DCM562 | DeWalt DCM562 BLOWVAC Type 2 instruction manual

DCM562
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)15
English (original instructions)28
Español (traducido de las instrucciones originales)39
Français (traduction de la notice d’instructions originale)51
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)63
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)75
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)87
Português (traduzido das instruções originais)98
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)110
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)121
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)132
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)144
Copyright DeWALT
B
Figure 1
b
c
a
d
f
e
Figure 2
Figure 3
e
e
Figure 4
f
1
Figure 5
g
Figure 6
d
h
k
Figure 7
2
j
i
Figure 8
Figure 9
l
3
Dansk
HÅNDHOLDT BLÆSER
DCM562
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Tekniske data
VDC
W
kg
DCM562
18
2
270
400
145
95
2,61
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 50636-2-100
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
87
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
92,5
KWA(usikkerhed for det angivne
lydniveau)
dB(A)
2,5
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
1,5
3
Vægt
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
VDC
Ah
Li-ion
18
3,0
Li-ion
18
1,5
Li-ion
18
4,0
Li-ion
18
2,0
Li-ion
18
5,0
Li-ion
18
1,3
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
min
Vægt
kg
4
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
DCB180
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af batteripakke
Sikringer:
Europa
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Spænding
Type
Afgiven effekt
CFM
km/t
Støj
Vægt (uden batteripakke)
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 50636-2100 og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
230V værktøj
VAC
22 (1.3 Ah)
45 (3.0 Ah)
10 Amp, el-net
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.5 Ah)
60 (4.0 Ah)
0,5
30 (2.0 Ah)
75 (5.0 Ah)
Dansk
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV DIREKTIV FOR UDENDØRS STØJ
HÅNDHOLDT BLÆSER
DCM562
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med: 2006/42/EF, 2004/108/EF EN60335 -1:2012
+ A11:2014, EN 50636-2-100:2014
2000/14/EF, Blæser, Bilag VI
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Holland
Notificeret organid-nr.: 0344
Niveau af akustisk effekt i henhold til 2000/14/EF
(Artikel 13, Bilag III):
LWA (målt lydniveau) 92,5 dB(A)
Uvished = 2,5 dB (A)
LWA (garanteret lydniveau) 95 dB(A)
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/
EU og 2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende
adresse for yderligere oplysninger eller se bagsiden
af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.03.2015
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Grundlæggende sikkerhedsadvarsler
for værktøjet
ADVARSEL! Ved anvendelse
af ledningsfri apparater skal
grundlæggende sikkerhedsforholdsregler
inkl. følgende altid følges, så risikoen for
brand, elektrisk stød, personskade og
skade på ejendom undgås.
• Læs denne vejledning grundigt, før du bruger
maskinen, og gør dig bekendt med knapperne
og den korrekte betjening.
• Den tilsigtede anvendelse er beskrevet i
denne vejledning. Brugen af ekstraudstyr eller
påsætning eller udførelse af andet arbejde
med dette apparat end det, der anbefales
i denne vejledning, kan udgøre en risiko for
personskade.
Ordet "apparat" i alle advarslerne opført herunder
henviser til dit ledningsforbundne apparat (lysnet)
eller det batteridrevne (ledningsfri) apparat.
Gem alle advarsler og instruktioner for
fremtidig reference.
BRUG AF VÆRKTØJET
• Vær altid opmærksom under brug af værktøjet.
• Hold arbejdsområdet rent og oplyst. Rod eller
mørke lokaler forøger risikoen for ulykker.
• Brug kun værktøjet ved dagslys eller med godt
kunstigt lys.
• Brug ikke værktøjet i områder med
eksplosionsfare som f.eks. i nærheden af
letantændelige væsker, gasser eller støv.
• Tillad aldrig børn eller personer, som ikke
er instrueret i brug af værktøjet, at bruge
apparatet, da lokale bestemmelser kan
begrænse operatørens alder.
• Lad ikke børn eller dyr komme i nærheden af
arbejdsområdet eller røre ved værktøjet eller
ledningen.
5
Dansk
• Hold børn, tilskuere og dyr væk under betjening
af værktøjet. Distraktioner kan medføre, at du
mister kontrollen.
• Værktøjet må ikke bruges som legetøj.
• Værktøjet må ikke nedsænkes i vand.
• Kabinettet må ikke åbnes. Der er ingen dele
indeni, som kan serviceres af brugeren.
PERSONLIG SIKKERHED
• Vær opmærksom, se efter hvad du foretager
dig, og brug din sunde fornuft, når du bruger
værktøjet. Anvend ikke et værktøj når du er træt
eller er påvirket af stoffer, alkohol eller medicin.
Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af
værktøjer kan resultere i alvorlige personskader.
• Anvend personligt beskyttelsesudstyr, hvor
det er nødvendigt. Sikkerhedsudstyr, som
øjenbeskyttelse, støvmaske, skridsikre
sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det,
reducerer omfanget af personskader.
• Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er
slukket for kontakten, inden værktøjet tilsluttes
en strømkilde og/eller batteripakke, samles
op eller bæres. Når elektrisk værktøj bæres
med fingeren på kontakten eller tilsluttes, når
kontakten er tændt, giver det anledning til
ulykker.
• Undlad at række for langt. Hold hele tiden en
god fodstilling og balance. Dette giver dig bedre
kontrol over værktøjet i uventede situationer.
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at
styre.
• Brug ikke værktøjet, hvis nogen del er
beskadiget eller defekt.
• Få alle beskadigede eller defekte dele repareret
eller udskiftet af en autoriseret servicetekniker.
• Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte andre dele
end dem beskrevet i denne vejledning.
ELEKTRISK SIKKERHED
• Værktøjets stik skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet værktøj. Umodificerede stik og
dertil passende stikkontakter reducerer risikoen
for elektrisk stød.
• Udsæt ikke værktøjet for regn eller våde forhold.
Hvis der trænger vand ind i værktøjet, øges
risikoen for elektrisk stød.
• Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære/trække
værktøjet eller trække det ud af stikkontakten.
Hold ledningen borte fra varme, olie, skarpe
kanter og bevægelige dele. Beskadigede eller
sammenfiltrede ledninger øger risikoen for
elektrisk stød.
• Når værktøjet benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet
til udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk
stød.
BRUG OG PLEJE AF VÆRKTØJET
• Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af
en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en
fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for elektrisk
stød.
• Før brug skal du kontrollere værktøjet for skader
eller defekte dele. Kontrollér for brud på dele,
beskadigelse af kontakter og alle andre forhold,
som kan påvirke betjeningen.
EFTER BRUG
• Når det ikke er i brug, skal værktøjet opbevares
et tørt og godt ventileret sted, utilgængeligt for
børn.
• Undlad at benytte værktøjet, hvis kontakten ikke
tænder og slukker for det. Alt værktøj, der ikke
kan kontrolleres med kontakten, er farligt og skal
repareres.
• Børn må ikke have adgang til opbevarede
værktøjer.
• Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst
tøj eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker
væk fra bevægelige dele. Løstsiddende tøj,
smykker eller langt hår kan blive fanget i
bevægelige dele.
• Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batteripakken fra værktøjet, før værktøjet
justeres, dets tilbehør udskiftes eller det
stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for,
at værktøjet startes utilsigtet.
• Hvor det er nødvendigt, skal skæreværktøjer
holdes skarpe og rene. Ordentligt vedligeholdt
skæreværktøj med skarpe skærekanter har
6
• Når værtøjet opbevares og transporteres i et
køretøj, skal det placeres i bagagerummet
eller bindes fast for at undgå bevægelse ved
pludselige ændringer i hastighed eller retning.
BRUG OG PLEJE AF BATTERIVÆRKTØJ
• Genoplad kun værktøjet ved brug af den
oplader, der er angivet af producenten. En
oplader, der passer til en type batteripakke, kan
udgøre en risiko for brand, når den bruges til en
anden type.
Dansk
• Brug kun elektriske værktøjer med specielt
designede batteripakker. Brug af andre
batteripakker kan give risiko for skader og
brand.
• Når batteripakken ikke er i brug, hold den
på afstand fra andre metalgenstande som
f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer
eller andre små metalgenstande, som kan
frembringe en tilslutning fra en pol til en anden.
Kortslutning af batteriets poler kan medføre
forbrændinger eller brand.
• Under grove forhold kan væske sive ud fra
batteriet; undgå kontakt. Hvis der opstår
kontakt ved et uheld, skyl med vand. Hvis
væske kommer ind i øjnene, søg omgående
lægehjælp. Væske, der siver ud fra batteriet, kan
fremkalde irritationer eller forbrændinger.
SERVICE
• Værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukkende benytter
identiske reservedele. Dette vil sikre, at værktøjet
fortsat kan bruges sikkert.
Ekstra sikkerhedsvejledninger for
blæsere
Den tilsigtede anvendelse er beskrevet i denne
vejledning. Brug af tilbehør eller udstyr, eller
udførelse af andre opgaver end dem, der anbefales
i denne betjeningsvejledning, kan medføre risiko for
personskade og/eller materielskade.
• Brug altid solidt fodtøj og lange bukser for at
beskytte dine fødder og ben under betjening af
værktøjet.
• Sluk altid for værktøjet, og lad ventilatoren stoppe
og tag stikket ud når:
• Ledningen er blevet beskadiget eller er viklet
ind.
• Du efterlader værktøjet uden opsyn.
• Du udfører kontrol, justering, rengøring og
arbejder på værktøjet.
• Hvis værktøjet begynder at vibrere unormalt.
• Placer ikke blæserens indsugning eller
udsugning nær øjne eller ører under drift. Blæs
aldrig rester hen mod omkringstående.
• Brug ikke i regnvejr og efterlad ikke udendørs,
når det regner.
• Gå ikke over stier eller veje med grus, når
værktøjet er tændt i blæsetilstand. Gå, løb
aldrig.
• Sæt ikke værktøjet ned på grus, når det er
tændt.
• Sørg altid for at have et godt fodfæste, især på
skråninger. Stræk dig ikke for meget og hold
hele tiden balancen.
• Indfør ikke genstande i åbningerne. Brug aldrig,
hvis åbningerne er blokerede - hold fri for hår,
fnug, støv og alle andre genstande, der kan
reducere luftstrømmen.
ADVARSEL: Brug altid værktøjet
som beskrevet i denne vejledning. Dit
værktøj er designet til at blive brugt i en
opretstående tilstand og kan forårsage
skade, hvis det bruges på en anden
måde. Tænd aldrig værktøjet, når det
ligger på siden eller på hovedet.
• Operatøren eller brugeren er ansvarlig for
ulykker eller farer, der opstår for andre personer
eller deres ejendom.
• Bær ikke værktøjet i ledningen.
• Hold altid ledningen i retningen bagud, væk fra
værktøjet.
ADVARSEL: Hvis en ledning
beskadiges under brug, skal ledningen
afbrydes fra lysnettet omgående. Rør
ikke ved ledningen, før forbindelsen til
lysnettet er afbrudt.
• Brug ikke opløsningsmidler eller
rengøringsvæsker til at rense dit værktøj. Brug
en stump skraber til at fjerne græs og snavs.
• Reserveventilatorer kan fås fra en DeWALTserviceagent. Brug kun reservedele og tilbehør
anbefalet af DeWALT.
• Sørg for, at alle bolte og skruer er stramme for
at sikre, at værktøjet er i sikre driftsforhold.
ANDRES SIKKERHED
Værktøjet må kun bruges med den medfølgende
strømforsyning
• Dette værktøj er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps eller med
mangel på erfaringer eller viden, medmindre de
er under overvågning eller har fået instruktioner
i brugen af værktøjet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger
med udstyret.
Restrisici.
Yderligere restrisici, som muligvis ikke er inkluderet
i de medfølgende sikkerhedsadvarsler, kan opstå
under anvendelse af værktøjet. Disse risici kan opstå
ved misbrug, forlænget brug osv.
7
Dansk
Selv når de relevante sikkerhedsregler overholdes, og
der anvendes sikkerhedsudstyr, kan visse restrisici ikke
undgås. Disse omfatter:
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
• skader som følge af berøring af roterende/
bevægelige dele.
GEM DISSE VEJLEDNINGER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for kompatible batteriopladere (se Tekniske data).
• skader som følge af udskiftning af dele, knive
eller tilbehør.
• skader som følge af forlænget brug af et
værktøj. Når et værktøj bruges over længere
perioder, skal du sørge for at holde pause med
jævne mellemrum.
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af
en reststrømsanordning med en
reststrømskapacitet på 30mA eller
mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at
reducere risikoen for kvæstelser, oplad
kun DeWALT genopladelige batterier.
Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
•Hørenedsættelse.
• Der kan opstå sundhedsfarer ved indånding af støv,
der dannes under brug af værktøjet (eksempel:arbejde med træ, især egetræ, bøg og træfiber).
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Udsæt ikke værktøjet for regn eller
høj luftfugtighed eller efterlad udendørs i
regnvejr.
Slå strømmen fra. Fjern batteriet fra
værktøjet før vedligeholdelse.
Hold personer og dyr mindst 6 m væk
fra arbejdsområdet.
Hold omkringstående på afstand.
95
95
95
Direktiv 2000/14/EF garanteret lydeffekt.
DATOKODEPOSITION
(FIG. 9)
95
Datokoden (l), der også inkluderer produktionsåret,
95
er trykt på huset.
Eksempel:
95
2016 XX XX
Produktionsår
95
8
BEMÆRK: Under bestemte
forhold, når opladeren er tilsluttet
til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af
fremmede materialer. Fremmede
materialer af en ledende art som for
eksempel, men ikke begrænset til
ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er omtalt
i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DeWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
Dansk
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Anbring ikke noget oven på opladeren eller
anbring opladeren på et blødt underlag, der
kan blokere ventilationshullerne og medføre
for megen intern varme. Anbring opladeren på
afstand af alle varmekilder. Opladeren ventileres
gennem huller i toppen og bunden af huset.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget—få dem omgående
udskiftet.
•Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag, er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
2.Indsæt batteripakken (e) i opladeren og
kontrollér, at pakken sidder godt fast i
opladeren. Det røde (opladnings) lys vil blinke
hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3 Når opladningen er færdig, vil det blive angivet
af den røde lampe, som vil lyse konstant på ON.
Pakken er fuldt opladet og kan nu anvendes
eller kan efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid
for litium-ion-batteripakker skal batteripakken lades
helt op, før den anvendes første gang.
Opladningsproces
Se tabellen nedenfor for batteripakkens
opladestatus.
Ladeindikatorer: DCB115
oplader
fuldt opladet
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*DCB115: Det røde lys vil fortsætte med at blinke,
men et gult indikatorlys vil blive tændt under denne
handling. Når batteriet har opnået en passende
temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette vil
reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil angive defekt batteri ved
at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller
oplader blinkmønster.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med
opladeren.
• Opladeren er designet til at køre på standard
230V husholdningsstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med en anden strømstyrke. Dette
gælder ikke for opladere til køretøjer.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter
for at blive kontrolleret.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DCB115-opladeren anvender 18V Li-Ion
XR-batteripakker (DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B og DCB185).
DeWALT-opladere kræver ingen justering og er
designet til at være så brugervenlige som muligt.
Opladningsprocedure (Fig. 2)
1Indsæt opladeren i en passende udgang, før
batteripakken indsættes.
VARM/KOLD PAKKEFORSINKELSE
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt
eller for koldt, starter den automatisk en varm/
kold pakkeforsinkelse og indstiller opladningen,
indtil batteriet har nået en passende temperatur.
Opladeren skifter derefter automatisk til
pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen af
hastigheden for en varm batteripakke. Batteripakken
vil oplade ved den lavere hastighed gennem hele
opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til
maksimal opladningshastighed, selvom batteriet
varmer.
9
Dansk
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan
stå oprejst på batteripakken, men kan
være lette at vælte.
KUN LITHIUM-ION-BATTERIPAKKER
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker,
anbring li-ion batteriet på opladeren, indtil det er helt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber
det. Før du bruger batteripakken og opladeren, læs
sikkerhedsinstruktionerne nedenfor og følg derefter
de angivne procedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteripakken i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteripakken fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
• Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 °C
(105 °F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
10
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (LI-ION)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Transport
DeWALT batterier opfylder alle gældende
skibsfartsregler som foreskrevet af industrien og
juridiske standarder, som omfatter FN’s anbefalinger
om transport af farligt gods, den internationale
lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer,
de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international
transport af farligt gods ad landevejen (ADR). Litiumion-celler og batterier er blevet testet i henhold til
afsnit 38.3 i FN´s anbefalinger om tests og kriterier
for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT
batteripakke være undtaget fra at blive klassificeret
som et fuldt reguleret klasse 9 farligt materiale.
Generelt de to tilfælde, der kræver afsende i klasse
9 er:
1.Luftfartsforsendelse med mere end to DeWALT
litium-ion-batteripakker, når pakken kun
indeholder batteripakker (intet værktøj) og
2. Alle forsendelser der indeholder et litium-ion
batteri med en energivurdering større end 100
watt timer (Wh). Alle litium-ion batterier har W
timeberegning markeret på pakken.
Dansk
Uanset om en forsendelse anses for at være
undtaget eller fuldt reguleret, er det speditørernes
ansvar at rådføre sig med de seneste regler for
emballerings-, mærknings- og dokumentationskrav.
Batteri opladt.
Batteri defekt.
Transport af batterier kan muligvis forårsage brand,
hvis batteripolerne uforvarende kommer i kontakt
med ledende materialer. Ved transport af batterier
sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med
dem og forårsage en kortslutning.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
erør aldrig kontaktflader med
B
strømførende genstande.
eskadigede batteripakker må ikke
B
oplades.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i
god tro og menes at være korrekte på det tidspunkt,
hvor dokumentet blev oprettet. Men der gives ingen
garanti, udtrykt eller underforstået. Det er købers
ansvar at sikre, at vedkommendes aktiviteter er i
overensstemmelse med de gældende regulativer.
Må ikke udsættes for vand.
efekte ledninger skal udskiftes
D
omgående.
Batteripakke
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
BATTERITYPE
DCM562 kører på en 18 volt batteripakke.
Kun til indendørs brug.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
eller DCB185 batteripakker kan bruges. Se
Tekniske data for flere oplysninger.
ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
T
af batteripakken.
Anbefalet opbevaring
Oplad kun DeWALT batteripakker
med de specielle DeWALT opladere.
Opladning af andre typer batteripakker
end de specielle DeWALT batterier
med en DeWALT oplader, kan få dem
til at sprænges eller føre til andre
farlige situationer.
1.Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2.For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, kan mærkater på opladeren og
battteripakken vise de følgende piktogrammer:
Destruér ikke batteripakken.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Blæsermotorkabinet
1Blæserrør
1Batteri
1Oplader
1 Betjeningsvejledning
BEMÆRK: Batteripakker og opladere er ikke
inkluderede i N-modeller.
Læs brugsvejledningen før brug.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
e Tekniske data vedrørende
S
opladningstid.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Batteri oplader.
11
Dansk
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALTbatteripakker og -opladere.
a.Variabel hastighedsudløser
b.Hastighedslåsearm
c.Håndtag
d.Rør
e.Batteripakke
f.Batteriets udløsningsknap
TILSIGTET BRUG
Din blæser er designet til professionelle feje- og
blæseopgaver.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor
kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
12
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet
(Fig. 3–4)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken (f) er fuldt opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1.Ret batteripakken (e) ind efter skinnerne.
2.Skub den ind i blæseren, indtil batteripakken
sidder godt fast i værktøjet og kontrollér, at du
hører den klikke på plads.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1.Tryk på udløserknappen (f) og træk
batteripakken ud fra værktøjets håndtag.
2.Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. 5)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på
og holde brændstofmålerknappen (g) nede. En
kombination af de tre grønne LED lys vil lyse og
angive niveauet for den resterende opladning. Når
niveauet for opladning i batteriet ligger under den
brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og
batteriet skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en
indikation af den opladning, der resterer i
batteripakken. Den angiver ikke værktøjets
funktionalitet og er underlagt variation baseret
på produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
Dansk
Rørmontering (fig. 6)
FORSIGTIG: Kontroller, at batteriet
er fjernet før påsætning eller fjernelse
af røret (d). Røret skal påsættes på
kabinettet (h) før brug.
• For at fastgøre røret til blæseren skal pindene (i)
i bunden af røret tilpasses til indskæringen (j) i
bunden af kabinettets åbning. Skub røret ind i
blæserkabinettet, indtil låsen griber ind i røret og
der høres et klik.
• Træk i røret for at sikre at det sidder fast.
• For at fjerne røret indsæt i skruetrækker i
oplåsningshullet (k) på siden af kabinettet. Løft
klappen indeni og træk røret ud.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Brug ikke blæseren, uden
at røret sidder sikkert på plads. Ræk
aldrig ned i kabinettet gennem hullet i
røret.
ADVARSEL: Fjern altid batteriet når:
• Du efterlader blæseren uden opsyn og
under opbevaring.
Korrekt håndposition (fig. 8)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt håndposition kræver altid mindst en hånd på
håndtaget (c).
Aktivering af værktøjet (fig. 1, 7–8)
FORSIGTIG: Ret ikke værktøjets
udsugning mod dig selv eller
omkringstående.
FORSIGTIG: Bær altid sikkerhedsbriller
og høreværn. Bær en filtermaske, hvis
arbejdet danner støv. Det anbefales at
bruge handsker, lange bukser og solidt
fodtøj. Hold langt hår og løst tøj væk fra
åbninger og bevægelige dele:
For at tænde for blæseren tryk den variable
hastighedsudløser ned (a). Slip udløseren for at
slukke for blæseren.
For at låse blæseren i tændt tilstand træk tilbage i
hastighedslåsearmen (b), som vist i figur 7. Blæseren
kører ved højere hastigheder, når udløseren trykkes
længere ind. Hastighedsudløseren kan også trækkes
tilbage for at starte blæseren, uden at aftrækkeren
først skal trykkes ned. For at slukke for blæseren, når
hastighedslåsearmen bruges, pres armen fremad mod
forsiden af blæseren.
• Hold blæseren med en hånd, som vist i figur 8,
og fej fra side til side med røret (d) flere tommer
over den hårde overflade. Gå langsomt fremad,
mens du holder bunken af rester foran dig.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
13
Dansk
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DeWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DeWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
14
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det
muligt at genbruge materialer og
anvende dem på ny. Genanvendelse
af genbrugsmaterialer bidrager
til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet
for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DeWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DeWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DeWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DeWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag
dem med til din forhandler eller til den lokale
genbrugsplads. De indsamlede batteripakker vil
blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Deutsch
HANDGEFÜHRTES LAUBBLASGERÄT
DCM562
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Abgabeleistung
CFM
km/Std.
Geräusch
Gewicht (ohne Akku)
VDC
W
kg
DCM562
18
2
270
400
145
95
2,61
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß
2006/42/EG, 2004/108/EG, EN 50636-2-100
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
87
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
92,5
KWA(Unsicherheit für den
angegebenen Schallpegel)
dB(A)
2,5
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
1,5
3
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
VDC
Ah
kg
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer der Akkus
Gewicht
Sicherungen:
Europa
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
Li-Ionen
18
3,0
0,64
Li-Ionen
18
1,5
0,35
Li-Ionen
18
4,0
0,61
Li-Ionen
18
2,0
0,40
Li-Ionen
18
5,0
0,62
Li-Ionen
18
1,3
0,35
VAC
Min.
22 (1.3 Ah)
45 (3.0 Ah)
kg
230V Werkzeuge
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 50636-2-100 gemessen
und kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.5 Ah)
60 (4.0 Ah)
0,5
30 (2.0 Ah)
75 (5.0 Ah)
10 A Stromversorgung
15
Deutsch
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE OUTDOOR-RICHTLINIE
HANDGEFÜHRTES LAUBBLASGERÄT
DCM562
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte
die folgenden Vorschriften erfüllen: 2006/42/EG,
2004/108/EG EN60335 -1:2012 + A11:2014 , EN
50636-2-100:2014
2000/14/EG, Laubblasgeräte, Anlage VI
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Niederlande
ID-Nr. der benannten Stelle: 0344
Geräuschemissionen gemäß
2000/14/EG (Artikel 13, Anhang III):
LWA (gemessener Schallleistungspegel) 92,5 dB(A)
Unsicherheit = 2,5 dB(A)
LWA (garantierter Schallleistungspegel) 95 dB(A)
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen
2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
16
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
Marcus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
20.03.2015
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Geräte
WARNUNG! Bei der Verwendung
von netzbetriebenen (mit Kabel)/
akkubetriebenen (kabellosen)
Geräten sollten grundlegende
Sicherheitsvorkehrungen immer
beachtet werden, um die Gefahr von
Brand, Stromschlag, Verletzungen und
Sachschaden zu reduzieren. Zu diesen
Vorkehrungen gehören:
• Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der
Verwendung des Geräts sorgfältig durch, damit
Sie sich mit den Steuerungsfunktionen und der
bestimmungsgemäßen Verwendung vertraut
gemacht haben.
• Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Das
Verwenden anderer als der in dieser Anleitung
empfohlenen Vorsatzgeräte und Zubehörteile
oder die Ausführung von Arbeiten, die nicht
der bestimmungsgemäßen Verwendung
entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
Der Begriff „Gerät“ in allen unten aufgeführten
Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes
(mit Kabel) oder akkubetriebenes (kabelloses) Gerät.
Bewahren Sie alle Warnhinweise und
Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
VERWENDUNG DES GERÄTS
• Gehen Sie bei der Verwendung des Geräts
immer mit Bedacht vor.
• Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle
Bereiche begünstigen Unfälle.
• Verwenden Sie das Gerät nur bei Tageslicht
oder guter Beleuchtung.
Deutsch
• Betreiben Sie Ihr Gerät nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder
Staub befinden.
• Kinder oder Personen, die mit diesen
Anweisungen nicht vertraut sind, dürfen das
Gerät nicht benutzen. Das Alter des Bedieners
kann durch örtliche Vorschriften begrenzt sein.
• Es sollten sich keine Kinder oder Tiere im
Aktionsradius des Geräts aufhalten oder dessen
Stromversorgungskabel berühren.
• Während des Betriebs des Geräts Kinder,
Zuschauer und Tiere fern halten. Ablenkung
kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über
das Gerät verlieren.
• Das Gerät darf nicht als Spielzeug verwendet
werden.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
• Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Es gibt keine
vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
PERSÖNLICHE SICHERHEIT
• Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Gerät. Benutzen Sie kein Gerät, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb eines
Geräts kann zu schweren Verletzungen führen.
• Tragen Sie bei Bedarf eine persönliche
Schutzausrüstung. Das Tragen einer persönlichen
Schutzausrüstung, wie Augenschutz, Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder
Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Geräts,
verringert das Risiko von Verletzungen.
• Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in
der AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät
an die Stromversorgung und/oder an den
Akku anschließen oder wenn Sie das Gerät
aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim
Tragen des Geräts den Finger am Schalter
haben oder das Gerät eingeschaltet an die
Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
• Vermeiden Sie eine anormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und
halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
• Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten
Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von
beweglichen Teilen fern. Lose sitzende Kleidung,
Schmuck oder lange Haare können sich in den
beweglichen Teilen verfangen.
VERWENDUNG UND PFLEGE DES GERÄTS
• Überprüfen Sie vor einer Verwendung des
Geräts dieses auf eventuelle Schäden oder
defekte Teile. Prüfen Sie, ob Teile gebrochen,
Schalter beschädigt oder in einem Zustand
sind, der den Betrieb beeinträchtigen kann.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der
Schalter defekt ist. Ein Gerät, das sich nicht
mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
• Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder
die Akkus vom Gerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder
es aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen
mindern die Gefahr, dass das Gerät
unbeabsichtigt startet.
• Halten Sie nach Möglichkeit Schneidwerkzeuge
scharf und sauber. Richtig gewartete
Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter
Kontrolle zu halten.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn irgendein
Teil beschädigt ist.
• Beschädigte Schalter oder defekte Teile müssen
von einer autorisierten Kundendienstwerkstatt
repariert oder ersetzt werden.
• Versuchen Sie nicht, Teile zu entfernen oder zu
ersetzen, die nicht in dieser Anleitung spezifiziert
sind.
ELEKTRISCHE SICHERHEIT
• Der Stecker des Geräts muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den
Stecker in irgendeiner Form. Verwenden
Sie keinerlei Adapterstecker an geerdeten
Geräten. Unveränderte Stecker und passende
Steckdosen mindern die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
• Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder
Feuchtigkeit aus. Wenn Wasser in das
Gerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
• Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Gerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten
Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen
Kanten oder beweglichen Teilen. Beschädigte
oder verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr
eines elektrischen Schlages.
17
Deutsch
• Wenn Sie ein Gerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz
geeignetes Verlängerungskabel. Die
Verwendung von für den Außeneinsatz
geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
SERVICE
• Wenn der Betrieb eines Geräts in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie
eine durch einen Fehlerstromschutzschalter
(FI-Schalter oder RCD) geschützte
Stromversorgung. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr
eines elektrischen Schlages.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Laubblasgeräte
NACH DER VERWENDUNG
• Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist,
bewahren Sie es an einem trockenen, gut
durchlüfteten Ort und außer Reichweite von
Kindern auf.
• Kinder sollten keinen Zugang zu den
aufbewahrten Geräten haben.
• Wenn das Gerät in einem Fahrzeug aufbewahrt
oder transportiert wird, sollte es in den
Kofferraum gelegt bzw. es so fixiert werden,
dass es sich durch plötzliche Geschwindigkeitsoder Richtungsänderungen nicht verschieben
kann.
GEBRAUCH UND PFLEGE VON AKKUWERKZEUGEN
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf,
die vom Hersteller angegeben wurden. Für ein
Ladegerät, das nur für eine bestimmte Akkuart
geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit
anderen Akkus verwendet wird.
• Verwenden Sie nur die für die Elektrogeräte
vorgesehenen Akkus. Der Gebrauch von
anderen Akkus kann zu Verletzungen und
Brandgefahr führen.
• Halten Sie den nicht benutzten Akku fern
von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen, die eine Überbrückung
der Kontakte verursachen könnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
• Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den
Kontakt damit. Bei unbeabsichtigtem Kontakt
mit Wasser abspülen. Gelangt die Flüssigkeit
in die Augen, ziehen Sie außerdem ärztliche
Hilfe hinzu. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
18
• Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen
reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Geräts erhalten bleibt.
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser
Betriebsanleitung beschrieben. Das Verwenden
anderer als der in dieser Anleitung empfohlenen
Vorsatzgeräte und Zubehörteile oder die Ausführung
von Arbeiten, die nicht der bestimmungsgemäßen
Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren
und/oder Sachbeschädigungen führen.
• Um Ihre Füße und Beine beim Betrieb des
Geräts zu schützen, tragen Sie immer feste
Schuhe und lange Hosen.
• In den folgenden Fällen schalten Sie immer
das Gerät aus, warten Sie, bis der Ventilator
angehalten hat und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose:
• Das Stromversorgungskabel ist beschädigt
oder hat sich verheddert.
• Sie lassen das Gerät unbeaufsichtigt.
• Sie führen eine Überprüfung, Einstellung,
Reinigung oder Reparatur o. ä. an Ihrem
Gerät durch.
• Das Gerät vibriert ungewöhnlich stark.
• Halten Sie den Einlass oder Auslass für den
Luftstrom während des Betriebs nicht in die
Nähe der Augen oder Ohren. Blasen Sie
Schmutzansammlungen niemals in Richtung der
Zuschauer.
• Verwenden Sie das Gerät nicht im Regen und
lassen Sie es nicht im Freien stehen, während
es regnet.
• Überqueren Sie keine Schotterstraßen, während
Ihr Gerät eingeschaltet ist und bläst. Immer
gehen, niemals rennen.
• Legen Sie Ihr Gerät niemals auf Schotterstraßen
ab, während es eingeschaltet ist.
• Achten Sie immer auf einen sicheren Stand,
insbesondere an Abhängen. Halten Sie das
Gerät nicht zu weit von sich weg und bewahren
Sie immer das Gleichgewicht.
• Stecken Sie keine Gegenstände in die
Öffnungen. Verwenden Sie das Gerät nicht,
wenn die Öffnungen blockiert sind – halten Sie
es frei von Haaren, Fusseln, Staub und allem,
was den Luftstrom behindern könnte.
Deutsch
WARNUNG: Verwenden Sie Ihr Gerät
immer gemäß den hier enthaltenen
Anweisungen. Ihr Gerät muss in
aufrechter Position betrieben werden.
Eine Nichtbeachtung dieser Vorgabe
kann zu Verletzungen führen. Betreiben
Sie Ihr Gerät niemals, wenn es auf der
Seite oder verkehrt herum liegt.
• Der Bediener oder Benutzer ist verantwortlich
für Unfälle oder Gefährdungen an anderen
Menschen oder deren Eigentum.
• Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel.
• Führen Sie das Kabel stets an der Rückseite
des Geräts weg.
WARNUNG: Wenn das Netzkabel im
Betrieb beschädigt wird, trennen Sie
das Gerät unverzüglich vom Stromnetz.
Berühren Sie das Netzkabel vor dem
Trennen vom Stromnetz nicht.
• Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder
Reinigungsmittel, um Ihr Gerät zu reinigen.
Verwenden Sie zum Entfernen von Gras oder
Schmutz einen Flachschaber.
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften
und des Einsatzes von Schutzvorrichtungen können
bestimmte Risiken nicht vermieden werden. Diese sind:
• Verletzungen durch Berühren rotierender/sich
bewegender Teile.
• Verletzungen durch Auswechseln von Teilen,
Klingen oder Zubehör.
• Verletzungen durch längeren Gebrauch eines
Geräts. Wenn Sie das Gerät über einen
längeren Zeitraum hinweg verwenden, müssen
Sie für regelmäßige Pausen sorgen.
•Schwerhörigkeit.
• Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Einatmen
von Staub während des Gebrauchs Ihres Geräts
(Beispiel: Arbeiten mit Holz, insbesondere mit Eiche,
Buche und MDF-Platten)
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
• Ersatzventilatoren sind bei einer DeWALTKundendienststelle erhältlich. Verwenden
Sie von DeWALT empfohlene Ersatz- und
Zubehörteile.
Tragen Sie Gehörschutz.
• Achten Sie darauf, dass alle Muttern und
Schrauben fest angezogen sind, sodass das
Gerät immer in einem sicheren Betriebszustand
ist.
Tragen Sie Augenschutz.
Setzen Sie das Gerät niemals Regen
oder hoher Luftfeuchtigkeit aus und lassen
Sie es nicht im Freien stehen, während es
regnet.
Schalten Sie das Gerät aus.
Entfernen Sie vor der Ausführung von
Wartungsarbeiten den Akku aus dem
Gerät.
SICHERHEIT ANDERER PERSONEN
Das Gerät darf nur mit dem Netzteil betrieben
werden, das dem Gerät beiliegt.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder mit
ihm vertraut gemacht werden.
Personen und Tiere müssen einen
Abstand vom Arbeitsbereich von
mindestens 6 Metern einhalten.
Halten Sie Zuschauer auf Abstand.
• Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem Gerät
spielen.
Restrisiken.
Es können zusätzliche Restrisiken beim Betrieb
des Geräts entstehen; diese sind unter Umständen
nicht in den aufgeführten Sicherheitswarnhinweisen
enthalten. Diese Risiken können durch
unsachgemäßen Gebrauch, längeren Gebrauch
usw. entstehen.
95
95
95
95
Richtlinie 2000/14/EG, zugesicherter
Schallleistungspegel.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 9)
95
Der Datumscode (l), der auch das Herstellungsjahr
95 ist in das Gehäuse geprägt.
enthält,
Beispiel:
2015 XX XX
Herstellungsjahr
95
19
Deutsch
Wichtige Sicherheitshinweise für
alle Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für kompatible Ladegeräte
(siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen
die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt
Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in
die Steckdose gesteckt wird, können
die Ladekontakte im Ladegerät unter
bestimmten Bedingungen durch
Fremdmaterial kurzgeschlossen werden.
Leitfähige Fremdmaterialien, z. B. unter
anderem Stahlwolle, Alufolie oder
angesammelte Metallpartikel, sollten
von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes immer
aus der Steckdose, wenn kein Akku in
der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DeWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
20
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand
führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—
beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
•Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Stoß erlitten hat, fallen
gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde. Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230V Netzstrom
Deutsch
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist,
bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
Ladegeräte
VERZÖGERUNG HEISSER/KALTER AKKU
Das DCB115-Ladegerät ist für 18 V Li-Ion
XR-Akkupacks (DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B und
DCB185) geeignet. .
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu
heiß oder zu kalt ist, startet es automatisch eine
„Verzögerung heißer/kalter Akku“, bis der Akku
eine angemessene Temperatur erreicht hat. Das
Ladegerät schaltet dann automatisch in den
Lademodus. Diese Funktion gewährleistet eine
maximale Lebensdauer des Akkus.
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine
Einstellungen vorgenommen werden, und sie
wurden für eine möglichst einfache Bedienung
konzipiert.
Ladevorgang (Abb. 2)
1.Setzen Sie das Ladegerät in eine geeignete
Steckdose ein, bevor Sie das Akku einsetzen.
2.Legen Sie den Akku (e) vollständig in das
Ladegerät ein. Die rote Leuchte (Aufladen)
blinkt dauerhaft und zeigt dadurch an, dass der
Ladevorgang begonnen wurde.
3.Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch
angezeigt, dass das rote Licht dauerhaft
leuchtet. Der Akku ist vollständig aufgeladen
und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Lithium-Ionen-Akkus zu gewähren, laden Sie den
Akkusatz vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Aufladen
Siehe Tabelle unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät: DCB115
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/
kalter Akku*
*DCB115: Die rote Leuchte blinkt in der Zeit
weiter, aber eine gelbe Anzeige leuchtet bei
diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der Akku eine
angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den
Ladevorgang wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine
defekten Akkus auf. Das Ladegerät zeigt einen
defekten Akku an, indem es nicht leuchtet oder
indem das Blinkmuster für Probleme mit dem Akku
oder dem Ladegerät angezeigt werden.
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs
mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die sich
auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
NUR LITHIUM-IONEN-AKKUS
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet,
sobald sich das elektronische Schutzsystem
einschaltet. Wenn dies geschieht, setzen Sie
das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig
aufgeladen. Lesen Sie vor der Verwendung
von Akku und Ladegerät die folgenden
Sicherheitsanweisungen und befolgen Sie dann die
genannten Schritte zum Aufladen.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Laden oder benutzen Sie den Akku nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
21
Deutsch
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in ausgewiesenen
Ladegeräten von DeWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Transport
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden
Transportvorschriften, so wie sie von den Industrieund Rechtsnormen vorgeschrieben werden,
einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über
die Beförderung gefährlicher Güter der International
Air Transport Association (IATA), der International
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations und
der Regelungen des europäischen Übereinkommens
über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38.3
der „Empfehlungen der Vereinten Nationen zur
Beförderung gefährlicher Stoffe, Testhandbuch und
Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen wird der Transport eines
DeWALT-Akkupacks von der Klassifizierung als
vollständig regulierter Gefahrstoff der Klasse 9
ausgenommen. Im Allgemeinen sind die beiden
Fälle, wo ein Transport gemäß Klasse 9 erforderlich
ist, folgende:
1.Lufttransport von mehr als zwei DeWALT
Lithium-Ion-Akkupacks, wenn das Paket nur
Akkupacks (und keine Werkzeuge) enthält, und
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (LI-ION) - AKKUS
2. Jeder Transport, in dem ein Lithium-Ionen-Akku
mit einer Energiebewertung von mehr als 100
Wattstunden (Wh) enthalten ist. Für alle LithiumIonen-Akkus ist die Wattstundenbewertung auf
dem Paket angegeben.
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
Unabhängig davon, ob ein Transport als
ausgenommen oder vollständig reguliert gilt, liegt
es in der Verantwortung des Versenders, sich
über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/
Kennzeichnung und Dokumentation zu informieren.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
Beim Transport von Akkus können Brände
entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt
22
Deutsch
mit Materialien kommen können, durch die ein
Kurzschluss entstehen kann.
Temperaturverzögerung.
Die Informationen in diesem Abschnitt des
Handbuchs werden in gutem Glauben zur Verfügung
gestellt und es wird davon ausgegangen, dass
sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments
genau sind. Jedoch wird keine Garantie, weder
ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in
der Verantwortung des Kunden sicherzustellen,
dass seine Tätigkeiten den geltenden Vorschriften
entsprechen.
icht mit elektrisch leitenden
N
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Akku
AKKUTYP
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Für das Modell DCM562 wird ein 18 Volt Akku
eingesetzt.
Nur in Innenräumen verwenden.
Es können die Akkus DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 oder DCB185 verwendet
werden. Weitere Angaben sind den Technische
Daten zu entnehmen.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den
dazu bestimmten DeWALT-Ladegeräten
auf. Werden andere Akkus als die dazu
bestimmten DeWALT-Akkus mit einem
DeWALT-Ladegerät aufgeladen, können
diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Empfehlungen für die Lagerung
1.Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2.Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
Den Akku nicht verbrennen.
Packungsinhalt
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Die Packung enthält:
Schilder am Ladegerät und Akku
1Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung
können sich auf dem Ladegerät und dem Akku
folgende Piktogramme befinden:
or der Verwendung die
V
Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technische Daten
D
zu entnehmen.
1 Gehäuse des Laubblasgerätemotors
1Blasrohr
1Ladegerät
1 Betriebsanleitung
HINWEIS: Akkus und Ladegeräte sind im
Lieferumfang von N-Modellen nicht enthalten.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Akku wird geladen.
Beschreibung (Abb. 1)
Akku ist geladen.
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
Akku ist defekt.
23
Deutsch
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
a.Verstellbarer Drehzahlregler
b.Drehzahlverriegelungshebel
Verwendung eines
Verlängerungskabels
c.Griff
d.Rohr
e.Akku
f.Akku-Löseknöpfe
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihr Laubblasgerät wurde für das professionelle
Fegen und Wegblasen entwickelt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß
EN60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DeWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
24
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des
Akkus aus dem Werkzeug (Abb. 3–4)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku (f) vollständig aufgeladen sein.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1.Richten Sie den Akku (e) an den Schienen.
2.Schieben Sie ihn in das Gerät, bis der Akku fest
im Werkzeug sitzt, und vergewissern Sie sich,
dass Sie das Einrastgeräusch gehört haben.
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
1.Drücken Sie Akku-Löseknopf (f) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2.Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät
dieser Betriebsanleitung beschrieben in das
Ladegerät.
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. 5)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Deutsch
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (g) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
Sie niemals durch das Rohr in das
Gehäuse.
WARNUNG: Nehmen Sie immer den
Akku heraus, wenn:
• Sie das Laubblasgerät unbeaufsichtigt
lassen oder aufbewahren.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 8)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Zusammenbau des Rohres (Abb. 6)
VORSICHT: Vergewissern Sie
sich, dass vor dem Anbringen oder
Entfernen des Rohres (d) der Akku
herausgenommen wurde. Vor der
Verwendung des Geräts muss das Rohr
am Gehäuse (h) angebracht werden.
• Zum Befestigen des Rohres am Laubblasgerät
richten Sie die Zapfen (i) unten am Rohr auf die
unten in der Öffnung des Gehäuses befindliche
Aussparung (j) aus. Drücken Sie das Rohr in
das Gehäuse des Laubblasgeräts ein, bis es
eingerastet ist und ein Klickgeräusch vernommen
worden ist.
• Ziehen Sie am Rohr, um dessen sicheren
Einbau zu prüfen.
• Um das Rohr abzubauen, stecken Sie einen
Schraubendreher in die Entriegelungsöffnung (k)
seitlich am Gehäuse. Heben Sie die Lasche im
Innern an und ziehen Sie das Rohr heraus.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Betreiben Sie das
Laubblasgerät nicht, wenn das Rohr
nicht sicher angebracht ist. Greifen
Bei einer richtigen Haltung der Hände ist mindestens
eine Hand immer am Griff (c).
Einschalten (Abb. 1, 7–8)
VORSICHT: Richten Sie den Auslass
des Geräts nicht auf sich selbst
oder auf Zuschauer.
VORSICHT: Tragen Sie immer
Schutzbrille und Gehörschutz. Tragen
Sie eine Filtermaske, wenn es beim
Betrieb staubig wird. Das Tragen von
Handschuhen, langen Hosen und festen
Schuhen wird empfohlen. Halten Sie
lange Haare und lose Kleidung fern von
den Öffnungen und von beweglichen
Teilen:
Zum Einschalten des Laubblasgeräts drücken
Sie auf den verstellbaren Drehzahlregler (a). Zum
Ausschalten des Laubblasgeräts lassen Sie den
verstellbaren Drehzahlregler los.
Um das Laubblasgerät auf Dauerbetrieb zu stellen,
ziehen Sie den Drehzahlverriegelungshebel (b)
zurück, wie in Abbildung 7 dargestellt. Die Drehzahl
des Laubblasgeräts erhöht sich, wenn der Hebel
weiter bewegt wird. Der Drehzahlverriegelungshebel
kann außerdem zurückgezogen werden, um das
Laubblasgerät zu starten, ohne den Auslöseschalter
drücken zu müssen. Um das Laubblasgerät bei
Verwendung des Drehzahlverriegelungshebels
auszuschalten, drücken Sie den Hebel in Richtung
Vorderseite des Laubblasgeräts.
• Halten Sie das Laubblasgerät wie in Abbildung
8 mit einer Hand und schwenken Sie es von
links nach rechts, wobei das Rohr (d) mit einem
Abstand von einigen Zentimetern zur harten
Oberfläche gehalten wird. Gehen Sie langsam
25
Deutsch
so vorwärts, dass Sie den Laub- oder Schmutz
vor sich her treiben.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden.
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an
der Außenseite des Ladegeräts können
mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste entfernt
werden. Verwenden Sie kein Wasser
oder Reinigungslösungen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DeWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DeWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
26
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DeWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
D
ie separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von
Recyclingstoffen hilft,
Umweltverschmutzung zu vermeiden
und mindert die Nachfrage nach
Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DeWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DeWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Deutsch
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DeWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DeWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie
die gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder
bei einer kommunalen Recycling-Sammelstelle
ab. Dort werden die gesammelten Akkus
recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
27
English
HANDHELD BLOWER
DCM562
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DeWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power output
CFM
Km/Hr
Noise
Weight (without battery pack)
VDC
VDC
W
kg
DCM562
18
18
2
270
400
145
95
2.61
Noise values and vibration values (triax vector sum) according
to 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 50636-2-100
L PA (emission sound pressure level)
dB(A)
87
L WA(sound power level)
dB(A)
92,5
K WA(uncertainty for the given sound
level)
dB(A)
2,5
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
1.5
3
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
VDC
Ah
kg
28
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
Li-Ion
18
3.0
0.64
Li-Ion
18
1.5
0.35
Li-Ion
18
4.0
0.61
Li-Ion
18
2.0
0.40
Li-Ion
18
5.0
0.62
Li-Ion
18
1.3
0.35
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time of battery packs min
Weight
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 50636-2-100 and may
be used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
kg
22 (1.3 Ah)
45 (3.0 Ah)
DCB105
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
22 (1.5 Ah)
60 (4.0 Ah)
0.5
30 (2.0 Ah)
75 (5.0 Ah)
English
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
These products also comply with Directive 2014/30/
EU and 2011/65/EU. For more information, please
contact DeWALT at the following address or refer to
the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DeWALT.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
OUTDOOR NOISE DIRECTIVE
HANDHELD BLOWER
DCM562
DeWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, 2004/108/EC EN60335 -1:2012 +
A11:2014, EN 50636-2-100:2014
2000/14/EC, Blower, Annex VI
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, The Netherlands
Notified Body ID No.: 0344
Level of accoustic power according to 2000/14/EC
(Article 13, Annex III):
LWA (measured sound power) 92,5 dB(A)
Uncertainty = 2,5 dB(A)
LWA (guaranteed sound power) 95 dB(A)
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.03.2015
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Appliance Safety Warnings
WARNING! When using mainspowered/cordless appliances, basic
safety precautions, including the
following, should always be followed to
reduce the risk of fire, electric shock,
personal injury and material damage.
• Read all of this manual carefully before using the
appliance, be familiar with the controls and the
proper use of the appliance.
• The intended use is described in this manual.
The use of any accessory or attachment or
the performance of any operation with this
appliance other than those recommended in
this instruction manual may present a risk of
personal injury.
The term "appliance" in all of the warnings listed
below refers to your mains operated (corded)
appliance or battery operated (cordless) appliance.
Save all warnings and instructions for future
reference.
USING YOUR APPLIANCE
• Always take care when using the appliance.
• Keep work area clean and well lit. Cluttered or
dark areas invite accidents.
• Only use the appliance in daylight or good
artificial light.
• Do not operate your appliance in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust.
29
English
• Never allow children or people unfamiliar with
the instructions to use the appliance, local
regulations may restrict the age of the operator.
• Do not allow children or animals to come near the
work area or touch the appliance supply cord.
• Keep children, bystanders and animals away
while operating an appliance. Distractions can
cause you to lose control.
• The appliance is not to be used as a toy.
• Do not immerse the appliance in water.
• Do not open body casing. There are no
userserviceable parts inside.
PERSONAL SAFETY
• Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating an appliance. Do
not use an appliance while you are tired or under
the influence of drugs, alcohol or medication.
A moment of inattention while operating an
appliance may result in serious personal injury.
• Where required, use personal protective
equipment. Protective equipment such as eye
protection, dust mask, non-skid safety shoes, hard
hat, or hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.
• Prevent unintentional starting. Make sure
that the switch is in the off-position before
connecting to a power source and/or battery
pack, picking up or carrying the appliance.
Carrying appliances with your finger on the
switch or energising appliances that have the
switch on invites accidents.
• Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control
of the appliance in unexpected situations.
preventive safety measures reduce the risk of
starting the appliance accidentally.
• Where applicable, keep cutting tools sharp and
clean. Properly maintained cutting tools with
sharp cutting edges are less likely to bind and
are easier to control.
• Do not use the appliance if any part is damaged
or defective.
• Have any damaged or defective parts repaired
or replaced by an authorised repair agent.
• Never attempt to remove or replace any parts
other than those specified in this manual.
ELECTRICAL SAFETY
• Appliance plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do not use
any adapter plugs with earthed (grounded)
appliance. Unmodified plugs and matching
outlets will reduce risk of electric shock.
• Do not expose appliance to rain or wet
conditions. Water entering a appliance will
increase the risk of electric shock.
• Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the appliance.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges
or moving parts. Damaged or entangled cords
increase the risk of electric shock.
• When operating an appliance outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of
a cord suitable for outdoor use reduces the risk
of electric shock.
• If operating an appliance in a damp location
is unavoidable, use a Residual Current Device
(RCD) protected supply. Use of an RCD
reduces the risk of electric shock.
• Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jewellery
or long hair can be caught in moving parts.
AFTER USE
APPLIANCE USE AND CARE
• Children should not have access to stored
appliances.
• Before use, check the appliance for damaged
or defective parts. Check for breakage of parts,
damage to switches and any other conditions
that may affect its operation.
• Do not use the appliance if the switch does not
turn it on and off. Any appliance that cannot
be controlled with the switch is dangerous and
must be repaired.
• Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the appliance
before making any adjustments, changing
accessories, or storing appliances. Such
30
• When not in use, the appliance should be
stored in a dry, well ventilated place out of the
reach of children.
• When the appliance is stored or transported
in a vehicle it should be placed in the boot
or restrained to prevent movement following
sudden changes in speed or direction.
BATTERY TOOL USE AND CARE
• Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one
type of battery pack may create a risk of fire
when used with another battery pack.
• Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any other
English
battery packs may create a risk of injury and
fire.
• When battery pack is not in use, keep it away
from other metal objects, like paper clips, coins,
keys, nails, screws or other small metal objects,
that can make a connection from one terminal
to another. Shorting the battery terminals
together may cause burns or a fire.
• Do not place any objects into the openings.
Never use if the openings are blocked - keep
free of hair, lint, dust and anything that may
reduce the airflow.
WARNING: Always use your product
in the manner outlined in this manual.
Your product is designed to be used in
an upright mode and if it is used in any
other way it may result in injury. Never
run your product whilst lying on it’s side
or upside down.
• Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help.
Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.
• The operator or user is responsible for
accidents or hazards occurring to other people
or their property.
SERVICE
• Do not carry the appliance by the cable.
• Have your appliance serviced by a qualified
repair person using only identical replacement
parts. This will ensure that the safety of the
appliance is maintained.
• Always direct the cable to the rear away from
the appliance.
Additional Safety Instructions for
Blowers
The intended use is described in this manual. The
use of any accessory or attachment or performance
of any operation with this appliance other than those
recommended in this instruction manual can present
a risk of personal injury and/or damage to property.
• To protect your feet and legs while operating
the appliance, always wear heavy duty footwear
and long trousers.
• Always switch off your product, allow the fan to
stop and remove the plug from the socket when:
WARNING: If a cord becomes
damaged during use, disconnect the
supply cord from the mains supply
immediately. Do not touch the supply
cord before disconnecting the supply.
• Do not use solvents or cleaning fluids to clean
your product. Use a blunt scraper to remove
grass and dirt.
• Replacement fans are available from a DeWALT
service agent. Use on DeWALT recommended
spare parts and accessories.
• Keep all nuts bolts and screws tight to make
sure that the appliance is in a safe working
condition.
SAFETY OF OTHERS
• The supply cable has become damaged or
entangled.
The appliance is only to be used with the power
supply unit provided with the appliance
• You leave your product unattended.
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for
their safety.
• Checking, adjusting, cleaning or working on
your product.
• If the appliance starts to vibrate abnormally.
• Do not place the inlet or outlet of the sweeper
near eyes or ears when operating. Never blow
debris in the direction of bystanders.
• Do not use in the rain or leave outdoors while it
is raining.
• Do not cross gravel paths or roads whilst your
product is switched on during blow mode.
Walk, never run.
• Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
Residual risks.
• Do not place your unit down on gravel while it is
switched on.
Additional residual risks may arise when using the
tool which may not be included in the enclosed
safety warnings. These risks can arise from misuse,
prolonged use etc.
• Always be sure of your footing, particularly
on slopes. Do not overreach and keep your
balance at all times.
Even with the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety devices,
certain residual risks can not be avoided. These include:
31
English
• Injuries caused by touching any rotating/moving
parts.
• Injuries caused when changing any parts,
blades or accessories.
• Injuries caused by prolonged use of a tool.
When using any tool for prolonged periods
ensure you take regular breaks.
• Impairment of hearing.
• Health hazards caused by breathing dust
developed when using your tool (example:- working
with wood, especially oak, beech and MDF.)
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating
instructions for compatible battery chargers (refer to
Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
WARNING: We recommend the use of
a residual current device with a residual
current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DeWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Do not expose the tool to rain or high
humidity or leave outdoors while it is
raining.
Switch the tool off. Before performing
any maintenance on the tool, remove the
battery from the tool.
Keep people and animals at least 6 m
away from the work area.
Keep bystanders away.
95
95
95
95
Directive 2000/14/EC guaranteed sound
power.
DATE
95CODE POSITION (FIG. 9)
The date code (l), which also includes the year of
95
manufacture,
is printed into the housing.
Example:
95
32
2015 XX XX
Year of Manufacture
NOTICE: Under certain conditions, with
the charger plugged into the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger
before attempting to clean
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for any uses
other than charging DeWALT rechargeable
batteries. Any other uses may result in risk of
fire, electric shock or electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
English
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
3.The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before
first use.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
•Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or repair
is required. Incorrect reassembly may result in a
risk of electric shock, electrocution or fire.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
•NEVER attempt to connect 2 chargers together.
Charging Process
Refer to the table below for the charge status of the
battery pack.
Charge indicators: DCB115
charging
fully charged
hot/cold pack delay*
*DCB115: The red light will continue to blink, but
a yellow indicator light will be illuminated during
this operation. Once the battery has reached
an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging
procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty
battery pack. The charger will indicate faulty battery
by refusing to light or by displaying problem pack or
charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a
charger.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other voltage.
This does not apply to the vehicular charger.
If the charger indicates a problem, take the charger
and battery pack to be tested at an authorised
service centre.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
Chargers
The DCB115 charger accepts 18V Li-Ion XR
(DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B and DCB185) battery packs.
DeWALT chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 2)
1.Plug the charger into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2.Insert the battery pack (e) into the charger.
The red (charging) light will blink continuously
indicating that the charging process has started.
HOT/COLD PACK DELAY
A cold battery pack will charge at about half the rate
of a warm battery pack. The battery pack will charge
at that slower rate throughout the entire charging
cycle and will not return to maximum charge rate
even if the battery warms.
LITHIUM ION BATTERY PACKS ONLY
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
33
English
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
• Never force battery pack into charger. Do
not modify battery pack in any way to fit into
a non-compatible charger as battery pack
may rupture causing serious personal injury.
DeWALT batteries comply with all applicable
shipping regulations as prescribed by industry and
legal standards which include UN Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods; International
Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, and the European
Agreement Concerning The International Carriage
of Dangerous Goods by Road (ADR). Lithium-ion
cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria.
• Charge the battery packs only in DeWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 ˚C (105 ˚F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
WARNING: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place tool
on its side on a stable surface where
it will not cause a tripping or falling
hazard. Some tools with large battery
packs will stand upright on the battery
pack but may be easily knocked over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(LI-ION)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
34
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Transportation
In most instances, shipping a DeWALT battery pack
will be excepted from being classified as a fully
regulated Class 9 Hazardous material. In general,
the two instances that require shipping Class 9 are:
1.Air shipping more than two DeWALT lithium-ion
battery packs when the package contains only
battery packs (no tools), and
2.Any shipment containing a lithium-ion battery
with an energy rating greater than 100 watt
hours (Wh). All lithium-ion batteries have the
watt hour rating marked on the pack.
Regardless of whether a shipment is considered
excepted or fully regulated, it is the shipper's
responsibility to consult the latest regulations for
packaging, labeling/marking and documentation
requirements.
Transporting batteries can possibly cause fire if the
battery terminals inadvertently come in contact with
conductive materials. When transporting batteries,
make sure that the battery terminals are protected
and well insulated from materials that could contact
them and cause a short circuit.
The information provided in this section of the
manual is provided in good faith and believed to be
accurate at the time the document was created.
However, no warranty, expressed or implied, is
English
given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Battery Pack
Only for indoor use.
BATTERY TYPE
The DCM562 operates on a 18 volt battery pack.
Discard the battery pack with due care
for the environment.
The DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184, or DCB185 battery packs may be used.
Refer to Technical Data for more information.
Charge DeWALT battery packs only with
designated DeWALT chargers. Charging
battery packs other than the designated
DeWALT batteries with a DeWALT
charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Storage Recommendations
1.The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
Do not incinerate the battery pack.
2.For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
Package Contents
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
1 Blower motor housing
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack may
show the following pictographs:
Read instruction manual before use.
The package contains:
1 Blower tube
1Battery
1Charger
1 Instruction manual
NOTE: Battery packs and chargers are not included
with N-models.
• Check for damage to the too/l, parts or
accessories which may have occurred
during transport.
See Technical Data for charging time.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Battery charging.
Description (fig. 1)
Battery charged.
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a.Variable speed trigger
b.Speed lock lever
c.Handle
Do not probe with conductive objects.
d.Tube
Do not charge damaged battery packs.
f.Battery release button
e.Battery pack
INTENDED USE
Do not expose to water.
Your blower has been designed for professional
sweeping and blowing applications.
Have defective cords replaced
immediately.
DO NOT use under wet conditions or in the
presence of flammable liquids or gases.
35
English
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
•Young children and the infirm. This appliance
is not intended for use by young children or
infirm persons without supervision.
WARNING: Use only DeWALT battery
packs and chargers.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. 3-4)
Electrical Safety
1.Align the battery pack (e) with the rails.
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double
insulated in accordance with EN60335;
therefore no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DeWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
36
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
NOTE: Make sure your battery pack (f) is fully
charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
2.Slide it into the blower until the battery pack is
firmly seated in the tool and ensure you hear the
lock snap into place.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1.Press the release button (f) and firmly pull the
battery pack out of the tool.
2.Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. 5)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that
indicate the level of charge remaining in the battery
pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (g). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user
application.
Tube Assembly (fig. 6)
CAUTION: Ensure the battery is
removed before attaching or removing
the tube (d). The tube must be attached
to the housing (h) before use.
• To attach the tube to the blower, line up the
pegs (i) on the bottom of the tube with the notch
(j) on the bottom of the housing opening. Push
the tube into the blower housing until the lock
engages the tube and an audible click is heard.
English
• Pull on the tube to ensure it is securely in place.
• To remove the tube, insert a screwdriver into the
unlocking hole (k) on the side of the housing. Lift
the tab inside and pull tube out.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
WARNING: Do not operate blower
without tube securely in place. Never
reach down into housing through tube
hole.
WARNING: Always remove the battery
when:
• You leave blower unattended and
when storing.
Proper Hand Position (fig. 8)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
lock lever can also be pulled back to start the blower
without needing to first depress the trigger switch. To
turn the blower off when using the speed lock lever,
push the lever toward the front of the blower.
• Hold the blower with one hand as shown in
figure 8 and sweep from side to side with the
tube (d) several inches above the hard surface.
Slowly advance keeping the accumulated pile of
debris in front of you.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Proper hand position requires at least one hand on
the handle (c) at all times.
Switching On (fig. 1, 7–8)
CAUTION: Do not point unit
discharge at self or bystanders.
CAUTION: Always wear safety glasses
and hearing protection. Wear a filter
mask if the operation is dusty. Use
of gloves, long pants and substantial
footwear is recommended. Keep long
hair and loose clothing away from
openings and moving parts:
To turn the blower on, depress the variable speed
trigger (a). Release the trigger to turn the blower off.
To lock the blower on, pull back on the speed lock
lever (b), as shown in figure 7. The blower runs at
higher speeds as the lever is moved further. The speed
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
37
English
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DeWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DeWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
S
eparate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DeWALT provides a facility for the collection and
recycling of DeWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DeWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DeWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
38
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
Español
SOPLADOR PORTÁTIL
DCM562
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DeWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia de salida
PCM
Km/h
Ruido
Peso (sin paquete de baterías)
VCC
W
kg
DCM562
18
2
270
400
145
95
2,61
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores
triaxiales) de acuerdo con 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN
50636-2-100
LPA(nivel de presión sonora de
dB(A)
87
emisión)
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
92,5
KWA(incertidumbre para el nivel de
sonido dado)
dB(A)
2,5
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
1,5
3
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VCC
Ah
kg
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de los
paquetes de baterías
Peso
Fusibles:
Europa
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento
de la herramienta y los accesorios,
mantener las manos calientes y
organizar los patrones de trabajo.
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
Iones de litio
18
3,0
0,64
Iones de litio
18
1,5
0,35
Iones de litio
18
4,0
0,61
Iones de litio
18
2,0
0,40
Iones de litio
18
5,0
0,62
Iones de litio
18
1,3
0,35
VCA
min
22 (1.3 Ah)
45 (3.0 Ah)
kg
Herramientas de
230 V
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 50636-2-100 y puede utilizarse para comparar
una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.5 Ah)
60 (4.0 Ah)
0,5
30 (2.0 Ah)
75 (5.0 Ah)
10 A, en la red
39
Español
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: Indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: Indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTIVA SOBRE MAQUINARIAS DIRECTIVA SOBRE
RUIDO EXTERNO
SOPLADOR PORTÁTIL
DCM562
DeWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC, 2004/108/EC EN60335 -1:2012 +
A11:2014, EN 50636-2-100:2014
2000/14/EC, Soplador, Anexo VI
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Países Bajos
N. ° de identificación del organismo informado: 0344
Nivel de potencia acústica de acuerdo con
2000/14/EC (Artículo 13, Anexo III):
LWA (potencia del sonido medida) 92,5 dB(A)
Incertidumbre = 2,5 dB(A)
LWA (nivel de potencia del sonido garantizado)
Estos productos también son conformes con las
Directivas 2014/30/UE y2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DeWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DeWALT.
40
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
20.03.2015
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para aparatos
ADVERTENCIA Al usar aparatos
conectados a la red/inalámbricos,
deben seguirse precauciones básicas
de seguridad, incluidas las siguientes,
para reducir el riesgo de incendio,
descarga eléctrica, lesiones y daños
materiales.
• Lea atentamente este manual completo
antes de usar el aparato, familiarícese con los
controles y el uso apropiado del aparato.
• En este manual se describe el uso previsto.
El uso de accesorios o acoplamientos o
la realización de cualquier operación con
este aparato que sean distintos de los
recomendados en este manual de instrucciones
pueden presentar el riesgo de lesiones.
El término "aparato" en todas las advertencias
que figuran a continuación se refiere a su aparato
operado conectado a la red (con cable) o el aparato
operado a batería (inalámbrico).
Guarde todas las advertencias e instrucciones
para futuras consultas.
USO DE SU APARATO
• Siempre tenga cuidado al usar el aparato.
• Mantenga su área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
• Solo use el aparato con luz de día o con buena
luz artificial.
• No haga funcionar su aparato en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables.
• Nunca permita que los niños o personas
no familiarizadas con las instrucciones usen
el aparato; las regulaciones locales pueden
restringir la edad del operador.
Español
• No permita que los niños o animales se
acerquen al área de trabajo o toquen el cable de
alimentación del aparato.
• Mantenga a los niños, los animales y quienes
estén alrededor alejados mientras utiliza el
aparato. Las distracciones pueden provocarle la
pérdida de control.
• El aparato no debe usarse como un juguete.
• No sumerja el aparato en agua.
• No abra la carcasa del cuerpo. Este aparato no
incluye piezas que puedan ser reparadas en su
interior.
SEGURIDAD PERSONAL
• Permanezca atento, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común cuando
opere un aparato. No use un aparato cuando
esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de
descuido mientras se opera un aparato puede
provocar lesiones graves.
• Si es necesario, use equipos de protección
personal. El uso de equipo de protección, como
protección ocular, mascarillas para polvo, calzado
de seguridad antideslizante, cascos o protección
auditiva, en las condiciones adecuadas reducirá
las lesiones.
• Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en
posición de apagado antes de conectar con
la fuente de alimentación o el paquete de
baterías, o de levantar o transportar el aparato.
Transportar aparatos con el dedo puesto en
el interruptor o conectar la alimentación a
aparatos que tengan el interruptor encendido
puede provocar accidentes.
• No se estire demasiado. Mantenga un equilibrio
adecuado y la estabilidad constantemente.
Esto permite un mejor control del aparato en
situaciones inesperadas.
• Use la vestimenta adecuada. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los
guantes alejados de las piezas en movimiento.
Las ropas holgadas, las joyas o el cabello largo
pueden quedar atrapados en las piezas en
movimiento.
USO Y CUIDADO DEL APARATO
• Antes de usar, revise el aparato para detectar
piezas dañadas o defectuosas. Compruebe si
existen piezas rotas, daños a los interruptores
y cualquier otra condición que pueda afectar el
funcionamiento.
• No utilice el aparato si no puede encenderse
y apagarse con el interruptor. Todo aparato
que no pueda controlarse con el interruptor es
peligroso y debe ser reparado.
• Desconecte el enchufe de la fuente de
alimentación o el paquete de baterías del
aparato antes de realizar ajustes, cambiar
accesorios o guardar los aparatos. Estas
medidas de seguridad preventivas reducen
el riesgo de poner en marcha el aparato
accidentalmente.
• Si corresponde, mantenga las herramientas de
corte afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con bordes
afilados se bloqueen y son más fáciles de
controlar.
• No utilice el aparato si alguna de sus piezas
está dañada o defectuosa.
• Haga que cualquier pieza defectuosa o dañada
sea reparada o sustituida por un agente de
reparaciones habilitado.
• Nunca intente quitar ni reemplazar piezas
además de las especificadas en este manual.
SEGURIDAD ELÉCTRICA
• Los enchufes del aparato deben coincidir
con el toma. No modifique nunca el enchufe
de ninguna forma. No utilice ningún enchufe
adaptador con un aparato conectado a tierra.
Los enchufes no modificados y las tomas de
corriente correspondientes reducirán el riesgo
de descarga eléctrica.
• No exponga el aparato a la lluvia ni a
condiciones húmedas. Si entra agua en el
aparato, aumenta el riesgo de descarga
eléctrica.
• No maltrate el cable. No use nunca el cable
para transportar el aparato, tirar de él o
desenchufarlo. Mantenga el cable alejado
del calor, aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
• Cuando esté utilizando un aparato al aire libre,
use un cable alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable adecuado
para el uso en exteriores reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
• Si no puede evitar utilizar un aparato en un lugar
húmedo, use un suministro protegido con un
dispositivo de corriente residual (RCD, por sus
siglas en inglés). El uso de un dispositivo de
corriente residual reduce el riesgo de descarga
eléctrica.
41
Español
DESPUÉS DE USAR
• Cuando no se utiliza, el aparato debe
almacenarse en un lugar seco y bien ventilado
fuera del alcance de los niños.
• Los niños no deben tener acceso a aparatos
almacenados.
• Para proteger los pies y piernas mientras utiliza
el aparato, siempre use calzado para servicio
pesado y pantalones largos.
• Siempre apague el producto, deje detener el
ventilador y quite el enchufe del toma cuando:
• El cable de alimentación se ha dañado o
enredado.
• Cuando el aparato se almacena o transporta
en un vehículo, debe colocarse en un maletero
o debe sujetarse para prevenir el movimiento
luego de cambios repentinos en la velocidad o
la dirección.
• Deja el producto sin atención.
• Revisión, ajuste, limpieza o trabajo en el
producto.
• Si el aparato comienza a vibrar
anormalmente.
USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA CON BATERÍAS
• Recargue exclusivamente con el cargador
indicado por el fabricante. Un cargador
adecuado para un tipo de paquete de baterías
puede provocar riesgos de incendio al ser
utilizado con otro paquete de baterías.
• Utilice exclusivamente las herramientas
eléctricas con los paquetes de baterías
indicados específicamente. El uso de cualquier
otro paquete de baterías puede crear riesgos
de daños e incendios.
• Cuando el paquete de baterías no esté en uso,
manténgalo alejado de otros objetos metálicos
como clips de papel, monedas, llaves, clavos,
tornillos u otros objetos metálicos pequeños
que puedan conectar ambos terminales. La
unión de los terminales de las baterías puede
provocar quemaduras o incendios.
• En condiciones abusivas, podrá salir líquido
de la batería, evite el contacto. Si se produce
el contacto de forma accidental, limpie con
agua. Si el líquido se pone en contacto con
los ojos, acuda además a un médico. El
líquido expulsado de la batería podrá provocar
irritaciones o quemaduras.
• No coloque la entrada o salida de la barredora
cerca de los ojos o los oídos mientras la utiliza.
Nunca sople desechos en dirección de quienes
estén alrededor.
• No use en la lluvia ni deje al aire libre mientras
llueve.
• No cruce caminos o calles de canto rodado
con el producto encendido en modo de
soplado. Camine, nunca corra.
• No apoye la unidad sobre canto rodado
mientras está encendida.
• Siempre mantenga una posición firme,
especialmente en pendientes. No se estire y
mantenga el equilibrio en todo momento.
• No coloque objetos en las aberturas. Nunca
use si las aberturas están bloqueadas;
mantenga libre de cabellos, pelusas, polvo y
cualquier objeto que pueda reducir el flujo de
aire.
SERVICIO
• Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento de
su aparato y que solo utilice piezas de repuesto
idénticas. Esto garantizará que se mantenga la
seguridad del aparato.
Instrucciones de seguridad
adicionales para sopladores
En este manual se describe el uso previsto. El uso
de accesorios o acoplamientos o la realización de
cualquier operación con este aparato que sean
distintos de los recomendados en este manual de
instrucciones pueden dar lugar a lesiones o daños
materiales.
42
ADVERTENCIA: Siempre use el
producto en la forma en que se
describe en este manual. Su producto
está destinado a utilizarse en modo
vertical y si se usa de otra forma,
pueden producirse lesiones. Nunca
utilice el producto apoyado sobre un
costado o al revés.
• El operador o usuario es responsable de los
accidentes que les ocurran a otras personas
o sus bienes o de los peligros a los que los
someta.
• No transporte el aparato por el cable.
• Siempre dirija el cable hacia atrás, alejado del
aparato.
ADVERTENCIA: Si el cable se daña
durante el uso, desconecte el cable de
alimentación de la red de alimentación
de inmediato. No toque el cable de
Español
alimentación antes de desconectar de la
alimentación.
• No use solventes ni fluidos de limpieza para
limpiar su producto. Use una espátula sin filo
para quitar el césped y la suciedad.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
• Puede obtener ventiladores de reemplazo de
una agente de servicio de DeWALT. Use piezas
de repuesto y accesorios recomendados por
DeWALT.
Póngase protección para el oído.
• Mantenga ajustados todos los pernos de tuerca
y tornillos para asegurarse de que el aparato se
encuentre en una condición segura de trabajo.
Póngase protección para los ojos.
SEGURIDAD DE LOS DEMÁS
El aparato solo debe utilizarse con la unidad de la
fuente de alimentación provista con el aparato.
No exponga la herramienta a la lluvia o
alta humedad ni la deje al aire libre cuando
llueve.
• Este aparato no se destina al uso por parte
de personas (incluyendo los niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o que carezcan de experiencia o
del conocimiento necesario, a menos que
estén supervisadas o reciban las instrucciones
relativas al uso del aparato por una persona
encargada de su seguridad.
Apague la herramienta. Antes de
realizar tareas de mantenimiento en la
herramienta, quite la batería.
Mantenga a las personas y animales al
menos a 6 m de distancia del área de
trabajo.
• Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
Mantenga alejados a quienes estén
alrededor.
Riesgos residuales.
Pueden surgir riesgos residuales adicionales al usar
una herramienta que puede no estar incluida en las
advertencias de seguridad que se adjuntan. Estos
riesgos pueden surgir del uso indebido, el uso
prolongado, etc.
Incluso con la aplicación de las regulaciones de
seguridad pertinentes y la implementación de
dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse. Esto incluye:
95
95
95
95
POSICIÓN
95 DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 9)
El código de la fecha (l), que también incluye el año
de95
fabricación, está impreso en la carcasa.
Ejemplo:
• Lesiones causadas por el contacto con las
piezas giratorias/móviles.
• Lesiones causadas al cambiar piezas, hojas o
accesorios.
• Lesiones causadas por el uso prolongado de
una herramienta. Al utilizar una herramienta por
períodos prolongados, asegúrese de tomar
descansos regulares.
• Deterioro auditivo.
• Riesgos a la salud causados por respirar el polvo
desarrollado al usar su herramienta (ejemplo:
trabajos con madera, especialmente roble, haya y
aglomerado de densidad media).
Directiva 2000/14/EC potencia del
sonido garantizada.
95
2015 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
Este manual contiene instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para los cargadores de
batería compatibles (Consultar Datos técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza
el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
43
Español
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos
el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de
30mA o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños,
cargue sólo las baterías recargables
de DeWALT. Otros tipos de baterías
podrán provocar daños materiales y
daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones,
estando el cargador enchufado a la
alimentación eléctrica, los contactos de
carga expuestos dentro del cargador
pueden ser cortocircuitados por
materiales extraños. Los materiales
conductores extraños como, a título
enunciativo pero no limitativo, lana de
acero, papel de aluminio o cualquier
acumulación de partículas metálicas
deben mantenerse alejados de las
cavidades del cargador. Desconecte
siempre el cargador de la red cuando
no haya ningún paquete de baterías
en la cavidad. Desconecte el cargador
antes de intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DeWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
44
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
• No coloque ningún objeto en la parte
superior del cargador ni coloque este en
una superficie blanda que pueda bloquear
las ranuras de ventilación y dar lugar a un
calentamiento interno excesivo. Coloque el
cargador en una posición lejos de cualquier
fuente de calor. El cargador se ventila mediante
las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado— haga que se lo reparen de
inmediato.
•No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro
de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá
provocar riesgos de electrocución, choques o
incendios.
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo
de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
•NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230 V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
El cargador DCB115 admite paquetes de baterías
de 18 V de iones de litio XR (DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
y DCB185).
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste
y están diseñados para ofrecer el funcionamiento
más fácil al usuario.
Procedimiento de carga (Fig. 2)
1.Conecte el cargador a la toma adecuada antes
de introducir el paquete de batería.
Español
2.Introduzca el paquete de pilas (e) en el
cargador, comprobando que el paquete quede
establecido al completo en el cargador. La
luz roja (carga) pestañeará continuamente,
indicando que el proceso de carga se ha
iniciado.
3.Se indicará que la carga ha terminado porque
la luz roja permanecerá encendida de manera
continua. La batería estará cargada y podrá
usarse, o dejarla en el cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla de abajo para conocer el estado
de carga de la batería.
Indicadores de carga: DCB115
cargando
completamente cargado
retraso por batería
caliente/fría*
*DCB115: La luz roja sigue parpadeando, pero el
indicador de luz amarilla queda encendido durante
esta operación. Cuando la batería está a una
temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
de recarga y no regresará a la máxima velocidad
recarga incluso cuando la batería se caliente.
SOLAMENTE BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Las herramientas XR de iones de litio han sido
diseñadas con un sistema de protección electrónica
que protege la batería contra la sobrecarga, el
recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se
activa el sistema de protección electrónica. Si esto
ocurre, coloque la batería de iones de litio en el
cargador y déjela hasta que se recargue totalmente.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
El paquete de pilas no está cargado al completo
en el embalaje. Antes de utilizar el paquete de pilas
y el cargador, lea las instrucciones de seguridad
indicadas a continuación y siga los procedimientos
de recarga indicados.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice el paquete de pilas
en atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada del
paquete de pilas del cargador podrá incendiar
el polvo o los humos.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías
defectuosas. El cargador indicará la batería
defectuosa no encendiéndola o mostrando el
problema de la batería o del cargador mediante un
parpadeo.
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
NOTA: Esto también podría significar un problema
con el cargador.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de pilas
con los cargadores designados por DeWALT.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador
y la batería a un centro de reparación autorizado
para que los prueben.
•NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
RETARDO POR BATERÍA FRÍA / CALIENTE
Cuando el cargador detecta una batería demasiado
fría o caliente, automáticamente inicia un retardo
de batería fría / caliente, suspendiendo la carga
hasta que la batería haya alcanzado la temperatura
adecuada. El cargador cambiará automáticamente
al modo de carga de batería. Esta característica le
asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se cargará a la mitad de la velocidad
de una batería caliente. La batería se cargará a
una velocidad inferior mediante el ciclo completo
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 ºC (105 ºF) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un
45
Español
gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (LI-ION)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Transporte
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas
de transporte aplicables según lo dispuesto en
los estándares industriales y legales, entre ellas,
las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de la ONU; los Reglamentos
de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el
Código Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
46
por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de
iones de litio han sido comprobadas de acuerdo
a lo establecido en la sección 38.3 del Manual
de pruebas y criterios de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de
la ONU.
En muchos casos , el transporte de paquetes de
baterías DeWALT esta exento de la clasificación de
completamente regulado como material peligroso
de clase 9. En general, los dos únicos casos en que
se requiere el transporte de clase 9 son:
1.Transporte aéreo de más de dos paquetes de
baterías de iones de litio DeWALT cuando el
embalaje contiene solo paquetes de baterías
(no herramientas).
2. Cualquier transporte que contenga baterías de
iones de litio con calificación energética superior
a 100 vatios por hora (Wh). Todas las baterías
de iones de litio tienen indicada la calificación
de vatios por hora en el paquete.
Independientemente de si el transporte se considera
exento o completamente regulado, el expedidor
será responsable de consultar las normas recientes
sobre los requisitos de embalaje, etiquetado o
marcado y documentación.
El transporte de baterías podría ser causa de
incendios si los terminales de la batería entran
accidentalmente en contacto con materiales
conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que
pudieran entrar en contacto con ellos y causar un
cortocircuito.
La información expuesta en esta sección del manual
se proporciona de buena fe y se considera exacta
en el momento de creación del documento. No
obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita
ni explícita. Es responsabilidad del comprador
comprobar que todas sus actividades se ajusten a
las normas de aplicación.
Batería
TIPO DE BATERÍA
El DCM562 funciona con un paquete de baterías de
18 voltios.
Puede usar los paquetes de baterías DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 o DCB185.
Consulte los Datos técnicos para obtener más
información.
Español
Recomendaciones para el
almacenamiento
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
1.El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
Cargue los paquetes de baterías
DeWALT únicamente con los cargadores
DeWALT indicados. Cargar los paquetes
de baterías con baterías distintas a las
indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías
exploten o causar otras situaciones
peligrosas.
2.Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas
deberá recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente
manual, las etiquetas del cargador y del paquete de
pilas muestran los siguientes pictogramas:
No queme el paquete de baterías.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Carcasa del motor del soplador
1 Tubo del soplador
1Batería
1Cargador
1 Manual de instrucciones
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
NOTA: Los paquetes de baterías y los cargadores
no están incluidos en los modelos N.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1)
Retraso por batería caliente/fría.
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
a.Interruptor de velocidad variable
No cargar baterías deterioradas.
c.Empuñadura
b.Palanca de bloqueo de velocidad
d.Tubo
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
e.Paquete de baterías
f.Botón de liberación de la batería
USO PREVISTO
Su soplador ha sido diseñado para aplicaciones
profesionales de barrido y soplado.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
47
Español
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
Introducir y retirar el paquete de
baterías de la herramienta (Fig. 3–4)
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
NOTA: Para obtener mejores resultados,
compruebe que el paquete de baterías (e) está
completamente cargado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
batería coincida con el voltaje que figura en la placa
de especificaciones. Asegúrese también de que
el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
u cargador DeWALT tiene doble
S
aislamiento conforme a la norma
EN60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL ASA DE
LA HERRAMIENTA
1.Alinee el paquete de baterías (e) en las guías.
2.Deslícelo en el soplador hasta que el paquete
de baterías se haya ubicado firmemente en
la herramienta y asegúrese de escuchar un
chasquido cuando se bloquea en su lugar.
PARA RETIRAR EL PAQUETE DE BATERÍAS DE LA
HERRAMIENTA
1.Pulse el botón de liberación de baterías (f) y tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo
del asa de la herramienta.
2.Introduzca el paquete de baterías en el
cargador tal y como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
PAQUETES DE BATERÍAS CON INDICADOR DE CARGA
(FIG. 5)
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DeWALT.
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen
un indicador de carga que consiste en tres luces
LED que indican el nivel de carga restante en el
paquete de baterías.
Uso de un alargador
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga
pulsado el botón del indicador de carga (g). Un
grupo de tres luces LED verdes se iluminará,
indicando el nivel que queda de carga. Cuando el
nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se
iluminará y deberá recargar la pila.
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
48
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente
baterías y cargadores DeWALT.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye
una indicación de la carga que queda en el
paquete de pilas. No indica ninguna funcionalidad
de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la
temperatura y de la aplicación del usuario final.
Ensamblaje del tubo (fig. 6)
ATENCIÓN: Asegúrese de que la
batería se haya quitado antes de
colocar o quitar el tubo (d). El tubo debe
conectarse a la carcasa (h) antes de
usar.
• Para conectar el tubo al soplador, alinee las
clavijas (i) en la parte inferior del tubo con la
muesca (j) en la parte inferior de la abertura de
la carcasa. Empuje el tubo en la carcasa del
Español
soplador hasta que el seguro acople el tubo y se
escuche un chasquido.
• Tire del tubo para asegurar que esté firme en su
lugar.
• Para quitar el tubo, inserte un destornillador
en el orificio de desbloqueo (k) en el lado de la
carcasa. Levante la pestaña interior y tire del
tubo hacia fuera.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA: No utilice el soplador
sin el tubo firmemente sujeto en su
lugar. Nunca introduzca las manos en la
carcasa a través del orificio del tubo.
ADVERTENCIA: Siempre quite la
batería cuando:
• Deja el soplador desatendido y
cuando lo almacena.
Posición adecuada de las manos
(fig. 8)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Una posición correcta de la mano requiere al menos
una mano en el mango (c) en todo momento.
Se hace el encendido (fig. 1, 7–8)
ATENCIÓN: No apunte la descarga
de la unidad sobre usted mismo ni
sobre quienes estén alrededor.
ATENCIÓN: Siempre use gafas de
seguridad y protección auditiva. Use
una mascarilla con filtro si se utiliza en
zonas con polvo. Se recomienda el uso
de guantes, pantalones largos y calzado
resistente. Mantenga el cabello largo y
la indumentaria suelta alejados de las
aberturas y las partes móviles:
Para encender el soplador, presione el interruptor
de velocidad variable (a). Libere el interruptor para
apagar el soplador.
Para bloquear el soplador encendido, tire de la
palanca de bloqueo de velocidad (b) como se
muestra en la figura 7. El soplador funciona a una
mayor velocidad a medida que se mueve la palanca
hacia adelante. La palanca de bloqueo de velocidad
también puede tirarse hacia atrás para hacer arrancar
el soplador sin la necesidad de presionar primero el
interruptor. Para apagar el soplador usando la palanca
de bloqueo de velocidad, presione la palanca hacia el
frente del soplador.
• Sostenga el soplador con una mano como se
muestra en la figura 8 y barra de lado a lado
con el tubo (d) a varias pulgadas por encima
de la superficie rígida. Avance lentamente
manteniendo la pila de desechos acumulados
delante de usted.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
49
Español
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use
disolventes u otros productos químicos
fuertes para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Dichos
productos químicos pueden debilitar
los materiales con los que están
construidas estas piezas. Use un paño
humedecido únicamente con agua y
jabón suave. Jamás permita que le
entre líquido alguno a la herramienta ni
sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DeWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
50
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DeWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
L
a recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir
la contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DeWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DeWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DeWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DeWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de batería recogidos serán reciclados
o eliminados adecuadamente.
Français
SOUFFLEUSE PORTATIVE
DCM562
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DeWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance utile
CFM
Km/Hr
Bruit
Poids (sans le bloc-piles)
VCC
W
kg
DCM562
18
2
270
400
145
95
2,61
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle
triax) selon 2006/42/CE, 2004/108/CE, EN 50636-2-100
LPA(niveau d’émission de pression
dB(A)
87
acoustique)
LWA(niveau de puissance acoustique) dB(A)
92,5
KWA(incertitude pour le niveau
acoustique donné)
dB(A)
2,5
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
1,5
3
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
VCC
Ah
kg
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge approximative des
blocs batterie
Poids
Fusibles :
Europe
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
Li-Ion
18
3,0
0,64
Li-Ion
18
1,5
0,35
Li-Ion
18
4,0
0,61
Li-Ion
18
2,0
0,40
Li-Ion
18
5,0
0,62
Li-Ion
18
1,3
0,35
VCA
min
22 (1.3 Ah)
45 (3.0 Ah)
kg
Outils de 230 V
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 50636-2100, et peut être utilisé pour comparer un outil à un
autre. Il peut également être utilisé pour effectuer
une évaluation préliminaire de l’exposition.
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.5 Ah)
60 (4.0 Ah)
0,5
30 (2.0 Ah)
75 (5.0 Ah)
10 ampères, secteur
51
Français
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Déclaration de conformité CE
DIRECTIVE SUR LES MACHINES DIRECTIVE SUR LE BRUIT
EXTÉRIEUR
SOUFFLEUSE PORTATIVE
DCM562
DeWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Fiche technique sont conformes aux
normes : 2006/42/CE, 2004/108/CE NE60335
-1:2012 + A11:2014, EN 50636-2-100:2014
2000/14/CE, Souffleuse, Annexe VI
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Pays-Bas
Identifiant de l'organisme notifié : 0344
Niveau de puissance acoustique selon la norme
2000/14/CE (Article 13, Annexe III):
LWA (puissance sonore mesurée) 92,5 dB(A)
Incertitude = 2,5 dB(A)
LWA (puissance sonore garantie) 95 dB(A)
Ces produits sont également compatibles avec
les Directives 2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour
plus d’informations, veuillez contacter DeWALT à
52
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DeWALT.
Markus Rompel
Directeur technique DeWALT,
Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
20.03.2015
AVERTISSEMENT : pour réduire le
risque de blessures, lisez le manuel
d'instructions.
Avertissements généraux sur les
outils électriques
AVERTISSEMENT ! lorsque vous
utilisez des outils alimentés par secteur/
sans cordon, respectez toujours les
précautions de sécurité de base, ce qui
comprend les précautions indiquées
ci-dessous, pour réduire le risque
d'incendie, de choc électrique, de
blessures corporelles et de dommages
aux équipements.
• Lisez attentivement l'ensemble de ce manuel
avant d'utiliser l'outil, familiarisez-vous avec
les commandes et avec la bonne utilisation de
l'outil.
• L'utilisation prévue est décrite dans ce manuel.
L'utilisation de tout accessoire ou ajout ou
toute utilisation de cet appareil autre que
celles recommandées dans le présent manuel
peuvent présenter un risque de blessures
corporelles.
Le terme « appareil » dans tous les avertissements
indiqués ci-dessous se rapporte à votre appareil
alimenté sur secteur (avec cordon) ou à votre
appareil alimenté par batterie (sans cordon).
Conservez tous les avertissements et
instructions pour une consultation ultérieure
UTILISATION DE VOTRE APPAREIL
• Soyez toujours attentif lorsque vous utilisez
l'appareil.
• Assurez-vous que le site est propre et bien
éclairé. Des sites encombrés ou sombres sont
source d'accidents.
Français
• N'utilisez l'appareil que de jour ou dans des
conditions d'éclairage artificiel satisfaisantes.
• N'utilisez pas votre appareil dans des
atmosphères explosives, telles qu'en
présence de liquides, de gaz ou de poussières
inflammables.
• Ne laissez jamais des enfants ou des personnes
non formées à ces instructions utiliser l'appareil,
les réglementations locales peuvent restreindre
l'âge de l'utilisateur.
• Ne laissez pas des enfants ou des animaux
s'approcher de la zone de travail ou toucher le
cordon d'alimentation de l'appareil.
• Maintenez les enfants, les spectateurs et les
animaux à l'écart lorsque vous utilisez un
outil électrique. Les distractions peuvent vous
amener à perdre le contrôle.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé comme
jouet.
• Cet appareil ne doit pas être immergé dans
l'eau.
• N'ouvrez pas le corps de l'appareil. Il ne
contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
SÉCURITÉ PERSONNELLE
• Restez attentif, faites attention à ce que vous
faites et faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un outil
électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence
de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un
moment d'inattention lorsque vous utilisez un
outil électrique peut provoquer des blessures
personnelles graves.
• Utilisez un équipement de protection personnelle
si nécessaire. Des équipements de protection
tels que des lunettes de protection, un masque
anti-poussière, des chaussures de sécurité
antidérapantes, un casque ou des protections
auditives utilisées pour des conditions appropriées
réduiront les blessures personnelles.
• Empêchez un déclenchement accidentel.
Assurez-vous que l'interrupteur est en position
éteinte (OFF) avant de brancher l'appareil à
l'alimentation et/ou au bloc batterie, de saisir
ou de transporter l'outil. Transporter des outils
électriques avec votre doigt sur l'interrupteur
ou alimenter des outils électriques dont
l'interrupteur est en position allumée peut
provoquer des accidents.
• Ne vous penchez pas trop en avant. Gardez un
appui et un équilibre sûrs constamment. Cela
permet de mieux contrôler l'appareil dans des
situations inattendues.
• Habillez-vous correctement. Ne portez pas de
vêtements amples ou de bijoux. Maintenez
vos cheveux, vos vêtements et vos gants
à l'écart des pièces en mouvement. Des
vêtements amples, des bijoux ou des cheveux
longs peuvent être happés par des pièces en
mouvement.
UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL
• Vérifiez que l'appareil ne comporte aucune
pièce endommagée ou défectueuse avant
utilisation. Contrôlez l'absence de pièces
cassées, d'interrupteurs endommagées ou
de toute autre situation pouvant affecter son
fonctionnement.
• N'utilisez pas l'appareil si l'interrupteur ne peut
pas l'allumer ni l'éteindre. Un outil électrique non
contrôlable par un interrupteur est dangereux et
doit être réparé.
• Débranchez la prise de la source d'alimentation
et/ou le bloc batterie de l'appareil avant
d'effectuer des réglages, de changer des
accessoires ou de ranger les appareils. Ces
mesures de prévention réduisent le risque de
déclenchement accidentel de l'appareil.
• Maintenez les outils de coupe affûtés et
propres le cas échéant. Des outils de coupe
correctement entretenus avec des bords
coupants affûtés ont moins de risques de se
gripper et sont plus faciles à contrôler.
• N'utilisez pas l'appareil s'il comporte une pièce
endommagée ou défectueuse.
• Faites réparer ou remplacer toute pièce
endommagée ou défectueuse par un réparateur
agréé.
• N'essayez jamais de retirer ou de réparer des
pièces autres que celles spécifiées dans le
présent manuel.
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
• Les prises de l'appareil doivent être compatibles
avec les prises de secteur. Ne modifiez jamais
la prise de quelque façon que ce soit. N'utilisez
pas d'adaptateurs de prise avec des appareils
mis à la terre. Des prises non modifiées et des
prises de secteur correspondantes réduisent le
risque de choc électrique.
• N'exposez pas les appareils à la pluie ou
à l'humidité. L'eau dans un outil électrique
augmente le risque de choc électrique.
• Ne malmenez pas le cordon. N'utilisez jamais
le cordon pour transporter, tirer ou débrancher
l'appareil. Éloignez le cordon de la chaleur,
de l'huile, des bords tranchants ou des
53
Français
pièces mobiles. Des cordons endommagés
ou emmêlés augmentent le risque de choc
électrique.
• Lorsque vous utilisez un appareil à l'extérieur,
utilisez une rallonge adaptée à l'usage en
extérieur. L'utilisation d'un cordon adapté à
l'usage en extérieur réduit le risque de choc
électrique.
• Si l'utilisation d'un appareil dans un
environnement humide est inévitable, utilisez
une alimentation protégée par un disjoncteur
différentiel de fuite à la terre (DDFT). L'utilisation
d'un DDFT réduit le risque de choc électrique.
APRÈS UTILISATION
• Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être
rangé dans un endroit sec, bien ventilé, et hors
de portée des enfants.
Consignes de sécurité
supplémentaires pour les
souffleuses
L'utilisation prévue est décrite dans ce manuel.
L'utilisation de tout accessoire ou ajout ou toute
utilisation de cet appareil autres que celles
recommandées dans le présent manuel peuvent
présenter un risque de blessures corporelles et/ou
de dommages aux équipements.
• Pour protéger vos pieds et vos jambes lorsque
vous utilisez l'appareil, portez toujours des
chaussures de sécurité et des pantalons longs.
• Éteignez toujours votre produit, laissez le
ventilateur s'arrêter, et retirez la prise de sa fiche
quand :
• Le câble d'alimentation est endommagé ou
emmêlé.
• Les appareils rangés doivent être hors de
portée des enfants.
• Vous laissez votre produit sans surveillance.
• Lorsque l'appareil est rangé ou transporté dans
un véhicule, il doit être mis dans le coffre ou
sanglé pour empêcher tout mouvement dû aux
changements de vitesse ou de direction.
UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE
• Ne la rechargez qu'avec le chargeur spécifié
par le fabricant. Un chargeur adapté à un type
spécifique de bloc batterie peut créer un risque
d'incendie s'il est utilisé avec un autre bloc
batterie.
• N'utilisez des outils électriques qu'avec leurs
blocs batteries spécifiques désignés. L'utilisation
de tout autre bloc batterie peut créer un risque
de blessures et d'incendie.
• Lorsque le bloc batterie n'est pas utilisé,
maintenez-le à l'écart d'autres objets
métalliques tels que les trombones, clés, vis ou
autres petits objets métalliques susceptibles de
créer un raccord entre les bornes. La mise en
court-circuit des bornes peut provoquer des
brûlures ou un incendie.
• Une batterie malmenée peut faire s'écouler du
liquide ; évitez tout contact. En cas de contact
accidentel, rincez à l'eau. En cas de contact
du liquide avec les yeux, rincez à l'eau puis
consultez un médecin. Le liquide s'écoulant de
la batterie peut provoquer des irritations ou des
brûlures.
RÉPARATION
• Faites réparer votre appareil par un réparateur
qualifié en utilisant uniquement des pièces de
rechange identiques. Ceci afin de s'assurer que
la sécurité de l'appareil est maintenue.
54
• Vous vérifiez, réglez, nettoyez ou travaillez sur
votre produit.
• Si l'appareil commence à vibrer de manière
anormale.
• Ne placez pas les ports d'entrée ou de sortie de
la balayeuse près des yeux ou des oreilles lors
de l'utilisation. Ne soufflez jamais des débris en
direction de spectateurs.
• N'utilisez pas l'appareil sous la pluie et ne le
laissez pas dehors en cas de pluie.
• Ne traversez pas de chemins ou routes à
graviers quand votre produit est allumé en
mode de soufflage. Marchez, ne courez pas.
• Ne posez pas votre appareil sur du gravier
lorsqu'il est en marche.
• Ayez toujours un appui sûr, surtout sur les
pentes. Ne vous penchez pas trop en avant et
gardez toujours l'équilibre.
• Ne mettez pas d'objets dans les ouvertures.
N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures sont
bloquées - assurez-vous qu'elles ne comportent
ni cheveux, ni peluche, ni poussière, ni quoi que
ce soit qui pourrait réduire le débit.
AVERTISSEMENT : utilisez toujours
votre produit de la manière décrite dans
ce manuel. Votre produit est conçu pour
être utilisé à la verticale et toute autre
utilisation peut provoquer des blessures.
N'actionnez jamais votre produit s'il est
couché sur le côté ou retourné.
• L'utilisateur est responsable de tout accident ou
danger aux personnes et aux biens.
Français
• Ne transportez pas l'appareil en le tenant par le
câble.
• Dirigez toujours le câble vers l'arrière dans la
direction opposée à l'appareil.
AVERTISSEMENT : si un cordon
se détériore pendant l'utilisation,
débranchez immédiatement le cordon
d'alimentation de l'alimentation secteur.
Ne touchez pas le cordon d'alimentation
avant de débrancher l'alimentation.
• N'utilisez pas de solvants ou de liquides de
nettoyage pour nettoyer votre produit. Utilisez
un grattoir émoussé pour retirer l'herbe et la
terre.
pauses régulières lorsque vous utilisez un outil
pour des périodes prolongées.
• Les troubles de l'audition.
• Les risques sanitaires provoqués par l'inspiration
de poussières crées lors de l'utilisation de l'outil
(par exemple : le travail sur le bois, en particulier le
chêne, le hêtre, et la fibre MDF.)
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
• Des ventilateurs de rechange sont disponibles
auprès du personnel d'entretien DeWALT.
Utilisez des pièces de rechange et accessoires
recommandés par DeWALT.
Porter un dispositif de protection auditive.
• Assurez-vous que tous les écrous, boulons
et vis sont serrés afin de vous assurer que
l'appareil est en état de fonctionnement sûr.
Porter un dispositif de protection
oculaire.
SÉCURITÉ D'AUTRUI
N'exposez pas l'outil à la pluie ou à
l'humidité élevée et ne le laissez pas
dehors en cas de pluie.
N'utilisez l'appareil qu'avec le bloc d'alimentation
fourni avec l'appareil.
Éteignez l'outil. Retirez la batterie avant
d'effectuer toute opération d'entretien
sur l'outil.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé
par des personnes (dont les enfants) souffrant
de capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites, ou n'ayant pas l'expérience
ou les connaissances suffisantes, à moins de
bénéficier de la supervision ou de l'instruction
sur l'utilisation de l'appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
Maintenez les gens et animaux à au
moins 6 m de la zone de travail.
Maintenez les spectateurs à l'écart.
• Les enfants doivent être surveillés afin de
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Risques résiduels.
Des risques résiduels supplémentaires non indiqués
dans les avertissements de sécurité inclus peuvent
survenir lors de l'utilisation de l'outil. Ces risques
peuvent survenir en cas de mauvaise utilisation,
d'utilisation prolongée, etc.
95
95
95
95
Puissance sonore garantie selon la
directive 2000/14/CE.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 9)
95
La date codée de fabrication (l), qui comprend aussi
95 de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
l’année
Même en appliquant les réglementations de sécurité
pertinentes et en mettant en œuvre les dispositifs de
sécurité, certains risques résiduels ne peuvent être
évités. Ceux-ci comprennent :
Exemple :
• Les blessures provoquées par le contact avec
des pièces en rotation/mouvement.
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
• Les blessures provoquées en changeant des
pièces, lames ou accessoires.
• Les blessures provoquées par une utilisation
prolongée de l'outil. Assurez-vous de faire des
95
2015 XX XX
Année de fabrication
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce manuel
comporte des instructions de sécurité et d'utilisation
importantes pour les chargeurs de batteries
compatibles (consultez les Fiche technique).
55
Français
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans
le chargeur. Risque de choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous
recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de
déclenchement de 30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures,
ne charger que des batteries
rechargeables DeWALT. Les autres
types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions,
quand le chargeur est branché dans
l'alimentation électrique, les contacts
de charge à découvert dans le
chargeur peuvent être court-circuités
par un élément étranger. Les éléments
étrangers conducteurs tel que, entre
autres, la laine d'acier, le papier
aluminium ou toute accumulation de
particules métalliques doivent être
maintenus à l'écart des cavités du
chargeur. Débranchez toujours le
chargeur de l'alimentation quand aucun
bloc batterie ne se trouve dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de tenter
de le nettoyer
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux indiqués
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DeWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
56
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Ne posez pas d'objets sur le chargeur et
ne posez pas le chargeur sur une surface
souple susceptible de boucher les fentes
de ventilation et provoquer une surchauffe
interne. Posez le chargeur à l'écart de toute
source de chaleur. Le chargeur est ventilé par
des fentes sur les faces supérieure et inférieure
du boîtier.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon
ou une fiche endommagés—les faires
remplacer immédiatement.
•Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé, ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre
de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DCB105 acceptent les blocs
batteries 18 V Li-Ion DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184, and DCB185.
Français
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun
réglage et sont conçus pour être aussi faciles
d'utilisation que possible.
Procédure charge (Fig. 2)
1.Branchez le chargeur dans une prise appropriée
avant d’insérer le bloc batterie.
en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc batterie froid se recharge à un taux moitié
moindre qu’un bloc batterie chaud. Le bloc batterie
se charge à ce taux réduit pendant tout le cycle
de charge et n’atteint pas le niveau de charge
maximum même si la batterie se réchauffe.
2.Insérez le bloc batterie (e) dans le chargeur en
prenant soin que le bloc sont complètement
inséré dans le chargeur. Le témoin rouge
(charge) clignote en continu pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
BLOCS BATTERIE ION LITHIUM UNIQUEMENT
3.La fin de la charge est indiquée par le voyant
rouge restant fixe en continu. Le bloc est alors
complètement rechargé et il peut soit être
utilisé, soit être laissé dans le chargeur.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de
protection électronique se déclenche. Si cela se
produit, placez la batterie ion lithium sur le chargeur
jusqu’à ce qu’elle soit complètement rechargée.
REMARQUE : pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries ion lithium, rechargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation.
Procédure de charge
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître l’état
de charge du bloc batterie.
Indicateurs de charge : DCB115
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*DCB115 : le voyant rouge continue à clignoter,
mais un voyant jaune s’allume durant cette
opération. Lorsque la batterie a retrouvé une
température appropriée, le voyant jaune s’éteint et
le chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un
bloc batterie défectueux. Le chargeur indique que
la batterie est défectueuse en refusant de s’allumer
ou en affichant le dessin clignotant indiquant un
problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un
problème sur un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le
chargeur et le bloc batterie pour un test dans un
centre d’assistance agréé.
DÉLAI BLOC CHAUD/FROID
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
un délai Bloc Chaud/Froid, suspendant la charge
jusqu’à ce que la batterie ait atteint la température
adéquate. Le chargeur passe ensuite directement
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système
de protection électronique qui protège la batterie
des surcharges, surchauffes ou d’être complètement
déchargée.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
Le bloc batterie n’est pas complètement chargé lors
du déballage. Avant d’utiliser le bloc batterie et le
chargeur, lisez les consignes de sécurité ci-dessous,
puis suivez les procédures de charge indiquées.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser un bloc batterie
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Insérer ou retirer le bloc batterie
du chargeur peut enflammer la poussière ou
des émanations.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT prévus.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 °C (105 °F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
57
Français
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés
à un centre de réparation pour y être
recyclés.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celle-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM-ION (LI-ION)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Transport
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes
les réglementations d’expédition applicables
comme prescrit par les normes industrielles et
juridiques qui incluent les recommandations
58
de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux
marchandises dangereuses de l’International Air
Transport Association (IATA), les réglementations de
l’International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium
ont été testées conformément à la section 38.3 des
recommandations de l’ONU pour les tests et critères
relatifs au transport des marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, il est prévu que l’expédition
d’un bloc batterie DeWALT soit classé comme un
matériau dangereux réglementé de classe 9. En
général, les deux cas qui exigent l’expédition en
classe 9 sont :
1.Expédition par voie aérienne de plus de deux
blocs batterie ion lithium DeWALT lorsque
l’emballage contient seulement les blocs
batterie (sans outil) ; et
2. Toute expédition contenant une batterie ion
lithium avec une caractéristique nominale
d’énergie supérieure à 100 watts par heure
(Wh). La caractéristique nominale en watts par
heure de toutes les batteries ion lithium est
inscrite sur l’emballage.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée,
l’expéditeur a la responsabilité intégrale de consulter
les dernières réglementations relatives à l’emballage,
à l’étiquetage/au marquage et aux exigences de
documentation.
Le transport des batteries peut causer un incendie
si les bornes de la batterie entrent accidentellement
en contact avec des matériaux conducteurs. Lors
du transport des batteries, s’assurer que les bornes
de la batterie sont protégées et bien isolées des
matériaux qui pourraient les toucher et causer un
court-circuit.
Les informations fournies dans cette section
du manuel sont fournies en bonne foi et sont
considérées précises au moment de la rédaction de
ce document. Toutefois, aucune garantie explicite
ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont
conformes aux réglementations applicables.
Batterie
TYPE DE BATTERIE
Le DCM562 fonctionne avec un bloc batterie de 18
volts.
Français
Les blocs batteries DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184, ou DCB185 peuvent être
utilisés. Consultez les Fiche technique pour plus
d'informations.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut
M
conformément à la réglementation en
matière d’environnement.
Recommandations de stockage
1.Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
echarger les blocs batterie DeWALT
R
uniquement avec les chargeurs
DeWALT appropriés. La recharge des
blocs batterie différents des batteries
DeWALT appropriées avec un chargeur
DeWALT peut entraîner leur explosion
ou d’autres situations dangereuses.
2.Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être
stockés complètement déchargés. Le bloc batterie
devra être rechargé avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie
peuvent montrer les pictogrammes suivants :
ire la notice d’instructions avant toute
L
utilisation.
onsulter la Fiche technique pour les
C
temps de charge.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Boîtier moteur de la souffleuse
1 Tuyau de la souffleuse
1Batterie
1Chargeur
1 Manuel d'instructions
REMARQUE : Les blocs batteries et chargeurs ne
sont pas inclus avec les modèles N.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés
lors du transport.
Charge en cours.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Batterie chargée.
Description (fig. 1)
Batterie défectueuse.
Suspension de charge.
e pas mettre en contact avec des
N
objets conducteurs.
e pas recharger une batterie
N
endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
emplacer systématiquement tout
R
cordon endommagé.
echarger seulement entre 4 ˚C et
R
40 ˚C.
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a.Gâchette à vitesse variable
b.Levier de blocage de la vitesse
c.Poignée
d.Tuyau
e.Bloc batterie
f.Bouton d'éjection de la batterie
UTILISATION PRÉVUE
Votre souffleuse a été conçue pour des opérations
de balayage et de soufflage professionnel.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
59
Français
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension de la batterie correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier
également que la tension du chargeur correspond
bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double
isolation est conforme à la norme
EN60335 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DeWALT.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la Fiche technique). La section minimale
du conducteur est de 1 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
60
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser
exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du
bloc batterie de l’outil (Fig. 3–4)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurezvous que le bloc batterie (e) est complètement
chargé.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
1.Alignez le bloc batterie (e) avec les rails.
2.Faites-le glisser à l'intérieur de la souffleuse
jusqu'à ce que le bloc batterie soit fermement
installé dans l'outil et assurez-vous d'entendre le
verrou s'encliqueter.
POUR DÉMONTER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
1.Appuyer sur le bouton de libération de la
batterie (f) et tirer fermement le bloc batterie
hors de la poignée de l’outil.
2.Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme
décrit dans la section du chargeur de ce
manuel.
TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. 5)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin
de charge composé par trois voyants verts qui
indiquent le niveau de charge restant dans le bloc
batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé
le bouton du témoin de charge (g). Une combinaison
de trois voyants verts s’allume pour indiquer le
niveau de charge restant. Lorsque le niveau de
charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la
batterie doit être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement
une indication de la charge restant dans le bloc
batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de
l’outil et peut être sujet à des variations selon
les composants du produit, la température et
l’application de l’utlisateur final.
Assemblage du tuyau (fig. 6)
ATTENTION : assurez-vous que la
batterie est retirée avant de fixer ou de
retirer le tuyau (d). Le tuyau doit être fixé
au boîtier (h) avant utilisation.
• Pour fixer le tuyau à la souffleuse, alignez les
pattes (i) en-dessous du tuyau avec l'encoche
(j) en-dessous de l'ouverture du boîtier. Poussez
Français
le tuyau dans le boîtier de la souffleuse jusqu'à
ce que le verrouillage s'enclenche et que vous
entendiez un déclic.
• Tirez sur le tuyau pour vous assurer qu'il est
fermement enclenché.
• Pour retirer le tuyau, insérez un tournevis dans
le trou de déverrouillage (k) sur le côté du boîtier.
Levez la patte à l'intérieur et tirez le tuyau.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : n'utilisez pas
la souffleuse si le tuyau n'est pas
fermement en place. Ne tendez jamais
la main dans le boîtier par le trou du
tuyau.
AVERTISSEMENT : retirez toujours la
batterie quand :
• Vous laissez la souffleuse sans
surveillance et quand vous
l'entreposez.
Position correcte des mains (fig. 8)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de
sa part.
ATTENTION : portez toujours des
lunettes de sécurité et des protections
auditives. Portez un masque filtrant
si vous travaillez en environnement
poussiéreux. L'utilisation de gants,
de pantalons longs et de chaussures
robustes est recommandée. Maintenez
les cheveux longs et les vêtements
amples à l'écart des ouvertures et des
pièces en mouvement :
Pour allumer la souffleuse, appuyez sur la gâchette
à vitesse variable (a). Relâchez la gâchette pour
éteindre la souffleuse.
Pour maintenir la souffleuse allumée, tirez le levier
de verrouillage de la vitesse (b) vers l'arrière comme
indiqué en figure 7. Plus le levier est tiré vers l'arrière,
plus la souffleuse tourne à haut régime. Le levier
de verrouillage de la vitesse peut aussi être tiré vers
l'arrière pour démarrer la souffleuse sans devoir
d'abord actionner la gâchette. Pour éteindre la
souffleuse lorsque vous utilisez le levier de verrouillage
de la vitesse, poussez le levier vers l'avant de la
souffleuse.
• Maintenez la souffleuse d'une main comme
indiqué en figure 8 et balayez d'un côté à l'autre
(d) à plusieurs centimètres au-dessus de la
surface dure. Avancez lentement en maintenant
la pile de débris accumulés devant vous.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés.
La position correcte des mains nécessite au moins
une main sur la poignée (c) à tout moment.
Allumage (fig. 1, 7–8)
ATTENTION : ne pointez pas vers
vous-même ou des spectateurs
avant décharge total.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
61
Français
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DeWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DeWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce
produit avec les ordures ménagères.
62
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DeWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
L
a collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DeWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DeWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DeWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DeWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
Italiano
SOFFIATORE PORTATILE
DCM562
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DeWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 50636-2-100 e
può essere utilizzato per confrontare vari apparati
fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza resa
CFM
km/h
Rumorosità
Peso (senza blocco batteria)
VCC
W
kg
DCM562
18
2
270
400
145
95
2,61
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore
triassiale) secondo 2006/42/CE, 2004/108/CE, EN 50636-2-100
LPA(livello pressione sonora delle
dB(A)
87
emissioni)
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
92,5
KWA(incertezza per il livello sonoro dato) dB(A)
2,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah = m/s2
Incertezza K =
m/s2
1,5
3
DCB180
Pacco batteria
DCB181
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo
complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro..
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
Agli ioni di litio Agli ioni di litio Agli ioni di litio Agli ioni di litio Agli ioni di litio Agli ioni di litio
Tipo batterie
Tensione
VCC
Capacità
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Peso
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento approssimativo
dei pacchi batteria
Peso
Fusibili:
Europa
18
18
VCA
min
22 (1.3 Ah)
45 (3.0 Ah)
kg
Utensili a 230 V
18
18
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.5 Ah)
60 (4.0 Ah)
0,5
18
18
30 (2.0 Ah)
75 (5.0 Ah)
10 A, rete elettrica
63
Italiano
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DeWALT.
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA SUI MACCHINARI DIRETTIVA SULLA
RUMOROSITÀ ESTERNA
SOFFIATORE PORTATILE
DCM562
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative: 2006/42/CE,
2004/108/CE EN60335 -1:2012 + A11:2014, EN
50636-2-100:2014
2000/14/CE, Soffiatore, Allegato VI
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Paesi Bassi
N. ID Organismo di notifica: 0344
Livello di potenza acustica secondo 2000/14/CE
(Articolo 13, Allegato III):
LWA (potenza acustica misurata) 92,5 dB(A)
Incertezza = 2,5 dB(A)
LWA (potenza acustica garantita) 95 dB(A)
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva
2014/30/UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni,
contattare DeWALT all’indirizzo seguente o vedere
sul retro del manuale.
64
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
20.03.2015
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per
l'apparato
AVVERTENZA! Durante l'utilizzo degli
apparati con/senza filo è opportuno
rispettare sempre le precauzioni di base
sulla sicurezza al fine di ridurre i rischi
d'incendio, scossa elettrica, lesioni
personali e danni materiali.
• Leggere attentamente tutto il manuale prima
di usare l'apparato, comprendere i comandi e
l'uso corretto dell'apparato.
• L'utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. L'uso di accessori o attrezzature
diversi o del presente apparato per scopi diversi
da quelli raccomandati nel presente manuale di
istruzioni può comportare il rischio di infortuni.
Il termine "apparato" riportato in tutte le avvertenze
elencate sotto fa riferimento all'apparato alimentato
dalla rete principale (con filo) o all'apparato
alimentato a batteria (senza filo).
Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni
per consultazioni future.
UTILIZZO DELL'APPARATO
• Prestare sempre la dovuta cautela durante
l'utilizzo dell'apparato.
• Tenere pulita e ben illuminata la zona di lavoro.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
• Utilizzare l'apparato solo in condizioni di
illuminazione diurna o artificiale.
• Non azionare l'apparato in ambienti con
atmosfera esplosiva, come in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili.
• Non consentire mai l'uso dell'apparato a
bambini o persone che non ne conoscono le
istruzioni; i regolamenti locali potrebbero limitare
l'età dell'operatore.
Italiano
• Non lasciare avvicinare all'area di lavoro bambini
o animali né consentire che tocchino il cavo di
alimentazione.
• Tenere bambini, astanti e animali lontano
dall'area di utilizzo dell'apparato. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
• L'apparato non va utilizzato come giocattolo.
• Non immergere l'apparato in acqua.
• Non aprire l'involucro. Non vi sono parti riparabili
dall'utente all'interno.
SICUREZZA PERSONALE
• Quando si utilizza un apparato evitare di distrarsi.
Prestare attenzione a quello che si sta facendo e
utilizzare il buon senso. Non utilizzare l’apparato
quando si è stanchi o sotto l’effetto di droghe,
alcool o medicinali. Un solo attimo di distrazione
durante l’uso di tali apparati potrebbe provocare
gravi lesioni personali.
• Se richiesto, usare equipaggiamenti protettivi.
Se si avrà cura d’indossare l’equipaggiamento
protettivo come necessario, ad esempio una
protezione oculare, una maschera antipolvere,
delle calzature antiscivolo, un casco o delle
otoprotezioni, si ridurrà il rischio di infortuni.
• Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
di collegare all’alimentazione elettrica e/o al
pacco batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto degli apparati tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione di
acceso provoca incidenti.
• Non sporgersi troppo. Mantenere sempre un
appoggio ed equilibrio adeguati. Ciò consente
un migliore controllo dell’apparato nelle
situazioni impreviste.
• Vestirsi adeguatamente. Non indossare abiti
svolazzanti o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i
guanti lontano dalle parti mobili. Abiti svolazzanti,
gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle
parti in movimento.
UTILIZZO E CURA DELL'APPARATO
• Prima dell'uso, verificare che non vi siano parti
danneggiate o difettose. Controllare se sono
presenti parti rotte, danni agli interruttori e
qualsiasi altra condizione che possa influenzare
il funzionamento dell'apparato.
• Non utilizzare l'apparato se non è possibile
accenderlo e spegnerlo mediante l’interruttore.
Qualsiasi apparato che non possa essere
controllato tramite l’interruttore è pericoloso e
deve essere riparato.
• Staccare la spina dall’alimentazione elettrica
e/o il pacco batteria dell’apparato prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, di
sostituire gli accessori o di riporlo. Queste
misure di sicurezza preventive riducono il rischio
di azionare l’apparato accidentalmente.
• Se applicabile, tenere affilati e puliti gli utensili
da taglio. La manutenzione corretta degli utensili
da taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
• Non usare l'apparato se presenta elementi
danneggiati o difettosi.
• Eventuali componenti difettosi o danneggiati
devono essere sostituiti o riparati da un tecnico
autorizzato.
• Non tentare mai di rimuovere o sostituire parti
diverse da quelle specificate in questo manuale.
SICUREZZA ELETTRICA
• Le spine dell'apparato devono essere adatte
alla presa. Non modificare la spina in alcun
modo. Non collegare adattatori ad apparati
dotati di messa a terra. Per ridurre il rischio di
scossa elettrica evitare di modificare le spine e
utilizzare sempre le prese appropriate.
• Non esporre l'apparato a pioggia o umidità. Se
entra all'interno dell'apparato, l’acqua aumenta
il rischio di scossa elettrica.
• Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’apparato. Tenere il cavo elettrico
lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti o
parti in movimento. Se il cavo è danneggiato o
impigliato, il rischio di scossa elettrica aumenta.
• Quando l’apparato viene impiegato all’aperto,
utilizzare unicamente prolunghe adatte ad uso
esterno. L’uso di un cavo adatto ad uso esterno
riduce il rischio di scosse elettriche.
• Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale
riduce il rischio di scossa elettrica.
DOPO L'USO
• Quando non è utilizzato, l'apparato deve essere
riposto in un luogo asciutto e ben ventilato,
lontano dalla portata dei bambini.
• I bambini non devono poter accedere agli
apparati riposti.
• Quando è riposto o trasportato su un veicolo,
l'apparato deve essere collocato nel bagagliaio
o bloccato per evitare lo spostamento dovuto
a cambiamenti improvvisi della velocità o di
direzione.
65
Italiano
USO E CURA DEGLI APPARATI A BATTERIA
• Ricaricare esclusivamente con il caricabatteria
specificato dal fabbricante. Un caricabatteria
adatto per un tipo di pacco batteria può esporre
a rischio d'incendio se usato con un altro pacco
batteria.
• Utilizzare gli apparati elettrici solo con i pacchi
batteria indicati. L'uso di pacchi batteria diversi
può esporre al rischio di infortuni e incendi.
• Quando non è in uso, il pacco batteria va
conservato lontano da oggetti metallici come
graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altre
minuterie in metallo che possono creare
contatto tra i poli. Il cortocircuito dei poli della
batteria può causare ustioni o incendi.
• In condizioni di sovraccarico, la batteria può
perdere liquido: evitare di toccarlo. In caso di
contatto accidentale, sciacquare con acqua.
Se il liquido entra a contatto con gli occhi,
consultare un medico. Il liquido che fuoriesce
dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
• Non usare sotto la pioggia né lasciare all'aperto
quando piove.
• Non attraversare viottoli o strade in ghiaia con
il prodotto acceso in modalità di soffiaggio.
Camminare, non correre.
• Non appoggiare l'unità sulla ghiaia quando è
accesa.
• Assicurarsi sempre di essere stabili, soprattutto
nelle pendenze. Non sporgersi e tenere sempre
l'equilibrio.
• Non inserire oggetti nelle aperture. Non usare
mai se le aperture sono bloccate, tenere libere
da capelli, sporcizia, polvere e qualsiasi oggetto
che potrebbe ostruire il flusso d'aria.
ASSISTENZA
AVVERTENZA: usare sempre il
prodotto come descritto in questo
manuale. Il prodotto è ideato per essere
usato in posizione verticale; qualsiasi
altra posizione potrebbe causare delle
lesioni. Non azionare mai il prodotto
quando è appoggiato sul lato o
capovolto.
• Fare riparare l’apparato solo ed esclusivamente
da personale specializzato e solo impiegando
pezzi di ricambio identici. Così facendo si eviterà
di alterare la sicurezza dell'apparato.
• L'operatore o l'utente è responsabile di incidenti
o pericoli accaduti ad altre persone o alla loro
proprietà.
Ulteriori istruzioni di sicurezza per i
soffiatori
• Dirigere sempre il cavo sul retro lontano
dall'apparato.
L'utilizzo previsto è indicato nel presente manuale.
L'uso di accessori o attrezzature diversi o del
presente apparato per scopi diversi da quelli
raccomandati nel presente manuale di istruzioni
può comportare il rischio di infortuni e/o danni alle
proprietà.
• Per proteggere piedi e gambe durante l'uso
dell'apparato, indossare sempre calzature
antinfortunistiche e pantaloni lunghi.
• Spegnere sempre il prodotto, lasciare arrestare la
ventola e rimuovere la spina dalla presa:
• Se il cavo di alimentazione si è danneggiato o
impigliato.
• Se il prodotto è stato lasciato incustodito.
• Durante verifica, regolazione, pulizia o
manutenzione del prodotto.
• Se l'apparato inizia a vibrare in modo
anomalo.
• Non avvicinare agli occhi o alle orecchie
l'ingresso o l'uscita dalla spazzatrice durante il
funzionamento. Non soffiare mai detriti verso gli
astanti.
66
• Non trasportare l'apparato tenendolo dal cavo.
AVVERTENZA: se un cavo si
danneggia durante l'uso, scollegare
immediatamente il cavo di alimentazione
dalla rete. Non toccare il cavo di
alimentazione prima di scollegare
l'alimentazione.
• Non usare solventi o fluidi detergenti per pulire
il prodotto. Usare un raschietto non affilato per
rimuovere erba e sporcizia.
• Le ventole sostitutive sono disponibili presso
un tecnico di assistenza DeWALT. Usare solo
parti di ricambio e accessori raccomandati da
DeWALT.
• Tenere tutti i bulloni e le viti serrati per assicurare
che l'apparato sia in buone condizioni di
funzionamento.
SICUREZZA ALTRUI
L'apparato deve essere usato solo con l'alimentatore
fornito con lo stesso
• Questo apparato non è destinato all'uso da
parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte,
oppure prive di esperienza e conoscenza, a
Italiano
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o
istruzioni riguardo all'uso dell'apparato da parte
di una persona responsabile della loro sicurezza.
Tenere persone e animali ad almeno 6 m
dall'area di lavoro.
• I bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l'apparato.
Tenere lontano gli astanti.
Rischi residui.
Ulteriori rischi residui potrebbero scaturire se
l'apparato viene usato in un modo non indicato
nelle avvertenze di sicurezza accluse. Questi rischi
possono scaturire da uso scorretto, uso prolungato,
ecc.
Malgrado l’applicazione delle principali regole di
sicurezza e l’implementazione di dispositivi di sicurezza,
alcuni rischi residui non possono essere evitati. Sono
inclusi:
95
95
95
Direttiva 2000/14/CE potenza sonora
garantita.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 9)
Il codice data (l), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2015 XX XX
• Lesioni causate dal contatto con le parti rotanti/
in movimento.
Anno di fabbricazione
• Lesioni causate quando si cambiano parti, lame
o accessori.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
• Lesioni causate dall'uso prolungato di un
utensile. Quando si usa un utensile per periodi
prolungati, assicurarsi di prendere delle pause
regolari.
• Menomazioni uditive.
• Rischi per la salute causati dalla respirazione della
polvere sviluppata durante l'uso dell'apparato
(come quando si lavora con il legno, specialmente
di quercia, di faggio e fibre di media densità o
MDF).
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI:
Il presente manuale contiene importanti istruzioni
di sicurezza e di funzionamento per caricabatteria
compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
scoppiare provocando lesioni personali
e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Non esporre l'apparato a pioggia o
umidità elevata né lasciarlo all'esterno
quando piove.
Spegnere l'apparato. Prima di qualsiasi
manutenzione dell'apparato, rimuovere
la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di
un dispositivo di corrente residua con
una corrente nominale residua di 30mA
o inferiore.
AVVISO: in determinate condizioni,
con il caricabatteria inserito nella presa
di corrente, i contatti di carica esposti
all'interno del caricabatteria possono
essere cortocircuitati da materiale
estraneo. Materiali estranei di natura
conduttiva quali, a titolo esemplificativo,
67
Italiano
ma non esaustivo, lana d'acciaio,
fogli di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche, devono
essere tenuti lontano dalle cavità del
caricabatteria. Scollegare sempre il
caricabatteria dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Scollegare
il caricabatteria dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
•NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DeWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide
che potrebbero bloccare le fessure di
ventilazione e causare calore interno
eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano
da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria
viene ventilato con le fessure sopra e sotto
l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati—farli
sostituire immediatamente.
•Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
68
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
Il caricabatterie DCB115 accetta pacchi batteria da
18V Li-Ion XR (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B e DCB185).
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna
regolazione e sono progettati per funzionare nel
modo più semplice possibile.
Procedura di caricamento (Fig. 2)
1.Collegare il caricatore ad una presa adatta
prima di inserire il gruppo batterie.
2.Inserire il pacco batteria (e) nel caricabatteria,
assicurandosi che sia completamente
posizionato nel caricabatteria. La luce rossa (in
carica) lampeggia continuamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3.Il completamento della carica sarà indicato dalla
luce rossa che rimane continuamente accesa.
Il pacco è completamente carico e può essere
utilizzato in questo momento o lasciato nel
caricabatterie.
NOTA: per garantire la massima prestazione
e durata delle batteria agli ioni di litio, caricare
completamente la batteria prima di utilizzarla per la
prima volta.
Procedura di ricarica
Consultare la tabella sottostante per lo stato di
carica del pacco batteria.
Indicatori di carica: DCB115
in carica
carica completa
Italiano
ritardo per pacco
caldo/freddo*
*DCB115: la spia rossa continuerà a lampeggiare,
ma una spia dell’indicatore gialla sarà illuminata
durante questa operazione. Una volta che la
batteria avrà raggiunto una temperatura adeguata,
la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria
riprenderà la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno
un pacco batteria difettoso. Il caricabatteria
indicherà una batteria difettosa non illuminandosi o
visualizzando un motivo lampeggiante con la dicitura
pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il
caricatore e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato per essere testati.
RITARDO PACCO CALDO/FREDDO
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo
calda o troppo fredda avvia automaticamente
un ritardo pacco caldo/freddo, sospendendo il
caricamento finché la batteria non ha raggiunto la
temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento
del pacco. Questa funzione garantisce la massima
durata della batteria.
sicurezza di seguito e quindi seguire le procedure di
caricamento delineate.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare il pacco batteria
in ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione del
pacco batteria dal caricabatterie può incendiare
le polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo negli appositi
caricabatteria DeWALT.
•NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove
la temperatura raggiunge o supera 40 °C
(105 °F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità
circa dimezzata rispetto a un pacco batteria caldo.
Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata
per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà alla
velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
SOLO PACCHI BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono
progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se
dovesse scattare il Sistema di Protezione Elettronico.
In tal caso, riporre la batteria agli ioni di litio sul
caricatore finché non è completamente carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Al momento dell’acquisto, il gruppo batteria non è
completamente carico. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricatore, leggere le istruzioni di
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(LI-ION)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
69
Italiano
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Trasporto
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le
norme di trasporto in vigore come prescritte
dalle normative del settore e legali che includono
la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose
dell’Associazione di trasporto aereo internazionale
(IATA), le normative internazionali marittime sulle
merci (IMDG) e l’Accordo europeo concernente il
trasporto stradale internazionale di merci pericolose
(ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono
state testate conformemente alla sezione 38.3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri
per il Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, il trasporto di un pacco
batteria DeWALT sarà esente dalla classificazione
nella categoria pienamente regolamentata di
Materiale pericoloso di classe 9. In generale, le due
casistiche che richiedono il trasporto di Classe 9
sono:
1.Trasporto aereo di più di due pacchi batteria
agli ioni di litio DeWALT quando la confezione
contiene soltanto pacchi batteria (senza utensili)
e
2. Qualsiasi spedizione contenente una batteria
agli ioni di litio con una classificazione
energetica superiore a 100 Watt ore (Wh). Tutte
le batterie agli ioni di litio hanno la classificazione
Watt ore contrassegnata sul pacco.
A prescindere che una spedizione sia considerata
esente o pienamente regolata, è di responsabilità
dei trasportatori consultare le ultime normative
concernenti i requisiti di imballaggio/etichettatura/
contrassegno e documentazione.
70
Il trasporto delle batterie può causare incendi se i
terminali della batteria entrano inavvertitamente a
contatto con materiali conduttivi. Durante il trasporto
delle batterie, assicurarsi che i terminali della
batteria siano protetti e ben isolati da materiali che
potrebbero entrare in contatto con essi e causare
un corto circuito.
Le informazioni contenute nella presente sezione
sono fornite in buona fede e si ritengono accurate
al momento della creazione del documento.
Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia implicita
o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente
assicurarsi che le proprie attività sia conformi alle
normative in vigore.
Pacco batteria
TIPO BATTERIE
Il DCM562 funziona con un pacco da batteria da
18 volt.
È possibile utilizzare i pacchi batteria DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 o DCB185.
Fare riferimento ai Dati tecnici per ulteriori
informazioni.
Istruzioni per la conservazione
1.Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
2.Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale,
le etichette sul caricabatteria e il pacco batteria
riportano i seguenti simboli:
eggere il manuale d’istruzioni prima
L
dell’uso.
edere i Dati Tecnici per il tempo di
V
ricarica.
Italiano
Batteria in carica.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
a.Interruttore a velocità variabile
b.Leva di bloccaggio della velocità
c.Impugnatura
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
ar sostituire immediatamente i cavi
F
difettosi.
aricare esclusivamente a temperature
C
tra 4 ˚C e 40 ˚C.
Solo per uso interno.
maltire il pacco batteria con la dovuta
S
attenzione per l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT
C
esclusivamente con i caricabatteria
designati da DeWALT. Il caricamento di
pacchi batteria diversi da quelli designati
da DeWALT con un caricabatteria
DeWALT potrebbero causare
un’esplosione o comportare altre
situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Alloggiamento motore del soffiatore
1 Tubo del soffiatore
1Batteria
1Caricabatteria
1 Manuale di istruzioni
NOTA: i pacchi batteria e i caricabatteria non sono
inclusi nei modelli N.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
d.Tubo
e.Pacco batteria
f.Pulsante di rilascio della batteria
UTILIZZO PREVISTO
Il soffiatore è stato progettato per applicazioni
professionali di soffiatura e spazzatura.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DeWALT.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
71
Italiano
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare
esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione
del gruppo batterie dall’apparato
(Fig. 3–4)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria (f) sia completamente carico.
PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA
NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO
1.Allineare il pacco batteria (e) alle guide.
2.Farlo scorrere nel soffiatore finché il pacco
batteria non è saldamente posizionato
nell'apparato e assicurarsi che non si disinnesti.
PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
1.Premere il pulsante di rilascio della batteria (f)
ed estrarre il pacco batteria dall’impugnatura
dell’apparato.
tre spie LED verdi che indicano il livello di carica
rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere
e tenere premuto il pulsante dell’indicatore del
carburante (g). Una combinazione di tre spie LED
verdi si illumina per designare il livello di carica
residua. Quando il livello di carica nella batteria
scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore
del carburante non si illumina e sarà necessario
ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo
un’indicazione del livello di carica residua sul pacco
batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato
ed è soggetto a variazioni in base ai componenti
prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Gruppo tubi (fig. 6)
• Per collegare il tubo al soffiatore, allineare
gli spinotti (i) sulla parte inferiore del tubo
alla tacca (j) sulla parte inferiore dell'apertura
dell'alloggiamento. Spingere il tubo
nell'alloggiamento del soffiatore finché si blocca
con un clic.
• Tirare il tubo per assicurarsi che sia saldamente
in posizione.
• Per rimuovere il tubo, inserire un cacciavite
nel foro di sbloccaggio (k) sul lato
dell'alloggiamento. Sollevare la linguetta
all'interno ed estrarre il tubo.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
AVVERTENZA: non usare il soffiatore
se il tubo non è saldamente in
posizione. Non infilare mai la mano
nell'alloggiamento attraverso il foro del
tubo.
2.Inserire il pacco batteria nel caricatore come
descritto nella sezione caricabatteria di questo
manuale.
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. 5)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da
72
ATTENZIONE: assicurarsi di aver
rimosso la batteria prima di collegare o
rimuovere il tubo (d). Il tubo deve essere
collegato all'alloggiamento (h) prima
dell'uso.
Italiano
AVVERTENZA: rimuovere sempre la
batteria se:
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
• Il soffiatore viene lasciato incustodito e
in caso di conservazione.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 8)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
Il posizionamento corretto della mani richiede che
sull'impugnatura (c) sia sempre tenuta almeno una
mano.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
Spegnimento (fig. 1, 7–8)
ATTENZIONE: non puntare lo
scarico dell'unità verso se stessi o
gli astanti.
ATTENZIONE: indossare sempre
occhiali protettivi e otoprotezioni.
Indossare una maschera filtrante in caso
di massiccia presenza di polvere. Si
raccomanda l'uso di guanti, pantaloni
lunghi e calzature solide. Tenere i capelli
lunghi e gli abiti svolazzanti lontano da
aperture e parti in movimento:
Per accendere l'apparato, premere l’interruttore
di azionamento a velocità variabile (a). Rilasciare
l'interruttore per spegnere il soffiatore.
Per bloccare il soffiatore in posizione di acceso, tirare
indietro la leva di bloccaggio della velocità (b), come
illustrato nella figura 7. Il soffiatore funziona a velocità
più elevate spostando ulteriormente la leva. La leva
di bloccaggio della velocità può anche essere tirata
indietro per avviare il soffiatore senza dover premere
prima l'interruttore di azionamento. Per spegnere il
soffiatore quando si usa la leva di bloccaggio della
velocità, spingere in avanti la leva verso la parte
anteriore del soffiatore.
• Tenere il soffiatore con una mano come
mostrato nella figura 8 e spazzare lateralmente
con il tubo (d) a qualche centimetro dalla
superficie rigida. Avanzare lentamente tenendo
la pila di detriti accumulati davanti a sé.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
73
Italiano
alcun tipo.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DeWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DeWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti
usati e imballaggi permette il riciclo
e il riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo
di materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DeWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DeWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DeWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DeWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
74
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente,
quindi rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili.
Consegnarle al proprio concessionario o presso
un’apposita stazione di riciclaggio. Le batterie
raccolte verranno riciclate o smaltite in modo
appropriato.
Nederlands
HANDBLAZER
DCM562
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DeWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
VDC
Type
DCM562
18
2
Uitgangsvermogen
CFM
km/u
Geluid
Gewicht (zonder accuset)
W
kg
270
400
145
95
2,61
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens
2006/42/EG, 2004/108/EG, EN 50636-2-100
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
87
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
92,5
KWA(onzekerheid voor het gegeven
geluidsniveau)
dB(A)
2,5
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
1,5
3
VDC
Ah
kg
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
Li-ion
18
3,0
0,64
Li-ion
18
1,5
0,35
Li-ion
18
4,0
0,61
Li-ion
18
2,0
0,40
Li-ion
18
5,0
0,62
Li-ion
18
1,3
0,35
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering van accu’s
min
Gewicht
kg
Zekeringen:
Europa
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Spanning
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 50636-2-100
en kan worden gebruikt om het ene gereedschap
met het andere te vergelijken. Het kan worden
gebruikt voor een eerste inschatting van blootstelling.
VAC
22 (1.3 Ah)
45 (3.0 Ah)
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.5 Ah)
60 (4.0 Ah)
0,5
30 (2.0 Ah)
75 (5.0 Ah)
230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
75
Nederlands
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DeWALT.and en legt deze
verklaring af namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
20.03.2015
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor het
apparaat
WAARSCHUWING! Wanneer u
snoerloze of op netvoeding aangesloten
apparaten gebruikt, dient u altijd de
nodige (waaronder de volgende)
basisveiligheidsmaatregelen te nemen
om het risico op brand, elektrische
schokken, lichamelijk letsel en materiële
schade te beperken.
MACHINERICHTLIJN RICHTLIJN GELUID BUITENSHUIS
• Lees de gehele gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door voordat u het apparaat gebruikt en zorg
dat u bekend bent met de bediening en het
juiste gebruik van het apparaat.
HANDBLAZER
DCM562
• Het beoogde gebruik wordt in deze
gebruiksaanwijzing beschreven. Het gebruik
van een accessoire of hulpstuk of het uitvoeren
van een handeling met dit product voor andere
doeleinden dan wordt geadviseerd in deze
gebruiksaanwijzing, kan leiden tot gevaar voor
persoonlijk letsel.
DeWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met: 2006/42/EG, 2004/108/
EG EN60335 -1:2012 + A11:2014, EN 50636-2100:2014
2000/14/EG, Blazer, Bijlage VI
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Nederland
ID-nr. aangemelde instantie: 0344
Niveau van akoestisch vermogen overeenkomstig
2000/14/EG (artikel 13, bijlage III):
LWA (gemeten geluidsvermogen) 92,5 dB(A)
Onzekerheid = 2,5 dB(A)
LWA (gegarandeerd geluidsvermogen) 95 dB(A)
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2014/30/EU en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DeWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
76
De term 'apparaat' in alle onderstaande
waarschuwingen verwijst naar uw op netvoeding
werkende apparaat (met snoer) of op accu
werkende apparaat (snoerloos).
Bewaar alle waarschuwingen en instructies
zodat u deze later ook nog kunt raadplegen.
GEBRUIK VAN UW APPARAAT
• Wees altijd voorzichtig wanneer u het apparaat
gebruikt.
• Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere werkplekken leiden tot
ongelukken.
Nederlands
• Gebruik het apparaat alleen bij daglicht of goed
kunstlicht.
• Gebruik uw apparaat niet in een explosieve
omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
• Laat het apparaat nooit gebruiken door
kinderen en mensen die niet bekend zijn met
de instructies. Uw plaatselijke regelgeving kan
een minimumleeftijd voor de bediening van het
apparaat opleggen.
• Laat kinderen en dieren niet in de buurt van het
werkgebied komen of het stroomsnoer van het
apparaat aanraken.
• Houd kinderen, omstanders en dieren uit de
buurt terwijl u een apparaat bedient. Als u
wordt afgeleid, kunt u de controle over het
gereedschap verliezen.
• Het apparaat mag niet als speelgoed worden
gebruikt.
• Dompel het apparaat niet onder in water.
• Open de behuizing van het apparaat niet. In
het apparaat bevinden zich geen onderdelen
waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren.
PERSOONLIJKE VEILIGHEID
• Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezond
verstand wanneer u een apparaat bedient.
Gebruik het apparaat niet als u vermoeid bent of
onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens
het bedienen van een apparaat kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
• Gebruik indien nodig persoonlijke
beschermingsmiddelen. Beschermingsmiddelen
zoals oogbescherming, een stofmasker,
antislip-veiligheidsschoenen, een helm of
gehoorbescherming zullen, mits gebruikt in de
juiste omstandigheden, het risico op persoonlijk
letsel verminderen.
• Vermijd onbedoeld opstarten. Zorg ervoor dat
de schakelaar in de 'off'-stand (uit) staat voordat
u het apparaat aansluit op een stroombron
en/of accu, het oppakt of ronddraagt. Het
ronddragen van elektrische gereedschappen
met uw vinger op de schakelaar of het
aanzetten van apparaten waarvan de schakelaar
aan staat, leidt tot ongelukken.
• Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans
op de grond staan. Dit geeft u betere controle
over het apparaat in onverwachte situaties.
• Draag de juiste kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang
haar kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
GEBRUIK VAN EN ZORG VOOR HET APPARAAT
• Controleer het apparaat vóór gebruik op
beschadigde of defecte onderdelen. Controleer
op breuk van onderdelen en schade aan
schakelaars en ga na of er geen andere
problemen zijn die de werking van het apparaat
negatief kunnen beïnvloeden.
• Gebruik het apparaat niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Een apparaat dat
niet met de schakelaar kan worden bediend, is
gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
• Haal de stekker uit het stopcontact en/of
neem de accu uit het apparaat voordat u
aanpassingen uitvoert, accessoires verwisselt
of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico
dat het apparaat per ongeluk opstart.
• Houd snijgereedschap scherp en schoon,
indien van toepassing. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe snijdranden
lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker te
beheersen.
• Gebruik het apparaat niet als een deel ervan
beschadigd of defect is.
• Laat beschadigde en niet goed functionerende
onderdelen vervangen door een erkende
reparatievertegenwoordiger.
• Probeer nooit om onderdelen anders dan
die aangeduid in deze gebruiksaanwijzing te
verwijderen of vervangen.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
• De stekker van het apparaat moet in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op
enige manier aan. Gebruik geen adapterstekkers
voor geaarde apparaten. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen
verminderen het risico op een elektrische schok.
• Stel het apparaat niet bloot aan regen en vocht.
Als er water in een apparaat komt, verhoogt dit
het risico op een elektrische schok.
• Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik
het stroomsnoer nooit om het apparaat te
dragen of te trekken of om de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de
buurt van warmte, olie, scherpe randen of
bewegende onderdelen. Beschadigde snoeren
of snoeren die in de war zijn, verhogen het risico
op een elektrische schok.
• Als u een apparaat buitenshuis gebruikt,
gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is
77
Nederlands
voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico van een elektrische schok.
• Als het gebruik van een apparaat op een
vochtige locatie onvermijdelijk is, gebruik dan
een stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
NA GEBRUIK
• Als het apparaat niet wordt gebruikt, dient
het te worden bewaard in een droge, goed
geventileerde ruimte buiten het bereik van
kinderen.
• Kinderen dienen geen toegang te hebben tot
opgeborgen apparaten.
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor blazers
Het beoogde gebruik wordt in deze
gebruiksaanwijzing beschreven. Het gebruik van een
ander accessoire of hulpstuk of het uitvoeren van
een andere handeling met dit apparaat dan wordt
geadviseerd in deze gebruiksaanwijzing, kan leiden
tot gevaar voor persoonlijk letsel en/of schade aan
eigendommen.
• Draag altijd stevige schoenen en een lange
broek om uw voeten en benen te beschermen
terwijl u het apparaat gebruikt.
• Schakel het apparaat altijd uit, laat de ventilator
tot stilstand komen en haal de stekker uit het
stopcontact wanneer:
• de stroomkabel beschadigd of verward is
geraakt,
• Wanneer het apparaat in een voertuig wordt
opgeborgen of vervoerd, dient het in de
kofferbak te worden geplaatst of te worden
vastgezet om te voorkomen dat het in beweging
komt bij plotselinge veranderingen in de
snelheid of richting.
GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ACCUGEREEDSCHAP
• Laad de accu alleen op met de oplader die
wordt opgegeven door de fabrikant. Een lader
die geschikt is voor het ene type accu, kan een
risico op brand doen ontstaan bij gebruik met
een andere accu.
• Gebruik elektrisch gereedschap alleen met de
speciaal daartoe bestemde accu. Gebruik van
een andere accu kan een risico op letsel en
brand doen ontstaan.
• Houd de accu, wanneer u deze niet gebruikt,
weg bij andere metalen objecten zoals
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven
of andere kleine metalen voorwerpen die een
verbinding tot stand kunnen brengen tussen de
ene pool en de andere. Wanneer kortsluiting
ontstaat tussen de polen van de accu, kan dat
brandwonden of brand veroorzaken.
• Wanneer de accu slecht wordt behandeld, kan
er vloeistof uit de accu spuiten, vermijd contact
met deze vloeistof. Als er per ongeluk contact
ontstaat, spoel dan met water. Als de vloeistof
in de ogen komt, roep dan tevens medische
hulp in. Vloeistof die uit de accu komt, kan
irritatie en brandwonden veroorzaken.
SERVICE
• Laat uw apparaat onderhouden door een
erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangingsonderdelen gebruikt. Dit zorgt
ervoor dat de veiligheid van het apparaat
gegarandeerd blijft.
78
• u het product onbewaakt wilt achterlaten,
• u het product inspecteert, afstelt, reinigt of er
werkzaamheden aan uitvoert,
• het apparaat abnormaal begint te trillen.
• Houd de inlaat of uitlaat van het veegapparaat
tijdens het gebruik niet in de buurt van de
ogen of oren. Blaas nooit vuil in de richting van
omstanders.
• Gebruik het apparaat niet in de regen en laat
het niet buiten staan terwijl het regent.
• Steek geen grindpaden of wegen over terwijl uw
product is ingeschakeld in de blaasmodus. U
dient alleen te wandelen, nooit te rennen.
• Plaats het apparaat niet op grind terwijl het is
ingeschakeld.
• Let altijd goed op waar u loopt, vooral op
hellingen. Rek u niet te ver uit en zorg dat u
altijd in evenwicht blijft.
• Plaats geen voorwerpen in de openingen.
Gebruik het apparaat nooit als de openingen
geblokkeerd zijn en houd deze vrij van haar,
pluizen, stof en alles wat de luchtstroom kan
belemmeren.
WAARSCHUWING: Gebruik uw
product altijd op de wijze die in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven.
Uw product is ontworpen om rechtop te
worden gebruikt. Als het op een andere
manier wordt gebruikt, kunt u letsel
oplopen. Gebruik het product nooit
terwijl het op zijn kant of ondersteboven
ligt.
• De bediener of gebruiker is verantwoordelijk
voor ongevallen die andere mensen of hun
eigendommen overkomen.
Nederlands
• Draag het apparaat niet aan de kabel.
• Richt de kabel altijd naar achteren, weg van het
apparaat.
WAARSCHUWING: Als het snoer
tijdens het gebruik beschadigd raakt,
haal dan onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact. Raak het snoer niet aan
voordat u de stekker uit het stopcontact
hebt gehaald.
• Gebruik geen oplosmiddelen of
reinigingsvloeistoffen om uw product te reinigen.
Gebruik een stompe schraper om gras en vuil
te verwijderen.
• verwondingen die worden veroorzaakt door
langdurig gebruik van een apparaat. Als u een
apparaat langdurig moet gebruiken, neem dan
regelmatig een pauze.
•gehoorbeschadiging,
• gezondheidsrisico's als gevolg van de inademing
van stof tijdens het gebruik van uw gereedschap
(bijv. als u werkt met hout, vooral eiken, beuken of
MDF).
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
• Vervangende ventilators zijn verkrijgbaar bij
servicevertegenwoordigers van DeWALT.
Gebruik alleen reserveonderdelen en
accessoires die door DeWALT worden
aanbevolen.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
• Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven
goed zijn vastgedraaid, zodat het apparaat veilig
kan worden gebruikt.
Draag gehoorbescherming.
VEILIGHEID VAN ANDEREN
Draag oogbescherming.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de
stroomvoorzieningseenheid die met het apparaat is
meegeleverd.
Stel het apparaat niet bloot aan regen
of een hoog vochtgehalte en laat het niet
buiten staan terwijl het regent.
• Het is niet de bedoeling dat het apparaat
wordt gebruikt door personen (waaronder
kinderen) met verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens, of door personen
die het ontbreekt aan ervaring en kennis,
tenzij onder toezicht en na instructie over het
gebruik van het apparaat door iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Schakel het gereedschap uit. Voordat
u onderhoud aan het apparaat uitvoert,
dient u de accu uit het apparaat te
verwijderen.
Houd dieren en mensen minimaal 6
meter verwijderd van het werkgebied.
• Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het
apparaat kunnen spelen.
Zorg ervoor dat omstanders uit de buurt
blijven.
Overige risico's.
Overige risico's kunnen optreden wanneer het
gereedschap niet wordt gebruikt conform de
bijgevoegde veiligheidswaarschuwingen. Deze
risico's kunnen het gevolg zijn van verkeerd gebruik,
langdurig gebruik, enzovoorts.
Ook al worden de relevante veiligheidsvoorschriften en
de veiligheidsvoorzieningen toegepast, sommige risico’s
kunnen niet worden vermeden. Deze omvatten:
• verwondingen die worden veroorzaakt door
het aanraken van draaiende/bewegende
onderdelen,
• verwondingen die worden veroorzaakt bij
de vervanging van onderdelen, bladen of
accessoires,
95
95
95
95
Richtlijn 2000/14/EG: gegarandeerd
geluidsvermogen.
95 DATUMCODE (AFB. [FIG.] 9)
POSITIE
De95
datumcode (l), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
95
2015 XX XX
Jaar van fabricage
79
Nederlands
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid
en voor de bediening van geschikte acculaders
(raadpleeg Technische gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s
op van het merk DeWALT. Andere
typen accu’s zouden uit elkaar kunnen
springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde
omstandigheden, wanneer de stekker
van de lader in het stopcontact zit,
kunnen de niet-afgedekte laadcontacten
binnenin de lader door vreemde
materialen worden kortgesloten.
Bepaalde materialen die geleidend zijn,
zoals, maar niet uitsluitend, staalwol,
aluminiumfolie of een opeenhoping
van metaalachtige deeltjes, kunnen
beter bij de holtes van de lader worden
weggehouden. Trek altijd de stekker uit
het stopcontact wanneer er geen accu
in de lader zit. Trek de stekker van de
lader uit het stopcontact voordat u de
lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DeWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
80
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Plaats niets bovenop een lader en plaats
de lader niet op een zacht oppervlak omdat
hierdoor de ventilatiesleuven kunnen worden
geblokkeerd en de lader binnenin veel te
heet wordt. Plaats de lader niet in de buurt van
een warmtebron. De lader wordt geventileerd
door sleuven boven en onder in de behuizing.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker—laat deze
onmiddellijk vervangen.
•Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
•Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Nederlands
Laders
De lader van het type DCB115 is geschikt voor
accu’s van het type 18V Li-Ion XR (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B en DCB185).
DeWALT-laders hoeven niet te worden afgesteld en
zijn zo ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in gebruik
zijn.
Oplaadprocedure (Afb. 2)
1.Steek de lader in een geschikt stopcontact
voordat u de accu insteekt.
2.Plaats de accu (e) in de lader, en let er daarbij
op dat de accu geheel in de lader komt te
zitten. Het rode lampje (opladen) knippert
voortdurend en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3.Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven
door het rode lampje dat constant AAN blijft. De
accu is nu volledig opgeladen en kan worden
gebruikt of in de acculader blijven zitten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Lithium-ion-accu’s garanderen door
de accu’s volledig op te laden voordat u deze voor
het eerst in gebruik neemt.
Laadproces
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de
laadstatus van de accu.
Laadindicaties: DCB115
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude
accuvertraging*
*DCB115: Het rode lampje blijft knipperen, maar er
brandt ook een geel indicatielampje wanneer de
functie actief is. Wanneer de accu een geschikte
temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje uit
en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu
op. Het lampje zal niet of onregelmatig gaan
branden en de lader geeft daarmee aan dat de accu
kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
HOT/COLD PACK DELAY (VERTRAGING HETE/KOUDE ACCU)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te
warm of te koud is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold
Delay gestart en wordt het laden uitgesteld tot de
accu een geschikte temperatuur heeft bereikt. De
lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale
levensduur van de accu.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
UITSLUITEND LITHIUM-ION-ACCU’S
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden,
als het elektronisch beschermingssysteem actief
wordt. Als dit gebeurt, zet u de Lithium-ion-accu op
de lader, totdat deze volledig geladen is.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet
geheel opgeladen. Lees, voordat u de accu en de
lader in gebruik neemt, de onderstaande instructies
voor een veilig gebruik en volg vervolgens de
vermelde laadprocedures.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst
in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in de daarvoor
bestemde DeWALT laders.
•Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
81
Nederlands
40 °C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld
in een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM-ION
(LI-ION)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium-ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
82
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Transport
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing
zijn verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald
door de bedrijfstak en door wettelijke normen,
zoals Aanbevelingen voor het Transport van
Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International
Air Transport Association (IATA) , Voorschriften
Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen
(IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende
het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn
getest in overeenstemming met Hoofdstuk 38.3 van
de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke
Goederen Handleiding van Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal de verzending van een
DeWALT accu vrijgesteld zijn van de classificatie als
volledig voorgeschreven Gevaarlijk Materiaal van
Klasse 9. Over het algemeen zijn de twee gevallen
die verzending Klasse 9 vragen:
1.Verzending door de lucht van meer dan
twee DeWALT lithium-ion accu wanneer
de verpakking alleen accu’s bevat (geen
gereedschap) en
2. Een verzending die een lithium-ion accu bevat
die een energieklassificering van meer dan 100
W/uur (Wh) heeft. Op alle lithium-ion accu’s
staat de W/Uur-klassificering vermeld.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een
vrijstelling te hebben of volledig voorgeschreven,
is voor de verantwoordelijkheid van de verzender
de meest recente voorschriften voor verpakking,
labeling/markering en vereisten ten aanzien van
documentatie.
Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk vlam
vatten als de aansluitingen van de accu onbedoeld
in aanraking komen met geleidende materialen.
Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen
van de accu afgeschermd zijn en goed geïsoleerd
van materialen die ermee in contact kunnen komen
en kortsluiting kunnen veroorzaken.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding
wordt verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen
en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment
dat het document werd opgesteld. Er wordt echter
geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is
voor de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te
zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
Nederlands
Accu
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
ACCUTYPE
De DCM562 werkt op een 18 V-accu.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
De accu's van het type DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 en DCB185 kunnen
worden gebruikt. Raadpleeg Technische
gegevens voor meer informatie.
ied de accu als chemisch afval aan en
B
houd rekening met het milieu.
Aanbevelingen voor opslag
aad DeWALT-accu’s alleen op met de
L
aangewezen DeWALT-laders. Wanneer
u andere accu’s dan de aangewezen
DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke
situaties.
1.De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
2.Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
Gooi de accu niet in het vuur
Inhoud van de verpakking
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
De verpakking bevat:
Labels op de oplader en accu
1.Accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding
worden gebruikt, kunnen de volgende
pictogrammen op de labels op de lader en op de
accu staan:
1.Motorhuis van blazer
1.Leiding van blazer
1.Lader
1.Gebruiksaanwijzing
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen
accu's en laders geleverd.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
ie Technische gegevens voor de
Z
oplaadtijd.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Accu bezig met opladen.
Beschrijving (Afb. 1)
Accu opgeladen.
Accu defect.
Hete/koude accuvertraging.
iet doorboren met geleidende
N
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a.Trekker voor variabele snelheid
b.Hendel voor snelheidsvergrendeling
c.Handgreep
d.Leiding
e.Accu
f.Accu-ontgrendelknop
Niet blootstellen aan water.
org dat defecte snoeren onmiddellijk
Z
worden vervangen.
GEBRUIKSDOEL
Uw blazer is ontworpen voor professionele veeg- en
blaastoepassingen.
83
Nederlands
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van
de accu overeenkomt met het voltage op het
typeplaatje. Zorg er ook voor dat het voltage
van uw oplader overeenkomt met dat van uw
stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DeWALT
servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
84
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de
accusets en laders van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten
en uit het gereedschap verwijderen
(Afb. 3–4)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het
belangrijk dat u de accu (e) volledig oplaadt.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1.Breng de accu (e) op één lijn met de rails.
2.Schuif de accu in de blazer tot deze stevig
vastzit in het gereedschap en ga na of u de
vergrendeling hebt horen vastklikken.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1.Druk op de accu-ontgrendelknop (f) en trek
de accu stevig uit de handgreep van het
gereedschap.
2.Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
VERMOGENMETER (AFB. 5)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de
knop van de vermogenmeter (g) in te drukken.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
Leiding (Afb. 6)
VOORZICHTIG: Verwijder de accu
voordat u de leiding (d) aansluit of
loskoppelt. De leiding moet vóór gebruik
worden aangesloten op de behuizing (h).
• Om de leiding aan te sluiten op de blazer, brengt
u de pinnen (i) aan de onderkant van de leiding
op één lijn met de inkeping (j) aan de onderkant
van de opening van de behuizing. Duw de leiding
in de behuizing van de blazer tot de leiding in
contact komt met de vergrendeling en u een klik
hoort.
Nederlands
• Trek aan de leiding om te controleren of deze
stevig vastzit.
• Om de leiding te verwijderen, steekt u een
schroevendraaier in de ontgrendelingsopening
(k) aan de zijkant van de behuizing. Til het lipje
binnenin op en trek de leiding los.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Bedien de blazer
niet zonder dat de leiding stevig is
aangesloten. Reik nooit richting de
behuizing via de opening van de leiding.
WAARSCHUWING: Verwijder de accu
altijd wanneer:
• u de blazer onbewaakt achterlaat en
wanneer u de blazer opslaat.
Juiste positie van de handen (Afb. 8)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen dient te allen
tijde minstens één hand op de handgreep (c) te
rusten.
Inschakelen (Afb. 1, 7–8)
VOORZICHTIG: Richt de
uitlaatopening van de eenheid niet
op uzelf of op omstanders.
VOORZICHTIG: Draag altijd een
veiligheidsbril en gehoorbescherming.
Draag een filtermasker als er stof
vrijkomt tijdens de bediening. Het
dragen van handschoenen, een lange
broek en goede schoenen wordt sterk
aanbevolen. Houd lang haar en losse
kleding uit de buurt van openingen en
bewegende onderdelen:
Om de blazer in te schakelen, drukt u de trekker
voor variabele snelheid (a) in. Laat de trekker los om
de blazer uit te zetten.
Om de blazer in ingeschakelde toestand
te vergrendelen, trekt u de hendel voor
snelheidsvergrendeling (b) naar achteren, zoals
getoond in afbeelding 7. De blazer gaat op hogere
snelheid draaien naarmate u de hendel verder
verplaatst. De hendel voor snelheidsvergrendeling kan
ook naar achteren worden getrokken om de blazer
in te schakelen zonder eerst de trekkerschakelaar
te hoeven indrukken. Om de blazer uit te schakelen
wanneer u de hendel voor snelheidsvergrendeling
gebruikt, duwt u de hendel richting de voorkant van
de blazer.
• Houd de blazer met één hand vast zoals
getoond in afbeelding 8 en veeg van links naar
rechts met de leiding (d) een aantal centimeters
boven de harde ondergrond. Ga langzaam
verder en houd de stapel vuil vóór u.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
85
Nederlands
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
Als u op een dag bemerkt dat uw DeWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
G
escheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DeWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DeWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DeWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DeWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DeWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DeWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
86
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug
bij uw leverancier of naar het milieupark bij u in
de buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
Norsk
HÅNDHOLDT BLÅSEMASKIN
DCM562
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Utgangseffekt
CFM
Km/t
Støy
Vekt (uten batteripakke)
VDC
W
kg
DCM562
18
2
270
400
145
95
2,61
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 50636-2-100
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
87
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
92,5
KWA(usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A)
2,5
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
1,5
3
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
VDC
Ah
kg
m/s2
m/s2
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
Li-ion
18
3,0
0,64
Li-ion
18
1,5
0,35
Li-ion
18
4,0
0,61
Li-ion
18
2,0
0,40
Li-ion
18
5,0
0,62
Li-ion
18
1,3
0,35
min
Vekt
kg
230V verktøy
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
DCB180
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på batteripakker
Sikringer:
Europa
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 50636-2-100, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
VAC
22 (1.3 Ah)
45 (3.0 Ah)
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.5 Ah)
60 (4.0 Ah)
0,5
30 (2.0 Ah)
75 (5.0 Ah)
10 A, nettspenning
87
Norsk
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DeWALT.
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
MED EU
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
20.03.2015
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
apparatet
ADVARSEL! Når du bruker
nettforsynte/trådløse apparater skal
grunnleggende sikkerhetsregler, inkludert
følgende, alltid følges for å redusere
risikoen for brann, elektrisk støt,
personskader og materielle skader.
• Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før
du bruker apparatet, bli kjent med kontrollene
og riktig bruk av apparatet.
MASKINDIREKTIVET DIREKTIV FOR UTENDØRS STØY
• Den tiltenkte bruken er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Bruk av noe annet tilbehør
eller ekstrautstyr, eller å bruke dette apparatet
på andre måten enn det som er beskrevet i
denne bruksanvisningen, kan medføre risiko for
personskade.
HÅNDHOLDT BLÅSEMASKIN
DCM562
Begrepet «apparat» i alle advarslene nedenfor
henviser både til apparat drevet av nettstrøm (med
ledning) eller batteridrevet (trådløst) apparat.
DeWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, 2004/108/EC EN60335 -1:2012 +
A11:2014, EN 50636-2-100:2014
2000/14/EC, Blower, vedlegg VI
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Nederland
ID-nr. for teknisk kontrollorgan: 0344
Nivå av akustisk effekt i henhold til 2000/14/EC
(artikkel 13, vedlegg III):
LWA (målt lydeffekt) 92,5 dB(A)
Usikkerhet = 2,5 dB(A)
LWA (garantert lydeffekt) 95 dB(A)
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2014/30/EF og 2011/65/EF. For mer informasjon,
vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
88
Ta vare på alle advarsler og instrukser for
fremtidig referanse.
BRUK AV APPARATET
• Vær alltid forsiktig når du bruker apparatet.
• Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst.
Rotete eller mørke områder er en invitasjon til
ulykker.
• Apparatet skal kun brukes i dagslys eller god
kunstig belysning.
• Ikke bruk apparatet i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv.
• La aldri barn eller personer som ikke kjenner
til instruksjonene bruke apparatet. Lokale
forskrifter kan begrense alderen på operatøren.
Norsk
• Ikke la barn eller dyr komme i nærheten
av arbeidsområdet eller berøre apparatets
strømledning.
• Hold barn, tilskuere og dyr på avstand når et
apparat brukes. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
• Apparatet skal ikke brukes som et leketøy.
• Ikke legg apparatet i vann.
• Ikke åpne dekselet. Det er ingen deler av
apparatet som brukeren selv kan reparere.
PERSONLIG SIKKERHET
• Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et apparat. Ikke bruk
et apparat dersom du er trøtt eller er påvirket
av narkotika, alkohol eller medikamenter. Ett
øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av
apparatet, kan føre til alvorlig personskade.
• Der det er nødvendig, bruk personlig verneutstyr.
Verneutstyr som vernebriller, støvmaske, sklisikre
vernesko, hjelm eller hørselsvern, brukt under
passende forhold, vil redusere personskader.
• Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til en strømkilde og/
eller en batteripakke og før du plukker opp
eller bærer apparatet. Å bære apparater med
fingeren på bryteren eller å plugge inn apparater
med bryteren på, øker faren for ulykker.
• Der det er aktuelt, hold skjæreverktøy skarpt
og rent. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy
med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
• Ikke bruk apparatet hvis en del er skadet eller
defekt.
• Skadede eller defekte deler skal skiftes ut av et
autorisert serviceverksted.
• Forsøk aldri å fjerne eller skifte ut noen deler,
annet enn de som er spesifisert i denne
bruksanvisningen.
ELEKTRISK SIKKERHET
• Apparatets støpsler må passe til stikkontakten.
Aldri modifiser støpselet på noen måte.
Ikke bruk adaptere med jordede apparat.
Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
• Ikke utsett apparatet for regn eller våte forhold.
Dersom det kommer vann inn i et apparat, vil
det øke risikoen for elektrisk støt.
• Ikke misbruk ledningen. Bruk aldri ledningen til å
bære, trekke i eller dra ut støpselet til apparatet.
Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
• Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og
stå støtt hele tiden. Dette gjør at du har bedre
kontroll over apparatet i uventede situasjoner.
• Når du bruker et apparatet utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk.
Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs
bruk reduserer risikoen for elektrisk støt.
• Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker
borte fra bevegelige deler. Løstsittende klær,
smykker og langt hår kan bli fanget opp av
bevegelige deler.
• Dersom bruk av et apparatet på et fuktig
sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med
jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD)
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
ETTER BRUK
BRUK OG VEDLIKEHOLD AV APPARATET
• Når det ikke er i bruk, bør apparatet oppbevares
på et tørt og godt ventilert sted, utilgjengelig for
barn.
• Før bruk skal apparatet kontrolleres for skadede
eller defekte deler. Kontroller om det er brudd i
deler, skader på brytere og andre forhold som
kan påvirke driften.
• Ikke bruk apparatet hvis bryteren ikke kan
slås av og på. Ethvert apparat som ikke kan
kontrolleres med bryteren er farlig og må
repareres.
• Koble støpsel fra strømkilden og/eller
batteripakken fra apparatet før du foretar
eventuelle justeringer, endrer tilbehør eller
skal legge apparater til oppbevaring. Slike
forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen
for å starte apparatet ved et uhell.
• Barn skal ikke ha tilgang til lagrede apparater.
• Når apparatet oppbevares eller transporteres i
et kjøretøy, skal det plasseres i bagasjerommet
eller sikres slik at det ikke beveger seg ved brå
endring av hastighet eller retning.
BRUK OG STELL AV BATTERIVERKTØY
• Skal kun lades opp ved hjelp av batteriladeren
spesiefisert av produsenten. En lader som
passer for en type batteripakke kan føre til risiko
for brann dersom den brukes på en annen
batteripakke.
89
Norsk
• Bruk kun elektroverktøy med spesifiserte
batteripakker. Bruk av andre batteripakker kan
føre til risiko for personskade og brann.
• Sikre alltid godt fotfeste, spesielt i bakker. Ikke
strekk deg for mye og hold balansen til enhver
tid.
• Når batteripakken ikke er i bruk, hold den unna
metallgjenstander som binderser, mynter, nøkler,
spiker, skruer eller andre små metallgjenstander
som kan skape en kobling fra én terminal til
en annen. Kortslutning av batteripolene mot
hverandre kan føre til brannskader eller brann.
• Ikke plasser gjenstander inn i åpningene. Bruk
aldri hvis åpningene er blokkerte – holde dem
frie for hår, lo, støv og annet som kan redusere
luftstrømmen.
• Ved feilaktig bruk kan det komme væske ut av
batteriet, unngå kontakt med den. Dersom du
kommer i kontakt med den, skyll av med vann.
Dersom du får væsken i øynene, søk legehjelp.
Væske som kommer ut av batteriet kan føre til
irritasjon eller branskader.
SERVICE
• La en kvalifisert reparatør, som kun bruker
originale reservedeler, utføre service på
apparatet. Dette sørger for at apparatets
sikkerhet blir ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler for
blåsemaskiner
Den tiltenkte bruken er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Bruk av noe annet tilbehør
eller ekstrautstyr, eller å bruke dette apparatet
på andre måten enn det som er beskrevet i
denne bruksanvisningen, kan medføre risiko for
personskade og/eller materiell skade.
• For å beskytte føtter og ben ved bruk av
apparatet, skal alltid vernesko og lange bukser
brukes.
• Slå alltid produktet av, la viften stoppe og ta
støpselet ut av stikkontakten når:
• Strømkabelen har blitt skadet eller har hengt
seg fast i noe.
• Du går fra produktet ubevoktet.
• Produktet blir sjekket, justert på, rengjort eller
arbeidet på produktet utføres.
• Apparatet begynner å vibrere unormalt.
• Ikke plasser inntaket eller utløpet til feiemaskinen
i nærheten av øyne eller ører ved drift. Blås aldri
rusk i retning av tilskuere.
• Ikke bruk i regn eller la det ligge utendørs mens
det regner.
• Ikke kryss grusveier eller -stier mens produktet
er slått på og står i blåsemodus. Gå, aldri løp.
• Ikke sett enheten ned på grus mens den er slått
på.
90
ADVARSEL: Bruk alltid produktet på
den måten som er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Produktet er utformet
for å brukes i stående stilling og hvis det
brukes på annen måte, kan det føre til
personskade. Bruk aldri produktet mens
det ligger på siden eller opp ned.
• Operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker
eller farer som oppstår for andre personer eller
deres eiendom.
• Ikke bær apparatet etter kabelen.
• Hold alltid kabelen bak deg og borte fra
apparatet.
ADVARSEL: Hvis en ledning blir
skadet under bruk, skal strømledningen
umiddelbart kobles fra strømnettet. Ikke
ta på strømledningen før du kobler fra
strømforsyningen.
• Ikke bruk løsemidler eller rengjøringsmidler til
å rengjøre produktet. Bruk en butt skrape til å
fjerne gress og smuss.
• Reserve-vifter er tilgjengelige hos et DeWALTserviceverksted. Brukes på reservedeler og
tilbehør som er anbefalt av DeWALT.
• Hold alle muttere og skruer stramme for å sikre
at apparatet er i forsvarlig, fungerende tilstand.
ANDRES SIKKERHET
Apparatet skal kun brukes med strømforsyningen
som følger med apparatet
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med redusert fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
eller har blitt opplært i bruk av apparatet av en
person ansvarlig for deres sikkerhet.
• Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
Restrisikoer.
Ekstra restrisiko kan oppstå ved bruk av verktøyet
og er kanskje ikke inkludert i de vedlagte
sikkerhetsadvarslene. Disse risikoene kan oppstå fra
misbruk, langvarig bruk osv.
Norsk
Selv ved anvendelsen av de relevante sikkerhetsreglene
og bruk av sikkerhetsinnretningene, kan visse
restrisikoer ikke unngås. Disse inkluderer:
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
• Skader som oppstår ved berøring av roterende/
bevegelige deler.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne bruksanvisningen inneholder viktige
sikkerhets- og bruksanvisninger for kompatible
batteriladere (se Tekniske data).
• Skader som oppstår ved utskifting av deler,
kniver eller tilbehør.
• Skader som oppstår ved langvarig bruk av et
verktøy. Sørg for å ta regelmessige pauser når
du bruker verktøyet i lengre perioder.
•Hørselskader.
• Helsefarer som oppstår ved å puste inn støv som
utvikles når du bruker verktøyet (eksempel: arbeid
med tre, spesielt eik, bøk og MDF).
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av
en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For
å redusere faren for skader, lad kun
DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake
personskader og materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Ikke utsett verktøyet for regn eller høy
fuktighet eller la det ligge utendørs mens
det regner.
Skru verktøyet av. Ta batteriet ut av
verktøyet før du utfører noe vedlikehold
på verktøyet.
95
95
95
95
Hold mennesker og dyr minst 6 m unna
arbeidsområdet.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
Hold tilskuere unna.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DeWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
Direktiv 2000/14/EC garantert lydeffekt.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 9)
Datokoden
(l), som også inkluderer produksjonsåret,
95
er trykket på huset.
95
Eksempel:
95
MERK: Under visse forhold, med
laderen plugget inn i strømforsyningen,
kan de eksponerte kontaktene inni
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer som kan lede strøm,
inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling
av metalliske partikler, må holdes unna
åpningene i laderen. Kople alltid laderen
fra strømtilførselen når det ikke er en
batteripakk i hulrommet. Kople fra
laderen før rengjøring.
2015 XX XX
Produksjonsår
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i, eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
91
Norsk
• Ikke plasser noe oppå laderen og ikke
plasser laderen på en myk overflate som kan
blokkere ventilasjonsslissene og resultere i
for høy innvendig temperatur. Plasser laderen
et sted unna varmekilder. Laderen ventileres
gjennom slisser i toppen og bunnen av huset.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt—bytt dem ut med en gang.
•Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
•ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderen DCB115 kan bruke18V Li-Ion XR (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B og DCB185) batteripakker.
DeWALT-ladere trenger ingen justeringer, og er
utformet for å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (Fig. 2)
1.Plugg laderen inn i en passende stikkontakt før
du setter inn batteripakken.
2.Sett inn batteripakken (e) i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
3.Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på
litium-ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
92
Ladeprosess
Se tabellen under for batteripakkenes ladetilstand.
Ladeindikatorer: DCB115
lading
fulladet
varm/kald
ladeforsinkelse*
*DCB115: Det røde lyset vil fortsette å blinke,
men et gult indikatorlys vil lyse under denne
operasjonen. Når batteriet har kjølt seg ned, vil
det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta
ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt
batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig
batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
VENTETID FOR VARM/KALD PAKKE
Dersom laderen detekterer et batteri som er for
varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en
”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å
lade til batteriet har passende temperatur. Laderen
vil deretter automatisk skifte til lademodus for
pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid
på batteriet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
KUN LITIUM-ION BATTERIPAKKER
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom
beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection
System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet
på laderen til det er helt oppladet igjen.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Norsk
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne
støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
•IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 ˚F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Transport
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle
shipping-forskrifter som angitt av bransjen og
lovregler, inkludert UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og
batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria”.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
I de fleste tilfeller vil transport av en DeWALT
batteripakke være unntatt fra klassifisering som
et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt
er det to tilfeller som krever transport i henhold til
Klasse 9:
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk
plasser verktøyet på siden på en
stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen
verktøy med store batteripakker kan stå
på batteripakken, men kan lettes slås
overende.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller
fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de
gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og
dokumentasjon.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM-ION
(LI-ION)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
1.Lufttransport av mer enn to DeWALT litium-ion
batteripakker dersom pakken kun inneholder
batteripakker (ingen verktøy).
2. Transport av et litium-ion batteri med nominell
energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion
batterier har energimerking Watt timer angitt på
pakken.
Transport av batterier kan kanskje føre til brann
dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt
med elektrisk ledende materialer. Ved transport
av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i
kontakt og føre til kortslutning.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt
i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet
dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er
kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer
med de gjeldende retningslinjer.
93
Norsk
Batteripakke
Kun for innendørs bruk.
BATTERITYPE
DCM562 bruker en 18 volts batteripakke.
eponer batteripakken på miljøvennlig
D
vis.
Batteripakkene DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 eller DCB185 kan brukes. Se
tekniske data for mer informasjon.
Lad kun DeWALT batteripakker med
de angitte DeWALT laderne. Lading
av andre batteripakker enn de angitte
DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til
andre farlige situasjoner.
Anbefalinger for lagring
1.Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2.For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
Ikke brenn batteripakken.
Pakkens innhold
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Pakken inneholder:
Merking på laderen og batteripakken
1 Blåsemaskinens rør
I tillegg til piktogrammene som er brukt i
denne manualen, kan etikettene på laderen og
batteripakken vise følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
1 Blåsemaskinens motorhus
1Batteri
1Lader
1 Bruksanvisning
MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert i
N-modeller.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
Se Tekniske data for ladetid.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Batteriet lader.
Beskrivelse (fig. 1)
Batteriet ladet.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a.Bryter for variabel hastighet
b.Spake for hastighetslås
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
c.Håndtak
Ikke lad skadede batteripakker.
e.Batteripakke
d.Rør
f.Festeknapp for batteriet
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
94
TILTENKT BRUK
Blåsemaskinen er utformet for profesjonell feiing og
blåsing.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
Norsk
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN60335; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DeWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. 3–4)
MERK: For best resultat, pass på at
batteripakken (e) er helt oppladet før bruk.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS HÅNDTAK
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1.Trykk batteriets festeknapp (f) og trekk batteriet
bestemt ut av håndtaket.
2.Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 5)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (g). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
Montering av røret (fig. 6)
• For å feste røret til blåsemaskinen, sett
pinnene (i), som er på bunnen av røret, på linje
med hakket (j) på undersiden av husets åpning.
Skyv røret inn i blåsemaskinens hus til røret er
låst fast og et klikk høres.
• Trekk i røret for å sikre at det sitter godt fast.
• For å fjerne røret, sett en skrutrekker inn i
låsehullet (k) på siden av huset. Løft klaffen inne
og trekk røret ut.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: Ikke bruk blåsemaskinen
uten at røret er på plass. Ta aldri hånden
inni røret for å nå huset.
1.Juster batteripakken (e) slik at den er på linje
med skinnene.
2.Skyv den inn i blåsemaskinen, til batteripakken
er godt festet i verktøyet og sørg for at du hører
at den klikker seg på plass.
FORSIKTIG: Kontroller at batteriet er
fjernet før montering eller demontering
av røret (d). Røret må være festet til
huset (h) før bruk.
95
Norsk
ADVARSEL: Ta alltid ut batteriet når:
• Du forlater blåsemaskinen uten tilsyn
og ved oppbevaring.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 8)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever minst én hånd
på håndtaket (c) til enhver tid.
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Slå på maskinen (fig. 1, 7–8)
FORSIKTIG: Ikke rett enhetens utløp
mot deg selv eller andre.
FORSIKTIG: Bruk alltid vernebriller og
hørselsvern. Bruk en filtermaske hvis
operasjonen er støvete. Bruk av hansker,
lange bukser og godt fottøy anbefales.
Hold langt hår og løstsittende klær unna
åpninger og bevegelige deler:
For å slå blåsemaskinen på, trykk inn bryteren
for variabel hastighet (a). Slipp bryteren for å slå
blåsemaskinen av.
For å holde blåsemaskinen gående, trekk bakover
spaken for hastighetslås (b), som vist i figur 7.
Blåsemaskinen kjører på høyere hastigheter
etterhvert som spaken flyttes videre. Spaken for
hastighetslås kan også trekkes bakover for å starte
blåsemaskinen uten å først trykke ned bryteren.
For å slå blåsemaskinen av når du bruker spaken
for hastighetslås, skyves spaken mot fronten av
blåsemaskinen.
• Hold blåsemaskinen med én hånd som vist i
figur 8 og fei fra side til side med røret (d) flere
centimeter over den harde overflaten. Fortsett
sakte mens du holder den oppsamlede haugen
rusk foran deg.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
96
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DeWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Norsk
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DeWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
S
eparat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene
kan resirkuleres og brukes om igjen.
Gjenbruk av resirkulert materiale
hjelper til med å hindre miljøforurensing
og reduserer etterspørselen etter
råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DeWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DeWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DeWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DeWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut
av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
97
Português
SOPRADOR MANUAL
DCM562
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Potência
CFM
Km/H
Ruído
Peso (sem bateria)
VCC
W
kg
DCM562
18
2
270
400
145
95
2,61
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de
acordo com a 2006/42/CE, 2004/108/CE, EN 50636-2-100
LPA(nível de emissão de pressão
dB(A)
87
sonora)
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
92,5
KWA(variabilidade do nível acústico
indicado)
dB(A)
2,5
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
1,5
3
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
VCC
Ah
kg
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
Iões de lítio
18
1,5
0,35
Iões de lítio
18
4,0
0,61
Iões de lítio
18
2,0
0,40
Iões de lítio
18
5,0
0,62
Iões de lítio
18
1,3
0,35
Peso
kg
98
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
DCB180
min
Ferramentas
de 230 V
ADVARSEL: angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
Iões de lítio
18
3,0
0,64
Carregador
Voltagem da rede eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox. das baterias
Fusíveis:
Europa
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 50636-2-100, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
VCA
22 (1.3 Ah)
45 (3.0 Ah)
10 amperes,
alimentação de rede
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.5 Ah)
60 (4.0 Ah)
0,5
30 (2.0 Ah)
75 (5.0 Ah)
Português
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
VISO: indica uma prática (não
A
relacionada com ferimentos) que, se
não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA RELATIVA ÀS MÁQUINAS DIRECTIVA RELATIVA
AO RUÍDO EXTERNO
SOPRADOR MANUAL
DCM562
A DeWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas: 2006/42/CE,
2004/108/CE EN60335 -1:2012 + A11:2014, EN
50636-2-100:2014
2000/14/CE, Soprador, Anexo VI
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Países Baixos
N.º de ID do Organismo Notificado: 0344
Nível de potência acústica de acordo com a
2000/14/CE (Artigo 13.º, Anexo III):
LWA (potência acústica calculada) 92,5 dB(A)
Variabilidade = 2,5 dB(A)
LWA (potência acústica garantida) 95 dB(A)
Estes equipamentos também estão em
conformidade com a Directiva 2014/30/UE e a
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DeWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
20.03.2015
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a aparelhos
ATENÇÃO! Quando utilizar aparelhos
sem fios/ligados à corrente, as
precauções básicas de segurança,
incluindo as seguintes, devem ser
sempre seguidas de modo a reduzir os
riscos de incêndio, choques eléctricos,
ferimentos pessoais e danos materiais.
• Leia todo o manual com atenção antes de
utilizar o aparelho, familiarize-se com os
controlos e a utilização correcta do aparelho.
• A utilização adequada é descrita neste manual.
O uso de qualquer acessório ou o desempenho
de qualquer operação com este aparelho, que
não seja o recomendado neste manual de
instruções pode constituir um risco em termos
de ferimentos.
O termo "aparelho" em todos os avisos listados
abaixo refere-se ao seu aparelho alimentado pela
rede eléctrica (com fios) ou ao aparelho alimentado
por bateria (sem fios).
Guarde todos os avisos e instruções para
futura referência.
UTILIZAR O SEU APARELHO
• Tome sempre cuidado quando utilizar o
aparelho.
• Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras
são propensas a acidentes.
• Apenas utilize o aparelho à luz do dia ou com
uma boa luz artificial.
• Não utilize o seu aparelho em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.
99
Português
• Nunca permita que crianças ou pessoas
não familiarizadas com as instruções utilizem
o aparelho, os regulamentos locais podem
restringir a idade do operador.
• Não permita que crianças ou animais se
aproximem da área de trabalho ou toquem no
cabo de alimentação do aparelho.
• Mantenha as crianças, as pessoas que se
encontrem nas proximidades e os animais
afastados enquanto utiliza um aparelho. As
distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
• O aparelho não deve ser utilizado como um
brinquedo.
• Não coloque o aparelho dentro de água.
• Não abra a caixa do corpo. O aparelho não
possui peças que possam ser reparadas a nível
interno.
SEGURANÇA PESSOAL
• Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar um
aparelho. Não utilize um aparelho quando estiver
cansado ou sob o efeito de drogas, álcool ou
medicamentos. Um momento de distracção
durante a utilização de um aparelho poderá
resultar em ferimentos graves.
• Se necessário, use equipamento de protecção
pessoal. O equipamento de protecção, como,
por exemplo, protecção ocular, máscara contra
o pó, sapatos de segurança antiderrapantes,
um capacete de segurança ou uma protecção
auditiva, usado nas condições apropriadas, reduz
o risco de ferimentos.
• Evite accionamentos acidentais. Certifiquese de que o interruptor está na posição
de desligado antes de ligar à tomada de
electricidade e/ou inserir a bateria, ou antes de
pegar ou transportar o aparelho. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
aparelhos ou se os ligar à fonte de alimentação
com o interruptor ligado, poderá originar
acidentes.
• Não se estique demasiado ao trabalhar com
a ferramenta. Mantenha sempre os pés bem
apoiados e um equilíbrio apropriado. Desta
forma, será mais fácil controlar o aparelho em
situações inesperadas.
• Use vestuário adequado. Não use roupa larga
nem jóias. Mantenha o cabelo, a roupa e as
luvas afastados das peças móveis. As roupas
largas, as jóias ou o cabelo comprido podem
ficar presos nestas peças.
100
CUIDADOS E UTILIZAÇÃO DO APARELHO
• Antes de utilizar, verifique o aparelho quanto
a danos ou peças defeituosas. Verifique se
existem peças fracturadas, interruptores
danificados e quaisquer situações que possam
afectar o respectivo funcionamento.
• Não utilize o aparelho se o respectivo interruptor
não a ligar e desligar. Qualquer aparelho que
não possa ser controlado através do interruptor
de alimentação é perigoso e tem de ser
reparado.
• Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria do aparelho antes de efectuar quaisquer
ajustes, substituir acessórios ou guardar
o aparelho. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar o aparelho
acidentalmente.
• Se aplicável, mantenha as ferramentas de
corte afiadas e limpas. As ferramentas de corte
sujeitas a uma manutenção adequada, com
arestas de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior facilidade.
• Não utilize o aparelho se alguma peça estiver
danificada ou defeituosa.
• Envie quaisquer peças danificadas ou
defeituosas a um agente DeWALT autorizado
para reparação ou substituição.
• Nunca tente remover ou substituir quaisquer
peças para além daquelas especificadas neste
manual.
SEGURANÇA ELÉCTRICA
• As fichas do aparelho devem corresponder
à tomada. Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras com
aparelhos ligados à terra. As fichas não
modificadas e as tomadas compatíveis reduzem
o risco de choque eléctrico.
• Não exponha o aparelho a chuva ou condições
húmidas. A entrada de água num aparelho
aumenta o risco de choque eléctrico.
• Não aplique força excessiva sobre o cabo.
Nunca o utilize para transportar, puxar ou
desligar o aparelho. Mantenha o cabo afastado
de fontes de calor, substâncias oleosas,
extremidades aguçadas ou peças móveis. Os
cabos danificados ou emaranhados aumentam
o risco de choque eléctrico.
• Ao utilizar um aparelho no exterior, use uma
extensão adequada para utilização ao ar livre. A
utilização de um cabo adequado para uso ao ar
livre reduz o risco de choque eléctrico.
Português
• Se não for possível evitar trabalhar com um
aparelho num local húmido, utilize uma fonte
de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um
DCR reduz o risco de choque eléctrico.
constituir um risco em termos de ferimentos e/ou
danos materiais.
APÓS A UTILIZAÇÃO
• Desligue sempre o seu equipamento, pare a
ventoinha e remova a ficha da tomada quando:
• Quando não for utilizado, o aparelho deve ser
guardado num local seco e bem ventilado fora
do alcance das crianças.
• Para proteger os seus pés e pernas enquanto
utiliza o aparelho, use sempre calçado
resistente e calças compridas.
• O cabo de alimentação se tenha danificado
ou enredado.
• As crianças não devem ter acesso a aparelhos
guardados.
• Quando o aparelho é guardado ou transportado
num veículo, deve ser colocado na bagageira
ou contido para impedir o movimento após
mudanças repentinas de velocidade ou
direcção.
UTILIZAÇÃO E CUIDADOS A TER COM A FERRAMENTA
COM PILHAS
• Recarregue apenas com o carregador
especificado pelo fabricante. Um carregador
adequado para um tipo de bateria pode causar
um incêndio se for utilizado com outra bateria.
• Utilize apenas ferramentas eléctricas que
tenha baterias especificamente concebidas. A
utilização de outro tipo de pilhas pode causar
lesões e incêndio.
• Deixa o equipamento desacompanhado.
• Verificar, ajustar, limpar ou utilizar o seu
equipamento.
• O aparelho começar a vibrar de forma
anormal.
• Não coloque a entrada ou saída da vassoura
junto aos olhos ou orelhas quando operar.
Nunca sopre detritos na direcção de pessoas
que se encontrem nas proximidades.
• Não utilize à chuva ou deixe no exterior
enquanto chove.
• Não cruze estradas ou caminhos de cascalho
enquanto o seu produto estiver ligado durante
o modo de soprador. Caminhe, nunca corra.
• Não pouse a sua unidade no cascalho
enquanto estiver ligado.
• Quando não utilizar a bateria, mantenha-a
afastada de outros objectos metálicos, tais
como clipes para papel, moedas, chaves,
pregos, parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que permitam fazer a ligação de
um terminal para outro. O curto-circuito dos
terminais da bateria pode causar queimaduras
ou um incêndio.
• Tenha sempre a certeza da sua posição,
particularmente em inclinações. Não exceda e
mantenha sempre o seu equilíbrio.
• Em condições abusivas, pode derramar líquido
da pilha, devendo evitar o contacto. Se tocar
acidentalmente no líquido, lave bem com água.
Se o líquido entrar em contacto com os olhos,
consulte um médico. O líquido derramado da
pilha pode causar irritação ou queimaduras.
• Não coloque quaisquer objectos nas aberturas.
Nunca utilize se as aberturas estiverem
bloqueadas - mantenha sem cabelo, pêlos,
poeira e qualquer coisa que possa reduzir o
fluxo de ar.
ASSISTÊNCIA
• O seu aparelho só deve ser reparado por um
técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança do aparelho.
ATENÇÃO: Utilize sempre o seu
equipamento da forma realçada
neste manual. O seu equipamento foi
concebido para ser utilizado num modo
vertical e se for utilizado de outra forma
pode resultar em ferimentos. Nunca
utilize o seu equipamento enquanto
estiver deitado de lado ou ao contrário.
• O operador ou utilizador é responsável por
acidentes ou riscos que ocorram a outras
pessoas ou à respectiva propriedade.
Instruções de segurança adicionais
sobre sopradores
• Não transporte o aparelho pelo cabo.
A utilização adequada é descrita neste manual. O
uso de qualquer acessório ou o desempenho de
qualquer operação com este aparelho, que não seja
o recomendado neste manual de instruções pode
• Dirija sempre o cabo para trás, afastado do
aparelho.
ATENÇÃO: Se um cabo ficar
danificado durante a utilização, desligue
imediatamente o cabo de alimentação
da corrente eléctrica. Não toque no
101
Português
cabo de alimentação antes de desligar
a alimentação.
• Não utilize solventes ou líquidos de limpeza para
limpar o seu produto. Utilize um raspador sem
corte para remover grama e sujidade.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
• As ventoinhas de substituição estão disponíveis
a partir de um agente de assistência DeWALT.
Utilize acessórios e peças sobresselentes
recomendados da DeWALT.
Use uma protecção auditiva.
• Mantenha todas as porcas e parafusos
apertados para garantir que o aparelho se
encontra numa condição de trabalho segura.
Use uma protecção ocular.
SEGURANÇA DOS OUTROS
Não exponha a ferramenta à chuva ou
humidade elevada ou deixe no exterior
enquanto chove.
O aparelho apenas deve ser utilizado com a unidade
de alimentação fornecida com o aparelho.
• Este aparelho não deve ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou
com falta de experiência e conhecimentos, a
menos que sejam acompanhadas ou tenham
recebido formação sobre a utilização deste
equipamento por uma pessoa responsável pela
sua segurança.
Desligue a ferramenta. Antes de realizar
qualquer manutenção na ferramenta,
remova as pilhas da ferramenta.
Mantenha as pessoas e os animais a,
pelo menos, 6 m da área de trabalho.
• As crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
Riscos residuais.
Podem ocorrer riscos residuais adicionais quando
utilizar a ferramenta que poderão não estar incluídos
nos avisos de segurança delimitados. Estes riscos
podem ocorrer da utilização errada, utilização
prolongada, etc.
Mesmo com a aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e a implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais não
podem ser evitados. Estes incluem:
• Ferimentos causados ao tocar nas peças
rotativas/móveis.
• Ferimentos causados quando trocar quaisquer
peças, lâminas ou acessórios.
• Ferimentos causados pela utilização prolongada
de uma ferramenta. Quando utilizar qualquer
ferramenta por períodos prolongados,
certifique-se de que faz pausas regulares.
• Danos auditivos.
• Riscos à saúde causados por respirar poeira
desenvolvidos quando utilizar a sua ferramenta
(exemplo: trabalhos com madeira, principalmente
carvalho, faia e MDF).
102
Mantenha afastadas as pessoas que se
encontrem nas proximidades.
95
95
95
95
Directiva 2000/14/CE potência acústica
garantida.
POSIÇÃO
95 DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 9)
O código de data (l), o qual também inclui o
95de fabrico, está impresso na superfície do
ano
equipamento.
Exemplo:
95
2015 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
inclui instruções de funcionamento e segurança
importantes para carregadores de bateria
compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
Português
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização
de um dispositivo de corrente residual
com uma corrente residual de 30mA ou
menos.
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem
rebentar, causando lesões pessoais e
danos.
• Não coloque objectos sobre o carregador
nem o coloque em cima de uma superfície
macia que possa bloquear as entradas de
ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado
de fontes de calor. O carregador é ventilado
através de ranhuras na parte superior e inferior
da estrutura.
CUIDADO: as crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
AVISO: Em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à
fonte de alimentação, os contactos
de carga expostos no interior do
carregador podem entrar em curtocircuito devido a material estranho. Os
materiais estranhos condutores como,
por exemplo, mas não limitado a, lã
de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas
devem ser removidos dos orifícios
do carregador. Desligue sempre o
carregador da fonte de alimentação
quando não estiver inserida uma bateria
no respectivo compartimento. Desligue
o carregador antes de proceder à
limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para
apenas para carregar baterias recarregáveis
DeWALT. Quaisquer outras utilizações podem
resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado, possa
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados—substitua-os de
imediato.
•Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
•NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
O carregador DCB115 é compatível com baterias
de iões de lítio de 18 V XR (DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
e DCB185).
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste
e foram concebidos para uma operação tão fácil
quanto possível.
103
Português
Procedimento de carregamento
(Fig. 2)
1.Ligue o carregador a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a bateria.
2.Insira a bateria (e) no carregador. A luz vermelha
(de carregamento) irá piscar continuamente
indicando que o processo de carregamento foi
iniciado.
3.O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
Processo de carga
Consulte a tabela indicada abaixo para saber qual é
o estado do processo de carga da bateria.
Indicadores de carga: DCB115
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio
da bateria*
*DCB115: o indicador luminoso vermelho continua
a piscar, mas acende-se um indicador luminoso
amarelo durante esta operação. Quando a bateria
atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador
continua o processo de carga.
Uma bateria fria fica carregada a cerca de metade
da taxa de uma bateria quente. A bateria irá
carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
APENAS BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o
Sistema de protecção electrónica for activado. Se
isto ocorrer, coloque a bateria de iões de lítio no
carregador até ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma
bateria defeituosa. O carregador indica que a bateria
está defeituosa ao não acender-se ou apresentando
um problema na bateria ou aparece um padrão
intermitente no carregador.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
• Carregue as baterias apenas em
carregadores DeWALT.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador
e a bateria um centro de assistência autorizado para
que sejam submetidos a um teste.
•NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
RETARDAÇÃO DE CALOR/FRIO
Quando o carregador detecta que uma bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente a
retardação de calor/frio, interrompendo o processo
de carga até a bateria atingir a temperatura
adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta
função assegura a duração máxima da bateria.
104
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
ATENÇÃO: nunca tente abrir a
bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
Português
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
atingida com um martelo ou pisada).
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
CUIDADO: quando não utilizar a
ferramenta, deve colocá-la de lado
numa superfície estável, de modo
a que ninguém tropece nem sofra
uma queda. Algumas ferramentas
com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser
facilmente derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (LI-ION)
• Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir se for
exposta a uma chama. São produzidos vapores
e materiais tóxicos quando as baterias de iões
de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar em contacto
com a sua pele, lave imediatamente a área
afectada com sabão suave e água. Se o
líquido da bateria entrar em contacto com os
seus olhos, passe-os (abertos) por água durante
15 minutos ou até a irritação passar. Se for
necessária assistência médica, o electrólito
da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Transporte
As baterias da DeWALT estão em conformidade
com todas as regulamentações de expedição
aplicáveis, de acordo com os padrões jurídicos e
de indústria, que incluem as Recomendações da
ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da
Associação do Transporte Aéreo Internacional
(IATA), Regulamentações do código marítimo
internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao
transporte rodoviário internacional de mercadorias
perigosas (ADR). As pilhas de iões de lítio foram
testadas de acordo com a secção 38.3 das
Recomendações da ONU no que respeita ao
Transporte de Mercadorias Perigosas: manual de
Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, a expedição de uma bateria
DeWALT será isenta de classificação como material
perigoso de Classe 9 inteiramente regulamentado.
Em geral, as duas instâncias que requerem a
expedição de Classe 9 são:
1.Transporte aéreo de mais de duas baterias de
iões de lítio DeWALT se a embalagem incluir
apenas (sem ferramentas) e
2. Qualquer expedição que inclua uma bateria
de iões de lítio com classificação energética
superior a 100 watts/hora (Wh). Todas as pilhas
de iões de lítio têm a classificação de watts por
hora indicadas na embalagem.
Independentemente de uma expedição ser
considerada isenta ou totalmente regulamentada,
é da responsabilidade do expedidor consultar
as mais recentes regulamentações para a
embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
O transporte das baterias pode dar origem a
um incêndio se os terminais da pilha entrarem
em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifiquese de que os terminais da pilha estão protegidos
e devidamente isolados de materiais que possam
entrar em contacto com eles e causar um curtocircuito.
As informações indicadas nesta secção do manual
são fornecidas de boa fé e acredita-se que são
precisas aquando da elaboração do documento. No
entanto, não é fornecida qualquer garantia, expressa
ou implícita. É da responsabilidade do comprador
garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Bateria
TIPO DE BATERIA
O modelo DCM562 funciona com uma bateria de
18 volts.
Pode utilizar as baterias DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 ou DCB185. Consulte
os Dados técnicos para obter mais informações.
Recomendações de armazenamento
1.O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
105
Português
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
arregue as baterias da DeWALT
C
apenas com os carregadores DeWALT
concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não
sejam as baterias específicas DeWALT
com um carregador da DeWALT pode
fazer com que rebentem ou dar origem a
situações de perigo.
2.Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Não queime a bateria.
Etiquetas no carregador e na bateria
Conteúdo da embalagem
Além dos símbolos indicados neste manual,
os rótulos no carregador e na bateria podem
apresentam os seguintes símbolos:
A embalagem contém:
eia o manual de instruções antes de
L
utilizar este equipamento.
onsulte os Dados técnicos para ficar
C
a saber o tempo de carregamento.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
uspensão do carregamento devido a
S
bateria quente/fria.
ão toque nos contactos com objectos
N
condutores.
1 Caixa do motor do soprador
1 Tubo do soprador
1Bateria
1Carregador
1 Manual de instruções
NOTA: as baterias e carregadores não são
fornecidas com os modelos N.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
Não carregue baterias danificadas.
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a.Interruptor de velocidade variável
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente
M
quaisquer cabos danificados.
arregue a bateria apenas com uma
C
temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
b.Alavanca de bloqueio de velocidade
c.Punho
d.Tubo
e.Bateria
f.Patilha de libertação da bateria
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Apenas para uso dentro de casa.
O seu soprador foi concebido para aplicações de
varredura e sopro profissionais.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
106
Português
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA
Segurança eléctrica
1.Prima a patilha de libertação da bateria (f) e
puxe a bateria com firmeza para fora da pega
da ferramenta.
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa com os
requisitos de alimentação. Além disso, certifiquese também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN60335. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a
bateria da ferramenta (Fig. 3–4)
NOTA: para obter os melhores resultados,
certifique-se de que a bateria (e) está totalmente
carregada antes de a utilizar.
1.Alinhe a bateria (e) com as calhas.
2.Faça-a deslizar para dentro do soprador até a
bateria ficar totalmente encaixada na ferramenta
e certifique-se de que ouve o ruído de encaixe.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
2.Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador indicada neste
manual.
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL (FIG. 5)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível,
prima e mantenha premido o botão do indicador
do nível de combustível (g). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é
apenas uma indicação da carga restante na bateria.
Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do
produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
Montagem do tubo (fig. 6)
CUIDADO: Certifique-se de que a
bateria é retirada antes de introduzir
ou retirar o tubo (d). O tubo deve ser
introduzido na caixa (h) antes de utilizar.
• Para introduzir o tubo no soprador, alinhe as
cavilhas (i) na parte inferior do tubo com o
entalhe (j) na parte inferior da abertura da caixa.
Empurre o tubo para a caixa do soprador até
que o bloqueio encaixe no tubo e se ouça um
clique.
• Puxe o tubo de modo a garantir que está bem
preso.
• Para remover o tubo, introduza uma chave de
fendas no orifício de desbloqueio (k) na parte
lateral da caixa. Levante a aba interior e puxe o
tubo para fora.
107
Português
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: não utilize o soprador sem
que o tubo esteja correctamente preso.
Nunca alcance a caixa através do
orifício do tubo.
ATENÇÃO: remova sempre a bateria
quando:
• deixa o soprador sem vigilância e
quando o guardar.
Posição correcta das mãos (fig. 8)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
Para bloquear o soprador na posição de ligado,
puxe a alavanca de bloqueio de velocidade (b),
conforme ilustrado na figura 7. O soprador funciona a
velocidades mais elevadas à medida que a alavanca
é deslocada. A alavanca de bloqueio de velocidade
também pode ser puxada para ligar o soprador sem
ser necessário pressionar primeiro o interruptor. Para
desligar o soprador ao utilizar a alavanca de bloqueio
de velocidade, empurre a alavanca para a frente do
soprador.
• Segure no soprador com uma mão, conforme
ilustrado na figura 8, e varra de lado para lado
com o tubo (d) vários centímetros acima da
superfície rígida. Avance lentamente mantendo
o monte de detritos acumulados à sua frente.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação.
A posição correcta das mãos requer que, pelo
menos, uma mão esteja sempre na pega (c).
Lubrificação
Ligar (fig. 1, 7–8)
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
CUIDADO: não aponte a descarga
da unidade para si ou pessoas que
se encontrem nas proximidades.
CUIDADO: use sempre óculos de
segurança e protecção auditiva. Use
uma máscara de filtro se a operação
englobar poeira. Recomenda-se o uso
de luvas, calças compridas e calçado
resistente. Mantenha o cabelo comprido
ou a roupa solta afastados das
aberturas e das peças móveis.
Para ligar o soprador, pressione o interruptor de
velocidade variável (a). Liberte o interruptor para
desligar o soprador.
108
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
Português
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções
de limpeza.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DeWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DeWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DeWALT através da
morada indicada neste manual. Em alternativa,
poderá encontrar na internet (em www.2helpU.
com) uma lista dos agentes de reparação
autorizados da DeWALT, bem como os dados de
contacto completos do nosso serviço pós-venda.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DeWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva – este produto
não deve ser eliminado juntamente com
o lixo doméstico normal.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
Se, um dia, o seu produto da DeWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A
recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
109
Suomi
LEHTIPUHALLIN
DCM562
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 50636-2-100 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
CFM
Km/h
Äänen voimakkuus
Paino (ilman akkupakkausta)
VDC
W
kg
DCM562
18
2
270
400
145
95
2,61
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin
2006/42/EY, 2004/108/EY, EN 50636-2-100 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
87
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
92,5
KWA(määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A)
2,5
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
1,5
3
m/s2
m/s2
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Akku
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Li-Ion
18
3,0
0,64
Li-Ion
18
1,5
0,35
Li-Ion
18
4,0
0,61
Li-Ion
18
2,0
0,40
Li-Ion
18
5,0
0,62
Li-Ion
18
1,3
0,35
VDC
Ah
kg
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen latausaika
min
Paino
kg
Sulakkeet
Eurooppa
110
230 voltin työkalut
VAC
22 (1.3 Ah)
45 (3.0 Ah)
10 ampeerin sulake
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.5 Ah)
60 (4.0 Ah)
0,5
30 (2.0 Ah)
75 (5.0 Ah)
Suomi
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EY-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI ULKOMELUDIREKTIIVI
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.03.2015
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Yleisiä työkalujen turvallisuutta
koskevia varoituksia
VAROITUS! Seuraavia
perusturvallisuusohjeita on noudatettava
käytettäessä verkko-/akkuvirralla toimivia
laitteita, jotta tulipalo-, sähköisku-,
henkilövahinko- ja materiaalivaurioriski
olisi mahdollisimman vähäinen.
• Lue tämä käyttöohjekirja huolellisesti ennen
laitteen käyttöä. Tutustu sen hallintalaitteisiin ja
oikeanlaiseen käyttötapaan.
• Tarkoitettu käyttö on kuvattu tässä ohjeessa.
Lisälaitteen tai lisävarusteen käyttö tai laitteen
käyttö muuhun kuin tässä käyttöohjeessa
suositeltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa
henkilövahinkovaaran.
Termi "laite" kaikissa seuraavissa varoituksissa
viittaa verkkovirralla (sähköjohdollinen) tai akkuvirralla
(sähköjohdoton) toimiviin laitteisiin.
LEHTIPUHALLIN
DCM562
Tallenna kaikki varoitukset ja ohjeet
myöhempää tarvetta varten
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset: 2006/42/EY, 2004/108/
EY EN60335 -1:2012 + A11:2014, EN 50636-2100:2014
2000/14/EY, puhallin, liite VI
DEKRA-sertifikaatti B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Alankomaat
Ilmoituksen saaneen viranomaisen tunnusnumero:
0344
LAITTEEN KÄYTTÖ
Akustinen tehokkuus direktiivin 2000/14/EY (13
artiklan, III liitteen) mukaisesti:
LWA (mitattu äänenvoimakkuus) 92,5 dB(A)
Epävarmuus = 2,5 dB(A)
LWA (taattu äänenvoimakkuus) 95 dB(A)
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja
2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Tekniset tiedoissa ja antaa
tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta.
• Ole aina huolellinen käyttäessäsi laitetta.
• Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä
tai huonosti valaistussa ympäristössä.
• Käytä laitetta vain päivänvalossa tai riittävän
hyvässä keinovalaistuksessa.
• Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä,
kaasuja tai pölyä.
• Älä koskaan anna lasten tai käyttöohjeita
tuntemattomien käyttää laitetta. Paikalliset
säädökset saattavat rajoittaa käyttäjän ikää.
• Älä anna lasten tai eläinten tulla työskentelyalueen
lähelle tai koskea virtajohtoon.
• Pidä lapset, sivustaseuraajat ja eläimet
loitolla käyttäessäsi laitetta. Keskittymiskyvyn
herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan
menettämisen.
• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi leluna.
• Älä upota laitetta veteen.
111
Suomi
• Älä avaa laitteen kotelointia. Sisällä ei ole mitään
käyttäjän huollettavia osia.
• Älä koskaan yritä poistaa tai korvata osia muihin
kuin tässä ohjekirjassa mainittuihin.
HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
SÄHKÖTURVALLISUUS
• Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä työkalua käyttäessäsi. Älä
käytä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin,
huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja.
• Laitteen pistokkeen on oltava yhteensopiva
pistorasian kanssa. Älä koskaan tee
pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä
yhdistä maadoitettua laitetta jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
• Käytä tarvittaessa henkilönsuojaimia.
Suojalasien, hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen
käyttäminen oikeissa olosuhteissa vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
• Älä altista laitetta vesisateelle äläkä märille
olosuhteille. Laitteen sisään pääsevä vesi lisää
sähköiskun vaaraa.
• Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin
kytket laitteen pistorasiaan, yhdistät siihen akun,
nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Laitteen
kantaminen sormi virtakytkimellä tai virran
syöttäminen laitteeseen, jonka virtakytkin on
ON-asennossa lisää onnettomuusvaaraa.
• Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on
koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino.
Näin voit paremmin hallita laitteen käytön
odottamattomissa tilanteissa.
• Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
LAITTEEN KÄYTTÖ JA HUOLTO
• Tarkista ennen käyttöä, että laitteessa ei ole
vaurioituneita tai viallisia osia. Tarkista osien
rikkoutuminen, kytkinten vauriot ja muut kohdat,
jotka voivat vaikuttaa laitteen toimintaan.
• Älä käytä laitetta, jos virtakytkin ei kytke sitä
päälle ja pois päältä. Jos laitetta ei voi hallita
kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on
korjattava.
• Irrota laite pistorasiasta tai irrota akku ennen
säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
laitteen asettamista säilytykseen. Nämä
ehkäisevät turvatoimet vähentävät vahingossa
käynnistymisen vaaraa.
• Pidä leikkaustyökalut tarvittaessa terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä
reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys
jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita.
• Älä käytä laitetta, jos mikään sen osa on
vaurioitunut tai viallinen.
• Anna valtuutetun huollon vaihtaa tai korjata
vaurioituneet tai vialliset osat.
112
• Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet
johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
• Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
• Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
KÄYTÖN JÄLKEEN
• Kun laite ei ole käytössä, sitä on säilytettävä
kuivassa, hyvin tuuletetussa paikassa pois lasten
ulottuvilta.
• Lasten ei pitäisi päästä käsiksi varastoituihin
laitteisiin.
• Kun laite on varastoituna tai sitä kuljetetaan
ajoneuvossa, se on sijoitettava lattialle tai
muuhun tukevaan paikkaan, jossa se ei
pääse liikkumaan äkkinäisten nopeuden- tai
suunnanvaihdosten takia.
AKKUTYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
• Lataa vain valmistajan määrittämällä laturilla.
Laturi, joka on sopiva yhden tyyppiselle akulle,
voi aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sitä käytetään
toisen tyyppisellä akulla.
• Käytä työkaluja vain erityisesti niille suunniteltujen
akkuyksiköiden kanssa. Muiden akkujen käyttö
voi aiheuttaa loukkaantumisen ja tulipaloriskin.
• Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se poissa
muista metalliesineistä, kuten paperiliittimet,
kolikot, avaimet, naulat, ruuvit tai muut
pienet metalliesineet, jotka voivat muodostaa
kytkennän yhdestä kennon pinnestä toiseen.
Kennon pinteiden oikosulku voi aiheuttaa
palovammoja tai tulipalon.
Suomi
• Epäsuotuisissa olosuhteissa akusta saattaa
ruiskuta ulos nestettä, jota tulee välttää. Jos
nesteen kanssa joutuu kosketuksiin, huuhtele
vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu
lisäksi lääkärin hoitoon. Akusta roiskunut neste
saattaa aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
HUOLTO
• Anna työkalu huollettavaksi ammattikorjaajalle,
joka käyttää ainoastaan samanlaisia vaihto-osia.
Näin taataan, että laitteen turvallisuus säilyy.
Lehtipuhaltimien lisäturvasääntöjä
Tarkoitettu käyttö on kuvattu tässä ohjeessa.
Lisälaitteen tai lisävarusteen käyttö tai laitteen käyttö
muuhun kuin tässä käyttöohjeessa suositeltuun
tarkoitukseen voi aiheuttaa henkilövahinkovaaran ja/
tai omaisuusvahingon.
• Suojele jalkojasi laitetta käyttäessäsi
turvajalkineilla ja pitkillä housuilla.
• Sammuta laite, odota tuulettimen pysähtymistä ja
irrota pistoke pistorasiasta aina kun:
• Virtajohto on vahingoittunut tai solmussa.
• Jätät laitteen vartioimatta.
• Tarkistat, säädät, puhdistat tai huollat
tuotettasi.
• Jos laite värähtelee epänormaalisti.
• Älä vie laitteen sisään- tai ulostuloa lähelle silmiä
tai korvia sen ollessa käynnissä. Älä koskaan
puhalla roskia sivustaseuraajien päälle.
• Älä käytä vesisateella äläkä jätä laitetta ulos
sateeseen.
• Älä kulje sorapolkujen tai -teiden yli laitteen
puhaltaessa. Kävele laitetta käyttäessäsi. Älä
koskaan juokse.
• Älä koskaan jätä laitetta päälle, jos joudut
jättämään sen soran päälle.
• Ole varovainen kulkiessasi laitteen kanssa,
erityisesti mäkisessä ympäristössä. Älä kurottele
liikaa ja pidä hyvä tasapaino.
• Älä laita mitään esineitä aukkojen päälle. Älä
koskaan käytä laitetta, jos sen aukot ovat
tukossa. Poista hiukset, nukka, pöly ja mitkä
tahansa ilmavirtausta heikentävät esteet.
VAROITUS: Käytä aina laitetta näissä
ohjeissa kuvatulla tavalla. Laite on
tarkoitettu käytettäväksi pystyssä, ja
sen käyttö muulla tavoin voi johtaa
loukkaantumiseen. Älä ikinä käytä
laitetta, kun se on kyljellään tai
ylösalaisin.
• Laitteen käyttäjä on vastuussa muille ihmisille
tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai
vaaratilanteista.
• Älä kanna laitetta johdosta.
• Osoita johto aina poispäin laitteesta sen
takaosaa kohti.
VAROITUS: Jos virtajohto vahingoittuu
käytön aikana, irrota se virtalähteestä
välittömästi. Älä koske virtajohtoon
ennen kun olet katkaissut virransyötön.
• Älä käytä liuottimia tai puhdistusnesteitä
laitteesi puhdistamiseen. Käytä tylsää kaavinta
poistamaan ruoho ja lika.
• Vaihtotuulettimia saa DeWALTin
huoltopalvelusta. Käytä DeWALTin hyväksymiä
varaosia ja lisäosia.
• Huolehdi, että mutterit ja ruuvit ovat aina kireällä,
jotta laite toimisi turvallisesti.
MUIDEN TURVALLISUUS
Laitetta saa käyttää vain sen mukana tulleen
virtalähteen kanssa.
• Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja tietämys ovat rajalliset. Heidän
turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö tai paikalla tulee olla
henkilö, joka neuvoo miten laitetta tulee käyttää.
• Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
Jäännösriskit
Lisäjäännösriskejä saattaa esiintyä työkalua
käytettäessä eikä näitä ole välttämättä mainittu
turvallisuusvaroituksissa. Riskit voivat aiheutua mm.
väärinkäytöstä tai liian pitkästä käytöstä.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida
välttää. Näitä ovat:
• Työkalun pyörivien/liikkuvien osien
koskettamisesta aiheutuvat vammat.
• Osien, terien tai lisälaitteiden vaihdosta
aiheutuvat vammat.
• Työkalun liian pitkästä käytöstä aiheutuvat
vammat. Kun käytät työkalua pitkiä aikoja
kerrallaan, muista pitää taukoja säännöllisesti.
• Kuulon heikkeneminen.
• Työkalusi aiheuttaman pölyn aiheuttamat
terveysvaarat (esim. puupöly, erityisesti tammi,
pyökki ja MDF).
113
Suomi
Työkalun merkinnät
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja
aiheuttaa henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Älä altista työkalua sateelle tai
runsaalle kosteudelle äläkä jätä sitä ulos
vesisateeseen.
Sammuta työkalu. Ennen kun huollat
työkalua, poista sen akku.
95
95
95
Pidä muut ihmiset ja eläimet vähintään 6
metrin päässä työskentelyalueesta.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
Pidä sivustakatsojat loitolla.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DeWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
Direktiivin 2000/14/EY mukainen
äänenvoimakkuus.
95
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 9)
95
Päivämääräkoodi
(l) on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
95
Esimerkki:
2015 XX XX
Valmistusvuosi
95
Tärkeitä
turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin
akkulatureihin (katso Tekniset tiedoissa).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään
30mA.
114
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa
vieras materiaali voi aiheuttaa oikosulkuja
laturin sisällä oleviin suojaamattomiin
latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat
johtavat aineet, kuten teräsvilla,
alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät,
niihin kuitenkaan rajoittumatta, on
pidettävä poissa laturin aukoista.
Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun
laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota
laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat
laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä laita mitään esineitä laturin päälle
tai laita laturia pehmeälle pinnalle, joka
saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa
liiallisen sisäisen lämmön. Sijoita laturi pois
lämpölähteiden läheltä. Laturi tuulettuu kotelon
päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
•Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
Suomi
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
Laturissa DCB115 voidaan ladata 18 V litiumioniakkuja
XR (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B ja DCB185).
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Lataaminen (kuva 2)
1.Työnnä latauslaitteen virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
2.Aseta akku (e) latauslaitteeseen. Punainen
latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että
lataaminen on alkanut.
3.Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Latausprosessi
Katso akun lataustaso alla olevasta taulukosta.
Laturin merkkivalot: DCB115
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
*DCB115: Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen
ja keltainen merkkivalo palaa kyseisen toiminnon
aikana. Kun akku on saavuttanut oikean lämpötilan,
keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa
latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua.
Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi
ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
AKUN KUUMA-/KYLMÄVIIVE
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun,
se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/
kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten,
kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan.
Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti
akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun
maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
VAIN LITIUMIONIAKUT
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu,
laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan
latautunut.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai kaasun.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
115
Suomi
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
•ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole
käytössä, laita se sivulleen vakaalle
alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen
vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on
suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat
helpommin.
LITIUM-IONIAKKUJEN (LI-ION) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
116
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Kuljetus
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien
teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten
kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin
kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten
aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön
(IMDG) määräykset sekä eurooppalainen
sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut
on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien
osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita ja
testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akun kuljetusta ei
luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi
materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen
kahdessa eri tilanteessa::
1.Useamman kuin kahden DeWALT-litiumioniakun
kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain
akkuja (ei työkaluja), ja
2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan
litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty
kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus,
kuljettajien vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä
pakkausta, merkkiä/merkintää sekä dokumentaatiota
koskevista määräyksistä.
Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat
pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin
materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa,
että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin
materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin
ja aiheuttaa oikosulun.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä
uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan
luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei
kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että
toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista.
Akkuyksikkö
AKUN TYYPPI
DCM562 toimii 18 V:n akulla.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ja
DCB185 -akkuja voidaan käyttää. Katso lisätietoja
kohdasta Tekniset tiedoissa.
Säilytyssuositukset
1.On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
Suomi
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2.Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Puhallinmoottorin kotelointi
1Puhallinputki
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
1Akku
Latauslaitteen ja akun tarrat
1 Käyttöohje
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
atausajan tiedot ovat Tekniset
L
tiedoissa.
1laturi
HUOMAA: Akut ja laturit eivät kuulu N-malliin.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
Akkua ladataan.
Akku on ladattu.
Akku on viallinen.
a.Säädettävä nopeuskytkin
b.Nopeuden lukitusvipu
c.Kahva
d.Pakkauksen sisältö
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
e.Akkuyksikkö
lä työnnä sähköä johtavia esineitä
Ä
laitteen sisään.
f.Akun vapautuspainike
KÄYTTÖTARKOITUS
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Lehtipuhaltimesi on suunniteltu ammattimaisiin
lakaisu- ja puhallustarpeisiin.
Älä altista vedelle.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
oimita akku kierrätykseen
T
ympäristöystävällisellä tavalla.
ataa DeWALT-akut ainoastaan
L
yhteensopivilla DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALTakkuja ladataan DeWALT-laturilla, akut
voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen
jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
117
Suomi
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Tekniset tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DeWALT-akkupakkauksia ja -latureita.
Akun asentaminen
ja poistaminen työkalusta (kuva 3–4)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku (e) on ladattu täyteen.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Putken kokoonpano (kuva 6)
• Liittääksesi putken puhaltimeen, kohdista tapit (i)
putken alaosassa koteloinnin alaosan loven
(j) kanssa. Paina putki puhaltimen kotelointiin,
kunnes lukko kiinnittää putken, ja kuulet
napsauksen.
• Vedä putkea varmistaaksesi, että se on
tukevasti paikoillaan.
• Poista putki käyttämällä ruuvimeisseliä
avausreiässä (k) koteloinnin sivulla. Nosta
kielekettä, ja vedä putki ulos.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS: Älä käytä puhallinta ellei
sen putki ole tukevasti paikoillaan. Älä
koskaan yritä päästä käsiksi kotelointiin
putken reiän kautta.
VAROITUS: Poista akku aina kun:
• Jätät puhaltimen vartioimatta ja kun
varastoit sen.
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1.Kohdista akku (e) uriin.
2.Liu'uta se puhaltimeen, kunnes akku on hyvin
paikoillaan laitteessa ja varmista, että kuulet
lukon napsahtavan paikalleen.
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1.Paina akun vapautuspainiketta (f) ja vedä akku
ulos työkalun kahvasta.
2.Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 5)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (g) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
118
HUOMIO: Varmista, että akku on
irti ennen putken (d) poistamista tai
liittämistä. Putki on liitettävä kotelointiin
(h) ennen käyttöä.
Käsien oikea asento (kuva 8)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Oikea käden asento vaatii ainakin yhden käden
kahvassa (c) aina laitetta käytettäessä.
Suomi
Päälle kytkentä (kuvat 1, 7–8)
HUOMIO: Älä osoita yksikön
poistoaukkoa itseäsi tai
sivustaseuraajia kohti.
HUOMIO: Käytä aina suojalaseja
ja kuulonsuojaimia. Käytä
hengityksensuojainta, jos toiminto
nostaa pölyä. Suosittelemme käsineiden,
pitkien housujen ja turvakenkien käyttöä.
Pidä pitkät hiukset ja löysät vaatteet
kaukana kaikista liikkuvista osista.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Kytke työkalu pois päältä vapauttamalla säädettävää
nopeuskytkintä (a). Vapauta liipaisin sammuttaaksesi
puhaltimen.
Voit lukita puhaltimen päälle vetämällä
nopeudenlukitusvipua (b) taaksepäin, kuten kuvassa 7
esitetään. Puhallin toimii suuremmalla nopeudella, kun
vipua liikutetaan eteenpäin. Nopeudenlukitusvipua
voidaan myös vetää taaksepäin puhalluksen
aloittamiseksi eikä tuolloin tarvitse ensin vapauttaa
liipaisinkytkintä. Sammuttaaksesi puhaltimen
nopeuslukitusvipua käytettäessä paina vipua eteenpäin
puhaltimen etuosaa kohti.
• Pitele puhallinta yhdellä kädellä kuvassa 8
esitetyllä tavalla, ja lakaise puolelta toiselle
putken (d) ollessa ainakin kymmenen
senttimetriä kovan pinnan yläpuolella. Liiku
hitaasti pitäen kertynyt roskakasa edessäsi.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DeWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
K
ierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DeWALT kierrättää DeWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
119
Suomi
Saat lähimmän valtuutetun DeWALThuoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden
lähimpään DeWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot
ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista
DeWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä
palvelusta on Internet-sivustossa
www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se
sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
120
Svenska
HANDHÅLLEN BLÅSARE
DCM562
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DeWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
VDC
W
kg
DCM562
18
2
270
400
145
95
2,61
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 50636-2-100
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
87
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
92,5
KWA(osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
2,5
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
1,5
3
VDC
Ah
kg
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
Li-jon
18
3,0
0,64
Li-jon
18
1,5
0,35
Li-jon
18
4,0
0,61
Li-jon
18
2,0
0,40
Li-jon
18
5,0
0,62
Li-jon
18
1,3
0,35
min
Vikt
kg
230 Volt verktyg
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
DCB180
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig laddningstid för batteripaket
Säkringar
Europa
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Spänning
Typ
Strömmatning
CFM
km/h
Buller
Vikt (utan batteripaket)
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 50636-2-100,
och den kan användas för att jämföra ett verktyg
med ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VAC
22 (1.3 Ah)
45 (3.0 Ah)
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.5 Ah)
60 (4.0 Ah)
0,5
30 (2.0 Ah)
75 (5.0 Ah)
10 Ampere, starkström
121
Svenska
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.03.2015
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Allmänna säkerhetsvarningar för
utrustning
VARNING! När nätansluten/trådlös
utrustning används ska grundläggande
säkerhetsåtgärder, innefattat följande,
alltid följas för att minska risken för
brand, elektrisk stöt, personskada samt
materialskada.
• Läs hela denna handbok noggrant innan
utrustningen används och bekanta dig med
utrustningens kontroller samt hur den används
på rätt sätt.
MASKINDIREKTIV DIREKTIV OM UTOMHUSBULLER
• Avsedd användning beskrivs i denna handbok.
Att använda andra tillbehör eller tillsatser,
eller att utföra annat arbete, med denna
utrustning än vad som rekommenderas i denna
instruktionshandbok kan utgöra en risk för
personskada.
HANDHÅLLEN BLÅSARE
DCM562
Uttrycket ”utrustning” i alla varningar som anges
nedan avser din nätanslutna (trådbundna) eller
batteridrivna (trådlösa) utrustning.
EC-Följsamhetsdeklaration
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller: : 2006/42/EC,
2004/108/EC, EN60335-1:2012 samt A11:2014,
EN 50636-2-100:2014
2000/14/EC, blåsare, bilaga VI
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Nederländerna
ID-nummer för ansvarande organ: 0344
Akustisk effektnivå enligt 2000/14/EC (artikel 13,
bilaga III):
LWA (uppmätt ljudeffekt) 92,5 dB(a)
Osäkerhet = 2,5 dB(a)
LWA (garanterad ljudeffekt) 95 dB(a)
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/
EU och 2011/65/EU. För mer information, var
god kontakta DeWALT på följande adress, eller se
handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DeWALTs vägnar.
122
Spara alla varningar och anvisningar för
framtida bruk.
ANVÄNDA UTRUSTNINGEN
• Var alltid försiktig när du använder utrustningen.
• Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till
olyckor.
• Använd alltid utrustningen i dagsljus eller
tillräckligt artificiellt ljus.
• Arbeta inte med utrustningen i explosiva
atmosfärer, exempelvis i närheten av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
• Låt aldrig barn eller personer som saknar
kunskap om anvisningarna använda
utrustningen. Lokala regelverk anger eventuellt
åldersrestriktioner för användare.
• Låt inte barn eller djur komma i närheten
av arbetsområdet och låt dem inte vidröra
utrustningens strömsladd.
Svenska
• Håll barn, åskådare och djur på avstånd när
utrustningen används. Störningarna kan göra att
du tappar kontrollen.
• Utrustningen får inte användas som en leksak.
• Utrustningen får inte nedsänkas i vatten.
• Huvudhöljet får inte öppnas. Det finns
inga interna delar som kan underhållas av
användaren.
PERSONLIG SÄKERHET
• Var uppmärksam, titta på vad du gör och använd
sunt förnuft när du använder utrustningen.
Använd inte utrustningen när du är trött eller
påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Ett
ögonblick av bristande uppmärksamhet under
arbete med utrustningen kan resultera i allvarliga
personskador.
• Använd personlig skyddsutrustning när så
krävs. Skyddsutrustning som ögonskydd,
dammfiltermask, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som används
vid lämpliga förhållanden minskar risken för
personskador.
• Förhindra att utrustningen oavsiktligt startas. Se
till att strömbrytaren står i avstängt läge innan
du ansluter utrustningen till en strömkälla och/
eller batteripaket samt innan du plockar upp
eller bär utrustningen. Att bära utrustning med
fingret på strömbrytaren eller att strömsätta
utrustning då strömbrytaren står i påslaget läge
kan resultera i olyckor.
• Sträck dig inte för långt. Ha ordentligt fotfäste
och balans hela tiden. Detta möjliggör bättre
kontroll av utrustningen om oväntade situationer
uppstår.
• Klä dig på lämpligt sätt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar
borta från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken
eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV UTRUSTNINGEN
• Kontrollera att utrustningen inte har några
skadade eller trasiga delar innan den används.
Kontrollera att det inte finns spruckna
delar, skador på strömbrytarna eller andra
förhållanden som kan påverka utrustningens
drift.
• Använd inte utrustningen om strömbrytaren inte
slår på eller stänger av den. Utrustning som
inte kan styras med strömbrytaren är farlig och
måste repareras.
• Dra ur kontakten från strömkällan och/eller ta
ur batteripaketet från utrustningen innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller avser
förvara utrustningen. Dessa förebyggande
säkerhetsåtgärder minskar risken för att
utrustningen startar oavsiktligt.
• Se till att kapningsverktyg är vassa och rena,
om sådana finns. Ordentligt underhållna
kapningsverktyg med vassa sågkanter är mindre
sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
• Använd inte utrustningen och någon del är
skadad eller trasig.
• Skadade eller trasiga delar ska repareras eller
bytas ut av en auktoriserad reparationsverkstad.
• Försök aldrig att avlägsna eller byta ut några
andra delar än de som anges i denna handbok.
ELSÄKERHET
• Utrustningens kontakter måste stämma överens
med uttaget. Modifiera aldrig kontakten på
något sätt. Använd inte adapterkontakter med
jordansluten (jordad) utrustning. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar risken
för elektrisk stöt.
• Utsätt inte utrustningen för regn eller
våta förhållanden. Vatten som tränger in i
utrustningen ökar risken för elektrisk stöt.
• Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra i eller dra ur kontakten från
utrustningen. Håll sladden borta från värme,
olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadade
eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk
stöt.
• När utrustningen används utomhus ska
en förlängningssladd som är avsedd för
utomhusbruk användas. Användning av en
sladd som passar för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
• Om det är oundvikligt att använda utrustningen
i en fuktig miljö ska en strömkälla som är
skyddad av jordfelsbrytare (RCD) användas.
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
EFTER ANVÄNDNING
• När utrustningen inte används ska den förvaras
på en torr och välventilerad plats, utom räckhåll
för barn.
• Barn ska inte ha åtkomst till förvarad utrustning.
• När utrustningen förvaras eller transporteras i
ett fordon ska den placeras i bagageutrymmet
eller spännas fast så att den inte förflyttas vid
hastighetsförändringar eller svängar.
ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVET VERKTYG
• Ladda endast med den laddare som
rekommenderas av tillverkaren. En laddare som
passar en batterityp kan medföra brandrisk om
den används ihop med ett annat batteri.
123
Svenska
• Använd endast motordrivna verktyg med särskilt
angivna batteripaket. Användning av något
annat batteripaket kan skapa risker för skador
och brand.
• När batteripaketet inte används ska det hållas
borta från andra metallföremål som gem,
slantar, nycklar, spikar, skruvar eller andra små
metallföremål som kan skapa kontakt mellan de
två batteripolerna. Kortslutning mellan batteriets
poler kan orsaka brännskada eller brand.
• Under olämpliga förhållanden kan vätska spruta
ut från batteriet. Undvik kontakt. Vid oavsiktlig
kontakt, spola med vatten. Om vätskan kommer
i kontakt med ögonen, sök också läkarhjälp.
Vätska som sprutar ur batteriet kan orsaka
sveda och brännskador.
• Lägg inte ned utrustningen ovanpå grus när den
är påslagen.
• Håll alltid uppsikt över vart du går, speciellt i
lutningar. Sträck dig inte för långt och se till att
hålla god balans.
• Placera inte några föremål i utrustningens
öppningar. Använd inte utrustningen om
öppningar är igensatta – se till att dessa är
fria från hår, ludd, damm och annat som kan
försämra luftflödet.
SERVICE
• Service av utrustningen får endast utföras av
en kvalificerad reparatör som endast använder
identiska ersättningsdelar. Detta garanterar att
utrustningens säkerhet bibehålls.
Ytterligare säkerhetsanvisningar för
blåsare
Avsedd användning beskrivs i denna handbok.
Att använda andra tillbehör eller tillsatser, eller att
utföra annat arbete, med denna utrustning än vad
som rekommenderas i denna instruktionshandbok
kan utgöra en risk för personskada och/eller
egendomsskada.
• Skydda alltid dina fötter och ben när
utrustningen används genom att bära slitstarka
skor och långbyxor.
• Stäng alltid av produkten, låt fläkten stanna och
dra ur kontakten ur uttaget när:
• strömsladden har skadats eller blivit
tilltrasslad,
• produkten lämnas utan uppsikt,
• produkten kontrolleras, justeras, rengörs eller
repareras,
• utrustningen börjar vibrera på ett onormalt
sätt.
• Håll inte sopredskapets in- eller
utmatningsportar nära ögon eller öron under
användning. Blås aldrig skräp i riktning mot
personer i närheten.
• Använd inte utrustningen i regn och lämna den
inte utomhus när det regnar.
• Passera inte över grusgångar eller -vägar när
produkten är påslagen och inställd till blåsläge.
Gå – spring aldrig.
124
VARNING: Använd alltid produkten
enligt beskrivningen i denna handbok.
Produkten är utformad att användas
i upprätt läge. Om den används på
något annat sätt kan detta leda till
personskada. Låt aldrig produkten vara
påslagen när den ligger på sidan eller är
placerad upp och ned.
• Operatören eller användaren ansvarar för
olyckor eller faror som inbegriper andra
människor eller deras egendom.
• Bär inte utrustningen genom att hålla i dess
sladd.
• Rikta alltid sladden bakåt och bort från
utrustningen.
VARNING: Om en sladd skadas
under användning ska strömsladden
omedelbart kopplas bort från elnätet.
Rör inte vid strömsladden innan den
kopplas bort från elnätet.
• Använd inte lösningsmedel eller
rengöringsvätskor vid rengöring av produkten.
Använd en trubbig skrapa för att avlägsna gräs
och smuts.
• Ersättningsfläktar finns hos DeWALTs
reparationsverkstäder. Använd endast
reservdelar och tillbehör som rekommenderas
av DeWALT.
• Alla muttrar, bultar och skruvar ska vara
ordentligt åtdragna för att säkerställa att
utrustningen hålls i säkert arbetsskick.
ANDRAS SÄKERHET
Utrustningen får endast användas med
strömförsörjningsenheten som medföljer
utrustningen.
• Denna utrustning är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte
de är under uppsikt eller fått instruktioner om
användning av utrustningen av en person som
är ansvarig för deras säkerhet.
Svenska
• Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med utrustningen.
Dolda risker.
Ytterligare dolda risker kan uppstå vid användning av
verktyget. Dessa risker inkluderas eventuellt inte i de
medföljande säkerhetsvarningarna. Dessa risker kan
uppstå vid felaktig eller långvarig användning o.s.v.
Även då relevanta säkerhetsbestämmelser tillämpas och
säkerhetsenheter implementeras kan vissa dolda risker
inte undvikas. Dessa omfattar:
• skador som uppstår vid kontakt med roterande/
rörliga delar,
• skador som uppstår vid byte av delar, klingor
eller tillbehör,
• skador som uppstår vid långvarig användning
av verktyget, när verktyget används under långa
perioder ska regelbundna pausar tas,
DATUMKODPLACERING (FIGUR 9)
Datumkoden (l), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA ANVISNINGAR: Denna handbok
innehåller viktiga säkerhets- och driftanvisningar om
kompatibla batteriladdare (se Tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar
användning av en jordfelsbrytare med
en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DeWALT laddningsbara batterier. Olika
typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
•hörselnedsättning,
• hälsofaror som orsakas av inandning av damm som
bildas under tiden verktyget används (exempelvis
vid arbete med trä, speciellt ek, bok och MDF).
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
äs instruktionshandbok före
L
användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Utsätt inte verktyget för regn eller hög
luftfuktighet och lämna det inte utomhus
när det regnar.
Stäng av verktyget. Avlägsna batteriet
från verktyget innan underhåll utförs.
95
95
95
95
95
2015 XX XX
Tillverkningsår
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget kan
de exponerade laddningskontakterna
inuti laddaren kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat till,
stålull, aluminiumfolie eller ansamling
av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
Håll människor och djur på minst sex
meters avstånd från arbetsområdet.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
Håll åskådare på avstånd.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DeWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
Direktiv 2000/14/EC, garanterad
ljudeffekt.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
125
Svenska
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
Laddningsprocedur (figur 2)
1.Plugga in laddaren i ett lämpligt uttag innan du
sätter in batteripaketet.
2.Sätt in batteripaketet (e) i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
3.Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
• Placera inte några föremål ovanpå laddaren
och placera inte laddaren på ett mjukt
underlag eftersom detta kan blockera
ventilationsöppningarna och resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan
från alla heta källor. Laddaren ventileras genom
öppningar i överkant och underkant av höljet.
Laddning
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt—byt ut dem omedelbart.
•Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230V hushållsström. Försök inte att
använda någon annan spänning. Detta gäller
inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DCB115 laddaren accepterar 18V Li-jon XR
(DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B och DCB185) batteripaket.
Laddare från DeWALT kräver inga justeringar och är
utformade att vara så enkla som möjligt att använda.
126
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och
livslängd för litiumjon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsindikatorer: DCB115
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket
fördröjning*
*DCB115: Den röda lampan fortsätter att blinka,
men en gul indikatorlampa kommer att lysa under
denna operation. När batteriet har nått lämplig
temperatur kommer den gula lampan att slockna
och laddaren återupptar laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att
ladda ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att
indikera ett felaktigt batteri genom att vägra att tända
eller genom att visa blinkmönster för problempaket
eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är
problem med en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren
och batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
VARM/KALL FÖRDRÖJNING
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett
eller för kallt, kommer den automatiskt att starta en
varm/kall fördröjning, avbryta laddningen tills batteriet
har nått en lämplig temperatur. Laddaren växlar
sedan automatiskt till paketladdningsläge. Denna
funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att ladda med
ungefär halva hastigheten mot ett varmt batteri.
Batteripaketet kommer att laddas med en lägre
hastighet genom hela laddningscykeln och kommer
Svenska
inte att återgå till maximal laddningshastighet även
om batteriet blir varmt.
ENDAST LITIUM-JON BATTERIPAKET
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddssystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om
elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om detta
sker placera litiumjon batteriet i laddaren tills det är
fulladdat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteriet i explosiv
atmosfär, såsom i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Isättning och
borttagning av batteriet från laddaren kan
antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
• Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
SE UPP: När den inte används skall
den läggas på sidan på en stabil
plats så att ingen riskerar att någon
snubblar på den. Vissa verktyg med
stora batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men lätt kan vältas.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(LI-JON)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Transport
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga
regler för transport av farligt gods som stipuleras
av industrin och rättsliga normer, vilket omfattar
FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations
(IATA) regelverk vid transport av farligt gods, de
internationella föreskrifterna om transport av
farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av
farligt gods på väg (ADR). Litiumjon -celler och
-batterier har klassificerats enligt testresultaten och
de fastställda kriterierna i delavsnitt 38.3 i FN:s
testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta instanser kommer transporten av ett
DeWALT batteripaket att undantas från klassificering
som helt reglerad försändelse av klass 9 farligt
gods. I allmänhet insisterar man i följande två fall på
transport enligt klass 9:
1.Flygtransport av över två DeWALT
litiumjonbatteripaket, när paketet innehåller
endast batteripaket (inga verktyg) och
127
Svenska
2. Alla försändelser som innehåller
litiumjonbatterier med en kapacitet på över
100 watt-timmar (Wh). Alla litiumjonbatterier
har kapaciteten i watt-timmar angiven på
batteripaketet.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Batteriladdning.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som
undantagen eller helt reglerad, är det avsändaren
som har ansvaret för att de aktuella bestämmelserna
gällande förpackning, etikettering/märkning och
dokumentation uppfylls.
Batteriet laddat.
Batteriet defekt.
Het/kall paketfördröjning.
Transport av batterier kan leda till eldsvåda om
batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt med
ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från
material som eventuellt kan komma i kontakt med
dem och orsaka kortslutning.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken
är given enligt bästa vetande och har ansetts vara
korrekt vid tidpunkten som dokumentet skrevs. Trots
det ges ingen uttrycklig eller underförstådd garanti.
Det är på köparens eget ansvar att de åtgärder som
vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Utsätt inte för vatten.
e till att undermåliga sladdar
S
omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Batteripaket
BATTERITYP
Endast för användning inomhus.
DCM562 fungerar med ett batteripaket på 18 V.
Batteripaket av typerna DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 eller DCB185 kan
användas. Se Tekniska data för mer information.
assera batteripaketet med vederbörlig
K
hänsyn till miljön.
adda endast DeWALT batteripaket med
L
avsedda DeWALT laddare. Laddning av
batteripaket med andra än de avsedda
DeWALT batterierna med en DeWALT
laddare kan göra att de brister eller så
kan det leda till farliga situationer.
Förvaringsrekommendationer
1.Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2.För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i
denna manual kan etiketterna på laddaren och
batteripaketet visa följande bilddiagram:
äs instruktionshandbok före
L
användning.
128
Bränn inte batteripaketet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Blåsarmotorhölje
1Blåsarrör
1Batteri
1Laddare
1 Instruktionshandbok
NOTERA: Batteripaket och laddare medföljer inte
N-modeller.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
Svenska
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
Beskrivning (figur 1)
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING! Använd enbart DeWALT
batteripaket och laddare.
a.Reglerbar hastighetsavtryckare
b.Hastighetsspärrspak
c.Handtag
d.Rör
e.Batteripaket
f.Batterilåsknapp
AVSEDD ANVÄNDNING
Din blåsare är konstruerad för yrkesmässiga
sopnings- och blåsningstillämpningar.
Använd INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (figur 3–4)
NOTERA: För bästa resultat se till att
batteripaketet (e) är fulladdat.
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET.
1.Rikta in batteripaketet (e) med skenorna.
2.Skjut in batteripaketet i blåsaren tills det sitter
ordentligt i verktyget och se till att du hör låset
knäppas på plats.
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN VERKTYGSHANDTAGET.
1.Tryck på batterilåsknappen (f) och dra
med en fast rörelse batteripaketet bort från
verktygshandtaget.
2.Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET FIGUR 5)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en
bränslemätare vilket består av tre gröna LED-lampor
som indikerar laddningsnivån som finns kvar i
batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll
kvar bränslemätarknappen (g). En kombination
av de tre LED-lamporna kommer att lysa för att
ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i
batteriet är under den användbara gränsen kommer
inte bränslemätaren att lysa och batteriet behöver
laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering
på laddning som finns kvar i batteripaketet. Den
indikerar inte verktygets funktionalitet och kan variera
baserat på produktkomponenter, temperatur och
slutanvändarens användning.
Rörmontering (figur 6)
SE UPP: Se till att batteriet har tagits ur
innan röret (d) ansluts eller avlägsnas.
129
Svenska
Röret måste anslutas till höljet (h) innan
produkten används.
• Anslut röret till blåsaren genom att rikta in
sprintarna (i) på rörets undersida med skåran
(j) på botten av höljets öppning. Tryck in röret i
blåsarhöljet tills spärren låser fast röret och ett
klick hörs.
• Dra i röret för att se till att det sitter fast
ordentligt.
• Avlägsna röret genom att föra in en skruvmejsel
i upplåsningshålet (k) på höljets sida. Lyft upp
fliken inuti hålet och dra ut röret.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
SE UPP: Använda alltid
skyddsglasögon och hörselskydd.
Använd dammfiltermask om
arbetsområdet är dammigt. Det
rekommenderas att handskar, långbyxor
och slitstarka skor används. Håll långt
hår och lösa kläder borta från blåsarens
öppningar och rörliga delar.
Starta blåsaren genom att trycka ned den reglerbara
hastighetsavtryckaren (a). Släpp avtryckaren för att
stänga av blåsaren.
Blåsaren kan låsas i påslaget läge genom att dra
hastighetsspärrspaken (b) bakåt, så som visas i
figur 7. Blåsaren arbetar med högre hastighet ju längre
spaken flyttas. Hastighetsspärrspaken kan även dras
bakåt för att starta blåsaren utan att avtryckaren först
behöver tryckas ned. Blåsaren kan även stängas av
när hastighetsspärrspaken används genom att trycka
spaken mot blåsarens framsida.
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd inte blåsaren om
röret inte är ordentligt anslutet. Sträck
aldrig in handen i höljet genom rörets
öppning.
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: Avlägsna alltid batteriet när:
• när blåsaren lämnas utan uppsikt eller
när den ska förvaras.
Korrekt Handplacering (figur 8)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver att handtaget (c) alltid
hålls fast med minst en hand.
Starta blåsaren (figur 1 och 7–8)
130
SE UPP: Rikta inte blåsarens
uttömning mot dig själv eller person
i närheten.
• Håll blåsaren med en hand, så som visas i
figur 8, och svep den fram och tillbaka samtidigt
som röret (d) hålls på cirka en till två decimeters
avstånd från den hårda ytan. Förflytta dig
långsamt framåt och håll den ansamlade
skräphögen framför dig.
UNDERHÅLL
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Svenska
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget;
sänk aldrig ner någon del av verktyget i
en vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas
från laddarens utsida med hjälp av
trasa eller mjuk borste som inte är
av metall. Använd inte vatten eller
rengöringsmedel.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DeWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
miljöföroreningar och minskar behovet
av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DeWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DeWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DeWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DeWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
•Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara.
Lämna dem hos din återförsäljare eller på en
återvinningsstation. De insamlade batteripaketen
kommer att återvinnas eller avyttras korrekt.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får
inte kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DeWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
S
eparat insamling av använda
produkter och förpackningar möjliggör
att ämnena kan återvinnas och
användas igen. Återanvändning av
återvunna ämnen bidrar till att förhindra
131
Türkçe
ELLE KULLANILAN ÜFLEME MAKINESI
DCM562
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
VDC
Voltaj
Tip
Çıkış gücü
CFM
Km/Sa
Gürültü
Ağırlık (pil takımı olmadan)
W
kg
DCM562
18
2
270
400
145
95
2,61
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 50636-2-100
uyarınca gürültü değerleri ve titreşim değerleri
(triaks vektör toplamı))
LPA(emisyon ses basıncı
seviyesi)
LWA (ses güç seviyesi)
dB(A)
87
dB(A)
92,5
KWA(verilen ses seviyesi için
belirsizlik)
dB(A)
2,5
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik değeri K =
m/s2
m/s2
1,5
3
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
Şarj Cihazı
Ana şebeke voltajı
VAC
Akü tipi
Bataryaların yaklaşık şarj olma dak.
süreleri
Ağırlık
132
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
22 (1.3 Ah)
45 (3.0 Ah)
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon
düzeyi, EN 50636-2-100’te sağlanan standart teste
uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle
karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.5 Ah)
60 (4.0 Ah)
0,5
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
30 (2.0 Ah)
75 (5.0 Ah)
Türkçe
Sigortalar
Avrupa
230V aletler
10 Amper, ana
şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKINE DIREKTIFI DIŞ GÜRÜLTÜ DİREKTİFİ
ELLE KULLANILAN ÜFLEME MAKINESI
DCM562
DeWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan
bu ürünlerin 2006/42/EC, 2004/108/EC EN60335
-1:2012 + A11:2014, EN 50636-2-100:2014.
2000/14/EC, Üfleme Makinesi, Annex VI
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Hollanda
Onaylı Kuruluş Kimlik No.: 0344
2000/14/EC'ye göre akustik güç seviyesi
(Madde 13, Ek III):
LWA (ölçülen ses gücü) 92,5 dB(A)
Belirsizlik = 2,5 dB(A)
LWA (garanti edilen ses gücü) 95 dB(A)
Bu ürünler, Direktif 2004/108/EC (19.04.2016'ya
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU
Direktifleriyle uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DeWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DeWALT adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
20.03.2015
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Cihaz Güvenlik
Talimatları
UYARI! Şebekeden beslenen/kablosuz
cihazlar kullanılırken, yangın, elektrik
çarpması, yaralanma ve maddi
zarar riskini azaltmak için her zaman
aşağıdakileri de içeren temel güvenlik
önlemleri uygulanmalıdır.
• Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzun
tamamını dikkatlice okuyun, cihazın kontrolünü
ve uygun bir şekilde kullanımını öğrenin.
• Kullanım amacı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bu
kullanım kılavuzunda tavsiye edilenin dışında
herhangi bir aksesuar veya parçanın kullanımı
veya bu cihazla yapılacak her hangi bir işlem
yaralanma riski taşıyabilir.
Aşağıda listelenen tüm uyarılardaki "cihaz"
terimi, şebekeden beslenen (kablolu) cihaz veya
bataryayla çalışan (kablosuz) cihaz anlamına gelir.
İlerde bakmak için tüm uyarı ve talimatları
saklayın.
CIHAZINIZIN KULLANIMI
• Cihazı kullanırken her zaman dikkatli olun.
• Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
• Cihazı yalnızca gün ışığında veya yeterli
yapay ışıkta kullanın.
• Cihazınızı, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın.
• Çocukların veya talimatları bilmeyen kişilerin
133
Türkçe
•
•
•
•
•
cihazı kullanmasına hiçbir zaman izin
vermeyin; yerel düzenlemeler kullanıcının yaşı
için kısıtlama uygulayabilir.
Çocukların veya hayvanların çalışma alanına
yaklaşmasına veya cihazın güç kablosuna
dokunmasına izin vermeyin.
Çocukları, etrafta duran kişileri ve hayvanları
cihazı çalıştırırken uzakta tutun. Dikkatinizi
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize neden
olabilir.
Cihaz oyuncak olarak kullanılmamalıdır.
Cihazı suya daldırmayın.
Gövde kaplamasını açmayın. İçinde kullanıcı
tarafından bakımı yapılabilecek parçalar
yoktur.
KIŞISEL GÜVENLIK
• Bir cihaz kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Cihazı yorgunken veya ilaç ya da
alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Cihazı
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
• Gerektiğinde, kişisel koruyucu donanım kullanın.
Koşullara uygun göz koruması, toz maskesi,
kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
• İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Cihazı güç
kaynağına ve/veya bataryaya bağlamadan,
yerden kaldırmadan veya taşımadan önce
düğmenin kapalı konumda olduğundan
emin olun. Cihazları, parmağınız düğme
üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya
açık konumdaki cihazları elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
• Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu,
beklenmedik durumlarda cihazın daha iyi
kontrol edilmesine olanak tanır.
• Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin
ve takı takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
Bol elbiseler, takılar veya uzun saç hareketli
parçalara takılabilir.
CIHAZ KULLANIMI VE BAKIMI
• Kullanmadan önce, cihazda hasarlı veya
bozuk parça olup olmadığını kontrol edin. Kırık
parçalar, hasarlı düğmeler veya çalışmasını
etkileyebilecek başka koşullar olup olmadığını
kontrol edin.
• Düğme açılmıyor ve kapanmıyorsa cihazı
134
•
•
•
•
•
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen
tüm cihazlar tehlikelidir ve tamir edilmesi
gerekmektedir.
Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi
veya cihazların saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya bataryayı cihazdan
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
cihazın istem dışı olarak çalıştırılması riskini
azaltacaktır.
Mümkün olduğunda kesim aletlerini keskin ve
temiz tutun. Bakımı uygun şekilde yapılmış
keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi
daha kolaydır.
Herhangi bir parçası hasarlı veya bozuksa
cihazı kullanmayın.
Hasarlı veya kusurlu parçaları yetkili onarım
merkezinden tamir ettirin ve değiştirin.
Bu kılavuzda belirtilenler dışındaki parçaları
hiçbir zaman kaldırmaya veya değiştirmeye
çalışmayın.
ELEKTRIK EMNIYETI
• Cihaz fişleri prize uygun olmalıdır. Fiş üzerinde
kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın. Topraklı
cihazda hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik
çarpması riskini azaltacaktır.
• Cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın.
Cihaza su girmesi elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
• Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Cihazı kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik
çarpması riskini arttırır.
• Cihazı açık havada çalıştırıyorsanız, açık
havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir
kablonun kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltır.
• Cihazın nemli bir bölgede çalıştırılması
zorunluysa, bir Artık Akım Aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD
kullanılması elektrik şoku riskini azaltır.
KULLANIMDAN SONRA
• Kullanılmadığında, cihaz çocukların
ulaşamayacağı kuru, iyi havalandırılan bir
yerde saklanmalıdır.
• Çocukların saklanan cihazlara erişimi
Türkçe
engellenmemelidir.
• Cihaz bir araçta saklandığında veya
taşındığında, hız veya yönde ani değişiklikler
olması durumunda hareket etmesini
önlemek için bir kılıfa yerleştirilmelidir veya
sabitlenmelidir.
AKÜ KULLANIM VE BAKIMI
• Yalnızca üretici tarafından belirtilen cihazla şarj
edin. Bir batarya için uygun olan şarj cihazı
başka bir batarya ile kullanıldığında yangın
tehlikesi yaratabilir.
• Elektrikli aletleri yalnızca özellikle belirlenen
bataryalarla kullanın. Herhangi başka bir
pilin kullanımı yaralanma ve yangın tehlikesi
yaratabilir.
• Batarya kullanılmadığında, iki kutbu birbirine
temas ettirebilecek ataş, bozuk para, anahtar,
çivi, vida ve diğer küçük metal nesnelerden
uzak tutun. Akü kutuplarının kısa devre
yaptırılması yanık veya yangına neden olabilir.
• Kötü şartlar altında, akü sıvı sızdırabilir,
temastan kaçının. Yanlışlıkla temas halinde,
suyla yıkayın. Sıvı gözlere temas ederse,
ayrıca doktora da başvurun. Aküden sızan sıvı
tahriş veya yanıklara neden olabilir.
SERVIS
• Cihazınızı, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili servise tamir ettirin. Bu,
cihazın güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Üfleme Makineleri için Ek
Güvenlik Talimatları
Kullanım amacı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bu
kullanım kılavuzunda tavsiye edilenin dışında
herhangi bir aksesuar veya parçanın kullanımı
veya bu cihazla yapılacak herhangi bir işlem
yaralanma ve/veya maddi zarar riski taşıyabilir.
• Cihazı çalıştırırken ayaklarınızı ve
bacaklarınızı korumak için her zaman ağır
hizmete uygun ayakkabı ve uzun pantolon
giyin.
• Şu durumlarda her zaman ürününüzü kapatın,
fanın durmasını sağlayın ve fişi prizden çıkarın:
• Güç kablosu hasar gördüğünde veya
dolaştığında.
• Ürününüzü başında kimse olmadan
bıraktığınızda.
• Ürününüz üzerinde kontrol, inceleme veya
çalışma yaparken.
• Cihaz anormal bir şekilde titremeye
başlarsa.
• Çalışırken süpürücünün girişini veya çıkışını
gözlerinizin veya kulaklarınızın yakınına
yerleştirmeyin. Artıkları hiçbir zaman etrafta
duranlara karşı üfürmeyin.
• Yağmur altında kullanmayın veya yağmurlu
havalarda dışarıda bırakmayın.
• Ürününüz üfürme modunda açıkken çakıllı
patikalardan veya yollardan geçmeyin.
Yürüyün, koşmayın.
• Ünitenizi açıkken çakılların üzerine
yerleştirmeyin.
• Özellikle yamaçlarda ayaklarınıza dikkat edin.
Çok fazla uzanmayın ve dengenizi her zaman
koruyun.
• Açıklıklara herhangi bir nesne yerleştirmeyin.
Açıklıklar tıkalıysa kullanmayın; hava akışını
azaltabilecek saç, tiftik, toz, vb. nesneleri
temizleyin.
UYARI: Ürününüzü her zaman bu
kılavuzda açıklanan şekilde kullanın.
Ürününüz, dikey olarak kullanılacak
şekilde tasarlanmıştır ve başka şekilde
kullanılırsa yaralanmaya yol açabilir.
Ürününüzü yana yatmışken veya baş
aşağıyken asla kullanmayın.
• Operatör veya kullanıcı, başka insanların
veya mülklerinin maruz kaldığı kazalar ve
tehlikelerden sorumludur.
• Cihazı kablosundan tutarak taşımayın.
• Kabloyu her zaman cihazdan uzağa, arkaya
doğru yönlendirin.
UYARI: Kablo kullanım sırasında
hasar görürse, güç kablosunu derhal
şebeke kaynağından çıkarın. Kaynak
bağlantısını kesmeden önce güç
kablosuna dokunmayın.
• Ürününüzü temizlemek için çözücüler veya
temizlik maddeleri kullanmayın. Otları ve tozu
temizlemek için küt bir kazıyıcı kullanın.
• DeWALT servis temsilcisinden yedek fanlar
edinilebilir. Yalnızca DeWALT tarafından
önerilen yedek parçaları ve aksesuarları
kullanın.
• Cihazın güvenli bir şekilde çalıştığından emin
olmak için tüm somunları, cıvataları ve vidaları
sıkı bir şekilde tutun.
BAŞKALARININ GÜVENLIĞI
Cihaz, yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynağı
birimiyle kullanılacaktır
• Cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi
gözetiminde cihazın kullanımı hakkında
135
Türkçe
bilgi verilmeksizin, sınırlı fiziksel (çocuklar
dahil), duyusal veya zihinsel kapasiteli veya
deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından
kullanılmamalıdır.
• Cihazla oynamadıklarından emin olmak için
çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Diğer riskler.
Alet kullanılırken, verilen güvenlik uyarılarına dahil
olmayabilecek başka riskler ortaya çıkabilir. Bu
riskler; hatalı kullanım, uzun süreli kullanım, vb.
durumlardan kaynaklanabilir.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar
şunlardır:
• Dönen/hareketli parçalara dokunmaktan
kaynaklanan yaralanmalar.
• Parçalar, bıçaklar veya aksesuarların
değiştirilmesinden kaynaklanan yaralanmalar.
• Aletin uzun süre kullanılmasından
kaynaklanan yaralanmalar. Bir aleti uzun süre
kullanacaksanız, düzenli olarak mola verin.
• İşitme kaybı.
• Aracınızı kullanırken oluşan tozu solumaktan
kaynaklanan sağlık tehlikeleri (örnek: ahşapla,
özellikle de meşe ağacı, kayın ağacı ve MDF ile
çalışırken.)
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
Aleti yağmur veya çok fazla neme maruz
bırakmayın ya da yağmurlu havalarda
dışarıda bırakmayın.
Aleti kapatın. Alet üzerinde bakım
gerçekleştirmeden önce, bataryayı
aletten çıkarın.
İnsanları ve hayvanları çalışma
alanından en az 6 metre uzaktan tutun.
136
Etrafta duran kişileri uzak tutun.
95
95
Direktif 2000/14/EC ile garanti edilen
ses gücü.
TARIH KODU KONUMU (ŞEK. [FIG.] 9)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (l) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2015 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, uyumlu
batarya şarj cihazlarıyla ilgili önemli güvenlik ve
kullanım talimatları içermektedir (Teknik veriler
bakın).
•Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının
30mA veya daha az kaçık akımla
kullanılmasını öneriyoruz.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DeWALT
şarjlı akülerini şarj edin. Diğer akü
türleri patlayarak kişisel yaralanmaya
ve hasara neden olabilir.
DİKKAT: Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
İKAZ: Şarj aletinin güç kaynağına
bağlı olduğu bazı durumlarda, şarj
aletinin içindeki açıkta kalan şarj
uçları yabancı maddelerle kısa devre
yapabilir. Bunlarla sınırlı olmamak
üzere çelik yünü, alüminyum folyo veya
benzeri metal parçacıkları gibi iletken
özelliğe sahip yabancı maddeler şarj
aletinin yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü paketi yokken şarj cihazını
daima güç kaynağından çıkarın. Şarj
cihazının fişini temizlemeden önce
çıkarın.
Türkçe
•Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
•Bu şarj cihazları DeWALT şarjlı akülerini
şarj etmekten başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
•Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
•Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
•Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
•Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya
koymayın veya şarj cihazını havalandırma
deliklerini kapatıp aşırı iç sıcaklığa
neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun. Şarj
cihazı muhafazanın üstündeki ve altındaki
delikler aracılığıyla havalandırılır.
•Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın—bunları derhal değiştirin.
•Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
•Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
•Güç kablosunun hasar görmesi halinde, kablo
herhangi bir tehlikenin önlenmesi için üretici,
servis temsilcisi veya benzer yetkili bir kişi
tarafından derhal değiştirilmelidir.
•Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
•ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
•Şarj cihazı standart 230V mesken elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazı başka bir voltajla kullanmaya
çalışmayın. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DCB115 şarj cihazı 18V Li-İon XR (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B ve DCB185) bataryalarla çalışır.
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur
ve olabildiğince kolay çalıştırılmak üzere
tasarlanmışlardır.
Şarj Etme (Şek. 2)
1.Aküyü takmadan önce, şarj cihazının fişini
uygun prize takın.
2.Aküyü (e) şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj)
ışığın sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin
başladığını gösterir.
3.Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon akülerden maksimum
performans almak ve akülerin kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce tam olarak şarj
edin.
Şarj İşlemi
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki tablolara
bakın.
Şarj ışıkları: DCB115
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü
gecikmesi*
*DCB115: Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp
sönmeye devam edecek, fakat bir sarı ışık da
yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa ulaştığında,
sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine
devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir bataryayı şarj
etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek
veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme
şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı
olduğu anlamına da gelebilir.
137
Türkçe
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve
akü takımını test edilmek üzere yetkili bir servis
merkezine gönderin.
SICAK/SOĞUK PAKET GECIKMESI
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya
tespit ettiğinde, otomatik olarak Sıcak/Soğuk
Gecikmesini başlatarak batarya uygun sıcaklığa
gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik
maksimum batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir akü takımı sıcak bir akü takımının
yarısı oranında şarj olacaktır. Akü takımı tüm
şarj döngüsü boyunca daha yavaş bir hızda şarj
olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
YALNIZCA LITYUM İYON BATARYALAR
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya
tamamen boşalmadan koruyacak bir Elektronik
Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse
alet otomatik olarak kapatılacaktır. Bu durum
gerçekleşirse lityum iyon aküyü tamamen şarj
olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü şarj
cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz
veya dumanları tutuşturabilir.
•Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
•Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj
edin.
•Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
•Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye
(105 ˚F) ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı
138
yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya
kullanmayın.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya
üzerine basılmış) bir aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız
zaman, devrilme veya düşme
tehlikesine yol açmayacağı dengeli
bir yüzeye yan tarafının üzerine
yerleştirin. Büyük akülere sahip bazı
aletler akünün üzerinde dik durabilir,
ancak bunlar kolayca devrilebilir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
•Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
•Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
•Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Nakliyat
DeWALT aküler, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi
Hakkında BM Tavsiyeleri; Uluslararası Hava
Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Madde
Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı
Türkçe
Tehlikeli Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve
Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli madde
Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm
düzenlemeleriyle uyumludur. Lityum-iyon
bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kılavuzu
Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin
38.3. bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda, DeWALT bataryaların nakliyatı
tamamen düzenlenmiş Sınıf 9 Tehlikeli madde
sınıfının dışında kalmaktadır. Genel olarak, Sınıf 9
gerektiren iki örnek şunlardır:
1.İki adetten fazla DeWALT lityum-iyon akü,
pakette yalnızca bataryalar varken (hiçbir alet
olmadan) hava yoluyla taşınması, ve
2. Enerji derecesi 100 Watt Saat (Wh)’den fazla
olan lityum-iyon akü herhangi bir şekilde
taşınması. Tüm lityum-iyon bataryaların
paketlerinde Waat Saat değeri belirtilmiştir.
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
2.Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
NOT: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş
halde saklanmamalıdırlar. Kullanılmadan önce akü
takımının yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan resimli grafiklere ek olarak,
şarj cihazı ve akü takımı üzerindeki resimli grafikler
aşağıdakileri gösterebilir:
ullanmadan önce kullanım kılavuzunu
K
okuyun.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen
düzenlenmiş de olsa, paketleme, etiketleme
ve belgeleme gereklilikleri hakkındaki son
düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Şarj süresi için Teknik veriler
bölümüne bakın.
Batarya nakliyatında, aküler kutuplarının istemsiz
şekilde iletken maddelerle temas ederek yangına
sebep vermesi ihtimali vardır. akü nakliyatı
yaparken, akü kutuplarının iyi korunduğundan
ve kutuplarla temas edip kısa devreye sebep
olabilecek maddelerden iyi şekilde izole
edildiğinden emin olun.
Akü şarj oldu.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi
niyetle yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih
itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat,
sözlü veya zımnen hiçbir garanti verilmemektedir.
Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli düzenlemelerle
uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
AKÜ
AKÜ TIPI
DCM562, 18 volt bataryayla çalışır.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
veya DCB185 bataryalar kullanılabilir. Daha fazla
bilgi için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Saklama Önerileri
Akü şarj oluyor.
Akü arızalı.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
asarlı kabloları derhal yenisiyle
H
değiştirin.
adece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj
S
edin.
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
küyü çevreye gerekli özeni göstererek
A
imha edin.
1.En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
139
Türkçe
eWALT bataryalarını yalnızca
D
onlar için tasarlanmış olan DeWALT
şarj cihazlarıyla şarj edin. DeWALT
bataryaları haricindeki bataryaların
DeWALT şarj aletleriyle şarj edilmesi
patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep
olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
Ambalaj İçeriği
•Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının şebeke
voltajı ile aynı olmasına dikkat edin.
DeWALT şarj cihazınız EN60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Üfleme makinesi motor gövdesi
1 Üfleme makinesi borusu
1Batarya
1 Şarj cihazı
1 Kullanım kılavuzu
NOT: bataryalar ve şarj cihazları N-modellerinde
bulunmaz.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (Şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
a.Değişken hız tetiği
b.Hız kilitleme levyesi
c.Tutamak
d.Boru
f.Akü paketi
e.Batarya çıkarma düğmesi
KULLANIM ALANI
Üfürme makineniz, profesyonel süpürme ve üfürme
uygulamaları için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
140
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Sadece DeWALT aküleri ve
şarj aletleri kullanın.
Batarya Paketinin Alete
Takılması ve Çıkarılması
(Şek. 3–4)
NOT: En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce
akü (e) takımının tamamen şarj edildiğinden emin
olun.
AKÜ PAKETINI ALETIN KOLUNA TAKMA
1.Bataryayı (e) aletin batarya raylarla hizalayın.
Türkçe
2.Bataryayı, alete tamamen oturana kadar
üfürme makinesine doğru kaydırın ve yerine
oturma sesini duyduğunuzdan emin olun.
AKÜ PAKETINI ALETTEN ÇIKARMA
1.Batarya serbest bırakma düğmesine (f) basın
ve batarya paketini sıkıca çekerek aletin
kolundan çıkarın.
2.Akü paketini bu kılavuzun şarj cihazı kısmında
açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
YAKIT GÖSTERGESI AKÜ GRUPLARI (ŞEK. 5)
Bazı DeWALT akü grupları, akü grubununda
kalan şarj seviyesini gösteren ve üç yeşil LED
lambasından oluşan bir yakıt göstergesi içerir.
Yakıt göstergesini çalıştırmak için yakış göstergesi
düğmesine (g) basın ve basılı tutun . Üç yeşil
LED lambasının bir kombinasyonu kalan şarj
seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki
şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, yakıt
göstergesi yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Üfleme makinesini boruyu
güvenli bir şekilde yerleştirmeden
çalıştırmayın. Gövdeye asla boru
deliğinden ulaşmayın.
UYARI: Bataryayı şu durumlarda her
zaman çıkarın:
• Üfleme makinesini başında kimse
olmadan bıraktığınızda veya
saklarken.
Uygun El Pozisyonu (şekil 8)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
NOT: Yakıt göstergesi sadece akü grubunda kalan
şarjın bir göstergesidir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve
son kullanıcı uygulamasına dayalı varyasyonlarına
tabi olan alet işlevselliğini göstermez.
Doğru el pozisyonu için her zaman en az bir elin
tutamakta (c) olması gerekir.
Boru Montajı (şekil 6)
Açma (şekil 1, 7–8)
DİKKAT: Boruları (d) takmadan
veya çıkarmadan önce bataryanın
çıkarıldığından emin olun. Boru
kullanımdan önce gövdeye (h)
takılmalıdır.
• Boruyu üfürme makinesine takmak için borunun
altındaki mandalları (i) gövde açıklığının
altındaki çentikle (j) hizalayın. Kilit boruya
geçene ve bir tık sesi duyulana dek boruyu
üfleme makinesinin gövdesine itin.
• Yerine oturduğundan emin olmak için boruyu
çekin.
• Boruyu çıkarmak için gövdenin yanındaki kilit
açma deliğine (k) tornavida takın. İçerideki
çıkıntıyı kaldırın ve boruyu dışarı çekin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
DIKKAT: Ünitenin tahliyesini
kendinize veya etraftakilere doğru
yönlendirmeyin.
DIKKAT: Her zaman güvenlik
gözlükleri ve işitme koruması takın.
Çalışma sırasında toz çıkıyorsa filtreli
maske takın. Eldiven, uzun pantolon ve
uygun ayakkabı giyilmesi önerilir. Uzun
saçınızı ve bol kıyafetleri açıklıklardan
ve hareketli parçalardan uzak tutun:
Üfürme makinesini açmak için değişken hız tetiğine
(a) bastırın. Üfürme makinesini kapatmak için tetiği
bırakın.
Üfürme makinesini kilitlemek için hız kilitleme
levyesini (b) şekil 7'de gösterildiği gibi geri çekin.
Üfürme makinesi, levye ileri hareket ettirildikçe
daha yüksek hızlarda çalışır. Hız kilitleme levyesi
geri çekilirse, üfürme makinesi tetik düğmesine
bastırmaya gerek kalmadan başlatılabilir. Hız
kilitleme levyesini kullanırken üfleme makinesini
kapatmak için levyeyi üfleme makinesinin önüne
doğru itin.
• Üfleme makinesini şekil 8'de gösterildiği gibi
tek elinizle tutun ve boruyla (d) sert yüzeyin
üzerinden birkaç santim bir taraftan diğer
141
Türkçe
tarafa süpürün. Biriken artık yığınını önünüzde
bırakarak yavaşça ilerleyin.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
142
Herhangi bir zamanda DeWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
K
ullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DeWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DeWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DeWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Türkçe
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri dönüştürülür ve
143
Ελληνικά
ΦΟΡΗΤΌΣ ΦΥΣΗΤΉΡΑΣ
DCM562
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη
εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία έχουν καταστήσει την DeWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Ισχύς εξόδου
CFM
Km/Hr
Στάθμη θορύβου
Βάρος (χωρίς πακέτο
μπαταριών)
W
DCM562
18
2
270
400
145
95
kg
2,61
VDC
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα
τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 50636-2-100
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
87
LWA (επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
92,5
KWA(αβεβαιότητα για το
δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
2,5
m/s2
1,5
m/s
3
Τιμή εκπομπής κραδασμών
ah =
Αβεβαιότητα K =
2
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται
στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
VDC
Ah
kg
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
Li-Ion
18
3,0
0,64
Li-Ion
18
1,5
0,35
Li-Ion
18
4,0
0,61
Li-Ion
18
2,0
0,40
Li-Ion
18
5,0
0,62
Li-Ion
18
1,3
0,35
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
VAC
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
λεπτά
φόρτισης πακέτων μπαταριών
Βάρος
144
σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που αναφέρεται
στο πρότυπο EN 50636-2-100 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
kg
22 (1.3 Ah)
45 (3.0 Ah)
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.5 Ah)
60 (4.0 Ah)
0,5
30 (2.0 Ah)
75 (5.0 Ah)
Ελληνικά
Ασφάλειες:
Ευρώπη
Εργαλεία
230 V
10 A, στο δίκτυο
παροχής
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Στάθμη ακουστικής ισχύος σύμφωνα με το
πρότυπο 2000/14/ΕΚ (Άρθρο 13, Παράρτημα III):
LWA (μετρημένη ηχητική ισχύς) 92,5 dB(A)
Αβεβαιότητα = 2,5 dB(A)
LWA (εγγυημένη ηχητική ισχύς) 95 dB(A)
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΊΑ ΠΕΡΊ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ ΟΔΗΓΙΑ
ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΦΟΡΗΤΌΣ ΦΥΣΗΤΉΡΑΣ
DCM562
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες: 2006/42/EC, 2004/108/
EC EN60335 -1:2012 + A11:2014, EN 50636-2100:2014
2000/14/EC, Φυσητήρας, Παράρτημα VI
Υπηρεσία Πιστοποίησης DEKRA B.V.,
Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Ολλανδία
Αριθμός Μητρώου Φορέα Κοινοποίησης: 0344
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με
τις Οδηγίες 2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
20.03.2015
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφάλειας συσκευών
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν
χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές/
επαναφορτιζόμενες συσκευές,
πρέπει να τηρείτε πάντα ορισμένες
βασικές προφυλάξεις ασφαλείας,
περιλαμβανομένων των παρακάτω,
για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού και
υλικών ζημιών.
• Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε
προσεκτικά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο και
εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή
χρήση της συσκευής.
• Η προβλεπόμενη χρήση περιγράφεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Η χρήση οποιουδήποτε
αξεσουάρ ή παρελκομένου ή η εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας με αυτό το προϊόν,
πέραν των όσων συνιστώνται στο παρόν
εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο τραυματισμού.
145
Ελληνικά
Ο όρος «συσκευή» σε όλες τις προειδοποιήσεις
που αναγράφονται παρακάτω αναφέρεται στην
ηλεκτρική συσκευή (τροφοδοσία με καλώδιο) ή
την επαναφορτιζόμενη συσκευή (τροφοδοσία με
μπαταρία).
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες
για μελλοντική αναφορά.
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
• Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη χρήση της
συσκευής.
• Διατηρείτε την περιοχή εργασίας καθαρή και
καλά φωτισμένη. Οι ακατάστατες ή σκοτεινές
περιοχές γίνονται αιτίες ατυχημάτων.
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο υπό το φως
της ημέρας ή επαρκή τεχνητό φωτισμό.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικές
ατμόσφαιρες, για παράδειγμα παρουσία
εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.
• Μην επιτρέψετε πότε τη χρήση της συσκευής
σε παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν τις
οδηγίες χρήσης. Οι τοπικοί κανονισμοί
ενδέχεται να θέτουν περιορισμούς στην ηλικία
του χειριστή.
• Μην αφήνετε παιδιά ή ζώα να πλησιάζουν στην
περιοχή εργασίας ή να αγγίζουν το καλώδιο
τροφοδοσίας της συσκευής.
• Κρατάτε τα παιδιά, τους παρευρισκόμενους
και τα ζώα μακριά όταν χρησιμοποιείτε τη
συσκευή. Παράγοντες που αποσπούν την
προσοχή μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον
έλεγχο.
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως
παιχνίδι.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
• Μην ανοίγετε το περίβλημα του κορμού. Στο
εσωτερικό δεν υπάρχουν εξαρτήματα που
επιδέχονται σέρβις από το χρήστη.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
• Παραμένετε σε επαγρύπνηση, προσέχετε τι
κάνετε και εφαρμόζετε την κοινή λογική όταν
χρησιμοποιείτε μια συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε
μια συσκευή όταν είστε κουρασμένος/η ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή
φαρμακευτικής αγωγής. Μια στιγμή απροσεξίας
κατά τη χρήση της συσκευής μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
• Εάν απαιτείται, χρησιμοποιείτε εξοπλισμό
ατομικής προστασίας. Ο προστατευτικός
εξοπλισμός, όπως προστατευτικά γυαλιά, μάσκα
κατά της σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια
146
ασφαλείας, κράνος ή προστασία ακοής, όταν
χρησιμοποιείται για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους τραυματισμούς.
• Αποφεύγετε την ακούσια ενεργοποίηση.
Προτού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας/
την μπαταρία και προτού σηκώσετε ή
μεταφέρετε τη συσκευή να βεβαιώνεστε ότι
ο διακόπτης λειτουργίας είναι κλειστός. Η
μεταφορά συσκευών με το δάκτυλο στον
διακόπτη λειτουργίας ή η σύνδεση της
τροφοδοσίας σε συσκευές με ανοικτό διακόπτη
λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
• Μην τεντώνεστε υπερβολικά. Διατηρείτε πάντα
σταθερή στήριξη στα πόδια σας και καλή
ισορροπία. Έτσι μπορείτε να έχετε καλύτερο
έλεγχο της συσκευής σε μη αναμενόμενες
καταστάσεις.
• Να είστε ενδεδυμένοι κατάλληλα. Μη φοράτε
ρούχα με χαλαρή εφαρμογή ή κοσμήματα.
Κρατάτε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας
μακριά από κινούμενα μέρη. Τα χαλαρά ρούχα,
τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορεί να
πιαστούν σε κινούμενα μέρη.
ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
• Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή για
φθαρμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα. Ελέγξτε
για θραύση εξαρτημάτων, φθορές σε διακόπτες
και οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες μπορούν να
επηρεάσουν τη λειτουργία.
• Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν ο
διακόπτης δεν το ενεργοποιεί ή δεν το
απενεργοποιεί. Οι συσκευές που δεν είναι
δυνατόν να ελεγχθούν μέσω του διακόπτη είναι
επικίνδυνες και πρέπει να επισκευάζονται.
• Αποσυνδέστε το φις από την πηγή ρεύματος
και/ή την μπαταρία από την ηλεκτρική συσκευή
πριν πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλάξετε αξεσουάρ ή αποθηκεύσετε
τις συσκευές. Τέτοια προληπτικά μέτρα
ασφαλείας μειώνουν το κίνδυνο ακούσιας
ενεργοποίησης της συσκευής.
• Εάν απαιτείται, διατηρείτε τα κοπτικά
εργαλεία ακονισμένα και καθαρά. Τα σωστά
συντηρημένα κοπτικά εργαλεία με ακονισμένες
ακμές σημειώνουν λιγότερες εμπλοκές και
ελέγχονται ευκολότερα.
• Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν
οποιοδήποτε εξάρτημα έχει υποστεί ζημιά ή
βλάβη.
• Αναθέτετε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις να επισκευάσει τυχόν εξαρτήματα που
έχουν υποστεί ζημιά ή είναι ελαττωματικά.
Ελληνικά
• Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε ή
αντικαταστήστετε οποιοδήποτε εξάρτημα,
εκτός από αυτά που καθορίζονται στο παρόν
εγχειρίδιο.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
• Τα φις των συσκευών πρέπει να ταιριάζουν
στις πρίζες. Ποτέ μην τροποποιείτε το φις. Μη
χρησιμοποιείτε προσαρμογείς φις με γειωμένες
συσκευές. Η χρήση του εργοστασιακού φις
και της κατάλληλης πρίζας μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή
συνθήκες υψηλής υγρασίας. Η διείσδυση
νερού στη συσκευή θα αυξήσει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
• Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να
μεταφέρετε, τραβήξετε ή αποσυνδέσετε
τη συσκευή. Κρατάτε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, κοφτερές ακμές ή
κινούμενα εξαρτήματα Τα φθαρμένα ή
μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
• Κατά τη χρήση της συσκευής σε εξωτερικούς
χώρους, χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
που είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς
χώρους. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου για
χρήση σε εξωτερικούς χώρους μειώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
• Εάν η χρήση της συσκευής σε περιβάλλον
με υγρασία είναι αναπόφευκτη, τότε
χρησιμοποιήστε πηγή ρεύματος με διάταξη
προστασίας έναντι ρεύματος διαρροής (RCD).
Η χρήση διάταξης RCD μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ΜΕΤΆ ΤΗ ΧΡΉΣΗ
• Όταν δεν χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει
να αποθηκεύεται σε στεγνό, καλά αερίζομενο
χώρο, μακριά από παιδιά.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
αποθηκευμένες συσκευές.
• Εάν η συσκευή είναι αποθηκευμένη ή
μεταφέρεται εντός οχήματος, πρέπει να
τοποθετείται στο χώρο αποσκευών και να είναι
ακινητοποιημένη έτσι ώστε να μην μετακινείται
εξαιτίας αλλαγών στην ταχύτητα ή της
κατεύθυνση του οχήματος.
ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΕΡΓΑΛΕΊΟΥ
ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ
• Να επαναφορτίζετε μόνο με τον φορτιστή που
καθορίζει ο κατασκευαστής. Ένας φορτιστής
που είναι κατάλληλος για ένα τύπο μπαταρίας
μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς
όταν χρησιμοποιείται με άλλον τύπο μπαταρίας.
• Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μόνο με τις
ειδικές, προβλεπόμενες μπαταρίες. Η χρήση
οποιωνδήποτε άλλων μπαταριών μπορεί
να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού και
πυρκαγιάς.
• Όταν μια μπαταρία δεν χρησιμοποιείται,
διατηρείτε την μακριά από άλλα μεταλλικά
αντικείμενα όπως συνδετήρες, νομίσματα,
κλειδιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά
αντικείμενα που μπορούν να δημιουργήσουν
σύνδεση από τον ένα πόλο στον άλλο. Αν
βραχυκυκλωθούν οι πόλοι της μπαταρίας
μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή πυρκαγιά.
• Αν οι μπαταρίες υποστούν κακομεταχείριση,
μπορεί να διαρρεύσει υγρό. Αποφύγετε την
επαφή. Αν κατά λάθος έρθετε σε επαφή,
ξεπλύνετε με νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή
με τα μάτια, ζητήστε επιπλέον και ιατρική
βοήθεια. Το υγρό που εξέρχεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
ΣΈΡΒΙΣ
• Αναθέτετε το σέρβις της συσκευής σας σε
εξειδικευμένο τεχνικό επισκευής με χρήση
μόνο πανομοιότυπων ανταλλακτικών. Έτσι θα
εξασφαλίσετε τη διατήρηση της ασφάλειας της
συσκευής.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας
για φυσητήρες
Η προβλεπόμενη χρήση περιγράφεται στο παρόν
εγχειρίδιο. Η χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ
ή παρελκομένου ή η εκτέλεση οποιασδήποτε
εργασίας με αυτήν τη συσκευή, πέραν των όσων
συνιστώνται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί
να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού.
• Για την προστασία των πελμάτων και των
ποδιών σας κατά τη χρήση της συσκευής,
φοράτε πάντα χοντρά υποδήματα και μακριά
παντελόνια.
• Απενεργοποιείτε πάντα το προϊόν, αφήνετε τον
ανεμιστήρα να σταματήσει και αφαιρείτε το φις
από την πρίζα στις εξής περιπτώσεις:
• Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί
ή μπερδευτεί.
• Όταν αφήνετε το προϊόν χωρίς επιτήρηση.
• Όταν εκτελείτε έλεγχο, ρύθμιση, καθαρισμό
ή εργασίες στο προϊόν σας.
147
Ελληνικά
• Ε
άν η συσκευή παρουσιάσει ασυνήθιστους
κραδασμούς.
• Κατά τη λειτουργία, μην πλησιάζετε τα μάτια ή
τα αυτιά σας στην εισαγωγή ή την εξαγωγή του
φυσητήρα. Μην φυσάτε ποτέ τα απορρίμματα
προς τυχόν παρευρισκόμενους.
• Μην χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε τη
συσκευή σε εξωτερικούς χώρους υπό βροχή.
• Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο
στη λειτουργία φυσήματος μην διασχίζετε
διαδρόμους ή σημεία στρωμένα με χαλίκι.
Προχωράτε περπατώντας, ποτέ τρέχοντας.
• Μην αφήνετε τη μονάδα επάνω σε χαλίκι ενώ
είναι ενεργοποιημένη.
• Εξασφαλίζετε πάντα σίγουρο πάτημα,
ειδικά σε επικλινείς επιφάνειες. Μην
τεντώνεστε υπερβολικά και διατηρείτε πάντα
ισορροπημένη στάση σώματος.
• Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα
στα ανοίγματα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
εάν είναι φραγμένα τα ανοίγματα. Καθαρίζετέ
τα από τρίχες, χνούδια, σκόνες και ό,τι άλλο
μπορεί να εμποδίζει τη ροή του αέρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
πάντα το προϊόν σύμφωνα με τον
τρόπο που περιγράφει το παρόν
εγχειρίδιο. Το προϊόν σας είναι
σχεδιασμένο να λειτουργεί σε
κατακόρυφη θέση και οποιαδήποτε
άλλη θέση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό. Μη λειτουργείτε ποτέ το
προϊόν εάν αυτό είναι ξαπλωμένο στο
πλάι ή στραμμένο ανάποδα.
• Ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για
ατυχήματα ή κινδύνους που θα προκληθούν
σε άλλα άτομα ή περιουσίες.
• Μη μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο.
• Κατευθύνετε πάντα το καλώδιο πίσω και
μακριά από τη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το καλώδιο
υποστεί φθορά κατά τη χρήση,
αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο
τροφοδοσίας από την πρίζα. Μην
αγγίξετε το καλώδιο προτού το
αποσυνδέσετε από την πρίζα.
• Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή καθαριστικά
υγρά για να καθαρίσετε το προϊόν. Για
να απομακρύνετε το γρασίδι και το χώμα
χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη, όχι αιχμηρή
ξύστρα.
148
• Ανταλλακτικοί ανεμιστήρες διατίθενται από
τους αντιπροσώπους σέρβις της DeWALT.
Χρησιμοποιείτε τα ανταλλακτικά και αξεσουάρ
που προτείνει η DeWALT.
• Ελέγχετε τη σύσφιξη όλων των μπουλονιών,
περικοχλίων και βιδών ώστε να εξασφαλίσετε
την καλή λειτουργική κατάσταση της συσκευής.
ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΆΛΛΩΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ
Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη
μονάδα τροφοδοσίας που συνοδεύει τη συσκευή
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών)
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εκτός αν σε αυτά έχει παρασχεθεί
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους
επίβλεψη ή εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση
της συσκευής.
• Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι.
Κατά τη χρήση του εργαλείου ενδέχεται να
προκύψουν επιπλέον κίνδυνοι, οι οποίοι δεν
περιλαμβάνονται στις υπάρχουσες προφυλάξεις
ασφαλείας. Αυτοί οι κίνδυνοι ενδέχεται
να προκληθούν από ακατάλληλη χρήση,
παρατεταμένη χρήση κ.λπ.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι εξής:
• Τραυματισμοί λόγω επαφής με
περιστρεφόμενα/κινούμενα εξαρτήματα.
• Τραυματισμοί κατά την αλλαγή εξαρτημάτων,
λεπίδων αξεσουάρ.
• Τραυματισμοί λόγω παρατεταμένης χρήσης
ενός εργαλείου. Εάν χρησιμοποιείτε ένα
εργαλεία για μεγάλα χρονικά διαστήματα,
φροντίζετε να κάνετε τακτικά διαλλείματα.
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης η
οποία παράγεται από τη χρήση του εργαλείου
(παράδειγμα: εργασίες με ξύλο και ειδικότερα δρυ,
οξιά και MDF.)
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Ελληνικά
ιαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
Δ
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή ή
υψηλή υγρασία και μην το αφήνετε σε
εξωτερικούς χώρους υπό βροχή.
Απενεργοποιήστε το εργαλείο.
Αφαιρείτε την μπαταρία πριν την
εκτέλεση οποιασδήποτε συντήρησης
στο εργαλείο.
Κρατάτε ανθρώπους και ζώα σε
απόσταση τουλάχιστον 6 m από την
περιοχή εργασίας.
Κρατάτε τους παρευρισκόμενους σε
απόσταση.
95
95
95
95
Οδηγία 2000/14/ΕΚ περί Εγγυημένης
ακουστικής ισχύος.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
959)
(ΕΙΚ.
95
Ο κωδικός ημερομηνίας (l), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
95
2015 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και λειτουργίας για συμβατούς φορτιστές
μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα).
•Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη
χρήση διάταξης προστασίας από
ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για
να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
φορτίζετε μόνο επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες DeWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών μπορεί να εκραγούν
προκαλώντας τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με τον φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή
μπορεί να βραχυκυκλωθούν από
ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με αγώγιμες
ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς
περιορισμός σε αυτά, το σύρμα
τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων, θα πρέπει να διατηρούνται
μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Αποσυνδέετε πάντα τον
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει μπαταρία στην
κοιλότητα. Αποσυνδέετε τον φορτιστή
από την πρίζα πριν επιχειρήσετε να τον
καθαρίσετε.
•ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
•Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
•Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
•Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
149
Ελληνικά
•Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
•Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
πάνω στον φορτιστή και μην τοποθετείτε
τον φορτιστή σε μαλακή επιφάνεια που
θα μπορούσε να αποφράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να γίνει αιτία ανάπτυξης
υπερβολικής εσωτερικής θερμότητας.
Τοποθετείτε τον φορτιστή μακριά από
οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής
αερίζεται μέσω ανοιγμάτων στο πάνω και στο
κάτω μέρος του περιβλήματος.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά—
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
•Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
•Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
•Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
•Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
•ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
•Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
150
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DCB115 δέχεται πακέτα μπαταριών
18V Li-Ion XR (DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B και
DCB185).
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση
και έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το
δυνατόν πιο απλά.
Διαδικασία φόρτισης (εικ. 2)
1.Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2.Τοποθετήστε την μπαταρία (e) στον φορτιστή.
Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη (φόρτιση)
αναβοσβήνει συνεχόμενα υποδεικνύοντας ότι
έχει ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.
3.Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών λιθίουιόντων, φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών
πριν την πρώτη χρήση.
Διαδικασία φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης του πακέτου μπαταριών.
Ενδείξεις φόρτισης: DCB115
φορτίζει
πλήρως
φορτισμένο
καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού
πακέτου
μπαταριών*
*DCB115: Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας,
η κόκκινη λυχνία θα συνεχίσει να αναβοσβήνει,
αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη ενδεικτική
λυχνία. Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο
φορτιστής θα συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ελληνικά
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα
φορτίσουν μια μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη.
Ο φορτιστής θα υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας
μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας
την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
πρόβλημα με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το
φορτιστή και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ/ΨΥΧΡΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με
υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία,
ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση θερμού/
ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη
φόρτιση έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε
κατάλληλη θερμοκρασία. Κατόπιν, ο φορτιστής
αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου. Αυτή η
λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
Ένα κρύο πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται με
περίπου τη μισή ταχύτητα από ένα ζεστό πακέτο
μπαταριών. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται
σε αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο
φόρτισης και δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα
φόρτισης ακόμα και αν η μπαταρία θερμανθεί.
ΜΌΝΟ ΠΑΚΈΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΛΙΘΊΟΥ-ΙΌΝΤΩΝ
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν
σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
το οποίο προστατεύει τη μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
αν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε τη
μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες
φόρτισης που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε
μπαταρία σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
της μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή των
αναθυμιάσεων.
•Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
•Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
φορτιστές DeWALT.
•ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
•Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 °C (105 °F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν
χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά
του σε σταθερή επιφάνεια, όπου
δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα
εργαλεία με μεγάλα πακέτα μπαταριών
μπορούν να στέκονται όρθια πάνω
στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να
πέσουν εύκολα αν σπρωχτούν.
151
Ελληνικά
ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ
ΙΌΝΤΟΣ ΛΙΘΊΟΥ (Li-Ion)
•Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
•Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
•Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μεταφορά
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους
τους εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών
προϊόντων, όπως αυτοί καθορίζονται από τα
βιομηχανικά και νομικά πρότυπα, στα οποία
περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων
αγαθών, οι κανονισμοί μεταφοράς επικίνδυνων
αγαθών της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών
(IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί περί
επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή
συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές
επικίνδυνων αγαθών (ADR). Τα στοιχεία και
οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38.3 του Εγχειριδίου
και κριτηρίων δοκιμών των συστάσεων των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά
επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποστολή
ενός πακέτου μπαταριών DeWALT θα εξαιρείται
από την ταξινόμηση ως πλήρως ρυθμιζόμενο
επικίνδυνο υλικό Κατηγορίας 9. Γενικά, οι
δύο περιπτώσεις όπου χρειάζεται μεταφορά
Κατηγορίας 9 είναι:
152
1.Αεροπορική μεταφορά περισσότερων από δύο
πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων DeWALT
όταν η συσκευασία περιέχει μόνο πακέτα
μπαταριών (όχι εργαλεία), και
2. Οποιαδήποτε μεταφορά περιλαμβάνει
ένα πακέτο μπαταριών λιθίου-ιόντων με
ενεργειακή διαβάθμιση μεγαλύτερη των 100
Βαττωρών (Wh). Σε όλες τις μπαταρίες λιθίουιόντων, η διαβάθμιση Βαττωρών επισημαίνεται
πάνω στο πακέτο μπαταριών.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται
εξαιρούμενη ή πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί
ευθύνη του αποστολέα να λάβει υπόψη του τους
πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Η μεταφορά μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να
γίνει αιτία πυρκαγιάς αν οι πόλοι της μπαταρίας
έρθουν κατά λάθος σε επαφή με αγώγιμα υλικά.
Κατά την μεταφορά μπαταριών να βεβαιώνεστε ότι
οι πόλοι των μπαταριών είναι προστατευμένοι και
καλά μονωμένοι από υλικά που θα μπορούσαν να
έρθουν σε επαφή μαζί τους και να προκαλέσουν
βραχυκύκλωμα.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα
ενότητα του εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη
πίστη και πιστεύεται ότι είναι ακριβείς κατά το
χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο δεν
παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη.
Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι
οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται με τους
εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μπαταρία
ΤΎΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
Το DCM562 λειτουργεί με μπαταρία των 18 V.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μπαταρίες των
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
και DCB185. Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1.Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2.Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
Ελληνικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που
χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες
πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο μπαταριών
μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
ιαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
Δ
από τη χρήση.
νατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα για
Α
το χρόνο φόρτισης.
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
ην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε
Μ
φωτιά.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Περίβλημα μοτέρ φυσητήρα
1 Σωλήνα φυσητήρα
1 Μπαταρία
1 Φορτιστής
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Οι μπαταρίες και οι φορτιστές δεν
περιλαμβάνονται στα μοντέλα Ν.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1)
αθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
Κ
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
η φορτίζετε κατεστραμμένες
Μ
μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση
Φ
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών
καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε
Η
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
ορτίζετε τα πακέτα μπαταριών
Φ
DeWALT μόνο με τους
προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων
από τις προβλεπόμενες μπαταρίες
DeWALT με χρήση φορτιστή DeWALT
μπορεί να προκαλέσει έκρηξή τους ή
άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a.Σκανδάλη ρύθμισης ταχύτητας
b.Μοχλός ασφάλισης ταχύτητας
c.Λαβή
d.Σωλήνας
e.Μπαταρία
f.Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο φυσητήρας σας έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματικές εφαρμογές αναρρόφησης και
φυσήματος.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
•Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
153
Ελληνικά
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν
η τάση της μπαταρίας ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην πινακίδα με τα δεδομένα.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή
Ο
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το
ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το
μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο σετ μπαταριών και φορτιστές της
DeWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών από το
εργαλείο (εικ. 3–4)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να
βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών (e) είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1.Ευθυγραμμίστε την μπαταρία (e) με τις
αυλακώσεις.
2.Σπρώξτε μέσα στη λαβή μέχρι να εφαρμόσει
πλήρως στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι
ακούστηκε ο χαρακτηριστικός ήχος ασφάλισης.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1.Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (f) της
μπαταρίας και τραβήξτε σταθερά το πακέτο
μπαταριών έξω από τη λαβή του εργαλείου.
2.Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο
φορτιστή όπως περιγράφεται στο τμήμα περί
φορτιστή του παρόντος εγχειριδίου.
ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
(ΕΙΚ. 5)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT
περιλαμβάνουν ένα δείκτη φορτίου. Αυτός
αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED
που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που
απομένει στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί (g) του δείκτη
φορτίου. Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών
πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός
του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω
από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου
δεν θα ανάψει και η μπαταρία θα χρειαστεί να
επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια
ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο
μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του
εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των
εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Συναρμολόγηση σωλήνα
(εικ. 6)
154
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού τοποθετήσετε ή
αφαιρέσετε τον σωλήνα (d) βεβαιωθείτε
Ελληνικά
ότι έχετε αφαιρέσει την μπαταρία. Ο
σωλήνας πρέπει να τοποθετείται στο
περίβλημα (h) πριν από τη χρήση.
• Για να προσαρμόσετε τον σωλήνα στον
φυσητήρα, ευθυγραμμίστε τις τρεις γλωττίδες (i)
που υπάρχουν στη βάση του σωλήνα με
τις εγκοπές (j) που υπάρχουν στη βάση
του ανοίγματος του περιβλήματος. Πιέστε
τον σωλήνα μέσα στο περίβλημα μέχρι
να ασφαλίσει ο σωλήνας και ακουστεί ο
χαρακτηριστικός ήχος «κλικ».
• Τραβήξτε τον σωλήνα για να βεβαιωθείτε ότι
έχει ασφαλίσει στη θέση του.
• Για να αφαιρέσετε τον σωλήνα, τοποθετήστε
ένα κατσαβίδι στην οπή απασφάλισης (k)
που υπάρχει στο πλάι του περιβλήματος.
Ανασηκώστε τη γλωττίδα που υπάρχει μέσα
και τραβήξτε έξω τον σωλήνα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
τον φυσητήρα εάν ο σωλήνας δεν έχει
ασφαλίσει στη θέση του Μη βάζετε ποτέ
τα χέρια σας στο περίβλημα, μέσω της
οπής του σωλήνα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρείτε πάντοτε
την μπαταρία στις εξής περιπτώσεις:
• Όταν αφήνετε τον φυσητήρα χωρίς
επιτήρηση και κατά την αποθήκευση.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 8)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Η σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτεί τη
συνεχή επαφή του ενός χεριού με τη λαβή (c).
Απενεργοποίηση (εικ. 1, 7–8)
ΠΡΟΣΟΧΉ: Μην στρέφετε την
εξαγωγή της μονάδας προς τον
εαυτό σας ή άλλους.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Φοράτε πάντα γυαλιά
ασφαλείας και προστασία ακοής.
Φοράτε μάσκα με φίλτρο όταν
εργάζεστε σε περιβάλλον με σκόνη.
Συνιστάται η χρήση γαντιών,
παντελονιού και σκληρών υποδημάτων.
Κρατάτε τα μακριά μαλλιά και τα
χαλαρά ρούχα μακριά από ανοίγματα
και κινούμενα εξαρτήματα:
Για να ενεργοποιήσετε τον φυσητήρα, πατήστε
τη σκανδάλη ρύθμισης ταχύτητας (a). Για να
απενεργοποιήσετε τον φυσητήρα ελευθερώστε τη
σκανδάλη.
Για να κλειδώσετε την ενεργοποίηση του φυσητήρα,
τραβήξτε προς τα πίσω τον μοχλό ασφάλισης
ταχύτητας (b), όπως φαίνεται στην εικόνα 7. Ο
φυσητήρας λειτουργεί σε υψηλότερες ταχύτητες
όσο περισσότερο μετακινείται ο μοχλός ασφάλισης
ταχύτητας. Για να ενεργοποιήσετε τον φυσητήρα
χωρίς να πατήσετε τη σκανδάλη τραβήξτε
προς τα πίσω τον μοχλό ασφάλισης ταχύτητας.
Για να απενεργοποιήσετε τον φυσητήρα όταν
χρησιμοποιείτε τον μοχλό ασφάλισης ταχύτητας,
πιέστε τον μοχλό προς την εμπρός πλευρά του
φυσητήρα.
• Κρατήστε τον φυσητήρα με το ένα χέρι, όπως
φαίνεται στην εικόνα 8 και σαρώστε από τη
μία άκρη μέχρι την άλλη με τον σωλήνα (d), σε
απόσταση αρκετών εκατοστών από τη σκληρή
επιφάνεια. Προχωρήστε αργά, διατηρώντας
εμπρός σας τον σωρό από τα συσσωρευμένα
απορρίμματα.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
155
Ελληνικά
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
156
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DeWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DeWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η
ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DeWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DeWALT όταν
Ελληνικά
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DeWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DeWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει
να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να
παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε
της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας
το εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από
το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι
ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ τις στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο
157
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ: 00302108981616
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
Tel: 31 164 283 063
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
Tel: 214 66 75 00
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi:0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N49630910/16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising