LG DVX552H Användar manual

LG DVX552H Användar manual
SVENSKA
DANSK
DVD spelare
MODELL
DVX552H
P/NO : MFL63266729
SUOMI
Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda
apparaten och behåll den för framtida användning.
NORSK
ANVÄNDARHANDBOK
DV552H-P.BSWELLK_6729_SWE
5/12/10
3:36 PM
Page 2
Försiktighetsåtgärder
VARNING
RISK FÖR ELEKTRISK
STÖTÖPPNA INTE
VARNING: FÖR ATT MINSKA RIKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR. TA INTE BORT
HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM KAN SERVAS
AV ANVÄNDAREN. LÅT BEHÖRIG SERVICEPERSONAL UTFÖRA
SERVICEARBETET.
Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren
angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den är
tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.
Utropstecknet inuti en liksidig triangel drar användarens uppmärksamhet till
viktiga funktions- och underhållsinstruktioner (service) i de trycksaker som
medföljer apparaten.
VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA
STÖTAR, SKA MAN INTE UTSÄTTA DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT.
VARNING: Installera inte denna utrustning i ett begränsat utrymme, t.ex. bokhylla
eller motsvarande.
VARNING: Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens
anvisningar. Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa
tillförlitlig användning av produkten och för att skydda den från överhettning.
Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng,
soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller
stativ om inte riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.
VARNING: Den här produkten använder ett lasersystem.
För att säkerställa att du använder produkten på rätt sätt, ska
du läsa bruksanvisningen noga och spara den som framtida
referens. Om enheten kräver underhåll ska du kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Användning av kontroller, justeringar
eller andra förfaranden än de som beskrivs häri kan leda till exponering för farlig
strålning. För att undvika att man direkt utsätts för laserstrålen, bör man inte försöka
öppna höljet. Synlig laserstrålning när höljet är öppet. TITTA INTE IN I STRÅLEN.
VARNING: Apparaten får inte utsättas för vatten (dropp eller stänk) och inga föremål
fyllda med vätska, t.ex. vaser, får placeras på apparaten.
VARNING anmärkning beträffande nätsladden
För de flesta apparater rekommenderas att de placeras på en dedikerad krets;
Det vill säga en enda krets som strömmatar endast den apparaten och som inte är
kopplad till några andra utgångar eller förgreningar. Kontrollera sidan med
specifikationer i bruksanvisningen om du är osäker om vad som gäller.
Överbelasta inte vägguttag. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag,
förlängningssladdar, slitna nätsladdar eller skadad eller sprucken sladdisolering är
farligt. Vilket som av dessa tillstånd kan resultera i elektriska stötar eller brand.
Undersök regelbundet apparatens elsladd.
Om sladden verkar skadad eller sliten ska du koppla ur den, sluta använda apparaten
och få sladden utbytt mot exakt rätt typ av sladd av en auktoriserad servicetekniker.
Skydda elsladden från fysisk eller mekanisk felanvändning, t ex att böja, slå knutor
på, klämma, klämma i dörrar eller gå på sladden. Ägna extra uppmärksamhet åt
kontakter, vägguttag och de punkter där sladden går ut från apparatens hölje. För att
koppla bort enheten från nätström, dra ut nätsladdskontakten. Se till att kontakten är
lättåtkomlig på den plats där du installerar produkten.
Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri och laddningsaggregat.
Ta ut batteriet försiktigt ur enheten.
Ta ur det gamla batteriet eller batterisatsen och följ anvisningarna - gör tvärtom
jämfört med då du tog ur det. För att förhindra nedsmutsning av miljön och möjlig fara
för människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för
ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet.
Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av batterier och
laddningsaggregat.
Batterierna ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken, brand eller liknande.
Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en
produkt innebär det att den regleras av Europadirektiv 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än
de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda
uppsamlingsanläggningar som myndigheterna upprättar.
3. Rätt bortskaffande av din gamla apparat hjälper till att förhindra eventuella
negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. För mer detaljerad information om bortskaffning av din gamla apparat
kontaktar du kommunen, renhållningsverket eller affären där du köpte
produkten.
LG Electronics förklarar härmed att denna/dessa produkt(-er) är
tillverkade i enlighet med de huvudsakliga kraven och andra relevanta
bestämmelser i Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC and 2009/125/EC.
Europeiskt ombud:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)
2
Innehållsförteckning
DV552H-P.BSWELLK_6729_SWE
5/12/10
3:36 PM
Page 3
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Olika slags spelbara skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Ansluta enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Huvudenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Anpassa språkinställningarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-9
Visa skivinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Spela en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-11
Spela en DivX-videofil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12
Lyssna på musikskivor eller filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Visa foto-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
USB Direktinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Använda en USB Flash-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Språkkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Landskoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Olika slags spelbara skivor
Typ
Logotyp
DVD-VIDEO: Skivor som till exempel innehåller filmer
som kan köpas eller hyras.
DVD-R: Videoläge och endast avslutade
DVD-RW: VR-läge, videoläge och endast avslutade
DVD+R: Endast videoläge
DVD+RW: Endast videoläge
Audio CD: Musik CD-skivor eller CD-R/CD-RW i
musik-CD-format som kan köpas.
Den här enheten spelar DVD±R/RW och CD-R/RW som innehåller ljudtitlar,
DivX-, MP3-, WMA- och/eller JPEG-filer. Vissa DVD±RW/DVD±R eller
CD-RW/CD-R kan inte spelas på den här enheten på grund av skivans
inspelningskvalitet eller fysiska tillstånd eller på grund av egenskaperna hos
inspelningsenheten och programvaran som filerna skapats med.
Om
symbolen
”
” kan visas på TV:n under användning och indikerar att funktionen som
beskrivs i bruksanvisningen inte är tillgänglig för den skivan.
Regionkoder
Den här enheten har en regionskod tryckt på baksidan av enheten. Den här
enheten kan endast spela DVD-skivor med samma märkning som på baksidan
av enheten eller med märkningen ”ALL”.
• De flesta DVD-skivor har en väl synlig märkning på fodralet med en jordglob
med ett eller flera nummer. Detta nummer måste matcha enhetens
regionskod, annars kan inte skivan spelas upp.
• Om du försöker spela en DVD-skiva med en annan regionskod visas
meddelandet ”Check regional code” på tv-skärmen.
Copyright
Det är enligt lag förbjudet att kopiera, sända, visa, sända via kabel, spela inför
publik eller hyra ut copyrightskyddat material utan tillstånd. Denna produkt är
försedd med copyrightskydd som utvecklats av Macrovision. Signaler för
kopieringsskydd har spelats in på vissa skivor. När man spelar in och spelar
upp bilderna från dessa skivor på en enhet blir bilden brusig. Denna product
innehåller teknologi som är copyright skyddad av US’ och andra länders lagar
om ”Immaterial-rätter”. För att använda sig av denna skyddade teknologi måste
tillstånd inhämtas från Macrovision och är avsett för användning i hemmet och
andra likande, begränsade användningsområden, Andra användningsområden
måste auktoriseras av Macrovision. Tekniska ändringar eller demontering av
enheten är förbjudna.
ANVÄNDARE BÖR OBSERVERA ATT INTE ALLA HD-TV-APPARATER ÄR
HELT KOMPATIBLA MED DENNA PRODUKT OCH DET KAN LEDA TILL ATT
ARTIFAKTER VISAS I BILDEN. OM DET UPPSTÅR BILDPROBLEM MED
525 ELLER 625 PROGRESSIV SKANNING, REKOMMENDERAS ATT
ANVÄNDAREN VÄXLAR ANSLUTNINGEN TILL UTMATNING AV STANDARD
DEFITITION. OM DU HAR FRÅGOR BETRÄFFANDE VÅRA TVAPPARATERS KOMPATIBILITET MED DENNA MODELL, 525p OCH 625p,
KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE.
Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen med
dubbla-D är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI-logon och High-Definition Multimedia Interface utgör
varumärken eller registrerade varumärken för HDMI licensing LLC.
“DVD Logo” är DVD Format/Logo Licensing Corporation’s varumärke.
3
DV552H-P.BSWELLK_6729_SWE
5/12/10
3:36 PM
Page 4
Ansluta enheten - fler funktioner du kan
använda
Ansluta enheten
Ljud- och videoanslutning
Apparatens Audio-/Video-kontakter är färgkodade (gul för video, röd för
audio-höger och vit för audio-vänster). Om din TV bara har en ingång för audio
(mono), koppla den till kontakter för audio-vänster (vit) på apparaten. För att
använda RCA-til-SCART-kabeln, koppla kabelns RCA-sida (VIDEO OUTPUT/
AUDIO OUTPUT (L/R)) till korresponderande kontakter för video- och audioutgångar på din apparat (VIDEO OUTPUT/AUDIO OUTPUT (L/R)), och koppla
kabelns SCART-kontakten till SCART-kontakten på TV:n.
TV:s baksida
DVD-spelarens baksida
Anslut nätsladden till
vägguttaget.
4
B
A
A Komponentvideo-anslutning
Anslut COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT-uttaget på enheten
till motsvarande videoingångar på TV:n med en YPBPR-kabel.
• Du måste även ansluta ljudkablar för vänster och höger kanal till TV:n
eller digitala ljudkablar till stereon.
Ställa in upplösning
• Du kan ändra upplösningen för komponentvideo ut. Tryck på
RESOLUTION upprepade gånger för att välja önskad
upplösning - 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p.
• För 720p, 1080p och 1080i upplösning i komponentvideoläge kan enbart
icke kopieringsskyddade skivor spelas upp. Om skivan är
kopieringsskyddad kommer den att visas i upplösningar 576p(480p).
• Beroende på din TV kan vissa inställningar för upplösning göra att bilden
försvinner eller att en onormal bild visas. Om detta inträffar trycker du
upprepade gånger på RESOLUTION tills bilden visas igen.
B Digital ljudutgång
Anslut ett av enhetens DIGITAL AUDIO OUTPUT-uttag (COAXIAL) till
motsvarande uttag på din förstärkare.
• Om ljudformatet från den digitala utsignalen inte matchar förstärkarens
funktioner, avger förstärkaren ett starkt förvrängt ljud eller inget ljud alls.
• För att visa ljudformatet för den aktuella skivan i skärmmenyn trycker du
på AUDIO.
• Denna enhet utför inte intern (2-kanals) avkodning av ett DTS-ljudspår.
För att njuta av DTS-flerkanals surround, måste du ansluta denna enhet
till en DTS-kompatibel förstärkare via en av denna enhets digitala
ljudutgångar.
DV552H-P.BSWELLK_6729_SWE
5/12/10
3:36 PM
Page 5
Om 1080p-upplösning
Ansluta enheten
HDMI-anslutning
Anslut HDMI OUTPUT-uttaget på enheten till HDMI-ingången på en HDMIkompatibel TV med en HDMI-kabel (Versionen 1.2).
Enheten kan ge fullupplöst HD-bild (1080p) till de flesta TV-apparater på
marknaden som idag kan visa 1080p. Det finns emellertid några TV-apparater
med 1080p från en del företag som är begränsade vad gäller typer av 1080pbilder som kan visas. Särskilt TV-apparater med 1080p som inte kan visa bilder
med 60 Hz, kan inte visa bilden från den här enheten.
Om HDMI
HDMI (High Definition Multimedia Interface) stöder både video och ljud via en
enkel digitalanslutning för användning med DVD-spelare, DTV-digitalboxar och
andra AV-enheter. HDMI utvecklades som en förutsättning för HDCPteknologierna (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP används för
att skydda digitalt innehåll som sänds och tas emot.
HDMI INPUT
TV:s baksida
HDMI har förmågan att stöda standard, utökad, eller high-definition video plus
standard-till-flerkanaligt surroundljud. HDMI-funktioner omfattar okomprimerad
digital video, en bandbredd på upp till 5 Gbyte per sekund, en kontakt (i stället
för många kablar och kontakter) samt kommunikation mellan AV-källa och AVutrustning, t.ex. digitala TV-apparater.
Om HDMI-anslutning
DVD-spelarens baksida
Ansluta enheten - fler funktioner du kan
använda
Ställa in upplösning
Du kan ändra upplösningen för HDMI-utgång. Tryck flera gånger på
RESOLUTION för att välja önskad upplösning, 576i(480i), 576p(480p), 720p,
1080i, 1080p. Upplösningen kan eventuellt inte väljas på grund av anslutningen
eller TV:n.
• Om TV:n inte kan hantera en samplingsfrekvens på 96 kHz, ställer du in
alternativet [Samplingsfrekvens] på [48 kHz] i inställningsmenyn. (Se sidan 8)
• Om TV:n inte har Dolby Digital- och MPEG-dekoder, ställer du in
alternativen [Dolby Digital] och [MPEG] på [PCM] i inställningsmenyn.
(Se sidan 8)
• Beroende på din TV kan vissa inställningar för upplösning göra att bilden
försvinner eller att en onormal bild visas. Om detta inträffar trycker du
upprepade gånger på RESOLUTION tills bilden visas igen.
• Om du ändrar upplösningen när enheten är ansluten med HDMI-kontakt kan
fel uppstå. För att lösa problemet, slår du av enheten och slår därefter på
den igen.
• Om du ansluter en HDMI- eller DVI-kompatibel enhet ska du kontrollera följande:
- Stäng av HDMI/DVI-apparaten och den här enheten. Sätt på HDMI/DVIapparaten och låt den vara på i ca 30 sekunder och sätt därefter på den
här enheten.
- Den anslutna enhetens videoingång är rätt inställd för den här enheten.
- Den anslutna enheten är kompatibel med en videoingång på
720X576i(480i), 720X576p(480p), 1280X720p, 1920X1080i eller
1920X1080p.
- Upplösningarna 1080p, 720p och 576p(480p) används vid progressiv
avsökning.
• Alla HDCP-kompatibla DVI-apparater fungerar inte med denna apparat.
- Bilden visas inte på rätt sätt med enheter som inte har HDCP.
5
DV552H-P.BSWELLK_6729_SWE
5/12/10
3:36 PM
Page 6
Fjärrkontroll
a
POWER (1): Slår på och stänger av enheten.
OPEN/CLOSE (Z): Öppnar och stänger skivfacket.
Sifferknappar: Väljer numrerade alternativ i menyn.
CLEAR: Tar bort ett spårnummer i Program-listan.
TV: Knappar för att styra TV:n.
a
b
d
b
SCAN (m / M): Sökning bakåt eller framåt.
SKIP (. / >): För att gå till föregående eller
nästa kapitel/spår/fil.
PAUSE/STEP (X): Pausar uppspelningen tillfälligt /
tryck upprepade gånger för uppspelning bildruta för
bildruta.
PLAY (N): Startar uppspelning.
STOP (x): Stoppar uppspelning.
c
c
DVD MENU: För att visa eller lämna DVD-menyn.
TITLE: Visar skivans titelmeny.
vV b B: Navigera i menyerna.
ENTER ( ): Bekräftar menyval.
DISPLAY: Öppnad eller stänger menyn på skärmen.
RETURN (O): För att återvända till eller lämna
menyn. Ändra USB-läge.
AUDIO ( ): Väljer språk för ljudspåret eller en
ljudkanal.
SUBTITLE ( ): Väljer språk för textremsa.
ANGLE ( ): Väljer en DVD-kameravinkel om
tillgänglig.
SETUP: Tar fram eller lämnar Setup-menyn.
d
MARKER: Markera valfria punkter under uppspelning.
SEARCH: Visar MARKER SEARCH-menyn.
PROGRAM: Tryck för att redigera program.
ZOOM: Förstorar videobilden.
6
REPEAT: Upprepar kapitel, spår, titel eller alla.
A-B: Upprepar ett avsnitt.
RESOLUTION: Ställer in upplösning för HDMI och
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUTutgången.
: Knappen är inte tillgänglig.
Styra andra TV-apparater med fjärrkontrollen
Det går att styra volymen, ingångskällan och
på/av-funktionen för en LG TV med den medföljande
fjärrkontrollen. Medan du håller nere TV POWERknappen, trycker du på sifferknapparna för att välja
tillverkarkod för din TV (se tabellen nedan). Släpp TV
POWER-knappen.
Kodnummer för TV-apparater som kan styras
Om det finns mer än ett kodnummer ska du försöka
ange dem ett åt gången tills du hittar det som
fungerar med din TV. För vissa TV-apparater kanske
inte alla knappar fungerar på TV:n, även efter att du
angett rätt tillverkarkod.
Tillverkare
LG/GoldStar
Zenith
Samsung
Sony
Hitachi
Kodnummer
1 (Standard), 2
1, 3, 4
6, 7
8, 9
4
Sätta in batteriet i fjärrkontrollen
Ta bort batterilocket på fjärrkontrollens baksida och
sätt i batteri (storlek AAA) med + och – vända åt rätt
håll.
DV552H-P.BSWELLK_6729_SWE
5/12/10
3:36 PM
Page 7
Huvudenhet
a
a Skivfack
Sätt i en skiva här.
b
c
d
e
f
g
g • N (Play)
Startar uppspelning.
b Z (Open / Close)
Öppnar och stänger skivfacket.
• x (Stop)
Stoppar uppspelning.
c Teckenfönster
Visar enhetens aktuella status.
• . (Skip)
Återvänder till början av aktuellt kapitel/spår/fil eller går till
föregående kapitel/spår/fil.
d Fjärrsensor
Rikta fjärrkontrollen hitåt.
• > (Skip)
Gå till nästa kapitel/spår/fil.
e 1 (Power)
Starta och stänga av enheten.
f USB Port
Ansluta ett USB-minne.
7
DV552H-P.BSWELLK_6729_SWE
5/12/10
3:36 PM
Page 8
Anpassa visningsinställningarna
Anpassa språkinställningarna
TV-bildformat – Välja bildformat baserat på Tv-skärmens format.
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1
2
3
4
5
6
Visar setup-menyn:
Välj ett önskat alternativ på den första nivån:
Gå till andra nivån:
Välj ett önskat alternativ på den andra nivån:
Gå till tredje nivån:
Ändra inställningen:
SETUP
vV
B
vV
B
v V / ENTER
[4:3]: Välj när en standard 4:3 TV är ansluten.
[16:9]: Välj när en 16:9 bredbilds-TV är ansluten.
Visningsläge – Om du valde 4:3, måste du definiera hur du vill att
bredbildsprogram och -filmer ska visas på TV-skärmen.
[Brevlåda]: En widescreen-bild visas med svarta band överst och underst på
skärmen.
[Panscan]: Med detta alternativ fylls hela 4:3-skärmen, och bilden klipps av
så som krävs.
Justera ljudinställningarna
Anpassa språkinställningarna - fler funktioner
du kan använda
När du sätter på enheten första gången (tillval)
Menyn för språkval visas när du sätter på enheten första gången. Du måste
välja ett språk för att använda enheten. Använd vV b B för att välja ett språk
och tryck därefter på ENTER. Därefter visas bekräftelsemenyn. Använd b B för
att välja [Ange] och tryck därefter på ENTER.
Anpassa språkinställningarna
Menyspråk – Välj ett språk för inställningsmenyn och skärmvisningen.
Skivljud/Disk Subtitel/Skivmeny – Välj ett språk för skivljud, textremsa eller
meny.
[Original]: Syftar på originalspråket som skivan spelades i.
[Övriga]: För att välja ett annat språk, trycker du på sifferknapparna och
därefter på ENTER för att ange motsvarande 4-siffriga nummer enligt
språkkodlistan. (Se sidan 15) Om du gör ett misstag medan du anger ett
nummer trycker du på CLEAR flera gånger för att radera siffrorna en efter en
och sedan korrigera.
[Av] (för skivans textremsa): Stänga av textremsa.
8
Dolby Digital / DTS / MPEG – Väljer typ av digital ljudsignal när man använder
DIGITAL AUDIO OUTPUT-uttaget.
[Bitstream]: Välj detta alternativ om du ansluter den här enhetens DIGITAL
AUDIO OUTPUT-uttag till en förstärkare med inbyggd Dolby Digital-, DTSeller MPEG-dekoder.
[PCM] (för Dolby Digital / MPEG): Välj detta alternativ om du ansluter den här
enhetens DIGITAL AUDIO OUTPUT-uttag till en förstärkare utan inbyggd
Dolby Digital- eller MPEG-dekoder.
[Av] (för DTS): Välj detta alternativ om du ansluter den här enhetens DIGITAL
AUDIO OUTPUT-uttag till en förstärkare utan inbyggd DTS-dekoder.
Samplingsfrekvens (Frekvens) – Väljer samplingsfrekvens för ljudsignalen.
[48 KHz]: Ljudsignalerna omvandlas alltid till 48 kHz.
[96 KHz]: Ljudsignalerna avges i deras originalformat.
DRC (Dynamic Range Control) – Gör ljudet tydligt när volymen är nerskruvad
(endast Dolby Digital). Ställ in [På] för att få denna effekt.
Vocal – Ställ endast på [På] när en flerkanalskaraoke-DVD spelas.
Karaoke-kanalerna på skivan mixas till normalt stereoljud.
DV552H-P.BSWELLK_6729_SWE
5/12/10
3:36 PM
Page 9
Justera låsinställningarna
Du måste ställa in alternativet [Områdeskod] för att använda låsalternativen.
Välj alternativet [Områdeskod] och tryck därefter på B. Ange ett fyrsiffrigt
lösenord och tryck därefter på ENTER. Ange det igen och tryck på ENTER för
att bekräfta. Om du gör ett misstag när du skriver in numret, trycker du på
CLEAR för att korrigera det.
Om du har glömt ditt lösenord kan du återställa det. Ta först bort skivan från
enheten. Visa inställlningsmenyn och mata därefter in det 6-siffriga numret
”210499”. ”P CLr” visas i teckenfönstret och lösenordet raderas.
Klassificering – Välj en klassificeringsnivå. Ju lägre nivå, desto striktare
klassificering. Välj [Lås upp] för att inaktivera klassificeringen.
Lösenord – Ställer in och ändrar lösenord för låsinställningarna.
[Ny]: Mata in ett nytt 4-siffrigt lösenord med sifferknapparna och tryck på
ENTER. Mata in lösenordet igen för att bekräfta.
[Byta]: Mata in det nya lösenordet två gånger efter att du angett det befintliga
lösenordet.
Visa skivinformation
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1
2
3
4
Tryck på DISPLAY:
Välj en post:
Justera inställningarna för visningsmeny:
För att återgå:
DISPLAY
Du kan välja ett alternative genom att trycka vV, byta eller välja inställning
genom att trycka b B eller använda nummerknapparna (0-9).
Aktuell titel (eller spår) nummer/totalt antal titlar (eller spår)
Aktuellt kapitelnummer/totalt antal kapitel
Justera andra inställningar
Förfluten uppspelningstid
Vald totaltid aktuell title/fil
B.L.E. (Black Level Expansion) – Välja svartnivån för uppspelade bilder. Ställ
in enligt vad du föredrar samt skärmens egenskaper.
Inspelnings Kvalité – Du kan välja bit-hastighet för USB-direktinspelning.
Högre bit-hastighet ger bättre ljud men använder mer utrymme på USBFlashenheten. För USB-direktinspelning, se sidan 14.
Valt språk för ljudspår eller kanal
DivX VOD
Vald vinkel/totalt antal vinklar
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND (Video på begäran): Denna DivX Certified ®
enhet måste registreras för att spela DivX Video-on-Demand (VOD) innehåll.
För att generera en registreringskod, leta rätt på DivX VOD avsnittet i “Setup”
menyn. Gå till vod.divx.com med denna kod för att slutföra
registreringsprocessen och för att lära dig mer om DivX VOD.
[Registrera]: Visar spelaren registreringskod
[Avregistrera]: Deaktivera din spelare och visa deaktiveringskoden.
vV
b B / ENTER
Visa skivinformation - fler funktioner du kan
använda
Områdeskod – Välj en kod för det geografiska området som klassificeringsnivå
för uppspelning. Detta avgör vilka områdesstandarder som används för att
klassificera DVD-skivor som styrs av barnspärr. (Se sidan 15)
OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digital videoformat skapat av DivX,Inc. Detta är
en DivX Certifierad enhet som spelar upp DivX video. Besök www.divx.com för
ytterligare information och mjukvaruverktyg för att konvertera dina DivX videor.
DISPLAY
Vald undertext
Symboler som används i denna handbok
ALL
Alla skivor i denna lista
ACD
Ljud CD-skivor
DVD
DVD och avslutade DVD±R/RW
CD-G
CD-G-skivor
MP3
MP3-filer
DivX
DivX-filer
WMA
WMA-filer
9
DV552H-P.BSWELLK_6729_SWE
5/12/10
3:36 PM
Page 10
Pausa en uppspelning
Spela en skiva
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1
2
3
4
5
Z
Z
N
x
Öppna skivfacket:
Sätt i en skiva:
Stäng skivfacket:
Uppspelningen startar:
För att stoppa uppspelningen:
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
PLAY
STOP
Avbryter uppspelningen
x ” visas kort på skärmen.
Enheten registrerar stoppet, beroende på skivan. “ Xx
Tryck på PLAY ( N) för att fortsätta spela upp (från stopp-punkten). Om du
x ) igen eller matar ut skivan (“ x ” visas på skärmen) så
trycker på STOP (x
raderas stopp-punkten.
Xx =Återuppta från stopp, x =fullständigt stopp) Den punkt där du
(X
fortsätter att spela upp från kan tas bort om du trycker på en knapp (t.ex.
POWER, OPEN/CLOSE osv.).
DVD
De flesta DVD-skivor har numera menyer som laddas först innan filmen börjar
spelas. Du kan navigera dessa menyer med hjälp av vV b B eller
sifferknapparna för att markera ett alternativ. Tryck på ENTER för att välja.
Spela en DVD VR-skiva
Apparaten spelar DVD-RW-skivor som är inspelade med formatet Video
Recording (VR). När du sätter i en DVD VR-skiva, visas menyn på skärmen.
Använd vV för att välja en titel och tryck därefter på PLAY ( N). För att visa
DVD-VR-menyn, trycker du på DVD MENU eller TITLE.
Vissa DVD-VR-skivor har gjorts med CPRM-data med DVD-RECORDER.
Enheten stöder inte denna typ av skivor.
Gå till nästa/föregående kapitel/spår/fil
ALL
Tryck på SKIP (>) för att gå till nästa kapitel/spår/fil
Tryck på SKIP (.) för att återvända till början av aktuell kapitel/spår/fil.
Tryck kort på SKIP (.), två gånger, för att gå tillbaka till föregående
kapitel/spår/fil.
10
Uppspelning bildruta för bildruta
DVD
DivX
Tryck på PAUSE/STEP (X) flera gånger för att spela upp bildruta för bildruta.
Spela en skiva - fler funktioner du kan
använda
Spela en DVD-skiva som har en meny
ALL
Tryck på PAUSE/STEP (X) för att pausa uppspelning. Tryck på PLAY ( N) för
att fortsätta uppspelning.
Spela upp upprepade gånger
ALL
Tryck på REPEAT flera gånger för att välja ett alternativ som ska repeteras.
Den aktuella titeln, kapitlet, spåret eller allt spelas upp upprepade gånger. För
att återgå till normal uppspelning trycker du på REPEAT flera gånger för att välja
[Av].
Snabbspolning framåt eller bakåt
DVD
DivX
ACD
WMA
MP3
Tryck på SCAN (m eller M) för att spela snabbt framåt eller bakåt under
uppspelning. Du kan ändra de olika uppspelningshastigheterna genom att
trycka på SCAN (m eller M) upprepade gånger. Tryck på PLAY ( N) för att
fortsätta uppspelning vid normal hastighet.
- DVD, DivX: mmb P mm P mb P m / M p MB p MM p MMB
- ACD, WMA, MP3: mx8 P mx4 P mx2 / Mx2 p Mx4 p Mx8
Upprepa ett visst avsnitt (A-B)
DVD
DivX
ACD
Tryck på A-B i början av det avsnitt som du vill upprepa och en gång till i slutet
av avsnittet. Ditt valda avsnitt spelas upp kontinuerligt. För att återgå till normal
uppspelning, trycker du på A-B för att välja [Av].
Välja ett språk för textremsa
DVD
DivX
Under uppspelning, tryck flera gånger på SUBTITLE (
språk för undertexten.
Titta från en annan vinkel
) för att välja önskat
DVD
Om vinkelindikatorn visas en kort stund på skärmen, kan du välja en annan
kameravinkel genom att trycka upprepade gånger på ANGLE ( ).
Lyssna på annorlunda ljud
DVD
DivX
CD-G
Under uppspelning, tryck flera gånger på AUDIO ( ) för att växla mellan
tillgängliga ljudspråk, kanaler eller kodningsmetoder.
Sakta ner uppspelningshastigheten
DVD
DivX
(endast framåt)
Medan uppspelning är pausad trycker du på SCAN (M) för att spela upp
långsammare bakåt eller framåt. Genom att trycka flera gångar på SCAN (M)
kan du ändra de olika uppspelningshastigheterna. Tryck på PLAY ( N) för att
fortsätta spela upp med normal hastighet.
DV552H-P.BSWELLK_6729_SWE
Visa en förstorad videobild
5/12/10
DVD
3:36 PM
Page 11
DivX
Under uppspelning eller pausläge, tryck på ZOOM flera gånger för att välja
zoomläge. Du kan flytta runt i den inzoomade bilden med hjälp av knapparna
vVb B. Tryck på CLEAR för att avsluta.
(100% p 200% p 300% p 400% p 100%)
Visa titelmenyn
DVD
Tryck på TITLE för att visa skivans titelmeny om en sådan finns tillgänglig.
Visa DVD-menyn
DVD
Tryck på DVD MENU för att visa skivmenyn om en sådan finns tillgänglig.
Markera en favoritscen DVD
DivX
Du kan markera positioner genom att trycka på MARKER vid den önskade
positionen för upp till 9 markeringar. Du kan även återkalla eller radera
positioner genom att trycka på SEARCH. Använd b eller B för att välja önskad
markering på menyn [MARK SEARCH], tryck därefter på ENTER för att
återkalla den eller på CLEAR för att radera den.
Starta uppspelning från den valda tiden
DVD
DVD
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1
2
3
4
Öppna skivfacket:
Sätt i en skiva:
Stäng skivfacket:
Välj en videofil från menyn:
Z
OPEN/CLOSE
Z
OPEN/CLOSE
v V, DVD MENU
För att gå direkt till en fil och spela upp den, skriv
in filnumret med nummerknapparna (0-9).
5 Uppspelningen startar:
6 För att stoppa uppspelningen:
N
x
PLAY
STOP
Spela en DivX-videofil - fler funktioner du kan
använda
DivX
Söker efter startpunkten för den angivna tidskoden. Tryck på DISPLAY och välj
därefter klockikonen. Ange en tid och tryck därefter på ENTER. För att t ex hitta
en scen vid 1 timme, 10 minuter och 20 sekunder, anger du ”11020” och trycker
på ENTER. Om du av misstag anger fel nummer trycker du på CLEAR för att
ange siffrorna på nytt.
Minne för senaste bildsekvens
Spela en DivX-videofil
ACD
Enheten lagrar i minnet den sista bildsekvensen från den senaste skivan som
visats. Den senaste bildsekvensen förblir i minnet även om du tar ur skivan eller
stänger av enheten. Om du laddar en skiva som innehåller den lagrade
bildsekvensen så återkallas den sekvensen automatiskt.
Skärmsläckare
Skärmsläckaren visas när du lämnar enheten i stoppläge under ca 5 minuter.
Om skärmsläckaren visas i 5 minuter stänger enheten automatiskt av sig själv.
Välja system
Du måste välja ett lämpligt systemläge för ditt TV-system. Ta bort eventuella
skivor från enheten. Tryck och håll PAUSE/STEP (X) på fjärrkontrollen under
mer än 5 sekunder för att kunna välja ett system (PAL, NTSC).
Blandad skiva eller USB-enhet – DivX, MP3/WMA och JPEG
Ändra teckenuppsättningen så att DivX®-undertexten visas korrekt
Tryck och håll ner SUBTITLE ca 3 sekund under uppspelning. Språkkoden
visas. Tryck på b B för att välja en annan språkkod tills textremsan visas som
den ska och tryck därefter på ENTER.
Krav på DivX-filer
DivX-filers kompatibilitet med denna spelare begränsas på följande sätt:
• Tillgänglig upplösning: 720 x 576 (B x H) pixlar.
• Filnamnet för DivX och textremsa kan vara max 45 tecken långt.
• Filnamnstillägg för DivX: ”.avi”, ”.mpg”, ”.mpeg”
• Spelbar DivX-textremsa: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
• Spelbara Codec-format: ”DIVX3.xx”, ”DIVX4.xx”, ”DIVX5.xx”, ”MP43”, ”3IVX”
• Endast uppspelningsfunktionen stöds med DivX 6.0 i enheten.
• Spelbara Audio-format: ”Dolby Digital”, ”DTS”, ”PCM”, ”MP3”, ”WMA”
• Samplingsfrekvens: inom 8 till 48 kHz (MP3), inom 32 till 48 kHz (WMA)
• Bithastighet: inom 8 till 320 kHz (MP3), inom 32 till 192 kHz (WMA), mindre
än 4 MB/sek (DivX-fil)
• CD-R/RW-, DVD±R/RW-format: ISO 9660
• Maximum Filer/Mappar: Mindre än 600 (totalt antal filer och mappar)
När du spelar en skiva eller ett USB-minne som innehåller DivX-, MP3/WMAoch JPEG-filer tillsammans, kan du välja vilka menyer eller filer du vill spela
genom att trycka på TITLE.
11
DV552H-P.BSWELLK_6729_SWE
5/12/10
3:36 PM
Page 12
• Denna spelare stödjer inte filer som är inspelade på GMC*1 eller Qpel*2.
Dessa är videokodningstekniker i MPEG4 standard som DivX har.
*1 GMC- “Global Motion Compensation” (global rörelsekompensation)
*2 Qpel - “Quarter pixel” (kvartspixel)
Visa filinformation (ID3 TAG)
När du spelar en MP3-fil som innehåller filinformation kan du visa informationen
genom att trycka upprepade gånger på DISPLAY.
Krav på MP3/WMA-musikfiler
Lyssna på musikskivor eller filer
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1
2
3
4
Öppna skivfacket:
Sätt i en skiva:
Stäng skivfacket:
Välj en musikfil från menyn:
Z OPEN/CLOSE
Z OPEN/CLOSE
v V, DVD MENU
För att gå direkt till spår/fil and spela upp, skriv in
spår-/filnummer med hjälp av de numrerade
knapparna (0-9).
5 Uppspelningen startar:
6 För att stoppa uppspelningen:
N PLAY
x STOP
Lyssna på musikskivor eller filer - fler
funktioner du kan använda
Skapa ett eget program
Du kan spela upp innehållet på en skiva i den ordning som du önskar genom
att ordna om musiken i en annan sekvens. För att lägga till musikfiler till
programlistan, trycker du på PROGRAM för att gå in i programmets
redigeringsläge ( E -markeringen visas på menyn). Välj ett musikspår på [Lista]
och tryck på ENTER för att placera det valda spåret i programlistan. Välj en låt
från programlistan och tryck på ENTER för att starta programmerad
uppspelning. För att rensa en låt från programlistan, väljer du den musik du vill
ta bort och trycker på CLEAR i programredigeringsläge. För att rensa alla låtar
från programlistan, väljer du [Radera alla] och trycker på ENTER i
programredigeringsläge. Programmen tas bort när strömmen stängs av eller
skivan tas ur.
Spela en CD-G-skiva
När du sätter i en CD-G-skiva, visas en meny på skärmen. Använd vV för att
välja ett spår och tryck därefter på PLAY ( N). För att visa CD-G-menyn vid
x ) två gånger.
uppspelning, tryck på STOP (x
Du kan visa setupmenyn genom att trycka på SETUP endast när CD-G-menyn
visas på TV-skärmen.
12
MP3/WMA-filers kompatibilitet med denna enhet begränsas på följande sätt:
• Filnamnstillägg: ”.mp3”, ”.wma”
• Samplingsfrekvens: inom 8 till 48 kHz (MP3), inom 32 till 48 kHz (WMA)
• Bithastighet: inom 8 till 320 kbps (MP3), inom 32 till 192 kbps (WMA)
• CD-R/RW-, DVD±R/RW-format: ISO 9660
• Maximum Filer/Mappar: Mindre än 600 (totalt antal filer och mappar)
Tips:
Tryck på och hall ned v V för att gå från föregående till nästa sida.
DV552H-P.BSWELLK_6729_SWE
5/12/10
3:36 PM
Page 13
Visa en förstorad fotobild
Visa foto-filer
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1
2
3
4
Öppna skivfacket:
Sätt i en skiva:
Stäng skivfacket:
Välj en fotofil från menyn:
Z OPEN/CLOSE
Z OPEN/CLOSE
v V, DVD MENU
För att gå direkt till en fil och spela upp den, skriv in
filnumret med nummerknapparna (0-9).
5 Visa den valda filen över hela skärmen:
6 För att återgå till menyn:
Medan du visar en fotofil på helskärm, trycker du på ZOOM flera gånger för att
välja zoomläge. Du kan flytta runt i den inzoomade bilden med hjälp av
knapparna vVb B. Tryck på CLEAR för att avsluta.
Krav på fotofiler
JPEG-filers kompatibilitet med denna enhet begränsas på följande sätt:
• Filnamnstillägg: “.jpg”
• Fotostorlek: Mindre än 2 MB rekommenderas
• CD-R/RW-, DVD±R/RW-format: ISO 9660
• Maximum Filer/Mappar: Mindre än 600 (totalt antal filer och mappar)
N PLAY
x STOP
Visa foto-filer - fler funktioner du kan använda
Visa fotofiler som bildspel
Använd vV b B för att markera ikonen ( ) och tryck därefter på ENTER
för att starta bildspelet. Du kan ändra bildspelets hastighet genom att använda
b B när ikonen ( ) är markerad.
Hoppa till nästa/föregående foto
Tryck på SKIP (. eller >) för att visa föregående eller nästa foto.
Rotera ett foto
Använd vV för att rotera fotot på helskärm, moturs eller medurs, medan du
visar fotot över hela skärmen.
Pausa ett bildspel
Tryck på PAUSE/STEP (X) för att pausa ett bildspel. Tryck på PLAY ( N) för
att fortsätta bildspelet.
Lyssna på musik under bildspelet
Du kan lyssna på musik under bildspelet, om skivan innehåller musik- och
fotofiler tillsammans. Använd vV b B för att markera ikonen (
) och tryck
därefter på ENTER för att starta bildspelet.
13
DV552H-P.BSWELLK_6729_SWE
5/12/10
3:36 PM
Page 14
USB Direktinspelning
Anslut USB-enheten till enheten före inspelning. Ställ in
[Inspelnings Kvalité] så som önskas. (Se sidan 9)
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1 Sätt i en Audio CD:
2 Välj ett spår:
v V, DVD MENU
För att gå direkt till ett spår och spela upp den, skriv
in filnumret med nummerknapparna (0-9).
3 Börja inspelningen:
4 För att stoppa inspelningen:
x
AUDIO
STOP
Inspelningsbart läge
Du kan spela in önskat spår eller alla spåren på en Audio CD på USB
Flashenheten.
• För inspelning av spår: Tryck in AUDIO Play, paus eller stoppinställning.
• För inspelning av skiva: Tryck in AUDIO för stopp.
• För inspelning av lista i stoppläge: Tryck in AUDIO efter att ha valt ett spår
på programförteckningen.
Att observera vid USB direktinspelning
• Inspelningsmöjligheten är tillgänglig enbart för Audio CD spår.
• Om Du använder denna funktion, skapas en "CD Audiomapp" (“CD_REC” )
automatiskt i USB-enheten när musikfilerna sparas.
• Om du kopplar ur USB-minnet, stänger av det eller öppnar det under
inspelningen, kan fel uppstå.
• Om det återstående utrymmet på USB-enheten är otillräckligt har
inspelningen misslyckats. För att öka det fria utrymmet, radera filer genom att
använda Din PC.
• CD-G skivor och Audio CD's kodade i DTS kan inte användas för inspelning.
• Extern HDD, Multi-Card läsare, USB med flera partitions, låsta enheter och
MP3 spelare stöds inte.
• Du kan ställa in inspelningshastigheten genom att trycka på AUDIO under
USB-direktinspelningen.
- X1 Track: Normal inspelningshastighet, du kan lyssna på musiken.
- X4 Track: 4X normal inspelningshastighet, du kan inte lyssna på musiken.
• Inspelningsformat: MP3 file
• Kodningsbithastighet: 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps / 256 Kbps /
320 Kbps
• Maximum Filer/Mappar: Mindre än 600 (totalt antal filer och mappar)
14
Att göra icke auktoriserade kopior av kopierings-skyddat material, inklusive
dataprogram, filer, radioutsändningar och ljudinspelningar, kan vara att göra intrång
på copyright och utgöra ett brottsligt förfarande.
Denna utrustning bör inte användas för sådana ändamål.
Var ansvarig
Respektera copyright
Använda en USB Flash-enhet
Du kan spela MP3/WMA/JPEG/DivX filer i ”USB Flash Drive” med version
2.0 / 1.1.
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1 Anslut USB-enheten till enhetens
USB-port:
2 Visa menyskärmen i stoppläge:
3 Välj en fil:
RETURN
v V, DVD MENU
O
För att gå direkt till en fil och spela upp den, skriv in
filnumret med nummerknapparna (0-9).
4 Spela filen:
5 Ta bort USB Flash-enheten:
N
-
PLAY
Om USB-minne
• Du kan växla USB- och DISC-läge genom att trycka på RETURN (O)
endast i stoppläget.
• Ta inte bort USB-enheten när den används.
• Regelbunden säkerhetskopiering rekomenderas för att förebygga förlorad
data.
• Om du använder en USB-förlängningskabel eller USB-hubb, detekteras
USB-enheten eventuellt inte.
• Musikfiler (MP3/WMA), bildfiler (JPEG) och Divx-filer kan spelas. Detaljerad
information om varje alternativ finns på relevanta sidor.
• Den här enheten kan inte använda mer än 600 filer.
• Bithastighet: inom 8 till 320 kbps (MP3), inom 32 till 192 kbps (WMA), mindre
än 4 Mbps (DivX-fil)
• Den här enhetens USB-funktion stödjer inte alla typer av USB-enheter.
• Digitalkameror och mobiltelefoner stöds inte.
• Enhetens USB port kan anslutas till PC. Enheten kan inte användas för
lagring av data.
DV552H-P.BSWELLK_6729_SWE
5/12/10
3:36 PM
Page 15
Språkkoder
Använd denna lista för att mata in önskat språk för följande startinställningar: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.
Språk
Afar
Afrikaans
Albanska
Amehariska
Arabiska
Armenska
Assamesiska
Aymara
Azerbadzjanska
Bashkir
Baskiska
Bengaliska, Bangla
Bhutani
Bihari
Bretonska
Bulgariska
Burmesiska
Vitryska
Kinesiska
Kod
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
Språk
Kroatiska
Tjeckiska
Danska
Holländska
Engelska
Esperanto
Estländska
Färöiska
Fiji
Finska
Franska
Frisiska
Galiska
Georgiska
Tyska
Grekiska
Grönländska
Guarani
Gujarati
Kod
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Språk
Hausa
Hebreiska
Hindi
Ungerska
Isländska
Indonesiska
Interlingua
Irländska
Italienska
Japanska
Kannada
Kashmiri
Kazakstanska
Kirghisiska
Koreanska
Kurdish
Laotiska
Latin
Lettiska
Kod
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Språk
Lingala
Litauiska
Makedonska
Malagasy
Malajiska
Malayalam
Maoriska
Marathiska
Moldaviska
Mongoliska
Nauru
Nepalesiska
Norska
Oriya
Panjabi
Pashto, Pushto
Persiska
Polska
Portugisiska
Kod
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Språk
Quechua
Rätro-romanska
Rumänska
Ryska
Samoanska
Sanskrit
Skotsk gaeliska
Serbiska
Serbokroatiska
Shona
Sindhi
Singalesiska
Slovakiska
Slovenska
Spanska
Sudanesiska
Swahili
Svenska
Tagalog
Kod
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
Språk
Tajik
Tamil
Telugu
Thailändska
Tonga
Turkiska
Turkmeniska
Twi
Ukrainska
Urdu
Uzbekistanska
Vietnamesiska
Volapük
Walesiska
Wolof
Xhosa
Jiddish
Yoruba
Zulu
Kod
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Landskoder
Välj en landskod från listan.
Land
Afghanistan
Argentina
Australien
Österrike
Belgien
Bhutan
Bolivia
Brasilien
Kambodja
Kanada
Chile
Kina
Colombia
Kongo
Kod
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Land
Costa Rica
Kroatien
Tjeckiska republiken
Danmark
Equador
Egypten
El Salvador
Etiopien
Fiji
Finland
Frankrike
Tyskland
Storbritannien
Grekland
Kod
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Land
Grönland
Hong Kong
Ungern
Indien
Indonesien
Israel
Italien
Jamaica
Japan
Kenya
Kuwait
Libyen
Luxemburg
Malaysia
Kod
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Land
Maldiverna
Mexiko
Monaco
Mongoliet
Marocko
Nepal
Nederländerna
Nederländska
Antillerna
Nya Zeeland
Nigeria
Norge
Oman
Pakistan
Kod
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
Land
Panama
Paraguay
Filippinerna
Polen
Portugal
Romänien
Ryssland
Saudiarabien
Senegal
Singaporee
Slovakien
Slovenien
Sydafrika
Sydkorea
Kod
PA
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
Land
Spanien
Sri Lanka
Sverige
Schweiz
Taiwan
Thailand
Turkiet
Uganda
Ukraina
USA
Uruguay
Uzbekistan
Vietnam
Zimbabwe
Kod
ES
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
15
DV552H-P.BSWELLK_6729_SWE
5/12/10
3:36 PM
Page 16
Tekniska data
Felsökning
Fel
Orsak
Åtgärd
Allmänt
Effektkrav
Energiförbrukning
Dimensioner (cirka)
Ingen ström.
Nätsladden är bortkopplad.
Se till att nätsladden är ordentligt
ansluten till vägguttaget.
Strömmen är på
men enheten
fungerar inte.
Ingen skiva sitter i.
Sätt i en skiva.
Igen bild.
TV:n är inte inställd för att ta emot
signalen från enheten.
Välj lämpligt läge för
videoinmatning på TV:n.w.
Videokabeln sitter inte i ordentligt.
Anslut videokabeln ordentligt.
Utrustningen som är ansluten
med ljudkabeln är inte inställd för
att ta emot signalen från enheten.
Välj rätt ingångsläge på
ljudförstärkaren.
AUDIO-alternativen står i fel läge.
Sätt AUDIO-inställningar i rätt
läge.
Komponentvideo utgång
En skiva som inte kan spelas har
satts in.
Sätt i en skiva som kan spelas
upp. (Kontrollera skivtyp och
regionskod.)
HDMI video/audio-ut
Klassificeringsnivån är inställd.
Ändra klassificeringsnivå.
Ljudutsignal
Fjärrkontrollen är inte riktad mot
enhetens fjärrsensor.
Rikta fjärrkontrollen mot enhetens
fjärrkontroll.
Fjärrkontrollen befinner sig för
långt från enheten.
Använd fjärrkontrollen närmare
enheten.
Inget ljud.
Nettovikt (cirka)
Driftstemperatur
Fuktighet vid användning
Laser
Signalsystem
Indatan
USB IN
Busström
Fjärrkontrollen
fungerar inte som
den ska.
4-pinnars (USB 2.0 / 1.1 standard)
5V
200 mA
Utgångar
Video utgång
Enheten startar
inte uppspelning.
200 - 240 V växelström, 50 / 60 Hz
9W
(360 x 35 x 200) mm
(B x H x D) utan fot
1,4 kg
5 °C till 35 °C
5 % till 90 %
Halvledarlaser
PAL / NTSC
Digital utgång (koaxial)
1,0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk,
RCA-uttag x 1
(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk,
RCA-uttag x 1
(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω,
RCA-uttag x 2
19-stift (HDMI-standard, Typ A,
Versionen 1.2)
2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω,
RCA-uttag (L, R) x 1
0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA-uttag x 1
Tillbehör
RCA till SCART-kabel, fjärrkontroll, batteri
Utformning och specifikationer kan komma att ändras
utan föregående meddelande.
16
Som en ENERY STAR® Partner, har LG
avgjort att denna produkt eller
produkt-model möter de ENERGY STAR®
riktlinjer för energi effektivitet.
ENERGY STAR® är en U.S.A registrerad certifiering.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement