DCS331 | DeWalt DCS331 CORDLESS JIGSAW Type 10 instruction manual

DCS331
DCS332
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)5
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)15
English (original instructions)27
Español (traducido de las instrucciones originales)37
Français (traduction de la notice d’instructions originale)48
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)59
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)70
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)81
Português (traduzido das instruções originais)91
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)102
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)112
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)122
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)132
Copyright DeWALT
B
Fig. A
15
4
16
1
3
5
2
6
7
8
Fig. B
9
10
1
Fig. C
Fig. D
2
1
1
18
Fig. F
Fig. E
12
4
11
4
5
2
2
Fig. G
6
7
Fig. I
Fig. H
9
8
Fig. J
Fig. K
7
7
13
14
10
10
3
Fig. L
Fig. N
4
Fig. M
Dansk
OPLADELIG STIKSAV
DCS331, DCS332
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
EF-Konformitetserklæring
Tekniske Data
Spænding
Type
Batteritype
Udgangseffekt (max)
Omdrejningstal ubelastet
Slaglængde
Skæredybde i
træ
aluminium
stål
Justering af smigvinkel (l/r)
Vægt (uden batteripakke)
W
min-1
mm
DCS332
14,4
3/10
Li-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
3/10
Li-Ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
˚
kg
135
25
10
0–45
2,3
135
25
10
0–45
2,3
VDC
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-11:
dB(A)
89
89
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
100
100
LWA(lydtryksniveau)
K(usikkerhed for det angivne
dB(A)
3,0
3,0
lydniveau)
Under skæring af pap
Vibrationsemissionsværdi ah,B =
Usikkerhed K =
Ved skæring af metalplader
Vibrationsemissionsværdi ah,M =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
10,5
3,0
10,5
3,0
m/s
m/s2
5,5
1,5
5,5
1,5
2
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Maskindirektiv
Opladelig stiksav
DCS331, DCS332
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
13.04.2017
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
5
Vægt
Dansk
Batterier
Opladere/opladningstider (minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vægt
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
6
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
Dansk
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Anvendelse og Vedligeholdelse
af Batteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere sikkerhedsregler for stiksave
•
•
•
•
•
•
•
Hold el-værktøjet i de isolerede greb under udførelse
af arbejdsprocesser, hvor skæreværktøjet kan komme
i kontakt med skjulte ledninger eller værktøjets egen
ledning. Kontakt med en strømførende ledning vil også gøre
uafdækkede metaldele på værktøjet strømførende og give
brugeren elektrisk stød.
Anvend skruetvinger eller anden praktisk anordning
til at fastgøre og understøtte arbejdsemnet til en stabil
platform. At holde emnet med hånden eller mod kroppen er
en ustabil løsning, der kan føre til tab af kontrollen.
Vent indtil motoren stopper helt, før du trækker klingen
tilbage fra savsnittet (den kærv der blev oprettet ved
skæring). En bevægelig klinge kan presse arbejdsemnet
sammen og kan forårsage en brækket klinge, beskadigelse af
arbejdsemnet eller tab af kontrol og mulig personskade.
Hold håndtag tørre, rene, fri for olie og smørelse. Dette vil
give bedre kontrol over værktøjet.
Hold klingerne skarpe. Sløve klinger kan få saven til at dreje
til siden eller gå i stå under tryk.
Rengør tit dit værktøj, specielt efter hårdt brug. Støv
og sandkorn, der indeholder metalpartikler, samler sig tit på
indvendige overflader og kan medføre risiko for elektrisk chok.
Arbejd ikke med dette værktøj i længere tid ad gangen.
Vibrationer, der opstår under brug af dette værktøj, kan give
vedvarende skader i fingre, hænder og arme. Brug handsker
som ekstra stødpude, hold hyppige pauser og begræns den
daglige brug.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler
og brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås.
Disse omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
7
Dansk
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
•
•
•
•
•
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
•
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
•
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
8
•
•
•
•
•
Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. C)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 2 i opladeren og kontrollér, at pakken
sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings) lys vil
blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 1 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Dansk
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer maksimal
batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind i
opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller andre
væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
9
Dansk
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller oplader,
der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt over eller
blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket med en
nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød. Beskadigede
batteripakker skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget eller
fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre sig
med de seneste regler for emballerings-, mærknings- og
dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
10
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse og
transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLTTM batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt timeydelse.
Denne øgede mængde på 3 batterier med den lavere watt
timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med højere watt timer.
Eksempelvis kan transport eksempel på mærkning af anvendelses- og
Wh ydelsen angive 3 x 36
transportlabel
Wh, hvilket betyder 3
batterier hver på 36 watt
timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108
watt timer (forudsat 1 batteri).
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med strømførende
genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Dansk
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
plad kun DeWALT batteripakker med de
O
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
ANVENDELSE (uden transportdæksel). Eksempel:
Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel).
Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh
(3 batterier på 36 watt timer).
Batteritype
DCS332 kører på en 14,4 volt batteripakke.
DCS331 kører på en 18 volt batteripakke.
Disse batteripakker kan bruges: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185, DCB546, DCB187, DCB547. Se Tekniske data
for flere informationer
Brug øjeværn.
Datokodeposition
Datokoden, der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A, B, F, J, K)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Udløsningsknap for batteriet
2 Batteripakke
3 Udløserkontakt
4 Udløserlåseknap
5 Klingeudløsergreb
6 Smiggreb
7 Sko
8 Pendulfunktionsgreb
9 Støvblæserstyring
10 Anti-ridse skodæksel
11 Skruetvingemekanisme
12 Styrevalse
13 Bagerste flig
14 Anti-splintindsats
15 Hovedhåndtag
16 Tophåndtag
Tilsigtet Brug
Pakken indeholder:
1 Ledningsfri stiksav
1 Anti-ridse skodæksel
1Støvåbning
2 Batteripakker (Sæt- og NT-versioner)
1 Oplader (Sæt- og NT-versioner)
1 Værktøjskasse (Sæt- og NT-versioner)
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Dine DCS332 og DCS331 stiksave er designet til professionel
skæring af træ, stål, aluminium, plastik og keramiske materialer
på forskellige arbejdspladssteder (fx byggepladser).
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Disse kraftige stiksave er professionelt elektrisk værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Mærkning på værktøjet
SAMLING OG JUSTERING
Pakkens indhold
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier kan svække de
materialer, der anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun
er fugtet med vand og mild sæbe. Der må under ingen
omstændigheder komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
11
Dansk
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. D)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at batteripakken
2 er fuldt opladet.
Sådan installeres batteripakken i
værktøjets håndtag
1. Ret batteripakken 2 ind efter rillerne inde i håndtaget
(Fig. D).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken sidder godt
fast i værktøjet og kontrollér, at den ikke river sig løs.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløserknappen 1 og træk batteripakken ud fra
værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. D)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen 18 nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
Installation og demontering af klingen
(Fig. F)
Sådan installeres en klinge
BEMÆRK: Denne stiksav bruger kun stiksavklinger med T-skaft.
BEMÆRK: DT2074 skæreklinger i samme niveau er kun til
brug sammen med DeWALT DCS331, DCS332, DW331 og
DC330 stiksave.
BEMÆRK: Ved installation af skæreklinger i samme niveau
(DT2074) skal antisplintindsatsen fjernes, og skoen skal blive i 0°
positiv stopposition.
1. Løft klingeudløsergrebet 5 uden nøgle som vist i figur F.
2. Indsæt T-skafteklingen i skruetvingemekanismen 11 , mens
klingens bagside ledes ind i rillen på styrevalserne 12 .
3. T-skaftet skal være helt inde i skruetvingemekanismen som
vist i figur F.
4. Udløb klingeudløsergrebet uden nøgle.
Sådan fjernes en klinge
FORSIGTIG: Rør ikke ved brugte klinger, de kan være
varme. Det kan resultere i personskade.
12
1. Løft klingeudløsergrebet uden nøgle 5 .
2. Klingen vil falde ud, når den ryster den let.
Indstilling af skoen i smig (Fig. G)
Du låser op for skoen ved at trække smiggrebet 6 uden nøgle
til siden.
Du låser skoen ved at skubbe smiggrebet uden nøgle tilbage
under stiksaven.
Sådan stilles skoen i smig
1. Lås skoen op.
2. Skub skoen 7 fremad for at udløse den fra den 0°
positive stopposition.
3. Skoen kan stilles i smig til venstre eller til højre og har stop
ved 15°, 30° og 45°. Skoen kan stoppes manuelt ved alle
grader mellem 0° og 45°.
4. Når den ønskede smigvinkel er opnået, lås skoen på plads.
Sådan indstilles skoen tilbage til 0°
1. Lås skoen op.
2. Drej skoen tilbage til 0°.
3. Skub skoen tilbage i 0° positiv stopposition.
4. Lås skoen.
Skærehandling – pendul eller lige (Fig. H)
Denne stiksav er udstyret med fire skærehandlinger, tre
pendul og en lige. Pendulfunktionen har en mere aggressiv
klingebevægelse og er designet til skæring i bløde materialer
som fx træ eller plastik. Pendulfunktionen giver en hurtigere snit
med et mindre blødt snit gennem materialet. I pendulfunktion
flytter klingen fremad under skæreslaget udover opog nedbevægelsen.
BEMÆRK: Metal eller hårdt træ må aldrig skæres
i pendulfunktion.
Du justerer skæreforløbet ved at flytte
pendulfunktionshåndtaget 8 mellem de fire skærepositioner:
0, 1, 2 og 3. Position 0 er lige skæring. Positionerne 1, 2 og 3 er
pendulskæring. Snittets aggressivitet stiger, når grebet justeres
fra en til tre, hvor tre er den mest aggressive snit.
Støvblæser (Fig. I)
Støvblæseren hjælper med til at rengøre skæreområdet for
efterladenhedsskaber, som stammer fra klingen.
BEMÆRK: Ved skæring i metal slå støvblæseren fra, så
skærevæsker ikke blæses væk fra klingen.
Du slår støvblæseren til ved at skubbe støvblæserstyringen 9 hele vejen til toppen.
Du slår støvblæseren fra ved at skubbe støvblæserstyringen hele
vejen til bunden.
Udtageligt anti-ridse skodæksel (Fig. J)
Anti-ridse skodækslet 10 skal bruges ved skæreoverflader, som
let kan ridses, som fx laminat, fernis eller maling.
Du fastgør anti-ridse skodækslet 10 ved at anbringe det
forreste af aluminumskoen 7 foran anti-ridse skodækslet og
Dansk
sænk stivsaven. Anti-ridse skodækslet vil klikke sikkert fast på
bagenden af aluminumskoen.
Du fjerner anti-ridse skodækslet ved at tage fat i anti-ridse
skodækslet nedefra; holde fast ved de to bagerste flige 13 og
fjerner anti-ridse skodækslet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver én hånd på det øverste håndtag
16 og den anden hånd på hovedhåndtaget 15 .
Anti-splintindsats (Fig. K)
Udløserkontakt (Fig. A)
BEMÆRK: Brug ikke anti-splintindsatsen sammen med
skæreklinger i samme niveau.
Anti-splintindsatsen 14 skal bruges ved forsøg på at minimere
afrivning specielt ved skæring af fernis, laminat eller behandlede
overflader som fx maling. Anti-splintindsatsen skal installeret i et
anti-ridse skodæksel 10 . Hvis ikke-mardækslet ikke anvendes,
installér anti-splintindsatsen i skoen 7 .
Tryk på udløserkontakten 3 for at starte stiksaven.
Udløs udløserkontakten for at nedsætte farten og
stoppe stiksaven.
Før værktøjet tages i brug
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier kan svække de
materialer, der anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun
er fugtet med vand og mild sæbe. Der må under ingen
omstændigheder komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
ADVARSEL: Bær altid passende personligt høreværn.
Under visse forhold og ved langvarig brug, kan støj fra
værktøjet bidrage til tab af høreevne.
ADVARSEL:
• Sørg for at arbejdsemnet er ordentligtfastspændt. Fjern
søm, skruer og andet, som kan beskadige klingen.
• Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads til klingen under
arbejdsemnet. Sav ikke imaterialer, der i tykkelse
overstiger klingens maksimale savdybde.
• Brug kun skarpe savklinger.Beskadigede eller bøjede
klinger skal omgående udskiftes.
• Brug aldrig værktøjet uden savklinge.
• For at opnå optimale resultater skalværktøjet
bevæges jævnt og konstant over arbejdsemnet. Pres
ikke sidelæns på klingen. Hold skoen plant mod
arbejdsemnet. Ved savning af kurver, cirkler og andre
runde former skubbes værktøjet blidt fremad.
• Fjern ikke værktøjet fra arbejdsemnet, før det er
standset helt. Klingen kan være meget varm efter
savningen. Rør ikke ved klingen.
Korrekt håndposition (Fig. A, N)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
Variabel hastighed (Fig. E)
Når der trykkes på udløserkontakten, fortsætter slagene-pr.minut med at stige, men vil overstige værktøjets maksimale
hastighed. Når udløseren er udløst nedsættes klingens slagpr. minut.
Udløserlåseknappen 4 skal være trykket ind, når værktøjet ikke
anvendes for at eliminere risikoen for, at det starter ved et uheld.
Skæring
ADVARSEL: Du bør ikke bruge stiksaven uden sko, da du
så kan komme slemt til skade.
Lommesavning (Fig. L)
Et lommesnit er en let metode til at lave et indvendigt snit.
Saven kan indsættes direkte i et panel eller en plade uden
først at bore et spor eller et pilothul. Ved lommeskæring
mål den overflade, der skal skæres og afmærk tydeligt med
en blyant. Vip derefter saven fremad, indtil skoens forende
sidder fast på arbejdsoverfladen, og klingen skærer gennem
arbejdsemnet med fuldt slag. Slå værktøjet til og lad det komme
op på maksimal hastighed. Hold godt fast på saven og sænk
bagenden på værktøjet langsomt, indtil klingen når den fulde
dybde. Hold skoen fladt imod træet og begynd at skære. Fjern
ikke klingen fra snittet, mens den stadig er i bevægelse. Klingen
skal stoppe helt.
Skæring i niveau (Fig. M)
Et snit i niveau er nødvendigt ved afslutning på snit op ad en
væg eller en forhindring som fx fliser. En af de letteste måder
på at afslutte et snit i niveau er at bruge en skæreklinge i samme
niveau (DT2074). Skæreklinger i samme niveau blade giver
den nødvendige rækkevidde til at skære lige op til forkanten
på snitsavskoen. Fjern anti-splintindsatsen og lad skoen vende
tilbage til 0° positiv stopposition, før skæreklingen i niveau
installeres og bruges. For at få den bedste snitkvalitet skal
skæreklingen i niveau altid bruges i 0 eller 1 pendulposition.
Skæreklingen i niveau må ikke anvendes til at starte snittet, fordi
skæreklingen i niveau forhindrer, at skoen kan understøttes
af arbejdsoverfladen. Brug praksisserne for træskæring som
forklaret nedenfor.
Savning i træ
Understøt arbejdsemnet tilstrækkeligt hele tiden. Brug en højere
hastighedsindstilling for skæring i træ. Forsøg ikke at tænde
for værktøjet, når klingen vender imod det materiale, der skal
skæres. Dette kan stoppe motoren. Anbring skoens forende på
det materiale, der skal skæres og hold snitsavens sko fast imod
træet under skæring. Tving ikke værktøjet; lad klingen skære
13
Dansk
med den egen hastighed. Når snittet er færdigt, slå stiksaven
fra. Lad klingen stoppe helt og læg derefter saven til sige, før
arbejdet løsnes.
Savning i metal
Ved skæring i tynde målemetalplader er det bedst at anbringe
træklodser nederst på metalpladen; dette vil sikre et rent snit
uden risiko for vibration eller revner i metallet. Husk altid at
bruge en finere klinge til jernholdige metaller (til dem som
har et højt jernindhold); og brug en grovere klingen for ikke
jernholdige metaller (dem som ikke indeholder jern). Brug
en høj hastighedsindstilling ved skæring i bløde metaller
(aluminium, kobber, messing, blødt stål, galvaniserede rør,
ledningskanaler, metalplader osv.). Brug en lavere hastighed til
at skære i plastik, tegl, laminat, hårde metaller og støbejern.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier kan svække de
materialer, der anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun
er fugtet med vand og mild sæbe. Der må under ingen
omstændigheder komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Smøring
Smøring af guiderulle (Fig. F)
• Smør lidt olie på guiderullen 12 med regelmæssige
mellemrum for at forhindre blokering.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
14
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Diese sind:
-- DE3241 parallelt styr
-- DE3242 trammelstang
-- 581281-00 støvopsamlingsadapter
-- 581239-01 støvopsamlingsklæde
-- 402140-00 anti-splint skoindsats
-- 581268-00 anti-ridse skodæksel
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Deutsch
AKKU-STICHSÄGE
DCS331, DCS332
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Max. Ausgangsleistung
Leerlaufdrehzahl
Hub
Schnittiefe in:
Holz
Aluminium
Stahl
Neigungswinkeleinstellung (l/r)
Gewicht (ohne Akku)
W
min-1
mm
DCS332
14,4
3/10
Li-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
3/10
Li-Ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
˚
kg
135
25
10
0–45
2,3
135
25
10
0–45
2,3
VGS
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-11.
dB(A)
89
89
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
100
100
LWA(Schallleistungspegel)
K(Unsicherheit für den angegebenen dB(A)
3,0
3,0
Schallpegel)
Sägen von Karton
Vibrationskennwert ah,B =
Unsicherheitswert K =
Beim Schneiden von Metallblechen
Vibrationskennwert ah,M =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
10,5
3,0
10,5
3,0
m/s2
m/s2
5,5
1,5
5,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Akku-stichsäge
DCS331, DCS332
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
13.04.2017
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
15
Gewicht
Deutsch
Akkus
Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat #
VGS
Ah
Gewicht
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
16
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
Deutsch
d )
e )
f )
g )
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Verwendung und Pflege von
Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise
für Stichsägen
•
•
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Oberflächen, wenn Sie in Bereichen arbeiten, in denen
es mit verborgenen elektrischen Installationen oder
seinem eigenen Netzkabel in Kontakt kommen könnte.
Bei Kontakt mit einem Strom führenden Draht werden die
freiliegenden Metallteile ebenfalls Strom führend und der
Bediener erleidet bei Berührung einen Stromschlag.
Das Werkstück muss stets mit Klemmen oder anderen
geeigneten Methoden auf einer stabilen Oberfläche
befestigt werden. Das Werkstück sollte nicht von Hand oder
an den Körper gehalten werden, da dieser instabile Halt zum
Verlust der Kontrolle führen kann.
17
Deutsch
•
•
•
•
•
Lassen Sie den Motor völlig zum Stillstand kommen,
bevor Sie das Sägeblatt aus dem durch das Sägen
erzeugten Schlitz ziehe. Wenn ein sich bewegendes
Sägeblatt das Werkstück berührt, kann das Sägeblatt oder das
Werkstück beschädigt werden, und/oder es kann ein Verlust
der Kontrolle entstehen, was zu Verletzungen führen kann.
Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von
Öl und Fett. Hierdurch haben Sie bessere Kontrolle über
das Werkzeug.
Halten Sie die Sägeblätter scharf. Durch stumpfe
Sägeblätter kann die Säge plötzlich ausbrechen oder
festklemmen, wenn Druck auf sie ausgeübt wird.
Reinigen Sie Ihr Werkzeug häufig, besonders nach
intensiver Nutzung. Metallhaltiger Staub und Splitter
sammeln sich häufig an Innenflächen an und können zu
einem elektrischen Schlag führen.
Betreiben Sie dieses Werkzeug nicht über lange
Zeiträume. Durch das Werkzeug verursachte Vibrationen
können für Ihre Finger, Hände und Arme schädlich sein. Tragen
Sie Handschuhe als zusätzlichen Dämpfer, legen Sie häufig
Pausen ein und begrenzen Sie die tägliche Nutzungsdauer.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
18
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] C)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 2 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus
dem Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den AkkuLöseknopf 1 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerät
hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer des
Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
19
Deutsch
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das Ladegerät
verwenden. Befolgen Sie anschließend den beschriebenen
Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
•
•
•
20
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
•
•
•
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für Frischluft.
Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in ärztliche
Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von Akkus
sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt und gut
isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit Materialien
kommen können, durch die ein Kurzschluss entstehen
kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Deutsch
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku in
einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn
die Abdeckkappe am
FLEXVOLTTM-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku
mit einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl
von 3 Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Zum Beispiel kann für den
Transport Wh-Wert 3 x 36
Wh angegeben sein, das
bedeutet 3 Akkus mit je
36 Wh. Der Verwendung
Wh-Wert kann 108 Wh
sein (d.h. 1 Akku).
Anwendungsbeispiele für use- und
transport-kennzeichnungen
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen aufbewahrt
werden. Der Akku muss vor der Verwendung aufgeladen
werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten zu
D
entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden Gegenständen
N
berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
21
Deutsch
3 Auslöseschalter
Den Akku nicht verbrennen.
4 Spindelarretierung
5 Sägeblattlösehebel
VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe).
Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus
mit 36 Wh).
Akkutyp
Für das Modell DCS332 wird ein 14,4 Volt Akku eingesetzt.
Für das Modell DCS331 wird ein 18 Volt Akku eingesetzt.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB187, DCB547. Weitere
Angaben sind den Technischen Daten zu entnehmen
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Akku-Stichsäge
1Anti-Kratzer-Schuhabdeckung
1Spanabsauganschluss
2 Akkus (Kits & NT-Versionen)
1 Ladegerät (Kits & NT-Versionen)
1 Transportkoffer (Kits & NT-Versionen)
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Lage des Datumscodes
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2017 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb.A, B, F, J, K)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Akku-Löseknopf
2 Akku
22
6 Gehrungshebel
7 Schuh
8 Hebel für Orbitalhub
9 Staubgebläsesteuerung
10 Anti-Kratzer-Schuhabdeckung
11 Klemmmechanismus
12 Führungsrolle
13 Hintere Lasche
14 Anti-Splitter-Einsatz
15 Haupthandgriff
16 Oberer Handgriff
Bestimmungsgemässe Verwendung
Die Stichsägen DCS332 und DCS331 sind für das professionelle
Sägen von Holz, Stahl, Aluminium, Kunststoff und Keramik an
verschiedenen Arbeitsorten (d.h. Baustellen) konzipiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Heavy-Duty-Stichsägen sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, drücken Sie die Spindelarretierung herein
und entfernen Sie den Akku, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. D)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 2 vollständig aufgeladen sein.
Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
1. Richten Sie den Akku 2 an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. D).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht lösen kann.
Deutsch
Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf 1 und ziehen Sie den Akku
kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. D)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für
die Ladestandsanzeige 18 gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Einbau und Ausbau des Sägeblatts (Abb. F)
Einsetzen eines Sägeblatts
HINWEIS: Für diese Stichsäge können nur Sägeblätter mit
T-Schaft verwendet werden.
HINWEIS: Das bündig schneidende Sägeblatt DT2074 ist nur für
den Einsatz in den Stichsägen DeWALT DCS331, DCS332, DW331
und DC330 geeignet.
HINWEIS: Bei Einbau der bündig schneidenden Sägeblätter
(DT2074) muss der Anti-Splitter-Einsatz entfernt werden und
der Schuh muss sich in der positiven Anschlagposition von
0° befinden.
1. Heben Sie den werkzeuglosen Sägeblattlösehebel 5 wie in
Abbildung F gezeigt an.
2. Führen Sie das Sägeblatt mit T-Schaft in den
Klemmmechanismus 11 ein, wobei die Rückseite des
Sägeblatts in die Nut der Führungsrollen 12 geführt
werden muss.
3. Der T-Schaft muss sich vollständig im Inneren des
Klemmmechanismus befinden, siehe Abbildung F.
4. Geben Sie den werkzeuglosen Sägeblattlösehebel frei.
Entfernen eines Sägeblatts
VORSICHT: Berühren Sie keine zuvor benutzten
Sägeblätter, sie können heiß sein. Dies könnte zu
Verletzungen führen.
1. Heben Sie den werkzeuglosen Sägeblattlösehebel 5 an.
2. Durch leichtes Schütteln fällt das Sägeblatt heraus.
Gehren des Schuhs (Abb. G)
Zum Entsperren des Schuhs ziehen Sie den werkzeuglosen
Sägeblattlösehebel 6 zur Seite.
Zum Sperren des Schuhs schieben Sie den werkzeuglosen
Sägeblattlösehebel wieder unter das Stichsägengehäuse.
Gehren des Schuhs
1. Entsperren Sie den Schuh.
2. Schieben Sie den Schuh 7 nach vorne, um ihn aus der
positiven Anschlagsposition von 0° zu lösen.
3. Der Schuh kann nach links oder rechts geneigt werden und
hat Arretierungen bei 15°, 30° und 45°. Der Schuh kann
manuell in jedem Winkel zwischen 0° und 45° arretiert
werden.
4. Wenn der gewünschte Gehrungswinkel eingestellt wurde,
sichern Sie den Schuh an dieser Stelle.
So setzen Sie den Schuh auf 0° zurück
1. Entsperren Sie den Schuh.
2. Drehen Sie den Schuh auf 0° zurück.
3. Schieben Sie den Schuh zurück in die positive
Anschlagposition von 0°.
4. Sperren Sie den Schuh.
Sägefunktionen – Orbital oder Gerade
(Abb. H)
Diese Stichsäge ist mit vier Sägefunktionen ausgestattet,
davon drei orbitale und eine gerade. Die orbitale Funktion
besitzt eine Sägeblattbewegung mit mehr Kraft und dient
zum Sägen weicher Werkstoffe wie Holz oder Kunststoff. Die
orbitale Funktion ermöglicht schnellere Schnitte, die jedoch im
Werkstoff weniger glatt verlaufen. Bei der orbitalen Funktion
bewegt sich das Sägeblatt während des Sägens neben der Aufund Ab-Bewegung zusätzlich nach vorne.
HINWEIS: Metall oder Hartholz darf keinesfalls mit der orbitalen
Funktion gesägt werden.
Zum Einstellen der Sägefunktion bewegen Sie den Hebel
für Orbitalhub 8 in eine der vier Sägepositionen: 0, 1, 2 und 3.
Position 0 ist für gerades Sägen. Positionen 1, 2 und 3 sind für
orbitales Sägen. Die Kraft beim Sägen erhöht sich, wenn der
Hebel von eins auf zwei und drei gestellt wird, wobei drei die
Funktion mit der meisten Kraft ist.
Staubgebläse (Abb. I)
Das Staubgebläse hilft dabei, den Sägebereich von Abfällen zu
befreien, die durch das Sägeblatt erzeugt werden.
HINWEIS: Stellen Sie das Staubgebläse beim Sägen von Metall
ab, damit Sägeflüssigkeiten nicht vom Sägeblatt weggeblasen
werden.
Zum Einschalten des Staubgebläses schieben Sie die
Staubgebläsesteuerung 9 ganz nach oben.
Zum Ausschalten des Staubgebläses schieben Sie die
Staubgebläsesteuerung ganz nach unten.
Abnehmbare Anti-Kratzer-Schuhabdeckung
(Abb. J)
Die Anti-Kratzer-Schuhabdeckung 10 sollte eingesetzt werden,
wenn Oberflächen gesägt werden, die leicht verkratzen, zum
Beispiel Laminat, Furnierplatten oder Lack.
23
Deutsch
Zum Anbringen der Anti-Kratzer-Schuhabdeckung 10 setzen
Sie das Vorderteil des Aluminiumschuhs 7 in das Vorderteil der
Anti-Kratzer-Schuhabdeckung und senken die Stichsäge ab. Die
Anti-Kratzer-Schuhabdeckung rastet fest im hinteren Teil des
Aluminiumschuhs ein.
Um die Anti-Kratzer-Schuhabdeckung abzunehmen, fassen Sie
sie am hinteren Ende an und drücken auf die beiden hinteren
Laschen 13 , so dass Sie die Abdeckung entfernen können.
Anti-Splitter-Einsatz (Abb. K)
HINWEIS: Verwenden Sie den Anti-Splitter-Einsatz nicht
zusammen mit dem bündig schneidenden Sägeblatt.
Der Anti-Splitter-Einsatz 14 sollte verwendet werden, wenn
vermieden werden soll, dass Stücke herausbrechen, besonders
beim Schneiden von Furnierplatten, Laminat oder bearbeiteten
Flächen, zum Beispiel lackierte Flächen. Der Anti-Splitter-Einsatz
sollte in die Anti-Kratzer-Schuhabdeckung 10 eingebaut
werden. Wenn die Anti-Kratzer-Schuhabdeckung nicht
verwendet wird, setzen Sie den Anti-Splitter-Einsatz in den
Schuh ein 7 .
Vor dem Betrieb
• V ergewissern Sie sich, daß Ihr Akku (vollständig)
geladen ist.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, drücken Sie die Spindelarretierung herein
und entfernen Sie den Akku, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Stets einen ordnungsgemäßen
Gehörschutz tragen. Unter bestimmten Bedingungen
und einer gewissen Betriebsdauer können die vom Produkt
erzeugten Geräusche zu einem Gehörverlust führen.
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich, daß das zu sägende Material
gut gesichert wurde.
• Achten Sie darauf, daß unterhalb des Werkstücks
ausreichend Platz für das Sägeblatt vorhanden
ist. Sägen Sie keine Werkstücke, die die maximale
Schnitttiefe des Sägeblattes überschreiten.
• Es sollten ausschließlich scharfe und einwandfrei
arbeitende Sägeblätter verwendet werden; rissige oder
verbogene Sägeblätter sind sofort auszuwechseln.
• Schalten Sie das Werkzeug nie ein, wenn kein
Sägeblatt montiert ist.
• Für optimale Ergebnisse führen Sie das Werkzeug mit
festen, fließenden Bewegungen über das Werkstück.
Üben Sie nie seitlichen Druck auf das Sägeblatt aus.
Halten Sie den Sägeschuh flach auf dem Werkstück.
24
•
Schieben Sie das Werkzeug beim Sägen von Kurven,
Kreisen und anderen ründlichen Formen leicht vor.
Ziehen Sie das Sägeblatt erst aus dem Werkstück
heraus, wenn es zum Stillstand gekommen ist. Das
Sägeblatt kann nach dem Sägen sehr heiß sein.Fassen
Sie es nicht an.
Richtige Haltung der Hände (Abb. A, N)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine Hand am
oberen Haltegriff 16 liegt, während die andere Hand den
Hauptgriff 15 hält.
Auslöseschalter (Abb. A)
Um die Stichsäge einzuschalten, drücken Sie den
Auslöseschalter 3 zusammen.
Um die Stichsäge zu stoppen, lassen Sie den Auslöseschalter los.
Verstellbare Drehzahl (Abb. E)
Wenn der Auslöseschalter eingedrückt wird, erhöht sich die
Hubzahl pro Minute immer weiter, überschreitet aber nicht die
maximale Drehzahl des Werkzeugs. Wenn der Auslöser weniger
stark eingedrückt wird, reduziert sich die Hubzahl pro Minute.
Die Spindelarretierung 4 sollte immer gedrückt sein, wenn das
Werkzeug nicht in Gebrauch ist, um so die Möglichkeit eines
ungewollten Anlaufens zu beseitigen.
Sägen
WARNUNG: Die Stichsäge darf nicht verwendet werden,
wenn der Schuh abgenommen wurde, da sonst die Gefahr
schwerer Verletzungen besteht.
Sägen von Taschen (Abb. L)
Ein Taschenschnitt ist eine einfache Methode, einen
Innenschnitt zu machen. Die Säge kann direkt in ein Paneel
oder Brett eingesetzt werden, ohne dass zuvor eine Führung
oder eine Pilotbohrung gebohrt werden muss. Messen Sie
beim Taschensägen zuvor die zu schneidende Fläche aus und
markieren Sie sie deutlich mit einem Bleistift. Kippen Sie als
nächstes die Säge nach vorne, bis die vordere Kante des Schuhs
fest an der Oberfläche des Werkstücks sitzt und das Sägeblatt
das Werkstück durch den vollen Hub freigibt. Schalten Sie das
Gerät ein und lassen Sie es die maximale Drehzahl erreichen.
Halten Sie die Säge gut fest und senken Sie das hintere Ende des
Werkzeugs langsam ab, bis das Sägeblatt komplett eingeführt
ist. Halten Sie den Schuh flach gegen das Holz und beginnen
Sie mit dem Sägen. Nehmen Sie das Sägeblatt nicht aus dem
Schnitt, wenn es sich noch bewegt. Das Sägeblatt muss erst
vollständig stillstehen.
Bündiges Sägen (Abb. M)
Bündiges Sägen ist notwendig, wenn Abschlussschnitte an
einer Wand oder einem Hindernis gemacht werden müssen,
Deutsch
zum Beispiel Rückwände. Die einfachste Methode für bündiges
Sägen ist die Verwendung eines bündig schneidenden
Sägeblatts (DT2074). Das bündig schneidende Sägeblatt
bietet die notwendige Reichweite, um bis zur vordersten
Kante des Stichsägenschuhs zu sägen. Entfernen Sie den
Anti-Splitter-Einsatz und bringen Sie den Schuh auf die
positive Anschlagposition von 0° zurück, bevor Sie das bündig
schneidende Sägeblatt einbauen und verwenden. Um die beste
Schnittqualität zu erhalten, sollte das bündig schneidende
Sägeblatt in der Orbitalposition 0 oder 1 verwendet werden.
Das bündig schneidende Sägeblatt solle nicht dazu verwendet
werden, den Schnitt zu beginnen, da es verhindert, dass der
Schuh von der Arbeitsfläche gestützt wird. Verwenden Sie die
unten beschriebenen Verfahren zum Sägen von Holz.
Sägen von Holz
Stützen Sie das Werkstück immer angemessen ab. Verwenden
Sie zum Sägen von Holz eine höhere Drehzahl. Versuchen Sie
nicht, das Werkzeug einzuschalten, wenn das Sägeblatt am zu
schneidenden Material anliegt. Hierdurch kann sich der Motor
festfressen. Setzen Sie das Vorderteil des Schuhs auf das zu
schneidende Material und halten Sie den Stichsägenschuh
beim Sägen fest gegen das Holz gedrückt. Erzwingen Sie keine
Sägebewegung des Werkzeugs; lassen Sie es mit seiner eigenen
Geschwindigkeit sägen. Wenn der Schnitt fertiggestellt ist,
schalten Sie die Stichsäge aus. Lassen Sie das Sägeblatt zum
vollständigen Stillstand kommen und legen Sie die Säge zur
Seite, bevor Sie das Werkstück lösen.
Sägen von Metall
Beim Sägen von dünnen Metallblechen ist es am besten,
Holzstücke unten am Metallblech zu befestigen; hierdurch wird
ein sauberer Schnitt gewährleistet, ohne dass die Gefahr von
Vibrationen oder Rissen des Metalls auftritt. Denken Sie immer
daran, für eisenhaltige Metalle (für diejenigen, die einen hohen
Eisengehalt aufweisen) eine feineres Sägeblatt zu verwenden;
und verwenden Sie für nicht-eisenhaltige Metalle (die kein
Eisen enthalten) ein gröberes Sägeblatt. Verwenden Sie zum
Schneiden weicher Metalle (Aluminium, Kupfer, Messing,
Weichstahl, galvanisierte Rohre, Metallbleche für Kabelkanäle
usw.) eine hohe Drehzahleinstellung. Zum Schneiden von
Kunststoff, Fliesen, Laminat, Hartmetallen und Gusseisen
verwenden Sie eine niedrigere Drehzahl.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, drücken Sie die Spindelarretierung herein
und entfernen Sie den Akku, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Schmierung
Schmieren der Führungsrolle (Abb. F)
• G
eben Sie in regelmäßigen Abständen einen
Tropfen Öl auf die Führungsrolle 12 , um ein
Festfressen zu vermeiden.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Diese sind:
-- DE3241 Parallelanschlag
-- DE3242 Stangenzirkel
-- 581281-00 Spanabsaugadapter
-- 581239-01 Spanabsaughaube
-- 402140-00 Anti-Splitter-Schuheinsatz
-- 581268-00 Anti-Kratzer-Schuhabdeckung
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
25
Deutsch
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden
die gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß
entsorgt.
26
English
CORDLESS JIGSAW
DCS331, DCS332
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
EC-Declaration of Conformity
Technical Data
Voltage
Type
Battery type
Max. power output
No-load speed
Stroke length
Cutting depth in:
wood
aluminum
steel
Bevel angle adjustment (l/r)
Weight (without battery pack)
W
min-1
mm
DCS332
14.4
3/10
Li-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
3/10
Li-Ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
˚
kg
135
25
10
0–45
2.3
135
25
10
0–45
2.3
VDC
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-11:
dB(A)
89
89
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
100
100
LWA(sound power level)
K(uncertainty for the given sound
dB(A)
3.0
3.0
level)
While cutting board
Vibration emission value ah,B =
Uncertainty K =
While cutting sheet metal
Vibration emission value ah,M =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
10.5
3.0
10.5
3.0
m/s2
m/s2
5.5
1.5
5.5
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Machinery Directive
Cordless Jigsaw
DCS331, DCS332
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
13.04.2017
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
27
Weight
English
Batteries
Chargers/Charge Times (Minutes)
Cat #
VDC
Ah
Weight
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
3.0
1.05
1.25
0.35
0.61
0.40
0.62
0.35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
28
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
English
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Battery tool use and care
a ) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b ) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
a risk of injury and fire.
c ) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.
d ) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
6) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Additional Safety Rules for Jigsaws
•
•
•
•
•
•
•
Hold power tool by insulated gripping surfaces when
performing an operation where the cutting tool may
contact hidden wiring or its own cord. Contact with a
“live” wire will make exposed metal parts of the tool “live” and
shock the operator.
Use clamps or another practical way to secure and
support the workpiece to a stable platform. Holding the
work by hand or against your body leaves it unstable and may
lead to loss of control.
Allow the motor to come to a complete stop before
withdrawing the blade from the kerf (the slot created by
cutting). A moving blade may impact the workpiece causing
a broken blade, workpiece damage or loss of control and
possible personal injury.
Keep handles dry, clean, free from oil and grease. This
will enable better control of the tool.
Keep blades sharp. Dull blades may cause the saw to swerve
or stall under pressure.
Clean out your tool often, especially after heavy use.
Dust and grit containing metal particles often accumulate on
interior surfaces and could create an electric shock hazard.
Do not operate this tool for long periods of time.
Vibration caused by the operating action of this tool may
cause permanent injury to fingers, hands, and arms. Use
gloves to provide extra cushion, take frequent rest periods, and
limit daily time of use.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
29
English
•
Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
•
•
•
•
•
•
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
• DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
30
•
•
•
•
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. C)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 2 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 1 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the battery
pack.
English
Charge Indicators
Charging
Fully Charged
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
Battery Packs
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek medical
attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
31
English
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use and
Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
32
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode,
strings of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
For example, the Transport Example of Use and Transport Label Marking
Wh rating might indicate
3 x 36 Wh, meaning 3
batteries of 36 Wh each.
The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely depleted
of charge. The battery pack will need to be recharged before
use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
English
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for the
environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
USE (without transport cap). Example: Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Battery Type
The DCS332 operates on an 14.4 volt battery pack.
The DCS331 operates on an 18 volt battery pack.
These battery packs may be used: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB187, DCB547. Refer to
Technical Data for more information
Package Contents
The package contains:
1 Cordless jigsaw
1 Anti-scratch shoe cover
1 Dust port
2 Battery packs (Kitted & NT versions)
1 Charger (Kitted & NT versions)
1 Kitbox (Kitted & NT versions)
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Date Code Position
The date code, which also includes the year of manufacture, is
printed into the housing.
Example:
2017 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A, B, F, J, K)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Battery release button
2 Battery pack
3 Trigger switch
4 Trigger lock button
5 Blade release lever
6 Bevel lever
7 Shoe
8 Orbital action lever
9 Dust blower control
10 Anti-scratch shoe cover
11 Clamp Mechanism
12 Guide Roller
13 Rear Tab
14 Anti-Splinter Insert
15 Main Handle
16 Top Handle
Intended Use
Your DCS332 and DCS331 jig saws are designed for professional
cutting of wood, steel, aluminium, plastic and ceramic material
at various work sites (i.e., construction sites).
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These heavy-duty jigsaws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision. (XE requirement - English only)
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, depress the trigger lock button and
disconnect battery pack before making any
adjustments or removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
33
English
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. D)
NOTE: Make sure your battery pack 2 is fully charged.
To Install the Battery Pack into the Tool
Handle
1. Align the battery pack 2 with the rails inside the tool’s
handle (Fig. D).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.
To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button 1 and firmly pull the battery pack
out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. D)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button
18 . A combination of the three green LED lights will illuminate
designating the level of charge left. When the level of charge
in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
Blade Installation and Removal (Fig. F)
To Install a Blade
NOTE: This jig saw uses only T-shank jig saw blades.
NOTE: The DT2074 flush cutting blade is for use with DeWALT
DCS331, DCS332, DW331 and DC330 jig saws only.
NOTE: When installing flush cutting blades (DT2074), the antisplinter insert must be removed and the shoe must to be in the
0° positive stop position.
1. Lift the keyless blade release lever 5 as shown in figure F.
2. Insert the T-shank blade into the clamp mechanism 11 while guiding the back of the blade into the groove of the
guide rollers 12 .
3. The T-shank should be completely inside the clamp
mechanism as shown in Figure F.
4. Release the keyless blade release lever.
To Remove a blade
CAUTION: Do not touch used blades, they may be hot.
Personal injury may result.
1. Lift the keyless blade release lever 5 .
2. With a slight shake the blade will drop out.
Beveling the Shoe (Fig. G)
To unlock the shoe, pull the keyless bevel lever 6 to the side.
34
To lock the shoe, push the keyless bevel lever back under the
body of the jigsaw.
To Bevel the Shoe
1. Unlock the shoe.
2. Slide the shoe 7 forward to release it from the 0° positive
stop position.
3. The shoe can be beveled to the left or to the right and
has detents at 15°, 30° and 45°. The shoe can be manually
stopped at any degree between 0° and 45°.
4. Once the desired bevel angle is achieved, lock the shoe
into place.
To Set Shoe Back to 0°
1. Unlock the shoe.
2. Rotate the shoe back to 0°.
3. Slide the shoe back into the 0° positive stop position.
4. Lock the shoe.
Cutting Action – Orbital or Straight (Fig. H)
This jig saw is equipped with four cutting actions, three orbital
and one straight. Orbital action has a more aggressive blade
motion and is designed for cutting in soft materials like wood
or plastic. Orbital action provides a faster cut, but with a less
smooth cut across the material. In orbital action, the blade
moves forward during the cutting stroke in addition to the up
and down motion.
NOTE: Metal or hardwoods should never be cut in orbital action.
To adjust the cutting action, move the orbital action lever
8 between the four cutting positions: 0, 1, 2, and 3. Position 0
is straight cutting. Positions 1, 2, and 3 are orbital cutting. The
aggressiveness of the cut increase as the lever is adjusted from
one to three, with three being the most aggressive cut.
Dust Blower (Fig. I)
The dust blower helps clear the cutting area of debris created
from the blade.
NOTE: When cutting metal, turn the dust blower off so cutting
fluids are not blown away from the blade.
To turn the dust blower on, slide the dust blower control 9 all
the way to the top.
To turn the dust blower off, slide the dust blower control all the
way to the bottom.
Removeable Anti-Scratch Shoe Cover (Fig. J)
The anti-scratch shoe cover 10 should be used when cutting
surfaces that scratch easily, such as laminate, veneer or paint.
To attach anti-scratch shoe cover 10 , place the front of the
aluminum shoe 7 into the front of the anti-scratch shoe cover
and lower the jig saw. The anti-scratch shoe cover will click
securely onto the rear of aluminum shoe.
To remove anti-scratch shoe cover, grasp the anti-scratch shoe
cover from the bottom; holding onto the two rear tabs 13 remove the anti-scratch shoe cover.
English
Anti-Splinter Insert (Fig. K)
NOTE: Do not use the anti-splinter insert with the flush
cutting blade.
The anti-splinter insert 14 should be used when trying to
minimize tear-out, especially when cutting veneer, laminate, or
finished surfaces, such as paint. The anti-splinter insert should
be installed into the anti-scratch shoe cover 10 . If the no-mar
cover is not used, install anti-splinter insert into shoe 7 .
Prior to Operation
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, depress the trigger lock button and
disconnect battery pack before making any
adjustments or removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can cause injury.
WARNING: Always wear proper personal hearing
protection. Under some conditions and duration of use,
noise from this product may contribute to hearing loss.
WARNING:
• Make sure your workpiece is well secured. Remove
nails, screws and other fasteners that may damage
the blade.
• Check that there is sufficient space for the blade
underneath the workpiece. Do not cut materials that
are thicker than the maximum cutting depth.
• Use sharp saw blades only. Damaged or bent saw
blades must be removed immediately.
• Never run your tool without a saw blade.
• For optimal results, move the tool smoothly and
constantly over the workpiece. Do not exert lateral
pressure on the saw blade. Keep the shoe flat on the
workpiece. When sawing curves, circles or other round
shapes, push the tool gently forward.
• Wait until the tool has come to a standstill before
removing the saw blade from the workpiece. After
sawing the blade may be very hot. Do not touch.
Proper Hand Position (Fig. A, N)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS hold securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the top handle 16 ,
with the other hand on the main handle 15 .
Trigger Switch (Fig. A)
To start the jig saw, squeeze the trigger switch 3 .
To slow and stop the jig saw, release the trigger switch.
Variable Speed (Fig. E)
As the trigger switch is pressed in, the strokes-per-minute
continue to increase, but not to exceed the maximum speed
of the tool. As the trigger is released, the blade strokes-perminute reduce.
The trigger lock button 4 should be depressed whenever the
tool is not in use to eliminate the chance of accidental starting.
Cutting
WARNING: The jig saw should not be operated with the
shoe removed or serious personal injury may result.
Pocket Cutting (Fig. L)
A pocket cut is an easy method of making an inside cut. The
saw can be inserted directly into a panel or board without first
drilling a lead or pilot hole. In pocket cutting, measure the
surface to be cut and mark clearly with a pencil. Next tip the saw
forward until the front end of the shoe sits firmly on the work
surface and the blade clears the work through its full stroke.
Switch the tool on and allow it to attain maximum speed. Grip
the saw firmly and lower the back edge of tool slowly until the
blade reaches its complete depth. Hold the shoe flat against the
wood and begin cutting. Do not remove blade from cut while it
is still moving. Blade must come to a complete stop.
Flush Cutting (Fig. M)
A flush cut is necessary when finishing off cuts up to a wall or
an obstacle, such as back-splash. One of the easiest ways to
accomplish the flush cut is to use a flush cutting blade (DT2074).
The flush cutting blade provides the reach necessary to cut
right up to the front edge of the jig saw shoe. Remove the
anti-splinter insert and return the shoe to the 0° positive stop
position before installing and using the flush cutting blade. For
the best cut quality the flush cutting blade should be used in
the 0 or 1 orbital position. The flush cutting blade should not be
used to start the cut because the flush cutting blade prevents
the shoe from being supported by the work surface. Use wood
cutting practices explained below.
Wood Cutting
Support the workpiece adequately at all times. Use the higher
speed setting for cutting wood. Do not attempt to turn the tool
on when blade is against material to be cut. This could stall the
motor. Place the front of shoe on the material to be cut and hold
the jig saw shoe firmly against the wood while cutting. Don’t
force the tool; let the blade cut at its own speed. When the cut
is complete, turn the jig saw off. Let blade come to a complete
stop and then lay the saw aside before loosening the work.
Metal Cutting
In cutting thin gauge sheet metals, it is best to clamp wood to
the bottom of sheet metal; this will insure a clean cut without
the risk of vibration or tearing of metal. Always remember to use
a finer blade for ferrous metals (for those that have a high iron
content); and use a coarser blade for non-ferrous metals (those
that do not have an iron content). Use a high speed setting
for cutting soft metals (aluminum, copper, brass, mild steel,
galvanized. pipe, conduit sheet metal, etc.). Use lower speed to
cut plastics, tile, laminate, hard metals, and cast iron.
35
English
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, depress the trigger lock button and
disconnect battery pack before making any
adjustments or removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication
Lubricating the Guide Roller (Fig. F)
• Apply a drop of oil to the guide roller 12 at regular intervals
to prevent jamming.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
These include:
– DE3241 Parallel guide
– DE3242 Trammel bar
– 581281-00 Dust extraction adapter
– 581239-01 Dust extraction shroud
– 402140-00 Anti-splinter shoe insert
– 581268-00 Anti-scratch shoe cover
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
36
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
Español
SIERRA CALADORA SIN CABLE
DCS331, DCS332
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Potencia de salida (max)
Velocidad en vacío
Longitud de carrera
Profundidad de corte en:
madera
aluminio
acero
Ajuste del ángulo de bisel (izq./der.)
Peso (sin paquete de batería)
W
min-1
mm
DCS332
14,4
3/10
Li-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
3/10
Li-Ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
˚
kg
135
25
10
0–45
2,3
135
25
10
0–45
2,3
VDC
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-11.
dB(A)
89
89
LPA(nivel de presión sonora de
emisión)
dB(A)
100
100
LWA(nivel de potencia sonora)
K(incertidumbre para el nivel de
dB(A)
3,0
3,0
sonido dado)
Cuando corte paneles
Valor de la emisión de vibración
ah,B =
Incertidumbre K =
Con el corte de metal laminado
Valor de la emisión de vibración
ah,M =
Incertidumbre K =
m/s2
10,5
10,5
m/s2
3,0
3,0
m/s2
5,5
5,5
m/s2
1,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Sierra caladora sin cable
DCS331, DCS332
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
13.04.2017
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
37
Peso
Español
Pilas
Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)
Cat #
VDC
Ah
Peso
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
38
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
Español
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con batería
a ) Recárguelas sólo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de batería puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b ) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías
designadas específicamente. El uso de cualquier
otro tipo de batería puede crear un riesgo de lesión o
de incendio.
c ) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.
d ) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse
de la batería, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque
atención médica. El líquido que sale de la batería puede
causar irritación o quemaduras.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
6) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad adicionales para
sierras caladoras
•
Cuando la herramienta de corte pueda entrar en
contacto con cables ocultos o su propio cable, sujete
39
Español
•
•
•
•
•
•
la herramienta eléctrica por las superficies de agarre
aisladas. El contacto con un cable “activo” hará que las
demás partes de la herramienta sean “activas” y transmitan
una descarga al usuario.
Utilice abrazaderas o cualquier otro medio que le resulte
práctico para fijar y sujetar la pieza en la que vaya a
trabajar a una superficie estable. Si sujeta la pieza con la
mano o contra el cuerpo no tendrá estabilidad y podría perder
el control.
Deje que el motor se detenga al completo antes de
retirar la cuchilla de la hendidura (la ranura creada
durante el corte). Una cuchilla en movimiento podrá
impactar la pieza de trabajo provocando la rotura de la
cuchilla, el daño en la pieza de trabajo o una pérdida de
control y daños personales posibles.
Mantenga las manos secas, limpias y carentes de
aceite y grasa. Esto le permitirá lograr un control mejor de
la herramienta.
Mantenga las cuchillas afiladas. Las cuchillas aplanadas
podrán hacer que la sierra vire o se cale bajo la presión.
Limpie su herramienta a menudo, especialmente tras
haberle dado un uso importante. El polvo y la arenilla que
incluyan partículas metálicas se acumulan a menudo en las
superficies interiores y pueden crear riesgos de electrocución.
No opere esta herramienta durante largos periodos
de tiempo. La vibración provocada por la acción del
funcionamiento de esta herramienta podrá provocar daños
permanentes en dedos, manos y brazos. Utilice guantes para
una protección adicional, realice descansos frecuentes y limite
el tiempo diario de uso.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
40
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar Datos
Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. C)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 2 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 1 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con el
cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación están
bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro del
cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
41
Español
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
un tornillo con cabeza de 7-9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
•
•
42
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
•
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de la
batería puede ser inflamable si se expone a chispas o
llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
Español
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso y
transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la batería FLEXVOLTTM tiene
colocada la tapa, está en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando está en modo de
transporte, los cables de las
células están eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relación con una capacidad de
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con
una capacidad de vatios hora inferior puede eximir la batería de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios
hora superiores.
Por ejemplo, la capacidad Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
en Wh para el transporte
y transporte
debería indicar 3 x 36 Wh,
lo que significa 3 baterías
de 36 Wh cada una. La
capacidad en Wh para el
uso debería indicar 108 Wh (1 batería).
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
No cargar baterías deterioradas.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la
capacidad en Wh indica 108 Wh (1 batería de
108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de Wh).
Tipo de baterÍa
El DCS332 funciona con paquetes de pilas de 14,4 voltios.
El DCS331 funciona con paquetes de pilas de 18 voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
43
Español
DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB187, DCB547.
Consulte los Datos técnicos para más información
15 Empuñadura principal
Contenido del embalaje
Uso Previsto
El embalaje contiene:
1 Sierra de vaivén inalámbrica
1 Protector de pie anti-arañazos
1 Puerto de extracción de polvo
2 Paquetes de pilas (Versiones equipadas y NT)
1 Cargador (Versiones equipadas y NT)
1 Caja de herramientas (Versiones equipadas y NT)
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Posición del Código de Fecha
El Código de fecha, que contiene también el año de fabricación,
viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2017 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A, B, F, J, K)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Botón de liberación de batería
2 Bloque de baterías
3 Interruptor de activación
4 Botón de bloqueo del activador
5 Palanca de liberación de la cuchilla
6 Palanca de bisel
7 Pie
8 Palanca de acción orbital
9 Control del soplador de polvo
10 Protector de pie anti-arañazos
11 Mecanismo de fijación
12 Rodillo de guía
13 Pestaña trasera
14 Encarte anti-disección
44
16 Empuñadura superior
Sus sierras de vaivén DCS332 y DCS331 han sido diseñadas
para el corte profesional de madera, acero, aluminio, plástico y
material de cerámica en varios centros de trabajo (es decir, los
centros de construcción).
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Estas sierras caladoras para trabajos pesados son herramientas
eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, pulse el botón de bloqueo del
activador y desconecte el paquete de baterías
antes de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. El encendido accidental
puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. D)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías 2 está completamente cargado.
Para instalar el paquete de baterías en el
asa de la herramienta
1. Alinee el paquete de baterías 2 con los rieles ubicados en el
interior del mango de la herramienta (Fig. D).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete de baterías
se haya ubicado firmemente en la herramienta y compruebe
que no se libera.
Para retirar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Pulse el botón de liberación de baterías 1 y tire firmemente
del paquete de pilas para sacarlo del asa de la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Español
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. D)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga 18 . Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Instalación y extracción de la cuchilla (Fig. F)
Instalar una cuchilla
NOTA: Esta sierra de vaivén utiliza exclusivamente cuchillas de
sierra de vaivén con eje en T.
NOTA: La cuchilla de corte al ras DT2074 tan sólo debe utilizarse
con las sierras de vaivén de DeWALT DCS331, DCS332, DW331
y DC330.
NOTA: Cuando instale cuchillas de corte al ras (DT2074), deberá
retirar el encarte anti-disecciones y deberá colocar el pie en la
posición de detención positiva 0º.
1. Levante la palanca de liberación de la cuchilla sin llave 5 tal
y como se muestra en la figura F.
2. Introduzca la cuchilla con eje en T en el mecanismo de
fijación 11 orientando la parte trasera de la cuchilla hacia la
ranura de los rodillos de guía 12 .
3. El eje en T deberá estar completamente en el interior del
mecanismo de fijación, tal y como se muestra en la Figura F.
4. Suelte la palanca de liberación de la cuchilla sin llave.
Retirar una cuchilla
ATENCIÓN: No toque las cuchillas utilizadas, ya
que podrán estar calientes. Podrá dar lugar a daños
personales.
1. Levante la palanca de liberación de la cuchilla sin llave 5 .
2. Agitándola ligeramente, la cuchilla deberá salirse.
Biselado del Pie (Fig. G)
Para desbloquear el pie, empuje la palanca de biselado sin
llave 6 hacia el lado.
Para bloquear el pie, empuje la palanca de biselado sin llave
hacia detrás, por debajo del cuerpo de la sierra de vaivén.
Biselar el pie
1. Desbloquee el pie.
2. Introduzca el pie 7 hacia delante para liberarlo de la
posición de detención positiva en 0º.
3. El pie podrá biselarse hacia la izquierda o la derecha y tiene
indentaciones en 15º, 30º y 45º. El pie puede detenerse
manualmente en cualquier grado entre 0º y 45º.
4. Una vez que se alcanza el ángulo de bisel deseado, bloquee
el pie en su lugar.
Volver a fijar el pie en 0º
1. Desbloquee el pie.
2. Vuelva a girar el pie hacia 0º.
3. Introduzca el pie en la posición de detención positiva en 0º.
4. Bloquee el pie.
Acción de corte - orbital o recto (Fig. H)
Esta sierra de vaivén está equipada con cuatro acciones de corte,
tres orbitales y una recta. La acción orbital tiene un movimiento
de cuchilla más agresivo y se destina al corte de materiales
blandos como la madera o el plástico. La acción orbital ofrece
un corte más rápido, pero con un corte menos fácil por el
material. En la acción orbital, la cuchilla se mueve hacia delante
por el recorrido del corte además del movimiento hacia arriba
y abajo.
NOTA: Los metales o maderas duras no deben cortarse nunca
con la acción orbital.
Para ajustar la acción del corte, mueva la palanca de acción
orbital 8 entre las cuatro posiciones de corte: 0, 1, 2 y 3. La
posición 0 corresponde al corte recto. Las posiciones 1, 2 y 3
corresponden al corte orbital. La agresividad del corte aumenta
a medida que la palanca se va ajustando en la posición uno a
tres, siendo la tercera el corte más agresivo.
Dispositivo de extracción de polvo (Fig. I)
El dispositivo de extracción de polvo facilita la limpieza de la
zona de corte, retirando los restos creados por la cuchilla.
NOTA: Cuando corte un metal, apague el mecanismo de
extracción de polvo para que los fluidos del corte no se
expulsen de la cuchilla.
Para encender el mecanismo de extracción de polvo, ponga
el control del mecanismo de extracción de polvo 9 en la
parte superior.
Para apagar el mecanismo de extracción de polvo, ponga
el control del mecanismo de extracción de polvo en la
parte inferior.
Cubierta extraíble del pie anti-arañazos
(Fig. J)
La cubierta de pie anti-arañazos 10 debe utilizarse cuando
corte superficies que se arañan fácilmente, como las láminas, las
chapas o la pintura.
Para unir la cubierta de pie anti-arañazos 10 , coloque la parte
frontal del pie de aluminio 7 en la parte frontal de la cubierta
de pie anti-arañazos y baje la sierra de vaivén. La cubierta de pie
anti-arañazos se fijará con seguridad en la parte trasera del pie
de aluminio.
Para retirar la cubierta de pie anti-arañazos, agarre la cubierta de
pie anti-arañazos desde la parte inferior; sosteniendo por las dos
pestañas traseras 13 retire la cubierta de pie anti-arañazos.
45
Español
Encarte anti-disección (Fig. K)
NOTA: No utilice el encarte anti-disección con la cuchilla de
corte al ras.
El encarte anti-disección 14 debe utilizarse cuando intente
reducir al máximo el desgarre, especialmente cuanto corte
chapas, laminados o superficies acabadas, como la pintura. El
encarte anti-disección debe instalarse en la cubierta de pie antiarañazos 10 . Si no se utiliza ninguna cubierta de protección,
instale el encarte anti-disección en el pie 7 .
Antes de trabajar
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, pulse el botón de bloqueo del
activador y desconecte el paquete de baterías
antes de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. El encendido accidental
puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice siempre protección auditiva
apropiada. En ciertas condiciones de uso y de tiempo de
funcionamiento, el ruido provocado por esta herramienta
puede contribuir a perder facultades auditivas.
ADVERTENCIA:
• Compruebe que el material esté bien sujeto. Retire
clavos, tornillos u otros objetos que podrían dañar
la hoja.
• Compruebe que hay espacio suficiente para la hoja
debajo de la pieza de trabajo. No corte materiales que
excedan la profundidad de corte máxima de la hoja.
• Utilice sólo hojas afiladas. Descarte de inmediato las
hojas dañadas o dobladas.
• Nunca ponga en marcha la herramienta sin la
hoja correspondiente.
• Para obtener los mejores resultados, mueva la
herramienta sobre el material de manera suave y
constante. No ejerza presión lateral sobre la hoja de
la sierra. Mantenga la zapata de la sierra apoyada
sobre el material. Cuando corte curvas, círculos u otras
formas redondeadas, empuje la herramienta hacia
adelante con suavidad.
• Espere hasta que la herramienta se detenga por
completo antes de retirar la hoja de la pieza con la que
trabaja. Después de efectuar un corte es posible que la
hoja se encuentre muy caliente. No la toque.
46
Posición adecuada de las manos
(Fig. A, N)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos, ponga
una mano en la empuñadura superior 16 y la otra en la
empuñadura principal 15 .
Interruptor de activación (Fig. A)
Para arrancar la sierra de vaivén, presione el interruptor de
activación 3 .
Para bajar y detener la sierra de vaivén, suelte el interruptor
de activación.
Velocidad variable (Fig. E)
Cuando se pulsa el interruptor de activación, las velocidades
por minuto siguen aumentando, pero no superan la velocidad
máxima de la herramienta. Cuando se suelta el interruptor, las
velocidades por minuto de la cuchilla se reducen.
El botón de bloqueo del activador 4 debe pulsarse cuando la
herramienta no vaya a utilizarse para evitar que se arranque de
forma accidental.
Corte
ADVERTENCIA: La sierra de vaivén no debe ser
operada sin el pie, ya que podrá dar lugar a daños
personales graves.
Corte de bolsillo (Fig. L)
El corte de bolsillo es un método sencillo para realizar un corte
interior. La sierra puede introducirse directamente en un panel
o tablero, sin crear previamente un orificio o ranura piloto.
En un corte de bolsillo, mida la superficie que va a cortar y
marque claramente la misma con un lápiz. A continuación,
incline la sierra hacia delante hasta que el borde frontal del
pie permanezca firmemente sobre la superficie de trabajo y la
cuchilla se acerque a su trabajo a lo largo de todo el recorrido.
Encienda la herramienta y deje que alcance la velocidad
máxima. Agarre la sierra firmemente y baje el borde trasero
de la herramienta lentamente hasta que la cuchilla alcance su
máxima profundidad. Mantenga el pie plano contra la madera y
empiece a cortar. No retire la cuchilla del corte mientras esté en
movimiento. La cuchilla deberá detenerse al completo.
Corte al ras (Fig. M)
Un corte al ras es necesario cuando realice cortes de acabado
en una pared u obstáculo, como en la encimera. Una de las
formas más sencillas de realizar el corte al ras consiste en utilizar
una cuchilla de corte al ras (DT2074). La cuchilla de corte al
ras ofrece el alcance necesario para cortar justamente hasta el
borde frontal del pie de la sierra de vaivén. Retire el encarte antidisección y vuelva a colocar el pie hacia la posición de parada
positiva en 0º antes de instalar y de utilizar la cuchilla de corte
al ras. Para lograr la mejor calidad de corte, la cuchilla de corte
al ras deberá utilizarse en la posición 0 o 1. La cuchilla de corte
al ras no debe utilizarse para iniciar el corte, ya que la cuchilla
de corte al ras evita que el pie esté soportado por la superficie
de trabajo. Utilice las prácticas de corte de madera explicadas
más abajo.
Corte de madera
Sostenga la pieza de trabajo adecuadamente en todo momento.
Utilice el parámetro de velocidad superior para cortar la madera.
No intente encender la herramienta cuando la cuchilla esté
frente al material que va a cortarse. Esto podrá arrancar el motor.
Coloque la parte frontal del pie sobre el material que va a cortar
y sostenga el pie de la sierra de vaivén firmemente contra la
madera mientras corta. No fuerce la herramienta; deje que la
cuchilla corte a su propia velocidad. Cuando el corte se haya
completado, apague la sierra de la vaivén. Deje que la cuchilla
se detenga por completo y a continuación, ponga la sierra a un
lado antes de aflojar el trabajo.
Corte de metal
Al cortar metales laminados finos, es mejor fijar un trozo de
madera en la base del metal laminado, ya que de este modo
garantizará un corte limpio sin riesgos de vibración o de doblar
el metal. Recuerde utilizar siempre una cuchilla más fina para
los metales férricos (aquellos que tengan un alto contenido de
hierro); y utilice una cuchilla más gruesa para los metales no
férricos (aquellos que no tengan contenido en hierro). Utilice
un parámetro de alta velocidad para cortar metales blandos
(aluminio, cobre, latón, acero suave, galvanizado, tuberías,
metales laminados de conductos, etc.). Utilice una velocidad
inferior para cortar plásticos, tejas, laminados, metales duros y
hierro fundido.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, pulse el botón de bloqueo del
activador y desconecte el paquete de baterías
antes de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. El encendido accidental
puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
Lubricación
Lubricación del rodillo guía (Fig. F)
• A
plique una gota de aceite al rodillo guía 12 a
intervalos regulares para evitar que se atasque.
Limpieza
Español
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Esto incluye:
– Guía paralela DE3241
– Barra de trasmallo DE3242
– Adaptador de extracción de polvo 581281-00
– Campana de extracción de polvo 581239-01
– Encarte de pie anti-disección 402140-00
– Pie anti-arañazos 581268-00
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas a su
distribuidor o punto de reciclaje local. Los paquetes
de batería recogidos serán reciclados o eliminados
adecuadamente.
47
Français
SCIE SAUTEUSE SANS FIL
DCS331, DCS332
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Type de batterie
Puissance utile (maxi)
Vitesse à vide
Longueur de la course
Profondeur de coupe du :
bois
aluminium
acier
Réglage de l’angle du chanfrein (d/g)
Poids (sans le bloc-piles)
W
min-1
mm
DCS332
14,4
3/10
Li-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
3/10
Li-Ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
˚
kg
135
25
10
0–45
2,3
135
25
10
0–45
2,3
VDC
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-11.
dB(A)
89
89
LPA(niveau d’émission de pression
acoustique)
100
100
LWA(niveau de puissance acoustique) dB(A)
K(incertitude pour le niveau
dB(A)
3,0
3,0
acoustique donné)
Pendant la coupe de planche
Valeur d’émission de vibration ah,B =
Incertitude K =
Durant la coupe de tôle
Valeur d’émission de vibration ah,M =
Incertitude K =
m/s
m/s2
10,5
3,0
10,5
3,0
m/s2
m/s2
5,5
1,5
5,5
1,5
2
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
48
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Scie sauteuse sans fil
DCS331, DCS332
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
13.04.2017
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
Poids
Français
Piles
Chargeurs/Durées de charge (minutes)
Cat #
VDC
Ah
Poids
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
b )
c )
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
d )
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
e )
f )
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
49
Français
d )
e )
f )
g )
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Utilisation et entretien de la batterie
a ) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre à un
certain type de batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b ) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. L’utilisation d’autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d’incendie.
c ) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire l’électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de brûlures ou d’incendie.
d ) Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Éviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
50
6) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Nègles de sécurité supplémentaires pour les
scies sauteuses
•
•
•
•
•
•
Tenez l’outil électrique par les surfaces de préhension
isolées dans les situations où l’outil de coupe peut
entrer en contact avec un câble électrique dissimulé
ou avec son propre cordon d’alimentation. Le
contact avec un câble « sous tension » mettra les pièces
métalliques à découvert de l’outil « sous tension » et
électrocutera l’utilisateur.
Immobilisez la pièce de travail sur une surface stable en
utilisant un étau ou une autre manière adéquate. Tenir
la pièce avec la main ou l’appuyer contre le corps offre une
stabilité insuffisante et peut provoquer une perte de contrôle.
Laisser le moteur s’immobiliser complètement avant
de retirer la lame de la fente (crée par la coupe). Une
lame en mouvement peut toucher l’ouvrage et se casser,
causer des dégâts à l’ouvrage ou une perte de contrôle et
d’éventuelles blessures.
Tenir les poignées sèches, propres, exemptes d’huile et
de graisse. Cela permettra un meilleur contrôle de l’outil.
Maintenir les lames bien affûtée. Les lames émoussées
peuvent faire dévier ou bloquer la scie sous la pression.
Nettoyer souvent votre outil, en particulier après une
utilisation intensive. La poussière et le sable contenant
des particules de métal s’accumulent souvent sur les surfaces
internes et peuvent créer un risque de choc électrique.
Français
•
Ne pas utiliser cet outil de manière prolongée. Les
vibrations causées par l’utilisation de cet outil peuvent causer
des blessures permanentes aux doigts, aux mains et aux bras.
Utiliser des de gants pour une meilleure protection, effectuer
des pauses fréquentes et limiter l’utilisation quotidienne.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
51
Français
•
•
•
•
•
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. C)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 2 dans le chargeur en vous assurant
qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant rouge
(charge) clignote de façon répétée pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 1 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur un
chargeur.
52
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la batterie
ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit complètement
rechargée.
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
Français
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de graves
blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les chargeurs
DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou d’autres
liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique ou
d’électrocution. Les blocs batterie endommagés doivent
être renvoyés à un centre de réparation pour y être
recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association (IATA),
les réglementations de l’International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur route
(ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été testées
conformément à la section 38,3 des recommandations de l’ONU
pour les tests et critères relatifs au transport des marchandises
dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
53
Français
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLTTM, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes
des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh)
comparées à une seule batterie au wattage-heure plus élevé.
Le fait de répartir l’énergie consommée du bloc en 3 batteries
peut exempter le bloc de certaines réglementations en matière
de transport qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie
consommée est plus élevée.
La puissance en Wh pour le Exemple de marquage pour l’utilisation et
transport peut par exemple le transport
être de 3 x 36 Wh,
représentant 3 batteries de
36 Wh chacune. La
puissance d'utilisation en
Wh peut être de 108 Wh (sous entendue, 1 batterie).
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
R emplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
Recharger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La recharge
des blocs batterie différents des batteries DeWALT
appropriées avec un chargeur DeWALT peut
entraîner leur explosion ou d’autres situations
dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).
TRANSPORT (avec cache de transport intégré).
Exemple : Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).
Type de Batterie
Le modèle DCS332 fonctionne avec un bloc batterie de
14,4 volts.
Le modèle DCS331 fonctionne avec un bloc batterie de 18 volts.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés :DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB187,
DCB547. Consultez les Caractéristiques techniques pour
plus d’informations
Contenu de l’emballage
e pas mettre en contact avec des objets
N
conducteurs.
Ce carton comprend :
1 Scie sauteuse sans fil
1 Protection de semelle anti-rayure
1 Orifice pour les poussières
2 Blocs batterie (Versions équipée et NT)
1 Chargeur (Versions équipée et NT)
1 Coffret de transport (Versions équipée et NT)
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Étiquettes sur l’appareil
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps de
charge.
54
Ne pas exposer à l’eau.
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Français
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication
La date codée de fabrication, qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2017 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A, B, F, J, K)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Bouton de libération de la batterie
2 Bloc batterie
3 Interrupteur à gâchette
4 Bouton de blocage de gâchette
5 Levier de libération de lame
6 Levier de biseau
7 Semelle
8 Levier de fonction orbitale
9 Commande d’éjection des poussières
10 Protection de semelle anti-rayure
11 Mécanisme de serrage
12 Galet de guidage
13 Onglet arrière
14 Insert anti-éclats
15 Poignée principale
16 Poignée supérieure
Utilisation Prévue
Vos scies sauteuses DCS332 et DCS331 sont conçues pour les
applications professionnelles de découpe du bois, de l’acier,
de l’aluminium, du plastique et des matériaux céramique sur
différents chantiers (par ex. chantiers de construction).
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ces scies sauteuses robustes sont des outils électriques
professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, relâcher le bouton de
blocage de gâchette et débrancher l’outil du bloc
batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou d’installer toute pièce ou tout accessoire. Un
démarrage accidentel peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. D)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 2 est complètement chargé.
Pour installer le bloc batterie dans la
poignée de l’outil
1. Alignez le bloc batterie 2 avec le rail à l’intérieur de la
poignée de l’outil (Fig. D).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce qu’il soit
correctement logé dans l’outil et vérifiez qu’il ne se
libère pas.
Pour démonter le bloc batterie de l’outil
1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie 1 et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. D)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 18 . Une combinaison de trois voyants
verts s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
Montage et démontage de la lame (Fig. F)
Pour monter une lame
REMARQUE : Cette scie sauteuse n’utilise que des lames ayant
une tige en T.
REMARQUE : La lame de coupe à ras DT2074 doit être utilisée
exclusivement avec les scies sauteuses DeWALT DCS331,
DCS332, DW331 et DC330.
55
Français
REMARQUE : Lors de l’installation des lames de coupe à ras
(DT2074), l’insert anti-éclats doit être retiré et la semelle doit se
trouver dans la position de butée positive 0°.
1. Soulever le levier manuel de libération de lame 5 comme
illustré sur la figure F.
2. Insérer la lame à tige en T dans le mécanisme de serrage
11 en guidant l’arrière de la lame dans la fente des galetsguide 12 .
3. La tige en T doit se trouver complètement dans le
mécanisme de serrage comme illustré sur la Figure F.
4. Relâcher le levier manuel de libération de lame.
Pour démonter une lame
ATTENTION : ne pas toucher les lames usées, car elles
peuvent être chaudes. Risque de blessures.
1. Soulever le levier manuel de libération de
lame 5 .
2. Une légère secousse permet à la lame de sortir.
Ajustement de la semelle pour le biseau
(Fig. G)
Pour débloquer la semelle, tirer le levier manuel du biseau 6 sur le côté.
Pour bloquer la semelle, repousser le levier manuel du biseau
sous le corps de la scie sauteuse.
Pour ajuster le biseau de la semelle
1. Débloquer la semelle.
2. Faire coulisser la semelle 7 vers l’avant pour la libérer de la
position de butée positive 0°.
3. Le biseau de la semelle peut être ajusté vers la droite ou la
gauche avec des crans à 15°, 30° et 45°. La semelle peut être
bloquée manuellement à tout angle compris entre
0 et 45°.
4. Lorsque l’angle de biseau est atteint, bloquer la semelle
en position.
Pour remettre la semelle à 0°
1. Débloquer la semelle.
2. Faire pivoter la semelle jusqu’à 0°.
3. Faire coulisser la semelle à nouveau dans la position de
butée positive 0°.
4. Bloquer la semelle.
Fonction de coupe orbitale ou droite (Fig. H)
Cette scie sauteuse est équipée de quatre fonctions de coupe :
trois coupes orbitales et une coupe droite. La fonction orbitale
offre un mouvement de lame plus agressif et elle est conçue
pour la coupe des matériaux tendres comme le bois ou le
plastique. La fonction orbitale offre une coupe plus rapide, mais
moins lisse dans le matériau. En mode orbital, la lame se déplace
vers l’avant durant la course de coupe, en plus du mouvement
ordinaire de haut en bas.
REMARQUE : Ne jamais effectuer de coupe dans le métal ou le
bois dur avec la fonction orbitale.
56
Pour ajuster la fonction de coupe, déplacer le levier de
fonction orbitale 8 sur l’une des quatre positions de coupe :
0, 1, 2, et 3. La position 0 correspond à la coupe droite.
Les positions 1, 2 et 3 correspondent à la coupe orbitale.
L’agressivité de la coupe augmente lorsque le levier est réglé sur
la position 1–3 (3 étant la position de coupe la plus agressive).
Éjection des poussières (Fig. I)
L’éjection des poussières permet de nettoyer la zone de coupe
des débris créés par la lame.
REMARQUE : Lors de la coupe du métal, arrêter l’éjection
des poussières afin de ne pas éliminer les fluides de coupe de
la lame.
Pour activer l’éjection des poussières, faire coulisser la
commande d’éjection des poussières 9 à fond vers le haut.
Pour désactiver l’éjection des poussières, faire coulisser la
commande d’éjection des poussières à fond vers le bas.
Couvercle de semelle antirayure amovible
(Fig. J)
Le couvercle de semelle antirayure 10 doit être utilisé lors de la
coupe des surfaces pouvant se rayer facilement (par ex. laminés,
plaquage ou peinture).
Pour fixer le couvercle de semelle antirayure 10 , placer l’avant
de la semelle en aluminium 7 dans l’avant du couvercle
antirayure et abaisser la scie sauteuse. Le couvercle de semelle
antirayure s’enclenchera sur l’arrière de la semelle en aluminium.
Pour retirer le couvercle de semelle antirayure, saisir le couvercle
par le bas en tenant les deux onglets arrière 13 et retirer le
couvercle.
Insert anti-éclats (Fig. K)
REMARQUE : Ne pas utiliser l’insert anti-éclats avec la lame de
coupe à ras.
L’insert anti-éclats 14 doit être utilisé pour tenter de réduire la
déchirure, notamment lors de la coupe de plaquages, laminés
ou de surface finie (par ex. peintes). L’insert anti-éclats doit
être installé sur le couvercle de semelle antirayure 10 . Si le
couvercle antirayure n’est pas utilisé, installer l’insert anti-éclats
sur la semelle 7 .
Avant la mise en marche
• Vérifier si votre pack-batteries est (complètement) chargé.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, relâcher le bouton de
blocage de gâchette et débrancher l’outil du bloc
batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou d’installer toute pièce ou tout accessoire. Un
démarrage accidentel peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : portez toujours un appareil de
protection anti-bruit approprié. Dans certaines
conditions et durée d’utilisation, le bruit provenant de cet
outil peut induire une certaine perte de l’ouïe.
AVERTISSEMENT :
• Bien fixer la pièce à scier. Avant de scier, éloigner tous
les clous et outils métalliques de l’aire de travail.
• Vérifier qu’il y a un espace suffisant pour la lame sous
la pièce. Ne pas couper de matériaux dépassant la
profondeur maximum de coupe de la lame.
• Utiliser uniquement des lames de scie solides et en
parfait état. Les lames de scie fendues ou voilées
doivent être remplacées immédiatement.
• Ne jamais faire marcher l’outil sans lame de scie dans
le porte-lame.
• Pour un résultat parfait, déplacer l’outil en avançant
sans à-coups. Ne pas exercer de pression latérale
sur la lame de scie. La semelle doit rester bien à plat
sur l’ouvrage. Pour scier des formes sinueuses, faire
avancer l’outil tout doucement.
• Attendre que l’outil soit complètement immobilisé
avant de retirer la lame de scie de l’ouvrage. Après le
travail, la lame de scie risque d’être chaude. Ne pas
la toucher.
Position correcte des mains (Fig. A, N)
Français
la coupe de poche, mesurer la surface à couper et la repérer
clairement à l’aide d’un crayon. Ensuite, incliner la scie vers
l’avant jusqu’à ce que le bord avant de la semelle appuie sur
la surface de travail et que la lame libère l’ouvrage sur toute sa
course. Mettre l’outil en marche et le laisser arriver au régime
maximum. Saisir fermement la scie et abaisser lentement le bord
arrière de l’outil jusqu’à ce que la lame atteigne sa profondeur
maximum. Tenir la semelle à plat contre le bois et commencer
la coupe. Ne pas retirer la lame de la coupe si elle est encore en
mouvement. La lame doit être complètement immobile.
Coupe à ras (Fig. M)
Une coupe à ras est nécessaire lors de la finition des coupes
proche d’un mur ou d’un obstacle (par ex. dosseret). L’une des
manières les plus simples d’effectuer la coupe à ras est d’utiliser
une lame de coupe à ras (DT2074). La lame de coupe à ras offre
la portée nécessaire pour couper jusqu’au bord avant de la
semelle de la scie sauteuse. Retirer l’insert anti-éclats et remettre
la semelle en position de butée positive 0° avant d’installer
et d’utiliser la lame de coupe à ras. Pour obtenir la meilleure
qualité de coupe, la lame de coupe à ras doit être utilisée dans
la position 0 ou orbitale 1. La lame de coupe à ras ne doit pas
être utilisée pour démarrer la coupe, car elle empêche la semelle
d’être soutenue par la surface de travail. Utiliser les pratiques de
coupe du bois expliquées ci-dessous.
Coupe du bois
Soutenir l’ouvrage correctement à tout moment. Utiliser le
réglage de vitesse le plus élevé pour couper le bois. Ne pas
tenter de mettre l’outil en marche lorsque la lame se trouve
contre le matériau à couper. Cela pourrait faire caler le moteur.
Placer l’avant de la semelle sur le matériau à couper et maintenir
fermement la scie sauteuse contre le bois pendant la coupe.
Ne pas forcer l’outil ; laisser la lame couper à sa propre vitesse.
Lorsque la coupe est terminée, arrêter la scie sauteuse. Laisser
la lame s’immobiliser complètement, puis reposer la scie sur le
côté avant de détacher l’ouvrage.
Interrupteur à gâchette (Fig. A)
Coupe du métal
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains requiert une main sur la poignée
supérieure 16 , et l’autre sur la poignée principale 15 .
Appuyer sur l’interrupteur à gâchette 3 pour mettre la scie
sauteuse en marche.
Pour ralentir et arrêter la scie sauteuse, relâcher la gâchette.
Variateur de vitesse (Fig. E)
La vitesse augmente au fur et à mesure que la gâchette est
enfoncée, mais ne dépasse pas la vitesse maximum de l’outil.
Lorsque la gâchette est relâchée, la vitesse de la lame diminue.
Le bouton de blocage de gâchette 4 doit être enfoncé lorsque
l’outil n’est pas utilisé pour éliminer le risque de démarrage
accidentel.
Coupe
AVERTISSEMENT : la scie sauteuse ne doit pas être
utilisée sans semelle sous peine de graves blessures.
Coupe de poches (Fig. L)
La coupe de poche est une méthode simple pour réaliser une
coupe interne. La scie peut être introduite directement dans
un panneau ou une planche sans percer de trou pilote. Dans
Lors de la coupe de fines tôles de métal, il est conseillé de fixer
un morceau de bois sous la tôle métallique afin d’assurer une
coupe nette sans risque de vibrations ou de déchirement du
métal. Se souvenir d’utiliser toujours une lame plus fine pour
les métaux ferreux (qui possèdent une forte teneur en fer) et
d’utiliser une lame plus grosse pour les métaux non ferreux (qui
ne contiennent pas de fer). Utiliser un réglage de vitesse élevé
pour la découpe des métaux tendres (aluminium, cuivre, laiton,
acier doux, galvanisé, tuyau, tôle de conduite, etc.). Utiliser un
vitesse inférieure pour la découpe des platsiques, des carreaux,
des laminés, des métaux durs et de la fonte.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, relâcher le bouton de
blocage de gâchette et débrancher l’outil du bloc
57
Français
batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou d’installer toute pièce ou tout accessoire. Un
démarrage accidentel peut provoquer des blessures.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
Lubrification
Lubrification du galet-guide (Fig. F)
• Appliquez une goutte d’huile sur le galet-guide 12 à
intervalles réguliers pour éviter les blocages.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Ils comprennent :
-- Guide parallèle DE3241
-- Barre de compas DE3242
-- Adaptateur d’aspiration des poussières 581281-00
-- Déflecteur d’aspiration des poussières 581239-01
-- Insert anti-éclats pour semelle 402140-00
-- Couvercle antirayure pour semelle 581268-00
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
58
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
Italiano
SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA
DCS331, DCS332
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Tipo di batterie
Potenza ergota (max)
Velocità a vuoto
Profondità max. taglio
Profondità di taglio su
legno
alluminio
acciaio
Regolazione dell’angolo di inclinazione
(sx/dx)
Peso (senza blocco batteria)
W
min-1
mm
DCS332
14,4
3/10
Li-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
3/10
Li-Ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
˚
135
25
10
0–45
135
25
10
0–45
kg
2,3
2,3
VDC
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745-2-11
dB(A)
89
89
LPA(livello pressione sonora delle
emissioni)
dB(A)
100
100
LWA(livello potenza sonora)
K(incertezza per il livello sonoro
dB(A)
3,0
3,0
dato)
Durante il taglio di tavole
Valore di emissione delle vibrazioni
ah,B =
Incertezza K =
Durante il taglio di lastre di metallo
Valore di emissione delle vibrazioni
ah,M =
Incertezza K =
m/s2
10,5
10,5
m/s2
3,0
3,0
m/s2
5,5
5,5
m/s2
1,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Seghetto alternativo a batteria
DCS331, DCS332
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
13.04.2017
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
59
Peso
Italiano
Batterie
Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)
Cat #
VDC
Ah
Peso
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
60
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
Italiano
d )
e )
f )
g )
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a ) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
b ) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
L’utilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d’incendio.
c ) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. Il corto
circuito dei terminali della batteria può provocare ustioni
o un incendio.
d ) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
6) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Ulteriori regole di sicurezza per le seghe
da taglio
•
•
•
•
Quando si eseguono operazioni in cui l’utensile di taglio
può entrare in contatto con fili nascosti o con il cavo
elettrico, tenere l’elettroutensile esclusivamente dalle
superfici dell’impugnatura, che sono isolate. Il contatto
con un filo “in tensione” metterà “in tensione” anche le parti
metalliche esposte dello strumento e potrebbe causare uno
shock elettrico all’operatore.
Impiegare morsetti o altri strumenti per fissare il pezzo
da lavorare a una superficie stabile. Tenere il pezzo da
lavorare in mano o contro il proprio corpo è una soluzione
instabile che può far perdere il controllo.
Lasciare che il motore si arresti completamente prima
di rimuovere la lama dalla tacca (la fessura creata dal
taglio). Una lama in movimento potrebbe urtare contro il
pezzo provocando la rottura della lama, danni al pezzo da
lavorare o perdite di controllo e possibili lesioni personali.
Tenere gli organi di comando puliti, asciutti e privi
di olio o grasso. Così facendo sarà possibile migliorare il
controllo dell’apparato.
61
Italiano
•
•
•
Mantenere le lame affilate. Le lame non affilate potrebbero
far deviare o inceppare la sega sotto pressione.
Pulire spesso l’apparato, specialmente dopo un uso
intensivo. La polvere e la sabbia, contenenti particelle
di metallo, spesso si accumulano sulle superfici interne e
potrebbero presentare un pericolo di scosse elettriche.
Non utilizzare questo apparato per periodi di tempo
prolungati. Le vibrazioni generate dall’azione di utilizzo del
presente apparato potrebbero causare lesioni permanenti
alle dita, alle mani e alle braccia. Servirsi di guanti per fornire
un supporto in più e limitare l’esposizione facendo delle
pause frequenti.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
62
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. C)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 2 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 1 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema del
caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse scattare il
Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso, riporre la batteria
agli ioni di litio sul caricatore finché non è completamente
carica.
Montaggio a parete
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
63
Italiano
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o i
fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il pacco
batteria potrebbe rompersi e provocare gravi lesioni
personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
64
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero cadere
facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo europeo
concernente il trasporto stradale internazionale di merci
pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono state
testate conformemente alla sezione 38,3 delle Raccomandazioni
NU sul Manuale di Test e Criteri per il Trasporto di merci
pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Italiano
Trasporto della batteria FLEXVOLT
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso e
Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie
da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle
sono elettricamente scollegate
all’interno del pacco risultando
in 3 batterie con un wattora
più basso (Wh) rispetto a 1
batteria con un wattora superiore. La quantità superiore di
3 batterie con un wattora inferiore può esentare il pacco da
determinate norme di spedizione imposte sulle batterie con
wattora superiore.
Per esempio, la
esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
classificazione di Trasporto e trasporto
Wh potrebbe indicare
3 x 36 Wh, ovvero 3 batterie
di 36 Wh ciascuna. La
classificazione di Utilizzo
Wh potrebbe indicare 108 Wh (1 batteria implicita).
TM
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Solo per uso interno.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
Caricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con
108 Wh).
TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh
(3 batterie di 36 Wh).
Tipo batterie
Il modello DCS332 funziona con batterie da 14,4 volt.
Il modello DCS331 funziona con batterie da 18 volt.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB187,
DCB547. Fare riferimento a Dati Tecnici per
ulteriori informazioni
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Seghetto alternativo cordless
1 Copertura antigraffio della piastra d’appoggio
1 Porta di aspirazione polveri
2 Pacchi batteria (Versione in kit e versione NT)
1 Caricabatteria (Versione in kit e versione NT)
1 Cassetta di trasporto (Versione in kit e versione NT)
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Non toccare con oggetti conduttivi.
65
Italiano
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Posizione del Codice Data
Il codice data, che comprende anche l’anno di fabbricazione, è
stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2017 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A, B, F, J, K)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Pulsante di rilascio della batteria
2 Pacco batteria
3 Interruttore di azionamento
4 Pulsante di blocco del grilletto
5 Leva di sgancio della lama
6 Leva di inclinazione
7 Piastra d’appoggio
8 Leva di azione orbitale
9 Comando dell’aspiratore polveri
10 Copertura antigraffio della piastra d’appoggio
11 Meccanismo di serraggio
12 Rullo di guida
13 Linguetta posteriore
14 Inserto antischeggiatura
15 Impugnatura principale
16 Impugnatura superiore
Utilizzo Previsto
I seghetti alternativi DCS332 e DCS331 sono stati progettati per
applicazioni di taglio professionale di materiali in legno, acciaio,
alluminio, plastica e ceramica in vari cantieri (cantieri edili).
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Queste seghe da traforo per uso industriale sono elettroutensili
professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
66
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, premere il pulsante di blocco del grilletto
e staccare la batteria dalla presa di corrente prima
di eseguire qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori. Un avvio
accidentale potrebbe provocare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. D)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 2 sia completamente carico.
Per installare il pacco batteria
nell’impugnatura dell’apparato
1. Allineare il pacco batteria 2 alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (Fig. D).
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il pacco batteria non
è saldamente posizionato nell’apparato e assicurarsi che non
si disinnesti.
Per rimuovere il pacco batteria
dall’apparato
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 1 ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. D)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante 18 . Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Inserimento e rimozione della lama (Fig. F)
Per inserire una lama
NOTA: questo seghetto alternativo utilizza soltanto lame per
seghetti alternativi con codolo a T.
NOTA: La lama di taglio a filo DT2074 è destinata
esclusivamente all’utilizzo con seghetti alternativi DeWALT
DCS331, DCS332, DW331e DC330.
Italiano
NOTA: durante l’inserimento delle lame di taglio a filo (DT2074),
l’inserto antischeggiatura deve essere rimosso e la piastra di
appoggio deve essere nella posizione di arresto positivo a 0°.
1. Sollevare la leva di rilascio della lama keyless 5 come
indicato in figura F.
2. Inserire la lama con codolo a T nel meccanismo di
fissaggio 11 guidando il bordo posteriore della lama nella
scanalatura dei rulli di guida 12 .
3. Il codolo a T deve trovarsi completamente all’interno del
meccanismo di fissaggio come indicato in Figura F.
4. Rilasciare la leva di sgancio della lama senza chiave.
Per rimuovere una lama
ATTENZIONE: non toccare le lame usate, potrebbero
essere calde. Potrebbero verificarsi lesioni alle persone.
1. Sollevare la leva di sgancio della lama senza chiave 5 .
2. È possibile far uscire la lama scuotendola leggermente.
Per regolare l’azione di taglio, spostare la leva di azione
orbitale 8 tra le quattro posizioni di taglio: 0, 1, 2 e 3. La
posizione 0 è per il taglio diritto. Le posizioni 1, 2 e 3 sono per
il taglio orbitale. L’aggressività del taglio aumenta man mano
che la leva viene regolata da uno a tre, dove tre è il taglio
più aggressivo.
Aspiratore polveri (Fig. I)
L’aspiratore polveri serve per liberare l’area di taglio dai detriti
creati dalla lama.
NOTA: durante il taglio del metallo, spegnere l’aspiratore
polveri in modo tale che i fluidi di taglio non vengano aspirati
via dalla lama.
Per accendere l’aspiratore polveri, far scorrere il comando
dell’aspiratore polveri 9 alla posizione più in alto.
Per spegnere l’aspiratore polveri, far scorrere il comando
dell’aspiratore polveri alla posizione più in basso.
Inclinazione della piastra di appoggio
(Fig. G)
Copertura antigraffio della piastra di
appoggio (Fig. J)
Per sbloccare la piastra di appoggio, tirare la leva di
inclinazione senza chiave 6 di lato.
Per bloccare la piastra di appoggio, spingere nuovamente
la leva di inclinazione senza chiave sotto il corpo del
seghetto alternativo.
La copertura antigraffio della piastra di appoggio 10 deve
essere utilizzata durante il taglio di superfici che si graffiano
facilmente, come le superfici laminate, impiallacciate
o verniciate.
Per montare la copertura antigraffio della piastra di appoggio
10 , posizionare la parte anteriore della piastra di appoggio in
alluminio 7 sul davanti della copertura antigraffio della piastra
di appoggio e abbassare il seghetto alternativo. La copertura
antigraffio della piastra di appoggio si aggancerà saldamente
alla parte posteriore della piastra di appoggio in alluminio.
Per rimuovere la copertura antigraffio della piastra di appoggio,
afferrarla dal fondo e, tenendo le due linguette posteriori 13 ,
rimuovere la copertura antigraffio della piastra di appoggio.
Per inclinare la piastra di appoggio
1. Sbloccare la piastra di appoggio.
2. Far scorrere la piastra di appoggio 7 in avanti per rilasciarla
dalla posizione di arresto positivo a 0°.
3. È possibile inclinare la piastra di appoggio a sinistra o
a destra alle posizioni preimpostate di 15°, 30° e 45°. È
possibile fermare manualmente la piastra di appoggio tra
0° e 45°.
4. Una volta ottenuta l’angolazione di inclinazione desiderata,
fissare la piastra di appoggio in posizione.
Per riportare la piastra di appoggio a 0°
1. Sbloccare la piastra di appoggio.
2. Ruotare la piastra di appoggio 0°.
3. Fa scorrere la piastra di appoggio nuovamente nella
posizione di arresto positivo a 0°.
4. Bloccare la piastra di appoggio.
Azione di taglio – orbitale o diritto (Fig. H)
Questo seghetto alternativo è munito di quattro azioni di
taglio, tre orbitali e uno diritto. L’azione orbitale presenta un
movimento più aggressivo della lama ed è progettato per il
taglio di materiali morbidi, come il legno o la plastica. L’azione
orbitale esegue un taglio più veloce, ma meno uniforme
attraverso il materiale. Nell’azione orbitale, la lama si sposta in
avanti durante la corsa di taglio oltre che con un movimento in
alto e in basso.
NOTA: non tagliare mai metalli o materiali in legno duro con
l’azione orbitale.
Inserto antischeggiatura (Fig. K)
NOTA: non usare l’inserto antischeggiatura con la lama di taglio
a filo.
L’inserto antischeggiatura 14 deve essere utilizzato quando si
tenta di minimizzare gli squarci, specialmente durante il taglio
di superfici impiallacciate o verniciate. L’inserto antischeggiatura
deve essere inserito nella copertura antigraffio della piastra
di appoggio 10 . Se la copertura antigraffio non è utilizzata,
installare l’inserto antischeggiatura nella piastra di appoggio 7 .
Prima del funzionamento
• Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, premere il pulsante di blocco del grilletto
e staccare la batteria dalla presa di corrente prima
67
Italiano
di eseguire qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori. Un avvio
accidentale potrebbe provocare lesioni.
AVVERTENZA: indossare sempre un’opportuna
protezione personale per l’udito. A certe condizioni e
secondo la durata di utilizzo, la rumorosità causata da
questo prodotto può contribuire alla perdita di udito.
AVVERTENZA:
• Verificare che il pezzo in lavorazione sia saldamente
fissato. Togliere chiodi, viti o altri dispositivi di
fissaggio che potrebbero danneggiare la lama
dell’elettroutensile.
• Controllare che sotto il pezzo in lavorazione vi sia
spazio sufficiente per la lama. Non tagliare materiali
che superano la profondità di taglio massima
della lama.
• Impiegare solo lame affilate. Sostituire
immediatamente le lame che risultino danneggiate
o piegate.
• Non mettere mai in funzione l’elettroutensile senza
la lama.
• Per ottenere i migliori risultati, fate avanzare
l’elettroutensile in maniera costante e regolare sul
pezzo in lavorazione. Non esercitare pressioni laterali
sulla lama. Mantenere la lama piatta sul pezzo
di lavorazione. Per il taglio di curve, cerchi o altre
forme arrotondate, spingere leggermente in avanti
l’elettroutensile.
• Prima di rimuovere la lama dal pezzo in lavorazione,
attendere che l’elettroutensile si sia completamente
fermato.Dopo l’impiego la lama può essererovente. Si
eviti pertanto di toccarla.
Corretto posizionamento delle mani
(Fig. A, N)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
Per ottenere una presa corretta, mettere una mano
sull’impugnatura superiore 16 e l’altra sull’impugnatura
principale 15 .
Interruttore di azionamento (Fig. A)
Per mettere in funzione il seghetto alternativo, premere
l’interruttore di azionamento 3 .
Per allentare e fermare il seghetto alternativo, rilasciare
l’interruttore di azionamento.
Velocità variabile (Fig. E)
Man mano che l’interruttore di azionamento viene premuto, i
tagli al minuto continuano ad aumentare, ma senza superare
la velocità massima dell’apparato. I tagli al minuto della lama
diminuiscono man mano che viene rilasciato il grilletto.
68
Il pulsante di blocco del grilletto 4 deve essere innestato
ogniqualvolta l’apparato non è in uso, per eliminare le
probabilità di un avvio accidentale.
Taglio
AVVERTENZA: Il seghetto alternativo non deve essere
utilizzato con la piastra di appoggio rimossa, altrimenti si
potrebbero verificare gravi lesioni personali.
Taglio a tasca (Fig. L)
Il taglio a tasca è un metodo semplice per effettuare un taglio
interno. La sega può essere inserita direttamente in un pannello
o piano senza dover prima praticare un foro di guida o pilota.
Durante il taglio a tasca, misurare la superficie da tagliare e
contrassegnarla chiaramente con una matita. Quindi, inclinare la
lama in avanti finché l’estremità anteriore della base d’appoggio
risulta appoggiata alla superficie di lavoro e la lama libera
la superficie di lavoro con una corsa completa. Accendere
l’apparato e lasciare che raggiunga la massima velocità.
Afferrare la sega saldamente e abbassare lentamente l’estremità
posteriore dell’apparato finché la lama non raggiunge la sua
massima profondità. Tenere la piastra d’appoggio in piano
contro il legno e iniziare a tagliare. Non togliere la lama dal
taglio mentre è ancora in movimento. La lama deve arrestarsi
completamente.
Taglio a filo (Fig. M)
Il taglio a filo è necessario quando bisogna rifinire il taglio fino
a una parete o a un ostacolo, per esempio uno zoccolino. Uno
dei metodi più semplici per realizzare un taglio a filo è con l’uso
di una lama di taglio a filo (DT2074). La lama di taglio a filo
consente di far arrivare il taglio fino all’estremità anteriore della
piastra di appoggio del seghetto alternativo. Rimuovere l’inserto
antischeggiatura e riportare la piastra di appoggio alla posizione
di arresto positivo a 0° prima di installare e utilizzare la lama
di taglio a filo. Per una qualità di taglio ottimale, è necessario
utilizzare la lama di taglio a filo nella posizione orbitale 0 o 1.
La lama di taglio a filo non deve essere utilizzata per iniziare
il taglio siccome la lama di taglio a filo impedisce alla piastra
di appoggio di essere supportata dalla superficie di lavoro.
Utilizzare il metodo per il taglio su legno illustrato di seguito.
Taglio su legno
Sostenere adeguatamente il pezzo da lavorare in qualsiasi
circostanza. Utilizzare l’impostazione della velocità superiore
per il taglio del legno. Non tentare di accendere l’apparato
quando la lama si trova contro il materiale da tagliare. Questo
potrebbe bloccare il motore. Posizionare la parte anteriore
della piastra di appoggio sul materiale da tagliare e tenere la
piastra di appoggio del seghetto alternativo saldamente contro
il legno durante il taglio. Non forzare l’apparato; lasciare che
la lama esegua il taglio alla sua velocità. Una volta terminato il
taglio, spegnere il seghetto alternativo. Lasciare che la lama si
fermi completamente e quindi appoggiarla su un lato prima di
allentare il pezzo.
Taglio su metallo
Nel taglio di metalli a lamina sottile, si consiglia di fissare il legno
al fondo della lamina di metallo; questo assicurerà un taglio
Italiano
pulito senza il rischio di vibrazioni o lacerazioni del metallo.
Ricordarsi sempre di utilizzare una lama più fine per i metalli
ferrosi (quelli con un contenuto elevato di ferro); e di utilizzare
una lama più spessa per i metalli non ferrosi (quelli senza
contenuto di ferro). Utilizzare un’impostazione a velocità elevata
per il taglio di metalli morbidi (alluminio, rame, ottone, metallo
galvanizzato, tubi, lamine di metallo, ecc.). Utilizzare una velocità
più bassa per il taglio di plastica, piastrelle, laminato, metalli
pesanti e ghisa.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, premere il pulsante di blocco del grilletto
e staccare la batteria dalla presa di corrente prima
di eseguire qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori. Un avvio
accidentale potrebbe provocare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Lubrificazione
Lubrificazione del rullo di guida (Fig. F)
• Applicare una goccia d’olio al rullo di guida 12 a intervalli regolari per evitare inceppamenti.
------
DE3242 Ellissografo
581281-00 Adattatore aspirazione polveri
581239-01 Protezione aspirazione polveri
402140-00 Inserto antigraffio della piastra d’appoggio
581268-00 Copertura antigraffio della piastra
d’appoggio
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Sono inclusi:
-- DE3241 Guida parallela
69
Nederlands
SNOERLOZE DECOUPEERZAAG
DCS331, DCS332
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Accutype
Nuttig vermogen (max.)
Toerental, onbelast
Slaglengte
Zaagdiepte in
hout
aluminium
staal
Instelling afschuinhoek (l/r)
Gewicht (zonder accuset)
W
min-1
mm
DCS332
14,4
3/10
Li-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
3/10
Li-Ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
˚
kg
135
25
10
0–45
2,3
135
25
10
0–45
2,3
VDC
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-11.
dB(A)
89
89
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
100
100
LWA(niveau geluidsvermogen)
K(onzekerheid voor het gegeven
dB(A)
3,0
3,0
geluidsniveau)
Bij het zagen van plaatmateriaal
Vibratie-emissiewaarde ah,B =
Onzekerheid K =
Tijdens het zagen van plaatmetaal
Vibratie-emissiewaarde ah,M =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
10,5
3,0
10,5
3,0
m/s2
m/s2
5,5
1,5
5,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
70
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Snoerloze decoupeerzaag
DCS331, DCS332
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
13.04.2017
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
Gewicht
Nederlands
Accu's
Laders/Laadtijden (Minuten)
Cat #
VDC
Ah
Gewicht
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
b )
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
c )
d )
e )
f )
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
71
Nederlands
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Gebruik en Verzorging van
Gereedschap op Accu
a ) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b ) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c ) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d ) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
72
6) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Extra veiligheidsregels voor decoupeerzagen
•
•
Houd het gereedschap vast bij de geïsoleerde
grijpvlakken wanneer u een karwei uitvoert waarbij
het zaaggereedschap in aanraking kan komen met
verborgen snoeren of zijn eigen snoer. Door contact
met een snoer onder spanning zullen blootgestelde metalen
onderdelen van het werktuig ook onder spanning komen te
staan en de gebruiker elektrocuteren.
Gebruik klemmen of een andere praktische methode
om het werkstuk stevig vast te klemmen op een stabiel
werkblad. Het te bewerken object in uw hand of tegen
Nederlands
•
•
•
•
•
uw lichaam houden, is niet stabiel en kan leiden tot verlies
van controle.
Trek het zaagblad pas uit de zaagsnede (de sleuf
die ontstaat door het zagen) als de motor geheel tot
stilstand is gekomen. Een draaiend zaagblad kan tegen het
werkstuk stoten waardoor het zaagblad breekt of het werkstuk
beschadigt of u de controle verliest en mogelijk persoonlijk
letsel oploopt.
Houd handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
U heeft dan een betere controle over het gereedschap.
Houd zaagbladen scherp. Wanneer zaagbladen scherp zijn,
kan dat ertoe leiden dat ze slingeren en onder druk vastlopen.
Maak uw gereedschap vaak schoon, vooral na zwaar
werk. Stof en slijpsel dat metalen deeltjes bevat, zet zich vaak
vast op oppervlakken binnen in het gereedschap en dat zou
kunnen leiden tot een elektrische schok.
Werk niet lange tijd achtereen met dit gereedschap.
Trillingen die worden veroorzaakt door het werken met dit
gereedschap kunnen permanent letsel aan vingers, handen
en armen veroorzaken. Gebruik handschoenen voor het
opvangen van trillingen, las regelmatig een rustperiode in en
werk per dag slechts een beperkte tijd.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
73
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] C)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 2 in de lader, en let er daarbij op dat de accu
geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje (opladen)
knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het laadproces
is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 1 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van de
accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
74
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met de
lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Montage aan de wand
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
Nederlands
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
•
•
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de
lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze niet
past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel kan
ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok of
elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen worden
gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
75
Nederlands
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiksen Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld
zijn van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport Wh voorbeeld van markering met etiket gebruik
en transport
waarde kan 3 x 36 Wh
aangeven, dit betekend 3
batterijen van elk 36 Wh.
De Wh waarde tijdens
gebruik kan 108 Wh
aangeven (1 batterij).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer worden
opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
76
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk worden
vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).
Accutype
De DCS332 werkt op een 14,4 V accu.
De DCS331 werkt op een 18 V accu.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB187, DCB547.
Raadpleeg Technische Gegevens voor meer informatie
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze decoupeerzaag
1Anti-kraszoolbedekking
1Stofpoort
2 Accu’s (Pakket- & NT-versies)
1 Lader (Pakket- & NT-versies)
1 Gereedschapskoffer (Pakket- & NT-versies)
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Nederlands
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Positie Datumcode
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in
de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2017 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A, B, F, J, K)
1
2
3
4
5
6
7
8
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
9 Regelaar stofblazer
Accuvrijgaveknop
10 Anti-kraszoolbedekking
Accu
11 Klemmechanisme
Aan/Uit-schakelaar
12 Geleideroller
Vergrendelknop Aan/Uit
13 Achterste nok
Zaagbladvrijgavehendel
Hendel schuine zaagsnede 14 Anti-splinterinzetstuk
15 Hoofdhandgreep
Zool
16 Bovenhandgreep
Hendel voor rondzagen
Gebruiksdoel
De decoupeerzagen van het type DCS332 en DCS331 zijn
ontworpen voor het professioneel zagen van hout, staal,
aluminium, kunststof en keramisch materiaal op diverse
werklocaties (dat wil zeggen, bouwlocaties).
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze haakse decoupeerzagen voor zware toepassingen zijn
professionele elektrische gereedschappen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
in en maak de accu los voordat u veranderingen
aanbrengt en/of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Wanneer het apparaat per
ongeluk wordt gestart, kan dat letsel tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. D)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 2 volledig oplaadt.
De accu in de handgreep van het
gereedschap installeren
1. Houd de accu tegenover de rails 2 in de handgreep van de
lamp (Afb. D).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit
in het gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 1 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Vermogenmeter (Afb. D)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter 18 in te drukken. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
Zaagblad installeren en verwijderen (Afb. F)
Een zaagblad installeren
OPMERKING: Deze decoupeerzaag gebruikt alleen
decoupeerzaagbladen van het type T-schacht.
OPMERKING: Het zaagblad van het type DT2074 voor zagen
tegen een opstaande kant is alleen bedoeld voor de DeWALT
decoupeerzagen DCS331, DCS332, DW331 en DC330.
OPMERKING: Wanneer u zaagbladen voor zagen tegen
opstaande kant (DT2074) plaatst, moet de anti-splinterinzet
worden verwijderd en moet de zool in de positieve
0°-stopstand staan.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, druk de vergrendelknop Aan/Uit
77
Nederlands
1. Haal de sleutelvrije zaagbladvrijgavehendel 5 omhoog,
zoals in afbeelding F wordt getoond.
2. Steek het T-schachtzaagblad in het klemmechanisme 11 door de achterzijde van het zaagblad in de groef van de
geleidingsrollers 12 te voeren.
3. Det T-schacht moet geheel binnen het klemmechanisme
komen, zoals in afbeelding F wordt getoond.
4. Laat de sleutelvrije zaagbladvrijgavehendel los.
Een zaagblad verwijderen
VOORZICHTIG: Raak zaagbladen die u net hebt gebruikt,
niet aan. Zij kunnen heet zijn. Persoonlijk letsel zou het
gevolg kunnen zijn.
1. Haal de sleutelvrije zaagbladvrijgavehendel 5 omhoog.
2. Het zaagblad valt uit wanneer u een beetje schudt.
De zool schuin zetten (Afb. G)
Ontgrendel de zool door de sleutelvrije hendel voor schuine
zaagsnede 6 naar opzij te trekken.
Vergrendel de zool door de sleutelvrije hendel voor schuine
zaagsnede weer onder de body van de decoupeerzaag te
duwen.
De zool schuin zetten
1. Ontgrendel de zool.
2. Schuif de zool 7 naar voren zodat deze vrijkomt uit de 0°
positieve stoppositie.
3. U kunt de zool naar links en naar rechts schuin zetten in
de standen 15°, 30° en 45°. U kunt de zool met de hand
vastzetten in iedere stand tussen 0° en 45°.
4. Vergrendel de zool op z’n plaats wanneer de gewenste
schuine hoek is bereikt.
De zool weer op 0° zetten
1. Ontgrendel de zool.
2. Draai de zool weer naar 0°.
3. Schuif de zool terug in de 0° positieve stoppositie.
4. Vergrendel de zool.
Zaagwerking – Rond of Recht (Afb. H)
De decoupeerzaag heeft vier zaagfuncties, drie rond en
één recht. De ronde zaagwerking heeft een agressievere
zaagbladbeweging en is ontworpen voor het zagen van zachte
materialen zoals hout en kunststof. De ronde zaagwerking geeft
een snellere zaagbeweging, maar een minder gelijkmatige
zaagsnede door het materiaal. Bij de ronde zaagbeweging
beweegt het zaagblad naar voren tijdens de zaagslag, in
aanvulling op de op- en neergaande beweging.
OPMERKING: Metaal en hardhout moet u nooit rond zagen.
Stel de zaagbeweging af door de hendel voor rondzagen 8 tussen de vier zaagposities te verplaatsen: 0, 1, 2 en 3. Positie 0
is voor recht zagen. Posities 1, 2 en 3 zijn voor rond zagen. De
agressiviteit van de zaagsnede neemt toe naarmate de hendel
wordt verzet van één naar drie, waarbij drie de meest agressieve
zaagsnede is.
78
Stofblazer (Afb. I)
De stofblazer helpt het zaaggebied vrij te maken van zaagsel dat
ontstaat door het zagen.
OPMERKING: Zet de stofblazer uit, wanneer u metaal zaagt,
zodat niet de zaagvloeistoffen worden weggeblazen van
het zaagblad.
U kunt de stofblazer inschakelen door de regelknop van de
stofblazer 9 helemaal naar boven te schuiven.
U kunt de stofblazer uitschakelen door de regelknop van de
stofblazer helemaal naar beneden te schuiven.
Afneembare Anti-kraszoolbedekking (Afb. J)
Gebruik de afneembare anti-kraszoolbedekking 10 wanneer u
oppervlakken zaagt die gemakkelijk krassen, zoals laminaat of
een gevernist of geschilderd oppervlak.
Bevestig de anti-kraszoolbedekking 10 door de voorzijde
van de aluminium zool 7 voor de anti-kraszoolbedekking te
plaatsen en de decoupeerzaag omlaag te brengen. De antikraszoolbedekking zal dan stevig in de achterzijde van de
aluminium zool klikken.
Verwijder de anti-kraszoolbedekking door de antikraszoolbedekking van onderen beet te pakken; neem
de anti-kraszoolbedekking los terwijl u de twee achterste
nokjes 13 vasthoudt.
Anti-splinterinzet (Afb. K)
OPMERKING: Gebruik de anti-splinterinzet niet met het
zaagblad voor zagen tegen opstaande kant.
Gebruik de anti-splinterinzet 14 wanneer u versplintering wilt
voorkomen, vooral wanneer u fineer, laminaat of afgewerkte
oppervlakken, bijvoorbeeld een gelakt oppervlak, wilt zagen.
De anti-splinterinzet moet in de anti-kraszoolbedekking 10 worden geplaatst. Installeer, als u de anti-krasbedekking niet
gebruikt, de anti-splinterinzet in de zool 7 .
Voor gebruik
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, druk de vergrendelknop Aan/Uit
in en maak de accu los voordat u veranderingen
aanbrengt en/of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Wanneer het apparaat per
ongeluk wordt gestart, kan dat letsel tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING: Draag altijd de juiste
gehoorbescherming. Onder sommige omstandigheden
en bij langdurig gebruik kan lawaai van dit product
bijdragen aan gehoorverlies.
WAARSCHUWING:
Nederlands
•
•
•
•
•
•
Zorg ervoor dat alle te bewerken materialen stevig
bevestigd zijn. Verwijder spijkers, schroeven en andere
voorwerpen die het zaagblad kunnen beschadigen.
Controleer of er aan de onderkant van het werkstuk
voldoende ruimte voor het zaagblad is. Zaag geen
materialen die de maximum zaagdiepte van het
zaagblad overschrijden.
Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen. Vervang
beschadigde of verbogen zaagbladen onmiddellijk.
Laat de machine uitsluitend draaien met
gemonteerd zaagblad.
Beweeg de machine tijdens het zagen altijd rustig en
gelijkmatig voort en oefen geen zijdelingse druk op het
zaagblad uit. Zorg ervoor dat de bodemplaat geheel
op het werkstuk rust. Bij het zagen van bogen, cirkels
of andere ronde vormen zeer langzaam duwen.
Verwijder het zaagblad uit het werkstuk wanneer de
machine helemaal stilstaat. Raak het zaagblad niet
aan onmiddellijk na het zagen. Het zaagblad kan erg
heet zijn.
Juiste positie van de handen (Fig. A, N)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand aan
de bovenhandgreep 16 , terwijl u met de andere hand de
hoofdgreep 15 vasthoudt.
Aan/Uit-schakelaar (Afb. A)
U kunt de decoupeerzaag starten door de Aan/Uit-schakelaar 3 in te knijpen.
Als u de decoupeerzaag langzamer wilt laten werken en wilt
laten stoppen, laat u de Aan/Uit-schakelaar los.
Variabele snelheid (Afb. E)
Als u de Aan/Uit-schakelaar indrukt, blijft het aantal slagen
per minuten toenemen, maar de maximumsnelheid van het
gereedschap wordt niet overschreden. Wanneer u de schakelaar
loslaat, neemt het aantal slagen per minuut af.
U moet steeds de vergrendelknop Aan/Uit indrukken 4 wanneer u het gereedschap niet gebruikt, zodat er niet de kans
bestaat dat het gereedschap per ongeluk wordt gestart.
Zagen
WAARSCHUWING: U kunt beter niet met de
decoupeerzaag werken zonder de zool omdat persoonlijk
letsel letsel kan ontstaan.
Insteekzagen (Afb. L)
Insteekzagen is een gemakkelijke methode om een gat te
zagen. U kunt de zaag direct in plaatmateriaal of een plank
steken zonder dat u eerst een gat hoeft te boren. Meet voor
het insteekzagen het oppervalk op dat moet worden gezaagd
en schrijf het duidelijk af met en potlood. Kantel vervolgens
de zaag naar voren tot de voorste rand van de zool op het
werkoppervlak rust en het zaagblad over de gehele slag vrij is
van het werkoppervlak. Schakel het gereedschap in en laat het
op volle snelheid komen. Pak de zaag stevig vast en breng de
achterste rand van het gereedschap langzaam omlaag tot het
zaagblad de volledig diepte bereikt. Houd de zool vlak tegen het
hout en begin te zagen. Haal het zaagblad niet uit de zaagsnede
zolang het nog beweegt. Het zaagblad moet volledig tot
stilstand komen.
Tegen opstaande kant zagen (Afb. M)
Tegen een opstaande kant zagen is nodig wanneer het zagen
eindigt tegen een wand of een obstakel, zoals een dekplaat.
Een van de gemakkelijkste manieren om tegen een opstaande
kant te zagen is een zaagblad voor opstaande kanten (DT2074)
te gebruiken. Het zaagblad voor opstaande kanten geeft het
bereik dat nodig is om helemaal tot de voorste rand van de zool
van de decoupeerzaag te zagen. Verwijder de anti-splinterinzet
en zet de zool terug in de 0° positieve stoppositie voordat u het
zaagblad voor het zagen tegen opstaande kanten installeert en
gebruikt. Voor de beste kwaliteit van de zaagsnede moet u het
zaagblad voor het zagen tegen een opstaande kant in positie 0
of in positie 1 voor rond zagen gebruiken. Het zaagblad voor het
zagen tegen een opstaande kant kan beter niet worden gebruikt
voor het beginnen van de zaagsnede omdat bij dit zaagblad
de zool niet door het werkoppervlak wordt ondersteund. Maak
gebruik van onderstaande praktische aanwijzingen voor het
zagen van hout.
Hout zagen
Geef het werkstuk te allen tijde voldoende ondersteuning.
Gebruik de instelling voor de hogere snelheid voor het zagen
van hout. Zet het gereedschap niet aan wanneer het zaagblad
tegen het te zagen materiaal rust. Hierdoor zou de motor
kunnen vastlopen. Plaats de voorzijde van de zool op het
te zagen materiaal en houd de zool van de decoupeerzaag
stevig tegen het hout. Oefen geen grote kracht uit op het
gereedschap, laat het zaagblad op eigen snelheid z’n werk
doen. Zet de decoupeerzaag uit wanneer de zaagsnede is
voltooid. Laat het zaagblad volledig tot stilstand komen en leg
de zaag opzij voordat u het werkstuk losmaakt.
Metaal zagen
Bij het zagen van dun metalen plaatmateriaal kunt u het beste
hout onder het plaatmateriaal klemmen; hierdoor is een schone
zaagsnede gegarandeerd zonder het risico van trilling of van
scheuren van het metaal. Denk er altijd aan dat u een fijner
zaagblad moet gebruiken voor ferro-metalen (metalen die
een hoog ijzergehalte hebben) en dat u een grover zaagblad
moet gebruiken voor non-ferro-metalen (metalen die geen
ijzer bevatten). Kies een instelling van een hoge snelheid voor
het zagen van zachte metalen (aluminium, koper, messing,
zachtstaal, gegalvaniseerde leidingen, plaatmetaal van buizen,
enz.) Kies een lagere snelheid voor het zagen van kunststoffen,
tegels, laminaat, harde metalen en gietijzer.
79
Nederlands
ONDERHOUD
Bescherming van het milieu
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Smering
Smeren van de geleiderol (Fig. F)
• Breng regelmatig een druppel olie aan op de geleiderol 12 om vastlopen te voorkomen.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Deze omvatten:
-- DE3241 Parallelle geleider
-- DE3242 Afschrijfbalk
-- 581281-00 Stofafzuigadapter
-- 581239-01 Stofafzuigschild
-- 402140-00 Anti-splinterzoolinzet
-- 581268-00 Anti-kraszoolafdekking
80
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
Norsk
BATTERIDREVET STIKKSAG
DCS331, DCS332
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Utgangseffekt (max)
Turtall, ubelastet
Slaglengde
Sagedybde i
tre
aluminium
stål
Justering av avfasingsvinkelen
Vekt (uten batteripakke)
W
min-1
mm
DCS332
14,4
3/10
Li-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
3/10
Li-Ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
˚
kg
135
25
10
0–45
2,3
135
25
10
0–45
2,3
VDC
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-11:
dB(A)
89
89
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
100
100
LWA(lydeffektnivå)
K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A)
3,0
3,0
Ved saging av plater
Vibration emission value ah,B =
Uncertainty K =
Ved kapping av tynnplater
Verdi vibrasjonsutslipp ah,B =
Usikkerhet K =
m/s
m/s2
10,5
3,0
10,5
3,0
m/s2
m/s2
5,5
1,5
5,5
1,5
2
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Maskineridirektiv
Batteridrevet stikksag
DCS331, DCS332
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
13.04.2017
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
81
Vekt
Norsk
Batterier
Ladere/Ladetider (i minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vekt
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
82
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
Norsk
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne
verktøy
a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan føre til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.
b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
c ) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler,
spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d ) Ved hardhendt behandling kan det komme væske
ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll
med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon
eller forbrenninger.
6) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Aytterligere sikkerhetsregler for stikksager
•
•
•
•
•
•
•
Under arbeidsutførelse, hold verktøyet i de isolerte
gripeflatene hvor skjæreverktøyet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller ledningen til selve verktøyet.
Berøring med en strømførende ledning gjør at de eksponerte
metalldelene på verktøyet også blir strømførende, slik at
brukeren får elektrisk støt.
Bruk klemmer eller en annen praktisk metode som
hjelper å stabilisere arbeidet på et stabil bord. Å holde
arbeidstykket du skal arbeide på i hånden eller opp mot
kroppen er ustabilt og kan føre til tap av kontroll.
La motoren stoppe helt før du trekker ut bladet fra
sporet (det utsagede sporet). Et blad i bevegelse kan slå inn
i arbeidsstykket og føre til knekt blad, skade på arbeidsstykket
og mulig personskade.
Hold håndtakene tørre, rene og frie for olje og fett. Dette
gir deg bedre kontroll på verktøyet.
Hold bladene skarpe. Sløve blad kan føre til at sagen svinger
ut eller staller under trykk.
Rengjør verktøyet ofte, spesielt etter tung bruk. Støv og
smuss som inneholder metallpartikler kan ofte samle seg på
innvendige flater og kan føre til fare for elektrisk støt.
Ikke bruk dette verktøyet i lange perioder. Vibrasjon
på grunn av bruken av dette verktøyet kan føre til skader på
fingre, hender og armer. Bruk hansker for å gi ekstra demping,
ta ekstra hvileperioder og begrens daglig bruk.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
83
Norsk
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
•
•
•
•
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
84
•
•
•
•
•
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. C)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn
batteripakken.
2. Sett batteripakken 2 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 1 på
batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg
Norsk
ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta
ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
•
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller
gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på
annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt.
Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
85
Norsk
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i
” UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det
er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk og
transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
batteri. Dersom FLEXVOLTTM-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM-batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved
forsendelse.
I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier
med lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med
høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere
86
watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende
shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer.
Eksemple på merking for bruk og
For eksempel kan
for transport
Wh-spesifikasjonen for
Transport være 3 x 36 Wh,
som betyr 3 batterier på 36
Wh hver. Whspesifikasjonen for USE (bruk) kan være 108 Wh (som betyr
1 batteri).
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Norsk
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige
situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
USE (bruk - uten transporthette). Eksempel: Whspesifikasjonen 108 Wh (1 batteri med 108 Wh).
TRANSPORT (med innebygget transporthette).
Eksempel: Wh- spesifikasjonen betyr 3 x 36 Wh
(3 batterier på 36 Wh hver).
Batteritype
DCS332 bruker en 14,4 volts batteripakke.
DCS331 bruker en 18 volts batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185, DCB546, DCB187, DCB547. Se Tekniske Data
for mer informasjon
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Oppladbar stikksag
1 Anti-ripe skodeksel
1Støvsugertilkobling
2 Batteripakker (Sett- og NT-versjoner)
1 Lader (Sett- og NT-versjoner)
1 Koffert (Sett- og NT-versjoner)
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Datokode plassering
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A, B, F, J, K)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Låseknapp for batteriet
2 Batteripakke
3 Avtrekksbryter
4 Avtrekker-låseknapp
5 Bladlåseknapp
6 Skråvinkel-spake
7 Sko
8 Pendelbevegelse-spake
9 Støvblåser kontroll
10 Anti-ripe skodeksel
11 Klemmemekanisme
12 Styrerulle
13 Bakre knast
14 Anti-splint innlegg
15 Hovedhåndtak
16 Øvre håndtak
Tiltenkt Bruk
DCS332 og DCS331 stikksager er designet for profesjonell
skjæring i treverk, stål, aluminium, plast og keramiske materialer
på diverse arbeidsssteder (f.eks. byggeplasser).
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Disse kraftige stikksagene er profesjonelle el-verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, trykk inn avtrekker-låseknappen og
koble fra batteripakken før du gjør justeringer eller
tar av/setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. D)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 2 er helt
oppladet før bruk.
For å installer batteripakken i verktøyets
håndtak
1. Rett inn batteripakken 2 mot skinnene i håndtaket (Fig. D).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i
verktøyet, pass på at den ikke løsner.
87
Norsk
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets festeknapp 1 og trekk batteriet bestemt ut
av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. D)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen
18 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise
gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
Stilling av skoen tilbake på 0°
1. Lås opp skoen.
2. Roter skoen tilbake til 0°
3. Skyv skoen tilbake til 0° positiv stopposisjonen.
4. Lås skoen.
Skjærebevegelse – pendel eller rett (Fig. H)
Montering og demontering av blad (Fig. F)
Denne stikksagen er utstyrt med fire skjærebevegelser, tre
pendelbevegelser og en rett. Pendelbevegelsen har en mer
aggressiv bladbevegelse og er designet for å skjære i myke
materialer som treverk eller plast. Pendelbevegelsen skjærer
raskere, men med mindre jevnhet på tvers av materialet. Under
pendelbevegelse beveger bladet seg fremover under skjæring i
tillegg til opp- og ned-bevegelsen.
MERK: Metall og hardved skal aldri skjæres i pendelbevegelse.
For å justere skjæremåten, flytt pendelbevegelse-spaken 8 mellom de fire skjæreposisjoner: 0, 1, 2, og 3. Posisjon 0 er rett
skjæring Posisjoner 1, 2, og 3 er skjæring med pendelbevegelse.
Skjærestyrken øker ettersom spaken justeres fra en til tre, og
innstilling tre er den sterkeste.
Montering av blad
Støvblåser (Fig. I)
MERK: Denne stikksagen bruker kun T-skaft stikksagblader.
MERK: DT2074 tett-på skjærebladet er kun til bruk med DeWALT
DCS331, DCS332, DW331 og DC330 stikksager.
MERK: Ved montering av tett-på skjæreblader (DT2074), må
anti-splint innlegget fjernes og skoen må være i 0° positiv
stopposisjonen.
1. Løft den nøkkelfrie bladlåseknappen 5 som vist i figur F.
2. Sett T-skaft bladet inn i klemmemekanismen 11 og styr
bakparten av bladet i styrerullens
renne 12 .
3. T-skaftet må være helt inne i klemmemekanismen som vist
i figur F.
4. Slipp den nøkkelfrie bladlåseknappen.
Demontering av blad
FORSIKTIG: Rør ikke brukte blader, de kan være varme.
Det kan resultere i personskade.
1. Løft den nøkkelfrie bladlåseknappen 5 .
2. Rist litt og bladet detter ut.
Skråstilling av skoen (Fig. G)
For å låse opp skoen, trekk den nøkkelfrie skråvinkel-spaken
6 til side.
For å låse skoen, trykk den nøkkelfrie skråvinkel-spaken tilbake
under stikksagen.
Skråstilling av skoen
1. Lås opp skoen.
2. Skyv skoen 7 fremover for å slippe den fra 0° positiv
stopposisjon.
3. Skoen kan skråstilles til venstre eller høyre og har sperrer på
15°, 30° og 45°. Skoen kan manuelt stoppes på en hvilken
som helst vinkel mellom 0° og 45°.
4. Når ønsket skråvinkel er oppnådd lås skoen på plass.
88
Støvblåseren bidrar til å holde skjæreområdet fri for spon fra
bladet.
MERK: Skru av støvblåseren når det skjæres i metall slik at
skjærevæsken ikke blir blåst vekk fra bladet.
For å skru på støvblåseren skyv støvblåserkontrollen 9 hele
veien opp.
For å skru av støvblåseren skyv støvblåserkontrollen hele
veien ned.
Avtagbar anti-ripe skodeksel (Fig. J)
Anti-ripe skodekselet 10 skal brukes når det skjæres i overflater
som lett blir ripete, som laminat, finerplate og maling.
For å montere anti-ripe skodekselet 10 , plasser fronten av
aluminiumsskoen 7 i fronten av anti-ripe skodekselet og slipp
stikksagen ned. Anti-ripe skodekselet smekker sikkert på plass
bakerst på aluminiumsskoen.
For å demontere anti-ripe skodekselet, ta tak i den fra bunnen.
Hold de to bakre knastene og ta av anti-ripe skodekselet.
Anti-splint innlegg (Fig. K)
MERK: Bruk ikke anti-splint innlegget med flush skjærebladet.
Anti-splint innlegget skal brukes for å minimalisere oppflising,
spesielt ved skjæring i finerplater, laminat og behandlede
overflater som malte flater. Anti-splint innlegget installeres i
anti-ripe skodekselet 10 . Dersom beskyttelsesdekselet ikke
brukes, monter anti-splint innlegget i skoen 7 .
Før maskinen tas i bruk
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
Norsk
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, trykk inn avtrekker-låseknappen og
koble fra batteripakken før du gjør justeringer eller
tar av/setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk alltid riktig hørselsvern. Under visse
omstendigheter og ved langvarig bruk kan støy fra dette
produktet bidra til svekket hørsel.
ADVARSEL:
• Pass på at arbeidsemnet er godt sikret. Fjern
spikre, skruer og andre festeinnretninger som kan
skade bladet.
• Sjekk at det er tilstrekkelig plass for bladet under
arbeidsemnet. Skjær ikke materiell som overstiger
bladets maksimale skjæredybde.
• Bruk bare skarpe blader. Ødelagte eller bøyde blader
skal fjernes øyeblikkelig.
• La aldri maskinen gå uten sagblad.
• For optimale resultater bør maskinen beveges jevnt og
kontinuerlig over arbeidsemnet. Utsett ikke sagbladet
for sidetrykk. Hold sagskoen flatt på arbeidsemnet. Ved
saging av buer, sirkler eller andre runde former, skyves
maskinen forsiktig fremover.
• Vent med å fjerne bladet fra arbeidsemnet til
maskinen har stanset.Etter saging kan bladet være
svært varmt. Ikke ta på det.
Korrekt plassering av hendene (Fig. A, N)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd på det øverste
håndtaket 16 , med den andre hånden på hovedhåndtaket 15 .
Avtrekker-bryter (Fig. A)
For å starte stikksagen klem på avtrekksbryteren 3 .
For å sakne stikksagens fart og stoppe stikksagen, slipp
avtrekksbryteren.
Variabel hastighet (Fig. E)
Ettersom avtrekksbryteren trykkes inn fortsetter antall slag
per minutt å øke, men overskrider ikke verktøyets maksimum
hastighet. Ettersom avtrekksbryteren slippes minskes antall slag
per minutt.
Avtrekker-låseknappen 4 skal alltid være nedtrykt når verktøyet
ikke er i bruk for å unngå muligheten for utilsiktet oppstart.
Skjæring
ADVARSEL: Stikksagen skal ikke brukes med skoen
demontert, ellers kan det oppstå alvorlig personskade.
Lommesaging (Fig. L)
Lommesaging er en enkel måte å skjære innvendig. Sagen kan
settes direkte inn i et panel eller en plate uten først å måtte bore
et styrehull. Ved lommesaging mål overflaten det skal skjæres i
og merk tydelig med en blyant. Deretter vipp sagen forover til
fremre kanten av skoen hviler godt på arbeidsflaten og bladet
er klar av arbeidsflaten gjennom hele slaget. Skru på verktøyet
og la den komme opp i maksimumshastighet. Ta godt grep
om sagen og senk den bakre kanten av verktøyet sakte inntil
bladet oppnår hele sin dybde. Hold skoen flat mot treverket
og begynne å skjære. Fjern ikke bladet fra det utsagede sporet
mens den er fortsatt i bevegelse. Bladet må stoppe helt.
Tett-på saging (Fig. M)
Tett-på saging er nødvendig når det gjøres ferdig kutt opp
mot en vegg eller annet hinder, som beskyttelsesplate. En
av de enkleste måtene å utføre tett-på saging er å bruke et
tett-på sagblad (DT2074). Tett-på sagbladet gir nødvendig
rekkevidde for å sage tee opp til fremre kanten av stikksagskoen.
Fjern anti-splint innlegget og sett skoen tilbake til 0° positiv
stopposisjonen før montering og bruk av tett-på sagbladet.
For beste kvalitet bruk tett-på sagbladet i pendelbevegelse
posisjonen 0 eller 1. Tett-på sagbladet skal ikke brukes til å starte
sagingen siden tett-på bladet hindrer skoen i å bli støttet av
arbeidsflaten. Bruk følgende praksis ved skjæring i treverk.
Saging i treverk
Støtt arbeidsstykket tilstrekkelig til enhver tid. Bruk den høye
hastighetsinnstillingen for saging i treverk. Forsøk ikke å skru
på verktøyet mens bladet hviler mot materialet som det skal
sages i. Dette kan stoppe motoren. Plasser skoen fremre kant på
materialet det skal sages i og hold stikksagen godt mot treverket
under saging. Dytt ikke på verktøyet - la bladet gå i egen
hastighet. Når sagingen er ferdig skru stikksagen av. La bladet
stoppe helt og legg sagen til side før arbeidsstykket løsnes.
Saging i metall
Ved saging i tynne metallplater er det best å klemme fast treverk
under metallplaten. Dette sikrer et rent kutt uten risikoen for
vibrasjon og riving i metallet. Husk alltid å bruke et finere blad
for jernmetaller (for de som har et høyt jern innhold), og bruk et
grovere blad for ikke-jernmetaller (de uten jern innhold). Bruk en
høy hastighetsinnstilling for saging i myke metaller (aluminum,
kobber, messing, ulegert stål, galvanisert rør, tynnplater for
kanaler, osv.). Bruk lavere hastigheter for saging i plast, flis,
laminat, harde metaller og støpejern.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
89
Norsk
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Smøring
Smøring av føringsrullen (Fig. F)
• Drypp en dråpe olje på føringsrullen 12 med jevne
mellomrom for å hindre skjæring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Disse inkluderer:
-- DE3241 Parallellstyring
-- DE3242 Sirkelguide
-- 581281-00 Støvavsugeradapter
-- 581239-01 Støvavsugerdeksel
-- 402140-00 Anti-splint skoinnlegg
-- 581268-00 Anti-ripe skodeksel
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
90
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Português
SERRA DE RECORTES SEM FIO
DCS331, DCS332
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns
dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de
maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Potência de saída (max)
Velocidade em vazio
Curso
Profundidade de corte em
madeira
alumínio
aço
Ajuste do ângulo de bisel (e/d)
Peso (sem bateria)
VCC
W
min-1
mm
mm
mm
˚
kg
DCS332
14,4
3/10
Li-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
3/10
Li-Ion
400
0–3000
26
135
25
10
0–45
2,3
135
25
10
0–45
2,3
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-11:
dB(A)
89
89
LPA(nível de emissão de pressão
sonora)
dB(A)
100
100
LWA(nível de potência acústica)
K(variabilidade do nível acústico
dB(A)
3,0
3,0
indicado)
Para o corte de tábuas
Valor de emissão de vibrações ah,B =
K de variabilidade =
Durante o corte de chapas metálicas
Valor de emissão de vibrações ah,M =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
10,5
3,0
10,5
3,0
m/s2
m/s2
5,5
1,5
5,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às
vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Serra de recortes sem fio
DCS331, DCS332
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
13.04.2017
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
91
Peso
Português
Baterias
Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat.
VCC
Ah
Peso
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
92
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
Português
c )
d )
e )
f )
g )
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Utilização e Manutenção de
Ferramentas com Bateria
a ) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderá criar um risco
de incêndio se for utilizado para carregar outras baterias.
b ) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilização de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c ) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d ) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do líquido da bateria; evite o contacto com
este líquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido derramado da
bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
6) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Regras de segurança adicionais para serras
de recorte
•
Quando realizar uma operação em que a ferramenta de
corte possa entrar em contacto com fios escondidos ou
93
Português
•
•
•
•
•
•
com o seu próprio cabo eléctrico, segure a ferramenta
eléctrica pelas superfícies do punho isoladas. O contacto
com um fio condutor também pode carregar partes metálicas
expostas da ferramenta e provocar um choque no operador.
Utilize grampos ou outro método prático para fixar e
apoiar a peça de trabalho numa plataforma estável.
Segurar a ferramenta com as mãos ou contra o corpo é
instável e pode resultar na perda de controlo.
Deixe o motor parar por completo antes de retirar a
lâmina do traçado de corte (a ranhura criada pelo
corte). O contacto com a peça pode partir a lâmina, danificar
a peça ou causar perda de controlo e possíveis lesões pessoais.
Mantenha as pegas secas, limpas e sem óleo ou massa
lubrificante. Isto permite um melhor controlo da ferramenta.
Mantenha as lâminas afiadas. Se as lâminas estiverem
embotadas, a serra pode mudar de direcção ou bloquear
sob pressão.
Deve limpar a ferramenta com frequência,
especialmente se a utilizar muitas vezes. Verifica-se
frequentemente a acumulação de poeira ou areia que contém
partículas metálicas, o que pode causar um choque eléctrico.
Não utilize esta ferramenta durante longos períodos de
tempo. A vibração causada pela utilização desta ferramenta
pode causar lesões permanentes nos dedos, mãos e braços.
Use luvas para uma maior protecção, faça pausas frequentes
e limite a utilização diária da ferramenta.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
94
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
• Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. C)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 2 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 1 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema
de protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer,
coloque a bateria de iões de lítio no carregador até ficar
totalmente carregada.
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
95
Português
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
96
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
•
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
Português
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização e
transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de
18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLTTM está instalada num equipamento de 54 V ou de
108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria de
54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na
bateria FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.
No modo Transporte, os conjuntos
de células são desligados
electricamente da bateria, o que
dá origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar
a bateria de determinadas regras de transporte impostas às
baterias de watt-hora de maior capacidade.
Por exemplo, a classificação Exemplo de marca de etiqueta de utilização
Wh (watt-hora) de
e transporte
transporte pode indicar 3 x
36 Wh, o que significa 3
pilhas de 36 Wh cada. A
classificação de Wh de
utilização pode indicar 108 Wh (é necessário utilizar 1 pilha).
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local fresco,
seco e afastado do carregador para obter os melhores
resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente quaisquer cabos
M
danificados.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
Carregue as baterias da DeWALT apenas com os
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Não queime a bateria.
UTILIZAÇÃO (sem bolsa de transporte). Exemplo:
a classificação de Wh indica 108 Wh (1 pilha com
108 Wh).
TRANSPORTE (com bolsa de transporte
incorporada). Exemplo: a classificação de Wh indica
3 x 36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
Tipo de bateria
O modelo DCS332 funciona com uma bateria de 14,4 volts.
O modelo DCS331 funciona com uma bateria de 18 volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
97
Português
DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB187, DCB547. Consulte
os Dados Técnicos para obter mais informações
15 Pega principal
Conteúdo da embalagem
Utilização Adequada
A embalagem contém:
1 Serra de vaivém sem fio
1 Cobertura da base de apoio contra riscos
1 Porta de serradura
2 Pilhas (Versões com kit e NT)
1 Carregador (Versões com kit e NT)
1 Caixa de ferramentas (Versões com kit e NT)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Posição do Código de data
O código de data, o qual também inclui o ano de fabrico, está
impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2017 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A, B, F, J, K)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Patilha de libertação das pilhas
2 Pilha
3 Interruptor de accionamento
4 Botão de bloqueio de accionamento
5 Alavanca de libertação da lâmina
6 Manivela de inclinação
7 Base
8 Alavanca de acção orbital
9 Comando do soprador de serradura
10 Cobertura da base de apoio contra riscos
11 Mecanismo de fixação
12 Rolo de direcção
13 Patilha traseira
14 Inserção contra fragmentos
98
16 Pega superior
As serras de vaivém DCS332 e DCS331 foram concebidas para o
corte profissional de madeira, aço, alumínio, plástico e material
cerâmico em vários locais de trabalho (ou seja, estaleiros).
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas serras de recorte para utilização intensiva são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
prima o botão de bloqueio de accionamento e
desligue a pilha antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos complementares
ou acessórios. Um arranque acidental pode
causar lesões.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. D)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 2 está totalmente carregada antes de a utilizar.
Instalar a bateria na pega da ferramenta
1. Alinhe a bateria 2 com as calhas que se encontram dentro
da pega da ferramenta (Fig. D).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a bateria ficar
totalmente encaixada na ferramenta e certifique-se de que
não se solta.
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação da bateria 1 e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. D)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível 18 . Uma combinação dos três indicadores
Português
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nível da carga
restante. Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite
utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Instalação e remoção da lâmina (Fig. F)
Instalar uma lâmina
NOTA: Esta serra de vaivém utiliza apenas lâminas de serra
vaivém com haste em T.
NOTA: A lâmina de corte rente DT2074 foi concebida para
utilização apenas com as serras de vaivém DeWALT DCS331,
DCS332, DW331 e DC330.
NOTA: Quando instalar lâminas de corte rente (DT2074), a
inserção contra fragmentos deve ser removida e a base deve
estar na posição de paragem positiva de 0°.
1. Levante a alavanca de libertação da lâmina sem chave 5 ,
como indicado na figura F.
2. Insira a lâmina com a forma de haste em T no mecanismo
de fixação 11 , orientando a parte de trás da lâmina para
dentro da ranhura dos rolos de orientação 12 .
3. A haste em T deve estar totalmente inserida dentro do
mecanismo de fixação, tal como indicado na Figura F.
4. Liberte a alavanca de libertação da lâmina sem chave.
Remover uma lâmina
CUIDADO: Não toque nas lâminas usadas, podem estar
quentes. Podem ocorrer lesões pessoais.
1. Levante a alavanca de libertação da lâmina sem chave 5 .
2. A lâmina pode cair com um ligeiro movimento.
Inclinar a base (Fig. G)
Para desbloquear a base, puxe a alavanca de inclinação sem
chave 6 para o lado.
Para bloquear a base, empurre a alavanca de inclinação sem
chave debaixo do corpo da serra de vaivém.
Inclinar a base
1. Desbloqueie a base.
2. Deslize a base 7 para a frente para a libertar da posição de
paragem positiva de 0°.
3. A base pode ser inclinada para a esquerda ou direita e tem
mecanismos de paragem a um ângulo de 15°, 30° e 45°. A
base pode ser parada manualmente em qualquer grau entre
0° e 45°.
4. Quando atingir o ângulo em bisel pretendido, bloqueie a
base no respectivo local.
Para repor a base para 0°
1. Desbloqueie a base.
2. Rode a base de novo para 0°
3. Deslize a base de novo para a posição de paragem positiva
de 0°.
4. Bloqueie a base.
Acção de corte – Orbital ou a direito (Fig. H)
A serra de vaivém está equipada com quatro acções de corte,
três orbitais e uma a direito. A acção orbital tem um movimento
de lâmina mais agressivo e foi concebida para o corte de
materiais macios, como madeira ou plástico. A acção orbital
permite um corte mais rápido, mas através de um corte menos
suave ao longo do material. No modo de acção orbital, a lâmina
avança durante o curso de corte, além do movimento para cima
e para baixo.
NOTA: os metais ou madeiras duras nunca devem ser cortados
no modo de acção orbital.
Para ajustar a acção de corte, mova a alavanca de acção
orbital 8 entre as quatro posições de corte: 0, 1, 2 e 3. A posição
0 é para corte a direito. As posições 1, 2 e 3 são para corte
orbital. A força do corte aumenta à medida que a alavanca é
ajustada de um para três, em que três é o corte mais agressivo.
Soprador de serradura (Fig. I)
O soprador de serradura ajuda a desimpedir a área de corte dos
resíduos criados pela lâmina.
NOTA: Quando cortar metal, desligue o soprador de serradura
para que os fluidos de corte não sejam soprados pela lâmina.
Para ligar o soprador de serradura, deslize o comando do
soprador de serradura 9 totalmente para cima.
Para desligar o soprador de serradura, deslize o comando do
soprador de serradura totalmente para baixo.
Cobertura da base contra riscos amovível
(Fig. J)
A cobertura da base contra riscos 10 deve ser utilizada para o
corte fácil de superfícies de corte que se risquem facilmente, tais
como laminado, verniz ou tinta.
Para montar a cobertura da base contra riscos 10 , coloque
a parte da frente da base de alumínio 7 na parte da frente
da cobertura da base anti-riscos e baixe a serra de vaivém. A
cobertura da base contra riscos irá encaixar com firmeza na
parte de trás da base de alumínio.
Para retirar a cobertura da base contra riscos, agarre na
cobertura da base anti-riscos na parte inferior; segure pelas duas
patilhas traseiras 13 e retire a cobertura da base contra riscos.
Inserção contra fragmentos (Fig. K)
NOTA: Não utilize a inserção contra fragmentos com a lâmina
de corte rente.
A inserção contra fragmentos 14 deve ser utilizada quando
tentar minimizar o desgaste, especialmente durante o corte
de verniz, laminado ou superfícies com acabamento, tais
como tinta. A inserção contra fragmentos deve ser instalada
na cobertura da base contra riscos 10 . Se a cobertura sem
marca não for utilizada, instale a inserção contra fragmentos na
base 7 .
99
Português
Antes da operação
• Certifique-se de que a bateria está (completamente)
carregada.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
prima o botão de bloqueio do gatilho e desligue
a pilha antes de efectuar quaisquer ajustes ou de
retirar/instalar dispositivos complementares ou
acessórios. Um arranque acidental pode causar lesões.
ATENÇÃO: Use sempre protecção auditiva individual
adequada. Sob determinadas condições e duração de
utilização, o ruído desta máquina poderá contribuir para
a perda de audição.
ATENÇÃO:
• Assegure-se que a peça a cortar está bem presa.
Remova pregos, parafusos e outros dispositivos de
bloqueio que possam danificar a lâmina.
• Verifique se há espaço suficiente para a lâmina por
baixo da peça de trabalho. Não corte os materiais que
excedam a profundidade máxima de corte da lâmin
• Use sómente lâminas afiadas. Lâminas danificadas ou
dobradas devem ser substituídas imediatamente.
• Nunca coloque em funcionamento a ferramenta sem
a lâmina.
• Para optimizar os resultados, accione a ferramenta
gradual e constantemente sobre a peça. Não efectue
pressões laterais na lâmina. Mantenha a base
achatada sobre a peça a cortar. Para o corte de
curvas, círculos ou outras superfícies arredondadas,
empurre a ferramenta ligeiramente para frente.
• Espere até que a ferramenta tenha parado de
funcionar antes de remover a lâmina da peça
trabalhada. Depois de serrar a lâmina pode estar
quente. Não toque.
Posição correcta das mãos (Fig. A, N)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar o punho
superior 16 com uma mão e o punho principal 15 com
a outra.
Interruptor de activação (Fig. A)
Para ligar a serra de vaivém, prima o interruptor de activação 3 .
Para abrandar e parar a serra de vaivém, liberte o interruptor
de activação.
100
Velocidade variável (Fig. E)
À medida que o interruptor de activação é premido, os cursos
por minuto continuam a aumentar, mas não excedem a
velocidade máxima da ferramenta. À medida que o gatilho é
libertado, o número de cursos por minuto da lâmina diminuem.
Deve premir o botão de bloqueio de accionamento 4 sempre
que a ferramenta não estiver a ser utilizada para eliminar a
probabilidade de arranque acidental.
Corte
ATENÇÃO: a serra de vaivém não deve ser utilizada
com a base removida, caso contrário podem ocorrer
ferimentos graves.
Corte ligeiro (Fig. L)
Um corte ligeiro é uma maneira fácil de fazer um corte interno.
A serra pode ser inserida directamente num painel ou tábua
sem ter de fazer primeiro um furo inicial ou piloto. Para
fazer um corte ligeiro, meça a superfície a cortar e assinale-a
claramente com um lápis. Em seguida, incline a serra para
a frente até a extremidade dianteira da base de apoio ficar
assente com firmeza sobre a superfície de trabalho e a lâmina
cortar a superfície de trabalho com um curso máximo. Ligue a
ferramenta e aguarde até atingir a velocidade máxima. Agarre a
serra com firmeza e baixe a extremidade traseira da ferramenta
até a lâmina atingir a profundidade completa. Segure na base
contra a madeira e inicie o corte. Não retire a lâmina enquanto
esta estiver em movimento. A lâmina deve parar por completo.
Corte rente (Fig. M)
O corte rente é necessário quando efectua acabamentos de
corte em paredes ou obstáculos, tais como uma superfície
lavável. Uma das maneiras mais fáceis de efectuar um corte
rente é utilizar uma lâmina de corte rente (DT2074). A lâmina de
corte rente permite a profundidade necessária para fazer cortes
até à extremidade frontal da base da serra de vaivém. Retire a
inserção contra fragmentos e volte a colocar a base na posição
de paragem positiva de 0° antes de instalar e utilizar a lâmina de
corte rente. Para obter a melhor qualidade de corte, deve utilizar
a lâmina de corte rente na posição orbital 0 ou 1. A lâmina de
corte rente não deve ser utilizada para iniciar o corte, porque
impede que a base seja apoiada pela superfície de trabalho.
Utilize as práticas de corte de madeira explicadas abaixo.
Corte de madeira
Apoie sempre a peça de trabalho de maneira adequada.
Utilize a definição de velocidade mais elevada para o corte de
madeira. Não tente ligar a ferramenta quando a lâmina estiver
em contacto com o material a cortar. O motor pode bloquear.
Coloque a parte da frente da base sobre o material a cortar
e segure na base da serra de vaivém com firmeza contra a
madeira durante o corte. Não force a ferramenta; deixe a lâmina
fazer o corte à sua própria velocidade. Quando terminar o corte,
desligue a serra de vaivém. Aguarde até que a lâmina pare por
completo e depois coloque a serra de lado antes de libertar a
peça de trabalho.
Português
Corte de metal
Quando cortar chapas metálicas de espessura fina, é
aconselhável fixar a madeira na parte inferior da chapa metálica;
isto garante um corte preciso sem o risco de vibração ou
rompimento do metal. Deve sempre utilizar uma lâmina mais
fina para metais ferrosos (com elevado teor de ferro); e utilizar
uma lâmina mais grossa para metais não ferrosos (sem teor
de ferro). Utilize uma definição de velocidade elevada para o
corte de metais macios (alumínio, cobre, latão, aço macio, tubo
galvanizado, folhas de metal de canalizações, etc.). Utilize uma
velocidade mais reduzida para cortar plástico, tijolo, laminado,
metais duros e ferro fundido.
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Estes incluem:
-- Guia paralela DE3241
-- Guia de corte em círculo DE3242
-- Adaptador de extracção de serradura 581281-00
-- Cobertura de extracção de poeiras 581239-01
-- Inserção da base contra fragmentos 402140-00
-- Cobertura da base contra riscos 581268-00
MANUTENÇÃO
Proteger o meio ambiente
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Lubrificação
Lubrificar o rolo guia (Fig. F)
• Aplique uma gota de óleo no rolo guia 12 a intervalos
regulares para evitar que encrave.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
101
Suomi
AKKUKÄYTTÖINEN KUVIOSAHA
DCS331, DCS332
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Luovutusteha (max)
Kuormittamaton kierrosnopeus
Iskun pituus
Leikkaussyvyys
puu
alumiini
teräs
Vinokulman säätäminen (v/o)
Paino (ilman akkupakkausta)
W
min-1
mm
DCS332
14,4
3/10
Li-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
3/10
Li-Ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
˚
kg
135
25
10
0–45
2,3
135
25
10
0–45
2,3
VDC
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-11
mukaisesti:
dB(A)
89
89
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
100
100
LWA(äänitehotaso)
K (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A)
3,0
3,0
Levyä sahatessa
Tärinäpäästöarvo ah,B =
Vaihtelu K =
Peltiä leikatessa
Tärinäpäästöarvo ah,M =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
10,5
3,0
10,5
3,0
m/s2
m/s2
5,5
1,5
5,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
102
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Konedirektiivi
Akkukäyttöinen kuviosaha
DCS331, DCS332
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
13.04.2017
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Paino
Suomi
Akkua
Laturit/Latausajat (minuutteina)
Kat. #
VDC
Ah
Paino
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
103
Suomi
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman.
104
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Kuviosahojen lisäturvaohjeet
•
•
•
•
•
•
•
Pidä työskentelyn aikana kiinni ainoastaan
moottorityökalun eristetyistä tarttumapinnoista, jos
leikkaava lisävaruste voi joutua kosketuksiin piilossa
olevan sähköjohdon tai laitteen oman johdon kanssa.
Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee myös työkalun
näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat
sähköiskun työkalun käyttäjälle.
Kiinnitä työstettävä kappale ruuvipuristimilla
tai muulla sopivalla tavalla vakaaseen alustaan.
Työstettävän kappaleen pitäminen käsissä tai kehoa vasten
on epävakaata ja saattaa johtaa hallinnan menetykseen.
Anna moottorin pysähtyä kokonaan ennen kuin vedät
terän uurroksesta (leikkauksen muodostama aukko).
Liikkuvan terän siirtäminen voi aiheuttaa terän rikkoutumisen,
työkappaleen vahingoittumisen tai hallinnan menetyksen ja
mahdollisen henkilövahingon.
Pidä kahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja
rasvattomina. Tämä mahdollistaa työkalun paremman
hallinnan.
Pidä terät terävinä. Tylsät terät voivat aiheuttaa sahan
yllättävän kääntymisen tai sakkaamisen paineen alla.
Puhdista työkalu usein, erityisesti vaativan käytön
jälkeen. Pöly ja metallipartikkeleita sisältävä hiomaaine kerääntyvät usein sisäpinnoille ja voivat luoda
sähköiskun vaaran.
Älä käytä tätä työkalua pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti.
Työkalun käytön aiheuttama tärinä voi aiheuttaa sormien,
käsien ja käsivarsien pysyvän vaurion. Käytä käsineitä
tarjoamaan lisäpehmustetta, pidä usein taukoja ja rajoita
päivittäistä käyttöä.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Suomi
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] C)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun
paikoilleen.
2. Aseta akku 2 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 1 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa
latausta.
105
Suomi
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys on
tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein tai
jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa vieraita
esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
106
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö
saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen
vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys
lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
Suomi
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan
vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien
mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvo voi
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
esimerkiksi ilmoittaa 3 x 36 merkinnästä
Wh, toisin sanoen kolme 36
Wh:n paristoa. Käytön
Wh-arvo voi ilmoittaa
108 Wh (koskee yhtä
paristoa).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti
laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä
tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla).
Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36
Wh:n paristoa).
Akun Tyyppi
DCS332 toimii 14,4 voltin akulla.
107
Suomi
DCS331 toimii 18 voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185, DCB546, DCB187, DCB547. Katso lisätietoja
kohdasta Tekniset tiedot
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Langaton kuviosaha
1 Naarmusuojalla varustettu sahausjalka
1Pölynpoistoportti
2 Akkua (Sarja- & NT-versiot)
1 Laturi (Sarja- & NT-versiot)
1 Säilytyskotelo (Sarja- & NT-versiot)
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Päivämääräkoodin Sijainti
Päivämääräkoodi on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2017 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (kuva A, B, F, J, K)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Akun vapautuspainike
2 Akku
3 Liipaisukytkin
4 Liipaisimen lukituspainike
5 Terän vapautusvipu
6 Viistevipu
7 Kenkä
8 Kiertovipu
9 Pölypuhaltimen säädin
10 Naarmusuojalla varustettu sahausjalka
11 Kiinnitysmekanismi
12 Ohjainrulla
13 Takakieleke
108
14 Murusuoja
15 Pääkahva
16 Yläkahva
Käyttötarkoitus
DCS332- ja DCS331-kuviosahat on suunniteltu ammattimaiseen
puun, teräksen, alumiinin, muovin ja keramiikan leikkaamiseen
eri työympäristöissä (ts. rakennuskohteissa).
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä tehokkaat kuviosahat ovat ammattilaisten
moottorityökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi paina liipaisimen lukituspainiketta
ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (kuva D)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 2 on ladattu täyteen.
Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan
1. Kohdista akku 2 kahvan sisällä oleviin kiskoihin (kuva D).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina akun vapautuspainiketta 1 ja vedä akku ulos
työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva D)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta 18 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
Suomi
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Terän asentaminen ja poistaminen (Kuva F)
Terän asentaminen
HUOMAA: Tähän kuviosahaan sopivat vain T-karan
kuviosahan terät.
HUOMAA: Umpinaisen leikkauksen DT2074-terä sopii vain
DeWALT DCS331, DCS332, DW331 ja DC330 -kuviosahoihin.
HUOMAA: Kun asennat tasaisia teriä (DT2074), murusuoja tulee
poistaa ja kenkä on oltava 0° positiivisessa pysäytysasennossa.
1. Nosta avaimetonta terän vapautusvipua 5 kuvan F mukaisesti.
2. Laita T-karan terä kiinnitysmekanismiin 11 ohjaamalla terän
selkä ohjainrullien 12 uraan.
3. T-karan on oltava kokonaan kiinnitysmekanismin sisällä
kuvan F mukaisesti.
4. Vapauta avaimeton terän vapautusvipu.
Terän irrottaminen
HUOMIO: Älä kosketa käytettyihin teriin, ne voivat olla
kuumia. Se voi aiheuttaa henkilövahingon.
1. Nosta avaimeton terän vapautusvipu 5 .
2. Terä putoaa pois, kun ravistat laitetta kevyesti.
Kengän viisteytys (Kuva G)
Vapauta kenkä vetämällä avaimeton viistevipu 6 sivuun.
Lukitse kenkä painamalla avaimeton viistevipu takaisin
kuviosahan rungon alapuolelle.
Kengän viisteytys
1. Vapauta kenkä.
2. Liu’uta kenkää 7 eteenpäin sen vapauttamiseksi 0°
positiivisesta pysäytysasennosta.
3. Kenkä voidaan viisteyttää vasemmalle tai oikealle ja
sen lukituskohdat ovat 15°, 30° ja 45°. Kenkä voidaan
manuaalisesti pysäyttää mihin tahansa kulmaan välillä
0° - 45°.
4. Kun haluttu viistekulma on saavutettu, lukitse
kenkä paikoilleen.
Kengän asettaminen takaisin asentoon 0°
1. Vapauta kenkä.
2. Kierrä kenkä takaisin asentoon 0°.
3. Liu’uta kenkä takaisin 0° positiiviseen pysäytysasentoon.
4. Lukitse kenkä.
Leikkaaminen – Kiertävä tai suora (Kuva H)
Tässä kuviosahassa on neljä leikkaustoimintoa, kolme kiertävää
ja yksi suora. Kiertoleikkauksessa on voimakkaampi terän liike
ja se on tarkoitettu pehmeiden materiaalien, kuten puun tai
muovin, leikkaamiseen. Kiertotoiminto leikkaa nopeammin,
mutta leikkaustulos ei ole yhtä tasainen. Kiertotoiminnossa
terä liikkuu eteenpäin leikkaussykäyksen aikana ylä- ja
alaliikkeen lisäksi.
HUOMAA: Metallia tai kovaa puuta ei saa koskaan leikata
kiertotoiminnolla.
Leikkaustoiminnon säätämiseksi kiertovipua 8 tulee siirtää
neljän leikkausasennon välillä: 0, 1, 2, ja 3. Asento 0 on suora
leikkaus. Asennot 1, 2, ja 3 ovat kiertotoimintoja. Leikkauksen
voimakkuus lisääntyy, kun vipua säädetään yhdestä kolmeen.
Asento 3 on voimakkain leikkaus.
Pölypuhallin (Kuva I)
Pölypuhallin auttaa puhdistamaan leikkausalueen terän
tuottamilta jäämiltä.
HUOMAA: Metallia leikatessa pölypuhallin tulee kytkeä pois
päältä niin, etteivät leikkausnesteet siirry pois terästä.
Pölypuhallin voidaan kytkeä päälle liu’uttamalla pölypuhalitimen
säädin 9 kokonaan yläasentoon.
Pölypuhallin voidaan kytkeä pois päältä liu’uttamalla
pölypuhalitimen säädin kokonaan ala-asentoon.
Irrotettava naarmuuntumisen estävä
kenkäsuoja (Kuva J)
Naarmuuntumisen estävää kenkäsuojaa 10 tulee käyttää
helposti naarmuuntuvia pintoja leikatessa, kuten laminaattia,
vaneria tai maalia leikatessa.
Kiinnitä naarmuuntumisen estävä kenkäsuoja 10 asettamalla alumiinikengän 7 etuosa naarmuuntumisen
estävän kenkäsuojan etuosaan ja laskemalla kuviosaha.
Naarmuuntumisen estävä kenkäsuoja napsahtaa paikoilleen
alumiinikengän takaosaan.
Poista naarmuuntumisen estävä kenkäsuoja tarttumalla
naarmuuntumisen estävään kenkäsuojaan alaosasta,
pitämällä sitä kahdesta takakielekkeestä 13 ja poistamalla
naarmuuntumisen estävän kenkäsuojan.
Murusuoja (Kuva K)
HUOMAA: Älä käytä murusuojaa tasaisen leikkausterän kanssa.
Murusuojaa 14 tulee käyttää vain minimoidessa repeytymät,
erityisesti vaneria, laminaattia tai pintakäsiteltyjä pintoja,
kuten maalipintoja leikatessa. Murusuoja tulee asentaa
naarmuuntumisen estävään kenkäsuojaan 10 . Jos suojaa ei
käytetä, asenna murusuoja kenkään 7 .
Ennen käyttämistä
• Varmista, että akut ovat (täyteen)
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi paina liipaisimen lukituspainiketta
ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
109
Suomi
VAROITUS: Käytä aina kunnollisia, henkilökohtaisia
kuulosuojia. Joissakin olosuhteissa ja pitkittyneen käytön
aikana laitteen melu voi vaikuttaa kuulon menetykseen.
VAROITUS:
• Varmista että työkappale on kiinnitetty kunnolla
paikalleen. Poista naulat, ruuvit yms. kiinnittimet
työkappaleesta, koska ne voivat vahingoittaa terää.
• Varmista, että terälle on tarpeeksi tilaa työkappaleen
alla. Älä leikkaa materiaaleja, jotka ylittävät terän
suurimman leikkuusyvyyden.
• Käytä vain teräviä teriä. Vaurioituneet tai taipuneet
sahanterät on poistettava välittömästi.
• Älä käytä konetta ilman sahanterää.
• Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sahaa
työstökappaletta tasaisesti ja rauhallisesti. Älä
käytä sivusuuntaista työntövoimaa terään. Pidä
sahausjalka tasaisesti työstökappaleessa. Kun sahaat
kaaria, ympyröitä tai muita pyöreitä muotoja, työnnä
sahaa kevyesti.
• Anna koneen pysähtyä täydellisesti ennen kuin irrotat
terän työkappaleesta. Sahauksen jälkeen terä voi olla
kuuma. Älä kosketa sitä heti.
Käsien oikea asento (Kuva A, N)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut yläkahvaan 16 yhdellä
kädellä ja toisella kädellä pääkahvaan 15 .
Liipaisukytkin (Kuva A)
Käynnistä kuviosaha painamalla liipaisukytkintä 3 .
Hidasta ja pysäytä kuviosaha vapauttamalla liipaisukytkin.
Säädettävä nopeus (Kuva E)
Kun liipaisukytkintä painetaan, sykäykset minuuttia
kohti lisääntyvät, mutta eivät kuitenkaan ylitä työkalun
maksiminopeutta. Kun kytkin vapautetaan, terän sykäykset
minuuttia kohti vähenevät.
Liipaisimen lukituspainiketta 4 tulee painaa, kun työkalua ei
käytetä ja sen käynnistyminen vahingossa halutaan estää.
Leikkaaminen
VAROITUS: Kuviosahaa ei saa käyttää kengän ollessa
pois paikoiltaan, muutoin voi tapahtua vakavia
henkilövahinkoja.
Taskuleikkaus (Kuva L)
Taskuleikkaus on helppo tapa suoritta sisäleikkaus. Saha voidaan
asettaa suoraan paneeliin tai levyyn poraamatta ensin suuntaustai ohjausreikää. Taskuleikkauksessa tulee leikattava pinta mitata
ja merkitä selkeästi kynällä. Kallista sitten sahaa eteenpäin,
kunnes kengän etureuna on työstettävää pintaa vasten ja terä
läpäisee kokonaan työstökappaleen sykäyksen aikana. Kytke
työkalu päälle ja anna sen saavuttaa maksiminopeus. Tartu
110
sahaan hyvällä otteella ja laske sen takareunaa hitaasti, kunnes
terä saavuttaa koko syvyyden. Pidä kenkää tasaisesti puuta
vasten ja aloita leikkaaminen. Älä poista terää leikkauksesta sen
ollessa edelleen liikkeessä. Terän on pysähdyttävä kokonaan.
Umpinaisen kohteen leikkaaminen
(Kuva M)
Umpinaisen kohteen leikkaus on tarpeen viimeistellessä
seinän tai esteen leikkauksia, kuten takakuorta viimeistellessä.
Yksi helpoimmista tavoista leikata umpinaista kohdetta on
käyttää umpinaisen leikkauksen terää (DT2074). Umpinaisen
leikkauksen terä tarjoaa vaaditun ulottuvuuden kuviosahan
kengän etuosassa leikkaamiseksi. Poista murusuoja ja palauta
kenkä 0° positiiviseen pysäytysasentoon ennen umpinaisen
leikkausterän asentamista ja käyttämistä. Parhaan tuloksen
saavuttamiseksi umpinaisen leikkauksen terää tulee käyttää
0 tai 1 kiertoasetuksessa. Umpinaisen leikkauksen terää ei saa
käyttää leikkauksen aloittamiseen, koska umpinaisen leikkauksen
terä estää työkappaleen tarjoaman tuen kengälle. Käytä puun
leikkausmenetelmää, joka on kuvattu alla.
Puun leikkaaminen
Tue työstökappaletta aina asianmukaisesti. Käytä puun
leikkaamiseen korkeaa nopeusasetusta. Älä yritä kytkeä laitetta
päälle, kun terä on leikattavaa materiaalia vasten. Muutoin
moottori voi leikkautua kiinni. Aseta kengän etuosa leikattavaan
materiaaliin ja pidä kuviosahaa tiukasti puuta vasten leikkauksen
aikana. Älä kohdista työkaluun voimaa, anna terän leikata omalla
nopeudella. Kun leikkaus on suoritettu, kytke kuviosaha pois
päältä. Anna terän pysähtyä kokonaan ja aseta saha sivuun
ennen työstökappaleen löysäämistä.
Metallin leikkaaminen
Kun leikkaat ohuita peltimetalleja, puukappale kannattaa
kiinnittää pellin alapuolelle, jotta leikkaustulos olisi puhdas eikä
metallin tärinä- tai repeytymisvaaraa ole. Muista aina käyttää
ohuempaa terää rautapitoisia metalleja (suuri rautapitoisuus)
leikatessa, käytä karkeampaa terää ei-rautapitoisia metalleja (ei
sisällä rautaa lainkaan) leikatessa. Käytä suurta nopeusasetusta
pehmeiden metallien (alumiini, kupari, messinki, mieto
teräs, sinkitty putki, johtava metallipelti, jne.) leikkaamiseen.
Käytä pienempää nopeusasetusta muovin, tiilin, laminaatin,
kovametallien ja valuraudan leikkaamiseen.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Suomi
Voiteleminen
Ohjausrullan voitelu (Kuva F)
• Voitele ohjausrulla 12 säännöllisesti tipalla öljyä, ettei rulla
jumiudu.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Näitä ovat:
-- DE3241 Samansuuntainen ohjain
-- DE3242 Pidäketanko
-- 581281-00 Pölynpoistosovitin
-- 581239-01 Pölynpoistokotelo
-- 402140-00 Murusuoja kenkään
-- 581268-00 Naarmuuntumisen estävä suoja kenkään
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
111
Svenska
UPPLADDNINGSBAR STICKSÅG
DCS331, DCS332
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Batterityp
Uteffekt (max)
Varvtal obelastad
Sågdragslängd
Sågdjup i
trä
aluminium
stål
Fasvinkelinställning (v/h)
Vikt (utan batteripaket)
W
min-1
mm
DCS332
14,4
3/10
Li-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
3/10
Li-Ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
˚
kg
135
25
10
0–45
2,3
135
25
10
0–45
2,3
VDC
m/s2
m/s2
10,5
3,0
10,5
3,0
m/s2
m/s2
5,5
1,5
5,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
112
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-11.
dB(A)
89
89
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
100
100
LWA(ljudeffektnivå)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3,0
3,0
När skivor sågas
Vibration, emissionsvärde ah,B =
Osäkerhet K =
Vid sågning av plåt
Vibration, emissionsvärde ah,M =
Osäkerhet K =
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Uppladdningsbar sticksåg
DCS331, DCS332
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
13.04.2017
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Vikt
Svenska
Batterier
Laddare/Laddningstid (minuter)
Kat. #
VDC
Ah
Vikt
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
113
Svenska
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Användning och Skötsel av
Batteridrivna Verktyg
a ) Ladda endast med den laddare som är specificerad
av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara när den
används tillsammans med ett annat batteripaket.
b ) Använd elverktygen enbart med därtill avsedda
batteripaket. Användning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvåda.
c ) När batteripaketet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra små metallföremål som
kan skapa en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brännskador eller eldsvåda.
d ) Under missbruksförhållanden kan vätska komma
ut från batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt inträffar, spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
114
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
6) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Extra säkerhetsföreskrifter för sticksågar
•
•
•
•
•
•
•
Håll elverktyget i de isolerade greppytorna när du utför
ett arbete där skärverktyget kan komma i kontakt med
dolda elledningar eller sin egen sladd. Kontakt med en
strömförande ledning, kommer att också göra verktygets
oskyddade metalldelar strömförande och ge användaren en
elektrisk stöt.
Använd klämmor eller annan praktisk metod för att
stödja och fästa arbetsstycket vid ett stabilt underlag.
Det är inte stabilt att hålla arbetsstycket i handen eller mot
kroppen, och detta kan leda till att man tappar kontrollen.
Låt motorn stanna helt innan du drar ut bladet från
skåran (som skapats av sågningen). Ett blad som rör sig
kan skada arbetsstycket och leda till att bladet går sönder, att
arbetsstycket skadas eller att man förlorar kontrollen vilket kan
orsaka personskador.
Se till att handtagen är torra och fria från olja och fett.
Därmed har du bättre kontroll över verktyget.
Håll bladen vassa. Slöa blad kan leda till att sågen slirar eller
stannar under tryck.
Rengör ditt verktyg ofta, speciellt efter flitigt
användande. Damm och spån som innehåller
metallpartiklar samlas ofta på de inre ytorna och kan medföra
risk för elstötar.
Arbeta inte med verktyget under långa perioder.
Vibrationer som uppstår när verktyget används kan orsaka
permanenta skador på fingrar, händer och armar. Använd
handskar för att skapa en extra buffert. Ta vilopauser ofta och
begränsa daglig användning.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Svenska
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
•
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
•
Användning av Förlängningssladd
•
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
•
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
•
•
•
•
•
•
•
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] C)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 2 i laddaren, se till att batteripaketet är
helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan börjar blinka
upprepade gånger för att indikera att laddningsprocessen
har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 1 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
115
Svenska
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en gul
indikatorlampa kommer att lysa under denna operation.
När batteriet har nått lämplig temperatur kommer
den gula lampan att slockna och laddaren återupptar
laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med en
laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet blir
varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
116
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden. Giftiga
ångor och ämnen skapas när batteripaket med litium-jon
bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
Svenska
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och orsaka
kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLT batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd och
Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i
en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När
FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge:
När locket är fäst på
FLEXVOLTTM batteriet är
batteriet i transport-läge.
Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning
av watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
undanta paketet från visa transportbestämmelser som införts för
batteriet med högre watt-timmar.
Exempel. transport
exempel på etikettmärkning för
Wh-klassificering kan
användning och transport
indikera 3 x 36 Wh, vilket
betyder tre batterier på 36
Wh var. Användningen av
Wh-klassificeringen
indikerar 108 Wh
(underförstått ett batteri)
TM
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
117
Svenska
Utsätt inte för vatten.
Bär öronskydd.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Bär ögonskydd.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn till
miljön.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
ANVÄNDNING (utan transportkåpa). Exempel:
Wh-märkdata indikerar 108 Wh (ett batteri med
108 Wh).
TRANSPORT (med inbyggd transportkåpa).
Exempel: Wh-märkdata indikerar 3 x 36 Wh (tre
batterier på 36 Wh).
Batterityp
DCS332 arbetar med 14,4 volts batteripaket.
DCS331 arbetar med 18 volts batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185, DCB546, DCB187, DCB547. Se Tekniska Data
för mer information
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Sladdlös sticksåg
1Antirepskoskydd
1Dammsugöppning
2 Batteripaket (Sats- och NT-versioner)
1 Laddare (Sats- och NT-versioner)
1 Förvaringslåda (Sats- och NT-versioner)
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
118
Datumkodplacering
Datumkoden, vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt
i kåpan.
Exempel:
2017 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A, B, F, J, K)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Batterilåsknapp
2 Batteripaket
3 Avtryckare
4 Avtryckarlåsknapp
5 Bladlåsspak
6 Geringsspak
7 Sko
8 Spak rörelsebana
9 Dammblåskontroll
10 Fotöverdrag mot repor
11 Klämmekanism
12 Styrrulle
13 Bakre flik
14 Flisningsskydd
15 Huvudhandtag
16 Topphandtag
Avsedd Användning
DCS332 och DCS331 sticksågar är konstruerade för professionell
sågning av trä, stål, aluminium, plast och keramiskt material på
olika arbetsplatser (d.v.s. byggarbetsplatser).
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa sticksågar för tunga applikationer är professionella
elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, tryck på avtryckarlåsknappen och
koppla bort batteripaketet innan du gör några
Svenska
justeringar eller tar bort/installerar tillsatser eller
tillbehör. En oavsiktlig start kan orsaka skador.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. D)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 2 är fulladdat.
Installation av batteriet
i verktygshandtaget.
1. Rikta in batteripaketet 2 mot listerna inuti verktyget
handtag (Bild. D).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter fast i
verktyget och se till att det inte lossnar.
Borttagning av batteriet
från verktygshandtaget.
1. Tryck på batterilåsknappen 1 och dra med en fast rörelse
batteripaketet bort från verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Bild. D)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen 18 . En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och
batteriet behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
Installation och borttagning av blad (Bild F)
Att installera ett blad
NOTERA: Denna sticksåg använder endast sticksågblad med
T-fäste.
NOTERA: DT2074 flushsågblad för trä används endast med
DeWALT DCS331, DCS332, DW331 och DC330 sticksågar.
NOTERA: När flushsågbladet för trä (DT2074) installeras måste
flisningsskyddet tas bort och skon måste vara i 0° positiv
stopposition.
1. Lyft den nyckelfria bladlåsspaken 5 såsom visas i bild F.
2. Placera T-sågbladet i klämmekanismen 11 och led bladets
baksida i skåran i ledarrullen 12 .
3. T-skaftet bör vara helt inuti klämmekanismen såsom visas
i bild F.
4. Lossa den nyckelfria bladlåsspaken.
Att ta bort ett blad
SE UPP: Vidrör inte använda blad de kan vara heta.
Personskador kan uppstå.
1. Lossa den nyckelfria bladlåsspaken 5 .
2. Med en lätt skakning kommer bladet att
droppa ut.
Fasinställning av skon (Bild G)
För att låsa upp skon, drag den nyckelfria fassågningsspaken
6 åt sidan.
För att låsa skon, drag den nyckelfria fassågningsspaken bakåt
under sticksågens stomme.
Att vinkla skon
1. Lås upp skon.
2. Skjut skon 7 framåt för att lossa den från den 0° positiva
stoppositionen.
3. Skon kan vinklas åt vänster eller åt höger och har spärrar vid
15°, 30° och 45°. Skon kan manuellt stoppas i önskad vinkel
mellan 0° och 45°.
4. När önskad vinkel är inställd, lås skon på plats.
Att återställa skon till 0°
1. Lås upp skon.
2. Vrid tillbaka skon till 0°.
3. Skjut tillbaka skon till 0° positiva stoppositionen.
4. Lås skon.
Såghantering – bågformat eller rakt (Bild H)
Denna sticksåg är utrustad med fyra såghandlingar, tre
bågformade och en rak. Bågformad har en mer aggressiv
bladrörelse och är avsedd för sågning i mjuka material såsom
trä eller plast. Bågformad sågning ger en snabbare sågning men
med ett mindre jämt spår över materialet. Vid bågformad rörelse
rörs sig bladet framåt under sågningen förutom rörelsen upp
och ned.
NOTERA: Metall och hårt trä skall aldrig sågas med bågformad
sågning.
För att ställa in sågningen, flytta spaken för bågformad
sågning 8 mellan den fyra sågpositionerna: 0, 1, 2 och 3.
Position 0 är rak sågning. Positionerna 1, 2 och 3 är bågformad
sågning. Aggressiviteten hos sågningen ökar när spaken ändras
från ett till tre, där tre är den mest aggressiva sågningen.
Dammblåsare (Bild I)
Dammblåsaren hjälper till att rensa sågområdet från skräp som
skapas av bladet.
NOTERA: Vid sågning av metall, stäng av dammblåsaren så att
sågvätskan inte blåses bort från bladet.
Slå på dammblåsaren genom att skjuta dammblåskontrollen 9 hela vägen ända upp.
Stäng av dammblåsaren genom att skjuta dammblåskontrollen
9 hela vägen ända ned.
119
Svenska
Löstagbar antirepskoskydd (Bild J)
Antirepskoskyddet 10 bör användas vid sågning av ytor som
lätt repas, såsom laminat, faner eller färg.
Montera antirepskoskyddet 10 genom att placera fronten på
aluminiumskon 7 i fronten på antirepskoskyddet och sänk
ned sticksågen. Antirepskoskyddet kommer att klicka fast på
baksidan av aluminiumskon.
För att ta bort antirepskoskyddet, ta tag i antirepskoskyddet
underifrån, håll på de två bakre flikarna 13 och ta bort
antirepskoskyddet.
Flisningsskydd (Bild K)
NOTERA: Använd inte flisningsskyddet tillsammans med flush
cutting sågbladet.
Flisningsskyddet 14 bör användas när försök görs att minimera
flisningen, särskilt vid sågning av faner, laminat eller färdiggjorda
ytor såsom målade ytor. Flisningsskyddet bör installeras på
antirepskoskddet 10 . Om repskyddet inte används, installera
flisningsskyddet på skon 7 .
Innan Du börjar
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, tryck på avtryckarlåsknappen och
koppla bort batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar tillsatser eller
tillbehör. En oavsiktlig start kan orsaka skador.
VARNING: Använd alltid ordentligt hörselskydd.
Under vissa omständigheter och längre perioder av
användning, kan buller från den här produkten bidra
till hörselskador.
VARNING:
• Se till att arbetsstycket är ordentligt fastsatt. Avlägsna
spik, skruvar och andra föremål som kan skada bladet.
• Kontrollera att det finns tillräckligt utrymme för bladet
under arbetsstycket. Såga inte i material som är
tjockare än bladets maximala sågdjup.
• Använd alltid vassa sågblad. Avlägsna omedelbart
böjda eller skadade blad.
• Kör aldrig maskinen utan sågblad.
• För optimalt resultat, för maskinen med lugna, jämna
rörelser över arbetsstycket. Tryck aldrig i sidled mot
sågbladet. Håll foten platt på arbetsstycket. Tryck
försiktigt vid sågning av bågar, cirklar eller andra
runda former.
• Vänta tills sågen har stannat innan du lyfter redskapet
från arbetsstycket. Efter sågning kan bladet vara
mycket hett. Vidrör det inte.
120
Korrekt Handplacering (Bild A, N)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en plötslig
reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på det övre handtaget
16 och den andra handen på huvudhandtaget 15 .
Strömbrytare (Bild A)
För att slå på sticksågen, tryck på avtryckaren 3 .
För att stoppa sticksågen, lossa avtryckaren.
Variabel hastighet (Bild E)
När avtryckaren trycks in fortsätter slaghastigheten att öka men
överstiger inte maxhastigheten hos verktyget. När avtryckaren
släpps minskar bladets slaghastighet.
Avtryckarlåsknappen 4 bör vara nedtryckt när verktyget inte
används för att eliminera risken för oavsiktlig start.
Sågning
VARNING: Sticksågen bör inte användas med skon
borttagen då det kan resultera i allvarliga personskador.
Instickssågning (Bild L)
En instickssågning är en enkel metod att göra en inre sågning.
Sågen kan införas direkt i en panel eller skiva utan att först borra
en ränna eller ett styrhål. Vid instickssågning, mät ytan som skall
sågas och markera tydligt med en penna. Därefter lutas sågen
framåt tills den främre kanten av skon vilar fast mot arbetsytan
och bladet inte vidrör arbetsytan vid full slaghastighet. Slå på
verktyget och låt det nå full hastighet. Ta ett fast tag i sågen
och sänk bakkanten på verktyget långsamt tills bladet når dess
fullständiga djup. Håll skon plant mot trät och börja såga. Ta inte
bort bladet från sågskåren medan den är i rörelse. Bladet måste
stanna fullständigt.
Flushsågning (tätt intill) (Bild M)
En flushsågning är nödvändig vid avslutning av en sågning mot
en vägg eller ett hinder såsom diskbänksvägg. Det enklaste
sättet att göra en flushsågning är att använda flushsågbladet
(DT2074). Flushsågbladet möjliggör att såga ända intill
sticksågens sko. Ta bort flisningsskyddet och återför skon till 0°
positiva stoppositionen innan flushsågbladet installeras och
används. För bästa sågkvalitet bör flushsågbladet användas i 0
eller 1 bågformad position. Flushsågbladet bör inte användas
för att påbörja sågningen eftersom flushsågbladet förhindrar
att skon stöds mot arbetsytan. Använd träsågningspraxis som
beskrivs nedan.
Träsågning
Stöd alltid arbetsstycket tillräckligt. Använd högre hastighet
vid sågning av trä. Försök inte att slå på sågen när verktyget är
påslaget och när bladet vilar mot materialet som skall sågas.
Detta kan tjuvstoppa motorn. Placera framkanten av skon
mot materialet som skall sågas och håll sticksågen gast mot
trämaterialet under sågningen. Tvinga inte verktyget utan låt
bladet såga i egen takt. När sågningen är klar, stäng av sågen.
Svenska
Låt bladet stanna helt och hållet och lägg sågen åt sidan innan
materialet lossas.
Metallsågning
Vid sågning av tunn metallplåt är det bäst att klämma fast
träbitar under metallplåten, detta kommer att garantera ett rent
snitt utan risk för vibrationer eller sprickor i metallen. Kom alltid
ihåg att använda ett finare blad för järnhaltiga metaller (för det
som har högt järninnehåll) och använd ett grövre blad för ickejärnhaltiga metaller (de som inte har ett järninnehåll). Använd
en hög hastighet för sågning av mjuka metaller (aluminium,
koppar, mässing, mjukt stål, galvaniserade rör, ledande
metallplåt etc.). Använd lägre hastighet för att såga plast, kakel,
laminat, hård metall och gjutjärn.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Smörjning av ledarrullen (Bild F)
Dessa omfattar:
-- DE3241 Parallellstyrning
-- DE3242 Hinder
-- 581281-00 Dammutsugningsadapter
-- 581239-01 Dammutsugningspåse
-- 402140-00 Antiflisningsskoskydd
-- 581268-00 Antirepskoskydd
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
• Anbringa regelbundet en droppe olja på ledarrullen 12 för
att förebygga att den fastnar.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
121
Türkçe
KABLOSUZ DEKUPAJ TESTERE
DCS331, DCS332
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Akü tipi
Maks. güç çıkışı
Yüksüz hızı
Kurs boyu
Kesme derinliği
ahşap
alüminyum
çelik
Yiv açısı ayarlama (sol/sağ)
Ağırlık (akü hariç)
W
min-1
mm
DCS332
14,4
3/10
Li-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
3/10
Li-Ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
˚
kg
135
25
10
0–45
2,3
135
25
10
0–45
2,3
VDC
EN60745-2-11’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç
yönün vektör toplamı):
dB(A)
89
89
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
100
100
LWA(akustik güç düzeyi)
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3,0
3,0
Kereste keserken
Titreşim emisyon değeri ah,B =
Belirsizlik K =
Metal levha keserken
Titreşim emisyon değeri ah,M =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
10,5
3,0
10,5
3,0
m/s2
m/s2
5,5
1,5
5,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
122
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Kablosuz dekupaj testere
DCS331, DCS332
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
13.04.2017
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Ağırlık
Türkçe
Aküler
Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika)
Kat. #
VDC
Ah
Ağırlık
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
123
Türkçe
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
d ) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) Servıs
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Şarjlı Aletlerın kullanımı ve bakımı
a ) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
b ) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
c ) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar,
çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden
olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre
yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
124
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Bıçkılar için Ek Güvenlik Kuralları
•
•
•
•
•
•
•
Kesim aletinin gizli kablolara ya da kendi kablosuna
temas edebileceği bir iş yaparken, elektrikli aleti izoleli
kavrama yüzeylerinden tutun. Bir “elektrikli” tel ile temas
edilmesi aletin açıktaki metal parçalarına da “elektrik” iletecek
ve işlem yapan kişiyi çarpacaktır.
İş parçasını sabit bir düzleme bağlamak ve desteklemek
için mengene veya başka bir pratik yol kullanın. İşi
elinizle veya vücudunuza karşı tutmak dengeyi bozar ve
kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
Bıçağı kesimden (kesme işleminin yarattığı yuva)
çıkarmadan önce motorun tamamen durmasını
bekleyin. Hareketli bir bıçak iş parçasına çarparak bıçak
kırılmasına, iş parçası hasarına veya kontrol kaybı ve
yaralanmaya neden olabilir.
Taşıma kollarını kuru ve temiz tutun ve üzerlerinde yağ
ve gres olmamasına özen gösterin. Bu, aletin daha iyi
kontrolü sağlar.
Bıçakların keskin kalmasını sağlayın. Kör bıçaklar
testerenin basınç altında sapmasına veya durmasına
neden olabilir.
Özellikle ağır kullanımdan sonra aletinizi sık sık
temizleyin. Metal içeren toz ve parçacıklar sık sık iç yüzeylerde
birikir ve elektrik şoku tehlikesine neden olabilir.
Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Çalışma hareketinin
neden olduğu titreşim parmak, el ve kollarda kalıcı
yaralanmaya neden olabilir. Fazladan koruma sağlamak
için eldiven kullanın, sık sık dinlenin ve günlük kullanma
zamanını sınırlayın.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
Türkçe
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
•
•
•
•
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
• Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] C)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 2 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 1 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
125
Türkçe
Şarj ışıkları
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine devam
edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu yanıp
sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına da
gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru şekilde
çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile birlikte
tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Duvara Montaj
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak şekilde vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
126
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
•
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya bunlara
DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir aküyü
veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına yol
Türkçe
açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek başına
taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo setler)
havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu Watt
Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması şartıyla
yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme gereklilikleri
hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli
düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
FLEXVOLT Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir 18V
batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya 108V
(ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya olarak
çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya kapak takıldığında
batarya taşıma modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri,
3 bataryanın daha yüksek bir
Watt saati (Wh) değerine sahip 1
bataryaya kıyasla daha düşük bir
Watt saatiyle sonuçlanacak şekilde
elektriksel olarak birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha
yüksek bir Watt saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu
belirli taşımacılık düzenlemelerinden muaf olmasına neden
olabilir.
Örneğin, 3 x 36 Wh
Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
olarak belirtilen
Transport (Taşıma) Wh
değeri, her biri 36 Wh
olan 3 bataryanın
bulunduğu anlamına gelir. Use (Kullanım) Wh değeri ise 108 Wh
olarak belirtilebilir (1 batarya kasdedilir).
TM
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
127
Türkçe
Suya maruz bırakmayın.
Kulaklık takın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Koruyucu gözlük takın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Tarih Kodu Konumu
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu gövdeye basılıdır.
Örnek:
2017 XX XX
İmalat Yılı
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
Açıklama (Şek. A, B, F, J, K)
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Batarya serbest bırakma düğmesi
2 Batarya paketi
3 Tetik düğmesi
4 Tetik kilitleme düğmesi
5 Bıçak serbest bırakma kolu
6 Açılama kolu
7 Ayak
8 Orbital eylem kolu
9 Toz üfleme kontrolü
10 Çizilmeyi önleyici ayak koruyucusu
11 Kelepçe mekanizması
12 Kılavuz Rayı
13 Arka Sekme
14 Kıymık Karşıtı Ek
15 Ana Kol
16 Üst Kol
Aküyü ateşe atmayın.
USE (KULLANIM) (taşıma başlığı olmadan). Örnek:
Wh değeri 108 Wh olarak belirtilir (108 Wh
değerindeki 1 batarya).
TRANSPORT (TAŞIMA) (dahili taşıma başlığı ile).
Örnek: Wh değeri 3 x 36 Wh olarak belirtilir (36 Wh
değerindeki 3 batarya).
Akü tipi
DCS332 14,4 voltluk batarya paketiyle çalışır.
DCS331 18 voltluk batarya paketiyle çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185, DCB546, DCB187, DCB547. Daha fazla bilgi
için Teknik Veriler bölümüne bakın
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Kablosuz testere
1 Çizilmeyi önleyici ayak koruyucusu
1 Toz portu
2 Batarya paketleri (Takım ekli ve NT versiyonları)
1 Şarj cihazı (Takım ekli ve NT versiyonları)
1 Alet Kutusu (Takım ekli ve NT versiyonları)
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
128
Kullanim Amaci
DCS332 ve DCS331 testereleriniz, birçok çalışma alanında
(örneğin şantiyelerde) ahşap, çelik, alüminyum, plastik ve
seramik malzemelerinin profesyonel olarak kesilmesi için
tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu dayanıklı dekopaj testereleri, profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Türkçe
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce tetiği kilitleme
düğmesine basın ve aküleri çıkartın. Kazara çalışma
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. D)
NOT: Akünün 2 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
Aküyü Aletin Koluna Takma
1. Aküyü 1 kolun içindeki raylarla hizalayın (Şek. D).
2. Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar ve alette tamamen
oturana kadar kolun içine kaydırın.
Aküyü Aletten çıkarma
1. Serbest bırakma düğmesine 1 basın ve aküyü sıkıca çekerek
aletin kolundan çıkarın.
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. D)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge düğmesine
18 basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının bir kombinasyonu
kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge yanmaz ve
akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
Bıçağı Takma ve Sökme (Şek. F)
Bıçağı takmak için
NOT: Testere sadece T-shank testere bıçakları kullanır.
NOT: DT2074 flaş kesme bıçağı sadece DeWALT DCS331,
DCS332, DW331 ve DC330 testerelerle birlikte kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
NOT: Flaş kesme bıçaklarını (DT2074) takarken, kıymık karşıtı ek
çıkarılmalıdır ve ayak, 0° pozitif durma konumunda bulunmalıdır.
1. Şek. F’da gösterildiği gibi anahtarsız bıçak bırakma kolunu
5 kaldırın.
2. T-shank bıçağını, bıçağın arkasını kılavuz makaranın
12 oluğunun içine doğru kılavuzlayarak kavrama
mekanizmasına 11 takın.
3. T-shank Şek. F’da gösterildiği gibi kavrama mekanizmasına
tamamen takılmalıdır.
4. Anahtarsız bıçak serbest bırakma kolunu bırakın.
Bıçağı çıkarmak için
DİKKAT: Kullanılmış bıçaklara dokunmayın, sıcak olabilir.
Yaralanmayla sonuçlanabilir.
1. Anahtarsız bıçak serbest bırakma kolunu 5 kaldırın.
2. Hafifçe sallandığında bıçak düşecektir.
Ayağı Açılama (Şek. G)
Ayağı serbest bırakmak için, anahtarsız açılama kolunu 6 yana çekin.
Ayağı kilitlemek için, anahtarsız açılama kolunu geri,
testerenin vücudunun altına itin.
Ayağı açılamak için
1. Ayağın kilidini açın.
2. Ayağı 7 0° pozitif durma konumundan serbest bırakmak
için ileriye doğru kaydırın.
3. Ayak sağa veya sola açılanabilir ve 15°, 30° ve 45°’de kilitlenir.
Ayak, 0° ve 45° arasındaki herhangi bir derecede manüel
olarak durdurulabilir.
4. İstenen açılama açısı ayarlandığında, ayağı yerine kilitleyin.
Ayağı 0°’ye geri ayarlamak için
1. Ayağın kilidini açın.
2. Ayağı 0°’ye geri döndürün.
3. Ayağı 0° pozitif durma konumuna geri kaydırın.
4. Ayağın kilitleyin.
Kesme Eylemi - Orbital veya Düz (Şek. H)
Bu testere üçü orbital ve biri düz olmak üzere dört kesme
eylemiyle donatılmıştır. Orbital eylemin daha agresif bıçak
hareketi vardır ve ahşap ve plastik gibi yumuşak malzemeleri
kesmek için tasarlanmıştır. Orbital eylem daha hızlı kesik sağlar,
ancak malzeme boyunca daha az pürüzsüz kesiğe neden olur.
Orbital eylemde, kesme vuruşu sırasında bıçak yukarı ve aşağı
harekete ek olarak ileri doğru da gider.
NOT: Orbital eylemle metal veya sert ağaçlar asla kesilmemelidir.
Kesme eylemini ayarlamak için, orbital eylem kolunu 8 dört
kesme konumu arasında hareket ettirin: 0, 1, 2 ve 3. 0 konumu
düz kesimdir. 1, 2 v 3 konumu orbital kesimdir. Kesiğin agresif
özelliği, seviye birden üçe doğru ayarlandıkça artar ve üç en
agresif kesiktir.
Toz Üfleyici (Şek. I)
Toz üfleyici, bıçağın neden olduğu birikintileri kesme alanından
temizlemeye yardımcı olur.
NOT: Metal keserken, toz üfleyiciyi kapatın böylece kesme sıvıları
bıçaktan uzağa doğru üflenmez.
Toz üfleyiciyi açmak için, toz üfleme kontrolünü 9 en üste
kadar kaydırın.
Toz üfleyiciyi kapatmak için, toz üfleme kontrolünü en alta
kadar kaydırın.
Çıkarılabilir Çizilmeyi Önleyici Ayak
Koruyucusu (Şek. J)
Çıkarılabilir çizilmeyi önleyici ayak koruyucusu 10 laminat,
kaplama veya boya gibi kolayca çizilebilen yüzeyleri kesmekte
kullanılmalıdır.
Çıkarılabilir çizilmeyi önleyici ayak koruyucusunu 10 takmak
için, alüminyum ayağın 7 önünü çizilmeyi önleyici ayak
koruyucusunun önüne takın ve testereyi alçaltın. Çizilmeyi
önleyici ayak koruyucusu, alüminyum ayağın arkasına güvenli bir
Şek.de takılacaktır.
129
Türkçe
Çizilmeyi önleyici ayak koruyucusunu çıkarmak için, çizilmeyi
önleyici ayak koruyucusunu altından tutun; iki arka sekmeyi 13 kavrayın, çizilmeyi önleyici ayak koruyucusunu çıkarın.
Kıymık Karşıtı Ek (Şek. K)
NOT: Kıymık karşıtı eki flaş kesme bıçağıyla kullanmayın.
Çizilmeyi önleyici ayak koruyucusu 14 özellikle kaplama,
laminat veya boya gibi cilalanmış yüzeyleri keserken, kopmaları
minimuma indirmek için kullanılmalıdır. Kıymık karşıtı ek,
çizilmeyi önleyici ayak koruyucusuna 10 kurulmalıdır. Mar
kapağı kullanılmazsa, kıymık karşıtı eki ayakkabıya 7 kurun.
Kullanmadan önce
• Akünüzün (tam) şarjlı olmasını sağlayın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce tetiği kilitleme
düğmesine basın ve aküleri çıkartın. Kazara çalışma
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Her zaman uygun kişisel işitme korumasını
takın. Bazı kullanım koşullarında ve kullanım sürelerinde,
bu üründen kaynaklanan gürültü, duyma kaybına
neden olabilir.
UYARI:
• Kesilecek parçayı iyice sabitleyin. Bıçağa
zarar verebilecek çivi, vida ve diğer bağlantı
parçalarını sökün.
• Çalışma parçasının altında bıçak için yeterli yer olup
olmadığını kontrol edin. Bıçağın maksimum kesim
derinliğini aşan malzemeleri kesmeyin.
• Daima keskin testere bıçakları kullanın. Hasarlı ya da
bükülmüş testere bıçakları derhal çıkartılmalıdır.
• Testerenizi asla bıçaksız kullanmayın.
• En iyi sonuçları alabilmek için, aleti kesilen parça
üzerinde yavaş ve sürekli bir biçimde hareket ettirin.
Bıçağa yan basınç uygulamayın. Tabanı kesilen
parçaya tam oturtun. Eğri, daire ya da başka dairesel
Şek.ler keserken aleti yavaşça ileri itin.
• Testere bıçağını, kesilen malzemeden kaldırmadan
önce aletin tamamen durmasını bekleyin. Kesimden
sonra bıçak çok sıcak olabilir. Dokunmaktan kaçının.
Uygun El Pozisyonu (Şek. A, N)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA Şek.
de gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu bir elin üst tutamakta 16 ve diğer elin ana
tutamakta 15 olmasını gerektirir.
130
Tetik Düğmesi (Şek. A)
Testereyi başlatmak için, tetik düğmesine basın 3 .
Testereyi yavaşlatmak ve durdurmak için tetik düğmesini bırakın.
Değişken Hız (Şek. E)
Tetik düğmesine basılıyken, dakika başına vuruşlar artmaya
devam eder, ancak aletin maksimum hızını aşmaz. Tetik
bırakıldığında, bıçağın dakika başına vuruşları azalır.
Kazara çalışması riskini ortadan kaldırmak için, tetik kilit
düğmesine 4 alet kullanılmadığında basılmalıdır.
Kesme
UYARI: Ayak çıkarıldığında testere çalıştırılmamalıdır, aksi
halde ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
Cep Kesme (Şek. L)
Cep kesiği, içeriye dönük kesik yapmanın kolay bir yoludur.
Testere, önceden bir kılavuz veya pilot delik açmadan doğrudan
panele veya panoya yerleştirilebilir. Cep keserken, kesilecek olan
yüzeyi ölçün ve bir kalemle net bir Şek.de işaretleyin. Ardından,
ayağın ön kenarı çalışma yüzeyine sıkı bir Şek.de oturacak ve
bıçak tüm vuruşuyla çalışmayı temizleyecek Şek.de testereyi
geriye doğru yatırın. Aleti açın ve tam hızına erişmesine izin
verin. Testereyi sıkıca kavrayın ve bıçak tam uzunluğuna ulaşana
kadar aletin arka kenarını yavaşça alçaltın. Ayak tabanını ahşaba
karşı tutun ve kesmeye başlayın. Hala hareket ederken bıçağı
kesikten çıkarmayın. Bıçak tamamen durmalıdır.
Flaş Kesme (Şek. M)
Flaş kesme, duvar ayağı gibi, bir duvara veya engele
kesik atarken gereklidir. Flaş kesiği yapmanın en kolay
yöntemlerinden biri, flaş kesme bıçağı (DT2074) kullanmaktır.
Flaş kesme bıçağı, testere ayağının ön kenarına kadar kesmek
için gerekli olan uzanmayı sağlar. Kıymık karşıtı eki çıkarın ve
flaş kesme bıçağını kurmadan ve kullanmadan önce ayağı 0°
pozitif durma konumuna döndürün. En iyi kesme kalitesi için,
flaş kesme bıçağının 0 veya 1 orbital konumunda kullanılması
gerekir. Flaş kesme bıçağı kesiği başlatmak için kullanılmamalıdır
çünkü flaş kesme bıçağı ayağın çalışma yüzeyi tarafından
desteklenmesini engeller. Aşağıda açıklanan ahşap kesme
uygulamalarını kullanın.
Ahşap Kesme
Üzerinde çalıştığınız parçayı her zaman yeteri kadar destekleyin.
Ahşap kesmek için yüksek hızlı ayarı kullanın. Bıçak kesilecek
olan malzemeye yaslandığında, aleti çevirmeye kalkışmayın. Bu,
motoru durdurabilir. Ayağın önünü kesilecek olan malzemenin
üzerine yerleştirin ve kesme işlemi sırasında testereyi ahşaba
karşı sıkıca tutun. Aleti zorlamayın; bıçağın kendi hızında
kesmesine izin verin. Kesik tamamlandığında, testereyi kapatın.
Bıçağın tamamen durmasına izin verin ve sonrasında işi
gevşetmeden önce testereyi yan olarak kenara yatırın.
Metal Kesme
İnce ayar metalleri ölçerken, metal levhanın dibine ahşap
tutturmak en iyisidir; böylece, titreşim veya metalin yırtılması
riski olmadan temiz bir kesik elde edebilirsiniz. Demirli metaller
için (yüksek demir içeriği olanlar) daha ince bıçak kullanmayı ve
demirli olmayan metaller için (demir içeriği olmayanlar) daha
Türkçe
kaba bir bıçak kullanmayı asla unutmayın. Yumuşak metalleri
(alüminyum, bakır, pirinç, orta çelik, galvanize boru, oluk metal
kaplaması, vb.) kesmekte her zaman yüksek hızlı ayarı kullanın.
Daha düşük hızları plastik, karo, lamine, sert zeminler ve dökme
demir kesmekte kullanın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Yağlama
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince
güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik
ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek
atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
Sevk silindirini yağlama (Şek. C)
• Sevk silindirine 12 kilitlenmeyi engellemek için belli
aralıklarla bir damla yağ koyun.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Bunlar şunlardır:
-- DE3241 Paralel kılavuz
-- DE3242 Çizme çubuğu
-- 581281-00 Toz emme adaptörü
-- 581239-01 Toz emme örtüsü
-- 402140-00 Kıymık karşıtı ayak eki
-- 581268-00 Çizilmeyi önleyici ayak koruyucusu
131
Ελληνικά
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΕΓΑ
DCS331, DCS332
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Μέγιστη ισχύς εξόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μήκος διαδρομής
Βάθος κοπής σε:
ξύλο
αλουμίνιο
χάλυβα
Ρύθμιση φαλτσογωνίας (Α/Δ)
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
W
min-1
mm
DCS332
14,4
3/10
Li-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
3/10
Li-Ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
˚
kg
135
25
10
0–45
2,3
135
25
10
0–45
2,3
VDC
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745-2-11:
dB(A)
89
89
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
100
100
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
K(αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο dB(A)
3,0
3,0
ήχου)
Κατά την κοπή σανίδας
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,B =
Αβεβαιότητα K =
Κατά την κοπή μεταλλικού ελάσματος
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,M =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
10,5
3,0
10,5
3,0
m/s
m/s2
5,5
1,5
5,5
1,5
2
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
132
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Ασυρματη σεγα
DCS331, DCS332
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
13.04.2017
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
Βάρος
Ελληνικά
Μπαταρίες
Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά)
Αρ. κατ.
VDC
Ah
Βάρος
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
133
Ελληνικά
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
134
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Χρήση και φροντίδα των εργαλείων με
μπαταρία
α ) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Φορτιστής που
είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών, μπορεί να
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β ) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις
ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών
άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
γ ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε
την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ των
δύο ακροδεκτών της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση
των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να
εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την
επαφή με το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση
που το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε
ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
Ελληνικά
6) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Επιπρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για σέγες
•
•
•
•
•
•
•
Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις μονωμένες
επιφάνειες κρατήματος όταν εκτελείτε εργασίες, κατά τις
οποίες το εργαλείο κοπής ενδέχεται να έρθει σε επαφή
με κρυφές καλωδιώσεις ή με το δικό του καλώδιο. Η
επαφή με ηλεκτροφόρο σύρμα θα καταστήσει ηλεκτροφόρα
και τα εκτεθειμένα μεταλλικά τμήματα του εργαλείου,
προκαλώντας ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο πρακτικό τρόπο για
να ασφαλίσετε και να στερεώσετε το υπό κατεργασία
τεμάχιο σε μια σταθερή πλατφόρμα. Εάν κρατήσετε το
τεμάχιο με το χέρι σας ή το στερεώσετε επάνω στο σώμα σας,
το τεμάχιο θα είναι ασταθές με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη
απώλεια ελέγχου.
Επιτρέπετε στο μοτέρ να σταματήσει τελείως πριν
τραβήξετε τη λεπίδα από την εντομή (τη σχισμή που
παράγεται από την κοπή). Αν η λεπίδα κινείται μπορεί να
προσκρούσει στο τεμάχιο εργασίας με αποτέλεσμα σπάσιμο
της λεπίδας, ζημιά στο τεμάχιο εργασίας ή απώλεια ελέγχου και
ενδεχομένως και τραυματισμό.
Διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες
από λάδι και γράσο. Έτσι θα επιτύχετε καλύτερο έλεγχο
του εργαλείου.
Διατηρείτε τις λεπίδες αιχμηρές. Οι μη αιχμηρές λεπίδες
μπορούν να προκαλέσουν πλάγια εκτροπή του πριονιού ή
ακινητοποίησή του λόγω πίεσης.
Καθαρίζετε το εργαλείο σας συχνά, ιδιαίτερα μετά
από εντατική χρήση. Σκόνη και ακαθαρσίες που
περιέχουν μεταλλικά σωματίδια συχνά συσσωρεύονται σε
εσωτερικές επιφάνειες και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό για παρατεταμένα
χρονικά διαστήματα. Οι κραδασμοί που προκαλούνται
από τη λειτουργία αυτού του εργαλείου μπορούν να
προκαλέσουν μόνιμη βλάβη σε δάκτυλα, κάτω και άνω τμήμα
των χεριών. Χρησιμοποιείτε γάντια για πρόσθετη άμβλυνση
των κραδασμών, κάνετε συχνά διαλείμματα ξεκούρασης κα
περιορίζετε τον ημερήσιο χρόνο χρήσης.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
135
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
136
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
•
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] C)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 2 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας 1 στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
Ενδείξεις φόρτισης
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
*Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη
ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα υποδηλώσει
τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή
εμφανίζοντας την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα με
φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή και
το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.
Ελληνικά
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ο φορτιστής DCB118 είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό
ανεμιστήρα σχεδιασμένο να ψύχει το πακέτο μπαταρίας. Ο
ανεμιστήρας θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται
να ψυχθεί το πακέτο μπαταρίας. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί
σωστά ή αν είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού. Μην
επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό του
φορτιστή.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά
εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί το
ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε
τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Στερέωση στον τοίχο
Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν
σε τοίχο ή να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια
εργασίας. Αν πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο, τοποθετήστε
το φορτιστή κοντά σε πρίζα ρεύματος και μακριά από γωνίες
ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά του φορτιστή ως πρότυπο
για τον καθορισμό της θέσης των βιδών στερέωσης στον τοίχο.
Στερεώστε το φορτιστή με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βίδες
γυψοσανίδας (αγοράζονται ξεχωριστά) μήκους τουλάχιστον
25,4 mm με κεφαλή βίδας διαμέτρου τουλάχιστον 7–9 mm,
βιδωμένες σε ξύλο σε βέλτιστο βάθος με τρόπο ώστε κάθε βίδα
να προεξέχει περίπου 5,5 mm Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην
πίσω πλευρά του φορτιστή με τις βίδες που προεξέχουν και
συμπλέξτε τις βίδες πλήρως μέσα στις εγκοπές.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και
τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης που
περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις για
ανακύκλωση.
137
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
138
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μεταφορα της Μπαταριας FLEXVOLTTM
Η μπαταρία DeWALT FLEXVOLTTM διαθέτει δύο καταστάσεις:
Χρήσης και Μεταφοράς.
Κατάσταση Χρήσης: Όταν η μπαταρία FLEXVOLTTM δεν έχει
τοποθετηθεί σε προϊόν ή έχει τοποθετηθεί σε προϊόν DeWALT
18 V, θα λειτουργεί σαν μπαταρία 18 V. Όταν η μπαταρία
FLEXVOLTTM έχει τοποθετηθεί σε προϊόν 54 V ή 108 V (δύο
μπαταριών των 54 V), θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54 V.
Κατάσταση Μεταφοράς: Όταν έχει τοποθετηθεί το καπάκι
στην μπαταρία FLEXVOLTTM, η μπαταρία είναι σε κατάσταση
μεταφοράς. Φυλάξτε το καπάκι για την περίπτωση μεταφοράς.
Όταν είναι σε κατάσταση
Μεταφοράς, οι σειρές των
κυψελών είναι ηλεκτρικά
αποσυνδεδεμένες μέσα
στο πακέτο μπαταρίας, με
αποτέλεσμα να θεωρείται ως 3 μπαταρίες με χαμηλότερη
ονομαστική τιμή βατωρών (Wh) αντί για 1 μπαταρία με
υψηλότερη ονομαστική τιμή βατωρών. Αυτή η αυξημένη
ποσότητα των 3 μπαταριών με τη μειωμένη ονομαστική τιμή
βατωρών μπορεί να κάνει εφικτή την εξαίρεση του πακέτου
μπαταριών από ορισμένους κανονισμούς μεταφορών που
επιβάλλονται στις μπαταρίες με υψηλότερη ονομαστική τιμή
βατωρών.
Για παράδειγμα, η τιμή Wh Παραδειγμα σημανσης χρησης και
Μεταφοράς μπορεί να
μεταφορας στην ετικετα
είναι 3 x 36 Wh, που
σημαίνει 3 μπαταρίες των
36 Wh η μία. Η τιμή Wh
Χρήσης μπορεί να είναι
108 Wh (υπονοείται 1 μπαταρία).
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Ελληνικά
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
2
1
1
1
•
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το χρόνο
φόρτισης.
•
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Πακέτα μπαταριών (Εκδόσεις σε κιτ & NT)
Φορτιστή (Εκδόσεις σε κιτ & NT)
Κιβώτιο μεταφοράς (Εκδόσεις σε κιτ & NT)
Εγχειρίδιο οδηγιών
Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
ΧΡΗΣΗ (χωρίς καπάκι μεταφοράς). Παράδειγμα: Η
τιμή Wh είναι 108 Wh (1 μπαταρία με 108 Wh).
ΜΕΤΑΦΟΡΑ (με ενσωματωμένο καπάκι μεταφοράς).
Παράδειγμα: Η τιμή Wh είναι 3 x 36 Wh (3 μπαταρίες
των 36 Wh).
Τύπος μπαταριών
Το DCS332 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών των 14,4 V.
Το DCS331 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών των 18 V.
Αυτά τα πακέτα μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546,
DCB187, DCB547. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα
Τεχνικά δεδομένα
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Σέγα μπαταρίας
1 Κάλυμμα πέδιλου για αποφυγή χαραγών
1 Στόμιο εξαγωγής σκόνης
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος
κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2017 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A, B, F, J, K)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
2 Πακέτο μπαταριών
3 Διακόπτης σκανδάλης
4 Κουμπί ασφάλισης σκανδάλης
5 Μοχλός απελευθέρωσης λεπίδας
6 Μοχλός φάλτσας κοπής
7 Πέδιλο
8 Μοχλός ελλειψοειδούς κίνησης
9 Στοιχείο ελέγχου φυσητήρα σκόνης
10 Κάλυμμα πέδιλου για αποφυγή χαραγών
11 Μηχανισμός σφιγκτήρα
12 Κυλινδρικός οδηγός
13 Πίσω προεξοχή
14 Ένθετο κατά της δημιουργίας σκληθρών
15 Κύρια λαβή
16 Πάνω λαβή
Προοριζομενη Χρηση
Οι σέγες DCS332 και DCS331 έχουν σχεδιαστεί για
επαγγελματική κοπή ξύλου, χάλυβα, αλουμινίου, πλαστικού
139
Ελληνικά
και κεραμικού υλικού σε διάφορους χώρους εργασίας
(π.χ. εργοτάξια).
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Οι σέγες υψηλής απόδοσης είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, απενεργοποιείτε το
εργαλείο και αποσυνδέετε το πακέτο μπαταριών πριν
κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε/
τοποθετήσετε προσαρτήματα ή παρελκόμενα. Τυχόν
αθέλητη εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο σετ μπαταριών
και φορτιστές της DeWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών από το εργαλείο (εικ. D)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να βεβαιώνεστε ότι
το πακέτο μπαταριών 2 είναι πλήρως φορτισμένο.
Για Να Τοποθετησετε Το Πακετο
Μπαταριων Στη Λαβη Του Εργαλειου
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών 2 με τις ράγες μέσα
στη λαβή του εργαλείου (εικ. D).
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να τερματίσει πλήρως
και να ασφαλίσει στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν
θα απασφαλιστεί.
Για να αφαιρεσετε το πακετο μπαταριων
απο το εργαλειο
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης 1 της μπαταρίας και
τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταριών έξω από τη λαβή
του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο φορτιστή
όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
παρόντος εγχειριδίου.
Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου
(Εικ. D)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες
LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί 18 του δείκτη φορτίου. Θα
140
ανάψει ένας συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED
που είναι ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει.
Όταν το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του
φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές
βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Τοποθέτηση και αφαίρεση της λεπίδας
(εικ. F)
Για να εγκαταστησετε τη λεπιδα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σέγα αυτή χρησιμοποιεί μόνο λεπίδες σέγας
κορμού Τ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λεπίδα DT2074 για κοπή σε εγγύτητα με άλλη
επιφάνεια προορίζεται για χρήση μόνο με τις σέγες DeWALT
DCS331, DCS332, DW331 και DC330.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τοποθετείτε λεπίδες για κοπή σε εγγύτητα με
άλλη επιφάνεια (DT2074), πρέπει να αφαιρέσετε το ένθετο κατά
της δημιουργία σκληθρών και το πέδιλο πρέπει να βρίσκεται στη
θέση συγκράτησης 0°.
1. Ανυψώστε το μοχλό 5 απελευθέρωσης της λεπίδας χωρίς
κλειδί, όπως δείχνει η εικόνα F.
2. Εισάγετε τη λεπίδα κορμού Τ στο μηχανισμό 11 του
σφιγκτήρα ενώ καθοδηγείτε το πίσω μέρος της λεπίδας μέσα
στην αυλάκωση των κυλινδρικών οδηγών 12 .
3. Ο κορμός T θα πρέπει να είναι εντελώς μέσα στο μηχανισμό
σφιγκτήρα όπως δείχνει η εικόνα F.
4. Αφήστε ελεύθερο το μοχλό απελευθέρωσης λεπίδας
χωρίς κλειδί.
Για να αφαιρεσετε μια λεπιδα
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε τις χρησιμοποιημένες λεπίδες,
μπορεί να καίνε. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
1. Ανυψώστε το μοχλό 5 απελευθέρωσης λεπίδας χωρίς κλειδί.
2. Με ελαφριά ανακίνηση η λεπίδα θα πέσει έξω.
Ρύθμιση πέδιλου για φάλτσα κοπή (εικ. G)
Για να απασφαλίσετε το πέδιλο, τραβήξτε προς το πλάι το
μοχλό 6 ρύθμισης φαλτσογωνιάς χωρίς κλειδί.
Για να ασφαλίσετε το πέδιλο, σπρώξτε πάλι κάτω από τον
κορμό της σέγας το μοχλό ρύθμισης φαλτσογωνιάς χωρίς κλειδί.
Για να ρυθμισετε το πεδιλο για φαλτσα
κοπη
1. Απασφαλίστε το πέδιλο.
2. Κινήστε το πέδιλο 7 προς τα εμπρός για
να το απασφαλίσετε από τη θέση
συγκράτησης 0°.
3. Το πέδιλο μπορεί να ρυθμιστεί για φάλτσα κοπή προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά και διαθέτει σημεία συγκράτησης
στις 15°, 30° και 45°. Το πέδιλο μπορεί να στερεωθεί
χειροκίνητα σε οποιαδήποτε γωνία μεταξύ 0° και 45°.
Ελληνικά
4. Όταν επιτύχετε την επιθυμητή φαλτσογωνιά, ασφαλίστε το
πέδιλο στη θέση του.
Για να επαναφερετε το πεδιλο στις 0°
1. Απασφαλίστε το πέδιλο.
2. Περιστρέψτε το πέδιλο πίσω στις 0°.
3. Κινήστε το πέδιλο πάλι στη θέση
συγκράτησης 0°.
4. Ασφαλίστε το πέδιλο.
Κίνηση κοπής – Ελλειψοειδής ή ευθεία
(εικ. H)
Η σέγα αυτή διαθέτει τέσσερις κινήσεις κοπής, τρεις
ελλειψοειδείς και μία ευθεία. Η ελλειψοειδής κίνηση
χαρακτηρίζεται από πιο επιθετική κίνηση της λεπίδας και έχει
σχεδιαστεί για κοπή σε μαλακά υλικά όπως ξύλο ή πλαστικό.
Η ελλειψοειδής κίνηση προσφέρει ταχύτερη κοπή, αλλά με
λιγότερο λείο αποτέλεσμα κοπής μέσα από το υλικό. Στην
ελλειψοειδή κίνηση, επιπλέον της κίνησης πάνω-κάτω, η λεπίδα
κινείται και προς τα εμπρός κατά τη διαδρομή κοπής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέταλλα και σκληρά ξύλα δεν πρέπει ποτέ να
κόβονται με ελλειψοειδή κίνηση κοπής.
Για να ρυθμίσετε την κίνηση κοπής, μετακινήστε το μοχλό
ελλειψοειδούς κίνησης 8 σε μία από τις τέσσερις θέσεις κοπής:
0, 1, 2 και 3. Η θέση 0 αντιστοιχεί σε ευθεία κίνηση κοπής. Οι
θέσεις 1, 2 και 3 αντιστοιχούν σε ελλειψοειδή κίνηση κοπής. Η
επιθετικότητα της κοπής αυξάνει καθώς αυξάνεται η ρύθμιση
του μοχλού από ένα έως τρία, και το τρία αντιστοιχεί στην πιο
επιθετική κοπή.
Φυσητήρας σκόνης (εικ. I)
Ο φυσητήρας σκόνης βοηθά στον καθαρισμό της περιοχής
κοπής από υπολείμματα που παράγονται από τη λεπίδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν κόβετε μέταλλο, απενεργοποιήστε το
φυσητήρα κοπής ώστε να μην παρασύρεται το υγρό κοπής
μακριά από τη λεπίδα.
Για να ενεργοποιήσετε το φυσητήρα, κινήστε το στοιχείο
ελέγχου 9 του φυσητήρα σκόνης τελείως πάνω.
Για να απενεργοποιήσετε το φυσητήρα, κινήστε το στοιχείο
ελέγχου του φυσητήρα σκόνης τελείως κάτω.
Αφαιρούμενο κάλυμμα πέδιλου για αποφυγή
χαραγών (εικ. J)
Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το κάλυμμα πέδιλου για αποφυγή
χαραγών 10 όταν κόβετε επιφάνειες που χαράζονται εύκολα,
όπως υλικά λαμινέ, καπλαμά ή βαφή.
Για να προσαρμόσετε το κάλυμμα πέδιλου για αποφυγή
χαραγών 10 , τοποθετήστε το μπροστινό μέρος του
αλουμινένιου πέδιλου 7 μέσα στο μπροστινό μέρος του
καλύμματος πέδιλου για αποφυγή χαραγών και χαμηλώστε τη
σέγα. Το κάλυμμα πέδιλου για αποφυγή χαραγών θα ασφαλίσει
στο πίσω μέρος του αλουμινένιου πέδιλου.
Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα πέδιλου για αποφυγή χαραγών,
πιάστε το από το κάτω μέρος. Κρατώντας αντίσταση στις
δύο πίσω προεξοχές 13 αφαιρέστε το κάλυμμα πέδιλου για
αποφυγή χαραγών.
Ένθετο κατά της δημιουργίας σκληθρών
(εικ. K)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιήσετε το ένθετο κατά της
δημιουργίας σκληθρών με τη λεπίδα κοπής σε εγγύτητα με
άλλη επιφάνεια.
Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το ένθετο κατά της δημιουργίας
σκληθρών 14 όταν προσπαθείτε να ελαχιστοποιήσετε τη
δημιουργία σκληθρών στην εντομή, ειδικά όταν κόβετε
καπλαμά, υλικά λαμινέ ή φινιρισμένες επιφάνειες, όπως βαφή.
Το ένθετο κατά της δημιουργία σκληθρών θα πρέπει να
τοποθετηθεί μέσα στο κάλυμμα πέδιλου για αποφυγή χαραγών
10 . Αν δεν χρησιμοποιείται κάλυμμα κατά της αποφυγής
χαραγών, τοποθετήστε το ένθετο κατά της δημιουργίας
σκληθρών μέσα στο πέδιλο 7 .
Πριν τη λειτουργία
• Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι (πλήρως) φορτισμένη.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, απενεργοποιείτε το
εργαλείο και αποσυνδέετε το πακέτο μπαταριών πριν
κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε/
τοποθετήσετε προσαρτήματα ή παρελκόμενα. Τυχόν
αθέλητη εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να φοράτε πάντοτε κατάλληλο
ατομικό εξοπλισμό προστασίας της ακοής. Κάτω από
ορισμένες συνθήκες και για ορισμένη διάρκεια χρήσης, ο
θόρυβος που προέρχεται από αυτό το προϊόν μπορεί να
συμβάλει στην απώλεια της ακοής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Βεβαιωθείτε ότι το υπό κατεργασία τεμάχιο έχει
ασφαλίσει σωστά. Αφαιρείτε τυχόν καρφιά, βίδες
και άλλου είδους συνδετήρες που μπορεί να
καταστρέψουν τη λεπίδα.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος για τη λεπίδα
στην κάτω πλευρά του υπό κατεργασία τεμαχίου. Μην
κόβετε υλικά με πάχος μεγαλύτερο από το μέγιστο
βάθος κοπής.
• Χρησιμοποιείτε μόνο αιχμηρές λεπίδες πριονιού.
Λεπίδες με ρωγμές ή κάμψη πρέπει να αφαιρούνται
αμέσως.
• Ποτέ μη θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία χωρίς να
υπάρχει τοποθετημένη λεπίδα πριονιού.
• Για βέλτιστα αποτελέσματα, μετακινείτε το εργαλείο
ομαλά και σταθερά επάνω στο υπό κατεργασία
τεμάχιο. Μην ασκείτε πλευρική πίεση στη λεπίδα
πριονιού. Διατηρείτε το πέδιλο επίπεδο επάνω στο
υπό κατεργασία τεμάχιο. Όταν πριονίζετε καμπύλες,
κύκλους ή άλλα στρογγυλά σχήματα, ωθείτε το
εργαλείο απαλά προς τα εμπρός.
141
Ελληνικά
•
Περιμένετε έως ότου το εργαλείο σταματήσει εντελώς,
προτού αφαιρέσετε τη λεπίδα πριονιού από το υπό
κατεργασία τεμάχιο. Μετά το πριόνισμα, η λεπίδα
ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα θερμή. Μην την αγγίζετε.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. A, N)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι στην επάνω
λαβή 16 και το άλλο χέρι στην κύρια λαβή 15 .
Διακόπτης σκανδάλης (εικ. A)
Για να θέσετε σε λειτουργία τη σέγα, πιέστε το διακόπτη
σκανδάλης 3 .
Για να επιβραδύνετε και να σταματήσετε τη λειτουργία της
σέγας, αφήστε το διακόπτη σκανδάλης.
Μεταβλητή ταχύτητα (εικ. E)
Καθώς πιέζετε προς τα μέσα το διακόπτη σκανδάλης, οι
διαδρομές ανά λεπτό συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά δεν
υπερβαίνουν τη μέγιστη ταχύτητα του εργαλείου. Καθώς
ελευθερώνετε τη σκανδάλη, μειώνονται οι διαδρομές ανά λεπτό
της λεπίδας.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, θα πρέπει να πατάτε το
κουμπί 4 ασφάλισης της σκανδάλης, για να απομακρύνετε την
πιθανότητα αθέλητης έναρξης λειτουργίας.
Κοπή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη σέγα
με το πέδιλο να έχει αφαιρεθεί, διαφορετικά μπορεί να
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
Κοπη εσωτερικου ανοιγματος (εικ. L)
Η κοπή εσωτερικού ανοίγματος είναι ένας εύκολος τρόπος
να κάνετε μια εσωτερική κοπή. Το πριόνι μπορεί να εισαχθεί
απευθείας μέσα σε ένα πλαίσιο ή μια σανίδα χωρίς να χρειάζεται
πρώτα διάτρηση οπής-οδηγού. Στην κοπή εσωτερικού
ανοίγματος, μετρήστε την επιφάνεια που πρόκειται να κόψετε
και σημαδέψτε την καθαρά με ένα μολύβι. Κατόπιν γείρετε το
πριόνι προς τα εμπρός έως ότου το μπροστινό άκρο του πέδιλου
να στηρίζεται σταθερά στην επιφάνεια εργασίας και η λεπίδα,
σε όλη τη διαδρομή της, να μην έρχεται σε επαφή με το τεμάχιο
εργασίας. Ενεργοποιήστε το εργαλείο και αφήστε το να επιτύχει
μέγιστο αριθμό στροφών. Πιάστε σταθερά το εργαλείο και
χαμηλώστε το πίσω άκρο του εργαλείου αργά έως ότου η λεπίδα
φθάσει το πλήρες βάθος της. Κρατήστε το πέδιλο σταθερά σε
επαφή με το ξύλο και αρχίστε την κοπή. Μην αφαιρέσετε τη
λεπίδα από την οπή ενώ κινείται ακόμα. Η λεπίδα πρέπει να
σταματήσει τελείως.
142
Κοπη σε εγγυτητα με αλλη επιφανεια
(εικ. M)
Μια κοπή σε εγγύτητα με άλλη επιφάνεια χρειάζεται όταν η κοπή
ολοκληρώνεται προς έναν τοίχο ή ένα εμπόδιο, όπως είναι για
παράδειγμα ένα προστατευτικό τοίχου από πιτσιλίσματα. Ένας
από τους πιο εύκολους τρόπους για να επιτύχετε την κοπή σε
εγγύτητα με άλλη επιφάνεια είναι να χρησιμοποιήσετε ειδική
λεπίδα (DT2074). Η λεπίδα κοπής σε εγγύτητα με άλλη επιφάνεια,
παρέχει τη δυνατότητα κοπής έως το μπροστινό άκρο του
πέδιλου της σέγας. Αφαιρέστε το ένθετο κατά της δημιουργίας
σκληθρών και επαναφέρετε το πέδιλο στη θέση συγκράτησης
0° πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη λεπίδα κοπής σε
εγγύτητα με άλλη επιφάνεια. Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα
κοπής, η λεπίδα κοπής σε εγγύτητα με άλλη επιφάνεια θα
ρέπει να χρησιμοποιηθεί στη ρύθμιση κοπής 0 ή στη ρύθμιση
1 ελλειψοειδούς κίνησης. Η λεπίδα κοπής σε εγγύτητα με άλλη
επιφάνεια δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την έναρξη της
κοπής, επειδή η λεπίδα αυτή εμποδίζει την στήριξη του πέδιλου
από την επιφάνεια εργασίας. Χρησιμοποιείτε τις πρακτικές κοπής
ξύλου που εξηγούνται παρακάτω.
Κοπη ξυλου
Υποστηρίζετε πάντα επαρκώς το τεμάχιο εργασίας.
Χρησιμοποιείτε την υψηλότερη ρύθμιση ταχύτητας για την κοπή
ξύλου. Μην επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε το εργαλείο όταν
η λεπίδα είναι σε επαφή με το υλικό που πρόκειται να κόψετε.
Έτσι θα μπορούσε να προκληθεί ανεπιθύμητη ακινητοποίηση
του μοτέρ. Τοποθετήστε το μπροστινό μέρος του πέδιλου στο
υλικό που πρόκειται να κοπεί και κρατάτε το πέδιλο της σέγας
σε σταθερή επαφή με το ξύλο κατά τη διάρκεια της κοπής. Μη
ασκείτε υπερβολική δύναμη στο εργαλείο. Αφήστε τη λεπίδα να
κόψει με την ταχύτητα που μπορεί. Όταν ολοκληρωθεί η κοπή,
απενεργοποιήστε τη σέγα. Αφήστε τη λεπίδα να ακινητοποιηθεί
πλήρως και κατόπιν αφήστε τη σέγα στην άκρη πριν ξεσφίξετε
το τεμάχιο εργασίας.
Κοπη μεταλλων
Όταν κόβετε μικρού πάχους μεταλλικά ελάσματα είναι καλύτερο
να συσφίγγετε ένα ξύλο στην κάτω πλευρά του μεταλλικού
ελάσματος. Έτσι θα εξασφαλιστεί καθαρή κοπή χωρίς τον
κίνδυνο κραδασμών ή σχισίματος του υλικού. Πάντα να θυμάστε
να χρησιμοποιείτε λεπίδα με μικρότερα δόντια για σιδηρούχα
μέταλλα (για αυτά που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο)
και λεπίδα με πιο μεγάλα δόντια για μη σιδηρούχα μέταλλα
(αυτά που δεν περιέχουν σίδηρο). Χρησιμοποιείτε ρύθμιση
υψηλής ταχύτητας για κοπή μαλακών μετάλλων (αλουμινίου,
χαλκού, ορείχαλκου, μαλακού χάλυβα, γαλβανισμένων σωλήνων,
λαμαρίνας αγωγών κλπ.). Χρησιμοποιείτε χαμηλότερη ταχύτητα
για κοπή πλαστικών, πλακακιών, λαμινέ υλικών, σκληρών
μετάλλων και χυτοσιδήρου.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
Ελληνικά
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Λίπανση του κυλίνδρου οδήγησης
(εικ. F)
• Εφαρμόζετε μία σταγόνα λαδιού στον κύλινδρο οδήγησης
12 σε τακτικά χρονικά διαστήματα, για να αποτρέπονται
οι εμπλοκές.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να
επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή
ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της,
απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το εργαλείο, κατόπιν
αφαιρέστε την από το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι ανακυκλώσιμες.
Παραδίδετέ τις στο κατάστημα αγοράς ή σε τοπικό σταθμό
ανακύκλωσης. Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Σ’ αυτά περιλαμβάνονται:
-- DE3241 Παράλληλος οδηγός
-- DE3242 Ράβδος ελλειψογράφου
-- 581281-00 Προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης
-- 581239-01 Κάλυμμα εξαγωγής σκόνης
-- 402140-00 Ένθετο πέδιλου κατά της δημιουργίας
σκληθρών
-- 581268-00 Κάλυμμα πέδιλου για αποφυγή χαραγών
143
144
145
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N528736
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
04/17
Download PDF

advertising