LG CM4341 Owner's manual

LG CM4341 Owner's manual
SVENSKA
DANSK
Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång
att använda apparaten och behåll den för framtida användning.
CM4541 (CM4541, CMS4540F, CMS4540W)
CM4441 (CM4441, CMS4540F)
CM4341 (CM4341, CMS4340F)
SUOMI
Mini HiFiSystem
NORSK
ANVÄNDARHANDBOK
1
2
Komma igång
Komma igång
Säkerhetsinformation
1
VARNING
Komma igång
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR.
ÖPPNA INTE
VARNING! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR
ELEKTRISKA STÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER
BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM
KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERADE
TEKNIKER UTFÖRA SERVICE
Blixtsymbolen med pilspets inuti en
liksidig triangel varnar användaren
angående icke-isolerad farlig
spänning inuti produktens hölje och
att den är tillräcklig för att utgöra en
risk för elektriska stötar.
Utropstecknet inuti en
liksidig triangel drar
användarens uppmärksamhet
till viktiga funktions- och
underhållsinstruktioner (service) i de
trycksaker som medföljer apparaten.
VARNING! FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND ELLER
ELEKTRISKA STÖTAR SKA DU INTE UTSÄTTA DENNA
PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT.
VARNING! Installera inte denna utrustning
i ett begränsat utrymme, t.ex. bokhylla eller
motsvarande.
VIKTIGT: Blockera inte några ventilationshål.
Installera enligt tillverkarens anvisningar.
Hål och öppningar i höljet är avsedda för
ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning
av produkten och för att skydda den från
överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras
genom att man placerar produkten på en säng,
soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig
byggas in, t ex i en bokhylla eller stativ om inte
riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens
anvisningar följs.
VARNING! Den här produkten använder ett
lasersystem. För att säkerställa att du använder
produkten på rätt sätt, ska du läsa bruksanvisningen
noga och spara den som framtida referens.
Om enheten kräver underhåll ska du kontakta
ett auktoriserat servicecenter. Användning av
kontroller, justeringar eller andra förfaranden än de
som beskrivs häri kan leda till exponering för farlig
strålning. För att undvika att man direkt utsätts för
laserstrålen, bör man inte försöka öppna höljet.
VIKTIG anmärkning beträffande nätsladden
För de flesta apparater rekommenderas att de
ansluts till en dedikerad strömkrets.
Det vill säga, en strömkrets som endast
strömförsörjer den apparaten och som inte har
några ytterligare uttag eller förgreningar. Kontrollera
sidan med specifikationer i bruksanvisningen om
du är osäker om vad som gäller. Överbelasta inte
vägguttag. Överbelastade vägguttag, lösa eller
skadade vägguttag, förlängningssladdar, slitna
nätsladdar eller skadad eller sprucken sladdisolering
är farligt. Vilket som av dessa tillstånd kan resultera i
elektriska stötar eller brand. Undersök regelbundet
apparatens elsladd. Om sladden verkar skadad
eller sliten ska du koppla ur den, sluta använda
apparaten och få sladden utbytt mot exakt rätt
typ av sladd av ett behörigt servicecenter. Skydda
elsladden från fysisk eller mekanisk felanvändning, t
ex att böja, slå knutor på, klämma, klämma i dörrar
eller gå på sladden. Ägna extra uppmärksamhet åt
kontakter, vägguttag och de punkter där sladden
går ut från apparatens hölje. För att koppla bort
enheten från nätström, dra ut nätsladdskontakten.
Se till att kontakten är lättåtkomlig på den plats där
du installerar produkten.
Komma igång
Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri
och laddningsaggregat.
VARNING! Apparaten får inte utsättas för vatten
(dropp eller stänk) och inga föremål fyllda med
vätska, t.ex. vaser, får placeras på apparaten.
Kassering av din gamla apparat
Avfallshantering batterier/ackumulatorer
1
Pb
1. Denna symbol kan vara kombinerad med
kemiska symboler för kvicksilver/Hg),
kadmium(Cd) eller bly (Pb) om batteriet
innehåller mer än, 0,0005% kvicksilver, 0.002%
kadmium eller 0,004% bly.
2. Alla batterier/ackumulatorer skall hanteras
åtskiljda från vanligt hushållsavfall
och föras till särskilt för ändamålet
avsedda uppsamlingsplatser utsedda av
myndigheterna.
3. Rätt avfallshantering av dina gamla batterier/
ackumulatorer medverkar till att förhindra
negativa konsekvenser för miljön, för djurs
och människors hälsa.
1. Alla elektriska och elektroniska produkter
bör kasseras via andra vägar än de som finns
för hushållsavfall, helst via för ändamålet
avsedda uppsam-lingsanläggningar som
myndigheterna utser.
2. Om du kasserar din gamla apparat på rätt
sätt så bidrar du til att förhindra negativa
konsekvenser för miljön och människors
hälsa.
3. Mer detaljerad information om kassering av
din gamla apparat kan får av kommunen,
renhållningsverket eller den butik där du
köpte produkten.
4. För ytterligare, detaljerad information
om hanteringen av dina gamla batterier/
ackumulatorer ber vi dig ta kontakt med
berörd myndighet på din plats eller med den
affär där du köpt din apparat.
Komma igång
Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur
det gamla batteriet eller batterisatsen och följ
anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du tog
ur det. För att förhindra nedsmutsning av miljön
och möjlig fara för människor och djur skall du se till
att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet
avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med
batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar dig
att använda system för utbyte av batterier och
laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för
stark värme, som t ex solsken, brand eller liknande.
3
4
1
Komma igång
Komma igång
LG Electronics förklarar härmed att denna/
dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med
de nödvändiga kraven och andra relevanta
bestämmelser i Directive 1999/5/EC, 2004/108/
EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, och 2011/65/EU.
Var vänlig kontakta följande adress för att erhålla
en kopia av DoC (Declaration of Conformity)
(Överensstämmelsedeklarationen).
Kontakta kontoret för den här produktens
efterlevnad:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Vänligen notera att detta INTE är
kontaktuppgifter för någon kundtjänst. För
kundtjänstinformation, se garantikortet eller
kontakta återförsäljaren som du köpte denna
produkt av.
Enbart för användning inomhus.
RF Meddelande beträffande strålning
Denna utrustning skall installeras och användas
med ett minimiavstånd om 20 cm mellan
radiatorn och din egen kropp.
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
1
Komma igång
2Säkerhetsinformation
7
Unika egenskaper
7Tillbehör
8
Filkrav för att vara uppspelningsbar
8
– Krav på musik filer
8
– Kompatibla usb-enheter
8
– Krav på usb-enhet
9Fjärrkontroll
10Frontpanel
12 Bakre panel (CM4541)
13 Bakre panel (CM4441, CM4341)
2Ansluta
14
14
14
Anslutning till högtalarna
– Ansluter högtalarna till enheten
– Installera subwoofer till enheten.
(CM4541)
15Antennanslutning
15 Anslutning extra utrustning
15 – USB Anslutning
16 – AUX IN Anslutning
16 – PORT. IN anslutning
5
3Användning
17 Grundläggande funktioner
17 – CD-/USB-användning
17 – Autouppspelning
18 Andra funktioner
18 – Programmerad Uppspelning
18 – Radera den programmerade listan
18 – Söka efter en mapp
19 – Radera en MP3-/WMA-fil
19 – Stäng av ljudet temporärt.
19 – Visning av filinformation
19 – DEMO
19 – AUTO DJ playback
20Radiofunktioner
20 – Lyssna på radion
20 – Förinställning av radiostationer
20 – Ta bort alla sparade stationer
20 – Få bättre FM-mottagning
20 – Titta på information om en
radiostation
21Ljudinställning
21 – Inställning av surround-ljudet
22 Ställa in klockan
22 – Ställa in klockan genom “LG
Bluetooth Remote”-programmet
22 – Använd din enhet som en
väckarklocka
22 – Inställning av ‘sömn-timer’
22 – Dimmer
22 Automatisk avstängning
23 Avancerade funktioner
23 – Lyssna på musik från en extern enhet
23 – Inspelning till USB
23 – Val avbitrate och hastighet vid
inspelning
23 – Dubba USB till USB
24 Använda Bluetooth trådlösa teknik.
25 – Lyssna på musik lagrad på Bluetooth
enheten.
26 – Använda Bluetooth-app
1
2
3
4
5
6
Innehållsförteckning
4Felsökning
28Felsökning
5Bilaga
29Specifications
30 Högtalare Specifikationer
31Underhåll
31 – Hantering av enheten
31 – Noteringar på skivor
31 Varumärken och licenser
Komma igång
Unika egenskaper
Tillbehör
USB Direktinspelning
Kontrollera och identifiera de medföljande
tillbehören.
AUTO DJ
Auto DJ övergår i slutet av en låt till början av nästa
för en skarvfri uppspelning.
Fjärrkontroll (1)
Bluetooth
Lyssna på musik som finns lagrad på din Bluetoothenhet.
LG Bluetooth Remote
Du kan styra den här enheten med din Android-enhet via Bluetooth. Den här enheten och din apparat
måste vara hopparade för Bluetooth. Besök “Google
Android Market (Google Play Store)” eller använd
den QR-kod som visas nedan för att söka efter
appen “LG Bluetooth Remote”. För mer information
se sid. 26-27.
(Android OS)
FM Antenn (1)
Batteri (2)
1
Komma igång
Spela in musik från CD till Din USB enhet.
7
8
Komma igång
Filkrav för att vara
uppspelningsbar
Kompatibla usb-enheter
Krav på musik filer
funktionen i denna enhet stöder inte visa
yy USB
USB stickor.
1
Komma igång
MP3/ WMA skivkompatibilitet vad avser denna
apparat är begränsat enligt följande:
: inom 32 till 48 kHz (MP3),
yy Samplingsfrekvens
inom 32 till 48 kHz (WMA)
: inom 32 till 320 kbps (MP3), 40 till
yy Bithastighet
192 kbps (WMA)
yy Max. antal filer: Mindre än 999.
yy Filnamnstillägg : “.mp3”/ “.wma”
yy CD-ROM-filformat: ISO9660/ JOLIET
rekommenderar att du använder Easy-CD
yy Vi
Creator som skapar ett ISO9660-filsystem.
yy Du måste ställa in alternativet för skivformat på
[Hanterad] för att kunna göra skivan kompatibel
med LG-spelare vid formatering av omskrivbara
skivor. Om du ställer in alternativet Live File
System, kan du inte använda den på en LGspelare. (Hanterad/ Live File System: Skivformat
för Windows Vista)
DTS stöds ej. Vid DTS-ljudformat hörs inget ljud.
yy MP3-spelare : MP3-spelare av flashtyp
yy Usb-minne : E nheter som stöder USB 2.0 eller
USB 1.1
Krav på usb-enhet
som kräver ytterligare
yy Enheter
programinstallationer när du har anslutit dem till
en dator stöds inte.
yy Dra inte ur usb-enheten när den är igång.
kan ta flera minuter att söka igenom ett usb
yy Det
med stor kapacitet.
backup på allt så riskerar du inte att förlora
yy Ta
data.
du använder en förlängningskabel till ditt
yy Om
usb eller en usb-hubb känns inte usb-enheten
igen.
NTFS stöds inte. (Enbart filsystem FAT
yy Filsystem
(16/32) stöds.)
stöds inte när det totala antalet filer är
yy Enheten
1 000 eller mer.
HDD-låsta enheter eller usb-enheter av
yy Externa
hårddisktyp stöds inte.
usb-port kan inte anslutas till
yy Apparatens
en PC. Apparaten kan inte användas som en
lagringsenhet.
yy Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med
denna enhet.
Komma igång
9
Fjärrkontroll
• • • • • • a • • • • • • 1 (STRÖM) : Slår på och stänger
av enheten.
PRESET.FOLDER W/S :
-- Söker en mapp av MP3/ WMA
filer. När en CD/USB som
innehåller MP3 /WMA filer i flera
mappar blir spelade, trycker du
på PRESET.FOLDER W/S för
att välja mappen du vill spela.
b
-- Välj ett ‘förinställt nummer’
fören radiostation.
FUNCTION : Väljer funktionen och
ingångsskällan.
[email protected] : Stänger av ljudet.
c
VOL +/- : Ställer in
högtalarvolymen.
• • • • • • b • • • • • • PROGRAM/MEMORY :
-- Lagrar radiostationer.
-- Skapar en spellista som du vill
lyssna på.
d
USB REC : Bekräftar menyval.
SLEEP : Ställer in systemet för
automatisk avstängning vid en
angiven tid.
(Dimmer: Belysningen i
displayfönstret ställs ned till
hälften.)
Byta batteri
REPEAT(MENU) : Lyssna upprepat
eller slumpmässigt på dina spår.
)
(R03
(R03)
Ta bort batteriluckan på
fjärrkontrollens baksida och för in
två batterier (strl AAA) med
4 och 5 på rätt håll.
C/V (Hoppa över/sök) :
-- Hoppar över med
Snabbspolning bakåt eller
Framåt.
-- Söker efter ett avsnitt inom ett
spår/en fil
TUNING-/+ : Välj radiostationen.
d/M (Spela/paus) :
-- Startar eller pausar en
uppspelning.
-- Väljer Stereo/Mono.
SOUND EFFECT : Väljer ljud
intryck.
AUTO DJ : Väljer AUTO DJ
inställning. (För ytterligare
information hänvisas till sidan 19)
DELETE : Raderar MP3-/WMA-filer.
• • • • • • c • • • • • • Sifferknapparna 0 till 9 : Väljer
numrerade spår/filer, eller
förinställda nummer.
INFO : Visar information om
din musik. En MP3-fil levereras
ofta med ID3-tagg. Taggen visar
information om titel, artist, album
och tid.
? : Denna knapp är inte
tillgänglig för någon funktion.
• • • • • • d • • • • • • RDS/SET :
-- RDS (Radio Data System).
-- Bekräftar klock- och
alarminställning.
PTY : Söker efter radiostationer
efter radiotyp.
CLOCK :Ställer in tiden.
ALARM : Använder din spelare
som väckarklocka.
1
Komma igång
B (ÖPPNA/STÄNG) : Öppnar och
stänger skivfacket.
a
Z ENTER :
-- Stoppar uppspelning eller
inspelning.
-- Avbryter BORTTAGNINGSfunktionen.
10
Komma igång
Frontpanel
1
Komma igång
a
b
c
j
d
k
e
l
f
m
g
n
o
h
i
p
Komma igång
a Skärmfönster
b USB 1/ USB 2
Spelar upp ljudfilerna genom att ansluta USBenheten.
c 1/! (STRÖM)
Slår på och stänger av enheten.
d I(Stopp)
Stoppar uppspelning eller inspelning.
e AUTO DJ
Väljer AUTO DJ inställning. (För ytterligare
information hänvisas till sidan 19)
f Y (Hoppa över/sök)
- Söker bakåt.
- Hoppar till föregående spår/fil.
g DEMO/RDS
Demonstrerar respektive funktion.
RDS (Radio Data System).
h PORT. IN
iSkivfack
j FUNCTION
Väljer funktionen och ingångsskällan.
kT
ST./MO.
- Startar eller pausar en uppspelning.
- Väljer Stereo/Mono.
lLG EQ
Du kan välja ljudkvaliteter.
mU (Hoppa över/sök)
- Söker framåt.
- Hoppar till nästa spår/fil.
n BASS BLAST
Väljer BASS BLAST- eller BYPASS-ljudet direkt.
oHuvudvolym
Justerar högtalarvolymen.
p R (ÖPPNA/STÄNG)
Öppnar och stänger skivfacket.
1
Komma igång
USB REC.
Inspelning på USB.
11
12
Komma igång
Bakre panel (CM4541)
1
Komma igång
a
d
e
b
c
a POWER IN
b ANTENNA (FM)
c AUX IN (L/R) kontakter
dKylfläkt
eSPEAKERS -uttag/-sladd
Komma igång
13
Bakre panel (CM4441, CM4341)
1
Komma igång
a
b
c
a POWER IN
b ANTENNA (FM)
c AUX IN (L/R) kontakter
dSPEAKERS -uttag
d
14
Ansluta
Anslutning till
högtalarna
Ansluter högtalarna till
enheten
2
Installera subwoofer till
enheten. (CM4541)
Anslut en bashögtalare sladd till spelaren.
När du ansluter en bashögtalare sladd till spelaren,
sätt i kontakten tills det klickar.
Ansluta
For at du kan tilslutte ledningen til højttalerne, skal
du trykke på hver fingerpude af plastik for at åbne
tilslutningsterminalerne nederst på hver højttaler.
Sæt ledningen i og giv slip på fingerpuden.
Anslut den svarta randen för varje sladd till plinten
markerad - (minus) och den andra ändan till plinten
markerad + (plus).
Färg
Högtalare
Orange
Subwoofer
Röd
Fram H
Vit
Fram V
>>VIKTIGT
yy Var försiktig och se till att barn inte
för in händer eller några föremål i
*högtalarkanalen.
*Högtalarkanal : Ett hål för fylligt basljud på
högtalarhöljet (skyddskåpan).
yy Högtalarna innehåller magnetiska detaljer
och därför kan oregelbundenheter i färgen
inträffa på TV eller PC skärmarna. Håll
högtalarna på avstånd från både TV och PC
skärmarna.
yy Anslut ingen annan högtalare förutom
sub woofer-högtalaren till sub wooferanslutningsterminalen på enhetens baksida.
Ansluta
Antennanslutning
Anslut antennen till antennporten på enhetens
baksida. Se till att sträcka ut FM-kabelantennen
maximalt.
15
Anslutning extra
utrustning
USB Anslutning
Anslut USB-enheten (eller MP3-spelare etc.) till USBporten på enheten.
2
Ansluta
,,Remark
Ta bort USB stickan från enheten.
1. Välj en annan funktion/ett annat läge,
eller tryck på Z ENTER på fjärrkontrollen
eller I på enheten två gånger i rad.
2. Ta bort USB stickan från enheten.
16
Ansluta
AUX IN Anslutning
PORT. IN anslutning
Anslut en utgång av en tilläggsenhet (Videokamera,
TV, spelare, etc) till AUX IN(L/R) till kontakten.
Anslut en utgång (hörlur eller utgående linje) på
den bärbara enheten (MP3 eller PMP etc) till
PORT. IN-uttaget.
Om enheten har bara en utgång för ljud (mono)
ansluter du den till vänster(vit)ljuduttag på enheten
2
Ansluta
Röd
Vit
Ljudutgångarna på din apparat
(Videokamera, TV, spelare, etc)
3Användning
Användning
Grundläggande
funktioner
CD-/USB-användning
1. Mata in skivan genom att trycka på B på
fjärrkontrollen eller R på enheten.
Anslut USB-enheten till USB 1/2-porten.
2. Välj CD- eller USB-funktion genom att trycka på
FUNCTION.
3. Välj ett spår/en fil du vill spela upp genom att
trycka på C/V på fjärrkontrollen eller
Y/U på enheten.
Stopp
Spela upp
Paus
Gör detta
Tryck på ZENTER på fjärrkontrollen
eller I på enheten.
Tryck på d/M på fjärrkontrollen
eller T på enheten.
Under uppspelning trycker du på
d/M på fjärrkontrollen eller T på
enheten.
Tryck på C/V på
fjärrkontrollen eller Y/U på
enheten för att hoppa över spåret/
filen i stoppstatus.
Vid uppspelning, tryck på V
på fjärrkontrollen eller på U på
enheten för att gå till nästa spår/fil.
Hoppa över
till nästa/
För att återgå till föregående spår/
föregående fil, tryck på C på fjärrkontrollen
kapitel/spår/ fil eller på Y på enheten under
nuvarande spårs första 2 sekunder.
Efter 3 sekunders uppspening
trycker du på C på
fjärrkontrollen eller på Y på
enheten under nuvarande spårs
första 3 sekunder.
Tryck på sifferknapparna 0 till 9 på
Välja ett spår/
fjärrkontrollen för att gå till den
en fil direkt
önskade filen eller spåret direkt
Tryck på och håll in C/V på
SSökning
fjärrkontrollen eller Y/U på
efter en
enheten under uppspelning och
sektion inom
släpp den på den punkt du vill
ett spår/fil
lyssna på.
Tryck på REPEAT(MENU) på
Spela
fjärrkontrollen flera gånger i
upprepat eller
följd. Se detaljbeskrivningen för
på måfå.
information om bildskärmsändring.
Autouppspelning
AUDIO/MP3/WMA CD spelas upp automatiskt efter
att facket öppnats och stängts.
Växlar automatiskt till CD-funktion om facket
öppnas och stängs när det inte finns någon skiva i
facket.
,,Remark
yy Skärmen ändras enligt följande.
USB
MP3/WMA/CD
AUDIO CD
RPT 1
RPT 1
RPT 1
RPT*DIR
RPT DIR
-
RPT ALL
RPT ALL
RPT ALL
RANDOM
RANDOM
RANDOM
OFF
OFF
OFF
*DIR : Katalog
yy När du spelar upp Program listan, är bara
RPT 1 och RPT ALL tillgängliga.
yy Till och med efter att du startat om enheten
eller växlat en funktion till en annan kan
du lyssna på musik från den punkt där den
senast spelades upp.
yy Om du lämnar skivfacket öppet i 5 minuter
stängs det automatiskt.
3
Användning
Till
17
18
Användning
Andra funktioner
Programmerad Uppspelning
Programfunktionen gör det möjligt för dig att skapa
en spellista över dina favoritspår/-filer från en skiva
eller USB-enhet. Ett program kan innehålla 20 spår/
filer för varje media (CD, USB1,USB2). Det går att
spara sammanlagt 60 spår/filer.
1. Tryck på PROGRAM/MEMORY på
fjärrkontrollen i stoppläge.
Söka efter en mapp
1. Tryck på PRESET·FOLDER W/S på
fjärrkontrollen flera gånger i följd tills en önskad
mapp visas på displayen.
2. Tryck på d/M för att spela upp den. Första filen i
mappen spelas upp.
,,Note
yy CD-/USB-mappar/-filer identifieras enligt
nedan.
2. Tryck på C/V på fjärrkontrollen för att
välja ett spår/en fil.
3
3. Tryck på PROGRAM/MEMORY för att spara och
välja nästa spår/fil.
Användning
4. Upprepa steg 2-3 för att lagra andra spår/filer.
(Du kan ändra i listan genom att trycka
på PRESET.FOLDER W/S för att välja
programnummer.)
5. Tryck på PROGRAM/MEMORY en gång till.
För att spela upp programlistan trycker du på d/M
efter att du skapat listan.
,,Remark
När du skapar eller modifierar den
programmerade listan är läget, REPEAT avstängt.
Radera den programmerade listan
Det går bara att radera funktionen i redigeringsläge.
1. Tryck på PROGRAM/MEMORY på
fjärrkontrollen i stoppläge.
2. Välj en låt genom att trycka på
PROGRAM/MEMORY eller
PRESET·FOLDER W/S flera gånger i följd.
3. Tryck på DELETE vid ett låtval.
,,Remark
yy Den programmerade listan rensas i fallet
nedan.
-- Ta ur skivan eller USB-enheten.
-- Radering eller inspelning av musikfiler i
USB-enheten.
yy Programmet stängs av i nedanstående fall.
-- När du byter funktion
-- Stänga av och sätta på enheten.
-- Använda fjärrkontrollens sifferknappar.
yy Om det inte finns någon fil i mappen visas
inte mappen.
yy Mappar visas i följande ordning;
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3 FOLDER
7 FOLDER 8 FOLDER 5 FOLDER 6
yy Filen spelas upp från $ filnr. 1 till $ filnr.14
en i taget.
yy Filer och mappar visas i den ordning de
sparas och kan visas på annat sätt beroende
på lagringsomständigheter.
yy *ROOT(ROT) : Den första skärmen du
ser när en dator identifierar CD/USB är
“ROOT(ROTEN)”.
Användning
Radera en MP3-/WMA-fil
Du kan radera en fil, mapp eller ett format genom
att trycka på DELETE. (endast USB)
1. Tryck på DELETE flera gånger i följd vid val av
MP3-/WMA-filen. Den här funktionen stöds
endast i stoppstatus. Skärmen ändras enligt
följande.
- DEL FILE : Raderar fil.
- DEL DIR : Raderar mapp.
- FORMAT : Formaterar USB.
2. För att radera filen/mappen eller formatet
trycker du på d/M på fjärrkontrollen eller T
på enheten.
>>VIKTIGT
yy Dra inte ut USB-enheten under användning
(uppspelning, radering etc.)
yy Regelbunden säkerhetskopiering
rekommenderas för att förhindra förlust av
data.
,,Remark
Du kan avnjuta andra funktioner medans
under DEMO. Då kommer DEMO att pausa
temporärt.
- Utan input nyckeln inom 10 sekunder,
kommer DEMO att spela upp automatiskt.
AUTO DJ playback
Auto DJ övergår i slutet av en bit till början av nästa
i en skarvfri uppspelning. Den utjämnar volym tvärs
över alla spåren för en obruten uppspelning.
Tryck på AUTO DJ på fjärrkontrollen eller spelaren
upprepade gånger så ändras displayen i följande
ordning RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT
(AUTO DJ SEQUENCIAL) -> (AUTO DJ OFF).
Inställning Skärmfönster
OFF
(AUTO DJ OFF)
Tryck på [email protected] på fjärrkontrollen för att tysta
ljudet.
-
RANDOM
RANDOM
(AUTO DJ
RANDOM)
Musiken spelas
upp med
stycken valda
på måfå i detta
läge.
REPEAT
RPT
(AUTO DJ
SEQUENTIAL)
Musiken spelas
upp repetitivt i
detta läge.
yy Raderingsfunktionen kanske inte stöds
beroende på USB-status.
Stäng av ljudet temporärt.
Beskrivning
,,Remark
Du kan stänga av ljudet på din enhet, exempelvis
för att svara i telefon, och “MUTE” visas i
displayfönstret.
yy Sökning efter ett avsnitt inom ett spår/
en fil och upprepad uppspelning eller
uppspelning på måfå stöds inte av AUTO DJ.
För att avbryta trycker du på [email protected] igen eller
ändrar volymnivån.
yy Under AUTO DJ-läge går det inte att söka
efter filen genom att trycka på
PRESET.FOLDER W/S på fjärrkontrollen.
Visning av filinformation
Medan du spelar en MP3-fil som innehåller
filinformation kan du visa informationen genom att
trycka på INFO.
yy Om du flyttar till en annan funktion eller
stoppar musiken med I på enheten (eller
Z ENTER på fjärrkontrollen) på AUTO DJläge kommer AUTO DJ-funktionen att
inaktiveras.
DEMO
yy AUTO DJ stöds inte för den musikfil vars
längd understiger 60 sekunder.
I avstängt läge trycker du en gång på DEMO/RDS
på enheten. Enheten strömsätts och visar varje
funktion i skärmfönstret. För att avbryta DEMOfunktionen trycker du på DEMO/RDS igen.
yy Under inspelning är AUTO DJ inte tillgängligt.
yy Endast AUTO DJ SEQUENTIAL väljs vid
uppspelning av programlistan.
3
Användning
3. Om du vill avsluta det aktuella läget trycker du
på Z ENTER på fjärrkontrollen eller på I på
enheten.
19
20 Användning
Radiofunktioner
Kontrollera att både FM-antennerna är anslutna.
(Hänvisning till sidan 15.)
Lyssna på radion
1. Tryck på FUNCTION tills FM visas på displayen.
Den senast mottagna stationen ställs in.
2. Auto-inställning: Tryck på TUNING -/+ på
fjärrkontrollen eller Y/U på enheten i
omkring 2 sekunder tills frekvensindikeringen
börjar ändras och släpp sedan. Skanningen
stoppas när enheten ställer in en kanal.
3
Användning
Manuell inställning: Tryck på TUNING -/+ på
fjärrkontrollen eller på Y/U på enheten
flera gånger i följd.
3. Justera volymen genom att trycka på VOL +/på fjärrkontrollen flera gånger i följd.
Förinställning av radiostationer
Du kan förinställda 50 stationer för FM.
Före inställning, kontrollera att du har vridit ned
volymen.
1. Tryck på FUNCTION tills FM visas på displayen.
2. Välj önskad frekvens genom att trycka på
TUNING-/+ på fjärrkontrollen eller Y/U
på enheten.
3. Tryck PROGRAM/MEMORY. Ett förinställt
nummer kommer att börja blinka i
displayfönstret.
4. Tryck PRESET·FOLDER W/S för att välja det
förinställda antalet du önskar.
5. Tryck på PROGRAM/MEMORY på
fjärrkontrollen. Stationen har lagrats.
6. Upprepa stegen 2 till 5 för att lagra andra
stationer.
7. För att lyssna på en förinställd station trycker du
på PRESET·FOLDER W/S eller 0 till 9.
Ta bort alla sparade stationer
1. Tryck på och håll in PROGRAM/MEMORY i två
sekunder. “ERASEALL” blinkar på displayen.
2. Tryck på PROGRAM/MEMORY för att radera
alla sparade radiostationer.
Få bättre FM-mottagning
Tryck på d/M på fjärrkontrollen eller T på
enheten. Detta äbdrar radioläget från stereo till
mono. Mottagningen blir då bättre än förut.
Titta på information om en
radiostation
FM-tunern medföljer RDS (Radio Data System).
Denna visar information om den radiostation som
du lyssnar på. Tryck på RDS/SET på fjärrkontrollen
eller DEMO/RDS på enheten flera gånger i följd för
att stega igenom de olika datatyperna.
PS (Programme Service Name)
Namnet på kanalen visas i displayen.
PTY (Programme Type Recognition)
Programtypen (t ex. Jazz eller News)
visas i displayen.
RT (Radio Text)
Ett textmeddelande innehåller särskild
information från den sändande
stationen. Denna text kan rulla över
displayen.
CT ( Tid kontrollerad genom kanalen)
Detta visar tiden enlgit stationssändning.
Du kan söka radiostationer enligt programtyp
genom att trycka på RDS/SET på fjärrkontrollen
eller DEMO/RDS på enheten. Skärmen kommer att
visa den senaste PTY som används. Tryck på PTY en
eller flera gånger för att välja önskad programtyp.
Håll in TUNING -/+. Mottagaren söker automatiskt.
När en station hittas stoppar sökningen.
Användning
Ljudinställning
Inställning av surround-ljudet
Detta system har ett antal förinställda fält med
surroundljud. Du kan välja ett önskat ljudläge
genom att använda SOUND EFFECT på
fjärrkontrollen.
De alternativ som visas för frekvenskorrigering kan
variera beroende på ljudkällor och effekter.
PÅ SKÄRMEN
,,Remark
å vissa högtalare kanske inte ljudet kan
yy P
höras eller i lågt ljud beroende på ljudläget.
yy Du kan behöva ställa om
surroundinställningen efter att ljudingång
har bytts, ibland även efter att ett ljudspår
har bytts.
yy Genom att trycka på BASS BLAST på
enheten kan du direkt välja BYPASS eller
BASS BLAST ljud.
Beskrivning
Njut av behagligt och naturligt
ljud.
AUTO EQ
Skapar den ljudfrekvenskorrigering
som mest liknar den genre som
finns i MP3 ID3 Tag för musikfiler.
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
rogrammet ger ljudet en
P
fantastisk atmosfär, vilket ger
dig känslan av att du faktiskt
befinner dig på en rock-, pop-,
jazz- eller klassisk konsert.
MP3 -- OPT
Denna funktion är optimerad
för komprimerbar MP3 fil. Det
förbättrar diskantljudet.
BASS
Förstärker diskant-, bas- och
surroundljudeffekten.
LOUDNESS
Förbättrar bas och diskant.
FOOT BALL
Du kan njuta av ljudeffekten
FOTBOLLSSTADION.
Njut av ljudet utan
frekvenskorrigeringseffekt.
3
Användning
NATURAL
BYPASS
21
22 Användning
Ställa in klockan
1. Slå på strömmen.
2. Håll in CLOCK.
3. Välj tidsläget genom att trycka på C/V
på fjärrkontrollen.
- AM 12:00 (för en display för AM och FM) eller
0:00 (för 24 timmars display).
4. Tryck på RDS/SET för att bekräfta ditt val
5. Välj timmar genom att trycka på C/V på
fjärrkontrollen.
6. Tryck på RDS/SET.
3
7. Välj minuter genom att trycka på C/V på
fjärrkontrollen.
Användning
8. Tryck på RDS/SET.
Ställa in klockan genom
“LG Bluetooth Remote”programmet
Installera “LG Bluetooth Remote”-programmet på
din Android-enhet. (se sidan 26-27)
Enhetens klocka synkroniseras automatiskt
med enheten genom att aktivera Bluetoothanslutningen genom “LG Bluetooth Remote”programmet.
Använd din enhet som en
väckarklocka
1. Slå på strömmen.
2. Håll in ALARM.
3. Tryck på C/V på fjärrkontrollen för att
ändra timmar och minuter och tryck på SET för
att spara.
4. Tryck på C/V på fjärrkontrollen för att
välja funktionen och tryck på SET för att spara.
5. Tryck på C/V på fjärrkontrollen för att
ändra volymen och tryck på SET för att spara.
Klockikonen “(“ visar alarmet
,,Remark
yy Om du ställer in klocktiden, kan du
kontrollera tiden genom att trycka på
CLOCK även när spelaren är avstängd.
yy Om Du ställer in tiden och alarm kan du
kontrollera alarmikonen “(“ genom att
t rycka på CLOCK även när spelaren är
avstängd.
m du ställer klocktid och larm kan du
yy O
kontrollera alarmikonen “(“ och ställa in
information genom att trycka ALARM även
när enheten är avstängd.
yy Tryck på ALARM, så kan du välja alarm på/
av.
Inställning av ‘sömn-timer’
Tryck SLEEP en eller flera gånger för att välja
fördröjningstid mellan 10 till 180 minuter, efter
vilken tid enheten stängs av.
För att avbryta sömnfunktionen, tryck SLEEP
upprepat tills “SLEEP 10” syns och tryck sedan SLEEP
en gång till medan “SLEEP 10” visas.
,,Remark
yy Du kan kontrollera återstående tid innan
enheten stängs av.
yy Når du trykker på SLEEP, vises den
resterende tid i displayet.
Dimmer
Tryck på SLEEP en gång. Den främre panelens
lysdiod stängs av och visningsfönstrets ljusstyrka
halveras. Om du vill avbryta, tryck flera gånger på
SLEEP till dess att avbländningen stängs av.
Automatisk
avstängning
Den här enheten stängs av för att spara
elförbrukning om huvudenheten inte ansluts
till den externa enheten och inte används på 20
minuter.
Detta gör även den här enheten, eftersom
huvudenheten har anslutits till den andra enheten
via analog ingång.
Användning 23
Avancerade funktioner
Val avbitrate och hastighet vid
inspelning
Lyssna på musik från en
extern enhet
1. Tryck på USB REC på fjärrkontrollen eller
USB REC. på enheten i mer än 3 sekunder.
Enheten kan användas för uppspelning av musik
från många olika typer av externa enheter.
(Hänvisning till sidan 16)
1. Anslut den externa enheten till AUX IN(L/R)
eller PORT. IN-anslutningen för enheten.
2. Slå på strömmen genom att trycka på 1 på
fjärrkontrollen eller 1/! på enheten.
2.Använd C/V på fjärrkontrollen eller
Y/U på enheten för att välja bithastighet.
3. Tryck på USB REC på fjärrkontrollen eller
USB REC. på enheten igen för att välja
inspelningshastighet.
4. Tryck på C/V på fjärrkontrollen eller
Y/U på enheten för att välja önskad
inspelningshastighet. (endast AUDIO CD)
X1 SPEED (Hastighet)
- Du kan lyssna på musik under inspelning.
4. Slå på den externa enheten och starta
uppspelningen
X2 SPEED (Hastighet)
- Du kan bara spela in musikfilen.
Inspelning till USB
Du kan spela in olika ljudkällor för USB.
(CD, USB, AUX, PORTABLE, FM)
1. Anslut USB till enheten.
2. Välj en funktion genom att trycka på FUNCTION.
Inspelning av ett spår/en fil - Du kan inspelning
till USB efter att ha spelat en fil/ett spår som du
vill ha.
Inspelning av alla spår/filer - Du kan spela in till
USB efter stopp
Inspelning av programlista - Efter att ha flyttat
till programlistan kan du spela in på USB.
(Hänvisning till sidan 18)
3. Starta inspelningen genom att trycka på
USB REC på fjärrkontrollen eller
USB REC.
på enheten.
-Om du ansluter både USB1 och USB2, ska du
trycka på USB REC på fjärrkontrollen eller
USB REC. på enheten när USB1 eller
USB2 som du vill spela in på blinkar på
displayen.
4. För att stoppa inspelningen trycker du på
Z ENTER på fjärrkontrollen eller I på enheten.
Göra paus under inspelning
Under uppspelning trycker du på d/M på
fjärrkontrollen eller T på enheten för att pausa
inspelningen. Tryck igen för att starta inspelningen.
(Endast TUNER, AUX, PORTABLE)
5. Tryck på USB REC på fjärrkontrollen eller
USB REC. på enheten för att slutföra
inställningen.
Dubba USB till USB
Du kan dubba olika ljudkällor i USB1 till USB2 i USBfunktionen.
1. Anslut en USB-enhet, inklusive önskade ljudfiler
till USB1.
2. Anslut en annan USB-enhet till USB2.
3. Starta inspelningen genom att trycka på
USB REC på fjärrkontrollen eller
USB REC.
på enheten.
4. För att stoppa inspelningen trycker du på
Z ENTER på fjärrkontrollen eller I på enheten.
Att göra icke-godkända kopior av
upphovsrättsskyddat material, inklusive
datorprogram, filer, sändningar och
ljudinspelningar, kan vara en kränkning av
upphovsrätten och utgör ett lagbrott. Denna
utrustning ska inte användas för sådana syften.
Var ansvarig
Respektera upphovsrätten
3
Användning
3. Välj AUX- eller PORTABLE-funktionen genom att
trycka på FUNCTION.
24 Användning
,,Note
yy Den stöds inte för registrering av musik som
lagrats på Bluetooth-enheten.
yy Du kan kontrollera inspelningshastigheten
(i procent) för usb-inspelningen på skärmen
under inspelning (enbart MP3/WMA-cd).
nder inspelning av MP3/WMA finns inget
yy U
ljud.
m du stoppar inspelning under
yy O
uppspelning lagras den fil som har spelats
in vid den tidpunkten.
(Utom MP3/WMA-filer)
3
yy T a inte ur usb-enheten eller stäng av
enheten under usb-inspelning. Då kan en
ofullständig fil skapas och inte tas bort på
PC:n.
Användning
m usb-inspelning inte fungerar,
yy O
visas något av de här meddelandena i
visningsfönstret: “NO USB”, “ERROR”, “FULL”,
eller “NO REC”.
pparater för multikortläsning eller externa
yy A
HDD kan inte användas för USB-inspelning.
yy En fil optager 512 Mbyte, når du optager
over en lang periode.
yy Du kan inte spela in mer än 999 filer.
yy Du kan inte spela in i läget AUTO DJ.
yy Den kommer att lagras enligt följande.
AUDIO CD
MP3/WMA
Den andra källan*
TUNER
TUNER : Den aktuella inspelningsfrekvensen
visas.
* : AUX och liknande.
Använda Bluetooth
trådlösa teknik.
Om Bluetooth
Bluetooth® är trådlös kommunikationsteknologi för
anslutningar på kort distans.
Ljudet kan avbrytas anslutningen avbryts av den
andra elektroniska vågen eller om du ansluter
Bluetooth i andra rum.
Anslutning av enskilda enheter med Bluetooth®
trådlösa teknik medför inga avgifter. En
mobiltelefon med Bluetooth® trådlösa teknik kan
hanteras via Cascade om anslutningen gjordes med
hjälp av Bluetooth® trådlösa teknik.
Tillgängliga enheter: Mobiltelefon, MP3, bärbar
dator, PDA
Bluetoothprofiler.
För att använda trådlös teknik via Bluetooth® måste
enheter kunna tolka visa profiler. Den här enheten
är kompatibel med följande profil.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Användning 25
Lyssna på musik lagrad på
Bluetooth enheten.
Innan du påbörjar parnings proceduren, försäkra
dig om att Bluetooth funktionen är påsatt i din
Bluetooth enhet. Referera till din Bluetooth enhets
användarguide. När en ihoparning är gjord, behöver
den inte göras igen.
1. Välj Bluetooth-funktion genom att använda
FUNCTION.
“BT READY” visas på displayen.
,,Remark
XX:XX betyder BT-adressens sista fyra siffror.
Om din enhet exempelvis har BT-adress, såsom
9C:02:98:4A:F7:08, ser du “LG MINI (F7:08)” på din
Bluetooth-enhet.
3. Ange PIN-koden.
PIN-kod: 0000
,,Remark
Beroende på typen av Bluetoothenhet kan en
del enheter ha ett annorlunda anslutningssätt.
4. När den här enheten har parats ihop med din
Bluetooth-enhet visas “BT PAIR” i display-fönstret.
5. Lyssna på musik.
För att spela musik som finns på din Bluetooth
enhet, referera till din Bluetooth enhetens
användarguide. Beroende på din mobiltelefons
volymnivå kommer volymen för Bluetooth att
justeras.
,,Remark
yy Ljud från huvudenheten kan blir förvridet
om du höjer volymen på Bluetooth-enheten
två tredjedelar eller mer.
yy När du använder Bluetooth-funktionen ska
du justera volymen på Bluetooth-enheten
till rätt lyssningsnivå.
-- Om det finns ett hinder mellan enheten
och Bluetooth-enheten.
-- Någon enhet använder samma frekvens
som Bluetooth®-tekniken, exempelvis
medicinsk utrustning, en mikrovågsugn
eller ett trådlöst nätverk.
yy Du bör återansluta din Bluetoothenhet till
denna enhet när du startar om den.
yy Ljudet kan bli avbrutet när anslutningen
störs av de andra elektroniska vågorna.
yy Du kan ej kontrollera Bluetooth enheten
med denna enhet.
yy Parning är begränsad till en Bluetooth per
enhet och multi parning stöds ej.
yy Beroende på typ av apparat, kanske du inte
kan använda bluetooth funktionen.
yy Du kan nu använda det trådlösa systemet
med telefon, MP3, Notebook etc.
yy Utan anslutning till Bluetooth visas “BT” och
“BT READY” på displayen.
yy När någon står och avbryter
kommunikationen mellan Bluetooth
enheter och spelaren, kommer anslutningen
att avbrytas.
yy Ju längre avståndet är mellan enheten
och Bluetooth-enheten, desto lägre blir
ljudkvaliteten.
yy När Bluetooth-anslutningen kopplas från ska
du ansluta Bluetooth-enheten igen.
yy Efter att enheten anslutits via Bluetooth
växlar funktionen till BT automatiskt. Under
inspelning växlar den dock inte till BT.
3
Användning
2. Använd Bluetooth enheten och utföra
parningen. Vid sökning av den här enheten med
Bluetooth-enheten visas en lista över enheter
på Bluetooth-displayen, beroende på typ av
Bluetooth-enhet. Din enhet visas som “LG MINI
(XX:XX)”.
,,Remark
yy Vid användning av Bluetooth®-teknik måste
du skapa en anslutning mellan enheten och
bluetooth-enheten så nära som möjligt och
hålla avståndet.
Detta kan emellertid komma att fungera
sämre i nedanstående fall:
26 Användning
Använda Bluetooth-app
,,Remark
Endast Android OS är tillgänglig för att
använda programmet “LG Bluetooth Remote”
med den här enheten.
Om “LG Bluetooth Remote”-appen
“LG Bluetooth Remote”-appen erbjuder en svit av
nya funktioner till den här enheten.
3
För att njuta av fler funtkioner rekommenderar vi att
du hämtar och installerar “LG Bluetooth Remote”gratisappen.
Användning
Installera “LG Bluetooth Remoteappen” genom att använda QRkoden
1. Installera “LG Bluetooth Remote”-appen
genom att använda QR-koden Använd
skanningprogramvaran för att skanna QRkoden.
(Android OS)
2. Tryck på en ikon för att installera.
3. Tryck på en ikon för att hämta.
,,Remark
yy Se till att Bluetooth-enheten är ansluten till
Internet.
yy Se till att Bluetooth-enheten har en
skanningsprogramvara. Om du inte har det
kan du ladda ner en från Google Android
Market (Google Play Store).
Installera “LG Bluetooth Remote”appen genom “Google Android
Market (Google Play Store)”
1. Peka på ikonen “Google Android Market (Google
Play Store)”.
2. I sökfältet ska du skriva in “LG Bluetooth Remote”
och söka efter den.
3. I listan över sökresultat “LG Bluetooth Remote”
för att starta hämtning av Bluetooth-appen.
4. Tryck på en ikon för att installera.
5. Tryck på en ikon för att hämta.
,,Remark
yy Se till att Bluetooth-enheten är ansluten till
Internet.
yy Se till att din Bluetooth-enhet är utrustad
med “Google Android Market (Google Play
Store)”.
yy För mer information, se förklaringen kring
BT-appen i “Google Android Market (Google
Play Store)”.
Användning 27
Aktivera Bluetooth med “LG
Bluetooth Remote”-appen
“LG Bluetooth Remote”-appen fungerar som en
hjälp för att ansluta din bluetooth-enhet till den här
enheten.
1. Tryck på “LG Bluetooth Remote”-appikonen
på startskärmen för att öppna “LG Bluetooth
Remote”-appen och gå till huvudmenyn.
2. Tryck på [Setting] och välj den enhet du vill ha.
3. Om du vill ha mer information om
användningen trycker du på [Setting] och
[Help].
,,Remark
-- Android O/S : Ver 2.3.3 (eller senare)
yy Den här enheten kan inte paras ihop med
flera enheter. Om den här enheten redan är
ansluten till en annan Bluetooth-enhet ska
du koppla ifrån enheten och sedan försöka
igen.
yy Om du använder “LG Bluetooth Remote”appen kan det finnas vissa skillnader mellan
“LG Bluetooth Remote”-appen och den
medföljande fjärrkontrollen. Använd den
medföljande fjärrkontrollen vid behov.
yy Beroende på Bluetooth-enhet kanske inte
“LG Bluetooth Remote”-appen fungerar.
yy Anslutningen du har skapat kan vara
frånkopplad om du vljer ett annat programm
eller ändrar inställning för den anslutna
enheten via “LG Bluetooth Remote”-appen.
I så fall ska du kontrollera anslutningsstatus.
yy För att förhindra felfunktion rekommenderar
vi att du bara ansluter en enhet till den här
apparaten.
yy Efter anslutning av BT app, kan musik tas
ur från din enhet. Om så sker, genomför
anslutningsproceduren på nytt.
3
Användning
yy BT app kommer att finnas tillgänglig i
programvaruversion som följer;
28 Felsökning
Felsökning
PROBLEM
ORSAK & ÅTGÄRD
yy Nätsladden är inte insatt. Sätt i nätsladden.
Ingen ström
Inget ljud
yy Kontrollera om det förekom strömavbrott.
Kontrollera tillståndet genom att använda andra elektroniska enheter.
yy Kontrollera om du väljer rätt funktion.
Tryck på FUNCTION och kontrollera den valda funktionen.
yy Anslut ljudkablarna ordentligt till anslutningsterminalerna.
yy En skiva som inte kan spelas sitter i. Sätt i en spelbar skiva.
Enheten startar inte
uppspelning.
4
yy Ingen skiva har satts in. Sätt in en skiva.
yy Skiva är smutsig. Rengör skivan. (Hänvisning till sidan 31)
yy Skivan är insatt upp och ner.
Sätt i skivan med etiketten eller den tryckta sidan uppåt.
Felsökning
yy Antennen är felaktigt placerad eller dåligt ansluten.
Anslut antennen säkert.
Radiostationer kan inte
ställas in ordentligt
yy Signal styrkan på radiostationen är för svag. Ställ in stationen manuellt.
yy Ingen station har förinställts eller så har förinställda stationer rensats bort
(under inställning genom scanning av förinställda kanaler).
Förinställ några radiostationer, se sidan 20 för ytterligare information.
yy Fjärrkontrollen är för långt bort från enheten .
Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd av 7 m.
Fjärrkontrollen fungerar
yy Fjärrkontrollen pekar inte direkt mot enheten. Ta bort hindren.
inte på rätt sätt.
yy Batteriet i fjärrkontrollen är förbrukat. Ersätt batteriet med ett nytt.
Bilaga 29
Specifications
Allmänt
Modell
CM4541
Allmänt
Se huvudetiketten
CM4441
CM4341
Energiförbrukning
Se huvudetiketten
Dimensioner (B x H x D)
(206 x 308 x 284) mm
Nettovikt (cirka)
3.0 kg
Driftstemperatur
5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F)
3.0 kg
3.0 kg
Luftfuktighet vid
användning
5 % till 90 %
Bus-effekt
5 V 0 500 mA
Inputs
AUX IN
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA-uttag (L, R) x 1
Port In
1.2 Vrms (3,5 mm stereouttag)
Mottagare
FM Tuningområde
87.5 till 108.0 MHz eller 87.50 till 108.00 MHz
5
Modell
CM4541
CM4441
CM4341
Stereoläge
200 W + 200 W (3 Ω
vid 1 kHz, THD 20 %)
200 W + 200 W (3 Ω
vid 1 kHz, THD 20 %)
110 W + 110 W (4 Ω
vid 1 kHz, THD 20 %)
Front
200 W + 200 W (3 Ω
vid 1 kHz, THD 20 %)
200 W + 200 W (3 Ω
vid 1 kHz, THD 20 %)
110 W + 110 W (4 Ω
vid 1 kHz, THD 20 %)
Subwoofer
200 W (3 Ω vid 60 Hz,
THD 20 %)
Surroundläge
CD
Frekvenssvar
100 till 20 000 Hz
Förhållande signal-till-brus
75 dB
Dynamiskt område
75 dB
Bilaga
Förstärkare
30 Bilaga
Högtalare Specifikationer
Front högtalare
Modell
CMS4540F
CMS4340F
Typ
2 vägs 2 högtalare
Impedans
3Ω
4Ω
Märkineffekt
200 W
110 W
Max. Ineffekt
400 W
220 W
Nettodimensioner (B x H x D)
(266 x 306 x 263) mm
(200 x 306 x 200) mm
Nettovikt
3.1 kg
2.2 kg
Subwoofer
5
Modell
CMS4540W
Typ
1 vägs 1 högtalare
Impedans
3Ω
Märkineffekt
200 W
Max. Ineffekt
400 W
Nettodimensioner (B x H x D)
(266 x 306 x 324) mm
Nettovikt
4.7 kg
Bilaga
yy Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Bilaga
Underhåll
Hantering av enheten
När du skall skicka iväg enheten.
Spara ursprunglig kartong och
förpackningsmaterial. Om du behöver skicka
enheten, packa för maximal säkerhet, enheten i
samma förpackning som du fick den i från fabriken.
Håll alla utvändiga ytor rena.
Använd inte brännbara vätskor som insektsspray i
närheten av enheten.
Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt
med enheten under längre tid.
Rengöring av enheten
Underhåll av enheten
Enheten är en högteknologisk precisionsapparat.
Om den optiska pick-up linsen och skivdrivningen
är smutsiga eller slitna, kan bildkvaliteten undergå
försämring. För detaljer ta kontakt med närmaste,
auktoriserade servicecenter.
Noteringar på skivor
Hantering av skivor
Rör inte skivans uppspelningssida. Håll skivan i dess
kanter så att den inte får några fingeravtryck. Sätt
aldrig papper eller tejp på skivan.
Förvaring av skivor
Efter uppspelning, förvara skivan i sitt fack. Utsätt
inte skivan för direkt solljus eller värmekällor och
lämna den aldrig i en parkerad bil exponerad mot
direkt solljus.
Rengöring av skivor
Fingeravtryck och damm på skivorna kan göra att
bild- och ljudkvaliteten försämras. Innan du börjar
spela skivan ska du rengöra den med en ren trasa.
Torka av skivan från mitten och utåt.
Varumärken och
licenser
5
Trådlös Bluetooth®-teknik är ett system som
möjliggör radiokontakt mellan olika elektroniska
enheter.
Anslutning av enskilda enheter med Bluetooth®
trådlösa teknik medför inga avgifter. En
mobiltelefon med Bluetooth® trådlösa teknik kan
hanteras via Cascade om anslutningen gjordes
med hjälp av Bluetooth® trådlösa teknik.
Bluetooth®-ordmarkeringen och logotyperna
ägs av Bluetooth® SIG Inc. och all användning av
sådana varumärken av LG Electronics sker undre
licens.
Andra varumärken och varunamn tillhör deras
resp. ägare.
Bilaga
För att rengöra spelaren använd en mjuk, torr
tygtrasa. Om ytorna är mycket smutsiga, använd
en mjuk trasa lätt fuktad med ett milt tvättmedel.
Använd inga starka lösningar som alkohol, benzen
eller tinner eftersom dessa kan skada ytan på
enheten.
31
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
8088 57 58
Finland / Suomi
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
800 187 40
Sweden / Sverige
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement