PE402SHI01A | Honda PE402SHI01A PETROL GENERATOR instruction manual

INDLEDNING
Tak for, at du har købt en Honda-motor. Vi vil gerne hjælpe dig med at få
det optimale ud af din nye motor og at betjene den sikkert. Denne
betjeningsvejledning indeholder oplysninger om, hvordan dette gøres, så
du bedes læse den omhyggeligt, før du bruger motoren. Hvis der opstår
et problem, eller du har spørgsmål vedr. motoren, bedes du henvende
dig til din autoriserede Honda forhandler.
BETJENINGSVEJLEDNING
GX240 · GX270 · GX340 · GX390
Alle oplysninger i denne betjeningsvejledning er baseret på de nyeste
produktoplysninger, der var til rådighed, da vejledningen blev trykt.
Honda Motor Co., Ltd. forbeholder sig ret til når som helst at foretage
ændringer uden varsel og uden at pådrage sig nogen forpligtelser.
Denne betjeningsvejledning må ikke gengives i uddrag eller i sin helhed
uden skriftlig tilladelse.
Denne betjeningsvejledning skal betragtes som en del af motoren, og
den skal følge med motoren, såfremt denne videresælges.
Vi anbefaler, at du læser garantibeviset, så du er helt klar over, hvad det
dækker, såvel som hvad dit ansvar er som ejer. Garantibeviset er et
separat dokument, som du bør have fået udleveret af din forhandler.
Gennemgå de instruktioner, der følger med det udstyr, som skal drives
af denne motor, for evt. yderligere oplysninger om start, stop, betjening
og justering af motoren eller evt. specielle instruktioner om
vedligeholdelse.
Udstødningen fra dette produkt indeholder
kemikalier, der i staten Californien i USA anses
for at medføre kræft, fostermisdannelser eller
andre forplantningsskader.
SIKKERHEDSMEDDELELSER
Din egen og andres sikkerhed er meget vigtig. Vi har anført nogle vigtige
sikkerhedsmeddelelser i denne betjeningsvejledning og på motoren. Du
bedes læse disse meddelelser omhyggeligt.
En sikkerhedsmeddelelse advarer dig om mulige farer, der kan medføre,
at du eller andre kommer til skade. Foran hver sikkerhedsmeddelelse
samt et af tre ord: FARE, ADVARSEL
står der et advarselssymbol
eller FORSIGTIG.
Disse advarsler betyder:
STOR RISIKO for DØD eller ALVORLIGE
PERSONSKADER, hvis du ikke følger
instruktionerne.
RISIKO for DØD eller ALVORLIGE
PERSONSKADER, hvis du ikke følger
instruktionerne.
MULIGHED for PERSONSKADER,
hvis du ikke følger instruktionerne.
Hver meddelelse giver oplysning om, hvori faren består, hvad der kan
ske, samt hvad du kan gøre for at undgå eller begrænse evt. skader.
BESKED OM SKADEFOREBYGGELSE
Der er også angivet andre vigtige beskeder, som er markeret med ordet
BEMÆRK.
Dette ord betyder:
Motoren eller andet kan lide skade, hvis du ikke følger
instruktionerne.
Disse meddelelser har til formål at modvirke, at der sker skade på
motoren, andre genstande eller miljøet.
_________________________________________________________
© 2005 Honda Motor Co., Ltd. - Alle rettigheder forbeholdes
INDHOLD
INDLEDNING ..............................1
SIKKERHEDSMEDDELELSER .....1
SIKKERHEDSOPLYSNINGER ......2
PLACERING AF
SIKKERHEDSMÆRKATER........2
PLACERING AF KOMPONENTER
OG BETJENINGSGREB.................2
FUNKTIONER.............................3
KONTROLLER FØLGENDE
FØR START................................3
BETJENING ................................4
FORSIGTIGHEDSREGLER
FOR SIKKER BETJENING........4
START AF MOTOREN ............4
STOP AF MOTOREN.................5
REGULERING AF
OMDREJNINGER....................6
UDFØRELSE AF SERVICE
PÅ MOTOREN ............................7
VEDLIGEHOLDELSE ER
VIGTIG ...................................7
SIKKERHED I FORBINDELSE
MED VEDLIGEHOLDELSE....7
SIKKERHEDSREGLER .........7
SERVICESKEMA ...................7
PÅFYLDNING AF
BENZIN ..................................8
MOTOROLIE ..........................8
Anbefalet olie.......................8
Kontrol af olieniveau............9
Olieskift................................9
OLIE PÅ
REDUKTIONSGEAR..............9
Anbefalet olie.......................9
Kontrol af olieniveau............9
Olieskift..............................10
LUFTFILTER.............................10
Eftersyn .............................10
Rengøring..........................10
GX240U1·GX270U·GX340U1·GX390U1
3DZ5F600
00X3D-Z5F-6000
DANSK
SLAMGLAS........................... 12
TÆNDRØR ........................... 12
GNISTFANGER .................... 13
TOMGANGSHASTIGHED.... 13
PRAKTISKE TIPS OG
ANBEFALINGER....................... 13
OPBEVARING AF MOTOREN 13
TRANSPORT........................ 14
AFHJÆLPNING AF
UVENTEDE PROBLEMER ....... 15
UDSKIFTNING AF SIKRING.... 15
TEKNISKE OPLYSNINGER OG
FORBRUGERINFORMATION...... 16
Motornummerets placering ... 16
Batteritilslutninger til
elektrisk starter...................... 16
Fjernbetjeningsforbindelse.... 16
Justering af karburator ved
drift i store højder .................. 16
Oxygeneret benzin................ 17
Oplysninger om
emissionskontrolsystemet..... 17
Luftindeks.............................. 18
Specifikationer ...................... 18
Indstillinger............................ 18
Kvikreference ........................ 19
Ledningsdiagrammer ............ 19
FORBRUGERINFORMATION.... 20
Sådan finder du vores
forhandlere............................ 20
Kundeservice-information ..... 20
1
SIKKERHEDSOPLYSNINGER
● Sæt dig ind i, hvordan alle betjeningsgreb fungerer, og lær, hvordan
du hurtigt stopper motoren i en nødsituation. Sørg for, at brugeren
modtager tilstrækkelig instruktion, før motoren anvendes.
● Lad ikke børn betjene motoren. Hold børn og kæledyr væk fra det
område, hvor motoren bruges.
● Motorens udstødning indeholder giftig kulilte. Lad aldrig motoren køre,
hvis der ikke er tilstrækkelig ventilation, og lad den aldrig køre
indendørs.
● Motoren og udstødningen bliver meget varme under drift. Hold en
afstand på min. 1 meter mellem motoren og bygninger samt andet
udstyr, når motoren er i drift. Hold brændbare materialer væk, og
undlad at placere noget på motoren, mens den kører.
PLACERING AF KOMPONENTER OG
BETJENINGSGREB
TANKDÆKSEL
BENZINTANK
ELEKTRISK STARTER
(på visse typer)
PLACERING AF SIKKERHEDSMÆRKATER
OLIEAFTAPNINGSPROP
Denne mærkat advarer om potentielle farer, der kan medføre alvorlige
personskader. Læs den omhyggeligt.
Hvis mærkaten falder af eller bliver va nskelig at læse, kan du købe en
ny hos din autoriserede Honda forhandler.
OLIEPROP/PIND
REKYLSTARTER
LUFTFILTER
LYDPOTTE
TÆNDRØR
STARTHÅNDTAG
BETJENINGSGREB PÅ
MOTOREN
Kun canadiske typer:
Mærkat med fransk tekst leveres
med motoren.
CHOKER
TYPER UDEN
ELEKTRISK STARTER
STOPKONTAKT
BENZINHANE
GASREGULERING
CHOKERSTANG (på visse typer)
Benzin er meget brandfarlig og kan
eksplodere.
Sluk motoren, og lad den køle af før
påfyldning af benzin.
TYPER MED ELEKTRISK STARTER
STOPKONTAKT
Motoren udstøder giftig kulilte. Lad den ikke
køre på et sted med dårlig ventilation.
Læs betjeningsvejledningen inden
anvendelse.
2
DANSK
STOPKONTAKT
KONTROLLER FØLGENDE FØR START
FUNKTIONER
®
OIL ALERT -SYSTEM (på visse typer)
®
Oil Alert -systemet er konstrueret til at forebygge motorskader som følge
af, at der er for lidt olie i krumtaphuset. Inden olieniveauet i
®
krumtaphuset falder til under minimum, vil Oil Alert -systemet
automatisk stoppe motoren (stopkontakten forbliver i kørestillingen).
Hvis motoren stopper og ikke kan genstartes, skal du kontrollere
motorolieniveauet (se side 9), før du påbegynder fejlfinding andre steder.
ER MOTOREN KØREKLAR?
Det er meget vigtigt for din egen sikkerheds skyld såvel som for at
optimere udstyrets holdbarhed, at du bruger nogle få øjeblikke på at
kontrollere motorens tilstand, før du starter den. Sørg for at afhjælpe evt.
problemer, du måtte finde, eller få din serviceforhandler til at afhjælpe
dem, før du bruger motoren.
SIKRING (på visse typer)
Sikringen beskytter batteriets ladekreds.
Sikringen udløses, hvis der opstår en
kortslutning, eller der tilsluttes et batteri
med omvendt polaritet.
Hvis du ikke vedligeholder motoren korrekt eller
undlader at afhjælpe et problem, før du starter
den, kan det forårsage en funktionsfejl, der kan
medføre alvorlige personskader eller død.
Den grønne indikator inden i sikringen
springer ud for at vise, at sikringen er
sprunget. Sker dette, skal årsagen til
problemet findes og afhjælpes, før
sikringen genindkobles.
Tryk på sikringens knap for at
genindkoble den.
Udfør altid et eftersyn før start, og afhjælp
eventuelle problemer, du måtte finde.
Inden du påbegynder dit eftersyn før start, skal du kontrollere, at
motoren står vandret og stopkontakten står i stopstillingen.
SIKRING
Kontroller altid følgende, før du starter motoren:
Kontroller motorens almene tilstand
1. Kig på og under motoren for at se efter tegn på olie- eller
benzinlækager.
AKTIVERET
AFBRUDT
2. Fjern ophobet snavs o.lign., især omkring lydpotten og rekylstarteren.
3. Kig efter tegn på skader.
4. Kontroller, at alle afskærmninger og dæksler sidder på plads, samt at
alle møtrikker, bolte og skruer er spændt godt fast.
Kontroller motoren
1. Kontroller benzinniveauet (se side 8). Hvis du starter med en fuld tank,
behøver du ikke, eller i hvert fald mindre hyppigt, at standse for at tanke
op.
2. Kontroller motorolieniveauet (se side 9). Hvis du lader motoren køre
med for lavt olieniveau, kan det beskadige den.
®
Oil Alert -systemet (på visse typer) stopper automatisk motoren, før
olieniveauet falder til under en sikker grænse. For at undgå at blive
udsat for at motoren pludselig stopper, bør du dog altid kontrollere
motorolieniveauet før start.
3. Kontroller olieniveauet i reduktionsgearkassen på de typer, der har en
sådan monteret (se side 9). Olie er afgørende for reduktionsgearkassens funktion og holdbarhed.
4. Kontroller luftfilterelementet (se side 10). Et snavset luftfilterelement
begrænser luftstrømmen til karburatoren, hvorved motorens ydeevne
reduceres.
5. Kontroller det udstyr, der drives af motoren.
Gennemgå de instrukser, der følger med det udstyr, som skal drives
af denne motor, for at se om der evt. er forsigtighedsregler eller
fremgangsmåder, der skal følges, før motoren startes.
3
DANSK
3. Drej gasreguleringen væk fra positionen MIN. og ca. 1/3 af vejen over
mod positionen MAKS.
BETJENING
FORSIGTIGHEDSREGLER FOR SIKKER BETJENING
Før motoren tages i brug første gang, bedes du gennemgå afsnittet
SIKKERHEDSOPLYSNINGER på side 2 og afsnittet KONTROLLER
FØLGENDE FØR START på side 3.
TOMGANG
TOMGANG
FULDGAS
1/3 GAS
Kulilte er giftig. Hvis du Indånder den, kan du
miste bevidstheden eller endda blive dræbt.
GASREGULERING
Undgå alle områder eller aktiviteter, hvor du
kan blive udsat for kulilte.
I visse motoranvendelser bruges en fjernmonteret gasregulering i stedet
for den gasregulering, der er monteret på motoren og vist her. Læs
vejledningen fra det firma, som har fremstillet udstyret.
Gennemgå de instrukser, der følger med det udstyr, som skal drives af
denne motor, for at se om der evt. er nogle sikkerhedsforanstaltninger,
der skal overholdes i forbindelse med start, stop eller drift af motoren.
4. Flyt stopkontakten til KØRESTILLING.
TYPER UDEN
ELEKTRISK STARTER
START AF MOTOREN
TYPER MED ELEKTRISK STARTER
KØRESTILLING
1. ÅBN benzinhanen.
STOPKONTAKT
BENZINHANE
KØR
KØR
ÅBEN
ÅBEN
KØR
LUKKET
KØR
2. Ved start af kold motor skal chokeren eller chokerstangen (afhængigt
af den pågældende type) LUKKES.
STOPKONTAKT
CHOKER
LUKKET
ÅBEN
LUKKET
KØR
CHOKERSTANG (på visse typer)
STOPKONTAKT
ÅBEN
LUKKET
Ved genstart af varm motor skal chokerarmen eller chokerstangen
blive stående på ÅBEN.
I visse motoranvendelser bruges en fjernmonteret chokerregulering i
stedet for den choker, der er monteret på motoren og vist her. Læs
vejledningen fra det firma, som har fremstillet udstyret.
4
DANSK
5. Aktiver starteren.
STOP AF MOTOREN
REKYLSTARTER
Træk let i starthåndtaget, til du mærker modstand, og træk så til. Før
langsomt starthåndtaget tilbage.
I nødstilfælde stoppes motoren ved simpelthen at dreje stopkontakten til
positionen STOP. Under normale forhold benyttes følgende
fremgangsmåde. Læs vejledningen fra det firma, som har fremstillet
udstyret.
1. Flyt gasreguleringen til TOMGANG.
I visse motoranvendelser bruges en fjernmonteret gasregulering i
stedet for den gasregulering, der er monteret på motoren og vist her.
GASREGULERING
TOMGANG
STARTHÅNDTAG
TOMGANG
Lad ikke starthåndtaget svippe tilbage mod motoren. Før det
langsomt tilbage for at undgå at beskadige starteren.
ELEKTRISK STARTER (på visse typer):
2. Drej tændingskontakten til positionen STOP.
TYPER UDEN
ELEKTRISK STARTER
START
Drej nøglen til positionen START, og hold
den der, til motoren starter.
TYPER MED ELEKTRISK STARTER
STOP
STOPKONTAKT
Slip nøglen, hvis motoren ikke starter
inden 5 sekunder, og vent så mindst 10
sekunder, før du aktiverer starteren igen.
STOP
START
STOP
Hvis den elektriske starter bruges i mere
end 5 sekunder ad gangen, vil
startmotoren blive overophedet, og den
kan evt. blive beskadiget.
Slip nøglen, når motoren starter, og lad
den gå tilbage til kørestilling.
STOP
STOP
STOPKONTAKT
STOPKONTAKT (på
visse typer)
6. Hvis chokeren er LUKKET under start af motoren, skal den gradvist
flyttes mod positionen ÅBEN, efterhånden som motoren varmer op.
STOP
CHOKER
STOPKONTAKT
3. LUK benzinhanen.
ÅBEN
ÅBEN
LUKKET
BENZINHANE
CHOKERSTANG (på visse typer)
ÅBEN
LUKKET
ÅBEN
LUKKET
LUKKET
5
DANSK
REGULERING AF OMDREJNINGER
Indstil gasreguleringen til de ønskede omdrejninger.
I visse motoranvendelser bruges en fjernmonteret gasregulering i stedet
for den gasregulering, der er monteret på motoren og vist her. Læs
vejledningen fra det firma, som har fremstillet udstyret.
Med hensyn til hvilke omdrejninger, der anbefales, henvises til
betjeningsvejledningen til det udstyr, der drives af motoren.
GASREGULERING
FULDGAS
TOMGANG
TOMGANG
FULDGAS
6
DANSK
SERVICESKEMA
UDFØRELSE AF SERVICE PÅ MOTOREN
VEDLIGEHOLDELSE ER VIGTIG
God vedligeholdelse er afgørende for, at motoren kan fungere sikkert,
økonomisk og problemfrit. Endvidere kan forureningen herved mindskes.
Utilstrækkelig vedligeholdelse eller undladelse
af at afhjælpe et problem før start kan
forårsage en funktionsfejl, der kan medføre
alvorlige personskader eller død.
Følg altid anbefalingerne mht. eftersyn og
serviceskemaerne i denne betjeningsvejledning.
NORMAL HYPPIGHED (3)
Udføres hver angivne
måned eller efter det
angivne driftstimeinterval,
hvad end der måtte
indtræffe først.
KOMPONENT
Motorolie
Kontroller
niveau
Skift
Olie i
Kontroller
reduktionsniveau
gearkassen
Skift
(på visse typer)
Luftfilter
På de følgende sider finder du et serviceskema samt vejledninger til
rutinemæssige eftersyn og simpel vedligeholdelse med almindeligt
håndværktøj. Andre serviceopgaver, som er mere vanskelige eller kræver
specialværktøj, overlades bedst til fagfolk og udføres normalt af en Hondatekniker eller en anden faguddannet mekaniker.
Serviceskemaet gælder for normale driftsforhold. Hvis du bruger din motor
under ekstreme forhold, f.eks. til vedvarende drift ved høj belastning eller
høj temperatur, eller i et usædvanligt fugtigt eller støvet miljø, bedes du
kontakte din serviceforhandler for at få råd om, hvordan du bør forholde
dig i netop din situation.
Vedligeholdelse, udskiftning og reparation af emissionskontroludstyr og –systemer kan udføres af ethvert firma eller person, som
udfører motorreparationer, og som anvender reservedele, der
er ”certificerede” iht. EPA-normer.
SIKKERHED I FORBINDELSE MED VEDLIGEHOLDELSE
Nogle af de vigtigste sikkerhedsregler vil blive beskrevet herunder. Vi kan
dog ikke advare om alle de farer, der evt. kan opstå i forbindelse med
udførelse af vedligeholdelse. Kun du kan beslutte, om du bør udføre en
given opgave eller ej.
Kontroller
Hvert
Hver
Hver
Efter
år eller
6.
3.
første
300
måned måned måned
timer
eller
eller
eller
100
50
20
timer
timer
timer
Hver
brug
9
○
○
○
9
9
○
○
10
○* (1)
10-11
○
10
○
Rengør
○ (1)
Udskift
Slamglas
Tændrør
Gnistfanger
○**
Rengør
Kontroller
/juster
Udskift
Rengør
○
Rengør
Benzintank
og –filter
Rengør
Benzinslange
Kontroller
12
○
13
○
Kontroller
/juster
Kontroller
/juster
Forbrændingskammer
12
○
(på visse typer)
Tomgangshastighed
Ventilspillerum
Se side
13
○ (2)
○ (2)
For hver 500 timer (2)
○ (2)
Hvert 2. år
(Udskift om nødvendigt) (2)
Værkstedshåndbog
Værkstedshåndbog
Værkstedshåndbog
Værkstedshåndbog
* ● Kun karburatortype med indvendig ventil og dobbeltelement.
● Type med cyklontypen halvårligt eller for hver 150 timer.
Hvis du undlader at følge vedligeholdelsesanvisningerne og forsigtighedsreglerne, kan det
medføre alvorlige personskader eller død.
Følg altid de fremgangsmåder og forsigtighedsregler, der gives i denne betjeningsvejledning.
KARBURATORTYPE
MED INDVENDIG
ÅNDERØR
STANDARDTYPE
ÅNDERØR
SIKKERHEDSREGLER
● Sørg for, at motoren er slukket, før du påbegynder vedligeholdelse eller
reparation. Herved eliminerer du flere potentielle farer:
- Kulilteforgiftning fra motorudstødningen.
Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation, når motoren kører.
- Forbrændinger på varme dele.
Lad motoren og udstødningssystemet køle af, før du berører dem.
SPÆNDEBÅND
- Kvæstelser forårsaget af bevægelige dele.
Start ikke motoren, medmindre du bliver instrueret om at gøre det.
● Læs anvisningerne, før du går i gang, og sørg for, at du har de
nødvendige værktøjer og færdigheder.
● Du kan reducere risikoen for brand eller eksplosion ved at udvise
forsigtighed, når du arbejder i nærheden af benzin. Brug kun et ikkebrændbart opløsningsmiddel, aldrig benzin, til at rengøre med. Hold
cigaretter, gnister og flammer væk fra alle benzintilknyttede dele.
Husk, at din autoriserede Honda forhandler kender din motor bedst og har
det fornødne udstyr og ekspertise til at vedligeholde og reparere den.
Du sikrer den optimale kvalitet og driftssikkerhed ved kun at bruge nye,
originale Honda-dele eller tilsvarende til reparation og udskiftning.
* * ● Udskift kun filterelementer af papirtypen.
● Cyklontypen hvert andet år eller for hver 600 timer.
(1) Service skal udføres hyppigere ved brug i støvede omgivelser.
(2) Service på disse dele bør udføres af serviceforhandleren, med
mindre du har det rette værktøj og fornøden mekanisk ekspertise.
Se Hondas værkstedshåndbog vedr. fremgangsmåde ved service.
(3) Ved kommerciel brug anvendes det registrerede antal driftstimer til
at bestemme, hvornår der skal udføres service.
Hvis dette serviceskema ikke følges, kan det medføre fejl, som ikke er
dækket af garantien.
DANSK
7
PÅFYLDNING AF BENZIN
Påfyld benzin på et sted med god ventilation, før du starter motoren.
Hvis motoren lige har kørt, skal den have tid til at køle af. Påfyld benzin
forsigtigt, så du ikke spilder. Fyld ikke tanken helt op. Fyld tanken til ca.
25 mm under toppen, så benzinen har plads til at udvide sig. Det kan
være nødvendigt at sænke benzinniveauet afhængigt af driftsforholdene.
Skru tankdækslet godt fast efter endt påfyldning af benzin.
Anbefalet benzin
Blyfri benzin
I USA
Uden for USA
Oktantal 86 eller højere
Oktantal 91 eller højere
Oktantal 86 eller højere
Påfyld aldrig benzin inde i en bygning, hvor benzindampe kan komme i
kontakt med åben ild eller gnister. Hold benzin væk fra vågeblus på
diverse apparater, griller, elapparater og –værktøj osv.
Denne motor er certificeret til at fungere med blyfri benzin. Blyfri benzin
danner færre belægninger på motor og tændrør samt forlænger
udstødningssystemets holdbarhed.
Spildt benzin udgør ikke kun en brandfare men er også miljøskadeligt.
Tør spildt benzin op med det samme.
Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere,
og du kan blive forbrændt eller komme alvorligt til
skade ved påfyldning af benzin.
● Stop motoren, og undgå varme, gnister og
åben ild i nærheden.
● Fyld kun benzin på udendørs.
● Tør straks evt. spildt benzin op.
Oplysninger om oxygeneret benzin kan findes på side 17.
MOTOROLIE
Olie har stor indflydelse på motorens ydeevne og holdbarhed. Brug en
selvrensende olie til 4-takts bilmotorer.
Anbefalet olie
Benzin kan beskadige maling og visse typer plast. Pas på ikke at spilde
benzin, når du påfylder benzin. Skader, der forårsages af spildt benzin,
er ikke dækket iht. den begrænsede forhandlergaranti.
Brug 4-takts motorolie, der som
minimum opfylder API-normkravene
SJ, SL eller tilsvarende krav.
Kontroller altid API-mærkaten på
oliebeholderen for at sikre, den
indeholder bogstaverne SJ, SL eller
en tilsvarende specifikation.
Brug aldrig gammel eller forurenet benzin eller olie/benzinblandinger.
Sørg for, at der ikke kommer snavs eller vand i benzintanken.
Det kan ske, at du en gang imellem hører en let tændingsbanken eller
ping-lyde (metalliske bankelyde) ved drift under stor belastning. Det er
der ingen grund til at blive urolig over.
Hvis du hører denne tændingsbanken eller ping-lydene ved jævne
omdrejninger og under normal belastning, kan du skifte benzinmærke.
Hvis dette ikke får lydene til at forsvinde, bør du kontakte din
autoriserede Honda forhandler.
At lade motoren køre med vedvarende tændingsbanken eller ping-lyde
betragtes som misbrug, og den begrænsede forhandlergaranti dækker
ikke dele beskadiget som følge af misbrug.
1. Skru tankdækslet af, og kontroller benzinniveauet, mens motoren er
stoppet og står på en plan overflade. Fyld benzin på, hvis niveauet er
lavt.
2. Påfyld benzin til maksimummærket på tanken. Fyld ikke for meget på.
Tør spildt benzin op, før du starter motoren.
(Type med filter)
OMGIVELSESTEMPERATUR
SAE 10W-30 anbefales til normal brug. De øvrige viskositeter i skemaet
kan bruges, hvis den gennemsnitlige temperatur i dit område ligger
inden for det angivne interval.
Hvis du lader motoren køre med vedvarende tændingsbanken eller pinglyde, kan det beskadige den.
MAKSIMUM
BENZINNIVEAU
SAE VISKOSITETSKLASSER
MAKSIMUM
BENZINNIVEAU
BENZIN(Type uden filter)
TANKENS TOP
25 mm
8
DANSK
Kontrol af olieniveau
4. Sæt proppen/-pinden på, og stram til.
Kontroller motorolieniveauet, mens motoren er stoppet og står på en
plan overflade.
1. Tag olieproppen/-pinden af, og tør den af.
OLIEPROP/-PIND
2. Sæt olieproppen/-pinden i påfyldningshullet som vist, uden at skrue
den i, og tag den så ud, og kontroller olieniveauet.
PAKNING
3. Hvis olieniveauet er nær eller under det nederste mærke på
målepinden, skal der påfyldes den anbefalede olie (se side 8), til
olieniveauet når det øverste mærke (underkant af oliepåfyldningshul).
Fyld ikke for meget på.
OLIENIVEAU
AFTAPNINGSPROP
4. Sæt olieproppen/-pinden på igen.
OLIEPROP/-PIND
OLIE PÅ REDUKTIONSGEAR (på visse typer)
ØVERSTE NIVEAU
Anbefalet olie
Brug samme olie, som er anbefalet til motoren (se side 8).
Kontrol af olieniveau
Kontroller olieniveauet i reduktionsgearkassen, mens motoren er stoppet
og står på en plan overflade.
OLIEPÅFYLDNINGSHUL
(underkant)
NEDERSTE NIVEAU
2 : 1 Reduktionsgearkasse med centrifugalkobling
1. Tag olieproppen/-pinden af, og tør den af.
Hvis du lader motoren køre med for lavt olieniveau, kan det beskadige
den.
®
Oil Alert -systemet (på visse typer) stopper automatisk motoren, før
olieniveauet falder til under minimum. For at undgå at blive udsat for at
motoren pludselig stopper, bør du dog altid kontrollere motorolieniveauet
før start.
2. Sæt olieproppen/-pinden i og tag den ud igen uden at skrue den i
påfyldningshullet. Kontroller olieniveauet på olieproppen/-pinden.
3. Hvis olieniveauet er lavt, skal du påfylde den anbefalede olie, til
olieniveauet når det øverste mærke på oliepinden.
4. Skru proppen/-pinden på, og stram til.
Olieskift
Aftap den brugte olie, mens motoren er varm. Varm olie løber hurtigt ud,
og al olien løber ud.
1. Placer en passende beholder under motoren til at opsamle den
brugte olie, og afmonter derefter olieprop/pind, olieaftapningsprop og
spændeskive.
OLIEPROP/-PIND
ØVERSTE NIVEAU
2. Lad al den brugte olie løbe af, monter derefter olieaftapningsproppen
og en ny spændeskive, og spænd olieaftapningsproppen fast.
Skaf dig af med den brugte motorolie på en miljøvenlig måde. Vi
anbefaler, at du hælder olien i en lukket beholder og indleverer den
på dit lokale genbrugscenter eller servicestation til genvinding. Læg
den ikke i affaldsspanden, og hæld den ikke i jorden eller afløbet.
NEDERSTE NIVEAU
3. Stil motoren på en plan overflade, og påfyld den anbefalede olie (se
side 8), til olieniveauet når det øverste mærke på målepinden
(underkant af oliepåfyldningshul).
Hvis du lader motoren køre med for lavt olieniveau, kan det
beskadige den.
®
Oil Alert -systemet (på visse typer) stopper automatisk motoren, før
olieniveauet falder til under den sikre grænse. For at undgå at blive
udsat for, at motoren pludselig stopper, bør du dog fylde olie på op til
det øverste mærke og kontrollere olieniveauet jævnligt.
9
DANSK
Olieskift
LUFTFILTER
Aftap den brugte olie, mens motoren er varm. Varm olie løber hurtigt ud,
og al olien løber ud.
Et snavset luftfilter begrænser luftstrømmen til karburatoren, hvorved
motorens ydeevne reduceres. Hvis du bruger motoren på steder, hvor
der er meget støvet, skal luftfilteret rengøres hyppigere end angivet i
SERVICESKEMAET.
1. Placer en passende beholder under reduktionsgearkassen til at
opsamle den brugte olie, og afmonter derefter olieprop/-pind,
olieaftapningsprop og spændeskive.
Hvis motoren bruges uden luftfilter eller med et beskadiget luftfilter, kan
der komme snavs ind i motoren, hvilket bevirker, at den slides hurtigt.
Denne type skader er ikke dækket af den begrænsede forhandlergaranti.
2. Lad al den brugte olie løbe af, monter derefter olieaftapningsproppen
og en ny spændeskive, og spænd den fast.
Skaf dig af med den brugte motorolie på en miljøvenlig måde. Vi
anbefaler, at du hælder olien i en lukket beholder og indleverer den
på dit lokale genbrugscenter eller servicestation til genvinding. Læg
den ikke i affaldsspanden, og hæld den ikke i jorden eller afløbet.
Eftersyn
Tag luftfilterdækslet af, og efterse luftfilteret. Rengør eller udskift et
snavset luftfilter. Et beskadiget luftfilter skal altid udskiftes. Hvis motoren
er udstyret med et oliebadsluftfilter, skal olieniveauet heri også
kontrolleres.
3. Stil motoren på en plan overflade, og påfyld den anbefalede olie (se
side 9), til olieniveauet når det øverste mærke på målepinden.
Kontroller olieniveauet ved at sætte olieproppen/pinden i og tage den
ud igen uden at skrue den i påfyldningshullet.
Se side 10 – 11 for at få oplysninger om det luftfilterudstyr, der findes på
din motortype.
DOBBELT LUFTFILTER
Gearkasseoliekapacitet: 0,30 liter
Rengøring
Hvis du lader motoren køre med for lavt gearkasseolieniveau, kan det
beskadige gearkassen.
LUFTFILTERDÆKSEL
1. Skru fløjmøtrikken af luftfiltrets
dæksel, og tag dækslet af.
4. Skru proppen/-pinden på, og stram til.
OLIEPROP/-PIND
FLØJMØTRIK
2. Skru fløjmøtrikken af luftfiltret,
og tag filtret af.
PAPIRFILTER
3. Tag skumfiltret af papirfiltret.
SKUMFILTER
4. Efterse begge luftfilterelementer,
og udskift dem, hvis de er
beskadigede.
Papirluftfilterelementet skal altid
udskiftes i forbindelse med den
regelmæssige vedligeholdelse
(se side 7).
ØVERSTE NIVEAU
NEDERSTE NIVEAU
FLØJMØTRIK
Dobbeltfilterelementtyper
PAKNING
AFTAPNINGSPROP
CYKLONFILTER
FORFILTERDÆKSEL
RUNDHOVEDET SPECIALSKRUE (3)
FLØJMØTRIK
LUFTFILTERDÆKSEL
TAP
TAPMØTRIK
LUFTSTYR
PAPIRFILTER
SKUMFILTER
TAP
CYKLONHUS
10
DANSK
PAKNING
5. Rengør luftfilterelementerne, hvis de skal bruges igen.
6. Saml luftfilteret igen, og spænd fløjmøtrikken godt fast.
Papirluftfilterelement: Bank filterelementet mod en hård overflade
flere gange for at fjerne snavs, eller blæs trykluft [maksimumtryk 207
2
kPa (2,1 kgf/cm ) gennem filterelementet fra den indvendige side.
Forsøg aldrig at børste snavs af; dette vil presse snavset ind i fibrene.
Skumluftfilterelement: Rengør i varmt sæbevand, skyl, og lad det
tørre helt igennem. Eller rengør i et ikke-brændbart opløsningsmiddel,
og lad det tørre. Dyp filterelementet i ren motorolie, og klem al
overskydende olie ud. Motoren vil ryge, når den startes, hvis der er
for megen olie tilbage i skummet.
6. GÆLDER KUN FOR CYKLONTYPEN: Skru de tre rundhovedede
skruer af forfiltrets dæksel, og aftag derefter cyklonhuset og luftstyret.
Vask delene med vand, tør dem grundigt, og saml dem igen.
OLIEBADSTYPE
FLØJMØTRIK
ENKELTFILTERTYPE
FLØJMØTRIK
DÆKSEL
LUFTFILTERDÆKSEL
LUFTFILTERDÆKSEL
FILTER
SKUMFILTER
GITTER
LUFTFILTERHUS
STÅLULD
Sørg for at montere luftstyret som vist på illustrationen.
GITTER
OLIENIVEAU
Monter cyklonhuset, så tappen på cyklonhuset passer ind i rillen i
forfilterdækslet.
7. Tør snavs af indersiden af luftfilterhuset og –dækslet med en fugtig
klud. Pas på, at der ikke kommer snavs ind i indsugningskanalen til
karburatoren.
Lavprofiltyper
8. Placer skumluftfilteret over papirfilteret, og monter luftfilteret igen.
Kontroller, at pakningen sidder korrekt under luftfiltret. Spænd
luftfiltrets fløjmøtrik fast.
Oliebads- og enkeltfilterelementtyper
1. Skru fløjmøtrikken af, og tag luftfilterets låg og dæksel af.
2. Tag luftfilteret ud af dækslet. Vask dækslet og luftfilteret i varmt
sæbevand, skyl, og lad dem tørre helt igennem. Eller rengør i et ikkebrændbart opløsningsmiddel, og lad dem tørre.
4. GÆLDER KUN FOR OLIEBADSTYPEN: Tøm den brugte olie ud af
luftfilterhuset, skyl evt. ophobet snavs ud med et ikke-brændbart
opløsningsmiddel, og tør huset af.
LUFTFILTERDÆKSEL
1. Hægt luftfilterdækslets clips af,
tag luftfilterdækslet af, og tag
luftfilterelementet ud.
9. Monter luftfilterdækslet, og fastspænd fløjmøtrikken, der fastholder
dækslet.
3. Dyp luftfilteret i ren motorolie, og klem al overskydende olie ud.
Motoren vil ryge, hvis der er for megen olie tilbage i skummet.
KLIPS
2. Vask elementet i en opløsning
af rengøringsmiddel og varmt
vand, og skyl det så grundigt,
eller vask det i et
opløsningsmiddel, som ikke er
brændbart, eller som har et højt
antændelsespunkt. Lad
elementet tørre helt igennem.
3. Gennemvæd luftfilterelementet i
ren motorolie, og klem den
overskydende olie ud. Motoren
vil ryge, når den startes første
gang, hvis der er for megen olie
tilbage i elementet.
KLIPS
LUFTFILTER
4. Monter luftfilterelementet og
dækslet igen.
5. GÆLDER KUN FOR OLIEBADSTYPEN: Fyld luftfilterhuset med
samme olie, som er anbefalet til motoren (se side 8), indtil
olieniveauet når mærket OLIENIVEAU.
Oliekapaciteter:
3
GX240/GX270: 60 cm
3
GX340/GX390: 80 cm
LUFTFILTER
11
DANSK
TÆNDRØR
SLAMGLAS
Anbefalede tændrør:
Rengøring
BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)
De anbefalede tændrør har det korrekte varmeområde til normale
motordriftstemperaturer.
Benzin er meget brandfarlig og kan eksploderr,
og du kan blive forbrændt eller komme alvorligt
til skade ved arbejde med benzin.
● Stop motoren, og undgå varme, gnister og
åben ild i nærheden.
● Benzin bør kun håndteres udendørs.
● Tør spildt benzin op med det samme.
1. LUK benzinhanen, og afmonter derefter slamglasset og O-ringen.
2. Vask slamglasset og O-ringen i ikke-brændbar rensevæske, og tør
dem grundigt.
BENZINHANE
O-RING
Et forkert tændrør kan forårsage skader på motoren.
For at opnå en god ydeevne skal tændrøret have den korrekte
elektrodeafstand, og der må ikke være nogen aflejringer på det.
1. Tag tændrørshætten af, og fjern
evt. snavs omkring tændrøret.
2. Skru tændrøret af med en
13/16-tommes tændrørsnøgle.
3. Efterse tændrøret. Udskift, hvis
det er beskadiget, slemt tilsodet,
hvis tætningsskiven er i dårlig
stand, eller hvis elektroden er
slidt.
4. Mål elektrodeafstanden på
tændrøret med en søgelære af
trådtypen. Juster om nødvendigt
afstanden ved forsigtigt at bøje
sideelektroden.
Afstanden skal være:
0,70 – 0,80 mm
LUKKET
TÆNDRØRSNØGLE
SIDEELEKTRODE
0,70-0,80 mm
TÆTNINGSSKIVE
SLAMGLAS
3. Placer O-ringen i benzinhanen, og monter slamglasset. Spænd
slamglasset fast.
4. ÅBN benzinhanen, og kontroller, om der er utætheder. Udskift Oringen, såfremt der er nogen utætheder.
5. Skru forsigtigt tændrøret i med
hånden for at undgå at
ødelægge gevindet.
6. Når tændrøret er skruet helt i,
spændes det med en 13/16tommes tændrørsnøgle, så
tætningsskiven presses
sammen.
7. Ved montering af nyt tændrør skal det spændes 1/2 omdrejning, efter
at tændrøret er gået imod sit sæde, for at presse skiven sammen.
8. Ved montering af det gamle tændrør skal det spændes 1/8 – 1/4
omdrejning, efter at tændrøret er gået imod sit sæde, for at presse
skiven sammen.
Et løst tændrør kan overophede og beskadige motoren. Hvis
tændrøret tilspændes for hårdt, kan gevindet i topstykket blive
beskadiget.
9. Sæt tændrørshætten på tændrøret.
12
DANSK
GNISTFANGER (på visse typer)
PRAKTISKE TIPS OG ANBEFALINGER
Gnistfangeren kan være standard- eller ekstraudstyr, afhængigt af
motortypen. Nogle steder er det ulovligt at bruge en motor uden
gnistfanger. Det fremgår af de lokale love og bestemmelser. En
gnistfanger kan købes hos autoriserede Honda forhandlere.
OPBEVARING AF MOTOREN
Der skal udføres service på gnistfangeren for hver 100 timer for at sikre,
at den bliver ved med at fungere efter hensigten.
Hvis motoren lige har kørt, vil lydpotten være varm. Lad den køle af, før
du udfører service på gnistfangeren.
Rengøring
Hvis motoren lige har kørt, skal du lade den køle af i mindst en halv time,
før du gør den ren. Rengør alle udvendige flader, reparer evt. ridser i
malingen, og smør andre flader, der kan ruste, med et tyndt lag olie.
Afmontering af gnistfanger
1. Skru de to 8 mm møtrikker af, og tag lydpotten af cylinderen.
2. Skru de tre 4 mm skruer af udstødningsdeflektoren, og tag
deflektoren af.
3. Skru de fire 5 mm skruer af lydpottekappen, og tag kappen af.
4. Skru 4 mm skruen af gnistfangeren, og tag gnistfangeren af lydpotten.
5 mm SKRUER
SKÆRM
GASAFVISER
Klargøring til opbevaring
Hvis din motor skal holdes fri for problemer og blive ved med at se godt
ud, er det meget vigtigt at klargøre den korrekt før opbevaring. Følgende
forholdsregler vil medvirke til, at rust og korrosion ikke kommer til at
forringe motorens funktion og udseende, og de vil gøre motoren lettere
at starte, når du skal bruge den igen.
Brug af haveslange eller trykrensningsudstyr kan medføre, at der
kommer vand ind i luftfilterhusets eller lydpottens åbning. Hvis der
kommer vand ind i filterhuset, vil luftfiltret blive vådt, og vand, der
kommer ind gennem luftfiltret eller lydpotten, kan komme ind i cylinderen,
hvor det kan forrette skade.
Benzin
Benzin oxiderer og forringes under opbevaring. Forringet benzin gør
motoren vanskelig at starte og efterlader gummiagtige aflejringer, der
kan blokere benzinsystemet. Hvis benzinen i din motor nedbrydes under
opbevaring, kan det blive nødvendigt at få udført service på eller at
udskifte karburatoren og andre komponenter i benzinsystemet.
4 mm SKRUE
4 mm
SKRUE
GNISTFANGER
8 mm MØTRIKKER
GNISTFANGER
LYDPOTTE
Rengøring og eftersyn af gnistfanger
Hvor lang tid, benzin kan lades stå i tanken og karburatoren uden at
nedbrydes og forvolde skader, afhænger af faktorer som f.eks.
benzinblandingen, opbevaringstemperaturen samt om tanken er fyldt
helt eller delvist. Luften i en delvist fyldt tank fremmer benzinens
nedbrydning. Opbevaring ved høje temperaturer fremmer
nedbrydningen af benzinen. Problemer med nedbrudt benzin kan opstå
på blot nogle få måneder eller endnu hurtigere, hvis benzinen ikke var
frisk, da du fyldte den på.
Beskadigelse af benzinsystemet eller problemer med motorens ydeevne,
der opstår som følge af manglende klargøring til opbevaring, er ikke
dækket iht. den begrænsede forhandlergaranti.
1. Brug en børste til at fjerne
kulaflejringerne på gnistfangerens
fang. Pas på ikke at beskadige
fanget. Udskift gnistfangeren, hvis
den er revnet eller hullet.
NET
Du kan forlænge det tidsrum, hvori benzinen kan opbevares, ved at
tilsætte en benzinstabilisator, der er beregnet til dette formål, eller du
kan undgå problemer med nedbrydning af benzinen ved at tømme
tanken og karburatoren for benzin.
Tilsætning af benzinstabilisator for at forlænge
opbevaringstiden
2. Monter gnistfangeren, lydpottekappen, udstødningsdeflektoren og
lydpotten i omvendt rækkefølge.
Hvis du tilsætter en benzinstabilisator, skal tanken fyldes med frisk
benzin. Hvis den kun fyldes delvist, vil luften i tanken fremme benzinens
nedbrydning under opbevaringen. Hvis du har en benzindunk, som du
bruger, når du skal fylde benzin på, skal du sikre dig, at den kun
indeholder frisk benzin.
TOMGANGSHASTIGHED
Regulering
1. Start motoren udendørs, og lad
den varme op til
driftstemperatur.
2. Flyt gasreguleringen til
tomgang.
1. Tilsæt benzinstabilisatoren iht. producentens anvisninger.
TOMGANGSSKRUE
3. Juster på tomgangsskruen,
indtil den normale
tomgangshastighed er opnået.
2. Efter tilsætning af en benzinstabilisator skal du lade motoren køre
udendørs i 10 minutter for at sikre, at den benzinen uden stabilisator i
karburatoren bliver udskiftet benzin med stabilisator.
3. Stop motoren.
13
Normal tomgangshastighed 1.400 o/min. ± 150 o/min.
DANSK
Tømning af benzintank og karburator
Forsigtighedsregler ved opbevaring
Hvis din motor opbevares med benzin i tanken og karburatoren, er det
vigtigt at reducere faren for antændelse af benzindampe. Vælg et godt
ventileret opbevaringssted væk fra apparater, hvori der kan forekomme
flammer, f.eks. et fyr, en vandvarmer eller et tørreanlæg. Undgå også
steder, hvor der er gnistdannende elektromotorer, eller hvor der
anvendes elværktøj.
Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere,
og du kan blive forbrændt eller komme alvorligt
til skade ved arbejde med benzin.
● Stop motoren, og hold varme, gnister og
åben ild i nærheden.
● Benzin bør kun håndteres udendørs.
● Tør spildt benzin op med det samme.
Undgå så vidt muligt at benytte opbevaringssteder med en høj
luftfugtighed, da denne vil fremme rustdannelse og korrosion.
Sørg for, at motoren står plant under opbevaringen. Hvis den vippes,
kan det medføre spild af benzin eller olie.
1. Placer en godkendt benzinbeholder under karburatoren, og brug en
tragt for at undgå at spilde benzin.
Når motor og udstødningssystem er kolde, tildækkes motoren, så støv
holdes ude. En varm motor og udstødningssystem kan antænde eller
smelte visse materialer. Brug ikke tildækningsplast som støvdækken. Et
dækken, der ikke er porøst, lukker fugt inde omkring motoren, hvilket
fremmer rustdannelse og korrosion.
2. Afmonter karburatorens aftapningsprop og pakningen. Afmonter
slamglasset og O-ringen, og skub dernæst benzinhanen til ÅBEN.
BENZINHANE
Hvis motoren har et batteri – på typer udstyret med elektrisk starter –
skal batteriet oplades en gang om måneden, mens motoren opbevares.
Herved vil batteriets levetid blive forlænget.
O-RING
ÅBEN
Klargøring efter opbevaring
Kontroller motoren som beskrevet i afsnittet KONTROLLER
FØLGENDE FØR START i denne betjeningsvejledning (se side 3).
PAKNING
AFTAPNINGSPROP
BENZINHANE
3. Monter aftapningsproppen, pakningen, slamglasset og O-ringen igen,
når al benzinen er løbet ned i beholderen. Spænd aftapningsproppen
og slamglasset fast.
Hvis benzinen blev tappet af under klargøringen til opbevaring, skal
tanken fyldes med frisk benzin. Hvis du har en benzinbeholder, som du
bruger, når du skal fylde benzin på, skal du sikre dig, at den kun
indeholder frisk benzin. Benzin oxiderer og nedbrydes med tiden, hvilket
gør det svært at starte motoren.
Motorolie
Hvis du kom olie ned i cylinderen under klargøringen til opbevaring, vil
motoren ryge i et kort stykke tid ved start. Dette er helt normalt.
1. Skift motorolien (se side 9).
TRANSPORT
2. Aftag tændrøret (se side 12).
3. Hæld en spiseskefuld, 5 - 10 cm3 (5 – 10 cl), ren motorolie ind i
cylinderen.
4. Træk i startsnoren flere gange for at fordele olien i cylinderen.
5. Monter tændrøret igen.
Hvis motoren lige har kørt, skal du lade den køle af i mindst 15 minutter,
før du læsser det udstyr, motoren driver, på transportkøretøjet. En varm
motor og udstødningssystem kan give dig forbrændinger og antænde
visse materialer.
Sørg for, at motoren står plant under transport for at reducere
muligheden for, at der løber benzin ud. Drej benzinhanen til LUKKET –
(se side 5).
6. Træk langsomt i startsnoren, til du føler modstand, og mærket i
gribehjulet er ud for hullet for oven på rekylstarterens hus. I denne
stilling er ventilerne lukkede, så der ikke kan trænge fugt ind i
motorens cylinder. Før langsomt starthåndtaget tilbage.
Mærket i gribehjulet
skal stå ud for hullet
oven på huset.
14
DANSK
UDSKIFTNING AF SIKRING (på visse typer)
AFHJÆLPNING AF UVENTEDE PROBLEMER
MOTOREN VIL IKKE
STARTE
1. Elektrisk starter (på
visse typer)
kontroller batteri og
sikring
2. Kontroller grebenes
position
3. Kontroller
motorolieniveau
4. Kontroller
benzinniveau
5. Tag tændrøret ud, og
efterse det.
Mulig Årsag
Den elektriske starters relækredsløb og batteriopladningskredsløbet er
beskyttet med en 5-amperes sikring. Hvis sikringen springer, kan den
elektriske starter ikke fungere. Motoren kan startes manuelt, hvis
sikringen springer, men batteriet vil ikke blive opladet, når motoren kører.
Afhjælpning
Batteri afladet
Oplad batteriet
Sikring sprunget
Udskift sikringen (s. 15).
Benzinhanen er
LUKKET
ÅBN benzinhanen
1. Skru 6 × 12 mm skruen ud af tændingsboksens bagdæksel.
Choker er ÅBEN
LUK chokeren, medmindre
motoren er varm
2. Tag sikringsdækslet af. Træk så sikringen ud, og efterse den.
Stopkontakten står på
STOP
Drej stopkontakten i
kørestilling
Lav motorolieniveau
(oil alert-modeller).
Løbet tør
Nedbrudt benzin;
motoren har været
opbevaret, uden at
benzinen har været
behandlet eller
aftappet, eller den er
blevet påfyldt
nedbrudt benzin
Tændrør er defekt,
tilsodet eller har
forkert
elektrodeafstand.
Påfyld anbefalet olie til
korrekt olieniveau (s. 9)
Påfyld benzin (s. 8)
Tøm tank og karburator (s.
14). Påfyld frisk benzin (s.
8).
Tændrør fugtigt med
benzin (motoren er
druknet).
Tør tændrøret, og monter
det igen. Start motoren
med gasreguleringen på
fuldgas.
Tilstoppet benzinfilter,
defekt karburator,
defekt tænding,
ventiler sidder fast
m.v.
Udskift eller reparer de
defekte komponenter efter
behov.
Hvis sikringen er sprunget, skal den kasseres. Monter en ny 5amperes sikring, og sæt sikringsdækslet på igen.
Brug aldrig en sikring med en effekt på over 5 ampere. Dette vil
kunne medføre alvorlige skader på det elektriske system, eller der
kan opstå brand.
3. Monter bagdækslet igen. Skru 6 × 12 mm skruen i, og spænd den
godt fast.
Juster elektrodeafstanden,
eller udskift tændrøret (s.
12).
LÅG PÅ
SIKRINGSHOLDER
DÆKSEL BAG PÅ
KONTROLBOKS
6 X 12 mm
SPECIALSKRUE
5 A SIKRING
6. Indlever moto
ren til din
autoriserede Honda
forhandler, eller se
værkstedshåndbogen
MOTOREN
MANGLER
KRAFT
1. Kontroller
luftfilter
2. Kontroller
benzin
3. Indlever
motoren til din
autoriserede
Honda
forhandler,
eller se
værkstedshåndbogen
Mulig Årsag
Filterelement(er)
tilstoppet
Nedbrudt benzin. Motoren
har været opbevaret, uden
at benzinen har været
behandlet eller aftappet,
eller den er blevet påbyldt
nedbrudt benzin
Tilstoppet benzinfilter,
defekt karburator, defekt
tænding, ventiler sidder fast
m.v.
Afhjælpning
Rengør eller udskift
filterelement(er) (s. 10-11)
Tøm tank og karburator (s.
14).
Påfyld frisk benzin (s. 8).
Hvis sikringen springer hyppigt, er det normalt tegn på, at der er en
kortslutning eller en overbelastning i det elektriske system. Hvis
sikringen ofte springer, bør motoren indleveres til din autoriserede
Honda forhandler til reparation.
Udskift eller reparer de
defekte komponenter efter
behov.
15
DANSK
Fjernbetjening
Gasreguleringen og chokeren er forberedt med huller til fjernbetjening
med kabeltræk (ekstraudstyr). Billederne nedenfor viser eksempler på
montering af enkelt- og flertrådetkabel. Hvis der anvendes flertrådet
kabel, skal der monteres en returfjeder som vist.
TEKNISKE OPLYSNINGER OG
FORBRUGERINFORMATION
TEKNISKE OPLYSNINGER
Motornummerets placering
Noter motornummer, type og
købsdato nedenfor. Du skal bruge
disse oplysninger, når du bestiller
reservedele og fremsætter
tekniske eller garantirelaterede
forespørgsler.
Det er nødvendigt at løsne låsemøtrikken på gasreguleringen, når denne
skal fjernbetjenes.
FJERNBETJENT GASREGULERING
RETURFJEDER
LÅSEMØTRIK
PLACERING AF
MOTORNUMMER
OG MOTORTYPE
ELEKTRISK STARTER
(PÅ VISSE TYPER)
Kabel med flere
tråde
4 mm SKRUE
Motornummer: __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __
TRÅD
Motortype: ___ ___ ___ ___
KABELHOLDER EKSTRAUDSTYR
GASREGULERING
5 mm
CLIPS
Kabel med enkelt
tråd
Købsdato: ____/ ____/ ____
Batteritilslutninger til elektrisk starter (på visse typer)
FJERNBETJENT CHOKER
Brug et 12 volt batteri med en amperetimekapacitet på mindst 18 Ah.
Pas på ikke at tilkoble batteriet med omvendt polaritet, da dette vil
medføre kortslutning af batteriopladningssystemet. Tilkobl altid batteriets
pluskabel (+) til batteripolen, før du tilkobler batteriets minuskabel (–), så
dit værktøj ikke kan forårsage en kortslutning, hvis det kommer i
berøring med en stelforbundet del, mens du spænder batteriets
pluskabel (+) fast.
KABELHOLDER
CHOKER
Et batteri kan eksplodere og dermed forårsage,
at personer i nærheden kommer alvorligt til
skade, hvis du ikke følger den korrekte
fremgangsmåde.
Hold alle gnister, åben ild og rygeartikler væk
fra batteriet.
1. Kobl batteriets pluskabel (+) til startrelæet som vist.
2. Kobl batteriets minuskabel (–) til en motormonteringsbolt, chassisbolt
eller en anden god motorstelforbindelse.
3. Kobl batteriets pluskabel (+) til batteriets pluspol (+) som vist.
4. Kobl batteriets minuskabel (–) til batteriets minuspol (–) som vist.
5. Smør polerne og kabelenderne med fedt.
BATTERIETS
MINUSKABEL (-)
STARTRELÆ
Justering af karburator til drift i store højder
I store højder vil karburatorens standardblanding af luft og benzin være
for fed. Ydelsen fra motoren vil mindskes, og benzinforbruget stiger. En
meget fed blanding tilsoder også tændrøret og gør motoren vanskelig at
starte. Hvis motoren i længere perioder bruges i højder, der er
forskellige fra, hvad den er certificeret til, vil mængden af forurening
øges.
BATTERIETS PLUSKABEL
16
DANSK
Ydelsen i store højder kan forbedres ved at foretage nogle justeringer på
karburatoren. Hvis du altid skal anvende motoren i over 1.500 meters
højde, bør du få din forhandler til at foretage denne justering på
karburatoren. Denne motor vil, hvis den bruges i store højder med de
dertil foreskrevne justeringer på karburatoren, overholde alle regler for
forurening i hele sin levetid.
Selv med denne justering på karburatoren vil motorens ydelse blive
reduceret med ca. 3,5 % for hver 300 meters stigning i højden. Højdens
indvirkning på ydelsen vil være større end reduceringen, hvis der ikke
foretages justering på karburatoren.
Oplysninger om kontrolsystemet for forurening
Emissionskilde
Under forbrændingsprocessen dannes kulilte, kvælstofilte og kulbrinter.
Det er meget vigtigt at kunne kontrollere kulbrinterne og kvælstofilterne,
fordi de under visse forhold reagerer, så der dannes fotokemisk smog,
når de udsættes for sollys. Kulilten reagerer ikke på samme måde, men
den er giftig.
Honda anvender magre karburatorindstillinger og andre systemer til at
reducere emissionerne af kulilte, kvælstofilter og kulbrinter.
USA, Californiens love om ren luft og Canadas miljøregler
De regler, der er fastsat af EPA samt dem, der gælder i Californien og i
Canada, kræver, at alle fabrikanter skal udlevere en skriftlig vejledning
om, hvordan emissionskontrolsystemerne betjenes og vedligeholdes.
Når karburatoren er blevet justeret til drift i store højder, vil
luft-/benzinblandingen være for mager til drift i lav højde. Hvis motoren
bruges under 1.500 meters højde med en karburator, der er justeret til
drift i stor højde, kan det medføre overophedning af motoren samt
alvorlige skader på motoren. Hvis motoren igen skal bruges ved lav
højde, bør du få forhandleren til at stille karburatoren tilbage til de
oprindelige fabriksspecifikationer.
Følgende vejledninger og fremgangsmåder skal overholdes for at holde
emissionerne fra din Honda-motor inden for emissionsstandarderne.
Manipulation og ændring
Hvis der pilles ved eller ændres på emissionskontrolsystemet, kan
mængden af emissioner stige til over den lovlige grænse. Handlinger,
der anses for at være ensbetydende med, at man har pillet ved systemet,
omfatter bl.a.:
Oxygeneret benzin
Nogle traditionelle benzintyper blandes med alkohol eller en
ethernolblanding. Fællesbetegnelsen for disse benzintyper er
oxygeneret benzin. I visse områder af USA og Canada anvendes
oxygeneret benzin med henblik på at reducere forureningen og for at
overholde standerne for ren luft.
● Afmontering eller ændring af enhver del af indsugnings-, benzin- eller
udstødningssystemet.
Hvis du bruger oxygeneret benzin, skal du sikre dig, at den er blyfri og
overholder minimumkravene til oktantal.
Problemer, der kan påvirke emissionerne
Hvis du bliver opmærksom på nogle af følgende symptomer, bør du få
din motor efterset og repareret af din serviceforhandler.
● Ændring eller frakobling af regulatorforbindelses- eller
hastighedsreguleringsmekanismen, der medfører, at motoren
kommer til at køre ved driftsparametre, som den ikke er konstrueret til.
Før du bruger oxygeneret benzin, skal du prøve at finde ud af, hvad den
består af. I visse områder er det et krav, at disse oplysninger angives på
benzinstanderen.
Her følger de af EPA (den amerikanske miljøstyrelse) godkendte
procentdele af oxygenater:
ETHANOL
(ethylalkohol) 10 volumenprocent. Du må bruge
benzin, der indeholder op til 10 volumenprocent
ethanol. Ethanolholdig benzin kan markedsføres
under navnet Gasohol.
MTBE
(methyl-tert-butyl-ether) 15 volumenprocent. Du må
bruge benzin, der indeholder op til 15 volumenprocent
MTBE.
METHANOL
(methylalkohol eller træsprit) 5 volumenprocent. Du
må bruge benzin, der indeholder op til 5
volumenprocent methanol, når blot den også
indeholder hjælpefortyndere og rusthæmmere, der
beskytter benzinsystemet. Benzin, der indeholder
mere end 5 volumenprocent methanol, kan forårsage
start- og/eller ydelsesproblemer. Den kan også
beskadige metal-, gummi- og plastdele i
benzinsystemet.
● Vanskelig at starte, eller går i stå efter start.
● Ujævn tomgang.
● Sætter ud eller eftertænder under belastning.
● Eftertænding.
● Sort udstødningsrøg eller højt benzinforbrug.
Reservedele
Emissionskontrolsystemerne på din Honda-motor er konstrueret,
fabrikeret og certificeret til at overholde EPA’s, Californiens og Canadas
emissionsregler. Vi anbefaler, at du bruger originale Honda-dele, hver
gang der foretages serviceeftersyn. Disse reservedele, der er af samme
konstruktion som originaldelene, fremstilles efter samme standarder som
originaldelene, så du kan være sikker på, at de fungerer, som de skal.
Brug af reservedele, der ikke er af samme konstruktion og kvalitet som
originaldelene, kan reducere dit emissionskontrolsystems virkningsgrad.
En fabrikant, der fremstillet en uoriginal reservedel, er ansvarlig for, at
reservedelen ikke påvirker emissionskontrolsystemet negativt. Den, der
fremstiller eller renoverer reservedelen, skal certificere, at brugen af
reservedelen ikke medfører, at motoren ikke længere vil kunne
overholde emissionsreglerne.
Hvis du bemærker evt. uønskede driftssymptomer, kan du prøve at købe
benzin på en anden servicestation eller skifte til et andet benzinmærke.
Beskadigelse af benzinsystemet eller problemer med motorens ydelse,
der opstår som følge af brug af oxygeneret benzin, der indeholder højere
procentdele oxygenater end de ovenfor anførte, er ikke dækket iht. den
begrænsede forhandlergaranti.
Vedligeholdelse
Følg serviceskemaet på side 7. Husk, at dette skema bygger på den
formodning, at maskinen bruges til det formål, den er konstrueret til.
Langvarig drift ved høj belastning eller høj temperatur samt brug under
usædvanligt fugtige eller støvede forhold vil fordre, at der udføres
vedligeholdelse hyppigere.
17
DANSK
Luftindeks
Specifikationer
Et skilt/mærkat med luftindeksoplysninger sættes på motorer, der er
certificeret til at have en emissionsholdbarhedsperiode, der er i
overensstemmelse med de krav, der er fastsat af California Air
Resources Board (Californiens styrelse for luftressourcer).
GX240/GX270 (kraftudtagsaksel type S)
Længde X Bredde X Højde
Tørvægt
Motortype
Slagvolumen
(cylinderdiameter
GX240
x slaglængde)
GX270
Søjlediagrammet har til formål at give dig, vores kunde, mulighed for at
sammenligne emissionstallene for de motorer, der kan fås. Jo lavere
luftindekstal, desto mindre forurening.
Maks. Effekt
Maks. Drejnigsmoment
Holdbarhedsbeskrivelsen har til formål at give dig oplysninger om
motorens emissionsholdbarhedsperiode. Beskrivelsen angiver, hvor
længe emissionskontrolsystemet kan holde. Yderligere oplysninger
findes i emissionskontrolsystemgarantien.
Beskrivelse
Moderat
Mellem
Udvidet
Gælder For En Emissionsholdbarhedsperiode På
50 timer (0 – 65 cm³)
125 timer (mere end 65 cm³)
125 timer (0 – 65 cm³)
250 timer (mere end 65 cm³)
300 timer (0 – 65 cm³)
500 timer (mere end 65 cm³)
GX240
GX270
GX240
GX270
Motoroliekapacitet
Benzintankkapacitet
Benzinforbrug
Kølesystem
Tændingssystem
Kraftudtagsakselrotation
355 X 430 X 410 mm
25,0 kg
4-takts, topventilet, enkeltcylindret
243 cm³ (73 x 58 mm)
270 cm³ (77 x 58 mm)
5,3 kW (7,2 PS) v. 3.600 o/m
6,0 kW (8,2 PS) v. 3.600 o/m
15,3 Nm (1,56 kgf·m) v. 2.500 o/m
17,7 Nm (1,80 kgf·m) v. 2.500 o/m
1,10 liter
5,3 liter
GX240: 2,1 liter GX270: 2,5 liter/h v. 3.600 o/m
Forceret luftkøling
Transistoriseret tændingsmagnet
Mod uret
GX340/GX390 (kraftudtagsaksel type S)
Længde X Bredde X Højde
Tørvægt
Motortype
Slagvolumen
(cylinderdiameter
GX340
x slaglængde)
GX390
Maks. Effekt
GX340
GX390
Skiltet/mærkaten med luftindeksoplysninger skal blive siddende på
motoren, indtil den bliver solgt. Tag skiltet af, før motoren startes.
Maks.
Drejnigsmoment
GX340
GX390
Motoroliekapacitet
Benzintankkapacitet
Benzinforbrug
Kølesystem
Tændingssystem
Kraftudtagsakselrotation
380 X 450 X 443 mm
31,0 kg
4-takts, topventilet, enkeltcylindret
338 cm³ (82 x 64 mm)
389 cm³ (88 x 64 mm)
7,1 kW (9,7 PS) v. 3.600 o/m
8,2 kW (11,1 PS) v. 3.600 o/m
22,1 Nm (2,25 kgf·m) v. 2.500 o/m
25,1 Nm (2,56 kgf·m) v. 2.500 o/m
1,10 liter
6,1 liter
GX340: 3,0 liter GX390: 3,7 liter/h v. 3.600 o/m
Forceret luftkøling
Transistoriseret tændingsmagnet
Mod uret
Indstillinger for GX240/GX270/GX340/GX390
KOMPONENT
Elektrodeafstand på tændrør
Tomgangshastighed
Ventilspillerum (kold)
Andre specifikationer
18
DANSK
SPECIFIKATION
VEDLIGEHOLDELSE
0,70 – 0,80 mm
Se side: 12
1.400 ± 150 o/m
Se side: 13
IND: 0,15 ± 0,02 mm
Kontakt autoriseret
UD: 0,20 ± 0,02 mm
Honda forhandler
Ingen yderligere justeringer påkrævet.
Ledningsdiagrammer
Kvikreference
Benzin
Motorolie
Olie i reduktionsgearkassen
Tændrør
Vedligeholdelse
Blyfri benzin (se side 8)
I USA
Oktantal 86 eller højere
Uden for
Oktantal 91 eller højere
USA
Oktantal 86 eller højere
SAE 10W-30, API SJ eller SL til normal brug.
Se side 8.
Samme olie som motorolien, se ovenfor (på visse typer).
Med Oil Alert
BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)
Før hver brug:
•
Kontroller motorolieniveau. Se side 9.
•
Kontroller olie på reduktionsgear (på visse typer).
Se side 9.
•
Kontroller luftfilter. Se side 10.
Efter de første 20 timer:
•
Skift motorolie. Se side 9.
•
Skift olie på reduktionsgear (på visse typer). Se
side 10.
Derefter:
Se serviceskemaet på side 7.
Med Oil Alert
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Bl
Y
Bu
G
R
W
®
®
og elektrisk starter
og uden elektrisk starter
KONTROLBOKS
ENSRETTER
SIKRING (5 A)
AFBRYDER
STOPKONTAKT
OIL ALERT-ENHED
Type med Oil Alert-enhed
Sort
Gul
Blå
Grøn
Rød
Hvid
Br
O
Lb
Lg
P
Gr
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
OLIENIVEAUKONTAKT
LADESPOLE
TÆNDSPOLE
TÆNDRØR
STARTMOTOR
STARTRELÆ
BATTERI (12 V)
Brun
Orange
Lyseblå
Lysegrøn
Lyserød
Grå
19
DANSK
FORBRUGERINFORMATION
Canada:
Honda Canada, Inc.
715 Milner Avenue
Toronto, ON
M1B 2K8
Sådan finder du vores forhandlere
USA, Puerto Rico og Jomfruøerne:
Ring til (800) 426-7701
eller besøg vores hjemmeside: www.honda-engines.com
Telefon:
(888) 9HONDA9
(888) 946-6329
Engelsk: (416) 299-3400
Fransk: (416) 287-4776
Telefax:
(877) 939-0909
(416) 287-4776
Canada:
Ring til (888) 9HONDA9
eller besøg vores hjemmeside: www.honda.ca
Europa:
Besøg vores hjemmeside: http://www.honda-engines-eu.com
Frikald
Lokalområdet for Toronto
Lokalområdet for Toronto
Frikald
Lokalområdet for Toronto
Australien:
Honda Australia Motorcycle and Power Equipment Pty. Ltd.
1954 – 1956 Hume Highway, Campbell Field, Victoria 3061
Kundeserviceinformation
Serviceforhandlernes personale er faguddannede. De kan sikkert
besvare alle de spørgsmål, du måtte have. Hvis du støder på et problem,
som din forhandler ikke kan løse på tilfredsstillende vis, bedes du drøfte
det med en ledende person hos forhandleren. Servicechefen, direktøren
eller ejeren vil kunne hjælpe. Næsten alle problemer bliver løst på denne
måde.
Telefon:
Telefax:
(03) 9270 1111
(03) 9270 1133
Europa:
Honda Europe NV.
European Engine Center
http://www.honda-engines-eu.com
USA, Puerto Rico og Jomfruøerne:
Hvis du er utilfreds med den beslutning, ledelsen hos forhandleren har
truffet, bedes du kontakte den regionale Honda-motorforhandler for dit
område.
Alle andre områder:
Du bedes kontakte den autoriserede Honda forhandler i dit område for at
få yderligere oplysninger.
Hvis du stadig er utilfreds efter at have talt med den regionale
motorforhandler, kan du kontakte Hondas hovedkontorer som anført.
Alle andre områder:
Hvis du er utilfreds med den beslutning, ledelsen hos forhandleren har
truffet, kan du kontakte Hondas kontor som anført.
<Hondas hovedkontor>
Når du skriver eller ringer, bedes du opgive følgende oplysninger:
●
●
●
●
Fabrikat og modelnummer på det udstyr, motoren er monteret på
Motormodel, motornummer og type (se side 16)
Navn på forhandleren, som du har købt motoren hos
Navn, adresse og kontaktperson hos den forhandler, som udfører
service på din motor
● Købsdato
● Dit navn, adresse og telefonnummer
● En grundig beskrivelse af problemet
USA, Puerto Rico og Jomfruøerne:
American Honda Motor Co., Inc.
Power Equipment Division
Customer Relations Office
4900 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005-8847
Eller telefon nr.: (770) 497-6400, kl. 8.30 – 18.00 EST
20
DANSK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising