LG PC12 Användar manual

LG PC12 Användar manual
LGESW_PC12_SWE_MFL40699304
SVENSKA
DANSK
NORSK
MODELLER : PC12
SUOMEN KIELI
iPod är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc, och är registrerat i USA och andra
länder.
Ditt Hi-Fi-system har många funktioner
iPod DOCKING
Gå till sidan 6
Somna in och vakna upp
Gå till sidan 9
Spela CD-skivor och
USB-enheter
Gå till sidorna 6 och 8
Innehåll
Uppställning (Baksidan)
Om spelaren
Om fjärrkontrollen
Lyssna på CD-skivor
iPod DOCKING
Lyssna på musik från din bärbara spelare
Lyssna på radion
Ansluta din bärbara USB-spelare
Inspelning
Ställa in klockan
Använda spelaren som larmklocka
Somna in medan du lyssnar på spelaren
Insomningsbelysning
Om MP3/WMA
Försiktighetsåtgärder
Felsökning
Tekniska data
3
4
5
6
6
7
7
8
8
9
9
9
9
9
10
11
11
Spela in från en CD-skiva
eller radio till en USB-enhet
Gå till sidan 8
Spela upp från många
externa enheter
Gå till sidan 7
Lyssna på radion
Gå till sidan 7
Bärbar CD-spelare
Innan du ansluter, startar eller gör några inställningar av produkten läs igenom hela den här bruksanvisningen noggrant.
2
EMOTIONELL LJUDENHET ] ANVÄNDARGUIDE
MP3-spelare
Uppställning (Baksidan)
SVENSKA
Koppla in nätkabeln i ett vägguttag
PHONES (Hörlursuttag)
Anslut en hörlursplugg ( 3,5 mm) till uttaget för
att lyssna på ljud via hörlurar.
Om du ansluter hörlurar kopplas högtalarna bort.
a. Innan du ansluter nätkabeln, ska du kontrollera
om enhetens driftsspänning är identisk med
spänningen i det lokala elnätet.
b. Anslut den ena änden av nätkabeln (medföljer) till
AC IN-uttaget placerat på enhetens baksida.
c. Anslut den andra änden till vägguttaget.
Sätt in batteriet i fjärrkontrollen
Se till att + (plus) och - (minus) på batteriet
(storlek AAA) matchar polerna på fjärrkontrollen.
EMOTIONELL LJUDENHET ] ANVÄNDARGUIDE
3
Om spelaren
ALARM (SNOOZE)
Med ALARM-funktionen kan du starta uppspelning
från CD-skiva eller radio vid önskad tidpunkt.
(Se avsnittet Använda spelaren som larmklocka)
CD-fack
• Tryck inte in en skiva med kraft i öppningen för CD-skivor.
• Dra inte i och tryck inte på en skiva medan den är utmatad.
• Tryck på Z EJECT en gång till för att föra in skivan efter att den
matats ut.
Z EJECT
Matar ut eller laddar en skiva i skivfacket.
CLOCK (SNOOZE)
Används till att ställa in klockan och kontrollera
tiden.(Se avsnittet Ställa in klockan)
-TUNING+ / .>
Lagra radiostationer.
(se avsnittet Lyssna på radion)
x / MO./ST.
B/x
Startar eller stoppar uppspelning.
z REC
Startar eller pausar inspelning.
iPod DOCK
VOLUME
Används till att reglera volymen.
FUNC/INPUT
Växla funktioner mellan FM, CD,
USB, PORTABLE, IPOD.
1 /]]
Sätter på och stänger av.
TECKENFÖNSTER
4
EMOTIONELL LJUDENHET ] ANVÄNDARGUIDE
Om fjärrkontrollen
Sätter på och stänger av
Om du trycker på 1 under mer än 3 sekunder när enheten sätts på, kan du gå till
POWER SAVE MODE.
Växlar INPUT-funktioner
Växlar funktioner mellan PORTABLE, IPOD.
•Somna in medan du lyssnar på spelaren
•Insomningsbelysning
Växla funktioner
Växla funktioner mellan FM, CD, USB.
Sök efter ett avsnitt inom ett spår •
Snabbsökning efter spår •
Hoppa till ett annat spår •
• Lyssna på dina spår upprepade gånger
• Väljer ett annat spår (iPod DOCKING)
”Spara” en radiostation
Startar eller pausar uppspelning
Tillfälligt stänga av ljudet
Tryck på den här knappen igen för att sätta
på ljudet igen.
Välj en mapp med MP3/WMA-filer
När en CD-skiva som spelas upp innehåller
MP3/WMA-filer i flera mappar trycker du på
FOLDER•PRESET för att välja den mapp du
vill spela.
VOLUME
Används till att reglera volymen.
Sök radiostationer med hjälp av radiotyp
- TILLVAL
Startar eller pausar inspelning
Justering av ljudkvalitet
Du kan välja mellan 4 fasta ljudinställningar.
EMOTIONELL LJUDENHET ] ANVÄNDARGUIDE
5
Lyssna på CD-skivor
iPod DOCKING
Du kan lyssna på musik genom att
ansluta iPod till spelaren.
Anslut iPod till ”iPod DOCK” på
spelarens övre del.
Ljud-CD-skivor och MP3/WMA
CD-skivor kan spelas upp på denna
spelare.
PÅ SPELAREN
1. Sätt i CD-skivan: Teckenfönstret
visar det totala antalet spår (filer).
2. Välj CD-funktionen:
3. Starta CD-uppspelning:
4. Avbryta CD-uppspelning:
PÅ
FJÄRRKONTROLLEN
Z EJECT
FUNC/INPUT
FUNCTION
x
B/x
x
B/x
B/[]
x ENTER
Lyssna på CD-skivor
- fler funktioner du kan använda
PÅ SPELAREN
PÅ
FJÄRRKONTROLLEN
FUNC/INPUT
INPUT
x
B/x
FUNC/INPUT
B/[]
FUNCTION
eller
INPUT
1. Välj iPod-funktionen:
2. ”IPOD” visas:
3. Starta uppspelningen:
4. Innan du kopplar bort iPod-spelaren
ska du växla till någon annan
funktion genom att trycka på:
5. Ta bort iPod::
iPod DOCKING - fler funktioner du kan använda
Pausa eller starta om en iPod
Pausa eller starta om en CD-skiva
x på spelaren eller på B/[] på fjärrkontrollen under uppspelning.
Tryck på B/x
Tryck på den här knappen igen för att återuppta uppspelningen.
Tryck på B /[] på fjärrkontrollen vid uppspelning. Tryck på den här knappen
igen för att återuppta uppspelningen.
Sök efter ett avsnitt inom ett spår
Sök efter ett avsnitt inom ett spår
Håll ./> intryckt, antingen på spelaren eller på fjärrkontrollen under
uppspelning.
Håll ./> intryckt, antingen på spelaren eller på fjärrkontrollen under
uppspelning.
Snabbsökning efter spår
Hoppa till ett annat spår
Välja ett annat spår
Tryck på ./> antingen på spelaren eller på fjärrkontrollen.
Snabbsökning efter spår
Håll ./> intryckt, antingen på spelaren eller på fjärrkontrollen endast i
stoppläge. Spelaren hoppar från spår till spår.
Lyssna på dina spår upprepade gånger
Tryck på MODE på fjärrkontrollen upprepade gånger, visningen ändras i
följande sekvens, RPT 1 - RPT ALL - RANDOM - OFF.
6
EMOTIONELL LJUDENHET ] ANVÄNDARGUIDE
Tryck på ./> antingen på spelaren eller på fjärrkontrollen.
Genom att trycka på MODE på fjärrkontrollen kan du gå till föregående
lista. Genom att trycka på FOLDER•PRESET på fjärrkontrollen kan du gå till
en önskad post. Genom att därefter trycka på x ENTER på fjärrkontrollen
kan du bekräfta den.
OBS! :
• När anslutningen med iPod inte är stabil och återstående batterikapacitet
inte är tillräcklig, visas meddelandet ”ERROR”.
• iPod laddas automatiskt när den ansluts till spelaren.
Lyssna på radio – fler funktioner du kan använda
Lyssna på musik från din bärbara
spelare
Automatiskt söka efter radiostationer
Tryck på ./> antingen på spelaren eller på fjärrkontrollen under mer
än 0,5 sekunder. Tunern avsöker automatiskt och stoppar när den hittar en
radiostation.
Spelaren kan användas till att spela upp
musik från många typer av bärbara
spelare.
1. Anslut den bärbara spelaren
genom att koppla in enheten till
uttaget PORTABLE IN på
spelarens sida:
2. Sätta på strömmen:
3. Välj PORTABLE-funktionen:
4. Sätt på den bärbara spelaren
och starta uppspelningen:
Ta bort alla sparade stationer
Tryck och håll x ENTER på fjärrkontrollen under två sekunder.
”ERASE” visas. Tryck på x ENTER på fjärrkontrollen för att radera alla
sparade stationer.
PÅ SPELAREN
PÅ
FJÄRRKONTROLLEN
1 /]]
FUNC/INPUT
1
INPUT
Visa information om dina radiostationer – EXTRA TILLVAL
FM-tunern har RDS-funktion (Radio Data System).Denna funktion visar
bokstäverna RDS i teckenfönstret med information om radiostationen som
du lyssnar på. Tryck på RDS på fjärrkontrollen flera gånger för att visa
informationen.
Lyssna på radion
1. Välj FM:
2. Välj radiostation:
3. ”Spara” en radiostation:
Ett förinställt nummer visas i
teckenfönstret.
4. Välja en ”sparad” station:
5. För att bekräfta trycker du på:
Upp till 30 radiostationer kan
sparas.
Välj ett förinställt nummer för en radiostation
Välj en station du vill ställa in genom att trycka på ./>. Tryck på
x ENTER, stationen blinkar. Tryck på FOLDER•PRESET på fjärrkontrollen
för att välja det förinställningsnummer som du vill använda. Tryck på
x ENTER för att spara det.
Förbättra dålig FM-mottagning
Tryck på MO./ST. på spelaren eller på B/[] på fjärrkontrollen. Detta växlar
tunern från stereo till mono och förbättrar vanligtvis mottagningen.
Eller anslut antennen ordentligt.
PÅ SPELAREN
PÅ
FJÄRRKONTROLLEN
FUNC/INPUT
FUNCTION
./>
./>
x ENTER
PTY - Programtyp, t ex Nyheter, Sport, Jazz.
RT - Radio Text, namnet på radiostationen.
CT - Tidskontroll, tiden vid den plats där radiostationen finns.
PS - Programme Service-namn, namnet på kanalen.
Du kan söka radiostationer enligt program genom att trycka på RDS.
Teckenfönstret visar senaste använda PTY. Tryck på PTY en eller flera
gånger för att välja din föredragna programtyp. Tryck och håll ./>.
Tunern söker automatiskt. När en station hittas stoppar sökningen.
FOLDER•PRESET
x ENTER
EMOTIONELL LJUDENHET ] ANVÄNDARGUIDE
7
Inspelning
Ansluta din bärbara USB-spelare
Spela in FM- eller PORTABLE-källan till USB
Fördelen med att ansluta din bärbara
USB-spelare via systemets USB-port är
att den bärbara enheten kan styras från
systemet. Anslut den bärbara spelaren till
systemet med hjälp av en USB-kabel
(medföljer ej).
1. Välj USB-funktion:
2. Teckenfönstret visar ”READ”,
följt av antalet filer:
3. Tryck på:
4. Innan du kopplar bort den
bärbara USB-spelaren ska du
växla till någon annan funktion
genom att trycka på:
5. Ta bort USB-spelaren:
Anslut USB till spelaren före inspelning.
1. Välj ett läge (PORTABLE eller
FM) som du vill spela in i:
2. Starta inspelningen:
3. Stoppa inspelning:
PÅ SPELAREN
PÅ
FJÄRRKONTROLLEN
FUNC/INPUT
FUNCTION
PÅ
FJÄRRKONTROLLEN
FUNC/INPUT
FUNCTION
eller INPUT
REC
z REC
x
B /x
x ENTER
Spela in Audio CD-källan till USB
Du kan spela in ett önskat spår eller alla musikspår i Audio CD till USB.
(Volymen kan inte justeras till maxgränsen under CD-inspelning.)
x
B/x
FUNC/INPUT
B/[]
FUNCTION
eller
INPUT
OBS! :
• Vissa bärbara enheter är inte kompatibla med detta system.
• När olika kort ansluts till minneskortläsaren, används det första
detekterade kortet.
• Ta inte bort USB-enheten när den används.
• Det krävs backup för att förhindra att data förloras.
• Om du använder en USB-förlängningskabel eller USB-hubb, detekteras
USB-enheten eventuellt inte.
• Enheter som utnyttjar NTFS-filsystemet stöds inte (endast FAT (16/32)-filsystem stöds.).
• Den här enhetens USB-funktion stödjer inte alla USB-enheter.
• Digitalkameror och mobiltelefoner stöds inte.
• Den här enheten stöds inte om antalet filer är 1000 eller fler.
8
PÅ SPELAREN
EMOTIONELL LJUDENHET ] ANVÄNDARGUIDE
1. Välj CD-funktionen:
2. Välj spåret:
3. Starta inspelningen:
4. Stoppa inspelning:
PÅ SPELAREN
PÅ
FJÄRRKONTROLLEN
FUNC/INPUT
FUNCTION
./>
z REC
x
B /x
./>
REC
x ENTER
OBS! :
• Om du tar bort USB-enheten under inspelning, kanske den inspelade
filen inte sparas.
• Om du trycker på z REC (REC) under mer än 3 sekunder, kan du välja
bithastighet. Tryck på ./> för att välja överföringshastighet och tryck
på z REC (REC) igen för att välja inspelningshastighet. Tryck på
./> för att välja önskad inspelningshastighet och på z REC (REC)
igen för att avsluta inspelningen.
1 x hastighet: Du kan lyssna på musik medan du spelar in den.
(FM, PORTABLE eller ljud-CD)
2 x hastighet: (endast 96-kbit/s, 128-kbit/s)
: Du kan endast spela in musikfilen. (Endast ljud-CD)
Att göra icke-godkända kopior av upphovsrättsskyddat material, inklusive
datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan vara en kränkning
av upphovsrätten och utgör ett lagbrott. Denna utrustning ska inte användas för sådana syften.
Var ansvarig
Respektera upphovsrätten
Somna in medan du lyssnar på spelaren
Ställa in klockan
PÅ SPELAREN
1. Sätta på strömmen:
2. Tryck under mer än 2 sekunder:
3. Välj mellan antingen: 12HR (för AM- och PM-visning) eller 24HR (för 24-timmarsvisning).
4. Bekräfta ditt val:
5. Välj timmar:
6. Tryck på:
7. Välj minuter:
8. Tryck på:
1 /]]
CLOCK
./>
CLOCK
./>
CLOCK
./>
CLOCK
Tryck på SLEEP på fjärrkontrollen upprepade gånger, visningen ändras i
följande sekvens, SLP OFF - LIGHT – motsvarande ikoner.
Tryck på ./> upprepade gånger vid SLP OFF, visningen ändras i
följande sekvens, SLP 90 & dimmer ON -> SLP 80 & dimmer ON -> SLP
70 & dimmer ON -> SLP 60 & dimmer ON -> SLP 50 & dimmer ON -> SLP
40 & dimmer ON -> SLP 30 & dimmer ON -> SLP 20 & dimmer ON -> SLP
10 & dimmer ON -> SLP OFF & dimmer OFF.
Insomningsbelysning
Tryck på SLEEP på fjärrkontrollen upprepade gånger, visningen ändras i
följande sekvens, SLP OFF - LIGHT – motsvarande ikoner.
Tryck på ./> upprepade gånger på LIGHT, visningen ändras i
följande sekvens, L--1 -> L--2 -> L--3 -> L--OFF.
Använda spelaren som larmklocka
Om MP3/WMA
Tryck och håll ALARM på spelaren under två sekunder. Tryck på ./>
upprepade gånger, visningen ändras i följande sekvens FM, CD, USB.
Tryck på ALARM när den funktion som du vill väckas av visas. Därefter
ställer du in tidpunkten då du vill att larmet ska aktiveras. Använd ./>
för att ändra timmar och minuter och tryck därefter på ALARM för att
spara. Därefter visas inställningen för volym (VOL). Använd ./> för
att ändra volymen och tryck därefter på ALARM för att spara. Klockikonen
visar att larmet är ställt. Slå av systemet. När systemet stängs av kan du
kontrollera tiden som larmet har ställts in genom att trycka på ALARM. Du
kan även sätta på och stänga av larmet genom att trycka på ALARM.
OBS! :
• Om du inte ställer in tiden, fungerar inte larmfunktionen.
• Om ingen knapp trycks under längre tid än 5 minuter medan larmet avger
tonsignal, stängs larmet av automatiskt.
MP3/WMA-skivors kompatibilitet med den här enheten har följande
begränsningar:
• Samplings-frekvens 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
• Bithastighet 8 - 320 kbit/s (MP3), 48 - 320 kbit/s (WMA)
• CD-R fysiskt format ska vara ”ISO 9660”.
• Om Du spelar in MP3/WMA-filer med program som inte kan skapa ett
FILSYSTEM, till exempel ”Direkt-CD” etc., går det inte att spela upp
MP3-filer. Vi rekommenderar att du använder ”Easy-CD Creator”, som
skapar ett ISO 9660 filsystem.
• Använd inte specialtecken som till exempel ”/ ? * : ” < >” etc.
• Även om det totala antalet filer på skivan är mer än 1000, kommer bara
999 att visas.
SNOOZE-funktion
Denna funktion väcker dig var 5:e minut som du inte stänger av larmet.
När larmet är på och du trycker på CLOCK eller ALARM, ändras CD eller
USB till paus och ljudavstängning. Och tunern är i ljudavstängningsläget
under 5 minuter och ändras därefter till uppspelning och ljudavstängning
av.
EMOTIONELL LJUDENHET ] ANVÄNDARGUIDE
9
Försiktighetsåtgärder
VIKTIGT
RISK FÖR ELEKTRISKA
STÖTAR. ÖPPNA EJ.
VIKTIGT: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKA MAN INTE
TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR SOM KAN
SERVAS AV ANVÄNDAREN INUTI. VÄND DIG TILL KVALIFICERAD
SERVICEPERSONAL FÖR SERVICE.
Blixten med pilhuvud som finns i en liksidig triangel är avsedd att
uppmärksamma användaren på närvaron av oisolerade farliga spänningar
inuti produkten, som kan vara tillräckliga för att utgöra en risk för elektriska
stötar.
Utropstecknet inuti en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma
användaren på närvaron av viktiga användnings- och underhållsanvisningar i trycksakerna som medföljer produkten.
VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA BRANDRISKEN ELLER RISKEN FÖR ELEKTRISKA
STÖTAR SKA DU INTE UTSÄTTA ENHETEN FÖR REGN ELLER FUKT.
VARNING: Installera inte denna utrustning i ett begränsat utrymme, till exempel en
bokhylla eller en liknande enhet.
VIKTIGT: Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa tillförlitlig
användning av produkten och för att skydda den mot överhettning. Öppningarna får
aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller stativ om inte riktig
ventilation tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.
VIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk) och inga
vätskefyllda föremål, som till exempel vaser, får placeras på apparaten.
VIKTIGT angående elkabeln
De flesta apparater behöver anslutas till en separat krets;
Det innebär en enda strömkrets som endast strömförsörjer den apparaten och inte
har några andra uttag eller förgreningar. Läs specifikationssidan i den här bruksanvisningen för säkerhets skull.
Överbelasta inte vägguttag. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag,
förlängningssladdar, nötta elkablar eller skadad eller sprucken ledningsisolering är
farliga. Alla dessa problem kan leda till elektriska stötar och eldsvåda. Undersök
regelbundet produktens kabel. Om det finns några tecken på skada eller försämring
kopplar du ur den, slutar använda apparaten och låter en behörig servicetekniker byta
kabeln mot en exakt likadan reservdel.
Skydda elkabeln från fysisk eller mekanisk skada som vridning, böjning och klämning
(till exempel i en dörr eller för att någon går på den). Var särskilt aktsam om kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut ur apparaten.
För att koppla bort enheten från nätström, dra ur nätkontakten. Se till att kontakten är
lättåtkomlig på den plats där du installerar produkten.
Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul finns på en
produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än
de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan du få
av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.
Denna produkt har tillverkats i enlighet med EMC-direktivet
2004/108/EC och lågspänningsdirektivet 2006/95/EC.
VIKTIGT:
Det finns ett lasersystem i produkten.
För att säkerställa korrekt användning av denna produkt ber vi dig läsa denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida behov. Om enheten behöver underhåll ska
detta utföras av en behörig serviceverkstad. Om du använder kontroller, inställningar
eller utför förfaranden på annat sätt än vad som anges i dessa anvisningar kan det
orsaka farlig strålning.
Undvik att utsätta dig för laserstrålning genom att inte öppna höljet. Laserstrålen är synlig när höljet är öppnat. TITTA INTE IN I STRÅLARNA.
10
EMOTIONELL LJUDENHET ] ANVÄNDARGUIDE
Europeiskt ombud :
LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)
USB
Felsökning
Symptom
Tekniska data
Orsak
Åtgärd
Allmänt
Ingen ström.
Inget ljud.
Nätsladden sitter inte i.
Kontrollera om det förekom
strömavbrott.
Kontrollera om du väljer rätt funktion.
Anslut nätsladden.
Kontrollera tillståndet genom att
använda andra elektroniska enheter.
Tryck på FUNC/INPUT (FUNCTION)
och kontrollera den valda funktionen.
En ospelbar skiva är isatt.
Skivan är smutsig.
Sätt i en spelbar skiva.
Rengör skivan.
CD
Apparaten börjar
inte avspelningen.
Se etiketten som finns på
enhetens undersida.
Effektförbrukning
Se etiketten som finns på
enhetens undersida.
Nettovikt
2,45 kg
Yttre mått (B x H x D)
332 x 165 x 248 mm
Driftstemperatur
5 oC till 35 oC
Luftfuktighet vid drift
5% till 85 %
Uteffekt
5W+5W
Harmonisk distorsion (THD) 10 %
Frekvensområde
200 - 18000 Hz
Signalbrusförhållande
70 dB
Högtalare
6ΩX2
Tuner
FM Avstämningsområde
RADIO
Radiostationer kan Antennen har dålig placering eller
inte ställas in.
är dåligt ansluten.
Anslut antennen ordentligt.
iPod
iPod fungerar inte.
Allmänt
Strömförsörjning
Kontrollera att spelaren är ansluten Anslut den till enheten ordentligt.
till enheten på rätt sätt.
Kontrollera om ipod är fulladdad.
Ladda ipod. iPod laddas
automatiskt när den ansluts till
spelaren.
CD
Frekvensområde
Signalbrusförhållande
Dynamiskt område
87,5 - 108,0 MHz eller 65 - 74 MHz,
87,5 - 108,0 MHz
200 - 18000 Hz
70 dB
60 dB
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen
fungerar inte
korrekt.
Fjärrkontrollen pekar inte mot
apparatens mottagningssensor.
Fjärrkontrollen är för långt ifrån
apparaten.
Det finns ett hinder mellan
fjärrkontrollen och apparaten.
Batterierna i fjärrkontrollen är slut.
Rikta fjärrkontrollen mot
apparatens mottagningssensor.
Avståndet mellan fjärrkontrollen och
apparaten får inte överstiga 5 m.
Tag bort hindret.
Byt till nya batterier.
Design och specifikationer kan ändras utan föregående varning.
EMOTIONELL LJUDENHET ] ANVÄNDARGUIDE
11
P/NO : MFL40699304
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement