LG LAS450H Brugervejledning
Optisk drift
LG Sound Sync
a
LG Sound Sync låter dig styra en del av denna enhets funktioner via fjärrkontrollen tillhörande din LG TV.
Styrbara funktioner är volym upp/ner och tyst läge. Se till att din TV uppvisar LG Sound Sync-loggan som
visas ovan. /
Med LG Sound Sync kan du styre visse funktioner på enheden via fjernbetjeningen til dit LG-tv. De funktioner,
du kan styre, er at skrue op/ned for lyden eller slå den fra. Kontroller, at dit tv har LG Sound Sync-logoet som
vist ovenfor. /
LG Sound Sync lar deg styre noen av funksjonene i denne enheten med en fjernkontroll for LG TVen din.
Kontrollerbare funksjoner er volum opp/ned og demp. Sørg for at TVen din har LG Sound Sync-logoen, som
vist ovenfor. /
LG Sound Sync -toiminnolla voit ohjata tiettyjä liitetyn laitteen toimintoja LG TV:n kaukosäätimellä. Ohjattavat
toiminnot ovat äänenvoimakkuus ylös/alas ja mykistys. Varmista, että TV:ssä on LG Sound Sync logo yllä
näytetyllä tavalla.
Brug af den optiske forbindelse / Optisk drift / Optinen toiminto
Wireless
Sound Bar
Välj OPTICAL. / Vælg OPTICAL. / Velg OPTICAL. /
Valitse OPTICAL.
b
Optisk / Optisk / Optisk / Optinen
DANSK | FORENKLET VEJLEDNING
(1 ud af 2)
Du kan få vist vejledningen i de avancerede
funktioner ved at besøge http://www.lg.com og hente
brugsvejledningen. Visse dele af indholdet i denne
vejledning kan afvige fra din enhed.
Model : LAS450H
NORSK | ENKEL BRUKSANVISNING (1 av 2)
SVENSKA | FÖRENKLAD MANUAL (1 av 2)
För att läsa instruktioner angående funktioner, gå till
http://www.lg.com och ladda ner Ägarmanualen.
En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från
din enhet.
Trådlöst / Trådløs / Trådløs / Langaton
Välj LG TV. / Vælg LG TV. / Velg LG TV. / Valitse LG TV.
a
b
TV Speaker
External Speaker
LG Sound Sync (Optical)
LG Sound Sync (Wireless)
a
,
For å se instruksjonene for avanserte funksjoner,
besøk http://www.lg.com og deretter last ned
brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne
bruksanvisningen kan avvike fra enheten din.
Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje
osoitteesta http://www.lg.com.
Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.
,
Wall brackets and screws
Konfigurera din TV:s utgående ljud : TV:ns
inställningsmeny [ [Ljud] [ [Utgående TV-ljud] [ [LG
Sound Sync (trådlöst)] /
Indstil lydoutput for dit tv : Gå til tv’ets indstillingsmenu
[ [Lyd] [ [Tv-lydoutput] [ [LG Sound Sync (trådløs)] /
Konfigurer lydutgangen hos TVen din : TVinnstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV-lydutgang] [ [LG
Sound Sync (Trådløs)] /
Aseta TV: äänen ulostulo : TV:n asetusvalikko [ [Ääni] [
[TV äänen ulostulo] [ [LG Sound Sync (Langaton)]
Vissa TV-apparater kan komma att behöva ändra inställning för utgående ljud. Se beskrivningen nedan. /
På nogle tv-apparater skal indstillingen for lydoutput ændres. Se beskrivelsen nedenfor. /
Hos noen TVer må innstilling av lydutgang endres. Se beskrivelsen nedenfor. /
Joissakin Televisioissa äänen ulostuloasetuksia on muutettava. Katso kuvaus alla.
TV Speaker
External Speaker (Optical)
LG Sound Sync (Optical)
LG Sound Sync (Wireless)
SUOMI | PIKAOPAS (1/2)
Wall bracket install guide
LG Sound Sync / LG Sound Sync / LG Sound Sync
Konfigurera din TV:s utgående ljud : TV:ns
inställningsmeny [ [Ljud] [ [Utgående TV-ljud] [
[Extern högtalare (optisk)] /
Indstil lydoutput for dit tv : Gå til tv’ets indstillingsmenu [
[Lyd] [ [Tv-lydoutput] [ [Ekstern højttaler (optisk)] /
Konfigurer lydutgangen hos TVen din : TVinnstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV-lydutgang] [
[Ekstern høyttaler (Optisk)] /
Aseta TV: äänen ulostulo : TV:n asetusvalikko [ [Ääni] [
[TV äänen ulostulo] [ [Ulkoinen kaiutin (Optinen)]
Innehållet i TV:ns inställningsmeny kan variera beroende på din TV:s tillverkare och modell. /
Indstillingerne i indstillingsmenuen på dit tv varierer afhængigt af dit tv’s fabrikat eller model. /
Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av produsentene eller modellene av TVen din. /
TV:n asetusvalikon yksityiskohdat saattavat vaihdella riippuen TV:si valmistajasta tai mallista.
b
TV Speaker
External Speaker
LG Sound Sync (Optical)
LG Sound Sync (Wireless)
Konfigurera din TV:s utgående ljud : TV:ns
inställningsmeny [ [Ljud] [ [Utgående TV-ljud] [ [LG
Sound Sync (optisk)] /
Indstil lydoutput for dit tv : Gå til tv’ets indstillingsmenu
[ [Lyd] [ [Tv-lydoutput] [ [LG Sound Sync (optisk)] /
Konfigurer lydutgangen hos TVen din : TVinnstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV-lydutgang] [
[Ekstern høyttaler (Optisk)] /
Aseta TV: äänen ulostulo : TV:n asetusvalikko [ [Ääni] [
[TV äänen ulostulo] [ [LG Sound Sync (Optinen)]
Välj OPTICAL. / Vælg OPTICAL. / Velg OPTICAL. /
Valitse OPTICAL.
c
Cover foot
www.lg.com
Använda extern enhet
HDMI ARC (Audio Return Channel; returkanal)-drift
a
ARC-funktionen låter en HDMI-kompatibel TV skicka ljudstreamen till enhetens HDMI OUT-uttag. /
ARC-funktionen gør et tv-apparat med HDMI i stand til at sende lydsignalet til HDMI OUT på enheden. /
ARC-funksjonen lar en HDMI-kompatibel TV sende lydstrømmen til HDMI UT hos enheten. /
ARC-toiminto mahdollistaa HDMI-varustetun TV:n lähettää äänivirtausta tämän vastaanottimen HDMI OUT
välityksellä.
Brug af en ekstern enhed / Bruk av ekstern enhet / Ulkoisen laitteen käyttö
Brug af HDMI ARC (lydreturkanal) / Drift av HDMI ARC (lydreturkanal) /
HDMI ARC (äänipaluukanava) -toiminto
ARC-funktionen väljs automatiskt när du slår på din TV, oavsett vilken funktion du använder. /
ARC-funktionen vælges automatisk, når du tænder for tv’et, uanset hvilken funktion du bruger. /
ARC-funksjonen velges automatisk når du slår på TVen din, uansett hva slags funksjon du bruker. /
ARC-toiminto valitaan automaattisesti kun kytket TV:n päälle käytössä olevasta toiminnosta riippumatta.
a
Välj PORTABLE. / Vælg PORTABLE. / Velg PORTABLE. /
Valitse PORTABLE.
b
z
b
c
Spela upp musiken på ansluten extern enhet. /
Afspil musikken på den tilsluttede eksterne enhed. /
Spill av musikken gjennom den tilkoblede eksterne enheten. /
Toista musiikkia liitetyllä ulkoisella laitteella.
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
8088 57 58
0800 0 LG LG
Finland / Suomi
(0800 0 54 54)
800 187 40
Norway / Norge
Sweden / Sverige
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
Vissa TV-apparater kan komma att behöva ändra inställning för utgående ljud. Se beskrivningen nedan. /
På nogle tv-apparater skal indstillingen for lydoutput ændres. Se beskrivelsen nedenfor. /
Hos noen TVer må innstilling av lydutgang endres. Se beskrivelsen nedenfor. /
Joissakin Televisioissa äänen ulostuloasetuksia on muutettava. Katso kuvaus alla.
TV Speaker
External Speaker (HDMI ARC)
LG Sound Sync (Optical)
LG Sound Sync (Wireless)
Konfigurera utgående ljud för din TV :
1. TV-inställningsmeny [ [Ljud] [ [Utgående TV-ljud]
[ [Extern högtalare (HDMI ARC)]
2. Ställ in ARC-läge på [På].
3. Aktivera HDMI CEC och välj utgående ljud för din TV. /
Konfigurer lydoutput på dit tv :
1. Tv’ets indstillingsmenu [ [Lyd] [ [Tv-lydoutput] [
[Ekstern højttaler (HDMI ARC)]
2. Indstil ARC-tilstanden til [Til].
3. Aktiver HDMI CEC, og vælg lydoutput for dit tv. /
Konfigurer lydutgangen hos TVen din :
1. TV-innstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV-lydutgang] [
[Ekstern høyttaler (HDMI ARC)]
2. Slå ARC-modus [På].
3. Aktiver HDMI CEC og velg lydutgangen hos TVen din. /
Aseta TV: äänen ulostulo :
1. TV:n asetusvalikko [ [Ääni] [ [TV äänen ulostulo] [
[Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)]
2. Aseta ARC-tilaksi [Päällä].
3. Aktivoi HDMI CEC ja valitse TV:n äänen ulostulo.
SIMPLINK / SIMPLINK /
SIMPLINK / SIMPLINK
SIMPLINK låter dig styra vissa av denna enhets funktioner via din TV:s fjärrkontroll. Styrbara funktioner är ström
på/av och volym upp/ner, tyst läge osv. Se till att din TV uppvisar SIMPLINK-loggan som visas ovan. /
Med SIMPLINK kan du styre visse funktioner på denne enhed via fjernbetjeningen til dit tv. De funktioner, du
kan styre, er at tænde og slukke, skrue op/ned for lyden eller slå den fra osv. Kontroller, at dit tv har SIMPLINKlogoet som vist ovenfor. /
SIMPLINK lar deg kontrollere noen av funksjonene til denne enheten med en fjernkontroll til TVen din.
Kontrollerbare funksjoner er strøm på/av, volum opp/ned, demp, osv. Sørg for at TVen din har SIMPLINKlogoen, som vist ovenfor. /
SIMPLINK -toiminnolla voit ohjata tiettyjä liitetyn laitteen toimintoja TV:n kaukosäätimellä. Ohjattavat
toiminnot ovat virta päällä/pois päältä ja äänenvoimakkuus ylös/alas, mykistys jne. Varmista, että TV:ssä on
SIMPLINK logo yllä näytetyllä tavalla.
HDMI-drift
Brug af HDMI / Drift av HDMI / HDMI-toiminto
a
Automatiskt funktionsbyte
Använda BLUETOOTH®
Automatisk funktionsskift / Auto endring av funksjon / Automaattisen toiminnon vaihto
Brug af BLUETOOTH® / Bruk av BLUETOOTH® / BLUETOOTH® in käyttö
Denna enhet identifierar ingående signaler som optisk, Bluetooth och LG TV, och byter sedan automatiskt till
passande funktion. /
Denne enhed genkender inputsignaler som f.eks. optisk, Bluetooth og LG TV og skifter derefter automatisk til
den mest velegnede funktion. /
Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som optisk, Bluetooth og LG TV. Deretter endres den
passende funksjonen automatisk. /
Tämä yksikkö tunnistaa tulosignaalit, kuten optinen, Bluetooth ja LG TV, ja vaihtaa sopivaan toimintoon
automaattisesti. /
a
b
Välj Bluetooth-funktionen. / Vælg Bluetooth-funktionen. /
Velg Bluetooth-funksjonen. / Valitse Bluetooth-toiminto.
Använda appen “Music Flow Bluetooth”
Brug af appen “Music Flow Bluetooth” / Med “Music Flow Bluetooth”-appen /
Music Flow Bluetooth -sovelluksen käyttö
För att använda denna enhet på ett bekvämare sätt, installera “Music Flow Bluetooth” på dina Bluetoothenheter. Välj ett installationssätt ( eller ). /
Du kan gøre det mere komfortabelt at bruge enheden ved at installere “Music Flow Bluetooth” på dine
Bluetooth-enheder. Vælg en installationsmåde ( eller ). /
For å bruke denne enheten mer komfortabelt, installer “Music Flow Bluetooth” på Bluetooth-enhetene dine.
Velg en installeringsmetode ( eller ). /
Tämän yksikön käyttämiseksi kätevämmin, asenna “Music Flow Bluetooth” Bluetooth-laitteisiin. Valitse
asentamistapa ( tai ).
Leta upp “Music Flow Bluetooth” i Google Play Store. /
Søgning efter “Music Flow Bluetooth” på Google Play Store. /
Søker etter “Music Flow Bluetooth” i Google Play Store. /
Etsi “Music Flow Bluetooth” Google Play Storesta.
LG LAS450H (XX)
Välj HDMI IN. / Vælg HDMI IN. / Velg HDMI IN. /
Valitse HDMI IN.
b
,
Ange PIN-koden (0000) om den efterfrågas. / Indtast evt. PIN-koden (0000). /
Tast inn PIN-koden (0000) etter behov. / Anna PIN-koodi (0000) tarvittaessa.
Skanna QR-kod. / Scanning af QR-koden. /
Skanner QR-koden. / Skannaa QR-koodia.
c
Automatisk påslagning På/Av
BLUETOOTH
LG TV
Automatisk tænd/sluk / Auto strøm på/av / Automaattinen virran kytkentä päälle/pois
Denna enhet slås automatiskt på genom en ingående signal : optisk, LG TV eller Bluetooth. /
Denne enhed kan tændes automatisk via en inputkilde : Optisk, LG TV eller Bluetooth. /
Denne enheten slås på automatisk gjennom en inngangskilde : Optisk, LG TV eller Bluetooth. /
Laite kytkeytyy päälle automaattisesti kun tulolähde kytketään päälle : Optinen, LG TV tai Bluetooth.
Spela upp musik på din Bluetooth-enhet. / Afspil musik på din Bluetooth-enhed. /
Spill av musikk gjennom Bluetooth-enheten din. / Toista musiikkia Bluetooth-laitteellasi.
OPTICAL
Sätter på eller stänger av AUTO POWER-funktionen (funktionen
för automatisk påslagning). /
Slår funktionen AUTO POWER til eller fra. /
Slår på eller av AUTO POWER-funksjonen. /
Kytkee päälle/pois päältä AUTO POWER -toiminnon.
,
Använda din TV-fjärrkontroll
Datauppspelning
Du kan styra vissa funktioner hos denna enhet via din TV-fjärrkontroll, även om denna tillhör en produkt från
ett annat företag. Styrbara funktioner omfattar volym upp/ner och tyst läge. /
Du kan styre visse funktioner på denne enhed via tv’ets fjernbetjening, også selvom produktet er fra en
anden fabrikant. De funktioner, du kan styre, er at skrue op/ned for lyden samt slå den fra. /
Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne enheten med TV-fjernkontrollen din, også andre merken
fjernkontroller. Kontrollerbare funksjoner er volum opp/ned og demp. /
Voit ohjata tiettyjä liitetyn laitteen toimintoja TV:n kaukosäätimellä, myös toisten yritysten tuotteissa.
Ohjattavat toiminnot ovat äänenvoimakkuus ylös/alas ja mykistys.
Tryck samt håll nere för att sätta på eller stänga av denna funktion. /
Tryk og hold for at tænde eller slukke denne funktion. / Trykk på og
hold for å slå denne funksjonen på eller av. / Paina ja pidä painettuna
kytkeäksesi tämän toiminnon päälle tai pois päältä.
a
Brug af tv’ets fjernbetjening / Bruk av TV-fjernkontrollen / TV:n kaukosäätimen käyttö
Dataafspilning / Dataavspilling / Tietojen toisto
Denna enhet kan anslutas till upp till 3 Bluetooth-enheter när du använder Bluetooth-läge.
Musikuppspelning är emellertid bara möjlig från en av de anslutna enheterna. /
Du kan forbinde denne enhed med op til 3 Bluetooth-enheder, når du bruger Bluetooth-tilstand.
Musikafspilning er dog kun mulig via én af de tilsluttede enheder. /
Denne enheten kan kobles opp til 3 Bluetooth-enheter når du bruker Bluetooth-modus.
Musikkavspilling er mulig fra kun én av de tilkoblede enhetene. /
Tämä yksikkö voidaan liittää 3 Bluetooth-laitteeseen, kun käytät Bluetooth-tilaa. Musiikin toistaminen
on kuitenkin mahdollista vain yhdestä liitetystä laitteesta.
Ytterligare funktion
Yderligere funktioner / Tilleggsfunksjon / Lisäominaisuudet
Anslut en USB-enhet till enheten. /
Slut en USB-enhed til enheden. /
Koble en USB-enhet til enheten. /
Liitä USB-laite yksikköön.
FLAT
b
Välj USB. / Vælg USB. / Velg USB. / Valitse USB.
CINEMA
BOOST
MUSIC
TREBLE/BASS
Justera ljudnivån för diskant, bas och subwoofer. /
Juster lydniveauet for diskant, bas og subwoofer. /
Juster lydnivået av Diskant, Bass eller Subwoofer. /
Säädä äänen diskanttia, bassoa tai subwooferia.
STANDARD
c
,
TV-märken som stöds / Understøttede tv-fabrikater / Støttede TV-merker / Tuetut TV-merkit
LG
,
,
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Säkerställ att din TV:s utgående ljud är inställt på [Extern högtalare]. /
Sørg for, at lydudgangen på dit tv er indstillet til [Ekstern højttaler]. /
Kontroller at lyden på TVen din er satt til [Ekstern høyttaler]. /
Varmista, että TV:n äänen ulostulo on asetettu tilaan [Ulkoinen kaiutin]
Beroende på fjärrkontroll kan denna funktion komma att ej fungera korrekt. /
Afhængigt af fjernbetjeningen fungerer denne funktion muligvis ikke. /
Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer korrekt. /
Liitetystä laitteesta riippuen tämä toiminto ei välttämättä toimi hyvin.
Välj önskad låt, så spelas låten upp. /
Vælg den ønskede sang for at afspille den. /
Velg den ønskede sangen og sangen vil spilles av. /
Valitse haluamasi laulu ja se toistetaan.
Vizio
Synkroniserar ljud och video (0 till 300 ms). /
Synkroniserer lyd og billede (0 til 300 ms). /
Synkroniserer lyd og video. (0 - 300 ms) /
Synkronoi äänen ja kuvan. (0 - 300 ms)
180MIN
DIMMER
Söka filer
Søgning efter filer / Filsøk / Tiedostojen haku
a
b
Tryck för att flytta överordnad eller underordnad mapp från rotkatalogen. /
Tryk for at flytte den overordnede eller underordnede mappe fra rodmappen. /
Trykk for å flytte den overordnede eller underordnede mappen fra rotkatalogen. /
Paina siirtääksesi ylemmän tai alemman tason kansio juurikansiosta.
Välj vilken mapp som ska spelas upp. Den första filen i mappen spelas upp. /
Vælg den mappe, der skal afspilles. Den første fil i mappen afspilles. /
Velg mappen for avspilling. Den første filen i mappen spilles av. /
Valitse kansio toistoon. Ensimmäinen tiedosto kansiossa toistetaan.
DISPLAY OFF
Funktionen OPTICAL väljs direkt. Om du trycker på knappen igen,
återgår funktionen till den föregående. /
OPTICAL-funktionen vælges direkte. Tryk på knappen igen, hvis
du vil gå tilbage til den forrige funktion. /
OPTICAL-funksjonen er valgt direkte. Hvis du trykker på denne
knappen igjen, aktiveres den forrige funksjonen. /
OPTICAL -toiminto on valittu suoraan. Jos painat tätä painiketta
uudestaan, palaa toiminto edelliseen.
Gör ljudet klarare när volymen är för låg (endast Dolby Digital). /
Gør lyden tydelig, når lyden er for lav. (kun Dolby Digital) /
Gjør lyden klarere når volumet er for lavt. (Kun Dolby Digital) /
Tee ääni selkeäksi jos tunnet äänenvoimakkuuden olevan liian
alhainen. (Vain Dolby Digital)
10MIN
OFF
Justerar ljudnivån till lämplig nivå. /
Justerer lydstyrken til et passende niveau. /
Justerer volumet på riktig måte. /
Säätää äänenvoimakkuuden tasoa.
Sänk volymen när du ser film kvällstid. /
Skru ned for lyden, når du ser film om natten. /
Skru ned volumet når du ser på filmen om natten. /
Laske äänenvoimakkuutta, kun haluat katsoa elokuvaa yöllä.
Installation
Installation / Installasjon / Asennus
a
Wireless
Sound Bar
c
,
Skruvar och väggpluggar medföljer ej. /
Skruer og rawlplugs medfølger ikke. /
Skruer og plugger er ikke inkludert. /
Ruuveja ja seinätulppia ei toimiteta laitteen
mukana.
b
d
Model : LAS450H
e
SVENSKA | FÖRENKLAD MANUAL (2 av 2)
NORSK | ENKEL BRUKSANVISNING (2 av 2)
För att läsa instruktioner angående funktioner, gå till
http://www.lg.com och ladda ner Ägarmanualen. En
del av innehållet i denna manual kan skilja sig från din
enhet.
For å se instruksjonene for avanserte funksjoner,
besøk http://www.lg.com og deretter last ned
brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne
bruksanvisningen kan avvike fra enheten din.
DANSK | FORENKLET VEJLEDNING (2 ud af 2)
Du kan få vist vejledningen i de avancerede
funktioner ved at besøge http://www.lg.com og hente
brugsvejledningen. Visse dele af indholdet i denne
vejledning kan afvige fra din enhed.
SUOMI | PIKAOPAS (2/2)
Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje
osoitteesta http://www.lg.com. Osa tämän oppaan
ohjeista voi erota laitteestasi.
,
Om din TV ej kan monteras på väggen behöver du inga väggkonsoler. Placera helt enkelt enheten framför din TV. /
Hvis dit tv ikke kan monteres på væggen, behøver du ikke at
bruge vægbeslag. Du skal blot stille enheden foran tv’et. /
Hvis TVen din ikke kan monteres på veggen, trenger du ikke å
bruke veggfester. Bare plasser enheten foran TVen din. /
Jos TV:tä ei voida kiinnittää seinään, ei seinäkiinnikkeitä tarvitse
käyttää. Aseta laite TV:n eteen.
,
Installera ej denna enhet på möbler av metall. / Denne enhed må ikke monteres på møbler af metal. /
Ikke plasser denne enheten på metallmøbler. / Älä aseta laitetta metallihuonekalujen päälle.
www.lg.com
Installera fot
Montering af coverfoden / Installasjon av dekkstativ / Jalan asennus
Ytterligare information
Yderligere oplysninger / Tilleggsinformasjon / Lisätietoja
Du kan justera enhetens höjd genom att använda fot (fothöjd : 17 mm). /
Du kan gøre enheden højere ved at bruge coverfoden (fodhøjde: 17 mm). /
Du kan justere høyden på enheten ved å bruke dekkstativet. (Dekkstativets høyde : 17 mm) /
Voit säätää laitteen korkeutta jalalla. (Jalan korkeus : 17 mm)
USB
Bluetooth
,
Filtillägg /
Filtypenavne /
Filutvidelser /
Tiedostojatkeet
• “.mp3”
• “.ogg”
• “.wav”
• “.wma”
• ”.flac”
Max antal filer /
Maks. antal filer /
Maks. filer /
Maksimitiedostomäärä
Under 2000 /
Under 2000 /
Under 2000 /
Alle 2000
USB-sticka /
USB-flashdrev /
USB-flashdisk /
USB Flash-asema
Enheter som stoder USB 2.0. /
Enheder, der understøtter USB 2.0. /
Utstyr som støtter USB 2.0. /
USB 2.0-standardia tukevat laitteet.
Codec
SBC
Koppla ifrån den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten
- Konfigurera funktionen AUTO POWER ON/OFF till OFF och stäng av enheten. /
Sådan frakobles den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed
- Indstil funktionen AUTO POWER ON/OFF til at tænde og slukke for enheden automatisk. /
Slik frakobler du den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten
- Konfigurer AUTO POWER ON/OFF-funksjonen for å slå enheten av og på. /
Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti
- Aseta AUTO POWER ON/OFF -toiminto pois päältä ja sammuta laite.
Byta batteri / Udskiftning af batteri / Batteriutskifting / Akun vaihto
Specifikation
Säkerhetsinformation
Specifikationer / Specification / Specification
SVENSKA
Strömkrav
Strömförbrukning
Sikkerhedsoplysninger / Sikkerhetsinformasjon / Turvallisuustiedot
NORSK
Se huvudetiketen pa enheten.
Strømkrav
Se hovedetiketten pa enheten.
Se huvudetiketen pa enheten.
Nätverksstandbyläge : 2,3 W
Strømforbruk
Se hovedetiketten pa enheten.
Nettverksbasert standby-modus : 2,3 W
(om samtliga nätverksportar
aktiverats.)
Total uteffekt, förstärkare 220 W
Strömtillförsel, buss
5 V 0 500 mA
(Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Forsterkerens totaleffekt
Energibussens strømforsyning
220 W
5 V 0 500 mA
NOTICE: Se huvudetiketten på botten av enheten för
produkt-ID och etikettinformation avseende efterlevnad/
säkerhet.
Design och specifikationer kan komma att ändras utan
föregående besked.
NOTICE: For produktidentifikasjon og informasjon om
sikkerhetskrav/sikkerhetsmerking, se hovedetiketten på
undersiden av enheten.
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
DANSK
SUOMI
Strømkrav
Læs hovedmærkatet pa enheden.
Virtavaatimukset
Ks. yksikon tuotemerkinta.
Virrankulutus
Ks. yksikon tuotemerkinta.
Verkotettu valmiustila : 2,3 W
Læs hovedmærkatet pa enheden.
Strømforbrug
Standby i netværkstilstand : 2,3 W
(Hvis alle netværksporte er aktiveret).
Forstærkerens samlede
220 W
effekt
Busstrømforsyning
5 V 0 500 mA
BEMÆRK: Se venligst den primære mærkat på enhedens
underside vedrørende oplysninger om produktidentifikation
og overholdelse/sikkerhed.
Designet og specifikationerne kan ændres uden varsel.
(Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Vahvistimen
kokonaisteho
Väylän virransyöttö
220 W
5 V 0 500 mA
HUOMAUTUS: Tuotteen tunnistus- ja yhdenmukaisuus/
turvallisuustiedot löytyvät päätarrasta laitteen pohjassa.
Oikeudet tehdä muutoksia muotoiluun ja määrityksiin
pidätetään ilman ennakkoilmoitusta.
Konformitetsförklaring
Samsvarserklæring
Härmed deklarerar LG Electronics European Shared Service Center
B.V. att denna Trådlösa Soundbar efterlever grundläggande
krav och andra relevanta förbehåll i Direktiv 1999/5/EC. Hela
Konformitetsförklaringen kan begäras via följande postadress:
Herved erklærer LG Electronics European Shared Service Center B.V.
at denne Lydplanken er kompatibel med essensielle krav og andre
relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Den fullstendige
samsvarserklæringen kan kreves ved følgende adresse:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
eller kan begäras via vår avsedda DoC-webbplats:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
eller kan kreves gjennom samsvarserklæringsnettsiden vår:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Denna enhet är ett 2.4 GHz bredbandsöverföringssystem avsett för
användning i samtliga EU-medlemsstater och EFTA-länder.
Denne enheten er et 2,4 GHz bredbåndsoverføringssystem,
beregnet for bruk i alle EU-medlemsstater og EFTA-land.
Overensstemmelseserklæring
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Herved LG Electronics europæiske shared service center BV,
erklærer, at dette Trådløs Lyd Bar overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Den komplette
overensstemmelseserklæring kan anmodes gennem følgende
postadresse:
Täten, LG Electronics European Shared Service Center B.V., julistaa,
että tämä Langaton äänipalkki noudattaa direktiivin 1999/5/
EC olennaisia vaatimuksia ja muita säännöksiä. Täydellinen
vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan saada pyynnöstä
seuraavasta postiosoitteesta:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
eller anmod om den på vores særlige websted om
overensstemmelseserklæring:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
tai voidaan tilata määritetyltä DoC-verkkosivulta:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Denne enhed er et 2,4 GHz bredbåndstransmissionssystem, der er
beregnet til anvendelse i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande.
Tämä laite on 2,4 GHz laajakaistalähetysjärjestelmä, joka on
tarkoitettu käyttöön kaikissa EU-jäsenmaissa ja EFTA-maissa.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement