LG CM3430WDAB Owner's manual

LG CM3430WDAB Owner's manual
SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI
BRUKSANVISNING
Micro Hi-Fi System
Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du börjar använda
apparaten samt behåll boken för framtida bruk.
CM3430BDAB
CM3430WDAB
CM3430GDAB
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 1
2013-03-27
9:22:45
2
Att komma igång
Säkerhetsinformation
1
OBS
Att komma igång
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA EJ
OBS: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA
STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER
BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI
APPARATEN SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN
REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
Blixtsymbolen med pilspets inuti en
liksidig triangel varnar användaren
angående icke-isolerad farlig
spänning inuti produktens hölje och
att denna är tillräcklig för att utgöra
en risk för elektriska stötar
Utropstecknet inom en liksidig
triangel är avsedd att påminna
användaren om att det finns
viktiga användnings- och
underhållsanvisningar i litteraturen
som medföljer apparaten.
WARNING: FÖR ATT FÖREBYGGA ATT ELEKTRISKA
STÖTAR UPPKOMMER, UTSÄTT INTE DENNA
APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
WARNING: Montera ej denna utrustning i
begränsade utrymmen såsom bokhylla eller
liknande.
OBS: Blockera inte ventilationsöppningarna.
Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
Springor och öppningar i höljet är avsedda
för ventilation, för att garantera säker drift av
produkten och för att skydda den från överhettning.
Öppningarna bör aldrig blockeras genom att
placera produkten på en säng, matta eller andra
liknande ytor. Denna produkt bör inte placeras i
en inbyggd installation såsom bokhylla eller stativ
om inte ordentlig ventilation tillhandahålls eller
tillverkarens instruktioner har följts.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 2
OBS: Denna produkt använder ett lasersystem.
För att garantera säker användning av produkten,
läs denna bruksanvisning noggrant och spara den
för framtida referens. Om apparaten är i behov av
service, kontakta då ett auktoriserat servicecenter.
Bruk av kontroller/justeringar eller utförande av
processer andra än häri beskrivna kan leda till att
person utsätts för farlig strålning.
För att förhindra direkt exponering av laserstrålen,
öppna aldrig inkapslingen.
VAR FÖRSIKTIG med nätsladden.
De flesta apparater behöver anslutas till en separat
krets;
Det vill säga en ensam utloppskrets som endast
strömsätter just den apparaten och inte har
några ytterligare kontakter eller kretsförgreningar.
Kontrollera för säkerhets skull specifikationssidan
i denna bruksanvisning. Överbelasta inte
vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller
skadade vägguttag, förlängningssladdar, slitna
strömsladdar eller skadade och brutna ledningar
är farliga. Något av dessa tillstånd kan resultera i
elektriska stötar eller brand. Undersök med jämna
mellanrum apparatens kabel: om denna visar sig
vara skadad eller bära slitage kopplar du ur den
och ersätter den med en exakt ersättningskabel
från en auktoriserad serviceverkstad. Skydda
nätsladden från fysisk och mekanisk inverkan
som att bli tvinnad, knuten, klämd i t.ex. dörr eller
trampad på. Var särskilt uppmärksam på kontakter,
vägguttag och den punkt där sladden kommer
ut från apparaten. För att koppla bort enheten
från nätström, dra ut nätsladdskontakten. Se till
att kontakten är lättåtkomlig på den plats där du
installerar produkten.
2013-03-27
9:22:45
Att komma igång
Denna enhet är utrustad med ett portabelt batteri
eller ackumulator.
OBS: Utsätt inte apparaten för vatten (dropp eller
stänk) och placera inga föremål fyllda med vätska,
t.ex. vaser, på apparaten.
Kassering av din gamla apparat
1.När den här symbolen med en
överkryssad soptunna på hjul sitter
på en produkt innebär det att den
regleras av European Directive
2002/96/EC.
2.Alla elektriska och elektroniska
produkter skall kasseras via
andra vägar än de som finns för
hushållsavfall, via för ändamålet
avsedda uppsamlingsanläggningar
som myndigheterna utser.
Avyttrande av gamla batterier
1. När den här överkorsade soptunnan
syns på batterier/ackumulatorer i
din apparat betyder detta att de
lyder under European Directive
2006/66/EC.
2. Denna symbol kan vara kombinerad
med kemiska symboler för
kvicksilver(Hg), kadmium(Cd) eller
bly (Pb) om batteriet innehåller
mer än. 0.0005% kvicksilver, 0.002%
kadmium eller 0.004% bly.
1
Att komma igång
För att säkert avlägsna batteri/batteriet
ur apparaten: Avlägsna det gamla batteriet/
batterierna och följ motsatt monteringsordning. För
att förhindra förorening av miljön och möjlig fara
för människor och djur skall du se till att det gamla
batteriet kommer till en för ändamålet avsedd
uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet
i hushållsavfallet. Det rekommenderas att du
använder lokala system för utbyte av batterier och
laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för
extrem värme, solljus, eld eller liknande.
3
3. Alla batterier/ackumulatorer
skall avyttras åtskilda från vanligt
hushållsavfall och föras till
särskilt för ändamålet avsedda
uppsamlingsplatser utsedda av
myndigheterna.
4. Om du kasserar din gamla apparat
på rätt sätt så bidrar du till att
förhindra negativa konsekvenser för
miljön och människors hälsa.
5. Mer detaljerad information om
kassering av din gamla apparat
kan du få från kommunen,
renhållningsverket eller den butik
där du köpte produkten.
3.Om du kasserar din gamla apparat
på rätt sätt så bidrar du till att
förhindra negativa konsekvenser för
miljön och människors hälsa.
4.Mer detaljerad information om
kassering av din gamla apparat
kan du få från kommunen,
renhållningsverket eller den butik
där du köpte produkten.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 3
2013-03-27
9:22:48
4
Att komma igång
LG Bluetooth Remote
1
Att komma igång
LG Electronics förklarar härmed att denna/
dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med
de huvudsakliga kraven och andra relevanta
bestämmelser i Directive 1999/5/EC, 2004/108/
EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC samt 2011/65/EU.
Var vänlig kontakta följande adress för att erhålla
en kopia av DoC (Declaration of Conformity)
(Efterlevnadsdeklarationen).
Du kan kontrollera den här spelaren med din
iPhone eller Android-telefon via Bluetooth. Den
här spelaren och din telefon måste anslutas till
Bluetooth. Besök
“ Apple App Store” eller “Google Android Market
(Google Play Store)” . Använd också denna QR-kod
för att leta efter “LG Bluetooth Remote”-appen. För
mer detaljerad information, se sid. 26.
Kontakta våra kontor för korrekt efterlevnad av
denna produkten:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Nederländerna
yy Vänligen notera att detta INTE är
en kontaktpunkt för kundtjänst. För
kundtjänstinformation, se garantikortet eller
kontakta återförsäljaren som du köpte denna
produkt av.
Enbart för användning inomhus.
RF Radiation Exposure Statement (Utlåtande
beträffande strålningsexponering)
Denna utrustning skall installeras och användas
med ett minimiavstånd på 20 cm mellan
strålningskällan och din kropp.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 4
2013-03-27
9:22:48
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
1
Komma igång
2Säkerhetsinformation
6
Unika egenskaper
6Tillbehör
7
Krav för spelbar fil
8Fjärrkontroll
10Frampanel
10Bakpanel
11 Ansluta AC-strömadapter
2Handhavande
12
12
13
15
15
16
16
17
17
17
Grundläggande funktioner
– iPod/iPhone/iPad-användning
– Använda en Android-enhet
– USB-funktion
– CD-funktion
– Lyssna på musik från en bärbar enhet
– Lyssna på musik i hörlurar
Annan åtgärd
– Programmerad uppspelning
– Välja mapp och MP3-/WMA-/FLACfil.
17 – Återuppta uppspelning
18 – Radera en MP3-/WMA/FLAC--fil
18 – Visa filinformation
18 – Stänga av ljudet tillfälligt
18 – Inställning av sovtimer
18 – Dimmer
18 – Automatisk avstängning
19Ljudinställning
19 – Inställning av ljudläget
19Radioläge
19 – Antennanslutning
20 – Lyssna på radio.
20 – Förbättra dålig FM-mottagning
20 – Förinställning av radiostationer
20 – Ta bort de sparade stationerna
21 – Se information om en radiostation
21 – Lyssna på DAB
21 – Justera namnen på tjänsterna
21 – DAB-skanning
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 5
21
22
23
23
23
23
24
25
26
28
29
32
5
– Ta bort alla sparade DAB-skannade
stationer
Inställning av klockan
– Använda din enhet som väckarklocka
Avancerad användning
– Inspelning på USB
– Val av bitfrekvens och hastighet vid
inspelning
Använda trådlös Bluetooth-teknik.
– Lyssna på musik från en Bluetoothenhet
Använda LG Bluetooth Remote-appen
Använda AirPlay
– Ansluta din Wi-Fi-enhet till Wi-Finätverk
– Strömma ljud från ditt iTunesmusikbibliotek till denna enhet
1
2
3
4
3Felsökning
34Felsökning
4Appendix
35 Varumärken och licenser
36Specifikationer
37Underhåll
37 – Om skivor
37 – Hantering av enheten
2013-03-27
9:22:48
6
1
Att komma igång
Unika egenskaper
Tillbehör
USB-direktinspelning
Kontrollera och identifiera de medföljande
tillbehören.
Att komma igång
Spela in musik på Din USB-sticka.
Bärbar in
Lyssna på musik från din bärbara enhet. (MP3,
Notebook, etc)
Fjärrkontroll (1)
Batteri (1)
Nätadapter (1)
Strömsladd (1)
FM-antenn (1)
DAB-antenn (1)
Timer
Ställer in alarmet som ringer vid den begärda tiden.
Tidssynkronisering
Ställer in din enhetsklocka automatiskt med hjälp
av din Bluetooth-enhet. (LG Bluetooth Remoteappen)
Bluetooth®
Lyssna på musik som finns lagrad på din Bluetoothenhet.
AirPlay®
Lyssna på musik som finns lagrad på din Appleenhet.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 6
2013-03-27
9:22:49
Att komma igång
Krav för spelbar fil
MP3-/WMA-/FLAC-filkompabilitet med denna enhet
är begränsad enligt följande:
yy Samplingsfrekvens :
MP3 : 8 till 48 kHz
WMA : 8 till 48 kHz
FLAC : 8 till 96 kHz(USB),
8 till 48 kHz(CD)
itfrekvens : 8 till 320 kbps (MP3),
yy B
40 till 192 kbps (WMA)
yy Maximalt antal filer: Under 999
yy Filtillägg : “.mp3”/ “.wma”/”.flac”
yy CD-ROM-filformat : ISO9660/ JOLIET
yy Supportkanal(FLAC) : Upp till 2 kanaler
yy Supportoutput bit/sample (FLAC): 16-bits
yy bps(FLAC) : Upp till 2.5Mbps
yy Du måste ställa in skivformatsalternativet på
[Mastered] för att göra skivan kompatibel med
LG-spelare när du formaterar återskrivbara skivor.
När du ställer in alternativet till Live File System
kan du inte använda det i LG-spelare. (Mastered/
Live File System: Skivformatssystem för Windows
Vista)
Kompatibla USB-minnen
yy MP3-spelare : MP3-spelare av flashtyp.
yy USB-sticka :
Enheter som stödjer USB2.0 eller USB1.1.
SB funktionen hos denna enhet stödjer inte alla
yy U
USB-stickor.
Krav för USB-sticka
yy E nheter som kräver ytterligare programinstallation
när du har anslutit dem till din dator stöds inte.
yy Avlägsna ej USB-minnet under användning.
1
Att komma igång
Krav för MP3-/WMA/FLACmusikfiler
7
yy F ör ett USB-minne med stor kapacitet kan
genomsökning ta längre än ett par minuter.
yy F ör att förhindra dataförlust, säkerhetskopiera alla
data.
m du använder en USB-förlängningskabel eller
yy O
en USB-hub identifieras inte USB-enheten.
nvändning av NTFS-filsystem stöds inte. (Bara
yy A
FAT(16/32)-filsystem stöds.)
enna enhet stöds inte om det totala antalet filer
yy D
är 1 000 eller mer.
yy E xtern hårddisk, kortläsare, låsta enheter, hårda
USB-minnen samt mobiltelefoner stöds inte.
SB-porten på enheten kan inte anslutas till PC.
yy U
Enheten kan inte användas som lagringsenhet.
yy Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med
denna enhet.
yy I påslaget läge kan du ladda en iPod-/iPhone-/
iPad-/Android-telefon via USB-porten. (Denna
funktion är tillgänglig när du väljer USBfunktionen.)
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 7
2013-03-27
9:22:50
8
Att komma igång
Fjärrkontroll
SLEEP : Ställer in systemet för automatisk
avstängning vid en angiven tid.
REPEAT(MENU) :
- Spelar upp dina spår/filer upprepade gånger eller
i slumpmässig ordning.
- Återgår till föregående meny när du väljer USBfunktion för att spela upp från iPod/iPhone/iPad.
1
Att komma igång
DELETE : Raderar MP3-/WMA-/FLAC- filer. (Endast
USB)
Y/U (Hoppa över/Sök) :
-Flyttar snabbt bakåt/framåt.
-Söker efter ett avsnitt inom ett spår/en fil
CH/TUNING-/+ :
- Väljer en DAB-vy.
-V
äljer radiostationer.
IENTER :
- Stoppar uppspelning eller inspelning.
- Avbryter funktionen DELETE(Radera).
- Bekräftar klock- och alarminställning.
• • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • CLOCK : Ställer in klocka och kontrollerar tiden.
• • • • • • • • • • • • • .a • • • • • • • • • • • • • •
1 (Power) : Sätter PÅ / stänger AV enheten.
(Insert/Eject) : Sätter i / matar ut en skiva ur ett
skivfack.
VOL +/- : Justerar högtalarvolymen.
FUNCTION : Väljer funktion och indatakälla.
PRESET/FOLDER W/S :
-- Söker efter en mapp bestående av MP3/WMA/
FLAC filer. När en CD/USB som innehåller MP3-/
WMA-/FLAC- filer i flera olika mappar spelas upp,
tryck på PRESET/FOLDER W/S för att välja
vilken mapp du vill spela upp ifrån.
-- Väljer ett förinställt nummer för en radiostation.
T (Spela upp/Pausa) :
- Startar eller pausar en uppspelning.
- Väljer Stereo/Mono.
TIMER : Använder din spelare som alarmklocka.
RDS/SET :
- RDS(Radio Data System)
- Bekräftar klock- och alarminställning.
(Hänvisning till sidan 20)
DAB MODE :
-D
AB-radiotyp.
- Ändrar displayinformationen för DAB-kanalen.
USB REC : Påbörjar inspelning
PTY : Söker radiostationer efter radiotyp.
SORT/SCAN :
- Söker radiostationer efter radiotyp.
- Aligns the service names DAB band scanning.
@ MUTE : Stänger av ljudet.
• • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • •
PROGRAM/MEMORY :
- Lagrar radiostationer.
- Skapar en spellista som du vill lyssna på.
SOUND EFFECT : Väljer ljudintryck.
INFO : Visar information om din musik.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 8
2013-03-27
9:22:50
Att komma igång
Installation av batteri
Det finns två sätt att öppna batterihuset.
9
3. Sätt på batterihuset på fjärrkontrollen och vrid
medurs för att stänga.
1. Vrid batterihuset moturs med hjälp av ett mynt
eller en fingernagel. Avlägsna hela batterihuset.
1
Att komma igång
>>OBS
Använd ej fingret för att öppna batterihuset
om du har långa fingernaglar. Du kan annars
bryta naglarna.
>>OBS
Batteriet som används i enheten kan förorsaka
eld eller kemiska brännskador om det används
på fel sätt. Ladda ej upp på nytt, ta inte isär,
bränn inte upp samt hetta ej upp till över
100°C (212 °F). Byt endast batteriet mot ett
med artikelnummer CR2025 . Användning av
ett annat batteri kan medföra risk för brand
eller explosion. Avyttra använda batterier. Håll
batterierna borta från barn. Ta inte isär eller
elda upp.
2. Sätt i batteriet med minuspolen (-) vänd åt
samma håll som minussymbolen (-).
+
+
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 9
2013-03-27
9:22:51
Att komma igång
10
Frampanel
1
Att komma igång
aHögtalare
b1/!(Ström PÅ/AV)
Sätter PÅ / stänger AV enheten.
F(Funktion)
Väljer funktion och indatakälla.
T(Spela upp/Pausa)
- Startar och pausar uppspelning.
- Väljer Stereo/Mono.
I(Stopp)
Stannar uppspelning.
-/+ (Volym)
Justerar volymnivån.
R (Sätt i/ Mata ut)
Sätter i eller matar ut en skiva från ett
skivfack.
c Vyfönster
dSkivfack
Laddar en skiva.
Bakpanel
a
DAB ANT.
Ansluter DAB-antennen.
FM ANT.
Ansluter FM-kabelantennen.
b (AirPlay)
Ansluter din enhet till befintligt Wi-Fi
-nätverk.
Air Direct/Reset
- Skapar ett nytt Wi-Fi-nätverk med din enhet.
- Initialiserar Wi-Fi-nätverkets säkerhetsläge.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 10
c DC IN(AC-adapterinput)
d PORT.IN
Lyssna på musik från en bärbar enhet.
PHONES
Lyssna på musik via dina hörlurar.
(3.5 mm)
eUSB-port
Spelar upp och in ljudfiler genom att ansluta
USB-enheten.
2013-03-27
9:22:52
Att komma igång
>>OBS
Försiktighetsåtgärder vid användning av
touchknapparna
yy Tryck ej hårt på knapparna.
- Om du applicerar ett för högt tryck kan
detta leda till att touchknapparnas sensor
skadas.
Ansluta ACströmadapter
1. Anslut medföljande AC-strömkabel till ACströmadaptern.
2. Anslut nätadapterkabeln till
nätadapteringången (DC IN).
3. Koppla in nätsladden i ett strömuttag.
yy Tryck på knappen som du vill använda för
att funktionen ska användas korrekt.
1
Att komma igång
yy Använd touchknapparna med rena och
torra händer.
- Vid fuktig omgivning, torka av ev. fukt på
touchknapparna före användning.
11
yy Var noga med att inte låta något ledande
material såsom metallföremål vidröra
touchknapparna. Detta kan förorsaka
funktionsstörningar.
>>OBS
Det finns högtalare belägna längst ner på din
enhet. Beakta detta när du hanterar enheten.
>>OBS
Använd endast den strömadapter som
medföljer denna enhet. Använd ej
strömtillförsel från annan enhet eller tillverkare.
Användning av annan strömkabel eller
strömtillförsel kan skada enheten och häva din
garanti.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 11
2013-03-27
9:22:52
12
Användning
Grundläggande
funktioner
iPod/iPhone/iPad-användning
2
Du kan avnjuta ljudet med din iPod/ iPhone /iPad.
För detaljer om iPod/ iPhone /iPad hänvisas till
användarguiden för iPod/ iPhone /iPad.
Användning
1. Anslut din iPod/iPhone/iPad till USB-porten
med hjälp av iPod-/iPhone-/iPad-sladden.
Gör så här
För att
PÅ ENHET
PÅ
FJÄRRKONTROLL
Pausar eller
återstartar
T
T
Hoppa över
-
Y/U
Sök
-
Tryck samt håll
nere
Y/U
Flytta till
föregående
meny
-
REPEAT
(MENU)
Flytta till
önskad post
-
PRESET/FOLDER
W/S
Väljer ett
objekt
I
I ENTER
Kompatibel iPod/iPhone/iPad
Enheten stödjer följande modeller;
Om du sätter på enheten kommer din iPod/
iPhone/iPad automatiskt att sättas på och börja
laddas.
2. Tryck på FUNCTION på fjärrkontrollen eller på
F på enheten för att välja USB-funktion. Du kan
använda din iPod/iPhone/iPad via en iPod-/
iPhone-/iPad-skärm genom att styra din iPod/
iPhone/iPad via fjärrkontrollen.
iPad mini
iPad 4G
iPad 3G
iPad 2G
iPad
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPod touch 5G
iPod touch 4G
iPod touch 3G
iPod nano 7G
iPod nano 6G
iPod nano 5G
iPod nano 4G
Beroende på mjukvaruversionen i din iPod/
iPhone/iPadkanske du ej kan styra din iPod/
iPhone/iPad via enheten.
Beroende på din iPod-/ iPhone- /iPad-enhet kan
du kanske inte kontrollera din iPod/ iPhone/iPad
från enheten.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 12
2013-03-27
9:22:53
Användning
,,Hänvisning
yy Om fel uppstår vid användning av din iPod/
iPhone/iPad, kontrollera följande:
- Din iPod/iPhone/iPad är ej ansluten
ordentligt.
-Denna enhet identifierar din iPod/iPhone/
iPad som en okänd enhet.
- Din iPod/iPhone/iPad har
anmärkningsvärt låg strömnivå.
yy Beroende på mjukvaruversionen i din iPod/
iPhone/iPad kan det visa sig vara omöjligt
att styra din iPod/iPhone/iPad från denna
enhet. Vi rekommenderar installation av
senaste mjukvaruversionen.
Använda en Android-enhet
Du kan avnjuta ljudet från din Android-enhet via
USB-porten. För information om Androidenheten,
se Androidenhetens Användarmanual.
För att streama ljud från din Android-enhet via den
här enheten behöver du:
yy Med Android-OS : Ver 4.1(eller senare) och AOA
2.0 (eller senare)
2
yy Med en micro-USB-kabel
,,Hänvisning
Du rekommenderas avlägsna fodralet på din
Androidenhet (vers. 4.1 eller senare) innan du
ansluter din Androidenhet till USB-porten via
kabel.
Användning
/ Batteriet måste laddas.
/Om du laddar batteriet när din iPod/
iPhone/iPad har ytterst låg strömnivå
kan den behöva längre tid för att laddas.
13
1. Anslut din Androidenhet till USB-porten med
hjälp av Androidenhetens sladd.
yy Om du använder en app, ringer ett samtal
eller skickar/tar emot SMS osv. på din iPod
touch eller iPhone, koppla då först ifrån den
från denna enhet innan du använder den.
yy Om du får problem med din iPod/iPhone/
iPad, vänligen besök www.apple.com/
support.
yy Ytterligare åtgärder, exempelvis "lås upp",
kan krävas för iPod touch/iPhone/iPad.
2. Tryck på FUNCTION på fjärrkontrollen eller på F
på enheten för att välja USB-funktion.
3. Om din enhet anslutits ordentligt syns
"ANDROID" i skärmfönstret. Du kan använda
din Androidenhet via en Androidenhetsskärm genom att styra din Androidenhetvia
fjärrkontrollen.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 13
2013-03-27
9:22:53
14
Användning
För att
Spela upp
Pausa
2
Hoppa över
Gör så här
Tryck på T.
I samband med uppspelning,
tryck påT.
Användning
I samband med uppspelning,
tryck på Y/U för att gå till
nästa fil eller återvända till början
av aktuell fil.
I samband med uppspelning,
tryck två gånger på Y i
snabb följd för att återgå till
föregående fil.
När du väljer USB-funktionen kan du se följande
meddelanden;
Meddelande
USB
Orsak
Din enhet stöds ej av AOA 2.0
(Endast laddning)
Antal filer
Denna enhet identifierar din USB.
IPOD
Denna enhet identifierar din iOSenhet som en känd enhet.
ANDROID
Denna enhet identifierar din AOA
2.0-stödda Androidenhet som en
känd enhet.
NO USB
Alla enheter som ej anslutits till en
USB-port.
Denna enhet identifierar din
Android-enhet som en okänd
enhet.
,,Hänvisning
,,Hänvisning
yy Om fel uppstår med USB-anslutningen,
kontrollera följande:
-- Din Android-enhet är ej korrekt ansluten.
-- Den här enheten identifierar Androidenheten som en okänd enhet.
-- Din Android-enhet startar inte.
yy Laddningstiden kan variera beroende på
Android-enhet.
yy Vissa Android-enheter kan inte laddas.
yy Du kan inte styra din Android-enhet från
den här enheten på grund av felfunktion i
Android-enheten.
yy Beroende på din Androidprogramvaruversion kan det vara omöjligt
att styra din Android från denna enhet. Vi
rekommenderar att installera den senaste
versionen av programvaran.
yy Om du använder en app, ringer ett samtal
eller skickar/tar emot SMS osv. på en
Androidenhet, koppla då ifrån den från
denna enhet innan du använder den.
yy Även om din enhets O/S är ver 4.1 eller till
och med den senaste versionen, så kan du
inte ladda enheten. Eftersom din enhet ej
stöds av Android Open Accessory 2.0.
yy Koppla bort din enhet från USB-porten om
denna skulle fungera felaktigt, även om
enhetens O/S är ver 4.1(eller senare).
yy I samband med att enheten identifierar din
Androidenhet kan “USB CONNECT” synas på
din enhet.
yy Om du ansluter en Androidenhet till USBporten när volymen i Androidenheten är
extremt låg, kan det bli så att inget ljud hörs
från denna enhet. Om så sker bör du justera
volymen på din Androidenhet.
Beroende på enhetstyp visas meddelandet
olika.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 14
2013-03-27
9:22:53
Användning
USB-funktion
För att
Anslut USB-porten på USB-minnet (eller MP3spelaren etc.) till USB-porten på enheten.
Stoppa
Spela upp
Pausa
Borttagning av USB-enhet från enheten.
1. Välj en annan funktion/ett annat läge
eller tryck på IENTER på fjärrkontrollen
eller två gånger efter varandra på I
enheten.
2. Ta bort USB-enheten från enheten.
CD-funktion
1. Sätt in en skiva i skivfacket med etiketten vänd
uppåt.
2. Välj CD-funktionen genom att trycka på
FUNCTION på fjärrkontrollen eller på F på
enheten.
3. Välj spår/fil som du vill spela upp genom att
trycka på Y/U på fjärrkontrollen.
Gör så här
Tryck på IENTER på
fjärrkontrollen eller på I på
enheten.
Tryck på T på fjärrkontrollen.
I samband med uppspelning, tryck
på T på fjärrkontrollen.
I samband med uppspelning, tryck
på T på fjärrkontrollen för att gå
till nästa spår/fil.
Innan ett spår/en fil spelats
Hoppa
upp i 2 sekunder, tryck på Y
till nästa/
på fjärrkontrollen för att gå till
föregående
föregående spår/fil.
spår/ fil
Innan ett spår/en fil spelats upp
i 3 sekunder, tryck på Y på
fjärrkontrollen för att gå till början
av aktuellt spår/fil.
I samband med uppspelning,
Söka efter ett tryck samt håll nere Y/U på
avsnitt inom fjärrkontrollen samt släpp upp den
spår / fil
på den position där du vill börja
lyssna.
Söka efter ett
Tryck på PRESET/FOLDER W/S
avsnitt i en
på fjärrkontrollen.
mapp
Tryck på REPEAT(MENU) på
fjärrkontrollen upprepade gånger
Upprepad
så ändras vyfönstret i följande
eller
ordning,
slumpmässig
RPT1 -> RPT DIR (endast MP3/
uppspelning.
WMA/FLAC) -> RPT ALL ->
RANDOM -> OFF
2
Användning
,,Hänvisning
15
,,Hänvisning
yy Endast musik-CD-skivor eller CD-R/CD-RW
i CD-musikformat kan spelas upp.(12cmskivor)
yy DTS stöds ej. Vid DTS-ljudformat hörs inget
ljud.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 15
2013-03-27
9:22:54
16
Användning
Lyssna på musik från en
bärbar enhet
Denna enhet kan användas för att spela upp musik
från många olika typer av bärbara enheter. (Kabel
till bärbar enhet levereras ej som ett tillbehör med
enheten)
Lyssna på musik i hörlurar
Anslut ett par stereohörlurar ( 3.5 mm-kontakt)
till enhetens PHONES-uttag för att lyssna enskilt.
(hörlurar medföljer ej som tillbehör till denna
enhet.)
2
Användning
,,Hänvisning
Inget ljud hörs från högtalarna när
hörlurskontakten sitter i PHONES-uttaget.
1. Anslut den bärbara enheten till enhetens PORT.
IN-anslutning.
2. Slå på strömmen genom att trycka på 1/!.
3. Välj funktionen PORTABLE genom att trycka på
FUNCTION på fjärrkontrollen.
4. Sätt på den bärbara enheten och påbörja
uppspelningen.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 16
2013-03-27
9:22:55
Användning
Annan åtgärd
Programmerad uppspelning
Programfunktionen gör att du kan lagra dina
favoritspår/-filer från alla skivor eller USB-enheter.
,,Hänvisning
yy USB-mappar/-filer identifieras enligt nedan
ROOT
FOLDER
FILE
FOLDER 1
FOLDER3
Ett program kan innehålla 20 spår/filer.
FILE 7
FOLDER4
FILE 3
FOLDER8
FILE 10
FILE 4
FOLDER 2
5. Tryck på T för att spela upp inprogrammerade
musikspår/-filer.
FOLDER5
FILE 11
FILE 12
6. För att radera ditt urval, tryck på IENTER två
gånger.
Välja mapp och MP3-/WMA-/
FLAC-fil.
FILE 8
FILE 9
3. Tryck på Y/U på fjärrkontrollen för att
välja nästa spår/fil.
Programmen rensas också när skivan/USBenheten avlägsnas, enheten stängs av eller
funktionen byts mot någon annan.
2
FOLDER7
Användning
2. Tryck på PROGRAM/MEMORY på
fjärrkontrollen när enheten ej spelar upp.
,,Hänvisning
FILE 5
FILE 6
1. Sätt i en CD eller anslut en USB-enhet och
vänta på att den skall laddas.
4. Tryck på PROGRAM/MEMORY igen för att
spara, och välj sedan nästa spår/fil.
17
FOLDER6
FILE 13
FILE 14
FILE 1
FILE 2
yy Om det inte finns någon fil i mappen visas
inte mappen
yy Mappar presenteras i följande ordning;
ROOT FOLDER1 FOLDER3 FOLDER7
FOLDER8 FOLDER5 FOLDER6
yy Filen spelas upp från $ fil nr. 1 till $ fil nr.
14, en efter en.
1. PRESET/FOLDER W/S på fjärrkontrollen
upprepade gånger tills önskad mapp visas.
yy Filer och mappar visas i den ordning de
sparas och kan visas på annat sätt beroende
på lagringsomständigheter.
2. T för att spela upp. Den första filen i mappen
kommer att spelas upp.
yy *ROOT : Den första skärmen du ser när en
dator identifierar USB:t kallas “ROOT”..
Återuppta uppspelning
Om du byter till en annan funktion i samband med
uppspelning kan du sedan återvända till USB/CDfunktionen och trycka för att fortsätta spela upp
musiken från den punkt där du slutade.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 17
2013-03-27
9:22:55
18
Användning
Radera en MP3-/WMA/FLAC-fil
Du kan radera filer, mappar eller format genom
att trycka på DELETE på fjärrkontrollen. Den här
funktionen stöds endast vid stoppstatus. (Endast
USB)
2
Visa filinformation
När du spelar upp en MP3-/FLAC- fil som innehåller
filinformation kan du visa denna information
genom att trycka på INFO på fjärrkontrollen.
Stänga av ljudet tillfälligt
Användning
1. -Välj den fil du vill radera genom att använda
Y/U . Samt tryck på DELETE.
Tryck på @MUTE på fjärrkontrollen för att stänga
av ljudet.
-Välj den mapp du vill radera genom att trycka
på PRESET/FOLDER W/S. Tryck sedan på
DELETE.
Du kan tysta ljudet för att exempelvis svara i telefon.
“MUTE” kommer upp i displayfönstret. För att
avbryta funktionen för tyst läge, tryck på @MUTE
igen, eller justera volymnivån genom att trycka på
VOL+/-.Radioanvändningar
-Tryck samt håll nere DELETE för att formatera
USB-enheten.
eller
Tryck på DELETE upprepade gånger när du
söker en fil.
Skärmen ändras i följande ordning.
- DEL FILE : Raderar fil
- DEL DIR? : Raderar mapp
- FORMAT? : Formaterar USB
2. För att radera fil/mapp eller format, tryck på T .
3. Om du vill lämna nuvarande läge, tryck på
I ENTER.
>>OBS
yy T a inte ut USB-enheten när den används.
(spela upp, radera osv.)
yy Regelbunden säkerhetskopiering
rekommenderas för att förhindra förlust av
data.
aderingsfunktionen kanske inte stöds
yy R
beroende på USB-status. (lås osv.)
Inställning av sovtimer
Tryck på SLEEP upprepade gånger på
fjärrkontrollen för att välja en fördröjningstid på
mellan 10-180 minuter. Efter fördröjningstiden
kommer enheten att stängas av. (Du kan se följande
ordning: 180 -> 150 ->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60
-> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)
För att avbryta sömnfunktionen, tryck på SLEEP
upprepade gånger tills skärmfönstret tänds.
,,Hänvisning
yy Tryck på SLEEP. Återstående tid visas i
displayfönstret.
yy Sovfunktionen (sleep) fungerar även när
enheten är nedtonad.
Dimmer
Tryck på SLEEP en gång. Displayfönstret fördunklas
till hälften. För att avbryta, tryck på SLEEP
upprepade gånger tills displayfönstret tänds.
Automatisk avstängning
Den här enheten stängs av automatiskt för att spara
ström om huvudenheten inte ansluts till en extern
enhet och inte används på 25 minuter. Samma sak
gäller för den här enheten sex timmar efter det att
huvudenheten har anslutits till annan enhet via
analog ingång.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 18
2013-03-27
9:22:55
Användning
Ljudinställning
Radioläge
Inställning av ljudläget
Antennanslutning
Detta system har ett antal förinställda ljudlandskap.
Du kan välja önskat ljudläge genom att trycka på
SOUND EFFECT på fjärrkontrollen.
19
Anslut FM-trådantennen till FM ANT. -anslutningen.
Anslut DAB-antennen till DAB ANT.-anslutningen.
De visade objekten för equalizern kan skilja sig åt
beroende på ljudkällor och effekter.
Beskrivning
NATURAL
Du kan avnjuta ett behagligt
och naturligt ljud.
AUTO EQ
Ställer in ljud-equalizern till det
läge som är mest likt den genre
som ingår i MP3 ID3-taggen för
sångfilerna.
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Detta program ger en
entusiastisk atmosfär till ljudet
och ger en känsla att du befinner
dig på en verklig rock-, pop-,
jazz- eller klassisk konsert.
MP3 -- OPT
Denna funktion är optimerad för
komprimerbara MP3-filer. Det
förbättrar diskantljudet.
BASS
(BASS BLAST)
LOUDNESS
BYPASS
Användning
På skärmen
2
Förstärker diskant, bas och
surroundeffekt.
Förstärker bas- och trebleljud.
,,Hänvisning
yy Var noga med att dra ut FM-antennen helt.
yy När sändningssignalen är svag : Kontrollera
statusen för sändningsmottagningen.
(kontrollera QUALITY)
yy Om enheten flyttas till annan plats : Radera
alla sparade DAB-skannade stationer.
Du kan avnjuta ljudet
utan utjämningseffekt.
,,Hänvisning
Kanske kan du behöva återställa ljudläget efter
byte av ingång, ibland också efter att ljudspår/
fil ändrats.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 19
2013-03-27
9:22:55
20 Användning
Lyssna på radio.
1. Tryck på FUNCTION på fjärrkontrollen tills FM/
DAB syns på skärmen.
Senast mottagna station ställs in.
2
2. [FM]
Auto-tuning : Tryck samt håll nere
CH/TUNING-/+ i ca. 2 sekunder tills
frekvensindikatorn börjar ändras och släpp
sedan. Skanning stoppar när enheten hittar en
station.
Förinställning av
radiostationer
Du kan förinställa 50 stationer på FM/DAB-bandet .
Se till att skruva ner volymen innan du förinställer.
1. Tryck på FUNCTION tills FM/DAB visas i
displayfönstret.
2. [FM]
Välj önskad frekvens genom att trycka på CH/
TUNING-/+.
Användning
[DAB]
Tryck på CH/TUNING-/+ och på T.
Manuell tuning : Tryck på CH/TUNING-/+
upprepade gånger.
[DAB]
Tryck på CH/TUNING-/+ och på T när
skanningen avslutats.
3. Tryck på PROGRAM/MEMORY. Ett förinställt
nummer blinkar i displayfönstret.
3. Justera volymen genom att trycka på VOL+/-.
Förbättra dålig FMmottagning
Tryck på T på fjärrkontrollen. Detta ändrar
radioläget från stereo till mono. Mottagningen blir
då bättre än förut.
4. Tryck på PRESET/FOLDER W/S för att välja det
förvalda nummer du vill ha.
5. Tryck på PROGRAM/MEMORY. Stationen har
sparats.
6. Upprepa steg 2 till 5 för att lagra ytterligare
stationer.
7. För att lyssna på en förvald station, tryck på
PRESET/FOLDER W/S.
Ta bort de sparade stationerna
1. Tryck på samt håll nere PROGRAM/MEMORY i
två sekunder. “ERASEALL” blinkar på skärmen.
2. Tryck på PROGRAM/MEMORY för att radera
alla sparade radiostationer.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 20
2013-03-27
9:22:55
Användning
Se information om en
radiostation
FM-mottagaren levereras med Radio Data
System(RDS)-funktion. Denna visar information om
den radiostation som du lyssnar på. Tryck på RDS/
SET upprepade gånger för att växla mellan de olika
datatyperna. :
Du kan genomsöka radiostationerna efter
programtyp genom att trycka på RDS/SET.
Skärmen kommer att visa den senaste PTY som
använts. Tryck på PTY en eller flera gånger för att
välja önskad programtyp. Tryck samt håll nere CH/
TUNING-/+. Mottagaren söker automatiskt. När en
station hittas stoppar sökningen.
Lyssna på DAB
Du kan ändra displayinformationen för den aktuella
DAB-kanalen. Tryck på
DAB MODE på fjärrkontrollen upprepade gånger
så ändras skärmen i följande ordning;
SERVICE -> PTY NAME -> FREQ -> DLS -> QUALITY
-> ENSEMBLE
Välj ett skärmläge och tryck sedan på
CH/TUNING-/+så visas tjänstnamnets initialer.
SERVICE
V
isar namnet på kanalen i den
aktuella utsändningen.
PTY NAME
Visar typen av kanal i den aktuella
utsändningen.
FREQVisar frekvensen för kanalen i den
aktuella sändningen.
2
Användning
PS (Programtjänstnamn)
Kanalnamnet visas på skärmen
PTY (Programtypsidentifikation)
Programtypen (dvs. Jazz eller Nyheter)
visas på skärmen.
RT (Radiotext)
Ett textmeddelande som
innehåller särskild information från
sändarstationen. Denna text kanske
rullar tvärs över displayen.
CT (Tid kontrollerad av kanalen)
Detta anger tid och datum så som
stationen sänder ut dessa.
21
DLS
Visar aktuell scrollning för den valda
kanalen.
QUALITY
Visar aktuell styrka hos den utsända
signalen.
ENSEMBLE
Visar helheten för kanalen i den
aktuella utsändningen.
Justera namnen på tjänsterna
Tryck på SORT/SCAN på fjärrkontrollen för att visa
sorteringsläge för DAB-utsändelser. Tryck sedan på
knappen en gång till för att ändra inställningen.
Förvald sort:Servicenamnen justeras i
skanningsföljd.
Namnsortering: S ervicenamnen justeras i alfabetisk
ordning.
DAB-skanning
Tryck på SORT/SCAN på fjärrkontrollen i längre än
3 sekunder så skannas samtliga DAB-band. Tryck
sedan igen och skanningen avbryts.
Ta bort alla sparade DABskannade stationer
Tryck samt håll nere DAB MODE på fjärrkontrollen i
3 sekunder. “DAB INIT” kommer att visas. Tryck på
DAB MODE för att radera samtliga sparade
stationer.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 21
2013-03-27
9:22:55
22 Användning
Inställning av klockan
Ställa in klockan genom att
synkronisera din iPod/ iPhone/iPad.
Det finns tre olika sätt att ställa in klockan på.
Anslut din iPod/iPhone/iPad till USB-porten med en
iPod-/iPhone-/iPad-sladd och välj USB-funktionen.
Då synkroniseras klockan i displayfönstret
automatisk med din iPod/iPhone/iPad.
Ställa in klockan genom att trycka på
knapparna
1. Slå på enheten.
2
2. Tryck samt håll nere CLOCK.
Användning
3. Välj tid genom att trycka på Y/U.
- 12:00 (för AM- och FM-visning) eller 0:00 (för
24-timmarsvisning)
4. Tryck på IENTER eller RDS/SET för att bekräfta
ditt val.
5. Välj timmar genom att trycka på Y/U.
6. Tryck på IENTER eller RDS/SET.
7. Välj minuter genom att trycka på Y/U.
När enheten synkroniserats med din iPod/iPhone/
iPad i syfte att ställa in klockan kommer det att
finnas en tidsskillnad mellan din iPod/iPhone/iPad
och enheten. I strömlöst läge synkroniseras inte
klockan med din iPod/iPhone/iPad.
,,Hänvisning
Kontrollera om den aktuella tiden på iPod/
iPhone/iPad är korrekt eller inte. Om inte kan
du återställa korrekt tid beroende på aktuell tid.
Fel tid på din iPod/iPhone/iPad kan resultera i
tidsskillnader mellan din iPod/iPhone/iPad och
enheten.
8. Tryck på IENTER eller RDS/SET.
9. Om du vill återställa klockan, tryck samt håll
nere CLOCK. Upprepa därefter stegen 3-8.
Ställa in klockan genom att ansluta
BT.-appen.
Ställ in tiden du vill ha på Bluetooth-enheten och
anslut Bluetooth-enheten till din enhet via BT
app. Då synkroniseras klockan i displayfönstret
automatisk med Bluetooth-enheten.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 22
2013-03-27
9:22:55
Användning 23
Använda din enhet som
väckarklocka
1. Slå på enheten.
2. Tryck samt håll nere TIMER för att ställa in
alarmfunktionen.
3. Larmsignalskällorna blinkar. Medan alla
ljudkällor blinkar, välj den du vill ha genom att
trycka på IENTER eller RDS/SET.
5. “OFF TIME” kommer att blinka. Detta är den tid
då du vill att enheten slås av. Tryck på Y/
U för att ändra timmar och minuter och tryck
på IENTER eller RDS/SET för att spara.
6. Volyminställningen kommer att blinka. Tryck på
Y/U för att ändra volymen och tryck på
IENTER eller RDS/SET för att spara.
7. Tryck på TIMER för att kontrollera
alarminformationen.
8. Om du vill återställa klockan, tryck samt håll
nere TIMER. Upprepa därefter stegen 3-6.
,,Hänvisning
yy Om du drar ut strömsladden ur kontakten
sparas inte klockan.
yy Om du synkroniserar enheten med din BTenhet för klocka med BT-appen kan du ställa
in 12-timmarsvisning (ex.- PM 11 : 00) eller
24-timmarsvisning (t.ex. - 23 : 00).(Endast
Android O/S)
du ställer in klockan kan du kontrollera
yy Om
tiden genom att trycka på CLOCK även när
spelaren är avstängd.
du ställer in klocka och alarmfunktion
yy Om
kan du kontrollera inställningarna genom att
trycka på TIMER även då enheten är avstängd.
Denna funktion är därefter aktiv varje dag.
yy Alarmfunktionen fungerar endast när
enheten är avstängd.
Inspelning på USB
1. Anslut USB-enheten till enheten.
2. Välj en funktion genom att trycka på FUNCTION
på fjärrkontrollen eller på F på enheten.
Enskild inspelning av spår/fil - Du kan spela in
ett spår/en fil på USB samtidigtsom du spelar
upp valfri fil.
Spela in alla spår/filer - Du kan spela in spår/filer
på USB i stoppat läge.
Inspelning av programlista - När du har skapat
en programlista kan du spela in den på USB.
(Se sid. 17)
2
Användning
4. “ON TIME” kommer att blinka. Detta är den tid
då du vill att enheten slås på. Tryck på Y/
U för att ändra timmar och minuter och tryck
på IENTER eller RDS/SET för att spara.
Avancerad användning
3. Starta inspelningen genom att trycka på USB
REC på fjärrkontrollen.
4. För att stoppa inspelningen, tryck på IENTER.
Göra paus under inspelning
I samband med inspelning, tryck på USB REC för
att pausa inspelningen. Tryck igen för att återstarta
inspelningen. (Funktion endast för FM/Bärbar)
Val av bitfrekvens och
hastighet vid inspelning
1. Tryck på USB REC längre än 3 sekunder.
2.Använd Y/U för att välja bitfrekvens.
3. Tryck på USB REC igen för att välja
inspelningshastighet.
4. Tryck på Y/U för att välja önskad
inspelningshastighet. (Endast CD-funktion)
X1 SPEED
- Du kan lyssna på musik samtidigt som du
spelar in den. (Enbart ljud-CD)
X2 SPEED
- Du kan endast spela in musikfilen.
5. Tryck på USB REC för att avsluta inställningen.
yy När larmet ringer kan du inaktivera alarmet
genom att trycka på TIMER.
yy Om alarmet ringer när USB-kabeln sitter
ansluten till USB-porten växlar funktionen
till radiofunktion. (Beroende på enhetstyp är
denna funktion kanske inte tillgänglig.)
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 23
2013-03-27
9:22:56
24 Användning
,,Hänvisning
yy I displayfönstret kan du under själva
inspelningen kontrollera hur mycket som
spelats in på USB. (LJUD-CD, MP3/ WMA/
FLAC CD/Enbart)
2
Använda trådlös
Bluetooth-teknik.
Användning
yy Vid inspelning av MP3/ WMA/ FLAC finns
inget ljud.
Om Bluetooth
yy När du stoppar inspelning under
uppspelning, kommer det som spelats in
dittills att lagras. (Gäller ej MP3-/WMA-/
FLAC-filer)
Det tillgängliga avståndet är 10 meter.
yy Ta inte bort USB-minnet eller stäng av
enheten under USB-inspelning. Om inte kan
en inkomplett fil skapas och inte raderas på
PC.
yy Om USB-inspelningen ej fungerar kommer
meddelanden såsom “NO USB”, “ERROR(USB
ERR)”, “FULL(USB FULL)”, ”NO SUPPO” eller
“NO REC” att visas i displayfönstret.
yy Multikortläsarenhet, extern HDD och
mobiltelefon kan inte användas för USBinspelning.
yy En fil på ca. 512 Mb spelas in när du spelar
in under längre tid
yy Du kan inte lagra mer än 999 filer.
yy Lagring sker på följande sätt.
Ljud-CD:
MP3/ WMA/FLAC
Bluetooth® är trådlös kommunikationsteknologi för
anslutningar på kort distans.
(Ljudet kan komma att avbrytas om anslutningen
störs av andra elektriska signaler eller om du
ansluter bluetooth i ett annat rum.)
Att ansluta individuella enheter med trådlös
Bluetooth® -teknologi medför inga kostnader. En
mobiltelefon med trådlös
Bluetooth® -teknologi kan styras via Cascade
om anslutningen gjorts via trådlös Bluetooth®
-teknologi.
Tillgängliga enheter : Mobiltelefon, MP3, Laptop,
PDA.
Bluetoothprofiler
För att använda trådlös teknik via Bluetooth måste
enheter kunna tolka visa profiler. Den här enheten
är kompatibel med följande profil.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Annan källa*
* : FM, PORTABLE och motsvarande.
DAB, BT, AirPlay stöds inte.
Skapandet av icke-auktoriserade kopior
av kopieringsskyddat material, inklusive
dataprogram, filer, sändningar och
ljudinspelningar, kan innebära intrång på
upphovsrätt och utgöra brott.
Denna utrustning bör ej användas för dylika
syften.
Var ansvarsfull
Respektera upphovsrätten
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 24
2013-03-27
9:22:56
Användning 25
Lyssna på musik från en
Bluetooth-enhet
Innan du påbörjar synkroniseringsproceduren, försäkra
dig om att Bluetoothfunktionen är påslagen i din
Bluetooth-enhet. Se användarguiden tillhörande din
Bluetooth-enhet. När en synkronisering har utförts
behöver den inte göras om.
1. Välj funktionen Bluetooth genom att välja
FUNCTION på fjärrkontrollen eller F på enheten.
“BT READY” visas i displayfönstret.
,,Hänvisning
XX:XX betyder BT-adressens sista fyra siffror.
Om exempelvis din enhet har BT-adressen
9C:02:98:4A:F7:08 så ser du “LG MICRO (F7:08)”
på din Bluetooth-enhet.
3. Ange PIN-koden.
PIN-kod : 0000
4. När denna enhet framgångsrikt synkroniserats
med din Bluetooth-enhet visas “BT CONN” och
“BT PAIR” i displayfönstret.
,,Hänvisning
yy Beroende på typen av Bluetooth-enhet
kan en del enheter ha ett annorlunda
synkroniseringssätt.
yy Testa synkroniseringsprocessen om din
enhet ej finns i enhetslistan.
5. Lyssna på musik.
För att spela upp musik lagrad på din
Bluetooth-enhet, se din Bluetooth-enhets
användarmanual. Beroende på din Bluetoothenhets volymnivå kommer Bluetooths
ljudvolym att justeras.
,,Hänvisning
yy Ljud från huvudenheten kan blir förvridet
om du höjer volymen på Bluetooth-enheten
två tredjedelar eller mer.
yy Efter att du sökt efter denna enhet på din
Bluetooth-enhet, synkronisera Bluetoothenheten med denna enhet. Spela sedan
upp den fil du vill.
yy Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs
av andra elektroniska signaler.
yy Du kan ej kontrollera Bluetooth-enheten via
denna enhet.
yy Synkronisering är begränsad till en
Bluetooth-enhet per enhet, och
multisynkronisering stöds ej.
2
Användning
2. Använd Bluetooth-enheten och utför
synkroniseringen. När du söker efter denna
enhet med Bluetooth-enheten, kan en
lista över funna enheter visas i Bluetoothenhetens fönster beroende på vilken typ av
Bluetooth-enhet det är. Din enhet visas som “LG
MICRO(XX:XX)”.
,,Hänvisning
yy När din enhet hat anslutits till enheten via
Bluetooth växlar funktionen automatiskt till
BT. (Gäller ej AirPlay).
yy Även om avståndet mellan din Bluetooth
och anläggningen är mindre än 10 meter,
kan din Bluetooth-enhet ej anslutas om
hinder finns mellan de båda.
yy Beroende på typ av apparat kanske du inte
kan använda Bluetoothfunktionen.
yy Du kan nu använda det trådlösa systemet
med telefon, MP3, Notebook etc.
yy När du ej är ansluten till Bluetooth, dyker "BT
READY" upp på displayskärmen.
yy Elektriskt fel pga. apparater som använder
samma frekvens såsom medicinsk
utrustning, mikrovågsugnar eller trådlösa
LAN enheter medför att anslutningen
avbryts.
yy När någon står och avbryter
kommunikationen mellan Bluetoothenheten och spelaren, kommer
anslutningen att avbrytas.
yy Om avståndet ökar mellan Bluetoothenheten och den andra enheten sjunker
ljudkvaliteten. Anslutningen kopplas ifrån
när avståndet mellan Bluetooth-enheten
och den andra enheten blir för långt.
yy Enheten med trådlös Bluetooth-teknologin
avbryts om du stänger av huvudenheten
eller placerar apparaten 10 meter eller
längre från huvudenheten.
yy Om Bluetooth-enheten kopplas ifrån bör du
ansluta Bluetooth-enheten till din enhet.
yy När du använder Bluetooth-funktionen ska
du justera volymen på Bluetooth-enheten
till rätt lyssningsnivå.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 25
2013-03-27
9:22:56
26 Användning
Använda LG Bluetooth
Remote-appen
Om LG Bluetooth Remote-appen
2
Användning
LG Bluetooth Remote-appen erbjuder en rad
nya funktioner för enheten. För att avnjuta fler
funktioner rekommenderar vi att du hämtar och
installerar gratisappen "LG Bluetooth Remote".
Installera “ LG Bluetooth Remoteappen ” med hjälp av QR-koden
1. Installera “ LG Bluetooth Remoteappen ” med hjälp av QR-koden Använd
skanningsprogramvaran för att skanna QRkoden.
2. Tryck på en ikon för att installera.
3. Tryck på en ikon för att hämta.
Installera “ LG Bluetooth Remoteappen” via “ Apple App Store” eller
“Google Android Market”
1. Tryck lätt på ikonen för Apple App Store eller
ikonen Google Android Market(Google Play
Store).
2. I sökfältet skriver du in “LG Bluetooth Remote”
och söker efter det.
3. I sökresultatslistan letar du upp samt trycker
på “LG Bluetooth Remote” för att påbörja
nedladdningen av Bluetooth-appen.
4. Tryck på en ikon för att installera.
5. Tryck på en ikon för att hämta.
,,Hänvisning
yy Se till att din strömsatta Bluetooth-enhet är
ansluten till Internet.
,,Hänvisning
yy Se till att din strömsatta Bluetooth-enhet är
ansluten till Internet.
yy Se till att din strömsatta Bluetooth-enhet
har en skanningsprogramvara. Om du
ännu ej har någon kan du ladda ner en från
“Apple App Store” eller “Google Android
Market(Google Play Store)”.
yy Se till att din Bluetooth-enhet är utrustad
med “ Apple App Store” eller “Google
Android Market(Google Play Store)”
Aktivera Bluetooth med LG
Bluetooth Remote-appen
yy För mer information, se förklaringen av BTappen i “Apple App Store” eller “Google
Android Market(Google Play Store)”.
LG Bluetooth Remote-appen hjälper dig ansluta din
Bluetooth-enhet till enheten.
1. Tryck på LG Bluetooth Remote-appens ikon
på startskärmen för att öppna LG Bluetooth
Remote-appen och gå till huvudmenyn.
2. Tryck på [Setting] och välj önskad enhet.
3. Om du vill ha mer information för att använda
funktionen trycker du på [Setting] och [Help].
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 26
2013-03-27
9:22:56
Användning 27
,,Hänvisning
yy BT-appen kommer att finnas i följande
programvaruversioner;
Android O/S : 2.3.3(eller senare)
iOS O/S : 4.3(eller senare)
yy Du kan ej aktivera BT-appen när du använder
Bluetooth. Koppla först ifrån den anslutna
Bluetooth-enheten för att kunna använda BTappen korrekt.
2
Användning
yy Om du använder Bluetooth-appen för drift kan
det finnas vissa skillnader mellan Bluetoothappen och den medföljande fjärrkontrollen.
Använd den medföljande fjärrkontrollen vid
behov.
yy Om du använder BT-appen med Bluetoothenheten ansluten, kan den först anslutna
Bluetoothanslutningen komma att kopplas
ifrån. (Beroende på smartphonens O/S kan
denna process variera.)
yy Beroende på Bluetooth-enhet kan BT-appen
komma att ej fungera.
yy Om du använder BT-appen i samband
med Bluetoothfunktion kan den bifogade
fjärrkontrollen komma att ej fungera.
yy Om du använder BT-appen för fjärrkontroll
kan handhavandet komma att skilja sig åt från
bifogad fjärrkontroll.
yy Enligt smartphonens operativsystem finns
vissa skillnader för handhavandet av BT-appen.
yy Om din Bluetooth-enhet redan anslutits
till en annan enhet, koppla då först ifrån
Bluetoothanslutningen. Du kan då styra din
spelare via BT-appen.
yy Anslutningen som du har upprättat kan
komma att kopplas ifrån om du väljer en
annan applikation eller ändrar inställningen
för den anslutna enheten via BT-appen. Om så
sker, kontrollera anslutningsstatusen.
yy I syfte att undvika felfunktion rekommenderas
du endast ansluta en enda enhet till denna
enhet.
yy Anslut ej din smartphone via kabel till USBporten. Då kommer Bluetoothanslutningen att
kopplas ifrån.
yy När du anslutit BT-appen kan musik spelas
upp från din enhet. Om så sker, genomför
anslutningsproceduren på nytt.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 27
2013-03-27
9:22:56
28 Användning
Använda AirPlay
Apple AirPlay-teknologin låter dig spela upp ditt iTunes-bibliotek som finns på en Mac, iPhone, iPod touch
eller iPad på valfri AirPlay-aktiverad enhet som anslutits till Wi-Fi-nätverket.
För att kunna streama ljud trådlöst via AirPlay behöver du :
Wi-Fi-delning
Air Direct
2
Kompatibel Appleenhet
Användning
iOS-version :
Ver.4.3.3(eller senare)
Version :
Ver.10.2.2(eller senare)
Trådlöst LAN
(intern antenn)
802.11 b/g
Webbsida
iPad mini, iPad4, iPad3, iPad2, iPad, iPhone5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch 5G, iPod touch 4G, iPod touch 3G
WPA(TKIP/AES)
Säkerhetsläge
Webbsidesadress
WPA2(TKIP/AES)
WEP med
Öppet läge
-
WPA(TKIP/AES)
WEP med
Öppet/delat läge
WPA2(TKIP/AES)
192.168.1.1
(Säkerhetstillval))
192.168.1.111
WEP med
Öppet läge
yy Denna enhet bör anslutas till samma lokala nätverk som din iTunes-värdenhet via
Wi-Fi-routern.
yy Beroende på typ och operativsystem eller programversion och inställningsstatus för AirPlay-aktiverad enhet
som är ansluten till den här enheten, kan eventuellt inte AirPlay användas normalt.
yy Beroende på den omgivande nätverksmiljön och din enhetsstatus kan det ta lång tid att ansluta enheten.
yy WPA stödjer TKIP och WPA2 stödjer AES primärt.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 28
2013-03-27
9:22:57
Användning 29
Ansluta din Wi-Fi-enhet till
Wi-Fi-nätverk
Alternativ 1 : Använda Wi-Fi-delning
,,Hänvisning
Se till att du ställer in säkerhetsläget på WPATKIP eller WPA2-AES för att snabbare ansluta
nätverket.
Alternativ 2 : Använda Air
Direct(utan säkerhet)
1. Tryck på FUNCTION på fjärrkontrollen eller på F
på enheten för att välja funktionen AIRPLAY.
2. Tryck på Air Direct/Reset på enheten. Därefter
visat meddelandet “DIRECT” och ikonen
blinkar.
-- När enheten ändras till Air Direct-läge slutar
att blinka.
ikonen
2. Tryck på FUNCTION på fjärrkontrollen eller på F
på enheten för att välja funktionen AIRPLAY.
3. Anslut din iPod touch/iPhone/iPad till nätverket
först och sedan till enheten via din kabel.
Vänligen tryck på din iPod touch/iPhone/iPad
före användning.
3. I nätverkslistan, leta upp och välj “AIR DIRECT
XXXXXX”.
2
Användning
1. Anslut din iPod touch/iPhone/iPad till nätverket.
4. Tryck på
på enheten. “SET WIFI”
blinkar.
-meddelande visas, och ikonen
5. Peka på “Allow” (Tillåt) i popupfönstret på din
iPod touch/iPhone/iPad. Nätverksinformationen
delas då med enheten.
6. När enheten anslutits till nätverket visas
slutar blinka.
meddelandet “CONN OK” och
7. Använd AirPlay på din iPod touch/iPhone/iPad
efter det att “AIRPLAY” visats i displayfönstret.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 29
4. Använd Airplay efter det att din iPod touch/
iPhone/iPad eller PC/MAC har anslutits.
,,Hänvisning
yy Om “LG AIR DIRECT XXXXXX” inte finns med
på listan, försök skanna tillgängliga Wi-Finätverk igen.
yy När din iPod touch/iPhone/iPad eller PC/
MAC är ansluten till “LG AIR DIRECT XXXXXX”
så kan du ej använda internet.
2013-03-27
9:22:58
30 Användning
Använda Air Direct med
säkerhetsläge
2
Användning
5. Starta webbläsaren Apple Safari eller
webbläsaren Microsoft Internet Explorer på din
iPod touch/iPhone/iPad eller din PC/MAC.
6 Skriv in “192.168.1.1” i webbläsarens
adressfönster och bekräfta.
7. Ställ in säkerhetsläge och ange lösenord.
- Hexadecimal (0-9, A-F) 10 eller 26 siffror.
- 5 eller 13 ASCII-tecken.
8. Peka eller klicka på “OK”.
,,Hänvisning
yy Tryck på Air Direct/Reset om du vill
deaktivera Air Direct-funktionen.
yy Tryck samt håll nere Air Direct/Reset
för att initialisera Wi-Fi-nätverkets
säkerhetsläge.
yy Om du inte kan se “LG AIR DIRECT
XXXXXX” i nätverkslistan, försök genomföra
anslutningsproceduren med Air Direct i
säkerhetsläge.
Alternativ 3 : Använda webbsida
Det nya Wi-Fi-nätverket som skapats av denna
enhet tillåter endast åtkomst för en Wi-Fi-aktiverad
enhet. För att undvika störningar från andra WiFi-enheter rekommenderas du att temporärt
avaktivera Wi-Fi-funktionen på dina andra Wi-Fienheter.
,,Hänvisning
9. I nätverkslistan, hitta och välj “AIR DIRECT
XXXXXX” igen.
yy “LG AUDIO Setup XXXXXX” är den tillfälliga
och assisterande Wi-Fi-nätverksanslutningen
för den här enheten till din Wi-Fi-router i
hemmet.
yy När din iPod touch/iPhone/iPad eller din WiFi-aktiverade PC/Mac ansluter till “LG AUDIO
Setup XXXXXX”-nätverket kan du inte
använda Internet på dem.
1. Tryck på FUNCTION på fjärrkontrollen eller på F
på enheten för att välja funktionen AIRPLAY.
2. Tryck samt håll nere .
-- Meddelandet “STEP1” visas och ikonen
blinkar i displayfönstret.
3. Efter 20 sekunder, välj "Setting" -> “Wi-Fi” din
iPod touch/iPhone/iPad eller PC/MAC.
4. I nätverkslistan, välj “ LG AUDIO Setup XXXXXX”.
-- Därefter visas meddelandet “STEP 2” och ikonen
blinkar.
10.Om du vill återgå till icke-säkerhetsläge, ange
säkerhetsläget till “Inget”.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 30
2013-03-27
9:22:59
Användning
,,Hänvisning
yy Om “LG AUDIO Setup XXXXXX” inte finns
med på listan, försök skanna tillgängliga WiFi-nätverk igen.
yy Om du vill stänga av Webpage-funktionen,
tryck samt håll nere
tills meddelandet
"AIRPLAY" visas i displayfönstret.
-- Vänta ca 30 sekunder eller längre.
10.Om denna enhet anslutits korrekt till ditt
trådlösa hemmanätverk,
-- slutarikonen att blinka och förblir tänd.
-- Meddelandet “CONN OK” visas ett kort
ögonblick, varpå meddelandet “AIRPLAY”
visas i displayfönstret.
2
Användning
5. Starta webbläsaren Apple Safari eller
webbläsaren Microsoft Internet Explorer på din
iPod touch/iPhone/iPad eller PC/MAC.
6. Skriv in “192.168.1.111” i webbläsarens adressfält
och bekräfta.
7. Välj ditt nätverksnamn (SSID) ur “Trådlöst
nätverk”.
8. Ange nätverksnyckel om så krävs.
9. Peka eller klicka på “OK” för att gå vidare med
ändring av nätverksinställningar.
-- Följ anvisningarna på skärmen för att ändra och
bekräfta denna enhets interna Wi-Fi-inställningar.
31
,,Hänvisning
Om något problem uppstår i samband med
nätverksanslutningen, om denna enhet
misslyckas med att ansluta till Wi-Fi-nätverket,
eller om du anger fel lösenord, blinkar
och meddelandet “ERROR” visas
ikonen
ett kort ögonblick. “AIRPLAY” kommer upp i
displayfönstret. I dessa fall, vänligen försök
ansluta till nätverket.
11.Om din åtkomstpunkt är skyddad måste du
ange din säkerhetskod.
,,Hänvisning
yy Om du använder andra tecken än det
engelska alfabetet eller siffror för SSIDnamnet för din åtkomstpunkt eller
trådlösa router, kan detta komma att visas
annorlunda.
yy WEP-säkerhetsläget har vanligtvis 4
nycklar tillgängliga för inställningen av en
åtkomstpunkt. Om din åtkomstpunkt eller
trådlösa router använder WEP-säkerhet, skriv
in säkerhetskoden för nyckel "No.1" för att
ansluta till ditt hemmanätverk.
yy En åtkomstpunkt är en anordning som gör
att du kan ansluta till ditt hemmanätverk
trådlöst.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 31
2013-03-27
9:22:59
32 Användning
Strömma ljud från ditt iTunesmusikbibliotek till denna enhet
2. Peka på AirPlay-ikonen
.
,,Hänvisning
2
Säkerställ att din iTunes-värdenhet anslutits till
samma Wi-Fi-nätverk som denna enhet. Din
iTunesenhet kan vara en iPod touch/iPhone/
iPad med iOS 4.3.3 (eller senare) eller en WiFi-aktiverad PC/Mac med iTunes 10.2.2 (eller
senare).
Användning
Strömma från din iPod touch/
iPhone/iPad
1. Starta applikationen “Music” på din iPod touch/
iPhone/iPad.
3. Välj “LG AUDIO XXXXXX” (eller användaranpassat
namn) ur AirPlay-listan.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 32
2013-03-27
9:23:00
Användning 33
4. Välj en mediafil och påbörja uppspelningen.
-- Efter ett tag hör du musik ljuda från enheten.
-- Beroende på anslutningen och nätverket
kanske ljudutgången blir fördröjd.
2
Användning
,,Hänvisning
Om du ej kan höra musik efter slutförd
konfigurering, gör något av följande på din
iPod touch/iPhone/iPad:
yy Koppla ifrån och återanslut sedan till samma
Wi-Fi-router.
yy Stäng alla applikationer som körs i
bakgrunden.
yy Stäng av/återstarta din iPod touch/iPhone/
iPad.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 33
2013-03-27
9:23:00
34 Felsökning
Felsökning
Problem
Ingen ström
Inget ljud.
Korrigering
yy Sätt i nätsladden.
yy Kontrollera skicket genom att använda andra elektroniska enheter.
Tryck på F och kontrollera vald funktion.
yy Sätt in en spelbar skiva.
Enheten startar inte
uppspelning.
3
yy Rengör skivan. (Se sid. 37 )
yy Sätt i skivan med etiketten eller den tryckta sidan uppåt.
yy Anslut antennen ordentligt.
Felsökning
Radiostationer kan inte
tas in på rätt sätt.
yy Ställ in stationen manuellt.
yy Förinställ några radiostationer, se sid. 20
yy Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd av 7 m (23ft).
Fjärrkontrollen fungerar
ej korrekt.
yy Avlägsna hindret mellan fjärrkontrollen och enheten.
iPod/iPhone/iPad
fungerar inte.
Anslut din iPod/iPhone/iPad ordentligt via USB-kabel .
Androidenheten
fungerar ej.
Klockan visas inte.
yy Byt ut batteriet mot ett nytt.
yy Kontrollera din att din enhets O/S är ver 4.1(eller senare) eller AOA 2.0(eller
senare).
yy Anslut din Androidenhet ordentligt via USB-kabel.
yy Anslut din Bluetooth-enhet till din enhet via BT-appen.
yy Anslut din iPod/iPhone/iPad ordentligt via USB-kabel för tidssynkronisering..
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 34
2013-03-27
9:23:00
Bilaga 35
Varumärken och
licenser
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” och
“Made for iPad” betyder att att ett elektroniskt
tillbehör har designats specifikt för att kunna
ansluta till iPod, iPhone respektive iPad,
och har certifierats av utvecklaren att möta
Apples prestandakrav. Apple bär ej ansvar
för funktionen hos detta tillbehör eller dess
överensstämmelse med säkerhetsbestämmelser
eller regelverksstandarder. Observera att
användningen av detta tillbehör med iPod,
iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa
prestandan.
4
Bilaga
TrådlösBluetooth® -teknologi är ett system som
möjliggör radiokontakt mellan elektroniska
enheter inom max 10 meters avstånd.
Att ansluta individuella enheter via trådlös
Bluetooth®-teknologi medför inga kostnader. En
mobiltelefon med trådlös Bluetooth®-teknologi
kan styras via Cascade om anslutningen utförts
via trådlös Bluetooth®-teknologi.
Märket med ordet Bluetooth® samt logotyperna
ägs av Bluetooth® SIG, Inc. och all användning av
dessa märken från LG Electronics sida sker under
licens.
Andra varumärken och varunamn tillhör deras
resp. ägare.
Wi-Fi CERTIFIED-logotypen är ett certifierat
varumärke tillhörande Wi-Fi Alliance.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 35
2013-03-27
9:23:01
36 Bilaga
Specifikationer
Allmänt
Krav på strömadaptern
DC IN 18 V 0 2,67 A , 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Energiförbrukning
24 W
Dimensioner (W x H x D)
520 x 87 x 180 mm
Nettovikt (ca.)
3.7 kg
Drifttemperatur
5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F)
Driftfuktighet
5 % till 90 %
Strömförsörjningsbuss
DC 5 V 0 2100 mA
Inputs
PORT. IN
0.5 Vrms ( 3.5 mm stereouttag)
Radiomottagare
4
FM-mottagningsområde
Bilaga
Förstärkare
87.5 MHz till 108.0 MHz eller 87.50 MHz till 108.00 MHz
Stereoläge
5 W + 5 W(front), 30 W(dubbla Woofers)
T.H.D.
10 %
CD
Frekvensrespons
30 till 20000 Hz
Signal-to-noise-förhållande
80 dB
Dynamisk räckvidd
80 dB
Subwoofer
Typ
Inbyggd
Impedans
8Ω
Märkström
10 W
Max ingående strömtillförsel
20 W
Främre högtalare
Typ
Inbyggd
Impedans
6Ω
Märkström
5W
Max ingående strömtillförsel
10 W
yy Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 36
2013-03-27
9:23:01
Bilaga 37
Underhåll
Om skivor
Hantering av skivor
Fäst aldrig papper eller tejp på skivan.
Förvaring av skivor
Placera skivan i dess fodral efter användning. Utsätt
inte skivan för direkt solljus eller värmekällor och
lämna den aldrig i en parkerad bil som utsätts för
direkt solljus.
Rengöring av skivor
Använd inte starka lösningsmedel såsom alkohol,
bensen, lösningsmedel, kommersiellt tillgängliga
rengöringsmedel eller anti-statisk spray avsedd för
äldre vinylskivor.
Hantering av enheten
Vid leverans av enheten
Spara originalkartongen och
förpackningsmaterialet. Om du behöver frakta
enheten bör du för maximalt skydd återpaketera
den så som den ursprungligt packades i fabriken.
Håll utvändiga ytor rena
Använd inte brännbara vätskor såsom insektsspray i
närheten av enheten.
Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt
med enheten under längre tid.
Rengöring av enheten
4
Bilaga
För att rengöra spelaren, använd en mjuk,
torr tygtrasa. Om ytan är extremt smutsig
använder du en något fuktad trasa med ett milt
rengöringsmedel. Använd inte starka lösningar
som alkohol, bensen eller lösningsmedel, då de kan
skada enhetens ytor.
Underhåll av enheten
Den här enheten är en högteknologisk
precisionsenhet. Om den optiska pick-up linsen
eller skivenhetens delar blir smutsiga eller
slitna, kan bildkvaliteten försämras. För detaljer
bör du kontakta din närmaste auktoriserade
serviceverkstad.
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 37
2013-03-27
9:23:01
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
800 187 40
Sweden / Sverige
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
CM3330W-BK_DSWELLK_SWE_7513.indd 38
2013-03-27
9:23:01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement