przed włożeniem akumulatora (13).
♦ Włożyć akumulator (13) do ładowarki, dopilnowując,
aby był włożony do końca w gniazda akumulatora
(Rysunek A).
akumulatora, wstrzymując ładowanie do momentu osiągnięcia
odpowiedniej temperatury przez akumulator. Następnie
ładowarka automatycznie przełącza się na tryb ładowania
akumulatora.
Ta funkcja zapewnia maksymalną trwałość akumulatora.
Dioda LED miga w sposób podany na etykiecie.
Pozostawianie akumulatora w ładowarce
Dopuszczalne jest pozostawienie akumulatora w ładowarce
z włączoną diodą na stałe. Ładowarka będzie utrzymywać
akumulator w stanie pełnego naładowania. Ta ładowarka
jest wyposażona w tryb automatycznej regulacji, który
wyrównuje lub bilansuje naładowanie poszczególnych ogniw
akumulatora, zapewniając jego maksymalną wydajność.
Akumulatory należy poddawać regulacji raz na tydzień lub
za każdym razem, gdy akumulator nie starcza na tyle pracy,
co zwykle. Aby użyć trybu automatycznej regulacji, włożyć
akumulator do ładowarki i pozostawić na co najmniej 8 godzin.
Ważne uwagi dotyczące ładowania
♦
Dioda LED (14a) będzie migać, wskazując na
ładowanie akumulatora.
♦
O zakończeniu ładowania informuje stałe
światło diody LED. Akumulator jest całkowicie
naładowany i można go użyć od razu lub
pozostawić w ładowarce.
Rozładowane akumulatory ładować jak najszybciej
po użyciu, gdyż w przeciwnym razie może dojść do
znacznego spadku ich trwałości.
Aby zapewnić najdłuższą trwałość akumulatorów, nie
rozładowywać ich całkowicie.
Zaleca się ładowanie akumulatorów po każdym użyciu.
♦
♦
Diagnostyka ładowarki (rys. B)
Ta ładowarka jest przeznaczona do wykrywania pewnych
problemów, jakie mogą występować z akumulatorami lub
źródłem zasilania. O problemach informuje dioda LED
błyskająca na różne sposoby.
Problem z akumulatorem
Ładowarka może wykrywać rozładowany lub
uszkodzony akumulator. Dioda LED miga
w sposób podany na etykiecie. Jeśli zobaczy
się taką sekwencję błysków, należy zaprzestać ładowania
akumulatora. Przekazać akumulator do centrum serwisowego
lub punktu zbiórki w celu recyklingu.
♦
Wstrzymywanie pracy z powodu zimnych/gorących
akumulatorów
Kiedy ładowarka wykryje, że akumulator jest
za ciepły lub za zimny, automatycznie włącza
opóźnienie ładowania gorącego/zimnego
8
♦
Największą trwałość i najlepszą wydajność można
uzyskać, ładując akumulator w temperaturze
18°-24°C. NIE ładować akumulatora, gdy temperatura
powietrza jest niższa od +4,5°C lub wyższa od +40°C.
Przestrzeganie tego zalecenia jest ważne i pozwala
zapobiegać poważnemu uszkodzeniu akumulatora.
Ładowarka i akumulator mogą być ciepłe w dotyku
podczas ładowania. Jest to normalne zjawisko i nie
oznacza problemu. Aby ułatwić stygnięcie akumulatora
po użyciu, unikać umieszczania ładowarki lub
akumulatora w ciepłym miejscu, np. w metalowej szopie
lub nieizolowanej przyczepie.
Jeśli akumulator nie ładuje się poprawnie:
♦ Sprawdzić działanie gniazdka, podłączając lampę
lub inne urządzenie;
♦ Sprawdzić, czy gniazdo jest podłączone do
włącznika światła, który wyłącza zasilanie po
wyłączeniu oświetlenia;
♦ Przenieść ładowarkę i akumulator do miejsca, gdzie
temperatura powietrza wynosi 18° - 24°C;
♦ Jeśli problemy z ładowaniem utrzymują się, zanieść
urządzenie, akumulator i ładowarkę do lokalnego
serwisu.
Akumulator ładować ponownie, gdy nie zapewnia
wystarczającej mocy podczas zadań, które
wcześniej można było wykonywać z łatwością. NIE
KONTYNUOWAĆ użytkowania w takich warunkach.
Postępować zgodnie z procedurą ładowania. Można
również ładować częściowo rozładowany akumulator
w dowolnej chwili i bez negatywnego wpływu na
akumulator.
Komory i otwory ładowarki należy chronić przed
ciałami obcymi, które mogą przewodzić prąd, jak,
POLSKI
♦
w szczególności, pył powstający podczas szlifowania,
metalowe wióry, wata stalowa, folia aluminiowa,
nagromadzenie cząstek metalowych. Odłączać
ładowarkę od zasilania przed rozpoczęciem jej
czyszczenia.
Nie zamrażać ładowarki ani nie zanurzać jej w wodzie lub
innych płynach.
prawą rękę na głównym uchwycie (2), a lewą rękę na
uchwycie na przedłużeniu (11).
Włączanie
♦
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. C)
♦
♦
♦
W celu zamontowania akumulatora (13) ustawić go
w gnieździe narzędzia. Wsunąć akumulator w gniazdo
i wcisnąć aż do zablokowania akumulatora w zatrzasku.
W celu wyjęcia akumulatora nacisnąć przycisk
zwalniający (13a), wyciągając jednocześnie akumulator
z gniazda.
Wciskać rurę w obudowę dmuchawy, aż przycisk
blokujący wskoczy w otwór blokujący w rurze.
Podłączanie i odłączanie dołączanych narzędzi
(rys. A5, A6)
♦
Wcisnąć przełącznik wyłączania blokady (5) w dół.
Ścisnąć uchwyt pałąkowy (3), a następnie ścisnąć
włącznik (4). Gdy urządzenie włączy się, można zwolnić
przełącznik wyłączania blokady. Im mocniej włącznik
zostanie wciśnięty, tym szybciej będzie pracować
urządzenie podstawowe.
Aby urządzenie pracowało dalej, należy dalej
jednocześnie ściskać uchwyt pałąkowy i wciskać
włącznik. Aby wyłączyć urządzenie, zwolnić włącznik lub
uchwyt pałąkowy.
Większy zasięg/Praca z przedłużeniem uchwytu
♦
♦
♦
Wcisnąć przełącznik wyłączania blokady (5) w dół.
Chwycić uchwyt na przedłużeniu (21), a następnie
ścisnąć włącznik (4).
Gdy urządzenie włączy się, można zwolnić przełącznik
wyłączania blokady. Im mocniej włącznik zostanie
wciśnięty, tym szybciej będzie pracować urządzenie
podstawowe.
Aby narzędzie pracowało dalej, należy dalej wciskać
włącznik. Aby wyłączyć urządzenie, zwolnić włącznik.
Aby podłączyć dołączane narzędzie lub przedłużenie
uchwytu do urządzenia podstawowego (1), dopasować
podstawę dołączanego narzędzia/przedłużenia do
modułu zasilającego zgodnie z rysunkiem D.
♦ Mocno wcisnąć dołączane narzędzie lub przedłużenie
uchwytu na urządzenie podstawowe, aż zatrzaśnie się
w prawidłowym położeniu, wydając słyszalny trzask.
Uwaga: Dołączane narzędzia można podłączyć do
przedłużenia uchwytu w taki sam sposób, jak do urządzenia
podstawowego.
♦ Sprawdzić, czy dołączane narzędzie jest pewnie
przymocowane do urządzenia podstawowego lub
przedłużenia uchwytu, delikatnie odciągając je od
urządzenia/przedłużenia. Dołączane narzędzie lub
przedłużenie uchwytu musi pozostać na miejscu.
♦ Aby odłączyć dołączane narzędzie lub przedłużenie
uchwytu, wcisnąć przycisk zwalniania (7) lub (12)
umieszczony z boku dołączanego narzędzia lub
przedłużenia uchwytu, a następnie ściągnąć dołączane
narzędzie lub przedłużenie uchwytu z urządzenia
podstawowego lub przedłużenia uchwytu.
Uwaga: Stosować wyłącznie dołączane narzędzia specjalnie
przeznaczone do pracy z modułem zasilającym i z nim
zgodne.
Wykonywanie zamaszystego ruchu po łuku i prowadzanie
zębów ostrza poprzez gałązki jest najskuteczniejsze.
Lekkie nachylenie ostrza w dół w kierunku ruchu zapewnia
najskuteczniejsze przycinanie.
Prawidłowa pozycja rąk (rys. E, F)
Poziome żywopłoty (rys. H)
W przypadku pracy z urządzeniem podstawowym, aby
uzyskać prawidłową pozycję rąk, trzymać lewą rękę na
uchwycie pałąkowym (3), a prawą rękę na głównym
uchwycie (2).
W przypadku pracy z przedłużeniem/narzędziem
o zwiększaniu zasięgu, obsługiwać urządzenie, trzymając
Aby uzyskać idealnie poziome przycięcie żywopłotu, wzdłuż
żywopłotu można rozciągnąć sznurek jako linię odniesienia.
♦
Instrukcja przycinania (rys. E, F, G, H, I)
Uwaga: trzymać dłonie z dala od ostrzy. Po wyłączeniu
urządzenia ostrze może poruszać się z rozpędu.
Pozycje robocze (rys. E, F)
Utrzymywać prawidłowe podparcie stóp i równowagę oraz
nie wychylać się nadmiernie. Podczas pracy nożycami
nosić okulary ochronne i antypoślizgowe obuwie. Chwycić
urządzenie mocno obiema rękami i włączyć je. Zawsze
trzymać nożyce zgodnie z rysunkami E i F, z jedną ręką na
uchwycie głównym (2) i drugą na uchwycie pałąkowym (3) lub
uchwycie na przedłużeniu (11). Nigdy nie trzymać urządzenia
za osłonę (9) lub ostrze nożyc do żywopłotu (8).
Przycinanie świeżych gałązek (rys. G)
Pionowe przycinanie żywopłotów (rys. I)
Ustawić nożyce zgodnie z rysunkiem i wykonywać
zamaszyste ruchy od dołu do góry.
9
POLSKI
Uwaga: Ostrza tnące są wykonane z wysokiej jakości stali
hartowanej i w przypadku normalnego użytkowania ich
ostrzenie nie będzie konieczne. Jeśli jednak przypadkowo
zahaczy się o druciane ogrodzenie, kamienie, szkło lub inne
twarde obiekty zgodnie z rysunkiem J, ostrze może ulec
wyszczerbieniu. Nie ma potrzeby usuwania wyszczerbienia,
jeśli nie ma ono wpływu na ruch ostrza. Jeśli ma, odłączyć
akumulator i użyć pilnika lub osełki, aby pozbyć się
wyszczerbienia. Po upuszczeniu nożyc uważnie sprawdzić,
czy nie uległy uszkodzeniu. Jeśli ostrze jest wygięte,
obudowa pęknięta, uchwyty złamane lub jeśli występują inne
uszkodzenia, które mogą wpływać na eksploatację nożyc,
skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem
BLACK+DECKER w celu przeprowadzenia naprawy przed
wznowieniem eksploatacji.
Nawozy i inne ogrodnicze środki chemiczne zawierają
substancje, które znacznie przyspieszają korozję metali.
Nie przechowywać urządzenia na nawozach lub środkach
chemicznych ani w ich pobliżu.
Po odłączeniu akumulatora oczyścić urządzenie przy użyciu
łagodnego mydła i mokrej ściereczki. Nie pozwolić, aby do
środka urządzenia dostała się ciecz i nigdy nie zanurzać
żadnej części urządzenia w cieczy. Zapobiegać rdzewieniu
ostrzy poprzez nakładanie cienkiej warstwy lekkiego oleju do
maszyn po czyszczeniu.
Rozwiązywanie problemów
Problem
Prawdopodobna
przyczyna
Propozycja
rozwiązania
Urządzenie nie
uruchamia się.
Akumulator nie jest
włożony poprawnie.
Sprawdzić instalację
akumulatora
Akumulator nie
naładowany.
Sprawdzić wymogi
dotyczące ładowania
akumulatora.
Komponenty
wewnętrzne są za
gorące.
Poczekać, aż narzędzie
ostygnie.
Dołączane narzędzie lub
przedłużenie uchwytu
nie jest podłączone
do urządzenia
podstawowego.
Dopilnować, aby
dołączane narzędzie
było prawidłowo
osadzone i zablokowane
w prawidłowym
położeniu na
przedłużeniu uchwytu.
Dopilnować, aby
przedłużenie uchwytu
było prawidłowo
osadzone i zablokowane
w prawidłowym
położeniu na urządzeniu
podstawowym.
Problem
Prawdopodobna
przyczyna
Akumulator nie ładuje
się.
Akumulator nie jest
Włożyć akumulator
włożony do akumulatora. do ładowarki tak, aby
zaświeciła się dioda
LED.
Urządzenie nagle się
wyłącza.
Propozycja
rozwiązania
Ładowarka nie
podłączona.
Podłączyć ładowarkę do
sprawnego gniazdka.
Patrz „Ważne uwagi
dotyczące ładowania”,
aby uzyskać więcej
informacji.
Temperatura otoczenia
za wysoka lub za niska
Przenieść ładowarkę
i akumulator w miejsce
z temperaturą powietrza
powyżej 4,5ºC lub
poniżej 40,5ºC.
Akumulator osiągnął
limit termiczny.
Poczekać, aż
akumulator ostygnie.
Rozładowany
akumulator. (Aby
wydłużyć trwałość
akumulatora, wyłącza
się on nagle, gdy jest
rozładowany).
Położyć na ładowarce
i poczekać na
naładowanie.
Akcesoria
Dostępne są inne dołączane narzędzia, pozwalające zmienić
narzędzie w podkaszarkę Strimmer®, pilarkę łańcuchową lub
dmuchawę.
BCASST91B – podkaszarka Strimmer®
BCASBL71B – Dmuchawa
BCACSC61B – Pilarka łańcuchowa
Proszę skontaktować się z najbliższym serwisem
BLACK+DECKER lub wejść na stronę www.blackanddecker.
co.uk., aby uzyskać szczegółowe informacje.
Konserwacja
To urządzenie BLACK+DECKER zostało zaprojektowane
tak, aby zapewnić długoletnią, prawie bezobsługową, pracę.
Aby długo cieszyć się właściwą pracą urządzenia, należy
odpowiednio z nim postępować i regularnie je czyścić.
♦ Regularnie czyścić urządzenie wilgotną ściereczką.
Nie używać środków czyszczących ściernych ani
zawierających rozpuszczalniki. Nie pozwolić, aby do
środka narzędzia dostała się ciecz i nigdy nie zanurzać
żadnej części narzędzia w cieczy.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktów
i akumulatorów oznaczonych tym symbolem
nie wolno usuwać ze zwykłymi odpadami
z gospodarstw domowych.
Produkty i akumulatory zawierają materiały, które
można odzyskać lub poddać recyklingowi, zmniejszając
zapotrzebowanie na surowce.
10
POLSKI
Zmierzony poziom mocy akustycznej (LWA) 99 dB(A)
Oddawać produkty elektryczne i akumulatory do recyklingu
zgodnie z krajowymi przepisami.
Więcej danych na stronie www.2helpU.com.
Niepewność pomiarowa (K) 1,5 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (LWA) 101 dB(A)
Dane techniczne
BCASK81D
BCAS81B - Nożyce do
żywopłotu
Napięcie zasilania
Vprądu stałego
Obroty bez obciążenia
Skoki nożyc
na minutę
18
3575
Akumulator
Aby otrzymać więcej informacji, należy skontaktować się
z firmą Вlack & Decker pod adresem podanym poniżej lub na
końcu instrukcji.
Osoba niżej podpisana odpowiedzialna jest za zestawienie
informacji technicznych i złożenie deklaracji zgodności
w imieniu firmy Black & Decker.
90617054
Napięcie
Vprądu stałego
Pojemność
Ah
Typ
18
2
Litowo-jonowy
Ładowarka
R. Laverick
Director of Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
09.01.2018
90634971
Napięcie zasilania
Vprądu zmiennego
Natężenie
A
Przybliżony czas
ładowania
min
230
1
120
Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z EN 60745:
Ciśnienie akustyczne nożyc do żywopłotu (LpA) 84,5 dB(A),
niepewność (K) 1,4 dB(A)
Moc akustyczna nożyc do żywopłotu (LWA) 94,5 dB(A), niepewność
(K) 0,8 dB(A)
Ciśnienie akustyczne nożyc do żywopłotu z przedłużeniem uchwytu
(LpA) 83,3 dB(A), niepewność (K) 4 dB(A)
Moc akustyczna nożyc do żywopłotu z przedłużeniem uchwytu (LWA)
99,1 dB(A), niepewność (K) 1,5 dB(A)
Sumaryczna wielkość drgań (suma wektorów trzech osi)
zgodnie z normą EN 60745:
Nożyce do żywopłotu (ah) 2,5 m/s2, niepewność (K) 1,5 m/s2
Nożyce do żywopłotu z przedłużeniem (ah) 2,5 m/s2, niepewność (K) 1,5 m/s2
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA W SPRAWIE EMISJI HAŁASU
BCASK81D SEASONMASTER™
System bezprzewodowych narzędzi „2 w 1”
Gwarancja
Firma Black & Decker jest pewna jakości swoich produktów
i oferuje klientom 24 miesiące gwarancji od daty zakupu.
Udzielona gwarancja stanowi rozszerzenie i w żaden sposób
nie ogranicza ustawowych praw użytkowników. Gwarancja
obowiązuje na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej
i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu.
Aby skorzystać z gwarancji, roszczenie gwarancyjne musi
być zgodne z Warunkami Вlack & Decker i konieczne jest
przedłożenie dowodu zakupu sprzedawcy lub pracownikowi
autoryzowanego serwisu. Warunki 2-letniej gwarancji
Black & Decker oraz lokalizację najbliższego autoryzowanego
serwisu można uzyskać na stronie internetowej
www.2helpU.com lub kontaktując się z lokalnym biurem
Вlack & Decker pod adresem podanym w tej instrukcji.
Proszę odwiedzić naszą stronę internetową
www.blackanddecker.co.uk, aby zarejestrować produkt
Вlack & Decker i otrzymywać informacje o nowych produktach
i ofertach specjalnych.
Firma Вlack & Decker oświadcza, że produkty opisane
w „dane techniczne”, są zgodne z wymogami następujących
dokumentów:
2006/42/WE, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-15:2009+A1:2010, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN ISO 10517:2009+A1:2013
Produkty te są również zgodne z zapisami dyrektyw
2014/30/UE oraz 2011/65/UE.
Załącznik V
zst00363683 - 30-01-2018
11
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising