LG PA36 Owner's manual

LG PA36 Owner's manual
SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI
ANVÄNDARHANDBOK
Dockningshögtalare
Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att
använda apparaten och behåll den för framtida användning.
PA36 (PA36)
PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 1
11. 10. 11 �� 5:24
1
Komma igång
2
Komma igång
Säkerhetsinformation
1

VAR FÖRSIKTIG
Komma igång
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA INTE
VIKTIGT: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTISKA
STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER
BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI
APPARATEN SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN
REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
Blixtsymbolen med pilspets
inuti en liksidig triangel varnar
användaren angående icke-isolerad
farlig spänning inuti produktens
hölje och att den är tillräcklig för att
utgöra en risk för elektriska stötar
Utropstecknet inuti en
liksidig triangel drar
användarens uppmärksamhet
till viktiga funktions- och
underhållsinstruktioner (service)
i de trycksaker som medföljer
apparaten.
VARNING angående Nätsladden
Det rekommenderas att de flesta apparater ansluts
till en separat krets.
Det vill saga en enda utgångskrets som endast
driver den apparaten och inte har ytterligare uttag
eller kretsgrenar. Kontrollera specifikationssidan av
bruksanvisningen för att vara säker. Överbelasta
inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa
eller skadade vägguttag, förlängningssladdar,
slitna nätsladdar eller skadade eller spruckna
ledningsisoleringar är farliga. Alla dessa
förhållanden kan resultera i elektrisk chock eller
eld. Underök periodvis sladden på din apparat. Om
den ser skadad eller försämrad ut ska du koppla
ifrån den, sluta använda apparaten och få sladden
ersatt med en exakt reservdel av en auktoriserad
servicecenter. Skydda strömsladden från fysisk
eller mekanisk missbruk som till exempel att den
vrids, trasslas in, kläms eller stängs i en dörr eller att
man trampar på den. Var särskilt uppmärksam på
kontakter, vägguttag och när sladden kommer ut ur
apparaten. För att koppla ifrån elnätet ska du dra ut
elnätets sladd. När du installera produkten ska du
försäkra dig om att vägguttaget är tillgängligt.
VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELD ELLER
ELEKTRISKA STÖTAR SKA DENNA PRODUKT INTE
UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.
VARNING: Installera inte denna utrustning i ett
slutet utrymme så som en bokhylla eller liknande.
Viktigaste etiketten är fäst på utsidan av längst ned i
apparaten.
PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 2
11. 10. 11 �� 5:24
Komma igång
Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri
och laddningsaggregat.
3
Kassering av din gamla apparat
2. Alla elektriska och elektroniska
produkter skall kasseras via
andra vägar än de som finns för
hushållsavfall, via för ändamålet
avsedda uppsamlingsanläggningar
som myndigheterna utser.
1
Komma igång
1. När den här symbolen med en
överkryssad soptunna på hjul sitter
på en produkt innebär det att den
regleras av European Directive
2002/96/EC.
Ta ut batteriet försiktigt ur enheten. Ta ur
det gamla batteriet eller batterisatsen och följ
anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du
tog ur det. Föratthindraförorening avmiljönoch
sätta hot mot människors ochdjurshälsa,sättdetga
mlabatteriet ellerbatterieti den lämpligabehållare
pådesärskilda insamlingsställen. Gör dig inte av
med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar
dig att använda system för utbyte av batterier och
laddningsaggregat. Batterier får inte utsättas för
hög värme som ex vis från direkt solsken, eld eller
liknande.
3. Om du kasserar din gamla apparat
på rätt sätt så bidrar du till att
förhindra negativa konsekvenser för
miljön och människors hälsa.
VIKTIGT: Utsätt inte apparaten för vatten (dropp
eller stänk) och placera inga föremål fyllda med
vätska, t.ex. vaser, på apparaten.
4. Mer detaljerad information om
kassering av din gamla apparat
kan du få av kommunen,
renhållningsverket eller den butik
där du köpte produkten.
LG Electronics förklarar härmed att
denna/dessa produkt(-er) är tillverkade
i enlighet med de huvudsakliga kraven
och andra relevanta bestämmelser i
Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC and
2009/125/EC.

PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 3
Europeisk representant:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands (Tel: +31-(0)36-547-8888)
11. 10. 11 �� 5:24
4
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
14
15
15
1
Komma igång
2
5
5
5
5
5
5
5
5
Säkerhetsinformation
Unika Egenskaper
– Portabel in
– Alarmtid
– Gjord för iPod/iPhone
– USB uppspelning
– Radio
Inledning
– Symbol som Används i denna
Handbok
Krav för Spelbar fil
– Kompatibla USB-minnen
– Krav för USB-minne
– Krav för MP3/WMA musikfiler
Övre panel
Visar fönster 5
5
5
6
7
8
– Titta på information om en
radiostation
Avancerade Funktioner
– Lyssna på musik från en extern enhet
3 Felsökning
16
Felsökning
4 Bilaga
17
18
18
18
Specifikationer
Underhåll
– Att hantera Enheten
Varumärken och licenser
2 Användning
9
9
9
10
11
11
11
11
11
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
Grundläggande Användning
– iPod/ iPhone Funktioner
– Komptaibel iPod/ iPhone
– USB Funktion
– Programmerad Uppspelning
– Återta uppspelning
– Väljer en mapp
Ljudinställning
– Ställer in läget
Inställning av klockan
– Använder din enhet som en
alarmklocka.
– Aktivera och inaktivera alarm (Visa
information för larm)
– Inställning av Sovtimer
– SNOOZE funktion
Användning av Radio
– Lyssna på radio
– Förinställning av radiostationer
– Ta bort de sparade stationerna
– Förbättra dålig FM-mottagning
PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 4
11. 10. 11 �� 5:24
Komma igång
Unika Egenskaper
Portabel in
Lyssna på musik
Ställer in alarmet som ringer vid den begärda tiden.
Gjord för iPod/iPhone
Njut av musik från iPod/ iPhone med en enkel
anslutning
Krav för Spelbar fil
Kompatibla USB-minnen
1
yy MP3-spelare: MP3-spelare av Flash-typ
yy USB-flash-enhet: E nheter som stödjer USB2.0
eller USB1.1.
SB funktionen på denna enhet stödjer inte alla
yy U
USB enheter:
Krav för USB-minne
USB uppspelning
yy E nheter som kräver ytterligare
programinstallation med dataanslutning stöds
inte.
Njut av musik från USB med en enkel anslutning
yy Ta inte ut USB-minnet under använding.
Radio
Lyssna på radion
Komma igång
Alarmtid
5
yy F ör ett USB-minne med stor kapacitet kan
genomsökning ta mer än ett par minutet.
yy F ör att förhindra förlust av data, säkerhetskopiera
alla data.
m du använder en USB-förlängningskabel eller
yy O
en USB-hubb känns inte USB-enheten igen.
Inledning
Symbol som Används i denna
Handbok
,,Hänvisning
Indikerar speciella anteckningar och driftsfunktioner
nvänding av NTFS-filsystem stöds inte. (Bara
yy A
FAT(16/32)-filsystem stöds.)
enna enhet stöds inte om det totala antalet
yy D
filer är 1 000 eller mer.
yy E xtern hårddisk, Kortläsare, Låsta enheter, eller
hårda usb-minnen stöds inte.
SB-porten på enheten kan inte anslutas
yy U
till PC. Enheten kan inte användas som en
lagringsenhet.
>>Var försiktig
Pekar på försiktighet för att förhindra eventuella
skador från åverkan.
PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 5
11. 10. 11 �� 5:24
6
Komma igång
Krav för MP3/WMA musikfiler
1
MP3/WMA filkompabilitet med denna enhet är
begränsad enligt följande:
Komma igång
yy S amplingsfrekvens : mellan 32 till 48 kHz (MP3),
inom 32 till 48 kHz (WMA)
yy Bithastighet : mellan 32 till 320 kbps (MP3), 40
till 320 kbps (WMA)
yy Maximala filer: Under 999
yy Filtillägg: “.mp3”/ “.wma”
Installation av batteri
Du kan endast använda växelström som
strömförsörjning. Batteriet är endast för säkerhets.
Vänd på enheten. Dra ut batterifacket och sätt in
batteriet med (-) vänd i samma riktning som (-) på
batterifacket. Driva batterifacket och vända enheten
igen
Ersätt enhetens batteri med 3V mikro litiumcell så
som en CR2032 eller dess motsvarighet.
Släng bort batterier säkert enligt lokala lagar. Släng
inte i eld.


>>Var försiktig
Batteriet som används i enheten kan orsaka eld
eller kemiska brännskador om det används på
fel sätt. Ladda inte, ta inte isär, bränn inte upp
eller hetta över 100°C (212 °F). Ersätt batteriet
med Matsushita Elec. IInd. Co., Ltd. (Panasonic),
del nr. CR2032 bara. Användning av ett annat
batteri kan riskera eld eller explosion. Släng
bort använda batterier. Håll batterierna borta
från barn. Ta inte isär eller elda upp.

,,Hänvisning
Om du infogar batteriet upp och ned, slår inte
klockan på.
PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 6
11. 10. 11 �� 5:24
Komma igång
7
Övre panel
1
Komma igång
MEMORY/
CLOCK SET
VOL
PRESET
FUNC.
+
EQ
Y
T
U
SLEEP
ALARM
SNOOZE
RDS
PTY
SNOOZE
a EQ
Väljer ljudintryck.
gFUNC.
Väljer funktionen eller matningskällan.
b1/! (POWER)
cMEMORY/ CLOCK SET
MEMORY använd för att lagra radiostation och
bläddra genom sparade stationer. I USB läget
kan du göra din egen spellista. Används även
för att ställa in klockan och kontrollera tiden.
d USB Port / PORT. IN
Du kan spela musikfiler genom att ansluta
USB-enheten.
Lyssnar på musik från din bärbara enhet
e VOL (+ / -)
Justerar högtalarvolym
Y/U
- Hoppa över : Tryck Y/U
- Sök : Tryck och håll Y/U
T
- Startar ppspelning och pausar : tryck T
- Stoppar pspelning: tryck och håll T
ALARM
Med ALARM funktionen kan du sätta på eller
stänga av IPOD/IPHONE, USB, BUZZER och
TUNER vid en önskad tid.
hSLEEP
Sätter systemet att stängas av automatiskt
vid en specifik tid.
iRDS/ PTY
RDS (Radiodatasystem.)/Searches radio stations
by radio type.
SNOOZE
SNOOZE funktionen väcker dig var 5 minut
om du trycker SNOOZE.
jiPod/ iPhone DOCKNING
kVisar fönster
fPRESET
Väljer ett förinställt nummer för en radiostation.
PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 7
11. 10. 11 �� 5:24
8
Komma igång
Visar fönster 1
Komma igång
SLEEP
PM
EQ
1
2
SUN
MON
TUE
aFUNCTION visare
IPOD
TUNER
USB
PORTABLE
bPROGRAM visare
iPod/iPhone/Tuner/USB/Bärbar information
CLOCK/ ALARM/ VOLUME
informations visare
c TIMER / CLOCK visare
PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 8
WED
THU
FRI
SAT
dSLEEP visare
eEQ
fALARM visare
gALARM perioder
11. 10. 11 �� 5:25
2
Utför
Användning
Grundläggande
Användning
För att
Gör så här
Pausa eller
starta om
Tryck T
iPod/ iPhone Funktioner
Du kan njuta av ljudet med din iPod/ iPhone. För
detaljer om iPod/ iPhone, hänvisas till iPod/ iPhone
Användar Guide.
1. Anslut iPod/ iPhone enheten säkert. Om du
sätter på denna enhet kommer din iPod/ iPhone
att automatiskt sättas på och börja laddas.
Hoppa över
9
Under uppspelning tryck Y/
U för att gå till nästa fil för att
återvända till början på nuvarande
fil.
Tryck Y två gånger för att gå
tillbaka till föregående fil.
Sök
Tryck och håll Y/U under
uppspelning och släpp den vid
avsnittet där du vill lyssna.
2
Användning
Komptaibel iPod/ iPhone
yy Enheten stödjer föjande modeller;

iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/
iPod classic/
iPod 5 G/
iPod touch 1G, 2 G, 3 G, 4 G/
iPod Mini
iPhone 3 G, 3GS , 4.
För vissa modeller kan enheten kanske
inte fungera beroende på den fasta
programvaruversionen.
2. Tryck FUNC. På enheten för att välja iPod
funktionen.
yy Beroende på din iPod/ iPhone mjukvara version
kan du kanske inte kontrollera din iPod/ iPhone
från enheten.
PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 9
11. 10. 11 �� 5:25
10

Användning
,,Hänvisning
yy Om en enhet visar ett fel meddelande följ
meddelandet. Ett fel meddelande ”ERROR”.
Din iPod/ iPhone är inte korrekt ansluten.
-Denna enhet känner igen din iPod/iPhone
som en okänd enhet.
- Din iPod/ iPhone har extra låg batteri.
USB Funktion
1. Anslut USB enheten till USB porten.
2. Välj USB funktionen genom att trycka
FUNC. På enheten.
/ Batteriet måste laddas.
/ Om du laddar batteriet när iPod/ iPhone
har extra låg batteri kan det ta längre tid
tills den laddas.
yy iPod/ iPhone stödjer inte
inspelningsfunktionen när den är ansluten.
2
Användning
yy Beroende på din iPod/ iPhone
programvaraversion så kan det vara omöjligt
att kontrollera din iPod/ iPhone från denna
enhet. Vi rekommenderar installation av
senaste mjukvaruversionen.
yy Om du använder ett program, ringer ett
samtal eller skickar eller tar emot ett SMS
textmeddelande, etc. på iPod ”touch” eller
iPhone måste du koppla den ifrån iPod
dockningsstation på denna enhet och sen
använda den.
yy Om du har ett problem med din iPod/
iPhone, please visit www.apple.com/
support/ipod.
PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 10
MEMORY/
CLOCK SET
VOL
PRESET
FUNC.
+
EQ
Y
T
U
SLEEP
SNOOZE
För att
STOPP
Spela
Paus
Hoppa
till nästa/
föregående fil
RDS
ALARM
PTY
SNOOZE
Gör så här
Tryck och håll T.
Tryck T.
Under uppspelning, tyck T.
Under uppspelning tryck Y/
U för att gå till nästa fil för att
återvända till början på nuvarande
fil.
Tryck Y två gånger för att gå
tillbaka till föregående fil.
Söker för ett Tryck och håll Y/U under
avsnitt inom uppspelning och släpp den vid
en fil
avsnittet där du vill lyssna.
11. 10. 11 �� 5:25
Användning
Programmerad Uppspelning
Programfunktionen gör att du kan lagra dina
favoritfiler från USB-enhet.
Ett program kan innehålla 20 filer.
1. Sätt in en USB och vänta på att den skall öppna
upp.
2. Tryck MEMORY/ CLOCK SET på enheten i
stopp statusen
3. Tryck Y/U för att välja en fil.
4. Tryck MEMORY/ CLOCK SET igen för att spara
och välj nästa fil
Återta uppspelning
Enheten minns punkten där du tryckte T. Tryck
T för att återuppta pspelningen. Om du trycker
och håller ner T kommer enheten att rensa den
stoppade punkten.
Ljudinställning
Ställer in läget
Detta system har ett antal av förinställda ljudfiler.
Du kan välja ett önskat ljud läge genom att
använda ”EQ” .
De visade objekten för Equalizern kan vara olika
beroende på ljudkällorna och effekterna.
På Displayen
Beskrivning
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Detta program ger en
entusiastisk atmosfär till ljudet
och som ger dig känslan av att
du är vid en aktuell pop, klassisk
rock eller jazz konsert.
BASS
Förstärker diskanten, basen och
ljud effekten.
BYPASS
Du kan njuta av ljudet utan
equalizer effekten.
2
Användning
5. Tryck T för att spela upp de rogrammerade
sikfilerna.
6. Att välja ut, tryck på och håll MEMORY/ CLOCK
SET i stopp staty.
11
Väljer en mapp
1. Tryck PRESET på enheten upprepade gånger
tills den
önskade mappen syns
2. Tryck T för att spela upp den. Den första filen
av mappen kommer att spelas
upp. (Bara USB)
,,Hänvisning
yy Under återspelning, om du stänger enheten
av och på, spelas normalt den senaste filen
du lyssnade på.
yy Under uppspelning, om du ändrar
funktionläget och går tillbaka till det
tidigare funktionen, spelas normalt den
senaste filen du lyssnade på.
PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 11
11. 10. 11 �� 5:25
12
Användning
Inställning av klockan
Använder din enhet som en
alarmklocka.
1. Stäng enheten.
1. Sätt enheten på eller stäng av
2. Tryck MEMORY/ CLOCK SET i minst 2 sekunder.
2. Tryck på och håll ALARM att ange funktionen
larm.
3. Välj tidläge genom att trycka Y/U.
- 12:00 (för en display för AM(förmiddag) och
PM(eftermiddag).) eller 0:00 (för 24 timmars
display).
4. Tryck MEMORY/ CLOCK SET för att bekräfta ditt
val.
5. Välj timmen och minuten genom att trycka
Y/U.
2
6. Tryck MEMORY/ CLOCK SET.
Användning
7. Välj året, månaden och dagen genom att trycka
Y/U.
år
Year
dag
Day
månad
Month
8. Tryck MEMORY/ CLOCK SET.
9. Om du vill återställa klockan, upprepar du steg
1-8.
10.Om du vill avbryta medan klockinställning,
tryck och håll i MEMORY/ CLOCK SET
,,Hänvisning
yy Om du vill ange 12 h, visas “PM” i displayn.
yy Om du vill ange 24 h, försvinner “PM” fråm
displayn.
3. Välj alarm läge genom att trycka Y/U.
4. Tryck T att bekräfta ditt val.
5. Timme inställningen blinkar.
Tryck Y/U för att ändra timmen och tryck
ALARM för att spara.
6. Minuter inställningen blinkar.
Tryck Y/U för att ändra minuten och tryck
ALARM för att spara.
7. Du kan ändra I följande ordning TUNER ->
BUZZER -> USB -> IPOD genom att använda
Y/U. Tryck ALARM att spara.
8. Larm perioder inställningen blinkar.
Tryck Y/U för att ändrar perioderna och
tryck ALARM för att spara.
Alarm perioder : 7Dagar -> 5Dagar -> 2Dagar
7Dagar : Varje dag
5Dagar : Vardag
2Dagar : Helg
9. Volyminställningarna blinkar.
Tryck Y/U för att ändra volym och tryck
ALARM för att spara.
10.Den tid när du vill stoppa ringsignaler blinkar.
Tryck Y/U för att ändra timmen och
minuten. Tryck ALARM sen för att spara.
11.Du kan kontrollera statusen för inställningen.
12.Om du vill återställa larm, upprepar du steg
2-10.
,,Hänvisning
När du anger information om larm (tid,
ljudkällan, larm perioder, volym), ikonen larm
“ ” blinkar i skärmen.
PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 12
11. 10. 11 �� 5:25
Användning
,,Hänvisning
yy Om du anger ALARM1 och ALARM2 på
samma gång, fungerar funktionen ALARM1
bara.
yy Under uppspelning, om den tid som du är,
funktionen stängs funktionen du för ALARM.
yy Om funktionen som du har satt för
alarm inte funkar. Tuner funktionen körs
automatiskt.
Aktivera och inaktivera alarm
(Visa information för larm)
1. Tryck ALARM att aktivera/inaktivera larm. Om du
anger ALARM1 och ALARM2, väljer du ett av
dem genom att trycka Y/U.
2. Tryck T att bekräfta ditt val.
,,Hänvisning
yy Om alarmet avslutar, fungerar funktionen
du har inställt normalt.
yy Om du aktiverar alarmet, 1 eller
kommer att visas i skärmen.
yy Om du inte ställer in klockan fungerar
alarmfunktionen inte.
yy Om du aktiverar alarmet, kan du se larm
informationen.
yy I TUNER, BUZZER, USB, IPOD läge, enheten
stängs av vid den förinställda tiden.
yy Om du inaktiverar alarmet,
försvinner från skärmen.
yy Om du råkar göra fel medan
alarminställning, trycker du och håller i
ALARM att återställa larmet.
yy Om du ställer in tiden, kan du kontrollera
tiden genom att trycka ALARM.
yy Om du ställer in tid och klock larmet,
du kan kolla ikonen larm “ “ och ange
information genom att trycka ALARM även
när enheten är avstängd. Sedan kommer
denna funktion att fungera.
yy Eftersom larmet utlöser sig , om du inte
trycker på någon knapp för 10 minuter,
stoppar larmringningen automatiskt. (bara i
BUZZER läge)
yy När larmet ringer, kan du inaktivera alarmet
genom att trycka på alla knappar. (bara i
BUZZER läge.)
1
2
eller
2
2
Inställning av Sovtimer
Tryck på SLEEP upprepade gånger för att välja
fördröjning mellan 10 och 180 minuter. Efter
fördröjningstiden kommer enheten att stängas av.
(Du kan se i följande ordning, 180 - > 150 - > 120
- > 90 - > 80 - > 70 - > 60 - > 50 - > 40 - > 30 - > 20
- > 10)
Användning
yy Om du inte ansluter AC nätsladden
tillvägguttaget kommer alarmfunktionen
inte att fungera.
13
Avbryt vilofunktionen. Tryck SLEEP upprepade
gånger tills “OFF” kommer fram.
SNOOZE funktion
Denna funktionen väcker dig var 5 minut om du
trycker SNOOZE. Om tiden du har satt kommer
upp sätts enheten på automatiskt och alarmet
ljudar. Om du trycker SNOOZE, kommer alarmet
att sluta ljuda och sedan stängs enheten av.
Alarmet ljuder igen efter 5 minuter.
,,Hänvisning
yy Om du anger “OFF time” mellan SNOONE tid
, SNOOZE läge kommer att vara prioriterade.
yy Om du trycker på ALARM, SNOOZE avslutar
funtionen.
PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 13
11. 10. 11 �� 5:25
14
Användning
Användning av Radio
Lyssna på radio
1. Klicka på FUNC. tills TUNER visar sig i
displayfönstret.
Den senast mottagna stationen ställs in.
2. Auto inställning: Tryck och hall Y/U cirka
2 sekunder tills dikationen börjar ändras och
släpp sedan. Skanningen stoppar när enheten
hittar en station.
2
Manuelljustering: Tryckpå Y/U
epadegånger.
Användning
3. Justera volymen genom att trycka VOL (+/-) på
övre panelen.
Förinställning av
radiostationer
Du kan förinställa 6 stationer på FM bandet.
Innan inställning, se till att du har dragit ner
volymen.
1. Tryck FUNC. tills TUNER syns på skärmen.
2. Välj den önskade frekvensen genom att
använda Y/U
3. Tryck på MEMORY/ CLOCK SET tills ett
förinställt nummer blinkar i skärmen.
4. Tryck på PRESET Markera det förinställda tal
som du vill.
5. Tryck på MEMORY/ CLOCK SET Stationen
lagras.
6. Upprepa steg 2 till 5 att lagra andra stationer.
7. För att lyssna en förinställd station, tryck på
PRESET.
Ta bort de sparade stationerna
Förbättra dålig FMmottagning
Tryck T på enheten. Detta kommer att växla från
stereo till mono och vanligtvis förbättra ttagningen.
,,Hänvisning
Tänk på att utöka antennen fullt ut. Och justera
den för att få mer tydlig mottagning.
Titta på information om en
radiostation
FM-tunern har RDS-funktion (Radio Data System).
Med denna funktion visas information om radiostationen som man lyssnar på. Tryck på RDS flera
gånger för att växla igenom de olika datatyperna:
PS
(Programme
Service Name)
PTY
(Programme
Type
Recognition)
RT ( Radio Text)
Namnet på kanalen visas i
displayen.
Programtypen (t ex. Jazz eller
News) visas i displayen.
Ett textmeddelande innehåller
särskild information från den
sändande stationen. Denna text
kan rulla över displayen.
CT (Tid som Detta visar tid och datum som
styrs av
sänts av stationen.
kanalen)
Du kan söka radiostationer med hjälp av programmet genom att trycka RDS. Skärmen kommer att
visa den senaste PTY som används. Tryck PTY en eller flera gånger för att välja den önskade programtypen. Tryck och håll nere Y/U. Mottagaren
söker automatiskt. När en station hittas stoppar
sökningen.
Tryck MEMORY/ CLOCK SET i minst två sekunder.
“CLEAR” blinkar upp på skärmen
Press MEMORY/ CLOCK SET to erase all saved
radio stations.
PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 14
11. 10. 11 �� 5:25
Användning
15
Avancerade Funktioner
Lyssna på musik från en
extern enhet
Enheten kan användas för att spela upp musik
från många olika externa enheter. (Portabel kabel
levereras inte som ett tillbehör med enheten)
2
VOL
PRESET
FUNC.
+
EQ
Y
T
U
SLEEP
-
ALARM
1. Anslut den externa enheten till PORT.IN
anslutare på enheten.
SNOOZE
RDS
PTY
Användning
MEMORY/
CLOCK SET
SNOOZE
2. Sätt på strömmen genom att trycka 1/!
(POWER).
3. Välj den PORTABLA funktionen genom att trycka
FUNC. .
4. SÄtt på den externa enheten och starta att
spela upp.
PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 15
11. 10. 11 �� 5:25
3
Felsökning
16
Felsökning
Felsökning
Problem
Ingen ström
Korrigering
Sätt in nätsladden i vägguttaget.
Där finns litet eller inget Välj det rätta inmatningsläget på enheten så att du kan höra ljudet från enheten.
ljud.
yy Justera dess position.
Radiostationer kan inte
ställas in ordentligt.
yy Ställ in stationen manuellt.
yy Förinställ några radiostationer page 14 se för detaljer.
iPod / iPhone fungerar Kontrollera om enheten är rätt ansluten till enheten. Anslut den rätt till enheten.
inte.
3
Felsökning
PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 16
11. 10. 11 �� 5:25
4
Appendix
Bilaga
17
Specifikationer
Allmänt
Nätspänning
Se huvudetiketten.
Effektförbrukning
Se huvudetiketten.
Nettovikt
0,65 kg
Utvändiga dimensioner
(B x H x Dj)
200 x 112 x 176 mm
Driftstemperatur
5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F)
Funktionsstatus : Horisontell
Driftsfuktighet
5 % till 85 %
Tuner
FM Inställnings Räckvidd
87.5 till 108.0 MHz eller 87.50 till 108.00 MHz
Förstärkare
Uteffekt
1.5 W + 1.5 W
T.H.D
mindre än 1%
USB:
USB 2.0 eller USB 1.1
Bus-effekt
USB: DC 5 V
500 mA, iPod/ iPhone : DC 5V
4
1A
Bilaga
USB version
Högtalare
Typ
1 Vägs 2 Högtalare
Impedans
4Ω
Märkström
1,5 W
Max effekt
2W
yy Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.
PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 17
11. 10. 11 �� 5:25
18
Bilaga
Underhåll
Varumärken och
licenser
Att hantera Enheten
När enheten ska fraktas.
Var god och spara originalförpackningen och
förpackningsmaterialet. Om du behöver frakta
enheten ska du för maximal skydd packa enheten
som den packades på fabriken.
Håll de yttre ytorna rena
Använd inte instabila vätskor som insektspray nära
enheten.
Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
Låt inte gummi eller plast produkter vara för länge i
kontakt med enheten.
Att rengöra enheten
4
Bilaga
För att rengöra enheten, använda en mjuk, torr
trasa. Om ytorna är extremt smutsiga ska du
använda en mjuk trasa som är lätt fuktad med
en mild rengöringsmedel. Använd inte starka
lösningsmedel så som alkohol, bensin eller
förtunningsmedel eftersom dessa kan skada
enhetens yta.
PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 18
iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc.,
registrerad i USA och andra länder. iPhone är ett
varumärke som tillhör Apple Inc.. ”Gjort för iPod”
och ”Gjort för iPhone” betyder att ett elektroniskt
tillbehör har designats speciellt för att anslutas till
respektive iPod eller iPhone och har auktorisertas
av utvecklaren till att uppfylla Apples normer.
Apple ansvarar inte för driften av denna
anordning eller dess överensstämmelse med
säkerhets- och reglerande normer.
Observera att användningen av detta tillbehör
med iPod, iPhone kan påverka den trådlösa
prestandan.
11. 10. 11 �� 5:25
PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 19
11. 10. 11 �� 5:25
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
Sweden / Sverige
800 187 40
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
PD36D-DP-ASWELL-3801_SWE.indd 20
11. 10. 11 �� 5:25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement