LG BB5530A Owner's manual

LG BB5530A Owner's manual
ANVÄNDARHANDBOK
3D Blu-ray™
Trådlöst Ljudpanelssystem
Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att
använda apparaten och behåll den för framtida användning.
BB5530A (BB5530A, S53A2-D)
2
Komma igång
Säkerhetsinformation
1
VAR FÖRSIKTIG
Komma igång
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
- ÖPPNA INTE
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR
ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA
PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN
INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL
SERVICE.
Denna blixt med ett pilhuvud i
en liksidig triangel avser att varna
användaren för att det finns
oisolerad farlig spänning inuti
produktens hölje som kan vara
tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor
att få elektriska stötar.
Utropstecknet inom en liksidig
triangel avser att uppmärksamma
användaren på att det finns viktiga
drifts- och underhålls- (service-)
anvisningar i den litteratur som
medföljer produkten.
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND
ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA
APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
VARNING: Installera inte denna utrustningen i ett
begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.
VARNING: Blockera inte några ventilationshål.
Installera enligt tillverkarens anvisningar.
Hål och öppningar i höljet är avsedda för
ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning
av produkten och för att skydda den från
överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras
genom att man placerar produkten på en säng,
soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig
byggas in, t ex i en bokhylla eller ett rack om inte
riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens
anvisningar följs.
Användning av kontroller, justeringar eller andra
förfaranden än de som beskrivs häri kan leda till
exponering för farlig strålning.
VIKTIGT angående elkabeln
De flesta apparater behöver anslutas till en separat
krets.
Det innebär en enda utgångskrets för enbart
den här apparaten och som inte har några
andra utgångar eller förgreningskretsar. Läs
specifikationssidan i den här bruksanvisningen
för säkerhets skull. Överbelasta inte vägguttag.
Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade
vägguttag, förlängningssladdar, nötta elkablar eller
skadad eller sprucken ledningsisolering är farliga.
Alla dessa problem kan leda till elektriska stötar och
eldsvåda. Undersök regelbundet produktens kabel.
Om det finns några tecken på skada eller försämring
kopplar du ur den, slutar använda apparaten och
låter en behörig servicetekniker byta kabeln mot en
exakt likadan reservdel. Skydda elkabeln från fysisk
eller mekanisk skada som vridning, böjning och
klämning (till exempel i en dörr eller för att någon
trampar på den). Var särskilt aktsam om kontakter,
vägguttag och den punkt där sladden kommer
ut ur apparaten. För att koppla bort enheten från
nätström, dra ut nätsladdskontakten. Se till att
kontakten är lättåtkomlig på den plats där du
installerar produkten.
Komma igång
Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri
eller laddningsaggregat.
VIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten
(droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål,
som till exempel vaser, får placeras på apparaten.
Kassering av din gamla apparat
1. Alla elektriska och elektroniska
produkter bör kasseras via andra vägar
än de som finns för hushållsavfall, helst
via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna
utser.
2. Om du kasserar din gamla apparat på
rätt sätt så bidrar du til att förhindra
negativa konsekvenser för miljön och
människors hälsa.
3. Mer detaljerad information om
kassering av din gamla apparat kan får
av kommunen, renhållningsverket eller
den butik där du köpte produkten.
Avfallshantering batterier/ackumulatorer
1. Denna symbol kan vara kombinerad
med kemiska symboler för kvicksilver/
Hg), kadmium(Cd) eller bly (Pb) om
batteriet innehåller mer än, 0,0005 %
Pb
kvicksilver, 0.002 % kadmium eller
0,004 % bly.
Pb
2. Alla batterier/ackumulatorer
skall hanteras åtskiljda från
vanligt hushållsavfall och föras
till särskilt för ändamålet avsedda
uppsamlingsplatser utsedda av
myndigheterna.
3. Rätt avfallshantering av dina gamla
batterier/ackumulatorer medverkar till
att förhindra negativa konsekvenser för
miljön, för djurs och människors hälsa.
4. För ytterligare, detaljerad information
om hanteringen av dina gamla
batterier/ackumulatorer ber vi dig ta
kontakt med berörd myndighet på din
plats eller med den affär där du köpt
din apparat.
1
Komma igång
Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur
det gamla batteriet eller batterisatsen och följ
anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du
satte in det. För att förhindra nedsmutsning av
miljön och möjlig fara för människor och djur
skall du se till att det gamla batteriet kommer
till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats.
Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi
rekommenderar dig att använda system för utbyte
av batterier och laddningsaggregat. Batterierna
ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken,
brand eller liknande.
3
4
Komma igång
CE-märkning för trådlös produkt
1
Komma igång
LG Electronics förklarar härmed att denna/
dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med
de huvudsakliga kraven och andra relevanta
bestämmelser i Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC,
2006/95/EC, 2009/125/EC och 2011/65/EU.
Var vänlig kontakta följande adress för att erhålla
en kopia av DoC (Declaration of Conformity)
(Överensstämmelsedeklarationen).
Kontakta kontoret för den här produktens
efterlevnad:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Vänligen notera att detta INTE är
kontaktuppgifter för någon kundtjänst. För
kundtjänstinformation, se garantikortet eller
kontakta återförsäljaren som du köpte denna
produkt av.
Enbart för användning inomhus.
Meddelande om strålningsexponering
Denna utrustning skall installeras och användas
med ett minsta avstånd om 20 cm mellan
strålningskällan och din kropp.
Om Copyrights
yy Eftersom AACS (Advanced Access Content
System) är godkänt som skydd av innehåll för
Blue-ray skivformat, som liknar användningen av
CSS (Content Scramble System) för DVD format,
finns vissa begränsningar för uppspelning,
analoga signalutgångar etc., av AACS skyddat
innehåll. Funktionerna för enheten och
begränsningar för enheten kan variera beroende
på när du köpte den, eftersom begränsningarna
kan ha antagits och/eller ändrats av AACS efter
att denna enhet tillverkades.
yy Dessutom används BD-ROM Mark och BD+
som skydd av innehåll för Blue-ray skivformat,
vilket medför vissa begränsningar inklusive
uppspelningsbegränsningar för BD-ROM Mark
och/eller BD+ skyddat innehåll. För att få mer
information om AACS, BD-ROM-markeringen,
BD+ eller denna produkt kontaktar du ett
auktoriserat kundservicecenter.
yy Många BD-ROM/DVD-skivor är kodade med
kopieringsskydd. På grund av detta, ska du
endast ansluta spelaren direkt till TV:n, inte
via en videobandspelare. Om du ansluter till
en videobandspelare förvrängs bilden från
kopieringsskyddade skivor.
yy Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad
teknik som skyddas av USA. patent och andra
immateriella rättigheter. Användning av
denna teknik för skydd av upphovsrätt måste
auktoriseras av Rovi och gäller för användning i
hemmet och andra begränsade visningsmiljöer
såvida inte Rovi godkänt någonting annat.
Analys av system/hårdvara (reverse engineering)
eller demontering är förbjuden.
yy Enligt copyrightlagar i USA och andra länder
är icke-auktoriserad inspelning, användning,
visning, distribution eller ombearbetning av TVprogram, videoband, BD-ROM-skivor, DVD-skivor,
CD-skivor och annat material inte tillåtet och kan
innebära att du blir skadeståndsskyldig enligt
civil- eller straffrätt.
Komma igång
5
Viktig information för TV färgsystem
Färgsystemet i denna spelare skiljer sig beroende
på den skiva som just spelas.
Enbart en TV med flerfärgsystem kan ta emot
signaler från spelaren.
yy Om du har en TV med PAL färgsystem kommer
du bara att kunna se förvrängda bilder när du
använder skivor som spelats in i NTSC system.
yy En TV med flerfärgssystem ändrar färgsystem
automatiskt enligt insignalerna. Om färgsystemet
inte ändras automatiskt, stäng av och sätt sedan
på igen för att se normalbilder på skärmen.
yy Även om skivan, som är inspelad i NTSC
färgsystem visas bra på din TV, spelas den inte in
korrekt på din spelare.
>>Viktigt
yy Att titta på 3D innehåll under längre tid kan
orsaka yrsel eller trötthet.
yy Vi rekommenderar inte att låta bräckliga
personer, barn och havande kvinna titta på
3D-filmer.
yy Om du upplever huvudvärk, trötthet eller
yrsel medan du tittar på 3D rekommenderar
vi starkt att du stoppar uppspelningen och
vilar tills du känner dig normal igen.
1
Komma igång
Exempelvis, när spelaren spelar upp en skiva som
spelats in i NTSC färgsystem, kommer bilden ut som
en NTSC signal.
6
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
1
Komma igång
2Säkerhetsinformation
8Introduktion
8
– Spelbara skivor och symboler som
används i denna manual
9
– Om symboldisplayen “7”
9 – Regionkod
9 – Systemval
10Fjärrkontroll
11Frontpanel
11Bakpanel
12 Positionera systemet
13Högtalaranslutning
13 – Anslut högtalarna till spelaren
13 – Fäster de bakre högtalarna till den
trådlösa mottagaren
14 Anslutning för trådlösa högtalare
14 – Trådlösa högtalare anslutning,
manuellt
2Ansluta
15 Anslutningar till din TV
16 – Vad är SIMPLINK?
16 – ARC (Audio Return Channel) funktion
16 – Ställa in upplösning
17Antennanslutning
18 Ansluter till extern enhet
18 – AUX Anslutning
18 – OPTICAL IN anslutning
19 – HDMI IN 1/2 anslutning
20 Anslutning av ditt hemmanätverk
20 – Anslutning till kabelnätverk
21 – Inställning av kabelnätverk
22 – Trådlös nätverksanslutning
22 – Trådlöst Nätverk Setup
3Systeminställning
25Startinställningar
26Inställningar
26 – Justera inställningarna
27 – [NÄTVERK]-meny
28 – Skärmmenyn [VISNING]
29 – [SPRÅK]-menyn
30 – [LJUD]-menyn
31 – [LÅS]-menyn
32 – [ÖVRIGA]-menyn
4Användning
34Ljudeffekt
343D-ljudeffekt
35 Visa Home-menyn
35 – Använda menyn [Hem]
35 – Använda Smart Share
36 Spela upp länkade enheter
36 – Spela upp en skiva
36 – Spela Blu-ray 3D skiva
37 – Spela upp en fil på skiva/USB-enhet
38 – Spela upp en fil på nätverksserver
39 Att ansluta hemnätverksservern på PC
39 – Installera Nero MediaHome 4
Essentials
39 – Dela filer och mappar
40 – Om Nero MediaHome 4 Essentials
40 – Systemkrav
41 Vanlig uppspelning
41 – Grundinställningar för video och ljud
41 – Grundinställningar för foto
41 – Använda skivmenyn
42 – Återgå till uppspelning
42 – Minne för senaste bildsekvens
43Skärmvisning
43 – Så här kontrollerar du
videouppspelningen
44 – Så här kontrollerar du fotovisningen
45 Avancerad uppspelning
45 – Upprepad uppspelning
45 – Upprepning av ett speciellt avsnitt
45 – Starta uppspelning från vald tid
46 – Välja ett undertextningsspråk
46 – Höra ett annat ljud
46 – Titta från en annan vinkel
Innehållsförteckning
46
47
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
54
54
54
56
56
56
56
56
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
– Ändra TV-bildförhållande
– Ändra kodsida för undertext
– Ändring av bildläge
– Se information om innehåll
– Ändring av bilden med
innehållsförteckning
– Välja en fil med undertext
– Lyssna på musik under ett bildspel
– Konverterar 2D innehåll till 3D
Avancerade egenskaper
– Wi-Fi Direct™ Anslutning
– Njut av Miracast™
– Använda BD-Live™
– LG Tag On
– LG AV Remote
– Se information från Gracenote Media
Database
Uppspelning med iPod
– Åtnjut iPod på skärmen
– Finn glädje i din Ipod:s IN läge
Radio Inställninger
– Lyssna på radio
– För bestäm radio stationerna
– Radera en sparad station
– Radera alla sparade stationer
– Förbättar dålg FM mottagning
– Se information om en radio station
Med användning av ett USB-tangentbord
eller mus
Använda Premium
Använda LG Smart World
– Logga in
– Söka online-innehåll
Använda menyn My Apps
Använda Bluetooth-teknologi
– Lyssna på musik lagrad på
Bluetoothenheten
7
5Felsökning
62Felsökning
62 – Allmänt
63 – Nätverk
64 – Bild
64 – Ljud
64 – Kundsupport
64 – Meddelande om Open Sourcemjukvara
1
2
6Bilaga
65 Manövrering av en TV med den
medlevererade fjärrkontrollen
65 – Inställning av fjärrkontrollen för att
styra din TV
66 Uppdatering av mjukvara för nätverket
66 – Meddelande om uppdatering av
nätverk
66 – Uppdat program
68 Ytterligare information
68 – Filkrav
69 – AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
70 – Om DLNA
70 – Vissa systemkrav
71Ljudspecifikationer
72 Förteckning Areakoder
73 Förteckning med språkkoder
74 Varumärken och licenser
77Specifikationer
81Underhåll
81 – Hantera apparaten
81 – Om skivorna
82 Viktig information relaterad till nätverks
service
En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din spelare beroende på vilken programvara
av spelaren eller din tjänsteleverantör.
3
4
5
6
8
Komma igång
Introduktion
1
Spelbara skivor och symboler som används i denna manual
Komma igång
Media/Termer
Logo
Symbol
e
Beskrivning
yy Filmskivor som kan köpas eller hyras.
yy Blu-ray 3D” och “Blu-ray 3D ONLY” skivor
yy BD-R/RE skivor inspelade i BDAV-format.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE skivor som innehåller ljudtitlar, filmer,
musik eller fotofiler.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF och UDF Bridge format
yy Filmskivor som kan köpas eller hyras.
yy Filmläge och endast stängda
yy Stöder även 2-skiktsskiva
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(12 cm)
DVD-RW (VR)
(12 cm)
Audio CD
(12 cm)
o
Slutbehandlade AVCHD format
y
u
i
yy DVD±R skivor som innehåller film, musik och
fotofiler.
r
VR läge och endast stängda
t
Audio CD
y
u
i
CD-R/RW
(12 cm)
yy ISO 9660+JOLIET, UDF and UDF Bridge format
yy CD-R/RW skivor som innehåller film, musik och
fotofiler.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF och UDF Bridge format
Obs
–
,
Indikerar särskilda anmärkningar och
driftsfunktioner.
Viktigt
–
>
Pekar på försiktighet för att förhindra eventuella
skador från åverkan.
Komma igång
,,Obs
yy Beroende på inspelningsanläggningens
skick eller själva CD-R/RW (or DVD±R/RW)
skivan, kan en del CD-R/RW (or DVD±R/RW)
skivor inte spelas upp av enheten.
yy BD-R/RE, DVD±R/RW och CD-R/RW skivor
som spelats in med hjälp av en PC eller en
DVD- eller CD-brännare kan vara möjligt
att det inte går att spela upp om skivan
är skadad eller smutsig, eller om det finns
smuts eller fukt på DVD-spelarens lins.
yy Om du spelar in en skiva med hjälp av en
PC, även om den spelas in i ett kompatibelt
format, kan det i vissa fall ändå vara omöjligt
att spela upp skivan beroende på den
programvaras inställningar som använts
för att skapa skivan. (Kontrollera med
mjukvarutillverkaren för mer detaljerad
information.)
yy Spelaren kräver skivor och inspelningar av
viss teknisk standard för att uppnå optimal
uppspelningskvalitet.
yy Förinspelade DVDs är automatiskt inställda
enligt denna standard. Det finns många
olika typer av inspelningsbara skivformat
(inklusive CD-R innehållande MP3 eller
WMA filer) och dessa kräver vissa redan
existerande fårhållanden för att försäkra en
kompatibel uppspelning.
yy Kunder bör vara medvetna om att det
behövs tillstånd för att ladda ner MP3/WMA
filer och musik från Internet. Vårt företag
har inte rätt att bevilja sådana tillstånd.
Tillstånd bör alltid sökas hos ägaren till
upphovsrätten.
yy Du kan ställa in skivformatalternativet till
[Mastered] för att göra skivan kompatibel
med LG-spelare vid formatering av
omskrivbara skivor. När du ställer in
alternativet till Live System, kan du inte
använda den på LG-spelare. (Mastered/Live
File System: Skivformatsystem för windows
Vista)
Om symboldisplayen “7”
“7” kan visas på TV:n under användning
och indikerar att funktionen som beskrivs i
bruksanvisningen inte är tillgänglig för det
specifika mediet.
Regionkod
Den här enheten har en regionkod tryckt på
baksidan. Enheten kan endast spela BD-ROM- eller
DVD-skivor med samma märkning som på baksidan
av enheten eller med märkningen “Alla”.
Systemval
Tryck på B (OPEN/CLOSE) när en skiva sätts i, och
avlägsna ej skivan. Tryck och håll nere M (PAUSE) i
mer än 5 sekunder samtidigt som [OPEN] visas på
displayen.
1
Komma igång
yy Beroende på inspelningsmjukvaran och
slutförandet, kan vissa inspelade skivor (CDR/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) inte gå att spela
upp.
9
10
Komma igång
Fjärrkontroll
1
• • • • • • a • • • • • • Komma igång
1 (POWER): Slår på och stänger
av spelaren.
BACK ( ): Lämnar menyn eller
återgår till föregående skärm.
FUNCTION: Byter
inmatniningsläge.
Sifferknapparna 0-9: Väljer
numrerade alternativ i en meny.
TITLE/POPUP: Visar titelmenyn för
DVD-skivor eller popup-menyn för
BD-ROM-skivor om sådana finns
tillgängliga.
CLEAR: Tar bort ett nummer
när du anger lösenordet eller
nätverksanslutning.
DISC MENU: Tar fram menyn på
en skiva.
REPEAT (h): Upprepar ett
önskat avsnitt.
• • • • • • d • • • • • •
Färgade (R, G, Y, B) knappar:
- Använd för att navigera i BDROM-menyer. De används
också som genvägsknappar för
specifika menyer.
- B knappen: Väljer mono/stereo i
FM-läge.
c/v (SCAN): Söka bakåt
eller framåt.
C/V (SKIP): Går till nästa
eller föregående kapitel/spår/fil.
Z (STOP): Stoppar uppspelning.
z (PLAY): Startar uppspelning.
RDS: Radio Data System
PTY: Visar program typer för RDS
M (PAUSE): Pausar uppspelning.
PTY SEARCH:
Söker program typer
SPEAKER LEVEL: Ställer in
ljudnivån för önskad högtalare.
SUBTITLE: Väljer ett
undertextspråk.
SOUND EFFECT: Väljer ett
ljudeffektläge.
AUDIO: Väljer ett ljudspråk eller
en ljudkanal.
VOL +/-: Ställer in
högtalarvolymen.
SLEEP: Ställer in en tid efter vilken
enheten kommer att stänga av
sig.
OPTICAL/TV SOUND: Ändrar
intag inställning till direkt optisk.
MUTE: Stäng av ljudet.
• • • • • • c • • • • • •
HOME ( ): Visar eller går ur
menyn [Hem].
3D SOUND: Väljer ett
3D-ljudeffektläge.
Ta bort batterilocket på baksidan
av fjärrkontrollen. Sätt i ett batteri
av typen R03 (storlek AAA) enligt
märkningen 4 och 5.
ENTER (b): Bekräftar menyval.
B (OPEN/CLOSE): Ta ur / sätta i
en skiva.
• • • • • • b • • • • • •
Byta batteri
TUNING +/-: Söker efter önskad
radiostation.
INFO/MENU (m): Visar eller
stänger skärmmenyer.
Riktningsknappar: Väljer ett
alternativ i menyn.
PRESET +/-: Väljer program av
Radio.
MUSIC ID: När enheten är
ansluten till nätverket kan
information hämtas om
det aktuella avsnittet under
filmuppspelningen.
TV-kontrollknappar: Se sidan 67.
Komma igång
11
Frontpanel
a
b
1
Komma igång
d
a Skivlucka
b funktionsknappar
1/! (Ström)
-/+ (Volym)
DM (Spela upp / pausa)
I (Stopp)
F (Funktion)
Ändrar ingångskälla eller funktion.
R (Öppna / Stäng)
c iPod/ iPhone/ iPad/ USB-port
d Displayfönster
c
>>Viktigt
Att tänka på vid användning av de
beröringskänsliga knapparna
yy Använd “touch” knapparna med rena torra
händer.
- I en fuktig miljö bör man torka bort
eventuell fukt från tryckknapparna innan
man använder dem.
yy Tryck inte på knapparna hårt för att få dem
att fungera.
- Om du trycker för hårt kan tryckknapparnas
sensorer skadas.
yy Tryck på den knapp du vill använda för att
funktionen du vill åstadkomma ska fungera
korrekt.
yy Var noga med att inte ha några ledande
material såsom metall på tryckknapparna.
Det kan orsaka funktionsfel.
12
Komma igång
Bakpanel
1
Komma igång
a
b
d
e
c
f
a LAN Port
d Antennanslutning
b HDMI OUT TO TV
e PORT. IN
c HDMI IN 1/2
f OPTICAL IN
Aktiv woofer
a
a LED (anslutningsstatus)
Gulgrön: Uppkopplingen är färdig.
Gulgrön (blinkar): Woofern försöker ansluta.
Röd: Uppkopplingen är i väntläge eller har
misslyckats.
b
c
b Högtalarkanal
>>Viktigt
Var försiktig så att barn inte kan komma i
beröring med basreflexdelen på högtalarna.
c PARNINGS knapp
Ansluta
Montering av
huvudenheten på en
vägg
13
2. Vid montering på en vägg(betong), använd
väggpluggar (Medföljer ej). Du bör borra några
hål. Ett hjälpblad (WALL BRACKET INSTALL
GUIDE) medföljer för borrning. Använd bladet
för att kontrollera den punkt som ska borras.
Du kan montera huvudenheten på en vägg.
Förbered medföljande skruvar och fästen.
2
Förberedelse
Ansluta
Enhet
Väggfäste
,,Obs
WALL BRACKET
INSTALL GUIDE
Skruvar och Väggpluggar medföljer inte för
montering av enheten. Vi rekommenderar Hilti
(HUD- 1 6 x 30) för montering. Inhandla det
gärna.
3. Ta bort WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
1. Matcha den TV BOTTOM LINE:n för WALL
BRACKET INSTALL GUIDE med underdelen av
TV:n och fäst på plats.
TV
4. Fäst med skruvar (medföljer ej) som visas i
bilden nedan.
14
Ansluta
5. Häng huvudenheten på fästena enligt nedan.
>>Viktigt
yy Häng inte på den installerade enheten och
undvik att stöta på enheten.
yy Fast enheten ordentligt i väggen så att den
inte ramlar ner. Om enheten ramlar ner
kan det resultera i en skada eller skador på
produkten.
2
yy När enheten är installerad i väggen, se till
att barn inte drar i någon av de anslutna
sladdarna då det kan leda till att den faller.
Ansluta
,,Obs
Ta loss enheten från fästet enligt bilden nedan.
Ansluta
Uppsättning
Trådlös parning
LED-indikator för trådlös subwoofer
Funktion
Gulgrön
Den trådlösa subwoofern tar
emot signalen från enheten.
Gulgrön
(blinkar)
Den trådlösa subwoofern
försöker att ansluta.
Röd
Den Trådlösa subwoofern är i
standby-läge.
Av (Ingen
display)
Strömsladden för trådlös
subwoofer är frånkopplad.
Konfigurera trådlös subwoofer för
första gången
1. Anslut nätsladden för den trådlösa subwoofern
till uttaget.
2. Sätt på huvudenheten: Huvudenheten och
den trådlösa subwoofern kommer att anslutas
automatiskt.
Trådlös parning för manual
Om anslutningen misslyckas lyser den röda LEDlampan på subwoofern, och inget ljud hörs från
den. Följ stegen nedan för att lösa detta problem.
1. Tryck och håll nere Z STOP på enheten och
MUTE på fjärrkontrollen samtidigt.
- “REMATE” syns i displayfönstret.
2. Tryck på PAIRING på baksidan på woofern.
- Den gulgröna lysdioden blinkar.
3. Stäng av och sätt på enheten.
- Om en “gulgrön” lysdiod syns har proceduren
lyckats.
4. Om ingen “gulgrön” lysdiod syns, upprepa då
steg 1 - 3 igen.
,,Obs
yy Om det finns en produkt med starka
elektromagnetiska vågor i närheten, kan
störningar förekomma. Flytta enheten
(Trådlös subwoofer och huvudenhet)
därifrån.
yy Om du aktiverar huvudenheten hörs
det inom några sekunder i den trådlösa
subwoofern (bakre högtalarna) ett ljud i
standby-läge.
yy Ställ in avståndet mellan denna enhet och
subwoofer-mottagaren inom 10 m (32 fot)
yy Optimal prestanda kan genomföras först när
enheten och den trådlösa subwoofern är
mellan 2 m (6 fot) och 10 m (32 fot) avstånd
eftersom kommunikationsfel kan uppstå
om avståndet är längre.
yy Det tar några sekunder (och kan ta
längre tid) för den trådlösa sändaren
och subwoofern att kommunicera med
varandra.
2
Ansluta
LED Färg
15
16
Ansluta
Anslutningar till din
TV
2
Om du har en HDMI-TV eller -display kan du ansluta
den till denna spelare med en HDMI-kabel (Typ
A, Höghastighets HDMI™-kabel). Anslut HDMIuttaget på spelaren till HDMI-uttaget på en HDMIkompatibel TV eller monitor.
Ansluta
Enhetens baksida
Ytterligare information om HDMI
yy Om du ansluter en HDMI- eller DVI-kompatibel
enhet ska du kontrollera följande:
-- Stäng av HDMI/DVI-apparaten och den
här spelaren. Sätt därefter på HDMI/DVIapparaten och låt den vara på i ca 30
sekunder och sätt därefter på den här
spelaren.
-- Den anslutna enhetens videoingång är rätt
inställd för den här enheten.
-- Den anslutna enheten är kompatibel med
en videoingång på 720x576p, 1280x720p,
1920x1080i eller 1920x1080p.
yy Alla HDCP-kompatibla HDMI- eller DVI-enheter
fungerar inte med denna spelare.
-- Bilden visas inte på rätt sätt med enheter som
inte har HDCP.
HDMI kabel
TV
Ställ in TV:ns ingång på HDMI (se TV:ns
bruksanvisning).
,,Obs
Följ anvisningarna i bruksanvisningen till TV:n,
stereosystemet och andra enheter enligt
behov för bästa sätt att ansluta.
,,Obs
yy Om den ansluten HDMI enhet inte tar
emot ljudutgång från spelaren, kan HDMI
enhetens ljud vara förvrängt eller inget ljud
alls.
yy När du använder HDMI anslutning kan
du ändra upplösningen av HDMI utdata.
(Hänvisning till “Ställa in upplösning” på
sidan 18.)
yy Välj typen av video utdata från HDMI
OUT uttaget och använd [HDMI-färginst.]
alternativet på [Inställn.] menyn (se sidan
30).
yy Om du ändrar upplösningen efter att
anslutningen redan har etablerats kan fel
uppstå. För att lösa problemet, stänger du
av spelaren och startar den igen.
yy När HDMI-anslutningen med HDCP inte
bekräftas blir TV-skärmen svart. I detta
fall markerar du HDMI-anslutningen eller
kopplar bort HDMI-kabeln.
yy Om det finns brus eller linjer på skärmen,
kontrollera HDMI kabeln (längden är
vanligtvis begränsad till 4.5 m (15 ft.)).
Ansluta
Vad är SIMPLINK?
En del av funktionerna på denna enhet styrs av
TV:ns fjärrkontroll när du använder denna enhet
och en LG TV med SIMPLINK och när de är anslutna
via HDMI.
Se TV:ns bruksanvisning för mer information om
SIMPLINK-funktionen.
En LG TV som har SIMPLINK-funktionen är märkt
med logotypen som visas ovan.
,,Obs
Beroende på skivtypen eller
uppspelningsstatusen kan en del SIMPLINKfunktioner skilja sig från de du vill använda
eller inte fungera.
ARC (Audio Return Channel)
funktion
ARC funktionen möjliggör HDMI kapabel TV att
sända ljudspår till HDMI OUT från denna spelare.
För att använda denna funktion
-- Din TV måste stödja HDMI-CEC och ARC
funktionen och HDMI-CEC och ARC måste vara
påslagen.
-- Hur man sätter på HDMI-CEC och ARC kan
skilja sig beroende på TV. För detaljer om ARC
funktionen, referera din TV manual.
-- Du måste använda HDMI kabel (Typ A,
Höghastighets HDMI™ kabel med Ethernet).
-- Du måste ansluta med HDMI IN som stödjer ARC
funktionen med HDMI OUT på denna spelare.
-- Du kan endast koppla ihop dig med Hemma Bio
med en TV som är kompatibel med ARC.
,,Obs
För att aktivera [SIMPLINK / ARC]-funktionen
ställer in detta alternativ på [På]. (sidan 35)
2
Ansluta
Funktioner som kan styras av fjärrkontrollen till
LG TV är uppspelning, paus, sök, gå till, stopp,
strömpåslag m.m.
17
18
Ansluta
Ställa in upplösning
Spelaren har flera upplösningar för HDMI OUTuttagen. Du kan ändra upplösningen i [Inställn.]
menyn.
1. Tryck på HOME ( ).
2. Använd A/D för att välja [Inställn.] och tryck
på ENTER (b). [Inställn.] menyn visas.
2
Ansluta
3. Använd W/S för att välja alternativet
[VISNING] och tryck därefter på D för att flytta
till den andra nivån.
4. Använd W/S för att välja alternativet
[Upplösning] och tryck därefter på ENTER (b)
för att flytta till den tredje nivån.
5. Använd U/u för att välja önskad upplösning och
tryck på ENTER (b) för att bekräfta ditt val.
,,Obs
yy Om din TV inte tar emot upplösningen som
du har ställt in på spelaren, kan du ställa in
upplösningen på 576p enligt följande:
1. Tryck på HOME ( ) för att dölja HOMEmenyn.
2. Tryck på Z (STOP) under mer än 5
sekunder.
yy Upplösningen ställs i läge [Auto] om du
väljer en upplösning manuellt och därefter
ansluter HDMI-uttaget till TV:n och TV:n inte
kan hantera den upplösningen.
yy Om du väljer en upplösning som
din TV inte accepterar, kommer att
varningsmeddelande att visas. Om du efter
ändring av upplösning inte kan se bild,
vänta i 20 sekunder och upplösningen
kommer automatiskt att återgå till
föregående upplösning.
yy Bildfrekvensen för 1080p videoutsignal kan
automatiskt ställas in för antingen 24 Hz
eller 50 Hz beroende på den anslutna TV:ns
egenskap och inställningar och baserat på
normal video-bildfrekvens för informationen
på BD-ROM-skivan.
Ansluta
Antennanslutning
Anslut den medlevererade antennen för att kunna
lyssna på radio.
19
Ansluter till extern
enhet
PORT. IN anslutning
Du kan avnjuta ljud från din portabla ljudspelare
genom högtalarna på detta system.
Anslut uttaget för hörlurarna (eller linjeutgång) av
den portabla ljudspelaren i PORT. IN uttaget på
denna enhet. Och välj sedan [PORTABLE] genom att
trycka FUNCTION.
Du kan också använda F (Funktion) knappen på
den främre panelen för att välja indata.
Enhetens baksida
,,Obs
Efter att ha anslutit FM trådantennen, se till att
sträcka ut den helt.
MP3 spelare, etc...
2
Ansluta
Enhetens baksida
20 Ansluta
2
OPTICAL IN anslutning
HDMI IN 1/2 anslutning
Du kan avnjuta ljudet från denna komponent med
en digital optiskt uppkoppling genom högtalarna
på detta system.
Du kan avnjuta dina bilder och ljud från din enhet
genom denna anslutning.
Koppla ihop det optiska uttaget av din komponent
i OPTICAL IN uttaget på enheten. Och välj sedan
[OPTICAL] alternativet genom att trycka på
FUNCTION. Eller tryck på OPTICAL/TV SOUND för
att välja direkt.
Anslut HDMI OUT utgången på din apparat till
HDMI IN 1 eller 2 ingången på denna enhet. Och
välj sedan [HDMI IN 1/2] alternativet genom att
trycka på FUNCTION.
Du kan också använda F (Funktion) knappen på
den främre panelen för att välja indata.
Ansluta
Du kan också använda F (Funktion) knappen på
den främre panelen för att välja indata.
Enhetens baksida
Enhetens baksida
Till den digitala,
optiska utgången
på din apparat
Till HDMI OUT utgången
på din apparat (settop box, digital
satellit mottagare,
videospelmaskin, etc.)
,,Obs
yy Du kan inte ändra video upplösningen
i HDMI IN 1/2 mode. Ändra
videoupplösningen i den anslutna
apparaten.
yy Om video utgångssignalen är onormal
när din PC är ansluten till HDMI IN 1/2
kontakten, ändra upplösningen i din PC till
576p, 720p, 1080i eller 1080p.
yy Spelaren skickar ljud från HDMI utgångarna
till både HDMI ut och till enhetens högtalare.
Ansluta
Anslutning av ditt
hemmanätverk
Bredbandstjänster
Denna spelare kan anslutas till ett lokalt nätverk
(LAN) via LAN-porten baktill på apparaten.
Genom att ansluta enheten till ett hemmanätverk
med bredband får du tillgång till tjänster som
programuppdateringar, BD-LIVE-interaktivitet och
onlinetjänster.
2
Användning av ett kabelnätverk ger bäst prestanda
då de anslutna enheterna ansluter direkt till
nätverket och är inte föremål för störningar från
radiofrekvenser.
Hänvisning till dokumentation avseende din
nätverksenhet för ytterligare instruktioner.
DLNA certifierad server
Anslut spelarens LAN-port till motsvarande port på
ditt modem eller router med hjälp av en LAN eller
Ethernetkabel.
,,Obs
yy Anslut inte en modulär telefonkabel till LANporten.
yy Eftersom det finns flera olika sätt att
ansluta ska du följa anvisningarna från din
teleoperatör eller Internetleverantör.
yy Om du vill öppna upp innehåll från DLNA
servrar, måste denna spelare anslutas till
samma lokala areanätverk via en router, som
de är anslutna till.
yy För att ställa in din PC som en DLNAserver, installera det medlevererade Nero
MediaHome 4 på din PC. (se sid 41)
Enhetens baksida
Ansluta
Router
Anslutning till kabelnätverk
yy När du kopplar in/ur LAN-kabeln ska du
hålla i kabelns kontakt. När du kopplar ur
LAN-kabeln ska du inte dra i den utan trycka
ner låsspärren medan du drar ur kabeln.
21
22 Ansluta
Inställning av kabelnätverk
Avancerad inställning
Om det finns en DHCP server i det lokala nätverket
(LAN) via kabelanslutning kommer denna spelare
automatiskt att tilldelas en IP-adress. Efter att ha
gjort den fysiska anslutningen kan ett mindre antal
av hemmanätverk kräva en ändring av inställningen
i spelarens nätverksinställning.Justera [NÄTVERK]
inställningen enligt följande.
Om du vill ställa in nätverksinställningarna manuellt,
använd W/S för att välja [Avancerad inställning]
i menyn [Nätverksinställning] och tryck på ENTER
(b).
2
Förberedelse
Ansluta
Innan inställning av kabelnätverket behöver
du ansluta bredbandsinternet till ditt
hemmanätverk.
1. Välj [Anslutn inställn.] alternativet i [Inställn.]
menyn och tryck sedan på ENTER (b).
2. Läs igenom förberedelserna för
nätverksinställningarna och tryck sedan på
ENTER (b) när [Start] är markerat.
Enheten ansluts automatiskt till nätverket.
1. Använd W/S för att välja [Fast nätverk] och
tryck sedan på ENTER (b).
2.Använd W/S/A/D för att välja IP inställning
mellan [Dynamisk] och [Statisk].
Normalt väljs [Dynamisk] för att tilldela en IP
adress automatiskt.
,,Obs
Om det inte finns en DHCP server i nätverket
och du vill ställa in en IP adress manuellt, väljer
du [Statisk] skriver in [IP-adress], [Nätmask],
[Gateway] och [DNS-server] och använder
W/S/A/D och de numeriska knapparna.
Om du gör ett misstag när du skriver in
numren, tryck på CLEAR för att rensa den
markerade delen.
3. Välj [Nästa] och tryck sedan ENTER (b) för att
aktivera nätverksinställningarna.
Nätverksanslutningens status visas på skärmen.
4. Tryck på ENTER (b) när [OK] är markerat
för att avsluta inställningarna för fasta
nätverksanslutningar.
Ansluta 23
Trådlös nätverksanslutning
En annan lösning på anslutning är att använda en
Access Point (åtkomstpunkt) eller en trådlös router.
Nätverkskonfigurationen och anslutningsmetoden
kan variera beroende på den utrustning som
används och nätverksmiljön.
Förberedelser
Innan du ställer in det trådlösa nätverket,
måste du:
-- A
­ nsluta bredbandsinternet till det trådlösa
hemmanätverket.
-- ställa in åtkomstpunkten eller den trådlösa
routern.
-- ­notera SSID och säkerhetskod för nätverket.
Trådlös
Kommunikation
2. Läs igenom förberedelserna för
nätverksinställningarna och tryck sedan på
ENTER (b) när [Start] är markerat.
DLNA certifierad server
Åtkomstpunkt eller
Trådlös Router
Bredbandstjänster
Om inget fast nätverk finns anslutet till enheten
kommer samtliga tillgängliga nätverk att visas
på skärmen.
3.Använd W/S för att välja ett önskat SSID
tillhörande ett trådlöst nätverk och tryck sedan
på ENTER (b).
Hänvisning till inställningsinstruktionerna
som levereras med din anordning för trådlös
åtkomstpunkt eller trådlösa router med detaljerade
anslutningssteg och nätverksinställningar.
För bästa prestanda är en direkt anslutning
med kabel från denna spelare till routern i ditt
hemnätverk eller kabel/DSL modell alltid det bästa
alternativet.
Om du väljer att använda ett trådlöst alternativ, kan
prestanda ibland påverkas av andra elektroniska
enheter i ditt hem.
Trådlöst Nätverk Setup
För trådlös nätverksanslutning, behöver spelaren
ställas in för nätverkskommunikation. Denna
inställning kan göras från [Inställn.] menyn. Justera
[NÄTVERK] inställningen enligt följande. Inställning
av trådlös åtkomstpunkt (WAP) eller trådlös router
måste göras innan anslutning av spelaren till
nätverket görs.
Om din åtkomstpunkt är skyddad måste du
ange din säkerhetskod.
,,Obs
Om du använder andra tecken än det engelska
alfabetet eller siffror för SSID namnet för din
åtkomstpunkt eller trådlösa router, kan det
visas annorlunda.
2
Ansluta
1. Välj [Anslutn inställn.] alternativet i [Inställn.]
menyn och tryck sedan på ENTER (b).
24 Ansluta
Avancerad inställning
Om du vill ställa in nätverksinställningarna manuellt,
använd W/S för att välja [Avancerad inställning]
i menyn [Nätverksinställning] och tryck på ENTER
(b).
,,Obs
2
Ansluta
yy WEP säkerhetsinställning har vanligtvis 4
tangenter tillgängliga för inställning av en
åtkomstpunkt eller trådlös router. Om din
åtkomstpunkt eller trådlösa router använder
WEP säkerhet, skriv in säkerhetskoden
med tangent “No.1” för att ansluta ditt
hemmanätverk.
yy En åtkomstpunkt är en anordning som
gör att du kan ansluta ditt hemmanätverk
trådlöst.
4.Använd W/S/A/D för att välja IP inställning
mellan [Dynamisk] och [Statisk].
Normalt väljs [Dynamisk] för att tilldela en IP
adress automatiskt.
,,Obs
Om det inte finns en DHCP server i nätverket
och du vill ställa in en IP adress manuellt, väljer
du [Statisk] skriver in [IP-adress], [Nätmask],
[Gateway] och [DNS-server] och använder
W/S/A/D och de numeriska knapparna.
Om du gör ett misstag när du skriver in
numren, tryck på CLEAR för att rensa den
markerade delen.
5. Välj [Nästa] och tryck sedan ENTER (b) för att
aktivera nätverksinställningarna.
1. Använd W/S för att välja [Trådlös] och tryck
sedan på ENTER (b).
[AP Lista.] - Spelaren scannar av tillgängliga
åtkomstpunkter eller trådlösa routers inom
räckhåll och visar dem i en lista.
[Nätverksnamn] – Din åtkomstpunkt kanske
inte sänder ut sitt namn (SSID). Kontrollera
inställningarna för dina åtkomstpunkter via din
dator, och låt antingen din åtkomstpunkt sända
ut sitt SSID eller ange nätverkets namn manuellt
i [Nätverksnamn].
[PBC] – Om din åtkomstpunkt eller trådlösa
router stödjer konfigurationsmetod via
tryckknappar, välj då detta alternativ och tryck
på tryckknappen på din åtkomstpunkt eller
trådlösa router inom 120 “counts”. Du behöver
ej känna till din nätverknamn (SSID)Eller
säkerhetskod för din åtkomstpunkt.
[PIN] – Om din åtkomstpunkt stödjer PINkodskonfigurationsmetoden baserad på WPS
(“Wi-Fi Protected Setup”), välj då detta alternativ
och skriv upp koden som visas på skärmen.
Därefter, ange PIN-numret i en inställningsmeny
på din åtkomstpunkt eller trådlösa router
för att ansluta. Se dokumentationen för din
nätverksenhet.
2. Följ instruktionerna för respektive
anslutningsmetod på skärmen.
,,Obs
Nätverksanslutningens status visas på skärmen.
6. Välj [Stäng] och tryck på ENTER (b) för att
slutföra nätverksuppkopplingen.
För att kunna använda dig av
nätverksanslutning via PBC och PIN måste din
åtkomstpunkts säkerhetsläge vara inställt på
OPEN eller AES.
Ansluta 25
Noteringar för nätverksanslutning
yy Många problem med nätverksanslutningar
under uppsättningen kan ofta rättas till genom
en återställning av router eller modem. Efter
att ha anslutit spelaren till hemmanätverket,
bryt strömmen snabbt och/eller dra ut
nätsladden ur routern för hemmanätverket eller
kabelmodemet. Slå på strömmen och/eller sätt i
nätsladden igen.
yy Vårt företag är inte ansvarigt för fel hos spelaren
och/eller internetuppkoppling beroende på
kommunikationsfel/felaktigheter i anslutning till
din bredbands internetuppkoppling eller annan
ansluten utrustning.
yy Egenskaperna hos BD-ROM skivor tillgängliga via
internetuppkopplingen är inte framställda eller
tillhandahållna av vårt företag och vårt företag
är inte ansvarigt för deras funktion eller framtida
tillgänglighet. Vissa skivrelaterade material,
tillgängliga över internetuppkopplingen, kanske
inte är kompatibla med denna spelare. Om du
har frågor om sådant innehåll, ber vi Dig kontakta
skivproducenten.
yy Visst bredbandsinnehåll kanske kräver en högre
bandbreddsuppkoppling.
yy Även om spelaren är rätt ansluten och
konfigurerad kan visst internetinnehåll inte
fungera på rätt sätt beroende på trafikstockningar
på internet, kvaliteten på dina bredbandstjänster
eller problem med innehållsleverantören.
yy Vissa internetuppkopplingar kan inte vara möjliga
beroende på vissa restriktioner, som tillförts av
tjänstleverantören (ISP), som tillhandahåller din
bredbandsuppkoppling mot internet.
yy Alla kostnader som din ISP belastar dig med,
utan begränsning, är på ditt ansvar.
yy En 10 Base-T eller 100 Base-TX LAN port
krävs för kabelanslutning av denna spelare.
Om din internettjänst inte medger en sådan
uppkoppling, kommer du inte kunna ansluta
denna spelare.,
yy Du måste använda en router för att använda
xDSL uppkoppling.
yy Användning av en “Router” kanske inte är tillåtet
eller dess användning kan vara begränsad
beroende på de policies och restriktioner som
din ISP tillämpar. För information, kontakta din
ISP direkt.
yy Det trådlösa nätverket använder 2.4 GHz
radiofrekens som också används av andra
hushållsapparater som ex vis trådlös telefon,
Bluetooth® enheter, mikrovågsugn, och kan
påverkas av störningar från dessa.
yy Stäng av all icke använd nätverksutrustning i ditt
lokala hemmanätverk. Vissa utrustningar kan
generera nätverkstrafik.
yy För att få bättre transmissioner placera spelaren
så nära åtkomstpunkten som möjligt.
yy I vissa fall kan mottagningen förbättras genom
att placera åtkomstpunkten eller den trådlösa
routern minst 0.45 meter över golvnivån.
yy Flytta närmare åtkomstpunkten om möjligt
eller omorientera spelaren så att det inte finns
någonting mellan den och åtkomstpunkten.
yy Mottagningskvaliteten över trådlös överföring
beror på många faktorer som exempelvis typ
av åtkomstpunkt, avstånd mellan spelaren och
åtkomstpunkten och spelarens placering.
yy Ställ in din åtkomstpunkt eller trådlösa router i
Infrastrukturinställning. Ad-hoc funktion stöds
inte.
2
Ansluta
yy Beroende på tjänsteleverantören för internet
(ISP) kan antal enheter, som kan ta emot
internettjänster vara begränsat av tillämpliga
villkor för tjänsten. För information, kontakta din
leverantör för internettjänster.
yy Ett DSL modem krävs för att använda DSL tjänst
och ett kabelmodem krävs för att använda
uppkoppling med kabelmodem. Beroende på
åtkomstmetoden i avtalet med din ISP kanske
du inte kan använda internetuppkopplingen
i denna spelare eller så blir du begränsad av
antalet enheter, som du kan ansluta samtidigt.
(Om ditt ISP avtal begränsar antalet till en enhet,
kan denna spelare inte tillåtas ansluta när en PC
redan är ansluten.)
26 Systeminställning
Startinställningar
När du startar enheten för första gången visas
assistenten för startinställningarna på skärmen.
I startassistenten kan du välja språk samt
nätverksinställningar.
5.Använd W/S/A/D för att välja IP inställning
mellan [Dynamisk] och [Statisk].
Normalt väljs [Dynamisk] för att tilldela en IP
adress automatiskt.
1. Tryck på 1 (POWER).
Startassistenten visas på skärmen.
2.Använd W/S/A/D för att välja språk och
tryck sedan på ENTER (b).
6. Välj [Nästa] och tryck sedan ENTER (b) för att
aktivera nätverksinställningarna.
3
Systeminställning
3. Läs igenom och utför förberedelserna för
nätverksinställningarna och tryck sedan på
ENTER (b) när [Start] är markerat.
Nätverksanslutningens status visas på skärmen.
För specificerade nätverksinställningar, se
“Anslutning av ditt hemmanätverk”, s. 21.
7. Välj [Nästa] och tryck på ENTER (b).
Om ett fast nätverk finns anslutet kommer
inställningen för nätverksanställningen att
avslutas automatiskt.
4. Samtliga tillgängliga nätverk visas på skärmen.
Använd W/S för att välja ett önskat SSID
tillhörande ett trådlöst nätverk och tryck sedan
på ENTER (b).
Om din åtkomstpunkt är skyddad måste du
ange din säkerhetskod.
Systeminställning 27
8. Du kan lyssna på TV-ljud via enhetens högtalare
automatiskt när TV: n slås på. TV: n och enheten
bör anslutas med optisk kabel.
Tryck W för att flytta och på A/D för att välja
[På] eller [Av]. Välj [Nästa] och tryck på ENTER
(b).
9. Kontrollera samtliga inställningar du gjort i
föregående steg.
10. Visar guide för privat ljudläge. Tryck på ENTER
(b).
Systeminställning
Tryck på ENTER (b) när [Slutför] är markerat
för att avsluta startinställningarna. Om några
inställningar behöver ändras, använd W/S/
A/D för att välja 1 och tryck sedan på ENTER
(b).
3
28 Systeminställning
Inställningar
Justera inställningarna
Du kan ändra inställningarna hos spelaren i
[Inställn.] menyn.
1. Tryck på HOME ( ).
[NÄTVERK]-meny
Inställningar av [NÄTVERK] är nödvändiga för att
kunna använda programuppdateringstjänsten,
BD-Live och online funktionerna.
Anslutn inställn.
Om hemmanätverket är färdigt för anslutning till
spelaren, behöver spelaren ställas in för anslutning
till nätverket. (Se “Connecting to your Home
Network” (anslutning av ditt hemmanätverk) på
sidorna 21.)
Känner ansl. status
3
Systeminställning
2.Använd A/D för att välja [Inställn.] och tryck
på ENTER (b). [Inställn.] menyn visas.
Om du vill kontrollera spelarens nätverksstatus välj
[Känner ansl. status] alternativet och tryck på ENTER
(b) för att kontrollera om anslutning till nätverket
och till internet har etablerats.
BD direktkoppling
Du kan begränsa Internet-åtkoms när BD-Livefunktioner används.
[Tillåtet]
3.Använd W/S för att välja första setup
alternativet och tryck sedan D för att gå till
nästa nivå.
IInternet-åtkomst är tillåten för allt BD-Liveinnehåll.
[Delvis tillåtet]
Internet-åtkomst är endast tillåten för BDLive-innehåll som har ägarcertifikat. Internetåtkomst och AACS-online-funktioner är
förhindrade för allt BD-Live-innehåll utan ett
certifikat.
[Förbjudet]
4.Använd W/S för att välja ett andra setup
alternativ och tryck sedan ENTER (b) för att gå
till tredje nivån.
5.Använd W/S för att välja önska inställning och
tryck på ENTER (b) för att bekräfta valet.
Internet-åtkomst är förhindrat för allt BD-Liveinnehåll.
Systeminställning 29
Smart Service Setting
[Landsinställning]
Välj område för visning av lämpligt
onlineinnehåll tjänst.
Skärmmenyn [VISNING]
Bildformat
Välj ett TV bildförhållande efter din typ av TV.
[Initialisera]
[4:3 Letter Box]
Beroende på region kan [Initialisera] funktionen
ej vara tillgänglig.
Välj detta alternativ när en standard 4:3 TV är
ansluten. Visar teatraliska bilder med svarta
områden ovanför och under bilden.
Enhetsnamn
[4:3 Pan-Scan]
Du kan skapa ett nätverksnamn via ett virtuellt
tangentbord. Denna spelare identifieras via det
namn du anger i ditt hemmanätverk.
Välj detta alternativ när en standard 4:3 TV
är ansluten. Visar bilder som är beskurna för
att fylla TV-skärmen. Bildens båda sidor är
beskurna.
Wi-Fi Direct
Spela nätverk
Denna funktion gör det möjligt att göra
uppspelningar av media som strömmas från
DLNA media server genom en DLNA certifierad
smartphone. De flesta DLNA certifierade
smartphones har en funktion för uppspelning
av media på ditt hemmanätverk. Ställ in detta
alternativ på [På] för att låta din smartphone styra
denna enhet. Hänvisning till instruktioner för din
DLNA certifierade smartphone eller applikation för
en mera detaljerad information.
,,Obs
yy Denna enhet och DLNA certifierad
smartphone måste vara anslutna till samma
nätverk.
yy För att använda [Spela nätverk] funktionen
med hjälp av en DLNA certifierad
smartphone tryck HOME ( ) för att visa
huvudmenyn innan du ansluter denna
enhet.
yy Samtidigt som du styr enheten med [Spela
nätverk] funktionen kan du inte använda
fjärrkontrollen.
yy Tillgängliga filformat, som beskrivs på
sidan 70, stöds inte alltid av [Spela nätverk]
funktionen.
Välj då en TV med 16:9-format är inkopplad.
4:3-bilden visas i sitt ursprungliga
4:3-förhållande och med svarta fält på både
vänster och höger sida.
[16:9 Hel]
Välj då en TV med 16:9-format är inkopplad.
4:3-bilden justeras horisontellt (linjärt
proportionellt) för att fylla hela skärmen.
,,Obs
Du kan inte välja [4:3 Letterbox] och [4:3 PanScan] alternativen när upplösningen är inställd
högre än 720p.
3
Systeminställning
Denna spelare är en Wi-Fi Direct™ certifierad
enhet. Wi-Fi Direct™ är tekniken som möjligör
enheter att ansluta till varandra utan att ansluta
till en accesspunkt eller en router. Tryck på ENTER
(b) för att visa Wi-Fi Direct menyn. Se sida 52 för
enhetsanslutningen.
[Standard är 16:9]
30 Systeminställning
Upplösning
1080p visning
Ställer in upplösningen för HDMI videosignal.
Hänvisning till sidorna 18 för detaljer om inställning
av upplösning.
När upplösningen är inställd till 1080p väljer du
[24 Hz] för jämn filmvisning (1080p/24 Hz) med
en HDMI-försedd skärm som är kompatibel med
1080p/24 Hz-ingång.
[Auto]
Om HDMI OUT-uttaget är anslutet för TV:n som
visar information (EDID), väljs automatiskt den
upplösning som lämpar sig för den anslutna
TV:n.
[1080p]
Matar ut 1080-linjer för progressiv video.
[1080i]
3
Matar ut 1080-linjer för sammanflätad video.
Systeminställning
[720p]
Matar ut 720-linjer för progressiv video.
[576p]
Matar ut 576-linjer för progressiv video.
Ultra HD-förbättring
Denna funktion gör att enheten kan uppgradera
den ursprungliga videoupplösningen till Ultra HD
upplösning och utmatning via HDMI-anslutningen.
[Auto]
Om du ansluter en bildskärm som kan visa
Ultra HD upplösning, kommer denna enhet att
mata ut videosignaler i Ultra HD upplösning
automatiskt.
[Av]
Enheten kommer att stänga av Förhöjnings
funktionen.
,,Obs
yy Denna enhet kommer att mata ut
videosignaler i Ultra HD upplösning när den
spelar BD-ROM-skiva formaterad i 24 Hz.
yy De uppspelade bilderna kan tillfälligt
avbrytas när upplösningen växlar.
,,Obs
yy När du väljer [24 Hz] kan viss bildstörning
förekomma vid växling mellan video och
film. I så fall väljer du [50 Hz].
yy Även om [1080p visning] är inställd på
[24 Hz], om TV:n inte är kompatibel med
1080p/24 Hz, är den faktiska bildfrekvensen
för videoutgången 50 Hz enligt videokällans
format.
HDMI-färginst.
Välj typ av utmatning från HDMI OUT-uttaget. För
denna inställning se bruksanvisningarna för din
displayenhet.
[YCbCr]
Välj detta vid anslutning till en HDMIdisplayenhet.
[RGB]
Välj detta vid anslutning till en DVIdisplayenhet.
3D inställn
Välj typ av utgångsinställning för uppspelning av
Blu-ray 3D skivor.
[Av]
Blu-ray 3D skivor spelas upp med 2D inställning
precis som en vanlig BD-ROM skiva.
[På]
Blu-ray 3D skivor kommer att spelas upp med
3D inställning.
Guide för hemmeny
Denna funktion tillåter dig att visa eller ta bort
guide bubblan pâ Home menyn. Ställ in pâ [På] för
att visa guide.
Systeminställning
31
[SPRÅK]-menyn
[LJUD]-menyn
Visningsmeny
Varje skiva har många alternativ för ljudutmatning.
Ställ in spelarens ljudalternativ enligt den typ av
ljudanläggning du använder.
Välj språk för menyn [Inställn.] och visning på
skärmen.
Skivmeny / Skivljud / Skivans
undertext
Välj önskat språk för ljudspåret (disc audio),
textremsor och skivmenyn.
[Original]
Syftar på originalspråket som skivan spelades n i.
[Övriga]
[Av] (Enbart undertitel skiva)
Digital utdata
[PCM-stereo] (endast HDMI)
Välj om du vill ansluta denna enhets HDMI
OUT-anslutning till en enhet med tvåkanals
digitalstereoavkodare.
[PCM-multi-kan.] (endast HDMI)
Välj detta om du ansluter spelarens HDMI
OUT-uttag till en enhet med flerkanals digitaldekoder.
Stänger av textremsan.
[DTS återkoda] (endast HDMI)
,,Obs
Välj om du vill ansluta denna enhets HDMI
OUT-anslutning till en enhet med DTSavkodare.
Beroende på skiva kanske ditt språk inte
återfinns.
[BitStream] (endast HDMI)
Välj om du vill ansluta denna enhets HDMI
OUT-anslutning till en enhet med LPCM-, Dolby
Digital-, Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD-,
DTS- och DTS-HD-avkodare.
,,Obs
yy När alternativet [Digital utdata] är
inställt på [PCM-multi-kan.] kan ljudet
matas ut som PCM-stereo ifall PCMflerkanalsinformationen inte detekteras från
en HDMI-enhet med EDID.
yy Om [Digital utdata] alternativen är inställda
på [DTS återkoda], är utdata “DTS återkoda
audio” för BD-ROM skivor med sekundärt
ljud och ursprungligt ljud för andra skivor
(som [Bitstream])
yy Denna inställning är ej tillgänglig för
ingående signal från en extern enhet.
3
Systeminställning
Tryck på ENTER (b) för att välja ett annat
språk. Använd sifferknapparna och tryck på
ENTER (b) för att ange motsvarande fyrsiffriga
nummer enligt listan med språkkoder på sidan
75.
,,Obs
Då flera faktorer påverkar typen av ljudutdata,
hänvisas till “Ljudspecifikationer” för detaljer på
sidorna 73.
32 Systeminställning
DRC (Dynamisk områdeskontroll)
HD AV Sync
Denna funktion gör det möjligt för dig att lyssna på
en film med en lägre volym utan att förlora klarhet i
ljudet.
Ibland förekommer i digital TV en fördröjning
mellan bild och ljud. Om detta inträffar kompensera
genom att ställa in en fördröjning av ljudet så att
det ‘väntar’ på att ljudet skall komma: detta kallas
för HD AV Synk. Använd A D för att scrolla upp och
ner genom försenings mängden, som du kan ställa
in på vad som helst mellan 0 och 300 ms.
[Av]
Stänger av denna funktion.
[På]
Komprimerar det dynamiska området hos
Dolby Digital, Dolby Digital Plus eller Dolby
TrueHD ljudutgång.
[Auto]
3
Systeminställning
Det dynamiska området hos Dolby TrueHD
ljudutgång specificerar sig själv.
Och det dynamiska området hos Dolby Digital
och Dolby Digital Plus hanteras som ett med
[På] inställning.
,,Obs
DRC inställningen kan ändras bara när skivan
inte är insatt eller när skivan är i helt stoppat
läge.
Autovolym
Med funktionen Auto Volume på justerar enheten
automatiskt den utgående volymen för att sänka
eller höja den om ljudet är för högt eller lågt. Gör
att du kan njuta av ljudet på bekväm nivå och inte
för högt eller för lågt.
Systeminställning 33
[LÅS]-menyn
DVD-restriktionsnivå
[LÅS] inställningarna påverkar endast Blu-ray Disc
och DVD uppspelning.
Blockerar uppspelning av klassificerade DVD baserat
på deras innehåll. (Inte alla skivor är klassificerade.)
För att komma åt funktionerna i inställningarna i
[LÅS] måste du skriva in den fyrsiffriga säkerhetskod
som du har skapat.
Om du inte har skrivit in ett lösenord ännu
uppmanas du att göra det nu. Skriv in ett 4-ställigt
lösenord två gånger och tryck på ENTER (b) för att
skapa ett nytt lösenord.
Lösenord
Du kan skapa eller ändra lösenord.
[Ingen]
[Ändra]
Skriv in nuvarande lösenord och tryck på ENTER
(b). Skriv in ett 4-ställigt lösenord två gånger
och tryck på ENTER (b) för att skapa ett nytt
lösenord.
Om du glömmer lösenordet
Om du glömmer lösenordet, kan du återställa det
med följande steg:
1. Ta bort eventuell skiva som finns i spelaren.
Ett (1) har flest restriktioner och åtta (8) är den
minst restriktiva.
[Lås upp]
Om du markerar [Lås upp] inaktiveras barnlåset
och hela skivan spelas upp.
Blu-ray-skiva-restriktionsnivå
Ställa in en åldersgräns för BD-ROM uppspelning.
Använd nummerknapparna för att ange en
åldersgräns för BD-ROM tittande.
[255]
Alla BD-ROM-skivor kan spelas.
[0-254]
Förhindrar uppspelning av BD-ROM-skiva som
är försedd med motsvarande klassning.
,,Obs
[Blu-ray-skiva-restriktionsnivå] kommer att
användas endast för de Blu-ray skivor som
innehåller avancerad betygssättningskontroll
(Advanced Rating Control)
2. Välj alternativ [Lösenord] i menyn [Inställn.].
3. Använd sifferknapparna för att skriva in
”210499”. Lösenordet är rensat.
,,Obs
Om du gör ett misstag innan du tryckt på
ENTER (b), tryck CLEAR. Skriv sedan in ett nytt
lösenord.
Områdeskod
Ange koden för det område vars standarder
användes för att klassa DVD-videoskivan, baserat på
listan på sidan 74.
3
Systeminställning
Skriv in ett 4-ställigt lösenord två gånger
och tryck på ENTER (b) för att skapa ett nytt
lösenord.
[Klassificering 1-8]
34 Systeminställning
[ÖVRIGA]-menyn
Pekare
Ställer in hastigheten och storleken på USB-musens
pekare.
[Hastighet]
Ställer in den rörliga hastigheten på en USBmus.
[Storlek]
Väljer muspekaren storleken av en USB-mus.
3
,,Obs
Systeminställning
Pekarens funktion är optimerad för att
underlätta Internetanvändning.
DivX VOD
OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digital videoformat
skapat av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi
Corporation. Detta är en officiellt DivX Certified®enhet som spelar Divx video. Besök divx.com för
mer information och programvaruverktyg för
konvertering av dina filer till Divx video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX Certified
® enhet måste registreras för att kunna spela köpta
DivX Video-on-Demand (VOD) filmer. För att få din
registreringskod lokaliserar du DixX VOD-avsnittet i
din enhets inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för
mer information om hur du slutför din registrering.
[Registrera]
Visar din registreringskod för din spelare.
[Avregistrera]
Deaktivera din spelare och visa
deaktiveringskoden.
,,Obs
Alla nerladdade videos från DivX(R) VOD med
denna spelares registreringskod kan endast
spelas upp på denna enhet.
Snabbstart
Denna spelare kan stanna i standby-läge med låg
strömförbrukning, så att spelaren omedelbart kan
starta utan dröjsmål när du slår på enheten. Ställ
in alternativet [På] för att aktivera [Snabbstart]funktionen.
,,Obs
yy [Snabbstart] funktionen kanske inte
är tillgänglig för tillfället. Denna
funktion kommer att bli tillgängligt via
programuppdatering.
yy Om [Snabbstart] alternativet ar inställt
till [På] och strömmen av misstag åter
anslutas till spelaren genom strömavbrott
etc. spelaren automatiskt startar sig själv i
standby-status. Innan du använder spelaren,
vänta ett tag tills spelaren är i standbystatus.
yy När [Snabbstart] är inställt på [På], kommer
energiförbrukningen vara högre än när
[Snabbstart] är inställt på [Av].
Autom avstängn.
Skärmsläckaren visas när du lämnar spelaren i
stoppläge i ungefär fem minuter. Om du ställer
in detta alternative på [På], stänger enhet en
av sig automatiskt inom 15 minuter efter att
skärmspararen har visats. Ställ in detta alternativ på
[Av] och skärmsläckaren kommer att vara på tills
enheten tas i bruk av användaren.
,,Obs
När du har ställt in funktionen [Autom
avstängn.] på På i inställningsmenyn stängs
den här enheten av för att spara elförbrukning
om huvudenheten inte ansluts till den externa
enheten och används på 20 minuter.
Samma sak gäller för den här enheten efter sex
timmar, eftersom huvudenheten har anslutits
till den andra enheten med en analog ingång.
Systeminställning 35
Ansluta TV-ljud
Du kan lyssna på TV-ljud via enhetens högtalare
automatiskt när TV: n slås på. TV: n och enheten bör
anslutas med optisk kabel.
Program
[Information]
Visar den aktuella programvaruversionen.
[Uppdatering]
Du kan uppdatera programvaran genom
att ansluta enheten direkt till servern för
programuppdatering (se sidorna 68).
SIMPLINK / ARC
-- SIMPLINK-funktionen tillåter dig att kontrollera
denna enhet med LG TV: s fjärrkontroll.
Initiera
-- ARC-funktionen gör det möjligt för en HDMI
kapabel TV att skicka audio strömmen till HDMI
OUT på denna mottagare.
[Fabriksinställning]
Du kan återställa spelaren till ursprungliga
fabriksinställningar.
[Rensa Blu-ray-lagret]
Initierar BD-Live innehåll på ansluten USBlagringsplats.
,,Obs
Om du ställer om spelaren till sin ursprungliga
fabriksinställning använd [Fabriksinställning]
alternativet. Du måste aktivera alla online
tjänsterna och nätverksinställningarna.
Ställ in detta alternativ på [På] för att aktivera
[SIMPLINK / ARC]-funktionen. (sidan 17)
3
Systeminställning
Tryck W för att flytta och på A/D för att välja [På]
eller [Av]. Välj [OK] och tryck på ENTER (b).
36 Användning
Ljudeffekt
Installera [Anv EQ]
Du kan välja en lämplig ljudinställning. Tryck på
SOUND EFFECT upprepade gånger tills önskad
effekt dyker upp på den främre panelen eller på TV
skärmen. Det visade funktionerna för equalizern
(ljudformaren) kan vara olika beroende på ljudkällor
eller effekter.
[Nat plus]: Du kan njuta av naturliga ljudeffekter
detsamma som på 4.1 kanal.
[Natural]: Du kan komfortabelt avnjuta ett naturligt
ljud.
[Bypass]: Programvara med flerkanals surround
ljudsignaler spelas upp beroende på hur
inspelningen är gjord.
[Basljud]: Förstärker basljudseffekten från vänster
och höger fronthögtalare och bashögtalaren.
4
[Tydl röst]: Denna inställning gör att rösten låter
klar, förbättrande kvaliteten av röstljudet.
Användning
[Spel]: Du kan avnjuta mer virtuellt ljud när du
spelar videospel.
[Natt]: Denna inställning kan vara användbar när
du vill se filmer med låg volym sent på kvällen.
[Up Scaler]: Då du lyssnar på MP3 filer eller annan
komprimerad musik kan du förbättra ljudet. Denna
inställning är tillgänglig enbart för 2-kanalsystem.
[Ljudstyrk.]: Förbättrar bas och tredubblar ljud.
[Anv EQ]: Du kan justera ljudet genom att höja
eller sänka nivå av en specifik frekvens.
1.Använd W/S för att välja önskad frekvens.
2.Använd A/D för att välja önskad nivå.
Välj [Avbryt] tryck sedan ENTER (b) för att avsluta
sättning.
Välj [Återställ] tryck sedan ENTER (b) för att
återställa alla justeringar.
3D-ljudeffekt
3D Sound skapar en bredare punkt så att du kan
njuta av djupare och mer bioliknande ljud. Tryck på
3D SOUND upprepade gånger tills önskat läge visas
på frontpanelens display eller på TV-skärmen.
[3D Musik]: Detta läge ger enastående
surroundljud och en konsertliknande
musikupplevelse i ditt hem.
[3D Film]: Detta läge ger enastående surroundljud,
ger en teater-liknande filmupplevelse i ditt hem.
Användning 37
Visa Home-menyn
Använda menyn [Hem]
Home-menyn visas när du trycker på HOME ( ).
Använd W/S/A/D för att välja en kategori och
tryck på ENTER (b).
Använda Smart Share
Du kan spela upp video-, bild- och ljudinnehåll på
enheten genom att mata in en skiva, ansluta en
USB-enhet eller använda hemmanätverket (DLNA).
1. Tryck på HOME ( ) för att visa home-menyn.
2. Välj [Smart Share] och tryck på ENTER (b).
,,Obs
a [Smart Share] - Visar menyn Smart Share.
b [Premium] - Visar skärmen Premium home.
(sidan 59)
c [LG Smart World] - Visar LG Apps-titlar som
tillhandahålls för enheten. (sidan 60)
d [Mina Appar] - Visar skärmen [Mina Appar].
(sidan 61)
e [Ingång] - Ändrar intagning.
f [Inställningar] - Justerar
systeminställningarna.
g [Sök] - Söker efter önskade LG Apps och
annat innehåll.
h [Sign In] - Visar inloggningsmenyn.
a Visar alla länkade enheter.
b Visar video-, bild och ljudinnehållc Visar filen eller mappen på den länkade
enheten.
4
Användning
Beroende på regionen, är [LG Smart World],
[Mina Appar] service och [Sök] funktionen
kanske inte tillgängliga.
38 Användning
Spela upp länkade
enheter
Spela upp en skiva
erot
1. Sätt i en skiva i skivfacket.
De flesta ljudskivor CD, BD-ROM and DVD-ROM
startar uppspelningen automatiskt.
2. Tryck på HOME ( ) och välj sedan [Smart
Share].
3. Välj skivikonen.
,,Obs
4
yy Uppspelningsfunktionerna som beskrivs i
denna handbok är inte alltid tillgängliga för
varje fil och media. Vissa funktioner kan vara
begränsade beroende på många faktorer.
Användning
yy Beroende på titlarna på BD-ROM kan det
krävas en USB-enhetsanslutning för korrekt
uppspelning.
yy Öppna skivor i DVD-VR-format kanske inte
kan spelas upp på den här spelaren.
yy Vissa DVD-VR-skivor görs med CPRM-data
av DVD-SPELAREN. Den här enheten kan
inte hantera den här typen av skivor.
Spela Blu-ray 3D skiva
e
Den här spelaren kan spela upp Blu-ray 3D-skivor
som innehåller separata vyer för vänster och höger
öga.
Förberedelse
För att spela upp en Blu-ray 3D-titel i
stereoskopiskt 3D-läge behöver du:
yy K ontrollera om din TV är försedd med 3D
och har HDMI -ingång(-ar).
nvänd 3D-glasögon för att njuta av
yy A
3D-upplevelsen, om detta är nödvändigt.
yy K ontrollera om BD-ROM titeln är en 3D Bluray-skiva eller inte.
nslut en HDMI-kabel (typ A, High Speed
yy A
HDMI™-kabel) mellan spelarens HDMIutgång och TV:ns HDMI-ingång.
1. Tryck på HOME ( ), och ställ in alternativet [3D
inställn] i menyn [Inställningar] på [På] (sidan
30).
2. Sätt i en skiva i skivfacket.
Uppspelningen startar automatiskt.
3. Se användarhandboken för din 3D-förberedda
TV för ytterligare instruktioner.
Du kan behöva ändra inställningarna för
bildskärm och fokus på din TV för att få en
förbättrad 3D-effekt.
>>Varning
yy Att titta på 3D-innehåll under längre tid kan
orsaka yrsel eller trötthet.
yy Vi rekommenderar inte att känsliga personer,
barn och gravida tittar på 3D-filmer.
yy Om du upplever huvudvärk, trötthet eller
yrsel medan du tittar på 3D rekommenderar
vi starkt att du stoppar uppspelningen och
vilar tills du känner dig återställd igen.
Användning 39
Spela upp en fil på skiva/USBenhet
yui
Denna spelare kan spela upp video-, ljud- och
fotofiler från en CD-skiva eller från ett USB-minne.
1. Sätt i en dataskiva i skivfacket eller anslut en
USB-enhet.
Anvisningar för USB-enheten
yy Denna spelare stöder USB-minne/externa
hårddiskar formaterade i FAT32 och NTFS vid
öppning av filer (musik, foto, film). När det gäller
BD-Live ska du dock använda USB-flashenheten/
den externa HDD:n formaterad i FAT32.
yy Denna enhet kan stödja upp till 4 partitioner på
USB-enheten.
yy Ta inte ut USB-enheten när den används (spela
etc.).
yy En USB-enhet som behöver ytterligare program
installerade när du har den ansluten till en dator
stöds inte.
yy USB Enhet: USB-enhet som stöder USB1.1 och
USB2.0.
yy Video-, musik- och fotofiler kan visas. Vi hänvisar
till resp. sidor för information om resp. filformat.
yy Regelbunden säkerhetskopiering
rekommenderas för att förhindra förlust av data.
Att öppna en fil kan ta några minuter beroende på
antalet filer som är sparade på USB-enheten. Tryck
på ENTER (b) samtidigt som [Cancel] väljs för att
avbryta laddningen.
2. Tryck på HOME ( ).
3. Välj [Smart Share] och tryck på ENTER (b).
4. Välj önskad länkad enhet i kategorin.
5. Välj [Film], [Musik] eller [Musik].
6. Välj en fil med hjälp av W/S/A/D och tryck
sedan på d(PLAY) eller ENTER (b) för att spela
upp filen.
yy Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med
denna enhet.
yy Digitalkamera och mobiltelefon stöds inte
yy Enhetens USB-port kan inte anslutas till
en PC. Enheten kan inte användas som en
lagringsenhet.
4
Användning
När du anslutet USB-enheten via HOME-menyn
spelas en musikfil upp, som finns sparad på USBenheten. Om USB-enheten innehåller olika typer
av filer, kommer en meny som upptar filurvalet att
visas.
yy Om du använder en USB-förlängningskabel, en
USB-hubb eller en USB “multi-reader” (enhet för
avläsning av många filer) kanske USB-enheten
inte känns igen.
40 Användning
Spela upp en fil på
nätverksserver
yui
Denna spelare kan spela upp video-, ljud- och
bildfiler som ligger på en DLNA-server som nås via
ditt hemmanätverk.
1. Kontrollera nätverksanslutningen och
inställningarna (sidan 21).
2. Tryck på HOME ( ).
3. Välj [Smart Share] och tryck på ENTER (b).
,,Obs
yy Filkraven beskrivs på sidan 70.
yy Miniatyrer (thumbnails) av ospelbara filer
kan visas, men dessa kan inte spelas upp på
denna spelare.
yy Undertextens filnamn och filmfilsnamnet
måste vara identiska och finnas i samma
mapp.
yy Uppspelning och kvalitet kan påverkas av
tillståndet hos ditt hemmanätverk.
yy Du kan uppleva anslutningsproblem
beroende på din servermiljö.
yy För att ställa in din PC som en DLNA-server,
installera medföljande Nero MediaHome 4
på din PC. (sidan 41)
4
4. Välj en DLNA-medieserver i kategorin.
Användning
6. Välj en fil med hjälp av W/S/A/D och tryck
sedan på d(PLAY) eller ENTER (b) för att spela
upp filen.
5. Välj [Film], [Musik] eller [Musik].
Användning
Att ansluta
hemnätverksservern
på PC
DLNA står för Digital Living Network Alliance och
tillåter användaren att få tillgång till video-, musikoch bildfiler som lagrats på en server samt att
avnjuta dessa på en TV via hemmanätverket.
Innan du ansluter till PC:n för att spela upp en fil
bör Nero MediaHome 4 Essentials program vara
installerat på din PC.
Installera Nero MediaHome 4
Essentials
Windows
1. Stäng alla Microsoft Windows program och
stäng alla anti-virus program som kan vara
igång.
2. Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan i datorns
3. Klicka på [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Klicka på [Run] för att starta installationen.
5. Klicka på [Nero MediaHome 4 Essentials].
Installationen är förberedd och
installationsguiden visas.
Mac OS X
1. Starta datorn och sätt in den medföljande
CD-ROM-skivan i datorns CD-ROM-enhet.
2. Utforska CD-ROM-enheten och öppna mappen
“MediaHome_4_Essentials_MAC”.
3. Dubbelklicka på imagefilen “Nero MediaHome.
dmg”. Nero MediaHome-fönstret öppnas.
4. I Nero MediaHome-fönstret, dra Nero
MediaHome-ikonen till antingen “Applications”mappen i samma fönster eller till annan valfri
plats.
5. Du kan nu starta programmet genom att
dubbelklicka på Nero MediaHome-ikonen på
den plats dit du drog den.
Dela filer och mappar
på din dator måste du dela mappen innehöll video,
ljud och / eller fotoinnehåll att spela dem på denna
enhet.
Denna del förklarar förfarandet för val av delade
mappar på din dator.
1. Dubbelklicka på “Nero MediaHome 4 Essentials”ikonen på skrivbordet.
2. Klicka på [Network]-ikonen till vänster och
ange nätverksnamnet i [Network name].
Nätverksnamnet som du skriver in kommer att
kännas igen av din spelare.
3. Klicka [Shares]-ikonen till vänster.
4. Klicka [Local Folders] fliken på [Shares]-skärmen.
5. Klicka på [Add]-ikonen för att öppna [Browse
Folder] fönstret.
6. Klicka på [Nästa] knappen på skärmen och mata
in serienumret. Klicka på [Nästa] för att gå till
nästa steg.
6. Välj den mapp som innehåller de filer du vill
dela. Den valda mappen läggs till i listan över
delade mappar.
7. Om du accepterar alla villkor, klicka på [I accept
the License Conditions] i kryssrutan och klicka
på [Nästa]. Installation utan att godkänna
villkoren är inte möjlig.
7. Klicka på [Starta server] ikonen för att starta
servern.
8. Klicka på [Typical] och klicka på [Nästa].
Installationen påbörjas.
9. Om du vill delta i anonym insamling av
uppgifter, markera kryssrutan och klicka på
[Nästa].
10.Klicka på [Exit] på [för att slutföra installationen.
,,Obs
yy Om de delade mapparna eller filerna
inte visare sig i spelaren, klicka mappen
på [Lokala mappar] fliken och klicka på
[Återskanna mapp] vid [Mer] knappen.
yy Besök www.nero.com för mera information
och programverktyg.
4
Användning
Starta datorn och sätt den medföljande CDROM-skivan i datorns CD-ROM-enhet. En
installationsguide leder dig genom den snabba
och okomplicerade installationsprocessen. För att
installera Nero MediaHome gör du så här:
41
42 Användning
Om Nero MediaHome 4
Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials är en mjukvara för att
dela filmer, musik och fotofiler lagrade på din dator
till denna spelare som en DLNA kompatibel digital
mediaserver.
,,Obs
yy Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM är
avsedd för PC och bör inte sättas in i denna
spelare eller i annan produkt än just PC.
yy Den levererade Nero Media Home 4
Essentials CD-ROM är en anpassad
mjukvaruupplaga avsedd endast för
fildelning och mappar till denna spelare.
yy Levererad Nero Media Home 4 Essentials
mjukvara stödjer inte följande funktioner:
Transcoding, Remote UI, TV kontroll, Internet
tjänster och Apple iTunes.
yy Den medföljande programvaran Nero
MediaHome 4 Essentials kan laddas ner på
-- Windows : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgewin
-- Mac OS : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgemac
yy Denna användarhandbok använder
funktioner i den engelska versionen av Nero
MediaHome 4 Essentials som exempel.
Följ förklaringen som hänvisar till aktuell
användning av din språkversion.
Systemkrav
Windows PC
yy Windows® XP (Service Pack 2 eller högre),
Windows Vista® (Service Pack krävs inte),
Windows® 7 (inget Service Pack krävs),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service
Pack 2 eller högre), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64-bit edition (applikationen
körs i 32-bitars format)
yy Windows® 7 64-bitar upplagan (programmet
körs i 32-bitarsläge)
yy Utrymme hårddisk: 200 Mb hårddiskutrymme
för en typisk installation av fristående Nero
MediaHome
yy 1.2 GHz Intel® Pentium® III eller AMD Sempron™
2200+ processorer
yy Minne: 256 MB RAM
yy Grafikkort med minst 32 Mb videominne,
minimum upplösning om 800 x 600 pixlar, och
16-bitars färginställningar
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 eller högre
yy DirectX® 9.0c revision 30 (August 2006) eller
högre
yy Nätverksmiljö: 100 Mb Ethernet, WLAN
Macintosh
yy Mac OS X 10,5 (Leopard) eller 10,6 (Snow
Leopard)
yy Macintoshdator med Intel x86-processor
yy Hard drive space: 200 MB hard drive space for a
typical installation of Nero MediaHome standalone
yy Memory: 256 MB RAM
Användning 43
Vanlig uppspelning
Grundinställningar för foto
För att spela upp ett bildspel
Grundinställningar för video
och ljud
Tryck på d (PLAY) för att starta bildspelet.
För att stoppa uppspelning
Tryck på Z (STOP) under det att bildspelet visas.
Tryck på Z (STOP) under uppspelning.
För att pausa ett bildspel
För att pausa en uppspelning
Tryck på M (PAUSE) under det att bildspelet visas.
Tryck d (PLAY) för att återstarta bildspelet.
Tryck på M (PAUSE) under uppspelning.
Tryck på d (PLAY) för att återgå till uppspelning
Att spela up bild-för-bild (Video)
Tryck på M (PAUSE) medan filmen spelar upp.
Tryck flera gånger på M (PAUSE) för att få
uppspelning ruta-för-ruta.
För att scanna framåt eller bakåt
Det går att ändra de olika
uppspelningshastigheterna genom att trycka på
c eller v flera gånger.
Sänka uppspelningshastigheten
Under tiden uppspelningen pausar, tryck på v
upprepat antal gånger för att spela upp i slow
motion med olika hastigheter.
För att hoppa över till nästa/
föregående avsnitt/spår/fil
Under uppspelning, tryck på C eller V för att
gå till nästa kapitel/spår/fil eller för att återgå till
början av aktuellt kapitel/spår/fil.
Tryck på C kortvarigt två gånger för att gå
tillbaka till föregående kapitel/spår/fil.
I fil listan menyn för en server, kan det finnas många
typer av innehåll i en mapp tillsammans.
I så fall tryck på C eller V för att gå till
föregående eller nästa innehåll av samma typ.
För att gå till nästa/föregående foto
Under det att foto visas i helskärmsformat, tryck
A eller D för att gå till föregående eller nästa bild.
Använda skivmenyn
ero
För att visa skivmenyn
Menyskärmen kanske visas först när du har laddat
in en skiva som innehåller en meny. Om du vill se
skivmenyn under uppspelning, tryck DISC MENU.
Använd W/S/A/D för att navigera genom
menyn.
För att visa popup menyn
(rullgardinsmenyn)
Vissa BD-ROM skivor innehåller en popup meny
som visas under uppspelning.
Tryck på TITLE/POPUP under uppspelning och
använd W/S/A/D -knapparna för att navigera i
menyn.
4
Användning
Tryck på c eller v för snabbspolning framåt
eller snabbspolning bakåt under uppspelning.
För att stoppa bildspelet
44 Användning
Återgå till uppspelning
eroyt
u
Enheten registrerar punkten där du tryckte på Z
(STOP) beroende på skiva.
Om “MZ (Resume Stop)” (Återgå till stopp) visas
kort på displayen, tryck på d (PLAY) för att återgå
till uppspelning (från punkt där du stoppade).
Om du trycker på Z (STOP) två gånger eller om du
tar ut skivan visas “Z (Complete Stop)” på displayen.
Enheten har tagit bort stoppunkten.
,,Obs
yy Den punkt där du fortsätter att spela upp
från kan tas bort om du trycker på en knapp
(t.ex. 1 (POWER), B (OPEN/CLOSE) osv.).
yy På BD-ROM skivor med BD-J fungerar inte
återupptagning av uppspelning.
4
Användning
yy Om du trycker på Z (STOP) en gång under
BD-ROM uppspelning av en interaktiv titel,
kommer enheten att gå till “Complete Stop”
läge (fullt stopp).
Minne för senaste bildsekvens
er
Enheten lagrar i minnet den sista bildsekvensen
från den senaste skivan som visats. Den senaste
bildsekvensen förblir i minnet även om du tar ur
skivan eller stänger av enheten. Om du laddar en
skiva som innehåller den lagrade bildsekvensen så
återkallas den sekvensen automatiskt.
,,Obs
yy Minnesfunktionen för senaste bildsekvens
för föregående skiva raderas så fort en
annan skiva spelas.
yy Denna funktion fungerar eventuellt inte
beroende på skivan.
yy På BD-ROM skivor med BD-J fungerar inte
minnesfunktionen för senaste scen.
yy Denna enhet memoriserar inte
skivinställningar om du stänger av enheten
innan du har börjat spela den.
Användning 45
Skärmvisning
Visa innehållsinformation på
skärmen
Du kan visa och justera olika information och
inställningar för innehållet.
eroy
Så här kontrollerar du
videouppspelningen
eroy
1. Under uppspelning trycker du på INFO/MENU
(m).
2. Välj ett [Altern.] med A/D, och tryck på ENTER
(b).
Du kan kontrollera uppspelningen vid visning av
videor.
Under uppspelning trycker du på INFO/MENU (m).
4
b [Skivmeny] - Öppnar menyn på en skiva.
c [Title/popup] - Visar DVD-titelmenyn eller
BD-ROM-pop-up-menyn, om tillgänglig.
d [Altern.] - Visar uppspelningsinformation.
e [Musik-ID] - När enheten är ansluten till
nätverket kan information hämtas om det
aktuella avsnittet under filmuppspelningen.
f [Upprepa] - Upprepar ett önskat avsnitt eller
en sekvens. (sidan 47)
g [3D] - Justerar systeminställningarna. (sidan
51)
a Titel - Aktuell titelnummer/totalt antal filer.
b Kapitel - Aktuellt kapitelnummer/totalt antal
kapitel.
c Tid - Förfluten speltid/total speltid.
d Ljud - Valt ljudspråk eller vald kanal.
e Undertext - Vald undertext.
f Vinkel - Vald vinkel / totalt antal vinklar.
g TV-bildförhållande - Valt bildförhållande för
TV.
h Bildläge - Valt bildläge.
i Filminfo – Välj alternativ och tryck på ENTER
(b) för att visa filminformation från Gracenote
Media Database (endast BD-ROM/DVD)
Användning
a Förloppsindikator - Visar aktuell position och
total uppspelningstid.
46 Användning
,,Obs
Ställa in alternativen för bildspel
yy Om någon knapp inte trycks ned under
några sekunder, visas skärmmenyn.
Du kan använda olika alternativ under tiden du ser
på ett foto i helskärmsformat.
yy Ett titelnummer kan inte väljas på alla skivor.
1. Vid bildvisning, tryck på INFO/MENU (m).
yy Tillgängliga nummer kan vara olika
beroende på skivor eller titlar.
2. Välj ett [Altern.] med A/D, och tryck på ENTER
(b).
yy Om en interaktiv Blu-ray skiva spelas upp,
visas vissa inställningar i displayen, som inte
går att ändra.
yy För att använda alternativet [Filminfo]
måste spelaren vara ansluten till internet via
bredbandsuppkoppling för att kunna öppna
Gracenote Media Database.
yy LG är en licenstagare till Gracenote’s
teknologi och är inte ansvarigt för
tillförlitligheten i information från Gracenote
Media Database.
4
Användning
Så här kontrollerar du
fotovisningen
i
Kontrollerar uppspelnings- och
inställningsalternativ vid visning av bilder på
helskärm.
Du kan kontrollera uppspelning och ange alternativ
vid visning av bilder på helskärm.
Vid bildvisning, tryck på INFO/MENU (m).
a [Slideshow] - Startar eller pausar bildspelet.
b [Musik] - Välj bakgrundsmusik för bildspelet.
(sidan 51)
c [Altern.] - Visar bildspelsalternativ.
d [Rotera] - Roterar bilden medurs.
e [Zoom] - Visar menyn [Zoom].
a [Hastighet] - Använd A/D för att välja en
senareläggningshastighet mellan bilder i ett
bildspel.
b [Effekt] - Använd A/D för att välja
övergångseffekt mellan bilder i bildspelet.
c [Musikval] - Välj bakgrundsmusik för
bildspelet (sidan 51).
Användning 47
Avancerad
uppspelning
Upprepad uppspelning
erotu
y
Blu-ray-skiv-/DVD-/videofiler
Under uppspelning, tryck på REPEAT (h) för att
välja önskat upprepningsläge.
A-B - Valt avsnitt kommer att spelas upp
kontinuerligt.
Upprepning av ett speciellt
avsnitt
eroty
Denna spelare kan upprepa ett avsnitt som du har
valt.
1. Under uppspelning trycker du på REPEAT (h)
för att välja t [A-B] och trycker på ENTER (b) i
början av det avsnitt du vill upprepa.
2. Tryck på ENTER (b) i slutet av avsnittet. Valt
avsnitt kommer att spelas upp kontinuerligt.
3. För att återgå till normal uppspelning, tryck på
CLEAR.
,,Obs
Kapitel - Det aktuella kapitlet kommer att spelas
upp upprepat.
yy Du kan inte välja en del som är mindre än 3
sekunder.
Titel - Den aktuella titeln kommer att spelas upp
upprepat.
yy Denna funktion kanske inte fungerar för
vissa skivor eller titlar.
Av - Går tillbaka till vanlig uppspelning.
För att återgå till normal uppspelning, tryck på
CLEAR.
Ljud-CD-/Musikfiler
Under uppspelning, tryck på REPEAT (h) för att
välja önskat upprepningsläge.
– Valt avsnitt kommer att spelas upp
kontinuerligt. (Enbart ljudskivor)
Track– Det aktuella spåret eller filen kommer
att spelas upp upprepat.
All – Alla spår eller filer kommer att spelas
upprepat.
All – Alla spår eller filer kommer att spelas
upp upprepat i slumpvis ordning.
– Spåren eller filerna kommer att spelas upp i
slumpvis ordning.
För att återgå till normal uppspelning, tryck på
CLEAR.
,,Obs
Denna funktion kanske inte fungerar för vissa
skivor eller titlar.
Starta uppspelning från vald
tid
eroy
1. Under uppspelning trycker du på INFO/MENU
(m).
2. Välj ett [Altern.] med A/D, och tryck på ENTER
(b).
3. Välj [Tid] och ange önskad starttid i timmar,
minuter och sekunder från vänster till höger.
Exempelvis för att öppna en scen vid 2 timmar,
10 minuter och 20 sekunder, skriv in “21020”.
Tryck på A/D för att hoppa 60 sekunder bakåt
eller framåt i uppspelningen.
4. Tryck på ENTER (b) för att starta uppspelning
vid vald tid.
,,Obs
yy Denna funktion kanske inte fungerar för
vissa skivor eller titlar.
yy Denna funktion fungerar inte med arbete
beroende på filtyp och kapacitet hos DLNA
servern.
4
Användning
Alla - Alla spår eller filer kommer att spelas
upprepat.
48 Användning
Välja ett undertextningsspråk
eroy
Titta från en annan vinkel
er
1. Under uppspelning trycker du på INFO/MENU
(m).
Om skivan innehåller scener inspelade med
olika kameravinklar kan du ändra till en annan
kameravinkel under uppspelning.
2. Välj ett [Altern.] med A/D, och tryck på ENTER
(b).
3.Använd W/Sför att välja alternativet
[Undertext].
4.Använd A/D för att välja önskat
undertitelspråk.
Genom att trycka på ENTER (b), kan du ange
olika undertextalternativ.
1. Under uppspelning trycker du på INFO/MENU
(m).
2. Välj ett [Altern.] med A/D, och tryck på ENTER
(b).
3.Använd W/Sför att välja alternativet [Vinkel].
4.Använd A/D för att välja önskat vinkel.
5. Tryck på BACK (1) för att stänga OSD-skärmen.
5. Tryck på BACK (1) för att avsluta OSD-skärmen.
,,Obs
4
Med vissa skivor kan du ändra
undertextmarkeringarna via skivmenyn. Om
detta är fallet trycker du på TITLE/POPUP eller
DISC MENU och väljer lämplig undertext från
markeringarna i skivmenyn.
Användning
Höra ett annat ljud
eroy
1. Under uppspelning trycker du på INFO/MENU
(m).
2. Välj ett [Altern.] med A/D, och tryck på ENTER
(b).
3.Använd W/Sför att välja alternativet [Ljud].
4.Använd A/D för att välja önskat ljudspråk,
ljudspår eller ljudkanal.
,,Obs
yy Med vissa skivor kan du bara ändra
ljudmarkeringarna via skivmenyn. Om detta
är fallet trycker du på TITLE/POPUP eller
DISC MENU och väljer lämpligt ljud från
markeringarna i skivmenyn.
yy Omedelbart efter att du har växlat ljud kan
det uppstå en tillfällig fördröjning mellan
visning och faktiskt ljud.
yy På BD-ROM-skivan visas multiljudformatet
(5.1CH eller 7.1CH) visas med [MultiCH] på
skärmen.
yy Du kan välja [Ljud]-alternativet direkt på
skärmen genom att trycka på AUDIOknappen.
Ändra TV-bildförhållande
eoy
Du kan ändra inställningarna för TVbildförhållandena under uppspelning.
1. Under uppspelning trycker du på INFO/MENU
(m).
2. Välj ett [Altern.] med A/D, och tryck på ENTER
(b).
3.Använd W/Sför att ändra inställningarna för
[Bildformat].
4.Använd A/D för att välja önskat alternativ.
5. Tryck på BACK (1) för att stänga OSD-skärmen.
,,Obs
Även om du ändrar värdet för [Bildformat]
alternativ i skärmdisplayen (On-Screen
display), ändras inte [Bildformat] alternativet i
[Inställningar]-menyn.
Användning 49
Ändra kodsida för undertext
y
Om undertexten inte visas på rätt sätt, kan du ändra
kodsida för undertext för att kunna se undertexten
på rätt sätt.
1. Under uppspelning trycker du på INFO/MENU
(m).
2. Välj ett [Altern.] med A/D, och tryck på ENTER
(b).
3.Använd W/Sför att välja alternativet [Kodsida].
Inställning av alternativet [Använd
inställn.]
1. Under uppspelning trycker du på INFO/MENU
(m).
2. Välj ett [Altern.] med A/D, och tryck på ENTER
(b).
3.Använd W/Sför att välja alternativet
[Bildinställning].
4.Använd A/D för att välja alternativet [Använd
inställn.]och tryck sedan på ENTER (b).
4.Använd A/D för att välja önskat kodalternativ.
5.Använd W/S/A/D för att välja alternativet
[Bildinställning].
Ändring av bildläge
eroy
Du kan ändra alternativet [Bildinställning] under
uppspelningbakåt.
1. Under uppspelning trycker du på INFO/MENU
(m).
2. Välj ett [Altern.] med A/D, och tryck på ENTER
(b).
3.Använd W/Sför att välja alternativet
[Bildinställning].
4.Använd A/D för att välja önskat alternativ.
5. Tryck på BACK (1) för att stänga OSD-skärmen.
6.Använd W/S/A/D för att välja alternativet
[Stäng] och tryck sedan på ENTER (b) för att
slutföra inställningen.
Se information om innehåll
y
Spelaren kan visa innehållsinformation.
1. Markera en fil med W/S/A/D.
2. Tryck på INFO/MENU (m)för att visa
alternativmenyn.
Filinformationen visas på skärmen.
Under videouppspelning, kan du visa
filinformationen genom att trycka på TITLE/POPUP.
,,Obs
Informationen som visas på skärmen kanske
inte är korrekt vid en jämförelse med det
verkliga innehållet.
Användning
5. Tryck på BACK (1) för att stänga OSD-skärmen.
Välj alternativet [Standard] och tryck
sedan på ENTER (b) för att återställa alla
videoinställningar.
4
50 Användning
Ändring av bilden med
innehållsförteckning
yui
På [Smart Share]-menyn kan du göra ändringar i
nnehållsförteckningen.
Tryck på röd (R) färgad knapp flera gånger.
Välja en fil med undertext
y
Om undertextnamnet är olika jämfört med
filmfilsnamnet, behöver du välja undertextfil i [Film]
menyn innan du spelar upp filmen.
1.Använd W/S/A/D för att välja den
undertextfil du vill spela upp i menyn [Film].
2. Tryck på ENTER (b).
4
Tryck på ENTER (b) gen för att ta bort
undertextfilen. Vald undertextfil kommer att
spelas när du spelar upp filmfilen.
Användning
,,Obs
yy Om du trycker på Z (STOP) under
uppspelning, så avbryts undertextvalet.
yy Den här funktionen är inte tillgänglig för
uppspelning på en fil på en server via
hemmanätverket.
Användning
Lyssna på musik under ett
bildspel
i
Du kan visa bildfiler medan du lyssnar på musik.
1. Under tiden du ser på en bild i helskärmsformat,
tryck på INFO/MENU (m) för att visa
alternativmenyn.
2. Välj ett [Altern.] med A/D, och tryck på ENTER
(b).
3.Använd W/S för att välja [Musikval] alternativ
och tryck påENTER (b) för att visa menyn
[Musikval].
4. Använd W/S/A/D för att välja en enhet
och tryck på ENTER (b).
Vilken enhet som är tillgänglig kan variera
beroende på placeringen av den aktuella
bildfilen.
Tillgänglig enhet
Skiva, USB
Skiva, USB
DLNA-server
DLNA-server
5.Använd W/S för att välja en fil eller mapp du
vill spela upp.
Välj g och tryck på ENTER (b) för att visa den
övre katalogen.
,,Obs
Vid val av en ljudfil från en server är mappvalet
inte tillgängligt. Enbart val av fil kan göras.
6.Använd D för att välja [OK],och tryck sedan på
ENTER (b) för att slutföra musikvalet.
Konverterar 2D innehåll till 3D
eroy
Med denna funktion kan du konvertera 2D innehåll
till 3D. Du kan justera 3D: s djup och avstånd på
[3D] alternativet medan du spelar upp.
1. Under uppspelning trycker du på INFO/MENU
(m).
2. Välj en [3D], och tryck ENTER (b).
3.Använd W/S/A/D för att välja önskade
alternativ.
Välj [Standard] alternativ och tryck sedan
på ENTER (b) för att återställa alla video
inställningar.
4.Använd W/S/A/D för att välja [Stäng]
alternativ, och tryck på ENTER (b) för att avsluta
inställningen.
,,Obs
yy När du har ställt in Ultra HD upplösning,
om du väljer [På] i [3D] ändras Ultra
HD upplösningen automatiskt till den
ursprungliga upplösningen.
yy Filmfiler som är över 30 fps (bildhastighet)
kan inte omvandlas till 3D.
4
Användning
Fotoplats
51
52 Användning
Avancerade
egenskaper
Wi-Fi Direct™ Anslutning
Att ansluta till ett Wi-Fi Direct ™certifierad enhet
Om du vill skanna om tillgänglig Wi-Fi Direct™enhet, välj [Uppdatera lista] och tryck på ENTER
(b).
För att välja en server från listan över enheter
måste filer eller mappar delas av DLNA-server
från den anslutna Wi-Fi Direct™-enheten.
6. Välj [Film], [Foto] eller [Musik] och använd W/
S/A/D, och tryck ENTER (b).
yui
Denna spelare kan spela upp film, musik och fotofiler som ligger i en Wi-Fi Direct™ -certifierad enhet.
Wi-Fi Direct™-tekniken gör att spelaren kopplas
direkt till ett Wi-Fi Direct™ certifierade enheten
utan att ansluta till en nätverksenhet som en
åtkomstpunkt.
På Wi-Fi Direct™certifierad enhet
4
1. Sätt på Wi-Fi Direct™ certifierad enhet och kör
dess Wi-Fi Direkt funktion.
Användning
2. Kör DLNA program på enheten.
På din spelare
3. Välj [NÄTVERK] alternativet i [Inställningar]
menyn och tryck ENTER (b).
4. Välj [Wi-Fi Direct] alternativet och tryck på
ENTER (b).
7. Välj en fil med hjälp av W/S/A/D och tryck
sedan på ENTER (b) för att spela upp filen.
,,Obs
yy För att få bättre överföring placera spelaren
från den Wi-Fi Direct™ certifierade servern så
nära som möjligt.
yy Denna enhet kan endast ansluta 1 enhet
åt gången. Flera anslutningen är inte
tillgänglig.
yy Om detta spelare och en Wi-Fi Direct™enhet är anslutna till olika lokala nätverk,
Wi-Fi Direct™-anslutning kanske blir inte
tillgänglig.
yy Om en Wi-Fi Direct™-certifierad tjänst inte
befinner sig i Wi-Fi Direct-standbyläge kan
denna spelare ej hitta enheten.
5. Välj en Wi-Fi Direct™ enhet från listan med
användning av W/S, och tryck på ENTER (b).
Wi-Fi Direct ™-anslutning kommer att hanteras.
följ anvisningarna på skärmen.
yy När du ansluter en Wi-Fi Direct™ certifierad
enhet till din spelare, stöds inte PIN
nätverksanslutning.
yy Denna produkt kan ej anslutas till en Wi-Fi
direct™-enhet som befiner sig i Group
Owner-läge.
Användning 53
Njut av Miracast™
Du kan spegla Miracast certifierade enhetsskärm
och ljud på TV-skärmen via din spelare trådlöst.
På Miracast™ certifierad enhet
1. Sätt på Miracast certifierade enheten och kör
dess [Miracast]-funktion.
På din spelare
2. Tryck på HOME ( ).
3. Välj [Miracast] och tryck ENTER (b).
,,Obs
yy För att uppnå bättre spegling, placera
Miracast certifierad enhet så nära spelare
som möjligt.
yy Denna enhet kan endast ansluta 1 enhet åt
gången. Multipel anslutning inte tillgänglig.
yy Under spegling kan inte Trådlöst nätverk
eller Wi-Fi Direct användas samtidigt.
yy Om en Miracast certifierad enhet inte är i
[Miracast] standbyläge kan denna spelare
inte hitta enheten.
yy Beroende på tillståndet på ditt trådlösa
nätverk kan speglingen vara instabil.
yy Under speglingen kan skärmen bli
avskuren beroende på inställningarna
på din TV. I det här fallet vänligen justera
bildskärmsinställningarna på din TV.
4. Välj en Miracast enhet på listan med hjälp av
W/S, och tryck ENTER (b).
4
Miracast funktionen kommer att fortskrida
automatiskt.
Användning
Om du vill skanna om tillgänglig Miracast enhet
välj [Uppdatera lista] och tryck ENTER (b)..
54 Användning
Använda BD-Live™
e
BD-ROM stöder BD-Live som har en funktion för
nätverksanslutning som gör att du kan njuta av flera
funktioner som att ladda ner filmtrailers genom att
ansluta enheten till Internet.
1. Kontrollera nätverksanslutningen och
inställningarna (sidan 21).
2. Anslut USB enheten till USB porten.
Ett USB-minne behövs för att kunna ladda ner
bonusinnehåll.
3. Tryck på HOME ( ), och ställ in alternativet [BD
direktkoppling] i menyn [Inställningar] (på sidan
28).
Beroende på skivan kanske inte BD-LIVEfunktionen fungerar om [BD direktkoppling]
alternativet är inställt på [Delvis tillåtet].
4
4. Sätt in en BD-ROM med BD-LIVE.
Användning
Funktionerna kan variera beroende på skivan. Se
handboken som medföljer skivan.
>>Viktigt
Ta inte bort en ansluten USB-enhet när
material laddas ner eller en Blu-ray skiva
fortfarande befinner sig i skivfacket. Att göra
detta kan skada USB-enheten och BD-Live kan
upphöra fungera med en skadad USB-enhet.
Om den inkopplade USB-enheten verkar ha
skadats av det som gjorts, kan du formatera
om den inkopplade USB-enheten från PC:n
och återanvända den med spelaren.
,,Obs
yy Vissa delar av BD-Live-innehållet kan ha
begränsad åtkomst i vissa områden enligt
innehållet för leverantörens eget beslut.
yy Det kan ta upp till flera minuter att läsa
in och starta uppspelning av BD-Liveinnehållet.
yy När det gäller BD-Live ska du dock använda
USB-flashenheten/den externa HDD:n
formaterad i FAT32.
LG AV Remote
Du kan kontrollera den här spelaren med din
iPhone eller Android via ditt hemnätverk. Den här
spelaren och din telefon måste anslutas till din
trådlösa nätverksenhet som åtkomstpunkt. Besök
“Apple iTunes” or “Google Android Market (Google
Play Store)” för detaljerad information om “LG AV
Remote”.
Användning 55
Se information från Gracenote
Media Database
Spelaren kan öppna Gracenote Media Database
och ladda ner musikinformation så att Track name,
Artist Name, Genre (spårnamn, artistnamn och
genre) och annan textinformation kan visas i
förteckningen.
Audio CD
När du sätter in en ljud CD startar spelaren
uppspelning automatiskt och laddar musiktitel från
Gracenote Media Database.
Om det inte finns någon musikinformation i
databasen, kommer inga musiktitlar att visas på
skärmen.
Musikfil
Blu-ray skiva/DVD/Filmfiler
1. Om du vill ha info om musik som spelas i filmen,
tryck INFO/MENU (m).
2. Välj ett [Musik-ID] med hjälp av A/D, och tryck
ENTER (b).
Spelaren börjar läsa in musik informationen från
Gracenote Media Databas.
,,Obs
Du kan också börja ladda musik informationen
direkt genom att trycka på MUSIC ID.
yy Om musiken inte finns i Gracenote
Media Database visas ett meddelande på
displayen.
yy Beroende på vad det är Du vill ladda ner
kan det ta några minuter att ladda ner från
Gracenote Media Database.
yy Informationen kan vara skriven med brutna
bokstäver, om språket du valt inte är
tillgängligt i Gracenote Media Database.
yy Denna funkton är inte tillgänglig för online
innehåll på NetCast och för innehåll på
DLNA servrar.
yy LG är en licenstagare till Gracenote’s
teknologi och är inte ansvarigt för
tillförlitligheten i information från Gracenote
Media Database.
yy Ljud CD som användare gjort för privat
användning stöds inte här därför att de inte
finns i Gracenote Media Database.
yy Musikfilsändelser som stöds: mp3, wma,
m4a, wav
4
Användning
Välj en musikfil med W/S/A/D och tryck på
INFO/MENU(m) eller MUSIC ID.
Spelaren har åtkomst till Gracenote Media Databas
för musikinformation.
,,Obs
yy Spelaren måste vara ansluten till internet via
bredbandsuppkoppling för att kunna öppna
Gracenote Media Database.
56 Användning
Uppspelning med iPod
Du kan avnjuta ljudet från din iPod. För detaljer om
iPod, vänligen se iPods användar guide.
Förberedelse
Innan anslutning till iPod stäng av denna enhet och
sänk volymen till lägsta volym.
,,Obs
Använd iPod-kabeln som medföljde din iPod.
1. Anslut din iPod till USB-porten.
Om du sätter på denna enhet, slår du
automatiskt på iPod enheten och laddning
fortsätter.
När du kopplar din iPod på Home menyn spelar
den musik automatiskt.
Tryck på REPEAT (h) för att välja önskat
reprisläge: Track (;), All (:), Shuffle All (l
:), Shuffle (l), Off (Ingen visning).
,,Obs
Om din iPod:s OSD språk är satt på enkel
kinesiska, så funkar inte power scrollfunktionen som den ska.
Finn glädje i din Ipod:s IN läge
4
2. Välj en fil med W/S/A/D, och tryck ENTER
(b) för att spela filen.
Användning
Vänligen styr direkt från din iPod. Du kan kontrollera
din musik i din iPod med den medföljande
fjärrkontrollen.
Åtnjut iPod på skärmen
1. Anslut din iPod till USB-porten.
Om du sätter på denna enhet, slår du
automatiskt på iPod enheten och laddning
fortsätter.
1. Anslut din iPod till USB-porten.
2. Tryck FUNCTION för att välja iPod IN mode.
2. Tryck på HOME ( ).
3. Välj [Smart Share] med A/D, välj iPod på
menyn.
4. Välj en fil med W/S/A/D, och tryck ENTER
(b) för att spela.
Scrollning
Du kan enkelt söka ett innehåll genom att
power scrolla på skärmen.
Välj power-scrollning med D och välj första
objekt av önskat innehåll.
W/S/A/D
Väljer ett val i menyn.
ENTER (b)
Musiken börjar spelas upp.
M eller d
(PLAY)
För att pausa medans den
spelar. Tryck på antingen M
eller igen på d (PLAY) för att
fortsätta uppspelningen.
(Tryck och håll
nere)
c/v
Snabbspola en sång framåt
eller bakåt
C/V
Hoppa över uppspelningen
framåt eller bakåt.
Användning 57
,,Obs
yy Ett felmeddelande “CHECK” eller “Den
inkopplade iPod modellen stöds inte.” syns
därefter.
-- din iPod är inte tillgänglig för att
funktionen ska fungera.
yy Ett felmeddelande “CHECK” eller “Updatera
din iPod.” din iPod har en gammal mjukvaru
version.
/Uppdatera din iPod mjukvara till senaste
version.
/Batteriet behöver laddas.
/Om du laddar batteriet då det är urladdat
kan laddningen ta längre tid.
yy Graden av kompatibilitet med iPod-spelaren
kan variera beroende på iPod-typ.
yy iPod Touch, iPhone och iPad skiljer sig från
iPod vid drift. Du kan komma att behöva
ytterligare kontroller för att kunna använda
med denna enhet. (t ex “skjut för att låsa
upp”).
yy Om du använder ett program, ringer ett
samtal, eller skickar och tar emot SMS osv
på iPod Touch, iPhone eller iPad, koppla då
loss den från USB-porten på denna enhet
och använd den sedan.
yy Beroende på din iPods mjukvara version,
kanske det inte är möjligt att kontrollera
din iPod från denna enhet. Du bör installera
den senaste versionen av den inbyggda
programvaran.
yy Denna enhet stödjer de modeller som följer.
- iPad nano 4G, 5G, 6G, 7G
- iPod touch 3G, 4G, 5G
- iPhone 3GS, 4, 4S, 5
- iPad, iPad2, iPad3, iPad4
- iPad mini
yy Om du har ett problem med in iPod, gå till
www.apple.com/support/ipod.
4
Användning
yy Om denna enhet visar ett felmeddelande,
följ anvisningarna. Ett felmeddelande
“CHECK” eller “Undersök den inkopplade
enheten.” visas när:
-- kommunikationen mellan denna enhet
och din iPod har misslyckats.
/Connect & reconnect your iPod in this
unit.
-- din iPod är inte ordentligt uppkopplad.
-- denna enhet känner igen din iPod som
en okänd enhet.
yy Din iPod har exeptionellt dåligt batteri.
58 Användning
Radio Inställninger
Var vänlig kontrollera att antennen är i kopplad..
(Hänvisning till sidan 19)
Lyssna på radio
1. ryck FUNCTION tills TUNER (FM) dyker upp i
fönstret. Den senast mottagna stationen ställs
in.
2. Tryck in och håll TUNING (-/+) i ungefär två
sekunder tills frekvens indikationen börjar att
ändras. Skanningen stannar när enheten hittar
en kanal. Eller tryck TUNING (-/+) upprepade
gånger.
3. Justera volymen genom att trycka på VOL (+/-).
För bestäm radio stationerna
4
Användning
Du kan förbestämma 50 stationer för FM.
Innan du söker radio stationer, var noga med att ha
sänkt volymen.
1. Tryck på FUNCTION tills TUNER (FM) dyker upp i
fönstret.
2. Välj önskad frekvens genom att använda
TUNING (-/+).
3. Tryck ENTER (b) ett förbestämt nummer
kommer att kunna ses i fönstret
4. Tryck PRESET (-/+) för att välja det flrbestämda
numret du vill ha.
Radera en sparad station
1. Tryck på PRESET (-/+) för att välja vilket
förbestämt nummer du vill radera.
2. Tryck på CLEAR, det förbestämda numret
kommer att blinka på skärmen.
3. Tryck på CLEAR igen, för att radera den
förutbestämda numret.
Radera alla sparade stationer
Tryck in och håll in CLEAR i två sekunder. “ERASE
ALL” kommer att dyka upp. Tryck på CLEAR igen.
Sedan är alla sparade stationer raderade.
Förbättar dålg FM mottagning
STryck på B (blue) (MONO/STEREO) färgad knapp
på fjärrkontrollen. Detta kommer att ändra tunern
från stereo till mono och det räcker vanligtvis för att
förbättra mottagningen.
Se information om en radio
station
FM tunern är utrustad med RDS (Radio Data System
) faciliteter. Detta visar information om ljudstationen
som lyssnas på. Tryck på RDS upprepade gånger för
att gå igenom de olika data typerna.
PS
(Program Service Namn):
namnet på kanalen kommer att ses i
displayen.
PTY
(Program Typ Igenkänning):
Program typen (ex. jazz eller nyheter)
kommer att kunna ses i displayen.
RT
(Radio Text)
Ett text meddelande innehåller speciell
information från radio stationen.
Denna text kanske rullar åker över
displyen.
CT
(Tid kontrollerad av kanalen)
Detta visar tid och datum som det sänds
ut av radio stationen.
5. Tryck ENTER (b). Stationen är lagrad.
6. Repetera steg 2 till 5 för att lagra andra stationer.
Användning 59
Med användning av ett
USB-tangentbord eller
mus
Du kan ansluta ett USB-tangentbord och / eller mus
för att skriva text och navigera i menyer.
1. Anslut en USB-tangentbord eller mus till USBporten.
Använda Premium
Du kan använda olika innehållstjänster via Internet
med Premium-funktionen.
1. Kontrollera nätverksanslutningen och
inställningarna (sidan 21).
2. Tryck på HOME ( ).
3. Välj [Premium] med A/D, och tryck på ENTER
(b).
2. Använd tangentbordet för att skriva text eller
musen för att navigera i menyer.
,,Obs
4. Välj en online-tjänst med W/S/A/D, och
tryck på ENTER (b).
,,Obs
yy För detaljerad information om varje tjänst,
kontakta innehållsleverantören eller gå till
tjänstens supportlänk.
yy Innehållet i Premium-tjänster och
tjänsterelaterad information inklusive
användargränssnitt är med förbehåll för
ändringar. Gå till webbsidan för varje tjänst
för att få den senaste informationen.
yy Att använda Premium funktioner med
trådlöst nätverk kan resultera i felaktig
’streaming’ hastighet genom störningar
från hushållsutrustningar som använder
radiofrekvenser.
yy Om du vill ändra land inställning, gå till
[Inställningar] > [NÄTVERK] > [Smartserviceinställning] > [Landsinställning]. Välj
[Manuell] och tryck ENTER (b) på
[Landsinställning] meny.
4
Användning
Följande tangentbord och möss
rekommenderas.
-- Logitech Wireless Combo MK520
-- Logitech Wireless Combo MK320
-- Logitech Wireless Combo MK260
-- Microsoft Wireless Desktop 5000
-- Microsoft Wireless Desktop 3000
-- Microsoft Wireless Desktop 2000
-- Microsoft Wireless Desktop 800
60 Användning
Använda LG Smart
World
Du kan använda LG:s programtjänster på den här
spelaren via Internet. Du kan enkelt söka och hämta
olika program från LG Smart World.
1. Kontrollera nätverksanslutningen och
inställningarna (sidan 21).
2. Tryck på HOME ( ).
3. Välj [LG Smart World], och tryck på ENTER (b).
Logga in
För att använda funktionen [LG Smart World]
behöver du logga in med ditt konto.
1. På huvudmenyn välj [ ] ikonen och tryck på
ENTER (b).
2. Fyll i fältet [ID] och [Lösenord] med det virtuella
tangentbordet.
Om du saknar ett konto ska du trycka på den
röda knappen (R) för att registrera dig.
3.Använd W/S/A/D för att välja [OK], och
tryck på ENTER (b) för att visa kontot.
Om du markerar kryssrutan [Autoinloggning],
lagras ditt ID och lösenord och loggas
automatiskt in utan att ange dem.
,,Obs
4
4. Välj en kategori med A/D, och tryck på ENTER
(b).
Användning
5.Använd W/S/A/D för att välja ett
program och tryck på ENTER (b) för att visa
informationen.
6. Tryck på ENTER (b) när ikonen [installera]
markeras. Programmet installeras på spelaren.
För att installera ett program på spelaren
behöver användaren logga in. Se sidan 60 för
mer information om att logga in.
7. Tryck på den röda (R) färgade knappen för att
visa [Mina Appar]-skärmen.
8. Välj det installerade programmet och tryck på
ENTER (b) för att verkställa det.
,,Obs
yy Beroende på regionen, är [LG Smart World],
[Mina Appar] service och [Sök] funktionen
kanske inte tillgängliga.
yy För att installera ett betalprogram behöver
du vara betalmedlem. Gå till sidan www.
lgappstv.com för mer information.
Om du vill visa information om ditt konto
och applikationer välj [ ] ikonen och tryck på
ENTER (b) på huvudmenyn och välj [My Page]
alternativet.
Användning
Söka online-innehåll
Om du har svårt att hitta specifikt innehåll
bland online-tjänster kan du använda allt-i-ettsökfunktionen genom att ange nyckelord i menyn
[ ].
1. Tryck på HOME ( ).
2. Välj ikonen [ ] på startmenyn med W/S/A/
D, och tryck på ENTER (b).
61
Använda menyn My
Apps
Du kan flytta eller radera ett installerat program på
menyn [My Apps].
1. Tryck på HOME ( ).
2. Välj [Mina Appar], och tryck på ENTER (b).
Menyn [ ] visas på skärmen med det virtuella
tangentbordet.
3. Trykk på ENTER (b). Det virtuelle tastaturet vises
automatisk.
4.Använd W/S/A/D för att välja tecken och
tryck sedan på ENTER (b) för att bekräfta ditt
val på det virtuella tangentbordet.
5. När du har avslutat inmatning på tangentbordet,
välj [ ] och klicka på ENTER (b) för att visa
sökresultatet.
,,Obs
yy Beroende på regionen, är [LG Smart World],
[Mina Appar] service och [Sök] funktionen
kanske inte tillgängliga.
yy Søkefunksjonen søker ikke etter innhold
i alle nettjenester. Den fungerer kun for
enkelte netttjenester.
Flytta ett program
1. Velg en applikasjon, og trykk ENTER (b) for å
vise alternativene.
2.Använd W/S för att välja [Flytta], och tryck på
ENTER (b).
3.Använd W/S/A/D för att välja en position
du vill gå till och tryck på ENTER (b).
Ta bort ett program
1. Velg en applikasjon, og trykk ENTER (b) for å
vise alternativene.
2.Använd W/S för att välja [Radera], och tryck
på ENTER (b).
3.Använd A/D för att välja [OK], och tryck på
ENTER (b) för att bekräfta.
,,Obs
Beroende på regionen, är [LG Smart World],
[Mina Appar] service och [Sök] funktionen
kanske inte tillgängliga.
4
Användning
6.Använd W/S/A/D för att välja önskat
innehåll och tryck på ENTER (b) för att gå direkt
till det valda innehållet.
3. I menyen [Mina Appar] trykker du på den røde
(R) knappen.
62 Användning
Använda Bluetoothteknologi
Om Bluetooth
Bluetooth® är trådlös kommunikationsteknologi för
anslutningar på kort distans.
Det tillgängliga avståndet är 10 meter.
(Ljudet kan störas när anslutningen kommer i vägen
för andra elektroniska vågor eller du ansluter i ett
annat rum.) Anslutning av enskilda enheter med
Bluetooth® trådlösa teknik medför inga avgifter. En
mobiltelefon med Bluetooth® trådlösa teknik kan
hanteras via Cascade om anslutningen gjorts med
hjälp av Bluetooth® trådlösa teknik.
Tillgängliga enheter : Mobiltelefon, MP3, laptop,
PDA
4
Bluetoothprofiler
Användning
För att använda trådlös teknik via Bluetooth måste
enheter kunna tolka visa profiler. Denna enhet är
kompatibel med följande profil.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Lyssna på musik lagrad på
Bluetoothenheten
Ansluta ihop din enhet med en
Bluetoothenhet
Innan du påbörjar anslutningsproceduren, försäkra
dig om att Bluetoothfunktionen är påslagen i
din Bluetooth enhet. Se bruksanvisningen för
din Bluetoothenhet. När en anslutning har gjorts
behöver den inte upprepas.
1. Välj Bluetoothfunktionen genom att använda
FUNCTION.
“BT READY” visas på skärmen.
2. Använda Bluetoothenheten och utföra
anslutningen. När du söker efter denna enhet
med Bluetoothenheten kan en lista med funna
bluetoothenheter visas i fönstret, beroende på
vilken typ av Bluetoothenhet det är. Din enhet
syns som “LG-HTS”.
3. När enheten har anslutits till din Bluetoothenhet,
lyser Bluetooth-LED-lamporna på denna enhet
lysa upp och “BTPAIRED” visas på skärmen.
,,Obs
Beroende på typen av Bluetoothenhet kan en
del enheter ha ett annorlunda anslutningssätt.
4. Lyssna på musik.
För att spela upp musik som finns på din
Bluetoothenhet, se bruksanvisningen för din
Bluetoothenhet.
,,Obs
Om du ändrar funktionen på enheten,
kommer Bluetoothfunktionen att avslutas och
anslutningen får genomföras igen.
Användning 63
,,Obs
yy Ljudet kan avbrytas när anslutningen störs
av de andra elektroniska vågorna.
yy Du kan ej kontrollera Bluetoothenheten
med denna enhet.
yy Anslutning begränsas till en Bluetoothenhet
per enhet, och multi-pairing stöds ej.
yy Även om avståndet mellan din Bluetooth
och enheten är mindre än 10 meter och
det finns hinder däremellan, kan din
bluetoothenhet anslutas.
yy Beroende på typ av enhet kanske du inte
kan använda Bluetoothfunktionen.
yy När du ej är ansluten till Bluetooth dyker “BT
READY” upp på skärmen.
yy Elektriskt fel pga. apparater som använder
samma frekvens, såsom medicinsk
utrustning, mikrovågsugnar eller trådlösa
LAN-enheter, medför att anslutningen bryts.
yy Om avståndet mellan Bluetooth och
enhet är för långt, kommer ljudkvalitén att
försämras; anslutningen bryts när avståndet
mellan Bluetooth och enhet kommer
utanför Bluetoothräckvidden.
yy Enheten med trådlös Bluetoothteknologin
avbryts om du stänger av huvudenheten
eller placerar apparaten mer än 10 meter
från huvudenheten.
4
Användning
yy När någon står och avbryter
kommunikationen mellan Bluetoothenhet
och spelare, kommer anslutningen att
brytas.
64 Felsökning
Felsökning
Allmänt
Symptom
Orsak & Lösning
Går ej att sätta på enheten.
yy Anslut strömkabeln ordentligt till vägguttaget.
Enheten startar inte
uppspelning.
yy Sätt in en spelbar skiva (Kontrollera skivtyp, färgsystem och
regionkod.)
yy Lägg in skivan med uppspelningssidan nedåt.
yy Rengör skivan.
yy Ta bort en klassificeringsfunktion eller ändra klassificeringsnivån.
Den anslutna USBlagringsenheten känns inte
igen.
yy Prova att använda annan USB-kabel, En del USB kablar hanterar inte
tillräckligt med ström för normal USB drift.
yy Om du använder en USB förlängningskabel eller USB HUB kan det
hända att USB-enheterna inte känns igen.
yy En USB-enhet som behöver ytterligare program installerade när du
har anslutit den till en dator stöds inte.
yy Denna enhet stöder endast USB Flash Minne och USB Extern HDD
med FAT32 eller NTFS-format.
5
Felsökning
Vinkeln kan inte ändras.
yy Multi-vinklar registreras inte in på DVD som spelas upp.
Kan inte spela musik/foto/
filmfiler.
yy Filerna är inte inspelade i ett format som enheten kan spela upp.
Fjärrkontrollen fungerar inte
som den ska.
yy Fjärrkontrollen pekas inte mot fjärrsensorn på enheten.
yy Enheten stöder inte den här filmens codec.
yy Fjärrkontrollen är för långt bort från enheten.
yy Det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen och enheten.
yy Fjärrkontrollens batteri behöver bytas.
Enheten är ansluten till elnätet
men går inte att sätta på eller
stänga av.
Enheten fungerar inte normalt.
Du kan återställa enheten som följer.
yy Ta ur nätsladden, vänta i minst fem sekunder, och sätt sedan in den
igen.
Felsökning 65
Nätverk
Symptom
Orsak & Lösning
BD-Live-funktionen fungerar
inte.
yy Den anslutna USB enheten kanske inte har tillräckligt utrymme.
Anslut USB enhet som har minst 1 GB fritt utrymme.
yy Kontrollera att enheten är rätt ansluten till lokalt nätverk och har
åtkomst till Internet (se sidan 21).
yy Ditt bredband är inte snabbt nog för att kunna använda BDLive egenskaperna. Kontakta din internet-leverantör och öka
bredbandshastigheten rekommenderas.
yy [BD direktkoppling ] alternativet i [Inställn.] menyn är inställt på
[Förbjudet]. Ställ in alternativet [Tillåtet].
Tjänster med streaming video
(som YouTube™ etc.) stoppar
ofta för att “buffra” under
uppspelning.
yy Ditt bredband är inte snabbt nog för att hantera tjänster med
streaming videor. Kontakta din internet-leverantör och öka
bredbandshastigheten rekommenderas.
Mediaservrar visas ej i
enhetslistan.
yy Brandväggen eller anti-virus programmet på din media server arbetar.
Stäng av brandväggen eller antivirus-programmet som körs på din PC
eller mediaserver.
yy Spelaren är inte ansluten till samma lokala nätverk som din
mediaserver.
yy Den trådlösa kommunikationen kan störas därför att
hushållsapparater använder radiofrekvenser. Flytta bort spelaren från
hushållsapparaterna.
Åtkomstpunkten visas inte i
förteckningen över “Access
point name”.
yy Åtkomstpunkten eller den trådlösa LAN-routern skickar inte ut sin
SSID. Ställ in din åtkomstpunkt för att skicka sin SSID genom din dator.
yy Din nätverks enhet som startpunkt kanske inte finns inom tillgänglig
frekvens område och kana som denna spelare kan stödja. Försök att
sätta frekvens område och kanal på nätverks enhetens inställningar.
5
Felsökning
Kan inte ansluta spelaren till
åtkomstpunkten eller till den
trådlösa LAN-routern.
66 Felsökning
Bild
Symptom
Orsak & Lösning
Det finns inte någon bild.
yy Välj en lämplig video ingångsinställning på TV så att bilden från
enheten syns på TV skärmen.
yy Kontrollera videoanslutningen.
yy Kontrollera att [HDMI-färginst.] i [Inställn.] menyn är inställd på rätt
funktion som stämmer överens med din videoanslutning.
yy Din TV stöder inte upplösningen som du har ställt in på spelaren.
Ändra till en upplösning som din TV accepterar.
yy HDMI OUT kontakten på din spelare är ansluten till en DVI enhet som
inte stöder skydd av copyright.
Bildbrus förekommer
yy Du spelar en skiva inspelad i ett annat färgsystem än det i din TV.
yy Ställ in en upplösning som din TV accepterar.
Blu-ray 3D skivor visar inte 3D
bilder vid uppspelning.
yy Koppla ihop spelaren till din TV med HDMI kabel (Typ A,
Höghastighets HDMI™-kabel).
yy Din TV kanske inte stöder “HDMI 3D mandatory format” (HDMI 1.4 3D
obligatoriskt format).
yy [3D inställn] alternativet i din [Inställn.] meny är inställt på [Av]. Ställ in
alternativet på [På].
5
Felsökning
Ljud
Symptom
Orsak & Lösning
Det finns inte något ljud eller
ljudet är förvrängt.
yy Enheten är i scanningsläge, långsamt läge eller i pausläge.
yy Ljudvolymen är låg.
Kundsupport
Du kan uppdatera spelaren med senaste programvara för att förbättra dess funktion och/eller lägga till nya
funktioner. För att få det senaste programmet för denna spelare (om uppdateringar har gjorts) besöker du
http://www.lg.com eller kontaktar LG Electronics kundservice.
Meddelande om Open Source-mjukvara
För att få den korrensponderade käll koden under GPL, LGPL och andra öppna käll licenser, vänligen besök
http://opensource.lge.com. Alla referade licens termer, garantier avstående och copyright notiser finns att
ladda ner med käll koden.
Bilaga 67
Manövrering av
en TV med den
medlevererade
fjärrkontrollen
Det går att styra TV:n med knapparna nedan.
Genom att
trycka
Du kan
1 (TV POWER)
Slå på och stänga av TV:n.
AV/INPUT
Växla TV:ns ingångskälla
mellan TV:n och en annan
ingångskälla.
PR/CH W/S
Bläddra upp eller ner
genom lagrade kanaler.
VOL +/–
Justera TV:ns volym.
Beroende på den enhet som ansluts kan
du eventuellt inte styra TV:n med en del av
knapparna.
Du kan manövrera din TV med den medlevererade
fjärrkontrollen.
Om din TV finns listad i tabellen nedan, ställ in
tillämplig tillverkarkod.
1. Håll in knappen 1 (TV POWER), skriv
tillverkarkoden för din TV med de numeriska
knapparna (se tabellen nedan).
Tillverkare
Kodnummer
LG
1(Standard), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Släpp upp knappen 1 (TV POWER) för att
avsluta inställningen.
Beroende på din TV, kan vissa eller alla knappar inte
fungera på TV-apparaten, oavsett om du har matat
in den riktiga koden. När du ersätter batterierna
i fjärrkontrollen är det möjligt att den inställda
kodsiffran återställs till dess standardvärde. Ställ in
den lämpliga koden igen.
6
Bilaga
,,Obs
Inställning av fjärrkontrollen
för att styra din TV
68 Bilaga
Uppdatering av
mjukvara för nätverket
Meddelande om uppdatering
av nätverk
Från tid till annan, prestandaförbättringar och/
eller tillkommande egenskaper eller tjänster kan
vara tillgängliga för enheter som är anslutna till ett
hemmanätverk med bredband. Om det finns ny
programvara tillgänglig och enheten är ansluten
till hemmanätverk med bredbandsuppkoppling,
kommer spelaren att informera dig om
uppdateringar enligt följande.
Alternativ 1:
Uppdat program
Du kan uppdatera spelaren med den senaste
programvaran för att förbättra funktionen och/
eller lägga till nya egenskaper. Du kan uppdatera
programvaran genom att ansluta enheten direkt till
uppdateringsservern för programvaran.
,,Obs
yy Innan uppdatering av mjukvaran i din
spelare, ta bort ev. skiva och USB-enhet från
spelaren.
yy Innan du börjar uppdateringen av
programvara i din spelare, stäng av spelaren
och sedan slå på den igen.
yy Under uppdateringen får du inte stänga
av spelaren eller strömmen eller trycka
ner någon knapp.
1. Uppdateringsmenyn kommer upp på skärmen
när du stänger av spelaren.
yy Om du avbryter uppdateringen, stäng av
strömmen och slå på igen för att få stabil
funktion.
2.Använd A/D för att välja önskat alternativ och
tryck sedan på ENTER (b).
yy Denna enhet kan inte uppdateras till
föregående programversion.
1. Kontrollera nätverkets förbindelse och
inställningar (sidorna 21).
2. Välj [Program] alternativet i [Inställn.] menyn och
tryck på ENTER (b).
3. Välj [Uppdatering] alternativet och tryck på
ENTER (b).
6
Bilaga
[OK]
Startar uppdateringen av
programvara.
[Avbryt]
Lämnar uppdateringsmenyn
och stänger av strömmen.
Alternativ 2:
Om programvaruuppdateringen är tillgänglig på
uppdateringsservern, kommer
“Uppdatering” ikonen upp nedtill i startmenyn.
Tryck på den blå (B) knappen för att starta
uppdateringsrutinen.
Spelaren kommer att kontrollera senaste
uppdatering.
,,Obs
yy Om du trycker på ENTER (b) medan
apparaten letar efter uppdateringen avslutas
processen.
yy Om det inte finns någon uppdatering
tillgänglig kommer meddelandet ”Ingen
uppdatering hittades.” att visas. Tryck på
ENTER (b) för att gå tillbaka till menyn
[Startmeny].
Bilaga 69
4. Om en nyare version förekommer, kommer
meddelande “Vill du uppdatera?” kommer upp.
5. Välj OK för att börja uppdateringen.
(Väljer du [Avbryt] avbryts uppdateringen.)
6. Spelare börjar nedladdningen av den senaste
uppdateringen från servern. (Nerladdningen
kommer att ta flera minuter beroende på
uppläggningen av ditt hemmanätverk)
7. När nedladdningen är slutförd kommer
meddelandet “Nedladdning är slutförd.
Vill du uppdatera? kommer upp.
8. Välj [OK] för att börja uppdateringen.
(Om du väljer [Avbryt] avslutas uppdateringen
och den nedladdade filen kommer inte att
kunna användas. För att uppdatera programmet
nästa gång, måste uppdateringsrutinen göras
om från början.)
>>Viktigt
Stäng inte av strömmen under
programuppdateringen.
9. När uppdateringen är klar kommer strömmen
att stängas av automatiskt inom några sekunder.
10. Slå på enheten igen. Nu fungerar systemet med
den nya programversionen.
,,Obs
6
Bilaga
Funktionen Uppdatering programvara kanske
inte fungerar på rätt sätt beroende på dina
Internetförhållanden. Om så är fallet kan
du skaffa den senaste programvaran från
auktoriserat LG Electronics Service Centre och
sedan uppdatera din spelare. Se ”Kundsupport”
på sid. 66.
70 Bilaga
Ytterligare information
Filkrav
Filmfiler
Fil
Plats
Fil
Tillägg
Skiva,
USB
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM free), “.vob”,
“.3gp”, “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, “.wm”, ”.flv”, “.ts”,
“.dat”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (endast standard
uppspelning)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM free), “.mov”,
“.trp”, “.m2t”, “.mpe”,
“.m1v”, “.m2v”, ”.flv”, “.ts”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (endast standard
uppspelning)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), SubViewer
1.0 (.sub), SubViewer 2.0
(.sub/.txt), TMPlayer (.txt),
DVD Subtitle System (.txt)
DLNA
Codec-format
Ljud (Audio)
format
Undertext
Musikfiler
6
Fil
Plats
Fil
Tillägg
Bilaga
Skiva,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free),
“.flac”
inom 32 - 48 kHz (WMA), inom 32 - 192 kbps (WMA),
inom 16 - 48 kHz (MP3)
inom 32 - 320 kbps (MP3)
Vissa wav-filer stöds
inte på denna
spelare.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free)
inom 32 - 48 kHz (WMA), inom 32 - 192 kbps (WMA),
inom 16 - 48 kHz (MP3)
inom 32 - 320 kbps (MP3)
Vissa wav-filer stöds
inte på denna
spelare.
Samplingsfrekvens
Bithastighet
Obs
Fotofiler
Fil
Plats
Fil
Tillägg
Skiva,
USB,
DLNA
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Rekommenderad
Storlek
Mindre än 4 000 x 3 000 x 24 bit/pixel
Mindre än 3 000 x 3 000 x 32 bit/pixel
Obs
Progressiva och förlustfria,
komprimerade bildfiler stöds inte.
yy Levererad bundle-DLNA-server för Macinstoshutgåvan har begränsningar i filkompatibilitet, exempelvis
ASF-, WMA- och WMV-filer.
Bilaga
,,Obs
71
,,Obs
yy Filnamnet är begränsat till 180 tecken.
yy En “avi-fil” kodad i “WMV 9 codec” stöds ej.
yy Maximalt antal filer/mapp: Mindre än 2000
(totalt antal filer och mappar)
yy Beroende på storleken och antalet filer kan
det ta flera minuter att läsa mediainnehållet.
yy Den här spelaren stöder UTF-8 filer även
om de innehåller Unicode-undertexter.
Den här spelaren stöder inte rena Unicodeundertextfiler.
yy Fil kompatibiliteten kan skilja beroende pâ
servern.
yy Beroende på filtyp eller inspelningssätt
kanske den inte kan spelas upp.
yy På grund av att kompabiliteten på DLNA
servern är testad i bunt DLNA server(Nero
MediaHome 4 Essentials) miljö, kan filkrav
och uppspelningsfunktioner skilja sig
beroende på mediaservrar.
yy En skiva som har spelats in med multisession
på en vanlig PC stöds inte av den här
spelaren.
yy Filkraven på sidan 70 är inte alltid
kompatibla. Det kan finnas vissa restriktioner
i filegenskaper och i förmågan hos
mediaservern.
yy När du spelar en videofil med en
förlängning som “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp”
eller “.m2t”, kanske din spelare inte stöder
undertextfiler.
yy Det går bara att spela upp
videoundertextningsfiler på en DLNA-server
som har skapats med programvagaren
Nero MediaHome 4 Essentials i det här
spelarpaketet.
yy Total uppspelningstid för ljudfiler som
indikeras på skärmen kanske inte stämmer
för VBR-filer.
yy Filerna i borttagbara media som USB-enhet,
DVD-disk etc. på din mediaserver kanske
inte kan delas på rätt sätt.
yy För att spela upp en filmfil måste namnet på
filmfilen och undertextfilen vara detsamma.
yy Kompatibilitet med Video/ Audio codec kan
variera beroende på videofil.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Den totala uppspelningstiden för ljudfiler
som indikeras på skärmen kanske inte
överensstämmer med VBR filer.
yy Denna spelare kan spela upp skivor i AVCHDformat. Dessa skivor spelas normalt in och
används i videokameror.
yy HD filmfiler på CD/DVD eller USB 1,0/1,1
kanske inte går att spela upp korrekt. Bluray-skiva eller USB 2,0 rekommenderas för
att spela upp HD filmfiler.
yy AVCHD-formatet är ett digitalt HD-format för
videokameror.
yy Denna spelare stöder H.264/MPEG-4 AVC
profil Huvudsaklig, Hög på nivå 4.1. En fil
med högre nivå kanske inte stöds.
yy Denna spelare stödjer inte filer som är
inspelade på GMC*1 eller Qpel*2.
yy MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimera
bilder med högre verkningsgrad än de
konventionella bildkomprimeringsformaten.
yy Denna spelare kan spela upp AVCHD-skivor i
”x.v.Colour”-format.
*1 GMC – Global Motion Compensation
yy En del skivor i AVCHD-format kan
eventuellt inte spelas upp beroende på
inspelningsförhållandena.
*2 Qpel – Quarter pixel
yy Skivor i AVCHD-format måste stängas.
yy ”x.v.Colour” ger ett bredare färgområde än
vanliga DVD-skivor för videokameror.
6
Bilaga
yy Denna enhet stöder inte ID3 tag innesluten
i en MP3 fil.
72 Bilaga
Om DLNA
Kompatibilitetsanmärkningar
Denna spelare är en DLNA certifierad mediaspelare
som kan visa och spela filmer, fotos och
musikinnehåll från din DLNA kompatibla digitala
mediaserver (PC och Konsumentelektronik).
yy Eftersom BD-ROM är ett nytt format, kan
det finns problem med vissa skivor, digitala
anslutningar och annan kompatibilitet. Om du
får kompatibilitetsproblem kontaktar du ett
auktoriserat kundservicecenter.
Digital Living Network Alliance (DLNA)
är en tvärindustriell organisation för
konsumentelektronik, dataindustri och företag med
mobila enheter. Digital Living erbjuder användarna
att enkelt dela digitala media genom hemnätverket.
DLNA certifieringslogotype gör det lätt att hitta
produkter som överensstämmer med DLNA’s
riktlinjer för driftskompatibilitet. Denna enhet
överensstämmer med DLNA Interoperability
Guidelines v1.5.
När en PC med DLNA serverprogram eller annan
DLNA kompatibel enhet ansluten till denna spelar,
kan visa inställningsändringar av programvara eller
av andra enheter bli nödvändiga. Hänvisning till
användarinstruktioner för programvara eller enhet
för mera information.
Vissa systemkrav
För uppspelning av HD-video (high definition):
yy HD-display med HDMI-ingångar.
yy BD-ROM-skiva med HD-innehåll (High
Definition).
6
yy Displayen måste ha DVI-ingång med HDMI eller
HDCP för en del innehåll (enligt vad som anges
av skivans tillverkare).
yy Denna enhet ger dig möjlighet att njuta av
funktioner som bild-i-bild, sekundärt ljud och
virtuella paket etc. med BD-ROM som stöder
BONUSVIEW (BD-ROM version 2 profil 1 version
1.1). Sekundär video och sekundärt ljud kan
spelas upp från en skiva med bild-i-bild funktion.
För uppspelningsmetod hänvisas till instruktioner
på skivan.
yy För att se högupplöst och
uppkonverteringsstandard DVD innehåll kan en
HDMI- eller HDCP-kapabel DVI ingång behövas
på din skärmenhet.
yy Vissa BD-ROM- och DVD-skivor kan begränsa
användningen av vissa kommandon eller
funktioner.
yy Du kan använda en USB enhet för lagring av
skivrelaterad information inklusive nerladdat online innehåll. Skivan som du använder avgör hur
länge denna information kvarhålls.
Bilaga
Bilaga 73
Ljudspecifikationer
Uttag/Inställning
Källa
HDMI OUT
PCM-stereo
PCM-multi-kan.
DTS återkoda *3
BitStream *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 I bitstream som matas ut inkluderas kanske inte
interaktivt och sekundärt ljud om alternativen
[Digital utdata] är inställda på [Bitstream].
(Förutom LPCM Codec: Utmatningen inkluderar
alltid interaktivt och sekundärt ljud.)
*2 Den här spelaren väljer HDMI-ljudet i enlighet
med avkodningsförmågan för den anslutna
HDMI-enheten även om alternativet [Digital
utdata] är inställt på [Bitstream].
*3 Om [Digital utdata]-valen sätts till [DTS
återkoda], begränsas det utgående ljudet till 48
kHz och 5.1 Ch. Om [Digital utdata] alternativet
ställs in på [DTS återkoda], är DTS Re-encode
ljudet ut för BD-ROM skivor, och originalljudet
för andra skivor (som [Bitstream]).
yy Under uppspelning sänds ljudet ut som PCM
48 kHz/16 bit för MP3/WMA filer och PCM
44.1kHz/16 bit för Audio-CD.
yy Med en digital ljudanslutning (HDMI OUT) kan
det hända att knappljudet i Skivmenyn för BDROM inte hörs om det för [Digital utdata] har
valts [Bitstream].
yy Om ljudformatet från den digitala utsignalen
inte matchar mottagarens funktioner, avger
mottagaren ett starkt förvrängt ljud eller inget
ljud alls.
yy Flerkanaligt digitalt surround-ljud via digital
anslutning kan endast erhållas om mottagaren
har en digital flerkanalsdekoder.
6
Bilaga
yy Denna inställning är ej tillgänglig för
inkommande signal från en extern enhet.
74 Bilaga
Förteckning Areakoder
Välj landskod i listan.
LandKod LandKod LandKod LandKod
Afghanistan AF Fiji FJ Monaco MC Singaporee SG
Argentina AR Finland FI Mongoliet MN Slovakien SK
FR Marocko MA Slovenien SI
AustralienAU Frankrike Österrike AT TysklandDE Nepal NP Sydafrika ZA
Belgien BE Storbritannien NL Sydkorea KR
Bhutan Bolivia BT GreklandGR Nederländska
BO Grönland GL Antillerna Brasilien BR Hong Kong KambodjaKH Ungern Kanada CA Indien Chile CL Indonesien KinaCN Israel Colombia CO Italien Kongo CG Jamaica Costa Rica CR Japan Kroatien HR Kenya Tjeckiska republiken CZ Kuwait 6
GB Nederländerna Spanien ES
AN Sri Lanka NZ Sverige LK
NG Schweiz NorgeNO
IN
Taiwan OM Thailand ID Oman CH
HK Nya Zeeland HU Nigeria IL Pakistan IT Panama JM Paraguay JP Filippinerna KE Polen KW Portugal LY Rumänien LU Ryssland Bilaga
Danmark DK Libyen Equador EC Luxemburg Egypten EG Malaysia El Salvador SV Maldiverna MY Saudiarabien MV Senegal Etiopien ET Mexiko MX
SE
TW
TH
PK TurkietTR
PA Uganda UG
PY Ukraina PH USA PL Uruguay UA
PT Uzbekistan RO Vietnam UZ
RU Zimbabwe SA
ZW
SN
US
UY
VN
Bilaga 75
Förteckning med språkkoder
Använd denna förteckning för att mata in önskat språk i följande initiala inställning: [Skivljud],
[Skivans undertext] och [Skivmeny].
SpråkKod
SpråkKod
SpråkKod
SpråkKod
Afar 6565
Franska Litauiska 7684
Sindhi8368
Afrikaans 6570
Frisiska7089
Makedonska7775
Singalesiska8373
Albanska8381
Galiska Malagasy Slovakiska Amehariska6577
Georgiska7565
Malajiska7783
Slovenska8376
Arabiska6582
Tyska6869
Malayalam Spanska 6983
Armenska Grekiska6976
Maoriska7773
Sudanesiska 8385
Assamesiska6583
Grönländska 7576
Marathiska7782
Swahili 8387
Aymara 6588
Guarani7178
Moldaviska7779
Svenska 8386
Azerbadzjanska6590
Gujarati7185
Mongoliska Tagalog8476
Bashkir 6665
Hausa 7265
Nauru7865
Tajik 8471
Baskiska 6985
Hebreiska7387
Nepalesiska7869
Tamil 8465
7289
7082
7176
7771
7776
7778
8375
7273
Norska7879
Telugu 8469
7285
Oriya7982
Thailändska 8472
7383
Panjabi8065
Tonga8479
Bihari 6672
Indonesiska 7378
Pashto, Pushto 8083
Turkiska 8482
Bretonska 6682
Interlingua 7365
Persiska 7065
Turkmeniska 8475
Bulgariska 6671
Irländska 7165
Polska 8076
Twi 8487
Burmesiska 7789
Italienska 7384
Portugisiska8084
Ukrainska 8575
Vitryska 6669
Japanska7465
Quechua Urdu 8582
Kinesiska 9072
Kannada7578
Rätro-romanska8277
Uzbekistanska8590
Kroatiska7282
Kashmiri7583
Rumänska 8279
Vietnamesiska Tjeckiska 8285
Volapük8679
8185
8673
6783
Kazakstanska7575
Ryska Danska6865
Kirghisiska7589
Samoanska8377
Walesiska 6789
Holländska7876
Koreanska7579
Sanskrit 8365
Wolof 8779
Engelska6978
Kurdish Skotsk gaeliska
7168
Xhosa 8872
Esperanto Laotiska7679
Serbiska 8382
Jiddish7473
Estländska6984
Latin 7665
Serbokroatiska8372
Yoruba 8979
Färöiska7079
Lettiska 7686
Shona Zulu 9085
Fiji Lingala 7678
6979
7074
Finska7073
7585
8378
6
Bilaga
Bengaliska, Bangla Hindi 6678 Ungerska Bhutani 6890 Isländska 76 Bilaga
Varumärken och
licenser
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ och tillhörande logo-typer är
varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
”DVD Logo” är ett varumärke som tillhör DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
Java är ett varumärke som tillhör Oracle och/eller
dess dotterbolag.
6
Termerna HDMI och HDMI Hög-Definition
Multimedia gränsnitt, och HDMI logotypen är
varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör HDMI licensiering LLC i USA och andra länder.
Bilaga
”x.v.Colour” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
Tillverkad med licens från Dolby Laboratories.
Dolby och den dubbla D-symbolen är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
DLNA®, DLNA Logon och DLNA CERTIFIED® är
varumärken, servicemärken eller certifieringsmärken
tillhöriga Digital Living Network Alliance.
Tillverkad under licens för USA-patent nr.:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & andra
USA- och internationella patent som beviljats och/
eller ansökts. DTS-HD, Symbolen, & DTS-HD och
Symbolen tillsammans är registrerade varumärken,
och DTS-HD Master Audio | Essential är ett
varumärke tillhörande DTS, Inc. Produkten omfattar
mjukvara. © DTS, Inc. Alla rättigheter förbehålles.
Wi-Fi certifierade logotypen är ett certifierat
varumärke tillhörigt Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Protected Setup Mark är ett varumärke av
Wi-Fi Alliance.
Logotyperna “AVCHD” och “AVCHD” är varumärken
från Panasonic Corporation och Sony Corporation.
DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper
är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller
dess dotterbolag och används under licens.
Bilaga 77
Meddelande från Cinavia
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” och “Made for
iPad” betyder att att ett elektroniskt tillbehör har
designats specifikt för att kunna ansluta till iPod,
iPhone respektive iPad, och har certifierats av
utvecklaren att möta Apples prestandakrav.
Apple bär ej ansvar för funktionen hos detta
tillbehör eller dess överensstämmelse med
säkerhetsbestämmelser eller i lag fastställda
standarder. Observera att användningen av detta
tillbehör med iPod, iPhone eller iPad kan påverka
den trådlösa prestandan.
Bluetooth® trådlös teknologi är ett system som
medger radiokontakt mellan elektroniska enheter
inom ett maximalt avstånd om 10 meter.
Att ansluta individuella enheter med hjälp av
Bluetooth® trådlösa teknologi förorsakar inga
kostnader. En mobil telefon med Bluetooth®
trådlös teknologi kan användas via Cascade om
anslutningen gjorts med hjälp av Bluetooth®
trådlös teknologi.
Den här produkten utnyttjar Cinavia-teknologi
för att begränsa användningen av otillåtna kopior
av vissa kommersiellt producerade filmer och
videor och deras soundtrack. Vid upptäckten av ett
olovligt utnyttjande av en otillåten kopia kommer
ett meddelande att visas och uppspelningen eller
kopieringen avbryts.
Mer information om Cinavias teknologi hittar du på
Cinavias konsumentinformationscenter på nätet på
adressen: http://www.cinavia.com. För ytterligare
information om Cinavia via post, skicka ett kort med
din postadress till: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.”
Den här produkten innehåller privatägd teknologi
som används med licens från Verance Corporation
och skyddas av det amerikanska patentet 7 369
677 samt andra amerikanska och internationella
patent som beviljats eller söks, liksom upphovsrätt
och skydd av affärshemligheter för vissa delar av
sådan teknologi. Cinavia är ett varumärke som ägs
av Verance Corporation. Upphovsrätt 2004-2012
Verance Corporation. Alla rättigheter förbehålls
Verance. Bakåtkompilering eller demontering är
förbjuden.
Bluetooth® varumärke och logotype ägs av
Bluetooth® SIG, Inc och används under licens av
LG Electronics.
Andra varumärken och handelsnamn tillhör
respektive ägare.
6
Bilaga
78 Bilaga
Gracenote®, Gracenotes logo och logotyp samt
logotypen “Powered by Gracenote” är antingen
inregistrerade varumärken eller varumärken
som tillhör Gracenote, Inc. i USA och/eller andra
länder.
Musikidentifieringsteknik och relaterade data
tillhandahålls av Gracenote®.
Gracenote® slutanvändaravtal
Detta program eller denna enhet innehåller
programvara från Gracenote, Inc. i Emeryville,
Kalifornien, USA (”Gracenote”). Programvaran från
Gracenote (”Gracenote-programvaran”) aktiverar
detta program för identifiering av skivor och/
eller filer samt inhämtning av musikrelaterad
information, inklusive uppgifter om namn, artist,
spår och titel (”Gracenote-data”) från onlineservrar
eller inbäddade databaser (tillsammans kallade
”Gracenote-servrar”) och för utförande av andra
åtgärder. Du får endast använda Gracenote-data
enligt de avsedda slutanvändarfunktionerna för
detta program eller denna enhet.
6
Bilaga
Du samtycker till att endast använda Gracenotedata, Gracenote-programvaran och Gracenoteservrarna för ditt personliga, ej kommersiella bruk.
Du samtycker till att inte överlåta, kopiera, överföra
eller vidarebefordra denna Gracenote-programvara
eller dessa Gracenote-data till någon tredje man.
DU SAMTYCKER TILL ATT INTE ANVÄNDA ELLER
UTNYTTJA GRACENOTE-DATA, GRACENOTEPROGRAMVARAN ELLER GRACENOTE-SERVRARNA
PÅ ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM UTTRYCKLIGEN
TILLÅTS I DETTA AVTAL.
Du samtycker till att din ej exklusiva rätt att
använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran
och Gracenote-servrarna kommer att upphöra
om du bryter mot dessa restriktioner. Om din
licens upphör samtycker du till att upphöra med
all användning av Gracenote-data, Gracenoteprogramvaran och Gracenote-servrarna.
Gracenote har ensamrätt på alla Gracenote-data,
all Gracenote-programvara och alla Gracenoteservrar, inklusive alla äganderättigheter. Gracenote
kommer under inga omständigheter att ha någon
skyldighet att betala dig för information som du
tillhandahåller. Du samtycker till att Gracenote, Inc.
får göra gällande företagets rättigheter under detta
avtal mot dig direkt i sitt eget namn.
Gracenote-tjänsten använder en unik identifierare
för dokumentation av frågor för statistiska ändamål.
Syftet med en slumpmässigt tilldelad numerisk
identifierare är att göra det möjligt för Gracenotetjänsten att räkna frågor, utan att veta något
om vem du är. Ytterligare information finns på
webbsidan för Gracenotes sekretesspolicy för
Gracenote-tjänsten.
Gracenote-programvaran och allt som ingår i
Gracenote-data licensieras till dig i ”befintligt skick”.
Gracenote utfärdar inga utfästelser eller garantier,
vare sig uttryckta eller underförstådda, avseende
riktigheten i de Gracenote-data som finns i
Gracenote-servrarna. Gracenote förbehåller sig
rätten att ta bort data från Gracenote-servrarna eller
att ändra datakategorier på grund av något skäl
som Gracenote anser vara tillräckligt. Ingen garanti
utfärdas avseende Gracenote-programvarans eller
Gracenote-servrarnas felfrihet eller att Gracenoteprogramvaran eller Gracenote-servrarna kommer
att fungera utan avbrott. Gracenote har ingen
skyldighet att förse dig med nya, förbättrade eller
ytterligare datatyper eller kategorier som Gracenote
kan tillhandahålla i framtiden och företaget
förbehåller sig rätten att avbryta sina tjänster när
som helst.
GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER,
VARE SIG DESSA ÄR UTTRYCKTA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST
ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG I
UPPHOVSRÄTT. GRACENOTE GARANTERAR INTE DE
RESULTAT SOM ERHÅLLS GENOM DIN ANVÄNDNING
AV GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER EN
GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE KOMMER UNDER
INGA OMSTÄNDIGHETER ATT ANSVARA FÖR NÅGRA
FÖLJDSKADOR ELLER FÖR NÅGON VINSTFÖRLUST
ELLER INKOMSTFÖRLUST.
© Gracenote, Inc. 2009
Bilaga 79
Specifikationer
Allmänt
Strömkrav
Hänvisning till apparatskylt .
Strömförbrukning
Hänvisning till apparatskylt .
Dimensioner (B x H x D)
Approx. 950 mm x 136 mm x 75 mm
Nettovikt (cirka)
4,6 kg
Drifttemperatur
5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F)
Fuktighet vid användning
5 % till 90 %
Indata/Utdata
HDMI IN/OUT (video/audio)
19 pin (Typ A, HDMI™ Connector)
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), Optisk anslutning x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack) x 1
Mottagare
FM Tuning Räckhåll
87,5 to 108,0 MHz or 87,50 to 108,00 MHz
Förstärkare
Power output, (RMS), THD 10 %
430 W
Fram
70 W x 2
Bakre
70 W x 2
Sub-Woofer
150 W
6
Bilaga
Total
80 Bilaga
System
Laser
Halvledarlaser
våglängd
405 nm / 650 nm
Signalsystem
Standard PAL/NTSC färg-TV-system
LAN-port
Ethernet-uttag x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Trådlös (LAN) (invändig antenn)
Integrerad IEEE 802,11n (5 GHz och 2,4 GHz bands) trådlös nätverk
åtkomst, kompatibel med 802,11a/b/g Wi-Fi nätverk.
Bus-effekt (USB)
DC 5 V 0 2.1 A MAX
Högtalare
Subwoofer
Typ
1 vägs 1 högtalare
Max effekt
300 W
Impedance Rated
3Ω
Nät dimensioner (B
x H x D)
221 mm x 351,5 mm x 281 mm
Intag styrka
150 W
Nettovikt
7,6 kg
Strömkrav
Hänvisning till
apparatskylt .
Strömförbrukning
Hänvisning till apparatskylt .
yy Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
6
Bilaga
Bilaga
Underhåll
81
Om skivorna
Skötsel av skivorna
Hantera apparaten
Vid frakt av apparaten
Spara originalkartongen och
förpackningsmaterialet. Om du behöver frakta
apparaten är det bäst om du packar den som den
var när du mottog den för bästa skydd.
Rengöring av apparaten
För att rengöra apparaten använd en mjuk torr trasa.
Om ytorna är väldigt smutsiga kan du använda
en lätt fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel.
Använd inte starka lösningsmedel t.ex. alkohol,
bensen, eller thinner eftersom dessa kan skada ytan
eller apparaten.
Rengöring av yttre ytor
yy Använd inte flyktiga vätskor, som tex.
insektsspray i närheten av apparaten.
Rör inte skivans uppspelningssida. Håll skivan i dess
kanter så att den inte får några fingeravtryck. Sätt
aldrig papper eller tejp på skivan.
Förvaring av skivor
När du har spelat en skiva, placera den i sitt fodral.
Lämna inte skivorna i direkt solljus eller på varma
platser och lämna dem aldrig i en parkerad bil som
står i solen.
Rengöring av skivor
Fingeravtryck och damm på skivorna kan göra att
bild- och ljudkvaliteten försämras. Innan du börjar
spela skivan ska du rengöra den med en ren trasa.
Torka av skivan från mitten och utåt.
Använd inte starka lösningsmedel som till exempel
alkohol, bensen, thinner, rengöringsmedel som säljs
i butikerna eller antistatiska sprayer som är avsedda
för äldre vinylskivor.
yy Om du använder kraftigt tryck när du torkar kan
du skada ytan.
yy Låt inte enheten vara i kontakt med gummi- eller
plastföremål under en lång tid.
Underhåll av enheten
6
Bilaga
Den här enheten är en högteknologisk
precisionsenhet. Om den optiska pickup-linsen
eller delar i skivenheten blir smutsiga eller slitna,
kan bildkvalitén försämras. För mer information bör
du kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.
82 Bilaga
Viktig information
relaterad till nätverks
service
All information, data,dokument, kommunikationer,
nedladdningar,filer,text,bilder, foton, grafisk konst,
videor, webvideor, publikationer, verktyg, tillgångar,
mjukvara, kod, program, applets, manicker,
applikationer, produkter och annat material
(“material”) och alla servicer och erbjudanden
införskaffat eller gjorts anträffbar av eller genom en
tredje part (var och en ett “serviceföretag”) är hela
ansvaret på serviceföretaget som det kom från
Tillgängligheten av tillträde till material och
Service välförsedd av Serviceföretaget genom
LGE Enheten är ämne för ändringar när som helst,
utan förvarning, inkluderat, men inte begränsat
till upphängning, borttagning eller upphörande
av alla eller vilken del som helst av materialet eller
servicen.
Kulle du ha någon fråga eller problem relaterad
till materialet eller servicen, kan du gå in på
Serviceföretagets hemsida för att få den senaste
informationen. LGE är varken ansvarig eller
förpliktad för kund service relaterad till Materialet
och Servicen. Frågor eller begäran för service
relaterade för materialet eller servicen bör riktas
direkt till material och serviceföretaget.
6
Bilaga
vänligen notera att LGE inte är ansvarig för
något Material eller Service tillhandahållet
av Serviceföretaget eller några förändringar,
bortagning av ellerupphörande av sådant material
eller service och varken försäkrar eller garanterar
tillgängligheten för eller tillträde för sådant material
eller service.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement