LG BH4, NP8350B User guide

LG BH4, NP8350B User guide

SMART Hi-Fi AUDIO

Wireless Multi-room

Modell : BH4

SWE

DAN

NOR

FIN

SVENSKA |

FÖRENKLAD BRUKSANVISNING

Den faktiska produkten kan skilja sig åt från den som återges på bilden.

1 Komma igång

1

2

Komma igång

Säkerhetsinformation

VAR FÖRSIKTIG

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- ÖPPNA INTE

VARNING:

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE

BORT NÅGRA PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN INNEHÅLLER

INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL

UTFÖRA ALL SERVICE.

Denna blixt med ett pilhuvud i en liksidig triangel avser att varna användaren för att det finns oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor att få elektriska stötar.

Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drifts- och underhålls- (service-) anvisningar i den litteratur som medföljer produkten.

VARNING:

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA

STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

VIKTIGT:

Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål, som till exempel vaser, får placeras på apparaten.

VARNING:

Installera inte denna utrustningen i ett begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.

VARNING:

Använd inga högspänningsprodukter I närheten av denna produkt (t.ex. elektriska insektsdödare). Denna produkt kan gå sönder på grund av elektrisk stöt.

VARNING:

Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens anvisningar.

Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning av produkten och för att skydda den från

överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller ett rack om inte riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.

Komma igång

3

OBS:

För säkerhetsmärkningsinformation inklusive produktidentifiering och elspecifikationer, se huvudetiketten på apparatens undersida eller bakre.

VAR FÖRSIKTIG:

Använd endast nätadaptern som levereras med enheten. Använd inte ett nätaggregat från en annan enhet eller en annan tillverkare. Att använda någon annan strömkabel eller strömförsörjning kan skada enheten och ogiltigförklara garantin. Om du ej använder medföljande adapter kan laddning ej utföras, eller också kan laddningstiden komma att variera.

VIKTIGT angående elkabeln

De flesta apparater behöver anslutas till en separat krets.

Det innebär en enda utgångskrets för enbart den här apparaten och som inte har några andra utgångar eller förgreningskretsar. Läs specifikationssidan i den här bruksanvisningen för säkerhets skull.

Överbelasta inte vägguttag. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, nötta elkablar eller skadad eller sprucken ledningsisolering är farliga. Alla dessa problem kan leda till elektriska stötar och eldsvåda. Undersök regelbundet produktens kabel. Om det finns några tecken på skada eller försämring kopplar du ur den, slutar använda apparaten och låter en behörig servicetekniker byta kabeln mot en exakt likadan reservdel. Skydda elkabeln från fysisk eller mekanisk skada som vridning, böjning och klämning (till exempel i en dörr eller för att någon trampar på den). Var särskilt aktsam om kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut ur apparaten. Den frånkopplande enheten utgörs av strömkontakten. Om nödsituation skulle uppstå måste strömkontakten vara lättåtkomlig.

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

Ta ut batteriet försiktigt ur enheten:

Ta ur det gamla batteriet eller batterisatsen och följ anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du satte in det. För att förhindra nedsmutsning av miljön och möjlig fara för människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av batterier och laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken, brand eller liknande.

VAR FÖRSIKTIG vid användning av denna produkt i miljöer med låg luftfuktighet

y

Den kan orsaka statisk elektricitet i miljöer med låg luftfuktighet.

y

Vi rekommenderar att du använder produkten efter att du har vidrört något metallobjekt som leder elektricitet.

1

1

4

Komma igång

VARNING:

Denna enhet innehåller magneter som kan vara skadliga för vissa föremål (t.ex. kort med magnetremsa/chip, pacemaker osv.).

Kassering av din gamla apparat

1. Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektrickt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.

2. Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.

3. Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEEuppsamlingsställe. För den mest uppdateade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

Pb

1 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002

% kadmium eller 0,004 % bly.

2 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsbehållare vid en återvinningsstation.

3 Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.

4 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten. (http://www.lg.com/global/ sustainability/environment/take-back-recycling/ global-network-europe)

Komma igång

5

Kassering av förbrukade batterier och ackumulatorer

(Endast produkt med inbyggt batteri)

Om den här produkten innehåller ett batteri som sitter inbyggt i produkten och inte enkelt kan tas bort av användarna rekommenderar

LG att endast behöriga personer tar ur batteriet, antingen för byte eller

återvinning i slutet av produktens livslängd. För att förhindra skada på produkten och av säkerhetsskäl får användarna inte försöka ta ur batteriet och ska kontakta LG Service Helpline, eller en annan oberoende tjänsteleverantör för att få hjälp.

Borttagning av batteriet inkluderar demontering av produktens kåpa, frånkoppling av elektriska kablar/kontakter och försiktigt uttag av batteriet med specialverktyg. Vid behov av instruktioner från behöriga fackmän kring hur batteriet avlägsnas på ett säkert sätt, besök sidan http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-backrecycling.

VARNING:

Det interna litiumbatteriet i apparaten får inte bytas ut av användaren på grund av risk för explosion om batteriet byts ut felaktigt, utan måste ersättas med samma batterityp av en expert.

1

Konformitetsförklaring

LG Electronics European Shared Service Center B.V., deklarerar härmed att denna trådlösa Wireless Multi-room Audio-enhet efterlever grundläggande krav samt andra relevanta förbehåll i Direktiv 1999/5/

EC. Den fullständiga Konformitetsförklaringen kan beställas från följande postadress:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

European Standard Team

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Nederländerna eller kan begäras via vår avsedda DoC-webbplats: http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Denna enhet är ett 2.4 GHz/5 GHz bredbandsöverföringssystem avsett för användning i samtliga EU-medlemsstater och EFTA-länder, med inomhusrestriktioner för 5 GHz band. (5150 – 5250 MHz).

Denna enhet bör installeras och användas inom minst 20 cm avstånd mellan enheten och din kropp. Denna fras är avsedd för det allmänna utlåtandet avseende användarmiljön.

6

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

1 Komma igång

2 Säkerhetsinformation

8 Packa upp

8 Produktöversikt

9 Ladda enheten

9 Grundläggande funktioner

9 – Använda knappen 1/!

9 – Ändra läge

2 Använda Multi-Room

10 Nätverkskonfiguration för Multi-Room

10 – Steg 1. Krav för hemmanätverk

11 – Steg 2. Installera programmet “Music Flow Player” och mediaservern

13 – Steg 3. Initial Multi-Room-konfigurering

16 – Steg 4. Lägga till högtalare (tillval)

18 – Använda brygga

19 Avnjuta flera MUSICflow-produkter

19 – 1. Hemmabioläge

20 – 2. Grupperingsläge

20 – 3. Stereoläge L/R

Innehållsförteckning

7

3 Använda extern enhet

21 Använda extern enhet

21 – 1. PORTABLE IN-anslutning

21 – 2. BLUETOOTH ® -anslutning

4 Felsökning

22 Felsökning

5 Bilaga

27 Om LED Statusindikator

28 Om ferritkärnan (tillval)

28 – Hur du sätter fast ferritkärnan

29 Specifikation

30 Meddelande beträffande programvara med öppen källkod

3

4

1

2

5

y

För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, gå till

http://www.lg.com

och ladda sedan ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna bruksanvisning kan skilja sig från just din enhet.

y Beroende på region, programmet Music Flow Player och MUSICflow-produktserien, kan delar av innehållet i denna bruksanvisning variera.

8

Komma igång

Packa upp

1

Nätadapter

Enhet

Produktöversikt

Förenklad bruksanvisning a 1/!

(Vänteläge/På)

b

F (Funktion):

Väljer funktion och indatakälla.

c

-/+ (Volym)

d

(Spela upp/Pausa):

Startar eller pausar uppspelning. e

Högtalare

f

(Trådlöst nätverk):

Ansluter initial MUSICflow-produkt trådlöst till ditt nätverk.

g

(Lägg Till):

Lägger till ytterligare MUSICflow-produkt i ditt nätverk (om en eller flera MUSICflow-produkter har anslutits).

h

(Bärbar ingång):

Ansluter extern enhet.

i

DC IN 12 V:

Ansluter medföljande nätadapter.

Ladda enheten

Denna enhet har ett inbyggt batteri. Före användningen ska du ladda batteriet genom att ansluta nätadaptern.

Kontrollera laddningsstatus

Laddar :

1/!

-knappen lyser rött.

Fulladdad :

1/!

-knappen lyser vitt.

,

Obs!

För att kontrollera batterilivslängden:

När enheten är påslagen, tryck på 1/!

1/!

(vit) : Över 60 %

1/!

(bärnsten) : Över 15 %

1/!

(bärnsten, blinkar) :

Mindre än 15 %

Ca.

3 timmar

Komma igång

9

1

Grundläggande funktioner

Använda knappen

1/!

På :

Tryck på 1/!

Av :

Tryck samt håll nere 1/!

Ändra läge

Tryck på knappen

F

(Funktion) upprepade gånger. Då ändras läget.

(Trådlöst nätverk

à

Bluetooth

à

Trådlöst nätverk)

,

Obs!

När du ansluter kabeln till den bärbara enheten, växlar funktionen enligt nedan.

(Trådlöst nätverk

à

Bluetooth

à

Bärbar In

à

Trådlöst nätverk)

2 Använda Multi-Room

2

10

Använda Multi-Room

Nätverkskonfiguration för

Multi-Room

Steg 1. Krav för hemmanätverk

d a c b a

Säkerställ att en trådlös nätverksmiljö som använder en router finns installerad i ditt hem. Hemmaroutern skall anslutas till internet.

b Anslut din smarta enhet till ditt hemmanätverk.

c Anslut högtalaren till strömförsörjningen.

d Om du vill avnjuta musiken på en mediaserver (PC-, Mac- eller nätverkslagring), anslut då mediaservern till ditt hemmanätverk.

.

Beakta följande krav för hemmanätverk

y

MUSICflow-systemet kommunicerar via både 2.4 GHz och 5

GHz hemmanätverk som stöder 802.11b/g/n trådlös teknik. y

Störningar i den trådlösa signalen kan leda till att nätverket kopplas ifrån eller att uppspelningen stoppas.

y

Beroende på hastigheten i ditt nätverk kanske uppspelningen av online-innehåll inte fungerar som den ska.

y

Nätverksanslutning kanske ej kan göras med vissa routrar (eller modem) som vissa internetleverantörer tillhandahåller. Om så sker, köp en router i handeln och använd den.

y

En brandvägg på din dator kan göra att datorprogramvaran

Music Flow inte fungerar väl. Om så sker, avaktivera samtliga dina brandväggar och försök ansluta på nytt. Se instruktionerna eller webbplatsen för brandväggen.

Använda Multi-Room

11

Steg 2. Installera programmet “Music

Flow Player” och mediaservern

Installera programmet “Music Flow Player”

Hämta “Music Flow Player” i App Store eller Google Play Store.

A B

2

ELLER

A

B

Skriv in “Music Flow Player” i sökfältet och tryck på

“Search”(Sök).

Skanna QR-koden med skanningprogrammet.

,

Innan du använder “Music Flow Player”-appen

y

Beroende på enhet kanske programmet “Music Flow Player” inte fungerar.

y

Appen Music Flow Player finns tillgänglig i följande programversioner;

Android O/S : Ver 4.0 (eller senare) iOS O/S : Ver 6.0 (eller senare)

2

12

Använda Multi-Room

Installera mediaserverprogramvaran på din PC eller Mac

Mediaserverprogramvaran gör det möjligt för dig att öppna ljudfiler som finns lagrade på en medieserver (PC, Mac eller nätverkslagring) och avnjuta dem i din högtalare via ditt hemmanätverk. På webbsidan www.lg.com skriver du in modellnamnet i sökfältet och letar efter medieserverprogramvaran i supportfliken.

y

Windows : Music Flow PC Software y

Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

,

Information vid användning av mediaserver

y

Du måste dela den mapp som innehåller ljudinnehåll på din

PC eller Mac för att spela upp dem på ditt MUSICflow-system.

y

På din NAS-enhet måste du också ändra inställningarna för din NAS-tjänst i syfte att säkerställa att DLNA-servern har aktiverats.

y

Du kan också komma att behöva ändra inställningarna i din brandvägg i syfte att säkerställa att Windows-fildelningen inte blockeras.

Använda Multi-Room

13

Steg 3. Initial Multi-Room-konfigurering

Trådlös anslutning

(vanlig trådlös anslutning)

MUSICflow-produkten erbjuder en musikstreamingtjänst inom hemmarouterns trådlösa täckning.

Anslut en av MUSICflow-produkterna (soundbar, högtalare eller brygga) trådlöst till hemmaroutern.

(Tillval)

Du kan sedan ansluta ytterligare ta bort ord MUSICflowprodukter trådlöst till ditt trådlösa hemmanätverk.

Se “Steg 4. Lägga till högtalare (Tillval)” på sid 16.

2

Trådlös signal

2

14

Använda Multi-Room

Förenklad konfigurationsguide (trådlös anslutning)

1. Säkerställ att din smarta enhet har anslutits till ditt trådlösa nätverk.

2. Välj den produkt du vill ansluta.

3. Starta appen Music Flow Player och följ instruktionerna för

“Trådlös anslutning” i konfigurationsassistenten.

4. Tryck på knappen på MUSICflow-produkten (soundbar, högtalare eller brygga).

5. Kontrollera om diodindikatorn

F

(Funktion) blinkar i rött och vitt.

6. Var god ange lösenordet för hemmaroutern i syfte att ansluta din MUSICflow-produkt till hemmaroutern.

Om du har en iOS-enhet, måste du vidta de tre stegen nedan

6-1. Tryck på iOS-enhetens hemmaknapp och välj [Inställningar].

Om du kan, så välj “MusicFlow_Setup” bland de trådlösa inställningarna. Appen och MUSICflow-produkten ansluts.

6-2. Gå till appen Music Flow Player och ange lösenordet till hemmaroutern i syfte att ansluta din MUSICflow-produkt till hemmaroutern.

6-3. Tryck på hemmaknappen på din iOS-enhet och välj

[Inställningar]. Återanslut till ditt trådlösa hemmanätverk.

Gå tillbaka till appen Music Flow Player.

7. Om installationen slutförts korrekt. Uppdatera högtalarprogramvaran till den senaste versionen:

[Hem

à

Inställningar

à

Versionsinfo]

Använda Multi-Room

15

,

Obs!

Om konfiguration av “Trådlös anslutning” misslyckats. Om den nya platsen är för långt ifrån routern, kanske den ej kan anslutas.

Placera och använd den på en plats som är tillräckligt nära routern.

m

Tips

Erbjuder en musikstreamingtjänst i MUSICflow-systemet inom hemmanätverkets trådlösa täckning.

I nedanstående fall rekommenderas en vanlig trådlös anslutning.

1. När samtliga högtalare befinner sig inom hemmarouterns trådlösa täckning.

(din hemmarouter stöder 802.11n 2.4/5 GHz )

2. När du vill använda nedanstående läge.

När du använder ett MUSICflow-system med en enda

högtalare.

2) Gruppuppspelning i hemmarouterns trådlösa täckning.

3) Stereoläge V/H.

2

2

16

Använda Multi-Room

Steg 4. Lägga till högtalare (tillval)

Om du ansluter din ursprungliga MUSICflow-produkt till ditt hemmanätverk, så kan du ansluta ytterligare MUSICflowprodukter (soundbar, högtalare eller brygga) till ditt hemmanätverk.

Förenklad konfigurationsguide (Lägg till högtalare)

1. Om du har ytterligare högtalare, sätt på högtalarna.

2. Starta den smarta enheten eller datorprogrammet, och följ konfigurationsassistentens instruktioner.

[Hem

à

Lägg till högtalare]

3. Tryck på knappen på den MUSICflow-produkt (soundbar, högtalare eller brygga) du vill ansluta.

4. Kontrollera om diodindikatorn

F

(Funktion) blinkar i rött.

5. Om installationen slutförts korrekt. Uppdatera högtalarprogramvaran till den senaste versionen:

[Hem

à

Inställningar

à

Versionsinfo]

,

Obs!

Om konfiguration av “Lägg till högtalare” misslyckats. Om den nya platsen är för långt ifrån routern, kanske den ej kan anslutas.

Placera och använd den på en plats som är tillräckligt nära routern.

Använda Multi-Room

17

,

Information vid konfiguration av Multi-Room

y

Du kan skapa alla kabelanslutna/trådlösa anslutningar beroende på routerns placering. Vi rekommenderar emellertid att du ansluter bryggan till routern via LAN-kabel och ansluter ytterligare högtalare för nätverksstabilitet.

y

När popup-rutan “Firmwareuppdatering” visas i appen Music

Flow Player, tryck då för att starta uppdateringen.

y

Om du anslutit en högtalare via LAN-kabel och installerar ytterligare högtalare: Om högtalaren som ofta drabbas av ljudavbrott inte står nära nog den kabelanslutna högtalaren, tilläggsinstallera då en brygga eller en ytterligare högtalare mitt emellan den LAN-kabelanslutna högtalaren och högtalaren med ljudavbrott, och försök på nytt.

y Även om har anslutit högtalare via ett MUSICflowmeshnätverk, kan musikavbrott förorsakade av omgivande signalstörningar förorsaka att ett trådlöst nätverk ej fungerar.

Om så sker kan du försöka byta MUSICflow-systemets Meshnätverkskanal via [Inställningar

à

Avancerade inställningar

à

Kanal för Mesh-nätverk].

y

I samband med anslutning kan “Mesh network composition”(Mesh-nätverkskonfigurering), vilket tar cirka

30 sekunder. Detta meddelande syns en gång vid den första installationen, men syns igen om du byter nätverksmiljö.

2

2

18

Använda Multi-Room

Använda brygga

1. Använd som rotenhet

(kabelansluten till hemmarouter)

När din hemmarouter befinner sig för långt ifrån högtalaren för att anslutas via kabelanslutningsläge: a Anslut bryggan till din hemmarouter via LAN-kabel.

b Anslut dina MUSICflow-produkter till ditt hemmanätverk i enlighet med "Förenklad konfigurationsguide (Lägg till högtalare)”.

b a

Brygga

2. Använda som en trådlös förlängare

Om du vill expandera täckningen för MUSICflow-meshnätverket:

Förberedelse:

Den ursprungliga MUSICflow-produkten ansluts till ditt hemmanätverk via LAN-kabel.

a

Anslut bryggan till ditt hemmanätverk i enlighet med

"Förenklad konfigurationsguide (Lägg till högtalare)” b Anslut dina MUSICflow-produkter till ditt hemmanätverk i enlighet med "Förenklad konfigurationsguide (Lägg till högtalare)”.

b a

Brygga

Använda brygga

1. Använd som rotenhet

(kabelansluten till hemmarouter)

När din hemmarouter befinner sig för långt ifrån högtalaren för att anslutas via kabelanslutningsläge: a Anslut bryggan till din hemmarouter via LAN-kabel.

b Anslut dina MUSICflow-produkter till ditt hemmanätverk i enlighet med "Förenklad konfigurationsguide (Lägg till högtalare)”.

b a

Brygga

2. Använda som en trådlös förlängare

Om du vill expandera täckningen för MUSICflow-meshnätverket:

Förberedelse:

Den ursprungliga MUSICflow-produkten ansluts till ditt hemmanätverk via LAN-kabel.

a

Anslut bryggan till ditt hemmanätverk i enlighet med

"Förenklad konfigurationsguide (Lägg till högtalare)” b Anslut dina MUSICflow-produkter till ditt hemmanätverk i enlighet med "Förenklad konfigurationsguide (Lägg till högtalare)”.

b a

Brygga

Avnjuta flera MUSICflowprodukter

1. Hemmabioläge

Använda Multi-Room

19

Lägg ta bort ord enkelt till en LG MUSICflow-soundbar till ditt nätverk och synkronisera den med dina LG MUSICflowhögtalare för att avnjuta en hemmabioupplevelse.

,

Obs!

Om du ansluter dina MUSICflow-högtalare till din hemmabio, måste dessa högtalare vara av samma modell.

Krav

y

MUSICflow-soundbar x 1 y

MUSICflow-högtalare x 2 (samma modell) y

Nätverksbrygga (tillval)

2

2

20

Använda Multi-Room

2. Grupperingsläge

Högtalare som placeras i separata rum kan spela upp samma eller olika musik efter dina behov.

Synkronisera dina flerrumshögtalare tillsammans för att spela upp samma låt i varje rum.

Krav

y

Fler än 2 st. MUSICflow y

Nätverksbrygga (tillval)

3. Stereoläge L/R

Ställ in dina högtalare på stereoljud via appen Music Flow Player för att avnjuta filmer och dina favoritspår.

Krav

y

MUSICflow-högtalare x 2 y

Nätverksbrygga (tillval)

3 Använda extern enhet

Använda extern enhet

21

Använda extern enhet

1. PORTABLE IN-anslutning

1. Anslut valfri enhet med bärbar utgång ( )till uttaget (Bärbar ingång) på enheten, med hjälp av en 3,5 mm stereokabel.

2. Koppla denna enhets ingångskälla till den bärbara ingången med hjälp av knappen

F

(Funktion).

3

2. BLUETOOTH

®

-anslutning

1. Tryck upprepade gånger på knappen

F

(Funktion) för att välja

Bluetooth

läget via den blåa lampan på knappen

F

(Funktion).

2. På din

Bluetooth

-enhet, säkerställ att Bluetooth

är påslaget och välj "LG

Music Flow H4 (XX)"

Högtalaren visas som “LG

Music Flow H4 (XX)”.

3. Spela upp musik på din

Bluetooth

enhet.

4 Felsökning

4

22

Felsökning

Felsökning

Mjukvaruuppdatering

När MUSICflow-produkten anslutits till ditt hemmanätverk, kontrollera om firmwareversionen är den senaste på samtliga högtalare samt i Music Flow Player-applikationen.

MUSICflow-produkten kan komma att kräva att den senaste firmwaren installeras i syfte att erhålla en optimal prestanda.

[Inställningar

à

Versionsinfo]: Du kan kontrollera om din högtalare besitter den senaste firmwaren.

Hur kan jag initialisera högtalaren?

Om du trycker ner knappen (ADD) tills ett pipljud hörs en gång, initialiseras nätverksrelaterade inställningar (för soundbaren visas “DISABLED” i displayfönstret).

Om du trycker ner knappen (ADD) tills ett pipljud hörs två gånger, körs fabriksinitialiseringen (för soundbaren visas “RESET” i displayfönstret).

Högtalare ej ansluten.

1. För högtalare som redan anslutits, kontrollera om telefonen anslutits till samma router som högtalaren, anslut därefter till samma router och kontrollera följande.

1-1. Stäng av/sätt på strömmen och kontrollera anslutningen.

1-2. Om detta ej lösts med 1-1, avsluta appen och kör den på nytt.

1-3. Om detta ej lösts med 1-2, återställ högtalaren och

återanslut.

1-4. Om detta ej lösts med 1-3, radera appen, ominstallera, och försök på nytt. För att återställa, tryck samt håll nere knappen (ADD) i 8 sekunder, tills en pipsignal hörs.

Felsökning

23

2. Om du byter plats för den högtalare som används.

2-1. Om den nya platsen är för långt ifrån hemmaroutern, kanske den ej kan anslutas. Placera och använd den på en plats som är tillräckligt nära routern.

2-2. Anslut högtalaren via LAN-kabel. För ytterligare högtalare, om dessa ej befinner sig tillräckligt nära den högtalare som installerats via LAN-kabel, installera en ytterligare brygga eller högtalare i mitten mellan högtalaren ansluten via LAN-kabel och högtalaren med ljudavbrott.

Ibland försvinner högtalaren från programmet

1. Om den blinkande lampan på högtalaren inte blinkar, utan förblir vit: Om problemet består till och med när högtalaren stängts av och slagits på igen, måste du återställa högtalaren

(för att återställa, tryck samt håll nere knappen (ADD) i 8 sekunder, tills ett pipljud hörs en gång) och registrera den på nytt. Utföra högtalarinstallation eller ytterligare förfaranden.

2. Om högtalarens blinkande lampa blinkar i vitt - instabil nätverkssignal. Vänta en stund eller flytta högtalaren till en annan plats närmare någon annan högtalare eller router.

3. Tryck på menyknappen eller menyn högst upp till höger på hemmaskärmen för att avsluta appen Music Flow Player, och kör den sedan igen.

Musiken avbryts samt instabilt MUSICflowsystem

1. Om högtalaren med ljudavbrott anslutits via trådlöst anslutningsläge, y

Om avståndet mellan högtalaren och hemmaroutern inte

är nära nog, kan motsvarande situation uppstå.

Flytta högtalaren närmare hemmaroutern och försök igen.

4

4

24

Felsökning

y

Om enheten med ljudkällan som ska spelas upp (t.ex. telefon eller laptop) befinner sig på en plats utan stabil hemmaroutersignal, flytta motsvarande enhet närmare hemmaroutern och försök igen.

2. Om du anslutit en högtalare via kabel och sedan installerat ytterligare högtalare:

Om högtalaren som ofta drabbas av ljudavbrott inte står nära nog den kabelanslutna högtalaren, tilläggsinstallera då en brygga eller en ytterligare högtalare mitt emellan den kabelanslutna högtalaren och högtalaren med ljudavbrott, och försök på nytt.

3. Även om har anslutit högtalare via ett MUSICflowmeshnätverk, kan musikavbrott förorsakade av omgivande signalstörningar förorsaka att ett trådlöst nätverk ej fungerar.

Om så sker kan du försöka byta MUSICflow-systemets Meshnätverkskanal via [Inställningar

à

Avancerade inställningar

à

Kanal för Mesh-nätverk].

Hur kan jag skapa ett musikbibliotek (Music

Library)? / En låt läggs ej till fastän biblioteket uppdateras.

Musikbiblioteket uppdateras inte automatiskt bara genom att lägga till en låt på DLNA-servern. När du lägger till en låt på servern, kör då musikbibliotekssynkroniseringen igen via

[Inställningar

à

Musikbibliotek

à

Synkronisera]. Om låten inte läggs till ens efter en musikbibliotekssynkronisering, kontrollera då följande.

1. Kontrollera om DLNA-server eller delad mapp för datorprogramvara har tilldelats.

2. Kontrollera om DLNA-serverlistan har förnyats.

y

Även om du kopierar filen till servern, kanske serverns innehållslista inte uppdateras omedelbart. Kontrollera därför serverinställningarna.

Felsökning

25 y

Om du kopierar en låt till telefonen med en annan metod

än MTP, kanske filen ej speglas i serverns innehållslista.

Om så sker, sök igenom telefonens innehåll eller stäng av och starta om telefonen på nytt.

3. Delningen kan ha blockerats, så kontrollera inställningen för

DLNA-serverprogrammet eller brandväggen.

y

Om du använder datorprogramvaran LG Musicflow kommer, när du tilldelar en delad mapp, motsvarande mapp strax att läggas till automatiskt i musikbiblioteket.

LG MUSICflow-produkten stängs av automatiskt.

I vissa fall kan produkten stängas av om ingen ljudsignal tas emot: y

Bluetooth-, Trådlöst nätverks(DLNA)-läge: om ingen ljudsignal inkommer under 20 minuter.

y

Bärbar In: ingen ljudsignal under 6 timmar.

Om nätverksansluten, kommer nätverksvänteläget att aktiveras (vit lysdiod)

-

Om ej nätverksansluten, kommer vänteläget att aktiveras (röd lysdiod)

Vilka typer av musikfiler kan spelas upp?

y Du kan spela upp filer med filtilläggen mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg och wav.

y För formaten mp3 och wma är samplingsfrekvensen 32-48 kHz, och för flac stöds upp till 192 kHz, 24 bit.

y

Även om ovanstående villkor uppfylls, kanske inte uppspelning sker i enlighet med filens eller mediaserverns egenskaper.

y

Tillämpad DRM-fil kan ej spelas upp.

4

4

26

Felsökning

Hur kan jag använda Spotify?

LG MUSICflow-produkter stöder anslutningsmetoden för Spotify som Spotify tillhandahåller. Via detta kan du använda den funktion som Spotify stöder genom att ansluta till högtalaren via Spotify-appen. Om Music Flow-högtalaren finns på nätverket som utgörs av samma router, förändras den högtalarformade ikonen för Spotify-appen, och när du trycker på denna ikon kan du kontrollera och välja högtalare i samma nätverk (när högtalaren valts, färgas ikonen grön).

Hur kan jag använda HomeChat?

Du kan börja använda HomeChat så fort du har registrerat din

HomeChat-enhet.

Samtliga familjemedlemmar kan registrera sig och använda en högtalare i HomeChat, och en person kan registrera flera högtalare.

För mer information, se http://www.lghomechat.com.

,

Obs!

Beroende på region är vissa tjänster (t.ex. Spotify, Homechat, etc.) ej tillgängliga.

Vad innebär läget för avaktivering av trådlöst nätverk?

Enheten erbjuder läget för avaktivering av trådlöst nätverk i syfte att spara batteri. Om du ej använder funktionen för trådlöst nätverk, stäng då av den.

Avaktivera trådlöst nätverk

Tryck samt håll nere knappen i 5 sekunder. Därefter lyser lysdioden

F

(Funktion) i dimmat vitt.

Aktivera trådlöst nätverk

Tryck på knappen eller på knappen .

5 Bilaga

Bilaga

27

Om LED Statusindikator

Färg

(Av) (Blå)

(Blå)

(Vit)

(Av) (Vit)

(Vit) (Röd)

(Vit)

(Av) (Röd)

(Röd) (Dimmad vit)

(Vit) (Dimmad vit)

Status

Enheten inväntar

Bluetooth

synkronisering

Bluetooth

anslutningen synkroniseras

Kabel til bärbar enhet ansluts

Bluetooth

läge

-

Bärbar In-läge

Enheten inväntar

Bluetooth-anslutning

Den ursprungliga enheten ansluts till nätverket

( -knappen trycks)

Enheten ansluts til nätverket

Den ytterligare enheten ansluts till nätverket

( -knappen trycks)

Nätverksstatus

Nätverksvänteläge

(Batteri : Laddas)

Status för vänteläge

Nätverksvänteläge

(Batteri : Fulladdat)

5

5

28

Bilaga

,

Information för skick på Status-lysdiod

y

När du ställer in gruppen för första gången, lyser lysdioden

F

(Funktion) i grönt.

y

När ytterligare grupper ställs in, byts färgen på lysdioden

F

(Funktion) i gruppordning.

[grön > magenta > cyan > blå > gul] y

Om de grupperade högtalarna växlar till vänteläge, slocknar belysningen i lysdioden

F

(Funktion).

Om ferritkärnan (tillval)

Den här ferritkärnan kan reducera eller eliminera elektriska störningar.

Hur du sätter fast ferritkärnan

1. Tryck på ferritkärnans låsmekanism [a] för att

öppna denna.

2. Vira strömsladden två varv runt ferritkärnan.

3. Stäng ferritkärnan så att den klickar till.

Bilaga

29

Specifikation

Nätspänning:

12 V

0

1,0 A (nätadapter)

Inbyggt, återuppladdningsbart batteri

Strömförbrukning:

12 W

Nätverksvänteläge : 3,7 W

(om samtliga nätverksportar aktiverats.)

Nätadapter:

Modell: WA-12M12FG

Tillverkare: Yang Ming Industrial

Ingång: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

-

Uteffekt: 12 V

0

1,0 A

Dimensioner (B x H x D):

194 mm x 64 mm x 70 mm (utan fot)

Bluetooth

Codec : SBC

Batteri:

Batterikapacitet : 2600 mAh

Ungefärlig drifttid uppgår till 4 timmar. (Avstängt trådlöst nätverk: 6 timmar)

Detta kan variera beroende på batteristatus och driftsförhållanden. (Baserat på 26 volym, 1kHzsignal, 400 mV bärbar ingång och fulladdad status)

Nettovikt (ca):

0,8 kg y

Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

5

5

30

Bilaga

Meddelande beträffande programvara med öppen källkod

På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electroncis via e-post på [email protected]: Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

SMART Hi-Fi AUDIO

Trådløs flerrumslyd

Model : BH4

DANSK |

SIMPEL VEJLEDNING

Det aktuelle produkt kan afvige fra billedet.

DAN

1 Kom godt i gang

1

2

Kom godt i gang

Sikkerhedsoplysninger

FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK

STØD - MÅ IKKE ÅBNES

ADVARSEL:

FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR

LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE,

SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF

KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.

Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes uisoleret farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.

Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligehol- delsesinstruktioner

(service) i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

ADVARSEL:

FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK

STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG:

Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

ADVARSEL:

Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.

FORSIGTIG:

Brug ikke højspændingsprodukter omkring dette produkt

(f.eks. elektriske fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af elektrisk stød.

FORSIGTIG:

Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne.

Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.

Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning.

Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.

Kom godt i gang

3

BEMÆRK:

For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller bagsiden af apparatet.

FORSIGTIG:

Brug kun vekselstrømsadapteren, der fulgte med enheden.

Brug ikke strømforsyning fra andre enheder eller andre fabrikanter. Brug af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig. Hvis du ikke bruger den medfølgende strømforsyning, er opladning ikke mulig, eller opladningstiden vil variere.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb: dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationssiden i denne brugermanual. Lad være med at overbelaste vægstikdåserne. Overbelastede stikdåser, løse eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud. Lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikdåser og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Strømstikket er adskillet enhed. I tilfælde af en nødsituation, skal strømstikket være let tilgængelig.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret:

Følg monteringstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

FORSIGTIG: Undlad at bruge produktet i omgivelser med lav fugtighed.

y

Der kan opstå statisk elektricitet i disse miljøer.

y Det anbefales at bruge produktet, efter du har rørt ved en metalgenstand, der leder elektricitet.

1

1

4

Kom godt i gang

ADVARSEL:

Dette produkt indeholder magneter, som kan være skadelige for andre genstande, f.eks. kreditkort med magnetstriber, pacemakere mv.

Sådan smider du dit gamle apparat ud

1. Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.

2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.

3. Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Kassering af batterier/akkumulatorer

Pb

1 Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv,

0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.

2 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.

3 Korrekt kassering af dine gamle batterier/ akkumulatorer vil være en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.

4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

(http://www.lg.com/global/sustainability/ environment/take-back-recycling/global-networkeurope)

Kom godt i gang

5

Fjernelse af opbrugte batterier og akkumulatorer

(KUN produkter med integreret batteri)

Hvis produktet har et indbygget batteri, som ikke nemt kan fjernes af slutbrugere, anbefaler LG, at batteriet kun bliver fjernet af kvalificerede teknikere, både hvis det er til udskiftning eller genbrug i slutning af produktets levetid. Med henblik på at forhindre skade på produktet og af hensyn til brugernes sikkerhed må sidstnævnte ikke selv forsøge at fjerne batteriet, og de bør kontakte LG Service Helpline eller en anden uafhængig serviceleverandør angående råd herom.

Fjernelse af batteriet involverer demontering af produkthuset, afbrydelse af de elektriske kabler/kontakter og forsigtig udtagning af battericellen ved hjælp af specialværktøjer. Hvis du har brug for vejledningen for kvalificerede teknikere om, hvordan batteriet sikkert skal fjernes, kan du besøge http://www.lge.com/global/sustainability/environment/takeback-recycling.

ADVARSEL:

Internt litium batteri i enheden bør ikke erstattes af brugeren på grund af fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert, og skal erstattes med samme type batteri ved en ekspert.

Overensstemmelseserklæring

1

Hermed erklærer LG Electronics European Shared Service Center B.V., at denne bærbare Bluetooth-højttaler er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Den komplette overensstemmelseserklæring kan rekvireres på følgende adresse:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.,

European Standard Team

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Holland eller anmod om den på vores særlige websted om overensstemmelseserklæring: http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Denne enhed er et 2,4 GHz og 5 GHz bredbåndstransmissionssystem, der er beregnet til anvendelse i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande, med begrænsninger af indendørs anvendelse af 5 GHz-båndbredden. (5150 –

5250 MHz)

Denne enhed skal installeres og anvendes ved en mindsteafstand på

20 cm mellem enheden og din krop. Denne sætning er til den generelle erklæring vedrørende hensynet til brugerens omgivelser.

6

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

2 Sikkerhedsoplysninger

8 Udpakning

8 Produktoversigt

9 Opladning af enheden

9 Grundbetjening

9 – Brug af knappen 1/!

9 – Ændring af funktion

2 Flerrumslyd

10 Netværksopsætning med flere rum

10 – Trin 1. Krav til lokalnetværk

11 – Trin 2. Installation af appen “Music Flow Player” og

Media Server

13 – Trin 3. Vejledning til flerrumsopsætning

16 – Trin 4. Tilføjelse af højttalere (valgmulighed)

18 – Brug af en netværksbro

19 Flere MUSICflow-produkter

19 – 1. Hjemmebiograftilstand

20 – 2. Group Play-tilstand

20 – 3. L/R Stereo-tilstand

3 Brug af ekstern enhed

21 Brug af ekstern enhed

21 – 1. PORTABLE IN-stik

21 – 2. BLUETOOTH ® -forbindelse

4 Fejlfinding

22 Fejlfinding

5 Bilag

27 LED’ernes status

28 Om ferritkerne (ekstraudstyr)

28 – Sådan monteres en ferritkerne

29 Specifikationer

30 Open source-software

Indholdsfortegnelse

7

3

4

1

2

5

y

For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge

http://www.lg.com

og derefter hente instruktionsbog. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

y Afhængigt af region kan indholdet i denne vejledning variere fra det faktiske indhold i Music Flow Player appen og MUSICflow-produkterne.

8

Kom godt i gang

Udpakning

1

Strømforsyning

Enhed

Produktoversigt

Enkel brugervejledning a 1/!

(standby/tændt)

b

F (funktion):

Vælger funktion og indgangskilde.

c

-/+ (lydstyrke)

d

(afspilning/pause):

Starter afspilningen eller sætter den på pause. e

Højttaler

f

(Wi-Fi):

Opretter forbindelse fra det primære MUSICflowprodukt til dit Wi-Fi-netværk.

g

(ADD):

Føjer et MUSICflow-produkt til dit netværk (hvis et eller flere allerede er tilsluttet).

h

(ekstern enhed):

Opretter forbindelse til en ekstern enhed.

i

DC IN 12 V:

Til den medfølgende strømforsyning.

Kom godt i gang

9

Opladning af enheden

Denne enhed anvender et indbygget batteri. Inden brug skal enhedens batteri oplades ved at tilslutte strømforsyningen.

Kontroller opladningsstatus

Opladning:

Knappen 1/!

bliver rød.

Fuldt opladet:

Knappen 1/!

bliver hvid.

Ca. 3 timer

,

Bemærk

Sådan kontrollerer du batteriets levetid:

Når enheden er tændt, skal du trykke på

1/!

.

1/!

(Hvid): Over 60 %

1/!

(Orange): Over 15 %

1/!

(Blinker orange): Under 15 %

1

Grundbetjening

Brug af knappen

1/!

Tændt:

Tryk på 1/!

Slukket:

Hold knappen

1/!

nede

Ændring af funktion

Tryk på knappen

F

(funktion) gentagne gange for at skifte funktion.

(Wi-Fi

à

Bluetooth

à

Wi-Fi)

,

Bemærk

Ved at tilslutte en bærbar enhed via kabel ændres funktionen som vist nedenfor.

(Wi-Fi

à

Bluetooth

à

Portable In

à

Wi-Fi)

2 Flerrumslyd

2

10

Flerrumslyd

Netværksopsætning med flere rum

Trin 1. Krav til lokalnetværk

d a c b a

Kontroller, at du anvender en router i dit lokalnetværk.

Routeren skal have forbindelse til internettet.

b

Opret forbindelse til Wi-Fi-netværket med din smartenhed.

c Slut højttalerne til strømforsyningen.

d Hvis du ønsker at lytte til musik fra en medieserver (pc, Mac eller netværksdrev), skal du kontrollere, at medieserveren har forbindelse til dit lokalnetværk.

.

Forsigtig: Krav til lokalnetværk

y

MUSICflow anvender både 2,4 GHz- og 5 GHz-frekvensbåndet og understøtter den trådløse netværksstandard 802.11b/g/n. y

Forstyrrelse af det trådløse signal kan medføre afbrydelser eller standsning af netværksforbindelsen.

y Afhængigt af netværkets hastighed virker afspilning af onlineindhold muligvis ikke optimalt.

y

Netværksforbindelsen kan muligvis ikke oprettes med nogle routere (eller modemmer) fra visse internetudbydere. I så fald anbefales det at købe en generel router.

y

En firewall på din pc kan forhindre Music Flow-softwaren i at fungere optimalt. I dette tilfælde skal du deaktivere alle firewalls og genoprette forbindelsen. Se vejledningen til din firewall eller dens websted.

Flerrumslyd

11

Trin 2. Installation af appen “Music Flow

Player” og Media Server

Installation af appen “Music Flow Player”

Hent appen “Music Flow Player” fra App Store eller Google Play

Store.

A B

2

ELLER

A

B

Søg på ”Music Flow Player” i søgelinjen.

Scan QR-koden ved hjælp af en scannings-app.

,

Bemærkning til appen “Music Flow Player”

y

Afhængigt af smartenheden fungerer appen Music Flow

Player muligvis ikke.

y

Appen Music Flow Player er tilgængelig i følgende versioner:

Android: version 4.0 (eller nyere) iOS: version 6.0 (eller nyere)

2

12

Flerrumslyd

Installation af Media Server-software på pc eller

Mac

Med medieserversoftware kan du få adgang til lydfiler på en medieserver (pc, Mac eller netværksdrev), og lytte til dem fra din højttaler via dit lokalnetværk. Gå til www.lg.com, og søg på modelnavnet for at finde medieserversoftwaren på fanen

Support.

y

Windows : Music Flow PC Software y

Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

,

Bemærkning til brug af Media Server

y

Del mappen med dine musikfiler på din pc eller Mac i lokalnetværket for at afspille dem på MUSICflow-systemet.

y

Du skal også ændre indstillingerne på dit netværksdrev for at sikre, at DLNA-serveren er aktiveret.

y

Det kan også være nødvendigt at ændre indstillingerne i din firewall for at sikre, at Windows-fildeling ikke er blokeret.

Flerrumslyd

13

Trin 3. Vejledning til flerrumsopsætning

Trådløs forbindelse (alm. Wi-Fi-forbindelse)

Med et MUSICflow-produkt kan du streame musik i hjemmet via dit Wi-Fi-netværk.

Opret Wi-Fi-forbindelse med et MUSICflow-produkt (soundbar, højttaler eller netværksbro) til lokalnetværket.

(Valgmulighed)

Derefter kan du tilslutte ekstra MUSICflow-produkter til dit lokalnetværk.

Se trin 4. Tilføjelse af højttalere (valgmulighed) på side 16.

2

Wi-Fi-signal

2

14

Flerrumslyd

Enkel vejledning til Wi-Fi-opsætning

1. Kontroller, at din smartenhed er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk.

2. Vælg det produkt du vil forbinde.

3. Åbn appen Music Flow Player, og følg opsætningsvejledningen Wireless Connection.

4. Tryk på knappen på MUSICflow -produktet (soundbar, højttaler eller netværksbro).

5. Kontroller, at knappen

F

(Function) blinker hvidt og rødt.

6. Indtast adgangskoden til Wi-Fi-netværket, når du skal oprette trådløs forbindelse med MUSICflow-produktet.

Hvis du har en iOS-enhed, skal du følge trin 6.1 til 6.3 herunder.

6-1. Tryk på Hjem-knappen på din iOS-enhed, og åbn

[Indstillinger].

Gå til Wi-Fi, og vælg MusicFlow_Setup. Dermed har dit

MUSICflow-produkt forbindelse til dit Wi-Fi-netværk.

6-2. Åbn appen Music Flow Player, og indtast adgangskoden til Wi-Fi-netværket for at oprette trådløs forbindelse med

MUSICflow-produktet.

6-3. Tryk på Hjem-knappen på din iOS-enhed, og åbn

[Indstillinger]. Genopret forbindelsen til dit Wi-Fi-netværk, og gå tilbage til appen Music Flow Player.

7. Hvis installationen forløb fejlfrit. Opdater højttalerens software til den nyeste version:

[Hjem

à

Indstillinger

à

Version Info.]

Flerrumslyd

15

,

Bemærk

Hvis den trådløse opsætning mislykkedes. Produktet kan ikke oprette forbindelse, hvis afstanden til routeren er for lang. Placer produktet tættere på routeren.

m

Tip

Musikstreaming i MUSICflow-systemet inden for routerens Wi-

Fi-dækning.

I nedenstående tilfælde anbefales den alm. trådløse forbindelse.

1. Når alle højttalere er inden for routerens Wi-Fi-dækning

(og routeren understøtter 802.11n 2,4/5 GHz).

2. Når du ønsker at bruge produktet i nedenstående tilstand.

1) Når du bruger et MUSICflow-system med én højttaler.

Group Play-tilstand (gruppeafspilning) inden for routerens

Wi-Fi-dækning.

3) L/R Stereo-tilstand.

2

2

16

Flerrumslyd

Trin 4. Tilføjelse af højttalere

(valgmulighed)

Hvis du opretter forbindelse fra det primære MUSICflowprodukt til dit lokalnetværk, kan du også føje de ekstra

MUSICflow-produkter (soundbar, højttaler eller netværksbro) til lokalnetværket.

Enkel vejledning (tilføj højttalere)

1. Hvis du har ekstra højttalere, så tænd først for højttaleren.

2. Åbn din smartenhed eller pc-programmet, og følg opsætningsguiden.

[Hjem

à

Tilføj højttaler]

3. Tryk på knappen på det MUSICflow-produkt (soundbar, højttaler eller netværksbro), du vil tilføje.

4. Kontroller, at knappen

F

(Function) blinker rødt.

5. Hvis installationen forløb fejlfrit. Opdater højttalerens software til den nyeste version:

[Hjem

à

Indstillinger

à

Version Info.]

,

Bemærk

Hvis tilføjelsen af højttaleren mislykkedes: Produktet kan ikke oprette forbindelse, hvis afstanden til routeren er for lang. Placer produktet tættere på routeren og de øvrige højttalere.

Flerrumslyd

17

,

Bemærkning til flerrumsopsætning

y

Alle trådløse eller kablede forbindelser kan oprettes i forhold til placeringen af routeren, men vi anbefaler, at du tilslutter netværksbroen til routeren ved hjælp af et netværkskabel og tilslutter øvrige højttalere afhængigt af netværkets stabilitet.

y

Når meddelelsen ”Firmware update” vises i appen Music Flow

Player, skal du trykke for at begynde opdateringen.

y

Hvis du har tilsluttet en højttaler via netværkskabel og installeret øvrige højttalere: Hvis højttaleren med hyppige lydudfald ikke står tæt nok på den kablede højttaler, skal du installere en netværksbro eller tilføje en ekstra højttaler mellem den kablede højttaler og højttaleren med lydudfaldene.

y Selvom du har tilsluttet højttalere i et MUSICflowmeshnetværk, kan musikafspilning afbrydes pga. interferens på Wi-Fi-netværket. I så fald kan du prøve at ændre meshnetværkets kanal til MUSICflow-systemet i [Indstillinger

à

Avancerede indstillinger

à

Mesh-netværkskanal].

y

Når du tilslutter højttaleren, vises meddelelsen ”Mesh network composition” muligvis. Tilslutningen tager ca. 30 sekunder.

Meddelelsen vises én gang ved første installation, men vises igen, hvis du skifter netværksmiljø.

2

2

18

Flerrumslyd

Brug af en netværksbro

1. Brug netværksbroen som en rodenhed

(kablet til routeren)

Hvis routeren er placeret langt fra højttaleren, der skal tilsluttes via kabel: a Slut netværksbroen til routeren via netværkskabel.

b Følg den simple opsætningsvejledning (se Tilføjelse af højttalere) for at føje MUSICflow-produkter til dit lokalnetværk.

b a

Netværksbro

2. Brug som en forlænger af Wi-Fi-signalet

Hvis du vil udvide MUSICflow-meshnetværkets dækning:

Forberedelse:

Slut det primære MUSICflow-produkt til routeren via netværkskabel.

a

Følg den simple opsætningsvejledning (se Tilføjelse af højttalere) for at føje netværksbroen til dit lokalnetværk. b Følg den simple opsætningsvejledning (se Tilføjelse af højttalere) for at føje MUSICflow-produkter til dit lokalnetværk.

b a

Netværksbro

Brug af en netværksbro

1. Brug netværksbroen som en rodenhed

(kablet til routeren)

Hvis routeren er placeret langt fra højttaleren, der skal tilsluttes via kabel: a Slut netværksbroen til routeren via netværkskabel.

b Følg den simple opsætningsvejledning (se Tilføjelse af højttalere) for at føje MUSICflow-produkter til dit lokalnetværk.

b a

Netværksbro

2. Brug som en forlænger af Wi-Fi-signalet

Hvis du vil udvide MUSICflow-meshnetværkets dækning:

Forberedelse:

Slut det primære MUSICflow-produkt til routeren via netværkskabel.

a

Følg den simple opsætningsvejledning (se Tilføjelse af højttalere) for at føje netværksbroen til dit lokalnetværk. b Følg den simple opsætningsvejledning (se Tilføjelse af højttalere) for at føje MUSICflow-produkter til dit lokalnetværk.

b a

Netværksbro

1. Hjemmebiograftilstand

Påkrævet

y

MUSICflow-soundbar x1 y

MUSICflow-højttaler x2 (samme model) y

Netværksbro (valgfri)

Flerrumslyd

19

Flere MUSICflow-produkter

Føj en LG MUSICflow-soundbar til lokalnetværket, og synkroniser den med LG MUSICflow-højttalerne for at få en hjemmebiografoplevelse.

,

Bemærk

Hvis du slutter MUSICflow-højttalere til din hjemmebiografopsætning, skal de være af samme model.

2

2

20

Flerrumslyd

2. Group Play-tilstand

Højttalere placeret i forskellige rum kan indstilles til at afspille den samme musik eller individuel musik.

Synkroniser dine flerrumshøjttalere for at spille den samme sang i alle rum.

Påkrævet

y

Mere end to MUSICflow-produkter y

Netværksbro (valgfri)

3. L/R Stereo-tilstand

Indstil dine højttalere til stereolyd med appen Music Flow Player, og film og yndlingsmusik med god lyd.

Påkrævet

y

Music Flow-højttaler x2 y

Netværksbro (valgfri)

3 Brug af ekstern enhed

Brug af ekstern enhed

21

Brug af ekstern enhed

1. PORTABLE IN-stik

1. Tilslut enhver enhed med minijack-lydudgang ( ) til stikket til eksterne enheder på produktet ved hjælp af et 3,5 mm stereokabel.

2. Vælg produktets indgangskilde med knappen

F

(Function).

3

2. BLUETOOTH

®

-forbindelse

1. Tryk gentagne gange på knappen

F

(Function) for at vælge

Bluetooth

tilstand, der vises med et blåt lys i knappen.

2. Kontroller, at

Bluetooth

er aktiveret på din enhed, og vælg ”LG Music Flow

H4 (XX)”. Højttaleren vises som ”LG Music Flow H4

(XX)”.

3. Afspil noget musik på din

Bluetooth

-enhed.

4 Fejlfinding

4

22

Fejlfinding

Fejlfinding

Firmwareopdatering

Når MUSICflow-produktet er tilsluttet dit lokalnetværk, skal du kontrollere, om firmwareversionen er den nyeste på alle højttalere og appen Music Flow Player.

MUSICflow-produktet kan kræve, at den nyeste firmware er installeret for at sikre optimal funktion.

[Indstillinger

à

Version Info.]: Her kan du kontrollere, om højttaleren har den nyeste firmware.

Hvordan igangsætter jeg højttaleren?

Hold knappen (ADD) nede, indtil der lyder ét bip, for at anvende førstegangsnetværksindstillingerne. (Soundbar:

”DISABLED” vises i displayet).

Hold knappen (ADD) nede, indtil der lyder to bip, for at anvende fabriksindstillingerne. (Soundbar: ”RESET” vises i displayet).

Højttaleren er ikke tilsluttet.

1. For højttalere, der allerede er tilsluttet: Kontroller, at smartenheden er tilsluttet samme router som højttaleren, opret forbindelse til samme router, og kontroller følgende:

1-1. Tænd og sluk for produktet, og kontroller netværksforbindelsen.

1-2. Hvis problemet ikke er løst efter 1-1, skal du lukke appen og prøve igen.

1-3. Hvis problemet stadig ikke er løst, skal du nulstille højttaleren og genoprette netværksforbindelsen.

1-4. Hvis problemet ikke er løst efter 1-3, skal du slette appen, geninstallere den og genoprette netværksforbindelsen.

For at nulstille skal du holde knappen (ADD) nede i 8 sekunder, indtil du hører ét bip.

Fejlfinding

23

2. Hvis du ændrer placeringen af højttaleren, der er i brug:

2-1. Produktet kan ikke oprette forbindelse, hvis afstanden til routeren er for lang. Placer produktet tættere på routeren.

2-2. Hvis den afspillende højttaler har lydudfald, skal du slutte højttaleren til routeren via et netværkskabel og installere en netværksbro eller ekstra højttaler imellem de eksisterende højttalere, hvis de står for langt fra den kablede højttaler.

Højttaleren kan indimellem forsvinde fra oversigten i appen

1. Hvis højttalerens LED ikke blinker, men lyser konstant hvidt:

Hvis du har slukket højttaleren og tændt den igen, men problemet fortsætter, skal du nulstille den: Hold knappen

(ADD) nede i 8 sekunder, indtil du hører ét bip. Genopret højttalerens netværksforbindelse. Geninstaller højttaleren og evt. øvrige procedurer.

2. Hvis højttalerens LED blinker hvidt, er netværkssignalet ustabilt. Vent et øjeblik, eller flyt højttaleren tættere på en anden højttaler eller routeren.

3. Tryk på Hjem-knappen på din smartenhed, eller tryk på menuikonet i øverste højre hjørne af startskærmen for at afslutte appen Music Flow Player og prøve forfra.

Musikken falder ud, og MUSICflow-systemet er ustabilt

1. Hvis højttaleren med lydudfaldene er tilsluttet via Wi-Fi: y

Hvis afstanden mellem højttaler og router er for stor, kan det medføre udfald i lyden. Flyt højttaleren tættere på routeren.

y

Hvis lydkilden, f.eks. en smartenhed eller bærbar computer, står i udkanten af routerens Wi-Fi-signal, skal du flytte den tættere på routeren.

4

4

24

Fejlfinding

2. Hvis du har tilsluttet en højttaler via netværkskabel og installeret øvrige højttalere:

Hvis højttaleren med hyppige lydudfald ikke står tæt nok på den kablede højttaler, skal du installere en netværksbro eller anden højttaler mellem den kablede højttaler og højttaleren med lydudfaldene.

3. Selvom du har tilsluttet højttalere i et MUSICflowmeshnetværk, kan musikafspilning afbrydes pga. interferens på Wi-Fi-netværket. I så fald kan du prøve at ændre meshnetværkets kanal til MUSICflow-systemet i [Indstillinger

à

Avancerede indstillinger

à

Mesh-netværkskanal].

Hvordan opretter jeg et musikbibliotek?

/ Sangen vises ikke, selvom biblioteket er opdateret.

Musikbiblioteket opdateres ikke automatisk blot ved at føje en sang til en DLNA-server. Hvis du føjer en sang til serveren, skal du gå til [Indstillinger

à

Musik bibliotek

à

Synkronisering] og køre synkroniseringen af musikbiblioteket igen. Hvis du har tilføjet en sang, som ikke vises efter synkronisering af musikbiblioteket, skal du gøre følgende:

1. Kontroller, at musikbiblioteksmappen på DLNA-serveren eller computeren er delt på netværket.

2. Kontroller, at DLNA-serverens indholdsliste opdateres.

y

Selvom du kopierer filen over på DLNA-serveren, opdateres indholdet muligvis ikke med det samme, så kontroller serverens indstillinger.

y

Hvis du kopierer en sang over på en smartenhed på en anden måde end almindelig medieoverførsel, vises den muligvis ikke på serverindholdet. I så fald skal du genscanne indholdet på smartenheden eller genstarte den.

Fejlfinding

25

3. Delingen kan være blokeret, så kontroller indstillingerne i

DLNA-programmet eller din firewall.

y

Hvis du bruger LG Musicflow-programmet på en computer og vælger at dele en mappe på netværket, føjes mappen til musikbiblioteket inden for et minut.

LG MUSICflow-produktet er slukket automatisk.

I nogle tilfælde sættes produktet på standby, hvis det ikke modtager et lydsignal: y

Bluetooth- og Wi-Fi (DLNA)-tilstand: Intet lydsignal i 20 minutter.

y

Portable In: Intet lydsignal i 6 timer.

Hvis produktet er tilsluttet netværket, skifter det til netværksstandby (hvid LED).

Hvis forbindelsen til netværket er tabt, skifter produktet til standby (rød LED).

Hvilke filformater kan afspilles?

y

Produktet kan afspille filer med filekstensionen mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg og wav.

y

For mp3 og wma er samplingfrekvensen 32- 48 kHz, og for

FLAC op til 192 kHz i 24 bit.

y Visse filer med disse specifikationer kan dog ikke afspilles, afhængigt af filernes eller medieserverens egenskaber.

y Ophavsretligt beskyttede filer (DRM) kan ikke afspilles.

4

4

26

Fejlfinding

Kan jeg bruge Spotify med produktet?

LG MUSICflow-produktet understøtter Spotify Connect. Med denne funktion kan du streame musik fra Spotify til produktet.

Hvis Music Flow-produktet har forbindelse til lokalnetværket,

ændres højttalerikonet i Spotify, og du kan nu trykke på det for at vælge højttalerne i lokalnetværket. Når højttaleren vælges, bliver ikonet grønt.

Kan jeg bruge HomeChat med produktet?

Efter enhedsregistrering af HomeChat kan du bruge programmet sammen med Music Flow-produktet.

Hvert familiemedlem kan registrere og bruge én højttaler i

HomeChat, og én person kan registrere adskillige højttalere.

Læs mere på http://www.lghomechat.com.

,

Bemærk

Afhængigt af region er nogle tjenester, f.eks. Spotify, HomeChat mv., muligvis ikke tilgængelige.

Hvad er Wi-Fi Disable-tilstand?

Det er muligt at deaktivere Wi-Fi på produktet for at spare på batteriet. Hvis du ikke bruger Wi-Fi-funktionen, så sluk den.

Sådan deaktiverer du Wi-Fi:

Hold knappen nede i 5 sekunder. LED’en i knappen

F

(Function) lyser dæmpet hvidt.

Sådan genaktiverer du Wi-Fi:

Tryk på knappen eller .

5 Bilag

Bilag

27

LED’ernes status

Farve

(Slukket) (Blå)

(Blå)

(Hvid)

(Slukket) (Hvid)

Status

Produktet afventer

Bluetooth

-parring

Parret med

Bluetooth

enhed

Lydkabel tilsluttet

Bluetooth

tilstand

Portable Intilstand

(Hvid) (Rød)

(Hvid)

(Slukket) (Rød)

(Rød) (Dæmpet hvid)

(Hvid) (Dæmpet hvid)

Produktet afventer netværksforbindelse

Det primære produkt opretter forbindelse til netværket

(der er trykket på knappen

)

Enheden har forbindelse til netværket

Ekstraproduktet opretter forbindelse til netværket

(der er trykket på knappen

)

Netværksstatus

Netværksstandby

(batteri: oplader)

Standbytilstand

Netværksstandby

(batteri: fuldt opladet)

5

5

28

Bilag

,

Bemærkning til status-LED

y

Når du indstiller gruppen første gang, lyser LED’en på knappen

F

(Function) grønt.

y

De yderligere grupper er indstillet, og LED’en i knappen

F

(Function) skifter farve i grupperækkefølge.

[Grøn > Magenta > Cyanblå > Blå > Gul] y

Hvis de grupperede højttalere skifter til netværksstandbytilstand, dæmpes LED’en på

F

(Function).

Om ferritkerne (ekstraudstyr)

Denne ferritkerne kan reducere eller fjerne elektrisk interferens.

Sådan monteres en ferritkerne

1. Træk i stopperen [a] på ferritkernen for at åbne den.

2. Vikl strømkablet to gange om ferritkernen.

3. Luk ferritkernen, indtil der lyder et klik.

Bilag

29

Specifikationer

Strømforsyning:

12 V

0

1,0 A (strømforsyning)

Indbygget genopladeligt batteri

Strømforbrug:

12 W

Netværksstandby: 3,7 W

(Hvis alle netværksporte er aktiveret)

Strømforsyning:

Model: WA-12M12FG

Producent: Yang Ming Industrial

Indgang: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

-

Udgang: 12 V

0

1,0 A

Udvendige mål (B x H x D):

194 mm x 64 mm x 70 mm (uden fod)

Bluetooth

Codec : SBC

Batteri:

Batterikapacitet: 2600 mAh

Brugstid: ca. 4 timer (med Wi-Fi Disable: 6 timer)

Dette kan variere efter brug og batteriets opladning. (Baseret på 26 volumen, 1 kHz signal, 400 mV bærbar input og fuldt opladet status).

Nettovægt:

Ca. 0,8 kg y Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

5

5

30

Bilag

Open source-software

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på http://opensource.lge.com.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en

CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til [email protected]

com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

SMART Hi-Fi AUDIO

Trådløst multiroom

Modell : BH4

NOR

NORSK |

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Det aktuelle apparatet kan avvike fra tegningen.

1 Komme i gang

1

2

Komme i gang

Sikkerhetsinformasjon

FORSIKTIG

FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ

IKKE ÅPNES

MERK:

FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER

BAKDEKSELET) FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET

SOM BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS PRODUKTET MÅ

REPARERES.

Dette lynsymbolet inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det finnes uisolert spenning inne i produktet som kan være kraftig nok til å kunne forårsake personskader.

Utropstegn inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det er viktig informasjon om bruk og vedlikehold (service) av produktet i lesestoffet som følger med.

ADVARSEL:

FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE

DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

FORSIKTIG:

Apparatet må ikke utsettes for sprut eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.

ADVARSEL:

Installere ikke utstyret i et begrenset område, som en bokhylle eller lignende enhet.

FORSIKTIG:

Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet.

(f.eks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG:

Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger.

Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overopp-heting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en bok-hylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.

Komme i gang

3

MERK:

Se hovedmerkingen under eller bak apparatet for sikkerhetsinformasjon, inkludert identifikasjon av produktet og strømforsyning.

FORSIKTIG:

Anvend kun den strømadapteren som medfølger denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent.

Bruk av andre strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien. Hvis du ikke bruker den medsendte adapteren, kan det hende at ladingen ikke fungerer og at ladetiden kan variere.

ADVARSEL om strømledningen

De fleste elektriske apparater anbefales plassert på en dedikert kurs, dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak. Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken for å være sikker. Ikke overbelast vegguttak. Overbelastede vegguttak, løse eller skadde vegguttak, forlengelsesledninger, slitte ledninger samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige. Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør. Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter, samt stedet hvor strømledningen kommer ut av apparatet. Strømstøpselet er utkoblingsenheten. I nødstilfeller, må Strømstøpselet være lett tilgjengelig.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet fra utstyret på:

Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, og følg trinnene for montering i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs helse, må det gamle batteriet eller batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.

FORSIKTIG når du bruker dette produktet i miljøer med lavt fuktighetsnivå

y

Det kan forårsake statisk elektrisitet i miljøer med lav luftfuktighet.

y

Det er anbefalt å bruke dette produktet etter å ha berørt et metallobjekt som leder elektrisitet.

1

1

4

Komme i gang

ADVARSEL:

Denne enheten inneholder magneter som kan være skadelige for visse gjenstander (f.eks.: magnetkort, pacemaker, etc.).

Kaste det brukte apparatet

1. Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.

2. Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.

3. Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall

(WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

Kassering av brukte batterier/akkumulatorer

Pb

1 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002

% kadmium eller 0,004 % bly.

2 Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.

3 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/ akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.

4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet. (http://www.lg.com/global/ sustainability/environment/take-back-recycling/ global-network-europe)

Komme i gang

5

Fjerning av brukte batterier og akkumulatorer

(KUN produkt med integrert batteri)

I tilfelle dette produktet inneholder et batteri innlemmet i produktet som ikke enkelt kan fjernes av sluttbrukere, anbefaler LG at kun kvalifisert fagpersonale fjerner batteriet, enten for bytte eller for resikr ved slutten av dette produktets brukstid. For å unngå skade på produktet, og for deres egen sikkerhet, bør brukere ikke prøve å fjerne batteriet, og bør kontakte

LG Service Helpline, eller andre uavhengige serviceleverandører for råd.

Fjerning av batteriet vil involvere demontering av produktets deksel, frakobling av elektriske kabler/kontakter, og forsiktig uttrekking av battericellen med spesialverktøy. Hvis du trenger instruksjonene for kvalifisert fagpersonale om hvordan batteriet fjernes trygt, gå til http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-backrecycling.

MERK:

Det indre litiumbatteriet i enheten bør ikke byttes av brukeren på grunn av fare for eksplosjon dersom batteriet blir erstattet på feil måte, og må erstattes med samme type batteri av en ekspert.

1

Samsvarserklæring

LG Electronics European Shared Service Center B.V. erklærer herved at denne bærbare Bluetooth-høyttaleren er i samsvar med essensielle krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EC. Hele samsvarserklæringen kan bestilles gjennom den følgende postadressen:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

European Standard Team

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Nederland eller kan kreves gjennom samsvarserklæringsnettsiden vår: http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Denne enheten er et 2,4 GHz og 5 GHz bredbåndsoverføringssystem, beregnet for bruk i alle EU-medlemsstater og EFTA-land, med begrensning på innendørsbruk for 5 GHz-båndet. (5150 - 5250 MHz)

Denne enheten bør installeres og brukes med min. 20 cm avstand mellom enheten og kroppen din. Dette rådet er et generelt utsagn for vurdering av brukermiljøet.

6

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse

1 Komme i gang

2 Sikkerhetsinformasjon

8 Utpakking

8 Produktoversikt

9 Behandling av enheten

9 Grunnleggende betjeninger

9 – Bruker 1/!

-knappen

9 – Endre modus

2 Bruker multiroom

10 Oppsett av multiroom

10 – Trinn 1. Krav til hjemmenettverk

11 – Trinn 2. Installere “Music Flow Player”-app og mediaserver

13 – Trinn 3. Innledende oppsett av multiroom

16 – Trinn 4. Legge til høyttalere (alternativt)

18 – Bruke broen

19 Nyt Multiple MUSICflow-produktet

19 – 1. Hjemmekinomodus

20 – 2. Grupperingsmodus

20 – 3. L/R-stereomodus

3 Bruk av eksterne enheter

21 Bruk av eksterne enheter

21 – 1. BÆRBAR INNGANG-tilkobling

21 – 2. BLUETOOTH

®

-tilkobling

4 Feilsøking

22 Feilsøking

5 Vedlegg

27 Om tilstanden til LED-lyset

28 Om ferrittkjernen (valgfritt)

28 – Hvordan feste ferrittkjernen

29 Spesifikasjoner

30 Programvaremelding for åpen kilde

Innholdsfortegnelse

7

3

4

1

2

5

y

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk

http://www.lg.com

, og last så ned Brukerveiledningen.

Noe av innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra din spiller.

y Noe av innholdet i denne håndboken for Music Flow

Player-programmet og MUSICflow-produktet kan være forskjellige, avhengig av region.

8

Komme i gang

Utpakking

1

Strømadapter

Enhet

Produktoversikt

Enkel brukermanual a 1/!

(Standby/På)

b

F (Funksjon):

Velger funksjonen og inngangskilde.

c

-/+ (Volum)

d

(Avspill/Pause):

Starter eller stanser avspilling. e

Høyttaler

f

(Wi-Fi):

Kobler innledende MUSICflow-produkt trådløst til nettverket ditt.

g

(Legg til):

Legger det ekstra MUSICflow-produktet til nettverket ditt. (I tilfelle en eller flere MUSICflow-produkter er tilkoblet) h

(Bærbar inngang):

Kobler til den eksterne enheten.

i

DC IN 12 V:

Kobler til det medfølgende strømadapteret.

Behandling av enheten

Dette apparatet bruker innebygd batteri. Før du bruker den, må du lade batteriet ved

å koble til strømadapteret.

Komme i gang

9

1

Sjekker ladestatus

Lading:

1/!

-knappen blir rød.

Fullstendig ladet:

1/!

-knappen blir hvit.

Omtrent 3 timer

,

Merk

Hvordan sjekke batteriets levetid:

når enheten er slått på, trykk på 1/!

.

1/!

(Hvit) : Mer enn 60 %

1/!

(Gul) : Mer enn 15 %

1/!

(Gul, blinker) : Mindre enn 15 %

Grunnleggende betjeninger

Bruker

1/!

-knappen

På :

Trykk på 1/!

Av :

Trykk på og hold nede

1/!

Endre modus

Trykk på

F

(Funksjon)-knappen gjentatte ganger. Da endres modus.

(Wi-Fi -> Bluetooth -> Wi-Fi)

,

Merk

Når du kobler til den bærbare kabelen, endres funksjonen som vist nedenfor.

(Wi-Fi -> Bluetooth -> Bærbar inngang -> Wi-Fi)

2 Bruker multiroom

2

10

Bruker multiroom

Oppsett av multiroom

Trinn 1. Krav til hjemmenettverk

d a c b a

Kontroller at et trådløst nettverk med en ruter er installert i hjemmet ditt. Ruteren må være koblet til Internettet.

b

Koble smart-enheten din til hjemmenettverket ditt.

c Koble høyttaleren til strømforsyningen.

d Hvis du ønsker å spille av musikken på en mediaserver (PC,

Mac eller nettverkslagring), kobler du mediaserveren til hjemmenettverket ditt.

.

Forsiktighetsvarsel for krav til hjemmenettverk

y

MUSICflow-systemet kommuniserer over både 2,4 GHz og

5 GHz-hjemmenettverk som støtter 802,11b/g/n trådløs teknologi. y

Forstyrrelser av det trådløse signalet kan føre til at nettverket kobles fra eller at avspilling stoppes.

y

Avhengig av hastigheten av nettverket kan avspilling av nettinnhold kanskje ikke virke så godt.

y

Det er mulig nettverkstilkobling ikke lar seg gjøre med noen rutere (eller modem) fra visse Internett-tjenesteleverandører.

Kjøp i så tilfelle en vanlig ruter og bruk den.

y

En brannmur på PC-en din kan føre til at Music Flow PCprogramvaren ikke fungerer som den skal. Deaktiver i så tilfelle alle brannmurene og prøv å koble til på nytt. Se instruksjonene eller nettsiden for din brannmur.

Bruker multiroom

11

Trinn 2. Installere “Music Flow Player”app og mediaserver

Installere ”Music Flow Player”-appen

Last ned ”Music Flow Player” på App store eller Google Play

Store.

A B

2

ELLER

A

Skriv inn ”Music Flow Player” i søkefeltet og trykk på

”Search”(Søk).

B

Skann QR-koden med skanning-applikasjonen.

,

Merknad for “Music Flow Player”-app

y

Det er ikke sikkert ”Music Flow Player” virker på alle enheter.

y

Music Flow Player-appen vil være tilgjengelig i følgende programvareversjoner:

Android O/S : Ver 4.0 (eller nyere) iOS O/S : Ver 6.0 (eller nyere)

2

12

Bruker multiroom

Installere programvare for mediaserver på PC eller Mac

Med programvare for mediaserveren har du tilgang til lydfiler lagret på mediaserveren (PC, Mac eller nettverkslagring) slik at du kan lytte til dem i din høyttaler via hjemmenettverket.

På nettstedet www.lg.com kan du skrive inn modellnavnet i søkefeltet og finne programvare til mediaserveren under support-fanen.

y

Windows : Music Flow PC Software y

Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

,

Merknad for bruk av mediaserver

y

Du må dele mappen med lydinnhold på PC-en eller Mac-en for å spille dem av på MUSICflow-systemet.

y

På NAS-enheten må du også endre innstillingene for å sikre at DLNA-serveren er aktivert.

y

Du må også endre innstillingene på brannmurprogramvaren for å sikre at Windows-fildeling ikke er blokkert.

Bruker multiroom

13

Trinn 3. Innledende oppsett av multiroom

Trådløs forbindelse

(Standard trådløs forbindelse)

MUSICflow-produktet tilbyr musikkstreamingtjenesten innenfor ruterens Wi-Fi-dekning.

Koble en av MUSICflow-produktene (lydplanke, høyttaler eller bro) trådløst til hjemmeruteren.

(Alternativt)

Deretter kan du koble de andre MUSICflow-produktene trådløst til hjemmenettverket ditt.

Se “Trinn 4. Legge til høyttalere (alternativt)” på side 16.

2

Trådløst signal

2

14

Bruker multiroom

Enkel oppsettsveiledning (trådløs tilkobling)

1. Kontroller at smartenheten er koblet til Wi-Fi-nettverket ditt.

2. Velg produktet du vil koble til.

3. Start Music Flow Player-appen og følg ”Trådløs forbindelse”instruksjonene til oppsettsveiviseren.

4. Trykk på -knappen på MUSICflow-produktet (lydplanke, høyttaler eller bro).

5. Sjekk om

F

(Funksjon)-indikatoren blinker i hvitt og rødt.

6. Skriv inn passordet til hjemmeruteren for å koble til

MUSICflow-produktet.

Hvis du har en iOS-enhet, må du følge de tre trinnene nedenfor

6-1. Trykk på hjem-knappen på iOS-enheten og gå til

[Innstillinger].

Velg “MusicFlow_Setup” i Wi-Fi-innstillingene. Appen og

MUSICflow-produktet vil tilkobles.

6-2. Flytt Music Flow Player-appen og skriv inn passordet til hjemmeruteren for å koble MUSICflow-produktet til hjemmeruteren.

6-3. Trykk på hjem-knappen på iOS-enheten og gå til

[Innstillinger]. Koble til Wi-Fi-nettverket ditt på nytt. Og gå til Music Flow Player-appen en gang til.

7. Hvis du har installert riktig. Oppdater høyttalerprogramvaren til siste versjon:

[Startskjerm

à

Innstillinger

à

Versjonsinfo.]

Bruker multiroom

15

,

Merk

Hvis konfigurasjonen for ”Trådløs forbindelse” mislyktes. Det kan se ut til at enheten er for langt unna ruteren, det kan være den ikke er tilkoblet. Plasser den på et sted som er nær nok ruteren.

m

Tips

Tilbyr musikkstreamingtjeneste i MUSICflow-systemet innenfor hjemmeruterens Wi-Fi-dekning.

Standard trådløs forbindelse anbefales for nedenstående tilfelle.

1. Når alle høyttalerne er innenfor hjemmeruterens Wi-Fidekning.

(hjemmeruteren støtter 802,11n 2,4/5 Ghz)

2. Når du ønsker å bruke det i nedenstående modus.

Når du bruker et MUSICflow-system med en enkelt høyttaler.

2) Gruppeavspilling på hjemmeruterens Wi-Fi-dekning.

3) L/R-stereomodus

2

2

16

Bruker multiroom

Trinn 4. Legge til høyttalere (alternativt)

Hvis du kobler det innledende MUSICflow-produktet til hjemmenettverket, kan du koble de ekstra MUSICflowproduktene (lydplanke, høyttaler eller bro) til hjemmenettverket.

Enkel oppsettsveiledning (Legg til høyttalere)

1. Hvis du har ekstra høyttalere, slå dem på.

2. Start smartenheten eller PC-programmet og følg instruksjonene på oppsettsveiviseren.

[Startskjerm à Legg til Høyttaler]

3. Trykk på -knappen på MUSICflow-produktet (lydplanke, høyttaler eller bro) du ønsker å koble til.

4. Kontroller at F(Funksjon)-lampen blinker rødt.

5. Hvis du har installert riktig. Oppdater høyttalerprogramvaren til siste versjon:

[Startskjerm

à

Innstillinger

à

Versjonsinfo.]

,

Merk

Hvis konfigurasjonen for ”Legg til høyttalere” mislyktes. Det kan se ut til at høyttalerne er for langt unna hverandre, det kan være de ikke er tilkoblet. Plasser den på et sted som er nær nok ruteren og hver av høyttalerne.

Bruker multiroom

17

,

Merknad for oppsett av multiroom

y

Du kan sette opp all trådløs/kablet tilkobling i henhold til plasseringen av ruteren. Men vi anbefaler at du kobler broen til ruteren med LAN-kabel og kobler til flere høyttalere for et stabilt nettverk.

y

Når pop-up-meldingen ”Fastvare-oppdatering” vises på Music

Flow Player-appen, trykk for å starte oppdateringen.

y

Hvis du har koblet til en høyttaler med en LAN-kabel og installert andre høytalere i tillegg: Dersom høyttaleren, hvor lyden bryter opp, ikke er tilstrekkelig nær den kabeltilkoblede høyttaleren, installer en bro eller en ekstra høyttaler mellom de to høyttalerne, og prøv på nytt.

y

Selv om du har koblet høyttalere til MUSICflow meshnettverket, vil musikklyden bryte opp ved omgivelsessignaler som forstyrrer Wi-Fi-nettverket. I dette tilfellet kan du prøve

å endre mesh-nettverkskanalen til MUSICflow-systemet på [Innstillinger

à

Avanserte innstillinger

à

Kanal for maskenettverk].

y

Når du foretar en tilkobling, kan ”Mesh-nettverkskomposisjon” vises, og det tar omtrent 30 sekunder. Denne meldingen vises en gang i løpet av den første installasjonen, men dukker opp igjen når du endrer nettverksmiljøet.

2

2

18

Bruker multiroom

Bruke broen

1. Bruk en rotenhet

(kablet til hjemmeruteren)

Når hjemmeruteren er plassert langt fra høyttalerne for tilkobling med kabel: a Koble broen til hjemmeruteren med LAN-kabel.

b Legg MUSICflow-produkter til hjemmenettverket ditt i henhold til ”Enkel oppsettsveiledning (Legg til høyttalere)”.

a b

Bro

2. Bruk en trådløs forlenger

Når du ønsker å utvide mesh-nettverksdekningen til MUSICflow:

Forberedelse:

Innledende MUSICflow-produkt kobles til hjemmeruteren med LAN-kabel.

a Legg broen til hjemmenettverket ditt i henhold til ”Enkel oppsettsveiledning (Legg til høyttalere)”. b Legg MUSICflow-produkter til hjemmenettverket ditt i henhold til ”Enkel oppsettsveiledning (Legg til høyttalere)”.

b a

Bro

Bruke broen

1. Bruk en rotenhet

(kablet til hjemmeruteren)

Når hjemmeruteren er plassert langt fra høyttalerne for tilkobling med kabel: a Koble broen til hjemmeruteren med LAN-kabel.

b Legg MUSICflow-produkter til hjemmenettverket ditt i henhold til ”Enkel oppsettsveiledning (Legg til høyttalere)”.

a b

Bro

2. Bruk en trådløs forlenger

Når du ønsker å utvide mesh-nettverksdekningen til MUSICflow:

Forberedelse:

Innledende MUSICflow-produkt kobles til hjemmeruteren med LAN-kabel.

a Legg broen til hjemmenettverket ditt i henhold til ”Enkel oppsettsveiledning (Legg til høyttalere)”. b Legg MUSICflow-produkter til hjemmenettverket ditt i henhold til ”Enkel oppsettsveiledning (Legg til høyttalere)”.

b a

Bro

produktet

1. Hjemmekinomodus

Krav

y

MUSICflow-lydplanke x 1 y

MUSICflow-høyttaler x 2 (samme modell) y

Nettverksbro (valgfritt)

Bruker multiroom

19

Nyt Multiple MUSICflow-

Bare legg en LG MUSICflow-lydplanke til nettverket og synkroniser det med LG MUSICflow-høyttalerne dine for å få en hjemmekinoopplevelse.

,

Merk

Hvis du kobler MUSICflow-høyttalere til hjemmekinoen, må de høyttalerne være av samme modell.

2

2

20

Bruker multiroom

2. Grupperingsmodus

Høyttalere som er plassert i separate rom, kan spille av den samme musikken eller forskjellig musikk basert på dine behov.

Synkroniser multiroom-høyttalerne for å spille av den samme sangen i alle rom.

Krav

y

Mer enn 2 MUSICflow y

Nettverksbro (valgfritt)

3. L/R-stereomodus

Sett høyttalerne til stereolyd med Music Flow Player-appen for å se på filmer og høre på favorittlåtene dine.

Krav

y

MUSICflow-høyttaler x 2 y

Nettverksbro (valgfritt)

3 Bruk av eksterne enheter

Bruk av eksterne enheter

21

Bruk av eksterne enheter

1. BÆRBAR INNGANG-tilkobling

1. Bruk en 3,5 mm stereokabel til å koble hvilken som helst enhet som har bærbar utgang

( ) til (bærbar inngang)-kontakten på enheten.

2. Velg inngangskilden for denne enheten til bærbar inngang med

F

(Funksjon)knappen.

3

2. BLUETOOTH

®

-tilkobling

1. Trykk på

F

(Funksjon) gjentatte ganger for å velge

Bluetooth

-modus

(blått lys på

F

(Funksjon)knappen).

2. Sørg for at

Bluetooth

er aktivert på enheten og velg ”LG Music Flow H4

(XX)” Høyttaleren vises som “LG Music Flow H4

(XX)”.

3. Spill musikk på din

Bluetooth

-enhet.

4 Feilsøking

4

22

Feilsøking

Feilsøking

Programvareoppdatering

Når MUSICflow-produktet er koblet til hjemmenettverket, sjekk om alle høyttalerne og Music Flow Player-appen har siste fastvareversjon.

MUSICflow-produktet kan kreve at ny fastvare installeres for optimal drift.

[Innstillinger

à

Versjonsinfo.]: du kan sjekke om høyttaleren din har den nyeste fastvaren.

Hvordan kan jeg starte opp høyttaleren?

Hvis du trykker ned (ADD)-knappen til det høres et pipsignal, er nettverksrelaterte innstillinger initialisert. (“DISABLED” vises i displayet for lydplanke.)

Hvis du trykker ned (ADD)-knappen til det høres to pipsignaler, er fabrikkinitialisering utført. (“RESET” vises i displayet for lydplanke.)

Høyttaler er ikke tilkoblet.

1. For høyttalere som allerede er tilkoblet, sjekk om telefonen er koblet til samme ruteren som høyttaleren, koble deretter til samme ruter og sjekk følgende.

1-1. Slå strømmen av/på og sjekk tilkoblingen.

1-2. Hvis det ikke løses med 1-1, lukk programmet og kjør det på nytt.

1-3. Hvis det ikke løses med 1-2, nullstill høyttaleren og koble til på nytt.

1-4. Hvis det ikke løses med 1-3, slett appen, installer på nytt og prøv igjen. Trykk og hold (ADD)-knappen i 8 sekunder til du hører et pip-signal for å nullstille.

Feilsøking

23

2. Hvis du endrer plasseringen til høyttaleren som er i bruk,

2-1. Hvis endret plassering er for langt fra hjemmeruteren, er det mulig at den ikke kobles til. Plasser og bruk den på et sted som er nær nok ruteren.

2-2. Koble til høyttaleren med en LAN-kabel og for ekstra installerte høyttalere. Hvis de ikke er nær nok høyttaleren som er tilkoblet med en LAN-kabel, kan du installere en bro eller en annen høyttaler mellom høyttaleren koblet til med LAN-kabel og høyttaleren med lyd som blir avbrutt.

Noen ganger forsvinner høyttaleren fra programmet.

1. Hvis høyttalerens blinkelampe ikke blinker og forbli hvit:

Hvis problemet fortsetter selv etter at høyttaleren er slått av og på, må du nullstille høyttaleren (trykk på og hold

(ADD)-knappen inne i 8 sekunder til du hører et pip-signal) og registrere på nytt. Utfør installering av høyttaler eller tilleggsprosedyrer.

2. Hvis blinkelampen til høyttaleren blinker hvitt, er nettverkssignalet ustabilt. Vent en stund, eller flytt høyttaleren nærmere en annen høyttaler eller ruteren.

3. Trykk på menytasten eller menyen øverst til høyre side av

Hjem-skjermen for å avslutte Music Flow Player-appen og kjøre den på nytt.

Musikklyden bryter opp og ustabilt MUSICflowsystem

1. Hvis høyttaleren med lyd som bryter opp er tilkoblet gjennom trådløs modus, y

Hvis avstanden mellom høyttaler og hjemmeruter ikke er nær nok, kan den korresponderende situasjonen oppstå.

Flytt høyttaleren nærmere hjemmeruteren og prøv på nytt.

4

4

24

Feilsøking

y

Hvis enheten, hvor lyden skal avspilles fra (f.eks. telefon eller bærbar datamaskin) er på et sted uten godt rutersignal, flytt enheten nærmere hjemmeruteren og prøv på nytt.

2. Hvis du har koblet en høyttaler med en kabel og installert andre høyttalere i tillegg:

Dersom høyttaleren, hvor lyden bryter opp, ikke er tilstrekkelig nær den kabeltilkoblede høyttaleren, installer en bro eller en ekstra høyttaler mellom de to høyttalerne, og prøv på nytt.

3. Selv om du har koblet høyttalere til MUSICflow mesh-nettverket, vil musikklyden bryte opp ved omgivelsessignaler som forstyrrer Wi-Fi-nettverket. I dette tilfellet kan du prøve å endre mesh-nettverkskanalen til MUSICflow-systemet på [Innstillinger

à

Avanserte innstillinger

à

Kanal for maskenettverk].

Hvordan kan jeg sette sammen et musikkbibliotek? / Sang legges ikke til selv om biblioteket er oppdatert.

Music Library blir ikke automatisk oppdatert bare ved å legge til en sang på DLNA-serveren. Kjør Music Library-synkronisering i

[Innstillinger

à

Musikkbibliotek

à

Synkronisering] på nytt etter at du har lagt til en sang på serveren. Kontroller følgende hvis sangen ikke legges til etter synkronisering av Music Library.

1. Sjekk om DLNA-serveren eller delt mappe på PC SW er spesifisert.

2. Sjekk om innholdslisten på DLNA-serveren er oppdatert.

y

Selv om du kopierer filen til serveren, er det ikke sikkert at innholdslisten på serveren oppdateres umiddelbart. Sjekk derfor serverinnstillingene.

y

Hvis du bruker en annen metode enn MTP til å kopiere en sang til telefonen, er det mulig at det ikke gjenspeiles i innholdslisten på serveren. I slike tilfeller, skann telefoninnholdet en gang til, eller slå av og start telefon på nytt.

Feilsøking

25

3. Deling kan være blokkert, sjekk derfor innstillingene på

DLNA-serveren eller brannmuren.

y

Hvis du bruker LG Musicflow PC-programvare, vil den tilsvarende mappen automatisk bli lagt til Music Library i løpet av et minutt når du angir den delte mappen.

LG MUSICflow-produktet slås av automatisk.

I noen tilfeller vil strømmen slå seg av hvis lydsignaler ikke mottas: y

Bluetooth, Wi-Fi (DLNA)-modus: hvis det ikke lydsignal i løpet av 20 minutter.

y

Bærbar inngang: ingen lydsignal i løpet av 6 timer.

Hvis nettverket er tilkoblet, vil den gå til nettverkets standbymodus (hvit lampe)

Hvis nettverket er frakoblet, vil den gå til standby-modus (rød lampe)

Hva slags type musikkfiler kan avspilles?

y

Du kan spille av følgeden filformater: mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg og wav.

y

Samplingfrekvensen for mp3 og wma er 32- 48 kHz, og det støttes opp til 192 kHz, 24 bit for flac.

y Selv om de ovennevnte vilkår er oppfylt, er det mulig at den ikke kan avspilles på grunn av filens eller mediaserverens egenskaper.

y

DRM-filen kan ikke spilles av.

4

4

26

Feilsøking

Hvordan kan jeg bruke Spotify?

LG MUSICflow-produktet støtter tilkoblingsmetoden som er levert av Spotify. Du kan bruke denne funksjonen til å koble

Spotify-programmet til høyttaleren. Hvis Music Flow-høyttaleren er i samme nettverk som ruteren, endres høyttalerikonet til Spotify. Når du trykker på dette ikonet, kan du sjekke og velge høyttalere i samme nettverk (ikonet endres til grønt når høyttaleren er valgt).

Hvordan kan jeg bruke HomeChat?

Du kan bruke HomeChat etter at du har registrert HomeChatenheten.

Hvert av familiemedlemmene kan registrere seg og bruke en høyttaler i HomeChat, og en person kan registrere flere høyttalere.

Du finner flere opplysninger på http://www.lghomechat.com.

,

Merk

Avhengig av regionen, noen tjenester (f.eks. Spotify, HomeChat, etc.) er ikke tilgjengelige.

Hva er Wi-Fi-deaktiveringsmodus?

Denne enheten har Wi-Fi-deaktiveringsmodus for å spare på batterilevetiden. Hvis du ikke bruker Wi-Fi-funksjonen, slå den av.

Wi-Fi-deaktivering

Trykk på og hold -knappen inne i 5 sekunder. Da blir

F

(Funksjon)

-lampen dempet hvit.

Wi-Fi-aktivering

Trykk på eller -knappen.

5 Vedlegg

Vedlegg

27

Om tilstanden til LED-lyset

Farge

(Av) (Blå)

(Blå)

(Hvit)

(Av) (Hvit)

(Hvit) (Rød)

(Hvit)

(Av) (Rød)

(Rød) (Dempet hvit)

(Hvit)

(Dempet hvit)

Status

Enheten venter på

Bluetooth

-paring

Bluetooth

-koblingen er paret

Bluetooth

modus

-

Bærbar kabel er tilkoblet

Bærbar inngangmodus

Enheten venter på nettverkstilkobling.

Den første enheten kobles til nettverket

( -knappen trykkes)

Enheten er koblet til nettverket

Den ekstra enheten kobles til nettverket

( -knappen trykkes)

Nettverkets standbymodus

(batteri : lader)

Nettverkets standbymodus

(batteri : fulladet)

Nettverksstatus

Status for standbymodus

5

5

28

Vedlegg

,

Merknad for tilstanden til LED-lyset y

Når den første gruppen er stilt inn, vil

F

(funksjon)-lysdioden lyse grønt.

y

De ekstra gruppene stilles inn, LED-fargen for

F

(Funksjon) endres i rekkefølge.

[Grønn > Magenta > Cyan > Blå > Gul] y

Hvis de grupperte høyttalerne bytter til nettverkets standbymodus, blir lysstyrken til

F

(funksjon)-lysdioden svakere.

Om ferrittkjernen (valgfritt)

Denne ferrittkjernen kan redusere eller eliminere elektrisk interferens.

Hvordan feste ferrittkjernen

1. Trekk stopperen [a] av ferrittkjernen for å åpne den.

2. Vikle strømledningen to ganger rundt på ferrittkjernen.

3. Trykk sammen ferrittkjernen til du hører et klikk.

Vedlegg

29

Spesifikasjoner

Strømforsyning:

12 V

0

1,0 A (Strømadapter)

Innebygd oppladbart batteri

Strømforbruk:

12 W

Nettverkets standby: 3,7 W

(hvis alle nettverksportene er aktiverte.)

Strømadapter

Modell: WA-12M12FG

Produsent: Yang Ming Industrial

Inngang: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

-

Utgang: 12 V

0

1,0 A

Dimensjoner (B x H x D):

194 mm x 64 mm x 70 mm (uten fot)

Bluetooth

Kodeks : SBC

Batteri :

Batterikapasitet : 2600 mAh

Driftstiden er ca. 4 timer. (Status for Wi-Fi av: 6 timer)

Det kan variere avhengig av batteristatus og operasjonelle forhold. (Basert på 26 volum, 1kHz signal, 400 mV bærbar inngang og fullt ladet status)

Nettovekt :

Ca. 0,8 kg y Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

5

5

30

Vedlegg

Programvaremelding for åpen kilde

Besøk http://opensource.lge.com for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-

ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til [email protected] Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

SMART Hi-Fi AUDIO

Langaton monihuone

Malli : BH4

FIN

SUOMI |

YKSINKERTAINEN OHJEKIRJA

Varsinainen laite voi poiketa kuvasta.

1 Aloitus

1

2

Aloitus

Turvallisuustiedot

VAARA

SÄHKÖISKUN VAARA

ÄLÄ AVAA

VAARA:

ÄLÄ AVAA KOTELOA (TAI TAKALEVYÄ). JOTTA VÄLTTYISIT

SÄHKÖISKUILTA. SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA

OSIA. JÄTÄ HUOLTOTOIMET VALTUUTETUN HUOLLON TEHTÄVÄKSI.

Tämä nuolikärkinen salama tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kotelon sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, jonka voimakkuus voi riittää aiheuttamaan ihmisille sähköiskun vaaran.

Huutomerkki tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu huomauttamaan käyttäjää tuotedokumentaation sisältämistä tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.

VAROITUS:

TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ

JÄTÄ TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

VAARA:

Laitetta ei saa asettaa alttiiksi vuotavalle tai roiskevedelle eikä nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.

VAROITUS:

Älä asenna laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan tilaan.

VAARA:

Älä käytä korkeajännitetuotteita tämän laitteen läheisyydessä

(esim. Sähköinen kärpäslätkä). Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta johtuen.

VAARA:

Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kotelon aukot ovat tuuletusta varten ja ne varmistavat tuotteen luotettavan toiminnan sekä suojaavat sitä ylikuumenemiselta. Aukkoja ei saa koskaan tukkia sijoittamalla tuote vuoteelle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalla pinnalle. Tätä tuotetta ei saa uppoasentaa esimerkiksi kirjahyllyyn tai laitetelineeseen, ellei järjestetä riittävää tuuletusta tai asennusta tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Aloitus

3

HUOMAUTUS:

Turvallisuusmerkinnän tiedot, mukaan lukien tuotetiedot ja jännitemerkintä, ole hyvä ja katso laitteiston pohjassa vai taka.

HUOMIO:

Käytä vain AC-sovitinta joka on toimitettu tämän laitteen mukana.

Käytä tämän laitteen kanssa vain toimitettua sovitinta. Älä käytä toisen kaitteen tai valmistajan virtalähdettä. Toisen virtajohdon tai virtalähteen käyttö voi vaurioittaa laitetta ja poistaa takuun voimassaolon. Jos et käytä mukana toimitettua sovitinta, ei lataus ole mahdollista tai latausaika.

VAROITUS koskien virtajohtoa

Useimmat laitteet suositellaan liitettäväksi omaan virtapiiriin;

Se tarkoittaa yhtä pistorasiaa, joka syöttää virtaa ainoastaan kyseiseen laitteeseen, ja jossa ei ole muita pistorasioita tai haaraliittymiä. Lue käyttöoppaan teknisten tietojen sivu ja varmistu asiasta. Älä ylikuormita pistorasioita. Pistorasioiden ylikuormitus, löysät tai vaurioituneet pistorasiat, jatkojohdot, kuluneet ja rispaantuneet virtajohdot tai murtunut sähköjohdon eriste ovat vaaraksi. Mikä tahansa näistä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista säännöllisesti laitteen virtajohto, ja jos se näyttää vaurioituneelta tai heikentyneeltä, vedä pistoke irti pistorasiasta, älä jatka laitteen käyttöä, vaan vaihdata johto uuteen tarkalleen samanlaiseen osaan valtuutetussa huoltopisteessä.

Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta väärinkäytöltä niin, ettei se kierry tai mene tiukalle mutkalle ja ettei se jää nipistyksiin, puristuksiin oven väliin tai ettei sen päälle a stuta. Kohdista huomio erityisesti pistokkeisiin, pistorasioihin ja kohtaan, jossa virtajohto tulee ulos laitteesta. Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta.

Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun irrottaminen laitteesta turvallisella tavalla:

Poista vanha paristo tai akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä. Ympäristön saastumisen estämiseksi ja mahdollisten terveydelle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, on vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla ne keräyspisteisiin tai kierrätyssäiliöihin. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että käytät paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen palautusjärjestelmää. Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

VAROVAISUUTTA VAADITAAN käytettäessä alhaisen kosteuden lämpötilassa

y

Voi aiheuttaa staattista sähköä alhaisen kosteuden ympäristöissä.

y On suositeltavaa käyttää tätä tuotetta sen jälkeen kun on koskettanut mitä tahansa metallikappaletta joka johtaa sähköä.

1

1

4

Aloitus

VAROITUS:

Tämä yksikkö sisältää magneetin, joka voi olla haitallinen joillekin esineille (esim. magneettikortit, sydämentahdistajat jne.).

Vanhojen laitteiden hävittäminen

1. KTämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.

2. Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja.

Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.

3. Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

Paristojen ja akkujen hävittäminen

Pb

1 Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy

(Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.

2 Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.

3 Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.

4 Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen. (http://www.lg.com/global/sustainability/ environment/take-back-recycling/global-networkeurope)

Aloitus

5

Käytettyjen paristojen/akkujen poisto

(Tuote VAIN kiinteällä akulla)

Tässä tapauksessa tuote pitää sisällään akun joka on liitetty kiinteästi tuotteeseen ja jota ei voida välittömästi poistaa loppukäyttäjien toimesta, LG suosittelee että vain pätevöitetyt ammattilaiset poistavat akun, joko vaihtoa varten tai kierrätettäväksi tämän tuotteen käyttöiän päätyttyä. Estääkseen tuotteelle tapahtuvaa vahinkoa ja taatakseen oman turvallisuutensa, käyttäjien ei pidä yrittää irrottaa akkua vaan ottaa yhteyttä LG-palvelulinjaan tai muuhun itsenäiseen palvelutoimittajaan saadakseen ohjeistusta.

Akun irrotus käsittää tuotteen kuoren purkamisen, sähköjohtojen/liitäntöjen irrotuksen, ja akkukennon irrotuksen erikoistyökaluilla. Jos tarvitset ohjeita pätevöitettyjä ammattilaisia varten koskien akun turvallista irrotusta, vieraile osoitteessa http://www.lge.com/global/ sustainability/environment/take-back-recycling.

1

VAARA:

Käyttäjä ei saa vaihtaa laitteen sisäistä litiumparistoa; syntyy räjähdysvaara, jos paristo asennetaan väärinpäin. Asiantuntijan on korvattava paristo uudella samanlaisella.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten, LG Electronics European Shared Service Center B.V., julistaa, että tämä langaton monihuoneäänilaite noudattaa direktiivin

1999/5/EC olennaisia vaatimuksia ja muita säännöksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan saada pyynnöstä seuraavasta postiosoitteesta

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

European Standard Team

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands tai voidaan tilata määritetyltä DoC-verkkosivulta: http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Tämä laite on 2,4 GHz ja 5 GHz laajakaistalähetysjärjestelmä, joka on tarkoitettu käyttöön kaikissa EU-jäsenmaissa ja EFTA-maissa, sisäkäyttörajoituksella 5 GHz kaistalle. (5150 – 5250 MHz)

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi. Tämä lause on yleinen julistus käyttöympäristön huomioimiseksi.

6

Sisältö

Sisältö

1 Aloitus

2 Turvallisuustiedot

8 Pakkauksen purku

8 Tuotteen yleisesittely

9 Laitteen lataus

9 Perustoiminnot

1/!

painikkeen käyttö

9 – Tilan vaihtaminen

2 Monihuoneen käyttö

10 Monihuoneverkon asetus

10 – Vaihe 1. Kotiverkon vaatimukset

11 – Vaihe 2. “Music Flow Player” -sovelluksen ja mediapalvelimen asennus

13 – Vaihe 3. Monihuoneen alkuasetukset

16 – Vaihe 4. Kaiuttimien lisääminen (Lisätoiminto)

18 – Sillan käyttö

19 Käytä useaa MUSICflow -tuotetta

19 – 1. Home Cinema -tila

20 – 2. Ryhmätila

20 – 3. L/R stereo-tila

3 Ulkoisen laitteen käyttö

21 Ulkoisen laitteen käyttö

21 – 1. PORTABLE IN -liitin

21 – 2. BLUETOOTH

®

-yhteys

4 Vianetsintä

22 Vianetsintä

5 Liite

27 Tietoja tilan LED-valon olosuhteista

28 Tietoja ferriittisydämestä (valinnainen)

28 – Kuinka liität ferriittisydämen

29 Tekniset tiedot

30 Avoimen lähdeohjelman tiedot

Sisältö

7

3

4

1

2

5

y

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta

http://www.lg.com

ja lataamalla laitteen käyttöohjeen.

Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

y Alueesta, Music Flow Player-sovellukesta ja MUSICflowtuotesarjasta riippuen, voi osa käyttöohjeen ohjeista erota laitteen toiminnoista.

8

Aloitus

Pakkauksen purku

1

AC-adapteri

Yksikkö

Tuotteen yleisesittely

Pikakäyttöohje a 1/!

(Valmiustila/Päällä)

b

F (Function)

: Valitsee toiminnon ja tulolähteen.

c

-

/+ (Äänenvvoimakkuus)

d

(Play/Pause):

Käynnistää tai keskeyttää toiston.

e

Kaiutin

f

(Wi-Fi):

Yhdistää ensimmäisen MUSICflow-tuotteen langattomasti verkkoon.

g

(Add):

Lisää MUSICflow-tuotteen verkkoon. (jos yksi tai useampi MUSICflow-tuote on liitetty) h

(Portable Input):

Ulkoisen laitteen liitäntä.

i

DC IN 12 V:

Mukana toimitetun AC-sovittimen liitäntä.

Aloitus

9

Laitteen lataus

Tämä tuote käyttää sisäänrakennettua akkua. Ennen käyttöä, lataa akku liittämällä ACsovitin.

Latauksen tilan tarkistus

Lataa :

1/!

painike muuttuu punaiseksi.

Täyteen ladattu:

1/!

painike muuttuu valkoiseksi.

,

Huomaa

Pariston käyttöiän tarkistus :

kun laite on kytketty päälle, paina 1/!

1/!

(Valkoinen) : yli 60 %

1/!

(Keltainen) : yli 15 %

1/!

(Keltainen vilkkuu) : alle 15 %

Approx.

3 hours

Perustoiminnot

1/!

painikkeen käyttö

Päällä :

paina

1/!

Pois :

pidä 1/!

painettuna

Tilan vaihtaminen

Paina

F

(Toiminto) painiketta toistuvasti. Tila on nyt vaihdettu.

(Wi-Fi

à

Bluetooth

à

Wi-Fi)

,

Huomaa

Kun kannettavan laitteen kaapeli liitetään, vaihtuu toiminto seuraavasti.

(Wi-Fi

à

Bluetooth

à

Portable In

à

Wi-Fi)

1

2 Monihuoneen käyttö

2

10

Monihuoneen käyttö

Monihuoneverkon asetus

Vaihe 1. Kotiverkon vaatimukset

d a c b a

Varmista, että käytössä on reititintä käyttävä langaton verkko.

Langattoman reitittimen on oltava yhdistettynä Internetiin.

b

Yhdistä älylaite kotiverkkoosi.

c Liitä kaiutin virtalähteeseen.

d Jos haluat kuunnella musiikkia mediapalvelimelta (tietokone,

Mac tai verkkotallennus), liitä mediapalvelin kotiverkkoon.

.

Huomautukset kotiverkon vaatimuksista

y

MUSICflow-järjestelmä toimii 2,4 GHz ja 5 GHz kotiverkoissa, jotka tukevat 802,11b/g/n langatonta tekniikkaa. y

Langattoman signaalin häiriö voi johtaa verkon irtikytkentään tai pysäyttää toiston.

y

Riippuen verkkoyhteyden nopeudesta. verkossa sijaitsevien sisältöjen toisto ei ehkä toimi hyvin.

y

Verkkoyhteyttä ei voida muodostaa joidenkin Internetpalvelutarjoajien modeemeilla tai reitittimillä. Osta tässä tapauksessa reititin alan liikkeestä.

y

Music Flow PC Software ei ehkä toimi oikein johtuen tietokoneen palomuurista. Kytke tässä tilanteessa palomuuri pois päältä ja yritä uudestaan Ks. palomuurisi tai verkkosivun ohjeita.

Monihuoneen käyttö

11

Vaihe 2. “Music Flow Player”

-sovelluksen ja mediapalvelimen asennus

Asentaa “Music Flow Player” -sovellusta

Lataa ”Music Flow Player” -sovellus App Store tai Google Play

Store -sivustoilta.

A B

2

TAI

A

Kirjoita ”Music Flow Player” hakupalkkiin ja napauta

”Search”(Hae).

B

Skannaa QR-koodi käyttämällä skannaus-sovellusta.

,

Huomautukset “Music Flow Player” -sovellukselle

y

Laitteesta riippuen, “Music Flow Player” -sovellus ei ehkä toimi.

y

Music Flow Player -sovellus tulee olemaan saatavilla ohjelmistoversiossa seuraavasti;

Android O/S : Ver 4.0 (tai uudempi) iOS O/S : Ver 6.0 (tai uudempi)

2

12

Monihuoneen käyttö

Mediapalvelinohjelmiston asennus tietokoneeseen tai Mac-tietokoneeseen.

Mediapalvelinohjelmiston avulla voit käyttää äänitiedostoja, jotka ovat tallennettuina mediapalvelimeen (tietokone, Mac tai mediapalvelin) ja nauttia niistä kaiuttimesi kautta kotiverkossa.

Sivustolla www.lg.com, kirjoita mallin nimi hakukenttään ja etsi mediapalvelinohjelmisto tuki-välilehdellä.

y

Windows : Music Flow PC Software y

Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

,

Huomautukset mediapalvelimen käytöstä

y

Tietokoneessa tai Mac-tietokoneessa äänisisällön sisältävä kansio on jaettava sen toistamiseksi MUSICflow

-järjestelmässä y

NAS-laitteen asetuksia on muutettava varmistaaksesi, että

DLNA-palvelin on käytössä.

y

Palomuuriohjelman asetuksia on muutettava varmistaaksesi, että Windows-tiedostonjako ei ole estetty.

Monihuoneen käyttö

13

Vaihe 3. Monihuoneen alkuasetukset

Langaton yhteys

(Langaton vakioyhteys)

MUSICflow-tuote mahdollistaa musiikin suoratoistopalvelun reitittimen kautta Wi-Fi -yhteydellä

Liitä yksi MUSICflow-tuotteista (äänipalkki, kaiutin tai silta) reitittimeen langattomasti.

(Vaihtoehto)

Voit sitten liittää muita MUSICflow-tuotteita Wi-Fi -verkkoon langattomasti.

Katso “Vaihe 4. Kaiuttimien lisääminen (Lisätoiminto)” sivulla 16.

2

Langaton signaali

2

14

Monihuoneen käyttö

Pika-asennusopas (Langaton yhteys)

1. Varmista, että älylaite on liitetty Wi-Fi -verkkoon.

2. Valitse tuote, jonka haluat liittää.

3. Avaa Music Flow Player-sovellus ja noudata “Langaton yhteys”ohjatun asennuksen ohjeita.

4. Paina -painiketta MUSICflow-tuotteessa (äänipalkki, kaiutin tai silta).

5. Tarkista vilkkuuko

F

(Function) LED-merkkivalo valkoisena ja punaisena.

6. Anna reitittimen salasana MUSICflow-tuotteen liittämiseksi reitittimeen.

Jos käytössä one iOS-laite, on seuraavat kolme vaihetta suoritettava

6-1. Paina iOS-laitteen aloituspainiketta ja siirry kohtaan

[Asetukset].

Jos voit valita “MusicFlow_Setup” Wi-Fi -asetuksissa.

Sovellus ja MUSICflow-tuote liitetään.

6-2. Siirry Music Flow Player-sovellukseen ja anna reitittimen salasana MUSICflow-tuotteen liittämiseksi reitittimeen.

6-3. Paina iOS-laitteen aloituspainiketta ja siirry kohtaan

[Asetukset]. Yhdistä Wi-Fi -kotiverkko uudestaan Ja siirry

Music Flow Player-sovellukseen uudestaan.

7. Jos asennus onnistui Päivitä kaiutinasetukset uusimpaan versioon:

[Aloitusnäyttö

à

Asetukset

à

Versiotiedot]

Monihuoneen käyttö

15

,

Huomaa

Jos “Langattoman yhteyden” asettaminen epäonnistui. On laite liian kaukana reitittimestä, tai sitä ei ole liitetty. Sijoita se lähemmäksi reititintä.

m

Vihje

Tämä mahdollistaa musiikin suoratoistopalvelun MUSICflowtuotteen kautta reitittimen Wi-Fi -yhteydellä.

Tässä tilanteessa suosittelemme langatonta vakioyhteyttä.

1. Kun kaikki kaiuttimet ovat reitittimen Wi-Fi -yhteysalueella.

(reititin tukee 802,11n 2,4/5 GHz -tilaa)

2. Kun haluat käyttää alla olevassa tilassa

1) Kun käytät yhden kaiuttimen MUSICflow-järjestelmää.

2) Ryhmätoisto Wi-Fi -yhteysalueella reitittimessä.

3) L/R stereo-tila.

2

2

16

Monihuoneen käyttö

Vaihe 4. Kaiuttimien lisääminen

(Lisätoiminto)

Jos liität ensimmäisen MUSICflow-tuotteen kotiverkkoon, voit liittää muita MUSICflow-tuotteita (äänipalkki, kaiutin tai silta) kotiverkkoon.

Pika-asennusopas (kaiuttimien lisääminen)

1. Jos lisäkaiuttimia on olemassa, kytke niiden virta päälle

2. Avaa älylaite tai tietokonesovellus ja noudata ohjatun asennuksen ohjeita.

[Aloitusnäyttö à Lisää kaiutin]

3. Paina -painiketta MUSICflow-tuotteessa (äänipalkki, kaiutin tai silta), jonka haluat liittää.

4. Tarkista vilkkuuko

F

(Function) LED-merkkivalo punaisena.

5. Jos asennus onnistui Päivitä kaiutinohjelmisto uusimpaan versioon: [Aloitusnäyttö

à

Asetukset

à

Versiotiedot]

,

Huomaa

Jos “Kaiuttimien lisääminen” epäonnistui Etäisyys kaiuttimien välillä on liian pitkä, yhteyttä ei voida muodostaa. Sijoita se lähemmäksi reititintä ja toisia kaiuttimia.

Monihuoneen käyttö

17

,

Huomautukset monihuoneasetuksista

y

Voit muodostaa lanka/langattoman yhteyden reitittimen sijainnin mukaan. Mutta suosittelemme, että liität sillan reitittimeen LAN-kaapelilla ja liität sitten lisäkauttimia verkon vakauden varmistamiseksi.

y

Kun “Firmware update” -ponnahdusikkuna avautuu

Music Flow Player -sovelluksessa kosketa sitä päivityksen käynnistämiseksi.

y

Jos liitit kaiuttimen LAN-kaapelilla ja asensit lisäkaiuttimia: Jos kaiutin toistuvilla äänihäiriöillä ei ole riittävän lähellä kaapelilla liitettyä kaiutinta, asenna silta tai yksi kaiutin LAN-kaapelilla liitettyyn ja äänihäiriöitä sisältävän kaiuttimen väliin ja yritä uudestaan.

y Vaikka liitit kaiuttimet MUSICflow-solmuverkolla, äänihäiriöitä voi esiintyä johtuen ulkoisesta signaalihäiriöstä, joka johtaa

Wi-Fi -verkon vikaa. Voit tässä tilanteessa vaihtaa MUSICflowjärjestelmän solmuverkkokanavaa kohdassa [Asetukset

à

Lisäasetukset

à

Solmuverkkokanava].

y

Kun yhteyttä muodostetaan, “Solmuverkon koostumus” voi tulla esiin, ja tämä kestää 30 sekuntia. Tämä viesti tulee esiin alkuasennuksen yhteydessä ja jos verkkoympäristöä muutetaan myöhemmin.

2

2

18

Monihuoneen käyttö

Sillan käyttö

1. Käytä juurilaitteena

(lankayhteys reitittimeen)

Kun reititin sijaitsee kaukana lankayhteydellä liitettävästä kaiuttimesta: a Liitä silta reitittimeen LAN-kaapelilla.

b Lisää MUSICflow.tuotteet kotiverkkoon “Pika-asennusopas

(Lisää kaiuttimet)“ ohjeiden mukaan.

b a

silta

2. Käytä langatonta laajenninta

kun haluat laajentaa MUSICflow-solmuverkon käyttöaluetta:

Valmistelu:

Ensimmäinenl MUSICflow-tuote liitetään reitittimeen LAN-kaapelilla.

a Lisää silta kotiverkkoon “Pika-asennusopas (Lisää kaiuttimet)“ ohjeiden mukaan. b Lisää MUSICflow.tuotteet kotiverkkoon “Pika-asennusopas

(Lisää kaiuttimet)“ ohjeiden mukaan.

b a

silta

Sillan käyttö

1. Käytä juurilaitteena

(lankayhteys reitittimeen)

Kun reititin sijaitsee kaukana lankayhteydellä liitettävästä kaiuttimesta: a Liitä silta reitittimeen LAN-kaapelilla.

b Lisää MUSICflow.tuotteet kotiverkkoon “Pika-asennusopas

(Lisää kaiuttimet)“ ohjeiden mukaan.

b a

silta

2. Käytä langatonta laajenninta

kun haluat laajentaa MUSICflow-solmuverkon käyttöaluetta:

Valmistelu:

Ensimmäinenl MUSICflow-tuote liitetään reitittimeen LAN-kaapelilla.

a Lisää silta kotiverkkoon “Pika-asennusopas (Lisää kaiuttimet)“ ohjeiden mukaan. b Lisää MUSICflow.tuotteet kotiverkkoon “Pika-asennusopas

(Lisää kaiuttimet)“ ohjeiden mukaan.

b a

silta

-tuotetta

1. Home Cinema -tila

Vaatimukset

y

MUSICflow-äänipalkki x 1 y

MUSICflow-kaiutin x 2 (Sama malli) y

Verkkosilta (lisävarustel)

Monihuoneen käyttö

19

Käytä useaa MUSICflow

Lisää LG MUSICflow-äänipalkki verkkoon ja synkronoi se

LG MUSICflow -kaiuttimien kanssa kotiteatterijärjestelmän muodostamiseksi.

,

Huomaa

Jos liität MUSICflow-kaiuttimet Home Cinemaan, on näiden oltava saman mallisia.

2

2

20

Monihuoneen käyttö

2. Ryhmätila

Eri huoneisiin sijoitetuilla kaiuttimilla voidaan toistaa samaa tai eri musiikkia mieltymysten mukaan.

Synkronoi monihuonekaiuttimet yhteen saman kappaleen toistamiseksi jokaisessa huoneessa.

Vaatimukset

y

Yli 2 MUSICflow-tuotetta y

Verkkosilta (lisävarustel)

3. L/R stereo-tila

Aseta kaiuttimet stereo-äänelle Music Flow Player -sovelluksesta elokuvien ja suosikkikappaleiden kuuntelemiseksi.

Vaatimukset

y

MUSICflow-kaiutin x 2 y

Verkkosilta (lisävarustel)

3 Ulkoisen laitteen käyttö

Ulkoisen laitteen käyttö

21

Ulkoisen laitteen käyttö

1. PORTABLE IN -liitin

1. Liitä laite jossa on kannettavan laitteen lähtöliitin( ),

(Kannettava tulo)

-liittimeen 3,5 mm stereokaapelilla.

2. Valitse tämän laitteen tulolähde

F

(Function)

-painikkeella.

3

2. BLUETOOTH

®

-yhteys

1. Paina (Function) toistuvasti valitaksesi

Bluetooth

-tilan sinisella valolla

F

(Function)

-painikkeessa.

2. Varmista laitteessa, että Bluetooth on päällä ja valitse ”LG

Music Flow H4 (XX)”

Kaiutin näkyy muodossa

“LG Music Flow H4 (XX)”.

3. Toista musiikkia

Bluetooth-

laitteellasi.

4 Vianetsintä

22

Vianetsintä

Vianetsintä

4

Ohjelmistopäivitys

Kun MUSICflow-tuote on liitetty kotiverkkoon tarkista, onko kaikki kaiuttimet ja Music Flow Player -sovellus päivitetty uusimpaan laitteistoversioon.

MUSICflow-tuote voi vaatia uusimman laitteistoversion toimiakseen kunnolla.

[Asetukset

à

Versiotiedot]: voit tarkistaa onko kaiuttimessa uusin laitteistoversio.

Miten alustan kaiuttimen?

Jos painat (ADD) -painiketta kunnes äänimerkki kuuluu kerran, alustetaan verkkoon liittyvät asetukset. (Äänipalkissa näkyy “DISABLED” näytössä.)

Jos painat (ADD) -painiketta kunnes äänimerkki kuuluu kahdesti, alustetaan tehdasasetukset. (Äänipalkissa näkyy “RESET” näytössä.)

Kaiutinta ei ole liitetty.

1. Kaiuttimilla, jotka on jo liitetty, tarkista onko puhelin liitetty samaan reitittimeen kuin kaiutin, liitä samaan reitittimeen ja tarkista seuraavat:

1-1. Aseta virta päälle / pois ja tarkista yhteys.

1-2. Jos kohta 1-1 ei korjaa ongelmaa, sulje sovellus ja avaa se uudelleen.

1-3. Jos kohta 1-2 ei korjaa ongelmaa, nollaa kaiutin, asenna se uudelleen ja yritä uudestaan.

1-4. Jos kohta 1-3 ei korjaa ongelmaa, poista sovellus, asenna se uudelleen ja yritä uudestaan. Nollaa pitämällä (ADD) -painike painettuna 8 sekuntia, kunnes kuulet äänimerkin.

Vianetsintä

23

2. Jos vaihdat käytössä olevan kaiuttimen sijaintia,

2-1. Jos uusi sijainti on liian kaukana reitittimestä, ei yhteyttä voida muodostaa. Sijoita se lähemmäksi reititintä.

2-2. liitä kaiutin LAN-kaapelilla ja muille kaiuttimille, jos ne eivät ole riittävän lähellä LAN-kaapelilla liitettyä kaiutinta, asenna silta tai toinen kaiutin LAN-kaapelilla liitetyn kaiuttimen ja kaiuttimen katkeavalla äänellä väliin.

Kaiutin katoaa ajoittan sovelluksesta

1. Jos kaiuttimen vilkkuva valo ei vilku vaan palaa valkoisena: vaikka se on kytketty pois ja päälle, on kaiutin nollattava.

Nollaa pitämällä (ADD) -painike painettuna 8 sekuntia, kunnes kuulet äänimerkin. Suorita kaiuttimen liitäntä tai lisätoimenpiteet.

2. Jos kaiuttimen valo vilkkuu valkoisena - verkkosignaali on epävakaa. Odota hetki tai siirrä kaiutin lähemmäksi toista kaiutinta tai reititintä.

3. Paina menu-näppäintä tai menu aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa Music Flow Player -sovelluksen sulkemiseksi ja avaa se uudestaan.

Musiikki katkeilee ja epävakaa MUSICflowjärjestelmä.

1. Jos katkeileva kaiutin on liitetty langattomasti, y

Jos kaiuttimen ja reitittimen etäisyys on liian suuri, kyseinen vika voi tapahtua. Siirrä kaiutin lähemmäksi reititintä ja yritä uudestaan.

y Jos laite toistettavalla äänilähteellä (Esim. puhelin tai kannettava tietokone) on sijoitettu kohtaan, jossa signaali reitittimestä on heikko, siirrä vastaava laite lähemmäksi reititintä ja yritä uudestaan.

2. Jos kaiutin on liitetty kaapelilla ja muita kaiuttimia on asennettu:

4

4

24

Vianetsintä

Jos kaiutin toistuvilla äänihäiriöillä ei ole riittävän lähellä kaapelilla liitettyä kaiutinta, asenna silta tai yksi kaiutin kaapelilla liitetyn ja äänihäiriöitä sisältävän kaiuttimen väliin ja yritä uudestaan.

3. Vaikka liitit kaiuttimet MUSICflow-solmuverkolla, äänihäiriöitä voi esiintyä johtuen ulkoisesta signaalihäiriöstä, joka johtaa

Wi-Fi -verkon vikaa. Voit tässä tilanteessa vaihtaa MUSICflowjärjestelmän solmuverkkokanavaa kohdassa [Asetukset

à

Lisäasetukset

à

Solmuverkkokanava].

Miten muodostan musiikkikirjaston? / kappaleita ei lisätä, vaikka kirjasto on päivitetty.

Kappaleen lisääminen DLNA-palvelimeen ei päivitä musiikkikirjastoa automaattisesti. Kun lisäät kappaleen kohdassa [Asetukset

à

Musiikkikirjasto

à

Synkronoi], synkronoi musiikkikirjasto uudestaan. Jos kappaletta ei lisätä musiikkikirjaston synkronoinnin jälkeen, tarkista seuraavat:

1. Tarkista, onko DLNA-palvelin tai tietokoneohjelman jaettu kansio määritetty.

2. Tarkista, onko DLNA-palvelimen sisältöluettelo uudistettu.

y

Vaikka kopioisit tiedoston palvelimelle, ei palvelimen sisältöluettelo uudisteta välittömästi, joten tarkista palvelinasetukset.

y

Jos kopioit laulun puhelimeen muulla tavalla kuin MTP:llä, ei se ehkä ilmesty palvelimen sisältöluetteloon. Skannaa tässä tilanteessa sisältö uudelleen puhelimeen tai sammuta ja käynnistä puhelin uudelleen.

3. Jako voidaan estää, joten tarkista DLNA-palvelimen ohjelmaasetukset tai palomuurin asetukset.

y

Jos käytät LG Musicflow -tietokoneohjelmaa kun määrität jaetun kansion, lisätään vastaava kansio automaattisesti musiikkikirjastoon minuutin kuluessa.

Vianetsintä

25

LG MUSICflow-tuote sammutetaan automaattisesti.

Joissakin tilanteissa laite sammutetaan, jos äänisignaalia ei vastaanoteta : y

Bluetooth, Wi-Fi (DLNA) tila: jos äänisignaalia ei vastaanoteta

20 minuutin aikana.

y

Portable-In : ei äänisignaalia 6 tuntiin.

Jos verkko on liitetty, siirtyy se verkon valmiustilaan (valkoinen

LED)

Jos verkko ei ole liitetty, siirtyy se valmiustilaan (punainen

LED)

Mitä musiikkitiedostotyyppejä voidaan toistaa?

y

Voit toistaa tiedostoja jatkeella mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg, ja wav.

y mp3 ja wma-tiedostoille, näytteenottotaajuus on 32~48 kHz, ja flac-tiedostoille, se tukee 192 kHz, 24-bittiin saakka.

y

Vaikka yllä kuvatut olosuhteet täytettäisiin, ei toisto ehkä onnistu johtuen tiedoston tai mediapalvelimen ominaisuuksista.

y

DRM-tiedostoa ei voida toistaa.

4

4

26

Vianetsintä

Miten käytän Spotify-sovellusta?

LG MUSICflow -tuote tukee Spotifyn toimittamaa liitäntämenetelmää. Tämän kautta voit käyttää Spotifyn tukemia toimintoja liittämällä kaiuttimen Spotify-sovelluksen kautta.

Jos Music Flow kaiutin on saman reitittimen verkossa kuin

Spotify-sovellus, kaiuttimen kuvake muuttuu ja kun painat tätä kuvaketta, voit etsiä ja valita tässä verkossa olevat kaiuttimet.

(Kun kaiutin on valittu, muuttuu kuvake vihreäksi.)

Miten käytän HomeChat-sovellusta?

Kun HomeChat-laite on rekisteröity, voit käyttää HomeChattoimintoa.

Jokainen perheenjäsen voi rekisteröidä yhden kaiuttimen

HomeChat-toimintoon ja yksi henkilö voi rekisteröidä usean kaiuttimen.

Lisätietoja on osoitteessa http://www.lghomechat.com.

,

Huomaa

Osa toiminnoista (esim. Spotify, HomeChat, jne.) ei ehkä toimi alueesta riippuen.

Mikä Wi-Fi -yhteyden katkaisutila on?

Tämä laite tarjoaa wi-fi -yhteyden katkaisutilan akun käyttöiän pidentämiseksi. Jos et käytä Wi-Fi -toimintoa, sammuta se.

Wi-Fi -yhteyden katkaisu

Pidä painiketta painettuna 5 sekuntia.

F

(Function) LED vaihtii himmeän valkoiseksi.

Wi-Fi -yhteyden avaaminen

Paina tai painiketta.

5 Liite

Liite

27

Tietoja tilan LED-valon olosuhteista

Väri

(Pois) (Sininen)

(Sininen)

(Valkoinen)

(Pois) (Valkoinen)

(Valkoinen)

(Valkoinen) (Punainen)

(Pois) (Punainen)

Laite odottaa

Bluetooth

parinmuodostusta

Bluetooth

-yhteys on pariutettu

Tila

Kannettavan laitteen kaapeli liitetty

Laite odottaa verkkoyhteyttä

Ensimmäistä laitetta liitetään verkkoon

( piniketta on painettu)

Laite on yhdistetty verkkoon

Lisälaitetta liitetään verkkoon

( piniketta on painettu)

(Punainen) (Himmennetty valkoinen)

(Valkoinen) (Himmennetty valkoinen)

Verkon valmiustila

(Akku : Ladataan)

Verkon valmiustila

(Akku : Ladattu täyteen)

Bluetooth

tila

Portable in tila

Verkon tila

Valmiustilan tila

5

5

28

Liite

,

Huomautus tila-LED-valojen tilasta

y

Kun ryhmä asetetaan ensimmäisen kerran,

F

(Toiminto) LED muuttuu vihreäksi.

y

Kun lisäryhmiä asetetaan

F

(Toiminto) LED väri muuttuu ryhmäjärjestyksessä.

[Vihreä > Turkoosi > Vaaleansininen > Sininen > Keltainen] y

Jos ryhmitetyt kaiuttimet vaihtuvat verkon valmiustilaan,

F

(Toiminto) LED-valon kirkkaus himmenee.

Tietoja ferriittisydämestä

(valinnainen)

Tämä ferriittisydän voi vähentää tai poistaa sähköiset häiriöt.

Kuinka liität ferriittisydämen

1. Vedä ferriittisydämen lukitustappia [a] sen avaamiseksi.

2. Kierrä virtajohto ferriittisydämen ympärille kahdesti.

3. Sulje ferriittisydän kunnes se napsahtaa.

Liite

29

Tekniset tiedot

Käyttöjännite:

12 V

0

1,0 A (AC-sovitin)

Sisäänrakennettu ladattava akku

Virrankulutus:

12 W

Verkotettu valmiustila : 3,7 W

(Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)

AC-sovitin:

Malli: WA-12M12FG

Valmistaja: Yang Ming Industrial

Tulo: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

-

Lähtö: 12 V

0

1,0 A

Mitat (L x K x S):

194 mm x 64 mm x 70 mm (ilman jalustaa)

Bluetooth

Koodekki : SBC

Akku:

Akkukapasiteetti : 2600 mAh

Käyttöaika n. 4 tuntia. (Wi-Fi sammutustila: 6 tuntias)

Voit vaihdella akun tilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

(Perustuu 26 äänenvoimakkuuteen, 1kHz signaaliin, 400 mV kannettava sisääntulotilaan ja täyteen lataukseen)

Nettopaino:

N. 0,8 kg y Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

5

5

30

Liite

Avoimen lähdeohjelman tiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-,

LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta http://opensource.lge.com.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CDlevyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark

8088 57 58

Finland / Suomi

0800 0 LG LG

(0800 0 54 54)

Norway / Norge

800 187 40

Sweden / Sverige

0770 LG LG LG

(0770 54 54 54)

LG Website www.lg.com

For more product details check the following webpage

Sweden http://www.lg.com/se/musicflow

*MFL69154817*

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents