LG | SJ9 | Owner's Manual | LG SJ9 Användar manual

LG SJ9 Användar manual
BRUKSANVISNING
SJ9
SMART Hi-Fi
AUDIO
Trådlös Multi-Room-soundbar
För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper,
gå till http://www.lg.com och ladda sedan ner Användarhandboken.
En del av innehållet i denna bruksanvisning kan skilja sig åt från din
enhet.
Modell
SJ9 (SJ9, SPJ9B-W)
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.
2
Komma igång
Säkerhetsinformation
1
VAR FÖRSIKTIG
Komma igång
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
- ÖPPNA INTE
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR
ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA
PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN
INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL
SERVICE.
Denna blixt med ett pilhuvud i en
liksidig triangel avser att varna
användaren för att det finns
oisolerad farlig spänning inuti
produktens hölje som kan vara
tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor
att få elektriska stötar.
Utropstecknet inom en liksidig
triangel avser att uppmärksamma
användaren på att det finns viktiga
drifts- och underhålls- (service-)
anvisningar i den litteratur som
medföljer produkten.
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND
ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA
APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
VARNING: Installera inte denna utrustningen i ett
begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.
VARNING: Använd inga högspänningsprodukter
I närheten av denna produkt (t.ex. elektriska
insektsdödare). Denna produkt kan gå sönder på
grund av elektrisk stöt.
VIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten
(droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål,
som till exempel vaser, får placeras på apparaten.
VARNING: Blockera inte några ventilationshål.
Installera enligt tillverkarens anvisningar.
Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation,
för att säkerställa tillförlitlig användning av
produkten och för att skydda den från överhettning.
Öppningarna får aldrig blockeras genom att man
placerar produkten på en säng, soffa, matta eller
liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i
en bokhylla eller ett rack om inte riktig ventilation
tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.
VARNING: Inga öppna eldkällor, t.ex. stearinljus, får
placeras på apparaten.
OBS: För information angående säkerhetsmärkning
inklusive produktidentifikation och
strömtillförselseffekt, vänligen se huvudetiketten på
produktens undersida eller annan yta.
Var FÖRSIKTIG när det gäller nätanslutningen!
Nätkontakten bryter elen till din enhet. Om fara
skulle uppstå måste nätkontakten vara lätt att dra ut
ur uttaget.
Kontrollera sidan med Specifikationer i
Bruksanvisningen för att vara säker på gällande krav.
Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade
vägguttag, lösa eller skadade vägguttag,
förlängningssladdar, utslitna nätanslutningssladdar
och skadade eller spruckna kabelhöljen är farliga. Alla
dessa företeelser kan leda till elektrisk chock eller
eldsvåda. Undersök med jämna mellanrum nätsladden
på din enhet, och om skada eller försämrad funktion
har uppstått, dra ut sladden ur vägguttaget, sluta
använda enheten, och låt byta ut sladden till en
originalreservdel på ett auktoriserat servicecenter.
Skydda nätsladden från att utsättas för felaktig
fysisk eller mekanisk behandling, som till exempel att
vridas, knytas, göras hål på, stängas in mellan en dörr
eller att någon går på den. Uppmärksamma särskilt
kontakter, vägguttag och stället där sladden leder ut
ur enheten.
Komma igång
Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller
laddningsaggregat.
Symboler
~
Växelström (AC).
0
Likström (DC).
Klass II-utrustning.
1
Vänteläge.
!
PÅ (nätspänning).
Farlig spänning.
1
Komma igång
Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur
det gamla batteriet eller batterisatsen och följ
anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du
satte in det. För att förhindra nedsmutsning av
miljön och möjlig fara för människor och djur skall
du se till att det gamla batteriet kommer till en för
ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av
med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar
dig att använda system för utbyte av batterier och
laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för
stark värme, som t ex solsken, brand eller liknande.
3
4
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
31
31
1
Komma igång
2Säkerhetsinformation
6Huvudfunktioner
6Introduktion
7Fjärrkontroll
8Frontpanel
8Bakpanel
9
Installera din soundbar
9
Väggmontering av huvudenheten
2Ansluta
11
11
12
12
13
14
15
15
16
17
17
18
18
19
20
20
20
20
21
22
22
23
25
28
Organisera sladdar
Trådlös subwoofer-anslutning
Ansluta till din TV
– Använda en OPTICAL-kabel
– LG Sound Sync
– Använda en HDMI-kabel
– ARC-funktion (kanal för återgående ljud)
– Vad är SIMPLINK?
– Ytterligare information om HDMI
Anslutning av tillvalsutrustning
– DOLBY ATMOS®
– HDMI-anslutning
– OPTICAL IN-anslutning
– PORTABLE IN-anslutning
Ursprunglig konfiguration för flera rum
– Kabelanslutning (Music Flowmeshnätverksanslutning)
– Trådlös anslutning (standard, trådlös
anslutning)
Installera appen "Music Flow Player"
– Komma igång med appen Music Flow
Player
Ansluta högtalaren till ditt hemmanätverk
– Enkel anslutning (EZ-konfigurering)
– Ansluta högtalaren till nätverket med en
LAN-kabel
– Ansluta högtalaren till nätverket via Wi-Fiinställningarna (Android)
– Ansluta högtalaren till nätverket via Wi-Fiinställningarna (iOS)
33
35
35
37
38
38
Ansluta högtalarna till ditt hemmanätverk
(tillval)
– Ansluta ytterligare högtalare till ditt
nätverk via LAN-kabel
– Ansluta ytterligare högtalare
till ditt nätverk via den trådlösa
konfigurationsmetoden
Använda bryggan
– Använd som rotenhet (kabelansluten till
hemmaroutern)
– Använd som trådlös förlängare
Använda mediaserver för datorn
– Programvaran Music Flow PC för Windows
3Användning
40
40
41
42
43
45
45
46
48
49
Lyssna på musik med appen Music Flow Player
– Startmenyöversikt
– Sidomenyöversikt
– Spela upp en låt
– Uppspelningsöversikt
Olika sätt att lyssna på musik
– Gruppuppspelning
– läge för surroundljud (Hemmabioläge)
– Sömlös uppspelning
Ställa in högtalaren med appen Music Flow
Player
49 – Inställningsmenyöversikt
49 – Menyn [Standard]
50 – Menyn [Högtalare]
51 – Menyn [Alarm/insomningstimer]
51 – Menyn [Kontohantering]
51 – Menyn [Tidszon]
52 – Menyn [Avancerade inställningar]
54 – Menyn [Chromecast]
54 – Menyn [Versionsinfo]
54 – Menyn [Licenser för öppen källkod]
55 Använda trådlös Bluetoothteknik
55 – Om Bluetooth
55 – Bluetoothprofiler
55 – Lyssna på musik från en Bluetoothenhet
57 – BLUETOOTH-anslutningsbegränsning (BT
LOCK)
57 Andra funktioner
57 – Använda TV:ns fjärrkontroll
57 – AV Sync
58 – Slå av ljudet tillfälligt
Innehållsförteckning
58 – Inställning av sovtimer
58 – Automatisk dimmer
58 – Visa information om programkälla
58 – Automatisk avstängning
58 – AUTO POWER På/Av
59 – Autofunktionsändring
60Ljudinställning
60 – Justera volymen automatiskt
60 – Justerar diskant/bas/subwoofer
60 – Nattläge
61Vänteläge
61 – Vänteläge
61 – Nätverks-vänteläge
61 – Vänteläge för Bluetooth
61 Återställa högtalaren
61 – Återställa högtalaren
4Felsökning
62Felsökning
62 – Allmänt
63 – Nätverk
64 – Program och datorprogramvara
64 – ANMÄRKNINGAR vid trådlös användning
65 – NOTERINGAR för att släppa Demo mode
5Bilaga
66Filkrav
66 Varumärken och licenser
67Specifikationer
69 Hantera högtalaren
69 Viktig information gällande nätverkstjänster
70ANVÄNDARVILLKOR
Vissa delar av innehållet i den här manualen kan skilja sig från programmet Music Flow Player, beroende på
programversion.
5
1
2
3
4
5
6
Komma igång
Huvudfunktioner
1
Komma igång
Tillverkad för iPod/iPhone/iPad eller
Android
Använder musik från en iPod/iPhone/iPad eller
Android med enkel anslutning.
LG Sound Sync
Styr denna enhets volymnivå via den LG Sound Synckompatibla fjärrkontrollen tillhörande din LG TV.
Applikationen Music Flow Player
Lyssna på musik från din smarta enhet.
Du kan styra denna högtalare med din iPod touch/
iPhone/iPad eller din Androidenhet via appen Music
Flow Player. Den här högtalaren och din smarta enhet
måste vara anslutna till samma nätverk.
Besök Apples ”App Store” eller Googles "Play Store”
eller använd QR-koden nedan för att söka efter
appen ”Music Flow Player”. För detaljerad information,
se sid. 20.
(Android OS)
(Apple iOS)
yy Beroende på programversion och inställningar för
den smarta enheten kanske appen Music Flow
Player inte fungerar som den ska.
yy Vissa smarta enheter kanske inte är kompatibla
med den här högtalaren.
BLUETOOTH®
Lyssna på musik lagrad på Bluetooth-enheten.
Introduktion
Symboler som används i den här
bruksanvisningen
,,Obs
Indikerar specialmeddelanden och
funktionsegenskaper.
>>Var försiktig
Pekar på försiktighetsåtgärder för att förhindra
eventuella skador förorsakade av missbruk.
Komma igång
Fjärrkontroll
7
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 (Ström) : Sätter PÅ / stänger AV enheten.
F : Väljer funktion och ingångskälla.
Teckenfönster
Wi-Fi
WI-FI
Optisk
ARC
OPT/HDMI ARC
LG Sound Sync (Trådbunden)
Bluetooth
BT
LG Sound Sync (Trådlös)
LG TV
HDMI IN
HDMI IN
Bärbar enhet
PORTABLE
SOUND EFFECT : Väljer ett ljudeffektsläge.
(Tyst): Stänger av ljudet.
: Anger nattläge som På i syfte att reducera
ljudintensiteten och förbättra ljudets finhet och
mjukhet.
: Justerar ljudnivå för diskant, bas och subwoofer.
(sid. 60)
VOL o/p : Justerar högtalarvolymen.
Batteribyte
Ta bort batterilocket på fjärrkontrollens baksida och
sätt i batteriet med polerna 4 och 5 i rätt riktning
(se bild).
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •b • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C/V (Hoppa över) : Hoppar snabbt bakåt eller
framåt.
dM (Spela upp/Pausa) : Startar uppspelning. /
Pausar uppspelning.
INFO :
- Visar information om programkällan.
- Visar namnet på den anslutna Bluetooth-enheten i
Bluetooth-läge.
REPEAT : Lyssna på din musik upprepade gånger.
AUTO VOL : Sätter på eller stänger av läget AUTO
VOLUME.
AV SYNC :
- Synkroniserar ljud och video.
- Styr TV-fjärrkontrollen. (sid. 57)
SLEEP : Ställer in systemet för automatisk
avstängning vid en angiven tid.
AUTO POWER :
- Sätter på eller stänger av funktionen AUTO
POWER. (sid. 58)
- Aktiverar eller inaktiverar begränsning för
Bluetooth-anslutning. (sid. 57)
1
Komma igång
Programkälla/läge
8
Komma igång
Frontpanel
1
Komma igång
ALED-indikator
Anger anslutningsstatus.
DKnapparna är placerade på baksidan.
BFjärrsensor
CDisplayfönster
Bakpanel
A1 (Vänteläge)
F (Funktion): Väljer funktion och indatakälla.
(WI-FI, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI IN,
PORTABLE)
BUSB (Endast för service) :
Nedladdningsanslutning för programvara
CLAN-port
DPORTABLE IN-kontakt
-/+ (Volym)
(Trådlöst nätverk): Ansluter initial Music
Flow-produkt trådlöst till ditt nätverk.
FHDMI OUT (TV ARC) : Anslut till HDMI IN (ARC)
på din TV.
(Lägg till): Lägger till ytterligare Music Flowprodukt i ditt nätverk.
(Om en eller fler Music Flow-produkter har
anslutits.)
GHDMI IN
EOPTICAL IN-uttag
Komma igång
Installera din soundbar
Väggmontering av
huvudenheten
Du kan montera huvudenheten på en vägg.
Placera enheten framför TV:n och anslut den till
önskad enhet. (se sid. 12 - 33)
Du kan placera den trådlösa subwoofern på valfri
plats i rummet. Det är emellertid bättre att placera
subwoofern nära huvudenheten. Vrid den lite mot
mitten av rummet, för att förhindra reflektioner från
väggarna.
>>Var försiktig
Eftersom det är svårt att skapa en anslutning
efter det att enheten installerats, bör du ansluta
kablarna före installationen.
Förberedelsematerial
Enhet
>>Var försiktig
yy För bästa prestanda vid trådlös anslutning,
såsom Bluetooth eller trådlös subwoofer, får
du inte installera enheten på metallytor, detta
då den trådlösa anslutningen kommunicerar
genom en modul som placerats på enhetens
undersida.
yy Var försiktig så att inga repor uppstår på
enhet/subwoofer i samband med att dessa
installeras eller flyttas.
,,Obs
För praktisk användning knappen, det är
rekommenderat att ta lite avstånd mellan
ljudanläggning och TV:n när du installerar
ljudanläggning.
1
Komma igång
Du kan höra ljud genom att ansluta enheten till
någon annan enhet : TV, Blu-ray-skivspelare, DVDspelare, osv.
9
Monteringsanvisningar för
väggfäste
Väggfäste
Skruvar
(Medföljer ej)
Skruvar (A)
Väggkontakt
10
Komma igång
1. Justera NEDRE KANTEN på väggfästets
monteringsskena mot TV:ns undersida samt fäst i
detta läge.
5. Placera enheten på konsolerna för att matcha
skruvhålen på enhetens undersida.
1
Komma igång
TV
6. Fixera enheten ordentligt med skruvarna.
2. Vid montering på en vägg(betong), använd
väggpluggarna. Du bör borra hål. Ett hjälpblad
(Installationsguide För Väggfäste) medföljer för
borrning. Använd bladet för att kontrollera den
punkt som ska borras.
,,Obs
För att demontera enheten utför du stegen i
omvänd ordning.
3. Avlägsna väggfästets monteringsskena.
4. Fäst konsolerna med skruvarna (A) så som visas
på bilden nedan.
>>Var försiktig
yy Installera ej denna enhet upp-och-ner. Det
kan skada enhetens delar eller förorsaka
personskada.
yy Häng inte på installerad enhet och undvik att
utsätta enheten för externt tryck.
yy Fäst enheten säkert på väggen så att den inte
faller ned. Om enheten faller ned kan detta
resultera i person- och produktskador.
,,Obs
Skruvar (A) och väggpluggar för montering av
enheten medföljer ej. Vi rekommenderar Hilti
(HUD-1 6 x 30) för montering.
yy När enheten är installerad på väggen,
säkerställ att barn inte kan dra i någon av
anslutningskablarna, då detta kan få enheten
att falla ned.
Komma igång 11
Organisera sladdar
Du kan samla ihop kablarna med hjälp av buntband.
1. Samla ihop kablarna så som visas på bilden nedan.
1
LED-indikator för trådlös subwoofer
LED-färg
Status
Grön
(Blinkar)
Anslutningen testas.
Grön
Anslutningen har slutförts.
Röd
Den trådlösa subwoofern
befinner sig i vänteläge, eller
också har anslutningen avbrutits.
Av (Ingen
visning)
Strömsladden för trådlös
subwoofer är frånkopplad.
Ställa in trådlös subwoofer för första
gången
1. Anslut högtalarlistens och den trådlösa
bashögtalarens nätkabel till ett nätuttag.
2. Slå på högtalarlisten. Högtalarlisten och
bashögtalaren ansluts automatiskt.
Synkronisera trådlös subwoofer
manuellt
Om anslutningen inte slutförs, kontrollera den
röda LED-lampan på den trådlösa subwoofern och
subwoofern är helt tyst. För att lösa problemet, följ
stegen nedan.
1. Tryck på Pairing på bashögtalarens baksida.
-- Den gröna lampan på bashögtalarens framsida
blinkar snabbt.
2. Slå på högtalarlisten.
3. Ihopkoppling är klar.
-- Den gröna lampan på bashögtalarens framsida
lyser med ett stadigt sken.
Komma igång
2. Dra åt buntbandet.
Trådlös subwooferanslutning
12
Ansluta
,,Obs
yy Det tar några sekunder (och kan ta längre) för
huvudenhet och subwoofer att kommunicera
med varandra och framställa ljud.
yy Ju närmare varann huvudenhet och
subwoofer står, desto bättre ljudkvalitet. Vi
rekommenderar att du installerar huvudenhet
och subwoofer så nära varann som möjligt,
samt att nedanstående situationer undviks.
2
Ansluta
-- Det finns ett hinder mellan huvudenhet
och subwoofer.
Ansluta till din TV
Anslut denna enhet till en TV med den optiska
digitalkabeln eller HDMI-kabeln beroende på TV:n.
Använda en OPTICAL-kabel
1. Anslut uttaget OPTICAL IN på enhetens baksida
till uttaget OPTICAL OUT på TV:n med en
OPTICAL-kabel.
-- Någon enhet använder samma frekvens
som den trådlösa anslutningen, exempelvis
medicinsk utrustning, en mikrovågsugn
eller en trådlös LAN-enhet.
-- Se till att hålla soundbaren och subwoofern
minst 1 meter från enheten (t.ex. trådlös
router, mikrovågsugn osv.) i syfte att
förebygga trådlösa störningar.
>1m
Optisk kabel
2. Välj programkällan OPT/HDMI ARC genom att
upprepade gånger trycka på F på fjärrkontrollen
eller enheten.
”OPTICAL” visas i teckenfönstret när enheten är
korrekt ansluten till teven.
,,Obs
yy Innan du ansluter den optiska kabeln, ta bort
skyddet på kabelns ände om den är försedd
med ett sådant.
yy Du kan avnjuta TV-ljudet direkt via
denna enhets högtalare. Hos vissa TVmodeller måste du välja det externa
högtalaralternativet i TV-menyn. (För mer
information, se TV-bruksanvisningen.)
yy Konfigurera TV:ns ljudutgång för att lyssna på
ljud via denna enhet :
TV-inställningsmeny [ [Ljud] [ [TVljudutgång] [ [Extern högtalare (optisk)]
yy Alternativen i TV-inställningsmenyn kan
variera beroende på tillverkare eller TV-modell.
yy Om enheten är ansluten via både OPTICAL
och ARC prioriteras ARC-signalen.
Ansluta
LG Sound Sync
13
Med fast kabelanslutning
1. Anslut din LG TV till enheten via en optisk kabel.
Du kan använda din TV-fjärrkontroll för att styra vissa
av den här enhetens funktioner via LG Sound Sync.
Den är kompatibel med en LG TV som stöder LG
Sound Sync. Se till att "LG Sound Sync"-loggan syns
på din TV.
Optisk kabel
2
Ansluta
Styrbara funktioner via LG TV:s fjärrkontroll: volym
upp/ner, tyst läge
Se TV:ns bruksanvisning för information om LG
Sound Sync.
Skapa en av följande anslutningar, beroende på din
utrustning.
,,Obs
yy Du kan också använda denna enhets
fjärrkontroll samtidigt som du använder
LG Sound Sync. Om du använder TV:ns
fjärrkontroll igen synkroniseras enheten med
TV:n.
yy Om anslutningen avbryts, kontrollera TV:ns
status och strömtillförsel.
yy Kontrollera denna enhets skick och
anslutningarna i nedannämnda fall när du
använder LG Sound Sync.
-- Enheten är avstängd.
-- Byta till annan funktion.
-- Koppla ifrån den optiska kabeln.
yy När du anger AUTO POWER som PÅ tar det
beroende på din TV olika lång tid att stänga
av denna enhet.
2. Konfigurera TV:ns ljudutgång för att lyssna på ljud
via denna enhet :
TV-inställningsmeny [ [Ljud] [ [TVljudutgång] [ [LG Sound Sync (optisk)]
3. Sätt på enheten genom att trycka på 1 på
fjärrkontrollen eller på 1 på enheten.
4. Välj funktionen OPT/HDMI ARC genom att trycka
på F på fjärrkontrollen eller på F på enheten tills
önskad funktion valts.
Vid standardanslutning mellan denna enhet och
din TV syns "LG OPT" i displayfönstret.
,,Obs
Alternativen i TV-inställningsmenyn kan variera
beroende på tillverkare eller TV-modell.
14
Ansluta
Med trådlös anslutning
Använda en HDMI-kabel
1. Sätt på enheten genom att trycka på 1 på
fjärrkontrollen eller på 1 på enheten.
Om du ansluter denna enhet till en TV som stöder
HDMI CEC och ARC (Audio Return Channel) kan du
avnjuta TV-ljudet via denna enhets högtalare utan att
ansluta den optiska kabeln.
2. Välj funktionen LG TV genom att trycka på F på
fjärrkontrollen eller på F på enheten tills önskad
funktion valts.
3. Konfigurera LG Sound Sync (Trådlös) på TV:n. Se
TV:n bruksanvisning.
2
1. Anslut uttaget HDMI OUT (TV ARC) på enhetens
baksida till uttaget ARC på TV:n via en HDMIkabel.
Ansluta
"PAIRED" syns i displayfönstret i cirka 3 sekunder,
varefter "LG TV" syns i displayfönstret vid
standardanslutning mellan denna enhet och din
TV.
,,Obs
HDMI-kabel
yy Om du stängde av denna enhet direkt genom
att trycka på 1 (Ström), kommer LG Sound
Sync (Trådlös) att kopplas ifrån.
yy Om teven och enheten är anslutna via
LG Sound Sync (Trådlöst) är enheten i
nätverksvänteläge när den är avstängd
oavsett nätverksanslutningens status. Den
vita lampan på enheten lyser då svagt.
2. Välj programkällan OPT/HDMI ARC genom att
upprepade gånger trycka på F på fjärrkontrollen
eller enheten.
”ARC” visas i teckenfönstret när enheten är
korrekt ansluten till teven.
,,Obs
yy Du kan avnjuta TV-ljudet direkt via
denna enhets högtalare. Hos vissa TVmodeller måste du välja det externa
högtalaralternativet i TV-menyn. (För mer
information, se TV-bruksanvisningen.)
yy Konfigurera TV:ns ljudutgång för att lyssna på
ljud via denna enhet :
TV-inställningsmeny [ [Ljud] [ [TVljudutgång] [ [Extern högtalare (HDMI
ARC)]
yy Alternativen i TV-inställningsmenyn kan
variera beroende på tillverkare eller TV-modell.
yy Beroende på LG-tevemodell kan du behöva
aktivera tevens SIMPLINK-läge.
yy När du återgår från ett annat läge till ARC
måste du välja programkällan OPT/HDMI ARC.
ARC ställs då in automatiskt.
Ansluta
ARC-funktion (kanal för
återgående ljud)
ARC-funktionen gör det möjligt för en TV med HDMIfunktion att skicka ljudstreamen till HDMI OUT på
enheten.
För att använda denna funktion :
-- Inställningsmetoden för HDMI-CEC och ARC kan
skilja sig åt beroende på TV:n. För mer detaljer om
ARC-funktionen, se bruksanvisningen för din TV.
-- Du måste använda en HDMI-kabel (typ A-,
höghastighets-HDMI™-kabel med ethernet).
-- Du måste ansluta HDMI OUT på enheten med
HDMI IN på en TV som stöder ARC-funktion via en
HDMI-kabel.
-- Du kan bara ansluta en 1 soundbar till en TV som
är kompatibel med ARC.
Vad är SIMPLINK?
Vissa funktioner i denna enhet kontrolleras via
TV:ns fjärrkontroll, om denna enhet och LG TV med
SIMPLINK är anslutna via en HDMI-anslutning.
Styrbara funktioner via LG TV:s fjärrkontroll: Ström
på/av, volym upp/ner, osv.
2
Se TV:ns bruksanvisning för mer detaljer om
SIMPLINK-funktionen.
Ansluta
-- Din TV måste stödja HDMI-CEC och ARC-funktion,
och HDMI-CEC och ARC måste vara på.
15
LG TV med SIMPLINK-funktion bär logotypen som
visas ovan.
,,Obs
yy Beroende på enhetens status, kanske vissa
SIMPLINK-användningar kan skilja sig från ditt
syfte eller inte fungera alls.
yy Beroende på TV eller spelare som är ansluten
till den här enheten, kan SIMPLINK-funktionen
variera från den du avsett.
16
Ansluta
Ytterligare information om
HDMI
yy När du ansluter en HDMI- eller DVI-kompatibel
enhet, kontrollera följande:
-Prova att stänga av HDMI/DVI-enheten och
denna spelare. Därefter, slå på HDMI/DVIenheten och låt den stå i ca 30 sekunder, och slå
sedan på den här spelaren.
2
Ansluta
-Den anslutna enhetens videoingång är korrekt
inställd för denna enhet.
- Enheten är kompatibel med upplösningarna
720 x 576p (eller 480p), 1280 x 720p,
1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p
och 3080 x 2160p.
yy Inte alla HDCP-kompatibla HDMI- eller DVIenheter kommer att fungera tillsammans med den
här spelaren.
-Bilden kommer inte att visas ordentligt med
icke-HDCP-enheter.
,,Obs
yy Om en ansluten HDMI-enhet inte tar emot
utgående ljud från spelaren, kan HDMIenhetens ljud vara förvrängt eller inget ljud
höras alls.
yy Om du ändrar upplösningen när du redan har
genomfört anslutningen, kan detta leda till
felfunktion. För att lösa problemet stänger du
av spelaren och slår sedan på den igen.
yy Om HDMI-anslutningen med HDCP inte är
verifierad, blir TV-skärmen svart. Om så sker,
kontrollera HDMI-anslutningen eller koppla
ifrån HDMI-kabeln.
yy Om det finns brus eller linjer på skärmen,
vänligen kontrollera HDMI-kabeln (längden är
oftast begränsad till 4,5 m (15 fot)).
yy Du kan inte ändra videoupplösningen i HDMI
IN-läge. Ändra videoupplösningen för den
anslutna apparaten.
yy Om videoutsignalen är onormal när datorn är
ansluten till HDMI IN, ändra upplösningen till
576p (eller 480p), 720p, 1080i eller 1080p.
Checklista, HDMI-kabel
Vissa HDMI-kablar har dålig signalöverföring, vilket
kan orsaka problem med ljud- och videoöverföring.
Om även efter att HDMI-kabeln har kopplats i, ljud
saknas, ljud avbryts, om sound bar låter illa och/eller
ingen video, inte smidig video på din TV, så kan HDMIkabeln vara problemet.
Använd kabeln markerad med premium HDMI
certifieringslogotypen. Se också till att den använda
kabeln är en certifierad Typ A, Ethernet höghastighets
HDMI™ kabel.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Anslutning via HDMI-kabel*
Din TV måste stödja de senaste HDMI-funktionerna
(HDMI CEC1) / ARC (kanal för återgående ljud) för att
du ska kunna avnjuta en sändande livekanal via ditt
ljudsystem med en HDMI-kabel. Om din TV ej stöder
dessa HDMI-funktioner, bör ljudsystemet anslutas via
en OPTICAL kabel.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control)
CEC (Consumer Electronics Control) är en HDMIfunktion som utformats för att göra det möjligt för
användaren att styra och kontrollera CEC-aktiverade
enheter anslutna via HDMI genom att bara använda
en av fjärrkontrollerna.
* Firmanamn för CEC är SimpLink (LG), Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips),
osv.
Ansluta
17
Anslutning av
tillvalsutrustning
DOLBY ATMOS®
Vad är DOLBY ATMOS®?
2
Ansluta
Dolby Atmos ger dig en fantastisk upplevelse som
du aldrig tidigare har upplevt genom att skapa ett
överliggande ljud med samma fyllighet, klarhet och
styrka som ett Dolby ljud.
Att använda DOLBY ATMOS®
yy DOLBY ATMOS® finns bara tillgängligt i HDMI IN
och ARC lägen.
-- För att använda DOLBY ATMOS® i ARC läge
måste din TV stödja DOLBY ATMOS®.
yy Ljudutgången på den externa enheten (Bluerayspelare, TV etc.) måste ställas in på “Ingen
kodning”, t.ex. “Bitström”, “Auto” eller “Bypass”.
-- Om det går att välja samplingsfrekvens för
utgående ljud, ställ in den på 192 kHz.
1. Anslut HDMI IN-uttaget på enhetens baksida till
HDMI OUT-uttaget på ljudenheten, till exempel
Blu-ray-skivspelare, DVD-spelare osv.
2. Anslut uttaget HDMI OUT (TV ARC) på enhetens
baksida till uttaget HDMI IN på TV:n.
3. Ställ in ingångskällan till HDMI IN eller OPT/
HDMI ARC. Tryck upprepade gånger på F på
fjärrkontrollen eller F på enheten tills funktionen
har blivit vald.
-- Om du väljer HDMI IN, hörs ljudet från den
externa enheten. Välj den när du spelar från den
externa enheten.
-- Om du väljer OPT/HDMI ARC, hörs ljudet från
din TV. Välj den när du ser på TV.
Du kan se “DOLBY ATMOS” på skärmen om du
ansluter normalt mellan denna sound bar och din
TV och DOLBY ATMOS innehåll spelas upp.
,,Obs
yy DOLBY ATMOS® stödjer 5.1.2 kanalen.
yy Enheten har stöd för 4K-genomströmning.
Vid spelning av en skiva med 4K-videosignal
skickas denna signal till teven.
yy Om sound bar inte låter eller bilden på TV:n inte
är smidig, så kan HDMI-kabeln vara problemet.
Se HDMI-kabelchecklistan. (Sida 16)
18
Ansluta
HDMI-anslutning
OPTICAL IN-anslutning
Du kan avnjuta ljudet från den externa enheten som
är ansluten till HDMI IN ingången på denna enhet.
Anslut ett optiskt uttag på externa enheter till
uttaget OPTICAL IN.
Optisk kabel
2
Ansluta
Till den optiska
utgången på den
externa enheten
1. Anslut OPTICAL IN-uttaget på enhetens baksida
till den externa enhetens optiska uttag.
Till Blu-ray-skivspelare,
DVD-spelare etc.
1. Anslut HDMI IN-uttaget på enhetens baksida till
HDMI OUT-uttaget på ljudenheten, till exempel
Blu-ray-skivspelare, DVD-spelare osv.
2. Ange ingångskälla som HDMI IN. Tryck upprepade
gånger på F på fjärrkontrollen eller på F på
enheten tills önskad funktion valts.
2. Välj programkällan OPT/HDMI ARC genom att
upprepade gånger trycka på F på fjärrkontrollen
eller enheten.
”OPTICAL” visas i teckenfönstret när enheten är
korrekt ansluten till den externa enheten.
,,Obs
Innan du ansluter den optiska kabeln, ta bort
skyddet på kabelns ände om den är försedd med
ett sådant.
Ansluta
PORTABLE IN-anslutning
19
Anslutning för tillbehörsutrustning
Du kan avnjuta både ljud och bild från den externa
enhet som du ansluter.
2
Ansluta
ELLER
Lyssna på musik från din bärbara
spelare
Enheten kan användas för att spela upp musik från
många olika typer av bärbara spelare eller externa
enheter.
1. Anslut den bärbara spelaren till PORTABLE INanslutningen på enheten.
2. Slå på strömmen genom att trycka på 1 (Ström).
3. Välj funktionen PORTABLE genom att trycka på
F på fjärrkontrollen eller på F på enheten tills
önskad funktion valts.
4. Slå på den bärbara spelaren eller den externa
enheten och starta uppspelningen.
1. Anslut HDMI IN ingången på din TV till HDMI OUT
utgången på din externa enhet såsom Blu-ray
skivspelare, DVD-spelare, etc.
2. Anslut OPTICAL IN ingången på enhetens baksida
till OPTICAL OUT utgången på TV med en optisk
kabel.
Eller anslut HDMI OUT (TV ARC) utgången på
enhetens baksida till HDMI IN (ARC) ingången på
TV:n med en HDMI-kabel.
3. Ställ in ingångskällan till OPT/HDMI ARC. Tryck
upprepade gånger på F på fjärrkontrollen eller F
på enheten tills funktionen har blivit vald.
,,Obs
Om sound bar inte låter eller bilden på TV:n inte
är smidig, så kan HDMI-kabeln vara problemet.
Se HDMI-kabelchecklistan. (Sida 16)
20
Ansluta
Ursprunglig
konfiguration för flera
rum
När du installerar Music Flow-produkten för första
gången, kan du välja två typer av anslutning enligt
nedan.
2
Ansluta
Kabelanslutning (Music Flowmeshnätverksanslutning)
Anslut din högtalare till hemmaroutern via LANkabel.
Du kan därefter ansluta ytterligare Music Flowprodukter (tillval) trådlöst till ditt hemmanätverk. Se
”Ansluta högtalarna till ditt hemmanätverk (extra)”
på sid 31.
Installera appen "Music
Flow Player"
Via Apples ”App Store” eller Googles
”Play Store”
1. Tryck på ikonen för Apples ”App Store” eller
Googles ”Play Store”.
2. Skriv in "Music Flow Player" i sökfältet och tryck
på "Search".
3. Välj "Music Flow Player" i listan över sökresultat
för att ladda ned.
,,Obs
yy Appen Music Flow Player finns i
nedanstående programvaruversioner:
Android OS : Ver 4,0 (ICS) (eller senare)
iOS O/S : Ver 6,0 (eller senare)
yy Beroende på enheten kanske "Music Flow
Player"-appen inte fungerar.
Via QR-kod
Installera appen "Music Flow Player" via QR-koden.
Skanna QR-koden med skanningsappen.
LAN-kabel
Trådlös anslutning (standard,
trådlös anslutning)
Om ingen kabelanslutning finns tillgänglig mellan din
högtalare och hemmarouter, erbjuder denna enhet
en musikströmningstjänst inom hemmarouterns
trådlösa täckningsområde.
Anslut en av dina högtalare trådlöst till
hemmaroutern.
Du kan därefter ansluta ytterligare Music Flowprodukter (tillval) trådlöst till ditt hemmanätverk. Se
”Ansluta högtalarna till ditt hemmanätverk (extra)”
på sid 31.
(Android OS)
Trådlös signal
(Apple iOS)
Ansluta
,,Obs
yy Kontrollera att din smarta enhet är ansluten
till Internet.
21
3. Välj [Anslut produkt] för att installera din
införskaffade högtalare.
yy Mobiltelefonen eller pekplattan måste ha en
app för skanning av QR-koder. Du kan hämta
appen från Apples ”App Store” eller Googles
”Play Store”.
Komma igång med appen Music
Flow Player
1. Kontrollera innehållet i användarvillkoren och välj
[Godkänn].
Ansluta
När du startar Music Flow Player-appen första
gången visas användningsvillkoren och information
om Chromecast-tjänsten på skärmen.
2
Se "Ansluta högtalaren till ditt hemmanätverk" på
sid. 22.
,,Obs
Om du vill återgå till användarvillkorsskärmen
startar du appen Music Flow Player i
inställningsmenyn på den smarta enheten.
2. Läs igenom texten för Chromecast-tjänsten och
klicka på [Godkänn].
22
Ansluta
Ansluta högtalaren till
ditt hemmanätverk
Genom att använda ett kabelförsett nätverk
får du optimal prestanda, eftersom inkopplade
enheter ansluter direkt till nätverket utan
radiofrekvensstörningar.
2
Se dokumentationen till din nätverksenhet för
ytterligare instruktioner.
Ansluta
Förberedelse
,,Obs
yy Enkel anslutning stöds av Bluetooth 4,0 (och
högre)
yy Om skärmen för enkel anslutning inte visas,
anslut enheten med en alternativ metod.
Se avsnittet ”Ansluta högtalaren till nätverket
med en LAN-kabel” (sidan 23) eller
”Ansluta högtalaren till nätverket via Wi-Fiinställningarna” (sidan 25 eller 28)
1. Anslut önskad enhet och välj [Nästa].
yy Se till att den trådlösa nätverksmiljön använder en
router installerad i hemmet.
yy Se till att högtalare och smart enhet är anslutna
till samma router.
Krav
yy Trådlös router
yy Smart enhet (Android eller iOS)
,,Obs
yy Se till att DHCP-servern är aktiverad på den
trådlösa routern.
yy Om du inte kan ansluta högtalaren till
routern går du till routerinställningarna och
kontrollerar att rutan "alternativet för att
trådlösa klienter kan se varandra och ansluta
till det lokala nätverket" inte är markerad.
Enkel anslutning (EZ-konfigurering)
Förberedelse
yy För enkel anslutning krävs trådlös
nätverksanslutning.
yy Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din
smarttelefon (eller motsvarande enhet).
yy Välj WI-FI genom att trycka på F på fjärrkontrollen
eller F på högtalarlisten.
2. Appen söker efter högtalaren och ansluter den
automatiskt. Välj [Nästa].
eller
Ansluta
3. Om nätverkslösenord används visas en
säkerhetsskärm. Skriv lösenordet.
23
Ansluta högtalaren till nätverket
med en LAN-kabel
Översikt över anslutningen
Bredbandstjänster
2
4. Välj [Nästa] när du har skrivit lösenordet.
LAN
5. Välj [Avsluta] för att slutföra anslutningen.
Skärmen för TV-anslutning visas. Följ
instruktionerna på skärmen.
Ansluta
Router
24
Ansluta
1. Slå på enheten genom att använda 1 på
fjärrkontrollen eller 1 på enheten. LED-lampan
börjar blinka vitt.
2. Starta appen Music Flow Player på din smarta
enhet. Välj [Anslut produkt] för att installera
högtalaren. Anslut önskad enhet och välj [Nästa].
5. Anslut ena änden av LAN-kabeln till högtalarens
LAN-port och andra änden till din trådlösa router.
Vänta lite tills LED-lampan slutar blinka och lyser
med vitt sken.
2
Ansluta
6. Välj sedan [Nästa] på skärmen.
3. Välj högtalarlisten och tryck på [Nästa].
7. Välj [Avsluta] för att avsluta anslutningen
4. Välj [Kabelanslutning] på skärmen.
När högtalaren har anslutits, följ instruktionerna
för TV-anslutning.
Ansluta
(om uppdatering finns).
8. Denna applikation kontrollerar
programvaruversionen för din högtalare och
anger sedan versionen.
25
Ansluta högtalaren till nätverket
via Wi-Fi-inställningarna
(Android)
Översikt över anslutningen
Bredbandstjänster
Välj [Nästa] när du har kontrollerat
versionsinformationen.
,,Obs
yy Du kan inte använda högtalaren utan en
router. Vid användning av den kabelförsedda
routern kan du styra högtalaren med
programvaran Music Flow PC. (sid. 38)
yy Högtalaren och din smarta enhet måste vara
anslutna till samma router.
Ansluta
Router
2
26
Ansluta
1. Slå på enheten genom att använda 1 på
fjärrkontrollen eller 1 på enheten. LED-lampan
börjar blinka vitt.
på enheten. Då blinkar LED6. Tryck på knappen
indikatorn omväxlande i vitt och rött.
2. Starta appen Music Flow Player på din smarta
enhet. Välj [Anslut produkt] för att installera
högtalaren. Anslut önskad enhet och välj [Nästa].
2
Ansluta
7. Välj sedan [Nästa] på skärmen.
3. Välj högtalarlisten och tryck på [Nästa].
8. Om du har ett lösenord för ditt nätverk visas
säkerhetsskärmen på din smarta enhet. Ange
lösenordet.
4. Välj [trådlös anslutning] på skärmen.
5. Välj sedan [Nästa] på skärmen.
Ansluta
9. Välj sedan [Nästa] på skärmen.
27
(om uppdatering finns).
11.Denna applikation kontrollerar
programvaruversionen för din högtalare och
anger sedan versionen.
2
Ansluta
Välj [Nästa] när du har kontrollerat
versionsinformationen.
,,Obs
Om högtalaren inte kan anslutas till ditt nätverk
eller om nätverksanslutningen inte fungerar
korrekt, placerar du högtalaren närmare routern
och försöker igen.
10.Välj [Avsluta] för att avsluta anslutningen
När högtalaren har anslutits, följ instruktionerna
för TV-anslutning.
28
Ansluta
Ansluta högtalaren till nätverket
via Wi-Fi-inställningarna (iOS)
Översikt över anslutningen
1. Slå på enheten genom att använda 1 på
fjärrkontrollen eller 1 på enheten. LED-lampan
börjar blinka vitt.
2. Starta appen Music Flow Player på din smarta
enhet. Välj [Anslut produkt] för att installera
högtalaren. Anslut önskad enhet och välj [Nästa].
Bredbandstjänster
2
Ansluta
Router
3. Välj högtalarlisten och tryck på [Nästa].
4. Välj [trådlös anslutning] på skärmen.
5. Välj sedan [Nästa] på skärmen.
Ansluta
6. Tryck på knappen
på enheten. Då blinkar
LED-indikatorn omväxlande i vitt och rött.
29
8. På din iOS-enhet går du till iOS-inställningarna ->
Wi-Fi-inställningar och väljer "MusicFlow_Setup"
för att ansluta.
2
Ansluta
7. Välj sedan [Nästa] på skärmen.
,,Obs
yy Om "MusicFlow_Setup" inte finns i listan, söker
du efter tillgängliga trådlösa nätverk igen.
yy När din smarta enhet är ansluten till
"MusicFlow_Setup" kan du inte använda
Internet.
9. Om du har ett lösenord för ditt nätverk visas
säkerhetsskärmen på din smarta enhet. Ange
lösenordet.
30
Ansluta
10.Välj sedan [Nästa] på skärmen.
Angående nätverksanslutningen
yy Många nätverksanslutningsproblem som uppstår
under installationen kan åtgärdas genom att
ställa in routern på nytt. När du har anslutit
högtalaren till hemmanätverket, ska du snabbt
stänga av och/eller koppla ifrån nätkabeln till
hemmanätverksroutern eller kabelmodemet. Slå
på strömmen och/eller sätt i nätsladden igen.
2
Ansluta
11.Välj sedan [Nästa] på skärmen.
yy Vårt företag ansvarar inte för någon felfunktion
hos högtalaren och/eller Internet-anslutningen
som uppstår på grund av kommunikationsfel/
felfunktioner som är kopplade till din
bredbandsanslutning eller annan ansluten
utrustning.
yy Det trådlösa nätverket arbetar med en
radiofrekvens på 2,4 GHz, vilket även används
av andra hushållsapparater, exempelvis trådlösa
telefoner, Bluetooth-enheter och mikrovågsugnar,
och det kan därför uppstå störningar från dem.
yy Stäng av all icke-använd nätverksutrustning i ditt
lokala hemmanätverk. Vissa enheter kan generera
nätverkstrafik.
yy Om högtalaren inte kan anslutas till ditt nätverk
eller om nätverksanslutningen inte fungerar
korrekt, placerar du högtalaren närmare routern
och försöker igen.
12.Välj [Slutför] för att slutföra anslutningen.
yy Beroende på din hemmanätverksmiljö och
prestandan i den trådlösa routern, kanske det
inte fungerar så bra att ansluta högtalaren till din
trådlösa router.
yy Du kan inte ansluta högtalaren till en trådlös
router som har dolt SSID.
yy Anslutningen du har skapat kan komma att
kopplas ifrån om du väljer en annan applikation
eller byter inställning för högtalaren ansluten
via appen "Music Flow Player". I så fall ska du
kontrollera anslutningsstatusen.
,,Obs
Om högtalaren inte kan anslutas till ditt nätverk
eller om nätverksanslutningen inte fungerar
korrekt, placerar du högtalaren närmare routern
och försöker igen.
yy Även efter anslutningen av appen Music Flow
Player kan musik sändas ut från din smarta enhet.
I så fall ska du välja den anslutna högtalaren på
uppspelningsskärmen.
yy Beroende på hastigheten i ditt nätverk kanske
uppspelningen av online-innehåll inte fungerar
som den ska.
yy Störningar i den trådlösa signalen kan leda till att
nätverket kopplas ifrån eller att uppspelningen
stoppas.
Ansluta
yy Du behöver slå av högtalaren och slå på den igen
om du startar om routern.
yy Du behöver utföra en fabriksåterställning och
installera högtalarens nätverksanslutning om du
installerar en ny router.
yy Om du använder andra tecken än det engelska
alfabetet eller siffror för SSID-namnet på din
åtkomstpunkt eller trådlösa router, kan namnet
komma att visas annorlunda.
31
Ansluta högtalarna
till ditt hemmanätverk
(tillval)
Du kan lyssna på musik med flera högtalare och en
enda smart enhet.
Krav
,,Obs
Signalstörning kan leda till att uppspelningen
stoppas.
Ansluta ytterligare högtalare till
ditt nätverk via LAN-kabel
Översikt över anslutningen
Bredbandstjänster
Router
Högtalare (Lägg till)
LAN-kabel
Högtalare (Huvud-)
2
Ansluta
yy Trådlös router
yy Smart enhet (Android eller iOS)
yy Ytterligare högtalare
32
Ansluta
1. Anslut högtalaren (Huvud-) till nätverket. Se
"Ansluta högtalaren till ditt hemmanätverk" på
sid. 22.
4. Anslut önskad enhet och välj [Nästa].
2. Starta appen Music Flow Player på din smarta
enhet. Tryck på .
2
Ansluta
5. Välj den produkt du vill ansluta och tryck på
[Nästa] på skärmen.
3. Välj [Lägg till högtalare] i sidomenyn.
6. Välj [Kabelanslutning] på skärmen.
,,Obs
Du kan också lägga till en ytterligare högtalare
på skärmen
genom att använda knappen
[Anslutna högtalare].
Ansluta
7. Anslut ena änden av LAN-kabeln till högtalarens
ETHERNET-port och andra änden till din trådlösa
router.
Vänta lite tills LED-lampan slutar blinka och lyser
med vitt sken.
33
Ansluta ytterligare högtalare
till ditt nätverk via den trådlösa
konfigurationsmetoden
Översikt över anslutningen
Bredbandstjänster
2
LAN-kabel
8. Välj sedan [Nästa] på skärmen.
Högtalare (Huvud-)
Högtalare (Lägg till)
9. Välj [Avsluta] för att avsluta anslutningen
Ansluta
Router
34
Ansluta
1. Anslut högtalaren (Huvud-) till nätverket. Se
"Ansluta högtalaren till ditt hemmanätverk" på
sid. 22.
4. Välj den produkt du vill ansluta och tryck på
[Nästa] på skärmen.
2. Starta appen Music Flow Player på din smarta
enhet. Tryck på .
2
Ansluta
5. Välj [trådlös anslutning] på skärmen.
3. Välj [Lägg till högtalare] i sidomenyn.
,,Obs
Du kan också lägga till en ytterligare högtalare
på skärmen
genom att använda knappen
[Anslutna högtalare].
6. Tryck på knappen ADD på högtalarens baksida
LED-lampan för
(Lägg till). Därefter blinkar
nätverksstatusen i rött.
Ansluta
7. Välj sedan [Nästa] på skärmen.
35
Använda bryggan
Högtalarens räckvidd kan förlängas med hjälp av
bryggan (R1). Brygga kan köpas vid behov.
Använd som rotenhet
(kabelansluten till
hemmaroutern)
8. Välj [Avsluta] för att avsluta anslutningen
Om din hemmarouter placerats för långt ifrån någon
högtalare som ska anslutas via kabel, anslut då
bryggan (R1) till din hemmarouter via LAN-kabel.
Brygga (R1)
1. Fäst strömkabeln till strömporten på baksidan av
bryggan (R1), och anslut sedan strömkabeln till
ett elektriskt uttag.
,,Obs
Högtalare kanske inte ansluts om avståndet
mellan soundbaren (huvud-) som är ansluten via
LAN-kabel och högtalaren (Lägg till) som ska
kopplas ihop är för långt.
2. Ström-LED på framsida bryggan (R1) tänds.
Starta appen Music Flow Player på din smarta
enhet. Tryck på .
Ansluta
Ingen högtalare är trådansluten till
routern
2
36
Ansluta
3. Välj [Lägg till högtalare] i sidomenyn.
6. Välj [Avsluta] för att avsluta anslutningen
4. Välj [Bridge] och tryck på [Nästa] på skärmen.
7. Anslut högtalaren till Bridge (R1). Se ”Ansluta
högtalarna till ditt hemmanätverk (tillval)” på
sidan 31.
2
Ansluta
5.Anslut bryggan (R1) och routern med en
nätverkskabel enligt instruktionerna i appen
Music Flow Player.
Vänta en sekund tills LED-lampan för
slutar blinkar och lyser
nätverksstatusen
konstant vitt.
Brygga (R1)
Välj [Nästa].
Ansluta
Använd som trådlös förlängare
37
3. Välj [Lägg till högtalare] i sidomenyn.
Minst en högtalare är trådansluten till
routern
När du vill utvidga täckningen för Music Flowmeshnätverket, lägg till bryggan (R1) i ditt
hemmanätverk.
2
Ansluta
Brygga
4. Välj bryggan och tryck på [Nästa] på skärmen.
1. Fäst strömkabeln till strömporten på baksidan av
bryggan (R1), och anslut sedan strömkabeln till
ett elektriskt uttag.
2. Ström-LED på framsida bryggan (R1) tänds.
Starta appen Music Flow Player på din smarta
enhet. Tryck på .
5. Välj [trådlös anslutning] och tryck på [Nästa].
38
Ansluta
6. Följ instruktionerna i appen Music Flow Player
och tryck på [Nästa].
Använda mediaserver
för datorn
Mediaserverprogramvaran ger användaren åtkomst
till ljudfiler lagrade på mediaservern samt låter
honom/henne avnjuta dem på denna högtalare via
hemmanätverket.
Innan du ansluter till datorn för att spela upp en fil,
måste mediaserverprogramvaran finnas installerad
på datorn.
2
Ansluta
,,Obs
Se till att den trådlösa nätverksmiljön använder
en router installerad i hemmet.
7. Välj [Avsluta] för att avsluta anslutningen.
yy Windows : Music Flow PC Software
Programvaran Music Flow PC
för Windows
Om programvaran Music Flow PC
Programvaran Music Flow PC gör att du kan lyssna
på ljudfiler som finns lagrade på din mediaserver (PC)
via högtalaren.
Hämta programvaran Music Flow PC
8. Anslut högtalaren till Bridge (R1). Se ”Ansluta
högtalarna till ditt hemmanätverk (tillval)” på
sidan 31.
1. Starta datorn och gå till http://www.lg.com. Välj
region om så krävs.
2. Klicka på supportfliken.
3. Fyll i modellnamnet som sitter utanpå
bruksanvisningen i sökfältet.
4. Sök och hämta filen "Music Flow PC Software".
Installera programvaran Music Flow PC
1. Packa upp och dubbelklicka på "Setup.
exe" för att installera programvaran Music
Flow PC. Installationen förbereds och
installationsassistenten visas.
2. Följ instruktionerna i installationsassistenten som
visas på skärmen.
3. Klicka på knappen [Exit] för att avsluta
installationen.
Ansluta
39
,,Obs
yy Vid installation av programvaran Music Flow
kan du behöva inaktivera datorns brandvägg
och antivirusprogram.
yy Programvaran Music Flow PC är en anpassad
programversion, enbart avsedd för fil- och
mappdelning till den här högtalaren.
yy Om du vill ha en full förklaring kring
programvaran Music Flow PC klickar du på
frågetecknet som finns i startmenyn.
yy Minne: 1 GB ledigt RAM-minne
yy Grafikkort: 64 MB videominne, minimiupplösning
1024 x 768 pixlar och 16 bitars färginställningar
yy Ledigt diskutrymme: 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 eller högre),
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,0,
Windows® 8,1, Windows® 10
yy Windows® Media Player® 11,0 eller högre
yy Nätverksmiljö: 100 MB Ethernet, WLAN
Dela musikfiler
På datorn måste du dela mappen med musikfiler för
att spela upp dem på den här högtalaren.
Denna del förklarar hur du väljer delade mappar på
din dator.
1. Dubbelklicka på ikonen "Music Flow PC Software".
2. Klicka på ikonen [ ] i skärmens övre högra hörn.
Inställningsmenyn visas.
3. I inställningsmenyn klickar du på ikonen [ ] till
vänster för att gå till menyn för fildelning.
4. I fildelningsmenyn, klicka på ikonen [
öppna fönstret [Browse Folder].
] för att
5. Välj mappen som innehåller filerna som du vill
dela. Den valda mappen läggs till i förteckningen
över delade mappar.
Ansluta
Systemkrav (Windows-dator)
yy Processor: Intel® 2,0 GHz eller AMD Sempron™
2000+ -processorer
2
40
Användning
Lyssna på musik med
appen Music Flow Player
Startmenyöversikt
Starta appen Music Flow Player på din smarta enhet.
[Hem] visas.
Med appen Music Flow Player kan du spela upp
musik på din smarta enhet.
,,Obs
yy För mer detaljerade instruktioner om appen
Music Flow Player, aktivera [Användarguide]
under [Inställningar] > [Standard] i
sidomenyn.
3
yy Vissa delar av innehållet i denna del kan
skilja sig från programmet Music Flow player,
beroende på programversion.
Användning
Förberedelse
a Menyknapp – Visar sidomenyrad.
1. Kontrollera nätverksanslutningen till högtalaren.
(sid. 22)
b Mina låtar – Visar musiklistan i telefonen.
2. För att använda högtalaren måste du hämta och
installera appen Music Flow Player. (sid. 20)
c
Streamingtjänst – Visar onlinetjänster. Du kan
lyssna på radio och musik online.
d Favoriter– Visar favoritlåtar.
e
Mest spelade – Visar de låtar som spelas upp
oftast på den här högtalaren.
f Min spellista – Visar spellistorna.
g
Tidslinje – Visar låtar som spelas upp på den
här högtalaren.
h Sök – Söker musik i telefonen.
,,Obs
Beroende på operativsystemet i din smarta
enhet eller din "Music Flow Player"-appversion,
kan delar av innehållet i denna manual komma
att variera.
Användning 41
Redigera listan över onlinestreamingtjänster
1. Starta appen Music Flow Player på din smarta
enhet. [Hem] visas.
Sidomenyöversikt
1. Starta appen Music Flow Player på din smarta
enhet. [Hem] visas.
2. Tryck på
.
2. Tryck på menyn [REDIGERA].
3
yy Välj kryssrutan tillhörande den onlinetjänst du vill
se på Startsidan.
a Hem – Visar startmenyn.
yy Dra uppåt eller nedåt för att ändra ordningen på
onlinetjänsterna.
b
Min telefon – Visar låtarna som finns på denna
smarta enhet.
yy Tryck på och lägg till onlinetjänsterna.
Om du har en Android-enhet kan du lägga till
onlinetjänsterna bland enhetens installerade
appar. Om du väljer den tillagda appen så
körs appen i samband med Bluetoothsynkroniseringen.
c
Music Server – Visar låtarna på anslutna
enheter (mediaserver).
d
Streamingtjänst – Visar onlinetjänster. Du kan
lyssna på radio och musik online.
e
Chromecast-kompatibla appar – Visar
tillgängliga appar på Chromecast.
Om du har en iOS-enhet bör du ställa in
Bluetooth-anslutningen själv när du ansluter
tillagd app.
,,Obs
Angivna online-streamingtjänster kan komma
att variera beroende på din region.
f Anslutna högtalare – Visar ansluten högtalare.
g
Lägg till högtalare – Går till
högtalarinstallationsvyn.
h Inställningar – Visar inställningsmenyn.
Användning
3. Sidomenyn visas.
42
Användning
Spela upp en låt
5. Välj önskad låt. Den valda låten visas och spelas
upp.
1. Starta appen Music Flow Player på din smarta
enhet. [Hem] visas.
2. Tryck på
.
,,Obs
3
Användning
3. Sidomenyn visas.
Välj [Min telefon] i sidomenyn.
4. Välj önskat album.
Om ingen högtalare väljs, visas popup-rutan för
val av högtalare. Välj önskad högtalare.
Användning 43
Hantera en spellista
Uppspelningsöversikt
På en albumskärm trycker du på [ ] för den önskade
låten. Rullgardinsmenyn visas.
Du kan bekräfta och justera olika uppgifter på
uppspelningsskärmen.
3
Visar den musik som för tillfället spelas upp.
b
- Upprepar önskat innehåll. Varje gång du
klickar den, ändras status i ordningsföljden
(Upprepa en) (Upprepa alla) (Upprepning Av).
- Ändrar musiken i listan i slumpvis ordning.
Musiken spelas upp i slumpvis ordning.
Justerar uppspelningen.
c
a
Spela upp nästa – Väljer musik att spela upp
härnäst.
Tryck på
b Lägg till I kö – Lägger till kölistan.
c
Lägg till I spellista – Lägger till i önskad
spellista.
,,Obs
Beroende på din trådlösa miljö kanske
uppspelningen av en låt med högtalaren inte
fungerar smidigt.
- Justerar volymen.
- Pausar uppspelningen.
/ - Hoppar snabbt bakåt eller framåt.
- Justerar ljudeffekten.
d
e
för att visa olika alternativ.
- Sparar musiken i [Favoriter]. Du kan söka
[Favoriter] i fliken [Hem]
- Lägger till musik i [Min spellista].
- Redigerar den aktuella spellistan.
- Väljer en högtalare för uppspelning.
- Visar musikmenyn.
,,Obs
för att ändra volymen för
Tryck på
grupperade högtalare samt ändra kanal mellan
[Surround], [Left] eller [Right] (surround,
vänster eller höger). (Sidan 45)
Användning
a Visar högtalaren som musiken spelas upp i.
44
Användning
Välja ljudeffekt
Ljudeffekt
Beskrivning
Denna högtalare har ett antal förinställda fält för
surroundljud. Du kan välja ett önskat ljudläge genom
att trycka på [ ].
ASC
Analyserar ljudegenskaperna och
optimerar ljudet i realtid för det
aktuella innehållet.
De visade objekten för Equalizern kan variera
beroende på ljudkällor och effekter.
Basljud
Förstärker basen.
Standard
Du kan avnjuta optimerat ljud.
Film
Du kan avnjuta ett djupare
surroundljud med mer djup.
Musik
Du kan välja olika ljudeffekter för
musikkällan.
1. Under uppspelning trycker du på [
nedan.
] enligt
Du kan ställa in värden för diskant
och bas. Inställt värde reflekteras i
ljudeffekten totalt.
3
Användning
,,Obs
yy När du spelar upp låtar med högtalaren
på den smarta enheten, stöds inte ljudequalizern.
yy Du kan också välja önskat ljudläge genom att
trycka på SOUND EFFECT på fjärrkontrollen.
2. Tryck på A eller D.
yy I vissa surroundlägen hörs inget ljud eller lågt
ljud i vissa högtalare. Detta beror på läget för
surroundljud och ljudkälla, och är inget fel.
yy Du kan komma att behöva återställa
surroundljudet när du har bytt ingång, ibland
även när ljudfilen har bytts.
yy När en Dolby Atmos-källa väljs ändras
ljudeffekten automatiskt till DOLBY ATMOS.
I detta läge påverkas inte enheten när du
trycker på knapparna SOUND EFFECT,
, AUTO VOLUME etc. Meddelandet ”NOT
SUPPORTED (stöds ej)” visas i teckenfönstret.
Du kan välja olika ljudeffekter.
Användning 45
Olika sätt att lyssna på
musik
Det finns ett antal olika sätt att lyssna på musik :
Grupp-, Surround- samt Sömlös uppspelning.
,,Obs
Gruppuppspelning
Du kan gruppera flera högtalare länkade till appen
Music Flow Player och spela upp samma musik via
alla anslutna högtalare i samma grupp.
1. Välj [Anslutna högtalare] i sidomenyn i appen
Music Flow Player.
Om du vill använda grupp- och
surrounduppspelning bör minst en högtalare
anslutas via LAN-kabel. För att byta inställning
för högtalaranslutning när samtliga högtalare
redan har anslutits trådlöst, återställ då samtliga
högtalare och anslut på nytt efter att ha anslutit
en av dem.
3
Användning
Vid trådlös anslutning beror
uppspelningskvalitén på uppställningsplatsen
för den installerade högtalaren. Installera
högtalarna på kort avstånd från routern. För
att avnjuta smidig trådlös gruppuppspelning
eller surrounduppspelning, rekommenderas att
använda router som stöder 802.11n. I detta fall,
ange inställningen för routerns säkerhetsläge till
OPEN eller AES.
2. De anslutna högtalarna visas.
Välj [ ] på den högtalare som önskad låt spelas
upp på.
46
Användning
3. Grupperingsalternativen visas.
Tryck på kryssrutan för att välja den högtalare du
vill använda för uppspelningen. Välj sedan [OK].
läge för surroundljud
(Hemmabioläge)
Lägg helt enkelt till en LG Music Flow-soundbar
till ditt nätverk och synkronisera den med dina
LG Music Flow-högtalare för att avnjuta en
hemmabioupplevelse.
Förberedelser
yy Högtalarlist
yy Två högtalare av om möjligt samma modell.
1. Välj [Anslutna högtalare] i sidomenyn i appen
Music Flow Player.
3
Användning
4. Högtalarna är redo att starta
gruppuppspelningen.
2. De anslutna högtalarna visas.
Välj [ ] på högtalaren.
,,Obs
yy Om högtalarna inte har grupperats kan du
lyssna på olika musik i varje högtalare.
yy Vi rekommenderar att du ansluter mindre än
3 enheter för smidig uppspelning.
yy Den svaga signalen, förorsakad av det långa
avståndet mellan högtalare eller trådlös
router samt signalstörningar, kan förorsaka
felaktig uppspelning.
yy Beroende på din trådlösa miljö kanske
grupperingen inte fungerar.
yy För smidig gruppuppspelning rekommenderas
att välja högtalaren ansluten via LAN-kabel
som master-högtalare. Om du ställer in en
trådlöst ansluten huvudhögtalare, placera den
då närmare den kabelanslutna högtalaren.
Användning 47
3. Alternativet Surroundmiljö visas.
Välj vänster och höger högtalare genom att
trycka på anslutna högtalare. Välj sedan [OK].
,,Obs
yy Det rekommenderas att surroundhögtalarna
är av samma modell.
yy Den svaga signalen, förorsakad av det långa
avståndet mellan högtalare eller trådlös
router samt signalstörningar, kan förorsaka
felaktig uppspelning.
yy Beroende på din trådlösa miljö kanske
grupperingen inte fungerar.
yy För smidig uppspelning rekommenderas du
att välja högtalaren ansluten via LAN-kabel
som huvudhögtalare. Om du ställer in en
trådlöst ansluten huvudhögtalare, placera den
då närmare den kabelasnlutna högtalaren.
1. Anslut soundbaren
2. Anslut högtalarlisten till nätverket. (Via
kabel eller trådlöst.)
3. Anslut de bakre högtalarna.
4. Anslut de bakre högtalarna till nätverket.
(Via kabel eller trådlöst.)
5. Tryck på
(lägg till) på högtalarlisten.
Högtalarlisten avger en ljudsignal och
texten [HOME CINEMA READY] rullar i
teckenfönstret.
(lägg till) på den bakre
6. Tryck på
vänstra högtalaren och vänta några
sekunder.
7. När denna högtalare har lagts till, tryck
på
(lägg till) på den bakre högra
högtalaren.
yy Vid konfigurering av hemmabioläge med
befintliga högtalare måste du uppdatera
högtalarnas programvara till den senaste
versionen.
yy Kontrollera respektive högtalares
nätverksanslutning om du inte kan ställa in
högtalarna. Om högtalarna inte ansluts till
hemmanätverket, se då "Ansluta högtalaren
till ditt hemmanätverk".
3
Användning
4. Högtalarna är nu redo för surrounduppspelning.
yy För att avnjuta hemmabioupplevelsen
utan appen Music Flow Player, följ då
nedanstående steg.
48
Användning
Sömlös uppspelning
Du kan enkelt ändra uppspelande högtalare, från din
smarta enhet eller högtalaren till en annan högtalare,
utan att ljudet avbryts.
Ändra uppspelningshögtalare från en
smart enhet till en högtalare
Vid övergångsspelning, ställ in Auto Music Play på On.
(Sidan 53)
,,Obs
yy Funktionen stöds inte om du går utanför
huset med din smarta enhet.
yy Wi-Fi-funktionen på den smarta enheten
måste slås på.
3
yy Om programkällorna är bärbar enhet och
Bluetooth stöds inte övergångsspelning.
(Mediaserver och onlinestreaming stöds).
Användning
yy Vid online-streamingtjänst spelas den musik
du lyssnar på upp från början.
yy Vid sömlös uppspelning behåller varje
högtalare sitt befintliga volymvärde. Om
inget ljud hörs från högtalaren i samband
med uppspelning, kontrollera då att
högtalarvolymen inte är inställd på ”0”.
1. Om den smarta enheten som spelar upp musik
flyttas utifrån in i ett rum där den anslutna
högtalaren befinner sig, visas popup-fönstret på
den smarta enheten för att tillfråga dig vilken
högtalare du vill spela upp musik genom.
2. Välj högtalaren i popup-listan, så spelas musiken
du lyssnar på upp utan att avbrytas.
Användning 49
Ställa in högtalaren
med appen Music Flow
Player
Med appen Music Flow Player kan du ställa in den
anslutna högtalaren på din smarta enhet.
,,Obs
a
Standard – Anges för enklare
högtalaranvändning.
b Högtalare – Anger ansluten högtalare.
c
Alarm/insomningstimer – Startar och stänger
av högtalaren vid en angiven tid.
d
Kontohantering – Hantering av
onlineströmning.
e Tidszon – Anger tidszon.
yy För mer detaljerade instruktioner om appen
Music Flow Player, aktivera [Användarguide]
under [Inställningar] > [Standard] i
sidomenyn.
f
yy Vissa delar av innehållet i denna del kan
skilja sig från programmet Music Flow Player,
beroende på programversion.
h
Avancerade inställningar – Visar menyn för
avancerade Inställningar. (sid. 52)
g Chromecast – Visar Chromecast-menyn.
Versionsinfo – Uppdaterar högtalaren till den
senaste versionen.
Förberedelse
Menyn [Standard]
1. Kontrollera nätverksanslutningen till högtalaren.
(sid. 22)
Anges för enklare användning av högtalaren.
2. För att använda högtalaren måste du hämta och
installera appen Music Flow Player. (sid. 20)
Inställningsmenyöversikt
1. Starta appen Music Flow Player på din smarta
enhet.
2. Välj [Inställningar] i sidomenyn.
Bildlåsinställning (endast Android)
Med den här funktionen kan du visa Music Flow
Player på låsskärmen. (Skärmlåsinställningen är
förinställd på [ON].)
,,Obs
[Bildlåsinställning] kan fungera annorlunda med
Music Flow Player-appen beroende på Androidversion.
Användarguide
Den här funktionen gör det möjligt för dig att visa
eller radera guiden i menyn.
Gest
När denna funktion är aktiverad kan du enkelt
fortsätta spela musik genom att helt enkelt skaka din
mobil.
3
Användning
Licenser för öppen källkod – Visar LGEi
meddelande om Open Source-programvara.
50
Användning
Menyn [Högtalare]
a Byt namn – Byter namn på högtalaren.
Du kan justera högtalarna som är anslutna till ditt
nätverk.
b
Högtalar-LED – Sätter på eller stänger av
högtalarens LED-indikator.
c IP-information – Visar högtalarens IP-adress.
Komprimerad ljudöverföring – Justerar
d kompressionen i ljudkällan efter
nätverksstatusen.
3
Användning
e
DRC – Sänker volymen för höga ljudnivåer
och höjer volymen för låga ljudnivåer (endast
Dolby Digital). Sätter på eller stänger av DRCfunktionen.
f
Natt – Sätter på eller stänger av funktionen
Nattläge. (sid. 60)
g
Autovolym På/Av – Sätter på eller stänger av
funktionen Autovolym. (sid. 60)
h
AV Sync – Justerar ljud/videosynkroniseringen.
(sid. 57)
i Woofernivå – Justerar woofernivån. (sid. 60)
j
Autoström På/Av – Sätter på eller stänger av
AUTO POWER-funktionen. (sid. 58)
k
Vänteläge för Bluetooth – Slår på eller stänger
av vänteläge för Bluetooth. (sid. 61)
Begränsning för Bluetooth anslutning –
l Bluetooth-enheter kan anslutas endast i
Bluetooth- eller LG TV-läge. (sid. 57)
Anslut din SoundBar och din TV – Guide för
m hur du ansluter till din TV. (via Optisk (sid. 12)
eller HDMI (sid. 14))
n Initialisera – Återställer högtalaren.
o Systemversion – Visar aktuell systemversion.
Dela användningsdata – Skickar
p användningsstatistik och programfelsrapporter
för Chromecast till Google.
Läs mer om sekretess för Inbyggd
q Chromecast – Visar sekretesspolicy för
Chromecast.
Användning 51
Menyn [Alarm/insomningstimer]
Menyn [Kontohantering]
Startar och stänger av högtalaren vid en viss tid.
Hantering av onlineströmning.
Alarm
Menyn [Tidszon]
Högtalaren informerar dig när det är dags.
Raderar valt alarm.
Lägger till nytt alarm.
Insomningstimer
Anger en tid för att automatiskt stänga av
högtalaren.
2. Ställ in önskad timer på vald högtalare.
Använder nätverkstillhandahållen tid.
Ställ in tidszon
Om du inte väljer [Automatisk tidszon], kan du välja
din tidszon själv.
3
Användning
1. Väljer högtalare för timerinställning
[Insomningstimer] i menyn [Alarm/
insomningstimer].
Automatisk tidszon
52
Användning
Menyn [Avancerade
inställningar]
Kanal för Mesh-nätverk
Om normal uppspelning eller gruppuppspelning
inte sker smidigt när du använder flera högtalare,
inklusive via trådlös högtalaranslutning, byt
då mesh-nätverkskanal i syfte att förbättra
nätverkshastigheten.
1. Välj alternativet [Inställningar] -> [Avancerade
inställningar]
,,Obs
yy Högtalaren kopplas tillfälligt ifrån i samband
med kanalbyten.
yy Om du byter kanal när högtalaren är
avstängd, slå på den och lägg till den på nytt.
yy Om högtalaren ej anslutits till nätverket när
kanalen har bytts, lägg då till högtalaren igen.
Direkt anslutning till Mesh-nätverk
(endast Android)
Du kan ansluta den smarta enheten direkt till en
högtalare som anslutits till ditt hemmanätverk.
3
Användning
Om din smarta enhet har placerats på en plats där
den inte kan ansluta till hemmanätverket, välj då en
närbelägen högtalare i listan över [Direkt anslutning
till Mesh-nätverk], och anslut sedan den smarta
enheten till högtalaren.
2. Välj alternativet [Kanal för Mesh-nätverk].
Den kanalinformation som nu används visas.
3. Välj den kanal du vill byta.
4. Kanalinformationen uppdateras till vald kanal.
Användning 53
Automatisk musikuppspelning
sensitivitetsinställningar
Du kan enkelt byta utsändande enhet, från din
smarta enhet eller en högtalare till någon annan
högtalare, genom att flytta din smarta enhet
närmare den önskade högtalaren.
Ställer in driftavståndet för automatisk uppspelning
mellan högtalaren och din smarta enhet i syfte att
justera Bluetooth (BLE)-sensitiviteten.
yy Din smarta enhet måste stödja Bluetooth (BLE).
yy Denna funktion vilar på den smarta enhetens
prestanda samt på den trådlösa nätverksstatusen.
yy Alternativet Automatisk Musikuppspelning i appen
Music Flow måste vara påslaget.
yy Denna funktion kan förorsaka högre
batteriförbrukning.
1. Slå på alternativet [Automatisk
musikuppspelning] i menyn Avancerade
Inställningar i Music Flow-appen.
-- Placera din smarta enhet tillräckligt nära taggen
på högtalaren. Avståndet bör vara högst 5 cm.
-- Ställ in skjutbalken på [Stäng], positionen längst
till vänster.
-- Flytta balken långsamt till höger, tills
meddelandet visas.
,,Obs
yy Smart enhet bör stödja lågströms-Bluetooth
(BLE).
yy BLE-supportspecificationerna för Android kan
variera beroende på tillverkare.
yy Operativsystem som stöds
Enhet
O/S
Android
Android 4.3 (eller senare)
Apple
iOS 7.1.2 (eller senare)
Användning
2. Håll den smarta enheten mot högtalarens mitt
under ca en sekund.
3
54
Användning
Menyn [Chromecast]
2. Startar programvaruuppdateringen.
Läs mer om hur du castar
Visar hur du använder Chromecast.
Chromecast-kompatibla appar
Visar tillgängliga appar på Chromecast.
Cast-grupper
Välj [Läs mer om cast-grupper] eller [Så här castar du
till en grupp] för att visa vald information.
,,Obs
3
Användning
För att använda Cast Groups måste du installera
Google Home-appen. Hämta appen från Apples
”App Store” eller Googles ”Play Store”.
O ffentliga juridiska dokument för
Inbyggd Chromecast
Välj [Googles användarvillkor], [Googles
sekretesspolicy] eller [Licenser för öppen källkod] för
att visa vald information.
Menyn [Versionsinfo]
Uppdaterar högtalaren till den senaste versionen.
Appversionsinfo
Visar den aktuella programversionen.
Enhetsversionsinfo
Uppdaterar den senaste högtalarens firmwareversion.
1. Sök högtalarna som behöver uppdateras och
tryck på [ ].
Menyn [Licenser för öppen
källkod]
Visar meddelande om LGE Open Sourceprogramvaran.
Användning 55
Använda trådlös
Bluetoothteknik
Om Bluetooth
Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik för
anslutningar på kort avstånd.
Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs av andra
elektroniska vågor, eller om du ansluter Bluetooth i
de andra rummen.
yy Tillgängliga enheter : Smarttelefon, MP3-spelare,
bärbar dator etc.
yy Version: 4,0
yy Codec: SBC
Innan du startar synkroniseringen, se till att
Bluetooth-funktionen på din smarta enhet är
påslagen. Se användarguiden för din Bluetoothenhet.
När en synkronisering väl har utförts, behöver den
inte utföras på nytt.
1.Välj Bluetoothfunktion genom att använda F
på fjärrkontrollen eller F på enheten tills önskad
funktion har valts.
Först "BT" och därefter "BT READY" visas i
displayfönstret.
2.Använd Bluetoothenheten och utför
synkroniseringen. När du söker efter den här
högtalaren på din Bluetoothenhet, kan en lista
över funna enheter visas på Bluetoothenheten,
beroende på typ av Bluetoothenhet. Din
högtalare visas som "LG SJ9(XX:XX)".
3. Välj "LG SJ9(XX:XX)".
,,Obs
Bluetoothprofiler
För att använda trådlös teknik via Bluetooth måste
enheter kunna tolka visa profiler. Denna högtalare är
kompatibel med följande profil:
A2DP (Avancerad ljuddistributionsprofil)
yy XX:XX står för adressens sista fyra siffror.
Om din enhet exempelvis har en MACadress som 20:C3:8F:C9:31:55, så visas
“LG SJ9 (31:55)” på din Bluetooth-enhet.
yy Beroende på typen av Bluetoothenhet
kan en del enheter ha ett annorlunda
synkroniseringssätt. Ange PIN-koden
(0000) vid behov.
3
Användning
Anslutning av enskilda enheter med trådlös
Bluetooth-teknik medför inga avgifter. En
mobiltelefon med trådlös Bluetooth-teknik kan
styras via Cascade om anslutningen upprättades via
trådlös Bluetooth-teknik.
Lyssna på musik från en
Bluetoothenhet
56
Användning
4. Följande visas i teckenfönstret när enheten är
ansluten till en Bluetooth-enhet:
”PAIRED” [ enhetens namn [ ”BT”.
,,Obs
yy Om enhetens namn inte kan hittas så
visas ”-”.
-- När du startar om enheten.
yy Du kan kontrollera den anslutna enhetens
namn genom att trycka på INFO på
fjärrkontrollen. Den anslutna Bluetoothenhetens namn visas i teckenfönstret.
-- När du kopplar ifrån denna enhet på
ansluten Bluetoothenhet.
5. Lyssna på musik.
3
,,Obs
yy Den här enheten stöder Bluetoothautosynkronisering. Den fungerar emellertid
inte i nedanstående fall:
Användning
För att spela upp musik på din Bluetoothenhet,
se bruksanvisningen för din Bluetoothenhet.
Beroende på din Bluetoothenhets volymnivå,
kommer Bluetooth-ljudvolymen att justeras.
,,Obs
yy Om du använder Bluetooth-teknik måste du
skapa en så nära anslutning mellan enheten
och Bluetoothenheten som möjligt, samt
bibehålla avståndet.
I följande fall kan proceduren emellertid
komma att fungera sämre :
-- Om det finns ett hinder mellan enheten
och Bluetoothenheten.
-- Någon enhet använder samma frekvens
med Bluetooth-teknik, till exempel
medicinsk utrustning, mikrovågsugn eller
trådlös LAN-enhet.
-- När du kopplar ifrån denna enhet själv.
yy Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs av
andra elektroniska vågor.
yy Du kan ej kontrollera Bluetoothenheten med
denna enhet.
yy Synkronisering begränsas till en Bluetoothenhet. Multisynkronisering stöds ej.
yy Beroende på typ av apparat kanske du inte
kan använda Bluetoothfunktionen.
yy Du kan använda Bluetooth när du använder
din telefon, MP3, laptop osv.
yy Ju längre avstånd mellan enhet och
Bluetoothenhet, desto lägre blir ljudkvaliteten.
yy Bluetooth-anslutningen kopplas ifrån om
enheten stängs av eller om Bluetoothenheten placeras utanför enhetens räckvidd.
yy Om Bluetooth-anslutningen kopplas ifrån,
anslut då Bluetooth-enheten igen.
yy Om en Bluetooth-enhet inte ansluts, visas
"BT READY" i displayfönstret.
yy Om du ställer in funktionen för trådlöst
nätverk när nätverket ej har anslutits, kanske
Bluetooth och trådlös ljudsynkronisering för
TV kanske inte ansluts.
yy Om du växlar till ett annat läge efter
anslutning av en Bluetooth-enhet inaktiveras
Bluetooth-anslutningen. När du återgår
till Bluetooth-läge aktiveras Bluetoothanslutningen automatiskt igen.
Användning 57
BLUETOOTHanslutningsbegränsning (BT
LOCK)
Du kan begränsa Bluetooth-anslutning till endast
BT (Bluetooth)- och LG TV-läge om du vill förhindra
oavsiktlig Bluetooth-anslutning.
Aktivera funktionen genom att hålla AUTO POWER
på fjärrkontrollen intryckt i ca två sekunder i BT
(Bluetooth)-läge; tryck på knappen en gång till när
texten ”OFF - BT LOCK” rullar i teckenfönstret. Du
kan sedan begränsa Bluetooth-anslutning.
,,Obs
Även om du ställer in BT LOCK På, detta ljudfält
slås på av Auto Power funktion. Stäng av Auto
Power funktion för att förhindra det.
Använda TV:ns fjärrkontroll
Du kan styra vissa funktioner på denna enhet via din
TV-fjärrkontroll, även om denna är en produkt från
ett annat företag.
Styrbara funktioner är volym upp/ner och tyst läge.
Håll in knappen AV SYNC på fjärrkontrollen i cirka
3 sekunder. “ON - TV REMOTE” visas, och du kan då
styra denna enhet via din TV-fjärrkontroll.
För att kontrollera status för denna funktion, tryck
samt håll nere AV SYNC.
För att stänga av denna funktion, tryck samt håll nere
AV SYNC och tryck sedan på den en gång till när
texten “ON - TV REMOTE” rullas.
,,Obs
yy TV-märken som stöds
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Säkerställ att det utgående TV-ljudet är
inställt på [Extern högtalare].
yy Beroende på fjärrkontroll kan denna funktion
komma att ej fungera korrekt.
yy Denna funktion fungerar inte på LG TV:s
magiska fjärrkontroll.
yy Denna funktion kanske ej fungerar korrekt
när vissa TV-styrfunktioner såsom HDMI CEC,
SIMPLINK och LG Sound Sync är inställda på
PÅ.
yy Vissa fjärrkontroller kanske inte stöds.
yy Vissa fjärrkontroller kanske inte fungerar
om du trycker på volymknappen upprepade
gånger.
AV Sync
Vid mottagning av ljudsignaler från din TV, kanske
ljud och bild ej synkroniseras. Om så sker, kan denna
funktion justera fördröjningen.
1. Tryck på AV SYNC.
2.Använd C/V för att styra tiden, som kan
ställas in på mellan 0 och 300 ms.
3
Användning
Inaktivera funktionen genom att hålla AUTO POWER
på fjärrkontrollen intryckt i ca två sekunder i BT
(Bluetooth)-läge; tryck på knappen en gång till när
texten ”ON - BT LOCK” rullar i teckenfönstret.
Andra funktioner
58
Användning
Slå av ljudet tillfälligt
Automatisk avstängning
Tryck på
enhet.
Denna enhet kommer att stänga av sig själv i syfte
att spara ström, om huvudenheten inte ansluts till en
extern enhet eller används på 15 minuter.
(Tyst) för att stänga av ljudet på din
Du kan stänga av ljudet på din enhet, exempelvis
för att svara i telefon, varpå "MUTE" visas i
displayfönstret.
För att avbryta, tryck på (Tyst) igen på
fjärrkontrollen eller ändra volymnivån.
När nätverket ansluts växlar högtalaren till vänteläge
för nätverk. LED-lampan på enheten dimmas därefter
i vitt.
Inställning av sovtimer
Om nätverket kopplas ifrån växlar högtalaren till
vänteläget. Därefter lyser LED-lampan på enheten i
rött.
Denna enhet stänger av sig själv efter inställd tid.
3
Den stängs även av efter sex timmar om
huvudenheten ansluts till en enhet via bärbar ingång.
Tryck upprepade gånger på SLEEP för att välja
tidsperiod (minuter):
Användning
Dimmer (teckenfönstrets ljusstyrka halveras) [
värde för viloläge (180 – 10) [ Teckenfönster
aktiverat
För att kontrollera återstående tid, tryck på SLEEP.
För att avbryt sovfunktionen, tryck flera gånger
på SLEEP tills "SLEEP 10" visas, och tryck sedan
ytterligare en gång på SLEEP samtidigt som "SLEEP
10" visas.
,,Obs
Du kan kontrollera den återstående tiden innan
enheten stängs av. Tryck på SLEEP för att visa
återstående tid i displayfönstret.
Automatisk dimmer
Teckenfönstret blir automatiskt mörkare om ingen
knapp aktiveras inom 15 sekunder.
När du trycker på någon knapp återgår
teckenfönstrets ljusstyrka till normal.
Visa information om
programkälla
Tryck på INFO om du vill visa information om
programkällan.
OPTICAL/ARC/HDMI IN/PORTABLE : Ljudformat
BT (Bluetooth) : Namn på ansluten Bluetooth-enhet
AUTO POWER På/Av
Den här enheten slås automatiskt på via en
ingångskälla: Optisk, LG TV eller Bluetooth.
Automatisk påslagning stöds endast i
nätverksvänteläge, med undantag av optisk signal.
Den vita lampan på enheten lyser då svagt.
När du startar TV:n eller en extern enhet som är
ansluten till den här enheten identifierar den här
enheten ingångssignalen och väljer lämplig funktion.
Du kan höra ljudet från enheten.
Om du försöker ansluta din Bluetooth-enhet slås
denna enhet på och kommer att anslutas till ditt
Bluetooth-enhet.
Den här funktionen slås på eller av varje gång du
trycker på AUTO POWER.
Användning 59
,,Obs
yy Om enheten sätts på via funktionen AUTO
POWER kommer den automatiskt att
stängas av om ingen signal tas emot under
en viss tidsperiod från TV:n ansluten via LG
Sound Sync (Optisk/Trådlös).
yy Om enheten sätts på via funktionen AUTO
POWER kommer den automatiskt att
stängas av om ingen signal tas emot under en
viss tidsperiod från den externa enheten.
yy Om du stängt av enheten direkt kan denna
ej sättas på automatiskt via AUTO POWERfunktionen. Enheten kan emellertid sättas
på via AUTO POWER-funktionen när optisk
signal ankommer efter 5 sekunder utan
signal.
yy Om du kopplar från Bluetooth-anslutningen
för den här enheten försöker vissa Bluetoothenheter ansluta kontinuerligt till enheten. Vi
rekommenderar därför att du kopplar från
anslutningen innan du stänger av enheten.
yy Om du vill använda AUTO POWER-funktionen,
SIMPLINK ska vara avstängd. Det tar ca 30
sekunder för att slå på eller stänga SIMPLINK.
yy När du stänger av denna enhet för
första gången, är den automatiska
påslagningsfunktionen inställd på På.
yy Denna funktion kan användas först efter det
att huvudenheten har registrerats i listan
över synkroniserade enheter för Bluetoothenheten.
yy Du kan endast ställa in AUTO POWERfunktionen när denna enhet är påslagen.
Den här enheten känner av ingångssignaler såsom
optisk signal, Bluetooth, LG TV och Bärbar, och ändrar
sedan den lämpliga funktionen automatiskt.
När den optiska signalen kommer in
När du slår på den externa enheten som är ansluten
till den här enheten via en optisk kabel, ändrar den
här enheten funktionen till optisk. Du kan höra ljudet
från enheten.
När du försöker ansluta en
Bluetooth-enhet
När du försöker ansluta din Bluetooth-enhet till den
här enheten väljs Bluetooth-funktionen. Spela upp
musik på Bluetooth-enheten.
När LG TV-signalen kommer in
När du sätter på din LG TV ansluten via LG Sound
Sync (trådlös anslutning), växlar denna enhet
funktion till LG TV. Du kan höra ljudet från din TV.
Vid anslutning till en bärbar enhet
När du ansluter din bärbara enhet via en bärbar kabel,
ändrar denna enhet funktionen till Bärbar. Du kan
höra musiken från din enhet.
3
Användning
yy Beroende på ansluten enhet kan denna
funktion komma att ej fungera.
Autofunktionsändring
60
Användning
,,Obs
yy För att ändra till optisk funktion krävs 5
sekunder utan signal.
yy Denna enhet byter ej till optisk funktion om
SIMPLINK på ansluten TV, Blu-ray-skivspelare,
digitalbox osv. eller på ansluten CECkompatibel enhet är påslagen.
yy Om du vill använda funktionen för automatisk
växling, inaktivera SIMPLINK-funktionen på
LG-teven. SIMPLINK inaktiveras inom ca 30
sekunder.
3
yy Om begränsning av Bluetooth-anslutning
är vald är Bluetooth-anslutning tillgänglig
endast i Bluetooth- och LG TV-läge. (Sidan
57)
Användning
yy I WI-FI-läge utan nätverksanslutning går det
inte att ansluta Bluetooth-enhet eller LGteve via LG Sound Sync (Trådlöst). Om du vill
göra en sådan anslutning, växla till önskat
läge.
Ljudinställning
Justera volymen automatiskt
Denna enhet stöder automatisk volymjustering.
Tryck på AUTO VOL på fjärrkontrollen när det
utgående ljudet är för högt eller lågt. För att avnjuta
ljudet med lämplig nivå.
För att avbryta denna funktion, tryck på knappen
igen när "ON-AUTO VOLUME" visas.
Justerar diskant/bas/subwoofer
Du kan justera ljudnivån för diskant, bas och
subwoofer efter eget tycke.
TREBLE/BASS : -5 dB till 5 dB
SUBWF (subwoofer) : -15 dB till 6 dB
1. Tryck upprepade gånger på
och välj TREBLE,
BASS eller SUBWF (bashögtalare).
2. Tryck på VOL o/p för att justera ljudnivån.
Nattläge
Ange Nattläge som På för att reducera
ljudintensiteten och förbättra ljudets finhet och
mjukhet.
Tryck på knappen på fjärrkontrollen. För att
aktivera Nattläge. För att avbryta, tryck på knappen
igen.
Användning 61
Vänteläge
Vänteläge för Bluetooth
Högtalaren växlar till vänteläge om ingen
musikuppspelning eller knapptryckning sker.
Om vänteläge för Bluetooth har angetts som PÅ,
växlar högtalaren till Bluetooth-vänteläge när den
stängs av.
Vänteläge
Om du slår på huvudenheten i Bluetooth-vänteläge,
kan Bluetooth och LG TV anslutas även om nätverket
inte har anslutits.
Alternativ 1.
Om nätverket är frånkopplat, ingen musik spelas
upp och ingen knapp används på 15 minuter,
växlar högtalaren till vänteläge. "GOOD-BYE" visas i
displayfönstret, och enhetens LED-lampa lyser rött.
Alternativ 2.
Nätverks-vänteläge
Alternativ 1.
När ett nätverk har anslutits men musik inte spelas
upp och knapparna inte har tryckts på 15 minuter,
växlar högtalaren över till nätverkets-vänteläge. LEDlampan på enheten dimmas därefter i vitt.
Alternativ 2.
Om du trycker på 1 på enheten eller på 1 på
fjärrkontrollen växlar enheten till vänteläge för
nätverket. LED-lampan på enheten dimmas därefter i
vitt.
Inaktivera funktionen genom att trycka på INFO när
”ON-BT STANDBY” rullar i teckenfönstret.
,,Obs
yy Om du stänger av enheten vid funktionen
Wi-Fi, kommer Bluetooth-vänteläge inte att
fungera.
yy För att använda denna funktion, bör du slå på
AUTO POWER funktionen.
Återställa högtalaren
Om högtalaren inte slås på eller inte svarar, återställ
högtalaren.
Återställa högtalaren
tills du hör
yy Tryck samt håll nere knappen
signalljudet en gång. Du kan då se ”DISABLED” i
displayfönstret. Därefter inaktiveras alla trådlösa
nätverksportar, och lagrad information om trådlösa
nätverk raderas.
tills du hör
yy Tryck samt håll nere knappen
signalen två gånger. Du kan då se ”RESET” i
displayfönstret. Du kan återställa högtalaren till
dess fabriksinställningar.
3
Användning
Om du trycker samt håller ner 1 på enheten eller
1 på fjärrkontrollen i cirka 3 sekunder, kommer
högtalaren att växla till standbyläge. "GOOD-BYE"
visas i displayfönstret, och enhetens LED-lampa lyser
rött.
Ställ in enhetens volym på minimum. Håll VOL - på
enheten och INFO på fjärrkontrollen intryckta i ca tre
sekunder. ”ON-BT STANDBY” visas i teckenfönstret
och Bluetooth-vänteläge aktiveras.
62
Felsökning
Felsökning
Allmänt
Symptom
Orsak & Lösning
Enheten fungerar inte
som den ska.
yy Stäng av enheten och anslutna externa enheter (teve, bashögtalare, DVDspelare, förstärkare etc) och slå sedan på dem igen.
yy Koppla ifrån strömsladden till den här enheten och den anslutna externa
enheten (TV, Woofer, DVD-spelare, förstärkare osv.) och prova sedan igen.
yy Föregående inställning kanske ej sparas om strömmen till enheten stängs av.
Strömmen slås ej på.
Är strömsladden inkopplad i ett uttag?
yy Anslut kontakten till uttaget.
Inget ljud hörs.
Är volymen inställd på miniminivå?
yy Ställ in volymen.
yy När du använder en anslutning med en extern enhet (digitalbox,
Bluetoothenhet osv.) ska du justera volymen på enheten.
4
Felsökning
Har den tysta funktionen aktiverats?
yy Tryck
på eller justera volymen för att avbryta den tysta funktionen.
Har funktionen valts korrekt?
yy Kontrollera ingångskälla och välj korrekt ingångskälla.
Inget wooferljud
Är subwoofern inkopplad?
yy Anslut subwooferns nätkabel ordentligt till vägguttaget.
Har synkroniseringen mellan enheten och subwoofern avbrutits?
yy Anslut enheten och subwoofern. (Se sid. 11.)
Fjärrkontrollen fungerar ej
korrekt.
Är fjärrkontrollen för långt ifrån enheten?
yy Använd fjärrkontrollen inom ca. 7 meters radie.
Finns det något hinder mellan fjärrkontrollen och enheten?
yy Flytta hindret.
Behöver batterierna i fjärrkontrollen bytas ut?
yy Byt ut batterierna mot nya.
AUTO POWERfunktionen fungerar inte.
yy Kontrollera den externa enhetsanslutningen, exempelvis TV, DVD/Blu-Rayspelare eller Bluetoothenhet.
yy Kontrollera att SIMPLINK på LG-teven är inaktiverad.
yy Beroende på funktion kanske denna funktion ej fungerar.
LG Sound Sync fungerar
inte.
yy Kontrollera om din LG TV stöder LG Sound Sync.
yy Kontrollera anslutningen för LG Sound Sync.
yy Kontrollera ljudinställningen för din TV och den här enheten.
Felsökning 63
Symptom
Orsak & Lösning
Om du anser att enhetens Kontrollera detaljerna nedan och justera enheten efter dem.
utgående ljudvolym är låg. yy Växla status för DRC funktionen till [OFF] genom att använda Music Flow
Player.
yy Med soundbaren ansluten till TV:n ändrar du inställningen för AUDIO DIGITAL
OUT i TV-inställningsmenyn från [PCM] till [AUTO] eller [BITSTREAM].
yy Med soundbaren ansluten till spelaren ändrar du inställningen AUDIO DIGITAL
OUT i spelarens inställningsmeny från [PCM] till [PRIMARY PASS-THROUGH]
eller [BITSTREAM].
yy Inaktivera dynamiskt ljudomfång i inställningsmenyn [OFF].
yy Kontrollera att nattläge är inaktiverat. Stäng i annat fall av [OFF] nattläge.
Det går inte att ansluta till yy Inaktivera begränsning av Bluetooth-anslutning. (Se sidan 57.)
en Bluetooth-enhet.
Nätverk
Symptom
Orsak & Lösning
4
Det går inte att ansluta
högtalaren till ditt
hemmanätverk.
Den trådlösa kommunikationen kan störas därför att vissa hushållsapparater
använder radiofrekvenser. Flytta högtalaren bort från dem.
Felsökning
Mediaservrar visas inte i
enhetslistan.
yy Brandväggen eller antivirusprogrammet på din mediaserver körs. Stäng av
brandväggen eller antivirusprogrammet som körs på din mediaserver.
yy Se till att högtalaren är ansluten till samma lokala nätverk som din
mediaserver är ansluten till.
Appen Music Flow Player
fungerar inte som den
ska.
Är din Music Flow Player inkopplad?
yy Koppla in din Music Flow Player.
Är LAN-kabeln ansluten till den trådlösa routern och till din Music Flow Player på
rätt sätt?
yy Anslut LAN-kabeln till LAN-porten på baksidan av din Music Flow Player och
till din trådlösa router.
Anger LED-lampan på din Music Flow Player att den fungerar korrekt, när du
ansluter den?
yy Om du upplever problem i samband med anslutning av din Music Flow Player,
försök flytta högtalaren närmare den trådlösa routern eller din Music Flow
Player.
Om du startar om routern?
yy Du måste stänga av och sätta på högtalaren igen.
Om du installerar en ny router:
yy Du måste utföra en fabriksåterställning och konfigurera nätverksanslutningen
för högtalaren.
64
Felsökning
Program och datorprogramvara
Symptom
Orsak & Lösning
Appen Music Flow Player
fungerar inte som den
ska.
Uppstår ett fel när du startar appen?
yy Kontrollera att din smarta enhet är kompatibel med appen.
yy Kontrollera att appen Music Flow Player har den senaste versionen.
yy Kontrollera att högtalarens LED-lampa på framsidan växlar från rött till vitt
sken.
Programvaran Music Flow
PC fungerar inte som den
ska.
Är datorns brandvägg aktiverad?
yy Inaktivera alla brandväggar och försök ansluta igen. Se instruktionerna eller
webbplatsen för brandväggen.
Är nätverkskabeln ansluten till den trådlösa routern och datorn?
yy Kontrollera att högtalaren och datorn är anslutna till nätverket och har
Internet-åtkomst.
yy Trådlös anslutning kan störas av andra apparater som använder
radiokommunikation. Se till att öka avståndet från högtalaren och datorn till
dessa.
4
Felsökning
ANMÄRKNINGAR vid trådlös användning
Symptom
Orsak & Lösning
Denna enhet kan
förorsaka trådlösa
störningar.
yy Trådlös funktion kanske ej fungerar normalt i områden med svag signal.
yy Vänligen installera enheten tillräckligt nära den trådlösa subwoofern.
Bluetoothenheten kan
komma att fungera
felaktigt eller avge ljud i
följande fall.
yy Om någon kroppsdel kommer i kontakt med Bluetooth- eller
soundbarsändtagare.
yy För optimal prestanda, installera ej enheten på möbler av metal.
yy Om hinder eller vägg existerar, eller om enheten installerats på en avskild
plats.
yy Om det finns en enhet (trådlöst LAN, medicinsk utrustning eller
mikrovågsugn) som använder samma frekvens, öka då avståndet mellan
produkterna så mycket det går.
yy När du ansluter enheten till Bluetoothenheten, se till att avståndet mellan
produkterna blir så kort som möjligt.
yy Om enheten kommer för långt ifrån Bluetoothenheten, kan anslutningen
komma att brytas, och även felfunktion kan inträffa.
Felsökning 65
NOTERINGAR för att släppa Demo mode
Symptom
Orsak & Lösning
Kan inte byta ingångskälla med F-knappen så som
BT (Bluetooth), HDMI etc. och endast [DEMO]
indikation visas på frontskärmen.
Koppla ur strömkabeln och koppla in den igen. Om
det inte fungerar, tryck och håll in F-knappen (runt 15
sekunder) på huvudenheten tills skärmen indikerar den
valda funktionen.
Fjärrkontroll fungerar inte. (Inget svar)
4
Felsökning
66
Bilaga
Filkrav
Tillgängliga filtillägg : ".mp3", ".wma", ".flac", ".aac",
".ogg", ".wav"
Samplingsfrekvens: inom 32 till 48 kHz (mp3, wma),
upp till 192 kHz/24 bitar (flac)
Bithastighet: upp till 320 kbps (mp3, wma)
yy Filkraven är inte alltid kompatibla. Det kan finnas
vissa restriktioner på grund av filegenskaper och
mediaserverprestandan.
Ordmärket Bluetooth® och logotyper är
registrerade varumärken ägda av Bluetooth SIG,
Inc. och all användning av sådana märken av LG
Electronics sker under licens.
Övriga varumärken och handelsnamn ägs av
respektive ägare.
yy Vissa wav-filer stöds inte av den här högtalaren.
yy Beroende på filtyp eller inspelningssätt kanske den
inte kan spelas upp.
yy Vissa DRM-filer stöds inte på den här högtalaren.
Varumärken och licenser
Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.
5
Bilaga
Tillverkad under licens av Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Atmos och dubbel-D-symbolen är
varumärken tillhörande Dolby Laboratories.
För DTS-patent, gå till http://patents.dts.com.
Tillverkad under licens från DTS Licensing Limited.
DTS, Symbolen, & DTS och Symbolen tillsammans
är registrerade varumärken, och DTS Digital
Surround är ett varumärke tillhörande DTS, Inc. ©
DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.
Termerna HDMI och High-Definition Multimedia
Interface, samt HDMI-logotypen, är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör HDMI
Licensing LLC i USA och andra länder.
Bilaga
67
Specifikationer
Allmänt
Strömkrav
Se enhetens märkskylt.
Se enhetens märkskylt.
Energiförbrukning
Nätverksvänteläge : 6,5 W
(Om samtliga nätverksportar aktiverats.)
Dimensioner (B x H x D)
ungefärlig 1200 mm x 58 mm x 145 mm (med fot)
Drifttemperatur
5 °C till 35 °C
Driftluftfuktighet
5 % till 90 %
Tillgänglig samplingsfrekvens för
digital ljudingång
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Ljudformat för digitala
programkällor
Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Ingång/utgång
OPTICAL IN
3 V (p-p), Optiskt uttag x 1
PORTABLE IN
0,32 Vrms ( 3,5 mm stereouttag) x 1
HDMI IN
19-stifts (HDMI™-kontakt, typ A) x 1
HDMI OUT
19-stifts (HDMI™-kontakt, typ A) x 1
4K-källor som kräver HDCP 2.2 stöds med 4K-upplösning.
Totalt
500 W RMS
Framsida
43 W RMS x 2 (4 Ω vid 1 kHz, THD 10 %)
Mitt
43 W RMS (4 Ω vid 1 kHz, THD 10 %)
Surround
43 W RMS x 2 (4 Ω vid 1 kHz, THD 10 %)
Topp
43 W RMS x 2 (4 Ω vid 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer
200 W RMS (3 Ω vid 80 Hz, THD 10 %)
5
Bilaga
Förstärkare (RMS-uteffekt)
68
Bilaga
Trådlös subwoofer
Strömkrav
Se huvudetiketten på subwoofern.
Energiförbrukning
Se huvudetiketten på subwoofern.
Typ
1-vägs 1 Högtalare
Impedans
3Ω
Märkström
200 W RMS
Max. Ineffekt
400 W RMS
Dimensioner (B x H x D)
ungefärlig 296 mm x 332 mm x 296 mm
System
LAN-port
Ethernet-uttag x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Trådlöst LAN (inbyggd antenn)
Integrerad IEEE 802,11n (Draft 2,0) med trådlös nätverksåtkomst,
kompatibel med 802,11a/b/g/n Wi-Fi-nätverk.
yy Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
5
Bilaga
Bilaga
Hantera högtalaren
Vid transport av högtalaren
Spara originalkartongen och förpackningsmaterialet.
Om du behöver transportera högtalaren ska du packa
om högtalaren som den ursprungligen var förpackad
i fabriken, för maximalt skydd.
Håll utvändiga ytor rena
yy Använd inte brännbara vätskor som insektsspray i
närheten av högtalaren.
yy Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
yy Lämna inte gummi- eller plastprodukter i kontakt
med enheten under längre tid.
Rengöra högtalaren
För att rengöra spelaren, använd en mjuk, torr
tygtrasa. Om ytan är extremt smutsig använder du
en något fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel.
Använd inte starka lösningar som alkohol, bensin eller
lösningsmedel, då dessa kan skada enhetens ytor.
69
Viktig information
gällande
nätverkstjänster
All information, alla data, dokument,
kommunikationer, hämtningar, filer, text, bilder,
fotografier, grafik, videor, webbcasts, publikationer,
verktyg, resurser, programvara, kod, program, applets,
widgets, applikationer, produkter och annat innehåll
(“Content”) och alla tjänster och erbjudanden
(“Services”) som erbjuds eller görs tillgängliga av eller
genom tredje part (var och en “Service Provider”)
är ett exklusivt ansvar tillhörande respektive
Tjänsteleverantör.
Tillgängligheten på och åtkomsten till innehåll
och tjänster som erbjuds av tjänsteleverantören
genom LGE-enheten kan när som helst ändras utan
föregående meddelande, inklusive och inte begränsat
till uppsägning, borttagning eller avslutande av allt
eller delar av innehållet eller tjänsterna.
Observera att LGE inte ansvarar för något
innehåll eller några tjänster som erbjuds av
tjänsteleverantören eller några ändringar,
borttagningar eller avslutanden av dylikt innehåll eller
dylika tjänster, och garanterar inte tillgång till sådant
innehåll eller sådana tjänster.
5
Bilaga
Om du skulle ha några frågor eller problem rörande
innehåll eller tjänster, se respektive tjänsteleverantörs
webbplats för den mest uppdaterade informationen.
LGE varken ansvarar för eller är ansvarsskyldigt för
kundtjänst relaterad till innehåll eller tjänster. En fråga
eller begäran om tjänster kopplat till innehåll eller
tjänster ska ställas direkt till respektive innehålls- och
tjänsteleverantör.
70
Bilaga
ANVÄNDARVILLKOR
Dessa användarvillkor gäller för de personer och
grupper som använder LG:s Multiroom Speaker
(LG Multiroom Speaker), programvaror associerade
med LG Multiroom Speaker, detta program och
tjänster som är associerade med programmet (med
gemensamt namn "LG-programvaran"). De anger
LGE:s ansvar gentemot dig, samt identifierar påbud
och förbud som du behöver vara medveten om vid
användning av LG-programvaran. LG-programvaran
är en upphovsrättslig programvara som ägs av LG
Electronics Inc., ett företag som är registrerat på
adressen Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Söul,
Sydkorea. LGE, och dess licensgivare ("LGE", "oss"
eller "vi").
5
Genom att öppna eller använda LG-programvaran
bekräftar du att du godkänner dessa användarvillkor
och att du instämmer i att efterleva dem. Om du inte
godkänner de här användarvillkoren, får du inte öppna
eller använda LG-programvaran. I den utsträckning
någon konflikt uppstår mellan dessa användarvillkor
och något annat dokument som hänvisas till i
dessa användarvillkor, har dessa användarvillkor
tolkningsföreträde, om inte annat uttryckligen
meddelas i relevant dokument.
Bilaga
Vi utdelar en icke-unik licens att använda det
förinstallerade exemplaret av LG-programvaran
uteslutande i den utsträckning detta är nödvändigt
för att du ska kunna använda din LG Multiroom
Speaker personligen, och ej i något annat syfte.
Du instämmer i att alla äganderättigheter i LGprogramvaran överallt i världen endast tillhör oss,
och att inga äganderättigheter till LG-programvaran
överförs till dig. Du har bara rätt att använda LGprogramvaran enligt villkoren i de här licensvillkoren.
Du får inte kopiera, modifiera, dekompilera eller
använda reverse engineering på vår programvara
på något sätt, om du inte har laglig rätt att göra
det. Vi förbehåller oss rätten att häva, dra tillbaka
och upphöra med alla eller delar av tjänsterna utan
föregående meddelande, om vi anser att du bryter
mot dessa användarvillkor.
Du instämmer i att LG-programvaran inte har
utvecklats för att uppfylla dina individuella behov. Vi
ger inga löften eller garantier att LG-programvaran
är fri från buggar och fel eller att den alltid blir
tillgänglig. Vi använder kommersiellt skäliga
ansträngningar att erbjuda LG-programvaran på
en kontinuerlig, högkvalitativ basis, men kan inte
garantera att den alltid blir tillgänglig, störnings- eller
felfri. Det är möjligt att vi måste avbryta eller sluta
erbjuda LG-programvaran eller avbryta eller begränsa
din användning av alla eller delar av tjänsterna, om
vi finner det nödvändigt av tekniska, driftsmässiga,
säkerhetsmässiga, juridiska eller regelmässiga skäl.
Vi tar inget ansvar för, om av något som helst skäl,
tjänsterna eller någon del av dem är otillgänglig under
någon tidsperiod.
Trots att du kan använda LG-programvaran för att
hämta och öppna innehåll eller program som gjorts
tillgängliga av tredje parter för din LG-programvara,
ger vi inga löften eller garantier för att du alltid kan
få åtkomst till sådant innehåll eller sådana program.
I så lång utsträckning vi kan, utesluter vi alla former
av garantier eller villkor som kan antydas i dessa
licensvillkor enligt lag.
Så långt detta är lagligt möjligt, frånsäger vi oss allt
ansvar för förlust eller skada som drabbar dig eller
en annan person i anslutning till användning av LGprogramvaran. Vi bär endast ansvar för förluster
eller skador till följd av förutsägbara resultat av
brott från vår sida mot dessa licensvillkor eller av vår
oaktsamhet till en kostnad på upp till nedan angivet
belopp, men vi ansvarar inte för någon förlust eller
skada som inte är förutsägbar. Förlust eller skada är
förutsägbar om det finns en tydlig konsekvens av
vårt brott, eller om det förutsågs av dig och oss när
du började använda LG-programvaran.
När det gäller förlust eller skada som inte är
exkluderad enligt dessa licensvillkor, oavsett om det
handlar om avtal, fel (inklusive oaktsamhet) eller
annat, begränsas det totala skadeståndsansvaret
för oss och vår företagsgrupp gentemot dig till det
belopp du har betalat för din LG-programtjänst. I den
utsträckning så är tillåtet enligt gällande lag kanske
vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsning eller
ansvarsbegränsning för oavsiktliga eller följdmässiga
skador, eller har lagstiftning som begränsar eller
utesluter ansvar, varför ovan nämnda begränsning
kanske inte gäller för dig.
Ingenting i dessa licensvillkor ska begränsa eller
utesluta vårt ansvar för dödsfall eller personskada
relaterat till vår oaktsamhet, bedrägliga beteende
eller något annat ansvar som inte kan begränsas eller
uteslutas enligt lag.
LG-programvaran ger åtkomst till appar och
länkar till andra tjänster som ägs och drivs av
tredje part, till exempel innehållsleverantörer. Alla
tredjepartsappar, tjänster och allt innehåll som du
öppnar via Tjänsterna görs tillgängligt för dig av dessa
tredjepartsleverantörer, och ligger utanför dessa
Användarvillkors omfång.
Bilaga
Dina uppgörelser med tredjepartsleverantörer görs
uteslutande mellan dig och relevant leverantör,
och kan falla under leverantörens egna regler och
villkor och sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du
läser dessa dokument, även om vi inte ansvarar för
innehållet. Vi tar inget ansvar för appar, tjänster och
innehåll som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer.
Vi kan införa begränsningar för användning av
eller åtkomst till vissa delar av tredjepartsinnehåll,
program eller tjänster, utan föregående meddelande
eller ansvar. Vi fråntar oss uttryckligen ansvar för
alla ändringar, avbrott, inaktiveringar, borttagningar
av eller hävande av något innehåll, program
eller tjänst som gjorts tillgänglig(t) genom den
här LG-programvaran. Vi ansvarar vare sig för
kundtjänst relaterad till innehåll, program eller
tjänster. En fråga eller begäran om service kopplad
till tredjepartsinnehåll, -program eller -tjänster
ska ställas direkt till respektive innehålls- och
tjänsteleverantör, efter behov.
Dessa regler påverkar inte dina lagstadgade
rättigheter som konsument.
Tjänsternas lämplighet för barn och barnlåskontroller
Om du tillåter att ett barn får använda din LG Smart
TV för åtkomst till tjänsterna, ansvarar du personligen
för att avgöra om aktuella Tjänster är lämpliga eller
inte för barnet att få åtkomst till.
Din Smart TV erbjuder ett barnlåsverktyg (genom en
4-siffrig PIN-kod). Om du har aktiverat en 4-siffrig
PIN-kod är din LG Smart TV inte tillgänglig för att
visa begränsat innehåll, såvida du ej anger PINkoden. Du ansvarar för inställning och underhåll
av barnlåsverktyget och andra kontroller som är
tillgängliga, och vi bär ej ansvaret för någon som helst
skada eller förlust du eller någon annan användare
av din LG Smart TV ådrar sig som ett resultat av din
underlåtelse att göra så. Beroende på LG Smart TVmodell kanske dessa funktioner inte är tillgängliga.
Virus och säkerhet
Ändra dessa efter behov: Vi gör kommersiellt skäliga
ansträngningar för att säkerställa att tjänsterna är
säkra och virusfria, men dessa ansträngningar kan
inte garantera att tjänsterna är fria från buggar, virus
och andra sårbarheter.
Vi åtar oss vidare inget ansvar för någon förlust eller
skada orsakad av virus, distribuerad denial-of-serviceattack, eller annat tekniskt skadligt material som kan
infektera din LG Smart TV, data eller annat material
som tillhör dig, under användning av tjänsterna.
Modifiera efter behov: Klagomål
Om du har några frågor eller synpunkter kring
Tjänsterna ska du kontakta [inkludera referens till
icke-personlig e-postadress för LG].
Modifiera efter behov: Övrigt
Till skillnad mot vad som annars sägs utgör
användarvillkoren och dokumenten som hänvisas till
i dem hela avtalet mellan dig och oss gällande din
användning av Tjänsterna och ersätter alla tidigare
avtal, arrangemang, åtaganden och förslag, både
skriftliga och muntliga, mellan oss och dig gällande
din användning av Tjänsterna.
Vi kan tilldela, delavtala eller på annat sätt överföra
någon eller alla våra rättigheter och åtaganden
enligt dessa användarregler till något företag,
någon firma eller person. Vi kan bara göra detta om
det inte materiellt påverkar dina rättigheter enligt
användarvillkoren. Du kan inte tilldela, delavtala
eller på annat sätt överföra dina rättigheter eller
åtaganden enligt dessa regler till någon annan (såvida
du inte överlämnar din LG Smart TV till en tredje
part), om du inte först avtalar detta skriftligen med
oss.
Om vi beslutar oss för att inte utöva eller genomdriva
några rättigheter vi har mot dig vid en viss tidpunkt,
förhindrar inte detta att vi senare utövar eller
genomdriva en sådan rättighet.
Om någon del av dessa Användarvillkor befinns vara
olaglig, ogiltig eller på annat sätt ogenomförbar av
en domstol eller regulator, ska denna del raderas och
återstående delar av Användarreglerna fortsätta vara
i kraft.
Dessa Användarvillkor varken skapar eller antyder
några rättigheter som är genomdrivbara av någon
person som inte omfattas av dem.
Dessa Användarvillkor styrs av lagarna i ditt
land där din LG Smart TV säljs, och både du och
LGE instämmer i att åtlyda den verkställande
jurisdiktionen i det land där din LG Smart TV säljs i
5
Bilaga
Anpassa detta efter behov: Tjänsterna riktar sig ej
till barn under 13 års ålder, samt är ej utformade
specifikt för att attrahera barn under 13 års ålder.
Visst innehåll som du kan få åtkomst till genom din
användning av Tjänsterna kan innehålla material som
du anser vara oanständigt, tveksamt eller kanske
opassande för barn.
71
72
Bilaga
anslutning till densamma.
Detta avtal styrs av lagarna i Republiken Korea,
exkluderat detta lands förbehåll om lagkonflikter.
Om du har några frågor eller kommentarer om dessa
Användarvillkor, ber vi dig gå till www.lg.com.
Dessa Användarvillkor kan komma att då och då
uppdateras av LGE. Om vi gör en viktig ändring i våra
Användarvillkor, uppdaterar via din LG-programvara
eller på annat sätt.
Information om programvara med
öppen källkod
På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du
hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna
källkod-licenser som ingår för den här produkten.
Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande
licensvillkor, samt information om garantifriskrivning
och upphovsrätt.
Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som
du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris
(inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader).
Gör din beställning till LG Electroncis via e-post på
opensource@lge.com: Erbjudandet gäller i tre (3) år
från produktens inköpsdatum.
5
Bilaga
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising