D25417KT | DeWalt D25417KT ROTARY HAMMER DRILL Type 2 instruction manual

D25413
D25417
D25430
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)11
English (original instructions)20
Español (traducido de las instrucciones originales)28
Français (traduction de la notice d’instructions originale)37
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)46
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)55
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)64
Português (traduzido das instruções originais)72
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)81
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)89
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)97
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)105
Copyright DeWALT
B
Fig. A
12
4
5
8
1
2
11
10
6
15
3
Fig. B
Fig. C
4
9
D25413
D25417
5
D25430
Fig. D
7
14
11
10
6
1
Fig. E
3
Fig. F
7
12
13
Fig. G
6
2
2
Dansk
EKSTRA KRAFTIG BOREHAMMER
D25413, D25417, D25430
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Spænding
Type
Effektforbrug
Frekvens
Tomgangshastighed
Ingen belastningsslag pr. minut
Enkelt slagsenergi (EPTA 05/2009)
Hammerboring
Mejsling
Maksimal borekapacitet i stål/træ/beton
Mejslingspositioner
Kerneboringskapacitet i blød mursten
Værktøjsholder
Kravediameter
Vægt
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-6:
LPA(emissions lydtryksniveau)
LWA(lydtryksniveau)
K(usikkerhed for det angivne lydniveau)
Boring i metal
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
Boring i beton
Vibrationsemissionsværdi ah, HD =
Usikkerhed K =
Mejsling
Vibrationsemissionsværdi ah, Cheq =
Usikkerhed K =
Skruning uden slag
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
D25413
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25417
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25430
230
2
1000
50
–
0–4700
mm
kg
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,2
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,3
–
4,2
–
12
–
SDS PLUS
60
4,0
dB(A)
dB(A)
86
3
86
3
88
3
dB(A)
97
97
99
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
m/s2
m/s2
8,2
1,5
8,2
1,5
–
–
m/s2
m/s2
7,1
1,5
7,1
1,5
7,1
1,5
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
VAC
W
Hz
min-1
bpm
J
J
mm
mm
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
3
Dansk
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Ekstra kraftig borehammer
D25413, D25417
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
D25430
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2000/14/EC, Elektrisk betonknusemaskine (håndholdt),
m ≥ 15kg, bilag VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197),
D-90431 Nürnberg, Germany, Bemyndiget organ ID nr.: 0197
Akustisk trykniveau i overensstemmelse med 2000/14/EC
(artikel 12, bilag III, nr. 10; m</= 15 kg)
LWA (målt lydstyrkeniveau)
dB 99
LWA (garanteret lydstyrkeniveau) dB 105
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
12.08.16
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
4
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
Dansk
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
d )
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
e )
f )
g )
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
borehamre
•
•
•
•
•
•
Brug hørebeskyttelse. Støjeksponering kan
forårsage høreskader.
Brug de ekstra håndtag, der følger med værktøjet.
Manglende kontrol kan medføre personskade.
Hold kun fast i elværktøjet ved hjælp af de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner, hvor
skæreværktøjet eller fastgørelsen kan berøre skjulte
ledninger eller sit eget kabel. Kommer skæreværktøjet i
kontakt med en strømførende ledning, kan blotlagte metaldele
på el-værktøjet gøres strømførende og give stød til brugeren.
Brug klemmer eller andre praktiske metoder til at
fastgøre og støtte arbejdsemnet til et stabilt underlag.
Det er ustabilt at holde arbejdsemnet i hånden eller mod
kroppen og kan medføre manglende kontrol.
Anvend sikkerhedsbriller eller anden øjenbeskyttelse.
Under betjening af hammeren kan der hvirvle savsmuld rundt.
Flyvende partikler kan forårsage permanent øjenskade. Brug
en støvmaske eller et åndedrætsværn til støvfrembringende
handlinger. Ørebeskyttelse vil være nødvendigt under de
fleste betjeninger.
Hold godt fast på værktøjet hele tiden. Forsøg ikke at
betjene værktøjet uden at holde det med begge hænder.
5
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
Det anbefales altid at anvende sidehåndtaget. Betjening af
værktøjet med én hånd kan medføre manglende kontrol. Det
kan også udgøre en fare at bryde igennem eller støde på hårde
materialer, såsom en armeringsstang. Fastgør sidehåndtaget
godt før brug.
Betjen ikke værktøjet i længere tid ad gangen. Vibration
som følge af hammerens bevægelse kan medføre skade på
dine hænder og arme. Anvend handsker som en ekstra pude
og begræns udsættelsen ved at tage mange pauser.
Forsøg ikke selv at reparere dele. Mejselreparation bør
udføres af en autoriseret specialist. Ukorrekt reparerede mejsler
kan forårsage personskade.
Anvend handsker, når du betjener værktøjet eller skifter
delene. Blotlagte metaldele på værktøjet og delene kan
blive ekstremt varme under betjening. Små dele af ødelagt
materiale kan skade bare hænder.
Læg aldrig værktøjet fra dig, før delene er helt stoppet.
Det kan forårsage personskade at fjerne delene.
Slå ikke på fastsiddende dele med en hammer for at
løsne dem. Metalfragmenter eller materialespåner kan løsnes
og forårsage personskade.
Mejsler, der er en smule slidte, kan hvæsses ved hjælp
af slibning.
Hold strømledningen borte fra den roterende del. Vikl
ikke ledningen om kroppen. En elektrisk ledning, der er
bundet om en roterende del, kan forårsage personskade og
manglende kontrol.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Borehammer (kun D25413, D25417)
eller
1 Mejselhammer (D25430)
1Sidehåndtag
1 Dybdejusteringsstang (kun D25413, D25417)
1Kasse
1 Patron uden nøgle (kun D25417)
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af en roterende
hammer:
• Skader forårsaget af berøring af de roterende dele eller varme
dele på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning af tilbehøret.
• Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv, der dannes,
når der arbejdes i beton og/eller murværk.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
6
Datokodeposition
Datokoden der også inkluderer produktionsåret, er tryk på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A–D, F)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Variabel hastighedskontakt
2 Hovedhåndtag
3 Forlæns-/baglænsglider
4 Funktionsvælger
5 Sikkerhedslås
6 Sidehåndtag
7 Værktøjsholder/låsebøsning
8 Stød
9 LED indikator (kun D25417)
10 Dybdejusteringsstang (kun D25413, D25417)
11 Dybdestopklemme
12 Låsekrave
13 Patron (kun D25417)
Dansk
14 Støvdæksel
15 Spærreknap (kun D25430)
Tilsigtet Brug
D25413, D25417
Disse kraftige koterende hamre er blevet fremstillet til
professionel boring og hammerboring, skruning og let mejsling.
D25430
Din mejselhammer er konstrueret til professionelle fræsnings-,
mejslings- og nedbrydningsanvendelser.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Hammerboret er professionelt værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
hastigheden til nul o./min. Dette vises ved, at LED-lampen
9 blinker. For at komme ud af denne tilstand, skal maskinen
slukkes og tændes én gang. Efter at have slukket og tændt
kontakten for variabel hastighed 1 kommer maskinen tilbage i
normal betjeningstilstand.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Valg af funktionstilstand (Fig. C)
D25413, D25417
Værktøjet kan anvendes i følgende funktionstilstande:
R oterende boring: til iskruning og boring i stål, træ
og plastik.
Hammerboring: til boring i beton og murværk.
Aktiv vibrationskontrol (Fig. A)
Den aktive vibrationskontrol neutraliserer tilbagesprungen
vibration fra hammermekanismen. Ved at sænke hånd- og
armvibration gives der mulighed for mere bekvem brug i
længere perioder af gangen og forlænger apparatets levetid.
For bedste vibrationskontrol skal du holde i værktøjet med en
hånd på hovedhåndtaget 2 og den anden på sidehåndtaget 6 .
Påfør en smule tryk på hammeren, så den er i mellemslag.
Hammeren behøver kun tilpas meget tryk for at aktivere den
aktive vibrationskontrol. Mere tryk end nødvendigt vil ikke
få værktøjet til at bore eller mejsle hurtigere, og den aktive
vibrationskontrol aktiveres ikke.
Kobling til drejemomentbegrænsning
ADVARSEL: Brugeren skal altid holde godt fast ved
værktøjet under arbejdet.
Koblingen til drejemomentbegrænsning reducerer maks.
drejemomentudvirkning, som overføres til brugeren i tilfælde
af, at borehovedet binder. Denne funktion forhindrer også
standsning af transmissionen og el-motoren.
BEMÆRK: Slå altid værktøjet fra før du ændrer på
indstillingerne for styring af drejemoment, ellers kan
værktøjet blive beskadiget.
Anti-rotationssystem (Fig. B)
D25417
Anti-rotationssystemet giver øget brugerkomfort og sikkerhed
gennem en indbygget, anti-rotationsteknologi, der kan spore,
hvis brugeren mister kontrollen over hammeren. Når der
detekteres en blokering, standses momentet og hastigheden
med det samme. Denne funktion forhindrer, at værktøjet drejer
rundt og nedsætter risikoen for håndledsskader. Den røde LED
indikator 9 lyser, hvis anti-rotationsanordningen aktiveres.
Under eksponering af visse elektromagnetiske fænomener
(hurtige transienter), kan det ske, at maskinen reducerer
K un hamring: til let flishugning, mejsling og
nedrivningsarbejde. I denne funktion kan værktøjet
også anvendes som løftestang til at løsne et
fastklemt bor.
D25430
Værktøjet kan anvendes i følgende funktionstilstande:
K un hamring: til let flishugning, mejsling og
nedrivningsarbejde. I denne funktion kan værktøjet
også anvendes som løftestang til at løsne et
fastklemt bor.
1. Vælg driftsfunktionen ved at trykke på sikkerhedslås 5 og dreje funktionsvalgkontakten 4 indtil den peger på
symbolet for den ønskede funktion.
2. Slip sikkerhedslåsen og kontrollér, at funktionsvælgeren er
låst i positionen.
ADVARSEL: Vælg ikke funktionstilstand, når
værktøjet kører.
Indstilling af mejselpositionen (Fig. C)
Mejslen kan indstillet og låses i 12 forskellige positioner.
1. Drej knappen til valg af tilstand 4 , indtil den peger
mod symbolet for hammerbor-tilstanden. Se Valg af
funktionstilstand i Montering og justeringer.
2. Drej mejslen i den ønskede position.
3. Indstil funktionsvælgeren 4 til positionen kun hamring.
4. Drej mejslen, indtil den låses i position.
7
Dansk
Isætning og udtagning af SDS PLUS-tilbehør
(Fig. D)
Dette værktøj anvender SDS PLUS-tilbehør (se indtast i figur
4 for et udsnit af SDS PLUS-borskaft). Vi anbefaler, at du kun
anvender professionelt værktøj.
1. Rengør og smør borskaftet.
2. Indsæt borskaftet i værktøjsholderen/låsemuffen 7 .
3. Skub boret ned og drej det en smule, indtil det passer
i åbningerne.
4. Træk i boret for at kontrollere, at det er ordentligt låst.
Hammerfunktionen kræver, at boret kan bevæges aksialt
adskillige centimeter, når det er låst fast i værktøjsholderen.
5. For at fjerne et bor skal du trække værktøjsholderens
låsemuffe 7 tilbage og trække boret ud.
ADVARSEL: Anvend altid handsker, når du skifter tilbehør.
Det blotlagte metaldele på værktøjet og tilbehøret kan
blive ekstremt varme under betjening.
Påsætning af sidehåndtaget (Fig. A)
2. Indsæt den forbundne patron og adapter i værktøjet som
var det et standard SDS PLUS-bor.
3. For at fjerne patronen skal du gøre, som drejede det sig om
udtagning af et standard SDS PLUS-bor.
ADVARSEL: Anvend aldrig standardpatroner
i hammerboringstilstanden.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Udskiftning af værktøjsholderen med
patronen (Fig. F)
Kun D25417
1. Drej låsekraven 12 i oplåst position og træk
værktøjsholderen/låsemuffen 7 af.
2. Tryk patronen 13 på spindlen og drej låsekraven
i låsepositionen.
3. For at udskifte patronen med værktøjsholderen skal du først
fjerne patronen på samme måde, som værktøjsholderen
blev fjernet. Derefter skal du anbringe værktøjsholderen på
samme måde, som patronen blev anbragt.
ADVARSEL: Anvend aldrig standardpatroner
i hammerboringstilstanden.
Sidehåndtaget 6 kan tilpasses både højreog venstrehåndsbrugere.
ADVARSEL: Anvend ikke værktøjet, hvis sidehåndtaget
ikke er korrekt monteret.
1. Løsn sidehåndtaget.
2. For højrehåndsbrugere: skub sidehåndtagsklemmen over
kraven bag værktøjsholderen, håndtag til venstre.
For venstrehåndsbrugere: skub sidehåndtagsklemmen
over kraven bag værktøjsholderen, håndtag til højre.
3. Drej sidehåndtaget til den ønskede position og
fastspænd håndtaget.
Indstilling af boredybde (Fig. D)
BETJENING
Brugsvejledning
Kun D25413, D25417
1. Indsæt det ønskede bor som beskrevet ovenfor.
2. Tryk på dybdestopklemmen 11 og hold den nedtrykket.
3. Før dybdejusteringsstiften 10 gennem hullet
i dybdestopklemmen.
4. Juster boredybden som vist.
5. Slip dybdestopklemmen.
Fremad-/tilbageskyder (Fig. E)
1. Skub fremad-/tilbageskyderen 3 til venstre fremadrotation
(højre). Se pilene på værktøjet.
2. Skub fremad-/tilbageskyderen 3 til højre siden for
tilbagerotation (venstre).
ADVARSEL: Vent altid, indtil motoren er stoppet helt, før
du ændrer rotationsretningen.
Montering af patronadapter og patron
Sælges separat
1. Skru en patron på den gevindskårne ende
af patronadapteren.
8
Udskiftning af støvdæksel (Fig. A, D)
Støvdækslet 14 forhindrer, at der trænger støv ind i
mekanismen. Udskift et slidt støvdæksel med det samme.
1. Træk værktøjsholderens låsemuffe 7 tilbage og træk
støvdækslet 14 af.
2. Påsæt det nye støvdæksel.
3. Slip værktøjsholderens låsemuffe.
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL:
• Vær opmærksom på placeringen af rør og ledninger.
• Benyt kun et let tryk på værktøjet (ca. 5 kg). For meget
styrke øger ikke borehastigheden, men reducerer
værktøjets ydelse og kan forkorte værktøjets levetid.
• Kør ikke boret for langt ind for at undgå skade
på støvdækslet.
• Hold altid godt fast på værktøjet med begge hænder
og og med en god holdning (Fig. G). Betjen altid
værktøjet med sidehåndtaget korrekt monteret.
Dansk
Korrekt håndposition (Fig. G)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver én hånd på sidehåndtaget 6 og
den anden hånd på hovedhåndtaget 2 .
Overbelastningskobling
Hvis boret sidder fast, afbryder overbelastningskoblingen drevet
til borspindlen. På grund af den resulterende kraft skal du altid
holde godt fast på maskinen med begge hænder og med en
god holdning.
Tænde og slukke (Fig. A)
1. Tryk på den variable hastighedskontakt 1 for at starte
værktøjet. Trykket på den variable hastighedskontakt
bestemmer værktøjets hastighed.
2. Slip kontakten for at stoppe værktøjet.
3. Flyt forlæns/baglæns-skyderen 3 til midterpositionen for at
låse værktøjet i slukket tilstand.
Hammerboring (Fig. A)
Boring med et solidt bor
1. Indstil funktionsvælgeren 4 til hammerboringspositionen.
Se Valg af funktionstilstand i Montering og justeringer.
2. Isæt det ønskede bor.
BEMÆRK: For det bedste resultater bør du anvende
højkvalitetsbor med hårdmetalplade.
3. Justér sidehåndtaget 6 som ønsket.
4. Indstil boredybden, hvis det er nødvendigt.
5. Marker stedet, hvor hullet skal bores.
6. Placér boret på stedet og tænd for værktøjet.
7. Sluk altid for værktøjet, når du er færdig med arbejdet, og før
du tager stikket ud.
Boring med et kernebor (Fig. A, C)
1. Indstil funktionsvælgeren 4 tpå positionen
hammerfunktion. Se Valg af funktionstilstand i Montering
og justeringer.
2. Justér sidehåndtaget 6 som ønsket.
3. Isæt det ønskede kernebor.
4. Påsæt midterboret i kerneboret.
5. Anbring midterboret på stedet, og tryk på den variable
hastighedskontakt 1 . Bor, indtil kernen trænger ca. 1 cm ind
i betonen.
6. Stop boring og fjern midterboret. Anbring kerneboret i
hullet og fortsæt med at bore.
7. Når der bores i en struktur, der er tykkere end kerneborets
dybde, skal du regelmæssigt fjerne den runde cylinder af
beton eller kerne inde i boret. For at undgå et uønsket brud
på betonen omkring hullet skal du først bore et hul helt
gennem strukturen på en diameter af midterboret. Derefter
skal du bore det udkernede hul halvvejs fra hver side.
8. Sluk altid for værktøjet, når du er færdig med arbejdet, og før
du tager stikket ud.
Roterende boring (Fig. C)
Kun D25413, D25417
1. Indstil funktionsvælgeren 4 til den roterende
boringsposition. Se Valg af funktionstilstand i Montering
og justeringer..
2. Påsæt patronadapteren/patronsamlingen.
3. Fortsæt som beskrevet for hammerboring.
ADVARSEL: Anvend aldrig standardpatroner
i hammerboringstilstanden.
Skrueboring (Fig. A, C)
Kun D25413, D25417
1. Indstil funktionsvælgeren 4 til den roterende
boringsposition. Se Valg af funktionstilstand i Montering
og justeringer.
2. Vælg rotationsretning.
3. Indsæt den specielle SDS PLUS-iskruningsadapter til brug
med sekskantede skruetrækkerbor.
4. Isæt det ønskede skruetrækkerbor. Når der iskrues
kærvskruer, skal der altid anvendes bor med en glideføler.
5. Tryk forsigtigt på den variable hastighedskontakt 1 for
at forhindre skade på skruehovedet. I omvendt rotation
(venstre) reduceres værktøjets hastighed automatisk for
nem skrueudtagning.
6. Når skruen flugter med arbejdsemnet, udløses den variable
hastighedskontakt for at forhindre skruehovedet i at trænge
ind i arbejdsemnet.
Flishugning og mejsling (Fig. A, C)
1. Indstil funktionsvælgeren 4 til positionen kun hamring. Se
Se Valg af funktionstilstand i Montering og justeringer.
2. Indsæt den rette mejsel og drej den med hånden for at låse
den i én af de 12 positioner.
3. Justér sidehåndtaget 6 som ønsket.
4. Tænd for værktøjet og begynd med at arbejde.
5. Sluk altid for værktøjet, når du er færdig med arbejdet, og før
du tager stikket ud.
ADVARSEL:
• Anvend ikke dette værktøj til at blande eller pumpe
letantændelige eller eksplosive væsker (benzin,
alkohol osv.).
• Bland eller rør ikke brandbare væsker, der er
mærket således.
9
Dansk
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Motorbørster
DeWALT anvender et avanceret børstesystem, der automatisk
standser boret, når børsterne er opbrugt. Dette forhindrer
alvorlig skade på motoren. Nye børstesamlinger er tilgængelige
hos autoriserede DeWALT-servicecentre. Anvend altid
identiske reservedele.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
10
Deutsch
HOCHLEISTUNGSBOHRHAMMER
D25413, D25417, D25430
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation
machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Frequenz
Leerlaufdrehzahl
Schläge pro Minute ohne Last
Einzelaufprallenergie (EPTA 05/2009)
Schlagbohren
Meißeln
Max. Bohrleistung in Stahl/Holz/Beton
Meißelpositionen
Max. Bohrleistung in Mauerwerk
Werkzeugaufnahme
Spannhalsdurchmesser
Gewicht
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-6.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
LWA(Schallleistungspegel)
K(Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel)
Bohren in Metall
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K
Bohren in Beton
Vibrationskennwert ah, HD =
Unsicherheitswert K
Meißeln
Vibrationskennwert ah, Cheq =
Unsicherheitswert K
Schrauben ohne Schlag
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
D25413
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25417
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25430
230
2
1000
50
–
0–4700
mm
kg
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,2
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,3
–
4,2
–
12
–
SDS PLUS
60
4,0
dB(A)
dB(A)
86
3
86
3
88
3
dB(A)
97
97
99
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
m/s2
m/s2
8,2
1,5
8,2
1,5
–
–
m/s2
m/s2
7,1
1,5
7,1
1,5
7,1
1,5
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
VWS
W
Hz
min-1
bpm
J
J
mm
mm
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
11
Deutsch
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Hochleistungsbohrhammer
D25413, D25417
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
D25430
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2000/14/EC, Elektrobetonaufbruchhammer (hand-held),
m ≥ 15kg, Annex VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH
(0197), D-90431 Nü̈rnberg, Deutschland, Nummer der
benannten Stelle ID Nr.: 0197
Schallleistungswert gemäß 2000/14/EG
(Artikel 12, Anlage III, Nr. 10; m </= 15 kg)
LWA (gemessener Schallleistungspegel)
dB 99
LWA (garantierter Schallleistungspegel)
dB 105
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
12.08.16
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
12
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Deutsch
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
13
Deutsch
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für
Bohrhämmer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Tragen Sie einen Gehörschutz. Einfluss von Lärm kann zum
Gehörverlust führen.
Benutzen Sie die mit dem Werkzeug gelieferten
zusätzlichen Griffe. Kontrollverlust kann zu
Verletzungen führen.
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflächen, wenn Arbeiten durchgeführt werden,
bei denen das Schneidewerkzeug oder das
Befestigungsmittel versteckte Leitungen oder die eigene
Anschlussleitung berühren könnte. Der Kontakt des
Schneidewerkzeugs mit einer spannungsführenden Leitung
kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und
zu einem elektrischen Schlag führen.
Verwenden Sie Zwingen oder andere praktikable
Methoden, um das Werkstück auf einer stabilen Basis
zu fixieren und abzustützen. Wenn Sie das Werkstück mit
der Hand oder gegen den Körper halten, ist es nicht stabil. Sie
können die Kontrolle über das Werkstück verlieren.
Tragen Sie eine Schutzbrille oder sonstigen
Augenschutz. Schlagbohrarbeiten verursachen, dass Splitter
herumfliegen. Herumfliegende Teilchen können dauerhafte
Augenverletzungen verursachen. Tragen Sie eine Staubmaske
oder Atemschutzmaske bei Arbeiten, die Staub verursachen.
Gehörschutz kann bei den meisten Anwendungen
erforderlich sein.
Halten Sie das Werkzeug immer fest im Griff. Versuchen
Sie nicht, dieses Werkzeug zu betreiben, ohne es mit
beiden Händen zu halten. Es wird empfohlen, immer
den seitlichen Griff zu verwenden. Einhandbetrieb dieses
Werkzeugs führt zum Kontrollverlust. Das Durchtrennen von
Hartmaterial wie z. B. Armierungsstahl oder das Treffen darauf
kann ebenfalls gefährlich sein. Drehen Sie vor dem Betrieb den
seitlichen Griff richtig fest.
Betreiben Sie dieses Werkzeug nicht über lange
Zeiträume. Die vom Hammerbetrieb verursachten
Schwingungen können zu Schäden an Ihren Händen und
Armen führen. Verwenden Sie Handschuhe zur zusätzlichen
Dämpfung und begrenzen Sie die Exponierung, indem Sie
häufige Pausen einlegen.
Bereiten Sie Einsätze (Bits) nicht selbst wieder auf. Die
Wiederaufbereitung von Meißeln sollte durch eine zugelassene
Fachkraft erfolgen. Nicht fachgerecht wiederaufbereitete
Meißel können Verletzungen verursachen.
Tragen Sie Handschuhe beim Betrieb des Werkzeugs
oder beim Wechseln der Einsätze. Zugängliche Metallteile
am Werkzeug und die Einsätze können beim Betrieb extrem
heiß werden. Kleine Stückchen von abgebrochenem Material
können bloße Hände verletzen.
Legen Sie das Werkzeug niemals ab, solange der Einsatz
nicht vollständig zum Stillstand gekommen ist. Sich
bewegende Einsätze können Verletzungen verursachen.
Schlagen Sie nicht mit dem Hammer auf
klemmende Einsätze, um sie zu lösen. Es können sich
•
•
Fragmente von Metall- oder Materialsplittern lösen und
Verletzungen verursachen.
Leicht abgenutzte Meißel können durch Schleifen wieder
geschärft werden.
Halten Sie das Stromkabel vom rotierenden Einsatz fern.
Wickeln Sie das Kabel um keinen Teil Ihres Körpers. Ein
um einen sich drehenden Einsatz gewickeltes Stromkabel kann
Verletzungen und Kontrollverlust verursachen.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
Restgefahren
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von Bohrhämmern
untrennbar verbunden:
• Verletzungen durch Berühren der sich drehenden Teile oder
heißer Teile des Werkzeugs.
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Gehörschäden.
• Gefahr des Quetschens der Finger beim Austausch
von Zubehörteilen.
• Gesundheitsgefahren durch Einatmen von bei Arbeiten in
Beton und/oder Mauerwerk entwickelten Staubs.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Deutsch
Packungsinhalt
Bestimmungsgemässe Verwendung
Die Packung enthält:
1 Bohrhammer (nur D25413, D25417)
oder
1 Meißelhammer (D25430)
1 Seitlicher Griff
1 Bohrtiefenanschlag (nur D25413, D25417)
1Transportkoffer
1 Schnellspannfutter (nur D25417)
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
D25413, D25417
Diese Hochleistungs-Bohrhämmer sind konstruiert für den
professionellen Einsatz beim Bohren und Schlagbohren,
Schraubendrehen und leichten Stemmarbeiten.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Lage des Datumscodes
Der Datumscode der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2018 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. [Fig.] A–D, F)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Verstellbarer Drehzahlregler
2 Haupthandgriff
3 Vorwärts-/Rückwärtsschieber
4 Moduswahlschalter
5 Sicherheitssperre
6 Zusatzhandgriff
7 Werkzeughalter/Sperrhülse
8 Stoßdämpfer
9 LED-Anzeige (nur D25417)
10 Tiefeneinstellstange (nur D25413, D25417)
11 Klemme für Tiefenanschlag
12 Spannring
13 Spannfutter (nur D25417)
14 Staubabdeckung
15 Sperrtaste (nur D25430)
D25430
Ihr Meißelhammer wurde für professionelle
Meißel- und Abbrucharbeiten konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Bohrhämmer sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Aktive vibrationskontrolle (Abb. A)
Die aktive Vibrationskontrolle neutralisiert
Rückstoßerschütterungen des Hammersystems. Eine Minderung
der Hand- und Armerschütterungen ermöglicht einen
komfortableren Einsatz über längere Zeiträume und verlängert
die Gerätelebensdauer.
Für eine optimale Vibrationskontrolle halten Sie das Gerät mit
einer Hand am Hauptgriff 2 und mit der anderen Hand am
seitlichen Zusatzgriff 6 . Üben Sie nur soviel Druck aus, dass die
Vibrationskontrolle ungefähr auf halber Hammerstärke steht.
Der Hammer benötigt nur soviel Druck, dass die aktive
Vibrationskontrolle einrastet. Zuviel Druck führt nicht
zu schnellerem Bohren oder Stemmen, aber die aktive
Vibrationskontrolle wird nicht einrasten.
Überlastkupplung
WARNUNG: Der Anwender muss das Werkzeug während
der Arbeit immer gut festhalten.
Die Überlastkupplung begrenzt das maximale Drehmoment,
sollte der Bohrer beim Arbeiten blockieren. Dieses
Ausstattungsmerkmal verhindert auch ein Abwürgen des
Getriebes und des Elektromotors.
HINWEIS: Zur Auswahl der niedrigen Geschwindigkeit
mit hoher Drehzahl schalten Sie das Gerät aus und lassen
es auslaufen.
Antirotationssystem (Abb. B)
D25417
Die Antirotationssystem bietet verbesserten Bedienkomfort
und Sicherheit durch eine integrierte Antirotationstechnologie,
die erkennt, wenn der Benutzer die Kontrolle über den
Bohrhammer verliert. Wenn festgestellt wird, dass das Gerät
15
Deutsch
feststeckt, werden Drehmoment und Geschwindigkeit sofort
abgeschaltet. Dieses Merkmal verhindert die Selbstdrehung
des Werkzeugs und reduziert so das Auftreten von
Handgelenksverletzungen. Die rote LED-Anzeige 9 leuchtet,
wenn die Antirotationsvorrichtung aktivier ist.
Unter dem Einfluss bestimmter elektromagnetischer
Phänomene (schnelle Transienten) kann es vorkommen, dass
die Maschine ihre Drehzahl auf Null U/min herunterfährt.
Dieser Zustand wird durch das Blinken der LED-Kontrollleuchte
9 angezeigt. Um diesen Betrieb wieder zu ändern, muss die
Maschine einmal aus- und dann wieder eingeschaltet werden.
Nach diesem Zyklus mit dem Drehzahlregler 1 befindet sich die
Maschine wieder im Normalbetrieb.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Wählen der Betriebsart (Abb. C)
D25413, D25417
Das Gerät kann in den folgenden Betriebsarten eingesetzt
werden:
R otationsbohren: Schrauben und Bohren in Stahl, Holz
und Kunststoff.
Schlagbohren: Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk.
ur Hämmern: leichte Stemm-, Meißel- und
N
Abbrucharbeiten. In dieser Betriebsart kann das
Gerät auch als Hebel zum Entfernen einer blockierten
Bohrspitze verwendet werden.
D25430
Das Gerät kann in den folgenden Betriebsarten eingesetzt
werden:
ur Hämmern: leichte Stemm-, Meißel- und
N
Abbrucharbeiten. In dieser Betriebsart kann das Gerät
auch als Hebel zum Entfernen ei ner blockierten
Bohrspitze verwendet werden.
1. Zur Auswahl des Betriebsmodus drücken Sie auf die
Sicherheitssperre 5 und drehen den Moduswahlschalter 4 ,
bis er auf das Symbol des gewünschten Modus zeigt.
2. Lösen Sie die Sicherheitssperre und überprüfen Sie, dass der
Betriebsarten-Wahlschalter eingerastet ist.
WARNUNG: Verstellen Sie nicht die Betriebsart, während
das Werkzeug läuft.
16
Indexieren der Meißelposition (Abb. C)
Der Meißel kann indexiert und in 12 verschiedenen Positionen
festgestellt werden.
1. Drehen Sie den Betriebsartenwahlschalter 4 , bis er auf das
Symbol für den Bohrhammerbetrieb zeigt. Siehe Wählen
der Betriebsart in Zusammenbau und einstellungen.
2. Drehen Sie den Meißel in die gewünschte Position.
3. Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter 4 auf die Position
„nur Hämmern“.
4. Drehen Sie den Meißel, bis er einrastet.
Einsetzen und Entfernen von SDS PLUS
Zubehörteilen (Abb. D)
Dieses Werkzeug ist für SDS PLUS Zubehörteile konstruiert
(siehe den Querschnitt eines SDS PLUS Einsatzschaftes im
Nebenbild in Abb. D). Wir empfehlen, nur Zubehörteile für den
professionellen Einsatz zu verwenden.
1. Reinigen und fetten Sie den Einsatzschaft.
2. Setzen Sie den Einsatzschaft in die Werkzeugaufnahme 7 .
3. Drücken Sie den Einsatz ein und drehen Sie ihn leicht, bis er
in die Schlitze passt.
4. Ziehen Sie am Einsatz, um zu prüfen, ob er richtig festsitzt.
Die Schlagfunktion erfordert es, dass der Einsatz sich in der
Achse mehrere Zentimeter bewegen kann, wenn er in der
Werkzeugaufnahme fest sitzt.
5. Um einen Einsatz zu entfernen, ziehen Sie die
Arretiermanschette 7 der Werkzeugaufnahme zurück und
ziehen Sie den Einsatz heraus.
WARNUNG: Tragen Sie beim Auswechseln von
Zubehörteilen immer Handschuhe. Die exponierten
Metallteile am Werkzeug und an den Zubehörteilen
können beim Betrieb extrem heiß werden.
Anbringen des seitlichen Griffs (Abb. A)
Dieser seitliche Griff 6 kann für Rechts- und Linkshänder
angepasst werden.
WARNUNG: Verwenden Sie das Werkzeug nicht ohne
korrekt angebrachten seitlichen Griff.
1. Lösen Sie den seitlichen Griff.
2. Für Rechtshänder: Schieben Sie die Seitengriffklemme
über die Manschette hinter der Werkzeugaufnahme,
Griff links.
Für Linkshänder: Schieben Sie die Seitengriffklemme über
die Manschette hinter der Werkzeugaufnahme, Griff rechts.
3. Drehen Sie den seitlichen Griff in die gewünschte Position
und drehen Sie den Griff fest.
Einstellen der Bohrtiefe (Abb. D)
Nur D25413, D25417
1. Setzen Sie den gewünschten Bohreinsatz (Bit) wie oben
beschrieben ein.
2. Drücken Sie die Tiefenanschlagsklemme 11 und halten Sie
sie gedrückt.
Deutsch
3. Stecken Sie den Tiefenanschlagstab 10 durch das Loch in
der Tiefenanschlagklemme.
4. Stellen Sie die Bohrtiefe wie dargestellt ein.
5. Lassen Sie die Tiefenanschlagklemme los.
Drehrichtungs-Schiebeschalter (Abb. E)
1. Schieben sie den Drehrichtungs-Schiebeschalter 3 nach
links für Vorwärtslauf. Siehe die Pfeile am Werkzeug.
2. Schieben sie den Drehrichtungs-Schiebeschalter 3 nach
rechts für Rückwärtslauf.
WARNUNG: Warten Sie immer, bis der Motor
vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie die
Drehrichtung ändern.
Anbringen eines Spannfutteradapters und
Spannfutters
Separat Erhältlich
1. Schrauben Sie das Spannfutter auf das Gewindeende
des Spannfutteradapters.
2. Setzen Sie das angeschraubte Spannfutter und den Adapter
in das Werkzeug, als ob es ein Standard-SDS PLUS Einsatz
(Bit) wäre.
3. Um das Spannfutter zu entfernen, gehen Sie wie beim
Entfernen eines Standard-SDS PLUS Einsatzes (Bits) vor.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals StandardSpannfutter in der Schlagbohr-Betriebsart.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Auswechseln der Werkzeugaufnahme mit
dem Spannfutter (Abb. F)
Nur D25417
1. Drehen Sie die Arretiermanschette 12 in die entsperrte
Position und ziehen Sie die Werkzeugaufnahme 7 ab.
2. Drücken Sie das Spannfutter 13 auf die Spindel und drehen
Sie die Arretiermanschette in die Arretierposition.
3. Um das Spannfutter mit der Werkzeugaufnahme
auszuwechseln, entfernen Sie zuerst das Spannfutter auf die
gleiche Weise, wie die Werkzeugaufnahme entfernt wurde.
Setzen Sie dann die Werkzeugaufnahme auf die gleiche
Weise ein, wie das Spannfutter eingesetzt wurde.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals StandardSpannfutter in der Schlagbohr-Betriebsart.
Auswechseln der Staubkappe (Abb. A, D)
Die Staubkappe 14 schützt den Mechanismus vor dem
Eindringen von Staub. Ersetzen Sie eine abgenutzte
Staubkappe sofort.
1. Ziehen Sie die Arretiermanschette 7 an der
Werkzeugaufnahme zurück und ziehen Sie die Staubkappe
14 ab.
2. Setzen Sie die neue Staubkappe ein.
3. Lassen Sie die Arretiermanschette an der
Werkzeugaufnahme los.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG:
• Achten Sie auf die Lage von Rohr- und Stromleitungen.
• Üben Sie nur sanften Druck auf das Werkzeug aus (ca.
5 kg). Zu starker Druck beschleunigt das Bohren nicht,
mindert aber die Leistung des Werkzeugs und kann
seine Lebensdauer verkürzen.
• Bohren oder schrauben Sie nicht zu tief, um eine
Beschädigung der Staubkappe zu vermeiden.
• Halten Sie das Werkzeug immer mit beiden Händen
fest und prüfen Sie, ob Sie einen festen Stand haben
(Abb. G). Betreiben Sie das Werkzeug immer mit
korrekt montiertem seitlichen Griff.
Richtige Haltung der Hände (Abb. G)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände setzt voraus, dass eine Hand sich
am seitlichen Griff 6 befindet, während die andere Hand den
Hauptgriff 2 hält.
Überlastungskupplung
Wenn der Bohreinsatz sich verklemmt oder festsitzt, wird der
Antrieb der Bohrspindel durch die Überlastungskupplung
(Rutschkupplung) unterbrochen. Wegen der dabei auftretenden
Kräfte halten Sie das Gerät immer fest mit beiden Händen und
achten Sie auf einen sicheren Stand.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
1. Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie den
verstellbaren Drehzahlregler 1 . Die Stärke des Drucks
auf den verstellbaren Drehzahlregler regelt die Drehzahl
des Werkzeugs.
2. Zum Stoppen des Werkzeugs lassen Sie den Schalter los.
3. Um das Werkzeug in der AUS-Position zu arretieren,
schieben Sie den Drehrichtungs-Schiebeschalter 3 in die
mittlere Position.
17
Deutsch
Schlagbohren (Abb. A)
Schrauben (Abb. A, C)
Bohren mit Massivem Einsatz (bit)
Nur D25413, D25417
1. Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter 4 auf die
Schlagbohr-Position. Siehe Wählen der Betriebsart in
Zusammenbau und einstellungen.
2. Setzen Sie den passenden Bohreinsatz ein.
HINWEIS: Für optimale Ergebnisse verwenden Sie
Qualitätsbits mit Karbidspitze.
3. Justieren Sie den seitlichen Griff 6 entsprechend
den Anforderungen.
4. Stellen Sie, falls erforderlich, die Bohrtiefe ein.
5. Markieren Sie die Bohrstelle.
6. Setzen Sie den Bohrbit auf die Bohrstelle und schalten Sie
das Werkzeug ein.
7. Schalten Sie das Werkzeug immer aus, wenn die Arbeit
beendet ist und vor dem Ziehen des Steckers.
Bohren mit einem Kernbohrbit
(Abb. A, C)
1. Stellen Sie den Moduswahlschalter 4 auf „Schlagbohren“.
Siehe Wählen der Betriebsart in Zusammenbau
und einstellungen.
2. Justieren Sie den seitlichen Griff 6 entsprechend
den Anforderungen.
3. Setzen Sie den passenden Kernbohreinsatz ein.
4. Montieren Sie den Zentrierbohrer auf das Kernbohrbit.
5. Setzen Sie den Zentrierbohrer auf die Bohrstelle und
drücken Sie den verstellbaren Drehzahlregler 1 . Bohren Sie,
bis der Kernbohrer ca. 1 cm in den Beton eindringt.
6. Beenden Sie den Bohrvorgang und entfernen Sie den
Zentrierbohrer. Setzen Sie den Kernbohrer wieder auf das
Bohrloch und setzen Sie den Bohrvorgang fort.
7. Wenn Sie durch eine Konstruktion bohren, die stärker ist als
die Tiefe des Kernbohrbits, entfernen Sie in regelmäßigen
Abständen den runden Betonzylinder aus dem Innern des
Kernbohrbits. Um unbeabsichtigtes Wegbrechen von Beton
um das Bohrloch herum zu vermeiden, bohren Sie zuerst ein
Loch ein Loch mit dem Durchmesser des Zentrierbohrers
vollständig durch die Konstruktion. Bohren Sie dann mit
dem Kernbohrer jeweils bis zur Hälfte von jeder Seite.
8. Schalten Sie das Werkzeug immer aus, wenn die Arbeit
beendet ist und vor dem Ziehen des Steckers.
Rotationsbohren (Abb. C)
Nur D25413, D25417
1. Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter 4 auf die
Rotationsbohr-Position. Siehe Wählen der Betriebsart in
Zusammenbau und einstellungen.
2. Montieren Sie den Spannfutteradapter/Spannfuttersatz.
3. Fahren Sie fort, wie unter Schlagbohren beschrieben.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals StandardSpannfutter in der Schlagbohr-Betriebsart.
18
1. Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter 4 auf die
Rotationsbohr-Position. Siehe Wählen der Betriebsart in
Zusammenbau und einstellungen.
2. Wählen Sie die Drehrichtung.
3. Setzen Sie den speziellen SDS PLUS Schraubadapter für die
Verwendung mit Sechskant-Schraubeinsätzen ein.
4. Setzen Sie das geeignete Schraubbit ein. Wenn Sie
Schlitzkopfschrauben ein- oder ausdrehen, verwenden Sie
immer Bits mit Führungshülse.
5. Drücken Sie sanft auf den verstellbaren Drehzahlregler 1 ,
um eine Beschädigung des Schraubenkopfes zu vermeiden.
Bei Rückwärtsdrehung ist die Drehzahl des Werkzeugs zum
leichteren Ausschrauben automatisch verringert.
6. Wenn die Schraube mit dem Werkstück bündig ist, lassen
Sie den verstellbaren Drehzahlregler los, um zu verhindern,
dass der Schraubenkopf in das Werkstück eindringt.
Stemmen und Meißeln (Abb. A, C)
1. Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter 4 auf die
Position „nur Hämmern“. Wählen der Betriebsart in
Zusammenbau und einstellungen.
2. Setzen Sie den geeigneten Meißel ein und rasten Sie ihn
durch Drehung per Hand in eine der 12 Positionen ein.
3. Justieren Sie den seitlichen Griff 6 entsprechend
den Anforderungen.
4. Schalten Sie das Werkzeug ein und beginnen Sie mit
der Arbeit.
5. Schalten Sie das Werkzeug immer aus, wenn die Arbeit
beendet ist und vor dem Ziehen des Steckers.
WARNUNG:
• Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht für das Mischen
oder Pumpen von leicht entflammbaren oder
explosiven Flüssigkeiten (Benzin, Alkohol usw.).
• Mischen oder Rühren Sie keine entsprechend
gekennzeichneten brennbaren Flüssigkeiten.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Deutsch
Kohlebürsten
DeWALT verwendet ein fortschrittliches Bürstensystem,
das den Bohrer automatisch ausschaltet, wenn die Bürsten
abgenutzt sind. Dadurch wird ernsthafter Schaden am
Motor verhindert. Neue Bürstensätze sind bei autorisierten
DeWALT Kundendienststellen erhältlich. Verwenden Sie nur
identische Ersatzteile.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
19
English
HEAVY-DUTY ROTARY HAMMER
D25413, D25417, D25430
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Type
Power Input
Frequency
No load speed
No load beat per minutes
Single impact energy (EPTA 05/2009)
Hammerdrilling
Chiselling
Maximum drilling range in steel/wood/concrete
Chisel positions
Core drilling capacity in soft brick
Tool holder
Collar diameter
Weight
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-6:
LPA(emission sound pressure level)
LWA(sound power level)
K(uncertainty for the given sound level)
Drilling into metal
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
Drilling into concrete
Vibration emission value ah, HD =
Uncertainty K =
Chiseling
Vibration emission value ah, Cheq =
Uncertainty K =
Screwdriving without impact
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
20
D25413
230
230/115
2
1000
50
0–820
0–4700
D25417
230
230/115
2
1000
50
0–820
0–4700
D25430
230
230/115
2
1000
50
–
0–4700
mm
kg
4.2
4.2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4.2
4.2
4.2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4.3
–
4.2
–
12
–
SDS PLUS
60
4.0
dB(A)
dB(A)
86
3
86
3
88
3
dB(A)
97
97
99
m/s2
m/s2
<2.5
1.5
<2.5
1.5
–
–
m/s2
m/s2
8.2
1.5
8.2
1.5
–
–
m/s2
m/s2
7.1
1.5
7.1
1.5
7.1
1.5
m/s2
m/s2
<2.5
1.5
<2.5
1.5
–
–
VAC
VAC
W
Hz
min-1
bpm
J
J
mm
mm
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
English
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Heavy-Duty Rotary Hammer
D25413, D25417
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
D25430
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2000/14/EC Electrical concrete breaker (hand held)
m</= 15kg, Annex VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH
(0197), D-90431 Nürnberg, Germany, Notified Body ID No.: 0197
Level of acoustic power according to 2000/14/EC
(Article 12, Annex III, No. 10; m</= 15 kg)
LWA (measured sound power level)
dB 99
LWA (guaranteed sound power level) dB 105
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
12.08.16
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
21
English
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for Rotary
Hammers
•
•
•
•
•
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
22
•
•
•
•
Wear ear protectors. Exposure to noise can cause
hearing loss.
Use auxiliary handles supplied with the tool. Loss of
control can cause personal injury.
Hold power tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting accessory or
the fastener may contact hidden wiring or its own cord.
Cutting accessory contacting a “live” wire may make exposed
metal parts of the power tool “live” and could give the operator
an electric shock.
Use clamps or other practical way to secure and support
the workpiece to a stable platform. Holding the work by
hand or against your body is unstable and may lead to loss
of control.
Wear safety goggles or other eye protection. Hammering
operations cause chips to fly. Flying particles can cause
permanent eye damage. Wear a dust mask or respirator
for applications that generate dust. Ear protection may be
required for most applications.
Keep a firm grip on the tool at all times. Do not attempt
to operate this tool without holding it with both hands.
It is recommended that the side handle be used at all times.
Operating this tool with one hand will result in loss of control.
Breaking through or encountering hard materials such as
re-bar may be hazardous as well. Tighten the side handle
securely before use.
Do not operate this tool for long periods of time.
Vibration caused by hammer action may be harmful to your
hands and arms. Use gloves to provide extra cushion and limit
exposure by taking frequent rest periods.
Do not recondition bits yourself. Chisel reconditioning
should be done by an authorized specialist. Improperly
reconditioned chisels could cause injury.
Wear gloves when operating tool or changing bits.
Accessible metal parts on the tool and bits may get extremely
English
•
•
•
•
hot during operation. Small bits of broken material may
damage bare hands.
Never lay the tool down until the bit has come to a
complete stop. Moving bits could cause injury.
Do not strike jammed bits with a hammer to dislodge
them. Fragments of metal or material chips could dislodge
and cause injury.
Slightly worn chisels can be resharpened by grinding.
Keep the power cord away from the rotating bit. Do not
wrap the cord around any part of your body. An electric
cord wrapped around a spinning bit may cause personal
injury and loss of control.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of rotary hammers:
• injuries caused by touching the rotating parts or hot parts of
the tool.
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of squeezing fingers when changing the accessory.
• Health hazards caused by breathing dust developed when
working in concrete and/or masonry.
minimum conductor size is 1.5 mm ; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
2
Package Contents
The package contains:
1 Rotary hammer (D25413, D25417 only)
or
1 Chipping hammer (D25430)
1 Side handle
1 Depth adjustment rod (D25413, D25417 only)
1Kitbox
1 Keyless chuck (D25417 only)
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN60745; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
Wear eye protection.
Date Code Position
The date code which also includes the year of manufacture, is
printed into the housing.
Example:
2018 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A–D, F)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Variable speed switch
2 Main handle
3 Forward/reverse slider
4 Mode selector
5 Safety lock
6 Side handle
7 Tool holder/locking sleeve
8 Shocks
9 LED Indicator (D25417 only)
10 Depth adjustment rod (D25413, D25417 only)
11 Depth stop clamp
12 Locking collar
13 Chuck (D25417 only)
23
English
14 Dust cover
15 Lock on button (D25430 only)
Intended Use
D25413, D25417
These heavy-duty rotary hammers have been designed for
professional drilling and hammerdrilling, screwdriving and
light chipping.
D25430
This chipping hammer has been designed for professional
chipping, chiselling and demolition applications.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These hammerdrills are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
occurrence of wrist injuries. The red LED indicator 9 lights up if
the anti-rotational device is activated.
Under exposure of certain electromagnetic phenomena (fast
transients) it can happen that the machine will reduce speed
down to zero RPM. This will be shown by flashing of the LED
indicator 9 . To undo this mode the machine needs to be
switched off and on one time. After cycling the variable speed
switch 1 the machine is back in normal operating mode.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Selecting the Operating Mode (Fig. C)
D25413, D25417
The tool can be used in the following operating modes:
R otary drilling: for screwdriving and for drilling into
steel, wood and plastics.
ammerdrilling: for concrete and masonry
H
drilling operations.
Active Vibration Control (Fig. A)
The active vibration control neutralises rebound vibration from
the hammer mechanism. Lowering hand and arm vibration
allows for more comfortable use for longer periods of time and
extends the life of the unit.
For best vibration control, hold the tool with one hand on the
main handle 2 and the other hand on the side handle 6 .
Apply just enough pressure so the hammer is approximately
mid-stroke.
The hammer only needs enough pressure to engage the active
vibraton control. Applying too much pressure will not make
the tool drill or chip faster and active vibration control will
not engage.
Torque Limiting Clutch
WARNING: The user must always maintain a firm grip on
the tool when in operation.
The torque limiting clutch reduces the maximum torque
reaction transmitted to the operator in case of jamming of a drill
bit. This feature also prevents the gearing and electric motor
from stalling.
NOTICE: Always turn the tool off before changing torque
control settings or damage to tool may result.
Anti Rotation System (Fig. B)
D25417
The anti rotation system offers increased user comfort and
safety through an on-board, anti-rotation technology capable
of detecting if the user loses control of the hammer. When a
jam is detected, the torque and speed are stopped instantly.
This feature prevents self rotation of the tool reducing the
24
ammering only: for light chipping, chiselling and
H
demolition applications. In this mode the tool can
also be used as a lever to free a jammed drill bit
D25430
The tool can be used in the following operating modes:
Hammering only: for light chipping, chiselling and
demolition applications. In this mode the tool can
also be used as a lever to free a jammed drill bit.
1. To select the operating mode, press the safety lock 5 and
rotate the mode selector switch 4 until it points to the
symbol of the required mode.
2. Release the safety lock and check that the mode selector
switch is locked in place.
WARNING: Do not select the operating mode when the
tool is running.
Indexing the Chisel Position (Fig. C)
The chisel can be indexed and locked into 12 different positions.
1. Rotate the mode selector switch 4 until it points to
the hammerdrill mode symbol. Refer to Selecting the
Operating Mode in Assembly and Adjustments.
2. Rotate the chisel in the desired position.
3. Set the mode selector switch 4 to the hammering
only position.
4. Twist the chisel until it locks in position.
English
Inserting and Removing SDS PLUS
Accessories (Fig. D)
This tool uses SDS PLUS accessories (refer to the inset in Figure D
for a cross-section of an SDS PLUS bit shank). We recommend
using professional accessories only.
1. Clean and grease the bit shank.
2. Insert the bit shank into the tool holder/locking sleeve 7 .
3. Push the bit down and turn it slightly until it fits into
the slots.
4. Pull on the bit to check if it is properly locked. The
hammering function requires the bit to be able to move
axially several centimetres when locked in the tool holder.
5. To remove a bit, pull back the tool holder/locking sleeve 7 and pull out the bit.
WARNING: Always wear gloves when you change
accessories. The exposed metal parts on the tool and
accessory may become extremly hot during operation.
Fitting the Side Handle (Fig. A)
The side handle 6 can be fitted to suit both RH- and LH-users.
WARNING: Do not use the tool without the side handle
properly assembled.
1. Loosen the side handle.
2. For RH-users: slide the side handle clamp over the collar
behind the tool holder, handle at the left.
For LH-users: slide the side handle clamp over the collar
behind the tool holder, handle at the right.
3. Rotate the side handle to the desired position and tighten
the handle.
Setting the Drilling Depth (Fig. D)
D25413, D25417 only
1. Insert the required drill bit as described above.
2. Press the depth stop clamp 11 and keep it depressed.
3. Fit the depth adjustment rod 10 through the hole in the
depth stop clamp.
4. Adjust the drilling depth as shown.
5. Release the depth stop clamp.
Forward/reverse Slider (Fig. E)
1. Push the forward/reverse slider 3 to the LH-side for forward
(RH) rotation. See arrows on tool.
2. Push the forward/reverse slider 3 to the RH-side for reverse
(LH) rotation.
WARNING: Always wait until the motor has come to
a complete standstill before changing the direction
of rotation.
Fitting a Chuck Adapter and Chuck
Sold Separately
Screw a chuck onto the threaded end of the chuck adapter.
1. Insert the connected chuck and adapter in the tool as
though it were a standard SDS PLUS bit.
2. To remove the chuck, proceed as for removing a standard
SDS PLUS bit.
WARNING: Never use standard chucks in the
hammerdrilling mode.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Replacing the Tool Holder with the Chuck
(Fig. F)
D25417 only
1. Turn the locking collar 12 into the unlocking position and
pull the tool holder/locking sleeve 7 off.
2. Push the chuck 13 onto the spindle and turn the locking
collar into the locking position.
3. To replace the chuck with the tool holder, first remove the
chuck the same way as the tool holder was removed. Then
place the tool holder the same way as the chuck was placed.
WARNING: Never use standard chucks in the
hammerdrilling mode.
Replacing the Dust Cover (Fig. A, D)
The dust cover 14 prevents dust ingress into the mechanism.
Replace a worn dust cover immediately.
1. Pull back the tool holder locking sleeve 7 and pull the dust
cover 14 off.
2. Fit the new dust cover.
3. Release the tool holder locking sleeve.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
WARNING:
• Be aware of the location of pipework and wiring.
• Apply only a gentle pressure to the tool (approx.
5 kg). Excessive force does not speed up drilling but
decreases tool performance and may shorten tool life.
• Do not drill or drive too deep to prevent damage to the
dust cover.
• Always hold the tool firmly with both hands and
ensure a secure stance (Fig. G). Always operate the
tool with the side handle properly mounted.
Proper Hand Position (Fig. G)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
25
English
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the side handle 6 ,
with the other hand on the main handle 2 .
Overload Clutch
If the drill bit becomes jammed or caught, the drive to the drill
spindle is interrupted by the overload clutch. Because of the
forces that occur as a result, always hold the machine securely
with both hands and take a firm stance.
Switching On and Off (Fig. A)
1. To run the tool, press the variable speed switch 1 . The
pressure exerted on the variable speed switch determines
the tool speed.
2. To stop the tool, release the switch.
3. To lock the tool in the off position, move the forward/
reverse slider 3 to the central position.
Hammerdrilling (Fig. A)
Drilling with a Solid Bit
1. Set the mode selector switch 4 to the hammerdrilling
position. Refer to Selecting the Operating Mode in
Assembly and Adjustments.
2. Insert the appropriate drill bit.
NOTE: For best results use high quality carbide-tipped bits.
3. Adjust the side handle 6 as required.
4. If necessary, set the drilling depth.
5. Mark the spot where the hole is to be drilled.
6. Place the drill bit on the spot and switch on the tool.
7. Always switch off the tool when work is finished and
before unplugging.
Drilling with a Core Bit (Fig. A, C)
1. Set the mode selector 4 to the hammerdrilling position.
Refer to Selecting the Operating Mode in Assembly
and Adjustments.
2. Adjust the side handle 6 as required.
3. Insert the appropriate core bit.
4. Assemble the centredrill into the core bit.
5. Place the centredrill on the spot and press the variable
speed switch 1 . Drill until the core penetrates into the
concrete approx. 1 cm.
6. Stop drilling and remove the centredrill. Place the core bit
back into the hole and continue drilling.
7. When drilling through a structure thicker than the depth of
the core bit, break away the round cylinder of concrete or
core inside the bit at regular intervals. To avoid unwanted
breaking away of concrete around the hole, first drill a hole
the diameter of the center drill completely through the
structure. Then drill the cored hole halfway from each side.
8. Always switch off the tool when work is finished and
before unplugging.
26
Rotary Drilling (Fig. C)
D25413, D25417 only
1. Set the mode selector switch 4 to the rotary drilling
position. Refer to Selecting the Operating Mode in
Assembly and Adjustments.
2. Fit the chuck adapter/chuck assembly.
3. Proceed as described for hammerdrilling.
WARNING: Never use standard chucks in the
hammerdrilling mode.
Screwdriving (Fig. A, C)
D25413, D25417 only
1. Set the mode selector switch 4 to the rotary drilling
position. Refer to Selecting the Operating Mode in
Assembly and Adjustments.
2. Select the direction of rotation.
3. Insert the special SDS PLUS screwdriving adaptor for use
with hexagonal screwdriver bits.
4. Insert the appropriate screwdriver bit. When driving slotted
head screws always use bits with a finder sleeve.
5. Gently press the variable speed switch 1 to prevent
damage to the screw head. In reverse (LH) rotation the tool
speed is automatically reduced for easy screw removal.
6. When the screw is flush with the workpiece, release the
variable speed switch to prevent the screw head from
penetrating into the workpiece.
Chipping and Chiselling (Fig. A, C)
1. Set the mode selector switch 4 to the hammering only
position. Refer to Selecting the Operating Mode in
Assembly and Adjustments.
2. Insert the appropriate chisel and rotate it by hand to lock it
into one of 12 positions.
3. Adjust the side handle 6 as required.
4. Switch on the tool and start working.
5. Always switch off the tool when work is finished and
before unplugging.
WARNING:
• Do not use this tool to mix or pump easily combustible
or explosive fluids (benzine, alcohol, etc.).
• Do not mix or stir flammable liquids
labelled accordingly.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
English
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Motor Brushes
DeWALT uses an advanced brush system which automatically
stops the drill when the brushes wear out. This prevents serious
damage to the motor. New brush assemblies are available
at authorised DeWALT service centers. Always use identical
replacement parts.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
27
Español
MARTILLO ROTATORIO PARA TRABAJOS PESADOS
D25413, D25417, D25430
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DeWALT
sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Frecuencia
Velocidad en vacío
Golpes por minuto sin carga
Energía de impacto única (EPTA 05/2009)
Perforación con martillo
Cincelado
Máxima capacidad de taladrado en acero/madera/hormigón
Posiciones del cincel
Capacidad de perforación con extracción de testigos en ladrillo blando
Portaherramientas
Diámetro de la abrazadera
Peso
D25413
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25417
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25430
230
2
1000
50
–
0–4700
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,2
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,3
–
4,2
–
12
–
SDS PLUS
60
4,0
86
3
86
3
88
3
dB(A)
97
97
99
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
m/s2
m/s2
8,2
1,5
8,2
1,5
–
–
m/s2
m/s2
7,1
1,5
7,1
1,5
7,1
1,5
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
VAC
W
Hz
min-1
bpm
J
J
mm
mm
mm
kg
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-6.
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
K(incertidumbre para el nivel de sonido dado)
Perforación en metal
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
Perforación en hormigón
Valor de la emisión de vibración ah, HD =
Incertidumbre K =
Cincelado
Valor de la emisión de vibración ah, Cheq =
Incertidumbre K =
Atornillado sin impacto
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
28
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Español
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Martillo rotatorio para trabajos pesados
D25413, D25417
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
D25430
DeWALT declara que los productos descritos en Datos técnicos
son conformes a:
Martillo demoledor eléctrico (manual), conforme a la
directiva 2000/14/CE,
m</= 30 kg, Anexo VIII; Productos LGA TÜV Rheinland GmbH
(0197), D-90431 Nürenberg, Alemania. N.º de identificación de
organismo notificado: 0197
Nivel de potencia acústica de conformidad con la
norma 2000/14/EC
(Artículo 12, Anexo III, No. 10; m</= 15 kg)
LWA (nivel de potencia acústica medido)
dB 99
LWA (nivel de potencia acústica medido)
dB 105
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
12.08.16
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
29
Español
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
30
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
Español
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad específicas y
adicionales para martillos rotatorios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Póngase protectores para el oído. La exposición al ruido
puede causar pérdida auditiva.
Use las empuñaduras auxiliares suministradas con
la herramienta. La pérdida de control puede ocasionar
lesión personal.
Sostenga la herramienta eléctrica por las partes de
agarre aisladas cuando realice una operación en que
el accesorio de corte o el sujetador pueda entrar en
contacto con un cable oculto o con el propio cable. El
contacto de los accesorios de corte con un cable cargado,
puede cargar las partes metálicas expuestas de la herramienta
eléctrica y producir una descarga eléctrica al operador.
Use abrazaderas u otra forma práctica de asegurar y
apoyar la pieza de trabajo a una plataforma estable.
El sujetar la pieza de trabajo con la mano o contra su cuerpo
no proporciona estabilidad y puede causar una pérdida
de control.
Póngase gafas protectoras u otra protección para los
ojos. Las operaciones de martilleo pueden hacer que salgan
volando astillas. Las partículas volantes pueden ocasionar
daño permanente a los ojos. Use una mascarilla antipolvo
o un respirador para las aplicaciones que produzcan polvo.
Puede que sea necesario utilizar una protección auditiva para
la mayoría de las aplicaciones.
Agarre firmemente la herramienta en todo momento.
No intente utilizar esta herramienta sin sujetarla con
ambas manos. Se recomienda usar la empuñadura lateral
en todo momento. El utilizar esta herramienta con una sola
mano ocasionará la pérdida de control. Asimismo puede ser
peligroso romper o encontrarse con materiales duros como
barras de refuerzo. Apriete la empuñadura lateral bien antes
de utilizar la herramienta.
No utilice esta herramienta durante períodos largos de
tiempo. La vibración causada por la acción del martillo puede
ser perjudicial para las manos y los brazos. Utilice guantes
para proporcionar protección extra y limite la exposición
tomándose periodos de descanso con frecuencia.
No repare las brocas usted mismo. La reparación de los
cinceles debe ser realizada por un especialista autorizado. Los
cinceles que no estén bien reparados pueden causar lesiones.
Póngase guantes cuando utilice la herramienta o
cambie las brocas. Las partes metálicas accesibles de la
herramienta y las brocas pueden ponerse extremadamente
calientes durante el funcionamiento. Los trozos pequeños de
material roto pueden dañar las manos desnudas.
No ponga nunca la herramienta hacia abajo hasta que
la broca se haya parado por completo. Las brocas en
movimiento pueden causar lesiones
• No golpee las brocas atascadas con un martillo para
sacarlas. Pueden desprenderse fragmentos de metal o
astillas de material y ocasionar lesiones.
• Los cinceles ligeramente desgastados pueden volver a
afilarse amolando.
• Mantenga el cable eléctrico alejado de la broca en
movimiento. No enrolle el cable alrededor de ninguna
parte de su cuerpo. Un cable eléctrico enrollado en una
broca en movimiento puede ocasionar lesión personal y
pérdida de control.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de los
martillos rotativos:
• Lesiones ocasionadas por tocar las piezas en movimiento o las
piezas calientes de la herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de pillarse los dedos al cambiar el accesorio.
• Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al
trabajar con hormigón o mampostería.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60745, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Martillo rotativo (Sólo D25413, D25417)
o bien
1 Martillo de soldador (D25430)
1 Empuñadura lateral
1Barra de ajuste de profundidad (Sólo D25413, D25417)
1Maletín
31
Español
1 Mandril sin llave (solo D25417)
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Estos martillos perforadores son herramientas
eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Control activo de vibraciones (Fig. A)
Póngase protección para los ojos.
Posición del Código de Fecha
El Código de fecha que contiene también el año de fabricación,
viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2018 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A–D, F)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Interruptor de velocidad variable
2 Empuñadura principal
3 Corredera hacia adelante/atrás
4 Selector de modo
5 Bloqueo de seguridad
6 Empuñadura lateral
7 Portaherramienta/manguito de bloqueo
8 Impactos
9 Indicador de LED (solo D25417)
10 Varilla de ajuste de profundidad (solo D25413, D25417)
11 Fijador del tope de profundidad
12 Collarín de bloqueo
13 Mandril sin llave (solo D25417)
14 Cubierta contra el polvo
15 Botón de bloqueo (solo D25430)
Uso Previsto
D25413, D25417
Estos martillos rotativos de gran capacidad han sido diseñados
para la perforación, perforación con martillo, el atornillado y el
desbastado ligero profesionales.
D25430
Su martillo de soldadura ha sido diseñado para aplicaciones
profesionales, tales como las del desconchado, cincelado
y demolición.
32
El control activo de vibraciones neutraliza la vibración de rebote
del mecanismo del martillo. El disminuir la vibración de la mano
y el brazo permite un uso más cómodo durante períodos más
largos de tiempo y prolonga la vida útil de la herramienta.
Para el mejor control activo de vibraciones, sujete la herramienta
con una mano en la empuñadura principal 2 y con la otra
mano en la empuñadura lateral 6 . Aplique sólo la presión
suficiente para que la empuñadura antivibración no esté
totalmente apretada.
El martillo sólo necesita la suficiente presión para accionar el
control activo de vibraciones. El aplicar demasiada presión no
hará que la herramienta perfore o pique más rápido y el control
activo de vibraciones no se accionará.
Embrague limitador de torsión
ADVERTENCIA: El usuario deberá mantener siempre un
agarre firme en la herramienta cuando la opere.
El embrague limitador de torsión reduce el par de torsión
máximo transmitido al usuario al quedarse atascada una broca.
Del mismo modo, esta función también impide el calado del
engranaje y del motor eléctrico.
AVISO: Apague siempre la herramienta antes de cambiar
la configuración del control de torsión ya que de lo
contrario, podrá dañar la herramienta.
Sistema antirrotación (Fig. B)
D25417
El sistema antirrotación ofrece al usuario más comodidad y
seguridad mediante una tecnología antirrotación integrada
capaz de detectar si el usuario pierde el control del taladro.
Cuando detecta un atasco, el par de apriete y la velocidad
se detienen instantáneamente. Esta función evita el giro
automático de la herramienta, reduciendo las probabilidades de
daños en las muñecas. El indicador de LED rojo 9 se enciende
cuando se activa el dispositivo antirrotación.
En caso de exposición a determinados fenómenos
electromagnéticos (transitorios rápidos), puede ocurrir que
la máquina reduzca la velocidad a cero RPM. Si esto ocurre,
parpadea el indicador de LED 9 . Para deshacer este modo, hay
que apagar y encender la máquina una vez. Después de apagar
Español
y volver a encender el interruptor de velocidad variable 1 , la
máquina vuelve al modo de funcionamiento normal.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Selección del modo de funcionamiento
(Fig. C)
D25413, D25417
La herramienta puede usarse en los siguientes modos de
funcionamiento:
P erforación rotativa: para atornillar y para perforar en
acero, madera y plásticos.
P erforación con martillo: para operaciones de
perforación en hormigón y mampostería.
S ólo martillar: para aplicaciones de desbastado ligero,
cincelado y demolición. En este modo la herramienta
puede usarse también como palanca para liberar una
broca atascada.
D25430
La herramienta puede usarse en los siguientes modos
de funcionamiento:
S ólo martillar: para aplicaciones de desbastado ligero,
cincelado y demolición. En este modo la herramienta
puede usarse también como palanca para liberar una
broca atascada.
1. Para seleccionar el modo de funcionamiento, apriete el
botón de seguridad 5 y gire el interruptor del selector de
modo 4 hasta que indique el símbolo del modo deseado.
2. Suelte el cierre de seguridad y compruebe que el botón
selector de modo esté bloqueado en su sitio.
ADVERTENCIA: No seleccione el modo de
funcionamiento cuando la herramienta esté
en funcionamiento.
Graduación de la posición del cincel (Fig. C)
El cincel puede graduarse y bloquearse en 12
posiciones diferentes.
1. Gire el selector de modo 4 hasta que señale el símbolo de
modo martillo perforador. Consulte Selección del modo de
funcionamiento en Montaje y ajustes.
2. Gire el cincel hasta la posición deseada.
3. Fije el botón selector de modo 4 en la posición
sólo martillar.
4. Gire el cincel hasta que se bloquee en posición.
Introducir y sacar los accesorios SDS PLUS
(Fig. D)
Esta herramienta usa accesorios SDS PLUS (fíjese en el recuadro
de la Figura D para un corte transversal de un vástago de
broca SDS PLUS). Recomendamos que utilice solamente
accesorios profesionales.
1. Limpie y engrase el vástago de la broca.
2. Introduzca el vástago de la broca en el manguito de
bloqueo del portaherramientas 7 .
3. Empuje la broca hacia abajo y gírela ligeramente hasta que
encaje en las ranuras.
4. Tire de la broca para comprobar que esté bien bloqueada.
La función para martillar requiere que la broca se pueda
mover en el eje varios centímetros cuando esté bloqueada
en el portaherramientas.
5. Para quitar la broca tire hacia atrás del manguito de bloqueo
del portaherramientas 7 y saque la broca.
ADVERTENCIA: Use siempre guantes cuando cambie
accesorios. Las partes de metal expuestas en la
herramienta y los accesorios pueden calentarse mucho
durante el funcionamiento.
Colocación de la empuñadura lateral (Fig. A)
La empuñadura lateral 6 puede colocarse de forma que se
adapte a los usuarios diestros y zurdos.
ADVERTENCIA: No utilice la herramienta sin el asa lateral
bien ensamblada.
1. Afloje la empuñadura lateral.
2. Para usuarios diestros: deslice la abrazadera de la
empuñadura lateral por encima del anillo detrás del
portaherramientas, con la empuñadura a la izquierda.
Para usuarios zurdos: deslice la abrazadera de la
empuñadura lateral por encima del anillo detrás del
portaherramientas, con la empuñadura a la derecha.
3. Gire la empuñadura lateral hasta la posición deseada
y apriétela.
Fijación de la profundidad de taladrado
(Fig. D)
Solo D25413, D25417
1. Introduzca la broca necesaria, según se describe más arriba.
2. Presione la abrazadera de tope de profundidad 11 y
manténgala apretada.
3. Pase la barra de ajuste de profundidad 10 por el orificio en
la abrazadera de tope de profundidad.
4. Ajuste la profundidad del taladrado según se muestra.
5. Suelte la abrazadera de tope de profundidad.
Guía de deslizamiento adelante/atrás (Fig. E)
1. Empuje la guía de deslizamiento adelante/atrás 3 a la
izquierda para la rotación hacia adelante (derecha). Vea las
flechas en la herramienta.
2. Empuje la guía de deslizamiento adelante/atrás 3 a la
derecha para la rotación inversa (izquierda).
33
Español
ADVERTENCIA: Siempre espere hasta que el motor se
haya parado por completo antes de cambiar la dirección
de la rotación.
Colocación de un adaptador de portabrocas y
de un portabrocas
Se venden por separado
Atornille un portabrocas al extremo roscado del adaptador
del portabrocas.
1. Inserte el portabrocas y el adaptador conectados en la
herramienta como si fuera una broca estándar SDS PLUS.
2. Para sacar el portabrocas, proceda como para sacar la broca
estándar SDS PLUS.
ADVERTENCIA: No use nunca portabrocas estándar en el
modo de perforación con martillo.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Cambio del portaherramientas por el
portabrocas (Fig. F)
Solo D25417
1. Gire el anillo de bloqueo 12 hasta la posición de
desbloqueo y tire del manguito de bloqueo del
portaherramientas 7 para sacarlo.
2. Empuje el portabrocas 13 en el eje y gire el anillo de
bloqueo en la posición de bloqueo.
3. Para reemplazar el portabrocas por el portaherramientas,
saque primero el portabrocas de la misma forma en
que se sacó el portaherramientas. Luego coloque el
portaherramientas de la misma forma en que se colocó
el portabrocas.
ADVERTENCIA: No use nunca portabrocas estándar en el
modo de perforación con martillo.
Cambio de la cubierta protectora contra el
polvo (Fig. A, D)
La cubierta protectora contra el polvo 14 evita el acceso del
polvo al mecanismo. Cambie inmediatamente la cubierta
protectora contra el polvo cuando esté desgastada.
1. Tire hacia atrás del manguito de bloqueo del
portaherramientas 7 y saque la cubierta protectora contra
el polvo 14 .
2. Coloque la nueva cubierta protectora contra el polvo.
3. Suelte el manguito de bloqueo del portaherramientas.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
34
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA:
• Sepa dónde están situados las tuberías y los cables.
• Aplique sólo una presión suave a la herramienta
(aprox. 5 kg). La fuerza excesiva no acelera el
taladrado pero disminuye el rendimiento de la
herramienta y puede acortar la vida útil de la misma.
• No taladre o clave demasiado profundo para evitar
causar daño a la cubierta protectora contra el polvo.
• Sujete siempre la herramienta firmemente con ambas
manos y mantenga una postura estable (Fig. G).
Utilice siempre la herramienta con la empuñadura
lateral montada adecuadamente.
Posición adecuada de las manos (Fig. G)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos, ponga una
mano en la empuñadura lateral 6 y la otra en la empuñadura
principal 2 .
Embrague de sobrecarga
Si la broca de taladro se atasca, el embrague de sobrecarga
interrumpe el impulso del eje del taladro. Debido a las fuerzas
que se producen como consecuencia, sujete siempre la
máquina bien con ambas manos y mantenga una postura firme.
Encendido y apagado (Fig. A)
1. Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor de velocidad variable 1 . La presión ejercida en
el interruptor de velocidad variable determina la velocidad
de la herramienta.
2. Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
3. Para bloquear la herramienta en la posición de apagado,
mueva la guía de deslizamiento adelante/atrás 3 hasta la
posición central.
Perforación con martillo (Fig. A)
Perforación con una broca sólida
1. Fije el botón selector de modo 4 en la posición de
perforación con martillo. Consulte Selección del modo de
funcionamiento en Montaje y ajustes.
2. Introduzca la broca adecuada.
NOTA: Para obtener los mejores resultados utilice brocas de
punta de carburo de alta calidad.
3. Ajuste la empuñadura lateral 6 según sea necesario.
4. Si es necesario, fije la profundidad de perforación.
5. Marque el lugar donde debe taladrarse el agujero.
6. Coloque la broca en su lugar y encienda la herramienta.
Español
7. Apague siempre la herramienta cuando haya terminado el
trabajo y antes de desenchufarla.
Perforación con una corona (Fig. A, C)
1. Ajuste el selector de modo 4 en la posición de
perforación de percusión. Consulte Selección del modo de
funcionamiento en Montaje y ajustes.
2. Ajuste la empuñadura lateral 6 según sea necesario.
3. Introduzca la corona adecuada.
4. Monte la broca para centrar en la corona.
5. Coloque la broca para centrar en su sitio y presione el
interruptor de velocidad variable 1 . Perfore hasta que la
corona penetre en el hormigón aprox. 1 cm.
6. Deje de taladrar y saque la broca para centrar. Vuelva a
colocar la corona en el orificio y continúe taladrando.
7. Cuando perfore una estructura más gruesa que la
profundidad de la corona, desprenda el cilindro redondo
de hormigón o vacíe el interior de la broca a intervalos
regulares. Para evitar el desprendimiento no deseado del
hormigón alrededor del orificio, taladre primero un agujero
del diámetro de la broca para centrar completamente a
través de la estructura. Luego perfore el agujero moldeado
hasta la mitad por cada lado.
8. Apague siempre la herramienta cuando haya terminado el
trabajo y antes de desenchufarla.
Perforación rotativa (Fig. C)
Solo D25413, D25417
1. Fije el botón selector de modo 4 en la posición perforación
rotativa. Consulte Selección del modo de funcionamiento
en Montaje y ajustes.
2. Coloque el conjunto del adaptador del protabrocas/
portabrocas.
3. Proceda como se describe para la perforación con martillo.
ADVERTENCIA: No use nunca portabrocas estándar en el
modo de perforación con martillo.
Atornillado (Fig. A, C)
Solo D25413, D25417
1. Fije el botón selector de modo 4 en la posición perforación
rotativa. Consulte Selección del modo de funcionamiento
en Montaje y ajustes.
2. Seleccione la dirección de la rotación.
3. Introduzca el adaptador especial de atornillado SDS PLUS
para usarse con brocas hexagonales de atornillador.
4. Introduzca la broca adecuada del atornillador. Cuando clave
tornillos de cabeza ranurada use siempre brocas con un
manguito con palpador.
5. Presione suavemente el interruptor de velocidad variable 1 para evitar producir daño a la cabeza del tornillo. En rotación
inversa (izquierda), la velocidad de la herramienta se reduce
automáticamente para sacar fácilmente el tornillo.
6. Cuando el tornillo esté nivelado con la pieza de trabajo,
suelte el interruptor de velocidad variable para evitar que la
cabeza del tornillo penetre en la pieza de trabajo.
Desbastado y cincelado (Fig. A, C)
1. Fije el botón selector de modo 4 en la posición sólo
martillar. Consulte Selección del modo de funcionamiento
en Montaje y ajustes.
2. Introduzca el cincel apropiado y gírelo a mano para
bloquearlo en una de las 12 posiciones.
3. Ajuste la empuñadura lateral 6 según sea necesario.
4. Encienda la herramienta y empiece a trabajar.
5. Apague siempre la herramienta cuando haya terminado el
trabajo y antes de desenchufarla.
ADVERTENCIA:
• No use esta herramienta para mezclar o bombear
fácilmente líquidos combustibles o explosivos
(bencina, alcohol, etc.).
• No mezcle o remueva líquidos inflamables etiquetados
como tales.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Cepillos de motor
DeWALT utiliza un sistema avanzado de cepillos que para
automáticamente el taladro cuando los cepillos están
desgastados. Esto evita que se ocasione un daño importante
al motor. Pueden obtenerse nuevos cepillos en los centros
de servicio autorizados de DeWALT. Utilice siempre piezas de
repuesto idénticas.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
35
Español
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
36
Français
MARTEAU ROTATIF INDUSTRIEL
D25413, D25417, D25430
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT,
le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Fréquence
Vitesse à vide
Battements à vide par minute
Énergie de choc individuel (EPTA 05/2009)
Marteau-perforateur
Ciselage
Plage de perçage maximum dans l’acier/bois/béton
Position de burin
Capacité de trépanage dans la brique tendre
Porte-outil
Diamètre de bague
Poids
D25413
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25417
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25430
230
2
1000
50
–
0–4700
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,2
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,3
–
4,2
–
12
–
SDS PLUS
60
4,0
86
3
86
3
88
3
dB(A)
97
97
99
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
m/s2
m/s2
8,2
1,5
8,2
1,5
–
–
m/s2
m/s2
7,1
1,5
7,1
1,5
7,1
1,5
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
VAC
W
Hz
min-1
bpm
J
J
mm
mm
mm
kg
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-6.
LPA(niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
K(incertitude pour le niveau acoustique donné)
Perçage du métal
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
Perçage du béton
Valeur d’émission de vibration ah, HD =
Incertitude K =
Ciselage
Valeur d’émission de vibration ah, Cheq =
Incertitude K =
Vissage sans impact
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
37
Français
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Marteau rotatif industriel
D25413, D25417
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
D25430
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2000/14/CE, Brise-béton électrique (portatif ),
m ≥ 30 kg, Annexe VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH
(0197), D-90431 Nürnberg, Allemagne, N° d’identification notifié
sur le corps : 0197
Niveau de puissance acoustique selon 2000/14/CE
(Article 12, Annexe III, nº 10; m</= 15 kg)
LWA (niveau de puissance sonore mesuré)
dB 99
LWA (niveau de puissance sonore garanti)
dB 105
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
12.08.16
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
38
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
Français
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité additionnelles pour
marteaux rotatifs
•
•
•
Porter un dispositif de protection auditif. Le bruit en
résultant pourrait occasionner une perte de l’acuité auditive.
Utiliser la poignée auxiliaire fournie avec l’outil.
Une perte de contrôle de l’outil pourrait occasionner des
dommages corporels.
Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues à cet
effet pendant toute utilisation où l’organe de coupe
ou la fixation pourrait entrer en contact avec des fils
électriques cachés ou son propre cordon. Tout contact
39
Français
de l’organe de coupe avec un fil sous tension peut mettre
les parties métalliques exposées de l’outil sous tension et
électrocuter l’utilisateur.
• Utiliser des serre-joints, ou tout autre moyen, pour
fixer et immobiliser le matériau sur une surface stable.
Tenir la pièce à la main ou contre son corps offre une stabilité
insuffisante qui pourrait vous en faire perdre le contrôle.
• Porter des lunettes de protection ou tout autre dispositif
de protection oculaire. Le martelage produit des particules
volantes. Ces particules peuvent causer des dommages
oculaires permanents. Porter un masque anti-poussières ou
un appareil de protection des voies respiratoires pour toute
application productrice de poussières. Une protection auditive
peut s’avérer nécessaire pour la plupart des applications.
• Maintenir systématiquement l’outil fermement. Ne
pas tenter d’utiliser cet outil sans le maintenir à deux
mains. Il est recommandé d’utiliser systématiquement la
poignée latérale. Le fait d’utiliser cet outil à une main pourra
vous en faire perdre le contrôle. Traverser ou rencontrer des
matériaux durs comme les armatures peut aussi s’avérer
dangereux. Arrimer soigneusement la poignée latérale avant
toute utilisation.
• Ne pas utiliser cet outil pendant des périodes
prolongées. Les vibrations causées par l’action du marteau
peuvent être dangereuses pour les mains ou les bras. Porter des
gants pour amortir les vibrations, et pour limiter les risques,
faire des pauses fréquentes.
• Ne pas remettre à neuf les forets soi-même. La remise à
neuf de tout burin doit être effectuée par un spécialiste agréé.
Tout burin remis à neuf incorrectement pose des risques de
dommages corporels.
• Porter des gants lors de l’utilisation de l’outil ou le
changement de burin. Les parties métalliques accessibles
de l’outil et des burins pourraient s’avérer brûlantes lors de
l’utilisation. De petits débris de matériau pourraient aussi
blesser les mains nues.
• Attendre systématiquement l’arrêt complet de la
mèche/burin avant de déposer l’outil où que ce soit.
Des burins/mèches en rotation posent des risques de
dommages corporels.
• Ne pas asséner des coups de marteau sur des burins
coincés pour les déloger. Des fragments de métal
ou de matériau pourraient être éjectés et causer des
dommages corporels.
• Les burins légèrement usés peuvent être réaffutés.
• Maintenir le cordon d’alimentation à l’écart d’une mèche
en rotation. Ne pas enrouler le cordon autour d’une
partie quelconque de votre corps. Un cordon électrique
enroulé autour d’un burin en rotation pose des risques de
dommages corporels et de la perte de contrôle de l’outil.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
40
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
marteaux rotatifs :
• Dommages corporels par contact avec les pièces rotatives ou
des parties brûlantes de l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en vigueur
et de l’installation de dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels sont inévitables. Il s’agit de :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de se pincer les doigts lors du changement
d’accessoires.
• Risques pour la santé causés par la respiration de poussières
dégagées lors du travail du béton et/ou de la maçonnerie.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension
du secteur correspond bien à la tension indiquée sur la
plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN60745 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Fisch technique). La section minimale
du conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur maximale de
30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Perceuse à percussion (D25413, D25417 uniquement)
ou
1 Marteau burineur (D25430)
1 Poignée latérale
1Tige de réglage de profondeur (D25413, D25417
uniquement)
1Coffret
1 Mandrin sans clé (D25417 uniquement)
1 Notice d’instructions
Français
•
•
Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication
La date codée de fabrication qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2018 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A–D, F)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Poignée principale
3 Curseur avant/arrière
4 Sélecteur de mode
5 Verrou de sécurité
6 Poignée latérale
7 Porte-outil/manchon de verrouillage
8 Amortisseurs
9 Témoin lumineux (D25417 uniquement)
10 Tige de réglage de la profondeur (D25413, D25417
uniquement)
11 Serrage de butée de profondeur
12 Collier de blocage
13 Mandrin (D25417 uniquement)
14 Couvercle antipoussière
15 Bouton de verrouillage (D25430 uniquement)
Utilisation Prévue
D25413, D25417
Ces marteaux rotatifs industriels ont été conçus pour le perçage,
le martelage, le vissage et le ciselage léger professionnels.
D25430
Votre marteau burineur a été conçu pour les applications
professionnelles de burinage, de ciselage et de démolition.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ces marteaux-perforateurs sont des outils électriques
de professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Système d’amortissement des vibrations
(Fig. A)
Le système d’amortissement des vibrations neutralise les
rebonds de vibrations provoqués par le mécanisme du marteau.
La réduction des vibrations au niveau des mains et des bras
permet une utilisation plus souple de l’outil pendant des
périodes de temps prolongées ainsi que l’allongement de sa
durée de vie.
Pour maximiser la réduction des vibrations, maintenir l’outil
une main sur la poignée principale 2 et l’autre sur la poignée
latérale 6 . Appliquez juste assez de pression sur le marteau de
façon à ce qu’il tourne à mi-régime.
Seule une quantité limitée de pression sur le marteau est
nécessaire pour activer le système d’amortissement des
vibrations. Le fait d’augmenter la pression ne rendra pas l’outil
plus rapide au niveau du perçage ou du ciselage, et le système
d’amortissement des vibrations ne s’activera pas pour autant.
Embrayage limiteur de couple
AVERTISSEMENT : l’utilisateur doit toujours maintenir
une prise solide sur l’outil durant l’utilisation.
L’embrayage limiteur de couple réduit le retour maximum de
couple transmis à l’utilisateur en cas de grippage d’un foret.
Cette fonction permet également de prévenir que la boîte de
vitesse et le moteur électrique ne calent.
AVIS : arrêtez toujours l’outil avant de changer les
réglages de contrôle du couple sous peine d’endommager
l’outil.
Système anti-rotation (Fig. B)
D25417
Le système anti-rotation offre un meilleur confort et une plus
grande sécurité grâce à une technologie anti-rotation intégrée
capable de détecter la perte de contrôle du marteau de la part
de l’utilisateur. Lorsqu’un blocage est détecté, le couple et la
vitesse sont instantanément stoppés. Cette fonction empêche
la rotation de l’outil sur lui-même, réduisant ainsi les blessures
au poignet. Le témoin lumineux 9 s’allume si le dispositif antirotation est activé.
Dans certaines circonstances d’exposition à des phénomènes
électromagnétiques particuliers (à transitoires rapides), il peut
arriver que la machine réduise le régime à zéro. Cela est indiqué
par le clignotement du voyant 9 . Pour annuler ce mode, la
machine doit être éteinte puis rallumée une fois. Après avoir
41
Français
éteint puis rallumé l’interrupteur variateur de vitesse 1 la
machine retrouve son mode de fonctionnement normal.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Sélection du mode d’utilisation (Fig. C)
D25413, D25417
Cet outil peut être utilisé dans les modes suivants :
P erçage rotatif : pour le vissage et le perçage de l’acier,
du bois et des plastiques.
artelage-perforage : pour le perçage du béton et de
M
la maçonnerie.
Installation de la poignée latérale (Fig. A)
artelage seulement : pour le burinage, le ciselage et
M
la démolition. Dans ce mode l’outil peut également
être utilisé comme levier pour libérer une mèche/un
foret coincé.
D25430
Cet outil peut être utilisé dans les modes suivants :
artelage seulement : pour le burinage, le ciselage et
M
la démolition. Dans ce mode l’outil peut également
être utilisé comme levier pour libérer une mèche/un
foret coincé.
1. Pour sélectionner le mode de fonctionnement, appuyez sur
le verrou de sécurité 5 et tournez le sélecteur de mode 4 jusqu’à ce qu’il indique le symbole du mode requis.
2. Libérez le verrou et vérifiez que le sélecteur de mode est
bien verrouillé en place.
AVERTISSEMENT : ne pas sélectionner le mode
d’utilisation alors que l’outil tourne.
Indexage de la position de burin (Fig. C)
Le burin peut être indexé et verrouillé sur 12
positions différentes.
1. Faites pivoter le sélecteur de mode 4 jusqu’à ce qu’il
indique le symbole du mode perceuse à percussion.
Consultez la section Sélection du mode d’utilisation dans
Montage et réglages.
2. Tournez le burin dans la position désirée.
3. Réglez le sélecteur de mode 4 sur la position
martelage seulement.
4. Tournez le burin pour le verrouiller en place.
Insertion et retrait d’accessoires SDS PLUS
(Fig. D)
Cet outil utilise des accessoires SDS PLUS (se reporter à l’encadré
en figure D pour une coupe transversale d’une tige de mèche
42
SDS PLUS . Il est recommandé d’utiliser exclusivement des
accessoires de professionnels.
1. Nettoyez et graissez la tige de l’accessoire.
2. Insérez la tige de mèche dans le porte-outil/manchon de
verrou 7 .
3. Poussez à fond la mèche et tournez-la légèrement jusqu’à
ce qu’elle s’encastre dans ses encoches.
4. Tirez sur l’accessoire pour vérifier qu’il est bien verrouillé.
Les opérations de martelage requièrent que l’accessoire
puisse remuer sur son axe de quelques centimètres une fois
verrouillé dans le porte-outil.
5. Pour retirer la mèche, tirez sur le porte-outil/manchon de
verrouillage 7 et tirez-la hors de ce dernier.
AVERTISSEMENT : utiliser systématiquement des gants
pour changer d’accessoires. Les parties métalliques
exposées sur l’outil et l’accessoire peuvent devenir
extrêmement brûlantes pendant l’utilisation.
La poignée latérale 6 peut être installée de façon à
accommoder un droitier ou un gaucher.
AVERTISSEMENT : ne pas utiliser l’outil sans sa poignée
latérale installée correctement.
1. Desserrez la poignée latérale.
2. Pour les droitiers : insérez le dispositif de fixation de la
poignée latérale par-dessus la bague derrière le porte-outil,
avec la poignée à gauche.
Pour les gauchers : insérez le dispositif de fixation de la
poignée latérale par-dessus la bague derrière le porte-outil,
avec la poignée à droite.
3. Faites tourner la poignée latérale sur la position désirée et
resserrez la poignée.
Réglage de la profondeur de perçage (Fig. D)
D25413, D25417 uniquement
1. Insérez le foret/la mèche requise comme décrit ci-dessus.
2. Maintenez appuyé le verrou de butée de profondeur 11 .
3. Insérez la tige de réglage de profondeur 10 dans le trou du
verrou de butée de profondeur.
4. Ajustez la profondeur de pénétration comme illustré.
5. Libérez le verrou de butée de profondeur.
Glissière de marche avant/arrière (Fig. E)
1. Poussez la glissière de marche avant/arrière 3 vers la
gauche pour une rotation avant (vers la droite). Reportezvous aux flèches sur l’outil.
2. Poussez la glissière de marche avant/arrière 3 vers la droite
pour une rotation arrière (vers la gauche).
AVERTISSEMENT : attendre systématiquement l’arrêt
complet du moteur avant de changer la direction
de rotation.
Français
Installation de l’adaptateur de mandrin et
du mandrin
•
Vendus séparément
1. Vissez le mandrin sur l’embout taraudé de l’adaptateur
de mandrin.
2. Insérez le dispositif mandrin/adaptateur sur l’outil comme si
c’était un accessoire standard SDS PLUS.
3. Pour retirer le mandrin, suivez la même procédure que pour
retirer un accessoire standard SDS PLUS.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de mandrins
standards en mode martelage-perforage.
Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Remplacement du porte-outil par le
mandrin (Fig. F)
D25417 uniquement
1. Tournez la bague de verrouillage 12 sur la position
déverrouillée et retirez le porte-outil/manchon de verrou 7 .
2. Enfoncez le mandrin 13 sur la broche et tournez la bague
de verrouillage sur la position de verrouillage.
3. Pour remplacer le mandrin par le porte-outil, retirez d’abord
le mandrin tout comme le porte-outil avait été retiré. Puis
installez le porte-outil de la même façon que le mandrin
l’avait été.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de mandrins
standards en mode martelage-perforage.
Remplacement du carter antipoussières
(Fig. A, D)
Le carter antipoussières 14 protège le mécanisme de
la poussière. Remplacez immédiatement tout carter
antipoussières usé.
1. Tirez le manchon de verrouillage du porte-outil 7 et retirez
le carter antipoussières 14 .
2. Installez le nouveau carter.
3. Libérez le manchon de verrouillage du porte-outil.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT :
• Attention aux tuyaux et aux fils électriques.
• Appliquer seulement une pression légère sur l’outil
(5 kg environ). Toute force excessive n’accélèrera pas le
•
perçage mais diminuera les performances de l’outil et
sa durée de vie.
Ne pas percer ou visser trop profondément pour ne pas
endommager le carter antipoussières.
Maintenir systématiquement l’outil fermement à deux
mains, les pieds bien ancrés au sol (Fig. G). Utiliser
systématiquement l’outil avec sa poignée latérale
installée correctement.
Position correcte des mains (Fig. G)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains requiert une main sur la poignée
latérale 6 , et l’autre sur la poignée principale 2 .
Limiteur de couple
Si le foret venait à se coincer ou à s’enrayer, la course de la
broche sera interrompue par le limiteur de couple. Pour contrer
les forces en résultant, maintenez systématiquement l’outil
fermement à deux mains avec les pieds bien ancrés au sol.
Mise en marche et arrêt (Fig. A)
1. Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur l’interrupteur à
vitesse variable 1 . La pression exercée sur l’interrupteur à
vitesse variable déterminera la vitesse de l’outil.
2. Pour arrêter l’outil, relâchez l’interrupteur.
3. Pour verrouiller l’outil en position d’arrêt, placez la glissière
de marche avant/arrière 3 sur la position centrale.
Martelage-perforage (Fig. A)
Perçage avec un trépan plein
1. Réglez le sélecteur de mode 4 sur la position martelageperforage. Consultez la section Sélection du mode
d’utilisation dans Montage et réglages.
2. Insérez le trépan approprié.
REMARQUE : Pour des résultats optimum, utiliser des
accessoires de haute qualité à pointe carbure.
3. Réglez la poignée latérale 6 comme requis.
4. Si nécessaire, ajustez la profondeur de perçage.
5. Marquez le point où le trou doit être percé.
6. Placez le trépan sur le repère et démarrez l’outil.
7. Arrêtez systématiquement l’outil après utilisation et avant
de le débrancher.
Perçage avec un trépan carottier (Fig. A, C)
1. Réglez le sélecteur de mode 4 en position de perçage
à percussion. Consultez la section Sélection du mode
d’utilisation dans Montage et réglages.
2. Réglez la poignée latérale 6 comme requis.
3. Insérez le trépan carottier approprié.
43
Français
4. Insérez le foret à centrer dans le trépan carottier.
5. Placez le foret à centrer sur le repère puis appuyez sur
l’interrupteur à vitesse variable 1 . Percez jusqu’à ce que le
foret pénètre dans le béton d’environ 1 cm.
6. Arrêtez de percer et retirez le foret à centrer. Placez le trépan
carottier sur le trou et continuez à percer.
7. Lorsque vous percez au travers d’une structure plus épaisse
que la profondeur du trépan carottier, cassez régulièrement
le cylindre de béton ou carotte à l’intérieur du trépan. Pour
éviter que le béton ne se fendille autour du trou, percez
tout d’abord complètement un trou du diamètre du foret
à centrer dans la structure. Puis percez le trou en moitié de
chaque côté du panneau.
8. Arrêtez systématiquement l’outil après utilisation et avant
de le débrancher.
Perçage rotatif (Fig. C)
D25413, D25417 uniquement
1. Réglez le sélecteur de mode 4 sur la position perçage
rotatif. Consultez la section Sélection du mode d’utilisation
dans Montage et réglages.
2. Insérez le dispositif adaptateur de mandrin/mandrin.
3. Procédez comme pour le martelage-perforage.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de mandrins
standards en mode martelage-perforage.
Vissage (Fig. A, C)
5. Arrêtez systématiquement l’outil après utilisation et avant
de le débrancher.
AVERTISSEMENT :
• Ne pas utiliser cet outil pour mélanger ou pomper
des liquides combustibles ou explosifs (benzine,
alcool, etc.)
• Ne pas mélanger ou tourner des liquides inflammables
considérés comme tels.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Balais de moteur
DeWALT utilise un système avant-garde de balais qui arrêtera
automatiquement le perçage lorsque les balais seront usés. Ceci
préviendra tout dommage sérieux au moteur. Des modules
de balais sont disponibles dans les centres de réparation
agréés DeWALT. Utilisez systématiquement des pièces de
rechange d’origine.
D25413, D25417 uniquement
1. Réglez le sélecteur de mode 4 sur la position perçage
rotatif. Consultez la section Sélection du mode d’utilisation
dans Montage et réglages.
2. Sélectionnez la direction désirée.
3. Insérez un adaptateur spécial de tournevis SDS PLUS à
utiliser avec les embouts de tournevis hexagonaux.
4. Insérez l’embout approprié. Pour visser des vis à tête fendue,
utilisez systématiquement des embouts avec un manchon
de guidage.
5. Appuyez doucement sur l’interrupteur à vitesse variable 1 pour ne pas endommager la tête de vis. En rotation inverse
(vers la gauche), la vitesse de l’outil est automatiquement
réduite pour retirer la vis facilement.
6. Lorsque la vis est au ras de la pièce à travailler, relâchez
l’interrupteur à vitesse variable pour éviter que la tête de vis
ne rentre dans la pièce à travailler.
Burinage et ciselage (Fig. A, C)
1. Réglez le sélecteur de mode 4 sur la position martelage
seulement. Consultez la section Sélection du mode
d’utilisation dans Montage et réglages.
2. Insérez le ciseau/burin approprié et tournez-le à la main
pour le verrouiller sur l’une des 12 positions.
3. Réglez la poignée latérale 6 comme requis.
4. Démarrez l’outil et commencez à travailler.
44
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Français
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
45
Italiano
MARTELLO ROTATORIO A USO INTENSIVO
D25413, D25417, D25430
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno
dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Frequenza
Velocità a vuoto
Battiti a vuoto al minuto
Energia a impatto singolo (EPTA 05/2009)
Modalità trapano a percussione
Modalità scalpello
Capacità massima di foratura di acciaio/legno/calcestruzzo
Posizioni scalpello
Capacità di foratura a corona di mattone tenero
Portautensile
Diametro collare
Peso
D25413
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25417
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25430
230
2
1000
50
–
0–4700
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,2
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,3
–
4,2
–
12
–
SDS PLUS
60
4,0
86
3
86
3
88
3
dB(A)
97
97
99
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
m/s2
m/s2
8,2
1,5
8,2
1,5
–
–
m/s2
m/s2
7,1
1,5
7,1
1,5
7,1
1,5
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
VAC
W
Hz
min-1
bpm
J
J
mm
mm
mm
kg
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-6
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
K(incertezza per il livello sonoro dato)
Foratura nel metallo
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
Foratura nel calcestruzzo
Valore di emissione delle vibrazioni ah, HD =
Incertezza K =
Modalità scalpello
Valore di emissione delle vibrazioni ah, Cheq =
Incertezza K =
Modalità avvitatura senza percussione
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
46
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Martello rotatorio a uso intensivo
D25413, D25417
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
D25430
DeWALT dichiara che i prodotti descritti nei Dati tecnici sono
conformi alle normative:
2000/14/CE, Martello demolitore del calcestruzzo elettrico
(manuale),
m ≥ 30 kg, Appendice VIII, Prodotti TÜV Rheinland LGA GmbH
(0197), D-90431 Nürnberg, Germania, Ente notificato ID N.: 0197
Livello di potenza acustica secondo 2000/14/CE
(Articolo 12, Allegato III, N. 10; m</= 15 kg)
LWA (livello di potenza sonora misurato)
dB 99
LWA (livello di potenza sonora garantito)
dB 105
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Italiano
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
12.08.16
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
47
Italiano
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
48
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Ulteriori istruzioni di sicurezza specifiche per
i martelli rotatori
•
•
•
Indossare protezioni acustiche. L’esposizione al rumore
può causare danni all’udito.
Utilizzare le impugnature ausiliarie fornite con
l’apparato. La perdita di controllo può causare
lesioni personali.
Sostenere l’apparato con supporti aventi superfici
isolanti quando si eseguono lavorazioni in cui la parte
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tagliente potrebbe toccare cavi elettrici nascosti o il
cavo di alimentazione dell’accessorio di taglio o del
dispositivo di fissaggio. Gli accessori da taglio che vengono
a contatto con un cavo sotto tensione trasmettono la corrente
elettrica anche alle parti metalliche esposte dell’apparato e
possono provocare la folgorazione dell’operatore.
Utilizzare morse o altre attrezzature adatte per
sostenere e bloccare il pezzo in lavorazione su un
supporto stabile. Il pezzo da lavorare tenuto con le mani
o contro il proprio corpo è instabile e può far perdere il
controllo dell’apparato.
Indossare occhiali di sicurezza o altre protezioni per
gli occhi. Le operazioni di percussione possono emettere
schegge. Tali schegge possono causare danni permanenti alla
vista. Indossare una mascherina antipolvere o un respiratore
per operazioni che generano polveri. La maggior parte delle
applicazioni richiede l’utilizzo di protezioni acustiche.
Impugnare sempre saldamente l’apparato. Non tentare
di azionare l’apparato sostenendolo con una mano
sola. Si consiglia di utilizzare sempre l’impugnatura laterale.
Azionare questo apparato con una mano sola causa la perdita
di controllo. Anche lo sfondamento o l’impatto con materiali
duri come ad esempio sbarre può essere pericoloso. Stringere
saldamente l’impugnatura laterale prima dell’utilizzo.
Non azionare l’apparato per lunghi periodi senza
interruzioni. Le vibrazioni causate dall’azionamento
del martello possono essere dannose a mani e braccia.
Indossare guanti per fornire ulteriore smorzamento e limitare
l’esposizione alle vibrazioni effettuando frequenti pause.
Non ricondizionare le punte da soli. Il ricondizionamento
degli scalpelli deve essere eseguito da un tecnico autorizzato.
Gli scalpelli non correttamente ricondizionati possono
causare lesioni.
Indossare i guanti quando l’apparato è in funzione o
mentre si sostituiscono gli accessori. Le parti in metallo
esposte dell’apparato e degli accessori possono diventare
roventi durante il funzionamento. Pezzi di piccole dimensioni
di materiale frantumato possono provocare danni alle
mani nude.
Non posare mai l’apparato finché l’accessorio non si sia
completamente arrestato. Le punte ancora in movimento
potrebbero causare lesioni.
Non utilizzare il martello per rimuovere eventuali
accessori incastrati. Frammenti di metallo o schegge di
materiale possono staccarsi e causare lesioni.
Gli scalpelli leggermente consumati possono essere
affilati tramite molatura.
Tenere il cavo elettrico lontano dalla punta rotante. Non
avvolgere il cavo attorno a nessuna parte del corpo. Un
cavo elettrico avvolto intorno alla punta rotante può causare
lesioni personali e la perdita di controllo.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
Rischi residui
I seguenti rischi sono intriseci all’utilizzo dei tassellatori:
• Lesioni causate dal contatto con le parti rotanti o le superfici
roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di schiacciamento delle dita durante il cambio
degli accessori.
• Rischi per la salute dovuti all’inalazione delle polveri
che si sviluppano durante le lavorazioni su calcestruzzo
e/o muratura.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60745, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Tassellatore elettropneumatico (solo D25413, D25417)
oppure
1 Scalpello pneumatico (D25430)
1 Impugnatura laterale
1Bacchetta di regolazione della profondità (solo D25413,
D25417)
1Valigetta
1 Mandrino senza chiave (solo D25417)
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
49
Italiano
•
Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Posizione del Codice Data
Il codice data che comprende anche l’anno di fabbricazione, è
stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2018 XX XX
Anno di fabbricazion
Descrizione (Fig. A–D, F)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Impugnatura principale
3 Dispositivo di scorrimento avanti/indietro
4 Selettore di modalità
5 Blocco di sicurezza
6 Impugnatura laterale
7 Porta utensili/manicotto di fissaggio
8 Ammortizzatori
9 Indicatore LED (solo D25417)
10 Asta di regolazione della profondità (solo D25413, D25417)
11 Fermo arresto di profondità
12 Collare di bloccaggio
13 Mandrino (solo D25417)
14 Coperchio per la polvere
15 Pulsante di blocco (solo D25430)
Utilizzo Previsto
D25413, D25417
Questi tassellatori professionali sono stati progettati per
eseguire professionalmente forature semplici e a percussione,
applicazioni di avvitatura e di scheggiatura.
D25430
Lo scalpello pneumatico è stato progettato per l’utilizzo
professionale in lavori di scheggiatura, scalpellatura
e demolizione.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questi tassellatori sono apparati elettrici professionali.
50
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Controllo attivo delle vibrazioni (Fig. A)
Questo dispositivo serve a neutralizzare l’effetto delle vibrazioni
di rimbalzo. Riducendo le vibrazioni trasmesse alla mano e
al braccio, è possibile un utilizzo più confortevole per lunghi
periodi ed estende la durata dell’apparato.
Per un maggior controllo delle vibrazioni, sostenere l’apparato
posizionando una mano sull’impugnatura principale 2 e
l’altra sull’impugnatura laterale 6 . Applicare sull’apparato una
pressione pari all’incirca a metà dell’escursione possibile.
Per attivare il controllo attivo delle vibrazioni è necessario
esercitare sul tassellatore solo una pressione modesta. La
pressione eccessiva non aumenta la velocità di foratura o
scalpellatura dell’apparato e non permette l’azionamento del
controllo attivo delle vibrazioni.
Frizione limitatrice di coppia
AVVERTENZA: l’utente deve sempre mantenere una presa
salda sull’apparato quando è in funzione.
La frizione limitatrice di coppia riduce l’erogazione della coppia
massima trasmessa all’operatore in caso d’inceppamento di
una punta di trapano. ll dispositivo previene anche l’arresto
improvviso della rotazione e del motore.
AVVISO: spegnere sempre l’apparato prima di
modificare le impostazioni del controllo di reazione di
coppia, altrimenti è possibile che si verifichino dei danni
all’apparato.
Sistema anti-rotazione (Fig. B)
D25417
Il sistema anti-rotazione offre maggiore comfort e sicurezza
all’utente tramite una tecnologia a bordo anti-rotazione in
grado di rilevare se l’utente perde il controllo del trapano.
Quando viene rilevato un inceppamento, la coppia e la velocità
si arrestano immediatamente. Questa funzione impedisce la
rotazione automatica dell’apparato riducendo l’insorgenza di
lesioni al polso. L’indicatore LED rosso 9 si illumina se viene
attivato il dispositivo anti-rotazionale.
In condizioni di esposizione a determinati fenomeni
elettromagnetici (transitori rapidi) può succedere che la
macchina riduca la velocità fino a zero giri/min. Questo
comportamento sarà mostrato dall’indicatore a LED 9 che
lampeggia. Per annullare questa modalità è necessario
spegnerla e riaccenderla una volta. Dopo avere spento
e riacceso la macchina con l’interruttore (grilletto) di
azionamento a velocità variabile 1 , essa torna alla modalità di
funzionamento normale.
Italiano
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Scelta della modalità di funzionamento
(Fig. C)
D25413, D25417
L’apparato può essere utilizzato nelle seguenti modalità di
funzionamento
T rapano: per avvitare e per forare in acciaio, legno
e plastica.
T rapano a percussione: per forare calcestruzzo
e muratura.
S olo percussione: per lavorazioni di scheggiatura,
scalpellatura e demolizione leggera. In tale modalità
l’apparato può essere utilizzato anche come leva per
rimuovere le punte incastrate nel materiale.
D25430
L’apparato può essere utilizzato nelle seguenti modalità di
funzionamento
S olo percussione: per lavorazioni di scheggiatura,
scalpellatura e demolizione leggera. In tale modalità
l’apparato può essere utilizzato anche come leva per
rimuovere le punte incastrate nel materiale.
1. Per selezionare la modalità operativa, premere il blocco
di sicurezza 5 e ruotare l’interuttore di selezione
della modalità 4 finché non punta al simbolo della
modalità richiesta.
2. Rilasciare il fermo di sicurezza e verificare che il selettore di
modalità sia bloccato nella sua posizione.
AVVERTENZA: la modalità di funzionamento non va
scelta quando l’apparato è in funzione.
Posizionamento dello scalpello (Fig. C)
Lo scalpello può essere posizionato e serrato in 12
posizioni differenti.
1. Ruotare l’interruttore del selettore di modalità 4 finché
indica il simbolo della modalità trapano a percussione. Fare
riferimento a Scelta della modalità di funzionamento in
Assemblaggio e regolazioni.
2. Ruotare lo scalpello nella posizione desiderata.
3. Porre l’interruttore selettore di modalità 4 sulla posizione
“solo percussione”.
4. Ruotare lo scalpello fino a quando si blocca in posizione.
Inserimento e rimozione degli accessori
SDS PLUS (Fig. D)
Questo apparato utilizza accessori SDS PLUS (vedere l’inserto
della figura D per una vista in sezione del codolo di una punta
SDS PLUS).
Si consiglia di utilizzare esclusivamente accessori
per uso professionale.
1. Pulire e ingrassare il codolo della punta.
2. Inserire il codolo della punta nel portautensili/manicotto di
serraggio 7 .
3. Spingere la punta in fondo e girarla leggermente fino a farla
inserire nelle scanalature.
4. Tirare la punta per verificare che sia fissata correttamente.
La funzione di percussione prevede che la punta possa
muoversi assialmente per diversi centimetri quando si trova
serrata nel portautensili.
5. Per rimuovere la punta tirare all’indietro il portautensili o il
manicotto di serraggio 7 ed estrarre la punta.
AVVERTENZA: indossare sempre i guanti quando si
cambiano gli accessori. Le superfici metalliche esterne
dell’apparato e degli accessori possono diventare roventi
durante il funzionamento.
Inserimento dell’impugnatura laterale
(Fig. A)
L’impugnatura laterale 6 può essere adattata per utilizzatori sia
destrimani che mancini.
AVVERTENZA: non utilizzare l’apparato privo
dell’impugnatura laterale montata correttamente.
1. Allentare l’impugnatura laterale.
2. Per utilizzatori destrimani: far scorrere il fermo
dell’impugnatura laterale sopra la flangia dietro il
portautensili, impugnatura verso sinistra.
Per utilizzatori mancini: far scorrere il fermo
dell’impugnatura laterale sopra la flangia dietro il
portautensili, impugnatura verso destra.
3. Ruotare l’impugnatura laterale sulla posizione desiderata
e stringerla.
Impostazione della profondità di foratura
(Fig. D)
Solo D25413, D25417
1. Inserire la punta richiesta come descritto precedentemente.
2. Premere il fermo della bacchetta di profondità 11 e
tenerlo premuto.
3. Adattare la bacchetta di regolazione della profondità 10 facendola scorrere nella cavità del fermo di profondità.
4. Regolare la profondità di foratura come illustrato.
5. Rilasciare il fermo della bacchetta di profondità.
51
Italiano
Levetta avanti/indietro (Fig. E)
1. Spingere la levetta avanti/indietro 3 verso sinistra per la
rotazione di avanzamento (destrorsa). Vedere le frecce
sull’apparato.
2. Spingere la levetta avanti/indietro 3 verso destra per la
rotazione inversa (sinistrorsa).
AVVERTENZA: attendere sempre che il motore si sia
arrestato completamente prima di invertire il verso
di rotazione.
Montaggio dell’adattatore del mandrino e
del mandrino
Accessori venduti separatamente
Avvitare il mandrino sull’estremità filettata dell’adattatore
del mandrino.
1. Inserire il mandrino connesso all’adattatore nell’apparato
come se fosse una normale punta SDS PLUS.
2. Per rimuovere il mandrino, procedere allo stesso modo della
rimozione di una normale punta SDS PLUS.
AVVERTENZA: non utilizzare mai mandrini di tipo
standard quando si è in modalità trapano a percussione.
Rivolgersi al proprio concessionario per ulteriori informazioni
sugli accessori più adatti.
Sostituzione del portautensili con il
mandrino (Fig. F)
Solo D25417
1. Girare la ghiera di fermo 12 fino alla posizione sbloccata ed
estrarre il portautensili/manicotto di serraggio 7 .
2. Spingere il mandrino 13 sull’albero e girare la ghiera di
fermo fino alla posizione di serraggio.
3. Per sostituire il mandrino con il portautensili, per prima
cosa rimuovere il mandrino nello stesso modo in cui è stato
rimosso il portautensili. Poi inserire il portautensili nello
stesso modo in cui è stato inserito il mandrino.
AVVERTENZA: non utilizzare mai mandrini di tipo
standard quando si è in modalità trapano a percussione.
Sostituzione del parapolvere (Fig. A, D)
Il parapolvere 14 impedisce alla polvere di entrare nel
meccanismo. Sostituire immediatamente il parapolvere quando
è consumato.
1. Tirare all’indietro il manicotto di serraggio del portautensili
7 ed estrarre il parapolvere 14 .
2. Inserire il nuovo parapolvere.
3. Rilasciare il manicotto di serraggio del portautensili.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
52
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA:
• Prestare attenzione alla posizione delle tubature e dei
cavi elettrici.
• Applicare una leggera pressione sull’apparato (circa
5 kg). Una forza eccessiva non aumenta la velocità di
foratura, anzi diminuisce le prestazioni dell’apparato e
può abbreviarne la durata.
• Non forare o spingere troppo in profondità per evitare
di danneggiare il parapolvere.
• Sostenere sempre l’apparato saldamente con
entrambe le mani e assumere una postura
stabile (Fig. G). Azionare sempre l’apparato con
l’impugnatura laterale montata correttamente.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. G)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La corretta posizione delle mani richiede che una mano
sia posizionata sull’ impugnatura laterale 6 , mentre l’altra
sull’impugnatura principale 2 .
Frizione di sovraccarico
Se la punta del trapano resta incastrata o agganciata, la
trasmissione all’alberino viene interrotta dalla funzione di
sovraccarico. Per poter far fronte alle forze sviluppate in una
situazione del genere, mantenere l’apparato con entrambe le
mani saldamente e assumere una buona posizione di lavoro.
Accensione e spegnimento (Fig. A)
1. Per avviare l’apparato, premere il pulsante della velocità
variabile 1 . La pressione esercitata sul pulsante della
velocità variabile determina la velocità dell’apparato.
2. Per arrestare l’apparato, rilasciare il pulsante.
3. Per bloccare l’apparato in posizione disattivata, spostare la
levetta avanti/indietro 3 nella posizione centrale.
Foratura con percussione (Fig. A)
Foratura con punte piene
1. Porre l’interruttore selettore di modalità 4 sulla posizione di
trapano a percussione. Fare riferimento a Fare riferimento a
Scelta della modalità di funzionamento in Assemblaggio
e regolazioni.
2. Inserire la punta appropriata.
NOTA: per ottenere i migliori risultati, utilizzare punte
rivestite in carburo di alta qualità.
3. Regolare l’impugnatura laterale 6 secondo necessità.
4. Se necessario, impostare la profondità di foratura.
Italiano
5. Fare un segno dove va praticato il foro.
6. Posizionare la punta sul segno e accendere l’apparato.
7. Spegnere sempre l’apparato quando il lavoro è terminato e
prima di staccarlo dalla presa di corrente.
Foratura con punte a corona (Fig. A, C)
1. Impostare il selettore di modalità 4 in posizione di
trapanatura a percussione. Fare riferimento a Scelta
della modalità di funzionamento in Assemblaggio
e regolazioni.
2. Regolare l’impugnatura laterale 6 secondo necessità.
3. Inserire la punta a corona appropriata.
4. Montare la punta di centraggio nella punta a corona.
5. Posizionare la punta di centraggio sul segno e premere il
pulsante della velocità variabile 1 . Forare fino a quando la
corona è penetrata nel calcestruzzo per circa 1 cm.
6. Interrompere la foratura e rimuovere la punta di centraggio.
Posizionare la punta a corona di nuovo nel foro e procedere
con la foratura.
7. Quando si deve forare una struttura di spessore maggiore
dell’altezza della punta a corona, frantumare a intervalli
regolari il cilindro di calcestruzzo che si forma all’interno
del materiale da forare. Per evitare rotture indesiderate del
calcestruzzo circostante il foro, per prima cosa praticare
un foro avente il diametro della punta di centraggio che
trapassi tutta la struttura. Poi eseguire il foro circolare per
metà della profondità da ciascun lato.
8. Spegnere sempre l’apparato quando il lavoro è terminato e
prima di staccarlo dalla presa di corrente.
Foratura (Fig. C)
Solo D25413, D25417
1. Porre il selettore di modalità 4 sulla posizione trapano. Fare
riferimento a Scelta della modalità di funzionamento in
Assemblaggio e regolazioni.
2. Inserire l’assemblaggio adattatore/mandrino.
3. Procedere come descritto per il trapano a percussione.
AVVERTENZA: non utilizzare mai mandrini di tipo
standard quando si è in modalità trapano a percussione.
6. Quando la vite arriva a filo della superficie del materiale,
rilasciare il pulsante della velocità variabile per evitare che la
testa della vite penetri nel materiale.
Scheggiatura e scalpellatura (Fig. A, C)
1. Porre l’interruttore selettore di modalità 4 sulla posizione
“solo percussione”. Fare riferimento a Scelta della modalità
di funzionamento in Assemblaggio e regolazioni.
2. Inserire lo scalpello appropriato e ruotarlo a mano per
fissarlo in una delle 12 posizioni.
3. Regolare l’impugnatura laterale 6 secondo necessità.
4. Accendere l’apparato e iniziare il lavoro.
5. Spegnere sempre l’apparato quando il lavoro è terminato e
prima di staccarlo dalla presa di corrente.
AVVERTENZA:
• Non utilizzare l’apparato per miscelare o pompare
fluidi facilmente combustibili o esplosivi (benzina,
alcol, ecc.).
• Non miscelare o agitare liquidi infiammabili
etichettati come tali.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Spazzole del motore
DeWALT utilizza un sistema innovativo che arresta
automaticamente l’apparato quando le spazzole sono
consumate. In questo modo si evitano gravi danni al motore.
Le nuove spazzole sono disponibili presso i centri di assistenza
autorizzati DeWALT. Utilizzare sempre parti di ricambio identiche
alla parte da sostituire.
Avvitatura (Fig. A, C)
Solo D25413, D25417
1. Porre il selettore di modalità 4 sulla posizione trapano. Fare
riferimento a Scelta della modalità di funzionamento in
Assemblaggio e regolazioni.
2. Scegliere il verso di rotazione.
3. Inserire lo speciale adattatore SDS PLUS per avvitatura che
consente di utilizzare gli inserti giravite esagonali.
4. Inserire l’inserto giravite appropriato. In presenza di viti con
testa a intaglio utilizzare sempre inserti con guidavite.
5. Premere leggermente il pulsante della velocità variabile 1 per evitare di danneggiare la testa della vite. Nella rotazione
inversa (sinistrorsa) la velocità dell’utensile viene ridotta
automaticamente per facilitare la rimozione della vite.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
53
Italiano
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
54
Nederlands
BOORHAMER VOOR ZWARE TOEPASSINGEN
D25413, D25417, D25430
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT
tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Snelheid zonder weerstand
Frequentie
Snelheid onbelast
Slagen per minuut onbelast
Enkelvoudige slagkracht (EPTA 05/2009)
Klopboren
Beitelen
Maximaal boorbereik in staal/hout/beton
Beitelposities
Capaciteit kernboren in zacht steen
Gereedschapshouder
Kraagdiameter
Gewicht
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-6.
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
LWA(niveau geluidsvermogen)
K(onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
Boren in metaal
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
Boren in beton
Vibratie-emissiewaarde ah, HD =
Onzekerheid K =
Beitelen
Vibratie-emissiewaarde ah, Cheq =
Onzekerheid K =
Schroeven zonder weerstand
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
D25413
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25417
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25430
230
2
1000
50
–
0–4700
mm
kg
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,2
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,3
–
4,2
–
12
–
SDS PLUS
60
4,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3
97
86
3
97
88
3
99
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
m/s2
m/s2
8,2
1,5
8,2
1,5
–
–
m/s2
m/s2
7,1
1,5
7,1
1,5
7,1
1,5
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
VAC
W
Hz
min-1
bpm
J
J
mm
mm
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
55
Nederlands
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Boorhamer voor zware toepassingen
D25413, D25417
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
D25430
DeWALT verklaart dat de products die worden beschreven
onder Technische Gegevens voldoen aan:
2000/14/EG, Elektrische (hand-)betonbreker,
m ≥ 15kg, Bijlage VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH
(0197), D-90431 Nürnberg, Duitsland, Erkend orgaan ID Nr.: 0197
Niveau van akoestisch vermogen volgens 2000/14/EC
(Artikel 12, Annex III, Nr. 10; m</= 15 kg)
LWA (gemeten geluidsvermogenniveau)
dB 99
LWA (gegarandeerd geluidsvermogenniveau) dB 105
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
12.08.16
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
56
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
Nederlands
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
57
Nederlands
Aanvullende Specifieke Veiligheidsregels
voor Boorhamers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
58
Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan geluid kan
leiden tot gehoorverlies.
Gebruik aanvullende handgrepen die bij het
gereedschap zijn meegeleverd. Als u de controle over het
apparaat verliest, kan dit tot persoonlijk letsel leiden.
Houd het elektrisch gereedschap alleen vast
aan geïsoleerde handgrepen wanneer u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire van het
freesgereedschap of het bevestigingsmateriaal in
contact kan komen met verborgen bedrading of het
eigen netsnoer. Accessoires van zaaggereedschap die in
contact komen met bedrading die onder stroom staat, kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap onder stroom zetten
en de gebruiker een elektrische schok geven.
Gebruik klemmen of een andere praktische oplossing
om het werkstuk vast te zetten en het op een stabiele
plaats te ondersteunen. Als u het werkstuk tegen uw
lichaam houdt, is dat onstabiel en kan het leiden tot het verlies
van de controle.
Draag een veiligheidsbril of een andere
oogbescherming. Boorhandelingen zorgen ervoor dat
splinters rondvliegen. Rondvliegende deeltjes kunnen leiden
tot permanente beschadiging van uw ogen. Draag een
stofmasker of gasmasker bij toepassingen waarbij stof wordt
gegenereerd. Gehoorbescherming kan noodzakelijk zijn bij de
meeste toepassingen.
Houd het gereedschap te allen tijde stevig vast. Probeer
dit gereedschap niet te gebruiken zonder dat u het met
beide handen vasthoudt. Het wordt aanbevolen dat u de
zijgreep te alleen tijde gebruikt. Als u dit gereedschap met één
hand vasthoudt, verliest u er de controle over. Het breken door
of tegenkomen van harde materialen zoals gewapend beton
kan ook gevaarlijk zijn. Maak de zijhandgreep voor gebruik
stevig vast.
Gebruik dit gereedschap niet gedurende lange tijd.
De trilling die door de hamerbeweging wordt veroorzaakt
kan schadelijk voor uw handen en armen zijn. Gebruik
handschoenen voor extra bescherming en beperk blootstelling
door regelmatig pauzes in te lassen.
Herstel zelf geen boorstukken. Het herstellen van een beitel
dient door een erkend vakman te worden gedaan. Onjuist
herstelde beitels kunnen tot letsel leiden.
Draag handschoenen als u het gereedschap bedient
of boorstukken verwisselt. De metalen delen waartoe u
toegang hebt op het gereedschap en de boorstukken kunnen
tijdens de bediening extreem heet worden. Kleine delen
gebroken materiaal kunnen blote handen beschadigen.
Leg het gereedschap nooit neer voordat het boorstuk
volledig tot stilstand is gekomen. Bewegende boorstukken
kunnen letsel veroorzaken.
Sla niet op vast zittende boorstukken met een hamer om
ze los te krijgen. Metaalfragmenten of materiaalsplinters
kunnen loskomen en letsel veroorzaken.
•
•
Licht versleten beitels kunnen worden scherpgeslepen.
Houd het stroomsnoer uit de buurt van het
ronddraaiende boorstuk. Wikkel het snoer niet om enig
lichaamsdeel. Een elektrisch stroomsnoer dat rond een
draaiend boorstuk is gewikkeld kan persoonlijk letsel en het
verlies van controle veroorzaken.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van roterende
hamers:
• Letsel als gevolg van het aanraken van ronddraaiende
onderdelen of hete onderdelen van het gereedschap.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging.
• Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
• Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het inademen van stof
die ontstaat als u in beton en/of metselwerk werkt.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Boorhamer (alleen D25413, D25417)
of
1 Beitelhamer (D25430)
1Zijhandgreep
1Staafje voor diepteaanpassing (alleen D25413, D25417)
1Gereedschapskit
1 Sleutelloze boorkop (alleen D25417)
1Gebruiksaanwijzing
Nederlands
•
•
Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Positie Datumcode
De datumcode die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in
de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2018 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. [Fig.] A–D, F)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Schakelaar variabele snelheid
2 Hoofdhandgreep
3 Schuifknop Vooruit/Achteruit
4 Standenselectieknop
5 Veiligheidsvergrendeling
6 Zijhandgreep
7 Gereedschapshouder/vergrendelkraag
8 Schokken
9 LED-indicator (alleen D25417)
10 Diepteafstelstang (alleen D25413, D25417)
11 Klem dieptestop
12 Vergrendelkraag
13 Boorkop (alleen D25417)
14 Stofkap
15 Knop Vergrendeld Aan (alleen D25430)
Gebruiksdoel
D25413, D25417
Deze roterende klopboren voor zwaar gebruik zijn ontworpen
voor professioneel boren en klopboren, schroeven draaien, en
lichte bikwerkzaamheden.
D25430
Uw beitelhamer is ontworpen voor professionele afbik-, beitelen slooptoepassingen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze klopboren zijn professionele gereedschapsmachines.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Actieve trillingscontrole (Afb. A)
De actieve trillingscontrole neutraliseert terugslagtrillingen
van het klopboormechanisme. Het verlagen van de hand- en
armtrilling zorgt voor een comfortabeler gebruik tijdens lange
arbeidsperiodes en verlengt de levensduur van het apparaat.
Voor de beste trillingscontrole houdt u het gereedschap met
één hand vast aan de hoofdhandgreep 2 en met de andere
hand aan de zijhandgreep 6 . Oefen voldoende druk uit zodat
de klopboor ongeveer op gemiddelde kracht draait.
De klopboor heeft slechts voldoende druk nodig om de actieve
trillingscontrole aan te schakelen. Als u teveel druk uitoefent
gaat het gereedschap niet sneller boren of hakken en schakelt
de trillingscontrole niet aan.
Koppelbegrenzende koppeling
WAARSCHUWING: De gebruiker moet tijdens het werken
het gereedschap altijd stevig vasthouden.
De koppelbegrenzende koppeling vermindert de maximale
koppelreactie die wordt overgebracht op de gebruiker in het
geval dat de boor vastloopt. De functie voorkomt ook dat de
overbrenging en de elektrische motor vastlopen.
OPMERKING: Schakel het gereedschap altijd uit voordat
u de koppelregeling wijzigt omdat, als u dat niet doet,
beschadiging van het gereedschap het gevolg kan zijn.
Anti-rotatiesysteem (Afb. B)
D25417
Het anti-rotatiesysteem biedt de gebruiker meer comfort
en veiligheid door middel van geïntegreerde antirotatietechnologie die als de gebruiker de controle over de
boorhamer verliest, dat kan waarnemen. Wanneer wordt
gedetecteerd dat de hamer vastloopt, worden het draaimoment
en de rotatie onmiddellijk gestopt. Deze functie voorkomt
dat het gereedschap zelf kan ronddraaien en dat maakt dat er
minder polsblessures voorkomen. De rode LED-indicator 9 brandt als de anti-rotatievoorziening is geactiveerd.
Door blootstelling aan sommige elektromagnetische
velden(snelle stroomstoten), kan het voorkomen dat het
toerental van de machine tot nul daalt. Dit wordt aangegeven
door middel van de knipperende LED indicator 9 . Om dit te
verhelpen moet u de machine één keer uit- en inschakelen.
Nadat u de variabele snelheidsschakelaar 1 indrukt en loslaat,
werkt de machine weer als normaal.
59
Nederlands
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
De bedieningsmodus kiezen (Afb. C)
D25413, D25417
Het gereedschap kan in de volgende bedieningsmodi
worden gebruikt:
R oterend boren: voor het schroeven en boren in staal,
hout, en plastic.
K lopboren: voor boorhandelingen in beton
en metselwerk.
itsluitend klopboren: voor lichte bik-, beitel- en
U
sloopwerkzaamheden. In de deze modus kan het
gereedschap ook worden gebruikt als een koevoet
om een vastgelopen boorstuk vrij te laten komen.
D25430
Het gereedschap kan in de volgende bedieningsmodi worden
gebruikt:
itsluitend klopboren: voor lichte bik-, beitel- en
U
sloopwerkzaamheden. In de deze modus kan het
gereedschap ook worden gebruikt als een koevoet
om een vastgelopen boorstuk vrij te laten komen.
1. Druk, als u de bedrijfsstand wilt selecteren op
de veiligheidsvergrendeling 5 en roteer de
standenselectieschakelaar 4 totdat deze de gewenste
stand aanwijst.
2. Laat de veiligheidsschakelaar vrijkomen en controleer of de
modekeuzeschakelaar vast in positie staat.
WAARSCHUWING: Kies de bedieningsmodus niet als het
gereedschap aan staat.
De beitelpositie indexeren (Afb. C)
De beitel kan in 12 verschillende posities worden geïndexeerd
en vergrendeld.
1. Draai de standenschakelaar 4 tot deze naar het
symbool voor de hamerboorstand wijst. Raadpleeg
De bedieningsmodus kiezen in Assemblage
en aanpassingen.
2. Draai de beitel naar de gewenste positie.
3. Stel de moduskeuzeschakelaar 4 in op de positie
“uitsluitend klopboren”.
4. Draai de beitel totdat deze op zijn positie vastzit.
60
SDS PLUS accessoires insteken en
verwijderen (Afb. D)
Dit gereedschap maakt gebruik van SDS PLUS accessoires (zie
de inzet in figuur D voor een dwarsdoorsnede van een SDS PLUS
boorschacht). Wij raden aan om uitsluitend professionele
accessoires te gebruiken.
1. Maak de boorschacht schoon en vet deze in.
2. Steek de boorschacht in de gereedschapshouder/
vergrendelinghuls 7 .
3. Druk het boorstuk omlaag en draai het licht totdat het in de
gleuven past.
4. Trek aan het boorstuk om te controleren of het stevig is
vergrendeld. Bij de klopboorfunctie dient het boorstuk
meerdere centimeters om de as te kunnen draaien als het in
de gereedschapshouder is vergrendeld.
5. Om een boorstuk te verwijderen trekt u de
gereedschapshouder/vergrendelinghuls 7 terug en trekt u
het boorstuk eruit.
WAARSCHUWING: Draag altijd handschoenen als
u accessoires verwisselt. De blootgestelde metalen
onderdelen van het gereedschap en de accessoire kunnen
extreem heet worden tijdens het gebruik.
De zijhandgreep bevestigen (Afb. A)
De zijhandgreep 6 kan worden bevestigd om zowel voor
rechtshandige als linkshandige gebruikers te dienen.
WAARSCHUWING: Gebruik het gereedschap niet zonder
dat de zijhandgreep correct is bevestigd.
1. Maak de zijhandgreep los.
2. Voor rechtshandige gebruikers: schuif de klem van de
zijhandgreep over de kraag achter de gereedschapshouder,
handgreep aan de linkerkant.
Voor linkshandige gebruikers: schuif de klem van de
zijhandgreep over de kraag achter de gereedschapshouder,
handgreep aan de rechterkant.
3. Draai de zijhandgreep in de gewenste positie en maak de
handgreep vast.
De boordiepte instellen (Afb. D)
Alleen D25413, D25417
1. Steek het gewenste boorstuk in zoals hierboven beschreven.
2. Druk op de stopklem voor diepte 11 en houd
deze ingedrukt.
3. Breng het staafje voor diepteaanpassing 10 aan in het gat
van de stopklem voor diepte.
4. Pas de boordiepte aan zoals afgebeeld.
5. Laat de stopklem voor diepte los.
Schuif vooruit/achteruit (Afb. E)
1. Duw de schuif vooruit/achteruit 3 naar de linkerkant
voor vooruit (rechtshandig) draaien. Zie pijlen op
het gereedschap.
2. Duw de schuif vooruit/achteruit 3 naar de rechterkant voor
vooruit (linkshandig) draaien.
WAARSCHUWING: Wacht altijd totdat de motor volledig
tot stilstand is gekomen voordat u de draairichting wijzigt.
De boorhouder adapter en boorhouder
bevestigen
Wordt apart verkocht
1. Schroef een boorhouder op het uiteinde met schroefdraad
van de boorhouder adapter.
2. Steek de aangesloten boorhouder en adapter in het
gereedschap alsof het een standaard SDS PLUS boorstuk is.
3. Om de boorhouder te verwijderen gaat u te werk zoals bij
het verwijderen van een standaard SDS PLUS boorstuk.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit standaard boorhouders
in de klopboormodus.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
De gereedschapshouder met de boorhouder
vervangen (Afb. F)
Alleen D25417
1. Draai de vergrendelingkraag 12 in de ontgrendelingpositie
en trek de gereedschapshouder/vergrendelinghuls 7 eraf.
2. Duw de boorhouder 13 op de as en draai de
vergrendelingkraag in de vergrendelingpositie.
3. Om de boorhouder met de gereedschapshouder te
vervangen, verwijdert u eerst de boorhouder op dezelfde
wijze als de gereedschapshouder werd verwijderd. Plaats
vervolgens de gereedschapshouder weer op dezelfde wijze
als de boorhouder is geplaatst.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit standaard boorhouders
in de klopboormodus.
De stofkap vervangen (Afb. A, D)
De stopkap 14 voorkomt dat stof in het apparaat terecht komt.
Vervang een versleten stofkap onmiddellijk.
1. Trek de vergrendelinghuls van de gereedschapshouder 7 naar achteren en trek de stofkap 14 eraf.
2. Breng de nieuwe stofkap aan.
3. Laat de vergrendelinghuls van de gereedschapshouder los.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Nederlands
WAARSCHUWING:
• Let op de locatie van pijpleidingen en bedrading.
• Oefen uitsluitend zachte druk op het gereedschap
uit (ong. 5 kg). Overmatige druk maakt het boren
niet sneller maar vermindert de prestaties van
het gereedschap en kan de levensduur van het
gereedschap bekorten.
• Boor of duw niet te diep om schade aan de stofkap
te voorkomen.
• Houd het gereedschap altijd stevig met beide handen
vast om voor een veilige houding te zorgen (Afb. G).
Bedien het gereedschap altijd terwijl de zijhandgreep
correct is gemonteerd.
Juiste positie van de handen (Afb. G)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand aan de
zijgreep 6 , terwijl u met de andere hand de hoofdgreep
2 vasthoudt.
Koppelbegrenzer
Als het boorstuk vastloopt of vastzit, wordt de aandrijving naar
de booras onderbroken door de koppelbegrenzer. Vanwege de
krachten die daarbij vrijkomen, dient u de machine altijd stevig
met beide handen vast te houden terwijl u stevig staat.
Aan- en uitschakelen (Afb. A)
1. Om het gereedschap te bedienen drukt u de variabele
snelheidsschakelaar 1 in. De druk die wordt uitgeoefend op
de variabele snelheidsschakelaar bepaalt de snelheid van
het gereedschap.
2. Om het gereedschap te stoppen, laat u de schakelaar los.
3. Om het gereedschap in de positie “uit” te vergrendelen,
schuift u de vooruit/achteruit schuif 3 naar het midden.
Klopboren (Afb. A)
Boren met een vast boorstuk
1. Stel de moduskeuzeschakelaar 4 in op de positie
“klopboren”. Raadpleeg De bedieningsmodus kiezen in
Assemblage en aanpassingen.
2. Plaats het geschikte boorstuk.
OPMERKING: Gebruik voor de beste resultaten boorstukken
met metalen punt van hoge kwaliteit.
3. Pas de zijhandgreep 6 naar wens aan.
4. Stel indien nodig de boordiepte in.
5. Markeer het punt waar het gat dient te worden geboord.
6. Plaats het boorstuk op de plaats en zet het gereedschap aan.
7. Zet het gereedschap altijd uit als het werk beëindigd is en
voordat u het stroomsnoer uit de contactdoos haalt.
61
Nederlands
Boren met een kernboor (Afb. A, C)
1. Zet de standenselectieschakelaar 4 in de hamerboorstand.
Raadpleeg De bedieningsmodus kiezen in Assemblage
en aanpassingen.
2. Pas de zijhandgreep 6 naar wens aan.
3. Plaats de geschikte kernboor.
4. Monteer de middenboor in de kernboor.
5. Plaats de middenboor op de plaats en druk op de variabele
snelheidsschakelaar 1 . Boor totdat de kern ong. 1 cm in het
beton doordringt.
6. Stop met boren en verwijder de middenboor. Plaats de
kernboor terug in het gat en ga verder met boren.
7. Als u boort in een structuur die dikker is dan de diepte van
de kernboor, verwijdert u regelmatig de ronde cilinder van
beton of kern in het boorstuk. Om het ongewenst afbreken
van beton rondom het gat te voorkomen, boort u eerst
een gat met de diameter van de middenboor volledig door
de structuur heen. Vervolgens boort u halverwege in het
binnengat vanaf beide kanten.
8. Zet het gereedschap altijd uit als het werk beëindigd is en
voordat u het stroomsnoer uit de contactdoos haalt.
Roterend boren (Afb. C)
Alleen D25413, D25417
1. Stel de moduskeuzeschakelaar 4 in op de positie “roterend
boren”. Raadpleeg De bedieningsmodus kiezen in
Assemblage en aanpassingen.
2. Bevestig de boorhouder adapter/boorhouder constructie.
3. Ga verder zoals beschreven bij klopboren.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit standaard boorhouders
in de klopboormodus.
Schroeven draaien (Afb. A, C)
Alleen D25413, D25417
1. Stel de moduskeuzeschakelaar 4 in op de positie “roterend
boren”. Raadpleeg De bedieningsmodus kiezen in
Assemblage en aanpassingen.
2. Kies de draairichting.
3. Steek de speciale SDS PLUS adapter voor
schroevendraaien er in voor het gebruik met hexagonale
schroevendraaier boorstukken.
4. Steek het geschikte schroevendraaier boorstuk er in. Als
u schroeven met sleufkoppen schroeft, gebruikt u altijd
boorstukken met een hulstaster.
5. Druk de variabele snelheidsschakelaar 1 zacht in om
schade aan de schroefkop te voorkomen. In de achteruit
(linkshandige) draairichting, wordt de gereedschapsnelheid
automatisch verminderd voor het gemakkelijk verwijderen
van een schroef.
6. Als de schroef gelijk met het werkstuk is, laat u de variabele
snelheidsschakelaar los om te voorkomen dat de schroefkop
in het werkstuk dringt.
62
Bikken en beitelen (Afb. A, C)
1. Stel de moduskeuzeschakelaar 4 in op de positie
“uitsluitend klopboren”. Raadpleeg De bedieningsmodus
kiezen in Assemblage en aanpassingen.
2. Plaats de geschikte beitel en draai deze met de hand om
deze in één van de 12 posities te vergrendelen.
3. Pas de zijhandgreep 6 naar wens aan.
4. Zet het gereedschap aan en begin met werken.
5. Zet het gereedschap altijd uit als het werk beëindigd is en
voordat u het stroomsnoer uit de contactdoos haalt.
WAARSCHUWING:
• Gebruik dit gereedschap niet om gemakkelijk
ontvlambare of explosieve vloeistoffen te mengen of te
pompen (benzine, alcohol, enz.).
• Meng of roer geen ontvlambare stoffen die als zodanig
worden aangemerkt.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Motorborstels
DeWALT maakt gebruik van een geavanceerd borstelsysteem
dat de boor automatisch stopt als de borstels zijn versleten. Dit
voorkomt ernstige schade aan de motor. Nieuwe borstels zijn
leverbaar bij de erkende DeWALT servicecentra. Gebruik altijd
identieke vervangende onderdelen.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
Nederlands
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
63
Norsk
KRAFTIG BORHAMMER
D25413, D25417, D25430
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig
partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Frekvens
Ubelastet hastighet
Ubelastede slag pr. minutt
Enkeltvirkende slagenergi (EPTA 05/2009)
Hammerboring
Meisling
Maksimum boreområde i stål/tre/betong
Meislingsposisjoner
Kjerneboreytelse i myk murstein
Redskapholder
Kragediameter
Vekt
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-6:
LPA(lydtrykksnivå)
LWA(lydeffektnivå)
K(usikkerhet for det angitte støynivå)
Boring i metall
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
Boring i betong
Verdi vibrasjonsutslipp ah, HD =
Usikkerhet K =
Meisling
Verdi vibrasjonsutslipp ah, Cheq =
Usikkerhet K =
Skruing uten slag
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
64
D25413
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25417
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25430
230
2
1000
50
–
0–4700
mm
kg
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,2
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,3
–
4,2
–
12
–
SDS PLUS
60
4,0
dB(A)
dB(A)
86
3
86
3
88
3
dB(A)
97
97
99
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
m/s2
m/s2
8,2
1,5
8,2
1,5
–
–
m/s2
m/s2
7,1
1,5
7,1
1,5
7,1
1,5
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
VAC
W
Hz
min-1
bpm
J
J
mm
mm
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Norsk
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Overensstemmelseserklæring med EU
Maskineridirektiv
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
Kraftig borhammer
D25413, D25417
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
D25430
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
tekniske data er i samsvar med:
2000/14/EC, Elektrisk betongknuser (håndholdt),
m ≥ 30 kg, Vedlegg VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH
(0197), D-90431 Nürnberg, Tyskland, Notified Body ID No.: 0197
Nivå av akustisk effekt i henhold til 2000/14/EC
(Artikkel 12, Vedlegg III, Nr. 10; m</= 15 kg)
LWA (målt lydeffektnivå)
dB 99
LWA (garantert lydeffektnivå)
dB 105
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
12.08.16
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
65
Norsk
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
66
5) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesifikt for
borhammere
•
•
•
•
•
•
•
Bruk hørselsvern. Eksponering mot støy kan føre til tap
av hørsel.
Bruk hjelpehåndtakene som følger med maskinen. Tap
av kontroll kan føre til personskade.
Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor
kutteutstyret eller festet kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller egen ledning. Kuttutstyr som
kommer i kontakt med en strømførende ledning kan føre til at
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende,
og kan gi operatøren støt.
Bruk klemmer eller en annen praktisk metode for å feste
og støtte arbeidsstykket til en stabil plattform. Det er
ikke stabilt nok å holde arbeidsstykket med hånden eller mot
kroppen din. Dette kan føre til at du mister styringen.
Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse. Hamring
fører til at spon kan fly av gårde. Flygende spon kan føre til
permanent øyeskade. Bruk støvmaske eller åndedrettsvern
under bruk som genererer støv. Hørselvern er nødvendig for de
fleste bruksområder.
Ha hele tiden et godt grep på verktøyet. Ikke forsøk
å bruke dette verktøyet uten å holde det med begge
hender. Vi anbefaler å bruke sidehåndtaket hele tiden.
Dersom dette verktøyet brukes med bare én hånd, vil det
føre til at du mister kontrollen. Det kan også være farlig å
bryte gjennom eller støte på harde materialer, som f.eks.
armeringsjern. Fest sidehåndtaket godt før bruk.
Ikke bruk dette verktøyet over lengre tid. Vibrasjoner
forårsaket av hammeren kan være skadelig for hender og
armer. Bruk hansker for å få ekstra demping, og begrens
eksponeringen ved å ta jevnlige hvilepauser.
Norsk
•
•
•
•
•
•
Ikke overhal bits selv. Reparasjon av meisler må utføres
av en autorisert spesialist. En feil reparert meisel kan føre
til personskader.
Bruk hansker når du bruker verktøyet eller bytter bits.
De eksponerte metalldelene på verktøyet og tilbehøret kan bli
ekstremt varme under drift. Små materialbiter som faller av
kan skade ubeskyttede hender.
Ikke legg verktøyet ned før bitsen har stanset helt. Bits i
bevegelse kan føre til personskader.
Ikke slå bits som har kjørt seg fast med en hammer for
å løsne den. Metallbiter eller materialspon kan løsne og føre
til personskader.
Lett slitt meisel kan slipes opp.
Hold strømkabelen bort fra den roterende bitsen. Ikke
vikle kabelen rundt kroppsdeler. En elektrisk kabel viklet
rundt en roterende bits kan føre til personskader og tap
av kontroll.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
1 Dybdejusteringsstang (bare D25413, D25417)
1Settboks
1 Selvspennende chuck (bare D25417)
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Øvrige farer
Datokode plassering
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av roterende hammere:
• Skader som skyldes berøring av de roterende delene eller
varme deler på verktøyet.
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. Disse er:
• Hørselsskader.
• Fare for å klemme fingrene når man bytter tilbehøret.
• Helsefarer som skyldes innånding av støv som oppstår ved
arbeid i betong og/eller murverk.
Datokoden som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produksjonså
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Roterende hammer (bare D25413, D25417)
eller
1 Meiselhammer (D25430)
1Sidehåndtak
Beskrivelse (Fig. A–D, F)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Bryter for variabel hastighet
2 Hovedhåndtak
3 Skyvebryter forover/bakover
4 Modusvelger
5 Sikkerhetslås
6 Sidehåndtak
7 Verktøyholder/låsehylse
8 Støtdempere
9 LED-indikator (bare D25417)
10 Dybdejusteringsstav (bare D25413, D25417)
11 Klemlås for dybdestopp
12 Låsekrage
13 Chuck (bare D25417)
14 Støvdeksel
15 Låseknapp (bare D25430)
Tiltenkt Bruk
D25413, D25417
Disse kraftige roterende borhammerne er konstruert for
profesjonell boring og hammerboring, skrutrekking og
lett oppflising.
D25430
Meiselhammeren er designet for profesjonell meisling
og rivingsarbeider.
67
Norsk
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Denne borhammeren er elektrisk verktøy for profesjonelle.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Velge driftsmodus (Fig. C)
D25413, D25417
Verktøyet kan brukes i følgende driftsmodus:
R otasjonsboring: For skrutrekkingsanvendelser og for
boring i stål, tre og plast.
Hammerboring: For boring i betong- og murverk.
Aktiv vibrasjonskontroll (Fig. A)
Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliserer returvibrasjon fra
hammermekanismen. Reduksjon av hånd- og armvibrasjon
gjør det mer behagelig å bruke verktøyet over lengre tid, og
forlenger verktøyets brukstid.
For best vibrasjonskontroll holdes verktøyet med én hånd på
hovedhåndtaket 2 og den andre hånden på sidehåndtaket
6 . Bruk akkurat så hardt press at hammeren er omtrent
i mellomslaget.
Hammeren trenger bare akkurat nok press for å aktivere den
aktive vibrasjonskontrollen. Dersom det brukes for stort press,
vil ikke verktøyet bore eller meisle noe raskere, og den aktive
vibrasjonskontrollen aktiveres ikke.
Momentbegrensende clutch
ADVARSEL: Brukeren må alltid holde et godt grep på
verktøyet når det brukes.
Den momentbegrensende clutchen reduserer det maksimale
momentet som overføres til brukeren i tilfelle en bit setter seg
fast. Denne egenskapen hindrer også girene og den elektriske
motoren fra å kveles.
MERK: Slå alltid av verktøyet for du endrer innstilling av
momentkontroll, ellers kan verktøyet ta skade.
Antirotasjonssystem (Fig. B)
D25417
Antirotasjonssystemet gir høyere brukerkomfort og sikkerhet
ved hjelp av en innebygd antirotasjons-teknologi som kan
registrere om brukeren mister kontroll over hammeren. Når en
fastkjøring registreres, vil momentet og hastigheten stoppes
straks. Denne funksjonen forhindrer egenrotasjon av verktøyet,
og reduserer dermed faren for håndleddskader. Den røde LEDindikatoren 9 lyser hvis anti-rotasjonsenheten er aktivert.
Under påvirkning fra visse elektromagnetiske fenomener
(raske transinenter), kan det hende at maskinen vil redusere
hastigheten ned til 0 RPM. Dette vises ved blinking på
LED-indikatoren 9 . For å avslutte denne modusen, må
du slå maskinen av og på igjen en gang. Etter av og på av
bryteren for hastighetsregulering 1 , går maskinen tilbake til
normal driftsmodus.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
68
K un hamring: For lett oppflising, meisling og
rivearbeider. I denne modusen kan verktøyet også
brukes som en brekkstang for å frigjøre et fastkjørt bor.
D25430
Verktøyet kan brukes i følgende driftsmodus:
K un hamring: For lett oppflising, meisling og
rivearbeider. I denne modusen kan verktøyet også
brukes som en brekkstang for å frigjøre et fastkjørt bor.
1. For å velge driftsmodus, trykk på sikkerhetslåsen 5 og drei
bryteren for modusvalg 4 til den peker på symbolet for
ønsket modus.
2. Frigjør sikkerhetslåsen og kontroller at modusvelgerbryteren
er låst på plass.
ADVARSEL: Velg ikke driftsmodus når verktøyet er i gang.
Stille inn meislingsposisjon (Fig. C)
Meiselen kan stilles inn og låses i 12 ulike posisjoner.
1. Roter modusvelgeren 4 til den peker på symbolet for
hammerdrill-modus. Se Velge driftsmodus i Montering
og justering.
2. Roter meiselen i ønsket posisjon.
3. Still modusvelgerbryteren 4 til kun hamring-posisjonen.
4. Drei meiselen til den låses i posisjon.
Innsetting og fjerning av SDS PLUS-tilbehør
(Fig. D)
Dette verktøyet bruker SDS PLUS-tilbehør (se innsettingen i
figur D for et tverrsnitt av en
SDS PLUS-bitkjeft). Vi anbefaler å kun bruke profesjonelt tilbehør.
1. Rengjør og smør bitkjeften.
2. Før bitkjeften inn i verktøyholderen/låsekragen 7 .
3. Skyv bitsen ned og vri den litt til den sitter i sporene.
4. Trekk i bitsen for å kontrollere at den er helt låst. Hamrefunksjonen krever at bitsen kan bevege seg aksialt flere
centimetre når den er låst i verktøyholderen.
5. For å fjerne bitsen, trekker du tilbake chuck-låsekragen 7 og
trekker ut bitsen.
ADVARSEL: Bruk alltid hansker når du skifter tilbehør. De
eksponerte metalldelene på verktøyet og tilbehøret kan bli
ekstremt varmt under drift.
Feste sidehåndtaket (Fig. A)
Sidehåndtaket 6 kan festes både for venstre- og
høyrehendte brukere.
ADVARSEL: Ikke bruk verktøyet uten at sidehåndtaket er
skikkelig montert.
1. Løsne sidehåndtaket.
2. For høyrehendte brukere: Skyv sidehåndtaksklemmen
over kragen bak verktøyholderen, med håndtaket
mot venstre.
For venstrehendte brukere: Skyv sidehåndtaksklemmen
over kragen bak verktøyholderen, med håndtaket
mot høyre.
3. Roter sidehåndtaket til ønsket posisjon, og stram håndtaket.
Stille boredybde (Fig. D)
Bare D25413, D25417
1. Sett inn ønsket bor som beskrevet over.
2. Press inn dybdestoppklemmen 11 og hold den inne.
3. Før dybdejusteringsstangen 10 gjennom hullet
i dybdestoppklemmen.
4. Juster boredybden som vist.
5. Frigjør dybdestoppklemmen.
Glidebryter forover/revers (Fig. E)
1. Skyv glidebryteren forover/revers 3 til venstre for forover
(hoyrehendte) rotasjon. Se piler på verktøyet.
2. Skyv glidebryteren forover/revers 3 til høyre for revers
(venstrehendte) rotasjon.
ADVARSEL: Vent alltid til motoren har stoppet helt før du
skifter rotasjonsretning.
Innsetting av chuckadapter og chuck
Selges separat
1. Skru en chuck på den gjengede enden av chuckadapteren.
2. Før inn den sammenkoblede chucken og adapteren i
verktøyet, som om det var en standard SDS PLUS-bits.
3. For å fjerne chucken, går du fram som om du skal fjerne en
standard SDS PLUS-bits.
ADVARSEL: Bruk aldri standardchucker
i hammerboringsmodus.
Konsulter din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Bytte verktøyholderen med chucken (Fig. F)
Bare D25417
1. Drei låsekragen 12 i opplåsingsposisjonen og trekk av
verktøyholderen/låsekragen 7 .
2. Skyv chucken 13 på spindelen og drei låsekragen
i låseposisjonen.
Norsk
3. For å skifte ut chucken med verktøyholderen, må du først
fjerne chucken på samme måte som verktøyholderen
ble fjernet. Sett på verktøyholderen på samme måte som
chucken ble plassert.
ADVARSEL: Bruk aldri standardchucker
i hammerboringsmodus.
Skifte støvdeksel (Fig. A, D)
Støvdekselet 14 forhindrer at det trenger støv inn
i mekanismen. Dersom støvdekselet er slitt, må det
skiftes umiddelbart.
1. Trekk tilbake låsekragen til verktøyholderen 7 og trekk av
støvdekselet 14 .
2. Monter det nye støvdekselet.
3. Frigjør låsekragen til verktøyholderen.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL:
• Vær oppmerksom på plassering av røropplegg
og ledningsnett.
• Bruk bare lett trykk på verktøyet (ca. 5 kg). Overdreven
makt gjør ikke boringen raskere, men reduserer ytelsen
til verktøyet, og kan føre til at det får kortere levetid.
• Ikke bor eller kjør for dypt, ellers kan
støvdekselet skades.
• Hold alltid verktøyet godt fast med begge hender og
sikre en sikker slagstilling (Fig. G). Bruk alltid verktøyet
med sidehåndtaket skikkelig montert.
Korrekt plassering av hendene (Fig. G)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd på sidehåndtaket
6 , med den andre hånden på hovedhåndtaket 2 .
Overbelastningsklutsj
Hvis drillen kjører seg fast, brytes drevet til borspindelen av
overbelastningsklutsjen. På grunn av de kreftene som oppstår,
må maskinen alltid holdes godt fast med begge hender, og sørg
for at du står støtt.
69
Norsk
Slå på og av (Fig. A)
1. For å bruke verktøyet, trykk bryteren for variabel hastighet
1 . Trykket som utøves på bryteren for variabel hastighet
avgjør hastigheten til verktøyet.
2. For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
3. For å låse verktøyet i av-posisjon, må du skyve glidebryteren
forover/revers 3 til midtstilling.
Hammerboring (Fig. A)
Boring med en solid bits
1. Still modusvelgerbryteren 4 til hammerboringsposisjonen.
Se Velge driftsmodus i Montering og justering.
2. Sett inn det egnede boret.
MERK: For beste resultat, må du bruke høykvalitetsbits med
karbid-tupp.
3. Juster sidehåndtaket 6 etter behov.
4. Still boredybde om nødvendig.
5. Marker punktet der hullet skal bores.
6. Plasser boret på korrekt sted, og slå på verktøyet.
7. Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med arbeidet og før
du trekker ut strømmen.
Boring med et kjernebor (Fig. A, C)
1. Sett bryteren for modusvalg 4 til posisjonen for slagboring.
Se Velge driftsmodus i Montering og justering.
2. Juster sidehåndtaket 6 etter behov.
3. Sett inn det egnede kjerneboret.
4. Monter senterdrillen i kjerneboret.
5. Plasser senterdrillen på korrekt sted og trykk bryteren for
variabel hastighet 1 . Bor til kjernen trenger gjennom
betongen ca. 1 cm.
6. Stopp boringen og fjern senterdrillen. Sett kjerneboret
tilbake i hullet og fortsett boringen.
7. Når du borer gjennom en struktur som er tykkere enn
dybden til kjerneboret, må du regelmessig rive løs den
runde sylinderen med betong eller kjernen inne i boret.
For å unngå uønsket løsriving av betong rundt hullet, må
du først bore et hull med diameteren til senterdrillen helt
gjennom strukturen. Bor deretter kjernehullet halvveis fra
hver side.
8. Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med arbeidet og før
du trekker ut strømmen.
Skrutrekking (Fig. A, C)
Bare D25413, D25417
1. Still modusvelgerbryteren 4 til rotasjonsboring-posisjonen.
Se Velge driftsmodus i Montering og justering.
2. Velg rotasjonsretning.
3. Før inn den spesielle SDS PLUS-skrutrekkingsadapteren for
bruk med sekskantede skrutrekkerbits.
4. Sett inn den egnede skrutrekkerbitsen. Når du kjører skruer
med spor, må du alltid bruke bits med en føringskrage.
5. Trykk forsiktig på bryteren for variabel hastighet 1 for å
forhindre skade på skruehodet. I revers (venstrehendte)
rotasjon, reduseres automatisk hastigheten på verktøyet for
enkel fjerning av skruer.
6. Når skruen er plan med arbeidsstykket, må du frigjøre
bryteren for variabel hastighet for å unngå at skruehodet
penetrerer arbeidsstykket.
Oppflising og meisling (Fig. A, C)
1. Still modusvelgerbryteren 4 til kun hamring-posisjonen. Se
Velge driftsmodus i Montering og justering.
2. Sett inn egnet meisel og roter det for hånd for å låse det i én
av de 12 posisjonene.
3. Juster sidehåndtaket 6 etter behov.
4. Slå på verktøyet og begynn arbeidet.
5. Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med arbeidet og før
du trekker ut strømmen.
ADVARSEL:
• Ikke bruk dette verktøyet til å blande eller pumpe
lettantennelige eller eksplosive væsker (lettbensin,
alkohol etc.).
• Ikke bland eller rør brennbare væsker
merket tilsvarende.
VEDLIKEHOLD
Rotasjonsboring (Fig. C)
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Bare D25413, D25417
Motorbørster
1. Still modusvelgerbryteren 4 til rotasjonsboring-posisjonen.
Se Velge driftsmodus i Montering og justering.
2. Monter chuckadapteren/chuckmontasjen.
3. Fortsett som beskrevet for hammerboring.
ADVARSEL: Bruk aldri standardchucker
i hammerboringsmodus.
70
DeWALT bruker et avansert børstesystem som stanser drillen
automatisk når børstene er utslitt. Dette forhindrer alvorlig skade
på motoren. Nye børster er tilgjengelig hos godkjente DeWALT
servicesentre. Bruk alltid identiske reservedeler.
Norsk
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
71
Português
MARTELO ROTATIVO PARA USO INDUSTRIAL
D25413, D25417, D25430
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um
grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Frequência
Velocidade sem carga
Sem batimentos de carga por minuto
Energia de impacto único (EPTA 05/2009)
Perfuração com percussão
Cinzelagem
Capacidade máxima de perfuração em aço/madeira betão
Posições do cinzel
Capacidade de abertura de orifícios em tijolos pouco cozidos
Redskapholder
Diâmetro do anel de fixação
Peso
D25413
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25417
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25430
230
2
1000
50
–
0–4700
mm
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
–
4,2
–
12
–
SDS PLUS
60
kg
4,2
4,3
4,0
86
3
86
3
88
3
dB(A)
97
97
99
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
m/s2
m/s2
8,2
1,5
8,2
1,5
–
–
m/s2
m/s2
7,1
1,5
7,1
1,5
7,1
1,5
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
VCA
W
Hz
min-1
bpm
J
J
mm
mm
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-6:
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
K(variabilidade do nível acústico indicado)
Perfuração de metal
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
Perfuração de betão
Valor de emissão de vibrações ah, HD =
K de variabilidade =
Cinzelagem
Valor de emissão de vibrações ah, Cheq =
K de variabilidade =
Aparafusamento sem impacto
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
72
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
Português
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Martelo rotativo para uso industrial
D25413, D25417
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
D25430
DeWALT declara que os produtos descritos em Dados técnicos
se encontram em conformidade com:
2000/14/EC, Martelo demolidor eléctrico (manual),
m ≥ 30 kg, Anexo VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH
(0197), D-90431 Nürnberg, Alemanha, Número de identificação
do organismo creditado: 0197
Nível de potência acústica de acordo com a
directiva 2000/14/EC
(Artigo 12, Anexo III, Nº 10; m</= 15 kg)
LWA (nível de potência acústica medida)
dB 99
LWA (nível de potência acústica garantida) dB 105
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
12.08.16
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
73
Português
b )
c )
d )
e )
f )
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
74
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
Português
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Regras de segurança específicas adicionais
para martelos rotativos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Use protectores auditivos. A exposição ao ruído pode
causar perda de audição.
Utilize os punhos auxiliares fornecidos com a
ferramenta. A perda do controlo da ferramenta pode
causar ferimentos.
Segure a ferramenta eléctrica pelas superfícies de
fixação isoladas quando efectuar uma operação em
que o acessório de corte ou o fixador possam entrar
em contacto com fios ocultos ou com o próprio cabo da
ferramenta. O acessório de corte que entre em contacto com
um fio com tensão eléctrica poderão fazer com que as peças
de metal expostas da ferramenta conduzam electricidade e
electrocutem o utilizador.
Utilize grampos ou outra forma prática de fixar e apoiar
a peça de trabalho numa plataforma estável. Segurar
a peça de trabalho com as mãos ou contra o seu corpo não
proporciona uma fixação estável e poderá resultar na perda
do controlo da ferramenta.
Use óculos de protecção ou outra protecção ocular
semelhante. Os trabalhos com percussão originam a
projecção de detritos. As partículas voadoras podem causar
danos oculares permanentes. Use uma máscara contra o
pó ao efectuar trabalhos que produzam poeiras. Poderá
ser necessária uma protecção auditiva para a maioria
dos trabalhos.
Segure sempre a ferramenta com firmeza. Além disso,
não a utilize sem a segurar com ambas as mãos.
Recomenda-se que utilize sempre o punho lateral. A utilização
desta ferramenta com apenas uma mão irá resultar na perda
do controlo da mesma. Além disso, demolir ou perfurar
materiais duros ou que contenham elementos de elevada
dureza, tais como barras de reforço, poderá também ser
perigoso. Aperte o punho lateral com segurança antes de
utilizar a ferramenta.
Não utilize esta ferramenta durante longos períodos
de tempo. As vibrações causadas pela acção do martelo
podem ser prejudiciais para as suas mãos e os seus braços. Use
luvas para obter um amortecimento adicional e limite a sua
exposição às vibrações ao fazer pausas frequentes.
Não tente restaurar brocas usadas. O restauro de
cinzéis apenas deverá ser efectuado por um especialista
autorizado. Os cinzéis restaurados de forma incorrecta podem
causar ferimentos.
Use luvas ao manusear a ferramenta ou ao substituir
brocas. As peças de metal exteriores e as brocas da
•
•
•
•
ferramenta podem ficar extremamente quentes durante
a utilização da mesma. Além disso, é possível que sejam
projectados pequenos fragmentos do material trabalhado, os
quais poderão ferir as suas mãos se não estiver a usar luvas.
Nunca pouse a ferramenta antes de a broca ficar
completamente imóvel. As brocas em movimento podem
causar ferimentos.
Não bata nas brocas encravadas com um martelo para
as libertar. Tal poderá projectar fragmentos das brocas ou do
material a ser perfurado, os quais poderão causar ferimentos.
Os cinzéis ligeiramente gastos podem ser afiados
através do respectivo desbaste.
Mantenha o cabo de alimentação afastado da broca
rotativa. Não enrole o cabo à volta de qualquer membro
do seu corpo. Um cabo eléctrico enrolado à volta de uma
broca rotativa poderá causar ferimentos e a perda do controlo
da ferramenta.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de martelos rotativos:
• Ferimentos causados ao tocar nas peças rotativas ou em
peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de trilhar os dedos ao substituir um acessório.
• Riscos de saúde resultantes de respirar poeiras e partículas
produzidas ao utilizar a ferramenta em betão e/ou alvenaria.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60745.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
75
Português
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1Martelo de perfuração (apenas para os modelos D25413,
D25417)
ou
1 Martelo de burilamento (D25430)
1 Punho lateral
1Haste de ajuste da profundidade (apenas para os modelos
D25413, D25417)
1 Caixa de arrumação/transporte
1Mandril sem chave (apenas para os modelo D25417)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Posição do Código de data
O código de data o qual também inclui o ano de fabrico, está
impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2018 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A–D, F)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Punho principal
3 Cursor de avanço/recuo
4 Selector de modo
5 Bloqueio de segurança
6 Punho lateral
7 Porta-ferramentas/manga de bloqueio
8 Amortecedores
9 Indicador LED (apenas no modelo D25417)
10 Haste de ajuste de profundidade (apenas para os modelos
D25413, D25417)
11 Grampo do batente de profundidade
12 Anel de bloqueio
76
13 Mandril (apenas nos modelo D25417)
14 Protecção contra poeiras
15 Botão de bloqueio (apenas no modelo D25430)
Utilização Adequada
D25413, D25417
Estes martelos rotativos foram concebidos para trabalhos
profissionais de perfuração rotativa e com percussão,
aparafusamento e cinzelagem.
D25430
O martelo de burilagem foi concebido para aplicações de
cinzelamento, burilagem e demolição profissionais.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estes martelos perfuradores/demolidores são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
Controlo activo da vibração (Fig. A)
O controlo activo da vibração neutraliza a vibração de
repercussão do mecanismo do martelo. A redução das vibrações
transmitidas às mãos e aos braços permite uma utilização mais
confortável da ferramenta durante um maior período de tempo
e aumenta a respectiva vida útil.
Para obter o melhor controlo possível das vibrações, segure
a ferramenta com uma mão no punho principal 2 e a outra
no punho lateral 6 . Aplique apenas uma pressão suficiente
para o acessório do martelo ficar aproximadamente a meio do
respectivo curso.
O martelo apenas necessita de ser pressionado o suficiente
para accionar o controlo activo da vibração. A aplicação de
demasiada pressão não irá fazer a ferramenta perfurar ou
cinzelar mais depressa, para além de não accionar o controlo
activo da vibração.
Embraiagem limitadora de torção
ATENÇÃO: o utilizador deve sempre segurar a ferramenta
com firmeza quando a estiver a utilizar.
A embraiagem limitadora de torção reduz a reacção do binário
máximo transmitida ao utilizador no caso de uma broca de
perfuração ficar encravada. Além disso, esta funcionalidade
também impede que as engrenagens e o motor eléctrico
fiquem a trabalhar em esforço.
AVISO: desligue sempre a ferramenta antes de alterar as
definições de controlo de binário porque podem ocorrer
danos na ferramenta.
Português
Sistema anti-rotativo (Fig. B)
D25417
O sistema anti-rotativo permite um maior conforto e segurança,
graças à tecnologia anti-rotativa integrada, que permite detectar
se o utilizador perde o controlo do martelo. Quando é detectado
um encravamento, o binário e a velocidade são interrompidas
de imediato. Esta função impede a rotação automática da
ferramenta, diminuindo a ocorrência de ferimentos nos pulsos.
O indicador LED vermelho 9 acende-se se o dispositivo antirotativo for activado.
Quando está exposta a determinados fenómenos
electromagnéticos (transitórios rápidos), a velocidade da
máquina pode ser diminuir para a rotação zero. Como resultado,
o indicador LED 9 começa a piscar. Para anular este modo, a
máquina tem de ser desligada e ligada uma vez. Depois de ligar
e desligar o interruptor de velocidade variável 1 , a máquina
regressa ao modo de funcionamento normal.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Seleccionar o modo de funcionamento
(Fig. C)
D25413, D25417
A ferramenta pode ser utilizada nos seguintes modos de
funcionamento:
P erfuração rotativa: para apertar e desapertar
parafusos e perfurar aço, madeira e plástico.
P erfuração com percussão: para perfurar betão
e alvenaria.
penas percussão: para trabalhos de cinzelagem e
A
demolição. Este modo também pode ser utilizado
para soltar uma broca encravada.
D25430
A ferramenta pode ser utilizada nos seguintes modos de
funcionamento:
penas percussão: para trabalhos de cinzelagem e
A
demolição. Este modo também pode ser utilizado
para soltar uma broca encravada.
1. Para seleccionar o modo de funcionamento, prima
o bloqueio de segurança 5 e rode o interruptor de
selecção de modo 4 até apontar para o símbolo do
modo pretendido.
2. Liberte o bloqueio de segurança e verifique se o selector de
modo ficou bloqueado na posição seleccionada.
ATENÇÃO: não seleccione o modo de funcionamento
com a ferramenta a trabalhar.
Seleccionar a posição do cinzel (Fig. C)
O cinzel pode ser posicionado e fixo em 12 posições diferentes.
1. Rode o botão de selecção de modo 4 até ficar apontado
para o símbolo de martelo perfurador. Consulte Seleccionar
o modo de funcionamento em Montagem e ajustes.
2. Rode o cinzel para a posição pretendida.
3. Coloque o selector de modo 4 na posição de apenas
percussão (símbolo do martelo).
4. Rode o cinzel até este ficar fixo.
Inserir e retirar acessórios SDS PLUS (Fig. D)
Esta ferramenta utiliza acessórios SDS PLUS (consulte a
Figure D para visualizar o perfil transversal da haste de
uma broca SDS PLUS). Recomendamos que utilize apenas
acessórios profissionais.
1. Limpe e lubrifique a haste da broca.
2. Insira a haste da broca no suporte de acessórios/na manga
de fixação 7 .
3. Empurre a broca e rode-a ligeiramente até esta ficar
encaixada nas ranhuras.
4. Puxe a broca para verificar se esta se encontra bem fixa. A
função de percussão requer que a broca consiga deslocar-se
vários centímetros ao longo do eixo quando estiver fixa no
suporte de acessórios.
5. Para retirar a broca, puxe o suporte de acessórios/a manga
de fixação 7 e, em seguida, puxe a broca.
ATENÇÃO: use sempre luvas ao substituir acessórios. As
peças de metal expostas da ferramenta e dos acessórios
podem ficar extremamente quentes durante a utilização
da ferramenta.
Instalar o punho lateral (Fig. A)
O punho lateral 6 pode ser instalado tanto para utilizadores
dextros como canhotos.
ATENÇÃO: não utilize a ferramenta sem o punho lateral
devidamente montado.
1. Desaperte o punho lateral.
2. Utilizadores dextros: faça deslizar o grampo do punho
lateral sobre o anel por trás do suporte de acessórios com o
punho para a esquerda.
Utilizadores canhotos: faça deslizar o grampo do punho
lateral sobre o anel por trás do suporte de acessórios com o
punho para a direita.
3. Rode o punho lateral para a posição pretendida e aperte-o.
77
Português
Configurar a profundidade de perfuração
(Fig. D)
Substituir a protecção contra poeiras
(Fig. A, D)
Apenas nos modelos D25413, D25417
A protecção contra poeiras 14 impede que entrem poeiras no
mecanismo da ferramenta. Se a protecção contra poeiras estiver
gasta, substitua-a imediatamente.
1. Puxe a manga de fixação do suporte de acessórios 7 e, em
seguida, puxe a protecção contra poeiras 14 .
2. Insira a nova protecção contra poeiras.
3. Liberte a manga de fixação do suporte de acessórios.
1. Insira a broca pretendida, tal como descrito acima.
2. Prima o grampo de fixação da profundidade 11 e
mantenha-o premido.
3. Insira a haste de ajuste da profundidade 10 através do
orifício no grampo de fixação da profundidade.
4. Ajuste a profundidade de perfuração, tal como
exemplificado na figura.
5. Liberte o grampo de fixação da profundidade.
Selector de rotação para a frente/para trás
(Fig. E)
1. Empurre o selector de rotação para a frente/para trás 3 para
o lado esquerdo para seleccionar a rotação para a frente
(no sentido dos ponteiros do relógio). Consulte as setas
na ferramenta.
2. Empurre o selector de rotação para a frente/para trás 3 para o lado direito para seleccionar a rotação para trás (no
sentido inverso ao dos ponteiros do relógio).
ATENÇÃO: aguarde sempre até que o motor pare
completamente antes de alterar a direcção da rotação.
Instalar um adaptador de mandril e um
mandril
Vendidos em separado
1. Enrosque um mandril na extremidade roscada do adaptador
de mandril.
2. Insira o mandril enroscado no adaptador na ferramenta
como se se tratasse de uma broca SDS PLUS padrão.
3. Para retirar o mandril, aplique o procedimento utilizado para
retirar uma broca SDS PLUS padrão.
ATENÇÃO: nunca utilize mandris padrão no modo de
perfuração com percussão.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Substituir o suporte de acessórios pelo
mandril (Fig. F)
Apenas nos modelo D25417
1. Rode o anel de fixação 12 para a posição de acessório solto
e puxe o suporte de acessórios/a manga de fixação 7 .
2. Encaixe o mandril 13 no veio e rode o anel de fixação para
a posição de acessório fixo.
3. Para substituir o mandril pelo suporte de acessórios, retire
primeiro o mandril da mesma forma que retirou o suporte
de acessórios. Em seguida, coloque o suporte de acessórios
da mesma forma que colocou o mandril.
ATENÇÃO: nunca utilize mandris padrão no modo de
perfuração com percussão.
78
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO:
• Tenha em conta a localização das tubagens e dos fios
nas paredes.
• Aplique apenas uma pressão ligeira sobre a
ferramenta (aproximadamente 5 kg). A aplicação
de uma força excessiva não acelera a perfuração,
mas diminui o desempenho da ferramenta e poderá
reduzir a respectiva vida útil.
• Não perfure orifícios demasiado profundos nem
aperte parafusos a uma profundidade excessiva para
evitar danificar a protecção contra poeiras.
• Segure sempre a ferramenta com firmeza com ambas
as mãos, mantendo uma postura correcta e os pés
bem apoiados (Fig. G). Utilize sempre a ferramenta
com o punho lateral devidamente montado.
Posição correcta das mãos (Fig. G)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar o punho
lateral 6 com uma mão e o punho principal 2 com a outra.
Limitador de binário
Se uma broca ficar encravada ou presa, a força transmitida ao
veio da ferramenta é interrompida pelo limitador de binário.
Devido à resistência que se verifica como resultado desta
ocorrência, segure sempre a ferramenta com segurança com
ambas as mãos e apoie bem os pés.
Português
Ligar e desligar a ferramenta (Fig. A)
1. Para ligar a ferramenta, prima o gatilho de velocidade
variável 1 . A pressão exercida no gatilho de velocidade
variável determina a velocidade da ferramenta.
2. Para desligar a ferramenta, liberte o gatilho.
3. Para bloquear a ferramenta na posição de ferramenta
desligada, desloque o selector de rotação para a frente/para
trás 3 para a posição central.
Perfurar com percussão (Fig. A)
Perfurar com uma broca sólida
1. Coloque o selector de modo 4 na posição de perfuração
com percussão (símbolo da broca e do martelo). Consulte
Seleccionar o modo de funcionamento em Montagem
e ajustes.
2. Insira a broca apropriada.
NOTA: para obter os melhores resultados possíveis, utilize
brocas de carboneto de alta qualidade.
3. Ajuste o punho lateral 6 de acordo com o necessário.
4. Caso seja necessário, configure a profundidade
de perfuração.
5. Marque o local onde pretende perfurar o orifício.
6. Coloque a broca sobre o local pretendido e ligue
a ferramenta.
7. Desligue sempre a ferramenta quando o trabalho estiver
concluído e antes de retirar a respectiva ficha da tomada
de electricidade.
Perfurar com uma coroa (Fig. A, C)
1. Coloque o interruptor de selecção de modo 4 na posição
de martelagem. Consulte Seleccionar o modo de
funcionamento em Montagem e ajustes.
2. Ajuste o punho lateral 6 de acordo com o necessário.
3. Insira a coroa apropriada.
4. Monte a broca de centragem na coroa.
5. Coloque a broca de centragem sobre o local pretendido
e prima o gatilho de velocidade variável 1 . Perfure até a
coroa penetrar o betão aproximadamente 1 cm.
6. Pare a perfuração e retire a broca de centragem. Coloque a
coroa novamente no orifício e continue a perfuração.
7. Ao perfurar uma estrutura mais espessa do que a
profundidade da coroa, parta o cilindro de betão dentro
da coroa em intervalos regulares. Para evitar que o betão à
volta do orifício se parta, perfure primeiro um orifício com
o diâmetro da broca de centragem de um lado ao outro
da estrutura. Em seguida, perfure metade do orifício com a
coroa de cada lado da estrutura.
8. Desligue sempre a ferramenta quando o trabalho estiver
concluído e antes de retirar a respectiva ficha da tomada
de electricidade.
Perfurar rotativamente (Fig. C)
Apenas nos modelos D25413, D25417
1. Coloque o selector de modo 4 na posição de perfuração
rotativa (símbolo da broca). Consulte Seleccionar o modo
de funcionamento em Montagem e ajustes.
2. Instale o conjunto de adaptador de mandril/mandril.
3. Aplique o procedimento utilizado para a perfuração
com percussão.
ATENÇÃO: nunca utilize mandris padrão no modo de
perfuração com percussão.
Apertar e desapertar parafusos (Fig. A, C)
Apenas nos modelos D25413, D25417
1. Coloque o selector de modo 4 na posição de perfuração
rotativa (símbolo da broca). Consulte Seleccionar o modo
de funcionamento em Montagem e ajustes.
2. Seleccione a direcção da rotação.
3. Insira o adaptador para apertar e desapertar parafusos
SDS PLUS especial para utilização com cabeças de chave de
parafusos sextavadas.
4. Insira a cabeça de chave de parafusos apropriada. Ao apertar
e desapertar parafusos com cabeça de fenda simples, utilize
sempre cabeças de chave de parafusos com uma manga
de alinhamento.
5. Prima suavemente o gatilho de velocidade variável 1 para evitar danificar a cabeça do parafuso. Na rotação para
trás (no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio), a
velocidade da ferramenta é reduzida automaticamente para
proporcionar uma remoção fácil do parafuso.
6. Quando o parafuso ficar ao nível da peça de trabalho, liberte
o gatilho de velocidade variável para evitar que a cabeça do
parafuso penetre a peça.
Cinzelar (Fig. A, C)
1. Coloque o selector de modo 4 na posição de apenas
percussão (símbolo do martelo). Consulte Seleccionar o
modo de funcionamento em Montagem e ajustes.
2. Insira o cinzel apropriado e rode-o à mão para o fixar numa
das 12 posições disponíveis.
3. Ajuste o punho lateral 6 de acordo com o necessário.
4. Ligue a ferramenta e comece a trabalhar.
5. Desligue sempre a ferramenta quando o trabalho estiver
concluído e antes de retirar a respectiva ficha da tomada
de electricidade.
ATENÇÃO:
• Não utilize esta ferramenta para misturar ou bombear
fluidos facilmente combustíveis ou explosivos (por
exemplo, benzina, álcool, etc.).
• Não misture nem agite líquidos inflamáveis com
etiquetas de aviso alertando-o para não o fazer.
79
Português
MANUTENÇÃO
Proteger o meio ambiente
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Escovas do motor
A DeWALT utiliza um sistema de escovas avançado que pára
automaticamente a ferramenta quando as escovas ficam
gastas. Isto evita danos graves no motor. Poderá adquirir
novos conjuntos de escovas através dos centros de assistência
autorizados da DeWALT. Utilize sempre peças sobresselentes
idênticas às originais.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
80
Suomi
RASKAAN KÄYTÖN PORAVASARA
D25413, D25417, D25430
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista
luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Virran tulo
Taajuus
Kuormittamaton nopeus
Iskua minuutissa ilman kuormitusta
Yksittäinen iskuenergia (EPTA 05/2009)
Iskuporaaminen
Talttaaminen
Suurin porauskapasiteetti teräkseen/puuhun/betoniin
Taltta-asennot
Poraamiskapasiteetti pehmeään tiileen
Laitteen pidike
Istukan halkaisija
Paino
D25413
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25417
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25430
230
2
1000
50
–
0–4700
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,2
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,3
–
4,2
–
12
–
SDS PLUS
60
4,0
86
3
86
3
88
3
dB(A)
97
97
99
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
m/s2
m/s2
8,2
1,5
8,2
1,5
–
–
m/s2
m/s2
7,1
1,5
7,1
1,5
7,1
1,5
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
VAC
W
Hz
min-1
bpm
J
J
mm
mm
mm
kg
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-6 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
K(määritetyn äänitason epävarmuus)
Metallin poraaminen
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
Poraaminen betoniin
Tärinäpäästöarvo ah, HD =
Vaihtelu K =
Talttaus
Tärinäpäästöarvo ah, Cheq =
Vaihtelu K =
Ruuvaaminen ilman iskuporaamista
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
81
Suomi
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
Raskaan käytön poravasara
D25413, D25417
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
D25430
DeWALT vakuuttaa, että osiossa Tekniset tiedot kuvatut
tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2000/14/EY Sähköinen betonimurskain (kädessä pidettävä),
m ≥ 15kg, liite VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH
(0197), D-90431 Nürnberg, Saksa, Ilmoitetun elimen
tunnusnumero: 0197
Äänitehon taso 2000/14/EC:n mukaan
(artikkeli 12, liite III, nro 10; m</= 15 kg)
LWA (mitattu äänitehotaso)
dB 99
LWA (taattu äänitehotaso)
dB 105
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
12.08.16
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
82
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
Suomi
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
5) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä poravasaroihin
•
•
•
•
•
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
•
•
•
•
Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle voi
heikentää kuuloa.
Käytä työkalun mukana toimitettuja kahvoja. Hallinnan
menettäminen voi aiheuttaa henkilövahingon.
Jos terä tai kiinnitin voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai työkalun omaan sähköjohtoon, tartu
työkalun eristettyihin tarttumapintoihin. Terän osuminen
jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista
jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun.
Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen alustaan
kiinnittimien tai muiden käytännöllisten menetelmien
avulla. Työkalun pitäminen kädessä tai kehoa vasten voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
Käytä suojalaseja tai muuta silmäsuojainta. Poraaminen
aiheuttaa lentäviä lastuja. Ne voivat vahingoittaa silmiä
pysyvästi. Jos aiheutuu pölyä, käytä hengityssuojainta tai
-laitetta. Joissakin tapauksissa on käytettävä kuulonsuojaimia.
Pitele työkalua aina tiukasti. Älä yritä käyttää tätä
työkalua pitelemättä sitä molemmin käsin. On
suositeltavaa käyttää aina sivukahvaa. Jos käytät tätä
työkalua vain yhdellä kädellä, menetät sen hallinnan. Kovan
materiaalin, kuten rautatangon, piikkaaminen tai siihen
osuminen voi olla vaarallista. Kiristä sivukahva kunnolla
ennen käyttämistä.
Älä käytä tätä työkalua yhtäjaksoisesti pitkään. Sen
aiheuttama tärinä voi vahingoittaa käsiäsi ja käsivarsiasi.
Käytä käsineitä iskujen vaimentamiseksi. Vähennä tärinälle
altistumista pitämällä taukoja säännöllisesti.
Älä korjaa poranteriä itse. Vain valtuutettu asiantuntija
saa korjata ne. Virheellisesti korjattu kärki saattaa
aiheuttaa loukkaantumisen.
Käytä suojakäsineitä käyttäessäsi työkalua tai
vaihtaessasi teriä. Työkalun ja varusteiden paljaat
metalliosat voivat kuumentua voimakkaasti. Särkynyt
materiaali voi vahingoittaa paljaita käsiä.
83
Suomi
•
•
•
•
Laske työkalu alas vasta kun se on täysin pysähtynyt.
Pyörivä terä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
Älä irrota kiinni juuttunutta terää iskemällä. Tällöin
syntyvät sirpaleet voivat aiheuttaa loukkaantumisen.
Hieman kuluneet terät voidaan teroittaa hiomalla.
Pidä virtajohto kaukana pyörivästä terästä. Älä kierrä
virtajohtoa kehosi ympärille. Pyörivän terän ympärille
kiertyvä sähköjohto voi aiheuttaa henkilövahingon ja
hallinnan menetyksen.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä työkalua:
• Pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat vammat.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Sormien puristumisen vaara lisävarustetta vaihdettaessa.
• Pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat työstettäessä
betonia ja/tai tiiltä.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Poravasara (vain D25413, D25417)
tai
1 Piikkausvasara (D25430)
1Sivukahva
1 Syvyyssäätötanko (vain D25413, D25417)
1Rasia
1 Avaimeton istukka (vain D25417)
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
84
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Päivämääräkoodin Sijainti
Päivämääräkoodi on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2018 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (Kuvat [Fig.] A–D, F)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Säädettävä nopeuskytkin
2 Pääkahva
3 Eteenpäin/taaksepäin-liukukytkin
4 Tilavalitsin
5 Turvalukitus
6 Sivukahva
7 Työkalun pidike/lukituslaippa
8 Iskut
9 LED-merkkivalo (vain D25417)
10 Syvyyden säätötanko (vain D25413, D25417)
11 Syvyyden pysäytin
12 Lukitusholkki
13 Istukka (vain D25417)
14 Pölysuoja
15 Lukituspainike (vain D25430)
Käyttötarkoitus
D25413, D25417
Nämä iskuporakoneet on tarkoitettu ammattimaiseen
poraamiseen ja iskuporaamiseen, ruuvaamiseen ja
kevyeeseen lastuamiseen.
D25430
Piikkausvasara on suunniteltu ammattimaiseen piikkaukseen,
kaiverrukseen ja hajotustöihin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä iskuporakoneet on tarkoitettu ammattikäyttöön.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
Suomi
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Iskuporaaminen: poraaminen betoniin ja tiileen.
P elkkä iskeminen: kevyt lastuaminen, talttaaminen ja
purkutyö. Tässä tilassa työkalun avulla voidaan myös
vapauttaa kiinni jäänyt poranterä.
Aktiivinen tärinänhallinta (Kuva A)
Aktiivinen tärinänhallinta neutraloi iskuporausmekanismin
aiheuttaman tärinän. Käteen ja käsivarteen kohdistuvan tärinän
hallinta tekee pitkäaikaisesta käyttämisestä mukavampaa ja
pidentää koneen käyttöikää.
Tärinä hallitaan parhaiten, kun pitelet konetta yhdellä kädellä
pääkahvasta 2 ja toisella kädellä sivukahvasta 6 . Paina
iskuporakonetta vain riittävästi.
Aktiivinen tärinänhallinta edellyttää, että iskuporakonetta
painetaan vain riittävästi. Painaminen liian kovaa ei nopeuta
iskuporaamista. Tällöin aktiivinen tärinänhallinta ei toimi.
Vääntömomentin rajoitin
VAROITUS: Käyttäjän on aina säilytettävä hyvä ote
työkalusta käytön aikana.
Vääntömomentin rajoitin vähentää suurinta vääntömomenttia,
jos poranterä jää jumiin. Tämä ominaisuus estää myös
vaihteiston ja sähkömoottorin jumiutumisen.
HUOMAUTUS: Ota työkalu aina pois päältä ennen
kuin muutat väännön säädön asetuksia tai työkalu
voi vahingoittua.
Kierronestojärjestelmä (Kuva B)
D25417
Kierronestojärjestelmä tarjoaa paremman käyttömukavuuden
ja turvallisuuden kierron estävällä tekniikalla, joka havaitsee
vasaran hallinnan menetyksen. Kun tukos havaitaan,
vääntömomentti ja nopeus pysäytetään välittömästi. Tämä
toiminto estää työkalun kiertämisen itsestään ja se vähentää
rannevammojen esiintyvyyttä. Punainen LED-merkkivalo 9 syttyy, jos kierronestolaite on kytketty päälle.
Tietyissä sähkömagneettisissa ilmiöissä (nopeat transientit)
koneen kierrosluku voi laskea nollaan. Tästä ilmoittaa
vilkkuva LED-merkkivalo 9 . Tämä tila voidaan peruuttaa
kytkemällä kone pois päältä ja uudelleen päälle. Portaattoman
nopeudensäätimen 1 kiertämisen jälkeen kone palaa
normaaliin toimintatilaan.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Toimintatilan valinta (Kuva C)
D25413, D25417
Tätä työkalua voidaan käyttää seuraavissa toimintatiloissa:
P oraaminen: ruuvien vääntäminen ja poraaminen
teräkseen, puuhun sekä muoviin.
D25430
Tätä työkalua voidaan käyttää seuraavissa toimintatiloissa:
Pelkkä
iskeminen: kevyt lastuaminen, talttaaminen ja
purkutyö. Tässä tilassa työkalun avulla voidaan myös
vapauttaa kiinni jäänyt poranterä.
1. Valitse toimintatila painamalla turvalukitusta 5 ja
kiertämällä tilavalitsinta 4 , kunnes se on vaaditun tilan
symbolin kohdalla.
2. Vapauta turvalukko ja tarkista, että tilanvalintakytkin on
lukkiutunut paikalleen.
VAROITUS: Älä valitse toimintatilaa työkalun
ollessa toiminnassa.
Taltan asennon valitseminen (Kuva C)
Taltta voidaan kiinnittää 12 eri asentoon.
1. Käännä tilavalitsinta 4 , kunnes se on iskuporatilan symbolin
kohdalla. Katso kohta Toimintatilan valinta osiosta
Kokoaminen ja säätäminen.
2. Käännä taltta haluamaasi asentoon.
3. Käännä toimintatilan valitsinta 4 , kunnes se on pelkän
iskemisen asennossa.
4. Käännä talttaa, kunnes se lukittuu paikalleen.
SDS PLUS -varusteiden kiinnittäminen ja
irrottaminen (Kuva D)
Tässä työkalussa käytetään SDS PLUS -varusteita. Kuvassa D
on lisätietoja SDS PLUS-teristä. On suositeltavaa käyttää vain
ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja varusteita.
1. Puhdista ja rasvaa terän varsi.
2. Aseta terän varsi pitimeen/lukitusholkkiin 7 .
3. Paina terää alas ja käännä hieman, kunnes se
menee paikalleen.
4. Tarkista vetämällä, että terä on kunnolla paikallaan.
Iskemistoiminto edellyttää, että terää voidaan siirtää useita
senttimetrejä sen ollessa työkalunpitimessä.
5. Voit irrottaa terän vetämällä työkalunpidintä/lukitusholkkia
taaksepäin 7 ja vetämällä terän ulos.
VAROITUS: Käytä aina suojakäsineitä vaihtaessasi
varusteita. Työkalun ja varusteiden paljaat metalliosat
voivat kuumentua voimakkaasti.
Sivukahvan kiinnittäminen (Kuva A)
Sivukahva 6 voidaan asentaa sekä oikea- että
vasenkätisille sopivaksi.
VAROITUS: Älä käytä työkalua, jos sivukahva ei ole
kunnolla paikallaan.
85
Suomi
1. Löysennä sivukahva.
2. Oikeakätiset käyttäjät: Työnnä renkaan päällä sijaitseva
sivukahvan kiinnike työkalunpitimen taakse kahvan
ollessa vasemmalla.
Vasenkätiset käyttäjät: Työnnä renkaan päällä sijaitseva
sivukahvan kiinnike työkalunpitimen taakse kahvan
ollessa oikealla.
3. Käännä sivukahva haluamaasi asentoon ja kiristä se.
Poraussyvyyden säätäminen (Kuva D)
Vain D25413, D25417
1. Aseta tarvittava terä paikalleen edellä kuvatulla tavalla.
2. Paina syvyyspysäytyskiinnikettä 11 ja pidä se painettuna.
3. Pujota syvyyssäätötanko 10 kiinnikkeen aukon läpi.
4. Säädä poraussyvyys kuvassa näkyvällä tavalla.
5. Vapauta syvyyssuuntainen pysäytin.
Toimintasuunnan valitsin (Kuva E)
1. Paina vasemmassa kyljessä näkyvä toimintasuunnan valitsin
3 asentoon, jossa terä pyörii myötäpäivään. Lisätietoja on
työkaluun merkityissä nuolissa.
2. Paina oikeassa kyljessä näkyvä toimintasuunnan valitsin 3 asentoon, jossa terä pyörii vastapäivään.
VAROITUS: Ennen pyörintäsuunnan vaihtamista odota,
että moottori pysähtyy kokonaan.
Istukan sovittimen ja istukan kiinnittäminen
Hankittava erikseen
1. Ruuvaa istukka sen sovittimen kierteiseen päähän.
2. Asenna toisiinsa yhdistetty istukka ja sen
sovitin työkaluun samalla tavalla kuin tavallinen
SDS PLUS -terä.
3. Voit irrottaa istukan samalla tavalla kuin tavallisen
SDS PLUS -terän.
VAROITUS: Älä koskaan käytä tavallisia
istukoita iskuporaustilassa.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
1. Vedä työkalunpitimen lukitusrengasta 7 taaksepäin ja irrota
pölykansi 14 .
2. Aseta uusi pölykansi paikalleen.
3. Vapauta työkalunpitimen lukitusrengas.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS:
• Tarkista, missä putket ja johdot kulkevat.
• Paina työkalua vain varovaisesti (enintään noin 5 kg:n
voimalla). Liian suuri voima ei nopeuta poraamista
vaan heikentää tehoa ja voi lyhentää työkalun ikää.
• Älä poraa liian syvään, jotta pölykansi ei vaurioidu.
• Pitele työkalua aina tukevasti molemmin käsin ja
varmista, että jalansija on tukeva (Kuva G). Käytä
työkalua vain, jos sivukahva on kunnolla paikallaan.
Käsien oikea asento (Kuva G)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut sivukahvaan 6 yhdellä kädellä ja toisella kädellä pääkahvaan 2 .
Ylikuormituskytkin
Jos poranterä tarttuu tai jää kiinni, ylikuormituskytkin katkaisee
poran toiminnan. Tällöin syntyy suuri voima. Pitele työkalua aina
tiukasti molemmin käsin ja varmista, että jalansija on tukeva.
ja sammuttaminen (Kuva A)
Istukan vaihtaminen työkalunpitimen tilalle Käynnistäminen
1. Käynnistä työkalu painamalla nopeudensäädintä 1 . Voit
(Kuva F)
säätää nopeutta painamalla nopeudensäädintä.
Vain D25417
1. Käännä kiinnitysrengas 12 avattuun asentoon ja vedä
työkalunpidin/lukitusholkki 7 irti.
2. Paina istukka 13 karaan ja käännä lukitusrengas
lukittuun asentoon.
3. Voit vaihtaa istukan tilalle työkalunpitimen irrottamalla ensin
istukan samalla tavalla kuin työkalunpidin irrotettiin. Asenna
työkalunpidin samalla tavalla kuin istukka.
VAROITUS: Älä koskaan käytä tavallisia
istukoita iskuporaustilassa.
Pölykannen vaihtaminen (Kuvat A, D)
Pölykansi 14 estää pölyä pääsemästä työkalun mekanismiin.
Vaihda kulunut pölykansi heti.
86
2. Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin.
3. Voit lukita työkalun siirtämällä suunnanvalitsimen
3 keskiasentoon.
Iskuporaaminen (Kuva A)
Tavallisella poranterällä poraaminen
1. Käännä toimintatilan valitsin 4 iskuporaamisen asentoon.
Katso kohta Toimintatilan valinta osiosta Kokoaminen
ja säätäminen.
2. Kiinnitä tarvittava terä paikalleen.
HUOMAA: Saat parhaat tulokset käyttämällä erittäin
laadukkaita karbidikärkisiä teriä.
3. Säädä sivukahvaa 6 tarvittaessa.
4. Aseta poraamissyvyys tarvittaessa.
Suomi
5. Merkitse kohta, johon reikä on porattava.
6. Vie poranterä tähän kohtaan ja käynnistä työkalu.
7. Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja ennen
pistokkeen irrottamista pistorasiasta.
Laajennusporanterällä poraaminen
(Kuvat A, C)
1. Aseta tilavalitsin 4 vasaraporauksen kohdalle. Katso
kohta Toimintatilan valinta osiosta Kokoaminen
ja säätäminen.
2. Säädä sivukahvaa 6 tarvittaessa.
3. Kiinnitä tarvittava laajennusterä paikalleen.
4. Asenna laajennusterään keskiterä.
5. Aseta keskiterä paikalleen ja paina nopeudensäädintä
1 . Poraa, kunnes terä on työntynyt betoniin noin 1
cm:n syvyyteen.
6. Lopeta poraaminen ja irrota keskiterä. Työnnä laajennusterä
takaisin reikään ja jatka poraamista.
7. Jos porattava rakenne on paksumpi kuin terän syvyys,
poista betoni terän sisältä säännöllisesti. Voit estää betonia
rikkoutumasta reiän ympäriltä poraamalla ensin keskiterällä
reiän koko rakenteen läpi. Poraa tämän jälkeen puoliväliin
saakka molemmilta puolilta.
8. Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja ennen
pistokkeen irrottamista pistorasiasta.
Poraaminen (Kuva C)
Vain D25413, D25417
1. Käännä toimintatilan valitsinta 4 , kunnes se on poraamisen
asennossa. Katso kohta Toimintatilan valinta osiosta
Kokoaminen ja säätäminen.
2. Asenna istukan sovitin ja istukka paikalleen.
3. Toimi samalla tavalla kuin iskuporattaessa.
VAROITUS: Älä koskaan käytä tavallisia
istukoita iskuporaustilassa.
Ruuvinvääntäminen (Kuvat A, C)
Vain D25413, D25417
1. Käännä toimintatilan valitsinta 4 , kunnes se on poraamisen
asennossa. Katso kohta Toimintatilan valinta osiosta
Kokoaminen ja säätäminen.
2. Valitse pyörimissuunta.
3. Asenna erityinen SDS PLUS -ruuvaussovitin, jota käytetään
yhdessä kahdeksankulmaisten ruuvausterien kanssa.
4. Kiinnitä tarvittava ruuvausterä paikalleen. Jos ruuvaat
uritetulla kannalla varustettuja ruuveja, aseta aina
muhvi paikalleen.
5. Paina nopeudensäädintä 1 varovaisesti, jotta ruuvin kanta
ei vaurioidu. Ruuvattaessa vastapäivään työkalun nopeutta
hidastetaan automaattisesti, jotta ruuvi on helppo irrottaa.
6. Kun ruuvin kanta on pinnan tasolla, lopeta ruuvaaminen,
jotta ruuvin kanta ei tunkeudu pinnan sisään.
Lastuaminen ja talttaaminen (Kuvat A, C)
1. Käännä toimintatilan valitsinta 4 , kunnes se on pelkän
iskemisen asennossa. Katso kohta Toimintatilan valinta
osiosta Kokoaminen ja säätäminen.
2. Aseta tarvittava taltta paikalleen ja käännä se käsin johonkin
12 mahdollisesta asennosta.
3. Säädä sivukahvaa 6 tarvittaessa.
4. Käynnistä työkalu ja aloita työskentely.
5. Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja ennen
pistokkeen irrottamista pistorasiasta.
VAROITUS:
• Älä sekoita tai pumppaa tämän työkalun avulla
helposti syttyviä tai räjähtäviä nesteitä, kuten
bensiiniä tai alkoholia.
• Älä sekoita syttyviä nesteitä, joiden pakkauksessa on
maininta syttyvyydestä.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Moottorin harjat
DeWALTin käyttämä kehittynyt harjajärjestelmä pysäyttää
poran automaattisesti, kun harjat ovat kuluneet. Tämä suojaa
moottoria. Voit ostaa uudet harjat valtuutetusta DeWALThuoltokeskuksesta. Käytä aina alkuperäisiä vastaavia varaosia.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
87
Suomi
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
88
Svenska
SLITSTARK BORRHAMMARE
D25413, D25417, D25430
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av de pålitligaste
partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Strömförsörjning
Frekvens
Varvtal obelastad
Obelastade slag per minut
Enkel slagenergi (EPTA 05/2009)
Slagborrning
Mejsling
Maximal borrningsräckvidd i stål/trä/betong
Mejselpositioner
Kärnborrningsförmåga i mjukt tegel
Verktygshållare
Diameter på inställningsreglaget
Vikt
D25413
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25417
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25430
230
2
1000
50
–
0–4700
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,2
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,3
–
4,2
–
12
–
SDS PLUS
60
4,0
86
3
86
3
88
3
dB(A)
97
97
99
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
m/s2
m/s2
8,2
1,5
8,2
1,5
–
–
m/s2
m/s2
7,1
1,5
7,1
1,5
7,1
1,5
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
VAC
W
Hz
min-1
bpm
J
J
mm
mm
mm
kg
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-6.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
K(osäkerhet för angiven ljudnivå)
Borrning i metall
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
Borrning i betong
Vibration, emissionsvärde ah, HD =
Osäkerhet K =
Mejsling
Vibration, emissionsvärde ah, Cheq =
Osäkerhet K =
Skruvdrivning utan slag
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
89
Svenska
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
Slitstark borrhammare
D25413, D25417
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
D25430
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
tekniska data uppfyller:
2000/14/EC Elektrisk betonghammare (handhållen)
m</= 30 kg, Annex VIII; TÜV Rheinland LGA Products GmbH
(0197), D-90431 Nürnberg, Tyskland, anmälda organets
ID-nr.: 0197
Nivå på ljudeffekt enligt 2000/14/EC
(Artikel 12, bilaga III, nr. 10; m</= 15 kg)
LWA (uppmätt ljudeffektnivå)
dB 99
LWA (garanterad ljudeffektnivå) dB 105
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
12.08.16
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
90
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
Svenska
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
5) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för
borrhammare
•
•
•
•
•
•
•
Bär öronskydd. Att utsättas för buller kan
orsaka hörselförlust.
Använd de hjälphandtag som levereras med verktyget.
Förlust av kontroll kan orsaka personskada.
Håll elverktyget i de isolerade greppytorna när arbete
utförs där sågtillbehöret eller fästanordningen kan
komma i kontakt med dolda elledningar eller dess
egen sladd. Kaptillbehör som kommer i kontakt med en
strömförande ledning kan göra att exponerade metalldelar
hos elverktyget blir strömförande och kan ge användaren en
elektrisk stöt.
Använd klämmor eller annan praktisk metod för att
förankra och stödja arbetsstycket på en stabil plattform.
Att hålla arbetet med handen eller mot din kropp är instabilt,
och kan leda till förlust av kontroll.
Bär skyddsglasögon eller annat ögonskydd.
Slaghamrande verksamhet gör att flisor flyger omkring.
Flygande partiklar kan orsaka permanent ögonskada. Bär ett
dammfilterskydd eller respirator för tillämpningar som alstrar
damm. Öronskydd kan behövas för de flesta tillämpningar.
Håll alltid ett stadigt tag om verktyget. Försök inte att
använda detta verktyg utan att hålla det med bägge
händer. Vi rekommenderar att sidohandtaget alltid används.
Att använda detta verktyg med en hand resulterar i förlust av
kontroll. Att genombryta eller påträffa hårda material såsom
armering kan också vara riskabelt. Dra åt sidohandtaget
ordentligt före användning.
Använd inte detta verktyg under långa tidsperioder.
Vibration som orsakas av hammarens arbete kan vara skadlig
91
Svenska
•
•
•
•
•
•
för dina händer och armar. Använd handskar för att få
extra dämpning, och begränsa användningstiden genom ta
täta raster.
Reparera inte själv upp borrspetsar. Repareraring av
mejsel bör göras av en behörig specialist. Felaktigt reparerade
mejslar kan orsaka personskada.
Bär handskar när du arbetar med verktyget eller byter
ut borrspetsar. De åtkomliga metalldelarna på verktyget och
borrspetsarna kan bli extremt heta under arbetet. Små bitar av
avbrutet material kan skada blottade händer.
Lägg aldrig ifrån dig verktyget förrän borrspetsen
har stannat helt och hållet. Borrspetsar i rörelse kan
orsaka personskada.
Slå inte på borrspetsar som har fastnat med en
hammare för att få loss dem. Småbitar av metall eller
materialflisor skulle kunna lossna och orsaka personskada.
En aning slitna mejslar kan vässas genom slipning.
Håll starkströmssladden borta från den roterande
borrspetsen. Linda inte sladden runt någon del av din
kropp. En elektrisk sladd lindad runt en roterande borrspets
kan orsaka personskada och förlust av kontroll.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Borrhammare (endast D25413, D25417)
eller
1 Slaghammare (D25430)
1Sidohandtag
1 Djupjusteringsstav (endast D25413, D25417)
1Satslåda
1 Nyckellös chuck (endast D25417)
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid användningen av
roterande hammare:
• Personskador orsakade av att vidröra verktygets roterande
eller heta delar.
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
• Hälsorisker orsakade av inandning av damm som utvecklas
vid arbete med betong och/eller murverk.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60745; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
92
Bär ögonskydd.
Datumkodplacering
Datumkoden vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt
i kåpan.
Exempel:
2018 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild [Fig.] A–D, F)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Variabel hastighetskontroll
2 Huvudhandtag
3 Glidkontakt framåt/bakåt
4 Lägesväljare
5 Säkerhetslås
6 Sidohandtag
7 Verktygshållare/låsring
8 Slag
9 LED-indikator (endast D25417)
10 Djupjusteringsspak (endast D25413, D25417)
11 Djupstoppklämma
12 Låsring
13 Chuck (endast D25417)
14 Dammskydd
15 Låsknapp (endast D25430)
Svenska
Avsedd Användning
D25413, D25417
Dessa slitstarka roterande hammare har konstruerats för
yrkesmässig borrning och slagborrning, skruvdragning och
lät flisning
D25430
Din borrhammare har konstruerats för professionell mejslings-,
bilnings- och demoleringsarbeten.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa roterande slagborrmaskiner är yrkesmässiga elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
Om maskinen utsätts för vissa elektromagnetiska fenomen
(snabba transienter) kan varvtalet sänkas till noll. När det händer
blinkar LED-indikatorn 9 . Återställ maskinen genom att stänga
av den och sedan sätta på den igen. Tryck på knappen för
variabel hastighet 1 för att använda maskinen som vanligt igen.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Att Välja Arbetsläge (Bild C)
D25413, D25417
Verktyget kan användas i följande arbetslägen:
Roterande
borrning: för skruvdragning och borrning i
stål, trä och plast.
Aktiv Vibrationskontroll (Fig. A)
Den aktiva vibrationskontrollen neutraliserar
studsreaktionsvibration från hammar-mekanismen. Minskning
av vibration hand and arm möjliggör bekvämare användning
under längre tidsperioder, och förlänger enhetens livslängd.
För optimal vibrationskontroll, håll verktyget med en hand på
huvudhandtaget 2 och den andra handen på sidohandtaget
6 . Applicera bara tillräckligt tryck så att hammaren är ungefär
i mellanläge.
Hammaren behöver bara tillräckligt tryck för att den ska greppa
in i den aktiva vibratonskontrollen. Applicering av för starkt tryck
gör inte att verktyget borrar eller flisar snabbare, och den aktiva
vibrationskontrollen kommer inte att greppa in.
Momentbegränsande koppling
VARNING: Användaren måste alltid ha ett fast grepp om
verktyget under arbetet.
Den momentbegränsande kopplingen minskar den maximala
momentreaktionen som överförs till användaren när ett borr
fastnar. Denna funktion förhindrar även att kuggdreven och
elmotorn fastnar.
OBSERVERA: Stäng alltid av verktyget innan
inställningen av momentkontrollen ändras, i annat fall
kan verktyget skadas.
Antirotationssystem (Fig. B)
D25417
Antirotationssystemet erbjuder användarkomfort och säkerhet
genom en inbyggd antirotationsteknologi som kan upptäcka
om användaren förlorar kontrollen över hammaren. När en
blockering upptäcks minskar momentet och hastigheten
stoppas omedelbart. Denna funktion förhindrar självrotation
hos verktyget och minskar förekomsten av handledsskador.
Den röda LED-indikatorn 9 lyser om antirotationsenheten
är aktiverad.
S lagborrning: för borrningsarbeten i betong
och murverk.
Enbart
slagborrning: för lätt flisning, mejsling och
rivningsarbetes-tillämpningar. I detta läge kan
verktyget också användas som en hävstång för att
frigöra en borrspets som har fastnat.
D25430
Verktyget kan användas i följande arbetslägen:
Enbart
slagborrning: för lätt flisning, mejsling och
rivningsarbetes-tillämpningar. I detta läge kan
verktyget också användas som en hävstång för att
frigöra en borrspets som har fastnat.
1. För att välja driftläge tryck på säkerhetslåset 5 och vrid
lägesväljaromkopplaren 4 tills den pekar på den symbol för
läget som krävs.
2. Släpp loss säkerhetslåset och kontrollera att lägesväljarens
omkopplare är låst på plats.
VARNING: Välj inte arbetsläge medan verktyget är igång.
Indexering av Mejsel-läget (Bild C)
Mejseln kan indexeras och låsas i 12 olika lägen.
1. Vrid på lägesväljaromkopplaren 4 tills den pekar på
symbolen för slagborrläge. Se Att Välja Arbetsläge i
Hopmontering Och Justering.
2. Vrid mejseln till det önskade läget.
3. Vrid lägesväljarens omkopplare 4 till “endast
hammare” läget.
4. Vrid mejseln tills den låser på plats.
93
Svenska
Insättning och Borttagning av
SDS PLUS-tillbehör (Bild D)
Detta verktyg använder SDS PLUS -tillbehör (se inlagan i figur
4 för en genomskärning av ett SDS PLUS borrspets-skaft). Vi
rekommenderar att bara använda yrkesmässiga tillbehör.
1. Rengör och smörj borrspetsskaftet.
2. Sätt in borrspetsskaftet i verktygshållaren/låshylsan 7 .
3. Skjut ner borrspetsen och vrid den en aning tills den passar
i spåren.
4. Dra på borrspetsen för att kontrollera att den är ordentligt
låst. Hammar-funktionen kräver att borrspetsen kan röra sig
axiellt flera centimeter när den är låst i verktygshållaren.
5. För att avlägsna en borrspets, dra verktygshållaren/låshylsan
7 bakåt, och dra ut borrspetsen.
VARNING: Bär alltid handskar när du byter tillbehör. De
blottade metalldelarna på verktyget och tillbehöret kan bli
extremt heta under arbetet.
Inpassning av Sidohandtaget (Bild A)
2. Sätt in chucken och adaptern hopkopplade i verktyget som
om det vore en standard SDS PLUS -borrspets.
3. För att ta bort chucken, gå till väga på samma sätt som vid
borttagning av en standard SDS PLUS -borrspets.
VARNING: Använd aldrig standardchuckar
i slagborrningsläge.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Utbyte av Verktygshållaren med Chucken
(Bild F)
Endast D25417
1. Vrid låskragen 12 till det upplåsta läget, och dra av
verktygshållaren/låshylsan 7 .
2. Skjut på chucken 13 på drivaxeln och vrid låskragen
till låslåget.
3. För att byta ut chucken med verktygshållaren, ta först
bort chucken på samma sätt som verktygshållaren togs
bort. Placera därefter verktygshållaren på samma sätt som
chucken sattes på.
VARNING: Använd aldrig standardchuckar
i slagborrningsläge.
Sidohandtaget 6 kan monteras för att passa både högerhänta
och vänsterhänta användare.
VARNING: Använd inte verktyget utan sidohandtaget
ordentligt påmonterat.
1. Lossa sidohandtaget.
2. För högerhänta användare: dra sidohandtagets klämma
över inställningsreglaget bakom verktygshållaren, handtaget
åt vänster.
För vänsterhänta användare: dra sidohandtagets klämma
över inställningsreglaget bakom verktygshållaren, handtaget
åt höger.
3. Vrid sidohandtaget till det önskade läget och skruva
fast handtaget.
Inställning av Borrningsdjupet (Bild D)
Endast D25413, D25417
1. Sätt in den erforderliga borrspetsen så som beskrivs härovan.
2. Tryck på djupstoppsklämman 11 och håll den nedtryckt.
3. Passa in djupjusteringsstaven 10 genom hålet
i djupstoppsklämman.
4. Justera borrningsdjupet så som visas.
5. Släpp upp djupstoppsklämman.
Skjutreglage för framåt/back (Bild E)
1. Skjut skjutreglaget för framåt/back 3 åt vänster sida för
framåt (höger)-rotation. Se pilarna på verktyget.
2. Skjut skjutreglaget för framåt/back 3 åt höger sida för bakåt
(vänster)-rotation.
VARNING: Vänta alltid tills motorn har stannat
fullständigt innan du byter rotationsriktning.
Montering av Chuckadapter och Chuck
Säljes separat
1. Skruva på en chuck på den gängade änden
av chuckadaptern.
94
Utbyte av Dammkåpan (Bild A, D)
Dammkåpan 14 hindrar att damm får tillträde till mekanismen.
Byt ut en sliten dammkåpa omedelbart.
1. Dra tillbaks verktygshållarens låshylsa 7 och dra av
dammkåpan 14 .
2. Sätt på den nya dammkåpan.
3. Släpp verktygshållarens låshylsa.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
VARNING:
• Var medveten om placeringen av rördragning
och tråddragning.
• Applicera bara ett försiktigt tryck på verktyget (ung.
5 kg). För stor kraft påskyndar inte borrningen, men
minskar verktygets prestation och kan eventuellt
förkorta verktygets livslängd.
• Borra eller driv inte ner för djupt, för att förhindra
skada på dammkåpan.
• Håll alltid verktyget stadigt med bägge händer, och se
till att du står stadigt (Bild G). Använd alltid verktyget
med sidohandtaget ordentligt monterat.
Svenska
Korrekt Handplacering (Bild G)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på sidohandtaget 6 och den andra handen på huvudhandtaget 2 .
Överlastkoppling
Om borrspetsen fastnar eller fångas in, kopplas driften till
borrens drivaxel ifrån av överlastkopplingen. På grund av de
krafter som uppstår som resultat, håll alltid maskinen ordentligt
med bägge händer och stå stadigt.
Att Sätta På och Stänga Av (Bild A)
1. För att köra verktyget, tryck på hastighetsomkopplaren 1 .
Det tryck som sätts på hastighetsomkopplaren bestämmer
verktygets hastighet.
2. För att stoppa verktyget, släpp omkopplaren.
3. För att låsa verktyget i avstängt läge, flytta skjutreglaget för
framåt/back 3 till mittläget.
Slagborrning (Bild A)
Borrning med en solid borrspets
1. Ställ in lägesväljarens omkopplare 4 på slagborrnings-läget.
Se Att Välja Arbetsläge i Hopmontering Och Justering
2. Sätt in den tillämpliga borrspetsen.
OBS: För bästa resultat använd högkvalitets-borrar
med karbidspets.
3. Justera sidohandtaget 6 efter behov.
4. Om så behövs, ställ in borrningsdjupet.
5. Märk ut den punkt där hålet ska borras.
6. Placera borrspetsen på denna plats och sätt på verktyget.
7. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart, och innan du
drar ur kontakten.
Borrning med en Kärnborr (Bild A, C)
1. Ställ lägesväljaren 4 på borrhammarpositionen. Se Att
Välja Arbetsläge i Hopmontering Och Justering
2. Justera sidohandtaget 6 efter behov.
3. Sätt in den tillämpliga kärnborren.
4. Montera in centerborren i kärnborren.
5. Placera centerborren på platsen och tryck på omkopplaren
för varierbar hastighet 1 . Borra tills kärnan tränger igenom
in i betongen, ung. 1 cm.
6. Sluta borra och ta bort centerborren. Sätt tillbaks kärnborret
i hålet och fortsätt borra.
7. Vid borrning genom en struktur som är tjockare än
kärnborrets djupgående, bryt loss den runda cylindern
av betong eller kärnmaterial inuti borrspetsen med
regelbundna mellanrum. För att undvika oönskad
lossbrytning av betong runt hålet, borra först ett hål med
samma diameter som centerborret, hela vägen genom
strukturen. Borra därefter kärnhålet halvvägs in från
vardera sidan.
8. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart, och innan du
drar ur kontakten.
Roterande Borrning (Bild C)
Endast D25413, D25417
1. Ställ in lägesväljarens omkopplare 4 på läget för “roterande
borrning”. Se Att Välja Arbetsläge i Hopmontering
Och Justering
2. Sätt på chuckadaptern/chuckmontaget.
3. Fortsätt så som beskrivs för slagborrning.
VARNING: Använd aldrig standardchuckar
i slagborrningsläge.
Skruvdragning (Bild A, C)
Endast D25413, D25417
1. Ställ in lägesväljarens omkopplare 4 på läget för “roterande
borrning”. Se Att Välja Arbetsläge i Hopmontering Och
Justering
2. Välj rotationsriktningen.
3. Sätt in den speciella SDS PLUS skruvdragningadaptern för
användning med sexkantiga skruvmejselspetsar.
4. Sätt in den tillämpliga borrspetsen för skruvmejsel. Vid
indrivning av skruvar med skårade huvuden, använd alltid
borrspetsar med centreringshylsa.
5. Tryck försiktigt på omkopplaren för varierbar hastighet 1 för
att förebygga skada på skruvhuvudet. I backläges (vänster)rotation blir verktygets hastighet automatiskt minskad för
lätt borttagning av skruven.
6. När skruven ligger an mot arbetsstycket, släpp omkopplaren
för varierbar hastighet för att förhindra att skruven går in
i arbetsstycket.
Flisning och Mejsling (Bild A, C)
1. Vrid lägesväljarens omkopplare 4 till “endast hammare”läget. Se Att Välja Arbetsläge i Hopmontering Och
Justering
2. Sätt in den tillämpliga mejseln och vrid den för hand för att
låsa den i ett av 12 lägen.
3. Justera sidohandtaget 6 efter behov.
4. Starta verktyget och börja arbeta.
5. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart, och innan du
drar ur kontakten.
VARNING:
• Använd inte detta verktyg för att blanda eller pumpa
lättantändliga eller explosiva vätskor (bensin,
alkohol, etc.).
• Blanda eller rör inte lättantändliga vätskor vars
etiketter anger detta.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
95
Svenska
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Motorborstar
DeWALT använder ett avancerat system med borstar som
automatiskt stannar borren när borstarna slits ut. Detta
förebygger allvarlig skada på motorn. Nya borstuppsättningar
finns tillgängliga hos behöriga DeWALT servicecentra. Använd
alltid identiska utbytesdelar.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
96
Türkçe
AĞIR HİZMET TİPİ DÖNER ÇEKİÇ
D25413, D25417, D25430
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli alet
kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Giriş gücü
Frekans
Yüksüz hız
Yüksüz dakika başına vuruş sayısı
Tek darbe enerjisi (EPTA 05/2009)
Darbeli delme
Keskileme
Çelik/tahta/betonda azami delme kapasitesi
Keski pozisyonları
Yumuşak tuğlada karot alma kapasitesi
Uç tutucu
Bilezik çapı
Ağırlık
D25413
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25417
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25430
230
2
1000
50
–
0–4700
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,2
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,3
–
4,2
–
12
–
SDS PLUS
60
4,0
86
3
86
3
88
3
dB(A)
97
97
99
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
m/s2
m/s2
8,2
1,5
8,2
1,5
–
–
m/s2
m/s2
7,1
1,5
7,1
1,5
7,1
1,5
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
VAC
W
Hz
min-1
bpm
J
J
mm
mm
mm
kg
EN60745-2-6’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
K(akustik gücü belirsizliği)
Metal delme
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
Beton delme
Titreşim emisyon değeri ah, HD =
Belirsizlik K =
Keskileme
Titreşim emisyon değeri ah, Cheq =
Belirsizlik K =
Darbesiz vidalama
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
97
Türkçe
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Ağir hizmet tipi döner Çekiç
D25413, D25417
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
D25430
DeWALT Teknik Bilgiler bölümünde belirtilen ürünlerin şunlarla
uyumlu olduğunu ilan eder:
2000/14/EC Elektrikli beton kırıcı (elle kullanılan)
m</= 30 kg, Ek VIII; TÜV Rheinland LGA Products GmbH
(0197), D-90431 Nürnberg, Germany, Onaylanmış Gövde
Tanıtım No.: 0197
2000/14/EC (Bölüm 12, Ek III, No. 10; m</= 15 kg) Uyarınca
akustik güç seviyesi
LWAölçülen ses gücü seviyesi)
dB 99
LWA (garanti edilen ses gücü seviyesi)
dB 105
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
12.08.16
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
98
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
Türkçe
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
d )
e )
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
f )
g )
5) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Döner Çekiçler için Özel Ek Güvenlik
Önlemleri
•
•
•
•
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
•
•
Koruyucu kulaklık kullanın. Gürültüye maruz kalınması,
işitme kaybına yol açabilir.
Ürün paketinde bulunan yardımcı tutma kollarını
kullanın. Kontrolü kaybetmeniz, yaralanmanıza
neden olabilir.
Kesici aletin veya mandalın, gömülü elektrik kablolarına
veya kendi kablosuna temas etmesine yol açabilecek
durumlarda elektrikli aleti izole edilmiş saplarından
tutun. Kesim aksesuarı elektrik akımı bulunan kablolarla
temas ettiğinde, akım elektrikli aletin iletken metal parçaları
üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik çarpmasına yol açabilir.
Kesilecek parçayı sağlam bir yere sabitlemek için
işkence veya başka araçlar kullanın. Parçanın elinizle veya
vücudunuzu kullanarak tutulması güvenilmezdir ve kontrol
kaybına neden olabilir.
Koruyucu gözlük veya gözü koruyacak başka araçlar
kullanın. Kırma delme işlemleri uçuşan talaşlara neden
olur. Uçan parçacıklar kalıcı göz hasarına neden olabilir. Toz
üreten uygulamalarda toz maskesi veya solunum aygıtı takın.
Uygulamaların çoğu için koruyucu kulaklık gerekebilir.
Aleti her zaman sıkıca tutun. Bu aleti her iki elinizle
kavramadan kullanmaya çalışmayın. Yan tutamağın
daima kullanılması tavsiye edilir. Bu aletin tek elle kullanılması
kontrol kaybına neden olabilir. Nervürlü çelik gibi sert
99
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
malzemelerin kırılması veya bu tür malzemelerle karşılaşılması
da tehlikeli olabilir. Kullanmadan önce yan tutamağı sıkın.
Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Çekiç etkisinden
kaynaklanan titreşim el ve kollarınıza zarar verebilir. İlave
tampon sağlamak için eldiven kullanın ve sık sık ara vererek
maruz kalınan titreşimi sınırlayın.
Uçları kendi başınıza yenilemeye çalışmayın. Keskilerin
yenilenmesi yetkili bir uzman tarafından yapılmalıdır.
Uygun olmayan şekilde yenilenmiş keskiler yaralanmaya
neden olabilir.
Aleti kullanırken veya uçları değiştirirken eldiven giyin.
Alet üzerindeki açıkta olan metal parçalar ve uçlar çalışma
sırasında oldukça sıcak olabilirler. Parçalanan malzemenin
küçük parçacıkları çıplak ellere zarar verebilir.
Uç tam olarak durmadan aleti asla yere koymayın.
Dönen uçlar yaralanmaya neden olabilir.
Sıkışan uçları çıkarmak için uçlara çekiçle vurmayın.
Metal veya malzeme parçacıkları fırlayarak yaralanmaya
neden olabilir.
Hafifçe aşınmış keskiler taşlama yöntemiyle
yeniden keskinleştirilebilir.
Elektrik kablosunu dönen uçtan uzakta tutun. Kabloyu
vücudunuzun hiçbir uzvuna sarmayın. Dönen uca
dolaşan bir elektrik kablosu yaralanmaya ve kontrol kaybına
neden olabilir.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az kaçık
akımla kullanılmasını öneriyoruz.
kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Kırıcı delici (yalnızca D25413, D25417)
veya
1 Kırıcı (D25430)
1 Yan tutamak
1Derinlik ayarlama çubuğu (yalnızca D25413, D25417)
1 Alet kutusu
1 Anahtarsız kovan (yalnızca D25417)
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Kalan Riskler
Aşağıdaki riskler kırıcı - delici kullanmanın özünde mevcuttur:
• Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik
cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak
mümkün değildir. Bunlar:
• Işitme kaybı.
• Aksesuar değiştirirken parmakların ezilme tehlikesi.
• Beton ve/veya çimento bazlı malzemeler üzerinde çalışırken
meydana gelen tozun yutulması sonucu oluşan sağlık
sorunları bulunmaktadır.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
100
Tarih Kodu Konumu
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu gövdeye basılıdır.
Örnek:
2018 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. [Fig.] A–D, F)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Değişken hız anahtarı
2 Ana tutamak
3 İleri/geri sürgüsü
4 Mod seçicisi
5 Güvenlik kilidi
6 Yan tutamak
7 Alet tutucu/kilit rakoru
8 Şok emici
9 LED Gösterge (yalnızca D25417)
10 Derinlik ayarlama çubuğu (yalnızca D25413, D25417)
11 Derinlik durdurma mandalı
12 Kilitleme manşonu
13 Kovan (yalnızca D25417)
Türkçe
14 Toz kapağı
15 Kilitleme düğmesi (yalnızca D25430)
Kullanim Amaci
D25413, D25417
Bu ağır hizmet tipi döner kırıcı deliciler profesyonel
delme ve darbeli delme, vidalama ve hafif yontma
maksadıyla tasarlanmıştır.
D25430
Kırıcınız, profesyonel kırma, kesme ve yıkım uygulamaları
için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu kırıcı deliciler profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Bazı elektromanyetik olaylara (hızlı geçişler) maruz kalması
durumunda, makinenin hızı sıfır devir/dakika değerine
düşürmesi mümkündür. Bu durum, LED göstergesinin 9 yanıp
sönmesiyle gösterilecektir. Bu modu iptal etmek için makinenin
bir defada kapatılması ve yeniden çalıştırılması gerekir. Değişken
hız anahtarını 1 çevirdikten sonra makine normal çalışma
moduna döner.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Çalışma Modunun Seçilmesi (Şek. C)
D25413, D25417
Bu alet aşağıdaki çalışma modlarında kullanılabilir:
Döner
delme: vidalama ve çelik, ahşap ve plastikleri
delmek için.
arbeli delme: beton ve çimento bazlı malzemeleri
D
delmek için.
Aktif titreşim kontrolü (Şek. A)
Aktif titreşim kontrolü, darbe mekanizmasının geri tepme
titreşimini ortadan kaldırır. El ve kola yansıyan titreşimin
azaltılması uzun süre daha rahat kullanım sağlar ve aletin
ömrünü uzatır.
Titreşimi azami kontrol etmek için aleti bir elinizle ana
tutamaktan 2 ve diğer elinizle yan tutamaktan 6 tutun. Yeteri
kadar basınç uygulayarak kırıcı delicinin yaklaşık yarım kursta
olmasını sağlayın.
Aktif titreşim kontrolünü devreye alabilmesi için kırıcı delicinin
sadece yeteri kadar basınca ihtiyacı vardır. Çok fazla basınç
uygulamak aletin daha hızlı delmesini veya kırmasını sağlamaz
ve aktif titreşim kontrolü devreye girmez.
Tork Sınırlama Kavraması
UYARI: Kullanıcı aleti kullanırken her zaman
sıkıca tutmalıdır.
Tork sınırlama kavraması, matkap ucunun sıkışması durumunda
operatöre iletilen maksimumum tork tepkimesini düşürür.
Bu özellik ayrıca dişliler ve elektrik motorunun sıkışmasını
da engeller.
İKAZ: Tork kontrol ayarlarını değiştirmeden önce aleti
daima kapatın aksi halde alet zarar görebilir.
Dönüş Engelleme Sistemi (Şek. B)
D25417
Kullanıcının kontrolü kaybettiğini algılama özelliğine sahip olan
kurulu dönüş engelleme sistemi yoluyla daha iyi bir kullanıcı
konforu ve güvenliği sunar. Bir sıkışma tespit edildiğinde, tork
ve devir anında durdurulur. Bu özellik kendi kendine dönmeyi
önleyerek bilek yaralanmalarını azaltır. Kırmızı LED gösterge 9 dönüş engelleme sistemi etkin olduğunda yanar.
Sadece
darbe: hafif yontma, keskileme ve yıkım
uygulamaları için. Bu modda alet ayrıca sıkışan
bir matkap uc unu kurtarmak için bir levye gibi
de kullanılabilir.
D25430
Bu alet aşağıdaki çalışma modlarında kullanılabilir:
Sadece
darbe: hafif yontma, keskileme ve yıkım
uygulamaları için. Bu modd a alet ayrıca sıkışan
bir matkap ucunu kurtarmak için bir levye gibi
de kullanılabilir.
1. Kullanım modunu seçmek için, güvenlik kilidine 5 basın ve
istenilen modun sembolüne denk gelene kadar mod seçim
anahtarını 4 döndürün.
2. Emniyet kilidini bırakın ve mod seçme düğmesinin yerine
sabitlendiğini kontrol edin.
UYARI: Çalışma modunu, alet çalışırken seçmeyin.
Keski Pozisyonunun Belirlenmesi (Şek. C)
Keski belirlenerek 12 farklı pozisyona sabitlenebilir.
1. Mod seçme düğmesini 4 darbeli matkap sembolüne
gelene kadar çevirin. Montaj Ve Ayarlamalar bölümündeki
Çalışma Modunun Seçilmesi bakın.
2. Keskiyi istenilen pozisyona döndürün.
3. Mod seçme düğmesini 4 sadece çekiç pozisyonuna çevirin.
4. Keskiyi pozisyona sabitlenene dek döndürün.
101
Türkçe
SDS PLUS Aksesuarlarının Takılıp Çıkarılması
(Şek. D)
Bu alet SDS PLUS aksesuarlarını kullanır (SDS PLUS uç sapının
kesiti için Şekil D’deki küçük resme bakın). Sadece profesyonel
aksesuarlar kullanmanızı tavsiye ederiz.
1. Uç sapını temizleyerek gresleyin.
2. Uç sapını uç yuvasına/sabitleme bileziğine 7 sokun.
3. Ucu aşağı bastırarak oluklara oturana dek hafifçe çevirin.
4. Düzgün oturup oturmadığını kontrol etmek için ucu çekin.
Kırma delme fonksiyonu, uç yuvasına oturduğunda ucun
eksenel olarak birkaç santimetre oynayabilmesini gerektirir.
5. Ucu çıkarmak için uç yuvası/sabitleme bileziğini 7 geri çekin
ve ucu çekerek çıkarın.
UYARI: Aksesuar değiştirirken daima eldiven giyin. Alet ve
aksesuar üzerindeki açıkta olan metal parçalar çalışma
sırasında oldukça sıcak olabilirler.
Yan Tutamağın Takılması (Şek. A)
Yan tutamak 6 sağ elini ya da sol elini kullanan kullanıcıların
kullanabilecekleri şekilde takılabilir.
UYARI: Yan tutamak düzgün takılmadan
aleti kullanmayın.
1. Yan tutamağı gevşetin.
2. Sağ elini kullanan kullanıcılar için: tutamak solda kalacak
şekilde yan tutamak kelepçesini uç yuvasının arka kısmında
bulunan manşonun üzerinden geçirin.
Sol elini kullanan kullanıcılar için: tutamak sağda kalacak
şekilde yan tutamak kelepçesini uç yuvasının arka kısmında
bulunan manşonun üzerinden geçirin.
3. Yan tutamağı istenilen pozisyona döndürün ve
tutamağı sıkın.
Delme Derinliğinin Ayarlanması (Şek. D)
Yalnızca D25413, D25417
1. Gereken matkap ucunu yukarıda anlatıldığı şekilde takın.
2. Derinlik sabitleme kelepçesine 11 bastırın ve basılı tutun.
3. Derinlik ayarlama çubuğunu 10 derinlik sabitleme
kelepçesinin içinden geçirin.
4. Delme derinliğini şekilde gösterildiği gibi ayarlayın.
5. Derinlik sabitleme kelepçesini serbest bırakın.
İleri/geri düğmesi (Şek. E)
1. İleri yönlü (sağ) dönüş için ileri/geri düğmesini 3 sol tarafa
alın. Aletin üzerindeki ok işaretlerine bakın.
2. Geri yönlü (sol) dönüş için ileri/geri düğmesini 3 sağ
tarafa alın.
UYARI: Dönüş yönünü değiştirmeden önce daima
motorun tamamen durmasını bekleyin.
Mandren Adaptörü ve Mandrenin Takılması
Ayrı Olarak Satılır
1. Mandren mandren adaptörünün dişli ucuna vidalayın.
102
2. Bağlı mandren ve adaptörü, standart
SDS PLUS uçmuş gibi alete takın.
3. Mandren, standart SDS PLUS uçla aynı şekilde çıkarılır.
UYARI: Standart mandrenleri asla darbeli delme
modunda kullanmayın.
Uygun aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için
satıcınıza başvurun.
Uç Yuvasının Mandrenle Değiştirilmesi
(Şek. F)
Yalnızca D25417
1. Kilitleme bileziğini 12 açma pozisyonuna döndürün ve uç
yuvasını/sabitleme bileziğini 7 çekerek çıkarın.
2. Mandreni 13 mile sokun ve kilitleme bileziğini kilitleme
pozisyonuna döndürün.
3. Mandreni uç yuvasıyla değiştirmek için önce uç yuvasını
çıkardığınız gibi mandreni çıkarın. Ardından uç yuvasını,
mandreni taktığınız gibi takın.
UYARI: Standart mandrenleri asla darbeli delme
modunda kullanmayın.
Toz Kapağının Değiştirilmesi (Şek. A, D)
Toz kapağı 14 mekanizmaya toz girmesini engeller. Eskimiş toz
kapağını derhal değiştirin.
1. Uç yuvası sabitleme bileziğini 7 geri çekin ve toz kapağını
14 çekerek çıkarın.
2. Yeni toz kapağını takın.
3. Uç yuvası sabitleme bileziğini bırakın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
UYARI:
• Boru ve kablo tesisatlarının yerlerine dikkat edin.
• Alete sadece hafif bir baskı (yaklaşık 5 kg) uygulayın.
Aşırı güç uygulamak delme işlemini hızlandırmadığı
gibi aletin performansını düşürerek ömrünü kısaltır.
• Toz kapağına zarar vermemek için çok derin delmeyin
veya ilerlemeyin.
• Daima aleti iki elinizle sıkıca tutun ve duruşunuzun
güvenli olmasına dikkat edin (Şek. G). Aleti daima yan
tutamak düzgün takılı vaziyette kullanın.
Uygun El Pozisyonu (Şek. G)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu bir elin yan tutamakta 6 ve diğer elin ana
tutamakta 2 olmasını gerektirir.
Aşırı Yük Kavraması
Matkap ucu sıkışır veya tutukluk yaparsa matkap mili tahriki,
aşırı yük kavraması tarafından kesilir. Bunun sonucu olarak
ortaya çıkan güçlerden dolayı aleti her iki elinizle sıkıca tutun ve
duruşunuzun sağlam olmasına dikkat edin.
Açma Kapama (Şek. A)
1. Aleti çalıştırmak için değişken hız düğmesine 1 basın.
Değişken hız düğmesine uygulanan basınç, aletin
hızını belirler.
2. Aleti durdurmak için açma/kapama düğmesini bırakın.
3. Aleti kapalı konumda sabitlemek için ileri/geri düğmesini 3 ortaya alın.
Darbeli delme (Şek. A)
Sert uçla delme
1. Mod seçme düğmesini 4 darbeli delme pozisyonuna
çevirin. Montaj Ve Ayarlamalar bölümündeki Çalışma
Modunun Seçilmesi bakın.
2. Uygun matkap ucu takın.
NOT: En iyi sonuçlar için yüksek kalitede karbür
uçlar kullanın.
3. Gerektiğinde yan tutamağı 6 ayarlayın.
4. Gerekirse delme derinliğini ayarlayın.
5. Delik delinecek yeri işaretleyin.
6. Matkap ucunu delinecek yere yerleştirin ve aleti açın.
7. İş bittikten sonra ve fişi prizden çıkarmadan önce daima
aleti kapatın.
Karot Uçla Delme (Şek. A, C)
1. Mod seçme düğmesini 4 kırma delme konumuna ayarlayın.
Montaj Ve Ayarlamalar bölümündeki Çalışma Modunun
Seçilmesi bakın.
2. Gerektiğinde yan tutamağı 6 ayarlayın.
3. Uygun karot uç takın.
4. Punta matkabını karot uca takın.
5. Punta matkabını delinecek yere yerleştirin ve değişken hız
düğmesine 1 basın. Karot betona yaklaşık 1 cm girene
dek delin.
6. Delmeyi durdurun ve punta matkabını çıkarın. Karot ucu
deliğe tekrar yerleştirerek delmeye devam edin.
7. Delinecek yapının kalınlığı karot ucunun derinliğinden daha
fazla ise düzenli aralıklarla ucun içindeki yuvarlak beton veya
özü kırarak çıkarın. Deliğin etrafındaki betonun istenmeden
kırılmasını engellemek için öncelikle yapı boyunca çapı
punta matkabının çapıyla aynı olan bir delik açın. Ardından
bu deliği her iki taraftan yarıya kadar delerek genişletin.
8. İş bittikten sonra ve fişi prizden çıkarmadan önce daima
aleti kapatın.
Türkçe
Döner Delme (Şek. C)
Yalnızca D25413, D25417
1. Mandren adaptörü/mandren düzeneğini takın. Montaj
Ve Ayarlamalar bölümündeki Çalışma Modunun
Seçilmesi bakın.
2. Darbeli delme ile aynı şekilde devam edin.
UYARI: Standart mandrenleri asla darbeli delme
modunda kullanmayın.
Vidalama (Şek. A, C)
Yalnızca D25413, D25417
1. Mod seçme düğmesini 4 döner delme pozisyonuna çevirin.
Montaj Ve Ayarlamalar bölümündeki Çalışma Modunun
Seçilmesi bakın.
2. Dönüş yönünü seçin.
3. Altı köşe tornavida uçlarıyla kullanmak için özel SDS PLUS
vidalama adaptörünü takın.
4. Uygun tornavida ucu takın. Düz yarıklı vidaları vidalarken
daima yarık bulma aparatlı uçlar kullanın.
5. Vida başının hasar görmesini engellemek için değişken
hız düğmesine 1 hafifçe basın. Ters (sol) dönüşte, vidayı
kolayca çıkarmanız için aletin hızı otomatik olarak düşer.
6. Vidanın başı iş parçasına gömülü durumdaysa vida başının
iş parçasına girmesini engellemek için değişken hız
düğmesini bırakın.
Yontma ve Keskileme (Şek. A, C)
1. Mod seçme düğmesini 4 sadece çekiç pozisyonuna çevirin.
Montaj Ve Ayarlamalar bölümündeki Çalışma Modunun
Seçilmesi bakın.
2. Uygun bir keski takın ve 12 pozisyondan birine sabitlemek
için elinizle keskiyi çevirin.
3. Gerektiğinde yan tutamağı 6 ayarlayın.
4. Aleti açın ve çalışmaya başlayın.
5. İş bittikten sonra ve fişi prizden çıkarmadan önce daima
aleti kapatın.
UYARI:
• Bu aleti kolay tutuşur veya patlayıcı sıvıları
(benzin, alkol, vs.) karıştırmak veya pompalamak
için kullanmayın.
• Etiketinde yanıcı olduğu belirtilen sıvıları karıştırmayın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
103
Türkçe
Motor Fırçaları
DeWALT, fırçalar aşındığında matkabı otomatik olarak durduran
bir ileri fırça sistemi kullanır. Bu sayede motorun ciddi hasar
görmesi engellenir. Yeni fırça kompleleri yetkili DeWALT
servis merkezlerinden temin edilebilir. Daima orijinal yedek
parça kullanın.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
104
Ελληνικά
ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΣΦΥΡΑ
D25413, D25417, D25430
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
D25413
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25417
230
2
1000
50
0–820
0–4700
D25430
230
2
1000
50
–
0–4700
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,2
4,2
4,2
13/32/32
12
100
SDS PLUS
60
4,3
–
4,2
–
12
–
SDS PLUS
60
4,0
86
3
86
3
88
3
dB(A)
97
97
99
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
m/s2
m/s2
8,2
1,5
8,2
1,5
–
–
m/s2
m/s2
7,1
1,5
7,1
1,5
7,1
1,5
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
–
–
Τάση
Τύπος
Ισχύς εισόδου
Συχνότητα
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Κρούσεις ανά λεπτό χωρίς φορτίο
Ενέργεια μίας κρούσης (EPTA 05/2009)
Χρήση σφυροτρύπανου
Σμίλευμα
Μέγιστο εύρος διάτρησης σε χάλυβα/ξύλο/σκυρόδεμα
Θέσεις σμίλης
Ικανότητα πυρηνοληψίας σε μαλακό τούβλο
Υποδοχή αξεσουάρ
Διάμετρος κολάρου
Βάρος
VAC
W
Hz
min-1
bpm
J
J
mm
mm
mm
kg
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-6:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
K(αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
Διάτρηση σε μέταλλο
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
Διάτρηση σε σκυρόδεμα
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah, HD =
Αβεβαιότητα K =
Σμίλευμα
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah, Cheq =
Αβεβαιότητα K =
Βίδωμα χωρίς κρουστικό
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
105
Ελληνικά
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Βαρεος τυπου περιστροφικη σφυρα
D25413, D25417
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
D25430
Η DeWALT δηλώνει ότι αυτά τα προϊόντα που περιγράφονται
στα Τεχνικά χαρακτηριστικά είναι σε συμμόρφωση με:
2000/14/ΕΚ Ηλεκτρική συσκευή θραύσης σκυροδέματος
(φορητή)
m ≥ 30 kg, Παράρτημα VIII, TÜV Rheinland LGA Products GmbH
(0197), D-90431 Nürnberg, Γερμανία, Κωδ. αρ. κοινοποιημένου
φορέα: 0197
Στάθμη ακουστικής ισχύος σύμφωνα με 2000/14/ΕΚ
(Άρθρο 12, Παράρτημα III, αρ. 10; m</= 15 kg)
LWA (μετρούμενη
στάθμη ηχητικής ισχύος) dB 99
LWA (εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος)
dB 105
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
12.08.16
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
106
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α)
Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β)
Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ)
Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α)
Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
Ελληνικά
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ)
Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ)
Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε)
Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
3) Προσωπική ασφάλεια
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
107
Ελληνικά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες ασφαλείας για
περιστροφικές σφύρες
•
•
•
•
•
•
108
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η έκθεση στο θόρυβο
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές που παρέχονται
με το εργαλείο. Η απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από μονωμένες
επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία όπου το
αξεσουάρ κοπής ή το στοιχείο στερέωσης μπορεί να
έρθει σε επαφή με αθέατα καλώδια ή με το ίδιο του το
καλώδιο. Αν αξεσουάρ κοπής έρθει σε επαφή με καλώδιο υπό
τάση μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου και να προκληθεί
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο πρακτικό τρόπο για
τη στερέωση με ασφάλεια και την υποστήριξη του υπό
κατεργασία αντικειμένου σε μια σταθερή πλατφόρμα.
Το κράτημα του αντικειμένου με το χέρι ή η στερέωσή του
στο σώμα σας δεν εγγυάται τη σταθερότητα και ενδέχεται να
οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή άλλα προστατευτικά
για τα μάτια. Οι εργασίες σφυρηλάτησης έχουν ως
αποτέλεσμα την εμφάνιση ιπτάμενων ροκανιδιών. Τα ιπτάμενα
σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στα
μάτια. Να φοράτε μάσκα για τη σκόνη ή αναπνευστήρα για
εφαρμογές κατά τις οποίες δημιουργείται σκόνη. Ενδέχεται
να απαιτείται η χρήση προστατευτικών για τα αυτιά για τις
περισσότερες εφαρμογές.
Κρατάτε πάντοτε σταθερά το εργαλείο. Μην
επιχειρήσετε να χειριστείτε το παρόν εργαλείο αν δεν το
κρατάτε και με τα δύο χέρια. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε
πάντοτε την πλευρική λαβή. Ο χειρισμός του εργαλείου με ένα
χέρι θα οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου. Επίσης, η θραύση ή
η αντιμετώπιση σκληρών υλικών, όπως οι ράβδοι οπλισμού,
ενδέχεται να είναι επικίνδυνη. Συσφίξτε με ασφάλεια την
πλευρική λαβή πριν από τη χρήση.
•
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για παρατεταμένα
χρονικά διαστήματα. Η δόνηση που προκαλείται από την
ενέργεια της σφύρας ενδέχεται να είναι επιβλαβής για τα χέρια
και τους βραχίονές σας. Χρησιμοποιείτε γάντια για την παροχή
επιπλέον προστασίας και περιορίστε την έκθεση με συχνά
διαστήματα ανάπαυσης.
Μην επιδιορθώνετε μόνοι σας τα τρυπάνια. Η
επιδιόρθωση των σμιλών πρέπει να πραγματοποιείται από
εξουσιοδοτημένο ειδικό. Οι σμίλες που έχουν επιδιορθωθεί με
ακατάλληλο τρόπο μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
Να φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε το εργαλείο ή όταν
αλλάζετε τρυπάνια. Τα προσπελάσιμα μεταλλικά τμήματα
του εργαλείου και τα τρυπάνια μπορεί να θερμανθούν
υπερβολικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μικρά τεμάχια
θραυσμένου υλικού μπορεί να τραυματίσουν τα γυμνά χέρια.
Ποτέ μην αφήνετε κάτω το εργαλείο εάν το τρυπάνι
δεν έχει σταματήσει να κινείται εντελώς. Τα κινούμενα
τρυπάνια μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.
Μη χτυπάτε κατεστραμμένα τρυπάνια με σφυρί για να
τα αποκολλήσετε. Ενδέχεται να αποκολληθούν θραύσματα
μετάλλου ή ροκανίδια του υλικού, προκαλώντας τραυματισμό.
Οι ελαφρώς φθαρμένες σμίλες μπορούν να ακονιστούν
εκ νέου με τρόχισμα.
Διατηρείτε το καλώδιο του ρεύματος μακριά από το
περιστρεφόμενο τρυπάνι. Μην τυλίγετε το καλώδιο
γύρω από οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας.
Ένα ηλεκτρικό καλώδιο που έχει τυλιχτεί γύρω από ένα
περιστρεφόμενο τρυπάνι μπορεί να προκαλέσει ατομικό
τραυματισμό και απώλεια ελέγχου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη χρήση
περιστροφικών σφυριών:
• Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών ή θερμών τμημάτων του εργαλείου.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Εξασθένηση της ακοής.
• Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την αλλαγή
του εξαρτήματος.
• Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης που
δημιουργείται κατά την εργασία σε σκυρόδεμα ή/και τοίχο.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60745. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Ελληνικά
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
4 Επιλογέας τρόπου λειτουργίας
Χρήση προέκτασης
7 Υποδοχή εργαλείων/κολάρο ασφάλισης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
8 Αμορτισέρ
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Περιστροφική σφύρα (D25413, D25417 μόνο)
ή
1 Σφύρα απολέπισης (D25430)
1 Πλευρική λαβή
1Ράβδος ρύθμισης βάθους (D25413, D25417 μόνο)
1Κιβώτιο
1 Τσοκ χωρίς κλειδί (D25417 μόνο)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
Ο κωδικός ημερομηνίας ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος
κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2018 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. [Fig.] A–D, F)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας
2 Κύρια λαβή
3 Συρόμενος ρυθμιστής εμπρός/όπισθεν
5 Κλείδωμα ασφαλείας
6 Πλευρική λαβή
9 Ενδεικτική λυχνία LED (D25417 μόνο)
10 Ράβδος ρύθμισης βάθους (D25413, D25417 μόνο)
11 Σφιγκτήρας στοπ βάθους
12 Κολάρο ασφάλισης
13 Τσοκ (D25417 μόνο)
14 Κάλυμμα προστασίας από σκόνη
15 Κουμπί ασφάλισης σε ενεργοποιημένη κατάσταση
(D25430 μόνο)
Προοριζομενη Χρηση
D25413, D25417
Οι υψηλής απόδοσης περιστροφικές σφύρες σχεδιάστηκαν για
επαγγελματικές εφαρμογές διάτρησης, χρήσης σφυροτρύπανου,
βιδώματος και ελαφριές εργασίες αποκοπής.
D25430
Η σφύρα σας απολέπισης έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές
εφαρμογές απολέπισης, σμίλευσης και δομικών
εργασιών θραύσης.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Τα σφυροτρύπανα είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Ενεργός χειρισμός δόνησης (Εικ. A)
Ο ενεργός χειρισμός δόνησης εξουδετερώνει τη δόνηση
αναπήδησης από το μηχανισμό σφύρας. Η ελάττωση της
δόνησης στο χέρι και το βραχίονα επιτρέπει την πιο άνετη
χρήση για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και εκτείνει τη
διάρκεια ζωής του εργαλείου.
Για καλύτερο έλεγχο της δόνησης, κρατάτε το εργαλείο με το
ένα χέρι στην κύρια λαβή 2 και το άλλο χέρι στην πλευρική
λαβή 6 . Εφαρμόζετε τόση πίεση ώστε η σφύρα να βρίσκεται
κατά προσέγγιση στο μισό της ισχύος της.
Η σφύρα χρειάζεται ελάχιστη πίεση για να ενεργοποιηθεί ο
ενεργός χειρισμός της δόνησης. Η εφαρμογή υπερβολικής
πίεσης δεν θα κάνει το εργαλείο να λειτουργεί πιο γρήγορα κατά
τη διάτρηση και το ροκάνισμα, ενώ επίσης δεν θα ενεργοποιηθεί
ο ενεργός χειρισμός της δόνησης.
109
Ελληνικά
Συμπλέκτης περιορισμού ροπής
Μόνο
για σφυρηλάτηση: για ελαφριές εργασίες
αποκοπής, σμίλευμα και εφαρμογές κατεδαφίσεων.
Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας το εργαλείο
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για
την απελευθέρωση ενός τρυπανιού δράπανου που
παρουσίασε εμπλοκή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο χρήστης πρέπει να διατηρεί πάντα
σταθερή λαβή στο εργαλείο κατά τη λειτουργία του.
Ο συμπλέκτης περιορισμού ροπής μειώνει τη μέγιστη αντίδραση
ροπής που μεταδίδεται στο χειριστή σε περίπτωση ενσφήνωσης
ενός κοπτικού διάτρησης. Αυτή η λειτουργία επίσης εμποδίζει
την αθέλητη ακινητοποίηση του μηχανισμού κίνησης και
του ηλεκτροκινητήρα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο πριν
την αλλαγή ρυθμίσεων ελέγχου ροπής, αλλιώς μπορεί να
προκληθεί ζημιά στο εργαλείο.
D25430
Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους ακόλουθους
τρόπους λειτουργίας:
Μόνο
για σφυρηλάτηση: για ελαφριές εργασίες
αποκοπής, σμίλευμα και εφαρμογές κατεδαφίσεων.
Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας το εργαλείο
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για
την απελευθέρωση ενός τρυπανιού δράπανου που
παρουσίασε εμπλοκή.
Σύστημα κατά της περιστροφής (Εικ. B)
D25417
Το σύστημα κατά της περιστροφής προσφέρει αυξημένη άνεση
και ασφάλεια του χρήστη με ενσωματωμένη τεχνολογία κατά
της περιστροφής η οποία μπορεί να ανιχνεύσει αν ο χρήστης
έχει χάσει τον έλεγχο της σφύρας. Όταν ανιχνευτεί εμπλοκή,
η ροπή και η ταχύτητα σταματούν άμεσα. Έτσι εμποδίζεται
η περιστροφή του ίδιου του εργαλείου, με αποτέλεσμα
μείωση των συμβάντων τραυματισμού στον καρπό. Η κόκκινη
ενδεικτική λυχνία LED 9 ανάβει αν ενεργοποιηθεί η διάταξη
κατά της περιστροφής.
Υπό συνθήκες έκθεσης σε ορισμένα ηλεκτρομαγνητικά
φαινόμενα (ταχέα μεταβατικά φαινόμενα) ενδέχεται το
μηχάνημα να μειώσει την ταχύτητα έως μηδενικές σ.α.λ. Αυτό
θα υποδεικνύεται από το αναβοσβήσιμο της ενδεικτικής
λυχνίας LED 9 . Για έξοδο από αυτή την κατάσταση λειτουργίας,
πρέπει μία φορά να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε
πάλι το μηχάνημα. Μετά από την απενεργοποίηση και
επανενεργοποίηση του διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας 1 το
μηχάνημα έχει επανέλθει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Επιλογή του τρόπου λειτουργίας (εικ. C)
D25413, D25417
Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους ακόλουθους
τρόπους λειτουργίας:
εριστροφική διάτρηση: για βίδωμα και για διάτρηση
Π
σε χάλυβα, ξύλο και πλαστικά.
Ε φαρμογές με σφυροτρύπανο: για εργασίες διάτρησης
σκυροδέματος και τοιχοποιίας.
110
1. Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας, πατήστε το
κλείδωμα ασφαλείας 5 και περιστρέψτε το διακόπτη
επιλογής τρόπου λειτουργίας 4 έως ότου δείχνει το
σύμβολο του απαιτούμενου τρόπου λειτουργίας.
2. Απελευθερώστε το κλείδωμα ασφαλείας και βεβαιωθείτε ότι
ο διακόπτης επιλογέα τρόπου λειτουργίας έχει ασφαλίσει
στη θέση του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιλέγετε τρόπο λειτουργίας ενώ
το εργαλείο λειτουργεί.
Υπόδειξη της θέσης της σμίλης (εικ. C)
Η σμίλη μπορεί να βρεθεί και να κλειδώσει σε 12
διαφορετικές θέσεις.
1. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής τρόπου λειτουργίας
4 έως ότου δείχνει το σύμβολο λειτουργίας
κρουστικού δραπάνου. Ανατρέξτε στην Επιλογή του
τρόπου λειτουργίας στην ενότητα Συναρμολόγηση
και ρυθμίσεις.
2. Περιστρέψτε τη σμίλη στην επιθυμητή θέση.
3. Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογέα τρόπου λειτουργίας 4 στη
θέση μόνο σφυρηλάτησης.
4. Γυρίστε τη σμίλη έως ότου κλειδώσει στη θέση της.
Τοποθέτηση και αφαίρεση εξαρτημάτων
SDS PLUS (εικ. D)
Το παρόν εργαλείο χρησιμοποιεί εξαρτήματα SDS PLUS
(ανατρέξτε στο ένθεμα στην εικόνα D για μια εγκάρσια διατομή
ενός στελέχους του τρυπανιού SDS PLUS). Συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε μόνο επαγγελματικά εξαρτήματα.
1. Καθαρίστε και λιπάνετε το στέλεχος του τρυπανιού.
2. Εισάγετε το στέλεχος του τρυπανιού στον εργαλειοδέτη/
περίβλημα ασφάλισης 7 .
3. Ωθήστε το τρυπάνι προς τα κάτω και περιστρέψτε το αργά
έως ότου εφαρμόσει στις υποδοχές.
4. Τραβήξτε το τρυπάνι για να ελέγξετε εάν έχει ασφαλίσει
κατάλληλα. Η λειτουργία σφυρηλάτησης απαιτεί από
το τρυπάνι να μπορεί να μετακινηθεί κατά μήκος του
άξονα, κατά αρκετά εκατοστά όταν έχει ασφαλίσει
στον εργαλειοδέτη.
Ελληνικά
5. Για να αφαιρέσετε ένα τρυπάνι, τραβήξτε προς τα έξω τον
εργαλειοδέτη/περίβλημα ασφάλισης 7 και τραβήξτε το
τρυπάνι προς τα έξω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φοράτε πάντοτε γάντια όταν
αλλάζετε εξαρτήματα. Τα εκτεθειμένα μεταλλικά
τμήματα του εργαλείου και των εξαρτημάτων μπορεί να
θερμανθούν υπερβολικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Τοποθέτηση της πλευρικής λαβής (εικ. A)
Η πλευρική λαβή 6 μπορεί να τοποθετηθεί έτσι
ώστε να ταιριάζει τόσο σε δεξιόχειρες όσο και σε
αριστερόχειρες χρήστες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
δεν έχει συναρμολογηθεί κατάλληλα η πλευρική λαβή.
1. Χαλαρώστε την πλευρική λαβή.
2. Για δεξιόχειρες χρήστες: Σύρετε το σφιγκτήρα της
πλευρικής λαβής επάνω από το κολάρο πίσω από τον
εργαλειοδέτη, με τη λαβή στα αριστερά.
Για αριστερόχειρες χρήστες: Σύρετε το σφιγκτήρα της
πλευρικής λαβής επάνω από το κολάρο πίσω από τον
εργαλειοδέτη, με τη λαβή στα δεξιά.
3. Περιστρέψτε την πλευρική λαβή στην επιθυμητή θέση και
συσφίξτε τη λαβή.
Ρύθμιση του βάθους διάτρησης (εικ. D)
D25413, D25417 μόνο
1. Εισάγετε το απαιτούμενο τρυπάνι διάτρησης, όπως
περιγράφεται παραπάνω.
2. Πιέστε τον σφιγκτήρα αναστολέα βάθους 11 και κρατήστε
τον πιεσμένο.
3. Τοποθετήστε τη ράβδο ρύθμισης βάθους 10 μέσω της
οπής του σφιγκτήρα αναστολέα βάθους.
4. Ρυθμίστε το βάθος διάτρησης, όπως φαίνεται.
5. Απελευθερώστε το σφιγκτήρα αναστολέα βάθους.
Ρυθμιστικό περιστροφής προς τα εμπρός/
προς τα πίσω (εικ. E)
1. Πιέστε το ρυθμιστικό περιστροφής προς τα εμπρός/προς τα
πίσω 3 προς την αριστερή πλευρά για περιστροφή προς τα
εμπρός (δεξιόστροφα). Δείτε τα βέλη επάνω στο εργαλείο.
2. Πιέστε το ρυθμιστικό περιστροφής προς τα εμπρός/προς τα
πίσω 3 προς τη δεξιά πλευρά για περιστροφή προς τα πίσω
(αριστερόστροφα).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Περιμένετε πάντοτε έως ότου ο
κινητήρας σταματήσει εντελώς, προτού αλλάξετε την
κατεύθυνση περιστροφής.
Τοποθέτηση του σφιγκτήρα και του
προσαρμογέα του
Πωλείται ξεχωριστά
1. Βιδώστε το σφιγκτήρα στο άκρο με το σπείρωμα του
προσαρμογέα του σφιγκτήρα.
2. Εισάγετε τον συνδεδεμένο σφιγκτήρα και τον προσαρμογέα
στο εργαλείο, σαν να επρόκειτο για ένα τυπικό τρυπάνι
SDS PLUS.
3. Για να αφαιρέσετε τον σφιγκτήρα, προχωρήστε όπως στην
αφαίρεση ενός τυπικού τρυπανιού SDS PLUS.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε
τυποποιημένους σφιγκτήρες στη λειτουργία
του σφυροτρύπανου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
εξαρτήματα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Αντικατάσταση του εργαλειοδέτη με το
σφιγκτήρα (εικ. F)
D25417 μόνο
1. Γυρίστε το κολάρο ασφάλισης 12 στη θέση ξεκλειδώματος
και τραβήξτε τον εργαλειοδέτη/περίβλημα ασφάλισης 7 προς τα έξω.
2. Πιέστε το σφιγκτήρα 13 στον άξονα και περιστρέψτε το
κολάρο ασφάλισης στη θέση ασφάλισης.
3. Για να αντικαταστήστε το σφιγκτήρα με τον εργαλειοδέτη,
αφαιρέστε πρώτα το σφιγκτήρα με τον ίδιο τρόπο που
αφαιρέσατε τον εργαλειοδέτη. Στη συνέχεια, τοποθετήστε
τον εργαλειοδέτη με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο
τοποθετήθηκε ο σφιγκτήρας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε
τυποποιημένους σφιγκτήρες στη λειτουργία
του σφυροτρύπανου.
Αντικατάσταση του καλύμματος για τη σκόνη
(εικ. A, D)
Το κάλυμμα για τη σκόνη 14 αποτρέπει την είσοδο σκόνης
στο μηχανισμό. Να αντικαθιστάτε άμεσα τυχόν φθαρμένα
καλύμματα για τη σκόνη.
1. Τραβήξτε προς τα πίσω το περίβλημα ασφάλισης του
εργαλειοδέτη 7 και τραβήξτε προς τα έξω το κάλυμμα για
τη σκόνη 14 .
2. Τοποθετήστε το νέο κάλυμμα για τη σκόνη.
3. Απελευθερώστε το περίβλημα ασφάλισης του εργαλειοδέτη.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
111
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Ενημερωθείτε για τη θέση των σωληνώσεων και
των καλωδιώσεων.
• Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση στο εργαλείο (περίπου
5 kg). Η υπερβολική πίεση δεν επιταχύνει τη διάτρηση
αλλά μειώνει την απόδοση του εργαλείου και μπορεί
να ελαττώσει το χρόνο ζωής του.
• Μην εκτελείτε διάτρηση και μην οδηγείτε το εργαλείο
σε μεγάλο βάθος για να αποτρέψετε ζημιά στο
κάλυμμα για τη σκόνη.
• Πάντοτε να κρατάτε το εργαλείο σταθερά και με τα
δυο σας χέρια και διασφαλίστε ότι έχετε σωστή στάση
(εικ. G). Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο με
συναρμολογημένη κατάλληλα την πλευρική λαβή.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. G)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι στην πλευρική
λαβή 6 και το άλλο χέρι στην κύρια λαβή 2 .
Συμπλέκτης υπερφόρτωσης
Εάν παρουσιαστεί εμπλοκή ή φραγή στο τρυπάνι του δράπανου,
η κίνηση του άξονα του δράπαναου διακόπτεται από τον
διακόπτη υπερφόρτωσης. Λόγω των δυνάμεων που προκύπτουν
εξ αυτού, να κρατάτε πάντοτε το εργαλείο με ασφάλεια και με τα
δύο χέρια και να διατηρείτε σταθερή στάση.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. A)
1. Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε το διακόπτη
μεταβολής ταχύτητας 1 . Η πίεση που ασκείται στο
διακόπτη μεταβολής ταχύτητας καθορίζει την ταχύτητα
του εργαλείου.
2. Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το διακόπτη.
3. Για να κλειδώσετε το εργαλείο στη θέση απενεργοποίησης,
μετακινήστε το ρυθμιστικό περιστροφής προς τα εμπρός/
προς τα πίσω 3 στην κεντρική θέση.
Χρήση σφυροτρύπανου (εικ. A)
Διάτρηση με συμπαγές τρυπάνι
1. Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογέα τρόπου λειτουργίας 4 στη θέση μόνο σφυρηλάτησης. Ανατρέξτε στην Επιλογή
του τρόπου λειτουργίας στην ενότητα Συναρμολόγηση
και ρυθμίσεις.
2. Εισάγετε το κατάλληλο τρυπάνι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε
υψηλής ποιότητας τρυπάνια από καρβίδιο.
3. Ρυθμίστε την πλευρική λαβή 6 ανάλογα με τις απαιτήσεις.
4. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το βάθος διάτρησης.
112
5. Σημειώστε το σημείο, στο οποίο πρέπει να γίνει η διάνοιξη
της οπής.
6. Τοποθετήστε το τρυπάνι στη θέση και θέστε το εργαλείο
σε λειτουργία.
7. Να απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο όταν ολοκληρωθεί
η εργασία και προτού το αφαιρέσετε από την πρίζα.
Διάτρηση με πυρηνοληψία (εικ. A, C)
1. Θέστε τον επιλογέα τρόπου λειτουργίας 4 στη
θέση κρουστικού δραπάνου. Ανατρέξτε στην
Επιλογή του τρόπου λειτουργίας στην ενότητα
Συναρμολόγηση και ρυθμίσεις.
2. Ρυθμίστε την πλευρική λαβή 6 ανάλογα με τις απαιτήσεις.
3. Εισάγετε το κατάλληλο τρυπάνι πυρηνοληψίας.
4. Συναρμολογήστε το κεντρικό τρυπάνι στο
τρυπάνι πυρηνοληψίας.
5. Τοποθετήστε το κεντρικό τρυπάνι στο σημείο και πιέστε το
διακόπτη μεταβολής ταχύτητας 1 . Τρυπήστε έως ότου ο
πυρήνας διεισδύσει στο σκυρόδεμα κατά περίπου 1 εκ.
6. Σταματήστε τη διάτρηση και αφαιρέστε το κεντρικό τρυπάνι.
Τοποθετήστε το κεντρικό τρυπάνι πίσω στην οπή και
συνεχίστε τη διάτρηση.
7. Όταν εκτελείτε διάτρηση μέσω μιας δομής που έχει
μεγαλύτερο πάχος από το πάχος του κεντρικού τρυπανιού,
σπάστε το στρογγυλό κύλινδρο σκυροδέματος ή πυρήνα
στο εσωτερικό ενός τρυπανιού σε τακτά διαστήματα. Για την
αποφυγή αθέλητης θραύσης του σκυροδέματος γύρω από
την οπή, πρώτα τρυπήστε μια οπή με τέτοια διάμετρο ώστε
το κεντρικό τρυπάνι να περνάει ολόκληρο μέσω της δομής.
Στη συνέχεια, τρυπήστε την οπή με πυρήνα σε σημείο που
ισαπέχει από κάθε πλευρά.
8. Να απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο όταν ολοκληρωθεί
η εργασία και προτού το αφαιρέσετε από την πρίζα.
Περιστροφική διάτρηση (εικ. C)
D25413, D25417 μόνο
1. Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογέα τρόπου λειτουργίας 4 στη
θέση περιστροφικής διάτρησης. Ανατρέξτε στην Επιλογή
του τρόπου λειτουργίας στην ενότητα Συναρμολόγηση
και ρυθμίσεις.
2. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα του σφιγκτήρα/το σύστημα
του σφιγκτήρα.
3. Προχωρήστε όπως περιγράφεται παραπάνω για τη
χρήση σφυροτρύπανου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε
τυποποιημένους σφιγκτήρες στη λειτουργία
του σφυροτρύπανου.
Βίδωμα (εικ. A, C)
D25413, D25417 μόνο
1. Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογέα τρόπου λειτουργίας 4 στη
θέση περιστροφικής διάτρησης. R Ανατρέξτε στην Επιλογή
του τρόπου λειτουργίας στην ενότητα Συναρμολόγηση
και ρυθμίσεις.
2. Επιλέξτε κατεύθυνση περιστροφής.
Ελληνικά
3. Τοποθετήστε τον ειδικό προσαρμογέα βιδώματος SDS PLUS
για χρήση με εξαγωνικά τρυπάνια κατσαβιδιού.
4. Εισάγετε το κατάλληλο τρυπάνι κατσαβιδιού. Όταν βιδώνετε
βίδες με κεφαλή με υποδοχή, χρησιμοποιείτε πάντοτε
τρυπάνια με ολισθαίνοντα ψηλαφητή.
5. Πιέστε προσεκτικά το διακόπτη μεταβολής ταχύτητας 1 για να αποτρέψετε βλάβη στην κεφαλή της βίδας. Στην
περιστροφική κίνηση προς τα πίσω (αριστερόστροφα) η
ταχύτητα του εργαλείου ελαττώνεται αυτόματα για την
εύκολη αφαίρεση της βίδας.
6. Όταν η βίδα έχει εισέλθει στο υπό κατεργασία αντικείμενο,
απελευθερώστε τον διακόπτη μεταβολής ταχύτητας για να
αποτρέψετε τη διείσδυση της κεφαλής της βίδας στο υπό
κατεργασία αντικείμενο.
Αποκοπή και σμίλευμα (εικ. A, C)
1. Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογέα τρόπου λειτουργίας 4 στη θέση μόνο σφυρηλάτησης. Ανατρέξτε στην Επιλογή
του τρόπου λειτουργίας στην ενότητα Συναρμολόγηση
και ρυθμίσεις.
2. Τοποθετήστε την κατάλληλη σμίλη και περιστρέψτε την με
το χέρι για να κλειδώσει σε μία από τις 12 θέσεις.
3. Ρυθμίστε την πλευρική λαβή 6 ανάλογα με τις απαιτήσεις.
4. Θέστε το εργαλείο σε λειτουργία και αρχίστε την εργασία.
5. Να απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο όταν ολοκληρωθεί
η εργασία και προτού το αφαιρέσετε από την πρίζα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μη χρησιμοποιείτε το παρόν εργαλείο για την ανάμιξη
ή την εύκολη άντληση καυσίμων ή εκρηκτικών υγρών
(βενζίνη, οινόπνευμα κ.λπ.).
• Μην αναμιγνύετε ή αναδεύετε εύφλεκτα υγρά που
φέρουν ανάλογη σήμανση.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Ψήκτρες κινητήρα
Η DeWALT χρησιμοποιεί ένα προηγμένο σύστημα ψηκτρών,
το οποίο σταματάει αυτόματα το δράπανο όταν φθαρούν
οι ψήκτρες. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, αποτρέπεται η ζημιά
στον κινητήρα. Καινούριες μονάδες ψηκτρών διατίθενται
από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις της DeWALT. Να
χρησιμοποιείτε πάντοτε πανομοιότυπα ανταλλακτικά.
113
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3128 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
114
N573584
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
07/18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising