LG 058393, W1941S-PF Owner's manual

LG 058393, W1941S-PF Owner's manual
Bruksanvisning
W1542S
W1742S
W1941S
Läs noga igenom avsnittet Viktiga försiktighetsmått innan du använder
denna produkt.
Förvara bruksanvisningen (CD:n) så att du har den tillgänglig för framtida
behov.
På baksidan av produkten finns en etikett. Uppge servicekoden på etiketten
om du behöver service hos återförsäljaren.
Viktiga försiktighetsmått
Denna produkt har formgivits och tillverkats med din personliga säkerhet i åtanke.
Ovarsam användning kan trots det medföra kortslutning, eldsvåda eller andra
risker. För att alla produktens säkerhetsanordningar ska fungera bör du följa
följande grundläggande råd vid montering, installation, användning och skötsel.
Säkerhet
Använd endast den nätkabel som medföljde produkten. Om en annan nätkabel
används måste den överensstämma med gällande elsäkerhetsstandard, särskilt
om den levererats av en annan tillverkare. Om nätkabeln är defekt bör du kontakta
tillverkaren eller närmaste auktoriserat servicecenter för att få en ny.
Nätkabeln fungerar som huvudströmbrytare. Kontrollera efter installationen att du
kan komma åt att dra ur den.
Kontrollera att du använder en strömkälla enligt specifikationen i denna
bruksanvisning eller på produkten. Om du är osäker på huruvida du har rätt
nätspänning hemma bör du kontakta din leverantör för råd.
Det kan vara farligt att koppla för många apparater till samma vägguttag eller
grenuttag. Avskalade eller spruckna nätkablar och trasiga stickkontakter är också
farliga! Du kan få elektriska stötar, och det kan uppstå eldsvåda eller inträffa andra
olyckor. Kontakta närmaste servicecenter om du behöver byta ut defekta delar.
Öppna ej produkten.
Det finns inga komponenter inuti som går att åtgärda/laga.
Produkten kan vara laddad med farlig elektrisk högspänning även om
strömbrytaren är avslagen.
Kontakta din återförsäljare om produkten inte fungerar korrekt.
Undvik personskador:
Om du ställer produkten på ett lutande underlag eller hylla ska du montera den
stadigt.
Använd endast sådana stativ som rekommenderas av tillverkaren.
Tappa inte föremål på produkten eller utsätt den för stötar. Kasta inte leksaker
eller föremål på skärmen. Det kan orsaka personskada och problem med
produkten och skada skärmen.
Undvik eldsvåda och andra olyckor så här:
Stäng alltid av produkten när du lämnar rummet en längre stund.
Lämna den aldrig på när du går ut.
Se till att inga barn kommer åt att tappa något på produkten eller sticka in något i
den. Detta är farligt eftersom några av delarna inuti är strömförande.
Använd ingen kringutrustning som inte är särskilt anpassad för denna produkt.
Om skärmen inte används under en längre tid bör den kopplas bort från
vägguttaget.
Rör aldrig vid nätkabel och signalkabel när det åskar och blixtrar, det kan vara
mycket farligt. Det finns risk för elektriska stötar.
Installation
Inga föremål får stå på eller rulla över nätkabeln. Placera inte produkten så att
nätkabeln kan skadas.
1
Viktiga försiktighetsmått
Produkten får ej utsättas för väta. Undvik till exempel att använda den i badrum,
tvättstugor, simbassänger och andra fuktiga utrymmen.
Produkten har ventilationshål i höljet för att kunna avge värme som alstras vid
användningen. Om dessa öppningar blockeras kan produkten överhettas, vilket
kan göra den defekt eller orsaka eldsvåda. Därför bör du ALDRIG
Blockera de nedre ventilationshålen genom att placera produkten på en säng,
soffa, matta eller dylikt.
Placera produkten i ett skåp eller annan inneslutning som försvårar ventilationen
Täcka för öppningar i höljet.
Placera produkten nära eller ovanför ett värmeelement eller annan värmekälla.
Gnugga eller slå inte på skärmen med något hårt föremål, eftersom den då kan
repas eller skadas permanent.
Tryck inte hårt skärmen med handen, eftersom det kan orsaka permanenta
problem med efterbild.
Röda, gröna eller blå prickar kan ibland synas på skärmen. Detta påverkar dock inte
skärmens prestanda.
Använd om möjligt rekommenderad upplösning så får du bästa bildkvalitet med
din skärm. Om du använder en annan upplösning än den rekommenderade, kan
skaländrade eller behandlade bilder komma att visas på skärmen. Detta är
karakteristiskt för LCD-paneler med fast upplösning.
Om du lämnar en statisk bild på skärmen under en längre tid kan det skada
skärmen och orsaka inbränning. Använd alltid en skärmsläckare på monitorn.
Detta fenomen inträffar även på produkter från andra tillverkare och inbränning
täcks inte av garantin.
Stöt inte på skärmens framsida och sidor och repa den inte med metallobjekt. Det
kan skada skärmen.
Rengöring
Koppla loss produkten från strömkällan innan du rengör skärmen.
Använd en lätt fuktad (ej våt) duk. Spraya ingenting direkt på skärmen; det kan
orsaka elektriska stötar eller kortslutning.
Packa ner produkten för transport
Kasta inte bort kartongen och det övriga förpackningsmaterialet. Detta är
idealiskt att transportera produkten i vid ett senare tillfälle. Om du behöver
skicka produkten någonstans ska du helst ha den i originalförpackningen.
Kassering
I denna produkt finns en lampa som innehåller en mindre mängd kvicksilver.
Kasta därför inte produkten i hushållssoporna.
Produkten måste kasseras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
2
Montera produkten
Innan du monterar skärmen ska du se till att strömmen till produkten, datorsystemet
och andra anslutna enheter är avstängd.
Montera stället
1. Lägg skärmen med framsidan nedåt
2. Montera stå-ställningen på monitorns
på en mjuk filt.
baksida enligt bilden.
Ställ
3. Montera stället i rätt riktning som på bilden.
Fot
Baslås
4. Böj ner baslåset vinkelrätt.
5. Lyft sedan försiktigt upp skärmen med framsidan mot dig.
VIKTIGT
Denna beskrivning är en generell monteringsanvisning. Utförandet för just din produkt kan skilja
sig från det du ser på bilderna.
Bär inte produkten upp och ner genom att hålla i foten. Om du tappar produkten kan du skada
fötterna.
3
Montera produkten
Ta bort stället
1.
2. Placera monitorn med skärmen
Lägg skärmen med framsidan
nedåt på kudden eller filten.
ner i enlighet med bilden.
3. Byt ditt lås på monitorn som det följer och vrid det i riktning med pilen.
Om du inte kan ta loss Stå-plattan även Locking Knob (låskoppen) är en lösnings
position, Vänligen tryck ner den markerade knoppen och gör försök igen.
Låsknopp
4. För att avlägsna, dra ut ställplattan.
4
Montera produkten
5. Tryck på PUSH(TRYCK) knappen, för att ta Ställkroppen från monitorn.
VARNING
Du kan skada fingret.
Bra Läge
Dåligt Läge
Innan du monterar skärmen ska du se till att strömmen till produkten,
datorsystemet och andra anslutna enheter är avstängd.
Rikta skärmen
1. Anpassa skärmens position på olika sätt för största bekvämlighet.
Vinkel : -5˚~20˚
ERGONOMISK
För att få en ergonomisk och bekväm visningsposition rekommenderas det att du inte vinklar
skärmen mer än 5 grader.
5
Montera produkten
Anslutning till dator
1.
Se till att stänga av datorn och produkten. Anslut insignalkabeln
den ordningen. Dra därefter åt skruven på signalkabeln.
① och nätkabeln ② i
A Anslut D-sub-kabel (analog signal) (PC)
B Anslut D-sub-kabel (analog signal) (MAC)
OBSERVERA
Detta är en förenklad vy av produktens baksida.
Denna bakre vy är generaliserad. Din produkt kan
skilja sig från utförandet på bilden.
Användare måste använda skärmade signalkablar
(D-sub 15 stiftskabel, DVI-kabel) med ferritkärnor
för att produkten ska efterleva standarder.
PUSH
Signalkabel
Nätsladd
Fäst strömsladden och signalkabeln
såsom visas på bilden.
Väggutta
gsvariant
PC
MAC
Mac-adapter
För användning med Apple Macintosh ska en
adapter användas för att överföra signalen från
den kompakta (treradiga) 15 stifts D-Sub VGAkontakten på den medföljande kabeln till en 15
stifts (tvåradig) kontakt.
2. Tryck på knappen
på sidpanelen för att slå på strömmen.
När strömmen slås på körs den automatiska
bildinställningsfunktionen.
OBSERVERA
‘Self Image Setting Function’ (Automatisk bildinställning)? Detta är en funktion som ger dig optimala
skärminställningar. När du ansluter skärmen för första gången ställer funktionen automatiskt in optimala
värden för varje inkommande signal.
‘AUTO/SET’-funktion? När du stöter på problem såsom suddig skärm, suddiga tecken, skärmflimmer eller
sned bild medan du använder enheten eller efter att du bytt skärmupplösning, tryck på knappen för
AUTO/SET-funktionen för att förbättra upplösningen.
6
Frontpanelens funktioner
Reglage på frontpanelen
1
2
4:3 in Wide
(4 : 3 in Wide)knapp
3
4
Gör att du kan ändra storleken på den aktuella bild som visas.
• WIDE : Detta läge visar bredbildsläge oavsett
videoinsignalen.
• 4 : 3 : Ändra signalens bildformat till 4:3.
4 : 3 IN WIDE
4:3
4 : 3 IN WIDE
WIDE
4 : 3-visningsläge
Bredbildsläge
MENU (MENY)knapp
5
Med denna knapp öppnar eller stänger du OSD-menyn.
OSD LÅS/OSD LÅS UPP
Med denna funktion kan du låsa de nuvarande
inställningarna så att de inte kan ändras av misstag. Håll
knappen MENU (MENY) intryckt i några sekunder.
Meddelandet "OSD LÅS" visas.
Du kan när som helst låsa upp OSD-inställningarna
genom att hålla in MENU (MENY)-knappen i några
sekunder. Meddelandet "OSD LÅS UPP" visas.
7
Frontpanelens funktioner
- knapp
Med dessa knappar kan du välja och justera funktioner i
OSD-menyn.
Se sidan 15 för mer information.
AUTO/SET
(AUTO/INSTÄLL
NING) - knapp
Med denna knapp kan du välja en symbol i OSD-menyn.
AUTOMATISK BILDJUSTERING
Tryck alltid på knappen AUTO/SET
(AUTO/INSTÄLLNING) innan du öppnar OSD-menyn för
att justera skärminställningar. På så sätt kan du alltid utgå
från de ideala inställningarna för den aktuella
skärmupplösningen.
De ideala inställningarna är
W1542S : 1280 x 720
W1742S : 1440 x 900
W1941S : 1360 x 768
Sröm Knapp
Button & Ström
Indikator
Med den här knappen sätter du på och stänger av
skärmen.
Indikatorn lyser blått i normalt läge (På-läge).
Om skärmen är i energisparläge lyser indikatorn i stället
orange.
8
Val och justering i OSD (bildskärmsmeny)
Skärmjustering
Det är enkelt att justera skärmens bildstorlek, position och övriga
parametrar via OSD-menyn.
För att du ska få bekanta dig med de olika funktionerna följer här ett kort
exempel .
Det följande avsnittet är en översikt över de val- och justeringsmöjligheter
som finns i OSD.
OBSERVERA
Låt bilden stabilisera sig i minst 30 minuter innan du börjar göra justeringar.
Följ dessa steg när du vill göra justeringar i OSD:
Tryck på knappen MENU (MENY) så visas OSD-huvudmenyn.
Du kan växla mellan olika alternativ i OSD med knapparna
eller
. När du
har markerat symbolen för ditt val trycker du på knappen AUTO/SET
(AUTO/INSTÄLLNING).
Med knapparna
/
kan du justera in bilden som du önskar. Tryck på
knappen AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING) om du vill välja andra alternativ
från undermenyerna.
Om du vill återvända till huvudmenyn eller välja en annan funktion trycker du
en gång på knappen MENU (MENY). Om du vill stänga OSD-menyn trycker
du på knappen MENU (MENY) två gånger.
9
Val och justeringar i OSD (bildskärmsmeny)
Denna tabell visar samtliga menyer för justeringsmöjligheter och inställningar.
Huvudmeny
BILD
Undermeny
Beskrivning
LJUSSTYRKA
Justering av skärmens
ljusstyrka, kontrast och gamma
KONTRAST
GAMMA
FÄRG
sRGB
6500K
9300K
FÖRIN
Justering av skärmens färger
RÖTT
GRÖNT
BLÅTT
SÖKER
HORISONTAL
Justerar skärmbildens position
VERTIKAL
KLOCKA
Justerar skärmens renhet,
stabilitet och skärpa
FAS
SKÄRPA
SETUP
SPRÅK
OSDLÄGE
Inställningar för individuella
användare
HORISONTAL
VERTIKAL
VITBALANS
STRÖMINDIKATOR
FABRIKSINSTÄLLNINGAR
FLATRON
F-ENGINE
FILM
Välja eller anpassa önskade
bildinställningar
INTERNET
ANVÄNDAR
NORMAL
DEMO
: Inställbar
OBSERVERA
Symbolernas ordning kan variera beroende på modell (10~15).
10
Val och justeringar i OSD (bildskärmsmeny)
Tidigare fick du en introduktion till hur man väljer och justerar en
inställning i OSD. Nu följer en lista med symboler och deras namn och
beskrivning, för varje funktion som finns i OSD.
Tryck på knappen MENU (MENY) så visas OSD-huvudmenyn.
Huvudmeny
MENU
SET
: Avsluta
: Justera (Minska/Öka)
: Verkställ
: Välj en annan undermeny
: Starta om för att välja undermeny
Knapptips
Menynamn
Undermenyer
Symboler
OBSERVERA
Språken i OSD är inte nödvändigtvis desamma som anges i bruksanvisningen.
11
Val och justeringar i OSD (bildskärmsmeny)
Huvudmeny
Undermeny
Beskrivning
BILD
LJUSSTYRKA
Justerar skärmens ljusstyrka.
KONTRAST
Justerar skärmens kontrast.
GAMMA
Ställ in ett eget gammavärde: –50/0/50
Höga gammavärden ger ljusa bilder och
låga gammavärden ger kontrastrika bilder.
MENU : Avsluta
: Minska
: Öka
SET : Välj en annan undermeny.
FÄRG
FÖRIN
Välj färg på skärmen.
• sRGB: Färginställning som
överensstämmer med
specifikationen enligt sRGBstandarden.
• 6500K: Vit med svagt inslag av rött.
• 9300K: Vit med svagt inslag av blått.
RÖTT
Ställ in dina egna röda färgnivåer.
Ställ in dina egna gröna färgnivåer.
GRÖNT
MENU : Avsluta
: Minska
BRÄTT
: Öka
SET : Välj en annan undermeny.
Ställ in dina egna blå färgnivåer.
12
Val och justeringar i OSD (bildskärmsmeny)
Huvudmeny
Undermeny
Beskrivning
SÖKER
HORISONTAL
Flytta bilden åt vänster eller höger.
VERTIKAL
Flytta bilden uppåt eller neråt.
KLOCKA
Den här funktionen minimerar
förekomsten av störande vertikala
linjer eller ränder på skärmen.
Du kan också ställa in den
horisontella bildstorleken.
FAS
Justerar bildens fokus.
Med den här funktionen kan du ta
du bort allt horisontellt brus och få
bättre textskärpa.
Justerar skärmens renhet.
SKÄRPA
MENU : Avsluta
: Minska
: Öka
SET : Välj en annan undermeny.
13
Val och justeringar i OSD (bildskärmsmeny)
Huvudmeny
Undermeny
Beskrivning
SETUP
SPRÅK.
Val av språk för visning av funktionernas
namn.
OSD LÄGE
Justerar OSD-menyns placering på
skärmen.
VITBALANS Om utsignalen från grafikkortet avviker från
skärmens specifikationer kan det hända att
färgnivån försämras på grund av störningar
i videosignalen. Med denna funktion
justeras signalnivån så att den passar
grafikkortets standardutsignalnivå, vilket ger
bästa möjliga bild.
Aktivera funktionen när du har en bild på
skärmen med både svart och vitt i.
MENU : Avsluta
: Justera
STRÖMIND Med denna funktion väljer du inställningen
: Justera
PÅ eller AV för strömindikatorn på
SET : Välj en annan undermeny. IKATOR
skärmens framsida.
Om du väljer AV stängs skärmen av.
Strömindikatorfunktionen aktiveras
automatiskt när du väljer PÅ.
FABRIKSINS Återställer alla fabriksinställningar förutom
TÄLLNINGAR SPRÅK. Tryck på , om du vill
återställa direkt.
Om detta inte förbättrar bilden bör du återställa fabriksinställningarna.
Använd vitbalansfunktionen igen vid behov.
14
Val och justeringar i OSD (bildskärmsmeny)
När du väljer knappen
skärmen högra sida.
på skärmens vänstra sida visas OSD-
Menynamn
Symboler
Undermenynamn
FLATRON F-ENGINE
När du aktiverar F-ENGINE visas två symboler på
skärmen (se bilden). Den justerade skärmen visas till
vänster och den ojusterade till höger. Tryck på SET
(INSTÄLLNING)-knappen om du vill använda
skärmen med justeringarna.
Huvudmeny
Undermeny
Justerad skärm.
Ojusterad skärm.
Beskrivning
FILM
Med denna funktion kan du lätt välja den bästa
inställningen allt efter omgivning (dämpad belysning,
INTERNET bildtyp etc.).
FILM : För rörlig bild i filmer och liknande.
INTERNET: För textvisning (ordbehandling etc.).
MENU : Avsluta
,
: Flytta
SET : Välj
ANVÄNDAR ANVÄNDAR
Du kan justera ljusstyrka, ACE eller RCM manuellt.
Du kan spara eller återställa det justerade värdet i
alla slags miljöer.
.... LJUSSTYRKA (
): Justerar ljusstyrkan på skärmen.
.... ACE (Adaptive Clarity Enhancer): Väljer skärpenivå.
Tryck på SET (INSTÄLLNING) om du
vill ändra undermenyn USER
(ANVÄNDARDEFINIERAD).
Ej tillämplig.
Svag skärpa och klarhet.
Stark skärpa och klarhet.
.... RCM (Real Color Management): Väljer färgläge.
MENU : Avsluta
: Minska
: Öka
SET : Välj en annan undermeny.
Ej tillämplig.
Förstärker hudton.
Förstärker grön färg.
Färgförbättring.
Välj 'JA' i undermenyn
för att spara justeringarna.
NORMAL
Detta gäller under normala driftsförhållanden.
* Normalt läge är när f-ENGINE är avstängd.
DEMO
Detta läge används för att göra reklam i affären.
Skärmen delas upp så att standardläget visas till vänster
och videoläget till höger, så att kunder kan se skillnaden
efter att ha använt videoläget.
15
Felsökning
Läs följande innan du tillkallar service.
Bilden syns inte
● Är skärmens nätkabel
ansluten?
• Se till att nätkabeln är ordentligt ansluten till ett
eluttag.
● Är ljuset för ström
indikatorn på?
• Tryck Ström-knappen.
● Är strömen påslagen
och ström indikatorn
blå eller grön?
• Justera ljus och contrast.
● Lyser strömindikatorn • Om skärmen är i energisparläge flyttar du helt enkelt
orange?
musen eller trycker på valfri knapp, så att skärmen
aktiveras.
• Försök starta datorn.
• Detta meddelande visas om signalen från din dator
● Visas meddelandet
"OUT OF RANGE"
(grafikkortet) inte är kompatibel med skärmens
(UTANFÖR
horisontella eller vertikala frekvensområde. Se
FREKVENSOMRÅDE) avsnittet "Specifikationer" i denna bruksanvisning och
på skärmen?
konfigurera skärmen igen.
● Visas meddelandet
"CHECK SIGNAL
CABLE"
(KONTROLLERA
SIGNALKABEL) på
skärmen?
• Detta meddelande visas om signalkabeln mellan
datorn och skärmen inte är ansluten.
• Kontrollera signalkabeln och försök igen.
Visas meddelandet "OSD LÅS" på skärmen?
● Visas meddelandet
"OSD LÅS" när du
trycker på MENU
(MENY)-knappen?
• Du kan låsa inställningarna så att de inte går
att ändra av misstag. Du kan när som helst
låsa upp OSD-inställningarna genom att hålla
in MENU (MENY)-knappen i några sekunder :
meddelandet "OSD LÅS UPP " visas.
16
Felsökning
Bilden är felaktig
● Bildpositionen är
felaktig.
• Ställ in bilden optimalt med hjälp av knappen
AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING).
Om resultatet inte blir bra kan du justera bildens
position med symbolerna H och V på OSDmenyn.
● Det syns vertikala
streck eller ränder mot
skärmbakgrunden.
• Ställ in bilden optimalt med hjälp av knappen
AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING). Om
resultatet inte är bra kan du minska fröekomsten
av vertikala streck eller ränder med symbolen
CLOCK (KLOCKA) på OSD-menyn.
● Det finns horisontellt
brus i alla bilder, eller
så visas text inte
ordentligt.
• Ställ in bilden optimalt med hjälp av knappen
AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING). Om
resultatet inte blir bra kan du minska
förekomsten av horisontella ränder med
symbolen PHASE (FAS) på OSD-menyn.
• Kontrollera Kontrollpanelen --> Bildskärm -->
Inställningar och ställ in skärmen på
rekommenderad upplösning eller justera bilden så
att den blir så bra som möjligt. Ställ in ett större
färgdjup än 24 bitar (true color).
Viktigt
Kontrollera Kontrollpanelen -->Bildskärm -->Inställningar för att se om
frekvensen eller upplösningen har ändrats. Ställ i så fall in grafikkortet på den
rekommenderade upplösningen.
Om den rekommenderade upplösningen (optimal upplösning) inte är vald, kan
bokstäver uppfattas suddiga och skärmen kan mattas eller stympas.
Var säker på att välja den rekommenderade upplösningen.
Inställningsmetoden kan vara annorlunda mellan olika datorer och
operativsystem (O/S, Operation System), och upplösningen som nämns ovan
kanske inte stöds av grafikkortet. I så fall kontaktar du datorns eller
grafikkortets tillverkare.
17
Felsökning
Bilden är felaktig
● Bilden på skärmen är
enfärgad eller konstig
på annat sätt.
• Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten
och spänn fast den med en skruvmejsel om det
behövs.
• Se till att grafikkortet sitter fast ordentligt i
kortplatsen.
• Ställ in ett större färgdjup än 24 bitar (true color) i
Kontrollpanelens inställningar.
● Skärmen blinkar.
• Kontrollera om skärmen är inställd på
radsprångsläge (interlace). Om så är fallet ändrar
du till rekommenderad upplösning.
Har du installerat skärmdrivrutinen?
● Har du installerat
skärmdrivrutinen?
• Installera skärmdrivrutinen från CD-skivan (eller
disketten) som medföljde skärmen. Du kan också
ladda ner drivrutinen från vår webbplats:
http://www.lge.com.
● Visas meddelandet
"Okänd bildskärm, Plug
& Play (VESA DDC)
(Plug & Play (VESA
DDC)) bildskärm
hittad"?
• Kontrollera att grafikkortet stöder Plug & Play (Plug
& Play).
18
Specifikationer
W1542S
Display
15 tum (38,1 cm) platt LCD-skärm av aktiv matris-typ
Antireflexskydd
Synlig diagonal : 38,1 cm
0,2595*0,2595 mm pixelavstånd
Synkingång
Horisontell frekvens 30 - 61 kHz (Automatisk)
Vertikal frekvens 56 - 75 Hz (Automatisk)
Ingångstyp
Separat synk
SOG (synk på grönt)
Videoingång
Signalingång
15 stifts D-Sub-kontakt
Ingångstyp
Analog RGB (0,7 Vp-p/75 ohm)
Upplösning
Max
Rekommenderad
VESA 1280 x 720 (75 Hz)
VESA 1280 x 720 (60 Hz)
Plug&Play
DDC 2B
Strömförbrukning Påslagen
Energisparläge
Avstängd
Mått och vikt
Bredd
Höjd
Djup
:
≤
≤
20 W (genomsnittligt)
1W
1W
Med ställ
Utan ställ
36,68 cm
31,67 cm
19,84 cm
36,68 cm
23,17 cm
5,78 cm
Vikt (exklusive förpackning)
2,3 kg
Vridintervall
Vinkel
-5˚~20˚
Ineffekt
AC 100-240V~ 50/60Hz 0,8A
Driftmiljö
Driftförhållanden
Temperatur
Luftfuktighet
10 ˚C till 35 ˚C
10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaringsmiljö
Temperatur
Luftfuktighet
–20 ˚C till 60 ˚C
5 % till 90 %, icke-kondenserande
Stativ
Monterat ( ) , Demonterat (O )
Nätkabel
Väggutta gsvariant
OBSERVERA
Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande.
19
Specifikationer
W1742S
Display
17 tum (43,3 cm) platt LCD-skärm av aktiv matris-typ
Antireflexskydd
Synlig diagonal : 43,3 cm
0,255*0,255 mm pixelavstånd
Synkingång
Horisontell frekvens 30 - 83 kHz (Automatisk)
Vertikal frekvens 56 - 75 Hz (Automatisk)
Ingångstyp
Separat synk
SOG (synk på grönt)
Videoingång
Signalingång
15 stifts D-Sub-kontakt
Ingångstyp
Analog RGB (0,7 Vp-p/75 ohm)
Upplösning
Max
Rekommenderad
VESA 1440 x 900 (75 Hz)
VESA 1440 x 900 (60 Hz)
Plug&Play
DDC 2B
Strömförbrukning Påslagen
Energisparläge
Avstängd
Mått och vikt
Bredd
Höjd
Djup
:
≤
≤
21 W (genomsnittligt)
1W
1W
Med ställ
Utan ställ
40,49 cm
34,98 cm
19,84 cm
40,49 cm
27,77 cm
5,93 cm
Vikt (exklusive förpackning)
3 kg
Vridintervall
Vinkel
-5˚~20˚
Ineffekt
AC 100-240V~ 50/60Hz 0,8A
Driftmiljö
Driftförhållanden
Temperatur
Luftfuktighet
10 ˚C till 35 ˚C
10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaringsmiljö
Temperatur
Luftfuktighet
–20 ˚C till 60 ˚C
5 % till 90 %, icke-kondenserande
Stativ
Monterat ( ) , Demonterat (O )
Nätkabel
Väggutta gsvariant
OBSERVERA
Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande.
20
Specifikationer
W1941S
Display
18,51 tum (47,0 cm) platt LCD-skärm av aktiv matris-typ
Antireflexskydd
Synlig diagonal : 47,0 cm
0,30*0,30 mm pixelavstånd
Synkingång
Horisontell frekvens 30 - 61 kHz (Automatisk)
Vertikal frekvens 56 - 75 Hz (Automatisk)
Ingångstyp
Separat synk
SOG (synk på grönt)
Videoingång
Signalingång
15 stifts D-Sub-kontakt
Ingångstyp
Analog RGB (0,7 Vp-p/75 ohm)
Upplösning
Max
Rekommenderad
VESA 1360 x 768 (60 Hz)
VESA 1360 x 768 (60 Hz)
Plug&Play
DDC 2B
Strömförbrukning Påslagen
Energisparläge
Avstängd
Mått och vikt
Bredd
Höjd
Djup
:
≤
≤
21 W (genomsnittligt)
1W
1W
Med ställ
Utan ställ
44,84 cm
35,79 cm
19,84 cm
44,84 cm
27,80 cm
5,76 cm
Vikt (exklusive förpackning)
3,3 kg
Vridintervall
Vinkel
-5˚~20˚
Ineffekt
AC 100-240V~ 50/60Hz 0,8A
Driftmiljö
Driftförhållanden
Temperatur
Luftfuktighet
10 ˚C till 35 ˚C
10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaringsmiljö
Temperatur
Luftfuktighet
–20 ˚C till 60 ˚C
5 % till 90 %, icke-kondenserande
Stativ
Monterat ( ) , Demonterat (O )
Nätkabel
Väggutta gsvariant
OBSERVERA
Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande.
21
Specifikationer
Förinställningar (upplösning)
W1542S
Displayinställningar (upplösning)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*10
11
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 720
Horisontell frekvens (kHz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
44,772
56,456
Vertikal frekvens (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
60
75
W1742S
Displayinställningar (upplösning)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
16
Horisontell frekvens (kHz)
640 x 350
VGA
720 x 400
VGA
640 x 480
VGA
640 x 480
VESA
800 x 600
VESA
800 x 600
VESA
832 x 624
MAC
VESA 1024 x 768
VESA 1024 x 768
MAC 1152 x 870
VESA 1152 x 900
VESA 1280 x 1024
VESA 1280 x 1024
VESA 1440 x 900
VESA 1440 x 900
VESA 1440 x 900
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,469
55,935
70,635
22
Vertikal frekvens (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
Specifikationer
W1941S
Displayinställningar (upplösning)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Horisontell frekvens (kHz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
47,712
Vertikal frekvens (Hz)
70
60
75
60
75
75
60
75
60
*Rekommenderad inställning
Indikator
färg
Påslagen
Energisparläge
Avstängd
Indikatorlampans
Blå
Orange
Av
23
Installera väggmonteringsplattan
Den här skärmen uppfyller specifikationerna för
väggmonteringsplatta eller växlingsenhet.
1.
När du lägger ner produkten med skärmsidan neråt, ska du se till att placera den mot ett
mjukt tygstycke eller en kudde för att undvika ytskador.
2. Tryck på PUSH(TRYCK) knappen, för att ta Ställkroppen från monitorn.
3. Installera väggmonteringsplattan.
Väggmonteringsplatta (köps separat)
Denna produkt kan användas i ett ställ eller
väggmonteras med väggmonteringsplattan.
Se i den installationshandbok som medföljer
väggmonteringsplattan för mer information.
Kensington stöldskyddsurtag
Används för anslutning av en
låskabel som kan köpas separat
i välsorterade datorbutiker.
24
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement