PE402SHI01A | Honda PE402SHI01A PETROL GENERATOR instruction manual

Благодарим Ви, че си купихте двигател Honda. Искаме да Ви
помогнем да получите най-добри резултати от Вашия нов
двигател и да го експлоатирате сигурно. Това ръководство
съдържа информация как да направите това; моля прочетете
го внимателно преди да започнете да експлоатирате
двигателя. Ако възникне проблем или имате въпроси относно
двигателя, консултирайте се с оторизиран сервизен дилър на
Honda.
Цялата информация в тази публикация е базирана на
най-актуалната към монетна на публикуване информация
за продукта. Honda Motor Co., Ltd. си запазва правото на
промени по всяко време без предизвестие. Забранено е
възпроизвеждането на този документ без писмено съгласие.
АНГЛИЙСКИ
УВОД
РЪКОВОДСТВО НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
GX240 • GX270 • GX340 • GX390
Това ръководство е неизменна част от двигателя и трябва да
го съпътства при неговата препродажба.
Запознайте се е инструкциите, съпътстващи оборудването,
задвижвано от този двигател за допълнителна информация
относно запалването и изключването на двигателя, неговата
екслоатация, настройки или други специални инструкции
относно техническото му обслужване.
САЩ, Пуерто Рико и Американски Вирджински острови:
Предлагаме Ви да прочетете гаранционната карта, за
да разберете напълно гаранционните условия и Вашата
отговорност като собственик. Гаранционната карта е отделен
документ, който трабвя да Ви даде Вашият дилър.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ НАДПИСИ
Изгорелите газове, отделяни от двигателя, задвижващ
тази машина, съдържат химикали, които са признати от
Щата Калифорния като причиняващи рак, вродени
дефекти или други репродуктивни проблеми.
Вашата безопасност и безопасността на другите е много
важна. В ръководството и върху двигателя сме сложили
важни предупредителни надписи. Моля внимателно да
прочетете тези надписи.
Предупредителният надпис Ви предупреждава за
потенциални опасности, които могат да наранят Вас или
другите около Вас. Всеки предупредителен надпис се
предхожда от символ за опасност
и една от трите думи:
ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ.
Тези сигнални думи означават:
ОПАСНОСТ
Ще УМРЕТЕ или СЕРИОЗНО ще се
НАРАНИТЕ, ако не спазвате инструкциите.
МОЖЕ да УМРЕТЕ или СЕРИОЗНО да се
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРАНИТЕ, ако не спазвате инструкциите.
ВНИМАНИЕ
МОЖЕ да се НАРАНИТЕ, ако не
спазвате инструкциите.
Всяко съобщение Ви предупреждава за опасността,
която може да Ви сполети и какво да направите, за да се
предпазите или да намалите степента на нараняване.
НАДПИСИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ
Ще видите също така и други предупредителни надписи,
които се предхождат от думата ЗАБЕЛАЖКА.
Тази дума означава:
БЕЛЕЖКИ Вашият двигател или друга собственост може да
бъде повредена, ако не спазвате инструкциите.
Целта на тези надписи е да Ви помогне да предпазите
двигателя, друга Ваша собственост или околната среда от
увреждане.
2007 Honda Motor Co., Ltd. – All Rights Reserved
GX240U1•GX270U•GX340U1•GX390U1
4AZ5F602
00X4A-Z5F-6020
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД . ............................................................ 1
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ НАДПИСИ ................ 1
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ........... 2
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНАТА ТАБЕЛКА .................2
КОМПОНЕНТИ & ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ..............................................2
СВОЙСТВА .................................................... 3
ПРЕДИ ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ�
ПРОВЕРКИ .................................................... 3
РАБОТА ......................................................... 4
БЕЗОПАСНА РАБОТА
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ . .............................. 4
ЗАПАЛВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ ...................4
СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ ........................5
НАСТРОЙВАНЕ НА СКОРОСТТА НА
ДВИГАТЕЛЯ .....................................................6
СЕРВИЗИРАНЕ НА ВАШИЯ
ДВИГАТЕЛ ..................................................... 7
ЗНАЧЕНИЕ НА ПОДДРЪЖКАТА ............. 7
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДДРЪЖКА ....... 7
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ
НА БЕЗОПАСНОСТ . ...........................................7
ПОДДРЪЖКАТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ ............................................... 7
ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО ......................... 8
ДВИГАТЕЛНО МАСЛО . ............................ 8
Препоръчително масло . ..................... 8
Проверка на нивото на маслото .................9
Смяна на маслото ............................... 9
МАСЛО НА РЕДУКТОРНАТА КУТИЯ....... 9
Препоръчително масло . ..................... 9
Проверка на нивото на маслото .................9
Смяна на маслото ............................... 10
ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР . ............................. 10
Инспекция ............................................ 10
Почистване............................................ 10
АНГЛИЙСКИ
СЪД ЗА УТАЙКИ ....................................... 12
ЗАПАЛИТЕЛНА СВЕЩ.............................. 12
ИСКРОУЛОВИТЕЛ . .................................. 13
ОБОРОТИ НА ПРАЗЕН ХОД......................... 13
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ &�������������
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
������������ ..... 13
СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИЯ
ДВИГАТЕЛ ................................................. 13
ТРАНСПОРТИРАНЕ ................................. 14
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕОЧАКВАНИ
ПРОБЛЕМИ ................................................... 15
СМЯНА НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ . .........................15
ТЕХНИЧЕСКА И ПОТРЕБИТЕЛСКА
ИНФОРМАЦИЯ ................................................ 16
Местоположение на серийния номер ..... 16
Свързване на електрическия стартер
към акумулатора . ..................................... 16
Връзки на дистанционното управление . 16
Модификации на карбуратора за
работа при висока
надморска височина .................................... 16
Информация за системата за контрол
на емисиите отработени
газове������������
Информация
����������� ................................. 17
Индекс за качеството на въздуха ............ 18
Технически характеристики ..................... 18
Спецификации за настройка ....................... 19
Бърз справочник
Информация ............................................. 19
Електрическиvv схеми ............................. 19
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ . .......... 20
Местонахождение на дистрибутор/дилър�
Информация ............................................. 20
Информация за обслужването
клиентите������������
Информация
����������� ........................... 20
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ
 Запознайте се с функционирането на всички органи за
управление и се научете как бързо да спирате двигателя в
случай на необходимост. Уверете се, че операторът е бил
инструктиран, преди да започне да работи с машината.
● Не позволявайте на деца да работят с двигателя. Дръжте
децата и домашните любимци далеч от зоната на работа
на двигателя.
● Изгорелите газове на Вашия двигател съдържат отровен
въглероден окис. Не палете двигателя в затворени
помещения без подходяща вентилация.
● По време на работа двигателят и изпускателната система се
нагорещяват много. По време на работа дръжте двигателя на
разстояние минимум 1 м от постройките и другото оборудване.
Дръжте запалимите предмети далеч и не поставяйте нищо
върху двигателя по време на неговата работа.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ &
ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
КАПАЧКА НА ГЪРЛОВИНАТА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО
РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
СТАРТЕР
(приложими модели)
ПРОБКА ЗА ИЗТОЧВАНЕ
НА МАСЛОТО
КАПАЧКА НА ГЪРЛОВИНАТА ЗА НАЛИВАНЕ
НА МАСЛО/ПРЪЧКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА
НИВОТО НА МАСЛОТО
РЪЧЕН СТАРТЕР
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНАТА ТАБЕЛКА
ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР
ЗАГЛУШИТЕЛ
Тази табелка Ви предупреждава за потенциални опасности,
които могат да предизвикат сериозни наранявания. Прочетете
я внимателно.
Ако табелката падне или стане трудно да бъде прочетена,
обърнете се към Вашия Honda дилър, за да я смените.
ЗАПАЛИТЕЛНА СВЕЩ
РЪКОХВАТКА ЗА ЗАПАЛВАНЕ
ВИДОВЕ УПРАВЛЕНИЕ
НА ДВИГАТЕЛЯ
РЪЧКА НА ДРОСЕЛ
Само за предназначените
за Канада:
Табелка на френски език
се доставя с двигателя.
КЛЮЧ НА ДВИГАТЕЛЯ
ГОРИВО
РЪЧКА НА
КЛАПАНА
РЪЧКА НА ГАЗТА
РЕЙКА НА ДРОСЕЛА (приложими
модели)
Бензинът е силно запалим и избухлив.
Изключете двигателя и го оставете да
изстине преди да го презаредите.
КЛЮЧ НА ДВИГАТЕЛЯ
МОДЕЛИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАРТЕР
КЛЮЧ НА ДВИГАТЕЛЯ
Двигателят отделя токсичен въглероден
окис. Не използвайте в затворени
помещения.
Преди работа прочетете Ръководството на
потребителя.
С ИЗКЛЮЧЕНИЕНА
МОДЕЛИТЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
СТАРТЕР
АНГЛИЙСКИ
СВОЙСТВА
ПРОВЕРКИ ПРЕДИ ПУСКАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
OIL ALERT® СИСТЕМА (приложими)
"Oil Alert" е регистрирана запазена марка в САЩ.
ГОТОВ ЛИ Е ВАШИЯТ ДВИГАТЕЛ ДА ЗАПАЛИ?
Oil Alert системата е проектирана да предпазва двигателя
от повреди, причинени от недостатъчно количество масло в
картера. Още преди нивото на маслото в картера да падне
под безопасния минимум, Oil Alert® системата автоматично
ще спре двигателя (двигателният ключ ще остане в позиция
ВКЛЮЧЕН).
®
За Вашата безопасност и за да увеличите максимално живота
на Вашето оборудване е много важно да отделите малко
време за проверка на състоянието му, преди да започнете
работа с него. Уверете се, че сте се погрижили за всеки
проблем, който сте открили, или че Вашият сервизен дилър
го е отстранил, преди да използвате двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако двигателят спре и не може да се запали отново,
проверете нивото на маслото (виж стр. 9) преди да потърсите
други причини.
Неправилната поддръжка на двигателя или
пропускането да се отстрани проблем преди употреба,
може да доведе то неизправност, при която Вие
можете да бъдете сериозно наранен или убит.
ПРЕДПАЗИТЕЛ НА ЗАРЕЖДАЩАТА
ВЕРИГА (приложими модели)
Винаги извършвайте предварителна проверка преди
работа и отстранявайте всеки проблем.
Предпазителят на зареждащата
верига защитава зареждащата
верига на акумулатора. Късо
съединение или ако акумулаторът
е свързан с обратна полярност, ще
ПРЕДПАЗИТЕЛ НА
задейства автоматичният
ЗАРЕЖДАЩАТА
прекъсвач.
Зеленият индикатор вътре в
предпазителя на зареждащата
верига ще изкочи навън, за да
покаже, че той е изключил. Ако
това стане, определете причината
за проблема и го отстранете преди
да рестартирате предпазителя.
Натиснете бутона на предпазителя
на зареждащата верига, за да го
върнете в изходно положение.
Преди да започнете проверките се уверете, че двигателят е
нивелиран и ключът е в позиция ИЗКЛЮЧЕН.
Винаги проверявайте следните позиции, преди да запалите
двигателя:
Проверка на общото състояние на двигателя
ВЕРИГА
1. Огледайте внимателно дигателя за изтичане на масло или
бензин.
ВКЛЮЧЕН
ИЗКЛЮЧЕН
2. Отстранете прахта и наслояванията, особено около
заглушителя и ръчния стартер.
3. Проверете за повреди.
4. Проверете дали всички табелки и капаци са на местата си
и дали всички гайки, болтове са затегнати.
Проверка на двигателя
1. Проверете нивото на горивото (виж стр. 8). Започване на
работа с пълен резервоар ще Ви помогне да изчислите
приблизително или да намалите прекъсванията на
работата на двигателя за зареждане.
2. Проверете нивото на двигателното масло (виж стр. 9).
Запалването на двигателя с ниско ниво на масло може да
причини повреждане на двигателя.
Oil Alert® системата (приложими модели), автоматично
ще спре двигателя преди нивото на маслото да падне
под безопасният минимум. Обаче, за да избегнете
неудобството на неочакваното спиране, винаги
проверявайте нивото на двигателното масло преди
запалване.
3. Проверете нивото на маслото в редукторната кутия за
приложимите модели (виж стр. 9). Маслото е най-важно за
работата и продължителният живот на редукторната кутия.
4. Проверете тялото на въздушния филтър (виж стр. 10).
Замърсеният елемент на въздушния филтър ще ограничи
въздушния поток към карбуратора и ще влоши работните
характеристики на двигателя.
5. Проверете оборудването, задвижвано от този двигател.
Прегледайте инструкциите, предоставени с оборудването,
което се задвижва от този двигател за всякакви предпазни
мерки и процедури, които трябва да бъдат спазвани преди
запалване на двигателя.
АНГЛИЙСКИ
РАБОТА
3. Преместете ръчката на газта от позиция МИН., на около 1/3
от хода й в посока позиция МАКС.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА
Преди да пуснете двигателя в експлоатация за първи път,
моля прочетете точка ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
на страница 2 и точка ПРОВЕРКИ ПРЕДИ ПУСКАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ на страница 3.
МИН.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
МАКС.
Въглеродният окис е токсичен. Вдишването му
може да Ви доведе до безсъзнание или да Ви убие.
1/3 ПОЗИЦИЯ
THROTTLE LEVER
Избягвайте места и действия, които ще причинят
вдишването на въглероден окис.
Някои приложения на двигателя използват дистанционно
управление, вместо ръчка на газта, монтирана на
самия двигател. Вижте инструкциите, предоставени от
производителя на оборудването.
Прегледайте инструкциите, предоставени с оборудването,
което се задвижва от този двигател за всякакви предпазни
мерки, които трябва да бъдат спазвани при запалване,
употреба и спиране на двигателя.
4. Завъртете ключа на двигателя в позиция ВКЛЮЧЕН.
С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА МОДЕЛИТЕ МОДЕЛИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАРТЕР
ЗАПАЛВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
ВКЛЮЧЕН
1. Преместете горивния клапан в позиция ВКЛЮЧЕН.
РЪЧКА НА ГОРИВНИЯ
КЛАПАН
КЛЮЧ НА ДВИГАТЕЛЯ
ВКЛЮЧЕН
ВКЛЮЧЕН
ВКЛЮЧЕН
ИЗКЛЮЧЕН
ВКЛЮЧЕН
ВКЛЮЧЕН
2. За да запалите студен двигател, преместете ръчката на
дросела или рейката на дросела (приложими модели) в
позиция ЗАТВОРЕН.
ВКЛЮЧЕН
РЪЧКА НА ДРОСЕЛ
КЛЮЧ НА ДВИГАТЕЛЯ
ЗАТВОРЕН
OТВОРЕН
РЕЙКА НА ДРОСЕЛА
(приложими модели) ЗАТВОРЕН
OТВОРЕН
ВКЛЮЧЕН
ЗАТВОРЕН
КЛЮЧ НА ДВИГАТЕЛЯ
За да запалите отново загрял двигател, поставете ръчката на
дросела или рейката на дросела в позиция ОТВОРЕН.
Някои приложения на двигателя използват дистанционно
управление, вместо ръчка на дросела, монтирана на
самия двигател . Вижте инструкциите, предоставени от
производителя на оборудването.
МИН.
АНГЛИЙСКИ
5. Задействайте стартера.
СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
РЪЧЕН СТАРТЕР
За да спрете двигателя при авария, просто завъртете
ключа на двигателя в позиция ИЗКЛЮЧЕН. При нормални
обстоятелства спазвайте долуописаната процедура.
Вижте инструкциите, предоставени от производителя на
оборудването.
Дръпнете леко ръкохватката за запалване, докато усетите
леко съпротивление, след което дръпнете по-енергично
в посоката, указана от стрелката по-долу. Внимателно
върнете ръкохватката за запалване.
1. Преместете ръчката на газта в позиция МИН.
Някои приложения на двигателя използват дистанционно
управление, вместо ръчка на газта, монтирана на самия
двигател и показана тук.
РЪЧКА НА ГАЗТА
РЪКОХВАТКА ЗА ЗАПАЛВАНЕ
Посока на дърпане
БЕЛЕЖКИ
Не позволявайте на ръкохватката за запалване да се
върне обратно към двигателя. Върнете я внимателно в
изходно полежение, за да предотвратите повреждане на
стартера.
СТАРТ
2. Завъртете ключа на двигателя в позиция ИЗКЛЮЧЕН.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАРТЕР
(приложими модели):
С ИЗКЛЮЧЕНИЕ
НА МОДЕЛИТЕ С
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАРТЕР
Завъртете ключа в позиция СТАРТ, и
го задръжте, докато двигателят запали.
КЛЮЧ НА ДВИГАТЕЛЯ
Ако двигателят не успее да запали
за 5 секунди, отпуснете ключа и
изчакайте поне 10 секунди преди
да задействате стартера отново.
БЕЛЕЖКИ
Използването на електрическият
стартер повече от 5 секунди
непрекъснато, ще прегрее стартерния
двигател и може да го повреди.
Когато двигателят запали, освободете
ключа, като му позволите да се върне
до позиция ВКЛЮЧЕН.
МИН.
МИН.
СТАРТ
МОДЕЛИ С
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАРТЕР
ИЗКЛЮЧЕН
ИЗКЛЮЧЕН
ИЗКЛЮЧЕН
ИЗКЛЮЧЕН
КЛЮЧ НА
ДВИГАТЕЛЯ
(приложими
ИЗКЛЮЧЕН
6. Ако, за да стартирате двигателя, ръчката на дросела или
рейката на дросела (приложими модели) е била поставена
в позиция ЗАТВОРЕН, поставете я внимателно в позиция
ОТВОРЕН, след като двигателят загрее.
КЛЮЧ НА ДВИГАТЕЛЯ
РЪЧКА НА ДРОСЕЛ
OТВОРЕН
ИЗКЛЮЧЕН
OТВОРЕН
ЗАТВОРЕН
РЕЙКА НА ДРОСЕЛА
(приложими модели)
КЛЮЧ НА ДВИГАТЕЛЯ
3. Завъртете ръчката на горивния клапан в позиция
ИЗКЛЮЧЕН.
РЪЧКА НА
ГОРИВНИЯ
КЛАПАН
OТВОРЕН
ЗАТВОРЕН
ВКЛЮЧЕН
ИЗКЛЮЧЕН
ИЗКЛЮЧЕН
АНГЛИЙСКИ
НАСТРОЙВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ДВИГАТЕЛЯ
Позиционирайте ръчката на газта на желаната от Вас скорост
на двигателя.
Някои приложения на двигателя използват дистанционно
управление, вместо ръчка на газта, монтирана на
самия двигател. Вижте инструкциите, предоставени от
производителя на оборудването.
За препоръчителните скорости на двигателя вижте
инструкциите, съпътстващи оборудването, задвижвано от
този двигател.
РЪЧКА НА ГАЗТА
МИН.
МАКС.
МИН.
МАКС.
АНГЛИЙСКИ
СЕРВИЗИРАНЕ НА ВАШИЯ ДВИГАТЕЛ
ГРАФИК ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ЗНАЧЕНИЕ НА ПОДДРЪЖКАТА
Добрата поддръжка е от основно значение за безопасната,
икономична и безпроблемна работа на двигателя. Тя ще ви
помогне също така да намалите замърсяването на околната среда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При
На първия
На всеки 3
На всеки 6
Всяка година
всяка
месец
месеца
месеца
или
употреба
или
или
или
20 часа
50 часа
100 часа
РЕДОВЕН СЕРВИЗЕН ПЕРИОД (3)
Извършвайте на всеки
указан месец или
интервал работни часове,
Вижте
to
стр.
300 часа
което настъпи първо.
ПОЗИЦИЯ
Двигателно масло
Неправилната поддръжка на двигателя или пропускане
да се отстрани проблем преди употреба, може да доведе
то неизправност, при която Вие можете да бъдете
сериозно наранен или убит.
Винаги спазвайте препоръките за инспектиране
и поддръжка и графиците в това ръководство на
потребителя.
Проверка на нивото
9

Смяна
Редукторна кутия
Проверка на нивото
на маслото
(подходящи модели)
Смяна
на въздушния филтър
Проверка
Графикът за техническо обслужване важи при нормални
условия на работа. Ако експлоатирате Вашия двигател при
тежки условия, като напр. работа под високо натоварване
и при високи температури или го използвате в необичайно
влажни или замърсени условия, консултирайте се с Вашия
сервизен дилър за изискванията, препоръчителни за
индивидуалните Ви нужди и употреба.
Поддръжката, смяната или ремонтът на системите и
устройствата за контрол на емисиите отработени газове
могат да се извършат от всеки сервиз или частно лице,
използващо резервни части, които са "сертифицирани"
по ЕРА стандартите (стандарти на Американската агенция
за опазване на околната среда).

9


10
 * (1)
10 - 11
9

10

 (1)
Почистване
За да Ви помогнем да се грижите правилно за Вашия двигател,
следващите страници съдържат график за техническо
обслужване, процедури за рутинна инспекция и примерни
процедури за поддръжка с помощта на основни ръчни
инструменти. Другите сервизни дейности, които са по-сложни
или изискват специални инструменти, е добре да се извършват
от специалист на Honda или друг квалифициран механик.

**
Смяна
Съд за утайки
Почистване

Запалителна свещ
Проверка/настройка

12
12
Смяна
Искроуловител

Почистване
13

(подходящи модели)
Обороти на празен ход
Проверка/настройка
 (2)
13
Хлабина на
Проверка/настройка
 (2)
Ръководство за
клапаните
Горивна
сервизно обслужване
След всеки 500 часа (2)
Почистване
камера
Ръководство за
сервизно обслужване
Резервоар за гориво &
филтър
Почистване
Горивопровод
Проверка
 (2)
Ръководство за
сервизно обслужване
На всеки 2 години
(Сменете, ако е необходимо) (2)
Ръководство за
сервизно обслужване
* ● Само за вътрешно вентилиран карбуратор с двоен елемент.
● За циклонен тип на всеки 6 месеца или 150 часа.
ВЪТРЕШНО ВЕНТИЛИРАН
КАРБУТАТОР
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДДРЪЖКА
Следват някои от най-важните мерки за осигуряване на
безопасност. Но не можем да Ви предупредим за всяка
възможна опасност, която може да възникне по време на
поддръжката на двигателя. Единствено Вие можете да
решите дали да изпълните или не някоя задача.
СМУКАТЕЛНА ТРЪБА
СТАНДАРТЕН ТИП
СМУКАТЕЛНА ТРЪБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неспазването на инструкциите по поддръжка и
предпазните мерки може да ви нарани сериозно или убие.
Винаги следвайте процедурите и предпазните мерки
в това ръководство на потребителя.
ТРЪБНА СКОБА
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ
Преди да започнете техниеско обслужване или ремонт се
уверете, че двигателят е изключен. Това ще елиминира
потенциални опасности, като напр:
– Отравяне с въглероден окис от изгорелите газове на
двигателя.
Уверете се, че има подходяща вентилация, всеки път,
когато използвате двигателя.
– Изгаряния от горещи части.
SFlbОставете двигателят и изпускателната система да
се охладят преди да ги пипате.
– Нараняване от движещи се части.
Не палете двигателя, освен ако не е указано да
направите това.
Прочетете тези инструкции преди да започнете, и се
уверете, че имате необходимите инструменти и познания.
За да намалите вероятността от избухване на пожар или
експлозия, бъдете внимателни, когато работите в близост
до бензин. Използвайте само незапалими разтворители,
а не бензин, за почистване на отделните детайли на
двигателя. Дръжте цигарите, искрите и пламъците далеч
от всички части на горивната система.
Не забравайте, че оторизираните сервизни дилъри на
Honda познават най-добре Вашия двигател и са напълно
оборудвани да го обслужват и ремонтират.
За да осигури най-добро качество и надеждност, използвайте
само оригинални резервни части Honda за ремонт и замяна.
** ● Сменете само при тип с хартиен елемент.
● За циклонен тип на всеки 2 месеца или 600 часа.
(1) Обслужвайте двигателя по-често, ако се използва в
замърсени райони.
(2) Тези позиции трябва да се сервизират от Вашия сервизен
дилър, освен ако нямате подходящите инструменти и сте
квалифициран механик. За повече подробности относно
сервизните дейности вижте Ръководството за сервизно
обслужване на Honda.
(3) При промишлена употреба, записвайте работните часове,
за да определите правилните интервали на обслужване.
Неспазването на графика за техническо обслужване може да
доведе до неотстраняеми повреди.
АНГЛИЙСКИ
ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО
Препоръчително гориво
Безоловен бензин
САЩ
Октаново число по моторен метод
86 или по-високо
С изключение
на САЩ
Октаново число по
изследователски метод 91 или повисоко
Октаново число по моторен метод
86 или по-високо
Този двигател е сертифициран да работи с безоловен
бензин с октаново число по моторен метод 86 или по-високо
(октаново число по изследователски метод 91 или по-високо).
Зареждайте с гориво в добре проветрено помещение при
спрял двигател. Ако двигателят е бил запален, оставете го
първо да изстине. Никога не зареждайте двигателя с гориво в
помещение, където горивните изпарения могат да достигнат
пламъците или искрите.
Можете да използвате обикновен безоловен бензин, който
не съдържа повече от 10 обемни процента етанол (E10)
или 5 обемни процента метанол. Освен това метанолът
трябва да съдържа съразтворители и корозионни
инхибитори. Използването на горива със съдържание на
етанол или метанол по-голямо от горепосоченото може
да причини проблеми със запалването и/или влошаване
на работните характеристики на двигателя. Може също
така да повреди металните, гумените и пластмасовите
части на запалителната система. Повреда или влошаване
на работните характеристики на двигателя, причинени от
използването на гориво с процентно съдържание на етанол
или метанол по-голямо от горепосочените стойности, не се
покрива от гаранцията.
3. Зареждайте внимателно, за да избегнете разливане
на гориво. Не пълнете напълно резервоара за гориво.
Запълнете резервоара до около 25 мм преди максималното
ниво, за да позволите на горивото да се разширява.
Може да е необходимо да намалите нивото на горивото,
в зависимост от условията на работа. След зареждане,
затегнете капачката на резервоара.
Дръжте бензина далеч от контролни лампи, скари,
електрически уреди и инструменти, и т.н.
Разлятото гориво може да предизвика не само пожари, но и
да замърси околната среда. Незабавно почистете разлятото
количество гориво.
ДВИГАТЕЛНО МАСЛО
Маслото е главният фактор, обуславящ работните
характеристики и срока на експлоатация на двигателя.
Използвайте масло с пречистващи добавки за автомобили с
4-тактови двигатели.
Препоръчително масло
Използвайте двигателно масло за 4-тактови двигатели, което
отговаря на или надхвърля изискванията на API (Американски
петролен институт) сервизната класификация за категория SJ
или по-късна (или еквивалентна). Винаги проверявайте API
сервизната лепенка върхи варела за масло, за да се уверите,
че тя съдържа буквите за категория SJ или по-късна (или
еквивалентна).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Бензинът е силно запалим и взривоопасен, можете да бъдете
обгорен или ранен сериозно при зареждане с гориво.
● Спрете двигателя и дръжте топлината, искрите и
пламъците настрани.
● Презареждайте само на открити места.
● Незабавно почистете разлятото количество гориво.
ТЕМПЕРАТУРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
БЕЛЕЖКИ
Бензинът може да повреди боята и някои видове пластмаса.
Докато пълните резервоара, внимавайте да не разливате
гориво. Повреда, причинена от разливане на гориво не се
покрива от Ограничената дистрибуторска гаранция.
SAE 10W-30 се препоръчва при общо ползване. Други
стойности на визкозитет, посочени в таблицата, могат да се
използват, когато средната температира във Вашият район е
в границите на показания диапазаон.
1. Развийте капачката на отвора за зареждане с гориво
и проверете нивото на горивото, при спрян двигател в
хоризонтално положение. Напълнете резервоара, ако
нивото на горивото е ниско.
2. Добавяйте гориво до ограничението на резервоара. Не
препълвайте. Избършете разлятото гориво, преди да
запалите двигателя.
МАКСИМАЛНО
КОЛИЧЕСТВО
ГОРИВО НИВО
(цедков тип)
ГОРНА ЧАСТ НА
РЕЗЕРВОАРА
МАКСИМАЛНО
КОЛИЧЕСТВО
ГОРИВО НИВО
(нецедков тип)
25 мм
АНГЛИЙСКИ
Проверка на нивото на маслото
4. Поставете обратно капачката на гърловината за наливане
на масло.
Проверявайте нивото на двигателно масло при изключен и
хоризонтиран двигател.
КАПАЧКА НА ГЪРЛОВИНАТА ЗА НАЛИВАНЕ
НА МАСЛО/ПРЪЧКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ
НИВОТО НА МАСЛОТО
1. Свалете капачката на гърловината за наливане на масло/
пръчката за измерване нивото на маслото и я избършете.
УПЛЪТНИТЕЛЕН
ПРЪСТЕН
2. Поставете капачката на гърловината за наливане на
масло/пръчката за измерване на нивото на маслото, както
е показано, без да я завивате, след което я издърпайте, за
да проверите нивото на маслото.
3. Ако нивото на двигателно масло е близо до или под найдолната чертичка на пръчката, долейте от препоръчаното
масло (виж стр. 8) до достигане на горната чертичка (долния
ръб на гърловината за наливане на масло). Не препълвайте.
4. Поставете обратно капачката на гърловината за наливане
на масло.
КАПАЧКА НА ГЪРЛОВИНАТА ЗА НАЛИВАНЕ
НА МАСЛО/ПРЪЧКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА
НИВОТО НА МАСЛОТО
ГОРНА ЧЕРТИЧКА
НИВО НА МАСЛОТО
ПРОБКА
МАСЛО НА РЕДУКТОРНАТА КУТИЯ (приложими модели)
Препоръчително масло
Използвайте същото масло, което се препоръчва за двигателя
(виж стр. 8).
Проверка на нивото на маслото
Проверявайте нивото на маслото на редукторната кутия при
изключен и хоризонтиран двигател.
2 : 1 Редукторна кутия с центробежен съединител
1. Свалете капачката на гърловината за наливане на масло/
пръчката за измерване нивото на маслото и я избършете.
ОТВОР ЗА ПЪЛНЕНЕ С
МАСЛО (долен ръб)
ДОЛНА ЧЕРТИЧКА
БЕЛЕЖКИ
Запалването на двигател с ниско ниво на масло може да
причини повреждане на двигателя. Тези повреди не се
покриват от Ограничената дистрибуторска гаранция.
Oil Alert® системата (приложими модели), автоматично ще
спре двигателя преди нивото на маслото да падне под
безопасният минимум. Обаче, за да избегнете неудобството
на неочакваното спиране, винаги проверявайте нивото на
двигателното масло преди запалване.
Смяна на маслото
2. Вкарайте и извадете капачката на отвора за пълнене
с масло/пръчката за измерване на нивото на маслото
в отвора за зареждане с масло, без да я завъртате.
Проверете нивото на маслото показано на капачката на
отвора за пълнене с масло/пръчката за измерване на
нивото на маслото в отвора за зареждане с масло.
3. Ако нивото на маслото е ниско, добавете от
препоръчваното масло до достигане на горната чертичка
на пръчката за измерване нивото на маслото.
4. Поставете обратно капачката на гърловината за наливане
на масло.
КАПАЧКА НА
ГЪРЛОВИНАТА
ЗА НАЛИВАНЕ НА
МАСЛО/ПРЪЧКА
ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА
НИВОТО НА МАСЛОТО
Източете отработеното масло, докато двигателят е все още
топъл. Топлото масло изтича бързо и изцяло.
1. Под двигателя поставете подходящ съд, в който да съберете
отработеното масло, след което свалете капачката на
гърловината за наливане на масло/пръчката за измерване нивото
на маслото, пробката и уплътнителния й пръстен.
ГОРНА
ЧЕРТИЧКА
2. Оставете отработеното масло да изтече напълно,
след това монтирайте отново пробката и сменения й
уплътнителен пръстен и здраво затегнете пробката.
Моля изхвърляйте отработеното масло по начин, който не
застрашава опазването на околната среда. Предлагаме Ви
да занесете отработеното масло в запечатан съд до Вашия
местен център за рециклиране или сервиз за рекламация.
Не го изхвърляйте в контейнерa за боклук, не го изливайте
на земята или в канала.
ДОЛНА
ЧЕРТИЧКА
3. Долейте с препоръчваното масло (виж стр. 8) до горната
чертичка на пръчката за измерване нивото на маслото (долния
ръб на гърловината за наливане на масло), като преди това
сте поставили двигателя в хоризонтална позиция.
БЕЛЕЖКИ
Запалването на двигателя с ниско ниво на масло може
да причини повреждане на двигателя. Тези повреди не се
покриват от Ограничената дистрибуторска гаранция.
Oil Alert® системата (приложими модели), автоматично
ще спре двигателя преди нивото на маслото да падне
под безопасният минимум. Обаче, за да избегнете
неудобството от неочаквано спиране, заредете до горната
граница и проверявайте нивото на маслото често.
АНГЛИЙСКИ
Смяна на маслото
ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР
Източете отработеното масло, докато двигателят е все още
топъл. Топлото масло изтича бързо и изцяло.
Замърсеният въздушен филтър ще ограничи въздушния поток
към карбуратора и ще влоши работните характеристики на
двигателя. Ако експлоатирате двигателя в много замърсени
райони, почиствайте въздушния филтър по-често, отколкото е
посочено в ГРАФИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ.
1. Под редукторната кутия поставете подходящ съд, в
който да съберете отработеното масло, след което
свалете капачката на гърловината за наливане на масло/
пръчката за измерване нивото на маслото, пробката и
уплътнителния й пръстен.
2. Оставете отработеното масло да изтече напълно,
след това монтирайте отново пробката и сменения й
уплътнителен пръстен и здраво затегнете пробката.
Моля изхвърляйте отработеното масло по начин, който не
застрашава опазването на околната среда. Предлагаме Ви
да занесете отработеното масло в запечатан съд до Вашия
местен център за рециклиране или сервиз за рекламация.
Не го изхвърляйте в контейнерa за боклук, не го изливайте
на земята или в канала.
3. Налейте от препоръчваното масло до горната чертичка на
пръчката за измерване нивото на маслото, при нивелиран
двигател (виж стр. 9). За да проверите нивото на маслото,
вкарайте и изкарайте пръчката за измерване в отвора за
зареждане с масло.
Маслен капацитет на трансмисията: 0,30ℓ
БЕЛЕЖКИ
Експлоатирането на двигател без въздушен филтър или с
повреден такъв, ще позволи на прахта да влиза в двигателя
и ще доведе до пълното му износване. Тези повреди не се
покриват отОграничената дистрибуторска гаранция.
Инспекция
Свалете капака на въздушния филтър и проверете
филтриращите елементи. Почистете или сменете
замърсените елементи. Винаги сменяйте повредените
елементи на въздушния филтър. При оборудване с въздушен
филтър с маслена баня, проверете и нивото на маслото.
Виж страница 10-11 за инструкции относно въздушния
филтър за типа на Вашия двигател.
СТАНДАРТЕН ТИП ФИЛТЪР
С ДВА ЕЛЕМЕНТА
Почистване
Модели с филтър с двйни
елементи
КРИЛАТА ГАЙКА
КАПАК НА
ВЪЗДУШЕН
ФИЛТЪР
1. Свалете крилатата гайка от
капака на въздушния филтър и
отстранете капака.
БЕЛЕЖКИ
Запалването на двигателя с ниско ниво на масло
в трансмисията, може да причини повреждане на
трансмисията.
4. Поставете обратно капачката на гърловината за наливане
на масло.
КАПАЧКА НА
ГЪРЛОВИНАТА ЗА
НАЛИВАНЕ НА МАСЛО/
ПРЪЧКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ
НА НИВОТО НА
МАСЛОТО
ГОРНА
ЧЕРТИЧКА
2. Свалете крилатата гайка от
въздушния филтър и свалете
филтъра.
КРИЛАТА
ГАЙКА
ХАРТИЕН
ЕЛЕМЕНТ НА
ФИЛТЪРА
ПОРЕСТ ЕЛЕМЕНТ
НА ФИЛТЪРА
3. Свалете порестия филтър от
хартиения филтър.
ГАРНИТУРА
4. Проверете двата елемента на
въздушния филтър и ги сменете,
ако са повредени. Винаги сменяйте
хартиения елемент на въздушния
филтър през определения
интервал (виж стр. 7).
ЦИКЛОНЕН ТИП ФИЛТЪР С ДВА ЕЛЕМЕНТА
ДОЛНА
ЧЕРТИЧКА
КАПАК НА МЕХАНИЗМА ЗА
ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ
ПРОБКА
ВИНТ СЪС СПЕЦИАЛНА ГЛАВА (3)
КРИЛАТА ГАЙКА
КАПАК НА ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР
УХО
КРИЛАТА ГАЙКА
ВЪЗДУХОВОД
ХАРТИЕН ЕЛЕМЕНТ НА
ФИЛТЪРА
ПОРЕСТ ЕЛЕМЕНТ НА
ФИЛТЪРА
КАНАЛ
КОРПУС НА ЦИКЛОНА
10
АНГЛИЙСКИ
ГАРНИТУРА
5. Почистете елементите на въздушния филтър, ако ще ги
използвате повторно.
6. Монтирайте отново филтъра и затегнете крилатата гайка.
ТИП С МАСЛЕНА БАНЯ
Хартиен елемент на въздушния филтър: Почукайте
няколко пъти хартиения елемент на въздушния филтър
върху твърда повърхност, за да отстраните мръсотията
или вкарайте сгъстен въздух [ненадвишаващ 207 kPa (2,1
kgf/cm2) през филтърния елемент от страната на кутията на
въздушния филтър. Никога не се опитвайте да изчистите
мръсотията с четка; почистването с четка ще вкара
мръсотии в нишките на филтъра.
ТИП С ЕДИН ЕЛЕМЕНТ
НА ФИЛТЪРА
КРИЛАТА
ГАЙКА
КАПАЧКА
КАПАК НА
ВЪЗДУШНИЯ
ФИЛТЪР
КАПАК НА
ВЪЗДУШНИЯ
ФИЛТЪР
ЕЛЕМЕНТ НА
ФИЛТЪРА
ПОРЕСТ
ЕЛЕМЕНТ НА
ФИЛТЪРА
РЕШЕТКА
КОРПУС НА
ВЪЗДУШНИЯ
ФИЛТЪР
Порест елемент на въздушния филтър: Почистете го
с топла сапунена вода, изплакнете го и го оставете да
изсъхне. Или почистете с незапалим разтворител и
оставете да изсъхне. Потопете елемента на филтъра в
чисто двигателно масло, после изстискайте излишното
масло. Двигателят ще пуши след като се запали, ако е
оставено твърде много масло в порестия елемент.
РЕШЕТКА ОТ
СТОМАНА
НИВО НА
МАСЛОТО
Компактен тип
6. САМО ЗА МОДЕЛИТЕ С ЦИКЛОН: Свалете трите
винта със специална глава от капака на механизма за
предвартително почистване, после свалете корпуса
на циклона и въздуховода. Измийте частите с вода,
подсушете ги основно и ги монтирайте отново.
Уверете се, че въздуховодът е монтиран както е показано
на илюстрацията.
Монтирайте корпуса на циклона, така че ухото на
всмукателния отвор влиза в канала на капака на
механизма за предварително почистване.
7. Изчистете мръсотията от вътрешната страна на кутията на
въздушния филтър и покрийте с влажна кърпа. Внимавайте
във въздухопровода, водещ до карбуратора, да не попадне
мръсотия.
8. Поставете порестия елемент на филтъра върху хартиения
елемент и монтирайте сглобения въздушен филтър.
Уверете се, че гарнитурата е на мястото си под въздушния
филтър. Затегнете крилатата гайка на въздушния филтър.
9. Поставете капака на филтъра и затегнете крилатата гайка.
КРИЛАТА
ГАЙКА
Маслена баня & филтри с единичен елемент
1. Развийте крилатата гайка и свалете капака на въздушния
филтър.
2. Свалете филтърния елемент от капака на въздушния
филтър. Измийте капака и филтърния елемент в топла
сапунена вода, изплакнете и ги оставете да изсъхнат
напълно. Или почистете с незапалим разтворител и
оставете да изсъхне.
1. Отключете капака на
въздушния филтър от
щипките и свалете капака и
филтърния елемент.
КАПАК НА
ЩИПКА ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР
2. Измийте елемента в
домакински разтвор от
препарат за миене и топла
вода, след това изплакнете
обилно или измийте в
ЩИПКА
незапалим или труднозапалим
разредител. Оставете
ЕЛЕМЕНТ НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР
елемента да изсъхне напълно.
3. Потопете елемента на
въздушнияв филтър в чисто
двигателно масло и
изстискайте маслото, което е
в повече. Двигателят ще пуши
при първото запалване ако е
останало твърде много масло
в елемент.
4. Монтирайте обратно
елемента на въздушния
филтър и капака.
ФИЛТЪР
3. Потопете елемента на филтъра в чисто двигателно масло,
после изстискайте излишното малсо. Двигателят ще пуши
след като се запали, ако е оставено твърде много масло в
порестия елемент.
4. САМО ЗА МОДЕЛИТЕ С МАСЛЕНА БАНЯ: Изпразнете
използваното масло от корпуса на филтъра, измийте
всичката натрупана нечистотия с незапалим разтворител и
изсушете корпуса.
5. САМО ЗА МОДЕЛИТЕ С МАСЛЕНА БАНЯ: Напълнете
корпуса на филтъра до четичката "OIL LEVEL" (НИВО НА
МАСЛОТО) със същото масло, което се препоръчва за
двигателя (виж стр. 8).
Количества масло
GX240/GX270: 60 cм3
GX240/GX270: 80 cм3
АНГЛИЙСКИ
11
СЪД ЗА УТАЙКИ
ЗАПАЛИТЕЛНА СВЕЩ
Почистване
Препоръчителна запалителна свещ:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)
Препоръчителната запалителна свещ има правилно топлинно
число за нормални работни температури на двигателя.
Бензинът е силно запалим и взривоопасен, можете да
бъдете обгорен или ранен сериозно при боравене с гориво.
● Спрете двигателя и дръжте топлината, искрите и
пламъците настрани.
● Манипулирайте горивото само на открити места.
● Незабавно почистете разлятото количество гориво.
БЕЛЕЖКИ
Неподходяща запалителна свещ може да причини пореждане
на двигателя.
1. Преместете горивния клапан в позиция ИЗКЛЮЧЕН, после
свалете съда за утайки и О-пръстена.
За да гарантирате добри работни характеристики, междината
на запалителната свещ трябва да е нагласена на вярното
разстояние и по нея да няма нагар.
КЛЮЧ ЗА ЗАПАЛИТЕЛНАТА СВЕЩ
1. Извадете капачката на свещта,
и отстранете нечистотията от
мястото около запалителната
свещ.
2. Измийте съда за утайки с незапалим разтворител и
изсушете напълно.
РЪЧКА НА ГОРИВНИЯ КЛАПАН
2. Демонтирайте свещта с
13/16-инчов ключ за
запалителни свещи.
О-ПРЪСТЕН
ИЗКЛЮЧЕН
СЪД ЗА УТАЙКИ
3. Поставете О-пръстена в отвора на горивния клапан и
монтирайте съда за утайки. Затегнет съда за утайки.
4. Поставете горивния клапан в позиция ВКЛЮЧЕН и
проверете за течове. При наличие на течове, сменете Опръстена.
3. Инспектирайте запалителната
свещ. Сменете я, ако е
повредена, ако уплътнението
й е в лошо състояние или ако
електродът е износен.
СТРАНИЧЕН ЕЛЕКТРОД
0,70-0,80 мм
4. Измерете междината на
електрода с помощта на
луфтомер. Коригирайте
междината, ако е необходимо,
като внимателно огънете
страничния електрод.
Междината трябва да бъде:
0,70-0,80 мм.
УПЛЪТНЕНИЕ
УПЛЪТНИТЕЛЕН
ПРЪСТЕН
5. Монтирайте внимателно запалителната свещ,
с ръка, за да избегнете нараняване на резбата.
6. След като сте поставили запалителната свещ, затегнете я с
13/16-инчов ключ, за да прилепне уплътнителният пръстен.
7. Когато монтирате нова запалителна свещ, затегнете я с 1/2
оборот, за да прилепне уплътнителният пръстен.
8. Когато монтирате отново оригиналната запалителна
свещ, затегнете я с 1/8-1/4 оборота, за да прилепне
уплътнителният пръстен.
БЕЛЕЖКИ
Хлабавата запалителна свещ може да прегрее и повреди
двигателя. Затегнатата запалителна свещ може да
повреди резбата на цилиндровата глава.
9. Поставете капачката на запалителната свещ.
12
АНГЛИЙСКИ
Искроуловител (приложими модели)
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ & ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Искроуловителят може да бъде стандартна или опционална
част, в зависимост от типа на двигателя. В някой райони
е незаконно двигателят да работи без искроуловител.
Прочетете местните закони и наредби. Можете да закупите
искроуловител от оторизираните сервизни дилъри на Honda.
СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИЯ ДВИГАТЕЛ
Искроуловителят трябва да се сервизира на всеки 100 часа, за
да функционира правилно.
Ако двигателят е работил, заглушителят ще е топъл. Оставете
го да изстине, преди да сервизирате искроуловителя.
Демонтаж на искроуловителя
1. Развийте двете 8 мм гайки и свалете заглушителя от
цилиндъра.
2. Развийте трите 4 мм винта от отражателя на заглушителя и
свалете отражателя.
3. Развийте четирите 5 мм винта от предпазителя на
заглушителя и свалете протектора на заглушителя.
4. Развийте 4 мм винта от искроуловителя и го свалете от
заглушителя.
ОТРАЖАТЕЛ
НА АУСПУХА
4мм ВИНТ
4мм
ВИНТОВЕ
ИСКРОУЛОВИТЕЛ
8мм ГАЙКИ
ИСКРОУЛОВИТЕЛ
ЗАГЛУШИТЕЛ
Почистване & инспекция на искроуловителя
БЕЛЕЖКИ
Използването на маркуч за поливане или машини за миене
под налягане може да вкара вода във въздушния филтър или
отвора на заглушителя. Пропитата вода ще премине през
въздушния филтър или заглушителя и може да стигне до
цилиндрите и да причини повреда.
Времето, за което бензинът може да бъде оставен
във Вашия резервоар или карбуратор, без да причини
функционални промени, ще зависи от фактори, като вид на
бензина, температура на съхранение и дали резервоарът е
наполовина или изцяло пълен. Въздухът в наполовина пълен
резервоар провокира развалянето на горивото. Високите
температури на съхранение ускоряват процеса на разваляне.
Проблеми с разваляне на горивото могат да се появят след
няколко месеца или дори по-рано, ако бензинът, който е бил
зареден в резервоара, не е пресен.
Повреди на горивната система или проблеми с работните
характеристики на двигателя, в резултат на небрежна
подготовка за съхранение не се покриват от Ограничената
дистрибуторска гаранция
1. Използвайте четка, за да премахнете
натрупванията от сажди
от екрана на искроуловителя. Внимавайте
да не повредите екрана. Сменете
искроуловителя, ако е счупен или надупчен. ЕКРАН
2. Монтирайте искроуловителя и предпазителя на
заглушителя, отражателя на заглушителя и заглушителя по
обратния на разглобяването начин.
ОБОРОТИ НА ПРАЗЕН ХОД
Можете да удължите времето за съхранение на горивото,
като добавите стабилизатор на бензина, създаден за тази цел
или да избегнете проблеми с развалянето на горивото, като
изпразните резервоара или карбуратора.
Добавяне на стабилизатор на бензина за удължаване
периода на съхранение на горивото
Когато добавяте стабилизатори, пълнете резервоара с
пресен бензин. Ако резервоарът е частично пълен, въздухът
в него ще причини разваляне на горивото по време на
неговото съхранение. Ако притежавате варел с гориво за
дозареждане, уверете се, че той съдържа пресен бензин.
Настройка
1. Запалете двигателя на открито
място и го оставете да достигне
работна температура.
2. Преместете ръчката на газта
до нейната минимална позиция.
Почистване
Ако двигателят е работил, оставете го да изстива поне
половин час, преди да го почистите. Почистете всички
външни повърхности, оправете повредената боя и намажете
с тънък слой масло местата, които могат да ръждясат.
Гориво
В склада бензинът ще се окисли и развали. Разваленият
бензин ще доведе до трудно запалване на двигателя и
оставя еластични наслонявания, които задръстват горивната
система. Ако бензинът във Вашия двигател се развали по
време на неговото съхраняване, трябва да сервизирате
или смените карбуратора и другите елементи на горивната
система.
5мм ВИНТОВЕ
ПРОТЕКТОР НА
ЗАГЛУШИТЕЛЯ
Подготовка за съхранение
Подготовката за съхранение на Вашия двигател е от основно
значение, за да до предпазите от повреди и да го запазите.
Следващите стъпки ще Ви помогнат да задържите надалеч
ръждата и корозията и те да не повлияят на функционирането
на двигателя, а също ще направят запалването му лесно при
следващата му употреба.
1. Добавайте стабилизатор за бензин, следвайки указанията
на производителя.
3. Завъртете винта, застопоряващ газта
до получаване на стандартна скорост на празен ход.
2. След добаване на стабилизатора за бензин, запалете
двигателя навън за 10 минути, за да се увертите, че
стабилизираният бензин е заменил нестабилизирания в
карбуратора.
Стандартна скорост на празен ход: 1 400 ± 150 об/мин
3. Спрете двигателя.
ВИНТ, ЗАСТОПОРЯВАЩ ГАЗТА
АНГЛИЙСКИ
13
Източване на резервоара за гориво и карбуратора
Предпазни мерки при съхранение
Ако ще съхранявате двигателя с пълен резервоар и
карбуратор, е важно да намалите риска от възпламеняване
на бензиновите пари. Изберете място за съхранение с
добра вентилация, което е далеч от уреди, които използват
пламък, като фурни, бойлери или сушилни за дрехи.
Също така избягвайте места в близост до произвеждащи
искри електрически двигатели или където се използват
електрически инструменти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Бензинът е силно запалим и взривоопасен, можете да
бъдете обгорен или ранен сериозно при боравене с гориво.
● Спрете двигателя и дръжте топлината, искрите и
пламъците настрани.
● Манипулирайте горивото само на открити места.
● Незабавно почистете разлятото количество гориво.
Ако е възможно, избягвайте помещения с висока влажност,
тъй като това може да доведе до ръждясване и корозия.
1. Под карбуратора поставете подходящ съд за събиране на
бензин и използвайте фуния, за да избегнете разливането
на бензин.
2. Свалете болта за източване на карбуратора и гарнитурата.
Свалете съда за утайка и О-пръстена, после поставете
ръчката на горивния клапан в позиция ВКЛЮЧЕН.
РЪЧКА НА
ГОРИВНИЯ
КЛАПАН
О-ПРЪСТЕН
ВКЛЮЧЕН
ГАРНИТУРА
ПРОБКА
СЪД ЗА УТАЙКИ
3. След като цялото гориво изтече в съда, монтирайте отново
болта за източване, гарнитурата, съда за утайки и Опръстена. Затегнете болта за източване и съда за утайки.
Двигателно масло
Съхранявайте двигателя в хоризонтално помещение.
Неговото наклоняване може да доведе до изтичане на гориво
или масло.
Покрийте двигателят, за да го предпазите от прах, след
като той и изпускателната система са изстинали. Горещите
двигател и изпускателна система могат да запалят или
стопят някои материали. Не използвайте пластмасово фолио
за покриване. Непореста покривка ще задържа влага до
двигателя, причинявайки ръжда и корозия.
Ако двигателят, модел с електрически стартер, е екипиран
с акумулатор, зареждайте акумулатора веднъж на месец,
докато двигателят еоставен на съхранение. Това ще помогне
да се удължи живота на акумулатора.
Изваждане от съхранение
Проверете Вашия двигател, както е описано в точк
ПРОВЕРКИ ПРЕДИ ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯна това
ръководство (виж стр. 3).
Ако горивото е било източено по време на подготовката за
съхраняване, напълнете резервоара с пресен бензин. Ако
притежавате варел с гориво за дозареждане, уверете се, че
той съдържа пресен бензин. Бензинът се окислява и разваля
с течение на времето и може да причини трудно запалване на
двигателя.
Ако по време на подготовката за съхраняване цилиндърът
е бил покрит с масло, двигателят леко ще се задави при
запалване. Това е нормално.
1. Сменете двигателното масло (виж стр. 9).
2. Свалете запалителната свещ (виж стр. 12).
ТРАНСПОРТИРАНЕ
3. Излейте една супена лъжица 5-10 cм3 чисто двигателно
масло в цилиндъра.
Ако двигателят е бил запален, оставете го да изстине наймалко за 15 минути преди да го качите на транспортно
превозно средство. Горещите двигател и изпускателна
система, могат да Ви изгорят и да запалят някои материали.
4. Издърпайте няколко пъти стартерното въже, за да
разнесете маслото из цилиндъра.
5. Монтирайте отново запалителната свещ.
6. Дръпнете стартерното въже, докато усетите съпротивление
и прореза на стартерната макара се изравни с отвора на
капака на ръчния стартер. Това ще затвори клапаните,
така че в цилиндъра на двигателя да не прониква влага.
Внимателно върнете стартерното въже.
По време на транспортиране дръжте двигателя в
хоризонтална позиция, за да намалите вероятността от
изтичане на гориво. Завъртете горивния клапан в позиция
ИЗКЛЮЧЕН (виж стр. 5).
Изравнете прореза на
стартерната макара
с отвора на горния
капак.
14
АНГЛИЙСКИ
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕОЧАКВАНИ ПРОБЛЕМИ
ДВИГАТЕЛЯТ НЕ
ИСКА ДА ЗАПАЛИ
1. ��������������
Електрическо
�������������
запалване
(приложими
модели):
Проверете
акумулатора
и предпазителя.
2. �����������
Проверете
����������
позициите
на органа за
управление.
Възможна
причина
Заредете
акумулатора.
Предпазителят е
изгорял
Сменете
предпазителя
(стр.15).
Клапана за гориво е
ИЗКЛЮЧЕН.
Преместете
ръчката в позиция
ВКЛЮЧЕН.
Преместете
ръчката в позиция
ЗАТВОРЕН,
освен ако
двигателят
е топъл.
Завъртете ключа на
двигателя
в позиция
ВКЛЮЧЕН.
Налейте от
прпоръчваното масло
до определеното
ниво (стр. 9).
Заредете (стр. 8).
Източете
резервоара
за гориво или
карбуратора (стр. 14).
Заредете с пресен
бензин (стр. 8).
Ключът на
двигателя е
ИЗКЛЮЧЕН.
3. �����������
Проверете
����������
нивото на маслото
на двигателя.
4. Проверете
горивото.
5. �����������
Свалете и
����������
проверете
запалителната
свещ.
Управляващата система на електрическия стартер и
зареждащата верига на акумулатора са защитени от
предпазител. Ако той изгори, електрическият стартер няма
да функционира. Двигателят може да се запали ръчно,
ако предпазителят изгори, но двигателят няма да зарежда
акумулатора.
Отстраняване
Акумулаторът е
разреден.
Дроселът е отворен.
Нивото на маслото на
двигателя е ниско (при
моделите с аларма за
нивото на маслото)
Няма гориво.
Лошо гориво;
двигателя е
съхраняван без
стабилизиране или
източване
на бензина или
е бил зареден с
лош бензин.
Запалителната
свещ е дефектна,
запушена или с
неправилна междина.
Свещта е мокра
с гориво
(поплавъков
двигател).
6. ����������
Занесете
���������
двигателя
при оторизиран
Honda
сервизен
дилър или вижте
Ръководството за
сервизно
обслужване.
Горивният филтър
е задръстен,
карбураторът е
неизправен,
запалването е
неизправно
клапаните са
блокирали и т.н.
НА ДВИГАТЕЛЯТ
ЛИПСВА
МОЩНОСТ
Възможна
причина
1. �����������
Проверете
����������
въздушния
филтър.
Елемента(елементите)
на филтъра��������
е
�������
(са)
задръстен(и).
2. Проверете
горивото.
Лошо гориво;
двигателят е бил
съхраняван без
стабилизиране или
източване на бензина
или е бил зареден с
лош бензин.
3. ����������
Занесете
���������
двигателя
при оторизиран
Honda
сервизен
дилър или вижте
Ръководството за
сервизно
обслужване.
Горивният филтър
е задръстен,
карбураторът е
неизправен,
запалването е
неизправно
клапаните са
блокирали и т.н.
СМЯНА НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ (приложими модели)
Настройте
междината или
сменете свещта
(стр. 12).
Изсушете и
монтирайте отново
запалителната свещ.
Запалете двигателя
с ръчка на газта в
позиция МАКС.
Заменете или
ремонтирайте
повредените
компоненти,
ако е необходимо.
1. Развийте винта 6 x 12 мм от задния капак на кутията на
ключа на двигателя.
2. Свалете капака на предпазителя и след това извадете и
проверете самия предпазител.
Ако предпазителят е изгорял, го изхвърлете. Сложете нов
предпазител със същите параметри и монтирайте обратно
капака.
Ако имате въпроси относно параметрите на оригиналния
предпазител, се обърнете към Вашия сервизен Honda
дилър.
БЕЛЕЖКИ
Никога не използвайте предпазител с параметри,
по-големи от тези на оригиналния предпазител. В
резултат на това може да се получат сериозни повреди
по електрическата система или пожар.
3. Монтирайте обратно задния капак.. Завийте винта 6 x 12
мм и го затегнете.
КАПАК НА
ПРЕДПАЗИТЕЛЯ
ПРЕДПАЗИТЕЛ
КЛЮЧ НА ДВИГАТЕЛЯ
ЗАДЕН КАПАК
6 x 12 мм�
СПЕЦИАЛЕН
ВИНТ
Честата повреда на предпазителя обикновено показва късо
съединение или претоварване на електрическата система.
Ако предпазителят изгаря често, занесете двигателя до
Honda сервизния дилър за ремонт.
Отстраняване
Почистете или
сменете
елемента(елементите)
на филтъра
(стр.10-11).
Източете резервоара
за гориво или
карбуратора (стр.
14).Заредете с пресен
бензин (стр. 8).
Заменете или
ремонтирайте
повредените
компоненти
както е необходимо.
АНГЛИЙСКИ
15
ТЕХНИЧЕСКА И ПОТРЕБИТЕЛСКА
ИНФОРМАЦИЯ
Връзки на дистанционното управление
Ръчките на газта и дросела за снабдени с отвори за
опционално закрепване на кабели към тях. Следващите
илюстрации показват инсталирането на и меко стоманено
въже. Ако използвате меко стоманено въже, добавете и
възвратна пружина както е показано.
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Местоположение на серийния номер
Запишете серийният номер на
двигателя на празното място,
оставено по-долу. Ще се
нуждаете от тази информация,
когато поръчвате резервни части
или правите технически или
гаранционни запитвания.
ПОЛОЖЕНИЕ НА
СЕРИЙНИЯ НОМЕР И
ТИПА НА ДВИГАТЕЛЯ
Необходимо е да разхлабите гайката на ръчката на газта,
когато управлявате газта дистанционно.
ВРЪЗКА НА ДИСТАНЦИОННАТА ГАЗ
ВЪЗВРАТНА ПРУЖИНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАРТЕР
(подходящи модели)
ГАЙКА НА РЪЧКАТА
НА ГАЗТА
Сериен номер на двигателя: __ __ __ __ — __ __ __ __ __ __ __
Монтаж с меко
стоманено въже
Модел на двигателя: ___ ___ ___ ___
Дата на покупка: ______/ ______/ ______
4мм ВИНТ
КАБЕЛ
Връзки на акумулатора за електрическия стартер
(приложими модели)
Използвайте 12-волтов акумулатор със капацитет поне 18 Ah.
Внимавайте да не свържете акумулатора в обратна полярност,
тъй като това свързва накъсо веригата за зареждане на
акумулатора. Винаги свързвайте положителният (+) полюс на
акумулатора, преди да свържете отрицателния (–) кабел, така
Вашите инструменти няма да причинят късо съединение, ако
докоснат заземена част, докато затягате положителния (+)
край на кабела на акумулатора.
Монтаж с твърдо
стоманено въже
5мм
ЗЕГЕРОВ
ПРЪСТЕН
КАБЕЛЕН
ДЪРЖАЧ
ОПЦИОНАЛНО
РЪЧКА НА
ГАЗТА
ВРЪЗКИ НА ДИСТАНЦИОННИЯ ДРОСЕЛ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Акумулаторът може да експлодира, ако не спазвате
правилната процедура, а също и сериозно да
нараните стоящите наблизо.
Дръжте настрани от акумулатора всякакви искри,
пламъци и пушещи материали.
КАБЕЛЕН ДЪРЖАЧ
1. Свържете положителния кабел (+) на акумулатора с
изводите на стартера, както е показано.
2. Свържете отрицателния кабел (–) на акумулатора към
болта за закрепване на двигателя или към друга добра
заземителна връзка на двигателя.
3. Свържете положителния кабел (+) на акумулатора към
положителния (+) извод на акумулатора, както е показано.
4. Свържете отрицателният кабел (–) на акумулатора към
отрицателния извод на акумулатора (–), както е показано.
5. Гресирайте изводите и краищата на кабелите.
ОТРИЦАТЕЛЕН (-) КАБЕЛ
НА АКУМУЛАТОРА
СТАРТЕРЕН СОЛЕНОИД
Модификации на карбуратора за работа при висока
надморска височина
При висока надморска височина, стандартната горивновъздушна карбураторна смес ще е твърде богата. Работните
характеристики на двигателя ще се влошат, а разходът
на гориво ще се повиши. Прекалено обогатена смес ще
зацапа запалителната свещ и ще затрудни запалването на
двигателя. При употреба в продължителен период от време
при надморска височина, различна от одобрената, двигателят
може да увеличи вредните си емисии.
ПОЛОЖИТЕЛЕН (+) КАБЕЛ НА АКУМУЛАТОРА
16
РЪЧКА НА ДРОСЕЛ
АНГЛИЙСКИ
Работата при висока надморска височина може да се
подобри чрез специфични модификации на карбуратора.
Ако двигателят винаги работи при надморска височина повисока от 1 500 м накарайте Вашия сервизен дистрибутор да
направи гореспоменатите модификации на карбуратора. Този
двигател ще отговаря на стандартите за вредните емисии
през целия си срок на експлоатация, когато работи при висока
надморска височина с направените необходими модификации
на карбуратора за тази цел.
Информация за системата за контрол на емисиите
отработени газове
Дори с подходящите модификации на карбуратора,
мощността на двигателя ще намалява с около 3,5% на всеки
300 м увеличаване на надморската височина. Влиянието
на надморската височина върху мощността на двигателя
ще бъде по-голямо, ако на карбуратора не са направени
необходимите модификации.
Honda използва настройки на карбуратора за обеднени
смеси, за да намали вредните емисии от въглероден окис,
азотни окиси и въглеводороди.
БЕЛЕЖКИ
Когато карбораторът е бил модофициран за работа
при висока надморска височина, гориво-въздушната смес
ще бъде твърде обеднена при ниска надморска височина.
Работа при дадморска височина под 1 500 метра с
модофоциран карбуратор може да причини прегряване на
двигателя и да доведе до сериозна повреда. За употреба
при ниска надморска височина, накарайте сервизния Ви
дилър да върне заводските настройки на карбуратора.
Източници на вредни емисии
При процеса на горене се отделят въглероден окис, азотни
окиси и въглеводороди. Контролът на въглеводородите
и азотните окиси е много важен, защото, при определени
условия, те реагират и образуват фотохимичен смог, когато
са изложени на пряка слънчева светлина. Въглеродният окис
е токсичен, въпреки че не реагира по същия начин.
Наредби на САЩ и Канада за чист въздух и опазване на
околната среда
Наредбите на EPA (Американска агенция за опазване на
околната среда) и Канада изискват всички производители
да изготвят писмени инструкции, описващи работата
и поддръжката на системите за контртол на емисиите
отработени газове.
Следните инструкции и процедури трябва да се спазват, за
да отговорят емисиите на двигателите Honda на съответните
стандарти.
Неоторизирани изменения
Неоторизираните изменения на системата за контрол на
емисиите отработени газове може да повиши емисиите над
законово допустимите норми. За неоторизирани изменения се
считат:
• Премахването или прeправянето на която и да е част на
всмукателната, горивната или изпускателната системи;
• Преправянето или изключването на управляващите
връзки или механизма за регулиране на скоростта, за да
се принуди двигателят да работи извън проектните си
параметри.
Проблеми, които могат да повлияят на емисиите
Ако знаете за някои от следните симптоми, инспектирайте
Вашия двигател или го ремонтирайте при Вашия сервизен
дилър:
•
•
•
•
•
Трудно запалване или изгасване след запалване;
Неравномерен празен ход;
Прекъсване или детонации в ауспуха при натоварване;
Детонации в ауспуха;
Черен дим или повишен разход на гориво.
Резервни части
Системите за контртол на емисиите отработени газове във
Вашият Honda двигател са проектирани, произведени и
сертифицирани в съответствие с изискванията на ЕРА, Щата
Калифорния и Канада. Препоръчваме Ви да използвате
оригинални Honda резервни части при извършване
на поддръжката. Тези оригинални резервни части са
произведени по съшите стандарти, както оригиналните
части, така че можете да бъдете сигурен в тяхното качество.
Използването на неоригинални резервни части може да
влоши ефективността на Вашата система за контрол на
емисиите отработени газове.
Производителят на неоригинални резервни части носи
отговорност, ако частта води до изменения в емисиите
отработени газове. Производителят или търговецът трябва
да докаже, че частта няма да попречи на двигателя да
изпълнява наредбите за емисиите отработени газове.
Поддръжка
Спазвайте графика за техническо обслужване на
стр. 7. Не забравяйте, че този график е изготвен на
база предположението, че двигателят ще работи по
предназначение. Постоянна работа под високо натоварване
или привисока температура или използване при необичайно
влажни и прашни условия, ще доведе до по-честото
сервизиране на двигателя.
АНГЛИЙСКИ
17
Индекс за качеството на въздуха
Технически характеристики
Информацията за индекса за качеството на въздуха се отнася
за двигателите, сертифицирани за спазване на емисиите
за период от време според изискванията на Борда на
Калифорния по въздушните ресурси (California Air Resources
Board).
GX240/GX270 (тип на силоотводния вал S)
Графиката има за цел да Ви предостави възможност да
сравните отделяните вредни емисии на съществуващите
двигатели. Колкото по малък е Индексът за качеството на
въздуха, толкова по-малки са замърсяванията.
Описанието на продължителността има за цел да Ви
предостави информация относно продължителния период
на емисии на двигателя. Описателният термин показва
използваемия период на системата за контрол на емисиите
на двигателя. Виж Вашата Гаранциа на системата за
контрол на емисиите за допълнителна информация.
Описателен
термин
Умерен
Среден
Удължен
Продължителност на емисиите
Период
50 часа [0-65см³ (0-65 cc)]
125 часа [повече от 65 cм³ (65 cc)]
125 часа [0-65см³ (0-65 cc)]
250 часа [повече от 65 cм³ (65 cc)]
300 часа [0-65см³ (0-65 cc)]
500 часа [повече от 65 cм³ (65 cc)]
Етикетът за индекса за качеството на въздуха трябва
да остане на двигателя, докато той не бъде продаден.
Премахнете етикета преди да използвате двигателя.
Дължина x Широчина x
355 x 430 x 410 мм
Височина
Суха маса [тегло]
25,0 kg
Модел на двигателя
4-тактов, горноразположени клапани,
едноцилиндров
Работен обем
242 см3
GX240
[Диаметър x ход
[73,0 x 58,0 мм]
на буталото]
270 см3
GX270
[77,0 x 58,0 мм]
Полезна
GX240
мощност
(в съответствие GX270
със SAE J1349*)
Макс. въртящ
GX240
момент
(в съответствие
със SAE J1349*) GX270
Количество масло в
двигателя
Вместимост на
резервоара за гориво
Охладителна система
Запалителна система
Въртене на
силоотводния вал
5,3 kW при 3 600 об/мин.
6,0 kW при 3 600 об/мин.
15,3 N·m (1,56 kgf·m)
при 2 500 об/мин.
17,7 N·m (1,80 kgf·m)
при 2 500 об/мин.
1,1
5,3
Принудително въздушно
охлаждане
Транзисторно запалване
Обратно на часовниковата стрелка
GX340/GX390 (тип на силоотводния вал S)
Дължина x Широчина x
380 x 450 x 443 мм
Височина
Суха маса [тегло]
31,5 kg
Модел на двигателя
4-тактов, горноразположени клапани,
едноцилиндров
Работен обем
337 см3
GX340
[Диаметър x ход
[82,0 x 64,0 мм]
на буталото]
389 см3
GX390
[88,0 x 64,0 мм ]
Полезна
GX340
мощност
(в съответствие GX390
със SAE J1349*)
Макс. въртящ GX340
момент
(в съответствие GX390
със SAE J1349*)
Количество масло в
двигателя
Вместимост на
резервоара за гориво
Охладителна система
Запалителна система
Въртене на
силоотводния вал
7,1 kW при 3 600 об/мин.
8,2 kW при 3 600 об/мин.
22,1 N·m (2,25 kgf·m)
при 2 500 об/мин.
25,1 N·m (2,56 kgf·m)
при 2 500 об/мин.
1,1
6,1
Принудително въздушно
охлаждане
Транзисторно запалване
Обратно на часовниковата стрелка
∗ Стойността за мощността на двигателя, посочена в този
документ, е полезната мощност, тествана на сериен
двигател от същия модел и измерена в съответствие със
SAE J1349 при 3 600 об/мин. (полезна мощност) и при
2 500 об/мин. (макс. въртящ момент). Тази стойност може
да се различава при серийните двигатели.
Действителната мощност на двигателя, инсталиран в
машината, ще зависи от различни фактори, като работна
скорост, условия на околната среда, поддръжка и други.
18
АНГЛИЙСКИ
Спецификации за настройките на GX240/GX270/GX340/
GX390
ПОЗИЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Междина на
запалителната
свещ
0,70 − 0,80 мм
ПОДДРЪЖКА
С Oil Alert® система и електрически стартер
Вижте стр.: 12
Обороти на
празен ход
1 400 ± 150 об/мин.
Вижте стр.: 13
Хлабина
на клапана
(студен)
IN: 0,15 ± 0,02 мм
EX: 0,20 ± 0,02 мм
Обърнете се
към Вашият
оторизиран
Honda дилър
Други
Електрически схеми
ИЗКЛЮЧЕН
ВКЛЮЧЕН
СТАРТ
Не са необходими допълнителни
настройки.
СOil Alert® система и без електрически стартер
Бърз справочник
Гориво
Д в и г а т ел н о
масло
Масло на
редукторната
кутия
Запалителна
свещ
Поддръжка
Безоловен бензин (виж стр. 8)
САЩ
Октаново число по моторен
метод 86 или по-високо
Извън Октаново число по
САЩ
изследователски метод 91 или
по-високо
Октаново число по моторен
метод 86 или по-високо
SAE 10W-30, API SJ или по-късна, за общо
ползване.
Вижте стр. 8.
Същото масло както на двигателя, виж погоре (приложими модели).
ИЗКЛЮЧЕН
ВКЛЮЧЕН
(1) УПРАВЛЯВАЩА КУТИЯ
(8)
КЛЮЧ ЗА НИВО НА МАСЛОТО
(2) УСИЛВАТЕЛ
(9)
ТОВАРНА БОБИНА
(3) ПРЕДПАЗИТЕЛ
(10) ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА
(4) АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ
(11) ЗАПАЛИТЕЛНА СВЕЩ
(5) КЛЮЧ НА ДВИГАТЕЛЯ
(12) ДВИГАТЕЛ НА СТАРТЕРА
(6) МОДУЛ НА СИГНАЛА ЗА МАСЛОТО
(13) СТАРТЕРЕН СОЛЕНОИД
(7) Тип с модул за сигнал на нивото на маслото (14) АКУМУЛАТОР (12 V)
BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)
Преди всяка употреба:
•Проверете нивото на двигателното масло.
Вижте стр. 9.
•� Проверете маслото в редукторната кутия
(приложими модели).SFlbВиж стр. 9.
•Проверете въздушния филтър. Вижте
стр.10.
Първите 20 часа:
•� Сменете двигателното масло. Вижте стр. 9.
•� Сменете маслото на редукторната кутия
(приложими модели).Вижте стр.10.
Последващ:
� Вижте графика за техническо обслужване
на стр. 7.
BI
Черен
Br
Кафяв
Y
Жълт
O
Оранжев
Bu
Син
Lb
Светло син
G
Зелен
Lg
Светло зелен
R
Червен
P
Розов
W
Бял
Gr
Сив
АНГЛИЙСКИ
19
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Местонахождение на дистрибутор/дилър
САЩ, Пуерто Рико и Американски Вирджински острови:
Обадете се на: (800) 426-7701
или посетете нашата интернет страница: www.honda-engines.com
Канада:
Обадете се на: (888) 9HONDA9
или посетете нашата интернет страница: www.honda.ca
За Европа:
посетете нашата интернет страница: http://www.hondaengines-eu.com
Сервизна информация за потребителя
Персоналът на сервизният дилър се състои от опитни
професионалисти. Те трябва да могат да отговорят на всеки
Ваш въпрос. Ако срещнете проблем, който Вашият дилър не
може да реши удовлетворително за вас, моля обсъдете го с
отговорните управители. Сервизният мениджър, генералният
мениджър и собственикът могат да помогнат. Почти всички
проблеми се решават по този начин.
САЩ, Пуерто Рико и Американски Вирджински острови:
Ако не сте удовлетворени от решението, което е взето от
управлението на дилъра, обърнете се към регионалния
дистрибутор на двигатели Honda за Вашия район.
Ако все още не сте удовлетворени, след като сте разговаряли
с регионалния дистрибутор на двигатели, можете да се
обърнете към нашия централен офис, както е показано.
Канада:
Honda Canada, Inc.
715 Milner Avenue
Toronto, ON
M1B 2K8
Tелефон: (888) 9HONDA9
(888) 946-6329
Английски: (416) 299-3400
Френски: (416) 287-4776
Факс:
(877) 939-0909
(416) 287-4776
Tелефон:
Факс:
(03) 9270 1111
(03) 9270 1133
За Европа:
Honda Europe NV.
Европейски двигателен център
http://www.honda-engines-eu.com
За всички останали райони:
Моля свържете се за помощ с дистрибутора на Honda за
Вашия район.
«Офис на Honda»
Когато пишете писмо или се обаждате, моля предоставете
следната информация:
• Име на производителя на оборудването и номер на модела
на оборудването, на който е монтиран двигателят
• Модел на двигателя, сериен номер и тип (виж страница 16)
• Името на дилъра, който Ви е продал двигателя
• Име, адрес и лице за контакт на дилъра, който Ви
обслужва двигателя
• Дата на покупка
• Вашето име, адрес и телефонен номер
• Детайлно описание на проблема
САЩ, Пуерто Рико и Американски Вирджински острови:
American Honda Motor Co., Inc.
Power Equipment Division
Customer Relations Office
4900 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005-8847
Или телефон: (770) 497-6400, 8:30 am - 6:00 pm EST
20
Локална зона за избиране в Торонто
Локална зона за избиране в Торонто
Без такси
Локална зона за избиране в Торонто
Австралия:
Honda Australia Motorcycle and Power Equipment Pty. Ltd.
1954–1956 Hume Highway Campbell field Victoria 3061
За всички останали райони:
Ако не сте удовлетворени от решението, което е взето от
управлението на дилъра, обърнете се към офиса на Honda,
както е показано.
Без такси
АНГЛИЙСКИ
Download PDF

advertising