LG ND4520, ND4520N Owner's manual

LG ND4520, ND4520N Owner's manual
SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI
BRUKSANVISNING
MUSIK I STIL
DOCKNINGSHÖGTALARE
Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att
använda apparaten och behåll den för framtida användning.
ND4520
1
2
Komma igång
Komma igång
Säkerhetsinformation
1
VAR FÖRSIKTIG
Komma igång
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
- ÖPPNA INTE
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR
ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA
PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN
INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL
SERVICE.
Denna blixt med ett pilhuvud i
en liksidig triangel avser att varna
användaren för att det finns
oisolerad farlig spänning inuti
produktens hölje som kan vara
tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor
att få elektriska stötar.
Utropstecknet inom en liksidig
triangel avser att uppmärksamma
användaren på att det finns viktiga
drifts- och underhålls- (service-)
anvisningar i den litteratur som
medföljer produkten.
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND
ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA
APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
VARNING: Installera inte denna utrustningen i ett
begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.
OBS: För säkerhetsmärkningsinformation inklusive
produktidentifiering och elspecifikationer, se
huvudetiketten på apparatens undersida.
VIKTIGT angående elkabeln
De flesta apparater behöver anslutas till en separat
krets.
Det innebär en enda utgångskrets för enbart
den här apparaten och som inte har några
andra utgångar eller förgreningskretsar. Läs
specifikationssidan i den här bruksanvisningen
för säkerhets skull. Överbelasta inte vägguttag.
Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade
vägguttag, förlängningssladdar, nötta elkablar eller
skadad eller sprucken ledningsisolering är farliga.
Alla dessa problem kan leda till elektriska stötar och
eldsvåda. Undersök regelbundet produktens kabel.
Om det finns några tecken på skada eller försämring
kopplar du ur den, slutar använda apparaten och
låter en behörig servicetekniker byta kabeln mot en
exakt likadan reservdel. Skydda elkabeln från fysisk
eller mekanisk skada som vridning, böjning och
klämning (till exempel i en dörr eller för att någon
trampar på den). Var särskilt aktsam om kontakter,
vägguttag och den punkt där sladden kommer
ut ur apparaten. För att koppla bort enheten från
nätström, dra ut nätsladdskontakten. Se till att
kontakten är lättåtkomlig på den plats där du
installerar produkten.
Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri
eller laddningsaggregat.
Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur
det gamla batteriet eller batterisatsen och följ
anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du
satte in det. För att förhindra nedsmutsning av
miljön och möjlig fara för människor och djur
skall du se till att det gamla batteriet kommer
till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats.
Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi
rekommenderar dig att använda system för utbyte
av batterier och laddningsaggregat. Batterierna
ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken,
brand eller liknande.
VIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten
(droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål,
som till exempel vaser, får placeras på apparaten.
Komma igång
Kassering av din gamla apparate
Avfallshantering batterier/ackumulatorer
1. När den här överkorsade soptunnan
finns påsatt batterier/ackumulatorer
på din apparat betyder detta att
de lyder under European Directive
2006/66/EC.
2. Denna symbol kan vara kombinerad
med kemiska symboler för
kvicksilver/Hg), kadmium(Cd) eller
bly (Pb) om batteriet innehåller
mer än, 0,0005% kvicksilver, 0.002%
kadmium eller 0,004% bly.
3. Alla batterier/ackumulatorer
skall hanteras åtskiljda från
vanligt hushållsavfall och föras
till särskilt för ändamålet avsedda
uppsamlingsplatser utsedda av
myndigheterna.
4. Rätt avfallshantering av dina
gamla batterier/ackumulatorer
medverkar till att förhindra negativa
konsekvenser för miljön, för djurs
och människors hälsa.
5. För ytterligare, detaljerad
information om hanteringen av
dina gamla batterier/ackumulatorer
ber vi dig ta kontakt med berörd
myndighet på din plats eller med
den affär där du köpt din apparat.
CE-märkning för trådlös produkt
LG Electronics förklarar härmed att
denna/dessa produkt(-er) är tillverkade
i enlighet med de huvudsakliga kraven
och andra relevanta bestämmelser
i Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC,
2006/95/EC and 2009/125/EC.
Var vänlig kontakta följande
adress för att erhålla en kopia av
DoC (Declaration of Conformity)
(Överensstämmelsedeklarationen).
Europeiska Standardiseringscentret:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
yy Vänligen notera att detta
INTE är kontaktuppgifter
för någon kundtjänst. För
kundtjänstinformation, se
garantikortet eller kontakta
återförsäljaren som du köpte denna
produkt av.
Enbart för användning inomhus.
Meddelande om
strålningsexponering
Denna utrustning skall installeras och
användas med ett minsta avstånd om
20 cm mellan strålningskällan och din
kropp.
1
Komma igång
1. När den här symbolen med en
överkryssad soptunna på hjul sitter
på en produkt innebär det att den
regleras av European Directive
2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska
produkter bör kasseras via
andra vägar än de som finns
för hushållsavfall, helst via för
ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som
myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat
på rätt sätt så bidrar du til att
förhindra negativa konsekvenser för
miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information
om kassering av din gamla
apparat kan får av kommunen,
renhållningsverket eller den butik
där du köpte produkten.
3
4
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
1
Komma igång
2Säkerhetsinformation
5
Unika egenskaper
5
– Gjord för iPod/iPhone/iPad
5
– Bärbar in
5
– USB uppspelning
5 – Bluetooth
5Tillbehör
5Introduktion
5
– Symbol som används i denna
handbok
6
Krav för Spelbar fil
6
– Krav för MP3/WMA musikfiler
6
– Kompatibla USB-minnen
6
– Krav för USB-minne
7Fjärrkontroll
7
– Installation av batteri
8Frampanel
8
Bakre panel
9övre panel
10 Ansluta nätadaptern
10 Installation av batteri
2Användning
11
12
12
13
14
14
14
15
15
16
16
18
Övergripande funktion
Grundläggande användning
– iPod/iPhone/iPad- funktioner
– USB Funktion
– Slå av ljudet tillfälligt
– Återta uppspelning
– AUTOAVSTÄNGNING
Avancerad funktion
– Lyssna på musik från en extern enhet
Använda Bluetooth-teknologi
– Lyssna på musik lagrad på
Bluetoothenheten.
– Använda Bluetooh Apps.
3Felsökning
20Felsökning
4Bilaga
21 Varumärken och licenser
22Specifikationer
23 Hantera apparaten
Komma igång
Introduktion
Gjord för iPod/iPhone/iPad
Symbol som används i denna
handbok
Njut av musik från iPod/iPhone/iPad med en enkel
anslutning
,,Obs
Bärbar in
Lyssna på musik från din bärbara enhet.
USB uppspelning
Njut av musik från USB med en enkel anslutning
Bluetooth
Njut av Bluetooth-enheten genom en enkel
anslutning
Tillbehör
Kontrollera och identifiera de medföljande
tillbehören.
Fjärrkontroll (1)
Indikerar specialmeddelande och
funktionsegenskaper.
>>Varning:
Pekar på försiktighet för att förhindra eventuella
skador från åverkan.
LG Bluetooth Remote
Du kan kontrollera den här spelaren med din
iPhone eller Android-telefon via Bluetooth. Den
här spelaren och din telefon måste anslutas till
Bluetooth. besök “Apple App Store” eller “Google
Android Market (Google Play Store)”. Använd den
här QR-koden för att söka efter “LG Bluetooth Remote” app. För detaljerad information, se sidan 18.
Strömsladd (1)
(Android OS)
Nätadapter (1)
Batteri (1)
(Apple iOS)
1
Komma igång
Unika egenskaper
5
6
Komma igång
Krav för Spelbar fil
1
Krav för MP3/WMA musikfiler
Komma igång
MP3/WMA filkompabilitet med denna enhet är
begränsad enligt följande:
yy S amplingsfrekvens : mellan 32 till 48 kHz (MP3),
inom 32 till 48 kHz (WMA)
yy Bithastighet : mellan 32 till 320 kbps (MP3), 40 till
320 kbps (WMA)
yy Maximala filer: Under 999
yy Maximalt antal mappar : under 99.
Krav för USB-minne
yy E nheter som kräver ytterligare programinstallation
med dataanslutning stöds inte.
yy Ta inte ut USB-minnet under använding.
yy F ör ett USB-minne med stor kapacitet kan
genomsökning ta mer än ett par minutet.
yy F ör att förhindra förlust av data, säkerhetskopiera
alla data.
m du använder en USB-förlängningskabel eller
yy O
en USB-hubb känns inte USB-enheten igen.
nvänding av NTFS-filsystem stöds inte. (Bara
yy A
FAT(16/32)-filsystem stöds.)
yy Filtillägg: “.mp3”/ “.wma”
enna enhet stöds inte om det totala antalet filer
yy D
är 1 000 eller mer.
Kompatibla USB-minnen
yy Extern HDD, Kortläsare, Låsta enheter, eller
hårdvaru-USB-enheter, stöds inte mobiltelefonen.
yy MP3-spelare: MP3-spelare av Flash-typ
yy USB-porten på enheten kan inte anslutas till PC.
Enheten kan inte användas som en lagringsenhet.
yy USB-flash-enhet: Enheter som stödjer USB1.1.
SB funktionen på denna enhet stödjer inte alla
yy U
USB enheter:
yy vissa USB-enheter kanske inte fungerar med den
här enheten.
yy I påslaget läge kan du inte ladda en iPad via
USBporten.
yy I påslaget läge kan du inte ladda en iPod-/
iPhone-/Smarttelefon via USB-porten.
yy När du ansluter smarttelefonen till USBporten kan
du ladda den i påslaget läge. (Vissa smarttelefoner
belastas inte)
Komma igång
Fjärrkontroll
7
Installation av batteri
Du kan öppna batterifacket på två sätt.
1. Vrid batterifacket moturs med ett mynt eller ditt
finger. Ta sedan ut batterifacket.
1
Komma igång
Mynt
1 (STRÖM) : Slår på (ON) eller av (OFF) enheten.
Finger
2. Mata in och fixera batteriet med plus(+) riktat i
samma riktning som plus(+) på batterifacket.
FUNCTION : Väljer funktionen och
ingångsskälla
+/- (VOL) : Justera högtalarvolymen.
/
(Hoppa över/sök) :
-- Höppar över snabbt bakåt eller framåt.
-- Söker efter ett avsnitt i filen.
(Spela/paus) : Startar eller pausar en
uppspelning.
3. Sätt i batterifacket i fjärrkontrollen och vrid
medurs för att stänga.
@ : tystar ljudet.
: Den här knappen är inte tillgänglig.
>>Varning
Batteriet som används i enheten kan orsaka
eld eller kemiska brännskador om det används
på fel sätt. Ladda inte, ta inte isär, bränn inte
upp eller hetta över 100 °C (212 °F). Byt endast
batteriet mot ett med artikelnummer CR2025.
Användning av ett annat batteri kan utgöra risk
för brand eller explosion. Kassera det använda
batteriet. Håll batteriet borta från barn. Plocka
inte isär batteriet eller kasta det i eld.
Mynt
>>Varning
Finger
Om du har långa naglar ska du inte öppna
batterifacket med fingret. Annars kan naglarna
brytas.
8
Komma igång
Frampanel
1
Komma igång
PORT. IN
aindikator
b 1 (STRÖM)
Slår på (ON) eller av (OFF) enheten.
dF (FUNKTION)
Väljer funktionen och ingångsskällan.
(iPod/iPad, Bluetooth, PORT.IN, USB)
c VOL (+/-)
Justerar högtalarvolymen.
Bakre panel
aUSB-port
Spelar upp musikfilen genom att ansluta
USBenheten.
b PORT. IN (3.5mm)
Lyssnar på musik från din bärbara enhet.
c DC IN12 V 02.5A (AC nätadapteringång))
Komma igång
9
övre panel
1
Komma igång
a iPod/iPhone/iPad Dock
Ansluter en iPod/iPhone/iPad.
bSpeaker
10
1
Komma igång
Ansluta nätadaptern
Installation av batteri
1. Anslut den medföljande nätadaptern till
nätadaptersladden.
1. Tryck på och öppna batteriluckan underifrån.
Komma igång
2. Anslut nätadapterkabeln till DC.INadapteringången.
2. Lägg i sex “AA-batterier” (medföljer ej) i facket
och se till att 2 och 3 är korrekt positionerade.
3. Stäng batteriluckan.
3. Koppla in strömsladden i ett el-uttag. Sedan
övergår enheten i standby-läge.
2
>>Varning
yy Förvara batterier utanför enheten när du
inte använder dem under en längre tid.
yy Byt batterierna mot nya när de behöver
laddas.
yy Alkaliska batterier eller NiMH-batterier
rekommenderas.
>>Varning
Använd bara nätadaptern som medföljer
enheten. Använd inte en strömkälla från en
annan enhet eller tillverkare. Om du använder
någon annan strömkabel kan det orsaka skada
på enheten och göra garantin ogiltig.
,,Obs
yy Laddning via den här enheten är bara
tillgänglig när enhetens strömsladd sitter i
uttaget.
Användning
11
Övergripande funktion
Du kan använda din enhet med hjälp av dessa knappar. För mer information, se tabellen nedan.
Inställning
PORT.IN
USB
BLUETOOTH
-/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
1
Sätter på/stänger av
Sätter på/stänger av
Sätter på/stänger av
Sätter på/stänger av
Skip -/+
-
Skip -/+
-
Bakåtskanning
Framåtskanning
-
Bakåtskanning
Framåtskanning
-
Spela/paus
-
Spela/paus
-
Ändrar varje funktion
Ändrar varje funktion
Ändrar varje funktion
Ändrar varje funktion
Aktivera/
avaktivera ljud
Aktivera/
avaktivera ljud
Aktivera/
avaktivera ljud
Aktivera/
avaktivera ljud
Tryck på
/
Tryck på och håll in
/
FUNCTION
F
@
2
Användning
IPOD/IPAD
Knapp
12
Användning
Grundläggande
användning
Till
Pausar eller
återstartar
iPod/iPhone/iPad- funktioner
2
Du kan njuta av ljudet med din iPod/iPhone/
iPad. För detaljer om iPod/iPhone/iPad, se
bruksanvisningen för iPod/iPhone/iPad.
Hoppa över
Göra så här
Tryck på
Under uppspelning trycker du
på
/
för att gå till nästa fil
för att återvända till början på
nuvarande fil.
Användning
Under uppspelning trycker du
på
två gånger för att gå
tillbaka till föregående fil.
1.Anslut iPod/iPhone/iPad säkert. Om du sätter på
denna enhet kommer din iPod/iPhone/iPad att
automatiskt sättas på och börja laddas.
Sök
/
Tryck på och håll in
under uppspelning och släpp
den vid avsnittet där du vill
lyssna.
Kompatibel iPod/iPhone/iPad
Enheten stödjer föjande modeller.
yy iPod touch
yy iPod nano
yy iPhone 4 S
yy iPhone 4
yy iPhone 3GS
2. Tryck på
FUNCTION eller F för att välja
funktionen IPOD/IPAD.
yy iPhone 3 G
yy iPad 2
yy iPad
Beroende på din programversion av iPod/iPhone/
iPad kanske du inte kan styra iPod/iPhone/iPad’s
från enheten.
Beroende på din iPod/iPhone/iPad-enhet kan du
kanske inte kontrollera din iPod/iPhone/iPad från
enheten.
Användning
,,Obs
yy Beroende på din iPod/iPhone/iPad
programvaruversion kan det vara omöjligt
att kontrollera din iPod/iPhone/iPad ’s från
denna enhet. Vi rekommenderar installation
av senaste mjukvaruversionen.
13
USB Funktion
1. Anslut USB enheten till USB porten.
2. Välj USB funktionen genom att trycka
FUNCTION eller F.
yy Om du använder ett program, ringer ett
samtal, eller skickar och tar emot SMS, mm
på iPod touch eller iPhone/iPad, koppla
loss den från iPod/iPhone/iPad dockan på
denna enhet och använd den sedan.
2
Användning
yy Om du har problem med din iPod/iPhone/
iPad, besök sidan www.apple.com/support.
yy I på-/avstängt läge kan du ladda din iPod/
iPhone/iPad genom att ansluta den till iPod/
iPhone/iPad dockan.
yy Du kan behöva ytterligare användning för
iPod touch eller iPhone, exempelvis genom
att “låsa upp” och dra uppyy Din iPod/iPhone/iPad är inte laddad när
strömsladden är frånkopplad, även om
batterierna är i enheten.
,,Obs
Ta bort USB stickan från enheten
1. Välj en annan funktion/annat läge.
2. Ta bort USB stickan från enheten.
Till
Göra så här
Spela
Tryck
Paus
Under uppspelning, tyck
Under uppspelning tryck
/
för att gå till nästa fil för att
återvända till början på nuvarande
fil.
Hoppa
till nästa/
föregående fil Under uppspelning trycker du på
två gånger för att gå tillbaka till
föregående fil.
Söker för ett Tryck och håll
/
under
avsnitt inom uppspelning och släpp den vid
en fil
avsnittet där du vill lyssna.
14
Användning
,,Obs
yy Under återspelning, om du stänger enheten
av och på spelas normalt den senaste filen
du lyssnade på.
yy Under uppspelning spelas den sista
filen du lyssnade på upp om du ändrar
funktionsläget och återgår till det tidigare
funktionsläget.
2
yy USB-mappar/-filer identifieras enligt nedan
Användning
MAPP
ROT
Slå av ljudet tillfälligt
Tryck på @ på fjärrkontrollen för att tysta enheten.
Du kan tysta ljudet för att exempelvis svara i telefon.
För att avbryta funktionen för tyst läge trycker du
på @ igen eller VOL UP och DOWN.
Återta uppspelning
Enheten lagrar punkten där du tryckte på
Tryck på
.
för att återuppta uppspelningen.
FIL
MAPP 1
MAPP 3
AUTOAVSTÄNGNING
FIL 5
Den här enheten stängs av automatiskt för att spara
ström om huvudenheten inte ansluts till en extern
enhet och inte används på 25 minuter.
FIL 6
FIL 7
MAPP4
MAPP7
FIL 8
FIL 9
FIL 3
MAPP8
FIL 10
FIL 4
MAPP2
MAPP5
FIL 11
FIL 12
MAPP6
FIL 13
FIL 14
FIL 1
FIL 2
yy Filen spelas upp från$ filnr. 1 till $ filnr. 14
en i taget.
yy *ROT : Den första skärmen du ser när en
dator identifierar USB:t kallas “ROT”
Samma sak gäller för den här enheten efter sex
timmar, eftersom huvudenheten har anslutits till
den andra enheten med en analog ingång.
Användning
15
Avancerad funktion
Lyssna på musik från en
extern enhet
Enheten kan användas för att spela upp musik från
många typer av externa enheter (Portabel kabel
levereras inte som ett tillbehör med enheten)
PORT.IN
1. Anslut den externa enheten till PORT.IN
anslutningen på enheten.
2. Sätt på strömmen genom att trycka 1 .
3. Välj funktionen PORT. IN genom att trycka på
FUNCTION eller F.
4. Sätt på den externa enheten och starta
uppspelning.
Användning
MP3-spelare, osv.
2
16
Användning
Använda Bluetoothteknologi
Lyssna på musik lagrad på
Bluetoothenheten.
Om Bluetooth
Innan du påbörjar anslutningsproceduren, försäkra
dig om att Bluetoothfunktionen är påslagen i
din Bluetooth enhet. Se bruksanvisningen för
din Bluetoothenhet. När en anslutning har gjorts
behöver den inte upprepas.
Bluetooth® är trådlös kommunikationsteknologi för
anslutningar på kort distans.
2
Det tillgängliga avståndet är 10 meter.
Användning
(Ljudet kan störas när anslutningen kommer i vägen
för andra elektroniska vågor eller du ansluter i ett
annat rum.) Anslutning av enskilda enheter med
Bluetooth® trådlösa teknik medför inga avgifter. En
mobiltelefon med Bluetooth® trådlösa teknik kan
hanteras via Cascade om anslutningen gjorts med
hjälp av Bluetooth® trådlösa teknik.
Tillgängliga enheter : Mobiltelefon, MP3, laptop,
PDA
1. Välj Bluetoothfunktionen genom att använda
FUNCTION eller F.
Sedan tänds Bluetooth-lysdioden och blinkar.
2. Använda Bluetoothenheten och utföra
anslutningen. När du söker efter denna enhet
med Bluetoothenheten kan en lista med funna
bluetoothenheter visas i fönstret, beroende på
vilken typ av Bluetoothenhet det är. Din enhet
syns som “LG Audio ND4520”.
Bluetoothprofiler
3. Skriv in PIN koden.
PIN kod: 0000
In order to use Bluetooth wireless technology,
devices must be able to interpret certain profiles.
This unit is compatible with following profile.
4. När den här enheten är ansluten till din
Bluetooth-enhet tänds Bluetooth-lysdioden
utan att blinka.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
,,Obs
Beroende på typen av Bluetoothenhet kan en
del enheter ha ett annorlunda anslutningssätt.
5. Lyssna på musik.
För att spela upp musik som finns på din
Bluetoothenhet, se bruksanvisningen för din
Bluetoothenhet.
,,Obs
yy Ljudet från huvudenheten kan förvridas
om du ökar volymen för enheten med två
tredjedelar eller mer.
yy När du använder Bluetooth-funktionen ska
du justera volymen på Bluetooth-enheten
till rätt lyssningsnivå.
Användning
17
yy Efter att du har sökt den här enheten på
din Bluetooth-enhet ska du para ihop
Bluetooth-enhetenmed den här enheten.
Spela sedan upp filen du vill ha.
yy Ljudet kan avbrytas när anslutningen störs
av de andra elektroniska vågorna.
yy Du kan ej kontrollera Bluetoothenheten
med denna enhet.
yy Även om avståndet mellan din Bluetooth
och enheten är mindre än 10 meter och
det finns hinder däremellan, kan din
bluetoothenhet anslutas.
yy Beroende på typ av enhet kanske du inte
kan använda Bluetoothfunktionen.
yy Du kan nu använda det trådlösa systemet
med telefon, MP3, Notebook etc.
yy Elektriskt fel pga. apparater som använder
samma frekvens, såsom medicinsk
utrustning, mikrovågsugnar eller trådlösa
LAN-enheter, medför att anslutningen bryts.
yy När någon står och avbryter
kommunikationen mellan Bluetoothenhet
och spelare, kommer anslutningen att
brytas.
yy Om avståndet ökar mellan
Bluetoothenheten och den andra enheten
försämras ljudkvaliteten och ansluten
kopplas ifrån mellan enheterna när enheten
kommer utanför Bluetooth-området.
yy Enheten med trådlös Bluetooth-teknik blir
frånkopplad, om du slår av enheten eller
placerar den mer än 10 m från enheten.
yy Om Bluetooth-enheten är ansluten ska du
ansluta Bluetooth-enheten till din enhet.
2
Användning
yy Anslutning begränsas till en Bluetoothenhet
per enhet, och multi-pairing stöds ej.
18
Användning
Använda Bluetooh Apps.
Om LG Bluetooth Remote App
LG Bluetooth Remote App ger dig tillgång till en
rad nya funktioner i enheten.
För att kunna använda fler egenskaper rekommenderar vi att du hämtar och installerar “ LG Bluetooth
Remote”.
2
Installera “ LG Bluetooth Remote
app ” genom att docka din iPhone/
iPad/iPod på spelaren.
1. Anslut din iPhone/iPad/iPod till iPod/iPhone/
iPad-dockan. Skärmen för att ladda ner “LG
Bluetooth Remote” länkas automatiskt. (endast
iOS O/S)
2. Tryck på en ikon för att installera.
3. Tryck på en ikon för att hämta.
Användning
Installera “ LG Bluetooth app” på din
Bluetooth-enhet
1. Installera “LG Bluetooth app” genom att använda
QR-koden. Använd skanningprogramet för att
skanna QR-koden.
2. Tryck på en ikon för att installera.
3. Tryck på en ikon för att hämta.
Installera “LG Bluetooth Remote
app” genom “Apple App Store” eller
“Google Android Market”
1. Tryck på ikonen Apple App Store eller Google
Android Market(Google Play Store).
2. I sökvältet skriver du “LG Bluetooth Remote” och
söker det.
3. I listan över sökresultat söker du och trycker på
“LG Bluetooth Remote” för att starta hämtningen
av Bluetooth app.
4. Tryck på en ikon för att installera.
5. Tryck på en ikon för att hämta.
,,Obs
yy Se till att den påslagna Bluetooth-enheten
är ansluten till Internet.
yy Se till att den påslagna Bluetooth-enheten
är utrustad med “Apple App Store” eller
“Google Android Market(Google Play Store)”
(Android OS)
(Apple iOS)
,,Obs
yy Se till att dn påslagna Bluetooth-enheten är
ansluten till Internet.
yy Se till att din påslagna Blueooth-enhet har
ett skanningprogram. Om du inte har det
kan du hämta det från “Apple App Store”
eller “Google Android Market(Google Play
store)”.
Användning
Aktivera Bluetooth ed LG Bluetooth
Remote app.
LG Bluetooth app gör det enklare att ansluta din
påslagna bluetooth-enhet till enheten.
1. Tryck på ikonen för LG Bluetooth app på
startsidan för att öppna programmet LG
Bluetooth app och gå till huvudmenyn.
2. Tryck på [Setting] och välj den enhet du vill ha.
,,Obs
yy Efter att du har anslutit Bluetooth-enheten
till enheten med iOS BT app, ansluter du
din iPod/iPhone/iPad till enheten. Sedan
växlar funktionen till IPOD/IPAD automatiskt.
Om du kopplar från iPod/iPhone/iPad från
enheten kopplas Bluetooth-enheten till
enheten automatiskt.
yy Koppla från Bluetooth-enheten du har
anslutit innan du använder BT App på
korrekt sätt. Koppla från Bluetooth-enheten
du har anslutit innan du använder BT App
på korrekt sätt.
yy Om du använder Bluetooth App för
funktionen kan det finnas vissa skillnader
mellan Bluetooth App och den medföljande
fjärrkontrollen. Använd den medföljande
fjärrkontrollen vid behov.
yy Om du använder BT app med
Bluetoothenheten ansluten kanske
Bluetoothanslutningen du har kopplat in
tidigare kan kopplas från. (Beroende på
smarttelefonens O/S finns det en skillnad i
den här processen.)
yy Beroende på Bluetooth-enhet kanske inte
BT.App fungerar.
yy Med funktionen för Bluetooth kanske inte
den medföljande fjärrkontrollen fungerar
om du använder BT app.
yy Vid användning av BT app för
fjärrkontrollen kan användningen variera
från den medföljande fjärrkontrollen.
,,Obs
yy Beroende på smarttelefonens
operativsystem kan det finnas skillnader
för BT apps-användning.
yy När Bluetooth-enheten redan har
anslutits med den andra enheten kopplas
Bluetoothanslutningen in först. Sedan kan
du kontrollera spelaren genom BT app.
yy Anslutningen du har upprättat kan kopplas
från om du väljer ett annat program eller
ändrar inställningen för den anslutna
enheten via BT app. Kontrollera i så fall
anslutningsstatusen.
yy Om du placerar din iPod/iPhone/iPad i
dockningsenheten samtidigt som din
iPod/iPhone/iPad är ansluten till enheten
via Bluetooth avaktiveras Bluetoothanslutningen.
yy Bluetooth-anslutningen för din iPod/
iPhone/iPad är inte aktiverad när din iPod/
iPhone/iPad placeras i dockningsenheten.
2
Användning
3. Om du vill få mer information för att kunna
arbeta, kan du trycka på [Setting] och [Help].
19
3Felsökning
20 Felsökning
Felsökning
Problem
korrigering
yy Sätt i nätsladden.
Ingen ström
yy Kontrollera skicket genom att använda andra elektroniska enheter.
yy Byt de uttjänta batterierna mot nya.
Inget ljud.
3
Fjärrkontrollen fungerar
inte korrekt.
Felsökning
iPod/iPhone/iPad
fungerar inte.
yy Tryck på
FUNCTION eller F och kontrollera den valda funktionen.
yy Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd på 7 m.
yy Ta bort hindren i sökvägen för fjärrkontrollen och enheten.
yy Byt batteriet mot ett nytt.
yy Anslut enheten korrekt till enheten.
4Bilaga
Bilaga
21
Varumärken och
licenser
Bluetooth® trådlös teknologi är ett system
som medger radiokontakt mellan elektroniska
enheter inom ett maximalt avstånd om 10 meter.
Att ansluta individuella enheter med hjälp av
Bluetooth® trådlösa teknologi förorsakar inga
kostnader. En mobil telefon med Bluetooth®
trådlös teknologi kan användas via Cascade om
anslutningen gjorts med hjälp av Bluetooth®
trådlös teknologi. Bluetooth® varumärke och
logotype ägs av Bluetooth® SIG, Inc och används
under licens av LG Electronics. Andra varumärken
och handelsnamn tillhör respektive ägare.
4
Bilaga
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” och “Made for
iPad” betyder att att ett elektroniskt tillbehör har
designats specifikt för att kunna ansluta till iPod,
iPhone respektive iPad, och har certifierats av
utvecklaren att möta Apples prestandakrav.
Apple bär ej ansvar för funktionen hos detta
tillbehör eller dess överensstämmelse med
säkerhetsbestämmelser eller i lag fastställda
standarder. Observera att användningen av detta
tillbehör med iPod, iPhone eller iPad kan påverka
den trådlösa prestandan.
22 Bilaga
Specifikationer
Allmänt
AC-adapterkrav
DC 12 V 0 2.5 A, 100 - 240V, 50/60 Hz
Effektförbrukning
30 W
Dimensioner (BxHxD)
320(348) X 60(90) X 150 mm
Nettovikt (ca)
1. 54 kg
Driftstemperatur
5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F)
Driftsfuktighet
5 % till 90 %
Buss-effekt
DC 5 V 0 500 mA,
iPod/iPhone/iPad
DC 5 V 0 2.1 A
Ingångar
PORT. IN
0.5 Vrms (3.5 mm stereouttag)
4
Bilaga
Förstärkare
Uteffekt
5 W + 5 W (8Ω vid1kHz)
T.H.D.
10 %
Högtalare
Typ
inbyggd
Överhängande skala
8Ω
Märkström
5W
Märkström
10 W
yy Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Bilaga 23
Hantera apparaten
Vid frakt av apparaten
Spara originalkartongen och
förpackningsmaterialet. Om du behöver frakta
apparaten är det bäst om du packar den som den
var när du mottog den för bästa skydd.
Rengöring av yttre ytor
Använd inte flyktiga vätskor, som tex. insektsspray i
närheten av apparaten.
Om du använder kraftigt tryck när du torkar kan du
skada ytan.
Låt inte enheten vara i kontakt med gummi- eller
plastföremål under en lång tid.
Rengöring av apparaten
4
Bilaga
För att rengöra apparaten använd en mjuk torr trasa.
Om ytorna är väldigt smutsiga kan du använda
en lätt fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel.
Använd inte starka lösningsmedel t.ex. alkohol,
bensen, eller thinner eftersom dessa kan skada ytan
eller apparaten.
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
Sweden / Sverige
800 187 40
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement