LG BH5, NP8740B, NP8540B, BH7 User guide

LG BH5, NP8740B, NP8540B, BH7 User guide
SWE
DAN
NOR
FIN
SMART Hi-Fi AUDIO
Wireless Multi-room
Modell : BH7
/ BH5
SVENSKA | FÖRENKLAD BRUKSANVISNING
Den faktiska produkten kan skilja sig åt från den som
återges på bilden.
1
2
Komma igång
Komma igång
Säkerhetsinformation
1
VAR FÖRSIKTIG
Komma igång
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
- ÖPPNA INTE
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE
BORT NÅGRA PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN INNEHÅLLER
INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL
UTFÖRA ALL SERVICE.
Denna blixt med ett pilhuvud i en liksidig triangel
avser att varna användaren för att det finns
oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje
som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk
för människor att få elektriska stötar.
Utropstecknet inom en liksidig triangel avser
att uppmärksamma användaren på att det finns
viktiga drifts- och underhålls- (service-) anvisningar
i den litteratur som medföljer produkten.
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA
STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
VIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk)
och inga vätskefyllda föremål, som till exempel vaser, får placeras på
apparaten.
VARNING: Installera inte denna utrustningen i ett begränsat utrymme, t
ex en bokhylla eller liknande.
VARNING: Använd inga högspänningsprodukter I närheten av denna
produkt (t.ex. elektriska insektsdödare). Denna produkt kan gå sönder på
grund av elektrisk stöt.
VARNING: Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt
tillverkarens anvisningar.
Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa
tillförlitlig användning av produkten och för att skydda den från
överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar
produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta. Produkten får
aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller ett rack om inte riktig ventilation
tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.
Komma igång
3
OBS: För säkerhetsmärkningsinformation inklusive produktidentifiering
och elspecifikationer, se huvudetiketten på apparatens undersida eller
bakre.
VIKTIGT angående elkabeln
De flesta apparater behöver anslutas till en separat krets.
Det innebär en enda utgångskrets för enbart den här apparaten
och som inte har några andra utgångar eller förgreningskretsar. Läs
specifikationssidan i den här bruksanvisningen för säkerhets skull.
Överbelasta inte vägguttag. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade
vägguttag, förlängningssladdar, nötta elkablar eller skadad eller sprucken
ledningsisolering är farliga. Alla dessa problem kan leda till elektriska
stötar och eldsvåda. Undersök regelbundet produktens kabel. Om det
finns några tecken på skada eller försämring kopplar du ur den, slutar
använda apparaten och låter en behörig servicetekniker byta kabeln
mot en exakt likadan reservdel. Skydda elkabeln från fysisk eller mekanisk
skada som vridning, böjning och klämning (till exempel i en dörr eller för
att någon trampar på den). Var särskilt aktsam om kontakter, vägguttag
och den punkt där sladden kommer ut ur apparaten. Den frånkopplande
enheten utgörs av strömkontakten. Om nödsituation skulle uppstå måste
strömkontakten vara lättåtkomlig.
1
Komma igång
VAR FÖRSIKTIG: Använd endast nätadaptern som levereras med
enheten. Använd inte ett nätaggregat från en annan enhet eller
en annan tillverkare. Att använda någon annan strömkabel eller
strömförsörjning kan skada enheten och ogiltigförklara garantin. Om du
ej använder medföljande adapter kan laddning ej utföras, eller också kan
laddningstiden komma att variera.
4
Komma igång
Konformitetsförklaring
1
Komma igång
LG Electronics European Shared Service Center B.V., deklarerar härmed att
denna trådlösa Wireless Multi-room Audio-enhet efterlever
grundläggande krav samt andra relevanta förbehåll i Direktiv 1999/5/EC.
Den fullständiga Konformitetsförklaringen kan beställas från följande
postadress:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nederländerna
eller kan begäras via vår avsedda DoC-webbplats:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Denna enhet är ett 2.4 GHz/5 GHz bredbandsöverföringssystem avsett
för användning i samtliga EU-medlemsstater och EFTA-länder, med
inomhusrestriktioner för 5 GHz band. (5150 – 5250 MHz).
Denna enhet bör installeras och användas inom minst 20 cm avstånd
mellan enheten och din kropp. Denna fras är avsedd för det allmänna
utlåtandet avseende användarmiljön.
Komma igång
5
Kassera den gamla apparaten
1. Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att
elektroniskt och elektrickt avfall (WEEE) ska kasseras
separat från hushållsavfallet och lämnas in till av
kommunen anvisat ställe för återvinning.
3. Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte
produkten, eller kontakta din kommun för information
om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest
uppdateade informationen i ditt land, gå till
www.lg.com/global/recycling
1
Komma igång
2. Gamla elektroniska och elektriska produkter kan
innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering
av produkten förhindrar negativa konsekvenser för
miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan
innehålla återanvändningsbara delar som används för att
reparera andra produkter och andra värdefulla material
som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
6
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
1
Komma igång
2
8
9
10
Säkerhetsinformation
Packa upp
Övre panel
Bakpanel
2
Använda Multi-Room
11
11
12
Nätverkskonfiguration för Multi-Room
– Steg 1. Krav för hemmanätverk
– Steg 2. Installera programmet
“Music Flow Player” och mediaservern
– Steg 3. Initial Multi-Room-konfigurering
– Steg 4. Lägga till högtalare (tillval)
– Använda brygga
Avnjuta flera MUSICflow-produkter
– 1. Hemmabioläge (läge för surroundljud)
– 2. Grupperingsläge
– 3. Stereoläge V/H
14
19
21
23
23
24
24
Innehållsförteckning
3
Använda extern enhet
25
25
26
Använda extern enhet
– 1. PORTABLE IN-anslutning
– 2. BLUETOOTH®-anslutning
4
Felsökning
27
Felsökning
5
Bilaga
32
34
35
Om lysdiods(LED)-statusindikatorn
Specifikation
Information om programvara med öppen källkod
7
1
2
3
4
5
yy För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade
egenskaper, gå till http://www.lg.com och ladda sedan
ner Användarhandboken.
En del av innehållet i denna bruksanvisning kan skilja
sig åt från din enhet.
yy Vissa delar av innehållet i den här manualen kan skilja
sig åt från programmet Music Flow Player, beroende på
programversion.
8
Komma igång
Packa upp
1
Komma igång
Nätadapter
Enhet
Strömsladd
Förenklad
bruksanvisning
yy Medföljande tillbehör kan variera beroende på region.
Komma igång
9
Övre panel
a b
f
1
Komma igång
c d e
g
a 1/!/F-knapp
- Påslagnings-/ändringsläge
- Växla till standby-läge
b Volymratt
Vrid ratten medurs för att
öka volymen eller moturs
för att minska den.
c
LED-lampa för
Bluetooth-status
(sidan 32)
d
LED-lampa för
bärbar status (sidan 32)
e
LED-lampa för
nätverksstatus (sidan 33)
f
NFC-tagg
(sidan 26)
g Högtalare
10 Komma igång
Bakpanel
1
Komma igång
a
b
c
d
a Högtalarkanal
Hål för ordentligt basljud
i högtalarlåda.
b Wi-Fi SETUP-knapp
Ansluter initial
MUSICflow-produkt
trådlöst till ditt nätverk.
e
f
c ADD-knapp
Lägger till ytterligare
MUSICflow-produkt i ditt
nätverk (om en eller flera
MUSICflow-produkter har
anslutits).
d DC IN
(AC-adapteringång)
e PORTABLE IN-kontakt
f ETHERNET (LAN)-port
2
Använda Multi-Room
Använda Multi-Room
11
Nätverkskonfiguration för
Multi-Room
Steg 1. Krav för hemmanätverk
a
d
c
a Se till att en trådlös nätverksmiljö med router finns installerad
i ditt hem. Hemmaroutern måste anslutas till Internet.
b Anslut din smarta enhet till ditt hemmanätverk.
c Anslut högtalaren till strömförsörjningen.
d Om du vill avnjuta musiken på en mediaserver (PC-, Maceller nätverkslagring), anslut då mediaservern till ditt
hemmanätverk.
. Beakta följande krav för hemmanätverk
yy MUSICflow-systemet kommunicerar via både 2,4 GHz och 5
GHz hemmanätverk som stöder 802.11b/g/n trådlös teknik.
yy Störningar i den trådlösa signalen kan leda till att nätverket
kopplas ifrån eller att uppspelningen stoppas.
yy Beroende på hastigheten i ditt nätverk kanske uppspelningen
av online-innehåll inte fungerar som den ska.
yy Nätverksanslutning kanske ej kan göras med vissa routrar (eller
modem) som vissa internetleverantörer tillhandahåller. Om
så sker, köp en router i handeln och använd den.
yy En brandvägg på din dator kan göra att datorprogramvaran
för Music Flow inte fungerar korrekt. Om så sker, avaktivera
samtliga dina brandväggar och försök ansluta på nytt. Se
instruktionerna eller webbplatsen för brandväggen.
Använda Multi-Room
b
2
12 Använda Multi-Room
Steg 2. Installera programmet
“Music Flow Player” och mediaservern
Installera programmet “Music Flow Player”
Hämta “Music Flow Player” i App Store eller Google Play Store.
2
A
B
Använda Multi-Room
ELLER
A Skriv in “Music Flow Player” i sökfältet och tryck på
“Search”(Sök).
B Skanna QR-koden med skanningprogrammet.
, Innan du använder “Music Flow Player”-appen
yy Beroende på enheten kanske programmet “Music Flow
Player” inte fungerar.
yy Appen Music Flow Player finns tillgänglig i följande
programversioner;
Android O/S : Ver 4.0 (eller senare)
iOS O/S : Ver 6.0 (eller senare)
Använda Multi-Room 13
Installera mediaserverprogramvaran på din PC
eller Mac
yy Windows : Music Flow PC Software
yy Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials
, Information vid användning av mediaserver
yy Du måste dela den mapp som innehåller ljudinnehåll på din
PC eller Mac för att spela upp det på ditt MUSICflow-system.
yy På din NAS-enhet måste du också ändra inställningarna för
din NAS-tjänst i syfte att säkerställa att DLNA-servern har
aktiverats.
yy Du kan också komma att behöva ändra inställningarna i din
brandvägg i syfte att säkerställa att Windows-fildelningen inte
blockeras.
2
Använda Multi-Room
Mediaserverprogramvaran gör det möjligt för dig att öppna
ljudfiler som finns lagrade på mediaservern (PC-, Mac- eller
nätverkslagring) och att avnjuta dem i högtalaren via ditt
hemmanätverk.
På webbplatsen www.lg.com skriver du in modellnamn i
sökfältet och letar efter mediaserverprogramvaran under
supportfliken.
14 Använda Multi-Room
Steg 3. Initial Multi-Room-konfigurering
När du installerar din MUSICflow-produkt för första gången, kan
du välja mellan två olika typer av anslutning enligt nedan.
Alternativ 1. Kabelanslutning
(MUSICflow-anslutning via meshnätverk)
2
Anslut en av MUSICflow-produkterna (soundbar, högtalare eller
brygga) till hemmaroutern via LAN-kabel.
Använda Multi-Room
Du kan sedan ansluta ytterligare MUSICflow-produkter (tillval)
trådlöst till ditt hemmanätverk (MUSICflow-meshnätverk).
Se “Steg 4. Lägga till högtalare (tillval)” på sid. 19.
Om du har en brygga
Brygga (kabelanslutning) à Högtalare (Lägg till högtalare)
à Ytterligare högtalare (Lägg till högtalare)
Om du ej har en brygga
Högtalare (kabelanslutning) à Ytterligare högtalare (Lägg
till högtalare)
LAN-kabel
Använda Multi-Room 15
Förenklad konfigurationsguide (kabelanslutning)
1. Säkerställ att din smarta enhet har anslutits till ditt trådlösa
nätverk.
2. Välj den produkt du vill ansluta.
3. Starta appen Music Flow Player och följ instruktionerna för
“Trådlös anslutning" i konfigurationsassistenten.
4. Anslut LAN-kabeln från routern till valfri MUSICflow-produkt
(soundbar, högtalare eller brygga).
6. Vid lyckad installation, uppdatera högtalarprogramvaran till
den senaste versionen:
[Hem à Inställningar à Versionsinfo]
m Tips
Utanför routerns trådlösa nätverksmiljö skapas ett trådlöst
nätverk mellan MUSICflow-produkterna.
Via MUSICflow-meshnätverket utökas den trådlösa räckvidden,
vilket ger en stabil musikströmningstjänst.
I nedanstående fall rekommenderas en MUSICflowmeshnätverksanslutning.
1. När den trådlösa nätverkstäckningen ej kan nå hela huset
eftersom routerns prestanda är instabil.
(Om ditt hemmanätverk endast stöder 802.11 b/g 2,4 GHz.)
2. När du vill avnjuta ditt MUSICflow-system i en stabil, trådlös
nätverksmiljö.
3. När du vill använda nedanstående läge.
1) Flerrums- & gruppuppspelningsläge
2) Hemmabioläge
3) Hi-Fi(24 bit/192 kHz)-läge : När du avnjuter en
högkvalitativ ljudkälla (t.ex: flac)
Använda Multi-Room
5. Slå på din MUSICflow-produkt och vänta tills en vit
lysdiodlampa (LED) lyser konstant.
2
16 Använda Multi-Room
Alternativ 2. Trådlös anslutning
(vanlig trådlös anslutning)
Om kabelanslutningen mellan MUSICflow-produkter och
hemmaroutern ej är tillgänglig, erbjuder MUSICflow-produkten
en musikströmningstjänst inom hemmarouterns trådlösa
nätverkstäckning.
2
Anslut en av MUSICflow-produkterna (soundbar eller högtalare)
trådlöst till hemmaroutern.
Använda Multi-Room
(Tillval)
Du kan sedan ansluta ytterligare MUSICflow-produkter trådlöst
till ditt trådlösa hemmanätverk.
Se “Steg 4. Lägga till högtalare (Tillval)” på sid. 19.
Trådlös signal
Använda Multi-Room 17
Förenklad konfigurationsguide (trådlös anslutning)
1. Säkerställ att din smarta enhet har anslutits till ditt trådlösa
nätverk.
2. Välj den produkt du vill ansluta.
3. Starta appen Music Flow Player och följ instruktionerna för
“Trådlös anslutning" i konfigurationsassistenten.
5. Kontrollera om -lysdiodindikatorn (LED) för nätverk
blinkar i rött och vitt.
6. Var god ange lösenordet för hemmaroutern i syfte att
ansluta din MUSICflow-produkt till hemmaroutern.
Om du har en iOS-enhet, måste du vidta de tre stegen
nedan (6-1~6-3)
6-1. Tryck på iOS-enhetens hemknapp och gå till
[Inställningar].
Om du kan välja “MusicFlow_Setup” bland de trådlösa
nätverksinställningarna. Appen och MUSICflow-produkten
ansluts.
6-2. Gå till appen Music Flow Player och ange lösenordet till
hemmaroutern i syfte att ansluta din MUSICflow-produkt
till hemmaroutern.
6-3. Tryck på hemknappen på din iOS-enhet och välj
[Inställningar].
Återanslut till ditt trådlösa hemmanätverk. Gå tillbaka till
appen Music Flow Player.
7. Vid lyckad installation, uppdatera högtalarprogramvaran till
den senaste versionen:
[Hem à Inställningar à Versionsinfo]
2
Använda Multi-Room
4. Tryck på knappen
(ikonen för trådlös
nätverkskonfiguration) på baksidan av eller ovanpå
MUSICflow-produkten (soundbar, högtalare eller brygga).
18 Använda Multi-Room
, Obs!
yy Om konfiguration av “Trådlös anslutning" misslyckats. Om
den nya platsen är för långt från routern, kanske den ej
kan anslutas. Placera och använd den på en plats som är
tillräckligt nära routern.
2
yy Datorprogramvaran Music Flow som installerats på
skrivbordet stöder ej trådlöst anslutningsförfarande. I detta
fall, använd Music Flow Player på din smarta enhet.
Använda Multi-Room
yy Om routerns prestanda ej är tillräckligt hög (ex. 802.11g 2,4
GHz) kan ljudet komma att avbrytas vid gruppuppspelning
eller surrounduppspelningsläge. Om så sker, anslut
högtalaren i MUSICflow-meshnätverk.
m Tips
Erbjuder en musikströmningstjänst i MUSICflow-systemet inom
hemmanätverkets trådlösa täckning.
I nedanstående fall rekommenderas en vanlig trådlös
anslutning.
1. När samtliga högtalare befinner sig inom hemmarouterns
trådlösa nätverkstäckning.
(Om din hemmarouter stöder 802.11n 2,4/5 GHz )
2. Om kabelanslutning ej finns mellan MUSICflow-produkt och
hemmarouter.
3. När du vill använda nedanstående läge.
1) När du använder ett MUSICflow-system med en enda
högtalare.
2) Gruppuppspelning i hemmarouterns trådlösa täckning
3) Stereoläge V/H
Använda Multi-Room 19
Steg 4. Lägga till högtalare (tillval)
Om du ansluter din ursprungliga MUSICflow-produkt till ditt
hemmanätverk, så kan du ansluta ytterligare MUSICflowprodukter (soundbar, högtalare eller brygga) till ditt
hemmanätverk.
2
Använda Multi-Room
Förenklad konfigurationsguide (Lägg till högtalare)
1. Om du har ytterligare högtalare, sätt på högtalarna.
2. Starta den smarta enheten eller datorprogrammet, och följ
konfigurationsassistentens instruktioner.
[Hem à Lägg till högtalare]
3. Tryck på -knappen (ikonen Lägg till) på baksidan av eller
ovanpå den MUSICflow-produkt (soundbar, högtalare eller
brygga) som du vill ansluta.
4. Kontrollera om
-nätverksindikatorn (LED) blinkar i rött.
5. Vid lyckad installation, uppdatera högtalarprogramvaran till
den senaste versionen:
[Hem à Inställningar à Versionsinfo]
, Obs!
Om konfiguration av "Lägg till högtalare" misslyckats. Om den
nya platsen är för långt från routern, kanske den ej kan anslutas.
Placera och använd den på en plats som är tillräckligt nära
routern.
20 Använda Multi-Room
, Information vid konfiguration av Multi-Room
2
Använda Multi-Room
yy Du kan skapa alla kabelanslutna/trådlösa anslutningar
beroende på routerns placering. Vi rekommenderar
emellertid att du ansluter den första högtalaren eller bryggan
till routern via LAN-kabel och sedan ansluter ytterligare
högtalare för nätverksstabilitet.
yy När popup-rutan “Firmwareuppdatering" visas i appen Music
Flow Player, tryck då för att starta uppdateringen.
yy Om du anslutit en högtalare via LAN-kabel och installerar
ytterligare högtalare: Om högtalaren som ofta drabbas av
ljudavbrott inte står nära nog den kabelanslutna högtalaren,
tilläggsinstallera då en brygga eller en ytterligare högtalare
mitt emellan den LAN-kabelanslutna högtalaren och
högtalaren med ljudavbrott, och försök på nytt.
yy Även om har anslutit högtalare via ett MUSICflow-meshnätverk,
kan musikavbrott förorsakade av omgivande signalstörningar
förorsaka att ett trådlöst nätverk ej fungerar. Om så sker kan
du försöka byta MUSICflow-systemets Meshnätverkskanal via
[Inställningar à Avancerade inställningar à Kanal för Meshnätverk].
yy I samband med anslutning kan “Meshnätverkskonfigurering"
visas, vilket tar cirka 30 sekunder. Detta meddelande syns
en gång vid den första installationen, men syns igen om du
byter nätverksmiljö.
Använda Multi-Room 21
Använda brygga
1. Använd som rotenhet
(kabelansluten till hemmarouter)
b
a
Brygga
2
Använda Multi-Room
När din hemmarouter befinner sig för långt ifrån högtalaren för
att anslutas via kabelanslutningsläge:
a Anslut bryggan till din hemmarouter via LAN-kabel, i enlighet
med "Förenklad konfigurationsguide (kabelanslutning)",
b Anslut dina MUSICflow-produkter till ditt hemmanätverk
i enlighet med "Förenklad konfigurationsguide (Lägg till
högtalare)“.
22 Använda Multi-Room
2. Använda som en trådlös förlängare
2
Använda Multi-Room
Om du vill expandera täckningen för MUSICflow-meshnätverket:
Förberedelse: Den ursprungliga MUSICflow-produkten ansluts
till ditt hemmanätverk via LAN-kabel.
a Anslut bryggan till ditt hemmanätverk i enlighet med
"Förenklad konfigurationsguide (Lägg till högtalare)“.
b Anslut dina MUSICflow-produkter till ditt hemmanätverk
i enlighet med "Förenklad konfigurationsguide (Lägg till
högtalare)“.
b
a
Brygga
ket:
uts
Använda Multi-Room 23
Avnjuta flera MUSICflowprodukter
1. Hemmabioläge (läge för surroundljud)
Om du har en brygga
Brygga (kabelanslutning) à Soundbar (Lägg till högtalare)
à Ytterligare högtalare (Lägg till högtalare)
Om du ej har en brygga
Soundbar (kabelanslutning) à Ytterligare högtalare (Lägg
till högtalare)
, Obs!
Om du ansluter dina MUSICflow-högtalare till din hemmabio,
måste dessa högtalare vara av samma modell.
Krav
yy MUSICflow-soundbar x 1
yy MUSICflow-högtalare x 2 (samma modell)
yy Nätverksbrygga (tillval)
2
Använda Multi-Room
Lägg helt enkelt till en LG MUSICflow-soundbar till ditt nätverk
och synkronisera den med dina LG MUSICflow-högtalare för att
avnjuta en hemmabioupplevelse.
24 Använda Multi-Room
2. Grupperingsläge
Högtalare som placeras i separata rum kan spela upp samma
eller olika musik efter dina behov.
Synkronisera dina flerrumshögtalare tillsammans för att spela
upp samma låt i varje rum.
2
Krav
yy Fler än 2 st. MUSICflow
Använda Multi-Room
yy Nätverksbrygga (tillval)
3. Stereoläge V/H
Ställ in dina högtalare på stereoljud via appen Music Flow Player
för att avnjuta filmer och dina favoritspår.
Krav
yy MUSICflow-högtalare x 2
yy Nätverksbrygga (tillval)
3
Använda extern enhet
Använda extern enhet 25
Använda extern enhet
1. PORTABLE IN-anslutning
3
Använda extern enhet
Anslut valfri enhet med bärbar utgång ( ) till kontakten
PORTABLE IN på enheten med hjälp av en 3,5 mm stereokabel.
4
26 Använda extern enhet
2. BLUETOOTH®-anslutning
1. Välj Bluetooth-läge med knappen 1/!/F på högtalaren.
2. På din Bluetooth-enhet ska du se till att Bluetooth är aktiverat
och välja “Music Flow H5 (eller H7) (XX:XX)“. Högtalaren visas
som “Music Flow H5 (eller H7) (XX:XX)”.
3
Använda extern enhet
H5 (or H7)(XX:XX)
Music Flow H5 (XX:XX)
3. Spela upp musik på Bluetooth-enheten.
NFC för enkel hopparning (endast Android)
Du kan enkelt para ihop genom taggning på
märkningen.
, Obs
INär du lyssnar på musik med programmet Music Flow Player
aktiveras sömlös uppspelning istället för BT-hopparning.
4
Felsökning
Felsökning 27
Felsökning
Programvaruuppdatering
När MUSICflow-produkten anslutits till ditt hemmanätverk,
kontrollera om firmwareversionen är den senaste på samtliga
högtalare samt i Music Flow Player-applikationen.
MUSICflow-produkten kan komma att kräva att den senaste
firmwaren installeras i syfte att erhålla en optimal prestanda.
[Inställningar à Versionsinfo]: Du kan kontrollera om din
högtalare besitter den senaste firmwaren.
Hur kan jag initialisera högtalaren?
Om du trycker på knappen “
(Lägg till)” tills ett pipljud
hörs två gånger, kommer fabriksinitialisering att utföras. (För
soundbaren visas "RESET" i displayfönstret).
Högtalare ej ansluten.
1. För högtalare som redan anslutits, kontrollera om telefonen
anslutits till samma router som högtalaren, anslut därefter till
samma router och kontrollera följande.
1-1. Stäng av/sätt på strömmen och kontrollera
anslutningen.
1-2. Om detta ej lösts med 1-1, avsluta appen och kör den
på nytt.
1-3. Om detta ej lösts med 1-2, återställ högtalaren och
återanslut.
1-4. Om detta ej lösts med 1-3, radera appen, ominstallera,
och försök på nytt. För att återställa, tryck samt håll nere
knappen "(Lägg till)" i 8 sekunder, tills en pipsignal hörs.
4
Felsökning
Om du trycker på knappen "
(Lägg till)" tills ett pipljud hörs
en gång, kommer nätverksrelaterade inställningar att initialiseras
(för soundbaren visas "DISABLED" i displayfönstret).
28 Felsökning
2. Om du byter plats för den högtalare som används.
2-1. Om den nya platsen är för långt från hemmaroutern,
kanske den ej kan anslutas. Placera och använd den på
en plats som är tillräckligt nära routern.
2-2. Anslut högtalaren via LAN-kabel. För ytterligare
högtalare, om dessa ej befinner sig tillräckligt nära
den högtalare som installerats via LAN-kabel, installera
en ytterligare brygga eller högtalare i mitten mellan
högtalaren ansluten via LAN-kabel och högtalaren med
ljudavbrott.
Ibland försvinner högtalaren från programmet
4
Felsökning
1. Om den blinkande lampan på högtalaren inte blinkar, utan
förblir vit: Om problemet består till och med när högtalaren
stängts av och slagits på igen, måste du återställa högtalaren
(för att återställa, tryck samt håll nere knappen "(Lägg till)" i 8
sekunder, tills ett pipljud hörs en gång) och registrera den på
nytt. Utföra högtalarinstallation eller ytterligare åtgärder.
2. Om högtalarens blinkande lampa blinkar i vitt - instabil
nätverkssignal. Vänta en stund eller flytta högtalaren till en
annan plats närmare någon annan högtalare eller router.
3. Tryck på menyknappen eller menyn högst upp till höger på
hemmaskärmen för att avsluta appen Music Flow Player, och
kör den sedan igen.
Musiken avbryts och MUSICflow-systemet
uppträder instabilt
1. Om högtalaren med ljudavbrott anslutits via trådlöst
anslutningsläge,
yy Om avståndet mellan högtalaren och hemmaroutern
inte nära nog, kan motsvarande situation uppstå. Flytta
högtalaren närmare hemmaroutern och försök igen.
yy Om enheten med ljudkällan som ska spelas upp (t.ex.
telefon eller laptop) befinner sig på en plats utan stabil
hemmaroutersignal, flytta motsvarande enhet närmare
hemmaroutern och försök igen.
Felsökning 29
2. Om du anslutit en högtalare via kabel och sedan installerat
ytterligare högtalare:
Om du anslutit en högtalare via kabel och installerar
ytterligare högtalare: Om högtalaren som ofta drabbas av
ljudavbrott inte står nära nog den kabelanslutna högtalaren,
tilläggsinstallera då en brygga eller en ytterligare högtalare
mitt emellan den kabelanslutna högtalaren och högtalaren
med ljudavbrott, och försök på nytt.
3. Även om har anslutit högtalare via ett MUSICflowmeshnätverk, kan musikavbrott förorsakade av omgivande
signalstörningar förorsaka att ett trådlöst nätverk ej fungerar.
Om så sker kan du försöka byta MUSICflow-systemets Meshnätverkskanal via [Inställningar à Avancerade inställningar à
Kanal för Mesh-nätverk].
Musikbiblioteket uppdateras inte automatiskt bara genom
att lägga till en låt på DLNA-servern. När du lägger till en låt
på servern, kör då musikbibliotekssynkroniseringen igen via
[Inställningar à Musikbibliotek à Synkronisera]. Om låten inte
läggs till ens efter en musikbibliotekssynkronisering, kontrollera
då följande.
1. Kontrollera om DLNA-server eller delad mapp för
datorprogramvara har tilldelats.
2. Kontrollera om DLNA-serverlistan har förnyats.
yy Även om du kopierar filen till servern, kanske serverns
innehållslista inte uppdateras omedelbart. Kontrollera
därför serverinställningarna.
yy Om du kopierar en låt till telefonen med en annan metod
än MTP, kanske filen ej speglas i serverns innehållslista.
Om så sker, sök igenom telefonens innehåll eller stäng av
och starta om telefonen på nytt.
3. Delningen kan ha blockerats, så kontrollera inställningen för
DLNA-serverprogrammet eller brandväggen.
4
Felsökning
Hur kan jag komponera mitt musikbibliotek?
/ Låten läggs ej till, fastän biblioteket
uppdaterats.
30 Felsökning
yy Om du använder datorprogramvaran LG Musicflow
kommer, när du tilldelar en delad mapp, motsvarande
mapp strax att läggas till automatiskt i musikbiblioteket.
LG MUSICflow-produkten stängs av
automatiskt.
I vissa fall kan produkten stängas av om ingen ljudsignal tas
emot:
yy Optiskt, HDMI ARC-, Bluetooth- trådlöst nätverks(DLNA)-läge:
om ingen ljudsignal inkommer under 20 minuter.
yy Portable-In(bärbar in): Ingen ljudsignal under 6 timmar.
-- Om nätverksansluten, kommer nätverksvänteläget att
aktiveras (vit lysdiod(LED)).
4
-- Om ej nätverksansluten, kommer vänteläget att aktiveras (röd
lysdiod (LED)).
Felsökning
Vilka typer av musikfiler kan spelas upp?
yy Du kan spela upp filer med filtilläggen mp3, wma, flac, m4a,
aac, ogg och wav.
yy För formaten mp3 och wma är samplingsfrekvensen 3248kHz, och för flac stöds upp till 192 kHz, 24bit.
yy Även om ovanstående villkor uppfylls, kanske inte
uppspelning sker i enlighet med filens eller mediaserverns
egenskaper.
yy Tillämpad DRM-fil kan ej spelas upp.
Felsökning 31
Hur kan jag använda Spotify?
LG MUSICflow-produkter stöder anslutningsmetoden för Spotify
som Spotify tillhandahåller. Via detta kan du använda den
funktion som Spotify stöder genom att ansluta till högtalaren
via Spotify-appen. Om Music Flow-högtalaren finns på nätverket
som utgörs av samma router, förändras den högtalarformade
ikonen för Spotify-appen, och när du trycker på denna ikon
kan du kontrollera och välja högtalare i samma nätverk (när
högtalaren valts, färgas ikonen grön).
Hur kan jag använda HomeChat?
Du kan börja använda HomeChat så fort du har registrerat din
HomeChat-enhet.
Samtliga familjemedlemmar kan registrera sig och använda
en högtalare i HomeChat, och en person kan registrera flera
högtalare.
,,Obs!
Beroende på region är vissa tjänster (t.ex. Spotify,
Homechat, osv.) ej tillgängliga.
4
Felsökning
För mer information, se http://www.lghomechat.com.
5
Bilaga
32 Bilaga
Om lysdiods(LED)statusindikatorn
Bluetooth
Färg
(Av)
(Vit)
(Vit)
Status
Enheten inväntar Bluetoothsynkronisering
Bluetooth-anslutningen
synkroniseras
Bärbar In
Färg
5
(Vit)
Status
Kabel til bärbar enhet ansluts
Bilaga
Bilaga 33
Nätverk
Färg
(Av)
(Vit)
Status
Enheten inväntar Bluetoothanslutning
Initialenheten ansluts till
nätverket
(Vit)
(Röd)
(Vit)
(
-knappen trycks)
Nätverksstatus
Enheten ansluts till nätverket
Den ytterligare enheten
ansluts till nätverket
(Av)
(Röd)
(Dimmad vit)
(Röd)
(
-knappen trycks)
Nätverksvänteläge
Status för
vänteläge
Vänteläge
yy När du ställer in gruppen för första gången, lyser
lysdioden(LED) för Nätverk i grönt.
yy Om ytterligare grupper ställs in, ändras lysdiodens (LED) färg i
gruppordning.
[grön > magenta > cyan > blå > gul]
yy Om de grupperade högtalarna växlar till vänteläge, kommer
ljusstyrkan i lysdioden för nätverksstatus att avta.
Bilaga
, Information för skicket på Status-lysdiod (LED)
5
34 Bilaga
Specifikation
Nätadapter:
Modell: DA-48A18
Tillverkare: Yang Ming Industrial
Ingång: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Uteffekt: 18 V 0 2,67 A
Strömförbrukning:
BH7: 12 W
BH5: 10 W
Nätverksvänteläge: 5,4 W
(om samtliga nätverksportar aktiverats.)
Bluetooth: Codec SBC
Dimensioner (B x H x D):
BH7: Cirka (370 x 232 x 110) mm utan fot
BH5: Cirka (340 x 207 x 88) mm utan fot
5
Nettovikt (ca):
BH7: 4,1 kg
BH5: 3,25 kg
Bilaga
yy Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
Bilaga 35
Information om programvara
med öppen källkod
På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta
källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser
som ingår för den här produkten.
Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande
licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och
upphovsrätt.
Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan
köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad,
frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG
Electroncis via e-post på [email protected]: Erbjudandet
gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.
5
Bilaga
For more product details check the following
webpage
Sweden http://www.lg.com/se/musicflow
*MFL69184972*
DAN
SMART Hi-Fi AUDIO
Trådløs flerrumslyd
Model : BH7
/ BH5
DANSK | SIMPEL VEJLEDNING
Det aktuelle produkt kan afvige fra billedet.
1
2
Kom godt i gang
Kom godt i gang
Sikkerhedsoplysninger
1
FORSIGTIG
Kom godt i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD - MÅ IKKE ÅBNES
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR
LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE,
SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF
KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.
Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til
brugeren om, at der forefindes uisoleret farlig
spænding inden for produktets område, som kan
være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko
for elektrisk stød for personer.
Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal
henlede brugerens opmærksomhed på, at
der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det skriftlige
materiale, som følger med produktet.
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK
STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt),
og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på
apparatet.
ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks.
bogskab eller lignende.
FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter omkring dette produkt
(f.eks. elektriske fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af
elektrisk stød.
FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne.
Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.
Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig
betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning.
Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en
sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i
en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der
er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.
Kom godt i gang
3
BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder
produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden
eller bagsiden af apparatet.
VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt
kredsløb:
dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat,
og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være
sikker bør du kontrollere specifikationssiden i denne brugermanual. Lad
være med at overbelaste vægstikdåserne. Overbelastede stikdåser, løse
eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger, flossede strømkabler
eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse
situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum
bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om
de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud. Lad være med at bruge
apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udskiftningsdel af en
autoriseret servicetekniker. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk
misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i
en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikdåser og der,
hvor kablet kommer ud fra apparatet. Strømstikket er adskillet enhed. I
tilfælde af en nødsituation, skal strømstikket være let tilgængelig.
1
Kom godt i gang
FORSIGTIG: Brug kun vekselstrømsadapteren, der fulgte med enheden.
Brug ikke strømforsyning fra andre enheder eller andre fabrikanter. Brug
af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre
garantien ugyldig. Hvis du ikke bruger den medfølgende strømforsyning,
er opladning ikke mulig, eller opladningstiden vil variere.
4
Kom godt i gang
Overensstemmelseserklæring
1
Kom godt i gang
Hermed erklærer LG Electronics European Shared Service Center B.V., at
denne bærbare Bluetooth-højttaler er i overensstemmelse med de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Den
komplette overensstemmelseserklæring kan rekvireres på følgende
adresse:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.,
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Holland
eller anmod om den på vores særlige websted om
overensstemmelseserklæring:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Denne enhed er et 2,4 GHz og 5 GHz bredbåndstransmissionssystem, der
er beregnet til anvendelse i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande, med
begrænsninger af indendørs anvendelse af 5 GHz-båndbredden. (5150 –
5250 MHz)
Denne enhed skal installeres og anvendes ved en mindsteafstand på
20 cm mellem enheden og din krop. Denne sætning er til den generelle
erklæring vedrørende hensynet til brugerens omgivelser.
Kom godt i gang
5
Bortskaffelse af dit gamle apparat
1. Dette symbol med en affaldsspand med kryds over
angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal
bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens
husholdningsaffald.
3. Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte
det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående
oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEEsamlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land
på www.lg.com/global/recycling
Kom godt i gang
2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer,
så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt
vis, hjælper du med at forhindre mulige negative
konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat
kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere
andre produkter, eller værdifulde materialer som kan
genbruges og derved begrænse spild af værdifulde
ressourcer.
1
6
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
1
Kom godt i gang
2
8
9
10
Sikkerhedsoplysninger
Udpakning
Toppanel
Bagpanel
2
Sådan bruges Multirum
11
11
12
Netværksopsætning med Multirum
– Trin 1. Krav til lokalnetværk
– Trin 2. Installation af appen ”Music Flow Player” og
medieserver
– Trin 3. Vejledning til opsætning af Multirum
– Trin 4. Tilføj højttalere (Ekstraudstyr)
– Brug af en netværksbro
Flere MUSICflow-produkter
– 1. Funktionen Home Cinema (Hjemmebiograf )
(surroundsound)
– 2. Gruppe-tilstand
– 3. L/R Stereo-tilstand
14
19
21
23
23
24
24
Indholdsfortegnelse
3
Brug af ekstern enhed
25
25
26
Brug af ekstern enhed
– 1. PORTABLE IN-tilslutning
– 2. BLUETOOTH®-forbindelse
4
Fejlfinding
27
Fejlfinding
5
Bilag
32
34
35
Om tilstandene for LED’rne
Specifikationer
Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse
7
1
2
3
4
5
yy For at få vist anvisninger om avancerede funktioner,
kan du se http://www.lg.com og derefter hente
vejledningen.
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din
enhed.
yy Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra
det i applikationen Music Flow Player afhængigt af
programmets version.
8
Kom godt i gang
Udpakning
1
Kom godt i gang
Vekselstrømsadapter
Enhed
Strømkabel
Simpel
brugervejledning
yy Tilbehøret, der medfølger, kan variere, afhængigt af region.
Kom godt i gang
9
Toppanel
a b
f
1
Kom godt i gang
c d e
g
a Knappen 1/!/F
- Tænding/tilstandsskift
- Sådan skifter du til
standby-tilstanden
b Lydstyrkehjul
Drej hjulet med uret for
at skrue lyden op, eller
mod uret for at skrue
lyden ned.
c
Lysdiode for
Bluetooth-status
(side 32)
d
Lysdiode for
Bærbar ind-status
(side 32)
e
Lysdiode for
netværksstatus
(side 33)
f
NFC Tag (side 26)
g Højttaler
10 Kom godt i gang
Bagpanel
1
Kom godt i gang
a
b
c
d
a Højttalerkanal
En
højttalerkabinetudgang
til fyldig baslyd.
b Knappen Wi-Fi-SETUP
Opretter forbindelse fra
det primære MUSICflowprodukt til dit Wi-Finetværk.
e
f
c Knappen ADD
Føjer et MUSICflowprodukt til dit netværk
(hvis et eller flere allerede
er tilsluttet).
d DC IN
(Vekselstrømsadapterindgang)
e PORTABLE INtilslutning
f ETHERNET-port (LAN)
2
Sådan bruges Multirum
Sådan bruges Multirum
11
Netværksopsætning med
Multirum
Trin 1. Krav til lokalnetværk
a
d
c
a Sørg for, at det trådløse netværksmiljø ved brug af en
router er installeret i dit hjem. Den trådløse router skal være
forbundet til internettet.
b Slut din smart-enhed til dit hjemmenetværk.
c Slut højttalerne til strømforsyningen.
d Hvis du ønsker at lytte til musik på en medieserver (pc, Mac
eller netværksdrev), skal du kontrollere, at medieserveren har
forbindelse til dit lokalnetværk.
. Vær opmærksom på kravene til hjemmenetværket
yy MUSICflow anvender både 2,4 GHz- og 5 GHz-frekvensbåndet
og understøtter den trådløse netværksstandard 802.11b/g/n.
yy Forstyrrelse af det trådløse signal kan føre til afbrydelse af
forbindelsen til netværket eller standsning af afspilningen.
yy Afhængigt at netværkets hastighed virker afspilning af
onlineindhold muligvis ikke godt.
yy Netværksforbindelsen kan muligvis ikke oprettes med nogle
routere (eller modemmer) fra visse internetudbydere. I så fald
anbefales det at købe en generel router.
yy En firewall på din pc kan forhindre Music Flow-pc-softwaren
i at fungere optimalt. I dette tilfælde skal du deaktivere alle
firewalls og genoprette forbindelsen. Henvis til firewallens
vejledning eller websted.
Sådan bruges Multirum
b
2
12 Sådan bruges Multirum
Trin 2. Installation af appen ”Music Flow
Player” og medieserver
Installation af appen “Music Flow Player”
Hent “Music Flow Player” fra App Store eller Google Play Store.
2
A
B
Sådan bruges Multirum
ELLER
A Skriv “Music Flow Player” i søgelinjen, og tryk på “ Search
(Søg)”.
B Scan QR-koden ved hjælp af scanningsprogrammet.
, Bemærkning til appen Music Flow Player
yy Afhængigt af enheden fungerer appen “Music Flow Player”
muligvis ikke.
yy Appen Music Flow Player er tilgængelig i følgende versioner:
Android O/S: version 4.0 (eller nyere),
iOS O/S: version 6.0 (eller nyere).
Sådan bruges Multirum 13
Installation af medieserversoftware på pc eller
Mac
Med medieserver software kan du få adgang til lydfiler, der er
gemt på medieserveren (PC, Mac eller Network storage), og
nyde dem på din højttaler via dit hjemmenetværk. På webstedet
www.lg.com skal du skrive modelnavnet i søgelinjen og finde
medieserversoftwaren på supportfanen.
yy Windows : Music Flow PC Software
, Bemærkning til brug af Media Server
yy Del mappen med dine musikfiler på din pc eller Mac i
lokalnetværket for at afspille dem på MUSICflow-systemet.
yy Du skal også ændre indstillingerne på din NAS-enhed for at
sikre, at DLNA-serveren er aktiveret.
yy Det kan også være nødvendigt at ændre indstillingerne i din
firewall for at sikre, at Windows-fildeling ikke er blokeret.
2
Sådan bruges Multirum
yy Mac OS: Nero MediaHome 4 Essentials
14 Sådan bruges Multirum
Trin 3. Vejledning til opsætning af
Multirum
Når MUSICflow-produktet installeres, har du to typer
valgmuligheder som vist nedenfor.
2
Valgmulighed 1. Kabelforbindelse
(MUSICflow Mesh-netværksforbindelse)
Sådan bruges Multirum
Tilslut et af MUSICflow-produkterne (sound bar, højttaler eller
netværksbro) til hjemmerouteren ved hjælp af LAN-kablet.
Derefter kan du trådløst tilslutte yderligere MUSICflowprodukter (Ekstraudstyr) til dit hjemmenetværk (MUSICflow
Mesh-netværk). Se “Trin 4. Tilføj højttalere (Ekstraudstyr)” på side
19.
Hvis du har en netværksbro
Netværksbro (Kabelforbindelse) à Højttaler (Tilføj højttaler)
à andre højttalere (Tilføj højttaler)
Hvis du ikke har en netværksbro
Højttaler (Kabelforbindelse) à Andre højttalere (Tilføj
højttaler)
LAN-kabel
Sådan bruges Multirum 15
Simpel opsætningsvejledning (Kabelforbindelse)
1. Kontrollér, at din smartenhed er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk.
2. Vælg det produkt du vil forbinde.
3. Åbn appen Music Flow Player, og følg
opsætningsvejledningen “Kabelforbindelse”.
4. Tilslut LAN-kablet fra routeren til et af MUSICflowprodukterne (sound bar, højttaler eller netværksbro).
6. Hvis installationen lykkedes, skal højttalerens software
opgraderes til den seneste version:
[Hjem à Indstillinger à Version Info.]
m Tip
Det trådløse netværk, som er et af MUSICflow-produkterne, er
adskilt fra routerens Wi-Fi-miljø. MUSICflow Mesh-netværket
udvider dækningsområdet fortrådløs forbindelse, og det giver
en stabil musikstreaming.
I eksemplet nedenfor anbefales en MUSICflow Meshnetværksforbindelse.
1. Når Wi-Fi-dækningsområdet ikke omfatter hele huset,
fordi hjemmerouterens ydelse er ustabil (i tilfælde af at din
hjemmerouter kun understøtter 802.11 b/g 2,4 GHz).
2. Når du vil nyde godt af MUSICflow-systemet i et stabilt,
trådløst netværksmiljø.
3. Når du ønsker at bruge enheden til følgende:
1) Funktionen Multirum & Group Play
2) Funktionen Home Cinema (Hjemmebiograf )
3) Hi-Fi (24 bit/192 kHz) : Når du lytter til en kvalitetslydkilde
(fx: flac)
2
Sådan bruges Multirum
5. Tænd for MUSICflow-produktet, og vent, indtil du ser dioden
lyse hvidt konstant.
16 Sådan bruges Multirum
Valgmulighed 2. Trådløs forbindelse
(alm. Wi-Fi-forbindelse)
Når kabelforbindelsen ikke er til stede mellem MUSICflowprodukterne og hjemmerouteren, giver MUSICflow-produktet
streaming inden for hjemmerouterens Wi-Fi-dækningsområde.
2
Tilslut et af MUSICflow-produkterne (sound bar eller højttaler)
trådløst til hjemmerouteren.
Sådan bruges Multirum
(Valgmulighed)
Derefter kan du tilslutte ekstra MUSICflow-produkter til dit
lokalnetværk.
Se trin 4. Tilføj højttalere (Ekstraudstyr)” på side 19.
Trådløst signal
Sådan bruges Multirum 17
Simpel opsætningsvejledning (Trådløs forbindelse)
1. Kontrollér, at din smartenhed er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk.
2. Vælg det produkt du vil forbinde.
3. Åbn appen Music Flow Player, og følg
opsætningsvejledningen ”Trådløs forbindelse”.
4. Tryk på knappen
(Wi-Fi-opsætnings-ikonet) bagerst eller
øverst på MUSICflow-produktet (sound bar, højttaler eller
netværksbro).
LED’en til netværksindikatoren blinker
6. Indtast adgangskoden til hjemmerouteren, når du skal
oprette forbindelse med MUSICflow-produktet.
Hvis du har en iOS-enhed, skal du følge trin 6.1 til 6.3
herunder.
6-1. Tryk på Hjem-knappen på din iOS-enhed, og åbn
[Indstillinger].
Gå til Wi-Fi, og vælg MusicFlow_Setup. Dermed har dit
MUSICflow-produkt og appen forbindelse.
6-2. Åbn appen Music Flow Player, og indtast adgangskoden
til hjemmerouteren for at oprette forbindelse med
MUSICflow-produktet.
6-3. Tryk på Hjem-knappen på din iOS-enhed, og åbn
[Indstillinger].
Genopret forbindelsen til dit hjemme-Wi-Fi-netværk, og
gå tilbage til appen Music Flow Player.
7. Hvis installationen lykkedes, skal højttalerens software
opgraderes til den seneste version:
[Hjem à Indstillinger à Version Info.]
, Bemærk
yy Hvis ”Trådløs forbindelse” mislykkedes. Produktet kan ikke
oprette forbindelse, hvis afstanden til routeren er for lang.
Placer produktet tættere på routeren.
Sådan bruges Multirum
5. Kontrollér, om
hvidt og rødt.
2
18 Sådan bruges Multirum
yy Music Flow PC-softwaren, der er installeret på den
stationære computer, understøtter ikke den trådløse
forbindelsesprocedure. I dette tilfælde skal Music Flow Player
bruges på smartenheden.
2
yy Hvis routerens ydeevne er utilstrækkelig (fx 802.11g 2,4GHz),
vil lyden muligvis blive afbrudt i funktionerne Group Play
eller surroundafspilning. I dette tilfælde tilsluttes højttaleren i
MUSICflow Mesh-netværket.
Sådan bruges Multirum
m Tip
Musikstreaming i MUSICflow-systemet inden for routerens WiFi-dækning.
I nedenstående tilfælde anbefales den alm. trådløse
forbindelse.
1. Når alle højttalere er inden for hjemmerouterens Wi-Fidækningsområde (hvis din hjemmerouter understøtter
802.11n 2,4/5 GHz).
2. Når kabelforbindelsen ikke er til stede mellem MUSICflowprodukterne og hjemmerouteren,
3. Når du ønsker at bruge enheden til følgende:
1) Når du bruger et MUSICflow-system med én højttaler.
2) Group Play-tilstand (gruppeafspilning) inden for
hjemmerouterens Wi-Fi-dækning.
3) L/R Stereo-tilstand.
Sådan bruges Multirum 19
Trin 4. Tilføj højttalere (Ekstraudstyr)
Hvis du opretter forbindelse fra det primære MUSICflowprodukt til dit lokalnetværk, kan du også føje de ekstra
MUSICflow-produkter (soundbar, højttaler eller netværksbro) til
lokalnetværket.
2
Sådan bruges Multirum
Simpel vejledning (tilføj højttalere)
1. Hvis du har ekstra højttalere, så tænd først for højttaleren.
2. Åbn din smartenhed eller pc-programmet, og følg
opsætningsguiden.
[Hjem à Tilføj højttaler]
3. Tryk på knappen
(ADD -ikonet) bagerst eller øverst
på MUSICflow-produktet (sound bar, højttaler eller
netværksbro), som du ønsker at tilslutte.
4. Kontrollér, om
rødt.
LED’en til netværksindikatoren blinker
5. Hvis installationen lykkedes, skal højttalerens software
opgraderes til den seneste version:
[Hjem à Indstillinger à Version Info.]
, Bemærk
Hvis konfigurationen af ”Tilføj højttaler” mislykkedes: Produktet
kan ikke oprette forbindelse, hvis afstanden til routeren er
for lang. Placer produktet tættere på routeren og de øvrige
højttalere.
20 Sådan bruges Multirum
, Bemærkning til opsætning af Multirum
yy Alle trådløse eller kablede forbindelser kan oprettes i forhold
til placeringen af routeren, Men vi anbefaler, at du tilslutter
den første højttaler eller netværksbro til routeren ved hjælp
af et LAN-kabel og tilslutter yderligere højttalere af hensyn til
netværkets stabilitet.
2
yy Når meddelelsen “Firmwareopdatering” vises i appen Music
Flow Player, skal du trykke for at begynde opdateringen.
Sådan bruges Multirum
yy Hvis du har tilsluttet en højttaler via netværkskabel og
installeret øvrige højttalere: Hvis højttaleren med hyppige
lydudfald ikke står tæt nok på den kablede højttaler,
skal du installere en netværksbro eller tilføje en ekstra
højttaler mellem den kablede højttaler og højttaleren med
lydudfaldene.
yy Selvom du har tilsluttet højttalere i et MUSICflow Meshnetværk, kan musikafspilning afbrydes pga. interferens på
Wi-Fi-netværket. I så fald kan du prøve at ændre Meshnetværkets kanal til MUSICflow-systemet i [Indstillinger à
Avancerede indstillinger à Mesh-netværkskanal].
yy Når du tilslutter højttaleren, vises meddelelsen “Meshnetværkssammensætning” muligvis. Tilslutningen tager ca. 30
sekunder. Meddelelsen vises én gang ved første installation,
men vises igen, hvis du skifter netværksmiljø.
Sådan bruges Multirum 21
Brug af en netværksbro
1. Brug netværksbroen som en rodenhed
(kablet til routeren)
Hvis routeren er placeret langt fra højttaleren, der skal tilsluttes
via kabel:
b Følg “Simpel opsætningsvejledning (Tilføj højttalere)“ for at
føje MUSICflow-produkter til dit lokalnetværk.
b
a
Netværksbro
2
Sådan bruges Multirum
a Følg “Simpel opsætningsvejledning (Kabelforbindelse)” for
at tilslutte netværksbroen til din hjemmerouter med et LANkabel.
22 Sådan bruges Multirum
2. Brug som en forlænger af Wi-Fi-signalet
Hvis du vil udvide MUSICflow Mesh-netværkets dækning:
Inden installation: Slut det primære MUSICflow-produkt til
routeren via netværkskabel.
a Følg “Simpel opsætningsvejledning (Tilføj højttalere)“ for at
føje netværksbroen til dit hjemmenetværk.
2
b Følg den “Simpel opsætningsvejledning (Tilføj højttalere)“ for
at føje MUSICflow-produkter til dit lokalnetværk.
Sådan bruges Multirum
b
a
Netværksbro
Sådan bruges Multirum 23
Flere MUSICflow-produkter
at
for
1. Funktionen Home Cinema
(Hjemmebiograf) (surroundsound)
Føj en LG MUSICflow-sound bar til lokalnetværket, og
synkroniser den med LG MUSICflow-højttalerne for at få en
hjemmebiografoplevelse.
Hvis du ikke har en netværksbro
Soundbar (Kabelforbindelse) à Andre højttalere (Tilføj
højttaler)
, Bemærk
Hvis du slutter MUSICflow-højttalere til din
hjemmebiografopsætning, skal de være af samme model.
Påkrævet
yy MUSICflow-soundbar x 1
yy MUSICflow-højttaler x 2 (samme model)
yy Netværksbro (Ekstraudstyr)
Sådan bruges Multirum
Hvis du har en netværksbro
Netværksbro (Kabelforbindelse) à soundbar (Tilføj højttaler)
à andre højttalere (Tilføj højttaler)
2
24 Sådan bruges Multirum
2. Gruppe-tilstand
Højttalere, der er placeret i separate rum, kan spille den samme
musik eller forskellig musik afhængigt af dine behov. Synkroniser
dine multirum-højttalere, så de kan spille samme musik i hvert
rum.
2
Påkrævet
yy Mere end to MUSICflow-produkter
Sådan bruges Multirum
yy Netværksbro (Ekstraudstyr)
3. L/R Stereo-tilstand
Indstil dine højttalere til stereolyd med appen Music Flow Player,
og nyd film og yndlingsmusik med god lyd.
Påkrævet
yy MUSICflow-højttaler x 2
yy Netværksbro (Ekstraudstyr)
3
Brug af ekstern enhed
Using External Device 25
Brug af ekstern enhed
1. PORTABLE IN-tilslutning
3
Using External Device
Slut enhver enhed med bærbar lydudgang ( ) til stikket
PORTABLE IN på enheden med et 3,5-mm stereokabel.
4
26 Using External Device
2. BLUETOOTH®-forbindelse
1. Vælg tilstanden Bluetooth med knappen 1/!/F på
højttaleren.
2. Sørg for at Bluetooth er slået til på din Bluetooth-enhed, og
vælg ”Music Flow H5 (eller H7) (XX:XX)“. Højttaleren vises
som ”Music Flow H5 (eller H7) (XX:XX)”.
3
Using External Device
H5 (or H7)(XX:XX)
Music Flow H5 (XX:XX)
3. Afspil musik på din Bluetooth-enhed.
NFC for Easy Pairing (nem parring) (kun Android)
Du kan nemt parre ved at trykke på
mærket.
, Bemærk
Når du lytter til musik med applikationen Music Flow Player,
aktiveres problemfri afspilning i stedet for BT-parring.
4
Fejlfinding
Fejlfinding 27
Fejlfinding
Softwareopdatering
Når MUSICflow-produktet er tilsluttet dit hjemmenetværk, skal
du først og fremmest kontrollere, om firmwareversionen er den
nyeste på alle højttalere og appen Music Flow Player.
MUSICflow-produktet kan kræve, at den nyeste firmware er
installeret for at sikre optimal funktion.
[Indstillinger à Version Info.]: Her kan du kontrollere, om
højttaleren har den nyeste firmware.
Hvordan initialiserer jeg højttaleren?
Hvis du holder knappen “
(Tilføj)” nede, indtil der lyder to bip,
udføres fabriksinitialiseringen (Soundbar: “RESET” vises i displayet).
Højttaleren er ikke tilsluttet.
1. For højttalere, der allerede er tilsluttet: Kontrollér, at
smartenheden er tilsluttet samme router som højttaleren,
opret forbindelse til samme router, og kontrollér følgende:
1-1. Tænd og sluk for produktet, og kontrollér
netværksforbindelsen.
1-2. Hvis problemet ikke er løst efter 1.1, skal du lukke
appen og prøve igen.
1-3. Hvis problemet stadig ikke er løst efter 1.2,
skal du nulstille højttaleren og genoprette
netværksforbindelsen.
1-4. Hvis problemet ikke er løst efter 1.3, skal du
slette appen, geninstallere den og genoprette
netværksforbindelsen. For at nulstille skal du holde
knappen “ADD” nede i 8 sekunder, indtil du hører ét bip.
4
Fejlfinding
Hvis du holder knappen “
(Tilføj)” nede, indtil der lyder ét
bip, initialiseres de netværksrelaterede indstillinger (Soundbar:
“DISABLED” vises i displayet).
28 Fejlfinding
2. Hvis du ændrer placeringen af højttaleren, der er i brug:
2-1. Produktet kan ikke oprette forbindelse, hvis afstanden
til routeren er for lang. Placer produktet tættere på
routeren.
2-2. Hvis den afspillende højttaler har lydudfald, skal du
slutte højttaleren til routeren via et netværkskabel og
installere en netværksbro eller ekstra højttaler imellem
de eksisterende højttalere, hvis de står for langt fra den
kablede højttaler.
Højttaleren kan indimellem forsvinde fra
oversigten i appen
4
Fejlfinding
1. Hvis højttalerens LED ikke blinker, men lyser konstant
hvidt: Hvis du har slukket højttaleren og tændt den igen,
men problemet fortsætter, skal du nulstille den (nulstil
ved at holde knappen “ADD” nede i 8 sekunder, indtil du
hører ét bip ). Derefter skal du genoprette højttalerens
netværksforbindelse. Geninstallér højttaleren og foretag evt.
øvrige procedurer.
2. Hvis højttalerens LED blinker hvidt, er netværkssignalet
ustabilt. Vent et øjeblik, eller flyt højttaleren tættere på en
anden højttaler eller routeren.
3. Tryk på Hjem-knappen på din smartenhed, eller tryk på
menuikonet i øverste højre hjørne af startskærmen for at
afslutte appen Music Flow Player og prøve forfra.
Musikken falder ud, og MUSICflow-systemet er
ustabilt
1. Hvis højttaleren med lydudfaldene er tilsluttet via Wi-Fi:
yy Hvis afstanden mellem højttaler og router er for stor, kan
det medføre udfald i lyden. Flyt højttaleren tættere på
routeren.
yy Hvis lydkilden, fx en smartenhed eller bærbar computer,
står i udkanten af routerens Wi-Fi-signalområde, skal du
flytte den tættere på routeren.
Fejlfinding 29
2. Hvis du har tilsluttet en højttaler via netværkskabel og
installeret øvrige højttalere:
Hvis højttaleren med hyppige lydudfald ikke står tæt nok på
den kablede højttaler, skal du installere en netværksbro eller
anden højttaler mellem den kablede højttaler og højttaleren
med lydudfaldene.
3. Selvom du har tilsluttet højttalere i et MUSICflow Meshnetværk, kan musikafspilning afbrydes pga. interferens
på Wi-Fi-netværket. I så fald kan du prøve at ændre Meshnetværkets kanal til MUSICflow-systemet i [Indstillinger à
Avancerede indstillinger à Mesh-netværkskanal].
Hvordan opretter jeg et musikbibliotek?
/ Sangen vises ikke, selvom biblioteket er
opdateret.
1. Kontrollér, at DLNA-serveren eller PC SW-delt mappe er
designeret.
2. Kontrollér, at DLNA-serverens indholdsliste opdateres.
yy Selvom du kopierer filen over på serveren, opdateres
indholdet muligvis ikke med det samme, så kontrollér
serverens indstillinger.
yy Hvis du kopierer en sang over på en smartenhed på en
anden måde end almindelig medieoverførsel, vises den
muligvis ikke på serverindholdet. I så fald skal du genscanne
indholdet på smartenheden eller genstarte den.
3. Delingen kan være blokeret, så kontrollér indstillingerne i
DLNA-programmet eller din firewall.
yy Hvis du bruger LG Musicflow-programmet på en
computer og vælger at dele en mappe på netværket,
føjes mappen til musikbiblioteket inden for et minut.
4
Fejlfinding
Musikbiblioteket opdateres ikke automatisk blot ved at føje en
sang til en DLNA-server. Hvis du føjer en sang til serveren, skal
du gå til [Indstillinger à Musik bibliotek à Synkronisering]
og køre synkroniseringen af musikbiblioteket igen. Hvis du
har tilføjet en sang, som ikke vises efter synkronisering af
musikbiblioteket, skal du gøre følgende:
30 Fejlfinding
LG MUSICflow-produktet er slukket automatisk.
I nogle tilfælde sættes produktet på standby, hvis det ikke
modtager et lydsignal:
yy Optical, HDMI ARC-, Bluetooth- og Wi-Fi (DLNA)-tilstand: Intet
lydsignal i 20 minutter.
yy Portable In: Intet lydsignal i 6 timer.
-- Hvis der er netværksforbindelse, skifter det til
netværksstandby (hvid LED).
-- Hvis forbindelsen til netværket er afbrudt, skifter produktet til
standby (rød LED).
Hvilke musikfilformater kan afspilles?
4
yy Produktet kan afspille filer med filtypenavnene mp3, wma,
flac, m4a, aac, ogg og wav.
Fejlfinding
yy For mp3 og wma er samplingfrekvensen 32-48 kHz, og for
flac op til 192 kHz i 24 bit.
yy Visse filer med disse specifikationer kan dog ikke afspilles,
afhængigt af filernes eller medieserverens egenskaber.
yy Ophavsretligt beskyttede filer (DRM) kan ikke afspilles.
Fejlfinding 31
Kan jeg bruge Spotify med produktet?
LG MUSICflow-produktet understøtter Spotify Connect, der
leveres af Spotify. Med denne funktion kan du streame musik
fra Spotify til produktet. Hvis Music Flow-højttaleren har
forbindelse til lokalnetværket med den samme router, ændres
højttalerikonet i Spotify, og du kan nu trykke på det for at vælge
højttalerne i lokalnetværket. (N år højttaleren vælges, bliver
ikonet grønt.)
Kan jeg bruge HomeChat med produktet?
Efter enhedsregistrering af HomeChat kan du bruge HomeChat.
Hvert familiemedlem kan registrere og bruge én højttaler i
HomeChat, og én person kan registrere adskillige højttalere.
Læs mere på http://www.lghomechat.com.
4
Fejlfinding
,,Bemærk
Afhængigt af regionen er nogle tjenester (fx Spotify og
HomeChat) ikke tilgængelige.
5
Bilag
32 Bilag
Om tilstandene for LED’rne
Bluetooth
Farve
(slukket)
(hvid)
(hvid)
Status
Produktet afventer Bluetoothparring
Parret med Bluetooth-enhed
Bærbar enhed ind
Farve
(hvid)
5
Status
Lydkabel tilsluttet
Bilag
Bilag 33
Netværk
Farve
(slukket)
Status
Produktet afventer
netværksforbindelse
(hvid)
Den primære enhed opretter
forbindelse til netværket
(hvid)
(rød))
(
knappen trykkes ned)
Netværksstatus
Enheden har forbindelse til
netværket
(hvid)
Den ekstra enhed opretter
forbindelse til netværket
(slukket)
(rød)
(dæmpet hvid)
(rød)
(
knappen trykkes ned)
Tilstanden Netværk i standby
Standbytilstand
Standby-tilstand
yy Når du indstiller den første gruppe, lyser LED’en for
netværksstatus grønt.
yy Yderligere grupper indstilles, og LED-farven for
netværksstatus ændres i grupperækkefølgen.
[Grøn > Magenta > Cyanblå > Blå > Gul]
yy Hvis de grupperede højttalere skifter til
netværksstandbytilstand, dæmpes LED’en for netværksstatus.
Bilag
, Bemærkning til status-LED
5
34 Bilag
Specifikationer
Strømforsyning:
Model: DA-48A18
Producent: Yang Ming Industrial
Indgang: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Udgang: 18 V 0 2,67 A
Strømforbrug:
BH7: 12 W
BH5: 10 W
Netværksstandby: 5,4 W
(Hvis alle netværksporte er aktiveret)
Bluetooth: Codec SBC
Dimensioner (B x H x D):
BH7: Ca.
(370 x 232 x 110) mm uden fod
BH5: Ca.
(340 x 207 x 88) mm uden fod
5
Bilag
Nettovægt (ca.):
BH7: 4,1 kg
BH5: 3,25 kg
yy Design og specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel.
Bilag 35
Oplysninger om Open Sourcesoftwaremeddelelse
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open
source-licenser, der findes i dette produkt, på http://opensource.
lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser,
garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.
LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en
CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan
distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og
håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til [email protected]
lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.
5
Bilag
For more product details check the following
webpage
Sweden http://www.lg.com/se/musicflow
*MFL69184972*
NOR
SMART Hi-Fi AUDIO
Trådløst multiroom
Modell : BH7
/ BH5
NORSK | ENKEL BRUKERVEILEDNING
Det aktuelle apparatet kan avvike fra tegningen.
1
2
Komme i gang
Getting Started
Sikkerhetsinformasjon
1
FORSIKTIG
Komme i gang
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
IKKE ÅPNES
MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER
BAKDEKSELET) FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET
SOM BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS PRODUKTET MÅ
REPARERES.
Dette lynsymbolet inne i en likesidet trekant er
en advarsel for brukeren om at det finnes uisolert
spenning inne i produktet som kan være kraftig
nok til å kunne forårsake personskader.
Utropstegn inne i en likesidet trekant er en
advarsel for brukeren om at det er viktig
informasjon om bruk og vedlikehold (service) av
produktet i lesestoffet som følger med.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE
DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut eller drypping, og ingen
væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.
ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset område, som en
bokhylle eller lignende enhet.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet.
(f.eks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i
overensstemmelse med produsentens anvisninger.
Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig
drift av produktet og for å beskytte det mot overopp-heting. Åpningene
må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller
tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik
som i en bok-hylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig
ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.
Komme i gang
1
Komme i gang
MERK: Se hovedmerkingen under eller bak apparatet for
sikkerhetsinformasjon, inkludert identifikasjon av produktet og
strømforsyning.
FORSIKTIG: Anvend kun den strømadapteren som medfølger denne
enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent.
Bruk av andre strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake skader
på enheten og dette dekkes ikke av garantien. Hvis du ikke bruker den
medsendte adapteren, kan det hende at ladingen ikke fungerer og at
ladetiden kan variere.
ADVARSEL om strømledningen
De fleste elektriske apparater anbefales plassert på en dedikert kurs,
dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til apparatet, og ikke
har andre forbrukere eller uttak. Kontroller spesifikasjonssiden i denne
håndboken for å være sikker. Ikke overbelast vegguttak. Overbelastede
vegguttak, løse eller skadde vegguttak, forlengelsesledninger, slitte
ledninger samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige. Enhver
av disse faktorene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk
strømledningen til apparatet fra tid til annen, og hvis utseendet
indikerer skader eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet,
og få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en autorisert
serviceleverandør. Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske
belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt
eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter, samt
stedet hvor strømledningen kommer ut av apparatet. Strømstøpselet
er utkoblingsenheten. I nødstilfeller, må Strømstøpselet være lett
tilgjengelig.
3
4
Getting Started
Samsvarserklæring
1
Komme i gang
LG Electronics European Shared Service Center B.V. erklærer herved at
denne bærbare Bluetooth-høyttaleren er i samsvar med essensielle krav
og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EC. Hele
samsvarserklæringen kan bestilles gjennom den følgende postadressen:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nederland
eller kan kreves gjennom samsvarserklæringsnettsiden vår:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Denne enheten er et 2,4 GHz og 5 GHz bredbåndsoverføringssystem,
beregnet for bruk i alle EU-medlemsstater og EFTA-land, med
begrensning på innendørsbruk for 5 GHz-båndet. (5150 - 5250 MHz)
Denne enheten bør installeres og brukes med min. 20 cm avstand
mellom enheten og kroppen din. Dette rådet er et generelt utsagn for
vurdering av brukermiljøet.
Komme i gang
5
Avhending av gamle apparater
1. Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at
kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal
kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den
kommunale resirkulering.
3. Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte
produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens
avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte
innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den
mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til
www.lg.com/global/recycling
1
Komme i gang
2. Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer,
så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet
bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for
miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde
gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre
produkter og andre verdifulle materialer som kan
resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
6
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
1
Komme i gang
2
8
9
10
Sikkerhetsinformasjon
Utpakking
Topp-panel
Baksidepanel
2
Bruke multiroom
11
11
12
Nettverksoppsett av multi-rom
– Trinn 1. Krav til hjemmenettverk
– Trinn 2. Installere «Music Flow Player»-app og
mediaserver
– Trinn 3. Første oppsett av multiroom
– Trinn 4. Legg til høyttalere (Valgfri)
– Bruke broen
Nyt Multiple MUSICflow-produktet
– 1. Hjemmekinomodus
(surround-lydmodus)
– 2. Grupperingsmodus
– 3. L/R-stereomodus
14
19
21
23
23
24
24
Innholdsfortegnelse
3
Bruk av eksterne enheter
25
25
26
Bruk av eksterne enheter
– 1. PORTABLE IN-tilkobling
– 2. BLUETOOTH®-tilkobling
4
Feilsøking
27
Feilsøking
5
Vedlegg
32
34
35
Om tilstanden til status-LED
Spesifikasjoner
Melding med informasjon om programvare med åpen
kildekode
yy For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk
http://www.lg.com, og last så ned Brukerveiledningen.
Noe av innholdet i denne bruksanvisningen kan variere
fra din spiller.
yy Noe av innholdet i denne bruksanvisningen kan
avvike fra Music Flow Player-appen avhengig av
applikasjonsversjon.
7
1
2
3
4
5
8
Getting Started
Utpakking
1
Komme i gang
Strømadapter
Enhet
Strømledning
Enkel
brukermanual
yy Medfølgende tilbehør kan variere avhengig av region.
Komme i gang
9
Topp-panel
a b
f
1
Komme i gang
c d e
g
a 1/!/F knapp
- Strøm På / Endre modus
- Bytte til standby-modus
b Volumhjul
Drei hjulet med urviseren
for å øke volumet eller
mot urviseren for å
dempe volumet.
c
Bluetooth status
LED (side 32)
d
Bærbar inn status
LED (side 32)
e
Nettverksstatus
LED (side 33)
f
NFC Tag (side 26)
g Høyttaler
10 Getting Started
Baksidepanel
1
Komme i gang
a
b
c
d
a Høyttalerspor
Et hull for omfattende
basslyd på
høyttalerkabinettet.
b Wi-Fi SETUP-knapp
Kobler innledende
MUSICflow-produkt
trådløst til nettverket ditt.
e
f
c ADD-knapp
Legger det ekstra
MUSICflow-produktet til
nettverket ditt. (I tilfelle
en eller flere MUSICflowprodukter er tilkoblet)
d DC IN
(AC adapter-inngang)
e PORTABLE IN-kontakt
f ETHERNET (LAN)-port
2
Bruke multiroom
Bruke multiroom
11
Nettverksoppsett av multi-rom
Trinn 1. Krav til hjemmenettverk
a
d
c
a Påse at et trådløst nettverksmiljø med ruter er installert
i hjemmet ditt. Den trådløse ruteren må være koblet til
Internett.
b Koble smartenheten din til hjemmenettverket.
c Koble høyttaleren til strømforsyningen.
d Hvis du ønsker å spille av musikken på en mediaserver (PC,
Mac eller nettverkslagring), kobler du mediaserveren til
hjemmenettverket ditt.
. Forsiktighetsvarsel for krav til hjemmenettverk
yy MUSICflow-systemet kommuniserer over både 2,4 GHz og
5 GHz-hjemmenettverk som støtter 802.11b/g/n trådløs
teknologi.
yy Forstyrrelser av det trådløse signalet kan føre til at nettverket
kobles fra eller at avspilling stoppes.
yy Avhengig av hastigheten av nettverket kan avspilling av
nettinnhold kanskje ikke virke så godt.
yy Det er mulig nettverkstilkobling ikke lar seg gjøre med noen
rutere (eller modem) fra visse Internett-tjenesteleverandører. I
dette tilfellet, kjøp en vanlig ruter og bruk den.
yy En brannmur på PC-en din kan føre til at Music Flow PCprogramvaren ikke fungerer som den skal. Deaktiver i så
tilfelle alle brannmurene og prøv å koble til på nytt. Se
instruksjonene eller nettsiden for din brannmur.
Bruke multiroom
b
2
12 Bruke multiroom
Trinn 2. Installere «Music Flow Player»app og mediaserver
Installere ”Music Flow Player”-app
Last ned »Music Flow Player» på App Store eller Google Play
Store.
2
A
B
Bruke multiroom
ELLER
A Skriv inn »Music Flow Player» i søkefeltet og trykk på »Søk».
B Scan QR-koden med skanning-applikasjonen.
, merknad for «Music Flow Player»-app
yy Det er ikke sikkert ”Music Flow Player” virker på alle enheter.
yy Music Flow Player-appen vil være tilgjengelig i følgende
programvareversjoner:
Android O/S : Ver. 4.0 (eller nyere)
iOS O/S : Ver 6.0 (eller nyere)
Bruke multiroom 13
Installere programvare for mediaserver på PC
eller Mac
Med programvare for mediaserver, har du tilgang til lydfiler
lagret på mediaserveren (PC, Mac eller nettverkslagring) slik
at du kan lytte til dem via høyttaler via hjemmenettverket.
På nettstedet www.lg.com kan du skrive inn modellnavnet
i søkefeltet og finne programvare til mediaserveren under
støttefanen.
yy Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials
, Merknad for bruk av mediaserver
yy Du må dele mappen med lydinnhold på PC-en eller Mac-en
for å spille dem av på MUSICflow-systemet.
yy På NAS-enheten din må du også endre innstillingene på NASenheten din for å sikre at DLNA-serveren er aktivert.
yy Du må også endre innstillingene på brannmurprogramvaren
for å sikre at Windows-fildeling ikke er blokkert.
2
Bruke multiroom
yy Windows : Music Flow PC Software
14 Bruke multiroom
Trinn 3. Første oppsett av multiroom
Når du installerer MUSICflow-produktet for første gang, kan du
velge mellom to typer tilkoblinger som nedenfor.
Alternativ 1. Kablet tilkobling
(MUSICflow Mesh-nettverkstilkobling)
2
Koble en av MUSICflow-produktene (lydplanke, høyttaler eller
bro) til hjemmeruteren med en LAN-kabel.
Bruke multiroom
Deretter kan du koble de andre MUSICflow-produktene
(alternativt) trådløst til hjemmenettverket ditt (MUSICflow Meshnettverk). Se «Trinn 4. Legg til høyttalere (Valgfri)» på side 19.
Hvis du har en bro
Bro (Kablet tilkobling) à Høyttaler (Legg til høyttaler) à
Andre høyttalere (Legg til høyttaler)
Hvis du ikke har en bro
Høyttaler (Kablet tilkobling) à Andre høyttalere (Legg til
høyttaler)
LAN-kabel
Bruke multiroom 15
Enkel oppsettsveiledning (Kablet tilkobling)
1. Kontroller at smartenheten din er koblet til WiFi-nettverket ditt.
2. Velg produktet du vil koble til.
3. Start Music Flow Player-appen og følg «Kablet tilkobling»instruksjonene til oppsettsveiviseren.
4. Koble en av MUSICflow-produktene (lydplanke, høyttaler
eller bro) til hjemmeruteren med en LAN-kabel.
6. Ved vellykket installering, oppdater høyttalerprogramvaren
til siste versjon:
[Startskjerm à Innstillinger à Versjonsinfo.]
m Tips
Et trådløst nettverk opprettes blant MUSICflow-produktene,
separat fra ruterens WiFi-miljø.
Bruk av MUSICflow-maskenettverket utvider den trådløse
dekningen og gir en mer stabil musikkstrømmetjeneste.
MUSICflow-maskenettverket anbefales for nedenstående
tilfelle.
1. Når den trådløse dekningen ikke dekker hele huset fordi
ytelsen til ruteren er ustabil
(i tilfelle ruteren bare støtter 802.11 b/g 2,4 GHz).
2. Når du ønsker å nyte MUSICflow-systemet i et stabilt trådløst
nettverksmiljø.
3. Når du ønsker å bruke det i nedenstående modus.
1) Multiroom- og gruppeavspillingsmodus
2) Hjemmekinomodus
3) Hi-Fi (24 bit/192 kHz)-modus : Når du hører på en lydkilde
av høy kvalitet (f.eks. flac)
2
Bruke multiroom
5. Slå på MUSICflow-produktet og vent inntil du ser at et hvitt
LED-lys lyser konstant.
16 Bruke multiroom
Alternativ 2. Trådløs tilkobling
(Standard trådløs tilkobling)
Når kablet tilkobling ikke er tilgjengelig mellom MUSICflowprodukter og hjemmeruter, tilbyr MUSICflow-produktet
musikkstreamingtjenesten innenfor ruterens WiFi-dekning.
2
Koble en av MUSICflow-produktene (lydplanke eller høyttaler)
trådløst til hjemmeruteren.
Bruke multiroom
(Alternativ)
Deretter kan du koble de andre MUSICflow-produktene trådløst
til WiFi-hjemmenettverket ditt.
Se «Trinn 4. Legg til høyttalere (Valgfri)» på side 19.
Trådløst signal
Bruke multiroom 17
Enkel oppsettsveiledning (trådløs tilkobling)
1. Kontroller at smartenheten er koblet til det trådløse
nettverket ditt.
2. Velg produktet du vil koble til.
3. Start Music Flow Player-appen og følg «Trådløs forbindelse»instruksjonene til oppsettsveiviseren.
4. Trykk på
(WiFi-oppsettsikon)-knappen oppe eller bak på
MUSICflow-produktet (lydplanke, høyttaler eller bro).
nettverksindikator-LED blinker hvitt og rødt.
6. Skriv inn passordet til hjemmeruteren for å koble til
MUSICflow-produktet.
Hvis du har en iOS-enhet, må du følge de tre trinnene
nedenfor (6-1~6-3)
6-1. Trykk på hjem-knappen på iOS-enheten og gå til
[Innstillinger].
Velg «MusicFlow_Setup» i Wi-Fi-innstillingene. Appen og
MUSICflow-produktet vil tilkobles.
6-2. Flytt Music Flow Player-appen og skriv inn passordet
til hjemmeruteren for å koble MUSICflow-produktet til
hjemmeruteren.
6-3. Trykk på hjem-knappen på iOS-enheten og gå til
[Innstillinger].
Koble til WiFi-nettverket ditt på nytt. Og gå til Music Flow
Player-appen en gang til.
7. Ved vellykket installering, oppdater høyttalerprogramvaren
til siste versjon:
[Startskjerm à Innstillinger à Versjonsinfo.]
, Merk
yy Hvis konfigurasjonen for «Trådløs forbindelse» mislyktes. Det
kan se ut til at enheten er for langt unna ruteren, det kan
være den ikke er tilkoblet. Plasser og bruk den på et sted som
er nær nok ruteren.
Bruke multiroom
5. Sjekk om
2
18 Bruke multiroom
yy Music Flow PC-programvare installert på skrivebordet støtter
ikke trådløs tilkoblingsprosedyre. Bruk i så tilfelle Music Flow
Player på en smartenhet.
yy Hvis ytelsen til ruteren ikke er god nok (f.eks. 802.11g 2,4 GHz),
kan lyden brytes opp i modus for gruppe- eller surroundavspilling Koble i så tilfelle høyttaleren til MUSICflow Meshnettverket.
2
m Tips
Bruke multiroom
Tilbyr musikkstreamingtjeneste i MUSICflow-systemet innenfor
hjemmeruterens WiFi-dekning.
Standard trådløs forbindelse anbefales for nedenstående
tilfelle.
1. Når alle høyttalerne er innenfor hjemmeruterens trådløse
dekning
(hvis hjemmeruteren støtter 802.11n 2,4/5 GHz)
2. Når kablet tilkobling ikke er tilgjengelig mellom MUSICflowprodukter og hjemmeruter.
3. Når du ønsker å bruke det i nedenstående modus.
1) når du bruker et MUSICflow-system med en enkelt
høyttaler.
2) Gruppeavspilling på hjemmeruterens WiFi-dekning
3) L/R-stereomodus
Bruke multiroom 19
Trinn 4. Legg til høyttalere (Valgfri)
Hvis du kobler det innledende MUSICflow-produktet til
hjemmenettverket, kan du koble de ekstra MUSICflowproduktene (lydplanke, høyttaler eller bro) til hjemmenettverket.
2
Bruke multiroom
Enkel oppsettsveiledning (Legg til høyttalere)
1. Hvis du har ekstra høyttalere, slå dem på.
2. Start smartenheten eller PC-programmet og følg
instruksjonene på oppsettsveiviseren.
[Startskjerm à Legg til Høyttaler]
3. Trykk på
(LEGG TIL-ikon)-knappen oppe eller bak på
MUSICflow-produktet (lydplanke, høyttaler eller bro) som du
ønsker å koble til.
4. Kontroller at
nettverksindikatorlampen blinker rødt.
5. Ved vellykket installering, oppdater høyttalerprogramvaren
til siste versjon:
[Startskjerm à Innstillinger à Versjonsinfo.]
, Merk
Hvis konfigurasjonen for «Legg til høyttalere» mislyktes. Det
kan se ut til at høyttalerne er for langt unna hverandre, det kan
være de ikke er tilkoblet. Plasser den på et sted som er nær nok
ruteren og hver av høyttalerne.
20 Bruke multiroom
, Merknad for oppsett av multiroom
2
Bruke multiroom
yy Du kan sette opp all trådløs/kablet tilkobling i henhold til
plasseringen av ruteren. Men vi anbefaler at du kobler den
første høyttaleren eller broen til ruteren med LAN-kabel og
kobler til flere høyttalere for et stabilt nettverk.
yy Når pop-up-meldingen «Fastvare-oppdatering» vises på
Music Flow Player-appen, trykk for å starte oppdateringen.
yy Hvis du har koblet til en høyttaler med en LAN-kabel og
installert andre høytalere i tillegg: Dersom høyttaleren
med lydproblemer ikke er nær nok til den kabeltilkoblede
høyttaleren, installer en bro eller en ekstra høyttaler i midten
mellom høyttaleren med LAN-kabelen og høyttaleren med
lydproblemer, og prøv på nytt.
yy Selv om du har koblet høyttalere til MUSICflow meshnettverket, vil musikklyden bryte opp ved omgivelsessignaler
som forstyrrer det trådløse nettverket. I dette tilfellet kan
du prøve å endre mesh-nettverkskanalen til MUSICflowsystemet på [Innstillinger à Avanserte innstillinger à Kanal
for maskenettverk].
yy Når du oppretter en tilkobling, kan
«Maskenettverkskomposisjon» vises, og dette tar ca. 30
sekunder. Denne meldingen vises en gang i løpet av den
første installasjonen, men dukker opp igjen når du endrer
nettverksmiljøet.
Bruke multiroom 21
Bruke broen
1. Bruk en rotenhet (kablet til hjemmeruteren)
b
a
Bro
2
Bruke multiroom
Når hjemmeruteren er plassert langt fra høyttalerne for
tilkobling med kabel:
a Koble broen til hjemmeruteren med LAN-kabel i henhold til
«Enkel oppsettsveiledning (Kablet tilkobling)».
b Legg MUSICflow-produkter til hjemmenettverket ditt i
henhold til «Enkel oppsettsveiledning (Legg til høyttalere)».
22 Bruke multiroom
2. Bruk en trådløs forlenger
2
Når du ønsker å utvide mesh-nettverksdekningen til MUSICflow:
Forberedelse: Innledende MUSICflow-produkt kobles til
hjemmeruteren med LAN-kabel.
a Legg broen til hjemmenettverket ditt i henhold til «Enkel
oppsettsveiledning (Legg til høyttalere)».
b Legg MUSICflow-produkter til hjemmenettverket ditt i
henhold til «Enkel oppsettsveiledning (Legg til høyttalere)».
Bruke multiroom
b
a
Bro
ow:
)».
Bruke multiroom 23
Nyt Multiple MUSICflowproduktet
1. Hjemmekinomodus
(surround-lydmodus)
Hvis du har en bro
Bro (Kablet tilkobling) à Lydplanke (Legg til høyttaler) à
Andre høyttalere (Legg til høyttaler)
Hvis du ikke har en bro
Lydplanke (Kablet tilkobling) à Andre høyttalere (Legg til
høyttaler)
, Merk
Hvis du kobler MUSICflow-høyttalere til hjemmekinoen, må de
høyttalerne være av samme modell.
Krav
yy MUSICflow-lydplanke x 1
yy MUSICflow-høyttaler x 2 (samme modell)
yy Nettverksbro (alternativt)
2
Bruke multiroom
Bare legg en LG MUSICflow-lydplanke til nettverket og
synkroniser det med LG MUSICflow-høyttalerne dine for å få en
hjemmekinoopplevelse.
24 Bruke multiroom
2. Grupperingsmodus
Høyttalere som er plassert i separate rom, kan spille av den
samme musikken eller forskjellig musikk basert på dine behov.
Synkroniser multiroom-høyttalerne for å spille av den samme
sangen i alle rom.
2
Krav
yy Mer enn 2 MUSICflow
Bruke multiroom
yy Nettverksbro (alternativt)
3. L/R-stereomodus
Sett høyttalerne til stereolyd med Music Flow Player-appen for å
se på filmer og høre på favorittlåtene dine.
Krav
yy MUSICflow-høyttaler x 2
yy Nettverksbro (alternativt)
3
Bruk av eksterne enheter
Bruk av eksterne enheter 25
Bruk av eksterne enheter
1. PORTABLE IN-tilkobling
3
Bruk av eksterne enheter
Bruk en 3,5 mm stereokabel til å koble hvilken som helst enhet
som har Portable utgang ( ) til PORTABLE IN-kontakten på
enheten.
4
26 Bruk av eksterne enheter
2. BLUETOOTH®-tilkobling
1. Velg Bluetooth-modus med 1/!/F -tasten på høyttaleren.
2. Forsikre deg om at Bluetooth er valgt på Bluetooth-enheten,
og velg ”Music Flow H5 (eller H7) (XX:XX)“. Høyttaleren vises
som “Music Flow H5 (eller H7) (XX:XX)”.
3
Bruk av eksterne enheter
H5 (or H7)(XX:XX)
Music Flow H5 (XX:XX)
3. Spill musikk på din Bluetooth-enhet.
NFC for enkel paring (kun Android)
Det er enkelt å pare ved å merke på
merket.
, Merk
Når du hører på musikk med Music Flow Player-appen er sømløs
avspilling aktivert i stedet for BT-paring.
4
Feilsøking
Feilsøking 27
Feilsøking
Programvareoppdatering
Når MUSICflow-produktet er koblet til hjemmenettverket, først
av alt, sjekk om alle høyttalerne og Music Flow Player-appen har
siste fastvareversjon.
MUSICflow-produktet kan kreve at ny fastvare installeres for
optimal drift.
[Innstillinger à Versjonsinfo.]: du kan sjekke om høyttaleren din
har den nyeste fastvaren.
Hvordan kan jeg starte opp høyttaleren?
Hvis du trykker på «
(Legg til)»-knappen inntil to pip-signaler
lyder, er fabrikkinitialisering utført. («RESET» vises i displayet for
lydplanke.)
Høyttaler er ikke tilkoblet.
1. For høyttalere som allerede er tilkoblet, sjekk om telefonen
er koblet til samme ruteren som høyttaleren, koble deretter
til samme ruter og sjekk følgende.
1-1. Slå strømmen av/på og sjekk tilkoblingen.
1-2. Hvis det ikke løses med 1-1, lukk programmet og kjør
det på nytt.
1-3. Hvis det ikke løses med 1-2, nullstill høyttaleren og
koble til på nytt.
1-4. Hvis det ikke løses med 1-3, slett appen, installer på
nytt og prøv igjen. Trykk og hold «LEGG TIL»-knappen i
8 sekunder til du hører et pip-signal for å nullstille.
4
Feilsøking
Hvis du trykker på «
(Legg til)»-knappen inntil et pip-signal
lyder, er nettverksrelaterte innstillinger initialiserte. («DISABLED»
vises i displayet for lydplanke.)
28 Feilsøking
2. Hvis du endrer plasseringen til høyttaleren som er i bruk,
2-1. Hvis endret plassering er for langt fra hjemmeruteren,
er det mulig at den ikke kobles til. Plasser og bruk den
på et sted som er nær nok ruteren.
2-2. Koble til høyttaleren med en LAN-kabel og for
ekstra installerte høyttalere. Hvis de ikke er nær nok
høyttaleren som er tilkoblet med en LAN-kabel, kan
du installere en bro eller en annen høyttaler mellom
høyttaleren koblet til med LAN-kabel og høyttaleren
med lyd som blir avbrutt.
Noen ganger forsvinner høyttaleren fra
programmet.
4
Feilsøking
1. Hvis høyttalerens blinkelampe ikke blinker og forbli hvit:
Hvis problemet fortsetter selv etter at høyttaleren er slått av
og på, må du nullstille høyttaleren (trykk på og hold «LEGG
TIL»-knappen inne i 8 sekunder til du hører et pip-signal.)
og registrere på nytt. Utfør installering av høyttaler eller
tilleggsprosedyrer.
2. Hvis blinkelampen til høyttaleren blinker hvitt, er
nettverkssignalet ustabilt. Vent en stund, eller flytt
høyttaleren nærmere en annen høyttaler eller ruteren.
3. Trykk på menytasten eller menyen øverst til høyre side av
Hjem-skjermen for å avslutte Music Flow Player-appen og
kjøre den på nytt.
Musikklyden bryter opp og ustabilt MUSICflowsystem
1. Hvis høyttaleren med lyd som bryter opp er tilkoblet
gjennom trådløs modus,
yy Hvis avstanden mellom høyttaler og hjemmeruter ikke er
nær nok, kan den korresponderende situasjonen oppstå.
Flytt høyttaleren nærmere hjemmeruteren og prøv på
nytt.
Feilsøking 29
yy Hvis enheten, hvor lyden skal avspilles fra (f.eks. telefon
eller bærbar datamaskin) er på et sted uten godt
rutersignal, flytt enheten nærmere hjemmeruteren og
prøv på nytt.
2. Hvis du har koblet en høyttaler med en kabel og installert
andre høyttalere i tillegg:
Dersom høyttaleren, hvor lyden bryter opp, ikke er
tilstrekkelig nær den kabeltilkoblede høyttaleren, installer en
bro eller en ekstra høyttaler mellom de to høyttalerne, og
prøv på nytt.
3. Selv om du har koblet høyttalere til MUSICflow meshnettverket, vil musikklyden bryte opp ved omgivelsessignaler
som forstyrrer det trådløse nettverket. I dette tilfellet kan
du prøve å endre mesh-nettverkskanalen til MUSICflowsystemet på [Innstillinger à Avanserte innstillinger à Kanal
for maskenettverk].
Music Library blir ikke automatisk oppdatert bare ved å legge til
en sang på DLNA-serveren. Kjør Music Library-synkronisering i
[Innstillinger à Musikkbibliotek à Synkronisering] på nytt etter
at du har lagt til en sang på serveren. Kontroller følgende hvis
sangen ikke legges til etter synkronisering av Musikkbibliotek.
1. Sjekk om DLNA-serveren eller delt mappe på PC SW er
spesifisert.
2. Sjekk om innholdslisten på DLNA-serveren er oppdatert.
yy Selv om du kopierer filen til serveren, er det ikke sikkert at
innholdslisten på serveren oppdateres umiddelbart. Sjekk
derfor serverinnstillingene.
yy Hvis du bruker en annen metode enn MTP til å kopiere
en sang til telefonen, er det mulig at det ikke gjenspeiles
i innholdslisten på serveren. I slike tilfeller, skann
telefoninnholdet en gang til, eller slå av og start telefon
på nytt.
4
Feilsøking
Hvordan kan jeg komponere et Musikkbibliotek?
/ Sang legges ikke til selv om biblioteket er
oppdatert.
30 Feilsøking
3. Deling kan være blokkert, sjekk derfor innstillingene på
DLNA-serveren eller brannmuren.
yy Hvis du bruker LG Musicflow PC-programvare, vil den
tilsvarende mappen automatisk bli lagt til Music Library i
løpet av et minutt når du angir den delte mappen.
LG MUSICflow-produktet slås av automatisk.
I noen tilfeller vil strømmen slå seg av hvis lydsignaler ikke
mottas:
yy Optisk, HDMI ARC, Bluetooth, WiFi (DLNA)-modus: ingen
lydsignal i 20 minutter.
yy Bærbar inngang: ingen lydsignal i løpet av 6 timer.
-- Hvis nettverket er tilkoblet, vil det gå til nettverkets standbymodus (hvitt LED).
4
-- Hvis nettverket er frakoblet, vil det gå til standby-modus (rødt
LED).
Feilsøking
Hva slags type musikkfiler kan avspilles?
yy Du kan spille av følgeden filformater: mp3, wma, flac, m4a,
aac, ogg og wav.
yy Samplingfrekvensen for mp3 og wma er 32- 48 kHz, og det
støttes opp til 192 kHz, 24 bit for flac.
yy Selv om de ovennevnte vilkår er oppfylt, er det mulig at den
ikke kan avspilles på grunn av filens eller mediaserverens
egenskaper.
yy DRM-filen kan ikke spilles av.
Feilsøking 31
Hvordan kan jeg bruke Spotify?
LG MUSICflow-produktet støtter tilkoblingsmetoden som er
levert av Spotify. Du kan bruke denne funksjonen til å koble
Spotify-programmet til høyttaleren. Hvis Music Flow-høyttaleren
er i samme nettverk som ruteren, endres høyttalerikonet
til Spotify. Når du trykker på dette ikonet, kan du sjekke og
velge høyttalere i samme nettverk. (ikonet endres til grønt når
høyttaleren er valgt)
Hvordan kan jeg bruke HomeChat?
Du kan bruke HomeChat etter at du har registrert HomeChatenheten.
Hvert av familiemedlemmene kan registrere seg og bruke
en høyttaler i HomeChat, og en person kan registrere flere
høyttalere.
Du finner flere opplysninger på http://www.lghomechat.com.
Feilsøking
,,Merk
Visse tjenester (som Spotify, Homechat, osv.) kan være
utilgjengelige, avhengig av region.
4
5
Vedlegg
32 Vedlegg
Om tilstanden til status-LED
Bluetooth
Farge
(Av)
(Hvit)
(Hvit)
Status
Enheten venter på Bluetoothparing
Bluetooth-koblingen er paret
Portable In
Farge
(Hvit)
5
Status
Bærbar kabel er tilkoblet
Vedlegg
Vedlegg 33
Network
Farge
(Av)
Status
Enheten venter på
nettverkstilkobling.
(Hvit)
Den første enheten kobles til
nettverket
(Hvit)
(Rød)
(Hvit)
(
knapp trykkes)
Nettverksstatus
Enheten er koblet til
nettverket
Den ekstra enheten kobles til
nettverket
(Av)
(Rød))
(Dempet hvit)
(Rød)
(
knapp trykkes)
Nettverkets standby-modus
Standby-modus
Status for
standbymodus
yy Når den første gruppen er stilt inn, vil LED-lyset for
nettverksstatus lyse grønt.
yy De ekstra gruppene stilles inn, LED-fargen for nettverksstatus
endres i grupperekkefølge
[Grønn > Magenta > Cyan > Blå > Gul]
yy Hvis de grupperte høyttalerne bytter til nettverkets standbymodus, blir lysstyrken til LED-lyset for nettverksstatus svakere.
Vedlegg
, merknad for tilstanden til LED-lyset
5
34 Vedlegg
Spesifikasjoner
Strømadapter:
Modell: DA-48A18
Produsent: Yang Ming Industrial
Inngang: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Utgang: 18 V 0 2,67 A
Strømforbruk:
BH7: 12 W
BH5: 10 W
Nettverkets standby: 5,4 W
(hvis alle nettverksportene er aktiverte.)
Bluetooth: Kodeks SBC
Dimensjoner (B x H x D):
BH7: Ca. (370 x 232 x 110) mm uten fot
BH5: Ca.(340 x 207 x 88) mm uten fot
5
Nettovekt (ca.):
BH7: 4,1 kg
BH5: 3,25 kg
yy Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Vedlegg
Vedlegg 35
Melding med informasjon
om programvare med åpen
kildekode
Besøk http://opensource.lge.com for å motta kildekoden
under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette
produktet inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og
merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CDROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert
utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til
[email protected] Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen
for dette produktet.
5
Vedlegg
For more product details check the following
webpage
Sweden http://www.lg.com/se/musicflow
*MFL69184972*
FIN
SMART Hi-Fi AUDIO
Langaton monihuone
Malli : BH7
/ BH5
SUOMI | YKSINKERTAINEN OHJEKIRJA
Varsinainen laite voi poiketa kuvasta.
1
2
Aloitus
Aloitus
Turvallisuustiedot
1
VAARA
Aloitus
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
VAARA: ÄLÄ AVAA KOTELOA (TAI TAKALEVYÄ). JOTTA VÄLTTYISIT
SÄHKÖISKUILTA. SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA
OSIA. JÄTÄ HUOLTOTOIMET VALTUUTETUN HUOLLON TEHTÄVÄKSI.
Tämä nuolikärkinen salama tasasivuisen kolmion
sisällä on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää
tuotteen kotelon sisällä olevasta eristämättömästä
vaarallisesta jännitteestä, jonka voimakkuus voi
riittää aiheuttamaan ihmisille sähköiskun vaaran.
Huutomerkki tasasivuisen kolmion sisällä
on tarkoitettu huomauttamaan käyttäjää
tuotedokumentaation sisältämistä tärkeistä
käyttö- ja huolto-ohjeista.
VAROITUS: TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ
JÄTÄ TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.
VAARA: Laitetta ei saa asettaa alttiiksi vuotavalle tai roiskevedelle eikä
nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.
VAROITUS: Älä asenna laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai
vastaavaan tilaan.
VAARA: Älä käytä korkeajännitetuotteita tämän laitteen läheisyydessä
(esim. Sähköinen kärpäslätkä). Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta
johtuen.
VAARA: Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna tuote valmistajan
ohjeiden mukaisesti. Kotelon aukot ovat tuuletusta varten ja ne
varmistavat tuotteen luotettavan toiminnan sekä suojaavat sitä
ylikuumenemiselta. Aukkoja ei saa koskaan tukkia sijoittamalla tuote
vuoteelle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalla pinnalle. Tätä tuotetta
ei saa uppoasentaa esimerkiksi kirjahyllyyn tai laitetelineeseen, ellei
järjestetä riittävää tuuletusta tai asennusta tehdä valmistajan ohjeiden
mukaisesti.
Aloitus
3
HUOMAUTUS: Turvallisuusmerkinnän tiedot, mukaan lukien tuotetiedot
ja jännitemerkintä, ole hyvä ja katso laitteiston pohjassa vai taka.
VAROITUS koskien virtajohtoa
Useimmat laitteet suositellaan liitettäväksi omaan virtapiiriin;
Se tarkoittaa yhtä pistorasiaa, joka syöttää virtaa ainoastaan kyseiseen
laitteeseen, ja jossa ei ole muita pistorasioita tai haaraliittymiä. Lue
käyttöoppaan teknisten tietojen sivu ja varmistu asiasta. Älä ylikuormita
pistorasioita. Pistorasioiden ylikuormitus, löysät tai vaurioituneet
pistorasiat, jatkojohdot, kuluneet ja rispaantuneet virtajohdot tai
murtunut sähköjohdon eriste ovat vaaraksi. Mikä tahansa näistä saattaa
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista säännöllisesti laitteen
virtajohto, ja jos se näyttää vaurioituneelta tai heikentyneeltä, vedä
pistoke irti pistorasiasta, älä jatka laitteen käyttöä, vaan vaihdata johto
uuteen tarkalleen samanlaiseen osaan valtuutetussa huoltopisteessä.
Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta väärinkäytöltä niin,
ettei se kierry tai mene tiukalle mutkalle ja ettei se jää nipistyksiin,
puristuksiin oven väliin tai ettei sen päälle a stuta. Kohdista huomio
erityisesti pistokkeisiin, pistorasioihin ja kohtaan, jossa virtajohto tulee
ulos laitteesta. Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta.
Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.
1
Aloitus
HUOMIO: Käytä vain AC-sovitinta joka on toimitettu tämän laitteen
mukana. Käytä tämän laitteen kanssa vain toimitettua sovitinta. Älä
käytä toisen kaitteen tai valmistajan virtalähdettä. Toisen virtajohdon tai
virtalähteen käyttö voi vaurioittaa laitetta ja poistaa takuun voimassaolon.
Jos et käytä mukana toimitettua sovitinta, ei lataus ole mahdollista tai
latausaika.
4
Aloitus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
1
Aloitus
Täten, LG Electronics European Shared Service Center B.V., julistaa, että
tämä langaton monihuoneäänilaite noudattaa direktiivin 1999/5/EC
olennaisia vaatimuksia ja muita säännöksiä. Täydellinen
vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan saada pyynnöstä seuraavasta
postiosoitteesta
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
tai voidaan tilata määritetyltä DoC-verkkosivulta:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Tämä laite on 2,4 GHz ja 5 GHz laajakaistalähetysjärjestelmä, joka
on tarkoitettu käyttöön kaikissa EU-jäsenmaissa ja EFTA-maissa,
sisäkäyttörajoituksella 5 GHz kaistalle. (5150 – 5250 MHz)
Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä
kehostasi. Tämä lause on yleinen julistus käyttöympäristön
huomioimiseksi.
Aloitus
5
Vanhojen laitteiden hävittäminen
1. KTämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että
sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee
pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen
kierrätyskeskukseen.
3. Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen,
tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon
koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä.
Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks.
osoitteessa www.lg.com/global/recycling
1
Aloitus
2. Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia
aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea
hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja.
Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen
käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita
tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan
kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
6
Sisältö
Sisältö
1
Aloitus
2
8
9
10
Turvallisuustiedot
Pakkauksen purku
Yläpaneeli
Takapaneeli
2
Monihuoneen käyttö
11
11
12
Monihuoneverkon asetus
– Vaihe 1. Kotiverkon vaatimukset
– Vaihe 2. “Music Flow Player” -sovelluksen ja
mediapalvelimen asennus
– Vaihe 3. Monihuoneen alkuasetukset
– Vaihe 4. Kaiuttimien lisääminen (lisätoiminto)
– Sillan käyttö
Usean MUSICflow-tuotteen käyttö
– 1. Home Cinema -tila (Surround-äänitila)
– 2. Ryhmätila
– 3. L/R stereo-tila
14
19
21
23
23
24
24
Sisältö
3
Ulkoisen laitteen käyttö
25
25
26
Ulkoisen laitteen käyttö
– 1. PORTABLE IN -liitäntä
– 2. BLUETOOTH®-yhteys
4
Vianetsintä
27
Vianetsintä
5
Liite
32
34
35
Tietoja tilan LED-valon olosuhteista
Tekniset tiedot
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot
7
1
2
3
4
5
yy Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta
http://www.lg.com ja lataamalla laitteen käyttöohjeen.
Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta
soittimestasi.
yy Osa tämän oppaan sisällöstä voi erota Music Flow Player
-sovelluksesta versiosta riippuen.
8
Aloitus
Pakkauksen purku
1
Aloitus
AC adapteri
Yksikkö
Virtajohto
Pikakäyttöohje
yy Kaikki lisävarusteet eivät ehkä ole käytettävissä alueesta
riippuen.
Aloitus
9
Yläpaneeli
a b
f
1
Aloitus
c d e
g
a 1/!/F-painike
- Virta Päällä / tilan muutos
- Vaihto lepotilaan
b Äänenvoimakkuuden
kiertosäädin
Käännä kiertosäädintä
myötäpäivään lisätäksesi
äänenvoimakkuutta,
tai vastapäivään
vähentääksesi
äänenvoimakkuutta.
c
Bluetooth-tilan
LED-valo (sivu 32)
d
Liitäntä ulkoiselle
laitteelle -tilan LEDvalo (sivu 32)
e
Verkon tilan LEDvalo (sivu 33)
f
NFC Tag (sivu 26)
g Kaiutin
10 Aloitus
Takapaneeli
1
Aloitus
a
b
c
a Kaiuttimen aukko
Runsaan bassoäänen
reikä kaiuttimen
kotelossa.
b Wi-Fi SETUP-painike
Yhdistää ensimmäisen
MUSICflow-tuotteen
langattomasti verkkoon.
d
e
f
c ADD-painike
Lisää MUSICflowtuotteen verkkoon.
(jos yksi tai useampi
MUSICflow-tuote on
liitetty)
d DC IN
(Verkkovirtaliitännän
sisääntulo)
e PORTABLE IN -liitin
f ETHERNET (LAN) portti
2
Monihuoneen käyttö
Monihuoneen käyttö
11
Monihuoneverkon asetus
Vaihe 1. Kotiverkon vaatimukset
a
d
c
a Varmista, että langaton verkkoympäristö joka käyttää
reititintä on asennettu kotiisi. Reitittimen on oltava
yhdistettynä Internetiin.
b Yhdistä älylaite kotiverkkoosi.
c Liitä kaiutin virtalähteeseen.
d Jos haluat kuunnella musiikkia mediapalvelimelta (tietokone,
Mac tai verkkotallennus), liitä mediapalvelin kotiverkkoon.
. Huomautukset kotiverkon vaatimuksista
yy MUSICflow-järjestelmä toimii 2,4 GHz ja 5 GHz kotiverkoissa,
jotka tukevat 802,11b/g/n langatonta tekniikkaa.
yy Langattoman signaalin häiriö voi johtaa verkon irtikytkentään
tai pysäyttää toiston.
yy Riippuen verkkoyhteyden nopeudesta. verkossa sijaitsevien
sisältöjen toisto ei ehkä toimi hyvin.
yy Verkkoyhteyttä ei voida muodostaa joidenkin Internetpalvelutarjoajien modeemeilla tai reitittimillä. Osta se tässä
tapauksessa alan liikkeestä.
yy Music Flow PC Software ei ehkä toimi oikein johtuen
tietokoneen palomuurista. Kytke tässä tilanteessa palomuuri
pois päältä ja yritä uudestaan Ks. palomuurisi tai verkkosivun
ohjeita.
2
Monihuoneen käyttö
b
12 Monihuoneen käyttö
Vaihe 2. “Music Flow Player”
-sovelluksen ja mediapalvelimen asennus
Asentaa “Music Flow Player” -sovellusta
Lataa ”Music Flow Player” -sovellus App Store tai Google Play
Store -sivustoilta.
2
A
B
Monihuoneen käyttö
TAI
A Kirjoita ”Music Flow Player” hakupalkkiin ja napauta
”Search(Hae)”.
B Skannaa QR-koodi käyttämällä skannaus-sovellusta.
, Huomautukset “Music Flow Player” -sovellukselle
yy Laitteesta riippuen, “Music Flow Player” -sovellus ei ehkä toimi.
yy Music Flow Player -sovellus on saatavissa ohjelmistoversion
mukaan seuraavasti;
Android O/S : Versio 4.0 (tai uudempi)
iOS O/S : Versio 6.0 (tai uudempi)
Monihuoneen käyttö 13
Mediapalvelinohjelmiston asennus
tietokoneeseen tai Mac-tietokoneeseen.
Mediapalvelinohjelmiston avulla voit käyttää äänitiedostoja,
jotka ovat tallennettuina mediapalvelimeen (tietokone, Mac tai
mediapalvelin) ja nauttia niistä kaiuttimesi kautta kotiverkossa.
Sivustolla www.lg.com, kirjoita mallin nimi hakukenttään ja etsi
mediapalvelinohjelmisto tuki-välilehdellä.
yy Windows : Music Flow PC Software
, Huomautukset mediapalvelimen käytöstä
yy Tietokoneessa tai Mac-tietokoneessa äänisisällön
sisältävä kansio on jaettava sen toistamiseksi MUSICflow
-järjestelmässä
yy NAS-laitteen asetuksia on muutettava varmistaaksesi, että
DLNA-palvelin on käytössä.
yy Palomuuriohjelman asetuksia on muutettava varmistaaksesi,
että Windows-tiedostonjako ei ole estetty.
2
Monihuoneen käyttö
yy Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials
14 Monihuoneen käyttö
Vaihe 3. Monihuoneen alkuasetukset
Kun asennat MUSICflow-tuotteen ensimmäisen kerran, voit
valita kaksi liitäntätapaa.
Vaihtoehto 1. Langallinen yhteys (MUSICflow
solmuverkkoyhteys)
2
Liitä yksi MUSICflow-tuotteista (äänipalkki, kaiutin tai silta)
reitittimeen LAN-kaapelilla.
Monihuoneen käyttö
Voit sitten liittää muita MUSICflow-tuotteita (lisävaruste)
kotiverkkoon langattomasti (MUSICflow solmuverkko). Katso
“Vaihe 4. Kaiuttimien lisääminen (lisävaruste)” sivulla 19.
Jos silta on käytettävissä
Silta (Langallinen yhteys) à Kaiutin (lisää kaiutin) à Muut
kaiuttimet (lisää kaiutin)
Jos siltaa ei ole käytettävissä
Kaiutin (langallinen yhteys) à Muut kaiuttimet (lisää kaiutin)
LAN-kaapeli
Monihuoneen käyttö 15
Pika-asennusopas (langallinen yhteys)
1. Varmista, että älylaite on liitetty Wi-Fi -verkkoon.
2. Valitse tuote, jonka haluat liittää.
3. Avaa Music Flow Player-sovellus ja noudata “Langallinen
yhteys”ohjatun asennuksen ohjeita.
4. Yhdistä LAN-kaapeli reitittimestä yhteen MUSICflowtuotteeseen (äänipalkki, kaiutin tai silta).
6. Jos asennus onnistui, päivitä kaiutinohjelmisto uusimpaan
versioon:
[Aloitusnäyttö à Asetukset à Versiotiedot]
m Vihje
Erotettuna reitittimen Wi-Fi -ympäristöstä muodostaa
MUSICflow-tuotteiden langattoman verkon.
Käyttämällä MUSICflow -solmuverkkoa voidaan
langatonta katealuetta laajentaa, mikä parantaa musiikin
suoratoistopalvelua..
Tässä tilanteessa suosittelemme MUSICflow solmuverkon
käyttämistä.
1. Kun Wi-Fi -katealue ei yllä kaikkiin huoneisiin, koska
reitittimen toiminta on epävakaa.
(reititin tukee vain 802,11 b/g 2,4 GHz -tilaa.)
2. Kun haluat käyttää MUSICflow-järjestelmää vakaassa
langattomassa verkkoympäristössä.
3. Kun haluat käyttää alla olevassa tilassa.
1) Monihuone ja ryhmätoistotila
2) Home Cinema -tila
3) Hi-Fi (24 bitin/192 kHz) tila : kun kuuntelet korkealaatuista
äänilähdettä (esim: flac)
2
Monihuoneen käyttö
5. Kytke MUSICflow-tuote päälle ja odota että näet valkoisen
LED-valon syttyvän.
16 Monihuoneen käyttö
Vaihtoehto 2.Langaton yhteys
(Langaton vakioyhteys)
Kun langallista yhteyttä ei voida muodostaa MUSICflowtuotteiden ja reitittimen välille, MUSICflow-tuote tarjoaa musiikin
suoratoistopalvelun reitittimen Wi-Fi -katealueen kautta
2
Liitä yksi MUSICflow-tuotteista (äänipalkki, kaiutin tai silta)
reitittimeen langattomasti.
Monihuoneen käyttö
(Vaihtoehto)
Voit sitten liittää muita MUSICflow-tuotteita Wi-Fi -verkkoon
langattomasti.Katso “Vaihe 4.
Kaiuttimien lisääminen (Lisätoiminto) ”sivulla 19.
Langaton signaali
Monihuoneen käyttö 17
Pika-asennusopas (langaton yhteys)
1. Varmista, että älylaite on liitetty Wi-Fi -verkkoon.
2. Valitse tuote, jonka haluat liittää.
3. Avaa Music Flow Player-sovellus ja noudata “Langaton
yhteys” ohjatun asennuksen ohjeita.
4. Paina
(Wi-Fi -asetuskuvake) painiketta MUSICflowtuotteen takana tai päällä (äänipalkki, kaiutin tai silta).
verkon LED-valo valkoisena ja
6. Anna reitittimen salasana MUSICflow-tuotteen liittämiseksi
reitittimeen.
Jos käytössä on iOS-laite, on seuraavat kolme vaihetta
suoritettava (6-1~6-3)
6-1. Paina iOS-laitteen aloituspainiketta ja siirry kohtaan
[Asetukset].
Jos voit valita “MusicFlow_Setup” Wi-Fi -asetuksissa
Sovellus ja MUSICflow-tuote liitetään.
6-2. Siirry Music Flow Player-sovellukseen ja anna reitittimen
salasana MUSICflow-tuotteen liittämiseksi reitittimeen
6-3. Paina iOS-laitteen aloituspainiketta ja siirry kohtaan
[Asetukset]
Yhdistä Wi-Fi -kotiverkko uudestaan Ja siirry Music Flow
Player-sovellukseen uudestaan.
7. Jos asennus onnistui, päivitä kaiutinohjelmisto uusimpaan
versioon:
[Aloitusnäyttö à Asetukset à Versiotiedot]
, Huomaa
yy Jos “langattoman yhteyden” asettaminen epäonnistui On
laite liian kaukana reitittimestä, tai sitä ei ole liitetty. Sijoita se
lähemmäksi reititintä.
yy Työpöydälle asennettua Music Flow PC Software -ohjelmaa ei
tueta langattomassa yhteydessä. Käytä tässä tilanteessa Music
Flow Player -sovellusta älylaitteesta.
2
Monihuoneen käyttö
5. Tarkista vilkkuuko
punaisena
18 Monihuoneen käyttö
yy Jos reitittimen suorituskyky ei ole riittävän hyvä (esim. 802,11g
2,4GHz), voi äänihäiriöitä esiintyä ryhmä- tai surroundtoistotilassa. Liitä tässä tilanteessa kaiutin MUSICflowsolmuverkkoon.
2
m Vihje
Mahdollistaa musiikin suoratoistopalvelun MUSICflow-tuotteen
kautta reitittimen Wi-Fi -yhteydellä
Tässä tilanteessa suosittelemme langatonta vakioyhteyttä.
Monihuoneen käyttö
1. Kun kaikki kaiuttimet ovat reitittimen Wi-Fi -yhteysalueella.
(jos reititin tukee 802,11n 2,4/5 GHz -tilaa )
2. Jos langallista yhteyttä ei voida muodostaa MUSICflowtuotteiden ja reitittimen välille.
3. Kun haluat käyttää alla olevassa tilassa.
1) kun käytät yhden kaiuttimen MUSICflow-järjestelmää
2) Ryhmätoisto Wi-Fi -yhteysalueella reitittimessä
3) L/R stereo-tila
Monihuoneen käyttö 19
Vaihe 4. Kaiuttimien lisääminen
(lisätoiminto)
Jos liität ensimmäisen MUSICflow-tuotteen kotiverkkoon, voit
liittää muita MUSICflow-tuotteita (äänipalkki, kaiutin tai silta)
kotiverkkoon.
2
Monihuoneen käyttö
Pika-asennusopas (kaiuttimien lisääminen)
1. Jos lisäkaiuttimia on olemassa, kytke niiden virta päälle.
2. Avaa älylaite tai tietokonesovellus ja noudata ohjatun
asennuksen ohjeita.
[Aloitusnäyttö à Lisää kaiutin]
3. Paina
(ADD-kuvake) painiketta liitettävän MUSICflowtuotteen takana tai päällä (äänipalkki, kaiutin tai silta).
4. Tarkista vilkkuuko
verkon LED-valo punaisena
5. Jos asennus onnistui, päivitä kaiutinohjelmisto uusimpaan
versioon:
[Aloitusnäyttö à Asetukset à Versiotiedot]
, Huomaa
Jos “kaiuttimien lisääminen” epäonnistui Etäisyys kaiuttimien
välillä on liian pitkä, yhteyttä ei voida muodostaa. Sijoita se
lähemmäksi reititintä ja toisia kaiuttimia.
20 Monihuoneen käyttö
, Huomautukset monihuoneasetuksista
yy Voit muodostaa lanka/langattoman yhteyden reitittimen
sijainnin mukaan. Mutta suosittelemme, että liität
ensimmäisen kaiuttimen tai sillan reitittimeen LAN-kaapelilla
ja liität sitten lisäkaiuttimia verkon vakauden varmistamiseksi.
2
yy Kun “Firmware update” -ponnahdusikkuna avautuu
Music Flow Player -sovelluksessa kosketa sitä päivityksen
käynnistämiseksi.
Monihuoneen käyttö
yy Jos liitit kaiuttimen LAN-kaapelilla ja asensit lisäkaiuttimia: Jos
kaiutin toistuvilla äänihäiriöillä ei ole riittävän lähellä kaapelilla
liitettyä kaiutinta, asenna silta tai yksi kaiutin LAN-kaapelilla
liitetyn ja äänihäiriöitä sisältävän kaiuttimen väliin ja yritä
uudestaan.
yy Vaikka liitit kaiuttimet MUSICflow-solmuverkolla, äänihäiriöitä
voi esiintyä johtuen ulkoisesta signaalihäiriöstä, joka johtaa
Wi-Fi -verkon vikaan. Voit tässä tilanteessa vaihtaa MUSICflowjärjestelmän solmuverkkokanavaa kohdassa [Asetukset à
Lisäasetukset à Solmuverkkokanava].
yy Kun yhteyttä muodostetaan, “Mesh network composition”
voi tulla esiin, ja tämä kestää 30 sekuntia. Tämä viesti tulee
esiin alkuasennuksen yhteydessä ja jos verkkoympäristöä
muutetaan myöhemmin.
Monihuoneen käyttö 21
Sillan käyttö
1. Käytä juurilaitteena (lankayhteys reitittimeen)
Kun reititin sijaitsee kaukana lankayhteydellä liitettävästä
kaiuttimesta.
a Lisää silta LAN-kaapelilla reitittimeen “Pika-asennusopas
(langallinen yhteys)“ ohjeiden mukaan.
b
a
Silta
2
Monihuoneen käyttö
b Lisää MUSICflow-tuotteet kotiverkkoon “Pika-asennusopas
(Lisää kaiuttimet)“ ohjeiden mukaan.
22 Monihuoneen käyttö
2. Käytä langatonta laajenninta
kun haluat laajentaa MUSICflow-solmuverkon käyttöaluetta:
Preperation: Ensimmäinenl MUSICflow-tuote liitetään
reitittimeen LAN-kaapelilla.
a Lisää silta kotiverkkoon “Pika-asennusopas (Lisää kaiuttimet)“
ohjeiden mukaan.
2
b Lisää MUSICflow-tuotteet kotiverkkoon “Pika-asennusopas
(Lisää kaiuttimet)“ ohjeiden mukaan.
Monihuoneen käyttö
b
a
Silta
et)“
s
Monihuoneen käyttö 23
Usean MUSICflow-tuotteen
käyttö
1. Home Cinema -tila (Surround-äänitila)
Jos silta on käytettävissä
Silta (Langallinen yhteys) à Äänipalkki (lisää kaiutin) à
Muut kaiuttimet (lisää kaiutin)
Jos siltaa ei ole käytettävissä
Äänipalkki (Langallinen yhteys) à Muut kaiuttimet (lisää
kaiutin)
, Huomaa
Jos liität MUSICflow-kaiuttimet Home Cinemaan, on näiden
oltava samanmallisia.
Vaatimukset
yy MUSICflow-äänipalkki x 1
yy MUSICflow-kaiutin x 2 (Sama malli)
yy Verkkosilta (lisävaruste)
2
Monihuoneen käyttö
Lisää LG MUSICflow-äänipalkki verkkoon ja synkronoi se
LG MUSICflow -kaiuttimien kanssa kotiteatterijärjestelmän
muodostamiseksi.
24 Monihuoneen käyttö
2. Ryhmätila
Eri huoneisiin sijoitetuilla kaiuttimilla voidaan toistaa samaa tai
eri musiikkia mieltymysten mukaan.
Synkronoi monihuonekaiuttimet yhteen saman kappaleen
toistamiseksi jokaisessa huoneessa.
2
Vaatimukset
yy Yli 2 MUSICflow-tuotetta
Monihuoneen käyttö
yy Verkkosilta (lisävaruste)
3. L/R stereo-tila
Aseta kaiuttimet stereo-äänelle Music Flow Player -sovelluksesta
elokuvien ja suosikkikappaleiden kuuntelemiseksi.
Vaatimukset
yy MUSICflow-kaiutin x 2
yy Verkkosilta (lisävaruste)
3
Ulkoisen laitteen käyttö
Ulkoisen laitteen käyttö 25
Ulkoisen laitteen käyttö
1. PORTABLE IN -liitäntä
3
) PORTABLE
Ulkoisen laitteen käyttö
Liitä laite jossa on kannettavan laitteen lähtöliitin (
IN -liittimeen 3,5 mm stereokaapelilla.
4
26 Ulkoisen laitteen käyttö
2. BLUETOOTH®-yhteys
1. Valitse Bluetooth-tila 1/!/F -painikkeella kaiuttimessa.
2. Varmista Bluetooth-laitteessasi että Bluetooth on käytössä
ja valitse “Music Flow H5 (tai H7) (XX:XX)“. Kaiutin näkyy
muodossa “Music Flow H5 (tai H7) (XX:XX)”.
3
Ulkoisen laitteen käyttö
H5 (or H7)(XX:XX)
Music Flow H5 (XX:XX)
3. Toista musiikkia Bluetooth-laitteellasi.
NFC helpon laitepariutuksen muodostamiseksi
(vain Android)
Voit suorittaa parinmuodostuksen helposti ja yksinkertaisesti
merkitsemällä tämän
merkin.
, Huomaa
Kuunnellessasi musiikkia Music Flow Player -sovelluksella,
saumaton toisto aktivoituu BT-parinmuodostuksen sijaan.
4
Vianetsintä
Vianetsintä 27
Vianetsintä
Ohjelmistopäivitys
Kun MUSICflow-tuote on liitetty kotiverkkoon tarkista, onko
kaikki kaiuttimet ja Music Flow Player -sovellus päivitetty
uusimpaan laitteistoversioon.
MUSICflow-tuote voi vaatia uusimman laitteistoversion
toimiakseen kunnolla.
[Asetukset à Versiotiedot]: voit tarkistaa onko kaiuttimessa
uusin laitteistoversio.
Miten alustan kaiuttimen?
Jos painat “
(Lisää)” -painiketta kunnes äänimerkki kuuluu
kahdesti, alustetaan tehdasasetukset. (Äänipalkissa näkyy “RESET”
näytössä.)
Kaiutinta ei ole liitetty.
1. Kaiuttimilla, jotka on jo liitetty, tarkista onko puhelin liitetty
samaan reitittimeen kuin kaiutin, liitä samaan reitittimeen ja
tarkista seuraavat:
1-1. Aseta virta päälle / pois ja tarkista yhteys
1-2. Jos kohta 1-1 ei korjaa ongelmaa, sulje sovellus ja avaa
se uudelleen.
1-3. Jos kohta 1-2 ei korjaa ongelmaa, nollaa kaiutin ja
asenna se uudelleen.
1-4. Jos kohta 1-3 ei korjaa ongelmaa, poista sovellus,
asenna se uudelleen ja yritä uudestaan. Nollaa
pitämällä ”LISÄÄ” -painike painettuna 8 sekuntia,
kunnes kuulet äänimerkin.
4
Vianetsintä
Jos painat “
(Lisää)” -painiketta kunnes äänimerkki kuuluu
kerran, alustetaan verkkoon liittyvät asetukset. (Äänipalkissa
näkyy “DISABLED” näytössä.)
28 Vianetsintä
2. Jos vaihdat käytössä olevan kaiuttimen sijaintia,
2-1. Jos uusi sijainti on liian kaukana reitittimestä, ei yhteyttä
voida muodostaa. Sijoita se lähemmäksi reititintä.
2-2. Liitä kaiutin LAN-kaapelilla ja muille kaiuttimille, jos
ne eivät ole riittävän lähellä LAN-kaapelilla liitettyä
kaiutinta, asenna silta tai toinen kaiutin LAN-kaapelilla
liitetyn kaiuttimen ja kaiuttimen katkeavalla äänellä
väliin.
Kaiutin katoaa ajoittain sovelluksesta
4
1. Jos kaiuttimen vilkkuva valo ei vilku vaan palaa valkoisena:
vaikka se on kytketty pois ja päälle ja ongelma jatkuu,
on kaiutin nollattava. (Nollaa pitämällä ”LISÄÄ” -painike
painettuna 8 sekuntia, kunnes kuulet äänimerkin.)
Rekisteröi se sitten uudestaan. Suorita kaiuttimen liitäntä tai
lisätoimenpiteet.
Vianetsintä
2. Jos kaiuttimen valo vilkkuu valkoisena - verkkosignaali on
epävakaa. Odota hetki tai siirrä kaiutin lähemmäksi toista
kaiutinta tai reititintä..
3. Paina menu-näppäintä tai menu aloitusnäytön oikeassa
yläkulmassa Music Flow Player -sovelluksen sulkemiseksi ja
avaa se uudestaan.
Musiikki katkeilee ja epävakaa MUSICflowjärjestelmä.
1. Jos katkeileva kaiutin on liitetty langattomasti,
yy Jos kaiuttimen ja reitittimen etäisyys on liian suuri,
kyseinen vika voi tapahtua. Siirrä kaiutin lähemmäksi
reititintä ja yritä uudestaan.
yy Jos laite toistettavalla äänilähteellä (Esim. puhelin tai
kannettava tietokone) on sijoitettu kohtaan, jossa signaali
reitittimestä on heikko, siirrä vastaava laite lähemmäksi
reititintä ja yritä uudestaan.
Vianetsintä 29
2. Jos kaiutin on liitetty kaapelilla ja muita kaiuttimia on
asennettu:
Jos kaiutin toistuvilla äänihäiriöillä ei ole riittävän lähellä
kaapelilla liitettyä kaiutinta, asenna silta tai yksi kaiutin
kaapelilla liitetyn ja äänihäiriöitä sisältävän kaiuttimen väliin
ja yritä uudestaan
3. Vaikka liitit kaiuttimet MUSICflow-solmuverkolla, äänihäiriöitä
voi esiintyä johtuen ulkoisesta signaalihäiriöstä, joka
johtaa Wi-Fi -verkon vikaan. Voit tässä tilanteessa vaihtaa
MUSICflow-järjestelmän solmuverkkokanavaa kohdassa
[Asetukset à Lisäasetukset à Solmuverkkokanava].
Miten laadin musiikkikirjaston? / kappaleita ei
lisätä, vaikka kirjasto on päivitetty.
1. Tarkista, onko DLNA-palvelin tai tietokoneohjelman jaettu
kansio määritetty.
2. Tarkista, onko DLNA-palvelimen sisältöluettelo uudistettu.
yy Vaikka kopioisit tiedoston palvelimelle, ei palvelimen
sisältöluettelo uudisteta välittömästi, joten tarkista
palvelinasetukset.
yy Jos kopioit laulun puhelimeen muulla tavalla kuin MTP:llä,
ei se ehkä ilmesty palvelimen sisältöluetteloon. Skannaa
tässä tilanteessa sisältö uudelleen puhelimeen tai
sammuta ja käynnistä puhelin uudelleen.
3. Jako voidaan estää, joten tarkista DLNA-palvelimen ohjelmaasetukset tai palomuurin asetukset.
yy Jos käytät LG Musicflow -tietokoneohjelmaa kun määrität
jaetun kansion, lisätään vastaava kansio automaattisesti
musiikkikirjastoon minuutin kuluessa.
4
Vianetsintä
Kappaleen lisääminen DLNA-palvelimeen ei päivitä
musiikkikirjastoa automaattisesti. Kun lisäät kappaleen
kohdassa [Asetukset à Musiikkikirjasto à Synkronoi],
synkronoi musiikkikirjasto uudestaan. Jos kappaletta ei lisätä
musiikkikirjaston synkronoinnin jälkeen, tarkista seuraavat:
30 Vianetsintä
LG MUSICflow-tuote sammutetaan
automaattisesti.
Joissakin tilanteissa laite sammutetaan, jos äänisignaalia ei
vastaanoteta.
yy Optical, HDMI ARC, Bluetooth, Wi-Fi (DLNA) tila: jos
äänisignaalia ei vastaanoteta 20 minuutin aikana.
yy Portable-In : ei äänisignaalia 6 tuntiin.
-- Jos verkko on liitetty, siirtyy se verkon valmiustilaan (valkoinen
LED)
-- Jos verkko ei ole liitetty, siirtyy se valmiustilaan (punainen
LED)
Mitä musiikkitiedostotyyppejä voidaan toistaa?
4
yy Voit toistaa tiedostoja jatkeella mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg,
ja wav.
Vianetsintä
yy mp3 ja wma-tiedostoille, näytteenottotaajuus on 32-48kHz, ja
flac-tiedostoille, se tukee 192 kHz, 24-bittiin saakka
yy Vaikka yllä kuvatut olosuhteet täytettäisiin, ei toisto
ehkä onnistu johtuen tiedoston tai mediapalvelimen
ominaisuuksista.
yy DRM-tiedostoa ei voida toistaa.
Vianetsintä 31
Miten käytän Spotify-sovellusta?
LG MUSICflow -tuote tukee Spotifyn toimittamaa
liitäntämenetelmää. Tämän kautta voit käyttää Spotifyn tukemia
toimintoja liittämällä kaiuttimen Spotify-sovelluksen kautta
Jos Music Flow kaiutin on saman reitittimen verkossa kuin
Spotify-sovellus, kaiuttimen kuvake muuttuu ja kun painat tätä
kuvaketta, voit etsiä ja valita tässä verkossa olevat kaiuttimet.
(Kun kaiutin on valittu, muuttuu kuvake vihreäksi).
Miten käytän HomeChat-sovellusta?
Kun HomeChat-laite on rekisteröity, voit käyttää HomeChattoimintoa.
Jokainen perheenjäsen voi rekisteröidä yhden kaiuttimen
HomeChat-toimintoon ja yksi henkilö voi rekisteröidä usean
kaiuttimen.
Lisätietoja on osoitteessa http://www.lghomechat.com.
Vianetsintä
,,Huomaa
Osa toiminnoista (esim. Spotify, Homechat, jne.) ei ehkä
toimi alueesta riippuen.
4
5
Liite
32 Liite
Tietoja tilan LED-valon
olosuhteista
Bluetooth
Väri
Tila
(Pois) (Valkoinen)
Laite odottaa Bluetoothparinmuodostusta
(Valkoinen)
Bluetooth-yhteys on
pariutettu
Kannettavan laitteen tulo
Väri
5
(Valkoinen)
Tila
Kannettavan laitteen kaapeli
liitetty
Liite
Liite 33
Verkko
Väri
(Pois) (Valkoinen)
Tila
Laite odottaa verkkoyhteyttä
Ensimmäistä laitetta liitetään
verkkoon
(Valkoinen) (Punainen)
(Valkoinen)
(
painiketta on painettu)
Verkon tila
Laite on yhdistetty verkkoon
Lisälaitetta liitetään verkkoon
(Pois) (Punainen)
(Himmennetty
valkoinen)
painiketta on painettu)
Verkon valmiustila
Valmiustilan tila
Valmiustila
, Huomaotus tila-LED-valojen tilasta
yy Kun ryhmä asetetaan ensimmäisen kerran, verkon tilan LED
muuttuu vihreäksi.
yy Kun lisäryhmiä asetetaan LED väri muuttuu
ryhmäjärjestyksessä.
[Vihreä > Turkoosi > Vaaleansininen > Sininen > Keltainen]
yy Jos ryhmitetyt kaiuttimet vaihtuvat verkon valmiustilaan,
verkon tilan LED-valon kirkkaus himmenee.
5
Liite
(Punainen)
(
34 Liite
Tekniset tiedot
AC-sovitin:
Malli: DA-48A18
Valmistaja: Yang Ming Industrial
Tulo: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Lähtö: 18 V 0 2,67 A
Virrankulutus:
BH7: 12 W
BH5: 10 W
Verkotettu valmiustila: 5,4 W
(Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Bluetooth: Codec SBC
Mitat (L x K x S):
BH7: N. (370 x 232 x 110) mm ilman jalkaa
BH5: N. (340 x 207 x 88) mm ilman jalkaa
5
Nettopaino: (N.):
BH7: 4,1 kg
BH5: 3,25 kg
Liite
yy Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin
ilman eri ilmoitusta.
Liite 35
Avoimen lähdekoodin
ohjelmiston ilmoitustiedot
Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-,
LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien
perusteella osoitteesta http://opensource.lge.com.
Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut
käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja
tekijänoikeusilmoitukset.
LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CDlevyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset,
eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä
sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Tarjous on
voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.
5
Liite
For more product details check the following
webpage
Sweden http://www.lg.com/se/musicflow
*MFL69184972*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement