LG BH8220CN, BH8220BN Owner's manual

LG BH8220CN, BH8220BN Owner's manual
ANVÄNDARHANDBOK
3D Blu-ray™/ DVD Home
Cinema System
Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att
använda apparaten och behåll den för framtida användning.
BH8220BN (BH8220BN, S82B1-S/ C/ W)
2
Komma igång
Säkerhetsinformation
1
VAR FÖRSIKTIG
Komma igång
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
- ÖPPNA INTE
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR
ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA
PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN
INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL
SERVICE.
Denna blixt med ett pilhuvud i
en liksidig triangel avser att varna
användaren för att det finns
oisolerad farlig spänning inuti
produktens hölje som kan vara
tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor
att få elektriska stötar.
Utropstecknet inom en liksidig
triangel avser att uppmärksamma
användaren på att det finns viktiga
drifts- och underhålls- (service-)
anvisningar i den litteratur som
medföljer produkten.
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND
ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA
APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
VARNING: Installera inte denna utrustningen i ett
begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.
VARNING: Blockera inte några ventilationshål.
Installera enligt tillverkarens anvisningar.
Hål och öppningar i höljet är avsedda för
ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning
av produkten och för att skydda den från
överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras
genom att man placerar produkten på en säng,
soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig
byggas in, t ex i en bokhylla eller ett rack om inte
riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens
anvisningar följs.
VARNING: KLASS 1M SYNLIG OCH OSYNLIG
LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. SE
INTE IN I DIREKT IN I LASERSTRÅLEN.
Användning av kontroller, justeringar eller andra
förfaranden än de som beskrivs häri kan leda till
exponering för farlig strålning.
VIKTIGT angående elkabeln
De flesta apparater behöver anslutas till en separat
krets.
Det innebär en enda utgångskrets för enbart
den här apparaten och som inte har några
andra utgångar eller förgreningskretsar. Läs
specifikationssidan i den här bruksanvisningen
för säkerhets skull. Överbelasta inte vägguttag.
Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade
vägguttag, förlängningssladdar, nötta elkablar eller
skadad eller sprucken ledningsisolering är farliga.
Alla dessa problem kan leda till elektriska stötar och
eldsvåda. Undersök regelbundet produktens kabel.
Om det finns några tecken på skada eller försämring
kopplar du ur den, slutar använda apparaten och
låter en behörig servicetekniker byta kabeln mot en
exakt likadan reservdel. Skydda elkabeln från fysisk
eller mekanisk skada som vridning, böjning och
klämning (till exempel i en dörr eller för att någon
trampar på den). Var särskilt aktsam om kontakter,
vägguttag och den punkt där sladden kommer
ut ur apparaten. För att koppla bort enheten från
nätström, dra ut nätsladdskontakten. Se till att
kontakten är lättåtkomlig på den plats där du
installerar produkten.
Komma igång
Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri
eller laddningsaggregat.
VIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten
(droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål,
som till exempel vaser, får placeras på apparaten.
Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en
överkryssad soptunna på hjul sitter på
en produkt innebär det att den regleras
av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska
produkter bör kasseras via andra vägar
än de som finns för hushållsavfall, helst
via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna
utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på
rätt sätt så bidrar du til att förhindra
negativa konsekvenser för miljön och
människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om
kassering av din gamla apparat kan får
av kommunen, renhållningsverket eller
den butik där du köpte produkten.
Avfallshantering batterier/ackumulatorer
1. När den här överkorsade soptunnan
finns påsatt batterier/ackumulatorer på
din apparat betyder detta att de lyder
under European Directive 2006/66/EC.
2. Denna symbol kan vara kombinerad
med kemiska symboler för kvicksilver/
Hg), kadmium(Cd) eller bly (Pb) om
batteriet innehåller mer än, 0,0005%
kvicksilver, 0.002% kadmium eller
0,004% bly.
3. Alla batterier/ackumulatorer
skall hanteras åtskiljda från
vanligt hushållsavfall och föras
till särskilt för ändamålet avsedda
uppsamlingsplatser utsedda av
myndigheterna.
4. Rätt avfallshantering av dina gamla
batterier/ackumulatorer medverkar till
att förhindra negativa konsekvenser för
miljön, för djurs och människors hälsa.
5. För ytterligare, detaljerad information
om hanteringen av dina gamla
batterier/ackumulatorer ber vi dig ta
kontakt med berörd myndighet på din
plats eller med den affär där du köpt
din apparat.
1
Komma igång
Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur
det gamla batteriet eller batterisatsen och följ
anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du
satte in det. För att förhindra nedsmutsning av
miljön och möjlig fara för människor och djur
skall du se till att det gamla batteriet kommer
till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats.
Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi
rekommenderar dig att använda system för utbyte
av batterier och laddningsaggregat. Batterierna
ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken,
brand eller liknande.
3
4
1
Komma igång
Komma igång
CE-märkning för trådlös produkt
Om Copyrights
LG Electronics förklarar
härmed att denna/
dessa produkt(er) är tillverkade i enlighet med de huvudsakliga
kraven och andra relevanta bestämmelser i
Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC and
2009/125/EC.
yy Eftersom AACS (Advanced Access Content
System) är godkänt som skydd av innehåll för
Blue-ray skivformat, som liknar användningen av
CSS (Content Scramble System) för DVD format,
finns vissa begränsningar för uppspelning,
analoga signalutgångar etc., av AACS skyddat
innehåll. Funktionerna för enheten och
begränsningar för enheten kan variera beroende
på när du köpte den, eftersom begränsningarna
kan ha antagits och/eller ändrats av AACS efter
att denna enhet tillverkades.
Var vänlig kontakta följande adress för att erhålla
en kopia av DoC (Declaration of Conformity)
(Överensstämmelsedeklarationen).
Europeiska Standardiseringscentret:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Vänligen notera att detta INTE är
kontaktuppgifter för någon kundtjänst. För
kundtjänstinformation, se garantikortet eller
kontakta återförsäljaren som du köpte denna
produkt av.
Enbart för användning inomhus.
Meddelande om strålningsexponering
Denna utrustning skall installeras och användas
med ett minsta avstånd om 20 cm mellan
strålningskällan och din kropp.
yy Dessutom används BD-ROM Mark och BD+
som skydd av innehåll för Blue-ray skivformat,
vilket medför vissa begränsningar inklusive
uppspelningsbegränsningar för BD-ROM Mark
och/eller BD+ skyddat innehåll. För att få mer
information om AACS, BD-ROM-markeringen,
BD+ eller denna produkt kontaktar du ett
auktoriserat kundservicecenter.
yy Många BD-ROM/DVD-skivor är kodade med
kopieringsskydd. På grund av detta, ska du
endast ansluta spelaren direkt till TV:n, inte
via en videobandspelare. Om du ansluter till
en videobandspelare förvrängs bilden från
kopieringsskyddade skivor.
yy Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad
teknik som skyddas av USA. patent och andra
immateriella rättigheter. Användning av
denna teknik för skydd av upphovsrätt måste
auktoriseras av Macrovision och gäller för
användning i hemmet och andra begränsade
visningsmiljöer såvida inte Macrovision godkänt
någonting annat. Analys av system/hårdvara
(reverse engineering) eller demontering är
förbjuden.
yy Enligt copyrightlagar i USA och andra länder
är icke-auktoriserad inspelning, användning,
visning, distribution eller ombearbetning av TVprogram, videoband, BD-ROM-skivor, DVD-skivor,
CD-skivor och annat material inte tillåtet och kan
innebära att du blir skadeståndsskyldig enligt
civil- eller straffrätt.
Komma igång
5
Viktig information för TV färgsystem
Färgsystemet i denna spelare skiljer sig beroende
på den skiva som just spelas.
Enbart en TV med flerfärgsystem kan ta emot
signaler från spelaren.
yy Om du har en TV med PAL färgsystem kommer
du bara att kunna se förvrängda bilder när du
använder skivor som spelats in i NTSC system.
yy En TV med flerfärgssystem ändrar färgsystem
automatiskt enligt insignalerna. Om färgsystemet
inte ändras automatiskt, stäng av och sätt sedan
på igen för att se normalbilder på skärmen.
yy Även om skivan, som är inspelad i NTSC
färgsystem visas bra på din TV, spelas den inte in
korrekt på din spelare.
>>Viktigt
yy Att titta på 3D innehåll under längre tid kan
orsaka yrsel eller trötthet.
yy Vi rekommenderar inte att låta bräckliga
personer, barn och havande kvinna titta på
3D-filmer.
yy Om du upplever huvudvärk, trötthet eller
yrsel medan du tittar på 3D rekommenderar
vi starkt att du stoppar uppspelningen och
vilar tills du känner dig normal igen.
1
Komma igång
Exempelvis, när spelaren spelar upp en skiva som
spelats in i NTSC färgsystem, kommer bilden ut som
en NTSC signal.
6
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
1
Komma igång
2Säkerhetsinformation
8Introduktion
8
– Spelbara skivor och symboler som
används i denna manual.
9
– Om symboldisplayen “7”
9 – Kompatibilitetsanmärkningar
10 – Filkrav
11 – AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
12 – Om DLNA
12 – Vissa systemkrav
12 – Regionkod
12 – Systemval
13Fjärrkontroll
14Frontpanel
15Bakpanel
2Ansluta
16 Positionera systemet.
17Högtalaranslutning
17 – Anslut högtalarna till spelaren
18 Anslutningar till din TV
18 – HDMI Anslutning
19 – Vad är SIMPLINK?
19 – ARC (Audio Return Channel) funktion
20 – Anslutning Video
20 – Ställa in upplösning
21Antennanslutning
22 Ansluter till extern enhet.
22 – AUX Anslutning
22 – PORT. IN anslutning
23 – OPTICAL IN anslutning
23 – HDMI IN 1/2 anslutning
24 Anslutning av ditt hemmanätverk
24 – Anslutning till kabelnätverk
25 – Inställning av kabelnätverk
26 – Trådlös nätverksanslutning
26 – Trådlöst Nätverk Setup
29 Anslutning av USB enhet
29 – Uppspelningsinnehåll i USB enheten
3Systeminställning
30Inställningar
30 – Startinställningar
31 – Justera inställningarna
32 – Skärmmenyn [VISNING]
33 – [SPRÅK]-menyn
34 – [LJUD]-menyn
36 – [LÅS]-menyn
37 – [NÄTVERK]-meny
37 – [ÖVRIGA]-menyn
39Ljudeffekt
393D-ljudeffekt
4Användning
40
40
40
40
41
41
42
42
44
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
50
50
51
51
Vanlig uppspelning
– Använda [HOME] menyn
– Uppspelning av skivor
– Playing a file on disc/USB device
– Spela Blu-ray 3D skiva
– Njut av BD-Live™
– Spela en fil på en nätverk server
– Wi-Fi Direct™ Anslutning
– Grundinställningar för video och ljud
– Grundinställningar för foto
– Använda skivmenyn
– Återgå till uppspelning
– Minne för senaste bildsekvens
Avancerad uppspelning
– Repetera uppspelning
– Upprepning av ett speciellt avsnitt
– Se information om innehåll
– Ändring av bilden med
innehållsförteckning
– Välja en fil med undertitel
– Alternativ medan du ser på ett foto
– Lyssna på musik under bildspel
On-Screen visning (på skärmen visning)
– Visa innehållsinformation “on-screen”
(på displayen)
– Spela upp från vald tid
– Val av undertextspråk
– Lyssna på annat ljud
– Titta från en annan vinkel
– Ändra TV bildförhållande
– Ändra kodsida för undertitel
Innehållsförteckning
51 – Ändring av bildinställning
52 Se information från Gracenote Media
Database
53 Uppspelning med iPod
53 – Åtnjut iPod på skärmen
53 – Finn glädje i din Ipod:s IN läge.
55 Radio Inställninger
55 – Lyssna på radio.
55 – För bestäm radio stationerna.
55 – Radera en sparad station.
55 – Radera alla sparade stationer.
55 – Förbättar dålg FM mottagning.
55 – Se information om en radio station
56 Att använda Premium
56 Att använda LG-appar
57 – Logga in
57 – Hantera mina Appar.
58 Använda Bluetooth-teknologi
58 – Lyssna på musik lagrad på
Bluetoothenheten.
68 Förteckning Areakoder
69 Förteckning med språkkoder
70 Varumärken och licenser
73Ljudspecifikationer
74Specifikationer
76Underhåll
76 – Hantera apparaten
76 – Om skivorna
77 Viktig information relaterad till nätverks
service.
7
1
2
3
4
5Felsökning
60Felsökning
60 – Allmänt
61 – Nätverk
62 – Bild
62 – Ljud
62 – Kundsupport
62 – Meddelande om Open Sourcemjukvara
6Bilaga
63 Manövrering av en TV med den
medlevererade fjärrkontrollen
63 – Inställning av fjärrkontrollen för att
styra din TV
64 Uppdatering av mjukvara för nätverket
64 – Meddelande om uppdatering av
nätverk
64 – Uppdat program
66 Om Nero MediaHome 4 Essentials
66 – Systemkrav
67 – Installation av Nero MediaHome 4
Essentials
67 – Dela filer och mappar
5
6
8
Komma igång
Introduktion
1
Spelbara skivor och symboler som används i denna manual.
Komma igång
Media/
Termer
Logo
Beskrivning
Symbol
e
yy Filmskivor som kan köpas eller hyras.
yy Blu-ray 3D” och “Blu-ray 3D ONLY” skivor
yy BD-R/RE skivor inspelade i BDAV-format.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE skivor som innehåller ljudtitlar, filmer,
musik eller fotofiler.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF och UDF Bridge format
yy Filmskivor som kan köpas eller hyras.
yy Filmläge och endast stängda
yy Stöder även 2-skiktsskiva
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(12 cm)
DVD-RW (VR)
(12 cm)
Audio CD
(12 cm)
o
Slutbehandlade AVCHD format
y
u
i
yy DVD±R skivor som innehåller film, musik och
fotofiler.
r
VR läge och endast stängda
t
Audio CD
y
u
i
CD-R/RW
(12 cm)
yy ISO 9660+JOLIET, UDF and UDF Bridge format
yy Indikerar särskilda anmärkningar och
driftsfunktioner.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF och UDF Bridge format
Obs
–
,
Indikerar särskilda anmärkningar och
driftsfunktioner.
Viktigt
–
>
Pekar på försiktighet för att förhindra eventuella
skador från åverkan.
Komma igång
,,Obs
yy Beroende på inspelningsanläggningens
skick eller själva CD-R/RW (or DVD±R/RW)
skivan, kan en del CD-R/RW (or DVD±R/RW)
skivor inte spelas upp av enheten.
yy BD-R/RE, DVD±R/RW och CD-R/RW skivor
som spelats in med hjälp av en PC eller en
DVD- eller CD-brännare kan vara möjligt
att det inte går att spela upp om skivan
är skadad eller smutsig, eller om det finns
smuts eller fukt på DVD-spelarens lins.
yy Om du spelar in en skiva med hjälp av en
PC, även om den spelas in i ett kompatibelt
format, kan det i vissa fall ändå vara omöjligt
att spela upp skivan beroende på den
programvaras inställningar som använts
för att skapa skivan. (Kontrollera med
mjukvarutillverkaren för mer detaljerad
information.)
Om symboldisplayen “7”
“7” kan visas på TV:n under användning
och indikerar att funktionen som beskrivs i
bruksanvisningen inte är tillgänglig för det
specifika mediet.
Kompatibilitetsanmärkningar
yy Eftersom BD-ROM är ett nytt format, kan
det finns problem med vissa skivor, digitala
anslutningar och annan kompatibilitet. Om du
får kompatibilitetsproblem kontaktar du ett
auktoriserat kundservicecenter.
yy Denna enhet ger dig möjlighet att njuta av
funktioner som bild-i-bild, sekundärt ljud och
virtuella paket etc. med BD-ROM som stöder
BONUSVIEW (BD-ROM version 2 profil 1 version
1.1). Sekundär video och sekundärt ljud kan
spelas upp från en skiva med bild-i-bild funktion.
För uppspelningsmetod hänvisas till instruktioner
på skivan.
yy Spelaren kräver skivor och inspelningar av
viss teknisk standard för att uppnå optimal
uppspelningskvalitet.
yy För att se högupplöst och
uppkonverteringsstandard DVD innehåll kan en
HDMI- eller HDCP-kapabel DVI ingång behövas
på din skärmenhet.
yy Förinspelade DVDs är automatiskt inställda
enligt denna standard. Det finns många
olika typer av inspelningsbara skivformat
(inklusive CD-R innehållande MP3 eller
WMA filer) och dessa kräver vissa redan
existerande fårhållanden för att försäkra en
kompatibel uppspelning.
yy Vissa BD-ROM- och DVD-skivor kan begränsa
användningen av vissa kommandon eller
funktioner.
yy Egenskaperna för Dolby TrueHD, Dolby Digital
Plus och DTS-HD är begränsad till 5.1-kanaler
om man använder Digital Audio- eller HDMIanslutning för enhetens ljudutsignal.
yy Kunder bör vara medvetna om att det
behövs tillstånd för att ladda ner MP3/WMA
filer och musik från Internet. Vårt företag
har inte rätt att bevilja sådana tillstånd.
Tillstånd bör alltid sökas hos ägaren till
upphovsrätten.
yy Du kan använda en USB enhet för lagring av
skivrelaterad information inklusive nerladdat online innehåll. Skivan som du använder avgör hur
länge denna information kvarhålls.
yy Du kan ställa in skivformatalternativet till
[Mastered] för att göra skivan kompatibel
med LG-spelare vid formatering av
omskrivbara skivor. När du ställer in
alternativet till Live System, kan du inte
använda den på LG-spelare. (Mastered/Live
File System: Skivformatsystem för windows
Vista)
1
Komma igång
yy Beroende på inspelningsmjukvaran och
slutförandet, kan vissa inspelade skivor (CDR/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) inte gå att spela
upp.
9
10
Komma igång
Filkrav
Filmfiler
1
Komma igång
Fil
Plats
Skiva,
USB
DLNA
Fil
Tillägg
Codec-format
Ljud (Audio)
format
Undertext
“.avi”, “.divx”,
“.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM
free), “.vob”,
“.3gp”
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(endast standard
uppspelning), XVID,
MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1
SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub
(.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer
(.txt), DVD Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.divx”,
“.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM
free)
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(endast standard
uppspelning), XVID,
MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1
SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer
1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
Musikfiler
Fil
Plats
Fil
Tillägg
Skiva,
USB
DLNA
Samplingsfrekvens
Bithastighet
Obs
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free),
“.flac”
inom 32 - 48 kHz (WMA),
inom 16 - 48 kHz (MP3)
inom 32 - 192 kbps (WMA),
inom 32 - 320 kbps (MP3)
Vissa wav-filer stöds
inte på denna
spelare.
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free)
inom 32 - 48 kHz (WMA),
inom 16 - 48 kHz (MP3)
inom 32 - 192 kbps (WMA),
inom 32 - 320 kbps (MP3)
Vissa wav-filer stöds
inte på denna
spelare.
Fotofiler
Fil
Plats
Fil
Tillägg
Skiva,
USB,
DLNA
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Rekommenderad
Storlek
Mindre än 4 000 x 3 000 x 24 bit/pixel
Mindre än 3 000 x 3 000 x 32 bit/pixel
Obs
Progressiva och förlustfria,
komprimerade bildfiler stöds inte.
yy Levererad bundle-DLNA-server för Macinstoshutgåvan har begränsningar i filkompatibilitet, exempelvis
ASF-, WMA- och WMV-filer.
Komma igång
,,Obs
,,Obs
yy En “avi-fil” kodad i “WMV 9 codec” stöds ej.
yy Maximalt antal filer/mapp: Mindre än 2000
(totalt antal filer och mappar)
yy Den här spelaren stöder UTF-8 filer även
om de innehåller Unicode-undertexter.
Den här spelaren stöder inte rena Unicodeundertextfiler.
yy Fil kompatibiliteten kan skilja beroende pâ
servern.
yy På grund av att kompabiliteten på DLNA
servern är testad i bunt DLNA server(Nero
MediaHome 4 Essentials) miljö, kan filkrav
och uppspelningsfunktioner skilja sig
beroende på mediaservrar.
yy Filkraven på sidan 10 är inte alltid
kompatibla. Det kan finnas vissa restriktioner
i filegenskaper och i förmågan hos
mediaservern.
yy Det går bara att spela upp
videoundertextningsfiler på en DLNA-server
som har skapats med programvagaren
Nero MediaHome 4 Essentials i det här
spelarpaketet.
yy Filerna i borttagbara media som USB-enhet,
DVD-disk etc. på din mediaserver kanske
inte kan delas på rätt sätt.
yy Denna enhet stöder inte ID3 tag innesluten i
en MP3 fil.
yy Den totala uppspelningstiden för ljudfiler
som indikeras på skärmen kanske inte
överensstämmer med VBR filer.
yy HD filmfiler på CD/DVD eller USB 1,0/1,1
kanske inte går att spela upp korrekt. Bluray-skiva eller USB 2,0 rekommenderas för
att spela upp HD filmfiler.
yy Denna spelare stöder H.264/MPEG-4 AVC
profil Main, High vid nivå 4.1. För en fil på
högre nivå, kommer ett varningsmeddelande
att visas på skärmen.
yy Denna spelare stödjer inte filer som är
inspelade på GMC*1 eller Qpel*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
yy Beroende på filtyp eller inspelningssätt
kanske den inte kan spelas upp.
yy En skiva som har spelats in med multisession
på en vanlig PC stöds inte av den här
spelaren.
yy För att spela upp en filmfil måste namnet på
filmfilen och undertextfilen vara detsamma.
yy Undertexterna spelas inte upp om videocodec är MPEG2 TS eller MPEG2 PS.
yy Total uppspelningstid för ljudfiler som
indikeras på skärmen kanske inte stämmer
för VBR-filer.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Denna spelare kan spela upp skivor i AVCHDformat. Dessa skivor spelas normalt in och
används i videokameror.
yy AVCHD-formatet är ett digitalt HD-format för
videokameror.
yy MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimera
bilder med högre verkningsgrad än de
konventionella bildkomprimeringsformaten.
yy Denna spelare kan spela upp AVCHD-skivor i
”x.v.Color”-format.
yy En del skivor i AVCHD-format kan
eventuellt inte spelas upp beroende på
inspelningsförhållandena.
yy Skivor i AVCHD-format måste stängas.
yy ”x.v.Color” ger ett bredare färgområde än vanliga
DVD-skivor för videokameror.
1
Komma igång
yy Filnamnet är begränsat till 180 tecken.
yy Beroende på storleken och antalet filer kan
det ta flera minuter att läsa mediainnehållet.
11
12
Komma igång
Om DLNA
Regionkod
1
Denna spelare är en DLNA certifierad mediaspelare
som kan visa och spela filmer, fotos och
musikinnehåll från din DLNA kompatibla digitala
mediaserver (PC och Konsumentelektronik).
Den här enheten har en regionkod tryckt på
baksidan. Enheten kan endast spela BD-ROM- eller
DVD-skivor med samma märkning som på baksidan
av enheten eller med märkningen “Alla”.
Komma igång
Digital Living Network Alliance (DLNA)
är en tvärindustriell organisation för
konsumentelektronik, dataindustri och företag med
mobila enheter. Digital Living erbjuder användarna
att enkelt dela digitala media genom hemnätverket.
DLNA certifieringslogotype gör det lätt att hitta
produkter som överensstämmer med DLNA’s
riktlinjer för driftskompatibilitet. Denna enhet
överensstämmer med DLNA Interoperability
Guidelines v1.5.
När en PC med DLNA serverprogram eller annan
DLNA kompatibel enhet ansluten till denna spelar,
kan visa inställningsändringar av programvara eller
av andra enheter bli nödvändiga. Hänvisning till
användarinstruktioner för programvara eller enhet
för mera information.
Vissa systemkrav
För uppspelning av HD-video (high definition):
yy HD-display med HDMI-ingångar.
yy BD-ROM-skiva med HD-innehåll (High
Definition).
yy Displayen måste ha DVI-ingång med HDMI eller
HDCP för en del innehåll (enligt vad som anges
av skivans tillverkare).
Systemval
Ta bort eventuella skivor som kan finnas i enheten,
öppna skivfacket med B (OPEN/CLOSE) knappar
och tryck sedan in och håll M (PAUSE) i mer än fem
sekunder för att kunna välja ett system (PAL, NTSC,
AUTO)
Komma igång
13
Fjärrkontroll
• • • • • • c • • • • • •
1 (POWER): Slår på och stänger
av spelaren.
HOME ( ): Visar eller går ur
menyn [Startmeny].
B (OPEN/CLOSE): Ta ur / sätta i
en skiva.
INFO/MENU (m): Visar eller
stänger skärmmenyer.
FUNCTION: Byter
inmatniningsläge.
Riktningsknappar: Väljer ett
alternativ i menyn.
SLEEP: Ställer in en tid efter vilken
enheten kommer att stänga av
sig.
PRESET +/-: Väljer program av
Radio.
OPTICAL: Ändrar intag inställning
till direkt optisk.
SUBTITLE: Väljer ett
undertextspråk.
Sifferknapparna 0-9: Väljer
numrerade alternativ i en meny.
CLEAR: Tar bort en markering på
sökmenyn eller ett nummer när
du anger lösenordet.
REPEAT (h): Upprepar ett
önskat avsnitt.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Söka bakåt
eller framåt.
C/V (SKIP): Går till nästa
eller föregående kapitel/spår/fil.
Z (STOP): Stoppar uppspelning.
Installation av batteri
Ta bort batterilocket på baksidan
av fjärrkontrollen. Sätt i ett batteri
av typen R03 (storlek AAA) enligt
märkningen 4 och 5.
d (PLAY): Startar uppspelning.
M (PAUSE): Pausar uppspelning.
SPEAKER LEVEL: Ställer in
ljudnivån för önskad högtalare.
SOUND EFFECT: Väljer ett
ljudeffektläge.
VOL +/-: Ställer in
högtalarvolymen.
3D SOUND: Väljer ett
3D-ljudeffektläge.
MUTE: Stäng av ljudet.
TUNING +/-: Söker efter önskad
radiostation.
ENTER (b): Bekräftar menyval.
BACK (1): Lämnar menyn eller
återgår till föregående skärm.
TITLE/POP-UP: Visar titelmenyn
för DVD-skivor eller popup-menyn
för BD-ROM-skivor om sådana
finns tillgängliga.
DISC MENU: Tar fram menyn på
en skiva.
• • • • • • d • • • • • •
Färgade (R, G, Y, B) knappar:
- Används för att navigera i BDROM-menyer. De används också
för menyerna [Film], [Foto],
[Musik], [Premium] och [LG-appar].
- B knappen: Väljer mono/stereo i
FM-läge.
RDS: Radio Data System
PTY: Visar program typer för RDS
PTY SEARCH:
Söker program typer
AUDIO: Väljer ett ljudspråk eller
en ljudkanal.
MUSIC ID: När enheten är
ansluten till nätverket kan
information hämtas om
det aktuella avsnittet under
filmuppspelningen.
? : Denna knapp är ej tillgänglig.
TV-kontrollknappar: Se sidan 63.
1
Komma igång
• • • • • • a • • • • • • 14
Komma igång
Frontpanel
1
Komma igång
a Skivfack
b Displayfönster
c Fjärrkontrollsensor
d PORT. IN
e iPod/iPhone/iPad/USB-port
fVolymkontroll
g funktionsknappar
R (OPEN/CLOSE)
T (PLAY / PAUSE)
I (STOP)
F (Funktion)
Ändrar ingångskälla eller funktion.
AA/DD (SKIP)
1 (POWER)
Komma igång
15
Bakpanel
1
Komma igång
a AC Nätsladd
f AUX (L/R) INPUT
b Högtalaranslutningar
g LAN-port
c Kylfläkt
h HDMI IN 1/2
d OPTICAL IN
i HDMI OUT TO TV
e Antennanslutning
j VIDEO OUT
C
A
G
Ansluta F
16
A
A
A
Positionera systemet.
Ansluta
yy Högtalarna innehåller magnetiska delar, så
färgoregelbundenhet kan ske på CRT Tvskärmen eller PC-skärmen. Vänd högtalarna
bort från TV-skärmen eller PC-skärmen.
B
C
CG
G
A
B A
A A
B
C
A
yy Avlägsna skyddsplasten innan du använder
subwoofern.
G
F
C
A
A
GB
A
A
A
E
E
A
E
A
A
D
A
A
E
A ABCD E F G
vänstra högtalaren (L)/
A A Främre
BCD
EE F G
AD E
höger
högtalare (R):
C
F G
A A B Främre
E
A
Placera fronthögtalarna vid sidan om mottagaren
eller skärmen och så mycket i jämnhöjd med
skärmen som möjligt.
E
A AA
B C Centerhögtalare:
D E F G
Placera den mittre högtalaren ovanför eller under
mottagaren eller skärmen.
surround-högtalare (L)/
A A B C D Vänster
E F G
F G surround-högtalare (R):
A B C D E Höger
A
>>Viktigt
E
yy Var försiktig så att barn inte kan komma
i beröring med basreflexdelen * på
högtalarna.
*Högtalar gång: Ett hål för rikligt högtalar
ljud på högtalar höljet.
Följande illustration visar ett exempel på
positionering av systemet.
AObservera att
Dinstruktioner skiljer sig från
illustrationen i dessa
den aktuella enheten av instruktionsskäl.
yy Placera centerhögtalaren på säkert avstånd
För bästa möjliga surroundljud bör alla högtalarna
från barnets räckhåll.
med undantag av bashögtalaren placeras på lika
Annars kan det resultera i att högtalaren
avstånd från avlyssningspositionen (A). A B C D E F G
faller ner och orsakar personskador och/
eller att materiella skador.
B
2
B
A
A
Placera dessa högtalare bakom din
E
avlyssningsposition, vända något inåt.
B C D E F Bashögtalare:
G
Bashögtalarens position är inte så kritisk, därför
att låga basljud inte är särskilt riktningsberoende.
Men det är bättre att placera bashögtalaren nära
fronthögtalarna. Vänd den något mot mitten av
rummet för att minska reflektering från väggar.
C D E F G Enhet
Ansluta
17
Högtalaranslutning
Anslut högtalarna till spelaren
1. Koppla ihop högtalarkablarna till spelaren.
Varje högtalarkabel är färgkodad. Matcha
de färgkodade kablarna till motsvarande
högtalareanslutningar.
2
Ansluta
Färg
Högtalare
Position
Grå
Bakre
Bakre höger
Blå
Bakre
Bakre vänster
Grön
Center
Center
Orange
Bashögtalare
Eventuell främre
position
Röd
Fram
Främre höger
Vit
Fram
Främre vänster
2. Anslut högtalarkabeln till terminalen på
högtalaren.
Var noga med att kabeln markerad med svart
går in i terminalen markerad med “–” (minus)
och den andra kabeln går in i terminalen
markerad med “+” (plus).
18
Ansluta
Anslutningar till din
TV
Gör en av följande anslutningar, beroende på
egenskaperna för din befintliga utrustning.
HDMI Anslutning
Om du har en HDMI-TV eller -display kan du ansluta
den till denna spelare med en HDMI-kabel (Typ A,
Höghastighets HDMI™ kabel med Ethernet). Anslut
HDMI-uttaget på spelaren till HDMI-uttaget på en
HDMI-kompatibel TV eller monitor.
yy HDMI Anslutning (sidorna 18)
yy Anslutning Video (sidorna 20)
2
,,Obs
Enhetens baksida
Ansluta
yy Det finns olika sätt som du kan ansluta
spelaren på beroende på den TV och övrig
utrustning som du vill ansluta. Använd
bara anslutningarna, beskrivna i denna
användarhandbok.
yy Följ anvisningarna i bruksanvisningen till
TV:n, stereosystemet och andra enheter
enligt behov för bästa sätt att ansluta.
yy Kontrollera att spelaren är ansluten
direkt till TV:n. Ställ in TV:n på korrekt
videoingångskanal.
TV
HDMI
kabel
yy Anslut inte spelaren via en
videobandspelare. DVD-bilden kan
förvrängas av systemet för kopieringsskydd.
Ställ in TV:ns ingång på HDMI (se TV:ns
bruksanvisning).
Ytterligare information om HDMI
yy Om du ansluter en HDMI- eller DVI-kompatibel
enhet ska du kontrollera följande:
-- Stäng av HDMI/DVI-apparaten och den
här spelaren. Sätt därefter på HDMI/DVIapparaten och låt den vara på i ca 30
sekunder och sätt därefter på den här
spelaren.
-- Den anslutna enhetens videoingång är rätt
inställd för den här enheten.
-- Den anslutna enheten är kompatibel med
en videoingång på 720x576p, 1280x720p,
1920x1080i eller 1920x1080p.
yy Alla HDCP-kompatibla HDMI- eller DVI-enheter
fungerar inte med denna spelare.
-- Bilden visas inte på rätt sätt med enheter som
inte har HDCP.
Ansluta
,,Obs
yy Om den ansluten HDMI enhet inte tar
emot ljudutgång från spelaren, kan HDMI
enhetens ljud vara förvrängt eller inget ljud
alls.
yy När du använder HDMI anslutning kan
du ändra upplösningen av HDMI utdata.
(Hänvisning till “Ställa in upplösning” på
sidan 20.)
ARC (Audio Return Channel)
funktion
ARC funktionen möjliggör HDMI kapabel TV att
sända ljudspår till HDMI OUT från denna spelare.
För att använda denna funktion
-- Din TV måste stödja HDMI-CEC och ARC
funktionen och HDMI-CEC och ARC måste vara
påslagen.
-- Hur man sätter på HDMI-CEC och ARC kan
skilja sig beroende på TV. För detaljer om ARC
funktionen, referera din TV manual.
yy Om du ändrar upplösningen efter att
anslutningen redan har etablerats kan fel
uppstå. För att lösa problemet, stänger du
av spelaren och startar den igen.
-- Du måste använda HDMI kabel (Typ A,
Höghastighets HDMI™ kabel med Ethernet).
yy När HDMI-anslutningen med HDCP inte
bekräftas blir TV-skärmen svart. I detta
fall markerar du HDMI-anslutningen eller
kopplar bort HDMI-kabeln.
-- Du kan endast koppla ihop dig med Hemma Bio
med en TV som är kompatibel med ARC.
yy Om det finns brus eller linjer på skärmen,
kontrollera HDMI kabeln (längden är
vanligtvis begränsad till 4.5 m).
Vad är SIMPLINK?
En del av funktionerna på denna enhet styrs av
TV:ns fjärrkontroll när du använder denna enhet
och en LG TV med SIMPLINK och när de är anslutna
via HDMI.
Funktioner som kan styras av fjärrkontrollen till
LG TV är uppspelning, paus, sök, gå till, stopp,
strömpåslag m.m.
Se TV:ns bruksanvisning för mer information om
SIMPLINK-funktionen.
En LG TV som har SIMPLINK-funktionen är märkt
med logotypen som visas ovan.
,,Obs
Beroende på skivtypen eller
uppspelningsstatusen kan en del SIMPLINKfunktioner skilja sig från de du vill använda eller
inte fungera.
-- Du måste ansluta med HDMI IN som stödjer ARC
funktionen med HDMI OUT på denna spelare.
2
Ansluta
yy Välj typen av video utdata från HDMI
OUT uttaget och använd [HDMI-färginst.]
alternativet på [Setup] menyn (se sidan 33).
19
20 Ansluta
Anslutning Video
Ställa in upplösning
Anslut VIDEO OUT-uttagen på spelaren till
videoingångarna på TV:n med en videokabel.
Du kan höra ljudet genom systemets högtalare.
Spelaren har flera upplösningar för HDMI OUTuttagen. Du kan ändra upplösningen i [Inställn.]
menyn.
1. Tryck på HOME ( ).
Enhetens baksida
2. Använd A/D för att välja [Inställn.] och tryck
på ENTER (b). [Inställn.] menyn visas.
3. Använd W/S för att välja alternativet
[VISNING] och tryck därefter på i för att flytta till
den andra nivån.
2
Ansluta
4. Använd W/S för att välja alternativet
[Upplösning] och tryck därefter på ENTER (b)
för att flytta till den tredje nivån.
Video-kabel
TV
5. Använd U/u för att välja önskad upplösning och
tryck på ENTER (b) för att bekräfta ditt val.
Ansluta
,,Obs
yy Om din TV inte tar emot upplösningen som
du har ställt in på spelaren, kan du ställa in
upplösningen på 576p enligt följande:
1.Klicka B för att öppna skivfacket.
21
Antennanslutning
Anslut den medlevererade antennen för att kunna
lyssna på radio
2 Tryck på Z (STOP) under mer än 5
sekunder.
yy När du sätter upplösningen på 576i
med HDMI uppkoppling, är den faktiska
upplösningen 576p.
2
Ansluta
yy Upplösningen ställs i läge [Auto] om du
väljer en upplösning manuellt och därefter
ansluter HDMI-uttaget till TV:n och TV:n inte
kan hantera den upplösningen.
yy Om du väljer en upplösning som
din TV inte accepterar, kommer att
varningsmeddelande att visas. Om du efter
ändring av upplösning inte kan se bild, vänta
i 20 sekunder och upplösningen kommer
automatiskt att återgå till föregående
upplösning.
Enhetens baksida
yy Bildfrekvensen för 1080p videoutsignal kan
automatiskt ställas in för antingen 24 Hz
eller 50 Hz beroende på den anslutna TV:ns
egenskap och inställningar och baserat på
normal video-bildfrekvens för informationen
på BD-ROM-skivan.
Efter att ha anslutit FM trådantenn lägg ut den
så horisontellt som möjligt. Kontrollera att FM
kabelantenn är helt utdragen.
yy Upplösningen från uttaget VIDEO OUT är
alltid 576i.
,,Obs
22 Ansluta
Ansluter till extern
enhet.
AUX Anslutning
Du kan njuta av ljudet från en extern komponent
genom högtalarna från detta system.
2
Ansluta
Anslut de analoga ljudutgångarna på din apparat
till AUX L/R (INPUT) ingångarna på denna enhet.
Och välj sedan [AUX] genom att trycka FUNCTION
och ENTER (b).
PORT. IN anslutning
Du kan avnjuta ljud från din portabla ljudspelare
genom högtalarna på detta system.
Anslut uttaget för hörlurarna (eller linjeutgång)
av den portabla ljudspelaren i PORT.IN uttaget på
denna enhet. Och välj sedan [PORTABLE] genom att
trycka FUNCTION och ENTER (b).
Du kan också använda F (Funktion) knappen på
den främre panelen för att välja indata.
Du kan också använda F (Funktion) knappen på
den främre panelen för att välja indata.
Enhetens baksida
MP3 spelare, etc...
Röd
Vit
Till ljud uttagen av din
komponent (TV, VCR, etc.)
Ansluta 23
OPTICAL IN anslutning
HDMI IN 1/2 anslutning
Du kan avnjuta ljudet från denna komponent med
en digital optiskt uppkoppling genom högtalarna
på detta system.
Du kan avnjuta dina bilder och ljud från din enhet
genom denna anslutning.
Koppla ihop det optiska uttaget av din komponent
i OPTICAL IN uttaget på enheten. Och välj sedan
[OPTICAL] genom att trycka FUNCTION och ENTER
(b). Eller tryck på OPTICAL för att välja direkt.
Du kan också använda F (Funktion) knappen på
den främre panelen för att välja indata.
Anslut HDMI OUT utgången på din apparat till
HDMI IN 1 eller 2 ingången på denna enhet. Och
välj sen [HDMI IN 1/2] genom att trycka FUNCTION
och ENTER (b).
Du kan också använda F (Funktion) knappen på
den främre panelen för att välja indata.
Till den digitala,
optiska utgången
på din apparat
Till HDMI OUT
utgången på
din apparat (settop box, digital
satellit mottagare,
videospelmaskin,
etc.)
,,Obs
yy Du kan inte ändra video upplösningen
i HDMI IN 1/2 mode. Ändra
videoupplösningen i den anslutna
apparaten.
yy Om video utgångssignalen är onormal
när din PC är ansluten till HDMI IN 1/2
kontakten, ändra upplösningen i din PC till
576p, 720p, 1080i eller 1080p.
yy Video signalen från HDMI ingången kan
inte vara utgång från apparaten eller
sammansatta videoutdata.
yy Spelaren skickar ljud från HDMI utgångarna
till både HDMI ut och till enhetens högtalare.
Ansluta
Enhetens baksida
Enhetens baksida
2
24 Ansluta
Anslutning av ditt
hemmanätverk
2
Bredbandstjänster
Ansluta
Denna spelare kan anslutas till lokalt nätverk (LAN)
via LAN-porten baktill på apparaten eller den
interna trådlösa modulen.
Genom att ansluta enheten till ett bredbands
hemmanätverk får du tillgång till tjänster som
programuppdateringar, BD-Live Interaktivitet och
online tjänster.
Anslutning till kabelnätverk
Router
Användning av ett kabelnätverk ger bäst prestanda
då de anslutna enheterna ansluter direkt till
nätverket och är inte föremål för störningar från
radiofrekvenser.
Hänvisning till dokumentation avseende din
nätverksenhet för ytterligare instruktioner.
Anslut spelarens LAN-port till motsvarande port på
ditt modem eller router med hjälp av en LAN eller
Ethernetkabel.
DLNA certifierad server
,,Obs
yy När du kopplar in/ur LAN-kabeln ska du
hålla i kabelns kontakt. När du kopplar ur
LAN-kabeln ska du inte dra i den utan trycka
ner låsspärren medan du drar ur kabeln.
yy Anslut inte en modulär telefonkabel till LANporten.
yy Eftersom det finns flera olika sätt att
ansluta ska du följa anvisningarna från din
teleoperatör eller Internetleverantör.
yy Om du vill öppna upp innehåll från PC eller
DLNA servrar, måste denna spelare anslutas
till samma lokala areanätverk via en router,
som de är anslutna till.
yy För att ställa in din PC som en DLNAserver, installera det medlevererade Nero
MediaHome 4 på din PC. (se sid 66)
Enhetens baksida
Ansluta 25
Inställning av kabelnätverk
Avancerad inställning
Om det finns en DHCP server i det lokala nätverket
(LAN) via kabelanslutning kommer denna spelare
automatiskt att tilldelas en IP-adress. Efter att ha
gjort den fysiska anslutningen kan ett mindre antal
av hemmanätverk kräva en ändring av inställningen
i spelarens nätverksinställning.Justera [NÄTVERK]
inställningen enligt följande.
Om du vill ställa in nätverksinställningarna manuellt,
använd W/S för att välja [Avancerad inställning]
i menyn [Nätverksinställning] och tryck på ENTER
(b).
1. Använd W/S för att välja [Fast nätverk] och
tryck sedan på ENTER (b).
2
Förberedelse
1. Välj [Anslutn inställn.] alternativet i [Inställn.]
menyn och tryck sedan på ENTER (b).
Ansluta
Innan inställning av kabelnätverket behöver
du ansluta bredbandsinternet till ditt
hemmanätverk.
2.Använd W/S/A/D för att välja IP inställning
mellan [Dynamisk] och [Statisk].
2. Läs igenom förberedelserna för
nätverksinställningarna och tryck sedan på
ENTER (b) när [Start] är markerat.
Enheten ansluts automatiskt till nätverket.
Normalt väljs [Dynamisk] för att tilldela en IP
adress automatiskt.
,,Obs
Om det inte finns en DHCP server i nätverket
och du vill ställa in en IP adress manuellt, väljer
du [Statisk] skriver in [IP-adress], [Nätmask],
[Gateway] och [DNS-server] och använder
W/S/A/D och de numeriska knapparna.
Om du gör ett misstag när du skriver in
numren, tryck på CLEAR för att rensa den
markerade delen.
3. Välj [Nästa] och tryck sedan ENTER (b) för att
aktivera nätverksinställningarna.
Nätverksanslutningens status visas på skärmen.
4. Tryck på ENTER (b) när [Stäng] är markerat
för att avsluta inställningarna för fasta
nätverksanslutningar.
26 Ansluta
Trådlös nätverksanslutning
Trådlöst Nätverk Setup
En annan lösning på anslutning är att använda en
Access Point (åtkomstpunkt) eller en trådlös router.
Nätverkskonfigurationen och anslutningsmetoden
kan variera beroende på den utrustning som
används och nätverksmiljön.
För trådlös nätverksanslutning, behöver spelaren
ställas in för nätverkskommunikation. Denna
inställning kan göras från [Inställn.] menyn. Justera
[NÄTVERK] inställningen enligt följande. Inställning
av trådlös åtkomstpunkt (WAP) eller trådlös router
måste göras innan anslutning av spelaren till
nätverket görs.
2
Förberedelser
Ansluta
Innan du ställer in det trådlösa nätverket,
måste du:
Trådlös
Kommunikation
-- A
­ nsluta bredbandsinternet till det trådlösa
hemmanätverket .
DLNA certified servers
Åtkomstpunkt eller
Trådlös Router
-- ställa in åtkomstpunkten eller den trådlösa
routern.
-- ­notera SSID och säkerhetskod för nätverket.
1. Välj [Anslutn inställn.] alternativet i [Inställn.]
menyn och tryck sedan på ENTER (b).
2. Läs igenom förberedelserna för
nätverksinställningarna och tryck sedan på
ENTER (b) när [Start] är markerat.
Bredbandstjänster
Hänvisning till inställningsinstruktionerna
som levereras med din anordning för trådlös
åtkomstpunkt eller trådlösa router med detaljerade
anslutningssteg och nätverksinställningar.
För bästa prestanda är en direkt anslutning
med kabel från denna spelare till routern i ditt
hemnätverk eller kabel/DSL modell alltid det bästa
alternativet.
Om du väljer att använda ett trådlöst alternativ, kan
prestanda ibland påverkas av andra elektroniska
enheter i ditt hem.
Om inget fast nätverk finns anslutet till enheten
kommer samtliga tillgängliga nätverk att visas
på skärmen.
3.Använd W/S för att välja ett önskat SSID
tillhörande ett trådlöst nätverk och tryck sedan
på ENTER (b).
Om din åtkomstpunkt är skyddad måste du
ange din säkerhetskod.
Ansluta 27
Avancerad inställning
Om du vill ställa in nätverksinställningarna manuellt,
använd W/S för att välja [Avancerad inställning]
i menyn [Nätverksinställning] och tryck på ENTER
(b).
,,Obs
yy En åtkomstpunkt är en anordning som
gör att du kan ansluta ditt hemmanätverk
trådlöst.
4.Använd W/S/A/D för att välja IP inställning
mellan [Dynamisk] och [Statisk].
Normalt väljs [Dynamisk] för att tilldela en IP
adress automatiskt.
,,Obs
Om det inte finns en DHCP server i nätverket
och du vill ställa in en IP adress manuellt, väljer
du [Statisk] skriver in [IP-adress], [Nätmask],
[Gateway] och [DNS-server] och använder
W/S/A/D och de numeriska knapparna.
Om du gör ett misstag när du skriver in
numren, tryck på CLEAR för att rensa den
markerade delen.
5. Välj [Nästa] och tryck sedan ENTER (b) för att
aktivera nätverksinställningarna.
2
Ansluta
yy WEP säkerhetsinställning har vanligtvis 4
tangenter tillgängliga för inställning av en
åtkomstpunkt eller trådlös router. Om din
åtkomstpunkt eller trådlösa router använder
WEP säkerhet, skriv in säkerhetskoden
med tangent “No.1” för att ansluta ditt
hemmanätverk.
1. Använd W/S för att välja [Trådlös] och tryck
sedan på ENTER (b).
[AP Lista.] - Spelaren scannar av tillgängliga
åtkomstpunkter eller trådlösa routers inom
räckhåll och visar dem i en lista.
[Nätverksnamn] – Din åtkomstpunkt kanske
inte sänder ut sitt namn (SSID). Kontrollera
inställningarna för dina åtkomstpunkter via din
dator, och låt antingen din åtkomstpunkt sända
ut sitt SSID eller ange nätverkets namn manuellt
i [Nätverksnamn].
[PBC] – Om din åtkomstpunkt eller trådlösa
router stödjer konfigurationsmetod via
tryckknappar, välj då detta alternativ och tryck
på tryckknappen på din åtkomstpunkt eller
trådlösa router inom 120 “counts”. Du behöver
ej känna till din nätverknamn (SSID)Eller
säkerhetskod för din åtkomstpunkt.
[PIN] – Om din åtkomstpunkt stödjer PINkodskonfigurationsmetoden baserad på WPS
(“Wi-Fi Protected Setup”), välj då detta alternativ
och skriv upp koden som visas på skärmen.
Därefter, ange PIN-numret i en inställningsmeny
på din åtkomstpunkt eller trådlösa router
för att ansluta. Se dokumentationen för din
nätverksenhet.
2. Följ instruktionerna för respektive
anslutningsmetod på skärmen.
,,Obs
Nätverksanslutningens status visas på skärmen.
6. Välj [Stäng] och tryck på ENTER (b) för att
slutföra nätverksuppkopplingen.
För att kunna använda dig av
nätverksanslutning via PBC och PIN måste din
åtkomstpunkts säkerhetsläge vara inställt på
OPEN eller AES.
28 Ansluta
Noteringar för nätverksanslutning:
yy Många problem med nätverksanslutningar
under uppsättningen kan ofta rättas till genom
en återställning av router eller modem. Efter
att ha anslutit spelaren till hemmanätverket,
bryt strömmen snabbt och/eller dra ut
nätsladden ur routern för hemmanätverket eller
kabelmodemet. Slå på strömmen och/eller sätt i
nätsladden igen.
2
Ansluta
yy Beroende på tjänsteleverantören för internet
(ISP) kan antal enheter, som kan ta emot
internettjänster vara begränsat av tillämpliga
villkor för tjänsten. För information, kontakta din
leverantör för internettjänster.
yy Vårt företag är inte ansvarigt för fel hos spelaren
och/eller internetuppkoppling beroende på
kommunikationsfel/felaktigheter i anslutning till
din bredbands internetuppkoppling eller annan
ansluten utrustning.
yy Egenskaperna hos BD-ROM skivor tillgängliga via
internetuppkopplingen är inte framställda eller
tillhandahållna av vårt företag och vårt företag
är inte ansvarigt för deras funktion eller framtida
tillgänglighet. Vissa skivrelaterade material,
tillgängliga över internetuppkopplingen, kanske
inte är kompatibla med denna spelare. Om du
har frågor om sådant innehåll, ber vi Dig kontakta
skivproducenten.
yy Visst bredbandsinnehåll kanske kräver en högre
bandbreddsuppkoppling.
yy Även om spelaren är rätt ansluten och
konfigurerad kan visst internetinnehåll inte
fungera på rätt sätt beroende på trafikstockningar
på internet, kvaliteten på dina bredbandstjänster
eller problem med innehållsleverantören.
yy Vissa internetuppkopplingar kan inte vara möjliga
beroende på vissa restriktioner, som tillförts av
tjänstleverantören (ISP), som tillhandahåller din
bredbandsuppkoppling mot internet.
yy Alla kostnader som din ISP belastar dig med,
utan begränsning, är på ditt ansvar.
yy En 10 Base-T eller 100 Base-TX LAN port
krävs för kabelanslutning av denna spelare.
Om din internettjänst inte medger en sådan
uppkoppling, kommer du inte kunna ansluta
denna spelare.,
yy Du måste använda en router för att använda
xDSL uppkoppling.
yy Ett DSL modem krävs för att använda DSL tjänst
och ett kabelmodem krävs för att använda
uppkoppling med kabelmodem. Beroende på
åtkomstmetoden i avtalet med din ISP kanske
du inte kan använda internetuppkopplingen
i denna spelare eller så blir du begränsad av
antalet enheter, som du kan ansluta samtidigt.
(Om ditt ISP avtal begränsar antalet till en enhet,
kan denna spelare inte tillåtas ansluta när en PC
redan är ansluten.)
yy Användning av en “Router” kanske inte är tillåtet
eller dess användning kan vara begränsad
beroende på de policies och restriktioner som
din ISP tillämpar. För information, kontakta din
ISP direkt.
yy Det trådlösa nätverket använder 2.4GHz
radiofrekvens som också används av andra
hushållsapparater som ex vis trådlös telefon,
Bluetooth® enheter, mikrovågsugn, och kan
påverkas av störningar från dessa.
yy Stäng av all icke använd nätverksutrustning i ditt
lokala hemmanätverk. Vissa utrustningar kan
generera nätverkstrafik.
yy För att få bättre transmissioner placera spelaren
så nära åtkomstpunkten som möjligt.
yy I vissa fall kan mottagningen förbättras genom
att placera åtkomstpunkten eller den trådlösa
routern minst 0.45 meter över golvnivån.
yy Flytta närmare åtkomstpunkten om möjligt
eller omorientera spelaren så att det inte finns
någonting mellan den och åtkomstpunkten.
yy Mottagningskvaliteten över trådlös överföring
beror på många faktorer som exempelvis typ
av åtkomstpunkt, avstånd mellan spelaren och
åtkomstpunkten och spelarens placering.
yy Ställ in din åtkomstpunkt eller trådlösa router i
Infrastrukturinställning. Ad-hoc funktion stöds
inte.
Ansluta 29
Anslutning av USB
enhet
Denna spelare kan spela upp film, musik och
fotofiler från USB enheten.
Uppspelningsinnehåll i USB
enheten
yy USB enheten kan användas för lokal lagring
för att njuta av BD-Live skivor med internet.
yy Denna enhet kan stödja upp till 4 partitioner
på USB enheten.
yy Dra inte ut USB stickan då den används (ex
vis uppspelning etc.).
yy En USB enhet, som kräver ytterligare
programinstallation när du har anslutit den,
stöds inte.
yy USB Enhet: USB enhet som stöder USB1.1
och USB2.0.
När du anslutet USB enheten till HOME menyn
spelar spelaren automatiskt en musik fil som finns
på USB enheten. Om USB-enheten innehåller
olika typer av filer, kommer en meny som upptar
filurvalet att visas.
Filöppningen kan ta några minuter beroende på
antalet filer som är sparade på USB enheten. Tryck
på ENTER (b) under tiden som du håller nere
[Avbryt] för att stoppa filöppningen.
2. Tryck på HOME ( ).
3. Välj [Film], [Foto] eller [Musik] och använd
A/D, och tryck på ENTER (b).
4. Välj [USB] alternativet och använd W/S, och
tryck på ENTER (b).
5. Välj en fil och använd W/S/A/D, och tryck
på PLAY eller ENTER (b) för att spela filen.
6. Dra ut USB-stickan försiktigt.
yy Film, musik och fotofiler kan spelas upp.
Detaljerad information om varje alternativ
finns på respektive sidor.
yy Regelbunden säkerhetskopiering
rekommenderas för att förhindra
dataförluster.
yy Om du använder en USB förlängningskabel,
USB Hub eller ”USB Multi-reader” kommer
USB enheten inte att synas.
yy Vissa USB enheter kanske inte fungerar i
denna enhet.
yy Digitalkameror och mobiltelefoner stöds
inte.
yy USB-porten på enheten kan inte anslutas till
en dator. Enheten kan inte användas som
lagringsenhet.
2
Ansluta
1. Sätt i en USB sticka i USB porten tills den sitter
på plats.
,,Obs
yy Denna spelare stödjer USB-minne/extern
hårddisk formaterad i FAT16, FAT32 och
NTFS vid öppning av filer (musik, foto, film).
För BD-Live stöds emellertid bara FAT16 och
FAT32. Använd USB-minnet eller en extern
hårddisk formaterad i antingen FAT16 eller
FAT32 vid användning av BD-Live.
30 Systeminställning
Inställningar
5.Använd W/S/A/D för att välja IP inställning
mellan [Dynamisk] och [Statisk].
Startinställningar
Normalt väljs [Dynamisk] för att tilldela en IP
adress automatiskt.
När du startar enheten för första gången visas
assistenten för startinställningarna på skärmen.
Välj språk, nätverks- samt högtalarinställningar via
Startassistenten.
1. Tryck på 1 (POWER).
Startassistenten visas på skärmen.
2.Använd W/S/A/D för att välja språk och
tryck sedan på ENTER (b).
6. Välj [Nästa] och tryck sedan ENTER (b) för att
aktivera nätverksinställningarna.
3
Systeminställning
3. Läs igenom och utför förberedelserna för
nätverksinställningarna och tryck sedan på
ENTER (b) när [Start] är markerat.
Nätverksanslutningens status visas på skärmen.
För specificerade nätverksinställningar, se
“Anslutning av ditt hemmanätverk”, s. 24.
7. Välj [Nästa] och tryck på ENTER (b).
8. Tryck på ENTER (b) för att bekräfta högtalarnas
testsignaler.
Om ett fast nätverk finns anslutet kommer
inställningen för nätverksanställningen att
avslutas automatiskt.
4. Samtliga tillgängliga nätverk visas på skärmen.
Använd W/S för att välja ett önskat SSID
tillhörande ett trådlöst nätverk och tryck sedan
på ENTER (b).
Om din åtkomstpunkt är skyddad måste du
ange din säkerhetskod.
När testsignalerna har bekräftats, tryck på ENTER
(b) när [Stop] markerats.
Välj [Nästa] och tryck på ENTER (b).
Systeminställning
9. Kontrollera samtliga inställningar du gjort i
föregående steg.
31
Justera inställningarna
Du kan ändra inställningarna hos spelaren i
[Inställn.] menyn.
1. Tryck på HOME ( ).
Tryck på ENTER (b) när [Slutför] är markerat
för att avsluta startinställningarna. Om några
inställningar behöver ändras, använd A/D för
att välja [Föregående] och tryck sedan på ENTER
(b).
2.Använd A/D för att välja [Inställn.] och tryck
på ENTER (b). [Inställn.] menyn visas.
3
4.Använd W/S för att välja ett andra setup
alternativ och tryck sedan ENTER (b) för att gå
till tredje nivån.
5.Använd W/S för att välja önska inställning och
tryck på ENTER (b) för att bekräfta valet.
Systeminställning
3.Använd W/S för att välja första setup
alternativet och tryck sedan D för att gå till
nästa nivå.
32 Systeminställning
Skärmmenyn [VISNING]
Upplösning
Bildformat
Ställer in upplösningen för för HDMI videosignal.
Hänvisning till sidorna 20 för detaljer om inställning
av upplösning.
Välj ett TV bildförhållande efter din typ av TV.
[4:3 Letter Box]
Välj detta alternativ när en standard 4:3 TV är
ansluten. Visar teatraliska bilder med svarta
områden ovanför och under bilden.
[4:3 Pan Scan]
3
Välj detta alternativ när en standard 4:3 TV
är ansluten. Visar bilder som är beskurna för
att fylla TV-skärmen. Bildens båda sidor är
beskurna.
Systeminställning
[Standard är 16:9]
Välj då en TV med 16:9-format är inkopplad.
4:3-bilden visas i sitt ursprungliga
4:3-förhållande och med svarta fält på både
vänster och höger sida.
[16:9 Hel]
Välj då en TV med 16:9-format är inkopplad.
4:3-bilden justeras horisontellt (linjärt
proportionellt) för att fylla hela skärmen.
,,Obs
Du kan inte välja [4:3 Letterbox] och [4:3 PanScan] alternativen när upplösningen är inställd
högre än 720 p.
[Auto]
Om HDMI OUT-uttaget är anslutet för TV:n som
visar information (EDID), väljs automatiskt den
upplösning som lämpar sig för den anslutna
TV:n.
[1080p]
Matar ut 1080-linjer för progressiv video.
[1080i]
Matar ut 1080-linjer för sammanflätad video.
[720p]
Matar ut 720-linjer för progressiv video.
[576p]
Matar ut 576-linjer för progressiv video.
[576i]
Matar ut 576-linjer för sammanflätad video.
1080p visning
När upplösningen är inställd till 1080p väljer du
[24 Hz] för jämn filmvisning (1080p/24 Hz) med
en HDMI-försedd skärm som är kompatibel med
1080p/24 Hz-ingång.
,,Obs
yy När du väljer [24 Hz] kan viss bildstörning
förekomma vid växling mellan video och
film. I så fall väljer du [50 Hz].
yy Även om [1080p visning] är inställd på
[24 Hz], om TV:n inte är kompatibel med
1080p/24 Hz, är den faktiska bildfrekvensen
för videoutgången 50 Hz enligt videokällans
format.
Systeminställning 33
HDMI-färginst.
[SPRÅK]-menyn
Välj typ av utmatning från HDMI OUT-uttaget. För
denna inställning se bruksanvisningarna för din
displayenhet.
Visningsmeny
[YCbCr]
Välj detta vid anslutning till en HDMIdisplayenhet.
[RGB]
Välj detta vid anslutning till en DVIdisplayenhet.
3D inställn
[Av]
Blu-ray 3D skivor spelas upp med 2D inställning
precis som en vanlig BD-ROM skiva.
[På]
Blu-ray 3D skivor kommer att spelas upp med
3D inställning.
Bakgrundsbild
Ändrar bakgrunden pâ initial skärmen.
Guide för hemmeny
Denna funktion tillåter dig att visa eller ta bort
guide bubblan pâ Home menyn. Ställ in pâ [På] för
att visa guide.
Skivmeny/Skivljud/Skivans
undertext
Välj önskat språk för ljudspåret (disc audio),
textremsor och skivmenyn.
[Original]
Syftar på originalspråket som skivan spelades n
i.
[Övriga]
Tryck på ENTER (b) för att välja ett annat
språk. Använd sifferknapparna och tryck på
ENTER (b) för att ange motsvarande fyrsiffriga
nummer enligt listan med språkkoder på sidan
69.
[Av] (Enbart undertitel skiva)
Stänger av textremsan.
,,Obs
Beroende på skiva kanske ditt språk inte
återfinns.
3
Systeminställning
Välj typ av utgångsinställning för uppspelning av
Blu-ray 3D skivor.
Välj språk för menyn [Inställn.] och visning på
skärmen.
34 Systeminställning
[LJUD]-menyn
Högtalarinställ.
Varje skiva har många alternativ för ljudutmatning.
Ställ in spelarens ljudalternativ enligt den typ av
ljudanläggning du använder.
För att få bästa möjliga ljud använd setup-menyn
för högtalare för att ställa in volym på högtalarna,
som du har anslutit, och deras avstånd till din
avlyssningsposition. Använd testmöjligheten för att
ställa in lika volym på högtalarna.
,,Obs
Då flera faktorer påverkar typen av ljudutdata,
hänvisas till “Ljudspecifikationer” för detaljer på
sidorna 73.
Digital utdata
[PCM-stereo] (endast HDMI)
3
Systeminställning
Välj om du vill ansluta denna enhets HDMI
OUT-anslutning till en enhet med tvåkanals
digitalstereoavkodare.
[Högtalare]
[PCM-multi-kan.] (endast HDMI)
Välj en högtalare som du vill ställa in.
Välj detta om du ansluter spelarens HDMI
OUT-uttag till en enhet med flerkanals digitaldekoder.
[Volym]
[DTS återkoda] (endast HDMI)
Välj om du vill ansluta denna enhets HDMI
OUT-anslutning till en enhet med DTSavkodare.
[BitStream] (endast HDMI)
Välj om du vill ansluta denna enhets HDMI
OUT-anslutning till en enhet med LPCM-, Dolby
Digital-, Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD-,
DTS- och DTS-HD-avkodare.
,,Obs
yy När alternativet [Digital utdata] är
inställt på [PCM-multi-kan.] kan ljudet
matas ut som PCM-stereo ifall PCMflerkanalsinformationen inte detekteras från
en HDMI-enhet med EDID.
yy Om [Digital utdata] alternativen är inställda
på [DTS återkoda], är utdata “DTS återkoda
audio” för BD-ROM skivor med sekundärt
ljud och ursprungligt ljud för andra skivor
(som [Bitstream])
yy Denna inställning är ej tillgänglig för
ingående signal från en extern enhet.
Ställ in nivån på varje högtalare.
[Avstånd]
Justera avståndet mellan varje högtalare och
avlyssningspositionen.
[Test/ Stop tone]
Högtalarna kommer att avge en testton.
[OK]
Bekräftar inställningen.
[Avbryt]
Tar bort inställningarna.
Systeminställning 35
HD AV Sync
Ibland förekommer i digital TV en fördröjning
mellan bild och ljud. Om detta inträffar kompensera
genom att ställa in en fördröjning av ljudet så att
det ‘väntar’ på att ljudet skall komma: detta kallas
för HD AV Synk. Använd W S för att scrolla upp
och ner genom försenings mängden, som du kan
ställa in på vad som helst mellan 0 och 300 ms.
3
Denna funktion gör det möjligt för dig att lyssna på
en film med en lägre volym utan att förlora klarhet i
ljudet.
[Av]
Stänger av denna funktion.
[På]
Komprimerar det dynamiska området hos
Dolby Digital, Dolby Digital Plus eller Dolby
TrueHD ljudutgång.
[Auto]
Det dynamiska området hos Dolby TrueHD
ljudutgång specificerar sig själv.
Och det dynamiska området hos Dolby Digital
och Dolby Digital Plus hanteras som ett med
[På] inställning.
,,Obs
DRC inställningen kan ändras bara när skivan
inte är insatt eller när skivan är i helt stoppat
läge.
Systeminställning
DRC (Dynamisk områdeskontroll)
36 Systeminställning
[LÅS]-menyn
DVD-restriktionsnivå
[LÅS] inställningarna påverkar endast BD-ROM och
DVD uppspelning.
Blockerar uppspelning av klassificerade DVD baserat
på deras innehåll. (Inte alla skivor är klassificerade.)
För att komma åt funktionerna i inställningarna i
[LÅS] måste du skriva in den fyrsiffriga säkerhetskod
som du har skapat.
Om du inte har skrivit in ett lösenord ännu
uppmanas du att göra det nu. Skriv in ett 4-ställigt
lösenord två gånger och tryck på ENTER (b) för att
skapa ett nytt lösenord.
Lösenord
Du kan skapa eller ändra lösenord.
3
[Ingen]
Systeminställning
Skriv in ett 4-ställigt lösenord två gånger
och tryck på ENTER (b) för att skapa ett nytt
lösenord.
[Ändra]
Skriv in nuvarande lösenord och tryck på ENTER
(b). Skriv in ett 4-ställigt lösenord två gånger
och tryck på ENTER (b) för att skapa ett nytt
lösenord.
Om du glömmer lösenordet
Om du glömmer lösenordet, kan du återställa det
med följande steg:
1. Ta bort eventuell skiva som finns i spelaren.
[Klassificering 1-8]
Ett (1) har flest restriktioner och åtta (8) är den
minst restriktiva.
[Lås upp]
Om du markerar [Lås upp] inaktiveras barnlåset
och hela skivan spelas upp.
Blu-ray-skiva-restriktionsnivå
Ställa in en åldersgräns för BD-ROM uppspelning.
Använd nummerknapparna för att ange en
åldersgräns för BD-ROM tittande.
[255]
Alla BD-ROM-skivor kan spelas.
[0-254]
Förhindrar uppspelning av BD-ROM-skiva som
är försedd med motsvarande klassning.
,,Obs
[Blu-ray-skiva-restriktionsnivå] kommer att
användas endast för de Blu-ray skivor som
innehåller avancerad betygssättningskontroll
(Advanced Rating Control)
2. Välj alternativ [Lösenord] i menyn [Inställn.].
3. Använd sifferknapparna för att skriva in
”210499”. Lösenordet är rensat.
,,Obs
Om du gör ett misstag innan du tryckt på
ENTER (b), tryck CLEAR. Skriv sedan in ett nytt
lösenord.
Områdeskod
Ange koden för det område vars standarder
användes för att klassa DVD-videoskivan, baserat på
listan på sidan 68.
Systeminställning 37
[NÄTVERK]-meny
Inställningar av [NÄTVERK] är nödvändiga för att
kunna använda programuppdateringstjänsten,
BD-Live och online funktionerna.
Anslutn inställn.
Premium/LG-appar
[Landsinställning]
Välj ditt omrâde för att visa korrekta tjänster och
innehåll på Select [Premium] och [LG-appar]
funktioner.
Om ditt hemmanätverk är färdigt för att ansluta
spelaren, behöver spelaren ställas in för kabel- eller
trådlös nätverksanslutning. (Se “Connecting to your
Home Network” (anslutning av ditt hemmanätverk)
på sidorna 24-28.)
Enhetsnamn
Känner ansl. status
Wi-Fi Direct
Om du vill kontrollera spelarens nätverksstatus välj
[Känner ansl. status] alternativet och tryck på ENTER
(b) för att kontrollera om anslutning till nätverket
och till internet har etablerats.
BD direktkoppling
Denna spelare är en Wi-Fi Direct™ certifierad enhet.
Wi-Fi Direct™ är den teknologi som apparater
använder för att ansluta till varandra utan att
använda en åtkomstpunkt eller router. Ställ in valet
på [På] för att aktivera Wi-Fi Direct™ läget. Se sidan
42 för enhetsanslutningen.
Du kan begränsa Internet-åtkoms när BD-Livefunktioner används.
[ÖVRIGA]-menyn
IInternet-åtkomst är tillåten för allt BD-Liveinnehåll.
[Delvis tillåtet]
Internet-åtkomst är endast tillåten för BDLive-innehåll som har ägarcertifikat. Internetåtkomst och AACS-online-funktioner är
förhindrade för allt BD-Live-innehåll utan ett
certifikat.
[Förbjudet]
Internet-åtkomst är förhindrat för allt BD-Liveinnehåll.
DivX® VOD
OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digital videoformat
skapat av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi
Corporation. Detta är en officiellt DivX Certified®enhet som spelar Divx video. Besök divx.com för
mer information och programvaruverktyg för
konvertering av dina filer till Divx video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX Certified
® enhet måste registreras för att kunna spela köpta
DivX Video-on-Demand (VOD) filmer. För att få din
registreringskod lokaliserar du DixX VOD-avsnittet i
din enhets inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för
mer information om hur du slutför din registrering.
[Registrera]
Visar din registreringskod för din spelare.
[Avregistrera]
Deaktivera din spelare och visa
deaktiveringskoden.
,,Obs
Alla nerladdade videos från DivX(R) VOD med
denna spelares registreringskod kan endast
spelas upp på denna enhet.
3
Systeminställning
[Tillåtet]
Du kan skapa ett nätverksnamn via ett virtuellt
tangentbord. Denna spelare identifieras via det
namn du anger i ditt hemmanätverk.
38 Systeminställning
Spela nätverk
Denna funktion gör det möjligt att göra
uppspelningar av media som strömmas från
DLNA media server genom en DLNA certifierad
smartphone. De flesta DLNA certifierade
smartphones har en funktion för uppspelning
av media på ditt hemmanätverk. Ställ in detta
alternativ på [På] för att låta din smartphone styra
denna enhet. Hänvisning till instruktioner för din
DLNA certifierade smartphone eller applikation för
en mera detaljerad information.
,,Obs
3
yy Denna enhet och DLNA certifierad
smartphone måste vara anslutna till samma
nätverk.
Systeminställning
yy För att använda [Spela nätverk] funktionen
med hjälp av en DLNA certifierad
smartphone tryck HOME ( ) för att visa
huvudmenyn innan du ansluter denna
enhet.
yy Samtidigt som du styr enheten med [Spela
nätverk] funktionen kan du inte använda
fjärrkontrollen.
yy Tillgängliga filformat, som beskrivs på
sidan 10, stöds inte alltid av [Spela nätverk]
funktionen.
Autom avstängn.
Skärmsläckaren visas när du lämnar spelaren i
stoppläge i ungefär fem minuter. Om du ställer
in detta alternative på [På], stänger enhet en
av sig automatiskt inom 20 minuter efter att
skärmspararen har visats. Ställ in detta alternativ på
[Av] och skärmsläckaren kommer att vara på tills
enheten tas i bruk av användaren.
,,Obs
Beroende på avsedd funktion kan denna
funktion vara otillgänglig.
Initiera
[Fabriksinställning]
Du kan återställa spelaren till ursprungliga
fabriksinställningar.
[Rensa Blu-ray-lagret]
Initierar BD-Live innehåll på ansluten USBlagringsplats.
,,Obs
Om du ställer om spelaren till sin ursprungliga
fabriksinställning använd [Fabriksinställning]
alternativet. Du måste aktivera alla online
tjänsterna och nätverksinställningarna.
Program
[Information]
Visar den aktuella programvaruversionen.
[Uppdatering]
Du kan uppdatera programvaran genom
att ansluta enheten direkt till servern för
programuppdatering (se sidorna 64-65).
Friskrivn klausul
Tryck pâ ENTER (b) för att visa tillkännagivandet
av Network Service Disclaimer (Nättjänstens
ansvarsfriskrivning).
Systeminställning 39
Ljudeffekt
Installera [Anv EQ]
Du kan välja en lämplig ljudinställning. Tryck på
SOUND EFFECT upprepade gånger tills önskad
effekt dyker upp på den främre panelen eller på TV
skärmen. Det visade funktionerna för equalizern
(ljudformaren) kan vara olika beroende på ljudkällor
eller effekter.
[Nat plus]: Du kan avnjuta en naturlig ljudeffekt
samma som på en 5.1 kanal.
[Natural]: Du kan komfortabelt avnjuta ett naturligt
ljud.
[Bypass]: Programvara med flerkanals surround
ljudsignaler spelas upp beroende på hur
inspelningen är gjord.
[Tydl röst]: Denna inställning gör att rösten låter
klar, förbättrande kvaliteten av röstljudet.
[Spel]: Du kan avnjuta mer virtuellt ljud när du
spelar videospel.
[Natt]: Denna inställning kan vara användbar när
du vill se filmer med låg volym sent på kvällen.
[Up Scaler]: Då du lyssnar på MP3 filer eller annan
komprimerad musik kan du förbättra ljudet. Denna
inställning är tillgänglig enbart för 2-kanalsystem.
[Ljudstyrk.]: Förbättrar bas och tredubblar ljud.
[Anv EQ]: Du kan justera ljudet genom att höja
eller sänka nivå av en specifik frekvens.
2.Använd A/D för att välja önskad nivå.
Välj [Avbryt] tryck sedan ENTER (b) för att avsluta
sättning.
Välj [Återställ] tryck sedan ENTER (b) för att
återställa alla justeringar.
3D-ljudeffekt
3D Sound skapar en bredare punkt så att du kan
njuta av djupare och mer bioliknande ljud.
Tryck på 3D SOUND upprepade gånger tills önskat
läge visas på frontpanelens display eller på TVskärmen.
[3D Musik]: Detta läge ger enastående
surroundljud och en konsertliknande
musikupplevelse i ditt hem.
[3D Film]: Detta läge ger enastående surroundljud,
ger en teater-liknande filmupplevelse i ditt hem.
3
Systeminställning
[Basljud]: Förstärker basljudseffekten från vänster
och höger fronthögtalare och bashögtalaren.
1.Använd W/S för att välja önskad frekvens.
40 Användning
Vanlig uppspelning
Uppspelning av skivor
erot
Använda [HOME] menyn
1. Tryck på B (OPEN/CLOSE) och lägg in en skiva i
skivfacket.
Home menyn visas när du trycker pâ HOME ( ).
Använd W/S/A/D för att välja en kategori och
tryck pâ ENTER (b).
2. Tryck på B (OPEN/CLOSE) för att stänga
skivfacket.
De flesta ljudskivor CD, BD-ROM and DVD-ROM
startar uppspelningen automatiskt.
3. Tryck på HOME ( ).
4. Välj [Film] eller [Musik] och använd A/D, och
tryck på ENTER (b).
5. Välj [Blu-ray-skiva], [DVD], [VR] eller [Ljud]
möjligheten med användning av W/S, och
tryck pâ ENTER (b).
,,Obs
yy Uppspelningsfunktionerna som beskrivs i
denna handbok är inte alltid tillgängliga för
varje fil och media. Vissa funktioner kan vara
begränsade beroende på många faktorer.
k
4
Användning
,,Obs
yy Beroende på BD-ROM-titlarna, kan en USB
anslutning komma att behövas för korrekt
uppspelning.
Beroende på region kan [LG-appar]-tjänst
och [Sök]-funktion komma att inte finnas
tillgängliga för tillfället. Denna tjänst kan bli
tillgänglig i dessa regioner vid ett senare
tillfälle genom en mjukvaruuppdatering.
yy Ofullständiga DVD VR format skivor kanske
inte kan spelas i denna spelare.
yy Vissa DVD-VR skivor görs med CPRM data
av DVD RECORDER. Denna enhet kan inte
stödja dessa skivor.
a [Musik] - Spelar upp ljud innehåll.
b [Film] - Spelar upp video innehåll.
c [Foto] - Spelar upp foto innehåll.
d [Premium] - Visar startsida för Premium.
e [LG-appar] - Visar [LG-appar] skärmen.
f [Ingång] - Ändrar intagning.
g [Inställn.] - Justerar systeminställningarna.
[Sök] - Söka igenom online-innehåll genom
h
att ange ett nyckelord i sökmenyn.
i [LG-appar] - Visar [LG-appar] skärmen.
j
[Favoritappar] - Genväg för användarens
favorit Apps.
k [Mina Appar] - Visar [Mina Appar] skärmen.
Playing a file on disc/USB
device
yui
Denna spelare kan spela upp film, musik och
fotofiler från USB enheten.
1. Sätt in en data skiva i skivfacket eller anslut en
USB enhet.
Enheten spelar endast upp musikfiler lagrade på
USB-enhet eller skiva automatiskt.
2. Tryck på HOME ( ).
3. Välj [Film], [Foto] eller [Musik] och använd
A/D, och tryck på ENTER (b).
4. Välj [Data] eller [USB] alternativet med W/S
och tryck sedan ENTER (b).
5. Välj en fil och använd W/S/A/D, tryck på d
(PLAY) eller ENTER (b) för att spela upp filen.
Användning
41
Spela Blu-ray 3D skiva
e
Njut av BD-Live™
e
Denna spelare kan spela upp Blu-ray 3D skivor som
innehåller separata bilder för vänster resp. höger
öga.
BD-ROM stöder BD-Live som har en funktion för
nätverksanslutning som gör att du kan njuta av flera
funktioner som att ladda ner filmtrailers genom att
ansluta enheten till Internet.
Förberedelse
För att spela upp en Blu-ray 3D titel med
stereoskopisk 3D inställning behöver du:
yy Kontrollera om din TV är försedd med 3D
och har HDMI ingång(-ar).
nvänd 3D glasögon för att njuta av 3D
yy A
upplevelsen, om detta är nödvändigt.
yy Kontrollera om BD-ROM titeln är en 3D Bluray skiva eller inte.
yy Koppla en HDMI kabel (Typ A,
Höghastighets HDMI™ kabel med Ethernet)
mellan spelarnas HDMI “output” och TV´ns
HDMI “input”.
2. Tryck på B (OPEN/CLOSE) och lägg in en skiva i
skivfacket.
3. Tryck på B (OPEN/CLOSE) för att stänga
skivfacket.
Uppspelningen startar automatiskt.
4. Hänvisning till användarhandboken för din
3D-färdiga TV för ytterligare instruktioner.
Du kan behöva ändra display inställningarna
och fokus på din TV för att få en förbättrad 3D
effekt.
>>Viktigt
yy Att titta på 3D innehåll under längre tid kan
orsaka yrsel eller trötthet.
yy Vi rekommenderar inte att låta bräckliga
personer, barn och havande kvinna titta på
3D-filmer.
yy Om du upplever huvudvärk, trötthet eller
yrsel medan du tittar på 3D rekommenderar
vi starkt att du stoppar uppspelningen och
vilar tills du känner dig normal igen.
2. Sätt in en USB sticka i USB porten i frontpanelen.
En USB sticka behövs för att kunna ladda ner
bonusinnehåll.
3. Tryck på HOME ( ) och ställ in [BD
direktkoppling] alternativet i [Inställn.] menyn
(sidan 37).
Beroende på skivan fungerar eventuellt inte
BD-Live-funktionen om alternativet om [BD
direktkoppling] är inställt på [Delvis tillåtet].
4. Sätt in en BD-ROM med BD-Live.
Funktionerna kan vara olika beroende på skivan.
Hänvisning till anvisning, som medföljer skivan.
>>Viktigt
Ta inte bort en ihopkopplad USB anordning
medan material blir nedladdat eller en Bluray skiva fortfarande är i skiv stället. Att göra
detta kan skada USB-enheten och BD-Live kan
upphöra fungera med en skadad USB-enhet.
Om den inkopplade USB-enheten verkar ha
skadats av det som gjorts, kan du formatera
om den inkopplade USB-enheten från PC:n
och återanvända den med spelaren.
,,Obs
yy Visst BD-innehåll kan i vissa länder enbart
visas med innehållsägarens tillstånd.
yy Det kan ta flera minuter att läsa in och starta
BD-Live-innehåll.
4
Användning
1. Tryck på HOME ( ) och ställ in [3D inställn]
alternativet i [Inställn.] menyn på [På] (sidan 33).
1. Kontrollera nätverkets förbindelse och
inställningar (sidorna 24-28).
42 Användning
Spela en fil på en nätverk
server
yui
Wi-Fi Direct™ Anslutning
Denna spelare kan spela upp video- , ljud- och
bildfiler som ligger på en DLNA-server och nås via
ditt hemmanätverk.
yui
1. Kontrollera nätverkets förbindelse och
inställningar (sidorna 24-28).
2. Tryck på HOME ( ).
3. Välj [Film], [Foto] eller [Musik] och använd
A/D, och tryck på ENTER (b).
4. Välj en DLNA-mediaserver ur förteckningen
med hjälp av W/S och tryck sedan ENTER (b).
Att ansluta till ett Wi-Fi Direct ™certifierad enhet
Denna spelare kan spela upp film, musik och fotofiler som ligger i en Wi-Fi Direct™ -certifierad enhet.
Wi-Fi Direct ™-tekniken gör att spelaren kopplas
direkt till ett Wi-Fi Direct ™ certifierade enheten
utan att ansluta till en nätverksenhet som en
åtkomstpunkt.
1. Inställ [Wi-Fi Direct] alternativet i [Inställn.]
menyn på [På] (sidan 37).
2.Tryck HOME ( ).
3. Välj [Film], [Foto] eller [Musik] med A/D, och
tryck på ENTER (b).
4. Välj [Wi-Fi Direct] alternativet med användning
av W/S, och tryck på ENTER (b).
4
Användning
Om du vill scanna om tillgängliga mediaservrar
tryck på den grön (G) färgade knappen.
5. Välj en fil genom att använda W/S/A/D
och tryck ENTER (b) för att spela upp filen.
,,Obs
yy Filkraven beskrivs på sidan 10.
yy En miniatyrbild av ospelbar filer kan visas,
men de kan inte spelas på denna spelare.
5. Välj en Wi-Fi Direct™ enhet fran listan med
användning av W/S, och tryck på ENTER (b).
Wi-Fi Direct™ anslutningen blir automatiskt
fortskridit.
yy Undertitelns filnamn och filmfilsnamnet
måste vara desamma och finnas i samma
mapp.
yy Uppspelning och operativ kvalitet kan
påverkas av ditt hemnäts kondition.
yy Du kan uppleva anslutningsproblem
beroende på din PC miljö.
yy För att konfigurera din PC som en DLNAserver, installera det medlevererade Nero
MediaHome 4 på din PC. (se sid 66)
Om Wi-Fi Direct ™-enheten stöder PINmetoden-koden konfiguration baserad på WPS
(Wi-Fi Protected Setup), välj en enhet på listan
och tryck på den gul (Y) färgade knapp. Notera
PIN-kod på skärmen. Och sedan, ange PINnumret på en inställnings menyn på enheten
för att ansluta det.
Användning 43
Om du vill söka efter tillgängliga
Wi-Fi Direct ™-enheter, tryck på den gröna (G)
färgade knapp.
,,Obs
Anslutning via PIN är ej tillgänglig vid
anslutning av denna enhet från någon annan
Wi-Fi Direct™-enhet.
6. Välj en server som delas från den anslutna Wi-Fi
Direct ™-enhet med W/S, och tryck på ENTER
(b) för att navigera servern.
Att ansluta till Wi-Fi tillgängliga
enheter
yui
Denna spelare kan anslutas till en allmän Wi-Fienhet med Wi-Fi Direct ™-funktionen.
1. Inställ [Wi-Fi Direct] alternativet i [Inställn.]
menyn på [På] (sidan 37).
2.Tryck HOME ( ).
3. Välj [Film], [Foto] eller [Musik] med A/D, och
tryck på ENTER (b).
4. Välj [Wi-Fi Direct] alternativet med användning
av W/S, och tryck på ENTER (b).
7. Välj en fil med hjälp av W/S/A/D, och tryck
på ENTER (b) att spela upp filen.
,,Obs
4
5. Tryck på röd (R) färgade knappen för att visa
[SSID], [Säkerhetsalternativ] och [Kryptering] av
spelaren.
yy För att få bättre överföring placera spelaren
från den Wi-Fi Direct™ certifierade servern så
nära som möjligt.
yy Denna enhet kan endast ansluta 1 enhet
åt gången. Flera anslutningen är inte
tillgänglig.
yy Om du försöker ansluta trådlöst nätverk när
en enhet är ansluten med Wi-Fi Direct ™funktionen, kommer Wi-Fi Direct ™
anslutningen att tvingas kopplas bort.
yy Om detta spelare och en Wi-Fi Direct ™enhet är anslutna till olika lokala nätverk,
Wi-Fi Direct ™-anslutning kanske blir inte
tillgänglig.
yy Om en Wi-Fi Direct™-certifierad tjänst inte
befinner sig i Wi-Fi Direct-standbyläge kan
denna spelare ej hitta enheten.
yy Denna produkt kan ej anslutas till en Wi-Fi
direct™-enhet som befiner sig i Group
Owner-läge.
6. På din Wi-Fi-enhet, gör en nätverksanslutning
till denna spelare, med hjälp av [Nätverksnamn
(SSID)], [Säkerhetsalternativ] och [Kryptering] i
steg 5 ovan.
7. Tryck på BACK (1) två gånger för att visa listan
över enheter.
Användning
För att välja en server från listan över enheter
måste filer eller mappar delas av DLNA-server
från den anslutna Wi-Fi Direct ™-enhet.
44 Användning
8. Välj en server som delas från den anslutna Wi-Fienhet med hjälp av W/S, och tryck på ENTER
(b) för att navigera servern.
Grundinställningar för video
och ljud
För att stoppa uppspelning
Tryck på Z (STOP) under uppspelning.
För att pausa en uppspelning
Tryck på M (PAUSE) under uppspelning.
Tryck på d (PLAY) för att återgå till uppspelning
För att välja en server från listan över enheter
måste filer eller mappar delas av DLNA-server
från den anslutna enheten.
9. Välj en fil med hjälp av W/S/A/D, och tryck
på ENTER (b) att spela upp filen.
,,Obs
4
Om anslutning finns till Wi-Fi-utrustad enhet
fungerar ej PIN-anslutning.
Att spela up bild-för-bild (Video)
Tryck på M (PAUSE) medan filmen spelar upp.
Tryck flera gånger på M (PAUSE) för att få
uppspelning ruta-för-ruta.
För att scanna framåt eller bakåt
Tryck på c eller v för snabbspolning framåt
eller snabbspolning bakåt under uppspelning.
Användning
Det går att ändra de olika
uppspelningshastigheterna genom att trycka på
c eller v flera gånger.
Sänka uppspelningshastigheten
Under tiden uppspelningen pausar, tryck på v
upprepat antal gånger för att spela upp i slow
motion med olika hastigheter.
För att hoppa över till nästa/
föregående avsnitt/spår/fil
Under uppspelning, tryck på C eller V för att
gå till nästa kapitel/spår/fil eller för att återgå till
början av aktuellt kapitel/spår/fil.
Tryck på C kortvarigt två gånger för att gå
tillbaka till föregående kapitel/spår/fil.
I fil listan menyn för en server, kan det finnas många
typer av innehåll i en mapp tillsammans.
I så fall tryck på C eller V för att gå till
föregående eller nästa innehåll av samma typ.
Användning 45
Grundinställningar för foto
För att spela upp ett bildspel
Tryck på d (PLAY) för att starta bildspelet.
För att stoppa bildspelet
Tryck på Z (STOP) under det att bildspelet visas.
För att pausa ett bildspel
Tryck på M (PAUSE) under det att bildspelet visas.
Tryck d (PLAY) för att återstarta bildspelet.
För att gå till nästa/föregående foto
Under det att foto visas i helskärmsformat, tryck
A eller D för att gå till föregående eller nästa bild.
Använda skivmenyn
ero
Menyskärmen kanske visas först när du har laddat
in en skiva som innehåller en meny. Om du vill se
skivmenyn under uppspelning, tryck DISC MENU.
Använd W/A/S/D för att navigera genom menyn.
För att visa popup menyn
(rullgardinsmenyn)
Vissa BD-ROM skivor innehåller en popup meny
som visas under uppspelning.
Tryck på TITLE/POPUP under uppspelning och
använd W/S/A/D -knapparna för att navigera i
menyn.
Enheten registrerar punkten där du tryckte på Z
(STOP) beroende på skiva.
Om “MZ (Resume Stop)” (Återgå till stopp) visas
kort på displayen, tryck på d (PLAY) för att återgå
till uppspelning (från punkt där du stoppade).
Om du trycker på Z (STOP) två gånger eller om du
tar ut skivan visas “Z (Complete Stop)” på displayen.
Enheten har tagit bort stoppunkten.
,,Obs
yy Den punkt där du fortsätter att spela upp
från kan tas bort om du trycker på en knapp
(t.ex. 1 (POWER), B (OPEN/CLOSE) osv.).
yy På BD-ROM skivor med BD-J fungerar inte
återupptagning av uppspelning.
yy Om du trycker på Z (STOP) en gång under
BD-ROM uppspelning av en interaktiv titel,
kommer enheten att gå till “Complete Stop”
läge (fullt stopp).
Minne för senaste bildsekvens
er
Enheten lagrar i minnet den sista bildsekvensen
från den senaste skivan som visats. Den senaste
bildsekvensen förblir i minnet även om du tar ur
skivan eller stänger av enheten. Om du laddar en
skiva som innehåller den lagrade bildsekvensen så
återkallas den sekvensen automatiskt.
,,Obs
yy Minnesfunktionen för senaste bildsekvens
för föregående skiva raderas så fort en
annan skiva spelas.
yy Denna funktion fungerar eventuellt inte
beroende på skivan.
yy På BD-ROM skivor med BD-J fungerar inte
minnesfunktionen för senaste scen.
yy Denna enhet memoriserar inte
skivinställningar om du stänger av enheten
innan du har börjat spela den.
4
Användning
För att visa skivmenyn
Återgå till uppspelning
eroyt
u
46 Användning
Avancerad
uppspelning
Repetera uppspelning
erotu
y
Upprepning av ett speciellt
avsnitt
eroty
Denna spelare kan repetera ett avsnitt som du har
valt.
1. Under uppspelning, tryck på REPEAT (h)
för att välja [A-] i början av avsnittet som du vill
repetera.
Under uppspelning, tryck flera gånger på REPEAT
(h) för att välja ett önskat upprepningsläge.
2. Tryck på ENTER (b) i slutet av avsnittet.Den
valda delen kommer att upprepas utan avbrott.
Blu-ray Disc / DVD / Filmfiler
3. För att återgå till normal uppspelning, tryck på
REPEAT (h) flera gånger och välj [Av].
jA- – Valt avsnitt kommer att spelas kontinuerligt.
jKapitel– Nuvarande avsnitt kommer att spelas
upp kontinuerligt.
jTitel – Den nuvarande filen kommer att spelas
upp kontinuerligt.
,,Obs
yy Det går inte att välja en del som är kortare
än 3 sekunder.
4
Användning
yy Denna funktion kanske inte fungerar i
samband med vissa skivor eller titlar.
jAlla – Alla spår eller filer kommer att spelas upp
upprepade gånger.
För att återgå till normal uppspelning, tryck
upprepade gånger på REPEAT (h) för att välja
[Av].
Se information om innehåll
y
Ljud CD/Musikfiler
Spelaren kan visa innehållsinformation.
;Track– Nuvarande spår eller fil kommer att
spelas upp kontinuerligt.
1. Välj fil med hjälp av W/S/A/D.
:All – Alla spår eller filer kommer att spelas upp
upprepade gånger.
2. Tryck på INFO/MENU (m) för att visa
alternativmenyn.
l – Spåren eller filerna kommer att spelas upp i
slumpmässig följd.
3. Välj [Information] alternativet genom att
använda W/S, och tryck på ENTER (b).
Filinformationen visas på skärmen.
l:All – Alla spår eller filer kommer att spelas
upp upprepade gånger, urval sker på måfå.
Under filmuppspelning kan du se filinformation
genom att trycka på TITLE/POPUP.
kA-B – Valt avsnitt kommer att spelas upp
kontinuerligt. (Enbart ljudskivor)
För att återgå till normal uppspelning, tryck på
CLEAR.
,,Obs
yy Om du trycker på V en gång under
“Repeat Chapter/Track playback” (Repetera
avsnitt/spår/ uppspelning), avbryts
repeterad uppspelning.
yy Denna funktion kanske inte fungerar i
samband med vissa skivor eller titlar.
,,Obs
Informationen som visas på skärmen kanske
inte är korrekt vid en jämförelse med det
verkliga innehållet.
Användning 47
Ändring av bilden med
innehållsförteckning
yui
På [Film], [Musik] eller [Foto] menyerna kan du
ändra bilden med innehållsförteckningen.
Metod 1
Tryck på röd (R) färgad knapp upprepade gånger.
Välja en fil med undertitel
y
Om undertitelnamnet är olika jämfört med
filmfilsnamnet, behöver du välja undertitelfil i [Film]
menyn innan du spelar upp filmen.
1.Använd W/S/A/D för att välja den
undertitelfil som du vill ha i [Film] menyn.
2. Tryck på ENTER (b).
,,Obs
yy Om du trycker på Z (STOP) under
uppspelning, annulleras valet av undertitel.
yy enna fuktion är ite tillgänglig för att spela en
fil på en server via hemnätet.
Metod 2
1. På innehållsförteckningen tryck på INFO/MENU
(m) för att visa menyalternativ.
2.Använd W/S för att välja [Bildväxling]
alternativet.
3. Tryck på ENTER (b) för att ändra bilden på
innehållsförteckningen.
4
Användning
Tryck på ENTER (b) igen för att ta bort
undertitelfilen. Vald undertitelfil kommer att
spelas när du spelar upp filmfilen.
48 Användning
Alternativ medan du ser på ett
foto
i
Lyssna på musik under
bildspel
i
Du kan använda olika alternativ under tiden du ser
på ett foto i helskärmsformat.
Du kan visa fotofiler medan du lyssnar på musik.
1. Under tiden du ser på ett foto i helskärmsformat,
tryck INFO/MENU (m) för att visa menyn med
alternativ.
2. Välj ett alternativ och använd W/S.
1. Under tiden du ser på ett foto i helskärmsformat,
tryck INFO/MENU (m) för att visa menyn med
alternativ.
2.Använd W/S för att välja [Musikval] alternativ
och tryck på ENTER (b) för att visa [Musikval]
menyn.
3.Använd W/S för att välja en enhet, och tryck
ENTER (b).
Enhet som du kan välja är olika beroende på
fotofilens plats som du visar i helskärmsformat.
Fotoplats
4
Användning
a Aktuellt foto/totalt antal fotografier –
Använd A/Di för att se föregående/nästa
foto
Tillgänglig enhet
Skiva, USB
Skiva, USB
DLNA-server
DLNA-server
4.Använd W/S för att välja en fil eller en mapp
som du vill spela.
b Bildspel – Tryck på ENTER (b) för att
starta eller göra paus i bildspelet.
c Musikval – Välj bakgrundsmusik för
bildspelet (sidorna 48).
d Musik –Tryck ENTER (b) för att starta eller
pausa bakgrundsmusik.
e Rotera – Tryck på ENTER (b) för att rotera
fotografiet medsols.
f Zoom – Tryck på ENTER (b) för att visa
[Zoom] menyn.
g Effekt – Använd A/D för att välja
övergångseffekt mellan fotografier i
bildspelet.
h Hastighet – Använd A/D för att välja
fördröjningshastighet mellan fotografier i
bildspelet.
3. Tryck på BACK(1) för att gå ur alternativmenyn.
Välj g och tryck ENTER (b) för att visa den
övre katalogen.
,,Obs
När du väljer musik fil från en server är inte
mapp fuktionen tillgänglig.
5. Använd D för att välja [OK], och tryck
ENTER (b) för att avsluta musikvalet.
Användning 49
On-Screen visning (på
skärmen visning)
Du kan visa och justera diverse information och
inställningar rörande innehållet.
Visa innehållsinformation “onscreen” (på displayen)
eroy
1. Under uppspelning, tryck på INFO/MENU (m)
för at visa diverse uppspelningsinformation.
2. Välj ett alternativ och använd W/S.
3.Använd A/D för att justera värde för valt
alternativ.
4. Tryck på BACK(1) för att lämna “On-Screen”
bilden.
,,Obs
yy Om ingen knapp trycks under några
sekunder, försvinner displayen.
yy På en del skivor går det inte att välja ett
titelnummer.
yy Tillgängliga nummer kan vara olika
beroende på skivor eller titlar.
yy Om en interaktiv Blu-ray skiva spelas
upp, visas vissa inställningar i displayen,
inställningar som är förbjudna att ändras.
yy För att använda alternativet [Filminfo]
måste spelaren vara ansluten till internet via
bredbandsuppkoppling för att kunna öppna
Gracenote Media Database.
a Titel – aktuellt antal titlar/totalt antal titlar
b Kapitel – Aktuellt kapitelnummer/totala
antalet kapitel
c Tid – använd uppspelningstid/total
uppspelningstid
d Ljud – Valt språk för ljudspår eller kanal
e Undertext – Vald undertext
f Vinkel – Vald vinkel/totala antalet vinklar
g Bildformat – valt TV bildförhållande
h Bildinställning – vald bildinställning
i Filminfo – Välj alternativ och tryck på ENTER
(b) för att visa filminformation från Gracenote
Media Database (endast BD-ROM/DVD)
4
Användning
yy LG är en licenstagare till Gracenote’s
teknologi och är inte ansvarigt för
tillförlitligheten i information från Gracenote
Media Database.
50 Användning
Spela upp från vald tid
eroy
Lyssna på annat ljud
eroy
1. Tryck på INFO/MENU (m) under uppspelning.
Tidsökningsrutan visar aktuell speltid.
1. Under uppspelning, tryck på INFO/MENU (m)
för att se On-Screen display.
2. Välj alternativ [Tid] och skriv sedan in önskad
starttid i timmar, minuter och sekunder från
vänster till höger.
2.Använd W/S för att välja [Ljud] alternativet.
Exempelvis för att öppna en scen vid 2 timmar,
10 minuter och 20 sekunder, skriv in “21020”.
Tryck på A/D för att hoppa över uppspelning
60 sekunder framåt eller bakåt.
3. Tryck på ENTER (b) för att starta uppspelning
vid vald tid.
,,Obs
4
3.Använd A/D för att välja önskat språk, ljudspår
eller ljudkanal.
,,Obs
yy Med en del skivor kan du endast ändra
ljudinställningarna via skivmenyn. Om detta
är fallet trycker du på knapparna TITLE/
POPUP eller DISC MENU och väljer lämpligt
språk i alternativen på skivmenyn.
yy Denna funktion fungerar eventuellt inte på
en del skivor eller titlar.
yy Det kan finnas en avvikelse mellan
visningen och verkligt ljud direkt efter att du
har ändrat ljudinställningen.
yy Denna fuktion kanske inte fungerar,
beroende på fil typ och förmågan hos DLNA
servern.
yy På en BD-ROM-skiva visas flerkanals
ljudformat (5.1CH eller 7.1CH) med
[MultiCH] på displaymenyn.
Användning
Val av undertextspråk
eroy
1. Under uppspelning, tryck på INFO/MENU (m)
för att se On-Screen display.
2.Använd W/S för att välja alternativ
[Undertext].
yy Du kan välja [Ljud]-alternativet direkt på
skärmen genom att trycka på AUDIOknappen.
Titta från en annan vinkel
er
3.Använd A/D för att välja önskat
undertitelspråk.
Om skivan innehåller scener som har spelats in i
olika kameravinklar går det att ändra till en annan
kameravinkel under uppspelning.
4. Tryck på BACK (1) för att lämna “On-Screen”
bilden.
1. Under uppspelning, tryck på INFO/MENU (m)
för att se On-Screen display.
,,Obs
yy För en del skivor kan du endast ändra
undertexter via skivmenyn. Om detta är
fallet trycker du på TITLE/POP UP- eller
DISC MENU-knappen och väljer lämplig
undertext i alternativen på skivmenyn.
yy Du kan välja [Undertext]-alternativet direkt
på skärmen genom att trycka på SUBTITLEknappen.
2.Använd W/S för att välja [Vinkel] alternativ.
3.Använd A/D välja önskad vinkel.
4. Tryck på BACK(1) för att lämna “On-Screen”
bilden.
Användning
51
Ändra TV bildförhållande
eoy
Ändring av bildinställning
eroy
Du kan ändra inställningen av TV bildförhållande
under uppspelning.
Du kan ändra [Bildinställning] alternativ under
uppspelning.
1. Under uppspelning, tryck på INFO/MENU (m)
för att se On-Screen display.
1. Under uppspelning, tryck på INFO/MENU (m)
för att se On-Screen display.
2.Använd W/S för att välja alternativ
[Bildformat].
2.Använd W/S för att välja [Bildinställning]
alternativ.
3.Använd A/D för att välja önskat alternativ.
3.Använd A/D för att välja önskat alternativ.
4. Tryck på BACK(1) för att lämna “On-Screen”
bilden.
4. Tryck på BACK(1) för att lämna “On-Screen”
bilden.
,,Obs
Även om du ändrar värdet för [Bildformat]
alternativ i skärmdisplayen (On-Screen display),
ändras inte [Bildformat] alternativet i [Inställn.]
menyn.
1. Under uppspelning, tryck på INFO/MENU (m)
för att se On-Screen display.
2.Använd W/S för att välja [Bildinställning]
alternativ.
3.Använd A/D för att välja [Använd inställn.]
alternativ och tryck sedan ENTER (b).
Om undertiteln inte visas på rätt sätt, kan du ändra
kodsida för undertitel för att kunna se undertiteln
på rätt sätt.
1. Under uppspelning, tryck på INFO/MENU (m)
för att se On-Screen display.
2.Använd W/S för att välja [Kodsida] alternativ.
3.Använd A/D för att välja önskat kodalternativ.
4.Använd W/S/A/D för att ändra
[Bildinställning] alternativ.
Välj [Standard] alternativ och tryck sedan
på ENTER (b) för att återställa alla video
inställningar.
5.Använd W/S/A/D för att välja [Stäng]
alternativ, och tryck på ENTER (b) för att avsluta
inställningen.
4. Tryck på BACK(1) för att lämna “On-Screen”
bilden.
4
Användning
Ändra kodsida för undertitel
y
Inställning av [Använd inställn.]
alternativ
52 Användning
4
,,Obs
Se information från
Gracenote Media
Database
yy Spelaren måste vara ansluten till internet via
bredbandsuppkoppling för att kunna öppna
Gracenote Media Database.
Spelaren kan öppna Gracenote Media Database
och ladda ner musikinformation så att Track name,
Artist Name, Genre (spårnamn, artistnamn och
genre) och annan textinformation kan visas i
förteckningen.
yy Beroende på vad det är Du vill ladda ner
kan det ta några minuter att ladda ner från
Gracenote Media Database.
yy Om musiken inte finns i Gracenote
Media Database visas ett meddelande på
displayen.
Användning
Audio CD
yy Informationen kan vara skriven med brutna
bokstäver, om språket du valt inte är
tillgängligt i Gracenote Media Database.
När du sätter in en ljud CD startar spelaren
uppspelning automatiskt och laddar musiktitel från
Gracenote Media Database.
yy Denna funkton är inte tillgänglig för online
innehåll på NetCast och för innehåll på
DLNA servrar.
Om det inte finns någon musikinformation i
databasen, kommer inga musiktitlar att visas på
skärmen.
yy LG är en licenstagare till Gracenote’s
teknologi och är inte ansvarigt för
tillförlitligheten i information från Gracenote
Media Database.
Musikfil
yy Ljud CD som användare gjort för privat
användning stöds inte här därför att de inte
finns i Gracenote Media Database.
1. Välj en musik fil eller ljud spår med
W/S/A/D.
2. Tryck på INFO/MENU (m) för att visa
alternativmenyn.
3. Välj [Information] genom att använda W/S,
och tryck ENTER (b).
Spelaren öppnar åtkomst till Gracenote Media
Database för musikinformation.
Blu-ray skiva/DVD/Filmfiler
Medan du lyssnar på musik från filmuppspelningen,
tryck MUSIC ID för att starta nerladdning av
musikinformation från Gracenote Media Database.
yy Musikfilsändelser som stöds: mp3, wma,
m4a
Användning 53
Uppspelning med iPod
Du kan avnjuta ljudet från din iPod. För detaljer om
iPod, vänligen se iPods användar guide.
Förberedelse
Innan anslutning till iPod stäng av denna enhet och
sänk volymen till lägsta volym.
,,Obs
Använd iPod-kabeln som medföljde din iPod.
1. Anslut din iPod till USB-porten.
Om du sätter på denna enhet, slår du
automatiskt på iPod enheten och laddning
fortsätter.
När du kopplar din iPod på Home menyn spelar
den musik automatiskt.
2. Välj en fil med W/S/A/D, och tryck ENTER
(b) för att spela filen.
1. Anslut din iPod till USB-porten.
2. Tryck HOME ( ).
3. Välj [Musik] med hjälp av A/D och tryck sedan
på ENTER (b).
Om du kopplade in en annan enhet (CD eller
USB) välj då iPod på menyn
4. Välj ett innehåll med W/S/A/D, och tryck
ENTER (b) to play.
Power scrolla
Du kan enkelt söka ett innehåll genom att
power scrolla på skärmen.
Välj power-scrollning med D och välj första
objekt av önskat innehåll.
,,Obs
Om din iPod:s OSD språk är satt på enkel
kinesiska, så funkar inte power scrollfunktionen som den ska.
Finn glädje i din Ipod:s IN
läge.
Du kan styra din iPod genom att använda den
medföljande fjärrkontrollen och kontroller på din
iPod.
1. Anslut din iPod till USB-porten.
Om du sätter på denna enhet, slår du
automatiskt på iPod enheten och laddning
fortsätter.
2. Tryck FUNCTION för att välja iPod IN mode.
W/S/A/D
Väljer ett val i menyn.
ENTER (b)
Musiken börjar spelas upp.
M eller d
(PLAY)
För att pausa medans den
spelar. Tryck på antingen M
eller igen på d (PLAY) för att
fortsätta uppspelningen.
(Tryck och håll
nere)
c/v
Snabbspola en sång framåt
eller bakåt
C/V
Hoppa över uppspelningen
framåt eller bakåt.
4
Användning
Åtnjut iPod på skärmen
Tryck på REPEAT (h) för att välja önskat
reprisläge: Track (;), All (:), Shuffle All (l
:), Shuffle (l), Off (Ingen visning).
54 Användning
,,Obs
yy Ett felmeddelande “CHECK” eller “Den
inkopplade iPod modellen stöds inte.” syns
därefter.
-- din iPod är inte tillgänglig för att
funktionen ska fungera.
yy Ett felmeddelande “CHECK” eller “Updatera
din iPod.” din iPod har en gammal mjukvaru
version.
/Uppdatera din iPod mjukvara till senaste
version.
4
Användning
yy Om denna enhet visar ett felmeddelande,
följ anvisningarna. Ett felmeddelande
“CHECK” eller “Undersök den inkopplade
enheten.” visas när:
-- kommunikationen mellan denna enhet
och din iPod har misslyckats.
/Connect & reconnect your iPod in this
unit.
-- din iPod är inte ordentligt uppkopplad.
-- denna enhet känner igen din iPod som
en okänd enhet.
yy Din iPod har exeptionellt dåligt batteri.
/Batteriet behöver laddas.
/Om du laddar batteriet då det är urladdat
kan laddningen ta längre tid.
yy Graden av kompatibilitet med iPod-spelaren
kan variera beroende på iPod-typ.
yy iPod Touch, iPhone och iPad skiljer sig från
iPod vid drift. Du kan komma att behöva
ytterligare kontroller för att kunna använda
med denna enhet. (t ex “skjut för att låsa
upp”).
yy Om du använder ett program, ringer ett
samtal, eller skickar och tar emot SMS osv
på iPod Touch, iPhone eller iPad, koppla då
loss den från USB-porten på denna enhet
och använd den sedan.
yy Beroende på din iPods mjukvara version,
kanske det inte är möjligt att kontrollera
din iPod från denna enhet. Du bör installera
den senaste versionen av den inbyggda
programvaran.
yy Denna enhet stödjer de modeller som följer.
- iPad nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
- iPod classic
- iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
- iPhone 3G, 3GS, 4, 4S
- iPad, iPad2
yy Om du har ett problem med in iPod, gå till
www.apple.com/support/ipod.
Användning 55
Radio Inställninger
Var vänlig kontrollera att antennen är i kopplad..
(Hänvisning till sidan 21)
Lyssna på radio.
1. ryck FUNCTION tills TUNER (FM) dyker upp i
fönstret. Den senast mottagna stationen ställs
in.
2. Tryck in och håll TUNING (-/+) i ungefär två
sekunder tills frekvens indikationen börjar att
ändras. Skanningen stannar när enheten hittar
en kanal. Eller tryck TUNING (-/+) upprepade
gånger.
3. Justera volymen genom att rotera VOLUME på
den främre panelen eller genom att pressa VOL
(+/-) på fjärrkontrollen.
För bestäm radio stationerna.
Radera en sparad station.
1. Tryck på PRESET (-/+) för att välja vilket
förbestämt nummer du vill radera.
2. Tryck på CLEAR, det förbestämda numret
kommer att blinka på skärmen.
3. Tryck på CLEAR igen, för att radera den
förutbestämda numret.
Radera alla sparade stationer.
Tryck in och håll in CLEAR i två sekunder. “ERASE
ALL” kommer att dyka upp. Tryck på CLEAR igen.
Sedan är alla sparade stationer raderade.
Förbättar dålg FM mottagning.
STryck på B (blue) (MONO/STEREO) färgad knapp
på fjärrkontrollen. Detta kommer att ändra tunern
från stereo till mono och det räcker vanligtvis för att
förbättra mottagningen.
Se information om en radio
station
1. Tryck på FUNCTION tills TUNER (FM) dyker upp i
fönstret.
FM tunern är utrustad med RDS (Radio Data System
) faciliteter. Detta visar information om ljudstationen
som lyssnas på. Tryck på RDS upprepade gånger för
att gå igenom de olika data typerna.
2. Välj önskad frekvens genom att använda
TUNING (-/+).
3. Tryck ENTER (b) ett förbestämt nummer
kommer att kunna ses i fönstret
PS
(Program Service Namn):
namnet på kanalen kommer att ses i
displayen.
PTY
(Program Typ Igenkänning):
Program typen (ex. jazz eller nyheter)
kommer att kunna ses i displayen.
RT
(Radio Text)
Ett text meddelande innehåller speciell
information från radio stationen.
Denna text kanske rullar åker över
displyen.
CT
(Tid kontrollerad av kanalen)
Detta visar tid och datum som det sänds
ut av radio stationen.
4. Tryck PRESET (-/+) för att välja det flrbestämda
numret du vill ha.
5. Tryck ENTER (b). Stationen är lagrad.
6. Repetera steg 2 till 5 för att lagra andra stationer.
Användning
Du kan förbestämma 50 stationer för FM.
Innan du söker radio stationer, var noga med att ha
sänkt volymen.
4
56 Användning
Att använda Premium
Att använda LG-appar
Du kan använda olika innehållstjänster via Internet
med Premium funktionen.
Du kan använda LG applikation service på denna
spelare via internet. Du kan utan svårigheter hitta
och ladda ned varierande applikationer från LG App
Store
1. Kontrollera nätverkets förbindelse och
inställningar (sidorna 24-28).
2. Tryck på HOME ( ).
3. Välj [Premium] med A/D, och tryck ENTER
(b).
Beroende på regionen, LG-appar tjänsten
kanske inte är tillgänglig för tillfället. LG-appar
tjänsten kommer att öppnas för dessa regioner
genom programuppdateringar senare.
1. Kontrollera nätverkets förbindelse och
inställningar (sidorna 24-28).
2. Tryck på HOME ( ).
4. välj en on-line service med W/S/A/D, och
tryck ENTER (b).
4
3. Välj [LG-appar] med A/D, och tryck ENTER
(b).
,,Obs
Användning
yy Detljerad information för varje service,
kontakta material leverantören eller besök
support länken av den servicen.
yy Innehållet i Premium tjänster och
tjänsterelaterad information inklusive
användargränssnitt är med förbehåll för
ändringar. Vi hänvisar till webbplatsen
för resp. tjänst för att få den senaste
informationen.
yy Att använda Premium funktioner med
trådlöst nätverk kan resultera i felaktig
’streaming’ hastighet genom störningar
från hushållsutrustningar som använder
radiofrekvenser.
yy Första gången du använder [Premium]
eller [LG-appar] funktionen, visas aktuella
landsinställningar. Om du vill ändra
landsinställning, välj [Redigera] och tryck på
ENTER (b)
4. Välj en kategori A/D, och tryck ENTER (b).
5.Använd W/S/A/D för att välja applikation,
och tryck ENTER (b) för att visa informationen
6.Tryck ENTER (b) medan [installera] ikonen är
upplyst. Applikationen kommer att installeras
på spelaren
För att installera applikationen på spelaren
måste användaren logga in. Se om inloggning
mer information på sida 57.
7. Tryck gul (Y) färgad knapp för att visa [Mina
Appar] skärmen.
8. Välj den installerade applikationen, och tryck
ENTER (b) för att verkställa.
,,Obs
För att installera en betald applikation måste
du avara en betalande medlem.
Besök www.lgappstv.com för mer information.
Användning 57
Logga in
Hantera mina Appar.
För att använda [LG-appar], behöver du logga in
med ditt konto
Du kan flytta eller readera en installerad applikation
i [Mina Appar] menyn.
1. På [LG-appar] eller [Mina Appar] skärmen, tryck
på (R) färgad knapp.
Flytta en applikation
2. Fyll i [ID] och [Lösenord] fältet med det virtuella
tangentbordet.
1. Välj en applikation, och tryck grön (G) knapp för
att visa dina valmöjligheter.
Om du inte har ett konto, tryck då röd (R) färgad
knapp för att registrera dig.
3.Använd W/S/A/D för att välja [OK], och
tryck ENTER (b) för att logga in på ditt konto.
Om du väljer [Autoinloggning] “check box”,
är ditt ID och lösenord sparat och och loggas
automatiskt in utan att behöva skriva i dem.
,,Obs
yy Om du vill logga in med ett annat konto,
tryck på den röda (R) knappen på [LG-appar]
eller [Mina Appar] skärmen, och välj [Byt
Användare]
3.Använd W/S/A/D för att välja en position
du vill flytta den till, och tryck ENTER (b).
Radera en applikation
1. Välj en applikation och tryck på den gröna (G)
knappen för att visa dina valmöjligheter.
2.Använd W/S för att välja [Radera], och tryck
ENTER(b).
3.Använd A/D för att välja [Ja],och tryck ENTER
(b) för bekräftelse.
4
Användning
yy För att se information om ditt konto och
applikationer, tryck röd (R) knapp på [LGappar] eller [Mina Appar] skärmen och välj
[Kontoinställning].
2.Använd W/S för att [Flytta], och tryck ENTER
(b).
58 Användning
Använda Bluetoothteknologi
Om Bluetooth
Bluetooth® är trådlös kommunikationsteknologi för
anslutningar på kort distans.
Det tillgängliga avståndet är 10 meter.
(Ljudet kan störas när anslutningen kommer i vägen
för andra elektroniska vågor eller du ansluter i ett
annat rum.) Anslutning av enskilda enheter med
Bluetooth® trådlösa teknik medför inga avgifter. En
mobiltelefon med Bluetooth® trådlösa teknik kan
hanteras via Cascade om anslutningen gjorts med
hjälp av Bluetooth® trådlösa teknik.
Tillgängliga enheter : Mobiltelefon, MP3, laptop,
PDA
4
Bluetoothprofiler
Användning
In order to use Bluetooth wireless technology,
devices must be able to interpret certain profiles.
This unit is compatible with following profile.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Lyssna på musik lagrad på
Bluetoothenheten.
Ansluta ihop din enhet med en
Bluetoothenhet
Innan du påbörjar anslutningsproceduren, försäkra
dig om att Bluetoothfunktionen är påslagen i
din Bluetooth enhet. Se bruksanvisningen för
din Bluetoothenhet. När en anslutning har gjorts
behöver den inte upprepas.
1. Välj Bluetoothfunktionen genom att använda
FUNCTION.
“BT READY” visas på skärmen.
2. Använda Bluetoothenheten och utföra
anslutningen. När du söker efter denna enhet
med Bluetoothenheten kan en lista med funna
bluetoothenheter visas i fönstret, beroende på
vilken typ av Bluetoothenhet det är. Din enhet
syns som “LG AUDIO”.
3. När enheten har anslutits till din Bluetoothenhet,
lyser Bluetooth-LED-lamporna på denna enhet
lysa upp och “BTPAIRED” visas på skärmen.
,,Obs
Beroende på typen av Bluetoothenhet kan en
del enheter ha ett annorlunda anslutningssätt.
4. Lyssna på musik.
För att spela upp musik som finns på din
Bluetoothenhet, se bruksanvisningen för din
Bluetoothenhet.
,,Obs
Om du ändrar funktionen på enheten,
kommer Bluetoothfunktionen att avslutas och
anslutningen får genomföras igen.
Användning 59
,,Obs
yy Ljudet kan avbrytas när anslutningen störs
av de andra elektroniska vågorna.
yy Du kan ej kontrollera Bluetoothenheten
med denna enhet.
yy Anslutning begränsas till en Bluetoothenhet
per enhet, och multi-pairing stöds ej.
yy Även om avståndet mellan din Bluetooth
och enheten är mindre än 10 meter och
det finns hinder däremellan, kan din
bluetoothenhet anslutas.
yy Beroende på typ av enhet kanske du inte
kan använda Bluetoothfunktionen.
yy När du ej är ansluten till Bluetooth dyker “BT
READY” upp på skärmen.
yy Elektriskt fel pga. apparater som använder
samma frekvens, såsom medicinsk
utrustning, mikrovågsugnar eller trådlösa
LAN-enheter, medför att anslutningen bryts.
yy Om avståndet mellan Bluetooth och
enhet är för långt, kommer ljudkvalitén att
försämras; anslutningen bryts när avståndet
mellan Bluetooth och enhet kommer
utanför Bluetoothräckvidden.
yy Enheten med trådlös Bluetoothteknologin
avbryts om du stänger av huvudenheten
eller placerar apparaten mer än 10 meter
från huvudenheten.
4
Användning
yy När någon står och avbryter
kommunikationen mellan Bluetoothenhet
och spelare, kommer anslutningen att
brytas.
60 Felsökning
Felsökning
Allmänt
Symptom
Orsak & Lösning
Går ej att sätta på enheten.
yy Anslut strömkabeln ordentligt till vägguttaget.
Enheten startar inte
uppspelning.
yy Sätt in en spelbar skiva (Kontrollera skivtyp, färgsystem och
regionkod.)
yy Sätt i skivan med uppspelningssidan vänd nedåt.
yy Rengör skivan.
yy Ta bort en klassificeringsfunktion eller ändra klassificeringsnivån.
Vinkeln kan inte ändras.
yy Multi-vinklar registreras inte in på DVD som spelas upp.
Kan inte spela musik/foto/
filmfiler.
yy Filerna är inte inspelade i ett format som enheten kan spela upp.
Fjärrkontrollen fungerar inte
som den ska.
yy Fjärrkontrollen pekas inte mot fjärrsensorn på enheten.
yy Enheten stöder inte den här filmens codec.
yy Fjärrkontrollen är för långt bort från enheten.
yy Det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen och enheten.
yy Batterierna i fjärrkontrollen behöver bytas.
5
Felsökning
Enheten är ansluten till elnätet
men går inte att sätta på eller
stänga av.
Enheten fungerar inte normalt.
Du kan återställa enheten som följer.
yy Ta ur nätsladden, vänta i minst fem sekunder, och sätt sedan in den
igen.
Felsökning
61
Nätverk
Symptom
Orsak & Lösning
BD-Live-funktionen fungerar
inte.
yy Den anslutna USB enheten kanske inte har tillräckligt utrymme.
Anslut USB enhet som har minst 1 GB fritt utrymme.
yy Kontrollera att enheten är rätt ansluten till lokalt nätverk och har
åtkomst till Internet (se sidan 24-28).
yy Ditt bredband är inte snabbt nog för att kunna använda BDLive egenskaperna. Kontakta din internet-leverantör och öka
bredbandshastigheten rekommenderas.
yy [BD direktkoppling ] alternativet i [Inställn.] menyn är inställt på
[Förbjudet]. Ställ in alternativet [Tillåtet].
Tjänster med streaming video
(som YouTube™ etc.) stoppar
ofta för att “buffra” under
uppspelning.
yy Ditt bredband är inte snabbt nog för att hantera tjänster med
streaming videor. Kontakta din internet-leverantör och öka
bredbandshastigheten rekommenderas.
Delade mappar eller filer från
din dator eller en mediaserver
visas inte på enheten listan.
yy Brandväggen eller anti-virus programmet på din media server arbetar.
Stäng av brandväggen eller antivirus-programmet som körs på din PC
eller mediaserver.
yy Spelaren är inte ansluten till samma lokala nätverk som din
mediaserver.
Kan inte ansluta spelaren till
åtkomstpunkten eller till den
trådlösa LAN-routern.
yy Den trådlösa kommunikationen kan störas därför att
hushållsapparater använder radiofrekvenser. Flytta bort spelaren från
hushållsapparaterna.
5
Åtkomstpunkten visas inte i
förteckningen över “Access
point name”.
yy Åtkomstpunkten eller den trådlösa LAN-routern skickar inte ut sin
SSID. Ställ in din åtkomstpunkt för att skicka sin SSID genom din dator.
Felsökning
yy Din nätverks enhet som startpunkt kanske inte finns inom tillgänglig
frekvens område och kana som denna spelare kan stödja. Försök att
sätta frekvens område och kanal på nätverks enhetens inställningar.
62 Felsökning
Bild
Symptom
Orsak & Lösning
Det finns inte någon bild.
yy Välj en lämplig video ingångsinställning på TV så att bilden från
enheten syns på TV skärmen.
yy Kontrollera videoanslutningen.
yy Kontrollera att [HDMI-färginst.] i [Inställn.] menyn är inställd på rätt
funktion som stämmer överens med din videoanslutning.
yy Din TV stöder inte upplösningen som du har ställt in på spelaren.
Ändra till en upplösning som din TV accepterar .
yy HDMI OUT kontakten på din spelare är ansluten till en DVI enhet som
inte stöder skydd av copyright.
Bildbrus förekommer
yy Du spelar en skiva inspelad i ett annat färgsystem än det i din TV.
yy Ställ in en upplösning som din TV accepterar.
Blu-ray 3D skivor visar inte 3D
bilder vid uppspelning.
yy Koppla ihop spelaren till din TV med HDMI kabel (Typ A,
Höghastighets HDMI™ kabel med Ethernet).
yy Din TV kanske inte stöder “HDMI 3D mandatory format” (HDMI 1.4 3D
obligatoriskt format).
yy [3D inställn] alternativet i din [Inställn.] meny är inställt på [Av]. Ställ in
alternativet på [På].
5
Felsökning
Ljud
Symptom
Orsak & Lösning
Det finns inte något ljud eller
ljudet är förvrängt.
yy Enheten är i scanningsläge, långsamt läge eller i pausläge.
yy Ljudvolymen är låg.
yy Kontrollera kabelanslutningen till högtalaren. (sidan 17)
Kundsupport
Du kan uppdatera spelaren med senaste programvara för att förbättra dess funktion och/eller lägga till nya
funktioner. För att få det senaste programmet för denna spelare (om uppdateringar har gjorts) besöker du
http://www.lg.com/global/support. eller kontaktar LG Electronics kundservice.
Meddelande om Open Source-mjukvara
För att få den korrensponderade käll koden under GPL, LGPL och andra öppna käll licenser, vänligen besök
http://opensource.lge.com. Alla referade licens termer, garantier avstående och copyright notiser finns att
ladda ner med käll koden.
Bilaga 63
Manövrering av
en TV med den
medlevererade
fjärrkontrollen
Det går att styra TV:n med knapparna nedan.
Genom att
trycka
Du kan
1 (TV POWER)
Slå på och stänga av TV:n.
AV/INPUT
Växla TV:ns ingångskälla
mellan TV:n och en annan
ingångskälla.
PR/CH W/S
Bläddra upp eller ner
genom lagrade kanaler.
VOL +/–
Justera TV:ns volym.
,,Obs
Du kan manövrera din TV med den medlevererade
fjärrkontrollen.
Om din TV finns listad i tabellen nedan, ställ in
tillämplig tillverkarkod.
1. Håll in knappen 1 (TV POWER), skriv
tillverkarkoden för din TV med de numeriska
knapparna (se tabellen nedan).
Tillverkare
Kodnummer
LG
1(Standard), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Släpp upp knappen 1 (TV POWER) för att
avsluta inställningen.
Beroende på din TV, kan vissa eller alla knappar inte
fungera på TV-apparaten, oavsett om du har matat
in den riktiga koden. När du ersätter batterierna
i fjärrkontrollen är det möjligt att den inställda
kodsiffran återställs till dess standardvärde. Ställ in
den lämpliga koden igen.
6
Bilaga
Beroende på den enhet som ansluts kan
du eventuellt inte styra TV:n med en del av
knapparna.
Inställning av fjärrkontrollen
för att styra din TV
64 Bilaga
Uppdatering av
mjukvara för nätverket
Meddelande om uppdatering
av nätverk
Från tid till annan, prestandaförbättringar och/
eller tillkommande egenskaper eller tjänster kan
vara tillgängliga för enheter som är anslutna till ett
hemmanätverk med bredband. Om det finns ny
programvara tillgänglig och enheten är ansluten
till hemmanätverk med bredbandsuppkoppling,
kommer spelaren att informera dig om
uppdateringar enligt följande:
Alternativ 1:
Uppdat program
Du kan uppdatera spelaren med den senaste
programvaran för att förbättra funktionen och/
eller lägga till nya egenskaper. Du kan uppdatera
programvaran genom att ansluta enheten direkt till
uppdateringsservern för programvaran.
,,Obs
yy Innan uppdatering av mjukvaran i din
spelare, ta bort ev. skiva och USB-enhet från
spelaren.
yy Innan du börjar uppdateringen av
programvara i din spelare, stäng av spelaren
och sedan slå på den igen.
yy Under uppdateringen får du inte stänga
av spelaren eller strömmen eller trycka
ner någon knapp.
1. Uppdateringsmenyn kommer upp på skärmen
när du stänger av spelaren.
yy Om du avbryter uppdateringen, stäng av
strömmen och slå på igen för att få stabil
funktion.
2.Använd A/D för att välja önskat alternativ och
tryck sedan på ENTER (b).
yy Denna enhet kan inte uppdateras till
föregående programversion.
1. Kontrollera nätverkets förbindelse och
inställningar (sidorna 24-28).
2. Välj [Program] alternativet i [Inställn.] menyn och
tryck på ENTER (b).
3. Välj [Uppdatering] alternativet och tryck på
ENTER (b).
6
[OK]
Startar uppdateringen av
programvara.
Bilaga
[Avbryt]
Lämnar uppdateringsmenyn
och stänger av strömmen.
Alternativ 2:
Om programvaruuppdateringen är tillgänglig på
uppdateringsservern, kommer
“Uppdatering” ikonen upp nedtill i startmenyn.
Tryck på den blå (B) knappen för att starta
uppdateringsrutinen.
Spelaren kommer att kontrollera senaste
uppdatering.
,,Obs
yy Om du trycker på ENTER (b) medan
apparaten letar efter uppdateringen avslutas
processen.
yy Om det inte finns någon uppdatering
tillgänglig kommer meddelandet ”Ingen
uppdatering hittades.” att visas. Tryck på
ENTER (b) för att gå tillbaka till menyn
[Startmeny].
Bilaga 65
4. Om en nyare version förekommer, kommer
meddelande “Vill du uppdatera?” kommer upp.
5. Välj OK för att börja uppdateringen.
(Väljer du [Avbryt] avbryts uppdateringen.)
6. Spelare börjar nedladdningen av den senaste
uppdateringen från servern. (Nerladdningen
kommer att ta flera minuter beroende på
uppläggningen av ditt hemmanätverk)
7. När nedladdningen är slutförd kommer
meddelandet “Nedladdning är slutförd.
Vill du uppdatera? kommer upp.
8. Välj [OK] för att börja uppdateringen.
(Om du väljer [Avbryt] avslutas uppdateringen
och den nedladdade filen kommer inte att
kunna användas. För att uppdatera programmet
nästa gång, måste uppdateringsrutinen göras
om från början.)
>>Viktigt
Stäng inte av strömmen under
programuppdateringen.
9. När uppdateringen är klar, kommer strömmen
att stängas av automatiskt i några sekunder.
10. Slå på enheten igen. Nu fungerar systemet med
den nya programversionen.
,,Obs
6
Bilaga
Funktionen Uppdatering programvara kanske
inte fungerar på rätt sätt beroende på dina
Internetförhållanden. Om så är fallet kan
du skaffa den senaste programvaran från
auktoriserat LG Electronics Service Centre och
sedan uppdatera din spelare. Se ”Kundsupport”
på sid. 62.
66 Bilaga
Om Nero MediaHome
4 Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials är en mjukvara för att
dela filmer, musik och fotofiler lagrade på din dator
till denna spelare som en DLNA kompatibel digital
mediaserver.
,,Obs
yy Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM är
avsedd för PC och bör inte sättas in i denna
spelare eller i annan produkt än just PC.
yy Den levererade Nero Media Home 4
Essentials CD-ROM är en anpassad
mjukvaruupplaga avsedd endast för
fildelning och mappar till denna spelare.
yy Levererad Nero Media Home 4 Essentials
mjukvara stödjer inte följande funktioner:
Transcoding, Remote UI, TV kontroll, Internet
tjänster och Apple iTunes
yy Den levererade Nero MediaHome 4
Essentials-mjukvaran kan laddas ner
på http://www.lg.com/global/support.
Nerladdningslänken finns på produktens
hemsida.
6
yy Denna användarhandbok använder
funktioner i den engelska versionen av Nero
MediaHome 4 Essentials som exempel.
Följ förklaringen som hänvisar till aktuell
användning av din språkversion.
Systemkrav
Windows PC
yy Windows® XP (Service Pack 2 eller högre),
Windows Vista® (Service Pack krävs inte),
Windows® 7 (inget Service Pack krävs),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service
Pack 2 eller högre), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64-bit edition (applikationen
körs i 32-bitars format)
yy Windows® 7 64-bitar upplagan (programmet
körs i 32-bitarsläge)
yy Utrymme hårddisk: 200 Mb hårddiskutrymme
för en typisk installation av fristående Nero
MediaHome
yy 1.2 GHz Intel® Pentium® III eller AMD Sempron™
2200+ processorer
yy Minne: 256 MB RAM
yy Grafikkort med minst 32 Mb videominne,
minimum upplösning om 800 x 600 pixlar, och
16-bitars färginställningar
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 eller högre
yy DirectX® 9.0c revision 30 (August 2006) eller
högre
yy Nätverksmiljö: 100 Mb Ethernet, WLAN
Macintosh
yy Mac OS X 10,5 (Leopard) eller 10,6 (Snow
Leopard)
Bilaga
yy Macintoshdator med Intel x86-processor
yy Hard drive space: 200 MB hard drive space for a
typical installation of Nero MediaHome standalone
yy Memory: 256 MB RAM
Bilaga 67
Installation av Nero
MediaHome 4 Essentials
Mac OS X
Windows
2. Utforska CD-ROM-enheten och öppna mappen
“MediaHome_4_Essentials_MAC”.
Starta datorn och sätt den medföljande CD-ROMskivan i datorns CD-ROM-enhet. En installations
wizard kommer att ta dig genom en snabb och
okomplicerad installationsprocess. För att installera
Nero MediaHome 4 Essentials fortsätt som följer:
1. Stäng alla Microsoft Windows program och
stäng alla anti-virus program som kan vara
igång.
2. Sätt i den medföljande CD-ROM skivan i din
dators CD-ROM drive.
3. Klicka på [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Klicka [Run] för att starta installationen.
5. Klicka på [Nero MediaHome 4 Essentials].
Installationen är förberedd och installations
wizard kommer upp.
6. Klicka på [Next] knappen på skärmen och mata
in serienumret. Klicka [Next] för att fortsätta.
7. Om du accepterar alla villkor, klicka [I accept the
License Conditions] i kontrollrut an och klicka
[Next]. Installation utan att godkänna villkoren
är inte möjlig.
8. Klicka [Typical] och klicka på [Next].
Installationen har startats.
9. Om du vill delta i en anonym insamling av data,
välj kontrollrutan och klicka på [Next] knappen.
3. Dubbelklicka på imagefilen “Nero MediaHome.
dmg”. Nero MediaHome-fönstret öppnas.
4. I Nero MediaHome-fönstret, dra Nero
MediaHome-ikonen till antingen “Applications”mappen i samma fönster eller till annan valfri
plats.
5. Du kan nu starta programmet genom att
dubbelklicka på Nero MediaHome-ikonen på
den plats dit du drog den.
Dela filer och mappar
På din dator måste du dela mappen som innehåller
film, musik och/eller fotoinnehåll för att spela dem
på den här spelaren.
Denna del förklarar rutin för val av delade mappar
på din dator.
1. Dubbelklicka på “Nero MediaHome 4 Essentials”ikonen.
2. Klicka på [Network] ikonen till vänster och
skriv in namnet på ditt nätverk i [Network
name] fältet. Nätverksnamnet som du skriver in
kommer att kännas igen av din spelare.
3. Klicka på [Shares] ikonen till vänster.
4. Klicka på [Local Folders] fliken på [Shares]
skärmbild.
5. Klicka på [Add] ikonen för att öppna fönstret för
[Browse Folder].
6. Välj mappen som innehåller filerna som
du vill dela. Den valda mappen läggs till i
förteckningen över delade mappar.
7. Klicka på [Start Server] ikonen för att starta
servern.
,,Obs
yy Om de delade mapparna eller filerna inte
visare sig i spelaren, klicka mappen på [Local
Folders] fliken och klicka på [Rescan Folder]
vid [More] knappen.
yy Besök www.nero.com för mera information
och programverktyg
6
Bilaga
10.Klicka på [Exit] knappen för att avsluta
installationen.
1. Starta datorn och sätt in den medföljande
CD-ROM-skivan i datorns CD-ROM-enhet.
68 Bilaga
Förteckning Areakoder
Välj landskod i listan.
LandKod LandKod LandKod LandKod
Afghanistan AF Fiji FJ Monaco MC Singaporee SG
Argentina AR Finland FI Mongoliet MN Slovakien SK
FR Marocko MA Slovenien SI
AustralienAU Frankrike Österrike AT TysklandDE Nepal NP Sydafrika ZA
Belgien BE Storbritannien NL Sydkorea KR
Bhutan Bolivia BT GreklandGR Nederländska
BO Grönland GL Antillerna Brasilien BR Hong Kong KambodjaKH Ungern Kanada CA Indien Chile CL Indonesien KinaCN Israel Colombia CO Italien Kongo CG Jamaica Costa Rica CR Japan Kroatien HR Kenya Tjeckiska republiken CZ Kuwait Danmark DK Libyen Equador EC Luxemburg GB Nederländerna Spanien ES
AN Sri Lanka NZ Sverige LK
NG Schweiz NorgeNO
IN
Taiwan OM Thailand ID Oman CH
HK Nya Zeeland HU Nigeria IL Pakistan IT Panama JM Paraguay JP Filippinerna SE
TW
TH
PK TurkietTR
PA Uganda UG
PY Ukraina PH USA PL Uruguay UA
PT Uzbekistan RO Vietnam RU Zimbabwe UZ
LY Rumänien LU Ryssland SN
KE Polen KW Portugal Egypten EG Malaysia 6
El Salvador SV Maldiverna MY Saudiarabien MV Senegal Bilaga
Etiopien ET Mexiko MX
SA
US
UY
VN
ZW
Bilaga 69
Förteckning med språkkoder
Använd denna förteckning för att mata in önskat språk i följande initiala inställning: [Skivljud],
[Skivans undertext] och [Skivmeny].
SpråkKod
SpråkKod
SpråkKod
SpråkKod
Afar 6565
Franska Litauiska 7684
Sindhi8368
Afrikaans 6570
Frisiska7089
Makedonska7775
Singalesiska8373
Albanska8381
Galiska Malagasy Slovakiska Amehariska6577
Georgiska7565
Malajiska7783
Slovenska8376
Arabiska6582
Tyska6869
Malayalam Spanska 6983
Armenska Grekiska6976
Maoriska7773
Sudanesiska 8385
Assamesiska6583
Grönländska 7576
Marathiska7782
Swahili 8387
Aymara 6588
Guarani7178
Moldaviska7779
Svenska 8386
Azerbadzjanska6590
Gujarati7185
Mongoliska Tagalog8476
Bashkir 6665
Hausa 7265
Nauru7865
Tajik 8471
Baskiska 6985
Hebreiska7387
Nepalesiska7869
Tamil 8465
7289
7082
7176
7771
7776
7778
8375
7273
Norska7879
Telugu 8469
7285
Oriya7982
Thailändska 8472
7383
Panjabi8065
Tonga8479
Bihari 6672
Indonesiska 7378
Pashto, Pushto 8083
Turkiska 8482
Bretonska 6682
Interlingua 7365
Persiska 7065
Turkmeniska 8475
Bulgariska 6671
Irländska 7165
Polska 8076
Twi 8487
Burmesiska 7789
Italienska 7384
Portugisiska8084
Ukrainska 8575
Vitryska 6669
Japanska7465
Quechua Urdu 8582
Kinesiska 9072
Kannada7578
Rätro-romanska8277
Uzbekistanska8590
Kroatiska7282
Kashmiri7583
Rumänska 8279
Vietnamesiska Tjeckiska 8285
Volapük8679
8185
8673
6783
Kazakstanska7575
Ryska Danska6865
Kirghisiska7589
Samoanska8377
Walesiska 6789
Holländska7876
Koreanska7579
Sanskrit 8365
Wolof 8779
Engelska6978
Kurdish Skotsk gaeliska
7168
Xhosa 8872
Esperanto Laotiska7679
Serbiska 8382
Jiddish7473
Estländska6984
Latin 7665
Serbokroatiska8372
Yoruba 8979
Färöiska7079
Lettiska 7686
Shona Zulu 9085
Fiji Lingala 7678
6979
7074
Finska7073
7585
8378
6
Bilaga
Bengaliska, Bangla Hindi 6678 Ungerska Bhutani 6890 Isländska 70 Bilaga
Varumärken och
licenser
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ och tillhörande logo-typer är
varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
Tillverkad under licens för USA-patent nr.:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & andra
USA- och internationella patent som beviljats
och/eller ansökts. DTS-HD, Symbolen, & DTSHD och Symbolen tillsammans är registrerade
varumärken, och DTS-HD Master Audio | Essential
är ett varumärke tillhörande DTS, Inc. Produkten
omfattar mjukvara. © DTS, Inc. Alla rättigheter
förbehålles.
”DVD Logo” är ett varumärke som tillhör DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
Wi-Fi certifierade logotypen är ett certifierat
varumärke tillhörigt Wi-Fi Alliance.
Java är ett varumärke som tillhör Oracle och/eller
dess dotterbolag.
6
Bilaga
HDMI, the HDMI logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är registrerade varumärken
som tillhör HDMI Licensing LLC i Förenta Staterna
och andra länder.
Tillverkad med licens från Dolby Laboratories.
Dolby och den dubbla D-symbolen är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
DLNA®, DLNA Logon och DLNA CERTIFIED®
är varumärken, servicemärken eller
certifieringsmärken tillhöriga Digital Living
Network Alliance.
Wi-Fi Protected Setup Mark är ett varumärke av
Wi-Fi Alliance.
Logotyperna “AVCHD” och “AVCHD” är
varumärken från Panasonic Corporation och
Sony Corporation.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” och “Made for
iPad” betyder att att ett elektroniskt tillbehör har
designats specifikt för att kunna ansluta till iPod,
iPhone respektive iPad, och har certifierats av
utvecklaren att möta Apples prestandakrav.
Apple bär ej ansvar för funktionen hos detta
tillbehör eller dess överensstämmelse med
säkerhetsbestämmelser eller i lag fastställda
standarder. Observera att användningen av detta
tillbehör med iPod, iPhone eller iPad kan påverka
den trådlösa prestandan.
Bilaga
DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper
är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller
dess dotterbolag och används under licens.
Bluetooth® trådlös teknologi är ett system som
medger radiokontakt mellan elektroniska enheter inom ett maximalt avstånd om 10 meter.
Att ansluta individuella enheter med hjälp av
Bluetooth® trådlösa teknologi förorsakar inga
kostnader. En mobil telefon med Bluetooth®
trådlös teknologi kan användas via Cascade om
anslutningen gjorts med hjälp av Bluetooth®
trådlös teknologi.
Bluetooth® varumärke och logotype ägs av
Bluetooth® SIG, Inc och används under licens av
LG Electronics.
Andra varumärken och handelsnamn tillhör
respektive ägare.
Musikidentifieringsteknik och relaterade data
tillhandahålls av Gracenote®.
Gracenote® slutanvändaravtal
Detta program eller denna enhet innehåller
programvara från Gracenote, Inc. i Emeryville,
Kalifornien, USA (”Gracenote”). Programvaran från
Gracenote (”Gracenote-programvaran”) aktiverar
detta program för identifiering av skivor och/
eller filer samt inhämtning av musikrelaterad
information, inklusive uppgifter om namn, artist,
spår och titel (”Gracenote-data”) från onlineservrar
eller inbäddade databaser (tillsammans kallade
”Gracenote-servrar”) och för utförande av andra
åtgärder. Du får endast använda Gracenote-data
enligt de avsedda slutanvändarfunktionerna för
detta program eller denna enhet.
Du samtycker till att endast använda Gracenotedata, Gracenote-programvaran och Gracenoteservrarna för ditt personliga, ej kommersiella bruk.
Du samtycker till att inte överlåta, kopiera, överföra
eller vidarebefordra denna Gracenote-programvara
eller dessa Gracenote-data till någon tredje man.
DU SAMTYCKER TILL ATT INTE ANVÄNDA ELLER
UTNYTTJA GRACENOTE-DATA, GRACENOTEPROGRAMVARAN ELLER GRACENOTE-SERVRARNA
PÅ ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM UTTRYCKLIGEN
TILLÅTS I DETTA AVTAL.
Du samtycker till att din ej exklusiva rätt att
använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran
och Gracenote-servrarna kommer att upphöra
om du bryter mot dessa restriktioner. Om din
licens upphör samtycker du till att upphöra med
all användning av Gracenote-data, Gracenoteprogramvaran och Gracenote-servrarna.
Gracenote har ensamrätt på alla Gracenote-data,
all Gracenote-programvara och alla Gracenoteservrar, inklusive alla äganderättigheter. Gracenote
kommer under inga omständigheter att ha någon
skyldighet att betala dig för information som du
tillhandahåller. Du samtycker till att Gracenote, Inc.
får göra gällande företagets rättigheter under detta
avtal mot dig direkt i sitt eget namn.
Gracenote-tjänsten använder en unik identifierare
för dokumentation av frågor för statistiska ändamål.
Syftet med en slumpmässigt tilldelad numerisk
identifierare är att göra det möjligt för Gracenotetjänsten att räkna frågor, utan att veta något
om vem du är. Ytterligare information finns på
webbsidan för Gracenotes sekretesspolicy för
Gracenote-tjänsten.
Gracenote-programvaran och allt som ingår i
Gracenote-data licensieras till dig i ”befintligt skick”.
Gracenote utfärdar inga utfästelser eller garantier,
vare sig uttryckta eller underförstådda, avseende
riktigheten i de Gracenote-data som finns i
Gracenote-servrarna. Gracenote förbehåller sig
rätten att ta bort data från Gracenote-servrarna eller
att ändra datakategorier på grund av något skäl
som Gracenote anser vara tillräckligt. Ingen garanti
utfärdas avseende Gracenote-programvarans eller
Gracenote-servrarnas felfrihet eller att Gracenoteprogramvaran eller Gracenote-servrarna kommer
att fungera utan avbrott. Gracenote har ingen
skyldighet att förse dig med nya, förbättrade eller
ytterligare datatyper eller kategorier som Gracenote
kan tillhandahålla i framtiden och företaget
förbehåller sig rätten att avbryta sina tjänster när
som helst.
6
Bilaga
Gracenote®, Gracenotes logo och logotyp samt
logotypen “Powered by Gracenote” är antingen
inregistrerade varumärken eller varumärken
som tillhör Gracenote, Inc. i USA och/eller andra
länder.
71
72 Bilaga
GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER,
VARE SIG DESSA ÄR UTTRYCKTA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST
ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG I
UPPHOVSRÄTT. GRACENOTE GARANTERAR INTE DE
RESULTAT SOM ERHÅLLS GENOM DIN ANVÄNDNING
AV GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER EN
GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE KOMMER UNDER
INGA OMSTÄNDIGHETER ATT ANSVARA FÖR NÅGRA
FÖLJDSKADOR ELLER FÖR NÅGON VINSTFÖRLUST
ELLER INKOMSTFÖRLUST.
© Gracenote, Inc. 2009
Meddelande från Cinavia
Den här produkten utnyttjar Cinavia-teknologi
för att begränsa användningen av otillåtna kopior
av vissa kommersiellt producerade filmer och
videor och deras soundtrack. Vid upptäckten av ett
olovligt utnyttjande av en otillåten kopia kommer
ett meddelande att visas och uppspelningen eller
kopieringen avbryts.
Mer information om Cinavias teknologi hittar du på
Cinavias konsumentinformationscenter på nätet på
adressen: http://www.cinavia.com. För ytterligare
information om Cinavia via post, skicka ett kort med
din postadress till: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.”
Den här produkten innehåller privatägd teknologi
som används med licens från Verance Corporation
och skyddas av det amerikanska patentet 7 369
677 samt andra amerikanska och internationella
patent som beviljats eller söks, liksom upphovsrätt
och skydd av affärshemligheter för vissa delar av
sådan teknologi. Cinavia är ett varumärke som ägs
av Verance Corporation. Upphovsrätt 2004-2010
Verance Corporation. Alla rättigheter förbehålls
Verance. Bakåtkompilering eller demontering är
förbjuden.
6
Bilaga
Bilaga 73
Ljudspecifikationer
Uttag/Inställning
Källa
HDMI OUT
PCM-stereo
PCM-multi-kan.
DTS återkoda *3
BitStream *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 I bitstream som matas ut inkluderas kanske inte
interaktivt och sekundärt ljud om alternativen
[Digital utdata] är inställda på [Bitstream].
(Förutom LPCM Codec: Utmatningen inkluderar
alltid interaktivt och sekundärt ljud.)
*2 Den här spelaren väljer HDMI-ljudet i enlighet
med avkodningsförmågan för den anslutna
HDMI-enheten även om alternativet [Digital
utdata] är inställt på [Bitstream].
yy Med en digital ljudanslutning (HDMI OUT) kan
det hända att knappljudet i Skivmenyn för BDROM inte hörs om det för [Digital utdata] har
valts [Bitstream].
yy Om ljudformatet från den digitala utsignalen
inte matchar mottagarens funktioner, avger
mottagaren ett starkt förvrängt ljud eller inget
ljud alls.
yy Flerkanaligt digitalt surround-ljud via digital
anslutning kan endast erhållas om mottagaren
har en digital flerkanalsdekoder.
yy Denna inställning är ej tillgänglig för
inkommande signal från en extern enhet.
6
Bilaga
*3 Om [Digital utdata]-valen sätts till [DTS
återkoda], begränsas det utgående ljudet till 48
kHz och 5.1 Ch. Om [Digital utdata] alternativet
ställs in på [DTS återkoda], är DTS Re-encode
ljudet ut för BD-ROM skivor, och originalljudet
för andra skivor (som [Bitstream]).
yy Under uppspelning sänds ljudet ut som PCM
48 kHz/16 bit för MP3/WMA filer och PCM
44.1kHz/16 bit för Audio-CD.
74 Bilaga
Specifikationer
Allmänt
Strömkrav
Referera till huvud ettiketen på bakre panelen.
Strömförbrukning
Referera till huvud ettiketen på bakre panelen.
Dimensioner (B x H x D)
Approx. 430 X 61,5 X 312 mm
Nettovikt (cirka)
3,5 kg
Drifttemperatur
5 °C till 35 °C (41 °F to 95 °F)
Fuktighet vid användning
5 % till 90 %
Indata/Utdata
VIDEO OUT
1,0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk, RCA-kontakt x 1
HDMI IN/OUT (video/audio)
19 pin (Typ A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-uttag (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), Optisk anslutning x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack)
Mottagare
FM Tuning Räckhåll
87,5 to 108,0 MHz or 87,50 to 108,00 MHz
Förstärkare
Power output, (RMS), THD 10 %
Total
1100 W
6
Fram
180 W x 2
Bilaga
Mittre
180 W
Bak
180 W x 2
Sub-Woofer
200 W (Passive)
Bilaga 75
System
Laser
Halvledarlaser
våglängd
405 nm / 650 nm
Signalsystem
Standard PAL/NTSC färg-TV-system
Frekvensrespons
20 Hz till 18 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz sampling)
Harmonidistortion
Mindre än 0,05 %
Dynamiskt omfång
Mer än 80 dB
LAN-port
Ethernet-uttag x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Trådlös (LAN) (invändig antenn)
Integrerad IEEE 802,11n (2,4 GHz bands) trådlös nätverk åtkomst,
kompatibel med 802,11b/g Wi-Fi nätverk.
Bus-effekt (USB)
DC 5 V 0 2,1 A
Högtalare
Fronthögtalare (Vänster/Höger)
Typ
2 vägs 3 högtalare
Max effekt
360 W
Impedance Rated
4Ω
Nät dimensioner
(B x H x D)
95 x 292 x 75 mm
Intag styrka
180 W
Nettovikt
1,8 kg
2 vägs 3 högtalare
Max effekt
360 W
Impedance Rated
4Ω
Nät dimensioner
(B x H x D)
95 x 292 x 75 mm
Intag styrka
180 W
Nettovikt
1,8 kg
2 vägs 3 högtalare
Max effekt
360 W
Impedance Rated
4Ω
Nät dimensioner
(B x H x D)
277 x 95 x 75 mm
Intag styrka
180 W
Nettovikt
1,6 kg
1 vägs 1 högtalare
Max effekt
400 W
Impedance Rated
3Ω
Nät dimensioner
(B x H x D)
220 x 290 x 280 mm
Intag styrka
200 W
Nettovikt
5,8 kg
Bakre högtalare (Vänster/Höger)
Typ
Mittre högtalare
Typ
Typ
yy Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Bilaga
Subwoofer
6
76 Bilaga
Underhåll
Om skivorna
Skötsel av skivorna
Hantera apparaten
Vid frakt av apparaten
Spara originalkartongen och
förpackningsmaterialet. Om du behöver frakta
apparaten är det bäst om du packar den som den
var när du mottog den för bästa skydd.
Förvaring av skivor
Rengöring av yttre ytor
När du har spelat en skiva, placera den i sitt fodral.
Lämna inte skivorna i direkt solljus eller på varma
platser och lämna dem aldrig i en parkerad bil som
står i solen.
Rengöring av apparaten
Rengöring av skivor
För att rengöra apparaten använd en mjuk torr trasa.
Om ytorna är väldigt smutsiga kan du använda
en lätt fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel.
Använd inte starka lösningsmedel t.ex. alkohol,
bensen, eller thinner eftersom dessa kan skada ytan
eller apparaten.
Fingeravtryck och damm på skivorna kan göra att
bild- och ljudkvaliteten försämras. Innan du börjar
spela skivan ska du rengöra den med en ren trasa.
Torka av skivan från mitten och utåt.
yy Använd inte flyktiga vätskor, som tex. insektsspray
i närheten av apparaten.
yy Om du använder kraftigt tryck när du torkar kan
du skada ytan.
yy Låt inte enheten vara i kontakt med gummi- eller
plastföremål under en lång tid.
Underhåll av enheten
6
Rör inte skivans uppspelningssida. Håll skivan i dess
kanter så att den inte får några fingeravtryck. Sätt
aldrig papper eller tejp på skivan.
Bilaga
Den här enheten är en högteknologisk
precisionsenhet. Om den optiska pickup-linsen
eller delar i skivenheten blir smutsiga eller slitna,
kan bildkvalitén försämras. För mer information bör
du kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.
Använd inte starka lösningsmedel som till exempel
alkohol, bensen, thinner, rengöringsmedel som säljs
i butikerna eller antistatiska sprayer som är avsedda
för äldre vinylskivor.
Bilaga 77
Viktig information
relaterad till nätverks
service.
All information, data,dokument, kommunikationer,
nedladdningar,filer,text,bilder, foton, grafisk konst,
videor, webvideor, publikationer, verktyg, tillgångar,
mjukvara, kod, program, applets, manicker,
applikationer, produkter och annat material
(“material”) och alla servicer och erbjudanden
införskaffat eller gjorts anträffbar av eller genom en
tredje part (var och en ett “serviceföretag”) är hela
ansvaret på serviceföretaget som det kom från
Tillgängligheten av tillträde till material och
Service välförsedd av Serviceföretaget genom
LGE Enheten är ämne för ändringar när som helst,
utan förvarning, inkluderat, men inte begränsat
till upphängning, borttagning eller upphörande
av alla eller vilken del som helst av materialet eller
servicen.
Kulle du ha någon fråga eller problem relaterad
till materialet eller servicen, kan du gå in på
Serviceföretagets hemsida för att få den senaste
informationen. LGE är varken ansvarig eller
förpliktad för kund service relaterad till Materialet
och Servicen. Frågor eller begäran för service
relaterade för materialet eller servicen bör riktas
direkt till material och serviceföretaget.
6
Bilaga
vänligen notera att LGE inte är ansvarig för
något Material eller Service tillhandahållet
av Serviceföretaget eller några förändringar,
bortagning av ellerupphörande av sådant material
eller service och varken försäkrar eller garanterar
tillgängligheten för eller tillträde för sådant material
eller service.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement