LG ND2530 Owner's manual
SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI
BRUKSANVISNING
Trådlös högtalare med blixt
Docka
MUSIK I STIL
Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att
använda enheten och behåll den för framtida användning.
ND2530
ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 1
2013-03-27
2:02:08
2
Komma igång
Säkerhetsinformation
1
OBS
VAR FÖRSIKTIG med nätsladden.
De flesta apparater behöver anslutas till en separat
krets;
Komma igång
Utropstecknet inom en liksidig
triangel är avsedd att påminna
användaren om att det finns
viktiga användnings- och
underhållsanvisningar i litteraturen
som medföljer apparaten.
Det vill säga en ensam utloppskrets som endast
strömsätter just den apparaten och inte har
några ytterligare kontakter eller kretsförgreningar.
Kontrollera för säkerhets skull specifikationssidan
i denna bruksanvisning. Överbelasta inte
vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller
skadade vägguttag, förlängningssladdar, slitna
strömsladdar eller skadade och brutna ledningar
är farliga. Något av dessa tillstånd kan resultera i
elektriska stötar eller brand. Undersök med jämna
mellanrum apparatens kabel: om denna visar sig
vara skadad eller bära slitage kopplar du ur den och
ersätter den med en exakt ersättningskabel från en
auktoriserad serviceverkstad. Skydda nätsladden från
fysisk och mekanisk inverkan som att bli tvinnad,
knuten, klämd i t.ex. dörr eller trampad på. Var
särskilt uppmärksam på kontakter, vägguttag och
den punkt där sladden kommer ut från apparaten.
För att koppla bort enheten från nätström, dra
ut nätsladdskontakten. Se till att kontakten
är lättåtkomlig på den plats där du installerar
produkten.
WARNING: FÖR ATT FÖREBYGGA ATT ELEKTRISKA
STÖTAR UPPKOMMER, UTSÄTT INTE DENNA
APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
Denna enhet är utrustad med ett portabelt batteri
eller ackumulator.
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA EJ
OBS: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA
STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER
BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI
APPARATEN SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN
REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
Blixtsymbolen med pilspets inuti en
liksidig triangel varnar användaren
angående icke-isolerad farlig
spänning inuti produktens hölje och
att denna är tillräcklig för att utgöra
en risk för elektriska stötar
WARNING: Montera ej denna utrustning i
begränsade utrymmen såsom bokhylla eller
liknande.
OBS: För säkerhetsmärkningsinformation inklusive
produktidentifiering och elspecifikationer, se
huvudetiketten på apparatens undersida.
För att säkert avlägsna batteri/batteriet
ur apparaten: Avlägsna det gamla batteriet/
batterierna och följ motsatt monteringsordning. För
att förhindra förorening av miljön och möjlig fara
för människor och djur skall du se till att det gamla
batteriet kommer till en för ändamålet avsedd
uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet
i hushållsavfallet. Det rekommenderas att du
använder lokala system för utbyte av batterier och
laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för
extrem värme, solljus, eld eller liknande.
OBS: Utsätt inte apparaten för vatten (dropp eller
stänk) och placera inga föremål fyllda med vätska,
t.ex. vaser, på apparaten.
ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 2
2013-03-27
2:02:08
Komma igång
Kassering av din gamla apparat
Avyttrande av gamla batterier
1. När den här överkorsade soptunnan
syns på batterier/ackumulatorer i
din apparat betyder detta att de
lyder under European Directive
2006/66/EC.
2.Alla elektriska och elektroniska
produkter skall kasseras via
andra vägar än de som finns för
hushållsavfall, via för ändamålet
avsedda uppsamlingsanläggningar
som myndigheterna utser.
2. Denna symbol kan vara kombinerad
med kemiska symboler för
kvicksilver(Hg), kadmium(Cd) eller
bly (Pb) om batteriet innehåller
mer än. 0.0005% kvicksilver, 0.002%
kadmium eller 0.004% bly.
3.Om du kasserar din gamla apparat
på rätt sätt så bidrar du till att
förhindra negativa konsekvenser för
miljön och människors hälsa.
3. Alla batterier/ackumulatorer
skall avyttras åtskilda från vanligt
hushållsavfall och föras till
särskilt för ändamålet avsedda
uppsamlingsplatser utsedda av
myndigheterna.
1
Komma igång
1.När den här symbolen med en
överkryssad soptunna på hjul sitter
på en produkt innebär det att den
regleras av European Directive
2002/96/EC.
4.Mer detaljerad information om
kassering av din gamla apparat
kan du få från kommunen,
renhållningsverket eller den butik
där du köpte produkten.
3
4. Om du kasserar din gamla apparat
på rätt sätt så bidrar du till att
förhindra negativa konsekvenser för
miljön och människors hälsa.
5. Mer detaljerad information om
kassering av din gamla apparat
kan du få från kommunen,
renhållningsverket eller den butik
där du köpte produkten.
ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 3
2013-03-27
2:02:08
4
1
Komma igång
Komma igång
LG Electronics förklarar härmed att denna/
dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med
de huvudsakliga kraven och andra relevanta
bestämmelser i Directive 1999/5/EC, 2004/108/
EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC samt 2011/65/EU.
Var vänlig kontakta följande adress för att erhålla
en kopia av DoC (Declaration of Conformity)
(Efterlevnadsdeklarationen).
Kontakta våra kontor för korrekt efterlevnad av
denna produkten:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Nederländerna
yy Vänligen notera att detta INTE är
en kontaktpunkt för kundtjänst. För
kundtjänstinformation, se garantikortet eller
kontakta återförsäljaren som du köpte denna
produkt av.
Enbart för användning inomhus.
RF Radiation Exposure Statement (Utlåtande
beträffande strålningsexponering)
Denna utrustning skall installeras och användas
med ett minimiavstånd på 20 cm mellan
strålningskällan och din kropp.
ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 4
2013-03-27
2:02:09
Innehållsförteckning
5
Innehållsförteckning
1
Komma igång
2Säkerhetsinformation
6Huvudfunktioner
6Tillbehör
6Introduktion
7Fjärrkontroll
8Frampanel
8Bakpanel
9
Ansluta nätadaptern
9
Hur man Fäster Ferritkärnan (Endast för
EMI)
1
3Felsökning
17Felsökning
2
4Bilaga
18 Varumärken och licenser
18 – Hantering av enheten
19Specifikationer
3
2Användning
10
10
10
10
11
13
13
13
13
14
14
15
4
Grundläggande användning
– Byter till Standby-läge
– Kopplar om till Avstängning
– iPod/iPhone-funktioner
– Kompatibel iPod/iPhone/iPad
– Stänga av ljudet temporärt
– AUTOAVSTÄNGNING
– Inställning av BAS ljud effekten.
– Lyssnar på Musik från Din Bärbara
Enhet
Använda Bluetooth trådlös teknik
– Lyssna på musik från en Bluetoothenhet
Använda Bluetooth-app
ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 5
2013-03-27
2:02:09
6
1
Komma igång
Huvudfunktioner
Tillbehör
Gjord för iPod/iPhone/iPad
Kontrollera och identifiera de medföljande
tillbehören.
Komma igång
Njut av musik från iPod/iPhone/iPad med en enkel
anslutning
Bärbar in
Lyssna på musik från din bärbara enhet.
Fjärrkontroll (1)
Batteri (1)
Strömsladd (1)
Nätadapter (1)
Bluetooth®
Njut av musik från Bluetooth-enhet med en enkel
anslutning.
BAS
Förstärk BAS effekten.
LG Bluetooth Remote
Du kan kontrollera den här spelaren med din iPod/
iPhone/iPad via Bluetooth. Den här spelaren och
din iPod/iPhone/iPad måste anslutas till Bluetooth.
Besök “Apple App Store”. Använd också denna QRkod för att leta efter “LG Bluetooth Remote”-appen.
För mer detaljerad information, se sid. 16.
Introduktion
Symbol som används i denna
handbok
,, Notera
Indikerar specialmeddelande och
funktionsegenskaper.
>>Varning
Pekar på försiktighet för att förhindra eventuella
skador från åverkan.
(Apple iOS)
ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 6
2013-03-27
2:02:09
Komma igång
Fjärrkontroll
7
Installation av batteri
Du har två sätt att öppna batteriluckan.
1. Vrid batteriluckan motsols med hjälp av ett
mynt eller fingret. Ta sedan batteriluckan.
Komma igång

Mynt
1 (Ström): Slår PÅ och AV enheten.
PFUNCTION : Väljer funktionen och
ingångsskällan.
1
Finger
2. Sätt i och fixa batteriet med plus (+) vänd i
samma riktning som plus (+) på batterifacket.
+/- (Volume) : Justerar volymen av högtalare.
BASS EQ : Förstärk BAS ljud effekten.
Y/U(Hoppa över/Sök) :
-Höppar över snabbt bakåt eller framåt.
-Söker efter ett avsnitt inom en fil.
(Startar/Pausar) : Startar eller pausar en
uppspelning.
3. Sätt på batterilocket på fjärrkontrollen och vrid
medurs för att stänga.
@(Ljud av) : Stänger av ljudet.
? : Denna knapp är inte tillgänglig för någon
funktion.
>>Varning:
Batteriet som används i enheten kan orsaka eld
eller kemiska brännskador om det används på
fel sätt. Ladda inte, ta inte isär, bränn inte upp
eller hetta över 100°C (212 °F). Byt batteri med
artikelnummer CR2025 endast. Användning av
ett annat batteri kan riskera eld eller explosion.
Släng bort använda batterier. Håll batterierna
borta från barn. Ta inte isär eller elda upp.
ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 7

Mynt
Finger
>>Varning
Om du har långa naglar, öppna inte
batteriluckan med hjälp av fingret. Du kan
bryta naglarna.
2013-03-27
2:02:10
8
Komma igång
Frampanel
1
Komma igång
a iPod/iPhone Dock (Blixt Anslutning)
b Stöd för iPod/iPhone
cHögtalare
d Display Fönster
Visar varje av funktioner.
e 1/F(Ström/Funktion)
- Slå på: Tryck 1/F för att slå på enheten.
- Stäng av: Tryck och håll ned 1/F i cirka 3
sekunder för att stänga av enheten.
- Väljer funktion och ingångskälla.
+/- (Volume)
Justerar volym av högtalare.
Bakpanel
BASS
a
Förstärk BAS ljud effekten.
(USB)
b
Spelar upp ljudfilerna med USB-kabel för iPod/
iPhone/iPad.
ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 8
PORT.IN
c
Lyssna på musik från din bärbara enhet.
d DC IN (AC adapter ingång)
Ansluter den medföljande nätadaptern.
2013-03-27
2:02:11
Komma igång
>>Varning
Försiktighetsåtgärder vid användning av
touchknapparna
yy Tryck ej hårt på knapparna.
- Om du applicerar ett för högt tryck kan
detta leda till att touchknapparnas sensor
skadas.
yy Tryck på knappen som du vill använda för
att funktionen ska användas korrekt.
yy Var noga med att inte låta något ledande
material såsom metallföremål vidröra
touchknapparna. Detta kan förorsaka
funktionsstörningar.
Ansluta nätadaptern
1. Anslut den medföljande nätadaptern till
nätadaptersladden.
>>Varning:
Använd bara nätadaptern som medföljer
enheten. Använd inte en strömkälla från en
annan enhet eller tillverkare. Om du använder
någon annan strömkabel kan det orsaka skada
på enheten och göra garantin ogiltig.
Hur man Fäster
Ferritkärnan (Endast
för EMI)
1
Komma igång
yy Använd touchknapparna med rena och
torra händer.
- Vid fuktig omgivning, torka av ev. fukt på
touchknapparna före användning.
9
Du måste fästa kärnorna (som tillhandahålls med
modellen du köpte) för att kunna minska eller
eliminera elektriska störningar.
1. Tryck på ferritkärnans låsmekanism [a] för att
öppna denna.
2. Linda den bärbara kabel och USB-kabel på
ferritkärnan.
3. Stäng ferritkärnan så att den klickar till.
2. Anslut nätadapterkabeln till
nätadapteringången.
3. Koppla in strömsladden i ett el-uttag. Sedan
övergår enheten i standby-läge.

ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 9
2013-03-27
2:02:11
10
Användning
Grundläggande
användning
2.Docka iPod/iPhone(Blixt Anslutning) ordentligt.
Om du sätter på denna enhet kommer din
iPod/iPhone att automatiskt sättas på och börja
laddas.
Byter till Standby-läge
2
Användning
Tryck 1 eller tryck och håll 1/F. LEDindikatorerna tänds och den senaste funktionen du
valt blinkar. Då enheten kopplar om till standbyläge.
Kopplar om till Avstängning
Tryck 1 eller tryck och håll 1/F. LED
indikatorerna släckts och enheten kopplar om till
avstängning.
iPod/iPhone-funktioner
Du kan njuta av ljudet från din iPod / iPhone / iPad
genom enheten. För detaljer om iPod/iPhone/iPad,
se bruksanvisningen för iPod/iPhone/iPad .
Njuter av musik genom att docka din
iPod / iPhone (Blixt Anslutning) till
enheten
1.Installera iPod/iPhone(Blixt Anslutning) support.
ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 10
3. Tryck på PFUNCTION eller 1/F för att välja
(IPOD)funktion.
2013-03-27
2:02:12
Användning
Njuter av musik genom att ansluta
din iPod/iPhone/iPad(Blixt
anslutning) till enheten
11
Kompatibel iPod/iPhone/iPad
yy Enheten stödjer föjande modeller;
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad 3G, 4G
iPad 2
2
Användning
iPad
iPad mini
iPod touch 3G, 4G, 5G
iPod nano 4G, 5G, 6G, 7G
Beroende på din iPod/iPhone/iPads
programvaruversion kan du kanske inte
kontrollera din iPod/iPhone/iPad från enheten.
Till
Pausar eller
återstartar
1. Anslut iPod/iPhone/iPad (30 stift/Blixt
Anslutning) till USB-porten på enheten med
hjälp av iPod/iPhone /iPad-kabel. Om du sätter
på denna enhet kommer din iPod/iPhone/iPad
(30 Stift/Blixt Anslutning) att automatiskt sättas
på och börja laddas om.
2.Tryck PFUNCTION eller 1/F för att välja
(USB) funktionen. Du kan använda din iPod/
iPhone/iPad (30 Stift/Blixt Anslutning) genom
en iPod/iPhone/iPad (30 Stift/Blixt Anslutning)
display med hjälp av fjärrkontrollen och
kontrollera din iPod/iPhone/iPad (30 Stift/Blixt
Anslutning).
ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 11
Göra så här
Tryck
.
Under uppspelning, tryck Y/
U för att gå till nästa spår/fil
eller för att återvända till början
på nuvarande spår/fil.
Hoppa över
Uppspelning i mindre än 2
sekunder, tryck Y för att gå till
nästa fil.
Uppspelning i mindre än 3
sekunder, tryck Y för att gå till
början av nästa fil.
Sök
Tryck och håll Y/U under
uppspelning och släpp den vid
avsnittet där du vill lyssna.
2013-03-27
2:02:12
12
Användning
,, Notera
yy Om det är något fel på iPod/iPhone/iPad,
kontrollera dessa problem enligt följande;
Din iPod/iPhone/iPad är inte korrekt
ansluten.
-Denna enhet identifierar din iPod/iPhone/
iPad somen okänd enhet.
- Din iPod/iPhone/iPad håller extremt låg
strömstyrka.
2
Användning
/ Batteriet måste laddas.
/Om du laddar batteriet när iPod/
iPhone/iPad har extra låg batteri kan
det ta längre tid tills den laddas.
yy Beroende på din iPod/ iPhone/iPad
-programvaruversion kan det vara omöjligt
att kontrollera din iPod/ iPhone/iPad
från denna enhet. Vi rekommenderar
att installera den senaste versionen av
programvaran.
yy Om du använder en applikation, ringer ett
samtal, eller skickar och tar emot SMS, etc.
på iPod touch eller iPhone, koppla loss den
från denna enhet och använd den sedan.
yy Om du har problem med din iPod/ iPhone/
iPad, besök sidan www.apple.com/support/
ipod.
yy I standby-läge du kan ladda din iPod/
iPhone/iPad.
yy Du kan behöva ytterligare användning för
iPod touch/iPhone/iPad, exempelvis genom
att "låsa upp"innan du använder det.
ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 12
2013-03-27
2:02:12
Användning
Stänga av ljudet temporärt
Tryck på @ för att ställa ljudet. Du kan tysta ljudet
i ordning för att exempelvis svara i telefonen. För att
avbryta tyst-funktionen, tryck @ igen eller justerar
volymen genom att trycka på +/- (Volume).
13
Lyssnar på Musik från Din
Bärbara Enhet
Enheten kan användas för att spela upp musik från
många typer av bärbara enheter. (Portabel kabel
levereras inte som ett tillbehör med enheten)
AUTOAVSTÄNGNING
Denna enhet kommer att avstänga sig för att spara
elektronisk konsumtion om huvudenhet inte är
ansluten till extern enhet och inte används för 25
minuter.
2
Användning
Det gör även denna enhet efter sex timmar sedan
Huvudenheten har anslutits till annan enhet med
analog ingång.
Inställning av BAS ljud
effekten.
Du kan lyssna på musik genom att ställa in BAS
ljudeffekten. Tryck BASS EQ eller BASS
upprepade gånger. Då kan du förstärka BAS ljud.
1. Anslut den bärbara enheten till
anslutningen på enheten.
PORT.IN
2. Slå på strömmen genom att använda 1eller
1/F.
3. Välj
(PORTABLE) funktionen genom att
trycka PFUNCTION or 1/F.
4. Sätt på den bärbara enheten och starta
uppspelning.
ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 13
2013-03-27
2:02:12
14
Användning
Använda Bluetooth
trådlös teknik
Om Bluetooth
Bluetooth® är trådlös kommunikationsteknologi för
anslutningar på kort distans.
2
Det tillgängliga avståndet är 10 meter.
Användning
(Ljudet kan störas när anslutningen kommer i
vägen för andra elektroniska vågor eller du ansluter
i ett annat rum.)
Anslutning av enskilda enheter med Bluetooth®
trådlösa teknik medför inga avgifter. En
mobiltelefon med Bluetooth® trådlösa teknik kan
hanteras via Cascade om anslutningen gjordes med
hjälp av Bluetooth® trådlösa teknik.
Tillgängliga enheter: Mobiltelefon, MP3, Laptop,
PDA.
Bluetoothprofiler
För att använda trådlös teknik via Bluetooth måste
enheter kunna tolka visa profiler. Den här enheten
är kompatibel med följande profil.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Lyssna på musik från en
Bluetooth-enhet
Innan du påbörjar parnings proceduren, försäkra
dig om att Bluetooth funktionen är påsatt i din
Bluetooth enhet. Referera till din Bluetooth enhets
användarguide. När en hopparning är gjord,
behöver den inte göras igen.
1. Välj Bluetooth funktion genom att använda
“
PFUNCTION or 1/F. Bluetooth LED “
blinkar i displayfönstret.
2. Använd Bluetooth enheten och utföra
parningen. När du söker efter denna enhet
med Bluetooth-enheten kan en lista med funna
Bluetooth-enheter visas i fönstret, beroende på
vilken typ av Bluetooth-enhet det är. Din enhet
visas som “LG Docking (XX:XX)”.
,, Notera
XX:XX avser de fyra sista siffrorna i BT-adress. Till
exempel, om din enhet har en BT-adress som
9C:02:98:4A:F7:08, du kommer att se “LG Docking
(F7:08)” i din Bluetooth-enhet.
3. Ändrar PIN-koden.
PIN-kod: 0000
4. När den här enheten framgångsrikt är ansluten
till din Bluetooth-enhet, "Bluetooth" LED slutar
blinka.
,, Notera
yy Beroende på typen av Bluetoothenhet
kan en del enheter ha ett annorlunda
anslutningssätt.
yy Testa synkroniseringsprocessen om din
enhet ej finns i enhetslistan.
5. Lyssna på musik.
För att spela musik som finns på din Bluetooth
enhet, referera till din Bluetooth enhetens
användarguide. Enligt din Bluetooth-enhets
volymnivå, kommer Bluetooth volymen att
justeras.
,, Notera
yy Ljud från huvudenheten kan förvrängas om
du höjer volymen på Bluetooth-enheten
upp till två tredjedelar eller mer.
yy När du använder Bluetooth-funktionen du
ska justera volymen av en Bluetooth-enhet
till en lämplig nivå för att lyssna på.
ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 14
2013-03-27
2:02:12
Användning
,, Notera
yy När din enhet är ansluten till enheten via
Bluetooth funktionen växlar automatiskt till
BT.
yy Efter att enheten har sökts på din Bluetoothenhet ska du para ihop Bluetooth-enheten
med den här enheten. Sedan spelar du upp
musiken som du vill ha.
yy Ljudet kan bli avbrutet när anslutningen
störs av de andra elektroniska vågorna.
yy Parning är begränsad till en Bluetooth per
enhet och multi parning stöds ej.
yy Även om avståndet mellan din Bluetooth
scenen är mindre än 10 meter, är det hinder
mellan de båda, din bluetooth enhet kan
inte ansluta.
yy Beroende på typ av apparat, kanske du inte
kan använda bluetooth funktionen.
yy Du kan njuta av trådlöst system med telefon,
MP3, bärbar dator, osv.
yy När Bluetooth är inte ansluten, “
blinkar i displayfönstret.
” LED
yy Elektriskt fel pga. apparater som använder
samma frekvens såsom Medicinsk
utrustning, Mikrovågs ugnar eller trådlösa
LAN enheter, kommer anslutningen att
avbrytas.
yy När någon står och avbryter
kommunikationen mellan Bluetooth
enheter och spelaren, kommer anslutningen
att avbrytas.
Använda Bluetoothapp
Om LG Bluetooth Remote App
LG Bluetooth Remote App erbjuder en rad nya
funktioner för din enhet. För att njuta av mer funktioner rekommenderar vi att du hämtar och installerar den gratis app LG Bluetooth Remote. BT app
kommer att finnas på programvaran version 4.3(eller
senare). Anslut din enhet till enheten med hjälp av
inställningar display i enheten, inte BT app.
Installera “ LG Bluetooth Remote
App” genom “ Apple App Store”.
2
Användning
yy Du kan ej kontrollera Bluetooth enheten
med denna enhet.
15
1. Peka på Apple App Store-ikonen.
2. I sökfältet skriver du in “LG Bluetooth Remote”
och söker den.
3. I sökresultatlistan söker du och trycker på
“LG Bluetooth Remote” för att börja ladda ner
Bluetooth app.
4. Tryck på en ikon för att installera.
5. Tryck på en ikon för att ladda ner.
,, Notera
yy Se till att din Bluetooth-enheten är ansluten
till Internet.
yy Se till att din Bluetooth-enheten är är
utrustad med "Apple App Store".
yy Om du vill få mer information, se förklaring
av BT app i ”Apple App Store”.
yy Om avståndet ökar mellan Bluetoothenheten och den andra enheten sjunker
ljudkvaliteten. Anslutningen kopplas från
när avståndet mellan Bluetooth-enheten
och den andra enheten blir för långt.
yy Enheten med Bluetooth trådlös
teknologin är avbruten, om du stänger av
huvudenheten eller riktar bort apparaten
från huvudenheten mer än 10 meter.
yy Om Bluetooth-enheten kopplas från ska du
ansluta Bluetooth-enheten till din enhet.
ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 15
2013-03-27
2:02:12
16
Användning
Installera “ LG Bluetooth Remoteappen ” med hjälp av QR-koden
1. Installera "LG Bluetooth Remote" med hjälp av
QR-kod. Använd skanning programvaran för att
skanna QR-koden.
2. Tryck på en ikon för att installera.
3. Tryck på en ikon för att ladda ner.
2
Användning


(Apple iOS)
,, Notera
yy Se till att din Bluetooth-enheten är ansluten
till Internet.
yy Se till att Bluetooth-enheten har en
skanningsprogramvara app. Om du inte har
en, ladda ner en från "Apple App Store".
Aktivera Bluetooth med LG
Bluetooth Remote App
LG Bluetooth Remote app hjälper till att ansluta din
drivna Bluetooth-enhet till enheten. Efter utförande
av parning operationen, aktivera Bluetooth med LG
Bluetooth Remote App.
1. Peka på LG Bluetooth Remote app ikonen
på din enhetsstartskärmen för att öppna LG
Bluetooth Remote app applikation, och gå till
huvudmenyn.
2. Tryck på [Setting] och välj vad du vill.
3. Om du vill ha mer information för att använda
funktionen trycker du på [Setting] och [Help].
ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 16
,, Notera
yy BT app kommer att finnas tillgänglig i
programvaruversion som följer;
iOS O/S: Ver 4.3(eller senare)
yy Om du placerar din iPod/iPhone(Blixt
Anslutning) på dockningsstation på enheten
efter Bluetooth-anslutning, Bluetoothanslutningen avaktiveras.
yy När du använder Bluetooth får du inte aktivera
BT appen. Koppla från Bluetooth-enheten som
du har anslutit innan du använder BT App på
rätt sätt.
yy Om du använder LG Bluetooth Remote app
kan det uppstå vissa skillnader mellan “LG
Bluetooth Remote” app och den medföljande
fjärrkontrollen. Använd den medföljande
fjärrkontrollen vid behov.
yy Om du använder BT app med Bluetoothenhet ansluten kan Bluetooth anslutning du
har anslutit tidigare kopplas bort. (Beroende
på smartphone O/S, den här processen har
en skillnad.)
yy Beroende på Bluetooth-enhet kanske BT App
inte fungerar.
yy Med Bluetooth-funktionen och om du
använder BT Appen kanske inte den
medföljande fjärrkontrollen fungerar.
yy Vid användning av BT app för fjärrkontrollen
kan funktionen skilja sig från den medföljande
fjärrkontrollen.
yy Beroende på vilken typ av operativsystem,
du har några skillnader för användning av BT
appen.
y
y När Bluetooth-enheten redan har anslutits
till annan enhet, koppla bort Bluetoothanslutningen först. Då kan du kontrollera din
spelare via BT app.
yy Anslutningen du har skapat kanske blir
bort kopplade om du väljer ett annat app
eller ändrar inställningen via LG Bluetooth
Remote App. I så fall ska du kontrollera
anslutningsstatus.
yy Anslut inte din Apple enhet med hjälp av
en kabel till USB-porten. Eller Bluetoothanslutning kommer att kopplas bortyy Efter anslutning av BT app, kan musik tas ur
från din enhet. I det här fallet kan du försöka
anslutnings proceduren igen.
yy För att förhindra felfunktion rekommenderar
vi att du bara ansluter en enhet till den här
apparaten.
2013-03-27
2:02:13
Felsökning
17
Felsökning
Problem
Ingen ström
Inget ljud.
Korrigering
yy Sätt i nätsladden.
yy Kontrollera skicket genom att använda andra elektroniska enheter.
yy Tryck PFUNCTION eller 1/F och sedan kontrollera den valda
funktion.
yy Justera volymen på din bärbara enhet.
yy Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd på 7 m.
Fjärrkontrollen fungerar inte
som den ska.
yy Ta bort hinder i strålgången för fjärrkontrollen och enheten.
iPod/iPhone/iPad fungerar
inte.
Anslut korrekt iPod/iPhone/iPad till enheten.
3
Felsökning
ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 17
yy Ersätt batteriet mot ett nytt.
2013-03-27
2:02:13
18
Bilaga
Varumärken och
licenser
Hantering av enheten
Vid leverans av enheten
Spara originalkartongen och
förpackningsmaterialet. Om du behöver frakta
enheten bör du för maximalt skydd återpaketera
den så som den ursprungligt packades i fabriken.
4
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” och
“Made for iPad” betyder att att ett elektroniskt
tillbehör har designats specifikt för att kunna
ansluta till iPod, iPhone respektive iPad,
och har certifierats av utvecklaren att möta
Apples prestandakrav. Apple bär ej ansvar
för funktionen hos detta tillbehör eller dess
överensstämmelse med säkerhetsbestämmelser
eller regelverksstandarder. Observera att
användningen av detta tillbehör med iPod,
iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa
prestandan.
Bilaga
TrådlösBluetooth® -teknologi är ett system som
möjliggör radiokontakt mellan elektroniska
enheter inom max 10 meters avstånd.
Håll utvändiga ytor rena
Använd inte brännbara vätskor såsom insektsspray i
närheten av enheten.
Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt
med enheten under längre tid.
Rengöring av enheten
För att rengöra spelaren, använd en mjuk,
torr tygtrasa. Om ytan är extremt smutsig
använder du en något fuktad trasa med ett milt
rengöringsmedel. Använd inte starka lösningar
som alkohol, bensen eller lösningsmedel, då de kan
skada enhetens ytor.
Att ansluta individuella enheter via trådlös
Bluetooth®-teknologi medför inga kostnader. En
mobiltelefon med trådlös Bluetooth®-teknologi
kan styras via Cascade om anslutningen utförts
via trådlös Bluetooth®-teknologi.
Märket med ordet Bluetooth® samt logotyperna
ägs av Bluetooth® SIG, Inc. och all användning av
dessa märken från LG Electronics sida sker under
licens.
Andra varumärken och varunamn tillhör deras
resp. ägare.
ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 18
2013-03-27
2:02:13
Bilaga
19
Specifikationer
Allmänt
AC-adapterkrav
DC 12 V 0 2.5 A, 100 -240 V, 50/ 60 Hz
Ström förbrukning
25 W
Dimensioner (BxHxD)
275 X 90 X 170 mm
Nettovikt (ca)
1,3 kg
Driftstemperatur
5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F)
Driftsfuktighet
5 % till 90 %
Ingångar
PORT. IN
500 mV (3.5 mm stereouttag)
USB
USB version
USB 1.1
Buss-effekt
USB: DC 5 V 0 2.1 A, iPod/iPhone : DC 5 V 0 2.5 A
4
Bilaga
Förstärkare
Uteffekt
5 W + 5 W (8 Ω med 1 kHz)
T.H.D.
10 %
Högtalare
Typ
inbyggd
Överhängande skala
8Ω
Märkström
5W
Max. Ineffekt
10 W
yy Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 19
2013-03-27
2:02:13
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
800 187 40
Sweden / Sverige
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
ND2530-BS_BSWELLK_SWE.indd 20
2013-03-27
2:02:13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement