LG AN110B-JD, AN110B Owner's manual

LG AN110B-JD, AN110B Owner's manual
Las denna
bruksanvisning noga innan du borjar
anvanda projektorn.
Spara bruksanvisningen for framtida anvandning.
Anteckna modellnummer och serienummer.
Pa undersidan
information
av
projektorn finns
en
etikett med
du ska ange till din aterforsaljare
nar du behover utfora servicearbeten pa projektorn.
som
Modellnummer
:
Serienummer
:
DLP-ROJEKT
AN110B-JD
AN110W-JD
BRUKSANVISNING
FOR ANVANDARE
DLP-PROJEKTOR
Innehall
Innehall
Inledning
Sakerhetsforeskrifter .......................................4
Lar kanna din
projektor
Projektor ..........................................................7
Kontrollpanel ...................................................8
Fjarrkontroll .....................................................9
Installera batterier ...........................................9
Indikatorlampor
...............................................10
Tillbehor...........................................................11
Tillbehor
som
ej medfoljer ...............................11
Installation
Installationsanvisningar ..................................12
Projektorns placering ......................................13
Installera projektorn pa vaggen ......................14
Satta pa projektorn..........................................20
Stanga av projektorn .......................................20
Val
av
bildkalla ................................................20
Fokusering
och
anpassning
av
bilden till duken. .21
till stationar dator ...........................22
till barbar dator ..............................22
till bildkalla .....................................23
till
till
Rotera bilden horisontellt ................................30
XD Demo ........................................................30
Insomningstimer ..............................................30
Keystonefunktionen (geometrisk bildkorrigering). .31
Bakgrundsbild .................................................31
Valja farg pa bakgrundsbild ............................32
Lampans styrka ...............................................32
Kontrollera lampans brinntid ...........................32
Vinklingsfunktion .............................................33
Stillbildsfunktion ..............................................33
Skarmmenyn
Automatisk justering........................................34
Manuell konfigurering .....................................34
Zoom-funktion .................................................35
Bildposition ......................................................35
RS-232C
Anslutning
Anslutning
Anslutning
Anslutning
Anslutning
Anslutning
Specialmeny
Valja sprak ......................................................29
Andra bildformat..............................................29
DVD-spelare .............................23
Digitalbox ..................................24
HDMI ...............................................................25
Funktioner
Externa kontrollenheter ...................................36
Information
Bildformat
som
stods ......................................41
Underhall .........................................................42
Byta lampan ....................................................43
Anteckningar ...................................................45
Specifikationer.................................................47
Bildmeny
Bildinstallningar ...............................................26
Automatisk bildinstallning................................26
Automatisk kontroll av fargtemperatur ............27
Gammafunktionen ...........................................27
White
Peaking-funktion ...................................28
Kontroll av fargtemperatur ..............................28
Fargforbattring.................................................28
Kassering
av
din
gamla apparat
1. Nar den har
2.
3.
4.
symbolen med en overkryssad soptunna pa hjul sitter pa en produkt
innebar det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
Alla elektriska och elektroniska produkter bor kasseras via andra vagar an de som
finns for hushallsavfall, helst via for andamalet avsedda uppsamlingsanlaggningar
som myndigheterna utser.
Om du kasserar din gamla apparat pa ratt satt sa bidrar du till att forhindra negativa
konsekvenser for miljon och manniskors halsa.
Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan far av kommunen,
renhallningsverket eller den butik dar du kopte produkten.
3
Sakerhetsforeskrifter
Sakerhetsforeskrifter
Las sakerhetsforeskrifterna
ar avsedda att forhindra att
noga.De
Alla sakerhetsforeskrifter kallas
Varning
eller
olyckor
intraffar och att
Las
:
igenom bruksanvisningen
anvands
pa felaktigt
Anmarkning.
Allvarliga skador och till och med dodsfall kan fororsakas om
ANMARKNING : Latta personskador och skador pa projektorn kan uppsta
VARNING
projektorn
noga och forvara den
dessa foreskrifter inte
om
foljs.
dessa foreskrifter inte
foljs.
lattillgangligt.
VARNING
Stall
ner
projektorn
under installa-
Placera inte
eller i narheten
tion.
t.ex.
Om inte
stangs
projektorn
strommen
av
i direkt
solljus
varmekallor
som
element, oppna spisar eller
Placera inte
al i
kaminer.
av.
lattantandliga materinarheten av projektorn.
Detta minimerar risken for brand.
Pa sa satt minimeras risken for brand.
Lat inte barn leka med eller
Om
projektorn
faller
ner
hanga pa
den installerade
projektorn.
kan den fororsaka skador eller till och med dodsfall.
ANMARKNINGAR
Innan
projektorn flyttas maste
natsladden och alla andra anslut-
ningar
projektorn sa att den
utsatts for vattenanga eller olja
fran exempelvis en luftfuktare.
Placera inte
dras ut.
Placera inte
plats
projektorn pa
en
dar den kan utsattas for
damm.
Pa sa satt minimeras risken for brand
Detta minimerar risken for brand.
eller elektriska stotar.
Stall
projektorn pa ett jamnt,
plant och stabilt underlag.
Projektorn kan fungera
star ostadigt.
samre
om
den
Se till att ha bra ventilation runt projektorn. Avstandet mellan projektor
projektorns
tionsoppningar och se till
och tak och
cirkulationen inte hindras.
golv
bor
vara mer
an 20
ventilaatt luft-
cm.
Detta kan resultera i att
i
Forhojd arbetstemperatur projektorn
okar risken for brand.
Placera inte
Luftflodet fran
en
flodar ut
projektorn direkt pa
matta, heltackningsmatta
eller andra stallen dar luftcirkulationen ar
Blockera inte
begransad.
enheten
den
peraturen stiger, vilket medfor okad
stiger,
vilket medfor okad bran-
drisk.
projektorn flodar in fran den nedre vanstra delen och
fran den ovre hogra. Om du installerar ett flaktsystem nara
maste du vara forsiktig sa du inte andrar luftflodets riktning.
Om du installerar
Detta kan resultera i att arbetstem-
turen
arbetstempera-
flakt under
kan det orsaka
projektorn
invandiga temperaturen hojs.
en
en
brand genom att
brandrisk.
VARNING
Anvand inte
projektorn
i badrum eller
pa
andra stallen dar
luftfuktigheten
ar
hog
och
projektorn
riskerar att
bli vat.
Detta okar risken for brand och elektriska stotar.
VARNING
En
jordad
natkabel bor anvandas.
Om en jordad kabel inte anvands finns det
risk for elektriska stotar pa grund av lackstrommar.
Om det inte gar att ansluta med jordning ska
en separat jordfelsbrytare installeras av en
kvalificerad elektriker.
Anslut inte jordledningen till teleledningar,
blixtavledare eller gasror.
4
Natkontakten ska foras in helt i
natuttaget
for att minska bran-
drisken.
Detta minimerar risken for brand.
Placera inte
tunga foremal pa
natsladden.
Pa sa satt minimeras risken for brand
och elektriska stotar.
satt.
Sakerhetsforeskrifter
VARNING
Overbelasta
Uttaget
inte
vagguttaget
kan overhettas
,
genom att ansluta for
manga apparater, exempelvis
med
en
grenpropp.
vilket kan medfora risk for brand.
VARNING
Ror
aldrig stickproppen
med vata
hander.
Hall
nar du drar
Detta medfor risk for elektrisk stotar.
i ett fast grepp
den. Dra inte i
stickproppen
ur
sladden, den kan bli skadad.
Damma
stickpropp
vagguttag med jamna
av
och
mellanrum.
Detta minimerar risken for brand.
Pa sa satt minimeras risken for brand.
Anslut inte
projektorn
om
stick-
proppen eller natsladden ar
skadad, eller om vagguttaget sitter lost.
Pa sa satt minimeras risken for brand
Var noga med att natsladden inte
kommer i kontakt med vassa
snubblar eller
eller heta foremal.
den.
Pa sa satt minimeras risken for brand
Pa sa satt minimeras risken for brand
och elektriska stotar.
och elektriska stotar.
Placera
projektorn sa
att
man
inte
trampar pa natslad-
och elektriska stotar.
Anvand inte
stickproppen for att satta pa eller stanga
(Anvand inte stickproppen som strombrytare)
Detta kan fororsaka mekaniska fel
pa projektorn
av
projektorn.
och okar risken for elektrisk stot.
VARNING
Placera
inga behallare
innehaller vatten eller
ska
Om
som
annan
vat-
pa projektorn.
Pa sa satt minimeras risken for brand.
projektorn utsatts for en
kraftig stot eller skadas pa annat
vis maste den stangas av och
stickproppen dras ur. Kontakta
en
kvalificerad servicetekniker.
Var noga med att frammande
foremal inte hamnar inuti projektorn.
Frammande foremal inuti
projektorn
kan fororsaka elektriska stotar.
Pa sa satt minimeras risken for brand
och elektriska stotar.
Om vatten kommer in i
maste
stickproppen
projektorn
dras
ur.
Kontakta omedelbart kvalificerad
Kasta forbrukade batterier i
enlighet
med
Om
gallande miljosky-
ddsforeskrifter.
pen dras ur och kvalificerad
vicetekniker kontaktas.
servicetekniker.
Kontakta omedelbart lakare
Vatten i
projektorn
kan fororsaka elek-
barn rakar
triska stotar.
Avlagsna ingen del av projektorns ytterholje (forutom linsskyddet). Stor risk for elektrisk stot!
Titta
svalja
ingen bild syns pa duken ska
projektorn knappas av, stickprop-
om
ser-
ett
Pa sa satt minimeras risken for brand
ett batteri.
aldrig rakt in i linsen nar
jektorn ar paslagen. Risk
ogonskador.
och elektriska stotar.
profor
Ror
inga
metalldelar under eller
strax efter
anvandning.
Ventiloppningar och lampskydd
mycket heta.
ar
5
Sakerhetsforeskrifter
VARNING
Ror
du mis-
Se till att
fonster
stotar.
aldrig vagguttaget om
stanker gaslacka. Oppna
och vadra.
projektorn
inte faller i
Risk for mekaniska fel eller
Risk for att eventuella
gnistor
golvet
och utsatt den inte for harda
personskada.
kan
fororsaka brand eller brannskador.
ANMARKNINGAR
tunga foremal
Placera inte
Var noga med att linsen inte
repas eller utsatts for stotar, i
ovan-
pa projektorn.
synnerhet
Risk for mekaniska fel eller personskada.
Anvand
inga
vassa
verktyg
som
kan skada
nar
Ror inte
projektorns lins.
mycket omtalig och repas
Den ar
latt.
projektorn flyttas.
projektorns ytterholje.
VARNING
Anvand inte vatten vid
av
rengoring
projektorn.
Detta kan skada
projektorn
eller foror-
saka elektrisk stot.
Om
projektorn mot all formodan
skulle borja ryka eller lukta konstigt ska den slas av och stick-
Rengor
linsen med luftborste
eller
mjuk
proppen dras
rengoringsmedel.
en
trasa
som
ar fuktat
med vatten och eventuellt ett milt
ur.
Pa sa satt minimeras risken for brand
och elektriska stotar.
ANMARKNINGAR
Kontakta
servicetekniker
en
gang om aret for att rengora
jektorns invandiga delar.
en
pro-
Ackumulerat damm kan orsaka
mekaniska fel.
Nar du
rengor plastdelar, t ex projektorholjet, kopplar du bort strommen och torkar med en mjuk trasa. Anvand inte rengoringsmedel,
sprejvatten och torka inte med en vat trasa. Anvand sarskilt inte
rengoringsmedel (fonsterputs), rengoringsmedel for bilar,
industriella rengoringsmedel, skurmedel, vax, bensen, alkohol, etc,
som kan skada produkten.
Det kan orsaka brand, elektriska stotar eller skador
korrosion och skada).
pa produkten (deformering,
VARNING
Forsok inte reparera
Projektorn
projektorn sjalv.
Kontakta
aterforsaljare
eller kvalificerad servicetekniker.
kan skadas och det ar risk for elektriska stotar. Dessutom kan
garantin
bli
ogiltig.
ANMARKNINGAR
Koppla alltid ur natsladden om
projektorn inte ska anvandas
under en langre tid.
Se sidorna 43-44 betraffande
byte
av
lampa.
Blanda inte nya och
terier.
gamla
bat-
Batterierna kan bli overhettade och
borja
Ackumulerat damm kan oka risken for
lacka.
brand.
Anvand ratt
typ
av
batteri.
Fel batterier kan skada
fjarrkontrollen.
pa skarmen fran
mens diagonalmatt.
Titta
Om
6
man
tittar
pa
ett avstand
som
ar cirka 5 till 7
ganger
skarmen fran for kort avstand kan synen forsamras.
skar-
Lar kanna din
Lar kanna din
projektor
projektor
Projektor
*
Din
projektor ar tillverkad med stor precision och avancerad
ljusa (roda, bla eller grona) prickar pa projektionsduken. Det
inte ett tecken pa nagot fel.
teknik. Ibland kan det emellertid synas mycket sma svarta eller
ar i sa fall ett helt normalt resultat av tillverkningsprocessen och
Automatiskt
*Nar
man
linsskydd
startar
projektorn, oppnas linsskyddet
automatiskt.
SWEDISH
Slutare
*Nar
man
startar
projektorn, oppnas
slutaren
automatiskt.
Fjarrkontrollsensor
Indikatorer
Linsinstallning
RGB-ingang
(PC/DTV)
Video
HDMI-ingang
Natstrom in
RS-232C[Service]
S-Video
Fastpunkt for Kensington Security System
(Se installationsguiden for bordsstativet)
7
Lar kanna din
projektor
Kontrollpanel
MENU-knapp
SOURCE-knapp
A
OK-knapp
FOCUS +/-
knapp
ZOOM +/-
knapp
POWER
8
knapp
Lar kanna din
projektor
Fjarrkontroll
POWER
POWER
knapp
AUTO
AUTO
SOURCE
knapp (se sidan.34)
SOURCE
D/Eknapp
F/Gknapp
STILL
knapp (stillbild,
se
sidan
MENU
33)
STILL
knapp (bakgrundsbild,
KEYSTONE +/-
FOCUS
D
/
E
se
sidan
sidan
knapp (se
knapp (bildskarpa,
se
31)
31)
sidan
knapp
SWEDISH
MENU
ARC
BLANK
knapp
A
BLANK
ARC
KEYSTONE
FOCUS
OK
ZOOM
OK
knapp (bildformat,
se
sidan
29)
knapp
ZOOM +/-
knapp (se
sidan
21)
21)
LIGHT
LIGHT
*
knapp
Om du
trycker pa LIGHT-knappen tands
belysningen. Efter 5 sekunder slacks belysnin-
gen.
Nar LED ar
stanga
pa
kan du
trycka pa
den
igen
for att
av.
Installera batterier
VIKTIGT!
RISK
FOR
KASSERA
EXPLOSION OM ETT BATTERI
ANVANDA
ERSATTS
MED ETT BATTERI AV FEL TYP.
BATTERIER ENLIGT ANVISNINGARNA.
?Oppna
+
?
och
--
locket
pa fjarrkontrollens
baksida och satt i batterierna. Se till att batteriernas
sitter rattvanda.
Anvand tva 1,5 V "AAA" batterier.
Blanda inte anvanda batterier med nya.
9
Lar kanna din
projektor
Indikatorlampor
*
Lampindikatorn,
driftsindikatorn och
temperaturindikatorn pa projektorns
ovansida visar
projektorns
status.
Driftsindikator
Lampindikator
Temperaturindikator
Orange
Driftsindikator
Lampindikator
Temperaturindikator
*
10
Om driftsindikatorn ar
Standby-lage.
Gron (blinkande)
Projektorlampan haller pa att varmas upp..
Fardig for anvandning. (sla pa projektorlampan)
Gron
Orange(blinkande) Projektlampan haller pa att svalna (2 minuter).
Av
Projektorn ar av.
Projektorlampan har natt slutet av sin brinntid och maste
bytas ut mot en ny. (mer an 4000 timmar)
Rod
Den OSD, "Byt lampa" ar forvisat 5 sekunden fran forsta
formaga pa.
Fel pa lampan eller dess anslutning. Stang av projektorn och
Rod (blinkande)
knapp pa den igen efter en stund. Kontakta kvalificerad
servicetekniker om lampindikatorn fortfarande blinkar rott.
Gron (blinkande)
Lampholjet ar inte stangt.
Den er tillstand omen inte oppnandet brunn dorren eller
Orange(blinkande)
stangningen. Komma i kontakt med en tjanst centrerat.
Projektorns temperatur ar for hog. Stang av den och
Orange
kontrollera ventilationsoppningarna.
Rod
Projektorn slas av automatiskt eftersom temperaturen ar for hog.
Projektorn har slagits av pa grund av problem med kylflakten.
Rod (blinkande)
Kontakta kvalificerad servicetekniker.
rod, haller enheten pa
att kontrollera
om
linsskydd
eller slutare ar
stangd.
Lar kanna din
projektor
Tillbehor
POWER
AUTO
SOURCE
STILL
MENU
BLANK
ARC
KEYSTONE
FOCUS
OK
ZOOM
LIGHT
1.5V
1.5V
2 Batterier
Fjarrkontroll
(storlek AAA)
Natkabel
Videokabel
SWEDISH
Datorkabel
RCA till
D-Sub-adapter
Stativ for
Bruksanvisning
vaggmontering
*Bultar och
pluggar medfoljer
vaggstativet.
Tillbehor
som
ej medfoljer
*
Dessa tillbehor finns att
*
Anlita kvalificerad servicetekniker nar
*
*
kopa
hos din
Projektorlampan
har natt slutet
Diverse tillbehor
som
av
aterforsaljare.
projektorlampan
av
sin brinntid och maste
sin brinntid och maste
saljs separat,
kan forbattra
Filmduk
S-Video kabel
har natt slutet
Lampa
HDMI-kabel
bytas ut mot en
produktens kvalitet eller
bytas
ny.
nya
produkter
kan
laggas
till.
SCART till RCA
Bordsstativ
HDMI till DVI-kabel
ut.
RS-232C-kabel
-kabel(valen)
Kabelskydd
*
Bultar och
pluggar
medfoljer vaggstativet.
11
Installation
Installation
Installationsanvisningar
*Folj nedanstaende anvisningar
Se till att
projektorn
vid installation for att forhindra funktionsfel eller skador
har
god ventilation.
ar forsedd med
Placera
ventilationsoppningar pa
undersidan (luft in) och framsidan (luft ut). Blockera inte
dessa oppningar eftersom det kan gora att projektorn blir
Projektorn
pa projektorn.
aldrig
material
som
t
ex
papper under pro-
jektorn.
overhettad, vilket kan leda till forsamrad bild eller skador
pa projektorn.
Se till att ha bra ventilation runt projektorn.
Avstandet mellan projektor och tak och golv bor
mer an 20 cm.
Placera
Installera
projektorn pa
projektorn pa plats
Var noga med att
Damm kan
gora
att
en
normala
plats dar
med
vara
temperatur- och luftfuktighetsforhallanden rader.
lamplig temperatur
och
luftfuktighet. (Se
sid
47).
skydda projektorn fran damm.
projektorn
blir overhettad.
Din
projektor ar tillverkad med stor precision och avancerad teknik. Ibland
mycket sma svarta eller ljusa (roda, bla eller grona) prickar pa filmduken. Det
resultat av tillverkningsprocessen och inte ett tecken pa nagot fel.
Om du vill visa
digitalteveprogram maste du ansluta
Menyn (MENU) visas inte pa duken
12
om
det inte finns
en
kan det emellertid synas
ar i sa fall ett helt normalt
digitalbox till projektorn.
nagon insignal.
Installation
Projektorns placering
1. Placera
2. Placera
projektorn pa
projektorn pa
en
vagg.
ratt avstand fran duken. Avstandet mellan
projektor
och duk bestammer bildens
storlek.
3. Placera
vinkel
projektorn
mot
sa att dess lins befinner
duken
kommer
Keystonefunktionen (se
sid
bilden
att
sig i rat vinkel mot duken. Om projektorn inte placeras i rat
bli forvrangd. Dessa forvrangningar kan rattas till med
31).
4. Anslut natsladden och kablarna till dator och eller andra bildkallor.
baserat
Projektionsavstand
SWEDISH
bildformat
pa
Bildforskjutningskvot:125%
Linsens
centrumlinje
Projektionsavstand (D)
16:9 format
mm/tum
Dukens
storlek
40′′
60′′
80′′
100′′
120′′
140′′
160′′
180′′
200′′
1507/59
2273/89
3039/120
3804/150
4570/180
5336/210
6101/240
6867/270
7633/301
2109/830
3180/1252
4251/1674
5323/2096
6394/2517
7466/2939
8537/3361
9608/3783
10680/4205
Kortaste
avstand
(D)
Langsta
avstand (D)
*
Langsta respektive
kortaste avstand efter
justering
med zoomfunktionen.
13
Installation
Installera
projektorn pa vaggen
Sakerhetsforeskrifter betraffande
Las sakerhetsforeskrifterna noga. De ar avsedda att forhindra att
felaktigt
vaggmontering
intraffar och att
olyckor
anvands
projektorn
satt.
Alla sakerhetsforeskrifter kallas
VARNING
:
Las
:
eller
Anmarkning.
skador och till och med dodsfall kan fororsakas
Allvarliga
ANMARKNING
Varning
Latta
personskador
igenom bruksanvisningen
och skador
kan
pa projektorn
noga och forvara den
om
dessa foreskrifter inte
uppsta
om
foljs.
dessa foreskrifter inte
foljs.
lattillgangligt.
VARNING
Installera inte denna
kan fastas
Projektorn
produkt pa
en
plats
dar den inte
Hang
inte i
projektorn
och
skydda
den fran stotar.
ordentligt.
kan falla
ner
Projektorn
och fororsaka skador.
kan falla
och fororsaka skador.uries.
ner
ANMARKNINGAR
Installera
projektorn sa
som
beskrivs i denna bruksan-
visning.
Annars kan det leda till
allvarliga
skador eller att
produkten
skadas.
Innan du installerar
projektorn ska du kontrollera om
vaggen uppfyller kraven enligt specifikationerna och
se till att anvanda de medfoljande pluggarna.
Annars kan det leda till
sakerhetsproblem.
Placera inte
(varmeelement eller varunder projektorn nar den installer-
en
Se till att
projektorn nar
fa hjalp fran nagon annan.
Projektorn
kan falla
ner
du ar
ensam.
och fororsaka skador.
Nar du borrar ska du anvanda borr och borrstal
lampligt for det material som vaggen bestar
Halets djup ska uppfylla specifikationerna.
som
av.
ar
Annars kan det leda till
varmekalla
mare) eller luftfuktare
ats pa vaggen.
Forsok inte installera
sakerhetsproblem.
Installera inte
projektorn nara en sprinkler, en
givare, en hogspanningsledning, nagon stromkalla
eller pa en plats med risk for stotar
eller vibrationer.
Detta kan fororsaka brand och okar risken for elektrisk stotar.
Se till att natkontakten ar
urkopplad
innan du
borjar
installera enheten.
Annars kan det fororsaka brand och oka risken for elektrisk
stotar.
14
Installera inte
projektorn
Det kan orsaka skador.
utan att
skydda
handerna.
pa
Installation
Tillbehor for
Stativ for
vaggmontering
vaggmontering
Bultar for
Plugg
1
-
-
Bultar for
fastskruvar
vaggmontering
Installera
till
vaggmontering
Lasskruvar
Traskruv
vaggstativet
Ta i s ar delarna
Ta bort bultarna fran
Ta bort
vaggstativet.
projektorlisten fran vaggstativet.
SWEDISH
Projektorlist
Stativ for
Pressa den ovre
klammen med bada
om mur
handen till luta klammen. Den
med den fastande
2
a.
Montera
Placera
Satt
er
bekvam nar blir
Lasskruv for
projektorlist
*Nar du har placerat projektorn pa stativet
anvander du den har skruven (se sidan 18).
bult.(Refer to p.18)
projektorn
med
forsiktigt projektorn
b. Satt i de tva lasskruvarna
c.
vaggmontering
projektorlisten.
med linssidan nedat
pa projektorns
pa plats projektorlisterna,
som
Lasskruvar
pa
ovansida.
ett
mjukt underlag
(Det
ar ovansidan
som
som
forhindrar att linsen skadas.
ventilationsluckan finns
pa.)
togs bort i steg i, pa projektorn med lasskruvarna for dessa lister.
Lasskruv for
projektorlist
15
Installation
3
Placera
O
Kontrollera
O
Om
plugg
eller traskruvar i
vaggens ytbelaggning
vaggens yta bestar
av
vaggen,
och dess
betong, stark,
efter att ha markerat
var
produkten
ska monteras
pa vaggen.
tjocklek.
svag
naturlig sten, tegel
och
kan du anvanda
halblock,
medfoljande plugg
med bultar.
O
Om
vaggputsen
O
Om
vaggen
O
Gipsskivor
Anvanda
a.
endast bestar
ar inte
plugg
Hall upp
av
tillrackligt
mm
den
borrstal
mm
kan du anvanda
tra kan du anvanda
medfoljande plugg
medfoljande
starkt material att fasta
med bultar for
vaggstativet pa
b. Anvand ett 6
c.
ar tunnare an 20
projektorn
med bultar.
traskruv.
i.
vaggmontering
plats
lampligt
dar det ska fastas och markera halen.
for det material
Rensa de borrade halen och satt in
en av
de
vaggen bestar
av, och borra
varje hall
till 40--50
medfoljande pluggarna i varje hal.
b
a
BorrstalV agg
c
:
Hall for
plugg
Plugg
16
mm
djup.
Installation
4
Montera
Anvandande
a.
Placera
b. Satt i
vaggstativet pa vaggen
muren
ankare bult arm och bult for
vaggstativet pa vaggen
en
skruv i
mur
monteringen
klammen.
och passa in mot halen.
varje hal.
a
b
SWEDISH
Bult for
vaggmontering
Anvanda traskruv
O
-
Om
vaggen
Placera
endast bestar
av
tra kan du anvanda traskruven.
vaggstativet pa vaggen
och rikta in det mot halen. Skruva in
en
traskruv i
varje hal.
17
Installation
5
O
Montera
projektorn pa vaggstativet.
Montera
projektorn pa vaggstativet pa vaggen enligt bilden nedan. Forsok
fa hjalp fran nagon annan. Projektorn kan falla ner och fororsaka skador.
a.
Placera de tva lasskruvarna i de ovre
b. For in
c.
produktlisten
i
sparet pa
Nar du har satt dit och fast
d. Kontrollera att
projektorn
sitter fast
av
vaggstativet.
satter du i skruven
ordentligt
som
laser
genom att dra nerat i
projektorlisten
i halet.
projektorn.
a
Lasskruvar
b
Projektorlist
c
Bult for
18
projektorn
sparen.
den nedre delen
projektorn,
inte installera
lasning
av
projektorlisten
nar du ar
ensam.
Se till att
Installation
Stalla in
-
-
lutningsvinkeln
Vinkeln kan
Anvand
justeras 5°(uppat/nerat/vanster/hoger) och vridningsomradet ar ±10.
inte for mycket kraft nar du justerar vinkeln. Projektorn kan skadas eller andra
<Stalla in
skador kan
uppsta.
lutningsvinkeln>
SWEDISH
<Vrid>
Installera med
-
Lamna 16,8
mm
tillrackligt avstand
mellan
projektorn
och
till
vaggen
vaggen
nar du installerar
vaggstativet pa vaggen.
16.8mm
19
Installation
Satta
pa projektorn
1. Anslut natsladden.
2.
Tryck pa POWER -knappen pa fjarrkontrollen eller pa projektorns ovansida.
(Den grona driftsindikatorlampan blinkar medan lampan varms upp.)
Nar
projektorn startas, oppnas linsskyddet och slutaren automatiskt.
Eftersom projektorlampan maste varmas upp drojer det ungefar 25 sekunder innan bilden syns pa duken.
Bilden framtrader nar den grona indikatorlampan lyser med fast sken.
Valj bildkalla med SOURCE knappen.
Lat projektorn vara ansluten till vagguttaget i minst 2 minuter efter avstangning. Lampan far da mojlighet att
svalna
och dess brinntid maximeras.
*
Dra inte
ur
natsladden sa
lange projektorns
flakt
gar,
eftersom det da tar
langre
tid for
lampan
att
svalna.
Stanga
1.
Tryck pa
av
POWER
projektorn
(PA/AV) pa projektorns
-knappen
ovansida eller
pa fjarrkontrollen.
ovansida eller
pa fjarrkontrollen
Stanga av?
Tryck pa Power knappen igen.
2.
(PA/AV) pa projektorns
Tryck pa POWER -knappen
stanga av strommen.
3. Dra inte
ur
natsladden
driftindikatorlampan
om
blinkar orange, utan vanta tills den
en
gang
lyser
till for att
med fast orange
sken.
POWER-knappen
(PA / AV) pa fjarrkontrollen
och
pan blinkar orange.
Val
1.
av
bildkalla
Tryck pa SOURCE-knappen.
OK
valj
RGB
F
2.
20
Varje tryckning pa
,
G andrar
G
visningen enligt foljande:
RGB
HDMI
S-Video
Video
projektorns kontrollpanel fungerar
inte sa
lange
driftsindikatorlam-
Installation
Fokusering
och
Nar bilden syns
Justera
anpassning
med
bilden till duken
kontrollera att den ar
pa duken,
bildskarpan
av
hjalp
av
skarp och
val
anpassad till duken.
FOCUS-knappen pa fjarrkontrollen
eller
pa kontrollpanelen.
ZOOM-knappen pa fjarrkontrollen
eller
pa kontrollpanelen.
FOCUS
Fokus
Justera bildstorleken med
Zoom
hjalp
av
SWEDISH
FOCUS
Fokus
Om du vill
Zoom
flytta bilden uppat
eller
nerat, justerar du linsinstallningen sa
som
visas nedan.
Linsinstallning
Justera
linsinstallningen uppat
eller nerat for att stalla in onskad
plats pa
duken.
21
Anslutning
Anslutning
till stationar dator
Anslutning
*
*
Du kan ansluta
Tabellen
pa
projektorn
till
sid 41 visar vilka
<
Anslutningsanvisning
a.
Anslut datorkabeln till
dator med
upplosningen VGA, SVGA,
upplosningar som projektorn stoder.
en
XGA eller SXGA.
>
RGB
projektorns
Input
(PC/DTV).
b. Om datorn har
kabeln till
*
Vid
DVI-utgang: Anslut HDMI till DVIprojektorns HDMI Input of the projector.
anslutning
med
HDMI, hors inget ljud.
HDMI till DVI-kabel
Anslutning
<
-
till barbar dator
Anslutningsanvisning
Anslut datorkabeln till
>
projektorns
RGB
Input
(PC/DTV).
*
Om din barbara dator ar installd sa att
bade till datorns bildskarm och till
skarm kan det handa att bilden
en
pa
signalen gar
extern bild-
den externa
skarmen inte blir korrekt. Stall da in datorn sa att
signalen
mer
22
bara skickas till den externa skarmen. For
information: Se
bruksanvisningen
till din dator.
Anslutning
Anslutning
*
Projektorn
till bildkalla
kan anslutas till
<
Anslutningsanvisning
a.
Anslut
videobandspelare, videokamera, DVD-spelare
eller andra
kompatibla
bildkallor.
1>
video-ingangen pa projektorn
till
utgangen pa
A/V-kallan med videokabeln.
Anslutningsanvisning
<
2>
b. Anslut S-Videokabeln mellan A/V-kallans
och
*
utgangar
projektorns ingangar.
Du far battre bildkvalitet nar du ansluter
till
SWEDISH
S-Videokalla
en
projektorn.
<Videobandspelare>
S VIDEO
(R)AUDIO (L)
VIDEO
OUT
IN
Anslutning
*
till
DVD-spelare
Utgangarna pa DVD-spelaren (Y, PB, PR)
<
Anslutningsanvisning
a.
Anslut
kan
vara
markta
Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr beroende pa apparat.
>
DVD-komponentkabeln till "RCA till
D-Sub"-adaptern och adaptern till RGB Input
(PC/DTV) pa projektorn.
*
Matcha
beln
PR
=
fargerna pa uttagen
nar du ansluter den (Y
rod).
med
=
komponentkagron, PB bla,
=
RCA till
b. Om
DVD-spelaren har HDMI-utgang:
HDMI-kabeln till projektorns HDMI.
c.
Om
DVD-spelaren
har
"HDMI till DVI"-kabeln
*
Vid
anslutning
med
D-Sub-adapter
Anslut
Komponentkabel
DVI-utgang: Anslut
till projektorns HDMI.
<DVD>
(R) AUDIO (L)
DVI OUTPUT
HDMI OUTPUT
Y
PB
PR
HDMI, hors inget ljud.
HDMI till DVI-kabel
d. Anvand
DVD-spelare med signaltypen
480i(576i)/480p(576p)/720p/1080i.
en
HDMI-kabel
23
Anslutning
Anslutning
*
till
Digitalbox
digitalteveprogram maste du ansluta en digitalbox till projektorn.
Folj anvisningarna i bruksanvisningen till digitalboxen nar du ska ansluta den till projektorn.
Om du vill visa
*
<
Anslutningsanvisning
Anslut datorkabeln till
a.
RGB/HDMI
--
projektorns
>
RGB
Input
(PC/DTV).
b. Om
digitalboxen har HDMI-utgang:
kabeln till projektorns HDMI.
Om
c.
Anslut HDMI-
har
digitalboxen
till DVI"-kabeln till
DVI-utgang: Anslut "HDMI
projektorns HDMI Input of the
projector.
*
Vid
<Digitalbox>
anslutning
med
HDMI, hors inget ljud.
(R)AUDIO(L)
d. Anvand
DTV
*
<
digital tv-mottagare
480p (576p) /720p/1080i.
en
Digitalboxen
kan
stodja
Anslutningsanvisning
a.
med
DVI OUTPUT
HDMI OUTPUT
Y
PR
HDMI-kabel
DVI / HDCP.
--
komponent
>
digitalboxens komponentkabel
till D-Sub"-adaptern och adaptern till
RGB Input (PC/DTV) pa projektorn.
till "RCA
Matcha
nar du
b. Anvand
DTV
fargerna pa uttagen med komponentkabeln
ansluter den (Y
gron, PB bla, PR rod).
=
digital tv-mottagare
480p (576p) /720p/1080i.
en
=
med
=
signaltypen
RCA till
D-Sub-adapter
Komponentkabel
(R) AUDIO(L)
24
PB
signaltypen
HDMI till DVI-kabel
Anslut
*
DTV OUTPUT
DTV OUTPUT
HDMI OUTPUT
Y
PB
PR
Anslutning
HDMI
-
-
-
-
<
HDMI, HDMI-logon och High-Definition Multimedia Interface utgor varumarken eller registrerade varumarken for HDMI licensing.
Denna
projector stodjer HDMI- (High-Definition Multimedia Interface) och DVI-granssnitten (Digital Visual Interface).
Denna projector stodjer HDCP-protokollet(High-bandwidth Digital Contents Protection) Protocol for upplosningarna 720x480p,
1280x720p, och 1920x1080i.
Om kallan har en DVI-utgang men ingen HDMI-utgang, behovs en separat ljudanslutning.
Anslutningsanvisning
1. Om videokallan
-
Anslut
(DVD-spelare
-
kallenheten
till
projector med
denna produkt).
x
720p.
HDMI-ingangen pa
HDMI-kabel(medfoljer
en
Om kallenheten
stalls kallans
digital-
2. Om videokallan
box) stodjer
denna
inte
eller
HDMI
box) stodjer
stodjer
upplosning
Auto
HDMI-funktionen,
automatiskt in
pa
-
-
1280
Om videokallan inte
maste du
stalla in
sjalv
stodjer Auto HDMI,
lamplig upplosning.
-F or att fa basta bildkvalitet staller du in
upplosningen pa DVD-spelaren eller digitalboxen pa
1280 x 720p, och datorns videokort pa 1024 x
-
<
-
kallenheten
HDMI-utgang kravs
ingen annan ljudanslutning eftersom HDMI-tillHDMI-anslutningen inkluderar bade bild och
ljud.
Men en separat ljudanslutning kravs.
har
stodjer
Om datorn har
DVI
Anslut kallenheten till
HDMI-ingangen pa denna
projector med en "HDMI till DVI"-kabel(medfoljer
inte denna produkt).
Om
stodjer Auto DVI-funktionen,
stalls kallans upplosning automatiskt in pa 1280
x 720p. Om videokallan inte stodjer Auto DVI,
maste du sjalv stalla in lamplig upplosning.
en
HDMI-tillbehor
kallenheten
separat ljudanslutning kravs.
DVI
DVI-utgang,
ansluter du kallenheten till HDMI
pa upplosningen
pa
1024
x
denna
projector
med
en
HDMI till DVI-kabel.
768, 60Hz.
>
medfoljer
HDMI-kabel
En
en
For att fa bast bildkvalitet staller du datorn
HDMI-kabel
digital-
768, 60Hz.
3. Om datorn
-
eller
upplosningen pa DVD-spelaren eller digitalboxen pa
1280 x 720p, och datorns videokort pa 1024 x
-
Om
(DVD-spelare
-For att fa basta bildkvalitet staller du in
768, 60Hz.
-
SWEDISH
>
inte denna
produkt.
HDMI till DVI-kabel
25
Funktioner
Funktioner
*
*
*
Bruksanvisningens skarmmeny kan skilja sig fran din projektors skarmmeny eftersom den bara
hjalpa dig att forsta hur projektorn fungerar.
Menyn kommer inte att synas pa duken om det inte finns nagon ingangssignal.
I denna bruksanvisning forklaras huvuddragen nar det galler RGB (PC)
ar ett
exempel for
.
Bildmeny
<
RGB-lage
>
Bildinstallningar
1.
Tryck pa MENU-knappen
2.
Tryck pa
justera.
3.
Tryck pa F,
4.
G
Tryck pa
knappen
och anvand D, E for att
och anvand sedan D
valja
E for att
,
valja
-menyn.
av
2.
Tryck pa
Tryck pa
bildinstallning
fungerar inte i RGB-lage.
MENU
G
Bild
och
-knappen
-knappen
optimal
Tryck pa
A OK-knappen for att spara.
Klar
Kontrast
80
Mjuk
Ljusstyrka
Aterstall
50
Anvandare
50
Menu
Foregaende
valja
Bild
installningar
-menyn.
du
G
Klar
Contrast
80
Mjuk
Ljusstyrka
Aterstall
50
Anvandare
50
och anvand D E for att justera den funktion du har valt.
,
Menu
26
G
,
4.
Klar
installningar
>
bildkvalitet.
och anvand sedan D E for att valja Bild installningar.
G
-knappen
for
och anvand D, E for att
Tryck pa
Varje gang
Video-lage
bildinstallning
3.
For att
Foregaende
<
-menyns olika funktioner
funktionen Automatisk
Denna funktion
1.
50
A OK-knappen for att spara.
Automatisk
*
Ljusstyrka
Aterstall
Menu
paverkar inte andra ingangskallor.
Du kan justera,
-menyns funktioner for foljande ingangskallor:
Video/S-Video/Komponent (480i(576i)), Komponent (480p(576p), 720p, 1080i)
Om du vill ga tillbaka till den ursprungliga bildinstallningen valjer du [Aterstall]
trycker sedan pa AOK-knappen.
I utsandningssystemet NTSC visas Tint som kan justeras.
For att avsluta, tryck upprepade ganger pa MENU -knappen.
Valj
50 G
den funktion du vill
G for att justera den funktion du har valt.
Justeringar
*
Kontrast
trycker pa D,
E andras bilden
Mjuk
enligt foljande:
Anvandare
avsluta, tryck upprepade ganger pa MENU -knappen.
Foregaende
att
Funktioner
Automatisk kontroll
-
For att initialisera vardena
(aterga
1.
Tryck pa MENU-knappen
2.
Tryck pa
G
-knappen
fargtemperatur
av
till
standardvarden) valjer
och anvand D, E for att
valja
och anvand sedan D E for att
,
du alternativet Normal.
-menyn.
valja Farg ton.
Farg
ton
G
Gamma
3.
4.
Tryck pa G-knappen
och anvand D E for att
,
gora
onskade
justeringar.
Varje gang
du
trycker pa D,
For att
10
Varm
Fargtemperatur
E andras bilden
SWEDISH
enligt foljande:
Menu
Kall
Normal
Fargforstarkn.
Aterstall
A OK-knappen for att spara.
Tryck pa
Vit balans
Kall
Normal
Foregaende
Varm
avsluta, tryck upprepade ganger pa MENU-knappen.
Gammafunktionen
1.
och anvand D, E for att
Tryck pa MENU-knappen
valja
-menyn.
Farg
ton
Gamma
2.
Tryck pa G-knappen
och anvand sedan D E Gamma.
,
Vit balans
Fargtemperatur
3.
Tryck pa G-knappen
4.
Tryck pa
och anvand D E for att justera den funktion du har valt.
,
10
Normal
Film
Sport
Fargforstarkn.
Aterstall
A OK-knappen for att spara.
Menu
Varje gang
Normal
For att
G
du
trycker pa D,
E andras bilden
Film
Foregaende
enligt foljande:
Sport
avsluta, tryck upprepade ganger pa MENU-knappen.
27
Funktioner
White
1.
Peaking-funktion
MENU
Tryck pa
-knappen
och anvand D, E for att
valja
-menyn.
Farg
2.
G
Tryck pa
-knappen
och anvand sedan D E for att
,
ton
Gamma
valja Vit balans.
Vit balans
3.
Tryck pa F,
4.
Tryck pa
G for att
justera
5
G
Fargtemperatur
den funktion du har valt.
Fargforstarkn.
Aterstall
A OK-knappen for att spara.
Du kan bara
justera [Vit balans] med RGB(PC), HDMI(DVI)-signal.
Standardinstallningarna kan variera beroende pa funktion.
Valj ett hogre varde for en ljusare bild och ett lagre varde for att fa
hogre kvalitet.
For att avsluta, tryck upprepade ganger pa MENU-knappen.
Kontroll
*
Du kan
1.
MENU
2.
G
Tryck pa
till onskad
-knappen
-knappen
och anvand D, E for att
F,
G for att
valja
och anvand sedan D E for att
,
Tryck pa G-knappen
Oka R, Oka G, Oka B
4. Anvand
bild med
fargtemperatur.
och anvand sedan D
3.
en
fargtemperatur
av
justera fargen
Tryck pa
Foregaende
Menu
gora
eller
for att
valja
50
Oka
G
50
B
50
Oka
Fargtemperatur
G
Utjamna
R
0
Utjamna
G
0
Utjamna
B
0
justeringar.
Oka R, Oka G, Oka B kan justeras I omradet 0 till 100.
Utjamna R, OUtjamna G, Utjamna B kan justeras I omradet
Foregaende
-50 till +50.
A OK-knappen for att spara.
Tryck pa
For att
R
10
Fargforstarkn.
Aterstall
B.
Oka
Vit balans
Menu
5.
ton
Gamma
Forstark.
Utjamna R, Utjamna G, Utjamna
onskade
Farg
valja Fargtemperatur.
E-knappen
,
-menyn.
avsluta, tryck upprepade ganger pa MENU-knappen.
Fargforbattring
*
Du kan
1.
justera fargen
MENU
Tryck pa
2.
G
Tryck pa
till onskad
-knappen
-knappen
fargforstarkning.
och anvand D, E for att
valja
och anvand sedan D E for att
,
-menyn.
Farg
valja Fargforstarkn..
ton
Gamma
Vit balans
Tryck pa G-knappen och anvand
Bla, Gul, Cyan, Magenta.
3.
Tryck pa F,
4.
sedan D
,
E for att
valja Farg, Rod, Gron
eller
Fargtemperatur
Fargforstarkn.
Aterstall
G for att justera den funktion du har valt.
Justeringsomradet
for
Farg, Rod, Gron
och
Bla, Gul, Cyan, Magenta
Menu
ar
5
G
Farg
50
Rod
50
Gron
50
Bla
50
Gul
50
Cyan
50
Magenta
50
Foregaende
0~100.
5.
Tryck pa
For att
A OK-knappen for att spara.
avsluta, tryck upprepade ganger pa MENU-knappen.
Aterstall (aterstaller fabriksinstallningarna)
Om du vill
28
ga
tillbaka till den
ursprungliga bildinstallningen valjer
du
[Aterstall]
och
trycker
sedan
pa
A OK-knappen.
Funktioner
Specialmeny
Valja sprak
1.
Tryck pa
MENU
-knappen
och anvand D, E for att
valja
-menyn.
Sprak(Language)
2.
Tryck pa G-knappen
och anvand sedan D, E for att
Rotera Horisontalt
-demo
3.
Tryck pa G-knappen
och anvand sedan D,
valja
det
sprak
du vill
anvanda.
4.
Tryck pa
For att
Andra
1.
Francais
Italiano
Set ID
Espanol
Insomn.funktion
Svenska
Menu
kommer menyerna att visas med det
sprak
avsluta, tryck upprepade ganger pa MENU-knappen.
nu
Deutsch
Portugues
A OK-knappen for att spara.
Fran och med
English
Bild format
valja Sprak(Language).
E for att
G
SWEDISH
Foregaende
du har valt.
bildformat
Tryck pa ARC-knappen.
Varje gang du trycker pa knappen
andras bildformatet
Hel
16:9
Hel
16:9
enligt foljande:
Zoom2
4:3
Zoom1
Zoom2
Du kan anvanda denna funktion aven genom att
4:3
Zoom1
trycka pa MENU-knappen.
29
Funktioner
Rotera bilden horisontellt
*
Med den har funktionen roteras den
Anvand funktionen vid
1.
Tryck pa
MENU
projicerade
bakprojicering av bild.
-knappen
bilden horisontellt.
och anvand D, E for att
valja
-menyn.
Sprak(Language)
2.
G
Tryck pa
-knappen
och anvand sedan D E for att
,
valja
Bild format
Rotera
Rotera Horisontalt G
Horisontalt.
Vrid
-demo
Set ID
3.
Tryck pa G--knappen
for att visa den roterade bilden.
Insomn.funktion
Bilden roterar
For att
varje gang du trycker pa G-knappen
avsluta, tryck upprepade ganger pa MENU-knappen.
Menu
Foregaende
XD Demo
*
Anvands for att aktivera och inaktivera funktionen XD Demo.
1.
Tryck pa
MENU
-knappen
och anvand D, E for att
valja
-menyn.
Sprak(Language)
2.
G
Tryck pa
-knappen
och anvand sedan D E for att
,
-demo.
valja
Bild format
Rotera Horisontalt
Demo
3.
G
Tryck pa
--knappen
for att starta
-demo
Starta
G
Set ID
Insomn.funktion
4.
Tryck pa MENU--knappen
For att
for att
-demo.
stoppa
Menu
avsluta, tryck upprepade ganger pa MENU-knappen.
Foregaende
Insomningstimer
*
Med
1.
2.
insomningstimern stanger projektorn
Tryck pa
MENU
-knappen
Tryck pa G -knappen
av
sig sjalv
vid
och anvand D, E for att
och anvand sedan D E for att
,
en
forinstalld
valja
tidpunkt.
-menyn.
valja Insomn.funktion.
Sprak(Language)
Av
Bild format
10 Min.
Rotera Horisontalt
-demo
3.
Tryck pa G-knappen
ingstid.
och anvand sedan D
,
E for att
valja
onskad
avstangn-
20 Min.
30 Min.
60 Min.
Set ID
90 Min.
Insomn.funktion G
120 Min.
180 Min.
240 Min.
4.
Tryck pa
For att
30
A OK-knappen for att spara.
avsluta, tryck upprepade ganger pa MENU-knappen.
Menu
Foregaende
Funktioner
Specialmeny
Keystonefunktionen (geometrisk bildkorrigering)
*
Anvand den har funktionen nar duken inte ar
*
Anvand
Keystone
projektorn och bilden darfor inte har rata vinklar.
astadkomma optimal projicering. Det finns risk for att duken kan
placerad
funktionen enbart nar du inte kan
i rat vinkel mot
fatta
eld.
1.
Tryck pa
KEYSTONE
+
2. Press the KEYSTONE
+
eller KEYSTONE
or
KEYSTONE
-
-
knappen.
knappen
for att justera bilden
pa
duken.
Keystone kan justeras I intervallet
Keystone
-20 till +20.
Du kan anvanda denna funktion aven genom att
0
FG
SWEDISH
trycka pa MENU-knappen.
Bakgrundsbild
*
Den har funktionen kan anvandas nar du vill
1.
Tryck pa
BLANK
pakalla "publikens" uppmarksamhet
under
presentationer, genomgangar och
moten.
-knappen.
Skarmen visas tom med
bakgrundsfarg.
Du kan sjalv valja bakgrundsfarg.
(Se Valj farg pa bakgrundsbild.)
en
2. Du kan avsluta funktionen genom att
trycka pa
valfri
knapp.
31
Funktioner
Valj farg pa bakgrundsbild
1.
2.
MENU
Tryck pa
-knappen
Tryck pa G-knappen
och anvand D, E for att
och anvand sedan D E for att
,
valja
-menyn.
0
Keystone
valja Bakgrunds bild
.
bild G
Bakgrunds
Lampans styrka
3.
4.
Tryck pa G-knappen
,
valja
den
farg
du vill anvanda.
Lampans
tid
Svart
Gron
Lutning
Logga
A OK-knappen for att spara.
Tryck pa
Fran och med
For att
och anvand sedan D E for att
Bla
bakgrundsbilden att ha den farg du
avsluta, tryck upprepade ganger pa MENU-knappen.
nu
kommer
har valt.
Menu
Foregaende
Lampans styrka
1.
Tryck pa
MENU
-knappen
och anvand D, E for att
valja
-menyn.
0
Keystone
2.
Tryck pa G-knappen
och anvand sedan D E for att
valja Lampans styrka.
,
Bakgrunds
Lampans styrkaG
Lampans
3.
Tryck pa G-knappen
lag ljusstyrka.
4.
Tryck pa
For att
,
E for att
valja Normallage
eller
A OK-knappen for att spara.
tid
lag ljusstyrka
Lutning
Menu
Foregaende
Tryck pa
lampans
MENU
brinntid
-knappen
och anvand D, E for att
valja
-menyn.
0
Keystone
2.
Tryck pa G-knappen
och anvand sedan D E for att
,
valja Lampans tid
.
Lampans brinntid visas.
Nar projektorlampan narmar sig eller har overskridit sin maximala brinntid (over 4000 tim) lyser
lampindikatorn med fast rott sken.
Nar lampan har overskridit sin maximala brinntid varnar en lysdiod genom att lysa med ett fast rott
Bakgrunds
bild
Lampans styrka
Lampans tid
Lutning
sken.
For att avsluta,
32
Normallage
avsluta, tryck upprepade ganger pa MENU-knappen.
Kontrollera
1.
och anvand sedan D
bild
tryck upprepade ganger pa MENU-knappen.
Menu
Foregaende
10
Timmar
Funktioner
Vinklingsfunktion
1.
Tryck pa
MENU
-knappen
och anvand D, E for att
valja
-menyn.
0
Keystone
2.
Tryck pa G-knappen
3. Du kan kontrollera
och anvand sedan D E for att
,
Bakgrunds
valja Lutning.
bild
Lampans styrka
Lampans
Lutning
projektorns vinkling.
tid
X
Y
Om
projektorn ar for vinklad (mer an 15°) visas
darefter stangs projektorn av automatiskt.
ett
varningsmeddelande
och
Menu
For att
Foregaende
avsluta, tryck upprepade ganger pa MENU-knappen.
SWEDISH
Stillbildsfunktion
1.
Tryck pa STILL-knappen.
*
Med denna funktion kan du
<Rorlig
frysa
bilden
pa
duken.
bild>
<Stillbild>
2. Du kan avsluta funktionen genom att
*
trycka pa
Stillbildsfunktionen avslutas automatiskt efter
valfri
knapp.
ungefar tio
minuter.
33
Funktioner
Skarmmenyn
*
Automatisk
justering
Den har funktionen
garanterar
att du far
optimal
bildkvalitet genom att den automatiskt
justerar
skillnaden i bildens bredd
och
*
synkronisering.
Automatisk installning fungerar
1.
bara med
RGB-signal.
Tryck pa AUTO-knappen.
Bildinstallning
2. Justera Man.
och
automatiskt.
synkronisering justeras
Konfig
i
-menyn nar du har
gjort
Auto.
Konfig
for att fa
Auto.
Konfig.
battre bildkvalitet for olika
Under vissa
ningen
RGB-signaler.
omstandigheter racker det inte
for att du ska fa battre bildkvalitet.
Du kan anvanda denna funktion aven genom att
Du
uppnar
*
Du kan bara
*
Fas
trycka pa MENU-knappen. (Endast
bast resultat genom att anvanda den har funktionen medan du visar
Manuell
en
i
RGB-lage)
stillbild.
konfigurering
justera [Manuell konfig.] (Manual Configure)
Den har funktionen anvands for
*
med bara den automatiska install
finjustering
av
med
RGB-signal.
klockfrekvensen.
Klocka frekvens
Med den har funktionen
1.
2.
3.
Tryck pa
MENU
justeras
-knappen
Tryck pa G-knappen
Tryck pa G-knappen
den
projicerade
bildens bredd sa att den passar dukens storlek.
och anvand D, E for att
och anvand sedan D E for att
,
och anvand sedan D E for att
,
valja
valja
-menyn.
Man.
Konfig..
valja Fas, Klocka,
Auto.
Konfig
Man.
Konfig.
Tryck pa F,
G for att
justera
Justeringsintervallet
5.
Tryck pa
For att
34
kan variera beroende
0
Position
H-Position
0
Aterstall
V-Position
0
Menu
pa ingangssignal.
A OK-knappen for att spara.
avsluta, tryck upprepade ganger pa MENU-knappen.
32
Klocka
den funktion du har valt.
Fas kan justeras I omradet 0 till 63.
Klocka kan justeras I omradet -50 till +50.
Fas
Zoom +/-
H-Position eller V-Position.
4.
G
Foregaende
Funktioner
ZOOM-funktion
1.
MENU
Tryck pa
2.
-knappen
Tryck pa G-knappen
och anvand D, E for att
och anvand sedan D
,
E for att
valja
valja
-menyn.
Zoom
+/-.
Auto.
Konfig
Man.
Konfig.
Zoom +/-
G
FG
100%
Position
3.
Tryck pa
som
G
och anvand F, G for att
-knappen
zooma
in eller ut bilden sa
Aterstall
du vill.
Justeringsomradet
For att
for Zoom
+/-
ar 100%
250%.
~
Foregaende
Menu
avsluta, tryck upprepade ganger pa MENU-knappen.
SWEDISH
Bildposition
*
Denna funktion kan anvandas efter att
1.
Tryck pa
2.
MENU
-knappen
Tryck pa G-knappen
man
justerat
Zoom +/-.
och anvand D, E for att
och anvand sedan D
,
E for att
valja
valja
-menyn.
Position.
Auto.
Konfig
Man.
Konfig.
Zoom +/Position
3.
Tryck pa G-knappen
bildpositionen.
4.
Tryck pa
For att
och anvand sedan D, E, F, G for att justera
Aterstall
A OK-knappen for att spara.
Menu
G
D
FG
E
Foregaende
avsluta, tryck upprepade ganger pa MENU-knappen.
Aterstall (aterstaller fabriksinstallningarna)
Om du vill
ga tillbaka
AOK-knappen.
till den
Man kan aterstalla Man.
ursprungliga bildinstallningen valjer
Konfig.,
Zoom
du
[Aterstall]
och
trycker
sedan
pa
+/-, Position.
35
RS-232C
Externa kontrollenheter
*Anslut
for att
RS-232C-kabel fran
en
projektorn
styra projektorns funktioner
till
en
extern kontrollenhet
(t
ex en
dator eller ett
videokontrollsystem)
externt.
SET ID
MENU
1.
Tryck pa
2.
Tryck pa G-knappen
och anvand D, E for att
valja
och anvand sedan D E for att
valja
-knappen
,
-menyn.
Set ID.
Sprak(Language)
Bild format
3.
och anvand sedan F,
Tryck pa G-knappen
G for att stalla in
projektorns
ID-nummer.
Rotera Horisontalt
-demo
Set ID
Insomn.funktion
4.
A OK-knappen for att spara.
Tryck pa
Set ID-numret ar
ett
Endast
med det ID-nummer
projektorn
nummer
mellan 1 och 99.
som
Menu
stallts in kan kontrolleras med
rkontrollen.
For att
avsluta, tryck upprepade ganger pa MENU-knappen.
Att ansluta externa kontrollenheter
?
?
?
Anslut datorns
serieport till RS-232C-uttaget pa projektorns
RS-232C-kabel medfoljer inte projektorn.
baksida.
Anvand RS232C-kabeln for att ansluta till externa kontrollenheter
<Fig.1,
RS-232-kabel>
RXD
2
2
RXD
TXD
3
3
TXD
DTR
4
4
DTR
GND
5
5
GND
DSR
6
6
DSR
RTS
7
7
RTS
CTS
8
8
CTS
Extern
Projektor
enhet
*
1, 9 stiftanslutningar
Kommunikationsparameter
?
Baud
?
Datalangd : 8 bit
Paritet : ingen
Stoppbit : 1 bit
Flodeskontroll : ingen
?
?
?
?
36
:
115200
bps(UART)
Kommunikationskod
:
ASCII
96
5
1
(Se Fig. 1).
fjar-
Foregaende
G
1
RS-232C
Kommandolista
Kommando 1
Kommando 2
Data
(Hexadecimal)
Sla
01.
a
0~1
*
02.
Valj ingangskalla
k
b
03.
Bildformat
k
c
04.
Screen Mute
k
d
0~1
05.
Kontrast
k
g
0~64
06.
Ljusstyrka
k
h
0~64
07.
Farg
k
i
0~64
08.
Tint
k
j
0~64
09.
Skarpa
k
k
0~64
10.
OSD Select
k
l
0~1
11.
Fjarrkontrollsparr/Sparrlaskm
12.
Fargtemperatur
13.
Lag
14.
Automatiska
15.
*
k
pa
Valj
(ingen bild)
1
0~2
j
q
0~1
j
u
1
b
*
x
detalj
~
u
installningar
Denna information beskrivs i
0
k
effekt
inkalla
*
i detta dokument.
Kommunikationsprotokoll
1.
Overforing
[Kommando1][Kommando2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
*
*
*
*
[Command 1]
[Command 2]
[Set ID]
[DATA]
:
:
:
:
Forsta kommandot for att kontrollera enheten.
(k, j, x, ASCII-kod, 1 tecken)
Andra kommandot for att kontrollera enheten. (ASCII-kod, 1 tecken)
Du kan andra ID-numret i specialmenyn. Se foregaende sida.
Installningsomradet ar '01 till 99(0x01~0x63)'.Nar ID '0'ar valt, gar det att kontrollera
projektorer.
Pa kommandoraden, anvands Set ID for 16 antilogaritmvarden.
For att skicka kommandodata. Sand
*
*
[Cr]
:
ASCII-kod,
alla anslutna
2 tecken.
Sand 'FF' data for att lasa kommandostatus.
Enter
ASCII-kod '0x0D'
*[]
:
ASCII-koden overrensstammer med
"Mellanslag"
for att klassificera kommandoset-ID och Data.
2. OK Acknowledgement
[Kommando2] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
*
Projektorn
sander ACK
informationen ar read
(acknowledgement) baserat pa detta format nar den tar emot normal information. Darefter,
only, visas aktuell statusinformation. I data write mode, aterges datorns information.
om
3. Error Acknowledgement
[Kommando2] [ ] [Set ID] [ ] [NG] [Data] [x]
*
Projektorn
sander ACK
(acknowledgement)
baserat
pa
detta format nar den tar emot onormal information
om
funk-
tions- eller kommunikationsfel.
Data
:
[1]
[2]
[3]
:
:
:
Ogiltig
Ogiltig
Forsok
kod
funktion
igen
senare.
37
RS-232C
01. Sla
03. Bildformat
pa (Kommando2:a)
(Kommando2:c)
For att andra bildformat.t.
For att sla Pa/Av
projektorn.
Overforing
Overforing
[k][c][][SetID][ ][Data][Cr]
[k][a][][SetID][ ][Data][Cr]
Data
:SlaAv
Data 0
:SlaPa
1
Ack
:SlaAv
1
:SlaPa
For att visa status
:
Normal
2
:
Wide
4
:
Zoom1
5
:
Zoom2
( 4:3)
(16:9)
8:Hel
[a][][SetID][][OK][Data][x]
Data 0
1
Ack
[c][][SetID][][OK][Data][x]
(Pa/Av).
Data
Overforing
[k][a][][SetID][ ][FF][Cr]
1
:
Normal
2
:
Wide
4
:
Zoom1
5
:
Zoom2
( 4:3)
(16:9)
8:Hel
Ack
[a][][SetID][][OK][Data][x]
Data 0
:SlaAv
1
:SlaPa
*
04. Screen Mute
For att sla
Om andra funktioner sander '0xFF'-information baser-
pa
detta
format, visar "Acknowledgement data feed
back"
varje
funktions status.
at
(ingen bild) (Kommando2:d)
pa/av
screen
mute.
Overforing
[k][d][][SetID][ ][Data][Cr]
02.
Valj ingangskalla (Kommando2:b)
For att
Data 0
:
Screen Mute
1
:
Screen Mute
(Bild)
pa (Ingen bild)
av
Ack
[d][][SetID][][OK][Data][x]
valja ingangskalla.
Data 0
:
Screen Mute
1
:
Screen Mute
Overforing
(Bild)
pa (Ingen bild)
av
[k][b][][SetID][ ][Data][Cr]
Data
2
:
Video
3
S-Video
4
:
Komponent
6
:
RGB-DTV
7
:
RGB-PC
8
:
HDMI(DVI)-DTV
9
:
HDMI(DVI)-PC
:
05. Kontrast
For att
justera
kontrast.
Overforing
[k][g][][SetID][ ][Data][Cr]
Ack
Data
[b][][SetID][][OK][Data][x]
Data
(Kommando2:g)
2
:
Video
3
:
S-Video
4
:
Komponent
6
:
RGB-DTV
7
:
RGB-PC
8
:
HDMI(DVI)-DTV
9
:
HDMI(DVI)-PC
*
Min:0~Max:64
Se 'Real data
mapping
1'.
Ack
[g][][SetID][][OK][Data][x]
Data
*
Min:0~Max:64
Real data
mapping
0
:Steg0
A
:Steg10
1
*
Real data
0
mapping
:Steg-50
32:Steg0
38
F
:Steg15
10
:Steg16
64
:
Steg
100
64:Steg50
2
RS-232C
06.
Ljusstyrka (Kommando2:g)
For att
09.
For att
justera ljusstyrka.
Overforing
*
Min:0~Max:64
Se 'Real data
mapping
1'.
Ack
[k][k][][SetID][][Data][Cr]
Data
*
07.
Min:0~Max:64
Farg (Kommando2:i)
For att
Data
OSD.
mapping
1'.
Data
0
:
OSD Lock Mode
1
:
OSDLockModeav
pa
Ack
Min:0~Max:64
08. Tint
[l][ ][SetID][][OK][Data][x]
Data
11.
(Kommando2:j)
For att
justera fargton.(Video/S-Video/Component)
0
:
OSD Lock Mode
1
:
OSDLockModeav
Fjarrkontrollssparr/Sparrlas
(Kommando2:m)
panel
[k][j][][SetID][][Data][Cr]
pa
For att lasa
Overforing
och
kontrollknapparna pa projektorns
pa fjarrkontrollen.
front-
Overforing
Rod:0~Gron:64
Se 'Real data
mapping
[k][m][][SetID][][Data][Cr]
2'.
Data
Ack
0:LasAv
1:LasPa
[j][][SetID][ ][OK][Data][x]
Data
pa/av
[k][l][][SetID][][Data][Cr]
[i][][SetID][ ][OK][Data][x]
*
(Kommando2:l)
Overforing
Ack
Data
1'.
Min:0~Max:64
For att sla
Min:0~Max:64
Se 'Real data
Data
mapping
10. OSD Select
[k][i][ ][SetID][][Data][Cr]
*
Se 'Real data
[k][ ][SetID][][OK][Data][x]
justera farg.
Overforing
Data
Min:0~Max:64
Ack
[h][][SetID][][OK][Data][x]
Data
justera skarpa.(Video/S-Video/Component)
Overforing
[k][h][][SetID][ ][Data][Cr]
Data
Skarpa (Kommando2:k)
Ack
Rod:0~Gron:64
[m][ ][SetID][][OK][Data][x]
Data
0:LasAv
1:LasPa
*
Anvand denna funktion
om
du inte anvander
fjarrkon-
trollen.
Nar strommen slas
pa/av stangs
externa kontrollas
av.
39
RS-232C
12.
Fargtemperatur (ACC) (Kommando2:u)
Justera
15.
Valj ingangskalla (Kommando1:x, Kommando2:b)
For att
fargtemperturen.
Overforing
valja ingangskalla.
Overforing
[k][u][][SetID][ ][Data][Cr]
Data 0:Normal
1:Kall
2:Varm
[x][b][][SetID][ ][Data][Cr]
Data
Ack
20
:
Video
30
:
S-Video
40
:
Komponent
50
:
RGB-DTV
60
:
RGB-PC
70
:
HDMI(DVI)-DTV
80
:
HDMI(DVI)-PC
[u][][SetID][][OK][Data][x]
Data 0:Normal
1:Kall
2:Varm
Ack
[b][][SetID][][OK][Data][x]
Data
13.
Energisparlage (Kommando1:j, Kommando2:q)
Minskar
projektorns energiforbrukning.
Overforing
[j][q][][SetID][ ][Data][Cr]
Data 0
:
1
:
Energisparlage Av(Normal)
Energisparlage Pa(Tyst)
Ack
[q][][SetID][][OK][Data][x]
Data 0
:
1
:
Energisparlage Av(Normal)
Energisparlage Pa(Tyst)
14. Automatiska
installningar (Kommando1:j, Kommando2:u)
For att automatiskt
justera bildens position och minskakningar. Fungerar endast i RGB-lage.
imera
Overforing
[j][u][][SetID][ ][Data][Cr]
Data
1
:
Stalla in
Ack
[u][][SetID][][OK][Data][x]
Data
40
1
:
Stalla in
20
:
Video
30
:
S-Video
40
:
Komponent
50
:
RGB-DTV
60
:
RGB-PC
70
:
HDMI(DVI)-DTV
80
:
HDMI(DVI)-PC
Information
Bildformat
*Ifoljande
tabell visas de bildformat
Kalla
VGAEGA
PC98 / VGA text
VGA
SVGA
XGA
SXGA
*
som
stods
som
projektorn stodjer:
Format
Vertikal frekvens (Hz)
Horisontell frekvens (kHz)
640X350
70.090Hz
31.468kHz
640X350
85.080Hz
37.861kHz
640X400
70.090Hz
31.468kHz
640X400
85.080Hz
37.861kHz
720X400
70.082Hz
31.469kHz
720X400
85.039Hz
37.927kHz
640X480
59.940Hz
31.469kHz
640X480
72.800Hz
37.861kHz
640X480
75.00Hz
37.500kHz
640X480
85.008Hz
43.269kHz
800X600
56.250Hz
35.156kHz
800X600
60.317Hz
37.879kHz
800X600
72.188Hz
48.077kHz
800X600
75.00Hz
46.875kHz
800X600
85.061Hz
53.674kHz
1024X768
60.004Hz
48.363kHz
1024X768
70.069Hz
56.476kHz
1024X768
75.029Hz
60.023kHz
1024X768
84.997Hz
68.677kHz
1152X864
60.053Hz
54.348kHz
1152X864
70.01Hz
63.995kHz
1152X864
75.00Hz
67.500kHz
1280X768
60.00Hz
47.693kHz
1280X960
60.00Hz
60.00kHz
1280X1024
60.020Hz
63.981kHz
projektorn inte stodjer ingangssignalen visas meddelandet "Utanfor gransen" pa duken.
Projektorn stodjer standarden DDC1/2B, vilket innebar att projektorn automatiskt kanner av och staller in ratt upplos
ning och synkronisering (Plug & Play).
Detta fungerar emellertid inte om man ansluter en komponentkabel eftersom synkroniseringen ligger separat.
Beroende pa dator ar det inte sakert att den optimala vertikala frekvensen visas upp till den optimala frekvens som ar
angiven for datorn. (Exempel: Den optimala vertikala frekvensen kan visas upp till 75Hz eller lagre i bildupplosningen
640 X 480 eller 800 X 600.)
*
Om
*
*
<DVD/DTV-signal>
Signal
NTSC(60Hz)
PAL(50Hz)
*
Typ
av
Komponent-*1
RGB(DTV)-*2
480i
O
X
480p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
576i
O
X
576p
O
O
1080i
O
O
kabel
1-- RCA till
D-Sub-adapter
2-- Datorkabel
41
Information
Underhall
*
mycket latt att underhalla. Var noga med att halla linsen ren, eftersom smuts eller flackar pa linsen kan synas pa duken. Kontakta din aterforsaljare om nagra delar behover bytas ut. Vid rengoring av projektorn bor du alltid stanga av den och dra ur natsladden.
Projektorn
ar
Rengoring
av
Rengor linsen sa
linspapper.
linsen
fort du
ser
Flackar eller smuts torkas
Rengoring
Dra alltid forst
av
ur
smuts eller damm
forsiktigt
bort med
en
holje.
42
den. Anvand
mjuk
luftborste, luftspray eller for andamalet
trasa fuktad med vatten och ett milt
avsett
rengoringsmedel.
projektors holje
natsladden nar du ska
gora
torr trasa. Flackar eller smuts torkas bort med
Anvand inte
pa
rent
en
projektorn. Smuts eller damm pa holjet avlagsnas med en mjuk
mjuk trasa fuktad med vatten och ett milt rengoringsmedel.
alkohol, bensen, thinner eller andra losningsmedel eftersom de kan skada eller missfarga projektorns
Information
Byta lampan
Lampans
brinntid
Projektorlampan har vanligtvis en brinntid pa mer an 4000 timmar.
Kontrollera lampans brinntid beskrivs hur man avlaser lampans brinntid.
byta ut lampan nar:
I
avsnittet
<Projektorns frontpanel>
Du maste
Den
projicerade bilden blir morkare eller borjar forsamras.
Lampindikatorn lyser rott.
Meddelandet "Byt lampa" visas pa skarmen nar man tander projektorlampan.
Var
-
-
-
-
-
-
-
forsiktig
nar du
Lampindikatorer
SWEDISH
byter lampan
Tryck pa POWER-knappen pa kontrollpanelen eller pa fjarrkontrollen en gang till for att stanga av strommen.
Dra inte ur natsladden om driftindikatorlampan blinkar orange, utan vanta tills den lyser med fast orange sken.
Lat lampan svalna under 1 timme innan du byter den.
Ersatt lampan med en lampa av samma typ fran LG Electronics Service Center. Om du anvander andra lamptyper kan
projektor och lampa skadas.
Ta endast ur lampan om du ska byta den.
Forvara inte lampan sa att barn kan komma at den och inte nara varmekallor sasom varmeelement och ugnar.
For att minska risken for brand ska lampan inte utsattas for vatskor eller frammande material.
Placera inte lampan nara nagra varmekallor.
Kontrollera att den nya lampan har fasts ordentligt med skruvar. Om inte kan bilden bli mork och det kan uppsta bran,
-
-
drisk.
-
Vidror
aldrig lampans glas
Att fa tag i
en
eftersom det kan forsamra bilden och
lampans livslangd.
ersattningslampa
modellnr anges pa sidan 47. Kontrollera lampmodellen och
Om du anvander andra lampor kan det skada projektorn.
Lampans
Kassering
av
kop
den sedan
pa
ett LG Electronics Service Center.
lampan
Bortskaffa den anvanda
lampan
genom att aterlamna den till ett LG electronic service center.
43
Information
Byta lampan
Stang
av
projektorn
Placera forsiktigt
1
ett
och
koppla
projektorn
ur
natsladden.
med linssidan nedat
mjukt underlag som forhindrar att linsen
Skruv for
3
tagit
fastskruvarna
eller liknande
bort
lampholjet,
pa lampholjet
Skruva bort skruvarna
med
en
skruvmejsel
som
faster
lampskyddet
eller liknande foremal.
byter
den.)
Nar du har
2
skadas.
svalna under 1 timme innan du
(Lat lampan
pa
lampholjet
tar du bort de tva
med
en
skruvmejsel
4
verktyg.
Lyft
upp det fasta
tradhandtaget pa lampan.
Handtag
Skruv
5
7
Dra
forsiktigt
ut
handtaget
Dra at skruvarna
(Se
som
till att de sitter fast
du
och ta bort
tog
bort i
6
lampholjet.
steg
8
3.
Satt
Stang lampskyddet
nya
lampan
som
i
ratt
lage.
den ska.
och fast det med skruvarna
fran 2.
projektorn
ar
startar
oppet,
blinkar
lampindikatorn gron
och
inte.)
Om du anvander andra
Kontrollera att
lampor kan det skada projektorn.
lampholjet har fasts ordentligt. Om lampskyddet
den
Kontrollera att den satter i
(Om lampholjet
ordentligt.)
in
forsiktigt
Om detta intraffar ska du kontakta
44
en
servicetekniker, efter
ar
projektorn inte startar.
kontrollerat att lampan sitter fast
oppet
att du har
och
som
den ska.
Information
Anteckningar
45
Information
Anteckningar
46
Information
Specifikationer
MODELL
AN110B-JD/AN110W-JD
upplosning
1280
(horizontal)
sidformat
15:9
DLP-panelstorlek
768
(vertikal) bildpunkter
(horizontal:vertikal)
0,65
bildstorlek
fjarrkontrollens
x
tum
1,01~5,08m (40~200tum)
rackvidd
12m
zoomforhallande
1:1.4
videoformat
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
stromforsorjning
AC 200
Hojd (mm/tum)
bredd
(mm/tum)
443.4/17.4
93.9/3.6
Driftsmiljo
Projektorlampa
Temperatur
lampmodell
I drift: 0°C~40°C
lagring
och under
transport
:
-20°C~60°C
luftfuktighet
I drift: 0~80% relativ
Ej
240V~50/60Hz,1.3A-1A, 250W
254.4/10.0
langd (mm/tum)
Vid
-
i drift: 0~90%
luftfuktighet
relativ luftfuktighet
AJ-LAN1
lampans stromforbrukning
200W
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement