DCMW564 | DeWalt DCMW564 MOWER instruction manual

DCMW564
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)5
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)17
English (original instructions)31
Español (traducido de las instrucciones originales)43
Français (traduction de la notice d’instructions originale)57
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)71
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)85
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)99
Português (traduzido das instruções originais)111
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)125
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)138
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)151
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)164
Copyright DeWALT
B
Fig. A
2
4
1
5
3
13
6
8
11
7
6
10
12
9
8
7
14
15
1
Fig. B
20
Fig. C
19
Fig. D
Fig. E
4
16
6
7
Fig. F
Fig. G
11
21
22
35
12
18
2
Fig. H
Fig. I
20
19
17
9
23
10
Fig. J
Fig. K
3
3
Fig. L
1
Fig. M
5
2
6
4
6
7
1
3
Fig N
Fig. O
14
4
24
15
25
Fig. P
26
Fig. Q
30
29
31
29
28
30
27
25
Fig. R
Fig. S
29
29
34
33
32
4
32
Dansk
2 X 18V PLÆNEKLIPPER
DCMW564
Tillykke!
EF-Konformitetserklæring
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Maskindirektiv
Tekniske Data
Spænding
Type
Batteritype
Ubelastet hastighed
Knivlængde
Weight (without battery pack)
VDC
rpm
cm
kg
DCMW564
2 x 18
1
Li-Ion
3300
48
25,9
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60335:
dB(A)
79,5
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
92
LWA(lydtryksniveau)
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
2,0
Værdi for hånd/arm-vægtet vibration:
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60335 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
2 X 18V plæneklipper
DCMW564
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-77:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
2000/14/EC, Plæneklipper, L < 50cm, Bilag VI DEKRA
Certification B.V., Meander 1051 / P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED
Bemyndiget organ ID-nr.: 0344
Lydintensitetsniveau i henhold til 2000/14/EF
(artikel 12, Annex III, L < 50cm):
LWA (målt lydeffekt) 92 dB(A)
usikkerhed (K) = 2 dB(A)
LWA (garanteret lydeffekt) 96 dB(A)
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
19.12.2017
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
5
Vægt
Dansk
Batterier
Opladere/opladningstider (minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vægt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er
forbundet med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
•
•
•
Angiver brandfare.
Sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL: Ved anvendelse af ledningsfri apparater
skal grundlæggende sikkerhedsforholdsregler inkl.
nedenstående altid følges, så risikoen for brand, elektrisk
stød, personskade og materiel skade undgås.
ADVARSEL: Sikkerhedsreglerne skal følges ved brug af
maskinen. Læs denne vejledning, før du bruger maskinen,
af hensyn til din egen og omkringståendes sikkerhed. Gem
vejledningen til senere brug.
• Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du
bruger apparatet.
• Den tilsigtede brug er beskrevet i denne vejledning.
Brugen af ekstraudstyr eller tilbehør eller udførelse
af andet arbejde med dette apparat end det, der
anbefales i denne vejledning, kan udgøre en risiko
for personskade.
• Opbevar denne vejledning til senere brug.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Brug af apparatet
Vær altid opmærksom ved brugen af apparatet.
• Dette apparat må ikke bruges af børn eller svagelige personer
uden opsyn.
• Apparatet må ikke bruges som legetøj.
• Lad ikke børn eller dyr komme i nærheden af arbejdsområdet
eller røre ved apparatet.
• Vær meget opmærksom, når apparatet benyttes i nærheden
af børn.
• Apparatet må kun bruges på tørre steder. Lad ikke apparatet
blive vådt.
• Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
6
•
•
Kabinettet må ikke åbnes. Der er ingen dele indeni, der kan
serviceres af brugeren.
Brug ikke apparatet i eksplosive omgivelser, f.eks. hvor der er
brændbare væsker, gasser eller støv.
Inspicer altid visuelt, at klingerne, klingeboltene og
klingesamlingen ikke er slidt eller beskadiget, før du bruger
maskinen. Udskift slidte eller beskadigede klinger og bolte i sæt
for at bevare balancen.
Brug aldrig maskinen, mens der er andre i nærheden, især børn
eller kæledyr.
Vær opmærksom på, at brugeren er ansvarlig for ulykker eller
risici, som andre eller andres ejendom udsættes for.
Før brug
•
•
•
Brug altid kraftigt fodtøj og lange bukser under anvendelse af
maskinen. Arbejd aldrig med maskinen iført sandaler eller med
bare fødder. Undgå at bære tøj, der er løstsiddende, eller som
har hængende ledninger eller bånd.
Inspicer grundigt det område, hvor maskinen skal bruges, og
fjern alle objekter, som maskinen kan kaste ud.
Inspicer altid visuelt, at klingen, klingebolten og
klingesamlingen ikke er slidt eller beskadiget, før du bruger
maskinen. Udskift slidte og beskadigede komponenter
i sæt for at bevare balancen. Udskift beskadigede eller
ulæselige mærkater.
Efter brug
•
•
•
Opbevar apparatet på et tørt, godt ventileret sted uden for
børns rækkevidde, når det ikke er i brug.
Børn bør aldrig have adgang til opbevarede apparater.
Når apparatet opbevares eller transporteres i et køretøj, skal
det anbringes i bagagerummet eller fastgøres for at forhindre
bevægelse som følge af pludselige ændringer i hastighed eller
retning.
Eftersyn og reparationer
•
•
•
•
Før brug skal apparatet kontrolleres for beskadigede eller
defekte dele. Se efter knækkede dele, skader på kontakter og
eventuelle andre forhold, der kan påvirke apparatets funktion.
Brug ikke apparatet med beskadigede eller defekte dele.
Få beskadigede eller defekte dele repareret eller udskiftet på et
autoriseret værksted.
Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte dele ud over dem, der er
beskrevet i denne vejledning.
Dansk
•
•
Vær forsigtig under justering af plæneklipperen for at forhindre,
at fingre fanges mellem klinger/dele i bevægelse og faste dele
på maskinen.
Vær under service opmærksom på, at selvom strømmen er
afbrudt, kan klingerne stadig bevæges.
Yderligere sikkerhedsvejledning for
plæneklippere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Undlad at transportere maskinen, mens strømkilden kører.
Hold godt fast i håndtaget med begge hænder, når du bruger
plæneklipperen.
Hvis det bliver nødvendigt at vippe plæneklipperen, skal du
have begge hænder i arbejdsstilling, mens den vippes. Hold
begge hænder i arbejdsstilling, til apparatet står sikkert på
jorden igen.
Lyt aldrig til radio eller musik i hovedtelefoner, mens du bruger
plæneklipperen.
Juster aldrig hjulenes højde, mens motoren kører, eller mens
sikkerhedsnøglen sidder i.
Slip aktiveringsbøjlen for at slukke for plæneklipperen, hvis
den står stille, vent indtil klingen er stoppet, før blokeringer i
udkastet eller under skjoldet fjernes.
Hold hænder og fødder væk fra skæreområdet.
Hold klingerne skarpe. Brug altid beskyttelseshandsker ved
håndtering af plæneklipperklingen.
Kontroller jævnligt græsopsamleren for slid og ødelæggelse.
Udskift den af hensyn til din egen sikkerhed, hvis den er
meget lidt.
Vær yderst forsigtigt, når du bakker eller trækker
plæneklipperen imod dig selv.
Sæt ikke hænder eller fødder ind under plæneklipperen. Hold
altid afstand til udkaståbningen.
Ryd det område, hvor plæneklipperen skal bruges, for
genstande såsom sten, pinde, ståltråd, legetøj, ben etc.,
som klingen kan kaste rundt med. Genstande, der rammes
af klingen, kan forårsage alvorlig personskade. Bliv bag
håndtaget, når motoren kører.
Kør ikke med plæneklipperen med bare fødder eller iført
sandaler. Bær altid solidt fodtøj.
Træk ikke plæneklipperen baglæns, medmindre det er
strengt nødvendigt. Se altid ned og bag dig, når du trækker
plæneklipperen baglæns.
Ret aldrig det udkastede materiale mod andre. Undgå af kaste
materiale ud mod en mur eller en forhindring. Materialet
kan springe tilbage mod brugeren. Slip aktiveringsbøjlen for
at slukke plæneklipperen og stoppe klingen, når grusbelagte
flader passeres.
Brug ikke plæneklipperen, før græsopsamleren,
udkastskærmen, den bageste skærm eller andre sikkerhedsog beskyttelsesanordninger er monteret og fungerer.
Kontroller jævnligt, at alle skærme og sikkerheds- og
beskyttelsesanordninger er i god stand og fungerer korrekt,
så de opfylder deres formål. Udskift beskadigede skærme og
andre sikkerhedsanordninger, før maskinen tages i brug igen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Efterlad aldrig plæneklipperen uden opsyn, mens motoren
kører.
Slip altid aktiveringsbøjlen for at stoppe motoren, vent
til klingen står helt stille, før du rengør plæneklipperen,
afmonterer græsposen, fjerner blokeringer under
udkastskærmen, forlader plæneklipperen eller foretager
justeringer, reparationer eller inspektioner.
Brug kun plæneklipperen i dagslys eller ved godt kunstigt
lys, hvor genstande i klingens bane er tydeligt synlige fra
plæneklipperens betjeningsområde.
Kør ikke med plæneklipperen under indflydelse af alkohol eller
narkotika, eller hvis du er træt eller syg. Vær altid opmærksom,
hold øje med, hvad du laver og brug din sunde fornuft.
Undgå farlige omgivelser. Brug aldrig plæneklipperen i
fugtigt eller vådt græs, eller når det regner. Sørg altid for godt
fodfæste; gå, løb ikke.
Slip aktiveringsbøjlen, vent til klingen stopper, hvis
plæneklipperen begynder at vibrere unormalt. Kontroller
derefter omgående årsagen. Vibration er generelt en advarsel
om et problem; se fejlsøgningsvejledningen for at få hjælp
ved unormal vibration.
Bær altid korrekt øjen- og åndedrætsbeskyttelse, når du bruger
plæneklipperen.
Brugen af ekstraudstyr eller tilbehør, som ikke anbefales til
brug sammen med denne plæneklipper, kan være farligt. Brug
kun ekstraudstyr, der er godkendt af DeWALT.
Stræk dig ikke for langt, mens du bruger plæneklipperen. Sørg
altid for at have sikkert fodfæste og balance, når du bruger
plæneklipperen.
Arbejd på tværs af skråninger, aldrig op og ned. Vær især
forsigtig, når du ændrer retning på skråninger.
Hold øje med huller, hjulspor, sten og andre skjulte genstande.
Du skan skride eller falde i ujævnt terræn og komme til skade.
Højt græs kan dække over forhindringer.
Slå ikke vådt græs eller græs på meget stejle skråninger.
Et dårligt fodfæste kan få dig til at skride eller falde, så du
kommer til skade.
Slå ikke græs i nærheden af skrænter, grøfter eller volde. Du kan
mist fodfæste og balance.
Lad altid plæneklipperen køle ned, inden den sættes væk.
Træk stikket ud af kontakten, og træk batteripakken ud af
maskinen. Sørg for, at alle dele i bevægelse er helt stoppet:
ʵʵ Hver gang du forlader maskinen;
ʵʵ Før du rengør en blokering;
ʵʵ Før du kontrollerer, rengør, justerer eller arbejder
på apparatet.
Andres sikkerhed
•
Dette udstyr er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps eller med mangel på erfaringer eller
viden, medmindre de er under overvågning eller har fået
instruktioner i brugen af udstyret af en person, der er ansvarlig
for deres sikkerhed.
7
Dansk
•
•
Børn skal holdes under opsyn, så det sikres, at de ikke leger
med apparatet.
Når du har ramt et fremmedlegeme. Se apparatet efter for
skader, og reparer efter behov.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler
og brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås.
Disse omfatter:
• Tilskadekomst forårsaget af berøring af roterende/
bevægelige dele.
• Tilskadekomst forårsaget af udskiftning af dele, blade
eller tilbehør.
• Tilskadekomst forårsaget af langvarig brug af et værktøj. Når
du bruger et værktøj i længere perioder, skal du sørge for at
holde regelmæssige pauser.
• Hørenedsættelse.
• Sundhedsrisici forårsaget af indånding af støv, der genereres
ved brug af værktøjet (eksempel: Arbejde med træ, især, eg, bøg
og MDF.)
• Du må aldrig løfte eller bære et apparat, mens motoren kører.
•
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
•
•
•
•
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
•
•
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
8
•
•
•
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Dansk
•
•
•
•
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 19 i opladeren og kontrollér, at
pakken sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings)
lys vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 20 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB115 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind
i opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
9
Dansk
•
•
•
•
•
•
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller
andre væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller
oplader, der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket
med en nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan
medføre elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød.
Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren
for genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
10
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget
eller fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre
sig med de seneste regler for emballerings-, mærkningsog dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse
og transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLTTM batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt timeydelse.
Denne øgede mængde på 3 batterier med den lavere watt
timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med højere watt timer.
Eksempelvis kan transport Eksempel på mærkning af anvendelses- og
transportlabel
Wh ydelsen angive 3 x 36
Wh, hvilket betyder 3
batterier hver på 36 watt
timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
Dansk
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Batteripakker med indikator (fig. C)
Nogle DeWALT batteripakker har en indikator, som består af tre
grønne LED lamper, der angiver niveauet for den resterende
opladning i batteripakken.
Brændstofmåleren er en indikation af de omtrentlige
niveauer af resterende spænding i batteriet i henhold til de
følgende indikatorer:
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
75 –100 % opladet
Destruér ikke batteripakken.
51–74% opladet
< 50% opladet
Pakke skal oplades
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen nede. En kombination af de tre grønne
LED lamper vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser indikatoren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Indikatoren indikerer blot den resterende opladning
i batteripakken. Den angiver ikke værktøjets funktionalitet og
varierer afhængigt af produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de
følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
ANVENDELSE (uden transportdæksel). Eksempel:
Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel).
Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh
(3 batterier på 36 watt timer).
Batteritype
DCMW564 kører på to 18V-batteripakker.
Brug DCB184, DCB546 eller DCB547 for optimale resultater.
Se Tekniske data for flere informationer.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Plæneklipper
1Oplader
1Græsopsamlingspose
1Klipningsprop
1Sikkerhedsnøgle
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Brugsvejledning
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og værktøjskasser følger ikke
med N-modeller. Batteripakker og opladere følger ikke med
NT-modeller. B-modeller omfatter Bluetooth®-batteripakker.
BEMÆRK: Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede
varemærker, der ejes af Bluetooth®, SIG, Inc. og al brug af
sådanne mærker af DeWALT er under licens. Andre varemærker
og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
11
Dansk
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Brug øjeværn.
Pas på, klingen er skarp. Klinger fortsætter med
at rotere, efter at motoren er stoppet. Fjern
deaktiveringsenhed inden vedligeholdelse, eller hvis
ledning er beskadiget.
Pas på flyvende genstande. Hold omkringstående på
afstand af klippeområdet.
96
Direktiv 2000/14/EC garanteret lydstyrke.
Udsæt den ikke for regn.
Klingen fortsætter med at rotere, efter at
maskinen er slukket.
Datokodeposition (Fig. G)
Datokoden 35 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2018 XX-XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 on-off-omskifterboks
2 on-off-knap
3 Sikkerhedsnøgle
4 Håndtag
5 Aktiveringshåndtag
6 Håndtagslåse
7 Håndtagsbeslag
8 Palhuller til håndtagsopbevaring
9 Dæksel til batterirum
10 Justeringsgreb til skærehøjde
11 Dæksel til bagdør
12 Græsopsamlingspose
13 Håndtag til græsopsamlingspose
14 Øvre bærehåndtag
15 Nedre bærehåndtag
Tilsigtet Brug
Denne plæneklipper er blevet udformet til professionel
plæneklipning.
12
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Denne plæneklipper er et professionel
plænevedligeholdelsesapparat. LAD IKKE børn komme i
kontakt med værktøjet. Overvågning er påkrævet, når uerfarne
brugere anvender dette værktøj.
SAMLING
FARE: For at mindske risikoen for alvorlige
kvæstelser, skal du slukke for enheden, fjerne
sikkerhedsnøglen og tage batteripakker ud,
før du foretager montering, justeringer eller
fjerner/installerer tilbehør. En utilsigtet start kan
forårsage kvæstelser.
Justering af håndtagshøjde (Fig. D, E)
Plæneklipperen forsendes i opbevaringstilstand. Du skal justere
håndtaget til driftsposition, inden du fortsætter.
1. For at låse håndtaget 4 op fra opbevaringsposition skal du
trække og dreje de to håndtagslåse 6 en halv omgang, der
er placeret på begge sider af håndtaget som vist i fig. D.
2. Hæv håndtaget til driftsposition.
3. Find de to palhuller til håndtaget 16 placeret på
håndtagsbeslagene 7 som vist på Fig. E.
4. Juster håndtaget til den position, der passer
operatøren bedst, og lås håndtaget fast ved at løsne
håndtagslåsene 6 , som gør det muligt for dem at klikke
ind i de ønskede palhuller.
Græsopsamlingspose (Fig. F, G)
FARE: Fjern sikkerhedsnøglen og batteripakkerne, inden
du fjerner klipningsindsatsen, og når du åbner dækslet til
bagdøren og installerer posen.
1. Sørg for, at klipningsindsatsen 22 (Fig. G) er fjernet fra
klipperen, inden du fortsætter til trin 2.
2. Løft bagdørsdæksel 11 og placer græsopsamlingsposen 12
på plæneklipperen, så posekrogene 18 hviler på
øsknerne 21 som vist i fig. F. Sænk derefter bagdørsdækslet.
Græsklipningsindsats (Fig. A, G)
FARE: Fjern sikkerhedsnøgle og batteripakker,
inden du fjerner opsamlingsposen, og når du
installerer klipningsindsatsen.
1. Sørg for, at græsopsamlingsposen 12 ikke sidder fast, inden
du fortsætter til trin 2.
2. Løft bagdørsdækslet 11 og skub klipningsindsatsen 22
helt ind i plæneklipperen som vist i Fig. G.
3. Kontrollér, at bagdørsdækslet er helt nede før start
af plæneklipperen.
Bagudkast
FARE: Fjern sikkerhedsnøgle og batteripakker, inden du
fjerner opsamlingsposen og klipningsindsatsen.
1. For at betjene klipperen i bagudkasttilstanden skal du fjerne
både posen og klipningsindsatsen.
2. Sørg for, at bagdørsdækslet er nede for bagudkast.
Dansk
BEMÆRK: Bagdøren er formet på en sådan måde, at
åbningen (i bunden) ikke kan lukkes helt.
BETJENING
FARE: For at mindske risikoen for alvorlige
kvæstelser, skal du slukke for enheden, fjerne
sikkerhedsnøglen og tage batteripakker ud, før du
foretager justeringer eller fjerner/installerer tilbehør.
En utilsigtet start kan forårsage kvæstelser.
På- og afmontering af batteripakkerne
(Fig. H)
FARE: KONTROLLÉR, AT SIKKERHEDSNØGLEN ER
FJERNET, FOR AT FORHINDRE AKTIVERING, FØR DU
FJERNER ELLER INSTALLERER BATTERIET.
Denne plæneklipper er udformet til at køre på to batteripakker
af lige høj kapacitet. Plæneklipperen fungerer ikke på en enkelt
batteripakke, og hvis du bruger batteripakker af forskellig
kapacitet, vil batteripakken med en lavere kapacitet få enheden
til at slukke, når den er afladet
BEMÆRK: For de bedste resultater bør du kontrollere, at hver
batteripakke er fuldt opladet før brug.
Sådan installeres batteripakkerne
1. Løft og hold dækslet til batterirummet 9 op for at
eksponere batteriåbningerne 23 .
2. Skub et batteri 19 ind i hver af de to batteriåbninger, indtil
der høres et klik (Fig. H). Sørg for at batteripakkerne er helt
skubbet ind og låst i position.
3. Luk dækslet til batterirummet. Kontrollér, at dækslet er helt
lukket, før du starter plæneklipperen.
Sådan udtages batteripakkerne
1. Åbn dækslet til batterirummet 9 som beskrevet ovenfor.
2. Tryk batteriets udløserknap 15 ned på batteripakken, og
træk batteripakken 16 ud af værktøjet.
LÆS DENNE INSTRUKTIONSVEJLEDNING,
FØR DU ARBEJDER MED PLÆNEKLIPPEREN
Se figur A i starten af denne vejledning for at se en fuld liste
over komponenter. Gem denne betjeningsvejledning til
fremtidig eference.
FARE: Skarp roterende klinge. Brug ikke plæneklipperen
i klipningstilstand, hvis den bageste dør ikke er lukket
med fjederspænding; det kan forårsage alvorlig
tilskadekomst. Indlever plæneklipperen til reparation hos
det nærmeste ervicecenter.
FARE: Betjen ikke plæneklipperen, med mindre
håndtaget er låst fast.
FARE: Skarp roterende klinge. Betjen aldrig
plæneklipperen i posetilstand, med mindre bøjlekroge
på græsopsamleren sidder korrekt på plæneklipperen, og
bagudkastdøren hviler godt på toppen af græsopsamleren,
da der kan opstå alvorlig personskade.
ADVARSEL: Lad plæneklipperen arbejde i dens eget
tempo. Overbelast det ikke.
Justering af plæneklipperhøjde (Fig. I)
Klippehøjden justeres vha. det midterste greb til højdejustering.
BEMÆRK: Hvis du ikke er sikker på hvilken klippehøjde, du skal
vælge, skal du starte klipningen med klippehøjdeindstillingsgreb
10 placeret mod bagsiden af apparatet og justere højden ned
efter behov, som vist i Fig. I.
Sådan indstilles klippehøjden
1. Træk klippehøjdejusteringsgrebet (10) ud af låsehakket 17 .
2. Træk grebet mod apparatets bagside for at
hæve klippehøjden.
3. Træk grebet mod apparatets forside for at
sænke klippehøjden.
4. Skub grebet til højdejustering ind i en af højdeplaceringerne.
Sikkerhedsnøgle (Fig. J)
FARE: Skarp roterende klinge. For at forhindre utilsigtet
opstart eller uautoriseret brug af din trådløse plæneklipper,
er en aftagelig sikkerhedsnøgle 3 blevet indarbejdet
i designet af din plæneklipper. Plæneklipperen vil blive
frakoblet, hvis sikkerhedsnøglen fjernes fra plæneklipperen.
BEMÆRK: Sikkerhedsnøglen har et hul i midten for at give
mulighed for opbevaring på et søm utilgængeligt for
børn. Undlad at tøjre sikkerhedsnøgle til plæneklipper.
FARE: Roterende klinger kan forårsage alvorlig
tilskadekomst. Med henblik på at forebygge
alvorlig personskade, skal sikkerhedsnøglen og
batteripakker fjernes, når plæneklipperen efterlades
uden opsyn, eller ved opladning, rengøring, service,
transport, løft eller opbevaring af denne.
Start af plæneklipper (Fig. K, L)
FARE: Skarp roterende klinge. Forsøg ikke
at omgå denne omskifterboks’ funktion og
sikkerhedsnøglesystemet; det kan medføre
alvorlig tilskadekomst.
BEMÆRK: Plæneklipperen fungerer, når batterierne og
sikkerhedsnøglen er installeret.
1. Sæt sikkerhedsnøglen 3 ind i ON-OFF-omskifterboksen 1 , indtil den er helt på plads inde i huset som
vist i Fig. K. Plæneklipperen er nu driftsklar.
2. Din plæneklipper er udstyret med en speciel ON-OFFomskifterboks 1 . Du starter plæneklipperen ved at
trykke og holde ON-OFF-knappen 2 på ON-OFFomskifterboksen 1 , og derefter trække i båndhåndtaget 5
til håndtaget som vist i Fig. L. Når plæneklipperen starter,
kan du slippe ON-OFF-knappen.
3. Slip båndhåndtaget (5) for at sætte plæneklipperen på OFF.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at fastlåse en kontakt eller
båndhåndtag i tændt position.
BEMÆRK: Når båndhåndtaget er vendt tilbage til
sin oprindelige position, aktiveres den ”automatiske
bremsemekanisme”. Motoren bremses mekanisk, og
slåmaskinens kniv holder op med at rotere inden for tre
sekunder eller mindre.
13
Dansk
Overbelastning af plæneklipper
For at undgå skader på grund af overbelastning, skal du ikke
forsøge at fjerne alt for meget græs på én gang. Sæt farten ned,
eller forøg klippehøjden.
Opbevaring (Fig. A, M)
FARE: Den roterende klinge kan forårsage alvorlig
tilskadekomst. Slip båndhåndtaget 5 for at slukke
for plæneklipperen, fjern sikkerhedsnøglen, og fjern
batterierne, før du løfter, transporterer eller stiller
plæneklipperen til side. Opbevar plæneklipperen på et
tørt sted.
FORSIGTIG: Klemningspunkt. For at undgå at
blive klemt, holde fingrene væk fra området omkring
håndtagsbeslagene, når de foldes ned.
FORSIGTIG: Kontrollér, at kablet ikke bliver strakt eller
klemt i området mellem håndtaget og håndtagsbeslaget
under foldning. Dette kan beskadige ledningen.
Håndtaget på plæneklipperen kan let og hurtigt foldes sammen
for hurtig og bekvem opbevaring.
1. For at låse håndtaget 4 skal du trække og dreje de to
håndtagslåse 6 en halv omgang, der er placeret på begge
sider af håndtaget.
2. Fold håndtaget til forsiden af plæneklipperen, som vist på
Fig. M.
3. Find palhullerne til håndtagsopbevaring 8 placeret på
håndtagsbeslagene 7 som vist på Fig. M.
4. Lås håndtaget fast ved at løsne håndtagslåsene 6 , der gør
det muligt for dem at låse sig fast i opbevaringspalhullerne,
og kontrollér, at håndtaget er låst godt fast, som vist på
Fig. M.
Sådan bæres plæneklipperen (Fig. A, N)
FARE: Roterende klinger kan forårsage alvorlig
tilskadekomst. Med henblik på at forebygge
alvorlig personskade, skal sikkerhedsnøglen og
batteripakker fjernes, når plæneklipperen efterlades
uden opsyn, eller ved opladning, rengøring, service,
transport, løft eller opbevaring af denne.
• Plæneklipperen kan flyttes ved hjælp af de bekvemme
bærehåndtag 14 , 15 som vist i figur N. Forsøg IKKE at løfte
plæneklipperen ved at tage fat i det hovedhåndtaget 4 .
Tip til græsslåning
ADVARSEL: KONTROLLÉR ALTID DE STEDER,
HVOR PLÆNEKLIPPEREN SKAL BRUGES, OG FJERN
ALLE STEN, PINDE, LEDNINGER, KNOGLER OG
ANDET SNAVS, SOM KAN BLIVE SLYNGET AF DE
ROTERENDE KLINGER.
ADVARSEL: Arbejd på tværs af skråninger, aldrig op
og ned. Vær især forsigtig, når du ændrer retning på
skråninger. Slå ikke græs på meget stejle skråninger. Sørg
altid for et godt fodfæste.
1. Slip båndhåndtaget for at stille plæneklipperen på “OFF”, når
grusbelagte flader passere (den roterende klinge kan slynge
sten ud).
14
2. Indstil plæneklipperen til den højeste klippehøjde i ujævnt
terræn eller i højt ukrudt. Hvis der slås for meget græs på én
gang, kan motoren blive overbelastet, så plæneklipperen
stopper. Se kapitlet Fejlsøgning.
3. Når græsopsamlingsbruges 12 i perioder, hvor græsset
vokser hurtigt, kan udgangsåbningen blive tilstoppet. Slip
båndhåndtaget for at slukke for plæneklipperen,og fjern
sikkerhedsnøglen og batteripakkerne. Tag opsamleren af
og ryst græsset til den bageste ende af posen. Rens også
for alt det græs eller snavs, der kan være pakket omkring
udgangsåbningen. Udskift græsopsamleren.
4. Hvis plæneklipperen skulle begynde at vibrere unormalt,
udløs båndhåndtaget, sluk for plæneklipperen og
fjern sikkerhedsnøglen og batteripakkerne. Kontroller
omgåenden for årsagen. Vibration er en advarsel om
et problem. Brug ikke plæneklipperen, før den har
gennemgået en servicekontrol. Se afsnittet om Fejlsøgning
i denne vejledning.
5. Hold klingen skarp og i balance for at få de
bedste klipperesultater.
6. Inspicér og rengør plæneklipperen grundigt efter
hver anvendelse, da en bund med tilstoppet græs vil
reducere ydeevnen.
7. UDLØS ALTID BÅNDHÅNDTAGET FOR AT SLUKKE FOR
PLÆNEKLIPPEREN, OG FJERN SIKKERHEDSNØGLEN
OG BATTERIPAKKERNE, HVIS PLÆNEKLIPPEREN
EFTERLADES UDEN OPSYN SELV I KORT TID.
Nedenstående forslag hjælper dig med at
opnå optimal driftstid med den ledningsfri
plæneklipper:
• Sæt farten ned på områder, hvor græsset er meget langt
eller tykt.
• Undgå græsslåning når græsset er vådt fra regn eller dug
eller er-gennemblødt.
• Slå plænen hyppigt, især i perioder med kraftig vækst.
BEMÆRK: Det anbefales, at din plæneklipperen
genoplades efter brug for at forlænge batteriets levetid.
Hyppig opladning vil ikke beskadige dit battteri og vil
sikre, at batteriet er fuldt opladet og klar til næste brug.
Opbevaring af et ikke fuldt opladet batteri vil forkorte
batteriets levetid.
VEDLIGEHOLDELSE
FARE: For at mindske risikoen for alvorlige
kvæstelser, skal du slukke for enheden, fjerne
sikkerhedsnøglen og tage batteripakker ud, før du
foretager justeringer eller fjerner/installerer tilbehør.
En utilsigtet start kan forårsage kvæstelser.
Fjernelse og installation af klinge (Fig. O – Q)
FARE: FARE FOR TILSKADEKOMST. VED GENSAMLING
AF KLINGESYSTEMET BØR DU KONTROLLERE, AT HVER
DEL GENINSTALLERES KORREKT, SOM BESKREVET
NEDENFOR. UKORREKT SAMLING AF KLINGESYSTEMET
ELLER ANDRE DELE AF KLINGESYSTEMET KAN MEDFØRE
ALVORLIGE PERSONSKADER.
FARE: For at mindske risikoen for alvorlige
kvæstelser, skal du slukke for enheden, fjerne
sikkerhedsnøglen og tage batteripakker ud, før du
foretager justeringer eller fjerner/installerer tilbehør.
En utilsigtet start kan forårsage kvæstelser.
1. Skær et stykke på 2x4 træ 24 610 mm for at afholde klingen
fra at dreje, når du fjerner flangemøtrikken 25 .
ADVARSEL: Brug handsker og ordentlig øjenbeskyttelse.
Læg græsslåmaskinen på siden. Pas på klingens
skarpe kanter.
2. Placer træ og løsn flangemøtrik 25 mod uret med en 18
mm nøgle 26 , som vist i Fig. O.
3. Fjern firkantet metalklingeafstandsstykke 27 , firkantet
plastikklingeisolator 28 og klinge 29 , som vist i Fig. P.
Klingeblæseren 30 bør ikke fjernes. Kontrollér alle delene
for beskadigelse og udskift om nødvendigt.
4. Installér skarp eller ny klinge 29 på halsen 31 af
klingeblæseren 30 , som vist i Fig. P.
BEMÆRK: Når du udskifter en skarp eller ny klinge på halsen 31
af klingeblæseren 30 , skal du sørge for, at klingens “GRÆSSIDE”
vender mod jorden, når plæneklipperen vender tilbage til
normal lodret position.
5. Installér plastikklingeisolatoren 28 på klingen, så de
forhøjede læber på den ene side rører ved klingens kanter.
6. Monter klingeafstandsstykket (27), så det sidder inde i de
forhøjede læber på den anden side af klingeisolatoren.
Ret fladerne i klingeafstandsstykkets hul ind efter akslens
flader ved at dreje klingen og klingeisolatoren i forhold
til hinanden.
7. Placer træstykket 24 for at forhindre klingen i at dreje, som
vist i Fig. Q. Installér flangemøtrik 25 med flangen mod
klingeafstandsstykket 27 , og stram det godt med en nøgle.
Dansk
Sådan sliber du klingen i en skruestik
(Fig. R)
1. Vær sikker på, at båndhåndtaget er udløst, klingen er
stoppet og sikkerhednøglen og batteripakkerne er fjernet,
før du fjerner klingen.
2. Fjern klingen fra plæneklipperen. Se instruktioner for
Demontering og montering af klingen.
3. Fastgør kniven 29 i en skruestik 32 .
4. Bær passende øjeværn og handsker, og pas på, du ikke
skærer dig selv.
5. Fil forsigtigt klingens skæreflader med en fin tandfil 33 eller
slibesten, så den oprindelige skærekant bevares.
6. Kontroller klingens balance. Se instruktionerne for
Afbalancering af klingen.
7. Udskift klingen på plæneklipperen og spænd den godt fast.
Afbalancering af klinge (Fig. S)
Kontroller knivens balance 29 ved at sætte knivens midterhul
over et søm eller en rund skruetrækker 34 , der er opspændt
vandret i en skruestik 32 . Hvis en af klingens ender roterer
nedad, skal der files langs den skarpe kant af den ende,
der falder. Klingen er korrekt afbalanceret, hvis ingen af
enderne falder.
Smøring
Smøring er ikke nødvendigt. Smør ikke hjulene med olie. De har
plastiklejer, som ikke kræver smøring.
Rengøring
Udløs båndhåntaget 5 for at slukke for plæneklipperen, lad
klingen stoppe og fjern derefter sikkerhedsnøglen. Fjern alt
afklip der måtte have samlet sig under dækkets underside.
Kontroller, at alle udsatte fastgørelsesdele sidder fast, når du har
brugt plæneklipperen nogle gange.
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Ved slibning af klingen
Forebyggelse af korrosion
Slibning af klingen
HOLD KLINGEN SKARP, DET GIVER DET BEDSTE RESULTAT. EN
SLØV KLINGE KLIPPER OG SNITTER IKKE GRÆSSET ORDENTLIGT.
• DCMW564 kræver udskiftningsklinge DT20671.
Brugen af ikke-anbefalet tilbehør i denne vejledning kan
være farlig.
ADVARSEL: Bær handsker og ordentlig øjenbeskyttelse,
når du afmonterer, sliber eller monterer en klinge.
Kontrollér, at sikkerhedsnøglen og batteripakkerne
er fjernet.
Det er normalt tilstrækkeligt at slibe klingen to gange i sæsonen
under normale forhold. Sand gør hurtigt klingen døv. Hvis
der er sandjord i din plæne, kan det være nødvendigt at slibe
klingen hyppigere. UDSKIFT OMGÅENDE REVNET ELLER
BESKADIGET KLINGE.
• Sørg for, at klingen er afbalanceret.
• Slib klingen i den oprindelige skærevinkel.
• Slib skærekanterne i begge ender af klingen, så der fjernes
en lige stor mængde materiale fra begge ender.
Gødning og andre havekemikalier indeholder stoffer, der i
høj grad accelerer korrosionen af metaller. Hvis du slår græs
i områder, hvor der er anvendt gødning eller kemikalier, skal
15
Dansk
plæneklipperen rengøres umiddelbart efter brug som følger:
Slip båndhåndtaget 5 for at slukke for plæneklipperen, og
træk plæneklipperens stik ud. Tør alle udsatte dele af med en
fugtig klud.
Problem
Mulig løsning
Motoren stopper
under slåning
Slip båndhåndtaget for at slukke for plæneklipperen.
Fjern sikkerhedsnøglen og batteripakken, læg
plæneklipperen på siden, og kontroller, at klingen
kan dreje frit.
Forøg klippehøjden på hjulene til den højeste
position, og start plæneklipperen.
Kontrollér, at batteriets hulrum er fri for snavs og er
korrekt tilsluttet
Er batteriet ladet helt op? Tryk på ladeknappen
Undgå at overbelaste plæneklipperen. Sæt farten
ned, eller forøg klippehøjden.
Slip båndhåndtaget for at slukke for plæneklipperen.
Træk plæneklipperens stik ud. Læg plæneklipperen
på siden, og kontroller:
• Kniven for skarphed - Hold kniven skarp.
• Bunden og udkastet for tilstopning.
Hjulhøjdejusteringen kan være indstillet for lavt i
forhold til græssets tilstand. Forøg klippehøjden.
Slip båndhåndtaget for at slukke for plæneklipperen.
Træk plæneklipperens stik ud. Forøg klippehøjde for
at reducere maskinens træk i græsset. Kontrollér, at
alle hjul drejer frit.
Slip båndhåndtaget for at slukke for plæneklipperen.
Træk plæneklipperens stik ud. Læg plæneklipperen
på siden, og kontroller, at klingen ikke er bøjet
eller beskadiget. Udskift klingen med en ny fra
DeWALT, hvis den er beskadiget. Hvis undersiden af
plæneklipperen er beskadiget, skal den indleveres til
et autoriseret DeWALT servicecenter.
Hvis der ikke er synlige skader på klingen, men
plæneklipperen stadig vibrerer:
• Slip båndhåndtaget for at slukke for
plæneklipperen.
• Træk plæneklipperens stik ud.
• Afmontér hele klingesamlingen som beskrevet
i afsnittet Demontering og montering
af klinger.
• Fjern alt snavs og rengør hver del.
• Udskift hver del som beskrevet i afsnittet
Demontering og montering
af klinger.
Hvis plæneklipperen stadig vibrerer, skal den
indleveres til et autoriseret DeWALT servicecenter.
Kontrollér stikforbindelsen.
Udskift oplader.
Udkastet er tilstoppet. Slip båndhåndtaget for at
slukke for plæneklipperen. Træk plæneklipperens
stik ud. Fjern græs fra udkastet.
Forøg klippehøjden på hjulene for at afkorte
klippelængden.
Posen er fuld. Tøm posen oftere.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Plæneklipperen kører,
men klipningen er
utilfredsstillende
Plæneklipperen er for
svær at skubbe
Mower is abnormally
noisy and vibrates
PROBLEMLØSNING
Følg vejledningen nedenfor, hvis apparatet ikke synes at fungere
korrekt. Hvis dette ikke løser problemet, bedes du kontakte det
lokale DeWALT-værksted.
ADVARSEL: Udløs båndhåndtaget for at slukke
for plæneklipperen, før du fortsætter, og vent til
klingen stopper.
Problem
Mulig løsning
Plæneklipperen
virker ikke, når
båndhåndtaget
aktiveres
Kontroller, at plæneklipperen er korrekt tilsluttet, og
at knappen på omskifterboksen trykkes helt ned,
inden du trækker i båndhåndtaget.
Slip båndhåndtaget for at slukke for plæneklipperen.
Fjern sikkerhedsnøglen og batteripakken, læg
plæneklipperen på siden, og kontroller, at klingen
kan dreje frit.
Kontrollér, at batteriets hulrum er fri for snavs og er
korrekt tilsluttet.
Er batteriet ladet helt op? Tryk på ladeknappen.
16
Plæneklipperen er for
svær at skubbe
Plæneklipperen støjer
unormalt meget
og vibrerer
Deutsch
2 X 18V-RASENMÄHER
DCMW564
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Maschinenrichylinie
Technische Daten
2 x 18V-Rasenmäher
DCMW564
Spannung
Typ
Akkutyp
Drehzahl ohne Last
Messerlänge
Gewicht (ohne Akku)
VGS
rpm
cm
kg
DCMW564
2 x 18
1
Li-Ion
3300
48
25,9
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60335.
dB(A)
79,5
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
92
LWA(Schallleistungspegel)
K(Unsicherheit für den angegebenen
dB(A)
2,0
Schallpegel)
Gewichteter Hand-Arm-Vibrationswert:
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60335 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-77:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
2000/14/EC, Rasenmäher, L < 50cm, Anhang VI, DEKRA
Certification B.V., Meander 1051 / P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Niederlande
Kennnummer der benannten Stelle: 0344
Schallpegel gemäß 2000/14/EG
(Artikel 12, Anhang III, L < 50cm):
LWA (gemessene Schallleistung) 92 dB(A)
Unsicherheitsfaktor (K) = 2 dB(A)
LWA (garantierte Schallleistung) 96 dB(A)
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
19.12.2017
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
17
Gewicht
Deutsch
Akkus
Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat #
VGS
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Gewicht (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
270
420
70
185
90
240
60
140
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Beachten Sie beim Umgang mit kabellosen
Geräten stets die grundlegenden Sicherheitshinweise, die
im Folgenden beschrieben werden. Dadurch verhindern Sie
Brände, Stromschläge sowie Sach- und Personenschäden.
WARNUNG: Beachten Sie beim Verwenden des Geräts
unbedingt die Sicherheitsregeln. Lesen Sie zu Ihrer eigenen
Sicherheit und zum Schutz in der Nähe befindlicher
Personen vor Gebrauch des Geräts die folgende
Bedienungsanleitung. Heben Sie diese Anleitung zur
späteren Verwendung gut auf.
• Lesen Sie diese Anleitung vollständig und aufmerksam
durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
• Der vorgesehene Verwendungszweck ist in dieser
Anleitung beschrieben. Bei Verwendung von Zubehör
oder Anbauteilen, die nicht in dieser Anleitung
empfohlen werden, sowie bei der Verwendung des
Geräts in Abweichung von den in dieser Anleitung
beschriebenen Verfahren besteht Verletzungsgefahr.
• Bewahren Sie diese Anleitung auf.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vor der Verwendung
•
•
•
Verwendung des Geräts
Verwenden Sie das Gerät stets mit Umsicht.
• Das Gerät ist nicht für die unbeaufsichtigte Verwendung durch
Kinder oder gebrechliche Personen vorgesehen.
• Das Gerät ist kein Spielzeug.
18
Achten Sie darauf, dass sich im Arbeitsbereich keine Kinder
oder Tiere aufhalten. Verhindern Sie, dass Kinder das
Gerät berühren.
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe
von Kindern verwenden.
Verwenden Sie das Gerät nur in trockener Umgebung. Achten
Sie darauf, dass das Gerät nicht nass wird.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen. Es gibt keine vom
Benutzer zu wartenden Teile im Inneren des Lasers.
Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeter
Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder
Staub befinden.
Überzeugen Sie sich vor der Verwendung, dass Mähmesser,
Messerschrauben und Mäheinheit weder abgenutzt
noch beschädigt sind. Ersetzen Sie bei abgenutzten oder
beschädigten Messern und Schrauben den entsprechenden
Satz, sodass nicht neue und alte Komponenten gleichzeitig
verwendet werden.
Es sollte stets ein Sicherheitsabstand zu anderen Personen,
insbesondere Kindern, und Haustieren eingehalten werden.
Beachten Sie, dass der Bediener bzw. Benutzer für eventuelle
Personen- oder Sachschäden verantwortlich ist.
Tragen Sie stets feste Schuhe und eine lange Hose, wenn Sie
mit dem Gerät arbeiten. Betreiben Sie die Maschine nicht
barfuß oder mit offenen Sandalen. Vermeiden Sie das Tragen
von Kleidung, die locker sitzt oder herabhängende Schnüre,
Bänder o.ä. besitzt.
Kontrollieren Sie stets den Bereich, in dem das Gerät verwendet
werden soll, und entfernen Sie alle Gegenstände, die von dem
Gerät umhergeschleudert werden können.
Überzeugen Sie sich vor der Verwendung, dass Mähmesser,
Messerschraube und Mäheinheit weder abgenutzt noch
beschädigt sind. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte
Teile in Sätzen, um die Ausgewogenheit der Maschine zu
bewahren. Ersetzen Sie beschädigte oder unlesbare Etiketten.
Nach dem Gebrauch
•
Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem
trockenen, gut belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von
Kindern auf.
Deutsch
•
•
Kinder sollten keinen Zugang zu aufbewahren Geräten haben.
Wenn das Gerät in einem Fahrzeug transportiert oder gelagert
wird, bewahren Sie es im Kofferraum oder einer geeigneten
Ablage auf, damit es bei plötzlichen Geschwindigkeits- oder
Richtungsänderungen nicht in Bewegung geraten kann.
Inspektion und Reparaturen
•
•
•
•
•
•
Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung auf beschädigte
oder defekte Teile. Prüfen Sie, ob Teile gebrochen sind, Schalter
beschädigt wurden oder andere Bedingungen vorliegen, die
die Funktion beeinträchtigen können.
Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Teile beschädigt oder
defekt sind.
Lassen Sie beschädigte oder defekte Teile in einer
Vertragswerkstatt reparieren oder austauschen.
Ersetzen oder entfernen Sie keine Teile, für die in dieser
Anleitung keine entsprechende Beschreibung enthalten ist.
Gehen Sie bei Einstellungen am Rasenmäher vorsichtig vor,
um zu verhindern, dass Ihre Finger zwischen den beweglichen
Messern/Teilen und feststehenden Teilen des Geräts
eingeklemmt werden.
Beachten Sie bei Wartungsarbeiten an den Messern, dass sich
diese auch ohne Stromversorgung bewegen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Rasenmäher
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Transportieren Sie die Maschine nicht, während die
Stromversorgung läuft.
Halten Sie den Rasenmäher während des Betriebs sicher mit
beiden Händen fest.
Halten Sie beide Hände in der Betriebsposition, wenn
der Rasenmäher gekippt werden muss. Halten Sie beide
Hände in der Betriebsposition bis der Rasenmäher wieder
ordnungsgemäß auf dem Boden abgestellt wurde.
Tragen Sie beim Rasenmähen keine Kopfhörer
zum Musikhören.
Passen Sie niemals die Höhe der Räder an, während der Motor
läuft oder sich der Sicherheitsschlüssel im Schloss befindet.
Lassen Sie den Bügelschalter los, um den Rasenmäher
auszuschalten, wenn dieser blockiert. Warten Sie, bis das
Messer zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie versuchen,
die Verstopfung zu beseitigen oder Gegenstände von der
Unterseite zu entfernen.
Halten Sie Hände und Füße vom Schnittbereich fern.
Halten Sie die Sägeblätter scharf. Tragen Sie beim Umgang mit
dem Messer des Rasenmähers stets Schutzhandschuhe.
Wenn der Grasfangbehälter verwendet wird, muss dieser
regelmäßig auf Abnutzungen und Beschädigungen
überprüft werden. Wechseln Sie aus Sicherheitsgründen den
Grasfangbehälter bei starker Abnutzung aus.
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Rasenmäher
wenden oder in Ihre Richtung ziehen.
Bringen Sie Hände oder Füße nicht in die Nähe bzw. unter den
Rasenmäher. Halten Sie jederzeit einen Sicherheitsabstand
zur Auswurföffnung.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie Steine, Äste, Drähte, Spielzeuge, Knochen usw.,
die in das Messer geraten könnten, aus dem Bereich, in dem
der Rasenmäher verwendet wird. Objekte, die in das Messer
geraten, können ernsthafte Verletzungen verursachen. Bleiben
Sie hinter dem Griff, wenn der Motor läuft.
Betreiben Sie den Rasenmäher weder barfuß noch mit
Sandalen. Tragen Sie jederzeit festes Schuhwerk.
Ziehen Sie den nur Rasenmäher nur rückwärts, wenn dies
unbedingt erforderlich ist. Achten Sie stets auf den Boden
und den Bereich hinter Ihnen, bevor und während Sie sich
rückwärts bewegen.
Achten Sie darauf, dass das Material nicht in Richtung
von Personen ausgeworfen wird. Achten Sie darauf,
dass das Material nicht in Richtung von Wänden oder
anderen Gegenständen ausgeworfen wird. Das Material
kann gegen den Bediener zurückgeschleudert werden.
Lassen Sie den Bügelschalter los, und warten Sie, bis
das Messer zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie
Kiesoberflächen überqueren.
Betreiben Sie den Rasenmäher nicht ohne angebrachten und
intakten Grasfangbehälter, Auswurfschutz, hinteren Schutz
und andere Schutzvorrichtungen. Überprüfen Sie regelmäßig
alle Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen auf deren
ordnungsgemäße Funktion. Ersetzen Sie beschädigte Schutzund Sicherheitsvorrichtungen vor der weiteren Verwendung.
Lassen Sie den eingeschalteten Rasenmäher
niemals unbeaufsichtigt.
Lassen Sie stets den Bügelgriff los, warten Sie, bis das Messer
zum Stillstand gekommen ist, wenn Sie den Rasenmäher
reinigen, den Grasfangbeutel entfernen, Verstopfungen aus der
Auswurföffnung beseitigen, den Rasenmäher unbeaufsichtigt
lassen bzw. Anpassungen vornehmen oder Reparaturen und
Inspektionen ausführen.
Betreiben Sie den Rasenmäher nur bei Tageslicht oder bei
ausreichender Beleuchtung, sodass Gegenstände auf dem
Schnittweg vom Betriebsbereich des Rasenmähers aus
deutlich sichtbar sind.
Betätigen Sie den Rasenmäher nicht, wenn Sie unter Alkoholoder Drogeneinfluss stehen oder wenn Sie müde oder krank
sind. Bleiben Sie immer aufmerksam, achten Sie darauf, was
sie tun und setzen Sie den gesunden Menschenverstand ein.
Meiden Sie gefährliche Umgebungen. Betreiben Sie den
Rasenmäher nicht in feuchtem oder nassem Gras. Verwenden
Sie den Rasenmäher keinesfalls im Regen. Achten Sie
auf Trittsicherheit. Betreiben Sie das Gerät nur im Gehen,
nie rennend.
Lassen Sie den Bügelschalter los, warten Sie, bis das Messer
zum Stillstand gekommen ist, wenn Sie ungewöhnliche
Vibrationen des Rasenmähers bemerken, und prüfen Sie die
Ursache. Im Allgemeinen deutet Vibration auf ein Problem hin.
Im Fall einer ungewöhnlichen Vibration des Geräts finden Sie
unter „Problembehebung“ weitere Informationen.
Tragen Sie beim Betreiben des Rasenmähers stets geeigneten
Augen- und Atemschutz.
19
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
Der Gebrauch von Zubehörteilen oder Zusätzen, die nicht
für den Gebrauch mit dem Rasenmäher empfohlen werden,
kann gefährlich sein. Verwenden Sie nur von DeWALT
genehmigtes Zubehör.
Beugen Sie sich nicht zu weit nach vorne, wenn Sie den
Rasenmäher betreiben. Achten Sie während des Betriebs
des Rasenmähers stets auf Ihre Standfestigkeit und
Ihr Gleichgewicht.
Mähen Sie stets parallel zum Hang, nie den Hang hinauf oder
hinunter. Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor, wenn Sie an
Hängen die Richtung wechseln.
Achten Sie auf Löcher, Wurzeln, Bodenunebenheiten,
Steine und andere verborgene Objekte. Unebenes Gelände
kann zu Unfällen durch Stürze führen. Hohes Gras kann
Hindernisse verbergen.
Mähen Sie nie nasses Gras. Mähen Sie nicht an steilen
Hängen. Mangelnde Standfestigkeit kann zu Unfällen durch
Stürze führen.
Mähen Sie nicht in der Nähe von Abhängen, Gräben oder
Böschungen. Es besteht die Gefahr, dass Sie ausrutschen oder
das Gleichgewicht verlieren.
Lassen Sie den Rasenmäher vor der Lagerung stets abkühlen.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und ziehen Sie den
Akku aus dem Gerät heraus. Achten Sie darauf, dass alle
beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind:
ʵʵ Wann immer Sie die Maschine verlassen;
ʵʵ Bevor Blockaden entfernt werden;
ʵʵ Vor dem Überprüfen, Reinigen oder Warten des Geräts.
Sicherheit anderer Personen
•
•
•
Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung oder
Kenntnisse verwendet werden, außer wenn diese Personen von
einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder mit ihm vertraut
gemacht werden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass
sie nicht mit dem Gerät spielen.
Nach dem Überfahren eines Fremdkörpers. Überprüfen
Sie das Gerät auf Beschädigungen und führen Sie ggf.
Reparaturen durch.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Verletzungen, die durch das Berühren von sich drehenden/
bewegenden Teilen verursacht werden.
• Verletzungen, die durch das Austauschen von Teilen, Messern
oder Zubehör verursacht werden.
• Verletzungen, die durch längeren Gebrauch eines Geräts
verursacht werden. Bei der längeren Verwendung eines
Werkzeugs ist sicherzustellen, dass regelmäßig Pausen
eingelegt werden.
20
•
•
•
Schwerhörigkeit.
Gesundheitsrisiken durch das Einatmen von Staub beim
Gebrauch des Geräts (Beispielsweise bei Holzarbeiten,
insbesondere Eiche, Buche und Pressspan).
Nehmen Sie niemals ein Gerät auf, während der Motor läuft.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Deutsch
•
•
•
•
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 19 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus
dem Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den AkkuLöseknopf 20 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
21
Deutsch
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer
des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB115 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das
Ladegerät verwenden. Befolgen Sie anschließend den
beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
•
•
•
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
22
•
•
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für
Frischluft. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in
ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Deutsch
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
Materialien kommen können, durch die ein Kurzschluss
entstehen kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku in
einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn
die Abdeckkappe am
FLEXVOLTTM-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku mit
einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl von 3
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Zum Beispiel kann für
Anwendungsbeispiele für use- und
transport-kennzeichnungen
den Transport Wh-Wert
3 x 36 Wh angegeben sein,
das bedeutet 3 Akkus mit
je 36 Wh. Der Verwendung
Wh-Wert kann 108 Wh sein (d.h. 1 Akku).
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der Verwendung
aufgeladen werden.
Akku-Ladestandsanzeige [Abb. C)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
23
Deutsch
Die Ladezustandsanzeige zeigt wie nachfolgend dargestellt an,
wie weit der Akku ungefähr aufgeladen ist:
75–100% aufgeladen
51-74% aufgeladen
< 50% aufgeladen
Der Akku muss
aufgeladen werden
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste
für die Ladestandsanzeige gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten
D
zu entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden
N
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe).
Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus
mit 36 Wh).
Akkutyp
Für das Modell DCMW564 werden zwei 18V-Akkus eingesetzt.
Für optimale Ergebnisse verwenden Sie DCB184, DCB546
oder DCB547
Weitere Angaben sind den Technischen Daten zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Rasenmäher
1Ladegerät
1Grasfangbeutel
1Mulcheinsatz
1Sicherheitsschlüssel
1 Li-Ion-Akku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 Modelle)
2 Li-Ion-Akkus (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 Modelle)
3 Li-Ion-Akkus (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 Modelle)
1Betriebsanleitung
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen sind im
Lieferumfang von N-Modellen nicht enthalten. Akkus und
Ladegeräte sind im Lieferumfang von NT-Modellen nicht
enthalten. B-Modelle werden mit Bluetooth®-Akkus ausgeliefert.
HINWEIS: Die Wortmarke und Logos Bluetooth® sind
eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth®, SIG, Inc. und
jede Verwendung dieser Marken durch DeWALT erfolgt unter
Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind das Eigentum
ihrer jeweiligen Eigentümer.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Tragen Sie Augenschutz.
24
Deutsch
Achten Sie auf das scharfe Messer. Die Messer drehen
sich nach Abschalten des Geräts einige Sekunden
lang weiter. Entfernen Sie die Sperrvorrichtung, bevor
Wartungsarbeiten durchgeführt werden oder wenn
das Kabel beschädigt ist.
Achten Sie auf Gegenstände, die eventuell
umhergeschleudert werden. Halten Sie andere
Personen vom Arbeitsbereich fern.
96
Garantierte Schallleistung laut Richtlinie 2000/14/EG.
Nicht Regen aussetzen.
Das Messer rotiert nach Abschalten des
Geräts einige Sekunden lang weiter.
Lage des Datumscodes (Abb. G)
Der Datumscode 35 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2018 XX-XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Ein-/Aus-Schaltkasten
2 Ein-/Aus-Taste
3 Sicherheitsschlüssel
4 Griff
5 Bügelgriff
6 Griffsperren
7 Griffhalterungen
8 Löcher für Griffbefestigung
9 Akkuanschlussabdeckung
10 Verstellhebel für die Schnitthöhe
11 Hintere Klappe
12 Grasfangbeutel
13 Grasfangbeutelgriff
14 Oberer Tragegriff
15 Unterer Tragegriff
Bestimmungsgemässe Verwendung
Dieser Rasenmäher wurde für professionelle
Rasenmähanwendungen entwickelt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Dieser Rasenmäher ist ein Gerät zur professionellen Rasenpflege.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
VORSICHT: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Gerät aus und entfernen
Sie den Sicherheitsschlüssel und die Akkus, bevor Sie
Montagearbeiten oder Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
Einstellen der Griffhöhe (Abb. D, E)
Der Mäher wird im Aufbewahrungsmodus ausgeliefert. Sie
müssen den Griff auf die Arbeitsposition einstellen, bevor
Sie fortfahren.
1. Um den Griff 4 aus der Aufbewahrungsposition zu lösen,
ziehen und drehen Sie die beiden Griffsperren 6 , die
sich an beiden Seiten des Griffs befinden, um eine halbe
Umdrehung, siehe Abb. D.
2. Ziehen Sie den Griff bis zur Arbeitsposition hoch.
3. Suchen Sie die zwei Löcher für die Griffbefestigung 16 an
den Griffhalterungen 7 , siehe Abb. E.
4. Stellen Sie den Griff auf die Position ein, die am besten
zum Bediener passt, und sperren Sie ihn, indem Sie
die Griffsperren 6 lösen und in den gewünschten
Befestigungslöchern einrasten lassen.
Grasfangbeutel (Abb. F)
VORSICHT: Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und die
Akkus, bevor Sie den Mulcheinsatz entfernen und wenn Sie
die hintere Klappe öffnen und einen Beutel einsetzen.
1. Stellen Sie sicher, dass der Mulcheinsatz 22 (Abb. G) vom
Mäher entfernt wurde, bevor Sie mit Schritt 2 fortfahren.
2. Heben Sie die hintere Klappe 11 an und bringen Sie den
Grasfangbeutel 12 so am Rasenmäher an, dass die Haken
des Beutels 18 auf den Laschen 21 liegen, wie in Abb. F
dargestellt. Schließen Sie dann die hintere Klappe.
Mulcheinsatz (Abb. G)
VORSICHT: Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und die
Akkus, bevor Sie den Grasfangbeutel entfernen oder wenn
Sie den Mulcheinsatz anbringen.
1. Stellen Sie sicher, dass der Grasfangbeutel 12 nicht
angebracht ist, bevor Sie mit Schritt 2 fortfahren.
2. Heben Sie die hintere Klappe 11 und schieben Sie die
Mulcheinsatz 22 vollständig in den Rasenmäher, wie in
Abb. G dargestellt.
3. Stellen Sie sicher, dass die hintere Klappe vollständig unten
ist, bevor der Rasenmäher eingeschaltet wird.
Heckauswurf
VORSICHT: Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel
und die Akkus, bevor Sie den Grasfangbeutel und den
Mulcheinsatz entfernen.
25
Deutsch
1. Um den Mäher im Heckauswurfmodus zu betreiben,
entfernen Sie sowohl den Grasfangbeutel als auch
den Mulcheinsatz.
2. Achten Sie darauf, dass die hintere Klappe unten ist, wenn
der Heckauswurf verwendet wird.
HINWEIS: Die hintere Klappe ist so geformt, dass die
Öffnung (unten) nicht vollständig geschlossen wird.
BETRIEB
VORSICHT: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Gerät aus und entfernen
Sie den Sicherheitsschlüssel und die Akkus, bevor
Sie Einstellungen vornehmen oder Anbaugeräte
oder Zubehör anbringen oder entfernen. Ungewolltes
Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
Anbringen und Entfernen der Akkus (Abb. H)
VORSICHT: DER SICHERHEITSSCHLÜSSEL
MUSS ENTFERNT WERDEN, DAMIT VOR DEM
ANBRINGEN BZW. ENTFERNEN DES AKKUS KEINE
UNBEABSICHTIGTE BEDIENUNG ERFOLGEN KANN.
Dieser Rasenmäher ist für den Betrieb mit zwei Akkus mit
gleicher Kapazität ausgelegt. Der Rasenmäher kann nicht mit
einem einzelnen Akku betrieben werden. Wenn Sie Akkus mit
unterschiedlicher Kapazität verwenden, schaltet der Akku mit
kleinerer Kapazität das Gerät ab, wenn er leer ist.
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte jeder Akku
vollständig aufgeladen werden.
Anbringen von Akkus
1. Heben Sie die Akkuanschlussabdeckung 9 an, um den
Akkuanschluss 23 freizulegen, und halten Sie sie fest.
2. Schieben Sie einen Akku 16 in jeden der beiden
Akkuanschlüsse, bis ein Klicken zu hören ist (Abb. H). Stellen
Sie sicher, dass die Akkus vollständig sitzen und in Position
eingerastet sind.
3. Schließen Sie die Akkuanschlussabdeckung. Stellen Sie vor
dem Start des Rasenmähers sicher, dass die Abdeckung
vollständig geschlossen ist.
Entfernen von Akkus
1. Öffnen Sie die Akkuanschlussabdeckung 9 wie
zuvor beschrieben.
2. Drücken Sie den Akku-Löseknopf 15 und ziehen Sie den
Akku 16 aus dem Werkzeug.
LESEN SIE VOR GEBRAUCH DES
RASENMÄHERS DIESE ANLEITUNG
Eine vollständige Liste der Komponenten finden Sie in
Abbildung A am Anfang dieses Handbuchs. Bewahren Sie dieses
Handbuch gut auf.
VORSICHT: Scharfes, bewegliches Messer. Betreiben
Sie den Rasenmäher nicht zum Mulchen, wenn die
hintere Klappe nicht durch die Federn geschlossen ist,
da sonst ernsthafte Verletzungen die Folge sein können.
Lassen Sie den Rasenmäher in einer Werkstatt in Ihrer
Nähe reparieren.
26
VORSICHT: Mäher nur betreiben, wenn der Griff in
seiner Position arretiert ist.
VORSICHT: Scharfes, bewegliches Messer. Betreiben
Sie den Rasenmäher nur mit dem Grasfangkorb, wenn
die Aufhängebügel am Grasfangkorb ordnungsgemäß
am Mäher sitzen und die Heckauswurfklappe fest an
der Oberseite des Grasfangkorbs anliegt, da es sonst zu
schweren Verletzungen kommen kann.
WARNUNG: Beschleunigen Sie den Arbeitsvorgang nicht
mit Gewalt. Vermeiden Sie eine Überlastung.
Einstellen der Mäherhöhe (Abb. I)
Die Schnitthöhe wird durch den zentralen
Höheneinstellungshebel angepasst.
HINWEIS: Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Höhe
geschnitten werden soll, dann beginnen Sie mit dem
Höhenverstellhebel 10 in Richtung der Rückseite des Geräts zu
mähen und justieren Sie die Höhe bei Bedarf nach unten, wie in
Abbildung I dargestellt.
Einstellen der Schnitthöhe
1. Ziehen Sie den Verstellhebel für die Schnitthöhe 10 aus der
Arretierungsnut 17 .
2. Zur Erhöhung der Schnitthöhe schieben Sie den Hebel zum
hinteren Teil des Mähers.
3. Zur Verringerung der Schnitthöhe schieben Sie den Hebel
zum vorderen Teil des Mähers.
4. Drücken Sie den Hebel für die Höheneinstellung in eine der
sieben Arretiermuttern.
Sicherheitsschlüssel (Abb. J)
VORSICHT: Scharfes, bewegliches Messer. Um ein
versehentliches Starten oder den unzulässigen Gebrauch
Ihres Akku-Rasenmähers zu verhindern, wurde ein
Sicherheitsschlüssel 3 in das Design Ihres Rasenmähers
integriert. Der Rasenmäher wird vollständig deaktiviert,
wenn der Sicherheitsschlüssel von dem Rasenmäher
entfernt wurde.
HINWEIS: Der Sicherheitsschlüssel hat ein Loch in der
Mitte, damit er außerhalb der Reichweite von Kindern z.B.
an einem Nagel aufgehängt werden kann. Binden Sie den
Sicherheitsschlüssel nicht am Mäher fest.
VORSICHT: Die sich drehenden Messer können
ernsthafte Verletzungen verursachen. Um schwere
Verletzungen zu vermeiden, entfernen Sie den
Sicherheitsschlüssel und die Akkus, wenn das
Gerät unbeaufsichtigt ist und wenn es aufgeladen,
gereinigt, gewartet, transportiert, angehoben und
gelagert wird.
Start des Rasenmähers (Abb. K, L)
VORSICHT: Scharfes, bewegliches Messer. Versuchen
Sie niemals, die Funktion dieses Schaltkastens und
des Sicherheitsschlüsselsystems zu manipulieren, da
dies ernsthafte Verletzungen zur Folge haben kann.
HINWEIS: Der Rasenmäher ist betriebsbereit, wenn Akkus und
Sicherheitsschlüssel eingesetzt wurden.
Deutsch
1. Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel 3 in den EIN-/
AUS-Schaltkasten 1 , bis er vollständig im Gehäuse
sitzt, wie in Abbildung K dargestellt. Der Rasenmäher ist
nun betriebsbereit.
2. Ihr Rasenmäher ist mit einem speziellen EIN-/AUSSchaltkasten 1 ausgestattet. Um den Rasenmäher zu
bedienen, müssen Sie die EIN-/AUS-Taste 2 auf dem
EIN-/AUS-Schaltkasten 1 drücken, ziehen Sie dann den
Bügelgriff 5 zur Griffstange, wie in Abbildung L dargestellt.
Sobald der Rasenmäher läuft, können Sie die EIN-/AUS-Taste
wieder loslassen.
3. Lassen Sie zum AUSSCHALTEN des Mähers den
Bügelschalter 5 los.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals, einen Schalter oder
Bügelgriff in der EINSCHALTSTELLUNG zu arretieren.
HINWEIS: Sobald der Bügelgriff in die ursprüngliche Stellung
zurückgekehrt ist, wird der „Automatische Bremsmechanismus“
aktiviert. Der Motor bremst mechanisch und das Messer des
Rasenmähers bleibt innerhalb von drei Sekunden stehen.
Rasenmäherüberlastung
Um Schäden aufgrund einer Überlastung zu vermeiden,
versuchen Sie nicht, zu viel Gras auf einmal zu entfernen.
Verlangsamen Sie Ihre Schnittgeschwindigkeit oder heben Sie
die Schnitthöhe an.
Lagerung (Abb. A, M)
VORSICHT: Das sich drehende Messer kann ernsthafte
Verletzungen verursachen. Lassen Sie den Bügelgriff 5 los, um den Rasenmäher auszuschalten, entfernen Sie den
Sicherheitsschlüssel und entfernen Sie die Akkus vor dem
Anheben, Transport oder der Lagerung des Rasenmähers.
Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.
VORSICHT: Quetschpunkt. Um Quetschungen zu
vermeiden, halten Sie die Finger beim Herunterklappen der
Griffe aus dem Bereich um die Griffhalterungen fern.
VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass das Kabel beim
Zusammenklappen nicht in dem Bereich zwischen Griff
und Griffhalterung gespannt oder zusammengepresst
wird. Dies kann Schaden am Netzkabel verursachen.
Der Griff des Rasenmähers kann für eine schnelle und bequeme
Lagerung leicht heruntergeklappt werden.
1. Um den Griff 4 , zu lösen ziehen und drehen Sie die beiden
Griffsperren 6 , die sich an beiden Seiten des Griffs befinden,
um eine halbe Umdrehung.
2. Klappen Sie den Griff zur Vorderseite des Mähers, wie in
Abb. M gezeigt.
3. Suchen Sie die Löcher für die Griffbefestigung 8 an den
Griffhalterungen 7 , siehe Abb. M.
4. Sichern Sie den Griff, indem Sie die Griffsperren 6 lösen, so
dass sie in den Löchern für die Griffbefestigung einrasten
können, und stellen Sie sicher, dass der Griff fest sitzt, siehe
Abb. M.
Tragen des Rasenmähers (Abb. A, N)
VORSICHT: Die sich drehenden Messer können
ernsthafte Verletzungen verursachen. Um schwere
Verletzungen zu vermeiden, entfernen Sie den
Sicherheitsschlüssel und die Akkus, wenn das
Gerät unbeaufsichtigt ist und wenn es aufgeladen,
gereinigt, gewartet, transportiert, angehoben und
gelagert wird.
• Der Rasenmäher kann mit den bequemen
Tragegriffen 14 , 15 getragen werden, wie in Abb. N
dargestellt. VERSUCHEN SIE NICHT den Rasenmäher
durch Greifen des Hauptgriffs 4 zu heben.
Tipps für das Rasenmähen
WARNUNG: KONTROLLIEREN SIE STETS DEN
BEREICH, IN DEM DER RASENMÄHER VERWENDET
WERDEN SOLL, UND ENTFERNEN SIE STEINE, ÄSTE,
DRÄHTE, KNOCHEN USW., DIE IN DAS MESSER
GERATEN KÖNNTEN.
WARNUNG: Mähen Sie stets parallel zum Hang,
nie den Hang hinauf oder hinunter. Gehen Sie mit
äußerster Vorsicht vor, wenn Sie an Hängen die Richtung
wechseln. Mähen Sie keinesfalls steile Hänge. Achten Sie
auf Trittsicherheit.
1. Lassen Sie den Bügelgriff los, um den Rasenmäher
AUSZUSCHALTEN, wenn Sie Bereiche mit Kies überqueren.
(Steine können umhergeschleudert werden.)
2. Stellen Sie den Rasenmäher auf die größtmögliche
Schnitthöhe ein, wenn Sie unebene Flächen oder hohes
Gras mähen. Wenn zu viel Gras auf einmal geschnitten
wird, kann dies eine Überlastung des Motors zur
Folge haben und diesen zum Stillstand bringen. Siehe
Abschnitt Problembehebung.
3. Wenn der Grasfangbeutel 12 verwendet wird, während das
Gras stark wächst, verfängt sich das Gras möglicherweise
in der Auswurföffnung. Lassen Sie den Bügelschalter los,
um den Rasenmäher auszuschalten, und entfernen Sie
den Sicherheitsschlüssel und die Akkus. Entfernen Sie
den Grasfangbeutel, und schütteln Sie das Gras in den
Boden des Grasfangbeutels. Entfernen Sie zudem Gras und
Verschmutzungen aus dem Bereich der Auswurföffnung.
Tauschen Sie den Grasfangkorb aus.
4. Beginnt der Rasenmäher ungewöhnlich zu vibrieren, lassen
Sie den Bügelgriff los, um den Rasenmäher auszuschalten,
und entfernen Sie Sicherheitsschlüssel und Akkus. Prüfen Sie
sofort die Ursache. Vibrationen weisen auf eine Fehlfunktion
hin. Betreiben Sie den Rasenmäher nicht mehr, bis eine
Wartung durchgeführt wurde. Siehe hierzu den Abschnitt
„Problembehebung“.
5. Für beste Mähergebnisse muss das Messer geschärft und
ausbalanciert bleiben.
6. Untersuchen und reinigen Sie den Rasenmäher nach jedem
Gebrauch gründlich, da ein Mähwerk mit verkrustetem Gras
die Leistung beeinträchtigt.
7. LASSEN SIE DEN BÜGELGRIFF STETS LOS, UM DEN
RASENMÄHER AUSZUSCHALTEN, UND ENTFERNEN
27
Deutsch
SIE DEN SICHERHEITSSCHLÜSSEL UND DIE AKKUS,
WENN SIE DEN RASENMÄHER (AUCH KURZFRISTIG)
UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.
Mithilfe der folgenden Vorschläge erzielen
Sie optimale Betriebszeiten des kabellosen
Rasenmähers:
• Arbeiten Sie in Bereichen mit besonders langem oder
dickem Gras langsam.
• Mähen Sie nicht, wenn das Gras nass vom Regen oder vom
Tau durchnässt ist.
• Mähen Sie den Rasen regelmäßig, besonders in Zeiten
starken Wachstums.
HINWEIS: Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Rasenmäher
nach dem Gebrauch wieder aufladen, um die
Batterielebensdauer zu verlängern. Häufiges Laden
schadet Ihrer Batterie nicht und wird sicherstellen, dass
die Batterie vollständig aufgeladen und bereit für ihren
nächsten Einsatz ist. Die Lagerung eines nicht vollständig
geladenen Akkus verkürzt die Akkulebensdauer.
WARTUNG
VORSICHT: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Gerät aus und entfernen
Sie den Sicherheitsschlüssel und die Akkus, bevor
Sie Einstellungen vornehmen oder Anbaugeräte
oder Zubehör anbringen oder entfernen. Ungewolltes
Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
Entfernen und Installieren des Messers
(Abb. O – Q)
VORSICHT: VERLETZUNGSGEFAHR. STELLEN SIE
BEIM WIEDERZUSAMMENBAU DES MESSERSYSTEMS
SICHER, DASS JEDES TEIL KORREKT NEU INSTALLIERT
WIRD, WIE UNTEN BESCHRIEBEN. EIN UNSACHGEMÄSSER
ZUSAMMENBAU DES MESSERS ODER SONSTIGER
TEILE DES MESSERSYSTEMS KANN SCHWERE
VERLETZUNGEN VERURSACHEN.
VORSICHT: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Gerät aus und entfernen
Sie den Sicherheitsschlüssel und die Akkus, bevor
Sie Einstellungen vornehmen oder Anbaugeräte
oder Zubehör anbringen oder entfernen. Ungewolltes
Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
1. Schneiden Sie ein Stück 2x4 Holz 24 610 mm, damit sich
das Messer beim Entfernen der Flanschmutter 25 nicht
drehen kann.
WARNUNG: Tragen Sie Handschuhe und einen
geeigneten Augenschutz. Kippen Sie den Rasenmäher auf
die Seite. Achten Sie auf scharfe Messerklingen.
2. Positionieren Sie das Holz und schrauben Sie die
Flanschmutter 25 gegen den Uhrzeigersinn mit
28
einem 18mm-Schraubenschlüssel 26 ab, wie in
Abbildung O dargestellt.
3. Entfernen Sie den quadratischen Messerabstandhalter
aus Metall 27 , die quadratische Messerisolierung aus
Kunststoff 28 und das Messer 29 wie in Abb. P gezeigt.
Der Messerlüfter 30 sollte nicht entfernt werden. Prüfen Sie
alle Teile auf eventuelle Beschädigungen, und ersetzen Sie
diese ggf.
4. Das geschärfte oder neue Messer 29 an der Schulter 31 des Messerlüfters 30 anbringen, wie in Abb. P gezeigt.
HINWEIS: Achten Sie beim Anbringen des geschärften oder
neuen Messers an der Schulter 31 des Messerlüfters 30 darauf, dass die GRASSEITE des Messers nach unten weist,
wenn der Rasenmäher sich wieder in der normalen, aufrechten
Stellung befindet.
5. Bringen die Messerisolierung aus Kunststoff 28 so am
Messer an, dass die Lamellen der einen Seite die Kanten des
Messers umschließen.
6. Bringen Sie den Abstandhalter für das Messer 27 so an,
dass sich dieser zwischen den Lamellen auf der anderen
Seite der Messerisolierung befindet. Achten Sie darauf,
die Flächen in den Aussparungen des Abstandhalters
für das Messer mit den Flächen am Schaft des Messers
auszurichten, indem Sie ggf. das Messer und die Isolation
des Messers drehen.
7. Das Holzstück 24 so positionieren, dass sich das Messer
nicht dreht (siehe Abb. Q). Die Flanschmutter 25 mit dem
Flansch gegen den Abstandhalter 27 setzen und mit einem
Schraubenschlüssel fest anziehen.
Schärfen des Messers
HALTEN SIE DAS MESSER SCHARF, UM STETS EINE OPTIMALE
LEISTUNG DES RASENMÄHERS ZU ERZIELEN. MIT EINEM
STUMPFEN MESSER KANN NICHT ORDNUNGSGEMÄSS
GEMÄHT WERDEN.
• Für das Modell DCMW564 wird die Ersatzklinge
DT20671 benötigt.
Die Verwendung von Zubehör, das in diesem Handbuch
nicht empfohlen wird, kann gefährlich sein.
WARNUNG: Tragen Sie beim Entfernen, Schärfen und
Anbringen des Messers Handschuhe und geeigneten
Augenschutz. Stellen Sie sicher, dass Sicherheitsschlüssel
und Akkus entfernt sind.
In der Regel ist es ausreichend, das Messer während der
Mähsaison zweimal zu schärfen. Sand führt dazu, dass das
Messer rasch stumpf wird. Wenn Ihr Rasen einen sandigen
Untergrund aufweist, muss das Messer möglicherweise häufiger
geschärft werden. ERSETZEN SIE VERBOGENE ODER
BESCHÄDIGTE MESSER UNVERZÜGLICH.
Beim Schärfen des Messers
• Stellen Sie sicher, dass das Messer ausbalanciert bleibt.
• Schärfen Sie das Messer im ursprünglichen Schnittwinkel.
• Schärfen Sie beide Enden des Messers, und entfernen Sie an
beiden Enden die gleiche Menge Material.
Deutsch
So schärfen Sie ein Messer in einem
Schraubstock (Abb. R)
1. Stellen Sie sicher, dass der Kugelgriff gelöst ist, das Messer
sicher gestoppt hat und Sicherheitstaste sowie Akkus vor
dem Entfernen des Messers entfernt wurden.
2. Entfernen Sie das Messer vom Rasenmäher. Siehe die
Anweisungen zum Entfernen und Installieren des Messers.
3. Sichern Sie das Messer 29 in einem Schraubstock 32 .
4. Tragen Sie geeigneten Augenschutz und Handschuhe, und
achten Sie darauf, sich nicht zu schneiden.
5. Schärfen Sie die Schneiden des Messers vorsichtig mit einer
feinen Feile 33 oder einem Schleifstein. Behalten Sie den
ursprünglichen Schnittwinkel bei.
6. Prüfen Sie die Ausbalancierung des Messers. Siehe die
Anweisungen zur Messerausbalancierung.
7. Bringen Sie das Messer wieder am Rasenmäher an und
ziehen sie es sicher fest.
Ausbalancieren des Messers (Abb. S)
Prüfen Sie die Balance des Messers 29 , indem Sie das
Mittelloch des Messers auf einem Nagel oder einem horizontal
in einer Zwinge 32 befestigten runden Schraubendreher 34 positionieren. Wenn sich ein Ende des Messers nach unten
dreht, feilen Sie entlang der scharfen Kante des nach unten
fallenden Endes. Das Messer ist ordnungsgemäß ausbalanciert,
wenn kein Ende sinkt.
Schmierung
Schmieren ist nicht erforderlich. Ölen Sie die Räder nicht. Die
Lager der Räder verfügen über Plastikoberflächen, die nicht
geschmiert werden müssen.
Reinigung
Lösen Sie den Bügelgriff 5 , um den Rasenmäher auszuschalten,
lassen Sie das Messer zum Stehen kommen und ziehen Sie
dann den Sicherheitsschlüssel ab. Verwenden Sie ein stumpfes
Werkzeug, um geschnittenes Gras von der Unterseite des
Rasenmähers zu reinigen. Überprüfen Sie nach mehrmaligem
Gebrauch, ob alle Befestigungen fest angezogen sind.
ziehen Sie den Netzstecker. Wischen Sie alle offenliegenden Teile
mit einem feuchten Tuch ab.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
FEHLERBEHEBUNG
Wenn das Gerät nicht richtig zu funktionieren scheint, befolgen
Sie die nachfolgenden Hinweise. Sollte sich das Problem
nicht beheben lassen, wenden Sie sich an eine DeWALT
Vertragswerkstatt in Ihrer Nähe.
Verhindern von Rost
Düngemittel und andere Gartenchemikalien enthalten Mittel,
welche die Korrosion von Metallen stark beschleunigen. Wenn
Sie Flächen mähen, auf denen Düngemittel oder Chemikalien
verwendet wurden, sollten Sie den Rasenmäher nach dem
Gebrauch unmittelbar wie folgt reinigen: Lassen Sie den
Bügelgriff 5 los, um den Rasenmäher auszuschalten, und
29
Deutsch
WARNUNG: Lassen Sie erst den Bügelschalter los, um
den Rasenmäher auszuschalten. Warten Sie dann, bis das
Messer zum Stillstand gekommen ist.
Problem
Mögliche Lösung
Der Rasenmäher
funktioniert nicht,
wenn der Bügelgriff
aktiviert wird.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des
Rasenmähers richtig eingesteckt ist und dass die
Taste am Schaltkasten vollständig gedrückt wird,
bevor Sie den Bügelgriff ziehen.
Lassen Sie den Bügelschalter los, um den
Rasenmäher auszuschalten. Entfernen Sie den
Sicherheitsschlüssel und den Akku. Kippen Sie den
Rasenmäher auf die Seite, und überprüfen Sie, ob
sich das Messer frei drehen lässt.
Stellen Sie sicher, dass das Akkufach frei von
Verschmutzungen und ordnungsgemäß
angeschlossen ist.
Wurde der Akku vollständig aufgeladen? Drücken
Sie die Taste der Ladestandsanzeige.
Lassen Sie den Bügelschalter los, um den
Rasenmäher auszuschalten. Entfernen Sie den
Sicherheitsschlüssel und den Akku. Kippen Sie den
Rasenmäher auf die Seite, und überprüfen Sie, ob
sich das Messer frei drehen lässt.
Stellen Sie die Schnitthöhe der Räder auf
die höchste Position ein, und starten Sie den
Rasenmäher.
Stellen Sie sicher, dass das Akkufach frei von
Verschmutzungen und ordnungsgemäß
angeschlossen ist.
Wurde der Akku vollständig aufgeladen? Drücken
Sie die Taste der Ladestandsanzeige.
Vermeiden Sie eine Überlastung des Rasenmähers.
Verlangsamen Sie die Schnittgeschwindigkeit, oder
heben Sie die Schnitthöhe an.
Lassen Sie den Bügelschalter los, um den
Rasenmäher auszuschalten. Ziehen Sie den
Netzstecker. Kippen Sie den Rasenmäher auf die
Seite, und überprüfen Sie Folgendes:
• Schärfe des Messers - Halten Sie das
Messer scharf.
• Das Deck und die Auswurföffnung
auf Verstopfungen.
Die Radhöheneinstellung ist möglicherweise zu
niedrig für den gegebenen Rasen. Erhöhen Sie die
Schnitthöhe.
Lassen Sie den Bügelschalter los, um den
Rasenmäher auszuschalten. Ziehen Sie den
Netzstecker. Vergrößern Sie die Schnitthöhe, um
den Widerstand durch das Gras zu verringern.
Überprüfen Sie, ob sich die Räder frei drehen lassen.
Der Motor blockiert
beim Mähen.
Der Rasenmäher
läuft, aber die
Schneidleistung ist
unbefriedigend.
Der Rasenmäher
lässt sich nur
schwer schieben.
30
Problem
Mögliche Lösung
Der Rasenmäher ist
ungewöhnlich laut
und vibriert.
Lassen Sie den Bügelschalter los, um den
Rasenmäher auszuschalten. Ziehen Sie den
Netzstecker. Kippen Sie den Rasenmäher auf die
Seite, und überprüfen Sie, ob das Messer verbogen
oder beschädigt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes
Messer ggf. durch ein Ersatzmesser von DeWALT.
Übergeben Sie den Rasenmäher an eine DeWALT
Vertragswerkstatt, wenn die Unterseite des Decks
beschädigt ist.
Wenn das Messer nicht sichtlich beschädigt ist und
der Rasenmäher weiterhin vibriert:
• Lassen Sie den Bügelschalter los, um den
Rasenmäher auszuschalten.
• Ziehen Sie den Netzstecker.
• Demontieren Sie die gesamte Messerbaugruppe
wie im Abschnitt Entfernen und
Installieren des Messers beschrieben.
• Entfernen Sie Schmutz und reinigen Sie jedes Teil.
• Ersetzen Sie jedes Teil, wie im Abschnitt
Entfernen und Installieren des
Messers beschrieben.
Übergeben Sie den Rasenmäher an eine
zugelassene DeWALT Vertragswerkstatt, wenn das
Gerät weiterhin vibriert.
Steckverbindung prüfen.
Tauschen Sie das Ladegerät aus.
Die Auswurföffnung ist verstopft. Lassen Sie
den Bügelschalter los, um den Rasenmäher
auszuschalten. Ziehen Sie den Netzstecker.
Entfernen Sie abgeschnittenes Gras aus der
Auswurföffnung.
Heben Sie die Schnitthöhe der Räder an, um die
abgeschnittene Länge zu verkürzen.
Der Behälter ist voll. Leeren Sie den Behälter öfter.
Ladestatus-LEDs
leuchten nicht
Geschnittenes Gras
wird vom Rasenmäher
nicht im Beutel
aufgesammelt.
English
2 X 18V LAWN MOWER
DCMW564
Congratulations!
EC-Declaration of Conformity
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Machinery Directive
Technical Data
Voltage
Type
Battery type
No load speed
Blade Length
Weight (without battery pack)
VDC
rpm
cm
kg
DCMW564
2 x 18
1
Li-Ion
3300
48
25.9
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60335:
dB(A)
79.5
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
92
LWA(sound power level)
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
2.0
Hand/arm weighted vibration value:
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
2.5
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60335 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Lawn Mower
DCMW564
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-77:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
2000/14/EC, Lawn Mower, L < 50cm, Annex VI, DEKRA
Certification B.V., Meander 1051 / P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Netherlands
Notified Body ID No.: 0344
Level of acoustic power according to 2000/14/EC
(Article 12, Annex III, L< 50cm):
LWA (measured sound power) 92 dB(A)
uncertainty (K) = 2 dB(A)
LWA (guaranteed sound power) 96 dB(A)
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
19.12.2017
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
31
Weight
English
Batteries
Cat #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
3.0
Chargers/Charge Times (Minutes)
Weight (kg) DCB107
1.05
1.25
0.35
0.61
0.40
0.62
0.35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
•
•
•
Denotes risk of fire.
Safety Instructions
WARNING: When using cordless appliances, basic safety
precautions, including the following, should always be
followed to reduce the risk of fire, electric shock, personal
injury and material damage.
WARNING: When using the machine the safety rules must
be followed. For your own safety and bystanders please
read these instructions before operating the machine.
Please keep the instructions safe for later use.
• Read all of this manual carefully before operating
the appliance.
• The intended use is described in this manual. The use
of any accessory or attachment or the performance
of any operation with this appliance other than those
recommended in this instruction manual may present
a risk of personal injury.
• Retain this manual for future reference.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
Using Your Appliance
Always take care when using the appliance.
• This appliance is not intended for use by young or infirm
persons without supervision.
• The appliance is not to be used as a toy.
• Do not allow children or animals to come near the work area
or touch the appliance.
• Close supervision is necessary when the appliance is used
near children.
• Use in a dry location only. Do not allow the appliance to
become wet.
• Do not immerse the appliance in water.
32
•
•
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Do not open body casing. There are no user serviceable
parts inside.
Do not operate the appliance in explosive atmospheres, such
as in the presence of flammable liquids, gases or dust.
Before using, always visually inspect to see that the blades,
blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged.
Replace worn or damaged blades and bolts in sets to
preserve balance.
Never operate the machine while people, especially children,
or pets are nearby.
Keep in mind that the operator or user is responsible
for accidents or hazards occurring to other people or
their property.
Before Use
•
•
•
While operating the machine always wear substantial
footwear and long trousers. Do not operate the machine when
barefoot or wearing open sandals. Avoid wearing clothing
that is loose fitting or that has hanging cords or ties.
Thoroughly inspect the area where the machine is to be used
and remove all objects which can be thrown by the machine.
Before using, always visually inspect to see that the blade,
blade bolt and the blade assembly are not worn or damaged.
Replace worn or damaged components in sets to preserve
balance. Replace damaged or unreadable labels.
After Use
•
•
•
When not in use, the appliance should be stored in a dry, well
ventilated place out of the reach of children.
Children should not have access to stored appliances.
When the appliance is stored or transported in a vehicle
it should be placed in the boot or restrained to prevent
movement following sudden changes in speed or direction.
Inspection and Repairs
•
•
•
•
Before use, check the appliance for damaged or defective
parts. Check for breakage of parts, damage to switches and
any other conditions that may affect its operation.
Do not use the appliance if any part is damaged or defective.
Have any damaged or defective parts repaired or replaced by
an authorised repair agent.
Never attempt to remove or replace any parts other than those
specified in this manual.
English
•
•
Be careful during adjustment of the mower to prevent
entrapment of the fingers between moving blades/parts and
fixed parts of the machine.
When servicing the blades be aware that, even though the
power source is switched off, the blades can still be moved.
Additional Safety Instructions for
Lawn Mowers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not transport the machine while the power source
is running.
Firmly grip handle with both hands when operating the
lawn mower.
If at any time it is felt necessary to tilt the lawn mower, make
sure that both hands remain in the operating position while
the lawn mower is tilted. Keep both hands in the operating
position until the lawn mower is returned to rest correctly on
the ground.
Never wear radio or music headphones while operating the
lawn mower.
Never attempt to make a wheel height adjustment while
the motor is running or while the safety key is in the
switch housing.
If the lawn mower stalls, release bail bar to turn mower off,
wait for blade to stop, before attempting to unclog the chute
or remove anything from under the deck.
Keep hands and feet away from cutting area.
Keep blades sharp. Always use protective gloves when
handling the lawn mower blade.
If you are using the grass collector, check it frequently for wear
and deterioration. If excessively worn, replace with a new grass
collector for your safety.
Use extreme caution when reversing or pulling the lawn
mower towards you.
Do not put hands or feet near or under the lawn mower. Keep
clear of the discharger opening at all times.
Clear the area where the lawn mower is to be used of objects
such as rocks, sticks, wire, toys, bones etc., which could be
thrown by the blade. Objects struck by the blade can cause
severe injury to persons. Stay behind the handle when the
motor is running.
Do not operate the lawn mower barefooted or while wearing
sandals. Always wear substantial footwear.
Do not pull lawn mower backward unless absolutely
necessary. Always look down and behind before and while
moving backward.
Never direct discharged material toward anyone. Avoid
discharging material against a wall or obstruction. Material
may ricochet back toward the operator. Release the bail bar
to turn the lawn mower off and stop the blade when crossing
gravel surfaces.
Do not operate the lawn mower without the entire grass
collector, discharge guard, rear guard, or other safety
protective devices in place and working. Periodically check all
guards and safety protective devices to ensure they are in good
working order and will operate properly and perform their
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
intended function. Replace a damaged guard or other safety
device before further use.
Never leave a running lawn mower unattended.
Always release the bail bar to stop the motor and wait until
the blade comes to a complete stop before cleaning the lawn
mower, removing the grass bag, unclogging the discharge
guard, when leaving the lawn mower, or before making any
adjustments, repairs or inspections.
Operate lawn mower only in daylight or good artificial light
when objects in the path of the blade are clearly visible from
the operating area of the lawn mower.
Do not operate the lawn mower while under the influence of
alcohol or drugs, or when you are tired or ill. Always stay alert,
watch what you are doing, and use common sense.
Avoid dangerous environments. Never operate the lawn
mower in damp or wet grass, never use lawn mower in the
rain. Always be sure of your footing, walk, never run.
If the lawn mower should start to vibrate abnormally, release
the bail bar, wait for the blade to stop and then check for
the cause immediately. Vibration is generally a warning of
trouble, see the Troubleshooting for advice in the case of
abnormal vibration.
Always wear proper eye and respiratory protection when
operating the lawn mower.
The use of any accessory or attachment not recommended
for use with this lawn mower could be hazardous. Only use
accessories approved by DeWALT.
Never overreach while operating the lawn mower. Always
be sure to keep proper footing and balance at all times while
operating the lawn mower.
Mow across the face of slopes, never up and down. Exercise
extreme caution when changing direction on slopes.
Watch for holes, ruts, bumps, rocks or other hidden objects.
Uneven terrain could cause a slip and fall accident. Tall grass
can hide obstacles.
Do not mow on wet grass or excessively steep slopes. Poor
footing could cause a slip and fall accident.
Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments. You
could lose your footing or balance.
Always allow the mower to cool down before storing.
Pull the plug from the socket and pull the battery pack from
the machine. Make sure that all moving parts have come to a
complete stop:
ʵʵ Whenever you leave the machine;
ʵʵ Before clearing a blockage;
ʵʵ Before checking, cleaning or working on the appliance.
Safety of Others
•
•
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children must be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
33
English
•
After striking a foreign object. Inspect the appliance for
damage and make repairs as necessary.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Injuries caused by touching any rotating/moving parts.
• Injuries caused when changing any parts, blades
or accessories.
• Injuries caused by prolonged use of a tool. When using any
tool for prolonged periods ensure you take regular breaks.
• Impairment of hearing.
• Health hazards caused by breathing dust developed when
using your tool (example:- working with wood, especially oak,
beech and MDF.)
• Never pick up or carry an appliance while the motor is running.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
34
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
• DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
• Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire, electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
English
•
•
•
•
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 19 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 20 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.
Charge Indicators
Charging
Fully Charged
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB115 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Battery Packs
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
•
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalogue number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
35
English
•
•
•
•
•
•
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek
medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
36
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use
and Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
For example, the Transport Example of Use and Transport Label Marking
Wh rating might indicate
3 x 36 Wh, meaning 3
batteries of 36 Wh each.
The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
English
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely
depleted of charge. The battery pack will need to be recharged
before use.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. C)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
The fuel gauge is an indication of approximate levels of
charge remaining in the battery pack according to the
following indicators:
75–100% charged
51–74% charged
< 50% charged
Pack needs to be charged
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button.
A combination of the three green LED lights will illuminate
designating the level of charge left. When the level of charge
in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
USE (without transport cap). Example: Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Battery Type
The DCMW564 operates on two 18V battery packs.
For optimum results, use DCB184, DCB546 or DCB547
Refer to Technical Data for more information.
Package Contents
The package contains:
1 Lawn mower
1Charger
1 Grass Collection Bag
1 Mulching Plug
1 Safety Key
1 Li-Ion battery pack (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 models)
2 Li-Ion battery packs (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 models)
3 Li-Ion battery packs (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 models)
1 Instruction manual
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are not included
with N models. Battery packs and chargers are not included with
NT models. B models include Bluetooth® battery packs.
NOTE: The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by the Bluetooth®, SIG, Inc. and any use of
such marks by DeWALT is under license. Other trademarks and
trade names are those of their respective owners.
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Have defective cords replaced immediately.
Read instruction manual before use.
37
English
Wear eye protection.
Beware of sharp blades. Blades continue to rotate after
the motor is switched off. Remove disabling device
before maintenance or if cord is damaged.
Beware of flying objects. Keep bystanders away from
the cutting area.
96
Directive 2000/14/EC guaranteed sound power.
Do not expose to rain.
The blades will continue to rotate after the
machine is switched off.
Date Code Position (Fig. G)
The date code 35 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2018 XX-XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 ON-OFF Switch box
2 ON-OFF button
3 Safety key
4 Handle
5 Bail handle
6 Handle locks
7 Handle brackets
8 Handle storage detent holes
9 Battery port cover
10 Cut height adjust lever
11 Rear door cover
12 Grass collection bag
13 Grass collection bag handle
14 Upper carrying handle
15 Lower carrying handle
Intended Use
This lawn mower has been designed for professional lawn
mowing applications.
DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable
liquids or gases.
This lawn mower is a professional lawn care appliance.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
38
ASSEMBLY
DANGER: To reduce the risk of serious personal
injury, turn unit off, remove safety key, and remove
battery packs before assembly, making any
adjustments or removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can cause injury.
Adjusting Handle Height (Fig. D, E)
The mower is shipped in storage mode. You will need to adjust
the handle to operating position before continuing.
1. To unlock the handle 4 from storage position, pull and
twist a half turn the two handle locks 6 located on both
sides of the handle as shown in Fig. D.
2. Raise the handle to operating position.
3. Locate the two handle detent holes 16 located on the
handle brackets 7 as shown in Fig. E.
4. Adjust the handle to the position that best fits the
operator and lock the handle in place by untwisting the
handle locks 6 allowing them to snap into the desired
detent holes.
Grass Collection Bag (Fig. F, G)
DANGER: Remove safety key and battery packs before
removing mulching insert, and when opening rear door
cover and installing bag.
1. Ensure the mulching insert 22 (Fig. G) is removed from the
mower before proceeding to step 2.
2. Lift the rear door cover 11 and place the grass collection
bag 12 onto the mower so the bag hooks 18 rest on the
lugs 21 as shown in Fig. F. Then lower the rear door cover.
Grass Mulching Insert (Fig. A, G)
DANGER: Remove safety key and battery packs
before removing collection bag, and when installing
mulching insert.
1. Ensure the grass collection bag 12 is not attached
before proceeding to step 2.
2. Lift the rear door cover 11 and slide the mulching
insert 22 fully into the mower as shown in Fig. G.
3. Ensure the rear door cover is down before turning
mower on.
Rear Discharge
DANGER: Remove safety key and battery packs before
removing collection bag, and mulching insert.
1. To operate mower in rear discharge mode remove both the
bag and the mulching insert.
2. Be sure rear door cover is down for rear discharge.
NOTE: The rear door is shaped in such a way that the opening
(at the bottom) cannot be completely closed off.
OPERATION
DANGER: To reduce the risk of serious personal
injury, turn unit off, remove safety key, and remove
battery packs before making any adjustments or
English
removing/installing attachments or accessories. An
accidental start-up can cause injury.
Installing and Removing the Battery Packs
(Fig. H)
DANGER: MAKE CERTAIN THE SAFETY KEY IS
REMOVED TO PREVENT ACTUATION BEFORE
REMOVING OR INSTALLING BATTERY.
This mower is designed to operate on two battery packs of
equal capacity. The mower will not operate on a single battery
pack, and If using different capacity battery packs, the smaller
capacity battery pack, when depleted, will cause the unit to
turn off
NOTE: For best results, make sure each battery pack is
fully charged.
To Install Battery Packs
1. Lift and hold the battery port cover 9 up to expose the
battery ports 23 .
2. Slide a battery 16 into each of the two battery ports until
an audible click is heard (Fig. H). Make sure the battery packs
are fully seated and fully latched into position.
3. Close the battery port cover. Ensure the cover is fully closed
before starting mower.
To Remove Battery Packs
1. Open the battery port cover 9 as described above.
2. Depress the battery release button 15 on the battery pack
and pull battery pack 16 out of tool.
READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE
OPERATING YOUR MOWER
Refer to Figure A at the beginning of this manual for a complete list
of components. Save this manual for future reference.
DANGER: Sharp moving blade. Do not operate the
mower in mulching mode if the rear door is not closed
under spring tension as serious injury could result. Take
your mower to the nearest service centre for repair.
DANGER: Do not operate mower unless handle is
locked into position.
DANGER: Sharp moving blade. Never operate the
mower in bagging mode unless the hanger hooks on the
grass catcher are seated properly on the mower and the
rear discharge door rests firmly against the top of the grass
catcher as serious injury could result.
WARNING: Let the mower work at its own pace. Do
not overload.
Adjusting Mower Height (Fig. I)
The height of cut is adjusted by the central cut height
adjust lever.
NOTE: If you are not sure which height to cut, begin mowing
with the cut height adjustment lever 10 positioned towards
the rear of the appliance and adjust the height down as needed,
as shown in Fig. I.
To Set the Height of Cut
1. Pull the cut height adjustment lever 10 out of the locking
notch 17 .
2. Move the lever towards the rear of the appliance to raise the
height of cut.
3. Move the lever towards the front of the appliance to lower
the height of cut.
4. Push the height adjustment lever into one of the
locking notches.
Safety Key (Fig. J)
DANGER: Sharp moving blade. In order to prevent
accidental start-up or unauthorised use of your
Cordless Mower, a removable safety key 3 has been
incorporated into the design of your mower. The mower
will be completely disabled when the safety key has been
removed from the mower.
NOTE: The safety key has a rope attached to allow for
storage on a nail, out of the reach of children. do not
tether safety key to mower.
DANGER: Rotating blades can cause serious injury.
To prevent serious injury, remove safety key and
battery packs when unattended, or when charging,
cleaning, servicing, transporting, lifting, or
storing mower.
Starting Mower (Fig. K, L)
DANGER: Sharp moving blade. Never attempt to
override the operation of this switch box and safety
key system as serious injury could result.
NOTE: Mower is operational when batteries and safety key
are installed.
1. Insert safety key 3 into the ON-OFF switch box 1 until it is
fully seated inside housing as shown in Fig. K. The mower is
now operational.
2. Your mower is equipped with a special ON-OFF switch
box 1 . To operate the mower, push and hold the ON-OFF
button 2 on the ON-OFF switch box 1 , then pull the bail
handle 5 to the handlebar as shown in Fig. L. Once the
mower starts you can release the ON-OFF button.
3. To turn the mower OFF, release the bail handle 5 .
WARNING: Never attempt to lock a switch or bail handle
in the ON position.
NOTE: Once the bail handle has returned to the original
position it will activate the “Automatic Braking Mechanism”. The
motor is mechanically braked and the mower blade will stop
rotating in three seconds or less.
Mower Overload
To prevent damage due to overload conditions, do not try to
remove too much grass at one time. Slow down your cutting
pace, or raise the cut height.
Storage (Fig. A, M)
DANGER: Rotating blade can cause serious injury. Release
bail handle 5 to turn mower off, remove safety key, and
39
English
remove batteries before lifting, transporting, or storing the
mower. Store in a dry place.
CAUTION: Pinch point. To avoid being pinched, keep
fingers away from area around handle brackets when
folding down handles.
CAUTION: Make sure cord does not become stretched
or pinched in the area between the handle and handle
bracket during folding. This can cause damage to the cord.
The handle of the mower can be easily folded down for quick
and convenient storage.
1. To unlock the handle 4 , pull and twist a half turn the two
handle locks 6 located on both sides of the handle.
2. Fold the handle to the front of the mower as shown in
Fig. M.
3. Locate the handle storage detent holes 8 located on the
handle brackets 7 as shown in Fig. M.
4. Lock the handle in place by untwisting the handle locks 6 allowing them to snap into the storage detent holes and
ensure the handle is firmly latched as shown in Fig. M.
Carrying the Mower (Fig. A, N)
DANGER: Rotating blades can cause serious injury.
To prevent serious injury, remove safety key and
battery packs when unattended, or when charging,
cleaning, servicing, transporting, lifting, or
storing mower.
• The mower can be carried using the convenient carry
handles 14 , 15 as shown in Fig. N. DO NOT attempt to lift
the mower by grasping the main handle 4 .
Mowing Tips
WARNING: ALWAYS INSPECT AREA WHERE MOWER
IS TO BE USED AND REMOVE ALL STONES, STICKS,
WIRE, BONES, AND OTHER DEBRIS WHICH MIGHT BE
THROWN BY THE ROTATING BLADE.
WARNING: Mow across the face of slopes, never up-anddown. Exercise extreme caution when changing direction
on slopes. Do not mow excessively steep slopes. Always
maintain good footing.
1. Release bail handle to turn mower “OFF” when crossing any
gravel area (stones can be thrown by the blade).
2. Set mower at highest cutting height when mowing in
rough ground or in tall weeds. Removing too much grass at
one time can cause the motor to be overloaded and to stop.
Refer to Troubleshooting Section.
3. If a grass collection bag 12 is used during the fast growing
season, the grass may tend to clog up at the discharge
opening. Release bail handle to turn mower off, remove
the safety key and battery packs. Remove the catcher and
shake the grass down to the back end of the bag. Also clean
out any grass or debris which may be packed around the
discharge opening. Replace the grass catcher.
4. If mower should start to vibrate abnormally, release bail
handle to turn mower off, remove the safety key and battery
packs. Check immediately for cause. Vibration is a warning
of trouble. Do not operate mower until a service check
40
has been made. Refer to troubleshooting section in this
manual.
5. For best cutting results, keep blade sharpened
and balanced.
6. Inspect and thoroughly clean mower after each use as a
deck with caked grass will degrade performance.
7. ALWAYS RELEASE BAIL HANDLE TO TURN MOWER
OFF, REMOVE SAFETY KEY AND BATTERY PACKS WHEN
LEAVING IT UNATTENDED EVEN FOR A SHORT PERIOD
OF TIME.
The following suggestions will help you
to obtain optimum run time from your
cordless mower:
• Slow down in areas where the grass is especially long
or thick.
• Avoid mowing when the grass is wet from rain or
dew soaked.
• Cut your lawn frequently, especially during high
growth periods.
NOTE: It is recommended that your mower be recharged
after use to prolong the battery life. Frequent charging
will not harm your battery, and will ensure that the
battery is fully charged and ready for its next use. Storing
battery not fully charged will shorten battery life.
MAINTENANCE
DANGER: To reduce the risk of serious personal
injury, turn unit off, remove safety key, and remove
battery packs before making any adjustments or
removing/installing attachments or accessories. An
accidental start-up can cause injury.
Removing and Installing Blade (Fig. O – Q)
DANGER: RISK OF INJURY. WHEN REASSEMBLING THE
BLADE SYSTEM, ENSURE EACH PART IS REINSTALLED
CORRECTLY, AS DESCRIBED BELOW. IMPROPER ASSEMBLY
OF THE BLADE OR OTHER PARTS OF THE BLADE SYSTEM
MAY CAUSE SERIOUS INJURY.
DANGER: To reduce the risk of serious personal
injury, turn unit off, remove safety key, and remove
battery packs before making any adjustments or
removing/installing attachments or accessories. An
accidental start-up can cause injury.
1. Cut a piece of 2x4 wood 24 (about 610 mm long) to keep
blade from turning when removing the flange nut 25 .
WARNING: Use gloves and proper eye protection. Turn the
mower on its side. Be careful of sharp edges of blade.
2. Position wood and unscrew flange nut 25 counterclockwise with a 18 mm wrench 26 as shown in
Fig. O.
3. Remove square metal blade spacer 27 , square plastic
blade insulator 28 and blade 29 as shown in Fig. P. The
blade fan 30 should not be removed. Examine all pieces for
damage and replace if necessary.
English
4. Install sharpened or new blade 29 on shoulder 31 of the
blade fan 30 as shown in Fig. P.
NOTE: When replacing sharpened or new blade on shoulder 31
of blade fan 30 , make sure the “GRASS SIDE” on the blade will
be facing the ground when the mower is returned to its normal
upright position.
5. Install the plastic blade insulator 28 on the blade such that
the raised lips on one side engage the edges of the blade.
6. Install the blade spacer 27 so that it sits inside the raised
lips on the other side of the blade insulator. Be sure to align
the flats in the hole of the blade spacer with the flats of
the shaft, rotating the blade and blade insulator together
as necessary.
7. Position piece of wood 24 to keep blade from turning
as shown in Fig. Q. Install flange nut 25 with the flange
against the blade spacer 27 and securely tighten with
a wrench.
Blade Sharpening
KEEP BLADE SHARP FOR BEST MOWER PERFORMANCE. A DULL
BLADE DOES NOT CUT GRASS CLEANLY.
• DCMW564 requires replacement blade DT20671.
The use of accessories not recommended in this manual
may be hazardous.
WARNING: Use gloves and proper eye protection while
removing, sharpening, and installing blade. Ensure that
safety key and battery packs are removed.
Sharpening the blade twice during a mowing season is usually
sufficient under normal circumstances. Sand causes the blade
to dull quickly. If your lawn has sandy soil, more frequent
sharpening may be required. REPLACE BENT OR DAMAGED
BLADE IMMEDIATELY.
When Sharpening the Blade
• Make sure blade remains balanced.
• Sharpen blade at the original cutting angle.
• Sharpen cutting edges on both ends of blade, removing
equal amounts of material from both ends.
To Sharpen Blade in a Vice (Fig. R)
1. Be sure the bail handle is released, the blade has stopped
and safety key and battery packs are removed before
removing the blade.
2. Remove blade from mower. See instructions for Removing
and Installing Blade.
3. Secure blade 29 in a vice 32 .
4. Wear proper eye protection and gloves and be careful not
to cut yourself.
5. Carefully file the cutting edges of the blade with a fine-tooth
file 33 or sharpening stone, maintaining the angle of the
original cutting edge.
6. Check balance of blade. See instructions for
Blade Balancing.
7. Replace blade on mower and tighten securely.
Blade Balancing (Fig. S)
Check balance of the blade 29 by placing centre hole in the
blade over a nail or round screwdriver 34 , clamped horizontally
in a vice 32 . If either end of the blade rotates downward, file
along the sharp edge of that dropping end. Blade is properly
balanced when neither end drops.
Lubrication
No lubrication is necessary. Do not oil the wheels. They have
plastic bearing surfaces which require no lubrication.
Cleaning
Release bail handle 5 to turn mower off, let the blade come
to a stop and then remove safety key. Clean out any clippings
which may have accumulated on the underside of the deck.
After several uses, check all exposed fasteners for tightness.
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Preventing Corrosion
Fertilizers and other garden chemicals contain agents which
greatly accelerate the corrosion of metals. If you mow in areas
where fertilizers or chemicals have been used, the mower
should be cleaned immediately afterward as follows: Release
bail handle 5 to turn mower off and unplug safety key. Wipe all
exposed parts with a damp cloth.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
41
English
Rechargeable Battery Pack
Problem
Possible Solution
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
Mower is abnormally
noisy and vibrates
Release bail handle to turn mower off. Uninstall
power source. Turn mower on side and check
blade to ensure it has not been bent or damaged.
If blade is damaged, replace with a DeWALT
replacement blade. If the underside of the deck is
damaged, return mower to a DeWALT Authorised
service centre.
If there is no visible damage to the blade and the
mower still vibrates:
• Release bail handle to turn mower off.
• Unplug mower.
• Disassemble entire blade assembly as described
in the Removing and installing
blade section.
• Remove any debris and clean each piece.
• Replace each piece as described in
the Removing and installing
blade section.
If mower still vibrates, return the mower to an
authorised DeWALT service center.
Check plug connection.
Replace charger.
Chute clogged. Release bail handle to turn
mower off. Uninstall power source. Clear chute of
grass clippings.
Raise cutting height of wheels to shorten length
of the cut.
Bag full. Empty bag more often.
TROUBLESHOOTING
If your appliance seems not to operate properly, follow the
instructions below. If this does not solve the problem, please
contact your local DeWALT repair agent.
WARNING: Before proceeding, release the bail bar to turn
mower off and wait for the blade to stop.
Problem
Possible Solution
Mower doesn’t run
when bail handle
is activated
Check to make sure mower battery is properly
installed and that the button on switch box is
being completely depressed before pulling the
bail handle.
Release bail handle to turn mower off. Remove
safety key and battery pack, turn mower over and
check that blade is free to turn.
Check that the battery cavity is free of debris and is
connected properly.
Has battery been fully charged? Press state of
charge button.
Release bail handle to turn mower off. Remove
safety key and battery pack Turn mower over and
check that blade is free to turn.
Raise cutting height of wheels to highest position
and start mower.
Check that the battery cavity is free of debris and is
connected properly
Has battery been fully charged? Press state of
charge button
Avoid overloading the mower. Slow down the
cutting pace, or raise the cut height.
Release bail handle to turn mower off. Uninstall
power source. Turn mower over and check:
• Blade for sharpness - Keep blade sharp.
• Deck and discharge chute for clogging.
Wheel height adjustment may be set too low for
grass condition. Raise cutting height.
Release bail handle to turn mower off. Uninstall
power source. Raise cutting height to reduce deck
drag on grass. Check each wheel for free rotation.
Motor stops
while mowing
Mower runs but
cutting performance
is unsatisfactory
Mower is too hard
to push
42
Battery charger LEDs
not on
Mower not picking up
clippings with bag
Español
CORTACÉSPED 2 X 18 V
DCMW564
¡Enhorabuena!
Declaración de Conformidad CE
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Directriz de la Maquinaria
Datos técnicos
Cortacésped 2 X 18 V
DCMW564
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Velocidad sin carga
Longitud de las cuchillas
Peso (sin paquete de batería)
VDC
rpm
cm
kg
DCMW564
2 x 18
1
Li-Ion
3300
48
25,9
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo
con EN60335.
dB(A)
79,5
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
92
LWA(nivel de potencia sonora)
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado) dB(A)
2,0
Vibraciones soportadas en mano/brazo:
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que Figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60335 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-77:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
2000/14/CE, Cortacésped, L < 50 cm, Anexo V DEKRA
Certification B.V., Meander 1051 / P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Netherlands
N.º de ID de la entidad notificada: 0344
Nivel de intensidad acústica de acuerdo con la Directiva
2000/14/CE (artículo 12, anexo III, L < 50 cm):
LWA (potencia acústica medida) 92 dB (A)
incertidumbre (K) = 2 dB(A)
LWA (potencia acústica garantizada) 96 dB(A)
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
19.12.2017
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
43
Peso
Español
Pilas
Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)
Cat #
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
•
•
Indica riesgo de descarga eléctrica.
•
Indica riesgo de incendio.
Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA: Si utiliza aparatos inalámbricos, es
necesario seguir las precauciones de seguridad básicas,
incluidas las que se indican a continuación, para reducir
el riesgo de incendios, descargas eléctricas, lesiones
personales y daños materiales.
ADVERTENCIA: Cuando utilice el aparato, debe seguir las
normas de seguridad. Por su propia seguridad y por la de
otras personas, lea estas instrucciones antes de utilizar el
aparato. Conserve estas instrucciones para consultarlas
en un futuro.
• Lea todo el manual detenidamente antes de utilizar
el aparato.
• En este manual se describe el uso para el que se ha
diseñado el aparato. La utilización de accesorios
o la realización de operaciones distintas a las
recomendadas en este manual de instrucciones puede
presentar un riesgo de lesiones.
• Conserve este manual para futuras consultas.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
Utilización del aparato
Tenga mucho cuidado al utilizar el aparato.
• Este aparato está pensado para utilizarse con la supervisión
correspondiente en el caso de menores o personas que no
cuentan con la fuerza necesaria.
• Este aparato no es un juguete.
• Evite que los niños y animales se acerquen a la zona de trabajo
y toquen el aparato.
• Procure tener cuidado si utiliza el aparato cerca de niños.
• Utilícelo únicamente en lugares secos. Tenga cuidado de no
mojar el aparato.
44
•
•
•
No sumerja el aparato en agua.
No abra la carcasa. Este aparato no incluye piezas que puedan
ser reparadas por el usuario en su interior.
No utilice el aparato en entornos con peligro de explosión,
como en los que se encuentren líquidos, gases o material en
polvo inflamables.
Antes de utilizar este aparato, compruebe siempre que las
cuchillas, los pernos de las cuchillas y el montaje de las
cuchillas no estén desgastados o dañados. Sustituya las
cuchillas y los pernos desgastados o dañados en conjunto
para mantener el equilibrio.
Nunca utilice la máquina si otras personas, especialmente
niños o mascotas, se encuentran cerca.
Recuerde que el usuario será responsable de los accidentes y
las situaciones peligrosas que puedan sufrir las personas de su
alrededor o sus propiedades.
Antes de usar el aparato
•
•
•
Cuando utilice el aparato, lleve siempre calzado y pantalones
largos resistentes. Evite andar descalzo o con sandalias.
Tampoco lleve ropa suelta o con cordones o tiras colgando.
Examine a fondo el área donde vaya a utilizar el aparato y
retire todos los objetos que el aparato podría expulsar.
Antes de utilizar este aparato, compruebe siempre que la
cuchilla, el perno de la cuchilla y el montaje de la cuchilla no
estén desgastados o dañados. Cambie las piezas desgastadas
o dañadas en bloque para preservar el equilibrio. Sustituya las
etiquetas dañadas o ilegibles.
Después de la utilización
•
•
•
Cuando no utilice el aparato, deberá guardarse en un lugar
seco, bien ventilado y lejos del alcance de los niños.
Los niños no deberían poder acceder a los
aparatos guardados.
Cuando se guarde o transporte el aparato en un vehículo,
deberá colocarse en el maletero o asegurarse para evitar
movimientos producidos por cambios repentinos en la
velocidad o la dirección.
Inspecciones y reparaciones
•
Antes de utilizarlo, compruebe que el aparato no tiene piezas
dañadas o defectuosas. Compruebe que no hay piezas rotas,
que los interruptores no están dañados y que no existen otros
defectos que puedan afectar al funcionamiento del aparato.
Español
•
•
•
•
•
No utilice el aparato si presenta alguna pieza dañada
o defectuosa.
Solicite a un agente de servicio técnico autorizado la
reparación o sustitución de las piezas dañadas o defectuosas.
Nunca intente extraer o sustituir piezas no especificadas en
este manual.
Tenga cuidado durante el ajuste del cortacésped para evitar
que se le enganchen los dedos entre las cuchillas o piezas en
movimiento y las piezas fijas del aparato.
Cuando revise las cuchillas, tenga cuidado porque, aunque
la fuente de alimentación esté desconectada, aún se
pueden mover.
•
•
•
Instrucciones de seguridad adicionales para
cortacéspedes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
No transporte la máquina si la fuente de alimentación está
en funcionamiento.
Cuando utilice el cortacésped, agarre firmemente el manillar
con ambas manos.
Si en algún momento resulta necesario inclinar el cortacésped,
asegúrese de mantener ambas manos en la posición de
trabajo mientras el cortacésped se encuentre inclinado.
Mantenga ambas manos en la posición de trabajo hasta que
el cortacésped vuelva a quedar correctamente colocado en
el suelo.
No utilice nunca el cortacésped si lleva puestos los auriculares
de un dispositivo de radio o de música.
No intente nunca ajustar la altura de una rueda con el motor
en marcha o con la llave de seguridad dentro del interruptor.
Si el cortacésped se detiene, suelte la maneta para apagarlo
y espere a que la cuchilla se detenga antes de intentar
desatascar el conducto de descarga o retirar algún objeto de
debajo de la plataforma.
Mantenga las manos y los pies alejados de la zona de corte.
Mantenga las cuchillas afiladas. Utilice guantes protectores
cuando manipule la cuchilla del cortacésped.
Si utiliza el recolector de hierba, compruebe su estado de
manera periódica para evitar que se desgaste y se deteriore.
Si está muy desgastado, por razones de seguridad deberá
sustituirlo por un nuevo recolector de hierba.
Extreme las precauciones cuando gire el cortacésped o cuando
lo tire en dirección hacia usted.
No coloque las manos ni los pies cerca o debajo del
cortacésped. Manténgase alejado de la apertura del
mecanismo de descarga en todo momento.
Limpie el área donde va a utilizar el cortacésped de objetos
tales como piedras, bastones, cables, juguetes, huesos,
etc., que podrían salir despedidos cuando la cuchilla pase
por encima de ellos. y causar graves daños personales.
Manténgase detrás del manillar cuando el motor está
en marcha.
No utilice el cortacésped si está descalzo o lleva sandalias.
Lleve siempre un calzado adecuado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
No tire del cortacésped hacia atrás si no es absolutamente
necesario. En ese caso, mire siempre abajo y detrás antes y
durante el movimiento del aparato.
Evite que el material descargado vaya a parar encima de
ninguna persona. No descargue el material contra una pared
o una obstrucción, ya que podría rebotar hacia usted. Suelte
la maneta para parar el cortacésped y la cuchilla cuando pase
por encima de superficies con grava.
No utilice la herramienta sin el colector de hierba, el protector
de descarga, el protector trasero u otros dispositivos de
seguridad colocados y en funcionamiento. Revise de forma
periódica todos los protectores y dispositivos de seguridad
a fin de comprobar que se encuentren en buen estado para
funcionar correctamente y llevar a cabo su función. Sustituya
los protectores o dispositivos de seguridad dañados antes de
seguir usando la herramienta.
No deje nunca desatendido el cortacésped en funcionamiento.
Suelte siempre la maneta para parar el motor y espere a
que la cuchilla se detenga por completo antes de limpiar el
cortacésped, retirar la bolsa colectora, desatascar el protector
de descarga, dejar de utilizar el cortacésped o realizar algún
ajuste, reparación o revisión.
Utilice el cortacésped únicamente a la luz del día o con
iluminación artificial adecuada y cuando los objetos que están
en la ruta de la cuchilla sean claramente visibles desde la zona
de operación del cortacésped.
No utilice el cortacésped si está bajo el efecto de alcohol o
drogas, o cuando esté cansado o enfermo. Esté siempre alerta,
mire lo que hace y use el sentido común.
Evite las situaciones peligrosas. No utilice nunca el cortacésped
sobre hierba mojada o húmeda, ni bajo la lluvia. Manténgase
en todo momento firmemente apoyado en el suelo y no corra.
Si el cortacésped empieza a vibrar de forma anormal, suelte
la maneta, espere a que la cuchilla se detenga y controle la
causa inmediatamente. La vibración suele indicar la presencia
de un problema. Consulte la guía de solución de problemas
para obtener indicaciones en caso de que se produzca una
vibración anómala.
Lleve siempre protección ocular y respiratoria cuando utilice
el cortacésped.
El uso de esta herramienta con cualquier accesorio no
recomendado para este cortacésped puede resultar peligroso.
Utilice solamente accesorios aprobados por DeWALT.
Sea precavido cuando utilice el cortacésped. Mantenga un
apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo
momento cuando utilice el cortacésped.
Trabaje en sentido transversal a la pendiente, nunca hacia
arriba o abajo. Tenga sumo cuidado al cambiar de sentido en
las pendientes.
Permanezca atento a los agujeros, los surcos, los baches,
las rocas y otros objetos ocultos. Las superficies irregulares
pueden provocar resbalones y caídas. El césped alto puede
ocultar obstáculos.
45
Español
•
•
•
•
No utilice el cortacésped con hierba húmeda ni en pendientes
muy pronunciadas. El uso de calzado poco adecuado puede
provocar resbalones y caídas.
No utilice el cortacésped cerca de pendientes pronunciadas,
acequias o diques, ya que podría perder el equilibrio o caerse.
Deje enfriar siempre el cortacésped antes de guardarlo.
Saque el enchufe de la toma de corriente y saque la batería
de la máquina. Compruebe que las piezas móviles se
hayan detenido:
ʵʵ Cuando deje la máquina.
ʵʵ Antes de limpiar una obstrucción.
ʵʵ Antes de comprobar, limpiar o realizar trabajos en
el aparato.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Safety of Others
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Seguridad de otras personas
Cargadores
•
•
•
Este aparato no está destinado al uso por parte de personas
(incluyendo los niños) con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o del
conocimiento necesario, a menos que estén supervisadas o
reciban las instrucciones relativas al uso del aparato por una
persona encargada de su seguridad.
Los niños deben vigilarse en todo momento para garantizar
que el aparato no se toma como elemento de juego.
Después de golpear un objeto extraño. Controle que el aparato
no presente daños y haga las reparaciones necesarias.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Lesiones producidas por el contacto con piezas móviles
o giratorias.
• Lesiones producidas al cambiar cualquier pieza, cuchilla
o accesorio.
• Lesiones producidas al usar una herramienta por un tiempo
demasiado prolongado. Cuando use cualquier herramienta
durante periodos prolongados, asegúrese de hacer
pausas regulares.
• Deterioro auditivo.
• Riesgos para la salud producidos al respirar el polvo que se
genera al usar la herramienta (por ejemplo: en los trabajos
con madera, especialmente de roble, haya y tableros de
densidad mediana).
• Nunca levante o transporte el aparato mientras el motor está
en funcionamiento.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que Figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
46
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar Datos
Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. B)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 19 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 20 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con
el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB115 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación
están bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro
del cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
47
Español
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
un tornillo con cabeza de 7-9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
•
•
48
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
•
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de
la batería puede ser inflamable si se expone a chispas
o llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
Español
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso
y transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la batería FLEXVOLTTM tiene
colocada la tapa, está en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando está en modo de
transporte, los cables de las
células están eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relación con una capacidad de
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con
una capacidad de vatios hora inferior puede eximir la batería de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios
hora superiores.
Por ejemplo, la capacidad
Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
y transporte
en Wh para el transporte
debería indicar 3 x 36 Wh,
lo que significa 3 baterías
de 36 Wh cada una. La
capacidad en Wh para el uso debería indicar 108 Wh (1 batería).
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. C)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED de color verde que
indican el nivel de carga restante del paquete de baterías.
El indicador de nivel de carga indica aproximadamente la
carga que queda en el paquete de baterías como se indica
a continuación:
Carga de 75 –100 %
Carga de 51 -74 %
Carga < 50 %
Debe recargar el paquete
de baterías
Para activar el indicador de carga, mantenga pulsado el botón
del indicador de carga. Un grupo de tres luces LED verdes se
iluminará, indicando el nivel de carga restante. Cuando el nivel
de carga de la batería esté por debajo del límite necesario para
el uso, el indicador de carga no se iluminará y deberá recargar
la batería.
NOTA: El indicador de carga tan solo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de baterías. No indica
ninguna funcionalidad de la herramienta y podrá registrar
variaciones en función de los componentes del producto, la
temperatura y la aplicación del usuario final.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
No cargar baterías deterioradas.
49
Español
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
marcas por parte de DeWALT se realiza bajo licencia. Otras
marcas registradas y nombres registrados lo son de sus
respectivos dueños.
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
Póngase protección para los ojos.
Tenga cuidado con las cuchillas afiladas. Las cuchillas
siguen girando después de apagar el motor. Saque
el dispositivo de deshabilitación antes de efectuar el
mantenimiento o si el cable está dañado.
Tenga cuidado con los objetos que salen volando.
Mantenga a otras personas alejadas de la zona de
corte.
No queme el paquete de baterías.
USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la
capacidad en Wh indica 108 Wh (1 batería de
108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de Wh).
96
No exponga el producto a la lluvia.
Tipo de baterÍa
La DCMW564 funciona con paquetes de baterías de 18V.
Para conseguir unos resultados óptimos, utilice DCB184,
DCB546 o DCB547
Consulte los Datos técnicos para más información.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1Cortacésped
1Cargador
1 Bolsa colectora de hierba
1 Tapón de mulching
1 Llave de seguridad
1Paquete de baterías de ión-litio (modelos C1, D1, L1, M1, P1,
S1, T1, X1)
2Paquetes de baterías de ión-litio (modelos C2, D2, M2, P2,
S2, T2, X2)
3Paquetes de baterías de ión-litio (modelos C3, D3, M3, P3,
S3, T3, X3)
1 Manual de instrucciones
NOTA: Los paquetes de baterías, los cargadores y las cajas
de herramientas no están incluidos en los modelos N. Los
paquetes de baterías y los cargadores no están incluidos en los
modelos NT. Los modelos B incluyen paquetes de baterías con
Bluetooth®
NOTA: La marca Bluetooth® y los logos son marcas registradas
propiedad de Bluetooth®, SIG, Inc. y cualquier uso de dichas
50
Potencia sonora conforme con la Directiva
2000/14/CE.
Una vez apagada la máquina, las cuchillas
continuarán girando.
Posición del Código de Fecha (Fig. G)
El Código de fecha 35 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2018 XX-XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Caja del interruptor de encendido/apagado
2 Botón de encendido/apagado
3 Llave de seguridad
4 Empuñadura
5 Empuñadura de agarre
6 Bloqueos del manillar
7 Abrazaderas del manillar
8 Orificios de retén de almacenamiento del manillar
9 Tapa del compartimento de la batería
10 Palanca de ajuste de altura de corte
11 Tapa puerta trasera
12 Bolsa colectora de hierba
Español
13 Empuñadura de la bolsa colectora de hierba
14 Empuñadura de transporte superior
15 Empuñadura de transporte inferior
Uso Previsto
Este cortacésped se ha diseñado para aplicaciones profesionales
para cortar el césped.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Este cortacésped es un aparato profesional para cuidar
del césped.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
MONTAJE Y AJUSTES
¡ATENCIÓN! Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague el aparato, retire la llave
de seguridad y extraiga los paquetes de baterías
antes de realizar cualquier ajuste o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. El encendido accidental
puede causar lesiones.
Ajustar la altura del manillar (Figs. D, E)
El cortacésped se transporta en modo de almacenamiento.
Tendrá que ajustar el manillar a la posición de funcionamiento
antes de continuar.
1. Para desbloquear el manillar 4 de la posición de
almacenamiento, tire y gire media vuelta los dos bloqueos
del manillar 6 que se encuentran en ambos lados del
manillar, tal como se muestra en la Fig. D.
2. Levante el manillar a la posición de funcionamiento.
3. Localice los dos orificios de retén del manillar 16 que se
encuentran en las abrazaderas del manillar 7 , tal como se
muestra en la Fig. E.
4. Ajuste el manillar a la posición más adecuada para el
operario y bloquee el manillar en su sitio, desenroscando los
bloqueos del manillar 6) para que puedan introducirse en
los orificios de retén del manillar correspondientes.
Bolsa colectora de hierba (Fig. F, G)
¡ATENCIÓN! Extraiga la llave de seguridad y los paquetes
de baterías antes de extraer el inserto de mulching y
cuando abra la tapa de la puerta trasera y coloque
la bolsa.
1. Asegúrese de que el inserto de mulching 22 (Fig. G) se
haya extraído del cortacésped antes de continuar con el
paso 2.
2. Levante la tapa de la puerta trasera 11 y coloque la bolsa
colectora de hierba 12 en el cortacésped de modo que los
ganchos de la bolsa 18 queden en las orejetas 21 , como
se muestra en la Figura F. Baje la tapa de puerta trasera.
Inserto de mulching de hierba (Fig. A, G)
¡ATENCIÓN! Extraiga la llave de seguridad y los paquetes
de baterías antes de sacar la bolsa colectora y cuando
coloque el inserto de mulching.
1. Asegúrese de que la bolsa colectora de hierba 12 no esté
colocada antes de continuar con el paso 2.
2. Levante la tapa de la puerta trasera 11 y deslice el inserto
de mulching 22 hasta el fondo en el cortacésped, como se
muestra en la Figura G.
3. Compruebe que la tapa de la puerta trasera esté cerrada
antes de encender el cortacésped.
Descarga trasera
¡ATENCIÓN! Extraiga la llave de seguridad y los paquetes
de baterías antes de sacar la bolsa colectora y el inserto
de mulching.
1. Para utilizar el cortacésped en modo de descarga trasera,
saque la bolsa y el inserto de mulching.
2. Compruebe que la tapa de la puerta trasera esté cerrada
para la descarga trasera.
3. NOTA: La forma de la puerta trasera no permite cerrar
completamente la abertura (de la parte inferior).
FUNCIONAMIENTO
¡ATENCIÓN! Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague el aparato, retire la llave
de seguridad y extraiga los paquetes de baterías
antes de realizar cualquier ajuste o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. El encendido accidental
puede causar lesiones.
Instalar y retirar los paquetes de baterías
(Fig. H)
¡ATENCIÓN! ASEGÚRESE DE HABER EXTRAÍDO
LA LLAVE DE SEGURIDAD PARA EVITAR QUE EL
APARATO SE ACTIVE ANTES DE SACAR O COLOCAR
LA BATERÍA.
Este cortacésped se ha diseñado para funcionar con dos
paquetes de baterías de la misma capacidad. El cortacésped
no funcionará con un solo paquete de baterías y, si se utilizan
paquetes de baterías de distinta capacidad, el paquete de
baterías con menos capacidad, al agotarse, provocará que se
apague el aparato.
NOTA: Para obtener los mejores resultados, compruebe que
cada paquete de baterías esté completamente cargado.
Colocación de los paquetes de baterías
1. Levante la tapa del compartimento de la batería 9 para
dejar al descubierto los compartimentos de las baterías 23 .
2. Deslice una batería 15 en cada uno de los compartimentos
de la batería hasta que oiga un clic (Fig. H). Compruebe
que los paquetes de baterías queden bien colocados y
enganchados en su posición.
3. Cierre la tapa del compartimento de la batería. Compruebe
que la tapa quede bien cerrada antes de arrancar
el cortacésped.
51
Español
Extracción de los paquetes de baterías
1. Abra la tapa del compartimento de la batería 9 como se
indica arriba.
2. Presione el botón de liberación de la batería 15 y saque el
paquete de baterías 16 de la herramienta.
LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES
DE UTILIZAR EL CORTACÉSPED
En la Figura A que aparece al principio de este manual puede
consultar la lista completa de componentes. Guarde este
manual para consultas posteriores.
¡ATENCIÓN! Cuchilla móvil afilada. No utilice el
cortacésped en modo de mulching si la puerta trasera no
está cerrada con el muelle tenso, pues podrían producirse
lesiones graves. Para reparar el cortacésped, acuda al
centro de asistencia técnica más cercano.
¡ATENCIÓN! No utilice el cortacésped a menos que el
manillar esté bloqueado en su posición.
¡ATENCIÓN! Cuchilla móvil afilada. No debe utilizar
el cortacésped en modo de bolsa a menos que los
ganchos de suspensión del recogedor de hierba estén bien
colocados en el cortacésped y la puerta trasera quede bien
colocada sobre la parte superior del recogedor de hierba,
ya que podrían producirse lesiones graves.
ADVERTENCIA: Deje que el cortacésped funcione a su
ritmo. No debe sobrecargarlo.
Ajustar la altura del cortacésped (Fig. I)
La altura del corte se regula mediante la palanca de ajuste de
altura de corte central.
NOTA: Si no está seguro de la altura a la que debe cortar,
comience a cortar con la palanca de ajuste de altura de
corte 10 colocada hacia la parte trasera del aparato y ajuste la
altura según sea necesario, como se muestra en la Figura I.
Para ajustar la altura de corte
1. Saque la palanca de ajuste de altura de corte 10 de la
hendidura de bloqueo 17 .
2. Mueva la palanca hacia la parte trasera del aparato para
subir la altura de corte.
3. Mueva la palanca hacia la parte delantera del aparato para
bajar la altura de corte.
4. Empuje la palanca de ajuste de altura hacia una de las
hendiduras de bloqueo.
Llave de seguridad (Fig. J)
¡ATENCIÓN! Cuchilla móvil afilada. Para evitar
arranques accidentales o el uso no autorizado de su
cortacésped sin cable, se ha incorporado una llave de
seguridad extraíble 3 en el diseño del cortacésped. El
cortacésped se desactiva completamente al sacar la llave
de seguridad del cortacésped.
NOTA: La llave de seguridad tiene un orificio en el centro
para poder guardarla en un clavo, fuera del alcance de los
niños. No ate la llave de seguridad al cortacésped.
52
¡ATENCIÓN! Las cuchillas giratorias pueden provocar
lesiones graves. Para evitarlas, saque la llave de
seguridad y los paquetes de baterías cuando no
tenga vigilado el cortacésped, o cuando cargue,
limpie, efectúe el mantenimiento, transporte,
levante o guarde el cortacésped.
Arranque del cortacésped (Figs. K, L)
¡ATENCIÓN! Cuchilla móvil afilada. Nunca intente
detener el funcionamiento de esta caja del
interruptor ni del sistema de la llave de seguridad,
ya que podrían producirse lesiones graves.
NOTA: El cortacésped funciona cuando las baterías y la llave
están colocadas.
1. Inserte la llave de seguridad 3 en la caja del interruptor de
ENCENDIDO/APAGADO 1 hasta que quede totalmente
insertada en su interior, como se muestra en la Figura K.
Ahora el cortacésped está operativo.
2. El cortacésped está equipado con una caja de interruptor
de ENCENDIDO/APAGADO especial 1 . Para usar el
cortacésped, pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO 2 que se encuentra en la caja del interruptor de ENCENDIDO/
APAGADO 1 y tire la maneta 5 hacia el manillar, como se
muestra en la Figura L. Una vez que el cortacésped haya
arrancado, puede soltar el botón de encendido/apagado.
3. Para APAGAR el cortacésped, suelte la maneta 5 .
ADVERTENCIA: No intente nunca trabar un interruptor o
la maneta en la posición de encendido.
NOTA: Cuando la maneta vuelve a la posición original, se
activa el “mecanismo de freno automático”. El motor frena
mecánicamente y la cuchilla del cortacésped se para en
tres segundos.
Sobrecarga del cortacésped
Para evitar daños debidos a condiciones de sobrecarga, no
intente sacar demasiada hierba de una vez. Disminuya la
velocidad de corte o aumente la altura de corte.
Almacenamiento (Figs. A, M)
¡ATENCIÓN! La cuchilla giratoria puede provocar lesiones
graves. Suelte la maneta 5 para apagar el cortacésped,
retire la llave de seguridad y saque las baterías antes
levantar, transportar o guardar el cortacésped. Guarde el
cortacésped en un lugar seco.
PRECAUCIÓN: Punto de aplastamiento. Para evitar
aplastamientos, mantenga los dedos alejados de la parte
que se encuentra entra las abrazaderas del manillar
cuando baje los manillares.
PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el cable no se estire ni
quede aplastado en la zona que se encuentra entre el
manillar y la abrazadera del manillar cuando lo pliegue.
Esto puede causar daños al cable.
El manillar del cortacésped puede plegarse fácilmente hacia
abajo para un almacenamiento fácil y conveniente.
Español
1. Para desbloquear el manillar 4 , tire y gire media vuelta los
dos bloqueos del manillar 6 que se encuentran en ambos
lados del manillar.
2. Pliegue el manillar hacia la parte delantera del cortacésped,
como se muestra en la Fig. M.
3. Localice los dos orificios de retén del manillar 8 que se
encuentran en las abrazaderas del manillar 7 , tal como se
muestra en la Fig. M.
4. Bloquee el manillar desenroscando los bloqueos del
manillar 6 , de modo que se introduzcan en los orificios de
retén de almacenamiento, y compruebe que el manillar esté
bloqueado firmemente, tal como se muestra en la Fig. M.
Transporte del cortacésped (Figs. A, N)
¡ATENCIÓN! Las cuchillas giratorias pueden provocar
lesiones graves. Para evitarlas, saque la llave de
seguridad y los paquetes de baterías cuando no
tenga vigilado el cortacésped, o cuando cargue,
limpie, efectúe el mantenimiento, transporte,
levante o guarde el cortacésped.
• El cortacésped puede transportarse utilizando las cómodas
empuñaduras de transporte 14 y 15 , tal como se muestra
en la Fig. N. NO intente levantar el cortacésped aferrándolo
del manillar principal 4 .
Sugerencias para el corte
ADVERTENCIA: EXAMINE SIEMPRE EL ÁREA DONDE
VAYA A UTILIZAR EL CORTACÉSPED Y RETIRE LAS
PIEDRAS, PALOS, ALAMBRES, HUESOS O DEMÁS
RESTOS QUE PODRÍAN SER EXPULSADOS POR LA
CUCHILLA GIRATORIA.
ADVERTENCIA: Trabaje en sentido transversal a la
pendiente, nunca hacia arriba o abajo. Tenga sumo
cuidado al cambiar de sentido en las pendientes. No
corte el césped en cuestas demasiado pronunciadas.
Permanezca en una posición firme.
1. Suelte la maneta para apagar el cortacésped al cruzar
un área cubierta con grava (la cuchilla puede arrojar
las piedras).
2. Para cortar el césped en terreno irregulares o con malezas
altas, seleccione la máxima altura de corte. Si intenta cortar
demasiada cantidad de césped de una vez, es posible que
el motor se sobrecargue y se pare. Consulte el apartado de
solución de problemas.
3. Si en la estación de crecimiento rápido se utiliza la bolsa
colectora 12 , es posible que la hierba provoque atascos
en la abertura de descarga. Suelte la maneta para apagar el
cortacésped y retire la llave de seguridad y los paquetes de
baterías. Extraiga el recogedor y sacúdalo para que el césped
caiga hacia el fondo de la bolsa. Limpie el césped y los
residuos que se hayan compactado alrededor de la abertura
de descarga. Vuelva a colocar el recogedor de hierba.
4. Si el cortacésped empieza a vibrar en modo anormal,
suelte la maneta para apagar el cortacésped y extraiga la
llave de seguridad y los paquetes de baterías. Compruebe
inmediatamente la causa. La vibración suele indicar la
presencia de un problema. No utilice el cortacésped hasta
que no se haya realizado un comprobación. Consulte el
apartado de solución de problemas de este manual.
5. Para conseguir los mejores resultados de corte, mantenga la
cuchilla afilada y equilibrada.
6. Inspeccione y limpie bien el cortacésped antes de cada uso,
ya que una plataforma con hierba apelmazada reducirá
los resultados.
7. CADA VEZ QUE DEJE DE USAR EL CORTACÉSPED,
AUNQUE SEA DURANTE UN PERÍODO BREVE, SUELTE
SIEMPRE LA MANETA PARA APAGARLO Y RETIRE LA
LLAVE DE SEGURIDAD Y LOS PAQUETES DE BATERÍAS.
Las sugerencias indicadas a continuación
le ayudarán a optimizar el tiempo
de funcionamiento del cortacésped
inalámbrico:
• Reduzca la velocidad en las áreas donde el césped esté
demasiado alto o sea demasiado tupido.
• Evite cortar el césped cuando este esté mojado por la lluvia
o impregnado de rocío.
• Corte el césped a menudo, especialmente durante los
períodos de crecimiento rápido.
NOTA: Recomendamos recargar la batería después
del uso, para prolongar la vida de la batería. La carga
frecuente no daña la batería y asegura que esté
completamente cargada y lista para el próximo uso.
Guardar la batería no completamente cargada, acorta su
vida útil.
MANTENIMIENTO
¡ATENCIÓN! Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague el aparato, retire la llave
de seguridad y extraiga los paquetes de baterías
antes de realizar cualquier ajuste o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. El encendido accidental
puede causar lesiones.
Extraer y colocar la cuchilla Figs. O – Q)
¡ATENCIÓN! RIESGO DE LESIONES. CUANDO VUELVA
A MONTAR EL SISTEMA DE LA CUCHILLA, COMPRUEBE
QUE CADA PIEZA ESTÉ CORRECTAMENTE COLOCADA,
COMO SE DESCRIBE ABAJO. EL MONTAJE INCORRECTO
DE LA CUCHILLA O DE OTRAS PIEZAS DEL SISTEMA DE LA
CUCHILLA PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES.
¡ATENCIÓN! Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague el aparato, retire la llave
de seguridad y extraiga los paquetes de baterías
antes de realizar cualquier ajuste o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. El encendido accidental
puede causar lesiones.
1. Corte una pieza de madera de 2x4 24 610 mm para impedir
que la cuchilla gire al extraer la tuerca de brida 25 .
ADVERTENCIA: Utilice guantes y protección ocular
adecuada. Voltee el cortacésped sobre uno de los lados.
Tenga cuidado con los bordes afilados de la cuchilla.
53
Español
2. Coloque la madera y desenrosque la tuerca de brida 25 en
el sentido contrario a las agujas del reloj con una llave de
18 mm 26 como se muestra en la Figura O.
3. Extraiga el espaciador metálico cuadrado de la
cuchilla 27 , el aislador de plástico cuadrado de la
cuchilla 28 y la cuchilla 29 , tal como se muestra en la
Fig. P. El ventilador de la cuchilla 30 no se debe extraer.
Compruebe si alguna pieza está dañada y reemplácela si
es necesario.
4. Instale la cuchilla afilada o una cuchilla nueva 29 en el
hombro 31 del ventilador de cuchilla 30 , tal como se
muestra en la Fig. P.
NOTA: Cuando vaya a instalar la cuchilla afilada o una cuchilla
nueva en el hombro 31 del ventilador de la cuchilla 30 ,
asegúrese de que el “LADO DEL CÉSPED” de la cuchilla quede
orientado hacia el suelo cuando coloque el cortacésped en su
posición vertical normal.
5. Coloque el aislador de plástico de la cuchilla 28 de manera
que los rebordes elevados de un lado se enganchen en los
bordes de la cuchilla.
6. Instale el espaciador de la cuchilla 27 para que se asiente
en el interior de los rebordes elevados sobre el otro lado del
aislador. Asegúrese de alinear las partes planas del orificio
del espaciador de la cuchilla con las del eje. Para ello, gire
la cuchilla y el aislador de la cuchilla en conjunto según
sea necesario.
7. Coloque el trozo de madera 24 para impedir que la cuchilla
gire, tal como se muestra en la Fig. Q. Instale la tuerca de
brida 25 con la brida colocada contra el espaciador de la
cuchilla 27 y apriete bien con una llave.
Cómo afilar la cuchilla
PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DEL CORTACÉSPED,
MANTENGA LA CUCHILLA AFILADA. UNA CUCHILLA
DESAFILADA NO CORTA DE MODO BIEN DEFINIDO EL CÉSPED.
• El DCMW564 necesita la cuchilla de recambio DT20671.
El uso de accesorios no recomendados en este manual
puede ser peligroso.
ADVERTENCIA: Utilice guantes y protección ocular
apropiada para extraer, afilar e instalar la cuchilla.
Asegúrese de haber retirado la llave de seguridad y los
paquetes de baterías.
En situaciones normales, por lo general, es suficiente afilar la
cuchilla dos veces durante la temporada de corte. La arena
provoca que la cuchilla se desafile rápidamente. Si su terreno
es de suelo arenoso, es probable sea necesario afilarla con
más frecuencia. SUSTITUYA LAS CUCHILLAS DOBLADAS O
DAÑADAS DE INMEDIATO.
Al afilar la cuchilla
• Asegúrese de que la cuchilla esté equilibrada.
• Afile la cuchilla en el ángulo de corte original.
• Afile los bordes de corte de ambos extremos de la cuchilla
sacando la misma cantidad de material de ambos extremos.
54
Afilar la cuchilla en un tornillo de banco
(Fig. R)
1. Asegúrese de haber soltado la maneta y haber extraído
la cuchilla y los paquetes de baterías antes de extraer la
cuchilla.
2. Saque la cuchilla del cortacésped. Consulte las instrucciones
de montaje y desmontaje de la cuchilla.
3. Sujete la cuchilla 29 en un tornillo de banco 32 .
4. Use gafas de protección y guantes y tenga cuidado de no
cortarse.
5. Lime con cuidado los filos de la cuchilla con una lima
fina 33 o una piedra de afilar, conservando siempre el
ángulo original del filo.
6. Compruebe el equilibrio de la cuchilla. Consulte las
instrucciones de equilibrado de la cuchilla.
7. Vuelva a colocar la cuchilla en el cortacésped y
apriétela bien.
Equilibrio de la cuchilla (Fig. S)
Compruebe el equilibrio de la cuchilla 29 colocando el orificio
central de la cuchilla en un clavo o en un destornillador de
vástago redondo 34 , fijado horizontalmente en un tornillo
de banco 32 . Si alguno de los extremos de la cuchilla gira
hacia abajo, lime el filo del extremo que cae. La cuchilla
está equilibrada correctamente cuando no cae ninguno de
los extremos.
Equilibrada cuando no cae ninguno de los extremos.
Lubricación
No es necesario realizar ningún tipo de lubricación. No engrase
las ruedas, ya que tienen una superficie de rodamiento plástico
que no necesita lubricación.
Limpieza
Suelte la maneta 5 para apagar el cortacésped, espere a que
se pare la cuchilla y extraiga la llave de seguridad. Saque los
recortes de césped que se hayan acumulado en la parte inferior
de la plataforma. Después de haber utilizado la unidad varias
veces, revise las sujeciones externas para verificar que estén
firmemente ajustadas.
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
Español
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Cómo evitar la corrosión
Los fertilizantes y otros productos químicos de jardinería
contienen agentes que aceleran mucho la corrosión de los
metales. Si utiliza el cortacésped en áreas donde se hayan
aplicado fertilizantes u otros productos químicos, límpielo
inmediatamente después de finalizar el trabajo como se indica
a continuación: Suelte la maneta 5 para apagar el cortacésped
y desenchufe el cortacésped. Limpie todas las piezas expuestas
con un paño húmedo.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de batería recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si le pareciera que el aparato no funciona de forma adecuada,
siga las instrucciones que se indican a continuación. Si no se
resuelve el problema, póngase en contacto con un técnico
autorizado de DeWALT.
ADVERTENCIA: Antes de empezar, suelte la maneta
para apagar el cortacésped y espere a que la cuchilla se
detenga.
Problema
Solución posible
El cortacésped no
funciona cuando se
activa la maneta.
Compruebe que el cortacésped esté bien enchufado
y que el botón de la caja del interruptor haya sido
pulsado a fondo antes de tirar de la maneta.
Suelte la maneta para apagar el cortacésped. Retire
la llave de seguridad y el paquete de baterías,
voltee el cortacésped y compruebe que la cuchilla
gire libremente.
Compruebe que el compartimento de la batería esté
libre de restos y que la batería esté correctamente
conectada.
¿La batería está completamente cargada? Pulse el
botón del estado de la carga.
El motor se detiene
Suelte la maneta para apagar el cortacésped. Retire
mientras se está
la llave de seguridad y el paquete de baterías,
cortando el césped.
voltee el cortacésped y compruebe que la cuchilla
gire libremente.
Suba la altura de corte de las ruedas a la posición
más alta y encienda el cortacésped.
Compruebe que el compartimento de la
batería esté libre de restos y que la batería esté
correctamente conectada.
¿La batería está completamente cargada? Pulse el
botón del estado de la carga.
No sobrecargue el cortacésped. Disminuya la
velocidad de corte o aumente la altura de corte.
El cortacésped funciona Suelte la maneta para apagar el cortacésped.
pero el corte no es
Desenchufe el cortacésped. Voltee el cortacésped y
satisfactorio
compruebe lo siguiente:
• Que la cuchilla esté afilada. Mantenga la
cuchilla afilada.
• Que no haya obstrucciones en la plataforma ni en
el conducto de descarga.
Es probable que la altura de las ruedas se haya
fijado en una posición demasiado baja para el
estado del césped. Suba la altura de corte.
El cortacésped resulta Suelte la maneta para apagar el cortacésped.
difícil de empujar
Desenchufe el cortacésped. Eleve la altura de
corte para reducir el rozamiento de la plataforma
contra el césped. Compruebe que cada rueda
gire libremente.
55
Español
Problema
El cortacésped
produce vibraciones y
ruidos inusuales
Solución posible
Suelte la maneta para apagar el cortacésped.
Desenchufe el cortacésped. Voltee el cortacésped
sobre uno de los lados y revise la cuchilla para
asegurarse de que no esté curvada o dañada. Si la
cuchilla está dañada, sustitúyala por una cuchilla
de repuesto DeWALT. Si la parte inferior de la
plataforma está dañada, envíe el cortacésped a un
centro de mantenimiento DeWALT autorizado.
Si no hay daños visibles en la cuchilla y el
cortacésped todavía vibra:
• Suelte la maneta para apagar el cortacésped.
• Desenchufe el cortacésped.
• Desmonte el conjunto de la cuchilla en su
totalidad como se describe en el apartado
Montaje y desmontaje de la cuchilla.
• Extraiga todos los restos y limpie cada pieza.
• Sustituya cada pieza como se describe en el
apartado Montaje y desmontaje de
la cuchilla.
Si el cortacésped sigue vibrando, envíelo a un centro
de mantenimiento DeWALT autorizado.
Los LED del cargador de Compruebe el enchufe de conexión.
batería no se encienden Sustituya el cargador.
El cortacésped no
Conducto obstruido. Suelte la maneta para apagar
recoge los recortes en el cortacésped. Desenchufe el cortacésped. Limpie
la bolsa
el conducto de recortes de hierba.
Suba la altura de corte de las ruedas para reducir la
longitud del corte.
Bolsa llena. Vacíe la bolsa con más frecuencia.
56
Français
TONDEUSE 2 X 18V
DCMW564
Félicitations !
Certificat de Conformité CE
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Directives Machines
Fiche technique
Tondeuse 2 x 18V
DCMW564
Tension
Type
Type de batterie
Régime à vide
Longueur de la lame
Poids (sans le bloc-piles)
VDC
rpm
cm
kg
DCMW564
2 x 18
1
Li-Ion
3300
48
25,9
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax)
selon EN60335.
dB(A)
79,5
LPA(niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
92
LWA(niveau de puissance acoustique)
K (incertitude pour le niveau acoustique donné) dB(A)
2,0
Valeur de vibration pondérée au niveau de la main/du bras :
m/s2
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s2
2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60335, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-77:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
2000/14/CE, Tondeuse, L ≤ 50cm, Annexe VI DEKRA Certification
B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Pays Bas
Nº d’organisme notifié : 0344
Niveau de puissance sonore selon la norme 2000/14/CE
(Article 12, Annexe III, L ≤ 50cm) :
LWA (puissance sonore mesurée) 92 dB(A)
Incertitude (K) = 2 dB(A)
LWA (puissance sonore garantie) 96 dB(A)
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
19.12.2017
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
57
Poids
Français
Piles
Chargeurs/Durées de charge (minutes)
Cat #
VDC
Ah
Poids (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
•
•
•
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT : l’utilisation d’appareils sans fil
implique le respect de certaines précautions de sécurité
élémentaires, dont celles qui suivent, afin de réduire les
risques d’incendie, de choc électrique, de blessures et de
dégâts matériels.
AVERTISSEMENT : les consignes de sécurité doivent être
respectées pendant l’utilisation. Pour votre propre sécurité
ainsi que celle des personnes présentes à proximité, lisez
ces instructions avant d’utiliser l’outil. Veuillez conserver les
instructions pour pouvoir vous y référer dans le futur.
• Lisez attentivement et entièrement ce manuel avant
d’utiliser l’appareil.
• Ce manuel décrit la manière d’utiliser cet appareil.
L’utilisation d’un accessoire ou d’un équipement ou
l’utilisation de cet appareil à d’autres fins que celles
recommandées dans ce manuel d’utilisation peut
présenter un risque de blessures.
• Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer dans
le futur.
•
•
•
•
Avant l’utilisation
•
•
•
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Utiliser votre appareil
Prenez toujours toutes les précautions nécessaires lorsque vous
utilisez l’appareil.
• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
jeunes ou infirmes sans surveillance.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet.
• Ne laissez pas les enfants ou les animaux s’approcher de la
zone de travail ou toucher l’appareil.
• Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l’appareil est
utilisé près d’enfants.
58
Il ne doit être utilisé que dans des endroits secs. Ne laissez pas
l’appareil être mouillé.
Ne plongez pas l’appareil dans l’eau.
N’ouvrez pas le corps de l’appareil. Il n’y a aucune pièce
réparable par l’utilisateur à l’intérieur.
N’utilisez pas l’appareil dans un environnement présentant des
risques d’explosion, notamment en présence de liquides, gaz
ou poussières inflammables.
Avant l’utilisation, inspectez toujours visuellement l’absence
d’usure et de dommage sur les lames, les boulons de la lames
et l’ensemble de l’organe de coupe. Remplacez les lames et
boulons usés ou endommagés par lots afin de maintenir
un équilibre.
Ne faites jamais fonctionner la machine si des personnes, et
particulièrement des enfants ou des animaux sont à proximité.
Gardez à l’esprit que l’utilisateur est responsable des accidents
ou des risques subis par autrui ou leurs biens.
Pour faire fonctionner la machine, portez toujours des
chaussures renforcées et un pantalon long. N’utilisez pas la
machine pieds nus ou avec des sandales ouvertes. Évitez de
porter des vêtements amples ou avec des cordons ou encore
une cravate.
Vérifiez toujours soigneusement la zone où la machine doit
être utilisée et retirez tous les objets qui risqueraient d’être
projetés par machine.
Avant l’utilisation, inspectez toujours visuellement l’absence
d’usure et de dommage sur la lame, le boulon de la lame et
l’ensemble de la lame de coupe. Remplacez les composants
usés ou endommagés par lot afin de conserver l’équilibre.
Remplacez les étiquettes endommagées ou illisibles.
Après l’utilisation
•
•
•
Quand il n’est pas utilisé, l’appareil doit être rangé dans un
endroit suffisamment aéré, sec et hors de portée des enfants.
Rangez vos appareils hors de portée des enfants.
Quand l’appareil est rangé ou transporté dans un véhicule,
il doit être installé dans le coffre ou correctement calé pour
éviter les mouvements dus aux changements de direction ou
de vitesse.
Français
Vérification et réparations
•
•
•
•
•
•
Avant l’utilisation, vérifiez l’absence de dommage ou de
défaut sur les pièces. Contrôlez l’absence de pièces cassées,
d’interrupteurs endommagés et de toutes autres anomalies
susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l’appareil.
N’utilisez pas l’appareil si l’une de ses pièces est endommagée
ou défectueuse.
Faites réparer ou remplacer les pièces défectueuses ou
endommagées par un réparateur agréé.
Ne tentez jamais de retirer ou de remplacer des pièces autres
que celles indiquées dans ce manuel.
Prenez les précautions nécessaires pendant le réglage de la
tondeuse pour ne pas coincer vos doigts entre les lames/pièces
mobiles et les pièces fixes de la machine.
Pendant l’entretien des lames, n’oubliez pas que même si
l’alimentation est coupée, les lames peuvent encore bouger.
Consignes de sécurité supplémentaires
relatives aux tondeuses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne transportez pas la machine si elle est alimentée.
Tenez fermement la poignée à deux mains pour utiliser
la tondeuse.
Si pour une raison quelconque, la tondeuse doit être inclinée,
gardez vos deux mains dans la bonne position d’utilisation sur
la poignée pendant l’inclinaison. Gardez vos deux mains en
bonne position d’utilisation jusqu’à ce que la tondeuse soit à
nouveau correctement posée au sol.
Ne portez jamais d’écouteurs ou de casque pour écouter de la
musique en utilisant la tondeuse.
N’essayez jamais de régler une hauteur de roue quand le
moteur tourne ou quand la clé de sécurité est enclenchée.
Si la tondeuse cale, relâchez la barre de démarrage pour arrêter
la tondeuse, attendez que la lame s’arrête avant d’essayer de
dégager la conduite d’éjection ou de supprimer tout élément
du plateau de coupe.
Éloignez vos mains et vos pieds des zones de coupe.
Maintenez les lames bien affûtées. Portez toujours des gants de
protection pour manipuler la lame de la tondeuse.
Si vous utilisez le sac de récupération d’herbe, vérifiez
régulièrement son état. Pour votre propre sécurité, remplacez le
sac de récupération par un neuf si son usure est excessive.
Prenez toutes les précautions nécessaires quand vous retournez
la tondeuse ou que vous la tirez vers vous.
Ne posez pas les mains ou les pieds à côté ou sous la tondeuse.
Gardez en permanence l’ouverture d’éjection dégagée.
Éliminez de la zone à tondre les cailloux, bâtons, câbles, jouets,
os, etc. qui risqueraient d›être projetés par la lame. Les objets
coincés dans la lame peuvent provoquer des blessures graves.
Restez derrière la tondeuse lorsque le moteur est en marche.
Ne faites pas fonctionner la tondeuse pieds nus ou si vous
portez des sandales. Portez toujours des chaussures fermées.
N’utilisez la tondeuse en marche arrière qu’en cas de nécessité
absolue. Regardez toujours au bas et derrière la tondeuse
lorsque vous tondez en marche arrière.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne dirigez jamais les éléments éjectés vers quiconque. Évitez
d›éjecter l›herbe contre un mur ou un autre obstacle. Il pourrait
y avoir un effet de ricochet. Relâchez la barre de démarrage
pour arrêter la tondeuse et arrêter la lame quand vous passez
sur une surface gravillonnée.
N’utilisez jamais la tondeuse sans que le sac de récupération
d’herbe, le cache de l’ouverture d’évacuation, la protection
arrière et les autres dispositifs de sécurité soient en place et en
bon état de fonctionnement. Vérifiez régulièrement que le bon
fonctionnement de tous les carters et de tous les dispositifs de
sécurité tel que prévu. Si un carter ou un dispositif de sécurité
est endommagé, remplacez-le avant de continuer.
Ne laissez jamais une tondeuse tourner sans surveillance.
Relâchez toujours la barre de démarrage pour arrêter le
moteur. Attendez que la lame soit complètement arrêtée
avant de nettoyer la tondeuse, de retirer le sac de récupération
d’herbe, de désobstruer le cache de l’ouverture d’éjection,
lorsque vous quittez la tondeuse ou avant toute opération de
réglage, réparation ou inspection.
N’utilisez la tondeuse que de jour ou avec un bon éclairage
artificiel. Les objets sur le chemin de la lame doivent être
parfaitement visibles depuis la zone où la tondeuse est utilisée.
Ne faites pas fonctionner la tondeuse si vous êtes sous
l’influence d’alcool ou de drogues ou si vous êtes fatigué ou
malade. Restez toujours vigilant, restez concentré sur ce que
vous faites et gardez votre bon sens.
Évitez les environnements dangereux. N’utilisez jamais la
tondeuse quand l’herbe est humide ou sous la pluie. Gardez
toujours une bonne posture, marchez, ne courez jamais.
Si la tondeuse se met à vibrer de façon anormale, relâchez
la barre de démarrage, attendez que la lame s’arrête avant
d’immédiatement rechercher d’où vient le problème. Les
vibrations sont généralement signe de problème, consultez
le guide de dépannage pour obtenir des conseils en cas de
vibrations anormales.
Portez toujours des protections oculaires et respiratoires
adaptées lorsque vous utilisez la tondeuse.
L’utilisation d’accessoires non recommandés pour cette
tondeuse peut être dangereuse. N’utilisez que des accessoires
homologués par DeWALT.
Ne vous penchez jamais lorsque vous utilisez la tondeuse.
Gardez en permanence une posture stable et équilibrée lorsque
vous utilisez la tondeuse.
Tondez en transversale par rapport à la pente, jamais de haut
en bas ou vice versa. Prenez toutes les précautions nécessaires
quand vous changez de direction en pente.
Faites attention aux trous, bosses, pierres ou autres objets
cachés. Un terrain irrégulier peut provoquer des risques de
glissement et de chute. L’herbe haute peut cacher les obstacles.
Ne tondez pas si l’herbe est mouillée ou sur des pentes
excessivement raides. Une mauvaise posture peut provoquer
des risques de glissement et de chute.
Ne tondez pas à côté de fossés ou de talus. Vous pourriez
perdre l’équilibre.
Laissez toujours la tondeuse refroidir avant de la ranger.
59
Français
•
Retirez la prise de la prise murale et retirez le bloc-batterie de
la machine. Assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont
à l’arrêt :
ʵʵ Dès que vous quittez la machine ;
ʵʵ Avant de supprimer un bourrage ;
ʵʵ Avant de vérifier, de nettoyer ou de réparer la machine.
Sécurité des personnes
•
•
•
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes
(y compris des enfants) ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent
d’expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées
ou formées à l’utilisation de l’appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés afin de garantir qu’ils ne
jouent pas avec l’appareil.
Après avoir heurté un corps étranger. Vérifiez l’absence de
dommage sur la machine et faites les réparations nécessaires.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité en vigueur
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Les blessures dues au contact avec des pièces mobiles/
en rotation.
• Les blessures dues au changement de pièces, de lames
ou d’accessoires.
• Les blessures dues à l’utilisation prolongée d’un outil. Lorsque
vous utilisez un outil quel qu’il soit pendant de longues
périodes, assurez-vous de faire des pauses régulières.
• La diminution de l’acuité auditive.
• Risques pour la santé causés par l’inhalation de poussières
produites pendant l’utilisation de l’outil (exemple : travail avec
du bois, surtout le chêne, le hêtre et les panneaux en MDF).
• Ne soulevez et ne transportez jamais la machine si le moteur
est en marche.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
60
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 19 dans le chargeur en vous
assurant qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant
rouge (charge) clignote de façon répétée pour indiquer que
le processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 20 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur
un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB115 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la
batterie ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit
complètement rechargée.
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
61
Français
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
•
•
62
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou
d’autres liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie endommagés
doivent être renvoyés à un centre de réparation pour y
être recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association
(IATA), les réglementations de l’International Maritime
Dangerous Goods (IMDG) et l’accord européen concernant
le transport international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été
testées conformément à la section 38,3 des recommandations
de l’ONU pour les tests et critères relatifs au transport des
marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
Français
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLTTM, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes
des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh)
comparées à une seule batterie au wattage-heure plus élevé. Le
fait de répartir l’énergie consommée du bloc en 3 batteries peut
exempter le bloc de certaines réglementations en matière de
transport qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie
consommée est plus élevée.
La puissance en Wh pour
Exemple de marquage pour l’utilisation et
le transport
le transport peut par
exemple être de 3 x 36 Wh,
représentant 3 batteries
de 36 Wh chacune. La
puissance d'utilisation en Wh peut être de 108 Wh (sous
entendue, 1 batterie).
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Témoin de charge des blocs-batteries
(Fig. C)
Certains blocs-batteries DeWALT sont équipés d’une jauge de
puissance formée de trois voyants verts qui indiquent le niveau
de charge restant dans le bloc-batterie.
La jauge de puissance sert à indiquer le niveau de charge
approximatif restant dans le bloc-batterie de la façon suivante :
75–100% de charge
restante
51-74% de charge
restante
< 50% de charge restante
Le bloc doit être rechargé
Pour activer la jauge de puissance, maintenez enfoncé le bouton
de la jauge de puissance. Une combinaison de trois voyants
verts s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
permettant l’utilisation, la jauge de puissance ne s’allume plus et
la batterie doit être rechargée.
REMARQUE : La jauge de puissance ne donne qu’une indication
de la charge restante dans le bloc-batterie. Elle n’indique pas la
fonctionnalité de l’outil et peut être sujette à des variations en
fonction des composants du produit, de la température et de
l’intervention réalisée par l’utilisateur final.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps
de charge.
e pas mettre en contact avec des
N
objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
R emplacer systématiquement tout
cordon endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
63
Français
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Recharger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La
recharge des blocs batterie différents des
batteries DeWALT appropriées avec un chargeur
DeWALT peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Faites attention aux lames, elles sont aiguisées. Les
lames continuent de tourner juste après l'extinction
du moteur. Retirez les dispositifs de désactivation
avant de procéder à la maintenance ou si le cordon est
endommagé.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).
TRANSPORT (avec cache de transport intégré).
Exemple : Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).
Type de Batterie
Faites attention aux lames, elles sont aiguisées. Les
lames continuent de tourner juste après l'extinction
du moteur. Retirez les dispositifs de désactivation
avant de procéder à la maintenance ou si le cordon
est endommagé.
96
Le modèle DCMW564 fonctionne grâce à deux blocs-batteries
de 18 volts.
Pour des résultats optimums, utilisez DCB184, DCB546
ou DCB547
Consultez les Caractéristiques techniques pour plus
d’informations.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1Tondeuse
1Chargeur
1 Sac de récupération d’herbe
1 Déflecteur de paillage
1 Clé de sécurité
1 Bloc batterie Li-ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modèles)
2 Blocs batterie Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modèles)
3 Blocs batterie Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modèles)
1 Notice d’instructions
REMARQUE : les batteries, les chargeurs et les coffrets de
transport ne sont pas fournis avec les modèles N. Les batteries
et les chargeurs ne sont pas fournis avec les modèles NT. Les
modèles B intègrent des batteries avec fonction Bluetooth®.
REMARQUE : la marque et les logos Bluetooth® sont des
marques déposées appartenant à Bluetooth®, SIG, Inc. et
DeWALT les utilise sous licence. Les autres marques et noms
commerciaux appartiennent à leur propriétaires respectifs.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
64
Puissance sonore garantie conforme à la Directive
2000/14/CE.
N'exposez pas la machine à la pluie.
Les lames continuent à tourner après l’arrêt
de la machine.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. G)
La date codée de fabrication 35 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2018 XX-XX
Année de fabrication
Descriptif (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Boîtier de commutation Marche/Arrêt
2 Bouton Marche/Arrêt
3 Clé de sécurité
4 Poignée
5 Poignée de démarrage
6 Boutons de verrouillage de la poignée
7 Consoles de la poignée
8 Orifices de détente de la poignée
9 Couvercle du logement de la batterie
10 Levier de réglage de la hauteur de coupe
11 Cache de l’ouverture arrière
12 Sac de récupération d’herbe
13 Poignée du sac de récupération d’herbe
14 Poignée de transport supérieure
15 Poignée de transport inférieure
Français
Utilisation Prévue
Cette tondeuse a été conçue pour les applications de
tonte professionnelles.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Cette tondeuse est un appareil d’entretien des
pelouses professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
MONTAGE ET RÉGLAGES
DANGER : afin de réduire tout risque de blessures
graves, éteignez l’appareil, retirez la clé de sécurité
et retirez les blocs-batteries avant d’effectuer le
montage, tout réglage ou avant de retirer/installer
tout équipement ou accessoire. Un démarrage
accidentel peut provoquer des blessures.
Réglage de la hauteur de la poignée
(Fig. D, E)
Votre tondeuse est livrée en mode Stockage. Vous devez régler
la poignée à sa position d’utilisation avant de pouvoir continuer.
1. Pour déverrouiller la poignée 4 de sa position de stockage,
tirez et tournez d’un demi-tour les deux boutons de
verrouillage de la poignée 6 situés des deux côtés de la
poignée, comme illustré par la Fig. D.
2. Soulevez la poignée à sa position d’utilisation.
3. Placez les deux orifices de détente de la poignée 16
situés sur les consoles de la poignée 7 , comme illustré par
la Fig. E.
4. Réglez la poignée à la position qui convient le mieux pour
l’utilisateur et verrouillez la poignée en place en retournant
les boutons de verrouillage de la poignée 6 pour les laisser
s’enclencher dans les trous de détente voulus.
Sac de récupération de l’herbe (Fig. F, G)
DANGER : retirez la clé et les blocs-batteries avant de
retirer l’accessoire de paillage et pour ouvrir le cache de
l’ouverture arrière et installer le sac.
1. Assurez-vous que l’accessoire de paillage 22 (Fig. G) a bien
été retiré de la tondeuse avant de passer à l’étape 2.
2. Soulevez le cache de l’ouverture arrière 11 et placez le
sac de récupération d’herbe 12 sur la tondeuse de façon
que les crochets du sac 18 reposent sur les ergots 21 ,
comme illustré par la figure F. Abaissez ensuite le cache de
l’ouverture arrière.
Accessoire de paillage (Fig. A, G)
DANGER : retirez la clé de sécurité et les blocs-batteries
avant de retirer le sac de récupération d’herbe et pour
installer l’accessoire de paillage.
1. Assurez-vous que le sac de récupération d’herbe 12 n’est
pas fixé avant de passer à l’étape 2.
2. Soulevez le cache de l’ouverture arrière 11 et glissez
l’accessoire de paillage 22 complètement dans la tondeuse
comme illustré par la Fig. G.
3. Assurez-vous que le cache de l’ouverture arrière est
parfaitement abaissé avant de démarrer la tondeuse.
Éjection arrière
DANGER : retirez la clé de sécurité et les blocs-batteries
avant de retirer le sac de récupération d’herbe et
l’accessoire de paillage.
1. Pour faire fonctionner la tondeuse en mode Éjection arrière,
retirez le sac de récupération et l’accessoire de paillage.
2. Assurez-vous que le cache de l’ouverture arrière est abaissé
pour l’éjection par l’arrière.
REMARQUE : L’ouverture arrière est façonnée de telle sorte
que l’ouverture (au bas) ne puisse pas être complètement
fermée.
FONCTIONNEMENT
DANGER : afin de réduire tout risque de blessures
graves, éteignez la machine, retirez la clé de sécurité
et retirez les blocs-batteries avant d’effectuer
tout réglage ou avant de retirer/installer tout
équipement ou accessoire. Un démarrage accidentel
peut provoquer des blessures.
Installation et retrait des blocs-batteries
(Fig. H)
DANGER : ASSUREZ-VOUS QUE LA CLÉ DE
SÉCURITÉ EST RETIRÉE AVANT DE RETIRER OU
D’INSTALLER LA BATTERIE, AFIN D’EMPÊCHER TOUT
DÉMARRAGE ACCIDENTEL.
Cette tondeuse est conçue pour fonctionner avec deux
blocs-batteries de même capacité. La tondeuse ne peut pas
fonctionner avec un seul bloc-batterie ou si des blocs de
capacités différentes sont utilisés. Le bloc-batterie de plus petite
capacité, une fois vide, provoque l’extinction de la machine
REMARQUE : Pour un résultat optimal, assurez-vous que le
bloc-batterie est complètement rechargé.
Pour installer les blocs-batteries
1. Soulevez le cache du logement de la batterie 9 pour mettre
à jour les connecteurs pour les batterie 23 .
2. Glissez une batterie 15 dans chacun des deux
connecteurs jusqu’à entendre un clic (Fig. H). Assurezvous que les blocs-batteries sont parfaitement en place et
correctement verrouillés.
3. Fermez le cache du logement de la batterie. Assurezvous que le cache est bien refermé avant de démarrer
la tondeuse.
Pour retirer les blocs-batteries
1. Ouvrez le cache du logement de la batterie 9 , comme
décrit ci-dessus.
2. Enfoncez le bouton de libération de la batterie 15 sur le
bloc-batterie et tirez le bloc-batterie 16 hors de la machine.
65
Français
LISEZ CE MANUEL D’UTILISATION AVANT
D’UTILISER VOTRE TONDEUSE
Consultez la figure A au début de ce manuel pour obtenir la liste
complète des composants. Conservez ce manuel afin de pouvoir
vous y référer dans le futur.
DANGER :lames aiguisées en mouvement. Ne faites
pas fonctionner la tondeuse en mode Paillage si l’ouverture
arrière n’est pas correctement fermée par la tension du
ressort. De graves blessures pourraient sinon en résulter.
Déposez votre tondeuse dans le centre de réparation le
plus proche.
DANGER : ne faites pas fonctionner la tondeuse si la
poignée est verrouillée.
DANGER : lames aiguisées en mouvement. Ne
faites jamais fonctionner la tondeuse avec son sac de
récupération si les crochets du sac de récupération ne sont
pas correctement en place sur la tondeuse et si l’ouverture
d’éjection arrière ne repose pas fermement contre la partie
supérieure du récupérateur d’herbe. De graves blessures
pourraient sinon en résulter.
AVERTISSEMENT : laissez la tondeuse fonctionner à son
propre rythme. Ne la poussez pas au-delà de sa capacité.
Réglage de la hauteur de coupe (Fig. I)
La hauteur de coupe est réglée grâce au levier de réglage de
hauteur central.
REMARQUE : Si vous n’êtes pas sûr de la hauteur à choisir,
commencez à tondre avec le levier de réglage de hauteur 10
à la position la plus en arrière vers la machine puis abaissez la
hauteur au besoin, comme illustré par la Fig. I.
Pour régler la hauteur de coupe
1. Sortez le levier de réglage de hauteur de coupe 10 hors de
l’encoche de verrouillage 17 .
2. Déplacez le levier vers l’arrière de la tondeuse pour
augmenter la hauteur de coupe.
3. Déplacez le levier vers l’avant de la tondeuse pour diminuer
la hauteur de coupe.
4. Poussez le levier de réglage de hauteur dans l’une des
encoches de verrouillage.
Clé de sécurité (Fig. J)
DANGER : lames aiguisées en mouvement. Afin
d’empêcher le démarrage accidentel de votre tondeuse
sans fil et son utilisation par des personnes non autorisées,
une clé de sécurité amovible 3 y a été ajoutée. La
tondeuse est complètement désactivée lorsque la clé est
retirée de la tondeuse.
REMARQUE : La clé de sécurité est trouée au centre
pour permettre de l'accrocher à un clou, hors de portée
des enfants. Ne l'accrochez pas de façon permanente à
la tondeuse.
DANGER : les lames en mouvement peuvent
provoquer de graves blessures. Afin d’éviter de
graves blessures, retirez la clé de sécurité et les blocsbatteries si la tondeuse est laissée sans surveillance
66
ou pendant la charge, le nettoyage, les réparations,
le transport, le soulèvement ou le stockage.
Démarrage de la tondeuse (Fig. K, L)
DANGER : lames aiguisées en mouvement. Ne tentez
jamais de shunter le fonctionnement du boîtier de
commutation et le système à clé afin d’éviter de
graves blessures.
REMARQUE : La tondeuse est opérationnelle lorsque les
batteries et la clé de sécurité sont en place.
1. Insérez la clé de sécurité 3 dans le boîtier de commutation
MARCHE/ARRÊT 1 jusqu’à ce qu’elle soit bien en
place, comme illustré par la Fig. K. La tondeuse est
alors opérationnelle.
2. Votre tondeuse est équipée d’un boîtier de commutation
MARCHE/ARRÊT spécial 1 . Pour faire fonctionner la
tondeuse, maintenez enfoncé le bouton MARCHE/ARRÊT 2
sur le boîtier de commutation MARCH/ARRÊT 1 puis tirez la
poignée de démarrage 5 vers le guidon, comme illustré par
la Fig. L. Vous pouvez relâcher le bouton MARCHE/ARRÊT
une fois la tondeuse démarrée.
3. Pour ÉTEINDRE la tondeuse, relâchez la barre de
démarrage 5 .
AVERTISSEMENT : n’essayez jamais de bloquer
l’interrupteur ou la poignée de démarrage en position
Marche.
REMARQUE : Quand la poignée de déclenchement retourne
à sa position d’origine, elle active le mécanisme de freinage
automatique. Le moteur freine mécaniquement et la lame de la
tondeuse s'immobilise dans les trois secondes.
Sollicitation excessive de la tondeuse
Afin d’éviter l’endommagement dû à une sollicitation excessive
de la tondeuse, ne tentez pas de tondre trop d’herbe à la fois.
Ralentissez la cadence de tonte ou augmentez la hauteur
de coupe.
Rangement (Fig. A, M)
DANGER : la lame en mouvement peut provoquer de
graves blessures. Relâchez la poignée de démarrage 5
pour éteindre la tondeuse, retirez la clé de sécurité et
les batteries avant de soulever, transporter ou ranger la
tondeuse. Rangez la tondeuse dans un endroit sec.
ATTENTION : risque de pincement. Afin d’éviter tout
pincement, gardez vos doigts éloignés de la zone des
consoles de la poignée lorsque vous repliez les poignées.
ATTENTION : assurez-vous que le câble n’est pas étiré
ou pincé dans la zone entre la poignée et la console
de la poignée pendant le pliage. Cela pourrait sinon
l’endommager.
La poignée de la tondeuse peut être facilement et rapidement
repliée pour faciliter le rangement.
1. Pour déverrouiller la poignée 4 , tirez et tournez d’un demitour les deux boutons de verrouillage de la poignée 6
situés des deux côtés de la poignée.
Français
2. Repliez la poignée vers l’avant de la tondeuse, comme
illustré par la Fig. M.
3. Placez les deux orifices de détente de la poignée 8
situés sur les consoles de la poignée 7 , comme illustré par
la Fig. M.
4. Verrouillez la poignée en place en retournant les boutons
de verrouillage de la poignée 6 pour les laisser s’enclencher
dans les orifices de détente et assurez-vous que la poignée
est fermement fixée, comme illustré par la Fig. M.
Transport de la tondeuse (Fig. A, N)
DANGER : les lames en mouvement peuvent
provoquer de graves blessures. Afin d’éviter de
graves blessures, retirez la clé de sécurité et les blocsbatteries si la tondeuse est laissée sans surveillance
ou pendant la charge, le nettoyage, les réparations,
le transport, le soulèvement ou le stockage.
• La tondeuse peut être portée à l’aide des poignées de
transport 14 , 15 , comme illustré par la Fig. N. NE TENTEZ
PAS de soulever la tondeuse en l’attrapant par la poignée
supérieure principale 4 .
Conseils concernant la tonte
AVERTISSEMENT : VÉRIFIEZ TOUJOURS LA ZONE
OÙ LA TONDEUSE DOIT ÊTRE UTILISÉE ET RETIREZ
TOUTES LES PIERRES, BÂTONS, CÂBLES, OS ET
AUTRES DÉBRIS QUI POURRAIENT D’ÊTRE PROJETÉS
PAR LA LAME EN MOUVEMENT.
AVERTISSEMENT : ne travaillez jamais de haut en bas.
Prenez toutes les précautions nécessaires quand vous
changez de direction dans la pente. Ne travaillez pas sur
des pentes trop raides. Assurez-vous de toujours garder
une bonne posture.
1. Relâchez la poignée de démarrage pour arrêter la tondeuse
quand vous passez sur une surface gravillonnée (des cailloux
peuvent être projetés par la lame).
2. Réglez la tondeuse à la plus haute hauteur de coupe quand
la surface est accidentée ou que l’herbe est haute. La tonte
d’une trop grande quantité d’herbe à la fois peut provoquer
la surcharge du moteur et entraîner l’arrêt de la tondeuse.
Consultez la section Dépannage.
3. Si le sac de récupération d’herbe 12 est utilisé pendant
la saison de pousse rapide de l’herbe, l’herbe peut avoir
tendance à s’accumuler au niveau de l’ouverture d’éjection.
Relâchez la poignée de démarrage pour arrêter la tondeuse
et retirez la clé de sécurité et les blocs-batteries. Retirez le
sac de récupération d’herbe et faites tomber l’herbe en
secouant le fond du sac. Nettoyez également l’herbe ou
les débris accumulés autour de l’ouverture d’évacuation.
Réinstallez le sac de récupération d’herbe.
4. Si la tondeuse se met à vibrer de façon anormale, relâchez
la poignée de démarrage pour l’arrêter, retirez la clé de
sécurité et les blocs-batteries. Vérifiez immédiatement la
cause de ces vibrations. Les vibrations servent généralement
d’avertissement. Ne réutilisez pas la tondeuse avant qu’elle
ait été révisée. Reportez-vous à la section «Dépannage» de
ce manuel.
5. Pour garantir des résultats optimums, maintenez la lame
affûtée et équilibrée.
6. Inspectez et nettoyez parfaitement la tondeuse après
chaque utilisation, un plateau de coupe couvert de résidus
d’herbe diminue le niveau de performances.
7. RELÂCHEZ TOUJOURS LA POIGNÉE DE DÉMARRAGE
POUR ÉTEINDRE LA TONDEUSE, RETIREZ LA CLÉ DE
SÉCURITÉ ET LES BLOCS-BATTERIES SI VOUS DEVEZ
LAISSER LA TONDEUSE SANS SURVEILLANCE MÊME
POUR UN COURT INSTANT.
Les suggestions qui suivent vous aideront
à atteindre une durée de fonctionnement
optimum :
• Ralentissez dans les zones où l’herbe est très longue
ou épaisse.
• Évitez de tondre si l›herbe est mouillée par la pluie ou
la rosée.
• Tondez régulièrement votre pelouse, en particulier pendant
les périodes de croissance rapide.
REMARQUE : Il est recommandé de recharger votre
tondeuse après chaque utilisation pour prolonger la durée
de vie de la batterie. La recharge fréquente n'endommage
par votre batterie et vous permet d'être sûr que la batterie
est complètement rechargée et prête pour la prochaine
utilisation. Le fait de ranger la batterie alors qu'elle n'est
pas complètement pleine raccourcit sa durée de vie.
MAINTENANCE
DANGER : afin de réduire tout risque de blessures
graves, éteignez la machine, retirez la clé de sécurité
et retirez les blocs-batteries avant d’effectuer
tout réglage ou avant de retirer/installer tout
équipement ou accessoire. Un démarrage accidentel
peut provoquer des blessures.
Retrait et installation de la lame (Fig. O – Q)
DANGER : RISQUE DE BLESSURES. LORSQUE VOUS
RÉASSEMBLEZ LE SYSTÈME DE LAME, ASSUREZ-VOUS
QUE CHAQUE PIÈCE EST CORRECTEMENT REMONTÉE,
COMME DÉCRIT CI-DESSOUS. LE MAUVAIS ASSEMBLAGE
DE LA LAME ET DES AUTRES PIÈCES DU SYSTÈME PEUT
PROVOQUER DE GRAVES BLESSURES.
DANGER : afin de réduire tout risque de blessures
graves, éteignez la machine, retirez la clé de sécurité
et retirez les blocs-batteries avant d’effectuer
tout réglage ou avant de retirer/installer tout
équipement ou accessoire. Un démarrage accidentel
peut provoquer des blessures.
1. Découpez un morceau de bois de 2 x 4 24 (long d’environ
610 mm) pour empêcher la lame de tourner pendant que
vous retirez le boulon 25 .
67
Français
AVERTISSEMENT : portez toujours des gants et des
lunettes de protection. Tournez la tondeuse sur le côté.
Faites attention aux bords aiguisés de la lame.
2. Installez le morceau de bois et dévissez l’écrou à embase 25
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre à l’aide d’une
clé de 18mm 26 , comme illustré par la Fig. O.
3. Retirez l’entretoise métallique carrée de la lame 27 , l’isolant
carré en plastique 28 et la lame 29 , comme illustré par la
Fig. P. Le ventilateur de la lame 30 ne doit pas être retiré.
Contrôlez l’absence de dommage sur toutes les pièces et
remplacez-les si nécessaire.
4. Installez une lame affûtée ou neuve 29 sur l’épaulement 31
du ventilateur de la lame 30 , comme illustré par la Fig. P.
REMARQUE : Pour installer une lame affûtée ou neuve sur
l’épaulement 31 du ventilateur de lame 30 , assurez-vous
que le «CÔTÉ HERBE» de la lame fasse face au sol une fois la
tondeuse remise à l’endroit.
5. Installez l’isolant de la lame en plastique (28) sur la lame de
façon que les bords relevés sur un côté soient engagés sur
les bords de la lame.
6. Installez l’entretoise de la lame 27 pour qu’elle se trouve
à l’intérieur des bords relevés de l’autre côté de l’isolant de
la lame. Assurez-vous de bien aligner les plats du trou de
l’entretoise de la lame avec les plats de l’axe, en tournant la
lame et l’isolant de la lame ensemble, si nécessaire.
7. Placez un morceau de bois 24 pour empêcher la lame
de tourner comme illustré par la Fig. Q. Installez l’écrous
à embase 25 , bride contre l’entretoise de la lame 27 et
serrez fermement à l’aide d’une clé.
Affûtage de la lame
POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES, MAINTENEZ LA
LAME AFFÛTÉE. UNE LAME ÉMOUSSÉE NE TAILLE PAS DE
FAÇON NETTE.
• La tondeuse DCMW564 utilise des lames de
rechange DT20671.
L’utilisation d’accessoires non recommandés dans ce
manuel peut être dangereuse.
AVERTISSEMENT : portez des gants et une protection
oculaire adaptée pour retirer, affûter et installer la
lame. Assurez-vous d’avoir retiré la clé de sécurité et les
blocs batteries.
Affûtez la lame deux fois pendant une saison de tonte. Cela
suffit en général dans des conditions normales. Le sable use
rapidement la lame. Si le sol est sablonneux, un affûtage plus
fréquent peut être nécessaire. REMPLACEZ IMMÉDIATEMENT
TOUTE LAME QUI SERAIT TORDUE OU ENDOMMAGÉE.
Lorsque vous affûtez la lame
• Assurez-vous que la lame reste bien équilibrée.
• Affûtez la lame en gardant son angle de coupe d’origine.
• Affûtez les tranchants des deux côtés de la lame, en retirant
la même quantité de matière des deux côtés.
68
Pour affûter la lame dans un étau (Fig. R)
1. Assurez-vous que la poignée de démarrage est relâchée,
que la lame est arrêtée et que la clé de sécurité et les blocsbatteries ont été retirés avant de retirer la lame.
2. Retirez la lame de la tondeuse. Consultez les instructions
pour le retrait et l’installation de la lame.
3. Sécurisez la lame 29 dans un étau 32 .
4. Portez une protection oculaire et des gants adaptés et faites
attention à ne pas vous couper.
5. Limez soigneusement les tranchants de la lame avec une
lime à dents fines 33 ou une pierre à aiguiser, en gardant
l’angle de coupe d’origine.
6. Contrôlez l’équilibrage de la lame. Consultez les instructions
pour l’équilibrage de la lame.
7. Réinstallez la lame sur la tondeuse et fixez-la fermement.
Équilibrage de la lame (Fig. S)
Contrôlez l’équilibre de la lame 29 en plaçant le trou central
de la lame sur un clou ou un tournevis rond 34 , serré à
l’horizontale dans un étau 32 . Si l’une des extrémités de la lame
tourne vers le bas, limez le long du bord tranchant de cette
extrémité tombante. La lame est correctement équilibrée si
aucun des côtés ne tombe.
Lubrification
Aucune lubrification n’est nécessaire. Ne graissez pas les roues.
Les surfaces de roulement sont en plastique, il n’est donc pas
nécessaire de les graisser.
Entretien
Relâchez la poignée de démarrage 5 pour arrêter la tondeuse,
laissez la lame s’arrêter puis retirez la clé de sécurité. Supprimez
les résidus qui peuvent s’accumuler sur le dessous de la plaque
de tonte. Après plusieurs utilisations, vérifiez que toutes les
fixations apparentes sont bien serrées.
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Français
Prévention contre la rouille
DÉPANNAGE
Les engrais et autres produits chimiques pour jardin
contiennent des éléments qui accélèrent grandement
la corrosion des métaux. Si vous tondez dans des zones
recouvertes d’engrais ou de produits chimiques, la tondeuse
doit immédiatement être nettoyée comme suit : Relâchez la
poignée de démarrage 5 pour arrêter la tondeuse et retirez les
blocs-batteries. Essuyez toutes les pièces apparentes avec un
chiffon humide.
Si l’outil ne fonctionne pas, suivez les instructions ci-dessous.
Si le problème persiste, contactez votre réparateur DeWALT le
plus proche.
AVERTISSEMENT : avant de commencer, relâchez
la barre de déclenchement pour arrêter la tondeuse et
attendez que la lame soit complètement arrêtée.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
Problème
Solution possible
La tondeuse ne
démarre pas quand la
poignée de démarrage
est activée
Assurez-vous que la tondeuse est correctement
branchée et que le bouton sur le boîtier de
commutation est complètement enfoncé avant de
relever la poignée de démarrage.
Relâchez la poignée de démarrage pour arrêter la
tondeuse. Retirez la clé de sécurité et les blocsbatteries, retournez la tondeuse et vérifiez que la
lame peut tourner sans entrave.
Vérifiez qu'il n'y a aucun débris dans les
cavités de la batterie et que cette dernière est
correctement branchée.
La batterie est-elle complètement rechargée ?
Appuyez sur le bouton d'état de la charge.
Le moteur s'arrête
Relâchez la poignée de démarrage pour arrêter la
pendant la tonte
tondeuse. Retirez la clé de sécurité et les blocsbatteries, retournez la tondeuse et vérifiez que la
lame peut tourner sans entrave.
Rehaussez la hauteur de coupe des roues à la
position la plus haute et démarrez la tondeuse.
Vérifiez qu'il n'y a aucun débris dans les
cavités de la batterie et que cette dernière est
correctement branchée
La batterie est-elle complètement rechargée ?
Appuyez sur le bouton d'état de la charge
Évitez de surcharger la tondeuse. Ralentissez
la cadence de tonte ou augmentez la hauteur
de coupe.
La tondeuse se met
Relâchez la poignée de démarrage pour arrêter la
en marche mais les
tondeuse. Débranchez la tondeuse. Retournez la
performances de
tondeuse et vérifiez :
tonte ne sont pas
• L'affûtage de la lame - gardez la lame toujours
satisfaisantes
bien affûtée.
• Absence de bourrage dans la descente d'éjection
et le plateau de coupe.
Le réglage des roues est peut-être trop bas pour la
pelouse à tondre. Augmentez la hauteur de coupe.
La tondeuse est difficile Relâchez la poignée de démarrage pour arrêter la
à pousser
tondeuse. Débranchez la tondeuse. Augmentez la
hauteur de coupe pour réduire le frottement de la
plaque de tonte sur l'herbe. Vérifiez que chacun des
roues peur tourner sans entrave.
69
Français
Problème
Solution possible
La tondeuse est
anormalement
bruyante et elle vibre
Relâchez la poignée de démarrage pour arrêter
la tondeuse. Débranchez la tondeuse. Penchez la
tondeuse sur le côté et vérifiez la lame pour vous
assurer qu'elle n'est pas endommagée ou tordue.
Si la lame est endommagée, remplacez-la par une
lame de rechange DeWALT. Si le dessous du plateau
de coupe est endommagé, confiez la tondeuse à un
centre d'assistance agréé DeWALT.
S’il n’y a pas de dommages visibles sur la lame et
que la tondeuse vibre encore :
• Relâchez la poignée de démarrage pour arrêter
la tondeuse.
• Débranchez la tondeuse.
• Démontez l’ensemble de la lame comme décrit
dans la section "Retrait et installation
de la lame".
• Retirez tous les résidus et nettoyez chaque pièce.
• Remontez chaque pièce comme
décrit dans la section "Retrait et
installation de la lame".
Si la tondeuse continue à vibrer, confiez-la à un
centre d'assistance agréé DeWALT.
Vérifiez qu'il est correctement branché.
Remplacez le chargeur.
Le voyant du chargeur
de batterie ne s'allume
pas
La tondeuse ne
L’évacuation est bouchée. Relâchez la poignée de
récupère pas les résidus démarrage pour arrêter la tondeuse. Débranchez
de tonte dans le sac
la tondeuse. Éliminez l'herbe accumulée dans la
descente d'évacuation.
Augmentez la hauteur de coupe des roues afin de
diminuer la longueur des résidus.
Le sac est plein. Videz le bac plus fréquemment.
70
Italiano
TOSAERBA SENZA FILO (2 BATTERIE DA 18 V)
DCMW564
Congratulazioni!
Dichiarazione di conformità CE
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Direttiva Macchine
Dati Tecnici
Tosaerba senza filo (2 batterie da 18 V)
DCMW564
Tensione
Tipo
Tipo di batterie
Velocità in assenza di carico
Lunghezza lama
Peso (senza blocco batteria)
VDC
DCMW564
2 x 18
rpm
cm
kg
1
Li-Ion
3300
48
25,9
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60335
dB(A)
79,5
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
92
LWA(livello potenza sonora)
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
2,0
Valore vibrazione misurata su braccio/mano:
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60335 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-77:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
2000/14/CE, Tosaerba, L < 50 cm, Allegato VI, Certificazione
DEKRA B.V., Meander 1051 / P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Paesi Bassi
Organismo notificato n.: 0344
Livello di potenza sonora in base alla Direttiva 2000/14/CE
(Articolo 12, Allegato III, L ≤ 50cm):
LWA (pressione sonora misurata) 92 dB(A)
incertezza (K) = 2 dB(A)
LWA (potenza sonora garantita) 96 dB(A)
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
19.12.2017
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
71
Peso
Italiano
Batterie
Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)
Cat #
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
•
•
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
•
Istruzioni di sicurezza
AVVERTENZA: quando si usano elettroutensili senza
filo, osservare sempre le normali precauzioni di sicurezza
per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni
personali e danni materiali.
AVVERTENZA: osservare i regolamenti di sicurezza
quando si usa l’elettroutensile. Per la propria incolumità e
quella degli osservatori, leggere queste istruzioni prima di
usare l’elettroutensile. Conservare le istruzioni in un luogo
sicuro per futuro utilizzo.
• Leggere attentamente il presente manuale prima di
usare l’elettroutensile.
• L’uso previsto è descritto nel presente manuale. Se
questo elettroutensile viene usato con accessori
o per usi diversi da quelli raccomandati nel
presente manuale d’uso, si potrebbero verificare
lesioni personali.
• Conservare il presente manuale per
futura consultazione.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Uso dell’elettroutensile
Prestare sempre attenzione quando si usa l’elettroutensile.
• Questo elettroutensile non è destinato all’uso da parte di
ragazzi o persone inferme senza supervisione.
• Questo elettroutensile non deve essere usato come
un giocattolo.
• Non permettere a bambini o ad animali di avvicinarsi all’area
di lavoro o di toccare l’elettroutensile.
• Prestare la massima attenzione quando si usa l’elettroutensile
vicino a bambini.
• Usare solo in un luogo asciutto. Evitare che l’elettroutensile
si bagni.
• Non immergere l’elettroutensile in acqua.
72
•
•
Non aprire il corpo dell’elettroutensile. Al suo interno non sono
presenti parti riparabili dall’utilizzatore.
Evitare di impiegare questo elettroutensile in ambienti esposti
al rischio di esplosione,ad esempio in presenza di liquidi, gas o
polveri infiammabili.
Prima dell’uso, controllare a vista che le lame, i bulloni di
fissaggio delle lame e il gruppo di taglio non siano usurati o
danneggiati. Sostituire le lame e i bulloni usurati o danneggiati
in serie per mantenere il bilanciamento del tosaerba.
Non usare mai l’elettroutensile se ci sono persone (in
particolare bambini) o animali domestici nelle vicinanze.
Ricordare che l’utilizzatore è responsabile di eventuali rischi
o incidenti o pericoli a carico di altre persone o cose di
loro proprietà.
Prima dell’uso
•
•
•
Mentre si usa il tosaerba, indossare sempre calzature da
lavoro robuste e calzoni lunghi. Non azionare la macchina
a piedi nudi o con sandali aperti. Evitare di indossare capi di
abbigliamento larghi o con cordoncini o lacci pendenti.
Ispezionare sempre a fondo la zona dove il tosaerba deve
essere usato ed eliminare tutti gli oggetti che potrebbero essere
lanciati dalla lama rotante.
Prima dell’impiego, controllare a vista che la lama, il bullone
di fissaggio della lama e il gruppo di taglio non siano usurati
o danneggiati. Sostituire i componenti usurati o danneggiati
in serie per mantenere il bilanciamento. Sostituire le etichette
danneggiate o illeggibili.
Dopo l’uso
•
•
•
Quando non viene usato, l’elettroutensile deve essere
conservato in un luogo asciutto e ben ventilato, fuori dalla
portata dei bambini.
Non lasciare che bambini abbiano accesso agli
elettroutensili stoccati.
Se viene conservato o trasportato in un veicolo, l’elettroutensile
deve essere riposto nel bagagliaio o legato per evitare che si
sposti in caso di cambiamento repentino della velocità o della
direzione di marcia.
Ispezione e riparazioni
•
Prima dell’impiego, controllare che l’elettroutensile non sia
danneggiato e non presenti parti difettose. Controllare che non
vi siano parti rotte, che gli interruttori non siano danneggiati
Italiano
•
•
•
•
•
e che non vi siano altre condizioni che potrebbero avere
ripercussioni sulle sue prestazioni.
Non usare l’elettroutensile se alcune parti sono danneggiate
o difettose.
Far riparare o sostituire le parti danneggiate o difettose da un
tecnico autorizzato.
Non tentare di smontare o sostituire alcuna parte, ad
eccezione di quelle specificate nel presente manuale.
Prestare attenzione durante la regolazione del tosaerba per
impedire lo schiacciamento delle dita tra le lame/parti in
movimento e le parti fisse del tosaerba.
Quando si esegue la manutenzione delle lame, tenere presente
che, anche con l’alimentazione elettrica scollegata, le lame
potrebbero comunque ruotare.
Precauzioni di sicurezza aggiuntive per
i tosaerba
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Non trasportare il tosaerba con la fonte di alimentazione
elettrica attiva.
Durante l’uso del tosaerba afferrare saldamente il manico con
entrambe le mani.
Se in qualsiasi momento dovesse essere necessario inclinare
il tosaerba, tenere entrambe le mani nella posizione di lavoro
mentre lo si inclina. Tenere entrambe le mani nella posizione
di lavoro fino a quando il tosaerba è di nuovo appoggiato
correttamente a terra.
Non indossare auricolari della radio o di riproduttori di musica
quando si usa il tosaerba.
Non tentare mai di regolare l’altezza delle ruote con il motore
acceso o quando la chiave di sicurezza si trova nella sede
dell’interruttore.
Se il tosaerba si blocca, rilasciare l’impugnatura a staffa per
spegnerlo e attendere che la lama si fermi prima di tentare di
sbloccare il condotto o di rimuovere qualsiasi oggetto da sotto
la scocca.
Tenere mani e piedi lontani dalla zona di taglio.
Mantenere le lame affilate. Indossare sempre guanti protettivi
quando si maneggia la lama del tosaerba.
Se si usa il cesto raccoglierba, controllare di frequente che non
sia usurato o danneggiato. Se è molto usurato, sostituirlo con
uno nuovo per la propria sicurezza.
Prestare la massima attenzione quando si procede in
retromarcia o quando si tira il tosaerba verso di sé.
Non mettere mani o piedi vicino o sotto al tosaerba. Tenersi
sempre lontani dall’apertura dello scarico.
Eliminare dalla zona dove deve essere usato il tosaerba,
oggetti estranei, quali sassi, pezzi di legno, fili di ferro,
giocattoli, ossa, ecc., che potrebbero essere lanciati dalla lama.
Eventuali oggetti colpiti dalla lama potrebbero causare lesioni
gravi alle persone. Tenersi dietro al manico quando il motore
è acceso.
Non usare il tosaerba a piedi scalzi o se si indossano sandali.
Indossare sempre calzature robuste.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Non tirare all’indietro il tosaerba, salvo che sia assolutamente
necessario. Guardare sempre in basso e dietro di sé quando si
cammina all’indietro.
Non puntare mai il materiale scaricato verso gli astanti.
Evitare di scaricare il materiale contro un muro o un ostacolo.
Il materiale potrebbe rimbalzare verso l’operatore. Rilasciare
l’impugnatura a staffa per spegnere il tosaerba e fermare la
lama quando si attraversano superfici con ghiaia.
Non mettere in funzione il tosaerba se il cesto raccoglierba, la
protezione dello scarico, quella posteriore o gli altri dispositivi
protettivi di sicurezza non sono montati e non funzionano
correttamente. Controllare periodicamente tutte le protezioni
e i dispositivi protettivi di sicurezza per accertarsi che siano in
buone condizioni e che funzionino correttamente, svolgendo
la funzione per la quale sono stati progettati. Sostituire le
protezioni o altri dispositivi di sicurezza danneggiati prima di
continuare a usare il tosaerba.
Non lasciare mai incustodito un tosaerba acceso.
Rilasciare sempre l’impugnatura a staffa per spegnere il
motore e attendere che la lama si fermi completamente
prima di pulire il tosaerba, staccare il sacco raccoglierba
e sbloccare la protezione dello scarico, quando si lascia il
tosaerba incustodito o prima di eseguire qualsiasi regolazione,
riparazione o ispezione.
Usare il tosaerba solo alla luce del sole o in condizioni di
buona illuminazione artificiale, in modo che sia possibile
vedere chiaramente dalla posizione di guida eventuali oggetti
presenti lungo il percorso della lama.
Non utilizzare il tosaerba se ci si trova sotto l’effetto di alcol
o stupefacenti oppure se si è stanchi o ammalati. Rimanere
sempre vigili, prestare attenzione alle proprie azioni e usare il
buon senso.
Evitare ambienti pericolosi. Non usare mai il tosaerba quando
l’erba è umida o bagnata e sotto la pioggia. Mantenere sempre
un buon equilibrio, camminare e non correre mai.
Se il tosaerba comincia a vibrare in modo anomalo,
rilasciare l’impugnatura a staffa, attendere che la lama
si arresti e verificare immediatamente a cosa è dovuta la
vibrazione. Di solito le vibrazioni segnalano dei problemi; se
si avvertono delle vibrazioni insolite, consultare la guida della
Ricerca guasti.
Indossare sempre occhiali e una mascherina idonei quando si
usa il tosaerba.
L’uso di accessori non raccomandati per l’impiego con questo
tosaerba potrebbe essere pericoloso. Utilizzare esclusivamente
accessori approvati da DeWALT.
Non sporgersi mai quando si usa il tosaerba. Mantenere
sempre un buon equilibrio quando si usa il tosaerba.
Su di un pendio tagliare l’erba trasversalmente e mai
procedendo verticalmente in su e in giù. Prestare la massima
attenzione quando si cambia direzione su un pendio.
Fare attenzione a buche, solchi, sassi o ad altri oggetti
nascosti. Un terreno irregolare può far scivolare o cadere. L’erba
alta può nascondere ostacoli.
73
Italiano
•
•
•
•
Non tagliare l’erba quando è bagnata o lungo pendii molto
ripidi. Una postura instabile può far scivolare o cadere.
Non tagliare l’erba vicino a pendii ripidi, fossati o terrapieni,
dove è facile perdere l’equilibrio.
Lasciare che il tosaerba si raffreddi prima di riporlo.
Estrarre la spina dalla presa di corrente e rimuovere il pacco
batteria dal tosaerba. Assicurarsi che tutte le parti mobili siano
completamente ferme:
ʵʵ ogni volta che si lascia incustodito il tosaerba;
ʵʵ prima di eliminare un’ostruzione;
ʵʵ prima di controllare, pulire o eseguire la manutenzione
dell’elettroutensile.
Sicurezza altrui
•
•
•
Questo elettroutensile non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o
mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, salvo che
siano sottoposte a sorveglianza o ricevano istruzioni riguardo
all’uso dell’elettroutensile da parte di una persona responsabile
della loro sicurezza.
Controllare che i bambini non giochino con l’elettroutensile.
Dopo aver colpito un oggetto estraneo. Verificare
che l’elettroutensile non presenti danni ed eseguire le
riparazioni necessarie.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• lesioni causate o subite a seguito del contatto con parti
rotanti/in movimento;
• lesioni causate o subite durante la sostituzione di parti, lame
o accessori;
• lesioni causate dall’impiego prolungato di un elettroutensile.
Quando si utilizza qualsiasi elettroutensile per periodi
prolungati, assicurarsi di fare pause regolari.
• menomazioni uditive;
• Rischi per la salute causati dall’aspirazione di polvere generata
dall’utilizzo dell’elettroutensile (ad esempio quando si lavora
con il legno, in modo particolare quello di quercia, faggio o
l’MDF.)
• Non sollevare da terra né trasportare mai l’elettroutensile con il
motore in funzione.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
74
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. B)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 19 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 20 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Il caricabatterie DCB115 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse
scattare il Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso,
riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché non è
completamente carica.
75
Italiano
Montaggio a parete
•
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
•
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
76
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o
i fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il
pacco batteria potrebbe rompersi e provocare gravi
lesioni personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere
in piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo
europeo concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio
sono state testate conformemente alla sezione 38,3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri per il
Trasporto di merci pericolose.
Italiano
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLTTM
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso
e Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie
da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio
sulla batteria FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle
sono elettricamente
scollegate all’interno del
pacco risultando in 3 batterie
con un wattora più basso (Wh) rispetto a 1 batteria con un
wattora superiore. La quantità superiore di 3 batterie con un
wattora inferiore può esentare il pacco da determinate norme di
spedizione imposte sulle batterie con wattora superiore.
Per esempio, la classificazione di Trasporto Wh potrebbe
indicare 3 x 36 Wh, ovvero Esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
e trasporto
3 batterie di 36 Wh
ciascuna. La classificazione
di Utilizzo Wh potrebbe
indicare 108 Wh (1 batteria
implicita).
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Batterie con indicatore del livello di carica
(Fig. C)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore
del livello di carica, costituito da tre spie a LED verdi che si
illuminano mostrando il livello di carica residua della batteria.
L’indicatore di carburante è un’indicazione dei livelli
approssimativi di carica restanti nel pacco batteria in base ai
seguenti indicatori:
75 - 100% di carica
51 - 74% di carica
< 50% di carica
La batteria deve essere
caricata
Per azionare l’indicatore del livello di carica, tenere premuto il
rispettivo pulsante. Una combinazione di tre spie LED verdi si
illumina per indicare il livello di carica residua. Quando il livello
di carica nella batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, le
spie dell’indicatore non si illuminano e sarà necessario ricaricare
la batteria.
NOTA: l’indicatore del livello di carica mostra solamente il
livello di carica residua della batteria. Non indica la funzionalità
dell’elettroutensile ed è soggetto a variazioni in base ai
componenti del prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utilizzatore finale.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
77
Italiano
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Solo per uso interno.
Utilizzare protezioni oculari.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
Fare attenzione alle lame taglienti. Le lame
continuano a girare dopo lo spegnimento del motore.
Rimuovere il dispositivo di disabilitazione prima della
manutenzione o se il cavo è danneggiato.
Caricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Fare attenzione agli oggetti lanciati in aria. Tenere i
presenti lontani dalla zona di taglio.
96
Non bruciare il pacco batteria.
UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con
108 Wh).
TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh
(3 batterie di 36 Wh).
Tipo batterie
Il modello DCMW564 funziona con due batterie da 18V.
Per risultati ottimali, utilizzare i modelli DCB184, DCB546
o DCB547.
Fare riferimento a Dati Tecnici per ulteriori informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1Tosaerba
1Caricabatterie
1 Sacco raccoglierba
1 Attacco per inserto di pacciamatura
1 Chiave di sicurezza
1 Pacco batteria Li-Ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelli)
2 Pacchi batteria Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelli)
3 Pacchi batteria Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelli)
1 Manuale di istruzioni
NOTA: I pacchi batteria, i caricabatterie e le cassette di trasporto
non sono inclusi nei modelli N. I pacchi batteria e i caricabatterie
non sono inclusi nei modelli NT. I modelli B includono i pacchi
batteria Bluetooth®.
NOTA: il marchio Bluetooth® e i logo sono marchi registrati
di proprietà di Bluetooth®, SIG, Inc. e l’utilizzo di tali marchi
da parte di DeWALT è concesso in licenza. Altri marchi e nomi
commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
78
Potenza sonora garantita ai sensi della.Direttiva
2000/14/CE.
Non esporre alla pioggia.
Le lame continuano a girare dopo lo
spegnimento del tosaerba.
Posizione del Codice Data (Fig. G)
Il codice data 35 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2018 XX-XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Scatola interruttore di accensione/spegnimento
2 Pulsante di accensione/spegnimento
3 Chiave di sicurezza
4 Manico
5 Impugnatura a staffa
6 Manopole di bloccaggio del manico
7 Staffe del manico
8 Fori di fermo manico per conservazione
9 Coperchio delle porte batteria
10 Leva di regolazione altezza di taglio
11 Coperchio posteriore
12 Sacco raccoglierba
13 Manico del sacco raccoglierba
14 Maniglia di trasporto superiore
15 Maniglia di trasporto inferiore
Utilizzo Previsto
Questo tosaerba è stato progettato per applicazioni di taglio
dell’erba professionali.
Italiano
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questo tosaerba è un utensile professionale per la cura
dei pratini.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
PERICOLO: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’elettroutensile e rimuovere la
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale potrebbe provocare lesioni a persone.
Regolazione dell’altezza del manico
(Fig. D, E)
Il tosaerba viene fornito nella modalità di conservazione.
Occorrerà regolare il manico nella posizione operativa prima
di continuare.
1. Per sbloccare il manico 4 dalla posizione di conservazione,
tirare e ruotare di mezzo giro in senso orario le due
manopole di bloccaggio del manico 6 situate ad entrambi i
lati del manico, come illustrato nella Fig. D.
2. Alzare il manico nella posizione operativa.
3. Individuare i due fori di fermo del manico 16 sulle staffe
del manico, 7 , illustrati nella Fig. E.
4. Regolare il manico nella posizione più comoda per
l’operatore e bloccarlo ruotando le manopole di
bloccaggio 6 in senso antiorario e inserendo i rispettivi
perni nei fori di fermo desiderati.
Sacco raccoglierba (Fig. F, G)
PERICOLO: sfilare la chiave di sicurezza ed estrarre le
batterie prima di rimuovere l’inserto per pacciamatura
e quando si apre il coperchio del portello posteriore e si
installa il sacco raccoglierba.
1. Prima di procedere alla fase 2, assicurarsi che l’inserto per
pacciamatura 22 (Fig. G) sia stato rimosso dal tosaerba.
2. Sollevare il coperchio del portello posteriore (11) e collocare
il sacco raccoglierba 12 sul tosaerba in modo che i ganci
del sacco 18 si appoggino sulle linguette 21 , come
illustrato nella Figura G, quindi abbassare il coperchio del
portello posteriore.
Inserto per pacciamatura (Fig. A, G)
PERICOLO: sfilare la chiave di sicurezza ed estrarre le
batterie prima di rimuovere il sacco raccoglierba, e quando
si installa l’inserto per pacciamatura.
1. Prima di passare alla fase 2 assicurarsi che il sacco
raccoglierba 12 non sia montato.
2. Sollevare il coperchio del portello posteriore 11 e fare
scorrere l’inserto per pacciamatura 22 completamente nel
tosaerba, come illustrato nella Figura G.
3. Prima di azionare il tosaerba, assicurarsi che il coperchio del
portello posteriore si chiuda completamente.
Scarico posteriore
PERICOLO: sfilare la chiave di sicurezza ed estrarre le
batterie prima di rimuovere il sacco raccoglierba e l’inserto
per pacciamatura.
1. Per fare funzionare il tosaerba nella modalità con scarico
posteriore rimuovere sia il sacco raccoglierba e l’inserto per
pacciamatura.
2. Per utilizzare la modalità con scarico posteriore assicurarsi
che il coperchio posteriore sia abbassato.
NOTA: il portello posteriore è fatto in modo che l’apertura
(nella parte inferiore) non si chiuda completamente.
FUNZIONAMENTO
PERICOLO: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’elettroutensile e rimuovere la
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale potrebbe provocare lesioni a persone.
Inserimento e rimozione delle batterie
(Fig. H)
PERICOLO: VERIFICARE CHE LA CHIAVE DI SICUREZZA
SIA STATA RIMOSSA PER EVITARE L’AZIONAMENTO
DELL’INTERRUTTORE MENTRE SI ESTRAE O SI
INSERISCE LA BATTERIA.
Questo tosaerba è concepito per funzionare con due batterie
di uguale capacità. Esso non funziona con una sola batteria e,
se vengono installate batterie con capacità diverse, quella con
la capacità minore, quando si esaurisce, causa lo spegnimento
della macchina.
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che ciascuna delle due
batterie sia completamente carica prima dell’uso.
Installazione delle batterie
1. Sollevare e tenere il coperchio delle porte batteria 9 fino a
scoprire le porte batteria 23 .
2. Inserire una batteria 16 in ciascuna delle due porte
batteria finché si avverte un clic (Fig. H). Assicurarsi che le
batterie siano insediate a fondo e completamente bloccate
in posizione.
3. Chiudere il coperchio delle porte batteria. Assicurarsi che
il coperchio sia completamente bloccato prima di avviare
il tosaerba.
Estrazione delle batterie
1. Aprire il coperchio delle porte batteria 9 come
descritto sopra.
2. Premere il pulsante di rilascio della batteria 15 sulla batteria
ed estrarre la batteria 16 dall’utensile.
LEGGERE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE IL TOSAERBA
Per un elenco completo dei componenti fare riferimento
alla Figura A all’inizio di questo manuale. Conservare questo
manuale di istruzioni per successive consultazioni.
79
Italiano
PERICOLO: lama mobile e affilata. Non mettere in
funzione il tosaerba nella modalità di scarico laterale se
lo sportello posteriore non è chiuso dalla tensione della
molla, dato che si potrebbero subire e causare lesioni
personali gravi. Portare il tosaerba presso il centro di
assistenza più vicino per farlo riparare.
PERICOLO: non mettere in funzione il tosaerba se il
manico non è bloccato in posizione.
PERICOLO: lama mobile e affilata. Non utilizzare
mai il tosaerba nella modalità con sacco raccoglierba se
i ganci per appenderlo sul cesto raccoglierba non sono
insediati correttamente sul tosaerba e il portello di scarico
posteriore non appoggiato saldamente contro la parte
superiore del cesto raccoglierba, in quanto ciò potrebbe
comportare gravi lesioni personali.
AVVERTENZA: lasciare che il tosaerba funzioni al suo
ritmo. Non sovraccaricarlo.
Regolazione dell’altezza del tosaerba (Fig. I)
L’altezza del taglio viene regolata per mezzo del meccanismo
centrale di regolazione dell’altezza.
NOTA: se non si è sicuri dell’altezza di taglio, iniziare a tagliare
l’erba con la leva di regolazione dell’altezza 10 nella posizione
rivolta verso la parte posteriore dell’elettroutensile e abbassare
l’altezza secondo la necessità, come illustrato nella Figura I.
Taratura dell’altezza di taglio
1. Estrarre la leva di regolazione dell’altezza del tosaerba 10
dalla tacca di bloccaggio 17 .
2. Spostare la leva verso la parte posteriore dell’elettroutensile
per aumentare l’altezza di taglio.
3. Spostare la leva verso la parte anteriore dell’elettroutensile
per ridurre l’altezza di taglio.
4. Spingere la leva di regolazione dell’altezza in una delle
tacche di bloccaggio.
Chiave di sicurezza (Fig. J)
PERICOLO: lama mobile e affilata. Per prevenire l’avvio
accidentale o l’uso non autorizzato del tosaerba senza
filo, nell’elettroutensile è stata incorporata una chiave di
sicurezza 3 . Il tosaerba viene completamente disabilitato
quando la chiave di sicurezza viene rimossa dallo stesso.
NOTA: la chiave di sicurezza presenta un foro al centro
per consentire di riporla appendendola a un chiodo, fuori
dalla portata dei bambini.
PERICOLO: le lame rotanti possono causare lesioni
personali gravi. Per prevenire gravi lesioni personali
sfilare la chiave di sicurezza ed estrarre le batterie
quando si lascia il tosaerba incustodito o quando è
in carica o viene sottoposto a interventi di pulizia,
manutenzione o assistenza, oppure quando viene
trasportato, sollevato o riposto.
Avvio del tosaerba (Figg. K – L)
PERICOLO: lama mobile e affilata. Non tentare mai
di escludere il funzionamento di questo interruttore
80
e del sistema con chiave di sicurezza dato che ciò
potrebbe causare lesioni personali gravi.
NOTA: il tosaerba può funzionare solo se le batterie sono
installate e la chiave di sicurezza è inserita.
1. Inserire la chiave di sicurezza 3 nella scatola interruttore di
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 1 fino a quando è inserita
a fondo, come illustrato nella Figura K. A questo punto il
tosaerba è operativo.
2. Il tosaerba è dotato di una speciale scatola interruttore
di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 1 . Per azionare il
tosaerba, premere il pulsante di ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO 2 sulla scatola interruttore di
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 1 , quindi tirare
l›impugnatura a staffa 5 verso la barra del manico, come
illustrato nella Figura L. Una volta avviato il tosaerba
è possibile rilasciare il pulsante di ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO.
3. Per spegnere il tosaerba (OFF), rilasciare l’impugnatura a
staffa 5 .
AVVERTENZA: non tentare mai di bloccare un
interruttore o l’impugnatura a staffa in posizione di
accensione (ON).
NOTA: una volta tornata nella posizione originale, l’impugnatura
a staffa attiva il meccanismo di frenatura automatica. Il motore
frena meccanicamente e la lama del rasaerba si ferma fino a tre
secondi.
Sovraccarico del tosaerba
Per prevenire danni dovuti a condizioni di sovraccarico, non
tentare di rimuovere troppa erba in una sola passata.. Rallentare
la velocità di taglio oppure aumentare l’altezza di taglio.
Conservazione (Figg. A, M)
PERICOLO: la lama rotante può causare lesioni gravi.
Rilasciare l’impugnatura a staffa (5) per spegnere il
tosaerba, sfilare la chiave di sicurezza e rimuovere le
batterie prima di sollevare, trasportare o riporre il tosaerba.
Conservarlo in un luogo asciutto.
ATTENZIONE: punto di schiacciamento. Per evitare di
rimanere schiacciati, mantenere le dita lontano dall’area
tra le staffe del manico quando i manici vengono ripiegati.
ATTENZIONE: Assicurarsi che il cavo non si allunghi
e non rimanga schiacciato tra il manico e la staffa del
manico durante il ripiegamento. Ciò può provocare danni
al cavo.
Il manico del tosaerba può essere facilmente ripiegato per
essere conservarlo in modo rapido e comodo.
1. Per sbloccare il manico 4 , dalla posizione di conservazione
tirare e ruotare di mezzo giro in senso orario le due
manopole di bloccaggio del manico 6 situate ad entrambi
i lati del manico.
Italiano
2. Piegare il manico verso la parte anteriore del tosaerba, come
illustrato nella Fig. M.
3. Individuare i due fori di fermo del manico 8 sulle staffe del
manico, 7 , illustrati nella Fig. M.
4. Bloccare il manico ruotando in senso antiorario le manopole
di bloccaggio 6 e inserendo i rispettivi perni nei fori di
fermo desiderati, e assicurarsi che il manico sia saldamente
agganciato, come illustrato nella Fig. M.
Trasporto del tosaerba (Figg. A, N)
PERICOLO: le lame rotanti possono causare lesioni
personali gravi. Per prevenire gravi lesioni personali
sfilare la chiave di sicurezza ed estrarre le batterie
quando si lascia il tosaerba incustodito o quando è
in carica o viene sottoposto a interventi di pulizia,
manutenzione o assistenza, oppure quando viene
trasportato, sollevato o riposto.
• Il tosaerba può essere trasportato utilizzando le pratiche
maniglie di trasporto 14 e 15 , come illustrato nella Figura
N. NON tentare di sollevare il rasaerba afferrando il manico
principale 4 .
Consigli per il taglio dell’erba
AVVERTENZA: ispezionare sempre la zona dove
deve essere usato il tosaerba ed eliminare sassi,
bastoncini, fili di ferro, ossa e qualsiasi altro detrito
che potrebbe essere lanciato dalla lama mentre gira.
AVVERTENZA: sui pendii, tagliare l’erba trasversalmente
e mai procedendo verticalmente in su e in giù. Prestare
la massima attenzione quando si cambia direzione su
di un pendio. Non tagliare l’erba su pendii molto ripidi.
Mantenersi sempre in equilibrio.
1. Rilasciare l’impugnatura a staffa per spegnere il tosaerba
quando si attraversano zone ghiaiate (la lama che gira
potrebbe lanciare i sassi).
2. Regolare il tosaerba all’altezza di taglio più massima quando
si falcia su terreni brulli o con erbacce alte. Se si taglia troppa
erba in una sola passata, il motore si può sovraccaricare,
arrestando il tosaerba. Consultare il capitolo Ricerca guasti
e risoluzione.
3. Se nella stagione di crescita rapida dell’erba si usa il sacco
raccoglierba (12), l’erba potrebbe intasare l’apertura di
scarico. Rilasciare l’impugnatura a staffa per spegnere
il tosaerba e sfilare la chiave di sicurezza e le batterie.
Rimuovere il cesto raccoglierba e scrollare lo sfalcio verso
la parte posteriore del sacco. Rimuovere anche sfalcio e
detriti che possono essersi accumulati attorno all’apertura di
scarico. Sostituire il cesto raccoglierba.
4. Se il tosaerba dovesse iniziare a vibrare in modo anomalo,
rilasciare l’impugnatura a staffa per spegnere il tosaerba
e sfilare la chiave di sicurezza. Verificare immediatamente
quale possa essere la causa. Una vibrazione segnala la
presenza di problemi. Non far funzionare il tosaerba fino a
quando non è stato eseguito un controllo di manutenzione.
Consultare il capitolo “Ricerca guasti e risoluzione” di
questo manuale.
5. Per risultati di taglio ottimali mantenere la lama affilata
e bilanciata.
6. Ispezionare e pulire a fondo il tosaerba dopo ogni utilizzo in
quanto l’erba incrostata sulla scocca col tempo pregiudica le
prestazioni della macchina.
7. RILASCIARE SEMPRE L’IMPUGNATURA A STAFFA
PER SPEGNERE IL TOSAERBA, SFILARE LA CHIAVE DI
SICUREZZA E RIMUOVERE LE BATTERIE QUANDO LO SI
LASCIA INCUSTODITO ANCHE PER UN BREVE PERIODO
DI TEMPO.
I suggerimenti riportati di seguito
serviranno a ottenere la durata di
funzionamento massima del tosaerba
senza filo.
• Rallentare nelle zone dove l’erba è particolarmente lunga
o folta.
• Evitare di tagliare l’erba bagnata dalla pioggia o
dalla rugiada.
• Tagliare l’erba frequentemente, in modo particolare durante
i periodi di crescita rapida.
NOTA: si raccomanda di ricaricare il tosaerba dopo l'uso,
per prolungare la vita utile della batteria. Una ricarica
frequente non danneggia la batteria e assicura che sarà
completamente carica e pronta per l'impiego successivo.
Riporre una batteria non completamente carica riduce la
sua vita utile.
MANUTENZIONE
PERICOLO: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’elettroutensile e rimuovere la
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale potrebbe provocare lesioni a persone.
Rimozione e installazione della lam
(Figg. O – Q)
PERICOLO: RISCHIO DI LESIONI PERSONALI.
AL MOMENTO DI RIASSEMBLARE IL GRUPPO LAMA,
ASSICURARSI CHE SIANO INSTALLATE CORRETTAMENTE
TUTTE LE PARTI, COME DESCRITTO SOTTO. UN
ASSEMBLAGGIO SCORRETTO DELLA LAMA O DI ALTRE
PARTI DEL GRUPPO LAMA POTREBBE CAUSARE LESIONI
PERSONALI GRAVI.
PERICOLO: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’elettroutensile e rimuovere la
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale potrebbe provocare lesioni a persone.
1. Tagliare un pezzo di legno 2x4 24 , lungo 610 mm per
impedire che la lama ruoti quando si rimuove il dado
flangiato 25 .
AVVERTENZA: indossare guanti e occhiali di protezione
idonei. Girare il tosaerba di lato. Fare attenzione ai bordi
taglienti della lama.
81
Italiano
2. Posizionare il pezzo di legno e svitare il dado flangiato (25)
utilizzando una chiave da 18 mm 26 , come illustrato nella
Figura Q.
3. Rimuovere il distanziale di metallo quadrato della lama 27 ,
l’isolatore di plastica quadrato della lama 28 e la lama 29 ,
come illustrato nella Fig. P. Non rimuovere la girante della
lama 30 . Esaminare tutti i pezzi per controllare che non
siano danneggiati e sostituirli se necessario.
4. Installare la lama nuova o riaffilata 29 sul perno
portante 31 della girante della lama 30 , come illustrato
nella Fig. P.
NOTA: Quando si monta una lama nuova o riaffilata sul perno
portante 31 della girante della lama 30 accertarsi che il lato
della lama a contatto dell’erba sia rivolto verso il terreno quando
il tosaerba viene riportato nella posizione verticale normale.
5. Infilare l’isolatore 28 sulla lama in modo che i labbri rialzati
su un lato si innestino nei bordi della lama.
6. Infilare il distanziale della lama (27) in modo che si insedi
all’interno dei labbri rialzati sul lato opposto dell’isolatore
della lama. Accertarsi di allineare le parti piatte nel foro del
distanziale della lama con quelle piatte dell’albero, facendo
ruotare contemporaneamente la lama e l’isolatore in base
alla necessità.
7. Posizionare il pezzo di legno 24 in modo da impedire
che la lama ruoti, come illustrato nella Fig. Q. Installare il
dado flangiato 25 con la flangia contro il distanziale della
lama 27 e serrarlo saldamente con una chiave.
2. Rimuovere la lama dal tosaerba. (Vedere le istruzioni nel
capitolo Rimozione e installazione della lama).
3. Bloccare la lama 29 in una morsa 32 .
4. Indossare occhiali di protezione e guanti adeguati e fare
attenzione a non tagliarsi.
5. Limare con attenzione i bordi taglienti della lama con una
lima sottile 33 o con una pietra per affilare, conservando il
filo originale.
6. Verificare che la lama sia bilanciata. (Vedere le istruzioni per
il Bilanciamento della lama).
7. Sostituire la lama sul tosaerba e serrarla saldamente.
Bilanciamento della lama (Fig. S)
Controllare il bilanciamento della lama 29 infilando su un
chiodo o su un cacciavite con gambo rotondo 34 , serrati
orizzontalmente in una morsa (32 , il foro centrale della lama.
Se una delle estremità della lama ruota cadendo verso il basso,
affilare il bordo tagliente dell’estremità cadente. La lama è
correttamente bilanciata se nessuna delle due estremità cade.
bilanciata se nessuna delle due estremità cade.
Lubrificazione
La lubrificazione non è necessaria. Non oliare le ruote. dato
che sono dotate di superfici portanti in plastica che non
richiedono lubrificazione.
Affilatura della lama
MANTENERE AFFILATA LA LAMA PER OTTENERE LE MIGLIORI
PRESTAZIONI DEL TOSAERBA. UNA LAMA CONSUMATA NON
TAGLIA NETTAMENTE L’ERBA.
• Il modello DCMW564 richiede la lama di ricambio DT20671.
L’utilizzo di accessori non raccomandati nel presente
manuale può essere pericoloso.
AVVERTENZA: Indossare occhiali di protezione idonei
quando si smonta, si affila e si rimonta una lama.
Assicurarsi che la chiave di sicurezza e le batterie siano
stati rimossi.
In circostanze normali, è di solito sufficiente affilare la lama
due volte durante la stagione di taglio. La sabbia spunta
rapidamente la lama. Se il prato cresce su un terreno sabbioso,
può essere necessaria un’affilatura più frequente. SOSTITUIRE
IMMEDIATAMENTE LAME PIEGATE O DANNEGGIATE.
Operazioni durante l’affilatura della lama
• Verificare che la lama rimanga bilanciata.
• Affilare la lama in base all’angolo di taglio originale.
• Affilare i bordi ad entrambe le estremità della lama,
asportando quantitativi pari di materiale da entrambe
le estremità.
Affilatura della lama in una morsa (Fig. R)
1. Prima di rimuovere la lama, assicurarsi che l’impugnatura a
staffa sia stata rilasciata, che la lama si sia arrestata e che la
chiave di sicurezza e le batterie siano stati rimossi.
82
Pulizia
Rilasciare l’impugnatura a staffa 5 per spegnere il tosaerba,
attendere che la lama si fermi e sfilare la chiave di sicurezza.
Rimuovere l’eventuale sfalcio accumulatosi sulla parte inferiore
della scocca del tosaerba. Dopo vari impieghi, controllare che
tutti gli elementi di fissaggio in vista siano ben saldi.
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Prevenzione della corrosione
Fertilizzanti e altre sostanze chimiche per il giardinaggio
contengono agenti che accelerano notevolmente la corrosione
dei metalli. Se si taglia l’erba in zone dove sono stati usati
fertilizzanti o prodotti chimici, il tosaerba deve essere
pulito subito dopo l’impiego nel modo seguente: Rilasciare
Italiano
l’impugnatura a staffa 5 per spegnere il tosaerba e scollegare il
tosaerba dalla corrente. Strofinare tutte le parti esposte con un
panno umido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
RICERCA GUASTI E RISOLUZIONE
Se l’elettroutensile non dovesse funzionare correttamente,
seguire le istruzioni riportate di seguito. Se non è comunque
possibile risolvere il problema, rivolgersi al riparatore DeWALT
di zona.
AVVERTENZA: prima di continuare, rilasciare
l’impugnatura a staffa per spegnere il tosaerba e attendere
che la lama si arresti.
Problema
Soluzione possibile
Il tosaerba non
funziona quando
l’impugnatura a staffa
viene attivata
Verificare che il tosaerba sia correttamente
collegato alla corrente e che il pulsante sulla scatola
interruttore sia completamente premuto, prima di
tirare l'impugnatura a staffa.
Rilasciare l’impugnatura a staffa per spegnere il
tosaerba. Rimuovere la chiave di sicurezza e le
batterie, capovolgere il tosaerba e controllare che la
lama possa ruotare liberamente.
Controllare che nella sede delle batterie non
siano presenti detriti e che le batterie siano
collegate orrettamente.
Le batterie sono stata ricaricate completamente?
Premere il pulsante dello stato di carica.
Il motore si spegne
Rilasciare l’impugnatura a staffa per spegnere il
durante la falciatura
tosaerba. Rimuovere la chiave di sicurezza e le
batterie, capovolgere il tosaerba e controllare che la
lama possa ruotare liberamente.
Regolare l’altezza di taglio delle ruote sulla
posizione più alta e avviare il tosaerba.
Controllare che nella sede delle batterie non siano
presenti detriti e che le batterie siano collegate
correttamente
Le batterie sono stata ricaricate completamente?
Premere il pulsante dello stato di carica
Evitare di sovraccaricare il tosaerba. Rallentare la
velocità di taglio oppure aumentare l'altezza di
taglio.
Il tosaerba funziona ma Rilasciare l’impugnatura a staffa per spegnere il
le prestazioni di taglio tosaerba. Scollegare il tosaerba dalla corrente.
non sono soddisfacenti Capovolgere il tosaerba e controllare:
• Affilatura della lama – mantenere ben affilata
la lama.
• Verificare che la scocca e il condotto di scarico
non siano intasati.
Le ruote possono essere state regolate a un’altezza
troppo bassa per le condizioni dell’erba. Aumentare
l’altezza di taglio.
Il tosaerba è troppo
Rilasciare l'impugnatura a staffa per spegnere il
duro da spingere
tosaerba. Scollegare il tosaerba dalla corrente.
Aumentare l’altezza di taglio per ridurre la resistenza
della scocca sull’erba. Controllare che ogni ruota
giri liberamente.
83
Italiano
Problema
Mower is abnormally
noisy and vibrates
Soluzione possibile
Rilasciare l’impugnatura a staffa per spegnere il
tosaerba. Scollegare il tosaerba dalla corrente.
Girare di lato il tosaerba e controllare la lama per
verificare che non si sia piegata o danneggiata.
Se la lama è danneggiata, sostituirla con una di
ricambio DeWALT. Se la parte inferiore della scocca
è danneggiata, portare il tosaerba presso un centro
assistenza DeWALT autorizzato.
Se non vi sono danni visibili sulla lama e il tosaerba
continua a vibrare:
• Rilasciare l’impugnatura a staffa per spegnere
il tosaerba.
• Scollegare il tosaerba dalla corrente.
• isassemblare l’intero gruppo lama, come
descritto nella paragrafo “Rimozione e
installazione della lama”.
• Rimuovere gli eventuali detriti presenti e pulire
tutti i pezzi.
• Sostituire ciascun pezzo, come descritto nel
paragrafo “Rimozione e installazione
della lama”.
Se il tosaerba continua a vibrare, portarlo presso un
centro di assistenza DeWALT autorizzato.
Il LED del caricabatterie Controllare la connessione della spina.
non si accendono
Sostituire il caricabatterie.
Il tosaerba non
Condotto intasato. Rilasciare l'impugnatura a staffa
raccoglie lo sfalcio
per spegnere il tosaerba. Scollegare il tosaerba dalla
nel sacco
corrente. Eliminare lo sfalcio dal condotto.
Aumentare l’altezza di taglio delle ruote per
accorciare la lunghezza del taglio.
Sacco pieno. Svuotare il sacco più frequentemente.
84
Nederlands
2 X 18V GAZONMAAIER
DCMW564
Hartelijk gefeliciteerd!
EG-conformiteitsverklaring
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Richtlijn Voor Machines
Technische gegevens
2 X 18V Gazonmaaier
DCMW564
Spanning
Type
Accutype
Onbelaste snelheid
Bladlengte
Uitgangsvermogen
VDC
rpm
cm
kg
DCMW564
2 x 18
1
Li-Ion
3300
48
25,9
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60335.
dB(A)
79,5
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
92
LWA(niveau geluidsvermogen)
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau) dB(A)
2,0
Waarde gewogen trilling hand/arm:
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60335 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-77:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
2000/14/EG, Gazonmaaier, L < 50 cm, Bijlage V DEKRA
Certification B.V., Meander 1051 / Postbus 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Nederland
Aangemelde instantie ID-nr.: 0344
Niveau van akoestisch vermogen volgens 2000/14/EG
(Artikel 12, bijlage III, L < 50cm):
LWA (gemeten geluidsvermogen) 92 dB(A)
onzekerheid (K) = 2 dB(A)
LWA (gegarandeerd geluidsvermogen) 96 dB(A)
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
19.12.2017
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
85
Gewicht
Nederlands
Accu's
Laders/Laadtijden (Minuten)
Cat #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Gewicht (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
270
420
70
185
90
240
60
140
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
•
Wijst op risico van een elektrische schok.
•
•
Wijst op brandgevaar.
•
•
Instructies voor de veiligheid
WAARSCHUWING: Bij draadloze apparaten moeten
bepaalde elementaire voorzorgsmaatregelen, waaronder
de navolgende, in acht worden genomen zodat het
gevaar voor brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel
en materiële schade tot een minimum wordt beperkt.
WAARSCHUWING: De veiligheidsregels moeten worden
opgevolgd wanneer u de machine gebruikt. Lees voor uw
eigen veiligheid en de veiligheid van omstanders deze
instructies voordat u de machine gebruikt. Bewaar de
instructies voor later gebruik.
• Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de
machine in gebruik neemt.
• In deze handleiding wordt ingegaan op het beoogde
gebruik. Het gebruik van andere accessoires of
hulpstukken dan wel de uitvoering van andere
handelingen dan in deze gebruikershandleiding
worden aanbevolen, kan tot persoonlijk letsel leiden.
• Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze
altijd nog eens kunt raadplegen.
•
•
Vóór gebruik
•
•
•
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
Gebruik van de machine
Ga bij gebruik van de machine altijd voorzichtig te werk.
• Deze machine mag niet zonder supervisie door jonge of
lichamelijk zwakke mensen worden gebruikt.
• De machine mag niet als speelgoed worden gebruikt.
• Laat kinderen of dieren niet in de buurt van de werkomgeving
komen, en laat ze de machine niet aanraken.
• Let extra goed op wanneer u de machine in de buurt van
kinderen gebruikt.
86
Gebruik de machine alleen op een droge locatie. De machine
mag niet nat worden.
Dompel de machine niet onder in water.
Open de carrosserie niet. Binnenin bevinden zich geen
onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren.
Gebruik de machine niet in een omgeving met explosiegevaar,
zoals in de nabijheid van brandbare vloeistoffen, gassen
of stof.
Controleer voor gebruik altijd of de bladen, de bouten van
de bladen en het maaigedeelte niet versleten of beschadigd
zijn. Vervang versleten of beschadigde bladen en bouten
tegelijkertijd zodat alles beter op elkaar afgestemd blijft.
Werk nooit met de machine terwijl er mensen, en vooral niet
terwijl er kinderen of huisdieren dicht bij u in de buurt zijn.
Bedenk dat de gebruiker van de machine verantwoordelijk is
voor eventuele ongelukken of voor gevaren waaraan andere
mensen of hun eigendommen worden blootgesteld.
Draag altijd stevige schoenen en een lange broek wanneer
u de machine gebruikt. Werk niet met de machine op blote
voeten of op sandalen. Draag geen kleding die ruim zit of die
loshangende koorden of riemen heeft.
Inspecteer het gebied waar u met de machine aan het werk
gaat grondig en verwijder alle voorwerpen die door de
machine kunnen worden weggeslingerd.
Controleer voor gebruik altijd of het blad, de bladmoer
en het maaigedeelte niet versleten of beschadigd zijn.
Vervang versleten of beschadigde componenten in sets
zodat de machine in balans blijft. Vervang beschadigde of
onleesbare etiketten.
Na gebruik
•
•
•
Bewaar de machine na gebruik op een droge, goed
geventileerde plaats, buiten het bereik van kinderen.
Kinderen mogen geen toegang hebben tot de opslaglocatie.
Wanneer de machine in de auto staat, moet u de machine in
de kofferruimte plaatsen of goed vastzetten, zodat de machine
niet kan wegschieten bij plotselinge veranderingen in snelheid
of richting.
Inspectie en reparaties
•
Controleer de machine vóór gebruik op beschadigingen
en defecten. Controleer de machine vooral op gebroken
Nederlands
•
•
•
•
•
onderdelen, schade aan de schakelaars en andere
omstandigheden die de werking ervan kunnen beïnvloeden.
Gebruik de machine niet in geval van een of meer beschadigde
of defecte onderdelen.
Laat beschadigde of defecte onderdelen door een van onze
servicecentra repareren of vervangen.
Probeer nooit andere onderdelen te verwijderen of vervangen
dan in deze handleiding zijn vermeld.
Zorg dat uw vingers bij aanpassingen aan de maaier niet klem
komen te zitten tussen de bewegende bladen/delen en de
vaste delen van de machine.
Onthoud dat bij het verrichten van onderhoud de bladen
kunnen bewegen, ook al is de machine uitgeschakeld.
•
•
•
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor gazonmaaiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vervoer de machine niet terwijl de stroomvoorziening is
ingeschakeld.
Houd de handgreep stevig met beide handen vast wanneer u
met de gazonmaaier werkt.
Als de gazonmaaier op enig moment moet worden gekanteld,
zorg er dan voor dat tijdens het kantelen beide handen in de
werkpositie blijven. Houd beide handen in de werkpositie tot
de gazonmaaier weer goed op de grond staat.
Draag nooit een hoofdtelefoon voor radio of muziek wanneer
u de gazonmaaier bedient.
Probeer nooit de wielhoogte aan te passen terwijl de motor
draait of terwijl de veiligheidssleutel zich in de behuizing van
de schakelaar bevindt.
Schakel de gazonmaaier als deze vastloopt, uit door de
handgreep los te laten, wacht tot het maaiblad tot stilstand
is gekomen, en probeer vervolgens pas de blokkering van de
uitwerpopening te verwijderen of iets van onder de maaier
weg te halen.
Blijf met uw handen en voeten uit de buurt van
het maaigebied.
Houd zaagbladen scherp. Draag altijd handschoenen bij het
hanteren van het maaimes van de gazonmaaier.
Als u de grasopvang gebruikt, moet u deze regelmatig
controleren op slijtage en beschadigingen. Als de
grasopvang ernstig is versleten, moet u deze voor uw eigen
veiligheid vervangen.
Ga zeer voorzichtig te werk wanneer u de gazonmaaier
achteruit laat rijden of naar u toe trekt.
Kom niet met uw handen of voeten bij of onder de
gazonmaaier. Blijf altijd uit de buurt van uitwerpopening.
Maak het gebied waar u de gazonmaaier gaat gebruiken
vrij van voorwerpen zoals stenen, stokken, draad,
speelgoed, botten, enz. Deze kunnen door het blad worden
weggeslingerd. Voorwerpen die door het blad worden geraakt,
kunnen ernstige verwondingen toebrengen aan personen. Blijf
achter de handgreep als de motor draait.
Gebruik de gazonmaaier niet op blote voeten en niet wanneer
u sandalen draagt. Draag altijd stevig schoeisel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trek de gazonmaaier alleen achteruit wanneer dat niet
anders kan. Kijk altijd omlaag en achter u voordat en terwijl u
achteruit loopt.
Richt uitgeworpen materiaal niet op anderen. Zorg dat
uitgeworpen materiaal niet tegen een muur of obstakel komt.
Het materiaal kan terugkaatsen naar de gebruiker van de
gazonmaaier. Schakel, wanneer u op grindoppervlakken stuit,
de gazonmaaier uit door de handgreep los te laten, en laat het
blad tot stilstand komen.
Gebruik de gazonmaaier niet zonder dat de volledige
grasopvang, het uitwerpschild, de achterste beschermkap en
andere veiligheidsvoorzieningen op hun plaats zitten en goed
functioneren. Controleer regelmatig of alle beschermkappen
en veiligheidsvoorzieningen in goede staat zijn en of ze goed
werken en hun bedoelde functie uitvoeren. Vervang een
beschadigde beschermkap of andere veiligheidsvoorziening
voordat u de gazonmaaier weer gebruikt.
Laat een ingeschakelde gazonmaaier nooit onbeheerd achter.
Voordat u de gazonmaaier reinigt, de grasopvangzak
verwijdert, het uitwerpschild vrijmaakt, de gazonmaaier
onbeheerd achterlaat of aanpassingen, reparaties of
inspecties uitvoert, moet u altijd de handgreep loslaten zodat
de gazonmaaier wordt uitgeschakeld en wachten tot het blad
tot stilstand is gekomen.
Gebruik de gazonmaaier alleen bij daglicht of goed kunstlicht,
wanneer voorwerpen op de route van het maaiblad duidelijk
zichtbaar zijn voor wie met de gazonmaaier werkt.
Werk niet met de gazonmaaier wanneer u onder invloed bent
van alcohol of drugs, of wanneer u moe bent of ziek. Blijf altijd
goed opletten, kijk wat u doet en gebruik uw gezond verstand.
Vermijd gevaarlijke omgevingen. Gebruik de gazonmaaier
nooit in vochtig of nat gras en nooit wanneer het regent. Let er
altijd goed op waar u uw voeten zet. Loop rustig en ren niet.
Laat, als de gazonmaaier ernstig gaat trillen, de handgreep
los, wacht tot het blad tot stilstand is gekomen en onderzoek
vervolgens onmiddellijk wat de oorzaak van het trillen
is. Trillen is over het algemeen een waarschuwing voor
problemen zie De Gids Problemen oplossen voor advies in
het geval van abnormale trilling.
Draag altijd goede bescherming voor uw ogen en luchtwegen
wanneer u met de gazonmaaier werkt.
Gebruikt u hulpstukken die niet worden aanbevolen voor
deze gazonmaaier, dan kan dat leiden tot gevaarlijke
situaties. Gebruik uitsluitend accessoires die zijn goedgekeurd
door DeWALT.
Reik nooit buiten uw macht tijdens het werken met de
gazonmaaier. Zorg er altijd voor dat u stevig staat en
dat u niet uw evenwicht verliest tijdens het werken met
de gazonmaaier.
Maai dwars over het vlak van een helling, nooit omhoog en
omlaag. Ga zeer voorzichtig te werk wanneer u op een helling
van richting verandert.
Pas op voor gaten, geulen, hobbels, stenen of andere
verborgen voorwerpen. Op oneffen terrein kunt u uitglijden en
vallen. Hoog gras kan obstakels verbergen.
87
Nederlands
•
•
•
•
Maai niet op nat gras of zeer steile hellingen. Als u niet stevig
staat, kunt u uitglijden en vallen.
Maai niet in de buurt van steile hellingen, sloten of kades. U
kunt uw houvast of evenwicht verliezen.
Laat de maaier afkoelen voordat u deze opbergt.
Trek de stekker uit het stopcontact en haal de accu uit de
machine. Controleer dat alle bewegende onderdelen volledig
tot stilstand zijn gekomen:
ʵʵ Wanneer u maar de machine onbeheerd achterlaat;
ʵʵ Voordat u een blokkade verwijdert;
ʵʵ Voordat u de machine controleert, reinigt of eraan werkt..
Veiligheid van anderen
•
•
•
Het is niet de bedoeling dat deze machine wordt gebruikt
door personen (waaronder kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke of psychische vermogens, of met een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht van of
met aanwijzingen over het gebruik van de machine door een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Er moet toezicht worden gehouden op kinderen zodat deze
beslist niet met de machine spelen.
Nadat u een vreemd object hebt geraakt. Inspecteer de
machine op beschadigingen en voer, zo nodig, reparaties uit.
Overige risico's
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het implementeren van
veiligheidsvoorzieningen kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken van
draaiende of bewegende onderdelen.
• Verwondingen die worden veroorzaakt bij het vervangen van
onderdelen, bladen of accessoires.
• Verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig
gebruik van het gereedschap. Las vooral regelmatig pauzes in
wanneer u gereedschap langdurig achtereen gebruikt.
• Gehoorbeschadiging.
• Gezondheidsrisico's als gevolg van het inademen van stof
dat door gebruik van het gereedschap wordt veroorzaakt
(bijvoorbeeld tijdens het werken met hout, vooral eiken,
beuken en MDF.)
• Til nooit een machine op of draag nooit een machine terwijl
de motor loopt.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
88
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 19 in de lader, en let er daarbij op dat de
accu geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje
(opladen) knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 20 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van
de accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met
de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB115 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Montage aan de wand
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
89
Nederlands
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
•
•
90
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in
de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze
niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu
kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel
kan ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
•
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok
of elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen
worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
Nederlands
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiksen Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport
Voorbeeld van markering met etiket
Wh waarde kan 3 x 36 Wh gebruik en transport
aangeven, dit betekend 3
batterijen van elk 36 Wh. De
Wh waarde tijdens gebruik
kan 108 Wh aangeven (1 batterij).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer
worden opgeladen.
Accu's met Vermogenmeter (Afb. [Fig.] C)
Er zijn DeWALT-accu's met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
De accumeter is bij benadering een indicatie van het niveau
van de resterende lading van de accu, en is gebaseerd op de
volgende indicatoren:
75 –100% geladen
51 -74% geladen
< 50% geladen
Accu moet worden
opgeladen
U kunt de vermogenmeter activeren door de knop van de
vermogenmeter ingedrukt te houden. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De accumeter geeft slechts een indicatie van
de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter geeft
geen aanwijzingen over de functionaliteit van het gereedschap
en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk van
productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
91
Nederlands
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Draag oogbescherming.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Pas op voor de scherpe bladen. Nadat u de motor
hebt uitgeschakeld, blijven de bladen ronddraaien.
Neem de veiligheidssleutel uit voordat u onderhoud
uitvoert of wanneer het snoer beschadigd is.
Wees bedacht op voorwerpen die worden
weggeslingerd. Houd omstanders uit de buurt van
het maaigebied.
Gooi de accu niet in het vuur
GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).
Accutype
De DCM564 werkt op twee 18V-accu’s.
U bereikt optimale resultaten met DCB184, DCB546 of DCB547
Raadpleeg Technische Gegevens voor meer informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Gazonmaaier
1Lader
1Grasopvangzak
1Mulching-dop
1Veiligheidssleutel
1 Li-Ion-accu (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modellen)
2 Li-Ion-accu’s (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modellen)
3 Li-Ion-accu’s (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modellen)
1Gebruiksaanwijzing
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen accu's, laders en
gereedschapskoffers geleverd. Bij de NT-modellen worden geen
accu's en laders geleverd. B-modellen zijn voorzien van een
Bluetooth®-accu.
OPMERKING: Het merkteken met het woord Bluetooth® en
logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van
Bluetooth®, SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke merktekens
door DeWALT is onder licentie. Overige handelsmerken en
merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
92
96
Richtlijn 2000/14/EC Gegarandeerd geluidsvermogen.
Stel het apparaat niet bloot aan regen.
Nadat u de machine hebt uitgeschakeld,
blijven de bladen draaien.
Positie Datumcode (Afb. G)
De datumcode 42 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2017 XX-XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING:
Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan nooit aan. Dit kan
schade of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
1 Aan/Uit-schakelaar
2 Aan/uit-knop
3 Veiligheidssleutel
4 Handgreep
5 Beugelhandgreep
6 Handgreepvergrendelingen
7 Handgreepbeugels
8 Bevestigingsgaten handgreepopslag
9 Kap accu-ingang
10 Stelhendel maaihoogte
11 Afdekkap achterste opening
12 Grasopvangzak
13 Handgreep grasopvangzak
14 Bovenste draaghandgreep
15 Onderste draaghandgreep
Nederlands
Gebruiksdoel
Deze gazonmaaier is ontworpen voor professioneel maaien
van gazons.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze gazonmaaier is een professionele machine voor verzorging
van gazons.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
De hoogte van de handgreep afstellen
(Afb. D, E)
De maaier wordt verzonden in de opbergstand. Voordat u
verder gaat moet u de handgreep in de bedrijfsstand afstellen.
1. U kunt de handgreep 4 ontgrendelen uit de opbergstand
door de twee handgreepvergrendelingen 6 die zich aan
beide zijden van de handgreep bevinden, uit te trekken en
een halve slag te draaien, zoals in Afb. D wordt getoond.
2. Breng de handgreep omhoog tot in de bedrijfstand.
3. Kijk waar zich de twee bevestigingsgaten 16 van de
handgreep op de handgreepbeugels 7 bevinden, zoals in
Afb. E wordt getoond.
4. Stel de handgreep af in de stand die het best bij de
gebruiker past en vergrendel de handgreep door de twee
handgreepvergrendelingen 6 los te draaien zodat ze in de
bevestigingsgaten van uw keuze vastklikken.
Grasopvangzak (Afb. F, G)
GEVAAR: Verwijder veiligheidssleutel en accu’s voordat
u het mulch-inzethulpstuk verwijdert, en wanneer
u de kap van de achterste opening opent en de
grasopvangzak plaatst.
1. Controleer dat het mulch-inzethulpstuk 22 (Afb. G) uit
de maaimachine is verwijderd, voordat u verder gaat naar
stap 2.
2. Haal de kap 11 van de achterste opening omhoog en
plaats de grasopvangzak 12 op de maaimachine, zo
dat de zakhaken 18 op de ogen 21 rusten, zoals wordt
getoond in Afb. F. Breng vervolgens de kap van de achterste
opening omlaag.
Grasmulch-inzethulpstuk (Afb. A, G)
GEVAAR: Verwijder de veiligheidssleutel en de accu’s
voordat u grasopvangzak verwijdert, en wanneer u het
mulch-inzethulpstuk plaatst.
1. Controleer dat de grasopvangzak 12 niet is bevestigd,
voordat u doorgaat naar stap 2.
2. Breng de kap 11 van de achterste opening omhoog en
schuif de mulch-inzet 22 geheel op de maaimachine, zoals
wordt getoond in Afb. G.
3. Let erop dat de dat de kap van de achterste opening omlaag
moet zijn wanneer u de maaimachine inschakelt.
Achterste uitwerpopening
GEVAAR: Verwijder de veiligheidssleutel en de
accu’s voordat u de grasopvangzak en het mulchinzethulpstuk verwijdert.
1. U kunt de maaimachine pas in de stand voor het uitwerpen
aan de achterzijde gebruiken wanneer u de zak en het
mulch-inzethulpstuk hebt verwijdert.
2. Het is belangrijk dat de kap van de achterste opening
omlaag is bij uitwerpen aan de achterzijde.
OPMERKING: De achterste opening is zo gevormd
dat de opening (aan de onderzijde) niet geheel kan
worden afgesloten.
BEDIENING
GEVAAR: Beperk het gevaar op ernstig persoonlijk
letsel tot een minimum: zet de machine uit en neem
de veiligheidssleutel en de accu uit, voordat u een
aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Wanneer de machine per ongeluk
wordt gestart, kan dat leiden tot letsel.
De accu's installeren en verwijderen (Afb. H)
GEVAAR: CONTROLEER, VOORDAT U DE
ACCU VERWIJDERT OF PLAATST, DAT DE
VEILIGHEIDSSLEUTEL IS VERWIJDERD ZODAT WORDT
VOORKOMEN DAT DE MAAIMACHINE WORDT
INGESCHAKELD.
Deze maaimachine is ontworpen voor werking op twee accu's
van gelijke capaciteit. De maaimachine werkt niet op één enkele
accu, en als u de machine gebruikt op accu's van verschillende
capaciteit, zal de machine worden uitgeschakeld wanneer de
accu met de kleinste capaciteit is uitgeput
OPMERKING: U bereikt het beste resultaat wanneer beide
accu's volledig zijn opgeladen.
De accu's plaatsen
1. Maak de accupoort 23 toegankelijk door de kap 9 van de
opening op te tillen en open te houden.
2. Schuif in elk van de twee accupoorten een accu 16 en laat
beide accu's hoorbaar vastklikken (Afb. H). Controleer dat de
accu's geheel op hun plaats zitten en goed zijn vergrendeld.
3. Sluit de kap van de accupoort. Start de maaimachine
pas wanneer u hebt gecontroleerd dat de kap volledig
is gesloten.
De accu's uitnemen
1. Open de kap 9 van de accupoort, zoals hierboven
wordt beschreven.
93
Nederlands
2. Druk op de accuvrijgaveknop 15 op de accu en trek de
accu 16 uit het gereedschap.
LEES DEZE INSTRUCTIEHANDLEIDING
VOORDAT U DE GAZONMAAIER IN
GEBRUIK NEEMT
Raadpleeg Afbeelding A aan het begin van deze handleiding
voor de volledige lijst van componenten. Bewaar deze
handleiding zodat u deze later ook nog kunt raadplegen.
GEVAAR: Scherp bewegend blad. Gebruik de
gazonmaaier niet in de mulch-stand, als de achterste
opening niet onder veerdruk is gesloten, omdat dit
ernstige verwondingen tot gevolg kan hebben. Breng uw
gazonmaaier voor reparatie naar het servicecentrum bij
u in de buurt.
GEVAAR: Werk niet met de maaimachine als de
handgreep niet op z'n plaats is vergrendeld.
GEVAAR: Scherp bewegend blad. Gebruik de
gazonmaaier nooit in combinatie met de grasopvang
als de ophanghaken van de grasopvangzak niet goed
op de maaimachine zijn bevestigd en de achterste
uitwerpopening niet stevig tegen de grasopvangzak is
aangedrukt, omdat dan ernstig letsel het gevolg kan zijn.
WAARSCHUWING: Laat de maaimachine op z'n eigen
snelheid werken. Overbelast de machine niet.
Maaihoogte afstellen (Afb. I)
U kunt de maaihoogte instellen met de middelste hendel voor
de hoogteafstelling.
OPMERKING: Als u niet zeker weet op welke hoogte u moet
maaien, begin dan te maaien met de hoogte-afstelling 10 in
stand aan de achterzijde van de machine en stel de hoogte, naar
behoefte, naar beneden bij, zoals wordt getoond in Afb. I.
De maaihoogte instellen
1. Trek de hendel 10 van de hoogte-afstelling van de
maaimachine los van de vergrendelingsnok 17 .
2. Verplaats de hendel in de richting van de achterzijde van de
maaimachine als u de maaihoogte wilt laten toenemen.
3. Verplaats de hendel in de richting van de voorzijde van de
maaimachine als u de maaihoogte wilt laten afnemen.
4. Duw de hendel voor de afstelling van de maaihoogte vast
op één van de vergrendelingsnokken.
Veiligheidssleutel (Afb. J)
GEVAAR: Scherp bewegend blad. Ter voorkoming
van het onbedoeld starten of onbevoegd gebruik van
uw Snoerloze Maaimachine is er een uitneembare
veiligheidssleutel 3 in het ontwerp van de maaimachine
opgenomen. De maaimachine wordt volledig
uitgeschakeld wanneer u de veiligheidssleutel uit de
maaimachine haalt.
OPMERKING: De veiligheidssleutel heeft een gat in het
midden zodat u de sleutel kunt opbergen aan een spijker,
buiten bereik van kinderen, hang de veiligheidssleutel
niet op welke manier dan ook aan de maaimachine.
94
GEVAAR: De roterende maaibladen kunnen ernstige
verwondingen veroorzaken. Voorkom ernstig
letsel, neem de veiligheidssleutel en de accu's uit
wanneer u de maaimachine onbeheerd achterlaat,
of wanneer u deze oplaadt, schoonmaakt, naziet,
vervoert, optilt of stalt.
De maaimachine starten (Afb. K, L)
GEVAAR: Scherp bewegend blad. Probeer nooit de
werking van het systeem met de schakelaar en de
veiligheidssleutel uit te schakelen omdat dit tot
ernstig letsel kan leiden.
OPMERKING: Maaimachine is klaar voor gebruik wanneer de
accu's en de veiligheidssleutel zijn geplaatst.
1. Steek de veiligheidssleutel 3 in de SCHAKELAAR 1 tot de
sleutel volledig in de schakelaar zit, zoals wordt getoond in
Afb. K. De maaimachine is nu klaar voor gebruik.
2. De maaimachine is voorzien van een speciale AAN/
UIT-schakelaar 1 . Duw, wanneer u de maaimachine wilt
gebruiken, op de AAN/UIT-knop 2 op de schakelaar (1),
trek vervolgens de beugelhandgreep 5 naar de stuurstang,
zoals wordt getoond in Afb. L. Wanneer de maaimachine
start, kunt u de AAN/UIT-knop loslaten.
3. U kunt de maaimachine uitschakelen OFF door de
beugelhandgreep 5 los te laten.
WAARSCHUWING: Probeer nooit een schakelaar of de
beugelhandgreep in de ON-stand te vergrendelen.
OPMERKING: Wanneer de beugelhandgreep in de
oorspronkelijke positie is teruggekeerd, wordt het "Automatisch
Remsysteem" ingeschakeld. De motor remt mechanisch en het
mes van de gazonmaaier stopt binnen drie seconden.
Overbelasting van de maaimachine
Voorkom beschadiging door overbelasting, maai niet te
veel gras tegelijkertijd. Ga langzamer maaien of verhoog
de maaihoogte.
Stalling (Afb. A, M)
GEVAAR: Het roterende maaiblad kan ernstige
verwondingen veroorzaken. Schakel de maaimachine
uit door de beugelhandgreep (5) los te laten, de
veiligheidssleutel uit te nemen, de accu uit de machine te
nemen en til dan pas de machine op voor het transport en
stalling. Stal de machine op een droge plaats.
VOORZICHTIG: Knelpunt. Voorkom dat u uw vingers
klemt, houd uw vingers weg bij de handgrepen wanneer
u deze invouwt.
VOORZICHTIG: Let erop dat u bij het invouwen van de
handgrepen het snoer niet uitrekt of afklemt tussen de
handgreep en de beugel van de handgreep. Hierdoor kan
het snoer beschadigd raken.
U kunt de handgreep van de maaimachine gemakkelijk
invouwen en de machine snel en handig opbergen.
1. U kunt de handgreep 4 , ontgrendelen uit de opbergstand
door de twee handgreepvergrendelingen 6 die zich aan
Nederlands
beide zijden van de handgreep bevinden, uit te trekken en
een halve slag te draaien.
2. Vouw de handgreep naar de voorzijde van de maaimachine,
zoals in Afb. M wordt getoond.
3. Kijk waar zich de twee bevestigingsgaten 8 van de
handgreep op de handgreepbeugels 7 bevinden, zoals in
Afb. M wordt getoond.
4. Vergrendel de hand greep op z'n plaats door de
handgreepvergrendelingen 6 los te draaien, waardoor ze in
de opslag-bevestigingsgaten kunnen klikken en controleer
dat de handgreep stevig is vergrendeld, zoals in Afb. M
wordt getoond.
De maaimachine dragen (Afb. A, N)
GEVAAR: De roterende maaibladen kunnen ernstige
verwondingen veroorzaken. Voorkom ernstig
letsel, neem de veiligheidssleutel en de accu's uit
wanneer u de maaimachine onbeheerd achterlaat,
of wanneer u deze oplaadt, schoonmaakt, naziet,
vervoert, optilt of stalt.
• U kunt de maaimachine dragen aan de handige
draaghandgrepen 14 , 15 zoals wordt getoond in Afb.
N. PROBEER NIET de maaimachine op te tillen aan de
hoofdhandgreep 4 .
Maaitips
WAARSCHUWING: INSPECTEER ALTIJD HET
GEBIED WAAR U MET DE MAAIMACHINE AAN
HET WERK GAAT EN VERWIJDER ALLE STENEN,
TAKKEN, DRADEN, HONDENKLUIVEN EN ANDERE
BROKSTUKKEN DIE DOOR HET ROTERENDE
MAAIBLAD ZOUDEN KUNNEN WORDEN
WEGGESLINGERD.
WAARSCHUWING: Maai dwars over het vlak van een
helling, nooit omhoog en omlaag. Ga zeer voorzichtig te
werk wanneer u op een helling van richting verandert.
Maai niet op uitzonderlijk steile hellingen. Zorg er altijd
voor dat u stevig op uw voeten staat.
1. Laat de beugelhandgreep los en schakel de maaimachine
uit "OFF" wanneer u over grindoppervlakken loopt
(de stenen kunnen door het roterende maaiblad
worden weggeslingerd).
2. Stel de grasmaaier op de hoogste maaihoogte in wanneer
u een ruwe ondergrond of in hoog onkruid maait. Wanneer
u te veel gras tegelijk verwijdert, kan de motor overbelast
raken. In dat geval komt de motor tot stilstand. Raadpleeg
het hoofdstuk Problemen oplossen.
3. Als u een grasopvangzak 12 gebruikt in perioden dat
het gras snel groeit, kan het gras bij de uitwerpopening
een verstopping veroorzaken. Laat de beugelhandgreep
los en schakel de maaimachine uit, neem vervolgens
de veiligheidssleutel en de accu's uit. Neem de
grasopvangzak los en schud het gras tot achterin de zak.
Verwijder ook het gras of de rommel die zich misschien
rond de uitwerpopening heeft verzameld. Plaats de
grasopvangzak weer.
4. Als de machine abnormaal begint te trillen, schakel de
machine dan uit door de handgreep los te laten en neem
de veiligheidssleutel en de accu's uit. Kijk onmiddellijk wat
de oorzaak van het trillen is. Trillen is een waarschuwing
dat er een probleem is. Gebruik de maaimachine pas weer
wanneer er een servicecontrole is uitgevoerd. Raadpleeg het
gedeelte 'Problemen oplossen' in deze handleiding.
5. Houd voor het beste maairesultaat de maaimessen scherp
en uitgebalanceerd.
6. Inspecteer de maaimachine en maak de machine grondig
schoon na iedere gebruik omdat een maaimechanisme met
aangekoekte gras minder goed presteert.
7. LAAT ALTIJD DE BEUGELHANDGREPEN LOS EN
SCHAKEL DE MAAIMACHINE UIT, EN NEEM ALTIJD DE
VEILIGHEIDSSLEUTEL UIT, WANNEER U DE MACHINE
ONBEHEERD ACHTERLAAT, OOK AL IS HET MAAR
VOOR EVEN.
Volg onderstaande suggesties en u
zult maximaal plezier hebben van uw
snoerloze maaier:
• Loop langzamer op plekken waar het gras zeer lang of dik is.
• Maai geen gras dat nat is door de regen of van de dauw.
• Maai uw gazon regelmatig, vooral wanneer het gras
hard groeit.
OPMERKING: U kunt het beste uw maaimachine na
gebruik opladen, zodat de accu langer meegaat. Vaak
opladen is niet schadelijk voor uw accu, en maakt dat de
accu volledig is opgeladen en klaar is voor de volgende
maaibeurt van uw gazon. Wanneer u de accu opbergt
terwijl deze niet volledig is opgeladen, zal dat de
levensduur van de accu bekorten.
ONDERHOUD
GEVAAR: Beperk het gevaar op ernstig persoonlijk
letsel tot een minimum: zet de machine uit en neem
de veiligheidssleutel en de accu uit, voordat u een
aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Wanneer de machine per ongeluk
wordt gestart, kan dat leiden tot letsel.
Maaimes verwijderen en installeren
(Afb. O – Q)
GEVAAR: RISICO VAN LETSEL. WANNEER U HET
SYSTEEM VAN MAAIMESSEN WEER MONTEERT, IS
HET BELANGRIJK DAT U IEDER ONDERDEEL GOED
INSTALLEERT, ZOALS HIERONDER WORDT BESCHREVEN.
ONJUISTE MONTAGE VAN HET MAAIMES OF VAN ANDERE
ONDERDELEN VAN HET SYSTEEM VAN MAAIMESSEN, KAN
LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL.
GEVAAR: Beperk het gevaar op ernstig persoonlijk
letsel tot een minimum: zet de machine uit en neem
de veiligheidssleutel en de accu uit, voordat u een
aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Wanneer de machine per ongeluk
wordt gestart, kan dat leiden tot letsel.
95
Nederlands
1. Zaag een stuk hout van 2x4 24 (ongeveer 60 cm lang), en
plaats dat zo dat het maaiblad niet kan bewegen wanneer u
de flensbout losdraait 25 .
WAARSCHUWING: Gebruik handschoenen en geschikte
oogbescherming. Draai de maaier op z'n zij. Wees
voorzichtig met de scherpe randen van het maaiblad.
2. Plaats het stuk hout en draai de flensbout 25 naar links los
met een steeksleutel van 18mm 26 , zoals wordt getoond
in Afb. O.
3. Verwijder de vierkante metalen afstandhouder 27 van
het maaimes, de vierkante kunststof isolator van het
maaimes 28 en het maaimes 29 , zoals wordt getoond in
Afb. P. De ventilator 30 van het maaimes mag niet worden
verwijderd. Inspecteer alle onderdelen op beschadiging en
vervang onderdelen als dat nodig is.
4. Plaats een geslepen of een nieuw maaimes 29 op
schouder 31 van de ventilator 30 van het maaimes, zoals
wordt getoond in Afb. P.
OPMERKING: Zorg ervoor dat bij het terugplaatsen van het
geslepen of het nieuwe maaimes op schouder 31 van de
ventilator 30 van de ventilator de "GRASZIJDE" van het mes
naar de grond wijst wanneer de maaier weer in zijn normale
rechte positie wordt teruggezet.
5. Plaats de kunststof maaimesisolator (28) zo op het maaimes
dat de verhoogde randen aan één kant in de randen van het
mes grijpen.
6. Installeer de afstandhouder 27 van het mes zo dat deze
zich binnen de verhoogde rand op de zijde van de isolator
bevindt. Zorg ervoor dat de platte delen in de opening van
de afstandhouder van het maaimes zijn uitgelijnd met de
platte delen in de schacht door, zo nodig, het blad en de
maaimesisolator te draaien.
7. Plaats een stuk hout 24 zo dat het maaimes niet kan
draaien, zoals wordt getoond in Afb. Q. Installeer de
flensmoer 25 met de flens tegen de afstandhouder 27 van het maaimes en zet de moer stevig met een
steeksleutel vast.
Bij het slijpen van het maaimes:
• Let erop dat het maaiblad in balans blijft.
• Slijp het maaimes onder de oorspronkelijke maaihoek.
• Slijp de snijkanten aan beide zijden van het maaimes en
verwijder gelijke hoeveelheden materiaal van beide zijden.
Blad slijpen in een bankschroef: (Afb. R)
1. Verwijder pas het maaimes, wanneer u hebt gecontroleerd
dat de beugelhandgreep los is, het maaimes tot stilstand
is gekomen en de veiligheidssleutel en de accu's uit de
maaimachine zijn gehaald.
2. Verwijder het maaiblad van de maaimachine. Zie instructies
voor Maaimes verwijderen en installeren.
3. Zet het maaimes 29 vast in een bankschroef 32 .
4. Draag de juiste oogbescherming en handschoenen, ga
voorzichtig te werk zodat u zich niet snijdt.
5. Vijl de snijranden van het blad voorzichtig met een
fijngetande vijl 33 of een slijpsteen, handhaaf de hoek van
de oorspronkelijke snijrand.
6. Controleer de balans van het maaiblad. Zie de instructies
voor Maaimes uitbalanceren.
7. Plaats het maaimes weer op de maaimachine en zet het
stevig vast.
Maaimes uitbalanceren (Afb. S)
Controleer de balans van het mes (29) door het middengat
in het mes op een spijker of de ronde steel van een
schroevendraaier 34 te plaatsen die horizontaal in een
bankschroef 32 is geklemd. Als een uiteinde van het maaimes
omlaag draait, vijl dan langs de scherpe rand van dat omlaag
draaiende gedeelte. Het maaimes is goed uitgebalanceerd
wanneer geen van de uiteinden omlaag draait.
Smering
Smeren is niet nodig. Olie de wielen niet. Ze hebben kunststof
lageroppervlakken die geen smering vragen.
Maaimessen slijpen
HOUD HET MAAIMES SCHERP ZODAT DE MAAIMACHINE
OPTIMAAL KAN PRESTEREN. EEN BOT MAAIMES SNIJDT HET
GRAS NIET GOED AF.
• Voor DCMW564 is vervangend mes DT20671 nodig.
Het gebruik van accessoires die niet in deze handleiding
worden aanbevolen, kan gevaarlijk zijn.
WAARSCHUWING: Draag handschoenen en geschikte
oogbescherming wanneer u een maaimes verwijdert, slijpt
en installeert. Neem vooral de veiligheidssleutel en de accu
uit de maaimachine.
Onder normale omstandigheden is tweemaal slijpen tijdens
een maaiseizoen meestal voldoende. Zand maakt dat het blad
snel bot wordt. Als uw gazon zanderige aarde heeft, zult u
het maaimes misschien vaker moeten slijpen. VERVANG EEN
VERBOGEN OF BESCHADIGD
MAAIMES ONMIDDELLIJK.
96
Reiniging
Laat de beugelhandgreep 5 los zodat de maaimachine wordt
uitgeschakeld, laat het maaimes tot stilstand komen en neem
vervolgens de veiligheidssleutel uit. Verwijder grasresten die
zich aan de onderzijde van de maaier hebben verzameld.
Controleer na meerdere malen gebruiken dat alle blootstelde
bevestigingen nog vast zitten.
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
Nederlands
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Meststoffen en andere tuinchemicaliën bevatten stoffen die de
roestvorming van metalen sterk versnellen. Als u op plaatsen
maait waar meststoffen of andere chemicaliën zijn gebruikt,
moet de maaier daarna onmiddellijk als volgt worden gereinigd:
Laat de hendel voor in-/uitschakelen 5 los en schakel de
maaimachine uit, neem de veiligheidssleutel en de accu uit
de machine. Neem alle blootgestelde onderdelen af met een
vochtige doek.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Roest voorkomen
Kunstmest en andere chemicaliën voor de tuin bevatten actieve
stoffen die de corrosie van metalen zeer versnellen. Als u op
plaatsen maait waar meststoffen of andere chemicaliën zijn
gebruikt, moet de maaier daarna onmiddellijk als volgt worden
gereinigd: Laat de beugelhandgreep 2 los en schakel de
maaimachine uit, neem de veiligheidssleutel en de accu's uit
de machine. Neem alle blootgestelde onderdelen af met een
vochtige doek.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Als de machine niet goed lijkt te werken, volgt u de
onderstaande instructies op. Neem contact op met het
DeWALT-servicecentrum ter plaatste als u het probleem niet
kunt verhelpen.
WAARSCHUWING: Laat voordat u verder gaat, de
handgreep voor in-/uitschakelen los, wacht tot het
maaiblad tot stilstand is gekomen.
Probleem
Mogelijke oplossing
De maaimachine
loopt niet wanneer
de beugelhandgreep
wordt geactiveerd
Controleer dat de stroomvoorziening van de
maaimachine in orde is en dat de knop op de
schakelkast volledig is ingedrukt, voordat u aan de
beugelhandgreep trekt.
Laat de beugelhandgreep los en zet de
maaimachine uit. Neem de veiligheidssleutel en de
accu's uit, keer de maaier om en controleer dat het
maaiblad vrij kan draaien.
Controleer dat de accuruimte vrij is van vuil en de
accu goed is aangesloten.
Is de accu volledig opgeladen? Druk op de knop
voor het laadniveau.
De motor stopt tijdens Laat de beugelhandgreep los en zet de
het maaien
maaimachine uit. Neem de veiligheidssleutel en de
accu's uit, keer de maaier om en controleer dat het
maaiblad vrij kan draaien.
Verhoog de maaihoogte van de wielen naar de
hoogste positie en start de maaimachine.
Controleer dat de accuruimte vrij is van vuil en de
accu goed is aangesloten
Is de accu volledig opgeladen? Druk op de knop
voor het laadniveau
Voorkom overbelasting van de maaier. Ga
langzamer maaien of verhoog de maaihoogte.
De maaimachine werkt Laat de beugelhandgreep los en zet de
maar het maaien
maaimachine uit. Neem de veiligheidssleutel uit.
verloopt niet naar
Keer de maaier om en controleer:
tevredenheid
• Het mes op scherpte – houd het mes scherp.
• Het dek en de uitwerpopening op verstoppingen.
De aanpassing van de wielhoogte kan te laag zijn
ingesteld voor de staat van het gras. Verhoog de
maaihoogte.
De maaier is moeilijk
Laat de beugelhandgreep los en zet de
te duwen
maaimachine uit. Neem de veiligheidssleutel uit.
Verhoog de maaihoogte zodat de wrijving tussen
het dek en het gras afneemt. Controleer dat de
wielen allemaal vrij kunnen draaien.
97
Nederlands
Probleem
Mogelijke oplossing
De maaimachine is
luidruchtiger dan
normaal en trilt
Laat de beugelhandgreep los en zet de
maaimachine uit. Neem de veiligheidssleutel uit.
Draai de maaier op zijn kant en controleer het
blad zodat u er zeker weet dat het niet gebogen of
beschadigd is. Als het mes is beschadigd, vervang
het dan door een vervangend maaimes van
DeWALT. Is de onderzijde van het dek beschadigd,
breng dan de maaimachine naar een geautoriseerd
servicecentrum van DeWALT.
Als er geen zichtbare schade aan het blad is en de
maaier blijft trillen:
• Laat de beugelhandgreep los en zet de
maaimachine uit.
• Neem de veiligheidssleutel uit.
• Demonteer het gehele maaiblad zoals
beschreven wordt in het hoofdstuk Maaimes
verwijderen en installeren.
• Verwijder alle vuil en maak de verschillende
delen schoon.
• Plaats de verschillende onderdelen weer terug
zoals wordt beschreven in het hoofdstuk
Maaiblad verwijderen en installeren.
Als de maaimachine nog steeds trilt, breng
de machine dan terug naar een geautoriseerd
servicecentrum van DeWALT.
Controleer dat de stekker goed in het
stopcontact zit.
Vervang de lader.
De uitwerpopening is verstopt. Laat de
beugelhandgreep los en zet de maaimachine uit.
Neem de veiligheidssleutel uit. Haal het gemaaide
gras uit de grasopvang.
Verhoog de maaihoogte van de wielen zodat het
gras minder kort wordt gemaaid.
De zak is vol. Leeg de zak vaker.
LED's van de acculader
branden niet
De maaier pakt het
gemaaide gras niet op
98
Norsk
2 X 18V GRESSKLIPPER
DCMW564
Gratulerer!
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Hastighet uten belastning
Bladlengde
Weight (without battery pack)
VDC
rpm
cm
kg
DCMW564
2 x 18
1
Li-Ion
3300
48
25,9
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60335:
dB(A)
79,5
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
92
LWA(lydeffektnivå)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
2,0
Vektet vibrasjonsverdi for hånd/arm:
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60335, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
2 X 18V Gressklipper
DCMW564
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-77:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
2000/14/EC, Gressklipper, L < 50cm, Vedlegg VI, DEKRA
Certification B.V., Meander 1051 / P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Nederland
Notified Body ID-nr.: 0344
Nivå for akustisk effekt i henhold til 2000/14/EU
(artikkel 12, vedlegg III, L < 50 cm):
LWA (målt lydeffekt) 92 dB(A)
usikkerhet (K) = 2 dB(A)
LWA (garantert lydeffekt) 96 dB(A)
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
19.12.2017
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
99
Vekt
Norsk
Batterier
Ladere/Ladetider (i minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vekt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
•
Angir fare for elektrisk støt.
•
Angir brannfare.
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL: Når du bruker batteridrevne maskiner, må
du alltid ta grunnleggende sikkerhetsforholdsregler,
blant annet dem som er beskrevet nedenfor, for å
redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskade og
materiell skade.
ADVARSEL: Når du bruker maskinen, må du følge
sikkerhetsreglene. Les disse instruksjonene før du
bruker maskinen, for å ivareta sikkerheten for deg selv
og personer i nærheten. Ta vare på instruksjonene for
senere bruk.
• Les hele denne håndboken nøye før du
bruker produktet.
• Beregnet bruk er beskrevet i denne håndboken. Hvis
du bruker annet tilbehør, kobler til annet utstyr eller
bruker dette apparatet til andre oppgaver enn det som
er anbefalt i denne håndboken, kan det føre til fare
for personskade.
• Ta vare på denne håndboken for fremtidig bruk.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Bruke apparatet
Vær alltid forsiktig når du bruker apparatet.
• Det er ikke meningen at dette apparatet skal brukes av unge
eller svakelige personer uten tilsyn.
• Apparatet skal ikke brukes som leketøy.
• Pass på at barn og dyr ikke kommer i nærheten av
arbeidsområdet, og at de ikke berører apparatet.
• Pass ekstra godt på når apparatet brukes i nærheten av barn.
• Brukes bare i tørre omgivelser. Ikke la apparatet bli vått.
• Ikke senk apparatet ned i vann.
• Ikke åpne huset til produktet. Verktøyet inneholder ingen deler
som kan vedlikeholdes av brukeren.
100
•
•
Ikke arbeid med apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser,
som for eksempel der det befinner seg brennbare væsker, gass
eller støv.
Før bruk må du alltid se etter at bladene, bladskruene og
bladenheten ikke er slitt eller skadet. Bytt ut slitte eller skadde
blader og bolter i sett for å opprettholde balansen.
Ikke bruk maskinen hvis det er personer, spesielt barn, eller dyr
i nærheten.
Husk at operatøren eller brukeren vil bli gjort ansvarlig for
ulykker eller farer andre personer eller deres eiendom blir
utsatt for.
Før bruk
•
•
•
Bruk alltid kraftig fottøy og lange bukser mens du bruker
maskinen. Du skal aldri bruke maskinen barfotet eller med
åpne sandaler. Unngå å bruke løstsittende klær eller klær som
har hengende stropper eller tråder.
Kontroller nøye området der maskinen skal brukes, og fjern alle
gjenstander som maskinen kan kaste.
Før bruk må du alltid se etter at bladet, bladskruen og
bladenheten ikke er slitt eller skadet. Bytt ut skadede eller
slitte komponenter for å holde balansen. Bytt ut ødelagte eller
uleselige merkelapper.
Etter bruk
•
•
•
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt og
godt ventilert sted utilgjengelig for barn.
Barn skal ikke ha tilgang til lagrede maskiner.
Når apparatet oppbevares eller transporteres i et kjøretøy,
bør det plasseres i bagasjerommet eller festes, slik at det ikke
påvirkes av raske farts- eller retningsendringer.
Kontroll og reparasjon
•
•
•
•
Kontroller at apparatet ikke er skadet eller har defekte deler
før du bruker det. Kontroller om noen av delene har sprekker,
om bryterne er skadet, eller om det er andre forhold som kan
påvirke bruken.
Ikke bruk apparatet hvis en av delene er skadet eller defekt.
Overlat reparasjon eller utskifting av skadde eller defekte deler
til et autorisert serviceverksted.
Forsøk aldri å fjerne eller skifte ut andre deler enn de som er
oppgitt i denne håndboken.
Norsk
•
•
Vær forsiktig når du justerer gressklipperen, slik at du ikke
klemmer fingrene mellom bevegelige blader/deler og faste
deler på maskinen.
Når du vedlikeholder bladene, må du være klar over at selv om
strømmen er av, kan bladene fremdeles bevege seg.
Ekstra sikkerhetsinstruksjoner
for gressklippere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke transporter maskinen mens strømkilden er aktiv.
Hold godt fast i håndtaket med begge hender når du
bruker gressklipperen.
Hvis det på noe tidspunkt er nødvendig å vippe gressklipperen
til én side, sørg for at begge hender forblir i denne
betjeningsposisjonen mens gressklipperen vippes. Hold begge
hender i betjeningsposisjonen helt til gressklipperen er satt
riktig tilbake på bakken igjen.
Du må aldri bruke hodetelefoner for radio eller musikk når du
bruker gressklipperen.
Forsøk aldri å justere høyden på hjulene mens motoren går,
eller mens sikkerhetsnøkkelen er i bryterhuset.
Hvis gressklipperen kjører seg fast, slipper du
sikkerhetshåndtaket for å slå gressklipperen av, venter til
bladet har stoppet før du prøver å fjerne tilstoppingen av
utmatingen eller fjerne noe under dekselet.
Hold hendene og føttene borte fra skjæreområdet.
Hold bladene skarpe. Bruk alltid vernehansker når du
håndterer bladet på gressklipperen.
Hvis du bruker gressoppsamleren, må du jevnlig kontrollere
om den er slitt eller skadet. Hvis den er svært slitt, må du bytte
den ut med en ny gressoppsamler for din egen sikkerhets skyld.
Vær svært forsiktig når du kjører gressklipperen bakover eller
trekker den mot deg.
Ikke ha hendene eller føttene i nærheten av eller under
gressklipperen. Hold deg alltid unna utkasteråpningen.
Rydd området der gressklipperen skal brukes, for gjenstander
som steiner, pinner, tråder, leker, bein osv. som bladet kan
kaste. Gjenstander som treffes av bladet, kan påføre personer
alvorlige skader. Hold deg bak håndtaket når motoren er
i gang.
Ikke bruk gressklipperen barbent eller når du har på sandaler.
Bruk alltid solid fottøy.
Ikke trekk gressklipperen bakover med mindre det er absolutt
nødvendig. Se alltid nedover og bak før og mens du beveger
deg bakover.
Du må aldri rette materiale som kastes ut, mot noen. Unngå
at materiale blir kastet ut mot en vegg eller hindring. Materiale
kan bli kastet tilbake mot brukeren. Slipp sikkerhetshåndtaket
for å slå gressklipperen av og stoppe bladet når du krysser
gruslagte flater.
Ikke bruk gressklipperen med mindre hele gressoppsamleren,
utmatingsvernet, det bakre vernet eller annet sikkerhetsutstyr
er på plass og fungerer. Kontroller alle verneinnretninger og alt
sikkerhetsutstyr regelmessig for å sikre at dette er i god stand,
fungerer riktig og utfører den funksjonen det er beregnet for.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvis et vern eller annet sikkerhetsutstyr er skadet, bytter du det
ut før videre bruk.
Du må aldri la en gressklipper være uten tilsyn når den går.
Slipp alltid sikkerhetshåndtaket for å stoppe motoren,
vent til bladet stopper helt før du rengjør gressklipperen,
tar av gressoppsamleren eller fjerner tilstopping ved
utmatingsvernet, når du forlater gressklipperen, eller før du
utfører noen justeringer, reparasjoner eller kontroller.
Bruk gressklipperen bare i dagslys eller godt kunstig lys
når gjenstander i banen til bladet er godt synlige fra
betjeningsområdet for gressklipperen.
Ikke bruk gressklipperen dersom du er påvirket av alkohol
eller rusmidler, eller dersom du er trøtt eller syk. Vær alltid
oppmerksom, se hva du gjør og bruk sunn fornuft.
Unngå farlige omgivelser. Du må aldri bruke gressklipperen
i fuktig eller vått gress, og aldri når det regner. Pass på at du
alltid har godt fotfeste. Gå, aldri løp.
Hvis gressklipperen begynner å vibrere unormalt, slipper du
sikkerhetshåndtaket og venter til bladet stopper. Undersøk
deretter straks årsaken. Unormal vibrasjon er vanligvis en
advarsel om at noe er galt. Du kan se etter råd i avsnittet
feilsøking i slike tilfeller.
Bruk alltid tilfredsstillende øye- og åndedrettsbeskyttelse når
du bruker gressklipperen.
Det kan være farlig å bruke tilbehør eller tilkoblet utstyr som
ikke er anbefalt for bruk sammen med denne gressklipperen.
Bruk bare tilbehør som er godkjent av DeWALT.
Du må aldri strekke deg for langt når du bruker gressklipperen.
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse mens
du bruker gressklipperen.
Slå gresset på langs av skråninger, aldri opp og ned. Vær svært
forsiktig når du endrer retning i skråninger.
Se opp for hull, spor, humper, steiner eller andre skjulte ting.
Ujevnt terreng kan føre til uhell der man sklir og faller. Høyt
gress kan skjule hindringer.
Ikke bruk gressklipperen på vått gress eller i svært bratte
skråninger. Dårlig fotfeste kan føre til uhell der man sklir
og faller.
Ikke bruk gressklipperen i nærheten av skrenter, grøfter eller
fyllinger. Du kan miste fotfestet eller balansen.
La alltid gressklipperen bli avkjølt før den settes
til oppbevaring.
Dra ut støpselet fra stikkontakten og dra batteripakken ut av
maskinen. Sørg for at alle bevegelige deler står fullstendig i ro:
ʵʵ Når du forlater maskinen;
ʵʵ Før du fjerner en tilstopping;
ʵʵ Før du kontrollerer, rengjør eller arbeider på maskinen.
Sikkerhet for andre
•
•
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller
har blitt opplært i bruk av apparatet av en person ansvarlig for
deres sikkerhet.
Barn må ha tilsyn så man sikrer at de ikke leker med apparatet.
101
Norsk
•
Etter at du har truffet en fremmed gjenstand. Inspiserer
apparatet for skade og utfør nødvendige reparasjoner.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. Disse er:
• Personskader som forårsakes av berøring av en roterende/
bevegelig del.
• Personskader som forårsakes av at en del, et blad eller
tilbehør endres.
• Personskader som forårsakes av langvarig bruk av et
verktøy. Ved bruk av et verktøy i lengre perioder, pass på å ta
regelmessige pauser.
• Hørselskader.
• Helsefarer som forårsakes av innånding av støv som dannes
når du bruker verktøyet (eksempel: arbeid med tre, spesielt eik,
bøk og MDF).
• Aldri plukk opp eller bær et apparat mens motoren er i gang.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
102
•
•
•
•
•
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Norsk
Lade et batteri (Figur B)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter
inn batteripakken.
2. Sett batteripakken 19 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 20 på
batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
lading
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har
kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB115 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller
støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet
eller gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
103
Norsk
•
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått
med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk
støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret
for gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3
i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
104
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk
og transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
batteri. Dersom FLEXVOLTTM-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM-batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved
forsendelse.
I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier
med lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med
høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere
watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende
shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer.
For eksempel kan Wh-spesifikasjonen for Transport være 3 x 36
Wh, som betyr 3 batterier Eksemple på merking for bruk og
for transport
på 36 Wh hver. Whspesifikasjonen for USE
(bruk) kan være 108 Wh
(som betyr 1 batteri).
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Ladeindikator batteripakker (Figur C)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
Ladeindikatoren er en indikator for omtrentlige ladningsnivå i
batteripakken etter de følgende indikatorene:
Norsk
75–100 % ladet
BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
Wh (1 batteri med 108 Wh).
51-74% ladet
TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette,
nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
< 50% ladet
Pakken må lades opp
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen.
En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise
gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare en indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Batteritype
Denne gressklipperen er ment for profesjonell bruk
ved gressklipping.
Denne gressklipperen er et profesjonelt verktøy
for gressklipping.
Se Tekniske Data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Plenklipper
1Lader
1Gressoppsamler
1Bioklippeenhet
1Sikkerhetsnøkkel
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Instruksjonshåndbok
MERK: Batteripakker, ladere og kofferter er ikke inkludert med
N-modeller. Batteripakker og ladere er ikke inkludert med
NT-modeller. B-modeller inkluderer Bluetooth® batteripakker.
MERK: Bluetooth® ordmerke og logoer er varemerker eiet av
Bluetooth®, SIG, Inc. og all bruk av slike merker ved DeWALT er
under lisens. Andre varemerker og merkenavn er eiet av sine
respektive eiere.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Få byttet defekte ledninger omgående.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Bruk vernebriller.
Kun for innendørs bruk.
Se opp for skarpe blader. Bladene fortsetter
å rotere etter at motoren er slått av. Fjern
deaktiveringsenheten før vedlikehold eller hvis
ledningen er skadet.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre
farlige situasjoner.
Vær oppmerksom på flygende gjenstander. Hold
personer i nærheten borte fra klippeområdet.
96
Direktiv 2000/14/EU garantert lydnivå.
Ikke brenn batteripakken.
105
Norsk
Ikke utsett verktøyet for regn.
Bladene vil fortsette å rotere etter at
maskinen er slått av.
Datokode plassering (Fig. G)
Datokoden 35 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2018 XX-XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Figur A)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 av-på bryterboks
2 av-på bryter
3 Sikkerhetsnøkkel
4 Håndtak
5 Bøylehåndtak
6 Håndtakslåser
7 Håndtakbraketter
8 Åpninger for hånstaksfeste
9 Batteriromdeksel
10 Justeringsspake for klippehøyde
11 Deksel bakdør
12 Gressoppsamler
13 Gressoppsamler-håndtak
14 Øvre bærehåndtak
15 Nedre bærehåndtak
Tiltenkt Bruk
Denne gressklipperen er ment for profesjonell bruk
ved gressklipping.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Denne gressklipperen er et profesjonelt verktøy
for gressklipping.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
MONTERING OG JUSTERING
FARE: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av enheten, ta av
sikekrhetsnøkkelen og koble fra batteripakken før
du gjør justeringer eller tar av/setter på tilbehør eller
ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Justere håndtakshøyde (Figur D, E)
Gressklipperen er nå i lagringsmodus. Du må justere håndtakene
til bruksposisjon før du fortsetter.
106
1. For å låse opp håndtaket 4 fra lagringsposisjon, trekk og vri
en halv omdreining de to håndtakslåsene 6 på begge sider
av håndtaket som vist på Figur D.
2. Løft håndtaket til bruksposisjon.
3. Finn de to hullene for håndtaket 16 på
håndtaksbrakettene 7 som vist på Figur E.
4. Juster håndtaket til posisjonen som passer best for brukeren
og lås håndtaket på plass ved å vri håndtakslåsene 6 og la
de gå i lås i de ønskede hullene.
Gressoppsamler (Figur F, G)
FARE: Fjern sikkerhetsnøkkel og batteripakker før du
fjerner bioklippenheten, og når du åpner dekselet til
bakdøren og installerer posen.
1. Pass på at bioklippeenheten 22 (Figur G) er tatt av
gressklipperen før du går til trinn 2.
2. Løft dekselet 11 på bakdøren og sett gressoppsamleren 12 på gressklipperen slik at krokene på
posen 18 hviler på knastene 21 som vist på Figur F.
Lukk igjen dekselet på bakdøren.
Bioklippeenhet (Figur A, G)
FARE: Fjern sikkerhetsnøkkel og batteripakker før
du fjerner gressoppsamleren, og når du installerer
bioklippenheten.
1. Pass på at gressoppsamleren 12 ikke er satt på før du går
til trinn 2.
2. Løft dekselet på bakdøren 11 og skyv bioklippenheten 22
helt inn i gressklipperen som vist på Figur G.
3. Pass på at dekselet på bakdøren lukker helt før du slår
på gressklipperen.
Utkaster bak
FARE: Fjern sikkerhetsnøkkel og batteripakker før du
fjerner gressoppsamleren og bioklippenheten.
1. For å bruke gressklipperen med utkast bak må både
gressoppsamler og bioklippeenhet tas av.
2. Pass på at dekselet bak er nede ved utkast bak.
MERK: Dekselet bak er utformet slik at åpningen (nede) ikke
kan lukkes helt.
BRUK
FARE: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av enheten, ta av
sikkerhetsnøkkelen og koble fra batteripakken før
du gjør justeringer eller tar av/setter på tilbehør eller
ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Montering og fjerning av batteripakken
(Figur H)
FARE: PASS PÅ AT SIKKERHETSNØKKELEN ER
FJERNET FOR Å HINDRE UTILSIKTET AKTIVERING FØR
DU TAR UT ELLER SETTER INN ET BATTERI.
Gressklipperen er designet for å bruke to batterier med
samme kapasitet. Gressklipperen vil ikke fungere med bare
Norsk
en batteripakke, og dersom det brukes batteripakker med ulik
kapasitet vil utlading av batteriet med minst kapasitet føre til at
den slår seg av
MERK: For best resultat, pass på at begge batteripakken er helt
oppladet før bruk.
For å installere batteripakkene
1. Løft dekselet på batterirommet 9 for å åpne
batterirommet 23 .
2. Skyv inn et batteri 16 inn hver av de to batteriportene til
det høres et klikk (Figur H). Pass på at batteripakkene sitter
godt og er låst på plass.
3. Steng dekselet på batterirommet. Forsikre deg om at
dekselet er helt igjen før du starter gressklipperen.
Ta ut batteripakkene
1. Åpne batteridekselet 9 som beskrevet ovenfor.
2. Trykk på batteriutløserknappen 15 som vist på Figur og dra
batteripakken 16 ut av verktøyet.
LES DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU
BRUKER GRESSKLIPPEREN
Se Figur A i starten av denne bruksanvisningen for en komplett
liste av komponenter. Ta vare på denne bruksanvisning for
fremtidig bruk.
FARE: Skarpt, bevegelig blad. Ikke bruk gressklipperen
i bioklippemodus hvis ikke bakdøren er lukket med
fjærspenning. Dette kan føre til alvorlig personskade. Ta
med gressklipperen til nærmeste servicesenter hvis du må
reparere den.
FARE: Ikke bruk gressklipperen uten at håndtaket er
låst i posisjon.
FARE: Skarpt, bevegelig blad. Bruk aldri gressklipperen
med gressoppsamler uten at festekrokene på
gressoppsamleren er satt inn ordentlig på gressklipperen,
og bakre utkasterdeksel sitter godt mot toppen av
gressoppsamleren. Det kan føre til alvorlig personskade.
ADVARSEL: La gressklipperen arbeide i sin egen hastighet.
Ikke overbelast.
Justere klippehøyde (Figur I)
Skjærehøyden justeres med den sentrale
høydejusteringshendelen.
MERK: Dersom du ikke er sikker på hvor mye gresset skal
klippes, start med høydejusteringsspaken 10 i posisjon bakover
og still ned høyden om det trengs, som vist på Figur I.
Stille inn skjærehøyden
1. Trekk gressklipperens høydejusteringshendel 10 ut av
låsesporet 17 .
2. Beveg hendelen mot baksiden av maskinen for å
øke klippehøyden.
3. Beveg hendelen mot forsiden av maskinen for å
redusere klippehøyden.
4. Skyv høydejusteringshendelen inn i et av låsesporene.
Sikkerhetsnøkkel (Figur J)
FARE: Skarpt, bevegelig blad. For å hindre utilsiktet
start eller uautorisert bruk av gressklipperen, er det
integrert en avtagbar sikkerhetsnøkkel 3 i gressklipperen.
Gressklipperen er helt deaktivert når sikkerhetsnøkkelen
er tatt ut.
MERK: Det er et hull i nøkkelen for å henge den på en
spiker utenfor rekkevidde av barn, bind aldri nøkkelen
fast til gressklipperen.
FARE: Det roterende bladet kan føre til alvorlig
personskade. Unngå alvorlig personskade ved
å fjerne sikkerhetsnøkkelen og batteripakkene
når gressklipperen ikke er under oppsyn, eller
lades, renses, vedlikeholdes, transporteres, løftes
eller oppbevares.
Starte gressklipperen (Figur K og L)
FARE: Skarpt, bevegelig blad. Du må aldri forsøke
å overstyre funksjonen til denne bryteren og
sikkerhetsnøkkelsystemet. Dette kan føre til en
alvorlig personskade.
MERK: Gressklipperen kan brukes når batteri og
sikkerhetsnøkkel er installert.
1. Sett inn sikkerhetsnøkkelen 3 i AV-PÅ bryterhuset 1 til den
sitter helt inne i huset slik som vist på figur K. Gressklipperen
er nå klar til bruk
2. Denne gressklipperen er utstyrt med en spesiell AV-PÅ
bryterboks 1 . Sett i gang gressklipperen ved å trykke på
AV-PÅ bryteren 2 på AV-PÅ bryterhuset 1 og trekke
sikkerhetshåndtaket 5 mot håndtaket som vist på figur Q.
Når gressklipperen starter, kan du slippe AV-PÅ knappen.
3. Når du skal STOPPE gressklipperen, slipper du
sikkerhetshåndtaket 5 .
ADVARSEL: Ikke prøv å låse en bryter eller
sikkerhetshåndtaket i stillingen PÅ.
MERK: Når sikkerhetshåndtaket har vendt tilbake til den
opprinnelige posisjonen, vil dette aktivere den automatiske
bremsemekanismen. Motoren bremser mekanisk og
gressklipperbladet står stille i løpet av tre sekunder.
Overbelastning av gressklipper
For å forhindre skade på grunn av overbelastning skal du ikke
prøve å fjerne for mye gress om gangen. Senk farten, eller
hev klippehøyden.
Lagring (Figur A, M)
FARE: Det roterende bladet kan føre til alvorlig
personskade. Slipp sikkerhetshåndtaket 5 for å slå
gressklipperen av, og ta ut sikkerhetsnøkkelen og
batteriene før du løfter, transporterer eller lagrer
gressklipperen. Oppbevar den på et tørt sted.
FORSIKTIG: Klypepunkt. For å unngå klemming, hold
fingrene unna området mellom håndtaksbrakettene når
du folder ned håndtakene.
107
Norsk
FORSIKTIG: Pass på at kabelen ikke strekkes eller kommer
i klem mellom håndtak og håndtaksbraketter ved folding.
Det kan skade strømkabelen.
Håndtaket på gressklipperen kan enkelt foldes ned for rask og
enkel lagring.
1. For å låse opp håndtaket 4 , fra lagringsposisjon trekk og vri
en halv omdreining de to håndtakslåsene 6 på begge sider
av håndtaket.
2. Fold håndtaket til fronten av gressklipperen som vist på
Figur M.
3. Finn de to hullene for håndtaket 8 på
håndtaksbrakettene 7 som vist på figur M.
4. Lås håndtaket på plass ved å vri håndtakslåsene 6 og la
dem gå i lås i hullene, pass på at håndtaket er godt låst som
vist i figur M.
Bære gressklipperen (Figur A, N)
FARE: Det roterende bladet kan føre til alvorlig
personskade. Unngå alvorlig personskade ved
å fjerne sikkerhetsnøkkelen og batteripakkene
når gressklipperen ikke er under oppsyn, eller
lades, renses, vedlikeholdes, transporteres, løftes
eller oppbevares.
• Gressklipperen kan bæres med de praktiske
bærehåndtakene 14 , (15 som vist på figur N. IKKE forsøk å
løfte gressklipperen ved hjelp av hovedhåndtaket 4 .
Klippetips
ADVARSEL: SJEKK ALLTID OMRÅDET DER
GRESSKLIPPEREN SKAL BRUKES, OG FJERN ALLE
STEINER, PINNER, TRÅD, BEIN OG ANNET AVFALL
SOM DET ROTERENDE BLADET KAN KASTE UT.
ADVARSEL: Slå gresset på langs i skråninger, aldri opp og
ned. Vær svært forsiktig når du endrer retning i skråninger.
Ikke slå gress i svært bratte skråninger. Pass på at du alltid
opprettholder et godt fotfeste.
1. Slipp sikkerhetshåndtaket for å slå gressklipperen AV når du
krysser områder med grus (steiner kan bli kastet ut av det
roterende bladet).
2. Still gressklipperen inn på den høyeste klippehøyden når
du beveger deg på ujevnt underlag eller over høyt ugress.
Hvis du slår for store mengder gress samtidig, kan motoren
bli overbelastet og gressklipperen stoppe. Se kapittel
om Feilretting.
3. Hvis du bruker gressoppsamleren 12 i løpet av
høysesongen for vekst, kan gresset ha en tendens til å samle
seg i utmatingsåpningen. Slipp sikkerhetshåndtaket for å
slå gressklipperen av, og ta ut sikkerhetsnøkkelen . Ta ut
gressposen, og rist gresset bakover i den. Fjern gress eller
avfall som kan ha samlet seg rundt utmatingsåpningen. Skift
ut gressoppsamleren.
4. Dersom gressklipperen begynner å vibrere unormalt, slipp
sikkerhetshåndtaket for å slå av gressklipperen og ta ut
sikkerhetsnøkkelen. Se straks etter årsaken. Vibrasjoner er
vanligvis et varsel om problemer. Ikke bruk gressklipperen
108
før det er blitt utført en servicekontroll. Se avsnittet
om feilretting.
5. For best klipperesultat, hold bladene skarpe og balanserte.
6. Inspiser og rengjør grundig gressklipperen etter bruk, en
klipper med fastklemt gress vil gi dårligere ytelse.
7. SLIPP ALLTID SIKKERHETSHÅNDTAKET FOR Å SLÅ
GRESSKLIPPEREN AV, OG TA UT SIKKERHETSNØKKELEN
NÅR DEN ER UTEN TILSYN, SELV OM DET BARE ER FOR
EN KORT PERIODE.
De følgende forslagene vil hjelpe deg
med å oppnå optimal brukstid av den
batteridrevne gressklipperen:
• Senk farten i områder hvor gresset er spesielt langt eller tykt.
• Unngå å slå gress når det er vått av regn eller dugg.
• Klipp plenen regelmessig, særlig i perioder når gresset
vokser mye.
MERK: Det anbefales at gressklipperen lades opp etter
bruk, det vil øke levetiden på batteriet. Hyppig lagring vil
ikke skade batteriet, og sikrer at batteriet er oppladet og
klart for bruk neste gang. Dersom du oppbevarer batteriet
delvis ladet, reduseres levetiden på batteriet.
VEDLIKEHOLD
FARE: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av enheten, ta av
sikkerhetsnøkkelen og koble fra batteripakken før
du gjør justeringer eller tar av/setter på tilbehør eller
ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Ta av og sette på blad (Figur O – Q)
FARE: FARE FOR PERSONSKADE. NÅR DU SETTER PÅ
IGJEN BLADSYSTEMET, PASS PÅ Å SETTE INN ALLE DELENE
KORREKT SOM BESKREVET UNDER. FEIL MONTERING AV
BLADSYSTEMET KAN FØRE TIL ALVORLIGE PERSONSKADER.
FARE: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av enheten, ta av
sikkerhetsnøkkelen og koble fra batteripakken før
du gjør justeringer eller tar av/setter på tilbehør eller
ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
1. Kapp til et trestykke av 2x4 plank 24 (omtrent 610 mm
lang) for å holde bladet fra å rotere når du tar ut
flensmutteren 25 .
ADVARSEL: Bruk hansker og tilfredsstillende
øyebeskyttelse. Legg gressklipperen på siden. Vær forsiktig
med de skarpe kantene på bladet.
2. Plasser trestykket og skru ut flensmutteren 25 med en
18mm skrunøkkel 26 som vist på figur O.
3. Ta av det firkantede mellomstykker for bladet 27 , firkantet
isolasjonsstykke for bladet 28 og bladet 29 som vist på
figur P. Bladviften 30 skal ikke tas av. Undersøk alle deler for
skader og bytt ut hvis det trengs.
4. Installert et slipt eller nytt blad 29 på skulderen 31 på
bladviften 30 som vist på figur P.
MERK: Når du monterer bladet på skulderen 30 på
bladviften 30 , sørg for at bladets GRESSIDEN er vendt
Norsk
mot bakken når gressklipperen returneres til normal,
oppreist posisjon.
5. Plasser bladisolatoren 28 på bladet slik at de forhøyde
leppene på den ene siden passer med kantene på bladet.
6. Monter avstandsstykket 27 slik at det sitter innenfor de
forhøyde leppene på den andre siden av bladisolatoren.
Pass på at flatene i hullet på bladskiven passer med flatene
på akselen som sørger for den nødvendige rotasjonen av
bladet sammen med bladisolasjonen.
7. Plasser trestykket 24 for å hindre at bladet roterer som vist
på figur Q. Installer flensmutteren 25 med flensen mot
bladisolatoren 27 og trekk godt til med en nøkkel.
Slipe bladet
HOLD BLADET SKARPT FOR Å OPPNÅ BEST MULIG RESULTAT. ET
SLØVT BLAD KLIPPER IKKE GRESSET RENT.
• DCMW564 bruker reserveblad DT20671.
Bruk av tilbehør kan være farlig og anbefales ikke i denne
bruksanvisningen.
ADVARSEL: Bruk hansker og tilfredsstillende
øyebeskyttelse når du demonterer, sliper og monterer et
blad. Pass på at sikkerhetsnøkkelen og batteripakkene er
tatt ut.
I normale forhold er det vanligvis tilstrekkelig å slipe bladet
to ganger i løpet av en klippesesong. Sand gjør at bladet blir
raskt sløvt. Hvis plenen har sandete jordbunn, kan det være
nødvendig å slipe oftere. SKIFT UT BØYD ELLER SKADET
BLAD STRAKS.
Når du sliper bladet
• Sørg for at bladet holder seg balansert.
• Slip bladet i den opprinnelige klippevinkelen.
• Slip klippekantene på begge endene av bladet, og ta vekk
like mye materiale på begge ender.
Slik sliper du blad i en skrustikke (Figur R)
1. Pass på at sikkerhetshåndtaket er løsnet, at bladet har
stoppet og at batteripakken er tatt ut før du tar av bladet.
2. Ta bladet av gressklipperen. Se anvisningene om montering
og demontering av bladet.
3. Sikre bladet 29 i en skrustikke 32 .
4. Bruk vernebriller og hansker, vær forsiktig så du ikke
skjærer deg.
5. Fil forsiktig på bladets egger med en fintannet fil 33 eller et
bryne, oppretthold den opprinnelige eggen.
6. Kontroller at bladet er i balanse. Se anvisningene om
bladbalansering.
7. Sett bladet på gressklipperen igjen og trekk godt til.
Balansere bladet (Figur S)
Du kan kontrollere bladets 29 balanse ved å sette en spiker eller
en skrutrekker 34 med rund klinge som er spent fast horisontalt
i en skrustikke 32 , gjennom midthullet på bladet. Hvis noen av
endene på bladene roterer nedover, fil langs den skarpe kanten
på det hengende bladet. Bladet er korrekt balansert når ingen
ende svinger ned. Balansert når ingen nede svinger ned.
Smøring
Det er ikke nødvendig med smøring. Du må ikke olje hjulene. De
har hjullagre med overflater i plast som ikke trenger smøring.
Rengjøring
Slipp sikkerhetshåndtaket 5 for å slå av gressklipperen, la bladet
stoppe og ta så ut sikkerhetsnøkkelen. Rengjør gressklipperen
for avklipp som kan ha samlet seg på undersiden. Etter flere
gangers bruk, kontroller at alle utsatte fester er stramme.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Forhindre rust
Kunstgjødsel og andre hagekjemikalier inneholder stoffer
som kan gi rask korrosjon av metall. Hvis du klipper i områder
hvor det er blitt brukt kunstgjødsel eller kjemikalier, bør
gressklipperen straks rengjøres på følgende måte: Slipp
håndtaket 5 for å slå gressklipperen av, og koble fra
gressklipperen. Tørk alle utsatte deler med en fuktig klut.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
109
Norsk
Oppladbar batteripakke
Problem
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Gressklipperen bråker
unormalt og vibrerer
FEILSØKING
Hvis det ikke virker som maskinen fungerer riktig, følger du
instruksjonene nedenfor. Hvis problemet ikke løses, kontakter du
ditt lokale DeWALT-serviceverksted.
ADVARSEL: Før du fortsetter, slipper du
sikkerhetshåndtaket for å slå gressklipperen av, og venter
til bladet stopper.
Problem
Gressklipperen
vil ikke gå når
sikkerhetshåndtaket
er aktivert
Mulig løsning
Pass på at gressklipperen er skikkelig tilkoblet og
at knappen på bryterboksen er skikkelig presset
sammen før du drar i håndtaket.
Slipp sikkerhetshåndtaket for å slå gressklipperen
av. Ta ut sikkerhetsnøkkelen og batteripakken,
snu gressklipperen og kontroller at bladet kan
rotere fritt.
Kontroller at batterihullet er rent for avfall, og at det
er riktig tilkoblet.
Er batteriet ladet helt opp? Trykk på ladeknappen.
Motoren stopper
Slipp sikkerhetshåndtaket for å slå gressklipperen
under klipping
av. Ta ut sikkerhetsnøkkelen og batteripakken,
snu gressklipperen og kontroller at bladet kan
rotere fritt.
Hev hjulenes klippehøyde til høyeste posisjon, og
start gressklipperen.
Kontroller at batterihullet er rent for avfall, og at det
er riktig tilkoblet
Er batteriet ladet helt opp? Trykk på ladeknappen
Ikke overbelast gressklipperen. Senk farten, eller
hev klippehøyden.
Gressklipperen
Slipp sikkerhetshåndtaket for å slå gressklipperen
er i gang, men
av. Koble fra gressklipper. Legg gressklipperen på
siden og kontroller:
klippeytelsen er
utilfredstillende
• At bladet er skarpt - hold bladet skarpt.
• Om undersiden og utmatingen er tilstoppet.
Innstillingen av hjulhøyden kan være for lav for
gressforholdene. Hev klippehøyden.
Det er unormalt tungt å Slipp sikkerhetshåndtaket for å slå gressklipperen
skyve gressklipperen
av. Koble fra gressklipper. Hev klippehøyden for å
hindre at gressklipperen sleper i gresset. Kontroller
at alle hjul roterer fritt.
110
Mulig løsning
Slipp sikkerhetshåndtaket for å slå gressklipperen
av. Koble fra gressklipper. Legg gressklipperen på
siden, og kontroller at bladet ikke har blitt bøyd
eller skadet. Hvis bladet er skadet, skifter du det ut
med et nytt blad fra DeWALT. Hvis gressklipperens
underside er skadet, leverer du inn gressklipperen til
et autorisert DeWALT-servicesenter.
Hvis det ikke er noen synlig skade på bladet, og
gressklipperen vibrerer fortsatt:
• Slipp håndtaket for å slå gressklipperen av.
• Koble fra gressklipper.
• Demonter hele bladmodulen som beskrevet i
avsnittet Ta av og sette på bladet.
• Fjern avfall og rens alle delene.
• Sett på igjen alle delene som beskrevet i avsnittet
Ta av og sette på bladet.
Hvis gressklipperen fremdeles vibrerer, leverer
du inn gressklipperen til et autorisert DeWALTservicesenter.
Batteriladerens LED-lys Sjekk kontaktkoblingen.
er ikke på
Bytt ut laderen.
Gressklipperen samler Utmatingen er tilstoppet. Slipp sikkerhetshåndtaket
ikke opp gresset
for å slå gressklipperen av. Koble fra gressklipper.
Fjern gress fra utmatingen.
Hev hjulenes klippehøyde for å klippe mindre gress.
Gressoppsamleren er full. Tøm gressoppsamleren
oftere.
Português
CORTADOR DE RELVA 2 X 18 V
DCMW564
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas
alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos
parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Velocidade sem carga
Comprimento da lâmina
Peso (sem bateria)
VCC
rpm
cm
kg
DCMW564
2 x 18
1
Li-Ion
3300
48
25,9
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60335:
dB(A)
79.5
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
92
LWA(nível de potência acústica)
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
2.0
Vibração medida da mão/do braço:
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60335 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Cortador de relva 2 X 18 V
DCMW564
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-77:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
2000/14/CE, cortador de relva, C < 50 cm, Anexo VI, DEKRA
Certificação B.V., Meander 1051/P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Holanda
N.º do ID do Organismo Notificado: 0344
Nível de potência acústica de acordo com a norma 2000/14/CE
(Artigo 12, Anexo III, C< 50 cm):
LWA (potência acústica medida) 92 dB(A)
imprecisão (K) = 2 dB(A)
LWA (potência acústica garantida) 96 dB(A)
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
19.12.2017
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
111
Peso
Português
Baterias
Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat.
VCC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
•
•
•
•
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
•
Instruções de segurança
AVISO: Ao utilizar aparelhos sem fios, deve sempre
cumprir medidas de segurança básicas, incluindo as
seguintes, de modo a reduzir os riscos de incêndio, choque
eléctrico, danos pessoais e materiais.
AVISO: Ao utilizar a máquina, terá de seguir as regras de
segurança. Para sua segurança e das outras pessoas, leia
estas instruções antes de utilizar a máquina. Mantenha as
instruções num local seguro para futuras consultas.
• Leia com atenção o manual na íntegra antes de
utilizar o aparelho.
• A utilização prevista para este aparelho está descrita
no manual. A utilização de qualquer acessório
ou a execução de qualquer operação com este
aparelho que não esteja incluída no presente
manual de instruções poderá representar um risco de
ferimentos pessoais.
• Conserve este manual para referência futura.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Utilizar o aparelho
Tenha sempre cuidado quando utilizar o aparelho.
• Este aparelho não deve ser utilizado por jovens ou pessoas
doentes sem supervisão.
• Este aparelho não deve ser utilizado como brinquedo.
• Não deixe que crianças ou animais se aproximem da área de
trabalho ou toquem no aparelho ou no cabo de alimentação.
• É necessária uma supervisão atenta quando o aparelho está a
ser utilizado próximo de crianças.
112
•
•
Utilize apenas num local seco. Não deixe que o aparelho
fique molhado.
Não mergulhe o aparelho dentro de água.
Não abra a estrutura do produto. O aparelho não tem peças
no interior que possam ser reparadas pelo utilizador.
Não utilize o aparelho em áreas com risco de explosão, nas
quais se encontrem líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.
Antes de usar, proceda sempre a uma inspecção visual para
verificar se as lâminas, os parafusos da lâmina e o conjunto
cortador não estão desgastados ou danificados. Substitua as
lâminas e parafusos desgastados ou danificados em conjuntos
para manter o equilíbrio.
Nunca utilize a máquina enquanto estiverem pessoas, em
especial crianças, ou animais nas proximidades.
Lembra-se de que o utilizador é responsável por acidentes ou
perigos que possam ocorrer a outras pessoas ou bens.
Antes de utilizar o aparelho
•
•
•
Durante a utilização da máquina, utilize sempre calçado
resistente e calças compridas. Não utilize a máquina descalço
ou se usar sandálias abertas. Evite usar roupa solta ou com
cordões ou atacadores suspensos.
Inspeccione bem a área em que a máquina será utilizada
e retire todos os objectos que possam ser projectados
pela máquina.
Antes de usar, proceda sempre a uma inspecção visual para
ver se a lâmina, o parafuso da lâmina e o conjunto da lâmina
não estão desgastados ou danificados. Substitua os conjuntos
de componentes gastos ou danificados para manter o
equilíbrio. Substitua as etiquetas danificadas ou ilegíveis.
Após a Utilização
•
•
•
Quando não for utilizado, o aparelho deve ser guardado
num local seco e com boa ventilação, longe do alcance das
crianças.
As crianças não devem ter acesso a aparelhos armazenados.
Quando o aparelho for guardado ou transportado num
veículo, deverá ser colocado na bagageira ou fixo de forma a
evitar o movimento devido a alterações súbitas na velocidade
ou direcção.
Inspecção e reparações
•
Antes da utilização, verifique a existência de peças danificadas
ou avariadas no aparelho. Verifique se há peças partidas,
Português
•
•
•
•
•
danos nos interruptores ou outro tipo de condições que
possam afectar o seu funcionamento.
Não utilize o aparelho se alguma das peças se encontrar
danificada ou avariada.
Mande reparar ou substituir quaisquer peças danificadas ou
avariadas por um técnico de reparação autorizado.
Nunca tente retirar ou substituir quaisquer peças que não as
especificadas neste manual.
Cuidado durante o ajuste do cortador para evitar ficar com os
dedos presos entre lâminas/peças em movimento e peças fixas
da máquina.
Quando proceder a reparações das lâminas, tenha em
atenção que, apesar da fonte de alimentação estar desligada,
as lâminas podem deslocar-se.
•
•
•
Instruções de segurança adicionais para
cortadores de relva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Não transporte a máquina enquanto a fonte de alimentação
estiver a funcionar.
Segure bem no manípulo com ambas as mãos quando estiver
a manobrar o cortador de relva.
Se, a qualquer altura, for necessário inclinar o cortador de
relva, certifique-se de que ambas as mãos permanecem na
posição de funcionamento do aparelho enquanto o cortador
de relva se encontra inclinado. Mantenha ambas as mãos na
posição de funcionamento do aparelho até o cortador de relva
voltar a estar correctamente posicionado no chão.
Nunca use auscultadores para ouvir rádio ou música
enquanto estiver a manobrar o cortador de relva.
Nunca tente fazer um ajuste da altura da roda enquanto o
motor estiver em funcionamento ou se a chave de segurança
estiver no caixa do comutador.
Se o cortador de relva encravar, liberte a barra dos fardos
para desligar o cortador, aguarde que a lâmina pare antes
de tentar desobstruir o cano ou remover o que estiver abaixo
da estrutura.
Mantenha as mãos e os pés afastados da área de corte.
Mantenha as lâminas afiadas. Utilize sempre luvas de
protecção durante o manuseamento da lâmina do cortador
de relva.
Se estiver a utilizar o colector de relva, verifique-o
regularmente quanto a indícios de desgaste e deterioração.
Se estiver excessivamente usado, substitua-o por um novo
colector de relva para sua segurança.
Tenha muita atenção quando estiver a inverter ou a puxar o
cortador de relva na sua direcção.
Não coloque as mãos ou pés perto ou sob o cortador de relva.
Mantenha-se sempre afastado da abertura de descarga.
Limpe a área onde o cortador de relva vai ser usado retirando
objectos como pedras, paus, cabos, brinquedos, ossos, etc., que
poderão ser atirados pela lâmina. Os objectos atirados pela
lâmina podem causar ferimentos graves. Mantenha-se atrás
do manípulo quando o motor estiver ligado.
Não trabalhe com o cortador de relva descalço ou com
sandálias. Utilize sempre calçado de segurança.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Não recue o cortador de relva, excepto se for absolutamente
necessário. Olhe sempre para baixo e para trás antes e quando
estiver a deslocar-se para trás.
Nunca direccione os materiais descarregados para pessoas.
Evite descarregar os materiais junto a uma parede ou outro
elemento de obstrução. Os materiais poderão fazer ricochete
contra o operador. Liberte a barra dos fardos para desligar o
cortador de relva e pare a lâmina quando estiver a passar por
superfícies com gravilha.
Não trabalhe com o cortador de relva sem todo o colector
de relva, protecção de descarga, protecção traseira ou
outros dispositivos de segurança montados e a funcionar.
Verifique periodicamente todas as protecções e dispositivos
de segurança para se certificar de que estão em bom
funcionamento e de que irão funcionar correctamente
e executar a respectiva função prevista. Substitua uma
protecção ou outro dispositivo de segurança danificado antes
de utilizar o aparelho.
Nunca deixe um cortador de relva em funcionamento
sem vigilância.
Liberte sempre a barra dos fardos para parar o motor e
aguarde até a lâmina parar por completo antes de limpar
o cortador de relva, remover o saco de relva, desobstruir a
protecção de descarga, quando deixar o cortador de relva ou
antes de efectuar quaisquer ajustes, reparações ou inspecções.
Utilize o cortador de relva apenas durante o dia ou com uma
boa luz artificial desde que os objectos no percurso da lâmina
fiquem claramente visíveis na área de funcionamento do
cortador de relva.
Não utilize o cortador de relva sob o efeito do álcool ou drogas,
ou quando estiver cansado ou doente. Esteja sempre atento,
preste atenção ao que está a fazer e use o bom senso.
Evite ambientes perigosos. Nunca utilize o cortador de relva se
a relva estiver húmida ou molhada, nunca utilize o cortador
de relva à chuva. Tenha sempre cuidado ao deslocar-se, ande
normalmente e nunca corra.
Se o cortador de relva começar a vibrar anormalmente,
liberte a barra dos fardos, aguarde que a lâmina pare e, em
seguida, verifique imediatamente qual a causa. A vibração
é, geralmente, um sinal de problemas; consulte o Guia de
resolução de problemas para obter conselhos no caso de
ocorrência de vibrações anormais.
Utilize sempre óculos de protecção e uma protecção
respiratória adequada quando utilizar o cortador de relva.
A utilização de qualquer acessório não recomendado para
a utilização com este cortador de relva poderá ser perigosa.
Utilize apenas acessórios aprovados pela DeWALT.
Nunca tente chegar a pontos fora do alcance enquanto estiver
a manobrar o cortador de relva. Mantenha-se sempre bem
posicionado e equilibrado enquanto estiver a manobrar o
cortador de relva.
Corte ao longo dos socalcos e nunca em sentido ascendente e
descendente. Tenha muito cuidado quando mudar de direcção
em declives.
Preste atenção aos buracos, sulcos, solavancos, pedras ou
outros objectos escondidos. O terreno irregular pode causar
113
Português
•
•
•
•
uma derrapagem e uma queda acidental. A relva comprida
pode ocultar obstáculos.
Não corte relva molhada ou em escarpas acentuadas. A
colocação incorrecta dos pés pode causar derrapagem e
queda acidental.
Não corte perto de descidas, valas ou represas. Pode perder
o equilíbrio.
Deixe sempre o cortador arrefecer antes de o guardar.
Retire a ficha da tomada e remova a bateria da máquina.
Certifique-se de que todas as peças móveis param
por completo:
ʵʵ Quando não utilizar a máquina;
ʵʵ Antes de limpar um bloqueio;
ʵʵ Antes de verificar, limpar ou utilizar o aparelho.
Segurança de outras pessoas
•
•
•
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento,
a menos que sejam acompanhadas ou tenham recebido
formação ou instruções sobre a utilização deste equipamento
por uma pessoa responsável pela respectiva segurança.
Esteja atento às crianças para que não brinquem com
o aparelho.
Após bater num objecto estranho. Inspeccione se o aparelho
apresenta danos e efectue as reparações conforme necessário.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Ferimentos causados se tocar nas partes rotativas/móveis.
• Ferimentos causados quando substituir as peças, lâminas
ou acessórios.
• Ferimentos causados pela utilização prolongada de uma
ferramenta. Quando utilizar uma ferramenta durante períodos
prolongados, certifique-se de que faz pausas regularmente.
• Danos auditivos.
• Os problemas de saúde causados pela inalação de poeiras
resultantes da utilização da ferramenta (exemplo: trabalhos
em madeira, especialmente carvalho, faia e MDF).
• Nunca levante ou transporte o aparelho quando o motor
estiver em funcionamento.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
114
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. B)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 19 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 20 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB115 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema
de protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer,
coloque a bateria de iões de lítio no carregador até ficar
totalmente carregada.
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
115
Português
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados
nas instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
116
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
•
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a
uma chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Português
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências
de documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização
e transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de
18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLTTM está instalada num equipamento de 54 V ou de
108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria de
54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na
bateria FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.
No modo Transporte, os conjuntos
de células são desligados
electricamente da bateria, o que
dá origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar a
bateria de determinadas regras de transporte impostas às
baterias de watt-hora de maior capacidade.
Por exemplo, a classificação Exemplo de marca de etiqueta de utilização
e transporte
Wh (watt-hora) de
transporte pode indicar
3 x 36 Wh, o que significa
3 pilhas de 36 Wh cada.
A classificação de Wh de utilização pode indicar 108 Wh (é
necessário utilizar 1 pilha).
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local
fresco, seco e afastado do carregador para obter os
melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. C)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
O indicador do nível de carga da bateria é uma indicação
aproximada dos níveis de carga na bateria de acordo com os
seguintes indicadores:
75 a 100 % de carga
51 a -74 % de carga
< 50 % de carga
A bateria tem de ser
carregada
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível. Uma combinação dos três indicadores luminosos
LED verdes acende-se, indicando o nível da carga restante.
Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e é necessário
voltar a carregar a bateria.
NOTA: O indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
117
Português
ande substituir imediatamente quaisquer
M
cabos danificados.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
Outras marcas ou nomes comerciais são propriedade dos
respectivos proprietários.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Carregue as baterias da DeWALT apenas com os
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Use uma protecção ocular.
Esteja atento a lâminas afiadas. As lâminas continuam
a rodar depois do motor ter sido desligado. Remova o
dispositivo de desactivação antes de proceder a tarefas
de manutenção ou se o cabo estiver danificado.
Não queime a bateria.
UTILIZAÇÃO (sem bolsa de transporte). Exemplo:
a classificação de Wh indica 108 Wh (1 pilha com
108 Wh).
TRANSPORTE (com bolsa de transporte
incorporada). Exemplo: a classificação de Wh indica
3 x 36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
Tipo de bateria
Esteja atento à projecção de objectos. Mantenha as
pessoas afastadas da área de corte.
96
O modelo DCMW564 funciona com baterias de 18V.
Para obter os melhores resultados, utilize os modelos DCB184,
DCB546 ou DCB547
Consulte os Dados Técnicos para obter mais informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Cortador de relva
1Carregador
1 Saco de recolha de relva
1 Tampa de tubulações
1 Chave de segurança
1 Pilha de iões de lítio (modelos C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1)
2 Pilhas de iões de lítio (modelos C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2)
3 Pilhas de iões de lítio (modelos C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3)
1 Manual de instruções
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de transporte não são
incluídas com os modelos N. As baterias e carregadores não são
incluídas com os modelos NT. Os modelos B incluem baterias
Bluetooth®.
NOTA: a marca Bluetooth® e os logótipos são marcas
registadas propriedade da Bluetooth®, SIG, Inc. e qualquer
utilização de tais marcas pela DeWALT é fornecida sob licença.
Não exponha o equipamento à chuva.
As lâminas continuarão a rodar após a
máquina ter sido desligada.
Posição do Código de data (Fig. G)
O código de data 35 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2018 XX-XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
118
Potência sonora garantida pela directiva 2000/14/CE.
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
Caixa do comutador on-off
Botão on-off
Chave de segurança
Punho
Pega
Punhos de fecho
Suportes do punho
Furos para encaixar o punho
Tampa do compartimento da bateria
Português
10 Alavanca de ajuste da altura de corte
11 Tampa do compartimento traseiro
12 Saco de recolha de relva
13 Pega do saco de recolha de relva
14 Pega de transporte superior
15 Pega de transporte inferior
Utilização Adequada
Este cortador foi concebido para corte de relva profissional.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Este cortador é um aparelho de corte de relva profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
MONTAGEM E AJUSTES
PERIGO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a unidade, retire a chave de segurança,
retire as baterias antes de efectuar de proceder à
montagem, efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um arranque acidental pode causar lesões.
Ajustar a altura da pega (Fig. D, E)
O cortador está agora no modo de armazenamento.
Antes de continuar, tem de ajustar a pega para a posição
de funcionamento.
1. Para desbloquear a pega 4 da posição de armazenamento,
puxe e rode meia volta os dois bloqueios do punho 6 localizados em ambos os lados da pega, como indicado
na Fig. D.
2. Levante a pega para a posição de funcionamento.
3. Procure os dois furos de armazenamento da pega 16 localizados nos suportes da pega 7 , como indicado
na Fig. E.
4. Ajuste a pega para a posição mais adequada para o
operador e bloqueie a pega no respectivo local distorcendo
os bloqueios da pega 6 para que encaixem nos furos de
armazenamento pretendidos.
Saco de recolha de relva (Fig. F, G)
PERIGO: retire a chave de segurança e as baterias antes
de remover o acessório de palhagem e quando abrir a
tampa da porta traseira e colocar o saco.
1. Assegure-se que o acessório de palhagem 22 (Fig. G) é
removido do cortador de relva antes de passar para o
passo 2.
2. Levante a tampa do compartimento traseiro (11) e instale
o saco de recolha de relva (12) no cortador de modo a que
os ganchos do saco (18) fiquem assentes nas argolas (21)
como indicado na Fig. F. Em seguida, baixe a tampa do
compartimento inferior.
Acessório de palhagem (Fig. A, G)
PERIGO: retire a chave de segurança e as baterias antes
de retirar o saco de recolha e quando instalar o acessório
de palhagem.
1. Assegure-se que o saco de recolha de relva 12 não está
fixado e depois avance para o passo 2.
2. Levante a tampa do compartimento da porta traseira (11)
e encaixe o acessório de palhagem 22 por completo no
cortador, como indicado na Fig. G.
3. Certifique-se de que a tampa da porta traseira fecha por
completo antes de ligar o cortador.
Descarga traseira
PERIGO: retire a chave de segurança e as baterias antes
de retirar o saco de recolha e o acessório de palhagem.
1. Para utilizar o cortador de relva no modo de descarga
traseira, retire o saco e o acessório de palhagem.
2. Assegure-se que a porta da tampa traseira está colocada
para baixo para proceder à descarga traseira.
NOTA: A porta traseira foi concebida de forma a que a
abertura (na parte inferior) não feche por completo.
FUNCIONAMENTO
PERIGO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a unidade, retire a chave de segurança e
retire as baterias antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos complementares
ou acessórios. Um arranque acidental pode
causar lesões.
Instalar e retirar as baterias (Fig. H)
PERIGO: ANTES DE RETIRAR OU INSTALAR A
BATERIA, CERTIFIQUE-SE DE QUE RETIROU A CHAVE
DE SEGURANÇA PARA IMPEDIR A ACTIVAÇÃO
ACIDENTAL.
Este cortador de relva foi concebido para funcionar com duas
baterias de capacidade idêntica. O cortador não funciona
com apenas uma bateria e se utilizar baterias com capacidade
diferente, a bateria com menor capacidade vai fazer com que a
unidade se desligue
NOTA: Para obter os melhores resultados, certifique-se de que
cada bateria está totalmente carregada.
Instalar as baterias
1. Levante a tampa do compartimento da bateria 9 para ter
acesso aos compartimentos da bateria 23 .
2. Insira uma bateria 16 em cada um dos compartimentos
da bateria até ouvir um som de encaixe (Fig. H). Certifiquese de que as baterias estão totalmente encaixada na
respectiva posição.
3. Feche a tampa do compartimento da bateria. Certifiquese de que a tampa fica totalmente fechada antes de ligar
o cortador.
119
Português
Retirar as baterias
1. Abra a tampa do compartimento da bateria 9 , tal como
descrito acima.
2. Pressione o botão de libertação da bateria 15 na bateria e
retire a bateria 16 da ferramenta.
LEIA ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES
DE UTILIZAR O CORTADOR DE RELVA
Veja a Figura A no início deste manual para obter uma lista
completa dos componentes. Guarde este manual para
referência futura.
PERIGO: lâmina afiada em movimento. Não utilize
o cortador de relva no modo de palhagem se a porta
traseira não se encontrar fechada sob tensão de molas,
dado que poderão ocorrer lesões graves. Leve o cortador
de relva para o centro de assistência mais próximo
para reparação.
PERIGO: só deve utilizar o cortador de relva se a
pega estiver bloqueada.
PERIGO: lâmina afiada em movimento. Nunca utilize
o cortador no modo de embalagem a menos que os
ganchos de fixação na caixa de aparas estejam fixados
correctamente no cortador de relva e a porta de descarga
traseira permanece fixada com firmeza contra a parte
superior da caixa de aparas, porque podem ocorrer
ferimentos graves.
AVISO: não altere o ritmo de funcionamento do cortador
de relva. Não o sobrecarregue.
Ajustar a altura do cortador de relva (Fig. I)
A altura do corte é ajustada pela alavanca de ajuste de corte
central.
NOTA: Se não tiver a certeza qual é a altura de corte que deve
utilizar, comece a cortar com a alavanca de ajuste da altura
de corte 10 posicionada atrás da parte traseira do aparelho e
ajuste a altura para baixo conforme necessário, como indicado
na Fig. I.
Definir a altura de corte
1. Puxe a alavanca de ajuste da altura de corte 10 para fora do
entalhe de bloqueio 17 .
2. Desloque a alavanca para a parte de trás do aparelho para
aumentar a altura de corte.
3. Desloque a alavanca para a parte da frente do aparelho para
baixar a altura de corte.
4. Coloque a alavanca de ajuste da altura num dos encaixes
de bloqueio.
Chave de segurança (Fig. J)
PERIGO: lâmina afiada em movimento. Para evitar o
arranque acidental ou o uso não autorizado do cortador
de relva sem fio, a ferramenta está equipada com uma
chave de segurança amovível (3). Depois de retirar a chave
de segurança do cortador de relva, é possível desactivar o
cortador por completo.
120
NOTA: A chave de segurança tem uma abertura no centro
que permite guardá-la num prego preso na parede, fora
do alcance das crianças. Não prenda a chave de segurança
no cortador de relva.
PERIGO: as lâminas rotativas podem causar
ferimentos graves. Para impedir ferimentos graves,
retire a chave de segurança e as baterias quando
deixar a máquina sem vigilância, ou quando
carregar, limpar, proceder a reparações, transportar,
levantar ou armazenar o cortador de relva.
Arranque do cortador de relva (Fig. K, L)
PERIGO: lâmina afiada em movimento. Nunca
tente sobrepor o funcionamento desta caixa de
comutação e do sistema da chave de segurança,
dado que tal pode resultar em ferimentos graves.
NOTA: O cortador de relva fica operacional quando as baterias e
a chave de segurança estão instalados.
1. Insira a chave de segurança 3 na caixa do comutador
ON-OFF 1 até ficar totalmente fixada no interior
da estrutura, como indicado na Fig. K. O cortador
fica operacional.
2. O cortador de relva está equipado com uma caixa de
comutação ON-OFF especial 1 . Para utilizar o cortador de
relva, pressione e mantenha premido o botão ON-OFF 2 na caixa do comutador ON-OFF 1 , e depois puxe a pega
automotora 5 na direcção do punho, como indicado na
Fig. L. Quando o cortador de relva arrancar, liberte o botão
ON-OFF.
3. Para desligar o cortador de relva, liberte a barra dos
fardos 5 .
AVISO: nunca tente bloquear um interruptor ou uma
pega automotora na posição de ligado.
NOTA: Quando a pega automotora voltar à posição original
activará o “Mecanismo de travão automático”. O motor freia
mecanicamente e a lâmina do cortador de grama fica parada
até três segundos.
Sobrecarga do cortador de relva
Para evitar danos causados por sobrecarga, não retire demasiada
relva de uma só vez. Diminua a velocidade de corte ou aumente
a altura de corte.
Armazenamento (Fig. A, M)
PERIGO: a lâmina rotacional pode causar lesões graves.
Liberte a pega automotora 5 para desligar o cortador
de relva, retire a chave de segurança e remova as baterias
antes de levantar, transportar ou armazenar o cortador de
relva. Guarde-o num local seco.
CUIDADO: ponto de aperto. Para evitar que os dedos
fiquem entalados, mantenha-os afastados da área junto
aos suportes da pega quando os dobrar.
CUIDADO: certifique-se de que o cabo não fica esticado
ou dobrado na área entre a pega e o suporte da pega
durante a dobragem. Isto pode causar danos no cabo.
Português
O manípulo do cortador de relva pode ser facilmente dobrado
para baixo para um armazenamento rápido e prático.
1. Para desbloquear a pega 4 , puxe e rode meia volta os dois
bloqueios do punho 6 localizados em ambos os lados
da pega.
2. Dobre a pega à frente do cortador de relva, como indicado
na Fig. M.
3. Procure os furos de armazenamento da pega 8 localizados
nos suportes da pega 7 , como indicado na Fig. M.
4. Bloqueie a pega, distorcendo os bloqueios da pega 6 para que possam encaixar nos furos de armazenamento
e assegure-se de que a pega encaixa com firmeza, como
indicado na Fig. M.
Transportar o cortador de relva (Fig. A, N)
PERIGO: as lâminas rotativas podem causar
ferimentos graves. Para impedir ferimentos graves,
retire a chave de segurança e as baterias quando
deixar a máquina sem vigilância, ou quando
carregar, limpar, proceder a reparações, transportar,
levantar ou armazenar o cortador de relva.
• O cortador pode ser transportado pelas pegas de transporte
práticas 14 , 15 como indicado na Fig. N. NÃO levante o
cortador de relva pela pega principal 4 .
Sugestões de corte de relva
AVISO: INSPECCIONE SEMPRE A ÁREA ONDE O
CORTADOR DE RELVA VAI SER UTILIZADO E REMOVA
TODAS AS PEDRAS, PAUS, FIOS, OSSOS E OUTROS
DETRITOS QUE PODERÃO SER PROJECTADOS PELA
LÂMINA ROTATIVA.
AVISO: corte ao longo dos socalcos e nunca em sentido
ascendente e descendente. Tenha muito cuidado quando
mudar de direcção em declives. Não corte excessivamente
em declives acentuados. Mantenha sempre os pés
bem assentes.
1. Liberte a pega automotora para desligar o cortador de relva
quando atravessar uma área com gravilha (dado que as
pedras podem ser projectadas pela lâmina).
2. Regule o cortador de relva para a altura de corte mais
elevada quando cortar em solo duro ou com ervas altas. A
remoção de demasiada relva de uma só vez poderá causar
sobrecarga do motor, o que irá fazer com que pare. Consulte
a Secção de resolução de problemas.
3. Se o saco de recolha de relva 12 for utilizado durante
a época de crescimento rápido, a relva pode obstruir a
abertura de descarga. Liberte a pega automotora para
desligar o cortador de relva, remova a chave de segurança
e as baterias. Remova a caixa de aparas e abane a relva de
modo a que esta fique no fundo do saco. Limpe também
qualquer relva ou detritos que poderão ficar comprimidos
em volta da abertura de descarga. Volte a colocar a caixa
de aparas.
4. Se o cortador começar a vibrar de maneira anormal, liberte a
pega automotora para desligar o cortador de relva e remova
a chave de segurança e as baterias. Verifique de imediato
qual é a causa. A vibração é um aviso de problemas. Não
utilize o cortador de relva até ser efectuada uma verificação
pela assistência técnica. Consulte a secção “Resolução de
problemas” neste manual.
5. Para obter os melhores resultados de corte, mantenha a
lâmina afiada e equilibrada.
6. Inspecione e limpe bem o cortador de relva após cada
utilização, porque uma estrutura com relva seca pode
afectar o desempenho.
7. LIBERTE SEMPRE A PEGA AUTOMOTORA PARA
DESLIGAR O CORTADOR DE RELVA E REMOVA A CHAVE
DE SEGURANÇA E AS BATERIAS QUANDO O DEIXAR
SEM VIGILÂNCIA, MESMO QUE DURANTE UM CURTO
PERÍODO DE TEMPO.
As seguintes sugestões ajudarão a obter
o melhor tempo de funcionamento do
cortador sem fios:
• Diminua a velocidade em áreas nas quais a relva seja
especialmente comprida ou grossa.
• Evite cortar relva quando a relva estiver molhada, devido à
chuva ou ao orvalho.
• Corte o relvado com frequência, em especial durante
períodos de crescimento elevado.
NOTA: É recomendável recarregar o cortador depois
de o utilizar, para prolongar a duração da bateria. Um
carregamento frequente não afecta a bateria e garante
que fica totalmente carregada e pronta para a utilização
seguinte. Se armazenar a bateria e esta não estiver
totalmente carregada, isso diminui a duração da bateria.
MANUTENÇÃO
PERIGO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a unidade, retire a chave de segurança e
retire as baterias antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos complementares
ou acessórios. Um arranque acidental pode
causar lesões.
Retirar e colocar a lâmina (Fig. O – Q)
PERIGO: RISCO DE FERIMENTOS. QUANDO VOLTAR A
MONTAR O SISTEMA DA LÂMINA, CERTIFIQUE-SE DE QUE
CADA PEÇA É INSTALADA DE NOVO CORRECTAMENTE,
COMO DESCRITO ABAIXO. A MONTAGEM INCORRECTA DA
LÂMINA OU DE OUTRAS PEÇAS DO SISTEMA DA LÂMINA
PODE CAUSAR FERIMENTOS GRAVES.
PERIGO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a unidade, retire a chave de segurança e
retire as baterias antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos complementares
ou acessórios. Um arranque acidental pode
causar lesões.
1. Corte um pedaço de madeira de 2x4 24 (610 mm) para
impedir a rotação da lâmina durante a remoção da porca
com flange 25 .
121
Português
AVISO: utilize luvas e protecção adequada para os olhos.
Volte o cortador de lado sobre o solo. Tenha cuidado com
as extremidades afiadas da lâmina.
2. Posicione a madeira e desaperte a porca com flange 25 para a esquerda com uma chave de 18 mm 26 , como
indicado na Fig. O.
3. Retire o espaçador de lâmina metálica quadrado 27 , o
isolador da lâmina de plástico quadrado 28 e a lâmina 29 ,
como indicado na Fig. P. O ventilador da lâmina 30 não deve ser removido. Inspeccione todas as peças
relativamente a danos e substitua-as caso tal seja necessário.
4. Instala uma lâmina nova ou uma afiada 29 no suporte 31 do ventilador da lâmina 30 , como indicado na Fig. P.
NOTA: Quando voltar a colocar a lâmina nova ou afiada
no suporte 30 do ventilador da lâmina 31 , assegure-se
que o “LADO DA RELVA” na lâmina fica virada para o chão
quando o cortador de relva for colocado de novo na posição
vertical normal.
5. Instale o isolador da lâmina de plástico 28 de modo a que
as extremidades salientes de um dos lados encaixem nas
extremidades da lâmina.
6. Instale o espaçador da lâmina 27 de modo a que fique
dentro das extremidades salientes do outro lado do isolador
da lâmina. Assegure-se de que alinha as superfícies lisas do
furo do espaçador da lâmina com as superfícies lisas do veio,
rodando a lâmina e o respectivo isolador em conjunto, caso
seja necessário.
7. Coloque um pedaço de madeira 24 para impedir a
rotação da lâmina, como indicado na Fig. Q. Coloque a porca
com flange 25 com a flange virada contra o espaçador da
flange 27 e aperte com firmeza com uma chave.
Afiar a lâmina
MANTENHA A LÂMINA AFIADA PARA OBTER O MELHOR
DESEMPENHO DO CORTADOR DE RELVA. UMA LÂMINA
EMBOTADA NÃO CORTA BEM A RELVA.
• O modelo DCMW564 requer a lâmina de
substituição DT20671.
A utilização de acessórios não recomendados neste
manual pode ser perigosa.
AVISO: utilize luvas e protecção adequada para os olhos
quando remover, afiar e instalar a lâmina. Certifique-se de
que retira a chave de segurança e as baterias.
Afiar a lâmina duas vezes durante a época de corte é
normalmente suficiente, sob circunstâncias normais. A areia leva
a que a lâmina fique embotada rapidamente. Se o relvado tiver
um solo arenoso poderá ser necessária afiação mais frequente.
SUBSTITUA AS LÂMINAS DOBRADAS OU DANIFICADAS
DE IMEDIATO.
Quando afiar a lâmina
• Certifique-se de que a lâmina permanece equilibrada.
• Afie a lâmina no ângulo de corte original.
• Afie os gumes de corte em ambas as extremidades da
lâmina, removendo quantidades de material iguais em
ambas as extremidades.
122
Para afiar a lâmina num torno (Fig. R)
1. Antes de retirar a lâmina, assegure-se que a pega
automotora é libertada, a lâmina parou e que retirou a chave
de segurança e as baterias.
2. Remova a lâmina do cortador de relva. Consulte as
instruções sobre como Retirar e instalar a lâmina.
3. Fixe a lâmina 29 num torno 32 .
4. Use protecção ocular e luvas adequadas e tenha cuidado
para não se cortar.
5. Lime com cuidado as extremidades de corte da lâmina com
uma lima fina 33 ou uma pedra de amolar, mantendo o
ângulo da extremidade de corte original.
6. Verifique o equilíbrio da lâmina. Consulte as instruções sobre
como Equilibrar a lâmina.
7. Volte a instalar a lâmina no cortador de relva e aperte-a
com firmeza.
Equilibrar a lâmina (Fig. S)
Verifique o equilíbrio da lâmina 29 colocando o furo
central da lâmina sobre um prego ou numa aparafusadora
redonda 34 , fixada horizontalmente num torno 32 . Se alguma
das extremidades da lâmina rodar para baixo, lime a aresta
afiada do lado que estiver inclinado para baixo. A lâmina está
equilibrada correctamente se nenhuma das extremidades
pender. Está equilibrada se nenhuma das extremidades pender.
Lubrificação
Não é necessária qualquer lubrificação. Não coloque óleo
nas rodas. Estas possuem superfícies de plástico que não
requerem lubrificação.
Limpeza
Liberte a pega automotora 5 para desligar o cortador de relva,
aguarde até a lâmina parar e depois retire a chave de segurança.
Limpe quaisquer aparas que possam ter ficado acumuladas na
parte inferior da estrutura. Após várias utilizações, verifique se
todos os fixadores expostos estão apertados.
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Português
Impedir a corrosão
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Os fertilizantes e outros produtos químicos para jardim contêm
agentes que aceleram consideravelmente a corrosão dos metais.
Se cortar em áreas nas quais tenham sido utilizados fertilizantes
ou químicos, o cortador deve ser limpo imediatamente a seguir,
da forma que se segue: Liberte a pega automotora 5 para
desligar o cortador de relva e retire a ficha da tomada. Limpe
todas as partes expostas com um pano húmido.
Se achar que o aparelho não está a funcionar correctamente,
respeite as instruções apresentadas em seguida. Se não
conseguir resolver o problema, contacte o técnico local de
reparação DeWALT.
AVISO: antes de prosseguir, liberte a barra dos fardos para
desligar o cortador de relva, aguarde até a lâmina parar.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
Problema
Solução possível
O cortador de relva
não funciona quando
a pega automotora
está activada
Assegure-se de que a ficha do cortador de relva está
bem ligada e que pressionou o botão por completo
na caixa de comutação antes de puxar a pega
automotora.
Liberte a pega automotora para desligar o cortador.
Retire a chave de segurança e a bateria, vire o
cortador de relva ao contrário e verifique se a lâmina
roda livremente.
Verifique se a cavidade da bateria se encontra isenta
de detritos e correctamente ligada.
A bateria foi completamente carregada? Pressione o
botão do estado de carga.
O motor pára durante Liberte a pega automotora para desligar o cortador.
o corte
Retire a chave de segurança e a bateria. Vire o
cortador de relva ao contrário e verifique se a lâmina
roda livremente.
Eleve a altura de corte das rodas para a posição mais
elevada e ligue o cortador de relva.
Verifique se a cavidade da bateria se encontra isenta
de detritos e correctamente ligada
A bateria foi completamente carregada? Prima o
botão do estado de carga
Evite sobrecarregar o cortador. Diminua a velocidade
de corte ou eleve a altura de corte.
O cortador de relva
Liberte a pega automotora para desligar o cortador.
funciona, mas o
Desligue o cortador de relva. Volte o cortador ao
desempenho de corte contrário e verifique:
não é satisfatório
• Afiação da lâmina: mantenha a lâmina afiada.
• A estrutura e o tubo de descarga no que respeita
a obstruções.
O ajuste de altura das rodas poderá estar definido
demasiado baixo para as condições da relva. Eleve
a altura de corte.
É muito difícil empurrar Liberte a pega automotora para desligar o cortador.
o cortador
Desligue o cortador de relva. Eleve a altura de
corte para reduzir o efeito de arrastamento da
estrutura na relva. Verifique se todas as rodas
giram livremente.
123
Português
Problema
Solução possível
O cortador de
relva emite ruído e
vibração anormais
Liberte a pega automotora para desligar o cortador.
Desligue o cortador de relva. Coloque o cortador de
lado e verifique a lâmina de modo a certificar-se de
que não está dobrada ou danificada. Se a lâmina
estiver danificada, substitua-a por uma lâmina
de substituição da DeWALT. Se a parte inferior da
estrutura se encontrar danificada, leve-o a um
centro de assistência autorizado da DeWALT.
Se não existirem danos visíveis na lâmina e o
cortador continuar a vibrar:
• Liberte a pega automotora para desligar o
cortador de relva.
• Desligue o cortador de relva.
• Desmonte o conjunto da lâmina por completo,
como descrito na secção Remover e colocar
a lâmina.
• Retire todos os resíduos e limpe cada peça.
• Volte a montar todas as peças, como descrito na
secção Remover e colocar a lâmina.
Se o cortador continuar a vibrar, leve-o a um centro
de assistência autorizado da DeWALT.
Verifique se a ficha está ligada.
Volte a ligar o carregador.
Cano obstruído. Liberte a pega automotora para
desligar o cortador. Desligue o cortador de relva.
Elimine as aparas de relva no tubo.
Eleve a altura de corte das rodas para reduzir o
comprimento do corte.
Saco cheio. Esvazie o saco com maior frequência.
Os LED do carregador
não acendem
O cortador não aspira
aparas com o saco
124
Suomi
2 X 18 V RUOHONLEIKKURI
DCMW564
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Kuormittamaton nopeus
Terän pituus
Paino (ilman akkupakkausta)
VDC
rpm
cm
kg
DCMW564
2 x 18
1
Li-Ion
3300
48
25,9
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60335
mukaisesti:
dB(A)
79,5
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
92
LWA(äänitehotaso)
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
2,0
Käden/käsivarren painotettu tärinäarvo:
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60335 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
2 X 18 V Ruohonleikkuri
DCMW564
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-77:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
2000/14/EY, Ruohonleikkuri, L < 50 cm, liite VI, DEKRA
Certification B.V., Meander 1051 / P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Netherlands
Ilmoitetun laitoksen tunnusnro: 0344
Akustisen tehon taso direktiivin 2000/14/EY
(artikla 12, liite III, L< 50 cm) mukaisesti:
LWA (mitattu ääniteho) 92 dB(A)
epävarmuus (K) = 2 dB(A)
LWA (taattu ääniteho) 96 dB(A)
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
19.12.2017
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
125
Paino
Suomi
Akkua
Laturit/Latausajat (minuutteina)
Kat. #
VDC
Ah
Paino (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Turvaohjeet
VAROITUS: Johdottomia laitteita käytettäessä on
aina noudatettava asianmukaisia turvaohjeita,
jotta tulipalojen, sähköiskujen, henkilövahinkojen ja
materiaalivaurioiden riski olisi mahdollisimman pieni.
VAROITUS: Laitetta käytettäessä on noudatettava
turvallisuussääntöjä. Lue tämä opas huolellisesti läpi
ennen koneen käyttöä oman ja muiden turvallisuuden
takia. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
• Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
• Käyttötarkoitus Kuvataan tässä käyttöohjeessa.
Muiden kuin tässä käyttöohjeessa suositeltujen
lisävarusteiden tai -osien käyttö sekä laitteen
käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa suositeltuun
tarkoitukseen voi aiheuttaa henkilövahingon vaaran.
• Säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Laitteen käyttö
Ole aina huolellinen käyttäessäsi laitetta.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu nuorten tai lihasvoimaltaan
heikkojen henkilöiden käyttöön ilman valvontaa.
• Laitetta ei saa käyttää leluna.
• Älä anna lasten tai eläinten tulla lähelle työskentelyaluetta tai
koskea laitteeseen.
• Jos laitetta käytetään lasten läheisyydessä, on
oltava tarkkaavainen.
• Soveltuu vain kuivaan käyttöympäristöön. Älä anna
laitteen kastua.
• Älä upota laitetta veteen.
• Älä avaa laitteen koteloa. Sisällä ei ole mitään
huollettavia osia.
• Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on
syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä.
• Tarkista aina katsomalla ennen käyttöä, että terät, terän pultit
ja leikkuuyksikkö eivät ole kuluneet tai vahingoittuneet. Vaihda
126
•
•
kuluneet tai vahingoittuneet terät ja pultit aina sarjoina, jotta
tasapaino säilyy.
Älä koskaan käytä laitetta muiden henkilöiden (erityisesti
lapsien) tai eläinten läheisyydessä.
Muista, että laitteen käyttäjä on vastuussa muille henkilöille
tai omaisuudelle aiheutuneista onnettomuuksista
tai vaaratilanteista.
Ennen käyttöä
•
•
•
Käytä laitteen käytön aikana aina tukevia jalkineita ja
pitkiä housuja. Älä käytä konetta avojaloin tai avoimia
sandaaleja käyttäen. Vältä käyttämästä löysiä vaatteita tai
vaatekappaleita, joissa on roikkuvia nauhoja.
Tarkasta laitteen aiottu käyttöalue perusteellisesti ja poista
kaikki esineet, joita laite voi heittää.
Tarkista aina katsomalla ennen käyttöä, että terä, terän pultti
ja teräyksikkö eivät ole kuluneet tai vahingoittuneet. Vaihda
kuluneet tai vaurioituneet osat sarjoina koneen tasapainon
säilyttämiseksi. Vaihda vaurioituneet tai epäselvät merkit.
Käytön jälkeen
•
•
•
Kun laitetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, hyvin tuuletetussa
paikassa poissa lasten ulottuvilta.
Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi laitteisiin.
Kun laitetta säilytetään tai kuljetetaan ajoneuvossa, sijoita
se tavaratilaan tai kiinnitä se pitävästi niin, ettei se matkan
aikana pääse liikkumaan.
Tarkastus ja korjaus
•
•
•
•
•
•
Tarkista ennen laitteen käyttöä, ettei laitteessa ole
vahingoittuneita tai viallisia osia. Tarkista osien ja
kytkimien kunto sekä muut seikat, jotka voivat vaikuttaa
laitteen toimintaan.
Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vahingoittunut
tai viallinen.
Korjauta tai vaihdata vaurioituneet tai vialliset osat
valtuutetussa huoltoliikkeessä.
Älä koskaan yritä korjata tai vaihtaa muita kuin ohjeissa
erikseen määriteltyjä osia.
Varo leikkuria säädettäessä, että sormesi eivät jää liikkuvien
terien/osien ja kiinteästi asennettujen osien väliin.
Muista teriä huollettaessa, että vaikka virtalähde on
sammutettu, terät liikKuvat edelleen.
Suomi
Ruohonleikkurien lisäturvaohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Konetta ei saa kuljettaa virran ollessa päällä.
Pidä ruohonleikkuria työntöaisasta tukevasti molemmin käsin
käytön aikana.
Jos joudut käytön aikana kallistamaan ruohonleikkuria, pidä
molemmat kädet koko ajan ajoasennossa. Pidä molemmat
kädet ajoasennossa niin kauan, kunnes ruohonleikkuri on
jälleen normaaliasennossa.
Älä käytä radiota tai kuulokkeita ruohonleikkurin
käytön aikana.
Älä koskaan säädä pyörien korkeutta moottorin käydessä tai
turva-avaimen ollessa paikallaan kytkentäkotelossa.
Jos ruohonleikkuri pysähtyy, sammuta leikkuri vapauttamalla
kahva, odota terän pysähtymistä ennen kuin yrität avata
tukoksen tai poistaa mitään kannen alta.
Pidä kädet ja jalat poissa leikkausalueelta.
Pidä terät terävinä. Käytä aina suojakäsineitä käsitellessäsi
ruohonleikkurin terää.
Jos käytät keräyssäiliötä, tarkista säännöllisesti, ettei se ole
kulunut tai rikkoutunut. Jos keräyssäiliö on hyvin kulunut,
vaihda se uuteen turvallisuuden vuoksi.
Ole erittäin varovainen vetäessäsi ruohonleikkuria taaksepäin
itseäsi kohti.
Älä aseta käsiä tai jalkoja ruohonleikkurin lähelle tai sen alle.
Pysy aina loitolla poistoaukosta.
Poista ruohonleikkurin aiotulta käyttöalueelta kivet,
puunpalaset, johdot, lelut, luut ja muut esineet, jotka terä voisi
heittää suurella nopeudella. Terän heittämät esineet voivat
aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Pysy kahvan takana
moottorin käydessä.
Älä käytä ruohonleikkuria avojaloin tai avonaisten sandaalien
kanssa. Käytä aina riittäviä turvajalkineita.
Älä vedä ruohonleikkuria taaksepäin, ellei se ole täysin
välttämätöntä. Katso aina alas ja taaksesi ennen siirtymistä
taaksepäin ja sen aikana.
Älä koskaan suuntaa laitteen poistoaukkoa ketään kohti. Vältä
poistoaukon suuntaamista seinää tai muuta estettä kohti.
Materiaalia voi kimmota takaisin käyttäjää kohti. Sammuta
ruohonleikkuri ja pysäytä terä vapauttamalla työntöaisa
ennen kuin ylität sorapintaisen alueen.
Älä käytä ruohonleikkuria, elleivät keräyssäiliö, poistoaukon
suojus, takasuojus ja muut turvalaitteet ole paikoillaan ja
kunnossa. Tarkista aika ajoin kaikki suojukset ja turvalaitteet
ja varmista, että ne ovat hyvässä käyttökunnossa ja toimivat
oikein. Vaihda vahingoittunut suojus tai muu turvalaite ennen
laitteen käytön jatkamista.
Älä koskaan jätä käynnissä olevaa ruohonleikkuria
ilman valvontaa.
Pysäytä moottori vapauttamalla kahva, odota, että terä
pysähtyy kokonaan, ennen kuin puhdistat ruohonleikkurin
tai poistoaukon suojuksen, irrotat ruohonkeräyspussin tai
kun poistut ruohonleikkurin luota tai teet säätöjä, korjauksia
tai tarkastuksia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Käytä ruohonleikkuria vain päivänvalossa tai hyvässä
keinovalossa niin, että terän tiellä olevat esineet näkyvät
selvästi ruohonleikkurin käyttöalueelle.
Ruohonleikkuria ei saa käyttää alkoholin tai huumeiden
vaikutuksen alaisena tai väsyneenä tai sairaana. Pysy aina
valppaana, tarkkaile toimenpiteitäsi ja käytä tervettä järkeä.
Vältä vaarallisia ympäristöjä. Älä käytä ruohonleikkuria
kostealla tai märällä nurmikolla tai sateessa. Varmista aina
tukeva jalansija. Kävele, älä juokse.
Jos ruohonleikkuri alkaa täristä epätavallisesti, vapauta kahva,
odota terän pysähtymistä ja tarkista heti tärinän syy. Tärinä on
yleensä merkki ongelmista. Tutustu vianmääritysohjeisiin
saadaksesi selville syyn epätavalliseen tärinään.
Käytä aina asianmukaisia suojalaseja ja hengityssuojainta
ruohonleikkuria käyttäessäsi.
Sellaisten lisävarusteiden tai -laitteiden käyttö, joita
ei ole suositeltu käytettäväksi ruohonleikkurin kanssa,
saattaa johtaa vaaratilanteeseen. Käytä vain DeWALTin
hyväksymiä lisävarusteita.
Älä kurkota ruohonleikkurin käytön aikana. Seiso aina
tukevasti ja tasapainossa ruohonleikkurin käytön aikana.
Leikkaa ruoho rinteen korkeussuuntaan nähden poikittain,
älä koskaan ylhäältä alas tai päinvastoin. Toimi erityisen
huolellisesti, kun laitteen suuntaa muutetaan rinteessä.
Varo koloja, kumpuja, kiviä tai muita näkymättömiä
esineitä. Epätasainen maasto voi aiheuttaa liukastumisen tai
kaatumisen. Pitkä ruoho voi peittää esteitä.
Älä leikkaa märkää ruohoa tai leikkaa hyvin jyrkissä rinteissä.
Epävakaa asento voi aiheuttaa liukastumisen tai kaatumisen.
Älä leikkaa nurmikkoa aivan kuopan, ojan tai pengerryksen
lähellä. Voit menettää tasapainon tai jalka voi luistaa.
Anna leikkurin aina jäähtyä ennen varastointia.
Vedä pistoke irti pistorasiasta ja akku koneesta. Varmista, että
kaikki liikKuvat osat ovat pysähtyneet kokonaan:
ʵʵ Kun jätät koneen ilman valvontaa.
ʵʵ Ennen kuin aloitat tukosten puhdistamisen.
ʵʵ Ennen leikkurin tarkastusta, puhdistusta, huoltoa
tai säätöä..
Muiden henkilöiden turvallisuus
•
•
•
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan
lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai
henkiset kyvyt tai kokemus ja tietämys ovat rajalliset, ellei
heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai
ohjaa heitä laitteen käytössä.
Lapsia on valvottava ja estettävä leikkimästä laitteella.
Kun ruohonleikkuri on osunut johonkin. Tarkista laite
vaurioiden varalta ja korjaa tarvittaessa.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen
aiheuttamat vahingot
127
Suomi
•
•
•
•
•
osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa
aiheutuneet vahingot
työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot. Pidä
säännöllisiä taukoja työkalun pitkäaikaisen käytön aikana.
Kuulon heikkeneminen.
työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta, erityisesti tammea,
pyökkiä ja MDF-levyjä, käsiteltäessä) syntyneen pölyn
sisäänhengityksen aiheuttamat terveysriskit
Älä koskaan nosta tai kuljeta laitetta sen moottorin
ollessa käynnissä.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
•
•
•
•
•
•
Jatkojohdon käyttäminen
•
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
•
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
•
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
•
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
•
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
128
•
•
•
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
akun paikoilleen.
2. Aseta akku 19 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatKuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 20 .
Suomi
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: SähköisKuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi
jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB115-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys
on tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein
tai jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa
vieraita esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai
suurelta purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen
sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan
henkilökohtaisen vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatKuvat, ota
yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
129
Suomi
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta.
Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien
määräyksien mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
130
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää.
käyttöä ja kuljetusta koskevasta
Kuljetuksen Wh-arvo voi Esimerkki
merkinnästä
esimerkiksi ilmoittaa
3 x 36 Wh, toisin sanoen
kolme 36 Wh:n paristoa.
Käytön Wh-arvo voi
ilmoittaa 108 Wh (koskee yhtä paristoa).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa
irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Tasomittarilla varustetut akut (Kuva C)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Virtamittari osoittaa akun lataustason likimääräisesti seuraavasti:
75 – 100 % lataustaso
51 – 74 % lataustaso
< 50 % lataustaso
Akku on ladattava
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Suomi
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa Kuvattujen Kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
1 Litiumioniakku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 mallit)
2 Litiumioniakut (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 mallit)
3 Litiumioniakut (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 mallit)
1Käyttöohje
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu N-malleihin.
Akut ja laturit eivät kuulu NT-malleihin. B-malleihin kuuluvat
Bluetooth®-akut.
HUOMAA: Bluetooth®-merkki ja logot ovat Bluetooth®, SIG,
Inc.:in rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita DeWALT käyttää
lisenssillä. Muut tavaramerkit ja -nimet ovat vastaavien
omistajien omaisuutta.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Työkalun merkinnät
Älä altista vedelle.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Vaihdata vialliset akut heti.
Käytä suojalaseja.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Varo teräviä teriä. Terien kierto jatkuu senkin jälkeen,
kun moottori on sammutettu. Poista estolaite ennen
huoltoa tai jos johto on vaurioitunut.
Käytettäväksi vain ulkona.
Varo sinkoilevia esineitä. Pidä sivulliset poissa
leikkausalueelta.
T oimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
96
Älä altista vesisateelle.
Terien liike jatkuu vielä hetken moottorin
sammuttamisen jälkeen.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla).
Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36
Wh:n paristoa).
Akun Tyyppi
DCMW564 toimii kahdella 18V akulla.
Käytä mallia DCB184, DCB546 tai DCB547 optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi
Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Ruohonleikkuri
1Laturi
1Keräyspussi
1Silppuamistulppa
1Turva-avain
Direktiivin 2000/14/EY mukainen taattu ääniteho.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva G)
Päivämääräkoodi 42 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2017 XX-XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (Kuva A)
1
2
3
4
5
6
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
Virtarasia
Virtakytkin
Turva-avain
Kahva
Lisäkahva
Kahvan lukitukset
131
Suomi
7 Kahvan kannattimet
8 Kahvan säilytyskotelon syvennykset
9 Akkuportin kansi
10 Leikkauskorkeuden säätövipu
11 Takaluukun kansi
12 Keräyspussi
13 Keräyspussin kahva
14 Ylempi kantokahva
15 Alempi kantokahva
Käyttötarkoitus
Tämä ruohonleikkuri on tarkoitettu ammattimaiseen
ruohonleikkuuseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä ruohonleikkuri on korkealuokkainen laite ruohonhoitoon.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAARA: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta virta, irrota
turva-avain ja poista akut ennen kokoamista,
säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
Kahvan korkeuden säätäminen (Kuvat D, E)
Leikkuri on säilytystilassa. Kahva on säädettävä käyttöasentoon
ennen jatkamista.
1. Kahva 4 voidaan avata säilytysasennosta vetämällä ja
kääntämällä kahvan molemmilla puolilla olevia kahvan
lukituksia 6 Kuvan D mukaisesti.
2. Nosta kahva käyttöasentoon.
3. Paikanna kaksi kahvan syvennystä 16 kahvan
kannattimissa 7 Kuvan E mukaisesti.
4. Säädä kahva käyttäjän kannalta parhaimpaan asentoon ja
lukitse kahva paikoilleen avaamalla kahvan lukitukset 6 ,
jolloin ne napsahtavat haluttuihin syvennyksiin.
Keräyspussi (Kuvat F, G)
VAARA: Poista turva-avain ja akut ennen
silppuamiskappaleen irrottamista tai takaluukun kantta
avatessa ja pussia asentaessa.
1. Varmista, että silppuamiskappale 22 (Kuva G) on irrotettu
leikkurista ennen siirtymistä vaiheeseen 2.
2. Nosta takaluukun kansi 11 ja aseta keräyspussi 12
leikkuriin niin, että pussin koukut 18 ovat kielekkeiden 21
varassa Kuvan F mukaisesti. Laske sen jälkeen takaluukun
kansi alas.
Ruohon silppuamiskappale (Kuvat A, G)
VAARA: Poista turva-avain ja akut ennen keräyspussin
irrottamista ja silppuamiskappaleen asentamista.
132
1. Varmista, ettei keräspussia 12 ole kiinnitetty ennen
vaiheeseen 2 siirtymistä.
2. Nosta takaluukun kansi 11 ja liu’uta silppuamisosa 22
kokonaan leikkuriin Kuvan G mukaisesti.
3. Varmista, että takaluukun kansi on alhaalla ennen
leikkurin käynnistämistä.
Poistoaukko takana
VAARA: Poista turva-avain ja akut ennen keräyspussin ja
silppuamiskappaleen irrottamista.
1. Leikkuria voidaan käyttää takapoistotilassa irrottamalla sekä
pussi että silppuamiskappale.
2. Varmista, että takaluukun kansi on alhaalla takana olevaa
poistoaukkoa varten.
HUOMAA: Takaluukku on muotoiltu niin, ettei aukkoa
(alaosassa) voida sulkea kokonaan.
TOIMINTA
VAARA: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta virta, irrota
turva-avain ja poista akut ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
Akkujen asentaminen ja poistaminen
(Kuva H)
VAARA: VARMISTA ENNEN AKUN IRROTTAMISTA TAI
ASENTAMISTA, ETTÄ TURVA-AVAIN ON POISTETTU.
Tämä leikkuri on tarkoitettu toimimaan kahdella teholtaan
samanlaisella akulla. Leikkuri ei toimi yhdellä akulla tai käyttäessä
kapasiteetiltaan poikkeavia akkuja. Jos kapasiteetiltaan
pienemmät akut tyhjenevät, laite sammuu
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen.
Akun asentaminen
1. Nosta akkuportin kansi 9 ylös ja pidä sitä ylhäällä
päästäksesi akkuportteihin 23 .
2. Liu’uta akku 16 kuhunkin akkuporttiin, kunnes kuulet
äänimerkin (Kuva H). Varmista, että akut ovat kokonaan
paikoillaan ja lukittu paikoilleen.
3. Sulje akkuportin kansi. Varmista, että kansi on kokonaan
kiinni ennen leikkurin käynnistämistä.
Akkujen poistaminen
1. Avaa akkuportin kansi 9 yllä Kuvatulla tavalla.
2. Paina akun vapautuspainiketta 15 ja vedä akku 16
irti työkalusta.
TÄMÄ OHJEKIRJA TULEE LUKEA ENNEN
LEIKKURIN KÄYTTÄMISTÄ
Suomi
Katso täydellinen osaluettelo tämän ohjekirjan alussa olevasta
Kuvasta A. Säilytä tämä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.
VAARA: Terävä pyörivä terä. Älä käytä leikkuria
silppuamistilassa, jos jousi ei lukitse takaluukkua. Muutoin
seurauksena voi olla vakaviakin vammoja. Vie leikkuri
lähimpään huoltoliikkeeseen korjattavaksi.
VAARA: Älä käytä leikkuria, ellei kahva ole
lukittunut kiinni.
VAARA: Terävä pyörivä terä. Älä koskaan käytä
leikkuria pussitustilassa, ellei ruohonkeräyspussin
ripustimen koukut ole hyvin paikoillaan leikkurissa
ja takana olevan poistoaukon luukku ole hyvin
ruohonkeräyspussin yläosaa vasten. Muutoin vaarana on
vakava henkilövahinkoa.
VAROITUS: Anna leikkurin käydä omaan tahtiinsa. Vältä
työkalun ylikuormittamista.
Leikkurin korkeuden säätäminen (Kuva I)
HUOMAA: Leikkuria voidaan käyttää, kun akut ja turva-avain
on asennettu.
1. Aseta turva-avain 3 kytkinrasiaan 1 , kunnes se on
kokonaan kotelon sisällä Kuvan K mukaisesti. Leikkuri on
nyt käyttövalmis.
2. Tässä ruohonleikkurissa on erityinen kytkinrasia 1 .
Käytä ruohonleikkuria painamalla ja pitämällä alhaalla
painiketta 2 kytkinrasiassa 1 , vedä sitten työntöaisa 5
ohjaustankoon Kuvan L mukaisesti. Vapauta virtapainike, kun
leikkuri käynnistyy.
3. Ruohonleikkuri sammutetaan vapauttamalla työntöaisa 5 .
VAROITUS: Älä koskaan yritä lukita kytkintä tai
työntöaisaa käyttöasentoon.
HUOMAA: Alkuasentoon palautuessaan työntöaisa aktivoi
”automaattisen jarrutusmekanismin”. Moottori jarruttaa
mekaanisesti ja ruohonleikkurin terä pysähtyy kolmen
sekunnin kuluessa.
Leikkauskorkeutta säädetään korkeudensäätimellä.
HUOMAA: Jos et ole varma leikkauskorkeudesta, aloita
leikkauskorkeuden säätövivun 10 ollessa laitteen takaosassa ja
säädä korkeutta tarvittaessa Kuvan I mukaisesti.
Leikkurin ylikuormitus
Leikkauskorkeuden säätäminen
Säilytys (Kuvat A, M)
1. Vedä leikkauskorkeuden säätövipu 10 pois
lukitusurasta 17 .
2. Siirrä vipua laitteen takaosaa kohti, jos haluat lisätä
leikkauskorkeutta.
3. Siirrä vipua laitteen etuosaa kohti, jos haluat laskea
leikkauskorkeutta.
4. Työnnä korkeuden säätövipu johonkin lukitusurista.
Turva-avain (Kuva J)
VAARA: Terävä pyörivä terä. Voit estää langattoman
leikkurisi käynnistymisen vahingossa tai luvattoman
käytön irrotettavalla turva-avaimella 3 , joka kuuluu
leikkuriin. Ruohonleikkurisi on kokonaan pois käytöstä,
kun turva-avain on irrotettu leikkurista.
HUOMAA: Turva-avaimen keskellä on reikä, jotta se
voidaan ripustaa säilöön lasten ulottamattomissa olevaan
paikkaan. Turva-avainta ei saa sitoa leikkuriin.
VAARA: Pyörivät terät voivat aiheuttaa
vakavia vammoja. Vakavien henkilövahinkojen
välttämiseksi turva-avain ja akut tulee irrottaa,
kun laite jätetään ilman valvontaa tai kun leikkuria
ladataan, puhdistetaan, huolletaan, kuljetetaan,
nostetaan tai varastoidaan.
Ruohonleikkurin käynnistäminen
(Kuvat K, L)
VAARA: Terävä pyörivä terä. Älä koskaan yritä
ohittaa tämän kytkinrasian ja turva-avaimen
toimintaa. Muutoin seurauksena voi olla
vakaviakin vammoja.
Jotta ylikuormittumisen aiheuttamilta vaurioilta vältyttäisiin,
älä yritä poistaa liikaa ruohoa yhdellä kertaa. Hidasta vauhtia tai
nosta leikkauskorkeutta.
VAARA: Pyörivä terä voi aiheuttaa vakavia vammoja.
Sammuta ruohonleikkuri vapauttamalla työntöaisa 5 ,
irrota turva-avain ja akut ennen ruohonleikkurin nostoa,
siirtoa tai varastointia. Säilytä kuivassa paikassa.
HUOMIO: Puristumiskohta. Vältä puristumisvammat
pitämällä sormet pois kahvojen kannattimien alueelta,
kun kahvoja taitetaan alas.
HUOMIO: Varmista, ettei johto veny tai jää puristuksiin
kahvan ja kahvan kannattimen väliin taittamisen aikana.
Muutoin johto voi vaurioitua.
Leikkurin kahva voidaan taittaa helposti alas nopeaa ja kätevää
säilytystä varten.
1. Kahva 4 voidaan avata vetämällä ja kääntämällä kahvan
molemmilla puolilla olevia kahvan lukituksia 6 .
2. Taita kahva leikkurin etuosaan Kuvan M mukaisesti.
3. Paikanna kahvan säilytyskotelon syvennykset 8 kahvan
kannattimissa 7 Kuvan M mukaisesti.
4. Lukitse kahva paikoilleen avaamalla kahvan lukitukset 6 ,
jolloin ne kiinnittyvät säilytyskotelon syvennyksiin. Varmista,
että kahva on hyvin paikoillaan Kuvan M mukaisesti.
Ruohonleikkurin kantaminen (Kuvat A, N)
VAARA: Pyörivät terät voivat aiheuttaa
vakavia vammoja. Vakavien henkilövahinkojen
välttämiseksi turva-avain ja akut tulee irrottaa,
kun laite jätetään ilman valvontaa tai kun leikkuria
ladataan, puhdistetaan, huolletaan, kuljetetaan,
nostetaan tai varastoidaan.
• Ruohonleikkuria voidaan kantaa kätevistä k
antokahvoista 14 , 15 Kuvan N mukaisesti. ÄLÄ yritä
nostaa leikkuria tarttumalla pääkahvasta 4 .
133
Suomi
Vinkkejä ruohonleikkaukseen
VAROITUS: TARKASTA AINA RUOHONLEIKKURIN
SUUNNITELTU KÄYTTÖALUE JA POISTA SIITÄ KIVET,
PUUNPALASET, JOHDOT, LUUT JA MUUT ESINEET,
JOITA LEIKKURIN PYÖRIVÄ TERÄ VOI SINGOTA.
VAROITUS: Leikkaa ruoho rinteessä poikittain, ei ylhäältä
alas tai päinvastoin. Toimi erityisen huolellisesti, kun
laitteen suuntaa muutetaan rinteessä. Älä työskentele liian
jyrkissä rinteissä. Varmista aina tukeva asento.
1. Sammuta ruohonleikkuri vapauttamalla työntöaisa, ennen
kuin ylität sorapintaisen alueen (jotta pyörivä terä ei
lennättäisi kiviä).
2. Aseta leikkauskorkeus ylimpään asentoon, jos maasto on
hyvin epätasaista tai heinikko pitkää. Jos ruohoa leikataan
kerralla liikaa, moottori ylikuormittuu ja pysähtyy. Katso
osio Vianmääritys.
3. Jos ruohonkeräyspussia 12 käytetään ruohon nopeimmalla
kasvukaudella, ruohosilppu voi vähitellen tukkia
poistoaukon. Sammuta ruohonleikkuri vapauttamalla
työntöaisa ja irrottamalla turva-avain sekä akut. Irrota
ruohonkeräyspussi ja ravista ruohosilppu pussin perälle.
Puhdista myös poistoaukon reunoille pakkautunut
ruohosilppu. Vaihda ruohonkeräyspussi.
4. Jos ruohonleikkuri alkaa täristä poikkeavasti, vapauta
työntöaisa leikkurin sammuttamiseksi ja irrota turvaavain sekä akut. Tarkista välittömästi tärinän syy. Tärinä
on merkki ongelmasta. Älä käytä ruohonleikkuria, ennen
kuin huoltotarkastus on tehty. Katso lisätietoja tämän
käyttöohjeen kohdasta Vianmääritys.
5. Varmista terien terävyys ja hyvä tasapaino parasta
leikkaustulosta varten.
6. Tarkista ja puhdista leikkuri huolellisesti aina käytön jälkeen,
sillä ruohokertymät alustassa heikentävät suorituskykyä.
7. SAMMUTA AINA RUOHONLEIKKURI VAPAUTTAMALLA
TYÖNTÖAISA. IRROTA TURVA-AVAIN JA AKUT
AINA, KUN RUOHONLEIKKURI JÄÄ VALVOMATTA
VÄHÄKSIKIN AIKAA.
Seuraava ohjeet auttavat tehostamaan
johdottoman ruohonleikkurin käyttöä:
• Hidasta vauhtia paikoissa, joissa ruoho on tavanomaista
pidempää tai paksumpaa.
• Vältä leikkaamasta ruohoa, kun ruoho on märkää tai kosteaa.
• Leikkaa ruoho säännöllisesti, erityisesti nopeimman
kasvukauden aikana.
HUOMAA: Leikkuri on suositeltavaa ladata uudelleen
käytön jälkeen akun käyttöiän maksimoimiseksi. Akun
tiheä lataus ei heikennä akun kuntoa. Lataamalla
sen usein varmistat, että akku on ladattu täyteen ja
valmis käytettäväksi. Jos akkua säilytetään täyteen
lataamattomana, akun käyttöikä lyhenee.
134
Suomi
KUNNOSSAPITO
VAARA: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta virta, irrota
turva-avain ja poista akut ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
Terän irrottaminen ja asentaminen
(Kuvat O – Q)
VAARA: HENKILÖVAHINKOVAARA. VARMISTA
TERÄJÄRJESTELMÄN ASENTAMISEN AIKANA, ETTÄ
OSAT ON ASENNETTU OIKEIN ALLA OLEVIEN OHJEIDEN
MUKAISESTI. TERÄN TAI MUIDEN TERÄJÄRJESTELMÄN
OSIEN VIRHEELLINEN ASENNUS VOI JOHTAA VAKAVIIN
HENKILÖVAHINKOIHIN.
VAARA: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta virta, irrota
turva-avain ja poista akut ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
1. Leikkaa 2x4 puukappaletta 24 (pituus noin 610 mm), jotta
terä ei pyörisi laippamutterin 25 irrottamisen aikana.
VAROITUS: Käytä käsineitä ja suojalaseja. Käännä
ruohonleikkuri kyljelleen. Varo leikkurin terävää terää.
2. Aseta puukappale paikoilleen ja irrota laippamutteri 25
kiertämällä sitä vastapäivään 18 mm:n avaimella 26 Kuvan
O mukaisesti.
3. Irrota nelikulmainen metallinen terän välirengas 27 ,
nelikulmainen muovinen terän eristin 28 ja terä 29 Kuvan
P mukaisesti. Terän puhallinta 30 ei saa irrottaa. Tarkista
kaikkien osien kunto ja vaihda tarvittaessa.
4. Asenna teroitettu tai uusi terä 29 terön puhaltimen 30 tukikappaleesta 31 Kuvan P mukaisesti.
HUOMAA: Varmista teroitettua tai uutta terää vaihtaessa tern
puhaltimen 30 tukikappaleeseen 31 , että terän “RUOHOPUOLI”
osoittaa maahan palauttaessa leikkuria normaaliin yläasentoon.
5. Asenna muovinen eristin (28) terään niin, että sen toisella
puolella oleva korotettu huullos tulee terän reunoja vasten.
6. Aseta terän välirengas 27 niin, että se menee eristysrenkaan
toisella puolella olevan korokehuulloksen sisään. Kohdista
terän välirenkaan keskiaukon suorat sivut terää ja
välirengasta pyörittävän akselin vastaaviin tasopintoihin.
7. Aseta puukappale 24 paikoilleen terän kierron estämiseksi
Kuvan Q mukaisesti. Asenna laippamutteri 25 laippa terän
välirengasta 27 vasten, kiristä hyvin avaimella.
Muiden kuin tässä ohjekirjassa määritettyjen varaosien
käyttö voi olla vaarallista.
VAROITUS: Käytä suojakäsineitä ja asianmukaisia
suojalaseja, kun irrotat, teroitat ja kiinnität terää.
Varmista, että turva-avain ja akut on irrotettu.
Normaalioloissa yleensä riittää, kun terä teroitetaan kaksi
kertaa kesässä. Hiekka tylsyttää terän nopeasti. Jos ruoho
kasvaa hiekkamaassa, terää voi joutua teroittamaan
useammin. VAIHDA VÄÄNTYNYT TAI VAURIOITUNUT
TERÄ VÄLITTÖMÄSTI.
Terän teroittamisessa huomioitavaa
• Varmista, että terän tasapaino säilyy.
• Säilytä terän alkuperäinen teroituskulma.
• Teroita leikkaavat kohdat terän molemmin puolin ja poista
metallia saman verran molemmilta puolilta.
Terän teroittaminen ruuvipenkissä
(Kuva R)
1. Varmista aina ennen terän irrottamista, että työntöaisa
on vapautettu, terä on pysähtynyt, turva-avain ja akut
on irrotettu.
2. Poista terä ruohonleikkurista. Lue kohta Terän irrottaminen
ja asentaminen.
3. Kiinnitä terä 29 ruuvipenkkiin 32 .
4. Käytä suojalaseja ja -käsineitä ja varo viiltoja.
5. Viilaa terän leikkauspinnat hienolla viilalla 33 tai
hiomakivellä. Säilytä alkuperäinen leikkauskulma.
6. Tarkista terän tasapaino. Katso kohta Terän
tasapainottaminen.
7. Vaihda leikkurin terä ja kiristä hyvin.
Terän tasapainottaminen (Kuva S)
Tarkista terän 29 tasapaino asettamalla terän keskellä oleva
reikä naulaan tai pyöreään ruuvimeisseliin 34 , joka on
kiinnitetty ruuvipenkkiin 32 vaaka-asentoon. Jos jokin terän
pää pyörii alaspäin, viilaa laskevan pään terävää reunaa. Terä on
tasapainotettu, kun kumpikaan pää ei painu alas.
tasapainossa, kun mikään pää ei putoa.
Voiteleminen
Voitelu ei ole tarpeen. Älä voitele pyöriä. Niiden muoviset
laakeripinnat eivät vaadi voitelua.
Terän teroittaminen
Puhdistaminen
TERÄVÄ TERÄ LEIKKAA RUOHOA PARHAITEN. TYLSÄ TERÄ EI
LEIKKAA RUOHOA SIISTISTI.
• DCMW564 vaatii varaterän DT20671.
Vapauta työntöaisa 5 leikkurin kytkemiseksi pois päältä,
anna terän pysähtyä ja poista turva-avain. Irrota alustan
alapintaan mahdollisesti tarttunut leikkuujäte. Tarkista useiden
käyttökertojen jälkeen kiinnikkeiden pitävyys.
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
135
Suomi
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Korroosion estäminen
Lannoitteet ja muut puutarhojen kemikaalit sisältävät aineita,
jotka voivat edistää metallien korroosiota. Jos ruohonleikkurin
käyttöalueelle on levitetty lannoitteita tai kemikaaleja,
ruohonleikkuri on puhdistettava heti käytön jälkeen seuraavasti:
Vapauta työntöaisa 5 leikkurin kytkemiseksi pois päältä ja
irrota leikkuri virtalähteestä. Pyyhi lannoitteelle altistuneet osat
kostealla rievulla.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
136
VIANETSINTÄ
Jos laite ei näytä toimivan oikein, noudata seuraavia ohjeita. Jos
tämä ei auta, ota yhteys paikalliseen DeWALT‑huoltoliikkeeseen.
VAROITUS: Ennen jatkamista sammuta ruohonleikkuri
vapauttamalla työntöaisa ja odota kunnes terä pysähtyy.
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Ruohonleikkuri ei toimi, Tarkista, että leikkuri on kytketty oikein
kun työntöaisan kahva sähköverkkoon ja että kytkinkotelon
on aktivoitu.
painike on painettu kokonaan alas ennen
työntöaisan vetämistä.
Sammuta ruohonleikkuri vapauttamalla
työntöaisa. Irrota turva-avain ja akku, käännä
ruohonleikkuri kyljelleen ja tarkista, että terä pääsee
pyörimään esteettä.
Tarkista, että akkukotelo on puhdas ja että akku on
kiinnitetty kunnolla.
Onko akku on täysin latautunut? Tarkista varaustila
painamalla painiketta.
Moottori pysähtyy
Sammuta ruohonleikkuri vapauttamalla
kesken käytön
työntöaisa. Irrota turva-avain ja akku, käännä
ruohonleikkuri kyljelleen ja tarkista, että terä pääsee
pyörimään esteettä.
Nosta leikkauskorkeus ylimmälle tasolle ja
käynnistä ruohonleikkuri.
Tarkista, että akkukotelo on puhdas ja että akku on
kiinnitetty kunnolla.
Onko akku on täysin latautunut? Tarkista varaustila
painamalla painiketta.
Vältä ylikuormittamista leikkuria. Hidasta vauhtia tai
nosta leikkauskorkeutta.
Leikkuri toimii, mutta Sammuta ruohonleikkuri vapauttamalla työntöaisa.
leikkaustulos on heikko. Irrota leikkuri virtalähteestä. Käännä ruohonleikkuri
kyljelleen ja tee seuraavat tarkistukset:
• Terän kunto. Pidä terä aina terävänä.
• Leikkurin alaosaan ja poistoaukkoon mahdollisesti
kertynyt ruohosilppu.
Leikkaustaso on ehkä säädetty olosuhteisiin nähden
liian alas. Nosta leikkaustasoa.
Ruohonleikkuri on
Sammuta ruohonleikkuri vapauttamalla työntöaisa.
raskas työntää.
Irrota leikkuri virtalähteestä. Nosta leikkaustasoa,
jotta ruohon vastus vähenee. Tarkista kaikkien
pyörien esteetön pyörintä.
Suomi
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Ruohonleikkuri on
Sammuta ruohonleikkuri vapauttamalla työntöaisa.
normaalia äänekkäämpi Irrota leikkuri virtalähteestä. Käännä ruohonleikkuri
ja tärisee.
kyljelleen ja tarkista, ettei terä ole vääntynyt tai
muuten vahingoittunut. Jos terä on vahingoittunut,
vaihda sen tilalle DeWALTin vaihtoterä. Jos
ruohonleikkurin alusta on vahingoittunut,
toimita leikkuri valtuutettuun DeWALThuoltoon korjattavaksi.
Näkyviä terävaurioita ei ole havaittavissa, mutta
ruohonleikkuri silti tärisee:
• Sammuta ruohonleikkuri
vapauttamalla työntöaisa.
• Irrota leikkuri virtalähteestä.
• Pura koko teräkokoonpano osion Terän
irrotus ja asennus mukaisesti.
• Poista mahdolliset jäämät ja puhdista kaikki osat.
• Asenna osat takaisin osion Terän irrotus ja
asennus mukaisesti.
Jos ruohonleikkuri edelleen tärisee, toimita se
valtuutettuun DeWALT-huoltoon korjattavaksi.
Akkulaturin LEDTarkista pistokeliitäntä.
merkkivalot eivät pala. Vaihda laturi.
Ruohonleikkuri ei
Poistoaukko on tukossa. Sammuta
kerää leikattua ruohoa ruohonleikkuri vapauttamalla työntöaisa.
talteen pussiin.
Irrota leikkuri virtalähteestä. Puhdista
poistoaukko leikkuujätteestä.
Lyhennä leikattavaa määrää nostamalla
leikkauskorkeutta.
Pussi on täynnä. Tyhjennä pussi useammin.
137
Svenska
2 X 18V GRÄSKLIPPARE
DCMW564
Gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Maskindirektiv
Tekniska data
2 X 18V gräsklippare
DCMW564
Spänning
Typ
Batterityp
Obelastad hastighet
Knivlängd
Vikt (utan batteripaket)
VDC
rpm
cm
kg
DCMW564
2 x 18
1
Li-Ion
3300
48
25,9
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60335.
dB(A)
79,5
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
92
LWA(ljudeffektnivå)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
2,0
Vibrationspåverkan på hand/arm:
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60335, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
138
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-77:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
2000/14/EC, gräsklippare, L < 50cm, Bilaga VI, DEKRA
Certification B.V., Meander 1051 / P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Nederländerna
Anmält organ, ID-nr.: 0344
Den akustiska effekten enligt 2000/14/EG
(Artikel 12, Bilaga III, L ≤ 50cm):
LWA (uppmätt ljudeffekt) 92 dB(A)
osäkerhet (K) = 2 dB(A)
LpA (garanterat ljudtryck) 96 dB(A)
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
19.12.2017
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
Vikt
Svenska
Batterier
Laddare/Laddningstid (minuter)
Kat. #
VDC
Ah
Vikt (kg)
DCB107
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
•
•
•
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsinstruktioner
VARNING: Vid användning av sladdlösa redskap
ska grundläggande säkerhetsanvisningar, inklusive
nedanstående, alltid följas. Detta för att minska risken för
brand, stötar, personskador och materialskador.
VARNING: Vid användning av maskinen ska
säkerhetsföreskrifterna följas. För din egen och närvarande
personers säkerhet bör du läsa dessa instruktioner
innan du använder maskinen. Spara instruktionerna för
senare bruk.
• Läs hela den här bruksanvisningen noggrant innan du
börjar använda apparaten.
• Användningsområdet beskrivs i den här
bruksanvisningen. Användning av andra tillbehör
eller tillsatser eller andra åtgärder som utförs med
apparaten än de som rekommenderas i den här
bruksanvisningen kan leda till personskador.
• Spara den här bruksanvisningen för framtida bruk.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
•
•
Innan användning
•
•
•
Bär alltid kraftiga skor och långbyxor när du använder
maskinen. Använd inte maskinen när du är barfota eller
använder öppna sandaler. Undvik att använda kläder som
sitter löst eller som ha hängande snören eller öglor.
Inspektera alltid området noggrant där maskinen ska
användas och rensa bort alla föremål som kan kastas iväg
av maskinen.
Innan användning ska du alltid kontrollera om kniven,
knivmuttern eller bladenheten är slitna eller skadade. Byt slitna
eller skadade komponenter i satser för att bibehålla balansen.
Byt skadade eller oläsliga etiketter.
Efter användning
•
•
•
Använda din apparat
Var alltid försiktig när du använder apparaten.
• Apparaten är inte avsett att användas av unga eller oerfarna
personer utan övervakning.
• Apparaten ska inte användas som leksak.
• Låt inte barn eller djur komma i närheten av arbetsområdet
eller röra vid apparaten.
• Om det finns barn i närheten när du använder apparaten ska
de övervakas noga.
• Använd det endast på torra ställen. Skydda apparaten
från väta.
• Doppa aldrig ned apparaten i vatten.
Öppna inte höljet. Det finns inga användarservicebara delar
på insidan.
För att undvika explosionsrisk bör du inte använda apparaten
i omgivningar med brandfarliga vätskor, gaser eller damm.
Innan användning ska du alltid kontrollera om kniven,
knivmuttern eller klippmontaget är slitna eller skadade. Byt ut
slitna eller skadade komponenter i set för att bevara balansen.
Använd inte maskinen i närheten av andra människor, främst
barn eller husdjur.
Kom ihåg att det är användaren som ansvarar för olyckor och
risker som andra människor eller deras egendom utsätts för.
När apparaten inte används ska den förvaras på en torr plats
med god ventilation och utom räckhåll för barn.
Barn skall inte ha åtkomst till förvarade apparater.
När apparaten förvaras eller transporteras i en bil ska det
placeras i bagageutrymmet eller spännas fast så att det inte
rör sig vid plötsliga ändringar av hastighet eller riktning.
Kontroll och reparationer
•
•
•
•
Innan användning bör du kontrollera att apparaten är hel och
att inga delar är skadade. Kontrollera att inga delar är trasiga,
att strömbrytaren fungerar och att inget annat föreligger som
kan påverka dess funktion.
Använd inte apparaten om någon del har skadats eller
gått sönder.
Låt en auktoriserad verkstad reparera eller byta ut skadade
eller trasiga delar.
Försök aldrig ta bort eller byta ut andra delar än dem som
anges i den här bruksanvisningen.
139
Svenska
•
•
Var försiktig när du justerar gräsklipparen så att inte fingrarna
fastnar mellan knivar/delar som rör sig och maskinens
fasta delar.
När du reparerar knivarna ska du tänka på att knivarna kan
roteras även om strömmen är avstängd.
Ytterligare säkerhetsanvisningar för
gräsklippare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
140
Transportera inte maskinen medan strömkällan är påslagen.
Håll gräsklipparen i ett stadigt grepp med båda händerna
vid användning.
Om du någon gång behöver luta gräsklipparen ska du ha
båda händerna i rätt läge för användning när gräsklipparen
lutas. Håll båda händerna i rätt läge för användning tills
gräsklipparen åter står på marken.
Lyssna aldrig på radio eller musik i hörlurar när du
använder gräsklipparen.
Försök aldrig justera hjulhöjden medan motorn är igång eller
när säkerhetsnyckeln sitter på sin plats.
Om gräsklipparen kör fast ska du släppa säkerhetsbygeln för
att stänga av den och vänta tills kniven stannat innan du
försäker att ta bort det som fastnat eller tar bort något från
klipparens undersida.
Håll händerna och fötterna borta från knivområdet.
Håll bladen vassa. Använd alltid skyddshandskar när du
hanterar gräsklipparens kniv.
Om du använder gräsuppsamlaren bör du regelbundet
kontrollera att den inte är utsliten eller har skadats. Om
den är alltför sliten bör du för din egen säkerhet byta ut
gräsuppsamlaren mot en ny.
Var extra försiktig när du backar eller drar gräsklipparen
mot dig.
Ha inte händer eller fötter i närheten av eller under
gräsklipparen. Stå aldrig framför utmatningsöppningarna.
Rensa området där gräsklipparen ska användas från stenar,
grenar, ledningar, leksaker, ben osv. eftersom de kan kastas
iväg av knivarna. Föremål som träffas av knivarna kan orsaka
allvarliga personskador. Stanna bakom handtaget när motorn
är igång.
Var inte barfota och bär inte sandaler när du använder
gräsklipparen. Bär alltid kraftiga skor.
Dra inte gräsklipparen baklänges om det inte är absolut
nödvändigt. Titta alltid nedåt och bakåt innan och medan du
drar gräsklipparen baklänges.
Rikta aldrig utmatningen mot någon annan. Undvik
utmatning mot en vägg eller ett hinder. Material kan studsa
tillbaka mot användaren. Släpp säkerhetsbygeln för att
stänga av gräsklipparen och låt kniven stanna innan du
korsar grusområden.
Använd inte gräsklipparen om inte gräsuppsamlare,
utkastarskydd, bakre skydd och andra
säkerhetsanordningarna är monterade och fungerar.
Kontrollera alla skydd och säkerhetsanordningarna
regelbundet för att säkerställa att de är hela och fungerar som
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
de ska. Byt ut skadade skydd och säkerhetsanordningar innan
fortsatt användning.
Lämna aldrig gräsklipparen obevakad när den är igång.
Släpp alltid säkerhetsbygeln för att stoppa motorn och vänta
tills kniven har stannat helt innan gräsklipparen rengörs,
gräsbehållaren tas bort, utkastarskyddet rensas, gräsklipparen
lämnas obevakad eller justeringar, reparationer eller
kontroller utförs.
Använd bara gräsklipparen i dagsljus eller i bra artificiell
belysning när föremål inom arbetsområdet är väl synliga från
gräsklipparens arbetsområde.
Använd inte gräsklipparen när du är påverkad av alkohol eller
droger eller när du är trött eller sjuk. Var alltid uppmärksam,
titta på vad du gör och använd vanligt sunt förnuft.
Undvik farliga miljöer. Använd aldrig gräsklipparen i fuktigt
eller vått gräs och använd den aldrig när det regnar. Se alltid
att alltid ha bra fotfäste. Gå alltid, spring aldrig.
Om gräsklipparen börjar vibrera på ett onormalt sätt ska
du släppa säkerhetsbygeln, vänta tills kniven har stannat
och sedan genast orsaken till problemet. Vibrationer
innebär oftast problem, se Felsökningsguiden för råd vid
onormala vibrationer.
Bär alltid skyddsglasögon och munskydd när du
använder gräsklipparen.
Det kan vara farligt att använda tillbehör som inte är
rekommenderade för användning med den här gräsklipparen.
Använd enbart tillbehör godkända av DeWALT.
Sträck dig inte för långt när du använder gräsklipparen. Se
till att du alltid har säkert fotfäste och god balans när du
använder gräsklipparen.
Arbeta tvärs över sluttningar, inte upp och ner. Var mycket
försiktig när du byter riktning vid arbete på sluttningar.
Se upp för hål, hjulspår, gupp, stenar eller andra dolda
föremål. Ojämn terräng kan orsaka halk- och fallskador. Långt
gräs kan dölja hinder.
Klipp inte i vått gräs eller mycket branta sluttningar. Dåligt
fotfäste kan orsaka halk- och fallskador.
Klipp inte i närheten av branter, diken eller sluttningar. Du kan
tappa fotfästet eller balansen.
Låt alltid gräsklipparen svalna innan du ställer undan den.
Dra ur kontakten från uttaget och ta bort batteriet från
maskinen. Se till att alla rörliga delar har stannat helt:
ʵʵ Varje gång du lämnar maskinen;
ʵʵ Innan du tar bort en blockering;
ʵʵ Innan du kontrollerar, rengör eller arbetar med apparaten.
Säkerhet för andra
•
•
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt eller fått instruktioner om användning
av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker
med erktyget.
Svenska
•
När apparaten kört på ett främmande föremål. Inspektera
apparaten efter skador och reparera om så behövs.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Skador orsakade av att roterande/rörliga delar vidrörs.
• Skador som uppstår vid byte av delar, blad eller tillbehör.
• Skador som orsakas av långvarig användning av ett verktyg.
När du använder ett verktyg under en längre bör du ta
regelbundna pauser.
• Hörselnedsättning.
• Hälsorisker orsakade av inandning av damm när verktyget
används (exempel: arbete med trä, särskilt ek, bok och MDF).
• Lyft aldrig upp eller bär en apparat medan motorn körs.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
•
•
•
•
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
•
Användning av Förlängningssladd
•
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
•
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
•
•
•
•
•
•
141
Svenska
•
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] B)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 19 i laddaren, se till att batteripaketet
är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan
börjar blinka upprepade gånger för att indikera att
laddningsprocessen har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 20 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående
batteripaketets laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en
gul indikatorlampa kommer att lysa under denna
operation. När batteriet har nått lämplig temperatur
kommer den gula lampan att slockna och laddaren
återupptar laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med
en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet
blir varmt.
DCB115 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
142
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
Svenska
•
•
•
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden.
Giftiga ångor och ämnen skapas när batteripaket med litiumjon bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och
orsaka kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd
och Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i
en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När
FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge:
När locket är fäst på
FLEXVOLTTM batteriet är
batteriet i transport-läge.
Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning av
watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
undanta paketet från visa transportbestämmelser som införts för
batteriet med högre watt-timmar.
Exempel. transport
Exempel på etikettmärkning för
användning och transport
Wh-klassificering kan
indikera 3 x 36 Wh, vilket
betyder tre batterier på 36
Wh var. Användningen av
Wh-klassificeringen indikerar 108 Wh (underförstått ett batteri).
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
143
Svenska
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Endast för användning inomhus.
Laddningsmätare batteripaket (Bild C)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
Laddningsindikatorn indikerar den ungefärliga laddningsnivån
som återstår i batteripaketet enligt följande:
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn
till miljön.
75 –100 % laddning
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
51 -74 % laddning
Bränn inte batteripaketet.
< 50 % laddad
ANVÄNDNING: Använd utan transportlock, indikerar
Wh-märkningen 108 Wh (ett batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Transport med inbyggt transportlock,
Wh-märkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier på
36 Wh).
Paketet behöver laddas
För att slå till bränslemätaren ska du trycka in och hålla
kvar laddningsmätarknappen. En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer inte laddningsmätaren att lysa
och batteriet behöver laddas.
NOTERA: Laddningsmätaren är endast en indikering
på laddning som finns kvar i batteripaketet. Den
indikerar inte verktygets funktionalitet och kan variera
baserat på produktkomponenter, temperatur och
slutanvändarens användning.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom Bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
Bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Batterityp
DCMW564 arbetar med 18V batteripaket.
För optimalt resultat använd DCB184, DCB546 eller DCB547
Se Tekniska Data för mer information.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Gräsklippare
1Laddare
1Gräsuppsamlare
1Finfördelningspluggar
1Säkerhetsnyckel
1 Li-jon batteripaket (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-jon batteripaket (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-jon batteripaket (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Instruktionshandbok
OBSERVERA: Batteripaket, laddare och förvaringslådor
medföljer inte N-modeller. Batteripaket och laddare medföljer
inte NT-modeller. B-modellerna innehåller Bluetooth®batteripaket.
OBSERVERA: Bluetooth®-märket och -logotyper tillhör
Bluetooth®, SIG, Inc. och DeWALT använder dessa märken
under licens. Övriga varumärken och varumärkesnamn tillhör
respektive ägare.
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande Bildikoner visas på verktyget:
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Läs instruktionshandbok före användning.
144
Svenska
Bär ögonskydd.
Tänk på att knivarna är vassa. Knivarna rör sig en kort
stund efter att motorn stängts av. Ta bort obrukbar
enhet innan underhåll eller om sladden är skadad.
Se upp för flygande föremål. Håll andra personer borta
från klippområdet.
96
Direktiv 2000/14/EG garanterad ljudeffekt.
Utsätt den inte för regn.
Knivarna fortsätter att rotera en kort stund
efter att du har stängt av maskinen.
Datumkodplacering (Bild G)
Datumkoden 42 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2018 XX-XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
VARNING:
Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller personskada skulle
kunna uppstå.
1 på-av omkopplarbox
2 på-av knapp
3 Säkerhetsnyckel
4 Handtag
5 Säkerhetsbygel
6 Handtagslås
7 Handtagskonsoller
8 Handtagsförvaring spärrhakehål
9 Lucka batterifack
10 Inställningshävarm klipphöjd
11 Lucka bakre öppning
12 Gräsuppsamlare
13 Handtag gräsuppsamlare
14 Övre bärhandtag
15 Nedre bärhandtag
Avsedd Användning
Denna gräsklippare har designats för
professionella gräsklippningsarbeten.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna gräsklippare är en professionell gräsklippningsapparat.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
FARA: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av enheten och ta bort
säkerhetsnyckeln och batteripaketet innan
montering, några justeringar görs eller tar bort/
installerar tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig start
kan orsaka skador.
Justera handtagshöjden (Bild D, E)
Gräsklipparen levereras i lagringsläge. Du kommer att behöva
justera handtaget till driftposition innan du fortsätter.
1. Lås upp handtaget 4 från lagringsposition, dra och vrid de
två handtagslåsen 6 ett halvt varv, de är placerade på båda
sidor om handtaget såsom visas i Bild D.
2. Lyft upp handtaget till driftposition.
3. Leta reda på den två handtagens spärrhakehål 16 placerade på handtagskonsollerna 7 såsom visas i Bild E.
4. Justera handtaget till den position som bäst passar
operatören och lås handtaget på plats genom att
tvinna upp handtagslåsen 6 och låta dem snäppa i
önskade spärrhakehålen.
Gräsuppsamlare (Bild F, G)
FARA: Ta bort säkerhetsnyckeln och batteripaketet innan
mullinsatsen tas bort och när den bakre luckan öppnas
och uppsamlaren installeras.
1. Se till att mullinsatsen 22 (Bild G) är borttagen från
gräsklipparen innan du fortsätter till steg 2.
2. Lyft den bakre luckan 11 och sätt dit gräsuppsamlaren 12
på gräsklipparen så att uppsamlarens krokar (18) vilar på
tapparna (21) såsom visas i Bild F. Sänk sedan ned den bakre
luckan.
Gräsmullningsinsats (Bild A, G)
FARA: Ta bort säkerhetsnyckeln och batteripaketet innan
uppsamlaren tas bort och när mullinsatsen installeras.
1. Se till att gräsuppsamlaren 12 inte är ditsatt innan du
fortsätter till steg 2.
2. Lyft den bakre luckan 11 och skjut mullinsatsen (22) helt
upp på gräsklipparen såsom visas i Bild G.
3. Se till att den bakre luckan helt nere innan gräsklipparen
slås på.
Bakre utkastet
FARA: Ta bort säkerhetsnyckeln och batteripaketet innan
uppsamlaren och mullinsatsen tas bort.
1. För att arbeta med gräsklipparen i bakre utkastarläget ta
bort både gräsuppsamlaren och mullinsatsen.
2. Se till att bakre luckan är nere för bakre utkastet.
3. NOTERA: Den bakre luckan är formad på så sätt att
öppningen (nederst) inte kan helt stängas av.
145
Svenska
DRIFT
FARA: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av enheten och ta bort
säkerhetsnyckeln och batteripaketet innan några
justeringar görs eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehör. En oavsiktlig start kan orsaka skador.
Montering och borttagning av
batteripaketet (Bild H)
FARA: INNAN DU SÄTTER I ELLER TAR UT
BATTERIERNA SKA DU KONTROLLERA ATT
SÄKERHETSNYCKELN ÄR BORTTAGEN.
Denna grsäklipparen är designad att arbeta med två
batteripaket med samma kapacitet. Gräsklipparen kommer inte
att arbeta med endast ett batteripaket eller om olika kapacitet
används för batteripaketen kommer det mindre batteripaketet,
när det tömts, göra att enheten stängs av
NOTERA: För bästa resultat se till att batteriet är fulladdat.
Installera batteripaketet
1. Lyft och håll kvar locket till batteriuttaget (9) för att visa
batteriuttagen 23 .
2. Skjut in ett batteri 16 i vart och ett av de två batteriuttagen
tills ett ljudligt klick hörs (Bild H). Se till att batteripaketen
sitter helt på plats och är låsta i positionen.
3. Stäng luckan till batteriuttaget. Se till att locket är helt stängt
innan gräsklipparen startas.
Ta bort batteripaket
1. Öppna batterifackets lock 9 såsom beskrivs ovan.
2. Tryck ned batterilåsknappen 15 på batteripaketet och dra
ut batteripaketet 15 från verktyget.
LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN
GRÄSKLIPPAREN ANVÄNDS
Se Bild A i början av denna bruksanvisning för en
komplett lista med komponenter. Spara denna manual för
kommande referens.
FARA: Vass kniv i rörelse. Använd inte gräsklipparen
i mulläge om den bakre luckan inte stängs av
fjäderbelastningen eftersom det kan leda till allvarliga
skador. Lämna in gräsklipparen på närmaste servicecenter
för reparation.
FARA: Använd inte gräsklipparen såvida inte
handtaget är låst på plats.
FARA: Vass kniv i rörelse. Använd aldrig gräsklipparen
i uppsamlarläget såvida inte upphängningskroken på
gräsuppsamlaren sitter fast korrekt på gräsklipparen och
att den bakre utkastarluckan vilar fast mot ovansidan på
gräsuppsamlaren annars kan allvarliga skador uppstå.
VARNING: Låt gräsklipparen arbeta i sin egen
takt. Överbelasta inte.
146
Justera gräsklipparens höjd (Bild I)
Klipphöjden kan justeras med den centrala
höjdinställningsspaken.
NOTERA: Om du är osäker på vilken höjd du skall klippa på,
börja klippa med höjdinställningsspaken (10) placerad mot
baksidan av apparaten och justera höjden såsom behövs, såsom
visas i Bild l.
Ställ in klipphöjden
1. Dra gräsklipparens höjdjusteringsspak 10 ut från
låsspåren 17 .
2. Flytta spaken mot apparaten baksida för att öka klipphöjden.
3. Flytta spaken mot apparaten front för att sänka klipphöjden.
4. Skjut höjdinställningsspaken in i ett av låsspåren.
Säkerhetsnyckel (Bild J)
FARA: Vass kniv i rörelse. För att förhindra oavsiktlig
start eller obehörig användning av sladdlösa
gräsklipparen finns en löstagbar säkerhetsnyckel (3)
inmonterad i designen av gräsklipparen. Gräsklipparen
kommer att vara helt avaktiverad när säkerhetsnyckeln
har tagits bort från gräsklipparen.
NOTERA: Säkerhetsnyckel har ett hål i mitten för att kunna
förvara den på en spik utom räckhåll för barn, fäst inte
säkerhetsnyckeln på gräsklipparen.
FARA: De roterande knivarna kan orsaka allvarliga
skador. För att förhindra allvarliga skador, ta
bort säkerhetsnyckeln och battreripaketet när
gräsklipparen är utan uppsikt eller laddas, rengörs,
får service, transporteras, lyfts eller förvaras.
Starta gräsklipparen Bild K, L)
FARA: Vass kniv i rörelse. Försök aldrig att
koppla förbi denna omkopplingsbox eller
säkerhetsnyckelsystemet eftersom det kan leda till
allvarliga olyckor.
NOTERA: Gräsklipparen är klar att tas i bruk när batterierna och
säkerhetsnyckeln är installerad.
1. Sätt i säkerhetsnycken 3 i PÅ-AV omkopplingsboxen 1 tills
den sitter helt i höljet såsom visas i Bild K. Gräsklipparen är
nu driftduglig.
2. Denna gräsklipparen är utrustad med en special PÅ-AV
omkopplingsbox 1 . För att köra gräsklipparen, tryck
på och håll kvar PÅ-AV knappen 2 på PÅ-AV
omkopplingsboxen 1 , dra sedan säkerhetsbygeln 5 mot
handtaget såsom visas i Bild L. När gräsklipparen startat kan
du släppa PÅ-AV knappen.
3. Stäng AV gräsklipparen genom att släppa
säkerhetsbygeln 5 .
VARNING: Försök aldrig låsa eller fixera strömbrytaren
eller säkerhetsbygeln i påslaget läge.
NOTERA: När säkerhetsbygeln har återvänt till ursprungsläget
aktiveras den automatiska bromsmekanismen. Motorn bromsar
mekaniskt och gräsklipparens blad stannar inom tre sekunder.
Svenska
Överbelastning av motorn
För att förhindra skador på grund av överbelastning, försök att
inte flytta för mycket gräs på en gång. Sänk klipphastigheten
eller öka klipphöjden.
Förvaring (Bild A, M)
FARA: Den roterande kniven kan orsaka allvarliga skador.
Släpp säkerhetsbygeln (5) för att stänga av gräsklipparen
och ta ur säkerhetsnyckeln och ta bort batterierna innan
gräsklipparen lyfts, transporteras eller förvaras. Förvara
gräsklipparen på en torr plats.
FÖRSIKTIGHET: Klämpunkt. För att undvika att
klämmas skall fingrarna hållas borta från området runt
handtagskonsollen när handtagen viks ihop.
FÖRSIKTIGHET: Se till att kabeln inte sträcks eller kläms i
området mellan handtaget och handtagskonsollen under
ihopvikning. Det kan göra att sladden skadas.
Handtaget på gräsklipparen kan lätt vikas ned för snabb och
bekväm förvaring.
1. Lås upp handtaget 4 genom att dra och vrida de två
handtagslåsen 6 ett halvt varv, de är placerade på båda
sidor om handtaget.
2. Vik handtaget mot fronten på gräsklipparen såsom visas i
Bild M.
3. Leta reda på den två handtagsförvaringens spärrhakehål 8 placerade på handtagskonsollerna 7 såsom visas i Bild M.
4. Lås handtaget på plats genom att vrida upp
handtagslåset 6 så att de kan snäppas fast i
förvaringshaklåsen och se till att handtaget är f
astlåst såsom visas i Bild M.
Bära gräsklipparen (Bild A, N)
FARA: De roterande knivarna kan orsaka allvarliga
skador. För att förhindra allvarliga skador, ta
bort säkerhetsnyckeln och battreripaketet när
gräsklipparen är utan uppsikt eller laddas, rengörs,
får service, transporteras, lyfts eller förvaras.
• Gräsklipparen kan bäras med bärhandtagen 14 , 15 såsom
visas i Bild N. Försök INTE att lyfta gräsklipparen genom att ta
tag i huvudhandtaget 4 .
ips vid klippning
VARNING: INSPEKTERA ALLTID OMRÅDET DÄR
GRÄSKLIPPAREN SKA ANVÄNDAS OCH RENSA
BORT ALLA STENAR, GRENAR, LEDNINGAR, BEN
OCH ANNAT SKRÄP SOM KAN KASTAS IVÄG AV DEN
ROTERANDE KNIVEN.
VARNING: Arbeta tvärs över sluttningar, inte upp och
ned. Var mycket försiktig när du byter riktning vid arbete
på sluttningar. Använd inte gräsklipparen i branta
sluttningar. Se till att alltid ha bra fotfäste.
1. Släpp säkerhetsbygeln för att stänga AV gräsklipparen när
du korsar grusområden (den roterande kniven kan slunga
iväg stenar).
2. Ställ gräsklipparen på högsta klipphöjden när du klipper
på ojämn mark eller i högt gräs. Om gräsklipparen klipper
för mycket gräs på en gång kan motorn överbelastas och
stannar. Se Felsökningssektionen.
3. Om gräsbehållaren 12 används under den snabbväxande
säsongen kan gräset komma att täppa igen
utkastaröppningen. Släpp säkerhetsbygeln för att stanna
gräsklipparen och ta därefter ur säkerhetsnyckeln och
batteripaketen. Ta bort gräsuppsamlaren och skaka tills
gräset hamnar längst bak i behållaren. Rensa bort eventuellt
gräs eller skräp som samlats runt utkastaröppningen. Sätt
tillbaka gräsuppsamlaren.
4. Om gräsklipparen börjar vibrera onormalt, släpp
säkerhetsbygeln för att stänga av gräsklipparen och ta
bort säkerhetsnyckeln och batteripaketen. Kontrollera
orsaken omedelbart. Vibrationer är vanligtvis ett tecken
på problem. Använd inte gräsklipparen förrän den
genomgått en servicekontroll. Se avsnittet Felsökning i den
här bruksanvisningen.
5. För bästa klippresultat, håll knivarna vassa och balanserade.
6. Inspektera och rengör noga gräsklipparen efter varje
användning då en ansamling med gräs kommer att
minska prestandan.
7. SLÄPP ALLTID SÄKERHETSBYGELN FÖR ATT
STANNA GRÄSKLIPPAREN OCH TA DÄREFTER UR
SÄKERHETSNYCKELN ÄVEN OM DU BARA LÄMNAR DEN
OÖVERVAKAD UNDER EN KORT TID.
Följande förslag kommer att hjälpa dig att
erhålla optimal drifttid för din sladdlösa
gräsklippare:
• Kör långsammare i områden där gräset är extra högt
eller tjockt.
• Undvik att klippa när gräset är vått från regn eller fuktigt.
• Klipp din gräsmatta ofta, särskilt när den växer mycket.
NOTERA: Det rekommenderas att ladda gräsklipparen
efter användningen för att förlänga batteriets livslängd.
Regelbunden laddning kommer inte att skada batteriet
och ser till att batteriet är fulladdat och klart för nästa
användning. Förvaring av batterier som inte är fulladdat
kommer att förkorta dess livslängd.
UNDERHÅLL
FARA: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av enheten och ta bort
säkerhetsnyckeln och batteripaketet innan några
justeringar görs eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehör. En oavsiktlig start kan orsaka skador.
Borttagning och installation av knivar
(Bild O – Q)
FARA: RISK FÖR PERSONSKADOR. VID
ÅTERMONTERING AV KNIVSYSTEMET, SE TILL ATT VARJE
DEL ÅTERINSTALLERAS KORREKT SÅSOM BESKRIVS NEDAN.
FELAKTIG MONTERING AV KNIVEN ELLER ANDRA DELAR I
KNIVSYSTEMET KAN ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR.
147
Svenska
FARA: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av enheten och ta bort
säkerhetsnyckeln och batteripaketet innan några
justeringar görs eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehör. En oavsiktlig start kan orsaka skador.
1. Skär till en 2x4 träbit 24 (omkring 610 mm lång) för att
förhindra att knivarna roterar när flänsmuttern tas bort 25 .
VARNING: Använd handskar och ordentligt skydd för
ögonen. Lägg gräsklipparen på sidan. Akta dig för knivens
vassa kanter.
2. Placera träbiten och skruva loss flänsmuttern 25 moturs
med en 18mm skruvnyckel 26 såsom visas i bild O.
3. Ta bort fyrkantiga metalldistansbrickan 27 , fyrkantiga
plastknivisolatorn 28 och kniven 29 såsom visas i bild P.
Knivfläkten 30 skall inte tas bort. Kontrollera alla delar och
byt om det behövs.
4. Installera slipad eller ny kniv 29 på axeln 31 på bladfläkten
30 såsom visas i bild P.
NOTERA: När du byter till slipad eller ny kniv på axeln 31 på
bladfläkten 30 , se till att ”GRÄSSIDAN” på kniven är riktad mot
marken när gräsklipparen ställs tillbaka på hjulen.
5. Installera plastknivisolatorn 28 mot kniven så att de höjda
flänsarna på ena sidan passar mot kanterna på kniven.
6. Montera distansbrickan 27 så att den sitter inuti de
upphöjda flänsarna på andra sidan knivisolatorn. Se till
att passa in de platta sidorna av hålen i distansbrickan
med axelns platta sidor. Rotera kniven och knivisolatorn
tillsammans om det behövs.
7. Placera träbiten 24 för att förhindra att kniven roterar
såsom visas i bild Q. Installera flänsmuttern 25 med flänsen
mot knivbrickan 27 och dra åt med en skiftnyckel.
Slipa kniven
FÖR BÄSTA PRESTANDA BÖR DU SE TILL ATT KNIVEN ALLTID
ÄR VASS. EN SLÖ KNIV VARKEN KLIPPER ELLER FINFÖRDELAR
GRÄSET ORDENTLIGT.
• DCMW564 kräver utbyteskniv DT20671.
Användning av tillbehör som inte rekommenderas i denna
manual kan vara farligt.
VARNING: Använd handskar och ordentliga
skyddsglasögon när du tar bort, slipar eller monterar
en kniv. Se till att säkerhetsnyckeln och batteripaketet
är borttagna.
Under normala förhållanden räcker det att slipa kniven två
gånger under en klippsäsong. Sand gör att kniven snabbt blir
slö. Om din gräsmatta växer i sandjord kan du behöva slipa
knivarna oftare. BYT OMEDELBART UT ETT BÖJT ELLER
SKADAT BLAD.
Vid slipning av kniven
• Kontrollera att kniven förblir balanserad.
• Slipa kniven med den ursprungliga klippningsvinkeln.
• Slipa skärkanterna i båda ändar av kniven och avlägsna lika
mycket material från båda ändarna.
148
Slipa en kniv i ett skruvstäd (Bild R)
1. Se till att säkerhetsbygeln är släppt, kniven har stannat och
att säkerhetsnyckeln och batteripaketen tagits bort innan
kniven tas bort.
2. Ta bort kniven från gräsklipparen. Se instruktionen för
Borttagning och installation av kniv.
3. Fäst kniven 29 i ett skruvstäd 32 .
4. Använd skyddsglasögon och handskar och var försiktig så
att du inte skär dig.
5. Fila knivens skärkanter försiktigt med en fintandad fil 33
eller ett bryne för att återskapa den ursprungliga skärkanten.
6. Kontrollera knivbalansen. Se instruktioner för
Knivbalansering.
7. Sätt tillbaka kniven på gräsklipparen och dra åt ordentligt.
Knivbalansering (Bild S)
Du kontrollerar knivens 29 balans genom att placera knivens
centrumhål runt en spik eller en rund skruvmejsel 34 som fästs
horisontellt i ett skruvstäd (32 . Om någon ände hos kniven
roterar nedåt, fila längs den vassa kanten på änden som roterar
nedåt. Kniven är korrekt balanserad när ingen ände
droppar ned.
Smörjning
No lubrication is necessary. Do not oil the wheels. They have
plastic bearing surfaces which require no lubrication.
Rengöring
Release bail handle 5 to turn mower off, let the blade come
to a stop and then remove safety key. Clean out any clippings
which may have accumulated on the underside of the deck.
After several uses, check all exposed fasteners for tightness.
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Förebygga korrosion
Konstgödning och andra trädgårdskemikalier innehåller
ämnen som snabbar på rostningen av metaller. Om du klipper
i områden där gödningsmedel eller kemikalier har använts bör
gräsklipparen rengöras så här efteråt: Släpp säkerhetsbygeln 5
för att stänga av och koppla ifrån gräsklipparen. Torka av alla
åtkomliga delar med en fuktigt trasa.
Svenska
Valfria tillbehör
FELSÖKNING
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Om produkten inte fungerar som den ska följer du
instruktionerna nedan. Om problemet kvarstår kontaktar du
närmaste DeWALT-verkstad.
VARNING: Innan du fortsätter, släpp säkerhetsbygeln för
att stänga av gräsklipparen, väntar tills kniven stannat.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
Problem
Möjlig lösning
Gräsklipparen körs inte
när säkerhetsbygeln är
aktiverad
Se till att gräsklipparen är korrekt ansluten och att
knappen på omkopplingsboxen är helt intryckt
innan säkerhetsbygelns trycks in.
Stäng av gräsklipparen genom att släppa upp
säkerhetsbygeln. Ta ur säkerhetsnyckeln och
batteripaketet, vänd gräsklipparen och kontrollera
att kniven har fritt svängrum.
Kontrollera att batteriet är fritt från skräp och att det
är korrekt anslutet.
Är batteriet fulladdat? Tryck på laddningsknappen.
Stäng av gräsklipparen genom att släppa upp
säkerhetsbygeln. Ta ur säkerhetsnyckeln och
batteripaketet, vänd gräsklipparen och kontrollera
att kniven har fritt svängrum.
Höj hjulen till den högsta klipphöjden och
starta gräsklipparen.
Kontrollera att batteriet är fritt från skräp och att det
är korrekt anslutet
Är batteriet fulladdat? Tryck på laddningsknappen
Undvik att överbelasta gräsklipparen. Sänk
klipphastigheten eller öka klipphöjden.
Stäng av gräsklipparen genom att släppa upp
säkerhetsbygeln. Koppla ifrån gräsklipparen. Vänd
på gräsklipparen och kontrollera följande:
• Knivens skärpa - Kniven ska vara vass.
• Undersidan och utkastarrännan är fria
från gräsrester.
Hjulinställningen kan vara för låg för
gräsförhållandena. Öka klipphöjden.
Stäng av gräsklipparen genom att släppa upp
säkerhetsbygeln. Koppla ifrån gräsklipparen. Öka
klipphöjden för att minska undersidans motstånd
mot gräset. Kontrollera att alla hjul roterar fritt.
Motorn stannar
under klippning
Gräsklipparen kör men
klippprestandan är
otillfredsställande
Gräsklipparen är för
tung att skjuta framåt
149
Svenska
Problem
Möjlig lösning
Gräsklipparen
bullrar och vibrerar
onormalt mycket
Stäng av gräsklipparen genom att släppa upp
säkerhetsbygeln. Koppla ifrån gräsklipparen. Ställ
gräsklipparen på sidan och säkerställ att kniven inte
är böjd eller skadad. Om kniven är skadad ska den
bytas mot en ersättningskniv från DeWALT. Om
gräsklipparens underdel är skadad ska du lämna
in gräsklipparen hos en auktoriserad DeWALT
servicecenter.
Om det inte finns några synliga skador på kniven
och gräsklipparen fortfarande vibrerar:
• Stäng av gräsklipparen genom att släppa upp
säkerhetsbygeln.
• Koppla ifrån gräsklipparen.
• Demontera hela knivmontaget såsom beskrivs i
sektionen Borttagning och installation
av kniv.
• Ta bort skräp och rengör varje del.
• Sätt tillbaka varje del såsom beskrivs i sektionen
Borttagning och installation av kniv.
Om gräsklipparens fortfarande vibrerar lämnar
du in gräsklipparen hos en auktoriserad DeWALT
servicecenter.
Kontrollera kontaktanslutningen.
Byt laddare.
Utkastarrännan har täppts igen. Stäng
av gräsklipparen genom att släppa upp
säkerhetsbygeln. Koppla ifrån gräsklipparen. Rensa
bort klipprester från utkastarrännan.
Höj hjulen för att minska längden på gräset
som klipps.
Behållaren är full. Töm behållaren oftare.
Batteriladdarens LED
lyser inte
Gräsklipparen tar inte
upp klipprester
150
Türkçe
2 X 18V ÇIM BIÇME MAKINESI
DCMW564
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Makıne Dırektıfı
Teknik Özellikleri
2 X 18V Çim biçme makinesi
DCMW564
Voltaj
Tip
Akü tipi
Yüksüz hız
Bıçak Uzunluğu
Ağırlık (akü hariç)
VDC
rpm
cm
kg
DCMW564
2 x 18
1
Li-Ion
3300
48
25,9
EN60335’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün
vektör toplamı):
dB(A)
79,5
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
92
LWA(akustik güç düzeyi)
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
2,0
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60335’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-77:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
2000/14/EC, Çim Biçme Makinesi, L < 50cm, Ek VI DEKRA
Certification B.V., Meander 1051 / P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Netherlands
Onaylanmış Kuruluş ID No.: 0344
2000/14/EC uyarınca akustik güç seviyesi
(Madde 12, Ek III, L< 50cm):
LWA (ölçülen ses şiddeti) 92 dB(A)
belirsizlik (K) = 2 dB(A)
LWA (garanti edilen ses şiddeti) 96 dB(A)
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
19.12.2017
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
151
Ağırlık
Türkçe
Aküler
Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika)
Kat. #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Ağırlık (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
270
420
70
185
90
240
60
140
•
•
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
•
Güvenlik Talimatları
UYARI: Kablosuz cihazları kullanırken, yangın tehlikesini,
elektrik çarpma riskini, kişisel yaralanmaları ve maddi
zararı azaltmak için aşağıdakilerin de yer aldığı temel
emniyet önlemlerine daima uyulmalıdır.
UYARI: Makineyi kullanırken güvenlik kurallarına
uyulmalıdır. Kendinizin ve çevrenizdekilerin güvenliği
için makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu talimatları
okuyun. Lütfen bu talimatları daha sonra kullanmak için
muhafaza edin.
• Cihazı çalıştırmadan önce elinizdeki kullanım
kılavuzunu baştan sona dikkatle okuyun.
• Cihazın kullanım amacı bu kılavuzda açıklanmıştır.
Cihazın bu kılavuzda önerilenlerden başka aksesuar
ve ek parçalarla kullanılması ya da başka amaçlarla
çalıştırılması yaralanmalara yol açabilir.
• İleride bakmak üzere bu kılavuzu saklayın.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
•
•
Kullanmadan Önce
•
•
•
Makineyi çalıştırırken daima sağlam bir ayakkabı ve uzun
pantolon giyin. Makineyi çıplak ayak veya sandaletle
çalıştırmayın. Bol veya üzerinden kablo veya bağcık sarkan
giysiler giymekten kaçının.
Makinenin kullanılacağı bölgeyi iyice inceleyin ve makine
tarafından fırlatılabilecek tüm nesneleri temizleyin.
Cihazı kullanmadan önce bıçağın, bıçak cıvatasının ve
kesme tertibatının aşınmış veya hasarlı olmadığını bakarak
kontrol edin. Dengeyi korumak için aşınmış veya hasar
görmüş parçaları değiştirin. Hasar görmüş veya okunmayan
etiketleri değiştirin.
Kullanım Sonrası
Cihazın Kullanılması
•
Cihazı kullanırken her zaman dikkatli olun.
• Gençler ya da güçsüz kişiler bu cihazı tek başlarına
kullanmamalıdır.
• Bu cihaz oyuncak olarak kullanılamaz.
• Çocukların veya hayvanların, çalışma alanı yakınlarında
bulunmasına ya da cihaza dokunmasına izin vermeyin.
• Cihaz çocukların yanında kullanıldığında, yakın
gözetim gereklidir.
• Yalnızca kuru yerlerde kullanın. Cihazın ıslanmamasına
özen gösterin.
• Cihazı suya batırmayın.
•
•
152
Gövde kutusunu açmayın. İçinde kullanıcı tarafından servisi
yapılabilecek parça yoktur.
Cihazı, alev alabilir sıvıların, gazların veya tozların
bulunduğu alanlar gibi patlama olasılığı bulunan
ortamlarda kullanmayın.
Cihazı kullanmadan önce bıçakların, bıçak cıvatalarının ve
kesme tertibatının aşınmış veya hasarlı olmadığını bakarak
kontrol edin. Dengeyi korumak için aşınmış veya hasar görmüş
bıçakları ve cıvataları değiştirin.
Makineyi etrafta insanlar, özellikle çocuklar veya hayvanlar
varken kullanmayın.
Diğer kişilerin veya mallarının geçirdiği kazalar veya
karşılaştıkları tehlikelerden operatörün veya kullanıcının
sorumlu olduğunu unutmayın.
Cihaz kullanılmadığı zaman çocukların erişemeyeceği kuru,
havadar bir yerde saklanmalıdır.
Cihazlar çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırılmalıdır.
Cihaz bir araçta saklanırken veya taşınırken, ani hız
değişikliklerinde veya keskin dönüşlerde yerinden oynamaması
için tabanına oturtulmalı veya bir yere sabitlenmelidir.
İnceleme ve Onarımlar
•
•
•
Kullanmadan önce cihazı kontrol ederek arızalı ya da eksik
parça olup olmadığına bakın. Parçalarda kırılma, düğmelerde
hasar ve cihazın çalışmasını etkileyebilecek başka durumlar
olup olmadığını kontrol edin.
Hasarlı veya arızalı parça varsa cihazı kullanmayın.
Hasarlı ya da eksik parçaların onarım ve değiştirme işlemlerini
yetkili serviste yaptırın.
Türkçe
•
•
•
Hiçbir parçayı yerinden çıkarmayın ve bu kılavuzda
belirtilenlerden başka parçalarla değiştirmeyin.
Parmakların, makinenin hareketli bıçakları/parçaları ve
sabit parçaları arasında sıkışmasını önlemek için çim biçme
makinesini ayarlarken dikkatli olun.
Bıçaklara bakım yaparken, güç kaynağı kapalı olsa bile
bıçaklar yine de hareket edebilir.
Çim Biçme Makineleri için Ek Güvenlik
Talimatları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Güç kaynağı çalışıyorken makineyi taşımayın.
Çim biçme makinesini çalıştırırken tutma kolunu iki elle
sıkıca kavrayın.
Herhangi bir zamanda çim biçme makinesini eğmeniz
gerekiyorsa, makine eğilirken her iki elinizin de çalıştırma
konumunda kalmasını sağlayın. Çim biçme makinesi doğru
şekilde zemine indirilene kadar her iki elinizi de çalıştırma
konumunda tutun.
Çim biçme makinesini çalıştırırken asla radyo veya müzik
kulaklığı takmayın.
Motor çalışırken veya güvenlik anahtarı kontak yuvasındayken
tekerlek yüksekliği ayarı yapmayın.
Çim biçme makinesinin motoru durursa, makineyi kapatmak
için halka çubuğu serbest bırakın ve tıkanmış kanalı açmadan
veya makine gövdesinin altından bir şeyi çıkarmadan önce
bıçağın durmasını bekleyin.
Ellerinizi ve ayaklarınızı kesme alanından uzakta tutun.
Bıçakların keskin kalmasını sağlayın. Çim biçme makinesinin
bıçağına ellerken daima ellerinize koruyucu eldiven takın.
Çim torbası kullanıyorsanız, torbanın yıpranma ve
parçalanma durumunu sıkça kontrol edin. Aşırı yıpranma
varsa, güvenliğiniz açısından yeni bir torbayla değiştirin.
Çim biçme makinesiyle geriye doğru giderken veya makineyi
kendinize doğru çekerken çok dikkat edin.
Elinizi ya da ayağınızı çim biçme makinesinin altına ya da
yakınına koymayın. Boşaltma ağzını her zaman temiz tutun.
Çim biçme makinesinin kullanılacağı alanı bıçağın
fırlatabileceği taş, sopa, tel, oyuncak, kemik vb. gibi
cisimlerden arındırın. Bıçağın isabet ettiği cisimler ciddi
yaralanmalara neden olabilir. Motor çalışırken tutma kolunun
arkasında durun.
Çim biçme makinesini çıplak ayak veya sandaletle
çalıştırmayın. Her zaman sağlam ayakkabılar giyin.
Gerekli olmadıkça çim biçme makinesini geriye doğru
çekmeyin. Çim biçme makinesini geriye doğru çekmeden önce
ve çekerken daima aşağıya ve arkaya doğru bakın.
Makineyi biçilen malzeme kimseye gelmeyecek şekilde
kullanın. Biçilen maddeyi duvara veya tümseğe dökmeyin.
Atık madde duvardan sekerek makineyi kullanan kişiye isabet
edebilir. Çim biçme makinesini durdurmak için halka çubuğu
serbest bırakın ve çakıllı yüzeylerden geçerken bıçağı durdurun.
Çim torbası, boşaltma koruması, arka koruma veya diğer
güvenlik aparatlarının hepsi takılı olmadan veya çalışır
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
durumda değilken çim biçme makinesini çalıştırmayın. Tüm
koruma ve güvenlik koruyucu aparatlarının düzgün bir şekilde
çalıştığından ve çalışacağından ve istenen işlevleri yerine
getirdiğinden emin olmak için bunları düzenli olarak kontrol
edin. Hasar görmüş bir koruma veya güvenlik aparatını
makineyi daha fazla kullanmadan önce değiştirin.
Çim biçme makinesini asla çalışır halde bırakmayın.
Motoru durdurmak için daima halka çubuğu serbest bırakın
ve bıçak tamamıyla durana kadar bekleyin ve çim biçme
makinesini temizlemeden, çim torbasını çıkarmadan,
boşaltma korumasını açmadan veya çim biçme makinesini
bırakmadan ya da herhangi bir ayarlama, tamir veya inceleme
yapmadan önce güvenlik anahtarını çıkartın.
Çim biçme makinesini sadece gün ışığında veya bıçağın
önündeki cisimlerin çim biçme makinesinin çalıştığı
alandan net bir şekilde görülebildiği iyi bir yapay ışık
ortamında çalıştırın.
Çim biçme makinesini alkol veya uyuşturucu etkisi altındayken
veya yorgun veya hasta olduğunuzda çalıştırmayın.
Her zaman tetikte olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve
sağduyulu davranın.
Tehlikeli, ortamlardan kaçının. Çim biçme makinesini
asla nemli veya ıslak çim üzerinde ve yağmurlu havada
kullanmayın. Her zaman bastığınız yere dikkat edin ve
asla koşmayın.
Çim biçme makinesi anormal bir şekilde sarsılmaya başlarsa
halka çubuğu serbest bırakın, bıçağın durmasını bekleyin ve
ardından hemen arızanın nedenini araştırın. Titreşim genellikle
bir sorunla ilgili uyarıdır, anormal titreşim durumunda tavsiye
için bkz. Sorun Giderme Kılavuzu.
Çim biçme makinesini çalıştırırken, her zaman düzgün bir göz
ve solunum koruması kullanın.
Bu çim biçme makinesiyle birlikte kullanılması önerilmeyen
bir aksesuar veya bağlantı tehlikeli olabilir. Yalnızca onaylı
DeWALT aksesuarlarını kullanın.
Çim biçme makinesini çalıştırırken asla ayakucunda
yükselmeyin. Çim biçme makinesini çalıştırırken daima yere
düzgün ve dengeli basmaya dikkat edin.
Biçme işlemini eğimli yüzeyler boyunca yapın, asla bu işlemi
aşağı ve yukarı doğru yapmayın. Eğimli yerlerde yönünüzü
değiştirirken çok dikkatli olun.
Deliklere, oluklara, tümseklere, taşlara veya diğer görünmeyen
cisimlere dikkat edin. Düzgün olmayan arazi kayma veya
düşmeye neden olabilir. Uzun çimler engelleri gizleyebilir.
Islak çimlerde veya aşırı dik eğimi olan alanlarda biçme işlemi
yapmayın. Yere düzgün basılmaması kayma veya düşmeye
neden olabilir.
Dik iniş, hendek veya toprak dolgu yakınlarında biçme işlemi
yapmayın. Ayağınız kayabilir veya dengenizi kaybedebilirsiniz.
Depoya kaldırmadan önce makinenin tamamen
soğumasını sağlayın.
Fişi prizden çekin ve bataryayı makineden ayırın. Aşağıdaki
durumlarda tüm hareketli parçaların tam olarak durduğundan
emin olun:
153
Türkçe
ʵʵ Makinenin yanından ayrıldığınızda;
ʵʵ Bir tıkanıklığı temizlemeden önce;
ʵʵ Cihazı kontrol etmeden, temizlemeden veya üzerinde
çalışmadan önce.
Başkalarının Güvenliği
•
•
•
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi gözetiminde cihazın
kullanımı hakkında bilgi verilmeksizin, fiziksel (çocuklar dahil),
duyusal veya zihinsel kapasitesi sınırlı veya yeterli deneyim ve
bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için
gözetim altında tutulmalıdır.
Yabancı cisme çarptıktan sonra. Cihazı hasar açısından kontrol
edin ve gerekirse onarım yapın.
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik
cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak
mümkün değildir. Bunlar:
• Dönen/hareket eden parçalara dokunulmasından
kaynaklanan yaralanmalar.
• Parça, bıçak veya aksesuar değiştirilirken ortaya
çıkan yaralanmalar.
• Bir aracın uzun süre kullanılmasından kaynaklanan
yaralanmalar. Bir aleti uzun süre kullanırken düzenli molalar
verdiğinizden emin olun.
• İşitme kaybı.
• Aracınızı kullanırken ortaya çıkan tozu solumanızdan
kaynaklanan sağlık tehlikeleri (örneğin, tahta, özellikle de
meşe, kayın ve MDF ürünleri ile çalışırken.)
• Hiçbir zaman cihazı motor çalışırken kaldırmayın
veya taşımayın.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
154
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
• Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
• Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
• Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
• Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
• Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Türkçe
•
•
•
•
•
•
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] B)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 19 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 20 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB115 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru şekilde
çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile
birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Duvara Montaj
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak şekilde vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
Şarj ışıkları
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
Şarj Cihazının Çalışması
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine
devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu
yanıp sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı
olduğunu gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına
da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
155
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için
değişiklik yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına
yol açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis
merkezine gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
156
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek
başına taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo
setler) havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu
Watt Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması
şartıyla yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme
gereklilikleri hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek
nakliyatçıların sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin
geçerli düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak
alıcının sorumluluğundadır.
FLEXVOLTTM Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir
18V batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya
108V (ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya
olarak çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya kapak takıldığında
batarya taşıma modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri, 3
bataryanın daha yüksek bir Watt
saati (Wh) değerine sahip 1
bataryaya kıyasla daha düşük bir
Watt saatiyle sonuçlanacak şekilde
elektriksel olarak birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha
yüksek bir Watt saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu
belirli taşımacılık düzenlemelerinden muaf olmasına neden
olabilir.
Örneğin, 3 x 36 Wh
Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
olarak belirtilen
Transport (Taşıma) Wh
değeri, her biri 36 Wh
olan 3 bataryanın
Türkçe
bulunduğu anlamına gelir. Use (Kullanım) Wh değeri ise 108 Wh
olarak belirtilebilir (1 batarya kasdedilir).
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Yakıt Göstergesi Akü Grupları (Şek. C)
Bazı DeWALT bataryalar, üç yeşil LED lambasından oluşan ve
kalan şarj seviyesini gösteren bir enerji göstergesine sahiptir.
Şarj göstergesi, aşağıdakilere göre bataryada kalan şarjın yaklaşık
seviyesini belirtmektedir:
Aküyü ateşe atmayın.
%75 –100 dolu
USE (KULLANIM) (taşıma başlığı olmadan). Örnek:
Wh değeri 108 Wh olarak belirtilir (108 Wh
değerindeki 1 batarya).
%51 –74 dolu
TRANSPORT (TAŞIMA) (dahili taşıma başlığı ile).
Örnek: Wh değeri 3 x 36 Wh olarak belirtilir (36 Wh
değerindeki 3 batarya).
< %50 dolu
Bataryanın şarj edilmesi
gerekiyor
Enerji göstergesini devreye sokmak için enerji göstergesi
düğmesine basın ve basılı tutun. Üç yeşil LED lambasının
bir kombinasyonu kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde
yanacaktır. Bataryadaki şarj seviyesi kullanılabilir limitin
altındayken, enerji göstergesi yanmaz ve bataryanın şarj
edilmesi gerekir.
NOT: Enerji göstergesi sadece bataryada kalan şarjın bir
göstergesidir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamasına dayalı varyasyonlarına tabi olan alet
işlevselliğini göstermez.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Akü tipi
DCMW564, iki adet 18V batarya ile çalışır.
En iyi sonuç için DCB184, DCB546 veya DCB547 kullanın
Daha fazla bilgi için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Çim biçme makinesi
1 Şarj cihazı
1 Çim Toplama Torbası
1 Malçlama Kapağı
1 Güvenlik Anahtarı
1 Li-İyon batarya (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelleri)
2 Li-İyon bataryalar (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelleri)
3 Li-İyon bataryalar (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
NOT: Bataryalar, şarj cihazları ve alet kutuları N modellerinde
bulunmaz. Bataryalar ve şarj cihazları NT modellerinde
bulunmaz. B modelleri Bluetooth® bataryaları içerir.
NOT: Bluetooth® kelimesi tescili ve logoları Bluetooth®, SIG,
Inc.'in tescilli markalarıdır ve bunların DeWALT tarafından
kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili
sahibine aittir.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Suya maruz bırakmayın.
157
Türkçe
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Koruyucu gözlük takın.
Keskin bıçaklara dikkat edin. Bıçaklar makine
kapatıldıktan sonra da dönmeye devam eder.
Bakımdan önce veya kablo hasar görmüşse, devre dışı
bırakılmış aygıtı çıkarın.
96
MONTAJ VE AYARLAMALAR
TEHLİKE: Ciddi fiziksel yaralanma riskini azaltmak
için herhangi bir montaj, ayar ya da parça veya
aksesuarları söküp takma işleminden önce makineyi
kapatın, güvenlik anahtarını ve bataryayı çıkartın.
Kazara çalıştırma yaralanmaya neden olabilir.
Sıçrayan nesnelere dikkat edin. Yoldan geçenleri kesme
alanından uzak tutun.
Tutamak Yüksekliğinin Ayarlanması
(Şekil D, E)
Yönetmelik 2000/14/EC garanti edilen ses şiddeti.
Çim biçme makinesi depolama modunda taşınır. Devam
etmeden önce tutamağı çalışma konumuna getirmeniz gerekir.
1. Tutamağın 4 depolama konumundan çıkarılabilmesi için,
her iki tarafında bulunan iki tutamak kilidini 6 Şekil D’de
gösterildiği gibi çekin ve yarım tur çevirin.
2. Tutamağı çalışma konumuna getirin.
3. Şekil E›de gösterildiği gibi tutamak braketleri 7 üzerinde
bulunan iki tutamak tutma deliğini 16 bulun.
4. Tutamağı, operatöre en uygun konuma getirin ve tutamak
kilitlerini 6 gevşeterek tutamağı istenen kilit deliklerine
oturtup kilitleyin.
Yağmura maruz bırakmayın.
Bıçaklar, makine kapatıldıktan sonra da
dönmeye devam eder.
Tarih Kodu Konumu (Şek. G)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 35 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2018 XX-XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
UYARI:
Hiçbir zaman elektrikli aleti veya
herhangi bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 açma-kapama Anahtar kutusu
2 açma-kapama düğmesi
3 Güvenlik anahtarı
4 Tutamak
5 Çember tutamak
6 Tutamak kilitleri
7 Tutamak braketleri
8 Tutamak depolama tutma delikleri
9 Batarya yuvası kapağı
10 Kesim yüksekliği ayarlama kolu
11 Arka kapı kapağı
12 Çim toplama torbası
13 Çim toplama torbası kolu
14 Üst taşıma kolu
15 Alt taşıma kolu
Kullanim Amaci
Bu çim biçme makinesi, profesyonel çim biçme uygulamaları
için tasarlanmıştır.
158
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu çim biçme makinesi profesyonel bir çim bakım cihazıdır.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
Çim Toplama Torbası (Şekil. F, G)
TEHLİKE: Malçlama kapağını çıkarmadan önce, arka kapı
kapağını açarken ve torbayı takarken güvenlik anahtarı ve
bataryayı çıkartın.
1. Adım 2’ye geçmeden önce malçlama kapağının biçme
makinesinden 22 (Şekil G) çıkartıldığından emin olun.
2. Şekil F›de gösterildiği gibi, arka kapı kapağını 11 kaldırın ve
çim toplama torbasını 12 çanta kancaları (18) kulplara 21
dayanacak şekilde makineye yerleştirin. Ardından arka kapı
kapağını indirin.
Çim Malçlama Kapağı (Şekil A, G)
TEHLİKE: Çim toplama torbasını çıkarmadan önce ve
malçlama kapağını takarken güvenlik anahtarını ve
bataryayı çıkartın.
1. Adım 2’ye geçmeden önce çim toplama torbasının 12 takılı
olmadığından emin olun.
2. Arka kapı kapağını 11 kaldırın ve malç kapağını 22 Şekil
G’de gösterildiği gibi makineye tam olarak yerleştirin.
3. Makineyi çalıştırmak için arka kapı kapağının kapalı
olduğundan emin olun.
Arkadan Boşaltma
TEHLİKE: Çim toplama torbasını ve malçlama
kapağını çıkarmadan önce güvenlik anahtarını ve
bataryayı çıkartın.
1. Makineyi arkadan boşaltma modunda çalıştırmak için, hem
torbayı hem de malçlama parçasını çıkarın.
2. Arkadan boşaltma için arka kapı kapağının aşağıda
olduğundan emin olun.
3. NOT: Arka kapı, giriş kısmı (alt kısımda) tamamen
kapanmayacak şekildedir.
KULLANMA
TEHLİKE: Ciddi fiziksel yaralanma riskini azaltmak
için herhangi bir ayar ya da parça veya aksesuarları
söküp takma işleminden önce makineyi kapatın,
güvenlik anahtarını ve bataryayı çıkartın. Kazara
çalıştırma yaralanmaya neden olabilir.
Bataryanın Takılması ve Sökülmesi (Şek. H)
TEHLİKE: BATARYANIN ÇIKARTILMASI VEYA
TAKILMASI ÖNCESİNDE DEVREYE GİRMENİN
ÖNLENMESİ İÇİN GÜVENLİK ANAHTARININ
ÇIKARTILDIĞINDAN EMİN OLUN.
Bu çim biçme makinesi, eşit kapasitede iki batarya ile çalışacak
şekilde tasarlanmıştır. Çim biçme makinesi tek bir batarya ile
çalışmaz ve farklı kapasiteye sahip bataryalar kullanılıyorsa,
daha küçük kapasiteli bataryanın bitmesi aletin kapanmasına
neden olur
NOT: En iyi sonucu almak için, her bir bataryanın tamamen şarj
edildiğinden emin olun.
Bataryaların Takılması
1. Batarya bağlantı noktalarını 23 görmek için batarya yuvası
kapağını 9 kaldırın ve yukarıda tutun.
2. Bir bataryayı 16 , bir tık sesi duyulana kadar iki batarya
yuvasının her birine kaydırın (Şekil H). Bataryaların yerine
tam oturduğundan emin olun.
3. Batarya yuvası kapağını kapatın. Makineyi çalıştırmadan
önce kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Bataryaların Çıkartılması
1. Batarya yuvası kapağını 9 yukarıda belirtildiği gibi açın.
2. Bataryadaki serbest bırakma düğmesine 15 basın ve
bataryayı 16 aletten dışarı çekin.
Türkçe
UYARI: Çim biçme makinesi kendi hızıyla çalışmalıdır.
Aşırı yükleme yapmayın.
Biçici Yüksekliğinin Ayarlanması (Şek. I)
Kesme yüksekliği, merkezi kesme yüksekliği ayar kolu
ile ayarlanır.
NOT: Hangi boyda kesileceğinden emin değilseniz, Şekil l’da
gösterildiği gibi, cihazın arkasına doğru yerleştirilmiş kesim
yüksekliği ayar kolu 10 ile biçmeye başlayın ve yüksekliği
gerektiği şekilde ayarlayın.
Kesme Yüksekliğini Ayarlamak İçin
1. Kesim yükseklik ayar kolunu 10 kilitleme çentiğinden 17
dışarı çekin.
2. Kesim yüksekliğini artırmak için kolu cihazın arkasına doğru
hareket ettirin.
3. Kesim yüksekliğini azaltmak için kolu cihazın önüne doğru
hareket ettirin.
4. Yükseklik ayarlama kolunu kilitleme çentiklerinden birine itin.
Güvenlik Anahtarı (Şek. J)
TEHLİKE: Keskin ve hareketli bıçak. Akülü Çim Biçme
Makinenizin yanlışlıkla çalıştırılmasını veya izinsiz olarak
kullanılmasını önlemek için makineye bir çıkartılabilir
güvenlik anahtarı 3 dahil edilmiştir. Güvenlik anahtarı
çıkarıldığında çim biçme makinesi tamamen devre
dışı kalacaktır.
NOT: Güvenlik anahtarı, bir çivide, çocukların
ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edebilmek için
ortasında bir deliğe sahiptir. Güvenlik anahtarını çim
biçme makinesinin üzerine asmayın.
TEHLİKE: Döner bıçaklar ciddi yaralanmaya neden
olabilir. Ciddi yaralanmaları önlemek için, başında
kimse yokken ya da şarj, temizlik, servis, nakliye,
kaldırma veya makineyi depoya kaldırma sırasında
emniyet anahtarı ve bataryaları çıkartın.
Çim Biçme Makinesinin Çalıştırılması
ÇİM BİÇME MAKİNENİZİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE (Şekil K, L)
TEHLİKE: Keskin ve hareketli bıçak. Ciddi
BU KILAVUZU OKUYUN
yaralanmalara neden olabileceği için bu anahtar
Bileşenlerin tam listesi için bu kılavuzun başındaki Şekil A’ya
bakın. Bu kılavuzu ileride bakmak üzere muhafaza edin.
TEHLİKE: Keskin ve hareketli bıçak. Arka kapı yay
gerilimiyle kapanmıyorsa ciddi yaralanmalara neden
olmamak için çim biçme makinesini malç modunda
çalıştırmayın. Makinenizi tamir için en yakın servis
merkezine götürün.
TEHLİKE: Tutamak yerine kilitlenmedikçe
makineyi çalıştırmayın.
TEHLİKE: Keskin ve hareketli bıçak. Ağır yaralanmaya
neden olabileceği için ağaç kesici üzerindeki askı
kancaları düzgün biçimde makineye oturmadıkça ve arka
boşaltma kapısı ot toplama haznesinin üst tarafına sıkıca
dayanmadıkça çim biçme makinesini torbada biriktirme
modunda çalıştırmayın.
kutusu ve güvenlik anahtarı sistemini asla devre dışı
bırakmaya çalışmayın.
NOT: Çim biçme makinesi, bataryalar ve güvenlik anahtarı
takıldığında çalışır.
1. Güvenlik anahtarını 3 Şekil K’da gösterildiği gibi gövde içine
tam oturuncaya kadar AÇMA-KAPAMA anahtar kutusuna (1)
takın. Çim biçme makinesi artık çalışır durumdadır.
2. Çim biçme makinenizde özel bir AÇMA-KAPAMA anahtar
kutusu 1 mevcuttur. Çim biçme makinesini çalıştırmak için
AÇMA-KAPAMA anahtar kutusundaki 1 AÇMA-KAPAMA
düğmesine 2 basılı tutun ve ardından çember tutamağı 5 Şekil L’de gösterildiği şekilde tutma çubuğuna çekin. Çim
biçme makinesi çalıştırıldıktan sonra AÇMA-KAPAMA
düğmesini bırakabilirsiniz.
159
Türkçe
3. Çim biçme makinesini DURDURMAK IÇIN, çember
tutamağı 5 bırakın.
UYARI: Kesinlikle bir düğmeyi veya çember tutamağı AÇIK
konumda kilitlemeyi denemeyin.
NOT: Çember tutamak orijinal konumuna geri döndüğünde
«Otomatik Frenleme Mekanizmasını» etkinleştirir. Motor
otomatik frene sahiptir ve biçme bıçağı üç saniye veya daha kısa
bir sürede durur.
Makine Aşırı Yük Durumu
Aşırı yük kaynaklı hasarları önlemek için bir seferde çok fazla
çim biçmeye çalışmayın. Kesme hızınızı yavaşlatın veya kesim
yüksekliğini artırın.
SDepoya Kaldırma (Şekil A, M)
TEHLİKE: Döner bıçak ciddi yaralanmaya neden
olabilir. Makineyi kaldırmadan, taşımadan veya depoya
kaldırmadan önce durdurmak, için çember tutamağı 5 bırakın, emniyet anahtarını çıkartın ve bataryaları sökün.
Kuru bir yerde muhafaza edin.
DİKKAT: Sıkışma uyarısı. Sıkışmasını önlemek için
tutamakları katlarken parmakları tutamak braketleri
çevresindeki alanlardan uzak tutun.
DİKKAT: Katlama sırasında kablonun kablo ve tutamak
braketi arasındaki alanda gerginleşmediğinden
veya sıkışmadığından emin olun. Bu durum kabloya
zarar verebilir.
Çim biçme makinesinin tutamağı hızlı ve rahat bir şekilde
depoya kaldırabilmek için kolayca katlanır.
1. Tutamağın 4 , kilidinin açılabilmesi için her iki tarafında
bulunan iki tutamak kilidini 6 çekin ve yarım tur çevirin.
2. Tutamağı Şekil M’de gösterildiği gibi makinenin ön
kısmında katlayın.
3. Şekil M›de gösterildiği gibi tutamak braketleri 7 üzerinde
bulunan tutamak tutma deliklerini 8 bulun.
4. Tutamak kilidini 6 gevşetmek suretiyle tutamağı yerinde
kilitleyin, tutamak tutma deliklerine oturmasını sağlayın ve
tutamağın Şekil M’de gösterildiği gibi sıkıca kapandığından
emin olun.
Makinenin Taşınması (Şekil A, N)
TEHLİKE: Döner bıçaklar ciddi yaralanmaya neden
olabilir. Ciddi yaralanmaları önlemek için, başında
kimse yokken ya da şarj, temizlik, servis, nakliye,
kaldırma veya makineyi depoya kaldırma sırasında
emniyet anahtarı ve bataryaları çıkartın.
• Çim biçme makinesi, Şekil N›de gösterildiği gibi
uygun taşıma kolları 14 , 15 kullanılarak taşınabilir.
Çim biçme makinesini, ana tutamaktan (4) kavrayarak
kaldırmaya çalışmayın Çim Biçme Önerileri
UYARI: ÇİM BİÇME MAKİNESİNİN KULLANILACAĞI
ALANI DAİMA ÖNCEDEN İNCELEYİN VE DÖNER BIÇAK
TARAFINDAN FIRLATILABİLECEK OLAN TAŞ, ÇUBUK,
TEL, KEMİK VE DİĞER NESNELERİ TEMİZLEYİN.
160
UYARI: Biçme işlemini eğimli yüzeylerde aşağı ve yukarı
doğru değil yatay yüzeyde yapın. Eğimli yerlerde yönünüzü
değiştirirken çok dikkatli olun. Aşırı dik eğimli yerlerde
çalışmayın. Bastığınız yere daima dikkat edin.
1. Herhangi bir çakıl taşlı alandan geçerken makineyi “KAPALI”
konuma getirmek için çember tutamağı bırakın (taşlar bıçak
tarafından fırlatılabilir).
2. Sert zemin veya uzun boylu yabani otları biçerken makineyi
en yüksek kesme boyuna ayarlayın. Bir seferde çok fazla
çimin kesilmesi motorun aşırı yüklenmesine ve durmasına
neden olabilir. Bkz. Sorun Giderme Kılavuzu.
3. Çimlerin hızlı büyüme sezonunda bir çim toplama t
orbası 12 kullanılıyorsa, çim boşaltma ağzında tıkanma
olabilir. Makineyi kapalı konuma getirmek için çember
tutamağı bırakın, emniyet anahtarı ve bataryaları çıkartın.
Çim toplama haznesini çıkartın ve çimleri torbanın arka
ucuna sallayın. Boşaltma deliğinin etrafında biriken çimen
veya pisliği de temizleyin. Çim toplama haznesini değiştirin.
4. Makine anormal şekilde sarsılmaya başlarsa, makineyi kapalı
konuma getirmek için çember tutamağı bırakın, emniyet
anahtarı ve bataryaları çıkartın. Ndenini bulmak için derhal
kontrol edin. Sarsılma bir sorun belirtisidir. Bir servis kontrolü
yapılana kadar makineyi çalıştırmayın. Bu kılavuzdaki sorun
giderme bölümüne bakın.
5. En iyi kesim sonuçları için, bıçağı bilenmiş ve dengeli
muhafaza edin.
6. Öbek şeklinde birikmiş çimlere sahip bir alan performansı
düşüreceğinden her kullanımdan sonra makineyi iyice
kontrol edin ve temizleyin.
7. KISA BİR SÜRE İÇİN BİLE OLSA MAKİNENİN BAŞINDAN
AYRILDIĞINIZDA MAKİNEYİ KAPALI KONUMA
GETİRMEK İÇİN ÇEMBER TUTAMAĞI BIRAKIN, EMNİYET
ANAHTARI VE BATARYALARI ÇIKARTIN.
Aşağıdaki öneriler, akülü çim biçme
makinenizden optimum çalışma süresi
elde etmenize yardımcı olacaktır:
• Çimlerin özellikle uzun veya kalın olduğu
alanlarda yavaşlayın.
• Çimler yağmurdan ıslandığında veya üzerinde çiy varken
biçme yapmayın.
• Özellikle hızlı büyüme dönemlerinde çimlerinizi daha
sık kesin.
NOT: Batarya ömrünü uzatmak için makinenizin
kullanımdan sonra tekrar şarj edilmesi önerilir. Sık
şarj bataryaya zarar vermez ve bataryanın tamamen
şarj edilmiş ve bir sonraki kullanım için hazır durumda
olmasını sağlar. Bataryayı tam olarak şarj etmeden depoya
kaldırmak batarya ömrünü kısaltır.
BAKIM
TEHLİKE: Ciddi fiziksel yaralanma riskini azaltmak
için herhangi bir ayar ya da parça veya aksesuarları
söküp takma işleminden önce makineyi kapatın,
güvenlik anahtarını ve bataryayı çıkartın. Kazara
çalıştırma yaralanmaya neden olabilir.
Türkçe
Bıçağın Sökülmesi ve Takılması (Şekil O – Q)
TEHLİKE: YARALANMA RİSKİ. BIÇAK SİSTEMİNİ YENİDEN
TAKARKEN HER BİR PARÇANIN AŞAĞIDA AÇIKLANDIĞI GİBİ
DOĞRU TAKILDIĞINDAN EMİN OLUN. BIÇAK VEYA BIÇAK
SİSTEMİNİN DİĞER PARÇALARININ HATALI ŞEKİLDE MONTE
EDİLMESİ CİDDİ YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR.
TEHLİKE: Ciddi fiziksel yaralanma riskini azaltmak
için herhangi bir ayar ya da parça veya aksesuarları
söküp takma işleminden önce makineyi kapatın,
güvenlik anahtarını ve bataryayı çıkartın. Kazara
çalıştırma yaralanmaya neden olabilir.
1. Flanş somununu 25 çıkartırken bıçağın dönmesini önlemek
için bir 2x4 24 (yaklaşık 610 mm uzunluğunda) ahşap
parçası kesin.
UYARI: Eldiven ve uygun göz korumasını kullanın.
Makineyi yan yatırın. Bıçağın keskin kenarlarına
dikkat edin.
2. Tahtayı yerleştirin ve flanş somununu 25 Şekil O’da
gösterildiği gibi 18 mm’lik bir anahtarla 26 saat yönünün
tersine çevirerek sökün.
3. Kare metal bıçak ara parçasını 27 , kare plastik bıçak
yalıtıcısını 28 ve bıçağı 29 Şekil P’de gösterildiği gibi
çıkarın. Bıçak fanı 30 çıkartılmamalıdır. Tüm parçaları hasar
açısından inceleyin ve gerekirse değiştirin.
4. Şekil P›de gösterildiği gibi keskin veya yeni bıçağı 29 bıçak
fanının 30 omuz kısmına 31 takın.
NOT: Bıçak fanının 30 omzundaki 31 bilenmiş veya yeni
bıçağı değiştirirken, çim biçici normal dik konuma döndüğünde
bıçak üzerindeki “GRASS SIDE” (ÇİMEN TARAFI) ibaresinin yere
baktığından emin olun.
5. Plastik bıçak yalıtıcısını 28 bir taraftaki kalkık dudakları
bıçağın kenarlarına denk gelecek şekilde bıçağa takın.
6. Bıçak ara parçasını 27 , bıçak yalıtıcısının diğer tarafındaki
kalkık dudakların içine oturacak şekilde takın. Bıçak ve
bıçak yalıtıcısını gerektiğinde birlikte döndürerek, bıçak ara
parçasının deliğindeki düz kısımların milin düz kısımlarıyla
hizaladığınızdan emin olun.
7. Şekil Q›da gösterildiği gibi bıçağın dönmesini önleme
amaçlı tahta parçasını 24 yerleştirin. Flanş somununu (25)
flanşla birlikte bıçak ara parçasına 27 takın ve anahtarla
sıkıca sıkıştırın.
Normal koşullar altında bir çim biçme mevsimi süresince bıçağı
iki kez bileylemek yeterlidir. Kum bıçağın çabuk körelmesine
neden olur. Çimleriniz kumlu bir toprağa sahipse daha sık
bileyleme gerekebilir. EĞRİLMİŞ VEYA HASAR GÖRMÜŞ
BIÇAĞI HEMEN DEĞİŞTİRİN.
Bıçağı Bileylerken:
• Bıçağın dengeli kalmasını sağlayın.
• Bıçağı orijinal kesme açısında bileyleyin.
• Bıçakların her iki ucundaki kesici kenarları, her iki uçtan da
eşit miktarda malzeme çıkartarak bileyleyin.
Bıçağın Bir Mengenede Bileylenmesi:
(Şek. R)
1. Balyayı çıkarmadan önce, çember tutamağın serbest
bırakıldığından, bıçağın durduğundan ve güvenlik anahtarı
ile bataryaların çıkartılmış olduğundan emin olun.
2. Bıçağı makineden çıkartın. Bıçağın Sökülmesi ve Takılması
bölümündeki talimatlara bakın.
3. Bıçağı 29 bir mengene 32 içerisinde sabitleyin.
4. Uygun bir göz koruması ve eldiven takın ve herhangi bir
yerinizi kesmemeye dikkat edin.
5. Bıçağın kesici kenarlarını, orijinal kesici kenarın açısını
koruyarak ince dişli bir eğe 33 veya keskinleştirme taşıyla
dikkatlice bileyleyin.
6. Bıçağın dengesini kontrol edin. Bıçağın Dengelenmesi
talimatlarına bakın.
7. Makinedeki bıçağı değiştirin ve iyice sıkın.
Bıçağın Dengelenmesi (Şek. S)
Bir mengenede 32 yatay olarak sıkıştırılmış bıçağın orta
deliğini bir çivi veya yuvarlak tornavida 34 üzerine yerleştirerek
bıçağın 29 dengesini kontrol edin. Bıçağın herhangi bir ucu
aşağıya doğru dönerse, aşağı düşen ucu keskin kenarı boyunca
bileyleyin. Her iki uç da düşmediğinde bıçak düzgün şekilde
dengelenmiştir.
her iki uç da düşmediğinde dengelenmiştir.
Yağlama
Yağlamaya gerek yoktur. Tekerlekleri yağlamayın. Tekerlekler,
yağlamayı gerektirmeyen plastik taşıyıcı yüzeylere sahiptir.
Bıçağın Bileylenmesi
BIÇAĞI EN İYİ ÇİM BİÇME PERFORMANSI İÇİN KESKİN ŞEKİLDE
MUHAFAZA EDİN. KÖR BİR BIÇAK ÇİMLERİ DÜZGÜN KESMEZ.
• DCMW564, yedek bıçak DT20671 kullanılmasını gerektirir.
Bu el kitabında önerilmeyen aksesuarların kullanılması
tehlikeli olabilir.
UYARI: Bıçağı çıkarmaya, bileylemeye ve takmaya
çalışırken eldiven ve uygun göz koruması kullanın.
Güvenlik anahtarı ve bataryaların çıkartıldığından
emin olun.
Temizleme
Makineyi durdurmak için çember tutamağı 5 bırakın, bıçağın
durmasını bekleyin ve güvenlik anahtarını çıkartın. Alt kısımda
birikmiş olabilecek çim kırpıntılarını temizleyin. Birkaç defa
kullanım sonrası açıktaki bağlantı elemanlarının tümünün
sıkılığını kontrol edin.
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
161
Türkçe
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
Aşınmanın Önlenmesi
Gübre ve diğer bahçe kimyasalları metallerin aşınmasını
hızlandıran bazı maddeler içerir. Gübre veya kimyasalların
kullanıldığı alanlarda çalışırken, çim biçme makinesi aşağıdaki
şekilde derhal temizlenmelidir: Makineyi durdurmak için çember
tutamağı 5 bırakın ve makinenin fişini çekin. Maruz kalan
parçaları ıslak bir bezle silin.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com
adresinde mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde
yeterince güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir.
Teknik ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni
göstererek atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
SORUN GIDERME
Cihazınız doğru çalışmıyor gibi görünüyorsa, aşağıdaki talimatları
uygulayın. Sorun bu şekilde çözülemezse, lütfen DeWALT
servisiniz ile bağlantı kurun.
UYARI: Devam etmeden önce çim biçme makinesini
kapatmak için çember tutamağı serbest bırakın ve bıçağın
durmasını bekleyin.
162
Sorun
Olası Çözüm
Çember tutamak
Çember tutamağı çekmeden önce makine
devredeyken çim biçme fişinin düzgün şekilde takıldığından ve anahtar
makinesi çalışmaz
kutusundaki düğmeye tamamen basıldığından
emin olun.
Makineyi kapatmak için çember tutamağı bırakın.
Güvenlik anahtarını ve bataryayı çıkartın, makineyi
ters çevirin ve bıçağın serbestçe döndüğünü
kontrol edin.
Batarya yuvasında kir olmadığından ve düzgün bir
şekilde bağlandığından emin olun.
Batarya tam olarak şarj edilmiş mi? Şarj durum
düğmesine basın.
Çim biçme sırasında
Makineyi kapatmak için çember tutamağı bırakın.
motor duruyor
Güvenlik anahtarını ve bataryayı çıkartın. Makineyi
ters çevirin ve bıçağın serbestçe döndüğünü
kontrol edin.
Tekerleklerin kesme yüksekliğini en yüksek konuma
yükseltin ve makineyi çalıştırın.
Batarya yuvasında kir olmadığından ve düzgün bir
şekilde bağlandığından emin olun
Batarya tam olarak şarj edilmiş mi? Şarj durum
düğmesine basın
Makineye aşırı yüklenmekten kaçının. Kesme hızınızı
yavaşlatın veya kesim yüksekliğinizi artırın.
Çim biçme makinesi
Makineyi kapatmak için çember tutamağı bırakın.
çalışıyor ancak kesme Makinenin fişini çekin. Makineyi ters çevirin ve
performansı tatmin
şunları kontrol edin:
edici değil
• Keskinlik için bıçağı - Bıçağı keskin tutun.
• Tıkanıklık için gövde ve boşaltma oluğunu.
Çimen koşullarına göre tekerlek yüksekliği ayarı çok
düşük olabilir. Kesme yüksekliğini artırın.
Makineyi iterken
Makineyi kapatmak için çember tutamağı bırakın.
zorlanma
Makinenin fişini çekin. Alt kısmın çimende
sürtünmesini önlemek için kesim yüksekliğini
artırın. Her tekerleğin serbestçe döndüğünü
kontrol edin.
Türkçe
Sorun
Olası Çözüm
Makinede anormal ses
ve sarsıntı oluyor
Makineyi kapatmak için çember tutamağı bırakın.
Makinenin fişini çekin. Çim biçme makinesini yan
çevirin ve bıçağın bükülmediğinden veya hasar
görmediğinden emin olmak için kontrol edin. Bıçak
hasarlıysa, bir DeWALT yedek bıçağıyla değiştirin.
Gövdenin alt tarafı hasar görürse makineyi bir
DeWALT Yetkili servis merkezine götürün.
Bıçakta görünür bir hasar yoksa ve makine
halen sarsılıyorsa:
• Makineyi kapatmak için çember tutamağı bırakın.
• Makinenin fişini çekin.
• Tüm bıçak takımını Bıçağın Sökülmesi ve
Takılması bölümünde anlatıldığı gibi sökün.
• Tüm kirleri giderin ve her bir parçayı temizleyin.
• Her bir parçayı Bıçağın Sökülmesi
ve Takılması bölümünde anlatıldığı
gibi değiştirin.
Çim biçme makinesi halen titriyorsa, makineyi
yetkili bir DeWALT yetkili servis merkezine gönderin.
Fiş bağlantısını kontrol edin.
Şarj cihazını değiştirin.
Kanal tıkanmış. Makineyi kapatmak için çember
tutamağı bırakın. Makinenin fişini çekin. Çim kırpıntı
kanalını temizleyin.
Kesim yüksekliğini azaltmak için tekerleklerin kesme
yüksekliğini artırın.
Torba dolu. Torbayı daha sık boşaltın.
Batarya şarj cihazı
LED'leri yanmıyor
Çim biçme makinesi
torba ile kırpıntıları
kaldırmıyor
163
Ελληνικά
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 2 X 18V
DCMW564
Συγχαρητήρια!
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Τεχνικά δεδομένα
Χλοοκοπτικη μηχανη 2 x 18v
DCMW564
Τάση
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μήκος λεπίδας
Weight (without battery pack)
VDC
rpm
cm
kg
DCMW564
2 x 18
1
Li-Ion
3300
48
25,9
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60335:
dB(A)
79,5
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
92
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
2,0
Σταθμισμένη τιμή κραδασμών συστήματος χεριού/βραχίονα:
m/s2
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60335 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
164
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-77:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
2000/14/EC, Χλοοκοπτική μηχανή, L < 50 cm, Παράρτημα VI,
DEKRA Certification B.V., Meander 1051 / P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Ολλανδία
Αναγνωριστικός αριθμός κοινοποιημένου φορέα: 0344
Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με 2000/14/EK
(Άρθρο 12, Παράρτημα III, L< 50 cm):
LWA (μετρημένη ηχητική ισχύς) 92 dB(A)
αβεβαιότητα (K) = 2 dB(A)
LWA (εγγυημένη ηχητική ισχύς) 96 dB(A)
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
19.12.2017
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
Βάρος
Ελληνικά
Μπαταρίες
Αρ. κατ.
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά)
Βάρος (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
270
420
70
185
90
240
60
140
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
DCB113
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
•
•
•
•
•
•
•
Οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση συσκευών μπαταρίας,
πρέπει πάντοτε να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις
ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω, για
τον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας,
τραυματισμού προσώπων και υλικών ζημιών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση του μηχανήματος,
πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Για τη δική σας
ασφάλεια και των παρευρισκομένων, διαβάστε αυτές τις
οδηγίες πριν να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο. Φυλάξτε τις
οδηγίες σε ασφαλές μέρος για μεταγενέστερη χρήση.
• Διαβάστε προσεκτικά όλο το περιεχόμενο αυτού του
εγχειριδίου πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
• Η προοριζόμενη χρήση περιγράφεται σε αυτό
το εγχειρίδιο. Τόσο η χρήση εξαρτημάτων ή
προσαρτημάτων όσο και η πραγματοποίηση εργασιών
με τη συσκευή, που δε συνιστώνται σε αυτό το
εγχειρίδιο οδηγιών εγκυμονούν κίνδυνο τραυματισμού.
• Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Χρήση της συσκευής σας
Πάντοτε προσέχετε κατά τη χρήση της συσκευής.
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από νεαρά ή
αδύναμα άτομα χωρίς επίβλεψη.
•
•
•
Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν παιχνίδι.
Μην αφήνετε παιδιά ή ζώα να πλησιάσουν στο χώρο εργασίας
ή να αγγίζουν τη συσκευή.
Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά είναι
απαραίτητη η στενή επιτήρηση.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρο χωρίς υγρασία. Φροντίστε
να μην βραχεί η συσκευή.
Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
Μην ανοίγετε το περίβλημα του σώματος της συσκευής. Δεν
υπάρχουν στο εσωτερικό της εξαρτήματα που επιδέχονται
σέρβις από το χρήστη.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης, π.χ. παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων
ή σκόνης.
Πριν τη χρήση, διενεργείτε πάντα οπτικό έλεγχο για να
διαπιστώσετε ότι οι λεπίδες, τα μπουλόνια των λεπίδων και
το συγκρότημα κοπής δεν παρουσιάζουν φθορά ή βλάβη.
Αντικαθιστάτε μόνο σε σετ τις λεπίδες και τα μπουλόνια
που έχουν υποστεί φθορά ή ζημιά, για να διατηρήσετε τη
σωστή ζυγοστάθμιση.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα όταν υπάρχουν κοντά
άνθρωποι και ιδιαίτερα παιδιά, ή κατοικίδια ζώα.
Έχετε υπόψη σας ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι πάντα
υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους που προκαλούνται σε
τρίτους ή την ιδιοκτησία τους.
Πριν τη χρήση
•
•
•
Κατά τη χρήση του μηχανήματος φοράτε πάντα υποδήματα
βαρέος τύπου και μακρύ παντελόνι. Μην χρησιμοποιείτε
το μηχάνημα ξυπόλυτοι ή φορώντας ανοιχτά σανδάλια.
Αποφύγετε ρούχα με χαλαρή εφαρμογή ή με κορδόνια που
κρέμονται καθώς και τις γραβάτες.
Επιθεωρήστε προσεκτικά την περιοχή όπου θα χρησιμοποιηθεί
το μηχάνημα και απομακρύνετε όλες τα αντικείμενα τα οποία
μπορούν να εκσφενδονιστούν από το μηχάνημα.
Πριν τη χρήση, πάντα επιθεωρείτε οπτικά για να βεβαιωθείτε
ότι η λεπίδα, το μπουλόνι της λεπίδας και το συγκρότημα της
λεπίδας δεν έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιά. Αντικαθιστάτε
φθαρμένα ή χαλασμένα εξαρτήματα σε σετ για να διατηρήσετε
τη σωστή κατάσταση ζυγοστάθμισης. Αντικαθιστάτε τις
χαλασμένες ή μη αναγνώσιμες ετικέτες.
165
Ελληνικά
Μετά τη Χρήση
•
•
•
Όταν δε χρησιμοποιείται, η μηχανή πρέπει να φυλάσσεται σε
στεγνό, καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά.
Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
αποθηκευμένες συσκευές.
Όταν η συσκευή αποθηκεύεται ή μεταφέρεται μέσα σε όχημα
πρέπει να τοποθετείται στο χώρο αποσκευών ή να στερεώνεται
ώστε να μη μετακινείται σε περίπτωση απότομων μεταβολών
της ταχύτητας ή της κατεύθυνσης του οχήματος.
Έλεγχος και επισκευές
•
•
•
•
•
•
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή σας για τυχόν
εξαρτήματα που παρουσιάζουν ζημιά ή βλάβη. Ελέγξτε αν
υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα, ζημιές σε διακόπτες και
οτιδήποτε άλλο που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της.
Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν οποιοδήποτε εξάρτημά
της έχει υποστεί ζημιά ή βλάβη.
Φροντίστε οποιαδήποτε εξαρτήματα παρουσιάζουν ζημιά
ή βλάβη να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
Ποτέ μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε
οποιοδήποτε εξάρτημα, εκτός από αυτά που καθορίζονται στο
παρόν εγχειρίδιο.
Προσέχετε κατά τη ρύθμιση της χλοοκοπτικής μηχανής για να
αποφύγετε εμπλοκή των δακτύλων μεταξύ των κινούμενων
λεπίδων/εξαρτημάτων και των σταθερών τμημάτων
της μηχανής.
Κατά τη συντήρηση των λεπίδων να έχετε υπόψη σας ότι,
παρόλο που η πηγή τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένη, οι
λεπίδες εξακολουθούν να μπορούν να κινηθούν.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για
χλοοκοπτικές μηχανές
•
•
•
•
•
•
•
166
Μη μεταφέρετε το μηχάνημα όταν είναι σε λειτουργία η
πηγή ρεύματος.
Κρατάτε γερά τη λαβή και με τα δύο χέρια όταν χρησιμοποιείτε
τη χλοοκοπτική μηχανή.
Αν οποιαδήποτε στιγμή είναι απαραίτητο να γείρετε τη
χλοοκοπτική μηχανή, βεβαιωθείτε ότι και τα δύο χέρια σας
παραμένουν στη θέση χειρισμού ενώ γέρνετε τη μηχανή.
Κρατήστε και τα δύο σας χέρια στη θέση χειρισμού μέχρι
να επαναφέρετε τη χλοοκοπτική μηχανή στην σωστή θέση
στο έδαφος.
Ποτέ μη φοράτε ακουστικά ραδιοφώνου ή συσκευής
αναπαραγωγής μουσικής όταν χειρίζεστε τη
χλοοκοπτική μηχανή.
Ποτέ μην αποπειραθείτε να πραγματοποιήσετε ρύθμιση του
ύψους τροχού όταν το μοτέρ βρίσκεται σε λειτουργία ή ενώ το
κλειδί ασφαλείας βρίσκεται στο περίβλημα του διακόπτη.
Αν μπλοκάρει η χλοοκοπτική μηχανή, ελευθερώστε την μπάρα
λειτουργίας για να την απενεργοποιήσετε και περιμένετε
να σταματήσει η λεπίδα, πριν επιχειρήσετε να αποφράξετε
τη χοάνη ή να απομακρύνετε οτιδήποτε από κάτω από το
κάλυμμα της λεπίδας.
Μην πλησιάζετε τα χέρια και τα πόδια σας στην περιοχή κοπής.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Διατηρείτε τις λεπίδες αιχμηρές. Φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γάντια όταν χειρίζεστε τη λεπίδα της
χλοοκοπτικής μηχανής.
Εάν χρησιμοποιείτε το συλλέκτη γρασιδιού, ελέγχετέ τον
τακτικά για τυχόν φθορές. Εάν έχει φθαρεί υπερβολικά ο
συλλέκτης γρασιδιού, αντικαταστήστε τον με νέο, για τη δική
σας ασφάλεια.
Επιδεικνύετε εξαιρετική προσοχή όταν κινείστε προς τα πίσω ή
τραβάτε τη χλοοκοπτική μηχανή προς το μέρος σας.
Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από
τη χλοοκοπτική μηχανή. Παραμένετε πάντα μακριά από τα
ανοίγματα εξαγωγής.
Καθαρίστε την περιοχή όπου θα χρησιμοποιηθεί η χλοοκοπτική
μηχανή από αντικείμενα όπως πέτρες, ξύλα, σύρματα,
παιγνίδια, κόκαλα κλπ., τα οποία μπορούν να εκσφενδονιστούν
από τη λεπίδα. Αντικείμενα τα οποία κτυπούν στη λεπίδα
μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό σε άτομα.
Παραμένετε πίσω από τη λαβή όταν ο κινητήρας βρίσκεται
σε λειτουργία.
Μη χρησιμοποιείτε τη χλοοκοπτική μηχανή με γυμνά
πόδια ή φορώντας σανδάλια. Φοράτε πάντοτε κλειστά και
ανθεκτικά υποδήματα.
Μην τραβάτε προς τα πίσω τη χλοοκοπτική μηχανή, εκτός εάν
είναι απόλυτα απαραίτητο. Πάντοτε κοιτάτε κάτω και προς τα
πίσω πριν και όσο κινείστε προς τα πίσω.
Ποτέ μην κατευθύνετε το εξαγόμενο υλικό προς οποιονδήποτε.
Αποφύγετε την εξαγωγή υλικού προς κάποιο τοίχο ή άλλο
εμπόδιο. Το υλικό μπορεί να εξοστρακιστεί προς το χειριστή.
Απελευθερώστε τη μπάρα λειτουργίας για να απενεργοποιηθεί
η χλοοκοπτική μηχανή και να σταματήσει η λεπίδα πριν
περάσετε από επιφάνεια με χαλίκια.
Μη χρησιμοποιείτε τη χλοοκοπτική μηχανή χωρίς ολόκληρο
το συλλέκτη γρασιδιού, το προστατευτικό εξαγωγής, το πίσω
προστατευτικό και άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας
στη θέση τους και σε λειτουργία. Περιοδικά ελέγχετε όλα τα
προστατευτικά και τις προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας
για να εξασφαλίζετε ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση
λειτουργίας και ότι θα λειτουργήσουν σωστά επιτελώντας το
σκοπό τους. Αντικαταστήστε τυχόν προστατευτικό ή άλλη
διάταξη ασφαλείας που έχει υποστεί ζημιά, πριν από την
περαιτέρω χρήση.
Ποτέ μην αφήνετε μια χλοοκοπτική μηχανή σε λειτουργία
χωρίς επιτήρηση.
Πάντα απελευθερώνετε την μπάρα λειτουργίας για να
σταματήσει το μοτέρ και περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθεί
απόλυτα η λεπίδα, πριν καθαρίσετε τη χλοοκοπτική μηχανή,
αφαιρέσετε το σάκο συλλογής γρασιδιού, αποφράξετε το
προστατευτικό εξαγωγής, όταν αφήνετε τη χλοοκοπτική
μηχανή και πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία ρύθμισης,
επισκευής ή ελέγχου.
Χρησιμοποιείτε τη χλοοκοπτική μηχανή μόνο στο φως της
ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό, όταν αντικείμενα που
τυχόν βρίσκονται στην πορεία της λεπίδας είναι εύκολα ορατά
από την περιοχή χειρισμού της χλοοκοπτικής μηχανής.
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιμοποιείτε τη χλοοκοπτική μηχανή όταν είστε
υπό την επίδραση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, ή όταν
είστε άρρωστος(-η) ή κουρασμένος(-η). Πάντα να είστε σε
επαγρύπνηση, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε
κοινή λογική.
Αποφεύγετε τα επικίνδυνα περιβάλλοντα. Ποτέ μη
χρησιμοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή σε υγρό ή βρεγμένο
γρασίδι, ούτε στη βροχή. Να είστε πάντοτε σίγουροι για το που
πατάτε, και να περπατάτε, μην τρέχετε ποτέ.
Αν η χλοοκοπτική μηχανή παρουσιάσει ασυνήθιστους
κραδασμούς, ελευθερώστε την μπάρα λειτουργίας, περιμένετε
να σταματήσει η λεπίδα και στη συνέχεια διερευνήστε
αμέσως την αιτία. Οι κραδασμοί είναι γενικά προειδοποίηση
προβλήματος, δείτε το τμήμα Οδηγός αντιμετώπισης
προβλημάτων για συμβουλές σε περίπτωση μη
φυσιολογικών κραδασμών.
Φοράτε πάντοτε κατάλληλα προστατευτικά ματιών και
αναπνοής κατά τη χρήση της χλοοκοπτικής μηχανής.
Η χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ ή εξαρτήματος που δεν
συνιστάται για χρήση με αυτή τη χλοοκοπτική μηχανή, θα
μπορούσε να είναι επικίνδυνη. Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ
εγκεκριμένα από την DeWALT.
Ποτέ μην τεντώνεστε υπερβολικά όταν χρησιμοποιείτε τη
χλοοκοπτική μηχανή. Να εξασφαλίζετε πάντοτε σωστή στήριξη
στα πόδια σας και καλή ισορροπία όταν χρησιμοποιείτε τη
χλοοκοπτική μηχανή.
Σε εδάφη με κλίση, να κουρεύετε κατά το πλάτος της κλίσης και
ποτέ προς τα πάνω και κάτω. Επιδεικνύετε εξαιρετική προσοχή
όταν αλλάζετε κατεύθυνση σε εδάφη με κλίση.
Να προσέχετε για λακκούβες, αυλάκια, πέτρες ή άλλα
κρυμμένα αντικείμενα. Το ανώμαλο έδαφος μπορεί να
προκαλέσει ατύχημα λόγω ολίσθησης και πτώσης. Τα ψηλά
χόρτα μπορεί να κρύβουν εμπόδια.
Μην κουρεύετε σε βρεγμένο γρασίδι ή υπερβολικά κεκλιμένα
εδάφη. Η κακή στήριξη στα πόδια σας μπορεί να προκαλέσει
ατύχημα λόγω ολίσθησης και πτώσης.
Μην κουρεύετε κοντά σε γκρεμούς, χαντάκια ή πρανή. Μπορεί
να παραπατήσετε ή να χάσετε την ισορροπία σας.
Πάντοτε αφήνετε τη χλοοκοπτική μηχανή να κρυώσει πριν
την αποθηκεύσετε.
Τραβήξτε το φις από την πρίζα και αφαιρέστε το πακέτο
μπαταρίας από το μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα
τμήματα έχουν σταματήσει τελείως:
ʵʵ Όταν φεύγετε από το μηχάνημα.
ʵʵ Πριν καθαρίσετε απόφραξη.
ʵʵ Πριν τον έλεγχο, τον καθαρισμό ή την εργασία
στη συσκευή.
Ασφάλεια τρίτων
•
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν σε αυτά έχει παρασχεθεί
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους επίβλεψη ή
εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
•
•
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλίζεται ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.
Αφού χτυπήσει σε ξένο αντικείμενο. Επιθεωρήστε τη συσκευή
για ζημιές και προβείτε σε επισκευές, όπως χρειάζεται.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Τραυματισμοί από επαφή με οποιαδήποτε περιστρεφόμενα/
κινούμενα μέρη.
• Τραυματισμοί κατά την αλλαγή οποιωνδήποτε εξαρτημάτων,
λεπίδων ή αξεσουάρ.
• Σωματικές βλάβες από παρατεταμένη χρήση εργαλείου. Όταν
χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε εργαλείο για παρατεταμένα
χρονικά διαστήματα, να μην παραλείπετε με κανένα τρόπο να
κάνετε τακτικά διαλείμματα.
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνοι στην υγεία που προκαλούνται από την εισπνοή
σκόνης όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο (παράδειγμα:- όταν
επεξεργάζεστε ξύλο, ειδικά δρυς, οξιά και MDF.)
• Ποτέ μην παίρνετε στα χέρια σας ή μεταφέρετε μια συσκευή
όταν το μοτέρ της είναι σε λειτουργία.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
167
Ελληνικά
•
Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
•
•
•
•
•
•
•
168
•
•
•
•
•
•
•
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] B)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 19 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας 20 στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
Ενδείξεις φόρτισης
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
Ελληνικά
*Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη
ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα υποδηλώσει
τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή
εμφανίζοντας την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα
με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή
και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ο φορτιστής DCB115 είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό
ανεμιστήρα σχεδιασμένο να ψύχει το πακέτο μπαταρίας. Ο
ανεμιστήρας θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται
να ψυχθεί το πακέτο μπαταρίας. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί
σωστά ή αν είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού. Μην
επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό
του φορτιστή.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί
το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό,
τοποθετήστε τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Στερέωση στον τοίχο
Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν
σε τοίχο ή να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια
εργασίας. Αν πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο, τοποθετήστε
το φορτιστή κοντά σε πρίζα ρεύματος και μακριά από γωνίες
ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά του φορτιστή ως πρότυπο
για τον καθορισμό της θέσης των βιδών στερέωσης στον τοίχο.
Στερεώστε το φορτιστή με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βίδες
γυψοσανίδας (αγοράζονται ξεχωριστά) μήκους τουλάχιστον
25,4 mm με κεφαλή βίδας διαμέτρου τουλάχιστον 7–9 mm,
βιδωμένες σε ξύλο σε βέλτιστο βάθος με τρόπο ώστε κάθε βίδα
να προεξέχει περίπου 5,5 mm Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην
πίσω πλευρά του φορτιστή με τις βίδες που προεξέχουν και
συμπλέξτε τις βίδες πλήρως μέσα στις εγκοπές.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία
και τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες
ασφαλείας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια
το καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
169
Ελληνικά
•
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις
για ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
170
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μεταφορα της Μπαταριας FLEXVOLTTM
Η μπαταρία DeWALT FLEXVOLTTM διαθέτει δύο καταστάσεις:
Χρήσης και Μεταφοράς.
Κατάσταση Χρήσης: Όταν η μπαταρία FLEXVOLTTM δεν έχει
τοποθετηθεί σε προϊόν ή έχει τοποθετηθεί σε προϊόν DeWALT
18 V, θα λειτουργεί σαν μπαταρία 18 V. Όταν η μπαταρία
FLEXVOLTTM έχει τοποθετηθεί σε προϊόν 54 V ή 108 V (δύο
μπαταριών των 54 V), θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54 V.
Κατάσταση Μεταφοράς: Όταν έχει τοποθετηθεί το καπάκι
στην μπαταρία FLEXVOLTTM, η μπαταρία είναι σε κατάσταση
μεταφοράς. Φυλάξτε το καπάκι για την περίπτωση μεταφοράς.
Όταν είναι σε κατάσταση
Μεταφοράς, οι σειρές των
κυψελών είναι ηλεκτρικά
αποσυνδεδεμένες μέσα στο
πακέτο μπαταρίας, με
αποτέλεσμα να θεωρείται ως 3 μπαταρίες με χαμηλότερη
ονομαστική τιμή βατωρών (Wh) αντί για 1 μπαταρία με
υψηλότερη ονομαστική τιμή βατωρών. Αυτή η αυξημένη
ποσότητα των 3 μπαταριών με τη μειωμένη ονομαστική τιμή
βατωρών μπορεί να κάνει εφικτή την εξαίρεση του πακέτου
μπαταριών από ορισμένους κανονισμούς μεταφορών που
επιβάλλονται στις μπαταρίες με υψηλότερη ονομαστική
τιμή βατωρών.
Παραδειγμα σημανσης χρησης και
Για παράδειγμα, η τιμή Wh μεταφορας στην ετικετα
Μεταφοράς μπορεί να είναι
3 x 36 Wh, που σημαίνει
3 μπαταρίες των 36 Wh
Ελληνικά
η μία. Η τιμή Wh Χρήσης μπορεί να είναι 108 Wh (υπονοείται
1 μπαταρία).
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΕΙΚ. C)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν
ένδειξη επιπέδου φόρτισης με τρεις πράσινες λυχνίες LED που
υποδηλώνουν το επίπεδο φόρτισης που απομένει στο εκάστοτε
πακέτο μπαταρίας.
Η ένδειξη επιπέδου φόρτισης είναι μια προσεγγιστική ένδειξη
της φόρτισης που υπολείπεται στο πακέτο μπαταρίας, σύμφωνα
με τα εξής:
75–100% φορτισμένο
51-74% φορτισμένο
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
< 50% φορτισμένο
Το πακέτο πρέπει να
φορτιστεί
Για να ενεργοποιήσετε την ένδειξη επιπέδου φόρτισης, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί ένδειξης επιπέδου φόρτισης.
Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED
που είναι ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει.
Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, η ένδειξη επιπέδου φόρτισης δεν θα
ανάβει και η μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη επιπέδου φόρτισης είναι απλά ενδεικτική
του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών.
Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται
σε μεταβολές βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της
θερμοκρασίας και της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
ΧΡΗΣΗ (χωρίς καπάκι μεταφοράς). Παράδειγμα: Η
τιμή Wh είναι 108 Wh (1 μπαταρία με 108 Wh).
ΜΕΤΑΦΟΡΑ (με ενσωματωμένο καπάκι μεταφοράς).
Παράδειγμα: Η τιμή Wh είναι 3 x 36 Wh (3 μπαταρίες
των 36 Wh).
Τύπος μπαταριών
Το εργαλείο DCMW564 λειτουργεί με πακέτο μπαταρίας
των 18V.
Για βέλτιστα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε DCB184, DCB546
ή DCB547
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα
Τεχνικά δεδομένα.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Χλοοκοπτική μηχανή
1Φορτιστή
1 Σάκο συλλογής γρασιδιού
1 Πώμα τεμαχισμού
1 Κλειδί ασφαλείας
1 Πακέτο μπαταρίας Li-Ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1
μοντέλα)
2 Πακέτα μπαταριών Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2
μοντέλα)
171
Ελληνικά
3 Πακέτα μπαταριών Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3
μοντέλα)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες, οι φορτιστές και τα κουτιά
μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στα μοντέλα Ν. Οι μπαταρίες
και οι φορτιστές δεν περιλαμβάνονται στα μοντέλα ΝΤ. Τα
μοντέλα B περιλαμβάνουν μπαταρίες Bluetooth®.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι
κατατεθέντα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth®,
SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από
την DeWALT γίνεται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα
και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους
ιδιοκτήτες τους.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Προσέχετε τις αιχμηρές λεπίδες. Οι λεπίδες συνεχίζουν
να περιστρέφονται και μετά την απενεργοποίηση του
μοτέρ. Αφαιρέστε τη διάταξη απενεργοποίησης πριν
τη συντήρηση ή αν υποστεί ζημιά το καλώδιο.
Προσέχετε για τυχόν αντικείμενα που
εκσφενδονίζονται. Μην αφήνετε να πλησιάσουν άλλα
άτομα στην περιοχή κοπής.
Ηχητική ισχύς εγγυημένη σύμφωνα με την Οδηγία
2000/14/ΕΚ.
96
Μην εκθέσετε τον εξοπλισμό στη βροχή.
Οι λεπίδες συνεχίζουν να κινούνται και μετά
την απενεργοποίηση της μηχανής.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας (Εικ. G)
Ο κωδικός ημερομηνίας 35 , ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω
στο περίβλημα. Παράδειγμα:
2018 XX-XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
172
1 Κουτί διακόπτη ενεργοποίησης- απενεργοποίησης
2 Κουμπί ενεργοποίησης- απενεργοποίησης
3 Κλειδί ασφαλείας
4 Λαβή
5 Λαβή λειτουργίας
6 Ασφαλίσεις λαβής
7 Στηρίγματα λαβής
8 Οπές συγκράτησης λαβής για φύλαξη
9 Κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας
10 Μοχλός ρύθμισης ύψους κοπής
11 Κάλυμμα πίσω πόρτας
12 Σάκος συλλογής γρασιδιού
13 Λαβή σάκου συλλογής γρασιδιού
14 Πάνω λαβή μεταφοράς
15 Κάτω λαβή μεταφοράς
Προοριζομενη Χρηση
Αυτή η χλοοκοπτική μηχανή έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές
εφαρμογές κουρέματος γκαζόν.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτή η χλοοκοπτική μηχανή είναι μια επαγγελματική συσκευή
φροντίδας γκαζόν.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε τη μονάδα,
αφαιρείτε το κλειδί ασφαλείας και αφαιρείτε τα
πακέτα μπαταρίας πριν τη συναρμολόγηση, πριν
κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε/
τοποθετήσετε προσαρτήματα ή αξεσουάρ. Τυχόν
αθέλητη εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Προσαρμογή ύψους λαβής (Εικ. D, E)
Η χλοοκοπτική σας μηχανή παραδίδεται σε κατάσταση φύλαξης.
Θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη λαβή στη θέση λειτουργίας
πριν συνεχίσετε.
1. Για να απασφαλίσετε τη λαβή 4 από τη θέση φύλαξης,
τραβήξτε και συστρέψτε κατά μισή στροφή τις δύο
ασφαλίσεις λαβής 6 που βρίσκονται και στις δύο πλευρές
της λαβής όπως δείχνει η Εικ. D.
2. Ανυψώστε τη λαβή στη θέση λειτουργίας.
3. Εντοπίστε τις δύο οπές συγκράτησης λαβής 16 που
βρίσκονται στα στηρίγματα της λαβής 7 όπως δείχνει η
Εικ. E.
4. Προσαρμόστε τη λαβή στη θέση που είναι η πιο κατάλληλη
για το χειριστή και ασφαλίστε τη λαβή στη θέση της
αποσυστρέφοντας τις ασφαλίσεις λαβής 6 και επιτρέποντάς
τους να ασφαλίσουν στις επιθυμητές οπές συγκράτησης.
Ελληνικά
Σάκος συλλογής γρασιδιού (Εικ. F, G)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Αφαιρείτε το κλειδί ασφαλείας και τα πακέτα
μπαταρίας πριν αφαιρέσετε το ένθετο τεμαχισμού και όταν
ανοίγετε το κάλυμμα της πίσω πόρτας και εγκαθιστάτε
το σάκο.
1. Βεβαιωθείτε ότι το ένθετο τεμαχισμού 22 (Εικ. G) έχει
αφαιρεθεί από τη χλοοκοπτική μηχανή πριν προχωρήσετε
στο βήμα 2.
2. Ανυψώστε το κάλυμμα 11 της πίσω πόρτας και
τοποθετήστε το σάκο συλλογής γρασιδιού 12 πάνω στη
χλοοκοπτική μηχανή ώστε τα άγκιστρα 18 του σάκου να
στηρίζονται πάνω στα ωτία 21 όπως δείχνει η Εικ. F. Κατόπιν
κατεβάστε το κάλυμμα της πίσω πόρτας.
Ένθετο τεμαχισμού γρασιδιού (Εικ. A, G)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Αφαιρείτε το κλειδί ασφαλείας και τα πακέτα
μπαταρίας πριν αφαιρέσετε το σάκο συλλογής, και όταν
τοποθετείτε το ένθετο τεμαχισμού.
1. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι τοποθετημένος ο σάκος συλλογής
γρασιδιού 12 πριν προχωρήσετε στο βήμα 2.
2. Ανυψώστε το κάλυμμα της πίσω πόρτας 11 και εισάγετε
το ένθετο τεμαχισμού 22 πλήρως μέσα στη χλοοκοπτική
μηχανή όπως δείχνει η Εικ. G.
3. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της πίσω πόρτας είναι κάτω,
πριν ενεργοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή.
Οπίσθια εξαγωγή
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Αφαιρείτε το κλειδί ασφαλείας και τα πακέτα
μπαταρίας πριν αφαιρέσετε το σάκο συλλογής και το
ένθετο τεμαχισμού.
1. Για να χρησιμοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή σε
λειτουργία οπίσθιας εξαγωγής, αφαιρέστε και το σάκο και το
ένθετο τεμαχισμού.
2. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της πίσω πόρτας είναι κάτω, για
τη λειτουργία οπίσθιας εξαγωγής.
3. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πίσω πόρτα έχει σχήμα τέτοιο ώστε το
άνοιγμα (στο κάτω μέρος) δεν μπορεί να κλείσει τελείως.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε τη μονάδα,
αφαιρείτε το κλειδί ασφαλείας και αφαιρείτε τα
πακέτα μπαταρίας πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
προσαρτήματα ή αξεσουάρ. Τυχόν αθέλητη εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Τοποθέτηση και αφαίρεση των πακέτων
μπαταρίας (Εικ. H)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΙΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.
Αυτή η χλοοκοπτική μηχανή έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί
με δύο πακέτα μπαταρίας της ίδιας χωρητικότητας. Η
χλοοκοπτική μηχανή δεν μπορεί να λειτουργήσει με ένα
μόνο πακέτο μπαταρίας και αν χρησιμοποιήσετε πακέτα
μπαταρίας διαφορετικής χωρητικότητας, όταν εξαντληθεί το
πακέτο μπαταρίας μικρότερης χωρητικότητας θα προκληθεί
απενεργοποίηση της μονάδας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να βεβαιώνεστε
ότι κάθε πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως φορτισμένο.
Για την εγκατάσταση των πακέτων
μπαταρίας
1. Ανυψώστε και κρατήστε ανυψωμένο το κάλυμμα των
διαμερισμάτων μπαταριών 9 για να αποκτήσετε πρόσβαση
στα διαμερίσματα μπαταριών 23 .
2. Εισάγετε μία μπαταρία 16 σε κάθε ένα από τα διαμερίσματα
μπαταριών μέχρι να ακουστεί χαρακτηριστικός ήχος κλικ
(Εικ. H). Βεβαιωθείτε ότι τα πακέτα μπαταρίας έχουν εδράσει
πλήρως και έχουν ασφαλίσει πλήρως στη θέση τους.
3. Κλείστε το κάλυμμα των διαμερισμάτων μπαταριών.
Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει πλήρως πριν θέσετε
σε λειτουργία τη χλοοκοπτική μηχανή.
Για την αφαίρεση των πακέτων μπαταρίας
1. Ανοίξτε το κάλυμμα 9 των διαμερισμάτων μπαταριών, όπως
περιγράφηκε πιο πάνω.
2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας 15 στο
πακέτο μπαταρίας και τραβήξτε το πακέτο μπαταρίας 16
έξω από το εργαλείο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΣΑΣ ΜΗΧΑΝΗ
Ανατρέξτε στην Εικόνα A στην αρχή αυτού του εγχειριδίου για
μια πλήρη λίστα των μερών του εργαλείου. Φυλάξτε το παρόν
εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κοφτερή κινούμενη λεπίδα. Μη
χρησιμοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή σε λειτουργία
τεμαχισμού αν η πίσω πόρτα δεν έχει κλείσει με τη βοήθεια
του ελατηρίου, καθώς μπορεί να προκληθεί σοβαρός
τραυματισμός. Παραδώστε τη χλοοκοπτική σας μηχανή
στο πιο κοντινό κέντρο σέρβις για επισκευή.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μη χρησιμοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή
χωρίς να έχει ασφαλίσει η λαβή στη θέση της.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Διατηρείτε τις λεπίδες κοφτερές.
Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή σε
λειτουργία συλλογής σε σάκο, εκτός αν τα άγκιστρα
ανάρτησης στο συλλέκτη γρασιδιού έχουν εδράσει
σωστά πάνω στη χλοοκοπτική μηχανή και η πίσω πόρτα
εξαγωγής στηρίζεται σταθερά στο πάνω μέρος του
συλλέκτη γρασιδιού, επειδή θα μπορούσε να προκύψει
σοβαρός τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφήνετε τη χλοοκοπτική μηχανή να
λειτουργεί με το δικό της ρυθμό. Μην υπερφορτώνετε
τη μηχανή.
173
Ελληνικά
Ρύθμιση ύψους χλοοκοπτικής μηχανής
(Εικ. I)
Το ύψος κοπής ρυθμίζεται από τον κεντρικό μοχλό ρύθμισης
ύψους κοπής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν είστε βέβαιοι για το ύψος κοπής, αρχίστε το
κούρεμα με το μοχλό ρύθμισης ύψους 10 τοποθετημένο προς
το πίσω μέρος της συσκευής και ρυθμίστε το ύψος προς τα κάτω
όπως χρειάζεται, όπως δείχνει η Εικόνα I.
Για να ρυθμίσετε το ύψος κοπής
1. Τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης ύψους κοπής 10 έξω από την
εγκοπή ασφάλισης 17 .
2. Μετακινήστε το μοχλό προς το πίσω μέρος της συσκευής για
να αυξήσετε το ύψος κοπής.
3. Μετακινήστε το μοχλό προς το μπροστινό μέρος της
συσκευής για να μειώσετε το ύψος κοπής.
4. Πιέστε το μοχλό ρύθμισης ύψους σε μια από τις
εγκοπές ασφάλισης.
Κλειδί ασφαλείας (Εικ. J)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Διατηρείτε τις λεπίδες κοφτερές.
Για να αποτρέψετε την αθέλητη εκκίνηση ή τη μη
εξουσιοδοτημένη χρήση της χλοοκοπτικής μηχανής
μπαταρίας, στο σχεδιασμό της μηχανής έχει προβλεφθεί
ένα αφαιρούμενο κλειδί ασφαλείας 3 . Η χλοοκοπτική
μηχανή θα είναι τελείως απενεργοποιημένη όταν έχει
αφαιρεθεί το κλειδί ασφαλείας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κλειδί ασφαλείας έχει μια οπή στο κέντρο
του για να επιτρέπει τη φύλαξή του σε ένα καρφί, μακριά
από παιδιά. Μην προσδένετε το κλειδί ασφαλείας στη
χλοοκοπτική μηχανή.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Οι περιστρεφόμενες λεπίδες μπορούν
να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Για να
αποτρέψετε σοβαρό τραυματισμό, αφαιρείτε το
κλειδί ασφαλείας και τα πακέτα μπαταρίας όταν
η χλοοκοπτική μηχανή δεν επιτηρείται ή όταν
φορτίζετε, καθαρίζετε, συντηρείτε, μεταφέρετε,
ανυψώνετε ή αποθηκεύετε τη χλοοκοπτική μηχανή.
Εκκίνηση της χλοοκοπτικής μηχανής
(Εικ. K, L)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Διατηρείτε τις λεπίδες κοφτερές. Μην
προσπαθήσετε ποτέ να παρακάμψετε τη λειτουργία
αυτού του κουτιού διακόπτη και του συστήματος
κλειδιού ασφαλείας, καθώς θα μπορούσε να
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χλοοκοπτική μηχανή είναι λειτουργική όταν
έχουν εγκατασταθεί οι μπαταρίες και το κλειδί ασφαλείας.
1. Εισάγετε το κλειδί ασφαλείας 3 μέσα στο περίβλημα
διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ 1 έως
ότου εδράσει πλήρως μέσα στο περίβλημα όπως δείχνει η
Εικ. K. Τώρα η χλοοκοπτική μηχανή είναι λειτουργική.
2. Η χλοοκοπτική σας μηχανή διαθέτει ειδικό κουτί
διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ 1 .
Για να χρησιμοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή,
174
πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ 2 στο κουτί
διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ 1 και κατόπιν τραβήξτε τη λαβή λειτουργίας 5 προς το
τιμόνι, όπως δείχνει η Εικ. L. Όταν τεθεί σε λειτουργία η
χλοοκοπτική μηχανή, μπορείτε να ελευθερώσετε το κουμπί
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ.
3. Για να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΕΤΕ τη χλοοκοπτική μηχανή,
απελευθερώστε τη λαβή λειτουργίας 5 .
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να
ασφαλίσετε ένα διακόπτη ή τη λαβή λειτουργίας στην
ενεργοποιημένη θέση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η λαβή λειτουργίας επιστρέψει στην αρχική
της θέση θα ενεργοποιήσει τον «αυτόματο μηχανισμό πέδησης».
Ο κινητήρας φρενάρει μηχανικά και η λεπίδα του χλοοκοπτικού
σταματάει μέσα σε τρία δευτερόλεπτα.
Υπερφόρτωση της χλοοκοπτικής μηχανής
Για να αποτρέψετε ζημιά λόγω συνθηκών υπερφόρτωσης, μην
επιχειρείτε να αφαιρείτε πάρα πολύ γρασίδι με τη μία. Μειώστε
το ρυθμό κοπής ή αυξήστε το ύψος κοπής.
Mower Overload
To prevent damage due to overload conditions, do not try to
remove too much grass at one time. Slow down your cutting
pace, or raise the cut height.
Αποθήκευση (Εικ. A, M)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η περιστρεφόμενη λεπίδα μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Ελευθερώστε τη λαβή
λειτουργίας 5 για να απενεργοποιήσετε η χλοοκοπτική
μηχανή, αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και αφαιρέστε τις
μπαταρίες πριν ανυψώσετε, μεταφέρετε ή αποθηκεύσετε
τη χλοοκοπτική μηχανή. Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημείο εμπλοκής. Για να αποφύγετε
εμπλοκή των δακτύλων σας, κρατάτε τα μακριά από την
περιοχή γύρω από τα στηρίγματα λαβής όταν διπλώνετε
τις λαβές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι κατά την αναδίπλωση το
καλώδιο δεν τεντώνεται υπερβολικά και δεν πιάνεται στην
περιοχή ανάμεσα στη λαβή και στο στήριγμα λαβής. Αυτό
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο.
Η λαβή της χλοοκοπτικής μηχανής μπορεί να διπλωθεί εύκολα
προς τα κάτω για γρήγορη και άνετη αποθήκευση.
1. Για να απασφαλίσετε τη λαβή 4 , τραβήξτε και συστρέψτε
κατά μισή στροφή τις δύο ασφαλίσεις λαβής 6 που
βρίσκονται και στις δύο πλευρές της λαβής.
2. Διπλώστε τη λαβή προς το μπροστινό μέρος της
χλοοκοπτικής μηχανής όπως δείχνει η Εικ. M.
3. Εντοπίστε τις δύο οπές συγκράτησης λαβής 8 που
βρίσκονται στα στηρίγματα λαβής 7 όπως δείχνει η Εικ. M.
4. Ασφαλίστε τη λαβή στη θέση της αποσυστρέφοντας τις
ασφαλίσεις λαβής 6 και επιτρέποντάς τους να κουμπώσουν
στις οπές συγκράτησης για φύλαξη, και βεβαιωθείτε ότι η
λαβή έχει ασφαλίσει σταθερά όπως δείχνει η Εικ. M.
Ελληνικά
Μεταφορά της χλοοκοπτικής μηχανής
(Εικ. A, Ν)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Οι περιστρεφόμενες λεπίδες μπορούν
να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Για να
αποτρέψετε σοβαρό τραυματισμό, αφαιρείτε το
κλειδί ασφαλείας και τα πακέτα μπαταρίας όταν
η χλοοκοπτική μηχανή δεν επιτηρείται ή όταν
φορτίζετε, καθαρίζετε, συντηρείτε, μεταφέρετε,
ανυψώνετε ή αποθηκεύετε τη χλοοκοπτική μηχανή.
• Μπορείτε να μεταφέρετε τη χλοοκοπτική μηχανή από τις
εύχρηστες λαβές μεταφοράς 14 , 15 όπως δείχνει η Εικόνα
N. ΜΗΝ επιχειρήσετε να ανυψώσετε τη χλοοκοπτική μηχανή
πιάνοντάς την από την κύρια λαβή 4 .
Συμβουλές για κούρεμα του γκαζόν
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ, ΤΑ ΚΛΑΔΙΑ, ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ,
ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΚΣΦΕΝΔΟΝΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε εδάφη με κλίση, να κουρεύετε
κατά το πλάτος της κλίσης και ποτέ προς τα πάνω και
κάτω. Επιδεικνύετε εξαιρετική προσοχή όταν αλλάζετε
κατεύθυνση σε εδάφη με κλίση. Μην κουρεύετε σε
υπερβολικά απότομες κλίσεις. Να διατηρείτε πάντα καλή
στήριξη στα πόδια σας.
1. Ελευθερώστε τη λαβή λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε
τη χλοοκοπτική μηχανή όταν διασχίζετε επιφάνεια με χαλίκια
(μπορεί να εκσφενδονιστούν πέτρες από τη λεπίδα).
2. Ρυθμίστε τη χλοοκοπτική μηχανή στο μεγαλύτερο δυνατό
ύψος κοπής όταν κουρεύετε σε τραχύ έδαφος ή σε ψηλά
αγριόχορτα. Η απομάκρυνση υπερβολικής ποσότητας
γρασιδιού με τη μία μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση
του μοτέρ και διακοπή της λειτουργίας του. Συμβουλευθείτε
την ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων.
3. Αν χρησιμοποιήσετε το σάκο συλλογής γρασιδιού (12)
κατά την εποχή της ταχείας βλάστησης, το γρασίδι
μπορεί να έχει την τάση να φράζει το άνοιγμα εξαγωγής.
Ελευθερώστε τη λαβή λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε
τη χλοοκοπτική μηχανή, αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και
τα πακέτα μπαταριών. Αφαιρέστε το συλλέκτη γρασιδιού
και ανακινήστε τον ώστε το γρασίδι να πέσει στο πίσω άκρο
του σάκου. Επίσης, καθαρίστε τυχόν γρασίδι ή υπολείμματα
που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί περιμετρικά στο άνοιγμα
εξαγωγής. Επανατοποθετήστε το συλλέκτη γρασιδιού.
4. Αν η χλοοκοπτική μηχανή παρουσιάσει ασυνήθιστους
κραδασμούς, ελευθερώστε τη λαβή λειτουργίας για να
απενεργοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή και αφαιρέστε
το κλειδί ασφαλείας και τα πακέτα μπαταρίας. Ελέγξτε
άμεσα για την αιτία. Οι κραδασμοί είναι προειδοποίηση
για προβλήματα. Μη χρησιμοποιήσετε τη χλοοκοπτική
μηχανή μέχρι να γίνει έλεγχος από το σέρβις. Ανατρέξτε
στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» αυτού
του εγχειριδίου.
5. Για τα καλύτερα αποτελέσματα κοπής, διατηρείτε τη λεπίδα
τροχισμένη και ζυγοσταθμισμένη.
6. Επιθεωρείτε και καθαρίζετε σχολαστικά τη χλοοκοπτική
μηχανή μετά από κάθε χρήση, επειδή αν συλλεχθεί
στο κάλυμμα συμπυκνωμένη στρώση γρασιδιού θα
υποβαθμιστεί η απόδοση της μηχανής.
7. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΛΥΘΕΡΩΝΕΤΕ ΤΗ ΛΑΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ, ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΠΡΙΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΗ
ΜΗΧΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.
Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας
βοηθήσουν να επιτύχετε το βέλτιστο
χρόνο λειτουργίας από τη χλοοκοπτική
σας μηχανή μπαταρίας:
• Μειώνετε την ταχύτητα κίνησης σε περιοχές όπου το γρασίδι
είναι ιδιαίτερα ψηλό ή πυκνό.
• Αποφεύγετε να κουρεύετε το γρασίδι όταν είναι βρεγμένο
από βροχή ή έχει μουσκέψει από δροσιά.
• Κουρεύετε το γκαζόν σας συχνά, ειδικά κατά τις περιόδους
ταχείας ανάπτυξης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να επαναφορτίζετε τη
χλοοκοπτική μηχανή μετά τη χρήση, για να επιμηκύνετε
τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συχνή φόρτιση δεν
θα βλάψει την μπαταρία σας, ενώ θα διασφαλίσει ότι η
μπαταρίας είναι πλήρως φορτισμένη και έτοιμη για την
επόμενη χρήση της. Η αποθήκευση της μπαταρίας σε μη
πλήρως φορτισμένη κατάσταση θα μειώσει τη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε τη μονάδα,
αφαιρείτε το κλειδί ασφαλείας και αφαιρείτε τα
πακέτα μπαταρίας πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
προσαρτήματα ή αξεσουάρ. Τυχόν αθέλητη εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Αφαίρεση και εγκατάσταση της λεπίδας
(Εικ. O - Q)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.
ΟΤΑΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΛΕΠΙΔΑΣ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΧΕΙ
ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ. Η ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ
Ή ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε τη μονάδα,
αφαιρείτε το κλειδί ασφαλείας και αφαιρείτε τα
πακέτα μπαταρίας πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
175
Ελληνικά
προσαρτήματα ή αξεσουάρ. Τυχόν αθέλητη εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
1. Κόψτε ένα τεμάχιο ξύλου 2»x4» 24 (μήκους περίπου
610 mm) (2 ποδιών) για να εμποδίσετε την περιστροφή της
λεπίδας κατά την αφαίρεση του παξιμαδιού φλάντζας 25 .
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φοράτε γάντια και κατάλληλη
προστασία ματιών. Γυρίστε τη μηχανή στο πλάι. Προσέχετε
τις κοφτερές άκρες της λεπίδας.
2. Τοποθετήστε το ξύλο και ξεβιδώστε το παξιμάδι
φλάντζας 25 αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας ένα κλειδί
18 mm 26 όπως δείχνει η Εικ. O.
3. Αφαιρέστε τον τετράγωνο μεταλλικό αποστάτη λεπίδας 27 ,
το τετράγωνο πλαστικό μονωτικό λεπίδας 28 και τη
λεπίδα 29 όπως δείχνει η Εικ. P. Ο ανεμιστήρας λεπίδας 30 δεν πρέπει να αφαιρεθεί. Εξετάστε όλα τα μέρη για ζημιές
και αντικαταστήστε αν χρειάζεται.
4. Εγκαταστήστε την τροχισμένη ή τη νέα λεπίδα 29 πάνω
στον αυχένα 31 του ανεμιστήρα λεπίδας 30 όπως δείχνει
η Εικ. P.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επανατοποθετείτε την τροχισμένη ή
νέα λεπίδα στον αυχένα 31 του ανεμιστήρα λεπίδας 30 ,
βεβαιωθείτε ότι η πλευρά γρασιδιού («GRASS SIDE») της λεπίδας
θα κοιτάζει προς το έδαφος όταν η χλοοκοπτική μηχανή
στραφεί πάλι στην κανονική της όρθια θέση.
5. Εγκαταστήστε το πλαστικό μονωτικό λεπίδας 28 πάνω στη
λεπίδα έτσι ώστε τα ανασηκωμένα άκρα στη μία πλευρά να
ασφαλίσουν με τις άκρες τις λεπίδας.
6. Εγκαταστήστε τον αποστάτη λεπίδας 27 έτσι ώστε να
εφαρμόσει στα ανασηκωμένα άκρα στην άλλη πλευρά του
μονωτικού λεπίδας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ευθυγραμμίσει
τα επίπεδα τμήματα στην οπή του αποστάτη λεπίδας με
τα επίπεδα τμήματα στον άξονα, περιστρέφοντας μαζί τη
λεπίδα και το μονωτικό λεπίδας όπως χρειαστεί.
7. Τοποθετήστε το κομμάτι ξύλου 24 για να εμποδίσετε την
περιστροφή της λεπίδας όπως δείχνει η Εικ. Q. Εγκαταστήστε
το παξιμάδι φλάντζας 25 με τη φλάντζα σε επαφή με τον
αποστάτη λεπίδας 27 και σφίξτε καλά με ένα κλειδί.
Ακόνισμα της λεπίδας
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΦΤΕΡΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΌ ΤΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. ΜΙΑ
ΣΤΟΜΩΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ ΔΕΝ ΚΟΒΕΙ ΚΑΛΑ ΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ.
• Η μηχανή DCMW564 χρειάζεται ανταλλακτική
λεπίδα DT20671.
Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται στο παρόν εγχειρίδιο
μπορεί να είναι επικίνδυνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε γάντια και κατάλληλη
προστασία των ματιών ενώ αφαιρείτε, ακονίζετε και
εγκαθιστάτε τη λεπίδα. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί το
κλειδί ασφαλείας και τα πακέτα μπαταρίας.
Το καθάρισμα της λεπίδας δύο φορές κατά τη διάρκεια της
εποχής κουρέματος του γκαζόν είναι συνήθως αρκετό υπό
κανονικές συνθήκες. Το αμμώδες χώμα κάνει τη λεπίδα να
αδρανεί γρήγορα. Αν το γκαζόν σας έχει αμμώδες έδαφος,
176
ίσως να απαιτείται συχνότερο ακόνισμα της λεπίδας.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΝ ΕΧΕΙ ΛΥΓΙΣΕΙ Ή
ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ.
Όταν ακονίζετε τη λεπίδα:
• Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα παραμένει ζυγοσταθμισμένη.
• Ακονίζετε τη λεπίδα στην αρχική της γωνία κοπής.
• Ακονίζετε τις άκρες κοπής και από τις δύο πλευρές της
λεπίδας, αφαιρώντας ίσες ποσότητες υλικού και από τα
δύο άκρα.
Για να ακονίσετε λεπίδα σε μέγγενη:
(Εικ. R)
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελευθερώσει τη λαβή λειτουργίας,
ότι η λεπίδα έχει σταματήσει και το κλειδί ασφαλείας και
τα πακέτα μπαταρίας έχουν αφαιρεθεί, πριν αφαιρέσετε
τη λεπίδα.
2. Αφαιρέστε τη λεπίδα από τη χλοοκοπτική μηχανή. Δείτε τις
οδηγίες για Αφαίρεση και εγκατάσταση της λεπίδας.
3. Στερεώστε τη λεπίδα 29 σε μια μέγγενη 32 .
4. Φοράτε κατάλληλη προστασία ματιών και γάντια και
προσέχετε να μην κοπείτε.
5. Λιμάρετε προσεκτικά τις άκρες κοπής της λεπίδας με
μια λίμα με λεπτές οδοντώσεις δόντια 33 ή με μια
πέτρα ακονίσματος, διατηρώντας τη γωνία της αρχικής
άκρης κοπής.
6. Ελέγξτε τη ζυγοστάθμιση της λεπίδας. Δείτε τις οδηγίες
σχετικά με τη Ζυγοστάθμιση της λεπίδας.
7. Επανατοποθετήσετε τη λεπίδα στη χλοοκοπτική μηχανή και
σφίξτε καλά.
Ζυγοστάθμιση της λεπίδας (Εικ. S)
Ελέγξτε τη ζυγοστάθμιση της λεπίδας 29 τοποθετώντας την
κεντρική της οπή πάνω σε ένα καρφί ή σε ένα κατσαβίδι με
στρογγυλό στέλεχος 34 , που έχει συσφιχτεί οριζόντια σε
μια μέγγενη 32 . Αν κάποιο από τα δύο άκρα της λεπίδας
περιστρέφεται προς τα κάτω, λιμάρετε κατά μήκος της αιχμηρής
ακμής αυτού του άκρου που πέφτει. Η λεπίδα είναι σωστά
ζυγοσταθμισμένη όταν δεν πέφτει κανένα από τα δύο άκρα.
ζυγοσταθμισμένη όταν δεν πέφτει κανένα από τα δύο άκρα.
Λίπανση
Δεν απαιτείται λίπανση. Μη λιπαίνετε τους τροχούς. Έχουν
πλαστικές επιφάνειες έδρασης οι οποίες δεν χρειάζονται λίπανση Καθαρισμός
Ελευθερώστε τη λαβή λειτουργίας 5 για να απενεργοποιήσετε
τη χλοοκοπτική μηχανή, αφήστε τη λεπίδα να σταματήσει
και κατόπιν αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. Καθαρίστε τυχόν
κομμάτια γρασιδιού που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί από
την κάτω πλευρά του καλύμματος λεπίδας. Μετά από αρκετές
χρήσεις, ελέγξτε όλους τους εκτεθειμένους συνδέσμους εάν είναι
σφιγμένοι καλά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
Προστασία από τη διάβρωση
Λιπάσματα και άλλα χημικά κήπου περιέχουν παράγοντες που
επιταχύνουν σε μεγάλο βαθμό τη διάβρωση των μετάλλων.
Εάν κουρεύετε γκαζόν σε περιοχές όπου έχουν χρησιμοποιηθεί
λιπάσματα ή χημικά, πρέπει να καθαρίζετε τη χλοοκοπτική
αμέσως μετά τη χρήση της ως εξής: Ελευθερώστε τη λαβή
λειτουργίας 5 για να απενεργοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή
και αποσυνδέστε τη χλοοκοπτική μηχανή από την πρίζα.
Σκουπίστε όλα τα εκτεθειμένα μέρη με ένα υγρό πανί.oth.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Ελληνικά
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να
επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή
ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της,
απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το εργαλείο, κατόπιν
αφαιρέστε την από το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι ανακυκλώσιμες.
Παραδίδετέ τις στο κατάστημα αγοράς ή σε τοπικό σταθμό
ανακύκλωσης. Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
Προστασία από διάβρωση
Λιπάσματα και άλλα χημικά κήπου περιέχουν παράγοντες που
επιταχύνουν σε μεγάλο βαθμό τη διάβρωση των μετάλλων.
Εάν κουρεύετε γκαζόν σε περιοχές όπου έχουν χρησιμοποιηθεί
λιπάσματα ή χημικά, πρέπει να καθαρίζετε τη χλοοκοπτική
αμέσως μετά τη χρήση της ως εξής: Ελευθερώστε τη λαβή
λειτουργίας 2 για να απενεργοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή
και αποσυνδέστε τη χλοοκοπτική μηχανή από την πρίζα.
Σκουπίστε όλα τα εκτεθειμένα μέρη με ένα ελαφρά υγρό πανί.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση που η συσκευή σας δε φαίνεται να λειτουργεί
σωστά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Αν αυτό δεν σας
βοηθήσει να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον
τοπικό σας αντιπρόσωπο επισκευών της DeWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν συνεχίσετε, απελευθερώστε
τη μπάρα λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη
χλοοκοπτική μηχανή και περιμένετε να σταματήσει
η λεπίδα.
Πρόβλημα
Η χλοοκοπτική μηχανή
δεν λειτουργεί όταν έχει
ενεργοποιηθεί η λαβή
λειτουργίας
Πιθανη λυση
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η χλοοκοπτική
μηχανή έχει συνδεθεί σωστά στο ρεύμα και
ότι το κουμπί στο κουτί διακόπτη έχει πατηθεί
τελείως πριν τραβήξετε τη λαβή λειτουργίας.
Ελευθερώστε τη λαβή λειτουργίας για να
απενεργοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή.
Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και το πακέτο
μπαταρίας, γυρίστε τη χλοοκοπτική μηχανή
ανάποδα και ελέγξτε ότι η λεπίδα μπορεί να
περιστρέφεται ελεύθερα.
Ελέγξτε ότι ο χώρος της μπαταρίας δεν έχει
υπολείμματα βρωμιάς και ότι η μπαταρία είναι
συνδεδεμένη σωστά.
Είναι η μπαταρία πλήρως φορτισμένη; Πιέστε το
κουμπί κατάστασης φόρτισης.
177
Ελληνικά
Πρόβλημα
Το μοτέρ σταματάει ενώ
κουρεύετε το γκαζόν
Πιθανη λυση
Ελευθερώστε τη λαβή λειτουργίας για να
απενεργοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή.
Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και το πακέτο
μπαταρίας, γυρίστε τη χλοοκοπτική μηχανή
ανάποδα και ελέγξτε ότι η λεπίδα μπορεί να
περιστρέφεται ελεύθερα.
Αυξήστε το ύψος κοπής των τροχών στην
πιο ψηλή θέση και θέστε σε λειτουργία τη
χλοοκοπτική μηχανή.
Ελέγξτε ότι ο χώρος της μπαταρίας δεν έχει
υπολείμματα βρωμιάς και ότι η μπαταρία είναι
συνδεδεμένη σωστά
Είναι η μπαταρία πλήρως φορτισμένη; Πιέστε το
κουμπί κατάστασης φόρτισης
Αποφεύγετε την υπερφόρτωση της χλοοκοπτικής
μηχανής. Χαμηλώστε το ρυθμό κοπής ή αυξήστε
το ύψος της κοπής.
Η χλοοκοπτική μηχανή
Ελευθερώστε τη λαβή λειτουργίας για να
απενεργοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή.
λειτουργεί αλλά η
Αποσυνδέστε τη χλοοκοπτική μηχανή από την
απόδοση κοπής δεν είναι
ικανοποιητική
πρίζα. Γυρίστε τη χλοοκοπτική μηχανή ανάποδα
και ελέγξτε:
• Εάν η λεπίδα είναι κοφτερή - διατηρήστε τη
λεπίδα κοφτερή.
• Το κάλυμμα λεπίδας και τον αγωγό εξαγωγής
για απόφραξη.
Μπορεί το ύψος των τροχών να έχει ρυθμιστεί
πολύ χαμηλά για την κατάσταση του γκαζόν.
Αυξήστε το ύψος κοπής.
Μπορεί το ύψος των τροχών Ελευθερώστε τη λαβή λειτουργίας για να
να έχει ρυθμιστεί πολύ
απενεργοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή.
χαμηλά για την κατάσταση Αποσυνδέστε τη χλοοκοπτική μηχανή από την
του γκαζόν. Αυξήστε το
πρίζα. Ανυψώστε το ύψος κοπής για να μειώσετε
ύψος κοπής.
την αντίσταση τριβής του καλύμματος λεπίδας
πάνω στο γρασίδι. Ελέγξτε κάθε τροχό εάν
περιστρέφεται ελεύθερα.
178
Πρόβλημα
Η χλοοκοπτική μηχανή
παράγει ασυνήθιστο θόρυβο
και κραδασμούς
Πιθανη λυση
Ελευθερώστε τη λαβή λειτουργίας για να
απενεργοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή.
Αποσυνδέστε τη χλοοκοπτική μηχανή από την
πρίζα. Γυρίστε τη χλοοκοπτική μηχανή στο
πλάι και ελέγξτε τη λεπίδα για να διασφαλίσετε
ότι δεν έχει λυγίσει ή υποστεί ζημιά. Αν έχει
υποστεί ζημιά η λεπίδα, αντικαταστήστε την με
ανταλλακτική λεπίδα DeWALT. Αν έχει υποστεί
ζημιά η κάτω πλευρά του καλύμματος λεπίδας,
παραδώστε τη μηχανή σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις DeWALT.
Εάν δεν υπάρχει ορατή ζημιά στη λεπίδα και
η χλοοκοπτική μηχανή ακόμη παρουσιάζει
κραδασμούς:
• Ελευθερώστε τη λαβή λειτουργίας για να
απενεργοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή.
• Αποσυνδέστε τη χλοοκοπτική μηχανή από
την πρίζα.
• Αφαιρέστε όλο το συγκρότημα λεπίδας όπως
περιγράφεται στην ενότητα Αφαίρεση και
εγκατάσταση της λεπίδας.
• Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα και καθαρίστε
κάθε εξάρτημα.
• Επανατοποθετήστε κάθε εξάρτημα όπως
περιγράφεται στην ενότητα Αφαίρεση και
εγκατάσταση της λεπίδας.
Αν η χλοοκοπτική μηχανή και πάλι
παρουσιάζει κραδασμούς, παραδώστε την σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις DeWALT.
Δεν ανάβουν οι λυχνίες LED Ελέγξτε την σύνδεση του φις.
του φορτιστή μπαταρίας
Αντικαταστήστε το φορτιστή.
Η χλοοκοπτική μηχανή δεν Φραγμένη χοάνη. Ελευθερώστε τη λαβή
συλλέγει το κομμένο γρασίδι λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη
με σάκο
χλοοκοπτική μηχανή. Αποσυνδέστε τη
χλοοκοπτική μηχανή από την πρίζα. Καθαρίστε
τη χοάνη από τα κομμάτια γρασιδιού.
Αυξήστε το ύψος κοπής των τροχών για να
μειώσετε το μήκος κοπής.
Σάκος πλήρης. Αδειάζετε το σάκο πιο συχνά.
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N527715
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
01/18
Download PDF

advertising