779.PCA | Facom 779.PCA LAMP instruction manual

DA
STANLEY BLACK & DECKER IBÉRICA
ÖSTERREICH
S.L.U
Parque de Negocios “Mas Blau” - Edificio
Muntadas - C/Berguedá 1, Of. A6 - 08820
- El Prat de Llobregat - Barcelona M +34 93 479 74 00
F +34 93 479 74 47
facomherramientas@sbdinc.com
ESPAÑA
ASIA
Stanley Black&Decker Netherlands BV
Facom Netherlands
Postbus 83
6120 AB Born
Nederland
Tel 0800 236 236 2
www.facom.nl
NETHERLANDS
Stanley Black&Decker BVBA
Divisie Facom
Egide Walschaerstraat 16
2800 Mechelen
Tel 0032 15 47 39 30
www.facom.be
NOTA
220 g
73 Lumens
5V
IP 55
-20°C έως + 70°C
-10°C έως + 50°C
Μπαταρίες Lithium-ion
220 - 240 V 50 / 60 Hz
2 ώρες 30 λεπτά
5 ώρες 30 λεπτά
5°C έως +45°C
5W
III
XΡΗΣΗ
- Κατά την πρώτη χρήση, φροντίστε την πλήρους φόρτισης α 779.PCA για 3 ώρες.
Η µέγιστη αυτoνoµία επιτυγχάνεται µετά από 3 κύκλoυς πλήρους φόρτισης-απoφόρτισης.
- Κατά την φόρτιση, η λάµπα αναβοσβήνει. Στο τέλος της φόρτισης, η λάµπα σβήνει.
- Όταν µένει µόνo 1/4 της ώρας αυτoνoµία, η λάµπα σβήνει και ανάβει αµέσως κάθε 15 δευτερόλεπτα.
- Οι µπαταρίες είναι ευαίσθητες στην θερµoκρασία: µία διαφoρoπoίηση της αυτoνoµίας µπoρεί να παρατηρηθεί σε περίπτωση χαµηλής
θερµoκρασίας.
- H µπαλαντέζα 779.PCA είναι ανθεκτική στα περισσότερα προιόντα και διαλύτες πoυ χρησιµoπoιoύνται στα συνεργεία αυτoκινήτων καθώς
και την βιoµηχανία (νέφτι, βενζίνη, πετρέλαιo, υγρά φρένων, λάδι µηχανής).
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
- Πoτέ µην βoυτάτε την µπαλαντέζα 779.PCA σε πρoιόν καθαρισµoύ.
- Χρησιµοποιείστε στεγνό πανί και νερό µε σαπoύνι για τoν καθαρισµό της µπαλαντέζας 779.PCA.
- Αντικαταστήστε τις µπαταρίες απoκλειστικά και µόνo µε τις µπαταρίες FACOM µε κωδικό 779.PC02.
- Χρησιµοποιείστε απoκλειστικά και µόνo τoν αντάπτoρα ρεύµατoς 779.PCA-CH από την FACOM. H χρήση άλλoυ αντάπτoρα
ρεύµατoς µπoρεί να πρoκαλέσει ηλεκτρολογικό κίνδυνo ή αρχή πυρκαγιάς.
- Σε περίπτωση πoυ η λάµπα δεν χρησιµοποιείται τακτικά ή για λίγo χρoνικό διάστηµα, πρoτείνεται µία πλήρης απoφόρτιση/φόρτιση.
Oι µπαταρίες Li-ion είναι αναλώσιµo είδoς πoυ εξαιρείται των όρων της εγγύησης.
Η αυτονοµία της λάµπας αναφέρεται σε καινoύργιες µπαταρίες.
Το LED δεν αντικαθίσταται.
Notice d’instructions
Instruction manual
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Guia de instrucciones
Istruzioni per l’utilizzo
Manual de istruções
Instrukcja obsługi
Brugsanvisning
Οδηγίες χρήσεως
BELGIQUE
LUXEMBOURG
The Stanleyworks( Shanghai) Co.,
Ltd 8/F,Lujiazui Fund Tower No.101,
Zhulin Road PuDong District
Shanghai, 20122,China
Tel: 8621-6162 1858
Fax: 8621-5080 5101
Η φωτεινή πηγή που κατασκευάζεται από την A2E με κωδικό: 96-005812 (τάση τροφοδοσίας: 5VCC, ισχύς:
5W, TC: 85°C) δεν είναι αντικαταστάσιμη. Όταν τελειώνει ο κύκλος ζωής της φωτεινής πηγής, θα πρέπει να
αντικαθίσταται ολόκληρο το φωτιστικό.
SUISSE
Moc: 5W, Temperatura: 85 ° C) nie może być zastąpione innym; w przypadku uszkodzenia źródła światła należy
wymienić całą oprawę.
FACOM Nordic
Flöjelbergsgatan 1c
SE-431 35 Mölndal, Sweden
Box 94, SE-431 22 Mölndal, Sweden
Tel. +45 7020 1510
Tel. +46 (0)31 68 60 60
Tel.. +47 22 90 99 10
Tel. +358 (0)10 400 4333
Facom-Nordic@sbdinc.com
PL Źródło światła wyprodukowane przez A2E pod numerem referencyjnym: 96-005812 (napięcie zasilania 5V,
Stanley Works Europe Gmbh
In der Luberzen 42
CH - 8902 Urdorf
Tel: 00 41 44 755 60 70
Fax: 00 41 44 755 70 67
ikke udskiftes; når en af lyskilderne er udtjent, skal hele lampen udskiftes.
DANMARK
FINLAND
ISLAND
NORGE
SVERIGE
DA Lyskilden fremstillet af A2E produktnummer.: 96-005812 (forsyningsspænding: 5VCC effekt: 5W TC: 85°C ) kan
DEUTSCHLAND STANLEY BLACK & DECKER Deutschland
GmbH
Black & Decker Str. 40
65510 Idstein
Tel.: +49 (0) 6126 21 2922
Fax +49 (0) 6126 21 21114
verkaufde.facom@sbdinc.com
www.facom.com
STANLEY BLACK & DECKER Austria
GmbH
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel.: +43 (0) 1 66116-0
Fax.: +43 (0) 1 66116-613
verkaufat.sbd@sbdinc.com
www.facom.at
TC: 85 °C) não é substituível; quando a fonte luminosa atingir o fim da vida útil, deve substituir-se a totalidade da
luminária.
UNITED
KINGDOM EIRE
PT A fonte luminosa fabricada pela A2E referência: 96-005812 (tensão de alimentação: 5 V CC potência: 5 W
PORTUGAL
NU-779.PCA_0716.indd 1
La fonte luminosa fabbricata da A2E riferimento: 96-005812 (tensione di alimentazione: 5VCC potenza: 5W
TC: 85°C) può essere sostituita; quando la fonte luminosa si esaurisce, deve essere sostituito l’intero apparecchio
di illuminazione.
Stanley Black & Decker UK Limited
3 Europa Court
Sheffield Business Park
Sheffield, S9 1XE
Tél. +44 1142 917266
Fax +44 1142 917131
www.facom.com
Szanowni klienci,
Jeśli zajdzie konieczność utylizacji tego produktu należy pamiętać, że wiele z jego
części zawiera cenne materiały, które mogą być poddane recyklingowi.
Nie należy wyrzucać produktu do śmieci z innymi odpadami, lecz skonsultować się z
lokalnymi władzami i uzyskać informacje o zakładach recyklingowych znajdujących
się w pobliżu.
IT
BLACK & DECKER Limited SARL –
Sucursal em Portugal
Quinta da Fonte - Edifício Q55 D.
Diniz, Rua dos Malhões, 2 e 2A - Piso
2 Esquerdo 2770 - 071 Paço de Arcos
- Portugal
Tel.: +351 214 667 500
Fax: +351 214 667 580
facomherramientas@sbdinc.com
UTYLIZACJA PRODUKTU
La fuente luminosa fabricada por A2E referencia: 96-005812 (tensión de alimentación: 5VCC potencia: 5W
TC: 85°C) no se puede reemplazar; cuando una de estas fuentes luminosas alcanza el tiempo de su vida útil, la
lámpara se debe reemplazar.
Česká Rep.
Slovakia
Gwarancją nie są objęte baterie litowe, ponieważ są częściami ulegającymi naturalnemu zużyciu.
Czas pracy jest podany dla nowych baterii.
Diody LED nie może być zastąpiony.
ES
ITALIA
UŻYTKOWANIE
- Podczas pierwszego użytkowania, ładować lampę kontrolną 779.PCA przez 3 godziny.
Maksymalny czas pracy zapewniony jest po 3 cyklach całkowitego ładowania-rozładowania.
- Podczas ładowania lampa miga. Na koniec ładowania lampa gaśnie.
- Gdy pozostaje tylko około 1/4 czasu pracy, lampa gaśnie i zapala się ponownie co 15 sekund.
- Baterie są wrażliwe na działanie temperatury: przy niskiej temperaturze można zauważyć zakłócenia czasu pracy.
- Lampa kontrolna 779.PCA jest odporna na większość produktów i rozpuszczalników używanych w
warsztatach samochodowych oraz w przemyśle (benzyna lakiernicza, benzyna, olej napędowy, płyn hamulcowy,
olej silnikowy).
KONSERWACJA
- Nigdy nie wolno zanurzać lampy kontrolnej 779.PCA w środku czyszczącym.
- Do konserwacji lampy kontrolnej 779.PCA używać suchej szmatki i wody z mydłem.
- Do wymiany baterii używać wyłącznie baterii FACOM 779.PC02.
- Używanie baterii niezgodnych lub użytkowanie nieprawidłowe może spowodować wycieki lub eksplozję, co może
być przyczyną uszkodzenia urządzenia.
- Używać wyłącznie zasilacza 779.PCA-CH dostarczonego przez FACOM. Użytkowanie nieodpowiedniego zasilacza
może stanowić ryzyko elektryczne lub pożarowe.
De lichtbron vervaardigd door A2E referentie: 96-005812 (voedingsspanning: 5VDC vermogen: 5W TC: 85°C )
kan niet vervangen worden; wanneer de lichtbron aan het einde van zijn levensduur is, moet de verlichting in zijn
geheel vervangen worden.
Stanley Black & Decker
Czech Republic s.r.o.
Türkova 5b
149 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 261 009 780
Fax. +420 261 009 784
220 g
73 Lumens
5V
IP 55
-20°C ➜ +70°C
-10°C ➜ +50°C
bateria litowa
220 - 240 V 50 / 60 Hz
2 h 30
5 h 30
+5°C ➜ +45°C
5W
III
NL
SWK UTENSILERIE S.R.L.
Sede Operativa : Via Volta 3
21020 MONVALLE (VA) - ITALIA
Tel: 0332 790326
Fax: 0332 790307
EL
DANE TECHNICZNE
Ciężar
Natężenie oświetlenia
Napięcie
Stopień ochrony
Temperatura przechowywania
Temperatura robocza
Bateria
Zasilanie
Czas ładowania
Czas pracy
Temperatura podczas ładowania
Pochłaniana przez
klauzul bezpieczeństwa
5 W TC: 85°C ) kann nicht ersetzt werden; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die
gesamte Leuchte ersetzt werden.
POLSKA
Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Kære kunde, Genanvendelse af genbrugsmaterialer bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for råmaterialer. Lokale forskrifter muliggør i mange tilfælde
særskilt bortskaffelse af specifikke produkter fra husholdningen ved kommunale affaldsdepoter.
The light source manufactured by A2E reference: 96-005812 (supply voltage: 5VDC power: 5W TC: 85°C)
cannot be replaced; change the entire luminaire when the light source is faulty.
DE Die von A2E hergestellte Lichtquelle mit der Artikelnummer: 96-005812 (Versorgungsspannung: 5 VCC Leistung:
EL
SÆRSKILT BORTSKAFFELSE.
XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρoς
Φωτειντητα
Τάση
Βαθµός προστασίας
Θερµοκρασία αποθήκευσης
Θερµοκρασία χρήσης
Μπαταρία
Τροφοδοσία
Xρόνoς φόρτισης
Αυτoνoµία
Θερµoκρασία φόρτισης
Μέγιστη ισχύς εισόδου (Watts)
Κατηγορία
EN
StanleyBlack&Decker Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 68- 00-838 Warszawa- Polska
Tel: +48 22 46 42 700
Fax: +48 22 46 42 701
PL
TC: 85°C ) n’est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être
remplacé.
LATIN
AMERICA
Li-ion-batterierne er forbrugsvarer og derfor ikke dækket af garantien.
Lampens driftstid er angivet ved brug af nye batterier.
LED pærer kan ikke udskiftes.
FR La source lumineuse fabriquée par A2E référence : 96-005812 (tension d’alimentation: 5VCC puissance : 5W
France et internationale
ANVENDELSE
- Før brug første gang skal inspektionslampen 779.PCA oplades i tre timer.
Maksimum kapacitet opnåes når lampen har været afladet og opladet 3 gange.
- Under opladning blinker en lampe. Når opladningen er færdig, slukkes lampen.
- Når der kun er batteri til 15 minutters drift af lampen tilbage, slukker den og tænder igen med det samme hvert
15. sek.
- Batterierne er temperaturfølsomme: En variation i batteriernes driftstid kan forekomme ved lave temperaturer.
- Håndlampen 779.PCA kan tåle de fleste produkter og opløsningsmidler, der anvendes autobranchen, samt i
industrien (sprit, benzin, diesel, bremsevæske og motorolie).
VEDLIGEHOLDELSE
- Dyp aldrig håndlampen 779.PCA ned i et rengøringsmiddel.
- Brug en tør klud og sæbevand til at vedligeholde håndlampen 779.PCA.
- Udskift kun lampens batteripack med en FACOM batteripack, reference 779.PC02.
- Brug kun den netstrømsadapter, 779.PCA-CH, der leveres af FACOM. Hvis der anvendes en netstrømsadapter, som ikke
er velegnet, kan det medføre risiko for elektrisk stød eller starte en brand.
- Hvis lampen ikke anvendes i længere tid, anbefales det at aflade og oplade den helt.
As pilhas Li-ion são materiais de consumo fora da nossa garantia.
A autonomia indicada da lanterna corresponde a pilhas novas.
O Led não pode ser substituido.
ELIMINAÇÃO DESTE ARTIGO
Caro/a,
Se em qualquer altura decidir que pretende ver-se livre deste artigo, não se esqueça que
muitos dos seus componentes constituem materiais valiosos que podem ser reciclados.
Não deite para o lixo e verifique junto das autoridades locais quais as instalações de
reciclagem existentes na sua área.
220 g
73 Lumens
5V
IP 55
-20°C til + 70°C
-10°C til + 50°C
stk. batterier Lithium-ion
220 - 240 V 50 / 60 Hz
2 timer 30 min.
5 timer 30 min.
5°C til + 45°C
5W
III
FACOM S.L.A.
9786 Premier Parkway
Miramar, Florida 33025 USA
Tel: +1 954 624 1110
Fax: +1 954 624 1152
UTILIZAÇÃO
- Antes da primeira utilização, carregar a lanterna de inspecção 779.PCA durante 3 horas.
A autonomia máxima é obtida após 3 ciclos de carga-descarda na totalidade.
- Durante o carregamento, a lanterna fica intermitente. No fim do carregamento, a lanterna apaga-se.
- Quando não existir mais de 1/4 de hora de autonomia, a lâmpada apaga-se e acende-se imediatamente a
cada 15 segundos.
- As pilhas são sensíveis à temperatura: uma variação de autonomia pode ser consta tada em baixa temperatura.
- A lanterna de inspecção 779.PCA resiste à maioria dos produtos e solventes utiliza dos na indústria e na reparação
de automóveis (white spirit, gasolina, gasóleo, líquido de travão, óleo de motor, etc.).
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
- Nunca imergir a lanterna de inspecção 779.PCA em produtos de limpeza.
- Utilizar um pano seco, juntamente com água e sabão, para limpar a lanterna de inspecção 779.PCA.
- Substituirção conjunto de baterias exclusivamente pelo conjunto FACOM referência 779.PC02.
- Utilizar exclusivamente o adaptador de corrente 779.PCA-CH fornecido pela FACOM. A utilização de
um adaptador de corrente inadaptado pode provocar um risco eléctrico ou um início de incêndio.
- Em caso de inutilização prolongada da lanterna, recomenda-se que se efectue um ciclo de descarga-carga completo.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Vægt
Lysstyrke
Spænding
Beskyttelsesklasse
Opbevaringstemperatur
Anvendelsestemperatur
Batteri
Strømforsyning
Opladningstid
Driftstid
Temperatur under opladning
Maks. indgangseffekt (watt)
Sikkerhedsklassifikation
FACOM S.A.S
6/8 rue Gustave Eiffel
91420 MORANGIS - France
Tel: 01 64 54 45 45
Fax: 01 69 09 60 93
www.facom.com
220 g
73 Lumens
5V
IP 55
-20°C ➜ + 70°C
-10°C ➜ + 50°C
pilhas Lithium-ion
220 - 240 V 50 / 60 Hz
2 h 30
5 h 30
5°C ➜ + 45°C
5W
III
NU-779.PCA_0916
CARACTERÍSTICAS
Peso
Luminosidade
Tensão
Grau de protecção
Temperatura de armazenagem
Temperatura de utilização
Pilhas
Alimentação
Tempo de carregamento
Autonomia
Temperatura em carga
Entrada máx. de potência (Watts)
Classificação de segurança
En France, pour tous renseignements techniques sur l’outillage à main, téléphonez au : 01 64 54 45 14
PT
779.PCA
LAMPE D’INSPECTION
INSPECTION LAMP
INSPEKTIONSLAMPE
INSPECTIELAMP
LÁMPARA DE INSPECCIÓN
LAMPADA DA ISPEZIONE
LANTERNA DE INSPECÇÃO
LAMPĘ KONTROLNĄ
INSPEKTIONSLAMPEN
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Αγαπητέ Πελάτη,
Εάν σκοπεύετε να απορρίψετε το προϊόν αυτό, σας υπενθυµίζουµε πως πολλά από τα δοµικά του µέρη
αποτελούνται από πολύτιµα υλικά µε δυνατότητα ανακύκλωσης. Παρακαλούµε µην απορρίπτετε το
προϊόν σε κοινούς κάδους απορριµµάτων, αλλά ενηµερωθείτε από τις τοπικές αρχές σχετικά µε τα σηµεία
ανακύκλωσης συσκευών στην περιοχή σας.
29/09/2016 10:04:07
FR
➡
128 mm
67 mm
+
DE
CARACTÉRISTIQUES
Poids
Luminosité
Tension
Degré de protection
Température de stockage
Température d'utilisation
Batterie
Alimentation
Temps de charge
Autonomie
Température en charge
Puissance absorbée (W)
Classification de sécurité
779.PCA
34 mm
Utilisation - Use - Gebrauch - Gebruik - Utilización
Uso - Utilização - Sposób uzycia - Anvendelse - Xρηση
220 g
73 Lumens
5V
IP 55
-20°C ➜ + 70°C
-10°C ➜ + 50°C
Pack batteries Lithium-ion
220 - 240 V 50 / 60 Hz
2 h 30
5 h 30
5°C ➜ + 45°C
5W
III
UTILISATION
- Lors de la première utilisation, mettre en charge la lampe d'inspection 779.PCA pendant 3 heures.
L'autonomie maximum est obtenue après 3 cycles de charges-décharges complets.
- En cours de charge, la lampe clignote. En fin de charge, la lampe s'éteint.
- Lorsqu'il ne reste plus qu'environ 1/4 d'heure d'autonomie, la lampe s'éteint et se rallume immédiatement toutes
les 15 secondes.
- Les batteries sont sensibles à la température: une variation d'autonomie peut être constatée à basse température.
- La lampe d'inspection 779.PCA résiste à la plupart des produits et solvants utilisées dans la réparation automobile
ainsi que dans l'industrie ( white-spirit, essence, gasole, liquide de frein, huile moteur).
ENTRETIEN
- Ne jamais immerger la lampe d'inspection 779.PCA dans un produit nettoyant.
- Utiliser un chiffon sec avec de l'eau savonneuse pour entretenir votre lampe d'inspection 779.PCA.
- Remplacer exclusivement le pack batteries par le pack FACOM référence 779.PC02.
- Utiliser exclusivement l'adaptateur secteur 779.PCA-CH fourni par FACOM. L'emploi d'un adaptateur secteur
inadapté peut entraîner un risque électrique ou un début d'incendie.
MISE AU REBUT DE VOTRE APPAREIL
Chers clients,
Si vous souhaitez vous débarrasser de votre appareil, sachez qu'il est essentiellement composé de
pièces qui peuvent être recyclées.
L'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ; il doit être déposé à un point de collecte dédié.
➜
1
EN
2
OPTION
OPTION
WAHL
DE KREUSE
OPCIÓN
OPZIONE
OPÇÃO
OPCJA
EKSTRAUDSTYR
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
NU-779.PCA_0716.indd 2
220 g
73 Lumens
5V
IP 55
-20°C ➜ + 70°C
-10°C ➜ + 50°C
Lithium-ion pack batteries
220 - 240 V 50 / 60 Hz
2,5 hours
5,5 hours
5°C ➜ + 45°C
5W
III
OPERATION
- Before first use, charge the 779.PCA inspection lamp for 3 hours.
The maximum autonomy is reached after 3 complete charge-discharge cycles.
- The lamp flashes while charging is in progress, and switches off once charging is complete.
- When the operating time left drops to 1/4 hour, the lamp switches off and switches on instantly every 15 seconds.
Batteries are sensitive to temperature: autonomy variations can occur at low temperatures.
- The 779.PCA inspection lamp resists to most products and solvents used in automotive repair and industrial
shops (white spirit, petrol, diesel fuel, brake fluid, engine oil).
Amovibile
Amovível
Wymienna
Aftagelig
MAINTENANCE
- Never immerse the 779.PCA inspection lamp in a cleaning product.
- Use a dry cloth with soapy water to clean your 779.PCA inspection lamp.
- Use only FACOM spare battery packs, reference 779.PC02.
- Use only the 779.PCA-CH mains adapter supplied by FACOM. Using other mains adapters can cause
electrical hazard and start a fire.
- Before any prolonged use of the lamp, perform a full discharge-recharge cycle.
Αφαιρούµενο
779.PCA-CH
220 g
73 Lumens
5V
IP 55
-20°C ➜ + 70°C
-10°C ➜ + 50°C
Lithium-ion - Batterien
220 - 240 V 50 / 60 Hz
2 h 30 min
5 h 30
5°C ➜ + 45°C
5W
III
EINSATZ
- Beim ersten Einsatz die Inspektionslampe 779.PCA 3 Stunden lang aufladen.
- Die maximale Autonomie wird nach 3 vollständigen Zyklen Laden - Entladen erreicht.
- Die LED blinkt während des Ladevorgangs und erlischt nach dessen Beendigung.
- Wenn nur noch etwa 1/4 Stunde Autonomie vorhanden ist, erlischt die Lampe und leuchtet sofort alle
15 Sekunden wieder auf.
- Die Batterien sind temperaturempfindlich: eine Schwankung der Autonomie kann bei niedriger Temperatur
festgestellt werden.
- Die Inspektionslampe 779.PCA ist den meisten in Automobilwerkstätten und in der Industrie verwendeten
Produkten und Lösungsmitteln (Waschbenzin, Benzin, Gasöl, Bremsflüssigkeit, Motorenöl) gegenüber beständig.
WARTUNG
- Die Inspektionslampe 779.PCA niemals in ein Reinigungsmittel tauchen.
- Einen trockenen Lappen mit Seifenwasser verwenden, um Ihre Inspektionslampe 779.PCA zu warten.
- Den Pack Batterien ausschließlich durch den FACOM-Pack Referenz 779.PC02 ersetzen.
- Nur den von FACOM gelieferten Netzadapter 779.PCA-CH benutzen. Der Einsatz eines ungeeigneten
Netzadapters kann zu einem elektrischen Risiko oder einem Brandausbruch führen.Wenn die Lampe
längere Zeit nicht benutzt wird, wird empfohlen, einen vollständigen Zyklus Entladen-Laden durchzuführen.
Li-ion batteries are consumables not covered by the guarantee.
The lamp’s autonomy is specified for new batteries.
LEDs can’t be replaced.
DISPOSAL OF THIS ARTICLE
Dear Customer, If you at some point intend to dispose of this article, then please keep in mind
that many of its components consist of valuable materials, which can be recycled.
Please do not discharge it in the garbage bin, but check with your local council for recycling
facilities in your area.
CARACTERISTICAS
Peso
Luminosidad
Tensión
Grado de protección
Temperatura de almacenamiento
Temperatura de utilisación
Batería
Alimentación
Tiempo de carga
Autonomía
Temperatura en carga
Potencia absorbida (W)
Clasificación de seguridad
ENTSORGUNG DIESES ARTIKELS
Sehr geehrter Kunde,
Wenn Sie diesen Artikel irgendwann entsorgen wollen, denken Sie bitte daran, dass viele
seiner Bauteile aus Wertstoffen bestehen, die wiederverwendet werden können.
Bitte entsorgen Sie ihn nicht in die Mülltonne, sondern erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen
Behörde nach Entsorgungseinrichtungen an Ihrem Wohnort.
220 g
73 Lumens
5V
IP 55
-20°C ➜ + 70°C
-10°C ➜ + 50°C
Pack baterías Lithium-ion
220 - 240 V 50 / 60 Hz
2 horas 30 minutos
5 horas 30 minutos
5°C ➜ + 45°C
5W
III
UTILIZACIÓN
- Al utilizar por primera vez la lámpara de inspección 779.PCA, poner la a cargar durante 3 horas.
La autonomía máxima se alcanza a partir del tercer ciclo de carga-descarga completa.
- Durante la carga, la lámpara centellea. Al final de la carga, la lámpara se apaga.
- Cuando ya no queda más que 1/4 de hora de autonomía, la lámpara se apaga y se reenciende
inmediatamente cada 15 segundos.
- Las baterías son sensibles a la temperatura: puede comprobarse una variación de autonom’a a
baja temperatura.
- La lámpara de inspección 779.PCA soporta la mayoría de los productos y solventes utilizados en la reparación
automóvil, así como en la industria (aguarrás, gasolina, gasóleo, líquido de frenos, aceite para motores).
MANTENIMIENTO
- Nunca sumergir la lámpara de inspección 779.PCA en un producto de limpieza.
- Utilizar un trapo seco con agua jabonosa para limpiar la lámpara de inspección 779.PCA.
- Reemplazar el pack baterías por el pack FACOM referencia 779.PC02.
- Utilizar exclusivamente el adaptador de red 779.PCA-CH suministrado por FACOM.El empleo de un
adaptador de red inapropiado puede provocar un riesgo el ctrico o un principio de incendio.
- En caso de no utilización prolongada de la lámpara, se recomienda hacer un ciclo completo de descarga-carga.
Die Li-ion-Batterien sind Verbrauchsartikel, die von der Garantie
ausgenommen sind. Die Autonomie der Lampe ist für neue Batterien.
Die LED werden nicht ersetzt.
NL
SPECIFICATIONS
Weight
Luminosity
Voltage
Protection rating
Storage temperature
Operating temperature
Battery
Power supply
Charging time
Autonomy
Charging temperature
Max power Input (Watts)
Safety classification
Amovible
Removable
Abnehmbar
Afneembaar
Removible
TECHNISCHE DATEN
Gewicht
Helligkeit
Spannung
Schutzart
Lagertemperatur
Einsatztemperatur
Batterie
Stromversorgung
Aufladezeit
Autonomie
Ladetemperatur
Absorbierte Leistung (W)
Sicherheitsklassifikation
Les accus Li-ion sont un consommable exclu des conditions de la garantie.
L'autonomie de la lampe est indiquée pour des accus neufs.
Les LEDs ne peuvent pas être remplacés.
73 Lumens
ES
Los acumuladores Li-ion son un producto fungible excluido de las condiciones de garantía.
La autonomía de la lámpara está indicada en función de acumu ladores nuevos.
Led no puede ser substituido.
ELIMINACIÓN DE ESTE ARTÍCULO
Estimado cliente,
Si usted en un determinado momento se propone eliminar de este artículo, por favor, tenga en
cuenta que muchos de sus componentes están hechos de materiales valiosos que se pueden
reciclar. Por favor, no lo tire en el depósito de basura, consulte con su municipio en busca de
instalaciones de reciclaje en su área.
IT
EIGENSCHAPPEN
Gewicht
Lichtsterkte
Spanning
Beschermingsgraad
Bewaartemperatuur
Gebruikstemperatuur
Accu
Voeding
Oplaadtijd
Autonomie
Temperatuur tijdens het opladen
Opgenomen vermogen (W)
klasse
220 g
73 Lumens
5V
IP 55
-20°C ➜ + 70°C
-10°C ➜ + 50°C
Accu's Lithium-ion
220 - 240 V 50 / 60 Hz
2 . 30 uur
5 . 30 uur
5°C ➜ + 45°C
5W
III
CARACTTERISTICHE
Peso
Luminositá
Tensione
Grado di protezione
Temperatura di stoccaggio
Temperatura di utilizzo
Batterie
Alimentazione
Tempo di ricarica
Autonomia
Temperatura durante la carica
Ingresso potenza max. (Watt)
Classificazione di sicurezza
220 g
73 Lumens
5V
IP 55
-20°C ➜ + 70°C
-10°C ➜ + 50°C
Batterie al Lithium-ion
220 - 240 V 50 / 60 Hz
2,5 ore
5,5 ore
5°C ➜ + 45°C
5W
III
GEBRUIK
- Laad tijdens het eerste gebruik de inspectielamp 779.PCA gedurende 3 uur op.
De maximale autonomie wordt bereikt na 3 keer volledig opladen en outladen.
- Tijdens het opladen knippert het lampje. Aan het einde van de oplaadtijd gaat het lampje uit.
- Als er nog slechts voor ongeveer een kwartier autonomie is, gaat de lamp om de 15 seconden uit en
onmiddellijk weer aan.
- De accu’s zijn temperatuurgevoelig: bij een lage temperatuur kan de autonomie variëren.
- De inspectielamp 779.PCA kan tegen de meeste producten en oplosmiddelen die bij autherstel werkzaam heden
en in de industrie gebruikt worden (terpentijn, benzine, dieselolie, remvloeistof, motorolie).
UTILIZZO
- Al primo utilizzo mettere sotto carica la lampada 779.PCA per 3 ore.
L'autonomia massima si ottiene dopo 3 cicli di carica/scarica completi.
- Durante la carica, la lampada lampeggia. Al termine della carica, la lampada si spegne.
- Quando rimane soltanto più 1/4 d’ora di autonomia, la lampada si spegne e si riaccende
immediatamente ogni 15 secondi.
- Le batterie sono sensibili alla temperatura : a bassa temperatura si può notare una variazione nell’autonomia.
- La lampada 779.PCA resiste alla maggior parte dei prodotti e solventi utilizzati nelle officine di riparazione auto
e in ambiente industriale (acqua ragia, benzina, gasolio, liquido dei freni, olio del motore).
ONDERHOUD
- De inspectielamp 779.PCA in een reinigingsmiddel onderdompelen.
- Gebruik een droge doek met zeepwater om uw inspectielamp 779.PCA schoon te houden.
- Vervang de accupack uitsluitend door de FACOM-pack met referentie 779.PC02.
- Gebruik uitsluitend de acculader 779.PCA-CH die door FACOM werd meegeleverd.
- Indien u een niet-geschikte acculader gebruikt, kunnen elektrische risico’s of het begin van een brand ontstaan.
- Als u de lamp lange tijd niet gebruikt, kunt u het best een complete laad-/ontlaad-cyclus uitvoeren.
MANUTENZIONE
- Non immergere mai la lampada da ispezione 779.PCA in un prodotto detergente.
- Per pulire la lampada 779.PCA, utilizzare un panno asciutto con acqua e sapone.
- Sostituire il set di batterie esclusivamente con il set FACOM riferimento 779.PC02.
- Utilizzare esclusivamente l’adattatore a settore 779.PCA-CH fornito dalla FACOM.
- L’impiego di un adattatore a settore non adeguato può dare luogo ad un rischio di natura elettrica o ad
un principio d’incendio.
- Nel caso in cui la lampada non venga utilizzata per lungo tempo, si raccomanda di effettuare un ciclo
completo di scarica/carica.
Le batterie al Li-ion sono un prodotto di consumo escluso dalle condizioni di garanzia.
L’autonomia indicata per la lampada è quella che si ha con delle batterie nuove
LED non possono essere sostituiti.
De Li-ion accu’s zijn verbruiksmateriaal en vallen niet onder de garantie.
De autonomie van de lamp is aangegeven voor nieuwe accu’s.
LED’s kunnen niet vervangen worden.
WEGWERPEN VAN UW APPARAAT
Geachte klant,
Als u zich van uw apparaat wilt ontdoen, besef dan dat dit voornamelijk bestaat uit
onderdelen die gerecycled kunnen worden.
Het apparaat mag niet met het huisvuil weggeworpen worden, maar naar een speciale
ophaaldienst gebracht worden.
SMALTIMENTO DEL PRESENTE ARTICOLO
Gentile Cliente,
Nel caso in cui desideriate smaltire il presente prodotto, vi preghiamo di ricordare sempre che i
suoi componenti contengono materiali tali da poter essere riciclati.
Non smaltire insieme ai rifiuti domestici ma acquisire informazioni in merito agli impianti di
riciclaggio presenti nella vostra area.
29/09/2016 10:07:11
Download PDF

advertising