LG DA-3620AD Owner's manual

LG DA-3620AD Owner's manual
DA-3620AD-SWE
DVD
Hemmabiosystem
BRUKSANVISNING
MODELL
:
DA-3620
(Huvudenhet: DA-3620AD, hogtalare: FE-3620TE, FE-3620WE)
CD-R/RW
Innan
anslutning,
handhavande eller
denna apparat, vanligen las
fullstandigt och noggrant.
installning av
igenom bruksanvisningen
Sakerhetsforeskrifter
VARNING
FOR
ELEKTRISKA
OPPNA
STOTAR
INTE
FOR ATT MINSKA RISKEN FOR
STOTAR TAG INTE BORT NAGRA
(INTE HELLER BAKSIDAN) INNEHALLER
VARNING:
ELEKTRISKA
PANELER
INGA SERVICEBARA DELAR
LAT
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL
UTFORA
ALLA SERVICE.
Denna askblixt med ett
avser
ad
att
varna
pilhuvud
i
en
liksidig triangel
anvandaren for att det finns oisoler-
farlig spanning inuti produktens holje som kan
tillrackligt stor for att utgora en risk for man-
vara
niskor att fa elektriska stotar.
Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att
uppmarksamma anvandaren pa att det finns viktiga
drifts- och underhalls- (service-) anvisningar i den
litteratur som medfoljer produkten.
VARNING:
FOR
ELEKTRISKA
FOR
FOR
ATT MINSKA RISKEN
STOTAR, UTSATT
BRAND ELLER
INTE DENNA APPARAT
REGN ELLER FUKT.
CLASS 1
LASER PRODUCT
KLASSE 1
LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1
LASER APPARAT
CLASSE 1
PRODUIT
LASER
VARNING:
Denna
DVD-mottagare
anvander ett
Uppgifter
lasersystem.
Det ar
For att
garantera saker anvandning av denna produkt, las
denna bruksanvisning noggrant och behall den for framtida
bruk. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om apparaten
skulle behova underhall
-
se
serviceprocedurer.
kontroller, justeringar eller utforande
Anvandning
lunda procedurer an de som specificeras
exponering for farlig stralning.
av
av annor-
hari kan resultera i
For att undvika direkt exponering for laserstralen, forsok aldrig
oppna ytterholjet. Synlig laserstralning nar apparaten oppnas.
TITTA INTE IN I STRALEN.
Apparaten far inte
vattenfyllda foremal
VARNING:
utsattas for
stank och
som
t.ex.
vattendroppar eller
vaser far inte placeras
pa apparaten.
Denna
produkt
ar tillverkad for att
uppfylla
om
copyright:
forbjudet enligt lag
att utan tillstand
kopiera,
sanda ut,
visa, sanda ut via kabel, visa eller spela for publik eller hyra ut
material med
copyright.
produkt innehaller en kopieringsskyddsfunktion utvecklad av Macrovision. Kopieringsskyddade signaler finns
inspelade pa vissa skivor. Vid inspelning och avspelning av
dessa skivor pa eller via en videobandspelare blir bilden
brusig.
Denna produkt innehaller kopieringsskyddsteknik som ar skydDenna
dad genom krav i vissa amerikanska patent och andra intellektuella egendomsrattigheter som tillhor Macrovision Corporation
och andra rattsinnehavare.
Anvandning av denna copyrightskygodkannas av Macrovision Corporation och ar
for hemmabruk och annat liknande begransat
ddsteknik maste
avsedd endast
tittande, savida inte sarskilt tillstand erhallits
Corporation.
judet.
Omvand
engineering
eller
radiointerferenskraven i EEC DIREKTIV
SERIENUMMER: Serienumret finns
89/336/EEC, 93/68/EEC och 73/23/EEC.
Detta
nummer
annan
ar unikt for
av
Macrovision
isartagning
ar forb-
pa apparatens baksida.
apparaten och finns inte pa nagon
apparat. Du bor skriva in denna information har och
bruksanvisning som permanent bevis pa ditt
behalla denna
kop.
Modell
nr.
Serienr.
2
___________________________________
___________________________________
Innehall
INLEDNING
Sakerhetsforeskrifter.........................2
Innehall...................................3
Foreanvandning..........................4-5
Spelbaraskivor..........................4
Forsiktighetsatgarder......................5
Uppgifteromskivor.......................5
Omsymboler............................5
Frontpanelochdisplayfonster..................6
Fjarrkontroll................................7
SpeciellaDVD-funktioner..................21
Titelmeny...........................21
Skivmeny...........................21
Kameravinkel........................21
Andringavaudiospraket...............21
Textremsor..........................21
DriftmedAudioCDochMP3-skivor.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
AttspelaAudioCDochMP3-skivor.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Foredrift..............................12-16
Ljudlage...............................12
Ljudniva...............................12
Testton................................13
.13
Installningavfordrojningstid.
av
i
Installning
fordrojningstiderna lagens
.13
DolbyDigitalochDolbyProLogic.
Allmanforklaring........................14
Skarmdisplayen.........................14
Ursprungsinstallningar..................15-16
15
Ursprungliga installningar allman drift.
Sprak.............................15
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
.22
.22
Atthoppatillettannatspar.
UpprepaSpar/Allt/Fran................22
Sokning............................22
UpprepaA-B........................22
.
FORBEREDELSE
.
.
Paus..............................22
Baksidan..................................8
Anslutningar.............................9-11
AnslutningtillenTV-apparat.................9
Anslutatillvalfriutrustning.................10
Antennanslutningar......................10
.11
Anslutningavhogtalarsystemet.
Hogtalarplacering........................11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Andringavaudiokanal.................22
Programmeradavspelning....................23
Programmerad avspelning med Audio CD
ochMP3-skivor.........................23
Ytterligaredrift.............................24
Senastetillstandsminne...................24
Skarmslackare..........................24
Installningavvideolage...................24
UppgifteromMP3-skivor..................24
REFERENS
.
.
.
Felsokning.............................25-26
Sprakkodlista.............................27
Landskodlista.............................28
Specifikation..............................29
.
Om
i
symbolerna
bruksanvisningen
Bild...............................15
Barnsparr..........................16
Indikerar risker
troligen orsakar skada pa appasjalv
egendomsskada.
Indikerar speciella driftsegenskaper hos denna
DRIFT
Radiodrift..............................17-18
.17
Forinstallningavradiostationer.
Attlyssnaparadion......................17
18
Mottagning av RDS- (Radio Data Systems) Stationer
.18
InstallningavInsomningstimern.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tyst<Mute>............................18
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
Valjaingangskalla.......................18
apparat.
Indikerar
SpelningavenDVD.....................19
Allmannafunktioner......................19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tips
och
forslag
for att
gora uppgiften
enklare.
pa licens fran Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro
Logic" och dubbel-D-symbolen ar varumarken som tillhor
Dolby Laboratories. Sekretessbelagt opublicerat arbete.
Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Alla rattigheter
Tillverkad
forbehalles.
Tillverkad
DriftmedDVD..........................19-21
AttbytatillenannanTITEL.
AttbytatillettannatKAPITEL.
annan
.
Dimmer...............................18
Anvandakontaktenforhorlurar
som
eller
raten
.19
.19
SlowMotion.........................19
pa
licens fran
Digital
Theater
Systems,
Inc. US
Pat. No. 5,451,942 och andra varldsomspannande patent
och patentansokningar. "DTS" och "DTS Digital Surround"
ar varumarken
som
tillhor
Copyright 1996 Digital
tigheter forbehalles.
Digital Theater Systems, Inc.
Systems, Inc. Alla rat-
Theater
Stillbild och bild-for-bildavspelning DVD
20
Sokning............................20
Upprepning.........................20
UpprepningA-B......................20
Tidssokning.........................20
.
.
.
.
Zoom..............................21
Markorsokning.......................21
3
INLED G
Fore
anvandning
Spelbara
Skivrelaterade termer
skivor
Titel
(8
cm
/ 12
cm
skivor)
Dessutom kan denna
cm
/ 12
artikels innehall
enskild titel tilldelas
en
referenssiffra
som
gor
att
du enkelt kan hitta den.
cm
skivor)
apparat spela CD-R eller CD-RW
innehaller audiotitlar eller MP3-filer.
som
medfoljande
eller musikalbum.
Varje
Audio CD
(8
(endast DVD)
Huvudfilmens innehall eller
DVD
Kapitel (endast DVD)
Avsnitt
av en
film eller
musikstycke
som
ar kortare an
titeln.
En titel bestar
Obs
--
Beroende
pa
tillstandet hos
inspelningsutrustningen
eller CD-R/RW-skivan kan vissa CD-R/RW-skivor inte
--
spelas pa apparaten.
Apparaten kan inte spela CD-R/RW-skivor som inte
innehaller nagra data eller som innehaller andra typer
av
--
formaterade data an MP3 och CD-DA data.
Fast inte
nagot
marke eller etikett
(vare sig
etikettsidan eller
pa nagondera sidan
inspelningssidan) pa en
skiva.
--
Anvand inte
hjartformade
oregelbundet formade CD:ar (t.ex.
eller attasidiga skivor). De kan orsaka
felfunktioner.
Uppgifter om DVD
avspelningsoperationer hos DVD kan vara avsiktligt
fastlagda av programtillverkarna. Eftersom denna apparat
spelar DVD enligt skivinnehallet designat av programtillverkaren kanske vissa av apparatens avspelningsfunktioner inte finns tillgangliga och andra funktioner kan
vara tillagda.
Titta pa anvisningarna som levereras med DVD-skivorna.
Vissa DVD gjorda for affarsandamal kanske inte kan
spelas pa apparaten.
Vissa
Regionkod pa DVD-spelaren och DVD-skivor
Denna DVD-spelare ar designad och tillverkad for
avspelning av region "2"- kodade DVD-program.
2
Regionkoden pa etiketten hos vissa DVD-skivor
indikerar vilken typ av spelare som kan spela
skivan. Denna apparat kan bara spela DVD-skivor markta
"2" eller "ALL". Om du forsoker spela nagon annan skiva
visas meddelandet "Check Regional Code" pa TV-skarmen.
Vissa DVD-skivor kanske inte har nagon regionkodssymbol
trots att avspelning inte kan goras pa grund av omradesbegransningar.
Uppgift om DTS-kodade CD-skivor
spelar DTS-kodade CD-skivor kan du hora en
mycket hog ljudniva fran den analoga stereons utgang.
Vrid ner volymen vid spelning av dylika skivor for att
undvika eventuella skador pa audiosystemet och justera
sedan upp volymen gradvis, men anvand lag volym. For
att avnjuta DTS Digital SurroundTM avspelning maste ett
externt 5.1 kanals DTS Digital SurroundTM avkodningssystem kopplas till apparatens digitalutgang.
Nar du
4
ett eller flera
kapitel. Varje kapitel
gor att du kan hitta det
kapitel du vill. Beroende pa upplaggningen av skivan
kanske det inte finns nagra kapitel.
tilldelas
en
Spar (endast
Avsnitt
av en
Varje spar
kan hittas.
av
kapitelsiffra
Audio
CD)
musikstycke pa en audio CD.
en sparsiffra som gor att sparet latt
film eller
tilldelas
som
Fore
anvandning (forts.)
Forsiktighetsatgarder
Uppgifter
Hantering
Hantering
av
apparaten
Vid transport av apparaten
Det ar praktiskt att spara originalkartongen och dess
forpackningsmaterial for transport. Forpacka apparaten
pa samma satt som den ursprungligen kom fran fabriken for maximalt skydd.
skivor
om
skivor
av
Ror inte vid skivans
avspelningssida.
Hall skivan i kanterna sa att det inte blir
avtryck pa ytan.
Satt inte fast nagot
papper eller
tejp pa
nagra finger-
INLED G
skivan.
Vid
installning av apparaten
ljud fran en narstaende TV, videobandspelare
eller radio kan storas under avspelning. Flytta bort
apparaten fran TV:n, videobandspelaren eller radion
eller stang av apparaten efter att du tagit ur skivan, om
Bild och
detta intraffar.
Forvaring
For att halla ytan ren
Anvand inte lattflyktiga vatskor
Stoppa
som
t.ex.
nara
insektssprej
apparaten. Lamna inte gummi- eller plastartiklar i kontakt med
apparaten under langre tid. De kan lamna marken pa ytan.
Placera inte
exempel
Se till att
tillbaka skivan i sitt fodral efter
spelning.
solljus eller varme och
lamna den inte i en parkerad bil som ar utsatt for direkt
sol, eftersom det kan bli mycket hog temperatur i bilen.
Utsatt inte skivan for direkt
Rengoring
Installation
i ett
apparaten
trangt utrymme,
bokhylla eller ett slutet skap.
det finns tillracklig luftcirkulation sa
som
till
en
att det
apparaten.
Placera inte apparaten pa ytor (mattor, filtar etc.) eller
Placera inte
apparaten
som
av
Fingeravtryck
skivor
och damm
pa skivan kan orsaka dalig
ljudstorningar. Torka av skivan med en
avspelning. Torka skivan fran mitten och
bildkvalitet och
inte blir for varmt inne i
nara material (skynken, draperier)
ventilationsoppningarna.
skivor
av
ren
trasa fore
utat.
kan blockera
nara varmekallor
som
till
exempel varmeelement eller ventilationskanaler, eller
pa platser som ar utsatta for direkt solljus, mycket
damm, mekaniska vibrationer eller stotar.
Placera inte nagra tunga foremal pa apparaten.
Rengoring
av
apparaten
Anvand inte starka
Rengoring av ytterholjet
en mjuk, torr trasa. Om ytorna ar valdigt smutsiga kan
man anvanda en mjuk trasa fuktad med en mild tvattlosning.
Anvand inte starka losningsmedel som t.ex. alkohol, bensen
Anvand
eller thinner eftersom dessa kan skada
For att fa
apparatens ytor.
tydlig bild
precisionsinstrument. Om den optiska linsen eller skivans drivdelar ar smutsiga eller utslitna blir bildkvaliteten dalig.
Regelbunden inspektion och underhall rekommenderas
efter var 1000 timmas anvandning. (Detta beror pa driftmiljon.)
For detaljer, kontakta narmaste aterforsaljare.
losningsmedel som t.ex. alkohol,
bensen, thinner eller kommersiellt tillgangliga
rengoringsmedel eller antistatsprejer
vinylskivor.
Om
en
DVD-spelaren
som
ar avsedda
for aldre
symboler
Om
ar ett
"
"
symboldisplayen
kan visas
betyder
gen inte finns
videoskiva.
Om
pa
TV-rutan under drift. Denna ikon
att den funktion
som
tillganglig pa
forklaras i bruksanvisnin-
denna
specifika
DVD-
anvisningarnas skivsymboler
Ett avsnitt
vars
bara for skivan
DVD
CD
MP3
titel har
som
en av
foljande symboler galler
av symbolen.
representeras
DVD
Audio CD-skivor
MP3-skiva
5
och
Frontpanel
displayfonster
Strombrytare
med
lampa
Horlursuttag
Volymkontroll
OPPNA/STANG
Fjarrsensor
FUNKTION
Knapparna HOPPA/SOK
(INSTALLNING/HOPPA)
PLAY
(SPELA)/PAUSE (PAUS)
STOPP
(MINNE/TOM)
ATERGA (RDS)
TITEL
Ljudlagesindikator
MUTE
Upprepat avspelningslage
MENY
(FM/AM)
(MONO/STEREO)
(Tillfallig ljudavstangning)
AVSTAMNING
INSOMNING
RDS
PROGRAM
STEREO
Kapitel/Sparnummer
Titelsiffra
PLAY/PAUSE
Total
speltid/Tid som gatt/
Frekvens/Fordrojningstid/Volym
(SPELA/PAUS)
Vinkelikon
Skivindikator
6
MINNE
etc.
Fjarrkontroll
MUTE
knapp
FM/AM
knapp
POWER
CD/DVD
TEST TONE
knapp
knapp
OPEN/CLOSE
knapp
NEMERICAL
VIDEO 1/2
knappar
REPEAT
MARKER
knapp
knapp
SEARCH
knapp
knappar
?
LEVEL
?
DELAY
knapp
knapp
BY-PASS
knapp
SOUND MODE
knapp
knapp
knapp
CLEAR knapp
REPEAT A-B knapp
SLEEP
?
?
SCAN(+/-) knappar
INLED G
PROGRAM
?
?
SLOW
knapp
VOLUME
(+/-) knappar
MENU
SET UP
PIL
knapp
Anvand MENU-knappen
att se det menyval som
finns pa DVD-skivorna.
knapp
knappar
Anvands for att markera ett
val
pa GUI,
TITEL och MENYAUDIO
skarmarna.
ENTER
SUBTITLE(S-TITLE) knapp
STOP knapp
se
DISPLAY
TITLE-skarmen
PAUSE
PLAY
knapp
knapp
SKIP
(
Tryck
in och hall
lagrad pa
nere
for att
som
) knappar
knappen
/
iungfar
tva sekunder
for sokfunktinen.
ar
DVD-videoskivan.
DIMMER
knapp
?
knapp
TITLE-knappen
knapp
knapp
?
(Q / R) knappar
TITLE
Anvand
ZOOM
knapp
knapp
RETURN
PRESET -/+
for
ANGLE
knapp
knapp
Fjarrkontrollens driftsomrade
Insattning
Peka med fjarrkontrollen mot fjarrsensorn och tryck pa
knapparna.
Avstand: Cirka 7 m (23 fot) fran fjarrsensorns framsida
Vinkel: Cirka 30° i varje riktning fran fjarrsensorns
av
batterier i
fjarrkontrollen
Ta bort batteriluckan
baksida och
(storlek AAA)
AAA AAA
pa fjarrkontrollens
stoppa i tva R03
batterier med
och
inriktade korrekt.
framsida
Varning
Blanda inte
typer
av
gamla och nya batterier. Blanda aldrig
(standard, alkalin, osv.).
olika
batterier
7
Baksidan
FM 75W Koaxialantenn
AM Antenn
VIDEO 1
VIDEO 2
(In/ut)
(In)
WOOFER UT
HOGTALAR-anslutningar
NATSLADD
Koppla
bara in till
50/60 Hz
MONITOR UT
220-240V,
vaxelspanning
S-VIDEO UT
VIDEO-omkopplare
Se nedanstaende forklaring*.
*
VIDEOOMKOPPLARE
Du kan
Ror inte vid stiften hos baksidans kontakter.
Elektrostatisk
skada
urladdning
kan orsaka
permanent
pa apparaten.
njuta av NTSC- eller PAL-skivor om du staller
videoomkopplaren <VIDEO SELECTOR> i motsvarande
lage.
PAL:
Valj detta lage om DVD-mottagaren ar ansluten
till
Varning
Nar du valjer funktionslage VIDEO1 genom att trycka pa
knappen VIDEO1 eller med hjalp av fjarrkontrollen, kommer signalen att horas i de framre hogtalarna hoger och
vanster. Ljudsignalen kommer dock inte att finnas i kontakterna VIDEO1 VIDEOUTGANG <VIDEO1 VIDEO
NTSC:
?
Om
PAL-TV.
detta
en
Valj
till
detta
en
att
?
lage
DVD-mottagaren
ar ansluten
om DVD-mottagaren
multisystem.
ar ansluten
om
NTSC-TV.
lage
TV med
videoomkopplarens lage
anslutna TVn
OUT> och LJUD UT V/H <AUDIO OUT L/R>.
8
Valj
till
AUTO:
en
vara
Stall in
inte stammer med den
system kommer fargerna i bilden inte
korrekta.
videoomkopplaren
nar
apparaten
ar
avstangd.
Anslutningar
till
Anslutning
en
TV-apparat
AUDIO/VIDEO-
Kabel
TV:ns baksida
(ingar)
S-VIDEO
VIDEO
INPUT
INPUT
AUDIO INPUT
L
T
DVD-spelarens
SCART-RCA
Adapter
TV/MONITOR
S
(SCARTRCA-typ)
Valj en av foljande anslutningar, beroende pa
mojligheter din befintliga utrustning har.
vilka
Det finns olika satt att ansluta
din TV och de andra
en av
de
anslutningar
DVD-mottagaren,
beroende
apparaterna du vill ansluta. Anvand
som
beskrivs nedan.
Anvandarhandbockerna for din
spelare (VCR),
andra
A
V
S-VIDEO-anslutning
1
Anslut kontakten S-VIDEO UT <S-VIDEO OUT>
DVD-mottagaren
Anvand
Tips
pa
FORBEDLS
R
L
baksida
ditt
TV, din videobandstereosystem och eventuella
en
till kontakten S-VIDEO
S-VIDEO-kabel
Anslut kontakterna
2 Hoger
(S) (tillval).
LJUDUTGANG
pa DVD-mottagaren till
hoger ljudingang pa TVn (A).Anvand
ljudkablar som foljer med.
vanster och
de
Tips
DVD-mottagaren
SCART-kontakt ska du anvanda den
Varning
DVD-mottagaren ar ansluten direkt till TVn.
Valj korrekt AV-ingang pa TVn.
Anslut inte din DVD-mottagare till TVn via videobandspelaren. DVD-bilden kan forvrangas av kopieringsskyddet.
SCART
-
Se till att
Anslut kontakter
BILDSKARM
pa DVD-mottagaren
Anvand videokabeln
Anslut kontakterna
2 Hoger
till
en
TV med
medfoljande
RCA-adaptern (T).
Kommentarer
Signalen i kontakten S-VIDEOUTGANG [S-VIDEO
OUT] finns bara nar du har stallt in funktionslaget
CD/DVD.
Videoanslutning
1
Vanster och
<AUDIO OUT L/R>
Om du vill ansluta
--
pa
TVn.
apparater visar hur du ska ansluta pa basta
satt.
--
pa
till
Nar du ansluter
UT <MONITOR OUT>
videoingangskontakten pa TVn.
foljer med (V).
som
LJUDUTGANG
stanga
av
DVD-mottagaren
strommen och dra
natkontakter
ur
vagguttagen
till din TV ska du
bada apparaternas
innan du gor nagra
ur
anslutningar.
Vanster och
<AUDIO OUT L/R>
pa DVD-mottagaren till
vanster och hoger ljudingang pa TVn (A).Anvand
de ljudkablar som foljer med.
9
Anslutningar (forts.)
Ansluta till valfri
Anslut
en
Anslut
en
Anslut
en
utrustning
(bildskarm) till kontakterna BILDSKARM UT eller
videobandspelare (VCR) till kontakterna VIDEO 1.
extra videobandspelare till kontakterna VIDEO 2.
TV
Extra
videobandspelare
IN
S-VIDEO UT.
Videobandspelare
OUT
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
Till AUDIO/
AUDIO
(L)
AUDIO
(L)
AUDIO
(R)
AUDIO
(R)
Till AUDIO/VIDEO
Till AUDIO/
OUT
VIDEO IN
VIDEO OUT
Till AUDIO/
Till AUDIO
Till AUDIO/VIDEO IN
VIDEO IN
/VIDEO OUT
(VIDEO 2)
(VIDEO 1)
(VIDEO 1)
Observera
Om
funktionslaget valjs
till VIDEO 1, skickas
signalen fran
Om audioformatet hos den
distorderat
ljud
eller
digitala utgangen
inget ljud alls.
VIDEO
inte passar din
1-utgangen
mottagare
inte ut.
kommer
mottagaren
Antennanslutningar
Koppla
in de medskickade FM/AM
.
Anslut AM ramantennen till AM antennkontakten
.
Anslut FM tradantennen till FM 75 Ω koaxialkontakten.
AM ramantenn
FM tradantenn
(ingar)
(ingar)
Observera
For att forhindra
brus, hall AM
ramantennen borta fran
DVD-spelaren
och andra
Se till att dra ut FM-tradantennen helt.
Efter
10
inkoppling
av
FM
tradantennen, hall
den sa horisontell
som
mojligt.
komponenter.
att
producera
ett
kraftigt
Anslutningar (forts.)
Anslutning
hogtalarsystemet
av
hogtalarna med hjalp av de
medskickade hogtalarsladdarna genom
matcha fargerna hos kontakterna med
sladdarnas farg. For att erhalla basta
mojliga surround-ljud, stall in hogtalarparametrar (avstand, niva osv.)
Koppla
in
att
FORBEDLS
Observera
Se till att matcha
de
nenterna:
hogtalarsladdarna
pa kompo-
till
kontakterna
lampliga
till
+
+
och
ningarna kopplas fel,
--
till
blir
--
.
Om led-
ljudet
dis-
torderat och saknar bas.
Om du anvander framre
hogtalare
lagt effekttal, justera volymen forsiktigt sa att inte hogtalarna blir overmed
lastade.
Ta inte bort framsidan
kickade
pa
de meds-
hogtalarna.
Om du tycker att det
saknas basfrekvenser
Koppla
in
en
aktiv subwoofer
till kontakten WOOFER OUT
med
hjalp av en monokabel
(ingar inte). Om du kopplar
in en aktiv subwoofer, koppla
bort wooferhogtalaren fran
hogtalarkontakten
WOOFER.
Hogtalarplacering
I
normalfallet, anvand
6
hogtalare (2 framre hogtalare, en centrumhogtalare, tva bakre hogtalare och subwoofer).
basljudet hos DTS Digital Surround eller Dolby Digital Surround, bor du koppla in
Om du vill fa fram det utmarkta
en
subwoofer.
?
Framre
hogtalare
hogtalare sa att de kommer pa samma avstand fran
fran lyssnaren till de tva hogtalarna blir 45 grader.
Placera dina
vinkeln
?
din
lyssningsplats. Lyssningslaget
vara
sadant att
Centrumhogtalare
Det idealiska ar
larna befinner
placera
?
bor
Bakre
om centrumhogtalaren och de framre hogtasig pa samma hojd. Vanligtvis ska du dock
den over eller under TVn.
Subwoofer
Framre
hogtalare
hoger bakom lyssningsplathogtalare aterskapar ett rorligt ljud och den
atmosfar som kravs for surround-avspelning. Kravs for surroundavspelning. For basta resultat, satt inte de bakre hogtalarna alltfor langt bakom lyssningslaget och placera dem i
hojd med eller ovanfor lyssnarens oron. Det ar ocksa effektivt att rikta de bakre hogtalarna mot en vagg eller mot taket
for att ytterligare sprida ljudet.
Om rummet ar litet och de som lyssnar ar nara den bakre
vaggen ska du placera de bakre hogtalarna rakt emot varandra och 60 90 cm hogre an lyssnarnas oron.
hogtalare
(Vanster)
Centrum
hogtalare
Framre
hogtalare
(Hoger)
Placera dessa till vanster och
sen.
Dessa
Surround
Surroundhogtalare
(Vanster)
hogtalare
(Hoger)
-
?
Subwoofer
Denna kan du
placera pa
valfri
plats,
men
framfor
Exempel pa hogtalarplacering
dig.
11
Fore drift
Ljudlage (utom AM)
Du kan
Tips
surround-ljud genom att helt enkelt
valja ett av de forprogrammerade ljudfalten enligt det
program du vill lyssna pa.
valja SURROUND AV (2-KANALS STEREO)
trycka pa knappen FORBIKOPPLING <BY-PASS>.
Tryck pa SOUND MODE upprepade ganger tills
ljudlage som du onskar visas i displayfonstret.
Nar du har
njuta
av
det
Du kan
Du kan andra
lagt
i
genom att
DVD-skiva
en
(Dolby Digital, DTS, PRO
etc.) genom att trycka pa knappen LJUD <AUDIO> pa
fjarrkontrollen vid avspelningen.
Aven om innehallet pa DVD-skivan skiljer sig fran skiva till
skiva kan det foljande forklara grundfunktionen nar du anvander denna funktion. Varje gang du trycker pa knappen LJUD
andras ljudlaget i foljande ordning:
ljudlaget
for DVD
LOGIC
Later dig lyssna pa 5.1 (eller 6) separata kanaler med hogklassigt,
digitalt ljud fran programkallor av DTS-typ med varumarket, som till
exempel skivor, DVD-skivor eller CD-skivor etc. DTS Digital
Surround levererar upp till 6 kanaler med transparent ljud (som
betyder att det ar identiskt med originalet) och ger en utomordentlig
klarhet i ett ljudfalt pa 360 ∞. Termen DTS ar ett varumarke som tillhor DTS Technology ,LLC. Tilverkas med licens fran DTS
Technology, LLC.
Ljudformatet Dolby Digital Surround later dig njuta av upp till 5.1
kanaler digitalt surround-ljud fran en programkalla med Dolby
Digital.
""
Om du
annu battre
spelar DVD-skivor med varumarket
ljudkvalitet, storre rymdnoggrannhet och
kan du fa
forbattrat
och
→→
Tips
Logic i lage Fran (2-KANALS STEREO)
trycka pa knappen FORBIKOPPLING <BY-PASS>.
Da slacks Pro Logic-indikatorn.
Du kan stalla Pro
genom
att
dynamiskt omrade.
Bra att veta
Nar du
lyssnar pa inspelningar
lage en kansla
musik ger detta
av
levande musik och klassisk
som
motsvarar
en
?
liten konsertsal.
?
Nar du
lyssnar pa inspelningar av levande musik och klassisk
lage en kansla som motsvarar en stor konsertsal.
musik
ger detta
DVD-mottagaren minns det senast programmerade
laget individuellt for varje kalla.
Du kan identifiera
programmets kodformat genom
att titta
-
pa forpackningen.
Dolby Digital-skivor ar markta med logotypen
Dolby Surround-kodade program ar markta med
logotypen
DTS Digital Surround-skivor ar markte med DTS.
.
-
.
Detta
lage
ger
Anvand detta
Digital
tredimensionell effekt
funktionslage
med 2 kanaler och
""
.
eller
en
en
uppnas
Detta
nar du
som
funktionslage
konsertsal
-
en
som
motsvarar
spelar
Dolby
symbolen
efterliknar effekten i
en
biosalong.
intensitet
en
som
biograf
bara kan
med DOLBY PRO LOGIC SURROUND.
Ljudbildens
framat/bakat/vanster/hoger, samt kanslan av en
fast plats i ljudbilden, ar mycket klarare och mer dynamisk an
tidigare.
rorelseeffekt
2-KANALS STEREO
Matar ut
ljudet fran
woofern. Standard
forbi
behandlingen
(2CH
vanster och
STEREO
framre
hoger
)
hogtalare
tvakanaliga (stereo)kallor gar
av
ljudbilden.
-
Kommentar
film- eller
ar markt med
effekt med
en
och sub-
helt och hallet
Detta later
dig spela valfria kallor
hoger framre hogtalare och
genom att bara anvanda vanster och
subwoofern. Du kan valja tvakanals stereo
[2CH STEREO]
trycka pa knappen FORBIKOPPLING [BYPASS] pa
fjarrkontrollen.
genom att
Nar du
mer
spelar ljudspar med samplingsfrekvensen 96 kHz komutgangssignalen att omvandlas till samplingsfrekvensen 48
kHz.
Ljudniva
Du kan stalla in
1
ljudnivan
Tryck pa NIVA
for onskad kanal.
<LEVEL>.
Nivaindikatorn tands i teckenfonstret.
hogtalare
2 Valj
Varje gang
att stalla in genom att
trycka pa knappen
du
trycker pa knappen
hogtalaren i foljande ordning:
/
/
.
andras den valda
FL (vanster fram)
C (center)
FR (hoger fram)
SR
SL (surround vanster)
SW (sub(surround hoger)
FL (vanster fram).
woofer)
I lage tvakanals stereo kan du bara valja SW (subwoofer).
→
→
→
→
→
→
Nar bara PCM-indikatorn visas i
?
teckenfonstret:
Varje gang du trycker pa knappen SOUND
andras ljudlaget i foljande ordning:
PRO LOGIC
→
HALL1
→
HALL2
→
THEATER
MODE
Stall in
for den valda kanalen genom
/
(- 6 dB till + 6dB).
3 tryckaljudnivan
pa knapparna
Upprepa stegen
4
pa NIVA igen
5 Tryck
ningarna.
att
2
-
3 och stall in
ljudnivan
for
de andra kanalerna.
nar du ar klar med install-
12
Fore drift
(forts.)
Testton
ansen
1
fran
hogtalarna
utifran ditt
ljudballyssningslage.
for testton genom att
TESTTON.
pen
DC
DF
SW
Du hor ett brus under 2 sekunder fran varje hogtalare
foljande ordning;
FL (vanster fram)
C (center)
FR (hoger fram)
SR (surround hoger)
SL (surround vanster)
SW
FL (vanster fram).
(subwoofer)
→
R
C
trycka pa knap-
Valj laget
?
(A)
L
Denna funktion innebar att du latt kan stalla in
→
i
DS
SL
SR
(B)
→
→
→
→
2
Du kan stalla in
ljudnivan
medan testtonen
Tryck forst pa NIVA <LEVEL> och sedan
pa knapparna / tills du hor samma ljudniva
fran alla hogtalarna.
hors.
?
Om du staller in
mer
ljudnivan
medan testtonen later kom-
den att stanna kvar i den aktuella
hogtalarkanalen
tills du ar klar med den.
TESTTON
pa
3 Tryck
installningarna.
igen
nar du ar klar med
Installning
I
av
fordrojningstiden
Om avstandet DS ar
langre an DF i bilden ovan ska du
fordrojningstiden for Surround pa 0 ms. I annat fall
ska du andra installningen enligt det foljande exemplet.
Exempel: Om avstandet mellan dig och de framre hogtalarna ar 3 m och mellan dig och de bakre hogtalarna ar 1,5 m
ar fordrojningstiden i lage Dolby Digital 5 ms.
3m (DF)
1.5m (DS)
1.5m (B)
1.5m (B)
150cm / 30cm
5msec
=
-
=
fordrojningstid
eller
Dolby Pro Logic antas det att
och varje hogtalare ar lika. Om sa
inte ar fallet kan du fa ljudet att horas samtidigt fran de
framre och de bakre hogtalarna genom att stalla in fordrojningstiden i mitthogtalaren (center) och de bakre
hogtalarna.
Tidsavstandet fran hogtalarna till dig. Om avstanden
mellan dig och alla hogtalare ar lika kommer fordrojningstiden for respektive hogtalare i Dolby Digital och
Dolby Pro Logic att vara foljande:
lage Dolby Digital
avstanden mellan dig
I
lage Dolby Digital
Mitthogtalarens fordrojningstid: 0 ms.
Bakre hogtalarnas fordrojningstid: 5 ms.
I lage Dolby Pro Logic:
Mitthogtalarens fordrojningstid: kan ej stallas in.
Bakre hogtalarnas fordrojningstid: 15 30 ms.
Om fordrojningstiden for de bakre hogtalarna ar installd i
lage Dolby Digital kommer fordrojningstiden att stallas in
automatiskt i lage Dolby Pro Logic.
Fordrojningstiden ar 1 ms per 30 cm.
Om mitthogtalaren och de bakre hogtalarna ar langre
fran dig an de framre hogtalarna kommer fordrojningstiden att vara lagsta mojliga.
for Surround
stalla in
Installning
Installning
av
=
av
fordrojningstiden
for
mitthogtalaren
(endast lage Dolby Digital)
Om avstandet DF ar lika med avstandet DC i bilden i
vanstra kolumnen skal du stalla
fordrojningstiden for
mitthogtalaren pa 0 ms. I annat fall ska du andra installningen enligt det foljande exemplet.
Exempel: Om avstandet mellan dig och de framre hogtalarna ar 3 m och mellan dig och mitthogtalaren ar 2,4
m ar fordrojningstiden for mitthogtalaren 2 ms.
3m (DF) 2.4m (DC)
60cm (A)
60cm (A) / 30cm
2msec
=
-
=
Installning av fordrojningstiderna i lagens
Dolby Digital och Dolby Pro Logic
1
Tryck pa FORDROJNING
De aktuella fordrojningstiderna
.
for surround visas i
teckenfonstret.
-
Du kan
valja fordrojningstiden
trycka pa /
genom att
Andra
for
mitthogtalaren
.
fordrojningstiden genom
2
pa FORDROJNING igen
3 Tryckinstallningarna.
att
trycka pa
/
.
nar du ar klar
med
Kommentar
Du kan bara visa och stalla in
fordrojningstiden
for
mitthogtalaren
lage Dolby Digital.
13
i
FORBEDLS
Fore drift
(forts.)
Caution:
en
Innan du anvander
for att
valja
Allman
3 Tryck pa
den
fjarrkontrollen, tryck pa
DVD eller TV
apparat du vill styra.
forklaring
for drift
bruksanvisning ger grundanvisningar
DVD-spelaren. Vissa DVD-skivor kraver specifik hantering eller tillater endast begransad drift under avspelning.
Om detta intraffar visas symbolen
pa TV-skarmen,
som indikerar att detta inte ar tillatet hos DVD-spelaren
eller att det inte finns tillgangligt pa skivan.
av
TITLE
CHAPT
AB
OFF
1
Tryck pa
2 Tryck pa
skarmdisplayen
DISPLAY under
3
eller
4
avspelning.
for att
valja
en
titel
Upprepa kapitel
Upprepa
Upprepa
A-B
fran
fran denna
eller
ej tillgangligt
har
inte
punkt
Obs
Vissa
skivor
alla
saker
som
finns
skarmdisplay.
Om ingen knapp trycks in inom
skarmdisplayen.
10 sekunder forsvinner
sak.
DVD
Titelsiffra
1/3
Kapitelsiffra
1/12
Tidssokning
Audiosprak
och digital audio
utsignallage
Textremsesprak
0:16:57
1
ENG
D
6CH
OFF
Vinkel
1/1
Funktion (Tryck pa 3/4 for att valja onskad installning)
Valmetod
Visar den aktuella titelsiffran och det totala antalet titlar och hoppa till den onskade titelsiffran.
1/2,eller
Siffra, ENTER
Visar den aktuella kapitelsiffran och det totala antalet
kapitel och hoppa till den onskade kapitelsiffran.
1/2,eller
Siffra, ENTER
Visar den speltid som gatt och soker direkt efter onskad
punkt med anvandning av den tid som gatt.
Siffra, ENTER
Visar det aktuella
ljudsparsspraket,
avkodningsmetod, kanalsiffra
och andrar installningen.
Visar det aktuella textremsespraket och det totala
antalet vinklar och andrar installningen.
Visar den aktuella vinkelsiffran och andrar vinkelsiffran.
/
AUDIO
/
S-TITLE
/
ANGLE
14
pa
nedanstaende
Den valda saken markeras.
Installningar
hos
TV-
skarmen. Vissa saker kan andras
Anvandning
Upprepa
Ateruppta avspelning
Skarmdisplayen
av
installning
feedback faltikoner
forbjudet
avspelningsstatusen kan visas pa
pa menyn.
for att andra
Sifferknapparna kan ocksa anvandas for installning
av siffror (t.ex. titelsiffran). For vissa funktioner, tryck
pa ENTER for att utfora installningen.
Tillfalliga
Denna
Den allmanna
1 eller 2
funktion.
Fore drift
(forts.)
Menysprak
Ursprungsinstallningar
Du kan stalla in dina egna
Valj sprak
personliga preferenser pa
ser
nar du
spelaren.
Ursprungliga installningar allman
for
installationsmenyn.
trycker pa SETUP..
drift
Disc Audio
English
Disc Subtitle
Spanish
Disc Menu
French
Rating
German
Country
TV
Tryck pa SETUP.
Installationsmenyn
1
Original
English
Disc Menu
French
Rating
German
Code
Language
Bild
Spanish
Aspect
Menu
FORBEDLS
Italian
visas.
Disc Subtitle
Country
Code
Aspect
Menu
Disc Audio
TV
Det ar den meny du
Italian
Chinese
Language
TV
Polish
Hungarian
bredd/hojdforhallande
4:3 Letterbox:
Russian
Other------------
Valjs
om en
DVD
standard 4:3 TV ar
ansluten.Visar teaterliknande bilder med svarta falt
2
Tryck pa
3/4 for att
valja
ovanfor och under bilden.
onskad funktion.
4:3 Panscan:
Skarmen visar den aktuella
valda funktionen forutom
installningen for den
alternativa installningar.
Visar bilder
Medan den onskade funktionen ar markerad,
forst pa 2 och sedan pa 3/4 for att valja
4
5
Tryck pa
installningen.
ENTER for att bekrafta ditt val.
Vissa saker kraver
ytterligare steg.
Tryck pa SETUP, RETURN eller
lamna installationsmenyn.
om en
standard 4:3 TV ar ansluten.
ar avskurna sa att TV-rutan
fylls
ut.
Bildens bada sidor ar avskurna.
3 tryck
den onskade
Valjs
som
16:9 Wide:
Valjs
nar
en
16:9 widescreen TV ar
ansluten.
Disc Audio
4:3 Letterbox
Disc Subtitle
4:3 Panscan
Disc Menu
16:9 Wide
Rating
Country
PLAY for att
TV
Code
Aspect
Menu
Language
Sprak
Skivsprak
Valj
ett
Original
valjs.
sprak
:
Det
Other :For att
DVD
for
skivmeny,
Audio och Textremsa.
ursprungliga spraket
valja
som
skivan
spelades
in
pa
sprak, tryck pa siffertangenterna
4-siffriga tal enligt sprakkodlistan
in fel sprakkod, tryck pa CLEAR.
ett annat
for att mata in motsvarande
pa
sidan 27. Om du matar
Disc Audio
Original
Disc Subtitle
English
Disc Menu
French
Rating
German
Country
TV
Code
Aspect
Menu
Language
Spanish
Italian
Chinese
Polish
Hungarian
Russian
Other------------
15
Fore drift
(forts.)
Barnsparr
Landskod
Barnsparrniva
Filmer
pa
Mata in koden for det land/omrade
DVD
DVD kan innehalla
scener som
inte ar
lampli-
en
valjas. Poangen eller nivaerna ar landsberoende. Barnsparrfunktionen gor att du kan hindra
skivor spelas av barnen eller att vissa skivor spelas
med alternativa
Disc Menu
Rating
Country
TV
Disc Audio
8
Disc Subtitle
7
Disc Menu
6
Rating
5
Country
Code
Menu
3
Language
2
Unlock
Change
Valj "Rating" med hjalp
installationsmenyn.
medan
2
Valj
1
1
av
"Rating"
knapparna
3/4 i
landskod med
menyn.
2 Tryck pa
2 medan landskoden ar markerad.
3 Folj steg
3 i
4 Valj
om
losenord med
Om du redan har matat in ett
Mata in ditt
4-siffriga
losenord;
losenord med
for att bekrafta ditt sakerhetslosen
sifferknapparna
och tryck sedan
ENTER.
fel innan du
CLEAR och mata in det
trycker pa ENTER, tryck pa
4-siffriga losenordet igen.
barnsparrniva fran 1 till 8 med hjalp av
(1) har de minsta avspelningsrestriktionerna. Atta (8) ar den mest begransade
avspelningsnivan.
Unlock: Om du valjer Unlock, ar barnsparren inte
aktiv. Skivan spelas helt utan begransning.
en
3/4. Ett
Nivaerna 1 till 8: Vissa skivor innehaller
inte ar
Tryck pa ENTER for att bekrafta valet av barnsparrniva och tryck sedan pa SETUP for att
5
lamna menyn.
16
sedan
av
av
3/4.
1/2 och
valj
det
3/4.
SETUP for att lamna menyn.
pa
Obs
det
pa
koden andras
nedan
4-siffriga losenordet ar nodvandigt
(se "Andring av den 4-siffriga koden"
).
Andring
av
den
1
Folj stegen
2
Mata in den
1-2
koden
4-siffriga
som
gamla
till vanster
koden och
(Rating).
sedan
tryck
pa
ENTER.
3
Valj Change
med
hjalp
av
3/4 och
tryck
sedan
pa
ENTER.
4
5
Mata in den nya
ENTER.
Mata in exakt
4-siffriga
samma
ta den genom att
scener
lampliga for barn. Om du staller in en
sparrniva pa spelaren kommer alla skivscener med
samma eller lagre sparrniva att kunna spelas.
Scener med hogre sparrniva spelas inte, savida
inte alternativa scener finns tillgangliga pa skivan.
Alternativet maste ha samma eller lagre niva. Om
inga lampliga alternativ hittas stannar avspelningen.
Du maste mata in det 4-siffriga losenordet eller
andra barnsparrnivan for att kunna spela skivan.
som
hjalp
ENTER for att bekrafta landskoden och
pa
6 Tryck
tryck
ta.
4 Valj
till vanster.
markoren med
Flytta
Bekraftelse
gor
"Rating"
det forsta tecknet med
nagot losenord;
4-siffrigt
hjalp av sifferknapparna for att skapa ett personligt sakerhetslosen
och tryck sedan pa ENTER. Mata in det 4-siffriga
losenordet igen och tryck pa ENTER for att bekraf-
Om du
3/4 i installations-
av
av
Mata in ett
pa
hjalp
hjalp
5 andra tecknet med hjalp
ar valt.
Om du annu inte har matat in
3
Language
att
4
Aspect
Menu
2 Tryck pa
Code
Aspect
scener.
TV
1
SZ
Disc Subtitle
kan
som
Code Set
Disc Audio
ar
scener
standard
poangsatta DVD videoskivan,
(Se "Landskodlistan", sidan 28.).
poangsatta fran 1 till 8, och
del skivor finns det lampligare alternativa scener
skivan. Dessa
vars
anvants for att
ga for barn. Darfor kan skivor innehalla information om
barnsparr som galler for hela skivan eller vissa scener
pa
pa
DVD
6
Tryck pa
Om du
glommer
av
din
bort ditt
glommer
procedur for att radera
Tryck pa
2
Anvand
en
trycka pa
andra
tryck pa
gang
och bekraf-
ENTER.
SETUP for att lamna menyn.
Om du
1
kod
koden och
4-siffriga
kod
losenord, folj nedanstaende
det aktuella losenordet.
SETUP for att fa fram
sifferknapparna
installationsmenyn.
for att mata in det
6-siffriga
talet "210499."
Det
3
4-siffriga
Mata in
en
losenordet raderas.
ny kod
som
beskrivs till vanster
(Rating).
Radiodrift
Forinstallning
radiostationer
av
Att
lyssna pa
radion
Man kan forinstalla 30 FM-stationer och AM-stationer.
Forinstall radiostationer i
Innan du staller in
"Forinstallning
ner
1
frekvensen,
till att du har
dragit
till minimum.
volymen
FUNCTION
Tryck pa
ganger eller pa
pa frontpanelen upprepade
pa fjarrkontrollen tills FM
displayfonstret.
Efter det alternerar FM och AM
man
varje gang
Den senast
och hall TUNING/SKIP
3 Tryck
pa frontpanelen
eller
inne i
slutar nar
DVD-spelaren hittar en
(for stereoprogram)
"TUNED" och "STEREO"
Stall in
Att
ningar.
annan
MEMORY.
blinka i
displayfonstret.
av
Tryck pa TUNING/SKIP
att valja
eller
7
Upprepa steg
nu
For att stalla in
lagrad.
station med
lagra
en
fler stationer.
signal.
svag
eller
upprepade
3 for att stalla in stationen manuellt.
For att radera alla
lagrade
och hall MEMORY
ALL visas i
icke forinstallda radiostationer
frekvensinstallning i steg
frekvensinstallning tryck pa TUNING/SKIP
eller
For automatisk
nere
2.
pa frontpanelen upprepade ganger.
frekvensinstallning, tryck och hall nere TUNeller
i cirka tva sekunder
pa
For din referens
3 till 6 for att
en
en
frontpanelen.
igen.
TUNING/SKIP
Tryck
stanga av DVD-spelaren eller valj
(DVD/CD, VIDEO 1 eller VIDEO 2).
ING/SKIP
6
-
radion
lyssna pa
pa
den forinstallda siffra
du vill ha.
MEMORY
pa VOLUME-ratten i
trycka pa knapparna VOLpa fjarrkontrollen flera ganger.
att
Anvand manuell eller automatisk
For manuell
5 frontpanelen for
den forin-
POWER for att
funktion
For att
borjar
eller VOLUME
+
stanga
Tryck pa
En forinstalld siffra
valja
lyssna pa.
att vrida
volymen genom
3 frontpanelen,
genom
"Installd" visas bara nar du tar emot FM stereo-sand-
Tryck pa
DRIFT
Varje gang man trycker pa knappen staller
DVD-spelaren in en forinstalld station i taget.
eller
Kommentar
for att
/
stallda station du vill
UME
Tryck pa
ganger i steg
mottagna stationen ar installd.
PRESET
2 Tryck pa
station.
visas i dis-
playfonstret.
Stationen ar
tills AM eller FM visas i
som
ungefar tva sekunder tills
frekvensinstallningen borjar andra sig och slapp
sedan knappen.
4 Tryck pa
DVD-mottagarens minne forst (se
kolumnen).
radiostationer" i vanstra
FM/AM.
trycker pa
Scanningen
av
Tryck pa FM/AM
displayfonstret.
1
FM/AM
eller AM visas i
2
se
stationer
i cirka tre sekunder tills CLEAR
displayfonstret och tryck sedan pa
stationsinstallningar ut.
MEMORY
Om ett
FM-program ar brusigt
Tryck pa MONO/ST pa frontpanelen sa att "STEREO"
forsvinner i displayfonstret.
Det kommer inte att vara nagot stereoljud, men mottagningen forbattras. Tryck pa
knappen igen for fa tillbaka stereoeffekten.
For att forbattra
mottagningen
Stall in antennen
igen.
igen
sa raderas alla
Observera
Om alla stationer redan har matats
FULL i
displayfonstret
ett
in, visas meddelandet MEM
ogonblick
och sedan
borjar
stalld siffra att blinka. For att andra den forinstallda
steg
5-6
en
forin-
siffran, folj
ovan.
17
Radiodrift
(forts.)
Mottagning av RDS- (Radio
Systems) Stationer
RDS
(Radio
introduceras
Data
pa
Data
Dimmer
Denna funktion tands i teckenfonstret nar
System) ar ett system som gradvis
manga lander, dar en icke horbar
i tillagg till den normala radiosignalen.
FM i
datastrom sands
Dessa data innehaller diverse
tion/sandaridentifiering,
alternativa frekvenser for den radiostation
en
Tyst
<Mute>
pa
Ljudet
som
forsvinner nar du
Du kan
stanga
lista
tas
ar
ljudet
trycker pa MUTE.
exempel ska
nar du till
svara
i
telefonen. Indikatorn "MUTE" blinkar i teckenfonstret.
emot.
1
av
apparaten
DIMMER.
sta-
information, inklusive
trafikinformation och
paslagen.
Tryck flera ganger pa
Tryck pa FUNCTION for att valja FM eller AM
och tryck sedan pa FM/AM for att valja FM.
2 Valj
en
SET
onskad station genom att
eller
trycka pa
Anvanda kontakten for horlurar
PRE-
Anslut stereohorlurar till kontakten
HORLURAR
<PHONES>
.
Nar
RDS-sandningen tas emot, visar displayen
programservicenamnet (PS) efter att RDS-indika-
( 3,5 mm).
Hogtalarna kopplas automatiskt
horlurarna (ingar ej).
bort nar du ansluter
torn visas.
3
Tryck pa
Valja ingangskalla
RDS for att aterkalla frekvensen.
Du kan anvanda
som
videobandspelare
Anvandarhandboken for
Observera
tillgangligt pa FM.
(PROGRAM SERVICE) NAME
visas automatiskt nar
en
RDS-station tas emot.
av
DVD-spelaren sa att
vid en specificerad tid.
sig
1
automatiskt
Tryck pa SLEEP for
insomningstiden.
SLEEP och
den
stanger
VIDEO2
av
att stalla in den onskade
insomningstiden
visas i
displayfonstret.
SLEEP
du
trycker pa knappen
2 Varje gang
installningen foljande ordning:
andras
i
SLEEP120→90→60→50→40→30→20→10→OFF
Notes
Man kan kontrollera hur
mycket
DVD-spelaren stangs av.
Tryck pa SLEEP. Den aterstaende
displayfonstret.
tid
som
aterstar
innan
18
tiden visas i
ytterli-
:
Valjer signalerna fran
kontakterna
VIDEO1,
kontakterna
VIDEO2,
AUDIO IN V/H och VIDEO IN.
Insomningstimern
Man kan stalla in
ger
trycka flera ganger
pa VIDEO1 eller VIDEO2. Varje gang du trycker pa denna
knapp andras funktionslaget i foljande ordning:
VIDEO1
Installning
respektive apparat
gare information om anvandningen.
Valj onskad ingangskalla genom att
RDS finns bara
PS
eller andra enheter
ar anslutna till kontakterna VIDEO1 och VIDEO2.
:
Valjer signalerna fran
AUDIO IN V/H och VIDEO IN.
Drift med DVD
Spelning
DVD
av en
Forberedelse for
Sla
spelning
Obs
DVD
den
ar ansluten
valj
AV-ingang
till din DVD-mottagare.
Om du vill lyssna pa skivans ljud med ditt ljudsystem,
satt igang det och valj insignalen fran DVD-spelaren.
1
pa
TVn och
Allmanna funktioner
Tryck pa
OPEN/CLOSE for att
in skivan
Om du laddar in
den sidan
som
oppna
Savida inte annat
sags baseras alla operationer pa
anvandning
fjarrkontrollen. Vissa operationer kan
utforas med hjalp av installationsmenyn.
av
Att
Om
dubbelsidig skiva, kontrollera
spela pekar uppat.
att
OPEN/CLOSE for att
borjar automatiskt.
tryck pa PLAY.
stanga skivtallriken.
avspelningen
avspelningen inte borjar,
TV-skarmen och
pa
Om
en
skivmenyn
DRIFT
DVD
Att
skiva har
titel
till ett annat KAPITEL
byta
DVD
I vissa fall kan istallet
TITEL
mer an en titel, kan du hoppa till en
enligt foljande:
Tryck pa DISPLAY nar avspelningen ar stoppad och
tryck sedan pa den lampliga sifferknappen (0-9) for
att valja en titelsiffra.
du vill
READING visas
en annan
1/3
annan
en
till
byta
skivtallriken.
tallriken med etiketten
Lagg
pa
2 pekande
uppat.
3 Tryck pa
som
1/12
visas.
Om
Om
skivmenyn
Menyskarmen
innehaller
en
visas
visas bara efter
laddning
av en
DVD
som
meny.
DVD
Anvand 1/2/3/4 for att
valja den titel/kapitel som du vill
pa och tryck sedan pa ENTER for att borja avspelningen.
Tryck pa TITLE eller MENU for att komma tillbaka till
menyskarmen.
titta
en titel pa skivan har mer an ett kapitel kan du flytta
dig till ett annat kapitel enligt foljande:
Tryck pa SKIP . eller > kort under avspelning
for att valja nasta kapitel eller for att aterga till borjan
av det aktuella kapitlet.
Tryck pa . tva ganger en kort stund for att stega
tillbaka till foregaende kapitel.
For att flytta dig till vilket annat kapitel som helst
under DVD-avspelning tryck pa DISPLAY. Tryck sedan
pa 3/4 for att valja C (kapitel). Mata sedan in kapitelsiffran med hjalp av sifferknapparna (0-9).
Obs
--
--
--
Om
barnsparren ar installd och skivan inte ligger inom
den godkanda barnsparrnivan (ej godkand) maste
den 4-siffriga koden matas in och/eller skivan maste
godkannas (se "Bansparr", pa sidan 16).
DVD-skivor maste ha en regionkod.
Spelaren spelar inte av skivor som har en regionkod
som skiljer sig fran spelarens. Regionkoden for denna
apparat ar 2 (tva).
Obs
For att mata in
snabb
tvasiffriga tal, tryck pa knapparna
Slow Motion
1
Tryck pa
DVD
SLOW SCAN
Spelaren gar
over i
+
eller
-
under
avspelning.
SLOW-lage.
2 Anvand SLOW SCAN
for att valja den
1/16, t 1/8, t 1/4 eller t
hastigheten:
1/2 (bakat), eller T 1/16, T 1/8, T 1/4 ellerT 1/2
(framat).
For att lamna slow-motionlaget, tryck pa PLAY.
onskade
3
i
foljd.
+
eller
-
t
19
Drift med DVD
(forts.)
Allmanna funktioner
Stillbild och
(forts.)
Upprepning
A*
bild-for-bildavspelning
1
2 Du kan
mata fram bilden
nu
trycka upprepade ganger pa
Sokning
1
Tryck
och hall
taget genom
pa fjarrkontrollen.
2
sekvens i
Tryck pa REPEAT
upprepningen.
A- visas kort
att
en
titel:
A-B vid den
punkt
dar du vill
borja
pa TV-skarmen.
Tryck pa REPEAT A-B igen
sluta upprepningen.
vid den
punkt
dar du vill
pa TV-skarmen och upprepningssekvensen
borjar (a-b repeat visas pa spelarens display).
SKIP . eller > i cirka tva
avspelning.
in i
3 For att
avbryta sekvensen, tryck pa
REPEAT A-B.
SEARCH-lage.
Tryck och hall nere
ganger for att valja
SKIP . eller >
upprepade
hastigheten: mX2,
(bakat) eller MX2,
(framat).
den onskade
mX4, mX16, mX100
MX4, MX16, MX100
Tryck pa
bild i
en
A-B visas kort
nere
Spelaren gar da
3
en
PAUSE
DVD
sekunder under
2
1
Tryck pa PAUSE under avspelning.
Spelaren gar in i PAUSE-lage.
DVD
OFF
AB
For att upprepa
DVD
A-B
PLAY for att lamna
SEARCH-laget.
Tidssokning
0:16:57
DVD
-:--:--
Time Search-funktionen
avspelningen
1
Tryck pa
efter
en
gor att du kan borja
given tid pa skivan.
DISPLAY under
avspelning. Skarmdisplayen
visas.
Upprepning
CHAPT
DVD
Time Search-rutan visar den tid
DVD
OFF
TITLE
2
1 For att upprepa det aktuella
REPEAT.
Repeat Chapter
visas
Ikonen
Repeat Title
3 For att lamna
20
Repeat
den aktuella
visas
3/4 inom 10 sekunder for att
valja
ikonen
pa skarmdisplayen.
3 Mata in onskad starttid inom 10 sekunder med
av
Mata in
Om du matar in fel siffror
pa TV-skarmen.
upprepningslaget, tryck pa
sifferknapparna.
sekunder fran vanster till
titeln, tryck pa REPEAT
tredje gang.
Ikonen
gatt pa
"-:--:--" visas i rutan Time Search.
kapitlet, tryck pa
pa TV-skarmen.
2 For att upprepa den aktuella
en andra gang.
Tryck pa
Time Search
Videoskivor-Upprepning Kapitel/Titel/Fran
Ikonen
som
skivan.
siffror
REPEAT
en
4
hoger
tryck pa
i rutan.
CLEAR for att ta bort de
du matat in. Mata sedan in de ratta siffrorna.
som
Tryck pa
hjalp
timmar, minuter och
ENTER inom 10 sekunder for att bekrafta
starttiden.
Off visas
pa TV-skarmen.
Avspelningen borjar fran den valda tiden pa skivan. Om du
matar in en tid som ar ogiltig fortsatter avspelningen fran
den aktuella punkten.
with DVD
Operation
(Cont'd)
Allmanna funktioner
Zoom
DVD
Zoomfunktionen later
dig
forstora videobilden och
flytta
genom den forstorade bilden.
dig
1
(forts.)
trycker upprepade ganger pa ZOOM, sa
forstoringsgraden upp till sex ganger.
2 Anvand 1/2/3/4 for att
Kontroll
innehallet
av
videoskivor:
DVD
DVD
pa
Menyer
till
menyn.
okar
att
genom den zoomade
flytta
DVD-funktioner
DVD-skivor kan innehalla menyer som ger dig tillgang
speciella funktioner. Tryck pa MENU for att anvanda
Tryck pa ZOOM under avspelning eller stillbildsavspelning for att aktivera zoomfunktionen.
Om du
Speciella
Tryck
valja
sedan
pa
funktion.
en
markera ditt val och
den
lampliga sifferknappen
Eller, anvand 1/2/3/4 for
tryck
sedan
for
att
ENTER.
pa
bilden.
3
Tryck pa CLEAR for att ateruppta
eller aterga till stillbilden.
normal
avspelning
Titelmeny
1
Tryck pa
DVD
TITLE.
Om den aktuella titeln har
men.
Obs
Zoomfunktionen kanske inte
fungerar pa
multi-
3
Tryck pa
1
avspelningen fran en lagrad minnespunkt.
Upp till nio punkter kan lagras.
For att mata in en minnespunkt, folj dessa steg.
1 Under skivavspelning, tryck pa MARKER nar avspelningen nar den punkt som du vill markera.
Du kan starta
1 Under
Menyn
2
markerad
som
pa
2
valja
den markerade
med menyn MARKER
for att bli
av
DVD
en
med
skivmenyn.
1/1
som
ar
om
inspelade fran
pa displayen.
du vill.
Tryck pa ANGLE upprepade ganger under
avspelning for att valja en onskad vinkel.
av
pa displayen.
audiospraket
DVD
ENG
D
6CH
AUDIO
upprepade ganger under avspelning
audiosprak eller audiospar.
scenen.
SEARCH, tryck
markering
skivavspelning, tryck pa
MARKER SEARCH visas
1/2 for att
valja
Tryck pa
S-TITLE
for att
de olika
se
SEARCH.
pa
for
att hora ett annat
Textremsor
Menyn
Tryck pa
igen
Du kan da andra kameravinkeln
den
DVD
1
ENG
upprepade ganger
textremsespraken.
under
avspelning
skarmen.
den markorsiffra
som
Obs
du vill
radera.
3
visas.
MENU
olika kameravinklar blinkar vinkelikonen
Tryck pa
Under
Tryck pa
MENU.
Om skivan innehaller sekvenser
1
SEARCH.
For att radera
1
skarmen.
titelmenyn.
du vill aterkalla.
Avspelningen borjar fran
av
med
DVD
Kameravinkel
Andring
SEARCH.
pa
ENTER.
4 For att bli
av
scen
1/2 inom 10 sekunder for att
Tryck pa
Tryck pa
for att bli
igen
Numret for den aktuella vinkeln visas
en
skivavspelning, tryck pa
markorsiffra
3
pa TV-skarmen.
1 for att mata in upp till nio markorskiva.
MARKER SEARCH visas
Tryck pa
Tryck pa
Skivmenyn
2
For att aterkalla
TITLE
Skivmeny
MARKER SEARCH
Upprepa steg
punkter pa en
skar-
Menyn kan rakna upp kameravinklar, talspraks- och
textremsealternativ och kapitel for titeln.
DVD
Ikonen Marker visas kort
pa
2
1/9
2
meny visas menyn
visas.
vissa DVD-
vinkelscener.
Markorsokning
en
skivmenyn
fungerar pa
skivor.
Zoomfunktionen kanske inte
I annat fall kan
Om
visas, finns inte funktionen tillganglig pa skivan.
CLEAR.
Markorsiffran raderas fran listan.
4
Upprepa stegen
2 och 3 for att radera
ytterligare
markorsiffror.
5
For att bli
pa
av
med menyn MARKER
SEARCH, tryck
SEARCH.
21
DRIFT
Drift med Audio CD och MP3-skivor
Att
DVD-spelaren
Sokning
kan
1
Innan du
MP3-formats
spela
las
spelar MP3-inspelningar,
ningar pa
inspelningar pa
om
Ladda in
en
visas
Menyn
CD
2
skiva och
pa
skivtallriken.
stang
3
MP3
Program
Program
TRACK 1.MP3
TRACK 2
TRACK 2.MP3
TRACK 3
TRACK 3.MP3
TRACK 4
TRACK 4.MP3
TRACK 5
TRACK 5.MP3
TRACK 6
TRACK 6.MP3
Clear All
4
Audio
00:00
CD-meny
2 Tryck papa
sedan
mX8
(bakat)
MP3-meny
3/4 for att
valja
ett
spar
och
Tryck pa
SEARCH-lage.
SKIP . eller >
valja
upprepade
hastighet: mX2, mX4,
MX2, MX4, MX8 (framat).
onskad
eller
och
riktningen
PLAY for att lamna
ar
Upprepa
tryck
PLAY.
Tryck pa STOP for att stoppa avspelningen
nagon annan tidpunkt.
ner
Sokhastigheten
Ljudet
OFF
1
Avspelningen borjar. Under avspelning visas den
speltid som gatt pa det aktuella sparet pa displayen
Avspelningen slutar nar skivan spelats fardigt.
3
for att
in i
indikeras
pa menyskar-
SEARCH-laget.
Note
Clear All
TRACK 8.MP3
STER.
0:56:35
Tryck
ganger
avspelning.
men.
TRACK 7.MP3
TRACK 7
SKIP . eller > i cirka tva
nere
och hall
TV-skarmen.
TRACK 1
TRACK 8
och hall
Spelaren gar da
MP3-inspel-
sidan 24.
Tryck
CD
sekunder under
CD-R eller CD-RW skivor.
CD-ROM,
1
Audio CD och MP3-skivor
spela
avstangt
A-B
i
SOK-laget
CD
For att upprepa en sekvens.
Tryck pa REPEAT A-B under
1
punkt
Ikonen
2
vid
dar du vill
Repeat
Tryck pa
<SEARCH>.
och "A
-"
avspelning
vid den
sekvensen.
borja
visas
REPEAT A-B
pa menyskarmen.
igen
vid den
punkt
dar du vill
sluta sekvensen.
Ikonen
Repeat och "A B" visas pa menyskarmen,
borjar spelas av upprepade ganger.
och
sekvensen
Paus
1
Tryck pa
3
MP3
CD
PAUSE under
avspelning.
2 For att
borja spela igen, tryck pa
PAUSE igen.
Att
hoppa
till ett annat
Ikonen
PLAY eller
Andring
MP3
CD
spar
SKIP . tva
tillbaka till det
ganger snabbt
foregaende sparet.
Med audio CD kan
man
hoppa
for att
hoppa
direkt till vilket
helst genom att mata in sparsiffran med
sifferknapparna (0-9) under avspelning.
som
Upprepa Spar/Allt/Fran
1 For att upprepa det aktuella
Ikonen
Repeat Track
visas
CD
spar
hjalp av
MP3
sparet, tryck pa
REPEAT.
pa menyskarmen.
2 For att upprepa alla sparen hos den inladdade
tryck pa REPEAT en gang till.
Ikonen
3
Repeat
All visas
Tryck pa REPEAT
upprepningslaget.
Ikonen
22
Repeat
en
Off visas
pa menyskarmen.
tredje gang
Repeat
for att lamna
pa menyskarmen.
och "OFF" visas
lamna sekvensen
pa menyskarmen.
tryck pa
Tryck pa SKIP . eller > kort under avspelning
for att hoppa till nasta spar eller for att atervanda till
borjan pa det aktuella sparet.
Tryck pa
Tryck pa REPEAT A-B igen for att
och aterga till normal avspelning.
skivan,
av
audiokanal
CD
Tryck pa AUDIO upprepade ganger under avspelning
att lyssna pa en annan audiokanal (STEREO, LEFT
eller RIGHT).
for
Programmerad avspelning
MP3
CD
med Audio
Programmerad avspelning
Upprepning
Tryck pa
CD och MP3-skivor
later
Ikonen
dina favorit-
Programmering
dig lagra ordningen pa
spar inom en sarskild skiva i spelarens minne.
Programmet kan innehalla
spar (MP3-skiva).
Stoppa
1
Menyn
in skivan och
visas
32
Ikonen
skivtallriken.
stang
Ikonen
avspelning
Repeat
Repeat
Radering
eller i
for att komma in i programmervisas till
E
menyskarmens hogra
All visas
en
sparet.
pa menyskarmen.
till for att upprepa alla
pa menyskarmen.
tredje gang
Off visas
hoger
om
ordet
av
for att lamna
DRIFT
pa menyskarmen.
spar programlistan
1
Tryck pa PROGRAM under avspelning eller i stopplage for att komma in i programmeringslage.
2
Tryck pa
Program pa
Bokstaven
sida.
i
ett
E
visas.
2 for att komma till
3 Anvand 3/4 for att
valja
det
programlistan.
spar som du vill
radera
fran
Obs
Tryck pa
visas
pa TV-skarmen.
ingslaget.
Bokstaven
Repeat Track
Tryck pa REPEAT
upprepningslaget.
PROGRAM under
pa
2 Tryck
stopplage
programmerade spar
Tryck pa REPEAT en gang
sparen i programlistan.
eller 60
spar (Audio CD)
av
REPEAT for att upprepa det aktuella
4
PROGRAM for att lamna programmer-
ingslaget;
bokstaven
Sparet
forsvinner.
E
3
Tryck pa 3/4 for att valja et spar och tryck
sedan pa ENTER for att lagga in det valda
sparet i programlistan.
4
Upprepa steg 3
programlistan.
Audio
for att
in
lagga
2
i
Program
MP3
E
Program
TRACK 12
TRACK 1.MP3
TRACK 8.MP3
TRACK 8
TRACK 2.MP3
TRACK 2.MP3
TRACK 3
TRACK 10
TRACK 3.MP3
TRACK 4.MP3
TRACK 4
TRACK 3
TRACK 4.MP3
TRACK 3.MP3
TRACK 5
programlistan.
programlistan
Folj stegen 1-2 av "Radering av ett spar i programlistan" enligt ovan.
Anvand 3/4 for att valja "Clear All" och tryck sedan
pa ENTER.
Hela
TRACK 2
programmet for skivan raderas.
Programmen
spelaren.
raderas ocksa
om
skivan tas bort fran
E
For att ateruppta normal avspelning fran
programmerad avspelning
TRACK 5.MP3
TRACK 6
Tryck
TRACK 6.MP3
TRACK 7
TRACK 7.MP3
Clear All
TRACK 8
0:56:35
1
MP3-meny
TRACK 1
raderas fran
Att radera hela
ytterligare spar
CD-meny
CD
programlistan.
Tryck pa CLEAR.
Clear All
TRACK 8.MP3
STER.
00:00
och hall
nere
PROGRAM tills indikatorn
"PROGRAM" forsvinner i
displayfonstret.
OFF
1
2.
pa
5 Tryckprogrammerade
spar
Det
som
du valde senast markeras i
programlistan.
3/4 for att
pa
6 Tryckborja
spelas
ska
Tryck pa
Tryck pa
7
valja
det
spar
TITLE for att
ga
du vill
vidare till nasta sida.
MENU for att atervanda till
Tryck pa
som
av.
foregaende
sida.
PLAY for att starta.
Avspelningen borjar i den inprogrammerade sparordningen. Avspelningen slutar nar allas spar i programlistan har
spelats en gang.
23
Ytterligare
drift
Senaste tillstandsminne
DVD
Uppgifter
CD
Denna
MP3-skivor
Om MP3
spelare lagrar
sista skivan
om
det senaste tillstandet for den
En MP3-fil ar audiodata
du tittade
komprimerade
med
hjalp
av
MPEG1, audiofilkodningsschemat layer-3. Vi kallar filer
av den typ vars namn slutar med ".mp3" for "MP3-filer".
pa. Installningarna stannar
kvar i minnet aven om du tar bort skivan fran spelaren
eller stanger av spelaren. Om du lagger in en skiva som
har sina installningar lagrade aterkallas automatiskt det
lage dar skivan stoppades sista gangen.
som
Spelaren kan inte lasa en MP3-fil med en filnamn som
pa nagot annat an ".mp3".
Spelaren kan inte lasa en pahittad eller felaktig MP3-fil
med namn som slutar pa ".mp3".
slutar
Obs
--
Installningarna lagras
som
--
Denna
om
i minnet och kan anvandas nar
helst.
du
spelare lagrar inte installningarna for en skiva
stanger av spelaren innan du borjar spela ski-
van.
MP3-skivor kompatibla med
begransade enligt foljande:
Samplingsfrekvens
Bitfrekvens / inom 32
3.
CD-R
4.
Skarmslackare
Skarmslackarbilden visas
plage
du lamnar
om
i
spelaren
stop-
i cirka fem minuter.
5.
Installning
av
videolage
DVD
Hos vissa skivor kan bilden fladdra eller
man ser
sig i raka linjer. Det innebar att den
vertikala interpoleringen eller de-interlacen inte ar
perfekt anpassad till skivan. I sadana fall kan bildkvaliteten forbattras genom att andra videolage.
prickar
ror
som
Om du vill andra
trycka pa VISNING
<DISPLAY> i tre sekunder medan du spelar en skiva.
Den nya videolagessiffran visas pa TV-skarmen.
Kontrollera
om
videolage
Proceduren for
→
6.
andring
→
av
→
MODE4
→
44,1kHz
320kbps
fysiskt format skall vara "ISO 9660"
spelar in MP3-filer med en programvara som
inte kan skapa ett FILSYSTEM, t.ex. "Direct-CD"
osv., ar det omojligt att spela MP3-filerna. Vi rekommenderar darfor att du anvander "Easy-CD Creator",
som skapar ett ISO9660 filsystem.
En singlesessionsskiva kraver MP3-filer i det forsta
sparet. Om det finns en MP3-fil i det 1:a sparet kan
spelaren inte spela ovriga MP3-filer pa skivan. Om
du vill spela MP3-filer, formatera alla data pa skivan
Om du
eller anvand en ny skiva.
Vi rekommenderar inte anvandning
CD-RW
Filnamnen bor namnges med 8 bokstaver eller mindre och maste innehalla avslutningen ".mp3" dvs
8.
Anvand inte
"********.MP3".
specialtecken
som
t.ex.
9.
"_?!><+*}{`[@
Det totala antalet filer
pa
skivan maste
vara
mindre
an 200.
10. Anvand 74 minuters CD-R skivor
MODE5
av
]:;\/.," el.dyl.
videolaget ar;
MODE3
ar
7.
videokvaliteten ar battre. Du kan
MODE2
-
spelare
skivor. Anvand bara avslutade CD-R skivor.
ska du
upprepa ovanstaende procedur tills du far den
onskade bildkvaliteten.
MODE1
/ endast
1.
2.
denna
→
inte 80 minuters CD-R
(700M)
(650M),
anvand
program
MODE1
Om du
stanger av strommen gar videolaget
ursprungslaget (MODE1).
tillbaka till
Denna DVD-spelare kraver skivor/inspelningar som uppfyller viss teknisk standard for att uppna optimal avspelningskvalitet. Forinspelade DVD-skivor gora till denna
standard automatiskt. Det finns manga olika sorters
inspelningsformat hos skivor (inklusive CD-R med MP3filer).
Kunden bor ocksa observera att det kravs tillstand for
att ladda
ner
MP3-filer och musik fran Internet. Vart
ingen ratt att ge sadana tillstand.
Tillstand skall alltid sokas fran copyright-agaren.
foretag
24
har
Felsokning
Ga
igenom foljande guide
for att
se om
du kan hitta orsaken till ett
innan du tar kontakt med service.
Atgard
Orsak
Symptom
Ingen natspanning.
?
Natsladden
Strommen
?
Ingen
paslagen,
men DVD-spelaren
fungerar inte.
Ingen
problem
bild.
ej inkopplad.
?
skiva ar inmatad.
?
Mata in
en
skiva
(kontrollera
att DVD-
eller audio-CD-indikatorn visas i dis-
playen).
?
TV:n ar inte installd att ta emot DVD-
?
Valj ratt videolage pa TV:n sa att DVDspelarens bild syns pa TV-skarmen.
?
Anslut videokabeln.
?
Sla
signal.
IInget ljud eller bara
mycket lagt ljud hors.
Anslut natsladden.
?
Video-kabeln ar inte
ordentligt inkopplad.
?
Ansluten TV ar inte
paslagen.
?
Ansluten
inte installd
ljudutrustning ar
DVD-signaler.
?
Audiokablarna ar inte
TV:n.
ratt
du kan
att ta emot
?
Valj
pa
ordentligt
lage pa ljudutrustningen sa att
lyssna pa DVD-spelarens ljud.
?
Anslut audiokabeln.
?
Sla
inkopplade.
Uppspelningsbilden
ar
dalig.
paslagen.
Ljudutrustningen
?
Audioanslutningssladden
ar skadad.
?
Audioanslutningssladden
ar skadad.
?
DVD-spelaren
ar inte
?
startar
Ingen
skiva ar inmatad.
pa ljudutrustningen.
?Bytutdenmotenny.
?
Rengor
skivan.
?
Mata in
en
skiva
(kontrollera
att DVD-
eller audio-CD-indikatorn visas i
inte.
displayen).
?
En icke
?
Skivan ar
placerad
upp och ned.
?
Skivan ar
placerad
utanfor
spelbar
skiva ar inmatad.
sparet
i fack-
?
Mata in en spelbar skiva (kontrollera
skivtyp, fargsystem och regionskod).
?
Placera skivan med
?
Placera skivan korrekt i skivfacket.
?
Rengor
?
Tryck pa SET-UP-knappen
Meny-bilden.
sparsidan
nedat.
et.
?
Skivan ar
?
En meny visas
?
Tittarnivan ar vald.
smutsig.
TV-skarmen.
pa
?
skivan.
for att
stanga
Radera tittarnivafunktionen eller andra
tittarniva.
?
Kraftigt
brummande
Kontakterna och
jacken
ar
smutsiga.
?
Torka
av
dem med
en
trasa latt fuktad
med alkohol.
eller brus hors
?
?
Skivan ar
?
Hogtalarna och apparaterna
hopkopplade.
smutsig.
ar
daligt
?
?
?
DVD-mottagaren
ar
placerad
for nara TVn.
Rengor
skivan.
Koppla ihop hogtalarna
ordentligt.
Flytta
bort TV:n fran
och
apparaterna
audiokomponenterna.
25
REF NS
Felsokning (forts.)
Inspelning
ar inte
Atgard
Orsak
Symptom
mojlig.
?
Komponenterna
hopkopplade.
?
Antennerna ar
ar
felaktigt
daligt inkopplade.
?
Koppla ihop komponenterna
?
Valj
kalla med FUNCTION
VIDEO 1, VIDEO 2 eller
Det
gar
inte att stalla in
?
Antennerna ar
daligt placerade
eller
korrekt.
?
Anslut antennerna
?
Justera entennerna och
(CD/DVD,
radio)
ordentligt.
anslutna.
radiostationer.
koppla
in
en
utomhusantenn vid behov.
?
Signalstyrkan hos stationerna
(vid automatisk
frekvensinstallning).
ar alltfor
?
Stall in stationerna manuellt.
?
Forinstall
svag
?
Inga
stationer har forinstallts eller forinstallda
stationer har raderats
genom
?
Fjarrkontrollen fungerar
inte ordentligt.
?
?
scanning
Fjarrkontrollen ar inte riktad
DVD-spelarens sensor.
Fjarrkontrollen
DVD-spelaren.
Batterierna i
Natsladden
26
ar for
langt
mot
ifran
?
Rikta
stationerna(sida 17).
fjarrkontrollen
med
DVD-spelarens
sensor.
?
Anvanda
fjarrkontrollen
inom 7
spelaren.
Det finns ett hindrande foremal mellan
DVD-spelaren
?
av
(vid frekvensinstallning
stationerna).
och
?
Flytta
?
Byt
det hindrande foremalet.
fjarrkontrollen.
fjarrkontrollen
ej inkopplad.
ar slut
batterierna mot nya.
m
fran
Sprakkodlista
Mata in den
(Se
lampliga
15).
sidan
kodsiffran for
ursprungsinstallningarna
"Disc
Audio", "Disc Subtitle" och/eller "Disc Menu"
Kod
Sprak
Kod
Sprak
Kod
Sprak
Code
Sprak
6565
Afar
7079
Faroiska
7678
Lingala
8375
Slovakiska
6566
Abkhazian
7082
Franska
7679
Laotiska
8376
Slovenska
6570
Afrikaans
7089
Frisiska
7684
Lituanska
8377
Samoanska
6577
Amehariska
7165
Irlandska
7686
Lattlandska
8378
Shona
6582
Arabiska
7168
Skotsk Gaeliska
7771
Malagasy
8379
Somaliska
6583
Assamesiska
7176
Galiciska
7773
Maoriska
8381
Albanska
6588
Aymara
7178
Guarani
7775
Makedoniska
8382
Serbiska
6590
Azerbaijanska
7185
Gujarati
7776
Malayalam
8385
Sudanesiska
6665
Bashkir
7265
Hausa
7778
Mongoliska
8386
Svenska
6669
Byelorussian
7273
Hindi
7779
Moldaviska
8387
Swahili
6671
Bulgariska
7282
Kroatiska
7782
Marathi
8465
Tamilska
6672
Bihari
7285
Ungerska
7783
Malay
8469
Telugu
6678
Bengaliska; Bangla
7289
Armeniska
7784
Maltesiska
8471
Tajik
6679
Tibetanska
7365
Interlingua
7789
Burmesiska
8472
Thailandska
6682
Breton
7378
Indonesiska
7865
Nauru
8473
Tigrinya
6765
Katalanska
7383
Islandska
7869
Nepalesiska
8475
Turkmeniska
6779
Korsikanska
7384
Italienska
7876
Hollandska
8476
Tagalog
6783
Czechiska
7387
Hebreiska
7879
Norska
8479
Tonga
6789
Walesiska
7465
Japanska
7982
Oriyanska
8482
Turkiska
6865
Danska
7473
Jiddisch
8065
Panjabiska
8484
Tatar
6869
Tyska
7487
Javanesiska
8076
Polska
8487
Twi
6890
Bhutanska
7565
Georgianska
8083
Pashto, Pushto
8575
Ukrainska
6976
Grekiska
7575
Kazakstanska
8084
Portugisiska
8582
Urdu
6978
Engelska
7576
Gronlandska
8185
Quechua
8590
Uzbekistanska
6979
Esperanto
7577
Kambodjanska
8277
Ratoromanska
8673
Vietnamesiska
6983
Spanska
7578
Kanadensiska
8279
Rumanska
8679
Volapuk
6984
Estlandska
7579
Koreanska
8285
Ryska
8779
Wolof
6985
Baskiska
7583
Kashmiri
8365
Sanskrit
8872
Xhosa
7065
Persiska
7585
Kurdiska
8368
Sindhi
8979
Yoruba
7073
Finska
7589
Kirghiz
8372
Serbo-Kroatiska
9072
Kinesiska
7074
Fiji
7665
Latin
8373
Singhalesiska
9085
Zulu
REF NS
27
Landskodlista
Mata in den
lampliga
kodsiffran for
ursprungsinstallningen
av
"Landskod"
(Se
sidan
16).
Kod
Land
Kod
Land
Kod
Land
Kod
Land
AD
Andorra
ER
Eritrea
LC
St. Lucia
SB
Salomonoarna
AE
Forenade Arabemiraten
ES
Liechtenstein
SC
Seychellerna
Afghanistan
ET
Spanien
Etiopien
LI
AF
LK
Sri Lanka
SD
Sudan
AG
FI
Finland
LR
Liberia
SE
AI
Antigua och
Anguilla
FJ
Fiji
LS
Lesotho
SG
Sverige
Singapore
AL
Albanien
FK
Falklandsoarna
LT
Litauen
SH
St. Helena
AM
Armenien
FM
Mikronesien
LU
Luxemburg
SI
Slovenien
AN
Nederlandska Antillerna
FO
Faroarna
LV
Lettland
SJ
Svalbard och Jan
AO
Angola
FR
Frankrike
LY
Libyen
AQ
Antarktis
FX
Frankrike
MA
Marocko
SK
Slovakiska
AR
Argentina
territoriet)
MC
Monaco
SL
Sierra Leone
AS
Amerikanska Samoa
GA
Gabon
MD
Moldavien
SM
San Marino
AT
Osterrike
GB
Storbritannien
MG
Madagaskar
SN
Senegal
AU
Australien
GD
Grenada
MH
Marshalloarna
SO
Somalia
AW
Aruba
GE
Georgien
MK
Makedonien
SR
Surinam
AZ
GF
Franska
ML
Mali
ST
St. Tome och
BA
Azerbaidjan
Bosnien-Herzegovina
GH
Ghana
MM
Myanmar
SU
Forra USSR
BB
Barbados
GI
Gibraltar
MN
Mongoliet
SV
BD
Bangladesh
GL
Gronland
MO
Makau
SY
BE
Belgien
GM
Gambia
MP
Norra Marianaoarna
SZ
Swaziland
BF
Burkina Faso
GN
Guinea
MQ
Martinique (Franska)
TC
Turks och Caicosoarna
BG
Bulgarien
GP
Guadeloupe (Franskt)
MR
Mauritanien
TD
Chad
BH
Bahrain
GQ
Ekvatorialguinea
MS
Montserrat
TF
BI
Burundi
GR
Grekland
MT
Malta
BJ
Benin
GS
S.
BM
Bermuda
BN
Brunei Darussalam
BO
Barbuda
(Europeiska
Guyana
El Salvador
Franska sodra
Territorierna
MU
Mauritius
TG
Togo
MV
Maldiverna
TH
Thailand
GT
Guatemala
MW
Malawi
TJ
Tadjikistan
Bolivia
GU
Guam
MX
Mexiko
TK
Tokelau
BR
Brasilien
GW
Guinea Bissau
MY
Malaysia
TM
Turkmenistan
BS
Bahamas
GY
MZ
Mozambique
TN
Tunisien
BT
Bhutan
HK
Guyana
Hong Kong
NA
Namibien
TO
BV
Bouvet Island
HM
Heard och
NC
TP
Tonga
Ostra Timor
BW
Botswana
McDonaldoarna
NE
Nya Kaledonien (Franskt)
Niger
TR
Turkiet
BY
Belarus
HN
Honduras
NF
Norfolkon
TT
Trinidad och
BZ
Belize
HR
Kroatien
NG
TV
Tuvalu
(USA)
Principe
Syrien
Sandwichoarna.
Georgien
& S.
Mayenoarna
Republiken
Tobago
HT
Haiti
NI
Nigeria
Nicaragua
TW
Taiwan
oarna
HU
Ungern
NL
Nederlanderna
TZ
Tanzania
Republiken
ID
Indonesien
NO
UA
Ukraina
Kongo
IE
Irland
NP
Norge
Nepal
UG
Uganda
Schweiz
IL
Israel
NR
Nauru
UK
Storbritannien
CI
Elfenbenskusten
IN
Indien
NU
Niue
UM
USA Minor
CK
Cook Islands
IO
Brittiska indiska
NZ
Nya
CL
Chile
Oceanien
OM
Oman
US
Forenta staterna
CM
Kamerun
IQ
Irak
PA
Panama
UY
Uruguay
CN
Kina
IR
Iran
PE
Peru
UZ
Uzbekistan
CO
Colombia
IS
Island
PF
Polynesien (Franskt)
VA
Vatikanen
VC
St. Vincent &
CA
Kanada
CC
Cocos
CF
Centralafrikanska
CG
CH
(Keeling)
Zeeland
Outlying
Islands
CR
Costa Rica
IT
Italien
PG
cs
Tidigare Tjeckoslovakien
JM
Jamaica
PH
Papua New
Filippinerna
CU
Kuba
JO
Jordan
PK
Pakistan
VE
Venezuela
CV
Cap
JP
PL
Polen
VG
CX
Julon
KE
Japan
Kenya
PM
St. Pierre och
VI
Jungfruoarna (Brittiska)
Jungfruoarna (USA)
CY
Cypern
KG
PN
Pitcairnon
VN
Vietnam
CZ
Czechiska
KH
Kyrgyzstan
Kambodja
PR
Puerto Rico
VU
Vanuatu
DE
KI
Kiribati
PT
Portugal
WF
Wallis och Futunaoarna
DJ
Tyskland
Djibouti
KM
Comoros
PW
Palau
WS
Samoa
DK
Danmark
KN
St. Kitts & Nevis
PY
Paraguay
YE
Yemen
DM
Dominica
KP
Nordkorea
QA
Qatar
YT
DO
Dominikanska
KR
Sydkorea
RE
Reunion
YU
Mayotte
Jugoslavien
DZ
Algeriet
KW
Kuwait
RO
Rumanien
ZA
Sydafrika
EC
Ecuador
KY
Caymanoarna
RU
Ryska
ZM
Zambia
EE
Estland
KZ
Kazakhstan
RW
Rwanda
ZR
Zaire
EG
Egypten
LA
Laos
SA
Saudiarabien
ZW
Zimbabwe
EH
Vastra Sahara
LB
Libanon
28
Verde
Republiken
Republiken
Anguilla
Guinea
Grenadinerna
Miquelon
(Franskt)
Federationen
Specifikation
[Almant]
Natkrav
AC
Energiforbrukning
70W
Vikt
4.6
Yttrematt(BxHxD)
Driftsmiljo
Fuktighet vid drift
360x72x350mm
Laser
halvledarlaser, vaglangd 650
PAL 625/50, NTSC 525/60
(MW)
[Forstake]
35°C, arbetslage horisontellt
REF NS
nm
4Hztill20kHz
Battre an 75 dB
20 kHz
(1 kHz, NOP,
LPF/a-filter)
Battre an 75 dB
(1 kHz vid 12 W utsignal) (20 kHz LPF/a-filter)
(p-p), 75 Ω, negativ synk, RCA-kontakt
1.0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk, RCA-kontakt
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk., 4-pins mini DIN x
(C) 0.3 V (p-p), 75 Ω
0.5 %
1.0 V
S-video ut
[Tuner] AM FM
5°C till
5% till 85%
Frekvensomrade (audio)
Signal/brus-forhallande (audio)
Dynamiskt omrade (audio)
Harmonisk distorsion (audio)
Videosignal in
Videosignal ut
[Video]
kg
Temperatur:
Signalsystem
[CD/VD]
220-240V, 50/60 Hz
108 MHz
Avstamningsomrade
87.5
Mellanfrekvens
10.7 MHz
Signal/Brusforhallande
60 dB
Frekvensomrade
150
Avstamningsomrade
522
Mellanfrekvens
450 kHz
Stereolage
Surroundlage
35W+35W(8Ωvid1kHz,THD10%)
Front: 35W + 35W (THD 10 %)
(* Beroende pa ljudlagesinstallningarna och kallan kanske det
inte kommer nagot ljud ut alls.)
Centrum*: 35W
Insignaler
Utsignaler
VIDEO 1, VIDEO 2
-
-
-
1
12000 Hz
1611 kHz
Surround*: 35W
VIDEO 1
35W
+
Subwoofer*: 35W
(8Ω
(8Ω
vid 1
vid 30
(AUDIO OUT)
:
kHz, THD 10 %)
Hz, THD 10 %)
2 V
WOOFER: 2 V
PHONES:
(32 Ω)
Satellithogtalare (FE-3620TE)
1 Vejs 1 Hogtalar
Typ
Impedans
[Hogtalre]
8Ω
Frevenssvar
120
-
Markeffekt in
(1m)
35W
Max. effekt in
Nettomatt
Nettovikt
1
Vejs
1
(FE-3620WE)
Hogtalar
8Ω
20000 Hz
83 dB/W
Ljudtryck
Passiv subwoofer
45-1500Hz
82 dB/W
(1m)
35W
70W
70W
90x70x106.5mm
160x350x325mm
0.65
kg
4.5
kg
?Audiocable.........................1?Videocable..........................1
[Medskicae tilbehor]
Design
?Speakers...........................6?Speakercables......................5
?Remotecontrol......................1?Batteries(AAA).......................2
?AMloopantenna.....................1?FMantenna.........................1
?RCA-SCART-adapter..................1
och
specifikationer
kan andras utan
foregaende varning.
29
P/NO
:
3828R-D019R
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement