LG PC14 Owner's manual

LG PC14 Owner's manual
PC14-UD_DSWELL_SWE_6116
SVENSKA
PC14 (PC14-UD)
P/NO : MFL42956116
Försiktighetsåtgärder
VARNING
RISK FÖR ELEKTRISKA
STÖTAR. ÖPPNA INTE
VARNING! : FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA INTE
BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM KAN
SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERADE TEKNIKER UTFÖRA SERVICE.
Överbelasta inte vägguttag. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag,
förlängningssladdar, slitna nätsladdar eller skadad eller sprucken sladdisolering är
farligt. Vilket som av dessa tillstånd kan resultera i elektriska stötar eller brand.
Undersök regelbundet apparatens elsladd. Om sladden verkar skadad eller sliten ska
du koppla ur den, sluta använda apparaten och få sladden utbytt mot exakt rätt typ av
sladd av ett behörigt servicecenter.
Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren
angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den är
tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.
Skydda elsladden från fysisk eller mekanisk felanvändning, t ex att böja, slå knutor
på, klämma, klämma i dörrar eller gå på sladden. Ägna extra uppmärksamhet åt
kontakter, vägguttag och de punkter där sladden går ut från apparatens hölje.
Utropstecknet inuti en liksidig triangel drar användarens uppmärksamhet till
viktiga funktions- och underhållsinstruktioner (service) i de trycksaker som
medföljer apparaten.
För att koppla bort enheten från nätström, dra ut nätsladdskontakten. Se till att
kontakten är lättåtkomlig på den plats där du installerar produkten.
VARNING! : FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR SKA DU
INTE UTSÄTTA DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT.
VARNING! : Installera inte denna utrustning i ett begränsat utrymme, t.ex. bokhylla
eller motsvarande.
VARNING! :
Den här produkten använder ett lasersystem.
För att säkerställa att du använder produkten på rätt sätt, ska du läsa
bruksanvisningen noga och spara den som framtida referens. Om enheten kräver
underhåll ska du kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Användning av kontroller, justeringar eller andra
förfaranden än de som beskrivs häri kan leda till exponering för farlig
strålning. För att undvika att man direkt utsätts för laserstrålen, bör man inte försöka
öppna höljet. Synlig laserstrålning när höljet är öppet. TITTA INTE IN I STRÅLEN.
VARNING! : Apparaten får inte utsättas för vatten (dropp eller stänk) och inga föremål
fyllda med vätska, t.ex. vaser, får placeras på apparaten.
VIKTIG anmärkning beträffande nätsladden
För de flesta apparater rekommenderas att de ansluts till en dedikerad
strömkrets.
2
Det vill säga, en strömkrets som endast strömförsörjer den apparaten och som inte
har några ytterligare uttag eller förgreningar. Kontrollera sidan med specifikationer i
bruksanvisningen om du är osäker om vad som gäller.
Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en
produkt innebär det att den regleras av Europadirektiv 2002/ 96/ EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar
än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda
uppsamlingsanläggningar som myndigheterna upprättar.
3. Rätt bortskaffande av din gamla apparat hjälper till att förhindra
eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. För mer detaljerad information om bortskaffning av din gamla apparat
kontaktar du kommunen, renhållningsverket eller affären där du köpte
produkten.
Denna produkt har tillverkats enligt EMC-direktiv 2004/ 108/ EC och
lågspänningsdirektiv 2006/ 95/ EC.
Europeisk representant:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)
Innehåll
Ansluta enheten (Baksidan)
4
Huvudenhet
5
Fjärrkontroll
6
Lyssna på CD-skivor
7
Användning av en iPod 8
Lyssna på musik från din bärbara spelare
Njut av ett förprogrammerat ljudfält
Lyssna på radio
• ”Gjord för iPod” innebär att denna elektroniska utrustning är
konstruerad specifikt för anslutning till iPod och certifierad i
enlighet med Apples standarder.
• Apple ansvarar inte för funktionen hos denna utrustning, eller
om den uppfyller gällande säkerhetsbestämmelser och
regelverk
9
9
10
Ställa in klockan
11
Användning av en USB-enhet
12
Inspelning till USB
13
Felsökning
14
Tekniska data
15
iPod är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc, och är registrerat i USA och andra länder.
Innan du ansluter, startar eller gör några inställningar av produkten läs igenom hela den här bruksanvisningen noggrant.
3
Ansluta enheten (Baksidan)
Sätt in nätsladden i vägguttaget.
a. Innan du ansluter nätkabeln, ska du
kontrollera om enhetens
driftsspänning är identisk med
spänningen i det lokala elnätet.
PHONES (Hörlursuttag)
Anslut en hörlursplugg ( 3,5 mm) till uttaget för
att lyssna på ljud via hörlurar.
Om du ansluter hörlurar kopplas högtalarna bort.
4
b. Anslut den ena änden av nätkabeln
(medföljer) till AC IN-uttaget
placerat på enhetens baksida.
c. Anslut den andra änden till
vägguttaget.
Huvudenhet
iPod Dock
CLOCK
(Används till att ställa in klockan och kontrollera tiden.)
ALARM 1, 2
med ALARM funktionen kan du ställa in CD, iPod, USB
uppspelning och radiomottagning på önskad tid.
(Använd din enhet som en väckarklocka)
INPUT/FUNC.(Funktion)
Väljer funktion
1 /]]
Sätter på och stänger av.
USB-port
USB REC
Inspelning till usb
FM Antenn
EJECT
Matar ut eller laddar en skiva i skivfacket.
CD-fack
• Tryck inte in en skiva med kraft i
öppningen för CD-skivor.
• Dra inte i och tryck inte på en skiva medan den är
utmatad.
• Tryck på EJECT en gång till för att föra in skivan efter att
den matats ut.
• Sätt in den i skivfacket med etikettsidan framåt.
Toppreglage
SNOOZE/SET
v/V
V)
VOL. (v
Används till att reglera volymen.
TUN.-/+ / ./>
Scannar/ Ställer in/ Söker
B/x
x
Spela/ stopp
Frontreglage
5
Fjärrkontroll
1
• Strömmen PÅ/av
F
• Ändrar funktionerna.
Växla funktioner mellan iPod,
PORTABLE, FM, CD, USB.
REPEAT
MENU
• Lyssna upprepat eller slumpmässigt
på dina spår.
• Väljer ett annat spår (iPod DOCKING)
./>
• Väljer radiostation.
• Söker efter en sektion inom ett spår.
• Gå snabbt bakåt eller framåt
ALARM
• Du kan vakna upp till musik eller till
ett radioprogram vid en förinställd tid.
TUN
-/+
SLEEP
LIGHT
• Somna medan du lyssnar på din
apparat
• Sänker ljuset i displayfönstret.
B/X
X
v
v
FLDER
•
PRESET
MUTE
EQ
+
-
VOL
6
• Välj en mapp för MP3/ WMA -filer
När en CD-skiva som spelas upp
innehåller MP3/ WMA -filer i flera
mappar trycker du på
FOLDER•PRESET för att välja den
mapp du vill spela.
• Välj ett snabbvalsnummer för en
radiostation.
• Tillfälligt stänga av ljudet
Tryck på den här knappen igen för att
sätta på ljudet igen.
• Justering av ljudkvalitet
Du kan välja ljudlägen.
• Används till att reglera volymen.
x
ENTER
RDS
PTY
z REC
• Startar eller pausar inspelning
• Stoppar uppspelning eller inspelning
• Sparar radiostationsinställningar.
• Ställer in alarmfunktionen
• Radiodatasystem.
• Visar diverse RDS-information.
• Inspelningsknapp
Sätt in batteriet i fjärrkontrollen
Se till att + (plus) och - (minus) på batteriet
(storlek AAA) matchar polerna på fjärrkontrollen.
OBS! :
Lyssna på CD-skivor
• Denna enhet kan inte användas med 8 cm skiva. (Använd endast 12 cm
skiva)
• När du sätter i en skiva i uppspelningsläge börjar den spela upp
automatiskt.
Om MP3/ WMA
MP3/ WMA -skivors kompatibilitet med den här enheten har följande
begränsningar:
• Samplings-frekvens 32 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
PÅ ENHET
1. Sätt i CD-skivan:
Teckenfönstret visar det totala
antalet spår (filer).
2. Välj CD-funktionen
3. Starta CD-uppspelning
4. Avbryta CD-uppspelning
PÅ
FJÄRRKONTROLL
• Bithastighet 32 - 320kbps(MP3), 40 - 320kbps(WMA)
• CD-R fysiskt format ska vara “ISO 9660/ JOLIET”.
INPUT/FUNC.
F
B/x
x
B/x
x
B/X
X
x ENTER
• Om Du spelar in MP3/ WMA -filer med program som inte kan skapa ett
FILSYSTEM, till exempel “Direkt-CD” etc., går det inte att spela upp MP3-filer.
Vi rekommenderar att du använder “Easy-CD Creator”, som skapar ett ISO
9660 filsystem.
• Använd inte specialtecken som till exempel “/ ? * : “ < >” etc.
• Även om det totala antalet filer på skivan är mer än 1000, kommer bara 999
att visas.
Lyssna på CD-skivor - fler saker du kan göra
Göra paus i eller starta om en CD
1 Tryck på B/[] under uppspelning.
2 Tryck på den här knappen igen för att fortsätta uppspelning.
Sökning efter en sektion inom ett spår
Håll in bb/BB på apparaten eller ./> på fjärrkontrollen under
uppspelning och släpp vid den punkt där du vill börja lyssna.
Gå till ett annat spår (filer)
Tryck på bb/BB på apparaten eller ./> på fjärrkontrollen i stoppläge.
Lyssna upprepat eller slumpmässigt på dina spår (filer)
Tryck på REPEAT/MENU på fjärrkontrollen upprepade gånger, visningen
ändras i följande sekvens, RPT 1 - RPT ALL - RANDOM - OFF.
7
OBS! :
Användning av en iPod
Du kan lyssna på musik genom att ansluta din iPod till spelaren. Anslut
iPod till "iPod DOCK" på den övre delen på enheten.
1. Välj iPod-funktionen
2. ”IPOD” visas
3. Starta uppspelningen
4. Innan du kopplar bort iPodspelaren ska du växla till någon
annan funktion genom att
trycka på
5. Ta bort iPod
PÅ ENHET
PÅ
FJÄRRKONTROLL
INPUT/FUNC.
F
B/x
x
B/X
X
INPUT/FUNC.
F
Användning av en iPod - fler saker du kan göra
Lyssna på musik från din iPod
Använd din iPod genom att använda enheten som sådan eller med hjälp av
fjärrkontrollen efter att ha anslutit denna till enheten. När den är ansluten
använd den som Du använder iPod och menyn i denna FOLDER•PRESET
För "iPod Touch" modellen kan några av förklaringarna inte vara tillämpliga.
Med fjärrkontrollen
PÅ ENHET
PÅ FJÄRRKONTROLL
Funktioner
B/x
x
B/X
X
Paus eller omstart
bb / BB
./ >
Gå vidare eller sök
REPEAT/MENU
Går till föregående meny
-
8
Gå till ett önskat objekt
FOLDER •PRESET
Välj ett objekt
• När anslutningen med iPod inte är stabil och återstående batterikapacitet
inte är tillräcklig, visas meddelandet ”ERROR”.
• iPod laddas automatiskt när den ansluts till spelaren.
X på
• För att ställa in ”sömn” ändra iPod genom att trycka B/X
fjärrkontrollen under ca 5 sekunder och för att ta bort inställningen
X igen.
tryck B/X
Lyssna på musik från din
bärbara spelare
Njut av ett förprogrammerat ljudfält
Systemet har ett antal förinställda surroundljudfält. Du kan välja ett önskat
ljudläge genom att använda EQ.
De alternativ som visas för frekvenskorrigering kan variera beroende på
ljudkällor och effekter.
PÅ BILDSKÄRM
Spelaren kan användas till att spela upp
musik från många typer av bärbara spelare.
1. Anslut den bärbara spelaren
genom att koppla in enheten till
uttaget PORTABLE IN på
spelarens sida
2. Sätta på strömmen
3. Välj PORTABLE-funktionen
4. Sätt på den bärbara spelaren
och starta uppspelningen
PÅ ENHET
PÅ
FJÄRRKONTROLL
1 /]]
INPUT/FUNC.
1
F
Beskrivning
POP
CLASSIC
JAZZ
Detta program återger en härlig atmosfär för ljud och ger
dig en känsla av att du befinner dig på en verklig pop,
klassisk eller jazzkonsert.
NORMAL
Njut av ljudet utan frekvenskorrigeringseffekt.
9
Visa information om dina radiostationer – EXTRA TILLVAL
Lyssna på radio
Dra ut FM antennen ur huvudenheten.
1. Välj FM
2. Välj radiostation
PÅ ENHET
PÅ
FJÄRRKONTROLL
INPUT/FUNC.
F
./>
./>
3. ”Spara” en radiostation:
Ett förinställt nummer visas i
teckenfönstret.
4. Välja en ”sparad” station
x ENTER
FOLDER•PRESET
5. För att bekräfta trycker du på:
Upp till 30 radiostationer kan
sparas.
x ENTER
Lyssna på radio - fler saker du kan göra
Automatisk sökning efter radiostationer
1 Tryck på och håll in TUN. - /+ på apparaten eller TUN - /+ på
fjärrkontrollen i mer än halv sekund.
2 Tunern söker av automatiskt och slutar när den hittar en radiostation.
Ta bort alla sparade stationer
1 Tryck på och håll in ENTER på fjärrkontrollen i två sekunder. ”ERASE
ALL” visas.
2 Tryck på ENTER på fjärrkontrollen för att ta bort alla sparade
stationer.
Förbättra dålig FM-mottagning
B/x
x) på enheten eller PLAY (B
B/X
X ) (MO./ST.) på
Tryck PLAY (B
fjärrkontrollen. Då ställs mottagaren in på mono istället för stereo och det
brukar förbättra mottagningen.
10
FM-tunern har RDS-funktion (Radio Data System).Denna funktion visar
bokstäverna RDS i teckenfönstret med information om radiostationen som
du lyssnar på. Tryck på RDS på fjärrkontrollen flera gånger för att visa
informationen.
PTY - Programtyp, t ex Nyheter, Sport, Jazz.
RT - Radio Text, namnet på radiostationen.
CT - Tidskontroll, tiden vid den plats där radiostationen finns.
PS - Programme Service-namn, namnet på kanalen.
Du kan söka radiostationer enligt program genom att trycka på RDS.
Teckenfönstret visar senaste använda PTY. Tryck på PTY en eller flera
gånger för att välja din föredragna programtyp. Tryck och håll ./>.
Tunern söker automatiskt. När en station hittas stoppar sökningen.
Använd din enhet som en väckarklocka
Ställa in klockan
PÅ ENHET
1. Sätta på strömmen
2. Tryck under mer än 2 sekunder
3. Välj mellan antingen: AM 12:00 (för en display för
fm. och em.) eller 0:00 (för 24 timmars display).
4. Bekräfta ditt val
5. Välj timmar
1 /]]
CLOCK
1 tryck och håll nere ALARM 1,2 på enheten (eller ALARM på
fjärrkontrollen)
2 tryck SNOOZE/SET när tiden då du vill bli väckt visas eller tryck TUN.-/+
efter att ha valt inställning som du vill ha.
./>
3 press SNOOZE/SET when the “ON” mode is showing, or press TUN.-/+
after selecting “ON”
SNOOZE/SET
4 tryck SNOOZE/SET när tiden då du vill bli väckt visas eller tryck TUN.-/+
efter att ha valt funktionen som du vill ha.
./>
6. Tryck på
SNOOZE/SET
7. Välj minuter
8. Tryck på
SNOOZE/SET
./>
5 “The TIME” visas och. då kan du ställa in den tid som du vill alarmet skall
gå på. TUN.-/+ för att ändra timmar och minuter och SNOOZE/SET och
spara.
6 tryck TUN.-/+ efter att ha ställt in önskad volym och tryck sedan
SNOOZE/SET och spara.
7 Om du önskar ställa in ALARM -- 1 eller ALARM -- 2 upprepa stegen 2-6.
8 För att ställa in återgång till funktionsläge.
Somna in medan du lyssnar på din spelare
Tryck på SLEEP på fjärrkontrollen upprepade gånger, visningen ändras i
följande sekvens, SLP OFF - LIGHT – motsvarande ikoner.
Tryck på ./> upprepade gånger vid SLP OFF, visningen ändras i
följande sekvens, (Dimmer ON) t SLP 10 t ... t SLP 90 t SLP OFF
(Dimmer OFF)
(Dimmer: Tonar ned LED (ljusdioderna på frontpanelen till hälften av ljus
då du slår på apparaten.)
Insomningsbelysning
Tryck på SLEEP på fjärrkontrollen upprepade gånger, visningen ändras i
följande sekvens, SLP OFF - LIGHT – motsvarande ikoner.
Tryck på ./> upprepade gånger på LIGHT, visningen ändras i
följande sekvens, L -- ON --> L -- OFF.
OBS! :
• Om du inte ställer in tiden, fungerar inte larmfunktionen.
• Om ingen knapp trycks under längre tid än 5 minuter medan larmet
avger tonsignal, stängs larmet av automatiskt.
SNOOZE
Denna funktion väcker dig var 5:e minut som du inte stänger av larmet.
När larmet är på och du trycker på SNOOZE/SET, ändras CD eller USB
till paus och ljudavstängning. Och tunern är i ljudavstängningsläget under
5 minuter och ändras därefter till uppspelning och ljudavstängning av.
Tryck och håll nere SNOOZE/SET för att ändra till stand-by läge.
11
Kompatibla USB-enheter
Användning av en USB-enhet
• MP3-spelare : MP3-spelare av flashtyp
Fördelen med att ansluta din bärbara USB-spelare via systemets USBport är att den bärbara enheten kan styras från systemet. Anslut den
bärbara spelaren till systemet med hjälp av en USB-kabel (medföljer ej).
• USB-minne : Enheter som stöder USB 2.0 eller USB 1.1
• USB-funktionen kan eventuellt inte vara tillgänglig beroende på apparat.
Krav på USB-enhet
• Enheter som kräver ytterligare programinstallationer när du har anslutit
dem till en dator stöds inte.
Tänk på följande
• Dra inte ur USB-enheten när den är igång.
• Det kan ta flera minuter att söka igenom ett USB med stor kapacitet.
• Ta backup på allt så riskerar du inte att förlora data.
• Om du använder en förlängningskabel till ditt USB eller en USB-hubb
känns inte USB-enheten igen.
• Filsystem NTFS stöds inte. (Enbart filsystem FAT (16/ 32) stöds.)
• Enheten stöds inte när det totala antalet filer är 1000 eller mer.
• Externa HDD-låsta enheter eller USB-enheter av hårddisktyp stöds inte.
• Apparatens USB-port kan inte anslutas till en PC. Apparaten kan inte
användas som en lagringsenhet.
PÅ ENHET
PÅ
FJÄRRKONTROLL
INPUT/FUNC.
F
./>
./>
3. Sätt igång uppspelning.
B/x
x
B/X
X
4. För att stoppa, tryck på
B/x
x
x
F
1. Välj USB-funktion
2. Välj en fil som du vill spela upp.
5. Innan du kopplar bort den
bärbara USB-spelaren ska du
växla till någon annan funktion
genom att trycka på
6. Ta bort USB-spelaren
12
INPUT/FUNC.
Inspelning till USB
Tänk på följande när du spelar in
Du kan spela in från olika ljudkällor till USB.
• Du kan kontrollera inspelningshastigheten (i procent) för usbinspelningen på skärmen under inspelning (enbart ljud-, MP3/ WMA-cd).
1. Anslut usb-enheten till apparaten.
PÅ ENHET
PÅ
FJÄRRKONTROLL
INPUT/FUNC.
F
B/x
x
B/X
X
2. Välj det läge du vill spela in i.
(T ex CD/ TUNER/…)
Spela upp en ljudkälla först
Om du vill spela in önskad musikfil på
hårddisk via USB efter att ha spelat
filen.
3. Börja inspelningen
• Under inspelning av MP3/ WMA finns inget ljud.
• Om du stoppar inspelning under uppspelning lagras den fil som har
spelats in vid den tidpunkten (enbart ljud-cd).
• Ta inte ur usb-enheten eller stäng av enheten under usb-inspelning. Då
kan en ofullständig fil skapas och inte tas bort på PC:n.
• Om usb-inspelning inte fungerar, visas något av de här meddelandena i
visningsfönstret: "INGET USB", ”FEL”, ”USB FULLT” eller ”INGEN
INSP”.
USB REC
REC
B/x
x
x ENTER
4. För att stoppa inspelningen, tryck
på
• Apparater för multikortläsning eller externa HDD kan inte användas för
USB-inspelning.
• Filer spelas in med 128 Mbyte när du spelar in under längre tid.
Inspelning till USB - fler saker du kan göra
• I tillståndet CD-G, DTS-skiva, fungerar inte USB-inspelning.
Att välja bithastighet och hastighet vid inspelning
• Tallennustiedoston numerointi alkaa alimmasta numerosta. Siksi, jos
poistat joitakin tallennustiedostoja, seuraava tallennustiedosto saattaa
saada alimman numeron niiden joukosta.
1. Tryck USB REC på enheten (REC på fjärrkontrollen) i mer än 3
sekunder.
2. Använd ./> för att välja bithastighet och USB REC på enheten
(REC på fjärrkontrollen) och en gång till för att välja
inspelningshastighet.
3. Använd ./> för att välja bithastighet och USB REC på enheten
(REC på fjärrkontrollen) och en gång till för att avsluta inspelningen.
(Endast Audio CD)
1 x hastighet (96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps)
- Du kan lyssna på musik under inspelning.
2 x hastighet (Endast 96kbps, 128kbps)
- Du kan bara spela in musikfiler.
• Du kan inte spela in mer än 999 filer.
• MAPPENS namn visas i displayfönstret men om MAPPNAMNET inte är
på engelska visas "UNKNOWN" (okänd)
• Den kommer att lagras enligt följande:
AUDIO CD
MP3/ WMA
Andra källor
Inspelning av musikfil på skiva till usb
Inspelning av ett spår
Om USB-inspelningen startas under uppspelning av en fil/ ett spår på
CD:n kommer den filen/ det spåret att sparas på USB-minnet.
Inspelning av alla spår
Om du trycker på inspelningsknappen vid stopp av cd spelas alla spår/
filer in.
Filerna i undermapparna spelas inte in då Inspelning av alla används
Att göra icke-godkända kopior av upphovsrättsskyddat material, inklusive
datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan vara en kränkning
av upphovsrätten och utgör ett lagbrott. Denna utrustning ska inte
användas för sådana syften.
Var ansvarig
Respektera upphovsrätten
13
Felsökning
Symptom
Orsak
Nätsladden sitter inte i.
Anslut nätsladden.
Kontrollera om det förekom strömavbrott.
Kontrollera tillståndet genom att använda andra
elektroniska enheter.
Inget ljud.
Kontrollera om du väljer rätt funktion.
Tryck på INPUT/FUNC. (F) och kontrollera den valda
funktionen.
Apparaten börjar inte
avspelningen.
En ospelbar skiva är isatt.
Sätt i en spelbar skiva.
Skivan är smutsig.
Rengör skivan.
Radiostationer kan inte ställas in.
Radiostationens signalstyrka är för svag.
Ställ in stationen manuellt.
Kontrollera att spelaren är ansluten till
enheten på rätt sätt.
Anslut den till enheten ordentligt.
Kontrollera om ipod är fulladdad.
Ladda ipod. iPod laddas automatiskt när den ansluts till
spelaren.
Fjärrkontrollen pekar inte mot apparatens
mottagningssensor.
Rikta fjärrkontrollen mot apparatens mottagningssensor.
Fjärrkontrollen är för långt ifrån apparaten.
Avståndet mellan fjärrkontrollen och apparaten får inte
överstiga 5 m.
Det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen och
apparaten.
Tag bort hindret.
Batterierna i fjärrkontrollen är slut.
Byt till nya batterier.
Ingen ström.
Allmänt
CD
RADIO
iPod
Fjärrko
ntroll
14
Åtgärd
iPod fungerar inte.
Fjärrkontrollen fungerar inte
korrekt.
Tekniska data
Allmänt
Strömförsörjning
AC/DC adapter
Effektförbrukning
Nettovikt
Yttre mått (B x H x D)
Driftstemperatur
Luftfuktighet vid drift
Uteffekt
Harmonisk distorsion (THD)
Frekvensområde
Signalbrusförhållande
Högtalare
100 – 240V, 50/ 60Hz
DA-30J12, Asian Power Devices Inc.
DC12V, 2.5A
2.81 kg
431 x 185 x 214 mm
5 oC till 35 oC
5% till 85 %
5W+5W
10 %
200 - 18000 Hz
70 dB
6ΩX2
Tuner
FM Avstämningsområde
87.5 - 108.0 MHz
CD
Frekvensområde
Signalbrusförhållande
Dynamiskt område
200 - 18000 Hz
70 dB
60 dB
Design och specifikationer kan ändras utan föregående varning.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement