D27107 | DeWalt D27107 COMBINATION SAW Type 7 instruction manual

D27107
D27107XPS
Final Page size: A4 (210 mm x 297mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)13
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)24
English (original instructions)36
Español (traducido de las instrucciones originales)47
Français (traduction de la notice d’instructions originale)59
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)71
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)83
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)95
Português (traduzido das instruções originais)
106
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)118
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)129
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
140
152
Copyright DeWALT
2
10
9
8
143
6
5
7
4
3
2
1
142
A1
10
11
12
13 17
14
15
16
A2
1
22
21
20
19
20
23
17
18
A3
34 35 36
38 37
39
30
31
A4
2
A5
33
32
41
A6
A7
42
43
32
A8
A9
3
144
44
A11
A10
54
53
55
52
16
51
B
B1
59
58
15
56
57
57
C1
4
58
15
56
59
C2
15
59
C3
C4
60
14
63
61
62
65
64
66
E
D
19
19
2
F1
F2
68
67
69
F3
F4
70
5
8
9
8
74
73
G2
G1
76
73
75
73
G4
G3
H1
H3
6
77 78
5
83
H2
81 80 79
83
83
H4
7
85
82
84
86
76
17
I1
82
I2
76
81
92
7
91
89
I3
88
90
87
J
97
8
96
94
97
95
20
88
K
L1
102 101
7
69
91
102
L2
L3
70
7
68
L4
4
2
68
L5
1
39
2
3
M
21
20
N
8
O1
108
107
22
67
112
111
110
109
O2
O3
114
114
109
O4
113
109
113
O5
115
116
41
P1
P2
120
117
82
76
119
118
41
121
P3
P4
9
122
11
1
Q1
Q2
11
124
10
9
123
126
7
80
127
79
125
81
R1
Q3
91
79
80
R3
R2
10
S1
7
S2
S3
90°
A
S4
T1
45°
T2
T3
23
0°-45°
U1
U2
11
21
13
13
63
128
V1
V2
138
X1
W
140
X2
12
141
X3
139
138
Dansk
FLIP-OVER-SAV D27107, D27107XPS
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere.
Tekniske data
D27107 D27107XPS
Spænding
V230230
Type7 5
(D27107 med
arbejdslys LED)
Motoreffekt
W
2 000
2 000
Afgiven effekt
W
1 080 1 080
Maks. klingehastighed omdr./min
4 000 4 000
Klingediameter
mm305305
Huldiameter
mm30 30
Klingens tykkelse mm
2,1–2,2
2,1–2,2
Spalteklingens tykkelse
mm
2,5
2,5
Automatisk klingebremsetid
s
< 10
< 10
Vægt
kg42 42
Skæreegenskaber
Geringssavsmode
Gering (maks.-positioner)
venstre
48°
48°
højre48°48°
Smig (maks.-positioner)
venstre
48°
48°
højre2° 2°
Maks. tværsnitskapacitet ved 90°/ 90° mm
205 x 63
205 x 63
Maks. geringskapacitet ved 45°
mm
160
160
Maks. savedybde 90°
mm
90
90
Maks. dybde af smigsnit 45°
mm
60
60
Maks. savedybde ved 45° smigsnit,
45° geringssnit
mm
60
60
Bænksavsmode
Maks. kløvekapacitet venstre/højre
Savedybde ved 90°
Savedybde ved 45°
mm
mm
mm
120/320
81
56
120/320
81
56
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN61029:
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
95,0
95,0
BEMÆRK: Dette udstyr er beregnet til tilslutning til et
strømforsyningssystem med en maksimal tilladelig systemimpedans Zmax
på 0,28 Ω ved interfacepunktet (strømforsyningsboks) på brugerens
forsyning.
Brugeren skal sikre, at dette udstyr kun tilsluttes til et strømsystem,
som opfylder ovennævnte krav. Hvis det er nødvendigt, kan brugeren
rette henvendelse til el-selskabet for at høre om systemimpedansen ved
interfacepunktet.
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert signalord.
Læs vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
FLIP-OVER-SAV
D27107/D27107XPS
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske data er
udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
106,0
106,0
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og 2011/65/EU.
Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
K(usikkerhed for det angivne
lydniveau)
dB(A)
3,0
3,0
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og udsteder
denne erklæring på vegne af DeWALT.
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
2,1
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette vejledningsark, er målt i
overensstemmelse med en standardiseret test, der er angivet i EN61029 og
kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes
til en foreløbig eksponeringsvurdering.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.: vedligehold
værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme, organisation af
arbejdsmønstre.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør eller
vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen imidlertid
variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør også
tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode
markant.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
19.06.2017
Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL! Når der bruges elektrisk værktøj, bør der tages
grundliggende sikkerhedsforanstaltninger, for at reducere risiko
for elektrisk stød og personskade
inklusiv følgende.
Alle disse anvisninger skal læses, inden der gøres forsøg på at betjene dette
produkt; disse anvisninger bør gemmes til senere brug.
13
Dansk
GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG
17. Undgå utilsigtet opstart af værktøjet.
Generelle sikkerhedsbestemmelser
Værktøjet må ikke bæres med fingeren på kontakten. Sørg for at
værktøjet er i “off” position (slukket) inden det tilsluttes.
1.Hold arbejdsområdet ryddet.
18. Brug forlængerledninger, der egner sig til udendørs brug.
Overfyldte områder og arbejdsbænke opfordrer til ulykker.
Efterse forlængerledningen inden brug og udskift den, hvis den er
beskadiget. Når værktøjet bruges udendørs, må der kun bruges
forlængerledninger som egner sig til udendørs brug, samt er afmærket
til udendørs brug.
2.Tag hensyn til arbejdsmiljøet.
Værktøjet må ikke udsættes for regn. Værktøjet må ikke bruges under
våde eller fugtige forhold. Sørg for, at arbejdsområdet er ordentligt
oplyst (250–300 Lux). Værktøjet må ikke bruges, hvor der er brandeller eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af brændbare væsker eller
gasser.
3.Værn mod elektrisk stød.
Undgå at komme i kontakt med jordede overflader (f.eks. rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe). Når værktøjet bruges under ekstreme forhold
(f.eks. høj fugtighed, når der produceres metalspåner osv.), kan den
elektriske sikkerhed forbedres ved at indsætte en isolerende transformer
eller en fejlstrømsafbryder.
4.Hold uvedkommende væk.
Lad ikke personer, specielt børn, blive involveret i arbejdet,
røre værktøjet eller forlængerledningen, og hold dem væk fra
arbejdsområdet.
5.Stil ubrugt værktøj til opbevaring.
Når værktøj ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt og forsvarligt
aflåst sted utilgængeligt for børn.
6.Undlad at overbelaste værktøjet.
Jobbet foretages på bedre og sikrere måde med den tilsigtede
hastighed.
7.Brug det korrekte værktøj.
Tving ikke mindre værktøj eller ekstraudstyr til at gøre samme arbejde
som et værktøj til industriel brug. Anvend aldrig værktøjet til ikketiltænkte formål; brug f.eks. ikke en rundsav til at skære i grene eller
træstammer.
8.Vær hensigtsmæssigt klædt på.
Bær ikke løst tøj eller smykker, da de kan gribe fat i bevægelige dele.
Det anbefales at der bæres skridsikkert fodtøj, når der arbejdes
udendørs. Bær hårbeklædning for at holde på langt hår.
9.Brug beskyttelsesudstyr.
Bær altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller støvmaske, hvis
arbejdet skaber støv og flyvende partikler. Hvis dette materiale kan
være varmt, skal der også bæres et varmebestandigt forklæde. Bær
høreværn til hver en tid. Bær sikkerhedshjelm til hver en tid.
10. Tilslut støvudsugningsudstyr.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller -opsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes korrekt.
11. Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Træk aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen.
Hold ledningen borte fra varme, olie og skarpe kanter. Bær aldrig
værktøjet ved at holde det i ledningen.
12. Fastgør arbejdsemnet.
Brug skruetvinger eller en skruestik til at holde arbejdsemnet på plads.
Det er sikrere end at bruge hænderne, og gør begge hænder fri til at
betjene værktøjet.
19. Vær opmærksom.
Hold godt øje med, hvad du foretager dig. Brug sund fornuft. Værktøjet
må ikke betjenes når du er træt, eller under inflydelse af stoffer eller
alkohol.
20. Undersøg, om der er beskadigede dele.
Inden brug, skal værktøjet og hovedledningen kontrolleres for at fastslå
om den kan fungere korrekt ifølge det tilsigtede formål. Kontroller de
bevægelige deles indstilling, binding, beskadelse af dele, opstilling,
samt andre forhold, der kan påvirke driften. En skærm eller andre
dele, som er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et autoriseret
servicecenter, medmindre andet er angivet i denne brugervejledning.
Få defekte kontakter udskiftet af et autoriseret servicecenter. Undlad
at bruge værktøjet, hvis det ikke er muligt at tænde og slukke det med
kontakten. Forsøg aldrig at udføre reparationen selv.
ADVARSEL! Hvis der bruges tilbehør eller ekstraudstyr, eller
udføres en opgave med dette værktøj ud over hvad der er
anbefalet i denne brugervejledning, kan det indebære risiko for
personskade.
21. Få værktøjet repareret af en kvalificeret person.
Dette el-værktøj opfylder relevante sikkerhedsregler. Reparationer må
kun udføres af kvalificerede personer med originale reservedele, da det
ellers kan bringe brugeren i fare.
Ekstra sikkerhedsregler for geringsave
• Sørg for at alle låsegreb og håndtags holdeanordninger er stramme, før
der arbejdes med værktøjet.
•Sørg for at maskinarmen er sikkert fastgjort ved udførelse af
smigskæringer.
• Arbejd ikke med maskinen uden beskyttelsesskærme, eller hvis
beskyttelsesskærmene ikke virker, eller ikke er korrekt vedligeholdte.
• Anbring aldrig en hånd i klingeområdet, når saven er tilsluttet til den
elektriske strømkilde.
• Forsøg aldrig at stoppe en maskine i bevægelse hurtigt ved at presse
et værktøj eller andre midler imod klingen; der kan opstå alvorlige
ulykker.
• Vælg den korrekte klinge til det materiale, der skal skæres.
• Anvend en holder eller bær handsker ved håndtering af en savklinge.
• Udfør aldrig noget rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde, når
maskinen stadig kører, og hovedet ikke er i hvileposition.
• Den forreste del af beskyttelsesskærmen er forsynet med en
lamelbeskyttet åbning for sigtbarhed under skæring. Selv om de
lamelbeskyttede åbninger reducerer flyvende fremmedlegmer,
findes der åbninger i beskyttelsesskærmen, og du bør altid bære
sikkerhedsbriller, når du kigger gennem de lamelbeskyttede åbninger.
13. Undlad at række for langt.
• Med monteret laser udskift ikke med andre lasertyper. Reparationer må
kun udføres af laserproducenten eller et autoriseret værksted.
Hold god fodstilling og balance til enhver tid.
• Skær aldrig arbejdsemner kortere end 200 mm.
14. Vær omhyggelig med at vedligeholde værktøjet.
• Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere maksimale
arbejdsemnestørrelser på:
For bedre og sikrere ydeevne, skal skæreværktøjerne holdes skarpe og
rene. Følg anvisninger for smøring og udskiftning af tilbehør. Kontroller
værktøjerne regelmæssigt, og hvis de er beskadigede, få dem repareret
af et autoriseret servicecenter. Sørg for, at alle håndtag og kontakter er
tørre, rene og fri for fedt og olie.
15. Frakobl værktøjer.
Når værktøjer ikke bruges, og inden service og udskiftning af tilbehør,
som for eksempel klinger, bor og skærere, skal værktøjer kobles fra
strømforsyningen.
16.Fjern justeringsnøgler og skruenøgler.
Gør det til en vane at kontrollere om justeringsnøgler og skruenøgler er
fjernet fra værktøjet inden det betjenes.
14
– Højde 63 mm gange bredde 205 mm gange længde 500 mm
– Længere arbejdsemner skal understøttes af et passende ekstra
bord, fx DE3474. Spænd altid arbejdsemnet godt fast.
• Under brug i geringsavfunktionen kontrollér, at den øverste del af
savklingen er helt indelukket af beskyttelsesskærmen (63) vist i fig. E.
Ekstra sikkerhedsregler for savbænke
• Sørg for at klingen roterer i den korrekte retning, og at tænderne peger
mod forenden af savbænken.
• Sørg for at alle låsegreb og håndtags holdeanordninger er stramme,
før der arbejdes med værktøjet.
Dansk
• Sørg for at alle klinger og flanger er rene, og at indskæringssiderne på
kraverne vender imod klingen. Stram dornmøtrikken sikkert.
• Sørg for at armen er sikkert fastgjort ved udførelse af smigskæringer.
• Brug korrekt slebne savklinger. Overhold den maksimale hastighed,
der er angivet på savklingen. Den afmærkede maksimale hastighed
skal altid være højere end den hastighed, der er afmærket på
klassificeringspladen.
• Betjen aldrig saven uden, at den øverste og nederste
beskyttelsesskærm er på plads.
• Klingens beskyttelsesskærm på din sav vil automatisk blive hævet,
når armen føres nedad; den vil blive sænket over hele klingen, når
armen hæves. Beskyttelsesskærmen kan hæves manuelt ved af- eller
påmontering af savklinger eller ved eftersyn af saven. Hæv aldrig
klingens beskyttelsesskærm manuelt, medmindre der er slukket for
saven.
• Anbring aldrig en hånd i klingeområdet, når saven er tilsluttet til den
elektriske strømkilde.
• Hold området rundt om maskinen ryddeligt og fri for løse materialer, fx
skår og afskårne dele.
• Frakobl saven fra hovedledningsnettet, før du udskifter klinger eller
udfører vedligeholdelse.
• Kontrollér med jævne mellemrum, at motorens ventilationshuller er rene
og fri for skår.
• Anvend altid en skubbestok og sørg for at du ikke anbringer dine
hænder tættere på end 200 mm fra savklingen under skæring.
• Frakobl maskinen fra hovedledningsnettet, før du udfører noget
vedligeholdelsesarbejde eller udskifter klingen.
• Forsøg ikke at arbejde med andet end den beregnede spænding.
• Brug kun de savklinger, der er angivet af producenten. Kontrollér at
spaltekniven ikke er tykkere end bredden af rillen skåret af savklingen
og ikke tyndere end savklingetykkelsen.riving knife is not thicker than
the width of the groove cut by the saw blade and not thinner than the
body of the saw blade.
• Tilsæt ikke smøremidlerne til klingen, når den kører.
• Ræk ikke bag ved savklingen.
• Opbevar altid skubbestokken på dens plads, når den ikke anvendes.
• Stå ikke oven på enheden.
• Sørg under transport for, at den øverste del af savklingen er dækket, fx
af beskyttelsesskærmen.
• Anvend ikke beskyttelsesskærmen til håndtering eller transport.
• Sammenfalsning, notning eller kanalskæring er ikke tilladt.
• Sørg for at spaltekniven er korrekt justeret. Skær aldrig uden monteret
spaltekniv.
• Skær aldrig arbejdsemner kortere end 30 mm.
• Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere maksimale
arbejdsemnestørrelser på:
– Højde 81 mm gange bredde 400 mm gange længde 600 mm.
– Længere arbejdsemner skal understøttes af et passende ekstra bord, fx D271055 eller D271058.
• Fastkil ikke noget imod blæseren for at holde motorakslen.
• Før arbejdet kontrollér, at maskinen er placeret på en jævn overflade
med tilstrækkelig stabilitet.
• Anvend ingen slibe- eller diamantlameller.
• I tilfælde af et uheld eller maskinfejl, sluk omgående for maskinen og tag
strømstikket ud.
Rapportér fejlen og afmærk maskinen, så andre ikke bruger den
fejlbehæftede maskine.
• Når savklingen er blokeret på grund af helt usædvanlig fremføringskraft
under skæring, sluk for maskinen og tag strømstikket ud. Fjern
arbejdsemnet og sørg for, at savklingen kører frit. Tænd for maskinen
og start igen med at skære med nedsat fremføringskraft.
• Lad være med at fjerne nogen afskårne dele eller andre dele af
arbejdsemnet fra skæreområdet, mens maskinen kører, og savhovedet
ikke er i hvileposition.
• Anvend ikke maskinen uden monterede ben.
Ekstra sikkerhedsregler for vendbare (flip-over) save
• Sørg for at du altid står til venstre eller højre for skærelinjen.
• Før brug af saven kontrollér, at maskinen er stabil. Anbring aldrig
maskinen på ujævnt underlag. Om nødvendigt fastgør maskinen til en
arbejdsbænk ved hjælp af sekskantbolte med en længde på 150 mm i
stedet for bolte.
• Sørg for tilstrækkelig generel eller lokaliseret belysning.
• Betjen aldrig maskinen, uden at beskyttelsesskærmene sidder på deres
plads specielt efter ændring af en funktion. Hold beskyttelsesskærmene
i god stand og vedligehold dem korrekt.
• Kontrollér at LED opfylder EN 62471. Udskift ikke en LED med en
anden type. Hvis det er beskadiget, få LED lyset repareret af et
autoriseret værksted.
• Udskift bordindsatsen, hvis den er slidt.
• Tilslut saven til en støvopsamlingsenhed, når der saves i træ. Overvej
altid de faktorer, der påvirker udsættelse for støv som fx:
• Sørg for at armen er sikkert fastgjort i arbejdspositionen i
savbænkfunktionen.
• Sørg for at armen er sikkert fastgjort ved geringsskæring i
savbænksfunktionen.
• Sørg for at operatøren er tilstrækkeligt trænet i brug, justering og drift af
maskinen.
• Sluk for maskinen, når du forlader den.
-–arten af materiale, der skal forarbejdes (spånplader frembringer mere støv end træ);
-–savklingens skarphed;
• Sørg for at bordet er korrekt låst ved skift af savfunktion.
-–ret indstilling af savklingen;
• Sav aldrig i jernholdige eller ikke-jernholdige materialer ved langsnitning i
savbænkfunktionen.
-–støvekstraktor med en lufthastighed ikke mindre end 20 m/s.
• Før noget tilbehør anvendes, læs instruktionsmanualen. Ukorrekt
anvendelse af tilbehør kan medføre skader.
• Overhold den maksimale hastighed, der er angivet på savklingen.
• Anvend en holder eller bær handsker ved håndtering af en savklinge.
Sørg for at den lokale udsugning ligeså vel som hætter,
afskærmningsplader og render er korrekt justerede.
• Skær aldrig lette legeringer, specielt magnesium.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning med
en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
• Sørg for at klingen roterer i den korrekte retning. Hold klingen skarp.
• Savklingens maks. tilladelige hastighed skal altid være lig med eller
højere end ikke belastningshastigheden for det værktøj, der er
specificeret på navnepladen.
Yderligere risici
Følgende risici skal tages i betragtning ved brug af apparatet:
• Anvend ikke savklinger, som ikke er i overensstemmelse med de
dimensioner, der er angivet i de tekniske data. Anvend ingen
afstandsskiver og spindelringe for at få klingen til at passe ind i
spindlen. Brug kun de klinger, der er angivet i denne manual, der
opfylder EN 847-1.
– personskade ved berøring af bevægelige dele.
• Overvej at anvende specielt designet støjreducerende klinger.
– Risiko for ulykker forårsaget af de udækkede dele af savklingen.
• Brug ikke HØJTLEGEREDE STÅL klinger.
– Risiko for personskade, når klingen udskiftes.
• Brug ikke revnede eller beskadigede savklinger.
– Risiko for at klemme fingrene, når skærmene åbnes.
• Efter færdiggørelse af snittet, sluk for kontakten og vent, indtil savklingen
står helt stille, før hovedet returneres til dens øverste hvilestilling.
– Helbredsfare, forårsaget af støvindtrængen, som udvikles når der saves
træ, specielt egetræ, bøgetræ og halvhårde fiberplader.
Selvom relevante sikkerhedsforskrifter overholdes og passende
sikkerhedsanordninger bringes i anvendelse, kan der ikke undgås at være
yderligere risici. Disse er:
– Nedsat hørelse.
15
Dansk
De følgende faktorer påvirker frembringelse af støj:
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
– Det materiale der skal skæres.
–Savklingetypen.
–Fremføringskraften.
De følgende faktorer øger risikoen for åndedrætsproblemer:
– Ingen støvekstraktor er tilsluttet ved savning af træ.
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142
143
Afbryder (bænksavsmode)
Udløserarm til bordet
Drejebordslås
Geringssavbord
Drejebord
Anslag i højre side
Anslag i venstre side
Flytbar nedre klingeafskærmning
Beskyttelsesskærm til udløserarm
Aktiveringshåndtag
reset knap til afbryder
Datokode
A2
10
11
12
13
14
15
16
17
Aktiveringshåndtag
Udløserkontakt (geringssavsmode)
Permanent øverste klingebeskytter
Støvudsugningsadapter
Hjul
Ben
Sokkel
Fastspændingsgreb til smigsnit
Ved brug af maskinen i geringsavfunktionen,
sørg for at betjene udløserkontakten i håndtaget,
når der skiftes til ON og OFF. Betjen ikke
afbryderdåsen i denne funktion. ON/OFF kontakten
placeret på maskinrammen er kun beregnet til
savbordsfunktionen.
A3
17
18
19
20
21
22
23
Fastspændingsgreb til smigsni
Højdejustering
Bænksavsbord
Spaltekniv
Øvre klingeafskærmning
Parallelanslag
Skubbestok
Ved brug af maskinen i geringsavfunktionen, sørg for
at spaltekniven er sikret i dens hvileposition.
Ekstraudstyr
A4
Bruges i geringssavsmode:
30 Anslagsindsats (DE7120)
– Utilstrækkelig støvudsugning på grund af tilstoppede udsugningsfiltre.
– Slidt savklinge.
– Arbejdsemnet fremføres ikke nøjagtigt.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer ses på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Bærepunkt
Hold hænderne væk fra klingen.
Synlig stråling Kig ikke ind i lyset (D27107XPS)
O/I
Anvend aldrig geringssaven uden beskyttelsesskærm.
DATOKODEPOSITION (FIG. A1)
Datokoden (143), der også inkluderer produktionsåret, er tryk på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produktionsår
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1Delvis samlet maskine
1Kasse med:
1 Klingebeskytter til bænksavsposition
1 Underbordets skærm til geringssavsposition
4Ben
2Hjul
4Sokler
1Parallelanslag
1Materialeklemme
1Brugervejledning
16
Beskrivelse (fig. A1 - A11)
A5
31 Justerbart stativ 760 mm (maks. højde) (DE3474)
32 Støtteledeskinner 1.000 mm (DE3494)
33 Støtteledeskinner 500 mm (DE3491)
34 Støtte der kan skråtstilles (DE3495)
35 Drejningsstop (DE3462)
36Længdestop til korte arbejdsemner (skal bruges med ledeskinner
[33]) (DE3460))
37 Støtte med stop der kan fjernes (DE3495)
38 Støtte med fjernet stop (DE3495)
A6
40 Rulle-støttebord (DE3497)
Bruges i bænksavsmode:
A7
41 Geringsanslag (D271052)
A8
42 Forlængelsesbord (D271058)
Dansk
A9
43 Udtræksbord (D271055)
Skubbepinde (DE3454) (ikke vist)
Kan bruges til alle modes:
A10
44 Tre-vejs støvudsugningsudstyr (D271054)
A11
144 LED arbejdslyssystem
TILSIGTET ANVENDELSE
Din DeWALT D27107 vendbare (flip-over) sav er blevet designet til at virke
som en geringsav eller savbænk til at udføre de fire hovedsavningsopgaver:
langsnitning, skråskæring, smigskæring og smigskæring let, nøjagtigt og
sikkert.
• Løft maskinen ud af kassen
• Tag tilbehørskassen ud af maskinen.
• Fjern eventuelt resterende indpakningsmateriale fra maskinen.
Montering af fødderne (fig. A2, B, B1)
Med monterede fødder og ben kan maskinen alternativt anbringes på en
arbejdsbænk. For at sikre en sikker betjening skal maskinen være fastgjort
til arbejdsbænken.
ADVARSEL! Betjen aldrig denne maskine, hvis den ikke er
fastgjort til arbejdsbænken. Fremføringskraften vil gøre denne
sav ustabil, hvis den ikke er fastgjort til arbejdsbordet.
• Vend maskinen med bunden i vejret
• Anbring en fod (16) på hver af monteringsstederne (51) på bunden
• Skub en møtrik (52) ind i hullerne (53) placeret oven over
monteringsstederne
Denne enhed er designet til brug med en nominel klingediameter på
305 mm hårdtmetalklinge til professionel skæring af træ, træprodukter og
plastik.
• Indsæt en bolt (54) forsynet med en spændeskive (55) ind i foden
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
• Fold benene som beskrevet nedenfor
Disse vendbare (flip over) save er professionelle værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er påkrævet,
når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
ADVARSEL: Anvend ikke maskinen til andre formål end de
tilsigtede.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive
børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale handicaps;
mangel på erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre de er under
overvågning af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn
må aldrig efterlades alene med dette produkt.
GERINGSSAVSTILSTAND
I geringssavtilstand anvendes savmaskinen i positionen lodret, gering eller
affasning.
BÆNKSAVSTILSTAND
Når savmaskinen drejes over dens midterakse, kan den anvendes til at
udføre standardkløvning og til at save træemner ved manuelt at indføre
arbejdsemnerne i bladet..
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til kun én spænding. Kontroller altid, at
strømforsyningens spænding svarer til spændingen på mærkepladen.
it værktøj er dobbeltisoleret i overensstemmelse med EN61029;
D
jordledning er derfor ikke påkrævet.
I tilfælde af ledningsudskiftning må værktøjet kun repareres af en autoriseret
servicerepræsentant eller af en kvalificeret elektriker.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en godkendt
3-koret forlængerledning, der passer til dette værktøjs effektforbrug (se
Tekniske data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale
længde er 30 m.
• Stram boltene
• Montér benene som beskrevet nedenfor.
• Vend maskinen om igen
• Indsæt en bolt på 8 mm og 120 mm minimumlængde (49) ind i foden
på hvert monteringssted (fig. B1).
• Stram boltene
Montering af benene (fig. C1 & C2)
Med benene monteret er maskinen velegnet til at blive anbragt frit
stående.
• Vend maskinen med bunden i vejret.
• Montér benene som beskrevet nedenfor. Vær opmærksom på, at de
forreste og de bageste ben er af forskellig længde. De bageste ben er
lidt længere end de forreste. Sørg for at montere benene de rigtige steder.
• Vend maskinen rigtigt igen. Sørg for, at maskinen står lige.
Om nødvendigt justeres benenes højde.
Bageste ben
• Præsentér et ben (15) for hvert monteringspunkt (56) nederst på
basisindersiden (fig. C1).
• Stik en karosseribolt (57) gennem hullerne fra ydersiden og ind i
rammen og benene.
• Anbring et beslag (58) og låseknappen (59) på hver bolt.
• Stram låseknapperne.
Forreste ben
• Præsenter et ben (15) for hvert monteringspunkt (56) øverst på
basisindersiden (fig. C2).
• Anbring et beslag (58) over benene.
• Stik en karosseribolt (57) gennem hullerne fra indersiden og ind i
beslagene, benene og rammen.
• Anbring en låseknap (59) på boltene.
• Stram låseknapperne.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Foldning af benene (fig. C3,C4)/montering på bænk (fig. B1)
MONTERING
Benene kan foldes ned i fundamentet for at gøre maskinen velegnet for
brug på en arbejdsbænk.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser skal
enheden slukkes, og strømforsyningen til maskinen
afbrydes før montering og afmontering af tilbehør,
før justering eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at udløserkontakten er i
OFF-position. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Udpakning af maskinen og dens dele
DVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser, søg altid
A
hjælp ved flytning af maskinen.
• Fjern alt løst indpakningsmateriale fra kassen.
• Vend maskinen med bunden i vejret
• Løsn låsegrebet (59) på det første ben (15)
• Fold benet indad
• Fastgør låsegrebet
• Gentag processen for de øvrige ben
• Vend maskinen om igen
• Brug begge huller (49) i benene og fastgør maskinen med bolte with en
diameter på 8 mm og minimum 150 mm længde.
For at hindre binding og unøjagtigheder, skal man sikre, at
monteringsoverfladen ikke er vindskæv eller på anden måde ujævn.
17
Dansk
Montering af hjulene (fig. D)
• Anbring et hjul (14) på akslerne (60) på hver side af maskinen.
• Anbring en flad spændeskive (61) og en møtrik (62) på den
gevindskårne ende af akslen.
• Spænd møtrikkerne.
Samling til geringssavsmode
Montering af underbordets skærm (fig. E)
Underbordets beskyttelsesskærm (63) monteres på oversiden af
bænksavsbordet.
• Placer de to befæstelseselementer på venstre side af
beskyttelsesskærmen i spalterne (64) til venstre for klingens savspor
(65). Drej plastskruerne mod uret.
• Anbring beskyttelsesskærmen fladt på bordet, og tryk
befæstelseselementet ind i spalten (66) til højre for klingens savspor.
Drej plastskruen mod uret.
• Fjern beskyttelsesskærmen ved at dreje skruerne med uret og tage
den af.
Drejning af savhovedet og bordet (fig. F1 - F4)
• Hold igen på savbordet (19) med den ene hånd, og skub bordets
udløserarm (2) til højre (fig. F1).
• Skub forenden af bordet nedad (fig. F2), og sving det helt omkring,
til motorenheden er øverst, og pladen (67) griber ind i bordets
låseanordning (68) (fig. F3).
• Skub udløserarmen (69) bagud, mens du holder hovedet nede, indtil
den fjederbelastede lejeenhed (70) kan løftes ud af sin placering
(fig. F4).
• Bøj lejeenheden op.
• Medens hovedet holdes godt fast, lader man trykket fra fjederen
skubbe hovedet op til dets hvileposition.
Montering af savklingen (fig. G1 - G4)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser skal
enheden slukkes, og strømforsyningen til maskinen
afbrydes før montering og afmontering af tilbehør,
før justering eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at udløserkontakten er i
OFF-position. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL:
• Udskift altid klinger med maskinen i geringsavfunktionen.
• Tryk aldrig på spindlens låseknap, når strømmen er tilsluttet til
klingen eller under friløb.
• Skær ikke jernholdigt metal (indeholdende jern eller stål) eller
murværk eller støbte cementprodukter med denne geringsav.
• Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan være farlige.
• Tryk på hovedlåsens udløsergreb (9) for at udløse den nederste beskyttelsesskærm (8), hæv derefter den laveste beskyttelsesskærm så meget som muligt (fig. G1).
• Tryk med den laveste beskyttelsesskærm i løftet position, på
spindellåseknappen (74) med en hånd, brug derefter den leverede
klingeskruenøgle i den anden hånd til at løsne den venstre
gevindklinges låseskrue (73) ved at dreje med uret.
ADVARSEL! Du bruger spindellåsen ved at trykke på knappen
som vist og dreje spindlen med hånden, indtil du føler, at låsen
går i indgreb.
• Fortsæt med at holde låseknappen inde for at forhindre, at spindlen
drejer (74, fig. G1).
• Fjern klingens låseskrue (73) og den udvendige dornkrave (75).
• Installér savklingen (76) på ansats (77) leveret på den indvendige
dornkrave (78), og sørg for, at tænderne på den nederste kant af
klingen vender imod bagsiden af saven (væk fra brugeren).
• Udskift den udvendige dornkrave (75).
• Stram omhyggeligt klingens låseskrue (73) ved at dreje den mod uret,
mens du holder den tilkoblede spindellås med den anden hånd.
• Hæv den nederste beskyttelsesskærm.
18
ADVARSEL! Vær opmærksom på, at savklingen kun kan
udskiftes på den beskrevne måde. Brug kun de savklinger,
der er specificerede under Tekniske data; kat.nr.: DT4260
foreslås.
Justeringer i geringssavsmode
Din geringssav er grundigt justeret på fabrikken. Hvis det er nødvendigt at
justere den på grund af ændringer under transport eller håndtering eller af
anden årsag, skal nedenstående anvisninger følges. Når justeringerne er
udført en gang, skulle det ikke være nødvendigt at justere dem igen.
Kontrol og justering af klingen i forhold til anlægget (fig. H1 - H3)
• Løsn geringsknappen (79), og tryk geringslåsen (80) ned for at udløse
drejebordet (5) (fig. H1).
• Sving drejebordet, til låsen lokaliserer det på geringspositionen 0°.
Stram ikke knappen.
• Træk hovedet nedad, indtil klingen netop går ind i savsporet (81).
• Sæt en vinkel (82) mod anslagets venstre side (7) og mod klingen (76)
(fig. H2).
ADVARSEL: Rør ikke ved klingens tænders spidser med
vinklen.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn skruerne (83) (fig. H3), og flyt skalaen/drejebordet mod venstre
eller højre, indtil klingen står i en vinkel på 90° mod anslaget, målt ved
vinklen (fig. H2).
• Spænd skruerne (83) igen (fig. H3). Aflæsningen af geringsviseren har
ingen betydning på nuværende tidspunkt.
Justering af geringsindikatoren (fig. H1 & H4)
• Løsn geringsknappen (79), og tryk geringslåsen (80) ned for at udløse
drejebordet (5) (fig. H1).
• Lad geringslåsen ’snappe’ på plads, mens geringsknappen er løs,
idet du drejer geringsarmen forbi nulpunktet.
• Hold øje med viseren (84) og geringsskalaen (85) (fig. H4). Hvis viseren
ikke viser præcis 0, løsnes skruen (86), viseren flyttes hen på 0°,
og skruen spændes.
Kontrol og justering af klingen i forhold til bordet (fig. I1 - I3)
• Løsn smiglåseknappen (17) (fig. I1).
• Tryk savhovedet mod højre for at sikre, at den er helt vertikal og
spænd smigfastspændingsgrebet.
• Træk hovedet nedad, indtil klingen netop går ind i savsporet (81).
• Sæt en vinkel (82) på bordet og op mod klingen (76) (fig. I2).
ADVARSEL: Rør ikke ved klingens tænders spidser med vinklen.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn smiglåseknappen (17) (fig. I1), og drej stopskruen for justering af
lodret position (87) ind eller ud (fig. I3), indtil klingen står 90° i forhold til
bordet, målt med vinklen (fig. I2).
• Hvis smigviseren (88) ikke viser 0 på smigskalaen (89), løsnes den
skrue (90), der holder viseren, og viseren flyttes så meget, som det er
nødvendigt (fig. I3).
Justering af anslaget (fig. J)
Den øverste venstre del af anslaget kan justeres til venstre for at skabe
spillerum og give saven en smigvinkel på 48° til venstre. Justering af
anslaget (7):
• Løsn anslagets låseknap (91), og skub den øverste del af sideanslaget
til venstre.
• Foretag en prøvekørsel med saven frakoblet (OFF) og kontroller
spillerummet. Juster anlægget så det sidder så tæt på klingen som
formålstjenligt for at give maksimal støtte for arbejdsemnet uden at
indvirke på armens op- og nedbevægelser.
• Stram knappen sikkert.
Dansk
ADVARSEL: Styresporet (92) kan blive tilstoppet af
savsmuld. Brug en pind eller lavtryksluft til at rense
styresporet med.
Kontrol og justering af smigvinkel (fig. I1, J, & K)
• Løsn anslagets låseknap (91), og skub den øverste del af sideanslaget
så langt mod venstre som muligt (fig. J).
• Løsn smiglåsegrebet (17) (fig. I1) og flyt savarmen til venstre, indtil
vinklens positionsstop (94) hviler imod smigpositionens justeringsstop
(95) (fig. K). Dette er 45° smigpositionen.
• Indstil på følgende måde:
• Drej skruen (95) til smigpositionsjusteringsstoppet ind eller ud efter
behov, indtil viseren (88) angiver 45° med vinkelpositionsstoppet
hvilende mod smigpositionsjusteringsstoppet.
Samling til bænksavsmode
Skift fra geringssav til bænksavsmode (fig. A1, A3, L1 - L5)
• Sæt klingen i 0° gennemskæringsposition med drejebordets klemme (3)
fastgjort (fig. A1).
• Tag spaltekniven (20) ud af opbevaringsstedet inden i basis (fig. A3).
• Tryk på beskyttelsesskærmens udløserarm (9) for at løsne klingens
beskyttelsesskærm (8), og løft derefter denne så meget som muligt
(fig. A1).
• Løsn dækselskrue (96) lige nok til at tillade, at spaltekniven kan glide
ind på monteringsskiverne (97) på armen.
• Skub spaltekniven (20) på monteringsskiverne (97) (fig. L1). Spænd
dækselskruen (96).
• Skru knappen (91) af og træk det glidende anslag (7) ud som vist i
figur L2.
• Træk savhovedet ned.
• Skub udløserarmen (69) bagud (fig. L3).
• Skub lejeenheden (70) ned, til rillerne (101) går i indhak (102) (fig. L3).
ADVARSEL: Savklingen må ikke gå imod den nedre klingebeskyttelsesskærm.
• Træk bordets udløserarm (2) mod højre, løft forenden af bordet (4)
(fig. L4), og vip det 180° tilbage, til pladen på bordlåseanordningen
(68) automatisk tager fat i bordets låseenhed, så det kan låses fast i
bænksavsmode (fig. L5).
• Fjern underbordets beskyttelsesskærm.
Montering af den øverste klingebeskyttelsesskærm (fig. N)
Øverste klingeskærm (21) er beregnet til hurtig og let montering på
spaltekniven (20), når maskinen først er sat op til bænksavsmode.
• Idet beskyttelsesskærmen holdes lodret, justeres spalten bag på
skærmen med spaltekniven.
• Sænk skærmen hen over spaltekniven (20), idet du sørger for,
at boltskaftet går ind i åbningen.
• Drej beskyttelsesskærmen til vandret position.
ADVARSEL: Brug aldrig saven som bænksav, uden at den
øverste beskyttelsesskærm er fæstnet korrekt.
Montering og justering af parallelanslaget (fig. O1 - O5)
Parallelanslaget (22) kan monteres på begge sider af klingen.
• Skub beslaget (107) på plads fra venstre eller højre (fig. O1).
Klempladen kommer på plads bag forenden af bordet.
• Skub anslaget op mod klingen.
• Skub armen (108) ned for at fastgøre anslaget.
• Kontrollér, at anslaget er parallelt med klingen.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn låseknapperne (109), og skub anslaget bagud for at få adgang til
justeringsboltene (110) øverst på anslaget (fig. O2).
• Med nøglen løsnes de justeringsbolte, der fastholder anslagsbeslaget
på anslagsstøtten.
• Indstil anslaget således, at det er parallelt med klingen ved at
kontrollere afstanden mellem klingen og anslaget på klingens for- og
bagside.
• Når indstillingen er fuldført, fastspændes justeringsboltene igen, og det
kontrolleres igen, at anslaget er parallelt med klingen.
• Kontrollér, at viseren (111) på skalaen viser 0 (fig. O3). Hvis viseren
ikke viser præcis 0, løsnes skruen (112), og viseren flyttes hen på 0°,
hvorefter skruen spændes.
Standardopsætningen af anslaget er i højre side af klingen.
Klargør anslaget i venstre side af klingen på følgende måde (fig. O4):
• Fjern låseknapperne (109).
• Skub anslagsprofilen (113) ud af klemmestøtten.
• Drej klemmestøtten (114) rundt, og montér låseknapperne igen.
• Skub anslaget på klemmestøtten.
• Spænd knapperne.
Anslaget er vendbart: Arbejdsemnet kan føres langs 75 mm-fladen eller
11 mm-fladen så man kan benytte en skubbepind, når man skal kløve
tynde arbejdsemner.
• For at indstille til 11 mm løsnes anslagets klemmeknapper (109),
og anslaget (113) skubbes ud af klemmestøtten (114).
• Vend anslaget, og genmontér klemmestøtten i spalten som vist (fig. O5).
• For anvendelse med den fulde højde på 75 mm skubbes anslaget ind
i klemmestøtten med den brede flade i lodret position (fig. O4).
ADVARSEL: Brug 11 mm profilen til kløvning af små
arbejdsemner for at give plads til skubbepinden mellem klingen
og anslaget. Bagenden af anslaget skal være i smig med
forenden af spaltekniven.
Montering og indstilling af geringsanslaget (fig. P1 - P4)
Geringsanslaget (D271052) kan leveres som tilbehør. Geringsanslaget (41)
kan bruges til geringssavning, når saven er i bænksavsmode (fig. P1).
• Løsn klemmeknappen (115), og sving førebjælken (116) ud (fig. P2).
Spænd låseknappen.
• Skub anslaget til venstre hen på bordet (fig. P3).
• Løsn låseknappen (117).
• Anbring en vinkel (82) op mod anslaget (41) og klingen (76).
• Indstil på følgende måde:
• Løsn møtrikken (118) et par omgange, og drej den retvinklede
justeringsstopskrue (119) (fig. P4) ind eller ud, indtil anslaget står 90°
i forhold til klingen målt med vinklen (fig. P3).
• Spænd knappen (117).
• Kontrollér, at viseren (120) på skalaen viser 0 (121). Justér, hvis det er
nødvendigt.
Skift fra bænksavsmode til geringssavsmode (fig. A3, E, L1 & L2)
• Fjern parallelanslaget (22) eller geringsanslaget, hvis der er et sådant
monteret (fig. A3).
• Fjern den øvre klingebeskyttelsesskærm (21).
• Udskift underbordets skærm (63) (fig. E).
• Fortsæt som beskrevet i afsnittet “Drejning af savhovedet og bordet”.
• Løsn dækselskruen (96) på spaltekniven og flyt spaltekniven (20),
mens du holder på klingens beskyttelsesskærm (8) (fig. L1).
BEMÆRK: Spænd dækselskruen, efter spaltekniven er blevet flyttet,
så den ikke griber ind i klingens beskyttelsesskærm.
• Sænk klingens beskyttelsesskærm.
• Anbring spaltekniven (20) på dens opbevaringssted inden i basis
(fig. A3).
• Genindsæt det glidende anslag (7) i position (fig L2).
BETJENING
Brugsanvisning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og gældende foreskrifter.
19
Dansk
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser skal
enheden slukkes, og strømforsyningen til maskinen
afbrydes før montering og afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller ved udførelse af reparationer.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL:
•S
ørg for at materialet, der skal saves, er godt fastspændt.
•P
res kun ganske lidt med værktøjet og undgå at presse
sidelæns.
•U
ndgå overbelastning.
Kontrollér at maskinen er placeret, så den passer til din ergonomi med
hensyn til bordhøjde og stabilitet. Maskinstedet skal udvælges, så
brugeren har et godt overblik og har tilstrækkelig plads omkring maskinen
til bearbejdning af arbejdsemner uden begrænsninger. Til reduktion af
vibrationseffekter sørg for at den omgivende temperatur ikke er for lav, at
maskine og tilbehør er godt vedligeholdt, og at arbejdsemnets størrelse
passer til denne maskine.
Før værktøjet tages i brug:
• Monter en passende savklinge. Brug ikke for slidte savklinger.
Den maksimale omdrejningshastighed for værktøjet må ikke overstige
savklingens maksimale omdrejningshastighed.
• Forsøg ikke at save for små genstande.
• Lad klingen save frit. Pres ikke.
• Lad motoren nå op på fuld hastighed før savningen påbegyndes.
• Se til at alle låseknopper og klemmehåndtag er spændte.
Tænd og sluk (fig. A1, Q1 - Q3)
Denne maskine har to uafhængige afbrydersystemer. I geringssavsmode
bruges udløserkontakten (11) (fig. Q1). I bænksavsmode bruges
afbryderkontakten (on/off) (1) (fig. Q2). Afbryderen har en indbygget
beskyttelsesanordning mod overbelastning af motoren med manuel reset
funktion. Når strømmen har været afbrudt, foretages følgende:
- Kontroller at maskinen er slukket.
- Tryk på reset knappen (142).
Geringssavsmode (fig. Q1)
Der er et hul (122) i udløseren til anbringelse af en hængelås til at låse
kontakten med.
• Kør værktøjet ved at trykke på udløserkontakten (11).
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Bænksavsmode (fig. Q2 & Q3)
Afbryderkontakten (on/off) har flere fordele:
- Udløserfunktion uden-strøm: Hvis strømmen skulle blive afbrudt af en
eller anden grund, skal afbryderen aktiveres manuelt igen.
- Ekstra sikkerhed:Den hængslede sikkerhedsafdækningsplade (123)
kan låses ved at sætte en hængelås gennem hullerne (124 & 125).
Pladen tjener også som en stopknap, der er let at anbringe, da tryk på
den forreste del af pladen vil trykke stopknappen ned.
• For at tænde for maskinen, trykkes der på den grønne startknap (126).
• For at slukke for maskinen, trykkes der på den røde stopknap (127).
Låsning af kontakterne
• For at undgå, at maskinen bruges af uvedkommende, skal du låse
begge kontakter med hængelåse.
Grundlæggende savning
DVARSEL: Ved ekstreme vinkler kan det være nødvendigt at
A
fjerne venstre sides anslag.
Du fjerner venstre anslag (7) ved at skrue anslagets justeringsgreb (91) flere
omgang og skubbe anslaget ud (fig. R3).
Indsæt altid anslagget i positionen for højre snit.
Savning i geringssavsmode
Brug uden afskærmning er farligt. Skærmen skal være monteret under
savning.
20
• Sørg for, at underbordets skærm ikke bliver fuld af savsmuld.
• Klem altid arbejdsemnet fast, når du skærer i ikke-jernmetal.
Generel fremgangsmåde
- Ved savning i geringssavsmode låses savhovedet automatisk fast i den
øverste “parkeringsposition”.
- Hvis du trykker på beskyttelsesskærmens udløserarm, vil savhovedet
blive låst op. Hvis du flytter savhovedet ned, trækkes den bevægelige
nedre beskyttelsesskærm tilbage.
- Prøv aldrig på at forhindre den underste klingebeskytter i at vende
tilbage til parkeringspositionen, når et savarbejde er færdigudført.
- Minimumlængden for afsavet materiale er 10 mm.
- Ved savning af kort materiale (min. 190 mm til venstre eller højre for
klingen) anbefales det at bruge den ekstra materialeklemme.
- Ved savning af UPVC-sektioner bør et stykke støttetræ med
tilsvarende profil placeres under det materiale, der skal saves, for at
yde den korrekte støtte.
Fastspænding af arbejdsmateriale (fig. A5, M)
ADVARSEL: Et arbejdsemne, der er fastspændt, afbalanceret
og sikkert før et snit, kan komme ud af balance, efter snittet
er afsluttet. En last ude af balance kan vippe saven eller det,
saven er fastgjort til, som fx et bord eller en arbejdsbænk. Ved
udførelse af et snit, der kan komme ud af balance, understøt
arbejdsemnet korrekt og kontrollér, at saven er fastboltet til en
stabil overflade. Det kan resultere i personskade.
ADVARSEL: Fastspændingsfoden skal forblive fastspændt
over savfundamentet, hver gang holder anvendes. Fastspænd
altid arbejdsemnet til savfundamentet – ikke til andre dele af
arbejdsområdet. Kontrollér at fastspændingsfoden ikke er
fastspændt på hjørnet af savfundamentet.
FORSIGTIG: Brug altid en arbejdsholder til at opretholde
kontrol og reducere risikoen for beskadigelse af arbejdsemnet
og personskade, hvis dine hænder skal være inden for 160 mm
af klingen under snittet.
Brug materialeholder (39) leveret sammen med din sav. Andre hjælpemidler
som fx fjederholdere, stangholdere eller C-holdere kan være velegnede for
bestemte materialestørrelser og -former. Venstre eller højre anslag vil glide
fra side til side som hjælp til fastspænding.
SÅDAN INSTALLERES HOLDER
1.Indsæt den i hullet bag ved anslaget. Holderen skal vende imod
geringssavens bagside. Kontrollér at rillen på holderstangen er helt
indsat i geringssavens fundament. Hvis rillen er synlig, vil holderen ikke
være sikret.
2.Drej holderen 180º imod geringssavens forside.
3.Løsn grebet for at justere holderen op eller ned, brug derefter
finjusteringsgrebet til at fastgøre arbejdsemnet.
BEMÆRK: Anbring holderen på højre side af fundamentet under
smigskæring. FORETAG ALTID TØRKØRSLER (UDEN STRØM), FØR
DU AFSLUTTER SNIT, SÅ DU KAN KONTROLLERE KLINGENS STI.
SØRG FOR AT HOLDEREN IKKE FORSTYRRER SAVENS ELLER
BESKYTTELSESSKÆRMENES FUNKTIONER.
Lodret lige tværsnit (fig. R1)
• Løsn geringsknappen (79), og tryk geringslåsen (80) ned.
• Sæt geringslåsen i positionen 0°, og spænd geringsknappen.
• Anbring træet, der skal saves, mod anslaget (7).
• Tag fat i styregrebet (10), og tryk klingebeskyttelsens udløserarm (9) ind.
• Tryk på udløserkontakten (11) for at starte motoren.
• Tryk på hovedet, så klingen kan save sig igennem træet, og gå ind i
savsporet (81).
• Slip kontakten, når savningen er gennemført, og vent til savklingen står
helt stille, før du drejer hovedet tilbage til øverste hvileposition.
Lodret geringstværsnit (fig. R2)
• Løsn geringsknappen (79), og tryk geringslåsen (80) ned.
Før drejebordet til venstre eller til højre til den ønskede vinkel.
Dansk
• Geringslåsen sættes automatisk ved 15°, 22,5°, 35,3° og 45° til både
venstre og højre. Hvis du ønsker en mellemliggende vinkel, så hold
hovedet fast, og lås det ved at spænde geringsknappen.
• Sørg altid for, at geringsknappen er låst stramt før savningen.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
ADVARSEL: Ved geringskæring af den ene ende af et stykke
træ med en lille afskæring, placér træet for sikre, at afskæringen
sker til den side af klingen, der har den største vinkel imod
afskærmningen.
venstre gering, afskæring til højre
højre gering, afskæring til venstre
Smigtværsnit (fig. A2, R3)
Smigvinklerne kan indstilles fra 48° til venstre til 2° til højre og kan saves
med drejebordet indstillet mellem 0 og maksimum 45° geringsposition til
venstre eller højre.
• Løsn anslagets klemmeknap (91), og skub den øverste del af
sideanslaget så langt mod venstre som muligt.
• Løsn smigklemmeknappen (17), og indstil smigvinklen efter ønske.
• Spænd smigklemmeknappen godt.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Kombineret geringssnit (fig. S1 - S4)
Et kombineret geringssnit er et snit med en geringsvinkel (fig. S1) og en
smigvinkel (fig. S2) samtidig. Denne form for snit bruges til fremstilling af
rammer eller kasser med skrå sider som dem, der vises på fig. S3.
KVADRATISK
KASSE
VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”)
INDSTIL DENNE GERINGSVINKEL PÅ SAVEN
• Tabellen nedenfor kan hjælpe til med at finde frem til de rigtige
smig- og geringsindstillinger for almindelige kombinerede geringssnit.
Tabellen bruges ved at vælge en ønsket vinkel “A” (fig. S4) for projektet
og finde denne vinkel i tabellen. Derefter følges tabellen lodret ned for
at finde den korrekte smigvinkel og derefter vandret for at finde den
korrekte geringsvinkel.
• Indstil saven på de fundne vinkler og foretag nogle prøvesnit.
• Eksperimenter med at samle de savede stykker.
• Eksempel: For at lave en firesidet kasse med en 25° udvendig
vinkel (angle “A”) (fig. S4) bruges den øverste højre bue. Find 25° på
bueskalaen. Følg den vandrette tværlinie til en af siderne for at finde
geringsvinkelindstillingen på saven (23°). Følg ligeledes den lodrette
linie opad eller nedad for at finde smigvinkelindstillingen (40°).
Foretag altid prøvesnit på affaldstræ for at kontrollere savens indstilling.
8-SIDET KASSE
Indvendigt hjørne
-Venstre side
• Placer listen med oversiden mod anlægget.
• Gem venstre side af snittet.
-Højre side
• Placer listen med undersiden mod anlægget.
• Gem venstre side af snittet.
Udvendigt hjørne
-Venstre side
• Placer listen med undersiden mod anlægget.
• Gem højre side af snittet.
-Højre side
• Placer listen med oversiden mod anlægget.
• Gem højre side af snittet.
Savning af toplister
Savningen af toplister udføres i en kombineret gering. For at opnå den
størst mulige præcision har din sav forhåndsindstillede vinkelpositioner
på 35,3° gering og 30° smigvinkel. Disse indstillinger er beregnede på
standard toplister med 45° vinkler foroven og 45° vinkler forneden.
• Lav prøvesnit med affaldsmateriale, før du foretager de endelige snit.
• Alle snit foretages i en venstre smigvinkel og med listens bagside mod
basis.
ADVARSEL: Hvis snitvinklen varierer fra snit til snit, skal det
kontrolleres, at smiglåseknappen og geringslåseknappen er
ordentligt spændt. Disse knapper skal spændes efter enhver
ændring af smig- eller geringsvinklerne.
6-SIDET KASSE
Skæring af fodlister
Skæring af fodlister foretages ved en smigvinkel på 45°.
• Foretag altid en prøvekørsel uden strøm, før der saves.
• Al savning foretages med listens bagside liggende fladt på saven.
Indvendigt hjørne
-Venstre side
• Listens top mod anlægget.
• Gering til højre.
• Gem venstre side af snittet.
-Højre side
• Listens bund mod anlægget.
• Gering til venstre,
• Gem venstre side af snittet.
Udvendigt hjørne
-Venstre side
• Listens bund mod anlægget.
• Gering til venstre,
• Gem højre side af snittet.
-Højre side
• Listens top mod anlægget.
• Gering til højre.
• Gem højre side af snittet.
Savning i bænksavsmode
• Brug altid spaltekniven.
• Sørg altid for, at spaltekniven og klingebeskyttelsen er korrekt opstillet.
• Sørg altid for, at geringssaven er indstillet og låst i en geringsvinkel på
0°.
ADVARSEL: Skær ikke i metal i denne mode.
Kløvning (fig. T1 & T3)
• Sæt smigvinklen til 0°.
• Indstil savklingens højde.
• Indstil parallelanslaget på den ønskede afstand.
INDSTIL DENNE SMIGVINKEL PÅ SAVEN
21
Dansk
• Hold arbejdsemnet fladt på bordet og mod anslaget.
Hold arbejdsemnet i en afstand af ca. 25 mm fra savklingen.
• Hold begge hænder væk fra klingens bane.
• Tænd for maskinen, og lad klingen komme op på fuld hastighed.
• Stik langsomt arbejdsemnet ind under den øverste beskyttelsesskærm,
og hold det fast presset mod anslaget. Lad tænderne skære og tving
ikke arbejdsemnet gennem savklingen. Klingens hastighed skal være
konstant.
• Husk at anvende skubbepinden, (23) når du er tæt på klingen.
• Efter at savearbejdet er færdigudført, skal maskinen afbrydes,
og klingen skal være standset, før arbejdsemnet kan fjernes.
ADVARSEL: Skub ikke på den frie eller afskårne del af
arbejdsemnet og hold ikke fast i dette.
ADVARSEL: Brug altid en skubbepind ved kløvning af små
arbejdsemner.
Smigsnit (fig. T2)
• Indstil den ønskede smigvinkel.
• Fortsæt som ved kløvning.
Tværsavning (fig. U1)
• Sæt smigvinklen til 0°.
• Indstil savklingens højde.
• Sæt anslaget til 0°.
• Fortsæt som ved kløvning. Brug kun geringsanslaget til at skubbe
arbejdsemnet gennem klingen.
Tværsavning med smig
• Indstil den ønskede smigvinkel.
• Fortsæt som ved tværsavning.
Geringssnit (fig. U2)
• Indstil geringsanslaget til den ønskede vinkel.
• Fortsæt som ved tværsavning.
Tilslutning – savbordsposition (fig. V2)
• Brug samme fremgangsmåde som for geringssavsposition, tilslut kun
slangen fra underbordets skærm til savbladets skærm (21).
Geringssavens ekstra støtte/længdestop (fig. A5)
Det ekstra støtte/længdestop kan monteres til venstre og til højre eller
med to sæt på den ene side.
• Montér artiklerne 31 - 38 på de to ledeskinner (32 & 33).
• Brug støtten, der kan skråskilles (34), til tværsavning af 210 mm brede
brædder (15 mm tykkelse).
Rullestøttebord (fig. A6)
Rullestøttebordet (40) bruges til at understøtte lange arbejdsemner.
I geringssavsmode kan rullestøttebordet monteres til højre eller venstre
eller med to sæt på den ene side. I bænksavsmode kan det også
monteres foran eller bag ved savbordet.
Sideforlængerbord (fig. A8)
Sideforlængerbordet (42) øger afstanden fra kløveanslaget til klingen med
600 mm eller mere, afhængigt af stanglængden monteret på maskinen
og bordets faste position. Sideforlængerbordet skal bruges sammen med
ledeskinner (32) (tilbehør).
Det justerbare bord er udstyret med en indgraveret skala langs med
forkanten og er monteret på en solid sokkel med klemmer til at lede
stængerne.
• Montér forlængerbordet på højre side af maskinen, for at
afstandsskalaen fortsætter på begge borde.
Udtræksbord (fig. A9)
Dette udtræksbord (43) giver plads til bræddestørrelser på op til
1200 x 900 mm til venstre for klingen.
Ledestængerne er monterede på en solid legeret pressestøbning, der
hurtigt kan tages af maskinen og alligevel kan justeres fuldtud i alle planer.
Anslaget har et indbygget målebånd i fuld længde, så man hurtigt kan
placere et justerbart stop og en justerbar støtte til smalle arbejdsemner.
Transport (fig. W)
Ekstra tilbehør
ADVARSEL: Før der monteres tilbehør på maskinen, skal den
altid afbrydes ved stikkontakten.
ADVARSEL: Maskinen skal altid transporteres i
bænksavsmode med den øverste klingebeskyttelsesskærm
påmonteret.
Støvudsugningsudstyr (fig. V1 & V2)
Rullehjulene gør det let at transportere maskinen.
ADVARSEL! Denne maskine er forsynet med to
støvopsamlingspunkter for brug i hver funktion.
ADVARSEL! Tilslut hver gang det er muligt, en
støvopsamlingsenhed, der er designet i henhold til de relevante
regulativer med hensyn til støvemission.
ADVARSEL! Ved savning i træ tilslut en støvopsamlingsenhed,
der er designet i henhold til de relevante regulativer med
hensyn til støvemission.
Tilslut en støvopsamlingsenhed, der er designed i henhold til de
relevante regulativer. Lufthastigheden på eksternt tilsluttede systemer
skal være 20 m/s +/- 2 m/s. Hastigheden skal måles i tilslutningsrøret på
tilslutningspunktet, med tilsluttet værktøj, men ikke i drift.
Tilslutning – geringssavsposition (fig. V1)
• Tilslut den ene ende af den første slange til støvudsugningsadapteren (13).
• Sæt den anden ende af slangen i den mellemste port på manifolden
(128).
• Tilslut den ene ende af den anden slange til underbordets skærm (63).
• Sæt den anden ende af slangen i den yderste port på manifolden.
22
•
•
•
•
Anbring maskinen på den højre fundamentside.
Fold de bagerste ben ind i fundamentet
Fold de forreste ben ud fra fundamentet
Vend maskinen om
• Løft maskinen med de forreste ben oppe, indtil hjulene har gulvkontakt
ADVARSEL: Når maskinen flyttes, skal der altid være flere om
det. Maskinen er for tung at håndtere for én person.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i meget lang tid med mindst
mulig vedligeholdelse. For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles korrekt og rengøres
jævnligt.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser skal
enheden slukkes, og strømforsyningen til maskinen
afbrydes før montering og afmontering af tilbehør,
før justering eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at udløserkontakten er i
OFF-position. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Dansk
Smøring
Motorlejerne er forsmurte og vandtætte.
• Smør med jævne mellemrum drejebordets lejeflade en smule på det
sted, hvor det glider på det faste bords kant.
• Smør jævnligt skæreskruens gevind.
• Rengør regelmæssigt med en tør børste de dele, hvor savsmuld og
spåner samles.
Kamskivejustering (fig. X1 - X3)
Øg afstanden mellem de to borde på følgende måde:
• Drej maskinen i bænksavsmode.
• Fjern skruerne (138) og holdepladen (139).
• Løsn skruen (140) på justeringskamskiven (141).
• Drej justeringskamskiven med en spids trådtang.
• Hold justeringskamskiven med tangen, og spænd skruen.
• Sæt holdepladen på plads, og spænd skruerne.
• Drej maskinen i geringssavsmode. Check den kraft der skal til for at
skære i gering. Gentag ovenstående procedure, hvis den kraft, der er
nødvendig, er for høj.
KLINGEBESKRIVELSER
Opgave
Diameter (mm)
Konstruktionssavklinger (for skæring til alle formål)
Generelle formål
305
Savklinger til træbearbejdning (giver jævne, rene snit)
Fine tværsnit
305
Tænder
36
60
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt indsamling. Produkter og batterier mærket med
dette symbol må ikke bortskaffes sammen med normalt
husholdningsaffald.
Produkter og batterier indeholder materialer, der kan blive gendannet eller
genanvendt og således reducere efterspørgslen efter råvarer. Genbrug
venligst elektriske produkter og batterier i henhold til lokale regulativer. Du
kan finde yderligere oplysninger på www.2helpU.com.
Rengøring
Før brug kontrollér omhyggeligt beskyttelsesskærmen på den øverste
klinge, den bevægelige beskyttelsesskærm på den nederste klinge lige
såvel som støvopsamlingsrøret for at fastslå, at den vil køre korrekt. Sørg for
at skår, støv eller partikler fra arbejdsemnet ikke kan føre til blokering af en af
funktionerne.
I tilfælde af at fragmenter fra arbejdsemnet sidder fast mellem savklingen
og beskyttelsesskærme, frakobl maskinen fra strømforsyningen og følg
de instruktioner, der findes i afsnittet Montering af savklingen. Fjern de
fastklemte dele og genmontér savklingen.
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med tør
luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring luftaftrækket.
Bær godkendte beskyttelsesbriller og godkendt støvmaske ved
udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske dele. Disse
kemikalier kan svække de materialer, der anvendes i disse
dele. Brug en klud, der kun er fugtet med vand og mild sæbe.
Der må under ingen omstændigheder komme væske ind i
værktøjet. Ingen af værktøjets dele må nedsænkes i væske.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
skal bordoverfladen renses med jævne mellemrum.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
skal støvudsugningssystemet gøres rent jævne mellemrum.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til rådighed
af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med dette værktøj. For
at mindske risikoen for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af DeWALT.
SAVKLINGER
BRUG ALTID støjreducerende 305 mm SAVKLINGER MED 30 mm
SPÆNDEHULLER. HASTIGHEDSMÆRKNINGEN SKAL VÆRE MINDST
4000 O/MIN. Brug aldrig en klinge med en mindre eller større diameter.
Den vil ikke blive korrekt beskyttet. Brug kun tværsnitsklinger. Anvend
ikke klinger designet for langsnitning, kombinationsklinger eller klinger
med krogvinkler over 10°.
23
Deutsch
TISCH-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE D27107, D27107XPS
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DeWALT entschieden, das die lange DeWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre
der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DeWALT zu
Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
D27107D27107XPS
Spannung
(Volt)
230
230
Typ
75
(D27107 mit
LED-Arbeitsleuchte
Leistungsaufnahme (Watt)
2 000
2 000
Abgabeleistung
(Watt)
1 080
1 080
Max. Sägeblattdrehzahl
(min-1)
4 000
4 000
Sägeblattdurchmesser (mm)
305
305
Sägeblattbohrung
(mm)30 30
Stärke des Sägeblattkörpers
(mm)
2,1 - 2,2 2,1 - 2,2
Dicke des Spaltkeils
mm
2,5
2,5
Automatische Sägeblatt-Bremszeit
(Sek.)
< 10
< 10
Gewicht
(kg)
42
42
Schnittkapazitäten
Kappsägebetrieb
Gehrung (max. Einstellung)
Neigung (max. Einstellung)
Max. Querschnitte bei 90°/90°
Max. Gehrungsschnitte bei 45°
Max. Schnittiefe bei 90°
Max. Neigungsschnittiefe bei 45°
Max. Schnittiefe bei 45° Neigung,
45° Gehrung
Tischkreissägebetrieb
Max. Längsschnittkapazität links/rechts
Schnittiefe bei 90°
Schnittiefe bei 45°
links
48°
rechts
48°
links
48°
rechts
2°
(mm)
205 x 63 (mm)
160
(mm)
90
(mm)
60
(mm)
60
(mm)
(mm)
(mm)
120/320
81
56
48°
48°
48°
2°
205 x 63
160
90
60
60
120/320
81
56
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN61029:
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
95,0
95,0
HINWEIS: Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein
Stromversorgungssystem mit einer maximale zulässigen Systemimpedanz
Zmax von 0,28 Ω am Schnittstellenpunkt (Netzanschlusskasten) der
Stromversorgung des Benutzers vorgesehen.
Der Benutzer muss sicherstellen, dass dieses Gerät ausschließlich an
ein Stromversorgungssystem angeschlossen wird, das den obigen
Anforderungen entspricht. Der Benutzer sollte gegebenenfalls das
örtliche Stromversorgungsunternehmen nach der Systemimpedanz am
Schnittstellenpunkt fragen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte
lesen Sie die Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit
Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
TISCH-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE
D27107/D27107XPS
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013
dB(A)
106,0
106,0
K(Unsicherheit für den
angegebenen Schallpegel)
dB(A)
3,0
3,0
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von Richtlinie 2014/30/
EU und 2011/65/EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DeWALT unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite
dieser Betriebsanleitung nach.
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
2,1
1,5
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des
technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert bezieht
sich auf die Hauptanwendung des Gerätes. Wenn das Gerät
jedoch für andere Anwendungen, mit anderem Zubehör oder
schlecht gewartet eingesetzt wird, kann die Vibrationsemission
verschieden sein. Dies kann den Expositionsgrad über die
Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet wird oder
über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb ist.
24
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des Arbeitsablaufes.
LWA(Schallleistungspegel)
Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrationsemissionswert wurde
gemäß einem standardisierten Test laut EN61029 gemessen und kann für
einen Vergleich zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
Dies kann die Exposition über die Gesamtbetriebszeit erheblich
mindern.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
19.06.2017
Sicherheitshinweise
WARNUNG! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen
sollten stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen
Deutsch
befolgt werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag
und Personenschäden zu reduzieren, einschließlich der
nachfolgenden.
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt
verwenden und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf.
BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
Allgemeine Sicherheitsregeln
1.Halten Sie den Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich führt zur Unfallgefahr.
2.Wählen Sie ihr Arbeitsumfeld sorgfältig aus.
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus und verwenden Sie
es nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen. Halten Sie den
Arbeitsbereich gut beleuchtet (250–300 Lux). Verwenden Sie das
Werkzeug nicht in brand- oder explosionsgefährdeten Bereichen, wie
z.B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3.Schutz vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie jegliche Körperberührung mit geerdeten Teilen (z.
B. Rohre, Heizkörper, Herde und Kühlschränke). Bei extremen
Einsatzbedingungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, wenn Schleifschlamm
erzeugt wird, usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines (FI)- Fehlerstrom-Schutzschalters
erhöht werden.
4.Halten Sie andere Personen fern.
Lassen Sie Personen, vor allem Kinder, die an den Arbeiten nicht
beteiligt sind, das Werkzeug oder das Verlängerungskabel nicht
anfassen und halten Sie sie vom Arbeitsbereich fern.
5.Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
Unbenutzte Werkzeuge sollten an einem trockenen Ort unter Verschluss
außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
6.Das Werkzeug nicht gewaltsam zweckfremd einsetzen.
Wenn es für seinen vorgesehenen Zweck angewendet wird, wird es die
Arbeit besser und sicherer ausführen.
7.Verwenden Sie das richtige Werkzeug.
Setzen Sie Kleinwerkzeuge nicht dazu ein, die Arbeit von
Hochleistungswerkzeugen zu verrichten. Verwenden Sie Werkzeuge
nur entsprechend ihres vorgesehenen Zwecks; verwenden Sie
beispielsweise zum Schneiden von Ästen oder Baumstümpfen keine
Kreissäge.
8.Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von den
beweglichen Teilen des Werkzeugs erfasst werden können. Beim
Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuhwerk zu empfehlen. Tragen Sie
ein Haarnetz, um langes Haar damit zu bedecken.
9.Verwenden Sie Schutzausrüstung.
Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Atem- oder
Staubschutzmaske, falls die Arbeitsabläufe Staub oder Flugpartikel
erzeugen. Wenn die erzeugten Partikel heiß sind, sollte auch ein
hitzebeständiger Schurz getragen werden. Tragen Sie immer einen
Gehörschutz. Tragen Sie immer einen Schutzhelm.
10. Schließen Sie die Vorrichtungen zur Staubabsaugung an.
Falls Geräte zur Staubabsaugung oder zum -sammeln angeschlossen
werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind
und ordnungsgemäß verwendet werden.
14. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher
arbeiten zu können. Befolgen Sie die Schmiervorschriften und
die Hinweise für Werkzeugwechsel. Überprüfen Sie Ihr Werkzeug
in regelmäßigen Abständen, und lassen Sie es im Falle von
Beschädigungen von einem autorisierten Servicebetrieb reparieren.
Halten Sie alle Griffe und Schalter trocken, sauber und frei von Öl und
Schmierfett.
15. Ziehen Sie den Netzstecker.
Wenn sie nicht benutzt werden, sollte die Stromversorgung für
Werkzeuge vor ihrer Wartung und beim Auswechseln von Zubehör wie
etwa Sägeblättern, Bits und Schneidwerkzeug unterbrochen werden.
16.Entfernen Sie Stell- und Schraubenschlüssel.
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, dass sie vor Inbetriebnahme
des Werkzeugs visuell prüfen, ob Stell- und Schraubenschlüssel vom
Werkzeug abgezogen sind.
17. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten.
Tragen Sie das Werkzeug niemals mit einem Finger am Schalter.
Vergewissern Sie sich, dass sich das Werkzeug vor dem Einstecken in
der „Aus“-Position befindet.
18. Verwenden Sie Verlängerungskabel für den Einsatz im Freien.
Vor der Verwendung sollte das Verlängerungskabel inspiziert werden.
Wenn es Beschädigungen aufweist, muss es ersetzt werden.
Wenn das Werkzeug im Freien benutzt wird, benutzen Sie nur
Verlängerungskabel, die zum Einsatz im Freien vorgesehen sind und
entsprechend gekennzeichnet sind.
19. Seien Sie stets aufmerksam.
Achten Sie darauf, was Sie tun. Handeln Sie mit Vernunft. Bedienen Sie
das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von
Drogen oder Alkohol stehen.
20. Kontrollieren Sie das Werkzeug auf Beschädigungen.
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel vor der
Inbetriebnahme auf Beschädigungen, um festzustellen, ob es
ordnungsgemäß funktionieren und seine vorgesehene Funktion erfüllen
kann. Überprüfen Sie, ob alle beweglichen Teile richtig montiert sind
und nicht klemmen und ob keine Teile gebrochen sind. Überprüfen Sie
auch alle Befestigungen und alle weiteren Konditionen, die den Betrieb
beeinflussen könnten. Schutzvorrichtungen oder andere beschädigte
Teile sollten ordnungsgemäß von einem autorisierten Servicebetrieb
repariert oder ersetzt werden, wenn die Bedienungsanleitung
nichts anderes angibt. Lassen Sie beschädigte Schalter von einem
autorisierten Servicebetrieb ersetzen. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn sich der Schalter nicht ein- oder ausschalten lässt.
Versuchen Sie niemals, Reparaturen selbst durchzuführen.
WARNUNG! Bei Verwendung von hier nicht empfohlenen
Zubehörteilen/Zusatzteilen oder bei der Durchführung von
Arbeiten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben
sind, besteht Verletzungsgefahr.
21. Lassen Sie Ihr Werkzeug von einer qualifizierten Person
reparieren.
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsrichtlinien. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem
Fachpersonal unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt
werden. Bei Nichtbeachtung können für den Benutzer wesentliche
Gefahren entstehen.
11. Verwenden Sie das Kabel nicht missbräuchlich.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Gehrungssägen
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie es aus der Steckdose
entfernen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl und scharfen Kanten
fern. Tragen Sie das Werkzeug niemals am Kabel.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellknöpfe und -hebel angezogen
sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
12. Sichern Sie das Werkstück.
Wenn möglich, benutzen Sie Schraubzwingen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück in Position zu halten. Das ist sicherer,
als Ihre Hände zu benutzen, und es hält beide Hände für die Bedienung
des Werkzeugs frei.
13. Achten Sie auf einen sicheren Stand.
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
• Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Neigungsschnitten,
dass der Maschinenarm sicher befestigt ist.
• Betreiben Sie die Maschine nur, wenn sich die Schutzvorrichtung
an ihrem Platz befindet, funktioniert und sich in einem einwandfreien
Zustand befindet.
• Halten Sie Ihre Hände nicht in der Nähe des Sägeblatts, wenn die Säge
an der Stromversorgung angeschlossen ist.
• Versuchen Sie niemals, das sich bewegende Werkzeug schnell
abzubremsen, indem Sie ein Werkzeug oder etwas anderes gegen
das Sägeblatt drücken, da hierdurch schwere Verletzungen verursacht
werden können.
25
Deutsch
• Wählen Sie das richtige Sägeblatt für das zu schneidende Material.
• Verwenden Sie beim Umgang mit einem Sägeblatt oder mit rauem
Material einen Halter oder tragen Sie Handschuhe.
• Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch, solange
die Maschine noch läuft und sich der Kopf nicht in der Ruhestellung
befindet.
• Der vordere Teil des Blattschutzes ist mit kleinen Schlitzen versehen,
die eine gute Sicht auf das Werkstück ermöglichen. Obwohl die
Schlitze das Herumfliegen von Spänen erheblich reduzieren, sind doch
Öffnungen im Blattschutz vorhanden; somit sollten Sie immer eine
Schutzbrille tragen, wenn Sie durch die Schlitze schauen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Tisch-, Kapp- und
Gehrungssägen
• Vergewissern Sie sich vor Gebrauch der Säge, dass die Maschine
stabil steht. Stellen Sie die Maschine nie auf einer unebenen Fläche
auf. Sichern Sie die Maschine gegebenenfalls mit Hilfe von 150 mm
langen Innensechskantschrauben anstelle normaler Schrauben an einer
Werkbank.
• Betreiben Sie die Maschine keinesfalls, wenn sich die
Schutzvorrichtungen nicht an ihrem Platz befinden, insbesondere nach
einem Wechsel der Betriebsart. Halten Sie die Schutzvorrichtungen in
gutem Betriebszustand und gut gepflegt.
• Ersetzen Sie Laser nur durch einen Laser desselben Typs. Lassen
Sie einen Laser nur vom Hersteller oder von einer autorisierten
Kundendienstwerkstatt reparieren.
• Ersetzen Sie abgenutzte Tischeinsätze.
• Sägen Sie niemals Werkstücke, die kürzer als 200 mm sind.
• Vergewissern Sie sich, dass der Arm im Tischkreissägemodus bei
Neigungsschnitten ordnungsgemäß befestigt ist.
• Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine die folgende maximale
Werkstückgröße akzeptieren:
• Vergewissern Sie sich, dass der Arm im Tischkreissägemodus fest in
der Arbeitsposition befestigt ist.
– Höhe 63 mm, Breite 205 mm, Länge 500 mm
• Vergewissern Sie sich, dass der Tisch richtig gesichert ist, wenn die
Betriebsart der Säge geändert wird.
– Längere Werkstücke müssen durch einen geeigneten Tisch gestützt werden, z.B. DE3474. Klemmen Sie das Werkstück immer gut fest.
• Sägen Sie niemals eisenhaltige oder eisenlose Materialien, wenn
Längsschnitte in der Sägebank-Betriebsart durchgeführt werden.
• Vergewissern Sie sich im Gehrungsmodus, dass der Teil des
Sägeblatts unter dem Tisch vollständig durch die Schutzvorrichtung
(63) umschlossen wird, die in Abb. E dargestellt ist.
• Vor der Verwendung von Zubehörteilen schlagen Sie in der
Bedienungsanleitung nach. Die falsche Verwendung von Zubehör kann
Sachschäden verursachen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Tischkreissägen
• Beachten Sie die auf dem Sägeblatt angegebene
Höchstgeschwindigkeit.
• Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich in die richtige Richtung
dreht und dass die Sägezähne zur Vorderseite der Tischsäge hin
zeigen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellknöpfe und -hebel angezogen
sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Blatt- und Wellenkränze sauber sind
und dass die versenkten Seiten der Kränze gegen das Blatt anliegen.
Ziehen Sie die Wellenmuttern fest an.
• Verwenden Sie beim Umgang mit einem Sägeblatt einen Halter oder
tragen Sie Handschuhe.
• Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich in die richtige Richtung
dreht. Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt scharf ist.
• Die maximal zulässige Drehzahl des Sägeblatts muss der auf
dem Typenschild des Werkzeugs angegebenen Leerlaufdrehzahl
entsprechen oder diese überschreiten.
• Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt scharf und gut
eingestellt ist. Beachten Sie die auf dem Sägeblatt angegebene
Höchstgeschwindigkeit. Die angegebene Maximaldrehzahl muss immer
höher sein als die auf dem Typenschild genannte Drehzahl.
• Verwenden Sie keine Sägeblätter, die nicht mit den in den technischen
Daten angegebenen Abmessungen übereinstimmen. Benutzen
Sie keine Abstandsstücke oder Spindelringe, um ein Sägeblatt auf
die Spindel zu setzen. Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch
spezifizierten Sägeblätter im Einklang mit EN 847-1.
• Benutzen Sie immer sowohl den oberen als auch den unteren
Sägeblattschutz.
• Ziehen Sie den Einsatz von speziell konstruierten lärmmindernden
Sägeblättern in Erwägung.
• Halten Sie Ihre Hände nicht in der Nähe des Sägeblatts, wenn die
Säge an der Stromversorgung angeschlossen ist.
• Verwenden Sie keine Sägeblätter für
HOCHGESCHWINDIGKEITSSTAHL.
• Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von Wartungsarbeiten
und vor dem Sägeblattwechsel vom Netz.
• Verwenden Sie keine gespaltenen oder beschädigten Sägeblätter.
• Benutzen Sie immer einen Schiebestock, um das Werkstück zu
bewegen, und halten Sie Ihre Hände beim Schneiden 200 mm vom
Sägeblatt fern.
• Nach Beendigung des Schnittes lassen Sie die Taste los und warten
Sie, bis das Sägeblatt vollkommen stillsteht, bevor Sie den Kopf in die
obere Ruhelage zurückstellen.
• Betreiben Sie das Gerät nur mit der angegebenen Spannung.
• Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Neigungsschnitten,
dass der Arm sicher befestigt ist.
• Fügen Sie keine Schmiermittel zu, wenn das Sägeblatt sich noch dreht.
• Blockieren Sie nie den Ventilator, um die Antriebswelle zu stoppen.
• Greifen Sie nicht um das Sägeblatt herum.
• Stellen Sie während des Transportes sicher, dass der obere Teil des
Sägeblatts bedeckt ist, z.B. durch die Schutzvorrichtung.
• Der Blattschutz an Ihrer Säge wird automatisch hochgezogen, wenn
der Arm gesenkt wird; er schwenkt wieder zurück, wenn die Säge in
die Ausgangsposition zurückkehrt. Der Blattschutz kann von Hand
hochgezogen werden, wenn Sägeblätter ausgewechselt werden
und wenn der Zustand der Säge geprüft werden soll. Ziehen Sie den
Blattschutz nie per Hand hoch, außer wenn die Säge ausgeschaltet ist
und der Netzstecker gezogen wurde.
• Verwenden Sie die Schutzvorrichtung nicht zur Handhabung oder zum
Transport.
• Halten Sie den Bereich um die Maschine herum ordentlich und frei von
losem Material wie beispielsweise Spänen und Schnittresten.
• Fugen, Einsatznuten oder Nuten sind nicht erlaubt.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Belüftungsschlitze des Motors
sauber und spanfrei sind.
• Lassen Sie den Schiebestock immer in seiner Lage, wenn dieser nicht
benötigt wird.
• Stellen Sie sich nicht auf das Gerät.
• Vergewissern Sie sich, dass der Spaltkeil korrekt justiert ist. Führen Sie
keine Schnitte ohne montierten Spaltkeil aus.
• Sägen Sie niemals Werkstücke, die kürzer als 30 mm sind.
• Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine die folgende maximale
Werkstückgröße akzeptieren:
– Höhe 81 mm, Breite 400 mm, Länge 600 mm
– Längere Werkstücke müssen durch einen geeigneten Tisch gestützt werden, z.B. D271055 oder D271058
• Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von Wartungsarbeiten
und vor dem Sägeblattwechsel vom Netz.
• Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Sägeblätter. Stellen Sie
sicher, dass der Spaltkeil nicht dicker ist als die Rille, die vom Sägeblatt
geschnitten wird, und nicht dünner als der Körper des Sägeblatts.
• Vergewissern Sie sich, dass die Maschine auf einer geraden Oberfläche
und ausreichend stabil aufgestellt ist.
• Verwenden Sie keine Schleif- oder Diamantscheiben.
• Schalten Sie bei einem Unfall oder Maschinenfehler die Maschine sofort
ab und trennen Sie sie von der Stromquelle.
26
Deutsch
Melden Sie den Fehler und kennzeichnen Sie die Maschine in
geeigneter Form, damit andere Personen die defekte Maschine nicht
verwenden.
• Wenn das Sägeblatt beim Sägen aufgrund anormaler Vorschubkraft
blockiert, schalten Sie die Maschine ab und trennen Sie sie von der
Stromzufuhr. Entfernen Sie das Werkstück und stellen Sie sicher, dass
sich das Sägeblatt frei dreht. Schalten Sie die Maschine ein und starten
Sie einen neuen Sägevorgang mit reduzierter Vorschubkraft.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Tragpunkt
• Entfernen Sie keine abgeschnittenen oder anderen Teile des
Werkstücks aus dem Schneidebereich, während die Maschine läuft und
der Sägekopf sich nicht in Ruheposition befindet.
• Verwenden Sie die Maschine nur mit montierten Standbeinen.
Halten Sie Ihre Hände nicht in die Nähe des Sägeblatts.
• Halten Sie sich immer links oder rechts von der Schnittlinie auf.
• Sorgen Sie für eine gute allgemeine oder lokale Beleuchtung.
Sichtbare Strahlung. Nicht in den Lichtstrahl schauen
(D27107XPS).
• Stellen Sie sicher, dass der Bediener in der Verwendung, Einstellung
und dem Betrieb der Maschine angemessen geschult ist.
• Schalten Sie das Werkzeug ab, bevor Sie es unbeaufsichtigt lassen.
• Stellen Sie sicher, dass die LED der Norm EN 62471 entspricht.
Tauschen Sie die LED nicht gegen einen anderen Typ aus.
Lassen Sie eine defekte LED-Leuchte von einer autorisierten
Kundendienstwerkstatt reparieren.
O/I
• Verwenden Sie bei der Bearbeitung von Holz eine Absaugvorrichtung.
Bedenken Sie immer Faktoren, die zu Staubentwicklung führen können,
z.B.:
Beim Gebrauch der Maschine als Gehrungssäge
stellen Sie sicher, dass der Spaltkeil in seiner
Ruhestellung gesichert wurde.
-–Art des zu bearbeitenden Werkstoffs (Pressspanplatten erzeugen mehr Staub als Holz);
-–Schärfe des Sägeblatts;
-–Korrekte Einstellung des Sägeblatts;
Verwenden Sie die Gehrungssäge nie, wenn die
Schutzvorrichtung nicht angebracht ist.
-–Absaugvorrichtung mit Ventilationsleistung von mindestens 20 m/s.
Stellen Sie sicher, dass die Absaugvorrichtung sowie Hauben, Blenden
und Rinnen korrekt ausgerichtet sind.
• Sägen Sie niemals Leichtmetalle, besonders kein Magnesium.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom von
maximal 30mA.
Restrisiken
Die größten Gefahren beim Einsatz von Sägen sind:
– Verletzungen aufgrund einer Berührung der rotierenden Teile.
Trotz Befolgung aller relevanten Sicherheitsbestimmungen und Anwendung
von Schutzvorrichtungen sind die folgenden typischen Gefahren
unvermeidbar:
– Gehörschaden durch Lärmbelastung.
– Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sägeblatts.
– Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
– Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
– Gesundheitsrisiko durch Einatmen des beim Arbeiten verursachten
Holzstaubs, der beim Sägen von Holz, besonders bei Eiche, Buche und
MDF-Platten entsteht.
Die folgenden Faktoren wirken sich auf die Lärmentwicklung aus:
– Der zu bearbeitende Werkstoff.
– Die Art des Sägeblatts.
– Die Vorschubkraft.
Die folgenden Faktoren erhöhen das Risiko von Atemproblemen:
Beim Gebrauch der Maschine als Gehrungssäge
stellen Sie sicher, dass der Betriebsschalter beim
Ein- und Ausschalten betätigt wird. Bedienen Sie in
dieser Betriebsart nicht den Schaltkasten. Der Ein-/
Ausschalter am Maschinenrahmen ist nur für die
Verwendung als Tischkreissäge vorgesehen.
LAGE DES DATUMSCODES [ABB. (FIG.) A1]
Der Datumscode (143), der auch das Herstelljahr enthält, ist in das Gehäuse
geprägt.
Beispiel:
2017 XX XX
Herstelljahr
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1vormontierte Maschine
1Karton mit:
1 Obere Schutzvorrichtung für Tischkreissägebetrieb
1 Untertisch-Sägeblattschutz für Kappsägebetrieb
4Standbeine
2Räder
4Füße
1Parallelanschlag
1Werkstückspanner
1Bedienungsanleitung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich
durch.
– Keine Absaugvorrichtung beim Sägen von Holz angebracht.
Gerätebeschreibung (Abb. A1 - A11)
– Unzureichende Staubabsaugung durch nicht gereinigte Absaugfilter.
A1
1 Ein-/Aus-Schalter (Tischkreissägebetrieb)
2Sägetischfreigabehebel
3Drehtellerarretierung
4Gehrungssägetisch
5Drehteller
6 Anschlag rechts
7 Anschlag links
8 Beweglicher unterer Sägeblattschutz
– Abgenutztes Sägeblatt.
– Werkstück nicht exakt geführt.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
27
Deutsch
9Schutzvorrichtungsfreigabehebel
10 Bedienungshandgriff
142 Leistungsschalter-Rücksetzknopf
143
Datumscode
Das Gerät wird mit einem Hartmetallsägeblatt mit nominalem Durchmesser
von 305 mm zur professionellen Bearbeitung von Holz, Holzprodukten und
Kunststoffen verwendet.
A2
10
11
12
13
14
15
16
17
Bedienungshandgriff
Betriebsschalter (Gehrungssägebetrieb)
Fester oberer Sägeblattschutz
Spanabsauganschluß
Rad
Standbein
Fuß
Neigungsspannknopf
Diese Kapp- und Gehrungssäge ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
A3
17
18
19
20
21
22
23
Neigungsspannknopf
Höhenjustierung
Kreissägetisch
Spaltkeil
Obere Schutzhaube
Parallelanschlag
Schiebestock
Sonderzubehör
A4
Für den Kappsägebetrieb:
30 Anschlageinsatz (DE7120)
A5
31 Einstellbares Gestell, 760 mm (max. Höhe) (DE3474)
32 Führungsschienen 1.000 mm (DE3494)
33 Führungsschienen 500 mm (DE3491)
34 Neigbarer Halter (DE3495)
35 Schwenkanschlag (DE3462)
36Längenanschlag für kurze Werkstücke (in Verbindung mit den
Führungsschienen [33]) (DE3460) zu verwenden)
37 Halter mit abnehmbarem Anschlag (DE3495)
38 Halter ohne Anschlag (DE3495)
A6
40 Rollentisch (DE3497)
Für den Tischkreissägebetrieb:
A7
41 Gehrungsanschlag (D271052)
A8
42 Zusatztisch (D271058)
A9
43 Schiebetisch (D271055)
Schiebestöcke (DE3454) (nicht abgebildet)
Für alle Betriebsarten:
A10
44 Dreifach-Spanabsaugsatz (D271054)
A11
144
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät kommen.
Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
WARNUNG! Verwenden Sie Werkzeuge nur entsprechend
ihres vorgesehenen Zwecks.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
oder ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden,
außer wenn diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt
werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem Produkt allein
gelassen werden.
GEHRUNGSBETRIEB
Im Gehrungsbetrieb wird die Säge in einer vertikalen, Gehrungs- oder
Abkantstellung verwendet.
SÄGETISCHBETRIEB
Über die Mittelachse umgedreht, wird die Säge verwendet, um Standardablängarbeiten durchzuführen und um breite Werkstücke manuell dem Sägeblatt zuzuführen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert. Überprüfen
Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung auf dem Typenschild
entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN61029 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein
speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der DeWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden, müssen
über einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel, das
für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1,5
mm² und die Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
ZUSAMMENBAUEN
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu
vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
abbauen oder Einstellungen vornehmen oder ändern
oder Reparaturen vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes
Starten kann zu Verletzungen führen.
Auspacken der Maschine und ihrer Teile
LED-Arbeitsleuchtensystem
VERWENDUNGSZWECK
Ihre DeWALT D27107 Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge wurde für den
Einsatz als Gehrungssäge oder als Tischkreissäge entwickelt. Sie erlaubt
das leichte, genaue und sichere Durchführen der vier Grundsägeschnitte
(Längsschnitte, Querschnitte, Gehrungsschnitte und Neigungsschnitte).
28
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe von
entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
WARNUNG: Ziehen Sie zum Bewegen der Maschine stets
Hilfe hinzu, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.
• Entfernen Sie das lose Verpackungsmaterial aus der Box.
• Heben Sie die Maschine aus der Box.
Deutsch
• Entfernen Sie die Teile-Box aus dem Maschineninnern.
• Entfernen Sie das restliche Verpackungsmaterial von der Maschine.
• Verwenden Sie die beiden Bohrungen (49) in den Beinen und sichern
Sie die Maschine durch Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm
und mindestens 150 mm Länge.
Montage der Füße (Abb. A2, B, B1)
Mit angebrachten Füßen und Standbeinen ist die Maschine für die
Aufstellung auf einer Werkbank geeignet. Um einen sicheren Betrieb zu
gewährleisten, muss die Maschine an der Werkbank befestigt werden.
Um ein Blockieren der Maschine und Ungenauigkeiten beim Arbeiten zu
vermeiden, sollte das Werkzeug auf einer ebenen Fläche montiert werden.
WARNUNG! Diese Maschine darf nur betrieben werden, wenn
sie an einer Werkbank befestigt ist. Anderenfalls wird die Säge
durch die Vorschubkraft instabil.
• Drehen Sie die Maschine auf den Kopf.
• Setzen Sie einen Fuß (16) an jeden der Anbringungspunkte (51) an der
Basis.
Anbringen der Räder (Abb. D)
• Setzen Sie ein Rad (14) auf die Achsen (60) auf jeder Seite der Maschine.
• Legen Sie die Flachscheibe (61) und eine Mutter (62) auf das
­Gewindeende der Achsen.
• Ziehen Sie die Muttern.
• Schieben Sie eine Mutter (52) in die Schlitze (53), die sich oberhalb der
Anbringungspunkte befinden.
Montage für Kappsägebetrieb
• Bringen Sie eine Schraube (54) mit einer Unterlegscheibe (55) im
Fuß an.
Montieren des Untertisch-Sägeblattschutzes (Abb. E)
Der Untertisch-Sägeblattschutz (63) wird auf der Oberseite des
­Kreissägetisches montiert.
• Stecken Sie die zwei Befestigungen links vom Sägeblattschutz in die
Schlitze (64) links vom Sägeblattschlitz (65). Drehen Sie die Kunststoffschrauben gegen den Uhrzeigersinn.
• Setzen Sie die Schutzvorrichtung flach auf den Tisch und drücken Sie
die Befestigung in den Schlitz (66) rechts vom Sägeblattschlitz.
Drehen Sie die Kunststoffschraube gegen den Uhrzeigersinn.
• Zum Entfernen drehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn und entfernen Sie die Schutzvorrichtung.
• Ziehen Sie die Schrauben an.
• Bringen Sie die Standbeine wie unten beschrieben an.
• Falten Sie die Standbeine wie unten beschrieben.
• Stellen Sie die Maschine aufrecht hin.
• Bringen Sie eine Schraube von 8 mm und einer Mindestlänge von
120 mm (49) an jedem Anbringungspunkt im Fuß an (Abb. B1).
• Ziehen Sie die Schrauben an.
Anbringen der Standbeine (Abb. C1 & C2)
Mit angebrachten Beinen ist die Maschine als eigenständiges Gerät geeignet.
• Drehen Sie die Maschine auf den Kopf.
• Bringen Sie die Standbeine wie unter beschrieben an. Seien Sie sich
darüber im Klaren, daß die vorderen und die hinteren Standbeine
jeweils unterschiedliche Längen haben. Die hinteren Standbeine sind
etwas länger als die vorderen. Vergewissern Sie sich, daß die Standbeine am richtigen Platz angebracht werden.
• Stellen Sie die Maschine aufrecht hin. Bei Bedarf justieren Sie die
­Einklemmhöhe der Standbeine.
Hintere Standbeine
• Bringen Sie jeweils ein Standbein (15) an den Befestigungspunkten
(56) an, die sich an den unteren Kanten an der Innenseite der Basis
befinden (Abb. C1).
• Führen Sie eine Flachrundschraube (57) von außen durch die Löcher in
den Rahmen und die Standbeine.
• Setzen Sie eine Klammer (58) und einen Sicherungsknopf (59) auf die
Schrauben.
• Ziehen Sie die Sicherungsknöpfe an.
Vordere Beine
• Bringen Sie jeweils ein Standbein (15) an den Befestigungspunkten
(56) an, die sich an den oberen Kanten an der Innenseite der Basis
­befinden (Abb. C2).
• Setzen Sie eine Klammer (58) über die Beine.
• Führen Sie eine Flachrundschraube (57) von innen durch die Löcher in
die Klammern, die Standbeine und den Rahmen.
• Bringen Sie einen Sicherungsknopf (59) an den Schrauben an.
• Ziehen Sie die Sicherungsknöpfe an.
Zusammenklappen der Beine
(Abb. C3,C4)/Werkbankbefestigung (Abb. B1)
Die Beine können in das Gestell eingeklappt werden, so dass die Maschine
auf einer Werkbank verwendbar ist.
• Drehen Sie die Maschine auf den Kopf
• Lösen Sie den Feststellknopf (59) am ersten Bein (15)
• Klappen Sie das Bein nach innen
• Ziehen Sie den Feststellknopf fest
• Wiederholen Sie dies bei den anderen Beinen
• Stellen Sie die Maschine aufrecht hin
Umdrehen des Sägekopfes und Sägetisches (Abb. F1 – F4)
• Halten Sie den Sägetisch (19) mit einer Hand und drücken Sie den Sägetischfreigabehebel (2) nach rechts (Abb. F1).
• Drücken Sie die Vorderseite (Abb. F2) des Sägetisches nieder und
­drehen Sie ihn um 180°, so daß sich der Motor oben befindet und die
Platte (67) in der Tischsicherungsvorrichtung (68) einrastet (Abb. F3).
• Schieben Sie den Freigabehebel (69) nach hinten, während der Sägekopf unten gehalten wird, bis die federunterstützte Lagereinheit (70)
aus ihrem Sitz herausgehoben werden kann (Abb. F4).
• Klappen Sie die Lagereinheit nach oben.
• Halten Sie den Sägekopf fest, während er vom Federdruck in die
­Ausgangsstellung gebracht wird.
Montage des Sägeblatts (Abb. G1 - G4)
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu
vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
abbauen oder Einstellungen vornehmen oder ändern
oder Reparaturen vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes
Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG:
• Bringen Sie die Säge vor dem Auswechseln des Sägeblatts
immer in die Gehrungssägeposition.
• Drücken Sie niemals den Spindelarretierungsknopf herunter,
wenn das Sägeblatt unter Strom steht oder am Auslaufen ist.
• Schneiden Sie mit dieser Kapp- und Gehrungssäge kein
Leichtmetall und Eisenmetall (eisen- oder stahlhaltig) oder
Mauerwerks- oder Zementfasererzeugnisse.
• Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr scharf und
können gefährlich sein.
• Drücken Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel (9), um
den unteren Blattschutz (8) freizugeben. Ziehen Sie nun den
unteren Blattschutz so weit hoch wie möglich (Abb. G1).
• Während der untere Sägeblattschutz hochgehalten wird, drücken Sie
mit einer Hand den Spindelarretierungsknopf (74) nach unten, benutzen
dann mit der anderen Hand den mitgelieferten Sägeblattschlüssel, um
die linksgängige Feststellschraube des Sägeblatts (73) durch Drehen im
Uhrzeigersinn zu lockern.
WARNUNG! Um die Spindelarretierung zu verwenden,
drücken Sie den Knopf und drehen die Spindel von Hand, bis
Sie fühlen, dass die Arretierung einrastet.
29
Deutsch
•Halten Sie den Arretierungsknopf eingedrückt, um die Spindel
festzuhalten (74, Abb. G1).
• Entfernen Sie die Sägeblattschraube (73) und den äußeren
Sägeblattflansch (75).
• Montieren Sie das Sägeblatt (76) auf dem inneren Bund (77), der sich
am inneren Sägeblattflansch (78) befindet. Sorgen Sie dafür, dass
die Zähne am unteren Blattrand in Richtung der Rückseite der Säge
zeigen (vom Benutzer weg).
• Montieren Sie den äußeren Sägeblattflansch (75) wieder.
• Ziehen Sie die Sägeblattschraube (73) an, indem Sie sie entgegen
dem Uhrzeigersinn drehen, während Sie mit der anderen Hand den
Spindelarretierungsknopf gedrückt halten.
• Ziehen Sie den unteren Blattschutz hoch.
WARNUNG! Das Sägeblatt darf nur auf die beschriebene
Art und Weise ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur
Sägeblätter gemäß den Technische Daten; Kat.nr.: DT4260
wird empfohlen.
Einstellungen für Kappsägebetrieb
Ihre Kapp- und Gehrungssäge wurde werksseitig genau eingestellt. Sollte
wegen des Transports oder aus irgendeinem anderen Grunde eine erneute
Einstellung erforderlich sein, gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Säge
einzustellen. Die Einstellungen sollten dann zuverlässig bestehen bleiben.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und Anschlag
(Abb. H1 - H3)
• Lösen Sie den Gehrungsknopf (79) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (80) herunter, um den Drehtisch (5) zu lösen (Abb. H1).
• Schwenken Sie den Drehtisch, bis die Verriegelung ihn in der
0°-Gehrungsposition hält. Ziehen Sie den Knopf nicht an.
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in den Sägeschlitz (81) eintritt.
• Legen Sie ein Winkelmaß (82) gegen die linke Seite (7) des Anschlags
und des Sägeblatts (76) (Abb. H2).
WARNUNG! Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht
mit dem Winkel.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie die Schrauben (83) (Abb. H3) und bewegen Sie die
Skala-/Drehtischkonstruktion nach links oder rechts, bis der mit dem
Winkelmaß gemessene Winkel zwischen dem Sägeblatt und dem Anschlag 90° beträgt (Abb. H2).
• Ziehen Sie die Schrauben (83) wieder an (Abb. H3). Die Anzeige des
Gehrungszeigers ist an dieser Stelle nicht von Bedeutung.
Justierung des Gehrungszeigers (Abb. H1 & H4)
• Lösen Sie den Gehrungsknopf (79) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (80) herunter, um den Drehtisch (5) zu lösen (Abb. H1).
• Lassen Sie die Gehrungsverriegelung bei lockerem Gehrungsknopf
­einschnappen, indem Sie den Gehrungsarm an der Nullstellung
­vorbeidrehen.
• Beobachten Sie den Zeiger (84) und die Gehrungsskala (85) (Abb. H4).
Falls der Zeiger nicht genau Null anzeigt, lösen Sie die Schraube (86)
und bewegen Sie den Zeiger, bis 0° angezeigt wird. Ziehen Sie die
Schraube nun an.
Prüfen und Einstellen des Winkels zwischen Sägeblatt und Tisch
(Abb. I1 - I3)
• Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (17) (Abb. I1).
• Drücken Sie den Sägekopf nach rechts, um sicherzustellen, dass
dieser vollkommen senkrecht ist. Ziehen Sie den Neigungsspannknopf
anschließend an.
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in den Sägeschlitz (81) eintritt.
• Setzen Sie Winkelmaß (82) auf den Tisch und gegen das Sägeblatt
(76) (Abb. I2).
30
WARNUNG! Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht
mit dem Winkel.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie den Neigungsfeststellknopf (17) (Abb. I1), und drehen Sie
die Anschlagschraube für die senkrechte Stellung (87) hinein bzw. heraus (Abb. I3), bis sich das Sägeblatt 90° zum Tisch befindet, wenn mit
dem Winkelmaß gemessen wird (Abb. I2).
• Falls der Neigungszeiger (88) nicht Null auf der Neigungsskala (89)
­anzeigt, lockern Sie die Feststellschraube (90) und justieren Sie den
Zeiger auf Null (Abb. I3).
Einstellen des Anschlags (Abb. J)
Der obere Teil der linken Seite des Anschlags kann nach links verschoben
werden. Der Platz, der so entsteht, erlaubt einen maximalen Neigungswinkel der Säge von 48° nach links. Um den Anschlag (7) einzustellen:
• Lösen Sie den Anschlagfeststellknopf (91) und schieben Sie den oberen Teil des Seitenanschlags nach links.
• Machen Sie einen Versuch mit AUSgeschalteter Säge und prüfen Sie
den Zwischenraum zwischen Sägeblatt und Anschlag. Stellen Sie den
Anschlag so ein, daß er so nahe wie möglich am Sägeblatt ist, ohne
die vertikale Bewegung des Sägearms zu behindern.
• Ziehen Sie den Knopf sicher an.
WARNUNG! Die Führungsnut (92) kann mit Sägemehl
verstopfen. Verwenden Sie ein Stäbchen oder Druckluft, um die
Führungsnut zu reinigen.
Überprüfen und Einstellen des Neigungswinkels (Abb. I1, J, & K)
• Lockern Sie den Anschlagfeststellknopf (91) und schieben Sie den
oberen Teil des Seitenanschlags so weit wie möglich nach links
(Abb. J).
• Lösen Sie den Knopf für die Neigungseinstellung (17) (Abb. I1) und
bewegen Sie den Sägearm nach links, bis der Winkelpositionsanschlag
(94) am Anschlag für die Anpassung der Neigungsposition (95) ruht
(Abb. K). Dies ist die 45° Neigungsposition.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Drehen Sie den Justieranschlag (95) der Neigungsposition nach Bedarf
hinein bzw. heraus, bis der Zeiger (88) 45° anzeigt und der Winkel­
anschlag auf dem Justieranschlag der Neigungsposition ruht.
Montage für den Tischkreissägebetrieb
Umrüsten von Kappsägebetrieb auf Tischkreissägebetrieb
(Abb. A1, A3, L1 - L5)
• Bringen Sie das Sägeblatt in die 0°-Querschnittstellung, wobei die
Drehtischklammer (3) gesichert sein muß (Abb. A1).
• Nehmen Sie den Spaltkeil (20) aus seiner Aufbewahrungsposition im
Innern der Basis (Abb. A3).
• Drücken Sie den Schutzvorrichtungsfreigabehebel (9), um den Sägeblattschutz (8) freizugeben. Ziehen Sie nun den Sägeblattschutz so
weit wie möglich hoch (Abb. A1).
• Lösen Sie die Kopfschraube (96) gerade so weit, dass der Spaltkeil auf
die Befestigungsteile (97) am Arm gleitet.
• Schieben Sie den Spaltkeil (20) auf die Befestigungsteile (97) (Abb. L1).
Ziehen Sie die Kopfschraube (96) fest.
• Lösen Sie den Knopf (91) und ziehen Sie den Anschlag (7) wie in
Abbildung L2 gezeigt heraus.
• Ziehen Sie den Sägekopf nach unten.
• Schieben Sie den Freigabehebel (69) nach hinten (Abb. L3).
• Schieben Sie die Lagereinheit (70) nach unten, bis die Kerben (101) in
ihren Plätzen (102) einrasten (Abb. L3).
WARNUNG! Das Sägeblatt darf den unteren
Sägeblattschutz nicht berühren.
• Ziehen Sie den Sägetischfreigabehebel (2) nach rechts, ziehen Sie die
Vorderkante des Sägetisches (4) hoch (Abb. L4) und drehen Sie ihn
um 180°, bis die Platte der Sägetischarretierung (68) automatisch die
Deutsch
Verriegelung der Sägetischarretierung in der Position für Tischkreissägebetrieb arretiert (Abb. L5).
• Entfernen Sie den Untertisch-Sägeblattschutz.
Montieren des oberen Sägeblattschutzes (Abb. N)
Der obere Sägeblattschutz (21) ist so konstruiert, daß er schnell und einfach am Spaltkeil (20) angebracht werden kann, sobald die Maschine für
den Tischkreissägebetrieb eingerichtet wurde.
• Während die Schutzvorrichtung senkrecht gehalten wird, richten Sie
den Schlitz hinten in der Schutzhaube mit dem Spaltkeil aus.
• Senken Sie die Schutzvorrichtung über den Spaltkeil (20), wobei
sicher­gestellt werden muß, daß der Schaft der Schraube in die Aussparung eintritt.
• Drehen Sie die Schutzvorrichtung in die senkrechte Stellung.
WARNUNG! Verwenden Sie die Säge nie im
Tischkreissägebetrieb ohne den ordnungsgemäß montierten
oberen Sägeblattschutz.
Montieren und Einstellen des Parallelanschlags (Abb. O1 - O5)
Der Parallelanschlag (22) läßt sich an beiden Seiten des Sägeblatts
­anbringen.
• Schieben Sie die Klammer (107) nach links oder rechts (Abb. O1).
Die Klemmplatte greift hinter der Vorderkante des Sägetisches ein.
• Schieben Sie den Anschlag nach oben gegen das Sägeblatt.
• Schieben Sie den Hebel (108) nach unten, um den Anschlag in seiner
Lage zu sichern.
• Überzeugen Sie sich davon, daß sich der Anschlag parallel zum Sägeblatt befindet.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie die Sicherungsknöpfe (109) und schieben Sie den Anschlag
zurück, um an die Einstellschrauben (110) oben im Anschlag zu gelangen (Abb. O2).
• Lösen Sie die Einstellschrauben, die die Anschlagsklammer am
­Anschlagshalter sichern, mit einem Schraubenschlüssel.
• Stellen Sie den Anschlag so ein, daß er parallel zum Blatt steht, indem
Sie den Abstand zwischen dem Blatt und dem Anschlag vorne und
hinten am Sägeblatt überprüfen.
• Nach Abschluß der Einstellung ziehen Sie die Einstellschrauben wieder
an. Prüfen Sie nochmals, ob der Anschlag parallel zum Blatt steht.
• Vergewissern Sie sich, daß der Zeiger (111) auf der Skala Null anzeigt
(Abb. O3). Falls der Zeiger nicht genau Null anzeigt, lösen Sie die
Schraube (112) und bewegen Sie den Zeiger, bis 0° angezeigt wird.
Ziehen Sie die Schraube nun an.
Der Anschlag ist ab Werk rechts vom Sägeblatt angeordnet. Um den
­Anschlag für den Gebrach links vom Sägeblatt vorzubereiten, gehen Sie
wie folgt vor (Abb. O4):
• Entfernen Sie die Sicherungsknöpfe (109).
• Schieben Sie das Anschlagsprofil (113) aus dem Spannhalter heraus.
• Drehen Sie den Spannhalter (114) um und bringen Sie die Sicherungsknöpfe wieder an.
• Schieben Sie den Anschlag auf den Spannhalter.
• Ziehen Sie die Knöpfe an.
Der Anschlag kann umgedreht werden: Sie können das Werkstück an der
breiten Seite (75 mm) oder der schmalen Seite (11 mm) entlangführen,
so daß auch beim Längsschneiden dünner Werkstücke ein Schiebestock
verwendet werden kann (Abb. O5).
• Um die schmale Seite zu verwenden, lockern Sie die Feststellknöpfe
(109) und schieben Sie den Anschlag (113) aus dem Spannhalter (114).
• Drehen Sie den Anschlag und lassen Sie den Spannhalter wieder
­gemäß Abb. O5 in den Schlitz eingreifen.
• Um die volle Höhe von 75 mm zu verwenden, schieben Sie den
­Anschlag mit der breiten Seite in senkrechter Stellung in den
­Spannhalter (Abb. O4).
WARNUNG! Verwenden Sie für Längsschnitte niedriger
Werkstücke die niedrige Seite des Anschlags, damit der
Abstand zwischen dem Sägeblatt und dem Anschlag für den
Schiebestock ausreicht. Das hintere Ende des Anschlags sollte
mit der Vorderseite des Spaltkeils auf einer Linie sein.
Anbringen und Einstellen des Gehrungsanschlags (Abb. P1 - P4)
Der Gehrungsanschlag (D271052) ist als Sonderzubehör erhältlich. Der
Gehrungsanschlag (41) kann für Gehrungsschnitte verwendet werden,
wenn sich die Maschine im Tischkreissägebetrieb befindet (Abb. P1).
• Lockern Sie den Feststellknopf (115) und schwenken Sie die Führungsstange (116) heraus (Abb. P2). Ziehen Sie den Feststellknopf an.
• Schieben Sie den Anschlag auf die linke Seite des Tisches (Abb. P3).
• Lösen Sie den Sicherungsknopf (117).
• Halten Sie ein Winkelmaß (82) gegen den Anschlag (41) und das Sägeblatt (76).
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie die Mutter (118) einige Umdrehungen, und drehen Sie die
Anschlagschraube für den rechten Winkel (119) (Abb. P4) herein bzw.
heraus, bis sich der Anschlag 90° zum Sägeblatt befindet, wenn mit
dem Winkel gemessen wird (Abb. P3).
• Ziehen Sie den Knopf (117) an.
• Vergewissern Sie sich, daß der Zeiger (120) auf der Skala (121) Null
­anzeigt. Justieren Sie falls nötig nach.
Umrüsten von Tischkreissägebetrieb auf Kappsägebetrieb
(Abb. A3, E, L1 & L2)
• Entfernen Sie den Parallelanschlag (22) bzw. den Gehrungsanschlag,
sofern angebracht (Abb. A3).
• Entfernen Sie den oberen Sägeblattschutz (21).
• Bringen Sie den Untertisch-Sägeblattschutz (63) wieder an (Abb. E).
• Gehen Sie gemäß Abschnitt ˙Umdrehen des Sägekopfes und Sägetisches“ vor.
• Lösen Sie die Kopfschraube des Spaltkeils (96) und entfernen Sie
den Spaltkeil (20), während Sie den Sägeblattschutz (8) festhalten
(Abb. L1). HINWEIS: Ziehen Sie die Kopfschraube wieder fest,
nachdem der Spaltkeil entfernt wurde, damit sie nicht mit dem
Sägeblattschutz in Kontakt kommt.
• Senken Sie den Sägeblattschutz.
• Bringen Sie den Spaltkeil (20) in seine Aufbewahrungsposition im Innern der Basis (fig. A3).
• Setzen Sie den Anschlag (7) wieder in seine Position ein (Abb. L2).
BETRIEB
Bedienungsanleitung
WARNUNG! Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise und
anwendbaren Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu
vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
abbauen oder Einstellungen vornehmen oder ändern
oder Reparaturen vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes
Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG:
•V
ergewissern Sie sich, daß das zu sägende Material gesichert
wurde.
•D
rücken Sie die Säge beim Arbeiten nur leicht an und üben
Sie nie seitlichen Druck auf das Sägeblatt aus.
•V
ermeiden Sie die Überlastung der Säge.
Achten Sie bei der Aufstellung Maschine auf eine ergonomische Tischhöhe
und -stabilität. Der Standort der Maschine muss so gewählt werden, dass
der Bediener einen guten Überblick sowie genügend Platz um die Maschine
herum hat, dass er die Werkstücke ohne Einschränkung bearbeiten kann.
31
Deutsch
Stellen Sie zur Reduzierung der Auswirkungen von Vibrationen sicher, dass
die Umgebungstemperatur nicht zu gering ist, dass Maschine und Zubehör
gut gewartet sind und sich die Werkstückgröße für diese Maschine eignet..
Vor dem Betrieb:
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine übermäßig
abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige Drehzahl der Säge darf
nicht höher sein als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl
­beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
Ein- und Ausschalten (Abb. A1, Q1 - Q3)
Diese Maschine ist mit zwei voneinander unabhängigen Schaltsystemen
ausgestattet. In der Kappsägebetriebsart wird der Betriebsschalter (11)
verwendet (Abb. Q1). In der Tischkreissägebetriebsart wird der Ein-/Ausschalter (1) verwendet (Abb. Q2). In den Schaltkasten ist ein Motorüberlastungsschutzschalter mit manueller Rücksetzung integriert. Im Fall einer
Überlastabschaltung gehen Sie wie folgt vor:
- Vergewissern Sie sich, dass die Maschine ausgeschaltet ist.
- Drücken Sie den Rücksetzknopf (142).
Kappsägebetrieb (Abb. Q1)
Im Betriebsschalter befindet sich ein Loch (122), in das ein Vorhängeschloß eingesetzt werden kann, um den Schalter zu sperren.
• Drücken Sie auf den Betriebsschalter (11), um das Werkzeug einzuschalten.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den Schalter los.
Tischkreissägebetrieb (Abb. Q2 & Q3)
Der Ein-/Ausschalter bietet mehrere Vorteile:
- Nullspannungsauslösung: Sollte aus irgendeinem Grund die Stromzufuhr unterbrochen werden, so muß der Schalter bewußt erneut eingeschaltet werden.
- zusätzliche Sicherheit: Die Sicherheitsplatte (123) am Scharnier kann
verschlossen werden, indem ein Vorhängeschloß durch die Löcher
(124 & 125) geführt wird. Die Platte dient auch als leicht zu findender
Ausschalter; durch einen Druck auf die Vorderseite der Platte wird der
Ausschaltknopf gedrückt.
• Zum Einschalten der Maschine drücken Sie die grüne Starttaste (126).
• Zum Ausschalten der Maschine drücken Sie die rote Stopptaste (127).
Sperren der Schalter
• Um einen Gebrauch der Maschine von hierzu nicht Berechtigten zu
vermeiden, können beide Schalter mit Vorhängeschlössern gesperrt
werden.
Grundschnitte
WARNUNG: In einigen extremen Winkeln kann es nötig sein,
den linken Anschlag zu entfernen.
Zum Entfernen des linken Anschlags (7) lösen sie den Anschlageinstellknopf
(91) einige Umdrehungen und schieben Sie den Anschlag heraus (Abb. R3).
Für rechte Schnitte den Anschlag immer wieder an seiner Position
einsetzen.
Sägen im Kappsägebetrieb
Es ist gefährlich, ohne Schutzvorrichtung zu arbeiten. Alle Schutzvorrichtungen müssen beim Sägen betriebsbereit sein.
• Vergewissern Sie sich, daß die Untertisch-Schutzvorrichtung nicht mit
Sägemehl verstopft.
• Spannen Sie das Werkstück stets ein, wenn Nichteisen-Metalle geschnitten werden.
32
Allgemeine Handhabung
- Im Kappsägebetrieb wird der Sägekopf automatisch in der oberen
Raststellung arretiert.
- Durch Zusammendrücken des Schutzvorrichtungs-Freigabehebels
wird der Sägekopf entriegelt. Wird der Sägekopf nach unten bewegt,
so wird die bewegliche untere Schutzvorrichtung eingezogen.
- Versuchen Sie nie, den unteren Sägeblattschutz nach Beendigung des
Sägeschnitts festzuhalten, sondern lassen Sie ihn in die Raststellung
zurückkehren.
- Die minimale Abschnittlänge ist 10 mm.
- Für die Verarbeitung kurzer Werkstücke (minimal 190 mm links
oder rechts vom Sägeblatt) wird die Verwendung der als Zubehör
­erhältlichen Spannbacke empfohlen.
- Für die Verarbeitung von PVC-Teilen verwenden Sie einen Holzklotz mit
einem zusätzlichen Profil als Werkstückauflage.
Einspannen des Werkstücks (fig. A5, M)
WARNUNG: Ein eingespanntes Werkstück, das vor
einem Schnitt symmetrisch und sicher war, kann danach
unsymmetrisch sein. Bei unsymmetrischer Belastung kann
die Säge oder alles, worauf die Säge befestigt ist, kippen, z.B.
ein Tisch oder eine Werkbank. Bei einem Schnitt, der evtl.
unsymmetrisch wird, muss das Werkstück korrekt abgestützt
werden, stellen Sie dabei sicher, dass die Säge fest auf einer
stabilen Fläche befestigt ist. Dies könnte zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Der Fuß der Schraubklemme muss immer
über dem Unterteil der Säge festgeklemmt werden, wenn
die Schraubklemme verwendet wird. Klemmen Sie das
Werkstück immer am Unterteil der Säge fest – und nirgendwo
sonst am Arbeitsbereich. Stellen Sie sicher, dass der Fuß
der Schraubklemme nicht am Rand des Unterteils der Säge
festgeklemmt wird.
VORSICHT: Verwenden Sie immer einen Schraubstock, um
die Kontrolle zu behalten und um das Risiko zu reduzieren,
dass das Werkstück beschädigt wird und es zu Verletzungen
kommt, wenn Ihre Hände während des Schnitts 160 mm vom
Sägeblatt entfernt sein müssen.
Verwenden Sie den Schraubstock (39). der mit Ihrer Säge geliefert wird.
Andere Hilfen wie Federklammern oder Schraubzwingen können für
bestimmte Größen und Materialformen geeignet sein. Der linke oder
rechte Anschlag lässt sich seitlich verschieben, um das Einspannen zu
vereinfachen.
BEFESTIGUNG DES SCHRAUBSTOCKS
1.Setzen Sie ihn in die Öffnung hinter dem Anschlag ein. Die
Schraubklemme muss zur Rückseite der Gehrungsäge zeigen. Stellen
Sie sicher, dass die Rille des Schraubstocks vollständig in das Unterteil
der Gehrungssäge eingesetzt ist. Wenn die Rille sichtbar ist, ist der
Schraubstock nicht sicher.
2.Drehen Sie die Schraubklemme 180º zur Vorderseite der
Gehrungssäge.
3.Lösen Sie den Knopf, um die Schraubklemme nach oben oder unten
einzustellen, verwenden Sie dann den Feineinstellungknopf, um die
Schraubklemme am Werkstück festzuklemmen.
HINWEIS: Setzen Sie den Schraubstock auf die rechte Seite des
Unterteils, wenn Sie Neigungsschnitte vornehmen. MACHEN SIE IMMER
EINEN VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER SÄGE), BEVOR SIE MIT
DEM EINGESCHALTETEN GERÄT ARBEITEN, SO DASS SIE DIE BAHN
DES SÄGEBLATTS ÜBERPRÜFEN KÖNNEN. STELLEN SIE SICHER
DASS DER SCHRAUBSTOCK NICHT DEN BETRIEB DER SÄGE ODER
DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN BEHINDERT.
Gerader vertikaler Querschnitt (Abb. R1)
• Lockern Sie den Gehrungsknopf (79) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (80) herunter.
• Stellen Sie die Gehrungsverrieglung auf die 0°-Position und ziehen Sie
den Gehrungsknopf an.
• Legen Sie das Werkstück, das bearbeitet werden soll, gegen den Anschlag (7).
• Halten Sie den Bedienungshandgriff (10) und drücken Sie den Schutzvorrichtungsfreigabehebel (9) hinein.
Vertikaler Gehrungsquerschnitt (Abb. R2)
• Lockern Sie den Gehrungsknopf (79) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (80) herunter. Bewegen Sie den Drehtisch nach links oder
nach rechts zum benötigten Winkel.
• Die Gehrungsverriegelung arretiert automatisch bei 15°, 22,5°, 35,3°,
45° – und dies sowohl links als auch rechts. Für Zwischenwerte halten
Sie den Kopf gut fest und ziehen Sie den Gehrungsknopf an.
• Ziehen Sie vor dem Schneiden den Gehrungsknopf immer fest an.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
WARNUNG! Wenn der Gehrungsquerschnitt bei einem Stück
Holz mit einer unebenen Kante angewendet wird, legen Sie das
Holz so in die Säge, dass die unebene Kante sich an der Seite
des Sägeblattes befindet, wo der Winkel zum Anschlag am
größten ist.
Gehrung nach links, unebene Kante nach rechts
Gehrung nach rechts, unebene Kante nach links
Neigungsquerschnitte (Abb. A2, R3)
Der Neigungswinkel kann zwischen 48° nach links und 2° nach rechts
eingestellt werden. Beim Neigungsquerschnitt kann der Drehtisch auf einen Winkel zwischen 0° und maximal 45° Gehrung nach links oder rechts
eingestellt werden.
• Lockern Sie den Anschlagfeststellknopf (91) und schieben Sie den
­oberen Teil des Seitenanschlags so weit wie möglich nach links.
• Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (17), und stellen Sie die
­Neigung auf den gewünschten Wert ein.
• Ziehen Sie den Neigungsfeststellknopf fest an.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
Doppelgehrungsschnitte (Abb. S1 – S4)
Doppelgehrungssägen ist eine Kombination von Gehrungssägen (Abb.
S1) und Neigungssägen (Abb. S2). Diese Sägeweise ergibt einen Schnitt,
der sich zum Herstellen von Rahmen oder Kästen mit schrägen Seiten,
wie in Abb. S3, eignet.
ARNUNG! Falls der Schnittwinkel für jeden Schnitt
W
unterschiedlich ist, vergewissern Sie sich, daß der
Neigungsfeststellknopf und der Gehrungsfeststellknopf fest
angezogen sind. Diese Knöpfe müssen nach jeder Änderung
der Neigung oder Gehrung angezogen werden.
• Die hier gegebene Übersicht soll Ihnen helfen, die richtigen Neigungsund Gehrungseinstellungen für zusammengesetzte Schnitte zu wählen.
Um die Übersicht zu verwenden, wählen Sie den gewünschten Winkel
„A“ (Abb. S4) für Ihr Projekt. Sie finden diesen Winkel in dem betreffenden Bogen in der folgenden Übersicht. Von diesem Punkt aus gehen
Sie in einer vertikalen Linie, um den korrekten Neigungswinkel zu finden und in einer horizontalen Linie, um den korrekten Gehrungswinkel
zu finden.
• Stellen Sie Ihre Säge auf die vorgeschriebenen Winkel ein und machen
Sie einige Probeschnitte.
• Üben Sie den Zusammenbau der gesägten Stücke.
• Beispiel: Um einen vierseitigen Kasten mit 25° Außenwinkeln herzustellen (Winkel „A“) (Abb. S4), verwenden Sie den Bogen oben rechts.
­Finden Sie 25° auf der Bogenskala. Folgen Sie der horizontalen
Schnittlinie nach links oder rechts, um die Gehrungswinkeleinstellung
(23°) der Säge zu finden. Folgen Sie ebenso der vertikalen Schnittlinie
nach oben oder unten, um die Neigungswinkeleinstellung (40°) der
Säge zu finden. Machen Sie immer zunächst Probeschnitte mit Holz­
abfall, um die Sägeeinstellungen zu überprüfen.
VIERSEITIGER
KASTEN
SECHSSEITIGER
KASTEN
WINKEL ZWISCHEN ZWEI KANTEN
• Drücken Sie auf den Betriebsschalter (11), um den Motor zu starten.
• Drücken Sie den Sägekopf nach unten, um durch das Holz und die
Schlitzplatte (81) zu schneiden.
• Nach Beendigung des Schnittes lassen Sie den Schalter los und warten Sie, bis das Sägeblatt vollkommen stillsteht, bevor Sie den Kopf in
die obere Ruhelage zurückstellen.
DIESEN GEHRUNGSWINKEL AN DER SÄGE EINSTELLEN
Deutsch
ACHTSEITIGER
KASTEN
DIESEN NEIGUNGSWINKEL AN DER SÄGE EINSTELLEN
Sägen von Grund-Gehrungsschnitten
Das Schneiden von Fußleisten wird mit einem Neigungswinkel von 45°
durchgeführt.
• Machen Sie immer einen Probeschwenk des Sägekopfes bei ausgeschalteter Säge, bevor Sie sägen.
• Alle Schnitte werden mit der Rückseite der Zierleiste flach auf der Säge
aufliegend durchgeführt.
Innenwinkel
-links
• Legen Sie die Oberseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
-rechts
• Legen Sie die Unterseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
Außenwinkel
-links
• Legen Sie die Unterseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
-rechts
• Legen Sie die Oberseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
Schneiden von Zierleisten
Das Schneiden von Zierleisten wird in einer Doppelgehrungssäge durchgeführt. Um eine äußerst hohe Genauigkeit zu erzielen, hat Ihre Säge
­voreingestellte Winkelstellungen bei 35,3° Gehrung und 30° Neigung.
­Diese Einstellungen sind für Standard-Zierleisten mit einem Winkel von
45° oben und 45° unten.
• Machen Sie vor den endgültigen Schnitten Probeschnitte mit Resten.
• Alle Schnitte werden mit einer Linksneigung und mit der Rückseite der
Zierleiste auf dem Fußstück aufliegend durchgeführt.
Innenwinkel
-links
• Oberseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung rechts.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
33
Deutsch
-rechts
• Unterseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung links.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
Gehrungsschnitte (Abb. U2)
• Stellen Sie den Gehrungsanschlag auf den gewünschten Winkel ein.
• Gehen Sie wie bei Querschnitten vor.
Sonderausrüstung und -zubehör
Außenwinkel
-links
• Unterseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung links.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
WARNUNG! Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie
irgendwelche Zubehörteile montieren.
Staubabsaugsatz (Abb. V1 & V2)
WARNUNG! Diese Maschine verfügt über zwei
Absauganschlüsse, die in jeder Betriebsart verwendet werden
können.
-rechts
• Oberseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung rechts.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
Sägen im Tischkreissägebetrieb
• Verwenden Sie stets den Spaltkeil.
• Vergewissern Sie sich immer, daß der Spaltkeil und der Sägeblattschutz ordnungsgemäß montiert sind.
• Stellen Sie stets sicher, daß die Gehrungssäge im 0°-Gehrungswinkel
eingestellt und gesichert ist.
WARNUNG! Schneiden Sie in dieser Betriebsart kein Metall.
Längsschnitte (Abb. T1 & T3)
• Stellen Sie den Neigungswinkel auf 0° ein.
• Stellen Sie die Sägeblatthöhe ein.
• Stellen Sie den Parallelanschlag auf den gewünschten Abstand ein.
• Halten Sie das Werkstück flach auf dem Tisch und gegen den Anschlag. Halten Sie das Werkstück ca. 25 mm vom Sägeblatt fern.
• Halten Sie beide Hände vom Schnittbereich des Sägeblatts fern.
• Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie das Sägeblatt auf die
volle Drehzahl beschleunigen.
• Führen Sie das Werkstück langsam unter dem oberen Sägeblattschutz
zu, während Sie es fest gegen den Anschlag drücken. Die Zähne
sollten frei schneiden und das Werkstück sollte nicht in das Sägeblatt
hineingepreßt werden. Die Drehzahl des Sägeblatts ist konstant zu halten.
• Denken Sie daran - verwenden Sie in Sägeblattnähe immer einen
Schiebestock (23).
• Schalten Sie die Maschine nach Beendigung des Schnitts aus, lassen Sie das Sägeblatt zum Stillstand kommen und entfernen Sie das
Werkstück.
WARNUNG! Schieben oder halten Sie niemals die freie bzw.
abgeschnittene Seite des Werkstücks fest.
WARNUNG! Verwenden Sie stets einen Schiebestock, wenn
Längsschnitte an kleinen Werkstücken durchgeführt werden.
Neigungsschnitte (Abb. T2)
• Stellen Sie den erforderlichen Neigungswinkel ein.
• Gehen Sie wie bei Längsschnitten vor.
Querschnitte (Abb. U1)
• Stellen Sie den Neigungswinkel auf 0° ein.
• Stellen Sie die Sägeblatthöhe ein.
• Stellen Sie den Gehrungsanschlag auf 0° ein.
• Gehen Sie wie bei Längsschnitten vor; verwenden Sie ausschließlich
den Gehrungsanschlag, um das Werkstück durch das Sägeblatt zu
schieben.
Neigungsquerschnitte
• Stellen Sie den erforderlichen Neigungswinkel ein.
• Gehen Sie wie bei Querschnitten vor.
34
WARNUNG! Bringen Sie möglichst eine Absaugvorrichtung
an, die den geltenden Bestimmungen zur Staubabsaugung
entspricht..
WARNUNG! Verbinden Sie beim Sägen von Holz eine Spanabsaugvorrichtung, die entsprechend den geltenden Richtlinien für Staubemissionen konstruiert ist.
Bringen Sie eine Absaugvorrichtung an, die den geltenden Bestimmungen
entspricht. Die Ventilationsleistung extern angeschlossener Systeme muss
mindestens 20 m/s +/- 2 m/s betragen. Die Ventilationsleistung muss
am Anschlusspunkt des Anschlussrohrs gemessen werden, wobei das
Werkzeug angeschlossen, jedoch nicht in Betrieb ist.
Anschließen – Kappsägebetrieb (Abb. V1)
• Schließen Sie das eine Ende des ersten Schlauches am Staubabsaugadapter (13) an.
• Setzen Sie das andere Ende des Schlauchs in den mittleren Ansauganschluss des Sammelanschlussblocks (128) ein.
• Verbinden Sie das eine Ende des anderen Schlauchs mit der Untertisch-Schutzhaube (63).
• Setzen Sie das andere Ende des Schlauchs in den äußeren Ansauganschluss des Sammelanschlussblocks ein.
Anschließen – Tischsägebetrieb (Abb. V2)
• Gehen Sie wie bei der Kappsägeposition vor; schließen Sie jedoch den
Schlauch von der Untertisch-Schutzhaube an der Sägeblatt-Schutzhaube
(21) an.
Werkstückauflage/Längenanschlag für Kappsägeposition (Abb. A5)
Die zusätzliche Werkstückauflage und der Längenanschlag können links,
rechts oder auch an beiden Seiten montiert werden.
• Montieren Sie die Teile 31 bis 39 auf den beiden Führungsschienen
(32 & 33).
• Verwenden Sie die neigbare Werkstückauflage (34) für das Querschneiden von 210 mm breiten Brettern (15 mm stark).
Rollentisch (Abb. A6)
Der Rollentisch (40) wird zum Stützen langer Werkstücke verwendet.
Im Kappsägebetrieb kann der Rollentisch links, rechts oder auch an beiden Seiten montiert werden. Im Tischkreissägebetrieb kann er auch vorne
oder hinten montiert werden.
Zusatztisch (Abb. A8)
Der Zusatztisch (42) vergrößert den Abstand zwischen dem Längsanschlag und dem Sägeblatt auf 600 mm oder mehr, je nach der Länge der
an der Maschine montierten Führungsstangen und der Einklemmposition
des Sägetisches. Der Zusatztisch ist in Verbindung mit den als Sonderzubehör erhältlichen Führungsschienen (32) zu verwenden. Der verstellbare
Tisch verfügt über eine Skala am vorderen Rand und ist auf einem festen
­Rahmen montiert, der auf den Führungsstangen befestigt wird.
• Montieren Sie den Zusatztisch an der rechten Seite der Maschine,
­damit die Skalen der beiden Tische aneinander anschließen.
Deutsch
Gleittisch (Abb. A9)
Dieser Schiebetisch (43) ermöglicht die Verarbeitung großer Platten,
bis 1200 x 900 mm links vom Sägeblatt.
Die Führungsstangen sind auf einem soliden Rahmen montiert, der sich
leicht von der Maschine entfernen und sich in alle Richtungen verstellen
läßt. Der Anschlag verfügt über ein Bandmaß für ein schnelles Positionieren eines verstellbaren Anschlags sowie eine verstellbare Auflage für
schmale Werkstücke.
Transport (Abb. W)
WARNUNG: Transportieren Sie die Maschine immer in der
Tischkreissägeposition. Der obere Sägeblattschutz muß
montiert sein.
Die Laufrollen ermöglichen einen leichteren Transport der Maschine.
•Legen Sie die Maschine auf die rechte Basisseite.
•Falten Sie die hinteren Standbeine in die Basis.
•Falten Sie die vorderen Standbeine aus der Basis heraus.
•Stellen Sie die Maschine aufrecht hin.
•Heben Sie die Maschine an den vorderen Standbeinen an, bis die Räder Kontakt mit dem Boden haben.
WARNUNG: Ziehen Sie zum Tragen der Maschine stets Hilfe
hinzu. Die Maschine ist für eine Person zu schwer.
WARTUNG
Ihr DeWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und
einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
­einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es
vom Netz, bevor Sie Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen oder ändern oder Reparaturen vornehmen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Schmierung
Die Lager des Motors sind vorgeschmiert und wasserdicht.
• Ölen Sie regelmäßig die Tragfläche des Drehtellers leicht ein.
• Schmieren Sie regelmäßig das Schraubengewinde für die Schnittiefe.
• Reinigen Sie die Teile, an denen sich Staub und Späne ansammeln,
­regelmäßig mit einer trockenen Bürste.
Nockeneinstellung (Abb. X1 - X3)
Um das Spiel zwischen den beiden Sägetischen zu beseitigen, gehen Sie
wie folgt vor:
• Drehen Sie die Maschine in die Tischkreissäge-Betriebsart.
• Entfernen Sie die Schrauben (138) und die Sicherungsplatte (139).
• Lösen Sie die Schraube (140) der Einstellnocke (141).
• Drehen Sie die Einstellnocke mit einer Spitzzange.
• Halten Sie die Einstellnocke mit der Zange fest und ziehen Sie die
Schraube an.
• Bringen Sie die Sicherungsplatte wieder an und ziehen Sie die Schrauben an.
• Drehen Sie die Maschine in die Kappsäge-Betriebsart. Überprüfen Sie
die Kraft, die erforderlich ist, um die Säge zu neigen. Wiederholen Sie
die oben aufgeführten Schritte, falls eine zu große Kraft nötig ist.
Reinigung
Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig den oberen Sägeblattschutz,
den beweglichen unteren Sägeblattschutz sowie das Staubabsaugrohr,
damit sie korrekt arbeiten. Stellen Sie sicher, dass weder Späne noch Staub
oder Werkstückteilchen eine der Funktionen blockieren können.
Falls Werkstückfragmente zwischen Sägeblatt und Schutzvorrichtungen
steckenbleiben, trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung und
befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt Montage des Sägeblatts.
Entfernen Sie die steckengebliebenen Teile und montieren Sie das Sägeblatt
wieder.
WARNUNG: Immer wenn im Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind, blasen Sie Schmutz
und Staub mit trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske, wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder sonstige
scharfen Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile
des Werkzeugs. Durch diese Chemikalien kann der in diesen
Teilen verwendete Werkstoff geschwächt werden. Verwenden
Sie ein mit Wasser und einer milden Seife befeuchtetes Tuch.
Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf in Flüssigkeit
eingetaucht werden.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten Sie regelmäßig die Tischoberfläche reinigen.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten Sie regelmäßig die Staubsammelanlage reinigen.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT angeboten
wird, nicht für dieses Produkt geprüft wurde, könnte die
Verwendung derartigen Zubehörs mit diesem Werkzeug
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer Verletzungsgefahr sollten
nur die von DeWALT empfohlenen Zubehörteile mit diesem
Produkt verwendet werden.
SÄGEBLÄTTER
VERWENDEN SIE IMMER lärmmindernde 305 mm SÄGEBLÄTTER MIT
30 mm AUFNAHMELÖCHERN. DIE DREHZAHL MUSS MINDESTENS
4000 U/MIN BETRAGEN. Verwenden Sie niemals ein Sägeblatt mit
kleinerem oder größerem Durchmesser. Es wird nicht ordnungsgemäß
geschützt. Verwenden Sie nur Sägeblätter für Querschnitte. Verwenden
Sie keine Sägeblätter, die für schnelle Längsschnitte vorgesehen sind,
Kombinationsblätter oder Blätter mit Hakenwinkeln über 10°.
SÄGEBLATT-BESCHREIBUNGEN
Anwendung
Durchmesser (mm) Zähne
Sägeblätter für den Baubereich (für alle Schnittarten)
Allgemeine Anwendungen
305
36
Sägeblätter für Holzarbeiten (für glatte, saubere Schnitte)
Feine Querschnitte
305
60
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu geeignetem
Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem
Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen oder
recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren.
Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien gemäß den lokalen
Bestimmungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.
com.
35
English
FLIP-OVER SAW D27107, D27107XPS
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product
development and innovation make DeWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
D27107 D27107XPS
Voltage
V 230230
Type 75
(D27107 with
worklight LED)
Power input
W
2000
2000
Power output
W
1080
1080
Max. blade speed
min-1 40004000
Blade diameter
mm
305
305
Blade bore
mm
30
30
Blade body thickness mm
2.1 - 2.2 2.1 - 2.2
Riving knife thickness
mm
2.5
2.5
Automatic blade brake time
s
< 10
< 10
Weight
kg 4242
Cutting capacities
NOTE: This device is intended for the connection to a power supply system
with maximum permissible system impedance Zmax of 0.28 Ω at the
interface point (power service box) of user’s supply.
The user has to ensure that this device is connected only to a power
system which fulfils the requirement above. If necessary, the user can
ask the public power supply company for the system impedance at the
interface point.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal word.
Please read the manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if
not avoided, will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if
not avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if
not avoided, may result in minor or moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury
which, if not avoided, may result in property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
Mitre saw mode
Mitre (max. positions)
Bevel (max. positions)
Max. crosscut capacity at 90°/90°
Max. mitre cut capacity at 45°
Max. depth of cut 90°
Max. depth of bevel cut 45°
Max. depth of cut at 45° bevel, 45° mitre
left
48°
48°
right 48°48°
left
48°
48°
right2°2°
mm
205 x 63
205 x 63
mm
160
160
mm
90
90
mm
60
60
mm
60
60
Saw bench mode
Max. ripping capacity left/right
Depth of cut at 90°
Depth of cut at 45°
mm
mm
mm
120/320
81
56
120/320
81
56
MACHINERY DIRECTIVE
FLIP-OVER SAW
D27107/D27107XPS
DeWALT declares that these products described under Technical Data are
in compliance with:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013
These products also comply with Directive 2014/30/EU and 2011/65/EU.
For more information, please contact DeWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and
makes this declaration on behalf of DeWALT.
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN61029:
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
95,0
95.0
LWA (sound power level)
dB(A)
106.0
106.0
K(uncertainty for the given sound level) dB(A)
3.0
3.0
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
2.1
1.5
2.1
1.5
m/s2
m/s2
The vibration emission level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in EN61029 and
may be used to compare one tool with another. It may be used for a
preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level represents
the main applications of the tool. However if the tool is used
for different applications, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ. This may
significantly increase the exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may
significantly reduce the exposure level over the total working
period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm, organisation of work
patterns.
36
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
19.06.2017
Safety Instructions
W
ARNING! When using electric tools basic safety precautions
should always be followed to reduce the risk of fire, electric
shock and personal injury including the following.
Read all these instructions before attempting to operate this product and
save these instructions.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
General Safety Rules
1.Keep work area clear.
Cluttered areas and benches invite injuries.
2.Consider work area environment.
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet
conditions. Keep the work area well lit (250 - 300 Lux). Do not use
the tool where there is a risk of causing fire or explosion, e.g., in the
presence of flammable liquids and gases.
English
3.Guard against electric shock.
A guard or other part that is damaged should be properly repaired or
replaced by an authorized service centre unless otherwise indicated
in this instruction manual. Have defective switches replaced by an
authorized service centre.
Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.
Never attempt any repairs yourself.
Avoid body contact with earthed surfaces (e.g., pipes, radiators,
cookers and refrigerators). When using the tool under extreme
conditions (e.g., high humidity, when metal swarf is being produced,
etc.), electric safety can be improved by inserting an isolating
transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
4.Keep other persons away.
Do not let persons, especially children, not involved in the work, touch
the tool or the extension cord and keep them away from the work area.
5.Store idle tools.
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked up
securely, out of reach of children.
6.Do not force the tool.
It will do the job better and safer at the rate to which it was intended.
7.Use the right tool.
Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool. Do not use
tools for purposes not intended; for example do not use circular saws
to cut tree limbs or logs.
8.Dress properly.
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in
moving parts. Non-skid footwear is recommended when working
outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
9.Use protective equipment.
Always use safety glasses. Use a face or dust mask if working
operations create dust or flying particles. If these particles might be
considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear ear protection
at all times. Wear a safety helmet at all times.
WARNING! The use of any accessory or attachment or
performance of any operation with this tool other than those
recommended in this instruction manual may present a risk of
personal injury.
21. Have your tool repaired by a qualified person.
This electric tool complies relevant safety rules. Repairs should only be
carried out by qualified persons using original spare parts; otherwise
this may result in considerable danger to the user.
Additional safety rules for mitre saws
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before starting
any operation.
• Ensure that the machine arm is securely fixed when performing bevel
cuts.
• Do not operate the machine without the guard in position, or if the
guard does not function or is not maintained properly.
• Never place either hand in the blade area when the saw is connected
to the electrical power source.
• Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a tool or
other means against the blade; serious accidents can occur.
• Select the correct blade for the material to be cut.
10. Connect dust extraction equipment.
• Wear suitable gloves when handling saw blade and rough materials.
If devices are provided for the connection of dust extraction and
collecting equipment, ensure these are connected and properly used.
• Never perform any cleaning or maintenance work when the machine is
still running and the head is not in the rest position.
11. Do not abuse the cord.
• The front section of the guard is louvred for visibility while cutting.
Although the louvres dramatically reduce flying debris, there are
openings in the guard and safety glasses should be worn at all times
when viewing through the louvres.
Never yank the cord to disconnect it from the socket. Keep the
cord away from heat, oil and sharp edges. Never carry the tool by its
cord.
12. Secure work.
Where possible use clamps or a vice to hold the work. It is safer than
using your hand and it frees both hands to operate the tool.
13. Do not overreach.
• With laser assembled do not exchange with other types of laser.
Repairs shall only be performed by the laser manufacturer or an
authorized agent.
• Never cut workpiece shorter than 200 mm.
Keep proper footing and balance at all times.
• Without additional support the machine is designed to accept the
maximum workpiece size of:
14. Maintain tools with care.
– Height 63 mm by width 205 mm by length 500 mm
Keep cutting tools sharp and clean for better and safer performance.
Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect
tools periodically and if damaged have them repaired by an authorized
service facility. Keep handles and switches dry, clean and free from oil
and grease.
– Longer workpieces need to be supported by suitable additional
table, e.g. DE3474. Always clamp the workpiece safely.
15. Disconnect tools.
• During use in mitre saw mode ensure that the portion of the saw blade,
below the table, is completely enclosed by the guard (63) shown in
Fig. E.
When not in use, before servicing and when changing accessories
such as blades, bits and cutters, disconnect tools from the power
supply.
Additional safety rules for saw benches
16.Remove adjusting keys and wrenches.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before starting
any operation.
Form the habit of checking to see that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
17. Avoid unintentional starting.
Do not carry the tool with a finger on the switch. Be sure that the tool is
in the “off” position before plugging in.
• Make sure that the blade rotates in the correct direction and the teeth
are pointing to the front of the saw bench.
• Be sure all blade and flanges are clean and the recessed sides of the
collar are against the blade. Tighten the arbor nut securely.
18. Use outdoor extension leads.
• Use correctly sharpened saw blades. Observe the maximum speed
mark on the saw blade. The marked maximum speed shall always be
higher than the speed marked on rating plate.
Before use, inspect the extension cable and replace if damaged.
When the tool is used outdoors, use only extension cords intended for
outdoor use and marked accordingly.
• Never operate the saw without the upper and lower guards in place.
• Never place either hand in the blade area when the saw is connected
to the electrical power source.
19. Stay alert.
• Disconnect the saw from the mains before changing blades or carrying
out maintenance.
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
20. Check for damaged parts.
Before use, carefully check the tool and mains cable to determine
that it will operate properly and perform its intended function. Check
for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of
parts, mounting and any other conditions that may affect its operation.
• Use a push stick at all times, and ensure that you do not place hands
closer than 200 mm from the saw blade while cutting.
• Do not attempt to operate on anything but the designated voltage.
• Do not apply lubricants to the blade when it is running.
37
English
• Do not reach around behind the saw blade.
• Do not use abrasive or diamond disc.
• Always keep the push stick in its place when not in use.
• In case of an accident or machine failure immediately switch the
machine off and disconnect from power source.
• Do not stand on top of the unit.
• During transportation make sure that the upper part of the saw blade is
covered, e.g. by the guard.
• Do not use the guard for handling or transportation.
• Rebating, slotting or grooving is not allowed.
• Ensure riving knife is adjusted correctly. Never cut without riving knife
assembled.
•Never cut workpiece smaller than 30 mm.
• Without additional support the machine is designed to accept the
maximum workpiece size of:
– Height 81 mm by width 400 mm by length 600 mm
– Longer workpieces need to be supported by suitable additional
table, e.g. D271055 or D271058.
Additional safety rules for flip-over saws
• Before using the saw ensure that the machine is stable. Never position
the machine on uneven ground. If needed secure the machine to a
workbench using 150 mm long hexagon head bolts.
• Never operate the machine without the guards in position, especially
after a mode change. Keep the guards in good working order and
properly maintained.
Report the failure and mark the machine in suitable form to prevent
other people from using the defective machine.
• When the saw blade is blocked due to abnormal feed force during
cutting, turn the machine off and disconnect it from power supply.
Remove the workpiece and ensure that the saw blade runs free. Turn
the machine on and start new cutting operation with reduced feed
force.
•Refrain from removing any cut-offs or other parts of the workpiece from
the cutting area while the machine is running and the saw head is not
in the rest position
• Do not use the machine without the legs mounted.
• Make sure your position is always left or right of the cutting line.
• Provide adequate general or localized lighting.
• Ensure the operator is adequately trained in the use, adjustment and
operation of the machine.
• Switch the machine off when unattended.
• Make sure that the LED meets EN 62471. Do not replace the LED
with a different type. If damaged, have the LED light repaired by an
authorized service agent.
• Replace table insert when worn.
• Connect the saw to a dust collection device when sawing wood.
Always consider factors which influence exposure of dust such as:
• Ensure that the arm is securely fixed in the working position in the
bench sawing mode.
-–type of material to be machined (chip board produces more dust
than wood);
• Ensure that the arm is securely fixed when bevelling in the bench saw
mode.
-–sharpness of the saw blade;
• Ensure the table is correctly locked when changing the saw mode.
-–dust extractor with air velocity not less than 20 m/s.
• Never saw ferrous or non-ferrous materials when ripping in the bench
saw mode.
Ensure that the local extraction as well as hoods, baffles and chutes
are properly adjusted.
• Before using any accessory consult the instruction manual. The
improper use of an accessory can cause damage.
• Never cut light alloy, especially magnesium.
• Observe the maximum speed marked on the saw blade.
• Use a holder or wear gloves when handling a saw blade.
• Ensure that the blade rotates in the correct direction. Keep the blade
sharp.
• The max. allowable speed of the saw blade must always be equal to or
greater than the no-load speed of the tool specified on the nameplate.
• Do not use saw blades that do not conform to the dimensions stated
in the technical data. Do not use any spacers and spindle rings to
make a blade fit onto the spindle. Use only the blades specified in this
manual, complying with EN 847-1.
-–correct adjustment of the saw blade,
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual risks
The following risks are inherent to the use of saws:
- injuries caused by touching the rotating parts.
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
- Impairment of hearing;
• Consider applying specially designed noise-reduction blades.
- Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw
blade;
• Do not use HIGH SPEED STEEL blades.
- Risk of injury when changing the blade;
• Do not use cracked or damaged saw blades.
- Risk of squeezing fingers when opening the guards;
• After completing the cut, release the switch and wait for the saw blade
to come to a complete stop before returning the head to its upper rest
position.
- Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
• Ensure that the arm is securely fixed when performing bevel cuts.
• Do not wedge anything against the fan to hold the motor shaft.
• The blade guard on your saw will automatically raise when the arm is
brought down; it will lower over the blade when the arm is raised.
The guard can be raised by hand when installing or removing saw
blades or for inspection of the saw. Never raise the blade guard
manually unless the saw is switched off.
• Keep the surrounding area of the machine well maintained and free of
loose materials, e.g. chips and cut-offs.
• Check periodically that the motor air slots are clean and free of chips.
• Disconnect the machine from the mains before carrying out any
maintenance work or when changing the blade.
• Use only saw blades specified by the manufacturer. Ensure that the
riving knife is not thicker than the width of the groove cut by the saw
blade and not thinner than the body of the saw blade.
• Make sure the machine is placed on an even surface with sufficient
stability.
38
The following factors are of influence to noise production:
- The material to be cut;
- The type of saw blade;
- The feed force.
The following factors increase the risk of breathing problems:
- No dust extractor connected when sawing wood;
- Insufficient dust extraction caused by uncleaned exhaust filters
- Worn saw blade;
- Workpiece not exactly guided.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
English
Wear ear protection.
Wear eye protection.
10 Operating handle
142 Circuit breaker reset button
143 Date code
Carrying Point
Hands Away
Visible radiation. Do not stare into light. (D27107XPS)
When using the machine in the mitre saw mode,
make sure to operate the trigger switch in the handle
when switching ON and OFF. Do not operate the
switchbox in this mode. The ON/OFF switch located
on the machine frame is foreseen for table saw mode
only.
O/I
When using the machine in the mitre saw mode, make
sure the riving knife is secured in its rest position.
Never use as mitre saw when the guard is not in
place.
DATE CODE POSITION (FIG. A1)
The Date Code (143), which also includes the year of manufacture, is
printed into the housing.
Example:
2017 XX XX
Year of Manufacture
Package contents
The package contains:
1Partly assembled machine
1Box containing:
1 Top guard for bench saw position
1 Under-table guard for mitre saw position
4Legs
2Wheels
4Feet
1 Parallel fence
1Material clamp
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
Description (fig. A1 - A11)
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
On/off switch (saw bench mode)
Table release lever
Rotating table clamp
Mitre saw table
Rotating table
Fence right-hand side
Fence left-hand side
Moveable lower blade guard
Guard release lever
A2
10 Operating handle
11 Trigger switch (mitre saw mode)
12 Fixed upper blade guard
13 Dust extraction adapter
14 Wheel
15 Leg
16 Foot
17 Bevel clamp knob
A3
17
18
19
20
21
22
23
Bevel clamp knob
Height adjuster
Saw bench table
Riving knife
Upper blade guard
Parallel fence
Push stick
Optional accessories
A4
For use in mitre saw mode:
30 Fence insert (DE7120)
A5
31 Adjustable stand 760 mm (max. height) (DE3474)
32 Support guide rails 1,000 mm (DE3494)
33 Support guide rails 500 mm (DE3491)
34 Inclinable support (DE3495)
35 Swivelling stop (DE3462)
36Length stop for short workpieces (to be used with guide rails
[33]) (DE3460)
37 Support with removable stop (DE3495)
38 Support with stop removed (DE3495)
A6
40 Roller support table (DE3497)
For use in saw bench mode:
A7
41 Mitre fence (D271052)
A8
42 Extension table (D271058)
A9
43 Sliding table (D271055)
Push sticks (DE3454) (not shown)
For use in all modes:
A10
44 Three way dust extraction kit (D271054)
A11
144 LED Worklight System
INTENDED USE
Your DeWALT D27107 flip-over saw has been designed to operate as a
mitre saw or a saw bench to perform the four main sawing operations of
ripping, cross-cutting, bevelling and mitring easily, accurately and safely.
This unit is designed for use with a nominal blade diameter 305 mm carbide
tip blade for professional cutting wood, wood products and plastics.
39
English
DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable liquids or
gases.
These flip over saws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is
required when inexperienced operators use this tool.
WARNING! Do not use the machine for purposes other than
intended.
•Young children and the infirm. This appliance is not intended for use
by young children or infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including children)
suffering from diminished physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are supervised by a person
responsible for their safety. Children should never be left alone with this
product.
MITRE SAW MODE
In mitre saw mode, the sawing machine is used in vertical, mitre or bevel
position.
BENCH SAW MODE
Turned over on its central axis, the sawing machine is used to perform
the standard ripping operation and for sawing wide pieces by manually
feeding the workpiece into the blade.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
Your tool is double insulated in accordance with EN61029;
therefore no earth wire is required.
In case of cord replacement the tool must only be repaired by an authorized
service agent or by qualified electrician.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
WARNING! Never operate this machine when it is not fastened
to the workbench. The feed force will make the saw unstable if
not fastened to the workbench.
• Turn the machine upside down.
• Place a foot (16) on each of the mounting locations (51) on the base.
• Slide a nut (52) into the slots (53) located above the mounting locations.
• Insert a bolt (54) fitted with a washer (55) into the feet.
• Tighten the bolts.
• Mount the legs as described below.
• Fold the legs as described below .
• Turn the machine straight up.
• Insert a bolt of 8 mm and 120 mm minimum length (49) into the feet on
each mounting location (fig. B1).
• Tighten the bolts.
Mounting the legs (fig. C1 & C2)
With the legs mounted, the machine is suitable for stand-alone
placement.
• Turn the machine upside down.
• Mount the legs as described below. Beware that the front legs and the
rear legs have different lengths. The rear legs are slightly longer than
the front legs. Make sure to mount the legs in the correct place.
• Turn the machine straight up. Make sure it is level; adjust the leg
clamping height if required.
Rear legs
• Present a leg (15) to each of the mounting points (56) located at the
lower edges on the inside of the base (fig. C1).
• Pass a coach bolt (57) from the outside through the holes into the
frame and the legs.
• Place a bracket (58) and a lock knob (59) onto the bolts.
• Tighten the lock knobs.
Front legs
• Present a leg (15) to each of the mounting points (56) located at the
upper edges on the inside of the base (fig. C2).
• Place a bracket (58) over the legs.
• Pass a coach bolt (57) from the inside through the holes into the
brackets, the legs and frame.
• Place a lock knob (59) onto the bolts.
• Tighten the lock knobs.
If an extension cable is required, use an approved 3–core extension cable
suitable for the power input of this tool (see Technical Data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is 30 m.
Folding the legs (fig. C3, C4)/Bench mounting (fig. B1)
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
• Turn the machine upside down
ASSEMBLY
• Loosen the lock knob (59) of the first leg (15)
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing
and removing accessories, before adjusting or changing
set-ups or when making repairs. Be sure the trigger switch
is in the OFF position. An accidental start-up can cause injury.
Unpacking the machine and its parts
WARNING: To reduce the risk of injury, always seek assistance
when moving the machine.
The legs can be folded into the base to make the machine suitable for use
on a workbench.
• Fold the leg inwards
• Tighten the lock knob
• Repeat as for the other legs
• Turn the machine straight up
• Use both holes (49) in the legs and secure the machine with bolts with
a diameter of 8 mm and minimum 150 mm length.
To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting surface is not
warped or otherwise uneven.
• Remove the loose packaging material from the box.
• Lift the machine out of the box.
• Remove the parts box from the interior of the machine.
• Remove any remaining packing material from the machine.
Mounting the feet (fig. A2, B, B1)
With the feet and legs mounted, alternatively the machine is suitable for
placement on a workbench. To ensure a safe operation, the machine
must be fastened to the workbench.
40
Mounting the wheels (fig. D)
• Place a wheel (14) onto the axles (60) on each side of the machine.
• Place a flat washer (61) and a nut (62) onto the threaded end of the axles.
• Tighten the nuts.
Assembly for mitre saw mode
Mounting the under-table guard (fig. E)
The under-table guard (63) is fitted to the top of the saw bench table.
English
• Place the two fasteners on the left of the guard into the slots (64) on
the left of the blade slot (65). Turn the plastic screws counterclockwise.
• Place the guard flat on the table and press the fastener in the slot (66)
on the right of the blade slot. Turn the plastic screw counterclockwise.
• To remove, turn the screws clockwise and remove the guard.
Turning the sawhead and table over (fig. F1 - F4)
• Hold the saw table (19) with one hand and push the table release lever
(2) to the right (fig. F1).
• Push the table downwards at the front (fig. F2) and swing it over
completely until the motor assembly is uppermost and the plate (67)
engages in the table locking device (68) (fig. F3).
• Push the release lever (69) to the rear whilst holding down the head
until the spring-loaded bearing unit (70) can be lifted out of its seating
(fig. F4).
• Flip the bearing unit up.
• Holding the head firmly, allow the spring pressure to take the head
upwards into its rest position.
Mounting the saw blade (fig. G1 - G4)
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing
and removing accessories, before adjusting or changing
set-ups or when making repairs. Be sure the trigger switch
is in the OFF position. An accidental start-up can cause injury.
WARNING:
• Always change blades with the machine in mitre saw mode.
• Never depress the spindle lock button while the blade is under
power or coasting.
• Do not cut ferrous metal (containing iron or steel) or masonry or
fibre cement product with this mitre saw.
• The teeth of a new blade are very sharp and can be
dangerous.
• Depress the head lock up release lever (9) to release the
lower guard (8), then raise the lower guard as far as possible
(Fig. G1).
• With the lower guard held in the raised position, depress the spindle
lock button (74) with one hand, then use the supplied blade spanner
in the other hand to loosen the left-hand threaded blade locking screw
(73) by turning clockwise.
WARNING! To use the spindle lock, press the button as shown
and rotate the spindle by hand until you feel the lock engage.
•Continue to hold the lock button in to keep the spindle from turning
(74, fig. G1).
• Remove the blade locking screw (73) and the outside arbor collar (75).
• Install the saw blade (76) onto the shoulder (77) provided on the
inside arbor collar (78), making sure that the teeth at the bottom
edge of the blade are pointing toward the back of the saw (away
from the operator).
• Replace the outer arbor collar (75).
• Tighten the blade locking screw (73) carefully by turning counterclockwise while holding the spindle lock engaged with your other hand.
• Raise the lower guard.
WARNING! Be aware the saw blade shall be replaced in the
described way only. Only use saw blades as specified under
Technical Data; Cat.no.: DT4260 is suggested.
Adjustments for mitre saw mode
Your mitre saw was accurately adjusted at the factory. If readjustment due
to shipping and handling or any other reason is required, follow the steps
below to adjust your saw. Once made, these adjustments should remain
accurate.
Checking and adjusting the blade to the fence (fig. H1 - H3)
• Loosen the mitre knob (79) and depress the mitre latch (80) to release
the rotating table (5) (fig. H1).
• Swing the rotating table until the latch locates it at the 0° mitre
position. Do not tighten the knob.
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf (81).
• Place a square (82) against the left side (7) of the fence and blade (76)
(fig. H2).
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with the
square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the screws (83) (fig. H3) and move the scale/rotating table
assembly left or right until the blade is at 90° to the fence as measured
with the square (fig. H2).
• Retighten the screws (83) (fig. H3). Pay no attention to the reading of
the mitre pointer at this point.
Adjusting the mitre pointer (fig. H1 & H4)
• Loosen the mitre knob (79) and depress the mitre latch (80) to release
the rotating table (5) (fig. H1).
• With the mitre knob loose, allow the mitre latch to snap into place as
you rotate the mitre arm past zero.
• Observe the pointer (84) and mitre scale (85) (fig. H4). If the pointer
does not indicate exactly zero, loosen the screw (86), move the pointer
to read 0° and tighten the screw.
Checking and adjusting the blade to the table (fig. I1 - I3)
• Loosen the bevel clamp knob (17) (fig. I1).
• Press the saw head to the right to ensure it is fully vertical and tighten
the bevel clamp knob.
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf (81).
• Place a set square (82) on the table and up against the blade (76)
(fig. I2).
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with the
square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the bevel clamp knob (17) (fig. I1) and turn the vertical position
adjustment stop screw (87) (fig. I3) in or out until the blade is at 90° to
the table as measured with the square (fig. I2).
• If the bevel pointer (88) does not indicate zero on the bevel scale (89),
loosen the screw (90) that secures the pointer and move the pointer as
necessary (fig. I3).
Adjusting the fence (fig. J)
The upper part of the left side of the fence can be adjusted to the left to
provide clearance, allowing the saw to bevel to a full 48° left. To adjust the
fence (7):
• Loosen the fence clamping knob (91) and slide the upper part of the
side fence to the left.
• Make a dry run with the saw switched off and check for clearance.
Adjust the fence to be as close to the blade as practical to provide
maximum workpiece support, without interfering with the up and down
movement of the arm.
• Tighten the knob securely.
WARNING: The guide groove (92) can become clogged with
sawdust. Use a stick or some low pressure air to clear the
guide groove.
Checking and adjusting the bevel angle (fig. I1, J, & K)
• Loosen the fence clamping knob (91) and slide the upper part of the
side fence to the left as far as it will go (fig. J).
• Loosen the bevel clamp knob (17) (fig. I1) and move the saw arm to
the left until the angle position stop (94) rests against the bevel position
adjustment stop (95) (fig. K). This is the 45° bevel position.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Turn the bevel position adjustment stop screw (95) in or out as
necessary until the pointer (88) indicates 45° with the angle position
stop resting against the bevel position adjustment stop.
41
English
Assembly for saw bench mode
Changing from mitre saw to saw bench mode (fig. A1, A3, L1 - L5)
• Put the blade into 0° cross-cut position with the rotating table clamp
(3) secured (fig. A1).
• Remove the riving knife (20) from its storage position in the inside of
the base (fig. A3).
• Depress the guard release lever (9) to release the blade guard (8),
then raise the blade guard as far as possible (fig. A1).
• Loosen the cap screw (96) just enough to allow riving knife to slide
onto mounting pads (97) on arm.
• Slide the riving knife (20) onto the mounting pads (97) (fig. L1). Tighten
the cap screw (96).
• Unscrew the knob (91) and extract the sliding fence (7) as shown in
figure L2.
• Pull down the sawhead.
• Push the release lever (69) to the rear (fig. L3).
• Push the bearing unit (70) down until notches (101) engage in the
locations (102) (fig. L3).
WARNING: The blade should not foul the lower blade guard.
• Pull the table release lever (2) to the right, lift the front edge of the table
(4) (fig. L4) and flip it back through 180° until the plate of the tablelocking device (68) automatically engages the latch of the table locking
device to secure it in the saw bench mode (fig. L5).
• Remove the under-table guard.
Fitting the upper blade guard (fig. N)
The upper blade guard (21) is designed to be quickly and easily attached
to the riving knife (20) once the machine has been set up for saw bench mode.
• Holding the guard vertically, align the slot in the rear of the guard with
the riving knife.
• Lower the guard over the riving knife (20), making sure that the shaft of
the bolt enters the recess.
• Turn the guard into horizontal position.
WARNING: Never use your saw in saw bench mode without
the upper guard correctly fitted.
Mounting and adjusting the parallel fence (fig. O1 - O5)
The parallel fence (22) can be mounted on either side of the blade.
• Slide the bracket (107) on from the left or the right (fig. O1).
The clamping plate engages behind the front edge of the table.
• Slide the fence up against the blade.
• Push the lever (108) down to secure the fence in place.
• Check that the fence is parallel to the blade.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the lock knobs (109) and slide the fence backwards in order
to obtain access to the adjustment bolts (110) in the top of the fence
(fig. O2).
• Using the spanner, loosen the adjustment bolts fastening the fence
bracket to the fence support.
• Adjust the fence so that it is parallel to the blade by checking the
distance between the blade and the fence at the front and rear of the
blade.
• When the adjustment has been carried out, re-tighten the adjustment
bolts and check again that the fence is parallel to the blade.
• Check that the pointer (111) indicates zero on the scale (fig. O3). If the
pointer does not indicate exactly zero, loosen the screw (112),
move the pointer to read 0° and tighten the screw.
The default set-up of the fence is to the right-hand side of the blade.
To prepare the fence for use to the left-hand side of the blade, proceed as
follows (fig. O4):
• Remove the lock knobs (109).
• Slide the fence profile (113) out of the clamping support.
42
• Turn the clamping support (114) around and re-fit the lock knobs.
• Slide the fence onto the clamping support.
• Tighten the knobs.
The fence is reversible: the workpiece can be guided along the 75 mm or
along the 11 mm face to allow the use of a push stick when ripping thin
workpieces (fig O5).
• To set for 11 mm, loosen the fence clamping knobs (109) and slide the
fence (113) out of the clamping support (114).
• Turn the fence and re-engage the clamping support in the slot as
shown (fig. O5).
• To use with the full height of 75 mm, slide the fence into the clamping
support with the wide face in the vertical position (fig. O4).
WARNING: Use the 11 mm profile for ripping low workpieces
to allow access between the blade and the fence for the push
stick. The rear end of the fence should be level with the front of
the riving knife.
Mounting and adjusting the mitre fence (fig. P1 - P4)
The mitre fence (D271052) is available as an option. The mitre fence (41) can
be used for mitre cutting when the machine is in saw bench mode (fig. P1).
• Loosen the clamp knob (115) and swing the guide bar (116) out (fig. P2).
Tighten the clamp knob.
• Slide the fence on the left side on the table (fig. P3).
• Loosen the lock knob (117).
• Place a square (82) against the fence (41) and the blade (76).
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the nut (118) a few turns and turn the right angle adjustment
stop screw (119) (fig. P4) in or out until the fence is at 90° to the blade
as measured with the square (fig. P3).
• Tighten the knob (117).
• Check that the pointer (120) indicates zero on the scale (121).
Adjust if necessary.
Changing from saw bench to mitre saw mode (fig. A3, E, L1 & L2)
• Remove the parallel fence (22), or the mitre fence, if fitted (fig. A3).
• Remove the upper blade guard (21).
• Replace the under-table guard (63) (fig. E).
• Proceed as described in the section “Turning the sawhead and table
over”.
• Loosen the riving knife cap screw (96) and remove the riving knife
(20), while holding the blade guard (8) (fig. L1). NOTE: Tighten the
cap screw after the riving knife has been removed to prevent it from
interfering with the blade guard.
• Lower the blade guard.
• Place the riving knife (20) in its storage position in the inside of the
base (fig. A3).
• Reinsert the sliding fence (7) into position (fig. L2).
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing
and removing accessories, before adjusting or changing
set-ups or when making repairs. Be sure the trigger switch
is in the OFF position. An accidental start-up can cause injury.
WARNING:
• Ensure the material to be sawn is firmly secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool and do not exert side
pressure on the saw blade.
• Avoid overloading.
Ensure the machine is placed to satisfy your ergonomic conditions in terms
of table height and stability. The machine site shall be chosen so that the
English
operator has a good overview and enough free surrounding space around
the machine that allows handling of the workpiece without any restrictions.
To reduce effects of vibration make sure the environment temperature is not
too cold, machine and accessory is well maintained and the workpiece size
is suitable for this machine.
Prior to operation:
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn blades.
The maximum rotation speed of the tool must not exceed that of the
saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
Switching on and off (fig. A1, Q1 - Q3)
This machine has two independent switching systems. In mitre saw
mode, the trigger switch (11) is used (fig. Q1). In saw bench mode,
the on/off switch (1) is used (fig. Q2). Integrated in the switch box is a
motor overload protector with manual reset. In case of a power shut-off,
proceed as follows:
- Make sure the machine has been switched off.
- Press the reset button (142).
Mitre saw mode (fig. Q1)
A hole (122) is provided in the trigger for insertion of a padlock to lock the
switch.
• To run the tool, press the trigger switch (11).
• To stop the tool, release the switch.
Saw bench mode (fig. Q2 & Q3)
The on/off switch offers multiple advantages:
- no-volt release function: should the power be shut off for some reason,
the switch has to be deliberately reactivated.
- extra safety: the hinged safety enclosure plate (123) can be locked
by passing a padlock through the holes (124 & 125). The plate also
serves as an easy-to-locate stop button as pressure on the front of the
plate will depress the stop button.
• To switch the machine on, press the green start button (126).
• To switch the machine off, press the red stop button (127).
Locking the switches
• In order to avoid unauthorised use of the machine, lock both switches
using padlocks.
Basic saw cuts
WARNING: At some extreme angles, the left side fence might
have to be removed.
To remove the left fence (7), unscrew the fence adjustment knob (91) several
turns and slide the fence out (fig. R3).
Always reinsert the fence in position for right cuts.
Sawing in mitre saw mode
It is dangerous to operate without guarding. Guards must be in position
when sawing.
• Make sure that the under-table guard does not become clogged with
sawdust.
• Always clamp the workpiece when cutting non-ferrous metals.
General handling
- In the mitre saw mode, the sawhead is automatically locked in the
upper “park” position.
- Squeezing the guard release lever will unlock the sawhead. Moving the
sawhead down retracts the movable lower guard.
- Never seek to prevent the lower guard returning to its park position
when the cut is completed.
- The minimum length of offcut material is 10 mm.
- When cutting short material (min. 190 mm to the left or the right of the
blade), the use of the optional material clamp is recommended.
- When cutting UPVC sections, a supporting piece made out of timber
with a complementary profile should be placed beneath the material
being cut to provide the correct level of support.
Clamping the Workpiece (fig. A5, M)
WARNING: A workpiece that is clamped, balanced and secure
before a cut may become unbalanced after a cut is completed.
An unbalanced load may tip the saw or anything the saw is
attached to, such as a table or workbench. When making a cut
that may become unbalanced, properly support the workpiece
and ensure the saw is firmly bolted to a stable surface. Personal
injury may occur.
WARNING: The clamp foot must remain clamped above the
base of the saw whenever the clamp is used. Always clamp the
workpiece to the base of the saw – not to any other part of the
work area. Ensure the clamp foot is not clamped on the edge
of the base of the saw.
CAUTION: Always use a work clamp to maintain control and
reduce the risk of workpiece damage and personal injury, if your
hands are required to be within 160 mm of the blade during the
cut.
Use the material clamp (39) provided with your saw. Other aids such as
spring clamps, bar clamps or C-clamps may be appropriate for certain sizes
and shapes of material. The left or right fence will slide from side to side to
aid in clamping.
TO INSTALL CLAMP
1.Insert it into the hole behind the fence. The clamp should be facing
toward the back of the mitre saw. Ensure the groove on the clamp rod
is fully inserted into the base of the mitre saw. If the groove is visible,
the clamp will not be secure.
2.Rotate the clamp 180º toward the front of the mitre saw.
3.Loosen the knob to adjust the clamp up or down, then use the fine
adjust knob to firmly clamp the workpiece.
NOTE: Place the clamp on the right side of the fence when beveling.
ALWAYS MAKE DRY RUNS (UNPOWERED) BEFORE FINISH CUTS TO
CHECK THE PATH OF THE BLADE. ENSURE THE CLAMP DOES NOT
INTERFERE WITH THE ACTION OF THE SAW OR GUARDS
Vertical straight cross cut (fig. R1)
• Loosen the mitre knob (79) and depress the mitre latch (80).
• Engage the mitre latch at the 0° position and tighten the mitre knob.
• Place the wood to be cut against the fence (7).
• Take hold of the operation handle (10) and press in the guard release
lever (9).
• Press the trigger switch (11) to start the motor.
• Depress the head to allow the blade to cut through timber and enter
the saw kerf (81).
• After completing the cut, release the switch and wait for the saw blade
to come to a complete stop before returning the head to its upper rest
position.
Vertical mitre cross-cut (fig. R2)
• Loosen the mitre knob (79) and depress the mitre latch (80). Move the
rotating table left or right to the required angle.
• The mitre latch will automatically locate at 15°, 22.5°, 35.3° and 45°
both left and right. If any intermediate angle is required hold the head
firmly and lock by tightening the mitre knob.
• Always ensure that the mitre knob is locked tightly before cutting.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
WARNING: When mitring the end of a piece of wood with a
small off-cut, position the wood to ensure that the off-cut is to
the side of the blade with the greater angle to the fence:
left mitre, off-cut to the right
right mitre, off-cut to the left.
43
English
Bevel cross-cut (fig. A2, R3)
Bevel angles can be set from 48° left to 2° right and can be cut with the
rotating table set between zero and a maximum of 45° mitre position left
or right.
• Loosen the fence clamping knob (91) and slide the upper part of the
side fence to the left as far as it will go.
• Loosen the bevel clamp knob (17) and set the bevel as desired.
• Tighten the bevel clamp knob firmly.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Compound mitre (fig S1 - S4)
A compound mitre is a cut made using a mitre angle (fig. S1) and a bevel
angle (fig. S2) at the same time. This is the type of cut used to make
frames or boxes with slanting sides like the one shown in fig. S3.
WARNING: If the cutting angle varies from cut to cut, check
that the bevel clamp knob and the mitre lock knob are securely
tightened. These knobs must be tightened after making any
changes in bevel or mitre.
• The chart shown below will assist you in selecting the proper bevel
and mitre settings for common compound mitre cuts. To use the chart,
select the desired angle “A” (fig. S4) of your project and locate that
angle on the appropriate arc in the chart. From that point follow the
chart straight down to find the correct bevel angle and straight across
to find the correct mitre angle.
• Set your saw to the prescribed angles and make a few trial cuts.
• Practice fitting the cut pieces together.
• Example: To make a 4 sided box with 25° exterior angles (angle “A”)
(fig. S4), use the upper right arc. Find 25° on the arc scale. Follow the
horizontal intersecting line to either side to get the mitre angle setting
on the saw (23°). Likewise follow the vertical intersecting line to the top
or bottom to get the bevel angle setting on the saw (40°). Always try
cuts on a few scrap pieces of wood to verify the settings on the saw.
-Right side
• Position the moulding with the bottom of the moulding against the
fence.
• Save the left side of the cut.
Outside corner
-Left side
• Position the moulding with the bottom of the moulding against the
fence.
• Save the right side of the cut.
-Right side
• Position the moulding with top of the moulding against the fence.
• Save the right side of the cut.
Cutting crown mouldings
The cutting of crown moulding is performed in a compound mitre. In
order to achieve extreme accuracy, your saw has pre-set angle positions
at 35.3° mitre and 30° bevel. These settings are for standard crown
mouldings with 45° angles at the top and 45° angles at the bottom.
• Make test cuts using scrap material before doing the final cuts.
• All cuts are made in a left bevel and with the back of the moulding
against the base.
Inside corner
-Left side
• Top of the moulding against the fence.
• Mitre right.
• Save the left side of the cut.
-Right side
• Bottom of the moulding against the fence.
• Mitre left.
• Save the left side of the cut.
6 SIDED BOX
8 SIDED BOX
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
SQUARE BOX
SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW
Cutting base mouldings
The cutting of base moulding is performed at a 45° bevel angle.
• Always make a dry run without power before making any cuts.
• All cuts are made with the back of the moulding laying flat on the saw.
Inside corner
-Left side
• Position the moulding with top of the moulding against the fence.
• Save the left side of the cut.
44
Outside corner
-Left side
• Bottom of the moulding against the fence.
• Mitre left.
• Save the right side of the cut.
-Right side
• Top of the moulding against the fence.
• Mitre right.
• Save the right side of the cut.
Sawing in the bench mode
• Always use the riving knife.
• Always ensure that the riving knife and blade guard are correctly
aligned.
• Always ensure that the mitre saw is set and locked in 0° mitre.
WARNING: Do not cut metal in this mode.
Ripping (fig. T1 & T3)
• Set the bevel angle to 0°.
• Adjust the saw blade height.
• Set the parallel fence to the required distance.
• Hold the workpiece flat on the table and against the fence. Keep the
workpiece approx. 25 mm away from the saw blade.
• Keep both hands away from the path of the saw blade.
• Switch the machine on and allow the saw blade to reach full speed.
• Slowly feed the workpiece underneath the upper blade guard, keeping
it firmly pressed against the fence. Allow the teeth to cut, and do not
English
force the workpiece through the saw blade. The saw blade speed
should be kept constant.
• Remember to use the push stick (23) when close to the blade.
• After completing the cut, switch the machine off, allow the saw blade
to stop and remove the workpiece.
WARNING: Never push or hold the free or cut-off side of the
workpiece.
WARNING: Always use a push stick when ripping small
workpieces.
Bevel cuts (fig. T2)
• Set the required bevel angle.
• Proceed as for ripping.
Cross-cutting (fig. U1)
• Set the bevel angle to 0°.
• Adjust the saw blade height.
• Set the mitre fence to 0°.
• Proceed as for ripping, only use the mitre fence to push the workpiece
through the blade.
Bevel cross-cutting
• Set the required bevel angle.
• Proceed as for cross-cutting.
Mitre cuts (fig. U2)
• Set the mitre fence to the required angle.
• Proceed as for cross-cutting.
Optional attachments
WARNING: Prior to assembling any accessories always unplug
the machine.
Dust extraction kit (fig. V1 & V2)
WARNING! This machine is provided with two dust extraction
points for use in each mode.
WARNING! Whenever possible, connect a dust extraction
device designed in accordance with the relevant regulations
regarding dust emission.
WARNING! When sawing wood, connect a dust extraction
device designed in accordance with the relevant regulations
regarding dust emission.
Connect a dust collection device designed in accordance with the relevant
regulations. The air velocity of externally connected systems shall be 20 m/s
±2 m/s. Velocity to be measured in the connection tube at the point of
connection, with the tool connected but not running.
Connecting - mitre saw position (fig. V1)
• Connect the one end of the first hose to the dust extraction adaptor
(13).
• Insert the other end of the hose into the middle inlet port of the
manifold (128).
• Connect the one end of the other hose to the under-table guard (63).
• Insert the other end of the hose into the outer inlet port of the manifold.
Connecting - saw bench position (fig. V2)
• Proceed as for mitre saw position, only connect the hose from the
under-table guard to the saw blade guard (21).
Mitre saw extra support/length stop (fig. A5)
The extra support and length stop can be mounted on the left-hand side
or on the right-hand side, or with two sets on either side.
• Fit the items 31 - 38 onto the two guide rails (32 & 33).
• Use the inclinable support (34) for cross-cutting 210 mm wide boards
(15 mm thick).
Roller support table (fig. A6)
The roller support table (40) is used to support long workpieces. In mitre
saw mode, the roller support table can be mounted on the left-hand side
or on the right-hand side, or with two sets on either side. In saw bench
mode, it can also be mounted in front or at the rear of the saw table.
Side extension table (fig. A8)
The side extension table (42) increases the distance from the rip fence to
the blade to 600 mm or more, depending on the rod length fitted to the
machine and the clamped position of the table. The side extension table
must be used in conjunction with guide rails (32) (option). The adjustable
table is equipped with an engraved scale along its front edge and
mounted on a sturdy base which clamps to the guide rods.
• Fit the extension table to the right-hand side of the machine for
continuity of the distance scale on both tables.
Sliding table (fig. A9)
This sliding table (43) allows for board sizes to the left of the blade up to
1200 x 900 mm.
The guide rods are mounted on a sturdy alloy extrusion which is quickly
detachable from the machine and yet fully adjustable is all planes.
The fence incorporates a full length measuring tape for quick positioning
of an adjustable stop and an adjustable support for narrow workpieces.
Transporting (fig. W)
WARNING: Always transport the machine in saw bench mode
with the upper blade guard fitted.
The castor wheels provide an easier transport of the machine.
• Put the machine on the right base side.
• Fold the rear legs into the base
• Fold the front legs out of the base
• Turn the machine straight up.
• Lift the machine by the front legs up to the wheels are in contact with
the floor.
WARNING: When carrying the machine, always seek
assistance.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing
and removing accessories, before adjusting or changing
set-ups or when making repairs. Be sure the trigger switch
is in the OFF position. An accidental start-up can cause injury.
Lubrication
The bearings of the motor are pre-lubricated and watertight.
• Slightly oil the rotating table bearing surface where it slides on the lip of
the fixed table at regular intervals.
• Periodically lubricate the depth of cut screwthread.
• Clean the parts subject to accumulation of sawdust and chips
periodically with a dry brush.
45
English
Cam adjustment (fig. X1 - X3)
To take out the clearance between the two tables, proceed as follows:
• Rotate the machine into saw bench mode.
• Remove the screws (138) and the retainer plate (139).
• Loosen the screw (140) of the adjustment cam (141).
• Rotate the adjustment cam using a pair of needle nose pliers.
• Hold the adjustment cam with the pliers and tighten the screw.
• Replace the retainer plate and tighten the screws.
• Rotate the machine into mitre saw mode. Check the force that is
needed to mitre the saw. Repeat the above steps if the force needed is
too high.
Cleaning
Before use, carefully check the upper blade guard, movable lower blade
guard as well as the dust extraction tube to determine that it will operate
properly. Ensure that chips, dust or workpiece particle cannot lead to
blockage of one of the functions.
In case of workpiece fragments jammed between saw blade and guards
disconnect the machine from the power supply and follow the instructions
given in section Mounting the Saw Blade. Remove the jammed parts and
reassembling the saw blade.
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with
dry air as often as dirt is seen collecting in and around the air
vents. Wear approved eye protection and approved dust mask
when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for
cleaning the non-metallic parts of the tool. These chemicals
may weaken the materials used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild soap. Never let any liquid
get inside the tool; never immerse any part of the tool into a
liquid.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean the
table top.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean the
dust collection system.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered by
DeWALT, have not been tested with this product, use of such
accessories with this tool could be hazardous. To reduce the
risk of injury, only DeWALT, recommended accessories should
be used with this product.
SAW BLADES
ALWAYS USE 305 mm SAW BLADES WITH 30 mm ARBOUR HOLES.
SPEED RATING MUST BE AT LEAST 4000/min. Never use a smaller
or greater diameter blade. It will not be guarded properly. Use crosscut
blades only! Do not use blades designed for ripping, combination blades
or blades with hook angles in excess of 10°.
BLADE DESCRIPTIONS
Application
Diameter (mm)
Construction Saw Blades (for all purpose cutting)
General Purpose
305
Woodworking Saw Blades (provide smooth, clean cuts)
Fine crosscuts
305
Teeth
36
60
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked with this
symbol must not be disposed of with normal household waste.
Products and batteries contain materials that can be recovered or recycled
reducing the demand for raw materials. Please recycle electrical products
and batteries according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
46
Español
SIERRA DE DOBLE MODALIDAD D27107, D27107XPS
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DeWALT. Muchos años de
experiencia y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DeWALT en un socio muy fiable para el usuario
profesional.
Características técnicas
D27107 D27107XPS
Voltaje
V
230
230
Tipo
7
5
(D27107 con luz de trabajo con LED)
Potencia absorbida
W
2 000
2 000
Consumo de potencia
W
1 080
1 080
Velocidad máxima de la hoja
min-1
4 000
4 000
Diámetro de la hoja
mm
305
305
Diámetro interior de la hoja
mm
30
30
Grueso del cuerpo del disco mm 2,1 - 2,2
2,1 - 2,2
Espesor del abridor
mm
2,5 2,5
Tiempo de frenado automático de la hoja
s
< 10
< 10
Peso
kg
42
42
Capacidad de corte
Modalidad de ingletadora
Inglete (posiciones máximas)
izquierda 48°
derecha 48°
Bisel (posiciones máximas)
izquierda 48°
derecha 2°
Capacidad máx. de corte al través a 90°/90° mm 205 x 63
Capacidad máx. de corte de inglete a 45°
mm
160
Profundidad máxima de corte 90°
mm
90
Profundidad máxima de corte en bisel 45°
mm
60
Profundidad máxima de corte en bisel de 45°,
inglete de 45°
mm
60
Modalidad de sierra de banco
Capacidad máxima de corte longitudinal
a izquierda/derecha
Profundidad de corte a 90°
Profundidad de corte a 45°
48°
48°
48°
2°
205 x 63
160
90
60
60
mm
mm
mm
120/320
81
56
120/320
81
56
m/s2
m/s2
2,1
1,5
2,1
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de información se ha
medido de conformidad con una prueba normalizada proporcionada en la
EN61029 y puede utilizarse para comparar una herramienta con otra. Puede
usarse para una evaluación preliminar de exposición.
Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger al
operador de los efectos de la vibración tales como: ocuparse
del mantenimiento de la herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los patrones de trabajo.
NOTA: Este dispositivo se ha previsto para conectarlo a un sistema de
alimentación dotado de una impedancia máxima Zmax de 0,28 Ω en el
punto de interfaz (caja de servicio eléctrico) de la red del usuario.
El usuario debe cerciorarse de que este dispositivo esté conectado
exclusivamente a un sistema eléctrico que cumpla con los requisitos
establecidos previamente. Si es necesario, el usuario puede preguntar a
la empresa de electricidad la impedancia del sistema en el punto de la
interfaz.
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación describen el grado de
intensidad correspondiente a cada término de alarma. Lea el manual y
preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, de no
evitarse, ocasionará la muerte o una lesión grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa
que, de no evitarse, podría ocasionar la muerte o una lesión
grave.
ATENCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa
que, de no evitarse, puede ocasionar una lesión de poca o
modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede ocasionar daños
materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN61029:
LPA(nivel de presión sonora de emisión) dB(A)
95,0
95,0
LWA (nivel de potencia sonora)
dB(A)
106,0
106,0
K(incertidumbre para el nivel de
dB(A)
3,0
3,0
sonido dado)
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
Una valoración del nivel de exposición a la vibración debería
tener en cuenta también las veces en que la herramienta está
apagada o cuando está en funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir considerablemente el nivel
de exposición durante el periodo total de trabajo.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración declarado
representa las principales aplicaciones de la herramienta.
Sin embargo, si se utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes o mal mantenidos,
la emisión de vibración puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición durante el período
total de trabajo.
SIERRA DE DOBLE MODALIDAD
D27107/D27107XPS
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos técnicos son
conformes a las normas:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013
Estos productos también son conformes con las Directivas 2014/30/UE y
2011/65/UE. Si desea más información, póngase en contacto con DeWALT
en la dirección indicada a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo técnico y
realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
19.06.2017
Instrucciones de seguridad
¡ADVERTENCIA! Siempre que se utilicen herramientas
eléctricas, se deberán tomar precauciones básicas de
47
Español
seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica
y lesiones a las personas incluyendo lo siguiente.
Lea todas las instrucciones siguientes antes de operar este producto y
guárdelas.
GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN EL FUTURO
Normas generales de seguridad
1.Mantenga despejada el área de trabajo.
Las áreas y banquillos abarrotados propician las lesiones.
2.Tenga presente el entorno de la zona de trabajo.
No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la herramienta en
condiciones de humedad o lluvia. Mantenga la zona de trabajo bien
iluminada (250 –300 lux). No utilice la herramienta allí donde haya
riesgo de provocar una explosión; por ej. en presencia de líquidos y
gases inflamables.
reemplazo de piezas. Inspeccione las herramientas periódicamente y, si
están estropeadas, hágalas reparar por un establecimiento de servicio
autorizado. Mantenga todos los mangos e interruptores secos, limpios
y libres de aceite y de grasa.
15. Desconecte las herramientas.
Desconecte las herramientas de la toma de corriente cuando no se
encuentren en uso, antes de darles mantenimiento y cada vez que se
reemplacen accesorios tales como hojas, brocas y cuchillas.
16.Quite las llaves y herramientas de ajuste.
Acostúmbrese a verificar que las llaves de ajuste estén retiradas de la
herramienta antes de hacerla funcionar.
17. Evite el encendido imprevisto.
No transporte la herramienta con el dedo en el interruptor. Asegúrese
de que la herramienta se encuentre en la posición de “apagado” antes
de conectarla a la toma de corriente.
3.Evite las descargas eléctricas.
18. Utilice cables de extensión para exteriores.
Evite que el cuerpo entre en contacto con superficies puestas a tierra
(por ejemplo: tuberías, radiadores, cocinas y neveras). Cuando use la
herramienta en condiciones extremas (por ejemplo, humedad elevada,
con producción de virutas metálicas, etc.), la seguridad eléctrica se
puede mejorar insertando un transformador aislante o un disyuntor con
derivación a tierra (FI).
Antes de usarla, inspeccione el cable de extensión y cámbielo si está
dañado En exteriores, utilice la herramienta solamente con cables de
extensión que estén indicados para uso en exteriores.
4.No permita que se acerquen otras personas.
No permita que personas, especialmente niños, que no intervengan en
el trabajo, toquen la herramienta o el cable de extensión y manténgalos
fuera del área de trabajo.
5.Guarde las herramientas inactivas.
Las herramientas, cuando no se usen, deben almacenarse en un lugar
seco y bien cerrado, fuera del alcance de los niños.
6.No fuerce la herramienta.
Funcionará mejor y de manera más segura, si se opera bajo las
condiciones para las que fue diseñada.
7.Utilice la herramienta apropiada.
No fuerce las herramientas o accesorios pequeños para que hagan el
trabajo de una herramienta pesada. No use las herramientas para otros
fines distintos de los previstos; por ejemplo, no use la sierra circular
para cortar ramas ni troncos de árboles.
8.Lleve ropa de trabajo adecuada.
No lleve prendas sueltas, ni joyas, ya que pueden quedar atrapadas en
las piezas en movimiento. Se recomienda utilizar calzado antideslizante
para trabajos en exteriores. Use protector de cabello para sujetar el
cabello largo.
9.Use equipos de protección.
Lleve siempre gafas de seguridad. Utilice máscara o antifaz antipolvo
cuando trabaje en condiciones que produzcan polvo o despidan
partículas. Si esas partículas pueden estar muy calientes, lleve además
un delantal resistente al calor. Lleve siempre puestos auriculares de
protección. Lleve puesto siempre un casco de seguridad.
10. Conecte el equipo extractor de polvo.
Si se suministrarán dispositivos para la conexión de accesorios de
recolección y extracción de polvo, asegúrese de que estén conectados
y que se utilicen correctamente.
11. No use el cable indebidamente.
Para desconectarlo de la toma de corriente, nunca tire del cable.
Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes afilados. No
lleve nunca la herramienta colgada por el cable.
12. Proteja el trabajo.
Use mordazas o un torno de banco para sujetar la pieza. Es más
seguro que hacerlo con las manos, quedando éstas libres para operar
la herramienta.
13. No se estire demasiado.
Conserve el equilibrio y posiciónese adecuadamente en todo
momento.
14. Mantenga las herramientas con cuidado.
Mantenga limpias y afiladas las herramientas para cortar para un mejor
y más seguro rendimiento. Siga las instrucciones de lubricación y
48
19. Esté atento.
No pierda de vista lo que hace. Emplee el sentido común. No opere
la herramienta si está cansado o si se encuentra bajo la influencia de
drogas o alcohol.
20. Verifique si hay piezas estropeadas.
Antes del uso, verifique cuidadosamente la herramienta y el cable
de electricidad para cerciorarse de que funcionan adecuadamente
y ejecuten correctamente la función para la que están previstos.
Verifique el alineamiento de las piezas movibles, de las uniones de las
piezas movibles, las uniones de las partes, los montajes y cualquier
otra condición que pueda afectar su funcionamiento. El estuche de
protección o cualquier otra parte defectuosa deberán ser debidamente
reparados o reemplazados por un centro de servicio autorizado a
menos de que se indique lo contrario en este manual de instrucciones.
Los interruptores defectuosos deberán ser reemplazados por un centro
de servicio autorizado.
No utilice la herramienta eléctrica si no puede encenderla o apagarla
con el interruptor. No intente nunca hacer reparaciones usted mismo.
¡ADVERTENCIA! El uso de cualquier accesorio o dispositivo
auxiliar, o la realización de cualquier operación, con esta
herramienta que no coincidan con los recomendados en este
manual de instrucciones puede entrañar riesgo de lesiones.
21. Haga reparar su herramienta por una persona calificada.
Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad
pertinentes. Las reparaciones solo deben efectuarlas personas
cualificadas mediante el empleo de repuestos originales; en caso
contrario pudiera producirse un riesgo considerable para el usuario.
Normas de seguridad adicionales para sierras de ingletes
• Compruebe que todos los pernos de bloqueo y las asas de fijación
están apretados antes de iniciar cualquier operación.
• Compruebe que el brazo de la máquina está fijado con seguridad
cuando realice cortes biselados.
• No opere la máquina sin la protección en su lugar, si no funciona o
cuando no se haya mantenido adecuadamente.
• No coloque nunca sus manos en la zona de la cuchilla cuando la sierra
esté conectada a la alimentación eléctrica.
• No intente detener nunca una máquina en movimiento rápidamente,
obstruyendo una herramienta u otros medios frente a la cuchilla, ya
podrá dar lugar a accidentes graves.
• Seleccione la cuchilla adecuada para el material que va a cortar.
• Utilice un soporte o lleve guantes cuando manipule la cuchilla de una
sierra o un material duro.
• No realice nunca ninguna operación de limpieza o mantenimiento
cuando la máquina siga girando y el cabezal no se haya ubicado en la
posición de descanso.
• La sección frontal de la protección está apantallada para facilitar la
visibilidad durante el corte. A pesar de que las pantallas reduzcan
drásticamente las partículas volátiles, existen aperturas en el protector
Español
y por ello, deberá llevar gafas de seguridad en todo momento cuando
observe a través de las pantallas.
• Una vez que haya montado el láser, no cambie por otros tipos de láser.
Las reparaciones tan sólo deberán ser realizadas por el fabricante del
láser o un agente autorizado.
• No corte nunca piezas de una longitud inferior a 200 mm.
• Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para aceptar piezas
de trabajo cuyo tamaño máximo sea de:
• Compruebe que el brazo está fijado con seguridad cuando realice un
corte biselado en el modo de sierra con banco.
• Compruebe que la mesa está correctamente bloqueada cuando
cambie el modo de sierra.
• No corte nunca materiales férricos o no férricos cuando corte en el
modo de sierra de banco.
– 63 mm de alto por 205 mm de ancho por 500 mm de largo
• Antes de utilizar cualquier accesorio, consulte el manual de
instrucciones. El uso inadecuado de un accesorio puede provocar
daños.
– Las piezas más grandes deberán ser soportadas por una mesa adicional adecuada, como por ejemplo, la DE3474. Fije siempre la pieza de trabajo con seguridad.
• Observe la máxima velocidad marcada en la cuchilla de la sierra.
• Utilice un soporte o lleve guantes cuando manipule la cuchilla de una
sierra.
• Durante el uso, utilice el modo de sierra de ingletes, compruebe que
la parte de la cuchilla de la sierra, bajo la mesa, está completamente
protegida por el protector (63) mostrado en la Fig. E.
• Compruebe que la cuchilla gira en la dirección adecuada. Mantenga la
cuchilla afilada.
Normas de seguridad adicionales para los bancos de sierra
• Compruebe que la cuchilla gira en la dirección adecuada y que los
dientes señalan hacia la parte frontal del banco de la sierra.
• Compruebe que todos los pernos de bloqueo y las asas de fijación
están apretados antes de iniciar cualquier operación.
• Compruebe que todas las cuchillas y pestañas están limpias y que las
partes más cóncavas de la presilla se orientan hacia la cuchilla. Apriete
el perno del árbol con seguridad.
• Utilice cuchillas de sierra correctamente afiladas. Observe la marca
de máxima velocidad en la cuchilla de la sierra. La velocidad máxima
marcada siempre deberá ser mayor que la velocidad marcada en la
placa de datos.
• No opere nunca la sierra sin haber colocado los protectores inferiores y
superiores.
• No coloque nunca sus manos en la zona de la cuchilla cuando la sierra
esté conectada a la alimentación eléctrica.
• Desconecte la sierra de la red antes de cambiar las cuchillas o de
realizar operaciones de mantenimiento.
• Utilice una varilla de empuje constantemente y compruebe que no
coloca sus manos a una distancia inferior a 200 mm de la cuchilla de la
sierra cuando corte.
• No intente operar con un voltaje distinto al indicado.
• No aplique lubricantes a la cuchilla cuando esté funcionando.
• No se estire alrededor de la cuchilla de la sierra.
• Mantenga siempre la varilla de empuje en su lugar cuando no la utilice.
• No permanezca sobre la unidad.
• Durante el transporte, compruebe que la parte superior de la cuchilla
de la sierra está cubierta, es decir, por el protector.
• No utilice el protector para realizar manipulaciones o el traslado.
• Las reducciones, ranurados o asentados no están permitidos.
• Compruebe que la cuchilla está ajustada correctamente. No corte
nunca sin montar previamente la cuchilla.
• No corte nunca piezas de una longitud inferior a 30 mm.
• Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para aceptar piezas
de trabajo cuyo tamaño máximo sea de:
– 81 mm de alto por 400 mm de ancho por 600 mm de largo.
– Las piezas más grandes deberán ser soportadas por una mesa
adicional adecuada, como por ejemplo, la D271055 o D271058.
Normas de seguridad adicionales para sierras giratorias
• Antes de utilizar la sierra, compruebe que la máquina está estable.
No coloque nunca la máquina en una superficie no uniforme. Si es
necesario, fije la máquina en un banco de trabajo utilizando pernos con
cabeza hexagonal de 150 mm de largo en lugar de los pernos.
• No opere nunca la máquina sin los protectores en su sitio,
especialmente tras el cambio de modo. Mantenga los protectores en
buen estado y correctamente mantenidos.
• Sustituya la tablilla cuando esté gastada.
• Compruebe que el brazo está fijado con seguridad en la posición de
trabajo en el modo de sierra de banco.
• La máxima velocidad autorizada de la cuchilla de la sierra deberá
siempre ser igual o mayor a la velocidad sin carga de la herramienta,
indicada en la placa de datos.
• No utilice cuchillas de sierra que no cumplan con las dimensiones
indicadas en los datos técnicos. No utilice ningún separador ni
anillas de eje para hacer que la cuchilla se ajuste en el eje. Utilice
solo las hojas que se mencionan en este manual, que cumplen con |
la EN 847-1.
• Tenga en cuenta la aplicación de cuchillas especialmente diseñadas
para reducir el ruido.
• No utilice cuchillas de ACERO DE ALTA VELOCIDAD.
• No utilice cuchillas de sierra rotas o dañadas.
• Tras terminar el corte, suelte el interruptor y espere a que la cuchilla de
sierra se pare por completo antes de colocar el cabezal en su posición
de descanso superior.
• Compruebe que el brazo está fijado con seguridad cuando realice
cortes biselados.
• No ponga nada contra el ventilador para sostener el eje del motor.
• La protección de la cuchilla de su sierra se elevará automáticamente
cuando baje el brazo; se ubicará por debajo de la cuchilla cuando
levante el brazo. La protección podrá levantarse manualmente cuando
instale o retire cuchillas de sierra o cuando inspeccione la sierra. No
levante nunca la protección de la cuchilla manualmente a menos que la
sierra esté apagada.
• Mantenga la zona que rodea la máquina bien mantenida y libre de
materiales sueltos, como astillas y elementos de corte.
• Compruebe frecuentemente que las ranuras de ventilación del motor
carecen de astillas.
• Desconecte la máquina de la red antes de llevar a cabo cualquier
operación de mantenimiento o cuando cambie la cuchilla.
• Utilice exclusivamente cuchillas indicadas por el fabricante. Compruebe
que la cuchilla separadora no es más gruesa que el ancho de la
hendidura cortada por la cuchilla de la sierra y que no es más fina que
el cuerpo de la cuchilla de la sierra.
• Compruebe que la máquina se ha colocado en una superficie plana
con suficiente estabilidad.
• No utilice discos abrasivos o de punta de diamante.
• Ante un accidente o un fallo de la máquina, apague inmediatamente la
máquina y desconéctela de la red.
Indique el fallo y marque la máquina de forma adecuada para evitar
que los demás utilicen una máquina defectuosa.
• Cuando la cuchilla de la sierra esté bloqueada debido a una fuerza de
alimentación anormal, apague la máquina y desconéctela de la red.
Retire la pieza de trabajo y compruebe que la cuchilla de la sierra gira
sin problemas. Encienda la máquina y empiece de nuevo a cortar con
una fuerza de alimentación reducida.
• No retire ningún elemento de corte ni otras partes de la pieza de
trabajo en la zona de corte mientras que la máquina esté funcionando
y el cabezal de la sierra se haya ubicado en posición de parada.
• No utilice la máquina sin las patas montadas.
• Compruebe que su posición permanece siempre a la izquierda o a la
derecha de la línea de corte.
• Dótese de una iluminación general o localizada adecuada.
49
Español
• Compruebe que el operador ha recibido la formación necesaria para
utilizar, ajustar y operar la máquina.
Radiación visible. No mire fijamente a la luz (D27107XPS).
• Apague la máquina cuando no vaya a utilizarla.
• Compruebe que la LED cumple con la norma EN 62471. No sustituya
la LED por una de diferente tipo. Si está dañada, acuda a un agente de
reparaciones habilitado para que repare la luz LED correspondiente.
Cuando utilice la máquina en el modo de sierra de
ingletes, compruebe que opera el interruptor de
activación del asa cuando realice el ENCENDIDO y
el APAGADO. No opere la caja de interruptores en
este modo. El interruptor de ENCENDIDO/APAGADO
ubicado en el bastidor de la máquina está previsto
exclusivamente para el modo de sierra de mesa.
O/I
• Conecte la sierra a un dispositivo de extracción de polvo cuando
corte madera. Tenga siempre en cuenta los factores que influyen en la
exposición del polvo como:
-–el tipo de material que va a tratarse (los paneles de chip producen mucho más polvo que la madera);
Cuando utilice la máquina en el modo de sierra de
ingletes, compruebe que la cuchilla está fijada en su
posición de descanso.
-–el afilado de la cuchilla de la sierra;
-–corrija el ajuste de la cuchilla de la sierra,
-–extractor de polvo con una velocidad de aire que no sea inferior a
los 20 m/s.
Compruebe que el extractor local, así como las campanas, deflectores
y tolvas están correctamente ajustados.
• No corte nunca aleaciones ligeras, especialmente de magnesio.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo de
corriente residual con corrientes residuales de 30mA o menos.
Riesgos residuales
Los siguientes riesgos son típicos del uso de sierras:
– lesiones causadas por tocar las piezas giratorias.
Pese a la aplicación de la normativa de seguridad correspondiente y la
aplicación de los dispositivos de seguridad, no pueden evitarse algunos
riesgos residuales. Estos son:
– Pérdida auditiva.
– Riesgo de accidente causado por piezas sin protección de la hoja
giratoria.
– Riesgo de lesiones cuando se cambia la hoja.
– Riesgo de aplastamiento de los dedos al abrir las protecciones.
– Riesgos contra la salud ocasionados por respirar el polvo que se
despide al cortar madera, especialmente roble, haya y melamina.
Los siguientes factores influyen en la emisión de ruido:
– El material que va a cortarse.
– El tipo de cuchilla de sierra.
– La fuerza de alimentación.
Los siguientes factores aumentan los riesgos de problemas respiratorios:
– No hay ningún extractor de polvo conectado mientras se sierra la
madera.
– Extracción insuficiente de polvo, provocada por filtros de extracción
sucios.
– Cuchilla de sierra gastada.
– Pieza de trabajo no orientada con exactitud.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Punto de traslado
Mantenga sus manos alejadas de la cuchilla.
50
No utilice nunca la sierra de ingletes cuando la protección no está implantada.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. A1)
El Código de fecha (143), que contiene también el año de fabricación, viene
impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2017 XX XX
Año de fabricación
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1Máquina parcialmente montada
1Caja con:
1 Protector superior para la modalidad de sierra de banco
1 Protector de debajo de la mesa para la modalidad de ingletadora
4Patas
2Ruedas
4Pies
1 Guía paralela
1 Mordaza de materiales
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A1 - A11)
A1
1 Interruptor de marcha/parada (modalidad de sierra de banco)
2 Palanca de desbloqueo de la mesa
3 Mordaza de la mesa giratoria
4 Mesa de la ingletadora
5 Mesa giratoria
6 Guía derecha
7 Guía izquierda
8 Protector inferior móvil de la hoja
9 Palanca de desbloqueo del protector
10 Empuñadura de manejo
142 Botón de reinicio del disyuntor.
143Código de fecha
A2
10
11
12
13
14
15
Empuñadura de manejo
Interruptor de gatillo (modalidad de ingletadora)
Protector superior fijo de la hoja
Adaptador de salida de serrín
Rueda
Pata
Español
16
17
A3
17
18
19
20
21
22
23
Pie
Tuerca de fijación de bisel
Tuerca de fijación de bisel
Mecanismo de ajuste de altura
Mesa de la sierra de banco
Abridor
Protector superior de hoja
Guía paralela
Palo
Accesorios opcionales
A4
Para usar en la modalidad de ingletadora:
30 Inserto de la guía (DE7120)
A5
31 Soporte ajustable de 760 mm (altura máx.) (DE3474)
32 Raíles guía de soporte 1.000 mm (DE3494)
33 Raíles guía de soporte 500 mm (DE3491)
34 Soporte inclinable (DE3495)
35 Tope basculante (DE3462)
36Tope para piezas de trabajo pequeñas (para utilizarse con raíles
guía [33]) (DE3460)
37 Soporte con tope desmontable (DE3495)
38 Soporte con tope desmontado (DE3495)
A6
40
Mesa apoyada en rodillos (DE3497)
P
ara usar en la modalidad de sierra de banco:
A7
41
Guía de ingletes (D271052)
A8
42
Prolongación de mesa (D271058)
A9
43
Mesa corredera (D271055)
Varillas empujadoras (DE3454) (no se muestran)
¡ADVERTENCIA! No utilice la máquina para fines distintos a
los indicados.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas
(incluyendo los niños) que posean discapacidades físicas, sensoriales o
mentales, o que carezcan de la experiencia, conocimiento o destrezas
necesarias a menos que estén supervisadas por una persona que se
haga responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MODO DE SIERRA INGLETADORA
En el modo de sierra ingletadora, la sierra se utiliza en posición vertical, de
inglete o bisel.
MODO DE SIERRA DE BANCO
Funcionando en el eje central, la sierra se utiliza para realizar la operación
estándar de aserrado al hilo y para aserrar piezas anchas introduciendo
manualmente la pieza de trabajo en la hoja.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
u herramienta DeWALT tiene doble aislamiento conforme a la
S
norma EN61029, por lo que no se requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por un cable
especialmente preparado disponible a través de la organización de servicios
de DeWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno de
3 conductores aprobado y apto para la potencia de esta herramienta
(véanse los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
MONTAJE
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctala del suministro
eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y antes de
hacer ajustes, cambios de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta en marcha esté en la
posición OFF. La puesta en marcha accidental puede causar
lesiones.
Desembalado de la máquina y de sus piezas
Para usar en ambas modalidades:
A10
44
Kit de extracción de polvo de tres vías (D271054)
A11
144
Sistema de luz de trabajo LED
USO PREVISTO
Su sierra giratoria DeWALT D27107 ha sido diseñada para operar como
una sierra de ingletes o un banco de sierra para realizar las cuatro
operaciones de sierra principales, que son rasgado, el corte transversal, el
biselado y el cincelado fácilmente, con precisión y con seguridad.
Esta unidad ha sido diseñada para ser utilizada con una cuchilla de
diámetro nominal de 305 mm de punta de carbón para cortes profesionales
de madera, productos de madera y plástico.
ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de daños, pida siempre ayuda cuando desplace la máquina.
• Retire el material de embalaje suelto de la caja.
• Levante y saque la máquina de la caja.
• Saque la caja de componentes del interior de la máquina.
• Retire cualquier material de embalaje restante de la máquina.
Montaje de las patas (fig. A2, B, B1)
Una vez instaladas las patas, la máquina puede colocarse en un banco
de trabajo. Para garantizar un funcionamiento seguro, la máquina deberá
apretarse al banco de trabajo.
¡ADVERTENCIA! No opere nunca esta máquina cuando no
se haya apretado al banco de trabajo. La fuerza de las patas
hará que la sierra sea inestable si no se aprieta al banco de
trabajo.
• Ponga la máquina boca abajo.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de líquidos o
gases inflamables.
• Coloque una pata (16) en cada una de las ubicaciones de montaje (51)
de la base.
Estas sierras giratorias son herramientas eléctricas profesionales.
• Introduzca un perno (52) en las ranuras (53) ubicadas sobre las
ubicaciones de montaje.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso por parte de
operadores inexpertos requiere supervisión.
• Introduzca una tuerca (54) ajustada con una arandela (55) en el pie.
• Apriete los pernos.
51
Español
• Monte las patas tal y como se describe a continuación.
• Pliegue las patas tal y como se describe a continuación.
• Vuelva a poner la máquina boca arriba.
• Introduzca un perno de 8 mm y 120 mm de largo como mínimo (49)
en la pata de cada ubicación de montaje (fig. B1).
• Apriete los pernos.
Montaje de las patas (fig. C1 & C2)
Con las patas montadas, la máquina puede instalarse independientemente.
• Ponga la máquina boca abajo.
• Monte las patas tal como se describe a continuación. No olvide
que las patas delanteras y las traseras tienen distintas longitudes.
Las patas traseras son ligeramente más largas que las delanteras.
Asegúrese de montar las patas en el lugar correcto.
• Coloque la máquina en posición vertical. Compruebe que quede bien
nivelada y, si fuera necesario, ajuste la altura de sujeción de las patas.
Patas traseras
• Lleve una pata (15) a cada uno de los puntos de montaje (56) situados
en los bordes inferiores del interior de la base (fig. C1).
• Pase un perno de rosca (57) desde el exterior a través de los orificios
en el bastidor y las patas.
• Coloque una abrazadera (58) y un pomo de bloqueo (59) en los pernos.
• Apriete los pomos de bloqueo.
Patas delanteras
• Lleve una pata (15) a cada uno de los puntos de montaje (56) situados
en los bordes superiores del interior de la base (fig. C2).
• Coloque una abrazadera (58) sobre las patas.
• Pase un perno de rosca (57) desde el interior a través de los orificios
en las abrazaderas, las patas y el bastidor.
• Coloque un pomo de bloqueo (59) en los pernos.
• Apriete los pomos de bloqueo.
Pliegue de las patas (fig. C3,C4)/Montaje del banco (fig. B1)
Las patas pueden plegarse en la base para hacer que la máquina sea
adecuada para el uso en un banco de trabajo.
• Ponga la máquina boca abajo
• Afloje el perno de bloqueo (59) de la primera pata (15)
• Pliegue las patas interiores
• Apriete el perno de bloqueo
• Repita el proceso para las otras patas
• Vuelva a poner la máquina boca arriba
• Para la retirada, gire los tornillos en el sentido de las agujas del reloj y
retire el protector.
Giro del cabezal y la mesa (fig. F1 - F4)
• Sujete la mesa de sierra (19) con una mano y empuje la palanca de
desbloqueo de la mesa (2) hacia la derecha (fig. F1).
• Empuje la mesa hacia abajo por la parte delantera (fig. F2) y gírela
completamente hasta que el conjunto de motor quede hacia arriba
y la placa (67) encaje en el mecanismo de bloqueo (68) de la mesa
(fig. F3).
• Empuje la palanca de desbloqueo (69) hacia la parte trasera mientras
sujeta el cabezal hacia abajo hasta que la unidad guía a resorte (70)
pueda levantarse para sacarse de su asiento (fig. F4).
• Suelte la unidad guía.
• Sujetando el cabezal con firmeza, permita que la presión de resorte
empuje el cabezal hacia arriba hasta su posición de reposo.
Montaje de la hoja de la sierra (fig. G1 - G4)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctala del suministro
eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y antes de
hacer ajustes, cambios de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta en marcha esté en la
posición OFF. La puesta en marcha accidental puede causar
lesiones.
ADVERTENCIA:
• Cambie siempre las cuchillas con la máquina en modo de
sierra de ingletes.
• No suelte nunca el botón de bloqueo del eje mientras esté
funcionando la cuchilla o se esté frenando.
• No corte metales férricos (que contengan acero o hierro) ni
ladrillos o productos de fibra de cemento con esta sierra de
ingletes.
• Los dientes de la nueva cuchilla son muy afilados y pueden
resultar peligrosos.
• Suelte la palanca de liberación del bloqueo del cabezal (9) para
liberar la barra inferior (8), y a continuación, levante la barra
inferior al máximo (Fig. G1).
• Con la barra inferior ubicada en la posición elevada, presione el botón
de bloqueo del eje (74) con una mano, y a continuación, utilice la llave
de cuchillas suministrada con la otra mano para aflojar el tornillo de
bloqueo de la cuchilla (73) girándolo en sentido de las agujas del reloj.
¡ADVERTENCIA! Para utilizar el bloqueo del eje, pulse el
botón tal y como se indica y gire el eje con la mano hasta que
sienta la activación del bloqueo.
• Utilice ambos orificios (49) ubicados en las patas y apriete la máquina
con pernos con un diámetro de 8 mm y una longitud mínima de
150 mm.
• Siga pulsando el botón de bloqueo para evitar el giro del eje
(74, fig. G1).
Para evitar deformaciones e imprecisiones, compruebe que la superficie de
montaje no está grapada y que sea uniforme.
• Saque el tornillo de bloqueo de la cuchilla (73) y la presilla del árbol
exterior (75).
Montaje de las ruedas (fig. D)
• Coloque una rueda (14) en los ejes (60) de cada lado de la máquina.
• Coloque una arandela plana (61) y una tuerca (62) en el extremo
roscado de los ejes.
• Apriete las tuercas.
Montaje en la modalidad de ingletadora
Montaje del protector de debajo de la mesa (fig. E)
El protector de debajo de la mesa (63) se monta por la parte superior de
la mesa de la sierra de banco.
• Introduzca los dos pernos de sujeción situados a la izquierda del protector
en las ranuras (64) a la izquierda de la ranura (65) de la hoja. Gire los
tornillos de plástico en el sentido contrario a las agujas del reloj.
• Coloque el protector sobre la mesa y presione el perno de ajuste en
la ranura (66) a la derecha de la ranura de la hoja. Gire el tornillo de
plástico en el sentido contrario a las agujas del reloj.
52
• Instale la cuchilla de la sierra (76) en el resalte (77) que se encuentra
en la presilla del árbol interior (78), comprobando que los dientes del
borde inferior de la cuchilla se orientan hacia la parte trasera de la
sierra (lejos del operador).
• Vuelva a colocar la presilla del árbol exterior (75).
• Ajuste el tornillo de bloqueo de cuchilla (73) con cuidado, girándolo en
sentido contrario al de las agujas del reloj, mientras que mantiene el
bloqueo de la cuchilla activado con su otra mano.
• Eleve la protección inferior.
¡ADVERTENCIA! Compruebe que la cuchilla de la sierra se
vuelva a colocar en su sitio indicado exclusivamente. Utilice
exclusivamente las cuchillas de sierra indicadas en el apartado
de Datos técnicos, nº de categoría: DT4260 aconsejada.
Ajustes para la modalidad de ingletadora
Su ingletadora se ha ajustado con precisión en la fábrica. Si fuera preciso
volver a realizar un ajuste debido al transporte y manipulación,
Español
o a cualquier otro motivo, siga los pasos que se describen a continuación.
Una vez realizados, estos ajustes deben mantenerse.
Comprobación y ajuste de la hoja a la guía (fig. H1 - H3)
• Afloje el pomo de ingletes (79) y apriete el enganche de ingletes (80)
para soltar la mesa giratoria (5) (fig. H1).
• Balancee la mesa giratoria hasta que el enganche la sitúe en la posición
de inglete de 0°. No apriete el pomo.
• Desplace el cabezal hacia abajo hasta que la hoja entre en el corte
de la sierra (81).
• Coloque una escuadra (82) contra la guía izquierda (7) y la hoja (76)
(fig. H2).
ADVERTENCIA: No toque la punta de los dientes de la hoja
con la escuadra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje los tornillos (83) (fig. H3) y desplace el conjunto de escala/mesa
giratoria hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que la escuadra
indique que la hoja está situada en un ángulo de 90° respecto a la guía
(fig. H2).
• Vuelva a apretar los tornillos (83) (fig. H3). No preste atención a la
lectura que señale el indicador de inglete en este punto.
Ajuste del indicador de inglete (fig. H1 & H4)
• Afloje el pomo de ingletes (79) y apriete el enganche de ingletes (80)
para soltar la mesa giratoria (5) (fig. H1).
• Con el pomo de ingletes aflojado, deje que el enganche se coloque en
su lugar a medida que gira el brazo de inglete más allá del cero.
• Observe el indicador (84) y la escala de ingletes (85) (fig. H4). Si el
indicador no marca cero exactamente, afloje el tornillo (86), mueva el
indicador para que indique 0º y apriete el tornillo.
Comprobación y ajuste de la hoja a la mesa (fig. I1 - I3)
• Afloje el pomo de sujeción de bisel (17) (fig. I1).
• Pulse el cabezal de la sierra hacia la derecha para garantizar que esté
completamente vertical y apriete la tuerca de fijación de bisel.
• Desplace el cabezal hacia abajo hasta que la hoja entre en el corte de
la sierra (81).
• Sitúe un cartabón (82) en la mesa y elévelo contra la hoja (76) (fig. I2).
ADVERTENCIA: No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje el pomo de sujeción de bisel (17) (fig. I1) y gire hacia adentro
o hacia fuera (fig. I3) el tornillo de tope de ajuste de posición vertical
(87) hasta que la hoja esté a 90° respecto de la mesa medido con la
escuadra (fig. I2).
• Si la posición del indicador de bisel (88) en la escala de biseles (89) no
es igual a 0, afloje el tornillo (90) que sujeta el indicador y mueva éste
tal como sea necesario (fig. I3).
Ajuste de la guía (fig. J)
La parte superior de la guía izquierda se puede ajustar hacia la izquierda
para dejar espacio y permitir que la sierra corte oblicuamente en un
ángulo completo de 48° a la izquierda. Para ajustar la guía (7):
• Afloje el pomo de sujeción de la guía (91) y deslice la parte superior de
la guía lateral a la izquierda.
• Haga una prueba con la ingletadora desconectada y compruebe la
distancia. Ajuste la guía para que quede lo más cerca posible de la
hoja con objeto de lograr el máximo soporte para la pieza de trabajo
sin que obstaculice el movimiento ascendente y descendente del brazo.
• Apriete fuerte el pomo.
ADVERTENCIA: La ranura de la guía (92) se puede
llegar a obstruir por el serrín. Para limpiarla, utilice una
varilla o aire a baja presión.
Comprobación y ajuste el ángulo del bisel (fig. I1, J, & K)
• Afloje el pomo de sujeción de la guía (91) y deslice la parte superior de
la guía lateral a la izquierda lo más lejos que llegue (fig. J).
• Afloje el botón de fijación de bisel (17) (fig. I1) y desplace el brazo de
la sierra a la izquierda hasta que el tope de posición de ángulo (94)
quede apoyado contra el tope de ajuste de posición de bisel (95)
(fig. K). Esta es la posición del bisel a 45º.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Gire el tornillo de tope de ajuste de posición de bisel (95) hacia dentro
o fuera, según sea necesario, hasta que el indicador (88) señale 45º,
estando el tope de posición angular apoyado contra el tope de ajuste
de posición del bisel.
Montaje en la modalidad de sierra de banco
Cambio de la modalidad de ingletadora a sierra de banco
(fig. A1, A3, L1 - L5)
• Coloque la hoja en la posición de corte transversal de 0° con la
mordaza (3) de la mesa giratoria fijada (fig. A1).
• Retire el abridor (20) de su posición de almacenamiento en el interior
de la base (fig. A3).
• Apriete la palanca de desbloqueo del protector (9) para soltar el
protector de la hoja (8) y, a continuación, levante este último tanto
como sea posible (fig. A1).
• Afloje el tornillo de casquete (96) solo lo suficiente para que el
separador se deslice en los postizos de montajes (97) del brazo.
• Deslice el separador (20) por los postizos de montaje (97) (fig. L1).
Apriete el tornillo de casquete (96).
• Afloje el perno (91) y saque la hendidura de deslizamiento (7) tal y
como se muestra en la figura L2.
• Empuje el cabezal de sierra hacia abajo.
• Empuje la palanca de desbloqueo (69) hacia la parte trasera (fig. L3).
• Empuje la unidad guía (70) hacia abajo hasta que las muescas (101)
encajen en sus posiciones (102) (fig. L3).
ADVERTENCIA: La hoja no debe chocar contra el protector
de hoja inferior.
• Tire de la palanca de desbloqueo de la mesa (2) hacia la derecha,
levante la mesa por su borde delantero (4) (fig. L4) e inclínela hacia
atrás 180° hasta que la placa del mecanismo de bloqueo de la mesa
(68) enganche automáticamente en el enganche del mecanismo de
bloqueo de la mesa para fijarla en la modalidad de sierra de banco
(fig. L5).
• Quite el protector de debajo de la mesa.
Montaje del protector superior de la hoja (fig. N)
El protector superior de la hoja (21) ha sido diseñado para montarse fácil
y rápidamente al abridor (20) una vez que la máquina se encuentre en el
modo de sierra de banco.
• Manteniendo el protector en posición vertical, alinee la ranura de la parte
trasera del protector con el abridor.
• Baje el protector sobre el abridor (20), asegurándose que el eje del
perno entre en la hendidura.
• Coloque el protector en posición horizontal.
ADVERTENCIA: Nunca use la sierra en modalidad de sierra
de banco si el protector superior no está bien montado.
Montaje y ajuste de la guía paralela (fig. O1 - O5)
Es posible montar la guía paralela (22) a cualquier lado de la hoja.
• Coloque la abrazadera (107) deslizándola desde la derecha o la
izquierda (fig. O1). La placa de sujeción encaja detrás del borde
delantero de la mesa.
• Deslice la guía contra la hoja.
• Empuje la palanca (108) hacia abajo para fijar la guía en su lugar.
• Compruebe que la guía esté paralela a la hoja.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
53
Español
• Afloje los pomos de bloqueo (109) y deslice la guía hacia atrás para
obtener acceso a los pernos de ajuste (110) de la parte superior de la
guía (fig. O2).
• Utilizando la llave, afloje los pernos de ajuste que sujetan la abrazadera
de la guía al soporte de la guía.
• Ajuste la guía para que quede paralela a la hoja comprobando la
distancia entre ésta y la guía por delante y por detrás de la hoja.
• Una vez ajustada, vuelva a apretar los tornillos de ajuste y compruebe
de nuevo que la guía haya quedado paralela a la hoja.
• Compruebe que el indicador (111) señale cero en la escala (fig. O3).
Si el indicador no marca cero exactamente, afloje el tornillo (112),
mueva el indicador para que indique 0º y apriete el tornillo.
tornillo de casquete después de extraer el separador para evitar que
interfiera con el protector de la hoja.
• Baje el protector de la hoja.
• Coloque el abridor (20) en su posición de almacenamiento en el
interior
de la base (fig. A3).
• Vuelva a introducir la hendidura de deslizamiento (7) en su posición
(fig L2).
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
El ajuste de fábrica de la guía es a la derecha de la hoja. Para preparar la
guía para su uso al lado izquierdo de la hoja, proceda del siguiente modo
(fig. O4):
• Retire los pomos de bloqueo (109).
• Deslice el perfil de la guía (113) fuera del soporte de sujeción.
• Dé la vuelta al soporte de sujeción (114) y vuelva a colocar los pomos
de bloqueo.
• Deslice la guía en el soporte de sujeción.
• Apriete los pomos.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctala del suministro
eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y antes de
hacer ajustes, cambios de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta en marcha esté en la
posición OFF. La puesta en marcha accidental puede causar
lesiones.
ADVERTENCIA:
La guía es reversible: la pieza de trabajo se puede desplazar a lo largo
de la superficie de 75 mm o de 11 mm, para permitir la utilización de una
varilla empujadora al realizar cortes longitudinales en piezas finas (fig O5).
• Para ajustarla en la de 11 mm, afloje los pomos de sujeción de la guía
(109) y deslice la guía (113) sacándola del soporte de sujeción (114).
• Gire la guía y acople de nuevo el soporte de sujeción en la ranura tal
y como se muestra (fig. O5).
• Si desea utilizarla en la altura total de 75 mm, deslice la guía dentro del
soporte de sujeción con la superficie ancha en posición vertical (fig. O4).
ADVERTENCIA: Use el perfil de 11 mm al hacer cortes
longitudinales en piezas de trabajo bajas para que la varilla
empujadora pueda pasar entre la hoja y la guía. La parte
posterior de la guía debe quedar al mismo nivel que la parte
delantera del abridor.
Montaje y ajuste de la guía de ingletes (fig. P1 - P4)
La guía de ingletes (D271052) se encuentra disponible como opción. La
guía de ingletes (41) puede utilizarse para realizar cortes a inglete cuando
la máquina se encuentra en la modalidad de sierra de banco (fig. P1).
• Afloje el pomo de sujeción (115) y bascule la barra guía (116) hacia
fuera (fig. P2). Apriete el pomo de sujeción.
• Deslice la guía en el lado izquierdo de la mesa (fig. P3).
• Afloje el pomo de bloqueo (117).
• Coloque una escuadra (82) contra la guía (41) y la hoja (76).
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje la tuerca (118) unas cuantas vueltas y gire hacia dentro o hacia
fuera el tornillo de tope de ajuste del ángulo derecho (119) (fig. P4)
hasta que la guía esté a 90º respecto de la hoja medido con la
escuadra (fig. P3).
• Apriete el pomo (117).
• Compruebe que el indicador (120) señale cero en la escala (121).
Ajuste si fuera necesario.
Cambio de la modalidad de sierra de banco a ingletadora
(fig. A3, E, L1 & L2)
• Retire la guía paralela (22), o la guía de ingletes, si está instalada
(fig. A3).
• Retire el protector superior de la hoja (21).
• Vuelva a colocar el protector de debajo de la mesa (63) (fig. E).
• Proceda como se describe en la sección “Giro del cabezal y la mesa”.
• Afloje el tornillo de casquete del separador (96) y extraiga el separador
(20) sosteniendo el protector de la hoja (8) (fig. L1). NOTA: Apriete el
54
•A
segúrese de que el material que va a serrar esté bien sujeto.
•A
plique únicamente una presión suave en la herramienta y no
ejerza presión lateral en la hoja de la sierra.
•E
vite la sobrecarga.
Compruebe que la máquina se coloque de forma que corresponda a sus
condiciones ergonómicas en cuanto a la altura y la estabilidad adecuadas.
Deberá elegir la ubicación de la máquina para que el operador goce de una
buena visión y de suficiente espacio libre alrededor de la máquina, que le
permita manipular la pieza de trabajo sin límites. Para reducir los efectos de
la vibración, compruebe que la temperatura ambiente no sea demasiado
baja, que tanto la máquina como sus accesorios estén en buen estado y
que la pieza de trabajo sea adecuada para esta máquina.
Antes de trabajar:
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas demasiado
desgastadas. La velocidad máxima de giro de la herramienta no debe
ser superior a la de la hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos están bien
apretados.
Encender y apagar (fig. A1, Q1 - Q3)
Esta máquina dispone de dos sistemas de interruptores independientes.
En la modalidad de ingletadora, se utiliza el interruptor de gatillo (11)
(fig. Q1). En la modalidad de sierra de banco, se utiliza el interruptor
de encendido/apagado (1) (fig. Q2). En la caja de distribución se ha
integrado un dispositivo con reinicio manual para proteger el motor ante
una sobrecarga. En caso de que se produzca una desconexión de la
alimentación, proceda del siguiente modo:
- Asegúrese de que se ha apagado la máquina.
- Pulse el botón de reinicio (142).
Modalidad de ingletadora (fig. Q1)
Hay un orificio (122) en el interruptor de gatillo para insertar un candado y
bloquear la herramienta.
• Para poner en marcha la herramienta, pulse el interruptor de gatillo (11).
• Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
Modalidad de sierra de banco (fig. Q2 & Q3)
El interruptor de encendido/apagado ofrece múltiples ventajas:
- función de paro por corte de corriente: si la alimentación eléctrica se
corta por algún motivo, es necesario reactivar el interruptor.
Español
- seguridad adicional: la placa de seguridad abisagrada del alojamiento
(123) puede bloquearse poniendo un candado a través de los orificios
(124 & 125). La placa también sirve como un botón de parada fácil de
localizar, ya que si pulsa la parte frontal de la placa se aprieta el botón
de parada.
• Para encender la máquina, pulse el botón verde de encendido (126).
• Para apagar la máquina, pulse el botón rojo de parada (127).
Bloqueo de los interruptores
• Para evitar el uso no autorizado de la máquina, bloquee ambos
interruptores con candados.
Cortes de sierra básicos
ADVERTENCIA: En algunos ángulos extremos, la hendidura
del lado izquierdo deberá retirarse.
Para retirar la hendidura izquierda (7), afloje el perno de ajuste de hendidura
(91) en varias vueltas y deslice la hendidura hacia fuera (fig. R3).
Reintroduzca siempre la hendidura en su posición para los cortes rectos.
Funcionamiento en la modalidad de ingletadora
Es peligroso usar la sierra sin los protectores. Los protectores deben estar
siempre bien colocados.
• Asegúrese de que el protector de debajo de la mesa no se obstruya
con el serrín.
• Sujete firmemente la pieza de trabajo siempre que corte metales no
ferrosos.
Instrucciones generales
- En la modalidad de ingletadora, el cabezal de la sierra queda
automáticamente bloqueado en la posición superior «estacionada».
- Al apretar la palanca de desbloqueo del protector el cabezal se
desbloqueará. Cuando mueva hacia abajo el cabezal, el protector
inferior móvil se retraerá.
- Nunca intente impedir que el protector inferior vuelva a su posición
estacionada una vez completado el corte.
- La parte sobrante del material cortado debe tener un mínimo de 10 mm.
- Al cortar piezas cortas (mín. 190 mm a la izquierda o la derecha de la
hoja), es recomendable utilizar la mordaza de material opcional.
- Al cortar secciones de PVC, debe apoyarlas sobre un trozo de madera
de dimensiones parecidas para proporcionar el soporte necesario.
Fijación de la pieza de trabajo (fig. A5, M)
ADVERTENCIA: Una pieza de trabajo que haya sido fijada,
equilibrada y asegurada antes de realizar un corte podrá
desequilibrarse tras finalizar el corte. Una carga desequilibrada
puede cargar la punta de la sierra o de cualquier complemento
unido a la sierra, como una mesa o banco de trabajo. Cuando
realice un corte que pueda dar lugar a un desequilibrio, soporte
adecuadamente la pieza de trabajo y compruebe que la sierra
esté fijada con seguridad a una superficie estable. Podrá dar
lugar a daños personales.
ADVERTENCIA: El pie de fijación deberá permanecer fijado
sobre la base de la sierra cuando se utilice la fijación. Fije
siempre la pieza de trabajo en la base de la sierra y no a
ninguna otra parte de la zona de trabajo. Compruebe que el pie
de fijación no está fijado en el borde de la base de la sierra.
ATENCIÓN: Utilice siempre una fijación de trabajo para
mantener el control y reducir el riesgo de daños personales
y materiales, si sus manos deben estar a una distancia de
160 mm de la cuchilla durante el corte.
Utilice la fijación de material (39) suministrada con su sierra. Otras ayudas
como las fijaciones de anillas, las fijaciones de barras o las fijaciones en C
podrán ser adecuadas para determinados tamaños y formas de material.
La hendidura izquierda o derecha se deslizarán de lado a lado para facilitar
la fijación.
PARA INSTALAR LA FIJACIÓN
1.Introdúzcala en el orificio ubicado tras la hendidura. La fijación deberá
orientarse hacia la parte trasera de la sierra de ingletes. Compruebe
que la hendidura sobre la varilla de fijación está completamente
introducida en la base de la sierra de ingletes. Si la hendidura está
visible, la fijación no estará segura.
2.Gire la fijación en 180º hacia la parte frontal de la sierra de ingletes.
3.Afloje el perno para ajustar la fijación hacia arriba o hacia abajo, y a
continuación, utilice el perno de ajuste preciso para fijar con firmeza la
pieza de trabajo.
NOTA: Coloque la fijación en el lado derecho de la base cuando bisele.
REALICE SIEMPRE OPERACIONES EN SECO (CON LA MÁQUINA
DESCONECTADA) ANTES DE REALIZAR CORTES ACABADOS PARA
COMPROBAR LA RUTA DE LA CUCHILLA. COMPRUEBE QUE LA
FIJACIÓN NO INTERFIERE CON LA ACCIÓN DE LA SIERRA O LAS
BARRAS.
Corte transversal vertical (fig. R1)
• Afloje el pomo de ingletes (79) y apriete el enganche (80).
• Fije el enganche de ingletes en la posición de 0° y apriete el pomo de
ingletes.
• Coloque la pieza de madera que desea cortar contra la guía (7).
• Agarre la empuñadura de manejo (10) y apriete la palanca de desbloqueo
del protector (9).
• Apriete el interruptor de gatillo (11) para poner en marcha el motor.
• Apriete el cabezal para que la hoja pueda cortar la madera y penetrar
en el corte de la sierra (81).
• Tras finalizar el corte, suelte el interruptor y espere a que la hoja de
la sierra se pare completamente antes de colocar el cabezal en su
posición de reposo superior.
Corte transversal a inglete vertical (fig. R2)
• Afloje el pomo de ingletes (79) y apriete el enganche (80). Mueva la
mesa giratoria a la izquierda o a la derecha hasta el ángulo preciso.
• El enganche de ingletes se colocará automáticamente a 15°, 22,5°,
35,3° y 45°, tanto a izquierda como a derecha. Para obtener cualquier
ángulo intermedio, sujete el cabezal con firmeza y bloquéelo apretando
el pomo de ingletes.
• Antes de realizar un corte, compruebe siempre que el pomo de ingletes
esté bien sujeto.
• Siga las instrucciones que se dan para "Corte transversal recto
vertical".
ADVERTENCIA: Cuando sierre el final de una pieza de madera
con un corte pequeño, coloque la madera de forma que el corte
quede al lado de la cuchilla con el mayor ángulo de cara a la
hendidura:
Serrado izquierdo, corte hacia la derecha.
Serrado derecho, corte hacia la izquierda.
Corte transversal oblicuo (fig. A2, R3)
Los ángulos oblicuos se pueden establecer desde 2° a la izquierda hasta
48° a la derecha y se pueden cortar con la mesa giratoria colocada entre
cero y una posición máxima de inglete de 45° a la derecha o a la izquierda.
• Afloje el pomo de sujeción de la guía (91) y deslice la parte superior
de la guía lateral a la izquierda los más lejos que llegue.
• Afloje el pomo de sujeción de bisel (17) y establezca el bisel que
desee.
• Apriete el pomo de sujeción de bisel firmemente.
• Siga las instrucciones que se dan para "Corte transversal recto vertical".
Inglete compuesto (fig S1 - S4)
Un inglete compuesto es un corte realizado utilizando un ángulo de
inglete (fig. S1) y un ángulo oblicuo (fig. S2) al mismo tiempo. Éste es
el tipo de corte que se utiliza para hacer marcos o cajas con lados
inclinados como el que aparece en la fig. S3.
ADVERTENCIA: Si el ángulo de corte varía de un corte a otro,
compruebe que el pomo de sujeción de bisel y el pomo de
bloqueo de inglete estén bien apretados. Es preciso apretar
estos pomos después de efectuar cualquier cambio en el bisel
o en el inglete.
• La tabla que aparece a continuación le ayudará a seleccionar los valores
adecuados de bisel y de inglete para cortes normales de ingletes
55
Español
CAJA DE 4
LADOS
CAJA DE 6
LADOS
CAJA DE 8
LADOS
AJUSTE DEL ÁNGULO OBLICUO DE LA SIERRA
Corte de molduras de base
El corte de molduras de base se realiza en un ángulo agudo de 45º.
• Antes de realizar un corte, haga siempre una prueba sin potencia.
• Todos los cortes se realizan con la parte posterior de la moldura
extendida sobre la sierra.
Ángulo interno
- Lado izquierdo
• Coloque la moldura con la parte superior apoyada en la guía.
• Conserve el lado izquierdo del corte.
- Lado derecho
• Coloque la moldura con la parte inferior apoyada en la guía.
• Conserve el lado izquierdo del corte.
Ángulo externo
- Lado izquierdo
• Coloque la moldura con la parte inferior apoyada en la guía.
• Conserve el lado derecho del corte.
- Lado derecho
• Coloque la moldura con la parte superior apoyada en la guía.
• Conserve el lado derecho del corte.
Corte de molduras de corona
El corte de molduras de corona se realiza en un inglete compuesto.
A fín de lograr la máxima precisión, la sierra tiene posiciones angulares
prefijadas a 35,3° de inglete y 30° de bisel. Estos ajustes son para
56
ÁNGULO EXTERNO
AJUSTE DEL ÁNGULO DE INGLETE DE LA SIERRA
compuestos. Para utilizar la tabla, seleccione el ángulo «A» deseado
(fig. S4) de su proyecto y localícelo en el arco apropiado de la tabla.
A partir de ahí, siga la tabla hacia abajo para hallar el ángulo oblicuo
correcto y de forma horizontal para encontrar el ángulo de inglete
correcto.
• Coloque la ingletadora en los ángulos prescritos y realice algunos
cortes de prueba.
• Intente acoplar la piezas cortadas.
Ejemplo: Para hacer una caja de 4 lados con ángulos externos de 25°
(ángulo «A»), (fig. S4) utilice el arco superior derecho. Busque 25° en
la escala del arco. Siga la línea de intersección horizontal hacia uno de
los lados para obtener el valor del ángulo de inglete en la sierra (23°).
Del mismo modo, siga la línea de intersección vertical hacia arriba o
hacia abajo para hallar el ajuste del ángulo oblicuo de la sierra (40°).
Para comprobar los ajustes de la sierra, realice siempre cortes de
prueba con algunos trozos de madera de desecho.
molduras de corona estándar con ángulos de 45° en la parte superior y
de 45° en la parte inferior.
• Haga cortes de prueba utilizando material de chatarra antes de hacer
los cortes definitivos.
• Todos los cortes se realizan en el bisel izquierdo y con la parte
posterior de la moldura contra la base.
Ángulo interno
- Lado izquierdo
• Parte superior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete derecho
• Conserve el lado izquierdo del corte.
- Lado derecho
• Parte inferior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete izquierdo
• Conserve el lado izquierdo del corte.
Ángulo externo
- Lado izquierdo
• Parte inferior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete izquierdo
• Conserve el lado derecho del corte.
- Lado derecho
• Parte superior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete derecho
• Conserve el lado derecho del corte.
Funcionamiento en la modalidad de sierra de banco
• Utilice siempre el abridor.
• Compruebe siempre que el abridor y el protector de la hoja estén
correctamente alineados.
• Asegúrese siempre de que la ingletadora esté ajustada y bloqueada en
inglete de 0°.
ADVERTENCIA: No corte metal en esta modalidad.
Corte longitudinal (fig. T1 & T3)
• Ajuste el ángulo de bisel a 0°.
• Ajuste la altura de la hoja de sierra.
• Ajuste la guía paralela a la distancia necesaria.
• Sujete la pieza de trabajo sobre la mesa y contra la guía. Mantenga la
pieza de trabajo alejada aproximadamente 25 mm de la hoja de sierra.
• Mantenga ambas manos alejadas del recorrido de la hoja de la sierra.
• Encienda la máquina y deje que la hoja de sierra alcance la velocidad
máxima.
• Deslice la pieza lentamente por debajo del protector superior de la
hoja, manteniéndola firmemente presionada contra la guía. Deje que
los dientes corten y no fuerce la pieza a través de la hoja de sierra.
La velocidad de la hoja de sierra debe ser constante.
• Recuerde que debe utilizar la varilla empujadora (23) al acercarse a la
hoja.
• Tras completar el corte, apague la máquina, espere a que se detenga
la hoja de sierra y retire la pieza de trabajo.
ADVERTENCIA: Nunca empuje o sujete la parte libre o
recortada de la pieza de trabajo.
ADVERTENCIA: Utilice siempre una varilla empujadora
cuando corte longitudinalmente piezas de trabajo pequeñas.
Cortes oblicuos (fig. T2)
• Ajuste el ángulo de bisel requerido.
• Proceda de igual manera que para el corte longitudinal.
Español
Corte transversal (fig. U1)
• Ajuste el ángulo de bisel a 0°.
• Ajuste la altura de la hoja de sierra.
• Ajuste la guía de ingletes a 0°.
• Proceda de igual manera que para el corte longitudinal, sólo utilice la
guía de ingletes para empujar la pieza de trabajo a través de la hoja.
Corte transversal oblicuo
• Ajuste el ángulo de bisel requerido.
• Proceda de igual manera que para el corte transversal.
Corte a inglete (fig. U2)
• Ajuste la guía de ingletes al ángulo deseado.
• Proceda de igual manera que para el corte transversal.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Antes de montar cualquier accesorio,
desenchufe siempre la máquina.
Kit de extracción de polvo (fig. V1 & V2)
¡ADVERTENCIA! Esta máquina se suministra con dos puntos de extracción de polvo para utilizarlos en cada uno de los modos.
lado. En la modalidad de sierra de banco, también puede montarse en la
parte anterior o posterior de la mesa de la sierra.
Prolongación lateral de la mesa (fig. A8)
La prolongación lateral de la mesa (42) aumenta la distancia entre la guía
y la hoja a 600 mm o más, dependiendo de la longitud de las barras que
se monten a la máquina y de la posición de sujeción de la mesa.
Esta prolongación lateral debe emplearse junto con raíles guía (32)
(opcional). La mesa ajustable incorpora una escala grabada a lo largo del
borde delantero y está montada en una sólida base que se sujeta a las
barras guía.
• Monte la prolongación de la mesa en la parte derecha de la máquina
para que la escala de distancias tenga continuidad entre ambas
mesas.
Mesa corredera (fig. A9)
Esta mesa corredera (43) permite que la longitud de las tablas a la izquierda
de la hoja sea de hasta 1.200 x 900 mm.
Las barras guía están montadas en una robusta base extruída de
aleación, que se desmonta fácilmente de la máquina, pero que es
totalmente ajustable en todos los planos. La guía incorpora una cinta para
medir distancias que permite colocar con rapidez un tope y un soporte
ajustables para las piezas estrechas.
Transporte (fig. W)
¡ADVERTENCIA! Cuando sea posible, conecte un dispositivo
de extracción de polvo adecuado de conformidad con las
normas correspondientes acerca de la emisión de polvo.
¡ADVERTENCIA! Cuando corte madera, conecte un
dispositivo de extracción de polvo adecuado de conformidad
con las normas correspondientes acerca de la emisión de
polvo.
Conecte un dispositivo de extracción de polvo diseñado de conformidad
con las normativas pertinentes. La velocidad del aire de los sistemas
externos conectados deberá ser de 20 m/s +/- 2 m/s. La velocidad debe
medirse en el tubo de conexión, en el punto de conexión, con la herramienta
conectada pero sin funcionar.
Conexión - modalidad de ingletadora (fig. V1)
• Conecte un extremo de la primera manguera al adaptador de extracción
de polvo (13).
• Inserte el otro extremo de la manguera en el orificio de entrada
intermedio del colector (128).
• Conecte un extremo de la otra manguera al protector de debajo
de la mesa (63).
• Inserte el otro extremo de la manguera en el orificio de entrada exterior
del colector.
Conexión - modalidad de sierra de banco (fig. V2)
• Proceda como para la modalidad de ingletadora, conecte únicamente
la manguera desde el protector de debajo de la mesa al protector de
la hoja de sierra (21).
Soporte adicional/tope longitudinal para ingletadora (fig. A5)
El soporte adicional y el tope longitudinal pueden montarse a la derecha,
a la izquierda, o con dos conjuntos a cada lado.
• Acople los elementos 31 - 38 a los dos raíles guía (32 & 33).
• Utilice el soporte inclinable (34) para realizar cortes transversales en
tablas de 210 mm de anchura (15 mm de grosor).
Mesa apoyada en rodillos (fig. A6)
La mesa apoyada en rodillos (40) se utiliza para apoyar piezas de trabajo
grandes. En la modalidad de ingletadora, la mesa apoyada en rodillos
puede colocarse a la derecha, a la izquierda, o con dos conjuntos a cada
ADVERTENCIA: Transporte la máquina siempre en la
modalidad de sierra de banco, con el protector superior de la
hoja montado.
Las ruedas pivotantes facilitan el traslado de la máquina.
• Coloque la máquina en el lado derecho de la base.
• Pliegue las patas traseras en la base
• Pliegue las patas frontales fuera de la base
• Vuelva a poner la máquina boca arriba.
• Levante la máquina por las patas frontales hasta que las ruedas entren
en contacto con el suelo.
ADVERTENCIA: Cuando transporte la máquina, pida siempre
ayuda. La máquina es demasiado pesada para una sola
persona.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de una limpieza frecuente.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctala del suministro
eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y antes de
hacer ajustes, cambios de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta en marcha esté en la
posición OFF. La puesta en marcha accidental puede causar
lesiones.
Lubricación
Los rodamientos del motor están lubricados de fábrica y son herméticos.
• Engrase ligeramente y a intervalos regulares la superficie de rodamiento
de la mesa giratoria en la parte que desliza sobre el labio de la mesa
fija.
• Lubrique periódicamente la profundidad del ajuste de profundidad
de corte.
• Limpie periódicamente las piezas donde puedan acumularse serrín y
virutas con un cepillo seco.
57
Español
Ajuste de leva (fig. X1 - X3)
Para quitar la holgura entre las dos mesas, proceda del siguiente modo:
• Ponga la máquina en la modalidad de sierra de banco.
• Quite los tornillos (138) y la placa de retención (139).
• Afloje el tornillo (140) de la leva de ajuste (141).
• Gire la leva de ajuste utilizando un par de alicates con punta.
• Sujete la leva de ajuste con los alicates y apriete el tornillo.
• Vuelva a colocar la placa de retención y apriete los tornillos.
• Ponga la máquina en la modalidad de ingletadora. Compruebe la
fuerza que es necesaria para llevar la sierra a la posición de inglete.
Repita los pasos anteriores si es necesario emplear demasiada fuerza.
Limpieza
Antes del uso, compruebe detenidamente la barra de la cuchilla superior,
la barra de la cuchilla inferior portátil y el tubo de extracción de polvo para
cerciorarse de que funcionarán adecuadamente. Compruebe que los chips,
el polvo y las partículas de la pieza de trabajo no pueden bloquear alguna
de sus funciones.
Si los fragmentos de la pieza de trabajo quedan obstaculizados entre la
cuchilla de la sierra y las barras, desconecte la máquina de la red y siga
las instrucciones indicadas en la sección Montaje de la Cuchilla de la
Sierra. Retire las partes atascadas y vuelva a montar la cuchilla de la sierra.
ADVERTENCIA: Sople la suciedad y el polvo de la carcasa
principal con aire seco siempre que vea polvo acumulado
alrededor de los respiraderos. Utilice protección ocular
y mascarillas antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: no use nunca disolventes ni otros agentes
químicos agresivos para limpiar las piezas no metálicas de
la herramienta. Estos agentes químicos pueden debilitar los
materiales de dichas piezas. Use un trapo humedecido sólo
con agua y jabón suave. No deje que penetre ningún líquido
dentro de la herramienta y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, limpie
regularmente la superficie de la mesa.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, limpie
regularmente el sistema de recolección de polvo.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: dado que algunos accesorios, diferentes
de los ofrecidos por DeWALT, no se han probado con este
producto, el empleo de tales accesorios podría constituir un
riesgo. Para reducir el riesgo de lesiones, sólo deben usarse
con el producto los accesorios recomendados DeWALT.
CUCHILLAS DE SIERRA
UTILICE SIEMPRE CUCHILLAS DE SIERRA DE RUIDO REDUCIDO DE
305 mm CON ORIFICIOS DE EJE DE 30 mm. LA VELOCIDAD DEBE
SER COMO MÍNIMO DE 4000 RPM. No utilice nunca una cuchilla
de diámetro inferior o superior. No estará protegida correctamente.
Utilice exclusivamente cuchillas de corte transversal. No utilice cuchillas
diseñadas para las operaciones de rasgado rápido, combinación de
cuchillas o cuchillas con ángulos de gancho que superen los 10°.
DESCRIPCIONES DE LA CUCHILLA
Aplicación
Diámetro (mm)
Dientes
Cuchillas de sierra para la construcción (para todo tipo de cortes)
Fines generales
305
36
Cuchillas de sierra para madera (ofrecen cortes limpios y suaves)
Cortes transversales finos
305
60
Si desea más información sobre los accesorios adecuados, consulte a su
distribuidor.
58
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías marcadas
con este símbolo no deben desecharse junto con los residuos
domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que pueden ser
recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de materias primas.
Recicle los productos eléctricos y las baterías de acuerdo con las
disposiciones locales. Para más información, vaya a www.2helpU.com.
Français
SCIE CULBUTABLE D27107, D27107XPS
Félicitations!
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations doit
également prendre en compte les heures où l’outil est mis hors
tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune tâche. Ces
éléments peuvent réduire sensiblement le degré d’exposition
sur la durée totale de travail.
Vous avez choisi un outil DeWALT. Depuis de nombreuses années,
DeWALT produit des outils électriques adaptés aux exigences des
utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
D27107D27107XPS
Tension
V
230
230
Type
7
5
(D27107 avec éclairage à DEL)
Puissance absorbée
W
2 000
2 000
Puissance utile
W
1 080
1 080
Vitesse maximale de lame
courses/min 4 000
4 000
Diamètre de lame
mm
305
305
Alésage mm
30
30
Epaisseur de lame mm
2,1 - 2,2 2,1 - 2,2
Épaisseur du refendeur
mm
2,5
2,5
Temps d’arrêt automatique de la lame s
< 10
< 10
Poids
kg
42
42
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations telles
que : maintenance de l’outil et des accessoires, maintenir la
température des mains élevée, organisation du travail.
REMARQUE : Cet appareil est prévu pour le branchement à un système
d'alimentation ayant une impédance maximum de système admissible
Zmax de 0,28 Ω au point d'interface point (coffret de branchement
d'alimentation) de l'alimentation de l'utilisateur.
L’utilisateur doit s’assurer que cet outil électrique est raccordé uniquement
à un système d’alimentation qui remplit l’exigence ci-dessus. Si nécessaire,
l’utilisateur peut demander à la compagnie d’électricité publique quelle est
l’impédance système au point d’interface.
Définitions : Consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques associé à chaque
avertissement. Veuillez lire soigneusement ce manuel et respecter ces
symboles.
DANGER : indique une situation de danger imminent qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, aura comme conséquences la mort
ou des dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une situation de danger potentiel
qui, si rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir comme
conséquences la mort ou des dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourrait avoir comme conséquences
des dommages corporels mineurs ou moindres.
Capacités de coupe
Mode de scie à onglets
Onglet (positions maximales)
Inclinaison (positions maximales)
Capacité maximale de la coupe
transversale à 90°/90°
Capacité maximale de la coupe
d’onglets à 45°
Profondeur maximale de coupe à 90°
Profondeur maximale de coupe inclinée à 45°
Profondeur maximale de coupe à chanfrein 45°,
onglet 45°
Mode d’établi de sciage
Capacité maximale de coupe en longueur
gauche/droite
Profondeur de coupe à 90°
Profondeur de coupe à 45°
gauche
droite
gauche
droite
mm
48°
48°
48°
2°
48°
48°
48°
2°
205 x 63 205 x 63
mm
mm
mm
160
90
60
160
90
60
mm
60
60
Indique des risques de décharges électriques.
Indique des risques d’incendie.
DIRECTIVES MACHINES
mm 120/320120/320
mm
81
81
mm
56
56
m/s2
m/s2
2,1
1,5
2,1
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet informatif a
été mesuré conformément à une méthode d’essai normalisé établie
par EN61029, et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il
peut également être utilisé pour effectuer une évaluation préliminaire de
l’exposition.
Déclaration de conformité CE
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN61029:
LPA(niveau d’émission de pression
dB(A)
95,0
95,0
acoustique)
LWA (niveau de puissance acoustique)
dB(A)
106,0
106,0
K(incertitude pour le niveau acoustique
dB(A)
3,0
3,0
donné)
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque de
dommages corporels, mais qui par contre, si rien n’est fait
pour l’éviter, pourrait poser des risques de dommages
matériels.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations déclaré
correspond aux applications principales de l’outil. Néanmoins,
si l’outil est utilisé pour différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de vibrations pourra varier. Ces
éléments peuvent augmenter considérablement le niveau
d’exposition sur la durée totale de travail.
SCIE CULBUTABLE
D27107/D27107XPS
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe Fiche
technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013
Ces produits sont également compatibles avec les Directives 2014/30/
UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez contacter DeWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et fait
cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
19.06.2017
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT ! Lors de l’utilisation d’outils électriques,
des précautions de sécurité simples doivent toujours être
59
Français
respectées afin de réduire le risque d’incendie, de choc
électrique et de blessures corporelles, dont les suivantes.
Lisez toutes les instructions avant de tenter de faire fonctionner ce produit
et conservez ces instructions.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT
15. Débranchez les outils.
Après l’utilisation, avant l’entretien et en cas de remplacement des
accessoires tels que les lames, mèches et fraises, débranchez les outils
de l’alimentation électrique.
16.Enlevez les clés de réglages et les clés.
Instructions générales de sécurité
Habituez-vous à vérifier que les clés de réglage et les clés sont bien
retirées de l’outil avant de l’actionner.
1.Maintenez la zone de travail propre.
17. Évitez tout démarrage intempestif.
Les zones et les établis encombrés favorisent les accidents.
Ne portez pas l’outil avec un doigt sur l’interrupteur. Assurez-vous que
l’outil est en position « off » avant de le brancher.
2.Inspectez l’environnement de la zone de travail.
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas utiliser l’outil dans des
conditions humides. Éclairez convenablement la zone de travail
(250 à 300 lux). Ne pas utiliser l’outil en cas de risque d’incendie
ou d’explosion, c’est-à-dire en présence de liquides et de gaz
inflammables.
18. Utilisez des cordons électriques extérieurs.
3.Se protéger contre les chocs électriques.
19. Restez alerte.
Évitez tout contact corporel avec des surfaces reliées à la terre (par
exemple, tuyaux, radiateurs, autocuiseurs et réfrigérateurs). Lors de
l’utilisation de l’outil dans des conditions extrêmes (c’est-à-dire, une
forte humidité, en cas de production de copeaux de métaux, etc.) la
sécurité électrique peut être améliorée en insérant un transformateur
isolant ou un coupe-circuit contre les fuites à la terre.
Faites attention à ce que vous faites. Utilisez votre bon sens. N’utilisez
pas l’outil si vous êtes fatigué ou sous l’influence de drogue ou d’alcool.
4.Maintenez les autres à distance.
Ne laissez pas les personnes, en particulier les enfants, ne participant
pas aux travaux toucher l’outil ou le cordon électrique et maintenez-les
à distance de la zone de travail.
5.Rangez les outils non utilisés.
Rangez les outils dans un endroit sec et fermé, hors de portée des
enfants, lorsque vous ne les utilisez pas.
6.Ne forcez pas l’outil.
Il fonctionnera mieux et avec plus de sécurité à la tension pour laquelle
il a été conçu.
7.Utilisez l’outil approprié.
Ne forcez pas les petits outils à réaliser des actions prévues pour des
outils très résistants. N’utilisez pas des outils à des fins pour lesquelles
ils n’ont pas été conçus, par exemple, n’utilisez pas de scies circulaires
pour découper des troncs d’arbres ou des bûches.
8.Portez des vêtements adéquats.
Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux, ils peuvent se
prendre dans les pièces mobiles. Des chaussures antidérapantes sont
recommandées en cas de travail à l’extérieur. Portez une protection
pour recouvrir les cheveux longs.
9.Utilisez des équipements de protection.
Portez toujours des lunettes de sécurité. Utilisez un écran facial ou un
masque anti-poussière si le travail effectué crée de la poussière ou
des particules volantes. Si ces particules peuvent être chaudes, portez
également un tablier résistant à la chaleur. Portez à tout moment une
protection auditive. Portez à tout moment un casque de sécurité.
Avant utilisation, inspectez le cordon d’alimentation et remplacez-le s’il
est endommagé. En cas d’utilisation de l’outil à l’extérieur, n’utilisez que
des cordons électriques prévus pour l’extérieur et portant un marquage
correspondant.
20. Vérifiez la présence de pièces endommagées.
Avant utilisation, vérifiez soigneusement l’outil et le câble principal pour
vérifier qu’il va fonctionner correctement et effectuer les fonctions pour
lesquelles il a été conçu. Vérifiez l’alignement des pièces mobiles, le
grippage des pièces mobiles, la rupture de pièces, le montage et tout
autre état pouvant avoir une incidence sur son fonctionnement. Une
protection ou toute autre partie endommagée doit être convenablement
réparée ou remplacée par un centre d’entretien agréé, sauf indication
contraire dans ce manuel. Faites remplacer les interrupteurs défectueux
dans un centre d’entretien agréé. N’utilisez pas l’outil s’il est impossible
de l’allumer ou de l’éteindre avec l’interrupteur. N’essayez jamais de le
réparer vous-même.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation de tout accessoire ou
équipement et la réalisation de toute opération différente de
celles qui sont recommandées dans ce manuel d’instruction
avec cet outil peuvent entraîner un risque de blessure
corporelle.
21. Faites réparer l’outil par une personne qualifiée.
Cet outil électrique est conforme aux règles de sécurité applicables.
Les réparations ne doivent être effectuées que par des personnes
qualifiées utilisant des pièces détachées d’origine ; dans le cas
contraire, l’utilisateur peut courir un grave danger.
Consignes de sécurité supplémentaires pour les scies à onglet
• Vérifiez que tous les boutons de verrouillage et les leviers de blocage
sont bien serrés avant toute utilisation.
• Prenez soin de fixer solidement le bras de la machine lors de la
réalisation de coupes en biseau.
• Ne pas faire fonctionner l’appareil si le carter de protection n’est pas en
place, s’il ne fonctionne pas ou n’est pas maintenu correctement.
10. Raccordez les équipements d’aspiration de la poussière.
• Ne placez jamais la main dans la zone de la lame lorsque la scie est
raccordée au secteur.
Si des accessoires sont fournis pour raccorder des dispositifs
d’aspiration et de collecte de la poussière, vérifiez s’ils sont bien
raccordés et bien utilisés.
• Ne pas essayer d’arrêter rapidement le mouvement de la machine
en appuyant un outil ou un autre objet contre la lame ; de graves
accidents peuvent se produire.
11. Ne maltraitez pas le cordon d’alimentation.
• Utilisez un support ou portez des gants pour manipuler la lame de scie
ou le matériel rugueux.
Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l’outil. Tenez le
cordon à l’écart des sources de chaleur, de l’huile et des bords
tranchants. N’utilisez jamais le cordon pour transporter l’outil.
12. Sécurisez le travail.
Si possible, utilisez des pinces ou un étau pour maintenir le travail. Ceci
est plus sûr que d’utiliser vos mains et les libère pour actionner l’outil.
13. Ne vous penchez pas trop loin.
Maintenez constamment votre équilibre.
14. Entretenez vos outils avec soin.
Aiguisez les outils coupants et nettoyez-les pour obtenir des
performances plus sûres et optimisées. Respectez les instructions
de lubrification et de remplacement des accessoires. Inspectez
régulièrement les outils, en cas d’endommagement, faites-les réparer
par un centre de réparation agréé. Maintenez les poignées et les
interrupteurs secs, propres et exempts d’huile et de graisse.
60
• Sélectionnez la lame adéquate pour le matériel à découper.
• Ne jamais effectuer de nettoyage ou d’entretien lorsque l’appareil est
en cours de fonctionnement ou si la tête n’est pas en position d’arrêt.
• La section avant du protecteur est ajourée pour permettre une
bonne visibilité durant le sciage. Des copeaux risquant de traverser
le protecteur, il convient de porter des lunettes de protection pour
regarder à travers le protecteur ajouré.
• Lorsque le laser est monté, ne le remplacez pas par d’autres types de
laser. Les réparations ne doivent être effectuées que par le fabricant du
laser ou un agent agréé.
• Ne coupez jamais de pièces inférieures à 200 mm.
• Sans support additionnel, la machine est conçue pour accepter une
taille de pièce maximum de :
– Hauteur 63 mm x largeur 205 mm x longueur 500 mm
Français
– Les pièces plus longues doivent être soutenues par une table additionnelle adaptée, par ex. DE3474. Serrez toujours solidement les pièces.
• Utilisez un support ou portez des gants pour manipuler la lame de scie.
• Durant l’utilisant en mode scie à onglet, assurez-vous que la portion de
lame de scie au-dessous de la table est complètement recouverte par
le carter de protection (63) illustré sur la Fig. E.
• La vitesse maximale de la lame de scie doit toujours être égale ou
supérieure à la vitesse à vide imprimée sur la plaque d’identification de
l’outil.
• Assurez-vous que la lame tourne dans le sens correct. Maintenir la
lame bien affûtée.
• S’assurer que la lame tourne dans le sens correct et que les dents sont
orientées vers la partie frontale de l’établi de sciage.
• Utilisez uniquement des lames de scie respectant les dimensions
indiquées dans les données techniques. N’utilisez aucune entretoise
ni bague d’arbre pour monter une lame sur l’arbre. Utilisez uniquement
les lames indiquées dans ce manuel, conformes à la norme EN 847-1.
• Vérifiez que tous les boutons de verrouillage et les leviers de blocage
sont bien serrés avant toute utilisation.
• Étudiez la possibilité d’utiliser des lames spécialement conçues pour
réduire le bruit.
• Assurez-vous que tous les flasques et les lames sont propres et
que les faces évidées du plateau se trouvent contre la lame. Serrer
fermement l’écrou de l’arbre.
• N’utilisez pas de lames en ACIER RAPIDE.
Consignes de sécurité supplémentaires pour les établis de sciage
• Utilisez des lames de scie correctement affûtées. Respectez la
vitesse maximale indiquée sur la lame de scie. La vitesse maximum
inscrite doit toujours être supérieure à la vitesse inscrite sur la plaque
signalétique.
• N’utilisez jamais la scie si les carters de protection supérieur et inférieur
ne sont pas en place.
• Ne placez jamais la main dans la zone de la lame lorsque la scie est
raccordée au secteur.
• Débrancher la scie de sa source d’alimentation avant de changer des
lames ou d’effectuer un entretien.
• Toujours utiliser un poussoir et s’assurer de ne pas placer les mains à
moins de 200 mm de la lame de scie en fonctionnement.
• Ne pas essayer de travailler avec une autre tension que celle indiquée.
• Ne pas lubrifier la lame lorsqu’elle tourne.
• Ne pas passer les bras à l’arrière de la lame de la scie.
• Laissez le poussoir en place lorsque vous ne l’utilisez pas.
• Ne vous tenez pas debout sur l’appareil.
• Pour le transport, assurez-vous que la partie supérieure de la lame de
scie est recouverte, par exemple par le carter de protection.
• Ne prenez pas la machine par le carter de protection pour la déplacer
ou pour la transporter.
• Il n’est pas permis de rainurer, fraiser, ou mortaiser.
• Assurez-vous que le refendeur est ajusté correctement. Ne jamais
couper si le refendeur n’est pas installé.
• N’utilisez pas de lames de scies endommagées ou cassées.
• Une fois le travail terminé, relâchez l’interrupteur et attendez que la
lame de scie s’arrête totalement avant que la tête ne revienne dans sa
position de repos supérieure.
• Prenez soin de fixer le bras solidement lors de la réalisation de coupes
en biseau.
• Ne jamais caler d’objet contre le ventilateur du moteur pour bloquer
l’axe du moteur.
• Le carter de protection s’ouvre automatiquement quand le bras est
abaissé et se referme automatiquement sur la lame quand le bras
remonte. Le carter de protection peut être levé manuellement lors de
l’installation ou le retrait de lames de scie ou lors du contrôle de la scie.
Ne jamais lever le carter de protection quand la scie est sous tension.
• L’espace environnant de l’appareil doit être bien entretenu et libre de
tout matériau, comme par exemple copeaux et chutes.
• Vérifier périodiquement que les orifices d’aération du moteur sont libres
de copeaux.
• Débranchez l’appareil du secteur avant d‘effectuer tout travail
d’entretien ou lors du changement de la lame.
• Utilisez exclusivement les lames de scie spécifiées par le fabricant.
Assurez-vous que le refendeur n’est pas plus épais que la largeur de
la coupe en rainure de la lame de scie et qu’il n’est pas plus fin que le
corps de la lame de scie.
• Vérifiez que l’appareil est placé sur une surface lisse ayant une stabilité
suffisante.
• Ne pas utiliser de disques abrasifs ou diamantés.
• Ne coupez jamais de pièces inférieures à 30 mm.
• En cas d’accident ou de panne de la machine, arrêtez immédiatement
la machine et débranchez-la de la source d’alimentation.
• Sans support additionnel, la machine est conçue pour accepter une
taille de pièce maximum de :
Signalez la panne et notez la machine dans un formulaire approprié
pour éviter que d’autres personnes n’utilisent la machine défectueuse.
– Hauteur 81 mm x largeur 400 mm x longueur 600 mm.
• Lorsque la lame de la scie est coincée en raison d’une force d’avance
anormale pendant la coupe, arrêtez la machine et débranchez-la de
l’alimentation. Retirez la pièce et assurez-vous que la lame de scie
tourne librement. Mettez la machine sous tension et commencez une
nouvelle opération de coupe avec une force d’avance réduite.
– Les pièces plus longues doivent être soutenues par une table additionnelle adaptée, par ex. D271055 ou D271058.
Consignes de sécurité supplémentaires pour les scies culbutables
• Avant d’utiliser la scie, assurez-vous que la machine est stable. Ne
placez jamais la machine sur un sol irrégulier. Si nécessaire, fixez la
machine à un établi à l’aide de boulons à tête hexagonale de 150 mm
de long au lieu des boulons.
• Ne pas faire fonctionner l’appareil sans les carters de protection en
position, notamment après un changement de mode. Conservez les
carters de protection en bon état de marche et bien entretenus.
• Remplacer l’insert lorsqu’il est usé.
• Assurez-vous que le bras est solidement fixé dans la position de travail
en mode établi de sciage.
• Assurez-vous que le bras est solidement fixé lorsque vous chanfreinez
en mode établi de sciage.
• Assurez-vous que la table est correctement verrouillée lors du
changement de mode de scie.
• Ne sciez jamais des métaux, ferreux ou non, en travaillant en mode
établi de sciage.
• Consultez le manuel d’instructions avant l’utilisation de tout accessoire.
Le mauvais usage d’un accessoire peut provoquer des dommages.
• Respectez la vitesse maximale indiquée sur la lame de scie.
• Evitez de retirer toute rognure de bois ou autre parties de la pièce de la
zone de coupe lorsque la machine fonctionne et que la tête de la scie
n’est pas en position de repos
• N’utilisez pas la machine si les pattes ne sont pas montées.
• Assurez-vous que votre position se trouve toujours à gauche ou à
droite de la ligne de coupe.
• Veillez à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
• Assurez-vous que l’utilisateur est correctement formé à l’utilisation, à
l’ajustement et à l’utilisation de l’appareil.
• Arrêtez l’appareil lorsqu’il est sans surveillance.
• Assurez-vous que la DEL est conforme à la norme EN 62471.
Ne remplacez pas la DEL par une de type différent. En cas
d’endommagement, faites réparer la DEL par un agent de service
agréé.
• Raccordez la scie à un dispositif d’aspiration des poussières lorsque
vous sciez du bois. Tenez toujours compte des facteurs qui influencent
l’exposition à la poussière, par exemple :
-–type de matériau à usiner (les panneaux de particules produisent plus de poussière que le bois) ;
-–ajustement de la lame de scie ;
61
Français
-–ajustement correct de la lame de scie ;
Lorsque vous utilisez la machine en mode scie à
onglet, assurez-vous que le refendeur est fixé en
position de repos.
-–extracteur de poussière avec une vitesse de l’air inférieure à 20 m/s
Assurez-vous que l’extraction locale ainsi que les hottes, les déflecteurs et les goulottes sont ajustés correctement.
• Ne coupez jamais d’alliages légers, notamment en magnésium.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
Risques résiduels
N’utilisez jamais la scie à onglet si le carter de protection n’est pas en place.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION (FIG. A1)
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation d’une scie :
La date codée de fabrication (143), qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
– blessures provoquées par le contact avec des pièces rotatives.
Exemple :
En dépit de l’application des réglementations de sécurité en vigueur et de
la mise en place de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels sont
inévitables. Il s’agit de :
– Dégradation de l’acuité auditive.
– Risque d’accidents provoqués par les pièces exposées de la lame de
scie rotative.
– Risque de blessure lors du remplacement de la lame.
– Risque d’écrasement des doigts lors de l’ouverture des protections
– Dangers pour la santé provoqués par l’inhalation de poussière émanant
du sciage du bois, en particulier le chêne, le hêtre et les panneaux de
fibre à densité moyenne.
Les facteurs suivants influencent l'émission de bruit :
– Matériau à découper.
– Type de lame de scie.
– Force d'avance.
2017 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1Machine partiellement assemblée
1Boîte contenant :
1 Carter supérieur de protection pour positionnement en établi de sciage
1 Carter de protection de sous-table pour positionnement en scie
à onglets
4Pattes
2Roulettes
4Pieds
1 Guide parallèle
1Étau
1 Manuel d’instructions
Les facteurs suivants augmentent le risque de problèmes respiratoires :
– Extracteur de poussière non raccordé lorsque vous sciez du bois
– Extraction de poussière insuffisante causée par des filtres d'évacuation
sales
– Lame de scie usagée.
– Pièce mal guidée.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Point de transport
Tenez les mains éloignées de la lame.
O/I
62
Rayonnement visible. Ne pas exposer à la lumière (D27107XPS).
Lors de l’utilisation de la machine en mode scie à
onglet, veillez à actionner la gâchette pour mettre
en marche ou arrêter la machine. N’utilisez pas le
coffret de distribution dans ce mode. L’interrupteur
MARCHE/ARRET situé sur le châssis de la machine
est prévu pour le mode établi de sciage uniquement.
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas
de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel
avant de mettre votre outil en marche.
Description (fig. A1 - A11)
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142
143
Interrupteur marche/arrêt (mode d’établi de sciage)
Levier de dégagement de la table
Fixation de table de rotation
Table de scie à onglets
Table rotative
Guide arrière droit
Guide arrière gauche
Carter inférieur de protection mobile
Levier de desserrage de carter de protection
Poignée d’utilisation
Bouton de réarmement de disjoncteur
Code de date
A2
10 Poignée d’utilisation
11 Gâchette (mode scie à onglets)
12 Carter supérieur de protection fixe
13 Adaptateur d’aspiration de poussières
14 Roue
15 Patte
16 Pie
17 Bouton de serrage du biseau
A3
17 Bouton de serrage du biseau
18 Dispositif de réglage de la hauteur
19 Plan de travail pour établi de sciage
20 Refendeur
21 Carter de protection supérieur
Français
22 Guide parallèle
23 Poussoir
Accessoires disponibles en option
A4
Pour utilisation en mode de scie à onglets :
30 Insert de guide (DE7120)
A5
31 Pied réglable 760 mm (hauteur max.) (DE3474)
32 Rails de guidage de support 1.000 mm (DE3494)
33 Rails de guidage de support 500 mm (DE3491)
34 Support inclinable (DE3495)
35 Arrêt pivotant (DE3462)
36Arrêt en longueur pour pièces courtes (à utiliser avec rails de
guidage [33]) (DE3460)
37 Support avec arrêt amovible (DE3495)
38 Support avec arrêt enlevé (DE3495)
A6
40 Table de support à rouleaux (DE3497)
Pour utilisation en mode d’établi de sciage :
A7
41 Guide à onglets (D271052)
A8
42 Rallonge de table (D271058)
A9
43 Table coulissante (D271055)
Poussoirs à entaille (DE3454) (non illustré)
Pour utilisation dans tous les modes:
A10
44 Dispositif d’aspiration de poussières à trois voies (D271054)
A11
144
Système d’éclairage à DEL
UTILISATION PRÉVUE
Votre scie culbutable DeWALT D27107 a été conçue pour fonctionner
comme une scie à onglets ou comme un établi de sciage afin d’effectuer
facilement, avec précision et en toute sécurité les quatre opérations
principales de sciage, à savoir la coupe en long, la coupe transversale, la
coupe de chanfreins et la coupe d’onglets.
Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une lame à pointe au carbure
d’un diamètre nominal de 305 mm pour la découpe professionnelle du bois,
des produits du bois et des plastiques
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide ou en présence de
liquides ou de gaz inflammables.
Ces scies culbutables sont des outils électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est nécessaire
auprès de tout utilisateur non expérimenté.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas la machine pour d’autres
applications que celles prévues.
MODE BANC DE SCIE
Si on la fait pivoter sur son axe central, la scie est utilisée pour effectuer
des opérations standards de coupes longitudinales et pour scier de larges
panneaux en alimentant manuellement la pièce à travailler.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une tension unique.
Vérifier systématiquement que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme à la norme
EN61029 ; un branchement à la terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service après-vente
DeWALT.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du câble
d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à un
disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois fils
homologuée et compatible avec la tension nominale de cet outil (se reporter
à la section Caractéristiques techniques). La section minimale du
conducteur est de 1,5 mL2 pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le câble sur
toute sa longueur.
MONTAGE
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou de retirer
tout accessoire, avant tout réglage ou changement
de configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Déballage de la machine et de ses pièces
AVERTISSEMENT : afin d’éviter tout risque de blessure,
faites-vous aider pour déplacer la machine.
• Sortez de la boîte le matériel rangé en vrac.
• Sortez la machine du carton.
• Enlevez la boîte de pièces de l’intérieur de la machine.
• Enlevez de la machine tous les emballages restants.
Montage des pieds (fig. A2, B, B1)
Lorsque les pattes et les pieds sont démontés, la machine peut être
placée sur un établi. Pour assurer un fonctionnement sûr, la machine doit
être fixée à l’établi.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais cette machine si elle n’est
pas fixée à l’établi. La force d’avance rendra la scie instable si
elle n’est pas fixée à l’établi.
• Retournez la machine.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y
compris les enfants) dont les capacité physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience ou d’aptitudes,
sauf si ces personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants seuls avec
ce produit.
• Placez un pied (16) dans chacun des emplacements de montage (51)
de la base.
MODE SCIE À ONGLET
• Serrez les boulons.
En mode scie à onglet, la scie est utilisée en position verticale d’onglet ou
de chanfrein.
• Montez les pattes comme expliqué ci-dessous.
• Glissez un écrou (52) dans les encoches (53) situées au-dessus des
emplacements de montage.
• Insérez un boulon (54) avec une rondelle (55) dans le pied.
• Pliez les pattes comme expliqué ci-dessous .
• Relevez la machine.
63
Français
• Insérez un boulon de 8 mm et 120 mm le longueur minimum (49) dans
les pieds dans chacun des emplacements de montage (fig. B1).
• Pour le retrait, faites tourner les vis dans le sens des aiguilles d’une
montre et retirez le protecteur.
• Serrez les boulons.
Montage des pattes (fig. C1 & C2)
Une fois les pattes montées, la machine est prête pour une mise en place
autonome.
• Retournez la machine.
• Montez les pattes comme expliqué ci-dessous. Attention ! Les pattes
avant et arrière sont de longueur différente. Les pattes arrière sont
légèrement plus longue que les pattes avant. Assurez-vous de monter
chaque patte au bon endroit.
• Relevez la machine. Assurez-vous qu’elle est de niveau ; au besoin,
ajustez la hauteur de serrage des pattes.
Pattes arrière
• Placez une patte (15) sur chacun des points de montage (56) situés
sur les bords inférieurs internes de la base (fig. C1).
• Faites passer une vis à bois (57) de l’extérieur à travers les orifices
dans le cadre et les pattes.
• Placez une patte de fixation (58) et une vis d’arrêt (59) sur les vis à bois.
• Serrez les vis d’arrêt.
Pattes avant
• Placez une patte (15) sur chacun des points de montage (56) situés
sur les bords supérieurs internes de la base (fig. C2).
• Placez une patte de fixation (58) sur les pattes.
• Faites passer une vis à bois (57) de l’intérieur à travers les orifices dans
les pattes de fixation, les pattes et le cadre.
• Placez une vis d’arrêt (59) sur les vis à bois.
• Serrez les vis d’arrêt.
Repli des jambes (fig. C3,C4)/Montage de l’établi (fig. B1)
Les jambes peuvent se replier dans la base pour permettre l’utilisation de la
machine sur un établi.
• Retournez la machine
• Desserrez le bouton de blocage (59) de la première jambe (15)
• Pliez la jambe vers l’intérieur
• Serrez le bouton de blocage.
• Répétez l’opération pour les autres jambes.
• Relevez la machine
• Utilisez les deux trous (49) dans les jambes pour fixer la machine avec
des boulons d’un diamètre de 8 mm et d’une longueur d’au moins
150 mm.
Retourner la tête de scie et la table (fig. F1 - F4)
• Tenez la table de la scie (19) d’une main et enfoncez le levier de
dégagement de table (2) vers la droite (fig. F1).
• Poussez l’avant de la table vers le bas (fig. F2) et basculez-le
complètement jusqu’à ce que le bloc du moteur soit en position
supérieure et que la plaque (67) soit engagée dans le dispositif de
verrouillage de la table (68) (fig. F3).
• Poussez le levier de dégagement (69) vers l’arrière tout en maintenant
la tête vers le bas afin que l’unité de roulement à ressort (70) puisse
être retirée de son logement (fig. F4).
• Relevez l’unité de roulement.
• En maintenant fermement la tête, laissez le ressort agir pour relever la
tête dans sa position de repos.
Montage de la lame de scie (fig. G1 - G4)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou de retirer
tout accessoire, avant tout réglage ou changement
de configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT :
• Remplacez toujours les lames avec la machine en mode scie à
onglet.
• N’appuyez jamais sur le bouton de verrouillage de l’axe alors
que la lame est sous tension ou fonctionne en roue libre.
• Ne découpez pas de métaux ferreux (contenant du fer ou de
l’acier) ou des produits de maçonnerie ou en ciment avec cette
scie à onglets.
• Les dents d’une lame neuve sont très tranchantes et peuvent
être dangereuses.
• Appuyez sur le levier de déverrouillage de la tête (9) pour
relâcher le carter de protection (8) et levez celui-ci aussi haut
que possible (Fig. G1).
• Avec la protection inférieure maintenue en position relevée, appuyez sur
le bouton de verrouillage de l’axe (74) avec une main, puis au moyen
de la clé de lame fournie dans votre autre main, desserrez la vis de
verrouillage de lame filetée gauche (73) en la tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre.
AVERTISSEMENT : pour verrouiller l’axe, appuyer sur le
bouton comme illustré et faire tourner manuellement l’axe
jusqu’à ce que le verrouillage s’engage
Pour éviter tout risque de détachement ou d’imprécision, s’assurer que la
surface de montage n’est pas déformée ou inégale.
•
Continuer à exercer une pression sur le bouton de verrouillage pour
éviter que l’axe ne pivote (74, fig. G1).
Montage des roulettes (fig. D)
• Placez une roulette (14) sur les axes (60) de chaque côté de la machine.
• Placez une rondelle plate (61) et un écrou (62) sur l’extrémité à visser
des axes.
• Serrez fermement les écrous.
• Installez la lame (76) sur l’épaulement (77) conçu sur la bague
intermédiaire interne (78), en vous assurant que les dents sur les
bords inférieurs de la lame sont orientées vers l’arrière de la scie
(côté opposé à l’opérateur).
Assemblage pour mode de scie à onglets
Montage du protecteur de sous-table (fig. E)
Le protecteur de sous-table (63) est adapté au sommet du plan de travail
de l’établi de sciage.
• Placez les deux fixations sur la gauche du protecteur, dans les
encoches (64), à gauche de l’encoche de la lame (65). Faites tourner
les vis plastiques dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
• Placez le protecteur à plat sur la table et pressez la fixation dans
l’encoche (66) à droite de l’encoche de la lame. Faites tourner la vis
plastique dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
64
• Déposer la vis de verrouillage de lame (73) et le flasque (75).
• Replacer le flasque (75).
• Serrez la vis de verrouillage de lame (73), dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, tout en tenant le système de verrouillage d’axe
de votre autre main.
• Soulevez le carter de protection inférieur.
AVERTISSEMENT : notez que la lame de la scie doit être
remplacée uniquement selon la procédure décrite. N’utilisez
que les lames de scies spécifiées dans la Caractéristiques
techniques (le modèle DT4260 est conseillé).
Réglages pour mode de scie à onglets
Votre scie à onglet a été parfaitement réglée en usine. Au cas où un
réglage s’impose, suite au transport, à la manipulation ou à une raison
quelconque, suivre la procédure ci-dessous à la lettre. Une fois cette
opération réalisée, la précision est assurée.
Français
Contrôle et réglage de la lame sur le guide arrière (fig. H1 - H3)
• Desserrez le bouton d’onglet (79) et enfoncez le verrou d’onglet (80)
pour libérer la table rotative (5) (fig. H1).
• Faites pivoter la table rotative jusqu’à ce que le verrou se trouve en
position d’onglet 0°. Ne serrez pas le bouton.
• Rabattez la tête jusqu’à ce que la lame entre dans le trait de scie (81).
• Placez une équerre (82) contre le côté gauche (7) du guide et de la
lame (76) (fig. H2).
AVERTISSEMENT : ne pas toucher les pointes des dents de
la lame avec l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrez les vis (83) (fig. H3) et déplacez l’ensemble graduation/table
rotative vers la gauche ou la droite jusqu’à ce que la lame se trouve à
90° selon l’équerre (fig. H2).
• Resserrez les vis (83) (fig. H3). Ne tenez pas compte de l’affichage de
l’index d’onglet.
Réglage de l’index d’onglet (fig. H1 & H4)
• Desserrez le bouton d’onglet (79) et enfoncez le verrou d’onglet (80)
pour libérer la table rotative (5) (fig. H1).
• Avec le bouton d’onglet desserré, veillez à ce que le verrou d’onglet
s’engage en position en faisant pivoter le bras d’onglet au-delà de zéro.
• Observez l’index (84) et la graduation d’onglet (85) (fig. H4). Si l’index
n’affiche pas exactement zéro, desserrez la vis (86), déplacez l’index
pour afficher 0° et resserrez la vis.
Contrôle et réglage de la lame sur la table (fig. I1 - I3)
• Desserrez la molette de verrouillage de l’inclinaison (17) (fig. I1).
• Appuyez sur la tête de scie vers la droite pour s’assurer qu’il soit bien
vertical et bloquez le bouton de serrage du biseau.
• Rabattez la tête jusqu’à ce que la lame entre dans le trait de scie (81).
• Placez une équerre (82) sur la table et contre la lame (76) (fig. I2).
AVERTISSEMENT : ne pas toucher les pointes des dents de
la lame avec l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrez la molette de verrouillage de l’inclinaison (17) (fig. I1) et faites
tourner la vis de butée de réglage de la position verticale (87) (fig. I3)
vers l’intérieur ou vers l’extérieur jusqu’à ce que la lame repose sur la
table à 90° comme indiqué par l’équerre (fig. I2).
• Si l’index d’inclinaison (88) ne pointe pas sur le zéro de la graduation
(89), desserrez la vis (90) de fixation de l’index et déplacez l’index au
besoin (fig. I3).
Réglage du guide (fig. J)
La partie supérieure du guide arrière gauche peut être ajustée vers la
gauche pour permettre le passage de la lame en position inclinée à 48°.
Pour régler le guide (7) :
• Desserrez le bouton de blocage (91) du guide et faites glisser la partie
supérieure du guide latéral vers la gauche.
• Faire un essai avec la scie hors service et vérifier le jeu. Ajuster le guide
arrière aussi près que possible de la lame pour obtenir un support
maximal de pièce sans jamais entrer en contact avec la lame.
• Serrez le bouton fermement.
AVERTISSEMENT : la rainure du guide (92) peut être bouchée
avec de la sciure. Utilisez un bâtonnet ou de l’air comprimé à
basse pression pour nettoyer cette rainure.
Contrôle et ajustement de l’angle d’inclinaison (fig. I1, J, & K)
• Desserrez le bouton de serrage du guide (91) et faites coulisser la
partie supérieure du guide gauche au maximum vers la gauche (fig. J).
• Desserrez la poignée de serrage d’inclinaison (17) (fig. I1) et déplacez
le bras de la scie à gauche jusqu’à ce que la butée de position d’angle
(94) repose contre la butée de réglage de position d’inclinaison (95)
(fig. K). L’outil est dans la position de biseau à 45°.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Faites tourner la vis de butée de position inclinée (95) vers l’intérieur
ou vers l’extérieur selon le cas jusqu’à ce que l’index (88) indique 45°
tandis que la butée d’inclinaison repose contre la butée de position
inclinée réglable.
Disposition en mode d’établi de sciage
Conversion de mode de scie à onglets en mode d’établi de sciage
(fig. A1, A3, L1 - L5)
• Placez la lame en position de coupe transversale à 0° avec la fixation
de table rotative (3) serrée (fig. A1).
• Retirez le refendeur (20) de sa position de rangement à l’intérieur
de la base (fig. A3).
• Enfoncez le levier de déverrouillage du carter de protection (9) pour
relâcher le carter de protection (8) puis levez-le aussi haut que possible
(fig. A1).
• Desserrez la vis du capuchon (96) suffisamment pour laisser le
refendeur coulisser sur les tampons de montage (97) sur le bras.
• Faites coulisser la refendeur (20) sur les tampons de montage (97)
(fig. L1). Serrez la vis du capuchon (96).
• Dévisser le bouton (91) et extraire le guide coulissant (7) comme illustré
sur la figure L2.
• Abaissez la tête de scie.
• Poussez le levier de déverrouillage (69) vers l’arrière (fig. L3).
• Poussez l’unité de roulement (70) vers le bas afin que les encoches
(101) soient engagées dans les logements (102) (fig. L3).
AVERTISSEMENT : la lame ne doit pas toucher le carter
inférieur de protection de la lame.
• Poussez le levier de dégagement de la table (2) vers la droite, soulevez
le bord avant (4) (fig. L4) de la table et faites-la basculer de 180° pour
que la plaque du système de verrouillage de la table (68) engage
automatiquement le verrou du système de verrouillage de la table afin
de la bloquer en mode d’établi de sciage (fig. L5).
• Enlevez le protecteur de sous-table.
Fixation du carter supérieur de protection de la lame (fig. N)
Le carter supérieur de protection de la lame (21) est conçu pour une
fixation rapide et facile au refendeur (20) une fois la machine en mode
d’établi de sciage.
• Tout en maintenant le carter de protection vertical, alignez l’encoche
située à l’arrière du carter avec le refendeur.
• Abaissez le carter de protection sur le refendeur (20) en vous assurant
que l’axe du boulon s’engage dans l’encoche.
• Faites pivoter le carter de protection en position horizontale.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais la scie en mode d’établi
de sciage sans avoir correctement monté le carter supérieur de
protection.
Montage et réglage du guide parallèle (fig. O1 - O5)
Le guide parallèle (22) peut être monté d’un côté ou de l’autre de la lame.
• Faites glisser la patte de fixation (107) à partir de la gauche ou de la
droite (fig. O1). La plaque de serrage s’engage derrière le bord avant
de la table.
• Faites glisser le guide contre la lame.
• Poussez le levier (108) vers le bas pour bloquer le guide.
• Vérifiez si le guide est parallèle à la lame.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrez les boutons de blocage (109) et faites glisser le guide en
arrière afin d’accéder aux boulons de réglage (110) au sommet du
guide (fig. O2).
• À l’aide d’une clé, desserrez les boulons de réglage fixant la patte de
fixation du guide au support du guide.
65
Français
• Ajustez le guide de manière à ce qu’il soit parallèle à la lame en
vérifiant l’écart entre la lame et le guide à l’avant et à l’arrière de la
lame.
• Après avoir procédé à l’ajustement, resserrez les boulons de réglage et
vérifiez encore une fois si le guide est parallèle à la lame.
• Vérifiez si l’index (111) indique le zéro de la graduation (fig. O3).
Si l’index n’affiche pas exactement zéro, desserrez la vis (112),
déplacez l’index pour afficher 0° et resserrez la vis.
• Placez le refendeur (20) en position de rangement à l’intérieur de la
base (fig. A3).
• Réinsérer le guide coulissant (7) en position (fig. L2).
FONCTIONNEMENT
Instructions d’utilisation
AVERTISSEMENT ! Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
Le réglage par défaut du guide est du côté droit de la lame. Pour préparer
le guide à l’utilisation du côté gauche de la lame, procédez comme suit
(fig. O4):
• Desserrez les boutons de blocage (109).
• Faites glisser le profilé du guide (113) hors du support de serrage.
• Faites tourner le support de serrage (114) et fixez à nouveau les
boutons de blocai3é
• Faites glisser le guide sur le support de serrage.
• Serrez les boutons.
Le guide est réversible : la pièce à travailler peut être guidée le long de la
face de 75 mm ou bien le long de la face de 11 mm, permettant l’utilisation
d’un poussoir à entaille lors de la refente de pièces peu épaisses (fig. O5).
• Pour obtenir la hauteur de 11 mm, desserrez le bouton de blocage du
guide (109) et faites glisser le guide (113) hors du support de serrage
(114).
• Faites pivoter le guide et engagez à nouveau le support de serrage
dans l’encoche comme l’indique la figure O5.
• Pour utiliser la hauteur de 75 mm, faites glisser le guide dans le
support de serrage avec la face haute en position verticale (fig. O4).
AVERTISSEMENT : utilisez le profilé de 11 mm pour la coupe
en long de pièces peu épaisses afin de permettre un accès au
pousseur entre la lame et le guide. L’extrémité arrière du guide
doit être de niveau avec l’avant du refendeur.
Montage et ajustement du guide à onglets (fig. P1 - P4)
Le guide à onglets (D271052) est disponible en option. Le guide à onglets
(41) peut être utilisé pour les coupes en onglets lorsque la machine est en
mode d’établi de sciage (fig. P1).
• Desserrez le bouton de verrouillage (115) et écartez le guide de chaîne
(116) (fig. P2). Vissez le bouton de verrouillage.
• Faites glisser le guide du côté gauche de la table (fig. P3).
• Desserrez le bouton de blocage (117).
• Placez une équerre (82) contre le guide (41) et la lame (76).
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Serrez l’écrou (118) de quelques tours et faites pivoter la vis de butée
de réglage d’angle droit (119) (fig. P4) vers l’intérieur ou l’extérieur
jusqu’à ce que le guide forme un angle de 90°mesuré avec l’équerre
(fig. P3).
• Serrez le bouton (117).
• Vérifiez si l’index (120) indique le zéro de la graduation (121).
Ajustez-le si cela s’avère nécessaire.
Conversion de mode d’établi de sciage en mode de scie à onglets
(fig. A3, E, L1 & L2)
• Retirez le guide parallèle (22) ou le guide en onglets, le cas échéant
(fig. A3).
• Retirez le carter de protection supérieur de la lame (21).
• Replacez le protecteur de sous-table (63) (fig. E).
• Procédez selon les indications de la section « Retournement de la tête
de coupe et de la table ».
• Desserrez la vis du capuchon du refendeur (96) et retirez le
refendeur (20) en tenant le carter de protection de lame (8) (fig. L1).
REMARQUE : Serrez la vis du capuchon après avoir retiré le refendeur
pour éviter toute interférence avec le carter de protection de lame.
• Abaissez le carter de protection de la lame.
66
AVERTISSEMENT : Pour réduire tout risque de
dommages corporels, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou changement de
configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Un démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT :
•B
ien fixer la pièce à scier.
•A
ppliquer une force modérée sur l’outil. Une pression
excessive n’accélère pas le sciage mais altère la
performance de l’outil et risque de réduire sa durée de vie.
•E
viter de solliciter l’outil au-delà de son régime normal
d’utilisation.
Assurez-vous que la machine est placée de manière à favoriser une position
ergonomique en termes de hauteur de table et de stabilité. L'emplacement
de la machine doit être choisi afin que l'opérateur possède une bonne
vue d'ensemble et suffisamment d'espace libre autour de la machine pour
permettre la manipulation de la pièce sans restrictions.
Pour réduire les effets de vibration, assurez-vous que la température
ambiante n'est pas trop froide, que la machine et l'accessoire sont bien
entretenus et que la taille de la pièce est adaptée à cette machine.
Avant la mise en marche:
• Monter la lame de scie appropriée. Ne pas utiliser des lames trop
émoussées. La vitesse maximale de rotation de l’outil ne doit pas
excéder celle de la lame de scie.
• Ne pas essayer de couper des pièces trop petites.
• Veiller à ce que la lame coupe librement. Ne pas forcer.
• Veiller à ce que le moteur atteigne sa vitesse maximale avant de
commencer à couper.
• S’assurer que tous les boutons de verrouillage et manettes de serrage
soient bien serrés.
Mise en marche et arrêt (fig. A1, Q1 - Q3)
La machine comporte deux systèmes de commutation indépendants.
En mode de coupe en onglets, la gâchette (11) est utilisée (fig. Q1).
En mode d’établi de sciage, l’interrupteur marche/arrêt (1) est utilisé
(fig. Q2). Le boîtier interrupteur comporte un limiteur de surcharge
du moteur équipé d’un dispositif manuel de réarmement En cas
d’interruption de l’alimentation électrique, procéder comme suit :
- vérifier que la machine est bien hors tension ;
- appuyer sur le bouton de réarmement (142).
Mode de coupe en onglets (fig. Q1)
Un trou (122) est prévu dans la gâchette pour l’insertion d’un cadenas afin
de verrouiller l’interrupteur.
• Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur la gâchette (11).
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Mode d’établi de sciage (fig. Q2 & Q3)
L’interrupteur marche/arrêt présente de multiples avantages :
- fonction de coupe-circuit : pour le cas où le courant devrait être
coupé pour une quelconque raison, l’interrupteur doit être réactivé
intentionnellement.
- sécurité supplémentaire : la plaque articulée (123) peut être verrouillée
en passant un cadenas par les trous (124 & 125). La plaque sert
également d’arrêt d’urgence facilement repérable car une pression
exercée sur l’avant de la plaque abaisse le bouton d’arrêt.
Français
• Pour mettre la machine en marche, appuyez de nouveau sur le bouton
de marche vert (126).
• Pour éteindre la machine, appuyez sur le bouton d’arrêt rouge (127).
Blocage des interrupteurs
• Pour éviter que la machine soit utilisée sans autorisation, il est possible
de bloquer les deux interrupteurs avec un cadenas.
Coupes de base
AVERTISSEMENT : à certains angles extrêmes, il peut être
nécessaire d’enlever le guide de gauche.
Pour retirer le guide de gauche (7), dévisser le bouton de réglage de guide
(91) de plusieurs tours et faites glisser le guide dessus (fig. R3).
Remettez toujours le guide en position pour les coupes à droite.
Sciage en mode scie à onglets
Il est dangereux de faire fonctionner la machine sans protecteur. Tous les
protecteurs doivent être en place.
• Assurez-vous que le protecteur de sous-table ne se bouche pas avec
de la sciure.
• Bloquez toujours la pièce à ouvrer en coupant des métaux non ferreux.
Opérations générales
- En mode de scie à onglets, la tête de coupe est automatiquement
verrouillée en position supérieure de « stationnement ».
- Pour libérer la tête de coupe, il suffit de presser le levier de déblocage
du protecteur. En abaissant la tête de coupe, le carter inférieur de
protection mobile se rétracte.
- N’essayez jamais d’empêcher le carter inférieur de protection de
revenir en position de stationnement une fois la coupe terminée.
- La longueur minimale de la pièce découpée est de 10 mm.
- Lors de la coupe de pièces courtes (min. 190 mm à gauche ou à
droite de la lame), l’utilisation de l’étau optionnel est recommandée.
- Lors de la coupe de sections d’UPVC, une pièce auxiliaire de soutien
en bois possédant un profil complémentaire doit être placée sous le
matériau à découper afin de le soutenir convenablement.
Fixation de la pièce (fig. A5, M)
AVERTISSEMENT : une pièce qui est encastrée, équilibrée
et fixée avant une coupe peut être déséquilibrée après avoir
été coupée. Une charge déséquilibrée peut incliner la scie
ou tout ce sur quoi la scie est fixée, comme une table ou un
établi. Lorsque vous effectuez une coupe qui peut devenir
déséquilibrée, bien soutenir la pièce et s’assurer que la scie
est bien boulonnée à une surface stable. Il y a des risques de
blessures corporelles.
AVERTISSEMENT : le pied de la bride doit être encastré
au-dessus de la base de la scie chaque fois que la bride est
utilisée. Toujours serrer la pièce à la base de la scie et non à
une autre partie de la zone de travail. S’assurer que le pied de
la bride n’est pas serré au bord de la base de la scie.
ATTENTION : utilisez toujours un dispositif de serrage de bois
pour conserver la maîtrise de la pièce et réduire le risque de
dommages à votre pièce et de blessure corporelle, si vos mains
doivent être à 160 mm de la lame pendant la coupe
Utilisez la pince matériel (39) fourni avec la scie. D’autres accessoires
tels que pinces à ressort, serres à barre ou serre-joint en C peuvent être
adaptées à certaines tailles et formes de matériaux. Les guides de gauche
et de droite coulissent d’un côté à l’autre pour faciliter l’opération de
pinçage.
INSTALLER DE LA BRIDE
1.L'insérer dans le trou situé derrière le guide. La bride doit être face
à l'arrière de la scie à onglets. S'assurer que la rainure sur la tige de
serrage est bien insérée dans la base de la scie à onglets. Si la rainure
est visible, cela signifie que la bride est mal fixée.
2.Tourner la bride de 180 degrés vers l’avant de la scie à onglets.
3.Desserrer la poignée pour monter ou descendre la bride, puis utiliser le
bouton de réglage fin pour serrer fermement la pièce.
REMARQUE : placer la bride du côté droit de la base pour le biseautage.
TOUJOURS EFFECTUER DES ESSAIS À BLANC (SANS ALIMENTATION)
AVANT DE RÉALISER VOS COUPES AFIN DE VÉRIFIER LA TRAJECTOIRE
DE LA LAME. S'ASSURER QUE LA BRIDE N'OBSTRUE PAS LE
MOUVEMENT DE LA SCIE OU DES GUIDES.
Coupe droite verticale (fig. R1)
• Desserrez le bouton d’onglet (79) et tirez le verrou d’onglet (80).
• Engagez le verrou d’onglet en position 0° et serrez le bouton d’onglet.
• Disposez le morceau de bois à couper contre le guide (7).
• Maintenez la poignée de fonctionnement (10) et enfoncez le levier de
déblocage du protecteur (9).
• Appuyez sur la gâchette (11) pour faire démarrer le moteur.
• Baissez la tête de la scie pour permettre à la lame de couper le bois et
de pénétrer dans le trait de scie (81).
• Une fois le travail terminé, relâchez l’interrupteur et attendez que la
lame de scie s’arrête totalement avant que la tête ne revienne en
position de repos supérieure.
Coupe transversale verticale d’onglet (fig. R2)
• Desserrez le bouton d’onglet (79) et tirez le verrou d’onglet (80).
Faites pivoter la table rotative vers la gauche ou la droite pour obtenir
l’angle requis.
• Le verrou d’onglet doit automatiquement se positionner sur 15°, 22,5°,
35,3° et 45° à droite comme à gauche. Si un angle intermédiaire est
requis, tenez la tête fermement en place et verrouillez-la en serrant le
bouton d’onglet.
• Assurez-vous toujours que le bouton d’onglet est bien bloqué avant de
procéder à la coupe.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
AVERTISSEMENT : pour couper à l’onglet l’extrémité d’un
morceau de bois avec une découpe réduite, disposez le bois
de façon à effectuer la découpe sur le côté de la lame créant le
plus grand angle avec le guide :
onglet gauche, onglet droit, chute à droite.
chute à gauche.
Coupe transversale inclinée (fig. A2, R3)
L’angle d’inclinaison peut être réglé de 48° gauche à 2° droite, et coupé
avec la table rotative réglée entre zéro et une position maximale d’onglet à
45° droite ou gauche.
• Desserrez le bouton de serrage du guide (91) et faites coulisser la
partie supérieure du guide gauche au maximum vers la gauche.
• Desserrez le bouton de blocage d’inclinaison (17) et réglez l’inclinaison
comme requis.
• Vissez à fond le bouton de blocage d’inclinaison.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Coupes composées (fig. S1 - S4)
Une coupe d’onglets composés est la combinaison d’un onglet (fig.S1)
et d’une inclinaison (fig. S2) en même temps. Ce type de coupe est utilisé
pour réaliser des cadres ou des boîtes à face inclinée comme illustré sur
la figure S3.
AVERTISSEMENT ! Au cas où l’angle varie à chaque coupe,
veillez à ce que le bouton de blocage d’inclinaison et celui
de verrouillage d’onglet soient fermement serrés. Après un
changement d’inclinaison ou d’onglet, serrez toujours lesdits
boutons.
• Le tableau ci-après doit vous aider à sélectionner l’inclinaison
adéquate et les réglages d’onglet pour les coupes d’onglets
composés. Pour employer le tableau efficacement, sélectionner
l’angle «A» requis (fig. S4) pour l’assemblage concerné, et mettre cet
angle sur la courbe correspondante. A partir de ce point, descendre
à la verticale pour trouver l’angle d’inclinaison correct et on trouve
transversalement l’angle d’onglet correct.
67
Français
BOITE
CARREE
BOITE
HEXAGONALE
BOITE
ENNÉAGONALE
ANGLE ENTRE DEUX ARETES (ANGLE «A»)
REGLER CET ANGLE (ONGLET) SUR LA SCIE
• Régler la scie sur les angles déterminés et effectuer quelques essais
pratiques.
• L’exercice pratique se poursuit par l’assemblage des pièces coupées.
Exemple: Pour construire une boîte à quatre côtés avec 25° d’angle
extérieur (angle «A») (fig. S4), utiliser la courbe supérieure droite.
Chercher 25° sur l’échelle. Suivre la ligne d’intersection horizontale pour
trouver le réglage d’onglet sur la scie (23°). Suivre la ligne d’intersection
verticale vers le haut ou vers le bas pour trouver l’angle d’inclinaison de la
scie (40°). Toujours effectuer des essais de coupe sur des chutes de bois
afin de contrôler les réglages de scie.
• Faites des essais avec du matériel de récupération avant de réaliser les
coupes définitives.
• Toutes les coupes sont faites avec une inclinaison à gauche lorsque
l’arrière du moulurage repose contre la base.
Coin intérieur
- Côté gauche
• Haut du moulurage contre le guide.
• Onglet à droite.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
- Côté droit
• Bas du moulurage contre le guide.
• Onglet à gauche.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
Coin extérieur
- Côté gauche
• Bas du moulurage contre le guide.
• Onglet à gauche.
• Conservez le côté droit de la coupe.
- Côté droit
• Haut du moulurage contre le guide.
• Onglet à droite.
• Conservez le côté droit de la coupe.
Sciage en mode banc de scie
• Utilisez systématiquement le couteau diviseur.
• Assurez-vous systématiquement que le couteau diviseur et le carter de
lame sont correctement alignés.
REGLER CET ANGLE (INCLINAISON) SUR LA SCIE
Coupes de moulurages
La coupe de moulurage est exécutée à une inclinaison de 45°.
• Faites toujours un essai avec scie à l’arrêt avant de procéder à une
coupe quelconque.
• Toutes les coupes sont faites pendant que l’arrière de la base repose à
plat sur la scie.
Coin intérieur
- Côté gauche
• Positionnez la pièce moulurée, la face supérieure en appui contre
le guide arrière.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
- Côté droit
• Positionnez la pièce moulurée, la face inférieure en appui contre
le guide arrière.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
Coin extérieur
- Côté gauche
• Positionnez la pièce moulurée, la face inférieure en appui contre
le guide arrière.
• Conservez le côté droit de la coupe.
- Côté droit
• Positionnez la pièce moulurée, la face supérieure en appui contre
le guide arrière.
• Conservez le côté droit de la coupe.
Couper des moulurages en couronne
La coupe de moulurages en couronne est exécutée avec une coupe
d’onglets composé. Pour travailler le plus précisément possible, votre
scie doit être pré-réglée en positions 35,3° pour les onglets et 30° pour
l’inclinaison. Ces paramètres sont prévus pour des moulurages en couronne
standards avec des angles à 45° en haut et des angles de 45° en bas.
68
• Assurez-vous que la scie à onglet est réglée et verrouillée sur un onglet
de 0°.
AVERTISSEMENT : ce mode ne permet pas de couper le
métal.
Sciage en longueur (fig. T1 & T3)
• Réglez l’angle de chanfrein sur 0°.
• Réglez la hauteur de la lame de scie.
• Réglez le guide parallèle à la distance désirée.
• Maintenez la pièce à plat sur la table et contre le guide. Placez-la à
environ 25 mm de la lame de scie.
• Tenez vos mains à l’écart de la lame de scie.
• Mettez la machine en marche et attendez que la lame atteigne sa
vitesse maximale.
• Poussez lentement la pièce à travailler sous le carter supérieur de
lame, tout en la poussant avec fermeté contre le guide. Laissez la lame
faire son travail sans la forcer. La vitesse de la lame doit être constante.
• Utilisez toujours le poussoir à entaille (23) quand vos mains
s’approchent de la lame.
• Quand la coupe est terminée, arrêtez la machine, laissez la lame
s’arrêter et enlevez la pièce.
AVERTISSEMENT : ne poussez et ne retenez jamais le côté
libre ni le côté découpe de la pièce.
AVERTISSEMENT : utilisez toujours un poussoir pour
découper de petites pièces.
Coupes inclinées (fig. T2)
• Ajustez l’angle de biseautage souhaité.
• Procédez comme pour la coupe en longueur.
Coupe transversale (fig. U1)
• Réglez l’angle de chanfrein sur 0°.
• Réglez la hauteur de la lame de scie.
Français
• Placez le guide à onglet sur 0º.
• Procédez comme pour une coupe en longueur mais en utilisant le
guide à onglet pour pousser la pièce à ouvrer sur la lame.
Coupe transversale chanfreinée
• Ajustez l’angle de biseautage souhaité.
• Procédez comme pour une coupe transversale.
Coupes d’onglet (fig. U2)
• Réglez le guide à onglets selon l’angle voulu.
• Procédez comme pour une coupe transversale.
Accessoires disponibles en option
AVERTISSEMENT : débranchez toujours la machine avant
d’installer des accessoires.
Dispositif d’aspiration des poussières (fig. V1 & V2)
AVERTISSEMENT : cette machine est pourvue de deux oints d’aspiration des poussières utilisables dans chaque mode.
AVERTISSEMENT : chaque fois que possible, connectez un
aspirateur à poussière conçu conformément aux normes en
vigueur en matière d’émissions de poussières.
AVERTISSEMENT : lorsque vous sciez du bois, connectez un
aspirateur à poussière conçu conformément aux normes en
vigueur en matière d’émissions de poussières.
à la machine et de la position de serrage sur la table. La rallonge latérale
doit être utilisée en association avec des rails de guidage (32) (option). La
table réglable est équipée d’une échelle graduée sur son bord avant ; elle
est montée sur une base solide, serrée sur les tiges de guidage.
• Fixez la rallonge à droite de la machine pour assurer la continuité de
l’échelle de distance des deux tables.
Table coulissante (fig. A9)
Cette table coulissante unique (43) est destinée à des panneaux placés à
gauche de la lame et dont les dimensions atteignent 1200 x 900 mm.
Les tiges de guidage sont montées sur une solide pièce extrudée pouvant
être rapidement enlevée de la machine et néanmoins entièrement réglable
dans tous les plans. La butée comprend un mètre-ruban sur toute sa
longueur pour faciliter le positionnement d’un arrêt réglable et d’un
support ajustable pour des pièces étroites.
Transport (fig. W)
AVERTISSEMENT : Transportez toujours la machine en mode
d’établi de sciage avec le carter supérieur de protection de la
lame fixé.
Les roulettes facilitent le transport de la machine.
• Placez la machine sur le côté droit de la base.
• Repliez les pattes arrière dans la base
• Dépliez les pattes avant hors de la base
• Retournez la machine.
Raccordez un dispositif d'aspiration des poussières conçu selon les
réglementations en vigueur. La vitesse de l'air des systèmes raccordés à
l'externe doit être de 20 m/s +/- 2 m/s. La vitesse doit être mesurée dans
le tuyau de raccord au point de raccord avec l'outil raccordé, mais pas en
marche.
Raccordement en position de scie à onglets (fig. V1)
• Reliez une extrémité du premier tuyau à l’adaptateur de la buse
d’aspiration (13).
• Insérez l’autre extrémité du tuyau dans l’orifice d’entrée du milieu
du collecteur (128).
• Connectez l’extrémité de l’autre tuyau au carter de protection de la
sous-table (63).
• Insérez l’autre extrémité du tuyau dans l’orifice d’entrée externe du
collecteur.
Raccordement en position de scie d’établi (fig. V2)
• La procédure est similaire à celle pour la scie à onglets. Il suffit
uniquement de raccorder le tuyau du carter de protection de
la sous-table au carter de protection de la lame (21).
• Soulevez la machine par les pattes avant jusqu’à ce que les roues
soient en contact avec le sol.
AVERTISSEMENT : Faites-vous aider pour transporter la
machine. Elle est trop lourde pour être manutentionnée par une
personne seule.
ENTRETIEN
Votre outil DeWALT a été conçu pour durer longtemps avec un minimum
d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure d’un
entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et débrancher l’appareil du
secteur avant d’installer ou de retirer tout accessoire,
avant tout réglage ou changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la gâchette est bien en
position d’ARRÊT. Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Support supplémentaire/arrêt en longueur pour scie à onglets
(fig. A5)
Le support supplémentaire et l’arrêt en longueur peuvent être montés à
gauche ou à droite, ou encore des deux côtés.
• Fixez les pièces 31 - 38 sur les deux rails de guidage (32 & 33).
• Utilisez le support inclinable (34) pour la coupe transversale de
planches de 210 mm de large (15 mm d’épaisseur).
Graissage
Les roulements du moteur sont pré-lubrifiés et étanches à l’eau.
• Périodiquement, huilez légèrement la surface du roulement de la table
rotative, à l’endroit où elle coulisse sur le rebord de la table fixe.
• Lubrifiez régulièrement la profondeur de la rainure de coupe.
• Nettoyez régulièrement à l’aide d’une brosse sèche les pièces sujettes
à l’accumulation de sciure et de copeaux.
Table de support à rouleaux (fig. A6)
La table de support à rouleaux (40) permet de soutenir des pièces à
ouvrer longues. En mode de scie à onglets, la table de support à rouleaux
peut être montée à gauche ou à droite voire des deux côtés. En mode
d’établi de sciage, elle peut également être montée à l’avant ou à l’arrière
du plan de travail de la scie.
Réglages de came (fig. X1 - X3)
Pour éliminer le jeu entre les deux tables, procédez comme suit :
• Faites pivoter la machine en mode d’établi de sciage.
• Retirez les vis (138) tout en maintenant la plaque de retenue (139).
• Desserrez la vis (140) de la came de réglage (141).
• Faites pivoter la came de réglage à l’aide d’une paire de pinces à bec
effilé.
• Maintenez la came de réglage avec les pinces et serrez la vis.
• Remettez la plaque de retenue et serrez les vis.
• Faites pivoter la machine en mode de scie à onglets. Vérifiez la force
Rallonge latérale (fig. A8)
La rallonge latérale (42) augmente de 600 mm, ou plus, la distance entre
la butée en longueur et la lame, en fonction de la longueur de la tige fixée
69
Français
nécessaire pour guider la scie. Répétez la procédure précédente si la
force requise est trop importante.
Nettoyage
Avant l'utilisation, vérifiez soigneusement le carter de lame supérieur, le
carter de lame inférieur amovible, ainsi que la buse de dépoussiérage pour
déterminer s'ils fonctionnent correctement. Assurez-vous que les copeaux,
la poussière ou les particules de la pièce ne puissent pas provoquer le
blocage de l'une des fonctions.
Si des fragments de pièce se coincent entre la lame de scie et les carters,
débranchez la machine de l'alimentation et suivez les instructions fournies
à la section Montage de la lame de scie. Retirez les parties coincées et
remontez la lame de scie.
AVERTISSEMENT : retirez la saleté et la poussière du
logement principal en soufflant de l’air sec dès que vous
remarquez une accumulation de saleté à l’intérieur et autour
des orifices d’aération. Portez des lunettes de sécurité
homologuées et un masque anti-poussière homologué lorsque
vous effectuez cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais de solvants ou d’autres
produits chimiques corrosifs pour nettoyer les pièces non
métalliques de l’outil. Ceux-ci risqueraient d’affaiblir les
matériaux utilisés dans ces pièces. Utilisez un chiffon imbibé
uniquement d’eau et de détergent doux. Ne laissez jamais un
liquide pénétrer dans l’outil et n’immergez jamais les pièces de
l’outil dans un liquide.
AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures,
nettoyez régulièrement le plateau.
AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures,
nettoyez régulièrement le système de collecte de la poussière.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : l’utilisation d’accessoires autres que
ceux fournis par DeWALT peut se révéler dangereuse car ils
n’ont pas été testés sur ce produit. Afin de réduire le risque
de blessures corporelles, utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DeWALT avec ce produit.
LAMES DE SCIE
UTILISEZ TOUJOURS des LAMES DE SCIE de 305 mm à réduction de
bruit avec des TROUS D’ARBRE de 30 mm. L’INDICE DE VITESSE DOIT
ÊTRE AU MOINS 4000 TR/MIN N’utilisez jamais de lame de diamètre
inférieur ou supérieur. Le pare-main ne serait pas adéquat. N’utilisez que
des lames de coupe transversale. Ne pas utiliser des lames conçues
pour l’extraction rapide, des lames de combinaison ou des lames avec
des angles de coupe de plus de 10°.
DESCRIPTION DES LAMES
Application
Diamètre (mm)
Dents
Lames de scie de construction (pour des coupes génériques)
Usage général
305
36
Lames de scie à bois (fournir des coupes lisses et nettes)
Coupes transversales fines
305
60
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir de plus amples
informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce symbole ne
doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières qui peuvent être
récupérées et recyclées afin de réduire la demande en matières premières.
Veuillez recycler les produits électriques et les batteries conformément aux
dispositions locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
70
Italiano
SEGA RIBALTABILE COMBINATA D27107, D27107XPS
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DeWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DeWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
D27107 D27107XPS
Tensione
V
230
230
Tipo
7
5
(D27107 con
torcia LED)
Potenza assorbita
W
2 000
2 000
Potenza resa
W
1 080
1 080
Velocità max. lama
min-1
4 000
4 000
Diametro lama
mm
305
305
Alesatura lama
mm
30
30
Spessore lama mm
2,1 - 2,2
2,1 - 2,2
Spessore del coltello fenditore
mm
2,5
2,5
Tempo di frenatura automatica della lama
s
< 10
< 10
Peso
kg
42
42
Capacità di taglio
Impiego come troncatrice
Taglio obliquo (posizioni max.)
a sinistra
a destra
Taglio inclinato (posizioni max.)
a sinistra
a destra
Capacità max. di taglio
traverso-vena a 90°/90°
mm
Capacità max. di taglio obliquo a 45° mm
Profondità max. di taglio a 90°
mm
Profondità max. di taglio
obliquo a 45°
mm
Profondità max. di taglio
obliquo a 45°, inclinato a 45°
mm
Impiego come sega da banco
Capacità max. di rifilatura
destra/sinistra
Profondità di taglio a 90°
Profondità di taglio a 45°
48°
48°
48°
2°
48°
48°
48°
2°
205 x 63
160
90
205 x 63
160
90
60
60
60
60
mm 120/320120/320
mm
81
81
mm
56
56
LWA (livello potenza sonora)
dB(A)
106,0
106,0
K(incertezza per il livello
sonoro dato)
dB(A)
3,0
3,0
m/s2
2,1
2,1
m/s2
1,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato
misurato in base al test standard indicato nella normativa EN61029 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato
per una valutazione preliminare dell’esposizione.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve anche
considerare i momenti in cui l’apparato è spento o quando
è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di utilizzo
complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza per
proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata dell’apparato e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
NOTA: questo dispositivo è progettato per il collegamento ad un sistema di
corrente elettrica con impedenza massima del sistema consentita Zmax di
0,28 Ω al punto dell'interfaccia (scatola di alimentazione) dell'alimentazione
dell'utente.
L'utente deve assicurarsi che questo dispositivo sia collegato solamente
ad un sistema di corrente che soddisfi il requisito di cui sopra. Se
necessario, l'utente può rivolgersi all'azienda di energia elettrica pubblica per
l'impedenza del sistema al punto di interfaccia.
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta rappresentato da
ogni parola di segnalazione. Si invita a leggere attentamente il manuale,
prestando attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che,
se non evitata, provoca lesioni gravi o addirittura mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa
che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni di gravità
lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN61029:
LPA(livello pressione sonora
dB(A)
95,0
95,0
delle emissioni)
Valore di emissione delle
vibrazioni ah =
Incertezza K =
aumentare sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni riportato
è relativo alle applicazioni principali dell’apparato. Tuttavia, se
l’apparato viene utilizzato per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata manutenzione, il valore delle
emissioni di vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe
DIRETTIVA MACCHINE
SEGA RIBALTABILE COMBINATA
D27107/D27107XPS
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici sono conformi
alle normative:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/UE e 2011/65/
UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo seguente o
vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e
rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
19.06.2017
71
Italiano
Norme generali di sicurezza
AVVERTENZA! Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottare
sempre le elementari norme di sicurezza atte a ridurre
i rischi di incendio, scosse elettriche e ferimenti,
incluso quanto segue.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente le istruzioni di cui al
presente manuale e conservare queste istruzioni.
CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PER SUCCESSIVE
CONSULTAZIONI
Regole generali per la sicurezza
1.Tenere pulita l’area di lavoro.
14. Mantenere gli utensili con cura.
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e
più sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Ispezionare periodicamente gli strumenti
e, in caso di danni, richiederne la riparazione da parte di un centro
di assistenza autorizzato. Mantenere le impugnature e gli interruttori
asciutti, puliti e senza tracce di olio e grassi.
15. Scollegare gli utensili.
Quando non è in uso, prima di effettuare la manutenzione e prima di
cambiare pezzi quali lame, punte e parti taglienti, scollegare l’utensile
dalla presa di alimentazione.
16.Rimuovere chiavi ed altri utensili.
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa di
incidenti.
Prendere l’abitudine di controllare che le chiavi di regolazione e le
brugole siano state rimosse dallo strumento prima di mettere in
funzione.
2.Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro.
17. Evitare accensioni accidentali.
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare l’utensile in ambienti
in ambienti carichi di umidità. Tenere ben illuminata l’area di lavoro
(250–300 lux). Non usare l’utensile quando vi sia il rischio di provocare
un incendio o una esplosione, per es. in luoghi con atmosfera gassosa
e infiammabile.
Quando si trasporta lo strumento, non appoggiare il dito
sull’interruttore. Accertarsi che lo strumento si trovi in posizione di
spegnimento (“off”) prima di collegarlo all’alimentazione.
3.Proteggersi da scariche elettriche.
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per esempio
tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi (per
es. alto livello di umidità, polvere metallica, ecc.), si può aumentare la
sicurezza elettrica collegando in serie un trasformatore d’isolamento o
un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
4.Tenere lontane le altre persone dall’area di lavoro.
Non consentire ad altre persone non coinvolte nel lavoro, specialmente
bambini, di toccare lo strumento o il cavo di prolunga e tenerle lontane
dall’area di lavoro.
5. Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso.
Quando non vengono usati, riporre gli utensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6.Non forzare l’utensile.
Lo strumento offre prestazioni migliori e più sicure se viene utilizzato
secondo il regime previsto.
7.Usare l’utensile adatto.
Non forzare utensili di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza. Non usare attrezzi per scopi diversi da
quelli dichiarati. Per esempio, non montare seghe circolari dentate per
tagliare rami o tronchi.
8.Usare il vestiario appropriato.
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Si raccomanda l’uso di
scarpe antiscivolo quando si lavora all’esterno. Raccogliere i capelli se
si portano lunghi.
18. Utilizzare cavi di prolunga per esterni.
Prima dell’uso, ispezionare la prolunga e sostituirla se è danneggiata.
Quando l’utensile viene impiegato all’esterno, usare unicamente le
prolunghe per uso esterno e adeguatamente contrassegnate.
19. Stare sempre attenti.
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso. Non utilizzare l’utensile quando si è stanchi o sotto l’effetto di
farmaci, droghe o alcool.
20. Controllare che non vi siano parti danneggiate.
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente l’utensile e il cavo elettrico
per determinare che funzionino correttamente ed eseguano la funzione
per essi prevista. Controllare se ci sono parti mobili non allineate o
parti mobili con gioco, pezzi rotti, che il montaggio sia accurato e se
ci sia qualsiasi altra condizione che possa incidere sul funzionamento
dell’utensile. Protezioni o altri pezzi danneggiati devono essere riparati
o sostituiti adeguatamente da un centro di assistenza autorizzato, salvo
diversa indicazione nel presente manuale. Far sostituire gli interruttori
difettosi da un centro di assistenza autorizzato. Non utilizzare lo
strumento se l’interruttore non consente di accenderlo e spegnerlo.
Non tentare mai di effettuare delle riparazioni.
AVVERTENZA! L’uso di accessori o attrezzature diversi o
l’impiego del presente utensile per scopi diversi da quelli indicati
nel presente manuale d’uso comportano il rischio di infortuni.
21. Fare eseguire le riparazioni da una persona qualificata.
Il presente strumento elettrico è conforme alle normative di sicurezza
applicabili. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da
personale qualificato, utilizzando parti di ricambio originali per evitare
possibili pericoli per l’utente.
9.Utilizzare l’equipaggiamento di protezione.
Regole di sicurezza aggiuntive per troncatrici
Indossare sempre gli occhiali di sicurezza. Indossare una visiera
protettiva o una mascherina contro la polvere se le operazioni da
svolgere causano la creazione di polvere o di particelle volatili. Se tali
particelle possono essere particolarmente calde, indossare anche
un grembiule resistente al caldo. Fare sempre uso di sistemi di
otoprotezione. Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
• Prima di iniziare qualsiasi operazione accertarsi che le manopole di
bloccaggio e le impugnature di fissaggio siano ben serrate.
10. Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere.
Se sono forniti i dispositivi per la connessione delle macchine
aspirazione e raccolta della polvere, verificare che vengano collegati e
utilizzati correttamente.
11. Non abusare del cavo elettrico.
Non tirare mai il cavo per per estrarlo dalla presa. Proteggere il
cavo dal calore, dagli oli e dai bordi taglienti. Non trasportare mai lo
strumento tenendolo per il cavo.
12. Bloccare il pezzo da lavorare
Ove possibile usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare.
Ciò aumenta la sicurezza piuttosto che utilizzare la mano e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare meglio.
13. Non sbilanciarsi.
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
72
• Prima di effettuare tagli inclinati, accertarsi che il braccio della macchina
sia saldamente fissato.
• Non utilizzare la macchina senza le protezioni in posizione, se le
protezioni non funzionano o se non è stata eseguita la corretta
manutenzione delle protezioni.
• Non posizionare mai una mano nell’area della lama quando lo
strumento è collegato alla fonte di alimentazione.
• Non tentare mai di interrompere rapidamente una macchina in
movimento incastrandovi uno strumento o ponendo un altro oggetto
contro la lama; tale azione potrebbe causare incidenti gravi.
• Selezionare la lama corretta per il materiale da tagliare.
• Durante la manipolazione della lama o di materiale grezzo, utilizzare un
supporto o indossare guanti.
• Non eseguire operazioni di pulizia o manutenzione se la macchina è
ancora accesa e la testa non si trova in posizione di riposo.
• La sezione anteriore della protezione è dotata di feritoie per consentire
la visibilità durante il taglio. Sebbene le feritoie riducano drasticamente
la quantità di detriti volanti, sono pur sempre delle aperture sulla
Italiano
protezione e pertanto si consiglia di indossare sempre occhiali di
sicurezza prima di guardare attraverso le feritoie.
• Assicurarsi che il braccio sia fissato in modo sicuro prima di effettuare
smussature nella modalità sega da banco.
• Non sostituire i diodi laser con diodi di altro tipo. Se danneggiato, fare
riparare il laser dal produttore o da un agente autorizzato all’assistenza.
• Assicurarsi che il piano sia bloccato correttamente quando si effettua il
cambio di modalità di funzionamento della sega.
• Non tagliare mai i pezzi da lavorare più corti di 200 mm.
• Non tagliare mai materiali ferrosi o non ferrosi durante la rifilatura nella
modalità sega da banco.
• Senza ulteriore supporto, la macchina è progettata per accettare
dimensioni massime del pezzo da lavorare di:
– Altezza 63 mm per larghezza 205 mm per lunghezza 500 mm
• Consultare il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi
accessorio. L’uso non corretto di un accessorio può causare danni.
– I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da un piano
aggiuntivo adatto, es. DE3474. Fissare sempre il pezzo da lavorare
in modo sicuro.
• Osservare la velocità massima contrassegnata sulla lama.
• Durante la manipolazione della lama utilizzare un supporto o indossare
guanti.
• Durante l’utilizzo in modalità sega per tagli obliqui, assicurarsi che la
porzione della lama, al di sotto del banco, sia completamente racchiusa
dalla protezione (63) indicata in Fig. E.
• Verificare che la lama ruoti nella direzione corretta. Mantenere la lama
affilata.
Regole di sicurezza aggiuntive per seghe a banco
• Non usare lame non conformi alle dimensioni riportate nei dati tecnici.
Non utilizzare distanziatori o fusi ad anello per consentire l’inserimento
della lama sull’alberino. Utilizzare soltanto le lame specificate in questo
manuale, conformi alla norma EN 847-1.
• Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione corretta e che i denti siano
rivolti verso la parte anteriore della sega a banco.
• Prima di iniziare qualsiasi operazione accertarsi che le manopole di
bloccaggio e le impugnature di fissaggio siano ben serrate.
• Assicurarsi che tutte le lame e flange siano pulite e che i lati incassati
del collare si trovino contro la lama. Serrare bene il dado dell’albero.
• Utilizzare lame correttamente affilate. Osservare la velocità massima
contrassegnata sulla lama. La velocità massima indicata sarà sempre
superiore alla velocità contrassegnata sulla targa dati.
• Non utilizzare mai la sega senza le protezioni superiore e inferiore in
posizione.
• Non posizionare mai una mano nell’area della lama quando lo
strumento è collegato alla fonte di alimentazione.
• Scollegare la sega dalla corrente elettrica prima di sostituire le lame o
eseguire la manutenzione.
• Utilizzare uno spingipezzo, avendo cura di non avvicinare le mani a più
di 200 mm dalla lama durante il taglio.
• Non tentare di effettuare alcuna operazione a una tensione diversa da
quella designata.
• Non applicare lubrificanti alla lama mentre è in funzione.
• La massima velocità consentita per la lama deve sempre essere pari o
superiore alla velocità senza carico riportata sulla targhetta dell’utensile.
• Prendere in considerazione l’applicazione di lame specificamente
progettate per ridurre la rumorosità.
• Non usare lame HSS (acciaio ad alta velocità).
• Non utilizzare lame di troncatrice spaccate o danneggiate.
• Una volta completato il taglio, rilasciare l’interruttore e aspettare che la
lama della troncatrice si fermi completamente prima di riportare la testa
in posizione di riposo.
• Prima di effettuare tagli inclinati, accertarsi che il braccio sia saldamente
fissato.
• Non incuneare oggetti contro il ventilatore per bloccare l’albero motore.
• La protezione della lama si solleva automaticamente quando il braccio
viene abbassato e si abbassa sopra la lama quando il braccio viene
sollevato.
La protezione può essere sollevata manualmente durante l’installazione
o rimozione delle lame o per l’ispezione della sega. Non sollevare
manualmente la protezione della lama a meno che la troncatrice non
sia spenta.
• Non mettere le mani al di dietro o attorno alla lama.
• Mantenere la superficie attorno alla macchina con cura e priva di
materiali di scarto quali trucioli o schegge.
• L’asta guidapezzo deve restare sempre in posizione quando non è in
uso.
• Controllare a intervalli regolari che le aperture di ventilazione del motore
siano pulite e prive di schegge.
• Non salire sopra l’unità.
• Prima di eseguire operazioni di manutenzione o di sostituire la lama,
scollegare sempre la macchina dalla fonte di alimentazione.
• Durante il trasporto, verificare che la parte superiore della lama della
troncatrice sia coperta, ad esempio dalla protezione.
• Non utilizzare la protezione per la movimentazione o il trasporto.
• La battentatura, stozzatura o scanalatura non è consentita.
• Assicurare che il coltello fenditore sia regolato correttamente. Non
tagliare mai senza aver montato il coltello fenditore.
• Non tagliare mai pezzi da lavorare più piccoli di 30 mm.
• Senza ulteriore supporto, la macchina è progettata per accettare
dimensioni massime del pezzo da lavorare di:
– Altezza 81 mm per larghezza 400 mm per lunghezza 600 mm.
– I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da un piano aggiuntivo adatto, es. D271055 o D271058.
Regole di sicurezza aggiuntive per seghe ribaltabili
• Prima di utilizzare la sega, assicurarsi che la macchina sia stabile.
Non posizionare mai la macchina su un terreno non uniforme. Se
necessario, fissare la macchina a un banco di lavoro con bulloni
esagonali di 150 mm di lunghezza al posto dei bulloni.
• Non mettere mai in funzione la macchina senza i dispositivi di
protezione in posizione, specialmente dopo aver cambiato la
modalità. Conservare le protezioni in buono stato di funzionamento e
manutenzione.
• Sostituire l’inserto del banco quando è usurato.
• Accertarsi che il braccio sia fissato in posizione di lavoro in modo sicuro
prima di utilizzare l’utensile nella modalità sega da banco.
• Utilizzare solo le lame specificate dal produttore. Assicurarsi che il
coltello fenditore non abbia uno spessore maggiore della larghezza
della scanalatura eseguita dalla lama della sega e non sia più sottile del
corpo della lama.
• Assicurarsi che la macchina sia posizionata su una superficie piana con
sufficiente stabilità.
• Non utilizzare mole abrasive o di diamante.
• In caso di un incidente o guasto della macchina, spegnere
immediatamente la macchina e scollegarla dalla presa di corrente.
Segnalare il guasto e contrassegnare la macchina in modo adeguato in
modo da impedire ad altre persone di utilizzare la macchina difettosa.
• Se la lama della sega è bloccata a causa di una forza di alimentazione
anormale durante il taglio, spegnere la macchina e scollegarla dalla
presa di corrente. Rimuovere il pezzo da lavorare e assicurarsi che la
lama della sega sia libera di muoversi. Accendere la macchina e avviare
una nuova operazione di taglio con una forza di alimentazione ridotta.
• Astenersi dal rimuovere trucioli o altre parti del pezzo da lavorare
dall’area di taglio mentre la macchina è un funzione e la testa della sega
non si trova nella posizione di riposo
• Non utilizzare la macchina senza aver montato le gambe.
• Assicurarsi sempre di tenere una posizione a sinistra o a destra della
linea di taglio.
• Fornire un’illuminazione generale o locale adeguata.
• Accertarsi che l’operatore sia adeguatamente preparato per l’uso, la
regolazione e il funzionamento della macchina.
• Spegnere la macchina quando è incustodita.
73
Italiano
• Assicurarsi che il LED sia conforme a EN 62471. Non sostituire il LED
con uno di tipo diverso. Se danneggiata, far riparare la spia LED da un
agente di riparazione autorizzato.
O/I
• Durante il taglio di pezzi di legno, collegare la sega a un dispositivo di
raccolta della polvere. Tenere sempre in considerazione i fattori che
condizionano l’esposizione alla polvere, quali:
-–il tipo di materiale sul quale si lavora (il compensato produce più
polvere del legno);
Utilizzando la macchina in modalità troncatrice,
verificare l’attivazione dell’interruttore automatico di
sicurezza all’accensione e allo spegnimento. In questa
modalità non utilizzare la cassetta di interruzione.
L’interruttore ON/OFF situato sul telaio della macchina
è previsto solamente per la modalità sega da banco.
Utilizzando la macchina in modalità sega da banco,
verificare di aver montato il coltello fenditore
-–l’affilatura della lama;
-–la regolazione corretta della lama;
-–dispositivo di estrazione della polvere con velocità non inferiore a
20 m/s.
Accertarsi che l’estrazione locale, le cappe, i deflettori e i camini siano
regolati correttamente.
Non utilizzare la troncatrice se la protezione non è installata.
• Non tagliare mai le leghe leggere, specialmente il magnesio..
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di 30mA o
inferiore.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. A1)
Rischi residui
Esempio:
Il codice data (143), che comprende anche l’anno di fabbricazione, è
stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
I seguenti rischi sono inerenti all’uso di questo apparecchio:
– lesioni causate dal contatto con le parti rotanti.
Nonostante il rispetto delle normative pertinenti in materia di sicurezza e la
messa in opera di dispositivi di protezione, è impossibile eliminare tutti i rischi
residui. Ad esempio:
– Menomazione dell’udito.
– Rischio di infortuni causati dalle parti scoperte della lama in dotazione.
– Rischio di lesioni durante la sostituzione della lama.
– Rischio di schiacciamento delle dita nell’apertura delle protezioni.
– Rischi per la salute causati dall’inalazione di polvere formatasi durante il
taglio del legno, specialmente quercia, faggio e MDF.
Tenere in considerazione i seguenti fattori che influiscono sull’esposizione al
rumore:
– Il materiale da tagliare.
– Il tipo di lama.
2017 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1Macchina parzialmente assemblata
1Scatola contenente:
1 Protezione superiore per l’impiego come sega da banco
1 Protezione della lama applicabile sotto il piano, per l’uso in modalità
troncatrice
4Gambe
2Rotelle
4Piedini
1 Guida parallela
1 Morsetto per pezzi in lavorazione
1 Manuale istruzione
– La forza di alimentazione.
I seguenti fattori aumentano il rischio di problemi respiratori:
– Nessun dispositivo di estrazione della polvere collegato durante la
segatura del legno
– Estrazione della polvere insufficiente causata da filtri di scarico non puliti
– Lama usurata.
– Pezzo da lavorare non guidato correttamente.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso..
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Punto di trasporto
Tenere le mani lontane dalla lama.
Radiazione visibile. Non guardare direttamente la luce
(D27107XPS).
74
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori non abbiano
subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A1 - A11)
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142
143
Interruttore acceso/spento (modo sega da banco)
Leva di rilascio del piano
Morsetto di bloccaggio piano rotante
Piano per troncatrice
Piano rotante
Guidapezzo lato destro
Guidapezzo lato sinistro
Protezione inferiore mobile della lama
Leva di rilascio della protezione
Impugnatura di azionamento
Pulsante di azzeramento del salvavita
Codice data
A2
10 Impugnatura di azionamento
11 Interruttore automatico di sicurezza (impiego come troncatrice)
12 Protezione superiore fissa della lama
13 Adattatore di aspirazione polvere
14 Ruota
15 Gamba
16 Piede
17 Manopola di bloccaggio inclinazione
Italiano
A3
17
18
19
20
21
22
23
Manopola di bloccaggio inclinazione
Volano per la regolazione in altezza della lama
Piano sega da banco
Coltello fenditore
Riparo lama superiore
Guida parallela
Asta
Accessori opzionali
A4
Per l’utilizzo come troncatrice:
30 Inserimento del guidapezzo (DE7120)
A5
31 Supporto regolabile di 760 mm (altezza max.) (DE3474)
32 Guide di scorrimento 1000 mm (DE3494)
33 Guide di scorrimento 500 mm (DE3491)
34 Supporto inclinabile (DE3495)
35 Arresto girevole (DE3462)
36Arresto a registro in lunghezza per pezzi corti (da impiegare con
le aste guida [33]) (DE3460)
37 Poggiapezzi con arresto (DE3495)
38 Poggiapezzi senza arresto (DE3495)
A6
40 Piano di supporto a rulli (DE3497)
Per l’utilizzo come sega da banco:
prive di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ottenuto
sorveglianza o istruzioni riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono
mai essere lasciati da soli con questo prodotto.
MODALITA’ TRONCATRICE
In modalità troncatrice l’apparato viene usato in posizione verticale, angolata
o inclinata.
MODALITÀ SEGA DA BANCO
Rovesciandola completamente rispetto all’asse centrale, la sega viene
impiegata per eseguire le normali operazioni di refilatura e taglio di pezzi
anche di grandi dimensioni facendo avanzare manualmente il pezzo da
segare verso la lama.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è predisposto per operare con un’unica tensione.
Assicurarsi sempre che la tensione disponibile corrisponda a quella indicata
sulla targhetta.
Lo strumento dispone di un doppio isolamento in conformità allo
standard EN61029 e non è quindi necessario alcun collegamento
a terra.
In caso di sostituzione del cavo, l’utensile deve essere riparato
esclusivamente da un centro assistenza autorizzato o da un elettricista
qualificato.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la
spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno, devono essere
collegati ad un interruttore differenziale.
A7
41 Guidapezzo per troncatrice (D271052)
Utilizzo di un cavo di prolunga
A8
42 Piano di prolunga (D271058)
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga omologato a
3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di questo apparato (vedere i Dati
tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
A9
43 Piano a squadrare (D271055)
Aste guidapezzi (DE3454) (non raffigurati)
Per l’impiego in qualsiasi modalità:
A10
44 Set di aspirazione a tre vie (D271054)
A11
144
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
ASSEMBLAGGIO
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere
l’unità e staccarla dall’alimentazione prima di installare
e rimuovere gli accessori, di regolare o cambiare
impostazioni o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio accidentale
può causare lesioni.
Disimballaggio della macchina e delle relative parti
Torcia LED
USO PREVISTO
La sega ribaltabile DeWALT D27107 è stata concepita per realizzare in
modo semplice, preciso e sicuro tutte e quattro le principali operazioni di
rifilatura e taglio trasversale, a squadrare e a troncare, operando sia come
troncatrice che come sega da banco.
La presente unità è progettata per l’utilizzo con una lama di diametro
nominale di 305 mm con punta di carburo per il taglio del legno, dei prodotti
derivati dal legno e dalla plastica.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi o gas
infiammabili.
Queste seghe ribaltabili sono utensili elettrici professionali.
NON consentire a bambini di entrare in contatto con l’apparato. L’uso
di questo apparato da parte di persone inesperte deve avvenire sotto
sorveglianza.
AVVERTENZA: non utilizzare la macchina per scopi diversi da
quelli a cui è destinata.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di persone
(compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, chiedere sempre assistenza durante lo spostamento della macchina.
• Rimuovere dalla scatola il materiale d’imballaggio sciolto.
• Sollevare la macchina dalla scatola.
• Estrarre dall’interno della macchina la scatola dei componenti.
• Rimuovere dalla macchina eventuale altro materiale d’imballaggio.
Montaggio dei piedi (fig. A2, B, B1)
Con i piedi montati, la macchina può essere collocata su un banco da
lavoro. Per garantire un funzionamento sicuro, la macchina deve essere
fissata al banco.
AVVERTENZA: non utilizzare mai questa macchina quando
non è fissata al banco. La forza di alimentazione renderà la
sega instabile se non è fissata al banco.
• Capovolgere la macchina
• Inserire un piede (16) in ciascuna posizione di montaggio (51) sulla
base
• Far scorrere un dado (52) nelle scanalature (53) sopra le posizioni di
montaggio
• Inserire un bullone (54) con relativa rondella (55) nel piede
75
Italiano
• Serrare i bulloni
• Montare le gambe come descritto di seguito.
• Piegare le gambe come descritto di seguito
• Raddrizzare la macchina
• Inserire un bullone di 8 mm e lunghezza minima di 120 mm (49) nei
piedi su ciascuna posizione di montaggio (fig. B1).
• Serrare i bulloni
Montaggio delle gambe (fig. C1 & C2)
Con le gambe montate, la macchina può essere utilizzata come unità
autonoma.
• Capovolgere la macchina.
• Montare le gambe come descritto di seguito. Notare che le gambe
anteriori e quelle posteriori hanno lunghezze diverse. Le gambe
posteriori sono leggermente più lunghe di quelle anteriori. Verificare di
aver montato le gambe nelle posizioni corrette.
• Raddrizzare la macchina. Accertarsi che il piano sia correttamente
livellato; se necessario intervenire a tal fine sul morsetto di regolazione
in altezza delle gambe.
Gambe posteriori
• Inserire una gamba (15) in ciascuno dei punti di montaggio (56) posti
agli angoli inferiori della base interna (fig. C1)
• Inserire un bullone lungo (57) dall’esterno nei fori sul telaio e sulle gambe.
• Installare una staffa (58) ed una manopola di bloccaggio (59) sui
bulloni.
• Serrare le manopole.
Gambe anteriori
• Inserire una gamba (15) in ciascuno dei punti di montaggio (56) posti
agli angoli superiori della base interna (fig. C2).
• Posizionare una staffa (58) sulle gambe.
• Passare un bullone lungo (57) dall’interno nei fori delle supporti, delle
gambe e del telaio.
• Installare una manopola di bloccaggio (59) sui bulloni.
• Serrare le manopole.
Piegare le gambe (fig.C3,C4)/Montaggio del banco (fig. B1)
Le gambe possono essere ripiegate nella base per rendere la macchina
adatta all’uso su un banco di lavoro.
• Capovolgere la macchina
• Allentare la manopola di blocco (59) della prima gamba (15)
• Ripiegare la gamba in dentro
• Serrare la manopola di blocco
• Ripetere la stessa procedura sulle altre gambe
• Raddrizzare la macchina
• Usare entrambi i fori (49) nelle gambe e fissare la macchina con bulloni
di diametro di 8 mm e una lunghezza minima di 150 mm.
Per evitare incollaggi e imprecisioni, accertarsi che la superficie di montaggio
non sia svergolata o altrimenti non uniforme.
Montaggio delle rotelle (fig. D)
• Posizionare una rotella (14) sugli assi (60) da ciascun lato della
macchina.
• Collocare una rondella piana (61) e un dado (62) sull’estremità filettata
degli assi.
• Serrare i dadi.
Montaggio per il modo troncatrice
Fissaggio della protezione sotto il piano (fig. E)
La protezione da applicare sotto il piano (63) viene fissata alla parte
superiore del piano della sega da banco.
• Inserite i due elementi di fissaggio presenti sul lato sinistro della
protezione nelle asole (64) che si trovano alla sinistra della scanalatura
della lama (65). Ruotare le viti di plastica in senso antiorario.
76
• Posizionare il lato piatto della protezione sul piano e premere
l’elemento di fissaggio nella scanalatura (66) sulla destra della
scanalatura della lama. Ruotare la vite di plastica in senso antiorario.
• Per toglierla, ruotare le viti in senso orario ed estrarre la protezione.
Capovolgimento della testa e del piano (fig. F1 - F4)
• Tenete fermo il piano della sega (19) con una mano e premere la leva
di rilascio del piano (2) verso destra (fig. F1).
• Premere il piano verso il basso agendo sulla parte anteriore (fig. F2)
e capovolgerlo, in modo che il corpo motore risulti rivolto verso l’altro
e la piastra (67) si impegni nel dispositivo di bloccaggio del piano (68)
(fig F3).
• Spingere la leva di rilascio (69) sul retro tenendo premuta la testa fino a
sollevare il gruppo del cuscinetto con molla di precarico (70) dalla sua
sede (fig. F4).
• Sollevare il gruppo del cuscinetto.
• Trattenendo saldamente la testa, lasciare che la spinta esercitata dalla
molla riporti la testa verso l’alto, nella rispettiva posizione di riposo.
Montaggio lama della troncatrice (fig. G1 - G4)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere
l’unità e staccarla dall’alimentazione prima di installare
e rimuovere gli accessori, di regolare o cambiare
impostazioni o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio accidentale
può causare lesioni.
AVVERTENZA:
• Sostituire sempre la lama con la macchina in modalità
troncatrice.
• Non premere mai il pulsante di blocco dell’alberino mentre la
lama è sotto tensione o in movimento.
• Non tagliare il metallo ferroso (contenente ferro o acciaio) o i
prodotti in muratura o vetrocemento con questa troncatrice.
• I denti di una nuova lama sono molto affilati e possono essere
pericolosi.
• Premere la leva di sgancio del blocco della testina in su (9) per
rilasciare la protezione inferiore (8),quindi sollevare la protezione
inferiore il più possibile (Fig. G1).
• Con la protezione inferiore tenuta in posizione sollevata, premere il
pulsante di blocco dell’alberino (74) con una mano, quindi usare la
chiave della lama fornita in dotazione nell’altra mano per allentare la vite
di bloccaggio della lama con filettatura a sinistra (73) ruotando in senso
orario.
AVVERTENZA: per utilizzare il blocco dell’alberino, premere il
pulsante come indicato e ruotare l’alberino manualmente finché
non si sente l’innesto del blocco.
•
Continuare a tenere premuto il pulsante di blocco per impedire la
rotazione dell’alberino (74, fig. G1).
• Rimuovere la vite di bloccaggio della lama (73) e il collare dell’albero
esterno (75).
• Montare la lama della troncatrice (76) sullo spallamento (77) previsto
sul collare interno dell’alberino (78), accertandosi che i denti del
bordo inferiore della lama siano rivolti verso il lato posteriore della
troncatrice (lato opposto operatore).
• Sostituire il collare dell’albero esterno (75).
• Serrare attentamente la vite di bloccaggio della lama (73) ruotando
in senso anti-orario mentre si tiene inserito il blocco dell’alberino con
l’altra mano.
• Sollevare la protezione inferiore.
AVVERTENZA: tenere presente che la lama della sega deve
essere sostituita solamente nel modo descritto. Utilizzare
solamente lame come quelle specificate nei Dati Tecnici; Cat.
N.: si consiglia la DT4260.
Regolazioni per la modalità troncatrice
La Sega è stata accuratamente regolata in fabbrica. Qualora fosse
necessario rieffettuare la regolazione a seguito della spedizione e della
movimentazione, o per qualsiasi altro motivo, attenersi alle istruzioni in
Italiano
merito riportate di seguito. Una volta eseguite, tali regolazioni devono
mantenersi precise.
Controllo e regolazione lama rispetto al guidapezzo (fig. H1 - H3)
• Allentare la manopola per taglio inclinato (79) e premere il relativo
fermo (80) per rilasciare il piano rotante (5) (fig. H1).
• Fare oscillare il piano rotante finché il fermo non lo impegna in
posizione di taglio inclinato 0°. Non serrare la manopola.
• Tirare la testa verso il basso finché la lama non impegna appena la
scanalatura di taglio (81).
• Poggiare una squadra (82) contro il guidapezzo lato sinistro (7) e la
lama (76) (fig. H2).
AVVERTENZA: evitare il contatto della squadra con la punta
dei denti della lama.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare le viti (83) (fig. H3) e spostare il gruppo scala graduata / piano
rotante verso sinistra o verso destra finché la lama non risulta a 90°
rispetto al guidapezzo, in base al rilevamento della squadra (fig. H2).
• Stringere nuovamente le viti (83) (fig. H3). Per il momento non prendere
in considerazione il valore di lettura dell’indicatore di taglio inclinato.
Regolazione indicatore taglio obliquo (fig. H1 & H4)
• Allentare la manopola per taglio inclinato (79) e premere il relativo
fermo (80) per rilasciare il piano rotante (5) (fig. H1).
• Con la manopola di bloccaggio taglio obliquo allentata, far scattare
in posizione il fermo per taglio obliquo ruotando il braccio di taglio
inclinato oltre lo zero.
• Osservare l’indicatore (84) e la scala graduata di taglio inclinato (85)
(fig. H4). Se l’indicatore non indica esattamente lo zero, allentare la vite
(86), spostare l’indicatore finché non legge 0° e stringere la vite.
Controllo e regolazione della lama rispetto al piano (fig. I1 - I3)
• Allentare la manopola di bloccaggio taglio inclinato (17) (fig. I1).
• Spingere la testa della sega verso destra per garantire che sia
perfettamente verticale e serrare la manopola di bloccaggio
inclinazione.
• Tirare la testa verso il basso finché la lama impegna appena la
scanalatura di taglio (81).
• Collocare una squadra a triangolo (82) sul piano e contro la lama (76)
(fig. I2).
AVVERTENZA: evitare il contatto della squadra con la punta
dei denti della lama.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare la manopola di bloccaggio taglio inclinato (17) (fig. I1) e
allentare o stringere la vite di arresto della regolazione in verticale (87)
(fig. I3) finché la lama non è a 90° rispetto al piano, in base a quanto
indicato dalla squadra (fig. I2).
• Se l’indicatore di taglio inclinato (88) non indica zero sulla scala
graduata di taglio inclinato (89), allentare la vite (90) di bloccaggio
dell’indicatore e posizionare correttamente l’indicatore (fig. I3).
Regolazione guidapezzo (fig. J)
La sezione superiore del guidapezzo lato sinistro può essere regolata
verso sinistra per creare il gioco che consente alla troncatrice di effettuare
tagli inclinati fino a 48° a sinistra. Per regolare il guidapezzo (7):
• Allentare la manopola di bloccaggio guidapezzo (91) e fare scorrere il
più possibile verso sinistra la sezione superiore del guidapezzo laterale.
• Eseguire una rotazione della lama in assenza di alimentazione
(troncatrice disattivata) e controllare la presenza del gioco. Regolare
quindi il guidapezzo in modo che risulti sufficientemente vicino alla
lama da fornire il max. supporto al pezzo di lavorazione, senza però
interferire con il movimento verso l’alto e verso il basso del braccio.
• Stringere saldamente la manopola.
AVVERTENZA: la segatura può finire con l’ostruire la
scanalatura della guida (92). Per pulirla usare un bastoncino o
un getto di aria compressa a bassa pressione.
Controllo e regolazione dell’angolo inclinato (fig. I1, J, & K)
• Allentare la manopola di bloccaggio guidapezzo (91) e fare scorrere il
più possibile verso sinistra la sezione superiore del guidapezzo laterale
(fig. J).
• Allentare la manopola di serraggio per taglio inclinato (17) (fig. I1) e
spostare il braccio della sega a sinistra finché l’arresto della posizione
di angolazione (94) non resta appoggiato contro l’arresto di regolazione
della posizione per taglio inclinato (95) (fig. K). Questa è la posizione
per taglio inclinato a 45°.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Ruotare la vite di arresto della regolazione di posizione per taglio
inclinato (95), stringendola o allentandola, finché l’indicatore (88) non
indica 45° e l’arresto di posizione angolare non poggia sull’arresto
della regolazione di posizione per taglio inclinato.
Montaggio in modalità sega da banco
Trasformazione da troncatrice a sega da banco (fig. A1, A3, L1 - L5)
• Collocare la lama in posizione di taglio trasversale a 0° con il morsetto
del piano rotante (3) serrato (fig. A1).
• Rimuovere il coltello fenditore (20) dalla sua posizione di riposo
all’interno della base (fig. A3).
• Premere la leva di sgancio della protezione (9) per sbloccare la
protezione coprilama (8), quindi sollevare quest’ultima fino all’altezza
massima (fig. A1).
• Allentare il bullone con dado (96) appena sufficientemente da
consentire al coltello separatore di scorrere sui cuscinetti di montaggio
(97) sul braccio.
• Far scorrere il coltello separatore (20) sui cuscinetti di montaggio (97)
(fig. L1). Serrare il bullone con dado (96).
• Svitare la manopola (91) ed estrarre la guida di scorrimento (7) come
illustrato in figura L2.
• Spingere in basso la testa della lama.
• Premere la leva di sgancio (69) verso la parte posteriore (fig. L3).
• Spingere il gruppo del cuscinetto (70) verso il basso finché le tacche
(101) non entrano nelle posizioni (102) (fig. L3).
AVVERTENZA: la lama non dovrà sfregare contro la protezione
inferiore.
• Tirate verso destra la leva di sgancio del piano (2), sollevate il bordo
anteriore del piano (4) (fig. L4) e ruotatelo indietro di 180° finché la
piastra del meccanismo di bloccaggio del piano (68) non si aggancia
automaticamente sulla chiusura del meccanismo di bloccaggio del
piano, fissandolo nella modalità sega da banco (fig. L5).
• Togliere la protezione sotto il piano.
Montaggio della protezione superiore della lama (fig. N)
La protezione superiore (21) della lama è stata progettata per essere
rapidamente e facilmente collegata al coltello fenditore (20) una volta che
la macchina sia stata preparata per la modalità sega da banco.
• Mantenendo in posizione verticale la posizione, allineare la scanalatura
nel retro dello protezione con il coltello fenditore.
• Abbassare la protezione sul coltello fenditore (20), controllando che
l’asse del bullone si inserisca nella rientranza.
• Ruotare la protezione in posizione orizzontale.
AVVERTENZA: non utilizzate mai la macchina nella modalità
sega da banco senza la protezione superiore correttamente
montata.
77
Italiano
Montaggio e regolazione della guida parallela (fig. O1 - O5)
La guida parallela (22) può essere montata su entrambi i lati della sega.
• Fare scorrere la staffa (107) verso destra o verso sinistra (fig. O1). La
piastra di fermo si impegnerà sotto il bordo anteriore del piano.
• Fare scorrere la guida contro la lama.
• Abbassare la leva (108) per fissare la guida in posizione.
• Controllare che la guida sia parallela alla lama.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare i pomelli di bloccaggio (109) e far scorrere la guida all’indietro
per poter accedere ai bulloni di regolazione (110) sulla parte superiore
della guida (fig. O2).
• Utilizzando la chiave in dotazione, allentare i bulloni di regolazione
serrando la staffa della guida al supporto di quest’ultima.
• Regolare la guida in modo che sia parallela alla lama controllando la
distanza tra la lama e la guida nella parte anteriore e posteriore della lama.
• Una volta effettuata la regolazione, serrare nuovamente i bulloni di
regolazione e controllare ancora una volta che la guida sia parallela alla
lama.
• Verificare che l’indicatore (111) indichi zero sulla scala (fig. O3).
Se l’indicatore non indica esattamente lo zero, allentare la vite (112),
spostare l’indicatore finché non legge 0° e stringere la vite.
L’impostazione predefinita della guida è sul lato destro della lama.
Per preparare la guida all’uso sul lato sinistro della lama, procedere come
segue (fig. O4):
• Togliere le manopole di bloccaggio (109).
• Far scorrere il profilo della guida (113) estraendolo dal supporto di
serraggio.
• Ruotare il supporto (114) e riposizionare le manopole di bloccaggio.
• Fare scorrere la guida nel supporto.
• Serrare le manopole.
La guida è reversibile: il pezzo da lavorare può essere guidato sulla faccia
da 75 mm o su quella da 11 mm, per consentire l’uso di un’asta di spinta
segando pezzi sottili (fig. O5).
• Per l’impostazione su 11 mm, allentare le manopole di bloccaggio
della guida (109) e far scivolare la guida (113) fuori dal supporto (114).
• Ruotare la guida e bloccare nuovamente il supporto nella fessura,
come mostrato (fig. O5).
• Per utilizzare l’altezza complessiva di 75 mm, far scivolare la guida nel
supporto con il bordo largo in posizione verticale (fig. O4).
AVVERTENZA: per consentire l’accesso all’asta guidapezzo
tra la lama e la guida, utilizzare il profilo di rifilatura da 11 mm su
pezzi sottili. L’estremità posteriore della guida dovrà risultare a
livello con l’estremità anteriore del coltello fenditore.
Montaggio e regolazione del guidapezzo per troncatrice (fig. P1 - P4)
Il guidapezzo per troncatrice (D271052) è disponibile come opzione.
E’possibile utilizzare il guidapezzo (41) per tagli a troncare con la
macchina in modalità sega da banco. (fig. P1).
• Allentare la manopola di bloccaggio (115) ed estrarre la barra della
guida (116) facendola oscillare (fig. P2). Serrare la manopola.
• Far scorrere il guidapezzo sul lato sinistro del piano (fig. P3).
• Allentare la manopola di bloccaggio (117).
• Poggiare una squadra (82) contro il guidapezzo (41) e la lama (76).
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare il dado (118) di pochi giri e ruotare la vite di arresto
regolazione angolo destro (119) (fig. P4) per allentarla o stringerla fino
a che la guida non è a 90° rispetto alla lama, in base a quanto indicato
dalla squadra (fig. P3).
• Serrare la manopola (117).
• Verificare che l’indicatore punti su zero (120) sulla scala (121).
Se necessario, procedere con la regolazione.
Trasformazione da sega da banco a troncatrice (fig. A3, E, L1 & L2)
• Togliere la guida parallela (22) o il guidapezzo per troncatrice,
se montato (fig. A3)
• Togliere il paralama superiore (21).
• Riposizionare la protezione sotto il piano (63) (fig. E).
• Procedere come descritto nella sezione “Capovolgimento della testa
e del piano”.
• Allentare il bullone con dado del coltello separatore (96) e rimuovere il
coltello separatore (20), tenendo il paralama (8) (fig. L1). NOTA: serrare
78
il bullone con vite dopo che il coltello separatore è stato rimosso per
impedire che interferisca con il paralama.
• Abbassare il paralama.
• Inserire il coltello (20) fenditore nella sua posizione di riposo all’interno
della base (fig. A3).
• Reinserire la guida di scorrimento (7) in posizione (fig. L2).
USO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni per la sicurezza
e le normative vigenti.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere
l’unità e disinserirla dall’alimentazione prima di installare
e rimuovere gli accessori, di regolare o cambiare le
impostazioni o di eseguire riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio accidentale
può causare lesioni.
AVVERTENZA:
• Fissare il pezzo in lavorazione.
• Applicare all’utensile esclusivamente pressioni di leggera
entità, e non esercitare pressione laterale sulla lama della
sega.
• Evitare sovraccarichi.
Assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo da soddisfare
le condizioni ergonomiche di altezza e stabilità del tavolo. Il luogo di
installazione della macchina deve essere selezionato in modo che
l'operatore abbia una buona visuale e abbastanza spazio libero attorno
alla macchina da consentire la movimentazione del pezzo da lavorare
senza limitazioni. Per ridurre gli effetti delle vibrazioni, assicurarsi che
la temperatura ambiente non sia troppo fredda, che la macchina e gli
accessori siano mantenuti in modo adeguato e che le dimensioni del pezzo
da lavorare siano adatte a questa macchina.
Prima del funzionamento:
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame eccessivamente
usurate. La velocità max. di rotazione dell’utensile non deve superare
quella della lama della troncatrice.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Non forzare la lama, lasciare che esegua il taglio liberamente.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico abbia
raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio siano
serrate.
Accensione e spegnimento (fig. A1, Q1 - Q3)
Questa macchina ha due sistemi indipendenti di accensione. In modalità
troncatrice viene utilizzato l’interruttore automatico di sicurezza (11) (fig. Q1).
In modalità sega da banco viene utilizzato l’interruttore di on/off (1)
(fig. Q2). All’interno della centralina è integrato un dispositivo di protezione
in caso di sovraccarico del motore dotato di azzeramento manuale. In
caso di interruzione dell’alimentazione, procedere nel modo seguente:
- Accertarsi che la macchina sia stata spenta.
- Premere il pulsante di azzeramento (142).
Modalità troncatrice (fig. Q1).
L’interruttore automatico di sicurezza (122) è provvisto di un foro per
l’inserimento di un lucchetto che lo blocchi..
• Per far funzionare la mcchina, premere l’interruttore automatico di
sicurezza (11).
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
Modalità sega da banco (fig. Q2 & Q3)
L’interruttore on/off offre molteplici vantaggi:
- funzione di rilascio a tensione zero: se dovesse verificarsi
un’interruzione nell’alimentazione elettrica per un qualsiasi motivo,
l’interruttore deve essere appositamente riattivato.
- sicurezza supplementare: la piastra di sicurezza incernierata (123)
Italiano
può essere bloccata facendo passare un lucchetto nei fori (124 &
125). La piastra funziona anche come pulsante di arresto, facilmente
raggiungibile poiché premendo sul suo lato anteriore si fa scattare il
pulsante di arresto.
• Per accendere la macchina, premere il tasto di avvio verde (126).
• Per spegnere la macchina, premere il tasto di arresto rosso (127).
Blocco degli interruttori
• Onde evitare l’uso della macchina da parte di persone non autorizzate,
bloccare entrambi gli interruttori con dei lucchetti.
Tagli principali della segatrice
VVERTENZA: A talune angolature estreme, potrebbe essere
A
necessario rimuovere il guidapezzo sul lato sinistro.
Per rimuovere la guida sinistra (7), svitare la manopola di regolazione della
guida (91) di diversi giri e far scorrere la guida all’infuori (fig. R3).
Reinserire sempre la guida in posizione per i tagli diritti.
Lavorazione in modo troncatrice
E’ pericoloso operare senza protezioni. Le protezioni devono essere
sempre in posizione quando si effettuano tagli.
• Verificare che la protezione sotto il piano non venga ostruita dalla
segatura.
• Serrare sempre il pezzo da lavorare per tagliare metalli non ferrosi.
Operazioni generali
- Nel modo troncatrice, la testa della sega risulta automaticamente
bloccata nella posizione superiore di “riposo”.
- Premendo la leva di sgancio della protezione si sblocca la testa della
sega. Lo spostamento verso il basso della testa della sega fa arretrare
il paralama mobile inferiore.
- Non tentate di impedire il ritorno della protezione alla posizione di
riposo una volta ultimata l’operazione di taglio.
- L’entità minima di asporto del materiale è di 10 mm.
- Nel lavorare pezzi di dimensioni ridotte (inferiori a 190 mm sul
lato sinistro o destro della lama), si raccomanda l’uso del morsetto
opzionale.
- Per tagliare profili in PVC con sezione ad “U”, utilizzate come supporto
un blocchetto di legno a profilo complementare, da disporre al di sotto
del pezzo da tagliare per ottenere il corretto livellamento di appoggio.
bloccaggio sia completamente inserita nella base della troncatrice. Se
la scanalatura è visibile, il morsetto non sarà fermo.
2.Ruotare il morsetto di 180º verso il davanti della troncatrice.
3.Allentare la manopola per regolare il morsetto in su o in giù, quindi
utilizzare la manopola di regolazione fine per serrare saldamente il
pezzo da lavorare.
NOTA: Posizionare il morsetto sul lato destro della base durante il taglio
obliquo. PRIMA DEI TAGLI DI FINITURA, EFFETTUARE SEMPRE ALCUNE
CORSE IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE DI POTENZA IN MODO DA
CONTROLLARE IL PERCORSO DELLA LAMA. ASSICURARSI CHE IL
MORSETTO NON INTERFERISCA CON L'AZIONE DELLA TRONCATRICE
O DELLE PROTEZIONI.
Taglio verticale a squadrare (fig. R1)
• Allentare la manopola di taglio inclinato (79) e premere il fermo per
taglio obliquo (80).
• Innestare il fermo per taglio inclinato in posizione 0° e serrare la
manopola di taglio obliquo.
• Posizionare il legno da tagliare contro il guidapezzo (7).
• Impugnare la maniglia di comando (10) e premere la leva di rilascio
della protezione (9).
• Premere l’interruttore automatico di sicurezza (11) per avviare il motore
elettrico.
• Premere la testa per consentire alla lama di eseguire il taglio nel legno
e di penetrare nella scanalatura di taglio (81).
• Una volta completato il taglio, rilasciare l’interruttore e aspettare che la
lama della troncatrice si fermi completamente prima di riportare la testa
in posizione di riposo.
Taglio verticale inclinato (fig. R2)
• Allentare la manopola di taglio inclinato (79) e premere il fermo per
taglio inclinato (80). Spostare il piano rotante verso sinistra o verso
destra, nell’angolazione desiderata.
• Il fermo per taglio inclinato si posiziona automaticamente a 15°, 22,5°,
35,3° e 45° sia a sinistra che a destra. Qualora si desideri un qualsiasi
angolo intermedio, tenere saldamente la testa e bloccarla serrando la
manopola per taglio inclinato.
• Prima di eseguire il taglio accertarsi sempre che la manopola del taglio
inclinato sia saldamente serrato.
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
AVVERTENZA: quando si taglia in diagonale l’estremità di un
pezzo di legno con un piccolo fuori taglio, posizionare il legno
in modo che il fuori taglio sia dalla parte della lama con l’angolo
più grande rivolto verso la battuta:
Bloccaggio del pezzo di lavorazione (fig. A5, M)
AVVERTENZA: un pezzo da lavorare che risulta fissato,
bilanciato e fermo prima di un taglio, può risultare sbilanciato
una volta completato il taglio. Un carico sbilanciato potrebbe
far sbilanciare la troncatrice o qualsiasi cosa a cui essa possa
essere fissata, come un piano o un banco di lavoro. Durante
l’esecuzione di un taglio che potrebbe risultare sbilanciato,
sostenere adeguatamente il pezzo da lavorare e assicurare che
la troncatrice sia saldamente fissata a una superficie stabile.
Potrebbero verificarsi lesioni personali.
AVVERTENZA: il piedino di serraggio deve rimanere fissato
sopra la base della troncatrice ogni volta che viene utilizzato il
morsetto. Serrare sempre il pezzo da lavorare alla base della
troncatrice - non a qualsiasi altra parte dell’area di lavoro.
Assicurarsi che il piedino di serraggio non sia fissato sul bordo
della base della troncatrice.
ATTENZIONE: servirsi sempre di un morsetto di fissaggio
per mantenere il controllo e ridurre il rischio di danni al pezzo
e lesioni personali se è necessario che le mani si trovino a una
distanza di 160 mm della lama durante il taglio.
Utilizzare il morsetto di fissaggio del materiale (39) fornito in dotazione con la
troncatrice. Altri supporti come morsetti a molla, morsetti a barra e morsetti
a C potrebbero essere consigliabili per determinate dimensioni e forme di
materiale. Il guidapezzo sinistro o destro scorrerà da lato a lato per facilitare
il serraggio.
PER MONTARE IL MORSETTO
1.Inserirlo nel foro dietro il guidapezzo. Il morsetto deve essere rivolto
verso il retro della troncatrice. Assicurarsi che la scanalatura sull'asta di
angolazione a sinistra, fuori taglio a destra.
angolazione a destra, fuori taglio a sinistra.
Taglio trasversale obliquo (fig. A2, R3)
E’ possibile impostare gli angoli inclinati da 48° a 2 ° a destra ed eseguire
i tagli impostando il piano rotante tra zero e 45° max., in posizione di
taglio inclinato, a destra o a sinistra.
• Allentare la manopola di bloccaggio del guidapezzo (91) e fare scorrere
il più possibile verso sinistra la sezione superiore del guidapezzo.
• Allentare la manopola di bloccaggio taglio inclinato (17) e impostare
quest’ultimo come desiderato.
• Serrare con forza la manopola di bloccaggio dell’inclinazione.
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
Taglio composto (fig. S1 - S4)
Il taglio inclinato composto è il taglio eseguito contemporaneamente con
un angolo di taglio obliquo (fig. S1) e inclinato (fig. S2). Si tratta del tipo di
taglio utilizzato per la fabbricazione di cornici o strutture con lati inclinati
come quella illustrata nella fig. S3.
AVVERTENZA: se l’angolo varia da taglio a taglio, controllare
che la manopola di bloccaggio taglio inclinato e quella di
bloccaggio taglio obliquo siano saldamente serrate. Serrare
nuovamente le manopole ogni volta che si modifica l’angolo di
taglio inclinato o a squadra.
79
Italiano
SCATOLA A
SEI LATI
SCATOLA A
OTTO LATI
IMPOSTARE QUESTO ANGOLO INCLINATO
Esecuzione di tagli su battiscopa
Il taglio del battiscopa si esegue ad un angolo di inclinazione di 45°.
• Prima di eseguire qualsiasi taglio eseguire sempre una corsa in
assenza di alimentazione di potenza.
• Tutti i tagli vengono eseguiti con la parte posteriore della sagoma
appoggiata di piatto sulla troncatrice.
Angolo interno
-Lato sinistro
• Posizionare il battiscopa con il lato superiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
-Lato destro
• Posizionare il battiscopa con il lato inferiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
Angolo esterno
-Lato sinistro
• Posizionare il battiscopa con il lato inferiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato destro del taglio.
-Lato destro
80
• Posizionare il battiscopa con il lato superiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato destro del taglio.
Taglio di sagome a corona
Il taglio di sagome a corona viene eseguito in un taglio obliquo composto.
Per ottenere un’elevata precisione, la troncatrice ha posizioni di
angolazione predefinite a 35,3° e 30°. Queste impostazioni sono per
sagome a corona standard con angoli di 45° nella parte superiore e di 45°
nella parte inferiore.
• Eseguire tagli di prova usando materiale di scarto prima di eseguire
i tagli definitivi.
• Tutti i tagli vengono eseguiti con un’inclinazione sinistra e con la parte
posteriore della sagoma appoggiata alla base.
Angolo interno
-Lato sinistro
• Parte superiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a destra.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
-Lato destro
• Parte inferiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a sinistra.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
SCATOLA A
QUATTRO LATI
ANGOLO ESTERNO
IMPOSTARE QUESTO ANGOLO OBLIQUO
• La tabella riportata di seguito consente di selezionare le corrette
impostazioni di taglio inclinato e a squadra per i più diffusi tagli a
squadra composti. Per utilizzare la tabella, selezionare l’angolo
desiderato “A” (fig. S4) del progetto e individuare tale angolo sull’arco
appropriato della tabella. Partendo da tale punto scendere lungo
la tabella seguendo una linea retta fino a trovare l’angolo inclinato
corretto, e spostarsi lateralmente seguendo una linea retta trasversale,
fino a trovare l’angolo di taglio obliquo corretto.
• Impostare la troncatrice sugli angoli prescritti ed eseguire alcuni tagli di
prova.
• Esercitarsi a montare i pezzi.
• Esempio: Per costruire una scatola a quattro lati dotata di angoli
esterni di 25° (angolo “A”) (fig. S4), utilizzare l’arco superiore di destra.
Per ottenere l’impostazione angolo di taglio obliquo della troncatrice
(23°), individuare il 25° sulla scala dell’arco, quindi seguire la linea
orizzontale di intersezione fino all’uno o l’altro lato. Analogamente,
per ottenere l’impostazione angolo di taglio inclinato della troncatrice
(40°), seguire la linea verticale di intersezione fino alla sommità o al
fondo. Al fine di verificare le impostazioni troncatrice, eseguire sempre
alcuni tagli di prova su pezzi di legno di scarto.
Angolo esterno
-Lato sinistro
• Parte inferiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a sinistra.
• Tenere il lato destro del taglio.
-Lato destro
• Parte superiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a destra.
• Tenere il lato destro del taglio.
Lavorazione in modo sega da banco
• Utilizzare sempre il coltello fenditore.
• Assicurarsi sempre che il coltello fenditore e la protezione della lama
siano correttamente allineati.
• Accertarsi sempre che la troncatrice sia impostata su taglio inclinato 0°
e saldamente serrata.
AVVERTENZA: non tagliare metalli in questa modalità.
Rifilatura (fig. T1 & T3)
• Posizionare su 0° l’angolo per il taglio inclinato.
• Regolare l’altezza della lama
• Posizionare la guida parallela alla distanza desiderata.
• Tenere il pezzo in lavorazione aderente al piano e contro la guida.
Il pezzo deve essere mantenuto a circa 25 mm di distanza dalla lama.
• Tenere le mani lontane dal percorso della lama.
• Attivare la macchina e attendere che la lama raggiunga la velocità
massima.
• Inserire lentamente il pezzo da lavorare sotto il paralama superiore,
mantenendolo saldamente premuto contro la guida. Lasciare che
i denti taglino, senza forzare il pezzo attraverso la lama. La velocità
della lama deve essere mantenuta costante.
• Ricordare di usare l’asta guidapezzo (23) in prossimità della lama.
• Dopo aver terminato il taglio, spegnere la macchina, attendere che la
lama si fermi e rimuovere il pezzo.
AVVERTENZA: non spingere mai e non afferrare il lato libero o
tagliato del pezzo in lavorazione.
Italiano
AVVERTENZA: quando si tagliano dei pezzi piccoli, servirsi
sempre di un’asta guidapezzo.
Tagli obliqui (fig. T2)
• Posizionare la macchina sull’inclinazione desiderata.
• Procedere come per normali tagli lungo-vena.
Taglio traverso-vena (fig. U1)
• Posizionare su 0° l’angolo per il taglio obliquo.
• Regolare l’altezza della lama
• Impostare su 0° il guidapezzo per troncatrice.
• Procedere come per la rifilatura, ma usare il guidapezzo per troncatrice
per spingere il pezzo in lavorazione contro la lama.
Taglio traverso-vena obliquo
• Posizionare la macchina sull’inclinazione desiderata.
• Procedere al taglio come descritto per il taglio traverso-vena.
Tagli inclinati (fig. U2)
• Impostare il guidapezzo per troncatrice sull’angolo desiderato.
• Procedere al taglio come descritto per il taglio traverso-vena.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: prima di montare qualsiasi accessorio,
scollegare sempre la macchina dall’alimentazione elettrica.
montato sia sul lato destro che su quello sinistro della macchina, oppure
posizionare due set su entrambi i lati della macchina. In modalità sega da
banco, può essere montato anche sul lato anteriore o posteriore del piano
della sega.
Piano laterale di prolunga (fig. A8)
Il piano laterale di prolunga (42) consente di aumentare di 600 mm o più la
distanza dalla lama alla squadra a rifilare, a seconda della lunghezza delle
guide fissate alla macchina e della posizione di serraggio in morsa. Il piano
laterale di prolunga dovrà essere impiegato congiuntamente alle guide di
scorrimento (32) (opzionali). Tale piano regolabile, di costruzione robusta,
riporta incisa una scala graduata sul bordo anteriore ed è provvisto di
appositi morsetti di serraggio per le guide di scorrimento.
• Per consentire la continuità di scala in senso longitudinale, il piano di
prolunga dovrà essere installato sul lato destro della macchina.
Piano a squadrare (fig. A9)
Il presente piano a squadrare (43) consente, alla sinistra della lama,
la lavorazione di pannelli con dimensioni massime di 1200 x 900 mm.
Le guide di scorrimento sono montate su di una robusta base in alluminio
estruso, prontamente smontabili dalla macchina e regolabili su tutti i piani.
La guida incorpora un metro a nastro per l’intera lunghezza, che consente
il rapido posizionamento di un fermo a registro e di un supporto regolabile
per pezzi stretti.
Trasporto (fig. W)
Set di aspirazione polveri (fig. V1 & V2)
AVVERTENZA: questa macchina è dotata di due punti di
estrazione della polvere da utilizzare in ciascuna modalità.
AVVERTENZA: ove possibile, collegare un dispositivo di
estrazione della polvere progettato in conformità alle normative
riguardanti l’emissione di polvere.
AVVERTENZA: durante il taglio del legno, collegare un
dispositivo di estrazione della polvere progettato in conformità
alle normative riguardanti l’emissione di polvere.
Collegare un dispositivo di raccolta della polvere progettato in conformità alle
rispettive normative. La velocità dell'aria dei sistemi collegati esternamente
sarà di 20 m/s +/- 2 m/s. Velocità da misurare nel tubo di collegamento al
punto di raccordo, con l'apparato collegato ma non in funzione.
Collegamento nella posizione troncatrice (fig. V1)
• Collegare un’estremità del primo flessibile all’adattatore dell’aspiratore
di polveri (13).
• Inserire l’altra estremità del flessibile nell’apertura di ingresso al centro
del collettore (128).
• Collegare un’estremità dell’altro flessibile all’attacco predisposto nella
protezione sotto il piano (63).
• Inserire l’altra estremità del flessibile nell’apertura di ingresso esterna
del collettore.
Collegamento nella posizione sega da banco (fig. V2)
• Procedere come per il collegamento nella posizione troncatrice,
ma collegare il flessibile dall’attacco predisposto nella protezione sotto
il piano alla protezione della sega da banco (21).
Supporti regolabili in altezza/poggiapezzi opzionali (fig. A5)
I supporti ed i poggiapezzi opzionali possono essere montati sia sul lato
destro che su quello sinistro della macchina, a seconda delle necessità,
oppure su ogni lato della macchina.
• Montate i particolari 31 - 38 sulle guide di scorrimento (32 & 33).
• Utilizzare il supporto inclinabile (34) per il taglio a troncare di tavole a
larghezza 210 mm (spessore di 15 mm).
Piano di supporto a rulli (fig. A6)
Usando il piano di supporto a rulli (40) si possono sostenere pezzi da
lavoro lunghi. In modalità troncatrice, il piano di supporto a rulli può essere
AVVERTENZA: trasportate sempre la macchina impostata in
modalità sega da banco con la protezione per la lama superiore
montata.
Le rotelle orientabili agevolano il trasporto della macchina.
• Posizionare la macchina sul lato corretto della base.
• Ripiegare le gambe posteriori nella base
• Ripiegare le gambe anteriori all’esterno della base
• Raddrizzare la macchina.
• Sollevare la macchina per le gambe anteriori finché le rotelle non
toccano il pavimento.
AVVERTENZA: Farsi sempre aiutare per traspostare la
macchina che è troppo pesante per una persona sola.
MANUTENZIONE
Il Vostro Elettroutensile DeWALT è stato studiato per durare a lungo
richiedendo solo la minima manutenzione. Per prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a manutenzione
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere
l’unità e disinserirla dall’alimentazione prima di installare
e rimuovere gli accessori, di regolare o cambiare le
impostazioni o di eseguire riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio accidentale
può causare lesioni.
Lubrificazione
I cuscinetti del motore sono prelubrificati e stagni.
• Ad intervalli regolari, Lubrificate leggermente con olio la superficie
di scorrimento del piano rotante in corrispondenza del punto in cui
questa giunge a contatto con il piano fisso.
• Lubrificare periodicamente la filettatura delle viti per tutta la lunghezza.
• Periodicamente, pulire i componenti soggetti ad accumulo di polvere
e trucioli con una spazzola asciutta.
Regolazione della camma (fig. X1 - X3)
Per eliminare il gioco fra i due piani, procedere come segue:
81
Italiano
• Ruotare la macchina in modalità sega da banco.
• Rimuovere le viti (138) e la piastra di fissaggio (139).
• Allentare la vite (140) della camma di regolazione (141).
• Ruotare la camma di regolazione utilizzando un paio di pinze a punta
inclinata.
• Tenere ferma la camma di regolazione con le pinze e serrare la vite.
• Riposizionare la piastra di fissaggio e serrare le viti.
• Ruotare la macchina in modalità troncatrice. Controllare la spinta
necessaria per eseguire i tagli in questa modalità. Ripetere le fasi
riportate sopra se la forza necessaria è eccessiva.
Pulizia
Prima dell'uso, esaminare attentamente il portalama superiore, il portalama
mobile inferiore e il tubo di estrazione della polvere, per verificarne il corretto
funzionamento. Assicurarsi che i trucioli, la polvere o le particelle del pezzo
da lavorare non provochino il blocco di una delle funzioni.
Nel caso in cui dei frammenti del pezzo da lavorare rimangano incastrati
tra la lama della sega e i portalama, scollegare la macchina dalla corrente
elettrica e seguire le istruzioni fornite nella sezione Montaggio della lama
della sega. Rimuovere le parti incastrate e riassemblare la lama della sega.
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e la polvere
dall’alloggiamento principale con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno che intorno alle prese d’aria.
Indossare occhiali di protezione a norma e una maschera di
protezione a norma quando si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai solventi o altre sostanze
chimiche aggressive per pulire le parti non metalliche dello
strumento. Queste sostanze potrebbero indebolire i materiali
utilizzati per costruire tali parti. Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e con un sapone delicato. Non lasciare mai che
un liquido penetri all’interno dell’utensile e non immergere mai
alcuna parte dell’utensile in un liquido.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire la
superficie della tavola a intervalli regolari.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire il
sistema di raccolta della polvere a intervalli regolari.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono stati testati con il prodotto,
l’uso di accessori diversi da quelli offerti da DeWALT con
l’utensile potrebbe essere pericoloso. Per ridurre il rischio
di infortuni, si consiglia di utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DeWALT.
LAME DELLA TRONCATRICE
UTILIZZARE SEMPRE LAME a rumorosità ridotta DA 305 mm CON
FORI DEL MANDRINO DI 30 mm. LA VELOCITÀ NOMINALE DEVE
ESSERE DI ALMENO 4000 RPM. Non utilizzare mai una lama di diametro
inferiore o superiore. Non sarà possibile proteggerla adeguatamente.
Utilizzare esclusivamente lame per il taglio trasversale. Non utilizzare lame
progettate per la rifilatura rapida, lame composte o lame con angoli di
fissaggio superiori a 10°.
DESCRIZIONE LAME
Applicazione
Diametro (mm)
Denti
Lame da costruzione (per tagli di tutti i tipi)
Impieghi generici
305
36
Lame per il taglio del legno (producono tagli uniformi e puliti)
Tagli trasversali sottili
305
60
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori disponibili
82
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie contrassegnati con
questo simbolo non devono essere smaltiti con i normali rifiuti
domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono essere recuperati
o riciclati diminuendo la domanda di materie prime. Si prega di riciclare
prodotti elettrici e batterie secondo le disposizioni locali. Ulteriori informazioni
sono disponibili all’indirizzo www.2helpU.com.
Nederlands
TAFEL-, AFKORT- EN VERSTEKZAAGMACHINE
D27107, D27107XPS
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DeWALT. Jarenlange ervaring,
voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DeWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
D27107 D27107XPS
Spanning
V
230
230
Type
7
5
(D27107 met werklicht LED)
Opgenomen vermogen
W
2 000
2 000
Afgegeven vermogen
W
1 080
1 080
Max. snelheid zaagblad
min-1
4 000
4 000
Zaagbladdiameter
mm
305
305
Asgat
mm
30
30
Zaagbladdikte mm
2,1 - 2,2
2,1 - 2,2
Dikte spouwmes
mm
2,5
2,5
Automatische remtijd blad s
< 10
< 10
Gewicht
kg
42
42
Zaagcapaciteiten
Gebruik als verstekzaag
Verstek (max. posities)
links
rechts
Afschuining (max. posities)
links
rechts
Max. afkortcapaciteit onder 90°/90°
mm
Max. verstekzaagcapaciteit onder 45° mm
Max. zaagdiepte 90°
mm
Max. diepte afschuinsnede 45°
mm
Max. diepte snede bij 45° afschuining,
45° verstek
mm
Gebruik als tafelzaag
Max. zaagcapaciteit links/rechts
Zaagdiepte onder 90°
Zaagdiepte onder 45°
mm
mm
mm
48°
48°
48°
2°
205 x 63
160
90
60
48°
48°
48°
2°
205 x 63
160
90
60
60
60
120/320
81
56
120/320
81
56
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN61029:
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
95,0
95,0
LWA (niveau geluidsvermogen)
dB(A)
106,0
106,0
K(onzekerheid voor het
gegeven geluidsniveau)
dB(A)
3,0
3,0
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
2,1
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven, is
gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens
EN61029 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere
te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting van
blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verminderen gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de operator te
beschermen tegen de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm, organisation of work
patterns.
OPMERKING: Dit toestel is bedoeld voor aansluiting op een
stroomvoorzieningssysteem met een maximale toegestame
systeemimpedantie Zmax van 0,28 Ω op het interfacepunt (elektriciteitskast)
van de voorziening van de gebruiker.
De gebruiker moet ervoor zorgen dat dit toestel alleen wordt aangesloten
op een elektriciteitssysteem dat aan bovenvermeld vereiste voldoet.
Indien nodig kan de gebruiker het elektriciteitsbedrijf vragen naar de
systeemimpedantie op het interfacepunt.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het veiligheidsniveau voor ieder
signaleringswoord. Lees de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar aan dat, indien dit niet
wordt voorkomen, leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaar aan dat, indien
dit niet wordt voorkomen, kan leiden tot de dood of ernstig
letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan
die, indien dit niet wordt voorkomen, zou kunnen leiden tot
gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
TAFEL-, AFKORT- EN VERSTEKZAAGMACHINE
D27107/D27107XPS
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder Technische
gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU en 2011/65/EU.
Neem voor meer informatie contact op met DeWALT via het volgende adres
of kijk op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het
technische bestand en legt deze verklaring af namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
19.06.2017
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het gereedschap wordt
uitgeschakeld of als het aan staat maar geen daadwerkelijke
83
Nederlands
Veiligheidsinstructies
W
AARSCHUWING! Wanneer u gebruik maakt van elektrisch
gereedschap, is het belangrijk dat u zich altijd houdt aan
elementaire veiligheidsmaatregelen om de kans op brand,
elektrische schok en lichamelijk letsel te verkleinen, met inbegrip
van de onderstaande maatregelen.
Lees al deze instructies voordat u dit product tracht te bedienen en bewaar
deze instructies.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
14. Onderhoud gereedschap met zorg.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon voor betere en veiligere
prestaties. Volg aanwijzingen voor het smeren en verwisselen van
hulpstukken. Inspecteer het gereedschap regelmatig en laat het
repareren door een bevoegde reparatieservice als het is beschadigd.
Houd handgrepen en schakelaars droog, schoon en vrij van olie en vet.
15. Trek de stekker van het gereedschap altijd uit het stopcontact.
Haal de stekker uit het stopcontact als u de machine niet gebruikt
en wanneer u onderhoud aan de machine uitvoert of accessoires als
bladen, boren en snijstukken verwisselt.
Algemene veiligheidsregels
16.Verwijder stel- en moersleutels.
1.Zorg voor een opgeruimde werkomgeving.
Maak er een gewoonte van om te controleren dat de stel- en
moersleutels zijn verwijderd voordat u het gereedschap gebruikt.
Rommelige plaatsen en werkbanken werken letsel in de hand.
2.Houd rekening met de omgeving van de werkplek.
Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik het gereedschap
niet in een vochtige of natte omgeving. Houd de werkplek goed verlicht
(250–300 Lux). Gebruik het gereedschap niet op plaatsen waar brandof explosiegevaar bestaat, bijv. in de buurt van brandbare vloeistoffen
en gassen.
3.Bescherm uzelf tegen elektrische schokken.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken (bijvoorbeeld
pijpen, radiatoren, kooktoestellen en koelkasten). Bij gebruik van
het gereedschap onder extreme omstandigheden (bijvoorbeeld
hoge luchtvochtigheid, als er metaalslijpsel wordt geproduceerd
enz.) kan de elektrische veiligheid worden verbeterd door een
scheidingstransformator of een (FI) aardlekschakelaar te plaatsen.
17. Vermijd onbedoeld inschakelen.
Draag het gereedschap niet met een vinger op de schakelaar. Zorg
ervoor dat het gereedschap uit staat voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
18. Maak gebruik van verlengsnoeren die geschikt zijn voor
buitengebruik.
Controleer voor gebruik de verlengkabel en vervang deze als die
beschadigd is. Gebruik, wanneer het gereedschap buiten wordt
gebruikt, alleen verlengsnoeren die geschikt zijn voor buitengebruik en
als zodanig zijn gemarkeerd.
19. Blijf alert.
Kijk wat u doet. Gebruik uw gezond verstand. Gebruik het gereedschap
niet wanneer u moe bent of wanneer u drugs of alcohol hebt gebruikt.
4.Houd andere mensen uit de buurt.
20. Controleer op beschadigde onderdelen.
Laat niet toe dat personen, vooral kinderen, die niet bij het werk zijn
betrokken het gereedschap of het verlengsnoer aanraken en houd ze
uit de buurt van de werkplek.
Controleer voor gebruik het gereedschap en het stroomsnoer
zorgvuldig om vast te stellen dat het op juiste wijze werkt en de
bedoelde taken uitvoert. Controleer of bewegende delen zich in de
juiste positie bevinden en goed zijn bevestigd, of er defecte onderdelen
zijn, of ze juist zijn gemonteerd en of er sprake is van andere zaken
die bediening kunnen beïnvloeden. Een beschermstuk of ander
onderdeel dat is beschadigd dient op de juiste wijze te worden
vervangen of gerepareerd door een bevoegde reparatieservice, tenzij
in de handleiding anders wordt aangegeven. Laat een bevoegde
reparatieservice defecte schakelaars vervangen. Gebruik het
gereedschap niet als de aan-/uitschakelaar niet naar behoren werkt.
Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren.
5.Berg ongebruikt gereedschap op.
Wanneer het gereedschap niet gebruikt wordt, moet het op een droge
plek bewaard worden en veilig opgeborgen zijn, buiten het bereik van
kinderen.
6.Forceer het gereedschap niet.
Het zal de taak beter en veiliger uitvoeren wanneer het op de bedoelde
wijze wordt gebruikt.
7.Maak gebruik van het juiste gereedschap.
Gebruik geen licht gereedschap om het werk van zware machines uit
te voeren. Gebruik het gereedschap niet voor doeleinden waarvoor het
niet bestemd is; gebruik bijvoorbeeld cirkelzagen niet om boomtakken
of houtblokken te zagen.
8.Draag geschikte kleding.
Draag geen loszittende kleding of juwelen, want deze kunnen vast
komen te zitten in bewegende delen. Schoenen met profielzolen zijn
aanbevolen wanneer u buitenshuis werkt. Houd lang haar bijeen.
9.Gebruik beschermend materiaal.
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stof of rondvliegende deeltjes vrijkomen. Draag
ook een hittebestendige schort indien deze deeltjes heet kunnen zijn.
Draag altijd gehoorbescherming. Draag altijd een veiligheidshelm.
10. Sluit voorziening voor stofafvoer aan.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor de aansluiting van voorzieningen
voor afvoer en opvang van stof, zorg dan dat deze zijn aangesloten en
naar behoren worden gebruikt.
11. Gebruik het snoer niet verkeerd.
Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te
trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen.
Draag het gereedschap nooit aan het snoer.
12. Zeker het werkstuk.
Gebruik waar mogelijk klemmen of een bankschroef om het te
bewerken deel vast te zetten. Dit is veiliger dan wanneer u uw handen
gebruikt en bovendien kunt u de machine dan met beide handen
bedienen.
13. Zorg voor een veilige houding.
Zorg altijd voor een juist, stabiele houding.
84
WAARSCHUWING! Het gebruik van een accessoire
of hulpstuk of het uitvoeren van werkzaamheden met
dit gereedschap buiten wat is aanbevolen in deze
instructiehandleiding, kan risico op persoonlijk letsel met zich
meebrengen.
21. Laat uw gereedschap repareren door een bevoegd persoon.
Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de relevante
veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen alleen worden
uitgevoerd door bevoegde personen die gebruikmaken van originele
reserveonderdelen; dit kan anders resulteren in aanzienlijk gevaar voor
de gebruiker.
Aanvullende veiligheidsregels voor verstekzagen
• Het is belangrijk dat alle vergrendelingsknoppen en klemhandgrepen
vastzitten voordat u een bedieningshandeling start.
• Controleer dat de arm stevig is vastgezet wanneer u schuine
zaagsneden uitvoert.
• Bedien de machine niet als de beschermkap niet op z’’n plaats zit,
als de beschermkap niet werkt of als de beschermkap niet goed is
onderhouden.
• Plaats nooit één van uw handen in de buurt van het zaagblad wanneer
de zaag is aangesloten op de stroomvoorziening.
• Probeer nooit een machine die loopt, snel te stoppen door een stuk
gereedschap of een ander voorwerp tegen het zaagblad te houden; er
kunnen zich dan ernstige ongelukken voordoen.
• Selecteer het juiste zaagblad voor het materiaal dat u wilt zagen.
• Gebruik een houder of draag handschoenen wanneer u een zaagblad
of ruw materiaal hanteert.
• Voer nooit schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit wanneer de
machine nog loopt en de kop niet in de ruststand staat.
Nederlands
• Het voorste gedeelte van de beschermkap heeft langwerpige
openingen, zodat u beter zicht hebt tijdens het zagen. De beschermkap
vermindert het rondvliegen van houtresten aanzienlijk maar er zitten
openingen in de beschermkap en daarom moet u te allen tijde een
veiligheidsbril dragen wanneer u door de beschermkap kijkt.
• Vervang de tafelinzet wanneer deze versleten is.
• Vervang de gemonteerde laser niet door andere typen laser. Reparaties
mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant van de laser of door
een officiële reparateur.
• Zorg ervoor dat de arm stevig vastzit wanneer u de tafelzaag als
verstekzaag gebruikt.
• Zaag nooit werkstukken korter dan 200 mm.
• Zonder aanvullende ondersteuning is de machine bedoeld voor een
maximaal werkstukformaat van:
– Hoogte 63 mm bij breedte 205 mm bij lengte 500 mm
– Langere werkstukken moeten worden ondersteund door een geschikte aanvullende tafel, bijv. DE3474. Klem het werkstuk altijd stevig vast.
• Controleer tijdens het gebruik in verstekzaagstand dat het gedeelte
van het zaagblad, onder de tafel, volledig wordt omsloten door de
beschermkap (63) die in Afb. E wordt getoond.
Aanvullende veiligheidsregels voor zaagbanken
• Let erop dat het zaagblad in de juiste richting draait en de tanden naar
de voorzijde van de zaagbank wijzen.
• Het is belangrijk dat alle vergrendelingsknoppen en klemhandgrepen
vastzitten voordat u een bedieningshandeling start.
• Het is belangrijk dat alle zaagbladen en flenzen schoon zijn en dat de
terugvallende zijden van de kraag tegen het zaagblad zitten. Draai de
moer van de spandoorn stevig vast.
• Gebruik op juiste wijze geslepen zaagbladen. Let op het merkteken van
de maximumsnelheid op het zaagblad. De vermelde maximumsnelheid
moet altijd hoger zijn dan de snelheid die op het typeplaatje wordt
vermeld.
• Gebruik de zaag nooit zonder dat de bovenste en onderste
beschermkap op hun plaats zitten.
• Plaats nooit één van uw handen in de buurt van het zaagblad wanneer
de zaag is aangesloten op de stroomvoorziening.
• Trek de stekker van de zaag uit stopcontact voordat u zaagbladen
verwisselt of onderhoud verricht.
• Gebruik te allen tijde een aanduwstok en plaats vooral nooit uw handen
tijdens het zagen dichter dan op 200 mm van het zaagblad.
• Probeer niet de zaag te gebruiken op een andere spanning dan die is
aangeduid.
• Breng geen smeermiddelen op het zaagblad aan terwijl het loopt.
• Reik nooit achter het zaagblad langs.
• Houd de aanduwstok altijd op dezelfde plaats wanneer u hem niet
gebruikt.
• Ga niet op de machine staan.
• Tijdens transport is het belangrijk dat het bovenste gedeelte van het
zaagblad bedekt is, bijv. met de beschermkap.
• Gebruik de bovenste beschermkap niet om de machine vast te pakken
of te transporteren.
• Sponningen, sleuven en groeven zagen is niet toegestaan.
• Controleer dat het spouwmes juist is afgesteld. Zaag nooit zonder dat
het spouwmes is gemonteerd.
• Zaag nooit werkstukken kleiner dan 30 mm.
• Zonder aanvullende ondersteuning is de machine bedoeld voor een
maximaal werkstukformaat van:
– Hoogte 81 mm bij breedte 400 mm bij lengte 600 mm
– Langere werkstukken moeten worden ondersteund door een geschikte aanvullende tafel, bijv. D271055 of D271058.
Aanvullende veiligheidsregels voor combinatiezagen
• Zorg ervoor dat de machine stabiel staat voordat u de zaag gaat
gebruiken. Plaats de machine nooit op een ongelijke ondergrond. Zet,
zo nodig, de machine met 150 mm lange inbusbouten vast op een
werkbank, in plaats van bouten.
• Werk nooit met de machine als de beschermkappen niet op hun plaats
zitten, dit is vooral belangrijk na het overschakelen op een andere
stand. Houd de beschermkappen in een goede werkende staat en zorg
voor goed onderhoud.
• Controleer dat de arm stevig is vastgezet in de werkstand wanneer u
de zaag als tafelzaag gebruikt.
• Controleer dat de tafel goed is vergrendeld wanneer u de zaag in een
andere zaagstand zet.
• Zaag nooit ferro- of non-ferro-materialen wanneer u de tafelzaag als
overlangszaag gebruikt.
• Raadpleeg de instructiehandleiding voordat u een accessoire gebruikt.
Onjuist gebruik van een accessoire kan schade veroorzaken.
• Neem de maximumsnelheid die is gemarkeerd op het zaagblad, in
acht.
• Gebruik een houder of draag handschoenen wanneer u een zaagblad
hanteert.
• Controleer dat het zaagblad in de juiste richting draait. Houd het
zaagblad scherp.
• De maximaal toegestane snelheid van het zaagblad moet altijd gelijk zijn
of hoger zijn dan de niet-belaste snelheid van het gereedschap dat op
het typeplaatje wordt aangeduid.
• Gebruik geen zaagbladen waarvan de afmetingen niet overeenstemmen
met de afmetingen die in de technische gegevens worden vermeld.
Gebruik geen tussenringen en asringen om een zaagblad passend
te maken voor de as. Gebruik alleen de zaagbladen die worden
opgegeven in deze handleiding, en die voldoen aan EN 847-1.
• U kunt overwegen speciaal ontworpen zaagbladen toe te passen die
minder lawaai maken.
• Gebruik geen HIGH SPEED-stalen zaagbladen.
• Gebruik geen gescheurde of beschadigde zaagbladen.
• Wanneer de zaagsnede is voltooid, laat u de schakelaar los en wacht u
tot het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen voordat u de kop laat
terugkeren in de bovenste ruststand.
• Controleer dat de arm stevig is vastgezet wanneer u schuine
zaagsneden uitvoert.
• Zet niet iets vast tegen de ventilator om de motoras vast te zetten.
• De zaagbladbeschermkap op uw zaag zal automatisch omhoog gaan
wanneer de arm zakt, de kap zal over het zaagblad zakken wanneer de
arm wordt opgetild.
U kunt de beschermkap met de hand omhoog brengen wanneer u
zaagbladen monteert of verwijdert of als u de zaag wilt inspecteren.
Breng nooit de zaagbladbeschermkap met de hand omhoog als de
zaak niet is uitgeschakeld.
• Houd de werkplek rond de machine opgeruimd en vrij van losse
materialen, zoals zaagsel en spaanders.
• Controleer zo nu en dan dat de luchtsleuven van de motor schoon zijn
en dat er geen spaanders in zitten.
• Trek de stekker van de machine uit het stopcontact voordat u
onderhoudswerk uitgevoerd of het zaagblad verwisselt.
• Gebruik alleen zaagbladen die worden genoemd door de fabrikant.
Het spouwmes mag vooral niet dikker zijn dan de breedte van de
zaagsnede en niet dunner dan de body van het zaagblad.
• Controleer dat de machine op een vlak oppervlak met voldoende
stabiliteit is geplaatst.
• Gebruik geen schurende schijven of diamantschijven.
• In het geval van een ongeval of van storing van de machine moet u de
machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact trekken.
Rapporteer de storing en breng een geschikte aanduiding op de
machine aan zodat andere mensen niet proberen de niet (goed)
functionerende machine te gebruiken.
• Wanneer het zaagblad is geblokkeerd als gevolg van abnormale
aanvoerdruk tijdens het zagen, zet de machine dan uit en trek de
stekker uit het stopcontact. Verwijder het werkstuk en zorg voor vrijloop
van het zaagblad. Zet de machine aan start de zaagwerkzaamheden
weer met verminderde aanvoerdruk.
85
Nederlands
• Verwijder geen uitgezaagde of andere delen van het werkstuk uit het
zaaggebied terwijl de machine loopt en de zaagkop niet in rustpositie
staat.
Houd handen weg bij zaagblad.
• Gebruik de machine niet zonder dat de poten zijn gemonteerd.
• Zorg ervoor dat u altijd links of rechts van de zaaglijn staat.
Zichtbare straling. Staar niet in het licht (D27107XPS).
• Zorg voor voldoende algemene en plaatselijke verlichting.
• Het is belangrijk dat de gebruiker voldoende getraind is in het gebruik,
de aanpassing en de bediening van de machine.
• Schakel de machine uit wanneer u deze zonder toezicht achterlaat.
Wanneer u de machine als verstekzaag gebruikt, is
het belangrijk dat u de machine in- en uitschakelt
(ON en OFF) met de schakelaar in de handgreep.
Gebruik niet de schakelkast in deze stand. De ON/
OFF-schakelaar die zich in het machine-frame bevindt
is alleen bedoeld voor gebruik als tafelzaag.
O/I
• Controleer dat de LED voldoet aan EN 62471. Vervang de LED niet
door één van een ander type. Laat de LED-lamp, als deze beschadigd
is, repareren door een erkende reparatiemonteur.
• Sluit de zaag aan op een stofopvangapparaat wanneer u hout zaagt.
Houd altijd rekening met factoren die van invloed zijn op de blootstelling
aan stof, zoals:
Wanneer u de machine gebruikt als verstekzaag, is
het belangrijk dat het spouwmes in de ruststand is
vastgezet.
-–type materiaal dat moet worden bewerkt (spaanplaat produceert
meer stof dan hout);
-–scherpte van het zaagblad;
-–juiste afstelling van het zaagblad,
-–stofafzuiging met luchtsnelheid van niet minder dan 20 m/s.
Controleer dat de lokale afzuiging en ook kappen, schermen en kokers
goed zijn afgesteld.
• Zaag nooit een lichte legering, vooral niet magnesium.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar met
een reststroomwaarde van 30 mA of minder te gebruiken.
POSITIE DATUMCODE [AFB. (FIG. ) A1]
De datumcode (143), die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in de
behuizing geprint.
Voorbeeld:
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante veiligheidsvoorschriften en de
implementatie van veiligheidsmiddelen kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
–Gehoorsbeschadiging.
– Risico op ongevallen veroorzaakt door onbedekte delen van het
draaiende zaagblad.
– Risico op letsel bij het verwisselen van het blad.
– Risico dat de vingers gekneld raken bij het openen van de
beschermkappen.
– Gezondheidsrisico’s die worden veroorzaakt door het inademen van
stof dat vrijkomt bij het zagen van hout, met name eik, beuk en MDFplaten.
De volgende factoren zijn van invloed op de geluidsproductie:
– Het te zagen materiaal.
– Het type zaagblad.
– De aanvoerdruk.
De volgende factoren verhogen het risico van ademhalingsproblemen:
2017 XX XX
Jaar van fabricage
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van zagen:
– letsel veroorzaakt door aanraken van ronddraaiende delen
Gebruik de zaag nooit als verstekzaag wanneer de beschermkap niet is geplaatst.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Gedeeltelijk gemonteerde machine
1Doos met:
1 Beschermkap voor gebruik in tafelzaagstand
1 Beschermkap voor onder de tafel bij gebruik in de verstekstand
4Poten
2Wielen
4Voeten
1Parallelaanslag
1Materiaalklem
1Handleiding
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
– Geen stofafzuiging bevestigd wanneer u hout zaagt
Beschrijving (afb. A1 - A11)
– Onvoldoende stofafzuiging doordat uitlaatfilters niet zijn gereinigd
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142
143
– Versleten zaagblad.
– Werkstuk wordt niet nauwkeurig geleid.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming..
Draag oogbescherming.
Draagpunt
86
Aan/uit-schakelaar (tafelzaagmodus)
Hendel tafelontgrendeling
Draaitafelklem
Verstektafel
Draaitafel
Parallelgeleiding rechts
Parallelgeleiding links
Beweegbare onderste beschermkap
Ontgrendeling beschermkap
Bedieningshendel
Resetknop voor stroomonderbreking
Datumcode
A2
10 Bedieningshendel
11 Bedieningsschakelaar (verstekzaagmodus)
12 Vaste bovenste zaagbladbescherming
Nederlands
13
14
15
16
17
Stofafzuigadapter
Wiel
Poot
Voet
Klemhandgreep van de hoek
A3
17
18
19
20
21
22
23
Klemhandgreep van de hoek
Diepte-instelsysteem
Zaagtafel
Spouwmes
Bovenste beschermkap
Parallelaanslag
Duwhout
Opties
A4
Gebruik als verstekzaag:
30 Aanslaginzetstuk (DE7120)
A5
31 Verstelbaar statief 760 mm (max. hoogte) (DE3474)
32 Steungeleidestangen 1.000 mm (DE3494)
33 Steungeleidestangen 500 mm (DE3491)
34 Omklapbare steun (DE3495)
35 Wegklapbare aanslag (DE3462)
36Lengte-aanslag voor korte werkstukken (alleen te gebruiken met de
geleidestangen [33]) (DE3460)
37 Steun met verwijderbare aanslag (DE3495)
38 Steun met verwijderde aanslag (DE3495)
A6
40 Rollentafel (DE3497)
Gebruik als zaagtafel:
A7
41 Verstekgeleider (D271052)
A8
42 Tafeluitbreiding (D271058)
A9
43 Aanvoertafel (D271055)
Duwstokken (DE3454) (niet afgebeeld)
Voor alle toepassingen:
A10
44 3-weg stofafzuigkit (D271054)
A11
144 LED-werklampsysteem
BEDOELD GEBRUIK
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) die verminderde fysieke, sensorische of psychische
vermogens hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/of kennis of
bekwaamheden, als dat niet gebeurt onder toezicht van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen nooit
alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee zouden kunnen
spelen.
VERSTEKZAAGMODUS
In de verstekzaagmodus wordt de machine gebruikt in verticale,
verstekzaag of schuine hoek stand.
ZAAGBANKMODUS
Omgedraaid op zijn middenas wordt de zaagmachine gebruikt om
standaard trekzaaghandelingen uit te voeren en voor het zagen van brede
stukken door het werkstuk handmatig tegen het zaagblad te voeren.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen. Controleer altijd
of de stroomvoorziening overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN61029; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een
speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via de DeWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd 3-aderig
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2; de
maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen.
MONTAGE
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te verminderen
schakelt u het apparaat uit en sluit u de stroombron van de
machine af voordat u accessoires installeert of verwijdert,
voordat u instellingen aanpast of wijzigt, of als u reparaties
uitvoert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT)
positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
Uitpakken van machine en onderdelen
WAARSCHUWING: Riskeer niet dat u zich blesseert, vraag
altijd hulp wanneer u de machine moet verplaatsen.
• Verwijder het losse verpakkingsmateriaal uit de doos.
• Til de machine uit de doos.
• Verwijder de doos met onderdelen uit de binnenkant van de machine.
• Verwijder resterend verpakkingsmateriaal uit de machine.
De voeten monteren (afb. A2, B, B1)
Wanneer u de voeten en poten van de zaagtafel zijn gemonteerd, kunt u
de machine ook op een werkblad plaatsen. Bevestig de machine op een
werkblad, zodat u er veilig mee kunt werken.
WAARSCHUWING: Werk nooit met de machine wanneer
deze niet op een werkblad is bevestigd. De aanvoerdruk zal
de zaag instabiel maken als deze niet op een werkblad is
bevestigd.
Uw DeWALT D27107-combinatiezaag is ontworpen als verstekzaag of
zaagtafel voor het gemakkelijk, nauwkeurig en veilig uitvoeren van de vier
belangrijkste zaagwerkzaamheden, te weten overlangszagen, afkorten,
afschuinen en verstekzagen.
• Zet de machine ondersteboven.
Het apparaat is ontworpen voor gebruik met een hardmetaal zaagblad met
nominale zaagbladdiameter van 305 mm, voor het professioneel zagen van
hout, houtproducten en kunststoffen.
• Schuif een moer (52) in de sleuven (53) die zich boven de
montageposities bevinden
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid van
ontvlambare vloeistoffen of gassen.
• Draai de bouten aan
Deze combinatiezagen zijn professioneel elektrisch gereedschap.
• Vouw de poten zoals hieronder wordt beschreven
LAAT NIET kinderen in contact met het gereedschap komen. Toezicht is
vereist als onervaren operators dit gereedschap bedienen.
WAARSCHUWING: Gebruik de machine niet voor andere
doeleinden dan waarvoor zij is bedoeld.
• Plaats een voet (16) op elk van de montageposities (51) op de basis
• Steek een bout (54) voorzien van een ring (55) in de voeten.
• Monteer de poten zoals hier onder wordt beschreven.
• Zet de machine rechtop
• Steek een bout van 8 mm en een minimumlengte van 120 mm (49) in
de voeten op elk van de montageposities (afb. B1).
• Draai de bouten aan
87
Nederlands
Monteren van de poten (afb. C1 & C2)
Met de poten gemonteerd is de machine geschikt voor plaatsing als
zelfstandige machine.
• Draai de machine ondersteboven.
• Monteer de poten zoals hieronder beschreven. Wees erop bedacht dat
de voor- en de achterpoten van verschillende lengte zijn. De achterpoten
zijn iets langer dan de voorpoten. Zorg ervoor dat u de poten op de
juiste plaats monteert.
• Zet de machine rechtop. Zorg dat deze waterpas is; stel zonodig de
hoogte van een steunpoot bij .
Achterpoten
• Plaats een poot (15) aan elk van de montagepunten (56) op de
onderste randen aan de binnenkant van het onderstel (afb. C1).
• Steek een slotbout (57) vanaf de buitenkant door de gaten in het frame
en de poten.
• Plaats een beugel (58) en een vergrendelknop (59) op de bouten.
• Draai de vergrendelknoppen vast.
Voorpoten
• Plaats een poot (15) aan elk van de montagepunten (56) op de
bovenste randen aan de binnenkant van het onderstel (afb. C2).
• Plaats een beugel (58) over de poten.
• Steek een slotbout (57) vanaf de binnenkant door de gaten in de
beugels, de poten en het frame.
• Plaats een vergrendelknop (59) op de bouten.
• Draai de vergrendelknoppen vast.
De poten invouwen (afb. C3,C4)/Montage op een werkbank (afb. B1)
De poten kunnen in de bodemplaat worden gevouwen zodat de machine
geschikt is voor gebruik op een werkbank.
• Zet de machine ondersteboven.
• Maak de vergrendelknop (59) van de eerste poot (15) los.
• Vouw de poot naar binnen
• Maak de vergrendelknop vast
• Herhaal dit voor de andere poten.
• Zet de machine rechtop
• Zet door de beide gaten (49) in de poten de machine vast met bouten
van een diameter van 8 mm en van minimaal 150 mm lang.
Voorkom vastlopen en onnauwkeurige resultaten, let er vooral op dat het
montageoppervlak niet krom of op een andere manier ongelijk is.
• Duw de hendel (69) naar achteren terwijl u de zaagkop vasthoudt totdat
de geveerde lagereenheid uit (70) de houder kan worden gelicht
(afb. F4).
• Zet de lagereenheid omhoog.
• Houd de zaagkop tegen en laat hem door de veerdruk voorzichtig
omhoog bewegen tot in de rustpositie.
Monteren van het zaagblad (afb. G1 - G4)
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instellingen aanpast
of wijzigt, of als u reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING:
• Verwissel altijd zaagbladen wanneer de machine In de stand
voor verstekzagen staat.
• Druk nooit de asvergrendelingsknop in terwijl het zaagblad
wordt aangedreven of uitloopt.
• Zaag geen ijzerhoudende metalen (materialen die ijzer of staal
bevatten) of metselwerk of vezelcementproducten met deze
verstekzaag.
• De tanden van een nieuw zaagblad zijn zeer scherp en kunnen
gevaarlijk zijn.
• Maak de onderste beschermkap (8) los door de
hoofdontgrendelingshendel (9) in te drukken, breng daarna de
onderste beschermkap zover mogelijk omhoog (afb G1).
• Druk, wanneer u de onderste beschermkap omhoog houdt, de
asvergrendelingsknop (74) met één hand in, draai vervolgens
met de meegeleverde steeksleutel in de andere hand de
zaagbladvergrendelingsschroef (73) naar rechts los.
WAARSCHUWING: Druk, als u de asvergrendeling wilt
gebruiken, de knop in zoals wordt getoond en draai de as met
de hand tot u voelt dat de vergrendeling ingrijpt.
•
Blijf de vergrendelingsknop ingedrukt houden als u wilt dat de as niet
draait (74, afb. G1).
• Verwijder de vergrendelingsschroef van het zaagblad (73) en de
buitenste kraag van de spandoorn (75).
• Plaats het zaagblad (76) op de zaagbladadapter (77) die tegen de
binnenste kraag van de spandoorn (78) is gemonteerd, en let er
daarbij op dat de tanden van de onderste rand van het zaagblad
naar de achterzijde van de zaag wijzen (weg van de gebruiker).
• Plaats de buitenste kraag van de spandoorn (75) weer.
Monteren van de wielen (afb. D)
• Plaats een wiel (14) op de assen (60) aan beide zijden van de machine.
• Bevestig een sluitring (61) en een moer (62) aan het draadeind van de
assen.
• Draai de moeren.
Montage voor verstekzaagmodus
Monteren van de beschermkap onder de tafel (afb. E)
De beschermkap (63) wordt op de zaagtafel bevestigd.
• Plaats de twee bevestigingmiddelen aan de linkerkant van de
beschermkap in de sleuven (64) aan de linkerkant van de zaaggleuf (65).
Draai de plastic schroeven linksom.
• Plaats de beschermkap vlak op tafel en druk het bevestigingsmiddel
in de sleuf (66) aan de rechterkant van de zaaggleuf. Draai de plastic
schroeven rechtsom.
• Draai de schroeven rechtsom en verwijder de beschermkap.
Omdraaien van de zaagkop en de tafel (afb. F1 - F4)
• Houd de zaagtafel (19) met een hand tegen en duw de hendel (2) naar
rechts (afb. F1).
• Duw de tafel aan de voorkant (afb. F2) naar beneden en draai ze
volledig om totdat het motorblok boven komt en de plaat (67) in de
uitsparingen van de tafelvergrendeling (68) valt (afb. F3).
88
• Draai de vergrendelingsschroef (73) van het zaagblad zorgvuldig aan
door deze naar links te draaien terwijl u de asvergrendeling vasthoudt
met uw andere hand.
• Til de onderste beschermkap omhoog.
WAARSCHUWING: Bedenk dat het zaagblad alleen op de
voorgeschreven manier moet worden vervangen. Gebruik
alleen zaagbladen die worden aangeduid bij Technische
Gegevens; aanbevolen wordt Cat. nr.: DT4260
Montage voor verstekzaagmodus
Deze verstekzaagmachine is in de fabriek nauwkeurig afgesteld. Als zij
als gevolg van het transport of om andere redenen toch opnieuw moet
worden afgesteld, dient dit te gebeuren zoals hieronder beschreven.
De instelling zou nu niet meer moeten verlopen.
Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. de parallelgeleiding
(afb. H1 - H3)
• Draai de verstekhendel (79) los en druk de verstekgrendel (80) in om
de draaitafel (5) vrij te zetten (afb. H1).
• Draai de draaitafel totdat deze in de stand 0° verstek wordt vergrendeld.
Maak de knop niet vast.
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf (81)
valt.
Nederlands
• Plaats een winkelhaak (82) tegen de parallelgeleiding links (7) en het
zaagblad (76) (afb. H2).
WAARSCHUWING: Laat de winkelhaak niet in aanraking
komen met de tanden van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de schroeven (83) los (afb. H3) en beweeg de draaitafel met
verstekschaal naar links of naar rechts, totdat de met de winkelhaak
gemeten hoek tussen het zaagblad en de parallelgeleiding 90°
bedraagt (afb. H2).
• Draai de schroeven (83) weer vast (afb. H3). Let hierbij nog niet op de
uitlezing van de verstekwijzer.
Instellen van de verstekwijzer (afb. H1 & H4)
• Draai de verstekhendel (79) los en druk de verstekgrendel (80) in om
de draaitafel (5) vrij te zetten (afb. H1).
• Laat de verstekvergrendeling in de juiste positie klikken door de
verstekarm langs de nulstand te draaien, terwijl de verstekknop nog
niet vastgezet is.
• Kijk naar de wijzer (84) en de verstekschaal (85) (afb. H4). Als de wijzer
niet exact nul aanwijst, draai dan de schroef (86) los, beweeg de wijzer
zodat hij 0° aangeeft en draai de schroef vast.
Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. het tafelblad
(afb. I1 – I3)
• Draai de afschuinklemknop (17) los (afb. I1).
• Druk de zaagkop naar rechts zodat deze volledig verticaal is en zet de
klemhandgreep van de hoek vast.
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf (81)
valt.
• Plaats een winkelhaak (82) op de zaagtafel en tegen het zaagblad (76)
(afb. I2).
WAARSCHUWING: Laat de winkelhaak niet in aanraking
komen met de tanden van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de afschuinklemknop (17) (afb. I1) los en draai de aanslagschroef
verticale-positieafstelling (87) (afb. I3) in of uit totdat de met de
winkelhaak gemeten hoek tussen het zaagblad en het tafelblad 90°
bedraagt (afb. I2).
• Als de stand van de afschuinwijzer (88) op de afschuinschaal (89) niet
gelijk is aan 0, draai dan de borgschroef (90) los en stel de wijzer op 0
in (afb. I3).
Instellen van de parallelgeleiding (afb. J)
Het bovenste deel van de linker parallelgeleiding kan naar links worden
bijgesteld. Zo kan ruimte worden gemaakt om de zaag tot de maximale
verstekpositie van 48° te kunnen draaien. Om de parallelgeleiding (7) in te
stellen:
• Draai de klemknop van de parallelgeleiding (91) los en schuif het
bovenste deel van de parallelgeleiding naar links.
• Voer een test uit met UITgeschakelde zaag en kijk hoe groot de
beschikbare ruimte is. Zet de parallelgeleiding op een zo klein
mogelijke afstand van het zaagblad, zonder de op- en neerwaartse
beweging van de zaagarm te belemmeren. Zo wordt het werkstuk
optimaal gesteund.
• Draai de knop stevig aan.
WAARSCHUWING: De geleidegroef (92) van de
parallelgeleiding kan verstopt raken met zaagsel. Gebruik een
stokje of wat lage-druklucht om deze groef schoon te maken.
Controleren en aanpassen van de afschuinhoek (afb. I1, J, & K)
• Draai de klemknop van de parallelgeleiding (91) los en schuif het
bovenste deel van de parallelgeleiding zo ver mogelijk naar links
(afb. J).
• Maak de bevestigingsknop voor de schuine hoek (17) (afb. I1) los en
verplaats de zaagarm naar links tot de hoekpositiestop (94) tegen de
afstelstop voor de schuine hoek (95) rust (afb. K). Dit is de positie voor
de schuine hoek van 45°.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai indien nodig de aanslagschroef afschuinpositie (95) in of uit
totdat de wijzer (88) 45° aanwijst terwijl de hoekpositie-aanslag tegen
de aanslag afstelling afschuinpositie rust.
Montage voor gebruik als tafelzaag
Omstellen van verstekzaag tot tafelzaag (afb. A1, A3, L1 - L5)
• Plaats het zaagblad in 0° afkortstand met de draaitafelklem (3)
vastgedraaid (afb. A1).
• Verwijder het spouwmes (20) uit zijn opbergpositie in de binnenkant
van het onderstel (afb. A3).
• Druk de beschermkap-ontgrendeling (9) in om de zaagbladbescherming
(8) vrij te geven. Trek de zaagbladbescherming nu zo ver mogelijk
omhoog (afb. A1).
• Draai bout (96) precies zover los dat u het spouwmes op de
montageplaatjes (97) op de arm kunt schuiven.
• Schuif het spouwmes (20) op de montageplaatjes (97) (afb. L1). Draai
bout (96) vast.
• Schroef de knop (91) los en trek de schuivende langsgeleiding uit (7)
zoals in afbeelding L2 wordt getoond.
• Trek de zaagkop omlaag.
• Duw de hendel (69) naar achteren (afb. L3).
• Duw de lagereenheid (70) naar beneden totdat de sleuven (101) in de
locaties (102) vallen (afb. L3).
WAARSCHUWING: Het zaagblad mag niet tegen de onderste
beschermkap aanschuren.
• Trek de hendel (2) naar rechts, til de voorkant van de tafel (4) (afb. L4)
omhoog en kantel het geheel over 180° totdat de plaat van de
tafelvergrendeling (68) automatisch in de grendel grijpt en het tafelblad
in de tafelzaagmodus vergrendelt (afb. L5).
• Verwijder de beschermkap onder de tafel.
Monteren van de bovenste zaagbladbescherming (afb. N)
De bovenste zaagbladbescherming (21) is ontworpen voor een snelle en
makkelijke montage aan het spouwmes (20) wanneer de machine staat
opgesteld voor de tafelzaagmodus.
• Breng de sleuf in de achterkant van de beschermkap op een lijn met
het spouwmes, terwijl u de beschermkap verticaal houdt.
• Laat de beschermkap over het spouwmes (20) zakken. Zorg ervoor
dat de as van de bout in de uitsparing valt.
• Draai de beschermkap in horizontale positie.
WAARSCHUWING: Gebruik de machine nooit als tafelzaag
zonder deze beschermkap.
Monteren en afstellen van de zij-aanslag (afb. O1 - O5)
De parallelaanslag (22) kan aan beide kanten van het zaagblad worden
geplaatst.
• Schuif de houder (107) erop van links of rechts (afb. O1). De klemplaat
haakt vast achter de voorrand van de tafel.
• Schuif de aanslag vlak tegen het zaagblad aan.
• Duw de hendel (108) omlaag om de aanslag op zijn plaats te
vergrendelen.
• Controleer of de geleider parallel aan het blad loopt.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de blokkeerknoppen (109) los en schuif de aanslag naar
achteren om toegang te verkrijgen tot de afstelbouten (110) in de
bovenkant van de aanslag (afb. O2).
• Draai met behulp van de steeksleutel de stelbouten los die de
aanslaghouder op de geleidersteun vastzetten.
89
Nederlands
• Pas de geleider zodanig aan, dat deze parallel aan het blad loopt door
de afstand tussen het blad en de geleider aan de voorkant en aan de
achterkant van het blad te controleren.
• Zet zodra de aanpassing is uitgevoerd de stelbouten weer vast en
controleer nogmaals of de geleider parallel aan het blad loopt.
• Controleer of de wijzer (111) nul aanwijst op de schaal (afb. O3).
Als de wijzer niet exact nul aanwijst, draai dan de schroef (112) los,
beweeg de wijzer zodat hij 0° aangeeft en draai de schroef vast.
De standaard opstelling van de aanslag is aan de rechterkant van het
zaagblad. Om de aanslag voor gebruik aan de linkerkant van het zaagblad
voor te bereiden, gaat u als volgt te werk (afb. O4):
• Verwijder de blokkeerknoppen (109).
• Schuif het aanslagprofiel (113) uit de klemsteun.
• Draai de klemsteun (114) om en breng de blokkeerknoppen weer aan.
• Schuif de aanslag op de klemsteun.
• Draai de knoppen aan.
De aanslag is omkeerbaar: het werkstuk kan langs de aanslagkant van
75 mm hoog of langs de aanslagkant van 11 mm hoog worden geleid,
zodat het duwhout ook bij het langszagen van dunne werkstukken kan
worden gebruikt (fig O5).
• Draai, om de zijde van 11 mm te gebruiken, de blokkeerknoppen (109)
los en schuif de aanslag (113) uit de klemsteun (114).
• Draai de aanslag en laat de klemsteun weer in de groef vallen,
zoals weergegeven (afb. O5).
• Schuif, om de volledige hoogte van 75 mm te gebruiken, de aanslag
met de brede zijde verticaal in de klemsteun (afb. O4).
WAARSCHUWING: Gebruik het 11 mm profiel om bij het
zagen van dunne werkstukken ervoor te zorgen dat tussen het
zaagblad en de aanslag nog ruimte is voor het duwhout.
De achterkant van de aanslag moet gelijk zijn met de voorkant
van het spouwmes.
Monteren en aanpassen van de verstekaanslag (afb. P1 - P4)
De verstekaanslag (D271052) is als optie verkrijgbaar. De verstekaanslag
(41) kan worden gebruikt voor verstekzagen wanneer de machine in de
tafelzaagmodus staat (afb. P1).
• Draai de klemknop (115) los en zwaai de geleidestang (116) uit (afb. P2).
Draai de klemknop vast.
• Schuif de aanslag aan de linkerkant op de tafel (afb. P3).
• Draai de blokkeerknop (117) los.
• Plaats een winkelhaak (82) tegen de aanslag (41) en het zaagblad (76).
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de moer (118) een aantal slagen los en draai de aanslagschroef
rechte-hoekafstelling (119) (afb. P4) in of uit totdat de met de
winkelhaak gemeten hoek tussen de geleider en het zaagblad 90°
bedraagt (afb. P3).
• Draai de knop (117) vast.
• Controleer of de wijzer (120) nul aanwijst op de schaal (121). Indien
nodig nastellen.
Omstellen van tafelzaag tot verstekzaag (afb. A3, E, L1 & L2)
• Verwijder de parallelaanslag (22) of de verstekaanslag, indien
aangebracht (afb. A3).
• Verwijder de bovenste beschermkap (21).
• Plaats de beschermkap (63) terug onder de zaagtafel (afb. E).
• Ga te werk als beschreven in “Omdraaien van de zaagkop en tafel”.
• Draai bout (96) van het spouwmes los en verwijder het spouwmes
(20), terwijl u de zaagbladbeschermkap (8) vasthoudt (afb. L1).
OPMERKING: Draai de bout vast nadat u het spouwmes
hebt verwijderd, zodat de bout niet de verplaatsing van de
zaagbladbeschermkap kan belemmeren.
• Laat de zaagbladbescherming zakken.
• Plaats het spouwmes (20) in zijn opbergpositie in de binnenkant van
het onderstel (afb. A3).
• Breng de glijdende langsgeleiding (7) weer in positie (afb. L2).
90
ABEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instellingen aanpast
of wijzigt, of als u reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING:
• Zet het werkstuk stevig vast.
• Oefen geen overmatige druk uit op de machine. Geef geen
zijdelingse druk op het zaagblad.
• Voorkom overbelasting.
Het is belangrijk dat de machine wordt geplaatst overeenkomstig uw
ergonomische condities waar het betreft hoogte en stabiliteit van het
werkblad. De plaats van de machine moet zo worden gekozen dat de
gebruiker een goed overzicht heeft en voldoende ruimte rond de machine
heeft voor het zonder enige beperkingen werken met het werkstuk.
Verminder de effecten van trillingen door ervoor te zorgen dat de
omgevingstemperatuur niet te koud is, de machine en de accessoires goed
zijn onderhouden en dat de omvang van het werkstuk geschikt is voor
deze machine.
Voor gebruik:
• Breng het juiste zaagblad aan. Gebruik geen overmatig versleten
zaagbladen. Het zaagblad moet geschikt zijn voor het maximum
toerental van de machine.
• Probeer niet om extreem kleine werkstukken te zagen.
• Oefen bij het zagen geen overmatige druk op het zaagblad uit.
Forceer het zagen niet.
• Laat de motor voor het zagen op volle toeren komen.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
In- en uitschakelen (afb. A1, Q1 - Q3)
De machine heeft twee onafhankelijke schakelsystemen. In de
verstekzaagmodus wordt de bedieningsschakelaar (11) gebruikt (afb. Q1).
In de tafelzaagmodus wordt de aan/uit-schakelaar (1) gebruikt (afb. Q2).
In de schakeldoos is een bescherming tegen overbelasting van de motor
met handmatige reset geïntegreerd. Neem de volgende maatregelen bij
een stroomonderbreking:
- Controleer of de machine is uitgeschakeld.
- Druk op de resetknop (142).
Verstekzaagmodus (afb. Q1)
De schakelaar is voorzien van een gat (122) om een hangslot door te
steken om de schakelaar uit bedrijf te vergrendelen.
• Druk de bedieningsschakelaar (11) in om de machine te starten.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Tafelzaagmodus (afb. Q2 & Q3)
De aan/uit-schakelaar biedt een aantal voordelen:
- Spanningsloze uitschakeling: wordt de spanning om een of andere
reden uitgeschakeld, dan moet de schakelaar opnieuw ingedrukt
worden.
- extra veiligheid: het veiligheidsdeksel (123) kan worden vergrendeld
door een hangslot door de gaten (124 & 125) te steken. De plaat dient
ook als een gemakkelijk bereikbare stopknop omdat u met een druk
op de voorzijde van de plaat ook de stopknop kunt indrukken.
• Druk op de groene startknop (126) om de machine in te schakelen.
• Druk op de rode stopknop (127) om de machine uit te schakelen.
Vergrendelen van de schakelaars
• Om onbevoegd gebruik van de machine te voorkomen, vergrendelt u
beide schakelaars met behulp van hangsloten.
Nederlands
Basis zaagsneden
WAARSCHUWING: Wanneer u bepaalde extreme hoeken
wilt zagen, zult u de linker of rechter langsgeleiding misschien
moeten verwijderen.
U kunt de linker langsgeleiding (7) verwijderen door de afstellingsknop (91)
enkele slagen los te draaien en de langsgeleiding naar buiten te schuiven
(afb. R3).
Plaats de langsgeleiding altijd weer voor het maken van rechtse
zaagsneden.
Zagen in de verstekzaagmodus
Het is gevaarlijk en verboden om de zaag zonder beschermkappen
te gebruiken. Let erop dat de beschermkappen juist zijn gemonteerd
alvorens met zagen te beginnen.
• Zorg ervoor dat de beschermkap onder de tafel niet verstopt raakt met
zaagsel.
• Zet het werkstuk altijd klem wanneer u niet-ijzerhoudende metalen
zaagt.
Algemene bediening
- Bij gebruik als verstekzaag wordt de zaagkop automatisch vergrendeld
in de bovenste ruststand.
- De zaagkop wordt ontgrendeld door de beschermkap-ontgrendeling in
te drukken. De beweegbare onderbeschermkap wordt geopend door
de zaagkop te bewegen.
- Probeer nooit de onderste beschermkap tegen te houden wanneer deze,
na het voltooien van de zaagsnede, weer naar rustpositie terugkeert.
- Het afgezaagde materiaal moet minimaal 10 mm lang zijn.
- Voor het zagen van korte werkstukken (min. 190 mm links of rechts
van het zaagblad), raden wij u aan de optionele materiaalklem te
gebruiken.
- Bij het zagen van dunwandige PVC profielen is het aan te bevelen
een houtprofiel onder het materiaal te plaatsen, zodat het wordt
ondersteund op die punten waar dit vereist is.
Het werkstuk vastklemmen (afb. A5, M)
WAARSCHUWING: Een werkstuk dat voor een zaagsnede
is vastgeklemd, uitgebalanceerd en bevestigd, kan uit
balans raken wanneer de zaagsnede is voltooid. Een nietuitgebalanceerde belasting kan de zaag of alles waar de zaag
op is bevestigd, zoals een tafel of een werkbank, doen kantelen.
Ondersteun, wanneer u een zaagsnede maakt die het werkstuk
uit de balans kan brengen, het werkstuk goed en zorg ervoor
dat de zaag stevig met bouten is vastgezet op een stabiel
oppervlak. Persoonlijk letsel kan het
gevolg zijn.
WAARSCHUWING: De klemvoet moet steeds boven de
grondplaat van de zaag vastgeklemd blijven, wanneer de
klem wordt gebruikt. Klem het werkstuk altijd vast op de
grondplaat van de zaag – niet op een andere onderdeel van het
werkgebied. Controleer dat de klemvoet niet op de rand van de
grondplaat van der zaag is geklemd.
VOORZICHTIG: Gebruik altijd een werkklem zodat u de
controle behoudt en het risico van beschadiging van het
werkstuk en van persoonlijk letsel beperkt, als u uw handen op
een afstand van minder dan 160 mm van het zaagblad moet
houden tijdens het zagen.
Gebruik de materiaalklem (39) die bij uw zaag wordt geleverd. Andere
hulpmiddelen zoals veerklemmen, lijmklemmen of klemschroeven kunnen
waarschijnlijk goed van pas komen bij materiaal van bepaalde afmetingen
en vormen. De linkse en rechtse langsgeleiding schuiven langs en kunnen
helpen bij het vastklemmen.
KLEM PLAATSEN
1.Steek de klem in het gat achter de langsgeleiding. De klem moet naar
de achterzijde van de verstekzaag wijzen. Controleer dat de groef
volledig in de grondplaat van de verstekzaag is gestoken. Als de groef
zichtbaar is, zit de klem niet goed vast.
2.Draai de klem 180º naar de voorzijde van de verstekzaag.
3.Draai de knop los zodat u de klem omhoog en omlaag kunt
aanpassen, stel vervolgens de klem nauwkeurig af op het werkstuk
door middel van de fijnafstellingsknop.
OPMERKING: Plaats de klem op de juiste zijde van de grondplaat bij
het schuin afzagen. PROBEER ALTIJD EERST ZAAGSNEDEN UIT (ZAAG
UITGESCHAKELD) VOORDAT U ZE UITVOERT, ZODAT U HET PAD VAN
HET ZAAGBLAD KUNT CONTROLEREN. CONTROLEER DAT DE KLEM
NIET DE WERKING VAN DE ZAAG OF DE BESCHERMKAP VERHINDERT.
Verticale rechte afkortsnede (afb. R1)
• Draai de verstekknop (79) los en druk de verstekgrendel (80) in.
• Zet de verstekgrendel in de 0°-positie en zet de verstekknop vast.
• Plaats het te zagen hout tegen de geleider (7).
• Houd het bedieningshandvat (10) vast en druk de beschermkapontgrendeling (9) in.
• Druk op de bedieningsknop (11) om de motor aan te zetten.
• Druk de zaagkop naar beneden om door het hout te zagen.
Het zaagblad gaat de sleuf (81) in.
• Laat na het zagen de knop los en wacht tot het zaagblad volledig tot
stilstand is gekomen voordat u de zaagkop laat terugkeren naar zijn
bovenste rustpositie.
Verticaal zagen met verstek (afb. R2)
• Draai de verstekknop (79) los en druk de verstekgrendel (80) in.
Beweeg de draaitafel naar links of naar rechts om de juiste hoek in te
stellen.
• De vaste verstekgrendelposities zijn 15°, 22,5°, 35,3° en 45° zowel
links als rechts. Houd voor tussenliggende hoeken de zaagkop stevig
vast en zet hem vast door de verstekknop vast te zetten.
• Zorg er voor het zagen altijd voor dat de verstekknop is vastgezet.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
WAARSCHUWING: Wanneer u het einde van een stuk hout
verstekzaagt en slechts een klein stuk hout afzaagt, plaats het
hout dan vooral zo dat het af te zagen stuk zich bevindt aan de
zijde van het zaagblad met de grotere hoek naar het scherm:
links verstek af te zagen stuk naar rechts.
rechts verstek af te zagen stuk naar links.
Zagen met afschuining (afb. A2, R3)
De afschuinhoek kan worden ingesteld tussen 48° naar links en 2° naar
rechts. Hierbij kan de draaitafel tussen 0° en maximaal 45° naar links of
rechts worden ingesteld.
• Draai de klemknop van de parallelgeleiding (91) los en schuif het
bovenste deel van de parallelgeleiding zo ver mogelijk naar links.
• Draai de afschuinklemknop (17) los en stel de afschuinhoek op de
gewenste waarde in.
• Draai de afschuinklemknop stevig vast.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Dubbele versteksnede (afb. S1 - S4)
Een gecombineerde versteksnede is een snede waarbij de verstekhoek
(afb. S1) en de afschuinhoek (afb. S2) tegelijkertijd worden gebruikt.
Deze soort zaagsnede wordt gebruikt voor het zagen van lijsten of dozen
met schuine kanten zoals aangegeven in afb. S3.
WAARSCHUWING: Als de zaaghoek telkens verschillend
is, moet u er op letten dat de afschuinklemknop en de
verstekklemknop stevig aangedraaid zijn. De knoppen moeten
na elke verandering van de verstek- c.q. afschuinhoek worden
vastgezet.
• De onderstaande grafiek helpt u bij het kiezen van de juiste afschuinen verstekinstellingen voor een aantal gebruikelijke hoeken.
U gebruikt de grafiek door de gewenste hoek “A” (afb. S4) voor uw
project te kiezen en deze hoek op de juiste curve in de grafiek te
vinden. Ga van dat punt recht naar boven of beneden om de juiste
afschuinhoek te vinden en recht naar links of rechts om de juiste
verstekhoek te vinden.
• Stel de zaag in op de voorgeschreven hoeken en maak enkele
proefsneden.
91
Nederlands
VIERZIJDIGE
DOOS
ZESZIJDIGE
DOOS
HOEK TUSSEN TWEE RIBBEN
DEZE VERSTEKHOEK OP DE ZAAG INSTELLEN
• Oefen met het in elkaar zetten van de gezaagde delen.
Voorbeeld: Maak een vierzijdige doos met buitenhoeken van 25°
(hoek “A”) (afb. S4), gebruik de bovenste boog rechts. Zoek 25° op
de boogschaal. Volg de horizontale snijlijn naar beide zijden om de
instelling van de verstekhoek van de zaag (23°) te verkrijgen. Volg op
dezelfde manier de verticale snijlijn naar beneden of naar boven voor
het instellen van de afschuinhoek van de zaag (40°). Maak steeds
enkele proeven met stukjes afvalhout om de instellingen te controleren.
ACHTZIJDIGE
DOOS
Binnenhoek
-Links
• Bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar rechts.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
-Rechts
• Onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar links.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
Buitenhoek
-Links
• Onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar links.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
-Rechts
• Bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar rechts.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Zagen in de bankmodus
• Gebruik altijd het spouwmes.
• Controleer altijd of het spouwmes en de beschermkap van het
zaagblad goed zijn afgesteld.
• Zorg er altijd voor dat de verstekzaag is ingesteld en in de 0°
verstekstand is vergrendeld.
WAARSCHUWING: Zaag geen metaal in deze modus.
DEZE AFSCHUINING OP DE ZAAG INSTELLEN
Zagen van basislijsten
Het zagen van basislijsten wordt uitgevoerd onder een afschuinhoek van 45°.
• Voer voor het zagen altijd een test uit met uitgeschakelde zaag.
• Er wordt steeds gezaagd met de achterkant van de lijst vlak op de
zaag liggend.
Binnenhoek
-Links
• Leg de lijst met de bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
-Rechts
• Leg de lijst met de onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
Buitenhoek
-Links
• Leg de lijst met de onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
-Rechts
• Leg de lijst met de bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Zagen van plafondsierlijsten
Het zagen van plafondsierlijsten wordt uitgevoerd onder een
gecombineerde verstek- en afschuinhoek. Voor het verkrijgen van uiterste
nauwkeurigheid heeft uw zaag vooringestelde hoekposities op 35,3° verstek
en 30° afschuining. Deze instellingen zijn geschikt voor standaard
plafondsierlijsten met een hoek van 45° aan de bovenkant en een hoek
van 45° aan de onderkant.
• Maak testzaagsnedes op afvalmateriaal voordat u de definitieve
zaagsnedes maakt.
• Er wordt steeds gezaagd onder een afschuinhoek naar links met de
achterkant van de lijst tegen het onderstel.
92
Langszagen (afb. T1 & T3)
• Stel de afschuinhoek in op 0°.
• Stel de zaagdiepte in.
• Zet de parallelaanslag op de gewenste afstand.
• Houd het werkstuk plat op de tafel en tegen de geleider. Houd het
werkstuk ongeveer 25 mm van het zaagblad verwijderd.
• Houd de handen uit de weg van het zaagblad.
• Zet de machine aan en laat het zaagblad op volle toeren komen.
• Leid het werkstuk langzaam onder de bovenste beschermkap door en
druk het stevig tegen de geleider. Zorg dat de tanden kunnen snijden,
en duw het werkstuk niet met overdreven kracht tegen het zaagblad.
De snelheid van het zaagblad moet constant worden gehouden.
• Gebruik in de buurt van het zaagblad altijd het duwhout (23).
• Schakel na het zagen de machine uit, laat het zaagblad tot stilstand
komen en verwijder het werkstuk.
WAARSCHUWING: Duw nooit tegen de vrije of afgezaagde
kant van het werkstuk en trek er ook niet aan.
WAARSCHUWING: Gebruik altijd een duwstok bij het zagen
van kleine werkstukken.
Afschuinen (afb. T2)
• Stel de gewenste afschuinhoek in.
• Ga verder als bij langszagen.
Afkorten (afb. U1)
• Stel de afschuinhoek in op 0°.
• Stel de zaagdiepte in.
• Stel de verstekaanslag in op 0°.
• Ga verder als bij langszagen, maar gebruik nu de verstekaanslag om
het werkstuk door het zaagblad te duwen.
Schuinzagen
• Stel de gewenste afschuinhoek in.
• Ga te werk als bij afkorten.
Nederlands
Verstekzagen (afb. U2)
• Zet de verstekaanslag op de gewenste hoek.
• Ga te werk als bij afkorten.
Opties
WAARSCHUWING: Trek altijd de stekker uit het stopcontact
voordat u accessoires monteert of verwisselt.
Stofafzuigkit (afb. V1 & V2)
WAARSCHUWING: Deze machine is voorzien van twee
punten voor stofafzuiging die in een van de beide werkstanden
kunnen worden gebruikt..
WAARSCHUWING: Sluit, wanneer dat maar mogelijk
is, een toestel voor stofafzuiging aan dat is ontworpen
in overeenstemming met de relevante voorschriften voor
stofemissie.
WAARSCHUWING! Sluit, wanneer u hout zaagt, een toestel
voor stofafzuiging aan dat is ontworpen in overeenstemming
met de relevante voorschriften voor stofemissie.
Sluit een toestel voor stofafzuiging aan dat is ontworpen volgens de
geldende voorschriften. De luchtsnelheid van extern aangesloten systemen
moeten 20 m/s +/- 2 m/s zijn. De snelheid moet worden gemeten in de
aansluitbuis op het aansluitpunt, terwijl het gereedschap is aangesloten
maar niet werkt.
Aansluiting - bij gebruik als verstekzaag (afb. V1)
• Verbind het ene uiteinde van de eerste slang aan de
stofafzuigadapter (13).
• Steek het andere uiteinde van de slang in de middelste inlaatpoort van
het spruitstuk (128).
• Verbind het ene uiteinde van de andere slang aan de beschermkap
onder de tafel (63).
• Steek het andere uiteinde van de slang in de buitenste inlaatpoort van
het spruitstuk.
Aansluiting - bij gebruik als tafelzaag (afb. V2)
• Ga te werk zoals bij gebruik als verstekzaag, maar verbind de slang
van de beschermkap onder tafel aan de zaagbladbeschermkap (21).
Extra steun/lengte-aanslag voor de verstekzaag (afb. A5)
De extra steun en lengte-aanslag kunnen zowel links als rechts worden
gemonteerd, of aan elke kant.
• Plaats onderdelen 31 - 38 op de twee geleidestangen (32 & 33).
• Gebruik de omklapbare steun (34) voor het afkorten van panelen met
een breedte van 210 mm (15 mm dik).
Rollentafel (afb. A6)
De rollentafel (40) wordt gebruikt om lange werkstukken te ondersteunen.
Bij gebruik als verstekzaag kan de rollentafel links of rechts aan de machine
worden gemonteerd of aan beide kanten van de machine. Bij gebruik
als tafelzaag kan de rollentafel ook aan de voor- of achterkant van de
zaagtafel gemonteerd worden.
Verlengtafel aan de zijkant (afb. A8)
Door het monteren van de verlengtafel aan de zijkant (42), vergroot u
de tafelbreedte rechts van het zaagblad to 600 mm of meer, afhankelijk
van de gebruikte geleidingsstangen en de plaats waar het verlengstuk
vastgeklemd wordt. Deze verlengtafel moet worden gebruikt in combinatie
met de geleidestangen (32) (optie). De instelbare verlengtafel is voorzien
van een schaalverdeling aan de voorrand en is gemonteerd op een stevig
onderstel dat op de geleidingsstangen wordt geklemd.
• Bevestig de verlengtafel rechts van de machine, op deze manier lopen
de schaalverdelingen van beide tafels door.
Aanvoertafel (afb. A9)
Deze aanvoertafel (43) maakt het verwerken van plaatmateriaal mogelijk.
De maximum plaatafmetingen, links van het zaagblad, bedragen
1200 x 900 mm.
De geleidingstangen zijn bevestigd op een stevige aluminium drager die
snel op de machine bevestigd en ervan afgenomen kan worden.
De aanslag is voorzien van een lang meetlint waarmee een instelbare
aanslagstop en aanslagsteun voor smalle werkstukken snel geplaatst
kunnen worden.
Transporteren (afb. W)
WAARSCHUWING: Transporteer de machine altijd in
tafelzaagstand met de bovenste beschermkap gemonteerd.
De zelfrichtende wielen zorgen voor een eenvoudiger transport van de
machine.
•Zet de machine op de juiste zijde van de basis.
•Vouw de poten in de basis
•Vouw de voorste poten uit de basis
•Zet de machine rechtop.
•Licht de machine op aan de voorste poten totdat de wielen in contact zijn met de vloer.
WAARSCHUWING: Draag de machine altijd met hulp. De
machine is te zwaar voor één persoon.
ONDERHOUD
Uw DeWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd probleemloos
te functioneren met een minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling
en regelmatige reiniging van de machine garanderen een hoge levensduur.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te verminderen
schakelt u het apparaat uit en sluit u de stroombron van de
machine af voordat u accessoires installeert of verwijdert,
voordat u instellingen aanpast of wijzigt, of als u reparaties
uitvoert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT)
positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
Smering
De lagers van de motor zijn reeds van vet voorzien en waterdicht.
• Het contactoppervlak van de draaitafel met de vaste tafel moet af en
toe lichtjes geolied worden.
• Smeer regelmatig de zaagdiepte-schroefdraad.
• Reinig de onderdelen waar zaagmeel en spaanders zich verzamelen
regelmatig met een droge borstel.
Instellen van de nokken (afb. X1 - X3)
Om de ruimte tussen de twee tafels te verwijderen, gaat u als volgt te werk:
• Draai de machine in de tafelzaagmodus.
• Verwijder de schroeven (138) en de sluitplaat (139).
• Draai de schroef (140) van de instelnok (141).
• Draai de instelnok met behulp van een spitstang.
• Houd de instelnok met de tang vast en draai de schroef vast.
• Plaats de sluitplaat terug en draai de schroeven vast.
• Draai de machine in de verstekzaagmodus. Controleer de kracht
die nodig is om de machine in verstek te plaatsen. Herhaal de
bovengenoemde stappen wanneer de benodigde kracht te hoog is.
Reinigen
Controleer vóór gebruik zorgvuldig de bovenste beschermkap van het
zaagblad, de beweegbare onderste beschermkap van het zaagblad en ook
de stofafzuigbuis om vast te stellen dat zij goed zullen functioneren. Zorg
ervoor dat spaanders, stof of een deel van het werkstuk niet kunnen leiden
tot blokkering van één van de functies.
Als delen van het werkstuk zijn vastgelopen tussen het zaagblad en de
beschermkappen, trek de stekker van het netsnoer van de machine dan uit
het stopcontact en volg de instructies die worden gegeven in het hoofdstuk
93
Nederlands
Het zaagblad monteren. Verwijder de vastgelopen gedeelten en monteer
het zaagblad opnieuw.
AARSCHUWING: Blaas vuil en stof met droge lucht uit
W
de behuizing, aangezien vuil zich vaak zichtbaar opstapelt
in en rond de ventilatieopeningen. Draag goedgekeurde
oogbescherming en goedgekeurd stofmasker bij het uitvoeren
van deze procedure.
AARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere
W
ruwe chemicaliën voor het reinigen van de niet-metalen
onderdelen van het werktuig. Deze chemicaliën kunnen de
materialen die in deze onderdelen gebruikt worden, verzwakken.
Gebruik een doek alleen bevochtigd met water en zachte zeep.
Laat nooit vloeistof in het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in vloeistof.
AARSCHUWING: Reinig, om het risico op letsel te
W
verkleinen, regelmatig de bovenzijde van de tafel.
AARSCHUWING: Reinig, om het risico op letsel te
W
verkleinen, regelmatig het stofverzamelsysteem.
Optionele accessoires
AARSCHUWING: Omdat hulpstukken, behalve die van
W
DeWALT, niet zijn getest in combinatie met dit product, kan
het gebruik van dergelijke hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het
risico van letsel te beperken, mogen bij dit product uitsluitend
accessoires worden gebruikt die zijn aanbevolen door DeWALT.
ZAAGBLADEN
GEBRUIK ALTIJD geluidsgedempte ZAAGBLADEN VAN 305 mm MET
ASGATEN VAN 30 mm. NOMINALE SNELHEID MOET TEN MINSTE
4000 TPM ZIJN. Gebruik nooit zaagbladen met een kleinere of een
grotere diameter. Deze zullen nooit goed kunnen worden afgeschermd.
Gebruik alleen afkortzaagbladen. Gebruik geen zaagbladen die bedoeld
zijn voor overlangse verzaging, combinatiezaagbladen of zaagbladen met
een grotere hoek dan 10°.
BESCHRIJVING VAN ZAAGBLADEN
Toepassing
Diameter (mm)
Tanden
Zaagbladen voor de bouw(voor alle zaagtoepassingen)
Algemene toepassing
305
36
Zaagbladen voor houtbewerking (geven gladde, schone zaagsneden)
Fijne afkortzaagsneden
305
60
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de geschikte hulpstukken
en accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die zijn voorzien
van dit symbool, mogen niet bij het normale huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die kunnen worden
teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag naar grondstoffen afneemt.
Recycle elektrische producten en batterijen volgens de lokale voorschriften.
Nadere informatie is beschikbaar op www.2helpU.com.
94
Norsk
KOMBINASJONSSAG D27107, D27107XPS
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant
produktutvikling og fornyelse gjør DeWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
MERK: Dette verktøyet er ment for tilkobling til et strømforsyningssystem
med maks tillatt systemimpedans Zmax på 0,28 Ω i grensesnittet
(strømtilkoblingsboks) til brukerens nett.
Brukeren må sikre seg at dette verktøyet kun kobles til et strømsystem
som oppfyller kravet over. Om nødvendig skal operatøren spørre
strømleverandøren om systemimpedansen i grensesnittet.
D27107D27107XPS
Spenning
V
230
230
Type
7
5
(D27107 med LED-arbeidslys)
Motoreffekt
W
2 000
2 000
Effektforbruk W
1 080
1 080
Maks. omdr.hastighet/min
4 000
4 000
Bladdiameter
mm 305305
Utsparingsdiameter
mm 3030
Bladtykkelse mm
2,1 - 2,2
2,1 - 2,2
Tykkelse på spaltekniv
mm
2,5
2,5
Automatisk bladbremstid
s
< 10
< 10
Vekt
kg
42
42
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Betegner fare for elektrosjokk.
Sagkapasitet
Betegner fare for brann.
Bruk som gjæringssag
Gjærsnitt (ytterstillinger)
Skråsnitt (ytterstillinger)
Maks. kappekapasitet ved 90°/90°
Maks. gjæringskapasitet ved 45°
Maks. snittdybde 90°
Maks. dybde på skråsnitt 45°
Maks. snittdybde ved 45° skråsnitt,
45° gjæring
Bruk som benkesag
Maks. kløvingskapasitet venstre/høyre
Sagedybde ved 90°
Sagedybde ved 45°
venstre
høyre
venstre
høyre
mm
mm
mm
mm
48°
48°
48°
2°
205 x 63
160
90
60
48°
48°
48°
2°
205 x 63
160
mm
60
60
mm
mm
mm
120/320
81
56
120/320
81
56
60
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN61029:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
95,0
95,0
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
106,0
106,0
K(usikkerhet for det angitte
støynivå)
dB(A)
3,0
3,0
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
2,1
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt
iht. standardiserte tester gitt i EN61029, og kan brukes til å sammenligne
ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av
eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes
i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig
vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten
faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået
betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot
følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og
tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster.
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord.
Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til
død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan
føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan
føre til små eller moderate personskader hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis
den ikke unngås.
Overensstemmelseserklæring med EU
MASKINERIDIREKTIV
KOMBINASJONSSAG
D27107/D27107XPS
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data
er i samsvar med:
2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EU og 2011/65/
EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser
eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og
fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
19.06.2017
Sikkerhetsinstruksjoner
A
DVARSEL! Ved bruk av elektrisk verktøy bør grunnleggende
sikkerhetstiltak alltid bli fulgt for å redusere
risiko for brann, elektrisk støt og personlig skade
inkludert følgende.
Les alle disse instruksjonene før du forsøker å bruke dette produktet, og ta
vare på disse instruksjonene.
TA VARE PÅ DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERENSE.
Generelle sikkerhetsregler
1.Hold arbeidsområdet ryddig.
Rotete områder og benker kan føre til skader.
2.Ta hensyn til omgivelsene i arbeidsområdet.
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i fuktige eller våte
95
Norsk
forhold. Hold arbeidsområdet godt opplyst (250–300 lux). Bruk ikke
verktøyet på steder hvor det er risiko for brann eller eksplosjon, f.eks. i
nærheten av antennelige væsker og gasser.
3.Beskytt deg mot elektrisk støt.
Unngå kroppskontakt med jordede flater (f.eks. rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap). Når verktøyet blir brukt under ekstreme forhold (f.eks.
høy luftfuktighet, når filspon blir produsert osv.), kan strømsikkerheten
bli forbedret ved å sette inn en isolerende omformer eller en (FI)
jordfeilsbryter.
4.Hold andre personer borte.
La ikke personer, og særlig barn, som ikke er involverte i arbeidet, røre
verktøyet eller skjøteledningen og hold dem borte fra arbeidsområdet.
20. Sjekk etter skadde deler.
Før bruk sjekker du verktøyet og nettkabelen nøye for å kontrollere at
det virker ordentlig og oppfyller sin tiltenkte funksjon. Sjekk justering av
bevegelige deler, festing av bevegelige deler, brukne deler, montering og
andre ting som kan påvirke driften. En beskyttelsesplate eller annen del
som er skadet, må repareres ordentlig eller bli byttet ut på et autorisert
servicesenter med mindre annet er angitt i denne instruksjonsmanualen.
Få defekte brytere byttet ut på et autorisert servicesenter. Bruk ikke
verktøyet hvis bryteren ikke kan bli slått på og av. Prøv aldri selv å
reparere verktøyet.
ADVARSEL! Bruken av ekstrautstyr eller tilbehør eller bruk av
dette verktøyet sammen med annet enn det som er anbefalt i
denne instruksjonsmanualen, kan føre til risiko for personskade.
5.Oppbevar verktøy som ikke er i bruk.
21. Få verktøyet ditt reparert av en kvalifisert person.
Når de ikke er i bruk, må verktøyene oppbevares på et tørt sted og
være trygt låst, utenfor barns rekkevidde.
Dette elekstriske verktøyet retter seg etter relevante sikkerhetsforskrifter.
Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte personer som bruker
originale reservedeler, ellers kan det resultere i vesentlig fare for
brukeren.
6.Press ikke verktøyet.
Det vil utføre jobben bedre og tryggere i det tempoet det var ment å
operere i.
7.Bruk det riktige verktøyet.
Ekstra sikkerhetsregler for gjæringssager
Tving ikke små verktøy til å gjøre jobben tiltenkt et kraftigere verktøy.
Bruk ikke verktøy til oppgaver som de ikke er beregnet på, bruk for
eksempel ikke sirkelsager til å kutte grener på trær eller tømmerstokker.
• Sørg for at alle låseknotter og klemmehåndtak er strammet til før bruk.
• Sørg for at maskinarmen er festet på sikker vis når du utfører skråvinkel
kutt.
8.Kle deg riktig.
• Ikke bruk verktøyet uten at beskyttelsen er på plass, dersom
beskyttelsene ikke fungerer riktig eller ikke er riktig vedlikeholdt..
Bruk ikke løse klær eller smykker, da disse kan sette seg fast i
bevegelige deler. Sklifritt fottøy er å anbefale når du arbeider utendørs.
Ha på beskyttende hårklede til langt hår.
9.Bruk beskyttende utstyr.
Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske hvis
arbeidesoperasjonene forårsaker støv eller flyvende partikler. Hvis disse
partiklene er veldig varme, bruk også et varmebestandig forkle. Bruk
alltid hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm.
• Plasser ikke hånden i nærheten av bladet når sagen er tilkoplet
strømmen.
• Ikke press et redskap eller lignende mot bladet i et forsøk på å stoppe
et verktøy raskt. Dette kan forårsaker alvorlige ulykker.
• Velg et blad tilpasset materialet som skal skjæres.
• Utfør aldri rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid når verktøyet kjører og
hodet ikke er i hvilestillingen.
10. Koble til støvsugingsutstyr.
• Bruk en holder eller hansker når du tar i et sagblad eller grovt materiale.
Hvis anordningene er ustyrt med kobling for støvsugings- og
oppsamlingsutstyr, kontroller at disse er tilkoblet og brukt riktig.
• Den fremre delen av beskyttelsen har spjelder for å gi sikt under
skjæring. Selv om spjeldene drastisk reduserende flyvende rester, er
det åpninger i beskyttelsen og vernebriller skal alltid brukes når du ser
gjennom spjeldene.
11. Vær forsiktig med ledningen.
Rykk aldri i ledningen for å dra den ut av stikkontakten. Hold
ledningen på avstand fra varme, olje og skarpe kanter. Bær aldri
verktøyet i ledningen.
• Med laser montert, ikke bytt ut med anadre type laser. Reparasjoner
skal kun utføres av laserprodusenten eller en autorisert reparatør.
12. Beskytt arbeidet.
• Ikke kapp arbeidsstykker som er under 200 mm.
Hvor det er mulig, bruk klemmer eller en skruestikke for å feste
arbeidssstykket. Det er tryggere enn å bruke hånda di, og det frir opp
begge hendene til å operere verktøyet.
• Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal
størrelse på:
13. Len deg ikke for mye over.
– Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende ekstrabord, f.eks. DE3474. Arbeidsstykket må alltid klemmes godt fast.
Oppretthold fotfestet og balansen til enhver tid.
14. Vedlikehold verktøyene godt.
Hold kutteredskaper skarpe og rene for bedre og tryggere yteevne.
Følg instruksjonene for smøring og skifting av tilbehør. Inspiser
verktøyene periodisk, og, hvis de har skader, reparer dem på et
autorisert servicested. Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og frie
for olje og fett.
– Høyde 63 mm, bredde 205 mm, lengde 500 mm
• Ved bruk som gjærsag, pass på at delen av sagbladet under bordet er
helt dekket av beskyttelsen (63) som vist i fig. E.
Ekstra sikkerhetsregler for sagbenker
• Påse at bladet roterer i riktig retning og at tennene peker mot forsiden
av sagbenken.
15. Koble fra verktøyene.
• Sørg for at alle låseknotter og klemmehåndtak er strammet til før bruk.
Når de ikke er i bruk, før ettersyn og når tilbehør som blader, skjær og
kniver blir skiftet, koble verktøyene fra strømmen.
• Påse at alle blader og flenser er rene og at de forsenkede sider til
kragen er mot bladet. Stram skaftmutteren.
16.Fjern justerings- og skrunøkler.
Venn deg til å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler blir fjernet fra
verktøyet før verktøyet blir tatt i bruk.
• Bruk sagblader som er riktig slipt. Ikke overstig maksimumshastigheten
på sagbladet. Den angitte maksimale hastigheten skal alltid være
høyere enne hastigheten angitt på typeskiltet.
17. Unngå utilsiktet start.
• Ikke bruk sagen uten at øvre og nedre beskyttelsene er på plass.
Bær ikke verktøyet med en finger på bryteren. Vær sikker på at
verktøyet er i “av”-posisjon før det blir plugget i.
• Plasser ikke hånden i nærheten av bladet når sagen er tilkoplet
strømmen.
18. Bruk utendørs skjøteledninger.
• Kople sagen fra strømtilførslen før skifting av blad eller utføring av
vedlikehold.
Før bruk inspiserer du skjøteledningen og skifter den ut hvis den er
skadet. Når verktøyet blir brukt utendørs, bruk kun skjøteledninger som
er ment for utendørs bruk og som er riktig merket.
• Bruk alltid en skyvepinne og plasser aldri hendene nærmere enn
200 mm fra sagbladet under kapping.
19. Vær oppmerksom.
• Ikke bruk verktøyet med annen spenning enn angitt.
Følg med på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Operer ikke verktøyet når du
er trøtt eller er under påvirkning av rusmiddel eller alkohol.
• Ikke bruk smøremidler på bladet mens det er i bevegelse.
96
• Ikke strekk hendene rundt bak sagbladet.
Norsk
• Oppbevar alltid skyvepinnen på sin plass når den ikke er i bruk.
• Ikke stå oppe på enheten.
• Under transport, påse at den øvre delen av sagbladet er tildekket f.eks.
av beskyttelsen.
• Ikke bruk beskyttelsen for håndtering eller for transport.
• Falsing, hakk- eller sporsaging er ikke tillatt.
Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å unngå at
andre bruker det defekte verktøyet.
• Dersom sagbladet blokkeres på grunn av unormal skyvekraft ved
kutting, slå av verktøyet og koble fra strømforsyningen. Ta bort
arbeidsstykket og forsikre deg om at sagbladet løper fritt. Slå på
verktøyet og start en ny kapping med redusert skyvekraft.
• Påse at spaltekniven er riktig justert. Skjær aldri uten at spaltekniven er
montert.
• Ikke ta av noe avkapp eller andre deler av arbeidsstykket fra
kappeområdet mens verktøyet er i gang og sagehodet ikke er i
hvilestilling
• Ikke kapp arbeidsstykker som er under 30 mm.
• Ikke bruk verktøyet uten at benene er montert.
• Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal
størrelse på:
• Sørg for at din posisjon er alltid til venstre eller høyre for skjærelinjen.
– Høyde 81 mm, bredde 400 mm, lengde 600 mm
• Sørg for at operatøren har fått tilstrekkelig opplæring i bruk, justering og
operasjon av verktøyet.
– Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende ekstrabord, f.eks. DE271055 eller D271058.
Ekstra sikkerhetsregler for flipp-over sager
• Før bruk pass på at maskinen står støtt. Sett aldri maskinen på ujevnt
underlag. Om nødvendig, fest maskinen til en arbeidsbenk ved hjelp av
150 mm lange bolter med sekskanthode i stedet for boltene.
• Sørg for tilstrekkelig med generell eller lokal belysning.
• Skru av maskinen når den er uten tilsyn.
• Pass på at LED samsvarer med EN 62471. Ikke bytt ut LED i
arbeidslyset med en av en annen type. Dersom den er skadet, få LEDlyset reparert av en autorisert reparatør.
• Koble sagen til støvsugerenheten ved saging av treverk. Ta alltid hensyn
til faktorer som påvirker støveksponeringen, så som:
• Ikke bruk maskinen uten at beskyttelsene er på plass, spesielt etter
endret modus. Hold beskyttelsene i god stand og godt vedlikeholdt.
-–type av materiale som skal bearbeides (sponplater gir mer støv enn treverk);
• Skift ut bordinnlegget dersom det er slitt.
-–skarpheten av sagbladet;
• Påse at armen er sikkert festet i arbeidsposisjonen ved bruk som
benksag.
-–korrekt justering av sagbladet;
• Påse at armen er sikkert festet under skråsaging ved bruk som
benksag.
• Påse at bordet er riktig låst når du endrer sagmodus.
• Ikke sag materialer av jern eller stål under kløvsaging ved bruk som
benksag.
-–støvavsug med lufthastighet ikke under 20 m/s
Pass på at lokalt avsug så vel som hetter, belger oog kanaler er korrekt justert.
• Ikke kutt lettmetall-legeringer, spesielt ikke magnesium.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
• Se i brukermanualen før bruk av tilleggsutstyr. Feil bruk av tilleggsutstyr
kan forårsake skade.
Øvrige risikoer
• Ikke overstig maksimumshastigheten angitt på sagbladet.
Følgende risikoer er naturlig forbundet med bruk av sagene:
• Bruk en holder eller hansker når du tar i et sagblad.
– skader som er forårsaket av at de roterende delene blir berørt.
• Sørg for at bladet roterer i riktig retning. Hold bladet skarpt.
Til tross for anvendelse av sikkerhetsforskrifter og implementering av
sikkerhetsanordninger, kan ikke visse andre risikoer unngås. Disse er:
• Sagbladets maksimum tillatte hastighet må alltid være lik eller større enn
ikke-belastet hastighet til verktøyet spesifisert på typeskiltet.
• Ikke bruk sagblader som ikke er i samsvar med målene angitt i
Tekniske data. Ikke bruk avstandsstykker og spindelringer for at
bladet skal passe på spindelen. Bruk kun sagblader spesifisert i denne
manualen, som er i samsvar med EN 847-1.
• Vurder bruk av spesialdesignede støyreduksjonsblader.
• Ikke bruk HØYHASTIGHETS stålblad.
• Ikke bruk sprukkede eller skadede sagblader.
• Etter at kuttet er ferdig, slipp bryteren og vent på at sagbladet stopper
helt før du vrir hodet til øvre hvileinnstilling.
• Sørg for at armen er festet på sikker vis når du utfører skråvinkel kutt.
• Ikke kil noe fast mot viften for å holde motorakslen.
• Bladbeskyttelsen på sagen løftes automatisk når armen tas ned; den
senkes ned over bladet når armen løftes.
Beskyttelsen kan løftes for hånd når du installerer eller fjerner sagblader
for inspeksjon av sagen. Løft aldri bladbeskyttelsen manuelt med
mindre sagen er skrudd av.
• Hold omgivelsene rundt verktøyet godt vedlikeholdt og fri for løse
materialer, f.eks. spon og rester.
• Kontroller regelmessig at motorens luftsprekker er rene og fri for spon.
• Kople verktøyet fra strømtilførslen før vedlikeholdsarbeid og når du
skifter blad.
• Bruk kun sagblad som spesifisert av produsenten. Påse at spaltekniven
ikke er tykkere enn sporet laget av sagbladet og ikke tynnere enn
bladet.
• Kontroller at verktøyet er plassert på en jevn overflate med tilstrekkelig
stabilitet.
• Ikke bruk slipeskiver eller diamantskiver.
– Svekking av hørselen.
– Risiko for ulykker forårsaket av de utildekte delene på det roterende
sagbladet.
– Risiko for skade når bladet byttes ut.
– Risiko for å klemme fingrene når beskytterne åpnes.
– Helsefarer forårsaket ved å puste inn støv, som oppstår når tre blir
skåret, særlig eik, bøk og MDF.
Følgende faktorer har betydning for støyutviklingen:
– Materialet som skal sages.
– Type av sagblad.
–Matekraften.
Følgende faktorer øker risikoen for pusteproblemer.
– Intet støvavsug tilkoblet ved saging av treverk
– Utilstrekkelig støvavsug på grunn av urene avtrekksfiltere
– Slitt sagblad.
– Arbeidsstykket ikke nøyaktig styrt.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
• I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå verktøyet straks av og koble
verktøyet fra strømforsyningen.
97
Norsk
Bærepunkt
Hold hendene unna bladet.
O/I
Synlig stråling. Ikke se inn i lyset (D27107XPS).
Ved bruk av verktøyet som gjæringssag, pass på å
bruke bryteren i håndtaket for å slå PÅ og AV. Ikke
bruk bryterboksen ved denne modusen. PÅ/AV
bryteren plassert på maskinrammen er kun ment for
bruk som bordmontert sag.
Ved bruk av verktøyet som gjæringssag påse at
spaltekniven er festet i hvilestillingen.
Bruk aldri som gjæringssag dersom beskyttelsen ikke er på.
DATOKODE PLASSERING (FIG. A1)
Datokoden (143), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produksjonsår
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Delvis sammenstilt maskin
1Boks som inneholder:
1 Øvre vern benksagstilling
1 Underbordsvern ved bruk som gjæringssag
4Ben
2Hjul
4Føtter
1Parallellanlegg
1 Materialklemme
1Instruksjonsbok
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A1 - A11)
A1
1 Strømbryter (ved bruk som benkesag)
2 Frigjøringsspak for bord
3 Klemme for roterbart bord
4Gjæringssagbord
5 Roterbart bord
6 Føringsstykke, høyre side
7 Føringsstykke, venstre side
8 Bevegelig nedre sagbladvern
9 Frigjøringsspak for vern
10 Betjeningshåndtak
142 Strømbryters tilbakestillingsknapp
143 Datokode
A2
10 Betjeningshåndtak
11 Utløserbryter (ved bruk som gjæringssag)
98
12
13
14
15
16
17
Fast øvre bladvern
Adapter for avsuging av støv
Hjul
Ben
Fot
Skråfestehåndtak
A3
17
18
19
20
21
22
23
Skråfestehåndtak
Høydejustering
Sagbord
Spaltekniv
Øvre bladvern
Parallell skjerm
Påskyver
Tilleggsutstyr
A4
For bruk som gjæringssag:
30 Føringsstykkeinnsats (DE7120)
A5
31 Justerbart stativ på 760 mm (maks. høyde) (DE3474)
32 Støtte styreskinne 1.000 mm (DE3494)
33 Støtte styreskinne 500 mm (DE3491)
34 Skråstillbar støtte (DE3495)
35 Dreibart stopp (DE3462)
36Lengdestopp for korte arbeidsstykker (brukes sammen med
føringsskinner [33]) (DE3460)
37 Støtte med avtakbart stopp (DE3495)
38 Støtte med fjernet stopp (DE3495)
A6
40
Rullestøttebord (DE3497)
For bruk som benkesag:
A7
41
Gjæringsanlegg (D271052)
A8
42
Forlengelsesbord (D271058)
A9
43
Skyvebord (D271055)
Skyvestykker (DE3454) (ikke vist)
For bruk til alle anvendelser:
A10
44
Treveis støvavsug (D271054)
A11
144
LED arbeidslampe
TILTENKT BRUK
Din DeWALT D27107 flipp-over sag er designet for å brukes som
gjæringssag eller på et sagbord for enkelt, nøyaktig og trygt å utføre de fire
viktigste sageoperasjonene kløvsaginng (langsgående), kutting (på tvers),
skråsaging og gjæringssaging.
Denne enheten er designet for bruk med et sagblad med nominell diameter
305 mm og karbidtenner, for profesjonell bruk til kapping av treverk,
treprodukter og plast.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved nærvær av brennbare
væsker eller gasser.
Disse flipp-over sagene er profesjonelle verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når
uerfarne brukere skal bruke dette verktøy.
Norsk
ADVARSEL: Ikke bruk verktøyet for andre formål enn
beskrevet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig
for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet.
GJÆRINGSSAGMODUS
I gjæringssagmodus brukes sagen i vertikal gjærings- eller fasingsposisjon.
SAGBENKMODUS
Når sagen er snudd over midtaksen, brukes sagen til standard kløyvejobber
og for saging av brede stykker ved manuell mating av arbeidsstykket mot
bladet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller
alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN61029;
det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som
fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning
egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
MONTERING
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du
installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av
oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om
at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre
til personskader.
Pakke ut maskinen og maskindelene
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, søk assistanse
når maskinen skal flyttes..
• Fjern det løse emballasjematerialet fra esken.
• Løft maskinen ut av esken.
• Ta ut esken med deler fra maskinen.
• Fjern alt gjenværende emballasjemateriale fra maskinen.
Monetering av føttene (fig. A2, B, B1)
Med føtter og ben montert kan verktøyet plasseres på en arbeidsbenk.
For å sikre trygg bruk må verktøyet festes til arbeidsbenken.
ADVARSEL: Bruk aldri dette verktøyet når det ikke er festet til
arbeidsbenken. Matekraften vil gjøre sagen ustabil dersom den
ikke er festet til arbeidsbenken.
• Snu verktøyet opp ned.
• Sett en fot (16) på hver av monteringspunktene (51) på basen.
• Skyv på mutter (52) inn i sporene (53) over monteringspunktene.
• Sett inn bolt (54) med skive (55) i foten.
• Stram boltene.
• Monter benene som beskrevet nedenfor.
• Fold benene som beskrevet nedenfor.
• Snu maskinen rett opp.
• Sett inn en 8 mm bolt med 120 mm minimum lengde (49) inn i benet
på hvert monteringssted (fig. B1).
• Stram boltene.
Montering av bena (fig. C1 & C2)
Når bena er montert, kan maskinen plasseres frittstående.
• Snu maskinen opp ned.
• Monter bena som beskrevet nedenfor. Vær oppmerksom på at de
fremre og bakre bena har ulik lengde. De bakre bena er litt lengre enn
de fremre bena. Se til at bena monteres på riktig sted.
• Sett maskinen rett. Pass på at det er vannrett; juster høyden på bena
om nødvendig.
Bakre ben
• Sett et ben (15) i hvert av festepunktene (56) som befinner seg på
nedre kantene på innsiden av fundamentet (fig. C1).
• Før en styreskrue (57) gjennom hullene utenfra og inn i rammen og
bena.
• Plasser en brakett (58) og et låsehjul (59) på skruene.
• Stram låsehjulene.
Fremre ben
• Sett et ben (15) i hvert av festepunktene (56) som befinner seg på øvre
kantene på innsiden av fundamentet (fig. C2).
• Plasser en brakett (58) over bena.
• Før en styreskrue (57) gjennom hullene fra innsiden og inn i braketten,
bena og rammen.
• Sett et låsehjul (59) på skruene.
• Stram låsehjulene.
Folding av bena (fig. C3,C4)/benkmontering (fig. B1)
Bena kan foldes inn i bunnplaten for å kunne montere maskinen på en
arbeidsbenk.
• Snu maskinen opp ned
• Løsne låseknotten (59) på første ben (15)
• Fold benet innover
• Stram låseknotten
• Gjenta for de andre bena.
• Snu maskinen rett opp
• Bruk begge boltehullene (49) i bena og fest maskinen med bolter med
diameter 8 mm og minimum 150 mm lengde.
For å forhindre låsing og unøyaktigheter, pass på at monteringsflaten ikke er
vridd eller ujevn.
Montering av hjulene (fig. D)
• Sett et hjul (14) på akslene (60) på hver side av maskinen.
• Plasser en planskive (61) og en mutter (62) på den siden av akslene
som har gjenger.
• Stram mutrene.
Montering for bruk som gjæringssag
Montering av vernet under bordet (fig. E)
Vernet under bordet (63) festes til toppen av sagbordet.
• Sett de to festeinnretningene til venstre for vernet i sporene (64) til
venstre for bladsporet (65). Drei plastskruene mot klokka.
• Sett vernet flatt på bordet og trykk festeinnretningene inn i sporet (66)
til høyre for bladsporet. Drei plastskruen mot klokka.
• Ved demontering dreies skruene med klokka og vernet tas av.
Vending av saghodet og bordet (fig. F1 - F4)
• Hold sagbordet (19) med en hånd og skyv frigjøringsspaken for bordet (2)
mot høyre (fig. F1).
• Skyv bordet nedover foran (fig. F2) og sving det helt slik at motorenheten
er øverst og platen (67) faller inn i bordets sperreanordning (68)
(fig. F3).
• Skyv frigjøringsspaken (69) bakover samtidig som hodet holdes
ned inntil den fjærbelastede bæreenheten (70) kan løftes ut av sin
plassering (fig. F4).
• Vipp opp bæreenheten.
• Hold hodet godt fast, og la fjærtrykket presse hodet oppover og
til hvilestillingen.
99
Norsk
Montere sagbladet (fig. G1 - G4)
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du
installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av
oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om
at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre
til personskader.
ADVARSEL:
• Skift alltid bladet med sagen i gjæringssag-modus.
• Trykk aldri inn knappen for spindellås når bladet er i bruk eller
spinner fritt.
• Ikke bruk denne sagen til å kutte lettmetall-legeringer og
jernholdige metaller (som inneholder jern eller stål), eller murverk
eller fibersementprodukter.
• Tennene på et nytt blad er meget skarpe og kan være farlige.
• Trykk ned utløseren for hodelåsen (9) for å løsne nedre
beskyttelse (8), løft deretter den nedre beskyttelsen så langt det
går (fig. G1).
• Mens du holder den nedre beskyttelsen i løftet posisjon, trykk ned
knappen for spindellåsen (74) med en hånd, og bruk den vedlagte
bladnøkkelen med andre hånden for å løsne den venstre-gjengede
låseskruen for bladet (73) ved å skru med klokka.
ADVARSEL: For å bruke spindellåsen, trykk knappen som vist
og roter spindelen for hånd til du føler at den går i lås.
•
Fortsett å holde låseknappen inne for å hindre at spindelen roterer
(74, fig. G1).
• Ta av låseskruen for bladet (73) og den utvendige skaftkragen (75).
Installer sagbladet (76) på skulderen (77) som sitter direkte mot den
innvendige skaftkragen (78), pass på at tennene på nedre kant av
bladet peker mot bakenden av sagen (bort fra operatøren).
• Skift den ytre skaftkragen (75).
• Stram låseskruen for bladet (73) forsiktig ved å vri mot klokka, mens du
holder spindellåsen inne med den andre hånden.
• Løft den nedre beskyttelsen.
ADVARSEL: Pass på at bladet alltid bare skiftes på den
beskrevne måten. Bruk kun sagbald som spesifisert under
Tekniske data ; kat. nr.: DT4260 anbefales.
Innstillinger ved bruk som gjæringssag
Gjærsagen ble justert nøyaktig på fabrikken. Hvis det er nødvendig
med ny justering etter transport eller av andre grunner, følger du
fremgangsmåten nedenfor. Det skal ikke være nødvendig å gjenta denne
justeringen.
Kontrollere og justere bladet i forhold til føringsstykket (fig. H1 - H3)
• Løsne gjæringshåndtaket (79) og trykk ned gjæringssperren (80) for å
frigjøre det roterbare bordet (5) (fig. H1).
• Drei på det roterbare bordet inntil gjæringssperren viser gjæringsvinkel
på 0°. Ikke trekk til festeknappen.
• Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet (81).
• Legg en vinkelhake (82) an mot venstre side av anlegget (7) og bladet
(76) (fig. H2).
ADVARSEL: Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene
på sagbladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne skruene (83) (fig H3) og beveg skalaen/det roterbare bordet mot
venstre eller høyre inntil sagbladet står i 90° vinkel mot anlegget,
målt med vinkelhaken (fig. H2).
• Stram skruene (83) godt til igjen (fig. H3). Bry deg ikke om hva
gjæringsindikatoren viser nå.
Justere gjæringsindikatoren (fig. H1 & H4)
• Løsne gjæringshåndtaket (79) og trykk ned gjæringssperren (80) for å
frigjøre det roterbare bordet (5) (fig. H1).
100
• Mens gjæringshåndtaket er løst, lar du gjæringssperren gå i inngrep
mens du roterer gjæringsarmen forbi nullstillingen.
• Følg med på indikatoren (84) og gjæringsskalaen (85) (fig. H4).
Hvis indikatoren ikke angir nøyaktig null, løsner du skruen (86),
flytter indikatoren til 0° og strammer skruen.
Kontroll og justering av bladet i forhold til bordet (fig. I1 - I3)
• Løsne knappen for innstilling av avfasing (17) (fig. I1).
• Trykk saghodet til høyre for å sikre at den står helt vertikalt, og stram
skråfestehåndtaket.
• Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet (81).
• Plasser en vinkelhake (82) på bordet og opp mot bladet (76) (fig. I2).
ADVARSEL: Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene
på sagbladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne knappen for innstilling av avfasing (17) (fig. I1) og drei
justeringsstoppskruen for vertikal posisjon (87) (fig. I3) inn eller ut inntil
bladet står 90° i forhold til bordet, som målt med vinkelhaken (fig. I2).
• Hvis avfasingsindikatoren (88) ikke viser null på avfasingsskalaen (89),
løsnes skruen (90) som fester indikatoren og indikatoren flyttes så langt
som nødvendig (fig. I3).
Justering av føringsstykket (fig. J)
Øvre venstre del av føringsstykket kan justeres mot venstre for å gi
tilstrekkelig klaring til å skjære med et skråsnitt på hele 48° mot venstre.
Slik justerer du føringsstykket (7):
• Løsne festeknappen for føringsstykket (91) og skyv øvre del av
føringsstykket mot venstre.
• Betjen sagen med motoren slått AV, og kontroller klaringen.
Justér føringsstykket slik at det står så nær bladet som det er praktisk
for å gi maksimal støtte til arbeidsstykket, uten å hindre opp- og
nedbevegelsen av betjeningsarmen.
• Trekk festeknappen godt til.
ADVARSEL: Føringssporet (92) kan tilstoppes med sagmugg.
Rengjør sporet med en pinne eller blås rent med luft med lavt
trykk.
Kontroll og justering av avfasingsvinkelen (fig. I1, J, & K)
• Løsne festeknappen for føringsstykket (91) og skyv øvre del av
føringsstykket mot venstre så langt det går (fig. J).
• Løsne skråstillingsknotten (17) (fig. I1) og beveg sagarmen til venstre til
vinkelstopperen (94) hviler mot skråposisjon justeringsanslag (95) (fig.
K). Dette er 45° skråposisjonen.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Drei justeringsstoppskruen for avfasingsposisjon (95) inn eller ut inntil
indikatoren (88) angir 45° og stopperen for vinkelinnstilling ligger an
mot stopperen for innstilling av avfasingsvinkelen.
Klargjøring for bruk som sagbord
Forandring fra bruk som gjæringssag til benkesag
(fig. A1, A3, L1 - L5)
• Sett bladet i kappestilling 0° med festet for det roterbare bordet (3)
godt sikret (fig. A1).
• Fjern spaltekniven (20) fra oppbevaringsposisjonen på innsiden av
fundamentet (fig. A3).
• Trykk ned frigjøringsspaken (9) for å frigjøre bladvernet (8). Hev deretter
bladvernet så langt som mulig (fig. A1).
• Løsen skruen (96) nok til at spaltekniven kan skli inn på
monteringsplatene (97) på armen.
• Skyv sporkniven (20) inn på monteringsplatene (97) (fig. L1). Stram til
skruen (96).
• Skru av knappen (91) og trekk ut det glidende anlegget (7) som vist på
figur L2.
• Trekk saghodet nedover.
Norsk
• Skyv frigjøringshendelen (69) bakover (fig. L3).
• Skyv bæreenheten (70) ned inntil utsparingene (101) fester seg på
riktig sted (102) (fig. L3).
ADVARSEL: Bladet må ikke berøre det nedre bladvernet.
• Trekk frigjøringsspaken (2) mot venstre, løft forkanten av bordet (4)
(fig. L4) og drei det tilbake forbi 180° inntil platen på bordets
sperreanordning (68) automatisk låser sperren på bordets
sperreanordning, slik at det sikres for bruk som benkesag (fig. L5).
• Fjern vernet under bordet.
Montering av øvre bladvern (fig. N)
Øvre bladvern (21) er utformet for raskt og lettvint å kunne festes til
spaltekniven (20) når maskinen skal brukes som benkesag.
• Hold vernet vertikalt. Plasser sporet bak på vernet på linje med
spaltekniven.
• Senk vernet over spaltekniven (20) og se til at skrueskaftet faller inn
i sporet.
• Vri vernet til horisontal posisjon.
ADVARSEL: Sagen må aldri brukes som benkesag uten at det
øvre vernet er riktig montert.
Montering og innstilling av den parallelle avstandsholderen
(fig. O1 - O5)
Parallellanlegget (22) kan monteres på begge sider av bladet.
• Skyv braketten (107) på fra venstre eller høyre (fig. O1).
Klemplaten låses bak den fremre kanten av bordet.
• Skyv anlegget opp mot bladet.
• Skyv hendelen (108) ned for å holde anlegget på plass.
• Sjekk at anlegget er parallelt med bladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne låsehjulene (109) og skyv anlegget bakover for å få tilgang til
justeringsskruene (110) på toppen av anlegget (fig. O2).
• Skru løs justeringsskruene som fester anleggsbraketten til
anleggsstøtten, ved hjelp av nøkkelen.
• Juster anlegget slik at det står parallelt med bladet, ved å sjekke
avstanden mellom bladet og anlegget foran og bak på bladet.
• Når du er ferdig med justeringen, strammer du justeringsskruene på
nytt og sjekker om anlegget står parallelt med bladet.
• Sjekk at indikatoren (111) viser null på skalaen (fig. O3). Hvis
indikatoren ikke angir nøyaktig null, løsner du skruen (112), flytter
indikatoren til 0° og strammer til skruen igjen.
Som standard er anlegget klargjort for bruk på høyre side av bladet.
Klargjøring for bruk av anlegget på venstre side av bladet skjer på følgene
måte (fig. O4):
• Fjern låsehjulene (109).
• Skyv anleggsprofilen (113) ut av festestøtten.
• Drei festestøtten (114) rundt og sett på låseskruene igjen.
• Skyv anlegget inn på festestøtten.
• Stram til hjulene.
Anlegget er reversibelt: Arbeidsstykket kan føres langs flaten på 75 mm
eller 11 mm, slik at skyvestykke kan benyttes når du kløver tynne
arbeidsstykker (fig. O5).
• Du stiller inn for 11 mm ved å løsne på anleggets låsehjul (109)
og skyve anlegget (113) ut av festestøtten (114).
• Vri anlegget og fest festestøtten i åpningen igjen som vist (fig. O5).
• Når du skal bruke full høyde på 75 mm, skyver du anlegget inn på
festestøtten med den brede flaten i vertikal stilling (fig. O4).
ADVARSEL: Bruk profilen på 11 mm for kløyving av lave
arbeidsstykker, slik at det blir plass til skyvestykket mellom
bladet og anlegget.Den bakre enden av anlegget skal flukte
med fronten av spaltekniven.
Montering og justering av gjæringsanlegget (fig. P1 - P4)
Gjæringsanlegget (D271052) kan leveres som ekstrautstyr.
Gjæringsanlegget (41) kan brukes ved gjæring når maskinen er montert
for bruk som benkesag (fig. P1).
• Løsne på festeknappen (115) og sving ut føringsstangen (116) (fig. P2).
Stram til festeknappen.
• Skyv anlegget på bordet på venstre side (fig. P3).
• Løsne festeknappen (117).
• Plasser en vinkelhake (82) mot anlegget (41) og sagbladet (76).
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne mutteren (118) noen omdreininger og drei justeringsstoppskruen
for riktig vinkel (119) (fig. P4) inn eller ut inntil anlegget står i 90° i
forhold til bladet som målt med vinkelhaken (fig. P3).
• Stram festeknappen (117).
• Sjekk at indikatoren (120) viser null på skalaen (121). Juster om
nødvendig.
Forandring fra bruk som benkesag til gjæringssag
(fig. A3, E, L1 & L2)
• Fjern parallellanlegget (22), eller gjæringsanlegget, hvis det er montert
(fig. A3).
• Ta av øvre bladvern (21).
• Sett på plass vernet under bordet (63) (fig. E).
• Fortsett som beskrevet i avsnittet «Vending av saghode og bord».
• Løsne skruen på sporkniven (96) og ta ut spaltekniven (20) mens
du holder bladbeskyttelsen (8) (fig. L1). MERK: Trekk til skruen etter
at spaltekniven er tatt av, for å hindre at den kommer i kontakt med
bladbeskyttelsen.
• Senk bladvernet.
• Plasser spaltekniven (20) i oppbevaringsposisjonen på innsiden av
fundamentet (fig. A3).
• Sett inn igjen det glidende anlegget (7) i posisjon (fig. L2).
DRIFT
Instruksjoner for bruk
ADVARSEL: Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av
enheten og koble maskinen fra strømforsyningen før du
installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av
oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om
at utløserbryteren er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre
til personskader.
ADVARSEL:
• Sørg for at materialet som skal sages, er spent fast.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet og trykk ikke sidelengs
på bladet.
• Unngå overbelastning.
Pass på at verktøyet er plassert så deT sikrer ergonomiske forhold når det
gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at operatøren
har en god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at arbeidsstykket
kan håndteres uten hinder. For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på
at omgivelsene ikke er for kalde, at verktøy og tilbehør er godt vedlikeholdt
og at arbeidsstykket størrelse er passende for dette verktøyet.
Før maskinen tas i bruk:
• Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt. Sagbladet må
være konstruert for en omdreiningshastighet som er større enn eller lik
maksimal omdreiningshastighet for sagen.
• Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker.
• La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot sagbladet.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.
101
Norsk
Start - stopp (fig. A1, Q1 - Q3)
Denne maskinen har to uavhengige brytersystemer. Når maskinen er i bruk
som gjæringssag, brukes utløserbryteren (11) (fig. Q1). Når maskinen er
i bruk som benkesag, brukes på/avbryteren (1) (fig. Q2). Et overlastvern
med manuell tilbakestilling er innebygd i bryterboksen. Skulle motoren
utkoples, gjør du følgende:
- Sørg for at maskinens strømbryter er slått av.
- Trykk på tilbakestillingsknappen (142).
Bruk som gjæringssag (fig. Q1)
Det er et hull (122) i utløseren for innsetting av hengelås for å sikre bryteren.
• Trykk på utløserbryteren (11) for å starte verktøyet.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
Bruk som benkesag (fig. Q2 & Q3)
På/av-bryteren gir en rekke fordeler:
- Effektbryter: Hvis strømmen av en eller annen grunn skulle bli borte,
må bryteren igjen aktiveres manuelt.
- Ekstra sikkerhet: Det hengslete sikkerhetsdekslet (123) kan låses hvis
du bruker en hengelås gjennom hullene (124 & 125). Platen fungerer
også som en lett-å-finne stoppknapp, da trykk mot platen forfra vil
trykke inn stoppknappen.
• For å sette igang maskinen trukker du på den grønne startknappen (126).
• For å slå av maskinen trykker du på den røde stopp-knappen (127).
Sikring av bryterne
• For å hindre uautorisert bruk av maskinene, bør begge bryterne sikres
ved hjelp av hengelåser.
Vanlig skjæring
DVARSEL: Ved noen ekstreme vinkler, kan høyre eller venstre
A
anlegg måtte tas av.
For å ta av venstre anlegg (7), skru ut anleggets justeringsknapp (91) flere
omdreininger og skyv ut anlegget (fig. R3).
Sett alltid inn igjen anlegget i posisjon for rette kutt.
Saging ved bruk som gjæringssag
Det er farlig å bruke sagen uten deksel. Beskyttelsesdekselet må sitte
på plass under saging.
• Se til at vernet under bordet ikke tettes igjen av sagflis eller spon.
• Spenn alltid fast arbeidsstykket ved kapping av ikke-jernmetall.
Generell bruk
- Ved bruk som gjæringssag låses saghodet automatisk i den øvre
«hvile»-stillingen.
- Hvis frigjøringsspaken for vernet utsettes for trykk, vil saghodet løsne.
Hvis saghodet beveges nedover, trekkes det bevegelige nedre vernet
tilbake.
- Forsøk aldri hindre det nedre vernet i å gå tilbake til hvilestillingen når
sagingen er ferdig.
- Minimumslengden på material som sages av, er 10 mm.
- Når det sages materiale med kort lengde (min. 190 mm på
venstre eller høyre side av bladet), anbefales det å bruke tilbehøret
materialklemme.
- Når det sages UPVC, må det legges et passende trestykke under
materialet som sages slik at det støttes på riktig måte.
Feste av arbeidsstykke (fig. A5, M)
ADVARSEL: Et fastklemt, balansert og sikret arbeidsstykke kan
bli ubalansert etter at et kutt er utført. En ubalansert belastning
kan tippe sagen eller det som sagen er festet til, så som et bord
eller arbeidsbenk. Når du gjør et kutt som kan føre til ubalanse,
støtt opp arbeidsstykket godt og sikre at sagen er godt boltet til
et stabilt underlag. Det kan resultere i personskade.
ADVARSEL: Klemfoten skal være fastklemt over basis av
sagen når klemmen brukes. Klem alltid fast arbeidsstykket til
basis av sagen – ikke til noen annen del av arbeidsområdet.
102
Pass på at klemfoten ikke er klemt mot kanten av basis på
sagen.
FORSIKTIG: Bruk alltid en arbeidsklemme for å holde kontroll
og redusere faren for skade på arbeidsstykket og personskader,
dersom du må bevege hendene innenfor 160 mm av bladet
under sagingen.
Bruk materialklemmen (39) som leveres med sagen. Andre hjelpemidler som
fjærklemmer, klemstenger eller C-klemmer kan være passende for visse
størrelser og former på materialet. Venstre eller høyre anlegg kan skyves fra
side til side som hjelp ved fastklemmingen.
FOR Å INSTALLERE KLEMMEN
1.Sett den inn i hullet bak anlegget. Klemmen skal peke bakover mot
bakenden av gjæringssagen Pass på at sporet på festestangen er fullt
innskjøvet i basis på gjæringssagen. Dersom sporet er synlig vil ikke
klemmen være sikret.
2.Roter klemmen 180º mot fronten av gjæringssagen.
3.Løsne knotten for å justere klemmen opp eller ned, og bruk
finjusteringsknappen for å klemme fast arbeidsstykket.
MERK: Plasser klemmen på høyre side av basisen ved skråsaging. GJØR
ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU
KAN SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT KLEMMEN IKKE KOMMER I
VEIEN FOR FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET.
Vertikal kapping (fig. R1)
• Løsne gjæringshjulet (79) og trykk ned gjæringssperren (80).
• Lås gjæringssperren i stilling 0° og trekk til gjæringshjulet.
• Legg trestykket som skal kappes inn mot anlegget (7).
• Ta tak i kontrollhåndtaket (10) og trykk inn håndtaket for frigjøring av
vernet (9).
• Trykk på utløserbryteren (11) for å starte motoren.
• Trykk saghodet ned slik at bladet kutter gjennom arbeidsstykket og går
ned i sagsporet (81).
• Når sagingen er ferdig, slipper du bryteren og venter til sagbladet har
stanset helt før du setter saghodet tilbake i øverste hvileposisjon.
Vertikale gjæringskutt (fig. R2)
• Løsne gjæringshjulet (79) og trykk ned gjæringssperren (80). Still inn
riktig vinkel ved å dreie på det roterbare bordet.
• Gjæringssperren vil automatisk finne 15°, 22,5°, 35,3° og 45° både
til venstre og høyre. Hvis du skal skjære i en annen vinkel, holder du
hodet fast og låser ved å stramme gjæringshjulet.
• Gjæringshjulet må alltid være trukket godt til før du kutter.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
ADVARSEL: Ved gjærsaging av enden av trestykker, med kun
et lite avkapp, plasser trestykket slik at avkappet er på den
siden av bladet som har størst vinkel mot kantplaten:
venstre gjæring, avkapp til høyre.
høyre gjæring, avkapp til venstre.
Skråsnitt (fig. A2, R3)
Maskinen kan kutte med avfasingsvinkler fra 48° venstre til 2° høyre med
det roterbare bordet innstilt mellom null og 45° mot høyre eller venstre.
• Løsne festeknappen for anlegget (91) og skyv øvre del av anlegget mot
venstre så langt det går.
• Løsne festeknappen for avfasing (17) og still inn ønsket avfasing.
• Stram festeknappen for avfasing godt til.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Kombinert gjæring (fig. S1 - S4)
Denne måten å kappe på bruker gjæringsvinkel (fig. S1) og avfasingsvinkel
(fig. S2) samtidig. Kappemetoden brukes til å lage rammer eller esker med
skrå sider lik den som er vist på fig. S3.
ADVARSEL: Hvis kappevinkelen blir forskjellig fra snitt til snitt,
kontrollerer du at festehjulene for avfasing og gjæringsvinkel er
trukket godt til. Festehjulene skal trekkes til hver gang du har
endret gjæringsvinkel eller avfasing.
Norsk
KVADRATISK
KASSE
6-SIDET
KASSE
8-SIDET
KASSE
VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”)
INNSTILL DENNE GJÆRINGSVINKELEN PÅ SAGEN
• Diagrammet nedenfor hjelper deg med å velge riktige innstillinger for
skråsnitt og gjæringsvinkel for en del vanlige hjørnesammenføyninger.
Når du skal bruke diagrammet, velger du den aktuelle vinkelen «A»
(fig. S4) for den gjenstanden du skal lage, og finner vinkelen i riktig bue
i diagrammet. Derfra følger du diagrammet rett nedover for å finne
riktig skråsnittvinkel, og rett bortover for å finne riktig gjæringsvinkel.
• Still inn sagen med de riktige vinklene, og gjør noen prøvesnitt.
• Forsøk å sette sammen de utskårne delene.
• Eksempel: Du skal lage en firkantet eske med utvendig vinkel på 25°
(vinkel «A»), (fig. S4). Du ser da på buen øverst til høyre. Finn 25° på
bueskalaen. Følg den horisontale linjen til den ene eller andre siden
for å finne riktig innstilling av gjæringsvinkelen på sagen (23°). Følg
den vertikale linjen oppover eller nedover på samme måte for å finne
riktig innstilling av skråsnittvinkelen (40°). Gjør alltid noen prøvesnitt på
trestykker som ikke skal brukes til noe annet, for å kontrollere at sagen
er riktig innstilt.
vinkelposisjoner ved 35,3° gjæring og 30° avfasing. Disse innstillingene er
til standard kronlister med 45° vinkler øverst og 45° vinkler nederst.
• Foreta prøveskjæringer med avkapp før du foretar endelig skjæring.
• All skjæring foretas med avfasing mot venstre og baksiden av listen
mot bunnen.
Innvendig hjørne
-Venstre side
• Legg øvre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot høyre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
-Høyre side
• Legg nedre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot venstre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
Utvendig hjørne
-Venstre side
• Legg nedre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot venstre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
-Høyre side
• Legg øvre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot høyre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet.
Saging ved bruk som sagbord
• Bruk alltid spaltekniven.
• Pass alltid på at spaltekniven og bladvernet er riktig oppstilt.
• Pass alltid på at gjæringssagen er innstilt og sperret på 0°
gjæringsvinkel.
ADVARSEL: Ikke kutt metall i når sagen brukes på denne
måten.
INNSTILL DENNE AVFASINGSVINKELEN PÅ SAGEN
Skjære fotlister
Skjæring av fotlister utføres ved en avfasingsvinkel på 45°.
• Prøv alltid innstillingen av sagen uten at strømmen er på, før du gjør
noen snitt.
• All skjæring utføres med baksiden av listen flatt på sagen.
Innvendig hjørne
-Venstre side
• Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
-Høyre side
• Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
Utvendig hjørne
-Venstre side
• Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet.
-Høyre side
• Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet.
Skjæring av kronlister
Skjæring av kronlister utføres ved kombinert saging (gjæring/avfasing).
Sagen har en svært høy nøyaktighet fordi den har forhåndsinnstilte
Kløving (fig. T1, T3)
• Still inn avfasingsvinkelen på 0°.
• Juster sagbladhøyden.
• Still inn parallellanlegget til riktig avstand.
• Hold arbeidsstykket flatt mot bordet og mot skjermen.
Hold arbeidsstykket ca. 25 mm unna sagbladet.
• Hold begge hender borte fra banen til sagbladet.
• Slå maskinen på og la sagbladet nå full hastighet.
• Mat arbeidsemnet forsiktig inn under det øvre bladvernet. Hold det fast
presset mot skjermen. La tennene skjære, ikke tving arbeidsemnet inn
mot sagbladet. Sagbladets hastighet skal være konstant.
• Bruk alltid en skyvestang (23) når du nærmer deg bladet.
• Etter at du har saget ferdig, må du slå av maskinen, la sagbladet
stoppe og fjerne arbeidsstykket.
ADVARSEL: Du må aldri skyve eller holde den frie eller
avkuttede delen av arbeidsstykket.
ADVARSEL: Du må alltid bruke en skyvestang når du kløver
små arbeidsstykker.
Avfasing (fig. T2)
• Still inn ønsket vinkel for avfasing.
• Fortsett som for kløving.
Kapping (fig. U1)
• Still inn avfasingsvinkelen på 0°.
• Juster sagbladhøyden.
• Still inn gjæringsanlegget på 0°.
• Fortsett som for kløving, men bruk gjæringsanlegget til å skyve
arbeidsstykket gjennom bladet.
103
Norsk
Tverrsaging med avfasing
• Still inn ønsket vinkel for avfasing.
• Fortsett som ved kapping.
Gjæring (fig. U2)
• Sett gjæringsanlegget i ønsket vinkel.
• Fortsett som ved kapping.
Føringsstengene er montert på en solid del av lettmetall som hurtig kan
tas av maskinen og samtidig et fullt justerbar i alle plan. Anlegget har en
linjal over hele lengden for rask innstilling av en justerbar stopp og en
justerbar støtte for smale arbeidsstykker.
Transport (fig. W)
ADVARSEL: Ved transport av maskinen må den alltid være
innstilt som benkesag med øvre bladvern montert.
Tilbehør
ADVARSEL: Før tilbehør monteres må maskinen alltid frakobles
strømnettet.
Støvavsug (fig. V1 & V2)
ADVARSEL: Denne maskinen er utstyrt med to
støvavsugingspunkter for bruk i hver modus.
ADVARSEL: Om mulig, koble til støvavsug som er designet i
henhold til de relevante reglene for støvavsug.
ADVARSEL: Ved saging av treverk, koble til støvavsug som er
designet i henhold til de relevante reglene for støvavsug.
Koble til støvavsug som er designet i henhold til de relevante reglene.
Lufthastighet for eksternt tilkoblede systemer 20 m/s +/- 2 m/s. Hastigheten
skal måles i tilkoblingsrøret ved tilkoblingspunktet, med verktøyet tilkoblet
men ikke i drift.
Tilkobling - gjæringssag-stilling (fig V1)
• Koble den ene enden av den første slangen til støvavsugadapteren (13).
• Stikk den andre enden av slangen inn i den midtre
innsugningsåpningen i manifolden (128).
• Koble den ene enden av den andre slangen til vernet under bordet
(63).
• Stikk den andre enden av slangen inn i den ytre innsugningsåpningen
i manifolden.
Tilkobling - sagbenk-stilling (fig V2)
• Fortsett som for gjæringssagstilling, men koble slangen fra vernet
under bordet til sagbladvernet (21).
Ekstra støtte/lengdestopp for gjæringssag (fig. A5)
Den ekstra støtten og lengdestoppen kan monteres på venstre eller høyre
side, eller med et sett på hver side.
• Fest delene 31 -38 til de to føringsskinnene (32 & 33).
• Bruk den justerbare støtten (34) for kapping av 210 mm brede plater
(15 mm tykkelse).
Rullestøttebord (fig. A6)
Rullestøttebordet (40) brukes til å støtte lange arbeidsstykker. Ved bruk
som gjæringssag kan rullestøttebordet monteres på venstre eller høyre
side, eller med et sett på hver side. Ved bruk som sagbord kan det også
monteres foran eller bak på sagbordet.
Ekstra bord (fig. A8)
Det ekstra bordet (42) øker avstanden fra kløyveanlegget til bladet til
600 mm eller mer, avhengig av lengden på stangen som er festet til
maskinen og den faste stillingen til bordet. Det ekstra bordet må brukes
sammen med føringsskinnene (32) (tilbehør). Det justerbare bordet har en
gravert skala langs forkanten og montert til en solid bunn som klemmes til
føringsskinnene.
• Fest det ekstra bordet til høyre side av maskinen for bruk av
avstandsskalaen på begge bord.
Skyvebord (fig. A9)
Dette skyvebordet (43) gjør det mulig å sage plater på opptil 1200 x 900 mm
på venstre av bladet.
104
Hjulene gjør det enkelt å transportere maskinen.
• Sett maskinen på riktig side av basisen.
• Fold bakbena inn i basisen.
• Fold forbena ut fra basisen.
• Snu maskinen rett opp.
• Løft maskinen i forbena til hjulene er i kontakt med gulvet.
ADVARSEL: Når du skal løfte maskinen, må du alltid sørge for
å få hjelp. Maskinen er for tung til at én person kan håndtere
den.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang
tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du
installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av
oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om
at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre
til personskader.
Smøring
Motorens lagre er smurt og er vanntette.
• Det roterbare bordet smøres regelmessig med litt olje der hvor
lagerflaten glir på den faste delen av bordet.
• Smør dybden av kappegjengene fra tid til annen.
• Steder hvor det samler seg sagflis og støv rengjøres regelmessig med
en tørr kost.
Justering av kam (fig. X1 - X3)
Gå fram på følgende måte for å fjerne klaring mellom de to bordene:
• Drei maskinen til bruk som benkesag.
• Fjern skruene (138) og holdeplaten (139).
• Løsne skruen (140) til justeringskammen (141).
• Drei på justeringskammen ved hjelp av en nebbtang.
• Hold justeringskammen med tangen og stram skruen.
• Sett holdeplaten tilbake på plass og trekk til skruene.
• Drei maskinen til bruk som gjæringssag. Sjekk den kraften som er
nødvendig for å gjære sagen. Gjenta trinnene ovenfor hvis det er
nødvendig med for mye kraft.
Rengjøring
Før bruk, inspiser nøye øvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre
bladbeskyttelse så vel som støvavsugsrøret for å se om det vil fungere
ordentlig. Pass på at spon, støv eller partikler fra arbeidsstykket ikke kan
føre til blokkering av funksjonene.
Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom sagblad og
beskyttelse, koble verktøyet fra strømforsyningen og følg instruksjonene
i avsnitt Montere sagblad. Ta av de fastkilte delene og sett på igjen
sagbladet.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av verktøyhuset med tørr luft
så ofte som en ser at skitt legger seg i og rundt lufteåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske ved
utføring av denne prosedyren.
Norsk
ADVARSEL: Bruk aldri oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier til rengjøring av ikke-metallaktige deler av verktøyet.
Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt i disse delene.
Bruk en klut fuktet kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet; legg aldri noen av
verktøydelene i væske.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens
bordplaten regelmessig.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens
støvoppsamlingssystemet regelmessig.
Valgfritt ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden annet ekstrautstyr enn det som er tilbudt
av DeWALT, ikke har blitt testet med dette produktet, kan bruk
av slikt ekstrautstyr sammen med dette verktøyet være farlig.
For å redusere risikoen for skade, bør kun DeWALT-anbefalt
ekstrautstyr brukes med dette produktet.
SAGBLADER
BRUK ALLTID støydempede 305 mm SAGBLADER MED 30 mm
FESTEHULL. HASTIGHETSANGIVELSE SKAL VÆRE MINST 4000
RPM. Bruk aldri blad med mindre større diameter. De vil ikke beskyttes
tilstrekkelig. Bruk kun blad ment for tverrkutt. Ikke bruk blader som er
designet for rask riving, kombinasjonsblad eller blader med krokvinkler
over 10°.
BLADBESKRIVELSER
Bruksområde
Diameter (mm)
Bygg-sagblader(for generell saging)
Generelt bruk
305
Treverksagblader (gir glatte, rene kutt)
Fine tverrkutt
305
Tenner
36
60
Konsulter din forhandler for ytterligere informasjon angående riktig
ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette
symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller
gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske
produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon
får du på www.2helpU.com.
105
Português
SERRA “FLIP-OVER” D27107, D27107XPS
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DeWALT. Muitos anos de experiência,
um desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação
fizeram da DeWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Dados técnicos
D27107 D27107XPS
Voltagem
V
230
230
Tipo
7
5
(D27107 com luz de funcionamento LED)
Potência absorvida
W
2 000
2 000
Consumo de potência
W
1 080
1 080
Velocidade max. da serra
rpm
4 000
4 000
Diâmetro da lâmina
mm
305
305
Furo da lâmina
mm
30
30
Espess. folha mm 2,1 - 2,2 2,1 - 2,2
Espessura da lâmina separadora
mm
2,5
2,5
Tempo de travagem automática da lâmina
s
< 10
< 10
Peso
kg
42
42
aumentar significativamente o nível de exposição às vibrações
ao longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às vibrações
também deverá ter em conta o número de vezes que a
ferramenta é desligada ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir significativamente o
nível de exposição às vibrações ao longo do período total de
trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para proteger o
utilizador contra os efeitos das vibrações, tais como: efectuar
uma manutenção correcta da ferramenta e dos acessórios,
manter as mãos quentes e organizar padrões de trabalho.
NOTA: Este dispositivo foi concebido para ligação a um sistema de
fornecimento de energia com uma impedância máxima de sistema
permissível Zmax de 0,28 Ω no ponto de ligação (caixa de serviço de
alimentação) do fornecimento do utilizador.
O utilizador deve garantir que este dispositivo é ligado apenas a um sistema
de alimentação que preencha o requisito indicado acima. Se necessário,
o utilizador pode solicitar à empresa pública de fornecimento de energia
eléctrica a impedância do sistema no ponto de ligação.
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de cada aviso. Leia
o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo eminente que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos
graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em ferimentos ligeiros ou
moderados.
Capacidade de corte
Modo de serra de esquadria
Corte em esquadria (posições max.)
Corte em bisel (posições max.)
Capacidade máx. do corte a 90°/90°
Capacidade máxima de corte em
esquadria a 45°
Profund. max. de corte 90°
Profund. max. de corte em bisel 45°
Profundidade máxima de corte a um
bisel de 45°, ângulo de esquadria de 45°
Modo de mesa de serrar
Capacidade máxima de corte
longitudinal esquerdo/direito
Profundidade do corte a 90°
Profundidade do corte a 45°
esq.
dir.
esq.
dir.
mm
48°
48°
48°
2°
205 x 63
48°
48°
48°
2°
205 x 63
mm
mm
mm
160 90
60
160
90
60
mm
60
60
mm
mm
mm
120/320
81
56
120/320
81
56
LWA (nível de potência acústica)
dB(A)
106,0
106,0
K(variabilidade do nível acústico
indicado)
dB(A)
3.0
3.0
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
2,1
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de informações foi
medido em conformidade com um teste padrão estabelecido pela norma
EN61029 e poderá ser utilizado para comparar ferramentas. Por
conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma avaliação preliminar
da exposição às vibrações.
106
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN61029:
LPA(nível de emissão de pressão
dB(A)
95,0
95,0
sonora)
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado diz
respeito às principais aplicações da ferramenta. No entanto,
se a ferramenta for utilizada para outras aplicações ou com
outros acessórios, ou tiver uma manutenção insuficiente, o
nível de emissão de vibrações poderá ser diferente. Isto poderá
SERRA “FLIP-OVER”
D27107/D27107XPS
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados técnicos se
encontram em conformidade com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013
Estes equipamentos também estão em conformidade com a Directiva
2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte a
DeWALT através da morada indicada em seguida ou consulte o verso do
manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e faz
esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
19.06.2017
Português
Instruções de segurança
ATENÇÃO! Ao utilizar ferramentas eléctricas devem ser
seguidas normas de segurança básicas de forma a reduzir
o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões pessoais
incluindo as seguintes.
Leia as instruções na íntegra antes de tentar utilizar o produto, e guarde-as.
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA
Regras gerais de segurança
1.Mantenha a área de trabalho livre de obstáculos.
Áreas e mesas de trabalho repletas de objectos convidam os
acidentes.
2.Tenha em consideração o ambiente da área de trabalho.
Não exponha a ferramenta à chuva. Não utilize a ferramenta em
condições húmidas ou molhadas. Mantenha a área de trabalho bem
iluminada (250 – 300 Lux). Não utilize a ferramenta em locais onde
exista o risco de causar incêndios ou explosão, por exemplo na
presença de gases e líquidos inflamáveis.
3.Proteja-se de choques eléctricos.
Evite o contacto físico com superfícies ligadas à terra (por exemplo,
tubos, radiadores, fogões e frigoríficos). Quando utilizar a ferramenta
em condições extremas (por exemplo, humidade, quando estão a
ser produzidas aparas metálicas, etc.), a segurança eléctrica pode
ser melhorada introduzindo um transformador de isolamento ou um
disjuntor de fuga à terra (FI).
4.Mantenha as restantes pessoas afastadas.
Não deixe que pessoas, em particular as crianças, não envolvidas na
tarefa, toquem na ferramenta ou no cabo eléctrico, e mantenha-as
afastadas da área de trabalho.
5.Guarde as ferramentas que não estejam a ser utilizadas.
Quando não estão a ser utilizadas, as ferramentas deverão ser
guardadas num local seco e fechado com segurança, fora do alcance
de crianças.
6.Não sobrecarregue a ferramenta.
Executará o trabalho com maior qualidade e à velocidade para a qual
foi concebido.
7.Utilize a ferramenta adequada ao trabalho.
Não force pequenas ferramentas ou acessórios a efectuarem
o trabalho de uma ferramenta de alta resistência. Não utilize as
ferramentas para outras finalidades que não as indicadas; por exemplo,
não utilize serras circulares para cortar ramos ou troncos de árvores.
8.Use roupa adequada.
Não use roupa larga ou jóias, pois estas podem ser agarradas por
partes em movimentos. Recomenda-se o uso de sapatos, ou afins,
não deslizantes quando estiver a trabalhar no exterior. Recorra a uma
protecção de cabelo para conter cabelos compridos.
9.Use equipamento de protecção.
Use sempre óculos de protecção. Use uma máscara para a cara
ou contra a serradura se as tarefas em causa criarem serradura ou
ejectarem partículas. Se estas partículas estiverem quentes, use
igualmente um avental resistente ao calor. Use sempre protecção
auditiva. Use sempre capacete de segurança.
10. Ligue equipamento de aspiração de serradura.
Se for prevista a montagem de dispositivos de aspiração de serradura
e de dispositivos de recolha, assegure-se de que estão ligados e são
correctamente utilizados.
11. Não utilize indevidamente o cabo.
Nunca puxe o cabo para o retirar da tomada. Mantenha o fio
afastado de calor, óleo e extremidades afiadas. Nunca transporte a
ferramenta pelo fio.
12. Fixe o trabalho de forma segura.
Utilize grampos ou um torno para manter a peça de trabalho fixa.
É mais seguro do que usar as mãos e mantém as mãos livres para
operar a ferramenta.
13. Não se estique demasiado.
Mantenha-se sempre em posição firme e equilibrada.
14. Manutenção das ferramentas.
Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas para um
desempenho melhor e mais seguro. Siga as instruções para lubrificar
e mudar acessórios. Inspeccione as ferramentas de forma periódica e
se estiverem danificadas faça-as reparar por um serviço de assistência
autorizado. Mantenha todas as pegas e interruptores secos, limpos e
sem óleo nem massa lubrificante.
15. Desligue as ferramentas.
Quando não estiverem em uso, antes da manutenção e quando
trocar acessórios, tais como lâminas, peças e cortadores, desligue as
ferramentas da alimentação eléctrica.
16.Retire as chaves de ajuste e chaves de porcas.
Adquira o hábito de verificar que as chaves de ajuste e as chaves
de porcas são retiradas da ferramenta antes de a colocar em
funcionamento.
17. Evite um accionamento acidental.
Não transporte a ferramenta mantendo o dedo sobre o interruptor.
Assegure-se de que a ferramenta está na posição “desligada” antes de
a ligar à alimentação eléctrica.
18. Use cabos de extensão para o exterior.
Antes de utilizar, inspeccione o cabo de extensão e substitua-o se
estiver danificado. Quando a ferramenta for utilizada no exterior,
use apenas cabos de extensão preparados para uso no exterior e
assinalados devidamente.
19. Mantenha-se atento.
Preste atenção ao que está a fazer. Faça uso do senso comum. Não
opere a ferramenta quando se sentir cansado ou estiver sob os efeitos
de medicamentos ou álcool.
20. Verifique se existem peças danificadas.
Antes do uso, inspeccione cuidadosamente a ferramenta e os cabos
de alimentação para determinar que irá funcionar de forma correcta
e desempenhar a função pretendida. Verifique o alinhamento das
partes amovíveis, a junção das partes amovíveis, se existem peças
partidas, as condições da montagem das peças, ou quaisquer outras
condições que possam afectar o funcionamento. Um resguardo ou
outra parte que esteja danificada deve ser reparada devidamente ou
substituída por um centro de assistência autorizado, a não ser quando
explicitamente indicado em contrário neste manual de instruções. Os
interruptores defeituosos devem ser substituídos por um centro de
assistência autorizado. Não utilize a ferramenta se o interruptor não
puder ser ligado nem desligado. Nunca tente reparar você mesmo a
ferramenta.
ATENÇÃO! A utilização de qualquer acessório ou encaixe
suplementar ou o desempenho de qualquer operação com
esta ferramenta que não esteja em conformidade com as
recomendações deste manual de instruções podem acarretar
risco de lesões.
21. A sua ferramenta deve ser reparada por um técnico qualificado.
Esta ferramenta eléctrica cumpre as principais regras de segurança.
As reparações deverão ser efectuadas apenas por pessoal qualificado
e só deverão ser utilizadas peças sobresselentes originais; caso
contrário, tal poderá resultar num perigo considerável para o utilizador.
Regras de segurança adicionais para serras de esquadria
• Certifique-se de que todos os botões de bloqueio e pegas de fixação
estão fixos antes de iniciar qualquer operação.
•Certifique-se de que o suporte da máquina está devidamente fixado
quando realizar cortes de biselamento.
• Não opere a máquina sem o resguardo na devida posição, se o
resguardo não funcionar ou se não foi feita uma manutenção correcta.
• Nunca coloque as mãos perto da lâmina no local onde a serra está
ligada à fonte de energia eléctrica.
• Nunca tente parar a máquina rapidamente, inserindo uma ferramenta
ou qualquer outro meio para parar a lâmina; se o fizer, pode ocorrer
um acidente grave.
• Seleccione a lâmina correcta para o material que pretende cortar.
• Utilize um fixador ou use luvas quando manusear uma lâmina de serra
ou material áspero.
107
Português
• Nunca efectue qualquer trabalho de limpeza ou manutenção quando
a máquina estiver em funcionamento e se a cabeça não estiver na
posição de repouso.
• A parte frontal do resguardo tiver persianas para uma melhor
visibilidade durante o corte. Embora as persianas reduzam
consideravelmente as aparas projectadas, a existência de aberturas
no resguardo, torna necessário usar sempre os óculos de protecção
quando olhar através das persianas.
• Quando o laser estiver montado, não o mude por outros tipos de laser.
As reparações só devem ser efectuadas pelo fabricante do laser ou
por um agente autorizado.
• Nunca corte peças com menos de 200 mm.
• Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar o
tamanho máximo da peça de trabalho de:
– 63 mm de peso por 205 mm de largura por 500 mm de comprimento
– As peças maiores devem ser suportadas por uma mesa adicional adequada, por exemplo, do modelo DE3474. Fixe sempre a peça de trabalho em segurança.
• Durante a utilização no modo de serra de esquadria, certifique-se de
que a parte da lâmina da serra, que se encontra abaixo da mesa, está
totalmente coberta pela protecção (63) indicada na Fig. E.
Regras de segurança adicionais para bancadas de serragem
• Certifique-se de que a lâmina roda na direcção correcta e que
os dentes estão a apontar para a parte da frente da bancada de
serragem.
• Certifique-se de que todos os botões de bloqueio e pegas de fixação
estão fixos antes de iniciar qualquer operação.
• Certifique-se de que todas as lâminas e flanges estão limpas e as
partes com reentrância da cinta estão encostadas à lâmina. Aperte a
porca de aperto com firmeza.
fixe a máquina a uma bancada, utilizando parafusos compridos de
cabeça sextavada de 150 mm em vez de parafusos.
• Nunca utilize a máquina sem os resguardos colocados, especialmente
depois de mudar de modo. Mantenha os resguardos em bom estado
de funcionamento e com a manutenção adequada.
• Substitua a inserção da mesa quando estiver gasta.
• Certifique-se de que o suporte está fixado correctamente na posição
de trabalho no modo de serragem na bancada.
• Certifique-se de que o suporte está fixado correctamente quando
realizar trabalhos de biselamento no modo de serragem na bancada.
• Certifique-se de que a mesa está bloqueada correctamente quando
muda o modo de serra.
• Nunca serre materiais ferrosos ou não ferrosos quando realizar
trabalhos de corte longitudinal no modo de serragem na bancada.
• Consulte o manual de instruções antes de utilizar qualquer acessório. A
utilização incorrecta de um acessório pode causar danos.
• Tenha em conta a velocidade máxima indicada na lâmina da serra.
• Utilize um fixador ou use luvas quando manusear uma lâmina de serra.
• Certifique-se de que a lâmina roda na direcção correcta. Mantenha a
lâmina afiada.
• A velocidade máxima permitida para a lâmina da serra deve ser
sempre igual ou superior à da velocidade sem carga da ferramenta
especificada na placa sinalética.
• Não utilize lâminas de serra que não correspondam às dimensões
indicadas nos dados técnicos. Não utilize espaçadores e anéis
de eixo para ajustar uma lâmina no eixo. Utilize apenas as lâminas
especificadas neste manual e em conformidade com a norma 847-1.
• Considere a utilização de lâminas de redução de ruído especialmente
concebidas.
• Não utilize lâminas fabricadas com AÇO RÁPIDO.
• Não utilize lâminas de serra com rachas ou danificadas.
• Utilize as lâminas de serra devidamente afiadas. Tenha em conta a
velocidade máxima indicada na lâmina da serra. A velocidade máxima
indicada deve ser sempre superior à indicada na placa sinalética.
• Depois de concluir o corte, liberte o interruptor e aguarde que a lâmina
da serra pare de rodar por completo antes de colocar novamente a
cabeça na posição de repouso superior.
• Nunca utilize a serra sem os resguardos superior e inferior devidamente
colocados.
• Certifique-se de que o suporte está devidamente fixado quando realizar
cortes de biselamento.
• Nunca coloque as mãos perto da lâmina no local onde a serra está
ligada à fonte de energia eléctrica.
• Não introduza nenhum objecto contra a ventoinha para fixar o eixo do
motor.
• Antes de mudar as lâminas ou realizar trabalhos de manutenção,
desligue a serra da corrente eléctrica.
• O resguardo da lâmina na serra é levantado automaticamente quando
o suporte é empurrado para baixo. É rebaixado sobre a lâmina quando
o suporte é levantado.
O resguardo pode ser levantado com a mão durante a colocação ou
remoção das lâminas da serra ou a inspecção da serra. Nunca levante
o resguardo da lâmina, a menos que a serra esteja desligada.
• Utilize sempre uma haste para empurrar e certifique-se de que não
coloca as mãos a uma distância inferior a 200 mm da lâmina da serra
durante o corte.
• Não utilize uma tensão diferente da especificada.
• Não aplique lubrificantes na lâmina quando esta estiver a ser utilizada.
• Não tente aceder a nada atrás da lâmina da serra.
• Guarde sempre a haste de empurrar no respectivo local quando não
estiver a ser utilizada.
• Não se coloque em cima da unidade.
• Durante o transporte, certifique-se de que a parte superior da lâmina
da serra está coberta, por exemplo, pelo resguardo.
• Não utilize o resguardo para manuseamento ou transporte.
• Não é permitido entalhar, fazer ranhuras ou sulcos.
• Certifique-se de que a cunha abridora está ajustada correctamente.
Nunca efectue cortes sem a cunha abridora montada.
• Nunca corte peças com menos de 30 mm.
• Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar o
tamanho máximo da peça de trabalho de:
– 81 mm de peso por 400 mm de largura por 600 mm de
comprimento.
– As peças maiores devem ser suportadas por uma mesa adicional adequada, por exemplo, dos modelos DE271055 ou DE271058.
Regras de segurança adicionais para serras reversíveis
• Antes de utilizar a serra, certifique-se de que a máquina está estável.
Nunca posicione a máquina numa superfície irregular. Se necessário,
108
• Mantenha a área circundante da máquina devidamente mantida e sem
materiais soltos, como, por exemplo, aparas e limalhas.
• Verifique periodicamente se as entradas de ventilação do motor estão
limpas e sem aparas.
• Desligue a máquina da corrente eléctrica antes de realizar qualquer
trabalho de manutenção ou mudar a lâmina.
• Utilize apenas as lâminas especificadas pelo fabricante. Certifique-se
de que a cunha abridora não tem uma espessura superior à largura do
corte do entalhe com a lâmina da serra e que não é mais fina do que a
lâmina da serra.
• Certifique-se de que a máquina é colocada numa superfície nivelada
com estabilidade suficiente.
• Não utilize discos abrasivos ou de diamante.
• Em caso de acidente ou falha da máquina, desligue a máquina de
imediato e retire a ficha da fonte de alimentação.
Comunique a falha e assinale a máquina de maneira adequada, para
evitar que outras pessoas utilizem a máquina defeituosa.
• Se a lâmina da serra ficar bloqueada devido a força de avanço
anormal durante o corte, desligue a máquina e retire a ficha da fonte
de alimentação. Retire a peça de trabalho e certifique-se que a lâmina
da serra funciona sem problemas. Ligue a máquina e inicie a nova
operação de corte com força de avanço reduzida.
• Evite remover quaisquer cortes ou outras partes da peça de trabalho
da área de corte enquanto a máquina estiver em funcionamento e a
cabeça da serra não estiver na posição de repouso
Português
• Não utilize a máquina sem montar as pernas primeiro.
Mantenha as mãos afastadas da lâmina.
• Certifique-se de que se posiciona sempre à esquerda ou à direita da
linha de corte.
• Disponha uma iluminação geral ou localizada adequada.
• Certifique-se de que o operador está devidamente formado no que
respeita à utilização, ajuste e operação da máquina.
Radiação visível. Não olhe fixamente para a luz (D27107XPS).
Quando utilizar a máquina no modo de serra de
esquadria, certifique-se de que utiliza o interruptor
de accionamento na pega quando ligar ou desligar
a máquina. Não utilize a caixa de distribuição
neste modo. O interruptor ON/OFF (Ligar/Desligar)
localizado na estrutura da máquina está apenas
previsto no modo de serra de mesa.
• Desligue a máquina quando não estiver a ser utilizada.
• Certifique-se de que o LED está em conformidade com a norma
EN 62471. Não substitua o LED por um diferente. Se estiver
danificado, peça a um agente de reparação autorizado para reparar o
LED.
O/I
• Quando serrar madeira, ligue a serra a um dispositivo de recolha
de serradura. Tenha sempre em conta os seguintes factores que
influenciam a exposição à serradura:
Quando utilizar a máquina no modo de serra de
esquadria, certifique-se de que a cunha abridora está
fixa na respectiva posição de repouso.
-–tipo de material a trabalhar (as tábuas de madeira prensada produzem mais serradura do que a madeira);
-–lâmina da serra afiada;
-–regule o ajuste da lâmina da serra;
Nunca utilize como serra de esquadria sem o resguardo estar montado..
-–a velocidade do ar do extractor de serradura não deve ser inferior a 20 m/s.
Certifique-se de que a extracção local, as campânulas, reflectores e
calhas estão devidamente regulados.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. A1)
• Nunca corte ligas leves, especialmente magnésio.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo de
corrente residual com uma corrente residual de 30 mA ou menos.
O Código de data (143), o qual também inclui o ano de fabrico, está
impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
Riscos residuais
2017 XX XX
Ano de fabrico
Os seguintes riscos estão inerentes à utilização deste equipamento:
– lesões causadas por tocar em peças rotativas.
Verificação do conteúdo da embalagem
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de dispositivos de segurança, certos riscos residuais não
podem ser evitados. Estes incluem:
A embalagem contém:
1Máquina parcialmente montada
1Conteúdo da caixa:
1 Resguardo superior para posição da serra de mesa
1 Resguardo situado sob a mesa para posição da serra de esquadria
4Pernas
2Rodas
4Pés
1 Guia paralela
1Grampo para fixação do material
1 Manual de instruções
– Deficiência auditiva.
– Risco de acidentes causados por peças sem protecção do disco de
corte em rotação.
– Risco de lesão ao substituir o disco.
– Risco de trilhar os dedos ao abrir as protecções.
– Perigos para a saúde relacionados com a inalação de serradura e
poeira produzidos com a serração de madeira, em particular carvalho,
faia e MDF (placa de fibra de madeira de média densidade).
Os seguintes factores podem causar ruído:
– O material a cortar.
– O tipo de lâmina de serra.
– A força de avanço.
Os seguintes factores aumentam o risco de problemas de respiração:
– Não deve ser ligado um extractor de poeira durante o corte de
madeira.
– Extracção de poeira insuficiente causada por filtros de exaustão sujos.
– Lâmina de serra gasta.
– A peça não está devidamente direccionada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Ponto de transporte
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam
sinais de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura e
compreensão deste manual.
Descrição (fig. A1 - A11)
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142
143
Interruptor on/off (modo de mesa de serrar)
Alavanca para soltar a mesa
Grampo de fixação da mesa giratória
Mesa de serra de esquadria
Mesa giratória
Lado direito da guia
Lado esquerdo da guia
Resguardo da lâmina inferior móvel
Alavanca de desengate do resguardo
Punho
Botão de reposição do disjuntor
Código de data
A2
10
11
12
13
14
Punho
Interruptor de gatilho (modo de serra de esquadria)
Resguardo superior da lâmina fixo
Adaptador de extracção de poeira
Roda
109
Português
15 Perna
16 Pé
17 Punho de fixação de inclinação
A3
17
18
19
20
21
22
23
Punho de fixação de inclinação
Ajustador de altura
Mesa de serrar
Lâmina separadora
Protector superior de lâmina
Guia paralela
Alavanca de comando
Acessórios opcionais
A4
P
ara utilização em modo de serra de esquadria:
30 Inserção da guia (DE7120)
A5
31 Coluna regulável de 760 mm (altura máxima) (DE3474)
32 Trilhos de guia de apoio 1.000 mm (DE3494)
33 Trilhos de guia de apoio 500 mm (DE3491)
34 Suporte inclinável (DE3495)
35 Limitador giratório (DE3462)
36Limitador de comprimento para peças pequenas (para ser
utilizado com trilhos de guia [33]) (DE3460)
37 Suporte com limitador removível (DE3495)
38 Suporte com limitador retirado (DE3495)
A6
40
Mesa de apoio com rolamentos (DE3497)
ATENÇÃO: Não utilize a máquina para fins que não sejam
aqueles para os quais foram concebidos.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
falta de experiência e/ou conhecimentos, a menos que estejam
acompanhados de uma pessoa que se responsabilize pela sua
segurança. As crianças nunca devem ficar sozinhas com este produto.
MODO DE SERRA DE ESQUADRIA
No modo de serra de esquadria, a ferramenta é utilizada na posição
vertical, de esquadria ou de bisel.
MODO DE SERRA DE BANCADA
Sendo virada sobre o seu eixo central, a ferramenta é utilizada para efectuar
a operação padrão de serração ao comprido e para serrar peças largas
através da alimentação manual da peça de trabalho.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem específica.
Verifique sempre se a tensão da tomada de electricidade corresponde
à voltagem indicada na placa com os requisitos de alimentação da
ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento duplo, em
conformidade com a norma EN61029. Por conseguinte, não é
necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser substituído
por um cabo especialmente preparado, disponível através dos centros de
assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão aprovada com
3 núcleos, adequada para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1,5 mL2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na íntegra.
Para utilização no modo de mesa de serrar:
A7
41
Guia da serra de esquadria (D271052)
A8
42
Mesa de extensão (D271058)
A9
43
Mesa deslizante (D271055)
Pressionadores (DE3454) (não mostrados)
P
ara utilização em todos os modos:
A10
44
Conjunto de extracção de poeiras com três vias (D271054)
A11
144
Sistema de luz de funcionamento LED
USO PRETENDIDO
A serra reversível DeWALT D27107 foi concebida para funcionar como serra
de esquadria ou de bancada para realizar as quatro principais operações
de corte longitudinal, transversal, biselamento e corte em esquadria de
maneira fácil, precisa e segura.
Esta unidade foi concebida para ser utilizada com uma lâmina com
rebordo de carboneto com um diâmetro nominal de 305 mm. Para corte
profissional de madeira, produtos derivados de madeira e plásticos.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na presença de gases
ou líquidos inflamáveis.
Estas serras reversíveis são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com a ferramenta. É
necessária supervisão quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
110
MONTAGEM
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue
a unidade e retire a respectiva ficha da tomada de
electricidade antes de instalar e retirar acessórios,
ajustar ou alterar a configuração do equipamento ou
efectuar reparações. Certifique-se de que o gatilho
se encontra na posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
Retirar a máquina e suas peças da embalagem
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesão, solicite sempre
assistência quando deslocar a máquina.
• Retire o material da embalagem solto da caixa.
• Retire a máquina da caixa.
• Retire a caixa das peças do interior da máquina.
• Retire qualquer material embalado restante da máquina.
Montagem dos pés (fig. A2, B, B1)
A máquina, se tiver os pés e as pernas montados, a máquina pode ser
colocada como alternativa numa bancada de trabalho. Para garantir
um funcionamento seguro, a máquina deve ser fixada na bancada de
trabalho.
ATENÇÃO: nunca utilize esta máquina se não estiver fixada à
bancada de trabalho. A força de avanço pode tornar a serra
instável, caso não esteja fixada na bancada de trabalho.
• Colocar a máquina ao contrário
• Coloque um pé (16) em cada um dos pontos de montagem (51) na
base
• Faça deslizar uma porca (52) nas ranhuras (53) localizadas acima dos
pontos de montagem
• Insira um parafuso (54) ajustado com uma anilha (55) no pé
• Apertar os parafusos
• Monte as pernas, como descrito abaixo.
Português
• Dobre as pernas, como descrito abaixo.
• Colocar a máquina direita.
• Insira um parafuso com um comprimento mínimo de 8 mm e 120 mm
(49) nos pés em cada ponto de montagem (fig. B1).
• Apertar os parafusos.
Montagem das pernas (fig. C1 & C2)
Com as pernas montadas, a máquina é adequada para a colocação
independente.
• Vire a máquina ao contrário.
• Monte as pernas como descrito abaixo. Tenha em atenção que as
pernas dianteiras e traseiras têm comprimentos diferentes. As pernas
traseiras são ligeiramente mais compridas do que as da frente.
Certifique-se que monta as pernas no local correcto.
• Levante a máquina. Verifique se está nivelada; ajuste a altura de aperto
da perna, se necessário.
Pernas traseiras
• Coloque uma perna (15) em cada um dos pontos de montagem (56)
situados nas extremidades inferiores no interior da base (fig. C1).
• Passe um parafuso de cabeça quadrada (57) a partir do exterior
através dos orifícios na estrutura e as pernas.
• Coloque uma braçadeira (58) e um botão de bloqueio (59) nos parafusos.
• Aperte os botões de bloqueio.
Pernas dianteiras
• Coloque uma perna (15) em cada um dos pontos de montagem (56)
situados nas extremidades superiores no interior da base (fig. C2).
• Coloque uma braçadeira (58) sobre as pernas.
• Passe um parafuso de cabeça quadrada (57) a partir do interior
através dos orifícios nas braçadeiras, das pernas e da estrutura.
• Coloque um parafuso de bloqueio (59) nos parafusos.
• Aperte os botões de bloqueio.
• Coloque o resguardo sobre a mesa e pressione o fixador para dentro
da ranhura (66) no lado direito da ranhura da lâmina. Vire o parafuso
plástico em sentido contrário dos ponteiros do relógio.
• Para retirar, vire os parafusos no sentido dos ponteiros do relógio e
retire o resguardo.
Rodar o motor da serra e a mesa (fig. F1 - F4)
• Segure a mesa de serrar (19) com uma mão e empurre a alavanca de
destravamento da mesa (2) para a direita (fig. F1).
• Empurre a parte frontal da mesa para baixo (fig. F2) de forma a que
esta rode completamente até que o motor fique virado para cima e a
placa (67) engate no dispositivo de travamento da mesa (68) (fig. F3).
• Empurre a alavanca de destravamnto (69) para trás, mantendo a
cabeça segura em baixo até a unidade de apoio accionada por mola
(70) poder ser levantada para fora da sede (fig. F4).
• Levante a unidade de apoio.
• Segurando firmemente no motor, permita que a pressão da mola o
eleve até alcançar a posição de descanso.
Montagem da lâmina da serra (fig. G1 - G4)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue
a unidade e retire a respectiva ficha da tomada de
electricidade antes de instalar e retirar acessórios,
ajustar ou alterar a configuração do equipamento ou
efectuar reparações. Certifique-se de que o gatilho
se encontra na posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
ATENÇÃO:
• Mude sempre as lâminas com a máquina no modo de serra
de esquadria.
• Nunca pressione o botão de bloqueio do eixo enquanto a
lâmina estiver em funcionamento ou quando estiver a ser
desligada.
• Não corte metais ferrosos (que contenham ferro ou aço) ou
produtos com alvenaria ou fibrocimento com esta serra de
esquadria.
As pernas podem ser dobradas para dentro da máquina, para que a
máquina possa ser utilizada numa bancada.
• Os dentes de uma nova lâmina são muito afiados e podem
ser perigosos.
• Coloque a máquina ao contrário
• Pressione a alavanca de libertação de bloqueio da cabeça
(9) para libertar a protecção inferior (8) e levante a protecção
inferior o máximo possível (Fig. G1).
Dobragem das pernas (fig. C3,C4)/Montagem em bancada (fig. B1)
• Liberte o botão de bloqueio (59) da primeira perna (15)
• Dobre a perna para dentro
• Aperte o botão de bloqueio.
• Repita o procedimento para as outras pernas
• Coloque a máquina na vertical
• Utilize ambos os orifícios (49) nas pernas e fixe a máquina com os
parafusos com um diâmetro de 8 mm e um comprimento mínimo de
150 mm.
Para evitar qualquer bloqueio e incorrecção, certifique-se de que a
superfície de montagem não está torta ou irregular.
Montagem das rodas (fig. D)
• Coloque uma roda (14) nos eixos (60) em cada um dos lados da
máquina.
• Coloque uma anilha plana (61) e uma porca (62) na extremidade
roscada dos eixos.
• Aperte as porcas.
Montagem para utilização no modo de serra de
esquadria
Instalação do resguardo sob o tampo da mesa (fig. E)
O resguardo sob a mesa (63) deverá ser fixado na parte superior da mesa
de serrar.
• Coloque os dois fixadores situados na parte esquerda do resguardo
nas ranhuras (64) situadas no lado esquerdo da ranhura da lâmina
(65). Vire os parafusos plásticos em sentido contrário dos ponteiros
do relógio.
• Com a protecção inferior mantida na posição levantada, prima o botão
de desbloqueio do eixo (74) com uma mão e depois utilize a chave de
fendas da lâmina fornecida na outra mão para libertar o parafuso de
bloqueio da lâmina roscada esquerda (73), rodando-o para a direita.
ATENÇÃO: Para utilizar o bloqueio do eixo, prima o botão tal
como indicado e rode o eixo à mão até sentir o bloqueio ficar
fixo.
•
Continue a premir o botão de bloqueio para impedir a rotação do eixo
(74, fig. G1).
• Retire o parafuso de bloqueio da lâmina (73) e a cinta do eixo
exterior (75).
• Instale a lâmina de serra (76) na alça (77) fornecida na cinta do eixo
interior (78), certificando-se de que os dentes na extremidade inferior
da lâmina estão virados para a parte de trás da serra (afastados do
operador).
• Volte a colocar a cinta do eixo exterior (75).
• Aperte o parafuso de bloqueio da lâmina (73) com cuidado, rodando-o
para a esquerda, mantendo fixo o bloqueio do eixo com a outra mão.
• Levante o resguardo inferior.
ATENÇÃO: certifique-se de que substitui a lâmina da serra
apenas de acordo com o procedimento descrito. Utilize
apenas lâminas de serra tal como especificado em Dados
técnicos; Cat. n.º: Sugere-se o modelo DT4260.
111
Português
Ajustes para utilização no modo de serra de esquadria
A sua Serra de Esquadria foi ajustada cuidadosamente na fábrica. Se fôr
necessário um reajustamento após o transporte, ou por qualquer outra
razão, siga os pontos abaixo para a afinação da sua serra.
Controlo e ajuste da lâmina da serra em relação ao apoio
(fig. H1 - H3)
• Solte o botão para o corte em esquadria (79) e comprima o trinco de
corte em esquadria (80) para soltar a mesa giratória (5) (fig. H1).
• Oscile a mesa giratória até que o trinco o coloque na posição de 0°.
Não aperte o botão.
• Puxe a cabeça para baixo, até que a lâmina da serra entre na ranhura
da serra (81).
• Ponha um esquadro (82) contra o lado direito (7) do apoio e da lâmina
(76) (fig. H2).
ATENÇÃO: não toque nas pontas dos dentes da lâmina com o
esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desaperte os parafusos (83) (fig. H3) e mova o conjunto de escala/mesa
giratória do ângulo de corte em esquadria para a direita e a esquerda,
até que a lâmina esteja a 90° em relação ao apoio, como medido com
o esquadro (fig. H2).
• Volte a apertar os parafusos (83) (fig. H3). Não preste atenção à
indicação do indicador da esquadria neste ponto.
Ajuste do indicador do ângulo em esquadria (fig. H1 & H4)
• Solte o botão para o corte em esquadria (79) e comprima o trinco de
corte em esquadria (80) para soltar a mesa giratória (5) (fig. H1).
• Com o botão para o corte em esquadria solto, deixe o trinco de
esquadria cair no seu lugar, ao rodar o braço de esquadria para além
de zero.
• Observe o indicador (84) e a escala do ângulo de corte em esquadria
(85) (fig. H4). Caso o indicador não indique exactamente zero,
desenrosque o parafuso (86), mova o ponteiro para 0° e aperte
o parafuso.
Verificação e ajuste da lâmina da serra em relação à mesa
(fig. I1 – I3)
• Solte o botão do grampo do ângulo em bisel (17) (fig. I1).
• Pressione a cabeça da serra para a direita para certificar-se de que
está totalmente vertical e aperte o punho de fixação de inclinação.
• Puxe a cabeça para baixo, até que a lâmina da serra entre na ranhura
da serra (81).
• Coloque um esquadro (82) sobre a mesa e para cima, contra a lâmina
(76) (fig. I2).
ATENÇÃO: não toque nas pontas dos dentes da lâmina com o
esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Solte o botão do grampo do ângulo em bisel (17) (fig. I1) e vire o
parafuso do bloqueio de ajuste de posição vertical (87) (fig. 13) para
dentro ou para fora, até que a lâmina esteja a 90° em relação à mesa,
conforme medida realizada com o esquadro (fig. I2).
• Se o indicador da inclinação (88) não indicar zero na escala de
ângulos em bisel (89), solte o parafuso (90) que fixa o indicador e
mova o indicador como necessário (fig. 13).
Ajuste da guia (fig. J)
A parte de cima do lado esquerdo da guia pode ser ajustada para a
esquerda, para que a serra possa inclinar até o total de 48° à esquerda.
Para ajustar a guia (7):
• Solte o botão de travamento da guia (91) e corra a parte de cima do
apoio do lado esquerdo, para a esquerda.
112
• Faça uma prova, com a serra desligada e verifique se há folga.
Ajuste o apoio o mais próximo da lâmina, que seja possível na prática,
para dar o máximo de apoio à peça a trabalhar, sem que interfira no
movimento do braço para cima e para baixo.
• Aperte os botões seguramente.
ATENÇÃO: é possível que a ranhura-guia (92) torne-se
obstruída com serragem. Use uma vareta ou um jacto leve de
ar comprimido para a limpar.
Verificar e ajustar o ângulo de bisel (fig. I1, J, & K)
• Solte o botão de travamento da guia (91) e corra a parte de cima do
apoio do lado esquerdo, para a esquerda tanto quanto possível (fig. J).
• Afrouxe o botão de fixação de inclinação (17) (fig. I1) e desloque o
braço da serra para a esquerda até o batente da posição de ângulo
(94) ficar assente no batente de ajuste da posição de ângulo (95)
(fig. K). Esta é a posição de inclinação de 45°.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Vire o parafuso do bloqueio de ajuste da posição inclinada (95)
conforme o necessário, até que o indicador (88) indique 45°, com o
bloqueio da posição de ângulo encostado no bloqueio de ajuste da
posição inclinada.
Montagem para modo de mesa de serrar
Passagem do modo de mesa de serrar para o modo de serra de
esquadria (fig. A1, A3, L1 - L5)
• Coloque a lâmina na posição de corte transversal 0° com o grampo
de fixação da mesa giratória (3) fixado (fig. A1).
• Retire a lâmina separadora (20) da sua posição de arrumação no
interior da base (fig. A3).
• Aperte a alavanca de desengate do resguardo (9) para soltar a o
resguardo da lâmina (8), depois levante o resguardo da lâmina o mais
possível (fig. A1).
• Afrouxe o parafuso sextavado (96) o suficiente para permitir que a
cunha abridora deslize para dentro dos suportes de montagem (97) no
braço.
• Deslize a cunha abridora (20) para dentro das cunhas abridoras (97)
(fig. L1). Aperte o parafuso sextavado (96).
• Desaperte o botão (91) e retire a barra de deslizamento (7), como
indicado na figura L2.
• Puxe para baixo o motor.
• Empurre a alavanca de destravamento (69) para trás (fig. L3).
• Empurre a unidade de apoio (70) para baixo até os entalhes (101)
engatarem nos respectivos locais (102) (fig. L3).
ATENÇÃO: a lâmina não deve tocar no resguardo inferior da
lâmina.
• Puxe a alavanca de destravamento da mesa (2) para a direita, levante
a parte frontal da mesa (4) (fig. L4) e movimente-a 180° para trás até
o dispositivo de travamento da mesa (68) engatar automaticamente no
dispositivo de travamento da mesa para a fixar no modo de mesa de
serrar (fig. L5).
• Retire o resguardo situado sob a mesa.
Colocar o resguardo superior da lâmina (fig. N)
O resguardo superior da lâmina (21) foi concebido para ser ligado
rapidamente à lâmina separadora (20) quando a máquina tiver sido
configurada para o modo de mesa de serrar.
• Segurando o resguardo, alinhe a ranhura na parte de trás com a
lâmina separadora.
• Baixe o resguardo sobre a lâmina separadora (20), certificando-se de
que o veio no parafuso entra no recesso.
• Vire o resguardo para a posição horizontal.
ATENÇÃO: nunca utilize a sua serra no modo de mesa de
serrar sem que o resguardo superior esteja correctamente
colocado.
Português
Montagem e ajuste da guia paralela (fig. O1 - O5)
A guia paralela (22) pode ser montada em ambos os lados da lâmina.
• Deslize o suporte (107) da esquerda ou da direita (fig. O1). A placa de
fixação engata por trás da parte frontal da mesa.
• Faça deslizar a guia contra a lâmina.
• Empurre a alavanca (108) para baixo para fixar a guia no local.
• Certifique-se de que a protecção está paralela à lâmina.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Afrouxe os botões de bloqueio (109) e faça deslizar a guia para trás
para poder aceder aos parafusos de regulação (110) na parte superior
da guia (fig. O2).
• Usando a chave, afrouxe os parafusos de regulação apertando o
suporte da guia no suporte da guia.
• Ajuste a protecção de modo a que fique paralela à lâmina, verificando
a distância entre a lâmina e a protecção e a protecção frontal e
posterior da lâmina.
• Após ter terminado o ajuste, volte a apertar os parafusos de regulação
e certifique-se novamente de que a guia está paralela em relação à
lâmina.
• Verifique se o indicador (111) indica zero na escala (fig. O3). Caso o
indicador não indique exactamente zero, desenrosque o parafuso
(112), mova o ponteiro (52) para 0° e aperte o parafuso.
A configuração por defeito da guia é no lado direito da lâmina.
Para preparar a guia para ser utilizada do lado esquerdo da lâmina,
proceda do seguinte modo (fig. O4):
• Retire os botões de bloqueio (109).
• Faça deslizar o perfil da guia (113) para fora do suporte de fixação.
• Gire o suporte de fixação (114) e coloque novamente os botões de
bloqueio.
• Faça deslizar a guia para o suporte de fixação.
• Aperte os parafusos.
A guia é reversível: a peça pode ser guiada ao longo da face de 75 mm
ou de 11 mm, a permitir o uso do pressionador quando se efectua cortes
longitudinais em peças finas (fig O5).
• Para ajustar em 11 mm, solte os botões de travamento da guia (109)
e deslize-a (113) para fora do suporte de fixação (114).
• Vire a guia e encaixe novamente o suporte de fixação na ranhura,
conforme o demonstrado (fig. O5).
• Para utilizar a altura total de 75 mm, deslize a guia no suporte de
fixação, com a face larga na posição vertical (fig. O4).
ATENÇÃO: utilize o perfil de 11 mm para cortar peças baixas
de forma a permitir o acesso entre a lâmina e a guia para o
pau de empurrar. A extremidade posterior da guia deve estar
nivelada com a parte frontal da lâmina separadora.
Montar e ajustar a guia da serra de esquadria (fig. P1 - P4)
A guia da serra de esquadria (D271052) está disponível como uma
opção. A guia da serra de esquadria (41) pode ser utilizada para o corte
em esquadria quando a máquina está no modo de mesa de serrar
(fig. P1).
• Afrouxe o botão do grampo (115) e oscile a barra guia (116) para fora
(fig. P2). Aperte o botão do grampo.
• Faça deslizar a guia no lado esquerdo da mesa (fig. P3).
• Desaperte o botão de bloqueio (117).
• Ponha um esquadro (82) contra a guia (41) e a lâmina (76).
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desaperte a porca (118) algumas voltas e vire o parafuso do bloqueio
de ajuste de posição vertical (119) (fig. P4) até que a guia esteja a 90°
em relação à lâmina, conforme medida realizada com o esquadro
(fig. P3).
• Aperte o botão (117).
• Verifique se o indicador (120) indica zero na escala (121). Ajuste se for
preciso.
Passagem do modo de mesa de serrar para o modo de serra de
esquadria (fig. A3, E, L1 & L2)
• Retire a guia paralela (22), ou a serra de esquadria, se instalada (fig. A3).
• Retire o resguardo superior da lâmina (21).
• Volte a colocar o resguardo sob a mesa (63) (fig. E).
• Proceda como descrito na secção “Rodar o motor da serra e a mesa”.
• Afrouxe o parafuso sextavado da cunha abridora (96) e retire a cunha
abridora (20), enquanto segura o resguardo da lâmina (8) (fig. L1).
NOTA: Aperte o parafuso sextavado depois de retirar a cunha abridora
para evitar que interfira com o resguardo da lâmina.
• Baixe o resguardo da lâmina.
• Coloque a lâmina separadora (20) na sua posição de arrumação no
interior da base (fig. A3).
• Volte a inserir a barra de deslizamento (7) para a posição (fig. L2).
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue
a unidade e retire a respectiva ficha da tomada de
electricidade antes de instalar e retirar acessórios,
ajustar ou alterar a configuração da ferramenta ou
efectuar reparações. Certifique-se de que o gatilho se
encontra na posição de ferramenta desligada. Uma activação
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
ATENÇÃO:
• Certifique-se de que o material a serrar está bem fixo no
devido lugar.
• Aplique apenas uma pressão suave sobre a ferramenta e não
exerça pressão lateral sobre a lâmina da serra.
• Evite sobrecarga.
Certifique-se de que a máquina é colocada de modo a satisfazer as suas
condições ergonómicas em termos de altura e estabilidade da mesa.
O local de instalação da máquina deve ser escolhido de modo a que o
operador tenha uma visão adequada e suficiente espaço em redor à volta
da máquina que permita um funcionamento da peça de trabalho sem
quaisquer restrições.
Para reduzir os efeitos de vibração, certifique-se de que a temperatura
ambiente não é demasiado fria, que a máquina e os acessórios possuem
manutenção adequada e que o tamanho da peça de trabalho é adequado
para esta máquina.
Antes da operação:
• Instale a lâmina correcta. Não use lâminas demasiado gastas.
A velocidade máxima de rotação da ferramenta não deve exceder a
indicada na lâmina.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não esforce.
• Deixe o motor atingir a velocidade total antes de cortar.
• Certifique-se de que todos os botões de fixação e os manípulos dos
grampos estão fixos.
Ligar e desligar (fig. A1, Q1 - Q3)
Esta máquina tem dois sistemas de ligação independentes. No modo de
serra de esquadria, é utilizado o interruptor de gatilho (11) (fig. Q1). No modo
de mesa de serrar, é utilizado o interruptor de ligar/desligar (1) (fig. Q2).
Integrado na caixa de comando, encontra-se um protector de sobrecarga
do motor com reposição manual. Em caso de corte de energia, proceda
da seguinte forma:
- Certifique-se de que a máquina foi desligada.
- Prima o botão de reposição (142).
Modo de serra de esquadria (fig. Q1)
É disponibilizado um orifício (122) no gatilho para meter um cadeado para
bloquear o interruptor.
113
Português
• Para pôr a ferramenta em movimento, carregue no interruptor de
gatilho (11).
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
Modo de serra de esquadria (fig. Q2 & Q3)
O interruptor de ligar/desligar oferece várias vantagens:
- função do dispositivo de segurança: caso a energia seja suspensa por
alguma razão, a chave deverá ser reactivada.
- segurança extra: a placa articulada fechada de segurança (123) pode
ser bloqueada inserindo um cadeado através dos orifícios (124 & 125).
A placa também funciona como botão de paragem fácil de localizar,
uma vez que a pressão na parte da frente da placa irá accionar o
botão de paragem.
• Para ligar a máquina, pressione o botão verde de arranque (126).
• Para desligar a máquina, pressione o botão vermelho de bloqueio (127).
Bloquear os interruptores
• Para evitar a utilização não autorizada da máquina, bloqueie ambos os
interruptores utilizando cadeados.
Cortes básicos com a serra
TENÇÃO: pode ser necessário retirar a guia do lado
A
esquerdo nalguns ângulos extremos.
Para retirar a guia da esquerda (7), desaperte o botão de ajuste da guia (91)
várias vezes e faça deslizar a guia para fora (fig. R3).
Quando efectuar cortes a direito, insira sempre a guia na posição
adequada.
Corte no modo de serra de esquadria
É perigoso trabalhar sem resguardo. Os resguardos devem estar
correctamente posicionados quando a serra estiver em funcionamento.
• Certifique-se de que o resguardo sob a mesa não fique obstruído com
serragem.
• Fixe sempre a peça de trabalho quando cortar metais não ferrosos.
Instruções Gerais
- No modo de serra de esquadria, o motor é automaticamente fixado na
posição superior de descanso.
- Aperte a alavanca de desengate do resguardo para desbloquear o motor
da serra. Se mover o motor da serra para baixo retrairá o resguardo
inferior móvel.
- Nunca tente impedir o resguardo inferior de regressar à sua posição
de descanso, quando o corte já foi efectuado.
- O comprimento mínimo do material a cortado é de 10 mm.
- Ao cortar peças pequenas (mín. 190 mm para a direita ou esquerda
da lâmina), recomenda-se a utilização de um grampo opcional para
fixação do material.
- Ao efectuar cortes em secções de PVC, deverá colocar por baixo do
material que está a ser cortado uma peça de suporte em madeira com
um perfil complementar, de forma a fornecer o nível correcto de apoio.
Fixação da peça de trabalho (fig. A5, M)
ATENÇÃO: uma peça que esteja fixada, equilibrada e segura
antes de um corte pode tornar-se desequilibrado depois de
um corte ser concluído. Uma carga não equilibrada pode fazer
com que a serra fique inclinada ou qualquer acessório ao qual
a serra esteja montada, tal como uma mesa ou bancada.
Quando fizer um corte que possa ficar desequilibrado, apoie
correctamente a peça e certifique-se de que a serra está
devidamente fixada numa superfície estável Podem ocorrer
lesões pessoais.
ATENÇÃO: quando o sistema de fixação é utilizado, o pé de
fixação pode ficar demasiado fixo acima da base da serra. Fixe
sempre a peça na base da serra – e não a qualquer outra parte
da área de trabalho. Certifique-se de que a base de fixação
não está bloqueada na extremidade da base da serra.
114
CUIDADO: utilize sempre um sistema de fixação de trabalho
para manter o controlo e reduzir o risco de danos na peça
e ferimentos pessoais, no caso de ser necessário manter as
mãos a uma distância de 160 mm da lâmina durante o corte.
Utilize o sistema de fixação de material (39) fornecido com a serra. Outros
sistemas de apoio, tais como pinças com molas, gastalhos ou grampos em
forma de C, podem ser adequados para determinados tamanhos e tipos
de material. A guia esquerda ou direita desliza de um lado para outro para
auxiliar a fixação.
INSTALAÇÃO DE GRAMPOS
1.Insira-o no orifício atrás da guia. O grampo deve estar virado para a
parte de trás da serra de esquadria. Certifique-se de que o entalhe no
grampo está totalmente inserido na base da serra de esquadria. Se a
ranhura for visível, significa que o grampo não está fixo.
2.Rode o grampo num ângulo de 180º para a frente da serra de
esquadria.
3.Afrouxe o botão para ajustar o grampo para cima ou para baixo e
depois utilize o botão de ajuste fino para fixar a peça com firmeza.
NOTA: quando fizer cortes em bisel, coloque o grampo no lado direito da
base. REALIZE SEMPRE TESTES (SEM LIGAÇÃO À CORRENTE) ANTES
DE TERMINAR OS CORTES PARA VERIFICAR A TRAJECTÓRIA DA
LÂMINA. CERTIFIQUE-SE DE QUE O GRAMPO NÃO INTERFERE COM O
MOVIMENTO DA SERRA OU DOS RESGUARDOS.
Corte transversal (fig. R1)
• Solte o botão para o corte em esquadria (79) e carregue no trinco do
ângulo em esquadria (80).
• Coloque o trinco na posição 0° e aperte o botão para o corte em
esquadria.
• Coloque a madeira a ser cortada contra a protecção (7).
• Segure no punho de funcionamento (10) e pressione a alavanca de
desengate do resguardo (9).
• Aperte o interruptor de gatilho (11) para pôr o motor a funcionar.
• Carregue na cabeça para deixar a lâmina da serra passar pela madeira
e entrar na ranhura da serra (81).
• Após a conclusão do corte, solte a chave e aguarde a lâmina da serra
interromper totalmente o funcionamento antes de retornar a cabeça
à sua posição de descanso superior.
Corte transversal vertical em esquadria (fig. R2)
• Solte o botão para o corte em esquadria (79) e carregue no trinco do
ângulo em esquadria (80). Mova a mesa giratória para a esquerda ou
para a direita para o ângulo desejado.
• O trinco de esquadria colocar-se-á automaticamente em 15°, 22,5°,
35,3° e 45°, do lado esquerdo e do lado direito. Se desejar um
ângulo intermédio, mantenha a cabeça agarrada firmemente e fixe-a,
apertando o botão para o corte em esquadria.
• Assegure-se sempre que o botão para o corte em esquadria está bem
fixo no seu lugar, antes de realizar o corte.
• Proceda como para “Corte transversal”.
ATENÇÃO: quando fizer a esquadria de um pedaço de
madeira com um pequeno corte, posicione a madeira de
modo a garantir que o corte se encontra do lado da lâmina
com o ângulo superior virado para a vedação:
esquadria esquerda, corte para a direita.
esquadria direita,
corte para a esquerda.
Corte em bisel (fig. A2, R3)
Os ângulos de bisel podem ser de 48° à esquerda a 2° à direita e podem
ser cortados com a mesa giratória colocada entre zero e um ângulo
máximo de 45° na posição direita ou esquerda.
• Solte o botão de travamento da guia (91) e corra a parte de cima do
apoio do lado esquerdo, para a esquerda tanto quanto possível.
• Solte o botão do grampo do ângulo em bisel (17) e defina a inclinação
desejada.
• Aperte o botão do grampo do ângulo em bisel firmemente.
• Proceda como para “Corte transversal”.
Português
Biselamento composto (fig S1 - S4)
Uma meia-esquadria composta é um corte em que se usa ao mesmo
tempo um ângulo de esquadria (fig. S1) um ângulo de bisel (fig. S2).
Este é o tipo de corte utilizado para fazer armações e caixas com lados
inclinados, como apresentado na fig. S3.
ATENÇÃO: se o ângulo de corte varia de corte para corte,
controle se o botão do grampo do ângulo em bisel e o botão
de engate do ângulo de esquadria estão bem seguros. Estes
botões devem estar bem fixos, depois de fazer qualquer
modificação no bisel ou na esquadria.
CAIXA, 4
LADOS
CAIXA, 6
LADOS
CAIXA, 8
LADOS
COLOQUE ESTE ÂNGULO DE BISEL NA SERRA
Corte de molduras base
Efectua-se o corte da moldura base a um ângulo de bisel de 45°.
• Faça sempre um movimento de experiência sem rotação, antes de
fazer um corte.
• Efectuam-se todos os cortes com a parte posterior da moldura
colocada sobre a superfície da serra.
Ângulo interior
-Lado esquerdo
• Posicione a moldura com o topo contra o apoio.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
-Lado direito
• Posicione a moldura com o fundo contra o apoio.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
ÂNGULO DO LADO DA CAIXA (_NGULO “A”)
COLOQUE ESTE ÂNGULO DE ESQUADRIA NA SERRA
• A tabela apresentada abaixo pode ajudá-lo na escolha das posições
apropriadas de inclinação e de ângulo de esquadria para os cortes
comuns da meia-esquadria composta. Para usar a tabela, escolha o
ângulo “A” (fig. S4) desejado do seu projecto e coloque esse ângulo
no arco apropriado na tabela. A partir desse ponto siga a tabela
precisamente para encontrar o ângulo correcto da inclinação e passe
para o outro lado para encontar o ângulo devido da esquadria.
• Ponha a sua serra nos ângulos descritos e faça uns cortes de
experiência.
• Experimente juntar as peças cortadas.
Por exemplo: Para fazer uma caixa de 4 lados com 25° ângulos exteriores (ângulo “A”) (fig. S4), use o arco de cima à direita. Procure 25° na escala do arco. Siga a linha de intersecção horizontal de cada lado, para obter a posição do ângulo de esquadria na serra (23). Igualmente, siga a linha de intersecção vertical até ao topo ou ao fundo, para obter a posição do ângulo em bisel na serra (40°). Experimente sempre os cortes em pedaços de madeira, para verificar as posições na serra.
Ângulo exterior
-Lado esquerdo
• Posicione a moldura com o fundo contra o apoio.
• Resguarde o lado direito do corte.
-Lado direito
• Posicione a moldura com o topo contra o apoio.
• Resguarde o lado direito do corte.
Corte de molduras de coroa
Efectua-se o corte de molduras de coroa em uma meia-esquadria
composta. Com o objectivo de se obter a máxima precisão, a serra
apresenta posições de ângulo pré-definidas a esquadria de 35,3°
e inclinação de 30°. Essas definições destinam-se a molduras de coroa
padrão com ângulos de 45° no topo e de 45° na base.
• Antes de efectuar cortes finais, realize testes em sucata.
• Efectuam-se todos os cortes em uma inclinação à esquerda e com a
parte posterior da moldura contra a base.
Ângulo interior
-Lado esquerdo
• Topo da moldura contra o apoio.
• Esquadria à direita.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
-Lado direito
• Base da moldura contra o apoio.
• Esquadria à esquerda.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
Ângulo exterior
-Lado esquerdo
• Base da moldura contra o apoio.
• Esquadria à esquerda.
• Resguarde o lado direito do corte.
-Lado direito
• Topo da moldura contra o apoio.
• Esquadria à direita.
• Resguarde o lado direito do corte.
Corte no modo de mesa de serrar
• Use sempre a lâmina separadora.
• Certifique-se sempre de que a lâmina separadora e o resguardo da
lâmina estão correctamente alinhados.
• Certifique-se sempre de que a serra de esquadria está colocada e
fixada em 0° de esquadria.
ATENÇÃO: não corte metal neste modo.
Corte longitudinal (fig. T1 & T3)
• Defina o ângulo do bisel para 0°.
• Ajuste a altura da lâmina de serra.
• Ajuste a guia paralela na distância desejada.
• Segure na peça de trabalho colocada na bancada e contra a guia.
Mantenha a peça de trabalho afastada cerca de 25 mm da lâmina de
serra.
• Não coloca as mãos na trajectória da lâmina de serra.
• Ligue a serra e deixe a lâmina da serra alcançar a máxima velocidade.
• Coloque devagar a peça por baixo da protecção da lâmina superior,
mantendo-a firmemente pressionado contra a guia. Deixe os dentes
cortarem e não force a peça através da lâmina de serra. A velocidade
da lâmina de serra deve ser mantida constante.
115
Português
• Lembre-se de utilizar o pressionador (23) quando próximo da lâmina.
• Depois de terminar o corte, desligue a máquina, espere que a lâmina
de serra pare e remova a peça de trabalho.
ATENÇÃO: nunca empurre ou segure no lado livre ou de corte
da peça
de trabalho.
ATENÇÃO: utilize sempre uma vareta de movimento ao
efectuar cortes longitudinais em peças de trabalho pequenas.
Cortes em bisel (fig. T2)
• Ajuste o ângulo de inclinação necessário.
• Utilize o mesmo procedimento que para os cortes longitudinais.
Cortes seccionais (fig. U1)
• Defina o ângulo do bisel para 0°.
• Ajuste a altura da lâmina de serra.
• Defina a guia da serra de esquadria para 0°.
• Proceda como para cortes longitudinais utilizando apenas a serra de
esquadria para empurrar a peça de trabalho através da lâmina.
Corte seccional do bisel
• Ajuste o ângulo de inclinação necessário.
• Utilize os mesmos procedimentos que para os cortes seccionais.
Cortes em esquadria (fig. U2)
• Ajuste a guia de corte em esquadria no ângulo desejado.
• Utilize os mesmos procedimentos que para os cortes seccionais.
Suporte extra para serra de esquadria / limitador de comprimento
(fig. A5)
O suporte extra e o limitador de comprimento podem ser montados
tanto no lado esquerdo como no lado direito, ou com dois conjuntos em
qualquer um dos lados.
• Encaixe os artigos 31 -38 nos dois trilhos guia (32 & 33).
• Utilize o suporte inclinável (34) para o corte transversal de tábuas com
a largura de 210 mm (15 mm de espessura).
Mesa de apoio com rolamentos (fig. A6)
A mesa de apoio com rolamentos (40) é utilizada para apoiar peças de
trabalho compridas. No modo de serra de esquadria, a mesa de apoio
com rolamentos pode ser montada tanto no lado esquerdo como no lado
direito, ou com dois conjuntos em qualquer um dos lados. No modo de
mesa de serrar, pode também ser montada na parte frontal ou posterior
da mesa de serrar.
Mesa de extensão lateral (fig. A8)
A mesa de extensão lateral (42) aumenta a distância da guia de corte à
lâmina para 600 mm ou mais, dependendo do comprimento do tirante
encaixado na máquina e da posição de fixação da mesa. A mesa de
extensão lateral deve ser utilizada em conjunto com os trilhos de guia (32)
(opção). A mesa ajustável está equipada com uma escala gravada ao
longo da parte frontal e está montada sob uma base sólida que prende
aos tirantes da guia.
• Coloque a mesa de extensão no lado direito da máquina para obter
continuidade da escala de distância em ambas as mesas.
Acessórios facultativos
ATENÇÃO: antes de montar quaisquer acessórios, desligue
sempre a máquina e retire a ficha da tomada.
Conjunto de extracção de poeiras (fig. V1 & V2)
ATENÇÃO: Esta máquina dispõe de dois pontos de extracção
de serradura para uso em cada modo.
ATENÇÃO: sempre que possível, ligue um dispositivo de
extracção de poeira, concebido em conformidade com as
respectivas regulamentações no que respeita a emissão de
poeiras.
ATENÇÃO: quando serrar madeira, ligue um dispositivo de
extracção de serradura, concebido em conformidade com as
respectivas regulamentações no que respeita a emissão de
poeiras.
Ligue um dispositivo de recolha de serradura concebido em conformidade
com as regulamentações adequadas. A velocidade do ar dos sistemas
ligados externamente deve ser 20 +/- 2 m/s. A velocidade deve ser medida
no tubo de ligação no ponto de ligação, com a ferramenta ligada mas não
em funcionamento.
Ligar - posição de serra de esquadria (fig. V1)
• Encaixe uma extremidade da primeira mangueira no adaptador de
extracção de poeiras (13).
• Insira a outra extremidade da mangueira na porta de entrada
intermédia do tubo (128).
• Encaixe uma extremidade da outra mangueira no resguardo sob a
mesa (63).
• Insira a outra extremidade da mangueira na porta de entrada externa
do tubo.
Ligar - posição de mesa de serrar (fig. V2)
• Proceda tal como para a posição de serra de esquadria,
ligando apenas a mangueira do resguardo sob a mesa ao resguardo
da lâmina da serra (21).
116
Mesa deslizante (fig. A9)
Esta mesa deslizante (43) permite a utilização de tamanhos de tábuas
à esquerda da lâmina até 1200 x 900 mm.
Os tirantes da guia estão montadas numa saliência de liga sólida que
é rapidamente destacável da máquina e, no entanto, completamente
ajustável em todos os planos. A guia inclui uma fita de medição de
comprimento total para o posicionamento rápido de um limitador
ajustável e um suporte ajustável para peças estreitas.
Transporte (fig. W)
ATENÇÃO: transporte sempre a máquina no modo de mesa
de serrar e com o resguardo superior da lâmina colocado.
As rodas de rodízio permitem o transporte fácil da máquina.
•Coloque a máquina na base direita.
•Dobre as pernas traseiras para o interior da base
• Dobre as pernas frontais para fora da base
•Coloque a máquina na posição original.
•Levante a máquina pelas pernas frontais até as pernas entrarem em
contacto com o chão.
ATENÇÃO: ao transportar a máquina, peça sempre ajuda.
MANUTENÇÃO
A sua Ferramenta Eléctrica DeWALT foi concebida para funcionar
durante muito tempo com um mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e limpeza regular da
ferramenta.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue
a unidade e retire a respectiva ficha da tomada de
electricidade antes de instalar e retirar acessórios,
ajustar ou alterar a configuração do equipamento ou
efectuar reparações. Certifique-se de que o gatilho
se encontra na posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
Português
Lubrificação
Os mancais do motor são pré-lubrificados e impermeáveis.
• Lubrifique levemente a superfície de apoio da mesa giratória onde esta
desliza na borda da mesa fixa, em intervalos regulares.
• Lubrifique periodicamente o parafuso de rosca de profundidade de
corte.
• Limpe periodicamente com uma escova seca as peças sujeitas a
acumulação de poeiras e lascas provenientes do corte com a serra.
Ajuste do came (fig. X1 - X3)
Para medir o espaço entre as duas mesas, proceda do seguinte modo:
• Rode a máquina para o modo de mesa de serrar.
• Retire os parafusos (138) e a placa de retenção (139).
• Afrouxe o parafuso (140) do came de ajuste (141).
• Rode o came de ajuste usando um alicate de pontas redondas.
• Segure o came de ajuste com os alicates e aperte o parafuso.
• Volte a colocar a placa de retenção e aperte os parafusos.
• Rode a máquina para o modo de serra de esquadria. Verifique a força
necessária para mitrar a serra. Repita os passos acima se a força
necessária for demasiado alta.
DESCRIÇÕES DA LÂMINA
Aplicação
Diâmetro (mm)
Dentes
Lâminas de serra para construção(todos os tipos de cortes)
Utilização geral
305
36
Lâminas de serra para trabalhos em madeira (permitem fazer cortes
macios e limpos)
Cortes transversais finos
305
60
Consulte o seu revendedor para mais informações acerca dos acessórios
adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados com este
símbolo não devem ser eliminados em conjunto com resíduos
domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que podem ser recuperados
ou reciclados, o que reduz a procura de matérias-primas. Recicle o
equipamento eléctrico de acordo com as disposições locais. Estão
disponíveis mais informações em www.2helpU.com.
Limpeza
Antes de utilizar, verifique com cuidado a protecção da lâmina superior, a
protecção da lâmina inferior amovível, bem como o tubo de extracção de
poeira para determinar o funcionamento adequado. Certifique-se de que
aparas, pó ou partículas de peças de trabalho não dão origem a bloqueios
de uma das funções.
Se ficarem encravados fragmentos de peças de trabalho entre a lâmina da
serra e as protecções, desligue a máquina da fonte de alimentação e siga
as instruções indicadas na secção Montagem da lâmina da serra. Retire
as partes encravadas e volte a montar a lâmina da serra.
ATENÇÃO: injecte ar seco para retirar a sujidade e o pó do
alojamento principal, sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno dos mesmos. Utilize
uma protecção adequada para os olhos e uma máscara para o
pó quando realizar esta operação.
ATENÇÃO: nunca utilize solventes ou outros químicos
agressivos para limpar as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer os materiais utilizados
nestas partes. Utilize um pano humedecido apenas com água
e detergente suave. Nunca permita que entre nenhum líquido
na ferramenta; nunca mergulhe qualquer parte da ferramenta
em líquido.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesões, limpe a
superfície da mesa com regularidade.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesões, limpe o sistema
colector de serradura com regularidade.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: dado que os acessórios, que não os
disponibilizados pela DeWALT, não foram testados com este
produto, a utilização de tais acessórios nesta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de lesão, deverão
utilizar-se apenas os acessórios recomendados pela DeWALT
com este produto.
LÂMINAS DE SERRA
UTILIZE SEMPRE LÂMINAS DE SERRA DE 305 mm COM REDUÇÃO DE
RUÍDO E ORIFÍCIOS DE EIXO DE 30 mm. O ÍNDICE DE VELOCIDADE
DEVE SER, PELO MENOS, DE 4000 RPM. Nunca utilize uma lâmina
com um diâmetro maior ou mais pequeno. Se o fizer, a lâmina não fica
devidamente protegida. Utilize apenas lâminas de corte transversal. Não
utilize lâminas concebidas para corte rápido, lâminas de combinação ou
com ângulos em gancho com um ângulo superior a 10°.
117
Suomi
PÖYTÄ- JA JIIRISAHA D27107, D27107XPS
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DeWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
D27107D27107XPS
Jännite
V
230
230
Tyyppi
7
5
(D27107 LED-työvalolla)
Ottoteho
W
2 000
2 000
Virrankulutus
W
1 080 1 080
Suurin pyörimisnopeus
min-1
4 000
4 000
Terän halkaisija
mm
305
305
Teräkeskiön halkaisija
mm
30
30
Sahanterän leveys mm 2,1 - 2,2
2,1 - 2,2
Jakoveitsen paksuus
mm
2,5
2,5
Automaattisen teränjarrutuksen aika
s
< 10
< 10
Paino
kg
42
42
Katkaisutehot
Jiirisahausasento
Jiirileikkaus (max kulmat)
Vinoleikkaus (max kulmat)
Suurin leikkuualue 90°/90°
Suurin jiirileikkuualue 45°
Suurin leikkuusyvyys 90°
Suurin vinoleikkuualue 45°
Suurin leikkuusyvyys 45° kulmalla, 45° jiiri
Pöytäasento
Suurin kuituja pitkin tapahtuva sahaus
vasen/oikea
Sahaussyvyys 90°
Sahaussyvyys 45°
vasen
48°
oikea 48°
vasen
48°
oikea 2°
mm 205 x 63
mm
160
mm
90
mm
60
mm
60
48°
48°
48°
2°
205 x 63
160
90
60
60
mm120/320 120/320
mm
81
81
mm
56
56
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN61029 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
95,0
95,0
dB(A)
106,0
106,0
LWA(äänitehotaso)
K(määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3,0
3,0
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
2,1
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN61029 -standardin
mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua
sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään
erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia
lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
HUOMAA: Laite on tarkoitettu muodostamaan yhteys
tehonsyöttöjärjestelmään suurimmalla sallitulla järjestelmän impedanssilla
Zmax 0,28 Ω käyttäjän tehonsyötön liittymäkohdassa.
Käyttäjän täytyy varmistaa, että laite on liitetty vain yllä olevat vaatimukset
täyttävään järjestelmään. Käyttäjä voi tarvittaessa kysyä sähköyhtiöltä
järjestelmän impedanssin liittymäkohdassa.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä
huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan
vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei
tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen
loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä
aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
PÖYTÄ- JA JIIRISAHA
D27107/D27107XPS
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EU ja 2011/65/EU vaatimukset.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen
DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
19.06.2017
Turvaohjeet
V
AROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina noudatettava
perusvarotoimia tulipalon, sähköiskun ja henkilövamman
välttämiseksi. Alla on mainittu joitakin varotoimia.
Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja säästä ohjeet.
SÄILYTÄ OHJEKIRJA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
Yleiset turvallisuusohjeet
1.Pidä työskentelyalue siistinä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua
käytettäessä.
Epäsiistit tilat voivat aiheuttaa vammoja.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää
merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Älä altista työkalua sateelle. Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä
olosuhteissa. Pidä työskentelyalue hyvin valaistuna (250–300 luksia).
Älä käytä työkalua paikoissa, joissa on tulipalon tai räjähdyksen vaara,
esimerkiksi palavien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä.
118
2.Huomioi työskentelyalueen ympäristö.
Suomi
3.Suojaudu sähköiskulta.
kohdistus ja kiinnitys, osien kunto ja kiinnitys sekä muut mahdolliset
seikat, jotka saattavat vaikuttaa työkalun käyttöön. Suojus ja muut
vioittuneet osat on korjattava asianmukaisesti tai vaihdettava. Työn saa
tehdä vain valtuutettu huoltoliike, ellei tässä käyttöoppaassa ole toisin
mainittu. Vaihdata vialliset kytkimet valtuutetussa huoltoliikkeessä.
Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä.
Älä koskaan yritä korjata työkalua itse.
Älä anna kehosi koskettaa maadoitettuihin pintoihin (esimerkiksi putkiin,
lämpöpattereihin, lieteen tai jääkaappiin). Kun työkalua käytetään
äärimmäisissä olosuhteissa (esim. korkea kosteus, kun metallilastuja
syntyy jne.), sähköturvallisuutta voidaan parantaa kytkemällä
eristysmuuntaja tai (FI) maavuodon katkaisin.
4.Pidä muut ihmiset etäällä.
Älä anna asiattomien, varsinkaan lasten, koskea työkalua tai
sähköjohtoa, ja pidä heidät etäällä työskentelyalueesta.
5.Laita joutilas työkalu varastoon.
Kun työkalu ei ole käytössä, sitä on säilytettävä lukittuna kuivassa ja
turvallisessa paikassa ja poissa lasten ulottuvilta.
6.Älä käytä työkalua väkisin.
VAROITUS: Muunlainen kuin tässä ohjekirjassa tälle työkalulle
suositeltu lisävaruste tai -laite tai käyttötoimenpide voi aiheuttaa
henkilövahingon.
21. Anna vain pätevän henkilön korjata työkalu.
Tämä sähkötyökalu noudattaa asianmukaisia turvasääntöjä. Korjauksia
saavat tehdä vain pätevät henkilöt alkuperäisiä varaosia käyttäen;
muunlainen toiminta voi aiheuttaa käyttäjälle suuren vaaran.
Se toimii paremmin ja turvallisemmin sille tarkoitetulla nopeudella.
7.Käytä oikeaa työkalua.
Kulmasahojen lisäturvasääntöjä
Älä käytä pieniä työkaluja väkisin suurtehotyökalua vaativaan työhön.
Käytä työkalua vain sen käyttötarkoituksen mukaan; älä käytä
esimerkiksi pyörösahaa oksien tai tukkien katkaisemiseen.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnityskahvat on kiristetty ennen
minkään toiminnon aloittamista.
8.Pukeudu asianmukaisesti.
Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, sillä ne voivat takertua liikkuviin osiin.
Luistamattomien jalkineiden käyttöä suositellaan käytettäessä laitetta
ulkona. Käytä suojaavaa päähinettä, jos sinulla on pitkät hiukset.
9.Käytä suojavarusteita.
• Varmista, että koneen varsi on kiinnitetty kunnolla, ennen kuin suoritat
viistoleikkauksia.
• Älä käytä laitetta, ilman että suojus on paikallaan, jos suojus ei toimi tai
jos suojusta ei ole huollettu oikein.
• Älä koskaan laita käsiäsi teräalueelle, kun saha on liitetty
verkkolähteeseen.
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvo- tai pölysuojaa, jos
työskenneltäessä syntyy pölyä tai lentäviä hiukkasia. Mikäli nämä
hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös kuumuudenkestävää
suojaesiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
• Älä koskaan yritä sammuttaa käynnissä olevaa laitetta nopeasti
jumittamalla työkalu tai muilla tavoilla estämällä terää. Tämä voi
aiheuttaa vakavan tapaturman.
10. Kytke laitteeseen pölynpoistolaite.
• Käytä terän pidintä tai käsineitä, kun käsittelet sahan terää tai karkeaa
materiaalia.
Jos pölyn poistamiseen ja keräykseen soveltuvia työkaluun liitettäviä
laitteita on, varmista, että ne ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
11. Älä käytä johtoa väärin.
Älä koskaan vedä johdosta, kun haluat irrottaa laitteen
pistorasiasta. Pidä johto etäällä kuumuudesta, öljystä ja terävistä
reunoista. Älä koskaan kanna työkalua johdosta.
12. Kiinnitä työstökappale paikalleen.
Käytä ruuvipuristinta tai penkkipuristinta pitämään työstökappale
paikoillaan. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi
työhön.
13. Älä kurottele.
Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä
tasapaino.
14. Huolla työkalua huolellisesti.
Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina, jolloin ne toimivat paremmin ja
turvallisemmin. Noudata voiteluohjeita ja lisäosien vaihto-ohjeita. Tutki
työkalut aika ajoin, ja jos havaitset vikoja, korjauta ne valtuutetussa
huoltoliikkeessä. Pidä kaikki kahvat ja kytkimet kuivina, puhtaina,
öljyttöminä ja rasvattomina.
15. Katkaise työkalujen virta.
Kun työkaluja ei käytetä, irrota ne virtalähteestä ennen niiden
huoltamista ja vaihtaessasi lisävarusteita, kuten teriä ja leikkureita.
• Valitse oikea terä leikattavalle materiaalille.
• Älä koskaan suorita puhdistusta tai huoltotöitä, kun kone on käynnissä
ja teräosa ei ole lepoasennossa.
• Suojuksen etuosassa on säleikkö näkyvyyden parantamiseksi
leikkaamisen aikana. Vaikka säleikkö vähentää huomattavasti lentävän
jätteen määrää, suojuksessa on aukkoja ja suojalaseja tulee käyttää
aina, kun säleikön läpi katsotaan.
• Jos laser on asennettu, älä vaihda muun tyyppiseen laseriin. Vain laserin
valmistaja tai valtuutettu agentti saa suorittaa korjaukset.
• Älä koskaan leikkaa 200 mm lyhyempiä työkappaleita.
• Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille
työkappaleille:
– Korkeus 63 mm x leveys 205 mm x pituus 500 mm.
– Pidemmät työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla ,
esim. DE3474. Kiinnitä työkappale aina turvallisesti.
• Kun konetta käytetään jiirisahatilassa, varmista, että pöydän alla oleva
sahanterän osa on kokonaan suojassa (63) kuvan E mukaisesti.
Sahapenkkien lisäturvasääntöjä
• Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan ja että hampaat osoittavat
sahapenkin etuosaan päin.
16.Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnityskahvat on kiristetty ennen
minkään toiminnon aloittamista.
Ota tavaksi tarkastaa, että jako- ja ruuviavaimet on poistettu työkalusta
ennen sen käyttöä.
• Varmista, että kaikki terät ja laikat ovat puhtaita ja että välirenkaan
uurteet ovat terää vasten. Kiristä mutteri huolellisesti.
17. Vältä vahingossa tapahtuvaa käynnistystä.
• Käytä oikein teroitettuja sahanteriä. Huomioi sahan terään merkitty
enimmäisnopeus. Merkityn maksiminopeuden on aina oltava
arvokilpeen merkittyä arvoa suurempi.
Älä kanna työkalua sormi virtakytkimellä. Varmista, että työkalu on
katkaisu päältä virtakytkimestä ennen sen kytkemistä virtalähteeseen.
18. Käytä ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
Tarkasta ennen käyttöä jatkojohdon kunto ja vaihda se, jos se on
viallinen. Kun työkalua käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön
tarkoitettuja jatkojohtoja, joissa on tätä vastaava merkintä.
19. Pysy valppaana.
Katso tarkkaan, mitä teet. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua
väsyneenä tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
20. Tarkasta osat mahdollisten vikojen varalta.
Tarkasta työkalu ja virtajohto huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi,
että ne toimivat oikein ja täyttävät tehtävänsä. Tarkasta liikkuvien osien
• Älä käytä sahaa ilman ylä- ja alasuojia paikallaan.
• Älä koskaan laita käsiäsi teräalueelle, kun saha on liitetty
verkkolähteeseen.
• Irrota saha virtalähteestä ennen kuin vaihdat terää tai suoritat mitään
huoltotöitä.
• Käytä aina työntötankoa ja varmista, että kätesi eivät koskaan ole
200 mm lähempänä sahanterää leikatessasi.
• Älä yritä käyttää mitään muuta kuin määritettyä jännitettä.
• Älä laita terään voiteluaineita sen käydessä.
• Älä kurottele sahanterän taakse.
119
Suomi
• Pidä työntötanko aina paikallaan, kun sitä ei käytetä.
• Varmista, että kone on tasaisella pinnalla ja riittävän vakaa.
• Älä seiso yksikön päällä.
• Älä käytä hioma- tai timanttilaikkoja.
• Varmista kuljetuksen aikana, että sahanterän yläosa on peitetty esim.
suojuksella.
• Onnettomuuden tai konevian tapahtuessa sammuta kone välittömästi ja
irrota kone virtalähteestä.
• Älä käytä suojusta käsittelyyn tai kuljetukseen.
Raportoi viasta ja merkitse kone, jotta muut ihmiset eivät käytä viallista
konetta.
• Uurtaminen ei ole sallittua.
• Varmista, että halkaisukiila on säädetty oikein. Älä koskaan leikkaa
halkaisukiila asennettuna.
• Älä koskaan leikkaa 30 mm pienempiä työkappaleita.
• Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille
työkappaleille:
– Korkeus 81 mm x leveys 400 mm x pituus 600 mm
• Kun sahan terä on jumissa epänormaalin syöttövoiman vuoksi
leikkauksen aikana, sammuta kone ja irrota se tehonsyötöstä. Poista
työkappale ja varmista, että sahan terä liikkuu vapaasti. Sammuta kone
ja aloita uusi leikkaustoiminto pienemmällä syöttövoimalla.
• Vältä katkaistujen palojen tai muiden työkappaleen osien poistamista
leikkuualueelta, kun kone on käynnissä ja kun saha ei ole
lepoasennossa.
– Pidemmät työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla , esim. D271055 tai D271058.
• Älä käytä konetta, jos jalkoja ei ole asennettu.
Kääntöpöytäsahojen lisäturvasääntöjä
• Järjestä riittävä yleis- tai kohdevalaistus.
• Ennen sahan käyttämistä tulee varmistaa, että kone on vakaa. Älä
koskaan aseta konetta epätasaiselle alustalle. Varmista kone tarvittaessa
pöytään käyttäen 150 mm pitkiä kuusiokolopultteja pulttien sijaan.
• Varmista, että käyttäjä on riittävän koulutettu koneen käyttöön ja sen
toimintaan.
• Älä koskaan käytä laitetta ennen kuin suojukset ovat paikoillaan,
erityisesti tilan vaihtamisen jälkeen. Pidä suojat hyväkuntoisina ja hoida
niitä oikeaoppisesti.
• Vaihda kulunut pöydän lisäkappale.
• Varmista, että varsi on kiinnitetty kunnolla työskentelyasentoon, kun
sahaat penkkisahatoiminnolla.
• Varmista, että varsi on kiinnitetty kunnolla, kun viistosahaat
penkkisahatoiminnolla.
• Varmista, että pöytä on lukittu oikein, kun muutat sahaustoimintoa.
• Älä koskaan sahaa rautamateriaaleja tai raudattomia materiaaleja, kun
halkaiset penkkisahaustoiminnolla.
• Ennen kuin käytät mitään lisävarustetta, lue käyttöohje. Lisävarusteen
virheellinen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja.
• Huomioi sahan terään merkitty enimmäisnopeus.
• Käytä terän pidintä tai käsineitä, kun käsittelet sahan terää.
• Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan. Pidä terä terävänä.
• Sahanterän suurimman sallitun nopeuden täytyy aina olla sama tai
suurempi kuin työkalun tyyppikilvessä määritetty kuormittamaton
nopeus.
• Älä käytä sahanteriä, jotka eivät vastaa teknisissä tiedoissa
ilmoitettuja mittoja. Älä käytä välilevyjä ja karan renkaita, jotta saisit terän
sopimaan karaan. Käytä vain ohjekirjassa ilmoitettuja teriä EN 847-1
-standardin mukaisesti.
• Harkitse erikoisvalmistettujen melua vähentävien terien käyttöä.
• Älä käytä NOPEITA TERÄKSISIÄ sahanteriä.
• Varmista, että olet aina sijoittunut leikkuulinjan oikealle tai vasemmalle
puolelle.
• Sammuta kone, kun kukaan ei valvo sen toimintaa.
• Varmista, että LED-valo täyttää standardin EN 62471 vaatimukset. Älä
vaihda LED-lamppua erityyppiseen lamppuun. Jos LED-lamppu on
vahingoittunut, pyydä valtuutettua korjaajaa korjaamaan se.
• Liitä saha pölynkeräyslaitteeseen, kun sahaat puuta. Ota aina
huomioon tekijät, jotka vaikuttavat pölylle altistumiselle:
-–työstettävän materiaalin tyyppi (lastulevy tuottaa enemmän pölyä
kuin puu);
-–sahanterän terävyys;
-–sahanterän oikea säätö;
-–pölynimulaite, jonka ilman virtausnopeus ei saa olla alle 20 m/s
Varmista, että paikallinen poistolaite sekä kuvut, roiskelevyt ja kourut on
asennettu oikein.
• Älä koskaan leikkaa kevytmetallia, erityisesti magnesiumia.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30 mA.
Muut mahdolliset vaarat
Sahojen käyttöön liittyvät seuraavat riskit:
– pyörivien osien koskemisesta aiheutuvat vammat.
Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käytöstä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
–kuulovammat.
– katkaisuterän suojaamattomista pyörivistä osista aiheutuva
onnettomuusvaara.
• Älä käytä murtuneita tai vahingoittuneita sahanteriä.
– terän vaihtamisen aikana aiheutuva vahingonvaara.
• Kun olet suorittanut leikkauksen, vapauta kytkin ja odota, että
sahanterä pysähtyy kokonaan, ennen kuin palautat pään teräosan
ylälepoasentoon.
– sormien puristumisen vaara suojuksia avattaessa.
– terveysriskit, jotka syntyvät puun sahauksesta aiheutuvan pölyn
hengittämisestä erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
• Varmista, että varsi on kiinnitetty kunnolla, ennen kuin suoritat
viistoleikkauksia.
Seuraavat tekijät vaikuttavat meluntuottamiseen:
• Älä kiilaa mitään tuuletinta vasten moottorin akselin tukemiseksi.
– Sahan terän tyyppi.
• Sahan teräsuojus nousee automaattisesti, kun varsi lasketaan alas, ja
se laskeutuu terän päälle, kun vartta nostetaan.
Suojus voidaan nostaa käsin, kun sahanteriä asennetaan tai poistetaan
tai sahaa halutaan tutkia. Älä koskaan nosta teräsuojusta manuaalisesti,
jos sahaa ei ole sammutettu.
–Syöttövoima.
• Pidä koneen ympäristö puhtaana ja vapaana materiaaleista esim.
lastuista ja muista leikkuujätteistä.
• Tarkista säännöllisesti, että moottorin ilmanvaihtoaukot ovat puhtaat ja
lastuttomat.
• Irrota kone virtalähteestä ennen kuin suoritat mitään huoltotöitä tai kun
vaihdat terää.
• Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä sahanteriä. Varmista, ettei
halkaisukiila ole sahanterän leikkaamaa uraa leveämpi ja sahanterän
runko-osaa ohuempi.
120
– Leikattava materiaali.
Seuraavat tekijät lisäävät hengitysongelmien riskiä:
– Koneeseen ei ole kiinnitetty puuta sahattaessa pölynimulaitetta
– Puhdistamattomien poistosuodattimien aiheuttama riittämätön
pölynpoisto
– Kulunut sahan terä.
– Työkappaletta ei ohjata täsmällisesti.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Suomi
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Kantokohta
Pidä kädet poissa terän ulottuvilta.
O/I
Näkyvä säteily. Älä katso suoraan valoon (D27107XPS).
Kun käytät konetta kulmasahatoiminnossa, varmista,
että käytät liipaisinkytkintä kahvassa, kun sammutat
ja käynnistät laitetta. Älä käytä kytkinkoteloa tässä
toiminnossa. Koneen rungossa sijaitseva virtakytkin on
tarkoitettu vain pistosahatoimintoon.
Kun käytät konetta kulmasahatoiminnossa, varmista,
että halkaisukiila on kiinnitetty sen lepoasentoon.
Älä koskaan käytä kulmasahaa, jos suoja ei ole paikallaan.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] A1)
Päivämääräkoodi (143) on merkitty koteloon. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
Esimerkki:
2017 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1osittain koottu kone
1Laatikko, joka sisältää:
1 Yläsuojus pöytäsahausasentoa varten
1 Pöydän alapuolinen suojus jiirisahausasentoa varten
4Jalat
2Pyörää
4alustaa
1Ohjausviivain
1Materiaalipuristin
1Käyttöohje
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet
kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Kuvaus (kuvat A1 - A11)
A1
1 Virtakytkin (pöytäasento)
2 Pöydän vapautin
3 Pyöröpöydän puristin
4 Jiirisahauspöytä
5 Pyöröpöytä
6 Oikeanpuoleinen takavaste
7 Vasemmanpuoleinen takavaste
8 Liikuteltava terän alasuojus
9 Suojan vapautin
10 Työkahva
142
143
Suojakytkimen nollauspainike
Päivämääräkoodi
A2
10
11
12
13
14
15
16
17
Työkahva
Liipaisinkytkin (jiirisahausasentoa varten)
kiinteä yläsuojus
Pölynpoiston sovitin
Pyörä
Jalka
Tukijalka
Viisteen lukitusnuppi
A3
17
18
19
20
21
22
23
Viisteen lukitusnuppi
Korkeuden säädin
Sahapenkkipöytä
Jakoveitsi
Ylempi teräsuojus
Ohjausviivain
Työntökapula
Lisävarusteet
A4
Jiirisahausasennossa käytettäväksi:
30 Vastelisäosa (DE7120)
A5
31 Säädettävä jalusta 760 mm (enimmäiskorkeus) (DE3474)
32 Tukiohjaintangot 1 000 mm (DE3494)
33 Tukiohjaintangot 500 mm (DE3491)
34 Kallistettava tuki (DE3495)
35 Kääntyvä pysäytin (DE3462)
36Pituusrajoitin lyhyitä työstökappaleita varten (käytetään
ohjainkiskojen [33] kanssa) (DE3460)
37 Tuki, jossa irrotettava rajoitin (DE3495)
38 Tuki rajoitin irrotettuna (DE3495)
A6
40 Rullatukipöytä (DE3497)
Sahapenkkiasennossa käytettäväksi:
A7
41
Jiirivaste (D271052)
A8
42
Jatkopöytä (D271058)
A9
43
Liukupöytä (D271055)
Työntötikut (DE3454) (ei kuvassa)
Kaikissa asennoissa käytettäväksi:
A10
44
Kolmitiepölynpoistosarja (D271054)
A11
144
LED-työvalaistus
KÄYTTÖTARKOITUS
DeWALT D27107 -kääntöpöytäsaha on suunniteltu käytettäväksi
kulmasahana tai sahapenkkinä, kun suoritetaan neljää sahaustoimintoa,
jyrsintää, katkaisua, viistotusta ja kulmasahausta helposti, tarkasti ja
turvallisesti.
Yksikkö on suunniteltu käytettäväksi terän nimellisellä halkaisijalla 305 mm ja
karbiditerällä ammattimaiseen puun, puutuotteiden ja muovin leikkaukseen.
121
Suomi
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä
tai kaasuja.
• Laita 8 mm:n pultti, jonka pituus on vähintään 120 mm (49) jalkaan
jokaisessa asennuspaikassa (kuva B1).
Nämä kääntöpöytäsahat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
• Kiristä pultit
ÄLÄ anna lasten koskea niihin. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä
laitetta vain valvotusti.
VAROITUS! Älä käytä konetta muuhun kuin osoitettuun
tarkoitukseen.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset)
käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus
ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee
huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää
yksin tämän tuotteen kanssa.
JIIRISAHAUSTILASSA
Jiirisahaustilassa sahaa käytetään pysty-, jiiraus- tai viistoasennossa.
PENKKISAHATILASSA
Kun saha käännetään keskiakselinsa ympäri, sen avulla voidaan sahata
tavallisesti syöttämällä työstettävä kappale terään käsin.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle jännitteelle. Tarkista aina, että
virtalähde vastaa tehokilvessä annettua jännitettä.
Työkalu
on kaksoiseristetty standardin EN61029 mukaisesti; tästä
syystä maadoitusjohtoa ei tarvita.
Johdon vaihdon yhteydessä laitteen saa korjata ainoastaan valtuutettu
huoltopalvelu tai asiantunteva sähköteknikko.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista
jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jalkojen asentaminen (kuvat C1 & C2)
Kun jalat on kiinnitetty, konetta voidaan käyttää erillisenä.
• Käännä kone ylösalaisin.
• Kiinnitä jalat kuten alla on kuvattu. Muista, että etu- ja takajalat ovat eri
mittaiset. Takajalat ovat hieman pidemmät kuin etujalat. Muista asentaa
jalat oikeaan paikkaan.
• Nosta kone pystysuoraan. Varmista että pöytä on vaakasuorassa;
säädä korkeus tarvittaessa jalkojen säätimillä.
Takajalat
• Asenna jalka (15) kuhunkin asennuspisteeseen (56), jotka ovat
alareunoissa jalustan sisällä (kuva C1).
• Vie pultti (57) ulkopuolelta reikien läpi runkoon ja jalkoihin.
• Asenna kiinnike (58) ja lukitusnuppi (59) pultteihin.
• Kiristä lukitusnupit.
Etujalat
• Asenna jalka (15) kuhunkin asennuspisteeseen (56), jotka ovat
yläreunoissa jalustan sisällä (kuva C2).
• Asenna kiinnike (58) jalkojen yli.
• Vie pultti (57) sisäpuolelta reikien läpi kiinnikkeisiin, jalkoihin ja runkoon.
• Asenna lukitusnuppi (59) pultteihin.
• Kiristä lukitusnupit.
Jalkojen taittaminen (kuvat C3,C4)/työpöytään asentaminen
(kuva B1)
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Jalat voidaan taittaa pohjaan, jotta konetta voidaan käyttää työpöydällä.
KOKOAMINEN
• Löysää lukitusnuppia (59) ensimmäisessä jalassa (15).
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa,
voi aiheutua loukkaantuminen.
Koneen ja sen osien ottaminen pakkauksesta
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi pyydä aina
apua koneen siirtämisessä
• Poista irtonainen pakkausmateriaali laatikosta.
• Nosta kone laatikosta.
• Poista osalaatikko koneen sisältä.
• Poista kaikki muu pakkausmateriaali koneesta.
• Käännä kone ylösalaisin.
• Taita jalka sisäänpäin.
• Kiristä lukitusnuppi.
• Toimi samoin muiden jalkojen suhteen.
• Käännä kone ylös.
• Kiinnitä jalkojen molempaan reikään (49) kone pulteilla, joiden halkaisija
on 8 mm ja vähimmäispituus 150 mm.
Kiinni juuttumisen ja epätarkkojen tuloksien välttämiseksi on varmistettava,
ettei asennustaso ole vääntynyt tai muutoin epätasainen.
Pyörien kiinnittäminen (kuva D)
• Aseta pyörä (14) akseleihin (60) koneen kullekin puolelle.
• Aseta litteä aluslaatta (61) ja mutteri (62) akselin kierteiseen päähän.
• Kiristä mutterit.
Kokoaminen jiirisahausasentoa varten
Jalkojen asentaminen (kuvat A2, B, B1)
Jos jalkoja ei asenneta, kone sopii asetettavaksi työpenkin päälle.
Varmista turvallinen käyttö kiinnittämällä kone työpöytään.
VAROITUS! Älä koskaan käytä konetta, jos sitä ei ole kiinnitetty
työpenkkiin. Syöttövoima tekee sahasta epävakaa, jos sitä ei
kiinnitetä työpenkkiin.
• Käännä kone ylösalaisin
• Laita jalka (16) kumpaankin asennuskohtaan (51) pohjassa
• Liu’uta mutteri (52) aukkoihin (53), jotka sijaitsevat asennuspaikkojen
yläpuolella
• Laita pultti (54) ja aluslevy (55) jalkaan
• Kiristä pultit
• Asenna jalat alla kuvatulla tavalla.
• Taita jalat alla kuvatulla tavalla
• Käännä kone takaisin ylös
122
Pöydän alapuolisen suojuksen asentaminen (kuva E)
Pöydän alapuolinen suojus (63) on asetettu sahapenkkipöydän päälle.
• Aseta molemmat suojuksen vasemmalla puolella olevat kiinnikkeet
teräuran (65) vasemmalla puolella oleviin uriin (64). Käännä
muoviruuveja vastapäivään.
• Aseta suojus pöydälle ja paina kiinnike uraan (66), joka on teräaukon
oikealla puolella. Käännä muoviruuvia vastapäivään.
• Irrota kääntämällä ruuveja vastapäivään ja irrota suoja sitten.
Sahauspään ja pöydän kääntäminen ympäri (kuvat F1 - F4)
• Pidä sahapöydästä (19) kiinni yhdellä kädellä ja työnnä pöydän
vapautinta (2) oikealle (kuva F1).
• Työnnä pöytää etureunasta alaspäin (kuva F2) ja käännä se kokonaan
ympäri, kunnes moottori on ylimpänä ja levy (67) tarttuu pöydän
lukituslaitteeseen (68) (kuva F3).
• Paina vapautinta (69) taaksepäin ja pidä päätä alla, kunnes
jousivoimainen laakeriyksikkö (70) voidaan nostaa ulos (kuva F4).
Suomi
• Nosta laakerointiyksikkö ylös.
• Pitele sahauspäätä tukevasti ja anna jousipaineen nostaa sahauspää
ylös lepoasentoonsa.
Sahanterän asentaminen (kuvat G1 - G4)
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa,
voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS:
• Vaihda aina terät koneeseen kulmasahatoiminnossa.
• Älä koskaan paina karan lukituspainiketta, kun terässä on virta
tai kun terä on liikkeessä.
• Älä leikkaa rautametallia (sisältää rautaa tai terästä) tai
muurattuja rakenteita tai kuitusementtituotteita tällä
kulmasahalla.
• Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät ja ne voivat olla
vaaralliset.
• Paina lukituksen vapautusvipua (9) vapauttaaksesi alemman
suojuksen (8) ja nosta sitten alempi suojus niin ylös kuin
mahdollista (kuva G1).
• Kun alempi suojus on ylhäällä, paina karan lukituspainiketta (74)
toisella kädellä, käytä sitten mukana toimitettua kiintoavainta toisella
kädellä ja löysää vasenkierteinen terän lukitusruuvi (73) kääntämällä
myötäpäivään.
VAROITUS: Käytä karan lukitusta painamalla painiketta kuvan
mukaisesti ja käännä karaa käsin, kunnes tunnet lukituksen.
•
Pidä lukon painiketta alhaalla, jotta estät karaa kääntymästä
(74, kuva G1).
• Poista terän lukitusruuvi (73) ja ulkopuolinen välirengas (75).
• Asenna sahanterä (76) laippaan (77), joka on välirenkaan (78)
sisäpuolella, ja varmista, että terän alareunan hammastus osoittaa
sahan takaosaa kohti (poispäin käyttäjästä).
• Laita ulkoinen välirengas paikalleen (75).
• Kiristä terän lukitusruuvi (73) huolellisesti kääntämällä vastapäivään
samalla, kun pidät karan lukituksesta toisella kädelläsi.
• Nosta alempi suojus.
VAROITUS: Huolehdi, että sahan terä laitetaan paikalleen vain
kuvatulla tavalla. Käytä vain teknisissä tiedoissa määritettyjä
sahan teriä; luettelonro: DT4260.
Säädöt jiirisahausasentoa varten
Katkaisu- ja jiirisahan säädöt on tarkistettu tehtaalla. Jos säätöjä
kuljetuksen, käsittelyn tai jonkin muun syyn vuoksi on korjattava,
noudata alla olevia säätöohjeita. Kun säädöt on tehty, niiden tulisi säilyä
muuttumattomina.
Sahanterän säätö suhteessa takavasteeseen (kuvat H1 - H3)
• Vapauta jiirisahauksen nuppi (79) ja paina jiirisahauksen salpaa (80)
pyörivän pöydän (5) (kuva H1) vapauttamiseksi.
• Käännä pyörivää pöytää, kunnes jiiri on 0°. Älä kiristä nuppia.
• Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee
puukappaleen läpi ja ulottuu kitapalaan (81).
• Laita suorakulmain (82) takavasteen vasenta puolta (7) ja sahanterää
(76) vasten (kuva H2).
VAROITUS: Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä
suorakulmaimella.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää ruuvit (83) (kuva H3) ja siirrä asteikon/pyörivän pöydän
kokoonpanoa oikealle tai vasemmalle, kunnes sahanterä on 90°
takavasteeseen nähden suorakulmaimella mitattaessa (kuva H2).
• Kiristä ruuvit (83) uudelleen (kuva H3). Älä kiinnitä huomiota
jiirisahauksen kulmaosoittimeen tässä vaiheessa.
Jiirisahauksen kulmaosoittimen säätö (kuvat H1 & H4)
• Vapauta jiirisahauksen nuppi (79) ja paina jiirisahauksen salpaa (80)
pyörivän pöydän (5) (kuva H1) vapauttamiseksi.
• Anna jiirisahauksen nupin olla löysällä ja anna salvan naksahtaa
paikalleen kun sahausvarsi on nollakohdassa.
• Tarkkaile osoitinta (84) ja jiirisahausasteikkoa (85) (kuva H4). Jos osoitin
ei ole täsmälleen nollassa, löysää ruuvia (86), siirrä osoitin 0°:een ja
kiristä ruuvi.
Sahanterän tarkistus ja säätö suhteessa pöytään (kuvat I1 - I3)
• Löysää vinosahauksen lukitusnuppi (17) (kuva l1).
• Paina sahan päätä oikealle varmistaaksesi, että se on täysin
pystysuorassa ja kiristä viisteen lukitusnuppi.
• Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee
puukappaleen läpi ja ulottuu kitapalaan (81).
• Aseta kolmioviivain (82) pöydälle ja terää (76) vasten (kuva I2).
VAROITUS: Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä
suorakulmaimella.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää vinosahauksen lukitusnuppia (17) (kuva I1) ja kierrä pystysuoran
asennon lukitusruuvia (87) sisään tai ulos (kuva I3), kunnes terä on 90°
kulmassa pöytään nähden suorakulmaimella mitattaessa (kuva I2).
• Jos vinosahauksen osoitin (88) ei ole asteikolla (89) täsmälleen
nollassa, löysää ruuvia (90), joka pitää osoittimen paikoillaan, ja siirrä
osoitinta tarpeen mukaan (kuva I3).
Takavasteen säätö (kuva J)
Vasemman puoleisen takavasteen yläosaa voidaan siirtää, jotta saha
saadaan 48°:n vinosahausasentoon vasemmalle. Takavasteen (7) säätö:
• Löysää vasteen siipiruuvi (91) ja siirrä sivuvasteen yläosaa vasemmalle.
• Testaa sahauskulma ilman sähkövirtaa ja tarkista terän liikkumatila.
Säädä vaste mahdollisimman lähelle sahanterää, jotta se tukisi
työkappaletta kunnolla häiritsemättä kuitenkaan sahausvarren liikettä
ylös ja alas.
• Kiristä ruuvi.
VAROITUS: Ohjainuraan (92) voi joutua sahanpurua. Puhdista
ohjainura sahanpurusta tikulla tai puhaltimella.
Viistokulman tarkistaminen ja säätäminen (kuvat I1, J, & K)
• Löysää vasteen siipiruuvi (91) ja siirrä sivuvasteen yläosaa vasemmalle
mahdollisimman pitkälle (kuva J).
• Löysää viisteen kiristysnuppia (17) (kuva I1) ja siirrä sahan vartta
vasemmalle, kunnes kulman asennon pysäytin (94) on viisteasennon
rajoitinta (95) vasten (kuva K). Tämä on 45° viisteasento.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Kierrä vinosahauksen lukitusruuvia (95) sisään tai ulos, kunnes
osoitin (88) osoittaa 45° sahauskulman lukitsimen ollessa kohdakkain
vinosahauksen lukitsimen kanssa.
Kokoaminen sahapenkkiasentoon
Siirtyminen jiirisahausasennosta pöytäasentoon
(kuvat A1, A3, L1 - L5)
• Aseta terä 0° katkaisuasentoon, kun pyörivän pöydän kiinnike (3) on
kiinnitettynä (kuva A1).
• Poista jakoveitsi (20) säilytysasennostaan jalustan sisältä (kuva A3).
• Paina suojan vapautuspainiketta (9) jolla vapautat teräsuojuksen (8).
Nosta sitten teräsuojus niin kauas kuin mahdollista (kuva A1).
• Löysää kantaruuvia (96) riittävästi, jotta terä liukuu varren
asennusosiin (97).
• Liu’uta halkaisuveitsi (20) asennusosiin (97) (kuva L1). Kiristä
kantaruuvi (96).
• Irrota nuppi (91) ja poista liukusuoja (7) kuvan L2 mukaisesti.
• Vedä sahauspää alas.
• Paina vapautin (69) taakse (kuva L3).
123
Suomi
• Paina laakeriyksikköä (70) alas, kunnes pykälät (101) kiinnittyvät
asentoihinsa (102) (kuva L3).
VAROITUS: Terä ei saa takertua alempaan teräsuojukseen.
• Vedä pöydän vapautinta (2) oikealle, nosta pöydän etureuna (4) (kuva L4)
ja käännä se takaisin 180°, kunnes pöydän lukitsimen (68) levy
automaattisesti lukitsee pöydän sahapenkkiasentoon (kuva L5).
• Kiristä puristin (27).
Ylemmän teräsuojuksen asentaminen (kuva N)
Ylempi teräsuojus (21) on suunniteltu asennettavaksi nopeasti ja helposti
jakoveitseen (20), kun kone on määritetty sahapenkkiasentoon.
• Pidä suojaa pystyasennossa ja kohdista suojan takaosan ura
jakoveitsen kanssa.
• Laske suoja jakoveitsen (20) päälle. Varmista, että pultin akseli menee
syvennykseen.
• Käännä suoja vaaka-asentoon.
VAROITUS: Älä koskaan käytä sahaa sahapenkkiasennossa
ilman että ylempi suojus on paikalleen asennettuna.
Sivuohjaimen kiinnitys ja säätö (kuvat O1 - O5)
Vaste (22) voidaan asentaa terän molemmille puolille.
• Työnnä tuki (107) päälle vasemmalta tai oikealta (kuva O1).
Pöydän etureunan takana oleva puristinlevy lukittuu.
• Liu’uta vaste terää vasten.
• Paina vipu (108) alas niin, että vaste kiinnittyy paikalleen.
• Tarkista, että ohjain on terän kanssa yhdensuuntainen.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysennä lukitusnupit (109) ja liu’uta vastetta taaksepäin, jotta pääset
käsiksi säätöpultteihin (110), jotka ovat vasteen päällä (kuva O2).
• Käytä kiintoavainta ja löysennä säätöpultteja, jotka kiinnittävät vasteen
kiinnikkeen vasteen tukeen.
• Säädä ohjain niin, että se on terän kanssa yhdensuuntainen,
tarkistamalla terän ja ohjaimen välinen etäisyys terän edessä ja takana.
• Kun säätö on suoritettu, kiristä jälleen säätöpultit ja tarkista taas,
että ohjain on terän kanssa yhdensuuntainen.
• Tarkista, että osoitin (111) näyttää nollaa asteikolla (kuva O3).
Jos osoitin ei ole täsmälleen nollassa, löysää ruuvia (112), siirrä osoitin
0°:een ja kiristä ruuvi.
Vasteen oletussijainti on terän oikealla puolella. Valmistele vaste
käytettäväksi terän vasemmalla puolella seuraavasti (kuva O4):
• Irrota lukitusnupit (109).
• Nosta vasteprofiili (113) ulos puristintuesta.
• Käännä puristintuki (114) ympäri ja asenna lukitusnupit takaisin.
• Liu’uta vaste puristintukeen.
• Kiristä nupit.
Vastetta voidaan kääntää: voit ohjata työstettävää kappaletta joko
75 mm:n tai 11 mm:n vastetta pitkin, jolloin voit käyttää työntökeppiä
ohuitakin työstökappaleita halkaistaessa (kuva O5).
• Aseta ohjain 11 mm:n vasteeksi löysäämällä ohjaimen kiristinnuppeja
(109) ja siirtämällä vaste (113) puristintuesta (114).
• Käännä vaste ja kiinnitä se takaisin puristintuen uraan kuvan mukaisesti
(kuva O5).
• Käytä vasteen koko korkeutta (75 mm) siirtämällä vaste puristintukeen
korkea vastepinta pystyasennossa (kuva O4).
124
VAROITUS: Käytä matalien työstökappaleiden halkaisussa
11 mm:n profiilia, jotta voit työntää työntökepin terän ja vasteen
väliin.Vasteen takapään on oltava samassa tasossa kuin
jakoveitsen etupuoli.
Jiiriohjaimen asentaminen ja säätäminen (kuvat P1 - P4)
Jiiriohjain (D271052) on saatavana lisävarusteena. Jiiriohjainta (41) voidaan
käyttää jiirisahaukseen, kun kone on sahapenkkiasennossa (kuva P1).
• Löysennä puristinnuppi (115) ja käännä ohjaintanko (116) ulos
(kuva P2). Kiristä puristinnuppi.
• Liu’uta vaste pöydän vasemmalle puolelle (kuva P3).
• Löysää lukitusnuppi (117).
• Laita suorakulmain (82) vastetta (41) ja sahanterää (76) vasten.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää mutteria (118) ja kierrä pystysuoran asennon lukitusruuvia
(119) (kuva P4) sisään tai ulos, kunnes vaste on 90°:n kulmassa terään
nähden suorakulmaimella mitattaessa (kuva P3).
• Kiristä nuppi (117).
• Tarkista, että osoitin (120) näyttää nollaa asteikolla (121).
Säädä tarvittaessa.
Siirtyminen sahapenkkiasennosta jiirisahausasentoon
(kuvat A3, E, L1 & L2)
• Irrota vaste (22) tai jiirivaste (kuva A3).
• Ylemmän teräsuojuksen (21) poistaminen.
• Aseta pöydän alapuolinen suojus paikalleen (63) (kuva E).
• Toimi kuten kappaleessa “Sahauspään ja pöydän kääntäminen ympäri”.
• Löysää halkaisuveitsen kantaruuvia (96) ja poista halkaisuveitsi (20)
pitämällä kiinni terän suojuksesta (8) (kuva L1). HUOMAA: Kiristä
kantaruuvi halkaisuveitsen poistamisen jälkeen, jotta se ei osu terän
suojukseen.
• Laske teräsuojaa alas.
• Aseta jakoveitsi (20) säilytysasentoon jalustan sisälle (kuva A3).
• Aseta liukusuoja (7) takaisin paikoilleen (kuva L2).
KÄYTTÖ
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia
sääntöjä
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen
säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on
OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS:
• Varmista, että sahattava kappale on tiukasti kiinni.
• Älä käytä liikaa voimaa koneen käytössä, älä taivuta
sahanterää.
• Vältä ylikuormitusta.
Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja vakaus
huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on hyvä
yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen ympärillä, mikä mahdollistaa
työkappaleen käsittelyn rajoituksetta. Jotta vähennetään tärinän vaikutukset,
varmista, että ympäröidä lämpötila ei ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on
hyvin huollettu ja työkappaleen koko on sopiva tälle koneelle.
Ennen käyttämistä:
• Asenna suositusten mukainen sahanterä. Älä käytä kuluneita
sahanteriä. Sahan suurin pyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän
suurinta pyörimisnopeutta.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahaamista.
• Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuvat A1, Q1 - Q3)
Tässä koneessa on kaksi eri kytkinjärjestelmää. Jiirisahausasennossa
käytetään liipaisinkytkintä (11) (kuva Q1). Pöytäsaha-asennossa käytetään
on/off-kytkintä (1) ( kuva Q2). Kytkinkoteloon on asennettu moottorin
ylikuormitussuoja manuaalisella nollaustoiminnolla. Jos virta sattuu
katkeamaan, toimi seuraavasti:
- Varmista, että kone on kytketty pois päältä.
- Paina nollauspainiketta (142).
Suomi
Jiirisahausasento (kuva Q1)
Liipaisimessa on kolo (122), johon voidaan laittaa munalukko kytkimen
lukitsemiseksi.
• Käynnistä työkalu painamalla liipaisinkytkintä (11).
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
Sahapenkkiasento (kuvat Q2 & Q3)
Virrankytkimessä on monia etuja:
- hätäkytkintoiminto: jos virta jostakin syystä katkeaa, kytkintä on
painettava uudelleen.
- lisäturvatoiminto:voit lukita nivellöidyn turvalukituslevyn (123)
työntämällä riippulukon reikien (124 ja 125) läpi. Levy toimii myös
helposti paikallistettavana pysäytyspainikkeena, sillä levyn etuosaan
kohdistuva paine painaa pysäytyspainikkeen alas.
• Koneen käynnistämiseksi paina vihreää käynnistysnappia (126).
• Koneen pysäyttämiseksi, paina punaista pysäytysnappia (127).
Kytkimien lukitseminen
• Estä koneen valtuuttamaton käyttö lukitsemalla molemmat kytkimet
riippulukoilla.
Tavallinen sahaus
AROITUS: Joissakin äärimmäisissä kulmissa vasen rajasuoja
V
voidaan poistaa.
Voita poistaa vasemman rajasuojan (7) kiertämällä rajasuojan säätönuppia
(91) useita kertoja auki ja liu’uttamalla rajasuojan ulos (kuva R3).
Aseta rajasuoja aina takaisin paikoilleen oikeanpuoleisissa leikkauksissa.
Sahaaminen jiirisahausasennossa
Sahaus ilman suojuksia on erittäin vaarallista! Suojusten on oltava
paikoillaan sahattaessa.
• Varmista, ettei alapöydän suojus tukkeudu sahanpurusta.
• Purista työstökappale aina kiinni, kun sahaat ei-rautametalleja.
Yleisiä ohjeita
- Jiirisahausasennossa sahauspää lukittuu itsestään ylempään
lepoasentoon.
- Suojan vapauttimen puristaminen avaa sahauspään. Sahauspään
siirtäminen alas vetää siirrettävän alasuojan sisään.
- Älä koskaan yritä estää alempaa suojusta palaamasta lepoasentoonsa,
kun sahaus on päättynyt.
- Irtisahattavan materiaalin vähimmäispituus on 10 mm.
- Kun sahaat lyhyitä kappaleita (enint. 190 mm vasemmalle tai oikealle
terästä), käytä lisävarusteena saatavaa materiaalipuristinta.
- Kun sahaat UPVC-kappaleita, aseta sahattavan materiaalin alle
lisäprofiilin avulla puusta tehty tukikappale, jotta tuki asettuu oikealle
tasolle.
1.Aseta pidike rajasuojan takana olevaan reikään. Pidikkeen on oltava
jiirisahan takaosaan päin. Varmista, että lukitusvarren ura on asetettu
kokonaan jiirisahan pohjaan. Jos ura on näkyvissä, pidike ei ole tiukasti
kiinni.
2.Kierrä pidikettä 180º jiirisahan etuosaan päin.
3.Löysää nuppia pidikkeen säätämiseksi ylös- tai alaspäin ja kiinnitä
työkappale tiukasti säätämällä hienosäädön nuppia.
HUOMAA: Aseta pidike oikealle puolelle pohjaa viisteen saavuttamiseksi.
SUORITA AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA) ENNEN SAHAUKSEN
VIIMEISTELYÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA TERÄN REITIN. VARMISTA, ETTEI
PIDIKE OL SAHAN TAI SUOJIEN TIELLÄ.
Pystysuora katkaisusahaus (kuva R1)
• Löysennä jiirinuppia (79) ja paina jiirisalpaa (80).
• Lukitse salpa asentoon 0° ja kiristä jiirisahauksen nuppi.
• Aseta leikattava puukappale ohjainta (7) vasten.
• Tartu kiinni ohjauskahvasta (10) ja paina suojuksen vapautin (9) sisään.
• Käynnistä saha liipaisinkytkimestä (11).
• Paina sahauspäätä alas ja leikkaa puun läpi, kunnes saha ulottuu
kitapalan uraan (81).
• Kun sahaus on suoritettu, irrota kytkimestä ja odota, että sahanterä on
täysin liikkumatta ennen kuin palautat terän pään sen yläasentoon.
Jiirisahaus (kuva R2)
• Löysennä jiirinuppia (79) ja paina jiirisalpaa (80). Käännä pyörivää
pöytää oikeaan tai vasempaan haluttuun kulmaan.
• Salpa lukkiutuu automaattisesti 15°, 22,5°, 35,3° ja 45° kulmiin sekä
vasemmalle että oikealle. Jos haluat valita jonkin välikulman,
pidä sahauspäätä paikallaan ja kiristä jiirisahauksen nuppi.
• Varmista aina ennen sahausta että jiirisahauksen nuppi on kunnolla
kiristetty.
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
VAROITUS: Kun kulmasahaat puun loppuosaa pienellŠ
leikkauksella, sijoita puu niin, ettŠ leikkaus on terŠn sivussa ja
suurempi kulma ohjaimen puolella:
vasen kulmasahaus, leikkaus oikealle.
oikea kulmasahaus, leikkaus vasemmalle.
Vinosahaus (kuvat A2, R3)
Vinosahauskulmat voidaan säätää 2°:sta vasempaan 48°:seen oikeaan,
ja samalla pyörivä pöytä voidaan säätää välille 0 ja enintään 45°
vasempaan tai oikeaan.
• Löysää vasteen siipiruuvi (91) ja siirrä sivuvasteen yläosaa vasemmalle
mahdollisimman pitkälle.
• Löysää vinosahauksen lukitusnuppi (17) ja säädä haluttu
vinosahauskulma.
• Kiristä vinosahauksen nuppi kunnolla.
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
Työkappaleen kiinnittäminen (kuvat A5, M)
VAROITUS: Ennen sahausta kiinnitetty, tasapainotettu ja
varmistettu työkappale voi olla epätasapainossa sahauksen
jälkeen. Epätasapainossa oleva kuormitus voi kallistaa sahaa tai
kaikkia sahassa kiinni olevia kappaleita, kuten pöytää tai penkkiä.
Kun sahaat kappaletta, joka voi mennä epätasapainoon, tue
työkappaletta oikein varmistaaksesi, että saha on tiukasti kiinni
vakaassa tasossa. Vaarana on henkilövahinko.
VAROITUS: Pidikkeen jalan on oltava kiinni sahan pohjan
yläpuolella aina, kun pidikettä käytetään. Kiinnitä työkappale aina
sahan pohjaan – älä kiinnitä sitä mihinkään muuhun työalueen
kohtaan. Varmista, ettei pidikkeen jalka ole kiinni sahan pohjan
reunassa.
HUOMIO: Käytä aina työvaloa hallinnan säilyttämiseksi ja
työkappaleen vaurioitumisvaaran ja henkilövahinkovaaran
välttämiseksi, jos käsiesi on oltava 160 mm:n sisällä terästä
sahauksen aikana.
Käytä sahan mukana toimitettua materiaalinpidikettä (39). Muita apuvälineitä,
kuten jousikiristimiä, tankokiristimiä tai C-pidikkeitä voidaan käyttää tietyn
kokoisiin ja muotoisiin materiaaleihin. Vasen ja oikea rajasuoja liukuu sivulta
sivulle kiinnittämisen helpottamiseksi.
Yhdistetty vino- ja jiirisahaus (kuvat S1 - S4)
Tällä sahalle voidaan säätää sekä jiirisahaus- (kuva S1) että
vinosahauskulma (kuva S2) samanaikaisesti. Yhdistettyä jiiri- ja
vinosahausta voidaan tarvita kun sahataan kehyksiä tai laatikoita, joissa on
kaltevat reunat kuten kuvassa S3.
VAROITUS: Jos leikkuukulma vaihtelee tarkista, että
vinosahauksen ja jiirisahauksen lukitusvivut ovat tiukasti
kiinni. Nämä vivut on muistettava kiristää aina kun vino- tai
jiirisahauskulmaa muutetaan.
• Allaoleva kaavio helpottaa sinua tavallisimmissa yhdistelmäsahauksissa
tarvittavien oikeiden vino- ja jiirisahaussäätöjen valinnassa.
Valitse haluttu kulma “A” (kuva S4) ja etsi kulma kaavion kaarelta.
Seuraa kaarelta pystysuoraa viivaa suoraan alas akselille, josta löydät
oikean vinosahauskulman, ja seuraa kaarelta vaakasuoraa viivaa
toiselle akselille, josta näet oikean jiirisahauskulman.
• Säädä sahaasi saadut jiiri- ja vinosahauskulmat, ja tee muutama
koesahaus hukkapaloihin.
125
Suomi
NELIÖN MUOTOINEN
LAATIKKO
6-TAHOINEN
LAATIKKO
8-TAHOINEN
LAATIKKO
LAATIKON SIVUN KULMA (KULMA A)
SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ JIIRISAHAUSKULMA
• Harjoittele liitettävien kappaleiden liittämistä toisiinsa.
• Esimerkki: Kun haluat nikkaroida 4-tahoisen laatikon, jonka
ulkokulmat ovat 25° (kulma “A”) (kuva S4). Etsi luku 25° kaarelta.
Seuraa vaakasuoraa viivaa kaaren kohdasta 25° jompaan kumpaan
suuntaan, jolloin saat akselilta selville oikean jiirisahauskulman (23°).
Samalla tavalla, seuraa pystysuoraa viivaa kaaren kohdasta 25° ylös
tai alaspäin, jolloin saat akselilta selville oikean vinosahauskulman
(40°). Tee aina muutama koesahaus hukkapaloille, joilla varmistat
sahauskulmien oikeat säädöt.
Sisäkulma
- Vasen puoli
• Listan yläreuna takavasteeseen päin.
• Oikea jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
- Oikea puoli
• Listan alareuna takavasteeseen päin.
• Vasen jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
Ulkokulma
- Vasen puoli
• Listan alareuna takavasteeseen päin.
• Vasen jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
- Oikea puoli
• Listan yläreuna takavasteeseen päin.
• Oikea jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
Sahaaminen sahapenkkiasennossa
• Käytä aina jakoveistä.
• Varmista aina, että jakoveitsi ja teräsuojus ovat samassa linjassa.
• Varmista aina, että jiirisaha on asetettu ja lukittu 0° jiirikulmaan.
SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ VINOSAHAUSKULMA
Lattialistojen sahaus
Lattialistojen sahaus tehdään 45°:n vinosahauskulmassa.
• Testaa kulmien säätö aina ilman virtaa ennen kuin sahaat työstökappaleita.
• Sahaamisen pitää tapahtua siten, että listan päällispuoli on litteänä
sahaa vasten.
Sisäkulma
- Vasen puoli
• Sijoita lista työpöydälle yläreuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
- Oikea puoli
• Sijoita lista työpöydälle alareuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
Ulkokulma
- Vasen puoli
• Sijoita lista työpöydälle alareuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
- Oikea puoli
• Sijoita lista työpöydälle yläreuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
Päällyslistojen sahaus
Päällyslistojen sahaus tehdään yhdistetyllä jiirisahauksella. Jotta päästäisiin
täydelliseen tarkkuuteen, sahan jiirikulman esiasetettu arvo on 35,3°
ja vinosahauskulman 30°. Nämä asetukset pätevät standardeihin
päällyslistoihin, joiden kulma on ylhäällä 45° ja alhaalla 45°.
• Tee koesahaus ennen lopullista sahausta jätemateriaalia käyttäen.
• Sahaus tehdään vasemmassa vinosahauskulmassa siten, että listan
päällispuoli on pohjaa vasten.
126
VAROITUS: Älä sahaa metallia tässä tilassa.
Kuituja pitkin sahaus (kuvat T1 & T3)
• Aseta kulmaksi 0°.
• Säädä sahanterän korkeus.
• Aseta sivuohjain oikealle etäisyydelle.
• Pidä työstettävää kappaletta painettuna pöytää ja ohjausvastetta
vasten. Pidä työkappale noin 25 mm:n etäisyydellä sahanterästä.
• Pidä molemmat kädet poissa sahanterän kulkureitiltä.
• Kytke kone päälle ja anna sahanterän saavuttaa täysi nopeus.
• Syötä työstettävää kappaletta hitaasti ylemmän teräsuojuksen alle.
Paina kappaletta tiukasti ohjainta vasten. Anna terän hampaiden
katkaista kappale vapaasti; älä pakota kappaletta terää kohti.
Terän nopeuden on pysyttävä vakiona.
• Muista käyttää työntökeppiä (23), kun työskentelet lähellä terää.
• Kun sahaus on valmis, sammuta kone, anna terän pysähtyä ja poista
työkappale.
VAROITUS: Älä koskaan työnnä työkappaletta sahauksen
puolelta.
VAROITUS: Käytä aina työntötikkua aina sahatessasi hyvin
pieniä kappaleita.
Vinosahaus (kuva T2)
• Aseta vinosahauskulma haluamaksesi.
• Toimi kuten halkaisusahauksessa (kuituja pitkin tapahtuvassa
sahauksessa).
Katkaisusahaus (kuva U1)
• Aseta kulmaksi 0°.
• Säädä sahanterän korkeus.
• Aseta jiirivasteen kulmaksi 0°.
• Toimi kuten halkaisusahauksessa, mutta työnnä työstökappaletta terän
läpi jiirivasteen avulla.
Vinokatkaisusahaus
• Aseta vinosahauskulma haluamaksesi.
• Toimi kuten katkaisusahauksen yhteydessä on kerrottu.
Suomi
Jiirisahaus (kuva U2)
• Aseta jiiriohjain haluttuun kulmaan.
• Toimi kuten katkaisusahauksen yhteydessä on kerrottu.
Kuljetus (kuva W)
Lisävarusteiden liittäminen
Konetta on helpompi kuljettaa rullapyörien avulla.
VAROITUS: Tee saha aina jännitteettömäksi ennen kuin liität
lisävarusteita sahaan.
Pölynpoistosarja (kuvat V1 & V2)
VAROITUS: Kone on toimitettu kahdella pölynpoistokohdalla
käytettäväksi joka toiminnossa.
VAROITUS: Liitä pölypäästöjen säännösten mukainen
pölynpoistolaite aina mahdollisuuksien mukaan.
VAROITUS: Kun sahaat puuta, liitä pölypäästöjen säännösten
mukainen pölynpoistolaite aina mahdollisuuksien mukaan.
Liitä pölynkeräyslaite, joka on suunniteltu asiaankuuluvien säännösten
mukaan. Ulkoisesti liitettyjen laitteiden ilman virtausnopeus tulee olla 20 m/s
+/- 2 m/s. Virtausnopeus mitataan liitäntäputkesta liitäntäkohdasta työkalu
liitettynä mutta ei käynnissä.
Yhdistäminen – jiirisahausasento (kuva V1)
• Kytke ensimmäisen letkun pää pölynpoistosovittimeen (13).
• Työnnä letkun toinen pää rungon keskimmäiseen aukkoon (128).
• Kytke toisen letkun pää pöydän alapuoliseen suojukseen (63).
• Työnnä letkun toinen pää rungon ulommaiseen aukkoon.
Yhdistäminen – penkkisahausasento (kuva V2)
• Toimi kuten jiirisahauksessa, yhdistä kuitenkin letku pöydän
alapuolisesta suojuksesta sahanterän suojukseen (21).
Lisätuki/pituudenrajoitin jiirisahausta varten (kuva A5)
Lisätuki/pituudenrajoitin voidaan asentaa joko vasemmalle tai oikealle
puolelle, tai kummallekin puolelle voidaan asentaa oma tukensa.
• Sovita osat 31 - 38 kahteen ohjauskiskoon (32 ja 33).
• Käytä kallistettavaa tukea (34) 210 mm leveiden levyjen katkaisuun
(paksuus 15 mm).
Rullatukipöytä (kuva A6)
Voit tukea pitkiä työstettäviä kappaleita rullatukipöydän (40) avulla.
Jiirisahausasennossa rullatukipöytä voidaan asentaa vasemmalle tai
oikealle puolelle, tai kummallekin puolelle voidaan asentaa oma tukensa.
Sahapenkkiasennossa pöytä voidaan asentaa myös sahapöydän etu- tai
takapuolelle.
Sivujatkopöytä (kuva A8)
Sivujatkopöytä (42) kasvattaa etäisyyttä halkaisuvasteesta terään 600 mm
tai enemmän sen mukaan, miten pitkä tanko sahaan on asennettu ja mikä
on pöydän asento. Sivujatkopöydän kanssa on käytettävä ohjauskiskoja
(32) (lisävaruste). Säädettävän pöydän etureunassa on kaiverrettu
asteikko, ja pöytä on asennettu tukevalle alustalle, joka puristuu kiinni
ohjaustankoihin.
• Sovita jatkopöytä sahan oikealle puolelle, jotta etäisyysasteikko jatkuu
yhtenäisenä molemmilla pöydillä.
Liukupöytä (kuva A9)
Tämän liukupöydän (43) avulla voit sahata levyjä, jotka ovat kooltaan terän
vasemmalla puolella 120 x 90 cm.
Ohjaustangot on asennettu tukevaan metallikappaleeseen, joka voidaan
nopeasti irrottaa sahasta, ja se on kuitenkin täysin säädettävissä kaikkiin
tasoihin. Vasteessa on kokopituinen mitta, jonka avulla säädettävä rajoitin
ja kapeiden työstökappaleiden tuki on nopea kohdistaa paikalleen.
VAROITUS: Kuljeta konetta aina sahapenkkiasennossa ja
ylempi teräsuojus asennettuna.
•Laita kone oikean alustan puolelle.
•Taivuta takajalat alustaan.
•Taivuta etujalat alustasta ulos.
•KŠŠnnŠ kone suoraan ylšs.
•Nosta kone etujaloista pyšrille, jotka osuvat lattiaan.
VAROITUS: Älä siirrä konetta yksin. Kone on liian raskas yhden
henkilön käsiteltäväksi.
HUOLTO-OHJEITA
DeWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän
aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen
säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on
OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Voitelu
Moottorin laakerit on esivoideltu ja ne ovat vesitiiviit.
• Öljyä säännöllisin väliajoin pyöröpöydän laakeripinnat ohuelti kohdasta,
jossa se liukuu kiinteän pöydän ulkonemalla.
• Voitele sahaussyvyyden säätökierre säännöllisesti.
• Puhdista kuivalla harjalla säännöllisesti osat, joihin kerääntyy
sahauspölyä ja lastuja.
Nokan säätö (kuva X1 - X3)
Poista kahden terän välinen välys seuraavasti:
• Käännä kone sahapenkkiasentoon.
• Irrota ruuvit (138) ja pidikelevy (139).
• Löysennä ruuvia (140), joka on säätönokassa (141).
• Kierrä säätönokkaa kärkipihdeillä.
• Pitele säätönokkaa pihdeillä ja kiristä ruuvia.
• Asenna pidikelevy takaisin ja kiristä ruuvit.
• Käännä kone jiirisahausasentoon. Tarkista jiirisahausasentoon
siirtämiseen tarvittava voima. Toista yllä olevat vaiheet, jos tarvittava
voima on liian suuri.
Puhdistus
Tarkista huolellisesti ennen käyttöä ylempi terän suojus, siirrettävä alempi
terän suojus sekä pölynpoiston putki määrittääksesi, että ne toimivat oikein.
Varmista, että lastut, pöly tai työkappaleen partikkelit eivät voi muodostaa
tukosta johonkin toiminnoista.
Jos työkappaleen osat jumiutuvat sahan terän ja suojusten väliin, irrota
kone sähkönsyötöstä ja noudata osassa Sahan terän asennus annettuja
ohjeita. Poista jumiutuneet osat ja kokoa sahan terä uudelleen.
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos pääkotelosta kuivalla
ilmalla aina, kun havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen sisälle
ja ympärille. Käytä asianmukaisia silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien osien puhdistamiseen
ei saa käyttää liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja. Nämä
kemikaalit voivat heikentää osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon saippuaveteen
kostutettua kangasta. Älä koskaan päästä mitään nestettä
työkalun sisälle, äläkä koskaan upota työkalun mitään osaa
nesteeseen.
127
Suomi
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun
puhdistat pöydän pinnan säännöllisesti.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun
puhdistat pölynkeräysjärjestelmän säännöllisesti.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska muita kuin DeWALTIn tarjoamia
lisävarusteita ei ole testattu tämän tuotteen kanssa,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa voi olla vaarallista.
Henkilövahinkojen riski pienenee, kun vain DeWALTin
suosittelemia lisävarusteita käytetään.
SAHANTERÄT
KÄYTÄ AINA äänivaimennettuja 305 mm:n SAHANTERIÄ, joissa
on 30 mm:n KIINNITYSREIÄT NIMELLISNOPEUDEN ON OLTAVA
VÄHINTÄÄN 4000 KIERR./MIN. Älä koskaan käytä pienemmän tai
suuremman halkaisijan teriä. Niiden käyttö ei ole turvallista Käytä vain
poikkileikkausteriä. Älä käytä pikajyrsimisteriä, yhdistelmäteriä tai teriä,
joiden koukkukulmat ovat yli 10°.
TERÄN KUVAUS
Sovellus
Halkaisija (mm)
Hammas
Rakennusalan sahanterät (kaikenlaiseen leikkaamiseen)
Yleiskäyttö
305
36
Puunkäsittelyyn tarkoitetut sahanterät (tasaiset ja puhtaat
leikkaustulokset)
Hienot poikkileikkaukset
305
60
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai kierrättää
uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten
määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.
com.
128
Svenska
VÄNDSÅG D27107, D27107XPS
Vi gratulerar!
Du har valt ett DeWALT verktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DeWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Tekniska data
D27107 D27107XPS
Spänning
V
230
230
Typ
7
5
(D27107 med LED-arbetsbelysning)
Ineffekt
W
2 000
2 000
Strömförbrukning
W
1 080
1 080
Max. klinghastighet/min
4 000
4 000
Klingdiameter
mm305 305
Håldiameter mm
30
30
Tjocklek klingliv mm
2,1 - 2,2
2,1 - 2,2
Tjocklek spaltkniv
mm
2,5
2,5
Tid automatisk bladbroms
s
< 10
< 10
Vikt
kg
42
42
Sågkapaciteter
Geringsfunktion
Gering (max. positioner)
Lutning (max. positioner)
Max. kapningskapacitet vid 90°/90°
Max. geringssågningskapacitet vid 45°
Max. sågdjup 90°
Max. sågdjup vid fassnitt 45°
Max. sågdjup vid 45° fas, 45° gering
Sågbänksfunktion
Max. klyvningskapacitet vänster/höger
Sågdjup vid 90°
Sågdjup vid 45°
vänster
48°
höger
48°
vänster
48°
höger
2°
mm
205 x 63
mm
160
mm
90
mm
60
mm
60
mm
mm
mm
120/320
81
56
48°
48°
48°
2°
205 x 63
160
90
60
60
120/320
81
56
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN61029:
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
LWA(ljudeffektnivå)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95,0
106,0
3,0
95,0
106,0
3,0
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
2,1
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta informationsblad har
uppmätts i enlighet med en standardiserad test som anges i EN61029,
och den kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan
användas för att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration gäller vid
verktygets huvudsakliga användning. Om verktyget emellertid
används för andra tillämpningar, med andra tillbehör, eller om
det är dåligt underhållet kan vibrationen avvika. Detta kan
avsevärt öka exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna varma,
organisera arbetsgången.
NOTERA: Denna enhet är avsedd att anslutas till ett
strömförsörjningssystem med maximal tillåtna systemimpendans på Zmax
0,28 Ω vid anslutningspunkten (strömförsörjningsbox) för användares
strömförsörjning.
Användare bör se till att denna enhet endast ansluts till ett strömsystem
som uppfyller kraven ovan. Om så behövs kan användare fråga
elleveratören efter systemimpedansen vid anslutningspunkten.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för varje signalord. Var
god läs handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FFARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om den
inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller allvarlig
personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om
den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om
den inte undviks, kan resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
VÄNDSÅG
D27107/D27107XPS
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under Tekniska data
uppfyller:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och 2011/65/EU.
För mer information, var god kontakta DeWALT på följande adress, eller se
handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska filen och gör
denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
19.06.2017
Säkerhetsföreskrifter
V
ARNING! När du använder elverktyg bör du alltid iaktta
grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska
risken för brand, elchock och personskada.
Detta innebär:
Läs alla anvisningar innan du använder produkten, och spara anvisningarna.
SPARA DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK
Allmänna säkerhetsföreskrifter
1.Håll arbetsområdet i ordning.
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
2.Tänk på arbetsmiljöns inverkan.
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget i fuktiga eller våta
129
Svenska
miljöer. Se till att arbetsområdet är väl belyst (250–300 Lux). Använd
inte verktyget där det finns risk för eldsvåda eller explosion, t.ex. i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
3.Skydda dig mot elektriska stötar.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (såsom rör, element, spisar
och kylskåp). När verktyget används under extrema omständigheter
(t.ex. vid hög fuktighet, då metallspån skapas osv.), kan elsäkerheten
ökas genom att man lägger in en isolerande transformator eller en (FI)
jordfelsbrytare.
4.Håll andra personer borta.
Låt inte andra personer som inte arbetar med verktyget, i synnerhet inte
barn, röra verktyget eller förlängningssladden, och håll dem borta från
arbetsytan.
5.Lägg undan verktyg som inte används.
När verktyg inte används måste de förvaras på ett torrt ställe och låsas
in säkert och utom räckhåll för barn.
6.Använd inte verktyget för uppgifter det inte är avsett för.
Arbetet går bättre och säkrare om verktyget jobbar i avsedd takt.
7.Använd rätt verktyg.
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare
verktyg. Använd inte verktyg för andra ändamål än de är avsedda för.
Använd till exempel inte cirkelsågar för att kapa trädgrenar eller stockar.
20. Kontrollera att inga delar är skadade.
Innan du använder verktyget bör du kontrollera både det och
huvudkabeln så att det fungerar korrekt och kan användas till det som
det är avsett för. Kontrollera de rörliga delarnas position, om de sitter
fast eller om de eller hållarna har gått sönder, samt om något annat kan
påverka funktionen. Ett skydd eller någon annan del som är skadad ska
repareras eller bytas ut av en auktoriserad verkstad, om inget annat
anges i bruksanvisningen. Byt ut defekta knappar på en auktoriserad
verkstad. Använd inte elverktyget om det inte kan slås av och på med
strömbrytaren. Försök aldrig reparera verktyget själv.
VARNING! Användande av det här verktyget, eller användande
av accessoarer eller tillbehör med det här verktyget, för
andra ändamål än de som rekommenderas i den här
bruksanvisningen kan medföra risk för personskada.
21. Låt en kvalificerad person reparera verktyget.
Detta elverktyg följer gällande säkerhetsföreskrifter. Reparationer
bör enbart utföras av kvalificerade personer och med användande
av reservdelar i original. Annars kan betydande fara för användaren
orsakas.
Ytterligare säkerhetsregler för geringssågar
• Se till att alla låsrattar och skruvhandtag är åtdragna innan arbetet
startar.
8.Bär lämplig klädsel.
• Se till att maskinarmen sitter säkert fast vid geringssågning.
Bär inte löst hängande kläder och smycken, då de kan fastna i rörliga
maskindelar. Skor med halkskydd rekommenderas när man jobbar
utomhus. Bär hårskydd för att hålla upp långt hår.
• Använd inte maskinen utan skydden på plats, om skydden inte fungerar
eller om skydden inte underhållits korrekt.
9.Använd skyddsutrustning.
• Placera aldrig någon hand i klingområdet när sågen är ansluten till den
elektriska strömkällan.
Använd alltid skyddsglasögon. Använd en ansikts- eller skyddsmask
om arbetet skapar damm eller omkringflygande partiklar. Bär också
värmeresistent skyddsförkläde, om partiklarna kan tänkas vara heta.
Bär alltid hörselskydd. Bär alltid skyddshjälm.
• Försök aldrig att stoppa en maskin i rörelse snabb genom att pressa
ett verktyg eller något annat mot klingan, allvarliga olyckor kan ske
oavsiktligt på detta sätt.
10. Anslut dammuppsugningsutrustning.
• Använd en hållare eller använd handskar när sågklingan hanteras.
Om utrustning tillhandahålls för utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att den är ansluten och används på rätt sätt.
• Utför aldrig någon rengöring eller något underhåll när maskinen
fortfarande körs och huvudet inte är lyft i viloläge.
11. Använd inte sladden på olämpligt sätt.
• Fronsektionen av skyddet är gallerförsett för synlighet under sågningen.
Även om gallret dramatiskt minskar flygande skräp finns det öppningar i
skyddet och skyddsglasögon bör alltid bäras när du tittar genom gallret.
Drag aldrig i sladden för att dra ur kontakten ur eluttaget. Håll
sladden borta från hetta, olja och vassa kanter. Bär aldrig verktyget i
sladden.
12. Arbeta säkert.
• Välj korrekt klinga för det material som skall sågas.
• Byt inte ut lasermontaget mot andra typer av laser. Reparationer skall
endast utföras av lasertillverkaren eller ett auktoriserat ombud.
Använd skruvtvingar eller skruvstäd för att hålla fast arbetsföremålet.
Det är säkrare än att använda händerna och gör att båda händerna kan
användas för att styra verktyget.
• Såga aldrig arbetsstycken som är kortare än 200 mm.
13. Sträck dig inte för långt.
– Höjd 63 mm med bredden 205 mm och längden 500 mm
Ha alltid säkert fotfäste och balans.
– Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt bord, t.ex. DE3474. Spänn alltid fast arbetsstycket ordentligt.
14. Ta väl hand om verktygen.
Håll kapverktygen slipade och rena, så fungerar de bättre och säkrare.
Följ instruktionerna för hur man smörjer och byter ut tillbehören.
Inspektera verktygen med jämna mellanrum och anlita en auktoriserad
verkstad för att reparera dem vid behov. Håll alla handtag och knappar
torra, rena och fria från olja och fett.
• Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med arbetsstycken med
följande maximala storlek utan extra stöd:
• Vid användning av geringssågläge se till att den delen av sågklingan
som är under bordet är helt innanför skyddet (63) såsom visas i Fig. E.
Ytterligare säkerhetsregler för sågbänkar
15. Koppla ur verktygen ut strömkällan.
• Se till att klingan roterar i korrekt riktning och att tänderna pekar mot
fronten på sågbänken.
Koppla ur verktygen ur strömkällan när de inte används, före underhåll
och när du byter ut tillbehör som klingor, borr och kapar.
• Se till att alla låsrattar och skruvhandtag är åtdragna innan arbetet
startar.
16.Avlägsna skruvnycklar och justerverktyg.
• Se till att alla klingor och flänsar är rena och att den infällda sidan av
hylsan är mot klingan. Dra åt axelmuttern ordentligt.
Ha för vana att kontrollera om skruvnycklar och justerverktyg har
avlägsnats från verktyget innan du tar det i bruk.
17. Undvik att slå på verktyget av misstag.
Bär inte verktyget med fingret på strömbrytaren. Kontrollera att
verktyget står på “off” innan det ansluts.
18. Använd förlängningssladdar för utomhusbruk.
Före användandet bör du granska förlängningssladden och byta ut
den om den är skadad. När verktyget används utomhus får du bara
använda förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk och
som har rätt markering.
19. Var uppmärksam.
Håll ögonen på ditt arbete. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget
när du är trött eller påverkad av droger eller alkohol.
130
• Använd korrekt skarpslipade sågklingor. Uppmärksamma den maximala
hastigheten som är markerad på sågklingan. Den markerade maximala
hastigheten skall alltid vara högre än hastigheten markerad på
märkplattan.
• Arbeta aldrig med sågen utan det övre och nedre skydden på plats.
• Placera aldrig någon hand i klingområdet när sågen är ansluten till den
elektriska strömkällan.
• Koppla ifrån sågen från elnätet innan klingan bytes eller underhåll utförs.
• Använd alltid en påskjutare och se till att du inte placerar dina händer
närmare än 200 mm från sågklingan under sågningen.
• Försök inte att arbeta med annan spänning än den avsedda.
Svenska
• Tillför inte smörjmedel på klingan medan den körs.
• Se till att maskinen är placerad på en jämn yta med tillräcklig stabilitet.
• Sträck dig inte runt bakom sågklingan.
• Använd inte slip- eller diamantskivor.
• Förvara alltid påskjutaren på dess plats när den inte används.
• Vid någon olycka eller maskinfel, stäng omedelbart av maskinen och
koppla bort den från strömkällan.
• Stå inte ovanpå enheten.
• Under transport se till att den övre delen av sågklingan är täckt, t.ex.
med skyddet.
• Använde inte skyddet för hantering eller transport.
• Falsning, klyvning eller spontning är inte tillåten.
• Se till att spaltkniven är korrekt injusterad. Såga aldrig utan att
spaltkniven är monterad.
• Såga aldrig arbetsstycken som är kortare än 30 mm.
• Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med arbetsstycken med
följande maximala storlek utan extra stöd:
Rapportera felet och märk maskinen på ett lämpligt sätt för att förhindra
att personer använder den defekta maskinen.
• När sågklingan blockeras på grund av onormal matarkraft under
sågningen, stäng av maskinen och koppla bort den från strömkällan.
Ta bort arbetsstycket och se till att sågklingan kan köras fritt. Slå på
maskinen och påbörja en ny sågning med minskad matarkraft.
• Avstå från att ta bort några avsågade eller andra delar från
arbetsstycket från sågområdet medan maskinen körs och när
såghuvudet inte är i viloläge.
• Använd inte maskinen utan att benen är monterade.
– Höjd 81 mm med bredden 400 mm och längden 600 mm
• Se till att du alltid är placerad till vänster eller höger om såglinjen.
– Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt bord, t.ex. D271055 eller D271058.
• Ha alltid tillräcklig allmän eller riktad belysning.
Ytterligare säkerhetsregler för stativsågar
• Stäng av maskinen när den inte är under uppsikt.
• Innan sågen används se till att maskinen är stabil. Placera aldrig
maskinen på ett ojämnt underlag. Om så behövs, fäst maskinen i en
arbetsbänk med 150 mm långa bultar med sexkantshuvud istället för
bultar.
• Se till att LED uppfyller EN 62471. Byt inte ut LED mot någon annan
typ. Vid skada måste LED repareras av ett auktoriserat serviceombud.
• Använd aldrig maskinen utan skydden på plats, särskilt efter en
lägesändring. Se till att skydden fungerar ordentligt och att de är korrekt
underhållna.
• Byt införingsbordet när det är slitet.
• Se till att armen är säkert fäst i arbetspositionen i bänksågläget.
• Se till att armen är säkert fäst vid fassågning i bänksågläge.
• Se till att bordet är korrekt låst vid byte av sågläge.
• Såga aldrig järnhaltiga eller icke-järnhaltiga material vid kapning i
sågbänksläge.
• Innan något tillbehör används se först bruksanvisningen. Felaktig
användning av ett tillbehör kan orsaka skador.
• Uppmärksamma den maximala hastigheten som är markerad på
klingan.
• Använd en hållare eller använd handskar när sågklingan hanteras.
• Se till att klingan roterar i korrekt riktning. Håll klingan vass.
• Den maximala tillåtna hastigheten på sågklingan måste alltid vara lika
med eller större än tomgångshastigheten för verktyget som specificeras
på namnplattan.
• Använd inte sågklingor som inte överensstämmer med måtten som
anges i tekniska data. Använd inte några brickor eller spindelringar
för att göra att klingan passar på spindeln. Använd endast klingor som
specificeras i denna manual som uppfyller EN 847-1.
• Se till att operatören är tillräckligt utbildad i användningen, inställningar
och hantering av maskinen.
• Anslut sågen till en dammuppsamlingsenhet när trä sågas. Överväg
alltid faktorer som påverkar utsattheten för damm såsom:
-–typ av material som ska maskinbehandlas (spånskivor producerar med damm än trä);
-–sågklingas skärpa;
-–korrekt inställning av sågbladet,
-–dammutblås med en lufthastighet på minst 20 m/s.
Se till att den lokala utsugningen samt alla huvar, ljudskärmar och glidbanor är korrekt inställda.
• Såga aldrig lättlegeringar, i synnerhet inte magnesium.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en jordfelsbrytare
med en restström på 30mA eller mindre.
Övriga risker
Såganvändning kan medföra följande risker:
– skador orsakade av vidrörande av roterande delar
Trots iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter och inlemmande av
säkerhetsanordningar, kan vissa övriga risker inte undvikas. De är:
–Hörselskador.
– Risk för olyckor orsakade av blottade delar av den roterande klingan.
– Risk för skador då klingan byts ut.
– Risk att klämma fingrarna när skydden öppnas.
• Överväg att använda speciellt konstruerade bullerbekämpande klingor.
– Hälsorisker till följd av inandat damm som bildas vid sågning i trä, i
synnerhet ek, bok och MDF.
• Använd inte HÖGHASTIGHETSSTÅL-klingor.
Följande faktorer påverkar bullret:
• Använd inte spruckna eller skadade sågklingor.
– Materialet som skall sågas.
• Efter att sågningen fullföljts släpp brytaren och vänta tills sågklingan
stannat helt och hållet innan huvudet återförs till dess övre viloläge.
– Typ av sågblad.
• Se till att armen sitter säkert fast vid geringssågning.
• Kila aldrig fast något mot fläkten för att hålla motoraxeln.
• Klingskyddet på dig såg kommer automatiskt att lyftas när armen förs
ned, det kommer att sänkas över klingan när armen höjs.
Skyddet kan lyftas för hand vid installation eller borttagning av klingor
eller för inspektion av sågen. Lyft aldrig klingskyddet manuellt såvida
inte sågen är avstängd.
• Håll området runt maskinen väl underhållet och fritt från löst material,
t.ex. spån och avsågade bitar.
• Kontrollera regelbundet att motorns luftöppningar är rena och fria från
spån.
• Koppla från maskinen från elnätet innan något underhållsarbete utförs
eller när klingan byts.
• Använd endast sågklingor som specificerats av tillverkaren. Se till
att spaltkniven inte är bredare än sågspåret från sågklingan och inte
smalare än sågklingan.
–Matningshastigheten.
Följande faktorer ökar risken för andningsproblem:
– Ingen utsugningsapparat ansluten vid sågning av trä
– Otillräcklig spånutsugning som orsakas av smutsiga utsugningsfilter
– Slitet sågblad.
– Arbetsstycket inte exakt styrt.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
131
Svenska
Bärpunkt
Håll alltid händerna undan från bladet.
Synlig strålning. Titta inte in i ljuset (D27107XPS).
O/I
När maskinen används i geringssågläge använd
avtryckaren i handtaget för att slå på och stänga av
maskinen. Använd inte kopplingsdosan i detta läge.
PÅ/AV brytaren på maskinens ram är endast avsedd
för bordsågningsläge.
När maskinen används i geringssågläge se till att spaltkniven är fäst i dess viloläge.
Använd aldrig geringssågen när skydden inte är på plats.
DATUMKODPLACERING (FIG. A1)
Datumkoden (143), vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt i
kåpan.
Exempel:
2017 XX XX
Tillverkningsår
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1Delvis monterad maskin
1 Låda som innehåller:
1 Övre bladskydd för bruk som sågbänk
1 Underbordsskydd för bruk som geringssåg
4Ben
2Hjul
4Fötter
1Parallellanslag
1Materialklämma
1Instruktionshandbok
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha
uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A1 - A11)
A1
1 Strömbrytare (sågbänksfunktion)
2 Lossningsspak bordsspärr
3 Vridbordsklämma
4 Geringssågbord
5 Vridbord
6 Anslag högersida
7 Anslag vänstersida
8 Rörligt undre bladskydd
9 Lossningsspak bladskydd
10 Manöverhandtag
142 Återställningsknapp för kretsbrytare
143 Datumkod
A2
10 Manöverhandtag
132
11
12
13
14
15
16
17
Avtryckarbrytare (geringsläge)
Fast övre bladskydd
Dammutsugningsadapter
Hjul
Ben
Fot
Vinkelklämratt
A3
17
18
19
20
21
22
23
Vinkelklämratt
Höjdinställning
Sågbänksbord
Spaltkniv
Övre skydd
Parallellanslag
Påskjutare
Extra tillbehör
A4
För användning som geringssåg:
30 Anslagsinsats (DE7120)
A5
31 Inställbart stativ 760 mm (max. höjd) (DE3474)
32 Stödskenor 1.000 mm (DE3494)
33 Stödskenor 500 mm (DE3491)
34 Snedställbart stöd (DE3495)
35 Svängstopp (DE3462)
36Längdstopp för korta arbetsstycken (används tillsammans med
ledarskenor [33] (DE3460)
37 Stöd med löstagbart stopp (DE3495)
38 Stöd med stoppet avlägsnat (DE3495)
A6
40
Rullstödbord (DE3497)
För användning som sågbänk:
A7
41
Geringsanslag (D271052)
A8
42
Förlängningsbord (D271058)
A9
43
Skjutbord (D271055)
Påskjutare (DE3454) (visas ej)
För alla funktioner:
A10
44
Trevägs dammutsugningssats (D271054)
A11
144
LED-arbetsbelysningssystem
AVSEDD ANVÄNDNING
Din DeWALT D27107 stativsåg har konstruerats för att arbeta som en
geringssåg eller sågbänk för att utföra fyra huvudsakliga såguppgifter såsom
klyvning, kapning, snedskärning och geringssågning enkelt, korrekt och
säkert.
Denna enhet är konstruerad för att användas med en nominell bladdiameter
på 305 mm klinga med karbidspets, för professionell sågning av trä,
träprodukter och plast.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
Dessa stativsågar är professionella arbetsverktyg.
Svenska
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget. Övervakning krävs när
oerfarna handhavare använder detta verktyg.
VARNING: Använd inte maskinen för andra syften än vad som
avsetts.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte de är under uppsikt av
en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas
ensamma med denna produkt.
GERINGSSÅG-LÄGE
I geringssågnings-läget används sågningsmaskinen i vertikalt, gerings- eller
snedsågningsläge.
SÅGBÄNKS-LÄGE
Vänd på sin centrala axel används sågningsmaskinen för att utföra vanligt
parallellklyvningsarbete och för att såga breda bitar genom att manuellt
mata in arbetsstycket i klingan.
Elsäkerhet
Montering av benen (fig. C1 & C2)
Med benen monterade är maskinen lämpad för fristående placering.
• Vänd maskinen upp och ned.
• Montera benen enligt nedanstående beskrivning. Observera att de
främre och de bakre benen har olika längd. De bakre benen är något
längre än de främre. Var noga med att montera benen på rätt plats.
• Ställ maskinen upprätt. Kontrollera att bordet är vågrätt; justera om så
behövs benens klämhöjd.
Bakre ben
• Sätt ett ben (15) på varje monteringspunkt (56) som sitter vid den
undre kanten på grundramens insida (fig. C1).
• För in en skruv (57) från utsidan genom hålen i ramen och benen.
• Placera en bygel (58) och en spärrknapp (59) på skruvarna.
• Dra åt spärrknapparna.
Vid sladdbyte, får verktyget enbart repareras av auktoriserad serviceverkstad
eller kvalificerad elektriker.
Främre ben
• Sätt ett ben (15) på varje monteringspunkt (56) som sitter vid den övre
kanten på grundramens insida (fig. C2).
• Placera en bygel (58) över benen.
• För in en skruv (57) från insidan genom hålen i byglarna, benen och
ramen.
• Sätt en spärrknapp (59) på skruvarna.
• Dra åt spärrknapparna.
Användning av Förlängningssladd
Vikning av benen (fig. C3,C4)/Bänkmontering (fig. B1)
Den elektriska motorn har utformats enbart för en spänning. Kontrollera
alltid att elkontaktens spänning motsvarar spänningen på märkplåten.
itt verktyg är dubbelisolerat i enlighet med EN61029;
D
därför behövs inte en jordad sladd.
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd 3-kärnig
förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs strömbehov (se
Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållet.
MONTERING
ARNING: För att minska risken för personskada, stäng
V
av enheten och koppla bort maskinen från strömkällan
innan du installerar och tar bort tillbehör, före justering
eller ändring av inställningar eller vid reparationer. Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
benen kan vikas in i basen för att göra maskinen lämplig för användning på
en arbetsbänk.
• Vänd maskinen upp och ned
• Lossa låsratten (59) på det första benet (15)
• Vik benet inåt
• Dra åt låsratten
• Upprepa processen med de andra benen
• Vänd maskinen rättvänd
• använd båda hålen (49) i benen och fäst maskinen med bultar med en
diameter på 8 mm om minst 150 mm långa.
För att förekomma att hyveln fastnar eller förlorar sin noggrannhet, får
monteringsytan aldrig vara skev eller på annat sätt ojämn.
Utpackning av maskinen och dess delar
VARNING: För att minska risken för skador be alltid om hjälp
när maskinen skall flyttas.
• Avlägsna allt löst förpackningsmaterial ur lådan.
• Lyft ut maskinen ur lådan.
• Tag ut lådan med maskindelar ur maskinens insida.
• Avlägsna allt vidare förpackningsmaterial från maskinen.
Montering av fötterna (fig. A2, B, B1)
Med fötterna och benen monterade, alternativt är maskinen lämplig
att placera på en arbetsbänk. För att garantera säkerhantering måste
maskinen fästas på arbetsbänken.
VARNING: Arbeta inte med maskinen när den inte är fastsatt
i arbetsbänken. Matningshastigheten kommer att göra sågen
instabil om det inte sitter fast i arbetsbänken.
• Vänd maskinen upp och ned.
• Placera en fot (16) på varje monteringsplats (51) på basen.
• Låt en mutter (52) glida in i öppningen (53) placerade ovanför
monteringsplatserna.
• För in en bult (54) med en bricka (55) i foten.
• Dra åt bultarna.
• Montera benen såsom beskrivs nedan.
• Vik benen såsom beskrivs nedan.
• Vänd maskinen rättvänd.
• För in en bult på 8 mm och 120 mm minimumlängd (49) i foten på varje
monteringsplats (fig. B1).
• Dra åt bultarna.
Montering av hjulen (fig. D)
• Sätt ett hjul (14) på axlarna (60) på ömse sidor av maskinen.
• Placera en planbricka (61) och en mutter (62) på axelns gängade ända.
• Dra åt muttrarna.
Montering för geringssågfunktion
Montering av skyddet under bordet (fig. E)
Underbordsskyddet (63) monteras mot bordsskivan (ovansidan vid
sågbänksfunktion).
• Sätt de båda fästena på skyddets vänstra sida i springorna (64) till
vänster om bladspringan (65). Vrid plastskruvarna moturs.
• Sätt skyddet plant mot bordet och tryck in fästet i springan (66) till
höger om bladspringan. Vrid plastskruven moturs.
• Vrid skruvarna medurs för att avlägsna skyddet.
Vändning av såghuvudet och bordet (fig. F1 – F4)
• Håll fast sågbordet (19) med ena handen och skjut bordsspärrens
lossningsspak (2) åt vänster (fig. F1).
• Tryck bordet nedåt vid framsidan (fig. F2) och sväng det helt runt tills
motormodulen är överst och plattan (67) griper i spärrmekanismen (68)
(fig. F3).
• Tryck lossningsspaken (69) bakåt medan du håller ned huvudet tills
den fjädrade lagerenheten (70) kan lyftas ut ur sitt säte (fig. F4).
• Fäll upp lagerenheten.
• Håll fast huvudet stadigt och låt fjädertrycket föra det uppåt till sitt
viloläge.
133
Svenska
Montering av sågklinga (fig. G1 - G4)
ARNING: För att minska risken för personskada, stäng
V
av enheten och koppla bort maskinen från strömkällan
innan du installerar och tar bort tillbehör, före justering
eller ändring av inställningar eller vid reparationer. Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
VARNING:
• Byt alltid klingan när maskinen är i geringssågläge.
• Tryck aldrig ned spindellåsknappen när bladet är anslutet till
eluttaget eller i rörelse.
• Såga aldrig järnhaltig metall (innehåller järn eller stål) eller
murverk eller fibercementprodukter med denna geringssåg.
• Tänderna på sågklingan är mycket vassa och kan vara farliga.
• Tryck ned huvudlåsets frigöringsspak (9) för att frigöra det
nedre skyddet (8),lyft sedan det nedre skyddet så långt som
möjligt (Fig. G1).
• Med det nedre skyddet i lyft position trycker du på spindellåsknappen
(74) med ena handen och med medföljande bladskruvnyckeln i den
andra handen för att lossa den vänstergängade bladlåsskruven (73)
genom att vrida den medurs.
VARNING: För att använda spindellåset, tryck på knappen
såsom visas och vrid på spindeln för hand tills du känner att
låset aktiveras.
•Fortsätt att hålla låsknappen intryckt för att förhindra att spindeln vrids
(74, fig. G1).
• Ta bort bladlåsskruven (73) och den yttre spindelhylsan (75).
• Montera sågklingan (76) på axeln (77) placerad direkt mot insidan
av spindelhylsan (78), se till att tänderna på nederkanten av klingan
pekar mot baksidan av sågen (bort från användaren).
• Sätt tillbaka den yttre spindelhylsan (75).
• Dra åt klinglåsskruven (73) noga genom att vrida den moturs medan
du håller fast spindellåset med din andra hand.
• Lyft den nedre skyddet.
VARNING: Var medveten om att sågbladet endast kan bytas
såsom beskrivits. Använd endast blad som specificeras under
tekniska data; kat.nr.: DT4260 föreslås.
Omställningar för geringssågfunktion
Din Geringssåg är noggrant inställd i fabriken. Om sågen efter transport
och hantering eller av någon annan anledning måste ställas in på nytt,
justera den enligt nedanstående beskrivning. När maskinen en gång är
rätt inställd krävs normalt ingen upprepad justering.
Kontroll och inställning av klingan mot anslaget (fig. H1 - H3)
• Lossa geringsknappen (79) och tryck in geringsspärren (80) för att
frigöra vridbordet (5) (fig. H1).
• Sväng vridbordet tills spärren låser det i läge för 0° gering. Dra inte åt
knappen.
• Dra huvudet nedåt tills bladet nätt och jämnt löper i sågskåran (81).
• Lägg en vinkelhake (82) mot den vänstra sidan (7) av anslaget och
bladet (76) (fig. H2).
VARNING: Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.
• Inställningen går till så här:
• Lossa skruvarna (83) (fig. H3) och vrid skalan/vridbordet åt höger eller
vänster tills vinkelhaken anger att bladet står i 90° gentemot anslaget
(fig. H2).
• Dra åt skruvarna (83) (fig. H3). Bry dig för tillfället inte om vad
geringsskalans visare anger.
Inställning av geringsvisaren (fig. H1 & H4)
• Lossa geringsknappen (79) och tryck in geringsspärren (80) för att
frigöra vridbordet (5) (fig. H1).
• Med geringsspärren lös låter du snabbspärren knäppa fast medan du
vrider geringsarmen förbi nollan.
• Observera visaren (84) och geringsskalan (85) (fig. H4). Om visaren
inte anger exakt noll, lossar du skruven (86) och flyttar visaren tills den
anger 0°, dra sedan åt skruven.
134
Kontroll och inställning av bladet mot bordet (fig. I1 – I3)
• Lossa fasklämmans knapp (17) (fig. I1).
• Tryck såghuvudet åt höger så att den står helt vertikalt och drag åt
vinkelklämratten.
• Dra huvudet nedåt tills bladet nätt och jämnt löper i sågskåran (81).
• Sätt en vinkelhake (82) på bordet och mot klingan (76) (fig. I2).
VARNING: Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.
• Inställningen går till så här:
• Lossa fasklämman (17) (fig. I1) och vrid justeringsskruven för vertikalt
läge (87) (fig. I3) in eller ut tills vinkelhaken visar att bladet står 90° mot
anslaget (fig. I2).
• Om visaren (88) inte anger noll på fasskalan (89) lossar du skruven (90)
som håller fast visaren och flyttar denna efter behov (fig. I3).
Inställning av anslaget (fig. J)
Den övre delen av anslagets vänstra sida kan flyttas åt vänster för att ge
utrymme så att sågen kan ställas i vinkel upp till 48° åt vänster.
För inställning av anslaget (7):
• Lossa anslagets spärrknapp (91) och skjut sidoanslagets övre del åt
vänster.
• Gör en sågrörelse med sågen avstängd och kontrollera utrymmet.
Ställ in anslaget så nära bladet som möjligt så att det ger maximalt
stöd utan att hindra armens vertikala rörelse.
• Dra åt knappen stadigt.
VARNING: Sågspåret (92) kan täppas igen av sågspån.
Använd en pinne eller tryckluft med lågt tryck för att rensa
spåret.
Kontroll och inställning av fasvinkeln (fig. I1, J, & K)
• Lossa anslagets spärrknapp (91) och skjut sidoanslagets övre del så
långt åt vänster som möjligt (fig. J).
• Lossa geringslåsratten (17) (fig. I1) och flytta sågarmen åt vänster till
vinkelpositionens stopp (94) vilar mot inställningsratten för geringen
(95) (fig. K). Detta är 45° geringsposition.
• Inställningen går till så här:
• Vänd fasinställningsskruven (95) in eller ut tills visaren (88) visar 45°
medan vinkelstoppet vilar mot fasinställningsstoppet.
Montering för sågbänksfunktion
Funktionsbyte från geringssåg till sågbänk (fig. A1, A3, L1 - L5)
• Sätt bladet i 0° kapningsläge med vridbordets klämma (3) fastsatt (fig. A1).
• Avlägsna spaltkniven (20) från sitt viloläge inuti grundramen (fig. A3).
• Tryck in lossningsspaken (9) för att lossa bladskyddet (8) och höj
sedan bladskyddet så långt det går (fig. A1).
• Lossa huvudskruven (96) tillräckligt mycket så att spaltkniven glider
upp på monteringsbeläggen (97) på armen.
• Skjut spaltkniven (20) på monteringsbeläggen (97) (fig. L1). Drag åt
huvudskruven (96).
• Skruva loss ratten (91) och dra ut glidanslaget (7) såsom visas i
figur L2.
• Drag ned såghuvudet.
• Skjut lossningsspaken (69) bakåt (fig. L3).
• Tryck ned lagerenheten (70) tills klackarna (101) griper i uttagen (102)
(fig. L3).
VARNING: Bladet får inte vidröra det undre bladskyddet.
• Dra bordets släppningsspak (2) åt höger, lyft den främre ändan av
bordet (4) (fig. L4) och fäll den bakåt 180° tills bordsspärrens (68)
platta automatiskt griper i spärranordningen och bordet spärras i
sågbänksläge (fig. L5).
• Avlägsna underbordsskyddet.
Svenska
Montering av det övre bladskyddet (fig. N)
Det övre bladskyddet (21) är konstruerat så att det snabbt och enkelt kan
fästas vid spaltkniven (20) när maskinen är inställd som sågbänk.
• Håll skyddet vertikalt och rikta springan baktill i skyddet gentemot
spaltkniven.
• Sänk skyddet över spaltkniven (20) och se till att skruvens skaft
kommer in i uttaget.
• Vrid skyddet horisontellt.
VARNING: Använd aldrig maskinen som sågbänk utan det övre
bladskyddet ordentligt på plats.
Montering och inställning av parallellanslaget (fig. O1 - O5)
Parallellanslaget (22) kan monteras på båda sidor av bladet.
• Skjut hållaren (107) på bordet från vänster eller höger (fig. O1).
Klämplattan griper bakom bordets framkant.
• Skjut anslaget framtill bladet.
• Tryck ned spaken (108) så att anslaget spärras på plats.
• Kontrollera att anslaget är parallellt med bladet.
• Inställningen går till så här:
• Lossa spärrknapparna (109) och skjut anslaget bakåt så att du kan
komma åt ställskruvarna (110) i anslagets ovansida (fig. O2).
• Använd skruvnyckeln till att lossa ställskruvarna som håller anslagets
fäste vid stödet.
• Ställ in anslaget parallellt med bladet genom att både framtill och baktill
mäta avståndet mellan bladet och anslaget.
• Dra efter utförd justering åt ställskruvarna på nytt och kontrollera än en
gång att anslag och blad är parallella.
• Kontrollera att visaren (111) anger noll på skalan (fig. O3). Om visaren
inte anger exakt noll, lossar du skruven (112) och flyttar visaren tills den
anger 0°, dra sedan åt skruven.
Anslagets vanliga position är till höger om bladet. Gör så här för att
förbereda anslaget för bruk till vänster om bladet (fig. O4):
• Avlägga åt spärrknapparna (109).
• Skjut ut anslagsprofilen (113) ur klämstödet.
• Vänd på klämstödet (114) och sätt tillbaka spärrknapparna.
• Skjut anslaget på klämstödet.
• Dra åt knapparna.
Anslaget kan vändas: arbetsstycket kan ledas längs 75 mm- eller 11 mmanslaget så att man kan använda en påskjutare när tunna arbetsstycken
ska klyvas (fig. O5).
• När 11 mm ska ställas in lossar du anslagets spärrknappar (109) och
skjuter ut anslaget (113) ur klämstödet (114).
• Vänd anslaget och sätt tillbaka klämstödet i springan enligt figuren
(fig. O5).
• Om hela höjden på 75 mm ska användas skjuter du in anslaget i
klämstödet med den breda sidan i vertikalt läge (fig. O4).
VARNING: Använd 11 mm-profilen för klyvning av låga
arbetsstycken så att påskjutaren ryms mellan bladet och
anslaget. Anslagets bakre ända ska stå i linje med spaltknivens
framsida.
Montering och inställning geringsanslag (fig. P1 - P4)
Geringsanslaget (D271052) kan erhållas som tillval. Geringsanslaget (41)
kan användas för geringssågning med maskinen i sågbänksläge (fig. P1).
• Lossa klämknappen (115) och sväng ut ledarstången (116) (fig. P2).
Dra åt klämknappen.
• Skjut anslaget på bordets vänstra sida (fig. P3).
• Lossa spärrknappen (117).
• Sätt en vinkelhake (82) mot anslaget (41) och bladet (76).
• Inställningen går till så här:
• Lossa muttern (118) ett parvarv och vrid stoppskruven för justering av
rät vinkel (119) (fig. P4) in eller ut tills vinkelhaken anger att anslaget
står i 90° gentemot bladet (fig. P3).
• Dra åt knappen (117).
• Kontrollera att visaren (120) anger noll på skalan (121). Justera om
så behövs.
Funktionsbyte från sågbänk till geringssåg (fig. A3, E, L1 & L2)
• Avlägsna parallellanslaget (22) eller geringsanslaget om detta är
monterat (fig. A3).
• Avlägsna det övre bladskyddet (21).
• Sätt tillbaka underbordsskyddet (63) (fig. E).
• Fortsätt enligt beskrivningen i avsnittet ”Vändning av såghuvudet och
bordet”.
• Lossa spaltknivskruven (96) och ta bort spaltkniven (20) medan
klingskyddet hålls undan (8) (fig. L1). NOTERA: Dra åt huvudskruven
efter att spaltkniven tagits bort för att förhindra att den påverkar
klingskyddet.
• Sänk bladskyddet.
• Sätt spaltkniven (20) i sitt viloläge inuti grundramen (fig. A3).
• Sätt tillbaka glidanslaget (7) i positionen (fig. L2).
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för personskada, stäng
av enheten och koppla bort maskinen från strömkällan
innan du installerar och tar bort tillbehör, före justering
eller ändring av inställningar eller vid reparationer. Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
VARNING:
• Se till att allt material som ska sågas är ordentligt fastspänt.
• Utöva endast lätt tryck mot maskinen och tryck aldrig i
klingans sidriktning.
• Undvik överbelastning.
Se till att maskinen placeras på ett ergonomiskt sätt vad gäller höjd och
stabilitet. Maskinens plats skall väljas så att opertören har god översikt och
tillräckligt med utrymme runt maskinen så att arbetsstyckena kan hanteras
utan begränsningar. För att minska effekterna av vibrationerna se till att
omgivande temperatur inte är för kall, att maskinen och tillbehören är väl
underhållna och att arbetsstyckets storlek är lämpligt för denna maskin.
Innan Du börjar:
• Montera rätt sågklinga. Använd inga sågklingor som är för slitna.
Apparatens högsta varvtal får inte överskrida sågklingans.
• Försök aldrig såga mycket små bitar.
• Låt bladet såga fritt. Tvinga inte sågen.
• Såga inte förrän motorn har uppnått full hastighet.
• Se till att alla spärrknappar och spännhandtag är åtdragna.
Till- och från-koppling (fig. A1, Q1 - Q3)
Maskinen har två självständiga brytarsystem. I läge som geringssåg
används avtryckarbrytaren (11) (fig. Q1). I läge som sågbänk används
till/frånbrytaren (1) (fig. Q2). Ett motoröverbelastningsskydd med manuell
återställning är inbyggt i strömbrytarlådan. Vid strömavbrott bör du göra
följande:
- Se till att maskinen är avstängd.
- Tryck på återställningsknappen (142).
Geringssågläge (fig. Q1)
Avtryckaren är försedd med ett hål (122) så att den kan låsas med
ett hänglås.
• Starta maskinen med avtryckaren (11).
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
Sågbänksläge (fig. Q2 & Q3)
Strömbrytaren har flera fördelar:
- nollspänningsutlösare: om strömmen av någon anledning kopplas från,
måste maskinen startas om medvetet.
135
Svenska
- extra skydd: den fällbara skyddstäckplattan (123) kan låsas genom att
sätta ett hänglås i hålen (124 & 125). Plattan fungerar också som en
lättillgänglig stoppknapp eftersom tryck på plattans framsida gör att
stoppknappen trycks in.
• Till: tryck på den gröna startknappen (126).
• Från: tryck på den röda stoppknappen (127).
Låsning av strömbrytarna
• För att undvika otillåtet bruk av maskinen låser du båda strömbrytarna
med hänglås.
Grundläggande sågning
ARNING: Vid vissa extrema vinklar kan det vänstra eller högra
V
anslaget behövas tas bort.
För att ta bort det vänstra anslaget (7) skruva loss anslagsinställningsratten
(91) flera varv och låt anslaget glida ut (fig. R3).
Sätt alltid tillbaka anslaget i positionen för korrekta sågningar.
Sågning i geringssågläge
Maskinen är farlig om inte skydden används. Alla skydd måste sitta på
plats vid sågning.
• Se till att det undre bladskyddet inte täpps av sågspån.
• Kläm alltid fast arbetsstycket vid sågning av icke-järnhaltiga metaller.
Allmän hantering
- I geringssågläge spärras såghuvudet automatiskt i sitt övre viloläge.
- Såghuvudet frigörs genom att klämma in bladskyddets lossningsspak.
När såghuvudet sänks dras det rörliga undre skyddet in.
- Försök aldrig hindra det undre skyddet från att återvända till viloläget
när snittet har utförts.
- Det avsågade materialets minimilängd är 10 mm.
- Vid sågning av korta stycken (min. 190 mm till vänster eller höger om
bladet) bör materialklämman användas.
- Vid sågning av UPVC-delar bör man under materialet som ska sågas
placera ett stödstycke av trä med en kontraprofil så att man erhåller
tillräckligt stöd.
Fastklämning av arbetsstycket (fig. A5, M)
VARNING: Ett arbetsstycke som är fastklämt, balanserat
och säkert innan sågningen kan komma i obalans efter
att sågningen är klar. En obalanserad last kan tippa sågen
eller något som sågen sitter fast på såsom ett bord eller en
arbetsbänk. När en sågning görs som kan komma i obalans, se
till att arbetsstycket har stöd och att sågen är fastskruvad i en
stabil yta. Personskador kan uppstå.
VARNING: Klämfoten måste förbli fastklämd ovanför basen
på sågen när klämman används. Kläm alltid fast arbetsstycket
i basen på sågen - inte i någon annan dela av arbetsområdet.
Se till att klämfoten inte kläms fast på kanten av sågbasen.
SE UPP: Använd alltid en materialklämma för att bibehåll
kontrollen och minska risken för skador på arbetsstycket och
personskador om händerna måste vara närmare än 160 mm
från klingan under sågningen.
Använd materialklämman (39) som medföljde sågen. Anda hjälpmedel
såsom fjäderklämmor, stavklämmor, C-klämmor kan vara lämpliga för vissa
storlekar och former på material. Det vänstra eller högra anslaget kommer
att glida från sidan till sida som hjälp vid klämningen.
INSTALLATION AV KLÄMMAN
1.Sätt i den i hålet bakom anslaget. Klämman måste vara riktad mot
baksidan av geringssågen. Se till att skåran på klämstången är helt
isatt i basen hos geringssågen. Om skåran är synlig är klämman inte
fastsatt.
2.Rotera klämman 180º mot fronten på geringssågen.
3.Lossa ratten för att justera klämman uppåt eller nedåt, använd sedan
fininställningsratten föra tt fästa klämman på arbetsstycket.
OBSERVERA: Placera klämman på höger sida av basen vid fasning.
GÖR ALLTID TOMKÖRNINGAR (UTAN STRÖM) INNAN DEN SLUTLIGA
136
SÅGNINGEN SÅ ATT DU KAN KONTROLLERA KLINGANS VÄG. SE TILL
ATT KLÄMMAN INTE ÄR I VÄGEN FÖR SÅGEN ELLER SKYDDEN.
Vertikal rät kapning (fig. R1)
• Lossa geringsknappen (79) och tryck in snabbspärren (80).
• Lås snabbspärren i läge för 0° och dra åt geringsknappen.
• Placera trästycket som ska sågas mot anslaget (7).
• Grip manöverhandtaget (10) och tryck in bladskyddets lossningsspak
(9).
• Tryck in startknappen (11) för att starta motorn.
• Tryck ned huvudet så att bladet sågar igenom trästycket och når in
i sågspringan (81).
• Efter avslutad sågning släpper du strömbrytaren och väntar tills klingan
har stannat helt innan du för tillbaka huvudet till dess övre viloläge.
Vertikal geringskapning (fig. R2)
• Lossa geringsknappen (79) och tryck in snabbspärren (80).
Flytta vridbordet åt höger eller vänster till önskad vinkel.
• Spärren griper automatiskt vid 15°, 22,5°, 35,3° och 45° åt både
höger och vänster. Om arbetet kräver någon mellanvinkel, håll huvudet
stadigt och spärra det genom att dra åt geringsknappen.
• Se alltid till att geringsknappen är ordentligt fastsatt innan du börjar
såga.
• Följ samma procedur som för ”vertikal rak kapning”.
VARNING: Vid geringssågning av en bit trä med en liten
avsågning, placera träbiten så att avsågningen sker på den sida
av klingan som har störst vinkel mot anhållet:
vånster gering, avsågning åt höger.
höger gering avsågning åt vånster.
Fasad kapning (fig. A2, R3)
Fasvinkeln kan ställas in från 48° åt vänster till 2° åt höger och kan sågas
med vridbordet inställt mellan noll och maximalt 45° geringsläge åt höger
eller vänster.
• Lossa anslagets spärrknapp (91) och skjut sidoanslagets övre del så
långt åt vänster som möjligt.
• Lossa fasklämmans knapp (17) och ställ in önskad fasvinkel.
• Dra åt fasklämman stadigt.
• Följ samma procedur som för ”vertikal rak kapning”.
Sammansatt geringssnitt (fig. S1 - S4)
En sammansatt gering är en sågning med både geringsvinkel (fig. S1)
och fasningsvinkel (fig. S2) samtidigt. Ett sådant snitt används för att göra
ramar eller lådor med avfasade sidor som den i fig. S3.
VARNING: Om sågvinkeln varierar från snitt till snitt, kontrollera
att spärrarna för fasning och gering är ordentligt åtdragna.
Dessa knappar måste dras fast varje gång fasnings- eller
geringsvinkeln har ändrats.
• Nedanstående diagram är till hjälp när du ställer in lutnings- och
geringsvinkeln för att såga en sammansatt gering. Välj den vinkel ”A”
(fig. S4) som behövs för det aktuella projektet och sök upp den vinkeln
på båglinjen i diagrammet. Följ från den punkten diagrammet rakt
nedåt för rätt lutningsvinkel och rakt åt sidan för rätt geringsvinkel.
• Ställ in sågen för dessa vinklar och såga ett par provsnitt.
• Prova hur de sågade bitarna passar ihop.
Exempel: För att göra en fyrsidig låda med 30° yttervinkel (vinkel ”A”),
(fig. S4), använd bågen uppe till höger. Sök upp 25° på bågskalan.
Följ den horisontella skärande linjen åt ena eller andra hållet för rätt geringsinställning av sågen (23°). Följ på samma sätt den vertikala skärande linjen uppåt eller nedåt för rätt lutningsvinkelinställning av sågen (40°). Gör alltid ett par snitt i provbitar för att kontrollera sågens inställning.
Ytterhörn
-Vänster sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Gering vänster.
• Spara högra sidan av snittet.
FYRKANTIG
LÅDA
SEXKANTIG
LÅDA
LÅDANS SIDA (VINKEL A)
STÄLL IN DENNA GERINGSVINKEL PÅ SÅGEN VINKEL PÅ
Svenska
ÅTTAKANTIG
LÅDA
STÄLL IN DENNA FASVINKEL PÅ SÅGEN
Sågning av fotlister
Sågning av fotlister utförs med en 45° fasningsvinkel.
• Gör alltid en tomkörning innan du börjar såga.
• Placera listens baksida mot sågen.
Innerhörn
-Vänster sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Spara vänstra sidan av snittet.
-Höger sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Spara vänstra sidan av snittet.
Ytterhörn
-Vänster sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Spara högra sidan av snittet.
-Höger sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Spara högra sidan av snittet.
Sågning välvda lister
Sågning av välvda lister utförs i sammansatt gering. För att uppnå extrem
noggrannhet måste sågen ställas in med följande vinklar: 35,3° för gering
30° fasning. Dessa inställningar gäller vanliga välvda lister med vinklar
på 45° upptill och 45° nedtill.
• Prova först med värdelöst material före den definitiva sågningen.
• All sågning sker med vänsterfasning och listens baksida nedåt.
Innerhörn
-Vänster sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Gering höger.
• Spara vänstra sidan av snittet.
-Höger sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Gering vänster.
• Spara vänstra sidan av snittet.
-Höger sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Gering höger.
• Spara högra sidan av snittet.
Sågning i sågbänkläge
• Använd alltid spaltkniven.
• Se alltid till att spaltkniven och bladskyddet står i rätt linje.
• Se alltid till att geringen står inställd och spärrad på 0°.
VARNING: Såga inte metall i detta läge.
Klyvning (fig. T1 & T3)
• Ställ fasvinkeln på 0°.
• Ställ in sågbladets höjd.
• Ställ in parallellanslaget på önskat avstånd.
• Håll arbetsstycket plant mot bordet och mot anslaget.
Håll arbetsstycket ca. 25 mm från sågbladet.
• Håll båda händerna undan från sågbladets spår.
• Starta maskinen och låt bladet uppnå full hastighet.
• Mata långsamt in arbetsstycket under det övre bladskyddet och håll
det tryckt mot anslaget. Låt tänderna såga, forcera inte arbetsstycket
genom klingan. Bladets hastighet ska hållas konstant.
• Använd alltid en påskjutare (23) när du arbetar nära klingan.
• Stäng efter avslutat snitt av maskinen, låt sågbladet stanna och
avlägsna arbetsstycket.
VARNING: Skjut eller håll aldrig arbetsstyckets fria eller
avsågade del.
VARNING: Använd alltid en påskjutare när du klyver små arbetsstycken.
Fassnitt (fig. T2)
• Ställ in önskad fasvinkel.
• Arbeta vidare som vid klyvning.
Kapning (fig.U1)
• Ställ fasvinkeln på 0°.
• Ställ in sågbladets höjd.
• Ställ geringsanslaget på 0°.
• Fortsätt som vid klyvning men använd geringsanslaget för att skjuta
arbetsstycket genom bladet.
Fasad kapning
• Ställ in önskad fasvinkel.
• Arbeta vidare som vid kapning.
Geringsnitt (fig. U2)
• Sätt geringsanslaget i önskad vinkel.
• Arbeta vidare som vid kapning.
Tillvalsutrustning
VARNING: Dra alltid ut maskinens nätkontakt innan du
monterar något tillbehör.
Dammutsugn ingssats (fig. V1 & V2)
VARNING: Denna maskin är utrustad med två
dammutsugningspunkter för användning i varje läge.
137
Svenska
VARNING: När så är möjligt anslut dammutsugningsenheten
som konstruerats i enlighet med relevanta bestämmelser
beträffande dammutsläpp.
VARNING: Vid sågning av trä anslut dammutsugningsenheten
som konstruerats i enlighet med relevanta bestämmelser
beträffande dammutsläpp.
Anslut dammuppsamlarenheten som konstruerats i enlighet med relevanta
bestämmelser. Luftflödet i externt ansluta system skall vara 20 m/s +/- 2
m/s. Flödet skall mätas i anslutningsröreret vid anslutningspunkten utan att
anslutet verktyg körs.
Anslutning – geringsläge (fig. V1)
• Koppla ena ändan av den första slangen till dammutsugningsadaptern
(13).
• Sätt slangens andra ända i grenrörets mellersta intag (128).
• Koppla ena ändan av den andra slangen till underbordsskyddet (63).
• Sätt slangens andra ända i grenrörets yttre intag.
Anslutning – sågbänkläge (fig. V2)
• Gör likadant som vid geringsläge, men koppla slangen från
underbordsskyddet till bladskyddet (21).
Extra stöd/längdstopp geringssåg (fig. A5)
Det extra stödet och längdstoppet kan monteras på den högra eller
vänstra sidan, eller med två satser på ömse sidor.
• Sätt delarna 31 -38 på de båda ledarskenorna (32 & 33).
• Använd det snedställbara stödet (34) för kapning av plankor med 210 mm
bredd (15 mm tjocka).
Rullstödbord (fig. A6)
Rullstödbordet (40) används till att stödja långa arbetsstycken. I
geringssågläge kan rullstödbordet monteras på den högra eller vänstra
sidan, eller med två satser på ömse sidor. I sågbänksläge kan det även
monteras vid sågbordets fram- eller baksida.
Sidobord (fig. A8)
Förlängningsbordet (42) i sidled ökar avståndet från klyvningsanslaget
till bladet till 600 mm eller mer, beroende på stavlängden som monteras
på maskinen och bordets klämda position. Sidobordet måste användas
tillsammans med ledarskenorna (32) (tillval). Det inställbara bordet är
försett med en graverad skala längs framkanten och är monterat på ett
stadigt underrede som kläms på ledarskenorna.
• Om sidobordet monteras till höger om maskinen löper dess
avståndsskala vidare i maskinbordets skala.
Skjutbord (fig. A9)
Detta skjutbord (43) rymmer träskivor till vänster om bladet upp till
1200 x 900 mm.
Ledarstängerna är monterade på en stadig legeringsprofil som snabbt kan
avlägsnas från maskinen och ändå är helt inställbar i alla plan.
Anslaget omfattar ett måttband över hela längden för snabb placering av
ett inställbart stopp och ett inställbart stöd för smala arbetsstycken.
Transport (fig. W)
VARNING: För transport ska maskinen alltid sättas i
sågbänksläge med det övre bladskyddet monterat.
Med svänghjulen är maskinen lättare att flytta.
• Placera maskinen på den högra bassidan.
•Fråll ned de bakre benen in i basen
• Vik ned de framre benen ut från basen
•Ståll maskinen rakt upp
•Lyft maskinen i de fråmre benen upp på hjulen som år i kontakt med
golvet.
VARNING: Se alltid till att du har hjälp när maskinen ska flyttas.
Den är för tung för att flyttas av en person.
138
SKÖTSEL
Ditt DeWALT elverktyg har tillverkats för att, med så lite underhåll som
möjligt, kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för personskada, stäng
av enheten och koppla bort maskinen från strömkällan
innan du installerar och tar bort tillbehör, före justering
eller ändring av inställningar eller vid reparationer. Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Smörjning
Motorns lager är försmorda och vattentäta.
• Vridbordets lageryta ska regelbundet smörjas lätt där det löper över
flänsen i det fasta bordet.
• Smörj då och då gängan för sågdjup.
• Alla delar där spån och sågdamm samlas bör regelbundet rengöras
med en torr borste.
Kamjustering (fig. X1 - X3)
Gör så här för att upphäva spelrummet mellan de båda bordsskivorna:
• Vrid maskinen till sågbänksläge.
• Avlägsna skruvarna (138) och hållarplattan (139).
• Lossa skruven (140) för justeringskammen (141).
• Vrid justeringskammen med en spetstång.
• Hål kammen på plats med tången och dra åt skruven.
• Sätt tillbaka hållarplattan och dra åt skruvarna.
• Vrid maskinen till geringsläge. Kontrollera kraften som krävs för att
snedställa sågen. Upprepa ovanstående steg om det går för trögt.
Rengöring
Innan användning kontrollera noga att den övre bladskyddet, det rörliga
nedre bladskydder samt dammutsugningsröret fungerar korrekt. Se till
att spån, damm eller bitar från arbetsstycket inte medför att någon av
funktionerna blockeras.
Om något fragment från arbetsstycket fastnar mellan sågbladet och
skydden, koppla ifrån maskinen från elförsörjningen och följ instruktionerna
som ges i avsnittet Montering av sågbladet. Ta bort de bitar som fastnat
och montera tillbaka sågbladet.
ARNING: Blås ut smuts och damm ur verktygshuset med torr
V
luft när man kan se smuts samlas i och runt luftventilerna. Bär
godkända skyddsglasögon och godkänd andningsmask när du
utför denna procedur.
ARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra starka
V
kemikalier för rengöring av de delar som inte är av metall.
Kemikalierna kan försvaga materialet i de här delarna. Använd
en trasa enbart fuktad med vatten och mild tvållösning. Låt
aldrig vätska komma in i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
ARNING: Rengör bordsytan regelbundet för att undvika
V
risk för skador.
ARNING: Rengör dammuppsamlingssystemet regelbundet
V
för att undvika risk för skador.
Valfria Tillbehör
ARNING: Då andra tillbehör än de som erbjuds av DeWALT
V
inte har testats med den här produkten, kan användande av
sådana tillbehör vara farligt. För att minska olycksrisken bör
enbart tillbehör rekommenderade av DeWALT användas med
den här produkten.
Svenska
SÅGKLINGA
ANVÄND ALLTID bullebekämpande 305 mm SÅGKLINGOR MED 30 mm
AXELHÅL. HASTIGHETENS MÄRKDATA MÅSTE VARA MINST 4000
RPM. Använd aldrig en klinga med mindre eller större diameter. De
kommer inte att skyddas ordentligt. Använd endast kapklingor. Använd
inte klingor som konstruerats för snabb klyvning, kombinationsklingor eller
klingor med hakvinklar överstigande 10°.
KLINGBESKRIVNING
Användning
Diameter (mm)
Konstruktionssågklingor(för alla sågändamål)
Allmänna ändamål
305
Träbearbetningssågklingor(ger mjuka, rena kapningar)
Fin kapning
305
TÄNDER
36
60
Rådgör med din handlare för information om lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är märkta med
denna symbol får inte kastas i den vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som kan återvinnas och
återanvändas vilket minskar behovet av råmaterial. Återvinn elektriska
produkter och batterier enligt lokala bestämmelser. Ytterligare information
finns tillgängligt på www.2helpU.com.
139
Türkçe
ÇOK AMAÇLI TESTERE D27107, D27107XPS
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve
yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en
güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
V
D27107
D27107XPS
230
230
Tip
7
5
(D27107,
çalışma lambası LED ile)
Giriş gücü
W
2000
2000
Çıkış gücü
W
1080
1080
Maksimum bıçak hızı
dak-1
4000 4000
Bıçak çapı
mm
305
305
Bıçak deliği
mm
30
30
Bıçak gövde kalınlığı mm
2,1 - 2,2
2,1 - 2,2
Keski demiri kalınlığı
mm
2,5
2,5
Otomatik bıçak durdurma süresi s
s
< 10
< 10
Ağırlık
kg
42
42
Kesim kapasiteleri
Gönye testere modu
Gönye (azami konumlar)
sol
sağ
48°
48°
48°
48°
Meyil (azami konumlar)
sol
sağ
48°
2°
48°
2°
90°/90°’de azami çapraz
kesim kapasitesi
mm
205 x 63
205 x 63
45°’de azami gönye kesimi kapasitesimm
160
160
Azami kesme derinliği 90°
mm
90
90
Azami meyilli kesme derinliği 45°
mm
60
60
45° meyilde, 45° gönyede azami
kesme derinliği
mm
60
60
Testere tezgahı modu
Maksimum yırtma kapasitesi sol/sağ mm
120/320
120/320
Kesim derinliği 90°
mm
81
81
Kesim derinliği 45°
mm
56
56
EN61029’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
LPA (ses basıncı düzeyi)
dB(A)
95,0
LWA (akustik güç düzeyi)
dB(A)
106,0
K
(akustik gücü belirsizliği)
NOT: Bu cihaz, kullanıcının beslemesinin arabirim noktasında (elektrik
girişi kutusu) izin verilen maksimum sistem empedansı Zmax = 0,28 Ω
olan bir güç kaynağına bağlanmak üzere tasarlanmıştır.
Kullanıcı, bu cihazın yalnızca yukarıdaki gerekliliği karşılayan bir güç
sistemine bağlandığından emin olmalıdır. Gerekirse, kullanıcı, arabirim
noktasındaki sistem empedansını elektrik şirketinden öğrenebilir.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her uyarı sözcüğü için ciddiyet derecesini gösterir.
Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli durumu
gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden
olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları
gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
ÇOK AMAÇLI TESTERE
D27107/D27107XPS
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin aşağıda
belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de uygundur.
Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten DeWALT ile temas
kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden
sorumludur ve bu beyanı DeWALT adına vermiştir.
95,0
106,0
dB(A)
3,0
3,0
Titreşim emisyon değeri ah =
m/s2
2,1
2,1
Belirsizlik K =
m/s2
1,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN61029’te sağlanan
standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak
için kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla farklı
uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü yapılırsa,
titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma süresindeki
maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde azaltabilir.
140
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin..
Markus Rompel
Mühendislik Müdürü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
19.06.2017
Güvenlik Talimatları
UYARI! Elektrikli aletleri kullanırken, yangın, elektrik çarpması
ve yaralanma riskini azaltmak için daima
aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine uyulmalıdır.
Bu ürünü kullanmadan önce tüm bu talimatları okuyun ve kaydedin.
GELECEKTE REFERANS OLARAK KULLANMAK ÜZERE BU
KILAVUZU SAKLAYIN
Türkçe
Genel Güvenlik Kuralları
1.Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık alanlar ve tezgahlar yaralanmalara neden olabilir.
2.Çalışma alanı çevresine dikkat edin.
Aleti yağmurda bırakmayın. Aleti nemli veya ıslak koşullarda
kullanmayın. Çalışma alanının iyi ışıklandırılmasını sağlayın (250
–300 Lux). Yanıcı sıvıların ve gazların bulunduğu ortamlarda
yangın veya patlama gibi olaylara neden olacak bir riski varsa aleti
kullanmayın.
3.Elektrik çarpmasına karşı önlem alın.
Topraklanmış yüzeylerle (ör. borular, radyatörler, pişiriciler ve
buzdolapları) temastan kaçının. Alet zorlu koşullarda kullanılırken
(ör. yüksek nemli ortamlarda, metal talaşın çıktığı durumlarda, vb.),
bir yalıtım transformatörü veya bir (FI) toprak-sızıntısı devre kesici
yoluyla elektrik emniyeti artırılabilir.
4.Diğer kişileri iş alanından uzak tutun.
Kimsenin, özellikle de çocukların işe karışmasına, alete veya uzatma
kablosuna dokunmasına izin vermeyin ve onları çalışma alanından
uzak tutun.
5.Kullanılmayan aletleri kaldırın.
Aletler kullanılmadığı zaman kuru bir yerde saklanmalı ve çocukların
erişemeyeceği şekilde kilitlenmelidir.
6.Aleti zorlamayın.
Tasarlandığı hızda, işini daha iyi ve güvenli bir şekilde yerine
getirecektir.
7.Doğru aleti kullanın.
Dayanıklı aletlerin işini yaptırarak küçük aletleri zorlamayın. Aletleri
amaçları dışında kullanmayın; örneğin daire testereleri ağaç dalları
veya kütük kesmek için kullanmayın.
8.Uygun giysiler giyin.
Hareketli parçalar tarafından yakalanabileceği için bol giysiler
giymeyin veya takılar kullanmayın. Açık havada çalışırken kaymayan
ayakkabı giyilmesi önerilir. Uzun saçları içine alacak saç koruyucusu
kullanın.
9.Koruyucu teçhizat kullanın.
Her zaman güvenlik gözlükleri takın. Çalışma sırasındaki işlemlerin
toz veya uçuşan parçacıklar yaratması halinde yüz veya toz maskesi
kullanın. Bu parçacıkların çok sıcak olduğu durumlarda, ayrıca ısıya
dayanıklı önlük giyin. Her zaman kulak koruması kullanın. Her zaman
koruyucu kask kullanın.
10.Toz çıkarma teçhizatını bağlayın.
Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin bağlanması için cihaz tedarik
edilirse bunların uygun biçimde bağlandığından ve kullanıldığından
emin olun.
11.Kabloyu yanlış kullanmayın.
Prizden çıkarmak için kabloyu birden hızla çekmeyin. Kabloyu ısı,
yağ ve keskin köşelerden uzak tutun. Aleti hiçbir zaman kablosundan
tutarak taşımayın.
12.Çalışma parçasını sabitleyin.
Çalışma parçasını tutmak için kelepçeler veya mengene kullanın.
Elinizi kullanmaktan daha güvenlidir ve aleti kullanmak için iki elinizi
de serbest bırakır.
13.Yetişemeyeceğiniz noktalara koymayın.
Her zaman uygun dayanağı ve dengenizi sağlayın.
14.Aletlerin gerekli bakımlarını yapın.
Daha iyi ve güvenli performans sağlamaları için aletleri keskin ve
temiz olarak muhafaza edin. Aksesuarları yağlamak ve değiştirmek
için talimatlara uyun. Aletleri periyodik olarak kontrol edin ve hasarlı
olanların yetkili servis tarafından tamir edilmesini sağlayın. Bütün
kulpları ve anahtarları kuru ve temiz tutun ve yağ ile gres yağı
bulaşmamış şekilde koruyun.
15.Aletleri ayırın.
Kullanımda değilken, servisten önce ve bıçak, matkap uçları ve
kesiciler gibi aksesuarları değiştirirken aletleri güç kaynağından
ayırın.
16.Ayar anahtarlarını ve penseleri çıkarın.
Aleti çalıştırmadan önce ayarlama anahtarları ve penselerin aletten
çıkarıldığını kontrol etme alışkanlığını kazanın.
17. Aletin kazara çalışmasını engelleyin.
Aleti, parmaklarınızdan biri anahtar üzerine gelecek şekilde
taşımayın. Fişi prize takmadan önce aletin “kapalı” konumda
olduğundan emin olun.
18. Açık hava uzatma kablolarını kullanın.
Kullanımdan önce, uzatma kablosunu kontrol edin ve hasarlıysa
değiştirin. Alet açık havada kullanılıyorsa, yalnızca açık hava
kullanımı için imal edilmiş ve buna uygun olarak işaretlenmiş uzatma
kablolarını kullanın.
19. Dikkatli olun.
Ne yaptığınıza dikkat edin. Sağduyulu hareket edin. Yorgunsanız
veya ilaç ya da alkolün etkisindeyseniz aleti kullanmayın.
20. Hasarlı parça bulunup bulunmadığını kontrol edin.
Kullanımdan önce, aletin düzgün bir biçimde çalışacağından ve
işlevini yerine getireceğinden emin olmak için aleti ve şebeke
kablosunu dikkatli bir biçimde kontrol edin. Hareketli parçaların
ayarlanması, hareketli parçaların bağlanması, montaj ve aletin
işleyişini etkileyebilecek diğer başka koşulların kontrolünü yapın.
Bu kullanma kılavuzunda aksi belirtilmiyorsa, hasarlı bir muhafaza
veya başka bir parça gerektiği gibi tamir edilmeli veya yetkili servis
tarafından değiştirilmelidir. Arızalı anahtarların yetkili servis tarafından
değiştirilmesini sağlayın. Açma/kapama anahtarı çalışmazsa elektrikli
aleti kullanmayın. Kendi başınıza tamir yapmayı denemeyin.
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenin dışında
herhangi bir aksesuar veya eklenti kullanılması ya da aletle
herhangi bir işlem yapılması, kişisel yaralanma riskine yol
açabilir.
21. Aletinizin yetkili bir kişi tarafından tamir edilmesini sağlayın.
Bu elektrikli alet, ilgili güvenlik kurallarına uymaktadır. Onarım
işlemleri sadece yetkili kişilerce orijinal yedek parçaları kullanarak
yapılmalıdır; aksi takdirde kullanıcı için önemli tehlikelere yol açabilir.
Gönye testereler için ilave güvenlik talimatları
• Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm kilitleme topuzlarının ve
kelepçe kollarının sıkı olduğundan emin olun.
• Açılı kesim yaparken makine kolunun güvenli biçimde
sabitlendiğinden emin olun.
• Siper çalışmıyorsa veya bakımı düzgün yapılmadıysa siperler yerinde
değilken makineyi çalıştırmayın.
• Testere elektrik kaynağına bağlıyken ellerinizi asla bıçak alanına
koymayın.
• Asla makine hızlı şekilde hareket halindeyken bıçağa doğru bir alet
veya başka bir araç sokarak durdurmaya çalışmayın; ciddi kazalar
meydana gelebilir.
• Kesilecek malzeme için doğru bıçağı seçin.
• Testere bıçağını veya sert malzemeleri tutarken bir tutucu kullanın
veya eldiven takın.
• Makine hala çalışıyorken ve kafa bekleme konumunda değilken asla
temizlik veya bakım çalışması yapmayın.
• Siperin ön kısmı kesme sırasında görünmesi için pencerelidir.
Pencereler uçuşan cürufu önemli derecede azalttığı halde, siperde
açıklıklar vardır ve pencerelerden bakarken her zaman koruyucu
gözlükler takılmalıdır.
• Lazer takılıyken diğer lazer türleriyle değiştirmeyin. Onarımlar
yalnızca lazer üreticisi veya bir yetkili uzman tarafından yapılmalıdır.
• 200 mm’den kısa parçaları asla kesmeyin.
• Ek destek olmadığı durumlarda makinenin kabul edeceği maksimum
parça boyutu:
– Yükseklik 63 mm, genişlik 205 mm, uzunluk 500 mm.
– Daha uzun parçaların, örneğin DE3474 gibi uygun ek tabla ile desteklenmesi gerekir. Üzerinde çalışılan parçayı her zaman güvenli bir şekilde kelepçeleyin.
• Gönye testeresi modunda kullanırken masanın altında kalan testere
bıçağı bölümünün, Şekil E’de gösterillen koruma (63) vasıtasıyla
tamamen kapatıldığından emin olun.
Testere tezgahları için ilave güvenlik talimatları
• Bıçakların doğru yönde döndüğünden ve dişlerin testere tezgahının
önünü gösterdiğinden emin olun.
141
Türkçe
• Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm kilitleme topuzlarının ve
kelepçe kollarının sıkı olduğundan emin olun.
• Tüm bıçak ve flanşların temiz ve bileziğin girintili taraflarının bıçağın
karşısında olduğundan emin olun. Mandrel somununu sıkıca sıkın.
• Doğru şekilde bilenmiş testere bıçaklarını kullanın. Testere bıçağının
üzerinde yazan maksimum hıza uyun. İşaretli maksimum hız her
zaman sınıflandırma plakasında yazılı olan hızdan daha yüksek
olacaktır.
• Üst ve alt siperler yerinde değilken testereyi asla çalıştırmayın.
• Testere elektrik kaynağına bağlıyken ellerinizi asla bıçak alanına
koymayın.
• Bıçakları değiştirmeden veya bakım yapmadan önce testereyi
şebekeden ayırın.
• Her zaman bir itme çubuğu kullanın ve kesme işlemi sırasında
ellerinizi testere bıçağına 200 mm’den daha yakın bir yere
koymadığınızdan emin olun.
• Belirlenen gerilim haricinde hiçbir şekilde çalıştırmayı denemeyin.
• Bıçağı hareketliyken yağlamayın.
• Etrafa testerenin arkasından uzanmayın.
• İtme çubuğunu kullanılmadığında her zaman yerinde bulundurun.
• Birimin üstünde durmayın.
• Taşıma sırasında, testere bıçağının üst kısmının örn. siperin kapalı
olduğundan emin olun.
• Siperi tutma veya taşıma için kullanmayın.
• Kanal, açma veya oluk açma uygulamalarında kullanılamaz.
• Yarma bıçağının doğru ayarlandığından emin olun. Yarma bıçağı
takılı olmaksızın asla kesme işlemi yapmayın.
• 30 mm’den küçük parçaları asla kesmeyin.
• Ek destek olmadığı durumlarda makinenin kabul edeceği maksimum
parça boyutu:
– Yükseklik 81 mm, genişlik 400 mm, uzunluk 600 mm.
– Daha uzun parçaların, örneğin D271055 veya D271058 gibi uygun ek tabla ile desteklenmesi gerekir.
Döner tablalı testereler için ilave güvenlik talimatları
• Testereyi kullanmadan önce makinenin sabit olduğundan emin olun.
Makineyi asla engebeli bir yüzeye yerleştirmeyin. Gerekirse makineyi
de gösterilen cıvatalar yerine 150 mm uzunluğunda altıgen cıvatalar
kullanarak tezgaha sabitleyin.
• Özellikle bir mod değişikliğinden sonra, siperler yerini almadan,
makineyi asla çalıştırmayın. Korumaları iyi durumda tutun ve düzenli
olarak bakımlarını yapın.
• Tabla eki aşındığında değiştirin.
• Tezgahta kesme modunda çalışma konumundayken kolun güvenli
biçimde sabitlendiğinden emin olun.
• Tezgahta kesme modunda açılı kesme işlemi yaparken kolun güvenli
biçimde sabitlendiğinden emin olun.
• Testere modunu değiştirirken tablanın doğru şekilde kilitlendiğinden
emin olun.
• Tezgahta kesme modunda yarma işlemi yaparken asla demir ve
demir dışı malzemeleri kesmeyin.
• Herhangi bir aksesuar kullanmadan önce talimat kılavuzuna
başvurun. Bir aksesuarın uygunsuz biçimde kullanılması hasara
neden olabilir.
• Testere bıçağının üzerinde yazan maksimum hıza uyun.
• Testere bıçağını tutarken bir tutucu kullanın veya eldiven takın.
• Bıçağın doğru yönde döndüğünden emin olun. Bıçağın keskin
kalmasını sağlayın.
• Testere bıçağının izin verilen maksimum hızı her zaman aletin isim
plakasında belirtilen yüksüz hıza eşit veya bundan büyük olmalıdır.
• Teknik verilerde belirtilen boyutlara uymayan testere bıçaklarını
kullanmayın. Bıçağın mile uymasını sağlamak herhangi bir ara parça
veya pul kullanmayın. Yalnızca bu kılavuzda belirtilen, EN 847-1 ile
uyumlu bıçakları kullanın.
• Özel olarak tasarlanmış gürültü azaltıcı bıçakları kullanmayı dikkate
alın.
• YÜKSEK HIZLI ÇELİK bıçaklar kullanmayın.
142
• Çatlamış ya da hasarlı testere bıçaklarını kullanmayın.
• Kesimi tamamladıktan sonra, svici bırakın ve testere bıçağının kafayı
üst bekleme konumuna döndürmeden önce tamamen hareketsiz
kalmasını bekleyin.
• Açılı kesim yaparken kolun güvenli biçimde sabitlendiğinden emin
olun.
• Motor şaftını tutmak için fanın karşısına herhangi bir şey
sıkıştırmayın.
• Kol aşağıya getirildiğinde testerenizde bulunan bıçak siperi otomatik
olarak yukarı kalkar; kol kaldırıldığında ise bıçağın üstüne iner.
Siper, testere bıçakları takılırken veya sökülürken ya da testerenin
incelenmesi için elle kaldırılabilir. Testere kapanana kadar bıçak
siperini elle kaldırmayın.
• Makinenin çevresindeki alanı bakımlı tutun ve örn. talaş ve kesimden
kalan parçalar gibi etrafa dağılan parçalardan arındırın.
• Periyodik olarak motor hava deliklerinin temiz ve talaştan arındırılmış
olduğundan emin olun.
• Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce veya bıçağı değiştirirken
makineyi şebekeden ayırın.
• Sadece üretici tarafından belirtilen testere bıçaklarını kullanın.
Siperi yarma bıçağının, testere bıçağı tarafından kesilen kanalın
genişliğinden daha kalın ve testere bıçağının gövdesinden daha ince
olmadığından emin olun.
• Makinenin yeterli derecede dengeli biçimde düz bir yüzeye
yerleştirildiğinden emin olun.
• Aşındırıcı veya elmas disk kullanmayın.
• Kaza veya makine arızası durumunda, makineyi hemen kapatıp güç
kaynağıyla bağlantısını kesin.
Arızayı rapor edin ve arızalı makineyi, başkaları tarafından
kullanılmaya çalışılmasını önlemek için uygun şekilde işaretleyin.
• Testere bıçağı kesim sırasında anormal parça besleme kuvveti
nedeniyle bloke olursa, makineyi kapatıp güç kaynağıyla bağlantısını
kesin. Üzerinde çalıştığınız parçayı çıkarın ve testere bıçağının
rahatça döndüğünden emin olun. Makineyi açın ve daha az parça
besleme kuvveti uygulayarak yeni kesim işlemini başlatın.
• Makine çalışırken ve testere kafasının bekleme konumunda olmadığı
durumlarda üzerinde çalışılan parçanın kesilen kısımlarını veya diğer
parçalarını kesim alanından çıkarmaya çalışmayın.
• Makineyi bacakları monte edilmeden kullanmayın.
• Her zaman mutlaka kesim çizgisinin solunda veya sağında durun.
• Yeterli derecede genel veya yerel aydınlatma sağlayın.
• Operatörün makinenin kullanımı, ayarı ve çalıştırılması konusunda
yeterince eğitimli olmasını sağlayın.
• Makineyi başında kimse yokken kapatın.
• LED’in EN 62471’i karşıladığından emin olun. LED’i başka bir tiple
değiştirmeyin. Hasarlı ise, LED lambasını yetkili servise tamir ettirin.
• Ahşap kesme işleri sırasında testereye bir toz toplama cihazı
takın. Toza maruz kalmayı etkileyen etmenleri daima göz önünde
bulundurun. Bu etmenler:
-–makinede işlenecek malzeme tipi (sunta ahşaba göre daha fazla
toz üretir);
-–testere bıçağının keskinliği;
-–testere bıçağının doğru şekilde ayarlanması,
-–20 m/sn’den az olmayan hava hızına sahip toz toplama elemanı.
Lokal toz atma yerinin yanı sıra başlıklar, sürgüler ve olukların doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
• Özellikle magnezyum olmak üzere hafif alaşım malzemeleri asla
kesmeyin.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az kaçık
akımla kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer riskler
Aşağıdaki riskler testerelerin kullanımıyla ilgilidir:
– dönen parçalara dokunmaktan kaynaklanan yaralanmalar.
Türkçe
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik cihazlarının
kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak mümkün değildir.
Bunlar:
– Duyma bozukluğu.
– Döner testere bıçağının açık parçalarından kaynaklanan kaza riski.
– Bıçağı değiştirirken yaralanma riski.
– Muhafazaları açarken parmakların sıkışma riski.
– Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşap keserken
meydana gelen tozun yutulmas­ı sonucu oluşan sağl­ık sorunları­.
Aşağıdaki etmenler gürültü üretimini etkilemektedir:
– Kesilecek malzeme.
Ambalajın içindekiler
Ambalaj şunları içerir:
1 Kısmen monte edilmiş makine
1 Kutu içeriği:
1 Tezgah testeresi konumu için üst siper
1 Gönye testere konumu için tezgah alt siperi
4 Bacak
2 Tekerlek
4 Ayak
1 Paralel korkuluk
1 Malzeme kelepçesi
– Testere bıçağının tipi.
1 Kullanım kılavuzu
– Besleme gücü.
Aşağıdaki etmenler, solunum sorunları riskini arttırır:
– Ahşap keserken toz toplama elemanının bağlanmaması.
– Kirli egzoz filtreleri nedeniyle yetersiz toz toplama.
– Aşınmış testere bıçağı.
– Üzerinde çalıştığınız parça tam olarak yerleştirilmemesi.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
• Nakliye sırasında alet, parçalar ve aksesuarlarda hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için zaman
ayırın.
Açıklama (Şek. A1 - A11)
A1
1 Açma/kapama anahtar (Testere tezgah ki modu)
2 Tezgah salma kolu
3 Döner tezgah mengenesi
4 Gönye testere tezgahı
5 Döner tezgah
Kulak koruması kullanın.
6 Sağ siper
7 Sol siper
Göz koruması kullanın.
8 Hareketli alt koruma
9 Koruma salma kolu
10Kullanım kolu
Taşıma noktası
Ellerinizi bıçaktan uzak tutun.
142 Devre kesici sıfırlama düğmesi
143 Tarih kodu
A2
10Kullanım kolu
11Tetik şalteri (gönye testere modu)
Görünür radyasyon. Işığa bakmayın (D27107XPS).
12Sabit üst bıçak siperi
13Toz emme adaptörü
O/I
Makineyi gönye testere modunda kullandığınızda,
AÇIP KAPATIRKEN koldaki tetikleyici svicin
çalıştığından emin olun. Şalter kutusunu bu modda
çalıştırmayın. Makine gövdesinde bulunan AÇMA/
KAPATMA svici yalnızca tablada kesme modu için
öngörülmüştür.
Makineyi gönyeli kesme modunda kullandığınızda,
yarma bıçağının bekleme konumunda
sabitlendiğinden emin olun.
14Tekerlek
15Bacak
16Ayak
17Açılama kelepçesi kolu
A3
17Açılama kelepçesi kolu
18Yükseklik ayarlayıcı
19Testere tezgah masası
20Keski demiri
Siper yerinde olmadığı sürece asla gönye testere olarak kullanmayın.
21Üst bıçak muhafazası
22Paralel korkuluk
23İtme çubuğu
TARIH KODU KONUMU (ŞEK. [FIGURE] A1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (143) gövdeye basılıdır.
Örnek:
2017 XX XX
İmalat Yılı
İsteğe bağlı aksesuarlar
A4
Gönye testere modunda kullanılmak üzere:
30Korkuluk ilavesi (DE7120)
143
Türkçe
A5
TEZGAH TESTERE MODU
31Ayarlanabilir sehpa 760 mm (maks. yükseklik) (DE3474)
Merkez ekseni etrafında döndürüldükten sonra testere, standart kesim
işlemlerini gerçekleştirmek ve kesilecek parçayı testere elle besleyerek
geniş parçaları kesmek amacıyla kullanılır.
32Destek kılavuz rayları 1.000 mm (DE3494)
33Destek kılavuz rayları 500 mm (DE3491)
34Eğimli destek (DE3495)
35Döner durdurucu (DE3462)
36Kısa iş parçaları için uzunluk durdurucu (kılavuz raylarıyla [33]
kullanılmak üzere) (DE3 (DE3460)
37Çıkartılabilir durduruculu destek (DE3495)
38Çıkartılmış durduruculu destek (DE3495)
A6
40Makara destek tezgahı (DE3497)
Tezgah testeresi modunda kullanılmak üzere:
A7
Elektrik Emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Güç kaynağının
değerlendirme levhasındaki voltaja uyup uymadığını her zaman kontrol
edin.
Aletiniz, EN61029 uyarınca çift izolasyonludur;
dolayısıyla topraklamaya gerek yoktur.
Kablonun değiştirilmesi gerekirse, alet yalnızca yetkili bir servis temsilcisi
veya uzman elektrikçi tarafından onarılmalıdır.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne (Teknik
verilere bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın.
Minimum iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
41Gönye korkuluğu (D271052)
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu tamamen makaradan
çıkarın.
A8
MONTAJ
42Genişleme tezgahı (D271058)
A9
43Kayar tezgah (D271055)
İtme çubukları (DE3454) (gösterilmemiştir)
Bütün modlarda kullanılmak üzere:
A10
44Üç kanallı toz çekme takımı (D271054)
A11
144 LED Çalışma Lambası Sistemi
KULLANIM AMACI
DeWALT D27107 döner tablalı testereniz, testereyle yapılan dört temel
kesme işlemi olan sabit kesme, çapraz kesme, yiv açma ve gönye kesme
işlerini kolay, doğru ve emniyetli bir yerine getirme amaçlı bir gönye
testere veya testere tezgahı olarak işlev verecek şekilde tasarlanmıştır.
Bu ünite nominal 305 mm bıçak çapına sahip karbür uçlu bir bıçakla,
profesyonel ahşap, ahşap ürünleri ve plastik kesme işlerinde kullanılmak
üzere tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu ortamlarda
KULLANMAYIN.
Bu döner tablalı testereler, profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
UYARI! Makineyi, tasarlanan amaçlar dışında kullanmayın.
•Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin gözetiminde
olmadıklarında, fiziksel (çocuklar dahil), algısal veya zihinsel kapasite
kaybı yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz kişiler tarafından
kullanılmamalıdır. Çocuklar asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
GÖNYE TESTERE MODU
Gönye testere modunda testere, dikey, gönyeli veya meyilli pozisyonda
kullanılır.
144
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin kapalı
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
Makinenin ve parçalarının ambalajından çıkartılması
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, makineyi taşırken
her zaman yardım alın.
• Ambalaj malzemesini kutudan çıkartın.
• Makineyi kaldırarak kutudan çıkartın.
• Parça kutusunu makinenin iç kısmından çıkartın.
• Kalan tüm ambalaj malzemelerini makineden çıkartın.
Ayakların montajı (şek. A2, B, B1)
Ayaklar ve bacaklar monte edilmiş durumdayken makine bir tezgah
üzerine yerleştirmek için uygundur. Güvenli bir çalışmayı sağlamak için,
makine tezgaha sabitlenmelidir.
UYARI! Tezgaha sabitlenmiş değilken bu makineyi asla
çalıştırmayın. Tezgaha sabitlenmezse uygulanan kuvvet
testerenin dengesini bozabilir.
• Makineyi ters çevirin
• Tabandaki montaj konumlarının (51) her birine bir ayağı (16)
yerleştirin
• Montaj konumlarının üstünde bulunan yuvalara (53) bir somun (52)
sokun
• Ayağa pul (55) takılı bir cıvata (54) takın
• Cıvataları sıkın
• Bacakları aşağıda açıklandığı gibi monte edin.
• Bacakları aşağıda açıklandığı gibi katlayın
• Makineyi düzeltin
• Her montaj konumundaki ayaklara 8 mm’lik 120 mm uzunluğunda
(49) bir cıvata takın (şek. B1).
• Cıvataları sıkın
Türkçe
Bacakların montajı (Şek. C1 ve C2)
Testere başlığı ve tezgahın çevrilmesi (Şek. F1 - F4)
Bacakları takıldığında, makine bir tezgah üzerine yerleştirmek için
uygundur.
• Testere tezgahını (19) bir elinizle tutarken diğer elinizle tezgah salma
kolunu (2) sağa itin (Şek. F1).
• Makineyi ters çevirin.
• Tezgahı ön tarafta aşağıya doğru itin (Şek. F2) ve motor takımı en
üst noktaya çıkana ve plaka (67) tezgah kilitleme tertibatını (68)
kavrayana dek sonuna kadar çevirin (Şek. F3).
• Bacakları aşağıda tarif edildiği gibi monte edin. Ön bacakların ve
arka bacakların farklı uzunluklara sahip olduğuna dikkat edin. Arka
bacaklar ön bacaklara göre biraz daha uzundur. Bacakları doğru yere
monte ettiğinizden emin olun.
• Makineyi düz çevirin. Tezgahın düz durmasına dikkat edin;
gerektiğinde bacak yüksekliğini ayarlayın.
Arka bacaklar
• Tabanın iç kısmındaki alt köşelerinde bulunan montaj noktalarına (56)
bacağı (15) yerleştirin (Şek. C1).
• Öncü bir cıvatayı (57) dışarıdan çerçevenin ve bacakların içine
doğru geçirin.
• Cıvataların üzerine bir dirsek (58) ve bir kilit düğmesini
(59) yerleştirin.
• Kilit düğmelerini sıkıştırın.
Ön bacaklar
• Tabanın iç kısmındaki üst köşelerinde bulunan montaj noktalarına
(56) bacağı (15) yerleştirin (Şek. C2).
• Bacakların üstünden bir dirsek (58) yerleştirin.
• Öncü bir cıvatayı (57) içeriden dirseğin, bacakların ve çerçevenin
içine doğru geçirin.
• Cıvataların üzerine bir kilit düğmesi (59) yerleştirin.
• Kilit düğmelerini sıkıştırın.
Bacakların katlanması (Şek. C3, C4)/Tezgahın takılması (Şek. B1)
Bacaklar, makinenin bir tezgah üzerinde kullanıma uygun hale gelmesi
için tabana katlanabilir.
• Makineyi ters çevirin
• İlk bacağın (15) kilitleme düğmesini (59) gevşetin
• Bacağı içeriye doğru katlayın
• Kilitleme düğmesini sıkıştırın
• Diğer bacaklar için de aynı işlemi tekrar edin
• Makineyi doğrudan yukarı çevirin
• Bacaklardaki (49) her iki deliği de kullanın ve 8 mm çapındaki ve
150 mm uzunluğundaki cıvatalarla makineyi sabitleyin.
Bağlanma ve yanlışlığı önlemek için, montaj yüzeyinin eğri veya dengesiz
olmadığından emin olun.
Tekerleklerin montajı (Şek. D)
• Makinenin iki tarafındaki millerin (60) üzerine bir tekerlek (14)
yerleştirin.
• Millerin dişli uçlarına bir düz rondela (61) ve bir somun (62)
yerleştirin.
• Somunları sıkın.
Gönye testere modu için montaj
Tezgah altı siperinin montajı (Şek. E)
Tezgah altı siperi (63) testere tezgah masasının üstüne monte edilecektir.
• Siperin solundaki iki bağlayıcıyı bıçak yarığının (65) solundaki
yarıkların (64) içine yerleştirin. Plastik vidaları saat yönünün tersine
doğru çevirin.
• Korumayı düz olarak masa üzerine yerleştirin ve bağlayıcıyı bıçak
yarığının sağındaki yarığın (66) içine bastırın. Plastik vidayı saat
yönünün tersine doğru çevirin.
• Çıkartmak için, vidaları saat yönünde çevirin ve korumayı çıkartın.
• Başlığı tutarak yaylı rulman ünitesi (70) yerinden kaldırılana kadar
salma kolunu (69) arkaya doğru itin (Şek. F4).
• Rulman ünitesini yukarıya çevirin.
• Başlığı sıkıca tutarak yay basıncının başlığı yukarıya park konumuna
çekmesine izin verin.
Testere bıçağının montajı (Şek. G1 - G4)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin kapalı
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI:
• Bıçakları her zaman makine gönyeli kesme modundayken değiştirin.
• Bıçak güç altındayken veya boşta dönerken mil kilidine asla basmayın.
• Demir türevi (demir veya çelik içeren) metalleri, duvarları veya lifli çimento ürünlerini bu gönye testerede kesmeyin.
• Yeni bir bıçağın dişleri çok keskindir ve tehlikeli olabilir.
• Alt siperi (8) serbest bırakmak için kafa kilidi serbest bırakma kolunu (9) bastırın ve ardından alt siperi gittiği kadar kaldırın (şek. G1).
• Alt siper kaldırılmış konumda tutulurken bir elinizle mil kilidine (74)
bastırın, ardından diğer elinizle ürünle birlikte verilen bıçak anahtarını
kullanarak soldan dişli bıçak kilitleme vidasını (73) saat yönünde
çevirerek gevşetin.
UYARI! Mil kilidini kullanmak için, düğmeyi şekilde gösterildiği gibi bastırın ve mili elinizle kilidin kenetlendiğini hissedene kadar döndürün.
•Milin dönmesini önlemeye devam etmek için kilit düğmesini basılı
tutmaya devam edin (74, şek. G1).
• Bıçak kilitleme vidasını (73) ve dış mandrel bileziğini (75) çıkartın.
• Testere bıçağını (76), iç mandrel bileziğinin (78) üstünde bulunan
tespit parçasına (77) takın; bu işlem sırasında bıçağın alt ucundaki
dişlerin testerenin arkasına (operatörden uzağa) baktığından emin
olun.
• Dış mandrel bileziğini (75) takın.
• Bıçak kilitleme vidasını (73), mil kilidini bir elinizle kenetli konumda
tutarken diğer elinizle saatin aksi yönde döndürerek dikkatli bir
şekilde sıkın.
• Alt siperi kaldırın.
UYARI! Testere bıçağının yalnızca açıklanan şekilde
değiştirilmesi gerektiğini unutmayın. Yalnızca Teknik Veriler
bölümünde belirtilen testere bıçaklarını kullanın; Kat.no.:
DT4260 önerilir.
Gönye testere modu için ayarlamalar
Gönye testerenin fabrikada kesin şekilde ayarlanmıştır. Nakliye ve
kullanım veya başka herhangi bir nedenden ötürü yeniden ayarlama
gerekliyse, testerenizi ayarlamak için aşağıdaki adımları takip edin. Bir
kez yapıldığında, bu ayarlamalar doğru olarak kalacaktır.
Bıçağın kontrol edilmesi ve korkuluğa göre ayarlanması
(Şek. H1 - H3)
• Gönye topuzunu (79) gevşetin ve döner tezgahı (5) serbest bırakmak
için gönye tutamağına (80) basın (Şek. H1).
145
Türkçe
• Tutamak, gönye kolunu 0° gönye pozisyonunda konumlandırana
kadar döner tezgahı hareket ettirin. Topuzu sıkıştırmayın.
• Bıçak testere çentiğine (81) girene kadar kafayı aşağı doğru çekin.
• Korkuluğun ve bıçağın (76) sol tarafına (7) bir gönye (82) yerleştirin
(Şek. H2).
UYARI: Bıçak dişi uçlarına gönye ile dokunmayın.
• Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin:
• Vidaları (83) gevşetin (Şek. H3) ve ölçek/döner tezgah montajını,
gönye ile ölçüldüğü üzere, bıçak korkuluğa 90° olacak şekilde sağa
veya sola doğru hareket ettirin (Şek. H2).
• Vidaları (83) tekrar sıkıştırın (Şek. H3). Gönye göstergesinin değerine
bu noktada önem vermeyin.
Gönye göstergesinin ayarlanması (Şek. H1 ve H4)
• Gönye topuzunu (79) gevşetin ve döner tezgahı (5) serbest bırakmak
için gönye tutamağına (80) basın (Şek. H1).
• Gönye topuzunun kilidi açılmışken, gönye kolunu sıfıra döndürerek
gönye mandalının yerine oturmasını sağlayın.
• Göstergeyi (84) ve gönye kadranını (85) gözlemleyin (Şek. H4).
Gösterge tam olarak sıfırı göstermezse vidayı (86) gevşetin,
göstergeyi 0° olacak şekilde hareket ettirin ve vidayı sıkın.
Bıçağın kontrol edilmesi ve tablaya göre ayarlanması (Şek. I1 - I3)
• Açılama kelepçesi topuzunu (17) gevşetin (Şek. I1).
• Testere kafasını, tamamen dikey hale gelene kadar sağa doğru
bastırın ve açılama kelepçesi kolunu sıkın.
• Açı konumu engeli açılama konumu ayarlama engeli (95) karşısına
dayalıyken gösterge (88) 45° gösterene kadar, meyil konumu
ayarlama engeli vidasını gerektiği kadar içe veya dışa doğru çevirin.
Testere tezgah modu için montaj
Gönye testere modundan testere tezgahı modunda geçiş (Şek. A1,
A3, L1 - L5)
• Bıçağı, döner tezgah mengenesi (3) ile tam olarak 0° çapraz kesim
konumuna getirin (Şek. A1).
• Kesme demirini (20), tabanın içindeki saklama konumundan çıkartın
(Şek. A3).
• Bıçak siperini (8) serbest bırakmak için kafa kilidi serbest bırakma
kolunu (9) bastırın ve
ardından bıçak siperini gittiği kadar kaldırın (Şek. A1).
• Kapak vidasını (96) kesme demirinin koldaki montaj yastıklarına (97)
kaymasına izin verecek kadar gevşetin.
• Kesme demirini (20) montaj yastıklarına (97) kaydırın (Şek. L1).
Kapak vidasını (96) sıkın.
• Düğmenin (91) vidasını çıkartın ve kaydırma çitini (7) şekil L2’de
gösterildiği gibi çekin.
• Testere başlığını aşağıya çekin.
• Salma kolunu (69) arkaya doğru itin (Şek. L3).
• Çentikler (101) yerlerine (102) oturana kadar rulman ünitesini (70)
aşağıya itin (Şek. L3).
UYARI: Bıçak alt bıçak siperine temas etmemelidir.
• Bıçak testere çentiğine (81) girene kadar kafayı aşağı doğru çekin.
• Tabla üzerine ve bıçağın (76) karşısına bir gönye (82) yerleştirin
(Şek. I2).
UYARI: Bıçak dişi uçlarına gönye ile dokunmayın.
• Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin:
• Açılama kelepçesi topuzunu (17) gevşetin (Şek. I1) ve dikey konum
ayar tespit vidasını (87) (Şek. I3) gönye ile ölçüldüğü gibi (Şek. I2) çit
tablaya 90° olana kadar içeri veya dışarı doğru çevirin.
• İletkinin ibresi (88) iletki ölçeğinde (89) sıfırı göstermiyorsa, ibreyi
tutan vidayı (90) gevşetin ve ibreyi gerektiği şekilde hareket ettirin
(Şek. I3).
Korkuluğun ayarlanması (Şek. J)
Korkuluğun sol üst parçası, testerenin soldan tam 48° bir açı yapmasına
izin veren bir açıklık sağlamak üzere ayarlanabilir. Korkuluğu (7)
ayarlamak için:
• Korkuluk sıkıştırma cıvatasını (91) gevşetin ve yan korkuluğun üst
kısmını sola kaydırın.
• Testere kapalıyken kuru şekilde çalıştırın ve açıklığı denetleyin.
Kolun yukarı ve aşağı hareketine müdahale etmeksizin iş parçasına
maksimum destek sağlamak için korkuluğu bıçağa olabildiğince yakın
şekilde ayarlayın.
• Topuzu güvenli bir şekilde sıkıştırın.
UYARI: Korkuluğun kılavuz kanalı (92) testere tozu ile tıkalı
hale gelebilir. Kılavuz kanalını temizlemek için bir çubuk ya da
düşük basınçlı hava kullanın.
Açılama açısının kontrol edilmesi ve ayarlanması (Şek. I1, J ve K)
• Korkuluk kelepçesi topuzunu (91) gevşetin ve yan korkuluğun üst
kısmını gittiği kadar sola doğru kaydırın (Şek. J).
• Eğim mandal düğmesini (17) (şek. I1) gevşetin ve testere kolunu açı
pozisyon iğnesi (94) eğim pozisyon iğnesiyle (95) (şek. K) eşlenene
kadar sola doğru hareket ettirin. Bu, 45° açılama konumudur.
• Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin:
146
• Tezgah salma kolunu (2) sağa çekin, tezgahın (4) (Şek. L4) ön
kenarını kaldırın ve tezgah tespit tertibatının (68) plakası, tezgah
tespit tertibat mandalı ile, testere tezgah kipinde korumak üzere
otomatik olarak birleşene kadar 180° geriye çevirin (Şek. L5).
• Tezgah altı siperini çıkartın.
Üst bıçak siperinin montajı (Şek. N)
Üst bıçak siperi (21), makine tezgah tipi testere moduna ayarlandığında
kesme demirine (20) hızla ve kolayca takılmak üzere tasarlanmıştır.
• Siperi dikey konumda tutarak, siperin arka kısmındaki yuva ile kesme
demirini hizalayın.
• Mil cıvatasının girintiye oturduğundan emin olun, siperi kesme demiri
(20) üzerine indirin.
• Siperi yatay konuma çevirin.
UYARI: Testerenizi, testere tezgahı modunda üst bıçak siperi
takılı olmadan kesinlikle kullanmayın.
Paralel korkuluğun takılması ve ayarlanması (Şek. O1 - O5)
Paralel korkuluk (22), bıçağın her iki yanına da takılabilir.
• Dirseği (107) soldan veya sağdan kaydırın (Şek. O1).
Kelepçe plakası, tablanın ön köşesinin arkasına oturur.
• Korkuluğu bıçağa karşı yukarı kaydırın.
• Korkuluğu yerinde sabitlemek için kolu (108) aşağı itin.
• Korkuluğun bıçağa paralel olup olmadığını kontrol edin.
• Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin:
• Kilit düğmelerini (109) gevşetin ve korkuluğun tepesindeki ayarlama
cıvatalarına (110) erişmeyi sağlamak için korkuluğu geriye doğru
kaydırın (Şek. O2).
• Anahtar kullanarak, korkuluk dirseğini korkuluk desteğine bağlayan
ayar cıvatalarını gevşetin.
• Korkuluğu ayarlayın, böylece bıçağın önünde ve arkasında, bıçak
ile korkuluk arasındaki mesafeyi kontrol ederek, bıçağa paralel
olmasını sağlayın.
• Ayarlama yapıldığında, ayar cıvatalarını yeniden sıkıştırın ve
korkuluğun bıçağa paralel olup olmadığını tekrar kontrol edin.
Türkçe
• İbrenin (111) ölçekte sıfır gösterip göstermediğini kontrol edin (Şek.
O3). İbre tam olarak sıfırı göstermezse vidayı (112) gevşetin,
ibreyi 0° olacak şekilde hareket ettirin ve vidayı sıkın.
Korkuluğun varsayılan ayarı, bıçağın sağ tarafıdır. Korkuluğu bıçağın sol
tarafında kullanıma hazırlamak için, aşağıdaki işlemleri yapın (Şek. O4):
• Kilitleme düğmelerini (109) çıkartın.
• Korkuluk profilini (113) mengene desteğinden kaydırın.
• Mengene desteğini (114) daire şeklinde döndürün ve kilit düğmelerini
yeniden takın.
• Korkuluğu mengene desteği üzerine kaydırın.
• Düğmeleri sıkın.
Korkuluk ters çevrilebilir: parça, ince parçaları yararken, bir itme
çubuğunun kullanılmasına izin vermek için 75 mm veya 11 mm boyunca
yerleştirilebilir (Şek.).
• 11 mm için ayar yapmak amacıyla, korkuluk kelepçesi topuzunu
(109) gevşetin ve korkuluğu (113) kelepçe desteğinin (114) dışına
kaydırın.
• Korkuluğu çevirin ve çentikteki kelepçe desteğini gösterildiği gibi
yeniden tutturun (Şek.).
• Tam olarak 75 mm yükseklikte kullanmak için, korkuluğu geniş cephe
ile dikey konumda mengene desteğine kaydırın (Şek. O4).
UYARI: İtme çubuğunun bıçak ile korkuluk arasına
erişmesine olanak sağlamak için, düşük parçaları kesmek
üzere 11 mm profil kullanın. Korkuluğun arka kısmı, kesme
demirinin ön kısmıyla aynı seviyede olmalıdır.
Gönye korkuluğunun takılması ve ayarlanması (Şek. P1 - P4)
Gönye korkuluğu (D271052) bir seçenek olarak mevcuttur. Makine testere
tezgah modunda olduğunda gönye kesimi için gönye korkuluğu (41)
kullanılabilir (Şek. P1).
• Kelepçe topuzunu (115) gevşetin ve kılavuz çubuğu (116) çevirin
(Şek. P2). Kelepçe topuzunu sıkın.
ÇALIŞTIRMA
Kullanım Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere her
zaman uyun.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin kapalı
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI:
• Kesilecek malzemenin yerine sıkıca sabitlendiğinden emin
olun.
• Alete yalnızca hafif bir basınç uygulayın ve testere bıçağına
yan basınç uygulamayın.
• Aşırı yüklemekten kaçının.
Makinenin, masa yüksekliği ve denge açısından ergonomik durumunuza
uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Makinenin yerleştirileceği
bölge, operatörün görüş açısının iyi olmasını ve üzerinde çalışılan
parçanın herhangi bir sınırlama olmaksızın ele alınmasına olanak
tanıyacak yeterli serbest alan bulunmasını sağlayacak şekilde seçilmelidir.
Titreşim etkilerini azaltmak için ortam sıcaklığını çok düşük olmadığından,
makine ve aksesuar bakımının iyi yapıldığından ve üzerinde çalışılan
parça boyutunun bu makineye uygun olduğundan emin olun.
Çalıştırmadan önce:
• Uygun testere bıçağını takın. Aşırı derecede aşınmış bıçakları
kullanmayın. Aletin maksimum dönüş hızı testere bıçağının hızını
aşmamalıdır.
• Aşırı derecede küçük parçaları kesmeye çalışmayın.
• Bıçağın serbestçe kesmesine izin verin. Zorlamayın.
• Kesmeden önce motorun tam hıza erişmesini bekleyin.
• Tüm kilitleme topuzlarının ve kelepçe kollarının sıkı olduğundan emin
olun.
• Korkuluğu tezgahın soluna doğru kaydırın (Şek. P3).
• Kelepçe topuzunu (117) gevşetin.
Makinenin açılıp kapatılması (Şek. A1, Q1 - Q3)
• Korkuluğa (41) ve bıçağa (76) doğru bir gönye (82) yerleştirin.
Bu makinede iki bağımsız anahtar sistemi bulunmaktadır. Gönye testere
modunda, tetik anahtar (11) kullanılmaktadır (Şek. Q1). Testere tezgahı
modunda, açma/kapama anahtarı (1) kullanılmaktadır (Şek. Q2). Şalter
kutusunun içinde entegre, manuel sıfırlayıcılı motor aşırı yük koruyucusu
bulunmaktadır. Elektrik kesintisi durumunda, aşağıdaki adımları takip
edin:
• Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin:
• Somunu (118) birkaç tur gevşetin ve sağ açı ayar tespit vidasını (119)
(Şek. P4) gönye ile ölçüldüğü gibi korkuluk bıçağa 90° olana kadar
içeri veya dışarı doğru çevirin (Şek. P3).
• Topuzu (117) sıkın.
• Göstergenin (120) kadran (121) üzerinde sıfır gösterip göstermediğini
kontrol edin.
Gerektiğinde ayarlayın.
- Makinenin kapalı olduğundan emin olun.
- Sıfırlama düğmesine (142) basın.
Gönye testere modu (Şek. Q1)
Testere tezgahı modundan gönye testere moduna geçiş (Şek. A3,
E, L1 ve L2)
Aleti kilitlemek için tetik içinde kilit takılabilecek bir delik (122) bulunur.
• Eğer takılmış ise paralel korkuluğu (22) veya gönye korkuluğunu
çıkartın (Şek. A3).
• Aleti durdurmak için düğmeyi bırakın.
• Üst bıçak siperini (21) çıkartın.
Testere tezgahı modu (Şek. Q2 ve Q3)
• Tezgah altı siperini (63) değiştirin (Şek. E).
Açma/kapama düğmesi çoklu avantajlar sağlar:
• İşlemi “Testere başlığı ve tezgahın çevrilmesi” bölümünde anlatıldığı
gibi yürütün.
- Voltaj olmadığında bırakma özelliği: herhangi bir nedenle elektrik
kesilirse anahtarın tekrar elle etkinleştirilmesi gerekir.
• Kesme demiri kapak vidasını (96) gevşetin ve bıçak siperini (8)
tutarken kesme demirini (20) çıkarın (şek. L1). NOT: Bıçak siperiyle
temas etmesini engellemek için kesme demiri çıkarıldıktan sonra
kapak vidasını sıkın.
- ekstra güvenlik: menteşeli güvenlik çevre plakası (123) bir ama kilidin
deliklerden (124 ve 125) geçirilmesiyle kilitlenebilir. Plakanın ön
tarafındaki basınç durdurma düğmesini bastıracağı için, plaka aynı
zamanda bulunması kolay bir acil durdurma düğmesi olarak hizmet
eder.
• Bıçak siperini alçaltın.
• Kesme demirini (20), tabanın içindeki saklama konumuna getirin
(Şek. A3).
• Aleti çalıştırmak için tetik düğmesine (11) basın.
• Makineyi açmak için, yeşil başlatma düğmesine (126) basın.
• Makineyi kapatmak için, kırmızı durdurma düğmesine (127) basın.
• Kaydırma çitini (7) yerine tekrar yerleştirin (şek. L2).
147
Türkçe
Anahtarların kilitlenmesi
• Makinenin yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını engellemek için,
asma kilit kullanarak her iki anahtar da kilitleyin.
Temel testere kesim işlemleri
UYARI: Bazı aşırı açılarda, sol taraftaki çitin çıkarılması
gerekli olabilir.
Sol çiti (7)çıkarmak için, çit ayarlama düğmesinin (91) bir kaç kere
vidasını gevşetin ve çıtayı dışarıya kaydırın (Şek. R3).
Doğru kesim için her zaman çiti yerine tekrar takın.
Gönye testere modunda kesme
Siper olmadan çalıştırmak tehlikelidir. Kesme işlemi sırasında, siperler
yerlerinde olmalıdır.
• Tezgah altı korumanın kesim artıklarıyla tıkanmamasına dikkat edin.
• Demirden olmayan metalleri kesmek için iş parçasını daima sıkıştırın.
Genel kullanım
- Gönye testere modunda, testere başlığı otomatik olarak üst “park”
konumunda kilitlenir.
- Koruma salma kolunu sıkıştırma testere başlığının kilidini açacaktır.
Testere başlığının aşağıya doğru hareket ettirilmesi, hareket edebilen
alt siperi geri çeker.
- Asla kesme işlemi tamamlandığında, alt siperin kendi konumuna geri
dönmesini engellemeye çalışmayın.
- Kesilen malzemelerin minimum uzunluğu 10 mm’dir.
- Kısa malzemeleri (bıçağın sağında veya solunda en az 190 mm)
keserken, opsiyonel malzeme kelepçesinin kullanılması
gerekmektedir.
- UPVC bölümleri keserken, tamamlayıcı profile sahip, ahşaptan
yapılmış bir destekleme parçası, doğru destek seviyesini sağlamak
için, kesilmekte olan malzemenin altına yerleştirilmelidir.
İş Parçasının Kelepçelenmesi (Şek. A5, M)
UYARI: Bir kesimden önce kelepçelenmiş, dengeli ve güvenli
olan iş parçası, kesim tamamlandıktan sonra dengesini
kaybedebilir. Dengesiz bir yük testereyi veya bir masa veya
tezgah gibi testerenin takılı olduğu herhangi bir şeyi yana
yatırabilir. Dengesiz hale gelebilecek bir kesim yaparken,
iş parçasını düzgün şekilde destekleyin ve testerenin sabit
bir yüzeye sağlam şekilde cıvatalandığından emin olun.
Yaralanmayla sonuçlanabilir.
UYARI: Kelepçenin her kullanılışında, kelepçe ayağının
testere tabanının yukarısına kelepçeli kalması gereklidir. İş
parçasını, çalışma alanındaki herhangi bir başka parçaya
değil, daima testerenin tabanına kelepçeleyin. Kelepçe
ayağının testere tabanının kenarına kelepçelenmediğinden
emin olun.
DİKKAT: Kesim sırasında ellerinizle bıçak arasındaki
mesafenin 160 mm dahilinde olması gerekliyse, kontrolü
korumak ve iş parçasının zarar görmesi ve kişisel yaralanma
riskini azaltmak için daima bir çalışma kelepçesi kullanın.
Testerenizle verilen malzeme kelepçesini (39) kullanın. Yay kelepçeler,
çubuk kelepçeler veya C kelepçeler gibi başka destek elemanları belli
boyutlar ve şekillerdeki malzemeler için gerekli olabilir. Kelepçelemeye
yardımcı olması için sol veya sağ çiti baştan başa kaydırın.
KELEPÇEYI TAKMAK IÇIN
1.Korkuluğun arkasındaki deliğe takın. Kelepçe gönye testerenin
arkasına doğru bakmalıdır. Kelepçe çubuğu üzerindeki oluğun gönye
testeresinin tabanına tam olarak takıldığından emin olun. Oluk
görünür durumdaysa, kelepçe güvenli olmayacaktır.
2.Kelepçeyi gönye testeresinin önüne doğru 180º döndürün.
3.Kelepçeyi yukarıya veya aşağıya ayarlamak için düğmeyi gevşetin,
ardından iş parçasını sağlam şekilde kelepçelemek için ince ayar
düğmesini kullanın.
148
NOT: Açılandırırken kelepçeyi tabanın sağ tarafına yerleştirin. BIÇAĞIN
YOLUNU KONTROL EDEBİLMENİZ İÇİN KESİMLERİ BİTİRMEDEN
ÖNCE DAİMA KURU ÇALIŞTIRMA (ELEKTRİKSİZ) GERÇEKLEŞTİRİN.
KELEPÇENİN, TESTERE VEYA SİPERLERİN HAREKETİNE
MÜDAHALE ETMEDİĞİNDEN EMİN OLUN.
Dikey düz çapraz kesim (Şek. R1)
• Gönye cıvatasını (79) gevşetin ve gönye koluna (80) basın.
• Gönye kolunu 0° pozisyonunda konumlandırın ve gönye topuzunu
sıkın.
• Kesilecek ahşabı, korkuluğun (7) karşısına yerleştirin.
• Kumanda kolunu (10) kavrayın ve koruma salma koluna (9) bastırın.
• Motoru çalıştırmak için tetiğe (11) basın.
• Bıçağın keresteyi kesmesine ve testere çentiğine (81) girmesine izin
vermek için başlığı bastırın.
• Kesimi tamamladıktan sonra, düğmeyi bırakın ve testere bıçağının
başlığı üst bekleme konumuna döndürmeden önce tamamen
durmasını bekleyin.
Dikey gönye çapraz kesim (Şek. R2)
• Gönye cıvatasını (79) gevşetin ve gönye koluna (80) basın. Döner
tezgahı sağa veya sola hareket ettirerek gerekli açıya getirin.
• Gönye kolu hem solda hem de sağda otomatik olarak 15°, 22.5°,
35.3° ve 45°’yi bulacaktır. Arada bir açı gerekirse, başı sıkıca tutun ve
gönye topunuzu sıkarak kilitleyin.
• Kesmeden önce, her zaman gönye topuzunun sıkıca kilitlenmiş
olduğundan emin olun.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
UYARI: Bir ahşap parçasını küçük bir kesikle gönyeleme
sırasında ahşap parçasını kesim yeri bıçak kenarı sipere en
büyük açıyla olacak şekilde konumlandırın:
sol gönye, sağa kesik
sağ gönye, sola kesik.
Açılama çapraz-kesim (Şek. A2, R3)
Açılama açıları 48° sol ve 2° derece sağ arasında ayarlanabilir ve sıfır ile
sola veya sağa maksimum 45° gönye konumunda ayarlı döner tezgah ile
kesilebilir.
• Korkuluk kelepçesi topuzunu (91) gevşetin ve yan korkuluğun üst
kısmını gittiği kadar sola doğru kaydırın.
• Açılama kelepçesi kolunu (17) gevşetin ve açıyı istenen şekilde
ayarlayın.
• Açılama kelepçesi kolunu sıkıca sıkıştırın.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
Bileşik gönye (Şek. S1 - S4)
Bileşik gönye, aynı anda bir gönye açısı (Şek. S1) ve açılama açısı
(Şek. S2) kullanılarak yapılan bir kesimdir. Bu kesim türü, şekil S3’te
gösterilen eğimli kenarları olan çerçeve ve kutuların yapımı için
kullanılmaktadır.
UYARI: Kesme açısı kesimden kesime değişiklik
gösteriyorsa, açılama kelepçesi kolu ve gönye kilitleme
kolunun güvenli şekilde kilitlendiğini kontrol edin. Açılamada
veya gönyede herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra bu kollar
sıkılmalıdır.
• Aşağıda gösterilen çizelge yaygın bileşik gönye kesimleri için düzgün
eğim ve gönye ayarlarını seçmekte size yardımcı olacaktır. Çizelgeyi
kullanmak için, çizelgedeki uygun kavisteki o açıyı bularak, istenilen
“A” açısını (Şek. S4) seçin. Doğru açılama açısını bulmak için o
noktadan itibaren çizelgeyi aşağıya doğru düz, doğru gönye açısını
bulmak için düz çapraz takip edin.
• Testerenizi saptanan açılara ayarlayın ve birkaç deneme
kesimi yapın.
Türkçe
• Kesim parçalarını birlikte takmak üzerine çalışın.
• Örnek: 25° dış açılı 4 kenarlı bir kutu yapmak için (açı A) (Şek. S4),
sağ üst kavisi kullanın. Kavis ölçeğinde 25°’i bulun. Testerede gönye
açısı ayarını elde etmek için (23°) herhangi bir kenardan yatay
kesişim hattını takip edin. Aynı şekilde, testeredeki açılama açısını
elde etmek için (40°) üst veya alttan dikey kesişim hattını takip edin.
Testeredeki ayarları doğrulamak için daima birkaç hurda ahşap
parçasında kesmeyi deneyin.
• Nihai kesimleri yapmadan önce artık malzemelerle kesim denemeleri
yapın.
• Bütün kesimler bir sol meyilde ve kaidenin karşısındaki kalıbın
arkasıyla yapılmaktadır.
İç köşe
- Sol taraf
• Kalıbın üstünü çitin karşısına getirin.
6 KENARLI
KUTU
8 KENARLI
KUTU
• Kesimin sol tarafını koruyun.
KUTU KENARININ AÇISI (AÇI “A”)
TESTEREDE BU GÖNYE AÇISINI AYARLAYIN
• Sağ gönye kesim yapın.
KARE KUTU
- Sağ taraf
• Kalıbın altını çitin karşısına getirin.
• Sol gönye kesim yapın.
• Kesimin sol tarafını koruyun.
Dış köşe
- Sol taraf
• Kalıbın altını çitin karşısına getirin.
• Sol gönye kesim yapın.
• Kesimin sağ tarafını koruyun.
- Sağ taraf
• Kalıbın üstünü çitin karşısına getirin.
TESTEREDE BU AÇILAMA AÇISINI AYARLAYIN
Kaide kalıplarını kesme
• Sağ gönye kesim yapın.
• Kesimin sağ tarafını koruyun.
Kaide kalıplarının kesimi 45°’lik bir meyil açısında gerçekleştirilmektedir.
Tezgah modunda kesme
• Kesim yapmadan önce testere kapalıyken bir deneme yapın.
• Her zaman kesme demirini kullanın.
• Bütün kesimler testerenin üzerinde düz yatan kalıbın arka
kısmıyla yapılır.
• Her zaman kesme demirinin ve bıçak siperinin düzgün bir şekilde
hizalanmış olduğundan emin olun.
İç köşe
• Her zaman gönye testeresinin ayarlanmış ve 0° gönyeye kilitlenmiş
olduğundan emin olun.
- Sol taraf
• Kalıbı, üst tarafı çite bakacak şekilde yerleştirin.
UYARI: Bu modda metalleri kesmeyin.
• Kesimin sol tarafını koruyun.
- Sağ taraf
• Kalıbı, alt tarafı çite bakacak şekilde yerleştirin.
• Kesimin sol tarafını koruyun.
Dış köşe
- Sol taraf
• Kalıbı, alt tarafı çite bakacak şekilde yerleştirin.
• Kesimin sağ tarafını koruyun.
- Sağ taraf
• Kalıbı, üst tarafı çite bakacak şekilde yerleştirin.
• Kesimin sağ tarafını koruyun.
Tepe kalıpları kesme
Tepe kalıplarının kesimi bir bileşik gönye içinde gerçekleştirilmektedir.
En üst derecede bir kesinlik elde etmek için, testereniz daha önceden
ayarlanmış 35,3°’lik gönye ve 30°’lik meyil açı konumuna sahiptir.
Aşağıdaki ayarlar üstten 45° açılara ve alttan 45° açılara sahip standart
tepe kalıpları içindir.
Yarma işlemi (Şek. T1 & T3)
• Meyil açısını 0°’ye ayarlayın.
• Testere bıçağının yüksekliğini ayarlayın.
• Paralel korkuluğu gerekli uzaklığa ayarlayın.
• Çalışma parçasını tezgahın üzerinde sipere doğru düz tutun. Çalışma
parçasını testere bıçağından yaklaşık 25 mm uzakta tutun.
• Ellerinizi testere bıçağının hareket yönünden uzak tutun.
• Testereyi çalıştırın ve bıçağın tam hızına erişmesini bekleyin.
• Kesilecek parçayı, sipere sıkıca bastırarak yavaşça üst bıçak
siperinin altına doğru itin. Dişlerin kesmesine izin verin ve iş parçayı
bıçağın içerisinden zorla geçirmeyin. Testere bıçağının hızı sabit
tutulmalıdır.
• Bıçağa yakınken bir itme çubuğu (23) kullanmayı unutmayın.
• Kesim tamamlandığında, makineyi kapatın, bıçağın durmasını
bekleyin ve çalışma parçasını alın.
UYARI: Çalışma parçasını serbest veya kesilen kenarından
itmeyin veya tutmayın.
UYARI: Küçük parçaların yarma işlemi sırasında her zaman
itme çubuğu kullanın.ways use a push stick when ripping
small workpieces.
149
Türkçe
Açılı kesim (Şek. T2)
Yan genişleme tezgah (Şek. A8)
• İstenen yiv açısına ayarlayın.
Yan genişleme tezgahı (42), makineye takılan çubuğun uzunluğuna
ve tezgahın sabitlendiği konuma bağlı olarak bıçak ile kesme demiri
aralığın 600 mm ya da daha fazla açabilmektedir. Yan genişleme tezgahı,
kılavuz raylarıyla (32) (isteğe bağlı seçenek) birlikte kullanılmalıdır.
Ayarlanabilir tezgahın ön kenar boyunca oyulmuş bir ölçek bulunmaktadır
ve ayarlanabilir tezgah, kılavuz çubuklarına takılan sağlam bir tabana
yerleştirilmiştir.
• Yarma işlemindeki gibi devam edin.
Çapraz kesim (Şek. U1)
• Meyil açısını 0°’ye ayarlayın.
• Testere bıçağının yüksekliğini ayarlayın.
• Gönye korkuluğunu 0°’ye ayarlayın.
• Yarma işlemindeki gibi devam edin, sadece iş parçasını bıçağa doğru
itmek için köşe demirini kullanın.
Meyilli çapraz kesim
• İstenen yiv açısına ayarlayın.
• Çapraz kesme işlemindeki gibi devam edin.
Gönye kesimleri (Şek. U2)
• Paralel korkuluğu gerekli açıya ayarlayın.
• Çapraz kesme işlemindeki gibi devam edin.
İsteğe bağlı ataşmanlar
UYARI: Herhangi bir aksesuar montaj işleminden önce daima
aletin fişini çıkartın.
Toz çekme takımı (Şek. V1 ve V2)
UYARI! Bu makine her modda kullanım için iki toz toplama
noktası ile sunulur.
UYARI! Mümkün olduğu her durumda, toz emisyonlarıyla
ilgili yönetmelikler uyarınca tasarlanmış bir toz toplama cihazı
bağlayın.
UYARI! Ahşap keserken, toz emisyonlarıyla ilgili yönetmelikler
uyarınca tasarlanmış bir toz toplama cihazı bağlayın.
İlgili yasal mevzuata uygun tasarlanmış bir toz toplama cihazını bağlayın.
Harici olarak bağlanan sistemlerin hava hızı 20 m/s ±2 m/s olmalıdır. Alet
bağlı fakat çalışmazken bağlantı noktasındaki bağlantı tüpünde ölçülecek
hız.
Bağlantı - gönye testeresi konumu (Şek. V1)
• Birinci hortumun bir ucunu toz çekme adaptörüne (13) bağlayın.
• Hortumun diğer ucunu manifoldun (128) orta giriş portundan içeriye
sokun.
• Genişleme tezgahını, her iki tezgah üzerindeki mesafe ölçeğini
devam ettirmek için makinenin sağ tarafına takın.
Kayar tezgah (Şek. A9)
Bu kayar tezgah (43) ile testerenin solunda 1200 x 900 mm’ye kadar
levhalar kesilebilmektedir.
Kılavuz çubuklar, makineden hızlı bir şekilde sökülebilen ancak yine her
düzeyde ayarlanabilen sağlam bir alaşım başlık üzerine takılmıştır.
Korkuluk, ayarlanabilir bir engelin ve dar parçalar için ayarlanabilir bir
desteğin hızlı bir şekilde konumlandırılabilmesi için bir ölçek şeridiyle
donatılmıştır.
Taşıma (Şek. W)
UYARI: Makineyi daima üst bıçağına koruma takılmış olarak
testere tezgahı modunda taşıyın.
Döner tekerlekler makinenin kolay taşınması içindir.
• Makineyi sağ taban tarafında tutun.
• Arka ayakları tabana doğru katlayın
• Ön ayakları tabandan dışa doğru katlayın
• Makineyi düz çevirin.
• Makineyi diskler zemine temas edene kadar ön ayaklarından kaldırın.
achine by the front legs up to the wheels are in contact with the floor.
UYARI: Makineyi taşırken daima yardım alın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre çalışacak
şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde
çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi
bir ayar yapmadan ya da parça veya aksesuarları söküp
takmadan önce aleti kapatın ve güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin KAPALI konumda olduğunu kontrol edin.
Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
• Birinci hortumun diğer ucunu tezgah-altı sipere (63) bağlayın.
• Hortumun diğer ucunu manifoldun dış giriş portundan içeriye sokun.
Yağlama
Bağlantı - testere tezgahı konumu (Şek. V2)
Motorun rulmanları fabrikada yağlanmıştır ve su geçirmez.
• Gönye testeresi konumunda izlediğiniz yöntemi kullanın, sadece
hortumu tezgah-alt siperinden testere bıçağı siperine (21) bağlayın.
• Döner tezgah rulman yüzeyinin sabit tezgahın kenarından kayan
yerini düzenli olarak hafifçe yağlayın.
Gönye testere ek destek/uzunluk engeli (Şek. A5)
Ek destek ve uzunluk engeli sol ya da sağ tarafa ya da her iki tarafta iki
çift olarak monte edilebilmektedir.
• Kesim vidabaşlığı derinliğini periyodik olarak yağlayın.
• Talaş ve kırıntı birikimi meydana gelen parçalar periyodik olarak kuru
bir fırça ile temizleyin.
• 31 - 38 numaralı parçaları iki kılavuz rayı (32 ve 33) üzerine takın.
Mil ayarı (Şek. X1 - X3)
• 210 mm genişliğindeki malzemeleri (15 mm kalınlık) çapraz kesmek
için eğimli destekleri (34) kullanın.
İki tezgah arasında açıklık yaratmak için, aşağıdaki işlemleri uygulayın:
Makara destek tezgah (Şek. A6)
Makara destek tezgah (40) uzun iş parçalarını desteklemek için
kullanılmaktadır. Gönye testere kipinde, makara destek tezgahı sol
veya sağ tarafa ya da iki takım halinde her iki tarafa takılabilmektedir.
Testere bıçağı modunda testere tezgahının ön ya da arka tarafına
takılabilmektedir.
150
• Makineyi testere tezgahı moduna döndürün.
• Vidaları (138) ve tespit plakasını (139) sökün.
• Ayar milinin (141) vidasını (140) gevşetin.
• Bir çift iğne burunlu kerpeten kullanarak ayar milini döndürün.
• Ayar milini kerpeten ile tutun ve vidayı sıkın.
• Tespit plakasını yerine takın ve vidayı sıkın.
Türkçe
• Makineyi gönye testere moduna döndürün. Testereyi gönyeli
bitiştirmek için gerekli olan gücü kontrol edin. Gerekli olan güç çok
yüksekse yukarıdaki aşamaları tekrar edin.
Temizleme
Kullanmadan önce, üst bıçak siperini, hareketli alt bıçak siperini ve uygun
şekilde çalışacağından emin olmak için toz toplama borusunu dikkatli bir
şekilde kontrol edin. Yongalar, toz veya üzerinde çalışılan parçadan çıkan
küçük parçacıkların fonksiyonlardan herhangi birinin engellenmesine yol
açmayacağından emin olun.
Üzerinde çalışılan parçadan çıkan küçük parçacıkların testere bıçağı ile
siperler arasında sıkışması halinde makinen güç kaynağıyla bağlantısını
kesin ve Testere Bıçağının Takılması bölümünde verilen talimatları
izleyin. Sıkışmış parçaları çıkartın ve testere bıçağını takın.
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak ana
gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken onaylı bir
göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek için
asla çözücü veya başka sert kimyasal madde kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş
bir bez kullanın. Aletin içine herhangi bir sıvının girmesine
izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir sıvı içinde
daldırmayın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, tezgahın üstünü
düzenli olarak temizleyin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, toz toplama
sistemini düzenli olarak temizleyin.
Opsiyonel Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından verilenlerin dışındaki aksesuarlar
bu ürün üzerinde test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir.
Yaralanma riskini azaltmak için, bu aletle birlikte sadece
DeWALT tarafından tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
TESTERE BIÇAKLARI
DAİMA, 30 mm’lik ÇARK DELİKLERİNE SAHİP 305 mm’lik TESTERE
BIÇAKLARI KULLANIN. HIZ DEĞERİ EN AZINDAN 4000 RPM
OLMALIDIR. Asla, daha küçük veya büyük çaplı bir bıçağı kullanmayın.
Düzgün şekilde korunmayacaktır. Yalnızca çapraz kesim bıçaklarını
kullanın. Hızlı yarmak için tasarlanan bıçaklarla, kombinasyon
bıçaklarıyla veya  10°’yi aşan kanca açılarına sahip bıçaklarla
kullanmayın.
BIÇAK AÇIKLAMALARI
Uygulama
Çap (mm)
Diş
İnşaat Testeresi Bıçakları (her tür kesme işlemi için)
Genel Amaçlı
305
36
Ahşap İşi Testere Bıçakları (pürüzsüz, temiz kesimler sağlar)
Hassas enine kesimler
305
60
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satıcınızla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller normal
evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri dönüştürülebilir veya geri
kazanılabilir, bu da bazı hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen
elektrikli ürünleri ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri
dönüşüme tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur.
151
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
Ελληνικά
ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ D27107, D27107XPS
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
V
D27107D27107XPS
230
230
Τύπος
7
5
(D27107 με
φως εργασίας LED)
Κατανάλωση ισχύος
W
2000
Αποδιδόμενη ισχύς
W
1080
2000
1080
Μέγ. ταχύτητα λεπίδας
min-1
4000
4000
Διάμετρος λεπίδας
mm
305
305
Οπή λεπίδας
mm
30
30
Πάχος σώματος λεπίδας
mm
Πάχος μαχαιριού διαχωρισμού
2,1 - 2,2 2,1 - 2,2
mm
2,5
2,5
Χρόνος αυτόμ. πέδησης λεπίδας
s
< 10
< 10
Βάρος
kg
42
42
Λοξή κοπή (μέγ. θέσεις)
αριστερά
δεξιά
48°
48°
48°
48°
Φαλτσοκοπή (μέγ. θέσεις)
αριστερά
δεξιά
48°
2°
48°
2°
Μέγ. ικανότητα εγκάρσιας
κοπής σε 90°/90°
mm
Μέγ. ικανότητα λοξής κοπής σε 45°
mm
160
160
Μέγ. βάθος κοπής 90°
mm
90
90
Μέγ. βάθος φαλτσοκοπής 45°
mm
60
60
Μέγ. βάθος κοπής σε 45°
φαλτσοκοπή, 45° λοξή κοπή
mm
60
60
Μέγ. ικανότητα διαμήκους κοπής
αριστερά/δεξιά
mm
120/320
120/320
Βάθος κοπής σε 90°
mm
81
81
Ικανότητες κοπής
Λειτουργία φαλτσοπρίονου
205 x 63 205 x 63
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το εργαλείο
τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς
να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται να ελαττώσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η συσκευή αυτή προορίζεται για σύνδεση σε σύστημα
τροφοδοσίας ρεύματος με μέγιστη επιτρεπόμενη σύνθετη αντίσταση
συστήματος Zmax 0.28 Ω στο σημείο διασύνδεσης (κιβώτιο υπηρεσίας
παροχής ρεύματος) της τροφοδοσίας του χρήστη.
Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή η συσκευή συνδέεται
μόνο σε σύστημα ρεύματος που πληροί την πιο πάνω απαίτηση. Αν
χρειάζεται, ο χρήστης μπορεί να ρωτήσει τη δημόσια εταιρεία παροχής
ρεύματος σχετικά με τη σύνθετη αντίσταση του συστήματος στο σημείο
διασύνδεσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε
προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Λειτουργία πάγκου πριονιού
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN61029:
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
95,0
95,0
LWA (επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
106,0
106,0
K(αβεβαιότητα για το δοθέν
επίπεδο ήχου)
dB(A)
3,0
3,0
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
2,1
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή
που αναφέρεται στο πρότυπο EN61029 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του εργαλείου.
Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε περίπτωση κακής
συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να διαφέρει.
Αυτό ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
152
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΊΑ ΠΕΡΊ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ
D27107/D27107XPS
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στην
ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012
+A11:2013.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες 2014/30/ΕΕ και
2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με την DeWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος
του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του τεχνικού
φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ μέρους της
εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
Ελληνικά
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
19.06.2017
Οδηγίες ασφάλειας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε βασικά προληπτικά μέτρα
ασφαλείας για να περιορίζετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας και προσωπικών τραυματισμών
συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων.
Διαβάστε όλες τις παρούσες οδηγίες προτού επιχειρήσετε να
χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών.
ΦΥΛΆΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Γενικοί κανονισμοί ασφάλειας
1.Διατηρείτε το χώρο εργασίας σε τάξη.
Η ακαταστασία στο χώρο και στον πάγκο εργασίας εγκυμονεί
κινδύνους τραυματισμού.
2.Λάβετε υπόψη το περιβάλλον του χώρου εργασίας.
Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε
υγρές συνθήκες, ή συνθήκες υγρασίας γενικότερα. Διατηρείτε επαρκή
φωτισμό στο χώρο εργασίας (250–300 Lux). Μη χρησιμοποιείτε το
εργαλείο σε χώρους όπου υφίσταται κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης, π.χ.
παρουσία εύφλεκτων υγρών και αερίων.
3.Προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία.
Αποτρέψτε τυχόν επαφή με γειωμένες επιφάνειες (π.χ. σωληνώσεις,
καλοριφέρ, συσκευές μαγειρέματος και ψυγεία). Όταν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο κάτω από δυσμενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή υγρασία,
όταν παράγονται μεταλλικά ρινίσματα κ.λπ.), μπορείτε να βελτιώσετε
την ηλεκτρική προστασία σας συνδέοντας ένα μετασχηματιστή
απομόνωσης ή ασφαλειοδιακόπτη διαρροής στη γη (FI).
4.Απομακρύνετε κάθε άλλο άτομο.
Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα, ιδίως σε παιδιά, να συμμετέχουν
στην εργασία, να αγγίζουν το εργαλείο ή το καλώδιο προέκτασης και
απομακρύνετέ τα από το χώρο εργασίας.
5.Να αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία, πρέπει να τα αποθηκεύετε σε
ξηρό και κλειδωμένο χώρο, μακριά από μέρη όπου έχουν πρόσβαση
παιδιά.
6.Μην καταπονείτε υπερβολικά το εργαλείο.
Είναι πιο αποτελεσματικό και ασφαλές όταν το χρησιμοποιείτε με την
ισχύ για την οποία προορίζεται.
7.Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.
Μην προσπαθείτε να κάνετε εργασίες για εργαλεία βαριάς χρήσης
με μικρά εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για σκοπούς για
τους οποίους δεν προορίζονται, για παράδειγμα, μη χρησιμοποιείτε
δισκοπρίονα για να κόψετε κλαδιά δέντρων ή κούτσουρα.
8.Φοράτε τα κατάλληλα ρούχα.
Μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα, γιατί μπορεί να εμπλακούν
σε κινούμενα εξαρτήματα. Για την εργασία σε υπαίθριους χώρους
συνιστάται η χρήση αντιολισθητικών υποδημάτων. Χρησιμοποιείτε
προστατευτικό κάλυμμα των μαλλιών για να καλύψετε τα μακριά
μαλλιά.
9.Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό.
Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιείτε προσωπίδα
ή μάσκα σκόνης εάν κατά την εργασία σχηματίζεται σκόνη ή
εκτινάσσονται σωματίδια. Εάν αυτά τα σωματίδια μπορεί να έχουν
μεγάλη θερμοκρασία, φοράτε επίσης προστατευτική ποδιά. Φοράτε
πάντα προστατευτικά ακουστικά. Φοράτε πάντα κράνος ασφαλείας.
10.Συνδέστε εξοπλισμό εκβολής σκόνης.
Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση εκβολής σκόνης και
εγκαταστάσεων συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά και
χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
11.Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το
εργαλείο από την πρίζα. Διατηρείτε το φορτιστή μακριά από πηγές
θερμότητας, ελαιώδεις ουσίες και αιχμηρά αντικείμενα. Μη μεταφέρετε
ποτέ το εργαλείο από το καλώδιό του.
12. Ασφαλής εργασία.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγγενη για τη συγκράτηση του τεμαχίου
εργασίας. Αυτό είναι ασφαλέστερο από το να χρησιμοποιείτε τα χέρια
σας και κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χειρίζεστε το εργαλείο και με
τα δύο χέρια.
13.Μην τεντώνετε υπερβολικά το σώμα σας.
Διατηρείτε συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
14.Να εκτελείτε τη συντήρηση των εργαλείων προσεκτικά.
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά για καλύτερη και
ασφαλέστερη απόδοση. Εφαρμόζετε τις οδηγίες για τη λίπανση και
την αντικατάσταση των παρελκομένων. Επιθεωρείτε περιοδικά τα
εργαλεία και εάν διαπιστώσετε ζημίες, αναθέστε την επισκευή τους
σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Διατηρείτε όλες τις λαβές και τους
διακόπτες χωρίς υγρασία, ακαθαρσίες, λάδια και γράσα.
15.Αποσύνδεση των εργαλείων.
Αποσυνδέετε τα εργαλεία από την παροχή ηλεκτροδότησης όταν δεν
τα χρησιμοποιείτε, πριν από τη συντήρηση και για την αντικατάσταση
παρελκομένων, όπως δίσκων κοπής, τρυπανιών και πριονιών.
16.Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά και πένσες ρύθμισης.
Συνηθίζετε να ελέγχετε αν έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο τα κλειδιά
και οι πένσες ρύθμισης προτού το χρησιμοποιήσετε.
17. Αποφύγετε απροσδόκητη εκκίνηση του εργαλείου.
Μη μεταφέρετε το εργαλείο με το δάκτυλό σας στο διακόπτη.
Βεβαιώνεστε ότι το εργαλείο είναι στη θέση “off” προτού το συνδέσετε
στην πρίζα.
18. Χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης για υπαίθριους χώρους.
Πριν τη χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο επέκτασης και
αντικαταστήστε το εάν έχει υποστεί ζημιά. Όταν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο σε υπαίθριους χώρους, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
καλώδια προέκτασης που προορίζονται και επισημαίνονται ειδικά για
χρήση σε υπαίθριο χώρο.
19. Παραμένετε σε εγρήγορση.
Προσέχετε τι κάνετε. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική. Μη χρησιμοποιείτε
το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια φαρμάκων ή
οινοπνεύματος.
20. Ελέγξτε για τυχόν ζημιές σε εξαρτήματα.
Πριν από τη χρήση ελέγχετε προσεκτικά το εργαλείο και το καλώδιο
τροφοδοσίας για να εξακριβώσετε αν το εργαλείο λειτουργεί κανονικά
όσον αφορά στην προβλεπόμενη λειτουργία του. Ελέγχετε την
ευθυγράμμιση και τη σύνδεση των κινούμενων εξαρτημάτων, τυχόν
ζημίες στα εξαρτήματα, την εγκατάσταση και οποιεσδήποτε άλλες
καταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία.
Ένας προφυλακτήρας ή άλλο εξάρτημα που έχουν υποστεί ζημίες
πρέπει να επισκευασθούν κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο ή να
αντικατασταθούν από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, εκτός και αν
αναφέρεται κάτι άλλο στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Αναθέστε την
αντικατάσταση των ελαττωματικών διακοπτών σε εξουσιοδοτημένο
συνεργείο.
Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί.
Μην επιχειρείτε ποτέ να κάνετε επισκευές μόνοι σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Η χρήση οποιουδήποτε παρελκόμενου
ή αξεσουάρ, ή ο εξαναγκασμός του σε απόδοση για την
οποία δεν συνιστάται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, μπορεί
να αποτελέσει αιτία κινδύνου πρόκλησης προσωπικού
τραυματισμού.
21. Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου σας σε πιστοποιημένο
τεχνικό.
Το συγκεκριμένο ηλεκτρικό εργαλείο πληροί τις απαιτήσεις
των σχετικών κανόνων ασφαλείας. Οι επισκευές πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από πιστοποιημένα άτομα με τη χρήση
των αυθεντικών ανταλλακτικών, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί
σημαντικός κίνδυνος για το χρήστη.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για φαλτσοπρίονα
• Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία βεβαιωθείτε ότι όλα τα κουμπιά
ασφάλισης και οι λαβές σύσφιξης έχουν σφιχτεί καλά.
• Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας του μηχανήματος είναι καλά
στερεωμένος όταν εκτελείτε φάλτσες κοπές.
153
Ελληνικά
• Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς τον προφυλακτήρα στη θέση
του ή αν ο προφυλακτήρας δεν λειτουργεί ή δεν συντηρείται σωστά.
• Ποτέ μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε από τα δύο χέρια σας στην
περιοχή της λεπίδας όταν το πριόνι είναι συνδεδεμένο στην πηγή
ηλεκτρικού ρεύματος.
• Ποτέ μην επιχειρήσετε τα σταματήσετε γρήγορα ένα μηχάνημα που
είναι σε κίνηση σφηνώνοντας ένα εργαλείο ή άλλο μέσο ώστε να
σταματήσει η λεπίδα. Μπορούν να προκληθούν σοβαρά ατυχήματα.
• Επιλέξτε τη σωστή λεπίδα για το υλικό που πρόκειται να κόψετε.
• Χρησιμοποιήστε εξάρτημα συγκράτησης ή φοράτε γάντια όταν
χειρίζεστε μια λεπίδα πριονιού ή ένα τραχύ υλικό.
• Ποτέ μην εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης
όταν το μηχάνημα κινείται ακόμα και η κεφαλή δεν είναι στη θέση
ηρεμίας.
• Το μπροστινό τμήμα του προφυλακτήρα διαθέτει περσίδες για
καλύτερη ορατότητα κατά την κοπή. Παρόλο που οι περσίδες
περιορίζουν δραματικά τα εκτινασσόμενα σωματίδια, υπάρχουν
ανοίγματα στον προφυλακτήρα και γι’ αυτό πρέπει πάντα να φοράτε
γυαλιά ασφαλείας όταν κοιτάζετε από τις περσίδες.
• Αν η συσκευή σας διαθέτει λέιζερ, μην το αντικαθιστάτε με άλλους
τύπους λέιζερ. Επισκευές πρέπει να διενεργούνται μόνο από τον
κατασκευαστή του λέιζερ ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
• Ποτέ μην κόβετε τεμάχια εργασίας που είναι μικρότερα από 200 mm.
• Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί να δέχεται
το εξής μέγιστο μέγεθος τεμαχίου εργασίας:
– Ύψος 63 mm επί πλάτος 205 mm επί μήκος 500 mm
– Τεμάχια εργασίας μεγαλύτερου μήκους πρέπει να υποστηρίζονται από κατάλληλο πρόσθετο τραπέζι, π.χ. DE3474. Πάντα συσφίγγετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας.
• Κατά τη χρήση σε λειτουργία φαλτσοπρίονου, βεβαιωθείτε ότι το
τμήμα της λεπίδας πριονιού κάτω από το τραπέζι περικλείεται πλήρως
από τον προφυλακτήρα (63) που φαίνεται στην Εικ. E.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για πάγκους πριονιού
• Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα περιστρέφεται στη σωστή κατεύθυνση και ότι
τα δόντια δείχνουν προς το μπροστινό μέρος του πάγκου πριονιού.
• Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία βεβαιωθείτε ότι όλα τα κουμπιά
ασφάλισης και οι λαβές σύσφιξης έχουν σφιχτεί καλά.
• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λεπίδες και οι φλάντζες είναι καθαρές και οι
πλευρές του κολάρου με την εσοχή είναι σε επαφή με τη λεπίδα.
Σφίγγετε καλά το παξιμάδι του άξονα.
• Χρησιμοποιείτε σωστά τροχισμένες λάμες πριονιού. Τηρείτε το μέγιστο
αριθμό στροφών που αναφέρεται στη λεπίδα πριονιού. Ο μέγιστος
αριθμός στροφών που επισημαίνεται στο προϊόν πρέπει να είναι
πάντα μεγαλύτερος από τον αριθμό στροφών που αναφέρεται στην
πινακίδα στοιχείων του μηχανήματος..
• Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι χωρίς να είναι στη θέση του ο
πάνω και ο κάτω προφυλακτήρας.
• Ποτέ μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε από τα δύο χέρια σας στην
περιοχή της λεπίδας όταν το πριόνι είναι συνδεδεμένο στην πηγή
ηλεκτρικού ρεύματος.
• Αποσυνδέστε το πριόνι από την παροχή ρεύματος δικτύου πριν
αλλάξετε λεπίδα ή πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.
• Χρησιμοποιείτε πάντα εξάρτημα προώθησης τους τεμαχίου εργασίας
και ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια πλησιέστερα από 200 mm από τη
λεπίδα πριονιού κατά τη διάρκεια της κοπής.
• Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε το εργαλείο με τάση άλλη της
προβλεπόμενης.
• Μην εφαρμόζετε λιπαντικά στη λεπίδα ενώ κινείται.
• Μην περνάτε μέρη του σώματός σας γύρω και πίσω από τη λεπίδα
πριονιού.
• Πάντα διατηρείτε το εξάρτημα προώθησης του τεμαχίου εργασίας στη
θέση του όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Μη στέκεστε πάνω στη μονάδα.
• Κατά τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι το πάνω μέρος της λεπίδας
πριονιού είναι καλυμμένο, π.χ. με τον προφυλακτήρα.
• Μη χρησιμοποιείτε τον προφυλακτήρα για χειρισμό η μεταφορά του
πριονιού.
154
• Δεν επιτρέπονται εργασίες δημιουργίας εσοχής, εγκοπής ή
αυλάκωσης.
• Να βεβαιώνεστε ότι το μαχαίρι διαχωρισμού είναι σωστά ρυθμισμένο.
Ποτέ μην κόβετε χωρίς να έχει τοποθετηθεί το μαχαίρι διαχωρισμού.
•Ποτέ μην κόβετε τεμάχιο εργασίας που είναι μικρότερο από 30 mm.
• Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί να δέχεται
το εξής μέγιστο μέγεθος τεμαχίου εργασίας:
– Ύψος 81 mm επί πλάτος 400 mm επί μήκος 600 mm
– Τεμάχια εργασίας μεγαλύτερου μήκους πρέπει να υποστηρίζονται από κατάλληλο πρόσθετο τραπέζι, π.χ. D271055 ή D271058.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για δισκοπρίονα με δυνατότητα
αναστροφής
• Πριν χρησιμοποιήσετε το πριόνι, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι
σταθερό. Σε καμία περίπτωση μην τοποθετήσετε το μηχάνημα σε μη
ομαλή επιφάνεια. Αν χρειάζεται, στερεώστε το μηχάνημα σε πάγκο
εργασίας χρησιμοποιώντας μπουλόνια εξάγωνης κεφαλής με μήκος
150 mm αντί για τα μπουλόνια.
• Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα χωρίς τους
προφυλακτήρες στη θέση τους, ειδικά μετά από αλλαγή τρόπου
λειτουργίας. Διατηρείτε τους προφυλακτήρες σε καλή κατάσταση
λειτουργίας και σωστά συντηρημένους.
• Αντικαταστήστε το ένθετο τραπεζιού όταν φθαρεί.
• Να βεβαιώνεστε ότι ο βραχίονας είναι σταθερά στερεωμένος στη θέση
εργασίας στη λειτουργία πριονιού πάγκου.
• Να βεβαιώνεστε ότι ο βραχίονας είναι καλά στερεωμένος όταν κόβετε
λοξά σε λειτουργία πριονιού πάγκου.
• Να βεβαιώνεστε ότι το τραπέζι είναι σωστά ασφαλισμένο όταν
αλλάζετε τη λειτουργία του πριονιού.
• Ποτέ μην κόβετε σιδηρούχα ή μη σιδηρούχα υλικά όταν κόβετε κατά
μήκος στη λειτουργία πριονιού πάγκου.
• Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αξεσουάρ συμβουλευτείτε το
εγχειρίδιο οδηγιών. Η ακατάλληλη χρήση ενός αξεσουάρ μπορεί να
προκαλέσει ζημιά.
• Τηρείτε το μέγιστο αριθμό στροφών που αναφέρεται στη λεπίδα
πριονιού.
• Χρησιμοποιήστε εξάρτημα συγκράτησης ή φοράτε γάντια όταν
χειρίζεστε μια λεπίδα πριονιού.
• Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα περιστρέφεται στη σωστή κατεύθυνση,
Διατηρείτε τη λεπίδα κοφτερή.
• Ο μέγ. επιστρεφόμενος αριθμός στροφών της λεπίδας πριονιού
πρέπει πάντα να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό στροφών
χωρίς φορτίο του εργαλείου που αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων
του.
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού που δεν αντιστοιχούν στις
διαστάσεις που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Μη
χρησιμοποιήσετε οποιουσδήποτε αποστάτες και δακτυλίους
ατράκτου για να κάνετε τη λεπίδα να ταιριάζει πάνω στην άτρακτο.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις λεπίδες που προβλέπονται στο παρόν
εγχειρίδιο οδηγιών, σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 847-1.
• Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ειδικά σχεδιασμένων λεπίδων
μειωμένου θορύβου.
• Μη χρησιμοποιήσετε λεπίδες ΧΑΛΥΒΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού που είναι ραγισμένες ή έχουν
υποστεί ζημιά.
• Μετά την ολοκλήρωση της κοπής, απελευθερώστε το διακόπτη
και περιμένετε να ακινητοποιηθεί πλήρως η λεπίδα πριονιού πριν
επαναφέρετε την κεφαλή σε θέση ηρεμίας.
• Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι καλά στερεωμένος όταν εκτελείτε
λοξές κοπές.
• Μη σφηνώνετε οτιδήποτε στον ανεμιστήρα για να συγκρατήσετε τον
άξονα του μοτέρ.
• Ο προφυλακτήρας της λεπίδας στο πριόνι σας θα ανυψωθεί
αυτόματα όταν κατεβάσετε το βραχίονα. Θα χαμηλώσει πάνω από τη
λεπίδα όταν ανυψωθεί ο βραχίονας.
Ο προφυλακτήρας μπορεί να ανυψωθεί με το χέρι όταν εγκαθιστάτε ή
αφαιρείτε τις λεπίδες ή για έλεγχο του πριονιού. Ποτέ μην ανυψώνετε
τον προφυλακτήρα της λεπίδας με το χέρι, εκτός αν το πριόνι είναι
απενεργοποιημένο.
Ελληνικά
• Διατηρείτε τη γύρω περιοχή του μηχανήματος σε καλή κατάσταση
και απαλλαγμένη από χαλαρά υλικά όπως πριονίδια και υπολείμματα
κοπής.
• Περιοδικά ελέγχετε ότι τα ανοίγματα αερισμού του μοτέρ είναι καθαρά
και απαλλαγμένα από πριονίδια.
• Αποσυνδέστε το μηχάνημα από το δίκτυο ρεύματος πριν εκτελέσετε
οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή όταν αλλάζετε τη λεπίδα.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λεπίδες που προβλέπει ο
κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε ότι το μαχαίρι διαχωρισμού δεν έχει
μεγαλύτερο πάχος από το πλάτος της αυλάκωσης που κόβεται από
τη λεπίδα πριονιού και όχι μικρότερο πάχος από το σώμα της λεπίδας
πριονιού.
• Πριν την εργασία βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι τοποθετημένο σε
ομαλή επιφάνεια με επαρκή ευστάθεια.
• Μη χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λειαντικό δίσκο ή διαμαντοδίσκο.
• Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του μηχανήματος,
απενεργοποιήστε άμεσα το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από την
πηγή ρεύματος.
Αναφέρετε τη βλάβη και σημάνετε το μηχάνημα με κατάλληλο τρόπο
ώστε να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα
που έχει υποστεί βλάβη.
• Όταν η λεπίδα πριονιού είναι μπλοκαρισμένη λόγω μη κανονικής
δύναμης προώθησης κατά την κοπή, απενεργοποιήστε το μηχάνημα
και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος. Αφαιρέστε το τεμάχιο
εργασίας και διασφαλίστε ότι η λεπίδα πριονιού κινείται ελεύθερα.
Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και ξεκινήστε καινούργια διαδικασία
κοπής με μειωμένη δύναμη προώθησης.
• Μην αφαιρείτε οποιαδήποτε ξακρίσματα ή άλλα μέρη του τεμαχίου
εργασίας αντικειμένου από την περιοχή κοπής ενώ λειτουργεί το
μηχάνημα και η κεφαλή του πριονιού δεν είναι στη θέση ηρεμίας
• Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς να έχουν τοποθετηθεί τα
πόδια.
• Φροντίζετε πάντα απαραίτητα η θέση σας να είναι αριστερά ή δεξιά
της γραμμής κοπής.
• Παρέχετε επαρκή γενικό ή τοπικό φωτισμό.
• Να βεβαιώνεστε ότι ο χειριστής είναι επαρκώς εκπαιδευμένος για τη
χρήση, τη ρύθμιση και το χειρισμό του μηχανήματος.
• Απενεργοποιείτε το μηχάνημα πριν το αφήσετε χωρίς επιτήρηση.
• Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED πληροί το πρότυπο EN 62471. Μην
αντικαταστήσετε τη λυχνία LED με λυχνία διαφορετικού τύπου.
Αν υποστεί ζημιά η λυχνία LED, αναθέστε την επισκευή της σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών.
• Όταν κόβετε ξύλο συνδέστε το πριόνι σε διάταξη συλλογής σκόνης.
Πάντα λαμβάνετε υπόψη σας παράγοντες που επηρεάζουν την
έκθεση στη σκόνη, όπως:
-–τον τύπο του υλικού προς κατεργασία (η μοριοσανίδα παράγει
περισσότερη σκόνη από το ξύλο)
-–αν είναι κοφτερή η λεπίδα πριονιού
-–τη σωστή ρύθμιση της λεπίδας του πριονιού,
-–σύστημα απομάκρυνσης σκόνης με ταχύτητα αέρα τουλάχιστον
20 m/s
Βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά η τοπική διάταξη
απομάκρυνση σκόνης, καθώς και απορροφητήρες, διαφράγματα και
αγωγοί.
• Ποτέ μην κόβετε ελαφρό κράμα, ιδιαίτερα μαγνησίου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30 mA ή μικρότερη.
Λοιποί κίνδυνοι
Οι ακόλουθοι κίνδυνοι είναι εγγενείς στη χρήση των πριονιών:
– τραυματισμοί λόγω επαφής με περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και την
εφαρμογή των συσκευών ασφαλείας, ορισμένοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη ακοής.
– Κίνδυνος ατυχημάτων που προκαλούνται από ακάλυπτα τμήματα του
δίσκου κοπής.
– Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή του δίσκου.
– Κίνδυνος μαγκώματος δακτύλων κατά το άνοιγμα των
προφυλακτήρων.
– Κίνδυνοι για την υγεία που οφείλονται στην εισπνοή σκόνης που
σχηματίζεται κατά την κοπή ξύλου, ιδίως δε δρυός, οξιάς και MDF.
Η παραγωγή θορύβου επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες:
– Το υλικό που κόβεται.
– Τον τύπο της λεπίδας πριονιού.
– Τη δύναμη προώθησης.
Οι ακόλουθοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο αναπνευστικών
προβλημάτων:
– Δεν έχει συνδεθεί σύστημα απομάκρυνσης της σκόνης όταν κόβετε
ξύλο
– Ανεπαρκής απομάκρυνση σκόνης που προκαλείται από ακαθάριστα
φίλτρα εξαγωγής
– Φθαρμένη λεπίδα πριονιού.
– Το τεμάχιο εργασίας δεν καθοδηγείται με ακρίβεια.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Σημείο μεταφοράς
Κρατάτε τα χέρια μακριά από τη λεπίδα.
Ακτινοβολία λέιζερ. Μην κοιτάζετε απευθείας στο φως
(D27107XPS).
O/I
Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε λειτουργία
φαλτσοπρίονου, φροντίζετε απαραίτητα να
χρησιμοποιείτε το διακόπτη σκανδάλης στη
λαβή όταν το ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε.
Μη χρησιμοποιείτε το κουτί διακόπτη σε αυτόν
τον τρόπο λειτουργίας. Ο διακόπτης ON/OFF
που βρίσκεται στο πλαίσιο του μηχανήματος
προβλέπεται μόνο για λειτουργία πριονιού με
τραπέζι.
Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε λειτουργία
φαλτσοπρίονου, να βεβαιώνεστε ότι το μηχάνημα
διαχωρισμού είναι στερεωμένο στη θέση ηρεμίας.
Ποτέ μην το χρησιμοποιήσετε ως φαλτσοπρίονο χωρίς τον προφυλακτήρα στη θέση του.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ΕΙΚ. [FIGURE] A1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (143), ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος
κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2017 XX XX
Έτος κατασκευής
155
Ελληνικά
Περιεχόμενα της συσκευασίας
Α5
Η συσκευασία περιέχει:
31 Ρυθμιζόμενη βάση 760 mm (μέγ. ύψος) (DE3474)
1 Εν μέρει συναρμολογημένο μηχάνημα
32 Ράγες-οδηγοί υποστηρίγματος 1.000 mm (DE3494)
1 Κιβώτιο που περιέχει:
33 Ράγες-οδηγοί υποστηρίγματος 500 mm (DE3491)
1 Πάνω προφυλακτήρα για θέση πριονιού πάγκου
34 Υποστήριγμα με δυνατότητα κλίσης (DE3495)
1Προφυλακτήρα για κάτω από το τραπέζι, για τη θέση
φαλτσοπρίονου
35 Περιστρεφόμενο στοπ (DE3462)
4 Πόδια
36Στοπ μήκους για τεμάχια εργασίας μικρού μήκους (για χρήση
μαζί με ράγες-οδηγούς [33]) (DE3460)
2 Τροχούς
37 Υποστήριγμα με αφαιρούμενο στοπ (DE3495)
4 Πέλματα
38 Υποστήριγμα με το στοπ να έχει αφαιρεθεί (DE3495)
1 Παράλληλο οδηγό
1 Σφιγκτήρα υλικού
Α6
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
40 Τραπέζι υποστήριξης με ράουλα (DE3497)
• Ελέγξτε για ζημιές στο εργαλείο, τα εξαρτήματα ή τα παρελκόμενα,
που μπορεί να προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά.
Για χρήση σε λειτουργία πάγκου πριονιού:
• Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε σχολαστικά και να κατανοήσετε
αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση του προϊόντος.
Α7
Περιγραφή (Εικ. A1 - A11)
A1
1Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (λειτουργία
πριονιού πάγκου)
41 Οδηγός λοξής κοπής (D271052)
Α8
42 Τραπέζι επέκτασης (D271058)
2
Μοχλός απελευθέρωσης τραπεζιού
Α9
3
Σφιγκτήρας περιστρεφόμενου τραπεζιού
43 Συρόμενο τραπέζι (D271055)
4
Τραπέζι φαλτσοπρίονου
5
Περιστρεφόμενο τραπέζι
Εξαρτήματα προώθησης τεμαχίου εργασίας (DE3454) (δεν
απεικονίζονται)
6
Οδηγός δεξιάς πλευράς
7
Οδηγός αριστερής πλευράς
8
Κινητός κάτω προφυλακτήρας λεπίδας
9
Μοχλός απελευθέρωσης προφυλακτήρα
Για χρήση σε όλους τους τρόπους λειτουργίας:
Α10
44 Κιτ εξαγωγής σκόνης τριπλού στομίου (D271054)
10 Λαβή χειρισμού
142 Κουμπί επαναφοράς ασφάλειας διακοπής κυκλώματος
Α11
143 Κωδικός ημερομηνίας
144 Σύστημα φωτισμού εργασίας LED
Α2
10 Λαβή χειρισμού
11 Διακόπτης σκανδάλης (λειτουργία φαλτσοπρίονου)
12 Σταθερός πάνω προφυλακτήρας λεπίδας
13 Προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης
14 Τροχός
15 Πόδι
16 Πέλμα
17 Λαβή σύσφιξης φαλτσογωνιάς
Α3
17 Λαβή σύσφιξης φαλτσογωνιάς
18 Ρυθμιστής ύψους
19 Τραπέζι πάγκου πριονιού
20 Μαχαίρι διαχωρισμού
21 Πάνω προφυλακτήρα λεπίδας
22 Παράλληλο οδηγό
23 Εξάρτημα προώθησης τεμαχίου εργασίας
Προαιρετικά αξεσουάρ
Α4
Για χρήση σε λειτουργία φαλτσοπρίονου:
30 Ένθετο οδηγού (DE7120)
156
ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ
Το δισκοπρίονό σας DeWALT D27107 με δυνατότητα αναστροφής έχει
σχεδιαστεί να λειτουργεί ως φαλτσοπρίονο ή ως πάγκος πριονιού για να
εκτελεί τις τέσσερις κύριες λειτουργίες κοπής με πριόνι, διαμήκη κοπή,
εγκάρσια κοπή, λοξή κοπή και φαλτσοκοπή, εύκολα, με ακρίβεια και
ασφάλεια.
Η μονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση με λεπίδα μύτης καρβιδίου
ονομαστικής διαμέτρου 305 mm για επαγγελματική κοπή ξύλου,
προϊόντων ξύλου και πλαστικών.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με την παρουσία
εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτά τα πριόνια με δυνατότητα αναστροφής είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται
επίβλεψη όταν το εργαλείο το χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για
σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους.
•Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και/ή
γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να
μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό το προϊόν.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΓΩΝΙΑΚΟΎ ΠΡΙΟΝΙΟΎ
Στη λειτουργία γωνιακού πριονιού, το μηχάνημα χρησιμοποιείται στην
κατακόρυφη θέση, τη θέση λοξοτομής ή κοπής με φάλτσο.
Ελληνικά
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΎ
• Περιστρέψτε το μηχάνημα στην κανονική θέση.
Με τη δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον κεντρικό του άξονα,
το μηχάνημα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση τυπικών εργασιών
σχισίματος και για το πριόνισμα τεμαχίων μεγάλου εύρους, με χειροκίνητη
τροφοδοσία του υπό κατεργασία τεμαχίου στη λεπίδα.
• Εισάγετε ένα μπουλόνι των 8 mm και ελάχιστου μήκους 120 mm (49)
μέσα στα πέλματα σε κάθε θέση τοποθέτησης (εικ. B1).
Ηλεκτρική ασφάλεια
Τοποθέτηση των ποδιών (Εικ. C1 και C2)
Το ηλεκτρικό μοτέρ έχει σχεδιαστεί μόνο για μία συγκεκριμένη ηλεκτρική
τάση. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η τάση ηλεκτροδότησης αντιστοιχεί στην
τάση της πινακίδας τεχνικών χαρακτηριστικών.
Το εργαλείο έχει διπλή απομόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN61029, συνεπώς δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Σε περίπτωση αντικατάστασης καλωδίου ηλεκτροδότησης, η επισκευή
πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών
και συντήρησης, ή από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο
επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ
το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο
εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν
τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την
πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
• Σφίξτε τα μπουλόνια.
Με τα πόδια τοποθετημένα, το μηχάνημα είναι κατάλληλο για αυτόνομη
εγκατάσταση.
• Γυρίστε το μηχάνημα ανάποδα.
• Τοποθετήστε τα πόδια όπως περιγράφεται πιο κάτω. Προσέχετε,
γιατί τα μπροστινά πόδια και τα πίσω πόδια δεν έχουν το ίδιο μήκος.
Τα πίσω πόδια είναι ελαφρά μακρύτερα από τα μπροστινά πόδια.
Φροντίστε απαραίτητα να τοποθετήστε τα πόδια στη σωστή θέση.
• Γυρίστε το μηχάνημα στην κανονική του θέση. Βεβαιωθείτε ότι το
μηχάνημα είναι οριζόντιο - αν χρειαστεί ρυθμίστε το ύψος σύσφιξης
των ποδιών.
Πίσω πόδια
• Εισάγετε ένα πόδι (15) σε κάθε ένα από τα σημεία εγκατάστασης (56)
που βρίσκονται στα κάτω πλευρικά τμήματα στο εσωτερικό τμήμα της
βάσης (Εικ. C1).
• Περάστε από την εξωτερική πλευρά από μια καρόβιδα (57) στις οπές
στο πλαίσιο και σε κάθε πόδι.
• Τοποθετήστε ένα στήριγμα (58) και ένα κουμπί ασφάλισης (59) πάνω
στα μπουλόνια.
• Σφίξτε τα κουμπιά ασφάλισης.
Μπροστινά πόδια
• Εισάγετε ένα πόδι (15) σε κάθε ένα από τα σημεία εγκατάστασης
(56) που βρίσκονται στα πάνω πλευρικά τμήματα στο εσωτερικό
τμήμα της βάσης (Εικ. C2).
• Τοποθετήστε ένα στήριγμα (58) πάνω από κάθε πόδι.
Αποσυσκευασία του μηχανήματος και των μερών του
• Περάστε από την εσωτερική πλευρά από μια καρόβιδα (57) μέσα
από τις οπές, στα στηρίγματα, τα πόδια και το πλαίσιο.
• Τοποθετήστε ένα κουμπί ασφάλισης (59) πάνω στα μπουλόνια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους.
• Αφαιρέστε από το κιβώτιο τα χύμα υλικά συσκευασίας.
• Σφίξτε τα κουμπιά ασφάλισης.
• Αφαιρέστε το μηχάνημα ανυψώνοντάς το από το κιβώτιο.
Αναδίπλωση των ποδιών (εικ. C3,C4)/Τοποθέτηση σε πάγκο
(εικ. B1)
• Αφαιρέστε το κιβώτιο εξαρτημάτων από το εσωτερικό του
μηχανήματος.
Τα πόδια μπορούν να αναδιπλωθούν μέσα στη βάση ώστε να γίνει
το μηχάνημα κατάλληλο για χρήση πάνω σε πάγκο εργασίας.
• Αφαιρέστε από το μηχάνημα όλα τα υπολειπόμενα υλικά
συσκευασίας.
• Περιστρέψτε το μηχάνημα ανάστροφα
Τοποθέτηση των πελμάτων (εικ. A2, B, B1)
Όταν διαθέτει τα πόδια και τα πέλματα, εναλλακτικά το μηχάνημα είναι
κατάλληλο για τοποθέτηση πάνω σε πάγκο εργασίας. Για να διασφαλίσετε
ασφαλή λειτουργία, το μηχάνημα πρέπει να στερεωθεί καλά στον πάγκο
εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα
αν δεν είναι καλά στερεωμένο στον πάγκο εργασίας. Η
δύναμη προώθησης θα κάνει το πριόνι ασταθές αν αυτό δεν
είναι καλά στερεωμένο στον πάγκο εργασίας.
• Ξεσφίξτε το κουμπί ασφάλισης (59) του πρώτου ποδιού (15)
• Διπλώστε το πόδι προς τα μέσα
• Σφίξτε το κουμπί ασφάλισης
• Επαναλάβετε τη διαδικασία για τα άλλα πόδια
• Περιστρέψτε το μηχάνημα στην κανονική θέση
• Χρησιμοποιήστε και τις δύο οπές (49) στα πόδια και στερεώστε το
μηχάνημα με μπουλόνια διαμέτρου 8 mm και ελάχιστου μήκους
150 mm.
Για την αποφυγή μαγκώματος ή μη ακριβούς εργασίας, διασφαλίζετε ότι η
επιφάνεια στερέωσης δεν είναι στρεβλωμένη ή μη επίπεδη.
• Περιστρέψτε το μηχάνημα ανάστροφα.
• Τοποθετήστε ένα πέλμα (16) σε κάθε μία από τις θέσεις
εγκατάστασης (51) πάνω στη βάση.
• Περάστε ένα παξιμάδι (52) μέσα στις υποδοχές (53) που βρίσκονται
πάνω από τις θέσεις τοποθέτησης.
Τοποθέτηση των τροχών (Εικ. D)
• Τοποθετήστε ένα τροχό (14) πάνω στους άξονες (60) σε κάθε πλευρά
του μηχανήματος.
• Εισάγετε στα πέλματα ένα μπουλόνι (54) που διαθέτει ροδέλα (55).
• Τοποθετήστε από μια επίπεδη ροδέλα (61) και ένα παξιμάδι (62) στο
άκρο με σπείρωμα των αξόνων.
• Σφίξτε τα μπουλόνια.
• Σφίξτε τα παξιμάδια.
• Τοποθετήστε τα πόδια όπως περιγράφεται πιο κάτω.
• Διπλώστε τα πόδια όπως περιγράφεται πιο κάτω.
157
Ελληνικά
Συναρμολόγηση για λειτουργία φαλτσοπρίονου
Τοποθέτηση του προφυλακτήρα για κάτω από το τραπέζι (Εικ. E)
Ο προφυλακτήρας για κάτω από το τραπέζι (63) τοποθετείται στο τραπέζι
πάγκου πριονιού.
• Τοποθετήστε τα δύο στοιχεία στερέωσης της αριστερής πλευράς του
προφυλακτήρα μέσα στις εγκοπές (64) στα αριστερά της εγκοπής για
τη λεπίδα (65). Περιστρέψτε τις πλαστικές βίδες αριστερόστροφα.
• Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα ώστε να έχει πλήρη επαφή με το
τραπέζι και πιέστε το στοιχείο στερέωσης μέσα στην εγκοπή (66)
στα δεξιά της εγκοπής για τη λεπίδα. Περιστρέψτε την πλαστική βίδα
αριστερόστροφα.
• Για την αφαίρεση, περιστρέψτε τις βίδες δεξιόστροφα και αφαιρέστε
τον προφυλακτήρα.
Αναστροφή της κεφαλής πριονιού και του τραπεζιού
(Εικ. F1 - F4)
• Κρατήστε το τραπέζι πριονιού (19) με το ένα χέρι και μετακινήστε το
μοχλό (2) ελευθέρωσης του τραπεζιού προς τα δεξιά (Εικ. F1).
• Ωθήστε το τραπέζι προς τα κάτω στο μπροστινό μέρος (Εικ. F2) και
αναστρέψτε το πλήρως έως ότι είναι στο πάνω μέρος το συγκρότημα
μοτέρ και η πλάκα (67) συμπλεχτεί στη διάταξη ασφάλισης του
τραπεζιού (68) (Εικ. F3).
• Ωθήστε το μοχλό απελευθέρωσης (69) προς τα πίσω ενώ κρατάτε
κάτω την κεφαλή έως ότου η μονάδα εδράνου με φόρτιση ελατηρίου
(70) μπορεί να ανυψωθεί και να αφαιρεθεί από την έδρα της
(Εικ. F4).
• Τοποθετήστε τη λεπίδα πριονιού (76) στη βάση (77) που παρέχεται
στο εσωτερικό κολάρο του άξονα (78), αφού βεβαιωθείτε ότι τα
δόντια στην κάτω άκρη της λεπίδας δείχνουν προς το πίσω μέρος
του πριονιού (αντίθετα προς το χειριστή).
• Τοποθετήστε πάλι το εξωτερικό κολάρο του άξονα (75).
• Σφίξτε την ασφαλιστική βίδα της λεπίδας (73) προσεκτικά
περιστρέφοντάς την αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού
ενώ κρατάτε την ασφάλιση της ατράκτου άξονα μπλοκαρισμένη με το
άλλο χέρι σας.
• Ανυψώστε τον κάτω προφυλακτήρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Έχετε υπόψη σας ότι η λεπίδα πριονιού
πρέπει αντικαθίσταται μόνο με τον περιγραφόμενο τρόπο.
Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού που προβλέπονται στα
Τεχνικά χαρακτηριστικά. Συνιστάται αρ. καταλόγου: DT4260.
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία φαλτσοπρίονου
Το φαλτσοπρίονό σας ρυθμίστηκε με ακρίβεια στο εργοστάσιο.
Αν χρειαστεί επαναρρύθμιση λόγω μεταφοράς και χειρισμών ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο, ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα για να
ρυθμίσετε το πριόνι σας. Όταν γίνει αυτό, οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να
παραμείνουν ακριβείς.
Έλεγχος και ρύθμιση της λεπίδας ως προς τον οδηγό
(Εικ. H1 - H3)
• Ανεβάστε τη μονάδα εδράνου πάνω.
• Ελευθερώστε το κουμπί γωνίας λοξής κοπής (79) και πιέστε
την ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής (80) για να ελευθερώσετε το
περιστρεφόμενο τραπέζι (5) (Εικ. H1).
• Κρατώντας σταθερά την κεφαλή, επιτρέψτε στην πίεση από το
ελατήριο να φέρει την κεφαλή προς τα πάνω στη θέση ηρεμίας της.
• Στρίψτε το περιστρεφόμενο τραπέζι έως ότου η ασφάλιση το
σταθεροποιήσει στη θέση λοξής κοπής 0°. Μη σφίξετε το κουμπί.
Τοποθέτηση της λεπίδας πριονιού (Εικ. G1 - G4)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν
τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την
πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Πάντα αλλάζετε λεπίδες με το μηχάνημα σε τρόπο λειτουργίας
φαλτσοπρίονου.
• Τραβήξτε την κεφαλή προς τα κάτω έως ότου η λεπίδα μόλις να
εισέλθει στην εντομή κοπής του πριονιού (81).
• Τοποθετήστε μια γωνιά (82) ώστε να έρθει σε επαφή με την αριστερή
πλευρά (7) του οδηγού και με τη λεπίδα (76) (Εικ. H2).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίξετε τις μύτες των δοντιών της
λεπίδας με τη γωνιά.
• Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής:
• Λασκάρετε τις βίδες (83) (Εικ. H3) και μετακινήστε το συγκρότημα
κλίμακας/ περιστρεφόμενου τραπεζιού κοπής προς τα αριστερά ή
δεξιά έως ότου η λεπίδα είναι στις 90° ως προς τον οδηγό όπως
εξακριβώνεται με τη γωνιά (Εικ. H2).
• Ποτέ μην πιέσετε το κουμπί ασφάλισης της ατράκτου όταν η
λεπίδα κινείται από το μοτέρ ή χωρίς αυτό.
• Σφίξτε πάλι τις βίδες (83) (Εικ. H3). Προς το παρόν, μη δώσετε
σημασία στην ένδειξη του δείκτη γωνίας λοξής κοπής.
• Μην κόβετε με αυτό το φαλτσοπρίονο σιδηρούχα μέταλλα
(που περιέχουν σίδηρο ή χάλυβα) ή τοιχοποιία ή προϊόντα
τσιμεντοσανίδας.
Ρύθμιση του δείκτη γωνίας λοξής κοπής (Εικ. H1 και H4)
• Τα δόντια μιας νέας λεπίδας είναι πολύ αιχμηρά και μπορούν
να είναι επικίνδυνα.
• Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης ασφάλισης κεφαλής (8)
για να απελευθερώσετε τον κάτω προφυλακτήρα (9) και
κατόπιν ανυψώστε όσο το δυνατόν περισσότερο τον κάτω
προφυλακτήρα (εικ. G1).
• Με τον κάτω προφυλακτήρα συγκρατούμενο στην ανυψωμένη θέση,
πιέστε το κουμπί ασφάλισης ατράκτου (74) με το ένα χέρι και κατόπιν
χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί για τη λεπίδα στο άλλο χέρι για
να ξεβιδώσετε τη βίδα με αριστερόστροφο σπείρωμα (73) ασφάλισης
της λεπίδας περιστρέφοντάς τη δεξιόστροφα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να χρησιμοποιήσετε την ασφάλιση
ατράκτου, πιέστε το κουμπί όπως δείχνει η εικόνα και
περιστρέψτε την άτρακτο με το χέρι έως ότου αισθανθείτε ότι η
άτρακτος συμπλέχθηκε.
•Συνεχίστε να κρατάτε το κουμπί της ασφάλισης για να εμποδίσετε τον
άξονα να περιστραφεί (74, εικ. G1).
• Αφαιρέστε τη βίδα της ασφάλισης λεπίδας (73) και το εξωτερικό
κολάρο του άξονα (75).
158
• Ελευθερώστε το κουμπί γωνίας λοξής κοπής (79) και πιέστε
την ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής (80) για να ελευθερώσετε το
περιστρεφόμενο τραπέζι (5) (Εικ. H1).
• Με το κουμπί γωνίας λοξής κοπής λασκαρισμένο, αφήστε την
ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής να ασφαλίσει στη θέση της καθώς
περιστρέφετε το βραχίονα λοξής κοπής ώστε να περάσει από το
μηδέν.
• Παρατηρήστε το δείκτη (84) και την κλίμακα (85) της γωνίας λοξής
κοπής (Εικ. H4). Αν ο δείκτης δεν δείχνει ακριβώς μηδέν, λασκάρετε
τη βίδα (86), μετακινήστε το δείκτη ώστε να δείχνει 0° και σφίξτε τη
βίδα.
Έλεγχος και ρύθμιση της λεπίδας ως προς το τραπέζι (Εικ. I1 - I3)
• Λασκάρετε το κουμπί σύσφιξης φαλτσογωνιάς (17) (Εικ. I1).
• Πιέστε την κεφαλή πριονιού προς τα δεξιά για να βεβαιωθείτε ότι είναι
τελείως κάθετη και σφίξτε τη λαβή σύσφιξης φαλτσογωνιάς.
• Τραβήξτε την κεφαλή προς τα κάτω έως ότου η λεπίδα μόλις να
εισέλθει στην εντομή κοπής του πριονιού (81).
Ελληνικά
Τοποθετήστε μια γωνιά (82) πάνω στο τραπέζι και σε επαφή με τη λεπίδα
(76) (Εικ. I2).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίξετε τις μύτες των δοντιών της
λεπίδας με τη γωνιά.
• Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής:
• Λασκάρετε το κουμπί σύσφιξης φαλτσογωνιάς (17) (Εικ. I1) και
περιστρέψτε τη βίδα στοπ ρύθμισης κάθετης θέσης (87) (Εικ. I3)
προς τα μέσα ή έξω έως ότου η λεπίδα είναι σε γωνία 90° ως προς
το τραπέζι όπως διαπιστώνεται με τη βοήθεια της γωνιάς (Εικ. I2).
• Αν ο δείκτης φαλτσογωνιάς (88) δεν δείχνει μηδέν στην κλίμακα
φαλτσογωνιάς (89), ξεσφίξτε τη βίδα (90) που στερεώνει το δείκτη και
μετακινήστε το δείκτη όπως χρειάζεται (Εικ. I3).
• Σπρώξτε το μοχλό απελευθέρωσης (69) προς τα πίσω (Εικ. L3).
• Σπρώξτε τη μονάδα εδράνου (70) προς τα κάτω έως ότου οι εγκοπές
(101) συμπλεχτούν στις θέσεις (102) (Εικ. L3).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λεπίδα δεν πρέπει να έρθει σε επαφή
με τον κάτω προφυλακτήρα λεπίδας.
• Τραβήξτε το μοχλό απελευθέρωσης τραπεζιού (2) προς τα δεξιά,
ανυψώστε το μπροστινό άκρο του τραπεζιού (4) (Εικ. L4) και
ανοίξτε το προς τα πίσω κατά 180° έως ότου η πλάκα της διάταξης
ασφάλισης τραπεζιού (68) συμπλέξει αυτόματα το μάνδαλο της
διάταξης ασφάλισης τραπεζιού για να το ασφαλίσει στη λειτουργία
πάγκου πριονιού (Εικ. L5).
• Αφαιρέστε τον προφυλακτήρα για κάτω από το τραπέζι.
Ρύθμιση του οδηγού (Εικ. J)
Το πάνω μέρος της αριστερής πλευρά του οδηγού μπορεί να ρυθμιστεί
προς τα αριστερά ώστε να παρέχει επαρκές διάκενο για να μπορεί να
ρυθμιστεί το πριόνι σε πλήρη γωνία φαλτσοκοπής 48° αριστερά. Για να
ρυθμίσετε τον οδηγό (7):
Τοποθέτηση του πάνω προφυλακτήρα λεπίδας (Εικ. N)
• Λασκάρετε το κουμπί (91) σύσφιξης οδηγού και μετακινήστε το πάνω
μέρος του πλευρικού οδηγού προς τα αριστερά.
• Κρατώντας τον προφυλακτήρα κατακόρυφα, ευθυγραμμίστε
την εγκοπή στο πίσω μέρος του προφυλακτήρα με το μαχαίρι
διαχωρισμού.
• Πραγματοποιήστε μια δοκιμή με το πριόνι απενεργοποιημένο και
ελέγξτε το διάκενο. Ρυθμίστε τον οδηγό να είναι όσο το δυνατόν πιο
κοντά στη λεπίδα ώστε να παρέχει μέγιστη στήριξη του τεμαχίου
εργασίας, χωρίς όμως να εμποδίζει την κίνηση πάνω και κάτω του
βραχίονα.
• Σφίξτε καλά το κουμπί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αυλάκωση κίνησης (92) μπορεί να
φράξει από πριονίδι. Χρησιμοποιήστε ένα ραβδάκι ή αέρα
χαμηλής πίεσης για να καθαρίσετε την αυλάκωση κίνησης.
Έλεγχος και ρύθμισης της φαλτσογωνιάς (Εικ. I1, J και K)
• Λασκάρετε το κουμπί σύσφιξης οδηγού (91) και μετακινήστε το πάνω
μέρος του πλευρικού οδηγού προς τα αριστερά όσο είναι δυνατόν
(Εικ. J).
• Λασκάρετε τη λαβή (17) του σφιγκτήρα φαλτσοκοπής (Εικ. I1)
και μετακινήστε το βραχίονα του πριονιού προς τα αριστερά έως
ότου το στοπ (94) της θέσης γωνίας στηρίζεται πάνω στο στοπ
(95) της ρύθμισης θέσης φαλτσογωνιάς (Εικ. K). Αυτή είναι η θέση
φαλτσογωνιάς 45°.
• Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής:
• Περιστρέψτε τη βίδα στοπ ρύθμισης θέσης φαλτσογωνιάς (95) προς
τα μέσα ή προς τα έξω όπως χρειάζεται έως ότου ο δείκτης (88)
υποδεικνύει 45° με το στοπ θέσης γωνίας να είναι σε επαφή με το
στοπ ρύθμισης θέσης φαλτσογωνιάς.
Συναρμολόγηση για λειτουργία πάγκου πριονιού
Αλλαγή λειτουργίας από φαλτσοπρίονου σε πάγκου πριονιού
(Εικ. A1, A3, L1 - L5)
Ο πάνω προφυλακτήρας λεπίδας (21) έχει σχεδιαστεί για να προσαρτάται
γρήγορα και εύκολα στο μαχαίρι διαχωρισμού (20) όταν το μηχάνημα έχει
διαμορφωθεί για λειτουργία πάγκου πριονιού.
• Χαμηλώστε τον προφυλακτήρα πάνω από το μαχαίρι διαχωρισμού
(20), αφού βεβαιωθείτε ότι ο άξονας του μπουλονιού εισέρχεται στην
εσοχή.
• Περιστρέψτε τον προφυλακτήρα σε οριζόντια θέση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι σας
σε λειτουργία πάγκου πριονιού χωρίς να έχετε τοποθετήσει
σωστά τον πάνω προφυλακτήρα.
Τοποθέτηση και ρύθμιση του παράλληλου οδηγού
(Εικ. O1 - O5)
Ο παράλληλος οδηγός (22) μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από
τις δύο πλευρές της λεπίδας.
• Σύρετε το στήριγμα (107) πάνω στο μηχάνημα από τα αριστερά ή
από τα δεξιά (Εικ. O1).
Η πλάκα σύσφιξης συνδέεται πίσω από τη μπροστινή άκρη του
τραπεζιού.
• Σύρετε το οδηγό έως τη λεπίδα.
• Σπρώξτε το μοχλό (108) προς τα κάτω για να ασφαλίσετε τον οδηγό
στη θέση του.
• Ελέγξτε ότι ο οδηγός είναι παράλληλος προς τη λεπίδα.
• Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής:
• Λασκάρετε τα κουμπιά ασφάλισης (109) και μετακινήστε τον οδηγό
προς τα πίσω για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μπουλόνια
ρύθμισης (110) στο πάνω μέρος του οδηγού (Εικ. O2).
• Χρησιμοποιώντας το μηχανικό κλειδί, λασκάρετε τα μπουλόνια
ρύθμισης που στερεώνουν τον οδηγό στο υποστήριγμα οδηγού.
• Τοποθετήστε τη λεπίδα σε θέση εγκάρσιας κοπής 0° με το σφιγκτήρα
(3) του περιστρεφόμενου τραπεζιού στερεωμένο (Εικ. A1).
• Ρυθμίστε τον οδηγό ώστε να είναι παράλληλος προς τη λεπίδα
ελέγχοντας την απόσταση ανάμεσα στη λεπίδα και τον οδηγό στο
μπροστινό και στο πίσω μέρος της λεπίδας.
• Αφαιρέστε το μαχαίρι διαχωρισμού (20) από τη θέση φύλαξής του
εσωτερικά της βάσης (Εικ. A3).
• Όταν έχει γίνει η ρύθμιση, σφίξτε πάλι τα μπουλόνια ρύθμισης και
ελέγξτε πάλι ότι ο οδηγός είναι παράλληλος προς τη λεπίδα.
• Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης προφυλακτήρα (9) για να
ελευθερώσετε τον προφυλακτήρα λεπίδας (8) και κατόπιν ανυψώστε
τον προφυλακτήρα λεπίδας όσο το δυνατόν περισσότερο (Εικ. A1).
• Ελέγξτε ότι ο δείκτης (111) δείχνει μηδέν στην κλίμακα (Εικ. O3).
Αν ο δείκτης δεν δείχνει ακριβώς μηδέν, λασκάρετε τη βίδα (112),
μετακινήστε το δείκτη ώστε να δείχνει 0° και σφίξτε τη βίδα.
• Λασκάρετε τη βίδα (96) μόνο όσο χρειάζεται για να επιτρέψει
στο μαχαίρι διαχωρισμού να κινηθεί ως πάνω στα μαξιλαράκια
στερέωσης (97) πάνω στο βραχίονα.
• Κινήστε το μαχαίρι διαχωρισμού (20) ως πάνω στα μαξιλαράκια
στερέωσης (97) (Εικ. L1). Σφίξτε τη βίδα (96).
• Ξεβιδώστε το κουμπί (91) και αφαιρέστε το συρόμενο οδηγό (7)
όπως δείχνει η εικόνα L2.
• Τραβήξτε κάτω την κεφαλή πριονιού.
Η προεπιλεγμένη θέση εγκατάστασης του οδηγού είναι στη δεξιά πλευρά
της λεπίδας.
Για να προετοιμάσετε τον οδηγό για χρήση στην αριστερή πλευρά της
λεπίδας, προχωρήστε ως εξής (Εικ. O4):
• Αφαιρέστε τα κουμπιά ασφάλισης (109).
• Μετακινήστε το προφίλ οδηγού (113) έξω από το υποστήριγμα
σύσφιξης.
159
Ελληνικά
• Γυρίστε ανάποδα το υποστήριγμα σύσφιξης (114) και
επανατοποθετήστε τα κουμπιά ασφάλισης.
• Μετακινήστε τον οδηγό πάνω στο υποστήριγμα σύσφιξης.
• Σφίξτε τα κουμπιά.
Ο οδηγός είναι αναστρέψιμος: η οδήγηση του τεμαχίου εργασίας μπορεί
να γίνει κατά μήκος της επιφάνειας 75 mm ή 11 mm ώστε να επιτρέπεται
η χρήση εξαρτήματος προώθησης του τεμαχίου εργασίας κατά τη διαμήκη
κοπή του (Εικ O5).
• Για τη ρύθμιση σε 11 mm, λασκάρετε τα κουμπιά σύσφιξης οδηγού
(109) και μετακινήστε τον οδηγό (113) έξω από το υποστήριγμα
σύσφιξης (114).
• Περιστρέψτε τον οδηγό και συμπλέξτε πάλι το υποστήριγμα σύσφιξης
μέσα στην εγκοπή όπως δείχνει η εικόνα (Εικ. O5).
• Για χρήση με το πλήρες ύψος 75 mm, μετακινήστε τον οδηγό μέσα
στο υποστήριγμα σύσφιξης με την πλατιά πλευρά στην κάθετη θέση
(Εικ. O4).mping support with the wide face in the vertical position
(Εικ. O4).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε το προφίλ των 11 mm
για τη διαμήκη κοπή τεμαχίων εργασίας μικρού ύψους ώστε
να επιτρέπεται πρόσβαση ανάμεσα στη λεπίδα και στον οδηγό
για το εξάρτημα προώθησης του τεμαχίου εργασίας. Το πίσω
άκρο του οδηγού θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με το
μπροστινό μέρος του μαχαιριού διαχωρισμού.
Τοποθέτηση και ρύθμιση του οδηγού λοξής κοπής (Εικ. P1 - P4)
Ο οδηγός λοξής κοπής (D271052) είναι διαθέσιμος ως προαιρετικός
εξοπλισμός. Ο οδηγός λοξής κοπής (41) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
πραγματοποίηση λοξής κοπής όταν το μηχάνημα είναι σε λειτουργία
πάγκου πριονιού (Εικ. P1).
• Λασκάρετε το κουμπί σύσφιξης (115) και στρέψτε έξω την οδηγό
μπάρα (116) (Εικ. P2). Σφίξτε το κουμπί σύσφιξης.
• Μετακινήστε τον οδηγού στην αριστερή πλευρά του τραπεζιού
(Εικ. P3).
• Λασκάρετε το κουμπί ασφάλισης (117).
• Τοποθετήστε μια γωνιά (82) σε επαφή με τον οδηγό (41) και με τη
λεπίδα (76).
• Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής:
• Ξεβιδώστε το παξιμάδι (118) μερικές στροφές και περιστρέψτε τη
βίδα στοπ ρύθμισης ορθής γωνίας (119) (Εικ. P4) προς τα μέσα ή
έξω έως ότου ο οδηγός να είναι σε γωνία 90° ως προς το τραπέζι
όπως διαπιστώνεται με τη βοήθεια της γωνιάς (Εικ. P3).
• Σφίξτε το κουμπί (117).
• Ελέγξτε ότι ο δείκτης (120) δείχνει μηδέν στην κλίμακα (121).
Ρυθμίστε αν χρειάζεται.
Αλλαγή λειτουργίας από πάγκο πριονιού σε φαλτσοπρίονου
(Εικ. A3, E, L1 και L2)
• Αφαιρέστε τον παράλληλο οδηγό (22), ή τον οδηγό λοξής κοπής, αν
έχει τοποθετηθεί (Εικ. A3).
• Αφαιρέστε τον πάνω προφυλακτήρα λεπίδας (21).
• Επανατοποθετήστε τον προφυλακτήρα για κάτω από το τραπέζι (63)
(Εικ. E).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και
τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού προσωπικού τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το εργαλείο και αποσυνδέετέ το από την τροφοδοσία,
πριν από την πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων ή την
τοποθέτηση/αφαίρεση προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να βεβαιώνεστε ότι το υλικό που πρόκειται να κόψετε είναι
καλά στερεωμένο στη θέση του.
• Εφαρμόζετε μόνο απαλή πίεση στο εργαλείο και μην ασκείτε
πλευρική πίεση στη λεπίδα πριονιού.
• Αποφεύγετε την υπερφόρτωση.
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της
λεπίδας,το κινητό κάτω προστατευτικό της λεπίδας καθώς και το σωλήνα
απομάκρυνσης της σκόνης για να βεβαιωθείτε ότι θα λειτουργήσουν
σωστά. Βεβαιωθείτε ότι πριονίδια, σκόνη ή σωματίδια από το τεμάχιο
εργασίας δεν μπορούν να εμποδίσουν μία από τις λειτουργίες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κομμάτια του τεμαχίου εργασίας
σφηνωμένα ανάμεσα στη λεπίδα πριονιού και τα προστατευτικά,
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος και ακολουθήστε
τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα Τοποθέτηση λεπίδας πριονιού.
Αφαιρέστε τα κομμάτια που έχουν σφηνώσει και τοποθετήστε πάλι τη
λεπίδα πριονιού.
Πριν τη λειτουργία:
• Εγκαταστήστε την κατάλληλη λεπίδα πριονιού. Μη χρησιμοποιείτε
υπερβολικά φθαρμένες λεπίδες. Δεν πρέπει να γίνει ποτέ υπέρβαση
της μέγιστης ταχύτητας περιστροφής της λεπίδας πριονιού.
• Μην επιχειρήσετε να κόψετε υπερβολικά μικρά τεμάχια.
• Επιτρέπετε στη λεπίδα να κόβει ελεύθερα. Μην ασκείτε άσκοπη
δύναμη.
• Επιτρέψτε στο μοτέρ να φθάσει σε πλήρεις στροφές πριν την κοπή.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κουμπιά ασφάλισης και οι λαβές σφιγκτήρων
έχουν σφιχτεί καλά.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (Εικ. A1, Q1 - Q3)
Αυτό το μηχάνημα έχει δύο ανεξάρτητα συστήματα ενεργοποίησης /
απενεργοποίησης. Σε λειτουργία φαλτσοπρίονου, χρησιμοποιείται ο
διακόπτης σκανδάλης (11) (Εικ. Q1). Σε λειτουργία πάγκου πριονιού,
χρησιμοποιείται ο διακόπτης on/off (1) (Εικ. Q2). Στο κιβώτιο διακοπτών
υπάρχει ενσωματωμένη διάταξη προστασίας μοτέρ με χειροκίνητη
επαναφορά. Σε περίπτωση απενεργοποίησης της τροφοδοσίας,
προχωρήστε ως εξής:
- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο.
- Πατήστε το κουμπί επαναφοράς (142).
Λειτουργία φαλτσοπρίονου (Εικ. Q1)
Στο διακόπτη σκανδάλης έχει προβλεφθεί μια οπή (122) για την εισαγωγή
λουκέτου που θα κλειδώνει το διακόπτη.
• Προχωρήστε όπως περιγράφεται στην ενότητα “Αναστροφή της
κεφαλής πριονιού και του τραπεζιού”.
• Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πιέστε το διακόπτη
σκανδάλης (11).
• Λασκάρετε τη βίδα (96) του μαχαιριού διαχωρισμού και αφαιρέστε
μαχαίρι διαχωρισμού (20), ενώ κρατάτε τον προφυλακτήρα
λεπίδας (8) (Εικ. L1). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν έχετε αφαιρέσει το μαχαίρι
διαχωρισμού, κατόπιν σφίξτε τη βίδα ώστε να μην εμποδίζει τον
προφυλακτήρα λεπίδας.
• Για να σταματήσετε το εργαλείο, ελευθερώστε το διακόπτη.
Λειτουργία πάγκου πριονιού (Εικ. Q2 και Q3)
• Χαμηλώστε τον προφυλακτήρα λεπίδας.
- λειτουργία απελευθέρωσης σε απουσία τάσης: σε περίπτωση που η
τροφοδοσία ρεύματος διακοπεί για κάποιο λόγο, ο διακόπτης πρέπει
να επανενεργοποιηθεί σκόπιμα.
• Τοποθετήστε το μαχαίρι διαχωρισμού (20) στη θέση φύλαξής του
εσωτερικά της βάσης (Εικ. A3).
• Εισάγετε πάλι το συρόμενο οδηγό (7) στη θέση του (Εικ. L2).
160
Ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προσφέρει πολλά
πλεονεκτήματα:
- πρόσθετη ασφάλεια: η περιστρεφόμενη πλάκα (123) του
περιβλήματος ασφαλείας μπορεί να κλειδώσει περνώντας ένα
λουκέτο μέσα από τις οπές (124 και 125). Η πλάκα χρησιμεύει
Ελληνικά
και σαν κουμπί διακοπής “εύκολου εντοπισμού” αφού πιέζοντας
το μπροστινό μέρος της πλάκας θα πιεστεί το κουμπί διακοπής
λειτουργίας.
• Για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα, πιέστε το πράσινο κουμπί
εκκίνησης (126).
• Για να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα, πιέστε το κόκκινο κουμπί
διακοπής (127).
Κλείδωμα των διακοπτών
• Για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του μηχανήματος,
κλειδώνετε και τους δύο διακόπτες με λουκέτα.
Βασικά είδη κοπής με το πριόνι
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε ορισμένες ακραίες γωνίες, ίσως
χρειαστεί να αφαιρεθεί ο οδηγός αριστερής πλευράς.
Για να αφαιρέσετε τον αριστερό οδηγό (7), ξεβιδώστε αρκετές στροφές το
κουμπί (91) ρύθμισης του οδηγού και μετακινήστε τον οδηγό προς τα έξω
(Εικ. R3).
Πάντα εισάγετε πάλι τον οδηγό στη θέση του για δεξιές κοπές.
ΚΟΠΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
Είναι επικίνδυνη η λειτουργία χωρίς χρήση προφυλακτήρων. Οι
προφυλακτήρες πρέπει να είναι στη θέση τους κατά την κοπή με το
πριόνι.
• Βεβαιωθείτε ότι ο προφυλακτήρας για κάτω από το τραπέζι δεν θα
φράξει με πριονίδι.
• Πάντα να σταθεροποιείτε το τεμάχιο εργασίας στη θέση του με
σύσφιξη όταν κόβετε μη σιδηρούχα μέταλλα.
Γενικά για το χειρισμό
- Στη λειτουργία φαλτσοπρίονου, η κεφαλή πριονιού ασφαλίζει
αυτόματα όταν βρίσκεται στην ανώτατη θέση “στάθμευσης”.
- Πιέζοντας το μοχλό απελευθέρωσης του προφυλακτήρα θα
απασφαλιστεί η κεφαλή πριονιού. Όταν μετακινηθεί προς τα κάτω η
κεφαλή πριονιού, ανασύρεται ο κινητός κάτω προφυλακτήρας.
τα χέρια σας απαιτείται να βρίσκονται εντός 160 mm από τη
λεπίδα κατά τη διάρκεια της κοπής.
Χρησιμοποιείτε το σφιγκτήρα υλικού (39) που συνοδεύει το πριόνι σας.
Άλλα βοηθήματα, όπως σφιγκτήρες με ελατήριο, σφιγκτήρες ράβδου ή
σφιγκτήρες σχήματος C μπορεί να είναι κατάλληλα για ορισμένα μεγέθη
και σχήματα υλικών. Ο αριστερός ή δεξιός οδηγός μπορεί να κινηθεί από
πλευρά σε πλευρά για υποβοήθηση της σύσφιξης.
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ
1.Εισάγετέ τον στην οπή πίσω από τον οδηγό. Ο σφιγκτήρας θα
πρέπει να κοιτάζει προς το πίσω μέρος του φαλτσοπρίονου.
Βεβαιωθείτε ότι η αυλάκωση στη ράβδο σύσφιξης έχει εισαχθεί
πλήρως στη βάση του φαλτσοπρίονου. Αν είναι ορατή η αυλάκωση,
ο σφιγκτήρας δεν θα είναι σταθερά στερεωμένος.
2.Περιστρέψτε το σφιγκτήρα 180º προς το μπροστινό μέρος του
φαλτσοπρίονου.
3.Ξεσφίξτε το κουμπί για να ρυθμίσετε το σφιγκτήρα προς τα πάνω ή
κάτω και κατόπιν χρησιμοποιήστε το κουμπί μικρορρύθμισης για να
συσφίξετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε το σφιγκτήρα στη δεξιά πλευρά της βάσης
όταν εκτελείτε φαλτσοκοπή. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ (ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ) ΠΡΙΝ ΤΙΣ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΟΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ.
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΩΝ.
Κάθετη ευθεία εγκάρσια κοπή (Εικ. R1)
• Λασκάρετε το κουμπί γωνίας λοξής κοπής (79) και πιέστε την
ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής (80).
• Ενεργοποιήστε την ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής στη θέση 0˚ και
σφίξτε το κουμπί γωνίας λοξής κοπής.
• Τοποθετήστε το ξύλο που πρόκειται να κοπεί ώστε να είναι σε επαφή
με τον οδηγό (7).
• Πιάστε τη λαβή χειρισμού (10) και πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης
προφυλακτήρα (9).
• Πιέστε το διακόπτη σκανδάλης (11) για να θέσετε σε λειτουργία το
μοτέρ.
- Ποτέ μην επιχειρήσετε να εμποδίσετε τον κάτω προφυλακτήρα να
επιστρέψει στη θέση στάθμευσής της όταν ολοκληρωθεί η κοπή.
• Πιέστε την κεφαλή για να επιτρέψετε στη λεπίδα να κόψει το ξύλο και
να εισέλθει στην εντομή κοπής του πριονιού (81).
- Το ελάχιστο μήκος του υπολοίπου κοπής είναι 10 mm.
• Μετά την ολοκλήρωση της κοπής, ελευθερώστε το διακόπτη
και περιμένετε να σταματήσει πλήρως η λεπίδα πριονιού πριν
επαναφέρετε την κεφαλή στην πάνω θέση ηρεμίας της.
- Όταν κόβετε υλικό μικρού μήκους (έως 190 mm προς τα αριστερά ή
δεξιά της λεπίδας), απαιτείται η χρήση του προαιρετικού σφιγκτήρα
υλικού.
- Όταν κόβετε προφίλ UPVC, θα πρέπει κάτω από το υλικό που
κόβετε να τοποθετείτε ένα τεμάχιο υποστήριξης από ξύλο με
συμπληρωματικό προφίλ, ώστε να παρέχεται ο σωστός βαθμός
στήριξης.
Σύσφιξη του τεμαχίου εργασίας (εικ. A5, M)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ένα τεμάχιο εργασίας που είναι
σφιγμένο, ισορροπημένο και στερεωμένο πριν από μια κοπή,
μπορεί να μην είναι πλέον ισορροπημένο αφού ολοκληρωθεί
η κοπή. Ένα μη ισορροπημένο φορτίο μπορεί να προκαλέσει
ανατροπή του πριονιού ή οποιουδήποτε αντικειμένου στο
οποίο είναι συνδεδεμένο το πριόνι, όπως τραπεζιού ή πάγκου
εργασίας. Όταν πραγματοποιείτε μια κοπή όπου μπορεί να
δημιουργηθεί πρόβλημα ισορροπίας, υποστηρίξτε κατάλληλα
το τεμάχιο εργασίας και βεβαιωθείτε ότι το πριόνι είναι
σταθερά στερεωμένο με μπουλόνια σε σταθερή επιφάνεια.
Μπορεί να προκύψει τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το πέλμα σύσφιξης πρέπει να
παραμείνει συσφιγμένο πάνω από τη βάση του πριονιού όταν
χρησιμοποιείται ο σφιγκτήρας. Πάντα συσφίγγετε το τεμάχιο
εργασίας στη βάση του πριονιού – όχι σε οποιοδήποτε άλλο
μέρος της περιοχής εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι το πέλμα
σύσφιξης δεν είναι συσφιγμένο στο άκρο της βάσης του
πριονιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα χρησιμοποιείτε ένα σφιγκτήρα εργασίας
για να διατηρείτε τον έλεγχο και να μειώνετε τον κίνδυνο
πρόκλησης ζημιάς στο τεμάχιο εργασίας ή τραυματισμού, αν
Κάθετη λοξή εγκάρσια κοπή (Εικ. R2)
• Λασκάρετε το κουμπί γωνίας λοξής κοπής (79) και πιέστε την
ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής (80). Μετακινήστε το περιστρεφόμενο
τραπέζι προς τα αριστερά ή δεξιά στην απαιτούμενη γωνία.
• Η ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής θα λάβει αυτόματα τις θέσεις 15°,
22,5°, 35,3° και 45° τόσο προς τα αριστερά όσο και προς τα δεξιά.
Αν απαιτείται οποιαδήποτε ενδιάμεση γωνία, κρατήστε την κεφαλή
σταθερά και ασφαλίστε σφίγγοντας το κουμπί γωνίας λοξής κοπής.
• Πάντα πριν την κοπή να βεβαιώνεστε ότι το κουμπί γωνίας λοξής
κοπής είναι σφιχτά ασφαλισμένο.
• Προχωρήστε όπως και για μια κάθετη ευθεία εγκάρσια κοπή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν εκτελείτε λοξή κοπή στο άκρο ενός
τεμαχίου ξύλου με μικρό υπόλοιπο κοπής, τοποθετήστε το
ξύλο ώστε να εξασφαλίσετε ότι το υπόλοιπο κοπής είναι προς
την πλευρά της λεπίδας με τη μεγαλύτερη γωνία προς τον
οδηγό:
αριστερή λοξή κοπή, υπόλοιπο κοπής προς τα δεξιά
δεξιά λοξή κοπή, υπόλοιπο κοπής προς τα αριστερά.
Φάλτσα εγκάρσια κοπή (Εικ. A2, R3)
Οι γωνίες φαλτσοκοπής μπορούν να ρυθμιστούν από 48˚ αριστερά
έως 2˚ δεξιά και μπορούν να κοπούν με το περιστρεφόμενο τραπέζι
ρυθμισμένο μεταξύ μηδέν και μέγιστης θέσης λοξής κοπής 45˚ προς τα
δεξιά ή αριστερά.
161
Ελληνικά
• Λασκάρετε το κουμπί σύσφιξης οδηγού (91) και μετακινήστε το πάνω
μέρος του πλευρικού οδηγού προς τα αριστερά όσο είναι δυνατόν.
• Πάντα να πραγματοποιείτε μια δοκιμή χωρίς τροφοδοσία ρεύματος
πριν από οποιαδήποτε πραγματική κοπή.
• Λασκάρετε το κουμπί σύσφιξης γωνίας φαλτσοκοπής (17) και
ρυθμίστε την επιθυμητή γωνία φαλτσοκοπής.
• Όλες οι κοπές γίνονται με την πίσω πλευρά του σοβατεπί να είναι σε
πλήρη επαφή με την πάνω επιφάνεια του πριονιού.
• Σφίξτε σταθερά το κουμπί σύσφιξης γωνίας φαλτσοκοπής.
Εσωτερική γωνία
• Προχωρήστε όπως και για μια κάθετη ευθεία εγκάρσια κοπή.
- Αριστερή πλευρά
Σύνθετη λοξή κοπή (Εικ. S1 - S4)
Μια σύνθετη λοξή κοπή είναι μια κοπή που γίνεται με ταυτόχρονη χρήση
γωνίας λοξής κοπής (Εικ. S1) και γωνίας φαλτσοκοπής (Εικ. S2). Αυτός
είναι ο τύπος κοπής που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πλαισίων ή
κιβωτίων με κεκλιμένες πλευρές όπως αυτό που φαίνεται στην Εικ. S3.
Εξωτερική γωνία
- Αριστερή πλευρά
• Ρυθμίστε το πριόνι σας στις προβλεπόμενες γωνίες και κάνετε λίγες
δοκιμαστικές κοπές.
• Εξασκηθείτε στη συναρμογή των κομματιών.
ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ (ΓΩΝΙΑ «A»)
ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΩΝΙΑ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ
• Παράδειγμα: Για να κατασκευάσετε ένα 4-πλευρο κιβώτιο με
εξωτερικές γωνίες 25° (γωνία “A”) (Εικ. S4), χρησιμοποιήστε το πάνω
δεξιό τόξο. Βρείτε τις 25° πάνω στην κλίμακα του τόξου. Ακολουθήστε
την οριζόντια τέμνουσα γραμμή προς οποιαδήποτε από τις δύο
πλευρές για να βρείτε τη ρύθμιση γωνίας λοξής κοπής για το πριόνι
(23°). Παρομοίως, ακολουθήστε την κάθετη τέμνουσα γραμμή προς
το πάνω ή το κάτω μέρος για να αποκτήσετε τη ρύθμιση γωνίας
φαλτσοκοπής για το πριόνι (40°). Δοκιμάζετε πάντα τις κοπές σε λίγα
κομμάτια άχρηστου ξύλου για να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις του
πριονιού.
ΚΙΒΩΤΙΟ 8
ΠΛΕΥΡΩΝ
- Δεξιά πλευρά
• Φυλάξτε την αριστερή πλευρά της κοπής.
• Το πιο κάτω διάγραμμα θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τις σωστές
ρυθμίσεις γωνίας φαλτσοκοπής και λοξής κοπής για συνηθισμένες
σύνθετες λοξές κοπές. Για να χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα,
επιλέξτε την επιθυμητή γωνία “A” (Εικ. S4) για την κατασκευή σας
και εντοπίστε τη γωνία αυτή στο κατάλληλο τόξο στο διάγραμμα. Από
το σημείο αυτό ακολουθήστε το διάγραμμα ευθεία προς τα κάτω για
να βρείτε τη σωστή γωνία φαλτσοκοπής και ευθεία οριζόντια για να
βρείτε τη σωστή γωνία λοξής κοπής.
ΚΙΒΩΤΙΟ 6
ΠΛΕΥΡΩΝ
• Φυλάξτε την αριστερή πλευρά της κοπής.
• Τοποθετήστε το υλικό της κορνίζας με το κάτω μέρος σε επαφή με
τον οδηγό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η γωνία κοπής διαφέρει από κοπή
σε κοπή, ελέγξτε ότι έχουν ασφαλίσει καλά το κουμπί
σύσφιξης γωνίας φαλτσοκοπής και το κουμπί ασφάλισης
γωνίας λοξής κοπής. Αυτά πρέπει να συσφίγγονται μετά
την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ρύθμισης γωνίας
φαλτσοκοπής ή λοξής κοπής.
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
ΚΙΒΩΤΙΟ
• Τοποθετήστε το υλικό της κορνίζας με το πάνω μέρος σε επαφή με
τον οδηγό.
•Τοποθετήστε το υλικό της κορνίζας με το κάτω μέρος σε επαφή με
τον οδηγό.
•Φυλάξτε τη δεξιά πλευρά της κοπής.
- Δεξιά πλευρά
•Τοποθετήστε το υλικό της κορνίζας με το πάνω μέρος σε επαφή με
τον οδηγό.
•Φυλάξτε τη δεξιά πλευρά της κοπής.
Κοπή κορνίζας οροφής
Η κοπή της κορνίζας οροφής γίνεται με σύνθετη λοξή κοπή. Για
να επιτυγχάνετε την καλύτερη δυνατή ακρίβεια, το πριόνι σας έχει
προρρυθμισμένες θέσεις γωνίας στις 35,3° λοξής κοπής και 30°
φαλτσοκοπής. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι για στάνταρ κορνίζες οροφής με
γωνίες 45° στο πάνω μέρος και γωνίες 45° στο κάτω μέρος.
• Κάνετε δοκιμαστικές κοπές με χρήση άχρηστων υλικών πριν
πραγματοποιήσετε τις τελικές κοπές.
• Όλες οι κοπές γίνονται με αριστερή φαλτσοκοπή και με την πίσω
πλευρά του υλικού κορνίζας σε επαφή με τη βάση.
Εσωτερική γωνία
- Αριστερή πλευρά
• Πάνω μέρος του υλικού της κορνίζας σε επαφή με τον οδηγό.
• Εκτελέστε δεξιά λοξή κοπή.
• Φυλάξτε την αριστερή πλευρά της κοπής.
- Δεξιά πλευρά
• Κάτω μέρος του υλικού της κορνίζας σε επαφή με τον οδηγό.
• Εκτελέστε αριστερή λοξή κοπή.
• Φυλάξτε την αριστερή πλευρά της κοπής.
Εξωτερική γωνία
- Αριστερή πλευρά
• Κάτω μέρος του υλικού της κορνίζας σε επαφή με τον οδηγό.
• Εκτελέστε αριστερή λοξή κοπή.
• Φυλάξτε τη δεξιά πλευρά της κοπής.
ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΩΝΙΑ ΦΑΛΤΣΟΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ
- Δεξιά πλευρά
Κοπή κορνιζών δαπέδου (σοβατεπί)
• Πάνω μέρος του υλικού της κορνίζας σε επαφή με τον οδηγό.
Η κοπή της κορνίζας δαπέδου γίνεται σε γωνία φαλτσοκοπής 45°.
• Εκτελέστε δεξιά λοξή κοπή.
• Φυλάξτε τη δεξιά πλευρά της κοπής.
162
Ελληνικά
Κοπή σε λειτουργία πάγκου πριονιού
• Χρησιμοποιείτε πάντα το μαχαίρι διαχωρισμού.
• Πάντα να διασφαλίζετε ότι το μαχαίρι διαχωρισμού και ο
προφυλακτήρας λεπίδας έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά.
• Πάντα να διασφαλίζετε ότι το φαλτσοπρίονο έχει ρυθμιστεί και
ασφαλιστεί σε γωνία 0° λοξής κοπής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κόβετε μέταλλο σε αυτό τον τρόπο
λειτουργίας.
Διαμήκης κοπή (Εικ. T1 και T3)
Κιτ εξαγωγής σκόνης (Εικ. V1 και V2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το μηχάνημα διαθέτει δύο σημεία
απομάκρυνσης σκόνης για χρήση σε κάθε τρόπο λειτουργίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εφόσον είναι εφικτό, συνδέετε σύστημα
αφαίρεσης σκόνης που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή σκόνης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν κόβετε ξύλο. συνδέετε σύστημα
αφαίρεσης σκόνης που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή σκόνης.
• Ρυθμίστε τη γωνία οδηγού σε 0°.
• Ρυθμίστε το ύψος της λεπίδας πριονιού.
• Ρυθμίστε τον παράλληλο οδηγό στην απαιτούμενη απόσταση.
• Κρατήστε το τεμάχιο εργασίας σε επίπεδη θέση πάνω στο τραπέζι
και σε επαφή με τον οδηγό. Κρατήστε το τεμάχιο εργασίας περ. 25
mm μακριά από τη λεπίδα.
• Διατηρείτε και τα δύο χέρια σας μακριά από τη διαδρομή της λεπίδας
πριονιού.
• Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και επιτρέψτε στη λεπίδα πριονιού να
φθάσει στην πλήρη ταχύτητα.
• Προωθήστε αργά το τεμάχιο εργασίας κάτω από τον πάνω
προφυλακτήρα λεπίδας, κρατώντας το σταθερά πιεσμένο πάνω στον
οδηγό. Επιτρέπετε στα δόντια να κόψουν και μην ασκείτε υπερβολική
δύναμη στο τεμάχιο εργασίας για να περάσει από τη λεπίδα. Η
ταχύτητα της λεπίδας πριονιού πρέπει να διατηρείται σταθερή.
• Μην παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα προώθησης (23)
όταν πλησιάσετε στη λεπίδα.
• Αφού ολοκληρώσετε την κοπή, απενεργοποιήστε το μηχάνημα,
αφήστε τη λεπίδα πριονιού να σταματήσει και αφαιρέστε το τεμάχιο
εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση μη σπρώξετε
ή κρατήσετε το ελεύθερο ή κομμένο άκρο του
τεμαχίου εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να χρησιμοποιείτε μια ράβδο
προώθησης όταν πραγματοποιείτε διαμήκη κοπή σε μικρά
τεμάχια εργασίας.
Φαλτσοκοπή (Εικ. T2)
• Ρυθμίστε την απαραίτητη γωνία φαλτσοκοπής.
• Προχωρήστε όπως και με τη διαμήκη κοπή.
Εγκάρσια κοπή (Εικ. U1)
• Ρυθμίστε τη γωνία οδηγού σε 0°.
• Ρυθμίστε το ύψος της λεπίδας πριονιού.
• Ρυθμίστε τον οδηγό λοξής κοπής σε 0°.
• Προχωρήστε όπως και με τη διαμήκη κοπή, αλλά χρησιμοποιήστε
τον οδηγό λοξής κοπής μόνο για να προωθείτε το τεμάχιο εργασίας
μέσα από τη λεπίδα.
Φάλτσα εγκάρσια κοπή
• Ρυθμίστε την απαραίτητη γωνία φαλτσοκοπής.
• Προχωρήστε όπως για την εγκάρσια κοπή.
Λοξές κοπές (Εικ. U2)
• Ρυθμίστε τον οδηγό λοξής κοπής στην απαιτούμενη γωνία.
• Προχωρήστε όπως για την εγκάρσια κοπή.
Προαιρετικά προσαρτήματα
Συνδέστε μια διάταξη απομάκρυνσης της σκόνης που έχει σχεδιαστεί
σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Η ταχύτητα αέρα των
εξωτερικών συνδεδεμένων συστημάτων θα πρέπει να είναι 20 m/s ±2
m/s. Η ταχύτητα πρέπει να μετράται στο σωλήνα σύνδεσης στο σημείο
της σύνδεσης, με το εργαλείο συνδεδεμένο αλλά όχι σε λειτουργία.
Σύνδεση - θέση φαλτσοπρίονου (Εικ. V1)
• Συνδέστε το ένα άκρο του πρώτου εύκαμπτου σωλήνα στον
προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης (13).
• Εισάγετε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα στο μεσαίο στόμιο
εισόδου της πολλαπλής (128).
• Συνδέστε το ένα άκρο του άλλου εύκαμπτου σωλήνα στον
προφυλακτήρα για κάτω από το τραπέζι (63).
• Εισάγετε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα στο ακρινό στόμιο
εισόδου της πολλαπλής.
Σύνδεση - θέση πάγκου πριονιού (Εικ. V2)
• Προχωρήστε