2847/3 | Expert 2847/3 BRAKE BLEEDER instruction manual

• SPURGATORE PER
CIRCUITO FRENANTE
• BRAKE SYSTEM BLEEDER
• PURGEUR DE CIRCUIT DE
FREIN
• ENTLÜFTUNGSGERÄT FÜR
BREMSANLAGEN
• REMONTLUCHTINGSSET
• SANGRADOR DEL
CIRCUITO DE FRENO
• PURGADOR DE CIRCUITO
DE TRAVAGEN
• URZĄDZENIE DO WYMIANY
PŁYNU HAMULCOWEGO
• APPARAT TIL UDLUFTNING
AF BREMSEKREDSLØB
• ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ
DOT 3 DOT 4 DOT 5.1 = OK
DOT 5 - LHM = NON / NO
Istruzioni per l’utilizzo
Instruction manual
Notice d'instructions
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Guia de instrucciones
Manual de instruções
Instrukcja obsługi
Brugsanvisning
Oδηγίες χρήσεως
IT. Caratteristiche tecniche - Istruzioni di sicurezza
Peso con serbatoio pieno: 25kg
Corpo : HDPE
Capacità serbatoio : 10l
Lunghezza del cavo di alimentazione : 4m
• Impostare il valore di pressione raccomandato dal costruttore.
• Apparecchio progettato esclusivamente per liquidi freno tipo DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
No LHM.Livello minimo di DOT richiesto: 1L.
• Il liquido dei freni è corrosivo e può causare danni alla vernice e alla carrozzeria della vostra auto.
• Il veicolo deve trovarsi su una superficie piana, su un ponte o fermo sulle sue ruote.
• Controllare lo stato di tutti i tubi flessibili del circuito frenante, laddove necessario sostituirli.
• Durante uno spurgo dei freni sotto pressione rispettare scrupolosamente le istruzioni del costruttore.
• Dopo uno spurgo del circuito, controllare il corretto funzionamento dei freni.
• Non utilizzare liquido per freni usato o liquido nuovo conservato all’interno di un bidone non sigillato.
• Pulire il filtro ogni 3 mesi circa. (Ricambio filtro: DF.80/100-02).
• Una bolla d’aria nel circuito frenante può comportare una perdita parziale o totale della frenatura e causare un incidente grave o addirittura mortale.
• Non utilizzare per nessun motivo il spurgafreni in posizione orizzontale.
• Il serbatoio è integrato all’interno del corpo dello spurgafreni. NON PERFORARE in quanto esiste il rischio di fuoriuscita di liquido.
AVVERTENZA
In caso di bisogno di un arresto di emergenza, premere il pulsante stop quindi il
pulsante di depressurizzazione.
OFF
In caso di bassa pressione del manometroPerdita
Utilizzo
1
Tappo
originale
2
2
3
Adattatore
4
"CLIC"
5
IT
Operazione di spurgo e regolazione della pressione
6
7
ON
Posizionare l’attacco del serbatoio di recupero sulla vite di spurgo. Aprire la vite di spurgo. Procedere allo spurgo
8 del circuito per ogni singola pinza nell’ordine indicato all’interno del manuale del costruttore del veicolo.
9
10 Quando il liquido usato è stato sostituito completamente lo spurgo è terminato. Chiudere la vite di spurgo.
11
12
13
14
OFF
Fine dello spurgo
15
16
Adattatore
3
17
Tappo
originale
EN. Technical specifications - Safety instructions
Weight in operating order (tank full) : 25kg
Housing : HDPE
Tank capacity : 10l
Power supply cable length : 4m
• Observe the pressure rating provided by the manufacturer.
• Designed for use with DOT 3, DOT 4 and DOT 5.1 brake fluids only. NO LHM.
• Minimum level of required DOT : 1liter.
• Brake fluid is corrosive and may damage the paint and bodywork of your vehicle.
• The vehicle must be on a flat surface, a platform or rest on its wheels.
• Check the condition of the brake lines and change them if required.
• When bleeding brakes under pressure, apply manufacturer instructions scrupulously.
• After bleeding the circuit, check the brakes operate properly.
• Do not use used brake fluid or new fluid stored in a non-closed can.
• Clean the filter approximately every 3 months. (Filter reference: DF.80/100-02).
• Air present in the braking circuit may cause partial or total loss of braking, and cause a severe or lethal accident.
• Never use the brake system bleeder in a horizontal position.
• The DOT tank is integrated into the body of the brake system bleeder. DO NOT DRILL as there is a risk the liquid will leak out.
ATTENTION
In case of necessary emergency stop, press the Off button, then
the depressurize button.
OFF
Pressure drop on the pressure gauge Leak
Use
1
OEM
2
4
3
4
"CLIC"
5
EN
Starting bleeding and Adjusting pressure
6
7
ON
Position the tip of the collection can onto the bleeding screw. Open the bleed screw. Bleed the circuit, one caliper
8 after another, according to the sequence in the vehicle manufacturer’s manual.
9
10 Once the used fluid is completely replaced and all bubbles are removed, bleeding is complete.
Close the bleed screw.
11
12
13
14
OFF
End of bleeding
15
16
17
5
OEM
FR. Caractéristiques techniques - Consignes de sécurité
Poids en ordre de marche (réservoir plein) : 25kg
Corps : HDPE
Capacité réservoir : 10l
Longueur de câble d’alimentation : 4m
• Respecter la consigne de pression donnée par le constructeur.
• Appareil conçu pour liquides de frein type DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 exclusivement. Pas de LHM.
• Niveau minimum de DOT requis : 1 litre.
• Le liquide de frein est corrosif et peut causer des dommages à la peinture et à la carrosserie de votre voiture.
• Le véhicule doit se trouver sur une surface plane, sur un pont ou reposer sur ses roues.
• Contrôler l’état de tous les flexibles de freins et les remplacer, le cas échéant.
• Lors d’une purge de frein sous pression respecter scrupuleusement les instructions du constructeur.
• Après une purge du circuit, contrôler le bon fonctionnement des freins.
• Ne pas utliser le liquide de freins usagé ou du liquide neuf stocké dans un bidon non fermé.
• Nettoyer le filtre environ tous les 3 mois. (Référence filtre : DF.80/100-02).
• Une bulle d’air dans le circuit de freinage peut engendrer une perte partielle ou totale des freins et causer un accident grave, voire mortel.
• Ne jamais faire fonctionner le purgeur en position horizontale.
• ATTENTION : Le réservoir de DOT est intégré dans le corps du purgeur. NE PAS PERCER sous peine de fuite du liquide.
ATTENTION
En cas de besoin d’arrêt d’urgence, appuyer sur le bouton arrêt
puis sur le bouton de dépressurisation.
OFF
En cas de baisse de pression du manomètre Fuite
Utilisation
1
OEM
2
6
3
4
"CLIC"
5
FR
Mise en route de la purge et Réglage de la pression
6
7
ON
Positionner l’embout du bidon de récupération sur la vis de purge. Ouvrir la vis de purge. Procédez à la purge du
8 circuit étrier par étrier dans l’ordre indiqué dans le manuel du constructeur du véhicule.
9
10 Quand le liquide usagé est complètement remplacé et qu’il n’y a plus de bulle, la purge est terminée.
Fermer la vis de purge.
11
12
13
14
OFF
Fin de purge
15
16
17
OEM
Maintenance
Pour conserver les performances maximales de votre purgeur de frein, nous vous conseillons de l’adresser tous les 3 ans
à notre SAV pour une révision. Un devis pour accord vous sera adressé avant toute intervention. En cas de retour au SAV,
vider impérativement le purgeur.
7
DE. Technische Daten - Sicherheitsempfehlungen
Gewicht bei Betriebszustand (bei vollem Tank) : 25kg
Körper : HDPE
Fassungsvermögen des Tanks : 10l
Länge des Versorgungskabels : 4m
• Beachten Sie die Anweisung des Herstellers zum Druck.
• Das Gerät wurde ausschließlich für Bremsflüssigkeiten des Typs DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 entwickelt.
• Bremsflüssigkeit ist korrosiv und kann die Lackierung und die Karosserie Ihres Wagens beschädigen.
• Das Fahrzeug muss sich auf einer ebenen Fläche, auf einer Hebebühne oder auf seinen Rädern stehend befinden.
• Den Zustand aller Bremsschläuche kontrolllieren und diese falls erforderlich austauschen.
• Beim Entleeren einer Bremsanlage unter Druck müssen die Herstelleranweisungen streng eingehalten werden.
• Nach dem Entleeren der Bremsanlage muss überprüft werden, ob das Bremspedal richtig funktioniert.
• Keine gebrauchte Bremsflüssigkeit oder neue, in einem nicht verschlossenen Behälter gelagerte Bremsflüssigkeit verwenden.
• Ungefähr alle 3 Monate den Filter reinigen. (Filter Art.-Nr.: DF.80/100-02).
• Eine Luftblase in der Bremsleitung kann zu teilweisem oder völligem Bremsenverlust führen und schwere bis tödliche Unfälle verursachen.
• Verwenden Sie das Bremsen-Entlüftungsgerät niemals in einer horizontalen Position.
• ACHTUNG: Der DOT-Tank ist in dem Gehäuse des Bremsen-Entlüftungsgerätes integriert. VERWENDEN NIEMALS EINE BOHRMASCHINE, um mögliche Lecks zu vermeiden.
ACHTUNG
Im Notfall An/Aus Schalter drücken und dann auf die Druckablasstaste drücken.
OFF
Bei einem Abfall des ManometerdrucksLeck
Bedienung
1
OEM
2
8
3
4
DE
"CLIC"
5
Inbetriebnahme des Entleerungsgeräts und Druckeinstellung
6
7
ON
Den Stutzen des Auffangbehälters an der Entlüftungsschraube anbringen. Die Entlüftungsschraube öffnen. Die Anlage
8 Bremssattel um Bremssattel in der Reihenfolge entleeren, die in der Anleitung des Fahrzeugherstellers angegeben ist.
9
Wenn die alte Flüssigkeit vollständig ersetzt ist und keine Luftblasen mehr kommen, ist die Entleerung beendet.
10 Die Entlüftungsschraube Schließen
12
11
14
13
OFF
Ende der Entleerung
15
16
17
9
OEM
NL. Technische kenmerken - Veiligheidsinstructies
Rijklaar gewicht (vol reservoir) : 25kg
Huis : HDPE
Inhoud reservoir : 10l
Lengte van de voedingskabel : 4m
• Neem de door de fabrikant gegeven drukwaarde in acht.
• Dit apparaat is uitsluitend te gebruiken met remvloeistoffen op basis van olie van het type DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
• Remvloeistof is corrosief en kan de verf en de carrosserie van uw auto beschadigen.
• Het voertuig moet zich op een vlakke ondergrond of op een brug bevinden of op zijn wielen rusten.
• Controleer de staat van alle remslangen en vervang deze, indien nodig.
• Neem bij het ontluchten van een rem onder druk de instructies van de fabrikant nauwgezet in acht.
• Controleer na het ontluchten van de kring of de rempedalen goed werken.
• Gebruik geen gebruikte remvloeistof of in een niet afgesloten blik bewaarde nieuwe vloeistof.
• Reinig het filter ongeveer om de 3 maanden. (Bestelnummer filter: DF.80/100-02).
• Een luchtbel in het remcircuit kan tot een gedeeltelijk of volledig falen van de remmen leiden en een ernstig of zelfs dodelijk ongeval tot gevolg hebben.
• De remontluchter nooit horizontaal gebruiken.
• OPGELET: De DOT tank is geintegreerd in de behuizing van de remontluchter. NIET DOORBOREN “risico op lekkage”.
WAARSCHUWING
Druk in geval van een noodzakelijke noodstop op de aan/uit-knop en vervolgens
op de decompressieknop.
OFF
In geval van een drukverlaging van de manometer Lekkage
Gebruik
1
OEM
2
10
3
4
NL
"CLIC"
5
Start van de ontluchting en afstelling van de druk
6
7
ON
8 Zet de dop van het opvangblik op de ontluchtingsschroef. Draai de ontluchtingsschroef open. Ontlucht het circuit
zadel na zadel volgens de in de handleiding van de autofabrikant vermelde volgorde.
9
10 Wanneer de gebruikte vloeistof volledig ververst is en er geen luchtbelletjes meer zijn, is de ontluchting voltooid.
Draai de ontluchtingsschroef dicht.
11
12
13
14
OFF
Einde van de ontluchting
15
16
17
11
OEM
ES. Características técnicas - Consignas de seguridad
Peso en orden de marcha (depósito lleno) : 25kg
Cuerpo : HDPE
Capacidad del depósito : 10l
Longitud del cable de alimentación : 4m
• Respetar la consigna de presión dada por el fabricante.
• Aparato diseñado para líquidos de freno tipo DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 exclusivamente. No LHM.
• Nivel mínimo de DOT requerido: 1 litro.
• El líquido de freno es corrosivo y puede causar daños a la pintura y a la carrocería de su coche.
• El vehículo se debe encontrar en una superficie plana, sobre un puente o reposar sobre sus ruedas.
• Controlar el estado de todos los flexibles de frenos y reemplazarlos, si fuese necesario.
• Al efectuar una purga de freno bajo presión respetar escrupulosamente las instrucciones del constructor.
• Después de una purga del circuito, controlar el funcionamiento correcto de los frenos.
• No utilizar líquido de freno usado o líquido nuevo almacenado en un bidón abierto.
• Limpiar el filtro aproximadamente cada 3 meses. (Referencia filtro: DF.80/100-02).
• Una burbuja de aire en el circuito de frenado puede engendrar una pérdida parcial o total de los frenos y causar un accidente grave incluso mortal.
• Nunca hacer funcionar el sangrador en posición horizontal.
• NOTA: El depósito de DOT está integrado en el cuerpo del sangrador. NO PERFORAR porque puede provocar fugas de liquido.
AVISO
En caso de necesidad de parada de emergencia, pulsar el botón parada y luego
el botón de despresurización.
OFF
En caso de disminución de la presión del manómetro Fuga
Utilización
1
OEM
2
12
3
4
"CLIC"
5
ES
Puesta en marcha de la purga y ajuste de la presión
6
7
ON
8 Posicionar el extremo del bidón de recuperación sobre el tornillo de purga. Abrir el tornillo de purga. Proceder a
la purga del circuito abrazadera por abrazadera en el orden indicado en el manual del constructor del vehículo.
9
10 Cuando el líquido usado es completamente reemplazado y no hay burbujas, entonces se ha terminado la purga.
Cerrar el tornillo de purga.
11
12
13
14
OFF
Fin de purga
15
16
17
13
OEM
PT. Características técnicas - Instruções de segurança
Peso em ordem de marcha (reservatório cheio) : 25kg
Corpo : HDPE
Capacidade do reservatório : 10l
Comprimento do cabo de alimentação : 4m
• Respeitar a instrução de pressão fornecida pelo construtor.
• Aparelho concebido para líquidos de travões do tipo DOT 3, DOT4, DOT5.1, exclusivamente. Não LHM.
• Nível mínimo de DOT exigido: 1 litro.
• O líquido dos travões é corrosivo e pode causar danos na pintura e na carroçaria do seu veículo.
• O veículo deve estar numa superfície plana, num eixo ou apoiado sobre as rodas.
• Verificar o estado de todos os tubos flexíveis dos travões e, se necessário, substitui-los.
• Aquando de uma purga dos travões sob pressão, cumprir minuciosamente as instruções do construtor.
• Após uma purga do circuito, verificar o bom funcionamento de freios.
• Não utilizar o líquido dos travões usado ou líquido novo armazenado num recipiente não fechado.
• Limpar o filtro a cada 3 meses. (Referência filtro: DF.80/100-02).
• Uma bolha de ar no circuito de travagem pode provocar uma perda parcial ou total dos travões e causar um acidente grave ou mortal.
• Não utilizar nunca o sangrador em posição horizontal.
• ATENÇÃO: O tanque do DOT está integrado no corpo do sangrador. NÃO PERFURAR sob risco de fuga do liquido.
ADVERTÊNCIA
Em caso de necessidade paragem de emergência, premir o botão desligar e,
depois, o botão de despressurização.
OFF
No caso de queda de pressão do manómetro Fuga
Utilização
1
OEM
2
14
3
4
PT
"CLIC"
5
Accionamento da purga e regulação da pressão
6
7
ON
Posicionar a ponta do recipiente de recuperação no parafuso de purga. Abrir o parafuso de purga. Efectue a
8 purga do circuito estribo a estribo pela ordem indicada no manual do construtor do veículo.
9
10 Quando o líquido usado é completamente substituído e não existirem mais bolhas, a purga está concluída.
Fechar o parafuso de purga.
11
12
13
14
OFF
Fim da purga
15
16
17
15
OEM
PL. Parametry techniczne - Zasady bezpieczeństwa
Ciężar w stanie gotowym do uruchomienia (pełny zbiornik) : 25kg
Obudowa : HDPE
Pojemność zbiornika : 10l
Długość kabla zasilającego : 4m
• Przestrzegać wartości zadanej ciśnienia podanej przez producenta.
• Urządzenie opracowane wyłącznie dla płynów hamulcowych typu DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
• Płyn hamulcowy ma właściwości powodujące korozję i może powodować uszkodzenia lakieru i nadwozia samochodu.
• Pojazd powinien znajdować się na płaskim podłożu, na podnośniku lub stać na kołach.
• Sprawdzić stan elastycznych przewodów hamulcowych i w razie potrzeby wymienić.
• Podczas odpowietrzania układu hamulcowego pod ciśnieniem ściśle przestrzegać instrukcji producenta.
• Po odpowietrzeniu układu sprawdzić, czy pedał hamulca działa prawidłowo.
• Nie stosować używanego płynu hamulcowego ani płynu nowego przechowywanego w niezamkniętym pojemniku.
• Czyścić filtr co ok. 3 miesiące. (Numer katalogowy filtra: DF.80/100-02)
• Pęcherzyk powietrza w układzie hamulcowym może spowodować częściową lub całkowitą utratę hamowania i doprowadzić do poważnego, a nawet śmiertelnego wypadku.
• Nie dozwolone jest korzystanie z urządzenia w pozycji poziomej.
• UWAGA: Zbiornik DOT jest zintegrowany z obudową urządzenia. NIE WOLNO WIERCIĆ pod groźbą wycieku płynu.
OSTRZEŻENIA
W przypadku konieczności wyłączenia awaryjnego, nacisnąć
przycisk włączania/wyłączania, a następnie przycisk uwalniania
ciśnienia.
OFF
W przypadku spadku ciśnienia na manometrze nieszczelność
Zasto
1
OEM
2
16
3
4
PL
"CLIC"
5
Rozpoczęcie odpowietrzania i regulacja ciśnienia
6
7
ON
8
Ustawić końcówkę pojemnika zbiorczego na wkręcie odpowietrzającym. Odkręcić wkręt
odpowietrzający. Odpowietrzanie wykonywać kolejno dla poszczególnych jarzm, w kolejności
podanej w instrukcji obsługi opracowanej przez producenta pojazdu.
9
10
Po całkowitej wymianie zużytego płynu hamulcowego oraz kiedy w układzie nie ma powietrza,
odpowietrzanie jest zakończone.
11
12
13
14
OFF
Koniec odpowietrzania
15
16
17
17
OEM
DA. Tekniske specifikationer - Sikkerhedsanvisninger
Vægt i driftsklar stand (fuld tank) : 25kg
Hus : HDPE
Tankkapacitet : 10l
Længde på netledningen : 4m
• Producentens instruktioner om anvendelse af tryk skal overholdes.
• Apparatet er udelukkende beregnet til bremsevæsker af typen DOT 3, DOT 4 og DOT 5.1.
• Bremsevæske er ætsende og kan forårsage skader på bilens lak og karrosseri.
• Bilen skal holde på en flad overflade, på en løftebro eller hvile på hjulene.
• Kontrollér alle bremseslangers tilstand, og udskift om nødvendigt.
• Følg producentens anvisninger nøje ved udluftning af bremser under tryk.
• Kontrollér bremserne funktion efter udluftning af kredsløbet.
• Genbrug ikke brugt bremsevæske, og brug ikke ny bremsevæske, der har været opbevaret i en ikke-lukket dunk.
• Rens filteret ca. hver 3 måned (filterets varenr. DF.80/100-02).
• En luftboble i bremsesystemet kan resultere i et delvist eller totalt tab af bremsefunktionen og forårsage en alvorlig ulykke, evt. en dødsulykke.
• Anvend aldrig maskinen I vandret/horisontal stilling.
• ADVARSEL: Tanken indeholdende bremsevæske er integreret i selve maskinen. Der må derfor IKKE BORES i maskinen grubdet risiko for lækage.
ADVARSEL!
Ved nødstop: Tryk på tænd/sluk-knappen og derefter på trykudluftningsknappen.
OFF
I tilfælde af trykfald på manometeret Lækage
Brug
1
OEM
2
18
3
4
"CLIC"
5
DA
Start af udluftning og indstilling af tryk
6
7
ON
Anbring opsamlingsdunkens tud på udluftningsskruen. Åbn udluftningsskruen. Udluft bremsesystemet, én kaliper
8 ad gangen i den rækkefølge, der er angivet i bilproducentens instruktionsbog.
9
10 Når al den brugte væske er udskiftet, og der ikke er flere bobler, er udluftningen færdig.
Lukke udluftningsskruen.
12
11
14
13
OFF
Afslutning af udluftning
15
16
17
19
OEM
EL. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ - ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Βάρος σε κατάσταση λειτουργίας (γεμάτη δεξαμενή):25kg
Σώμα:HDPE
Χωρητικότητα δεξαμενής:101
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας:4m
• Τηρήστε την προδιαγραφή πίεσης που δίνεται από τον κατασκευαστή.
• Συσκευή σχεδιασμένη αποκλειστικά για υγρά φρένων τύπου DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
• Το υγρό φρένων είναι διαβρωτικό και μπορεί να προξενήσει φθορές στη βαφή και στο αμάξωμα του οχήματός σας.
• Το όχημα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια, πάνω σε ανυψωτικό ή να στηρίζεται στους τροχούς του.
• Ελέγξτε την κατάσταση όλων των εύκαμπτων σωλήνων του συστήματος φρεναρίσματος και αντικαταστήστε τους εφόσον χρειάζεται.
• Κατά την εξαέρωση του κυκλώματος φρεναρίσματος υπό πίεση, τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Μετά από εξαέρωση του κυκλώματος, ελέγξτε εάν λειτουργεί καλά το πεντάλ φρένου.
• Μην χρησιμοποιείτε το χρησιμοποιημένο υγρό φρένων ή το καινούργιο υγρό εάν είναι αποθηκευμένο σε ανοιγμένο μπιτόνι.
• Καθαρίζετε το φίλτρο περίπου ανά 3 μήνες. (Κωδικός φίλτρου: DF.80/100-02).
• Μία φυσαλίδα αέρα στο κύκλωμα φρεναρίσματος μπορεί να επιφέρει μερική ή πλήρη απώλεια της λειτουργίας των φρένων και να οδηγήσει σε σοβαρό ή μοιραίο ατύχημα.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον εξαερωτή σε οριζόντια θέση.
• ΠΡΟΣΟΧΗ : Το δοχείο DOT είναι ενσωματωμένο στο σώμα του εξαερωτή. ΜΗΝ ΤΟ ΤΡΥΠΑΤΕ, θα υπάρξει διαρροή υγρού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περίπτωση ανάγκης έκτακτης διακοπής λειτουργίας, πατήστε το
κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και στη συνέχεια το πλήκτρο
αποσυμπίεσης.
OFF
Σε περίπτωση πτώσης πίεσης στο μανόμετρο Διαρροή
Χρήση
1
OEM
2
20
3
4
EL
"CLIC"
5
Έναρξη εξαέρωσης και ρύθμιση πίεσης
6
7
ON
8 Τοποθετήστε το ακροστόμιο του μπιτονιού ανάκτησης στη βαλβίδα εξαέρωσης. Ανοίξτε τη βαλβίδα εξαέρωσης. Κάντε εξαέρωση
του κυκλώματος από δαγκάνα σε δαγκάνα με τη σειρά που υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή του οχήματος.
9
10 Όταν το χρησιμοποιημένο υγρό αντικατασταθεί πλήρως και δεν υπάρχει καμία φυσαλίδα, η εξαέρωση έχει
ολοκληρωθεί.
11
12
13
14
OFF
Τέλος εξαέρωσης
15
16
17
21
OEM
2847/1A
2847/3
DF.20-11
2847 N11
2847/1B
DF.80/100-01
DF.80/100-02
Filtro
Filter
IT. ACCESSORI - EN. ACCESSORIES - FR. ACCESSOIRES - DE. ZUBEHÖR
NL. TOEBEHOREN - ES. ACCESSORIOS - PT. ACESSÓRIOS - PL. AKCESORIA DA. TILBEHØR- EL. ΑΞΕΣΟΥΆΡ
SP.18006
TOYOTA - LEXUS
SP.18007
HONDA
SP.18008
NISSAN - CHRYSLER - SUBARU SSANGYONG - HYUNDAI
SP.19156
FORD - MAZDA - CADILLAC - CHEVROLET - PONTIAC
SP.19157
CHRYSLER - JEEP
SP.19158
ø 45 mm
DF.20-12A
ø 90 mm
22
Note
23
www.usag.it - www.usag-tools.net
ED.1 - 07/2017
Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising