LG CK43 User guide

LG CK43 User guide
SVENSKA
ENKEL HANDBOK
Mini Hi-Fi
System
Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk, och spara dem för framtida referens.
För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, besök sidan http://www.lg.com och
ladda sedan ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.
MODELL
CK43
www.lg.com
MFL70382731
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_SWE_MFL70382731.indd 1
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.
2018-03-09 �� 3:00:56
Frontpanel
a
d
c
l
e
k
j
i h g
f
a USB 1-port
Du kan spela ljudfiler genom att ansluta en USB-enhet.
h AUTO DJ
Väljer AUTO DJ läge.
b Displayfönster
trycker
c
ETE.
d USB 2-port
Du kan spela ljudfiler genom att ansluta en USB-enhet.
kt.
b
(Infrarödmottagare)
e MASTER VOL. (Volym)
Justerar högtalarolymen.
f BASS BLAST (eller BASS BLAST+)
Tryck för att välja BASS (eller BASS+) effekt direkt.
N (Spela/paus)
-- Startar eller pausar uppspelning.
-- Väljer stereo/mono.
i 1 (Vänteläge)
Slår på/stänger av apparaten.
C (Spårväxling/sökning)
-- Gå bakåt/till föregående.
-- Söker efter ett avsnitt i spår/fil.
-- Väljer radiostationer.
Z (Stopp) / RDS
-- Avbryter uppspelning eller avbryter funktionen DELETE.
-- Radio Data System
USB REC / DEMO
-- Spelar in på USB.
-- För att stoppa inspelningen, tryck och håll ner i 3 sekunder.
-- När apparaten är avstängd visas DEMO-läge när du trycker
på USB REC / DEMO.
j Skivfack
3 WIRELESS LINK
-- Väljer MAIN eller OTHER på WIRELESS PARTY LINK läge.
-- Aktivera eller inaktivera WIRELESS PARTY LINK-läge.
g F (Funktion)
Väljer funktion och ingångskälla.
V (Spårväxling/sökning)
-- Gå framåt/till nästa.
-- Söker efter ett avsnitt i spår/fil.
-- Väljer radiostationer.
B (Öppna/stäng)
Öppnar och stänger skivfacket.
k REGION EQ
Väljer region-equalizer.
SEARCH
Flyttar till mapp och fil i urvalsläge.
OK
Väljer mapp vid sökning efter en fil.
l SOUND EFFECT / SEARCH
-- Väljer ljudintryck.
-- Söker en mapp eller en fil.
FECT,
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_SWE_MFL70382731.indd 2
2018-03-09 �� 3:01:02
Bakpanel
a Strömkabel
b SPEAKERS anslutningar
a
c AUX IN (L/R)
Anslut en extern enhet.
d ANTENNA (FM)
b
cd
Högtalaranslutning
Röd
Svascrt
Styrapplikation
Ladda ner appen Music Flow Bluetooth till enheten.
(Endast Android)
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_SWE_MFL70382731.indd 3
LG Sound Sync (trådlöst)
För mer information, ladda ner instruktionsboken
online. http://www.lg.com
2018-03-09 �� 3:01:11
Ytterligare information
Byta batteri
Specifikationer
3)
Strömförbrukning
Se huvudetiketten på
enheten.
Se huvudetiketten på
enheten.
Nätverks-vänteläge : 0,5 W
(R0
Strömkrav
(om alla nätverksportar har
aktiverats).
Dimensioner (B x H x D)
(R03)
Ca. 300 mm x
163 mm x 241 mm
Busströmförsörjning (USB) 5 V 0 500 mA
Förstärkare
300 W RMS
(Total RMS-outputeffekt)
Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras
utan förvarning.
Så här ansluter du den trådlösa
nätverksanslutningen eller den trådlösa
enheten.
Stäng av enheten genom att trycka på strömknappen i
mer än 5 sekunder.
Försäkran om överensstämmelse
Härmed försäkrar LG Electronics att MINI HI-FI-SYSTEM
av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med
Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av
EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande
Internetadress:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras
och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan
enheten och kroppen.
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_SWE_MFL70382731.indd 4
Frekvensomfång
Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz
10 dBm
2018-03-09 �� 3:01:16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement