DCS577 | DeWalt DCS577 CORDLESS CIRCULAR SAW instruction manual

DCS577
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)6
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)20
English (original instructions)36
Español (traducido de las instrucciones originales)49
Français (traduction de la notice d’instructions originale)64
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)79
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)94
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)110
Português (traduzido das instruções originais)123
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)138
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)151
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)165
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)179
Copyright DeWALT
B
Fig. A
1
13
14
15
2
12
20
11
21
17
16
3
10
5
18
6
9
8
7
19
22
18
4
Fig. B
15
14
14
15
1
Fig. C
Fig. D
3
23
Fig. E
Fig. F
16
17
9
31
10
32
Fig. G
24
Fig. H
18
8
7
5
Fig. I
25
2
5
Fig. J
Fig. K
12
13
33
Fig. L
Fig. M
28
19
29
27
30
26
26
Fig. N
11
21
30
29
28
27
19
3
Fig. O
Fig. P
Fig. Q
Fig. R
Fig. S
Fig. T
DW3278
13
DWS5100
4
Fig. U
34
20
37
36
35
Fig. V
20
5
Dansk
LEDNINGSFRI RUNDSAV MED HØJ TORSIONSKRAFT
DCS577
Tillykke!
EF-Konformitetserklæring
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Maskindirektiv
Tekniske Data
Spænding
Type
Batteritype
Klingediameter
Tomgangshastighed/nominel hastighed
Justering af smigsnitvinkel
Maksimum skæredybde
Vægt (uden batteripakke)
VDC
mm
min-1
grader
mm
kg
DCS577
54
1
Li-Ion
190
5800
53
65
5,0
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-5:
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
84
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
95
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
3
Vibrationsemissionsværdi ah, W =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Ledningsfri rundsav med høj torsionskraft
DCS577
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
29.06.2018
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
6
Vægt
Dansk
Batterier
Opladere/opladningstider (minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vægt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL
SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
7
Dansk
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Sikkerhedsinstruktioner for alle save
Skæreprocedurer
FARE:
a ) Hold hænderne væk fra skæreområdet og klingen.
Hold din anden hånd på ekstrahåndtaget eller på
motorhuset. Hvis begge hænder holder på saven, kan de
ikke blive skåret af klingen.
b ) Ræk ikke ind under arbejdsemnet.
Beskyttelsesskærmen kan ikke beskytte dig imod klingen
under arbejdsemnet.
c ) Justér skæredybden til tykkelsen på arbejdsemnet.
Mindre end én hel tand på klingen må være synlig
under materialet.
d ) Hold aldrig det emne, du saver i, i hånden eller
over dine ben. Fastgør arbejdsemnet til et stabilt
underlag. Det er vigtigt at understøtte arbejdsemnet
ordentligt for at minimere, at klingen binder eller tab af
kontrol og personskade.
e ) Hold kun i el-værktøjets isolerede gribeflader, hvis
der er risiko for, at det kommer i kontakt med skjulte
ledninger eller dets egen ledning. Ved kontakt med
en strømførende ledning bliver elværktøjets blotlagte
metaldele også strømførende, så brugeren får stød.
f ) Ved langsnitning brug altid et langsnitanlæg eller et
lige hjørnestyr. Dette forbedrer skærenøjagtigheden og
reducerer risikoen for, at klingen binder.
g ) Brug altid klinger med den korrekte størrelse og
form (diamant kontra rund) spændehuller. Klinger,
som ikke passer til det monterede hardware på saven, vil
køre excentrisk og medføre tab af kontrol.
h ) Brug aldrig beskadigede eller ukorrekte
klingespændeskiver eller bolte. Klingespændeskiverne
og boltene er blevet specielt designet til din sav til optimal
ydeevne og driftssikkerhed.
5) Anvendelse og Vedligeholdelse af Batteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
8
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for alle save
Årsager til tilbageslag og relaterede advarsler
•
Tilbageslag er en omgående reaktion på en savklinge, der er
blokeret, binder eller sidder skævt, og medfører en ukontrolleret
sav, som kører ud og ind af arbejdsemnet imod operatøren.
ʵʵ Når klingen er blokeret eller binder stramt, når skæringen
lukker sammen, standser klingen, og motorreaktionen
driver hurtigt enheden tilbage imod operatøren.
ʵʵ Hvis klingen bliver forvredet eller skævvredet i savsnittet,
kan tænderne på det bagerste hjørne af klingen grave ind
Dansk
i træets overflade og medføre, at klingen arbejder sig op af
snittet og springer tilbage imod operatøren.
Et tilbageslag opstår som følge af forkert brug eller ved misbrug af
saven. Det kan undgås ved at følge nedenstående forholdsregler:
a ) Hold godt fast i saven med begge hænder, og
anbring armene, så de kan holde saven i tilfælde
af et tilbageslag. Anbring din krop på den ene
side af klingen, men ikke på linje med klingen.
Tilbageslag kan få saven til at springe baglæns, men
tilbageslagskræfterne kan styres af operatøren, hvis der
tages korrekte forhåndsregler.
b ) Slip startknappen, og hold saven stille i materialet,
indtil klingen er helt stoppet, hvis klingen
sætter sig fast, eller der opstår nogen form for
uregelmæssighed under arbejdet. Forsøg aldrig
at fjerne saven fra arbejdet eller at trække saven
tilbage, mens klingen er i bevægelse, da der ellers
kan forekomme et tilbageslag. Find ud af, hvorfor
hjulet har sat sig fast, og træf passende forholdsregler, så
det ikke kan ske igen.
c ) Når en sav genstartes i et arbejdsemne, centrér
savklingen i snittet og kontrollér, at savtænderne
ikke sidder fast i materialet. Hvis savklingen sætter
sig fast, kan den arbejde sig op, eller der kan opstå et
tilbageslag fra materialet, når saven startes igen.
d ) Understøt lange paneler for at minimere risikoen
for, at klingen sidder fast og for tilbageslag. Store
paneler har en tendens til at synke under deres
egenvægt. Der skal placeres understøtninger under
panelet på begge sider, tæt ved skærelinjen og tæt ved
panelets hjørne.
e ) Brug ikke sløve eller beskadigede klinger. Uskarpe
klinger eller klinger, der ikke er sat rigtigt fast, giver en smal
skærerille, som medfører friktion og bevirker, at klingen kan
sætte sig fast, og at der kan opstå tilbageslag.
f ) Klingedybde og smigskårne regulerende
låseudløsere skal være strammet og sikret, før der
foretages et snit. Hvis klingen forskubber sig under
arbejdet, kan den sætte sig fast, eller der kan opstå
et tilbageslag.
g ) Vær især forsigtig, hvis der saves i eksisterende
vægge eller andre steder, hvor du ikke kan se, hvad
du skærer i. Klingen, der skal dykke ned, kan skære
genstande, som kan medføre tilbageslag.
Funktion af nederste skjold
a ) Kontrollér at den nederste klinges
beskyttelsesskærm er ordentligt lukket før hver
anvendelse. Arbejd ikke med saven, hvis den
nederste beskyttelsesskærm ikke kan bevæges
frit og øjeblikkeligt kan omslutte klingen. Spænd
eller bind aldrig den laveste beskyttelsesskærm
i åben position. Hvis saven tabes ved et uheld,
kan den nederste beskyttelsesskærm være
bøjet. Hæv den nederste beskyttelsesskærm med
tilbagetrækningshåndtaget og sørg for, at den kan
bevæges frit og ikke rører ved klingen eller andre dele, i alle
hjørner og dybder af snittet.
b ) Kontroller, at det nederste skjolds fjeder fungerer.
Hvis beskyttelsesskærmen og fjederen ikke virker
korrekt, skal de serviceres før brug. Den nederste
beskyttelsesskærm kan virke træg på grund af ødelagte
dele, klæbrige efterladenskaber eller opbygning
af efterladenskaber.
c ) Det nederste skjold må kun trækkes ud manuelt
i forbindelse med særlige snit, f.eks. ”indsnit
” og ”kombinerede snit”. Hæv den nederste
beskyttelsesskærm med tilbagetrækningshåndtaget,
og lige så snart klingen skærer ind i materialet,
skal den nederste beskyttelsesskærm udløses. Ved
al anden savning bør den nederste beskyttelsesskærm
køre automatisk.
d ) Kontrollér altid, at den laveste beskyttelsesskærm
dækker klingen, før saven anbringes på bænken eller
gulvet. En ubeskyttet klinge under friløb vil få saven
til at gå tilbage og skære alt, hvad den støder på i sin
bane. Vær opmærksom på den tid, det tager for klingen at
stoppe, efter der er slukket for kontakten.
Ekstra specielle sikkerhedsinstruktioner for
rundsave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Lad ikke fortrolighed (fra hyppig brug af
din sav) erstatte sikkerhedsreglerne. Husk altid, at en
uforsigtig brøkdel af et sekund er tilstrækkelig til at påføre
alvorlig personskade.
Brug klemmer eller en anden praktisk måde på at sikre
og understøtte arbejdsemnet til et stabilt underlag.
Hvis du holder fast i arbejdsemnet med din hånd eller krop, vil
det være ustabilt, og det kan medføre, at du mister kontrollen
over det.
Placér dig på den ene side af klingen, men ikke på
linje med savklingen. TILBAGESLAG kan få saven til at
springe tilbage (se Årsager til tilbageslag og relaterede
advarsler og Tilbageslag).
Undgå at save i søm. Kontrollér for og fjern alle søm fra
tømmeret før skæring.
Sørg altid for, at intet interfererer med den nederste
klinges beskyttelsesskærm.
Installer støvudsugningsåbningen i saven inden brug.
Den nominelle hastighed for tilbehøret skal mindst være
den hastighed, der anbefales på advarselsmærkaten
på værktøjet. Hjul og andet tilbehør, der kører over den
nominelle hastighed, kan flyve fra hinanden og medføre
personskader. Mærkedata for tilbehøret skal altid være over
værktøjshastighed, som vist på værktøjets navneplade.
Kontrollér altid, at saven er ren før brug.
Stands med at bruge denne sav, og få foretaget korrekt service
på den, hvis der opstår udsædvanlig støj eller unormal drift.
Kontrollér altid at alle komponenterne er monteret korrekt og
sikkert, før værktøjet anvendes.
9
Dansk
•
•
•
•
•
Håndter altid savklingen forsigtigt, når du monterer eller
fjerner den, eller når du fjerner diamantudtagningen.
Vent altid indtil motoren har opnået fuld hastighed, før du
starter med at skære.
Hold altid håndtag tørre, rene og fri for olie og smørelse. Hold
godt fast i værktøjet med begge hænder, mens det er i brug.
Vær altid opmærksom, især under gentagne, monotone
operationer. Vær altid opmærksom på placeringen af dine
hænder i forhold til klingen.
Hold afstand til af endestykker der kan falde efter at afskæring.
De kan være varme, skarpe og/eller tunge. Det kan resultere i
alvorlig personskade.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
•
•
•
•
•
•
•
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
•
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
•
Gem Disse Instruktioner: Denne vejledning indeholder vigtige
sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible batteriopladere
se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
10
•
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Dansk
•
•
•
•
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 15 i opladeren og kontrollér, at
pakken sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings)
lys vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 14 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind
i opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
11
Dansk
•
•
•
•
•
•
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller
andre væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller
oplader, der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket
med en nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan
medføre elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød.
Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren
for genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
12
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget
eller fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre
sig med de seneste regler for emballerings-, mærkningsog dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse
og transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLTTM batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt timeydelse.
Denne øgede mængde på 3 batterier med den lavere watt
timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med højere watt timer.
Eksempelvis kan transport Eksempel på mærkning af anvendelses- og
transportlabel
Wh ydelsen angive 3 x 36
Wh, hvilket betyder 3
batterier hver på 36 watt
timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
Dansk
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Rundsav med høj torsionskraft
1 Cirkulær savklinge
1Klingeskruenøgle
1Støvudsugningsåbning
2Støvåbningsskruer
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Brugsvejledning
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og værktøjskasser følger ikke
med N-modeller. Batteripakker og opladere følger ikke med
NT-modeller. B-modeller omfatter Bluetooth®-batteripakker.
BEMÆRK: Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede
varemærker, der ejes af Bluetooth®, SIG, Inc. og al brug af
sådanne mærker af DeWALT er under licens. Andre varemærker
og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Læs brugsvejledningen før brug.
Kun til indendørs brug.
Bær høreværn.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Brug øjeværn.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
ANVENDELSE (uden transportdæksel). Eksempel:
Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel).
Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh
(3 batterier på 36 watt timer).
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 22 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
Batteritype
DCS577 bruger et batteri på 54 volt.
Disse batteripakker kan bruges: DCB546, DCB547. Se Tekniske
data for flere informationer.
4
5
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
6 Beskyttelsesskærm til
Udløserkontaktens
spærreknap
klinge nederst
7 0˚ Savsnitsindikator
Udløserkontakt
8 45˚ Savsnitsindikator
Dybdejusteringslåseudløser
9 Justeringsgreb til smigsnit
Tilbagetrækningsgreb
10 Vinkelkvadrant
for klingens nederste
11 Spindellåseknap
beskyttelsesskærm
12 Hovedhåndtag
Fodplade
13 Ekstrahåndtag
13
Dansk
14 Batteriudløserknap
19 Klingens
15 Batteri
fastspændingsskrue
20 Støvudsugningsåbning
21 Skruenøgle
22 Datokode
16 Grovjustering
17 Finjustering
18 Savsnitsindikatorer
Tilsigtet Brug
Disse kraftige rundsave er designet til professionelle
trækskæringsopgaver. Må IKKE anvendes sammen med
vandfødningstilbehør. Må IKKE anvendes sammen med
slibehjul eller klinger.
Må IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Disse kraftige save er professionelle elværktøjer.
Sav IKKE i jernholdigt metal, murværk, glas, murværksagtig
beklædning, cementplader, tegl eller plast med denne sav.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Savkrog (Fig. C)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade må saven ikke bruges med savkrogen
roterende under fodpladen.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade ved,
at saven falder ned på operatører eller tilskuere, skal du
sørge for, at saven er understøttet sikkert, når du bruger
krogen til at hænge saven fra et spær, en loftsbjælke eller
anden hævet støtte.
Din sav har en praktisk savkrog 23 , der gør det muligt for saven
at hænge fra et spær, en loftsbjælke eller anden velegnet, stabil
struktur. Savkrogen foldes fladt mod værktøjskroppen, når den
ikke er i brug.
For at bruge savkrogen skal du skubbe ned på krogen for at
rotere den væk fra håndtaget, indtil den låses i position.
For at sætte savkrogen tilbage til dens opbevaringsposition skal
du trække krogen op, indtil den låses mod værktøjskroppen.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
sluk og tag batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/installation af udstyr
eller tilbehør. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Isætning og udtagning af batteripakke fra
værktøjet (Fig. B)
BEMÆRK: Kontrollér om din batteripakke 15 er helt opladet.
14
Sådan installeres batteripakken i værktøjet
1. Batteripakken 15 skal udrettes ift. skinnerne inde i værktøjet
(Fig. B).
2. Skub det ind, indtil batteripakken sidder godt fast i værktøjet
og sørg for at du hører, at låsen klikker på plads.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløserknap 14 og træk batteripakken ud
af værktøjet.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. B)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
Skæredybdejustering (Fig. A, D, E)
1. Hold saven godt fast. Løft dybdejusteringslåseudløseren 3
for at flytte fodpladen og opnå den ønskede skæredybde.
2. Sænk dybdejusteringslåseudløseren og stram sikkert for at
låse skæredybden, inden du betjener saven.
Længden af snitmærker på siden af fodpladen er kun nøjagtig
ved fuld dybde af snit. Når saven indstilles til den passende
skæredybde, holdes klingefriktionen på et minimum, og
savsmuld fjernes fra mellem klingetænderne, hvilket resulterer i
køligere, hurtigere savning og reducerer risikoen for tilbageslag.
For den mest effektive skærehandling, indstil dybdejusteringen,
således at halvdelen af en klingetand projicerer under
materialet, der skal skæres (se Figur E). Afstanden er fra
spidsen på tanden 31 til det nederste af tandbunden 32 (se indsætning af Figur E). Dette holder klingefriktionen på et
minimum, fjerner savsmuld fra snittet, og medfører køligere,
hurtigere savning og nedsætter risikoen for tilbageslag. Der vises
en metode til at kontrollere den korrekte skæredybde i Figur E.
Læg et stykke af det materiale, som du planlægger at save i,
langs med klingen som vist, og iagttag hvor meget tanden
projekterer under materialet.
Montering af støvudsugningsåbningen
(Fig. U, V)
ADVARSEL: Støvudsugningsåbningen skal installeres
i saven inden brug.
ADVARSEL: Risiko for indånding af støv. For at mindske
risikoen for personskade skal du ALTID bære en godkendt
støvmaske.
Dansk
1. Ret støvudsugningsåbningen 20 ind over øverste klinges
beskyttelsesskærm 34 som vist.
2. Indsæt de to støvåbningsskruer 37 gennem
støvåbningshullerne 36 og i den øverste klinges
beskyttelseshuller 35 , som vist på Figur A, og stram sikkert.
Med støvudsugningsadaptoren kan du slutte værktøjet til en
udvendig støvopsamler enten ved brug af AirLock™ systemet
(DWV9000-XJ) eller et standard 35 mm støvopsamlingsudstyr
(Fig. V).
ADVARSEL: Brug ALTID en støvudsuger, der er fremstillet
i overensstemmelse med de gældende bestemmelser
vedrørende støvudsugning ved savning af træ.
Vakuumslanger til de fleste støvsugere vil passe direkte ind
i støvudsugningsudgangen.
Justering af smigsnitvinkel (Fig. A, F)
Den fulde rækkevidde af smigjustering er fra 0˚ til 53˚. Paler er
placeret ved 22,5˚ og 45˚. Vinkelkvadranten er gradueret i trin
på 1˚. På forsiden af saven er der en mekanisme til justering af
smigsnitvinkel, som består af en kalibreret vinkelkvadrant 10 og et justeringsgreb til smigsnit 9 . Vinkelkvadranten giver
mulighed for grovjustering 16 eller finjustering 17 for at opnå
en bedre nøjagtighed ved skæring.
Sådan indstilles saven til et smigsnit
1. Løft justeringsgrebet til smigsnit 9 og vip fodpladen
til den ønskede vinkel ved at justere markøren med det
ønskede vinkelmærke.
2. Skub justeringsgrebet til smigsnit ned, og stram sikkert for
at låse vinklen.
Justering af fundamentsplade (Fig. F, G)
Din fundamentsplade er blevet indstillet fra fabrikken for at
sikre, at klingen står vinkelret på fundamentspladen. Hvis du får
brug for at genindstille klingen efter lang tids brug, skal du følge
retningslinjerne nedenfor:
Justering til 90 graders snit
1. Sæt saven tilbage til 0 graders smig.
2. Anbring saven på siden og træk den nederste
beskyttelsesskærm tilbage.
3. Indstil skæredybden til 51 mm.
4. Løsn smigjusteringsgrebet (Fig. F, 9 ). Anbring en firkant
imod klingen og fundamentspladen som vist i Figur G.
5. Drej ved hjælp af en sekskantet nøgle ( 21 , Fig. A) stilleskrue
( 25 , Fig. G) på undersiden af fundamentspladen, indtil både
klingen og fundamentspladen har kontakt i samme niveau
med firkanten. Spænd igen smigjusteringsgrebet.
Justering af smigjusteringsgrebet (Fig. F)
Det kan være en fordel at justere smigjusteringsgrebet 9 .
Den kan løsne sig med tiden og ramme fundamentspladen
før fastspænding.
Sådan strammes grebet:
1. Hold justeringsgrebet til smigsnit 9 og løsn låsemøtrikken
til justeringsgrebet til smigsnit ( 24 , Fig. F).
2. Justér smigjusteringsgrebet ved at dreje det i den ønskede
retning ca. 1/8 omdrejning.
3. Spænd igen møtrik.
Savsnit indikator (Fig. H)
Forsiden af savfodpladen 5 har en 0˚ savsnitsindikator 7 og en 45˚ savsnitsindikator 8 for vertikale snit og smigsnit.
Savsnitsindikatorerne gør det muligt for dig at styre saven langs
med skærelinjerne, der er markeret på arbejdsemnet.
Indikatoren justeres med den venstre (udvendige) side
på savklingen. Klingen i bevægelse, der laver kærven eller
“savsnittet”, falder til højre for indikatoren. Placer saven
langs med opskæringslinjen tegnet med blyan, således at
savsnittet falder ned i affalds- eller overskudsmaterialet.
Markeringsindikatorerne på forsiden af fodpladen er ved 13 mm
intervaller for yderligere skærestyringer.
Savsnitsindikatorer 18 er også placeret på indersiden af
fodpladen for at holde saven firkantet under skæring.
Skærelængdeindikator (Fig. I)
Mærkerne på siden af fodpladen 5 viser længden af den
kærv, der blev skåret i materialet ved den fulde skæredybde.
Mærkerne findes i trin på 3,2 mm.
DeWALT Bluetooth® Tool Tag Ready (Fig. J)
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledning til DeWALT
Bluetooth® Tool Tag.
ADVARSEL: Sluk for værktøj og afbryd batteripakken,
inden du installerer DeWALT Bluetooth® Tool Tag.
ADVARSEL: Når du installerer eller udskifter DeWALT
Bluetooth® Tool Tag, må du kun bruge de medfølgende
skruer. Sørg for at spænde skruerne godt.
Dit værktøj kommer med monteringshuller 33 og
fastgørelseselementer til montering af DeWALT Bluetooth®
Tool Tag (DCE041). Du har brug for en T15-spids til at montere
tag’en. DeWALT Tool Tag er konstrueret til at spore og finde
professionelt elværktøj, udstyr og maskiner vha. DeWALT Tool
Connect™-app’en. Se DeWALT Tool Tag vejledningen mhp.
korrekt montering af DeWALT Tool Tag. Lær mere på:
www.dewalt.com/en-us/jobsite-solutions/tool-connect
DRIFT
Brugervejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og
de gældende regler.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for værktøjet og tage
batteriet ud, før du foretager justeringer eller
fjerner/installerer tilbehør. En utilsigtet start kan
forårsage kvæstelser.
VIGTIGT: Sørg altid for, at dybdejusteringslåseudløseren er i
ned-positionen, inden du betjener saven.
15
Dansk
Korrekt håndposition (Fig. K)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade, skal du ALTID anvende den rette
håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på hovedhåndtaget
12 og den anden hånd på hjælpehåndtaget 13 for korrekt
håndposition. Bemærk, at hænderne skal holdes væk fra
skæreområdet.
Udløserkontakt (Fig. A)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du holde saven med begge
hænder, når du begynder at save, for at
undgå tilbageslag.
Tryk på udløserkontaken 2 for at tænde for værktøjet. Slip
udløserkontaken for at afbryde værktøjet.
BEMÆRK: Dette værktøj kan ikke låse udløseren i tændt
position og må aldrig låses til tændt på nogen som helst måde.
Udskiftning af klinger (Fig. A, L)
VIGTIGT: De fleste udskiftningsklinger kommer med en rund
akselmidteråbning, som skal bankes ud, så en diamantformet
akselmidte bliver eksponeret. Kun klinger med en
diamantformet akselmidte kan bruges på denne sav.
BEMÆRK: Installer aldrig en klinge uden at fjerne
udtagningen. Mangel på klingeaktivering vil få klingen
til at komme i kontakt med andre dele af saven, hvilket
resulterer i værktøjsskade.
Sådan fjernes udtagningen
ADVARSEL: Bær ALTID beskyttelsesbriller. Alle brugere
og tilskuere skal bære beskyttelsesbriller, der overholder
ANSI Z87.1.
ADVARSEL: Sørg for, at den smigskårne regulerende
låseudløser er stram og sikker, efter du har brugt den
til at fjerne udtagningen. Hvis klingen forskubber sig
under arbejdet, kan den sætte sig fast, eller der kan opstå
et tilbageslag.
Placer det runde midterhul af klingen i hakket 25 øverst på
justeringsgrebet til smigsnit 9 . Tag godt fat i saven og klingen,
og træk, indtil udtagningen ryger ud. Den diamantformede
akselmidte er nu eksponeret.
Sådan installeres klingen (Fig. A, M, N)
1. Løsn og fjern klingens fastspændingsskrue 19 med den
medfølgende nøgle 21 ved at dreje den med uret, som
angivet af pilen på den udvendige klemskive 27 .
2. Fjern den udvendige klemskive 27 .
3. Brug tilbagetrækningsgrebet for klingens nederste
beskyttelsesskærm 4 til at trække den nederste klinges
beskyttelsesskærm 6 tilbage.
VIGTIGT: Når du trækker den nederste
klingebeskyttelsesskærm tilbage for at montere klingen,
kontrollér tilstanden og betjeningen af den nederste
klingebeskyttelsesskærm for at sikre, at den virker korrekt.
16
Kontrollér, at den kan bevæges frit og ikke rører ved klingen,
fodpladen eller andre dele, i alle hjørner og dybder af snittet.
4. Placer klingen 28 på savspindlen 29 mod den indvendige
klemskive 30 , og kontrollér, at klingen drejer i den rigtige
retning (retningen på rotationspilen på savklingen og
tanden skal pege i den samme retning som retningen på
rotationspilen på den nederste klinges beskyttelsesskærm).
VIGTIGT: Sørg altid for, at klingens diamantformede
akselmidte er ud for den hævede diamantformede
akselmidte på den udvendige klemskive.
BEMÆRK: Gå ikke ud fra, at det trykte på savklingen altid vil
vende imod dig, når klingen er korrekt monteret.
5. Anbring den udvendige klemskive 27 på savspindlen 29 med den store flade overflade imod klingen og ordlyden
på den udvendige klemskive vendende imod dig, som vist
i Figur N.
6. Skru klingens fastspændingsskrue 19 på savspindlen med
hånden (skruen har venstre håndsgevind og skal drejes mod
uret for at blive spændt).
7. Slip langsomt tilbagetrækningsgrebet for klingens nederste
beskyttelsesskærm 4 .
8. Tryk på spindellåseknappen 11 , mens savspindlen
drejes med den medfølgende klingeskruenøgle, indtil
spindellåsen falder i hak, og klingen stopper med at dreje
rundt. Brug klingeskruenøglen til at spænde klingens
fastspændingsskrue godt.
BEMÆRK: Aktivér aldrig klingelåsen, mens saven kører,
eller forsøg at stoppe værktøjet. Start aldrig saven, mens
klingelåsen er aktiveret. Det ødelægger saven.
Sådan udskiftes klingen (Fig. A, N)
1. Tryk på spindellåseknappen 11 , mens savspindlen drejes
med den medfølgende klingeskruenøgle, indtil spindellåsen
falder i hak, og klingen stopper med at dreje rundt.
2. Brug den medfølgende nøgle 21 til at løsne klingens
fastspændingsskrue 19 ved at dreje den med uret, som
angivet af pilen på den udvendige klemskive 27 .
3. Fjern den udvendige klemskive 27 .
4. Brug tilbagetrækningsgrebet for klingens nederste
beskyttelsesskærm 4 til at trække den nederste klinges
beskyttelsesskærm tilbage. Fjern den brugte klinge og
bortskaf den korrekt.
5. Isæt ny klinge, som beskrevet tidligere.
6. Rengør evt. savsmuld, der kan have samlet sig i skærmen
eller klemskiveområdet. Kontrollér tilstanden og driften
af den nederste klinges beskyttelsesskærm, som angivet
tidligere. Smør ikke dette område.
7. Vælg den rigtige klinge til opgaven (se Klinger). Anvend
altid klinger med den korrekte størrelse (190 mm diameter)
med den rigtige størrelse og form på det midterste hul for
montering på savspindlen. Sørg altid for at den maksimalt
anbefalede hastighed (o/min) på savklingen opfylder eller
overstiger savens hastighed (o/min).
Nederste klinges beskyttelsesskærm
ADVARSEL: Den nederste klinges beskyttelsesskærm
er en sikkerhedsfunktion, som nedsætter risikoen for
Dansk
alvorlig personskade. Anvend aldrig saven, hvis den
nederste beskyttelsesskærm mangler, er beskadiget,
forkert monteret eller ikke virker korrekt. Stol ikke
på at den nederste klinges beskyttelsesskærm
vil beskytte dig under alle omstændigheder. Din
sikkerhed afhænger af de følgende advarsler og
forholdsregler lige såvel som korrekt betjening af
saven. Kontrollér den nederste sikkerhedsskærm for
korrekt lukning før hver brug som forklaret i Ekstra
sikkerhedsinstruktioner for alle save. Hvis den nederste
klinges sikkerhedsskærm mangler eller ikke virker
korrekt, skal du få saven undersøgt, før du bruger
den. For at sikre produktsikkerhed og -pålidelighed
skal reparationer, vedligeholdelse og justeringer
udføres af et autoriseret serviceværksted eller en
anden kvalificeret serviceorganisation, som altid
bruger identiske udskiftningsdele.
Klinger
ADVARSEL: For at minimere risikoen for øjenskader,
bær altid beskyttelsesbriller. Karbid er et hårdt, men
sprødt materiale. Fremmedlegemer i arbejdsemnet
som fx ledninger eller negle kan få spidserne til at revne
eller knække. Arbejd kun med saven, når den korrekte
savklinges beskyttelsesskærm er på plads. Montér klingen
korrekt med passende rotation før brug og anvend altid en
ren, skarp klinge.
Brug ikke slibehjul eller klinger. En sløv klinge kan medføre
langsom, ineffektiv savning, hvilket resulterer i overbelastning
af savmotoren, alt for mange splinter og kan øge risikoen for
tilbageslag. Se følgende tabel for at afgøre den korrekte størrelse
udskiftningsklinge til din savmodel.
DCS577
Klinge
Diameter
Tænder
Opgave
DT40270
190 mm
24
Generel træsavning
DT40271
190 mm
36
Krydsfinersavning
Tilbageslag
Tilbageslag er en omgående reaktion på en savklinge, der er
blokeret, binder eller sidder skævt, og medfører en ukontrolleret
sav, som kører ud og ind af arbejdsemnet imod operatøren.
Når klingen er blokeret eller binder stramt, når skæringen
lukker sammen, standser klingen, og motorreaktionen driver
hurtigt enheden tilbage imod operatøren. Hvis klingen bliver
forvredet eller skævvredet i savsnittet, kan tænderne på det
bagerste hjørne af klingen grave ind i træets overflade og
medføre, at klingen arbejder sig op af snittet og springer tilbage
imod operatøren.
Tilbageslag er en omgående reaktion på en savklinge, der er
blokeret, binder eller sidder skævt, og medfører en ukontrolleret
sav, som kører ud og ind af arbejdsemnet imod operatøren.
1. UKORREKT UNDERSTØTNING AF ARBEJDSEMNE
a. Hængende eller ukorrekt løft af afskæringsstykket kan
medføre klemning af klingen og føre til tilbageslag
(Fig. Q).
b. Skæring gennem materiale der kun er understøttet
i enderne kan forårsage tilbageslag. Når materialet
svækkes, synker det og lukket indsnittet og
binder klingen.
c. Afskæring af et fritbærende eller udhængende stykke
materiale fra bunden og op i en lodret retning, kan
forårsage tilbageslag. Det faldende afskæringsstykke kan
klemme klingen.
d. Afskæring af lange, smalle bånd (som i langsnitning) kan
forårsage tilbageslag. Afskæring af bånd kan synke eller
vride og kan lukke indsnittet og klemme klingen.
e. Blokering af den nederste beskyttelsesskærm på
en overflade under det materiale, der skæres, kan
midlertidigt nedsætte operatørens kontrol. Saven kan
delvist løftes ud af snittet og dermed øge risikoen for
vridning af klingen.
2. UKORREKT INDSTILLING AF SKÆREDYBDE PÅ SAVEN
a. For at få det mest effektive snit bør klingen kun stikke
nok ud til at eksponere halvdelen af en tand, som vist i
Figur E. Dette gør det muligt for fodpladen af understøtte
klingen og minimerer drejning og knibning i materialet.
Se afsnittet med titlen Skæredybdejustering.
3. VRIDNING AF KLINGE (FEJLJUSTERING AF SNIT)
a. Hvis du trykkere hårdere for at skære gennem en knast,
et søm eller et hårdt åreområdet, kan det få klingen til
at dreje.
b. Hvis du prøver at dreje saven i snittet (forsøger at gå
tilbage på den afmærkede linje) kan medføre vridning
af klingen.
c. Hvis du rækker for langt eller betjener saven med dårlig
kropskontrol (ikke er i balance), kan det medføre vridning
af klingen.
d. Ændring af håndgreb eller kropsposition under skæring
kan medføre vridning af klingen.
e. Drejning af saven for at fritlægge klingen kan
medføre vridning.
4. MATERIALER, DER KRÆVER EKSTRA OPMÆRKSOMHED
a. Vådt tømmer
b. Friskfældet tømmer (nyskåret materiale eller ikke tørret i
tørreovn)
c. Trykbehandlet tømmer (materiale behandlet med
imprægneringsmiddel eller antiseptiske kemikalier)
5. ANVENDELSE AF SLØVE ELLER SNAVSEDE KLINGER
a. Sløve klinger forårsager øget belastning af saven. Som
kompensation vil en operatør normalt trykke hårdere,
hvilket belaster enheden yderligere og fremmer vridning
af klingen i indsnittet. Slidte klinger kan også have en
utilstrækkelig kropsfrigang, hvilket øger risikoen for
binding og øget belastning.
6. LØFTNING AF SAVEN UNDER EN AFSKRÅNING
a. Afskråninger kræver særlig opmærksomhed fra
operatøren for at få korrekte savtekniker – især savføring.
Både klingevinkel til fodpladen og større klingeoverflade
i materialet øger risikoen for binding og fejljustering
(vridning).
17
Dansk
7. GENSTART AF ET SNIT MED KLINGETÆNDERNE
FASTKLEMT IMOD MATERIALET
a. Saven skal bringes op til fuld driftshastighed, før du
starter på et snit eller genstarter et snit, efter enheden har
været stoppet med klingen i indsnittet. Hvis du ikke gør
det, kan resultatet blive motorstop eller tilbageslag.
Alle andre forhold, som kunne forårsage klemning, binding,
vridning eller fejljustering af klingen, kan forårsage tilbageslag.
Se afsnittene om justeringer og drift for procedurer og teknikker,
som vil minimere risikoen for tilbageslag.
Understøtning af arbejdsemne (Fig. O–Q)
ADVARSEL: Det er vigtigt at understøtte arbejdet korrekt
og at holde saven godt fast for at forhindre tab af kontrol,
som kan forårsage personskade. Figur O illustrerer korrekt
håndstøtte af saven. Hold godt fast i saven med begge
hænder, og anbring kroppen og armen, så du kan holde
saven i tilfælde af et tilbageslag.
Figur O viser korrekte savepositioner. Bemærk, at hænderne
skal holdes væk fra skæreområdet. Du undgår tilbageslag ved
at understøtte pladen eller panelet TÆT ved snittet (Fig. P).
Understøt IKKE pladen eller panelet på afstand af snittet (Fig. Q).
Anbring arbejdsemnet med den “gode” side—den med det
pæneste udseende—nedad. Saven skærer opad, så alle splinter
vil komme på den arbejdsflade, der vender opad, når du saver.
Savning (Fig. O)
ADVARSEL: Forsøg aldrig at bruge dette værktøj ved at
lade det hvile med bunden i vejret på en arbejdsoverflade
og bringe materialet til værktøjet. Sæt altid arbejdsemnet
godt fast og bring værktøjet til arbejdsemnet, mens du
holder godt fast i værktøjet med begge hænder som vist
i Figur O.
Anbring den bredeste del af savens fodplade på den del af
arbejdsemnet, som er solidt understøttet og ikke på den del,
som vil falde af, når der er savet. Som eksempler illustrerer
Figur O den RIGTIGE måde på at skære enden af en plade.
Spænd altid arbejdsemnet fast. Prøv aldrig at holde fast i
korte stykker med hånden! Husk at understøtte fritbærende
eller udhængende materiale. Vær forsigtig når du saver
materiale nedefra.
Kontroller at saven har nået op på sin fulde hastighed, før
klingen kommer i kontakt med det materiale, der skal saves. Hvis
du starter saven med klingen imod det materiale, der skal saves
eller skubbes fremad i snittet, kan det resultere i tilbageslag.
Skub saven fremad ved en hastighed, som tillader klingen at
skære uden besvær. Hårdhed og sejhed kan variere, selv i det
samme stykke materiale, og knudrede eller fugtig sektioner
kan lægge en tung belastning på saven. Hvis dette sker, skub
saven langsommere fremad, men hårdt nok til at holde den
i gang uden større nedsættelse af hastigheden. Hvis saven
tvinges, kan det medføre ru snit, unøjagtighed, tilbageslag og
overophedning af motoren. Hvis dit snit begynder at forlade
skærelinjen, prøv ikke at tvinge det tilbage. Slip kontakten og
lad klingen stoppe helt. Du kan derefter trække saven tilbage,
indstille den på ny og starte et nyt snit lidt inden for det forkerte.
Du skal under alle omstændigheder trække saven tilbage, hvis
18
du bliver nødt til at skifte snittet. Fremtvingelse af en rettelse
inde i snittet, kan stoppe saven og forårsage tilbageslag.
HVIS SAVEN STOPPER, SLIP UDLØSEREN OG KØR SAVEN TILBAGE,
INDTIL DEN GÅR LØS. KONTROLLER AT KLINGEN LIGGER LIGE I
SNITTET OG ER FRI AF SKÆREHJØRNET, FØR DU GENSTARTER.
Når du afslutter et snit, slip udløseren og lad klingen stoppe,
før du løfter saven op fra arbejdet. Når du løfter saven, vil
den fjederspændte teleskopbeskyttelsesskærm automatisk
lukke under klingen. Husk at klingen er udsat, indtil dette
sker. Ræk aldrig ind under arbejdsemnet. Hvis du bliver
nødt til at trække teleskopbeskyttelsesskærmen tilbage
manuelt (som er nødvendig for at starte lommesnit) brug
altid tilbagetrækningsgrebet.
BEMÆRK: Ved skæring af tynde bånd vær omhyggelig med at
sikre, at små afskårne stykker ikke hænger fast på indersiden af
den nederste beskyttelsesskærm.
Langsnitning (Fig. R, S)
Langsnitning er processen med at skære brede plader til smalle
strimler – og skærer årerne tværgående. Styring med hånden
er vanskeligere med denne savtype, og brug af enten DeWALT
DW3278 styreskinne eller DWS5100 styreskinne med dobbelt
port anbefales.
Lommesavning (Fig. T)
ADVARSEL: Bind aldrig klingens beskyttelsesskærm
i en hævet position. Flyt aldrig saven baglæns
under lommeskæring. Dette kan få enheden
til at hæve sig op over overfladen, hvilket kan
medføre personskader.
Et lommesnit er et snit foretaget i et gulv, væg eller anden
flad overflade.
1. Justér savens fodplade, så klingen skærer med den
ønskede dybde.
2. Vip saven fremad og lad forenden af fodpladen hvile på det
materiale, der skal skæres.
3. Træk ved hjælp af tilbagetrækningsgrebet den nederste
beskyttelsesskærm tilbage til en oprejst position. Sænk
bagenden på fodpladen, indtil klingens tænder næsten rører
ved skærelinjen.
4. Udløs klingens beskyttelsesskærm (dens kontakt med
arbejdsemnet vil holde den i position, så den åbnes
uhindret, når du starter med at skære). Fjern hånden fra
beskyttelsesskærmen 13 , som vist i Figur T. Anbring
kroppen og armen, så du kan holde saven i tilfælde af
et tilbageslag.
5. Kontroller at klingen ikke er i kontakt med skæreoverfladen,
før du starter saven.
6. Start motoren og sænk gradvist saven, indtil den fodplade
hviler fladt på det materiale, der skal skæres. Før saven frem
langs med skærelinjen, indtil snittet er afsluttet.
7. Slip udløseren og lad klingen stoppe helt, før klingen
trækkes tilbage fra materialet.
8. Ved start på hvert nyt snit, gentag ovennævnte.
Dansk
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
sluk og tag batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/installation af udstyr
eller tilbehør. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
19
Deutsch
AKKU-KREISSÄGE MIT HOHEM DREHMOMENT
DCS577
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Maschinenrichylinie
Technische Daten
Akku-Kreissäge mit hohem Drehmoment
DCS577
Spannung
Typ
Akkutyp
Sägeblattdurchmesser
Leerlauf-/Nenndrehzahl
Neigungswinkeleinstellung
Maximale Schnitttiefe
Gewicht (ohne Akku)
VGS
mm
min-1
grad
mm
kg
DCS577
54
1
Li-Ion
190
5800
53
65
5,0
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-5:
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
84
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
95
K(Unsicherheit für den angegebenen
dB(A)
3
Schallpegel)
Vibrationskennwert ah, W =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
20
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
29.06.2018
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Gewicht
Deutsch
Akkus
Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat #
VGS
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
Gewicht (kg) DCB107
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
270
420
70
185
90
240
60
140
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
21
Deutsch
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
22
5) Verwendung und Pflege von Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Sicherheitsanweisungen für alle Sägen
Vorgehen beim Sägen
GEFAHR:
a ) Halten Sie Ihre Hände vom Sägebereich und dem
Sägeblatt fern. Halten Sie die andere Hand am
Zusatzgriff oder dem Motorgehäuse. Wenn Sie die
Säge mit beiden Händen halten, kann das Sägeblatt keine
Verletzungen an den Händen verursachen.
b ) Greifen Sie niemals unter das Werkstück. Die
Schutzvorrichtung kann Sie nicht vor der Trennscheibe
unterhalb des Werkstücks schützen.
c ) Stellen Sie die Schnitttiefe auf die Dicke des
Werkstücks ein. Unterhalb des Werkstücks sollte weniger
als ein ganzer Sägezahn sichtbar sein.
d ) Halten Sie das zu schneidende Werkstück niemals
mit den Händen oder über den Beinen. Sichern Sie
das Werkstück auf einer stabilen Plattform. Es ist
wichtig, das Werkstück richtig abzustützen, damit Ihr
Körper geschützt wird, die Trennscheibe nicht festklemmt
und Sie die Kontrolle behalten.
e ) Halten Sie das Gerät nur an den isolierten
Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei
denen das Sägeblatt ein verdecktes Kabel oder
das Gerätekabel berühren könnte. Der Kontakt des
Schneidwerkzeugs mit einer spannungsführenden Leitung
Deutsch
kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag führen.
f ) Verwenden Sie bei Längsschnitten stets einen
Längsschnitt-Anschlag bzw. eine gerade
Kantenführung. Dadurch wird die Schnittgenauigkeit
verbessert und die Gefahr des Festklemmens des
Sägeblatts verringert.
g ) Verwenden Sie stets Sägeblätter der richtigen
Größe und Form (Diamant kontra rund) der
Wellenbohrungen. Trennscheiben, die nicht zu den
Befestigungsteilen der Säge passen, laufen exzentrisch,
was zu einem Kontrollverlust führt.
h ) Verwenden Sie niemals beschädigte oder falsche
Unterlegscheiben oder einen beschädigten
oder falschen Bolzen für das Sägeblatt. Die
Unterlegscheiben und der Bolzen für die Trennscheibe
wurden speziell für Ihre Säge konstruiert, so dass eine
optimale Leistung und Betriebssicherheit erzielt wird.
Weitere Sicherheitsanweisungen für
alle Sägen
c )
d )
e )
Ursachen für Rückschläge und diesbezügliche
Warnungen
•
Ein Rückschlag ist die plötzliche Reaktion auf ein
eingeklemmtes, hängendes oder falsch ausgerichtetes
Sägeblatt. Dies führt dazu, dass sich die Säge unkontrolliert
nach oben und aus dem Werkstück in Richtung
Benutzer herausbewegt.
ʵʵ Falls das Sägeblatt eingeklemmt wird oder durch den
Schlitz hängen bleibt, so wird das Sägeblatt festgebremst,
und durch die Reaktion des Motors wird die Einheit rasch
zum Benutzer zurückgeschnellt.
ʵʵ Falls das Sägeblatt verdreht oder im Schnitt falsch
ausgerichtet wird, so können sich die Zähne an der
Hinterkante des Sägeblatts in die Oberfläche des
Holzes graben, wodurch das Sägeblatt aus dem Schlitz
„herausklettert“ und in Richtung Benutzer zurückschnellt.
Ein Rückschlag ist das Resultat eines Missbrauchs und/oder
einer falschen Bedienung der Säge oder falscher Bedingungen
und kann durch die entsprechenden unten angegebenen
Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden.
a ) Halten Sie die Säge mit beiden Händen fest,
und positionieren Sie Ihre Arme so, dass
Sie Rückschlägen entgegenwirken können.
Positionieren Sie Ihren Körper auf einer der beiden
Seiten des Sägeblatts, jedoch nicht in einer Reihe
mit dem Sägeblatt. Ein Rückschlag kann dazu führen,
dass die Säge zurückschnellt; die Rückschlagkräfte
können jedoch vom Bediener unter Kontrolle gehalten
werden, wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen
getroffen werden.
b ) Wenn das Sägeblatt klemmt oder Sie die
Schneidarbeit aus sonstigen Gründen unterbrechen
wollen, schalten Sie die Säge aus, und halten Sie
sie bewegungslos im Material, bis das Sägeblatt
f )
g )
vollständig zum Stillstand kommt. Versuchen Sie
niemals, das Sägeblatt aus dem Werkstück zu
entfernen oder nach hinten zu ziehen, während
das Sägeblatt in Bewegung ist, da dies zu einem
Rückschlag führen kann. Untersuchen Sie den Fall
und treffen Sie Abhilfemaßnahmen, um die Ursache des
Hängens des Sägeblatts zu beseitigen.
Wird eine Säge im Werkstück wieder in Betrieb
genommen, zentrieren Sie das Sägeblatt im Schlitz
und vergewissern Sie sich, dass die Sägeblattzähne
nicht in das Material eingreifen. Wenn das Sägeblatt
klemmt, kann es beim erneuten Einschalten nach oben
gehoben werden, oder es kann zu einem Rückschlag vom
Werkstück kommen.
Stützen Sie große Platten ab, damit das Sägeblatt
nicht eingeklemmt wird und kein Rückschlag
entsteht. Große Tafeln neigen dazu, durch ihr
eigenes Gewicht durchzuhängen. Unter der Platte in
der Nähe der Schnittlinie und in der Nähe der Plattenkante
müssen auf beiden Seiten Stützen platziert werden.
Verwenden Sie niemals stumpfe oder beschädigte
Sägeblätter. Ungeschärfte oder falsch geschränkte
Sägeblätter erzeugen einen schmalen Sägeschlitz.
Die Folge sind übermäßige Reibung, Verklemmen des
Sägeblatts und Rückschlag.
Die Sicherungshebel für die Sägeblatttiefe und
-neigung müssen fest und gesichert sein, bevor
der Schnitt durchgeführt wird. Wenn sich die
Sägeblatteinstellung beim Schneiden ändert, kann dies zu
Klemmen und Rückschlag führen.
Gehen Sie beim Sägen in Wände oder sonstige
unübersichtliche Bereiche besonders vorsichtig
vor. Das hervorstehende Sägeblatt kann Gegenstände
durchtrennen und zu Rückschlägen führen.
Funktion der unteren Schutzvorrichtung
a ) Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass die
untere Schutzvorrichtung einwandfrei schließt.
Betreiben Sie die Säge nicht, falls sich die untere
Schutzvorrichtung nicht ungehindert bewegt
und nicht sofort schließen lässt. Spannen oder
binden Sie die untere Schutzvorrichtung niemals
in der geöffneten Stellung fest. Wird die Säge
versehentlich fallengelassen, so kann sich die
untere Schutzvorrichtung verbiegen. Heben Sie die
untere Schutzvorrichtung am Einzugshebel an und
vergewissern Sie sich, dass sie sich ungehindert
bewegt und nicht das Sägeblatt oder andere Teile
berührt. Dies gilt für alle Winkel und Schnitttiefen.
b ) Überprüfen Sie die Funktion der Feder für die untere
Schutzvorrichtung. Falls Schutzvorrichtung und
Feder nicht einwandfrei funktionieren, so müssen
diese Teile vor dem Gebrauch instandgesetzt werden.
Möglicherweise arbeitet die untere Schutzvorrichtung
aufgrund beschädigter Teile, Harzablagerungen oder einer
Ansammlung von Spänen schwergängig.
23
Deutsch
c ) Die untere Schutzvorrichtung sollte nur
bei speziellen Schnitten wie Eintauch- und
Verbundschnitten von Hand zurückgezogen werden.
Heben Sie die untere Schutzvorrichtung an, indem
Sie den Einzugshebel einfahren, und sobald das
Sägeblatt in den Werkstoff tritt, muss die untere
Schutzvorrichtung freigegeben werden. Bei allen
anderen Sägearbeiten muss die untere Schutzvorrichtung
automatisch arbeiten.
d ) Achten Sie stets darauf, dass die untere
Schutzvorrichtung das Sägeblatt abdeckt, bevor die
Säge auf der Werkbank oder dem Boden abgesetzt
wird. Ein ungeschütztes, noch auslaufendes
Sägeblatt führt dazu, dass die Säge zurückschnellt
und alles durchtrennt, was sich im Sägebereich
befindet. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass es einige
Zeit dauert, bis das Sägeblatt zum Stillstand kommt,
nachdem der Schalter losgelassen wurde.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für
Kreissägen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24
WARNUNG: Denken Sie auch bei Gewöhnung (durch
häufigen Gebrauch Ihrer Säge) immer an die Beachtung
der Sicherheitsanweisungen. Denken Sie immer daran,
dass der Bruchteil einer Sekunde ausreicht, um durch
Unaufmerksamkeit schwere Verletzungen zu verursachen.
Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel mit
Einspannvorrichtungen auf einer stabilen Plattform. Das
Werkstück ist instabil, wenn es mit der Hand oder dem Körper
abgestützt wird, was zum Verlust der Kontrolle führen kann.
Halten Sie Ihren Körper auf einer der beiden Seiten
des Sägeblatts, jedoch nicht in einer Reihe mit dem
Sägeblatt. RÜCKSCHLÄGE könnten dazu führen, dass die
Säge rückwärts springt (siehe Ursachen für Rückschläge
und diesbezügliche Warnungen und Rückschläge).
Sägen Sie nicht durch Nägel. Vor dem Arbeitsbeginn
müssen alle Nägel aus dem Werkstück entfernt werden.
Stellen Sie immer sicher, dass die Bewegung der unteren
Sägeblattschutzvorrichtung nicht beeinträchtigt ist.
Installieren Sie vor Gebrauch den Spanauswurfanschluss
an der Säge.
Es darf grundsätzlich nur Zubehör verwendet
werden, das den auf dem Warnschild enthaltenen
Drehzahlangaben entspricht. Scheiben und anderes
Zubehör, das mit mehr als der Nenndrehzahl läuft, kann
bersten und Verletzungen verursachen. Zubehör-Nennwerte
müssen immer höher sein als die Werkzeugdrehzahl auf dem
Typenschild des Werkzeugs.
Achten Sie vor der Verwendung immer darauf, dass die Säge
sauber ist.
Verwenden Sie diese Säge nicht weiter und lassen Sie sie
ordnungsgemäß warten, wenn ungewöhnliche Geräusche
oder Vorgänge auftreten.
Stellen Sie vor der Verwendung des Werkzeugs immer
sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß und sicher
montiert sind.
•
•
•
•
•
Gehen Sie immer besonders vorsichtig mit dem Sägeblatt
um, wenn Sie es montieren oder entfernen oder wenn der
diamantförmige Wellenbohrungseinsatz entfernt wird.
Warten Sie vor dem Sägen immer, bis der Motor die volle
Drehzahl erreicht hat.
Halten Sie die Griffe immer trocken, sauber und frei von Öl
und Fett. Halten Sie das Gerät bei der Verwendung mit beiden
Händen gut fest.
Seien Sie immer wachsam, vor allem auch bei sich
wiederholenden, monotonen Operationen. Achten Sie
immer auf die richtige Position der Hände im Verhältnis
zum Sägeblatt.
Halten Sie sich von Endstücken fern, die nach dem Sägen
herunterfallen. Sie können heiß, scharf und/oder schwer sein.
Dies könnte zu schweren Verletzungen führen.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Deutsch
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle AkkuLadegeräte
BEWAHREN Sie Diese Anweisungen Auf: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
•
•
•
•
•
•
•
•
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 15 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus dem
Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den Akku-Löseknopf
14 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
25
Deutsch
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es
nicht leuchtet.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer
des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das
Ladegerät verwenden. Befolgen Sie anschließend den
beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
•
•
•
•
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
26
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Deutsch
•
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für
Frischluft. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in
ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
Materialien kommen können, durch die ein Kurzschluss
entstehen kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku in
einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn
die Abdeckkappe am
FLEXVOLTTM-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku mit
einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl von 3
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Zum Beispiel kann für
Anwendungsbeispiele für use- und
transport-kennzeichnungen
den Transport Wh-Wert
3 x 36 Wh angegeben sein,
das bedeutet 3 Akkus mit
je 36 Wh. Der Verwendung
Wh-Wert kann 108 Wh sein (d.h. 1 Akku).
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
27
Deutsch
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der Verwendung
aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten
D
zu entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden
N
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB546, DCB547.
Weitere Angaben sind den Technischen Daten zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Kreissäge mit hohem Drehmoment
1 Sägeblatt für Kreissäge
1Sägeblattschlüssel
1Spanauswurfanschluss
2 Schrauben des Staubabsauganschlusses
1 Li-Ion-Akku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 Modelle)
2 Li-Ion-Akkus (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 Modelle)
3 Li-Ion-Akkus (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 Modelle)
1Betriebsanleitung
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen sind im
Lieferumfang von N-Modellen nicht enthalten. Akkus und
Ladegeräte sind im Lieferumfang von NT-Modellen nicht
enthalten. B-Modelle werden mit Bluetooth®-Akkus ausgeliefert.
HINWEIS: Die Wortmarke und Logos Bluetooth® sind
eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth®, SIG, Inc. und
jede Verwendung dieser Marken durch DeWALT erfolgt unter
Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind das Eigentum
ihrer jeweiligen Eigentümer.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Tragen Sie Gehörschutz.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe).
Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus
mit 36 Wh).
Akkutyp
Das Modell DCS577 wird mit einem 54 volt Volt-Akku betrieben.
28
Tragen Sie Augenschutz.
Lage des Datumscodes (Abb. A)
Der Datumscode 22 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2018 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Sperre des Auslöseschalters
2 Auslöseschalter
3 Sicherungshebel für die Tiefeneinstellung
Deutsch
4 Rückzughebel für untere Schutzvorrichtung
5 Fußplatte
6 Untere Sägeblattschutzvorrichtung
7 0°-Schlitzmarkierung
8 45°-Schlitzmarkierung
9 Neigungseinstellungshebel
10 Winkelquadrant
11 Spindelarretierung
12 Haupthandgriff
13 Zusatzgriff
14 Akku-Löseknöpfe
15 Akku
16 Grobeinstellung
17 Feineinstellung
18 Schlitzmarkierungen
19 Sägeblattklemmschraube
20 Spanabsauganschluss
21 Schlüssel
22 Datumscode
Bestimmungsgemässe Verwendung
Diese Hochleistungskreissägen sind für das professionelle Sägen
von Holz konzipiert. Verwenden Sie KEINE wassergespeisten
Zubehörteile mit dieser Säge. Verwenden Sie KEINE
Schleifscheiben oder -sägeblätter.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese leistungsstarken Sägen sind Elektrogeräte für den
professionellen Einsatz.
Schneiden Sie mit dieser Säge KEIN Metall, Glas, Mauerwerksoder Zementfasererzeugnisse, Fliesen oder Kunststoff.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Sägehaken (Abb. C)
WARNUNG: Zur Vermeidung von schweren Verletzungen
verwenden Sie die Säge nicht, wenn der Sägehaken um die
Fußplatte gelegt ist.
WARNUNG: Um das Risiko zu verringern, dass die Säge
auf den Bediener oder Umstehende fällt und dadurch
Verletzungen entstehen, stellen Sie sicher, dass die Säge
sicher abgestützt wird, wenn Sie den Haken verwenden,
um die Säge an einem Sparren, einem Balken oder einer
anderen erhöhten Stelle aufzuhängen.
Ihre Säge besitzt einen praktischen Sägehaken 23 , mit dem
sie an einem Balken, Sparren oder einer anderen geeigneten
stabilen Struktur aufgehängt werden. Der Sägehaken
kann bei Nichtgebrauch flach gegen den Werkzeugkörper
geklappt werden.
Um den Sägehaken zu verwenden, drücken Sie auf den Haken,
um ihn vom Griff weg zu drehen, bis er einrastet.
Um den Sägehaken wieder in seine Aufbewahrungsposition
zu bringen, ziehen Sie ihn nach oben, bis er am
Werkzeugkörper einrastet.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. B)
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Akku 15 vollständig
geladen ist.
Einsetzen des Akkus in das Werkzeug
1. Richten Sie den Akku 15 an den Aussparungen im Inneren
des Werkzeugs aus (Abb. B).
2. Schieben Sie den Akku herein, bis er fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass Sie das Einrasten der
Sicherung hören.
Entfernen des Akkus aus dem Werkzeuggriff
1. Drücken Sie den Löseknopf 14 und ziehen Sie den Akku
kräftig aus dem Werkzeug.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. B)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste
für die Ladestandsanzeige gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
29
Deutsch
Schnitttiefeneinstellung (Abb. A, D, E)
1. Halten Sie die Säge gut fest. Heben Sie den Sicherungshebel
für die Tiefeneinstellung 3 an, um die Fußplatte zu
bewegen und die gewünschte Schnitttiefe zu erhalten.
2. Senken Sie den Sicherungshebel für die Tiefeneinstellung ab
und ziehen Sie ihn fest, um die Schnitttiefe zu sichern, bevor
Sie die Säge in Betrieb nehmen.
Die Länge der Schnittmarkierungen an der Seite der Fußplatte
ist nur bei voller Schnitttiefe genau. Das Einstellen der Säge
auf die richtige Schnitttiefe hält die Reibung des Sägeblatts auf
einem Minimum, entfernt Metallspäne aus dem Schnitt, führt
zu einem kühleren, schnelleren Sägen und verringert die Gefahr
eines Rückschlags.
Stellen Sie für die effizientesten Schnitte die Tiefe so ein, dass ein
halber Zahn des Sägeblatts unter dem zu schneidenden Material
hervorsteht (siehe Abbildung E). Dies ist der Abstand von der
Spitze des Zahns 31 bis zur Unterseite der Kerbe 32 (siehe
Einfügung in Abbildung E). Das hält die Reibung des Sägeblatts
auf einem Minimum, entfernt Sägemehl aus dem Schnitt, führt
zu einem kühleren, schnelleren Sägen und verringert die Gefahr
eines Rückschlags. Eine Methode zur Überprüfung der richtigen
Schnitttiefe wird in Abbildung E gezeigt. Legen Sie ein Stück
des zu schneidenden Materials wie abgebildet an die Seite des
Sägeblatts und achten Sie darauf, wie viel von dem Zahn über
das Material herausragt.
Anbringen des Spanauswurfanschlusses
(Abb. U, V)
WARNUNG: Vor Gebrauch der Säge muss der
Spanabsauganschluss an der Säge installiert
werden.
WARNUNG: Gefahr Staub einzuatmen. Um das Risiko
von Verletzungen zu reduzieren, tragen Sie IMMER eine
zugelassene Staubschutzmaske.
1. Richten Sie den Spanauswurfanschluss 20 wie abgebildet
am oberen Sägeblattschutz 34 aus.
2. Setzen Sie wie in Abbildung A gezeigt die zwei Schrauben
des Staubabsauganschlusses 37 durch die Löcher des
Staubabsauganschlusses 36 und in die Löcher des oberen
Sägeblattschutzes 35 ein und ziehen Sie sie gut fest.
Der Staubabsaugadapter ermöglicht den Anschluss des
Werkzeugs an eine externe Staubabsaugvorrichtung, entweder
mit Hilfe des AirLock™-Systems (DWV9000-XJ) oder über eine
Standardabsaugvorrichtung mit 35 mm-Anschluss (Abb. V).
WARNUNG: Verwenden Sie IMMER eine Spanabsaugung,
die den gültigen Richtlinien für das Sägen von
Holz entspricht. Der Absaugschlauch der meisten
handelsüblichen Staubsauger kann direkt an den
Spanauswurf angeschlossen werden.
Neigungswinkeleinstellung (Abb. A, F)
Der gesamte Bereich der Neigungseinstellung reicht von 0˚ bis
53˚. Rasten befinden sich bei 22,5˚ und 45˚. Der Winkelquadrant
ist in Schritten von 1˚ abgestuft. An der Vorderseite der Säge
befindet sich ein Mechanismus zur Neigungswinkeleinstellung,
30
der aus einem kalibrierten Winkelquadranten 10 und einem
Neigungseinstellungshebel 9 besteht. Der Winkelquadrant
ermöglicht eine Grobeinstellung 16 oder Feineinstellung 17 ,
um beim Sägen eine höhere Genauigkeit zu erreichen.
Einstellen der Säge für einen Neigungsschnitt
1. Heben Sie den Neigungseinstellhebel 9 an und kippen Sie
die Fußplatte in den gewünschten Winkel, indem Sie den
Zeiger auf die gewünschte Winkelmarkierung ausrichten.
2. Drücken Sie den Neigungseinstellhebel nach unten und
ziehen Sie ihn fest, um den Winkel zu arretieren.
Basisplatteneinstellung (Abb. F, G)
Ihre Basisplatte wurde werksseitig so eingestellt, dass
sichergestellt wird, dass das Sägeblatt senkrecht zur Basisplatte
steht. Nach längerem Gebrauch muss das Sägeblatt neu
ausgerichtet werden, folgen Sie dazu diesen Anweisungen:
Einstellung für 90-Grad-Schnitte
1. Stellen Sie die Säge auf eine Neigung von 0 Grad zurück.
2. Legen Sie die Säge auf die Seite und ziehen Sie die untere
Schutzvorrichtung zurück.
3. Stellen Sie die Schnitttiefe auf 51 mm ein.
4. Lösen Sie den Neigungseinstellungshebel (Abb. F, 9 ). Legen
Sie einen Anschlagwinkel wie in Abbildung G gezeigt gegen
das Sägeblatt und die Basisplatte.
5. Drehen Sie die Stellschraube ( 25 , Abb. G) an der
Unterseite der Basisplatte mit einem Sechskantschlüssel
( 21 , Abb. A), bis das Sägeblatt und die Basisplatte
bündig zum Anschlagwinkel liegen. Ziehen Sie den
Neigungseinstellungshebel wieder fest an.
Einstellen des Neigungseinstellungshebels
(Abb. F)
Es kann wünschenswert sein, die Tiefe des
Neigungseinstellungshebels 9 einzustellen. Er kann sich mit der
Zeit lockern und vor dem Anziehen die Bodenplatte berühren.
Anziehen des Hebels:
1. Halten Sie den Neigungseinstellungshebel 9 fest und lockern Sie die Sicherungsmutter des
Neigungseinstellhebels ( 24 , Abb. F).
2. Stellen Sie den Neigungseinstellungshebel ein, indem
Sie ihn etwa 1/8 Umdrehung in die gewünschte
Richtung drehen.
3. Ziehen Sie die Mutter wieder fest.
Schlitzmarkierung (Abb. H)
Die Vorderseite der Sägefußplatte 5 besitzt eine
0°-Schlitzmarkierung 7 und eine 45°-Schlitzmarkierung 8 für Vertikal- und Neigungsschnitte. Anhand dieser
Schlitzmarkierungen können Sie die Säge entlang der auf das
Werkstück gezeichneten Schnittlinien führen.
Die Markierung befindet sich in einer Linie mit der linken
(äußeren) Seite des Sägeblatts. Das sich bewegende
Sägeblatt, das den Schlitz bildet, neigt sich nach rechts neben
die Markierung. Bewegen Sie die Säge an der mit Bleistift
gezeichneten Linie entlang, so dass der Schlitz in dem Bereich
für Abfall oder überschüssiges Material liegt. Markierungen an
der Vorderseite der Fußplatte befinden sich im Abstand von je
13 mm, um zusätzliche Schnittführungen zu ermöglichen.
Schlitzmarkierungen 18 befinden sich auch an der Innenseite
der Fußplatte, um die Säge beim Schneiden rechtwinklig
zu halten.
Schnittlängenanzeige (Abb. I)
Die Markierungen an der Seite der Fußplatte 5 zeigen die
Länge des Schlitzes, der in der vollen Tiefe des Schnitts in das
Material geschnitten wird. Die Markierungen entsprechen
Schritten von 3,2 mm.
Für DeWALT Bluetooth® Tool Tag geeignet
(Abb. J)
Optionales Zubehör
WARNUNG: Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das
DeWALT Bluetooth® Tool Tag.
WARNUNG: Schalten Sie das Werkzeug aus und
entfernen Sie den Akku, bevor Sie den DeWALT Bluetooth®
Tool Tag anbringen.
WARNUNG: Verwenden Sie zum Anbringen oder
Austauschen des DeWALT Bluetooth® Tool Tags nur die
mitgelieferten Schrauben. Stellen Sie sicher, dass die
Schrauben gut festgezogen sind.
Ihr Werkzeug ist mit Löchern 33 sowie mit Befestigungsmitteln
zum Anbringen eines DeWALT Bluetooth® Tool Tags (DCE041)
ausgestattet. Zum Anbringen des Etiketts wird eine T15Bohrspitze benötigt. Das DeWALT Tool Tag wurde zur
Nachverfolgung und zur Lokalisierung von professionellen
Elektrowerkzeugen, Geräten und Maschinen entwickelt, die
DeWALT Tool Connect™-App nutzen. Informationen zum
korrekten Anbringen des DeWALT Tool Tags finden Sie im
Handbuch zum DeWALT Tool Tag. Mehr erfahren Sie hier:
www.dewalt.com/en-us/jobsite-solutions/tool-connect
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Werkzeug aus und
entfernen Sie den Akku oder trennen Sie ihn
vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen
oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
WICHTIG: Stellen Sie vor dem Sägen immer sicher, dass sich
der Sicherungshebel für die Tiefeneinstellung in der unteren
Position befindet.
Richtige Haltung der Hände (Abb. K)
WARNUNG: Zur Reduzierung des Risikos schwerer
Verletzungen muss IMMER die richtige Handstellung
eingehalten werden, wie in der Abbildung gezeigt.
Deutsch
WARNUNG: Zur Reduzierung des Risikos schwerer
Verletzungen muss das Gerät IMMER fest in den
Händen gehalten werden, damit jederzeit richtig reagiert
werden kann.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf dem
Hauptgriff 12 und die andere auf dem Zusatzgriff 13 . Achten
Sie darauf, die Hände vom Schneidebereich fern zu halten.
Auslöseschalter (Abb. A)
WARNUNG: Um das Risiko schwerer Verletzungen
zu verringern, halten Sie die Säge beim Starten
mit beiden Händen fest, um einen Rückschlag
zu vermeiden.
Drücken Sie den Auslöseschalter 2 herein, um das Werkzeug
einzuschalten. Das Loslassen des Auslöseschalters schaltet das
Werkzeug aus.
HINWEIS: Dieses Werkzeug verfügt nicht über eine Vorrichtung
zum Sperren des Auslösers in der ON-Position und darf
keinesfalls durch andere Methoden in der ON-Position
gesperrt werden.
Wechsel des Sägeblatts (Abb. A, L)
WICHTIG: Die meisten Ersatzsägeblätter haben in der Mitte
eine runde Wellenbohrung, die herausgebrochen werden
muss, um eine diamantförmige Wellenbohrung freizulegen. Für
diese Säge dürfen nur Sägeblätter mit einer diamantförmigen
Wellenbohrung verwendet werden.
HINWEIS: Installieren Sie niemals ein Sägeblatt, ohne
zuvor den Einsatz für die runde Wellenbohrung zu
entfernen. Mangelnder Halt des Sägeblatts führt sonst
dazu, dass es in Kontakt mit anderen Teilen der Säge
kommt, was zu Schäden am Werkzeug führt.
Entfernen des Wellenbohrungseinsatzes
WARNUNG: Tragen Sie IMMER einen Augenschutz.
Alle Benutzer und anwesenden Personen müssen einen
Augenschutz nach ANSI Z87.1 tragen.
WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass der Sicherungshebel
für die Neigungsverstellung wieder fest und
sicher sitzt, nachdem Sie ihn zum Entfernen des
Wellenbohrungseinsatzes verwendet haben. Wenn sich die
Sägeblatteinstellung beim Schneiden ändert, kann dies zu
Klemmen und Rückschlag führen.
Setzen Sie die runde Wellenbohrung des Sägeblatts in die
Kerbe 25 auf der Oberseite des Neigungseinstellungshebels 9 .
Halten Sie die Säge und das Sägeblatt gut fest und ziehen Sie
daran, bis der Wellenbohrungseinsatz herausspringt. Dadurch
wird die diamantförmige Wellenbohrung freigelegt.
Einsetzen des Sägeblatts (Abb. A, M, N)
1. Lösen und entfernen Sie die Sägeblattklemmschraube 19 mit Hilfe des mitgelieferten Schlüssels 21 durch Drehen
im Uhrzeigersinn, so wie es durch den Pfeil auf der äußeren
Klemmscheibe 27 angezeigt wird.
2. Nehmen Sie die äußere Klemmscheibe 27 ab.
3. Ziehen Sie mit dem Rückzughebel für die
untere Schutzvorrichtung 4 die untere
31
Deutsch
Schutzvorrichtung 6 zurück.
WICHTIG: Überprüfen Sie beim Zurückziehen der unteren
Schutzhaube, um die Klinge zu installieren, den Zustand und
die Funktion der unteren Schutzhaube, um sicherzustellen,
dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Vergewissern Sie sich,
dass sie sich ungehindert bewegt und nicht das Sägeblatt,
die Fußplatte oder andere Teile berührt. Dies gilt für alle
Winkel und Schnitttiefen.
4. Setzen Sie das Sägeblatt 28 gegen die innere
Klemmscheibe 30 auf die Sägespindel 29 , stellen
Sie dabei sicher, dass sich das Sägeblatt in die richtige
Richtung dreht (die Drehrichtungspfeile auf dem Sägeblatt
und den Zähnen müssen in die gleiche Richtung
zeigen wie der Drehrichtungspfeil auf der unteren
Sägeblattschutzvorrichtung).
WICHTIG: Stellen Sie immer sicher, dass die
diamantförmige Wellenbohrung des Sägeblatts an der
erhöhten diamantförmigen Wellenbohrung der äußeren
Klemmscheibe ausgerichtet ist.
HINWEIS: Gehen Sie nicht davon aus, dass bei der richtigen
Installation der Aufdruck auf dem Sägeblatt immer zu
Ihnen zeigt.
5. Setzen Sie die äußere Klemmscheibe 27 so auf die
Sägespindel 29 , dass die große ebene Oberfläche am
Sägeblatt anliegt und die Beschriftung der äußeren
Klemmscheibe Ihnen zugewandt ist; siehe Abbildung N.
6. Drehen Sie die Klemmschraube des Sägeblatts 19 von Hand in die Sägespindel. (Die Schraube hat ein
Linksgewinde und muss gegen den Uhrzeigersinn
festgedreht werden.)
7. Lassen Sie den Rückzughebel für die untere
Schutzvorrichtung 4 langsam los.
8. Drücken Sie die Spindelarretierung 11 herunter, während
Sie die Sägespindel mit dem Schraubenschlüssel drehen, bis
das Sägeblatt einrastet und sich nicht mehr dreht. Ziehen Sie
mit dem Sägeblattschlüssel die Sägeblattklemmschraube
fest an.
HINWEIS: Betätigen Sie keinesfalls die
Sägeblattarretierung, während die Säge läuft oder in dem
Bemühen, das Werkzeug anzuhalten. Schalten Sie niemals
die Säge ein, wenn die Sägeblattarretierung aktiviert ist.
Dadurch wird die Säge beschädigt.
Austauschen des Sägeblatts (Abb. A, N)
1. Drücken Sie die Sägeblattverriegelung 11 herunter,
während Sie die Sägespindel mit dem mitgelieferten
Sägeblattschlüssel drehen, bis das Sägeblatt einrastet und
sich nicht mehr dreht.
2. Lösen Sie mit dem mitgelieferten Sägeblattschlüssel 21 die Sägeblattklemmschraube 19 , indem Sie sie im
Uhrzeigersinn drehen, wie durch den Pfeil auf der äußeren
Klemmscheibe 27 angezeigt.
3. Nehmen Sie die äußere Klemmscheibe 27 ab.
4. Ziehen Sie mit dem Rückzughebel für die untere
Schutzvorrichtung 4 die untere Schutzvorrichtung
32
zurück. Entfernen Sie das alte Sägeblatt und entsorgen Sie
es ordnungsgemäß.
5. Bringen Sie das neue Sägeblatt wie zuvor beschrieben an.
6. Entfernen Sie jegliches Sägemehl, das sich im Bereich der
Schutzvorrichtung oder Klemmscheibe angesammelt
hat. Überprüfen Sie den Zustand und die Funktion der
untere Sägeblattschutzvorrichtung wie zuvor beschrieben.
Schmieren Sie diesen Bereich nicht.
7. Wählen Sie das korrekte Sägeblatt für die Anwendung aus
(siehe Sägeblätter). Verwenden Sie immer Sägeblätter mit
den richtigen Werten für Durchmesser (190 mm), Größe und
Form des Zentrierlochs für die Montage auf der Sägespindel.
Stellen Sie immer sicher, dass die maximal empfohlene
Drehzahl (U/min) auf dem Sägeblatt mindestens der
Drehzahl (U/min) der Säge entspricht.
Untere Sägeblattschutzvorrichtung
WARNUNG: Die untere Sägeblattschutzvorrichtung
ist eine Sicherungsmaßnahme, die das Risiko von
schweren Verletzungen reduziert. Verwenden Sie die
Säge niemals, wenn die untere Schutzvorrichtung
fehlt, beschädigt oder falsch montiert ist oder nicht
richtig funktioniert. Verlassen Sie sich nicht darauf,
dass die untere Sägeblattschutzvorrichtung Sie
unter allen Umständen schützt. Ihre Sicherheit
hängt davon ab, dass Sie alle Warnungen und
Vorsichtsmaßnahmen beachten und dass die Säge
ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen Sie vor
jedem Gebrauch, dass die untere Schutzvorrichtung
richtig schließt, wie in „Sicherheitsanweisungen
für alle Sägen“ beschrieben. Wenn die untere
Sägeblattschutzvorrichtung fehlt oder nicht richtig
funktioniert, lassen Sie die Säge vor der Benutzung
warten. Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit
zu gewährleisten, sollten Reparaturen,
Wartungsarbeiten und Einstellungen von einer
autorisierten Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Kundendienstorganisation
durchgeführt werden, wobei immer
Originalersatzteile verwendet werden müssen.
Sägeblätter
WARNUNG: Zur Reduzierung der Gefahr von
Augenverletzungen immer einen Augenschutz tragen.
Hartmetall ist ein hartes, aber brüchiges Material.
Fremdkörper im Werkstück, beispielsweise Draht oder
Nägel, können dazu führen, dass die Spitzen reißen
oder brechen. Betreiben Sie die Säge nur, wenn ein
angemessener Sägeblattschutz angebracht ist. Montieren
Sie das Sägeblatt vor der Verwendung so, dass es sich
korrekt drehen kann, und verwenden Sie immer ein
sauberes, scharfes Sägeblatt.
Verwenden Sie keine Schleifscheiben oder -sägeblätter. Ein
stumpfes Sägeblatt führt zu langsamen und ineffizienten
Schnitten, was zur Überlastung des Sägemotors, übermäßigem
Splittern und eventuell zur Erhöhung der Möglichkeit von
Deutsch
Rückschlägen führt. Beachten Sie die folgende Tabelle, um das
richtige Ersatzsägeblatt für Ihr Sägemodell zu bestimmen.
DCS577
Sägeblatt
Durchmesser
Zähne
Anwendung
DT40270
190 mm
24
Sägen von Holz für allgemeine Zwecke
DT40271
190 mm
36
Sägen von Sperrholz
Rückschlag
Ein Rückschlag ist die plötzliche Reaktion auf ein
eingeklemmtes, hängendes oder falsch ausgerichtetes
Sägeblatt. Dies führt dazu, dass sich die Säge unkontrolliert
nach oben und aus dem Werkstück in Richtung Benutzer
herausbewegt. Falls das Sägeblatt eingeklemmt wird oder durch
den Schlitz hängen bleibt, so wird das Sägeblatt festgebremst,
und durch die Reaktion des Motors wird die Einheit rasch zum
Benutzer zurückgeschnellt. Falls das Sägeblatt verdreht oder
im Schnitt falsch ausgerichtet wird, so können sich die Zähne
an der Hinterkante des Sägeblatts in die Oberfläche des Holzes
graben, wodurch das Sägeblatt aus dem Schlitz „herausklettert“
und in Richtung Benutzer zurückschnellt.
Unter den folgenden Bedingungen ist ein Auftreten eines
Rückschlags wahrscheinlicher.
1. UNZUREICHEND ABGESTÜTZTES WERKSTÜCK
a. Ein durchhängendes oder unsachgemäß angehobenes
abgeschnittenes Stück kann dazu führen, dass das
Sägeblatt sich verklemmt und dass Rückschläge auftreten
(Abb. Q).
b. Das Schneiden durch Material, das nur an den äußeren
Enden abgestützt wird, kann zur Rückschlägen führen.
Wenn das Material schwächer wird, hängt es durch,
schließt die Nut und klemmt das Sägeblatt ein.
c. Das Abschneiden eines freitragenden oder
überhängenden Stücks Material von unten nach oben in
vertikaler Richtung kann einen Rückschlag verursachen.
Das herabfallende abgeschnittene Stück kann das
Sägeblatt einklemmen.
d. Das Abschneiden von langen schmalen Streifen
(wie beim Längsschneiden) kann einen Rückschlag
verursachen. Der abgeschnittene Streifen kann
durchhängen oder sich verdrehen und die Nut
verschließen und das Sägeblatt einklemmen.
e. Das Hängenbleiben der unteren Schutzvorrichtung an
einer Fläche unterhalb des zu schneidenden Materials
kann die Kontrolle des Bedieners vorübergehend
reduzieren. Die Säge kann teilweise aus dem Schnitt
gehoben werden, dies erhöht die Möglichkeit, dass sich
das Sägeblatt verdreht.
2. FALSCHE EINSTELLUNG DER SCHNITTTIEFE AN DER
SÄGE
a. Für die effizientesten Schnitte sollte das Sägeblatt nur so
weit vorstehen, dass es die Hälfte eines Zahnes freilegt,
wie Abbildung E zeigt. Dadurch kann die Fußplatte das
Sägeblatt abstützen und das Verdrehen und Einklemmen
im Material minimieren. Siehe Abschnitt mit dem
Titel Schnitttiefeneinstellung.
3. VERDREHEN DES SÄGEBLATTS (FALSCHAUSRICHTUNG
BEIM SCHNEIDEN)
a. Wenn Sie einen Knoten, einen Nagel oder einen
verhärteten mit mehr Kraftaufwand durchsägen wollen,
kann sich das Sägeblatt verdrehen.
b. Durch den Versuch, die Säge im Schnitt zu drehen (also
der Versuch, wieder auf die markierte Linie zu gelangen)
kann sich das Sägeblatt verdrehen.
c. Durch Übergreifen oder Betrieb der Säge mit falscher
Körperhaltung (ohne Gleichgewicht kann sich das
Sägeblatt verdrehen.
d. Durch eine veränderte Hand- oder Körperhaltung
während des Schneidens kann sich das
Sägeblatt verdrehen.
e. Durch das Rückwärtsbewegen der Säge, um das
Sägeblatt zu befreien, kann es sich verdrehen.
4. WERKSTOFFE, DIE BESONDERE AUFMERKSAMKEIT
ERFORDERN
a. Nasses Holz
b. Grünes Holz (frisch gefälltes oder nicht getrocknetes
Material)
c. Druckbehandeltes Holz (Material, das mit
Konservierungsmitteln oder fäulnisverhütenden
Chemikalien behandelt wurde)
5. VERWENDUNG STUMPFER ODER SCHMUTZIGER
SÄGEBLÄTTER
a. Durch stumpfe Sägeblätter erhöht sich die Belastung
der Säge. Als Ausgleich drückt der Bediener in der Regel
stärker, wodurch die Säge noch stärker belastet wird
und das Verdrehen des Sägeblatts in der Nut gefördert
wird. Verschlissene Sägeblätter können auch über
einen unzureichenden Spielraum verfügen, was die
Möglichkeit des Hängenbleibens und einer stärkeren
Belastung erhöht.
6. ANHEBEN DER SÄGE BEI SCHRÄGSCHNITTEN
a. Bei Schrägschnitten muss der Bediener besonders auf
die richtige Sägetechnik achten – vor allem in Bezug auf
die Führung der Säge. Sowohl der Winkel des Sägeblatts
zur Fußplatte als auch die größere Sägeblattfläche im
Material erhöhen die Möglichkeit, dass es steckenbleibt
oder sich in die falsche Richtung bewegt.
7. NEUBEGINN EINES SCHNITTS, WENN DIE
SÄGEBLATTZÄHNE IM MATERIAL FESTSTECKEN
a. Die Säge sollte auf die volle Betriebsdrehzahl gebracht
werden, bevor ein Schnitt begonnen oder neu begonnen
wird, nachdem das Gerät mit dem Sägeblatt in der Nut
gestoppt wurde. Andernfalls kann es zu Stillstand und
Rückschlägen kommen.
Alle anderen Bedingungen, die zu Einklemmen, Feststecken,
Verdrehen oder Fehlstellung des Sägeblatts führen könnten,
können einen Rückschlag verursachen. Siehe die Abschnitte zu
Einstellungen und Bedienung für Verfahren und Techniken, die
das Auftreten von Rückschlägen verringern.
33
Deutsch
Werkstückstütze (Abb. O–Q)
WARNUNG: Es ist wichtig, das Werkstück
ordnungsgemäß zu unterstützen und die Säge gut
festzuhalten, um einen Kontrollverlust zu vermeiden,
der zu Verletzungen führen kann. Abbildung O zeigt die
richtige Handhaltung zum Abstützen der Säge. Halten
Sie die Säge mit beiden Händen fest, und positionieren
Sie Körper und Arme so, dass Sie Rückschlägen ggf.
entgegenwirken können.
Abbildung O zeigt die korrekte Haltung beim Sägen. Achten
Sie darauf, die Hände vom Schneidebereich fern zu halten. Zur
Vermeidung von Rückschlägen das Brett oder Blech NAHE des
Schnitts ABSTÜTZEN (Abb. P). Das Brett oder Blech NICHT weit
vom Schnitt entfernt abstützen (Abb. Q).
Legen Sie das Werkstück mit der “guten” Seite—die Seite, deren
Aussehen am wichtigsten ist—nach unten. Die Säge schneidet
nach oben, so dass Splitter auf der Werkstückseite entstehen, die
beim Sägen oben liegt.
Der Sägevorgang (Abb. O)
WARNUNG: Versuchen Sie keinesfalls, dieses Werkzeug zu
verwenden, indem Sie es umgekehrt auf eine Arbeitsfläche
legen und das Material auf das Werkzeug legen. Klemmen
Sie das Werkstück immer sicher fest und bringen Sie
das Werkzeug auf das Werkstück, wobei das Werkzeug
mit beiden Händen wie in Abbildung O gezeigt gut
festgehalten werden muss.
Setzen Sie den breiteren Teil der Fußplatte der Säge auf den
Teil des Werkstücks, der fest abgestützt wird, und nicht auf
den Teil, der nach dem Schnitt herunterfällt. Als Beispiele
zeigt Abbildung O das RICHTIGE Verfahren zum Abschneiden
eines Bretts. Klemmen Sie Werkstücke immer fest. Versuchen
Sie nicht, kurze Stücke mit der Hand festzuhalten! Denken Sie
daran, freitragendes und überhängendes Material abzustützen.
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Material von unten
her sägen.
Achten Sie darauf, dass die Säge ihre volle Drehzahl erreicht
hat, bevor das Sägeblatt Kontakt mit dem zu schneidenden
Material bekommt. Wenn der Sägevorgang begonnen wird,
wenn das Sägeblatt gegen das zu schneidende Material
gedrückt oder nach vorne in einen Schlitz gedrückt wird, kann
dies zu einem Rückschlag führen. Schieben Sie die Säge mit
einer Geschwindigkeit vorwärts, bei der das Sägeblatt ohne
Mühe schneiden kann. Härte und Festigkeit können auch im
selben Werkstück variieren, und knotige oder feuchte Abschnitte
können die Säge stark belasten. Drücken Sie die Säge in
einem solchen Fall langsamer aber kräftig genug vorwärts,
um weiter arbeiten zu können, ohne die Geschwindigkeit
stark zu verringern. Das Zwingen der Säge kann zu groben
Schnitten, Ungenauigkeit, Rückschlag und Überhitzung des
Motors führen. Sollte Ihr Schnitt beginnen, die Schnittlinie zu
verlassen, versuchen Sie nicht zu erzwingen, dass er wieder
darauf zurückkehrt. Lassen Sie den Schalter los und lassen Sie
das Sägeblatt zum völligen Stillstand kommen. Dann können Sie
die Säge zurückziehen, neu orientieren und einen neuen Schnitt
knapp innerhalb des falschen ansetzen. Ziehen Sie die Säge
immer zurück, wenn Sie den Schnitt verlagern müssen. Das
34
Erzwingen einer Korrektur im Schnitt kann zum Stillstand der
Säge führen und zu einem Rückschlag führen.
WENN DIE SÄGE ZUM STILLSTAND KOMMT, LASSEN SIE DEN
AUSLÖSER LOS UND ZIEHEN SIE DIE SÄGE ZURÜCK, BIS SIE
FREIKOMMT. STELLEN SIE SICHER, DASS SICH DAS SÄGEBLATT
GERADE IM SCHNITT UND JENSEITS DER SCHNITTKANTE
BEFINDET, BEVOR SIE NEU STARTEN.
Lassen Sie am Ende eines Schnitts den Auslöser los und
lassen Sie das Sägeblatt anhalten, bevor Sie die Säge vom
Werkstück heben. Wenn Sie die Säge heben, schließt sich die
federgespannte Teleskop-Schutzvorrichtung automatisch
unter dem Sägeblatt. Denken Sie daran, dass das Sägeblatt
freiliegt, bis dies geschehen ist. Greifen Sie niemals und
unter keinen Umständen unter das Werkstück. Wenn Sie die
Teleskopschutzvorrichtung manuell zurückziehen müssen (wie
es beim Start von Taschenschnitten erforderlich ist), verwenden
Sie immer Rückzughebel.
HINWEIS: Achten Sie beim Schneiden von dünnen Streifen
darauf, dass kleine abgeschnittene Teile nicht an der Innenseite
der unteren Schutzvorrichtung hängenbleiben.
Längsschnitte (Abb. R, S)
Längsschnitt bedeutet, dass ein Brett der Länge nach in
schmalere Streifen geschnitten wird. Die Handführung ist bei
Längsschnitten schwieriger. Deshalb wird die Verwendung
der DeWALT Parallelführung DW3278 oder der dualen
Parallelführung DWS5100 empfohlen.
Sägen von Taschen (Abb. T)
WARNUNG: Binden Sie den Sägeblattschutz nie in
angehobener Stellung fest. Bewegen Sie die Säge bei
Taschenschnitten niemals rückwärts. Dadurch kann
sich das Gerät von der Arbeitsfläche heben, was
Verletzungen verursachen könnte.
Ein Taschenschnitt ist ein Schnitt, der in einen Boden, eine Wand
oder eine andere ebene Oberfläche gemacht wird.
1. Stellen Sie die Fußplatte der Säge so ein, dass das Sägeblatt
in der gewünschten Tiefe schneidet.
2. Kippen Sie die Säge nach vorne und lassen Sie das Vorderteil
der Fußplatte auf dem zu schneidenden Material ruhen.
3. Ziehen Sie mit Hilfe des Rückzughebels die untere
Schutzvorrichtung in eine nach oben gerichtete Position
zurück. Senken Sie die Rückseite der Fußplatte ab, bis die
Sägeblattzähne fast die Schnittlinie berühren.
4. Lassen Sie den Sägeblattschutz los. (Dessen Kontakt mit
dem Werkstück hält ihn in seiner Position, so dass er sich
beim Beginn des Schnitts frei öffnen kann.) Nehmen
Sie die Hand vom Schutzhebel und halten Sie den
Zusatzgriff 13 gut fest, siehe Abbildung T. Positionieren
Sie Körper und Arme so, dass Sie Rückschlägen ggf.
entgegenwirken können.
5. Stellen Sie vor dem Schneiden sicher, dass das Sägeblatt
keinen Kontakt mit der Schnittfläche hat.
6. Starten Sie den Motor und senken Sie die Säge allmählich
ab, bis ihre Fußplatte flach auf dem zu schneidenden
Material liegt. Bewegen Sie die Säge entlang der Schnittlinie,
bis der Schnitt fertiggestellt ist.
Deutsch
7. Geben Sie den Auslöser frei und lassen Sie das
Sägeblatt vollständig anhalten, bevor Sie es aus dem
Material zurückziehen.
8. Gehen Sie beim Beginn jedes neuen Schnitts wieder wie
oben beschrieben vor.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
35
English
CORDLESS HI-TORQUE CIRCULAR SAW
DCS577
Congratulations!
EC-Declaration of Conformity
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Machinery Directive
Technical Data
Voltage
Type
Battery type
Blade diameter
No load/Rated Speed
Bevel angle adjustment
Maximum depth of cut
Weight (without battery pack)
VDC
mm
min-1
degree
mm
kg
DCS577
54
1
Li-Ion
190
5800
53
65
5.0
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-5:
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
84
LWA(sound power level)
dB(A)
95
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
Vibration emission value ah,W =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
2.5
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Cordless Hi-Torque Circular Saw
DCS577
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.06.2018
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
36
Weight
English
Batteries
Cat #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
3.0
Chargers/Charge Times (Minutes)
Weight (kg) DCB107
1.05
1.25
0.35
0.61
0.40
0.62
0.35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
37
English
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
Safety Instructions for All Saws
Cutting Procedures
DANGER:
a ) Keep hands away from cutting area and the blade.
Keep your second hand on auxiliary handle or motor
housing. If both hands are holding the saw, they cannot
be cut by the blade.
b ) Do not reach underneath the workpiece. The guard
cannot protect you from the blade below the workpiece.
c ) Adjust the cutting depth to the thickness of the
workpiece. Less than a full tooth of the blade teeth
should be visible below the workpiece.
d ) Never hold piece being cut in your hands or across
your leg. Secure the workpiece to a stable platform.
It is important to support the work properly to minimise
body exposure, blade binding, or loss of control.
e ) Hold the power tool by insulated gripping surfaces
only, when performing an operation where the
cutting tool may contact hidden wiring or its own
cord. Contact with a "live" wire will also make exposed
metal parts of the power tool "live" and could give the
operator an electric shock.
f ) When ripping always use a rip fence or straight edge
guide. This improves the accuracy of cut and reduces the
chance of blade binding.
g ) Always use blades with correct size and shape
(diamond versus round) of arbour holes. Blades that
do not match the mounting hardware of the saw will run
eccentrically, causing loss of control.
h ) Never use damaged or incorrect blade washers or
bolt. The blade washers and bolt were specially designed
for your saw, for optimum performance and safety
of operation.
5) Battery tool use and care
a ) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b ) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
a risk of injury and fire.
c ) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.
d ) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
6) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
38
Further Safety Instructions for All Saws
Kickback Causes and Related Warnings
•
Kickback is a sudden reaction to a pinched, bound or
misaligned saw blade, causing an uncontrolled saw to lift up
and out of the workpiece toward the operator.
ʵʵ When the blade is pinched or bound tightly by the kerf
closing down, the blade stalls and the motor reaction
drives the unit rapidly back toward the operator.
ʵʵ If the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the
teeth at the back edge of the blade can dig into the top
surface of the wood causing the blade to climb out of the
kerf and jump back toward the operator.
Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating
procedures or conditions and can be avoided by taking proper
precautions as given below:
a ) Maintain a firm grip with both hands on the saw and
position your arms to resist kickback forces. Position
your body to either side of the blade, but not in line
with the blade. Kickback could cause the saw to jump
English
b )
c )
d )
e )
f )
g )
backwards, but kickback forces can be controlled by the
operator, if proper precautions are taken.
When blade is binding, or when interrupting a cut
for any reason, release the trigger and hold the saw
motionless in the material until the blade comes to
a complete stop. Never attempt to remove the saw
from the work or pull the saw backward while the
blade is in motion or kickback may occur. Investigate
and take corrective actions to eliminate the cause of
blade binding.
When restarting a saw in the workpiece, centre the
saw blade in the kerf and check that saw teeth are
not engaged into the material. If saw blade is binding,
it may walk up or kickback from the workpiece as the saw
is restarted.
Support large panels to minimise the risk of blade
pinching and kickback. Large panels tend to sag
under their own weight. Supports must be placed under
the panel on both sides, near the line of cut and near the
edge of the panel.
Do not use dull or damaged blades. Unsharpened
or improperly set blades produce narrow kerf causing
excessive friction, blade binding and kickback.
Blade depth and bevel adjusting locking levers
must be tight and secure before making cut. If blade
adjustment shifts while cutting, it may cause binding
and kickback.
Use extra caution when sawing into existing walls or
other blind areas. The protruding blade may cut objects
that can cause kickback.
Lower Guard Function
a ) Check lower guard for proper closing before each
use. Do not operate the saw if lower guard does
not move freely and close instantly. Never clamp
or tie the lower guard into the open position. If saw
is accidentally dropped, lower guard may be bent.
Raise the lower guard with the retracting handle and
make sure it moves freely and does not touch the blade or
any other part, in all angles and depths of cut.
b ) Check the operation of the lower guard spring. If the
guard and the spring are not operating properly,
they must be serviced before use. Lower guard may
operate sluggishly due to damaged parts, gummy
deposits, or a build-up of debris.
c ) Lower guard should be retracted manually only for
special cuts such as “plunge cuts” and “compound
cuts.” Raise lower guard by retracting handle and as
soon as blade enters the material, the lower guard
must be released. For all other sawing, the lower guard
should operate automatically.
d ) Always observe that the lower guard is covering the
blade before placing saw down on bench or floor.
An unprotected, coasting blade will cause the saw to
walk backwards, cutting whatever is in its path. Be
aware of the time it takes for the blade to stop after switch
is released.
Additional Specific Safety Instructions for
Circular Saws
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNING: Do not allow familiarity (gained from
frequent use of your saw) to replace safety rules. Always
remember that a careless fraction of a second is sufficient
to inflict severe injury.
Use clamps or another practical way to secure and
support the workpiece to a stable platform. Holding the
work by hand or against your body leaves it unstable and may
lead to loss of control.
Keep your body positioned to either side of the blade,
but not in line with the saw blade. KICKBACK could cause
the saw to jump backwards (see Kickback Causes and
Related Warnings and Kickback).
Avoid cutting nails. Inspect for and remove all nails from
lumber before cutting.
Always make sure nothing interferes with the movement
of the lower blade guard.
Install the dust extraction port onto the saw before use.
Accessories must be rated for at least the speed
recommended on the tool warning label. Wheels and
other accessories running over rated speed can fly apart and
cause injury. Accessory ratings must always be above tool
speed as shown on tool nameplate.
Always make sure the saw is clean before using.
Stop using this saw and have it properly serviced if any
unusual noise or abnormal operation occcurs.
Always be sure all components are mounted properly and
securely before using tool.
Always handle the saw blade with care when mounting or
removing it or when removing the diamond knockout.
Always wait until the motor has reached full speed before
starting a cut.
Always keep handles dry, clean and free of oil and grease. Hold
the tool firmly with both hands when in use.
Always be alert at all times, especially during repetitive,
monotonous operations. Always be sure of position of your
hands relative to the blade.
Stay clear of end pieces that may fall after cutting off. They
may be hot, sharp and/or heavy. Serious personal injury
may result.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
39
English
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
•
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
•
•
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
•
•
•
•
•
SAVE THESE INSTRUCTIONS
•
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
•
Chargers
Important Safety Instructions for All Battery
Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
40
•
•
•
•
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminium foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 15 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
English
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 14 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.
Charge Indicators
Charging
Fully Charged
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Battery Packs
Important Safety Instructions for All Battery
Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalogue number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
41
English
•
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek
medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
42
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use
and Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
For example, the Transport Example of Use and Transport Label Marking
Wh rating might indicate
3 x 36 Wh, meaning 3
batteries of 36 Wh each.
The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely
depleted of charge. The battery pack will need to be recharged
before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
English
Do not charge damaged battery packs.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Do not expose to water.
Read instruction manual before use.
Have defective cords replaced immediately.
Wear ear protection.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Wear eye protection.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
USE (without transport cap). Example: Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Battery Type
The DCS577 operates on an 54 volt battery pack.
These battery packs may be used: DCB546, DCB547. Refer to
Technical Data for more information.
Package Contents
The package contains:
1 Hi-torque circular saw
1 Circular saw blade
1 Blade wrench
1 Dust extraction port
2 Dust port screws
1 Li-Ion battery pack (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 models)
2 Li-Ion battery packs (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 models)
3 Li-Ion battery packs (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 models)
1 Instruction manual
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are not included
with N models. Battery packs and chargers are not included with
NT models. B models include Bluetooth® battery packs.
NOTE: The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by the Bluetooth®, SIG, Inc. and any use of
such marks by DeWALT is under license. Other trademarks and
trade names are those of their respective owners.
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 22 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2018 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Trigger switch lock off
11 Spindle lock button
button
12 Main handle
2 Trigger switch
13 Auxiliary handle
3 Depth adjustment locking
14 Battery release button
lever
15 Battery
4 Lower blade guard
16 Coarse adjustment
retracting lever
17 Fine adjustment
5 Foot plate
18 Kerf indicators
6 Lower blade guard
19 Blade clamping screw
7 0˚ Kerf indicator
20 Dust extraction port
8 45˚ Kerf indicator
21 Wrench
9 Bevel adjustment lever
22 Date code
10 Angle quadrant
Intended Use
These heavy-duty circular saws are designed for professional
wood cutting applications. DO NOT use water feed attachments
with this saw. DO NOT use abrasive wheels or blades.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These heavy-duty saws are professional power tools.
DO NOT cut metal, masonry, glass, masonry-type planking,
cement board, tile or plastic with this saw.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
43
English
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Saw Hook (Fig. C)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
Do not use the saw with the saw hook rotated below the
foot plate.
WARNING: To reduce the risk of injury from the saw
falling on operators or bystanders, make sure the saw is
supported securely when using the hook to hang the saw
from a rafter, joist or other elevated support.
Your saw has a convenient saw hook 23 that allows the saw to
hang from a joist, rafter, or other suitable, stable structure. The
saw hook folds flat against the tool body when not in use.
To use the saw hook, push down on the hook to rotate it away
from the handle until it latches into position.
To return the saw hook to its stored position, pull the hook up
until it latches against the tool body.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. B)
NOTE: Make sure your battery pack 15 is fully charged.
To Install the Battery Pack into the Tool
1. Align the battery pack 15 with the rails inside the tool
(Fig. B).
2. Slide it in until the battery pack is firmly seated in the tool
and ensure that you hear the lock snap into place.
To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button 14 and firmly pull the battery pack
out of the tool.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. B)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button.
A combination of the three green LED lights will illuminate
designating the level of charge left. When the level of charge
in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
44
Cutting Depth Adjustment (Fig. A, D, E)
1. Hold the saw firmly. Lift the depth adjustment locking
lever 3 to move foot plate to obtain the desired depth
of cut.
2. Lower the depth adjustment locking lever and tighten
securely to lock the depth of cut before operating saw.
The length of cut markings on the side of the foot plate are
accurate at full depth of cut only. Setting the saw at the proper
cutting depth keeps blade friction to a minimum, removes
sawdust from between the blade teeth, results in cooler, faster
sawing and reduces the chance of kickback.
For the most efficient cutting action, set the depth adjustment
so that half of a blade tooth will project below the material
to be cut (refer to Figure E). This distance is from the tip of
the tooth 31 to the bottom of the gullet 32 (refer to inset
of Figure E). This keeps blade friction at a minimum, removes
sawdust from the cut, results in cooler, faster sawing and
reduces the chance of kickback. A method for checking for
correct cutting depth is shown in Figure E. Lay a piece of the
material you plan to cut along the side of the blade, as shown,
and observe how much tooth projects beyond the material.
Mounting the Dust Extraction Port (Fig. U, V)
WARNING: The dust extraction port must be installed
onto the saw before use.
WARNING: Risk of dust inhalation. To reduce the risk of
personal injury, ALWAYS wear an approved dust mask.
1. Align the dust extraction port 20 over upper blade guard
34 as shown.
2. Insert the two dust port screws 37 through the dust port
holes 36 and into the upper blade guard holes 35 as show
in Figure A and tighten securely.
The dust extraction adaptor allows you to connect the tool to
an external dust extractor, either using the AirLock™ system
(DWV9000-XJ), or a standard 35 mm dust extractor fitment
(Fig. V).
WARNING: ALWAYS use a vacuum extractor designed
in compliance with the applicable directives regarding
dust emission when sawing wood. Vacuum hoses of most
common vacuum cleaners will fit directly into the dust
extraction outlet.
Bevel Angle Adjustment (Fig. A, F)
The full range of the bevel adjustment is from 0˚ to 53˚.
Detents are located at 22.5˚ and 45˚. The angle quadrant
is graduated in increments of 1˚. On the front of the saw is
a bevel angle adjustment mechanism which consists of a
calibrated angle quadrant 10 and a bevel adjustment lever 9 .
The angle quadrant allows for coarse adjustment 16 or fine
adjustment 17 to achieve better accuracy in cutting.
To Set the Saw for a Bevel Cut
1. Lift the bevel adjustment lever 9 and tilt foot plate to the
desired angle by aligning the pointer with the desired
angle mark.
2. Push the bevel adjustment lever down and tighten securely
to lock the angle.
Base Plate Adjustment (Fig. F, G)
Your base plate has been factory set to assure that the blade is
perpendicular to the base plate. If after extended use you need
to re-align the blade, follow the directions below:
Adjusting for 90 Degree Cuts
1. Return the saw to 0 degrees bevel.
2. Place the saw on its side, and retract the lower guard.
3. Set the depth of cut to 51 mm.
4. Loosen the bevel adjustment lever (Fig. F, 9 ). Place a square
against the blade and the base plate as shown in Figure G.
5. Using a hex key ( 21 , Fig. A), turn the set screw ( 25 , Fig. G)
on the underside of the base plate until the blade and
the base plate are both in flush contact with the square.
Retighten the bevel adjustment lever.
Adjusting Bevel Adjustment Lever (Fig. F)
It may be desirable to adjust the bevel adjustment lever 9 . It
may loosen in time and hit the base plate before tighten­ing.
To tighten the lever:
1. Hold the bevel adjustment lever 9 and loosen the bevel
adjustment lever locknut ( 24 , Fig. F).
2. Adjust the bevel adjustment lever by rotating it in the
desired direction about 1/8 of a revolution.
3. Retighten nut.
Kerf Indicator (Fig. H)
The front of the saw foot plate 5 has a 0˚ kerf indicator 7 and
a 45˚ kerf indicator 8 for vertical and bevel cutting. The kerf
indicators enable you to guide the saw along the cutting lines
penciled on the workpiece.
The indicator aligns with the left (outer) side of the saw blade.
The moving blade making the slot or “kerf” cut falls to the right
of the indicator. Position the saw along the penciled cutting line
so that the kerf falls into the waste or surplus material. Marking
indicators on the front of the foot plate are at 13 mm intervals
for additional cutting guides.
Kerf indicators 18 are also located on the inside of the foot
plate to keep the saw square when cutting.
Cut Length Indicator (Fig. I)
The markings on the side of the foot plate 5 show the length of
the slot being cut into the material at the full depth of the cut.
The markings are in increments of 3.2 mm.
DeWALT Bluetooth® Tool Tag Ready (Fig. J)
Optional Accessory
WARNING: Read instruction manual for the DeWALT
Bluetooth® Tool Tag.
WARNING: Turn tool off and disconnect battery pack
before installing the DeWALT Bluetooth® Tool Tag.
English
WARNING: When installing or replacing the DeWALT
Bluetooth® Tool Tag, use only the screws provided. Be sure
to securely tighten the screws.
Your tool comes with mounting holes 33 and fasteners for
installing a DeWALT Bluetooth® Tool Tag (DCE041). You will
need a T15 bit tip to install the tag. The DeWALT Tool Tag is
designed for tracking and locating professional power tools,
equipment, and machines using the DeWALT Tool Connect™
app. For proper installation of the DeWALT Tool Tag refer to the
DeWALT Tool Tag manual. To learn more visit:
www.dewalt.com/en-us/jobsite-solutions/tool-connect
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
IMPORTANT: Always make sure the depth adjustment locking
lever is in the down position before operating saw.
Proper Hand Position (Fig. K)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the main handle
12 , with the other hand on the auxilliary handle 13 . Note that
hands are kept away from cutting area.
Trigger Switch (Fig. A)
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, hold saw with both hands when starting the
saw to avoid kickback.
Press the trigger switch 2 to turn the tool on. Release the
trigger switch to turn the tool off.
NOTE: This tool has no provision to lock the trigger in the on
position and should never be locked on by any other means.
Changing Blades (Fig. A, L)
IMPORTANT: Most replacement blades come with a round
arbor centre opening which must be knocked out so a
diamond-shaped arbor centre is exposed. Only blades with a
diamond-shaped arbor centre can be used on this saw.
NOTICE: Never install a blade without removing the
knockout. Lack of blade engagement will cause the blade
to come into contact with other parts of the saw causing
tool damage.
45
English
To Remove Knockout
WARNING: ALWAYS use eye protection. All users and
bystanders must wear eye protection that conforms to
ANSI Z87.1.
WARNING: Make sure that bevel adjusting locking lever
is tight and secure after using it to remove knockout. If
blade adjustment shifts while cutting it may cause binding
and kickback.
Place the round centre hole of the blade into the notch 25 on
the top of the bevel adjustment lever 9 . Grasping the saw and
blade firmly, pull until the knockout pops out. The diamondshaped arbor centre is now exposed.
To Install the Blade (Fig. A, M, N)
1. Loosen and remove the blade clamping screw 19 with the
wrench 21 provided, by turning it clockwise as indicated by
the arrow on the outer clamp washer 27 .
2. Remove outer clamp washer 27 .
3. Using the lower blade guard retracting lever 4 , retract the
lower blade guard 6 .
IMPORTANT: When retracting the lower blade guard to
install the blade, check the condition and operation of the
lower blade guard to assure that it is working properly. Make
sure it moves freely and does not touch the blade, foot plate
or any other part, in all angles and depths of cut.
4. Place blade 28 on saw spindle 29 against the inner clamp
washer 30 , making sure that the blade will rotate in the
proper direction (the direction of the rotation arrow on the
saw blade and the teeth must point in the same direction as
the direction of rotation arrow on the lower blade guard).
IMPORTANT: Always ensure the diamond-shaped arbor
centre of the blade aligns with the raised diamond-shaped
arbor centre on the outer clamp washer.
NOTE: Do not assume that the printing on the saw blade will
always be facing you when properly installed.
5. Place outer clamp washer 27 on saw spindle 29 with the
large flat surface against the blade and the wording on the
outer clamp washer facing you as shown in Figure N.
6. Thread the blade clamping screw 19 into saw spindle by
hand (screw has left-hand threads and must be turned
counterclockwise to tighten).
7. Slowly release the lower blade guard retracting lever 4 .
8. Depress the spindle lock button 11 while turning the saw
spindle with the blade wrench provided until the blade
lock engages and the blade stops rotating. Using the blade
wrench, firmly tighten blade clamping screw.
NOTICE: Never engage the blade lock while saw is
running, or engage in an effort to stop the tool. Never
turn the saw on while the blade lock is engaged. Serious
damage to your saw will result.
To Replace the Blade (Fig. A, N)
1. Depress the spindle lock button 11 while turning the saw
spindle with the blade wrench provided until the blade lock
engages and the blade stops rotating.
2. With the blade wrench provided 21 , loosen the blade
clamping screw 19 by turning it clockwise as indicated by
the arrow on the outer clamp washer 27 .
46
3. Remove the outer clamp washer 27 .
4. Using the lower blade guard retracting lever 4 , retract the
lower blade guard. Remove used blade and properly discard.
5. Install new blade as previously described.
6. Clean any sawdust that may have accumulated in the guard
or clamp washer area. Check the condition and operation
of the lower blade guard as previously outlined. Do not
lubricate this area.
7. Select the proper blade for the application (refer to Blades).
Always use blades that are the correct size (190 mm
diameter) with the proper size and shape centre hole
for mounting on the saw spindle. Always assure that the
maximum recommended speed (rpm) on the saw blade
meets or exceeds the speed (rpm) of the saw.
Lower Blade Guard
WARNING: The lower blade guard is a safety feature
which reduces the risk of serious personal injury.
Never use the saw if the lower guard is missing,
damaged, misassembled or not working properly.
Do not rely on the lower blade guard to protect you
under all circumstances. Your safety depends on
following all warnings and precautions as well as
proper operation of the saw. Check lower guard for
proper closing before each use as outlined in Safety
Instructions for All Saws. If the lower blade guard
is missing or not working properly, have the saw
serviced before using. To assure product safety and
reliability, repair, maintenance and adjustment
should be performed by an authorised service centre
or other qualified service organisation, always using
identical replacement parts.
Blades
WARNING: To minimise the risk of eye injury, always
use eye protection. Carbide is a hard but brittle material.
Foreign objects in the workpiece such as wire or nails
can cause tips to crack or break. Only operate saw when
proper saw blade guard is in place. Mount blade securely
in proper rotation before using, and always use a clean,
sharp blade.
Do not use abrasive wheels or blades. A dull blade will cause
slow, inefficient cutting resulting in overload to the saw motor,
excessive splintering and could increase the possibility of
kickback. Please refer to the following table to determine the
correct size replacement blade for your model saw.
DCS577
Blade
Diameter
Teeth
Application
DT40270
190 mm
24
General purpose wood cutting
DT40271
190 mm
36
Plywood cutting
Kickback
Kickback is a sudden reaction to a pinched, bound or misaligned
saw blade, causing an uncontrolled saw to lift up and out of the
workpiece toward the operator. When the blade is pinched or
English
bound tightly by the kerf closing down, the blade stalls and the
motor reaction drives the unit rapidly back toward the operator.
If the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the teeth
at the back edge of the blade can dig into the top surface of the
wood causing the blade to climb out of the kerf and jump back
toward the operator.
Kickback is more likely to occur when any of the following
conditions exist.
1. IMPROPER WORKPIECE SUPPORT
a. Sagging or improper lifting of the cut off piece can cause
pinching of the blade and lead to kickback (Fig. Q).
b. Cutting through material supported at the outer ends
only can cause kickback. As the material weakens it sags,
closing down the kerf and pinching the blade.
c. Cutting off a cantilevered or overhanging piece of
material from the bottom up in a vertical direction
can cause kickback. The falling cut off piece can pinch
the blade.
d. Cutting off long narrow strips (as in ripping) can cause
kickback. The cut off strip can sag or twist closing the kerf
and pinching the blade.
e. Snagging the lower guard on a surface below the
material being cut momentarily reduces operator control.
The saw can lift partially out of the cut increasing the
chance of blade twist.
2. IMPROPER DEPTH OF CUT SETTING ON SAW
a. To make the most efficient cut, the blade should protrude
only far enough to expose half of a tooth as shown in
Figure E. This allows the foot plate to support the blade
and minimises twisting and pinching in the material. See
the section titled Cutting Depth Adjustment.
3. BLADE TWISTING (MISALIGNMENT IN CUT)
a. Pushing harder to cut through a knot, a nail, or a hard
grain area can cause the blade to twist.
b. Trying to turn the saw in the cut (trying to get back on
the marked line) can cause blade twist.
c. Over-reaching or operating the saw with poor body
control (out of balance), can result in twisting the blade.
d. Changing hand grip or body position while cutting can
result in blade twist.
e. Backing up the saw to clear blade can lead to twist.
4. MATERIALS THAT REQUIRE EXTRA ATTENTION
a. Wet lumber
b. Green lumber (material freshly cut or not kiln dried)
c. Pressure treated lumber (material treated with
preservatives or anti-rot chemicals)
5. USE OF DULL OR DIRTY BLADES
a. Dull blades cause increased loading of the saw. To
compensate, an operator will usually push harder which
further loads the unit and promotes twisting of the blade
in the kerf. Worn blades may also have insufficient body
clearance which increases the chance of binding and
increased loading.
6. LIFTING THE SAW WHEN MAKING BEVEL CUT
a. Bevel cuts require special operator attention to proper
cutting techniques - especially guidance of the saw. Both
blade angle to the foot plate and greater blade surface
in the material increase the chance for binding and
misalignment (twist) to occur.
7. RESTARTING A CUT WITH THE BLADE TEETH JAMMED
AGAINST THE MATERIAL
a. The saw should be brought up to full operating speed
before starting a cut or restarting a cut after the unit has
been stopped with the blade in the kerf. Failure to do so
can cause stalling and kickback.
Any other conditions which could result in pinching, binding,
twisting, or misalignment of the blade could cause kickback.
Refer to the sections on adjustments and operation for
procedures and techniques that will minimize the occurrence
of kickback.
Workpiece Support (Fig. O–Q)
WARNING: It is important to support the work properly
and to hold the saw firmly to prevent loss of control which
could cause personal injury. Figure O illustrates proper
hand support of the saw. Maintain a firm grip with both
hands on the saw and position your body and arm to
allow you to resist kickback if it occurs.
Figure O shows proper sawing position. Note that hands are
kept away from cutting area. To avoid kickback, DO support
board or panel NEAR the cut (Fig. P). DON’T support board or
panel away from the cut (Fig. Q).
Place the work with its “good” side—the one on which
appearance is most important—down. The saw cuts upward,
so any splintering will be on the work face that is up when you
cut it.
Cutting (Fig. O)
WARNING: Never attempt to use this tool by resting it
upside down on a work surface and bringing the material
to the tool. Always securely clamp the workpiece and
bring the tool to the workpiece, securely holding the tool
with two hands as shown in Figure O.
Place the wider portion of the saw foot plate on that part of
the work piece which is solidly supported, not on the section
that will fall off when the cut is made. As examples, Figure O
illustrates the RIGHT way to cut off the end of a board. Always
clamp work. Don’t try to hold short pieces by hand! Remember
to support cantilevered and overhanging material. Use caution
when sawing material from below.
Be sure saw is up to full speed before blade contacts material
to be cut. Starting saw with blade against material to be cut
or pushed forward into kerf can result in kickback. Push the
saw forward at a speed which allows the blade to cut without
laboring. Hardness and toughness can vary even in the same
piece of material, and knotty or damp sections can put a heavy
load on the saw. When this happens, push the saw more slowly,
but hard enough to keep working without much decrease
in speed. Forcing the saw can cause rough cuts, inaccuracy,
kickback, and over-heating of the motor. Should your cut begin
47
English
to go off the line, don’t try to force it back on. Release the switch
and allow blade to come to a complete stop. Then you can
withdraw the saw, sight anew, and start a new cut slightly inside
the wrong one. In any event, withdraw the saw if you must shift
the cut. Forcing a correction inside the cut can stall the saw and
lead to kickback.
IF SAW STALLS, RELEASE THE TRIGGER AND BACK THE SAW
UNTIL IT IS LOOSE. BE SURE BLADE IS STRAIGHT IN THE CUT AND
CLEAR OF THE CUTTING EDGE BEFORE RESTARTING.
As you finish a cut, release the trigger and allow the blade to
stop before lifting the saw from the work. As you lift the saw,
the spring-tensioned telescoping guard will automatically close
under the blade. Remember the blade is exposed until this
occurs. Never reach under the work for any reason. When you
have to retract the telescoping guard manually (as is necessary
for starting pocket cuts) always use the retracting lever.
NOTE: When cutting thin strips, be careful to ensure that small
cutoff pieces don’t hang up on inside of lower guard.
Ripping (Fig. R, S)
Ripping is the process of cutting wider boards into narrower
strips – cutting grain lengthwise. Hand guiding is more difficult
for this type of sawing and the use of either DeWALT DW3278
rip guide or DWS5100 dual port rip guide is recommended.
Pocket Cutting (Fig. T)
WARNING: Never tie the blade guard in a raised
position. Never move the saw backwards when
pocket cutting. This may cause the unit to raise up
off the work surface which could cause injury.
A pocket cut is one that is made in a floor, wall, or other
flat surface.
1. Adjust the saw foot plate so the blade cuts at desired depth.
2. Tilt the saw forward and rest front of the foot plate on
material to be cut.
3. Using the retracting lever, retract lower blade guard to an
upward position. Lower rear of foot plate until blade teeth
almost touch cutting line.
4. Release the blade guard (its contact with the work will keep
it in position to open freely as you start the cut). Remove
hand from guard lever and firmly grip auxiliary handle 13 ,
as shown in Figure T. Position your body and arm to allow
you to resist kickback if it occurs.
5. Make sure blade is not in contact with cutting surface before
starting saw.
6. Start the motor and gradually lower the saw until its foot
plate rests flat on the material to be cut. Advance saw along
the cutting line until cut is completed.
7. Release trigger and allow blade to stop completely before
withdrawing the blade from the material.
8. When starting each new cut, repeat as above.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
48
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
Español
SIERRA CIRCULAR DE ALTA POTENCIA SIN CABLE
DCS577
¡Enhorabuena!
Declaración de Conformidad CE
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Directriz de la Maquinaria
Datos técnicos
Sierra circular de alta potencia sin cable
DCS577
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Diámetro de la hoja
Velocidad nominal/sin carga
Ajuste del ángulo del bisel
Profundidad máxima de corte
Peso (sin paquete de batería)
VDC
mm
min-1
degree
mm
kg
DCS577
54
1
Li-Ion
190
5800
53
65
5,0
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-5:
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
84
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
95
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado) dB(A)
3
Valor de la emisión de vibración ah, W =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que Figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
29.06.2018
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
49
Peso
Español
Pilas
Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)
Cat #
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
50
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
Español
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con batería
a ) Recárguelas sólo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de batería puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b ) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías
designadas específicamente. El uso de cualquier
otro tipo de batería puede crear un riesgo de lesión o
de incendio.
c ) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.
d ) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse
de la batería, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque
atención médica. El líquido que sale de la batería puede
causar irritación o quemaduras.
6) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Instrucciones de seguridad para todas
las sierras
Procedimientos de corte
PELIGRO:
a ) Mantenga las manos alejadas de la zona de corte
y de la hoja. Mantenga una de las manos en la
empuñadura auxiliar o en la carcasa del motor. Si
mantiene las dos manos sobre la sierra, evitará cortarse
con la hoja.
b ) No toque por debajo de la pieza de trabajo. El
protector no puede resguardarle de la hoja por debajo de
la pieza de trabajo.
c ) Ajuste la profundidad de corte al grosor de la pieza
de trabajo. Deberá verse menos de un diente completo
del disco por debajo de la pieza de trabajo.
d ) Nunca sostenga la pieza que está cortando con sus
manos ni sobre una pierna. Asegure la pieza de
trabajo en una plataforma estable. Es importante
sujetar el trabajo adecuadamente para reducir al mínimo
la exposición corporal, el atascamiento de la hoja o la
pérdida de control.
51
Español
e ) Sujete la herramienta eléctrica únicamente por la
superficie protegida cuando realice una operación
en la que la herramienta de corte pueda entrar en
contacto con cableado oculto o con su propio cable.
El contacto con un cable cargado también puede cargar
las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica
y producir una descarga eléctrica.
f ) Cuando corte, utilice siempre una guía de corte
o una guía recta. Esto mejora la precisión del corte y
reduce las posibilidades de que la hoja se atasque.
g ) Utilice siempre hojas con la forma (diamante frente
a redonda) y el tamaño de agujeros del eje correctos.
Las hojas que no coincidan con los elementos de montaje
de la sierra funcionarán de forma excéntrica, lo que
causará una pérdida de control.
h ) No utilice nunca arandelas o pernos de hoja dañados
o incorrectos. El perno y las arandelas de la hoja han sido
especialmente diseñados para que esta sierra tenga un
funcionamiento seguro y un rendimiento óptimo.
c )
d )
e )
f )
Instrucciones de seguridad adicionales para
todas las sierras
Causas de los contragolpes y advertencias
relacionadas
•
El contragolpe es una reacción repentina provocada por una
hoja de sierra comprimida, apresada o mal alineada, que hace
que la sierra se levante de forma incontrolada y se aleje de la
pieza de trabajo hacia el usuario.
ʵʵ Cuando la hoja está comprimida o apresada ceñidamente
por la entalladura al cerrarse, se atasca y la reacción del
motor empuja la unidad rápidamente hacia atrás en
dirección al operador.
ʵʵ Si la hoja se retuerce o está mal alineada en el corte, los
dientes del borde posterior de la hoja pueden clavarse en
la zona superior de la madera, lo que hará que la hoja
remonte la entalladura y salte hacia atrás en dirección
al operador.
El rebote es el resultado del mal uso de la sierra o de
procedimientos o condiciones de operación incorrectos y puede
ser evitado si se toman las precauciones debidas, enumeradas a
continuación:
a ) Mantenga asida firmemente la sierra con ambas
manos y ponga los brazos de tal manera que puedan
resistir la fuerza de un retroceso. Coloque el cuerpo a
ambos lados de la hoja, pero nunca en línea con ella.
El contragolpe puede hacer que la sierra salte hacia
atrás. No obstante, el usuario puede controlar la fuerza
del contragolpe si toma las precauciones adecuadas.
b ) Cuando el disco se bloquee o cuando, por algún
motivo, interrumpa un corte, suelte el gatillo y no
mueva la sierra del material que está cortando hasta
que el disco se haya detenido por completo. Nunca
intente quitar la sierra del trabajo o tirar de ella
hacia atrás mientras esté en movimiento, ya que de
lo contrario podría producirse una inversión de giro.
52
g )
Investigue y tome medidas correctivas para eliminar la
causa del trabado de la hoja.
Cuando vuelva a poner en marcha la sierra sobre la
pieza de trabajo, centre la sierra en la entalladura
y compruebe que los dientes no estén enganchados
con el material. Si la hoja de la sierra está bloqueada,
puede que se levante o retroceda al volver a arrancar
la sierra.
Sujete los paneles grandes para reducir al mínimo
el riesgo de que el disco se comprima e invierta el
giro. Los paneles grandes tienden a hundirse por
su propio peso. Es necesario colocar apoyos debajo del
panel a ambos lados, cerca de la línea del corte y cerca del
borde del panel.
No utilice discos desafilados ni dañados. Las hojas
sin afilar o que están mal colocadas abren una muesca
estrecha que produce una fricción excesiva, el bloqueo de
la hoja y su retroceso.
Las palancas de bloqueo del ajuste de bisel y de
profundidad de la hoja deben estar bien apretadas y
seguras antes de realizar el corte. Si el ajuste de la hoja
varía durante el proceso de corte, puede producirse un
bloqueo y un retroceso.
Adopte medidas de precaución extraordinarias
cuando sierre en muros u otras zonas ciegas. La hoja
que sobresale puede cortar objetos que pueden provocar
un contragolpe.
Función del protector inferior
a ) Compruebe que el protector inferior de la hoja
se cierre adecuadamente antes de cada uso. No
opere la sierra si el protector inferior no se mueve
libremente y se cierra instantáneamente. No fije
ni agarre nunca el protector inferior en la posición
abierta. Si la sierra cae accidentalmente, el protector
inferior se puede doblar. Eleve el protector inferior con
la empuñadura de retroceso y compruebe que se mueva
libremente y que no toque la hoja ni ninguna otra pieza,
en todos los ángulos y profundidades de corte.
b ) Compruebe el funcionamiento del muelle del
protector inferior. Si el protector y el muelle no
funcionan correctamente, deben repararse antes
de utilizar la herramienta. El protector inferior puede
funcionar con lentitud debido a piezas dañadas, depósitos
pegajosos o acumulación de suciedad.
c ) El protector inferior solo debe retraerse
manualmente en casos especiales como los
"cortes directos" o los "cortes compuestos". Suba el
protector inferior con la empuñadura de retroceso
en cuanto la hoja se introduzca en el material, y el
protector inferior deberá liberarse. Para las demás
operaciones de la sierra, el protector inferior deberá
funcionar automáticamente.
d ) Compruebe siempre que el protector inferior cubra
la hoja antes de colocar la sierra sobre un banco o
en el suelo. Una hoja sin protección en movimiento
hará que la sierra se desplace hacia atrás y corte
Español
todo lo que encuentre a su paso. Tenga en cuenta
el tiempo que la hoja tarda en detenerse después de
desactivar el interruptor.
Instrucciones de seguridad específicas
adicionales para las sierras circulares
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA: No permita que la familiaridad (obtenida
por el uso frecuente de la sierra) le haga descuidar las
reglas de seguridad. Recuerde siempre que una fracción
de segundo de descuido es suficiente para causar
lesiones graves.
Utilice fijaciones u otro tipo de método para fijar y
apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.
Si sostiene la pieza de trabajo con las manos o con su cuerpo,
esta quedará inestable y podrá hacer que usted pierda
el control.
Coloque el cuerpo al costado de cualquiera de los lados
de la hoja, pero nunca en línea con la hoja de la sierra.
Los CONTRAGOLPES pueden hacer que la sierra invierta el giro
(consulte Causas de los contragolpes y advertencias
relacionadas).
Evite cortar clavos. Busque y retire todos los clavos de la
madera antes de realizar el corte.
Asegúrese siempre de que nada interfiera con el
movimiento del protector inferior de la hoja.
Instale la conexión de extracción de polvo en la sierra
antes de usarla.
Los accesorios deberán ofrecer al menos la velocidad
aconsejada en la etiqueta de la herramienta. Si los discos
y otros accesorios funcionan a una velocidad superior a la
velocidad nominal, pueden salir disparados y causar lesiones.
La velocidad de los accesorios debe ser siempre superior a la
velocidad indicada en la placa de datos de la herramienta.
Antes de usar la sierra, asegúrese siempre de que esté limpia.
Deje de usar la sierra y hágala reparar apropiadamente si nota
cualquier ruido inusual u operación anormal.
Antes de utilizar la herramienta, asegúrese siempre de que
todos los componentes estén bien montados y sujetos.
Maneje siempre la hoja de la sierra con cuidado cuando
la monte o la retire o cuando retire el recubrimiento
de diamante.
Antes de empezar a serrar, espere siempre a que el motor haya
alcanzado la plena velocidad.
Mantenga siempre las manos secas, limpias y limpias de
aceite o grasa. Sostenga firmemente la herramienta con las
dos manos cuando la use.
Permanezca atento en todo momento, especialmente durante
tareas repetitivas o monótonas. Controle siempre la posición
de sus manos respecto a la hoja.
Tenga cuidado con los extremos de las piezas que puedan
caerse después de cortar. Pueden estar calientes o ser afiladas
y/o pesadas. Pueden producirse lesiones personales graves.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que Figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes para
todos los cargadores de batería
Siga las Siguientes Instrucciones: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar Datos
Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
53
Español
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
54
•
•
•
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. B)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 15 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 14 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará que la batería es defectuosa y no se
encenderá.
NOTA: Esto también podría significar un problema con
el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
Español
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación
están bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro
del cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
•
•
•
•
•
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
un tornillo con cabeza de 7-9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes para
todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
•
•
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de
la batería puede ser inflamable si se expone a chispas
o llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
55
Español
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso
y transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la
batería FLEXVOLTTM tiene
colocada la tapa, está en modo
de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando está en modo de transporte, los cables de las células
están eléctricamente desconectados dentro del paquete,
resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de vatios hora
(Wh) inferior en relación con una capacidad de vatios hora
superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con una
capacidad de vatios hora inferior puede eximir la batería de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios
hora superiores.
Por ejemplo, la capacidad
Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
y transporte
en Wh para el transporte
debería indicar 3 x 36 Wh,
lo que significa 3 baterías
de 36 Wh cada una. La
capacidad en Wh para el
uso debería indicar 108 Wh (1 batería).
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
No cargar baterías deterioradas.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
56
Español
•
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
Póngase protección para el oído.
No queme el paquete de baterías.
USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la
capacidad en Wh indica 108 Wh (1 batería de
108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de Wh).
Tipo de baterÍa
El DCS577 funciona con un paquete de baterías de 54 voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB546, DCB547.
Consulte los Datos técnicos para más información.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra circular de alta potencia sin cable
1 Hoja de sierra circular
1 Llave para la hoja
1 Conexión de aspiración de polvo
2 Tornillos de la conexión de polvo
1Paquete de baterías de ión-litio (modelos C1, D1, L1, M1, P1,
S1, T1, X1)
2Paquetes de baterías de ión-litio (modelos C2, D2, M2, P2,
S2, T2, X2)
3Paquetes de baterías de ión-litio (modelos C3, D3, M3, P3,
S3, T3, X3)
1 Manual de instrucciones
NOTA: Los paquetes de baterías, los cargadores y las cajas
de herramientas no están incluidos en los modelos N. Los
paquetes de baterías y los cargadores no están incluidos en los
modelos NT. Los modelos B incluyen paquetes de baterías con
Bluetooth®
NOTA: La marca Bluetooth® y los logos son marcas registradas
propiedad de Bluetooth®, SIG, Inc. y cualquier uso de dichas
marcas por parte de DeWALT se realiza bajo licencia. Otras
marcas registradas y nombres registrados lo son de sus
respectivos dueños.
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
Póngase protección para los ojos.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 22 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2018 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Botón de bloqueo de interruptor de accionamiento
2 Interruptor de accionamiento
3 Palanca de bloqueo del ajuste de profundidad
4 Palanca de retroceso del protector inferior de la hoja
5 Placa de pie
6 Protector de hoja inferior
7 Indicador de entalladura 0˚
8 Indicador de entalladura 45˚
9 Palanca de ajuste del bisel
10 Cuadrante de ángulo
11 Botón de bloqueo del husillo
12 Empuñadura principal
13 Empuñadura auxiliar
14 Botón de extracción de la batería
15 Batería
16 Ajuste grueso
17 Ajuste de precisión
18 Indicador de entalladura
19 Tuerca de fijación de la hoja
20 Puerto de extracción de polvo
21 Llave
22 Código de fecha
Uso Previsto
Estas sierras circulares de gran capacidad han sido diseñadas
para aplicaciones profesionales de corte de madera. NO utilice
accesorios alimentados por agua con esta sierra. NO utilice
discos ni hojas abrasivas.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
57
Español
Estas sierras de gran capacidad son herramientas eléctricas
profesionales.
NO corte metales, mampostería, vidrio, tablones de tipo
mampostería, bases de cemento, tejas o plástico con esta sierra.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Gancho de la sierra (Fig. C)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, no use la sierra con el gancho girado
debajo de la placa de pie.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de que la sierra
caiga sobre los operadores u otras personas que se
encuentren en el lugar de trabajo, asegúrese de que esté
bien sujeta cuando utilice el gancho para colgarla de un
cabrio, viga u otro soporte elevado.
La sierra está dotada de un cómodo gancho 23 que permite
colgar la sierra de un cabrio, viga u otra estructura adecuada y
estable. El gancho de la sierra se pliega contra el cuerpo de la
herramienta cuando esta no está en uso.
Para usar el gancho de la sierra, empújelo hacia abajo para
girarlo y alejarlo del mango, hasta que encaje en su posición.
Para volver a colocar el gancho de la sierra en su posición de
almacenamiento, tire del gancho hacia arriba hasta que encaje
contra el cuerpo de la herramienta.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar la batería de la
herramienta (Fig. B)
NOTA: Compruebe que la batería 15 esté
completamente cargada.
Instalar la batería en la herramienta
1. Alinee la batería 15 en las guías internas de la herramienta
(Fig. B).
2. Deslice la batería hasta que quede bien colocada en
la herramienta y asegúrese de que haga un chasquido
cuando encaje.
Retirar la batería de la herramienta
1. Pulse el botón de liberación 14 y tire firmemente de la
batería para sacarla de la herramienta.
58
2. Introduzca la batería en el cargador como se indica en la
sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de carga
(Fig. B)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga. Un grupo de tres luces LED verdes
se iluminará, indicando el nivel que queda de carga. Cuando
el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite necesario
para su uso, el indicador de carga no se iluminará y deberá
recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Ajuste de la profundidad de corte
(Fig. A, D, E)
1. Sujete bien la sierra. Levante la palanca de bloqueo del
ajuste de profundidad 3 para mover la placa de pie y
obtener la profundidad de corte deseada.
2. Baje la palanca de bloqueo del ajuste de profundidad y
apriétela bien para bloquear la profundidad de corte antes
de utilizar la sierra.
La longitud de las marcas de corte en el lateral de la placa de pie
son precisas solo en la profundidad completa de corte. Ajustar
la sierra a la profundidad de corte adecuada mantiene la fricción
de la hoja al mínimo, elimina el serrín de entre los dientes
de la hoja, permite un aserrado más frío y rápido y reduce la
posibilidad de contragolpes.
Para lograr una acción de corte más eficiente, fije el ajuste de
profundidad de forma que medio diente de la hoja quede por
debajo del material que vaya a cortar (consulte la Figura E). Esta
distancia va desde la punta del diente 31 hasta la parte inferior
de la garganta del diente 32 (consulte el inserto de la Figura E).
Esto mantiene la fricción de la hoja al mínimo, retira el serrín
del corte, permite un corte más frío y más rápido y reduce las
probabilidades de rebote. En la Figura E se muestra un método
para comprobar la profundidad de corte correcta. Coloque
una pieza del material que desea cortar junto a la hoja, como
se muestra en la Figura, y observe cuánto sobresale el saliente
del material.
Montaje de la conexión de extracción de
polvo (Fig. U, V)
ADVERTENCIA: La conexión de extracción de polvo
debe estar colocada en la sierra antes de usar la
sierra.
ADVERTENCIA: Riesgo de inhalación de polvo. Para
reducir el riesgo de daños personales, lleve SIEMPRE una
máscara antipolvo aprobada.
Español
1. Alinee la conexión de extracción de polvo 20 sobre el
protector superior de la hoja 34 como se muestra.
2. Introduzca los dos tornillos de la conexión de polvo 37 en
los orificios de la conexión de polvo 36 y en los orificios
del protector superior de la hoja 35 como se muestra en la
figura A y apriételos bien.
El adaptador de extracción de polvo le permitirá conectar la
herramienta a un extractor externo de polvo, ya sea usando el
sistema AirLock™ (DWV9000-XJ) o un accesorio extractor de
polvo estándar de 35 mm (Fig. V).
ADVERTENCIA: Utilice SIEMPRE un extractor de
aspiración diseñado de conformidad con las directivas
aplicables relativas a la emisión de polvo durante el corte
de madera. Las mangueras de aspiración de la mayoría
de las aspiradoras se adaptan directamente a la salida de
extracción de polvo.
Ajuste del ángulo de bisel (Fig. A, F)
La gama completa de ajuste de bisel es de 0˚ a 53˚. Los fiadores
se encuentran a 22,5˚ y 45˚. El cuadrante angular está graduado
en incrementos de 1˚. En la parte delantera, la sierra tiene un
mecanismo de ajuste del ángulo de bisel que consta de un
cuadrante de ángulos calibrados 10 y una palanca de ajuste de
bisel 9 . El cuadrante de ángulos permite el ajuste grueso 16 o
el ajuste fino 17 , para conseguir más precisión de corte.
Ajustar la sierra para un corte en bisel
1. Levante la palanca de ajuste de bisel 9 e incline la placa
de pie hasta el ángulo deseado alineando el puntero con la
marca de ángulo deseada.
2. Empuje la palanca de ajuste de bisel hacia abajo y apriétela
bien para bloquear el ángulo.
Ajuste de la placa de base (Fig. F, G)
La placa de base ha sido conFigurada de fábrica para garantizar
que la hoja esté perpendicular a la placa de base. Si tras un
uso prolongado, necesitase volver a alinear la hoja, siga las
siguientes instrucciones:
Ajuste para cortes de 90 grados
1. Vuelva a colocar la sierra en un bisel de 0 grados.
2. Coloque la sierra sobre su lateral y retroceda el
protector inferior.
3. Fije la profundidad de corte en 51 mm.
4. Afloje la palanca de ajuste del bisel (Fig. F 9 ). Coloque una
escuadra contra la hoja y la placa de base, tal y como se
muestra en la Fig. G.
5. Utilizando una llave hexagonal 21 , Fig. A), gire el tornillo
ajustado ( 25 , Fig. G) en la parte inferior de la placa de base
hasta que la hoja y la placa de base estén en pleno contacto
con la escuadra. Vuelva a apretar la palanca de ajuste
del bisel.
Ajuste de la palanca de ajuste del bisel (Fig. F)
Puede que sea necesario ajustar la palanca de ajuste del bisel 9 .
Algunas veces puede aflojarse y golpear la placa de base antes
del apriete.
Para apretar la palanca:
1. Sujete la palanca de ajuste del bisel 9 y afloje la
contratuerca de la palanca de ajuste de bisel ( 24 , Fig. F).
2. Ajuste la palanca de ajuste del bisel girándola en la dirección
deseada en torno a 1/8 de vuelta.
3. Vuelva a apretar la tuerca.
Indicador de entalladura (Fig. H)
La parte delantera de la placa de pie de la sierra 5 tiene un
indicador de corte de 0˚ 7 y un indicador de corte de 45˚ 8 para el corte vertical y biselado. Los indicadores de entalladura
sirven para guiar la sierra a lo largo de las líneas de corte
marcadas con lápiz en el material que se va a cortar.
El indicador se alinea con el lado izquierdo (exterior) de la hoja
de la sierra. La hoja móvil que realiza el corte de la ranura o
"entalladura" cae a la derecha del indicador. Coloque la sierra
a lo largo de la línea de corte marcada en lápiz para que la
entalladura caiga en el material de desecho o sobrante. Los
indicadores de marca de la parte delantera de la placa de pie
están a intervalos de 13 mm para guías de corte adicional.
Los indicadores de entalladura 18 también se encuentran en el
interior de la placa de pie para mantener la escuadra de la sierra
durante el corte.
Indicador de la longitud del corte (Fig. I)
Las marcas ubicadas en el lado de la placa de base 5 muestran
la longitud de la ranura que se corta en el material, a la
profundidad completa de corte. Las marcas están a incrementos
de 3,2 mm.
Etiqueta para herramientas DeWALT
Bluetooth® colocada (Fig. J)
Accesorio opcional
ADVERTENCIA: Lea el manual de instrucciones de la
etiqueta para herramientas DeWALT Bluetooth®.
ADVERTENCIA: Apague la herramienta y desconecte la
batería antes de instalar la etiqueta para herramientas
DeWALT Bluetooth®.
ADVERTENCIA: Cuando instale o sustituya la etiqueta
para herramientas DeWALT Bluetooth®, use solo los
tornillos suministrados. Asegúrese de apretar bien
los tornillos.
Su herramienta viene con orificios de montaje 33 y fijaciones
para instalar una etiqueta para herramientas DeWALT Bluetooth®
(DCE041). Necesitará una broca T15 para colocar la etiqueta.
La etiqueta para herramientas DeWALT ha sido diseñada para
rastrear y localizar las herramientas eléctricas, los equipos y
las máquinas profesionales utilizando la aplicación DeWALT
Tool Connect™. Para la instalación correcta de la etiqueta para
herramientas DeWALT, consulte el manual de etiquetas para
herramientas DeWALT. Para saber, más visite el sitio:
www.dewalt.com/en-us/jobsite-solutions/tool-connect
59
Español
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar cualquier
ajuste o de poner o quitar acoplamientos
o accesorios. El encendido accidental puede
causar lesiones.
IMPORTANTE: Compruebe siempre que la palanca de bloqueo
del ajuste de profundidad esté en la posición baja antes de
utilizar la sierra.
Posición adecuada de las manos (Fig. K)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como la que se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano
se coloque en la empuñadura principal 12 y la otra en la
empuñadura auxiliar 13 . Tenga en cuenta que las manos se
deben mantener alejadas del área de corte.
Interruptor de activación (Fig. A)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, sujete la sierra con ambas
manos cuando la ponga en marcha para
evitar contragolpes.
Apriete el interruptor de activación 2 para encender la
herramienta. Al soltar el interruptor de activación se apaga
la herramienta.
NOTA: Esta herramienta no está prevista para bloquear el
interruptor en la posición de encendido y no debe bloquearse
en dicha posición de ninguna otra manera.
Cambio de hojas (Fig. A, L)
IMPORTANTE: La mayoría de las hojas de repuesto vienen con
una abertura redonda en el centro del eje que hay que hacer
salir para dejar al descubierto el centro del eje en forma de
diamante. Con esta sierra solo se pueden utilizar hojas con eje
con centro en forma de diamante.
AVISO: Nunca instale una hoja sin quitar el recubrimiento.
Si la hoja no está enganchada entrará en contacto con
otras partes de la sierra causando daños a la herramienta.
Extraer el recubrimiento
ADVERTENCIA: Utilice SIEMPRE protección ocular.
Todos los usuarios y las personas que los rodeen deberán
llevar protección visual conforme a la norma ANSI Z87.1.
ADVERTENCIA: Compruebe que la palanca de bloqueo
del ajuste de bisel esté apretada y asegurada después de
usarla para quitar el recubrimiento. Si el ajuste de la hoja
60
varía durante el proceso de corte, puede bloquearse y dar
un contragolpe.
Coloque el orificio central redondo de la hoja en la muesca 25 situada en la parte superior de la palanca de ajuste de bisel. 9 .
Sujete firmemente la sierra y la hoja de la sierra y tire hasta
que se salga del recubrimiento. El centro del eje en forma de
diamante ahora está expuesto.
Instalar la hoja (Fig. A, M, N)
1. Afloje y extraiga el tornillo de sujeción de la hoja de la
sierra 19 con la llave 21 suministrada, girándolo en sentido
horario, como indica la flecha de la arandela de sujeción
externa 27 .
2. Extraiga la arandela de sujeción externa 27 .
3. Con la palanca retráctil del protector inferior de la hoja 4 ,
retraiga el protector inferior de la hoja 6 .
IMPORTANTE: Al retroceder el protector inferior de
la hoja para instalar la hoja, compruebe el estado y
el funcionamiento del protector de hoja inferior para
asegurarse de que funcione adecuadamente. Compruebe
que se mueva libremente y no toque la hoja ni ninguna otra
pieza, en todos los ángulos y profundidades de corte.
4. Coloque la hoja 28 sobre el eje 29 contra la arandela de
fijación interior 30 , comprobando que la hoja gire en el
sentido correcto (la flecha de giro sobre la hoja y el diente
deben apuntar hacia la misma dirección que la flecha de
giro del protector inferior de la hoja).
IMPORTANTE: Asegúrese siempre de que el centro del eje
en forma de diamante de la hoja esté alineado con el centro
del eje en forma de diamante en relieve de la arandela
externa de sujeción.
NOTA: No asuma que la impresión en la hoja siempre mirará
hacia usted cuando esté instalada correctamente.
5. Coloque la arandela de fijación externa 27 en el eje de la
sierra 29 con la superficie plana grande contra la hoja y
la denominación de la tuerca de fijación externa mirando
hacia usted, como se muestra en la Figura N.
6. Atornille el tornillo de fijación de la hoja 19 en el eje de la
sierra con la mano (el tornillo tiene rosca a la izquierda y hay
que girarlo en sentido antihorario para apretarlo).
7. Suelte lentamente la palanca de retracción del protector
inferior 4 .
8. Pulse el botón de bloqueo de la hoja 11 mientras gira el eje
de la sierra con la llave de la hoja hasta que la hoja quede
bloqueada y deje de girar. Con la llave de la hoja de sierra,
apriete bien el tornillo de sujeción de la hoja.
AVISO: No active nunca el bloqueo de la hoja mientras la
sierra esté en funcionamiento ni realice ningún esfuerzo
para detener la herramienta. No encienda nunca la
sierra con el bloqueo de la hoja activado. Podría dañar
gravemente la sierra.
Sustituir la hoja (Fig. A, N)
1. Pulse el botón de bloqueo de la hoja 11 mientras gira el eje
de la sierra con la llave de la hoja hasta que la hoja quede
bloqueada y deje de girar.
Español
2. Afloje y extraiga el tornillo de sujeción de la hoja de la
sierra 19 con la llave 21 suministrada, girándolo en sentido
horario, como indica la flecha de la arandela de sujeción
externa 27 .
3. Extraiga la arandela de sujeción externa 27 .
4. Con la palanca retráctil del protector inferior de la hoja 4 ,
retraiga el protector inferior de la hoja. Extraiga la hoja usada
y deséchela correctamente.
5. Instale la nueva hoja como se describe anteriormente.
6. Limpie el aserrín que pueda haberse acumulado en el área
del protector o de la arandela de sujeción. Compruebe el
estado y el funcionamiento del protector inferior de la hoja,
como se ha descrito anteriormente. No lubrique esta zona.
7. Seleccione la hoja adecuada para la aplicación (consulte
la sección de Hojas). Utilice siempre hojas del tamaño
correcto (190 mm de diámetro) con el orificio central
de tamaño y forma adecuados para montar en el eje de
la sierra. Compruebe siempre que la velocidad máxima
aconsejada (rpm) indicada en la hoja de la sierra cumpla o
supere la velocidad (rpm) de la sierra.
Protector inferior de la hoja
ADVERTENCIA: El protector inferior de la hoja es
una función de seguridad que reduce el riesgo
de daños personales graves. No utilice la sierra si
el protector inferior falta, está dañado, está mal
montado o no funciona correctamente. No confíe en
el protector inferior de la hoja para protegerse en
todas las circunstancias. Su seguridad depende de
las siguientes advertencias y precauciones, así como
del debido funcionamiento de la sierra. Compruebe
que el protector inferior esté debidamente cerrado
antes de cada uso, tal y como se indica en el
apartado Normas de seguridad para todas las sierras. Si
falta el protector inferior de la hoja o no funciona
correctamente, haga reparar la sierra antes de
volver a utilizarla. Para garantizar la seguridad
del producto y la fiabilidad, las operaciones de
reparación, mantenimiento y ajuste deberán ser
realizadas por un centro de reparaciones autorizado
o una organización habilitada, utilizando siempre
piezas de recambio idénticas.
Hojas
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños oculares,
lleve siempre protección visual. La broca de carburo es un
material duro pero frágil. Los objetos extraños en la pieza
de trabajo, como cables o clavos, hacen que las puntas se
rompan o resquebrajen. Opere exclusivamente la sierra
cuando haya colocado un protector de hoja de sierra
adecuado. Monte bien la hoja en el sentido correcto antes
de utilizarla y utilice siempre una hoja limpia y afilada.
No utilice discos ni hojas abrasivas. Una hoja desafilada hará un
corte incorrecto, sobrecargará el motor de la sierra, producirá
demasiados astillamientos y aumentará las probabilidades de
rebote. Consulte la tabla siguiente para determinar el tamaño
correcto de la hoja de recambio para su modelo de sierra.
DCS577
Hoja
Diámetro
Dientes
Aplicación
DT40270
190 mm
24
Corte de madera para uso general
DT40271
190 mm
36
Corte de contrachapado
Rebote
Una inversión de giro o rebote es una reacción repentina
provocada por una hoja de sierra comprimida, apresada o
mal alineada, que hace que una sierra se levante de forma
incontrolada y se aleje de la pieza de trabajo hacia el usuario.
Cuando la hoja está comprimida o apresada ceñidamente por la
entalladura al cerrarse, se atasca y la reacción del motor empuja
la unidad rápidamente hacia atrás en dirección al operario. Si la
hoja se retuerce o está mal alineada en el corte, los dientes del
borde posterior de la hoja pueden clavarse en la zona superior
de la madera, lo que hará que la hoja remonte la entalladura y
salte hacia atrás en dirección al operador.
El rebote es más probable cuando se registran algunas de las
siguientes condiciones.
1. SOPORTE INADECUADO DE LA PIEZA DE TRABAJO
a. El hundimiento o el levantamiento inadecuado de la
pieza de corte puede hacer que la sierra se agarrote y
produzca contragolpes (Fig. Q).
b. El corte del material sostenido en los extremos finales
solo puede producir contragolpes. A medida que se
debilita el material, este se hunde, cerrando la entalladura
y agarrotando la hoja.
c. El corte de una pieza de material en voladizo o colgante
desde la parte inferior hacia arriba en dirección vertical
puede causar contragolpes. La caída de la pieza de
trabajo puede agarrotar la hoja.
d. El corte de bandas largas y estrechas (como en el corte
longitudinal) puede causar contragolpes. La banda
cortada pude hundirse o doblarse cerrando la entalladura
y agarrotando la hoja.
e. El hundimiento del protector inferior sobre una
superficie bajo el material que se está cortando reduce
momentáneamente el control del operador. La sierra
puede levantarse parcialmente del corte, aumentando las
posibilidades de agarrotamiento de la hoja.
2. FIJACIÓN INCORRECTA DE LA PROFUNDIDAD DE CORTE
DE LA SIERRA
a. Para cortar en modo más eficiente, la hoja debe sobresalir
lo suficiente para exponer la mitad de un diente como se
muestra en la Figura. E. Esto permite que la placa de pie
soporte la cuchilla y minimiza las torsiones y pellizcos del
material. Véase la sección Ajuste de profundidad.
3. RETORCIMIENTO DE LA HOJA (CORTE DESALINEADO)
a. Empujar con más fuerza para cortar un nudo, clavo o
zona de grano duro puede hacer que la hoja se tuerza.
b. Si intenta girar la sierra en el corte (intentando retroceder
sobre la línea marcada) puede hacer que la hoja
se tuerza.
61
Español
c. Si se estira demasiado o utiliza la sierra sin controlar bien
el cuerpo (fuera de equilibrio), puede hacer que la hoja
se tuerza.
d. Si cambia el agarre manual o la posición del cuerpo
mientras corta puede hacer que se tuerza la hoja.
e. Si sostiene la sierra para limpiar la cuchilla puede
producirse un retorcimiento.
4. MATERIALES QUE REQUIEREN CUIDADOS ESPECIALES
a. Madera húmeda
b. Madera verde (material recién cortado o no secado a
horno)
c. Madera tratada a presión (material tratado con
conservantes o sustancias químicas contra la
putrefacción)
5. USO DE HOJAS SUCIAS O DESAFILADAS
a. Las hojas desafiladas pueden aumentar la carga de la
sierra. Para compensarlo, el operador suele empujar
con más fuerza, lo cual carga aún más la unidad y
favorece el retorcimiento de la hoja en la hendidura. Las
hojas gastadas también pueden tener una superficie
insuficiente, aumentando las probabilidades de
atascamiento y de aumentar la carga.
6. LEVANTAR LA SIERRA AL HACER UN CORTE DE BISEL
a. Los cortes de bisel requieren especial cuidado de las
técnicas de corte correctas por parte del operador,
especialmente al guiar la sierra. Tanto el ángulo de la
hoja de la placa de base como la superficie más grande
de la hoja en el material aumentan la posibilidad de que
ocurran atascamientos y desalineaciones (giro).
7. REINICIO DE UN CORTE CON LOS DIENTES DE LA HOJA
ATASCADOS EN EL MATERIAL
a. La sierra deberá recuperar la velocidad completa de
funcionamiento antes de iniciar un corte o reanudar un
corte tras haber detenido la unidad con la hoja en la
entalladura. Si no lo hace, podrá dar lugar a un atasco y
al rebote.
Cualesquiera condiciones que puedan provocar un daño,
doblez, giro o alineación inadecuada de la hoja pueden ser
causa de rebotes. Consulte las secciones sobre ajustes y
funcionamiento para los procedimientos y técnicas que reducen
las probabilidades de contragolpes.
Soporte de la pieza de trabajo (Fig. O–Q)
ADVERTENCIA: Es importante sujetar el trabajo
correctamente y agarrar bien la sierra para no perder el
control y no causar lesiones personales. En la Figure O se
ilustra cómo se debe agarrar la sierra. Mantenga asida
firmemente la sierra con ambas manos y ponga los brazos
y el cuerpo de tal manera que puedan resistir la fuerza de
los contragolpes, si los hubiera.
Las Figura O muestra la posición correcta de aserrado. Tenga en
cuenta que las manos se deben mantener alejadas del área de
corte. Para evitar contragolpes, sostenga SIEMPRE el panel o la
placa CERCA del corte (Fig. P). NO sostenga el panel o la placa
alejada del corte (Fig. Q).
62
Coloque el trabajo en su lado "bueno" (el lado en que la
apariencia es más importante) hacia abajo. La sierra corta hacia
arriba, por lo que no quedará ningún astillamiento en la cara
superior de la pieza de trabajo cuando la corte.
Corte (Fig. O)
ADVERTENCIA: No intente nunca utilizar esta
herramienta dejándola al revés sobre una superficie de
trabajo y acercando el material a la herramienta. Fije
siempre bien la pieza de trabajo y lleve la herramienta
hacia ella sosteniendo bien la herramienta con ambas
manos, como se muestra en la Figura O.
Coloque la parte más amplia de la placa de base de la sierra
sobre la parte de la pieza de trabajo que esté apoyada en
modo firme y no sobre el lado que se caerá cuando se realice
el corte. A modo de ejemplo, en la Figura O se ilustra el modo
CORRECTO de cortar el extremo de un panel. Siempre fije el
trabajo. ¡No intente sostener las piezas cortas con la mano!
No olvide sostener el material colgante o en voladizo. Preste
atención cuando corte materiales desde abajo.
Compruebe que la sierra haya alcanzado su plena velocidad
antes de que la hoja entre en contacto con el material que va
a cortar. Si empieza a cortar estando la hoja contra el material
que va a cortar o la empuja hacia la placa de corte pueden
producirse contragolpes. Empuje la sierra hacia delante a una
velocidad que permita que la hoja corte sin esfuerzo. La dureza
y la resistencia pueden variar incluso en la misma pieza de
material y algunas secciones anudadas o húmedas pueden
suponer una gran carga en la sierra. Cuando esto ocurra, empuje
la sierra de forma más lenta, pero lo suficientemente fuerte para
seguir trabajando sin que se reduzca demasiado la velocidad.
Si fuerza la sierra, puede provocar cortes bastos, rebotes y un
sobrecalentamiento del motor. Si su corte empieza a salirse de la
línea, no intente forzarlo a retroceder. Suelte el interruptor y deje
que la hoja se detenga por completo. A continuación, podrá
retirar la sierra a un lado nuevamente, y empezar un nuevo corte
ligeramente interior al erróneo. En cualquier caso, retire la sierra
si se desvía del corte. Si fuerza una corrección dentro del corte,
se puede atascar la sierra y causar un contragolpe.
SI LA SIERRA SE ATASCA, SUELTE EL ACTIVADOR Y RETROCEDA
LA SIERRA HASTA QUE SE AFLOJE. COMPRUEBE QUE LA HOJA
ESTÉ DERECHA EN EL CORTE Y LIMPIE EL BORDE DEL CORTE
ANTES DE REANUDAR LA OPERACIÓN.
Cuando haya terminado de cortar, suelte el activador y deje que
la hoja se detenga antes de levantar la sierra del trabajo. Cuando
levante la sierra, el protector telescópico tensado por resorte
se cerrará automáticamente debajo de la hoja. Recuerde que
la hoja está expuesta hasta que esto ocurra. Por ningún motivo
toque debajo del trabajo. Cuando tenga que retroceder el
protector telescópico manualmente (cuando sea necesario para
iniciar cortes de bolsillos) utilice siempre la palanca de retroceso.
NOTA: Cuando corte bandas estrechas, tenga cuidado de
comprobar que no cuelguen piezas pequeñas del interior del
protector inferior.
Corte al hilo (Fig. R, S)
El corte al hilo es el proceso de corte de tablas anchas en
listones más fino, cortando longitudinalmente a la fibra. La guía
Español
manual es más difícil para este tipo de aserrado, por lo que se
recomienda el uso de la guía de corte DeWALT DW3278 o la
guía de corte de dos puertos DWS5100.
Corte de cavidades (Fig. T)
ADVERTENCIA: No una nunca el protector de la hoja
en una posición levantada. No mueva nunca la
sierra hacia detrás cuando realice cortes de bolsillo.
Esto puede hacer que la unidad se levante por sobre
la superficie de trabajo y cause daños.
Un corte de cavidades o bolsillos es aquel que se realiza en un
suelo, pared u otra superficie plana.
1. Ajuste la placa de base de la sierra de forma que la hoja
corte a la profundidad deseada.
2. Incline la sierra hacia delante y permanezca frente a la placa
de base sobre el material que va a cortar.
3. Utilizando la palanca retráctil, retraiga el protector de la hoja
hasta la posición superior. Baje la parte trasera de la placa
de base hasta que los dientes de la hoja casi toquen la línea
de corte.
4. Suelte el protector de hoja (el contacto con la pieza de
trabajo la mantendrá en posición para abrirse libremente
cuando inicie el corte). Retire la mano de la palanca del
protector y aferre bien la empuñadura auxiliar 13 , como se
muestra en la Figura T. Posicione el cuerpo y el brazo para
permitirle resistir los contragolpes, si los hubiera.
5. Compruebe que la hoja no esté en contacto con la
superficie de corte, antes de empezar a aserrar.
6. Arranque el motor y baje la sierra gradualmente hasta que la
placa de base quede en posición plana sobre el material que
va a cortar. Haga avanzar la sierra a lo largo de la línea de
corte hasta terminar el corte.
7. Suelte el activador y deje que la hoja se detenga
completamente antes de retirarla del material.
8. Cuando inicie un nuevo corte, repita los pasos anteriores.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de batería recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
63
Français
SCIE CIRCULAIRE À COUPLE ÉLEVÉ
DCS577
Félicitations !
Certificat de Conformité CE
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Directives Machines
Fiche technique
Scie circulaire à couple élevé
DCS577
Tension
Type
Type de batterie
Diamètre de lame
Vitesse à vide/nominale
Réglage de l'angle du biseau
Profondeur maxi de coupe
Poids (sans le bloc-piles)
VDC
mm
min-1
degrés
mm
kg
DCS577
54
1
Li-Ion
190
5800
53
65
5,0
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-5:
LPA(niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
84
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
95
K(incertitude pour le niveau acoustique donné) dB(A)
3
Valeur d’émission de vibration ah, W =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
64
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
29.06.2018
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Poids
Français
Piles
Chargeurs/Durées de charge (minutes)
Cat #
VDC
Ah
Poids (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
65
Français
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Utilisation et entretien de la batterie
a ) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre à un
certain type de batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b ) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. L’utilisation d’autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d’incendie.
c ) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
66
susceptibles de conduire l’électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de brûlures ou d’incendie.
d ) Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Éviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
6) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité concernant toutes
les scies
Procédures de coupe
DANGER :
a ) Tenez vos mains à distance de la zone de sciage et de
la lame. Tenez la poignée supplémentaire ou le blocmoteur de l’autre main. Si vous tenez la scie à deux
mains, vous ne vous couperez pas avec la lame.
b ) Ne passez pas les mains sous l’ouvrage. Le carter de
protection ne vous protège pas de la lame sous la pièce
à scier.
c ) Réglez la profondeur de coupe selon l’épaisseur de la
pièce. Moins d’une dent entière de la lame doit apparaître
sous la pièce à scier.
d ) Ne tenez jamais l’ouvrage dans vos mains ou entre
vos jambes. Fixez la pièce sur un support stable. Il est
important que la pièce soit correctement soutenue afin
de minimiser les risques de blessures, de coincement de la
lame ou de perte de contrôle.
e ) Ne tenez l’outil électrique que par ses surfaces de
préhension isolées lorsque vous intervenez là où
l’organe de coupe peut entrer en contact avec des fils
cachés ou son propre cordon. Tout contact avec un fil
sous tension peut mettre les parties métalliques exposées
de l’outil sous tension et provoquer un choc électrique à
l’utilisateur.
f ) Utilisez toujours une garde longitudinale ou un
guide à bord droit pour effectuer des coupes
longitudinales. Cela permet d’augmenter la précision de
la coupe et de réduire le risque de coincement de la lame.
g ) Utilisez toujours des lames de taille et de forme
adaptées à l’alésage de fixation (par ex. losange ou
rond). Les lames inadaptées aux éléments de fixation sur
la scie tournent de façon excentrique et provoquent des
pertes de contrôle.
h ) N’utilisez jamais des rondelles de lame ou des
boulons endommagés ou inadaptés pour la lame. Les
rondelles et boulons de lame ont été spécialement conçus
pour votre scie, pour des performances et une sûreté de
fonctionnement optimales.
Français
Autres consignes de sécurité concernant
toutes les scies
g ) Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque
vous sciez dans un mur existant ou dans des zones à
l’aveugle. La partie saillante de la lame peut sectionner
des objets susceptibles de provoquer un rebond.
Causes de rebonds et avertissements associés
•
Le rebond est la réaction soudaine d’une lame de scie
restée pincée, coincée ou mal orientée et qui provoque le
soulèvement incontrôlé de la scie hors de la pièce à scier, vers
l’utilisateur.
ʵʵ Si la lame reste pincée ou coincée dans un trait de scie
refermé, elle cale et la réaction du moteur entraîne
rapidement l’outil en arrière, vers l’utilisateur.
ʵʵ Si la lame de scie est tordue ou mal orientée dans la coupe,
les dents sur le bord arrière de la lame peuvent creuser la
surface du bois et ainsi faire remonter la lame hors du trait
de scie et la propulser vers l’utilisateur.
Les rebonds proviennent d’une utilisation impropre de la scie ou de
conditions ou procédures d’exécution incorrectes, et peuvent être
évités en prenant les précautions adéquates énoncées ci-dessous :
a ) Tenez fermement la scie à deux mains et placez
vos bras de manière à pouvoir résister à la force
d'un rebond. Positionnez toujours votre corps d’un
côté ou de l’autre de la lame de scie. Ne vous placez
jamais dans l'alignement de la lame. Un rebond peut
entraîner la scie vers l’arrière mais la force d’un rebond
peut être contrôlée par l’utilisateur à condition de prendre
les précautions nécessaires.
b ) Si la lame se coince ou si la coupe est interrompue
pour une raison quelconque, relâchez la gâchette et
maintenez la scie dans l’ouvrage jusqu’à ce que la
lame se soit complètement arrêtée. N’essayez jamais
de sortir la scie de la pièce ou de la tirer en arrière
tant que la lame de scie n’est pas immobile ou qu’un
rebond reste possible. Effectuez des contrôles et prenez
les mesures correctives adéquates afin de supprimer la
cause du coincement de la lame.
c ) Pour redémarrer une scie coincée dans une pièce,
centrez la lame de scie dans la fente et vérifiez que
ses dents ne sont pas engagées dans la pièce. Si la
lame se coince, elle peut se soulever ou rebondir sur la
pièce à scier au moment du redémarrage de la scie.
d ) Soutenez les grands panneaux afin de minimiser le
risque de rebond causé par une lame de scie coincée.
Les panneaux de grande taille ont tendance à
s’affaisser sous leur propre poids. Les supports doivent
être placés sous le panneau des deux côtés, près de la ligne
de coupe et près des bords du panneau.
e ) N’utilisez pas de lame émoussée ou endommagée.
Les lames émoussées ou mal installées réduisent le trait de
scie entraînant un frottement excessif, la torsion de la lame
et un rebond.
f ) Les leviers de verrouillage pour le réglage de la
profondeur de la lame et du biseau doivent être
bien serrés et fixés avant de scier. Si les réglages de la
lame sautent pendant le sciage, la lame peut se coincer et
provoquer un rebond.
Fonctionnement du carter de protection inférieur
a ) Vérifiez que le carter de protection inférieur se
referme correctement avant chaque utilisation.
N’utilisez pas la scie si le protège-lame inférieur
ne se déplace pas librement et qu'il ne se referme
pas instantanément. Ne fixez et n’attachez jamais
le carter inférieur de protection pour le laisser en
position ouverte. Si, par mégarde, la scie tombe par
terre, le carter inférieur de protection risque d’être
déformé. Soulevez le carter de protection inférieur à
l’aide de la poignée rétractable, assurez-vous qu’il peut
bouger librement et qu’il ne touche ni la lame de scie ni
d’autres pièces de la machine, quel que soit l’angle ou la
profondeur de coupe.
b ) Vérifiez le fonctionnement du ressort du carter de
protection inférieur. Si le carter de protection et le
ressort ne fonctionnent pas correctement, faites-les
réparer avant utilisation. Des pièces endommagées, des
dépôts collants ou des accumulations de débris peuvent
ralentir le fonctionnement du carter de protection inférieur.
c ) Le carter de protection inférieur ne doit être
rétracté à la main que pour effectuer des coupes
spéciales comme des «coupes en plongée» et des
«coupes combinées». Soulevez le carter inférieur de
protection en rétractant la poignée et relâchez-le
dès que la lame de scie est entrée dans la pièce. Pour
toutes les autres opérations de sciage, le carter inférieur de
protection doit fonctionner automatiquement.
d ) Ne placez jamais la scie sur l’établi ou au sol si le
carter inférieur de protection ne recouvre pas la
lame de scie. Une lame sans protection et encore en
mouvement ramène la scie en arrière, sciant tout
sur son passage. Tenez compte du temps nécessaire à la
lame pour s’arrêter une fois l’interrupteur relâché.
Consignes de sécurité supplémentaires pour
les scies circulaires
•
•
AVERTISSEMENT : ne laissez jamais vos habitudes (après
avoir utiliser la scie à de nombreuses reprises) prendre le
pas sur les règles de sécurité. Ayez toujours à l’esprit qu’une
fraction de seconde d’inattention peut suffire à provoquer
de graves blessures.
Utilisez des brides ou un autre moyen pratique pour
fixer et soutenir l'ouvrage sur une plateforme stable.
Tenir l’ouvrage à la main ou contre votre corps le rend instable
et peut conduire à une perte de contrôle.
Positionnez toujours votre corps d’un côté ou de
l’autre de la lame de scie. Ne vous placez jamais dans
l’alignement de la lame. LES REBONDS peuvent provoquer
le tressautement de la lame vers l’arrière (voir Causes des
rebonds et avertissements associés et Rebond).
67
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Évitez de scier des clous. Inspectez et retirez tous les
clous du bois avant de scier.
Assurez-vous toujours que rien ne peut interférer avec le
mouvement du carter de protection inférieur.
Installez le raccord pour l'extraction des poussières sur
la scie avant utilisation.
La vitesse des accessoires doit être au moins égale à celle
recommandée sur l’étiquette d’avertissement de l’outil.
Les disques et les autres accessoires fonctionnant au dessus
de la vitesse nominale peuvent voler en éclats et provoquer
des blessures. Les valeurs nominales des accessoires doivent
toujours être supérieures à la vitesse de l’outil telle qu’indiquée
sur la plaque signalétique de l’outil.
Assurez-vous toujours que la scie est propre avant de l’utiliser.
Cessez toute utilisation de la scie et faites-la
correctement révisée en cas de bruit inhabituel ou de
fonctionnement anormal.
Assurez-vous toujours que tous les composants sont montés et
fixés correctement avant d’utiliser l’outil.
Manipulez toujours la lame de scie avec précaution pendant
son installation et son retrait ou pour retirer la débouchure
en losange.
Attendez toujours que le moteur ait atteint son plein régime
avant de commencer la découpe.
Conservez toujours les poignées sèches, propres et exemptes
d’huile et de graisse. Tenez fermement l’outil à deux mains
pendant la coupe.
Restez vigilant à chaque instant, tout particulièrement lorsque
vous effectuez des taches répétitives et monotones. Vérifiez
toujours la position de vos mains par rapport à la lame.
Tenez vous à l’écart des pièces en extrémité qui peuvent
chuter après avoir été découpées. Elles peuvent être chaudes,
tranchantes et/ou lourdes. De graves blessures pourraient
sinon en résulter.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
68
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres à tous
les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 15 dans le chargeur en vous
assurant qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant
rouge (charge) clignote de façon répétée pour indiquer que
le processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 14 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique un défaut de la batterie en
refusant de s'allumer.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur
un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la
69
Français
batterie ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit
complètement rechargée.
Fixation murale
•
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
•
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres à
toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
70
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou
d’autres liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie endommagés
doivent être renvoyés à un centre de réparation pour y
être recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association
(IATA), les réglementations de l’International Maritime
Français
Dangerous Goods (IMDG) et l’accord européen concernant
le transport international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été
testées conformément à la section 38,3 des recommandations
de l’ONU pour les tests et critères relatifs au transport des
marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLTTM, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes
des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh)
comparées à une seule batterie au wattage-heure plus élevé. Le
fait de répartir l’énergie consommée du bloc en 3 batteries peut
exempter le bloc de certaines réglementations en matière de
transport qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie
consommée est plus élevée.
La puissance en Wh pour
Exemple de marquage pour l’utilisation et
le transport
le transport peut par
exemple être de 3 x 36 Wh,
représentant 3 batteries
de 36 Wh chacune. La
puissance d'utilisation en Wh peut être de 108 Wh (sous
entendue, 1 batterie).
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps
de charge.
e pas mettre en contact avec des
N
objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
R emplacer systématiquement tout
cordon endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
R echarger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La
recharge des blocs batterie différents des
batteries DeWALT appropriées avec un chargeur
DeWALT peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).
71
Français
TRANSPORT (avec cache de transport intégré).
Exemple : Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).
Type de Batterie
Le DCS577 fonctionne avec un bloc batterie de 54 volts.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB546, DCB547.
Consultez les Caractéristiques techniques pour plus
d’informations.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie circulaire à couple élevé
1 Lame de scie circulaire
1Clé pour la lame
1 Raccord pour l’extraction des poussières
2 Vis du raccord pour l’extraction des poussières
1 Bloc batterie Li-ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modèles)
2 Blocs batterie Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modèles)
3 Blocs batterie Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modèles)
1 Notice d’instructions
REMARQUE : les batteries, les chargeurs et les coffrets de
transport ne sont pas fournis avec les modèles N. Les batteries
et les chargeurs ne sont pas fournis avec les modèles NT. Les
modèles B intègrent des batteries avec fonction Bluetooth®.
REMARQUE : la marque et les logos Bluetooth® sont des
marques déposées appartenant à Bluetooth®, SIG, Inc. et
DeWALT les utilise sous licence. Les autres marques et noms
commerciaux appartiennent à leur propriétaires respectifs.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Emplacement de la Date Codée de Fabrication
(Fig. A)
La date codée de fabrication 22 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2018 XX XX
Année de fabrication
72
Description (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Bouton de verrouillage de l’interrupteur à gâchette
2 Interrupteur à gâchette
3 Levier de verrouillage du réglage de profondeur
4 Levier de soulèvement du carter de protection de lame
inférieur
5 Plaque de fond
6 Carter de protection inférieur
7 Indicateur de trait de scie à 0°
8 Indicateur de trait de scie à 45°
9 Levier de réglage du biseau
10 Quart de cercle
11 Bouton de verrouillage de l’axe
12 Poignée principale
13 Poignée auxiliaire
14 Bouton de libération de la batterie
15 Batterie
16 Réglage grossier
17 Réglage précis
18 Indicateurs de trait de scie
19 Vis de serrage de lame
20 Port pour l’aspiration des poussières
21 Clé
22 Code date
Utilisation Prévue
Ces scies circulaires à usage intensif sont conçues pour les
applications professionnelles de découpe du bois. N’UTILISEZ
PAS d’accessoires d’approvisionnement en eau avec cette scie.
N’UTILISEZ PAS de disques ou de lames abrasifs.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ces scies à usage intensif sont des outils électriques de
professionnels.
NE SCIEZ PAS de métal, d’éléments de maçonnerie, de verre,
de revêtements dérivés de matériaux de maçonnerie, de plaque
de ciment, de carrelage ou de plastique avec cette scie.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Français
Crochet de la scie (Fig. C)
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures
graves, n’utilisez pas la scie sans avoir réinstallé le crochet
pivoté sous la plaque de fond.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures
en cas de chute de la scie, assurez-vous que cette dernière
est correctement maintenue à l’aide du crochet servant
à la suspendre sur un chevron, une solive ou tout autre
support surélevé.
Votre scie intègre un crochet de scie 23 qui permet de la
suspendre à une solive, un chevron ou tout autre structure
stable adaptée. Le crochet de scie se replie à plat contre le corps
de l’outil lorsqu’il n’est pas utilisé.
Pour pouvoir utiliser le crochet de scie, poussez dessus pour le
faire pivoter hors de la poignée et qu’il s’enclenche en position.
Pour faire revenir le crochet de scie dans sa position de
rangement, tirez le crochet vers le haut jusqu’à ce qu’il
s’enclenche contre le corps de l’outil.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insérer et retirer le bloc-batterie de l’outil
(Fig. B)
REMARQUE : Assurez-vous que le bloc-batterie 15 est
complètement rechargé.
Pour installer le bloc-batterie dans l’outil
1. Alignez le bloc-batterie 15 avec les rails à l’intérieur de
l’outil (Fig. B).
2. Faites-le glisser jusqu’à ce qu’il se fixe en place dans l’outil et
assurez-vous de bien entendre le clic de verrouillage.
Pour retirer le bloc batterie de l’outil
1. Appuyez sur le bouton de libération 14 et tirez fermement
le bloc-batterie hors de l’outil.
2. Insérez le bloc-batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section Chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie (Fig. B)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge. Une combinaison de trois voyants verts
s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
Régler la profondeur de coupe (Fig. A, D, E)
1. Tenez fermement la scie. Soulevez le levier de verrouillage
du réglage de profondeur 3 pour pouvoir déplacer la
plaque de fond et obtenir la profondeur de coupe voulue.
2. Abaissez le levier de verrouillage du réglage de profondeur
et serrez-le fermement pour verrouiller la profondeur de
coupe avant d’utiliser la scie.
La longueur des repères de coupe sur le côté de la plaque de
fond n’est précise qu’à la plus grande profondeur uniquement.
Le fait de régler la scie à la bonne profondeur de coupe permet
de réduire le frottement de la lame au minimum, d’éliminer la
poussière de coupe d’entre les dents de la lame pour obtenir
une coupe plus régulière et rapide et réduire ainsi les risques
de rebonds.
Pour obtenir la coupe la plus efficace, réglez la profondeur
de sorte que la moitié d’une dent dépasse sous la pièce à
scier (consultez la Figure E). Cette distance est mesurée entre
la pointe de la dent 31 et le bas de la gorge 32 (consultez
l’encart de la Figure E). Ceci permet de maintenir le frottement
de la lame au minimum, d’éliminer la poussière de coupe pour
obtenir une coupe plus régulière et rapide et réduire ainsi
les risques de rebonds. L’une des méthodes pour vérifier que
la profondeur de coupe réglée est bonne est illustrée par la
Figure E. Posez un morceau du matériau que vous prévoyez de
scier le long du côté de la lame, comme illustré, et observez
dans quelle proportion les dents dépassent sous le matériau.
Installer le raccord pour l’extraction des
poussières (Fig. U, V)
AVERTISSEMENT : Le raccord pour l'extraction
des poussières doit être installé sur la scie avant
utilisation.
AVERTISSEMENT : Risque d’inhalation de poussière.
Afin de réduire le risque de blessures, portez TOUJOURS un
masque anti-poussière homologué.
1. Alignez le raccord pour l’extraction des poussières 20 sur le
carter de protection de lame supérieur 34 comme illustré.
2. Insérez les deux vis du raccord pour l’extraction des
poussières 37 dans les trous sur le raccord 36 et dans les
trous dans le carter de protection de lame supérieur 35 ,
comme illustré par la Figure A, et serrez-les.
L’adaptateur pour l’extraction des poussières vous permet de
raccorder l’outil à un extracteur externe, à l’aide soit du système
AirLock™ (DWV9000-XJ), soit d’un raccord d’aspirateur standard
de 35 mm (Fig. V).
AVERTISSEMENT : Utilisez TOUJOURS un aspirateur
conçu conformément aux directives applicables relatives à
l’émission de poussières lors du sciage du bois. La plupart
des tuyaux d’aspirateurs s’adaptent directement sur la
sortie d’aspiration des poussières.
73
Français
Réglage de l’angle du biseau (Fig. A, F)
La plage complète pour le réglage du biseau va de 0° à 53°.
Des crans sont disposés à 22,5° et 45°. L’arc de cercle est gradué
par pas de 1°. À l'avant de la scie se trouve un mécanisme de
réglage de l'angle du biseau composé d'un arc de cercle calibré
10 et d'un levier de réglage du biseau 9 . L’arc de cercle permet
un réglage grossier 16 ou un réglage précis 17 afin d’obtenir la
meilleure des précisions possible pendant la coupe.
Pour régler la scie pour une découpe en biseau
1. Soulevez le levier de réglage du biseau 9 et pivotez la
plaque de fond à l’angle voulu en alignant le pointeur avec
le repère d’angle voulu.
2. Enfoncez le levier de réglage du biseau et serrez-le
fermement pour bloquer l’angle.
Régler la plaque de fond (Fig. F, G)
Votre plaque de fond a été réglée en usine pour garantir que la
lame lui est bien perpendiculaire. Si vous devez réaligner la lame
après une longue période d’utilisation, suivez les instructions
ci-après :
Réglage pour des coupes à 90 degrés
1. Repositionnez le biseau à 0° sur la scie.
2. Placez la scie sur le côté et soulevez le carter de
protection inférieur.
3. Réglez la profondeur de coupe à 51 mm.
4. Desserrez le levier de réglage du biseau (Fig. F, 9 ). Placez
une équerre contre la lame et la plaque de fond, comme
illustré par la Figure G.
5. À l'aide d'une clé à six pans ( 21 , Fig. A), tournez la vis de
réglage ( 25 , Fig. G) sous la plaque de fond jusqu’à ce que la
lame et la plaque de fond soient toutes les deux à fleur avec
l’équerre. Resserrez le levier de réglage du biseau.
Régler le levier de réglage du biseau (Fig. F)
Il se peut que vous souhaitiez régler le levier de réglage du
biseau 9 . Il est possible qu’il se relâche au fil du temps et qu’il
heurte la plaque de fond s’il n’est pas serré.
Pour resserrer le levier :
1. Prenez le levier de réglage du biseau 9 et desserrez l’écrou
de blocage du levier de réglage du biseau ( 24 , Fig. F).
2. Ajustez le levier de réglage d’inclinaison en le tournant dans
la direction souhaitée d’environ 1/8 de tour.
3. Resserrez l’écrou.
Indicateur de trait de scie (Fig. H)
L’avant de la plaque de fond de la scie 5 intègre un indicateur
de trait de scie à 0° 7 et un indicateur de trait de scie à 45°
8 pour les coupes verticales et les coupes en biseau. Les
indicateurs de trait de scie vous permettent de guider la scie le
long des lignes de coupes tracées sur l’ouvrage.
L’indicateur s’aligne avec le côté gauche (extérieur) de la lame de
scie. La lame en mouvement créant la fente ou le «trait de scie»
arrive à la droite de l’indicateur. Placez la scie le long de la ligne
de coupe tracée de façon que la ligne de coupe arrive au niveau
au niveau des chutes ou du surplus. Des indicateurs repères à
74
l’avant de la plaque de fond sont positionnés à des intervalles de
13 mm pour permettre d’autres guidages pendant la coupe.
Des indicateurs de trait de scie 18 se trouvent également
à l’intérieur de la plaque de fond pour conserver la lame à
l’équerre pendant la coupe.
Indicateur de longueur de coupe (Fig. I)
Les repères sur le côté de la plaque de fond 5 indiquent
la longueur de la fente coupée dans le matériau à pleine
profondeur. Les repères sont disposés à intervalles de 3,2 mm.
Outil prêt à recevoir une balise DeWALT
Bluetooth® (Fig. J)
Accessoire en option
AVERTISSEMENT : lisez le manuel d’utilisation de la
balise d’outil DeWALT Bluetooth®.
AVERTISSEMENT : éteignez l'outil et retirez le blocbatterie avant d'installer la balise d'outil DeWALT
Bluetooth®.
AVERTISSEMENT : pour installer ou remplacer une balise
d’outil DeWALT Bluetooth®, n’utilisez que les vis fournies.
Assurez-vous de bien serrer les vis.
Votre outil est équipé de trous de fixation 33 et de fixations,
prévus pour installer une balise d’outil DeWALT Bluetooth®
(DCE041). Vous aurez besoin d’un embout T15 pour installer la
balise. Cette balise d’outil DeWALT a été conçue pour suivre et
localiser les outils électriques, les équipements et les machines
professionnels grâce à l’application DeWALT Tool Connect™.
Pour installer correctement la balise d’outil DeWALT, consultez
le manuel Balise d’outil DeWALT. Pour en savoir plus, consultez
le site :
www.dewalt.com/en-us/jobsite-solutions/tool-connect
FONCTIONNEMENT
Instructions d’utilisation
AVERTISSEMENT : Respectez toujours les consignes de
sécurité et la réglementation applicable.
AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque de
blessures graves, éteignez l’outil et retirez le blocbatterie avant d’effectuer tout réglage ou avant de
retirer/installer tout équipement ou accessoire. Un
démarrage accidentel peut provoquer des blessures.
IMPORTANT : Assurez-vous toujours que le levier de
verrouillage du réglage de profondeur et en position basse
avant d’utiliser la scie.
Position correcte des mains (Fig. K)
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de graves
blessures, respectez TOUJOURS la position des mains
recommandée et illustrée.
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de blessures
graves, maintenez TOUJOURS l’outil fermement afin de
pouvoir anticiper toute réaction soudaine.
La position correcte des mains nécessite une main sur la
poignée principale 12 et l’autre main sur la poignée auxiliaire
Français
13 . Notez que vos mains doivent rester éloignées de la zone
de coupe.
Interrupteur à gâchette (Fig. A)
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de
blessures graves, tenez la scie à deux mains au
démarrage afin d'éviter les rebonds.
Enfoncez la gâchette 2 pour mettre l’outil en marche. Relâchez
la gâchette pour éteindre l’outil.
REMARQUE : Il n’existe aucun moyen sur cet outil de verrouiller
la gâchette en position Marche et vous ne devez jamais la
verrouiller en position Marche de quelque manière que ce soit.
Remplacer les lames (Fig. A, L)
IMPORTANT : La plupart des lames disposent d’un alésage
central rond qui doit être enfoncé pour que l’axe en forme
de losange central soit exposé. Il n’y a que des lames dont le
centre pour l’axe est en losange qui puissent être utilisées avec
cette scie.
AVIS : n’installez jamais une lame sans avoir retirer
la débouchure. Si la lame n’est pas bien insérée elle
peut entrer en contact avec d’autres pièces de la scie et
endommager cette dernière.
Pour retirer la débouchure
AVERTISSEMENT : portez toujours une protection
oculaire. Tous les utilisateurs et les autres personnes
présentes doivent porter une protection oculaire conforme
à ANSI Z87.1.
AVERTISSEMENT : assurez-vous que le levier de
verrouillage du réglage du biseau est bien serré et refixé
après l’avoir utilisé pour retirer la débouchure. Si les
réglages de la lame sautent pendant le sciage, la lame
peut se coincer et provoquer un rebond.
Positionnez l’orifice central ronde la lame dans l’encoche 25 en
haut du levier de réglage du biseau 9 . En tenant fermement
la scie et la lame, tirez jusqu’à ce que la débouchure sorte. Le
centre de l’axe en losange est alors à découvert.
Pour installer la lame (Fig. A, M, N)
1. Desserrez et retirez la vis de serrage de la lame 19 à l’aide
de la clé fournie 21 en la tournant dans le sens des aiguilles
d’une montre comme indiqué par la flèche figurant sur la
rondelle de la bride extérieure 27 .
2. Retirez la rondelle de la bride extérieure 27 .
3. À l'aide du levier de soulèvement du carter de protection
inférieur 4 , relevez le carter de protection inférieur 6 .
IMPORTANT : Au moment de relever le carter de
protection inférieur pour installer la lame, vérifiez l’état et
le fonctionnement du carter de protection inférieur pour
garantir qu’il fonctionne correctement. Assurez-vous qu’il
peut bouger librement et ne qu’il ne touche ni la lame, ni la
plaque de fond, ni aucune autre pièce, quel que soit l’angle
ou la profondeur de coupe.
4. Installez la lame 28 sur l’axe de la scie 29 contre la rondelle
de la bride intérieure 30 , en vous assurant que la lame
tourne dans le bon sens (la flèche indiquant le sens de
rotation sur la lame de scie et les dents doivent pointer dans
la même direction que celle de la flèche indiquant le sens de
rotation sur le carter de protection inférieur).
IMPORTANT : Assurez-vous toujours que le centre de l’axe
en losange sur la lame soit aligné avec le centre de l’axe en
losange surélevé sur la rondelle de la bride extérieure.
REMARQUE : Ne supposez pas que si marquage sur la lame
de scie vous fait face cela indique toujours que la lame est
correctement installée.
5. Placez la rondelle de la bride extérieure 27 sur l’axe de la
scie 29 la grande surface plate contre la lame et l’inscription
sur la rondelle de la bride extérieure vous faisant face,
comme illustré par la Figure N.
6. Vissez la vis de serrage de la lame 19 sur l’axe de la scie à
la main (la vis possède un filetage gauche et elle doit être
tournée dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour
le serrage).
7. Relâchez doucement le levier de soulèvement du carter de
protection inférieur 4 .
8. Appuyez sur le bouton de verrouillage de l’axe 11 tout en
tournant l’axe de la scie à l’aide de la clé pour lame fournie,
jusqu’à ce que le mécanisme de verrouillage de la lame
s’enclenche et que la lame cesse de tourner. À l'aide de la clé
pour lame, serrez fermement la vis de serrage de la lame.
AVIS : n’enclenchez jamais le mécanisme de verrouillage
de la lame lorsque la scie est en marche ou en force pour
arrêter l’outil. Ne mettez jamais la scie en marche lorsque le
mécanisme de verrouillage de la lame est enclenché. Votre
scie pourrait sinon être sérieusement endommagée.
Pour remplacer la lame (Fig. A, N)
1. Appuyez sur le bouton de verrouillage de l’axe 11 tout en
tournant l’axe de la scie à l’aide de la clé pour lame fournie,
jusqu’à ce que le mécanisme de verrouillage de la lame
s’enclenche et que la lame cesse de tourner.
2. Desserrez la vis de serrage de la lame 19 à l’aide de la clé
fournie 21 en la tournant dans le sens des aiguilles d’une
montre comme indiqué par la flèche Figurant sur la rondelle
de la bride extérieure 27 .
3. Retirez la rondelle de la bride extérieure 27 .
4. À l'aide du levier de soulèvement du carter de protection
inférieur 4 , relevez le carter de protection inférieur. Retirez
la lame usagée et jetez-la de façon appropriée.
5. Installez la lame neuve telle que décrit plus haut.
6. Nettoyez toute trace de poussière de coupe qui pourrait
s’être accumulée dans le carter de protection ou la zone de
la rondelle de la bride. Contrôlez l’état et le fonctionnement
du carter de protection inférieur tel que précédemment
mentionné. Ne lubrifiez pas cette zone.
7. Choisissez la lame appropriée à l’application (consultez
Lames). Utilisez toujours des lames de la bonne taille
(diamètre de 190 mm) et dont le trou central a la bonne
taille et la bonne forme pour être installé sur l’axe de
la scie. Assurez-vous toujours que la vitesse maximum
recommandée (tr/min) sur la lame de scie est égale ou
supérieure à la vitesse (tr/min) de la scie.
75
Français
Carter de protection inférieur
AVERTISSEMENT : le carter de protection inférieur
est un dispositif de sécurité qui réduit le risque
de graves blessures. N'utilisez jamais la scie
si le carter de protection inférieur est absent,
endommagé, mal monté ou s'il ne fonctionne
pas correctement. Ne vous fiez pas au carter de
protection inférieur pour vous protéger dans toutes
les circonstances. Votre sécurité dépend du respect
de tous les avertissements et des précautions, ainsi
que de l'utilisation correcte de la scie. Contrôlez
que le carter de protection inférieur se referme
correctement avant chaque utilisation,comme décrit
dans la section Consignes de sécurité concernant toutes
les scies. Si le carter de protection inférieur est absent
ou s’il ne fonctionne pas correctement, faites d’abord
réviser la scie avant de l’utiliser. Afin de garantir la
sûreté et la fiabilité du produit, les réparations, la
maintenance et les réglages doivent être effectués
par un centre d’assistance agréé ou un autre
réparateur agréé qui utilisent toujours des pièces de
rechange d’origine.
Lames
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures,
portez toujours une protection oculaire. Le carbure est
un matériau dur, mais cassant. Les corps étrangers
dans l’ouvrage comme les fils ou les clous par exemple
peuvent fissurer ou briser les pointes. N’utilisez la scie que
si son carter de protection adapté est en place. Installez
correctement la lame en respectant le sens de rotation
avant l’utilisation et utilisez toujours une lame propre et
bien affûtée.
N’utilisez pas de disques ou de lames abrasifs. Une lame
émoussée engendre une coupe lente et inefficace provoquant
la sur-sollicitation du moteur de la scie, un excès d’éclats et
qui augmente les risques de rebonds. Consultez le tableau
ci-dessous pour savoir quelle taille de lame de rechange est
adaptée à votre modèle de scie.
DCS577
Lame
Diamètre
Dents
Application
DT40270
190 mm
24
Utilisation générale Découpe du bois
DT40271
190 mm
36
Découpe de contreplaqué
Rebond
Le rebond est une réaction soudaine d’une lame de scie restée
accrochée, coincée ou mal orientée. La scie qui n’est plus
sous contrôle sort de la pièce et est projetée vers l’utilisateur.
Si la lame reste accrochée ou coincée dans la fente sciée qui
se ferme, elle se bloque et la force du moteur ramène l’outil
rapidement vers l’utilisateur. Si la lame de scie est tordue ou mal
orientée dans la coupe, les dents sur le bord arrière de la lame
peuvent creuser la surface du bois et ainsi faire remonter la lame
hors du trait de scie et la propulser vers l’utilisateur.
76
Les rebonds peuvent se produire plus fréquemment lorsque
l’une des conditions suivantes est remplie.
1. OUVRAGE MAL SOUTENU
a. L’affaissement ou le soulèvement de l’ouvrage peut
entraîner un pincement de la lame et conduire à un
rebond (Fig. Q).
b. Scier une pièce soutenue uniquement par ses extrémités
extérieures ne peut que provoquer des rebonds. Si
l’ouvrage s’affaisse il fléchit et se referme sur le trait de
scie en pinçant la lame.
c. Scier une pièce en porte-à-faux ou en suspension de bas
en haut à la verticale peut provoquer des rebonds. La
partie coupée de l’ouvrage peut pincer la lame.
d. Scier de longues bandes fines (pour les coupes
longitudinales) peut provoquer des rebonds. La bande
sciée peut s’affaisser ou vriller et se refermer sur le trait de
scie en pinçant la lame.
e. L’accrochage du carter de protection inférieur sur
une surface au-dessous de l’ouvrage peut réduire
temporairement le contrôle de l’utilisateur. La scie peut se
soulever partiellement hors de la coupe et augmenter les
probabilités de torsion de la lame.
2. RÉGLAGE DE PROFONDEUR DE COUPE INCORRECT SUR
LA SCIE
a. Pour obtenir le meilleur résultat de coupe possible, la
lame doit dépasser suffisamment pour n’exposer que
la moitié des dents, comme illustré par la Figure E. Cela
permet à la plaque de fond de soutenir la lame et de
réduire les risques de torsion et de pincement dans
l’ouvrage. Consultez la section intitulée Réglage de la
profondeur de coupe.
3. TORSION DE LA LAME (MAUVAIS ALIGNEMENT DANS
LA COUPE)
a. Pousser plus pour scier un nœud, un clou ou une zone à
grain plus dur peut provoquer la torsion de la lame.
b. Tenter de tourner la scie dans la coupe (tenter de revenir
sur la ligne marquée) peut provoquer la torsion de
la lame.
c. Se pencher pour utiliser la scie ou utiliser la scie sans
la contrôler fermement à l’aide de son corps (être en
déséquilibre) peut provoquer la torsion de la lame.
d. Changer le position de ses mains ou de son corps
pendant la coupe peut provoquer la torsion de la lame.
e. Faire reculer la scie pour libérer la lame peut provoquer la
torsion de la lame.
4. MATIÈRES NÉCESSITANT UNE ATTENTION
PARTICULIÈRE
a. Bois humide
b. Bois vert (les matériaux fraîchement coupés ou non
séchés au four)
c. Le bois compressé (les matériaux traités avec des produits
chimiques de préservation ou anti-putréfaction)
5. UTILISATION DE LAMES ÉMOUSSÉES OU SALES
a. Les lames émoussées causent une charge plus
importante sur la scie. Pour compenser, l’utilisateur
Français
pousse habituellement plus fort ce qui charge encore
plus l’appareil et favorise la torsion de la lame dans
la fente. Les lames usées peuvent aussi avoir un
dégagement du corps insuffisant ce qui augmente les
risques de coincement et augmente la charge.
6. SOULÈVEMENT DE LA SCIE POUR LES COUPES EN
BISEAU
a. Les coupes en biseau nécessitent une attention
particulière de la part de l’utilisateur à utiliser les bonnes
techniques de coupe – concernant notamment le
guidage de la scie. L’angle de la lame par rapport à
la plaque de fond tout comme une surface de lame
plus importante pénétrant dans la matière sont deux
facteurs qui augmentent le risque de coincement et de
désalignement (torsion) possibles de la lame.
7. REPRISE D'UNE COUPE AVEC LES DENTS DE LA LAME
COINCÉES CONTRE LE MATÉRIAU
a. La scie doit être amenée à la vitesse de coupe maximale
avant de commencer une coupe ou de reprendre une
coupe si l’appareil a été arrêté avec la lame dans la fente.
Le non-respect de cette consigne eut entraîner un calage
et un rebond.
Toutes les autres conditions susceptibles de provoquer un
pincement, un coincement, une torsion ou un désalignement
de la lame peuvent provoquer un rebond. Consultez les
sections sur les réglages et le fonctionnement pour connaître le
procédures et les techniques qui permettent de minimiser les
risques de rebonds.
Soutien de l’ouvrage (Fig. O–Q)
AVERTISSEMENT : Il est important de correctement
soutenir l’ouvrage et de fermement tenir la scie afin
d’éviter toute perte de contrôle qui provoquerait de graves
blessures. Le Figure O illustre le bon maintien de l’outil avec
les mains. Tenez fermement la scie à deux mains et placez
votre corps et vos bras de manière à pouvoir résister à la
force d’un rebond.
La Figure O illustre la bonne position. Notez que vos mains
doivent rester éloignées de la zone de coupe. Afin d’éviter les
rebonds, soutenez TOUJOURS les planches ou les panneaux
PRÈS de la ligne de coupe (Fig. P). NE soutenez PAS les planches
ou les panneaux loin de la ligne de coupe (Fig. Q).
Placez l’ouvrage avec son «bon» côté, celui qui importe le plus,
tourné vers le bas. La scie coupe vers le haut de sorte que
tous les éventuels éclats sont créés sur le surface de l’ouvrage
tournée vers le haut pendant la coupe.
Scier (Fig. O)
AVERTISSEMENT : ne tentez jamais d’utiliser cet outil
en le posant à l’envers sur une surface de travail et en
amenant l’ouvrage sur l’outil. Fixez toujours solidement
l’ouvrage et portez l’outil sur l’ouvrage en tenant
fermement l’outil des deux mains, comme illustré par la
Figure O.
Placez la partie la plus large de plaque de fond de la scie sur
la partie de l’ouvrage qui est solidement soutenue et non sur
la section qui doit chutée après la coupe. À titre d'exemple, la
Figure O illustre la manière CORRECTE de scier l’extrémité d’une
planche. Fixez toujours l’ouvrage. N’essayez pas de maintenir les
petites pièces à la main ! Pensez à soutenir les pièces en porteà-faux et en suspension. Soyez prudent pour scier des pièces par
les dessous.
Assurez-vous que la scie est à plein régime avant que la lame
ne touche la pièce à scier. Démarrer la scie alors que la lame
est contre la pièce à scier ou pousser la scie vers l’avant dans le
trait de coupe peut provoquer un rebond. Poussez la scie vers
l’avant à une vitesse permettant à la lame de scier sans forcer. La
dureté et la rigidité peuvent varier même au sein d’une même
pièce et les sections noueuse ou humides peuvent sur-solliciter
la scie. Si cela se produit, poussez la scie plus lentement, mais
suffisamment pour la faire fonctionner sans diminuer trop
le régime. Si vous forcez sur la scie, cela peut engendrer des
coupes irrégulières, imprécises, des rebonds et la surchauffe
du moteur. Si la coupe commence à s’éloigner de la ligne de
coupe, ne tentez pas de forcer pour la faire revenir. Relâchez
l’interrupteur et laissez la lame s’immobiliser totalement. Vous
pouvez ensuite retirer la scie, visez à nouveau et démarrer une
nouvelle coupe légèrement à l’intérieur de la mauvaise coupe.
Dans tous les cas, retirez la scie si vous devez décaler la coupe.
Forcer la correction à l’intérieur d’une coupe peut faire caler la
scie et provoquer un rebond.
SI LA SCIE CALE, RELÂCHEZ LA GÂCHETTE ET RECULEZ LA SCIE
JUSQU’À CE QU’ELLE SE LIBÈRE. ASSUREZ-VOUS QUE LA LAME
EST DROITE DANS LA COUPE ET DÉGAGÉE DU BORD DE COUPE
AVANT DE REDÉMARRER.
Lorsque la coupe est terminée, relâcher la gâchette et laisser
la lame s’immobiliser avant de soulever la scie de l’ouvrage.
Lorsque vous soulevez la scie, le carter de protection
télescopique à ressort se referme automatiquement sous
la lame. N’oubliez pas que la lame est sinon toujours à nu.
N’avancez jamais les mains sous l’ouvrage pour quelque
raison que ce soit. Si vous devez relever le carter de protection
télescopique à la main (comme pour la découpe de cavités par
exemple), utilisez toujours le levier de soulèvement.
REMARQUE : Si vous sciez de fines bandes, faites attention à
vous assurer que les petites pièces découpées n’accrochent pas
à l’intérieur du carter de protection inférieur.
Coupes longitudinales (Fig. R, S)
La coupe longitudinale est une opération consistant à couper
des planches larges en bandes plus étroites en les coupant
dans le sens de la longueur. Le guidage à la main est plus
difficile pour ce type de coupes et l’utilisation d’un guide de
coupe longitudinale DeWALT DW3278 ou d’un guide de coupe
longitudinale à deux raccords DWS5100 est recommandée.
Découpes de cavités (Fig. T)
AVERTISSEMENT : n'attachez jamais le carter de
protection en position relevée. Ne déplacez jamais
la scie vers l'arrière pour découper des cavités. Cela
pourrait entraîner un soulèvement de la machine
hors de la surface de l'ouvrage et provoquer
des blessures.
Une découpe de cavité est une découpe réalisée dans un
plancher, un mur ou toute autre surface plane.
77
Français
1. Réglez la plaque de fond de la scie de façon que la lame scie
à la profondeur voulue.
2. Inclinez la scie vers l’avant et reposez l’avant de la plaque de
fond sur l’ouvrage.
3. À l'aide du levier de soulèvement, relevez le carter de
protection inférieur en position haute. Abaissez l’arrière de la
plaque de fond jusqu’à ce que les dents de la lame touchent
presque la ligne de coupe.
4. Relâchez le carter de protection (son contact avec l’ouvrage
lui permet de rester en position et de s’ouvrir librement au
démarrage de la coupe). Retirez la main du levier du carter
de protection et tenez fermement la poignée auxiliaire 13
comme illustré par la Figure T. Positionnez votre corps et
votre bras de façon à vous permettre de résister à un rebond
le cas échéant.
5. Assurez-vous que la lame ne touche pas la surface à scier
avant de démarrer la scie.
6. Démarrez le moteur et abaissez graduellement la scie
jusqu’à ce que sa plaque de fond repose à plat sur la pièce
à scier. Faites avancer la scie le long de la ligne de coupe
jusqu’à ce que la coupe soit terminée.
7. Relâchez la gâchette et laissez la lame s’immobiliser
complètement avant de retirer la lame de la pièce.
8. Au démarrage de chaque nouvelle coupe, répétez les
opérations ci-dessus.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
78
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
Italiano
SEGA CIRCOLARE CORDLESS A COPPIA ELEVATA
DCS577
Congratulazioni!
Dichiarazione di conformità CE
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Direttiva Macchine
Dati Tecnici
Sega circolare cordless a coppia elevata
DCS577
Tensione
Tipo
Tipo di batterie
Diametro lama
Velocità a vuoto/nominale
Regolazione dell'angolo di inclinazione
Profondità massima di taglio
Peso (senza blocco batteria)
VDC
mm
min-1
grado
mm
kg
DCS577
54
1
Li-Ion
190
5800
53
65
5,0
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745-2-5:
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
84
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
95
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
Valore di emissione delle vibrazioni ah,W =
Incertezza K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
29.06.2018
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
79
Peso
Italiano
Batterie
Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)
Cat #
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
80
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
Italiano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a ) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
b ) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
L’utilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d’incendio.
c ) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. Il corto
circuito dei terminali della batteria può provocare ustioni
o un incendio.
d ) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
6) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Istruzioni di sicurezza valide per tutte
le segatrice
Procedure di taglio
PERICOLO:
a ) Tenere le mani lontane dalla zona di taglio e dalla
lama. Tenere la seconda mano sulla leva ausiliaria
o sull’alloggiamento del motore. Impugnando la
segatrice con entrambe le mani, si evitano tagli alle stesse.
b ) Non sporgersi sotto il pezzo da lavorare. Nella zona
al di sotto del pezzo in lavorazione la calotta di protezione
non presenta alcuna protezione contro la lama da taglio.
c ) Regolare la profondità di taglio allo spessore del
pezzo da lavorare. Sotto al pezzo dovrebbe essere visibile
meno di un dente completo della lama.
d ) Non tenere mai il pezzo da tagliare in mano o
appoggiato sulla coscia. Assicurare il pezzo in
lavorazione su una base di sostegno stabile. Per
ridurre al minimo il pericolo di un contatto con il corpo,
la possibilità di un blocco della lama da taglio oppure la
perdita del controllo, è importante fissare bene il pezzo
in lavorazione.
e ) Tenere l’elettroutensile solo afferrando
l’impugnatura isolata se vi è la possibilità che la
sega possa venire a contatto di cavi nascosti o del
proprio cavo. Il contatto con un cavo sotto tensione
trasmette la corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’utensile e può provocare la folgorazione
dell’operatore.
f ) Durante la segatura in lungo usare sempre un
supporto di segatura dalla guida con estremità ad
angolo retto. In questo modo è possibile migliorare la
precisione del taglio riducendo il pericolo che la lama
possa incepparsi.
81
Italiano
g ) Usare sempre lame delle dimensioni e forme
corrette (diamante piuttosto che rotondo) dei fori di
sostegno. Lame per segatrici non adatte ai relativi pezzi di
montaggio, avranno una rotazione eccentrica causando
la perdita di controllo dell’apparato elettrico.
h ) Mai usare rondelle di bulloni danneggiate o di lame
non corrette. Le rondelle e le viti per lama da taglio sono
appositamente previste per la vostra segatrice e sono
state realizzate per raggiungere prestazioni ottimali e la
massima sicurezza di utilizzo.
Ulteriori istruzioni di sicurezza valide per
tutte le segatrici
Cause del contraccolpo e relative avvertenze
•
Un rimbalzo è la reazione improvvisa provocata da una lama
da taglio rimasta agganciata, che si blocca oppure che non
è stata regolata correttamente comportando un movimento
incontrollato della sega che sbalza dal pezzo in lavorazione e
si sposta in direzione dell’operatore.
ʵʵ Quando la lama viene pinzata o impigliata saldamente
dalla chiusura della tavola, la lama si ferma e la reazione
del motore spinge l’unità rapidamente indietro verso
l’operatore.
ʵʵ Se la lama rimane avvolta o non allineata nel taglio, i
denti all’estremità posteriore della lama possono scavare
nella superficie superiore del legno facendo uscire la lama
dal banco e facendola saltare verso l’operatore.
Il rimbalzo è il risultato di un uso sbagliato della sega e/o di metodi
o condizioni di lavoro scorretti e può essere evitato prendendo le
appropriate precauzioni come descritto di seguito:
a ) Afferrare saldamente la sega con entrambe le mani
e posizionare le braccia in modo da poter far fronte
ai contraccolpi. Posizionare il corpo su ambo i lati
della lama, ma non in linea con la lama. In caso di
un rimbalzo, la sega circolare può balzare all’indietro;
comunque, prendendo delle misure adatte l’operatore può
essere in grado di controllare il rimbalzo.
b ) Quando la lama si inceppa, oppure quando per
una qualsiasi ragione si interrompe l’operazione
di taglio, rilasciare la levetta e tenere la sega
immobile nel pezzo fino a quando la lama di arresta
del tutto. Mai tentare di rimuovere la sega dal
lavoro o tirare la sega indietro mentre la lama è
in movimento o si potrebbe verificare il rimbalzo.
Esaminare e prendere azioni correttive per eliminare le
cause che inceppano la lama.
c ) Volendo avviare nuovamente una segatrice che
ancora si trova nel pezzo in lavorazione, centrare
la lama nella fessura del taglio ed accertarsi
che la dentatura della segatrice non sia rimasta
agganciata nel pezzo in lavorazione. Se la lama della
sega si inceppa, potrebbe fuoriuscire dal pezzo o causare
un contraccolpo quando la sega viene riavviata.
d ) Supportare i pannelli grandi per minimizzare il
rischio che la lama rimanga pinzata e provochi il
82
rimbalzo. I pannelli più grandi tendono a incurvarsi
sotto il loro stesso peso. Sotto tali pannelli, è necessario
inserire da entrambi i lati dei supporti idonei, sia lungo la
linea di taglio che lungo i bordi.
e ) Non usare lame spuntate o danneggiate. Lame
spuntate o posizionate male producono un taglio stretto
causando un attrito eccessivo, l’inceppamento della lama
e dei contraccolpi.
f ) La profondità della lama e la regolazione delle leve
di blocco dello smusso devono essere strette e sicure
prima di eseguire il taglio. Se la regolazione della lama
cambia durante il taglio, si possono causare inceppamenti
e contraccolpi.
g ) Prestare una maggiore attenzione quando si
praticano dei tagli con la sega in pareti esistenti o in
altre zone con scarsa visibilità. La lama da taglio che
inizia il taglio su oggetti nascosti può bloccarsi e provocare
un rimbalzo.
Funzione della protezione inferiore
a ) Verificare che la protezione inferiore si chiuda
correttamente prima di ciascun utilizzo. Non
adoperare la sega se la protezione inferiore non si
muove liberamente e si chiude istantaneamente.
Mai bloccare oppure legare la calotta di protezione
inferiore in posizione aperta. Se la segatrice
dovesse accidentalmente cadere a terra è possibile
che la calotta di protezione inferiore subisca una
deformazione. Operando con la leva di ritorno, aprire
la calotta di protezione ed accertarsi che possa muoversi
liberamente in ogni angolazione e profondità di taglio
senza toccare né la lama né nessun altro pezzo.
b ) Controllare il funzionamento della molla della
protezione inferiore. Se la protezione e la molla
non funzionano bene, devono essere riparati prima
dell’uso. Componenti danneggiati, depositi di sporcizia
appiccicosi oppure accumuli di trucioli comportano
una riduzione della funzionalità della calotta inferiore
di protezione.
c ) La protezione inferiore deve essere ritratta
manualmente solo per tagli speciali come quelli “a
tuffo” e quelli “compositi. Sollevare la protezione
inferiore mediante la leva di ritorno e rilasciarla
non appena la lama da taglio sarà penetrata
nel pezzo in lavorazione. Nel caso di ogni altra
operazione di taglio, la calotta inferiore di protezione deve
funzionare automaticamente.
d ) Osservare sempre che la protezione inferiore copra
la lama prima di appoggiare la sega sul banco o
pavimento. Una lama da taglio non protetta ed
ancora in fase di arresto sposta la segatrice in senso
contrario a quello della direzione di taglio e taglia
tutto quello che incontra. Tenere quindi sempre in
considerazione la fase di arresto della segatrice.
Italiano
Ulteriori istruzioni di sicurezza specifiche per
le seghe circolari
•
•
AVVERTENZA: non lasciare che la familiarità (acquisita
con l’uso frequente della sega) sostituisca le regole di
sicurezza. Ricordare sempre che basta una frazione di
secondo per infliggere lesioni gravi.
Usare morse o altri metodi pratici per fissare e bloccare
il pezzo da lavorare ad una piattaforma stabile. Tenere il
lavoro con le mani o contro il corpo non assicura la stabilità e
potrebbe portare ad una perdita del controllo.
Tenere il corpo posizionato su ambo i lati della lama, ma
non in linea con la lama. Il CONTRACCOLPO potrebbe far
saltare la sega all’indietro (vedere Cause del contraccolpo e
Avvertenze correlate e Contraccolpo).
Evitare di tagliare chiodi. Ispezionare e rimuovere tutti i
chiodi dal legno prima del taglio.
Assicurarsi sempre che nulla interferisca con il
movimento della protezione della lama inferiore.
Installare la porta di aspirazione polveri sulla sega
prima dell'uso.
Gli accessori devono avere una velocità nominale
almeno pari a quella raccomandata sull’etichetta di
avvertenza dell’apparato. Le mole e gli altri accessori
che funzionano a una velocità superiore a quella nominale
potrebbero staccarsi e provocare lesioni. Le velocità nominali
degli accessori devono essere sempre superiori alla suddetta
velocità dell’apparato come riportata sulla targhetta
dell’apparato.
Assicurarsi sempre che la sega sia pulita prima di utilizzarla.
Interrompere l’uso di questa sega e sottoporla a una
riparazione adeguata se si verificano rumori insoliti o
operazioni anomale.
Assicurarsi sempre che tutti i componenti siano montati
correttamente e saldamente prima di utilizzare l’apparato.
Maneggiare sempre con cura la lama della sega durante
il montaggio o la rimozione o quando si rimuove il
foro diamantato.
Attendere sempre che il motore abbia raggiunto la massima
velocità prima di iniziare un taglio.
Tenere sempre gli organi di comando puliti asciutti e privi di
olio o grasso. Tenere saldamente l’elettroutensile con entrambe
le mani durante l’uso.
Stare sempre all’erta in ogni momento, soprattutto durante le
operazioni ripetitive e monotone. Fare sempre attenzione alla
posizione delle mani rispetto alla lama.
Stare lontani dai pezzi terminali che potrebbero cadere dopo
il taglio. Potrebbero essere incandescenti, affilati e/o pesanti.
Potrebbero verificarsi lesioni gravi a persone.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
83
Italiano
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
84
•
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. B)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 15 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 14 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa e non
si illuminerà.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Italiano
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse
scattare il Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso,
riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché non è
completamente carica.
Montaggio a parete
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o
i fumi.
•
•
•
•
•
•
•
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il
pacco batteria potrebbe rompersi e provocare gravi
lesioni personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere
in piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
85
Italiano
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo
europeo concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio
sono state testate conformemente alla sezione 38,3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri per il
Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLTTM
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso
e Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie
da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle
sono elettricamente scollegate
all’interno del pacco risultando in
3 batterie con un wattora più
basso (Wh) rispetto a 1 batteria
con un wattora superiore. La quantità superiore di 3 batterie con
un wattora inferiore può esentare il pacco da determinate
86
norme di spedizione imposte sulle batterie con
wattora superiore.
Esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
Per esempio, la
classificazione di Trasporto e trasporto
Wh potrebbe indicare
3 x 36 Wh, ovvero 3
batterie di 36 Wh ciascuna.
La classificazione di Utilizzo Wh potrebbe indicare 108 Wh
(1 batteria implicita).
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Solo per uso interno.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
Italiano
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
C
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Non bruciare il pacco batteria.
Descrizione (Fig. A)
UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con
108 Wh).
TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh
(3 batterie di 36 Wh).
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Pulsante di blocco dell’interruttore di azionamento
2 Interruttore di azionamento
3 Leva di bloccaggio della regolazione della profondità
4 Leva di azionamento della protezione inferiore
5 Piastra di base
6 Protezione inferiore
7 Indicatore di taglio 0˚
8 Indicatore di taglio 45˚
9 Leva di regolazione del taglio inclinato
10 Quadrante angolare
11 Pulsante di blocco dell’alberino
12 Impugnatura principale
13 Impugnatura ausiliaria
14 Pulsante di rilascio batteria
15 Batteria
16 Regolazione grossolana
17 Regolazione fine
18 Indicatori di taglio
19 Vite fissaggio lama
20 Porta di aspirazione polveri
21 Chiave
22 Codice data
Tipo batterie
Il modello DCS577 funziona con un pacco batteria da 54 volt.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB546, DCB54.
Fare riferimento a Dati Tecnici per ulteriori informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Sega circolare a coppia elevata
1 Lama della sega circolare
1 Chiave della lama
1 Porta di aspirazione polveri
2 Viti di fissaggio porta di aspirazione polveri
1 Pacco batteria Li-Ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelli)
2 Pacchi batteria Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelli)
3 Pacchi batteria Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelli)
1 Manuale di istruzioni
NOTA: I pacchi batteria, i caricabatterie e le cassette di trasporto
non sono inclusi nei modelli N. I pacchi batteria e i caricabatterie
non sono inclusi nei modelli NT. I modelli B includono i pacchi
batteria Bluetooth®.
NOTA: il marchio Bluetooth® e i logo sono marchi registrati
di proprietà di Bluetooth®, SIG, Inc. e l’utilizzo di tali marchi
da parte di DeWALT è concesso in licenza. Altri marchi e nomi
commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Il codice data 22 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2018 XX XX
Anno di fabbricazione
Utilizzo Previsto
Queste seghe circolari per uso intensivo sono progettate per
applicazioni di taglio professionale del legno. NON utilizzare
attacchi dell’acqua con questa sega. NON usare mole o
lame abrasive.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Queste seghe per uso intensivo sono apparati elettrici
professionali.
NON IMPIEGARE la sega per tagliare metalli, prodotti in
muratura, vetro, vetrocemento, piastrelle o plastica.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
87
Italiano
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Gancio della sega (Fig. C)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, non utilizzare la sega con il gancio ruotato sotto
la piastra di base.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni dovute alla
caduta della sega su operatori o astanti, assicurarsi che
la sega sia supportata in modo sicuro quando si utilizza il
gancio per appendere la sega a una trave, a un travetto o
a un altro supporto rialzato.
La sega è munita di un comodo gancio per sega 23 che
consente alla sega di essere appesa a un travetto, a una trave o
a un’altra struttura adatta e stabile. Il gancio della sega si ripiega
piatto contro il corpo dell’utensile quando non viene utilizzato.
Per utilizzare il gancio della sega, spingere verso il basso il
gancio per ruotarlo lontano dall’impugnatura fino a quando non
si blocca in posizione.
Per riportare il gancio della sega nella posizione di
conservazione, tirare il gancio verso l’alto finché non si innesta
contro il corpo dell’utensile.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del pacco batteria
dall’utensile (Fig. B)
NOTA: assicurarsi che il pacco batteria 15 sia
completamente carico.
Installazione della batteria all’interno
dell’impugnatura dell’utensile
1. Allineare il pacco batteria 15 alle guide all’interno
dell’utensile (Fig. B).
2. Farlo scorrere nella macchina finché non è saldamente
alloggiato all’interno dell’utensile e assicurarsi di avvertire lo
scatto del blocco in posizione.
Rimozione del pacco batteria dall’utensile
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 14 ed estrarre la
batteria dall’utensile tirandola con decisione.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello di carica
(Fig. B)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore
del livello di carica, costituito da tre spie a LED verdi che si
illuminano mostrando il livello di carica residua della batteria.
88
Per azionare l’indicatore del livello di carica, tenere premuto il
rispettivo pulsante. Una combinazione di tre spie LED verdi si
illumina per indicare il livello di carica residua. Quando il livello
di carica nella batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, le
spie dell’indicatore non si illuminano e sarà necessario ricaricare
la batteria.
NOTA: l’indicatore del livello di carica mostra solamente il
livello di carica residua della batteria. Non indica la funzionalità
dell’elettroutensile ed è soggetto a variazioni in base ai
componenti del prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utilizzatore finale.
Regolazione della profondità di taglio
(Fig. A, D, E)
1. Tenere saldamente la sega. Sollevare la leva di bloccaggio
della regolazione della profondità 3 per spostare la piastra
di base per ottenere la profondità di taglio desiderata.
2. Abbassare la leva di bloccaggio della regolazione della
profondità e serrare saldamente per bloccare la profondità di
taglio prima di utilizzare la sega.
La lunghezza dei contrassegni di taglio sul lato della piastra
di base è accurata soltanto alla massima profondità di taglio.
L’impostazione della sega alla giusta profondità di taglio riduce
al minimo l’attrito della lama, rimuove la segatura tra i denti
della lama, accelera e uniforma il taglio e riduce la possibilità
di contraccolpi.
Per l’azione di taglio più efficace, impostare la regolazione della
profondità in modo tale che la metà di un dentino della lama
sporga al di sotto del materiale da tagliare (fare riferimento alla
Figura E). Questa distanza va dalla punta del dentino 31 al
fondo della gola 32 (fare riferimento all’inserto della Figura E).
Questo minimizza l’attrito della lama, rimuove la segatura dal
taglio, accelera e uniforma il taglio e riduce l’evenienza di un
contraccolpo. Un metodo per verificare la corretta profondità di
taglio è mostrato in Figura E. Disporre un pezzo del materiale
che si intende tagliare lungo il lato della lama, come indicato, e
osservare di quanto il dentino sporge oltre il materiale.
Fissaggio della porta di aspirazione polveri
(Fig. U, V)
AVVERTENZA: la porta di aspirazione polveri deve
essere installata sulla sega prima dell'uso.
AVVERTENZA: rischio di inalazione delle polveri. Per
ridurre il rischio di lesioni alle persone, indossare SEMPRE
una maschera anti-polvere approvata.
1. Allineare la porta di aspirazione polveri 20 sulla protezione
della lama superiore 34 come raffigurato.
2. Inserire le due viti di fissaggio della porta di aspirazione
polveri 37 attraverso i fori sulla porta di aspirazione polveri
36 e nei fori della protezione superiore della lama 35 come
illustrato nella Figure A, e serrarle saldamente.
L’adattatore per l’aspiratore polveri consente di collegare
l’utensile a un aspiratore per le polveri esterno, utilizzando il
sistema AirLock™ (DWV9000-XJ), o un accessorio di aspirazione
della polvere con diametro di 35 mm (Fig. V).
AVVERTENZA: quando si sega del legno, impiegare
SEMPRE aspiratori per polveri conformi alle direttive
pertinenti relative alle emissioni di polveri. I flessibili della
maggior parte degli aspiratori per polveri più diffusi si
innestano direttamente nella bocchetta per l’aspirazione
delle polveri.
Regolazione dell’angolo di inclinazione
(Fig. A, F)
L’intera gamma della regolazione del taglio inclinato va da
0˚ a 53˚. Sono posizionati dei denti d’arresto a 22,5° e 45°.
Il quadrante angolare è graduato in incrementi di 1˚. Sulla
parte anteriore della sega vi è un meccanismo di regolazione
dell’angolo di inclinazione che consiste in un quadrante
angolare calibrato 10 e in una leva di regolazione del taglio
inclinato 9 . Il quadrante angolare consente una regolazione
grossolana 16 o una regolazione fine 17 per ottenere una
migliore precisione nel taglio.
Impostazione della sega per un taglio inclinato
1. Sollevare la leva di regolazione del taglio inclinato
9 e inclinare la piastra di base all’angolazione
desiderata allineando l’indicatore al contrassegno
dell’angolo desiderato.
2. Spingere verso il basso la leva di regolazione del taglio
inclinato e serrare saldamente per bloccare l’angolo.
Italiano
Indicatore di taglio (Fig. H)
La parte anteriore della piastra di base della sega 5 ha un
indicatore di taglio 0˚ 7 e un indicatore di taglio 45˚ 8 per il
taglio verticale e inclinato. Gli indicatori di taglio consentonp di
guidare la sega lungo le linee di taglio contrassegnate sul pezzo
da lavorare.
L’indicatore è allineato con il lato sinistro (esterno) della lama.
La lama in movimento che pratica la scanalatura o il taglio cade
a destra dell’indicatore. Posizionare la sega lungo la linea di
taglio segnata a matita in modo che la fessura di taglio cada nel
materiale di scarto o in eccesso. Gli indicatori di marcatura sulla
parte anteriore della piastra di base sonoa intervalli di 13 mm
per ulteriori guide di taglio.
Gli indicatori di taglio 18 si trovano anche all’interno della
piastra di base per mantenere la sega a filo durante il taglio.
Indicatore della lunghezza di taglio (Fig. I)
I contrassegni sul lato della piastra di base 5 mostrano la
lunghezza della scanalatura che viene tagliata nel materiale alla
massima profondità del taglio. I contrassegni sono a incrementi
di 3,2 mm.
Predisposto per l’applicazione della
Targhetta per utensili DeWALT Bluetooth®
(Fig. J)
Regolazione della piastra di base (Fig. F, G)
Accessorio opzionale
La piastra di base è impostata in fabbrica in modo da garantire
che la lama sia perpendicolare alla piastra di base. Se, dopo
un uso prolungato, è necessario riallineare la lama, seguire le
direzioni di seguito:
AVVERTENZA: leggere il manuale di istruzioni per la
targhetta per utensili DeWALT Bluetooth®.
AVVERTENZA: spegnere l’utensile e scollegare il pacco
batteria prima di installare la targhetta per utensili
DeWALT Bluetooth®.
AVVERTENZA: quando si installa o si sostituisce la
targhetta per utensili DeWALT Bluetooth®, utilizzare solo le
viti fornite in dotazione. Assicurarsi di serrare saldamente
le viti.
L’utensile è dotato di fori di montaggio 33 e dispositivi di
fissaggio per l’applicazione di una targhetta per utensili DeWALT
Bluetooth® (DCE041). Per inserire la targhetta sarà necessaria
una punta da trapano T15. La targhetta per utensili DeWALT
è concepita per tenere traccia e localizzare elettroutensili,
apparecchiature e macchine professionali che utilizzano l’app
Tool Connect™ di DeWALT. Per la corretta applicazione della
targhetta per utensili DeWALT consultare il relativo manuale. Per
saperne di più, visitare:
www.dewalt.com/en-us/jobsite-solutions/tool-connect
Regolazione per tagli a 90 gradi
1. Riportare la sega al taglio obliquo a 0 gradi.
2. Posizionare la sega di lato e ritrarre la protezione inferiore.
3. Impostare la profondità di taglio a 51 mm.
4. Allentare la leva di regolazione del taglio inclinato (Fig. F, 9 ).
Posizionare una squadra contro la lama e la piastra di base
come illustrato in Figura G.
5. Utilizzando una chiave esagonale ( 21 , Fig. A), girare la vite
di fissaggio ( 25 , Fig. G) sul lato inferiore della piastra di base
finché la lama e la piastra di base sono entrambe a filo con la
squadra. Riserrare la leva di regolazione del taglio obliquo.
Regolazione della leva di regolazione del taglio
inclinato (Fig. F)
Potrebbe essere necessario regolare la leva di regolazione del
taglio inclinato 9 . Potrebbe allentarsi con il tempo e colpire la
piastra di base prima del serraggio.
Per serrare la leva:
1. Tenere la leva di regolazione dell’inclinazione 9 e allentare
il controdado della leva di regolazione del taglio inclinato
( 24 , Fig. F).
2. Regolare la leva di regolazione del taglio obliquo ruotandola
nella direzione desiderata di circa 1/8 di giro.
3. Riserrare il dado.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza
e alle normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’elettroutensile e scollegare
il pacco batteria prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
89
Italiano
o accessori. Un avvio accidentale potrebbe provocare
lesioni a persone.
IMPORTANTE: Accertarsi sempre che la leva di bloccaggio della
regolazione della profondità sia abbassata prima di utilizzare
la sega.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. K)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, tenere SEMPRE le mani nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, mantenere SEMPRE una presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale 12 , e l’altra mano sull’impugnatura
ausiliaria 13 . Tenere presente che le mani sono tenute lontano
dall’area di taglio.
Interruttore di azionamento (Fig. A)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, tenere la sega con entrambe le mani
quando la si avvia per evitare contraccolpi.
Premere l’interruttore a grilletto 2 per accendere l’apparato.
Rilasciare l’interruttore a grilletto per spegnere l’apparato.
NOTA: Questo apparato non prevede il blocco del grilletto in
posizione on e non deve essere bloccato su on con nessun
altro metodo.
Sostituzione delle lame (Fig. A, L)
IMPORTANTE: La maggior parte delle lame di ricambio sono
dotate di un’apertura centrale con centro conico che deve
essere eliminata in modo tale da esporre un centro conico a
forma di diamante. Solo le lame con centro conico a forma di
diamante possono essere utilizzate su questa sega.
AVVISO: non installare mai una lama senza rimuovere il
foro. La mancanza di innesto della lama fa sì che la lama
entri in contatto con altre parti della sega causando danni
all’utensile.
Per rimuovere il foro
AVVERTENZA: UTILIZZARE SEMPRE protezioni
oculari. Tutti gli utenti e gli astanti devono indossare
protezioni oculari conformi a ANSI Z87.1.
AVVERTENZA: Accertarsi che la leva di bloccaggio della
regolazione del taglio inclinato sia stretta e sicura dopo
averla utilizzata per rimuovere il foro. Se la regolazione
della lama cambia durante il taglio si possono causare
inceppamenti e contraccolpi.
Posizionare il foro centrale rotondo della lama nella tacca 25 sulla parte superiore della leva di regolazione dell’inclinazione
9 . Afferrando saldamente la sega e la lama, tirare fino a far
fuoriuscire il foro. Il centro conico a forma di diamante è
ora esposto.
Per installare la lama (Fig. A, M, N)
1. Allentare e rimuovere la vite di serraggio della lama 19 con
la chiave 21 in dotazione, ruotandola in senso orario come
indicato dalla freccia sulla rondella del morsetto esterno 27 .
90
2. Sfilare la rondella del morsetto esterno 27 .
3. Utilizzando la leva retrattile della protezione della lama
inferiore 4 , ritrarre la protezione della lama inferiore 6 .
IMPORTANTE: Nel ritrarre la protezione della lama inferiore
per inserire la lama, verificare lo stato e il funzionamento
della protezione della lama inferiore per assicurarsi che
funzioni correttamente. Accertarsi che possa muoversi
liberamente in ogni angolazione e profondità di taglio
senza toccare né la lama, né la piastra di base, né nessun
altro pezzo.
4. Posizionare la lama 28 sull’alberino della sega 29 contro
la rondella del morsetto interno 30 , assicurandosi che la
lama ruoti nella direzione corretta (la direzione della freccia
di rotazione sulla lama della sega e i dentini devono puntare
nella stessa direzione del verso della freccia di rotazione sulla
protezione della lama inferiore).
IMPORTANTE: Accertarsi sempre che il centro conico a
forma di diamante della lama sia allineato con il centro
conico a forma di diamante sollevato sulla rondella del
morsetto esterno.
NOTA: Non presupporre che la stampa sulla lama sarà sempre
rivolta verso di sé quando è inserita correttamente.
5. Posizionare la rondella del morsetto esterno 27 sull’alberino
della sega 29 con la superficie piatta di grandi dimensioni
contro la lama e la rondella del morsetto esterno rivolta
verso di sé come mostrato in Figura N.
6. Filettare manualmente la vite di serraggio della lama
19 sull’alberino della sega (la vite è dotata di filettature
sinistrorse e deve essere girata in senso anti-orario per
stringerla).
7. Rilasciare lentamente la leva retrattile della protezione della
lama inferiore 4 .
8. Premere il pulsante di blocco dell’alberino 11 facendo
girare l’alberino della sega con la chiave della lama in
dotazione, finché il blocco della lama non si innesta e la
lama smette di ruotare. Usando la chiave della lama, serrare
saldamente la vite di serraggio della lama.
AVVISO: non inserire mai il blocco della lama mentre
la sega è in funzione e non innestarlo nel tentativo di
arrestare l’apparato. Non accendere mai la sega mentre
il blocco della lama è innestato. La sega subirebbe
danni gravi.
Per sostituire la lama (Fig. A, N)
1. Premere il pulsante di blocco dell’alberino 11 facendo
girare l’alberino della sega con la chiave della lama in
dotazione, finché il blocco della lama non si innesta e la
lama smette di ruotare.
2. Con la chiave per lama in dotazione 21 , allentare la vite di
serraggio della lama 19 ruotandola in senso orario come
indicato dalla freccia sulla rondella del morsetto esterno 27 .
3. Sfilare la rondella del morsetto esterno 27 .
4. Utilizzando la leva retrattile della protezione della lama
inferiore 4 , ritrarre la protezione della lama inferiore.
Rimuovere la lama usata e smaltirla correttamente.
5. Installare la nuova lama come descritto in precedenza.
Italiano
6. Pulire la segatura accumulatasi nella protezione o nell’area
della rondella del morsetto. Controllare le condizioni e il
funzionamento della protezione della lama inferiore come
precedentemente descritto. Non lubrificare questa zona.
7. Selezionare la lama adatta all’applicazione (vedere Lame).
Utilizzare sempre lame delle dimensioni corrette (190 mm
di diametro) con foro di dimensioni e centratura adeguati al
montaggio sull’alberino della sega. Assicurarsi sempre che
la velocità massima raccomandata (giri al minuto) sulla lama
della sega corrisponda a o superi la velocità (giri al minuto)
della sega.
Protezione della lama inferiore
AVVERTENZA: la protezione della lama inferiore
è una funzione di sicurezza che riduce il rischio di
subire gravi lesioni personali. Non utilizzare mai
la sega se la protezione inferiore è mancante,
danneggiata, montata erroneamente o non
funziona correttamente. Non fare affidamento
sulla protezione della lama inferiore in qualsiasi
evenienza. La sicurezza dell'utente dipende anche
dal rispetto di tutte le avvertenze e precauzioni,
nonché dal funzionamento corretto della sega.
Verificare che la protezione inferiore si chiuda
correttamente prima di ogni utilizzo come illustrato
in Istruzioni di sicurezza per tutte le seghe. Se la lama
inferiore è mancante o non funziona correttamente,
far riparare la sega prima dell’uso. Per garantire la
sicurezza e l’affidabilità del prodotto, la riparazione,
manutenzione e regolazione devono essere
effettuate da un centro di assistenza autorizzato o
da altra organizzazione di assistenza qualificata,
utilizzando sempre parti di ricambio identiche.
Lame
AVVERTENZA: per minimizzare il rischio di lesioni agli
occhi, indossare sempre una protezione oculare adeguata.
Il carburo è un materiale duro ma friabile. Oggetti estranei
nel pezzo come fili metallici o chiodi possono causare
la rottura o lo spezzamento delle punte. Utilizzare la
sega soltanto quando è stata installata una protezione
appropriata. Montare la lama saldamente nel senso di
rotazione corretto prima dell’uso e usare sempre una lama
pulita e affilata.
Non usare mole o lame abrasive. Una lama smussata causerà
un taglio lento e inefficiente, con sovraccarico del motore
della sega, la formazione di schegge e potrebbe aumentare la
possibilità di rimbalzo. Fare riferimento alla seguente tabella per
determinare le dimensioni corrette della lama di ricambio per il
proprio modello di sega.
DCS577
Lama
Diametro
Denti
Applicazione
DT40270
190 mm
24
Taglio di legno per impieghi generici
DT40271
190 mm
36
Taglio di compensato
Rimbalzo
Un rimbalzo è la reazione improvvisa provocata da una lama
da taglio rimasta agganciata, che si blocca oppure che non
è stata regolata correttamente comportando un movimento
incontrollato della sega che sbalza dal pezzo in lavorazione e si
sposta in direzione dell’operatore. Quando la lama viene pinzata
o impigliata saldamente dalla chiusura della tavola, la lama
si ferma e la reazione del motore spinge l’unità rapidamente
indietro verso l’operatore. Se la lama rimane avvolta o non
allineata nel taglio, i denti all’estremità posteriore della lama
possono scavare nella superficie superiore del legno facendo
uscire la lama dal banco e facendola saltare verso l’operatore.
Si hanno maggiori probabilità di occorrenza di un rimbalzo
quando sussistono le seguenti condizioni.
1. SUPPORTO INADEGUATO DEL PEZZO DA LAVORARE
a. Il ripiegamento o il sollevamento improprio del pezzo di
taglio potrebbe far sì che la lama rimanga impigliata e
provochi il rimbalzo (Fig. Q).
b. Il taglio del materiale supportato soltanto alle estremità
esterne può causare il rimbalzo. Man mano che il
materiale si indebolisce, tende a ripiegarsi, chiudendo la
tavola di taglio e impigliando la lama.
c. Il taglio di pezzi di materiale a sbalzo o sospesi dal basso
verso l’alto in direzione verticale può causare il rimbalzo.
La caduta del pezzo di taglio può impigliare la lama.
d. Il taglio di strisce lunghe e strette (come nella refilatura)
può causare il rimbalzo. La striscia di taglio può ripiegarsi
o attorcigliarsi chiudendo la tavola di taglio e impigliando
la lama.
e. L’impigliamento della protezione inferiore su una
superficie al di sotto del materiale da tagliare riduce
momentaneamente il controllo dell’operatore. La sega
può sollevarsi parzialmente dal taglio aumentando le
probabilità di attorcigliamento della lama.
2. IMPOSTAZIONE INADEGUATA DELLA PROFONDITÀ DI
TAGLIO SULLA SEGA
a. Per rendere il taglio più efficiente, la lama dovrebbe
sporgere solo quanto basta per esporre la metà di un
dentino, come mostrato nella Figura E. Ciò consente alla
piastra di base di sostenere la lama e riduce al minimo
la torsione e l’impigliamento nel materiale. Consultare
la sezione intitolata Regolazione della profondità
di taglio.
3. ATTORCIGLIAMENTO DELLA LAMA (DISALLINEAMENTO
NEL TAGLIO)
a. Se si spinge più forte per tagliare un nodo, un chiodo o
una zona a grana dura si può causare l’attorcigliamento
della lama.
b. Il tentativo di girare la sega nel taglio (ovvero di
riportarla sulla linea contrassegnata) può provocare
l’attorcigliamento della lama.
c. Sporgersi o utilizzare la sega con uno scarso controllo
del corpo (mancanza di equilibrio) può provocare
l’attorcigliamento della lama.
91
Italiano
d. Cambiare l’impugnatura della mano o la posizione del
corpo durante il taglio può provocare l’attorcigliamento
della lama.
e. Far indietreggiare la sega per liberare la lama può
provocarne l’attorcigliamento.
4. MATERIALI CHE RICHIEDONO ULTERIORE ATTENZIONE
a. Legno bagnato
b. Legno verde (materiale appena tagliato o non essiccato)
c. Legno trattato a pressione (materiale trattato con
conservanti o prodotti chimici anti-decomposizione)
5. USO DI LAME NON APPUNTITE O SPORCHE
a. Le lame non appuntite possono provocare un aumento
del carico della sega. Per compensare, l’operatore
tipicamente spinge più forte, il che sovraccarica
ulteriormente l’unità e provoca l’attorcigliamento della
lama nella tavola di taglio. Le lame usurate possono
avere anche un gioco insufficiente, il che aumenta le
probabilità di inceppamento e sovraccarico.
6. SOLLEVAMENTO DELLA SEGA DURANTE L'ESECUZIONE
DI UN TAGLIO OBLIQUO
a. I tagli obliqui richiedono particolare attenzione a tecniche
di taglio adeguate da parte dell’operatore - in particolare
la guida della sega. Sia l’angolazione della lama rispetto
alla piastra di base che una maggiore superficie della
lama nel materiale aumentano la possibilità che si
verifichi un inceppamento e un allineamento errato
(torsione).
7. RIPRENDERE UN TAGLIO CON I DENTINI DELLA LAMA
INCASTRATI CONTRO IL MATERIALE
a. La sega deve essere portata alla massima velocità di
funzionamento prima di iniziare un taglio o riprendere un
taglio dopo che l’unità è stata arrestata con la lama nella
tavola di taglio. La mancata osservanza di questo punto
può provocare l’arresto improvviso e il rimbalzo.
Qualsiasi altra condizione che potrebbe comportare
l’impigliamento, inceppamento, attorcigliamento o
disallineamento della lama aumenta le probabilità di
un rimbalzo. Consultare la sezione sulle regolazioni e il
funzionamento per le procedure e le tecniche volte a
minimizzare l’evenienza di un rimbalzo.
Supporto del pezzo da lavorare (Fig. O–Q)
AVVERTENZA: è importante supportare il pezzo da
lavorare correttamente e tenere saldamente la sega
per evitare la perdita di controllo che potrebbe causare
lesioni personali. La Figura O illustra il corretto supporto
della mano della sega. Afferrare saldamente la sega con
entrambe le mani e posizionare il corpo e il braccio in
modo da poter far fronte ai contraccolpi se si verificano.
La Figura O mostra la posizione di taglio corretta. Tenere
presente che le mani sono tenute lontano dall’area di taglio. Per
evitare il rimbalzo, sostenere l’asse o il pannello VICINO al taglio
(Fig. P). NON sostenere l’asse o il pannello lontano dal taglio
(Fig. Q).
92
Posizionare il pezzo con il lato “buono” - quello per cui conta
maggiormente l’aspetto - rivolto verso il basso. La sega taglia
verso l’alto, pertanto le schegge rimarranno sulla superficie
immediatamente al di sopra durante il taglio.
Taglio (Fig. O)
AVVERTENZA: non tentare mai di utilizzare questo
apparato appoggiandolo al contrario su una superficie
di lavoro e avvicinando il materiale all’apparato. Fissare
sempre saldamente il pezzo e avvicinare l’apparato
al pezzo, tenendo fermo l’apparato con le mani come
illustrato in Figura O.
Posizionare la porzione più larga della piastra di base della sega
sulla parte del pezzo che viene tenuta ferma, non sulla sezione
che cadrà una volta eseguito il taglio. Per esempio, la Figura O
illustra il modo CORRETTO di recidere l’estremità di un asse.
Fissare sempre il lavoro. Non tentare di tenere i pezzi corti con
le mani! Ricordarsi di supportare i materiali a sbalzo e sporgenti.
Esercitare cautela nel tagliare il materiale da sotto.
Assicurarsi che la sega abbia raggiunto la massima velocità
prima che la lama entri a contatto con il materiale da tagliare.
L’avvio della sega con la lama contro il materiale da tagliare o
spinta in avanti nella tavola di taglio può provocare un rimbalzo.
Spingere la sega in avanti a una velocità che consenta alla lama
di tagliare senza sforzi. La durezza e la robustezza possono
variare persino nello stesso materiale e le sezioni nodose o
bagnate possono sovraccaricare la sega. Quando ciò accade,
spingere la sega più lentamente, ma con forza sufficiente
da consentirne il funzionamento senza diminuire troppo la
velocità. Se la sega viene forzata, questo causerà tagli irregolari,
imprecisione, rimbalzo e surriscaldamento del motore. Qualora
il taglio dovesse iniziare a uscire dalla linea di taglio, non cercare
di forzarlo. Rilasciare l’interruttore e lasciare che la lama si arresti
completamente. Quindi è possibile estrarre la sega e iniziare un
nuovo taglio leggermente all’interno di quello errato. In ogni
caso, estrarre la sega se si rende necessario spostare il taglio.
Forzare una correzione all’interno del taglio può provocare
l’arresto improvviso della sega e il rimbalzo.
SE LA SEGA SI PIANTA, RILASCIARE IL GRILLETTO E FAR
INDIETREGGIARE LA SEGA FINO A LIBERARLA. ASSICURARSI CHE
LA LAMA SIA DRITTA NEL TAGLIO E LIBERA DALL’ESTREMITÀ DI
TAGLIO PRIMA DI RIAVVIARLA.
Al termine di un taglio, rilasciare l’interruttore e lasciare che la
lama si arresti prima di sollevare la sega dal lavoro. Mentre si
solleva la sega, la protezione telescopica a molla si chiuderà
automaticamente sotto la lama. Ricordarsi che la lama è esposta
fino a quel momento. Mai sporgersi al di sotto del pezzo
da lavorare per nessuna ragione. Quando si deve ritrarre la
protezione telescopica manualmente (necessario per l’avvio dei
tagli a tasca), utilizzare sempre la leva retrattile.
NOTA: durante il taglio di strisce sottili, fare attenzione ad
assicurarsi che i pezzi di taglio non rimangano impigliati
all’interno della protezione inferiore.
Refilatura (Fig. R, S)
La refilatura è il processo di taglio di tavole più larghe in listelli
più sottili - tagliando la grana in lunghezza. Il controllo manuale
Italiano
è più difficoltoso per questo tipo di taglio e si consiglia l’uso
di una guida di refilatura DeWALT DW3278 o di una guida di
refilatura a due porte DWS5100.
Taglio a tasca (Fig. T)
AVVERTENZA: non legare mai la protezione della
lama in posizione sollevata. Non spostare mai la
sega all'indietro durante il taglio a tasca. Questo
potrebbe provocare il sollevamento dell'unità
dalla superficie di lavoro, provocando la possibilità
di lesioni.
Un taglio a tasca è un taglio eseguito in un pavimento, parete o
altra superficie piana.
1. Regolare la piastra di base della sega in modo tale che lama
tagli alla profondità desiderata.
2. Inclinare la sega in avanti e appoggiare il davanti della
piastra di base sul materiale da tagliare.
3. Utilizzando la leva retrattile, ritrarre la protezione della lama
inferiore in posizione superiore. Abbassare il retro della
piastra di base finché i dentini della lama sfiorano quasi la
linea di taglio.
4. Rilasciare la protezione della lama (il suo contatto con il
pezzo da lavorare la manterrà in posizione di libera apertura
quando si avvia il taglio). Rimuovere la mano dalla leva di
protezione e afferrare fermamente l’impugnatura ausiliaria
13 , come mostrato nella Figura T.Posizionare il corpo e il
braccio in modo da resistere al contraccolpo se si verifica.
5. Assicurarsi che la lama non sia a contatto con la superficie di
taglio prima di avviare la sega.
6. Avviare il motore e abbassare gradualmente la sega finché
la piastra di base non rimane appoggiata al materiale da
tagliare. Far avanzare la sega lungo la linea di taglio finché
non viene completato il taglio.
7. Rilasciare il grilletto e lasciare che la lama si arresti
completamente prima di estrarre la lama dal materiale.
8. Quando si avvia ogni nuovo taglio, ripetere quanto sopra.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
93
Nederlands
SNOERLOZE HI-TORQUE CIRKELZAAG
DCS577
Hartelijk gefeliciteerd!
EG-conformiteitsverklaring
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Richtlijn Voor Machines
Technische gegevens
Snoerloze Hi-Torque Cirkelzaag
DCS577
Spanning
Type
Accutype
Zaagbladdiameter
Snelheid onbelast/nominale snelheid
Aanpassing afschuinhoek
Maximale zaagdiepte
Gewicht (zonder accuset)
VDC
mm
min-1
graden
mm
kg
DCS577
54
1
Li-Ion
190
5800
53
65
5,0
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-5:
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
84
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
95
KA(onzekerheid voor het gegeven
dB(A)
3
geluidsniveau)
Vibratie-emissiewaarde ah,W =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
94
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
29.06.2018
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Gewicht
Nederlands
Accu's
Laders/Laadtijden (Minuten)
Cat #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
Gewicht (kg) DCB107
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
270
420
70
185
90
240
60
140
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
95
Nederlands
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
96
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Gebruik en Verzorging van Gereedschap op
Accu
a ) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b ) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c ) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d ) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
6) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Veiligheidsvoorschriften voor alle zagen
Zaagprocedures
GEVAAR:
a ) Houd uw handen verwijderd van het zaaggebied
en het zaagblad. Houd uw tweede hand op de
hulphandgreep, of op het motorhuis. Als beide
handen de zaag vasthouden, kunnen zij niet in aanraking
met het zaagblad komen.
b ) Reik niet onder het werkstuk. Onder het werkstuk kan
de beschermkap u niet beschermen tegen het zaagblad.
c ) Pas de zaagdiepte aan aan de dikte van het
werkstuk. Er moet minder dan een volledige tand van de
bladtanden zichtbaar te zijn onder het werkstuk.
d ) Houd het werkstuk nooit in uw handen of dwars
over uw been. Zet het werkstuk vast op een stabiele
ondergrond. Het is belangrijk dat het werkstuk goed
wordt ondersteund zodat blootstelling van het lichaam,
vastlopen van het zaagblad of het verlies van controle tot
een minimum worden beperkt.
e ) Houd het gereedschap alleen vast bij de geïsoleerde
greepoppervlakken als u een handeling uitvoert
Nederlands
waarbij het zagende inzetgereedschap met
onzichtbare draden of met het eigen snoer in
aanraking kan komen. Contact met bedrading die
onder stroom staat, kan metalen onderdelen van het
gereedschap onder stroom zetten en de gebruiker een
elektrische schok geven.
f ) Gebruik bij het overlangszagen altijd een
langsgeleider of een geleider met een rechte rand.
Dat verbetert de nauwkeurigheid van de zaagsnede en
vermindert de kans dat het zaagblad vastloopt.
g ) Gebruik altijd zaagbladen van de juiste omvang en
vorm (ruitvormig tegenover rond) van het asgat.
Zaagbladen die niet passen bij de montagevoorziening
van de zaag, zullen excentrisch lopen, waardoor verlies
van controle ontstaat.
h ) Gebruik nooit beschadigde of onjuiste
zaagbladringen of een onjuiste zaagbladbout.
De zaagbladringen en -bout zijn speciaal voor uw
zaag ontworpen, voor optimale prestaties en veiligheid
in gebruik.
Nadere veiligheidsvoorschriften voor
alle zagen
c )
d )
e )
f )
Oorzaken van terugslag en bijbehorende
waarschuwingen
•
Terugslag is een plotselinge reactie op een bekneld,
vastgelopen of verkeerd uitgelijnd zaagblad, waarbij een zaag
zonder controle omhoog komt uit het werkstuk in de richting
van de gebruiker.
ʵʵ Wanneer het zaagblad bekneld raakt of vastloopt doordat
de zaagsnede zich sluit, loopt het zaagblad vast en wordt
de unit door de reactie van de motor snel in de richting
van de gebruiker geduwd.
ʵʵ Als het zaagblad krom wordt of verkeerd uitgelijnd raakt
in de zaagsnede, kunnen de tanden aan de achterzijde
van het zaagblad zich in het bovenoppervlak van het hout
vreten, waardoor het zaagblad uit de zaagsnede omhoog
klimt naar de gebruiker toe.
Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik en/of onjuiste
gebruiksomstandigheden van de zaag en kan worden voorkomen
door geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen zoals hieronder
worden vermeld:
a ) Blijf de zaag stevig met beide handen vasthouden
en plaats uw armen zodanig dat u een eventuele
terugslag kunt tegenhouden. Plaats uw lichaam aan
één van beide zijden van het zaagblad, maar niet in
lijn met het zaagblad. Door terugslag kan de zaag naar
achteren springen, maar de krachten van de terugslag
kunnen door de gebruiker worden gecontroleerd, als de
juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen.
b ) Wanneer het blad vast komt te zitten, of wanneer
u het zagen om welke reden dan ook wilt
onderbreken, laat u de schakelaar los en houdt u
de zaag zonder beweging in het materiaal totdat
het blad tot volledige stilstand is gekomen. Probeer
g )
nooit de zaag uit het werkstuk te trekken of de zaag
naar achteren te trekken terwijl het zaagblad loopt
of wanneer terugslag zich kan voordoen. Zoek naar
de oorzaak van het vastlopen en neem de geschikte
maatregelen om die oorzaak te verhelpen.
Centreer, wanneer u een zaag opnieuw start in
het werkstuk, het zaagblad in de zaagsnede en
controleer dat de zaagtanden niet in het materiaal
vastzitten. Als het zaagblad vast zit, kan het uit het
werkstuk omhoog lopen of terugslaan uit het werkstuk
wanneer de zaag opnieuw wordt gestart.
Ondersteun grote panelen zodat het risico van het
bekneld raken van het zaagblad en van terugslag tot
een minimum wordt beperkt. Grote panelen kunnen
onder hun eigen gewicht doorzakken. Er moet aan
beide zijden ondersteuning onder het paneel worden
geplaatst, dicht bij de zaagsnede en dicht bij de rand van
het paneel.
Gebruik geen botte of beschadigde bladen. Bij nietgeslepen of onjuist geplaatste zaagbladen krijgt u een
nauwe zaagsnede, ontstaat te veel wrijving, komt het
zaagblad vast te zitten en treedt terugslag op.
Vergrendelingen van de zaagbladdiepte en
afschuinhoek moeten goed vastzitten voordat er
wordt gezaagd. Als het zaagblad tijdens het zagen
verschuift, kan het vast komen te zitten en treedt
terugslag op.
Wees extra voorzichtig wanneer u in bestaande
muren of andere 'blinde' gebieden wilt zagen. Het
vooruitstekende zaagblad kan voorwerpen zagen die
terugslag kunnen veroorzaken.
Functie van onderste beschermkap
a ) Controleer voor ieder gebruik dat de onderste
zaagbladbeschermkap goed sluit. Gebruik de zaag
niet als de onderste beschermkap niet vrij beweegt
en zich niet ogenblikkelijk sluit. Klem of bind de
onderste beschermkap nooit vast in een geopende
stand. Als de zaag komt te vallen, kan de onderste
beschermkap verbogen raken. Breng de onderste
beschermkap met de terugtrekkende handgreep omhoog
en controleer dat de kap vrij kan bewegen en onder geen
enkele hoek en bij geen enkele zaagdiepte het zaagblad of
een ander onderdeel raakt.
b ) Controleer het veermechanisme voor de onderste
beschermkap. Als de beschermkap en de veer niet
goed werken, moeten zij vóór gebruik worden
nagezien. Mogelijk werkt de onderste beschermkap traag
als gevolg van beschadigde onderdelen, ingedikte resten
van smeermiddelen of opeenhoping van vuil.
c ) U mag de onderste beschermkap alleen handmatig
omhooghouden bij speciale bewerkingen, zoals
"invalzaagsneden" en "samengestelde zaagsneden".
Breng de onderste beschermkap omhoog door de
handgreep terug te halen en laat de kap los zodra
het zaagblad in het materiaal dringt. Voor alle andere
97
Nederlands
zaagwerkzaamheden moet de onderste beschermkap
automatisch functioneren.
d ) Let er altijd goed op dat de onderste beschermkap
het zaagblad bedekt voordat u de zaag op een
werkbank of op de vloer zet. Als het zaagblad
onbeschermd is kan het uitlopende zaagblad de
zaag naar achteren laten lopen en kan alles wat de
zaag tegenkomt beschadigd raken. Houd rekening
met de tijd die het zaagblad nodig heeft om tot stilstand te
komen nadat u de schakelaar hebt losgelaten.
Aanvullende Specifieke
Veiligheidsinstructies voor Cirkelzagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
98
WAARSCHUWING: Laat niet bekendheid met de
machine (verworven bij herhaaldelijk gebruik) u ertoe
brengen de veiligheidsregels te negeren. Bedenk altijd dat
onvoorzichtigheid gedurende een fractie van een seconde
voldoende is voor ernstig letsel.
Zet het werkstuk met klemmen of op een andere
praktische manier vast en ondersteun het op een
stabiele ondergrond. Wanneer u het werkstuk vasthoudt
met de hand of het tegen uw lichaam gedrukt houdt, is het
instabiel en kunt u de controle verliezen.
Ga zo staan dat uw lichaam aan één van beide zijden
van het zaagblad is, maar niet op één lijn met het
zaagblad. TERUGSLAG kan ertoe leiden dat de zaag naar
u toe wordt geduwd (zie Oorzaken van terugslag en
bijbehorende waarschuwingen en Terugslag).
Zaag niet in spijkers. Inspecteer het te zagen hout op
spijkers en verwijder deze voordat u gaat zagen.
Let er altijd op dat niets de beweging van de onderste
beschermkap belemmert.
Installeer vóór gebruik de stofafzuigpoort op de zaag.
Accessoires moeten nominaal ten minste de snelheid die
wordt aanbevolen voor het gereedschap, aankunnen.
Schijven en andere accessoires die sneller draaien dan hun
nominale snelheid kunnen scheuren en letsel veroorzaken.
Nominale waarden van accessoires moeten hoger zijn dan
de vermelde snelheid van het gereedschap, zoals die wordt
getoond op het naamplaatje van het gereedschap.
Zorg er altijd voor dat de zaag schoon is, voordat u met het
gereedschap gaat werken.
Gebruik deze zaag niet langer en laat hem goed nazien
als u ongebruikelijke geluiden hoort of als de machine niet
goed functioneert.
Controleer altijd dat alle componenten goed en stevig
zijn gemonteerd voordat u met het gereedschap aan het
werk gaat.
Ga altijd voorzichtig met het zaagblad om wanneer u
het monteert of verwijdert of wanneer u het ruitvormige
inzetstuk verwijdert.
Begin altijd pas met zagen wanneer de motor op volle
snelheid is.
•
•
•
Houd de handgrepen altijd droog, schoon en vrij van olie
en vet. Houd het gereedschap stevig met beide handen vast
tijdens gebruik.
Blijf altijd heel goed opletten, vooral tijdens monotone
werkzaamheden die u vaak herhaalt. Let altijd op de positie
van uw handen ten opzichte van het zaagblad.
Blijf uit de buurt van eindstukken die kunnen vallen wanneer
u ze afzaagt. Zij kunnen heet, scherp en/of zwaar zijn. Ernstig
persoonlijk letsel kan het gevolg zijn.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nederlands
•
•
•
•
•
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 15 in de lader, en let er daarbij op dat de
accu geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje
(opladen) knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 14 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van
de accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Wanneer
er niet een lampje op de lader gaat branden, betekent dat dat
de batterij niet goed is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met
de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
99
Nederlands
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Montage aan de wand
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
100
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
•
•
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in
de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze
niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu
kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel
kan ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok
of elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen
worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
Nederlands
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLT -accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiksen Transport-.
TM
Stand: Wanneer de FLEXVOLT -accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport
Voorbeeld van markering met etiket
Wh waarde kan 3 x 36 Wh gebruik en transport
aangeven, dit betekend 3
batterijen van elk 36 Wh. De
Wh waarde tijdens gebruik
kan 108 Wh aangeven (1 batterij).
TM
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer
worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
101
Nederlands
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Draag gehoorbescherming.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Draag oogbescherming.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).
Accutype
De DCS577 werkt op een 54-V accu.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB546, DCB547.
Raadpleeg Technische Gegevens voor meer informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Hi-torque cirkelzaag
1 Zaagblad cirkelzaag
1Zaagbladsleutel
1Stofafzuigpoort
2 Schroeven voor de stofafzuigpoort
1 Li-Ion-accu (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modellen)
2 Li-Ion-accu’s (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modellen)
3 Li-Ion-accu’s (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modellen)
1Gebruiksaanwijzing
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen accu's, laders en
gereedschapskoffers geleverd. Bij de NT-modellen worden geen
accu's en laders geleverd. B-modellen zijn voorzien van een
Bluetooth®-accu.
OPMERKING: Het merkteken met het woord Bluetooth® en
logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van
Bluetooth®, SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke merktekens
door DeWALT is onder licentie. Overige handelsmerken en
merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
102
Positie Datumcode (Afb. A)
De datumcode 22 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2018 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Aan/Uit-schakelaar/Knop voor vergrendeling in de Uit-stand
2 Aan/uit-schakelaar
3 Vergrendelingshendel diepteafstelling
4 Terugtrekhendel onderste zaagbladbeschermkap
5 Voetplaat
6 Onderste zaagbladbeschermkap
7 Zaagsnede-indicator 0˚
8 Zaagsnede-indicator 45˚
9 Aanpassingshendel afschuinhoek
10 Hoekkwadrant
11 Asvergrendelingsknop
12 Hoofdhandgreep
13 Hulphandgreep
14 Accu-ontgrendelknop
15 Accu
16 Grove afstelling
17 Fijnafstelling
18 Zaagsnede-indicatoren
19 Zaagbladklemschroef
20 Poort voor stofafzuiging
21 Steeksleutel
22 Datumcode
Gebruiksdoel
Deze robuuste cirkelzagen zijn ontworpen voor professionele
toepassing bij het zagen van hout. GEBRUIK DEZE ZAAG NIET
met accessoires voor de toevoer van water. GEBRUIK DEZE
ZAAG NIET met schurende schijven of bladen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze zagen voor zware toepassingen zijn professioneel
elektrisch gereedschap.
ZAAG MET DEZE ZAAG GEEN metalen, metselwerk, glas,
planken met metselwerk, cementplaat, tegels of kunststoffen.
Nederlands
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Zaaghaak (Afb. C)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, gebruik de zaag niet met de zaaghaak
onder de voetplaat gedraaid.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel dat zou
kunnen ontstaan wanneer de zaag op gebruikers of
omstanders valt, zorg voor stevige ondersteuning wanneer
u de zaag aan de haak aan een spant, een balk of een
andere steun aan een verhoging hangt.
De zaag is voorzien van een handige zaaghaak 23 waarmee
de zaag aan een spant, balk of een ander geschikte stabiele
structuur kan worden gehangen. U kunt de zaaghaak vlak tegen
de behuizing van het gereedschap vouwen wanneer u de haak
niet gebruikt.
Neem de haak in gebruik door deze omlaag te duwen en
van de handgreep weg te draaien tot de haak op z'n plaats
wordt vergrendeld.
U kunt de zaaghaak weer opbergen door de haak omhoog
te trekken tot deze vastzit tegen de behuizing van
het gereedschap.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
De accu in het gereedschap plaatsen en de
accu uit het gereedschap nemen (Afb. B)
OPMERKING: Controleer dat de accu 15 geheel is opgeladen.
De accu in het gereedschap plaatsen
1. Houd de accu 15 tegenover de rails in het gereedschap
(Afb. B).
2. Schuif de accu in het gereedschap tot deze stevig vastzit en
let er vooral op dat u de accu hoort vastklikken.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de ontgrendelknop 14 en trek de accu stevig uit
het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Accu'smet meter (Afb. B)
Er zijn DeWALT-accu's met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter activeren door de knop van de
vermogenmeter ingedrukt te houden. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De accumeter geeft slechts een indicatie van
de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter geeft
geen aanwijzingen over de functionaliteit van het gereedschap
en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk van
productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
Zaagdiepteafstelling (Afb. A, D, E)
1. Houd de zaag stevig vast. Breng de vergrendelingshendel 3
voor de diepteafstelling omhoog en verplaats de voetplaat
voor de gewenste zaagdiepte.
2. Breng de vergrendelingshendel voor de diepteafstelling
omlaag en vergrendel de zaagdiepte door de hendel stevig
vast te zetten voor u met de zaag gaat werken.
De markeringen voor de lengte van de zaagsnede aan de
zijde van de voetplaat zijn alleen nauwkeurig op volledige
zaagdiepte. Wanneer u de zaag op de goede zaagdiepte
zet, wordt de wrijving van het zaagblad tot een minimum
beperkt, wordt het zaagsel tussen de tanden van het zaagblad
verwijderd, en dat geeft een koelere en snellere zaagwerking en
beperkt het risico van terugslag.
Stel voor een zo efficiënt mogelijke werking van de zaag
de diepteafstelling zo in dat de helft van een tand van het
zaagblad aan de onderzijde uit het te zagen materiaal steekt (zie
Afbeelding E). Dit is de afstand van de punt van de tand 31 tot
de onderzijde van de geul 32 (zie de inzet van Afbeelding E).
Zo blijft de wrijving van het de zaagblad tot een minimum
beperkt, wordt zaagsel uit de zaagsnede verwijderd en dit
geeft een koelere en snellere zaagwerking en vermindert de
kans van terugslag. Een methode om na te gaan wat de juiste
zaagdiepte is wordt in Afbeelding E getoond. Leg een stuk van
het materiaal dat u wilt gaan zagen langs de zijkant van het
zaagblad, zoals wordt getoond, en kijk hoeveel van een tand
buiten het materiaal steekt.
De stofafzuigpoort monteren (Afb. U, V)
WAARSCHUWING: Vóór gebruik moet de
stofafzuigpoort op de zaag worden gemonteerd.
WAARSCHUWING: Risico van het inademen van stof.
Beperk het risico van persoonlijk letsel, draag ALTIJD een
goedgekeurd stofmasker.
1. Houd de stofafzuigpoort 20 over de bovenste
zaagbladbeschermkap 34 , zoals wordt afgebeeld.
103
Nederlands
2. Steek de twee schroeven van de stofafzuigpoort 37 door
de gaten 36 van de stofafzuigpoort, in de gaten 35 van
de bovenste zaagbladbeschermkap, zoals wordt getoond in
Afbeelding A en zet ze stevig vast.
Met de stofafzuigadapter kunt u het gereedschap op
een externe stofzuiger aansluiten met behulp van het
AirLock™-systeem (DWV9000-XJ), of met een standaard
35mm-aansluiting voor een stofzuiger (Afb. V).
WAARSCHUWING: Gebruik ALTIJD stofafzuiging die
ontworpen is in overeenstemming met de van toepassing
zijnde richtlijnen voor stofemissie bij het zagen van
hout. Slangen van de meeste gewone stofzuigers passen
rechtstreeks in de poort voor stofafzuiging.
Afstellen van de hendel voor aanpassing van de
afschuinhoek (Afb. F)
Afstelling afschuinhoek (Afb. A, F)
Zaagsnede-indicator (Afb. H)
Het volledige bereik van de afstelling van de afscheiding
is van 0° tot 53°. Er bevinden zich inkepingen op 22,5° en
45°. De hoekkwadrant is verdeeld in stappen van 1°. Aan de
voorzijde van de zaag bevindt zich een mechanisme voor
het aanpassen van de afschuinhoek, dat bestaat uit een
gekalibreerde hoekkwadrant 10 en een hendel 9 voor
aanpassing van de afschuinhoek. De hoekkwadrant is bedoeld
voor een grove afstelling 16 of een fijnafstelling 17 voor meer
nauwkeurigheid bij het zagen.
De zaag instellen voor een schuine zaagsnede
1. Breng de hendel 9 voor afstelling van afschuinhoek
omhoog en kantel de voetplaat tot de gewenste hoek door
de aanwijzer tegenover het hoekmerkteken van uw keuze
te plaatsen.
2. Duw de hendel voor de afstelling van de schuine hoek
omlaag en vergrendel de hoek door de hendel stevig vast
te zetten.
Afstelling van de grondplaat (Afb. F, G)
De grondplaat is in de fabriek zo afgesteld dat het zaagblad
haaks op de grondplaat staat. Als, na langdurig gebruik, u het
zaagblad opnieuw moet uitlijnen, volg dan onderstaande
aanwijzingen:
Afstellen voor zaagsneden van 90 graden
1. Zet de zaag terug in de stand voor 0 graden.
2. Plaats de zaag op zijn zijkant en trek de onderste
beschermkap terug.
3. Stel de zaagdiepte in op 51 mm.
4. Maak de hendel voor de afstelling van de afschuinhoek los
(Afb. F, 9 ). Plaats een winkelhaak tegen het zaagblad en de
grondplaat, zoals in Afbeelding G wordt getoond.
5. Draai met een inbussleutel ( 21 , Afb. A) de instelschroef
( 25 , Afb. G) op de onderzijde van de grondplaat tot het
zaagblad en de grondplaat beide gelijk liggen met de
winkelhaak. Zet de hendel voor het aanpassen van de
afschuinhoek weer vast.
104
Het kan wenselijk zijn de hendel voor aanpassing van de
afschuinhoek 9 af te stellen. De hendel kan na verloop van tijd
losraken en voor het vastzetten de grondplaat raken.
De hendel vastzetten:
1. Houd de hendel voor aanpassing van de afschuinhoek 9 vast en draai de borgmoer van de hendel voor aanpassing
van de afschuinhoek los ( 24 , Afb. F).
2. Stel de hendel voor aanpassing van de afschuinhoek af door
deze 1/8 slag in de gewenste richting te draaien.
3. Borgmoer weer vastzetten.
De voorzijde van de voetplaat 5 van de zaag heeft een
zaagsnede-indicator 0˚ 7 en een zaagsnede-indicator 45˚
8 voor verticaal en voor schuin zagen. Met deze zaagsnedeindicatoren kunt u de zaag leiden langs zaaglijnen die u op het
te zagen materiaal hebt afgetekend.
De indicator staat in één lijn met de linker (buiten)zijde van het
zaagblad. Het bewegende zaagblad dat de sleuf of "zaagsnede"
maakt valt rechts van de indicator. Leid de zaag langs de
afgetekende zaaglijn zodat de zaagsnede uitkomt op het
restmateriaal. Indicatoren van markeringen aan de voorzijde van
de voetplaat staan op 13 mm van elkaar een geven nog meer
aanduidingen voor het zagen.
Zaagsnede-indicators 18 staan ook op de binnenzijde van de
voetplaat zodat de zaag haaks kan worden gehouden tijdens
het zagen.
Indicator zaaglengte (Afb. I)
De markeringen aan de zijkant van de voetplaat 5 tonen de
lengte van de sleuf die in het materiaal wordt gezaagd bij de
volledige zaagdiepte. De markeringen geven stappen van
3,2 mm aan.
DeWALT Bluetooth® Tool Tag Ready (Afb. J)
Als optie verkrijgbaar accessoire
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding voor de
DeWALT Bluetooth® Tool Tag.
WAARSCHUWING: Schakel het gereedschap uit en
neem de accu los voordat u de DeWALT Bluetooth®
Tool Tag installeert.
WAARSCHUWING: Gebruik voor het installeren of
vervangen van de DeWALT Bluetooth® Tool Tag uitsluiten
de meegeleverde schroeven. Let erop dat u de schroeven
stevig vastdraait.
Het gereedschap wordt geleverd met montagegaten 33 en
bevestigingsmateriaal voor het installeren van de DeWALT
Bluetooth® Tool Tag (DCE041). U hebt voor het installeren van
de tag een T15-bit nodig. De DeWALT Tool Tag is ontworpen
voor het lokaliseren en het bijhouden van de locatie van
professioneel elektrisch gereedschap, van apparatuur en
machines die gebruik maken van de app DeWALT Tool
Connect™. Raadpleeg voor de juiste installatie van de DeWALT
Nederlands
Tool Tag de handleiding van de DeWALT Tool Tag. Ga voor meer
informatie naar:
www.dewalt.com/en-us/jobsite-solutions/tool-connect
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel tot een minimum: zet het
gereedschap uit en neem de accu uit, voordat u een
aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Wanneer het gereedschap per
ongeluk wordt ingeschakeld, kan dat leiden tot letsel.
BELANGRIJK: Controleer altijd dat de hendel voor
vergrendeling van de diepteafstelling in de neerwaartse stand
staat, voordat u met de zaag begin te werken.
Juiste handpositie (Afb. K)
WAARSCHUWING: Beperk het risico op ernstig
persoonlijk letsel, plaats ALTIJD uw handen in de juiste
positie, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, houd het gereedschap ALTIJD stevig
vast, zodat u bent voorbereid op een plotselinge terugslag.
Voor een juiste positie van de handen zet u één hand op de
hoofdhandgreep 12 en de andere op de hulphandgreep 13 .
NB. houd handen weg van het zaaggebied.
Aan/Uit-schakelaar (Afb. A)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, houd de zaag met beide handen
vast wanneer u het gereedschap inschakelt, zodat
terugslag wordt voorkomen.
Schakel het gereedschap in door op de aan/uit-schakelaar
2 te drukken. Laat de schakelaar los als u het gereedschap
wilt uitschakelen.
OPMERKING: Dit gereedschap heeft geen voorziening
voor het vergrendelen van de aan/uit-schakelaar in de
ON-stand en het mag nooit op welke manier dan ook op ON
worden vergrendeld.
Zaagbladen wisselen (Afb. A, L)
BELANGRIJK: De meeste vervangende zaagbladen zijn
voorzien van een ronde opening in het midden, die er uit moet
worden gestoten zodat een ruitvormige centreeropening
ontstaat. Op deze zaag kunnen alleen zaagbladen met een
ruitvormige centreeropening worden gebruikt.
OPMERKING: Plaats nooit een zaagblad zonder eerst
het uit te stoten gedeelte is te verwijderen. Wanneer
het zaagblad niet goed wordt bevestigd, zal dat ertoe
leiden dat het zaagblad in contact komt met andere
onderdelen van de zaag, waardoor beschadiging van het
gereedschap ontstaat.
Het uit te stoten gedeelte verwijderen
WAARSCHUWING: DRAAG ALTIJD oogbescherming.
Alle gebruikers en omstanders moeten oogbescherming
dragen die voldoet aan ANSI Z87.1.
WAARSCHUWING: Controleer dat de hendel
voorvergrendeling van de afstelling van de afschuinhoek
stevig vast is gezet zodat u het centreerdeel kunt uitstoten.
Als het de afstelling van het zaagblad tijdens het zagen
verschuift, kan het zaagblad vast komen te zitten en kan
terugslag het gevolg zijn.
Plaats het ronde centreergat van het zaagblad in de uitsparing
25 boven op de hendel 9 voor afstelling van de afschuinhoek.
Pak de zaag en het zaagblad stevig vast en trek het uit te stoten
gedeelte los. Nu is de ruitvormige.centreeropening zichtbaar.
Het zaagblad installeren (Afb. A, M, N)
1. Maak met de meegeleverde steeksleutel 21 de klemschroef
19 van het zaagblad los door deze naar rechts te draaien,
zoals wordt aangeduid door de pijl op de buitenste borgring
27 en verwijder de schroef.
2. Verwijder de buitenste borgring 27 .
3. Trek met de terugtrekhendel 4 van de onderste
beschermkap de onderste beschermkap 6 van het
zaagblad terug.
BELANGRIJK: Wanneer u de onderste
zaagbladbeschermkap intrekt voor het installeren van het
zaagblad, controleer dan de staat en de werking van de
onderste zaagbladbeschermkap zodat u er zeker van kunt
zijn dat deze goed werkt. Controleer dat deze vrij beweegt
en niet het zaagblad, de voetplaat of een ander onderdeel
raakt, onder alle hoeken en bij alle zaagdiepten.
4. Plaats zaagblad 28 op de zaagas 29 tegen de binnenste
borgring 30 , en let er daarbij op dat het zaagblad in de
juiste richting draait (de richting van de pijl die de rotatie
aangeeft op het zaagblad en de tanden moeten in dezelfde
richting wijzen als die van de rotatiepijl op de onderste
zaagbladbeschermkap).
BELANGRIJK: Controleer altijd dat de ruitvormige
centreeropening van het zaagblad uitkomt tegenover het
verhoogde ruitvormige midden op de buitenste borgring.
OPMERKING: Ga er niet vanuit dat de afdruk op het zaagblad
altijd naar u toe is gericht wanneer deze goed is geïnstalleerd.
5. Plaats de buitenste borgring 27 op de zaagas 29 met het
grote vlakke oppervlak tegen het zaagblad en de tekst op de
buitenste borgring naar u toe gericht, zoals in Afbeelding N
wordt getoond.
6. Draai met de hand de zaagbladklemschroef 19 op de
zaagas (de schroef heeft linkse draad en moet naar links
worden vastgedraaid).
7. Laat langzaam de hendel voor intrekking van de onderste
zaagbladbeschermkap los 4 .
8. Druk de vergrendelingsknop van de as 11 in terwijl u de
zaagas draait met de meegeleverde zaagbladsleutel tot
de zaagbladvergrendeling ingrijpt en het zaagblad niet
meer draait. Zet met de steeksleutel voor het zaagblad de
borgschroef van het zaagblad stevig vast.
105
Nederlands
OPMERKING: Schakel de zaagbladvergrendeling nooit
in zolang de zaag loopt, en schakel de vergrendeling
ook nooit in in een poging het gereedschap te stoppen.
Schakel de zaag nooit in terwijl de zaagbladvergrendeling
is ingeschakeld. Uw zaag kan ernstig beschadigd raken.
Het zaagblad vervangen (Afb. A, N)
1. Druk de vergrendelingsknop van de as 11 in terwijl u de
zaagas draait met de meegeleverde zaagbladsleutel tot
de zaagbladvergrendeling ingrijpt en het zaagblad niet
meer draait.
2. Maak met de meegeleverde steeksleutel 21 de
borgschroef 19 van het zaagblad los door deze naar
rechts te draaien, zoals wordt aangeduid door de pijl op de
buitenste borgring 27 .
3. Verwijder de buitenste borgring 27 .
4. Trek met de terugtrekhendel 4 van de onderste
beschermkap de onderste beschermkap van het zaagblad
terug. Verwijder het gebruikte zaagblad en verwerk het op
juiste wijze bij het afval.
5. Installeer een nieuw zaagblad zoals eerder is beschreven.
6. Reinig zaagsel dat zich eventueel heeft verzameld in de
beschermkap of bij de borgring. Controleer de staat en de
werking van de onderste zaagbladbeschermkap zoals eerder
is uiteengezet. Breng hier geen smering aan.
7. Selecteer het juiste zaagblad voor de toepassing (zie
Zaagbladen). Gebruik altijd zaagbladen van de juiste
afmeting (190 mm in diameter) met een centreeropening
van de juiste afmeting en vorm voor de montage op de
zaagas. Zorg er altijd voor dat de maximale aanbevolen
snelheid (tpm) op het zaagblad overeenkomt met of hoger
is dan de snelheid (tpm) van de zaag.
Onderste zaagbladbeschermkap
WAARSCHUWING: De onderste
zaagbladbeschermkap is een veiligheidsvoorziening
die het risico van ernstig persoonlijk letsel beperkt.
Gebruik de zaag nooit als de onderste beschermkap
ontbreekt, beschadigd is, verkeerd gemonteerd is
of niet goed werkt. U kunt er niet op vertrouwen
dat de onderste zaagbladbeschermkap u onder
alle omstandigheden beschermt. Uw veiligheid
is afhankelijk van het opvolgen van de volgende
waarschuwingen en aanwijzingen voor een veilig
gebruik en ook van een goede werking van de
zaag. Controleer vóór ieder gebruik dat de onderste
beschermkap goed sluit, zoals wordt uiteengezet in
Veiligheidsinstructies voor alle zagen. Als de onderste
zaagbladbeschermkap ontbreekt of niet goed werkt,
laat de zaag dan nazien voordat u het gereedschap
weer gebruikt. De veiligheid en betrouwbaarheid
van het product kunnen alleen worden gewaarborgd
als reparatie, onderhoud en afregeling worden
uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum
of een andere gekwalificeerde service-organisatie,
waarbij altijd identieke vervangende onderdelen
moeten worden gebruikt.
106
Zaagbladen
WAARSCHUWING: Beperk het risico van oogletsel zoveel
mogelijk, gebruik altijd oogbescherming. Carbide is een
hard maar bros materiaal. Voorwerpen in het werkstuk,
die er niet in horen, zoals draad of spijkers, kunnen tot
gevolg hebben dat de punt scheurt of breekt. Werk alleen
met de zaag wanneer een goede zaagbladbeschermkap
is geplaatst. Monteer vóór gebruik het zaagblad stevig en
let op de juiste draairichting, gebruik altijd een schoon,
scherp zaagblad.
Gebruik deze zaag niet met schurende schijven of bladen. Een
bot zaagblad maakt dat het zagen langzaam en inefficiënt
verloopt, de motor wordt overbelast, er uitzonderlijk veel
splinters ontstaan en de mogelijkheid van de terugslag zou
kunnen toenemen. Raadpleeg de volgende tabel voor het
bepalen van de juiste afmeting van het vervangende zaagblad
voor het model van deze zaag.
DCS577
Zaagblad
Diameter
Tanden
Toepassing
DT40270
190 mm
24
Hout zagen voor algemene
doeleinden
DT40271
190 mm
36
Multiplex zagen
Terugslag
Terugslag is een plotselinge reactie op een bekneld,
vastgelopen of verkeerd uitgelijnd zaagblad, waarbij een zaag
zonder controle omhoog komt uit het werkstuk in de richting
van de gebruiker. Wanneer het zaagblad bekneld raakt of
vastloopt doordat de zaagsnede zich sluit, loopt het zaagblad
vast en wordt de unit door de reactie van de motor snel in de
richting van de gebruiker geduwd. Als het zaagblad krom wordt
of verkeerd uitgelijnd raakt in de zaagsnede, kunnen de tanden
aan de achterzijde van het zaagblad zich in het bovenoppervlak
van het hout vreten, waardoor het zaagblad uit de zaagsnede
omhoog klimt naar de gebruiker toe.
Het is waarschijnlijker dat terugslag zich zal voordoen onder de
volgende omstandigheden.
1. ONJUISTE ONDERSTEUNING VAN HET WERKSTUK
a. Doorzakken of onjuist omhoog brengen van het af te
zagen stuk materiaal kan het vastklemmen van het
zaagblad tot gevolg hebben en leiden tot terugslag
(Afb. Q).
b. Wanneer materiaal wordt doorgezaagd dat alleen aan
de uiteinden wordt ondersteund, kan dat leiden tot
terugslag. Naarmate het materiaal verzwakt, zakt het
door, waardoor de zaagsnede zich sluit en het zaagblad
klem komt te zitten.
c. Het afzagen van een vrijdragend of overhangend stuk
materiaal van onderaf in een verticale richting kan
terugslag tot gevolg hebben. Het vallende afgezaagde
stuk kan een zaagblad afklemmen.
d. Wanneer lange smalle stroken worden afgezaagd (zoals
bij overlangs doorzagen), kan dat terugslag tot gevolg
hebben. De af te zagen strook kan doorzakken waardoor
de zaagsnede zich sluit en het zaagblad bekneld raakt.
Nederlands
e. Het ophalen van de onderste beschermkap op een
oppervlak onder het materiaal dat wordt gezaagd,
kan verminderde controle van de gebruiker over het
gereedschap tot gevolg hebben. De zaag kan gedeeltelijk
uit de zaagsnede omhoogkomen en daardoor kan de
kans dat het zaagblad wordt verbogen, toenemen.
2. ONJUISTE INSTELLING VAN DE ZAAGDIEPTE OP DE
ZAAG
a. Voor het maken van de meest efficiënte zaagsnede moet
het zaagblad slechts zo ver uitsteken dat de helft van een
tand zichtbaar is, zoals wordt getoond in Afbeelding E. Zo
kan de voetplaat het zaagblad ondersteunen en wordt
het risico van verbuigen en beknellen in het materiaal,
tot een minimum beperkt. Zie het hoofdstuk met de titel
Afstelling van de zaagdiepte.
3. BUIGING VAN HET ZAAGBLAD (VERKEERDE UITLIJNING
IN DE ZAAGSNEDE)
a. Wanneer u harder duwt met het doel door een knoest,
een spijker of een harde nerf in het hout te zagen, kan
het zaagblad daardoor verbogen raken.
b. Wanneer u probeert de zaag in de zaagsnede te draaien
(proberen terug te komen op de gemarkeerde lijn) kan
dat tot gevolg hebben dat het zaagblad verbuigt.
c. Buiten uw macht reiken of de zaag bedienen in een
verkeerde lichaamshouding (uit evenwicht), kan buigen
van het zaagblad tot gevolg hebben.
d. Het verplaatsen van uw handen of een andere
lichaamshouding aannemen kan buigen van het
zaagblad tot gevolg hebben.
e. Het ondersteunen van de zaag om het zaagblad
vrij te maken, kan verbuigen van het zaagblad tot
gevolg hebben.
4. MATERIALEN DIE EXTRA AANDACHT VRAGEN
a. Nat hout
b. Groen hout (materiaal dat pas is gezaagd en niet is
gedroogd)
c. Onder druk behandeld hout (materiaal behandeld met
conserveermiddelen of chemicaliën die rot tegengaan)
5. GEBRUIK VAN BOTTE OF VUILE ZAAGBLADEN
a. Bij gebruik van botte zaagbladen wordt de zaag
meer belast. Om dat te goed te maken zal de
gebruiker gewoonlijk harder duwen waardoor de
unit nog meer wordt belast en het verbuigen van het
zaagblad in de zaagsnede nog erger wordt. Versleten
zaagbladen zullen misschien ook onvoldoende vrije
ruimte hebben waardoor de kans op vastlopen en de
belasting toeneemt.
6. DE ZAAG OMHOOGHALEN WANNEER U EEN SCHUINE
ZAAGSNEDE MAAKT
a. Schuine zaagsneden vragen speciale aandacht van de
gebruiker omdat speciale zaagtechnieken nodig zijn vooral voor het geleiden van de zaag. Zowel de hoek van
het zaagblad en een groter oppervlak van het zaagblad
in het materiaal vergroten de kans dat de zaag vastloopt
en de zaag niet goed recht uitkomt (draait).
7. HET OPNIEUW STARTEN VAN EEN ZAAGSNEDE TERWIJL
DE TANDEN VAN DE ZAAG VASTSTAAN TEGEN HET
MATERIAAL
a. De zaag moet eerst op volle bedrijfssnelheid worden
gebracht en pas daarna mag een zaagsnede worden
gestart of opnieuw worden gestart, nadat de unit is
gestopt met het zaagblad in de zaagsnede. Als u de zaag
niet eerst op volle snelheid laat komen, kan dat leiden tot
vastlopen en terugslag.
Alle andere omstandigheden die knellen, vastlopen, buigen of
een verkeerde uitlijning tot gevolg kunnen hebben, kunnen
leiden tot een terugslag. Raadpleeg de hoofdstukken Nadere
veiligheidsinstructies voor alle zagen en Zaagbladen voor
procedures en technieken die het optreden van terugslag
zoveel mogelijk voorkomen.
Ondersteuning van het werkstuk (Afb. O–Q)
WAARSCHUWING: Het is belangrijk dat het werkstuk
goed wordt ondersteund en dat de zaag stevig wordt
vastgehouden, zodat verlies van controle en daardoor
persoonlijk letsel wordt voorkomen. Afbeelding O laat zien
hoe u de zaag goed met uw handen kunt ondersteunen.
Blijf de zaag stevig met beide handen vasthouden
en plaats uw lichaam en arm zo dat u een eventuele
terugslag kunt tegenhouden.
Afbeelding O laat de juiste zaagpositie zien. NB. houd handen
weg van het zaaggebied. Vermijd terugslag, ondersteun
ALTIJD board- en plaatmateriaal DICHTBIJ de zaagsnede,
(Afb. P). ONDERSTEUN board- of plaatmateriaal NIET ver van de
zaagsnede verwijderd (Afb. Q).
Plaats het werk met de “goede” zijde — de zijde die er het
mooist moet uitzien — omlaag. De zaag zaagt naar boven,
dus splinters zullen te zien zijn op de zijde van het werkstuk die
omhoog gericht is tijdens het zagen.
Zagen (Afb. O)
WAARSCHUWING: Probeer nooit dit gereedschap te
gebruiken door het ondersteboven op een werkoppervlak
te zetten en het materiaal naar het gereedschap te
voeren. Zet het werkstuk altijd stevig met klemmen vast
en voer het gereedschap naar het werkstuk, waarbij u het
gereedschap stevig met beide handen vasthoudt, zoals
wordt getoond in Afbeelding O.
Plaats het bredere gedeelte van de voetplaat van de zaag op
dat gedeelte van het werkstuk dat stevig wordt ondersteund,
niet op een gedeelte dat valt wanneer de zaagsnede is voltooid.
Als voorbeeld illustreert Afbeelding O de JUISTE manier voor
het afzagen van het einddeel van een stuk plaatmateriaal. Zet
het werk altijd met klemmen vast. Probeer niet korte stukken
materiaal met de hand vast te houden! Denk er aan dat u
vrijdragend en overhangend materiaal moet ondersteunen. Ga
voorzichtig te werk wanneer u materiaal van onderaf afzaagt.
Het is belangrijk dat de zaag op volle snelheid draait voordat het
zaagblad het te zagen materiaal raakt. Wanneer u met zagen
begint met het zaagblad tegen het materiaal dat moet worden
gezaagd of met het zaagblad dat vooruit wordt geduwd in de
zaagsnede, kan dat terugslag tot gevolg hebben. Duw de zaag
107
Nederlands
naar voren met een snelheid waarbij het zaagblad zonder veel
moeite kan zagen. Hardheid en taaiheid kunnen variëren, zelfs in
hetzelfde stuk materiaal, en knoestige of vochtige delen kunnen
de zaag zwaar belasten. Duw de zaag, wanneer dit gebeurt
langzamer vooruit, maar wel zo stevig dat de zaag kan blijven
werken zonder veel verlies van snelheid. Wanneer u de zaag
met geweld voortduwt, kan dat leiden tot ruwe zaagsneden,
terugslag en oververhitting van de motor. Als het zo is dat uw
zaagsnede begint af te wijken van de zaaglijn, probeer dan
niet de zaaglijn weer te bereiken. Laat de schakelaar los en laat
het zaagblad volledig tot stilstand komen. U kunt dan de zaag
terugtrekken, opnieuw aanleggen en een nieuwe zaagsnede
beginnen enigszins binnen de verkeerde zaagsnede. U moet
in ieder geval de zaag terugtrekken als u de zaagsnede moet
verplaatsen. Wanneer u met geweld een correctie probeert uit
te voeren binnen de zaagsnede, kan de zaag vastlopen en dat
kan leiden tot terugslag.
LOOPT DE ZAAG VAST, LAAT DE AAN/UIT-SCHAKELAAR DAN
LOS EN TREK DE ZAAG TERUG UIT DE ZAAGSNEDE. HET IS
BELANGRIJK DAT HET ZAAGBLAD RECHT IN DE ZAAGSNEDE ZIT
EN VRIJ VAN DE ZAAGRAND VOORDAT U OPNIEUW BEGINT.
Laat de schakelaar los, wanneer u de zaagsnede voltooit, laat
het zaagblad tot stilstand komen en til vervolgens pas de
zaag van het werk. Wanneer u de zaag optilt, zal de geveerde
telescopische beschermkap zich automatisch onder het
zaagblad sluiten. Denk eraan dat het zaagblad pas is afgedekt
als de beschermkap is gesloten. Reik niet om welke reden dan
ook onder het werk. Wanneer u de telescopische beschermkap
met de hand moet terugtrekken (zoals dat moet bij het begin
van insteekzagen), doe dat dan altijd met de terugtrekhendel.
OPMERKING: Let er bij het zagen van dunne stroken vooral
goed op dat de kleine afgezaagde delen niet binnen de
onderste beschermkap terechtkomen.
Overlangszagen (Afb. R, S)
Overlangszagen is het proces van het in smalle stroken zagen
van breed plaatmateriaal – zagen in de richting van de nerf.
Het met de hand geleiden van het gereedschap is bij deze
manier van zagen moeilijker en daarom wordt gebruik van de
DeWALT DW3278 overlangsgeleiding of de DWS5100 Dual Port
overlangsgeleiding aanbevolen.
Insteekzagen (Afb. T)
WAARSCHUWING: Zet de zaagbladbeschermkap
nooit vast in een opgehaalde stand. Verplaats de
zaag nooit naar achteren bij het insteekzagen.
Hierdoor kan de zaag zich omhoog werken uit het
werkoppervlak en dat kan leiden tot letsel.
Een insteekzaagsnede is een zaagsnede die wordt gemaakt in
een vloer, wand of een ander vlak oppervlak.
1. Stel de voetplaat van de zaag zo af dat het zaagblad op de
gewenste diepte zaagt.
2. Kantel de zaag naar voren en laat de voorzijde van de
voetplaat op het te zagen materiaal rusten.
3. Trek met de hendel voor het terugtrekken van de onderste
beschermkap de onderste beschermkap omhoog. Laat de
108
achterzijde van de voetplaat zakken tot de tanden van het
zaagblad bijna de zaaglijn raken.
4. Laat de zaagbladbeschermkap los (door het contact met
het werk kan de kap vrij opengaan wanneer u de zaagsnede
begint). Haal uw hand van de beschermkaphendel en pak
de hulphandgreep 13 stevig vast, zoals wordt getoond
in Afbeelding T. Plaats uw lichaam en arm zo dat u aan
eventuele terugslag weerstand kunt bieden.
5. Controleer dat het zaagblad niet, voordat u de zaag start,
contact maakt met het zaagoppervlak.
6. Start de motor en laat de zaag geleidelijk zakken tot de
voetplaat vlak op het te zagen materiaal rust. Breng de zaag
naar voren langs de zaaglijn tot de zaagsnede is voltooid.
7. Laat de aan/uit-schakelaar los en trek het zaagblad pas uit
het materiaal als het geheel tot stilstand is gekomen.
8. Ga aan het begin van iedere nieuwe zaagsnede steeds weer
te werk zoals hierboven wordt vermeld.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Nederlands
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
109
Norsk
TRÅDLØS HØYMOMENT SIRKELSAG
DCS577
Gratulerer!
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Bladdiameter
Ubelastet/merkehastighet
Justering av skråvinkel
Maksimal kuttdybde
Vekt (uten batteripakke)
VDC
mm
min-1
grad
mm
kg
DCS577
54
1
Li-Ion
190
5800
53
65
5,0
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-5:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
84
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
95
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3
Verdi vibrasjonsutslipp ah,W =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Trådløs høymoment sirkelsag
DCS577
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
29.06.2018
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
110
Vekt
Norsk
Batterier
Ladere/Ladetider (i minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vekt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
111
Norsk
4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
6) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Sikkerhetsinstruksjoner for alle sager
Skjæreprosedyrer
FARE:
a ) Hold hendene unna skjæreområdet og bladet.
Hold den andre hånden på hjelpehåndtaket eller
motorhuset. Med begge hender på sagen kan de ikke
kuttes av bladet.
b ) Ikke strekk hånden under arbeidsstykket. Beskyttelsen
kan ikke beskytte deg fra bladet under arbeidsstykket.
c ) Juster kuttdybden til arbeidsstykkets tykkelse.
Mindre enn en hel tann på bladet skal være synlig
under arbeidsstykket.
d ) Hold aldri arbeidsstykket i hendene eller over benet
ditt. Fest arbeidsstykket på et stabilt grunnlag. Det
er viktig at arbeidsstykket støttes ordentlig for å minimere
risikoen for personskade, at bladet setter seg fast eller at du
mister kontroll.
e ) Hold bare i de isolerte grepene på elektroverktøyet
når du utfører et arbeid hvor skjæreverktøyet kan
komme i kontakt med skjulte ledninger eller sin
egen kabel. Kontakt med en strømførende ledning kan
føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi brukeren støt.
f ) Ved kløving, bruk alltid en føring eller en rett
styrekant. Dette forbedrer kuttets nøyaktighet og
reduserer muligheten for at bladet setter seg fast.
g ) Bruk alltid blad med korrekt størrelse og form
(diamant kontra rund) på festehullet. Blad som ikke
passer til festemekanismen på sagen vil gå eksentrisk som
fører til at du mister kontrollen.
h ) Bruk aldri skadede eller uriktige bladpakninger eller
bolt. Bladpakningene og bolt er spesialtilpasset sagen, for
optimal ytelse og driftssikkerhet.
5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne verktøy
a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan føre til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.
b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
c ) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler,
spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d ) Ved hardhendt behandling kan det komme væske
ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll
med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon
eller forbrenninger.
112
Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for alle sager
Årsaker til tilbakeslag og tilhørende advarsler
•
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt eller
feiljustert sagblad og forårsaker at en ukontrollert sag reiser
seg opp og ut av arbeidsstykket mot operatøren.
ʵʵ Når bladet er festklemt ved at snittet lukker seg, blir bladet
sittende fast og motorens reaksjon fører enheten raskt
tilbake mot operatøren.
ʵʵ Dersom bladet blir vridd eller feilinnrettet i kuttet kan
tennene bak på bladet grave seg inn i treverkets overflate
og forårsake at bladet kommer ut av snittet og hopper
tilbake mot operatøren.
Norsk
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av sagen og/eller feil
driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås ved å treffe
skikkelige forholdsregler, som angitt under:
a ) Hold et fast grep med begge hender på sagen
og ha armene i en stilling som kan motstå
tilbakeslagskraften. Posisjoner kroppen til den ene
eller andre siden av bladet, ikke på linje med bladet.
Tilbakeslag kan føre til at sagen hopper bakover, men
tilbakeslagskraften kan kontrolleres av operatøren dersom
ordentlige forholdsregler treffes.
b ) Når bladet setter seg fast eller når du avbryter
saging av noen grunn, slipp bryteren og hold sagen
stille i materialet inntil bladet stopper helt. Forsøk
aldri å fjerne sagen fra arbeidsstykket eller å
dra sagen bakover mens bladet er i bevegelse,
tilbakeslag kan skje. Undersøk og sørg for å fjerne
årsakene til fastklemming av bladet.
c ) Når du starter en sag på nytt i arbeidsstykket,
plasser sagbladet sentrert i snittet og sjekk at
sagtennene ikke sitter i materialet. Dersom sagbladet
kjører seg fast, kan det "vandre" opp eller slå tilbake opp fra
arbeidet når sagen startes på nytt.
d ) Støtt opp store arbeidsstykker for å redusere risikoen
for tilbakeslag og at bladet setter seg fast. Store
arbeidsstykker har en tendens til å henge ned under
sin egen vekt. Støtter må plasseres under arbeidsstykket
på begge sider, nær skjærelinjen og nær kanten
av arbeidsstykket.
e ) Ikke bruk sløve eller skadede blader. Uskarpe eller
feilstilte blad gir et smalt sagspor som gir for høy friksjon,
fastkjøring av bladet eller tilbakeslag.
f ) Spaker for stilling av bladdybde og skråstilling skal
være tilskrudd og festet før du sager. Dersom bladets
stilling endres ved saging, kan det føre til fastkjøring
eller tilbakeslag.
g ) Vær ekstra varsom når du sager inn i eksisterende
vegger eller andre steder der du ikke ser. Det
utstikkende bladet kan kutte objekter som kan
forårsake tilbakeslag.
Funksjon av nedre beskyttelse
a ) Kontroller at nedre beskyttelsen lukker riktig før
hvert bruk. Ikke bruk sagen dersom den nedre
beskyttelsen ikke beveger seg fritt og lukker seg
øyeblikkelig. Den nedre beskyttelsen må aldri
klemmes eller festes i åpen stilling. Dersom sagen
slippes ved en feiltagelse kan den nedre beskyttelsen
bøyes. Løft den nedre beskyttelsen med det innskyvbare
håndtaket og påse at den beveger seg fritt og ikke rører
bladet eller noen annen del, i alle kuttvinkler og dybder.
b ) Kontroller funksjon av fjæren til nedre beskyttelsen.
Dersom beskyttelsen og fjæren ikke fungerer riktig
må de på service før bruk. Nedre beskyttelse kan
fungere tregt på grunn av skadede deler, gummibelegg
eller oppbygging av avfall.
c ) Nedre beskyttelse skal trekkes inn manuelt
kun for spesielle typer kutt som "dykk-kutt" og
"sammensatte kutt". Løft nedre beskyttelsen
med det innskyvbare håndtak, og så fort bladet
går inn i materialet må den nedre beskyttelsen
slippes. For all annen saging skal den nedre beskyttelsen
fungere automatisk.
d ) Påse alltid at den nedre beskyttelsen dekker bladet
før du setter fra deg sagen på benken eller gulvet.
Et ubeskyttet, frirullende blad får sagen til å bevege
seg bakover, og den kutter alt som måtte være i
veien. Vær oppmerksom på tiden det tar bladet å stoppe
etter at bryteren slippes.
Ekstra sikkerhetsregler spesifikt for
sirkelsager
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Ikke la kjennskap (tilegnet gjennom hyppig
bruk av sagen) erstatte sikkerhetsregler. Du skal alltid
huske at et øyeblikks uoppmerksomhet er tilstrekkelig til å
forvolde alvorlige personskader.
Bruk tvinger eller annen praktisk måte å sikre og
holde arbeidsstykket på et stabilt underlag. Å holde
arbeidsstykket i hendene eller mot kroppen er ustabilt og kan
føre til at du mister kontroll.
Posisjoner kroppen til den ene eller andre siden av
bladet, ikke på linje med bladet. TILBAKESLAG kan føre
til at sagen hopper bakover (se Årsak til tilbakeslag og
tilhørende advarsler og Tilbakeslag).
Unngå kutting av spiker. Kontroller for og fjern alle
spikrer fra treverket før kapping.
Du skal alltid forsikre deg om at ingenting kommer i
veien for bevegelsen av den nedre bladbeskyttelsen.
Monter støvsugertilkobling på sagen før bruk.
Tilbehøret må minst være godkjent for hastigheten
som er anbefalt på advarselen til verktøyet. Skiver og
annet tilbehør som kjøres over anbefalt hastighet kan briste
og forårsake personskade. Tilbehøret må være godkjent
for hastigheter over minimum skivehastighet, som vist på
verktøyets navneskilt.
Pass på at sagen alltid er ren før bruk.
Du skal slutte å bruke sagen og få utført service på den hvis du
hører uvanlig lyd eller unormal drift oppstår.
Pass alltid på at alle komponenter er montert korrekt og fast
før bruk av verktøyet.
Du skal alltid håndtere sagbladet med forsiktighet når
du monterer eller fjerner det eller når du fjerner den
diamantformede utformingen.
Vent alltid på at motoren har nådd full hastighet før du starter
å sage.
Hold håndtakene tørre, rene og frie for olje og fett. Hold
verktøyet stødig med begge hender når du bruker verktøyet.
Vær alltid oppmerksom, spesielt ved gjentatte og monotone
oppgaver. Pass alltid på posisjonen av hendene dine i forhold
til bladet.
Hold deg unna endestykker som kan falle ned ved saging. De
kan være varme, skarpe og/eller tunge. Dette kan resultere i
alvorlig personskade.
113
Norsk
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er: • Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
114
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. B)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter
inn batteripakken.
2. Sett batteripakken 15 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 14 på
batteripakken og ta den av.
Norsk
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
Bruk av lader
Rengjøringsanvisninger for lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har
kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta
ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere et defekt batteri ved at lyset ikke tennes.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller
støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet
eller gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått
115
Norsk
med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk
støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret
for gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3
i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk
og transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
116
batteri. Dersom FLEXVOLTTM-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM-batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved
forsendelse.
I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier
med lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med
høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere
watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende
shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer.
For eksempel kan Wh-spesifikasjonen for Transport være 3 x 36
Wh, som betyr 3 batterier Eksemple på merking for bruk og
for transport
på 36 Wh hver. Whspesifikasjonen for USE
(bruk) kan være 108 Wh
(som betyr 1 batteri).
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Norsk
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre
farlige situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
Wh (1 batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette,
nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
Batteritype
DCS577 bruker en 54 volt batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB546, DCB547. Se
Tekniske Data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Høymoment sirkelsag
1Sirkelsagblad
1 Blad skiftenøkkel
1Støvsugertilkobling
2Støvsugerskruer
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Instruksjonshåndbok
MERK: Batteripakker, ladere og kofferter er ikke inkludert med
N-modeller. Batteripakker og ladere er ikke inkludert med
NT-modeller. B-modeller inkluderer Bluetooth® batteripakker.
MERK: Bluetooth® ordmerke og logoer er varemerker eiet av
Bluetooth®, SIG, Inc. og all bruk av slike merker ved DeWALT er
under lisens. Andre varemerker og merkenavn er eiet av sine
respektive eiere.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 22 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Avtrekker-bryter låsebryter
2 Avtrekker-bryter
3 Dybdejusteringslåsehåndtak
4 Nedre beskyttelse løftespak
5 Fotplate
6 Nedre bladbeskyttelse
7 0˚ Snittindikator
8 45˚ Snittindikator
9 Skråvinkel justeringsspake
10 Vinkelkvadrant
11 Spindellåseknapp
12 Hovedhåndtak
13 Ekstrahåndtak
14 Festeknapp for batteriet
15 Batteri
16 Grovjustering
17 Finjustering
18 Snittindikatorer
19 Klemskrue for blad
20 Støvsugertilkobling
21 Skiftenøkkel
22 Datokode
Tiltenkt Bruk
Disse kraftige sirkelsager er designet for profesjonelt bruk ved
saging i treverk. IKKE bruk tilbehør for vanntilførsel med denne
sagen. IKKE bruk slipeskiver eller slipeblad.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Disse kraftige sager er profesjonelle elektroverktøy.
IKKE kapp metaller, murverk, glass, betongplanker,
betongplater eller fliser med denne sagen.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
117
Norsk
Sagkrok (Fig. C)
Kuttedybdejustering (Fig. A, D, E)
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, skal du ikke bruke sagen med sagkroken
rotert under fotplaten.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader hvis
sagen faller på brukere eller tilskuere skal du forsikre deg
om at sagen er støttet skikkelig når du bruker kroken
til å henge sagen fra en takbjelke, bjelkelag eller andre
høye fester.
Sagen har en anvendelig sagkrok 23 som lar sagen henge
fra en bjelke, bjelkelag eller andre passende, stabile strukturer.
Sagkroken folder seg flatt mot verktøykroppen når den ikke er
i bruk.
For å bruke sagkroken skal du dytte ned på kroken for å rotere
den bort fra håndtaket til den låses i posisjon.
Får å sette sagkroken tilbake til utgangsposisjon skal du dra
kroken opp til den låses mot verktøykroppen.
1. Hold sagen med et fast grep. Løft låsehåndtaket for
dybdejustering 3 for å bevege fotplaten for å oppnå
ønsket kuttedybde.
2. Senk låsespaken for dybdejustering og fest sikkert for å låse
kuttedybden før du bruker sagen.
Lengden på kuttemarkeringene på siden av fotplaten er kun
nøyaktige ved fullt dybdekutt. Ved å stille inn sagen til riktig
kuttedybde holder bladfriksjonen ved et minimum, fjerner
sagspon mellom bladtennene, resulterer i kjøligere, hurtigere
saging og reduserer sjansen for tilbakeslag.
For mest effektiv saging, sett dybdejusteringen slik at halve
bladtannen stikker gjennom materialet som skal sages (se
Fig. E). Denne avstanden er fra tuppen av sagtannen 31 til
bunnen av mellomrommet 32 (se detalj i Fig. E). Dette holder
bladfriksjonen på et minimum, fjerner sagspon fra kuttet, gir
kjøligere og raskere saging og reduserer faren for tilbakeslag. En
metode for sjekk av korrekt kuttedybde vises på Figur E. Legg
en del av det materialet du skal kappe langs siden på bladet,
som vist i Figur en, og observer hvor mye av tannen som vises
under materialet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Sette inn og fjerne batteripakke på
verktøyet (Fig. B)
MERK: Sørg for at batteripakken 15 er fullt ladet.
Installer batteripakken i verktøyet
1. Rett inn batteripakken 15 med skinnene inne i verktøyet
(Fig. B).
2. Skyv den inn i maskinen til batteripakken sitter godt og
forsikre deg om at du hører at låsen klikker på plass.
Fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets festeknapp 14 og trekk batteriet bestemt
ut av verktøyet.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne bruksanvisningen.
Drivstoffmåler batteripakker (Fig. B)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen.
En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise
gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare en indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
118
Montere støvsugertilkoblingen (figur U, V)
ADVARSEL: Støvsugertilkoblingen må monteres på
sagen før bruk.
ADVARSEL: Fare for å puste inn støv. For å redusere faren
for personskader, bruk ALLTID en godkjent støvmaske.
1. Tilpass støvsugertilkoblingen 20 over øvre bladbeskyttelse
34 som vist.
2. Sett inn de to skruene 37 på støvsugertilkoblingen i de to
hullene 36 og inn i hullene 35 i den øvre beskyttelse som
vist i figur A og trekk godt til.
Støvsugeradapteren lar deg koble verktøyet til en ekstern
støvsuger, enten ved hjelp av AirLock™ systemet (DWV9000-XJ)
eller en standard 35 mm støvsugerslange (figur V).
ADVARSEL: Bruk ALLTID en støvsuger som er designet
i samsvar med gjeldende direktiver for støvutslipp ved
saging av treverk. Støvsugerslangene på de fleste vanlige
støvsugere kan festes direkte på støvsugertilkoblingen.
Skråvinkeljustering (Fig. A, F)
Fullstendig område av skråvinkeljustering er fra 0˚ til 53˚. Spor
er plassert ved 22,5˚ og 45˚. Vinkelkvadranten er gradert i trinn
på 1˚. Fremme på sagen er en skråvinkeljusteringsmekanisme
som består av en kalibrert vinkelkvadrant 10 og en
sråvinkeljusteringsspake 9 . Vinkelkvadranten lar deg
grovjustere 16 eller finjustere 17 for å oppnå bedre
nøyaktighet under kutting.
Stille inn sagen for et skråvinkelkutt
1. Løft skråvinkeljusteringsspaken 9 og vipp fotplaten
til ønsket vinkel ved å rette inn pekeren med det
ønskede vinkelmerket.
2. Dytt skråvinkeljusteringsspaken ned og fest godt for å
låse vinkelen.
Norsk
Justering av bunnplaten (Fig. F, G)
Bunnplaten er justert fra fabrikken for å sikre at bladet står
vinkelrett på bunnplaten. Dersom du trenger å justere bladet
etter lang tids bruk, følg instruksene under:
Justere for 90 graders kutt
1. Sett sagen tilbake 0 grader skråstilling.
2. Legg sagen på siden og trekk nedre beskyttelse tilbake.
3. Sett dybden av kuttet til 51 mm.
4. Løsne spaken for skråvinkeljustering (Fig. F, 9 ). Legg en
vinkelhake mot bladet og bunnplaten som vist i Fig. G.
5. Bruk en sekskantnøkkel ( 21 , Fig. A) vri justeringsskruen
( 25 , Fig. G) på undersiden av bunnplaten til bladet og
bunnplaten begge er i flat kontakt med vinkelhaken. Trekk
godt til igjen vinkeljusteringsspaken.
Justere spaken for skråvinkeljustering (Fig. F)
Det kan være ønskelig å justere vinkeljusteringsspaken 9 . Den
kan løsne med tiden og nå bunnplaten før stramming.
For å stramme spaken:
1. Hold spaken for skråvinkeljustering 9 og løsne låsemutteren
på skråvinkeljusteringsspaken ( 24 , Fig. F).
2. Juster vinkeljusteringsspaken ved å vri den i ønsket retning,
ca. 1/8 omdreining.
3. Skru igjen mutteren.
Snitt indikator (Fig. H)
Fronten på sagfotplaten 5 har en 0˚ snittindikator 7 og
en 45˚ snittindikator 8 for vertikal og skråvinkelkutting.
Snittindikatoren lar deg guide sagen langs kuttelinjene som er
streket opp på arbeidsstykket.
Snittindikatoren retter seg inn med venstre (ytre) siden av
sagbladet. Det bevegende bladet som gjør et spor eller snittkutt
faller til høyre av indikatoren. Plasser sagen langs den merkede
saglinjen slik at snittet faller i avfallet eller restmaterialet.
Merkeindikatorer fremme på fotplaten er ved 13 mm intervaller
for ytterligere kutteguider.
Snittindikatorer 18 finnes også på innsiden av fotplaten for å
holde sagen rett når du kutter.
Kuttelengdeindikator (Fig. I)
Markeringene på siden av fotplaten 5 viser lengden på sporet
som kapper materialet ved full dybde av kuttet. Markeringen går
i trinn på 3,2 mm.
DeWALT Bluetooth® Tool Tag Ready (Fig. J)
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Les bruksanvisningen for DeWALT Bluetooth®
Tool Tag.
ADVARSEL: Skru av og koble fra batteripakken før du
installerer DeWALT Bluetooth® Tool Tag.
ADVARSEL: Når du installerer eller skifter ut DeWALT
Bluetooth® Tool Tag, skal du kun bruke skruene som følger
med. Påse at skruene strammes godt.
Verktøyet kommer med monteringshull 33 og skruer for
installering av DeWALT Bluetooth® Tool Tag (DCE041). Du
trenger en T15-bit for å installere tag-en. DeWALT Tool Tag er
designet for sporing og lokalisering av profesjonelle elektriske
verktøy, utstyr og maskiner som bruker DeWALT Tool Connect™
appen. For korrekt installasjon av DeWALT Tool Tag, se
bruksanvisningen for DeWALT Tool Tag. For å lære mer gå til:
www.dewalt.com/en-us/jobsite-solutions/tool-connect
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Følg alltid sikkerhetsanvisningene og
gjeldende regler.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av verktøy og koble fra
batteripakken før du gjør justeringer eller tar av/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
VIKTIG: Forsikre deg alltid om at låsespaken for dybdejustering
er i nedeposisjon før du bruker sagen.
Korrekt plassering av hendene (Fig. K)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade
skal du ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på
en plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene krever en hånd på fronthåndtaket
12 og den andre på sidehåndtaket 13 . Merk deg at hendene
holdes borte fra kutteområdet.
Avtrekkerbryter (Fig. A)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig
personskade skal du holde sagen med begge hender
når du starter sagen for å unngå tilbakeslag.
Trykk på avtrekkerbryteren 2 for å slå verktøyet på. Ved å slippe
avtrekkerbryteren slås verktøyet av.
MERK: Dette verktøyet har ingen mulighet for å låse
avtrekkerbryteren i på-posisjon, og skal aldri låses i på ved noen
andre metoder.
Skifte blader (Fig. A, L)
VIKTIG: De fleste reservebladene kommer med et rundt
festehull som må bakes ut slik at det diamantformede
festehullet eksponeres. Det kan kun brukes diamantformede
festehull med denne sagen.
MERK: Du skal aldri installere et blad uten å fjerne hinnen
over hullet. Hvis ikke bladet festes skikkelig kan det komme
i kontakt med andre deler av sagen og skade verktøyet.
Fjerne hinnen
ADVARSEL: DU SKAL ALLTID bruke vernebriller. Alle
brukere og tilskuere skal bruke øyevern som oppfyller ANSI
Z87.1.
ADVARSEL: Forsikre deg om at låsespaken for
skråvinkeljustering er festet og sikret etter å ha brukt den til
å fjerne hinnen. Dersom bladets stilling endres ved saging,
kan det føre til fastkjøring eller tilbakeslag.
119
Norsk
Plasser det runde senterhullet til bladet inn i sporet 25 på
toppen av spaken for skråvinkeljustering 9 . Grip sagen og
bladet fast og dra til hinnen faller av. Det diamantformede hullet
er nå eksponert.
Installere bladet (Fig. A, M, N)
1. Løsne og fjern bladklemmeskruen 19 med nøkkelen 21 som følger med ved å vri den med klokken som vist ved
pilen på den ytre klemskiven 27 .
2. Fjern den ytre klemskiven 27 .
3. Ved å bruke tilbaketrekkingsspaken til den nedre
beskyttelsen 4 , skal du trekke tilbake den nedre
bladbeskyttelsen 6 .
VIKTIG: Når du trekker tilbake nedre beskyttelse for å
installere bladet, kontroller at tilstand og funksjon av nedre
bladbeskyttelse er tilfredsstillende. Pass på at den beveger
seg fritt og ikke rører bladet, fotplaten eller noen annen del, i
alle kuttvinkler og dybder.
4. Sett bladet 28 på sagspindelen 29 mot indre festeskive
30 , pass på at bladet roterer i korrekt retning (retningspilen
på sagbladet og tennene skal peke i samme retning som
retningspilen på nedre bladbeskyttelse).
VIKTIG: Du skal alltid forsikre deg om at det
diamantformede hullet til bladet er rettet inn med det
hevede diamantformede hullet på den ytre klemskiven.
MERK: Gå ikke ut fra at merkingen på bladet vil peke mot deg
ved korrekt installering.
5. Legg ytre klemskive 27 på sagspindelen 29 med den store
flaten mot bladet og med teksten på den ytre klemskiven
mot deg som vist på Figure N.
6. Skru bladets klemskrue 19 på sagspindelen for hånd
(skruen er venstregjenget og må dreies mot klokken for å
strammes).
7. Slipp sakte den nedre bladbeskyttelsens
tilbaketrekkingsspake 4 .
8. Trykk ned spindellåsen 11 mens du dreier sagspindelen
med bladnøkkelen som følger med inntil bladlåsen går i lås
og bladet slutter å rotere. Ved å bruke bladnøkkelen skal du
feste fast bladets klemmeskrue.
MERK: Sett aldri på bladlåsen mens sagen går, og sett den
aldri på for å stoppe verktøyet. Vri aldri på sagen mens
bladlåsen er på. Dette vil føre til alvorlig skade på sagen.
Skifte bladet (Fig. A, N)
1. Trykk ned spindellåsen 11 mens du dreier sagspindelen
med bladnøkkelen som følger med inntil bladlåsen går i lås
og bladet slutter å rotere.
2. Løsne og fjern bladklemmeskruen 19 med nøkkelen 21 som følger med ved å vri den med klokken som vist ved
pilen på den ytre klemskiven 27 .
3. Fjern den ytre klemskiven 27 .
4. Ved å bruke tilbaketrekkingsspaken til den nedre
beskyttelsen 4 , skal du trekke tilbake den nedre
bladbeskyttelsen. Fjern det brukte bladet og avhend deg
med det på skikkelig måte.
5. Installer det nye bladet som beskrevet før.
120
6. Ta bort sagspon som kan ha samlet seg opp i beskyttelsen
eller i klemskiveområdet. Sjekk tilstanden til og driften av
den nedre bladbeskyttelsen som beskrevet før. Ikke smør
dette området.
7. Velg korrekt blad for bruksområdet (se Blad). Bruk alltid blad
av korrekt størrelse (190 mm diameter) med korrekt størrelse
og form på senterhull for montering på sagspindelen. Pass
alltid på at anbefalt maksimal hastighet (rpm) på sagbladet
er lik eller større enn sagens hastighet (rpm).
Nedre bladbeskyttelse
ADVARSEL: Nedre bladbeskyttelse er en
sikkerhetsfunksjon som reduserer faren for
alvorlige personskader. Bruk aldri sagen dersom
nedre bladbeskyttelse mangler, er skadet eller
ikke fungerer ordentlig. Ikke stol på at nedre
bladbeskyttelse beskytter deg under alle forhold.
Din sikkerhet avhenger av at alle advarsler og
forsiktighetsregler følges, samt av korrekt bruk
av sagen. Kontroller at nedre bladbeskyttelse
lukker ordentlig før hver bruk, som beskrevet
i Sikkerhetsregler for alle sager. Dersom nedre
bladbeskyttelse mangler eller ikke fungerer
ordentlig, få service på sagen før bruk. For
å sikre at produktet er trygt og pålitelig, bør
reparasjoner, vedlikehold og justeringer foretas av
et autorisert servicesenter eller en annen kvalifisert
serviceorganisasjon, og det skal alltid brukes
identiske reservedeler.
Blad
ADVARSEL: For å redusere faren for øyeskader, bruk alltid
øyebeskyttelse. Karbid er et hardt men sprøtt materiale.
Fremmedlegemer i arbeidsstykket som ståltråd eller spiker
kan føre til at tupper sprekker eller brekker. Bruk kun sagen
når korrekt sagbladbeskyttelse er satt på. Monter bladet
godt med korrekt rotasjonsretning før bruk, og bruk alltid
rene, skarpe blad.
Ikke bruk slipeskiver eller slipeblad. Et sløvt blad vil føre til
ineffektiv kapping, vil overbelaste sagmotoren, føre til mye
splinter og kan øke faren for tilbakeslag. Se i følgende tabell for å
avgjøre korrekt størrelse på reserveblad for din sagmodell.
DCS577
Blad
Diameter
Tenner
DT40270
190 mm
24
Generell bruk, saging i treverk
Bruksområde
DT40271
190 mm
36
Sponplate kutting
Tilbakeslag
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt eller
feiljustert sagblad og forårsaker at en ukontrollert sag reiser
seg opp og ut av arbeidsstykket mot operatøren. Når bladet er
festklemt ved at snittet lukker seg, blir bladet sittende fast og
motorens reaksjon fører enheten raskt tilbake mot operatøren.
Dersom bladet blir vridd eller feilinnrettet i kuttet kan tennene
bak på bladet grave seg inn i treverkets overflate og forårsake at
bladet kommer ut av snittet og hopper tilbake mot operatøren.
Norsk
Tilbakeslag er mer sannsynlig ved de følgende forhold.
1. DÅRLIG OPPSTØTTING AV ARBEIDSSTYKKET
a. Nedheng eller dårlig innfesting av avkappet del av
arbeidsstykket kan føre til at bladet knipes fast og gi
tilbakeslag (Fig. Q).
b. Dersom det sages i arbeidsstykker som kun er støttet opp
i endene kan dette gi tilbakeslag. Ettersom materialet
blir svakere vil det henge ned, lukke sagsporet og knipe
fast bladet.
c. Ved å kutte av en vektstang, eller overhengende del
av arbeidsstykket vertikalt nedenfra og opp, kan det gi
tilbakeslag. Det avkappede stykket vil falle ned og knipe
fast bladet.
d. Ved å sage av lange smale striper (som ved kløving) kan
det gi tilbakeslag. De avsagede stripene kan henge ned
eller vris slik at sagsporet lukkes og kniper fast bladet.
e. Dersom nedre beskyttelse hekter seg i en kant under
materialet som sages, kan det et øyeblikk redusere
brukerens kontroll. Sagen kan løfte seg delvis ut av kuttet
og øke sjansen for at bladet vrir seg.
2. FEIL DYBDEINNSTILLING AV SAGEN
a. For å gjøre et mest mulig effektivt kutt skal bladet kun
skjære gjennom langt nok til å eksponere halvparten av
en tann som vist på Figur E. Dette lar forplaten støtte
bladet og minsker vridning og klemming av materialet.
Se avsnittet som heter Kuttedybdejustering.
3. BLADVRIDNING (FEIL INNRETTING I SPORET)
a. Ved å dytte hardere for å kutte gjennom en knute, spiker
eller et hardt område kan forårsake at bladet vrir seg.
b. Ved å prøve å svinge sagen i sporet (komme tilbake til
den merkede linjen) kan det føre til at bladet vrir seg.
c. Ved å strekke deg for langt eller bruke sagen med dårlig
kroppskontroll (ute av balanse) kan føre til at bladet
vrir seg.
d. Ved å endre håndtak eller kroppsstilling under bruken
kan føre til at bladet vrir seg.
e. Ved å trekke tilbake sagen for å rengjøre bladet kan
bladet vri seg.
4. MATERIALER SOM KREVER EKSTRA OPPMERKSOMHET
a. Vått treverk
b. Ferskt treverk (nykappet materiale eller materiale som
ikke er ovnstørket)
c. Trykkbehandlet treverk (materiale behandlet med
preserveringsstoffer eller anti-råte kjemikalier)
5. BRUK AV SLØVE ELLER SKITNE BLAD
a. Sløve blad kan føre til stor belastning på sagen. For å
kompensere vil brukeren vanligvis skyve hardere på
maskinen, som fører til mer belastning på maskinen og
kan føre til at bladet vrir seg i sporet. Slitte blad kan også
ha utilstrekkelig klaring, som kan føre til økt tendens til
fastkjøring og større belastning.
6. LØFTE SAGEN MENS DU GJØR ET SKRÅKUTT
a. Skråkutt krever at brukeren følger spesielle sageteknikker
– spesielt styring av sagen. Både bladets vinkel mot
bunnplanet og større bladoverflate i kontakt med
materialet øker faren for fastkjøring og feilstyring
(vridning).
7. OMSTART AV SAGING MED BLADETS TENNER KILT MOT
MATERIALET
a. Sagen bør ha fått full hastighet før du starter å sage
eller omstart av saging etter at maskinen er stoppet
med bladet i sporet. Dersom det ikke gjøres kan det
gi tilbakeslag.
Andre forhold som kan føre til kniping, vridning eller
feilinnretting av bladet kan også gi tilbakeslag. Se avsnittene
om justering for prosedyrer og teknikker som kan redusere faren
for tilbakeslag.
Arbeidstykkestøtte (Fig. O–Q)
ADVARSEL: Det er viktig å støtte arbeidet skikkelig og
holde sagen godt fast for å unngå tap av kontroll som
kan føre til personskader. Figur O illustrerer skikkelig
håndstøtte av sagen. Hold et fast grep med begge hender
på sagen og plasser kroppen og armen en stilling som kan
motstå tilbakeslagskraften.
Figur O viser korrekt sageposisjon. Merk deg at hendene holdes
borte fra kutteområdet. For å unngå tilbakeslag, støtt ALLTID
bordet eller panelet NÆR sagestedet (Fig. P). IKKE støtt opp
platen eller panelet unna kuttet (Fig. Q).
Plasser arbeidsstykket med den "gode" siden —den siden som
har den viktigste overflaten—ned. Sagen skjærer oppover, slik at
eventuelle splinter vil komme på den arbeidsflaten som er opp
når du sager.
Kutting (Fig. O)
ADVARSEL: Aldri forsøk å bruke dette verktøyet ved å
holde det opp-ned og deretter føre arbeidsstykket mot
verktøyet. Fest alltid arbeidsstykket godt, og før verktøyet
mot arbeidsstykket mens du holder det godt med begge
hender som vist på Figur O.
Legg den brede delene av sagens bunnplate på den delen av
arbeidsstykket som er fast understøttet, ikke på den delen som
vil falle av etter sagingen. Som eksempel viser Figur O viser den
KORREKTE måten å kappe av enden av en planke. Fest alltid
arbeidsstykket. Ikke forsøk å holde korte stykker i hånden! Husk
å støtte opp lange og uthengende arbeidsstykker. Vær forsiktig
når du sager materialet fra undersiden og opp.
Forsikre deg om at sagen kjører ved full hastighet før den
kommer i kontakt med materialet som skal sages. Start av sagen
med bladet mot materialet eller mens den skyves inn i sagsporet
kan føre til tilbakeslag. Skyv sagen forover med en hastighet
som lar bladet kutte uten særlig motstand. Hardhet og seighet
kan variere selv innen samme stykke materiale, og kvister eller
våte felt kan gi tung belastning på sagen. Dersom dette skjer,
skyv sagen langsommere, men likevel hardt nok til å fortsette
sagingen uten særlig reduksjon av hastigheten. Å bruke makt
på sagen kan resultere i grove kutt, unøyaktighet, tilbakeslag,
og overoppvarming av motoren. Dersom sporet ditt begynner
å avvike fra sagelinjen, ikke prøv å tvinge sagen inn igjen. Slipp
istedet avtrekkerbryteren og la bladet komme til full stopp. Så
kan du trekke ut sagen, sikte på nytt og starte et nytt kutt litt
121
Norsk
innenfor det feile. Uansett, trekk ut sagen hvis du må lage et nytt
kutt. Ved å tvinge den inn kan sagen låse seg og gi tilbakeslag.
DERSOM SAGEN LÅSER SEG, SLIPP AVTREKKERBRYTEREN
OG TREKK SAGEN BAKOVER TIL DEN LØSNER. PASS PÅ AT
BLADET ER RETT I KUTTET OG KLAR AV SAGEKANTEN FØR DU
STARTER IGJEN.
Når du avslutter et kutt, slipp avtrekkerbryteren og la bladet
stoppe før du løfter sagen fra arbeidsstykket. Når du løfter
sagen vil den fjærbelastede beskyttelsen automatisk lukke
seg under bladet. Husk at bladet er bart før dette skjer. Ta
aldri under arbeidsstykkket, uansett. Dersom du må trekke
tilbake beskyttelsen manuelt (som er nødvendig ved start av
lommesaging), bruk alltid løftespaken.
MERK: Ved saging av tynne striper, pass på at små biter avkapp
ikke henger seg opp inne i nedre beskyttelse.
Kløving (Fig. R, S)
Kløving brukes for å sage opp brede plater i smale striper
– saging på langs av veden. Håndstyring er vanskeligere
for denne typen saging og det anbefales å bruke enten en
DeWALT DW3278 kløveføring eller en DeWALT DWS5100
to-port kløveføring.
Lomme-saging (Fig. T)
ADVARSEL: Lås aldri bladbeskyttelsen i løftet
posisjon. Beveg aldri sagen bakover ved
lommesaging. Dette kan føre til at enheten løfter seg
fra arbeidsflaten og kan føre til personskader.
Lommesaging brukes i gulv, vegg og andre flater.
1. Tilpass bunnplaten på sagen slik at bladet sager til
ønsket dybde.
2. Vipp sagen forover og hvil fronten av bunnplaten på
materialet som skal sages.
3. Bruk løftespaken på nedre beskyttelse og trekk tilbake
nedre bladbeskyttelse til en løftet posisjon. Senk bakkant av
bunnplaten til sagtennene nesten berører saglinjen.
4. Løsne bladbeskyttelsen (beskyttelsens kontakt med
arbeidsstykket vil holde den slik at den åpnes når du starter
sagingen). Fjern hånden fra beskyttelsesspaken og ta et
godt grep om sidehåndtaket 13 , som vist på Fig. T. Plasser
kroppen og armen slik at du kan motstå tilbakeslag.
5. Pass på at bladet ikke er i kontakt med flaten som sages før
du starter sagingen.
6. Start motoren og senk sagen til bunnplaten hviler flatt mot
materialet som skal sages. Før sagen langs sagelinjen til
sagingen er ferdig.
7. Slipp avtrekkeren og la bladet stoppe helt før du trekker
bladet ut av materialet.
8. Gjenta som over for hvert nytt kutt.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
122
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Português
SERRA CIRCULAR DE BINÁRIO ELEVADO SEM FIO
DCS577
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas
alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos
parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Diâmetro da lâmina
Velocidade sem carga/nominal
Ajuste do ângulo do bisel
Profundidade máxima de corte
Peso (sem bateria)
VDC
mm
min-1
grau
mm
kg
DCS577
54
1
Li-Ion
190
5800
53
65
5,0
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-5:
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
84
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
95
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
3
Valor de emissão de vibrações ah,W =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Serra circular de binário elevado sem fio
DCS577
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
29.06.2018
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: dir ectrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
123
Peso
Português
Baterias
Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat.
VCC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
124
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
Português
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de Ferramentas
Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Utilização e Manutenção de Ferramentas com
Bateria
a ) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderá criar um risco
de incêndio se for utilizado para carregar outras baterias.
b ) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilização de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c ) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d ) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do líquido da bateria; evite o contacto com
este líquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido derramado da
bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
6) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Instruções de segurança para todas as serras
Procedimentos de corte
PERIGO:
a ) Mantenha as mãos afastadas da área de corte e da
lâmina. Mantenha a outra mão na pega auxiliar ou
na carcaça do motor. Se segurar a serra com ambas as
mãos, não há o risco de se cortar com a lâmina.
b ) Não tente tocar por baixo da peça a trabalhar. A
protecção não pode protegê-lo da lâmina sob a peça.
c ) Ajuste a profundidade de corte à espessura da peça
de trabalho. Sob a peça de trabalho, deverá ser visível
menos de um dente completo da lâmina.
d ) Nunca segure a peça a ser cortada com as suas mãos
ou sobre a sua perna. Fixe a peça numa plataforma
estável. É importante fixar a peça de trabalho
correctamente, de modo a minimizar a exposição do
corpo, o bloqueio da lâmina ou a perda de controlo.
e ) Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas áreas
isoladas quando executar uma operação onde a
ferramenta de corte possa entrar em contacto com
cablagem oculta ou o seu próprio cabo. O contacto
com fios sob tensão eléctrica poderá fazer também com
125
Português
que as peças de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
f ) Quando fizer cortes longitudinais, utilize sempre
uma guia longitudinal ou uma guia de nivelamento.
Isto melhora a precisão do corte e reduz a possibilidade de
bloqueio da lâmina.
g ) Utilize sempre lâminas com tamanho e forma
correctos (diamante, por oposição a redondo) dos
orifícios do mandril. As lâminas que não correspondam
ao equipamento de montagem da serra irão funcionar
excentricamente, resultando na perda de controlo.
h ) Nunca utilize anilhas ou parafusos danificados
ou incorrectos. As anilhas e o parafuso da lâmina
foram concebidos especialmente para a sua serra, para
garantir um desempenho e segurança do trabalho de
excelente qualidade.
Instruções de segurança adicionais para
todas as serras
Causas do efeito de recuo e avisos relacionados
•
O efeito de recuo é uma reacção súbita a uma lâmina de serra
comprimida, presa ou desalinhada, fazendo com que uma
serra descontrolada se levante e se solte da peça na direcção
do operador.
ʵʵ Se a lâmina ficar encravada ou presa na zona de corte,
a lâmina bloqueia e a reacção do motor direcciona a
unidade rapidamente na direcção do utilizador.
ʵʵ Se a lâmina ficar dobrada ou desalinhada na área de
corte, os dentes na extremidade posterior da lâmina
possam ficar presos na superfície superior da madeira,
fazendo com que a lâmina se liberte da zona de corte e se
direccione para o utilizador.
O efeito de recuo é o resultado de uma utilização abusiva da serra
e/ou de condições ou procedimentos de utilização incorrectos e
pode ser evitado tomando as precauções indicadas abaixo:
a ) Segure firmemente a serra com ambas as mãos e
posicione os seus braços de forma a resistir às forças
de um recuo. Posicione o corpo para um dos lados
da lâmina, mas não alinhado com a lâmina. O coice
pode fazer com que a serra salte para trás, mas o impacte
do coice pode ser controlado pelo utilizador, caso seja
tomadas precauções adequadas.
b ) Quando a lâmina se encontrar bloqueada ou
aquando de uma interrupção do corte, por
qualquer motivo, liberte o gatilho e segure a
serra imóvel no material até que a lâmina pare
completamente. Nunca tente remover a lâmina da
área de corte nem puxe a serra para trás enquanto a
lâmina estiver em movimento, caso contrário pode
ocorrer o efeito de recuo. Investigue e tome acções
correctivas para eliminar a causa do bloqueio da lâmina.
c ) Quando continuar a iniciar uma serra na peça,
centre a lâmina da serra na zona de corte e verifique
se os dentes da serra não estão em contacto com o
material. Se a lâmina da serra se encontrar bloqueada,
126
d )
e )
f )
g )
poderá elevar-se da peça ou ocorrer um recuo quando a
serra for reiniciada.
Coloque painéis grandes para minimizar o risco de
bloqueio e recuo da lâmina. Os painéis de grandes
dimensões tendem a vergar sobre o seu próprio
peso. Devem ser colocados apoios debaixo do painel em
ambos os lados, perto da linha de corte e da extremidade
do painel.
Não utilize lâminas embotadas ou danificadas. As
lâminas não afiadas ou instaladas incorrectamente criam
um corte estreito, provocando fricção excessiva, bloqueio
da lâmina e recuo.
As alavancas de profundidade e de bloqueio de
ajuste do bisel devem estar apertadas e fixas antes
de fazer o corte. Se o ajuste da lâmina for alterado
durante o corte, poderá provocar o respectivo bloqueio
e recuo.
Tenha especial cuidado quando serrar em paredes
existentes ou outras áreas ocultas. A lâmina saliente
pode cortar objectos que possam causar efeito de recuo.
Função da protecção inferior
a ) Verifique se o resguardo fecha bem antes de cada
utilização. Não utilize a serra se o resguardo inferior
não se movimentar livremente e fechar de imediato.
Nunca fixe nem ate o resguardo inferior na posição
aberta. Se deixar cair a lâmina acidentalmente,
o resguardo inferior pode ficar dobrado. Levante
o resguardo inferior com a pega retráctil e certifiquese de que desloca livremente e não toca na lâmina
nem em qualquer outra parte, em todos os ângulos e
profundidades de corte.
b ) Verifique o funcionamento da mola da protecção
inferior. Se o resguardo e a mola não funcionarem
devidamente, devem ser reparados antes de utilizar
a serra. O resguardo inferior pode funcionar com alguma
lentidão devido a peças danificadas, depósitos pegajosos
ou acumulação de resíduos.
c ) A protecção inferior deverá ser retraída
manualmente apenas no caso de cortes especiais
como “cortes por incisão” ou “cortes compostos”.
Levante o resguardo inferior, recolhendo a pega e
assim que a lâmina entrar no material, o resguardo
inferior deve ser libertado. No que respeita a outras
operações de serragem, o resguardo inferior deve
funcionar automaticamente.
d ) Certifique-se sempre de que o resguardo inferior
tapa a lâmina antes de colocar a serra na bancada
ou no chão. Uma lâmina sem protecção e deslizante
pode fazer com que a serra recue, cortando qualquer
objecto que apareça à frente. Verifique o tempo que
a lâmina demora a parar de rodar depois de libertar
o comando.
Português
Instruções de segurança específicas
adicionais para serras circulares
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ATENÇÃO: não permita que a experiência (obtida graças
à utilização frequente da serra) substitua as regras de
segurança. Tenha sempre em atenção que uma pequena
distracção é suficiente para sofrer ferimentos graves.
Utilize grampos ou outro sistema prático para fixar e
apoiar a peça numa plataforma estável. Segurar a peça
com a mão ou contra o corpo pode causar instabilidade e
perda de controlo.
Posicione o corpo num dos lados da lâmina, mas não
alinhado com a lâmina da serra. O RECUO pode fazer com
que a serra seja projectada para trás (consulte Causas do
recuo e avisos relacionados e Recuo).
Evite cortar pregos. Antes de iniciar o corte, inspeccione
e retire todos os pregos da madeira.
Certifique-se sempre de que nada interfere com o
movimento do resguardo inferior da lâmina.
Instale a porta de extracção de serradura na serra antes
de utilizar.
Os acessórios devem ter a velocidade nominal indicada
para, pelo menos, a velocidade recomendada na
etiqueta de aviso da ferramenta. Os discos e outros
acessórios que funcionem a uma velocidade superior ao
valor indicado podem ser projectados e causar ferimentos. As
classificações dos acessórios devem ser superiores à velocidade
indicada acima, caso esta esteja indicada na placa sinalética
da ferramenta.
Certifique-se sempre de que a serra está limpa antes
de utilizá‑la.
Deixe de utilizar a serra e envie-a para um centro
de assistência se ocorrer ruído invulgar ou se
funcionar incorrectamente.
Certifique-se sempre de que todos os componentes estão
montados correctamente e com firmeza antes de utilizar
a ferramenta.
Utilize sempre a lâmina da serra com cuidado quando
montá-la ou removê-la ou quando retirar o recorte em forma
de diamante.
Antes de efectuar um corte, aguarde sempre até o motor
atingir a velocidade máxima.
Mantenha as pegas secas, limpas e sem óleo ou massa
lubrificante. Segure firmemente a ferramenta com ambas as
mãos quando utilizá-la.
Esteja sempre atento, especialmente durante operações
repetitivas e monótonas. Esteja sempre atento à posição das
mãos em relação à lâmina.
Mantenha-se afastado de peças que possam cair depois de
cortá-las. Podem estar quentes, afiadas e/ou pesadas. Podem
ocorrer ferimentos graves.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para Todos
os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
127
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
128
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
•
•
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. B)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 15 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 14 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
Português
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema
de protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer,
coloque a bateria de iões de lítio no carregador até ficar
totalmente carregada.
•
•
•
•
•
•
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
•
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a
uma chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Instruções de segurança importantes para todas
as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados
nas instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
129
Português
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências
de documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização
e transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de
18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLTTM está instalada num equipamento de 54 V ou de
108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria de
54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na
bateria FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de
130
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.
No modo Transporte, os conjuntos
de células são desligados
electricamente da bateria, o que
dá origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar a
bateria de determinadas regras de transporte impostas às
baterias de watt-hora de maior capacidade.
Por exemplo, a classificação Exemplo de marca de etiqueta de utilização
e transporte
Wh (watt-hora) de
transporte pode indicar
3 x 36 Wh, o que significa
3 pilhas de 36 Wh cada.
A classificação de Wh de utilização pode indicar 108 Wh (é
necessário utilizar 1 pilha).
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local
fresco, seco e afastado do carregador para obter os
melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente quaisquer
M
cabos danificados.
Português
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Apenas para uso dentro de casa.
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
Use uma protecção auditiva.
arregue as baterias da DeWALT apenas com os
C
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Use uma protecção ocular.
Não queime a bateria.
UTILIZAÇÃO (sem bolsa de transporte). Exemplo:
a classificação de Wh indica 108 Wh (1 pilha com
108 Wh).
TRANSPORTE (com bolsa de transporte
incorporada). Exemplo: a classificação de Wh indica
3 x 36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
Tipo de bateria
O modelo DCS577 utiliza uma pilha de 54 volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB546, DCB547.
Consulte os Dados Técnicos para obter mais informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra circular de binário elevado
1 Lâmina da serra circular
1 Chave de fendas da lâmina
1 Porta de extracção de serradura
2 Parafusos da porta de serradura
1 Pilha de iões de lítio (modelos C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1)
2 Pilhas de iões de lítio (modelos C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2)
3 Pilhas de iões de lítio (modelos C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3)
1 Manual de instruções
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de transporte não são
incluídas com os modelos N. As baterias e carregadores não são
incluídas com os modelos NT. Os modelos B incluem baterias
Bluetooth®.
NOTA: a marca Bluetooth® e os logótipos são marcas
registadas propriedade da Bluetooth®, SIG, Inc. e qualquer
utilização de tais marcas pela DeWALT é fornecida sob licença.
Outras marcas ou nomes comerciais são propriedade dos
respectivos proprietários.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 22 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2018 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Botão de desbloqueio do interruptor de gatilho
2 Interruptor de gatilho
3 Alavanca de bloqueio de ajuste da profundidade
4 Alavanca de retracção do resguardo da lâmina inferior
5 Placa de apoio
6 Resguardo inferior da lâmina
7 Indicador da zona de corte de 0˚
8 Indicador da zona de corte de 45˚
9 Alavanca de ajuste do bisel
10 Quadrante do ângulo
11 Botão de bloqueio do veio
12 Punho principal
13 Pega auxiliar
14 Patilha de libertação das baterias
15 Bateria
16 Ajuste grosseiro
17 Ajuste fino
18 Indicadores da zona de corte
19 Parafuso de fixação da lâmina
20 Porta de extracção de serradura
21 Chave inglesa
22 Código de data
Utilização Adequada
Estas serras circulares de uso industrial são concebidas para
aplicações profissionais de corte de madeira. NÃO utilize
acessórios de alimentação por água com esta serra. NÃO utilize
discos ou lâminas abrasivas.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
131
Português
Estas serras de uso industrial são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO corte metais, alvenaria, vidro, tábuas tipo alvenaria, placas
de cimento ou azulejos com esta serra.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
Gancho da serra (Fig. C)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, não
utilize a serra com o gancho da serra rodado abaixo da
placa de apoio.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos causados
pela queda de utilizadores ou transeuntes, certifique-se de
que a serra está apoiada com firmeza quando utilizar o
gancho para pendurar a serra numa viga, trave ou outro
apoio elevado.
A serra tem um gancho de serra 23 prático que permite
pendurar a serra numa trave, viga ou noutra estrutura estável
e adequada. O gancho da serra fica dobrado contra o corpo da
ferramenta quando não está a ser utilizado.
Para utilizar o gancho da serra, empurre o gancho para baixo
para afastá-lo da pega até encaixar na respectiva posição.
Para repor o gancho de serra para a posição armazenada, puxe o
gancho para cima até encaixar no corpo da ferramenta.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. B)
NOTA: Certifique-se de que a bateria 15 está
totalmente carregada.
Instalar a bateria na ferramenta
1. Alinhe a bateria 15 com as calhas no interior da ferramenta
(Fig. B).
2. Deslize-a até a bateria encaixar com firmeza na ferramenta e
ouvir o bloqueio encaixar no respectivo local.
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação 14 e puxe a bateria com
firmeza para fora da ferramenta.
132
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de combustível
(Fig. B)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível. Uma combinação dos três indicadores luminosos
LED verdes acende-se, indicando o nível da carga restante.
Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e é necessário
voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Ajuste da profundidade de corte (Fig. A, D, E)
1. Segure a serra com firmeza. Levante a alavanca de bloqueio
de ajuste da profundidade 3 para mover a placa de apoio e
obter a profundidade de corte pretendida.
2. Antes de utilizar a serra, baixe a alavanca de bloqueio
de ajuste da profundidade e aperte-a com firmeza para
bloquear a profundidade de corte.
As marcas de comprimento de corte na parte lateral da placa
de apoio são rigorosas apenas à profundidade máxima do
corte. Definir a serra de acordo com a profundidade de corte
adequada minimiza o atrito da lâmina, remove a serradura entre
os dentes da lâmina, o que resulta numa serragem mais simples
e rápida e reduz a probabilidade de recuo.
Para saber qual é a acção de corte mais eficiente, regule o
ajuste de profundidade de modo a que fique saliente metade
de um dente da lâmina abaixo do material que pretende cortar
(consulte a Figura E). Esta distância vai da ponta do dente 31 à parte inferior do canal 32 (consulte a ilustração da Figura E).
Isto mantém o mínimo de atrito na lâmina, remove serradura
do corte, o que resulta numa serragem mais rápida e simples
e reduz a probabilidade de recuo. Um método para verificar a
profundidade de corte correcta está apresentada na Figura E.
Coloque o pedaço de material que pretende cortar ao longo da
parte lateral da lâmina, como indicado na Figura e verifique que
quantidade do dente fica saliente para além do material.
Montar a porta de extracção de serradura
(Fig. U, V)
ATENÇÃO: A porta de extracção de serradura deve
ser instalada na serra antes de utilizar.
ATENÇÃO: Risco de inalação de poeira. Para reduzir o
risco de ferimentos, use SEMPRE uma máscara anti-poeira
aprovada.
1. Alinhe a porta de extracção de serradura 20 sobre o
resguardo superior da lâmina 34 , como indicado.
Português
2. Insira os dois parafusos da porta de serradura 37 através
dos orifícios da porta de serradura 36 e nos orifícios do
resguardo da lâmina superior 35 , como indicado na Figura
A e aperte com firmeza.
O adaptador de extracção de serradura permite ligar a
ferramenta a um extractor de serradura externa, utilizando o
sistema AirLock™ (DWV9000-XJ) ou um sistema de extracção de
poeiras padrão de 35 mm (Fig. V).
ATENÇÃO: Utilize SEMPRE um extractor de vácuo
concebido em conformidade com as directivas aplicáveis
no que respeita à emissão de serradura durante o corte de
madeira. Os tubos de vácuo da maioria dos aspiradores
comuns encaixam directamente na saída de extracção de
serradura.
Ajuste do ângulo do bisel (Fig. A, F)
O alcance total do ajuste do bisel vai de 0˚ a 53˚. Estão
localizados bloqueios a um ângulo de 22,5˚ e 45˚. O quadrante
do ângulo está graduado em incrementos de 1˚. Na parte da
frente da serra está um mecanismo de ajuste do ângulo do bisel
que consiste num quadrante do ângulo calibrado 10 e numa
alavanca de ajuste do bisel 9 . O quadrante do ângulo permite
um ajuste grosseiro 16 ou um ajuste fino 17 para obter a
melhor precisão de corte.
Definir a serra para um corte em bisel
1. Levante a alavanca de ajuste do bisel 9 e incline a placa de
apoio para o ângulo pretendido, alinhando o ponteiro com a
marca de ângulo pretendida.
2. Empurre a alavanca de ajuste do bisel para baixo e aperte
com firmeza para bloquear o ângulo.
Ajuste da placa de base (Fig. F, G)
A placa de base foi regulada de fábrica para assegurar que
a lâmina está perpendicular à placa de base. Se, após uma
utilização prolongada, for necessário alinhar novamente a
lâmina, siga as instruções indicadas abaixo:
Ajuste para cortes a um ângulo de 90 graus
1. Volte a colocar a serra num ângulo de bisel de 0 .
2. Coloque a serra de lado e recolha o resguardo inferior.
3. Regule a profundidade de corte para 51 mm.
4. Liberte a alavanca de ajuste do bisel (Fig. F, 9 ). Coloque
um esquadro em cima da lâmina e da placa de base, como
indicado na Figura G.
5. Com uma chave hexagonal ( 21 , Fig. A), rode o parafuso
de ajuste ( 25 , Fig. G) na parte de baixo da placa de base
até a lâmina e a placa de base estarem ambas ao nível do
esquadro. Volte a apertar a alavanca de ajuste de bisel.
Ajuste da alavanca de ajuste de bisel (Fig. F)
Pode ser necessário ajustar a alavanca de ajuste de bisel 9 .
Pode soltar-se com a utilização e bater na placa de base antes
de apertar a alavanca.
Para apertar a alavanca:
1. Segure a alavanca de ajuste do bisel 9 e afrouxe a
contraporca da alavanca de ajuste do bisel ( 24 , Fig. F).
2. Ajuste a alavanca de ajuste de bisel, rodando-a para a
direcção pretendida cerca de 1/8 de uma rotação.
3. Volte a apertar a porca.
Indicador da zona de corte (Fig. H)
A parte da frente da placa de apoio da serra 5 tem um
indicador da zona de corte de 0˚ 7 e um indicador da zona de
corte de 45˚ 8 para cortes verticais e de bisel. Os indicadores da
zona de corte permitem orientar a serra ao longo das linhas de
corte assinaladas a lápis na peça de trabalho.
O indicador fica alinhado com o lado (exterior) esquerdo da
lâmina de serra. A lâmina em movimento que faz com que a
ranhura ou o corte fiquem à direita do indicador. Posicione a
serra ao longo da linha de corte assinalada com um lápis para
que o corte encaixe nos resíduos ou no material excedente. Os
indicadores de marcas na parte da frente da placa de apoio têm
intervalos de 13 mm para guias de corte adicionais.
Os indicadores da zona de corte 18 estão também localizados
no interior da placa de apoio para manter a serra em esquadria
quando fizer cortes.
Indicador de comprimento de corte (Fig. I)
As marcas indicadas na parte lateral da placa de apoio 5 mostram o comprimento da ranhura que está a ser cortada
no material à profundidade máxima do corte. As marcas estão
indicadas em incrementos de 3,2 mm.
Etiqueta da ferramenta DeWALT Bluetooth®
pronta (Fig. J)
Acessório opcional
ATENÇÃO: leia o manual de instruções da etiqueta da
ferramenta DeWALT Bluetooth®.
ATENÇÃO: desligue a ferramenta e retire a bateria antes
de instalar a etiqueta da ferramenta DeWALT Bluetooth®.
ATENÇÃO: quando instalar ou substituir a etiqueta
da ferramenta DeWALT Bluetooth®, utilize apenas os
parafusos fornecidos. Certifique-se de que os parafusos
ficam bem apertados.
A ferramenta é fornecida com furos de montagem 33 e
fixações para instalar uma etiqueta de ferramenta DeWALT
Bluetooth® (DCE041). Para instalar a etiqueta, é necessário
uma ponta de broca T15. A etiqueta da ferramenta DeWALT
foi concebida para rastrear e localizar ferramentas eléctricas
profissionais, equipamento e máquinas através da aplicação
Tool Connect™ da DeWALT. Para uma instalação adequada da
etiqueta da ferramenta DeWALT, consulte o manual da Etiqueta
da ferramenta DeWALT. Para obter mais informações, visite:
www.dewalt.com/en-us/jobsite-solutions/tool-connect
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e retire a bateria antes de
133
Português
efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar
dispositivos complementares ou acessórios. Um
arranque acidental pode causar lesões.
IMPORTANTE: Certifique-se sempre de que a alavanca de
bloqueio de ajuste de profundidade está virada para baixo antes
de utilizar a serra.
Posição correcta das mãos (Fig. K)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
coloque SEMPRE as mãos na posição correcta,
como indicado.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão
na pega principal 12 e a outra no punho auxiliar 13 . Tenha em
atenção que as mãos devem estar afastadas da área de corte.
Interruptor de gatilho (Fig. A)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
quando ligar a serra, segure a serra com ambas as
mãos para evitar recuo.
Prima o interruptor de gatilho 2 para ligar a ferramenta. Para
desligar a ferramenta, liberte o interruptor de gatilho.
NOTA: Esta ferramenta não está regulada para bloquear o
gatilho na posição de ligado e nunca deve ser bloqueada como
Ligado por quaisquer outros meios.
Substituir as lâminas (Fig. A, L)
IMPORTANTE: A maioria das lâminas de substituição são
fornecidas com um eixo redondo, que deve ser retirado para
que o centro do eixo em forma de diamante fique exposto.
Apenas as lâminas com um eixo central em forma de diamante
podem ser utilizadas nesta serra.
AVISO: nunca instale uma lâmina sem remover o recorte.
Se a lâmina não estiver encaixada, a lâmina pode entrar
em contacto com outras peças da serra e causar danos
na ferramenta.
Como retirar o entalhe
ATENÇÃO: utilize SEMPRE protecção ocular. Todos os
utilizadores e outras pessoas devem usar protecção ocular
em conformidade com a norma ANSI Z87.1.
ATENÇÃO: certifique-se de que a alavanca de bloqueio
de ajuste do bisel está apertada e fixe-a depois de retirar o
entalhe. Se o ajuste da lâmina for alterado durante o corte,
isso poderá provocar o bloqueio e recuo.
Coloque a abertura central redonda da lâmina na ranhura 25 na parte superior da alavanca de ajuste do bisel 9 . Enquanto
agarra na serra e na lâmina com firmeza, puxe até o entalhe sair.
O centro do eixo em forma de diamante fica exposto.
Instalar a lâmina (Fig. A, M, N)
1. Afrouxe retire o parafuso de fixação da lâmina 19 com
a chave 21 fornecida, rodando-a para a direita, como
indicado pela seta na anilha de fixação exterior 27 .
2. Remova a anilha de fixação exterior 27 .
134
3. Com a alavanca de retracção do resguardo da lâmina
inferior 4 , recolha o resguardo da lâmina inferior 6 .
IMPORTANTE: Quando recolher o resguardo inferior
da lâmina para instalar a lâmina, verifique o estado e o
funcionamento do resguardo inferior da lâmina para
certificar-se de que funciona correctamente. Certifique-se
de que se desloca livremente e não toca na lâmina, na placa
de apoio ou em qualquer outra parte, em todos os ângulos
e profundidades de corte.
4. Coloque a lâmina 28 no eixo da serra 29 contra a anilha de
fixação interna 30 , certificando-se de que a lâmina roda na
direcção correcta (a direcção da seta de rotação na lâmina
da serra e os dentes devem apontar na mesma direcção da
direcção da seta de rotação no resguardo inferior da lâmina).
IMPORTANTE: Certifique-se sempre de que o centro do
eixo em forma de diamante da lâmina fica alinhado com
o centro do eixo em forma de diamante na anilha de
fixação exterior.
NOTA: Não parta do pressuposto que a etiqueta na lâmina da
serra estará sempre virada para si quando estiver instalada.
5. Coloque a anilha de fixação exterior 27 no eixo da serra 29 com a superfície achatada grande encostada à lâmina
e a inscrição na anilha de fixação exterior virada para o
utilizador, como indicado na Figura N.
6. Enrosque à mão o parafuso de fixação da lâmina 19 no eixo
da serra (o parafuso tem roscas no lado esquerdo e deve ser
rodado para a esquerda para apertá-lo).
7. Liberte lentamente a alavanca de retracção do resguardo da
lâmina inferior 4 .
8. Accione o botão de bloqueio do veio 11 ao mesmo tempo
que gira o eixo da serra com a chave de fendas da lâmina
até o bloqueio da lâmina ficar encaixado e a lâmina parar de
rodar. Com a chave de fendas da lâmina, aperte o parafuso
de fixação da lâmina com firmeza.
AVISO: Nunca engate o bloqueio da lâmina quando a
serra estiver em funcionamento nem o engate para parar
a ferramenta. Nunca ligue a serra quando o bloqueio
do veio estiver engatado. Isso poderá resultar em danos
graves na serra.
Substituir a lâmina (Fig. A, N)
1. Accione o botão de bloqueio do veio 11 ao mesmo tempo
que gira o eixo da serra com a chave de fendas da lâmina
até o bloqueio da lâmina ficar encaixado e a lâmina parar
de rodar.
2. Com a chave de fendas da lâmina 21 fornecida, afrouxe o
parafuso de fixação da lâmina 19 , rodando-a para a direita,
como indicado pela seta na anilha de fixação exterior 27 .
3. Remova a anilha de fixação exterior 27 .
4. Com a alavanca de retracção do resguardo da lâmina
inferior 4 , recolha o resguardo da lâmina inferior. Remova a
lâmina usada e elimine-a correctamente.
5. Coloque a nova lâmina como descrito anteriormente.
6. Limpe a serradura que possa ter ficado acumulada no
resguardo ou na área à volta da anilha de fixação. Verifique o
Português
estado e o funcionamento do resguardo inferior da lâmina,
como indicado anteriormente. Não lubrifique esta área.
7. Escolha a lâmina adequada para a aplicação (consulte
Lâminas). Utilize sempre lâminas com o tamanho correcto
(diâmetro de 190 mm) e adequado e o orifício central para
montagem no eixo da serra. Certifique-se sempre de que a
velocidade máxima recomendada (rpm) indicada na lâmina
da serra atinge ou excede a velocidade (rpm) da serra.
Resguardo inferior da lâmina
ATENÇÃO: o resguardo inferior da lâmina é uma
função de segurança que reduz o risco de ferimentos
graves. Nunca utilize a serra se o resguardo inferior
estiver em falta, apresentar danos, estiver montado
incorrectamente ou não funcionar em condições.
Não conte com o resguardo inferior da lâmina
para protegê-lo em todas as circunstâncias. A sua
segurança depende do cumprimento de todos os
avisos e precauções, bem como do funcionamento
correcto da serra. Verifique se o resguardo inferior
está bem fechado antes de cada utilização, tal
como indicado em Instruções de segurança para todas
as serras. Se o resguardo inferior da lâmina estiver
em falta ou não funcionar correctamente, a serra
deve ser reparada antes de a utilizar. Para garantir
a segurança e a fiabilidade do equipamento, a
reparação, a manutenção e o ajuste devem ser
efectuados num centro de assistência autorizado ou
noutro centro de assistência qualificado, utilizando
sempre peças sobresselentes idênticas.
Lâminas
ATENÇÃO: use sempre protecção ocular para minimizar
o risco de lesões oculares. O carboneto é um material
duro, mas frágil. Quaisquer objectos estranhos na peça
de trabalho, tais como arame ou pregos podem fazer
com que as pontas fiquem rachadas ou partidas. Utilize
a serra apenas se o resguardo da lâmina da serra estiver
instalado. Monte a lâmina com firmeza com a rotação
adequada antes de a utilizar e use sempre uma lâmina
limpa e afiada.
Não utilize discos ou lâminas abrasivas. Uma lâmina embotada
causa um corte lento e ineficaz, que resulta numa sobrecarga
do motor da serra, projecção excessiva de lascas e aumenta
a probabilidade de ocorrência do efeito de recuo. Consulte a
seguinte tabela para determinar o tamanho correcto da lâmina
de substituição da serra.
DCS577
Diâmetro
Dentes
Aplicação
DT40270
Lâmina
190 mm
24
Objectivo geral do corte de madeira
DT40271
190 mm
36
Corte de contraplacado
Recuo
O efeito de recuo é uma reacção súbita a uma lâmina de serra
comprimida, presa ou desalinhada, fazendo com que uma
serra descontrolada se levante e se solte da peça na direcção
do operador. Se a lâmina ficar comprimida ou presa na zona
de corte, a lâmina bloqueia e a reacção do motor direcciona
a unidade rapidamente na direcção do utilizador; Se a lâmina
ficar dobrada ou desalinhada na área de corte, os dentes
na extremidade posterior da lâmina possam ficar presos na
superfície superior da madeira, fazendo com que a lâmina se
liberte da zona de corte e se direccione para o utilizador.
É mais provável a ocorrência do efeito de recuo numa das
seguintes situações.
1. APOIO INCORRECTO DA PEÇA DE TRABALHO
a. A curvatura ou elevação incorrecta da peça cortada pode
bloquear a lâmina e dar origem a um efeito de recuo
(Fig. Q).
b. Se o corte de material for apoiado nas extremidades
exteriores, isso irá resultar num efeito de recuo. À medida
que o material cede, fica encurvado, diminuindo o corte
de serra e bloqueando a lâmina.
c. O corte de uma peça em arco ou suspensa ao contrário
na vertical pode causar recuo. A queda da peça cortada
pode bloquear a lâmina.
d. O corte de arestas estreitas e compridas (por exemplo,
cortes longitudinais) pode causar recuo. A aresta cortada
pode curvar ou dobrar, diminuindo a zona de corte e
dobrando a lâmina.
e. Se o resguardo inferior ficar preso na superfície abaixo do
material que está a ser cortado, o controlo do operador
diminui temporariamente. A serra pode levantar-se
parcialmente para fora da área de corte, aumentando a
probabilidade da lâmina ficar dobrada.
2. REGULAÇÃO INCORRECTA DA PROFUNDIDADE DE
CORTE NA SERRA
a. Para fazer o corte mais eficiente, a lâmina deve ficar
saliente apenas o suficiente para mostrar metade de um
dente, como indicado na Figura E. Isto permite o apoio da
placa de apoio e minimiza o risco de torção e bloqueio
no material. Consulte a intitulada Cortar o ajuste
de profundidade.
3. TORÇÃO DA LÂMINA (ALINHAMENTO DEFICIENTE
DURANTE O CORTE)
a. Se empurrar com mais força para cortar um nó, um
prego ou área com um grão mais duro, a lâmina pode
ficar torcida.
b. Se tentar rodar a lâmina durante o corte (tentar voltar à
linha assinalada), a lâmina pode ficar dobrada.
c. Se se esticar demasiado ou utilizar a serra em
desequilíbrio, a lâmina pode ficar dobrada.
d. Se utilizar outra mão para segurar a serra ou mudar de
posição durante o corte, a lâmina pode ficar dobrada.
e. Se puxar a serra para libertar a lâmina, esta pode
ficar dobrada.
4. MATERIAIS QUE REQUEREM ATENÇÃO ESPECIAL
a. Madeira húmida
b. Madeira verde (material cortado recentemente ou seco
em estufa)
135
Português
c. Madeira tratada sobre pressão (material tratado com
conservantes ou produtos químicos antissépticos)
5. UTILIZAÇÃO DE LÂMINAS EMBOTADAS OU SUJAS
a. As lâminas embotadas dificultam a inserção da serra. Para
compensar esta dificuldade, o utilizador tem de empurrar
a lâmina com mais força, o que sobrecarrega a unidade,
podendo dobrar a lâmina na zona de corte. As lâminas
gastas também podem ter uma capacidade de libertação
insuficiente, o que aumenta a probabilidade de torção e
aumento da carga.
6. LEVANTAR A SERRA QUANDO FIZER UM CORTE EM
BISEL
a. Os cortes em bisel requerem especial atenção por parte
do operador, em especial durante a orientação da serra.
Tanto o ângulo da lâmina, como a placa de apoio e a
maior superfície da lâmina no material aumentam a
probabilidade de bloqueio e desalinhamento (torção).
7. REINICIAR UM CORTE COM OS DENTES DA LÂMINA
ENCRAVADOS NO MATERIAL
a. A serra deve ser colocada novamente à velocidade de
funcionamento total antes de iniciar ou reiniciar um corte
depois da serra ter sido parada com a lâmina na zona de
corte. Se não o fizer, isso pode causar bloqueio ou recuo.
Quaisquer outras situações que possam resultar em compressão,
bloqueio, torção ou alinhamento deficiente da lâmina
podem causar recuo. Consulte as secções sobre os ajustes e
funcionamento dos procedimentos e técnicas que minimizam a
probabilidade de recuo.
Apoio da peça de trabalho (Fig. O–Q)
ATENÇÃO: é importante apoiar a peça de trabalho
correctamente e segurar a serra com firmeza para evitar
a perda de controlo, o que pode causar ferimentos. A
Figura O mostra como segurar a serra correctamente com
as mãos. Segure firmemente a serra com ambas as mãos
e posicione o corpo e o braço para que possa resistir ao
efeito de recuo, se ocorrer.
A Figura O mostra a posição de serragem adequada. Tenha em
atenção que as mãos devem estar afastadas da área de corte.
Para evitar recuo, coloque SEMPRE um apoio sobre a tábua
ou um painel PERTO da área de corte (Fig. P). NÃO coloque
um apoio sobre a tábua ou um painel longe da área de corte
(Fig. Q).
Coloque a peça de trabalho com o lado “adequado” — cujo
aspecto seja o mais importante — virado para baixo. A serra
corta para cima, para que quaisquer aparas sejam projectadas
para a superfície de trabalho, que está virada para cima quando
efectua o corte.
Fazer cortes (Fig. O)
ATENÇÃO: nunca tente utilizar a ferramenta colocando-a
virada para baixo numa superfície de trabalho nem
aproxime o material da ferramenta. Fixe sempre a peça de
trabalho com firmeza e aproxime a ferramenta da peça
de trabalho, segurando a ferramenta com firmeza com as
duas mãos, como indicado na Figura O.
136
Coloque a parte maior da placa de apoio da serra nessa parte
da peça de trabalho que deve ser apoiada com firmeza e não
na parte que irá cair como resultado do corte. Por exemplo, a
Figura O mostra a maneira CORRECTA de cortar a extremidade
de uma tábua. Fixe sempre a peça de trabalho. Não segure as
peças curtas com as mãos! Não se esqueça de apoiar o material
em arco ou suspenso. Tenha cuidado quando serrar o material
na parte inferior da peça.
Certifique-se de que a serra atinge a velocidade máxima antes
de colocá-la em contacto com o material a cortar. Se ligar a
serra encostada ao material que pretende cortar ou se estiver
empurrada para a frente na zona de corte, pode ocorrer recuo.
Empurre a serra para a frente a uma velocidade que permita à
lâmina cortar sem exercer demasiado esforço. A rigidez e firmeza
podem variar na mesma peça e as áreas nodosas ou húmidas
podem dificultar o trabalho da serra. Se isto ocorrer, empurre a
serra mais devagar, mas com força suficiente para mantê-la em
funcionamento, sem reduzir demasiado a velocidade. Se forçar
a serra, podem ocorrer cortes irregulares, imprecisos, recuo e
sobreaquecimento do motor. Se o corte começar a desviar-se
da linha de corte, não tente alinhá-lo para a trajectória inicial.
Liberte o interruptor e deixe a lâmina parar por completo. Em
seguida, pode retirar a serra, procurar uma nova linha de corte e
iniciar um novo corte ligeiramente próximo do corte incorrecto.
Seja qual for a circunstância, retire a serra sempre que quiser
desviar o corte. Forçar uma correcção dentro da área de corte
pode bloquear a serra e causar recuo.
SE A SERRA BLOQUEAR, LIBERTE O GATILHO E APOIE A SERRA
ATÉ SE SOLTAR. CERTIFIQUE-SE DE QUE A LÂMINA ESTÁ DIREITA
NA ÁREA DE CORTE E LIMPE A EXTREMIDADE DE CORTE ANTES
DE REINICIAR O TRABALHO.
Quando terminar o corte, liberte o gatilho e deixe a lâmina
parar antes de levantar a serra da peça. À medida que levantar a
serra, o resguardo de encaixe accionado por uma mola fecha-se
automaticamente debaixo da lâmina. Tenha em atenção que
a lâmina irá ficar exposta quando isto ocorrer. Nunca toque na
parte inferior da peça de trabalho por qualquer motivo. Quando
for necessário recolher o resguardo de encaixe manualmente
(necessário para efectuar cortes ligeiros), utilize sempre a
alavanca de retracção.
NOTA: Se cortar barras finas, tenha cuidado e certifique-se de
que os pedaços cortados pequenos não ficam pendurados na
parte interior do resguardo inferior.
Cortes longitudinais (Fig. R, S)
A serração ao comprido é o processo de corte placas mais
largas em placas mais finas – cortando veios na longitudinal. A
orientação com a mão é mais difícil para este tipo de serragem
e é recomendável utilizar a guia de serragem DW3278 ou a guia
de serragem de porta dupla DWS5100 da DeWALT.
Corte ligeiro (Fig. T)
ATENÇÃO: nunca fixe o resguardo da lâmina numa
posição levantada. Nunca puxe a serra para trás
quando efectuar cortes ligeiros. Isto pode fazer com
que a unidade se projecte para cima da superfície de
trabalho, podendo causar ferimentos.
É possível fazer cortes ligeiros em pavimentos, paredes ou em
quaisquer superfícies planas.
1. Ajuste a placa de apoio da serra para que a lâmina efectue o
corte à profundidade pretendida.
2. Incline a serra para a frente e deixe a parte da frente da placa
de apoio sobre o material que pretende cortar.
3. Utilizando a alavanca de retracção, recolha o resguardo
inferior da lâmina para cima. Baixe a parte inferior da placa
de apoio até os dentes da lâmina quase tocarem na linha
de corte.
4. Liberte o resguardo da lâmina (o contacto da lâmina com
a peça a trabalhar irá mantê-la numa posição para abrirse lentamente à medida que iniciar o corte). Tire a mão
da alavanca de resguardo e agarre com firmeza a pega
auxiliar 13 , como indicado na Figura T. Posicione o corpo e
o braço para que possa resistir ao recuo, caso ocorra.
5. Antes de ligar a serra, certifique-se de que a lâmina não está
em contacto com a superfície de corte.
6. Ligue o motor e baixe a serra gradualmente até a placa de
apoio ficar apoiada sobre o material que pretende cortar.
Empurre a serra para a frente ao longo da linha de corte até
o corte ser concluído.
7. Liberte o gatilho e deixe a lâmina parar por completo antes
de retirar a lâmina do material.
8. Quando iniciar um novo corte, siga os procedimentos
indicados acima.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
Português
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
137
Suomi
AKKUTOIMINEN SUURIMOMENTTINEN PYÖRÖSAHA
DCS577
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Terän läpimitta
Kuormittamaton/nimellisnopeus
Viistekulman säätö
Leikkauksen maksimisyvyys
Paino (ilman akkupakkausta)
VDC
mm
min-1
astetta
mm
kg
DCS577
54
1
Li-Ion
190
5800
53
65
5,0
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-5
mukaisesti::
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
84
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
95
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3
Tärinäpäästöarvo ah,W =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Akkutoiminen suurimomenttinen pyörösaha
DCS577
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.06.2018
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
138
Paino
Suomi
Akkua
Laturit/Latausajat (minuutteina)
Kat. #
VDC
Ah
Paino (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
139
Suomi
d )
e )
f )
g )
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
b )
c )
d )
e )
f )
g )
5) Akkukäyttöisten Työkalujen Käyttäminen ja
Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman.
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Turvallisuusohjeet kaikille sahoille
Leikkausmenettelyt
VAARA:
a ) Pidä kädet poissa leikkausalueelta ja terästä. Tartu
toisella kädellä apukahvasta tai moottorikotelosta.
140
h )
Jos tartut sahaan molemmin käsin, ne eivät pääse
koskettamaan terää.
Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei suojaa terältä
työkappaleen alapuolella.
Säädä leikkaussyvyys työkappaleen paksuuden
mukaan. Työkappaleen alapuolella tulee näkyä alle
puolet terän hampaasta.
Älä koskaan kannattele leikattavaa kappaletta käsin
tai pidä sitä jalkojen päällä. Kiinnitä työkappale
tukevalle alustalle. On tärkeää tukea työkappale oikein,
jotta voitaisiin minimoida kehon vaarantuminen, terän
juuttuminen kiinni tai hallinnan menettäminen.
Pitele sähkötyökalua vain sen eristävistä
tartuntakohdista, kun teet työtä, jossa terä voi osua
piilossa olevaan sähköjohtoon tai sahan omaan
virtajohtoon. Kiinnittimien osuminen jännitteiseen
johtoon tekee sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten
käyttäjä voi saada sähköiskun.
Halkaisutyössä tulee aina käyttää halkaisuohjainta
tai ohjauskiskoa. Se antaa tarkemman leikkauksen ja
vähentää terän kiinnijuuttumisvaaraa.
Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa on oikean
muotoinen keskus (vinoneliö tai pyöreä). Jos
terä ei vastaa sahan asennuskiinnikkeitä, terä pyörii
epäkeskeisesti aiheuttaen hallinnan menetyksen.
Älä koskaan käytä vahingoittunutta tai vääränlaista
terän aluslevyä tai pulttia. Terän aluslevyt ja pultti
on suunniteltu tälle sahalle parasta suorituskykyä ja
turvallista käyttöä silmällä pitäen.
Lisäturvallisuusohjeet kaikille sahoille
Takaiskun syyt ja vastaavat varoitukset
•
Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä tarttuu
kiinni tai on kohdistettu väärin, jolloin saha nousee
hallitsemattomasti ylös työkappaleesta käyttäjää kohti.
ʵʵ Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen, terä
pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan nopeasti
takaisin käyttäjää kohti.
ʵʵ Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän takaosan
hampaat voivat kaivautua puun yläpintaan ja aiheuttaa
terän nousemisen ylös uurroksesta ja sahan hyppäämisen
takaisin käyttäjää kohti.
Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä ja/tai vääristä
työmenetelmistä tai työolosuhteista, jotka voidaan välttää
seuraavilla varotoimenpiteillä:
a ) Ota tukeva ote sahasta molemmin käsin ja pidä
käsivartesi sellaisessa asennossa, että voit torjua
takapotkuvoimat. Pidä vartalo jommallakummalla
puolella terää, ei linjassa terän kanssa. Takaisku
voi saada sahan hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä
voi hallita takaiskun voimaa ottamalla huomioon
oikeat varotoimet.
b ) Jos terä on jumiutumassa tai jos sahaaminen
keskeytetään mistä tahansa syystä, päästä irti
liipaisimesta äläkä liikuta sahaa työkappaleessa,
Suomi
c )
d )
e )
f )
g )
kunnes terä on kokonaan pysähtynyt. Älä koskaan
yritä irrottaa sahaa työstettävästä materiaalista tai
vetää sitä taaksepäin terän liikkuessa, koska tällöin
voi syntyä takaisku. Tutki terän juuttumisen syy ja
suorita korjaustoimenpiteet.
Kun käynnistät sahan uudelleen työkappaleessa,
keskitä terä uurtoon ja varmista, etteivät hampaat
ole kiinni materiaalissa. Jos sahanterä on puristuksissa,
se saattaa työntyä ylös työkappaleesta tai aiheuttaa
takapotkun sahan käynnistyksen yhteydessä.
Tue isot levyt terän juuttumisen ja takaiskun vaaran
vähentämiseksi. Suuret paneelit pyrkivät taipumaan
omasta painostaan. Aseta tuki levyn alle molemmin
puolin lähelle leikkauslinjaa ja lähelle levyn reunaa.
Älä käytä tylsiä tai vioittuneita teriä.
Teroittamattoman tai väärin asetetun terän sahaama
leikkausura jää kapeaksi, ja siitä syntyvä ylimääräinen
kitka saattaa aiheuttaa terän juuttumisen tai takapotkun.
Teräsyvyyden ja -viistouden säädön lukitusvipujen
tulee olla tiukasti kiinni ennen leikkaamiseen
ryhtymistä. Jos terän säädöt liikkuvat sahauksen aikana,
voi tapahtua jumiutumisia tai takapotkuja.
Ole erityisen varovainen, kun sahaat valmiiseen
seinään tai muuhun tuntemattomaan paikkaan.
Esiin tunkeutuva terä voi kohdata vastuksen, joka
aiheuttaa takaiskun.
Alasuojuksen toiminta
a ) Tarkista alempi teräsuojus oikeaoppisen
sulkeutumisen varmistamiseksi ennen jokaista
käyttökertaa. Älä käytä sahaa, jos alasuojus ei liiku
vapaasti ja sulkeudu terän ympärille välittömästi.
Älä purista tai sido alasuojusta avoimeen asentoon.
Jos saha putoaa vahingossa, alasuojus voi
taipua. Nosta alasuojus taakse vedettävällä kahvalla
ja varmista, että suojus liikkuu vapaasti koskettamatta
terää tai mitään muuta osaa missään kulmassa
tai leikkaussyvyydessä.
b ) Tarkista alasuojuksen jousen toiminta. Jos suojus ja
sen jousi eivät toimi oikein, ne täytyy huoltaa ennen
seuraavaa käyttöä. Alasuojus voi toimia veltosti, koska
sen osat ovat vaurioituneet, siinä on tahmeita jäämiä tai
siihen on kertynyt likaa.
c ) Alasuojusta tulee vetää käsin vain, jos ollaan
tekemässä ”sukellus” tai ”yhdistettyjä” sahauksia.
Nosta alasuojusta taakse vedettävällä kahvalla ja
heti kun terä uppoaa materiaaliin, alasuojus täytyy
vapauttaa. Kaikessa muussa sahauksessa alasuojuksen
tulisi toimia automaattisesti.
d ) Tarkista aina, että alasuojus peittää terän,
ennen kuin asetat sahan työpöydälle tai lattialle.
Suojaamaton, vapaalla pyörivä terä aiheuttaa
sahan kulkemisen taaksepäin, jolloin se leikkaa
kaikkea eteen tulevaa. Ota huomioon aika, joka kuluu
terän pysähtymiseen liipaisimen vapauttamisen jälkeen.
Lisäturvaohjeita pyörösahoille
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Turvallisuusohjeita ei saa jättää
noudattamatta, vaikka käyttäjä olisi kokenut sahan
käyttäjä (sahan tiheä käyttö). Muista aina, että
sekunnin murto-osankin epähuomio voi johtaa
vakaviin vammoihin.
Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä tapaa
kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle alustalle. Työn
pitäminen käsin tai vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa
johtaa kontrollin menetykseen.
Pidä vartalo jommalla kummalla puolella terää, ei
linjassa sahanterän kanssa. TAKAISKUN seurauksena saha
voi singota taaksepäin (ks. Takaiskun syyt ja vastaavat
varoitukset ja Takaisku).
Vältä sahaamasta nauloihin. Tarkista ja poista kaikki
naulat puusta ennen katkaisua.
Varmista aina, ettei mikään ole alemman teräsuojuksen
liikkeen tiellä.
Asenna pölynpoistoportti sahaan ennen käyttöä.
Lisävarusteiden täytyy olla sopivia vähintään työkalun
varoitusmerkissä suositellulle nopeudelle. Laikat ja muut
lisävarusteet, jotka ylittävät nimellisnopeuden, voivat singota
ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Lisävarusteiden nimellisarvojen
on oltava aina työkalun arvokilpeen merkittyä työkalun
nopeutta suurempia.
Varmista aina ennen käyttöä, että saha on puhdas.
Lopeta tämän sahan käyttö ja vie se huoltoon, mikäli siinä
esiintyy poikkeavia ääniä tai epänormaalia toimintaa.
Varmista aina, että kaikki osat on asennettu oikein ja varmasti
paikoilleen ennen työkalun käyttämistä.
Käsittele sahanterää aina varoen sen asentamisen ja
irrottamisen aikana tai poistaessa timanttiyksikköä.
Odota aina, että moottori on saavuttanut täyden nopeuden
ennen sahaamista.
Pidä kahvat aina kuivina, puhtaina sekä öljyttöminä ja
rasvattomina. Pitele sahaa tukevasti molemmin käsin
käytön aikana.
Pysy aina valppaana, erityisesti toistuvien ja yksitoikkoisten
toimenpiteiden aikana. Varmista aina käsien asento
kahvaan nähden.
Pysy kaukana päätykappaleista, jotka voivat pudota
sahaamisen jälkeen. Ne voivat olla kuumia, teräviä ja/tai
raskaita. Se voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
141
Suomi
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
142
•
•
•
•
•
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
akun paikoilleen.
2. Aseta akku 15 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 14 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Suomi
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi
jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos laturin
merkkivalo ei syty, akku on viallinen.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys
on tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein
tai jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa
vieraita esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai
suurelta purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen
sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan
henkilökohtaisen vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota
yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
143
Suomi
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta.
Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien
määräyksien mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
144
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvo
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
merkinnästä
voi esimerkiksi ilmoittaa
3 x 36 Wh, toisin sanoen
kolme 36 Wh:n paristoa.
Käytön Wh-arvo voi
ilmoittaa 108 Wh (koskee yhtä paristoa).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa
irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Suomi
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla).
Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36
Wh:n paristoa).
Akun Tyyppi
DCS577 toimii 54 voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB546, DCB547. Katso lisätietoja
kohdasta Tekniset tiedot.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Suurimomenttinen pyörösaha
1 Pyörösahan terä
1 Terän avain
1Pölynpoistoportti
2 Pölypoistoportin ruuvit
1 Litiumioniakku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 mallit)
2 Litiumioniakut (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 mallit)
3 Litiumioniakut (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 mallit)
1Käyttöohje
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu N-malleihin.
Akut ja laturit eivät kuulu NT-malleihin. B-malleihin kuuluvat
Bluetooth®-akut.
HUOMAA: Bluetooth®-merkki ja logot ovat Bluetooth®, SIG,
Inc.:in rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita DeWALT käyttää
lisenssillä. Muut tavaramerkit ja -nimet ovat vastaavien
omistajien omaisuutta.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva A)
Päivämääräkoodi 22 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2018 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (Kuva A)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Liipaisukytkimen vapautuspainike
2 Liipaisukytkin
3 Syvyyden säädön lukitusvipu
4 Alaterän suojuksen taakse vedettävä kahva
5 Pohjalevy
6 Alempi teräsuojus
7 0˚ uurroksen osoitin
8 45˚ uurroksen osoitin
9 Viisteen säätövipu
10 Kulman suorakulma
11 Karan lukituspainike
12 Pääkahva
13 Apukahva
14 Akun vapautuspainike
15 Akku
16 Karkea säätö
17 Hienosäätö
18 Uurroksen osoittimet
19 Terän kiristysruuvi
20 Pölynpoistoportti
21 Kiintoavain
22 Päivämääräkoodi
Käyttötarkoitus
Nämä tehokkaat pyörösahat on tarkoitettu ammattimaiseen
puun leikkaukseen. ÄLÄ käytä vettä syöttäviä lisävarusteita
tämän sahan kanssa. ÄLÄ käytä hiomapyöriä tai -teriä.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä tehokkaat sahat ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja
sähkötyökaluja.
ÄLÄ leikkaa metallia, kivimateriaalia, lasia, kiventyyppistä
lankkua, sementtilevyä, tiiliä tai muovia tällä sahalla.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Sahan koukku (Kuva C)
VAROITUS: Sahaa ei saa käyttää sahan koukun
ollessa kierrettynä pohjalevyn alle vakavien
henkilövahinkojen välttämiseksi.
VAROITUS: Jotta saha ei putoaisi käyttäjän tai sivullisten
päälle ja henkilövahingot vältettäisiin, sahaa on tuettava
145
Suomi
hyvin, kun se ripustetaan koukun avulla parrusta,
liitoksesta tai muusta korkeasta kohteesta.
Sahassa on kätevä sahan koukku 23 , joka mahdollistaa sahan
ripustamisen liitoksesta, parrusta tai muusta asianmukaisesta
rakenteesta. Sahan koukku voidaan taittaa tasaisesti työkalun
runkoa vasten, kun sitä ei käytetä.
Sahan koukkua voidaan käyttää painamalla koukkua alas ja
kiertämällä sitä pois kahvasta, kunnes se lukittuu paikoilleen.
Sahan koukku voidaan palauttaa sen säilytysasentoon vetämällä
koukkua ylöspäin, kunnes se lukittuu työkalun runkoa vasten.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun asentaminen ja poistaminen
työkalusta (Kuva B)
HUOMAA: Varmista, että akku 15 on täysin ladattu.
Akun asentaminen työkaluun
1. Kohdista akku 15 työkalun sisällä oleviin kiskoihin (Kuva B).
2. Liu’uta sitä, kunnes akku on hyvin paikoillaan työkalussa ja
varmista, että lukitus napsahtaa paikoilleen.
Akun poistaminen työkalusta
1. Paina vapautuspainiketta 14 ja vedä akku ulos työkalusta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Akkuvirran tasomittari (Kuva B)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Leikkaussyvyyden säätäminen
(Kuvat A, D, E)
1. Pitele sahasta hyvin kiinni. Nosta syvyyden säädön
lukitusvipu 3 pohjalevyn siirtämiseksi halutun
leikkaussyvyyden mukaisesti.
2. Laske syvyyden säädön lukitusvipu ja kiristä se hyvin
leikkaussyvyyden lukitsemiseksi ennen sahaamista.
Työkalun pohjalevyn sivulla olevat leikkauspituuden merkinnät
ovat tarkkoja ainoastaan täydellä leikkaussyvyydellä. Kun sahaan
146
asetetaan oikea leikkaussyvyys, terän kitka on minimaalinen,
sahanpuru poistuu terän hampaiden välistä, takaiskun vaara
on pienempi ja sahaamisen lämpötila on alhaisempi ja se
on nopeampaa.
Tehokkaimman leikkauksen saavuttamiseksi tulee syvyyden
säädin asettaa niin, että puolet terän hampaasta on leikattavan
materiaalin alapuolella (katso Kuva E). Tämä välimatka on
hampaan 31 päästä hammasvälin 32 alaosaan (katso Kuva E).
Tämä pitää terän kitkan minimaalisena, poistaa sahanpurun
leikkauskohdasta ja mahdollistaa viileämmän ja nopeamman
sahauksen sekä vähentää takaiskun vaaraa. Kuvassa E on esitetty
oikeaoppinen leikkaussyvyyden tarkistustapa. Aseta leikattava
materiaali terän sivua pitkin ja tarkista, kuinka paljon hampaasta
näkyy materiaalin yli.
Pölynpoistoportin asentaminen (Kuvat U, V)
VAROITUS: Pölynpoistoportti tulee asentaa sahaan
ennen käyttöä.
VAROITUS: Pölyjen sisäänhengitysvaara.
Henkilövahinkojen välttämiseksi tulee AINA käyttää
hyväksyttyä hengityssuojaa.
1. Kohdista pölynpoistoportti 20 yläteräsuojuksen 34 päälle
kuvan mukaisesti.
2. Aseta kaksi pölynpoistoportin ruuvia 37 pölynpoistoportin
reikien 36 läpi yläteräsuojuksen reikiin 35 kuvan A
mukaisesti ja kiristä hyvin.
Pölynpoistosovitin mahdollistaa työkalun liittämisen ulkoiseen
pölynpoistolaitteeseen joko AirLock™-järjestelmällä (DWV9000XJ) tai standardilla 35 mm:n pölynpoistokappaleella (kuva V).
VAROITUS: Käytä AINA puuta sahatessasi
pölynpoistolaitetta, joka on suunniteltu pölynpoistoa
koskevien sovellettavien direktiivien mukaan.
Tavallisimpien pölynimureiden letkut sopivat suoraan
pölynpoistoaukkoon.
Viistekulman säätö (Kuvat A, F)
Viistekulman säätöväli on 0˚–53˚. Syvennykset ovat
asetuksissa 22,5˚ ja 45˚. Kulman suorakulmassa on 1˚
portaat. Sahan etuosassa on viistekulman säätömekanismi,
joka sisältää kalibroidun kulman suorakulman 10 sekä
viisteen säätövivun 9 . Kulman suorakulma mahdollistaa
karkean säädön 16 tai hienosäädön 17 parempaa
leikkaustarkkuutta varten.
Sahan asettaminen viisteleikkausta varten
1. Nosta viisteen säätövipua 9 ja kallista pohjalevy haluamaasi
kulmaan kohdistamalla osoitin haluttuun kulmamerkintään.
2. Paina viisteen säätövipu alas ja kiristä hyvin
kulman lukitsemiseksi.
Pohjalevyn säätö (Kuvat F, G)
Pohjalevy on asennettu tehtaalla niin, että terä on
pystysuunnassa pohjalevyyn. Jos pitkän käytön jälkeen terän
uudelleen kohdistus on tarpeen, toimi seuraavasti:
90 asteen leikkauksien säätäminen
1. Palauta saha 0 asteen viistekulmaan.
Suomi
2. Aseta saha sivulleen ja vedä alasuojus taakse.
3. Aseta leikkaussyvyydeksi 51 mm.
4. Löysää viistekulman säätövipua (Kuva F, 9 ). Aseta
suorakulma terää vasten ja pohjalevy kuten kuvassa G.
5. Käännä kuusioavaimella ( 21 , Kuva A) säätöruuvia ( 25 ,
Kuva G) pohjalevyn alapuolella, kunnes terä ja pohjalevy
ovat tasaisesti suorakulmaan nähden. Kiristä viistekulman
säätövipu tiukasti.
Viistekulman säätövivun säätäminen (Kuva F)
Viistekulman säätövipua 9 voi olla tarpeen säätää. Se voi löystyä
ajan myötä ja osua pohjalevyyn ennen kiristystä.
Vivun kiristäminen:
1. Pidä kiinni viisteen säätövivusta 9 ja löysää viisteen
säätövivun lukitusmutteria ( 24 , Kuva F).
2. Säädä viistekulman säätövipua kiertämällä sitä haluamaasi
suuntaan noin 1/8 kierrosta.
3. Kiristä uudelleen mutteri.
Uurroksen osoitin (Kuva H)
Sahan pohjalevyn 5 alaosassa on 0˚ uurroksen osoitin 7 sekä
45˚ uurroksen osoitin 8 pystysuoraa ja viisteleikkausta varten.
Uurroksen osoittimien avulla voit ohjata sahaa merkittyjä
leikkauslinjoja pitkin työkappaleessa.
Osoitin seuraa sahanterän vasenta (ulko) reunaa. Aukon tai
“uurroksen” leikkaava liikkuva terä putoaa osoittimen oikealle
puolelle. Aseta saha merkittyyn leikkauslinjaan niin, että uurros
putoaa jäämä- tai liikamateriaaliin. Pohjalevyn etuosassa olevat
merkinnät ovat 13 mm:n välein leikkauksen lisäohjaimia varten.
Uurroksen osoittimet 18 ovat myös pohjalevyn sisällä sahan
pitämiseksi suorakulmassa leikkauksen aikana.
Leikkauspituuden osoitin (Kuva I)
Pohjalevyn 5 sivulla olevat merkit osoittavat materiaaliin
leikattavan aukon pituuden täydellä leikkaussyvyydellä. Merkit
ovat 3,2 mm:n välein.
Valmis DeWALT Bluetooth®
-työkalutunnistetta varten (Kuva J)
Lisävaruste
VAROITUS: Lue DeWALT Bluetooth®
-työkalutunnisteen ohjekirja.
VAROITUS: Kytke työkalu pois päältä ja irrota akku ennen
DeWALT Bluetooth® -työkalutunnisteen asentamista.
VAROITUS: Käytä ainoastaan toimitettuja ruuveja
DeWALT Bluetooth® -työkalutunnisteen asentamisen tai
vaihtamisen aikana. Kiristä ruuvit huolellisesti.
Työkalussa on asennusreiät 33 sekä kiinnittimet DeWALT
Bluetooth® -työkalutunnisteen (DCE041) asentamista varten.
Tunnisteen asentaminen vaatii T15-terän kärjen. DeWALTtyökalutunniste on tarkoitettu ammattikäyttöön tarkoitettujen
sähkötyökalujen, laitteiden ja koneiden jäljittämiseen ja
paikantamiseen DeWALT Tool Connect™ -sovellusta käyttäen.
Katso DeWALT-työkalutunnisteen asennusohjeet DeWALT-
työkalutunnisteen ohjekirjasta. Lisätietoa on saatavilla
osoitteessa:
www.dewalt.com/en-us/jobsite-solutions/tool-connect
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja
irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
TÄRKEÄÄ: Varmista aina, että syvyyden säädön lukitusvipu on
ala-asennossa ennen sahan käyttämistä.
Oikeaoppinen käsien asento (Kuva K)
VAROITUS: Vähentääksesi vakavien henkilövaurioiden
riskiä, käytä AINA käsien oikeaoppista asentoa kuvan
osoittamalla tavalla.
VAROITUS: Vähentääksesi vakavien henkilövaurioiden
riskiä, tartu työkaluun AINA tukevasti varautuen
äkillisiin reaktioihin.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
pääkahvassa 12 ja toisen käden pitämistä apukahvalla 13 .
Kädet on pidettävä poissa leikkausalueelta.
Liipaisukytkin (Kuva A)
VAROITUS: Pitele sahaa molemmilla käsillä
sen käynnistämisen yhteydessä vakavien
henkilövahinkojen välttämiseksi.
Paina liipaisukytkintä 2 työkalun kytkemiseksi päälle. Kun
liipaisukytkin vapautetaan, työkalu sammuu.
HUOMAA: Tässä työkalussa ei ole mahdollisuutta lukita
liipaisukytkintä päälle, eikä sitä saa lukita päälle millään
muulla tavoin.
Terien vaihtaminen (Kuvat A, L)
TÄRKEÄÄ: Useimmissa varaterissä on pyöreä karan keskiön
aukko, joka on asetettava ulos niin, että timantin muotoinen
karan keskiö tulee esille. Tässä sahassa voidaan käyttää vain
sahoja, joissa on timantin muotoinen karan keskiö.
HUOMAUTUS: Älä koskaan asenna terää poistamatta
ensin poisto-osaa. Jos terä ei kytkeydy hyvin, terä
koskettaa sahan muihin osiin vaurioittaen sitä.
Poisto-osan poistaminen
VAROITUS: KÄYTÄ AINA suojalaseja. Kaikkien
käyttäjien ja sivullisten on käytettävä standardin ANSI
Z87.1 mukaisia suojalaseja.
VAROITUS: Varmista, että viisteen säädön lukitusvipu
on kireällä ja tiukasti kiinni sen jälkeen, kun poisto-osa on
irrotettu sen avulla. Jos terän säädöt liikkuvat sahauksen
aikana, voi tapahtua jumiutumisia tai takapotkuja.
Aseta terän pyöreä keskiöreikä syvennykseen 25 viisteen
säätövivun 9 yläosassa. Tartu sahaan ja terään lujalla otteella ja
147
Suomi
vedä, kunnes poisto-osa tulee ulos. Timantin muotoinen karan
keskiö on nyt näkyvillä.
Terän asentaminen (Kuvat A, M, N)
1. Löysää terän kiristysruuvi 19 ja irrota se pakkaukseen
kuuluvalla avaimella 21 kiertämällä sitä myötäpäivään
ulomman pidikkeen aluslaatan 27 nuolen mukaisesti.
2. Poista pidikkeen ulompi aluslaatta 27 .
3. Vedä alempi teräsuojus 6 taakse käyttämällä alaterän
suojuksen taakse vedettävää kahvaa 4 .
TÄRKEÄÄ: Kun terän alasuoja siirretään taakse terän
asentamiseksi, tarkista terän alasuojan kunto ja toiminta
sen virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Varmista,
että suojus liikkuu vapaasti koskettamatta terää,
pohjalevyä tai mitään muuta osaa missään kulmassa
tai leikkaussyvyydessä.
4. Aseta terä 28 sahan karaan 29 sisemmän pidikkeen
aluslaattaa 30 vasten varmistaen, että terä kiertää oikeaan
suuntaan (sahanterässä oleva kiertosuunnan nuoli ja
hampaiden on osoitettava samaan suuntaan kuin sahan
kiertosuunnan nuoli alemmassa teräsuojuksessa).
TÄRKEÄÄ: Varmista aina, että timantin muotoinen terän
karan keskiö kohdistuu nostettuun timantin muotoiseen
karan keskiöön pidikkeen ulommassa aluslaatassa.
HUOMAA: Älä oleta, että sahanterän painettu teksti osoittaa
aina sinuun päin, kun se on oikein asennettu.
5. Aseta pidikkeen ulompi aluslaatta 27 sahan karaan 29
suuri tasainenpinta terää vasten ja ulkoisen kiristimen
aluslaatan sanat itseesi päin Kuvan N mukaisesti.
6. Kierrä terän kiristysruuvi 19 sahan karaan käsin (ruuvissa on
vasemmanpuoleiset kierteet ja se tulee kiristää vastapäivään
kiertämällä).
7. Vapauta alemman teräsuojuksen taakse vedettävä kahva 4 .
8. Paina karan lukituspainiketta 11 kääntämällä samalla sahan
karaa pakkaukseen kuuluvalla terän avaimella, kunnes
terän lukitus lukittuu ja terän kierto loppuu. Kiristä terän
kiristysruuvi hyvin terän avaimella.
HUOMAUTUS: Älä koskaan kytke terän lukitusta päälle
sahan ollessa käydessä, tai yrittäessä pysäyttää työkalua.
Älä koskaan käännä sahaa, kun terän lukitus on päällä.
Tämä aiheuttaa sahalle vakavia vahinkoja.
Terän vaihtaminen (Kuvat A, N)
1. Paina karan lukituspainiketta 11 kääntämällä samalla sahan
karaa pakkaukseen kuuluvalla terän avaimella, kunnes terän
lukitus lukittuu ja terän kierto loppuu.
2. Löysää terän kiristysruuvia 19 pakkaukseen kuuluvalla
terän avaimella 21 kiertämällä sitä myötäpäivään ulomman
pidikkeen aluslaatan 27 nuolen mukaisesti.
3. Poista pidikkeen ulompi aluslaatta 27 .
4. Vedä alempi teräsuojus taakse käyttämällä alaterän
suojuksen taakse vedettävää kahvaa 4 . Poista käytetty terä
ja hävitä se oikeaoppisesti.
5. Asenna uusi terä edellä annettujen ohjeiden mukaisesti.
6. Poista mahdolliset sahanpurut suojuksesta tai pidikkeen
aluslaatan alueelta. Tarkista alemman teräsuojuksen kunto ja
148
toiminta edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. Älä voitele
tätä aluetta.
7. Valitse oikea terä käyttötarkoituksen mukaan (ks. Terät).
Käytä aina oikean kokoisia teriä (halkaisijaltaan 190 mm),
joissa on oikean kokoinen ja muotoinen keskusreikä
sahan karan asentamiseen. Varmista aina, että sahanterän
suositeltu maksiminopeus (kierr./min) on sahan nopeuden
(kierr./min) mukainen tai sitä suurempi.
Alempi teräsuojus
VAROITUS: Terän alasuojus on turvalaite, joka
vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa. Älä
koskaan käytä sahaa, jos alasuojus puuttuu, on
vaurioitunut, asennettu virheellisesti tai ei toimi
oikein. Älä luota terän alasuojuksen suojaan
kaikissa tilanteissa. Turvallisuutesi riippuu
seuraavien varoituksien ja varotoimenpiteiden
noudattamisesta sekä sahan oikeaoppisesta
käytöstä. Tarkista terän alasuojuksen virheetön
sulkeutuminen ennen jokaista käyttökertaa osion
”Kaikkien sahojen turvallisuusohjeet” ohjeiden mukaisesti.
Jos terän alasuojus puuttuu tai toimii virheellisesti,
saha tulee huoltaa ennen sen käyttöä. Tuotteen
turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi
tuotteen korjaamisen, huollon ja säädön saa
suorittaa valtuutettu huoltopalvelu tai muu pätevä
huolto-organisaatio samanlaisia varaosia käyttäen.
Terät
VAROITUS: Käytä aina suojalaseja silmävamman
minimoimiseksi. Karbidi on kovaa, mutta murenevaa
materiaalia. Työkappaleessa olevat vieraat esineet, kuten
johdot tai naulat, voivat aiheuttaa terien halkeamisen
tai rikkoutumisen. Käytä sahaa ainoastaan silloin, kun
sahanterän suoja on paikoillaan. Asenna terä tiukasti
kiertämällä ennen käyttämistä, ja käytä aina puhdasta ja
terävää terää.
Älä käytä hiomapyöriä tai -teriä. Tylsä terä aiheuttaa hitaan
ja tehottoman leikkauksen, ylikuormittaa sahan moottorin,
liiallisesti siruja, ja voi lisätä takaiskun mahdollisuutta. Katso terän
oikea koko omaan sahaasi seuraavasta taulukosta.
DCS577
Terä
Halkaisija
Hammas
Sovellus
DT40270
190 mm
24
Yleiskäyttö puun sahauksessa
DT40271
190 mm
36
Vanerin sahaaminen
Takaisku
Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä tarttuu kiinni tai
on kohdistettu väärin, jolloin saha nousee hallitsemattomasti
ylös työkappaleesta käyttäjää kohti. Kun sahanterä juuttuu
tiukasti kiinni uurrokseen, terä pysähtyy ja moottorin reaktio
heittää sahan nopeasti takaisin käyttäjää kohti. Jos terä vääntyy
tai kohdistuu väärin, terän takaosan hampaat voivat kaivautua
puun yläpintaan ja aiheuttaa terän nousemisen ylös uurroksesta
ja sahan hyppäämisen takaisin käyttäjää kohti.
Takaisku tapahtuu todennäköisemmin seuraavissa tilanteissa.
Suomi
1. VIRHEELLINEN TYÖKAPPALEEN TUKEMINEN
a. Leikatun palan painuminen tai virheellinen nosto voi
aiheuttaa terän kiinnittymisen ja johtaa takaiskuun
(Kuva Q).
b. Jos materiaalia leikataan tukien sitä vain ulkoisista päistä,
saha voi iskeytyä takaisin. Sahatessa materiaali painuu,
uurros sulkeutuu ja terä kiinnittyy.
c. Jos materiaalin ulokekannatettu tai ulokepala leikataan
pois alhaalta ylöspäin pystysuuntaan, takaisku voi
aiheutua. Putoava kappale voi puristaa terää.
d. Pitkien kapeiden kaistaleiden (kuten halkaisussa)
leikkaaminen voi aiheuttaa takaiskun. Leikattava
kaistale voi painua tai vääntyä ja sulkea uurroksen ja
puristaa terää.
e. Kun alasuojusta painetaan leikattavan materiaalin pinnan
alapuolelle, käyttäjän hallinta vähenee väliaikaisesti. Saha
voi nousta osittain ulos leikkauskohdasta, jolloin terän
vääntymisen riski on suurempi.
2. VIRHEELLINEN SAHAN SYVYYSASETUS
a. Parhaan sahaustehon saavuttamiseksi terän tulee tulla
ulos ainoastaan sen verran, että puolet hampaasta näkyy
kuvan E mukaisesti. Täten pohjalevy pystyy tukemaan
terää ja vääntyminen sekä materiaaliin kiinnittyminen
vähenee. Katso osio Leikkaussyvyyden säätäminen.
3. TERÄN VÄÄNTYMINEN (VIRHEELLINEN KOHDISTUS
LEIKKAUKSEEN)
a. Jos terää painetaan voimakkaammin oksan, naulan tai
kovan syyalueen läpi, terä voi vääntyä.
b. Jos sahaa yritetään kääntää leikkauskohdassa (merkittyyn
linjaan takaisin siirtymiseksi), terä voi vääntyä.
c. Jos käyttäjä kurkottelee tai käyttää sahaa heikolla kehon
tasapainolla, terä voi vääntyä.
d. Jos käden otetta tai kehon asentoa käytetään leikkauksen
aikana, terä voi vääntyä.
e. Jos sahaa siirretään taaksepäin terän irrottamiseksi, se
voi vääntyä.
4. ERITYISTÄ HUOLELLISUUTTA VAATIVAT MATERIAALIT
a. Märkä puutavara
b. Tuore puutavara (vasta leikattu tai kuivumaton materiaali)
c. Painekäsitelty puutavara (säilöntäaineilla tai
lahonestoaineilla käsitellyt materiaalit)
5. TYLSIEN TAI LIKAISTEN TERIEN KÄYTTÖ
a. Tylsät terät aiheuttavat sahan suuremman
kuormittumisen. Sen kompensoimiseksi käyttäjä painaa
yleensä kovemmin, jolloin laite kuormittuu enemmän
ja terä voi vääntyä helpommin uurroksessa. Kuluneissa
terissä voi olla myös riittämätön rungon välys, joka lisää
kiinni jäämisen ja suuremman kuormituksen vaaraa.
6. SAHAN NOSTAMINEN VIISTOLEIKKAUKSEN AIKANA
a. Viisteleikkaukset vaativat erityistä varovaisuutta
oikeaoppisen leikkaustekniikan varmistamiseksi –
tämä koskee erityisesti sahan ohjausta. Terän kulma
pohjalevyyn ja suurempi teräpinta materiaalissa
lisäävät kiinni juuttumisen ja virheellisen kohdistuksen
(kääntymisen) vaaraa.
7. LEIKKAAMISEN UUDELLEEN ALOITTAMINEN TERÄN
HAMPAIDEN OLLESSA KIINNI MATERIAALISSA
a. Sahan täydellinen käyttönopeus on saavutettava ennen
leikkauksen aloittamista tai leikkauksen uudelleen
aloittamista, kun laite on pysäytetty terän ollessa
uurroksessa. Ellei näin tehdä, seurauksena voi olla laitteen
pysähtyminen tai takaisku.
Kaikki muut tilanteet, joissa tapahtuu terän puristuminen, kiinni
jääminen, taittuminen tai virheellinen kohdistus, voivat aiheuttaa
takaiskun. Katso lisätietoa takaiskuja vähentävistä toimenpiteistä
ja tekniikoista säätöjä ja käyttöä koskevista osioista.
Työkappaletuki (Kuvat O–Q)
VAROITUS: Työkappaletta on tärkeää tukea
oikeaoppisesti ja pitää sahaa tiukasti hallinnan
menettämisen ja henkilövahinkojen välttämiseksi. Kuva O
esittää oikeaoppisen käden asennon sahan tukemiseksi.
Ota tukeva ote sahasta molemmin käsin ja pidä keho
sekä käsivarsi sellaisessa asennossa, että voit vastata
mahdolliseen takaiskuun.
Kuva O osoittaa oikean sahausasennon. Kädet on pidettävä
poissa leikkausalueelta. Takaiskun välttämiseksi levyä tai paneelia
on tuettava leikkauskohdan LÄHELTÄ (Kuva P). ÄLÄ tue levyä tai
paneelia kaukana leikkauskohdasta (Kuva Q).
Aseta työkappale sen “hyvä” puoli—puoli, jonka ulkomuoto on
tärkeämpi—alaspäin. Saha leikkaa ylöspäin, joten mahdollinen
sälö muodostuu ylhäälle osoittavaan työkappaleen puoleen
sahaamisen aikana.
Sahaaminen (Kuva O)
VAROITUS: Älä koskaan yritä käyttää tätä työkalua
asettamalla sen ylösalaisin työpinnalle ja viemällä
materiaalin työkaluun. Kiinnitä työkappale aina hyvin
ja vie työkalu työkappaleeseen pitäen tiukasti kiinni
työkalusta molemmilla käsillä kuten Kuvassa O.
Aseta sahan pohjalevyn levyempi kohta hyvin tuettuun
työkappaleen osaan. Älä aseta sitä osaan, joka putoaa
leikkauksen jälkeen. Kuvan O esimerkki osoittaa OIKEAN
levyn pään leikkaamistavan. Kiinnitä työkappale aina. Älä
yritä pitää lyhyistä työkappaleista käsillä kiinni! Tue aina
itsekantavaa ja riippuvaa materiaalia. Ole varovainen, kun sahaat
materiaalia alapuolelta.
Varmista, että täysi nopeus on saavutettu ennen kuin terä
koskettaa leikattavaa materiaalia. Jos saha käynnistetään sen
ollessa kiinni materiaalissa tai jos sitä painetaan eteenpäin uraan,
se voi iskeytyä takaisin. Paina sahaa eteenpäin nopeudella,
jolloin terä leikkaa vaivatta. Kovuus ja sitkeys voivat vaihdella
jopa samassa materiaalikappaleessa, oksaiset ja kosteat osiot
voivat lisäksi kuormittaa sahaa huomattavasti. Kun näin
tapahtuu, paina sahaa hitaammin mutta riittävän voimakkaasti,
jotta leikkaaminen tapahtuisi suurin piirtein samalla nopeudella.
Jos sahaa käytetään voimalla, leikkauksista voi tulla karkeita
ja epätarkkoja, saha voi iskeytyä takaisin ja sen moottori voi
ylikuumentua. Jos leikkaus poistuu leikkauslinjasta, älä yritä
siirtää sitä takaisin voimalla. Vapauta kytkin ja anna terän
149
Suomi
pysähtyä kokonaan. Voit sitten vetää sahan takaisin, tähdätä
sen uudelleen ja aloittaa uuden leikkauksen hiukan väärän
leikkauksen sisältä. Vedä saha joka tapauksessa takaisin, jos
leikkausta on siirrettävä. Voimalla suoritettu korjaus leikkauksen
sisällä voi pysäyttää sahan ja aiheuttaa takaiskun.
JOS SAHAAMINEN PYSÄHTYY, VAPAUTA LIIPAISIN JA SIIRRÄ
SAHAA TAAKSEPÄIN, KUNNES SE IRTOAA. VARMISTA, ETTÄ TERÄ
ON SUORAAN LEIKKAUSKOHDASSA JA IRTI LEIKKAUSREUNASTA
ENNEN UUDELLEEN KÄYNNISTÄMISTÄ.
Kun lopetat leikkauksen, vapauta liipaisukytkin ja anna terän
pysähtyä ennen sahan nostamista työkappaleesta. Kun
nostat sahan, jousijännitteinen teleskooppisuojus sulkeutuu
automaattisesti terän alapuolelle. Huomaa, että terä on siihen
saakka suojaamaton. Älä koskaan kurottele työkappaleen alle
mistään syystä. Kun teleskooppisuojuksen taakse vetäminen
käsin (taskuleikkauksien aloittamiseksi) on tarpeen, käytä
aina palautusvipua.
HUOMAA: Kun sahaat ohuita kappaleita, varmista, etteivät
pienet pois leikatut osat riipu alasuojuksen sisällä.
Halkaisu (Kuvat R, S)
Halkaisussa leikataan leveämmät reunat kapeampiin liuskoihin
– pituussuunnassa leikkaaminen. Käsin ohjaaminen on
vaikeampaa tämän tyyppisessä sahauksessa ja joko DeWALT
DW3278 -halkaisuohjaimen tai kaksiporttisen DWS5100
-halkaisuohjaimen käyttö on suositeltavaa.
Taskuleikkaus (Kuva T)
VAROITUS: Älä koskaan sido teräsuojusta
yläasentoon. Älä koskaan siirrä sahaa
taaksepäin taskuleikkauksen aikana. Muutoin
laite voi nousta pois työkappaleesta, jolloin on
olemassa henkilövahinkovaara.
Taskuleikkaus suoritetaan lattiaan, seinään tai muuhun
tasaiseen pintaan.
1. Säädä sahan pohjalevyä niin, että terä leikkaa
haluamaltasi syvyydeltä.
2. Kallista sahaa eteenpäin ja ole leikattavan materiaalin
pohjalevyn edessä.
3. Vedä alempi teräsuojus yläasentoon sisäänvetovipua
käyttäen. Laske pohjalevyn takaosaa, kunnes terän hampaat
lähes koskettavat leikkauslinjaa.
4. Vapauta terän suojus (se koskettaa työkappaleeseen ja pysyy
täten paikoillaan sen vapaata avaamista varten leikkauksen
aloittamiseksi). Poista käsi suojuksen vivusta ja tartu hyvin
apukahvaan 13 Kuvan T mukaisesti. Aseta keho ja käsivarsi
niin, että voit vastata mahdolliseen takaiskuun.
5. Varmista, että terä ei kosketa leikkauspintaan ennen
sahaamisen aloittamista.
6. Käynnistä moottori ja laske sahaa asteittain, kunnes sen
pohjalevy on tasaisesti leikattavassa materiaalissa. Vie sahaa
leikkauslinjaa pitkin, kunnes leikkaus on suoritettu.
7. Vapauta liipaisin ja anna terän pysähtyä kokonaan ennen
kuin poistat terän materiaalista.
8. Toista yllä mainitut toimenpiteet jokaisen uuden
leikkauksen kohdalla.
150
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Svenska
SLADDLÖS CIRKELSÅG MED HÖGT VRIDMOMENT
DCS577
Gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Maskindirektiv
Tekniska data
Sladdlös cirkelsåg med högt vridmoment
DCS577
Spänning
Typ
Batterityp
Klingdiameter
Tomgång/märkvarvtal
Justering av fasvinkeln
Sågdjup
Vikt (utan batteripaket)
VDC
mm
min-1
grad
mm
kg
DCS577
54
1
Li-Ion
190
5800
53
65
5,0
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-5:
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
84
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
95
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
Vibration, emissionsvärde ah,W =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
29.06.2018
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
151
Vikt
Svenska
Batterier
Laddare/Laddningstid (minuter)
Kat. #
VDC
Ah
Vikt (kg)
DCB107
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
270
420
70
185
90
240
60
140
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
152
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
Svenska
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
6) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Säkerhetsinstruktioner för alla sågar
Sågningsprocedurer
FARA:
a ) Håll händerna borta från sågområdet och
sågklingan. Håll andra handen på stödhandtaget
eller motorhuset. Om båda händerna hålls på sågen
kan de inte skadas av sågklingan.
b ) För inte in handen under arbetsstycket. Skyddet kan
inte skydda handen mot sågklingan under arbetsstycket.
c ) Ställ in sågningsdjupet efter arbetsstyckets tjocklek.
Den synliga delen av en tand på sågklingan under
arbetsstycket måste vara mindre än en hel tand.
d ) Håll aldrig arbetsstycket i händerna eller över
benen. Fäst arbetsstycket på ett stabilt underlag.
Det är viktigt att arbetsstycket hålls fast ordentligt för
att minimera kontakt med kroppen, inklämning av
sågklingan eller förlorad kontroll över sågen.
e ) Håll alltid verktyget i de isolerade greppytorna
vid arbete där sågen riskerar att komma i kontakt
med dolda elledningar eller med sin egen nätsladd.
Kontakt med en strömförande ledning kan göra att
exponerade metalldelar hos elverktyget blir strömförande
och kan ge användaren en elektrisk stöt.
f ) Vid längsriktad sågning ska alltid ett anslag eller
en rak kantstyrning användas. Detta förbättrar
snittnoggrannheten och minskar risken för att sågklingan
kommer i kläm.
g ) Använd alltid sågklingor med rätt storlek och
lämpligt infästningshål (t.ex. i stjärnform
eller rund). Klingor som inte passar till sågens
monteringskomponenter roterar excentriskt och leder till
att kontrollen förloras över sågen.
h ) Använd aldrig skadade eller felaktiga klingbrickor
eller bultar. Klingbrickorna och bultarna har konstruerats
speciellt för denna såg för optimal effekt och driftsäkerhet.
5) Användning och Skötsel av Batteridrivna
Verktyg
a ) Ladda endast med den laddare som är specificerad
av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara när den
används tillsammans med ett annat batteripaket.
b ) Använd elverktygen enbart med därtill avsedda
batteripaket. Användning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvåda.
c ) När batteripaketet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra små metallföremål som
kan skapa en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brännskador eller eldsvåda.
d ) Under missbruksförhållanden kan vätska komma
ut från batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt inträffar, spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för alla
sågar
Rekylorsaker och relaterade varningar
•
Rekyl är en plötslig reaktion hos en sågklinga som hakat
upp sig, klämts fast eller är fel inriktad och som leder till att
sågen okontrollerat lyfts upp ur arbetsstycket och kastas
mot användaren.
ʵʵ Om sågklingan hakar upp sig eller kläms fast i sågspåret
som går ihop, kommer klingan att blockera varefter
motorkraften kastar sågen i riktning mot användaren.
153
Svenska
ʵʵ Om klingan blir vriden eller felriktad i sågskåran kan
tänderna i bakkanten av klingan gräva sig in i övre ytan
av trät och göra att klingan klättrar ut ur sågskåran och
hoppar bakåt mot operatören.
Rekyl är resultatet av felanvändning av verktyget och/eller
felaktiga arbetsprocedurer eller arbetsförhållanden, och kan
undvikas genom att vidta ordentliga försiktighetsåtgärder så som
beskrivs här nedan:
a ) Håll sågen ordentligt med båda händerna och
placera armarna så att du håller emot de krafter
som kastar sågen bakåt. Placera kroppen på någon
sida av klingan men inte i linje med klingan. Vid en
rekyl kan cirkelsågen hoppa bakåt men användaren kan
behärska rekylkraften om lämpliga åtgärder vidtagits.
b ) Om bladet fastnar, eller om sågningen upphör av
någon anledning, ska du släppa strömbrytaren
och hålla sågen still i arbetsstycket tills bladet helt
slutar att snurra. Försök aldrig att ta bort sågen
från arbetsstycket eller att dra sågen bakåt medan
klingan är i rörelse eftersom det kan bli en rekyl.
Undersök orsaken för inklämd sågklinga och avhjälp felet.
c ) Vill du återstarta en såg som sitter i arbetsstycket
centrera sågklingan i sågspåret och kontrollera
att sågklingans tänder inte hakat upp sig i
arbetsstycket. Om klingan fastnar kan den klättra uppåt
eller kastas ut från arbetsstycket när sågen startas igen.
d ) Stöd stora arbetsstycken för att minimera risken för
kärvning och rekyler. Stora arbetsstycken tenderar
att svikta under sin egen vikt. Skivorna måste därför
stödjas på båda sidorna både i närheten av sågspåret och
vid skivans kanter.
e ) Använd inte slöa eller skadade blad. Slöa eller felaktigt
monterade klingor genererar smala sågspår, vilket leder
till att friktionen ökar, klingan fastnar eller att sågen
kastas bakåt.
f ) Före sågning påbörjas dra stadigt fast
inställningsanordningarna för sågdjup och
snittvinkel. Om klinginställningarna ändras medan du
sågar kan klingan fastna eller sågen kastas bakåt.
g ) Var extra försiktig vid sågning i befintliga väggar
eller andra dolda områden. Den inträngande
sågklingan kan såga föremål som kan orsaka rekyler.
Nedre skyddets funktion
a ) Kontrollera att det nedre skyddet stänger ordentligt
innan varje användning. Använd inte sågen om det
undre klingskyddet inte är fritt rörligt och inte stängs
omedelbart. Kläm aldrig fast eller bind det undre
klingskyddet i öppet läge. Om sågen av misstag
tappas kan det undre klingskyddet deformeras.
Öppna klingskyddet med återdragningsspaken och
kontrollera att det är fritt rörligt och att det vid alla
snittvinklar och snittdjup varken berör sågklingan eller
andra delar.
b ) Kontrollera att fjädern på det nedre skyddet
fungerar som den ska. Om skyddet och fjädern inte
fungerar rätt, måste de repareras före användning.
154
Skadade delar, klibbiga avlagringar eller anhopning av
spån kan hindra det undre klingskyddets rörelse.
c ) Det undre skyddet ska endast öppnas manuellt vid
särskilda typer av sågning, t.ex. ”instickssågning”
och ”kombinerad sågning.” Öppna det undre
klingskyddet med återdragningsspaken och släpp
den så fort sågklingan gått in i arbetsstycket.
Vid all annan sågning måste det undre klingskyddet
fungera automatiskt.
d ) Se till att sågklingan skyddas av det undre
klingskyddet när sågen läggs bort på arbetsbänk
eller golv. En oskyddad och roterande skiva
förflyttar sågen bakåt och kan såga allt som är i
vägen. Var medveten om den tid det tar för klingan att
stanna efter att avtryckaren släppts.
Ytterligare specifika säkerhetsinstruktioner
för cirkelsågar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Låt inte förtrogenhet (som erhållits efter
regelbunden användning) ersätta säkerhetsregler. Kom
alltid ihåg att oaktsamhet under en bråkdels sekund är
tillräckligt för att orsaka allvarliga skador.
Använd klämmor eller något annat praktiskt sätt att
stödja arbetsstycket vid ett stabilt underlag. Att hålla
arbetet för hand eller mot kroppen är instabilt och kan göra
att du förlorar kontrollen.
Håll kroppen placerad på någon sida av klingan men
inte i linje med sågklingan. REKYL kan göra att sågen
hoppar bakåt (se Rekylorsaker och relaterade varningar
och Rekyl).
Undvik att såga i spikar. Leta efter och ta bort alla spikar
och metallföremål från arbetsstycket innan du börjar.
Se alltid till att inget hindrar rörelsen hos det
nedre klingskyddet.
Installera dammutsugningsuttaget på sågen innan
användning.
Tillbehör måste vara märkta för minst den hastighet
som rekommenderas på verktygets varningsetikett.
Skivor och andra tillbehör som körs över märkt hastighet
kan flyga isär och orsaka skador. Tillbehörs märkning
måste alltid vara över verktygshastigheten såsom visas på
verktygets namnplatta.
Se alltid till att sågen är ren innan användning.
Sluta att använda sågen och lämna den på service om något
ovanligt buller eller onormala händelser uppstår.
Se alltid till att alla komponenter är monterade korrekt och
sitter fast innan verktyget används.
Hantera alltid sågklingan försiktigt vid montering eller när den
tas bort eller när den snedvinkliga rutan skall knackas ut.
Vänta alltid tills motorn har nått full hastighet innan
kapningen påbörjas.
Se till att handtagen är torra och fria från olja och fett. Håll
sågen stadigt med båda händerna när den används.
Svenska
•
•
Var alltid uppmärksam, särskilt vid repetitiva och monotona
arbeten. Ha alltid koll på händernas position i förhållande
till bladet.
Håll dig undan från ändbitar som faller ned efter att de
kapats. De kan vara heta, vassa och/eller tunga. Allvarliga
personskador kan uppstå.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är: • Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
•
•
•
•
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
•
Användning av Förlängningssladd
•
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
•
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
•
•
•
•
•
•
155
Svenska
•
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] B)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 15 i laddaren, se till att batteripaketet
är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan
börjar blinka upprepade gånger för att indikera att
laddningsprocessen har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 14 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående
batteripaketets laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en
gul indikatorlampa kommer att lysa under denna
operation. När batteriet har nått lämplig temperatur
kommer den gula lampan att slockna och laddaren
återupptar laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda ett
felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett felaktigt
batteri genom att vägra lysa.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med
en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet
blir varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
156
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
Svenska
•
•
•
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden.
Giftiga ångor och ämnen skapas när batteripaket med litiumjon bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och
orsaka kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd
och Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i
en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När
FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge:
När locket är fäst på
FLEXVOLTTM batteriet är
batteriet i transport-läge.
Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning av
watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
undanta paketet från visa transportbestämmelser som införts för
batteriet med högre watt-timmar.
Exempel. transport
Exempel på etikettmärkning för
användning och transport
Wh-klassificering kan
indikera 3 x 36 Wh, vilket
betyder tre batterier på 36
Wh var. Användningen av
Wh-klassificeringen indikerar 108 Wh (underförstått ett batteri).
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
157
Svenska
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
1 Li-jon batteripaket (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-jon batteripaket (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-jon batteripaket (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Instruktionshandbok
NOTERA: Batteripaket, laddare och förvaringslådor medföljer
inte N-modeller. Batteripaket och laddare medföljer inte
NT-modeller. B-modellerna innehåller Bluetooth®-batteripaket.
NOTERA: Bluetooth®-märket och -logotyper tillhör
Bluetooth®, SIG, Inc. och DeWALT använder dessa märken
under licens. Övriga varumärken och varumärkesnamn tillhör
respektive ägare.
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Bär öronskydd.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Bär ögonskydd.
Endast för användning inomhus.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn
till miljön.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
ANVÄNDNING: Använd utan transportlock, indikerar
Wh-märkningen 108 Wh (ett batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Transport med inbyggt transportlock,
Wh-märkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier på
36 Wh).
Batterityp
DCS577 arbetar med ett 54 volt batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB546, DCB547. Se Tekniska
Data för mer information.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Cirkelsåg med högt vridmoment
1Cirkelsågklinga
1Klingnyckel
1Dammutsugningsuttag
2Dammuttagsskruvar
158
Datumkodplacering (Bild A)
Datumkoden 22 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2018 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Låsknapp avtryckare
2 Avtryckare
3 Låsspak djupinställning
4 Returspak nedre klingskydd
5 Fotplatta
6 Nedre klingskydd
7 0˚ Sågindikator
8 45˚ Sågindikator
9 Fasinställningsspak
10 Vinkelkvadrant
11 Spindellåsknapp
12 Huvudhandtag
13 Hjälphandtag
14 Batterilåsknapp
15 Batteri
16 Grovinställning
Svenska
17 Finjustering
18 Sågindikator
19 Klingklämskruv
20 Dammutsugningsöppning
21 Nyckel
22 Datumkod
Avsedd Användning
Dessa slitstarka cirkelsågar är konstruerade för professionell
kapning av trä. ANVÄND INTE vattenmatningstillsatser med
denna såg. ANVÄND INTE inte slip- eller diamantskivor.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa slitstarka sågar är professionella elverktyg.
SÅGA INTE metall, murbruk, glas, murbruksliknande plankor,
cementfiberplattor kakel eller plast med denna såg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
Sågkrok (Bild C)
VARNING: För att minska risken för allvarliga
personskador, använd inte sågen med sågkroken
roterande under fotplattan.
VARNING: För att minska risken av skador från att sågen
faller på operatören eller åskådare, se till att sågen stöds
säkert när kroken används för att hänga sågen från en
takregel, balk eller annat upphöjt stöd.
Din såg har en praktisk sågkrok 23 som gör att sågen kan
hänga från en balk, takregel eller annan lämplig stabil struktur.
Sågkroken viks plant mot verktygshöljet när den inte används.
För att använda sågkroken, tryck nedåt på kroken för att rotera
den bort från handtaget till den hakar i på plats.
För att återföra sågkroken till dess förvaringsposition, dra kroken
uppåt tills den hakar i mot verktygshöljet.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteripaketet från verktyget (Bild B)
NOTERA: Se till att batteripaketet 15 är fulladdat.
Installation av batteripaketet i verktyget
1. Rikta in batteripaketet 15 mot skenorna inuti verktygets
handtag (Bild B).
2. Skjut in batteriet tills det sitter fast ordentligt i verktyget, se
till att du hör att låset snäpper på plats.
Borttagning av batteripaketet från verktyget
1. Tryck på låsknappen 14 och dra med en fast rörelse ut
batteripaketet från verktyget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Bild B)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att slå till bränslemätaren ska du trycka in och hålla
kvar laddningsmätarknappen. En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer inte laddningsmätaren att lysa
och batteriet behöver laddas.
NOTERA: Laddningsmätaren är endast en indikering
på laddning som finns kvar i batteripaketet. Den
indikerar inte verktygets funktionalitet och kan variera
baserat på produktkomponenter, temperatur och
slutanvändarens användning.
Sågdjupinställning (Bild A, D, E)
1. Håll sågen i ett fast grepp. Lyft låsspaken 3 för
djupinställning för att flytta fotplattan för att få önskat djup
på sågningen.
2. Sänk ned låsspaken för djupinställning och dra åt för att låsa
djupet för sågningen innan sågen används.
Längden på sågmarkeringen på sidan av fotplattan är endast
korrekt vid full djup på sågningen. Inställningen av sågen på
korrekt sågdjup håller klingfriktionen på ett minimum, tar bort
sågspån mellan klingans tänder vilket resulterar i en svalare och
snabbare sågning och reducerar risken för rekyler.
För mest effektiv sågning ställ in djupet så att hälften av en tand
hos klingan sticker ut under materialet som skall sågas (se Bild E).
Detta avstånd är från spetsen på tanden 31 till underkanten av
djupet 32 (se instick på Bild E). Detta håller klingfriktionen på
ett minimum, tar bort sågspån från sågningen vilket resulterar
i en svalare och snabbare sågning och reducerar risken för
rekyler. En metod för att kontrollera korrekt sågdjup visas i Bild E.
Lägg en bit av det material som du planerar att såga längs med
klingas sida såsom visas och observera hur mycket av tanden
som sticker ut under materialet.
Montering av dammutsugningsuttaget
(Bild U, V)
VARNING: Dammutsugningsuttaget måste
installeras på sågen innan användning.
VARNING: Risk för inandning av damm. För att minska
risken för personskador bär ALLTID godkänd dammask.
159
Svenska
1. Rikta in dammutsugningsuttaget 20 över det övre
klingskyddet 34 såsom visas.
2. För in de två dammuttagsskruvarna 37 genom
dammuttagshålen 36 och in i det övre klingskyddets hål
35 såsom visas i bild A och dra åt.
Dammutsugaradaptern låter dig ansluta verktyget till en extern
dammutsugare, antingen med AirLock™ systemet (DWV9000XJ) eller en standard 35 mm dammutsugarslang (bild V).
VARNING: Använd ALLTID en dammsugare som
uppfyller gällande föreskrifter gällande dammutsläpp vid
sågning av trä. Dammsugarslangar hos de flesta vanliga
dammsugare passar direkt i dammutsugningsuttaget.
Fasvinkelinställning (Bild A, F)
Såg indikator (Bild H)
Fronten på sågens fotplatta 5 har en 0˚ sågindikator 7 och
en 45˚ sågindikator 8 för vertikala och fassågningar. Denna
sågindikator gör att du kan styra sågen längs med ritade
såglinjer på arbetsstycket.
Indikatorn linjerar på vänster (yttre) sidan av sågklingan. Den
rörliga klingan som gör spåret eller ”sågningen” till höger
om indikatorn. Placera sågen längs med den ritade såglinjen
så att sågsnittsindikatorn faller in i spån- eller restmaterialet.
Markeringsindikatorer på framsidan av fotplattan är på 13 mm
intervall för ytterligare sågvägledning.
Sågindikatorer 18 är också placerade på insidan av fotplattan
för att hålla sågen vinkelrätt under sågningen.
Hela området för fasinställning är från 0˚ till 53˚. Låsspärrarna
är placerade på 22.5˚ och 45˚. Vinkelkvadranten är graderad i
steg på 1˚. På framsidan av sågen finns en justeringsmekanism
för fasvinkeln som består av en kalibrerad vinkelkvadrant 10 och en fasinställningsspak 9 . Vinkelkvadranten möjliggör
grovinställning 16 eller fininställning 17 för att erhålla bättre
noggrannhet vid sågningen.
Såglängdsindikator (Bild I)
Ställa in sågen för fassågning
VARNING: Läs instruktionerna för DeWALT
Bluetooth® verktygstag.
VARNING: Stäng av verktyget och koppla
ifrån batteripaketet innan DeWALT Bluetooth®
vertygstag installeras.
VARNING: Vid installation eller byte av DeWALT
Bluetooth® verktygstag, använd endast de skruvar som
medföljer. Se till att skruvarna dras åt ordentligt.
Dit verktyg levereras med monteringshål 33 och fästdon för
installation av en DeWALT Bluetooth® verktygstag (DCE041). Du
behöver en T15 bitspets för att installera taggen. Denna DeWALT
verktygstag är skapad för att spåra och lokalisera professionella
elverktyg, utrustning och maskiner som använder DeWALT Tool
Connect™ appen. För korrekt installation av DeWALT Tool Tag se
DeWALT Tool Tag manualen. För att ta reda på mer, besök:
www.dewalt.com/en-us/jobsite-solutions/tool-connect
1. Lyft fasinställningsspaken 9 och luta fotplattan
till önskad vinkel genom att rikta in pekaren mot
önskad vinkelmarkering.
2. Skjut ned fasinställningsspaken och dra åt för att
låsa vinkeln.
Basplatteinställning (Bild F, G)
Basplattan har ställts in från fabrik för att garantera att klingan
är i rät vinkel mot basplattan. Om du efter lång användning
behöver rikta om klingan följ riktlinjerna nedan:
Inställning för 90 graders sågningar
1. Ställ tillbaka sågen till 0 graders vinkel.
2. Lägg sågen på sidan och dra tillbaka det nedre skyddet.
3. Ställ in sågdjupet till 51 mm.
4. Lossa fasinställningsspaken (Bild F, 9 ). Placera en vinkelhake
mot klingan och basplattan såsom visas i Bild G.
5. Använd en insexnyckel ( 21 Bild A), vrid på
inställningsskruven ( 25 Bild G) på undersidan av basplattan
tills både klingan och basplattan är helt i kontakt med
vinkelhaken. Dra åt fasinställningsspaken.
Inställning av fasinställningsspaken (Bild F)
Det kan vara önskvärt att ställa in fasinställningsspaken 9 . Den
kan lossna emellanåt och träffa basplattan innan den dras åt.
För att dra åt spaken:
1. Håll fasinställningsspaken 9 och lossa
fasinställningsspakens låsmutter ( 24 , Bild F).
2. Ställ in fasinställningsspaken genom att vrida den i önskad
riktning ungefär 1/8 av en svängning.
3. Dra åt muttern.
160
Markeringarna på sidan av fotplattan 5 visar längden för spåret
som sågas i materialet vid fullt djupsågning. Markeringarna är i
intervall om på 3,2 mm.
DeWALT Bluetooth® vertygstag redo (Bild J)
Extra tillbehör
DRIFT
Bruksanvisning
VARNING: Följ alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig start kan orsaka skador.
VIKTIGT: Se alltid till att låsspaken för djupinställningen är i
nedre positionen innan sågen används.
Korrekt handplacering (Bild K)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada
använd ALLTID korrekt handplacering såsom visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på huvudhandtaget
12 och den andra handen på hjälphandtaget 13 . Notera att
händerna hålls borta från sågområdet.
Avtryckare (Bild A)
VARNING: För att minska risken för allvarliga
personksador, håll sågen med båda händerna när
sågen startas för att undvika rekyler.
Tryck på avtryckaren 2 för att starta verktyget. Släpp avtryckaren
för att stänga av verktyget.
NOTERA: Det är inte möjligt att låsa avtryckaren i påslaget läge
på detta verktyg och den bör aldrig låsas i påslaget läge med
några andra metoder.
Byta klingan (Bild A, L)
VIKTIGT: De flesta utbytesklingor levereras med en rund
spindelcentrumöppning som måste knackas ut så att en
diamant-formad spindelcentrumöppning exponeras. Endast
klingor med ett diamant-format spindelcentrum kan användas
på denna såg.
OBSERVERA: Installera aldrig en klinga utan att ta bort
utknackbara delen. Om klingan inte är inkopplar kan den
komma i kontakt med andra delar och orsaka skador
på verktyget.
Ta bort utknackbara delen
VARNING: Använd ALLTID ögonskydd. Alla användare
och åskådare måste använda ögonskydd som uppfyller
ANSI Z87.1.
VARNING: Se till att inställningsspaken för fassågningen
är åtdragen och sitter fast efter att det använts för att
ta bort utknackbara delen. Om klinginställningarna
ändras medan du sågar kan klingan fastna eller sågen
kastas bakåt.
Placera det runda centrumhålet på klingan i spåret 25 på
ovansidan av fastinställningsspaken 9 . Ta ett fast tag i sågen
och klingan, dra tills den utknackbara delen poppar ut. Det
diamant-formade centrumet är nu exponerat.
Installation av klingan (Bild A, M, N)
1. Lossa och ta bort klingans klämskruv 19 med nyckeln 21 som medföljer, genom att vrida medurs såsom indikeras av
pilen på yttre klämbrickan 27 .
2. Ta bort den yttre klämbrickan 27 .
3. Använd det nedre klingskyddets återdragningsspak 4 , dra
tillbaka det nedre klingskyddet 6 .
VIKTIGT: När det nedre klingskyddet dras tillbaka för att
installera klingan, kontrollera tillståndet och funktionen
hos det nedre klingskyddet för att se till att det fungerar
ordentligt. Se till att det rör sig fritt och inte vidrör klingan,
fotplattan eller andra delar i alla vinklar och sågdjup.
4. Placera klingan 28 på sågspindeln 29 mot den inre
klämbrickan 30 , se till att klingan roterar i korrekt riktning
(riktningen på pilen på sågklingan och tänderna måste peka
Svenska
i samma riktning som riktningen hos rotationspilen på nedre
klingskyddet).
VIKTIGT: Se alltid till att det diamantformade
spindelcentrumet på klingan är i linje med det upphöjda
diamant-formade spindelcentrumet på yttre klämbrickan.
NOTERA: Förutsätt inte att skriften på klingan alltid kommer att
vara riktad mot dig vid korrekt installation.
5. Placera yttre klämbrickan 27 på sågspindeln 29 med
den stora platta ytan mot klingan och texten på den yttre
klämbrickan riktad mot dig, såsom visas i Bild N.
6. Gänga på klingklämskruven 19 på sågspindeln för hand
(skruven är vänstergängad och måste vridas moturs för
åtdragning).
7. Släpp skata det nedre klingskyddets återdragningsspak 4 .
8. Tryck ned spindellåset 11 medan klingan vrids med
klingnyckeln som medföljer tills klingans lås aktiveras
och klingan slutar att rotera. Använd klingnyckeln, dra åt
klingans klämskruv.
OBSERVERA: Aktivera aldrig klinglåset medan sågen
körs, eller aktivera den för att stoppa verktyget. Slå aldrig
på sågen medan klinglåset är aktiverat. Detta kan leda till
allvarliga skador på sågen.
Byta klingan (Bild A, N)
1. Tryck ned klinglåset 11 medan klingan vrids med
klingnyckeln tills klingans lås aktiveras och klingan slutar
att rotera.
2. Lossa och ta bort klingans klämskruv 19 med klingnyckeln
21 som medföljer, genom att vrida medurs såsom indikeras
av pilen på yttre klämbrickan 27 .
3. Ta bort den yttre brickan 27 .
4. Använd det nedre klingskyddets återdragningsspak 4 , dra
tillbaka det nedre klingskyddet. Ta bort den förbrukade
klingan och kasta på ett korrekt sätt.
5. Installera den nya klingan såsom tidigare beskrivits.
6. Ta bort allt sågspån som kan ha ackumulerats i skyddet eller
klämbricksområdet. Kontrollera konditionen och funktionen
hos det nedre klingskyddet såsom tidigare angivits. Smörj
inte detta område.
7. Välj korrekt klinga för arbetet (se Klingor). Använd alltid
klingor med korrekt storlek (190 mm i diameter) med
korrekt storlek och form på centrumhålet för montering på
sågspindeln. Se alltid till att den maximalt rekommenderade
hastigheten (rpm) på sågklingan stämmer överens med eller
överstiger hastigheten (rpm) för sågen.
Nedre klingskydd
VARNING: Det nedre klingskyddet är en
säkerhetsfunktion som reducerar risken för
allvarliga personskador. Använd aldrig sågen om
det nedre klingskyddet saknas, är skadat eller
inte fungerar korrekt. Lita inte på att det nedre
klingskyddet alltid skyddar dig. Din säkerhet beror
på att alla varningar och försiktighetsåtgärder följs
samt att sågen hanteras korrekt. Kontrollera att det
nedre klingskyddet stänger ordentligt innan varje
användning såsom anges i Säkerhetsinstruktioner
161
Svenska
för alla sågar. Om det nedre klingskyddet saknas
eller inte fungerar korrekt, lämna sågen på service
innan den används. För att garantera produktens
säkerhet och pålitlighet skall alltid reparationer och
inställningar göras av ett auktoriserat servicecenter
eller annan kvalificerad serviceorganisation och att
alltid identiska reservdelar används.
Klingorna
VARNING: För att minimera risken för ögonskador skall
alltid ögonskydd användas. Karbid är ett hårt men sprött
material. Främmande föremål i arbetsstycket såsom en
ledning eller spik kan göra att spetsen spricker eller bryts
av. Använd endast sågen när korrekt sågklingsskydd
är monterat. Montera klingan säkert med korrekt
rotation innan användning och använd alltid en ren och
vass klinga.
Använd inte slip- eller diamantskivor. En slö klinga kommer
att orsaka en långsam och ineffektiv sågning och resultera i
överbelastning av sågmotorn, överdriven sprickbildning och
kan öka risken för rekyler. Se följande tabell för att välja korrekt
storlek på utbytesklinga för din modell av såg.
DCS577
Diameter
Tänder
DT40270
Klinga
190 mm
24
Allmän användning träsågning
Användning
DT40271
190 mm
36
Plywoodsågning
Rekyl
Rekyl är en plötslig reaktion hos en sågklinga som hakat
upp sig, klämts fast eller är fel inriktad och som leder till att
sågen okontrollerat lyfts upp ur arbetsstycket och kastas mot
användaren. Om sågklingan hakar upp sig eller kläms fast i
sågspåret som går ihop, kommer klingan att blockera varefter
motorkraften kastar sågen i riktning mot användaren. Om
klingan blir vriden eller felriktad i sågskåran kan tänderna
i bakkanten av klingan gräva sig in i övre ytan av trät och
göra att klingan klättrar ut ur sågskåran och hoppar bakåt
mot operatören.
Rekyl sker troligtvis när något av följande förhållanden uppstår.
1. FELAKTIGT STÖD FÖR ARBETSSTYCKET
a. Buktande eller felaktigt lyft av avkapad del kan göra att
klingan kläms fast vilket leder till rekyl (Bild Q).
b. Sågning genom material som endast stöds i
ytterkanterna kan orsaka rekyl. Allt eftersom materialet
försvagas buktar det och stänger sågspåret och klämmer
fast klingan.
c. Kapning av en fribärande eller överskjutande del av
material nerifrån och upp i vertikal riktning kan orsaka en
rekyl. Den fallande biten kan klämma fast klingan.
d. Kapning av långa smala remsor (såsom vis klyvning) kan
orsaka rekyler. De avkapade remsorna kan bukta eller
vrida sig och stänga sågskåran och klämma fast klingan.
e. Upphakning av det nedre skyddet på en yta under
materialet som kapas minskar tillfälligt operatörens
162
kontroll. Sågen kan delvis lyftas ur kapningen och öka
risken för att klingan vrider sig.
2. FELAKTIG DJUPINSTÄLLNING AV SÅGDJUP HOS SÅGEN
a. För att göra den mest effektiva sågningen skall klingan
sticka u tillräckligt längt för att exponera en halv tand
såsom visas i Bild E. Detta gör att fotplattan kan stödja
klingan och minimera vridningen och fastklämningen i
materialet. Se sektionen Sågdjupsinställning.
3. KLINGVRIDNING (FELAKTIG INRIKTNING I SÅGNINGEN)
a. Att skjuta hårdare genom en kvist, en spik eller ett hårt
fiberområde kan göra att klingan vrider sig.
b. Försök att återföra sågen i sågningen (försöka att få
den tillbaka till den markerade linjen) kan göra att
klingan vrids.
c. Översträckning eller hantering av sågen med dålig
kroppskontroll (ur balans) kan resultera i vridning
av klingan.
d. Byte av handgrepp eller kroppsposition under sågning
kan resultera i vridning av klingan.
e. Backning av sågen för att rensa klingan kan leda
till vridning.
4. MATERIAL SOM KRÄVER EXTRA UPPMÄRKSAMHET
a. Vått timmer
b. Grönt virke (material som nyligen huggits eller inte
torkats i ugn)
c. Tryckbehandlat virke (material behandlat med
konserverande eller rötskyddskemikalier)
5. ANVÄNDNING AV SLÖA ELLER SMUTSIGA KLINGOR
a. Slöa klingor kan öka belastningen på sågen. För att
kompensera försöker oftast operatören att skjuta på
hårdare vilket ytterligare ökar belastningen på enheten
och gynnar vridning av klingan i spåret. Slitna klingor kan
också ger otillräckligt kroppsspelrum vilket ökar risken för
kärvning och ökad belastning.
6. LYFTA SÅGEN NÄR FASSÅGNING GÖRS
a. Fassågning kräver särskild uppmärksamhet från
operatören för korrekt sågteknik - särskild styrning av
sågen. Både klingvinkeln mot fotplattan och större
klingyta i materialet ökar risken för att felaktig inriktning
(vridning) skall uppstå.
7. OMSTART AV SÅGNINGEN MED KLINGANS TÄNDER
FASTKLÄMDA I MATERIALET
a. Sågen bör nå full drifthastighet innan en kapning startas
eller återstartas efter att enheten stoppats med klingan i
spåret. Om så ej görs kan det resultera i den fastnar eller
det blir en rekyl.
Alla andra förhållanden som kan resultera i klämning, kärvning,
vridning eller fel inriktning hos klingan kan orsaka rekyler. Se
sektionerna om inställningar och hantering för alla sågar och
Klingor för procedurer och tekniker som kommer att minimera
att rekyler uppstår.
Stöd av arbetsstycket (Bild O–Q)
VARNING: Det är viktigt att stödja arbetsstycket ordentligt
och att hålla fast sågen för att förhindra att kontrollen
Svenska
förloras vilket kan orsaka personskador. Bild O illustrerar
korrekt handstöd för sågen. Håll sågen ordentligt med
båda händerna och placera kroppen och armarna så att
du kan hålla emot om en rekyl uppstår.
Bild O visar korrekt sågposition. Notera att händerna hålls borta
från sågområdet. För att undvika rekyler, stöd ALLTID skivor eller
arbetsstycken NÄRA sågområdet (Bild P). Stöd INTE skivor eller
arbetsstycken långt från sågområdet (Bild Q).
Placera arbetet med dess “fina” sida—den som är viktigast—
nedåt. Sågen sågar uppåt så eventuell splittring kommer att bli
på den arbetsyta som är uppåt när du sågar.
Sågning (Bild O)
VARNING: Försök aldrig att använda detta verktyg
genom att placera det upp och ner på en arbetsyta och
föra materialet till verktyget. Kläm alltid fast arbetsstycket
och för verktyget till arbetsstycket, håll fast verktyget med
två händer såsom visas i Bild O.
Placera den bredare delen av sågfotplattan på den del av
arbetsstycket som sitter fast och inte på den del som kommer
att ramla bort när sågningen är klar. Som exempel, Bild O
illustrerar RÄTT sätt att såga av änden på en skiva. Kläm alltid fast
arbetet. Försök inte att hålla korta bitar i handen! Kom ihåg att
stödja utskjutande och överhängande material. Var försiktig vid
sågning av material nedifrån.
Se till att sågen når full hastighet innan klingan kommer i
kontakt med materialet som skall sågas. Start med sågklingan
mot materialet som skall sågas eller skjutning framåt in i ett
sågsnitt kan resultera i en rekyl. Skjut sågen framåt med en
hastighet som låter klingan kapa utan kraftpåverkan. Hårdhet
och seghet kan variera även i samma arbetsstycke och kvistiga
eller fuktiga sektioner kan utgöra en kraftig belastning för sågen.
När detta sker, skjut sågen långsammare men tillräckligt hårt
för att fortsätta arbetet utan minskad hastighet. Om sågen
tvingas kan det orsaka ojämn sågning, felaktigheter, rekyler och
överhettning av motorn. Skulle sågningen börja lämna såglinjen,
försök inte att tvinga tillbaka den. Släpp istället avtryckare och låt
klingan stanna helt och hållet. Sedan kan du dra tillbaka sågen,
rikta in på nytt och påbörja en ny sågning något innanför det
felaktiga spåret. Under alla omständigheter, dra tillbaka sågen
om du måste ändra sågningen. Tvingad korrigering kan klämma
fast sågen och orsaka rekyler.
OM SÅGEN FASTNAR, SLÄPP AVTRYCKAREN OCH BACKA SÅGEN
TILLS DEN LOSSNAR. SE TILL ATT KLINGAN ÄR RAKT I SÅGSPÅRET
OCH FRI FRÅN SÅGKANTEN INNAN DEN STARTAS OM.
När kapningen är klar, släpp avtryckaren och låt klingan stanna
innan sågen lyfts från arbetet. När du lyfter upp sågen kommer
det fjäderbelastade skyddet automatiskt att stängas under
klingan. Kom ihåg att klingan är exponerad tills detta sker.
Sträck dig aldrig av någon anledning under arbetsstycket.
När du måste dra tillbaka teleskopskyddet manuellt (då det
är nödvändigt för att påbörja en instickssågning) använd
alltid indragningsspaken.
NOTERA: Vid sågning av tunna remsor, var noga med att små
avsågade delar inte fastnar på insidan av det nedre skyddet.
Klyvning (Bild R, S)
Klyvning är processen att såga breda skivor i smala remsor sågning på längden i fiberriktningen. Handstyrning är mycket
svårt för denna typ av sågning och användning av antingen
DeWALT DW3278 klyvstyrning eller DWS5100 dubbelöppning
klyvstyrning rekommenderas.
Instickssågning (Bild T)
VARNING: Fäst aldrig upp klingskyddet i
upplyft position. Flytta aldrig sågen bakåt vid
instickssågning. Detta kan göra att enheten reser sig
upp från arbetsytan vilket kan orsaka skador.
En insticksågning är en sågning som görs på ett golv, i en vägg
eller på annan plan yta.
1. Ställ i sågens fotplatta så att klingan sågar på önskat djup.
2. Luta sågen framåt och vila fronten på fotplattan mot
materialet som skall sågas.
3. Använd återdragningsspaken, dra tillbaka det nedre
klingskyddet till en uppåtriktad position. Sänk bakdelen på
basplattan tills klingans tänder nästan vidrör såglinjen.
4. Släpp klingskyddet (dess kontakt med arbetsstycket kommer
att hålla det på plats för att öppnas fritt när sågningen
startar). Flytta handen från skyddsspaken och ta ett fast
grepp på hjälphandtaget 13 såsom visas i Bild T. Placera
kroppen och armen så att du kan stå emot en rekyl om
sådan uppstår.
5. Se till att klingan är i kontakt med sågytan innan
sågen startas.
6. Starta motorn och sänk gradvis sågen till basplattan vilar
plant på materialet som skall sågas. Fortsätt längs såglinjen
tills sågningen är klar.
7. Släpp avtryckaren och låt klingan stoppa helt och hållet
innan klingan dras tillbaka från materialet.
8. Vid start av varje ny sågning, upprepa ovanstående.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
163
Svenska
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
164
Türkçe
ŞARJLI YÜKSEK TORKLU DAIRE TESTERE
DCS577
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Makıne Dırektıfı
Teknik Özellikleri
Şarjlı Yüksek Torklu Daire Testere
DCS577
Voltaj
Tip
Akü tipi
Bıçak çapı
Yüksüz/Nominal hız
Açı ayarlama
Maksimum kesme derinliği
Ağırlık (akü hariç)
VDC
mm
min-1
derece
mm
kg
DCS577
54
1
Li-Ion
190
5800
53
65
5,0
EN60745-2-5’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün
vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
84
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
95
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3
Titreşim emisyon değeri ah,W =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
29.06.2018
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
165
Ağırlık
Türkçe
Aküler
Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika)
Kat. #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
Ağırlık (kg) DCB107
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
270
420
70
185
90
240
60
140
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİKTALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
166
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
Türkçe
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Tüm Testereler için Güvenlik Talimatları
Kesim Prosedürleri
TEHLİKE:
a ) Ellerinizi kesme alanından ve bıçaktan uzak tutun.
İkinci elinizi yardımcı kol ya da motor gövdesi
üzerinde tutun. Her iki el de testereyi tutarsa bıçak
tarafından kesilemez.
b ) İş parçasının altına doğru uzanmayın. Siper iş
parçasının altında sizi bıçaktan koruyamaz
c ) Kesme derinliğini iş parçasının kalınlığına göre
ayarlayın. İş parçasının altından tam diş boyundan daha
azı görülmelidir.
d ) Kesme sırasında kesilen parçayı kesinlikle ellerinizle
veya bacaklarınızın arasında tutmayın. İş parçasını
stabil bir platforma sabitleyin. Bıçak sarmasını, maruz
kalan vücut kısmını, kontrol kaybını ya da yaralanmayı en
aza indirmek için işi uygun şekilde desteklemek önemlidir.
e ) Kesim aletinin, gömülü elektrik kablolarına veya
kendi kablosuna temas etmesine yol açabilecek
durumlarda aleti izole edilmiş saplarından tutun.
Elektrik akımı bulunan kablolarla temas, akımı elektrikli
aletin iletken metal parçaları üzerinden kullanıcıya ileterek
elektrik çarpmasına yol açacaktır.
f ) Yarma sırasında her zaman bir yarma korkuluğu ya
da düz kenarlı bir kılavuz kullanın. Bu, kesme işleminin
doğruluğunu artırır ve bıçak sarması ihtimalini azaltır.
g ) Her zaman doğru boyut ve şekilde mil deliği olan
bıçaklar (elmasa karşı yuvarlak) kullanın. Montaj
donanımına uygun olmayan bıçaklar eksantrik çalışıp
kontrol kaybına neden olacaktır.
h ) Hiçbir zaman hasarlı ya da yanlış bıçak pulları ya da
cıvataları kullanmayın. Bıçak pulları ve cıvata, optimum
performans ve çalışma güvenliği için testereniz için özel
olarak tasarlanmıştır.
5) Şarjlı Aletlerın kullanımı ve bakımı
a ) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
b ) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
c ) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar,
çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden
olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre
yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
d ) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
Tüm Testereler için Ek Güvenlik Talimatları
Geri Tepme Nedenleri ve İlgili Uyarılar
•
Geri tepme, sıkışan, yapışan ya da hizalanmayan bir testere
bıçağına karşı ani bir tepkidir ve testerenin kontrolsüz bir
şekilde iş parçasının içinden fırlayarak operatöre savrulmasına
neden olur.
ʵʵ Bıçak sıkıştığında ya da kesiğe yapıştığında, bıçak durur ve
motor tepkisi cihazı hızla operatöre doğru savurur.
167
Türkçe
ʵʵ Bıçak kesiğin içinde burkulur ya da hizası bozulursa,
bıçağın arka tarafındaki dişler ahşabın üst yüzeyine
saplanarak bıçağın kesikten dışarı çıkmasına ve operatöre
doğru sıçramasına neden olabilir.
Geri tepme, testerenin yanlış kullanılmasından ve/veya hatalı
kullanma prosedür veya şartlarından kaynaklanır ve aşağıda
verilen uygun tedbirler alınarak önlenebilir:
a ) Testere üzerindeki iki elinizle sıkı bir kavrama yapın
ve kollarınızı geri tepme şiddetine dayanacak şekilde
konumlandırın. Gövdenizi bıçağın kenarında tutun,
bıçak ile hizalı tutmayın. Geri tepme testerenin geri
sıçramasına neden olabilir, ancak geri tepme kuvvetleri,
uygun güvenlik önlemleri alındığında operatör tarafından
kontrol edilebilir.
b ) Bıçak sıkışmışsa veya herhangi bir nedenle kesim
işlemi durmuşsa elinizi tetikten çekin ve bıçak
tamamen durana kadar kesim ünitesini malzeme
üzerinde hareketsiz olarak tutun. Hiçbir zaman bıçak
hareket halindeyken testereyi parçadan çıkarmaya
ya da geri çekmeye çalışmayın, aksi halde geri tepme
olabilir. Bıçağın sıkışma yapmasının nedenini araştırın ve
gidermek için gerekli düzeltmeleri yapın.
c ) İç parçasının içinde bir testereyi yeniden çalıştırırken,
testere bıçağını kesiğin içinde ortalayın ve testere
dişlerinin malzemeye temas etmediğini kontrol edin.
Testere bıçağı sıkışırsa, yeniden çalıştırıldığında yerinden
çıkabilir veya iş parçasından geri tepebilir.
d ) Bıçağın sıkışması ve geri tepmesi riskini en aza
indirmek için büyük parçaları destekleyin. Büyük
parçalar kendi ağırlıklarından dolayı bel vermeye
meyillidirler. İş parçasının kesim hattına yakın bir
noktaya ve diskin her iki tarafınca olacak şekilde parçanın
altına destek yerleştirilmelidir.
e ) Körelmiş ya da hasarlı bıçakları kullanmayın.
Bilenmemiş ya da yanlış ayarlanmış bıçaklar dar bir çentik
üretir ve aşırı sürtünmeye, bıçağın sıkışmasına ve geri
tepmeye neden olur.
f ) Kesim yapmadan önce bıçak derinliği ve açı ayarı
kilitleme kolları sıkı ve emniyete alınmış olmalıdır.
Bıçak ayarı kesim sırasında kayarsa, sıkışmaya ve geri
tepmeye neden olabilir.
g ) Mevcut duvar veya diğer kör alanlarda kesim
yaparken daha dikkatli olun. Dalan bıçak geri tepmeye
neden olabilecek nesneleri kesebilir.
Alt Siper Fonksiyonu
a ) Her kullanımdan önce alt siperin doğru kapatıldığını
kontrol edin. Alt siper serbest hareket etmiyor
ve hemen kapanmıyorsa testereyi çalıştırmayın.
Alt siperi asla açık pozisyonda sıkıştırmayın veya
bağlamayın. Testere yanlışlıkla düşerse alt siper
bükülebilir. Alt siperi hareketli kol ile indirip, kesimin tüm
açı ve derinliklerinde serbestçe hareket ettiğinden, bıçak
veya diğer parçalara dokunmadığından emin olun.
b ) Alt siper yayının çalıştığını kontrol edin. Koruma ve
yay düzgün çalışmıyorsa kullanmadan önce servise
168
alınmalıdır. Siper, arızalı parçalar, yapışkan tortular ya da
biriken kirler nedeniyle yavaş çalışabilir.
c ) Alt siper sadece “dalarak kesme” ve “bileşik kesim”
gibi özel kesme işlemleri için manüel olarak geri
çekilmelidir. Alt siperi hareketli kolu kullanarak
kaldırın, bıçak malzemeye girdiğinde alt siper
serbest bırakılmalıdır. Tüm diğer kesme işlemleri için, alt
siper otomatik olarak çalışmalıdır.
d ) Testereyi tezgaha ya da zemine yerleştirmeden önce
her zaman alt siperin bıçağı örttüğünü gözleyin.
Korumasız, hızlı dönen bir bıçak, kestiği şey ne olursa
olsun geriye doğru yürüyecektir. Düğme bırakıldıktan
sonra bıçağın durması için gereken süreye dikkat edin.
Dairesel Testereler için Özel Ek Güvenlik
Talimatları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UYARI: Aşina olma durumunun (testerenin sık
kullanımından ötürü kazanılan) güvenlik kurallarına
uymanın yerine geçmesine izin vermeyin. Bir saniyelik
dikkatsizliğin, ciddi yaralanmalara yol açmaya
yetebileceğini kesinlikle unutmayın.
İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek ve desteklemek
için kelepçe veya başka pratik yöntemler kullanın. İş
parçasını elle tutmak veya vücudunuza dayamak dengesizliğe
ve kontrol kaybına neden olabilir.
Gövdenizi bıçağın herhangi bir kenarında tutun, ancak
testerenin bıçağı ile hizalı tutmayın. GERİ TEPME testerenin
geriye doğru sıçramasına neden olabilir (bkz. Geri Tepmenin
Nedenleri Ve İlgili Uyarılar ve Geri Tepme).
Çivileri kesmekten kaçının. Kesmeden önce keresteyi
kontrol edip tüm çivileri çıkartın.
Herhangi bir şeyin, alt bıçak siperinin hareketine
müdahale etmediğinden daima emin olun.
Kullanmadan önce testere üzerine toz emme portunu
takın.
Aksesuarlar, asgari olarak alet uyarı etiketi üzerinde
önerilen hız değerine uygun olmalıdır. Nominal hızın
üzerinde bir hızda çalışan disk ve diğer aksesuarlar fırlayabilir
ve yaralanmaya sebep olabilir. Aksesuar değerleri aletin isim
levhası üzerinde gösterilen hızın üzerinde olmalıdır.
Kullanım öncesinde testerenin temizliğinden daima emin olun.
Olağan dışı bir ses veya anormal bir çalışma meydana
gelirse bu testereyi kullanmayı bırakın ve uygun şekilde
bakım yaptırın.
Aleti kullanmadan önce her zaman tüm parçaların doğru ve
güvenli biçimde takıldığından emin olun.
Testere bıçağını takarken veya çıkartırken ya da elmas açma
çıkıntısını çıkartırken daima dikkatli olun.
Kesime başlamadan önce her zaman motorun tam hıza
ulaşmasını bekleyin.
Tutamakları her zaman kuru, temiz ve yağsız tutun.
Kullanırken aleti her iki elle sıkı tutun.
Özellikle sürekli tekrar eder, monoton işlemlerde her
zaman dikkatli olun. Her zaman ellerinizi bıçağa göre
yerleştirdiğinizden emin olun.
•
Kesildikten sonra düşebilecek parçalardan uzak durun.
Bu parçalar sıcak, keskin ve/veya ağır olabilir. Ciddi
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
•
•
•
•
•
•
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
•
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
•
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
•
•
•
•
•
•
Türkçe
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] B)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 15 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
169
Türkçe
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 14 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Şarj ışıkları
şarj edilmesi
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak şekilde vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine
devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj cihazı
lambası yanmayarak arızalı bir bataryayı gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına
da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru şekilde
çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile
birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Duvara Montaj
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
170
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
•
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için
değişiklik yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına
yol açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis
merkezine gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek
başına taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo
setler) havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu
Watt Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması
şartıyla yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme
gereklilikleri hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek
nakliyatçıların sorumluluğudur.
Türkçe
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin
geçerli düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak
alıcının sorumluluğundadır.
FLEXVOLTTM Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir
18V batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya
108V (ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya
olarak çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya kapak takıldığında
batarya taşıma modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri, 3
bataryanın daha yüksek bir Watt
saati (Wh) değerine sahip 1
bataryaya kıyasla daha düşük bir
Watt saatiyle sonuçlanacak şekilde
elektriksel olarak birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha
yüksek bir Watt saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu
belirli taşımacılık düzenlemelerinden muaf olmasına neden
olabilir.
Örneğin, 3 x 36 Wh
Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
olarak belirtilen
Transport (Taşıma) Wh
değeri, her biri 36 Wh
olan 3 bataryanın
bulunduğu anlamına gelir. Use (Kullanım) Wh değeri ise 108 Wh
olarak belirtilebilir (1 batarya kasdedilir).
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
171
Türkçe
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili
sahibine aittir.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Kulaklık takın.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Koruyucu gözlük takın.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
Tarih Kodu Konumu (Şek. A)
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
USE (KULLANIM) (taşıma başlığı olmadan). Örnek:
Wh değeri 108 Wh olarak belirtilir (108 Wh
değerindeki 1 batarya).
TRANSPORT (TAŞIMA) (dahili taşıma başlığı ile).
Örnek: Wh değeri 3 x 36 Wh olarak belirtilir (36 Wh
değerindeki 3 batarya).
Akü tipi
DCS577 54 volt akülerle çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB546, DCB547. Daha fazla bilgi
için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Yüksek torklu daire testere
1 Dairesel testere bıçağı
1 Bıçak anahtarı
1 Toz emme portu
2 Toz portu vidaları
1 Li-İyon batarya (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelleri)
2 Li-İyon bataryalar (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelleri)
3 Li-İyon bataryalar (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
NOT: Bataryalar, şarj cihazları ve alet kutuları N modellerinde
bulunmaz. Bataryalar ve şarj cihazları NT modellerinde
bulunmaz. B modelleri Bluetooth® bataryaları içerir.
NOT: Bluetooth® kelimesi tescili ve logoları Bluetooth®, SIG,
Inc.'in tescilli markalarıdır ve bunların DeWALT tarafından
172
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 22 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2018 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Tetik kilitleme düğmesi
2 Tetik düğmesi
3 Derinlik ayarı kilitleme kolu
4 Alt bıçak siperi hareket kolu
5 Ayak plakası
6 Alt bıçak siperi
7 0˚ Kesim göstergesi
8 45˚ Kesim göstergesi
9 Açı ayarlama kolu
10 Açı kadranı
11 Mil kilidi düğmesi
12 Ana tutamak
13 Yardımcı tutamak
14 Batarya çıkarma düğmesi
15 Batarya
16 Kaba ayar
17 İnce ayar
18 Kesim göstergeleri
19 Bıçak kelepçe vidası
20 Toz toplama portu
21 Anahtar
22 Tarih kodu
Türkçe
Kullanim Amaci
Bu ağır hizmet tipi dairesel testereler profesyonel ahşap kesim
uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu testereyle su besleme ekleri
KULLANMAYIN. Aşındırma çarkı veya bıçağı KULLANMAYIN.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu ağır hizmet tipi testereler profesyonel elektrikli aletlerdir.
Bu testereyle metal, duvar, cam, duvar tipi döşeme, çimento
levha, fayans veya plastik KESMEYIN.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Testere Kancası (Şek. C)
UYARI: Fiziksel yaralanma riskini azaltmak için
testereyi ayak plakasının altında dönen testere
kancasıyla kullanmayın.
UYARI: Operatörlerin veya yoldan geçenlerin üzerine
testere düşmesi nedeniyle yaralanma riskini azaltmak
için, testereyi bir bağlama elemanı, kiriş veya diğer bir
yükseltilmiş desteğe asmak için kancayı kullanırken
testerenin güvenli bir şekilde desteklendiğinden emin olun.
Testere, bir bağlama elemanı, kiriş veya diğer uygun, sabit bir
yapıdan asmaya olanak sağlayan kullanımı kolay bir testere
kancasına 23 sahiptir. Testere kancası kullanımda değilken alet
gövdesine düz bir şekilde katlanır.
Testere kancasını kullanmak için, kancayı aşağı doğru bastırarak,
yerine oturana kadar koldan uzağa doğru döndürün.
Testere kancasını depo konumuna geri döndürmek için, kancayı
alet gövdesine dayanana kadar yukarı çekin.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
Bataryanın Alete Takılması ve Çıkarılması
(Şek. B)
NOT: Bataryanın 15 tamamen dolu olduğundan emin olun.
Bataryanın Alete Takılması
1. Bataryayı 15 aletin içindeki raylara hizalayın (Şek. B).
2. Batarya tam olarak aletteki yerine oturana kadar kaydırın ve
tam oturma sesini duyduğunuzdan emin olun.
Bataryanın Aletten Çıkartılması
1. Serbest bırakma düğmesine 14 basın ve bataryayı sıkıca
çekerek aletten çıkartın.
2. Bataryayı bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi
şarj cihazına takın.
Enerji Göstergeli Bataryalar (Şek. B)
Bazı DeWALT bataryalar, üç yeşil LED lambasından oluşan ve
kalan şarj seviyesini gösteren bir enerji göstergesine sahiptir.
Enerji göstergesini devreye sokmak için enerji göstergesi
düğmesine basın ve basılı tutun. Üç yeşil LED lambasının
bir kombinasyonu kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde
yanacaktır. Bataryadaki şarj seviyesi kullanılabilir limitin
altındayken, enerji göstergesi yanmaz ve bataryanın şarj
edilmesi gerekir.
NOT: Enerji göstergesi sadece bataryada kalan şarjın bir
göstergesidir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamasına dayalı varyasyonlarına tabi olan alet
işlevselliğini göstermez.
Kesme Derinliği Ayarı (Şekil A, D, E)
1. Testereyi sıkıca tutun. İstenen kesme derinliğini elde etmek
amacıyla ayak plakasını hareket ettirmek için derinlik ayarı
kilitleme kolunu 3 kaldırın.
2. Derinlik ayar kilitleme kolunu indirin ve testere
çalıştırılmadan önce kesme derinliğini kilitlemek için sağlam
şekilde sıkın.
Ayak plakasının yan tarafındaki kesme işaretlerinin uzunluğu
sadece tam kesim derinliğinde doğrudur. Testerenin uygun
kesme derinliğinde ayarlanması, bıçak sürtünmesini en aza
indirir, bıçak dişlerinin arasındaki talaşı giderir, daha rahat ve hızlı
kesme sonuçları sağlar ve geri tepme ihtimalini azaltır.
En etkili kesme hareketi için, derinlik ayarını, bir bıçak dişinin
yarısı kesilecek malzemenin altına inecek şekilde ayarlayın (bkz.
Şekil E). Bu mesafe, dişin 31 ucu ile kanalın 32 tabanı arasında
hesaplanır (bkz. Şekil E eki). Bu, bıçağın ivmesini minimumda
tutar, kesikteki talaşları giderir, daha rahat ve hızlı kesme sağlar ve
geri tepme ihtimalini azaltır. Doğru kesme derinliğinin kontrolü
için yöntem Şekil E’de gösterilmiştir. Kesmeyi planladığınız bir
parça malzemeyi şekilde gösterildiği gibi bıçağın yanına koyun
ve dişin malzemeye ne kadar geçtiğine dikkat edin.
Toz Emme Portunun Takılması (Şek. U, V)
UYARI: Kullanmadan önce testere üzerine toz emme
portu takılmalıdır.
UYARI: Toz soluma riski. Yaralanmaları azaltmak için, HER
ZAMAN onaylı bir maske takın.
1. Toz emme portunun (20) sol yarısını gösterildiği şekilde üst
bıçak siperine (34) hizalayın.
2. İki toz portu vidasını (37) toz portu deliğinden (36) geçirin ve
Şekil A›da gösterildiği gibi üst bıçak koruma deliklerine (35)
yerleştirerek iyice sıkın.
Toz emme adaptörü, aleti AirLock™ sistemi (DWV9000-XJ) veya
standart 35 mm toz toplama takımı kullanarak harici bir toz
toplama düzeneğine bağlamanızı sağlar (Şekil V).
173
Türkçe
UYARI: Ağaç kesimi sırasında HER ZAMAN, yürürlükte olan
toz toplama yönergeleriyle uyumlu toz toplama sistemi
kullanın. Kullanılan çoğu elektrikli süpürgelerin borusu toz
emme çıkışına doğrudan takılmaya uygundur.
Açı Ayarı (Şek. A, F)
Açı ayarının tam aralığı 0˚ ila 53˚ arasındadır. Emniyet sürgüleri
22,5˚ ve 45˚’de bulunur. Açı kadranı 1˚’lik artışlarla yükseltilir.
Testerenin ön tarafında, kalibre edilmiş açı kadranı 10 ve bir
eğim ayar kolu 9 bulunan bir eğim açısı ayar mekanizması
bulunmaktadır. Açı kadranı, kesme işleminde daha iyi bir
tutarlılık elde etmek için kaba ayar 16 veya ince ayar 17 sağlar.
Testerenin bir açılı kesme için ayarlanması
1. İşaretçiyi istenen açı işaretiyle hizalayarak açı ayar kolunu 9 kaldırın ve ayak plakasını istenen açıyla eğin.
2. Açı ayar kolunu aşağı doğru itin ve açıyı kilitlemek için
sağlam şekilde sıkın.
Taban Plakası Ayarı (Şek. F, G)
Taban plakanız, bıçağın taban plakasına dik konumda
durduğunu garanti edecek şekilde ayarlanmıştır. Eğer uzun
süreli kullanımdan sonra bıçağı tekrar hizalamanız gerekirse, şu
talimatları izleyin:
90 Derece Kesim İçin Ayarlama
1. Testereyi 0 derece açıya geri döndürün.
2. Testereyi yan çevirin ve alt siperi çekin.
3. Kesme derinliğini 51 mm olarak ayarlayın.
4. Açı ayarlama kolunu gevşetin (Şek. F, 9 ). Bıçak ve
taban plakasının arasına Şekil G’de gösterildiği gibi bir
gönye koyun.
5. Bir altıgen anahtar ( 21 , Şek. A) kullanarak, taban plakasının
alt tarafındaki ayar vidasını ( 25 , Şek. G) bıçak ve taban
plakası gönyeyle tam olarak temas edene kadar döndürün.
Açı ayarlama kolunu yeniden sıkın.
Açı ayarlama kolunu ayarlama (Şek. F)
Açı ayarlama kolunu 9 ayarlamak istenebilir. Kol zamanla
gevşeyebilir ve sıkılmazsa taban plakasına çarpabilir.
Kolu sıkmak için:
1. Açı ayar kolunu 9 tutun ve açı ayar kolu kilitleme somununu
gevşetin ( 24 , Şekil F).
2. Açı ayarlama kolunu istenilen yöne doğru bir turun 1/8’i
kadar çevirerek ayarlayın.
3. Somunu tekrar sıkın.
Kesim Göstergesi (Şek. H)
Testere ayak plakasının 5 ön tarafı, dikey ve açılı kesim için bir 0˚
kesim göstergesine 7 ve bir 45˚ kesim göstergesine 8 sahiptir.
Kesim göstergeleri, testereyi iş parçasının üzerinde yer alan
kesme çizgileri boyunca yönlendirmenizi sağlar.
Gösterge testere bıçağının sol (dış) tarafıyla hizalıdır. Bıçağın
yuva veya “işaret boyu” kesme yapmak için hareketi göstergenin
sağına düşer. Testereyi, işaret atık veya artık malzeme
içerisine düşecek şekilde, kalemle çizilen kesim hattı boyunca
174
konumlandırın. Ayak plakasının ön tarafındaki işaretleme
göstergeleri, ilave kesme kılavuzları için 13 mm aralıktadır.
Kesim göstergeleri 18 , kesim sırasında testere gönyesini
korumak için ayak plakasının iç tarafında da bulunur.
Kesme Uzunluğu Göstergesi (Şek. I)
Ayak plakasının 5 yan tarafındaki işaretler tam kesme
derinliğinde malzemede kesilen yerin uzunluğunu
göstermektedir. İşaretler 3,2 mm’lik aralıklarla artar.
DeWALT Bluetooth® Alet Etiketi Hazır (Şek. J)
İsteğe Bağlı Aksesuar
UYARI: DeWALT Bluetooth® Alet Etiketi kullanma
kılavuzunu okuyun.
UYARI: DeWALT Bluetooth® Alet Etiketini takmadan önce
aleti kapatın ve bataryayı ayırın.
UYARI: DeWALT Bluetooth® Alet Etiketini takarken veya
değiştirirken sadece ürünle verilen vidaları kullanın.
Vidaların sağlam şekilde sıkıldığından emin olun.
Aletinizde, bir DeWALT Bluetooth® Alet Etiketini takmak için
montaj delikleri 33 ve bağlantı elemanları bulunur. Etiketi
takmak için bir T15 matkap ucuna ihtiyacınız vardır. DeWALT
Alet Etiketi, DeWALT Tool Connect™ uygulamasını kullanarak
profesyonel elektrikli el aletleri, ekipman ve makineleri izlemek
ve bulmak için tasarlanmıştır. DeWALT Alet Etiketinin düzgün
yerleştirilmesi için DeWALT Alet Etiketi kılavuzuna bakın. Daha
fazla bilgi için:
www.dewalt.com/en-us/jobsite-solutions/tool-connect
ÇALIŞMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere
her zaman uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
bataryaları çıkartın. Kazara çalıştırma yaralanmaya
neden olabilir.
ÖNEMLI: Testereyi çalıştırmadan önce, derinlik ayar kilitleme
kolunun daima aşağı konumda bulunduğundan emin olun.
Doğru El Pozisyonu (Şek. K)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAIMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAIMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu, bir el ana kol üzerinde 12 , diğer el yardımcı
kol 13 üzerinde olacak şekildedir. Ellerin kesme alanından uzak
tutulduğunu unutmayın.
Tetik Düğmesi (Şek. A)
UYARI: Ciddi fiziksel yaralanma riskini azaltmak için,
geri tepmeyi önlemek amacıyla testereyi çalıştırırken
iki elinizle tutun.
Türkçe
Aleti çalıştırmak için tetik düğmesine 2 basın. Aleti kapatmak
için tetik düğmesini serbest bırakın.
NOT: Bu aletin, tetik düğmesinin açık pozisyonda kilitlenmesi
yönünde bir özelliği yoktur ve bu düğme başka herhangi bir
yolla asla açık olarak kilitlenmemelidir.
Bıçakların Değiştirilmesi (Şek. A, L)
ÖNEMLI: Çoğu yedek bıçak, bir elmas şekilli mil merkezinin
açıkta kalması için çarpması gereken bir yuvarlak mil merkezi
açıklığına sahiptir. Bu testerede sadece elmas şekilli bir mil
merkezine sahip bıçaklar kullanılabilir.
İKAZ: Açma çıkıntısı çıkartılmadan asla bir bıçak
takmayın. Bıçak bağlantısının olmaması, bıçağın
testerenin diğer parçalarıyla temas etmesine ve bu da
aletin hasar görmesine neden olur.
Açma Çıkıntısının Çıkartılması
UYARI: DAIMA koruyucu gözlük takın. Tüm kullanıcılar
ve yanında duranlar, ANSI Z87.1’e uygun koruyucu
gözlük takmalı.
UYARI: Açı ayarı kilitleme kolunun, açma çıkıntısını
çıkartmak için kullanıldıktan sonra sıkı ve sağlam
olduğundan emin olun. Bıçak ayarı kesim sırasında
kayarsa, sıkışmaya ve geri tepmeye neden olabilir.
Bıçağın yuvarlak orta deliğini, açı ayarlama kolunun 9 üstündeki
çentiğe 25 yerleştirin. Testere ve bıçağı sıkıca kavrayarak,
açma çıkıntısını çıkana kadar çekin. Elmas şekilli mil merkezi
artık geçmiştir.
Bıçağı Takmak İçin (Şek. A, M, N)
1. Bıçak kelepçeleme vidasını 19 ürünle verilen anahtarla
21 gevşetin ve dış kelepçe pulunun 27 üzerindeki okla
gösterildiği gibi saat yönünde çevirerek çıkartın.
2. Dış kelepçe pulunu 27 çıkartın.
3. Alt bıçak siperi geri çekme kolunu 4 kullanarak alt bıçak
siperini 6 geri çekin.
ÖNEMLİ: Bıçağı yerleştirmek için alttaki bıçak siperini
çekerken, düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmak
için alttaki bıçak siperinin durumunu ve çalışmasını
kontrol edin. Kesimin tüm açı ve derinliklerinde serbestçe
hareket ettiğinden, bıçak, ayak plakası veya diğer parçalara
dokunmadığından emin olun.
4. Bıçağı 28 testere milinin 29 üzerine, iç kelepçe
pulunun 30 karşısına yerleştirin ve bıçağın doğru yönde
döneceğinden emin olun (testere bıçağı üzerindeki dönüş
okunun dönüş yönü ve dişler, alt bıçak siperinin üzerindeki
dönüş okunun yönüyle aynı olmalıdır).
ÖNEMLİ: Her zaman bıçağın elmas şeklindeki mil
merkezinin dış kelepçe pulu üzerindeki yükseltilmiş elmas
şekilli mil merkezi ile hizalandığından emin olun.
NOT: Testere bıçağı üzerindeki yazının, düzgün bir şekilde
yerleştirildiğinde her zaman size dönük olacağını düşünmeyin.
5. Dış kelepçe pulunu 27 geniş düz yüzeyi bıçağa doğru ve
dış kelepçe pulunun üzerindeki yazılar, Şekil N’de gösterildiği
gibi, size doğru bakacak şekilde testere milinin 29 üzerine yerleştirin.
6. Bıçak sıkıştırma vidasını 19 testere milinin üzerine elle sıkın
(vida dişleri sola doğrudur, bu yüzden sıkmak için saatin tersi
yönde çevrilmelidir).
7. Alt bıçak siperi hareket kolunu 4 yavaşça serbest bırakın.
8. Testere milini ürünle birlikte gelen bıçak anahtarıyla
çevirirken, mil kilidi düğmesini 11 , kilit kilitlenene ve bıçağın
dönmesi durana kadar sıkın. Bıçak anahtarını kullanarak,
bıçak sıkıştırma vidasını sıkın.
İKAZ: Testere çalışırken, asla bıçak kilidini takmayın veya
aleti durdurmaya çalışmayın. Bıçak kilidi kapalıyken
asla testereyi açık konuma getirmeyin. Testereniz ciddi
anlamda zarar görecektir.
Bıçağı Değiştirmek İçin (Şek. A, N)
1. Testere milini ürünle birlikte gelen bıçak anahtarıyla
çevirirken, mil kilidi düğmesini 11 , kilit kilitlenene ve bıçağın
dönmesi durana kadar sıkın.
2. Ürünle verilen anahtarla 21 , bıçak kelepçeleme vidasını 19 dış kelepçe pulunun 27 üzerindeki okla gösterildiği gibi saat
yönünde çevirerek gevşetin.
3. Dış kelepçe pulunu (2 7) çıkartın.
4. Alt bıçak siperi geri çekme kolunu 4 kullanarak alt bıçak
siperini geri çekin. Kullanılmış bıçağı çıkarın ve uygun
şekilde atın.
5. Daha önce açıklandığı gibi yeni bıçak takın.
6. Siper veya kelepçe pulu bölgesinde birikmiş olabilecek
tüm talaşları temizleyin. Daha önce belirtildiği gibi alt
bıçak siperinin durumunu ve çalışmasını kontrol edin. Bu
alanı yağlamayın.
7. Uygulama için doğru bıçağı seçin (bkz. Bıçaklar). Testere
mili üzerine monte etmek için, daima doğru büyük ve
şekildeki orta deliğe sahip (190 mm çapta) bıçaklar kullanın.
Testere bıçağında önerilen maksimum hızın (rpm) testerenin
hızına eşit veya bu hızın (rpm) üzerinde olduğundan daima
emin olun.
Alt Bıçak Siperi
UYARI: Alt bıçak siperi, ciddi kişisel yaralanma
riskini azaltan bir güvenlik özelliğidir. Alt siper
kayıpsa, zarar görmüşse, yanlış monte edilmişse
veya düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, testereyi
asla kullanmayın. Sizi her durumda koruması için
alt bıçak mahfazasına güvenmeyin. Güvenliğiniz
aşağıdaki tüm uyarılara ve önlemlere olduğu kadar
testerenin düzgün bir şekilde kullanılmasına da
bağlıdır. Tüm Testereler için Güvenlik Talimatları
bölümünde açıklandığı üzere, her kullanımdan önce
düzgün bir kapanış için alt siperi kontrol edin. Alt bıçak
siperi yoksa veya düzgün bir şekilde çalışmıyorsa,
testereyi kullanmadan önce servise gönderin.
Ürün güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak için
tamir, bakım ve ayarlama işlemleri, yetkili bir servis
merkezi veya diğer yetkili servis organizasyonu
tarafından, her zaman aynı parçalarla değiştirilmek
suretiyle gerçekleştirilmelidir.
175
Türkçe
Bıçaklar
UYARI: Gözünüze zarar gelme riskini en aza indirmek için
daima göz koruyucu ekipman kullanın. Karbür sert fakat
kırılgan bir maddedir. İş parçası içindeki tel veya çivi gibi
yabancı maddeler uçların çatlamasına veya kırılmasına
sebep olabilir. Testereyi yalnızca testerenin uygun bıçak
siperi yerinde bulunduğunda çalıştırın. Kullanmadan önce
bıçağı uygun dönüşte sağlam bir şekilde monte edin ve
daima temiz, keskin bıçak kullanın.
Aşındırma çarkı veya bıçağı kullanmayın. Körelmiş bıçak;
yavaş, randımansız kesmeye, testere motoru üzerine fazla yük
binmesine, aşırı parçalanmaya sebep olacak ve geri tepme
ihtimalini artıracaktır. Sahip olduğunuz model testere için
doğru büyüklükteki bıçağı belirlemek üzere lütfen aşağıdaki
tabloya bakın.
DCS577
Çap
Diş
DT40270
Bıçak
190 mm
24
Genel amaçlı ahşap kesme
Uygulama
DT40271
190 mm
36
Kontrplak kesme
Geri Tepme
Geri tepme, sıkışan, yapışan ya da hizalanmayan bir testere
bıçağına karşı ani bir tepkidir ve testerenin kontrolsüz bir şekilde
iş parçasının içinden fırlayarak operatöre savrulmasına neden
olur. Bıçak sıkıştığında ya da kesiğe yapıştığında, bıçak durur ve
motor tepkisi cihazı hızla operatöre doğru savurur. Bıçak kesiğin
içinde burkulur ya da hizası bozulursa, bıçağın arka tarafındaki
dişler ahşabın üst yüzeyine saplanarak bıçağın kesikten dışarı
çıkmasına ve operatöre doğru sıçramasına neden olabilir.
Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin mevcut olması halinde
geri tepme meydana gelme ihtimali daha yüksektir.
1. İŞ PARÇASINA YANLIŞ DESTEK
a. Kesilen parçanın sarkması veya düzgün olmayan bir
şekilde kaldırılması, bıçağın sıkışmasına ve geri tepmeye
yol açmasına neden olabilir (Şek. Q).
b. Sadece dış uçlarından desteklenen malzemelerin
kesilmesi, geri tepmeye neden olabilir. Malzeme
zayıfladıkça sarkar, kesim çentiğini kapatır ve
bıçağı sıkıştırır.
c. Kolonlarla desteklenmiş veya üstten sarkan malzeme
parçasının aşağıdan yukarıya doğru dikey yönde
kesilmesi, geri tepmeye neden olabilir. Düşen kesme
parçası bıçağı sıkıştırabilir.
d. Uzun dar parçaların kesilmesi (yarma işleminde olduğu
gibi), geri tepmeye neden olabilir. Kesme parçası
sarkarak veya burkularak kesim çentiğini kapatabilir ve
bıçağı sıkıştırabilir.
e. Alt siperin kesilmekte olan malzemenin altındaki bir
yüzeyde takılması, operasyonun kontrolünü anında azaltır.
Testere, kısmen kesiğin dışına kalkarak bıçağın burkulması
ihtimalini artırabilir.
2. TESTERE ÜZERİNDE KESİK AYARININ YANLIŞ DERİNLİĞİ
a. En etkili kesimi yapmak için, bıçak, Şekil E’de gösterildiği
gibi dişi açıkta bırakacak biçimde yeterli mesafede dışarı
176
çıkmış olmalıdır. Bu, ayak plakasının bıçağı desteklemesini
sağlar ve malzemenin bükülme ve sıkışma ihtimalini en
aza indirir. Kesme Derinliği Ayarı başlıklı bölüme bakın.
3. BIÇAĞIN BURKULMASI (KESİKTE YANLIŞ HİZALAMA)
a. Bir düğüm, çivi veya bir sert tanecikli bölgeden kesmek
için fazla itmek, bıçağın bükülmesine neden olabilir.
b. Testereyi kesiğin içinde döndürmeye çalışmak
(işaretlenen hatta geri gelmeyi denemek) bıçağın
bükülmesine neden olabilir.
c. Testereye zayıf vücut kontrolüyle (dengesiz bir biçimde)
uzanarak ulaşmak veya bu şekilde çalıştırmak, bıçağın
bükülmesine neden olabilir.
d. Kesme sırasında tuttuğunuz eli veya vücut konumunuzu
değiştirmeniz, bıçağın bükülmesine neden olabilir.
e. Temizlemek için testerenin geriye ittirilmesi, bıçağın
bükülmesine neden olabilir.
4. İLAVE DİKKAT GEREKTİREN MALZEMELER
a. Islak kereste
b. Yeşil kereste (yeni kesilmiş ya da fırında kurutulmamış
malzeme)
c. Basınçla işlenmiş kereste (koruyucu ya da çürüme önleyici
kimyasallarla işlenmiş malzeme)
5. KÖR VEYA KİRLİ BIÇAKLARIN KULLANILMASI
a. Kör bıçaklar, testereye artan bir şekilde yüklenmesine
neden olur. Bunu telafi etmek için, operatör genellikle
daha sert iter bu da birime daha fazla yükleme yapar
ve kesim çentiğindeki bıçağın bükülmesini kolaylaştırır.
Yıpranmış bıçaklar da yetersiz vücut açıklığına sahip
olabilir, bu da bağlama ve yüksek yükleme şansını artırır.
6. AÇILI KESİM YAPARKEN TESTERENİN KALDIRILMASI
a. Açılı kesimler operatörün özellikle de testerenin
yönlendirilmesi anlamında dikkat etmesi gereken, özel
kesim tekniklerini gerektirir. Hem ayak plakasına olan
bıçak açısı hem de malzemedeki daha büyük bıçak yüzeyi,
takılma ve yanlış hizalama (bükülme) olasılığını artırır.
7. BIÇAĞIN DİŞLERİ MALZEMEYE SIKIŞTIĞINDA KESİĞİN
YENİDEN BAŞLATILMASI
a. Kesiğe başlamadan önce veya kesim çentiğindeki bıçakla
birim durdurulduktan sonra kesiğe yeniden başlamadan
önce, testere tam çalıştırma hızına getirilmelidir.
Bu yapılmadığı takdirde, tekleme veya geri tepme
meydana gelebilir.
Bıçağın sıkışmasına, bağlanmasına, burkulmasına veya yanlış
hizalanmasına neden olabilecek diğer tüm şartlar, geri tepmeye
neden olabilir. Geri tepme ihtimalini en aza indirecek prosedürler
ve teknikler için ayarlama ve çalıştırma bölümlerine bakın.
İş Parçası Desteği (Şek. O–Q)
UYARI: İş parçasını doğru şekilde desteklemek ve fiziksel
yaralanmaya neden olabilecek kontrol kaybını önlemek
için testereyi sıkıca tutmak önemlidir. Şekil O, testerenin
uygun el desteğini göstermektedir. Testereyi her iki elinizle
sağlam bir şekilde tutun ve vücudunuzla kolunuzu geri
tepme olursa buna dayanacak şekilde konumlandırın.
Türkçe
Şekil O'de uygun testere pozisyonu gösterilmektedir. Ellerin
kesme alanından uzak tutulduğunu unutmayın. Geri tepmeyi
engellemek için, kesim yerinin YANINDAKİ panoyu veya paneli
destekleyin (Şek. P). Panoyu veya paneli kesim yerinden uzakta
DESTEKLEMEYİN (Şek. Q).
İş parçasının "iyi" tarafını —görünümünün önemli olduğu
taraf— aşağıya bakacak şekilde yerleştirin. Testere yukarıya
doğru kesim yapmaktadır, bu sebeple, kıymık oluşumu yukarıya
bakan yüzde olacaktır.
Kesme (Şek. O)
UYARI: Bu aleti iş yüzeyine ters şekilde yerleştirip
malzemeyi aletin üzerine getirmek suretiyle kesim yapmayı
asla denemeyin. İş parçasını her zaman sıkıca kıskaçlayın
ve aleti Şekil O'da gösterildiği gibi ki elinizle sıkıca tutarak iş
parçası üzerinde kullanın.
Testere tabanının geniş kısmını iş parçasının kesildiğinde
düşecek olan bölümüne değil, sağlam şekilde desteklenmiş olan
bölümüne yerleştirin. Örnek olarak, Şekil O panonun sonunun
DOĞRU kesiliş biçimini göstermektedir. İş parçasını daima
kelepçeyle sabitleyin. Kısa parçaları elinizde tutmaya çalışmayın!
Konsolu ve dışarıda kalan malzemeleri desteklemeyi unutmayın.
Malzemeyi alttan keserken dikkatli olun.
Bıçak kesilecek malzemeyle temas kurmadan önce testerenin
son hızda olduğundan emin olun. Testereyi, bıçak kesilecek
malzemeye temas ederken veya kesiğin ilerisinde dururken
çalıştırmak geri tepmeye sebep olabilir. Testereyi, bıçağın
emek vermeden kesmesine izin veren bir hızda ileri doğru
itin. Sertlik ve dayanıklılık aynı tip malzemede bile farklılık
gösterebilir ve pürüzlü veya nemli bölümler testereye ağır bir
yük bindirebilir. Böyle bir durum oluştuğunda, testereyi daha
yavaş şekilde fakat hızda çok büyük düşüş olmadan çalışmaya
devam edebilecek şekilde itin. Testereyi zorlamak kötü kesime,
hatalara, geri tepmeye ve motorun aşırı ısınmasına sebep
olabilir. Kesiminiz kesme hattından ayrılmaya başlarsa, geri
koymak için zorlamayın. Anahtarı serbest bırakın ve bıçağın
tamamen durmasını bekleyin. Sonrasında testereyi çıkarıp,
yeniden yerleştirip, yanlış kesiğin içinden doğru yeni kesime
başlayabilirsiniz. Herhangi bir sebeple kesimi değiştirmek
istiyorsanız testereyi çıkarın. Kesim devam ederken düzeltmeye
çalışmak, testerenin durmasına ve geri tepmeye neden olabilir.
EĞER TESTERE TEKLERSE, TETİĞİ BIRAKIN VE ÇIKANA KADAR
TESTEREYİ GERİ ÇEKİN. TEKRAR BAŞLAMADAN ÖNCE BIÇAĞIN
KESİM YERİNDE DÜZ DURDUĞUNDAN VE KESİM KESİTİNDE
OLMADIĞINDAN EMİN OLUN.
Kesiği tamamlarken, tetiği serbest bırakın ve testereyi işten
kaldırmadan önce bıçağın durmasına izin verin. Testereyi
kaldırırken, yay gerilimli teleskopik siper otomatik olarak bıçağın
altında kapanacaktır. Bu olana kadar bıçağın açıkta olacağını
unutmayın. İş parçasının altına asla hiçbir sebepten ötürü
uzanmayın. Teleskopik siperi elle çekerken (cep kesme işlemine
başlamak için gerektiği gibi) her zaman çekme kolunu kullanın.
NOT: İnce parçaları keserken, küçük parçaların alt siperin içine
kaçmadığından emin olun.
Yarma (Şek. R, S)
Yarma işlemi, geniş panoları damar boyunca keserek daha ince
şeritler haline getirmedir. Bu tip kesim için elle kullanım daha
zordur ve DeWALT DW3278 yarma kılavuzu veya DWS5100 dual
port yarma kılavuzu kullanılması tavsiye edilmektedir.
Cep Kesme (Şek. T)
UYARI: Bıçak siperini asla kalkık pozisyonda
bağlamayın. Cep kesme esnasında testereyi asla
geriye doğru götürmeyin. Bu işlem birimin iş parçası
yüzeyinden yukarı kalkmasına ve yaralanmalara
sebep olabilir.
Cep kesme bir zemin, duvar veya diğer düz yüzeyde
yapılan kesimdir.
1. Testere ayak plakasını bıçağın istenen derinlikte kesim
yapacağı şekilde ayarlayın.
2. Testereyi ileri doğru eğin ve ayak plakasının ön tarafını
kesilecek malzemenin üzerine yerleştirin.
3. Geri çekme kolunu kullanarak alt bıçak siperini yukarı
pozisyona çekin. Ayak plakasının arkasını bıçak dişleri kesim
hattına neredeyse değene kadar aşağıya indirin.
4. Bıçak siperini bırakın (iş parçasıyla temasta olması, siz kesime
başlarken onun serbestçe açılacak pozisyonda tutacaktır).
Şekil T'de gösterildiği gibi siperden elinizi çekin ve yardımcı
kolu 13 sıkıca tutun. Vücudunuz ve kolunuzu geri tepme
durumunda karşı koyabilecek şekilde konumlandırın.
5. Kesime başlamadan önce bıçağın kesilecek yüzeyle temas
halinde olmadığından emin olun.
6. Motoru çalıştırın ve ayak plakası kesilecek malzemenin
üzerinde düz bir şekilde durana kadar testereyi kademeli
olarak alçaltın. Kesim bitene kadar testereyi kesme
hattında ilerletin.
7. Tetiği bırakın ve bıçağı malzemeden çekmeden önce bıçağın
tamamen durmasını bekleyin.
8. Her yeni kesime başlarken yukarıdakileri tekrarlayın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
177
Türkçe
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince
güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik
ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek
atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
178
Ελληνικά
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ
DCS577
Συγχαρητήρια!
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Τεχνικά δεδομένα
Δισκοπρίονο μπαταρίας υψηλής ροπής
DCS577
Τάση
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Διάμετρος λεπίδας
Ταχύτητα χωρίς φορτίο/ονομαστική
Ρύθμιση φαλτσογωνιάς
Μέγιστο βάθος κοπής
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
VDC
mm
min-1
μοίρες
mm
kg
DCS577
54
1
Li-Ion
190
5800
53
65
5,0
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745-2-5:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
84
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
95
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
3
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,W =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
29.06.2018
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
179
Βάρος
Ελληνικά
Μπαταρίες
Αρ. κατ.
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά)
Βάρος (kg) DCB107
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
270
420
70
185
90
240
60
140
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
180
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
Ελληνικά
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
ζ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
η ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
ζ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
η ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Χρήση και φροντίδα των εργαλείων με
μπαταρία
α ) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Φορτιστής που
είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών, μπορεί να
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β ) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις
ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών
άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
γ ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε
την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ των
δύο ακροδεκτών της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση
των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να
εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την
επαφή με το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση
που το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε
ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
6) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Οδηγίες ασφαλείας για όλα τα πριόνια
Διαδικασίες κοπής
ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
α ) Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από την περιοχή κοπής
και τη λεπίδα. Κρατάτε το δεύτερο χέρι σας πάνω στη
βοηθητική λαβή ή στο περίβλημα του μοτέρ. Αν και τα
δύο σας χέρια κρατούν το πριόνι, δεν μπορούν να κοπούν
από τη λεπίδα.
β ) Μην περνάτε κανένα μέρος του σώματός σας κάτω
από το τεμάχιο εργασίας. Ο προφυλακτήρας δεν
181
Ελληνικά
μπορεί να σας προστατέψει από τη λεπίδα κάτω από το
τεμάχιο εργασίας.
γ ) Ρυθμίζετε το βάθος κοπής σύμφωνα με το πάχος
του τεμαχίου εργασίας. Κάτω από το τεμάχιο εργασίας
θα πρέπει να φαίνεται λιγότερο από ένα ολόκληρο δόντι
της λεπίδας.
δ ) Ποτέ μην κρατάτε το αντικείμενο που κόβετε με
τα χέρια σας ή επάνω στα πόδια σας. Στερεώνετε
το τεμάχιο εργασίας σε ένα σταθερό υπόβαθρο.
Είναι σημαντικό να υποστηρίζετε σωστά το τεμάχιο
εργασίας για ελαχιστοποίηση της έκθεσης του σώματος,
της πιθανότητας μαγκώματος της λεπίδας ή της
απώλειας ελέγχου.
ε ) Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από τις
μονωμένες επιφάνειες συγκράτησης, όταν εκτελείτε
κάποια εργασία κατά την οποία το εργαλείο κοπής
μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυμμένα καλώδια ή
με το δικό του καλώδιο. Τυχόν επαφή με καλώδιο υπό
τάση θα θέσει υπό τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη
του ηλεκτρικού εργαλείου και θα μπορούσε να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία του χειριστή.
ζ ) Όταν εκτελείτε διαμήκη κοπή, πάντα χρησιμοποιείτε
οδηγό κοπής ή έναν κανόνα. Έτσι αυξάνεται η ακρίβεια
της κοπής και μειώνεται η πιθανότητα μαγκώματος
της λεπίδας.
η ) Πάντα χρησιμοποιείτε λεπίδες με σωστό μέγεθος και
σχήμα οπών άξονα (σχήματος διαμαντιού ή κύκλου).
Λεπίδες που δεν ταιριάζουν με τα υλικά στερέωσης στο
πριόνι θα κινούνται εκτός κεντραρίσματος, προκαλώντας
απώλεια ελέγχου.
θ ) Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ροδέλες ή μπουλόνι λεπίδας
που έχουν υποστεί ζημιά ή είναι ακατάλληλα. Οι
ροδέλες και το μπουλόνι της λεπίδας έχουν σχεδιαστεί
ειδικά για το πριόνι σας, για βέλτιστη απόδοση και
ασφάλεια λειτουργίας.
Περαιτέρω Οδηγίες ασφαλείας για όλα τα
πριόνια
Αιτίες της ανάδρασης και σχετικές
προειδοποιήσεις
•
Η ανάδραση είναι η απότομη αντίδραση σε λεπίδα πριονιού
που έχει σφηνώσει, μαγκώσει ή ευθυγραμμιστεί λάθος, με
αποτέλεσμα ανύψωση του πριονιού έξω από το τεμάχιο
εργασίας προς την κατεύθυνση του χειριστή.
ʵʵ Όταν η λεπίδα έχει σφηνώσει ή μαγκώσει λόγω κλεισίματος
της εντομής, η λεπίδα σταματά να περιστρέφεται και η
αντίδραση του μοτέρ κατευθύνει τη μονάδα ταχύτατα
προς τα πίσω στο χειριστή.
ʵʵ Αν η λεπίδα στραβώσει ή ευθυγραμμιστεί λάθος μέσα
στην εντομή, τα δόντια στο πίσω άκρο της λεπίδας
μπορεί να εισχωρήσουν στην πάνω επιφάνεια του ξύλου
με αποτέλεσμα η λεπίδα να βγει από την εντομή και να
αναπηδήσει πίσω προς το χειριστή.
Η ανάδραση είναι το αποτέλεσμα κακής χρήσης του πριονιού και/ή
λανθασμένων διαδικασιών ή συνθηκών χειρισμού και μπορεί να
182
αποφευχθεί με τη λήψη κατάλληλων μέτρων προφύλαξης, όπως
αναφέρεται πιο κάτω:
α ) Κρατάτε το εργαλείο γερά και με τα δύο χέρια σας
και τοποθετείτε τους βραχίονές σας έτσι ώστε να
αντιδρούν στις δυνάμεις ανάδρασης. Τοποθετήστε
το σώμα σας σε μία από τις δύο πλευρές του
πριονιού, αλλά όχι σε ευθεία με τη λεπίδα. Η
ανάδραση θα μπορούσε να προκαλέσει αναπήδηση του
πριονιού προς τα πίσω, αλλά οι δυνάμεις ανάδρασης
μπορούν να ελεγχθούν από το χειριστή, αν ληφθούν
κατάλληλα μέτρα προφύλαξης.
γ ) Αν μαγκώσει η λεπίδα, ή σε περίπτωση διακοπής της
κοπής για οποιονδήποτε λόγο, αφήστε τη σκανδάλη
και κρατήστε το πριόνι ακίνητο μέσα στο αντικείμενο
μέχρι να σταματήσει τελείως η λεπίδα. Ποτέ μην
επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το πριόνι από το τεμάχιο
εργασίας ή να τραβήξετε προς τα πίσω το πριόνι
ενώ κινείται η λεπίδα, αλλιώς μπορεί να προκληθεί
ανάδραση. Διερευνήστε και πάρτε διορθωτικά μέτρα για
να απαλείψετε το αίτιο του μαγκώματος της λεπίδας.
δ ) Όταν επανεκκινάτε τη λειτουργία ενός πριονιού
μέσα στο τεμάχιο εργασίας, κεντράρετε τη λεπίδα
πριονιού στην εντομή και ελέγξτε ότι τα δόντια του
πριονιού δεν έχουν εισχωρήσει στο υλικό. Αν η λεπίδα
μαγκώνει, ενδέχεται κατά την επανεκκίνηση του πριονιού
να κινηθεί προς τα πάνω ή λόγω ανάδρασης έξω από το
τεμάχιο εργασίας.
ε ) Υποστηρίζετε μεγάλα φύλλα υλικού για να
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο να σφηνώσει η λεπίδα
και να προκληθεί ανάδραση. Τα μεγάλα φύλλα τείνουν
να κάμπτονται υπό το ίδιο τους το βάρος. Υποστηρίγματα
πρέπει να τοποθετούνται κάτω από το φύλλο και στις δύο
πλευρές, κοντά στη γραμμή κοπής και κοντά στην άκρη
του φύλλου.
ζ ) Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες που είναι στομωμένες
ή έχουν υποστεί ζημιά. Οι ατρόχιστες ή ακατάλληλα
ρυθμισμένες λεπίδες παράγουν στενή εντομή, η οποία
προκαλεί υπερβολική τριβή, μάγκωμα της λεπίδας
και ανάδραση.
η ) Οι μοχλοί ασφάλισης ρύθμισης βάθους λεπίδας και
φαλτσογωνιάς πρέπει να είναι σφιγμένοι και καλά
στερεωμένοι πριν κάνετε μια κοπή. Αν η ρύθμιση
της λεπίδας αλλάξει κατά την κοπή, μπορεί να προκληθεί
μάγκωμα και ανάδραση.
θ ) Να προσέχετε πάρα πολύ κατά την κοπή μέσα
σε τοίχους ή άλλες επιφάνειες που δεν υπάρχει
ορατότητα. Η προεξέχουσα λεπίδα μπορεί να κόψει
αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν ανάδραση.
Λειτουργία κάτω προφυλακτήρα
α ) Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση ότι κλείνει σωστά
ο κάτω προφυλακτήρας. Μη χρησιμοποιήσετε
το πριόνι αν ο κάτω προφυλακτήρας δεν κινείται
ελεύθερα και δεν κλείνει άμεσα. Ποτέ μη συσφίξετε ή
δέσετε τον κάτω προφυλακτήρα στην ανοικτή θέση.
Αν το πριόνι κατά λάθος πέσει, μπορεί να στραβώσει ο
κάτω προφυλακτήρας. Ανυψώστε τον κάτω προφυλακτήρα
Ελληνικά
με τη λαβή ανάσυρσης και βεβαιωθείτε ότι κινείται
ελεύθερα και δεν έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα ή με
οποιοδήποτε άλλο μέρος του εργαλείου, σε όλες τις γωνίες
και όλα τα βάθη κοπής.
β ) Ελέγξτε τη λειτουργία του ελατηρίου του κάτω
προφυλακτήρα. Αν ο προφυλακτήρας και
το ελατήριο δεν λειτουργούν σωστά, πρέπει
να επισκευαστούν πριν τη χρήση. Ο κάτω
προφυλακτήρας μπορεί να λειτουργεί βραδυκίνητα
λόγω ζημιάς σε εξαρτήματα, κολλωδών αποθέσεων ή
συσσώρευσης υπολειμμάτων.
γ ) Ο κάτω προφυλακτήρας θα πρέπει να αποσύρεται
χειροκίνητα μόνο για ειδικές κοπές όπως "κοπές
με βύθισμα" και "σύνθετες κοπές". Ανυψώστε τον
κάτω προφυλακτήρα από τη λαβή ανάσυρσης και μόλις
η λεπίδα εισέλθει στο υλικό, ο κάτω προφυλακτήρας
πρέπει να απελευθερωθεί. Για όλες τις άλλες κοπές, ο κάτω
προφυλακτήρας θα πρέπει να λειτουργεί αυτόματα.
δ ) Πάντα να προσέχετε ο κάτω προφυλακτήρας να
καλύπτει τη λεπίδα πριν αφήσετε το πριόνι στον
πάγκο ή το δάπεδο. Μια απροστάτευτη, ελεύθερα
κινούμενη λεπίδα θα προκαλέσει κίνηση του πριονιού προς
τα πίσω, κόβοντας οτιδήποτε στην πορεία του. Να έχετε
υπόψη σας το χρόνο που χρειάζεται για να σταματήσει η
λεπίδα μετά την απελευθέρωση του διακόπτη.
Πρόσθετες ειδικές οδηγίες ασφαλείας για
δισκοπρίονα
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιτρέπετε στην εξοικείωση
(που αποκτάτε με τη συχνή χρήση του πριονιού σας)
να αντικαταστήσει τους κανόνες ασφαλείας. Πάντα να
θυμάστε ότι μια απροσεξία κλάσματος του δευτερολέπτου
αρκεί για να προκαλέσει βαρύτατο τραυματισμό.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλο πρακτικό τρόπο για
να στερεώνετε και να στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερό υπόβαθρο. Αν κρατάτε το τεμάχιο εργασίας με το
χέρι σας ή κόντρα στο σώμα σας, αυτό δεν είναι σταθερό και
μπορεί να προκληθεί απώλεια ελέγχου.
Διατηρείτε το σώμα σας σε μία από τις δύο πλευρές της
λεπίδας, αλλά όχι σε ευθεία με τη λεπίδα του πριονιού.
Τυχόν ΑΝΑΔΡΑΣΗ θα μπορούσε να κάνει το πριόνι να
αναπηδήσει προς τα πίσω (βλέπε Αιτίες ανάδρασης και
σχετικές προειδοποιήσεις και Ανάδραση).
Αποφεύγετε να κόβετε καρφιά. Ελέγχετε προσεκτικά και
αφαιρείτε όλα τα καρφιά από την ξυλεία πριν την κοπή.
Πάντα να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχει τίποτα που
εμποδίζει την κίνηση του κάτω προφυλακτήρα λεπίδας.
Εγκαταστήστε το στόμιο εξαγωγής σκόνης πάνω στο
πριόνι πριν τη χρήση.
Τα αξεσουάρ πρέπει να διαθέτουν ονομαστικές τιμές
χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν τουλάχιστον στην
ταχύτητα που συνιστάται πάνω στην προειδοποιητική
ετικέτα του εργαλείου. Αν τροχοί και άλλα αξεσουάρ
κινούνται σε ταχύτητες περιστροφής μεγαλύτερες από την
ονομαστική τους τιμή, μπορεί να σπάσουν, να εκτιναχτούν και
να προκαλέσουν τραυματισμό. Οι ονομαστικές τιμές ταχύτητας
•
•
•
•
•
•
•
•
των αξεσουάρ πρέπει να είναι μεγαλύτερες από την ταχύτητα
του εργαλείου που αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων
του εργαλείου.
Πάντα να βεβαιώνεστε ότι το πριόνι είναι καθαρό, πριν
το χρησιμοποιήσετε.
Σταματήστε τη χρήση αυτού του πριονιού και παραδώστε το
για σέρβις αν προκύψει οποιοσδήποτε ασυνήθιστος θόρυβος ή
μη φυσιολογική λειτουργία.
Πάντα να βεβαιώνεστε ότι όλα τα μέρη του εργαλείου έχουν
εγκατασταθεί και στερεωθεί σωστά, πριν το χρησιμοποιήσετε.
Πάντα να χειρίζεστε τη λεπίδα πριονιού με προσοχή όταν την
τοποθετείτε ή την αφαιρείτε ή όταν αφαιρείτε το κεντρικό
αντάπτορα σχήματος ρόμβου.
Πάντα να περιμένετε έως ότου το μοτέρ έχει επιτύχει την πλήρη
ταχύτητά του, πριν αρχίσετε μια κοπή.
Πάντα να διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και
απαλλαγμένες από λάδι και γράσο. Κατά τη χρήση κρατάτε το
εργαλείο γερά και με τα δύο χέρια.
Πάντα να είστε σε επαγρύπνηση, ειδικά σε περίπτωση
επαναλαμβανόμενων, μονότονων εργασιών. Πάντα να είστε
βέβαιοι για τη θέση των χεριών σας σε σχέση με τη λεπίδα.
Πάντα να διατηρείτε απόσταση ασφαλείας από τα ακρινά
τμήματα που μπορεί να πέσουν μετά την κοπή. Μπορεί να
έχουν υψηλή θερμοκρασία, να είναι αιχμηρά και/ή βαριά.
Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
183
Ελληνικά
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
•
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
•
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε τύπο
φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
• ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
• Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
• Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
184
•
•
•
•
•
•
•
•
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] B)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 15 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας 14 στο πακέτο μπαταρίας.
Ελληνικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
Ενδείξεις φόρτισης
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
*Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη
ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής υποδεικνύει ότι
η μπαταρία έχει βλάβη με το να μην ανάβει ενδεικτική λυχνία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα
με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή
και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ο φορτιστής DCB118 είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό
ανεμιστήρα σχεδιασμένο να ψύχει το πακέτο μπαταρίας. Ο
ανεμιστήρας θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται
να ψυχθεί το πακέτο μπαταρίας. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί
σωστά ή αν είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού. Μην
επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό
του φορτιστή.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί
το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό,
τοποθετήστε τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Στερέωση στον τοίχο
Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν
σε τοίχο ή να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια
εργασίας. Αν πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο, τοποθετήστε
το φορτιστή κοντά σε πρίζα ρεύματος και μακριά από γωνίες
ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά του φορτιστή ως πρότυπο
για τον καθορισμό της θέσης των βιδών στερέωσης στον τοίχο.
Στερεώστε το φορτιστή με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βίδες
γυψοσανίδας (αγοράζονται ξεχωριστά) μήκους τουλάχιστον
25,4 mm με κεφαλή βίδας διαμέτρου τουλάχιστον 7–9 mm,
βιδωμένες σε ξύλο σε βέλτιστο βάθος με τρόπο ώστε κάθε βίδα
να προεξέχει περίπου 5,5 mm Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην
πίσω πλευρά του φορτιστή με τις βίδες που προεξέχουν και
συμπλέξτε τις βίδες πλήρως μέσα στις εγκοπές.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε τύπο
μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία
και τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες
ασφαλείας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
185
Ελληνικά
•
•
•
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις
για ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
186
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μεταφορα της Μπαταριας FLEXVOLTTM
Η μπαταρία DeWALT FLEXVOLTTM διαθέτει δύο καταστάσεις:
Χρήσης και Μεταφοράς.
Κατάσταση Χρήσης: Όταν η μπαταρία FLEXVOLTTM δεν έχει
τοποθετηθεί σε προϊόν ή έχει τοποθετηθεί σε προϊόν DeWALT
18 V, θα λειτουργεί σαν μπαταρία 18 V. Όταν η μπαταρία
FLEXVOLTTM έχει τοποθετηθεί σε προϊόν 54 V ή 108 V (δύο
μπαταριών των 54 V), θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54 V.
Κατάσταση Μεταφοράς: Όταν έχει τοποθετηθεί το καπάκι
στην μπαταρία FLEXVOLTTM, η μπαταρία είναι σε κατάσταση
μεταφοράς. Φυλάξτε το καπάκι για την περίπτωση μεταφοράς.
Όταν είναι σε κατάσταση
Μεταφοράς, οι σειρές των
κυψελών είναι ηλεκτρικά
αποσ