LG ND1520, ND1520N Owner's manual

LG ND1520, ND1520N Owner's manual
SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI
BRUKSANVISNING
MUSIK I STIL
DOCKNINGSHÖGTALARE
Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att
använda apparaten och behåll den för framtida användning.
ND1520
ND1520-FI.BSWELLK-SWE.indd 1
2012-04-16
2:59:55
1
Komma igång
2
Komma igång
Säkerhetsinformation
1
VAR FÖRSIKTIG
Komma igång
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
- ÖPPNA INTE
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR
ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA
PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN
INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL
SERVICE.
Denna blixt med ett pilhuvud i
en liksidig triangel avser att varna
användaren för att det finns
oisolerad farlig spänning inuti
produktens hölje som kan vara
tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor
att få elektriska stötar.
Utropstecknet inom en liksidig
triangel avser att uppmärksamma
användaren på att det finns viktiga
drifts- och underhålls- (service-)
anvisningar i den litteratur som
medföljer produkten.
VIKTIGT angående elkabeln
De flesta apparater behöver anslutas till en separat
krets.
Det innebär en enda utgångskrets för enbart
den här apparaten och som inte har några
andra utgångar eller förgreningskretsar. Läs
specifikationssidan i den här bruksanvisningen
för säkerhets skull. Överbelasta inte vägguttag.
Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade
vägguttag, förlängningssladdar, nötta elkablar eller
skadad eller sprucken ledningsisolering är farliga.
Alla dessa problem kan leda till elektriska stötar och
eldsvåda. Undersök regelbundet produktens kabel.
Om det finns några tecken på skada eller försämring
kopplar du ur den, slutar använda apparaten och
låter en behörig servicetekniker byta kabeln mot en
exakt likadan reservdel. Skydda elkabeln från fysisk
eller mekanisk skada som vridning, böjning och
klämning (till exempel i en dörr eller för att någon
trampar på den). Var särskilt aktsam om kontakter,
vägguttag och den punkt där sladden kommer
ut ur apparaten. För att koppla bort enheten från
nätström, dra ut nätsladdskontakten. Se till att
kontakten är lättåtkomlig på den plats där du
installerar produkten.
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND
ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA
APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
VARNING: Installera inte denna utrustningen i ett
begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.
OBS: Vänligen se etikett på apparatens undersida
för säkerhetsinformation rörande ex. produktens IDnummer samt strömförsörjning.
ND1520-FI.BSWELLK-SWE.indd 2
2012-04-16
2:59:56
Komma igång
Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri
eller laddningsaggregat.
VIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten
(droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål,
som till exempel vaser, får placeras på apparaten.
Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en
överkryssad soptunna på hjul sitter på
en produkt innebär det att den regleras
av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska
produkter bör kasseras via andra vägar
än de som finns för hushållsavfall, helst
via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna
utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på
rätt sätt så bidrar du til att förhindra
negativa konsekvenser för miljön och
människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om
kassering av din gamla apparat kan får
av kommunen, renhållningsverket eller
den butik där du köpte produkten.
Avfallshantering batterier/ackumulatorer
1. När den här överkorsade soptunnan
finns påsatt batterier/ackumulatorer på
din apparat betyder detta att de lyder
under European Directive 2006/66/EC.
2. Denna symbol kan vara kombinerad
med kemiska symboler för kvicksilver/
Hg), kadmium(Cd) eller bly (Pb) om
batteriet innehåller mer än, 0,0005%
kvicksilver, 0.002% kadmium eller
0,004% bly.
1
Komma igång
Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur
det gamla batteriet eller batterisatsen och följ
anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du
satte in det. För att förhindra nedsmutsning av
miljön och möjlig fara för människor och djur
skall du se till att det gamla batteriet kommer
till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats.
Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi
rekommenderar dig att använda system för utbyte
av batterier och laddningsaggregat. Batterierna
ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken,
brand eller liknande.
3
3. Alla batterier/ackumulatorer
skall hanteras åtskiljda från
vanligt hushållsavfall och föras
till särskilt för ändamålet avsedda
uppsamlingsplatser utsedda av
myndigheterna.
4. Rätt avfallshantering av dina gamla
batterier/ackumulatorer medverkar till
att förhindra negativa konsekvenser för
miljön, för djurs och människors hälsa.
5. För ytterligare, detaljerad information
om hanteringen av dina gamla
batterier/ackumulatorer ber vi dig ta
kontakt med berörd myndighet på din
plats eller med den affär där du köpt
din apparat.
LG Electronics förklarar härmed att denna/
dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet
med de huvudsakliga kraven och andra relevanta
bestämmelser i Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC
and 2009/125/EC.
Europeiska Standardiseringscentret:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands
yy Vänligen notera att detta INTE är
kontaktuppgifter för någon kundtjänst. För
kundtjänstinformation, se garantikortet eller
kontakta återförsäljaren som du köpte denna
produkt av.
ND1520-FI.BSWELLK-SWE.indd 3
2012-04-16
2:59:56
4
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
3Felsökning
14Felsökning
1
Komma igång
2Säkerhetsinformation
5
Unika egenskaper
5
– Gjord för iPod/iPhone
5
– Bärbar in
5 – Alarm
5 – Radio(FM)
5
– Time Sync
5Tillbehör
5Introduktion
5
– Symbol som används i denna handbok
6Frampanel
7
Bakre panel
8
Ansluta nätadaptern
4Bilaga
15 Varumärken och licenser
16Specifikationer
17 Hantering av enheten
2Användning
9
10
10
10
11
11
Övergripande funktion
Grundläggande användning
– iPod/iPhone- funktioner
– Kompatibel iPod/iPhone
Inställning av klockan
– Använda din enhet som en alarmklocka
11 – SNOOZE
11 – Dimmer
12 – Inställning av sovtimer
12Radioanvändning
12 – Antennanslutning
13 – Förinställning av radiostationer
13 Avancerad funktion
13 – Lyssna på musik från en extern enhet
ND1520-FI.BSWELLK-SWE.indd 4
2012-04-16
2:59:56
Komma igång
Introduktion
Gjord för iPod/iPhone
Symbol som används i denna
handbok
Njut av musik från iPod/iPhone med en enkel
anslutning
,,Obs
Bärbar in
Lyssna på musik från din bärbara enhet.
Alarm
Ställer in alarmet som ringer vid den begärda tiden.
Radio(FM)
Indikerar specialmeddelande och
funktionsegenskaper.
1
Komma igång
Unika egenskaper
5
>>Varning
Pekar på försiktighet för att förhindra eventuella
skador från åverkan.
Lyssna på radion.
Time Sync
Ställer in enhetens klocka automatiskt genom att
använda din iPod/iPhone.
Tillbehör
Kontrollera och identifiera de medföljande
tillbehören.
Nätadapter (1)
Strömsladd (1)
FM-antenn (1)
ND1520-FI.BSWELLK-SWE.indd 5
2012-04-16
2:59:56
6
Komma igång
Frampanel
1
Komma igång
a SNOOZE/SLEEP
- Väcker dig var 10 minut när alarmfunktionen aktiveras.
- Slår av enheten automatiskt vid en viss tid.
b - / + (VOLUME)
Justerar högtalarvolymen.
c iPod/iPhone Dock
Ansluter en iPod/iPhone.
d P/1
- Väljer funktion och indatakälla.
- Slås på : Tryck på P/1.
- Slås av: Tryck på och håll in P/1.
eD/Pr
- Väljer och lyssnar på radioprogrammet:
Tryck på D/Pr i FM-läge.
- Lagra radiokanalen: Tryck på och håll in D/Pr
i FM-läge.
- Startar förinställning en kanal.
f Visningsfönster
Visar statusen.
/
(Skip/Sök)
g
- Skip : Tryck på
/ .
- Sök: Tryck på och håll in
/ .
- I FM-läge, ställer du in radiokanalen och väljer ett förinställningsnummer.
hSpeaker
ND1520-FI.BSWELLK-SWE.indd 6
2012-04-16
2:59:57
Komma igång
7
Bakre panel
1
Komma igång
a
ALARM
Ställer in alarmtimern.
Stänger av alarmet.
Inställningar av displayalarm.
b FM ANT.
cPORT.IN
Lyssna på musik från din bärbara enhet.
dDC.IN 12 V 01.5 A (AC nätadapteringång)
ND1520-FI.BSWELLK-SWE.indd 7
2012-04-16
2:59:57
8
Komma igång
Ansluta nätadaptern
1
Komma igång
1. Anslut den medföljande nätadaptern till
nätadaptersladden.
2. Anslut nätadapterkabeln till DC.IN
-adapteringången.
3. Koppla in strömsladden i ett el-uttag. Sedan
övergår enheten i standby-läge.
>>Varning
Använd bara nätadaptern som medföljer
enheten. Använd inte en strömkälla från en
annan enhet eller tillverkare. Om du använder
någon annan strömkabel kan det orsaka skada
på enheten och göra garantin ogiltig.
ND1520-FI.BSWELLK-SWE.indd 8
2012-04-16
2:59:57
Användning
9
Övergripande funktion
Du kan använda din enhet med hjälp av dessa knappar. För mer information, se tabellen nedan.
Inställning
Knapp
Standby
IPOD
PORT
FM
Under
alarmsinställning
Under
alarmfunktion
-
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
-/+
Stoppar
alarmsinställning
Ström på
Ändrar varje
funktion
Ändrar varje
funktion
Ändrar varje
funktion
Tryck på och
håll in P/1
Ström på
Avstängning.
Avstängning.
Avstängning.
/
-
Skip -/+
-
Tune -/+
Tryck på D/Pr
-
Spela/paus
-
Lyssna på en
förinställd
station
Tryck på och
håll in D/Pr
-
-
-
ett
förinställningsnummer.
SNOOZE/
SLEEP
-
Sleep(Dimmer)
Sleep(Dimmer)
Sleep(Dimmer)
Tryck på
ALARM
Aktiverar eller
avaktiverar
alarm
Aktiverar eller
avaktiverar
alarm
Aktiverar eller
avaktiverar
alarm
Aktiverar eller
avaktiverar
alarm
Stoppar
alarmsinställning
Tryck på och
håll in ALARM
Startar
alarmsinställning
Startar
alarmsinställning
Startar
alarmsinställning
Startar
alarmsinställning
Stoppar
alarmsinställning
Ändrar varje
funktion
2
Avstängning.
Stoppar
alarmsinställning
Stoppar
alarmfunktion
Avstängning.
Avstängning.
Användning
Tryck på
P/1
VOL -/+
Ställer in timme
och minut
-
Lagrar
alarmkälla
-
-
-
Stoppar
alarmsinställning
SNOOZE
Väljer
Sleep(Dimmer)
ND1520-FI.BSWELLK-SWE.indd 9
Stoppar
alarmfunktion
Avstängning.
Stoppar
alarmfunktion
Avstängning.
2012-04-16
2:59:58
10
Användning
Grundläggande
användning
Till
Göra så här
Pausar eller
återstartar
Tryck på D/Pr.
iPod/iPhone- funktioner
2
Du kan njuta av ljudet med din iPod/iPhone. För
detaljer om iPod/iPhone, se bruksanvisningen för
iPod/iPhone .
Hoppa över
Under uppspelning trycker du
på
/
för att gå till nästa fil
för att återvända till början på
nuvarande fil.
Användning
Under uppspelning trycker du
på
två gånger för att gå
tillbaka till föregående fil.
1.Anslut iPod/iPhone säkert. Om du sätter på
denna enhet kommer din iPod/iPhone att
automatiskt sättas på och börja laddas.
Sök
Tryck på och håll in
/
under uppspelning och släpp
den vid avsnittet där du vill
lyssna.
Kompatibel iPod/iPhone
yy Enheten stödjer föjande modeller;
iPod touch
iPod classic
iPod nano
iPhone 4 S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3 G
2. Tryck på P/1 för att välja IPOD-funktionen.
Beroende på din programversion av iPod/iPhonekanske du inte kan styra iPod/iPhone från enheten.
Beroende på din iPod/iPhone-enhet kan du kanske inte kontrollera din iPod/iPhone från enheten.
ND1520-FI.BSWELLK-SWE.indd 10
2012-04-16
2:59:58
Användning
,,Obs
yy Om en enhet visar ett felmeddelande följ
meddelandet. Ett felmeddelande “ERR”.
- Din iPod/iPhone är inte korrekt ansluten.
-Denna enhet identifierar din iPod/iPhone som en okänd enhet.
- Din iPod/iPhone håller extremt låg strömstyrka.
yy Beroende på din iPod/iPhone
-programvaruversion kan det vara omöjligt
att kontrollera din iPod/iPhone från denna
enhet. Vi rekommenderar installation av
senaste mjukvaruversionen.
yy Om du använder ett program, ringer ett
samtal, eller skickar och tar emot SMS, mm
på iPod touch eller iPhone, koppla loss den
från iPod/iPhone -dockan på denna enhet
och använd den sedan.
yy Om du har problem med din iPod/iPhone,
besök sidan www.apple.com/support.
yy I standby-läge kan du ladda din iPod/iPhone
genom att ansluta den till iPod-/iPhonedockan.
yy Du kan behöva ytterligare användning för
iPod touch eller iPhone, exempelvis genom
att "låsa upp" och dra upp-
Inställning av klockan
Anslut iPod/iPhone säkert. Sedan synkroniseras
visningsfönstret med din iPod/iPhone.
Efter att enheten har synkroniserats med din iPod/
iPhone för klockinställningen blir det en tidsskillnad
mellan iPod/iPhone och enheten. I standby-läge
synkroniseras inte klockan med din iPod/iPhone.
Använda din enhet som en
alarmklocka
1. Sätt enheten på eller stäng av
2. Tryck på och håll ALARM för att ställa in
alarmfunktionen.
2
Användning
/ Batteriet måste laddas.
/Om du laddar batteriet när iPod/iPhone
har extra låg batteri kan det ta längre tid
tills den laddas.
11
3. Larmljudkällan blinkar. (FM(TUNER)/IPOD). När
var och en av ljudkällorna blinkar ska du välja
den du vill ha genom att trycka på D/Pr.
Om du väljer FM-läget (TUNER) kan du välja
kanalen du har ställt in i förväg genom att trycka
på
/ .
4. Inställningen “ON (TIME)” visas.
Timme inställningen blinkar. Tryck på
/
för att välja timmen och tryck sedan på D/Pr för
att spara.
5. Minuter blinkar. Tryck på
/
för att välja
minut och tryck sedan på D/Pr för att spara.
6. Volyminställningarna blinkar. Tryck på
/
för att ändra volymen och sedan på D/Pr för
att spara.
7. Du kan kontrollera statusen för inställningen.
8. Om du vill återställa larm, upprepar du steg 2-6.
SNOOZE
När larmet aktiveras väcker snooze-funktionen dig
var 10 minut om du trycker på SNOOZE/SLEEP.
Om tiden du har satt kommer upp sätts enheten på
automatiskt och alarmet ljuder. Om du trycker på
SNOOZE/SLEEP, slutar alarmfunktionen att
fungera. “ZZZ” och “ ” blinkar. Alarmet hörs igen
inom 10 minuter.
Dimmer
Tryck på SNOOZE/SLEEP en gång. Displayfönstret
kommer att mörkna till hälften. För att avbryta
funktionen trycker du på SNOOZE/SLEEP
upprepat tills displayfönstret blir ljusare.
ND1520-FI.BSWELLK-SWE.indd 11
2012-04-16
2:59:58
12
Användning
,,Obs
•• Om du inte har ställt klockan på din iPod/
iPhone, synkas inte enheten för klockan
med din iPod/iPhone .
•• Om du kopplar ur sladden ur uttaget lagras
inte klockinställningen du angav.
Radioanvändning
Antennanslutning
Anslut FM-trådantennen till FM-antennuttaget.
•• Efter att en klockfunktion har ställts in kan
du ställa in alarmfunktionen.
2
Användning
•• Eftersom larmet utlöser sig , om du inte
trycker på någon knapp för 30 minuter,
stoppar larmringningen automatiskt.
•• Om
du har ställt in klocka och alarm, kan du
kontrollera tids- och alarmikonen “ “
genom att trycka på ALARM även om
enheten är i standby-läge.
•• Om du aktiverar alarmet, visas alarmikonen
“ “ i display-fönstret.
•• Om du aktiverar alarmet, döljs alarmikonen
“ “ i alarmfönstret.
•• Alarmfunktionen fungerar bara när enheten
är avstängd.
•• Om tiden har ställts in slås enheten på
autoamtiskt.
•• Efter att alarmfunktionen aktiverats kan du
slå av den genom att trycka på ALARM eller
P/1.
•• Du kan bara ställa in 12: 00 (för en PMdisplay)
Inställning av sovtimer
När du lyssnar på musik eller radio kan du trycka
på SNOOZE/SLEEP flera gånger i följd för att välja
en tidsfördröjning mellan 10 och 180 minuter. Efter
fördröjningstiden kommer enheten att stängas av.
(Du kan se följande ordning, 180 -> 150 ->120 -> 90
-> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)
För att avbryta vilolägesfunktionen trycker du på
SNOOZE/SLEEP flera gånger i följd tills fönstret blir
ljust.
1. Tryck på P/1 flera gånger i följd tills FM
visas i displayfönstret. Den senast mottagna
stationen ställs in.
2. Auto inställning: Tryck på
/
i omkring 2
sekunder tills frekvensindikeringen börjar ändras
och släpp sedan upp den. Skanningen stoppas
när enheten ställer in en kanal.
Manuell justering: Tryck på
i följd.
/
flera gånger
3. Justera volymen genom att trycka på - / +
(VOLUME) .
,,Obs
•• Du kan kontrollera den återstående tiden
genom att trycka på SNOOZE/SLEEP.
•• Sömnfunktionen kommer att fungera efter
dimmern är inställd.
ND1520-FI.BSWELLK-SWE.indd 12
2012-04-16
2:59:58
Användning
Förinställning av
radiostationer
Du kan förinställa 10 stationer på FM bandet.
Före inställning, kontrollera att du har vridit ned
volymen.
1. Tryck på P/1 flera gånger i följd tills FM
visas i displayfönstret.
2. Välj önskad frekvens genom att trycka på
/ .
Avancerad funktion
Lyssna på musik från en
extern enhet
Enheten kan användas för att spela upp musik från
många typer av externa enheter (Portabel kabel
levereras inte som ett tillbehör med enheten)
2
Användning
3. Tryck på och håll in D/Pr. Ett förinställt nummer
blinkar i skärmen.
13
MP3 eller PMP etc.
4. Tryck på
/ för att välja det förinställda
numret du vill ha.
5. Tryck på D/Pr. The station is stored.
6. Upprepa stegen 2 till 5 för att spara andra
stationer.
7. För att lyssna på en förinställd kanal trycker du
på D/Pr och sedan
/
.
,,Obs
•• Om alla kanaler redan har ställts in visas
"FULL" i displayfönstret ett ögonblick och
sedan blinkar ett förinställt nummer. För att
ändra det förinställda numret upprepar du
steg 4-5.
•• Du kan inte radera förinställda kanaler.
•• Trots att alla kanaler har förinställts kan du
förinställa en kanal genom att skriva över
den tidigare kanalen.
•• När du lyssnar på radio och om du
trycker och håller in D/Pr, ett förinställt
nummer som du har lyssnat på blinkar
den sista siffran först för att skriva över den
föregående kanalen.
1. Anslut den externa enheten till PORT.IN
anslutningen på enheten.
2. Sätt på strömmen genom att trycka P/1.
3. Välj den PORT(PORTABLA) funktionen genom
att trycka på P/1.
4. Sätt på den externa enheten och starta
uppspelning.
•• När du lyssnar på en förinställd kanal och
om du vill ändra det förinställda numret
med samma frekvens, trycker du på och
håller in D/Pr. Sedan ändrar du ett förinställt
nummer genom att trycka på
/
.
ND1520-FI.BSWELLK-SWE.indd 13
2012-04-16
2:59:59
Felsökning
14
Felsökning
Felsökning
Problem
Ingen ström
Inget ljud.
Korrigering
yy Sätt i nätsladden.
yy Kontrollera skicket genom att använda andra elektroniska enheter.
Tryck på P/1 och kontrollera den valda funktionen.
yy Justerar positionen.
3
Felsökning
Radiostationer kan inte
tas in på rätt sätt.
yy Ställ in stationen manuellt.
iPod/iPhone fungerar
inte.
Anslut iPod/iPhone-enheten korrekt till enheten.
Klockan visas inte.
Anslut iPod/iPhone-enheten korrekt till enheten.
ND1520-FI.BSWELLK-SWE.indd 14
yy Förinställ vissa radiokanaler, se sidan page 13 för detaljer.
2012-04-16
2:59:59
4Bilaga
Bilaga
15
Varumärken och
licenser
"Made for iPod" och "Made for iPhone" innebär
att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att
anslutas specifikt för iPod eller iPhone var för sig,
och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla
prestandanormer för Apple.
Apple är inte ansvarig för funktionen hos detta
tillbehör eller dess överensstämmelse med
säkerhetsbestämmelser eller lagligen fastställda
standarder.
Observera att användningen av detta tillbehör
med iPod, iPhone kan påverka den trådlösa
prestandan.
4
Bilaga
ND1520-FI.BSWELLK-SWE.indd 15
2012-04-16
2:59:59
16
Bilaga
Specifikationer
Allmänt
AC-adapterkrav
Se huvudetiketten.
Effektförbrukning
Se huvudetiketten.
Dimensioner (BxHxD)
156 x 87 x 67. 7 mm
Nettovikt (ca)
0. 57 kg
Driftstemperatur
5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F)
Driftsfuktighet
5 % till 90 %
Buss-effekt
iPod/iPhone 5V 01A
Ingångar
PORT. IN
500mV (3.5 mm stereouttag)
Tuner
4
FM stämningsskala
Bilaga
Förstärkare
87.5 till 108.0 MHz eller 87.50 till 108.00 MHz
Uteffekt
5 W X 1ch (8Ω vid1kHz)
T.H.D.
10 %
Högtalare
Typ
inbyggd
Överhängande skala
8Ω
Märkström
5W
Märkström
10 W
yy Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
ND1520-FI.BSWELLK-SWE.indd 16
2012-04-16
2:59:59
Bilaga
17
Hantering av enheten
Vid leverans av enheten
Spara originalkartongen och
förpackningsmaterialet. Om du behöver frakta
enheten bör du för maximalt skydd återpaketera
den som den ursprungligt packades i fabriken.
Håll utvändiga ytor rena.
Använd inte brännbara vätskor som insektsspray i
närheten av enheten.
Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt
med enheten under längre tid.
Rengöra enheten
Rengör spelaren med en mjuk, torr trasa. Om ytan
är extremt smutsig använder du en något fuktad
trasa med ett milt rengöringsmedel. Använd
inte starka lösningar som alkohol, bensin eller
förtunnare, då de kan skada enhetens ytor.
Bilaga
ND1520-FI.BSWELLK-SWE.indd 17
4
2012-04-16
2:59:59
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
Sweden / Sverige
800 187 40
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
ND1520-FI.BSWELLK-SWE.indd 18
2012-04-16
2:59:59
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement