LG LAS350B Brugervejledning
Optisk drift
LG Sound Sync
a
LG Sound Sync låter dig styra en del av denna enhets funktioner via fjärrkontrollen tillhörande din LG TV.
Styrbara funktioner är volym upp/ner och tyst läge. Se till att din TV uppvisar LG Sound Sync-loggan som
visas ovan. /
Med LG Sound Sync kan du styre visse funktioner på enheden via fjernbetjeningen til dit LG-tv. De funktioner,
du kan styre, er at skrue op/ned for lyden eller slå den fra. Kontroller, at dit tv har LG Sound Sync-logoet som
vist ovenfor. /
LG Sound Sync lar deg styre noen av funksjonene i denne enheten med fjernkontrollen til din LG TV.
Kontrollerbare funksjoner er volum opp/ned og demp. Sørg for at TVen din har LG Sound Sync-logoen, som
vist ovenfor. /
LG Sound Sync -toiminnolla voit ohjata tiettyjä liitetyn laitteen toimintoja LG TV:n kaukosäätimellä. Ohjattavat
toiminnot ovat äänenvoimakkuus ylös/alas ja mykistys. Varmista, että TV:ssä on LG Sound Sync logo yllä
näytetyllä tavalla.
Brug af den optiske forbindelse / Optisk drift / Optinen toiminto
Sound Bar
Välj OPTICAL. / Vælg OPTICAL. / Velg OPTICAL. /
Valitse OPTICAL.
b
Optisk / Optisk / Optisk / Optinen
DANSK | FORENKLET VEJLEDNING
(1 ud af 2)
Du kan få vist vejledningen i de avancerede
funktioner ved at besøge http://www.lg.com og hente
brugsvejledningen. Visse dele af indholdet i denne
vejledning kan afvige fra din enhed.
Model : LAS350B
NORSK | ENKEL BRUKSANVISNING (1 av 2)
SVENSKA | FÖRENKLAD MANUAL (1 av 2)
För att läsa instruktioner angående funktioner, gå till
http://www.lg.com och ladda ner Ägarmanualen.
En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från
din enhet.
a
,
For å se instruksjonene for avanserte funksjoner,
besøk http://www.lg.com og deretter last ned
brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne
bruksanvisningen kan avvike fra enheten din.
Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje
osoitteesta http://www.lg.com.
Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.
,
Wall brackets and screws
Trådlöst / Trådløs / Trådløs / Langaton
Välj LG TV. / Vælg LG TV. / Velg LG TV. / Valitse LG TV.
a
b
TV Speaker
External Speaker
LG Sound Sync (Optical)
LG Sound Sync (Wireless)
Konfigurera din TV:s utgående ljud : TV:ns
inställningsmeny [ [Ljud] [ [Utgående TV-ljud] [ [LG
Sound Sync (trådlöst)] /
Indstil lydoutput for dit tv : Gå til tv’ets indstillingsmenu
[ [Lyd] [ [Tv-lydoutput] [ [LG Sound Sync (trådløs)] /
Konfigurer lydutgangen hos TVen din : TVinnstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV-lydutgang] [ [LG
Sound Sync (Trådløs)] /
Aseta TV: äänen ulostulo : TV:n asetusvalikko [ [Ääni] [
[TV äänen ulostulo] [ [LG Sound Sync (Langaton)]
Vissa TV-apparater kan komma att behöva ändra inställning för utgående ljud. Se beskrivningen nedan. /
På nogle tv-apparater skal indstillingen for lydoutput ændres. Se beskrivelsen nedenfor. /
Hos noen TVer må innstilling av lydutgang endres. Se beskrivelsen nedenfor. /
Joissakin Televisioissa äänen ulostuloasetuksia on muutettava. Katso kuvaus alla.
TV Speaker
External Speaker (Optical)
LG Sound Sync (Optical)
LG Sound Sync (Wireless)
SUOMI | PIKAOPAS (1/2)
Wall bracket install guide
LG Sound Sync / LG Sound Sync / LG Sound Sync
Konfigurera din TV:s utgående ljud : TV:ns
inställningsmeny [ [Ljud] [ [Utgående TV-ljud] [
[Extern högtalare (optisk)] /
Indstil lydoutput for dit tv : Gå til tv’ets indstillingsmenu [
[Lyd] [ [Tv-lydoutput] [ [Ekstern højttaler (optisk)] /
Konfigurer lydutgangen hos TVen din : TVinnstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV-lydutgang] [
[Ekstern høyttaler (Optisk)] /
Aseta TV: äänen ulostulo : TV:n asetusvalikko [ [Ääni] [
[TV äänen ulostulo] [ [Ulkoinen kaiutin (Optinen)]
Innehållet i TV:ns inställningsmeny kan variera beroende på din TV:s tillverkare och modell. /
Indstillingerne i indstillingsmenuen på dit tv varierer afhængigt af dit tv’s fabrikat eller model. /
Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av produsentene og modellene på TVen. /
TV:n asetusvalikon yksityiskohdat saattavat vaihdella riippuen TV:si valmistajasta tai mallista.
b
TV Speaker
External Speaker
LG Sound Sync (Optical)
LG Sound Sync (Wireless)
Konfigurera din TV:s utgående ljud : TV:ns
inställningsmeny [ [Ljud] [ [Utgående TV-ljud] [ [LG
Sound Sync (optisk)] /
Indstil lydoutput for dit tv : Gå til tv’ets indstillingsmenu
[ [Lyd] [ [Tv-lydoutput] [ [LG Sound Sync (optisk)] /
Konfigurer lydutgangen hos TVen din : TVinnstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV-lydutgang] [
[Ekstern høyttaler (Optisk)] /
Aseta TV: äänen ulostulo : TV:n asetusvalikko [ [Ääni] [
[TV äänen ulostulo] [ [LG Sound Sync (Optinen)]
Välj OPTICAL. / Vælg OPTICAL. / Velg OPTICAL. /
Valitse OPTICAL.
c
Cover foot
www.lg.com
Fästa ferrikärnan (tillval)
Sådan anbringes ferritkernen (valgfri) / Hvordan man fester ferrittkjernen (valgfri) /
Ferriittisydämen liittäminen (lisävaruste)
Du kanske behöver fästa ferrikärnan i syfte att minska eller eliminera eventuella elektriska störningar. /
Det kan være nødvendigt at montere en ferritkerne for at mindske eller eliminere elektrisk interferens. /
Det kan hende at du må feste ferrittkjernen for å redusere eller eliminere eventuell elektrisk interferens. /
Voit tarvita ferriittisydämen sähköhäiriöiden rajoittamiseksi tai poistamiseksi.
a
Använda extern enhet
Använda BLUETOOTH®
a
a
Brug af en ekstern enhed / Bruk av ekstern enhet / Ulkoisen laitteen käyttö
Öppna /
Åben /
Åpne /
Avaa
b
LG LAS350B (XX))
Använda appen “Music Flow Bluetooth”
Brug af appen “Music Flow Bluetooth” / Med “Music Flow Bluetooth”-appen /
Music Flow Bluetooth -sovelluksen käyttö
För att använda denna enhet på ett bekvämare sätt, installera “Music Flow Bluetooth” på dina Bluetoothenheter. Välj ett installationssätt ( eller ). /
Du kan gøre det mere komfortabelt at bruge enheden ved at installere “Music Flow Bluetooth” på dine
Bluetooth-enheder. Vælg en installationsmåde ( eller ). /
For å bruke denne enheten mer komfortabelt, installer “Music Flow Bluetooth” på Bluetooth-enhetene dine.
Velg en installeringsmetode ( eller ). /
Tämän yksikön käyttämiseksi kätevämmin, asenna “Music Flow Bluetooth” Bluetooth-laitteisiin. Valitse
asentamistapa ( tai ).
Leta upp “Music Flow Bluetooth” i Google Play Store. /
Søgning efter “Music Flow Bluetooth” på Google Play Store. /
Søker etter “Music Flow Bluetooth” i Google Play Store. /
Etsi “Music Flow Bluetooth” Google Play Storesta.
Vira (två varv) /
Omvikling (to gange) /
Vikle (to ganger) /
Kääri (kahdesti)
z
,
c
c
Välj Bluetooth-funktionen. / Vælg Bluetooth-funktionen. /
Velg Bluetooth-funksjonen. / Valitse Bluetooth-toiminto.
Välj PORTABLE. / Vælg PORTABLE. / Velg PORTABLE. /
Valitse PORTABLE.
b
b
Brug af BLUETOOTH® / Bruk av BLUETOOTH® / BLUETOOTH® in käyttö
Stäng /
Luk /
Lukk /
Sulje
Spela upp musiken på ansluten extern enhet. /
Afspil musikken på den tilsluttede eksterne enhed. /
Spill av musikken gjennom den tilkoblede eksterne enheten. /
Toista musiikkia liitetyllä ulkoisella laitteella.
Ange PIN-koden (0000) om den efterfrågas. / Indtast evt. PIN-koden (0000). /
Tast inn PIN-koden (0000) etter behov. / Anna PIN-koodi (0000) tarvittaessa.
Skanna QR-kod. / Scanning af QR-koden. /
Skanner QR-koden. / Skannaa QR-koodia.
c
Spela upp musik på din Bluetooth-enhet. / Afspil musik på din Bluetooth-enhed. /
Spill av musikk gjennom Bluetooth-enheten din. / Toista musiikkia Bluetooth-laitteellasi.
,
Denna enhet kan anslutas till upp till 3 Bluetooth-enheter när du använder Bluetooth-läge.
Musikuppspelning är emellertid bara möjlig från en av de anslutna enheterna. /
Du kan forbinde denne enhed med op til 3 Bluetooth-enheder, når du bruger Bluetooth-tilstand.
Musikafspilning er dog kun mulig via én af de tilsluttede enheder. /
Denne enheten kan kobles opp til 3 Bluetooth-enheter når du bruker Bluetooth-modus.
Musikkavspilling er mulig fra kun én av de tilkoblede enhetene. /
Tämä yksikkö voidaan liittää 3 Bluetooth-laitteeseen, kun käytät Bluetooth-tilaa. Musiikin toistaminen
on kuitenkin mahdollista vain yhdestä liitetystä laitteesta.
Använda din TV-fjärrkontroll
Ytterligare funktion
Automatisk påslagning På/Av
Brug af tv’ets fjernbetjening / Bruk av TV-fjernkontrollen / TV:n kaukosäätimen käyttö
Automatisk tænd/sluk / Auto strøm på/av / Automaattinen virran kytkentä päälle/pois
Du kan styra vissa funktioner hos denna enhet via din TV-fjärrkontroll, även om denna tillhör en produkt från
ett annat företag. Styrbara funktioner omfattar volym upp/ner och tyst läge. /
Du kan styre visse funktioner på denne enhed via tv’ets fjernbetjening, også selvom produktet er fra en
anden fabrikant. De funktioner, du kan styre, er at skrue op/ned for lyden samt slå den fra. /
Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne enheten med TV-fjernkontrollen din, også andre merken
fjernkontroller. Kontrollerbare funksjoner er volum opp/ned og demp. /
Voit ohjata tiettyjä liitetyn laitteen toimintoja TV:n kaukosäätimellä, myös toisten yritysten tuotteissa.
Ohjattavat toiminnot ovat äänenvoimakkuus ylös/alas ja mykistys.
Tryck samt håll nere för att sätta på eller stänga av denna funktion. /
Tryk og hold for at tænde eller slukke denne funktion. / Trykk på og
hold for å slå denne funksjonen på eller av. / Paina ja pidä painettuna
kytkeäksesi tämän toiminnon päälle tai pois päältä.
Yderligere funktioner / Tilleggsfunksjon / Lisäominaisuudet
Denna enhet slås automatiskt på genom en ingående signal : optisk, LG TV eller Bluetooth. /
Denne enhed kan tændes automatisk via en inputkilde : Optisk, LG TV eller Bluetooth. /
Denne enheten skrus på automatisk gjennom en inngangskilde : Optisk, LG TV eller Bluetooth. /
Laite kytkeytyy päälle automaattisesti kun tulolähde kytketään päälle : Optinen, LG TV tai Bluetooth.
Justerar ljudnivån för diskant eller bas. /
Justerer lydniveauet for Diskant eller Bas. /
Justerer lydnivået på Diskant eller Bass. /
Säätää diskantin tai basson tasoa.
Sätter på eller stänger av AUTO POWER-funktionen (funktionen
för automatisk påslagning). /
Slår funktionen AUTO POWER til eller fra. /
Skru på eller av AUTO POWER-funksjonen. /
Kytkee päälle/pois päältä AUTO POWER -toiminnon.
FLAT
CINEMA
Justerar ljudnivån för subwoofern. /
Justerer lydniveauet for Sub-woofer. /
Justerer lydnivået på Subwoofer. /
Säätää bassokaiuttimen tasoa.
BOOST
MUSIC
TRE/BASS
Synkroniserar ljud och video (0 till 300 ms). /
Synkroniserer lyd og billede (0 til 300 ms). /
Synkroniserer lyd og video. (0 - 300 ms) /
Synkronoi äänen ja kuvan. (0 - 300 ms)
STANDARD
,
TV-märken som stöds / Understøttede tv-fabrikater / Støttede TV-merker / Tuetut TV-merkit
LG
,
,
Gör ljudet klarare när volymen är för låg (endast Dolby Digital). /
Gør lyden tydelig, når lyden er for lav. (kun Dolby Digital) /
Gjør lyden klarere når volumet er for lavt. (Kun Dolby Digital) /
Tee ääni selkeäksi jos tunnet äänenvoimakkuuden olevan liian
alhainen. (Vain Dolby Digital)
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Sänk volymen när du ser film kvällstid. /
Skru ned for lyden, når du ser film om natten. /
Skru ned volumet når du ser på filmen om natten. /
Laske äänenvoimakkuutta, kun haluat katsoa elokuvaa yöllä.
Vizio
Säkerställ att din TV:s utgående ljud är inställt på [Extern högtalare]. /
Sørg for, at lydudgangen på dit tv er indstillet til [Ekstern højttaler]. /
Kontroller at lyden på TVen din er satt til [Ekstern høyttaler]. /
Varmista, että TV:n äänen ulostulo on asetettu tilaan [Ulkoinen kaiutin]
SLEEP 180
Justerar ljudnivån till lämplig nivå. /
Justerer lydstyrken til et passende niveau. /
Juster volumet til et passende nivå. /
Säätää äänenvoimakkuuden tasoa.
Beroende på fjärrkontroll kan denna funktion komma att ej fungera korrekt. /
Afhængigt af fjernbetjeningen fungerer denne funktion muligvis ikke. /
Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer korrekt. /
Liitetystä laitteesta riippuen tämä toiminto ei välttämättä toimi hyvin.
SLEEP 10
DIMMER
DISPLAY OFF
OFF
Byta batteri / Udskiftning af batteri / Batteriutskifting / Akun vaihto
3)
(R0
(R03)
Automatiskt funktionsbyte
Installation
Denna enhet identifierar ingående signaler som optisk, Bluetooth och LG TV, och byter sedan automatiskt till
passande funktion. /
Denne enhed genkender inputsignaler som f.eks. optisk, Bluetooth og LG TV og skifter derefter automatisk til
den mest velegnede funktion. /
Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som optisk, Bluetooth og LG TV. Deretter endres den
passende funksjonen automatisk. /
Tämä yksikkö tunnistaa tulosignaalit, kuten optinen, Bluetooth ja LG TV, ja vaihtaa sopivaan toimintoon
automaattisesti. /
a
Automatisk funktionsskift / Auto endring av funksjon / Automaattisen toiminnon vaihto
Installera fot
Installation / Installasjon / Asennus
Specifikation
Montering af coverfoden / Installasjon av dekkstativ / Jalan asennus
Du kan justera enhetens höjd genom att använda fot (fothöjd : 17 mm). /
Du kan gøre enheden højere ved at bruge coverfoden (fodhøjde: 17 mm). /
Du kan justere høyden på enheten ved å bruke dekkstativet. (Dekkstativets høyde : 17 mm) /
Voit säätää laitteen korkeutta jalalla. (Jalan korkeus : 17 mm)
c
,
Skruvar och väggpluggar medföljer ej. /
Skruer og rawlplugs medfølger ikke. /
Skruer og plugger er ikke inkludert. /
Ruuveja ja seinätulppia ei toimiteta laitteen
mukana.
b
d
e
Specifikationer / Specification / Specification
SVENSKA
NORSK
Strömkrav
Se huvudetiketten på enheten.
Se huvudetiketten på enheten.
Nätverksstandbyläge : 0.5 W
Strömförbrukning
(om samtliga nätverksportar
aktiverats.)
Total uteffekt, förstärkare 120 W
BLUETOOTH
Yderligere oplysninger / Tilleggsinformasjon / Lisätietoja
LG TV
Bluetooth
OPTICAL
,
Om din TV ej kan monteras på väggen behöver du inga
väggkonsoler. Placera helt enkelt enheten framför din TV. /
Hvis dit tv ikke kan monteres på væggen, behøver du ikke at
bruge vægbeslag. Du skal blot stille enheden foran tv’et. /
Hvis TVen din ikke kan monteres på veggen, trenger du ikke å
bruke veggfester. Bare plasser enheten foran TVen din. /
Jos TV:tä ei voida kiinnittää seinään, ei seinäkiinnikkeitä tarvitse
käyttää. Aseta laite TV:n eteen.
,
Installera ej denna enhet på möbler av metall. / Denne enhed må ikke monteres på møbler af metal. /
Ikke plasser denne enheten på metallmøbler. / Älä aseta laitetta metallihuonekalujen päälle.
,
Codec
SBC
Koppla ifrån den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten
- Konfigurera funktionen AUTO POWER ON/OFF till OFF och stäng av enheten. /
Sådan frakobles den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed
- Indstil funktionen AUTO POWER ON/OFF til at tænde og slukke for enheden automatisk. /
Slik frakobler du den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten
- Konfigurer AUTO POWER ON/OFF-funksjonen for å slå enheten av og på. /
Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti
- Aseta AUTO POWER ON/OFF -toiminto pois päältä ja sammuta laite.
Strømforbruk
Forsterkerens
totaleffekt
Se hovedetiketten på enheten.
Se hovedetiketten på enheten.
Nettverksbasert standby-modus : 0.5 W
(Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
120 W
NOTIS: Se huvudetiketten på botten av enheten för produktID och etikettinformation avseende efterlevnad/säkerhet.
Design och specifikationer kan komma att ändras utan
föregående besked.
NOTICE: For produktidentifikasjon og informasjon om
sikkerhetskrav/sikkerhetsmerking, se hovedetiketten på
undersiden av enheten.
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
DANSK
SUOMI
Strømkrav
Læs hovedmærkatet pa enheden.
Læs hovedmærkatet pa enheden.
Virtavaatimukset
Strømforbrug
Standby i netværkstilstand : 0.5 W
(Hvis alle netværksporte er aktiveret).
Virrankulutus
Forstærkerens samlede
120 W
effekt
Ytterligare information
Strømkrav
BEMÆRK: Se venligst den primære mærkat på enhedens
underside vedrørende oplysninger om produktidentifikation
og overholdelse/sikkerhed.
Designet og specifikationerne kan ændres uden varsel.
Vahvistimen
kokonaisteho
Ks. yksikon tuotemerkinta.
Ks. yksikon tuotemerkinta.
Verkotettu valmiustila : 0.5 W
(Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
120 W
HUOMAUTUS: Tuotteen tunnistus- ja yhdenmukaisuus/
turvallisuustiedot löytyvät päätarrasta laitteen pohjassa.
Oikeudet tehdä muutoksia muotoiluun ja määrityksiin
pidätetään ilman ennakkoilmoitusta.
Säkerhetsinformation
Sikkerhedsoplysninger / Sikkerhetsinformasjon / Turvallisuustiedot
Sound Bar
Model : LAS350B
SVENSKA | FÖRENKLAD MANUAL (2 av 2)
NORSK | ENKEL BRUKSANVISNING (2 av 2)
För att läsa instruktioner angående funktioner, gå till
http://www.lg.com och ladda ner Ägarmanualen. En
del av innehållet i denna manual kan skilja sig från din
enhet.
For å se instruksjonene for avanserte funksjoner,
besøk http://www.lg.com og deretter last ned
brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne
bruksanvisningen kan avvike fra enheten din.
DANSK | FORENKLET VEJLEDNING (2 ud af 2)
Du kan få vist vejledningen i de avancerede
funktioner ved at besøge http://www.lg.com og hente
brugsvejledningen. Visse dele af indholdet i denne
vejledning kan afvige fra din enhed.
SUOMI | PIKAOPAS (2/2)
Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje
osoitteesta http://www.lg.com. Osa tämän oppaan
ohjeista voi erota laitteestasi.
www.lg.com
Konformitetsförklaring
Samsvarserklæring
Härmed deklarerar LG Electronics European Shared Service
Center B.V. att denna Soundbar efterlever grundläggande
krav och andra relevanta förbehåll i Direktiv 1999/5/EC. Hela
Konformitetsförklaringen kan begäras via följande postadress:
Herved erklærer LG Electronics European Shared Service Center B.V.
at denne Lydplanken er kompatibel med essensielle krav og andre
relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Den fullstendige
samsvarserklæringen kan kreves ved følgende adresse:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
eller kan begäras via vår avsedda DoC-webbplats:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
eller kan kreves gjennom samsvarserklæringsnettsiden vår:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denna enhet är ett 2.4 GHz bredbandsöverföringssystem avsett för
användning i samtliga EU-medlemsstater och EFTA-länder.
Denne enheten er et 2,4 GHz bredbåndsoverføringssystem,
beregnet for bruk i alle EU-medlemsstater og EFTA-land.
Overensstemmelseserklæring
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Denmark / Danmark
0800 0 LG LG
Finland / Suomi
(0800 0 54 54)
800 187 40
Norway / Norge
Herved LG Electronics europæiske shared service center BV,
erklærer, at dette Trådløs Lyd Bar overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Den komplette
overensstemmelseserklæring kan anmodes gennem følgende
postadresse:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
eller anmod om den på vores særlige websted om
overensstemmelseserklæring:
Täten, LG Electronics European Shared Service Center B.V.,
julistaa, että tämä Äänipalkki noudattaa direktiivin 1999/5/
EC olennaisia vaatimuksia ja muita säännöksiä. Täydellinen
vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan saada pyynnöstä
seuraavasta postiosoitteesta
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
tai voidaan tilata määritetyltä DoC-verkkosivulta:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Denne enhed er et 2,4 GHz bredbåndstransmissionssystem, der er
beregnet til anvendelse i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande.
Tämä laite on 2,4 GHz laajakaistalähetysjärjestelmä, joka on
tarkoitettu käyttöön kaikissa EU-jäsenmaissa ja EFTA-maissa.
8088 57 58
Sweden / Sverige
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
INFORMATION för användning av denna enhet
MEDDELELSE om brugen af denne enhed
LG Sound Sync
Använda BLUETOOTH®
LG Sound Sync
Brug af BLUETOOTH®
yy För specifik driftinformation, se instruktionsmanualen för
din TV.
yy Beroende på avstånd, störningar eller hinder kan
ljudkvalitén komma att försämras, eller också kan ljudet
komma att stängas av helt.
yy For specifik information vedrørende betjening henvises
til betjeningsvejledningen til dit tv.
yy Lydkvaliteten kan forringes eller afbrydes afhængigt af
afstand, interferens eller forhindringer for signalet.
yy Når tilslutningerne mislykkes, skal du kontrollere
funktionsbetingelserne for denne enhed og dit tv:
strøm, funktion og kabelforbindelse.
yy Afhængigt af enhedens type kan Bluetooth-funktionen
muligvis ikke anvendes.
yy Om anslutningarna inte lyckas, kontrollera följande
för denna enhet och din TV : ström, funktion och
kabelanslutning.
yy När du anger AUTO POWER som ON tar det beroende
på din TV olika lång tid att stänga av denna enhet.
Autoström På/Av
yy Beroende på ansluten enhet kanske denna funktion ej
fungerar.
yy Om du stängt av enheten direkt kan denna ej sättas på
automatiskt via funktionen AUTO POWER. Enheten kan
emellertid sättas på via funktionen AUTO POWER när
optisk signal ankommer efter 5 sekunder utan signal.
yy Om enheten sätts på via funktionen AUTO POWER
kommer den automatiskt att stängas av om ingen signal
tas emot under en viss tidsperiod från TV:n ansluten via
LG Sound Sync (Optisk/Trådlös).
yy Beroende på typ av apparat, kanske du inte kan använda
Bluetooth-funktionen.
yy Anslutning för multisynkronisering stöds bara
av Android- och iOS-enheter. (Anslutning för
multisynkronisering kanske ej stöds, beroende på
specifikationer för ansluten enhet.)
yy Længden af den tid, det tager at slukke enheden, er
forskellig afhængigt af dit tv, når du indstiller funktionen
AUTO POWER til TIL.
yy Flyttbar/frånkopplingsbar Bluetooth-enhet (t.ex :
dongle osv..) stöder ej multisynkronisering.
Automatisk tænd og sluk-funktion
til/fra
Använda appen "Music Flow
Bluetooth"
yy Afhængigt af den tilsluttede enhed kan denne funktion
muligvis ikke fungere.
yy Android O/S : Ver 4.0.3 (eller senare)
yy För mer användarinformation, tryck på [Setting] och
starta Användarguiden.
yy Hvis du har slukket for enheden på selve enheden,
kan denne ikke tændes igen automatisk ved hjælp af
funktionen AUTO POWER. Enheden kan dog tændes
med funktionen AUTO POWER, når det optiske signal
ankommer efter 5 sekunder uden signal.
yy Multiparringsforbindelsen understøttes kun på
Android- eller iOS-enheder. (Multiparringsforbindelsen
understøttes muligvis ikke, afhængigt af
specifikationerne for den tilsluttede enhed).
yy Flytbar/udtagelig Bluetooth-enhed (f.eks. dongle eller
lignende) understøtter ikke multiparring.
Brug af appen "Music Flow
Bluetooth"
yy Android O/S: version 4.0.3 (eller nyere)
yy Hvis du ønsker flere oplysninger om brugen, skal du
trykke på [Setting] og aktivere brugervejledningen.
yy Når der er tændt for enheden via funktionen AUTO
POWER, slukkes der automatisk for den, hvis der i et vist
tidsrum ikke er signal fra det tv, der er forbundet via LG
Sound Sync (optisk/trådløs).
Automatisk funktionsändring
yy Om den automatiska funktionsändringen ej fungerar
korrekt, stäng då av den externa enheten och starta den
därefter på nytt efter 5 sekunder.
Automatisk funktionsskift
yy Når Automatisk funktionsskift ikke fungerer korrekt, skal
du slukke for den eksterne enhed og derefter tænde for
den igen efter 5 sekunder.
MERKNAD for bruk av denne enheten
HUOMAUTUS laitteen käytöstä
LG Sound Sync
Bruk av BLUETOOTH®
LG Sound Sync
BLUETOOTH®in in käyttö
yy For spesifikk informasjon om operativsystemet, se
bruksanvisningen til TVen din.
yy Lydkvaliteten kan bli redusert eller frakoblet, avhengig
av avstanden, forstyrrelser eller hindringer.
yy Katso käyttötiedot TV:n käyttöohjeesta.
yy Äänenlaatu voi heikentyä tai katketa, etäisyydestä,
häiriöistä tai esteistä riippuen.
yy Hvis tilkoblingene mislykkes, kontroller forholdene
til denne enheten og TVen: strøm, funksjon og
kabeltilkobling.
yy Avhengig av enhetstypen, kan det hende at Bluetoothfunksjonen ikke kan brukes.
yy Tiden det tar for å slå av denne enheten varierer
avhengig av TVen din når du slår AUTO POWERfunksjonen PÅ.
yy Multi-paringstilkobling støttes kun på Android- eller iOSenheter. (Det kan hende at multi-paringstilkobling ikke
støttes, avhengig av spesifikasjonene til de tilkoblede
enhetene.)
Auto Strøm På/Av
yy Fjernbare/avtakbare Bluetooth-enheter (f.eks: dongler,
osv.) støtter ikke multi-sammenkobling.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det hende at
denne funksjonen ikke virker.
yy Hvis du har slått av enheten direkte, kan den ikke slås
på automatisk gjennom AUTO POWER-funksjonen. Men
enheten kan slås på gjennom AUTO POWER-funksjonen
når det optiske signalet mottas etter 5 sekunder uten
signal.
yy Etter at enheten er slått på gjennom AUTO POWERfunksjonen, vil den automatisk slås av hvis det ikke
oppdages noe signal i en viss tid fra TVen som er koblet
sammen med LG Sound Sync (Optisk/Trådløs).
Endring av auto-funksjon
yy Når Endring av auto-funksjon ikke fungerer som den
skal, slå av den eksterne enheten og slå på enheten etter
5 sekunder.
Bruk av "Music Flow Bluetooth”appen
yy Android O/S : Ver 4.0.3 (eller nyere)
yy Hvis du ønsker mer informasjon om drift, trykk på
[Setting] og slå på bruksanvisningen.
yy Jos yhteydenmuodostaminen epäonnistuu, tarkista
laitteen ja TV:een tila : virta, toiminto ja kaapeliliitäntä.
yy Aika joka vaaditaan tämän laitteen sammuttamiseen
vaihtelee riippuen TV:stäsi kun asetat AUTO POWER
-toiminnon PÄÄLLE.
yy Laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää Bluetoothtoimintoa.
yy Usean laiteparin muodostamista tuetaan vain Androidtai iOS-laitteissa (Usean laiteparin muodostamista ei
ehkä tueta, johtuen liitetyn laitteen määrityksistä.)
Automaattinen virran kytkentä
päälle/pois.
yy Irrotettava/liitettävä Bluetooth-laite (Esim : Käyttöavain
jne..) ei tue usean laiteparin muodostamista.
yy Kytketystä laitteesta riippuen tämä toiminto ei ehkä
toimi.
"Music Flow Bluetooth"
-sovelluksen käyttö
yy Jos sammutat laitteen suoraan, ei sitä voida kytkeä
päälle automaattisesti AUTO POWER -toiminnolla.
Laite voidaan kuitenkin kytkeä päälle AUTO POWER
-toiminnolla, kun optinen signaali vastaanotetaan 5
sekunnin kuluessa.
yy Kun laite on sammutettu AUTO POWER -toiminnolla,
sammuu se automaattisesti, jos signaalia LG Sound
Sync (Optinen/Langaton) toiminnolla liitetystä TV:stä ei
vastaanoteta signaalia tiettynä aikana.
Automaattinen toiminnon muutos
yy Kun automaattinen toiminnon muutos ei toimi oikein,
sammuta ulkoinen laite ja kytke se päälle 5 sekunnin
kuluttua.
yy Android O/S : Versio 4.0.3 (tai myöhempi)
yy Lisätietoja käytöstä saat näpäyttämällä [Setting] ja
avaamalla käyttöohjeen.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement